Está en la página 1de 8

LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLA

6 tema. SLYGINS TAPATYBS IR NELYGYBS


20092011

Teorin mediag pareng bei etj uduot sudar Vilniaus pedagoginio universiteto docentas Juozas inknas rodymo udaviniai yra vieni i pai sunkiausi matematikos udavini. Ne iimtis ir lygybi bei nelygybi rodymo udaviniai. Prisiminkime, kad lygyb R1 ( x, y, ...) = R2 ( x, y, ...) , kuri galioja visoje reikini R1 ( x, y, ...), R2 ( x, y, ...) apibrimo bendroje srityje, vadinama tapatybe. Pavyzdiui, lygyb

( x + y )3 = x 3 + 3x 2 y + 3xy 2 + y 3 yra tapatyb, nes ji galioja su visomis realij skaii x ir y poromis. O lygyb

x 2 + y 2 = 2 xy
nra tapatyb. ioje temoje nagrinsime tapatybi ir nelygybi rodymo udavinius, kuriuose kintamieji yra susieiti papildomomis slygomis. Tokios tapatybs vadinamos slyginmis tapatybmis, o nelygybs slyginmis nelygybmis. I. Bendros slygini tapatybi ir slygini nelygybi rodymo udavini sprendimo teorijos nra. Danai papildomoji slyga (slygos) pertvarkoma tol kol gaunama rodomoji lygyb. Kartais vienas lygybs R1 ( x, y, ...) = R2 ( x, y, ...) reikinys, atsivelgus papildomj slyg (slygas), pertvarkomas tol, kol gaunamas antrasis reikinys.
1 pavyzdys. rodysime, kad x 3 + y 3 = 1 3 xy, kai x + y = 1.

Sprendimas. 1 bdas. Lygyb x + y = 1 pakl kubu, gauname ( x + y )3 = x 3 + 3xy ( x + y ) + y 3 = 1. Vadinasi x 3 + y 3 = 1 3xy. 2 bdas. Reikin x 3 + y 3 pertvarkome taip: x 3 + y 3 = ( x + y )( x 2 xy + y 2 ) = ( x + y )(( x + y ) 2 3 xy). Pasinaudoj slyga x + y = 1, gauname, kad x 3 + y 3 = 1 3xy, .
a+b b+c c+a ac ba cb + + = 4, jei + + = 1. b+c c+a a+b b+c c+a a+b

2 pavyzdys. rodysime, kad

Sprendimas. Papildomj slyg pertvarkome taip: ac ba cb ac+b+c ba+a+c cb+b+a +1+ +1+ +1 3 = 1 + + 3 =1 b+c c+a a+b b+c c+a a+b a+b b+c c+a + + = 4. Gavome rodomj lygyb. b+c c+a a+b
3 pavyzdys. rodysime, kad

x y z x2 y2 z2 + + = 1. + + = 0, jei y+z z+x x+ y y+z z+x x+ y

Sprendimas. Kadangi x + y 0, x + z 0 ir y + z 0, tai x + y + z 0. Papildomj slyg padaugin i x + y + z , gauname: x( x + y + z ) y ( x + y + z ) z ( x + y + z ) + + = x+ y+z y+z z+x x+ y

x2 y2 z2 z2 y2 x2 +x+ + y+ +z = x+ y+z + + = 0. y+z z+x x+ y x+ y z+x y+z

1 4 pavyzdys. rodysime, kad a 2 + b 2 , jei 4a + 8b = 1. 80 Sprendimas. I slygos 4a + 8b = 1 isireik a, gauname:


2 80b 2 16b + 1 1 8b 2 1 16b + 64b a2 + b2 = + b2 = = +b = 16 16 4 2

16 80 b 2 b + 1 80 = 16

1 80 1 1 1 80 b + 1 80 b + 1 10 100 10 5 5 = = = . 16 16 16 80 8 1 1 10 = 1 . ir a = Lygyb galima tik tada, kai b = 10 4 20


5 pavyzdys. rodysime, kad

x2 a
2

y2 b
2

z2 c
2

= 1, jeigu

x y z a b c + + = 1 ir + + = 0 . a b c x y z

x y z 1 1 1 = u, = v, = w. Tada u + v + w = 1 ir + + = 0, arba uv + uw + vw = 0. a b c u v w Lygyb u + v + w = 1 pakl kvadratu, gauname: Sprendimas. Tegul 1 = (u + v + w) 2 = u 2 + v 2 + w 2 + 2(uv + uw + vw) = u 2 + v 2 + w 2 . Vadinasi,

x2 a2

y2 b2

z2 c2

= 1.

6 pavyzdys. Realieji skaiiai x, y ir z tenkina lygybes x + y + z = 5, yz + zx + xy = 8. rodysime, kad 7 7 7 1 x , 1 y , 1 z . 3 3 3

Sprendimas. Papildomsias slygas pertvarkome taip: y + z = 5 x y + z = 5 x, y + z = 5 x, 2 yz + x( y + z ) = 8 yz = 8 x(5 x) yz = 8 5 x + x . Taigi realieji skaiiai y ir z yra kvadratins lygties t 2 (5 x)t + 8 5 x + x 2 = 0 sprendiniai, kai

D = (5 x) 2 4 1 (8 5 x + x 2 ) = 3x 2 + 10 x 7 0; taigi, kai 3 x 2 10 x + 7 0. ios nelygybs sprendi 7 niai sudaro interval 1; . 3

7 7 Analogikai rodoma, kad y 1; ir z 1; . 3 3


II. rodant slygines nelygybes, kartais galima pasinaudoti iomis nelygybmis: 1 1) a 2 + b 2 (a + b) 2 ; 2 1 2) x 2 + y 2 + z 2 ( x + y + z ) 2 . 3 Jos gaunamos taip: 1) Akivaizdu, kad (a b) 2 0, t. y. a 2 + b 2 2ab. i nelygyb sudj su tapatybe 1 a 2 + b 2 = a 2 + b 2 , gauname: 2( a 2 + b 2 ) (a + b) 2 , t. y. a 2 + b 2 (a + b) 2 . Lygyb galima tik tada, 2 kai a = b.

su tapatybe 1 x 2 + y 2 + z 2 = x 2 + y 2 + z 2 , gauname: 3( x 2 + y 2 + z 2 ) ( x + y + z ) 2 , t. y. x 2 + y 2 + z 2 ( x + y + z ) 2 . 3 Lygyb galima tik tada, kai x = y = z. 1 7 pavyzdys. rodysime, kad a + b + c , jei 3
a + b + c = 1.

2)

Nelygybes

x 2 + y 2 2 xy,

x 2 + z 2 2 xz,

y 2 + z 2 2 yz

sudj

a = x, b = y, c = z. Tada a = x 2 , b = y 2 , c = z 2 . Kadangi Sprendimas. Tegul 1 1 1 x 2 + y 2 + z 2 ( x + y + z ) 2 , tai a + b + c ( a + b + c ) = . Lygyb galima tik tada, kai 3 3 3 1 a=b=c= . 9

1 1 1 100 8 pavyzdys. rodysime, kad a + + b + + c + , jeigu a + b + c = 1 ir a > 0, b > 0, a b c 3 c > 0.


1 Sprendimas. Pasinaudoj nelygybe x 2 + y 2 + z 2 ( x + y + z ) 2 , gauname: 3
1 1 1 1 1 a+b+c a+b+c a+b+c 1 1 1 + + = a + + b + + c + a + + b + + c + = 1 + 3 a b c 3 a b c a b c
2 2 2 2 2

1 b c a c a b 1 b a c a c b 4 + + + + + + = 4 + + + + + + = 3 a a b b c c 3 a b a c b c
1 1 100 b a c a c b 4+2 = (4 + 2 + 2 + 2 )2 = . +2 +2 3 3 3 a b a c b c 1 Lygyb galima tik tada, kai a = b = c = . 3
2

III. Daug domi udavini galima isprsti taikant sry tarp neneigiam skaii aritmetinio ir geometrinio vidurki. Priminsime, kad neneigiam skaii a1 , a2 , ..., an aritmetinis vidurkis a + a2 + ... + an An = 1 yra ne maesnis u t skaii geometrin vidurk Gn = n a1a2 ...an , t. y. An Gn ; n lygyb galima tik tada, kai a1 = a2 = ... = an . Plaiau apie vidurkius ir j taikym aikinama [1] ir [2] knygelse. 9 pavyzdys. rodysime, kad ( y 3 + z )( z 3 + x)( x 3 + z ) 125 xyz, jeigu x 2, y 2, z 2.

rodymas. Kadangi
y3 + z = y y 2 + z 4 y + z = y + y + y + y + z 5 5 y 4 z ,

z 3 + x 5 z 4 x , x3 + z 5 x 4 z ,
tai
( y 3 + z )( z 3 + x)( x 3 + z ) 125 5 x 5 y 5 z 5 = 125 xyz. Lygyb galima tik tada, kai x = y = z = 2.

1 1 1 10 pavyzdys. rodysime, kad 1 + 1+ 1 + 64, jeigu x + y + z = 1 ir x > 0, y > 0, z > 0. x y z Sprendimas. Atsivelg slyg x + y + z = 1 , kiekvien nelygybs kairiosios puss dauginamj 2 yz 1 x+ y+z y+z yz 44 1+ =1+ = 1+1+ 2+ = 2 2 x x x x x pritaikme aritmetinio ir geometrinio vidurki nelygyb). Lygyb galima tik tada, kai y = pertvarkome taip: 1+ Analogikai gauname, kad 1 + yz x2 z. (du kartus

1 1 xz xy , 1+ 4 4 . Lygybs galimos tik tada, kai x = y = z. 44 2 y z z2 y Sudaugin tris gautsias nelygybes, tursime: yz xz xy 1 1 1 1+ 1 + 1 + 64 4 2 2 2 = 64. x y z x y z
1 Lygyb galima tik tada, kai x = y = z = . 3

11 pavyzdys. Raskime maiausi reikinio S = a + b + c +

a > 0, b > 0, c > 0. Sprendimas. Kadangi S 6 6 a b c

1 1 1 3 + + reikm, kai a + b + c ir a b c 2

1 1 1 1 1 1 = 6, tai Sma. = 6, kai a = b = c = = = , t. y. a b c a b c 3 a = b = c = 1. Taiau tada a + b + c = 3 > . Tiktina, kad is reikinys maiausi reikm gyja, kai 2 1 1 1 1 = = a = b = c = . Todl iekosime tokio skaiiaus , kad galiot lygyb a = b = c = . Kai a b c 2 1 2 1 a = b = c = , turime: = . I ia = 4. Taigi 2 2 1 1 1 1 1 1 31 1 1 S = a + b + c + + + = a + b + c + + + + + + a b c 4a 4b 4c 4 a b c 9 15 1 1 1 3 3 1 9 1 9 1 9 1 6 6 a bc + 3 = 3+ 3+ 3+ = 3+ = 2 2 a bc 4a 4b 4c 4 4 3 abc 4 a+b+c 4 13 3 2 3 (pritaikme nelygyb tarp ei teigiam skaii aritmetinio ir geometrinio vidurki ir nelygybes tarp trij teigiam skaii aritmetinio ir geometrinio vidurki). Taigi Sma. = 15 . 2
12 pavyzdys. Raskime reikinio S = 2a + 1 + 2b + 1 + 2c + 1 didiausi reikm, kai 1) a + b + c = 1; 2) a + b + c = 3. 2a + 1 + 1 Sprendimas. 1) Kadangi 2a + 1 = (2a + 1) 1 = a + 1, 2b + 1 b + 1, 2c + 1 c + 1, tai 2 2a + 1 + 2b + 1 + 2c + 1 a + b + c + 3. Lygyb galima tik tada, kai 2a + 1 = 1, 2b + 1 = 1 ir 2c + 1 = 1, t. y. kai a = b = c = 0. Taiau 0 + 0 + 0 1. Tiktina, kad nagrinjamas reikinys gys didiausi reikm, kai 1 1 5 a = b = c = , t. y., kai 2a + 1 = 2 + 1 = . Todl reikin pertvarkome taip: 3 3 3 5 5 5 2b + 1 + 2c + 1 + 2a + 1 + 3 5 5 5 3 3= 3+ 3+ (2a + 1) + (2b + 1) + ( 2c + 1) S= 5 3 3 3 5 2 2 2 3 3 (a + b + c + 4) = (1 + 4) = 15. = 5 5

1 Lygyb galima tik tada, kai a = b = c = . Taigi Sdid. = 15. 3 2) Turime: 1 (2a + 1) 3 + (2b + 1) 3 + (2c + 1) 3 S = 2a + 1 + 2b + 1 + 2c + 1 = 3 1 2a + 1 + 3 2b + 1 + 3 2c + 1 + 3 1 + + (a + b + c + 6) = 1 9 = 3 3. Sdid. = 3 3 , kai a = b = c = 1. = 2 2 2 3 3 3

UDAVINIAI SAVARANKIKAM DARBUI

Sprsdami juos, esant reikalui, remkits pateiktais nurodymais. Sprendim pateikti nereikia! rodykite tapatybes ir nelygybes:
1. 2.

(5 x 3 y + 4 z )(5 x 3 y 4 z ) = (3 x 5 y ) 2 , jei x 2 = y 2 + z 2 ;

(x 2 + y 2 ) x13 + y13 = 6a
a
3

5a + 1 a3

, jei x + y = 1, xy = a;

3. 4. 5. 6.

2(b a ) b , jei a + b = 1; 3 = 2 2 b 1 a 1 a b + 3
a > b, jei 1 a b + c < a + 1 ir b c;

a 3 + b3 a 2b + ab 2 , jei a + b 0; (2ap + bc)(2bp + ac)(2cp + ab) = (a + b) 2 (a + c) 2 (b + c) 2 , jei a, b, c trikampio kratini ilgiai, o 2p trikampio perimetras; (a 3 + b3 a 3b3 )3 + 27 a 6b 6 = 0, jei a + b = ab;

7. 8. 9. 10. 11.

x 6 + 3x 2 y 2 + y 6 = 1, jei x 2 + y 2 = 1;
a + b 4, jei a 2 + b 2 4;
2 a3 2 + b3 2 > c3,

jei a + b = c ir a > 0, b > 0;

1 1 + x

1 1 + y 9, jei x + y = 1 ir x > 0, y > 0; 9 1 , jei a 1, b 1 ir a + b ; 16 2

12. 13. 14. 15.

(1 a )(1 b)

a + b + c + ab + ac + bc 6, jei abc = 1 ir a > 0, b > 0, c > 0; a 2 + b 2 + c 2 + d 2 + ab + ac + ad + bc + bd + cd 10, jei abcd = 1 ir a > 0, b > 0, c > 0, d > 0; 1 1 1 + + 9, jei a + b + c = 1 ir a > 0, b > 0, c > 0; a b c

16. a) xyz

1 3 3

ir b)

1 1 1 + + 9, jei xy + xz + yz = 1 ir x > 0, y > 0, z > 0; xy xz yz jei

17.

1 1 1 1 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 1024. 1 2 3 5 4 i = 1, 2, ..., 5;

a1 + a2 + a3 + a4 + a5 = 2

ir

ai > 0,

18. x 2 y 2 z 2t

1 , jei 2 x + xy + z + yzt = 1 ir x 0, y 0, z 0, t 0; 512

19.

x 2 + 3xy y 2 + 3 yz z 2 + 3 xy + + 2, jei x + y + z = 1 ir x > 0, y > 0, z > 0; x+ y y+z z+x

20.

xy yz zx + + 3 , jei x 2 + y 2 + z 2 = 1 ir x > 0, y > 0, z > 0; z x y 1 17 , jei a + b 1 ir a > 0, b > 0; ab 4

21. a b +

22. 3 a (b + 2c) + 3 b(c + 2a ) + 3 c(a + 2b) 3 3 3 , jei a + b + c = 3 ir a 0, b 0, c 0; 23.

a3 b3 c3 + + 1, jei a + b + c = 3 ir a > 0, b > 0, c > 0; b( 2c + a) c(2a + b) a (2b + c) a3 b3 c3 3 + + , jei a + b + c = 3 ir a > 0, b > 0, c > 0; (a + b)(a + c) (b + c)(b + a) (c + a )(c + b) 4
Nurodymai

24.

5. 6. 9.

Grupuodami ir pasinaudoj slyga a + b 0, rodykite, kad a 3 + b 3 a 2b ab 2 0; lygyb galima tik tada, kai a = b ; rodykite, kad 2ap + bc = (a + b)(a + c), 2bp + ac = ... ir t. t. Naudokits prietaros metodu.
1 c3 2 c3

10. Lygyb 11.

= a + b padalinkite i

1 c3

ir remkits nelygybmis c > a ir c > b. Sudauginkite ir pasinaudokite

1 x+ y x+ y y x 1 = 1 + = 2 + 1+ 1+ 2+ . 1 + x y x y x y nelygybe a + b 2 ab .

12. Skaiiams 1 a ir 1 b taikykite vidurki nelygyb. 1314.

Remkits vidurki nelygybmis.


1 1 1 1 1 1 + + = (a + b + c) + + , remkits vidurki nelygybmis. a b c a b c

15. Pastebj, kad

16. a) Skaiiams xy, xz ir yz taikykite vidurki nelygyb;

b) Skaiiams

1 1 1 , , , taikykite vidurki nelygyb ir remkits a) nelygybe. xy xz yz

17. Nelygybs kairiosios puss daugiklius pertvarkyti taip:


a + a2 + a3 + a4 + a5 a1 a2 a3 a4 a5 1 1 , 1 = ... ir t. t.; jiems pritaik = + + + 1 = 1 a2 a1 a1 a1 a1 a1 a1 nelygybes tarp aritmetinio ir geometrinio vidurki, gautsias nelygybes sudauginkite.

18. Skaiiams 2x, xy, z ir yzt taikykite vidurki nelygyb. 19. Pastebj, kad x 2 + y 2 2 xy ir ( x + y ) 2 4 xy, nelygybs kairiosios puss kiekvien dmen pertvarkykite taip:
z+x x + y y 2 + 3 yz y + z z 2 + 3 xy 2 xy x 2 + 3xy x 2 + xy + 2 xy z+ , , y+ = x+ x+ = 2 z+x 2 2 x+ y y+z x+ y x+ y

ir nelygybes sudkite.
20. Tegul S =

xy yz zx + + . Tada z x y

S2 =
=

x2 y 2

y 2 z 2 z 2 x2 + + 2 + 2( x 2 + y 2 + z 2 ) = 2 2 z x y

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 x y + z x + 1 z x + y z + 1 y z + x y + 2. 2 2 2 2 y2 x2 z2 2 x 2 y z

Taikykite vidurki nelygybes.


21. Reikin

ab +

1 ab

pertvarkykite taip:

ab +

1 1 15 = ab + + ab 16ab 16ab

ir taikykite vidurki

nelygybes. 1 3 22. Kairiosios nelygybs puss kiekvien nar pertvarkykite taip: 3 a (b + 2c) = 3a (b + c) 3 , ... 39 ir taikykite vidurki nelygybes.
23. Reikiniams

9a 3 9b 3 + 3b + ( 2c + a), + 3c + (2a + b), b(2c + a) c ( 2 a + b) taikykite sryius tarp vidurki ir gautsias nelygybes sudkite.

9c 3 + 3a + (2b + c) a (2b + c)

24. Reikiniams

a3 a+b a+c b3 b+c b+a c3 c+a c+b , , ir + + + + + + (c + a)(c + b) 8 8 (a + b)(a + c) 8 8 (b + c)(b + a) 8 8


taikykite sryius tarp vidurki ir gautsias nelygybes sudkite.

ETOJI UDUOTIS
1. rodykite, kad

19 1 1 1 7 a b c + + = , jeigu a + b + c = 7 ir + + = . b + c c + a a + b 10 a + b b + c c + a 10

1 2. rodykite, kad a 2 + 4b 2 , jei a + 4b = 1. 5


3. Realieji skaiiai x, y ir z tenkina lygybes x + y + z = xyz, x 2 = yz, x y z 0. rodykite, kad x 2 3.
1 4. rodykite, kad a 4 + b 4 + c 4 = , jeigu a + b + c = 0 ir a 2 + b 2 + c 2 = 1. . 2 1 5. rodykite, kad a 4 + b 4 , jeigu a + b 1. 8 1 1 25 6. rodykite, kad a + + b + , jei a + b = 1 ir a > 0, b > 0. 2 a b
2 2

7. rodykite, kad ( x + 2 y )( y + 2 z )( z + 2 x) 27, jeigu xyz = 1 ir x > 0, y > 0, z > 0.

1 1 1 8. rodykite, kad 1 1 1 8 , jei x + y + z = 1 ir x > 0, y > 0, z > 0. x y z


9. Raskite maiausi reikinio x + y + z + 10. Raskite reikinio

3 1 1 1 + + reikm, kai x + y + z ir x > 0, y > 0, z > 0. 4 x y z

4 x + 1 + 4 y + 1 + 4 z + 1 didiausi reikm, jeigu x + y + z = 1.

Literatra. 1. V. Vitkus. Vidurkiai. Jaunajam matematikui 3. Danieliaus leidykla, Vilnius, 2002, 2531, 9498. 2. J. inknas. Vidurkiai ir j taikymai. Jaunajam matematikui 8. Danieliaus leidykla, Vilnius, 2007, 919, 9499.

etosios uduoties sprendimus praome isisti iki 2010 m. lapkriio 15 d. mokyklos adresu: Lietuvos jaunj matematik mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius. Ms mokyklos interneto svetains adresas: www.mif.vu.lt/ljmm/ LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLOS TARYBA