Está en la página 1de 6

LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLA

III tema. SIMETRINI LYGI SISTEMOS


(20092011)

Teorin mediag pareng bei treij uduot sudar Vilniaus universiteto docentas Antanas Apynis Paint su simetrinmis lygtimis ir j sistemomis pradkime nuo simetrinio daugianario sampratos. 1. Simetriniai daugianariai. Daugianaris P ( x, y ) su kintamaisiais x ir y vadinamas simetriniu daugianariu, jeigu jo iraika nepasikeiia, sukeitus vietomis x ir y. tai keli toki daugianari pavyzdiai: a) x 4 + y 4 + 2 x 3 y + 2 xy 3 + 7;

b) ( x + y + 1) 2 + 7 xy + 2;

c) ( x 2 + xy + y 2 ) 2 ( x + y )3. Daugianariai x + y ir xy vadinami pagrindiniais simetriniais daugianariais su dviem kintamaisiais Nortume atkreipti mokini dmes labai svarb teorin rezultat: Kiekvien simetrin daugianar P ( x, y ) su dviem kintamaisiais x ir y galima ireikti pagrindiniais simetriniais daugianariais x + y ir xy . io teiginio rodymas yra palyginti nesunkus; vis dlto j praleiskime ir apsiribokime konkreiais pavyzdiais.
1 pavyzdys. Simetrinius daugianarius

P ( x, y ) = xy 3 + 3x 2 y 2 + x 3 y + 5
ir

Q ( x, y ) = x + x 2 + x 3 + y + y 2 + y 3 ireikkime pagrindiniais simetriniais daugianariais x + y ir xy . Sprendimas. Paymkime u = x + y ir v = xy. Tada P ( x, y ) = xy 3 + 3x 2 y 2 + x 3 y + 5 = ( xy 3 + x 3 y ) + 3x 2 y 2 5 = xy ( y 2 + x 2 ) + 3( xy )2 5 =

= xy (( x 2 + 2 xy + y 2 ) 2 xy ) + 3( xy ) 2 5 = xy (( x + y ) 2 2 xy ) + 3( xy ) 2 5 =
= v (u 2 2v ) + 3v 2 5 = u 2v 2v 2 + 3v 2 5 = u 2 v + v 2 5;

Q ( x, y ) = x + x 2 + x 3 + y + y 2 + y 3 = ( x + y ) + ( x 2 + y 2 ) + ( x 3 + y 3 ) =

( x + y ) + (( x + y ) 2 2 xy ) + ( x + y )( x 2 xy + y 2 ) = ( x + y ) + (( x + y ) 2 2 xy ) + ( x + y )(( x + y ) 2 3xy ) =
= u + (u 2 2v ) + u(u 2 3v ) = u + u 2 2v + u 3 3uv.

Ats.: P( x, y ) = u 2v + v 2 5, Q ( x, y ) = u 3 + u 2 + u 3uv 2v.


2 pavyzdys. Pagrindiniais simetriniais daugianariais (simetrinius daugianarius)

x+ y

ir

xy

ireikkime laipsni sumas

x 4 + y 4 , x 5 + y 5 ir x 6 + y 6 .
Sprendimas. Atkreipkime dmes tai, kad pirmajame pavyzdyje laipsni sumas x 2 + y 2 ir x 3 + y 3 reikme pagrindiniais simetriniais daugianariais u = x + y ir v = xy taip: x 2 + y 2 = ( x + y )2 2 xy = u 2 2v; (1)
2 2 3

x + y = ( x + y )( x xy + y ) = ( x + y )(( x + y ) 3 xy ) = u (u 3v) = u 3uv.


3 3 2 2

(2)

Pasinaudoj iais rezultatais, keliaukime toliau: 1) x 4 + y 4 = ( x 4 + 2 x 2 y 2 + y 4 ) 2 x 2 y 2 = ( x 2 + y 2 )2 2( xy ) 2 = (u 2 2v ) 2 2v 2 = u 4 4u 2 v + 2v 2 ; 2) x 5 + y 5 = ( x 2 + y 2 )( x 3 + y 3 ) x 2 y 3 x 3 y 2 = ( x 2 + y 2 )( x 3 + y 3 ) x 2 y 2 ( x + y ) =

= (u 2 2v)(u 3 3uv) uv 2 = u 5 5u 3v + 5uv 2 ;


1

3) x 6 + y 6 = ( x 3 + y 3 ) 2 2 x 3 y 3 = (u 3 3uv ) 2 2v 3 = u 6 6u 4 v + 9u 2 v 2 2v 3. Aiku, kad nra jokio btinumo siminti nei ia gaut rezultat, nei (1) ir (2) formuli. Pakanka imokti kuo sklandiau rasti reikiamas simetrini daugianari iraikas pagrindiniais simetriniais daugianariais. Pereikime prie daugianari su trimis kintamaisiais. Daugianaris P ( x, y , z ) vadinamas simetriniu daugianariu su trimis kintamaisiais, jeigu jo iraika nepasikeiia, bet kaip sukeitus vietomis kintamuosius x, y ir z. Pavyzdiui, x 2 y 2 + y 2 z 2 + z 2 x 2 ir

x3 + y 3 + z 3 7 yra simetriniai daugianariai. Daugianariai x + y + z , xy + yz + zx ir xyz vadinami pagrindiniais simetriniais daugianariais su


trimis kintamaisiais; juos ymkime atitinkamai u, v ir w:

u = x + y + z, v = xy + yz + zx, w = xyz.

iais daugianariais galima ireikti kiekvien simetrin daugianar P ( x, y, z ) . Nesileisdami io svarbaus teiginio rodym, i karto eikime prie pavyzdi.
3 pavyzdys. Tegu P( x, y, z ) = x 2 + y 2 + z 2 , Q( x, y, z ) = x3 + y 3 + z 3. Ireikkime iuos simetrinius daugianarius su trimis kintamaisiais pagrindiniais simetriniais daugianariais x + y + z , xy + yz + zx ir xyz . Sprendimas. Tegu u = x + y + z , v = xy + yz + zx ir w = xyz. Tada

P ( x, y , z ) = x 2 + y 2 + z 2 = ( x + y + z )2 2 xy 2 yz 2 zx = ( x + y + z ) 2 2( xy + yz + zx ) = u 2 2v; Q ( x, y , z ) = x 3 + y 3 + z 3 = ( x + y + z )( x 2 + y 2 + z 2 ) x ( y 2 + z 2 ) y ( x 2 + z 2 ) z ( x 2 + y 2 ) = = ( x + y + z )( x 2 + y 2 + z 2 ) xy 2 xz 2 x 2 y yz 2 x 2 z y 2 z =

= ( x + y + z )( x 2 + y 2 + z 2 ) ( xy 2 + x 2 y ) ( xz 2 + x 2 z ) ( yz 2 + y 2 z ) =

= ( x + y + z )( x 2 + y 2 + z 2 ) ( xy 2 + x 2 y + xyz ) ( xz 2 + x 2 z + xyz ) ( yz 2 + y 2 z + xyz ) + 3 xyz =


= ( x + y + z )( x 2 + y 2 + z 2 ) xy ( y + x + z ) xz ( z + x + y ) yz ( z + y + x ) + 3xyz =

= u(u 2 2v ) uv + 3w = u 3 3uv + 3w. Taigi gavome, kad x 2 + y 2 + z 2 = u 2 2v , x + y + z = u 3uv + 3w.


4 pavyzdys. Raskime simetrinio reikinio
3 3 3 3

(3) (4)

x2 + y 2 z2 y 2 + z2 x2 z2 + x2 y 2 + + 2 zx 2 xy 2 yz iraik pagrindiniais simetriniais daugianariais u = x + y + z , v = xy + yz + zx ir w = xyz.


R ( x, y , z ) =

Sprendimas. R ( x, y , z ) =

x2 + y 2 z2 y 2 + z2 x2 z2 + x2 y 2 = + + 2 zx 2 xy 2 yz

( x2 + y2 z2 )z + ( y2 + z2 x2 ) x + ( z2 + x2 y 2 ) y . 2 xyz Tvarkydami skaitikl, gauname: ( x2 + y 2 z 2 ) z + ( y 2 + z 2 x2 ) x + ( z 2 + x 2 y 2 ) y = ( x2 + y 2 + z 2 ) z 2 z3 + ( y 2 + z 2 + x2 ) x 2 x3 + =


+ ( z 2 + x 2 + y 2 ) y 2 y 3 = ( x 2 + y 2 + z 2 )( z + x + y ) 2( z 3 + x 3 + y 3 ) =

= (u 2 2v )u 2(u 3 3uv + 3w) = u 3 + 4uv 6w (ia pasinaudojome (3) ir (4) iraikomis). Vadinasi, 4uv 6w u 3 . 2w Matome, kad pagrindiniais simetriniais daugianariais kartais galima ireikti ir trupmenin racionalj reikin. R( x, y , z ) =
2

2. Simetrini lygi sistemos su dviem neinomaisiais. Lygtis f ( x, y ) = 0 su dviem neinomaisiais x ir y vadinama simetrine lygtimi su dviem neinomaisiais, jeigu f ( x, y ) yra simetrinis reikinys kintamj

x ir y atvilgiu (nesikeiia, sukeitus x ir y vietomis). Pavyzdiui, lygtys x 2 + 5 xy + y 2 = 7 , 1 1 x 2 + y 2 + xy = + yra simetrins, nes jas galima urayti pavidalu f ( x, y ) = 0 , kuriame reikinys x y f ( x, y ) yra simetrinis. Kaip ir bendruoju atveju simetrins lygties f ( x, y ) = 0 sprendiniu vadinsime realij skaii x ir y por ( x, y ), tenkinani j. Sprendini visum vadinsime lygties sprendini aibe. Kai iekoma keli lygi, tarkime, f1 ( x, y ) = 0, f 2 ( x, y ) = 0, ..., f m ( x, y ) = 0 bendr sprendini, sakoma, kad sprendiama lygi sistema. Paprastai ji uraoma taip: f1 ( x, y ) = 0, f 2 ( x, y ) = 0, (6) ................. f ( x , y ) = 0. m Isprsti lygi sistem reikia, kad reikia rasti visus ios sistemos sprendinius arba rodyti, kad bendr sprendini lygtys, sudaranios sistem, neturi (tada sakoma, kad sistemos sprendini aib yra tuioji aib ). ioje simetrini lygi sistem temoje apsiribosime atveju, kai (6) sistem sudaraniose lygtyse reikiniai f i ( x, y ), i = 1, 2, ..., m, yra simetriniai daugianariai arba dviej simetrini daugianari santykiai (trupmenos). Be to, sprsime tik dviej lygi sistemas. Tokios simetrini lygi sistemos i vis kit isiskiria tuo, kad visada galima taikyti keitinius u = x + y ir v = xy. Kad bt aikiau, inagrinkime por pavyzdi.
5 pavyzdys. Isprskime simetrini lygi sistem x + y = 5, x 3 + y 3 = 35. Sprendimas. Abiej lygi daugianariai yra simetriniai. Pirmosios lygties daugianaris x + y yra

pagrindinis simetrinis daugianaris, o antrosios lygties daugianar x 3 + y 3 nesunku ireikti pagrindiniais simetriniais daugianariais x + y ir xy (r. 2 pvz.):

x 3 + y 3 = ( x + y )(( x + y ) 2 3xy ).
Taikydami standartinius keitinius gausime nauj lygi sistem
u = 5, u (u 2 3v ) = 35.

u = x + y , v = xy ,

I jos gauname, kad u = 5 ir v = 6. Neinomj x ir y reikmms rasti reikia isprsti lygi sistem x + y = 5, xy = 6. Pagal Vijeto teorem (kvadratinei lygiai) x ir y yra kvadratins lygties t 2 5t + 6 = 0 sprendiniai t1 = 2 ir t 2 = 3. Taigi x = 2, y = 3 arba x = 3, y = 2. Ats.: {( 2; 3); (3; 2)}.
6 pavyzdys. Isprskime simetrini lygi sistem

x 3 + x 3 y 3 + y 3 = 17, x + xy + y = 5. Sprendimas. Taikydami keitinius u = x + y ir v = xy, gauname:

(7)

x 3 + x 3 y 3 + y 3 = ( x 3 + y 3 ) + ( xy )3 = ( x + y )(( x + y ) 2 3xy ) + ( xy )3 = u (u 2 3v) + v 3 = u 3 + v 3 3uv; x + xy + y = u + v. Todl (7) sistem pakeiiame lygi sistema
3

u 3 +v 3 3uv = 17, (8) u + v = 5. Matome, kad neinomj u ir v atvilgiu i sistema taip pat yra simetrin. J sprskime, vl taikydami standartinius keitinius a = u + v, b = uv. Kadangi u 3 +v 3 3uv = (u + v)((u + v) 2 3uv) 3uv = a ( a 2 3b) 3b = a 3 3ab 3b, tai vietoj (8) tursime toki lygi sistem: a 3 3ab 3b = 17, (9) a = 5. Matome, kad i sistema turi vienintel sprendin skaii a ir b por (5; 6). Neinomj u ir v reikmi poroms (u; v), tenkinanioms (8) sistem, rasti sprendiame lygi sistem: u + v = 5, uv = 6. (10)

Remdamiesi Vijeto teorema, j keiiame kvadratine lygtimi t 2 5t + 6 = 0. ios lygties sprendiniai yra t1 = 2 ir t 2 = 3. Gauname du (10) (taigi ir (8)) sistemos sprendinius skaii u ir v poras (2; 3) ir (3; 2). Neinomj x ir y poroms ( x; y ), kurios tenkina (7) sistem, rasti turime isprsti dvi lygi sistemas: x + y = 3, x + y = 2, ir xy = 2. xy = 3 Remdamiesi Vijeto teorema, jas atitinkamai keiiame kvadratinms lygtims: t 2 2t + 3 = 0 ir t 2 3t + 2 = 0. Pirmoji lygtis sprendini neturi, o antrosios lygties sprendiniai yra 1 ir 2. Taigi (7) sistema turi du sprendinius: (1; 2) ir (2; 1). Ats.: {(1; 2); (2; 1)}.
3. Simetrini lygi su trimis neinomaisiais sistemos. Simetrine lygtimi su trimis neinomaisiais x, y ir z vadinama lygtis, kai, j uraius pavidalu f ( x, y, z ) = 0, reikinys f ( x, y, z ) yra simetrinis kintamj x, y ir z atvilgiu. ia taip pat apsiribosime atveju, kai f ( x, y, z ) yra simetrinis daugianaris arba simetrini daugianari santykis. Nepriklausomai nuo lygi skaiiaus tokiai simetrini lygi sistemai sprsti galima taikyti iuos keitinius: u = x + y + z , v = xy + yz + zx, w = xyz. (11) Radus konkreias u, v ir w reikmes (j trejet (u; v; w)), reikt isprsti toki lygi su trimis neinomaisiais sistem: x + y + z = u, (12) xy + yz + zx = v, xyz = w. Tik atskirais atvejais j nesunku isprsti. Taiau daniausia gaunama kubin lygtis su vienu neinomuoju. Beje, nevisai paprasta ir t kubin lygt urayti. Todl suformuluosime dar vien svarb teorin rezultat Vijeto teorem kubinei lygiai: Jeigu t1 , t2 , t3 yra kubins lygties

t 3 + pt 2 + qt + r = 0
sprendiniai, tai t1 + t2 +t 3= p, t1t2 + t2t 3+ t 3t1= q, t1t2t 3= r. Remiantis ia teorema (12) sistemos sprendim galima pakeisti kubins lygties t 3 ut 2 + vt w = 0 sprendimu.
4

(13) (14) (15) (16) (17)

Atkreipkime dmes tai, kad Vijeto formulse (14)(16) kairiosios puss yra pagrindiniai simetriniai daugianariai dydi t1 , t2 , t3 atvilgiu. Atskirai pagvildenkime (17) lygties sprendimo problem. Pagal bendrj teorij (vidurinje mokykloje ji nedstoma) kubin lygtis turi bent vien realj sprendin. iam sprendiniui rasti bt galima taikyti vadinamj Kardano (Girolamo Kardano, 15011576, ital matematikas) formul. Taiau jos ivedimas nra visikai elementarus; todl nepateiksime net paios formuls. Nortume atkreipti mokini dmes kit (gana patraukl) kubins lygties sprendimo bd. Tarkime, kad (17) lygties visi koeficientai (u, v ir w) yra sveikieji skaiiai. Galima rodyti, kad tada kiekvienas (17) lygties sveikasis sprendinys yra laisvojo nario w daliklis. is teiginys sudaro galimyb vien sprendin rasti (inoma, ne visada!) tarp (17) lygties laisvojo nario dalikli. O tada jau gana paprasta kairij lygties pus iskaidyti dauginamaisiais ir baigti paios lygties sprendim. 7 pavyzdys. Isprskime simetrini lygi su trimis neinomaisiais sistem x + y + z = 6, (18) xy + yz + zx = 11, xyz = 6 . Sprendimas. Kadangi vis trij lygi kairiosios puss yra pagrindiniai simetriniai daugianariai su trimis neinomaisiais, tai remdamiesi Vijeto formulmis (14)(16), lygi sistem pakeiskime kubine lygtimi t 3 6t 2 + 11t 6 = 0. (19) Laisvojo nario dalikliai yra 1, 2, 3 ir 6. Tiesiogiai tikrindami, sitikiname, kad 1, 2 ir 3 yra ios lygties sprendiniai. Vadinasi, realij skaii x, y ir z trejetai (1; 2; 3), (1; 3; 2), (2; 1; 3), (2; 3; 1), (3; 1; 2) ir (3; 2; 1) yra (18) sistemos sprendiniai. Ats.: {(1; 2; 3); (1; 3; 2); (2; 1; 3); (2; 3; 1); (3; 1; 2); (3; 2; 1)}.
8 pavyzdys. Isprskime simetrini lygi su trimis neinomaisiais sistem x + y + z = 1, 2 2 2 (20) x + y + z = 9, 3 3 3 x + y + z = 1. Sprendimas. Taikydami keitinius u = x + y + z , v = xy + yz + zx, w = xyz , simetrinius daugianarius

x 2 + y 2 + z 2 ir x 3 + y 3 + z 3 ireikkime pagrindiniais simetriniais daugianariais. Gauname (r. 3 pvz.):


x 2 + y 2 + z 2 = ( x + y + z ) 2 2( xy + yz + zx ) = u 2 2v, x 3 + y 3 + z 3 = ( x + y + z )( x 2 + y 2 + z 2 ) ( x + y + z )( xy + xz + yz ) + 3xyz = u(u 2 2v ) uv + 3w = = u 3 3uv + 3w . Todl vietoj (20) sistemos toliau nagrinjame trij lygi su neinomaisiais u, v ir w sistem u = 1, 2 u 2v = 9, 3 u 3uv + 3w = 1

ir nustatome, kad u = 1, v = 4, w = 4 yra jos sprendinio (u; v; w) komponents. Toliau sprendiame lygi sistem x + y + z = 1, xy + yz + zx = 4, xyz = 4.

(21)

Pagal Vijeto formules (14)(16) i sistem keiiame kubine lygtimi t 3 t 2 4t + 4 = 0. Jos sprendini iekome tarp laisvojo nario dalikli 1, 2, 4 ir nustatome, kad skaiiai 1, 2 ir 2 yra ios lygties sprendiniai. Tai (21), taigi ir (20), sistemos sprendini ( x; y; z ) komponents. Keisdami jas vietomis, gauname eis sprendinius: (1; 2; 2), (1; 2; 2), (2; 1; 2), (2; 2; 1), (2; 1; 2), (2; 2; 1). Ats.: {(1; 2; 2), (1; 2; 2), (2; 1; 2), (2; 2; 1), (2; 1; 2), (2; 2; 1)}.
TREIOJI UDUOTIS

Isprskite ias simetrini lygi su dviem neinomaisiais sistemas:

1.

x 3 + y 3 = 35, 2 2 x y + xy = 30; x2 y2 + = 12, y 1 1 x 1 + = ; x y 3 x 2 + y 2 = 7 + xy , 3 3 x + y = 6 xy 1; x + y = 5, x 4 + y 4 = 97.

2.

3.

4.

5. Nustatykite, su kuriomis parametro a reikmmis simetrini lygi su dviem neinomaisiais sistema x 2 + y 2 = 2(1 + a ), 2 ( x + y ) = 14 turi du realiuosius sprendinius. 6. Simetrin daugianar su trimis kintamaisiais ( x 2 + y 2 )( x 2 + z 2 )( y 2 + z 2 ) ireikkite pagrindiniais simetriniais daugianariais x + y + z , xy + yz + zx ir xyz.

1 1 1 13 x + y + z = 3 , 13 7. Isprskite simetrini lygi su trimis neinomaisiais sistem x + y + z = , 3 xyz = 1.

8. Isprskite lygi su trimis neinomaisiais sistem

2 x + y = z , 2 y + z = , x 2 z + x = y .

9. rodykite, kad abc = 0, kai a + b + c = 1, a 2 + b 2 + c 2 = 1 ir a 3 + b3 + c 3 = 1. 10. Trikampio ABC perimetras lygus 12. Raskite io trikampio plot, kai kratini ilgi kvadrat suma lygi 50, o kub suma lygi 216.

Treiosios uduoties sprendimus praome isisti iki 2010 m. kovo 10 d. mokyklos adresu: Lietuvos jaunj matematik mokykla, Matematikos ir informatikos metodikos katedra, VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius. Ms mokyklos interneto svetains adresas: www.mif.vu.lt/ljmm/ LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLOS TARYBA