Está en la página 1de 1

LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLA

Lietuvos jaunj matematik mokykla skelbia klausytoj primim 20112013 mokslo metams. Mokykla yra dvimet. j priimami vienuoliktos klass, o rekomendavus matematikos mokytojui, ir emesni klasi moksleiviai, isprend stojamj uduot. I viso numatoma inagrinti atuonias temas: keturias iais mokslo metais, o likusias keturias kitais. Moksl planuojame ubaigti 2013 met balandio mnes baigiamuoju udavini sprendimo konkursu Vilniaus universitete. Skmingai vykd vis program, mokiniai gauna Lietuvos jaunj matematik mokyklos baigimo paymjimus. Mokestis u vis mokymosi LJMM laik yra 25 Lt (j moka tik priimtieji LJMM). Metodin mediaga ir uduotys skelbiamos LJMM interneto svetains www.mif.vu.lt/ljmm/ puslapiuose. Stojamosios uduoties sprendimus praome rayti plon ssiuvin. Ant ssiuvinio virelio ir ant atskiro lapelio spausdintomis raidmis uraykite savo vard, pavard, mokykl ir klas, kurioje mokots, bei nam adres. Kartu su sprendimais praome atsisti tui vok su uraytu savo adresu ir priklijuotu pato enklu. Tada mes praneime, ar Js stojote LJMM, o stojusius informuosime apie mokesio mokjimo tvark ir pat mokymsi. stojusieji tame paiame laike ras suteikt informacins sistemos ,,Mano LJMM vartotojo vard ir slaptaod, su kuriais gals matyti kiekvienos savo uduoties sprendim vertinimus. 2. Jei a 2 + b 2 4 , tai a + b 4 . rodykite. 3. Trienklio skaiiaus ir skaiiaus, kurio skaitmen tvarka atvirkia, sandauga lygi 692443. Raskite tokius trienklius skaiius. 4. Tkstanio skirting natralij skaii suma lygi 1000998. rodykite, kad tarp t skaii yra bent du nelyginiai skaiiai. 5. Raskite visus dvienklius skaiius, kurie dukart didesni u j skaitmen sandaug. 6. Isprskite lygi sistem
2 x + xy + y = 1, 2 y + xy + x = 5.

7. Smailiajame trikampyje ABC auktins susikerta take M. inoma, kad MC = AB . Apskaiiuokite kampo C didum. 8. Staiakampio formos popieriaus lapas sukarpytas tris trikampius. Vieno i j plotas lygus kit dviej trikampi plot sumos pusei. Koks i trij trikampi plot santykis? 9. Karalius Artras dailininkui usak nupieti skritulio ketvirio formos skyd ir j nuspalvinti trimis spalvomis: geltona gerumo spalva, raudona drsos spalva ir mlyna iminties spalva. Dailininkas nubr pusapskritim, kampo pusiaukampin ir nuspalvino susidariusias figras, kaip parodyta paveiksle. Pamats skyd, karaliaus ginklaneys pasak, kad drsos yra daugiau negu iminties. rodykite, kad jis nebuvo teisus.

Stojamosios uduoties sprendimus isiskite iki 2011 m. spalio 10 dienos iuo adresu: Lietuvos jaunj matematik mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko 24, LT-03225 Vilnius.
Mokini atsisti darbai negrinami.

LJMM 20112013 mokslo met programa: Procent udaviniai; Kaip sprsti lygtis sveikaisiais skaiiais; Ekstremumai geometrijoje; Homotetija; Turnyrai ir lentels; Sekos ir j ribos; Trigonometrija stereometrijos udaviniuose; Monte-Karlo metodas.
STOJAMOJI UDUOTIS 1. Du dviratininkai vienu metu ivyko i vietovi A ir B vienas prie kit. Pirmasis B atvyko po 12 min nuo j susitikimo, o antrasis A po 27 min nuo j susitikimo. Kiek laiko utruko kiekvieno dviratininko kelion?

10. Rsyje buvo sudti vienodo didumo sriai. Nakt pels sugrau 10 sri visos po lygiai. Kit nakt sugro tik septynios pels ir sugrau likusius srius taip pat po lygiai. Antr nakt kiekviena pel sugrau per pus maiau srio negu pirm nakt. Kiek sri buvo rsyje?
LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLOS TARYBA