Está en la página 1de 5

LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLA

IV tema. SVRIMO IR PILSTYMO UDAVINIAI


(20092011)

Teorin mediag pareng bei ketvirtj uduot sudar Vilniaus universiteto docentas Romualdas Kauba anga Svrimo ir pilstymo udaviniai visada patikdavo tiems, kurie turdavo nors kiek daugiau laiko arba kuriems sekdavosi aikiau galvoti, arba kam patikdavo sprsti. Tai logini udavini poris su gana aikiai nusakytu tikslu ir paprastai gana aikiomis priemonmis indais ar svarstyklmis tam tikslui pasiekti. Kaip ir kituose loginiuose udaviniuose, tikslas kartais pasiekiamas nelengvai, bet suradus tinkam sprendim arba bent supratus sprendimo bd abejoni, ar viskas ia gerai, beveik nebebna. Kaip ir kiti rimtesni loginiai udaviniai, jie buvo ir yra labai paplit ir inomi nuo neatmenam laik. Vieni juose labiau iri savo ries proto gimnastik, arba, kaip dabar labiau sakoma, smegen apiltinim, t kiekvienam mstaniam mogui bding poreik pamatuoti ir pamiklinti ar bent pajudinti savo galvos galias. Kitaip sakant, tai yra vienas i bd atsakyti sau klausim, ar a pajgiu suvokti, kas ir kaip ia aplink mane vyksta?. Tai vienas i kertini mogaus intelektins veiklos klausim tam gyvename. Kitus gali patraukti grai, kartais literatrinio krinio vardo verta pati tokio udavinio pateikimo forma pati udavinio intriga gali bti surayta su trij mukietinink siueto nutrktgalvikumu ar kitokiu kvap gniauianiu nenuspjamumu. Dar kitiems gali patikti tai, kad tokios ries udaviniams sprsti nereikia joki speciali ini ir neprireikia net kvadratins lygties akn radimo formuls, o gana vien sugebjimo nors kiek aikiau ar logikiau mstyti, o t gebjim, panaiai kaip ir kitus siektinus gdius, geriausia vystyti kasdienmis pastangomis. Vienas pai pirmj galvosenos, susijusios su svrimais, pavyzdi, galt bti susigaudymas, k daryti tokiu atveju: 1 pavyzdys. Yra sugedusios svirtins svarstykls, yra kilograminis svarelis ir yra didelis maias cukraus. Reikia dviem svrimais at(si)sverti lygiai 1 kilogram cukraus. Pirmiausiai pastebkime, kad jeigu svarstykls bt nesugedusios, tai pakakt ir vieno svrimo vien lktel dtume t kilogramin svarel, o kit piltume tiek cukraus, kad bt pusiausvyra. Taiau svarstykls yra sugedusios ir pripylus tiek cukraus, kad bt pusiausvyra, toje kitoje svarstykli lktelje, kur nra svarelio, ten dabar yra ne 1 kilogramas, o kitoks, visai neaikus cukraus kiekis, nes svarstykls, pakartosime, sugedusios. Taiau vis tiek, padarius tiek, kiek mes jau padarme, visk tikrai galima baigti antruoju veiksmu, kad ir su sugadintomis svirtinmis svarstyklmis. Dabar gana bt nuimti t kilogramin svarel ir jo viet pilti cukr vl iki pusiausvyros. Tada ten, kur k tik buvo 1 kg svarelis, atsiras lygiai 1 kilogramas cukraus nes sakme, kad pylme iki pusiausvyros. Kitas labai mintinas udavinys bt toks. 2 pavyzdys. vaistin atve 10 buteliuk su vaistais, po 100 tablei kiekviename indelyje, o kiekviena tablet pati turi sverti 10 gram. Dar nespjus j ipakuoti vaistin buvo spta nepradti pardavinti vaist, nes paaikjo, kad visose vieno buteliuko tabletse yra po 1 gram gydomosios mediagos maiau, negu turi bti, todl kiekviena to vienintelio buteliuko tablet ir sveria ne 10, o tik 9 gramus. Kaip turint svirtines svarstykles su svareliais surasti t buteliuk su netikusiomis tabletmis ir kiek maiausiai svrim prireiks tam tikslui pasiekti? Tai labai dana udavini ris. Tokiuose udaviniuose viena dalis danai bna pats klausimas, ar tai, ko ms klausia, apskritai manoma, o kita dalis danai bna susijusi su tuo, kaip greiiausiai tai padaryti, jeigu tai padaryti manoma. Na, o jeigu ko nors padaryti nemanoma, tai ms vl gali paklausti, kodl taip yra? iuo atveju skmingam udavinio sprendimui pirmiausiai svarbu suvokti, kad i skirting buteliuk reikt mginti imti po skirting tablei kiek, nes, matyt, tik taip ir galt atsiskirti tas buteliukas su netikusiomis tabletmis, kur kiekviena tablet yra 10 miligram, arba 1 gramu lengvesn. Dar truput pagalvojus ima aikti, kad sumaniau tvarkantis t udavin galima isprsti vienu vieninteliu svrimu. Tam pakakt i pirmojo buteliuko paimti vien tablet, i antrojo jau 2, i treiojo net 3 ir taip toliau, i kiekvieno buteliuko imant vis po daugiau, i deimtojo buteliuko piln deimt tablei. Nesunku suvokti, kad i viso yra paimta

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 tablei, kurios, jeigu visos bt tinkamos, kartu svert 55 10 = 550 gram. Taiau, pagal slyg viename kuriame buteliuke yra netikusi t 1 gramu lengvesni tablei ir, kadangi iuo atveju bent po vien tablet yra imta i absoliuiai vis ind, tai vis paimtj tablei svoris t 550 gram svorio nepasieks, o visi galimi paimtj tablei svoriai gali bti 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548 arba 549 gramai. Todl jeigu tuo vieninteliu svrimu pasvertosios atrinktosios tablets konkreiai svert, sakysime, 547 gramus, tai tada, aiku, yra prarasta 3 gramai svorio; vadinasi, ir paios netikusios tablets turi bti atjusios i treiojo buteliuko nes btent i 3-iojo ir buvo paimtos sverti 3 tablets. 3 pavyzdys. Labai paprasta, bet labai svarbi situacija. I trij k tik pagimdyt trynuk du sveria absoliuiai po tiek pat, o treiasis yra 13 gram lengvesnis. Kaip vienu svrimu jautriomis ligonins svirtinmis svarstyklmis nustatyti, kuris gi i t trynuk yra lengvesnis? Tai labai praktikas udavinys, naudingas ir tuo, kad jo nemanoma neisprsti, tik kartais bna, kad ne visai suvoki, kad jau viskas atlikta. K bedarytum, vis tiek, anksiau ar vliau, guldysi vien i t trynuk ant vienos, o kit ant kitos kurios svarstykli lktels. Dabar jeigu svarstykls pasirodyt esanios pusiausvyroje, tai kadangi svarstykls yra geros, tai abu jose esantys trynukai yra vienodo svorio; vadinasi, tas nesvertasis trynukas ir bus tas 13 gram lengvesnis. Jeigu svarstykls nerodo pusiausvyros, tai viena kuri nors pus nusveria, o kita pakyla auktyn. Vl viskas labai aiku. Toje auktyn pakilusioje lktutje ir guli tas vienintelis lengvesnis trynukas. Gyvenime vietoj trynuk danai bna monetos, tada tas lengvesnis trynukas virsta kitokia, iskirtine, vadinamja netikra (kitokia) moneta, o tie sunklesni, vienodo svorio trynukai virsta tikromis monetomis. O pati intriga rasti t vienintel kitoki monet ilieka! Tai natralu ir nestebina, nes anksiau, kaip ne syk girdjome, monetos nominalas bdavo tiesiogiai priklausomas nuo monet lydyto vertingo metalo kiekio. Suprantama, kad netikrose monetose to metalo bdavo maiau i ia ir pavadinimas. Todl daniausiai netikros monetos ir yra suvokiamos btent kaip tokios, kurios yra lengvesns u kitas. Taiau gali bti ir kitaip, netikromis monetomis gali bti laikomos ir tos, kurios sunkesns u tikras. Net viename udavinyje gali nutikti ir taip, kad vienos netikros monetos gali bti lengvesns, o kitos ir sunkesns u tikras monetas. Vadinamieji pilstymo udaviniai, kuriuos mes irgi kakiek panagrinsime, yra kakuo panas svrimo udavinius, tik dabar ms monetos tarsi suskystja, o jau skystos mediagos paprastai nesunkiai perpylinjamos, taigi gali bti ir dalijamos dalis. Dl to kartais atsiranda domi papildom galimybi. Vienas i toki paprasiausi udavini yra turint kelias talpas, bna, pilnas (sklidinas), bna, tuias, atmatuoti praom skysio kiek. tai pats paprasiausias udavinys. 4 pavyzdys. Turime tris indus: 3 litr ind, sklidin vandens ir du tuius dviej litr ir vieno litro talpos. Kaip perpilti vanden taip, kad visuose trijuose induose jo bt po lygiai? Sprendimas gali bti toks: (A) litrin ind pripilame piln; (B) vanden i to pilno litrinio indo perpilame dvilitrin; (C) i trilitrinio indo vl pripilame piln litrin ind. Nemanoma nesuvokti, kad dabar visuose induose vandens yra po lygiai (po 1 litr). Ne paslaptis, kad galima ir greiiau, galima bt ir sutaupyti vien veiksm: (A) pripilame piln dvilitrin ind; (B) i k tik pripilto pilno dvilitrinio indo pripilame piln litrin ind,. Dabar vl visuose induose yra po litr vandens. 5 pavyzdys. Stebukladaris Edmundas moka pilstyti gir ne tik pilnomis statinmis, bet sugeba pripilti ir lygiai pus statins. Jis turi ipilsts 10,5 statins giros taip, kad 8 statins yra tuios, o likusios 16 statini yra arba pusiau, arba visai pilnos. Jis nort absoliuiai teisingai atlyginti savanoriams Antanui, Eugenijui ir Juozui u j nepabaigiamus darbus taip, kad kiekvienam ieit ir po vienodai giros, ir po vienodai statini. Kadangi statini (tui, pusiau ir visai piln) yra 8 + 16 = 24, tai kiekvienam savanoriui turt tekti po 24 : 3 = 8 statines ir kiekvienose 8 statinse, kurias jie gaus, i viso turt bti 10,5 : 3 = 3,5 statins giros.

Nesunku suvokti, kad ipilstyti 10,5 statini giros 16 statini pilnomis ir pusiau pilnomis statinmis galima taip: 5 statins turi bti pilnos, likusios 16 5 = 11 statini pusiau pilnos. Atsilygindamas Edmundas ilaik visus pamintus principus ir ipilst gir taip, kad Antanui teko 3 pilnos, 1 pusiau pilna ir dar 4 tuios statins, Eugenijui - 2 pilnos, 3 pusiau pilnos ir dar 3 tuios statins, o Juozui 7 pusiau pilnos ir dar 1 tuia statin. Tai galime pavaizduoti lentelje: Savanoris Antanas Eugenijus Juozas Pilnos statins 3 2 0 Pusiau pilnos statins 1 3 7 Tuios Statins 4 3 1

Dar kart silome pasitikrinti, kad kiekvienam buvo duotos 8 statins, kuriose i viso tikrai yra po 3,5 statins (labai geros) giros. 6 pavyzdys. I 4 auksini monet, toliau vadinam auksinukmis, sensacingai ikast paryiais Lyduvn pilkapyje, trys yra visikai vienodos ir sveria vienodai, o ketvirtoji auksinuk yra netikra ir jos svoris yra ne toks, koks yra likusi tikrj auksinuki svoris. Turime svarstykles, kuriomis galima i karto nustatyti bendr tiksl dviej arba daugiau monet svor. Svrinti monet po vien negalima, nes sveriamos po vien jos subyra. Raseini Magdut rytingai mano, kad ir tokiomis slygomis vis tiek galima ne daugiau kaip 4 svrimais garantuotai nustatyti, ir kuri i t monet yra netikra ir net ar ta netikroji moneta yra lengvesn ar sunkesn u likusiais auksinukes. Ar Magdut yra teisi? Sprendimas (Kur jau ten Magdut bus neteisi). Ji gali daryti taip. Ji gali visais galimais bdais pasverti monetas, kaskart be kurios nors vienos ir vis kitos arba, kitaip sakant, Magdut ant svarstykli visais galimais bdais deda po 3 monetas. Taip sverdama ji tris kartus turs vienod vienok svor taip bus tada, kai tarp sveriamj monet bus ir ta netikroji, ir vien kur kart ji turs kitok svor taip bus tada, kai netikroji moneta bus atidta al. Taip ji ir bus rasta. Suprantama, jeigu tas ketvirtasis svoris bus didesnis u tuos vienodus tris, tai tada toji netikroji auksinuk yra sunkesn, o jei maesnis, tai tada netikroji auksinuk yra lengvesn u likusias tikrsias monetas. 7 pavyzdys. Monet padirbintojas turi 40 i pairos visai vienod monet, i kuri 2 yra netikros, lengvesns u tikrsias, ir abi sveria vienodai. Visos likusios tikros monetos, suprantama, irgi sveria vienodai. Ar galima dviem svrimais svirtinmis svarstyklmis be svareli surasti 20 tikr monet? Sprendimas. Padaliname monetas keturias krveles A, B, C ir D, po 10 monet kiekvienoje krvelje. Pirmuoju svrimu imame kurias nors dvi i j, sakysime, A ir B ir dedame ant svarstykli. Jeigu svarstykls yra pusiausvyroje, tai krvelse A ir B: () visos monetos yra tikros arba ( )abiejose krvelse yra po 1 netikr monet. Taigi tada krvelje A+B yra arba 20 tikr monet, arba 18. Taip abi netikros monetos atsiduria vienoje kurioje i pusi arba abi jos yra pusje A+B arba abi jos yra pusje C + D. Tada antram svrimui ant svarstykli dedame vienoje pusje A + B, o kitoje pusje dedame C + D. Dabar viena kuri pus nusvers (netikros monetos atskirtos) ir toje pusje, kuri nusvers, ir yra 20 tikr monet. Liko inagrinti atvej, kai po pirmo svrimo pusiausvyros nra netikros monetos galjo ir neatsiskirti. Tada toje krvelje, kuri nusvr, sakysime, krvelje A, visos 10 monet yra tikros.

Dabar II svrimui krvel A dedame sverti su kuria viena i t, dar neliest, krveli, sakysime, su krvele C. Jeigu dabar pusiausvyra, tai ir krvels C monetos tikros ir krvelje A+C yra 20 tikr monet. O jeigu II svrimu vl nusveria krvel A, tai tada krvelje C garantuotai yra ta antroji netikroji moneta; vadinasi, dabar visos krvels D monetos yra tikros ir todl krvelje A+D yra 20 tikr monet. Pastaba. Pagalvokite, kodl dabar antruoju svrimu negali nusverti krvel C? 8 pavyzdys. Yra 4 statins, atitinkamai 24, 13, 11 ir 5 kibir talpos kiekviena. Pradioje didiausioji statin yra pilna giros, o likusios trys yra tuios. Kaip bt galima perpilti gir taip, kad 3 statinse bt po 8 kibirus giros. Sprendimas. Galim perpylinjim pateikiame emiau esanioje lentelje: Statins Prie pradedant Po 1-ojo perpylimo Po 2-ojo perpylimo Po 3-ojo perpylimo Po 4-ojo perpylimo Po 5-ojo perpylimo Po 6-ojo perpylimo Po 7-ojo perpylimo Po 8-ojo perpylimo Po 9-ojo perpylimo 24-kibir statin 24 13 8 0 11 16 16 3 3 8 13-kibir statin 0 0 0 8 8 8 0 13 8 8 11-kibir statin 0 11 11 11 0 0 8 8 8 8 5-kibir statin 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0

KETVIRTOJI UDUOTIS 1. vaistin atve 10 buteliuk su vaistais, po 100 tablei kiekviename indelyje, o kiekviena tablet pati turi sverti 10 gram. Nespjus juos idlioti vaistins lentynose vaistin buvo spta nepradti pardavinti vaist, nes suinota, kad visose vieno buteliuko tabletse yra po 1 gram gydomosios mediagos maiau, negu nurodyta bti, todl kiekviena tablet tame buteliuke sveria ne 10, o tik 9 gramus. Ar vis dar galima turint svarstykles, sverianias tik iki 500 gram, vienu vieninteliu svrimu nustatyti, kuriame buteliuke yra netikusios tablets. 2. Yra 9 monetos, 8 yra tikros ir vienodo svorio, o viena netikra ir lengvesn u likusias. Kaip turint geras svirtines svarstykles, bet neturint svareli, garantuotai surasti t netikr monet. 3. Yra 81 moneta, i kuri visos, iskyrus vien, yra tikros ir sveria vienodai, o netikroji moneta yra lengvesn. Ar manoma, turint geras svirtines svarstykles, bet neturint svareli, 4 svrimais garantuotai surasti t netikrj monet? 4. I 4 auksini monet, toliau vadinam auksinukmis, sensacingai ikast paryiais Lyduvn pilkapyje, trys yra visikai vienodos ir sveria vienodai, o ketvirtoji auksinuk yra netikra ir jos svoris yra ne toks, koks yra likusi tikrj auksinuki svoris. Turime svarstykles, kuriomis galima i karto nustatyti bendr tiksl dviej arba daugiau monet svor. Svrinti monet po vien negalima, nes sveriamos po vien jos subyra. Ar galima ne daugiau kaip 4 svrimais garantuotai nustatyti, ir kuri i t monet yra netikra, ir net suinoti, ar ta netikroji moneta yra lengvesn ar sunkesn u likusias auksinukes, jeigu dabar Magdut vienu kartu beleidia sverti jau tik po 2 monetas? Ar net ir dabar tai dar manoma padaryti?

5. Stebukladaris Edmundas moka pilstyti gir ne tik pilnomis statinmis, bet sugeba pripilti ir lygiai pus statins. Jis turi isipilsts 10,5 statins giros taip, kad 8 statins yra tuios, o likusios 16 statini yra pusiau arba pilnai pripiltos giros. Jis nort vl absoliuiai teisingai atlyginti savanoriams Antanui, Eugenijui ir Juozui u j nepabaigiamus darbus taip, kad kiekvienam ieit ir po vienodai giros, ir po vienodai statini, bet kad statini paskirstymas bt dar kitoks, negu tas, kuris buvo nurodytas paaikinimuose. Ar stebukladaris Edmundas sugebs ir tai padaryti (kitoks jau minto skirstinio perskirstymas savanoriams nelaikomas skirtingu skirstymu). O gal tai galima padaryti ir dar kitaip, jau treiaip? Kiekvienu atveju sudarykite atitinkam lentel 6. 10 litr indas pilnas roi aliejaus. Reikia t roi aliej padalinti dvi lygias dalis, po 5 litrus kiekvienoje, turint po ranka tik du tuius indus vien 3, o kit 7 litr talpos. Udavinio sprendim, suprantama, pateikite lentelje. 7. Yra trys indai vienas 3 litr, antras 5, o treias 20 litr talpos. Pirmieji du indai yra tuti, o treias sklidinas vandens. Kaip keliais perpylimais antrajame inde gauti 4 litrus vandens? Perpylinjant leidiama pilti ind ne daugiau vandens, negu jame telpa, arba perpilti vis vanden i vieno indo kit, jeigu tas vanduo ten sutelpa. Sprendim vl pateikite lentelje. 8. Yra keturi svareliais su ant j nurodytais svoriais: 100 gr., 200 gr., 300 gr., ir 400 gr. Pasirod, kad vienas svarelis jau nebeatitinka ant jo nurodyto svorio ir net neaiku, ar jis yra lengvesnis, ar sunkesnis, negu ant jo nurodyta. Ar galima dviem svrimais svirtinmis svarstyklmis be svareli suinoti, kuris svarelis nebeatitinka ant jo nurodyto svorio ir nustatyti, ar jis yra sunkesnis, ar lengvesnis, negu kad ant jo yra nurodyta? 9. Ar galima dviem svrimais svirtinmis svarstyklmis be svareli surasti bent vien tikr monet tarp penki turim i pairos visai vienod monet, jeigu 3 i j yra tikros ir vienodo svorio, o 2 netikros viena lengvesn, o kita sunkesn u tikras monetas? 10. I 12 monet 1 moneta yra netikra, taiau neinia, ar ji yra sunkesn, ar lengvesn u likusias 11 vienodai sveriani tikr monet. Ar galima turint svirtines svarstykles be svareli 4 svrimais garantuotai surasti t vienintel netikr monet?

Ketvirtosios uduoties sprendimus praome isisti iki 2010 m. balandio 30 d. mokyklos adresu: Lietuvos jaunj matematik mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius. Ms mokyklos interneto svetains adresas: www.mif.vu.lt/ljmm/ LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLOS TARYBA