Está en la página 1de 9

1

LI ETUVOS JAUNJ MATEMATI K MOKYKLAV tema. SIMETRINS TAPATYBS, LYGTYS IR NELYGYBS
(20102012)

Teorin mediag pareng ir penktj uduot sudar Vilniaus pedagoginio universiteto docentas
Juozas inknas

Reikinys ) , ( y x R su kintamaisiais x ir y vadinamas simetriniu reikiniu, jeigu jo iraika nepasikeiia
sukeitus vietomis x ir y. Pavyzdiui, reikinys
xy
y xy x
2 2
5 + +
yra simetrinis, o reikinys
2 2
5y x + nesi-
metrinis.
Reikinys su trimis kintamaisiais x, y ir z vadinamas simetriniu reikiniu, jeigu jo iraika nepasikeiia
bet kaip sukeitus vietomis kintamuosius x, y ir z. Pavyzdiui, reikinys
x
yz
y
xz
z
xy
+ + yra simetrinis
reikinys. Analogikai galima apibrti simetrinius reikinius su didesniu kintamj skaiiumi. Mes
apsiribosime tik dviej ir trij kintamj simetriniais reikiniais.
Lygyb ), , , ( ) , , (
2 1
z y x R z y x R = kuri galioja visoje reikini ) , , (
1
z y x R ir ) , , (
2
z y x R apibrimo
bendroje srityje, vadinama tapatybe. Jeigu reikiniai ) , , (
1
z y x R ir ) , , (
2
z y x R yra simetriniai, tai tapatyb
vadinama simetrine tapatybe. Analogikai apibriamos ir simetrins lygtys bei simetrins nelygybs.
Simetrins tapatybs ir simetrins nelygybs rodomos vairiais bdais (r. [2], [3]). Simetrini lygi
sistem sprendimas nagrintas [1] uduotyje. ioje temoje simetrines tapatybes ir simetrines nelygybes
rodinsime bei sprsime simetrines lygtis, remdamiesi simetrini daugianari savybmis. Plaiau apie
simetrini daugianari taikymus galima pasiskaityti [4] knygelje (rus k.).
Atidiai perskait pateiktus nurodymus ir inagrinj pavyzdi (ypa 1-ojo, 6-ojo ir pagalbini
nelygybi) sprendimus ir rodymus, skmingai atliksime pateikt uduot.
Norintiems susidaryti geresnius simetrini tapatybi ir simetrini nelygybi rodinjimo gdius,
skirtas udavini rinkinlis Pasitreniruokite su trumpais nurodymais. i udavini sprendim pateikti
nereikia!

1. Dviej kintamj simetriniai daugianariai
Daugianariai y x + ir xy yra patys paprasiausi dviej kintamj simetriniai daugianariai. Juos
vadinsime pagrindiniais simetriniais daugianariais ir ymsime atitinkamai
1
p ir
2
p . Auktosios algebros
kurse rodoma teorema apie bet kokio dviej kintamj simetrinio daugianario ireikim pagrindiniais
simetriniais daugianariais
1
p ir
2
p . ios teoremos nerodinsime ir apsiribosime konkreiais pavyzdiais,
reikalingais uduoties atlikimui.
1 pavyzdys. Pagrindiniais simetriniais daugianariais y x p + =
1
ir xy p =
2
ireikime laipsni sumas
n n
n
y x S + = (simetrinius daugianarius), . ... , 3 , 2 , 1 = n
Sprendimas. Akivaizdu, kad
1 1
p y x S = + = ,
2
2
1
2 2 2
2
2 2 ) ( p p xy y x y x S = + = + = .
rodysime, kad ,
2 2 1 1
=
n n n
S p S p S . 3 > n
Lygybs
1 1
1

+ =
n n
n
y x S abi puses padaugin i y x p + =
1
, gauname
. ) ( ) ( ) (
2 2
2 2 1 1
1 1

+ = + + + = + + =
n n
n n n n n n
n
S p S y x xy y x y x y x S p
I ia
,
2 2 1 1
=
n n n
S p S p S . 3 > n
Kai , 3 = n gauname:
. 3 ) 2 (
2 1
3
1 2 1 2
2
1 1 1 2 2 1 3
p p p p p p p p S p S p S = = =
Nesunku sitikinti (sitikinkite!), kad
2
, 2 2
2
1
4
1 4
2 4 p p p p S + =
2
, 2 1 2
3
1
5
1 5
5 5 p p p p p S + =
, 2 9 6
3
2
2
2
2
1 2
4
1
6
1 6
p p p p p p S + =
, 7 14 7
3
2 1
2
2
3
1 2
5
1
7
1 7
p p p p p p p S + =
...............................................................
2
iomis iraikomis remsims rodindami simetrines tapatybes ir sprsdami simetrines lygtis.
rodindami simetrines nelygybes, remsims akivaizdia nelygybe
, 0 4 2 2 ) (
2
2
1 2 2
2 2 2
> = = + = p p p S xy y x y x t. y. .
4
1
2
1 2
p p s
Lygyb galima tik tada, kai . y x =
Pavyzdiui, rodant simetrin nelygyb , 0 ) , ( > y x R kairioji jos pus ireikiama pagrindiniais
simetriniais daugianariais ,
1
p
2
p ir gaunama nelygyb, siejanti ,
1
p
2
p . Tegul . 0 4
2
2
1
> = p p t I ia
). (
4
1
2
1 2
t p p = Gautj
2
p iraik raius pastarj nelygyb, gaunama nelygyb, siejanti
1
p ir , 0 > t
kuri danai bna lengviau rodyti negu duotj nelygyb. Tuo sitikinsime nagrindami pavyzdius.
2 pavyzdys. rodysime tapatyb
. ) ( ) ( 7 ) (
2 2 2 7 7 7
y xy x y x xy y x y x + + + = +
Sprendimas. Remsims pirmajame pavyzdyje gautomis
n
S iraikomis.
Turime:
. ) ( ) ( 7 ) ( 7
) 2 ( 7 ) 7 14 7 ( ) (
2 2 2 2
2
2
1 2 1
2
2 2
2
1
4
1 2 1
3
2 1
2
2
3
1 2
5
1
7
1
7
1 7
7
1
7 7 7
y xy x y x xy p p p p
p p p p p p p p p p p p p p S p y x y x
+ + + = =
= + = + = = +

Taigi tapatyb rodyta.
3 pavyzdys. Rasime lygi:
a)
2 2
3 2 3 ) ( 3 y xy x y x + = + ir b)
2 2 2 2
y x y xy x = + +
sveikuosius sprendinius.
Sprendimas. a) Abi lygties puses ireik pagrindiniais simetriniais daugianariais, gauname toki lygt:
= s = = =
2
1
2
1 1
2
1 2 1
2
1 2 2
2
1 1 2 2 1
2
4
1
8 3 3 8 3 3 2 ) 2 ( 3 3 2 3 3 p p p p p p p p p p p p S p
. 0 3
1
2
1
s p p
ios nelygybs sprendiniai: . 3 0
1
s s p
Kadangi
1
p yra sveikasis skaiius, tai
1
p gali gyti tik ias reikmes: , 0
1
= p , 1
1
= p , 2
1
= p . 3
1
= p
Kai , 0
1
= p i lygties
2 1
2
1
8 3 3 p p p = randame, kad . 0
2
= p
Kai , 1
1
= p tai 0
2
= p ;
kai , 2
1
= p e =
4
3
2
p Z;
kai , 3
1
= p e =
4
9
2
p Z.
Vadinasi, lygties
2 2
3 2 3 ) ( 3 y xy x y x + = + sveikuosius sprendinius rasime, isprend ias lygi
sistemas:

=
= +
0
, 0
xy
y x
ir

=
= +
. 0
, 1
xy
y x

Pirmoji turi tik vien sprendin (0; 0), o antroji turi du sprendinius: (0; 1) ir (1; 0).
Ats.: (0; 0), (0; 1), (1; 0).

b) Turime
2 2 2 2
y x y xy x = + +
2
2 2 2
p p S = +
2
2 2
2
1
p p p = . 0
2
1 2
2
2
= + p p p I ia
.
2
4 1 1
2
1
2
p
p
+
= Kad
2
p bt sveikasis skaiius, paaknio reikinys turi bti nelyginio skaiiaus
kvadratas.
Nagrinsime du atvejus:
1) Kai , 1 4 1
2
1
= + p t. y. , 0
1
= p tai 0
2
= p arba . 1
2
= p Taigi lygi sistem

=
= +
0
, 0
xy
y x
ir

=
= +
0
, 1
xy
y x

sprendiniai (0; 0) (pirmosios) ir (1; 1), (1; 1) (antrosios) yra duotosios lygties sprendiniai.
3
2) Kai , ) 1 2 ( 4 1
2 2
1
+ = + m p , 0 = m tai .
2 2
1
m m p + = Bet kairioji ios lygybs pus yra sveikojo
skaiiaus kvadratas, o deinioji pus nra sveikojo skaiiaus kvadratas. Taigi, paaknio reikinys negali
bti nelyginio skaiiaus, nelygaus 1, kvadratas.
Ats.: (0; 0), (1; 1), (1; 1).

4 pavyzdys. rodysime, kad
4 4 4
) ( ) ( 8 b a b a + > + su visais e b a, R.
Sprendimas. Pasinaudoj pirmajame pavyzdyje gautomis
n
S iraikomis ir lygybe ), (
4
1
2
1 2
t p p =
turime:
, 0 6 2 8 8 7
) (
16
1
16 ) (
4
1
32 7 ) 2 4 ( 8 ) ( ) ( 8
2 2
1
2 2
1
4
1
2
1
4
1
4
1
2 2
1
2
1
2
1
4
1
4
1
2
2 2
2
1
4
1
4 4 4
> + = + + + =
= + = + = + +
t t p t t p p t p p p
t p t p p p p p p p p b a b a

nes . 0 > t Lygyb galima tik tada, kai , 0 = t t. y. kai . b a =

5 pavyzdys. Isprsime lygtis:
a) ; 0 10 19 19 20 19 19 10
2 3 4 5 6
= + + + x x x x x x
b) . 0 12 4 27 27 4 12
2 3 4 5
= + x x x x x
Sprendimas. Abiejose lygtyse vienodai nutolusi nuo pradios ir nuo galo nari koeficientai yra lygs.
Tokios lygtys vadinamos sangrinmis lygtimis. Jas sprsime, remdamiesi 1-ajame pavyzdyje gautomis
n
S
iraikomis.
a) Kadangi 0 = x nra lygties 0 10 19 19 20 19 19 10
2 3 4 5 6
= + + + x x x x x x sprendinys, i lygt
padalij i ,
3
x gauname:
0
10 1
19
1
19 20 19 19 10
3 2
2 3
= + + +
x x
x
x x x . 0 20
1
19
1
19
1
10
2
2
3
3
= |
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+ +
|
|
.
|

\
|
+
x
x
x
x
x
x
Tegul .
1
p
x
x = + Kadangi , 1
1
=
x
x tai remdamiesi pirmajame pavyzdyje gautomis
n
S iraikomis, kai
,
1
p p = o , 1
2
= p turime:
,
1
1
p
x
x S = + = , 2
1
2
2
2
2
= + = p
x
x S . 2
3
3
p p S =
ias iraikas ra pastarj lygt, gauname:
0 20 19 ) 2 ( 19 ) 3 ( 10
2 3
= + p p p p . 0 58 49 19 10
2 3
= + p p p
Pastebj, kad 1 = p yra ios lygties sprendinys, kairij jos pus iskaidome dauginamaisiais.
Daugianar 0 58 49 19 10
2 3
= + p p p dalijame kampuiu i . 1 + p Turime:
_ 0 58 49 19 10
2 3
= + p p p | p + 1

2 3
10 10 p p + 58 9 10
2
+ p p
p p 49 9 _
2

p p 9 9
2
+
58 58 _ p
58 58 p
0
Taigi ) 58 9 10 )( 1 ( 58 49 19 10
2 2 3
+ + = + p p p p p p ir lygtis 0 58 49 19 10
2 3
= + p p p suskyla dvi
lygtis: 0 1= + p ir . 0 58 9 10
2
= + p p J sprendiniai atitinkamai yra: 1 = p ir , 2 = p .
10
29
= p Taigi,
isprend lygtis , 1
1
= +
x
x , 2
1
= +
x
x ,
10
29 1
= +
x
x t. y. lygtis , 0 1
2
= + + x x 0 1 2
2
= + x x ir
, 0 10 29 10
2
= + + x x rasime nagrinjamos lygties sprendinius.
4
Pirmoji lygtis sprendini neturi. Antrosios lygties abu sprendiniai sutampa: , 1
2 1
= = x x o treiosios
lygties sprendiniai yra
2
5
3
= x ir .
5
2
4
= x
Ats.: 1, 1, ,
2
5
.
5
2


b) Nesunku pastebti, kad 1 = x yra lygties 0 12 4 27 27 4 12
2 3 4 5
= + x x x x x sprendinys.
Kairij lygties pus padalijame i 1 + x ir iskaidome dauginamaisiais:
0 12 4 27 27 4 12 _
2 3 4 5
= + x x x x x | x + 1
4 5
12 12 x x + 12 16 11 16 12
2 3 4
+ x x x x

3 4
27 16 _ x x

3 4
16 16 x x

2 3
27 11 _ x x

2 3
11 11 x x
x x 4 16 _
2

x x 16 16
2

12 12 _ + x
12 12 + x
0
Taigi ). 12 16 11 16 12 )( 1 ( 12 4 27 27 4 12
2 3 4 2 3 4 5
+ + = + x x x x x x x x x x Vadinasi, nagrinja-
moji lygtis iskaidoma dvi lygtis:
0 1= + x ir . 0 12 16 11 16 12
2 3 4
= + x x x x
Pirmosios lygties sprendinys yra 1
1
= x (mes j buvome atspj!), o antroji lygtis yra sangrin. J padalij
i ,
2
x turime:
. 0 35 16 12 11 16 ) 2 ( 12 11
1
16
1
12
2 2
2
2
= = = |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
+ p p p p
x
x
x
x
ios lygties sprendiniai:
6
7
= p ir .
2
5
= p Taigi, isprend lygtis
6
7 1
= +
x
x ir ,
2
5 1
= +
x
x rasime lygties
0 12 16 11 16 12
2 3 4
= + x x x x sprendinius.
Pirmoji lygtis sprendini neturi, o antrosios lygties sprendiniai yra: , 2
2
= x .
2
1
3
= x Vadinasi, nagrin-
jamoji lygtis turi tris sprendinius.
Ats.: 1, ,
2
1
2.

2. Trij kintamj simetriniai daugianariai
Daugianariai , z y x + + yz xz xy + + ir xyz yra paprasiausi trij kintamj simetriniai daugianariai.
Juos vadinsime pagrindiniais trij kintamj simetriniais daugianariais ir atitinkamai ymsime ,
1
p
2
p ir
.
3
p
Kaip ir dviej kintamj simetriniai daugianariai, taip ir trij kintamj simetriniai daugianariai
ireikiami pagrindiniais simetriniais daugianariais
,
1
p z y x = + +
2
p yz xz xy = + + ir .
3
p xyz =
io teiginio irgi nerodinsime ir nagrinsime tik atskirus simetrini daugianari atvejus.

6 pavyzdys. Simetrinius daugianarius ,
n n n
n
z y x S + + = ... , 3 , 2 , 1 , 0 = n ireikime pagrindiniais
simetriniais daugianariais.
Sprendimas. Akivaizdu, kad
, 3
0 0 0
0
= + + = z y x S
5
,
1 1
p z y x S = + + =
. 2 ) ( 2 ) (
2
2
1
2 2 2 2
2
p p yz xz xy z y x z y x S = + + + + = + + =
sitikinsime, kad
,
3 3 2 2 1 1
+ =
n n n n
S p S p S p S 3 > n (Niutono formul)
Turime:
= +
3 3 2 2 1 1 n n n
S p S p S p
= + + + + + + + + + + + =

) ( ) )( ( ) )( (
3 3 3 2 2 2 1 1 1 n n n n n n n n n
z y x xyz z y x yz xz xy z y x z y x
+ + + + + + + + =

) (
1 1 1 1 1 1
z y yz z x xz y x xy z y x
n n n n n n n n n

+ + + + + + + + +

) (
2 2 2 1 1 1 1 1 1
yz x z xy xyz yz z y xz z x xy y x
n n n n n n n n n

. ) (
2 2 2
n
n n n n n n
S z y x xyz z xy yz x = + + = + + +


Taigi patikrinome Niutono formul.
Remiantis ia formule nesunku sitikinti (sitikinkite!), kad
, 3 3
3 2 1
3
1 3
p p p p S + =
, 4 2 4
3 1
2
2 2
2
1
4
1 4
p p p p p p S + + =
, 5 5 5 5
3 2 3
2
1
2
2 1 2
3
1
5
1 5
p p p p p p p p p S + + =
, 3 12 6 2 9 6
2
3 3 2 1 3
3
1
3
2
2
2
2
1 2
4
1
6
1 6
p p p p p p p p p p p p S + + + =
. 7 7 21 7 7 14 7
3
2
2
2
3 1 3 2
2
1 3
4
1
3
2 1
2
2
3
1 2
5
1
7
1 7
p p p p p p p p p p p p p p p p S + + + + =
ios formuls labai supaprastja, kai . 0
1
= p
Pavyzdiui, kai 0 = + + z y x , gauname
3 3
3p S = ir . 2
2
2 4
p S =
Todl
, 3
3 3 3
xyz z y x = + + . ) ( 2
2 4 4 4
yz xz xy z y x + + = + +

7 pavyzdys. rodysime, kad , 0 = xyz jeigu
. 1
3 3 3 2 2 2
= + + = + + = + + z y x z y x z y x
Sprendimas. Pagal slyg turime:

= + =
= =
= =
. 1 3 3
, 1 2
, 1
3 2 1
3
1 3
2
2
1 2
1 1
p p p p S
p p S
p S

ios sistemos sprendinys: , 1
1
= p , 0
2
= p . 0
3
= p
Taigi . 0 = xyz
Pastaba. rodme, kad ir . 0 = + + yz xz xy

8 pavyzdys. rodysime, kad ,
2 3 7
4 4 4 3 3 3 7 7 7
c b a c b a c b a + +

+ +
=
+ +
jeigu . 0 = + + c b a
Sprendimas. Remdamiesi 6 pavyzdyje gautomis
n
S iraikomis, kai , 0
1
= p apskaiiuosime
rodomosios tapatybs kairiosios ir deiniosios puss reikmes. Gausime
,
7
7
7 7
3
2
2
3
2
2 7 7 7 7
p p
p p S c b a
= = =
+ +

ir
.
2
2
3
3
2 3 2 3
3
2
2
2
2 3 4 3
4 4 4 3 3 3
p p
p p S S c b a c b a
= = =
+ +

+ +

Vadinasi, =
+ +
7
7 7 7
c b a
,
2 3
4 4 4 3 3 3
c b a c b a + +

+ +
kai . 0 = + + c b a

6
9 pavyzdys. rodysime, kad , 1
2
2
2
2
2
2
= + +
c
z
b
y
a
x
jeigu 1 = + +
c
z
b
y
a
x
ir . 0 = + +
z
c
y
b
x
a

Sprendimas. I slygos iplaukia, kad , 0 = x , 0 = y , 0 = z , 0 = a , 0 = b . 0 = c Tegul , u
a
x
= , v
b
y
=
. w
c
z
= Tada 1 = + + w v u ir , 0
1 1 1
= + +
w v u
t. y. . 0 = + + vw uw uv
Turime: , 1
1
= p 0
2
= p ir
. 1 2
2
2
1
2 2 2
2
2
2
2
2
2
= = + + = + + p p w v u
c
z
b
y
a
x

rodysime kelet pagalbini nelygybi, kuriomis galima remtis rodinjant sudtingesnes nelygybes ir
sprendiant ekstremum udavinius.

1. Akivaizdu, kad . 0 ) ( ) ( ) (
2 2 2
> + + z y z x y x I ia zx yz xy z y x + + > + +
2 2 2
, arba
2 2
p S > su
visais e z y x , , R. Kadangi , 2
2
2
1 2
p p S = tai ; 2
2 2
2
1
p p p > taigi . 3
2
2
1
p p >
rodme, kad ). ( 3 ) (
2
yz xz xy z y x + + > + + Lygyb galima tik tada, kai . z y x = =
2. Tegul , ab x = , bc y = . ca z = ias iraikas ra nelygyb ), ( 3 ) (
2
yz xz xy z y x + + > + + gausime:
. 3 ) ( 3 ) ( 3
3 1
2 2 2 2
2
p p c b a abc bc a abc c ab p = + + = + + >
Vadinasi,
. 3
3 1
2
2
p p p >
Lygyb galima tik tada, kai . c b a = =
3. Kai x, y, z teigiami skaiiai, tai , 0
1
> p 0
2
> p ir . 0
3
> p
Sudaugin nelygybes
2
2
1
3p p > ir , 3
3 1
2
2
p p p > gauname nelygyb . 9
3 2 1
2
2
2
1
p p p p p > J padalij i
, 0
2 1
> p p tursime toki nelygyb:
. 9
3 2 1
p p p >
Lygyb galima tik tada, kai . z y x = =
4. Kai x, y, z teigiami skaiiai, nelygyb
2
2
1
3p p > padaugin i ,
2
1
p gausime:
, 27 9 3 ) ( 3 3
3 1 3 1 2 1 1 2
2
1
4
1
p p p p p p p p p p = > = >
o i ia nelygyb
. 27
3
3
1
p p >
Lygyb galima tik tada, kai . z y x = =
5. Kai x, y, z teigiami skaiiai, tai
. 27 9 3 ) ( 3 3
2
3 3 2 1 3 3 1 2
2
2 2
3
2
p p p p p p p p p p p = > = = >
Taigi
. 27
2
3
3
2
p p >
Lygyb galima tik tada, kai . z y x = =

10 pavyzdys. rodysime, kad
2 2 2 2
) (
3
1
z y x z y x + + > + + su visais e z y x , , R.
Sprendimas. Nelygyb
2 2
p S > padaugin i 2 ir sudj su lygybe , 2
2
2
1 2
p p S = gauname, kad
. 3
2
1 2
p S > I ia
2
1 2
3
1
p S > , arba . ) (
3
1
2 2 2 2
z y x z y x + + > + +
Lygyb galima tik tada, kai . z y x = =

11 pavyzdys. Rasime sandaugos xyz didiausi reikm, kai 1 = + + yz xz xy ir , 0 > x , 0 > y . 0 > z
Sprendimas. I nelygybi
2
2
1
3p p > ir
3 1
2
2
3 p p p > iplaukia:
7
,
3 3
1
3 3 3
2
2
2
1
2
2
3
=

s s
p
p
p
p
p nes . 1
2
= p
Taigi .
3 3
1
s xyz Lygyb (didiausia reikm!) galima tik tada, kai .
3
1
= = = z y x

12 pavyzdys. Rasime reikinio
y
zx
x
yz
z
xy
S + + = maiausi reikm, kai 1
2 2 2
= + + z y x ir , 0 > x
, 0 > y . 0 > z
Sprendimas. Kadangi
xyz
z x z y y x
y
zx
x
yz
z
xy
S
2 2 2 2 2 2
+ +
= + + = , o
= = + + = + + ) (
2
1
] ) [(
2
1
4
2
2
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S S z y x z y x z x z y y x
3 1
2
2 3 1
2
2 2
2
1
4
1
2
2
2
1
2 ] 4 2 4 ) 2 [(
2
1
p p p p p p p p p p p = + =
(rmms 6 pavyzdyje gautomis
2
S ir
4
S iraikomis), tai
.
2 3 2
1
3
3 1 3 1
3
3 1
2
2
p
p
p p p p
p
p p p
S =

>

=
Lygyb galima tik tada, kai .
3
1
= = = z y x Tada . 3
3
3
1
= = + + = z y x p Vadinasi, maiausia S reikm
lygi . 3

13 pavyzdys. rodysime, kad , 0 ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( > + + + + + b c a ac a c b bc c b a ab kai , 0 > a , 0 > b
. 0 > c
Sprendimas. Turime:
= + + = + + + + + ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 (
1 1 1
b p ac a p bc c p ab b c a ac a c b bc c b a ab
, 0 9 9 ) (
3 2 1 1
> = + + = p p p abc ac bc ab p
nes
3 2 1
9p p p > (r. 3 pagalbin nelygyb).
Lygyb galima tik tada, kai . c b a = =

14 pavyzdys. Rasime lygties 3 = + +
x
yz
y
xz
z
xy
sveikuosius sprendinius.
Sprendimas. Pastebsime, kad , 0 = x , 0 = y . 0 = z Tegul , u
z
xy
= , v
y
xz
= . w
x
yz
= Tada
, 3
1
= + + = w v u p = + + = vw uw uv p
2
.
2 2 2
z y x
x
yz
y
xz
x
yz
z
xy
y
xz
z
xy
+ + = + + Kadangi
2
1 2
3
1
p p s
(r. 1 pagalbin nelygyb), tai . 3
3
1
2
1
2 2 2
= s + + p z y x I ia 1 | | | | | | = = = z y x (x, y, z sveikieji skaiiai!).
Vadinasi, , 1 = u , 1 = v . 1 = w Taiau . 3 = + + w v u Todl yra vienintel galimyb . 1 = = = w v u Taigi
sistemos , 1 =
z
xy
, 1 =
y
xz
1 =
x
yz
sveikieji sprendiniai yra: (1, 1, 1), (1, 1, 1), (1, 1 1) ir (1, 1, 1).
Nesunku sitikinti, kad visi jie yra ir duotosios lygties sprendiniai.
Ats.: (1, 1, 1), (1, 1, 1), (1, 1 1), (1, 1, 1).

PASITRENIRUOKITE

I. rodykite tapatybes:
a) ; ) ( 2 ) (
2 2 2 4 4 4
y xy x y x y x + + = + + +
b) ]. ) [(
6
7
) (
) (
4 4 4
3 3 3
7 7 7
y x y x
y x y x
y x y x
+ + + =
+
+

[Nurodymas. Paymkite y x z = (tada 0 = + + z y x ) ir remkits 8 pavyzdiu].
8
II. rodykite tapatybes, jeigu : 0 = + + c b a
1) ; ) ( ) ( 2
2 2 2 2 4 4 4
c b a c b a + + = + +
2) ). ( 2
2 2 2 2 2 2 4 4 4
a c c b b a c b a + + = + +
[Nurodymas. Daugianar
2 2 2 2 2 2
a c c b b a + + ireikkite pagrindiniais simetriniais daugianariais
(r. 12 pavyzd.]
3) ); ( 5 ) ( 2
2 2 2 5 5 5
z y x xyz z y x + + = + +
4) ;
5 3 7
2
5 5 5 3 3 3 7 7 7
|
|
.
|

\
|
+ +
=
+ +

+ + z y x z y x z y x

5) .
4 5 7
4 4 4
2
5 5 5
2
7 7 7
z y x z y x z y x + +

|
|
.
|

\
|
+ +
=
|
|
.
|

\
|
+ +


III. rodykite nelygybes:
1) ;
2 2
b a
a
b
b
a
+ > +
[Nurodymas. Paymkime , u a = v b = .]
2) ( ) ; ) ( 64
2
8
b a ab b a + > +
[Nurodymas. Paymkite , a u = b v = (tada nelygyb virsta tokia nelygybe
2 2 2 2 2 8
) ( 64 ) ( v u v u v u + > + , arba )) ( 8 ) (
2 2 4
v u uv v u + > + ir remkits 4 pavyzdiu.]
3) ;
5 5 6 6
ab b a b a + > +
4) , 6 2 2
2 2 4 3 3 4
b a b ab b a a > + + + jei , 0 > a . 0 > b
5) ). (
2 2 2 2 2 2
c b a abc a c c b b a + + > + +
[Nurodymas. r. II. 2) udavinio nurodym.]
6) ); ( 3 ) (
2 2 2 2
c b a c b a + + s + +
7) , 3 > + + c b a jei c b a ca bc ab + + > + + ir , 0 > a , 0 > b ; 0 > c
8) , 1
2 2 2
> + + z y x jei ; 1 = + + xz yz xy
9) , z y x
y
xz
x
yz
z
xy
+ + > + + jei , 0 > x , 0 > y ; 0 > z
[Nurodymas. rodykite, kad
. 0
) (
2 2 2 2 2 2
>
+ + +
= + +
xyz
xyz z y x z x z y y x
z y x
y
xz
x
yz
z
xy
]

IV. 1) Apskaiiuokite reikinio
xy
z
xz
y
yz
x
2 2 2
+ + reikm, kai ; 0 = + + z y x
[Ats.: 3.]
2) Apskaiiuokite reikinio
4 4 4
c b a + +
reikm, kai
0 = + + c b a
ir
. 1
2 2 2
= + + c b a

[Ats.:
2
1
.]

V. Isprskite lygtis:
1) ; 0 12 16 11 16 12
2 3 4
= + x x x x
[Ats.:
2
1
; 2.]
2) ; 0 9 18 73 164 73 18 9
2 3 4 5 6
= + x x x x x x
[Ats.: 1, 1,
3
1
, 3, 3
3
1
. Nurodymas. Vienas lygties 0 200 100 18 9
2 3
= + p p p sprendinys yra . 2 = p ]
3) . 0 10 47 47 10
2 3 4 5
= + + + x x x x x
[Ats.: 1, 1, 1,
5
2
,
2
5
.]
9
VI. Raskite lygties xy y x 3 1
3 3
= + + sveikuosius sprendinius.
[Ats.: (1; 1). Nurodymas. Lygt 0 1 3
2 2 1
3
1
= + p p p p galima urayti taip:
( ) . 0 3 1 ) 1 (
2 1
2
1 1
= + + p p p p ]


PENKTOJI UDUOTIS


1. rodykite tapatyb ). )( ( 5 ) (
2 2 5 5 5
y xy x y x xy y x y x + + + = +

2. rodykite, kad ,
2 5 7
2 2 2 5 5 5 7 7 7
c b a c b a c b a + +

+ +
=
+ +
jeigu . 0 = + + c b a

3. rodykite nelygyb .
3 3 4 4
ab b a b a + > +

4. rodykite, kad , 1
2
1
s + + s ca bc ab jeigu . 1
2 2 2
= + + c b a

5. rodykite, kad , 6 ) ( ) ( ) ( abc c a ac c b bc b a ab > + + + + + jeigu , 0 > a , 0 > b . 0 > c

6. Raskite reikinio , ) ( ) , (
2
y x xy y x S = kai , a y x = + didiausi reikm.

7. Raskite reikinio
yz xz xy
z y x S
1 1 1
) , , ( + + = maiausi reikm, kai 1 = + + xz yz xy ir , 0 > x , 0 > y
. 0 > z

8. Raskite reikinio ) 1 )( 1 )( 1 ( ) , , ( z y x z y x S + + + = didiausi reikm; kai 1 = + + z y x ir , 0 > x , 0 > y
. 0 > z

9. Raskite lygties
2 2
y xy x y x + = + sveikuosius sprendinius.

10. Isprskite lygt . 0 4 21 17 17 21 4
2 3 4 5
= + + + x x x x x


Literatra

1. A. Apynis. Simetrini lygi sistemos. LJMM, 20092011 m. m. III-ji uduotis.
2. J. inknas. Vidurkiai ir j taikymai. Jaunajam matematikui, LJMM 8 kn., 619, 9499 psl.
3. J. inknas. Slygins tapatybs ir nelygybs. LJMM, 20092011 m. m. 6-oji uduotis.
4. . . , . . . . - , , 1967, 283 psl.


Penktosios uduoties sprendimus praome isisti iki 2011 m. spalio 25 d. mokyklos adresu: Lietuvos
jaunj matematik mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir
informatikos fakultetas, Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius. Ms mokyklos interneto svetains adresas:
www.mif.vu.lt/ljmm/

LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLOS TARYBA