Está en la página 1de 4

L I E T U V O S J A U N J MAT E MAT I K MO K Y K L A

3 tema. EKSTREMUMAI GEOMETRIJOJE


(20112013)
Teorin mediag pareng bei treij uduot sudar Lietuvos edukologijos universiteto docentas
Edmundas Maztis

Matematikos pamokose Js ne kart tyrinjote vairius ekstremumus (t. y. maiausias ar didiausias
vairi reikini reikmes). Atlikdami i uduot, pagrindin dmes skirsite geometriniams ekstremumams,
t. y. nagrinsite tokias geometrines figras, kurios isiskiria i visos figr aibs tuo, kad tam tikr jas
apibendrinani dydi (pvz., atkarp ilgi, figr plot, kamp didum ir pan.) reikms yra maiausios
arba didiausios. Geometrini ekstremum udavinius galima sprsti ne tik prastais didiausi ar maiausi
reikmi radimo metodais, bet ir taikant inomas geometrini figr savybes.

1. Trikampio nelygyb. Bet kuri trikampio kratin yra trumpesn u kit dviej kratini sum, t. y.
trikampiui ABC yra teisingos nelygybs , BC AC AB + < , BC AB AC + < . AB AC BC + < I i
nelygybi seka, kad atkarp AB ir BC suma gyja maiausi reikm, kai
takai A, B ir C yra vienoje tiesje, o takas B yra tarp tak A ir C
(1 pav.). Kitaip tariant, atkarpos, jungianios du ploktumos takus, ilgis
yra maesnis u bet kurios tuos takus jungianios lauts ilg.
Danai udavini sprendime taikoma kita inoma nelygyb: staiojo
trikampio ambin ilgesn u jo statin, i savyb galima suformuluoti ir taip: jei statmuo ir pasviroji tiesei
l nuleisti i to paties tako, tai statmuo trumpesnis u pasvirj.
A
B C
1 pav.
1 pavyzdys. I vis trikampi, turini vienodo ilgio kratin ir vienod plot, maiausias perimetras
yra lygiaonio trikampio. rodysime tai.
A B
C
l
B
1
C
1
2 pav.
Sakykime, kad vis nagrinjam trikampi bendroji kratin yra atkarpa
AB. Kadangi vis trikampi plotai lygs, tai lygios auktins, nubrtos
kratin AB, todl treioji bet kurio i trikampi virn C yra tiesje l,
lygiagreioje su tiese AB (2 pav.). Sakykime, kad takas yra simetrikas
takui B tiess l atvilgiu, tuomet bet kuriam trikampiui ABC jo perimetras
1
B
.
1
CB AC AB AC BC AB P + + = + + = Kadangi AB duotoji atkarpa, tai
perimetras P gyja maiausi reikm tada ir tik tada, kai suma
1
CB AC + yra
maiausia t. y. kai takas C yra atkarpoje . Taigi maiausias perimetras
yra trikampio , ia yra tiesi ir l sankirtos takas. Kadangi
takas yra atkarpos vidurio takas, tai
1
AB
1
AB
1
ABC
1
C
1
C
1
AB B C B
1 1
C
1
AC
1
= = , t. y.
trikampis lygiaonis. B AC
1

2. Aritmetinis ir geometrinis vidurkiai. Gerai inoma teigiam skaii aritmetini ir geometrini
vidurki savyb: jei teigiami skaiiai, tai
n
a a a ..., , ,
2 1
n
n
n
a a a
n
a a a
>
+ + +
...
...
2 1
2 1
, lygyb gaunama
tik tada, kai
n
a a a = = ...
2
=
1
. Kai , 2 = n geometrinis ios nelygybs rodymas pateiktas 3 pav.
Staiakampio ABCD kratins , x AB = , y CD = kampo A pusiaukampin ties BC kerta take E, o ties CD
take F. Tuomet , x AB BE = = , y DF AD = = trikampi ABE ir AFD
plotai lygs
2
2
1
x ir
2
2
1
y . Bet i plot suma yra ne maesn u
staiakampio plot xy, t. y.
2
2
1
x +
2
2
1
y . xy > Jei tai i
nelygyb tampa tokia
,
2
a x = ,
2
b y =
.
2
b a
>
+
ab
Aritmetini ir geometrini vidurki savyb galima suformuluoti ir
kitaip: jei teigiam skaii suma yra pastovi, tai j sandauga gyja didiausi reikm, kai visi
tie skaiiai lygs; jei teigiam skaii sandauga yra pastovi, tai j suma maiausia, kai tie
skaiiai lygs.
n
a a a ..., , ,
2 1
n
a a a ..., , ,
2 1
A
B
E
F
C
D
3 pav.
1
2 pavyzdys. Atkarpos ilgis lygus a. Perpjauname j dvi dalis ir sukonstruojame statj trikamp, kurio
statiniai lygs gautosioms atkarpos dalims. Surasime kokio ilgio atkarpas reikia padalyti duotj atkarp,
kad gautojo trikampio plotas bt didiausias.
Tarkime, kad atkarp a padalijome dvi dalis, kuri ilgiai lygs x ir y, t. y. . a y x = + Gautojo staiojo
trikampio plotas .
2
1
xy S = Kadangi teigiam skaii x ir y suma pastovi, tai j sandauga S xy 2 . = gyja
didiausi reikm, kai tie skaiiai lygs, t. y. .
2
a
y x = = Taigi atkarp reikia padalyti dvi lygias dalis.

3 pavyzdys. Trikampio plotas lygus S. Rasime, koki maiausi reikm gyja jo perimetras.
Pagal Herono formul ) )( )( ( c p b p a p p S = , ia ) (
2
1
c b a p + + = trikampio pusperimetris.
Akivaizdu, kad yra teisinga lygyb
|
.
|

\
|
+ + + = = + + c p b p a p
p
p c b a
3 2
3
2 . Taigi teigiam skaii
3
p
,
a p , b p ir c p sandauga yra pastovi (ji lygi
2
3
1
S ), todl j suma gyja maiausi reikm, kai jie
lygs, t. y. kai .
3
c p b p a p
p
= = = I ia seka, kad c b a = = ir ,
27 3
4 3
2
p p
p S =
|
.
|

\
|
= todl
4
2
27 2 2 p = S tai ir yra maiausioji trikampio perimetro reikm.

4 pavyzdys. Per apskritimo, kurio spindulys 10, tak nubrta apskritimo liestin. Rasime, kokiu
atstumu nuo tako A reikia nubrti apskritimo styg BC, lygiagrei su nubrta liestine, kad trikampio ABC
plotas bt didiausias.
Kadangi ties BC lygiagreti su liestine l, tai skersmuo AD yra statmenas ir tiesei l, ir tiesei BC (4 pav.).
Taigi atkarpa AE yra trikampio ABC auktin ir pusiaukratin, taigi trikampis ABC lygiaonis. Sakykime,
kad , h AE = tuomet . 20 h ED = Pagal apskritimo styg, einani per vien
tak E savyb .
2
1
2
|
.
|

\
|
= = EC BE ED BC AE I ia ,
2
1
) 20 (
2
|
.
|

\
|
= BC h h
t. y. . ) 20 ( h h
2
1
BC = Trikampio ABC plotas
= h h) 20 = = h AE BC S (
2
1

. ) 20 (
3
h h = I ia
|
.
|

\
|
= = (
3 2
h S ) 20 (
3 3 3
27 ) 20 h
h h h
h . Teigiam
skaii
3
h
,
3
h
,
3
h
ir h 20 suma pastovi (ji lygi 20), taigi j sandauga
didiausia, kai tie skaiiai lygs, t. y. . 20
3
h
h
= I ia , 15 = h 3 5 ) 15 20 ( 15
2
1
= = BC ir
. 3
A
E
B C
O
D
l
4 pav.
75
2
1
= = AE BC S

3. Trigonometrijos taikymai. Sprendiant geometrinius ekstremum udavinius, danai tenka taikyti
gerai inomas trigonometrini funkcij savybes:
1) kampui didjant nuo 0 iki o
2
t
, jo sinusas sin o didja nuo 0 iki 1; kampui didjant nuo o
2
t
iki
, jo sinusas maja nuo 1 iki 0; t
2) kampui didjant nuo 0 iki o
2
t
, jo kosinusas cos o maja nuo 1 iki 0; kampui o didjant nuo
2
t

iki t , jo kosinusas maja nuo 0 iki 1.
rodysime, kad reikinys o + o cos sin didiausij reikm 2 gyja tada, kai
4
t
= o . Tikrai
2
2
4
sin 2 sin
4
cos cos
4
sin 2 sin
2
2
cos
2
2
2 sin cos s
|
.
|

\
|
o +
t
=
|
.
|

\
|
o
t
+ o
t
=
|
|
.
|

\
|
o + o = o + o ; lygyb
galima tik tada, kai , 1
4
sin =
|
.
|

\
|
o +
t
t. y. kai
2 4
t
= o +
t
ir
4
t
= o .

5 pavyzdys. Duotos dvi lygiagreios tiess ir bei takas C tarp j, nutols nuo i tiesi
atitinkamai a ir b. I vis staij trikampi, kuri staiojo kampo virn yra takas C, o kitos dvi virns
yra tiesse ir , rasime maiausio ploto trikamp.
1
l
2
l
1
l
2
l
5 pav. pavaizduotas trikampis ABC, kurio virns A ir B yra atitinkamai
tiesse ir . Nubrkime ties ED, einani per tak C, statmen tiesms
ir ir paymkime
1
l
2
l
2
l
1
l , o = ZECB o smailusis kampas. Tuomet
ir I staij trikampi ADC ir BEC
randame
o ACD = Z

90 . o = DAC Z
,
sin
=
o
a
AC .
coso
=
b
BC Tuomet trikampio ABC plotas
o 2
ab
)

o o sin cos
ab
=
180 , 0 (

45 = o
sin 2 2
1
= = BC
180

2o
ab =
AC
< o
S
S
0

. Kadangi tai
o intervale sinusas gyja didiausi reikm
lygi 1, kai t. y. kai Taigi trikampio plotas S maiausias, kai ir jo maiausia
reikm Tuomet iekomojo trikampio kratins
, 90 0

< o <
, <
=
.
2
, 90

, 45

= o
2
45 sin
a
a
AC = =

, 2
45 sin
b
=
A
B E
D
C
a
b
l
1
l
2
o
5 pav.
b BC =

.
6 pavyzdys. Lygiaons trapecijos ilgesnysis pagrindas lygus l, smailusis kampas lygus o, trapecijos
striain statmena jos oninei kratinei. Rasime, su kuria o reikme trapecijos plotas yra didiausias ir
apskaiiuosime didiausi plot.
Sakykime, kad trapecijos ABCD pagrindas , l AD =
striain BD statmena oninei kratinei AB
(6 pav.). Nubrkime statmen BH pagrind AD. Kadangi
, x LD LA = =
2
BC AD
AH

= , tai
2
BC AD
AH AD HD
+
= = . Taigi
trapecijos plotas .
2
BH HD BH
BC AD
S =
+
= I staij
trikampi ABD ir BHD turime, kad o = sin l BD , ,
Taigi
o = o =
2
sin ) 90 cos( l BD HD

. cos sin ) 90 o o o l =

sin( BD BH =
A
B
C
D
H
o

90 o
6 pav.
. 27 cos
3
sin
3
sin
3
sin
cos sin cos sin
2
2 2 2
2 2 6 2 3 2
o
o

o
= o o = o o = l l l S
Kadangi teigiam skaii
3
sin
2
o
,
3
sin
2
o
,
3
sin
2
o
ir suma pastovi (ji lygi 1), tai j sandauga
gyja didiausi reikm tik tada, kai jie lygs, t. y. kai
o
2
cos
3
sin
2
o
. cos
2
o = I ia , 3 tg
2
= o 3 tg = o
ir Taigi didiausias plotas . 60

= o
16
3
2
l 3
60 sin
3 2
l S =

60 cos =

.

7 pavyzdys. Staiojo trikampio auktins, nubrtos ambin, ilgis lygus h, o trikampio smailusis
kampas lygus o. Rasime maiausio spindulio apskritim, brt trikamp ir nustatysime, su kuria o
reikme maiausiojo spindulio reikm gyjama.
Sakykime, kad staiojo trikampio ABC auktin ) 90 (

= ZC , h CH = kampas , o = ZA takas
3
O brto trikamp apskritimo centras, r jo spindulys (7 pav.). Turime
o
= =
sin
h
b AC ,
o
= =
cos
h
a BC , todl = + = =
2 2 2 2
b a AB c
o o
2 2
2
cos sin
h
. Trikampio ABC plotui S turime
,
2
1
pr ab S = = ia ) ( c b a + +
2
1
p = trikampio pusperimetris.
Taigi
4
.
sin cos
cos sin
o + o
o
=
+ +
=
h
h
c b a
ab
r
1
cos sin
sin cos
2
+
=
o
+
o
+
o
o o
h h
h

Taigi brto apskritimo spindulys r maiausi reikm gyja kai
trupmenos vardiklis o + o + sin cos 1 yra didiausias. Kaip rodyta, reikinys o + o sin cos didiausi reikm
lygi 2 gyja, kai
4
t
= o . Taigi maiausio spindulio
2 1+
h
brtas apskritimas gaunamas tada, kai
trikampis ABC lygiaonis.
A B
C
H
r
O
o
7 pav.

TREIOJI UDUOTIS

1. Keturi kaimai A, B, C ir D yra ikiliojo keturkampio virns. Reikia pastatyti mokykl, kad atstum
nuo mokyklos iki kaim suma bt maiausia. Kuriame take bus mokykla?


2. Apskritimo viduje duotas takas M. Kaip reikia per tak M nubrti maiausiojo ilgio apskritimo styg?


3. I vis staij trikampi, kuri plotas S, raskite t, apie kur apibrto skritulio plotas yra maiausias.
Nurodykite, kokia to maiausio skritulio ploto reikm.


4. I vis trikampi, kuri perimetras 2p, raskite didiausio ploto trikamp. Kam lygus is didiausias
plotas?


5. staij trapecij, kurios pagrind ilgiai 24 ir 8, o auktins ilgis 12, brtas didiausio ploto
staiakampis taip, kad dvi jo virns yra ilgesniajame pagrinde, o kitos dvi oninse kratinse.
Raskite staiakampio kratini ilgius.


6. Staiojo trikampio statini suma lygi 8. Ar gali io trikampio ambins ilgis bti lygus 5?


7. Staiojo trikampio smailusis kampas lygus . o Su kuria o reikme apie trikamp apibrto ir j brto
apskritim spinduli santykis gyja maiausi reikm?


8. Trapecijos dvi onins kratins ir maesnysis pagrindas lygus a, o smailusis kampas prie pagrindo
lygus o . Koki didiausi reikm gali gyti ios trapecijos plotas? Su kuria o reikme i reikm
gyjama.


9. Staiakamp ems sklyp, kurio plotas lygus S, reikia aptverti tvora ir po to tvora j perskirti du lygius
sklypus. Kokie turi bti sklypo matmenys, kad visos tvoros ilgis bt maiausias?


10. Lygiaonio trikampio onins kratins pusiaukratin lygi m, ji su pagrindu sudaro kamp |. Su kuria |
reikme trikampio plotas yra didiausias?

Uduoties sprendimus praome isisti iki 2012 m. kovo 31 d. mokyklos adresu: Lietuvos jaunj
matematik mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir informatikos
fakultetas, Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius. Ms mokyklos interneto svetains adresas:
www.mif.vu.lt/ljmm/
LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLOS TARYBA