Está en la página 1de 6

LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLA

7 tema. KETURKAMPIAI
(20092011)

Teorin mediag pareng bei septintj uduot sudar Vilniaus pedagoginio universiteto docentas Edmundas Maztis

Matematikos pamokose nagrinjote kai kuriuos keturkampius lygiagretainius ir j atskirus atvejus staiakampius, rombus, kvadratus, o taip pat trapecijas. Atlikdami i uduot, Js ne tik pagilinsite inias apie mintus keturkampius, bet suinosite daugiau domi savybi, kuriomis pasiymi bet kurie keturkampiai. Keturkampis vadinamas ikiliuoju, jei jis yra vienoje bet kurios tiess, kuriai priklauso keturkampio kratin, pusje. Pvz., 1 a) paveiksle nubrtas keturkampis yra ikilusis, o 1 b) ne, nes jo virns A ir D yra skirtingose tiess BC pusse. iame darbe nagrinsime tik ikiliuosius keturkampius.

1a pav.

1 b pav.

1. Kaip inome, apie keturkamp ABCD galima apibrti apskritim tada ir tik tada, kai prieingj jo kamp sumos yra lygios: A + C = B + D = 180o. I io teiginio seka, kad a) apie lygiagretain galima apibrti apskritim tada ir tik tada, kai jis yra staiakampis; b) apie trapecij galima apibrti apskritim tada ir tik tada, kai ji lygiaon. 1 pavyzdys. Trikampio ABC pusiaukampin CD kerta apibrt apie j apskritim take E (2 pav.), kuris yra lanko AB vidurio takas. Jei takas F yra atkarpos AB vidurys, tai tiess EF ir AB yra statmenos. Taigi jei take E kertasi trikampio ABC pusiaukampin CD ir kratins AB vidurio statmuo, tai takai A, B, C ir E yra viename apskritime. 2 pavyzdys. Ikiliojo keturkampio ABCD striains AC ir BD susikerta take E, kratini AB ir AD ilgiai vienodi, o striain AC yra kampo C pusiaukampin. Rasime kamp CDB, jei BAD = 140o , BEA = 110o. 2 pav. Apibrkime apie trikamp BCD apskritim (3 pav.) ir nuleiskime i tako C A statmen AF striain BD. I staij trikampi ABF ir ADF lygumo gauname, kad takas F yra striains BD vidurio takas. Taigi take A kertasi trikampio BCD kampo C pusiaukampin ir kratins BD vidurio statmuo, t. y. takas A yra apie trikamp BCD apibrto apskritimo takas (1 pavyzdys). Pagal brto apskritim keturkampio savyb F D B BCD = 180 o BAD = 40 o , E

A
3 pav.

ABD = ACD =

1 BCD = 20o , 2 CDB = CAB = EAB =

= 180o ABD BEA = 180o 20o 110o = 50o. 2. Sakykime, kad keturkampis ABCD yra brtas apskritim, t. y. jo kratins AB, BC, CD ir DA lieia apskritim atitinkamai takuose E, F, K ir L (4 pav.). Pagal apskritimo liestini, nubrt i vieno tako, savyb teisingos lygybs AE = AL , BE = BF , CF = CK , DK = DL . Todl
1

4 pav.

AB + CD = ( AE + EB ) + ( CK + KD ) = AL + BF + CF + DL = ( AL + LD ) + ( BF + CF ) = AD + BC , t. y. apibrto apie apskritim keturkampio prieintj kratini sumos yra lygios. rodysime atvirki teigin. Sakykime, kad keturkampio ABCD kratinms teisinga lygyb AB + CD = AD + BC . I ia AB AD = BC CD . Tarkime, kad AB > AD , tuomet BC > CD . Taigi atkarpoje AB yra takas M toks, kad AM = AD , o atkarpoje BC takas E toks, kad CE = CD (5 pav.). I lygybs AB + CD = AD + BC seka, kad BM = BE . Nagrinjame tris lygiaonius trikampius AMD, BME ir CED. J auktines, nubrtos pagrindus DM, ME ir ED, yra trikampi pusiaukampins ir pusiaukratins, t. y. jos yra trikampio DEM kratini vidurio statmenys. ios tiess susikerta take O, kuris yra apie trikamp DEM apibrto apskritimo centras, o kadangi tiess AO, BO, CO yra kamp A, 5 pav. B ir C pusiaukampins, tai takas O yra vienodai nutols nuo tiesi AB ir AD, nuo tiesi BA ir BC ir nuo tiesi CB ir CD, t. y. vienodai nutols nuo keturkampio ABCD kratini. Taigi takas O yra keturkamp ABCD brto apskritimo centras. Jei AB = CD , tai ir BC = CD (6 pav.). Tuomet trikampiai ABC ir ADC yra lygs, todl ties AC yra keturkampio kamp A ir C pusiaukampin ir keturkampio ABCD simetrijos ais. Jei kampo B pusiaukampin ties AC kerta take O. Tai dka simetrijos tiess AC atvilgiu ties OD yra kampo D pusiaukampin. Taigi vis keturkampio kamp pusiaukampins susikerta viename take O, kuris yra 6 pav. keturkamp brto apskritimo centras. Taigi rodme teigin: keturkamp galima brti apskritim tada ir tik tada, kai jo prieintj kratini sumos yra vienodos. 3 pavyzdys. Rasime btinas ir pakankamas slygas, kad apie trapecij bt galima apibrti apskritim, ir kad j bt galima brti apskritim. Sakykime, kad apie trapecij ABCD galima apibrti apskritim (7 pav.). Tuomet A + C = 180o. Bet A + B = 180o , taigi B = C , t. y. trapecija ABCD lygiaon. Kadangi trapecij ABCD galima brti apskritim, tai AB + CD = AD + BC . Kadangi AB = CD , o trapecijos pagrind suma AB + BC yra du kartus ilgesn u jos vidurin linij, tai trapecijos onin kratin yra lygi jos vidurinei linijai. Atvirkiai, jei trapecija ABCD lygiaon, tai A + B = A + C = 180o , t. y. apie j galima apibrti apskritim. Jei 7 pav. 1 lygiaons trapecijos onin kratin lygi vidurinei linijai, tai AB = ( AD + BC ) , t. y. 2 AB = AD + BC , 2 AB + CD = AD + BC , todl trapecij galima brti apskritim. Taigi rodme, kad apie trapecij galima apibrti apskritim ir j galima brti apskritim tada ir tik tada, kai ji lygiaon, o jos onin kratin lygi vidurinei linijai. 3. Trapecijos ABCD ( AD BC ) striains AC ir BD kertasi take O
(8 pav.). Trikampiai AOD ir COB yra panaieji, todl

AO DO , arba = OC OB

8 pav.

AO OB = DO OC . Kadangi AOB = COD , tai

1 1 AO OB sin AOB = DO OC sin COD , 2 2

t. y.trikampi AOB ir COD plotai lygs. 4 pavyzdys. Ties, lygiagreti su keturkampio ABCD striaine AC ir einanti per striains BD vidurio tak, kerta keturkampio kratin AD take E. rodysime, kad ties CE dalija keturkampio ABCD plot pusiau. Sakykime, kad takas F yra striains BD vidurio takas (9 pav.). Kadangi trikampi BCF ir CFD plotai lygs, trikampi ABF ir ADF plotai taip pat lygs, tai keturkampio ABCF plotas lygus pusei keturkampio ABCD ploto. Kadangi tiess AC ir EF lygiagreios, tai keturkampis ACEF trapecija, jos striains AF ir CE kertasi take K ir kaip jau rodme trikampi AKE ir CKF plotai yra lygs. Keturkampis ABCK yra ir 9 pav. keturkampio ABCE, ir keturkampio ABCF dalis, o trikampi CKF ir AKE plotai lygs, tai lygs ir keturkampi ABCE ir ABCF plotai, t. y. keturkampio ABCE plotas lygus pusei duotojo keturkampio ploto.
2

4. Trapecijos ABCD ( AD BC ) onini kratini AB ir CD vidurio takus M ir N jungianti atkarpa yra vadinama trapecijos vidurinija linija, kaip inome, ji yra lygiagreti su trapecijos pagrindais ir lygi pagrind sumos pusei. i vidurins linijos savyb yra taikoma daugelio udavini sprendime. Yra ir kita, reiau sutinkama ir taikoma trapecijos vidurin linija atkarpa, jungianti pagrind AD ir BC vidurio takus P ir Q (10 pav.). Atkarpa PQ yra vadinama trapecijos antrja vidurine linija. Kadangi atkarpos MP ir NQ yra trikampi ABD ir BCD vidurio linijos, tai MP NQ BD, ir
1 BD. Taigi keturkampis MQNP yra lygiagretainis, todl 2 10 pav. trapecijos vidurio linijos yra jo striains ir susikirtimo take dalijamos pusiau. Trapecijos vidurins linijos yra statmenos tada ir tik tada, kai jis rombas, t. y. MP = PN , arba AC = BD , o trapecija, kurios striains lygios, yra lygiaon. Trapecijos vidurins linijos yra lygios tada ir tik tada, kai jos striains statmenos, nes lygiagretainio MPNQ striains lygios tada ir tik tada, kai jis staiakampis. MP = NQ =

5 pavyzdys. rodysime, kad trapecijos ABCD striaini sankirtos takas O ir takas E, kuriame susikerta onini kratini AB ir CD tsiniai, yra tiesje, kuriai priklauso trapecijos antroji vidurin linija. Per trapecijos ABCD onini kratini AB ir CD ir striaini AC ir BD sankirtos takus E ir O atitinkamai nubriame ties, kuri trapecijos pagrind AD kerta take P, o pagrind BC take Q (11 pav.). Per tak O nubrkime ties, lygiagrei su trapecijos pagrindais, kuri onines kratines AB ir CD kerta takuose M ir N. I trikampi BMO ir BAD, o taip pat i trikampi AOM ir ACB MO BM MO AM panaumo turime = , = . Sudj ias lygybes gauname AD AB BC AB AB + AD AB 1 BM + AM 1 arba MO = = 1, t. y. MO + , = AD AB AB AD AB AB 11 pav. AD AB MO = . Analogikai randame (atlikite tai savarankikai), kad AB + AD AD AB AP AE NO = , t. y. MO = NO. I trikampi APE ir MOE panaumo gauname = , o i trikampi AB + AD MO ME DP DE AE DE DEP ir NOE panaumo = . I trikampi ADE ir MNE panaumo turime = . Todl NO NE ME NE AP DP = , ir i MO = NO seka AP = DP, t. y. takas P yra pagrindo AD vidurio takas. Analogikai MO NO rodoma, kad takas Q yra pagrindo BC vidurio takas. Sakykime, kad keturkampio ABCD striains AC ir BD kertasi take O (12 pav.). Tuomet keturkampio plotas lygus trikampi AOB, BOC, COD ir DOA plot sumai. Paymkime AOB = COD = , tuomet

BOC = AOD = 180o . Keturkampio ABCD plotui S turime: S = S AOB + S BOC + SCOD + S DOA = 12 pav. 1 1 1 1 = AO OB sin + BO OC sin(180 o ) + CO OD sin + DO OA sin(180o ) = 2 2 2 2 1 = ( AO OB + BO OC + CO OD + DO OA) sin = 2 1 = (( AO OB + OB OC ) + (CO OD + OD OA)) sin = 2 1 1 1 = (OB (OA + OC ) + OD(OC + OA)) sin = (OA + OC )(OB + OD ) sin = AC BD sin . 2 2 2 Taigi rodme, kad bet kurio trikampio plotas lygus jo striaini sandaugos pusei, padaugintai i kampo tarp j sinuso. 6 pavyzdys. Trapecijos plotas lygus jos antrajai vidurinei linijai, padaugintai i trapecijos striains ir kampo tarp j sinuso. rodysime tai.
3

Jei takai P ir Q yra trapecijos ABCD pagrind AD ir BC vidurio takai, tai trapecijos AQCP plotas lygus pusei trapecijos ABCD ploto (13 pav.), nes trapecijos AQCP pagrindai yra du kartus maesni u trapecijos ABCD pagrindus, o i trapecij auktins lygios. Jei kampas tarp antrosios vidurins linijos PQ ir striains AC lygus , tai kaip rodme anksiau, trapec ijos AQCP 1 plotas lygus AC PQ sin , taigi trapecijos ABCD plotas 2 S = AC PQ sin , k ir reikjo rodyti. 13 pav. 5. Trikampio kratini ir kamp tarpusavio ryius nustato gerai inomos kosinus ir sinus teoremos. rodysime dvi teoremas, ireikianias ryius tarp keturkampio kratini, jo striaini ir keturkampio kamp, kurios yra analogikos trikampi kosinus teoremoms ir vadinamos kosinus teoremomis keturkampiams.
1 teorema (pirmoji kosinus teorema keturkampiams). Ikilojo keturkampio kratins kvadratas lygus kit trij jo kratini kvadrat sumos ir dvigub i kratini por sandaug, padaugint i kosinus kamp tarp i kratini, sumos, skirtumui. rodymas. Keturkampio ABCD kratins AB ir CD kertasi take E (14 pav.). Reikia rodyti lygyb

AD 2 = AB 2 + BC 2 + CD 2 2 AB CD cos E
2 AB BC cos B 2 BC CD cos C.

Vektorins lygybs AD = AB + BC + CD abi puses skaliarikai pakeliame kvadratu:


2 2 2

14 pav.

AD = AB + BC + CD 2 + 2 AB BC cos ( AB, BC ) + 2 AB CD cos ( AB, CD ) + 2 AB CD cos ( BC , CD ).

Kadangi AB = AB ,

BC = BC ,

CD 2 = CD 2 ,

( AB, BC ) = 180o B,

( AB, CD ) = 180o E ,

( BC , CD) = 180o C , tai i ia ir iplaukia rodomoji lygyb.


7 pavyzdys. Ant trikampio kratini jo iorje nubrti trys lygiakraiai trikampiai. rodysime, kad t trikampi centrai yra lygiakraio trikampio virns. Sakykime, kad takai A1 ir B1 yra trikampio ABC kratini AC ir BC vidurio takai, trikampiai ABK, BCM ir ACN yra lygiakraiai, takai O3 , O1 ir O2 j centrai, a, b, c trikampio kratini BC, AC ir AB ilgiai (15 pav.). Akivaizdu, kad takas O1 yra trikampio BMC pusiaukratini sankirtos

takas,

todl

A1O1 =

1 1 3 a 3 . A1M = BC = 3 3 2 6

Analogikai

1 1 3 3 1 1 B1O2 = B1N = AC =b . Be to, A1B1 = AB = c, 2 2 15 pav. 3 3 2 6 o o O2 B1 A1 = 90 + A, O1 A1B1 = 90 + B. Jei tiess O1 A1 ir O2 B1 kertasi take E, tai keturkampio CA1EB1 du kampai A1 ir B1 statieji, todl E = 180o C. Taikome pirmj kosinus teorem keturkampiui O1 A1B1O2 :
2 2 2 2 O1O2 = O1 A1 + A1B1 + O2 B1 2O1 A1 A1B1 cos O1 A1B1 2 A1B1 O2 B1 cos O2 B1 A1 2O1 A1 O2 B1 cos E =

a 3 c 2 b 3 + 2 a 3 c sin B + 2 c b 3 sin A + 2 a 3 b 3 sin C = = + 6 + 6 2 2 6 6 6 2 6

1 2 c 2 ac 3 bc 3 ab (a + b 2 ) + + sin B + sin A + sin C. Bet ac sin B = bc sin A = 2 S , ia S 12 4 6 6 6 1 2 iraik trikampio ABC plotas, o pagal kosinus teorem ab cos C = (a 2 + b 2 c 2 ). ra visa tai O1O2 2 =

2 ir atlik veiksmus, gauname O1O2 =

1 2 ( a + b 2 + c 2 + 2 3S ). Taip pat apskaiiav atkarp O1O3 ir O2O3 2

ilgi kvadratus (atlikite tai savarankikai), gauname tok pat rezultat. Taigi O1O2 = O1O3 = O2O3 .
2 teorema (antroji kosinus teorema keturkampiui). Keturkampio striaini sandaugos kvadratas lygus jo prieingj kratini sandaug kvadrat sumos ir vis keturkampi kratini bei dviej prieing jo kamp sumos kosinuso dvigubos sandaugos skirtumui: AC 2 BD 2 = AB 2 CD 2 + AD 2 BC 2 2 AB BC CD DA cos( A + C ).

rodymas. Spindulyje AD atidkime atkarp AB1 = AB (takas B1 gali bti keturkampio kratinje AD, jos tsinyje, arba sutapti su taku D) ir nubriame spindul AM, su tiese AD sudarant kamp, lyg kampui BAC (16 pav.). Spindulyje AM atidkime atkarp AC1 = AC. Trikampiai ABC ir AB1C1 yra lygs. Per tak D briame ties, lygiagrei su tiese B1C1 , kuri ties AM kerta take C2 . Trikampiai ADC2 ir AB1C1 yra panaieji, todl ABC = AB1C1 = ADC2 , taigi 16 pav. CDC2 = B + D. Trikampiams CDC2 ir CAC2 taikome kosinus teorem, ireikdami atkarp C1C2 :
2 2 2 C1C2 = CD 2 + DC2 2CD DC2 cos( B + D) = CA2 + AC2 2CA AC2 cos CAC2 . DC2 BC AC2 AC BC AD = ir = , t. y. DC2 = ir I trikampi ADC2 ir ABC panaumo randame AD AB AD AB AB AD AC . Kadangi CAC2 = CAD + DAC2 = CAD + CAB = A, tai i trikampio ABD AC2 = AB

randame cos A =
CD 2 +

AB 2 + AD 2 BD 2 . Kadangi cos( B + D) = cos( A + C ), tai 2 AB AD

BC 2 AD 2 AB
2

CD BC AD cos( A + C ) = AB
CA AD AC AB 2 AD 2 BD 2 . AB 2 AB AD

= CA2 +

AD 2 AC 2 AB 2

Suprastin ir padaugin abi ios lygybs puses i AB 2 , gauname rodomj formul: CD 2 AB 2 + BC 2 AD 2 2 AB CD BC AD cos( A + C ) = AC 2 BD 2 .
1 ivada. Jei keturkampio prieingj kamp suma lygi 90, tai jo striaini sandaugos kvadratas lygus prieingj kratini sandaug kvadrat sumai. Jei keturkampio ABCD kamp A ir C suma lygi 90, tai cos( A + C ) = 0; todl pagal antrj kosinus

teorem AC 2 BD 2 = AB 2 CD 2 + AD 2 BC 2 .
2 ivada. brto apskritim keturkampio striaini sandauga lygi jo prieingj kratini sandaug sumai (Ptolemjo teorema).

Kadangi brtam apskritim keturkampiui teisinga lygyb A + C = 180o , tai cos( A + C ) = 1 ; tada, remdamiesi antrja kosinus teorema, gauname: AC 2 BD 2 = AB 2 CD 2 + AD 2 BC 2 + 2 AB BC CD DA = ( AB CD + AD BC ) 2 , t. y. AC BD = AB CD + AD BC.

SEPTINTOJI UDUOTIS 1. Du vienodo spindulio apskritimai lieiasi iorikai, j centrai yra trapecijos striainse, o kiekvienas t apskritim lieia abu trapecijos pagrindus ir po vien onin kratin. Raskite trapecijos kampus. 2. Ikiliojo keturkampio ABCD striains kertasi take E, atkarpos AB ir BC lygios, striain BD

kampo D pusiaukampin. Raskite kamp CAD, jei ABC = 100o , BEA = 70o.
3. Du apskritimai kertasi takuose A ir B. Per tak B nubrta ties, kuri mintus apskritimus kerta takuose C ir D. Per apskritimo tak C jam nubrta liestin, analogikai per tak D nubrta kito apskritimo liestin. ios liestins kertasi take P. rodykite, kad takai A, C, D ir P yra viename apskritime. 4. staij trapecij brto apskritimo centras nutols nuo jos onins kratins gal per 3 ir 9. Apskaiiuokite trapecijos kratini ilgius. 5. Jei keturkamp ABCD galima brti apskritim, tai trikampius ABC ir CDA brti apskritimai lieiasi. rodykite. 6. Keturkampio ABCD kratins AD tsinyje yra takas E toks, kad tiess CE ir BD lygiagreios. Raskite keturkampio ABCD ir trikampio ABE plot santyk. 7. Trapecijos pagrind ilgiai a ir b, a > b, o kamp prie maesniojo pagrindo suma lygi 270o. Raskite trapecijos antrosios vidurins linijos ilg. 8. Trapecijos plotas lygus jos antrosios vidurins linijos sandaugai su dviej t vidurin linij i trapecijos prieing virni nuleist statmen ilgi sumos. rodykite. 9. Trikampio ABC iorje nubraiyti kvadratai, kuri kratins yra atkarpos BC, AB ir AC. J centrai yra takai O1, O2 ir O3 . rodykite, kad atkarpos CO2 ir O1O3 yra lygios.
10.

Lygiakraio trikampio ABC ploktumoje yra bet kuris takas M. rodykite, kad viena i atkarp MA, MB arba MC yra nedidesn u likusij dviej atkarp ilgi sum. Su kuriais takais M gaunama lygyb?

Septintosios uduoties sprendimus praome isisti iki 2010 m. gruodio 20 d. mokyklos adresu: Lietuvos jaunj matematik mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius. Ms mokyklos interneto svetains adresas: www.mif.vu.lt/ljmm/ LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLOS TARYBA