Está en la página 1de 4

LIETUVOS JAUNJ MATEMATIK MOKYKLA

2.4. FIGR PANAUMAS. TALIO TEOREMA IR JOS TAIKYMAI


Metodin mediaga ir uduotys

Vilniaus pedagoginio universiteto docentas Juozas inknas


Ketvirtosios uduoties sprendimus praome isisti iki 2000 met gegus 15 dienos mokyklos adresu: Lietuvos jaunj matematik mokykla, Matematikos metodikos katedra, VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Naugarduko g. 24, LT-2600 Vilnius. Lietuvos jaunj matematik mokyklos taryba 1. Atkarpos AB ir CD vadinamos proporcingomis atkarpoms A1 B1 ir C1 D1 , jeigu j ilgi santykiai lygs, t.y. Atkarp proporcingumas analogikai apibriamas ir didesniam atkarp skaiiui. 1 teorema (Talio teorema). Lygiagreios tiess, kirsdamos kampo kratines arba j tsinius, atkerta jose proporcingas atkarpas (r. 1 pav.). AB CD = . A1 B1 C1 D1

1 a pav. Jeigu MN || BC , tai

1 b pav.

AM AN = sakoma, jog trikampiams AMN ir ABC galima taikyti Talio teorem. AB AC AM AN 1 ivada. Jeigu MN || BC , tai = . MB NC 2 ivada. Ties, lygiagreti trikampio kratinei ir kertanti kitas dvi kratines arba j tsinius, atkerta nuo jo trikamp, kurio kratins proporcingos duotojo trikampio kratinms (1 pav. a, b): AM AN MN = = . AB AC BC 3 ivada. Jeigu lygiagreios tiess, kertanios kampo kratines, vienoje kratinje ikerta lygias atkarpas, tai jos ikerta lygias atkarpas ir kitoje kratinje. 2 teorema (Atvirktin Talio teoremai). Jeigu ties kerta dvi trikampio kratines arba j tsinius, esanius vienoje treiosios kratins pusje, ir atkirstos atkarpos proporcingos atitinkamoms duotojo trikampio kratinms, tai ta ties yra lygiagreti treiajai AM AN = , tai MN || BC . trikampio kratinei (r. 1 pav.): jei AB AC Taikydami Talio teorem, galime rodyti, kad 1) trikampio pusiaukratins susikerta viename take ir tas takas jas dalija santykiu 2:1 skaitant nuo virns; 2) trikampio kampo pusiaukampin prie t kamp esani kratin dalija atkarpas, proporcingas prie jo esanioms kratinms (r.2 BD DC pav.): = ; BA CA

2 pav. 3) atkarpa, jungianti dviej trikampio kratini vidurio takus (vidurin linija), lygiagreti treiajai kratinei ir lygi pusei tos kratins; 4) atkarpa, jungianti trapecijos onini kratini vidurio takus (vidurin linija), lygiagreti trapecijos pagrindams ir lygi j sumos pusei. 1 pavyzdys. Trikampio ABC kratin BC takas D dalija santykiu BD: DC = 1:2 , o takas M atkarp AD dalija santykiu AM : MD = 3:1 . Atkarpos BM tsinys kerta trikampio kratin AC take E . Apskaiiuosime santyk AE : EC (3 pav.).

3 pav.

Sprendimas. Atkarp AD padalijame 4 lygias dalis ir per dalijimo takus ivedame tieses lygiagreias tiesei BE . Pagal 3 ivad atkarpa AF taip pat yra padalyta 4 lygias dalis. Kratin BC padalijame tris lygias dalis ir per dalijimo takus ivedame tieses, lygiagreias tiesei BE . Atkarpa EC taip pat yra padalyta 3 lygias dalis. Kadangi atkarpa EF eina abu dalijimus, tai kratin AC yra padalyta 6 lygias dalis. Taigi AE : EC = 1 . 2 pavyzdys. Trikampio ABC viduje paymtas takas F . Atkarp AF ir BF tsiniai kerta trikampio kratines atitinkamai takuose E ir D (4 pav.). Apskaiiuosime santyk AF : FE , jeigu AD: DC = m ir EC: BE = n .

4 pav. Sprendimas. Per tak E iveskime ties EG , lygiagrei tiesei BD . Taigi lygiagreios tiess BD ir EG kerta kamp EAC ir AF AD GC EC = = n. ACB kratines. Remdamiesi 1-ja ivada, gauname: = ir FE DG DG BE DC DG + GC GC = = 1+ = 1+ n . I paskutinij lygybi iplaukia, kad DG DG DG AF AD DC = = m (1 + n) . Vadinasi, FE DC DG 3 pavyzdys. Atkarpos EF galai yra trapecijos ABCD oninse kratinse AB ir CD . Apskaiiuosime EF ilg, jeigu ji lygiagreti pagrindams, BE : EA = ir BC = a , AD = b (5 pav.).

5 pav. Sprendimas. Duota ABCD trapecija, EF || AD|| BC , BE : EA = , AD = b , BC = a . Rasti EF . Sakykime EF = x . Per tak F nubrkime ties, lygiagrei AB . Ji pagrindus arba j tsinius kirs takuose G ir H . Tuomet CH = x a , GD = b x . Kadangi CH ||GD , tai trikampiams CFH ir DFG galima taikyti Talio teoremos a + b CH HF CH BE xa . = . I ia x = = . Kadangi HF = BE , FG = EA , tai = = . Taigi 1+ DG FG DG EA b x Apibrimas. Du trikampiai vadinami panaiais, jeigu j atitinkami kampai lygs ir vieno trikampio kratins proporcingos atitinkamoms kito trikampio kratinms. 2-j ivad: Trikampio panaumo poymiai: 1) jeigu vieno trikampio du kampai lygs kito trikampio dviems kampams, tai trikampiai yra panas; 2) jeigu dvi vieno trikampio kratins proporcingos kito trikampio dviems kratinms ir kampai tarp t kratini yra lygs, tai trikampiai yra panas; 3) jeigu vieno trikampio trys kratins yra proporcingos kito trikampio kratinms, tai trikampiai yra panas. Aiku, kad trikampiai, kuriems galima taikyti Talio teorem, yra panas. Apibrimas. Du daugiakampiai ABCDE... ir A1 B1C1 D1 E1 ... vadinami panaiais, jeigu j atitinkami kampai lygs ir prie lygius kampus esanios kratins yra proporcingos, t.y. AB BC CD A = A1 , B = B1 , C = C1 , , = = = ... A1 B1 B1C1 C1 D1 Skaiius AB = k vadinamas proporcingumo koeficientu. Panai figr perimetrai proporcingi skaiiui k , o j plotai proporcingi A1 B1

skaiiui k 2 . 4 pavyzdys. Duota ABD = BCD ; S ABD = S ; BC = 3 ; BD = 2 . Apskaiiuokime S BDC .

6 pav.

Sprendimas. Trikampiai ACB ir ABD yra panas pagal 1-j panaumo poym: A bendras, ABD = ACB pagal slyg. S ABC 3 5 S+X 9 = . I ia: X = S . = . Kita vertus, S ABC = S + X , todl turime lygt: 4 S 4 S ABD 2 5 Ats.: S BDC = S . 4 5 pavyzdys. Atkarpa MN yra lygiagreti trapecijos ABCD pagrindams BC ir AD ir dalija trapecij dvi panaias trapecijas AMND ir MBCN. Apskaiiuokime MN ilg, jeigu BC = a, AD = b (7 pav.). MN AD = , t.y. MN 2 = BC AD . Taigi MN = a b . Atkarpa Sprendimas. Remdamiesi trapecij panaumo apibrimu, turime: BC MN MN yra vadinama atkarp AD ir BC geometriniu vidurkiu. Todl
2

7 pav. Ats.: MN = a b . Staiakampis vadinamas auksins proporcijos staiakampiu (auksiniu, tauriuoju), jeigu jo kratini ilgi santykis lygus 1 1+ 5 = . Skaiius yra lygties 1 + = x sprendinys. Jis vadinamas auksine proporcija. x 2 Skaiius yra vienas i labiausiai paplitusi matematikoje skaii. Apie j galima paskaityti [ Peteris Tannenbaumas, Robertas Arnoldas. Kelions iuolaikin matematik, TEV, Vilnius, 1995; Gediminas Stepanauskas. Fibonaio skaiiai, Matematikos urnalas alfa plius omega, 1998, Nr. 2(6), 78-84.]. D. Bermanas skaii laik skaiiavimo sistemos pagrindu. tai keletas natralij skaii , ireikt auksine proporcija. 1 1 1 1 1 = + 2 , 2 = + 2 , 3 = 2 + 2 , 1 1 1 2 0 3 4 = + + 2 , 5 = + + 4 , . Tikimasi, kad skaiiavimo sistema, kurios pagrindas , bus pritaikyta supergreituose kompiuteriuose, informacijos kodavime. 6 pavyzdys. rodysime, kad auksin staiakamp galima padalyti kvadrat ir maesn staiakamp, kuris taip pat yra auksinis. Pastarj staiakamp vl galima padalyti kvadrat ir auksin staiakamp ir t.t. (8 pav.).

8 pav. Sprendimas. Duota: AB = a , BC = a , ABEF kvadratas, FGHD kvadratas ir t.t. rodysime: 1) staiakampis EFDC auksinis; 2) staiakampis GECH auksinis. EF a 1 1 = = = = . Taigi rodymas.1) I slygos: BE = EF = a , EC = a a = a ( 1) . Apskaiiuosime santyk: EC a ( 1) 1 1 staiakampis FECD auksinis. 1 EC a ( 1) 1 2) GE = a a ( 1) = a (2 ) . Taigi = = = GECH auksinis. Analogikai rodoma, kad = EG a (2 ) 1 1 1 keturkampis EGKL irgi auksinis ir t.t. kiekvien kvadrat brus ketvirt apskritimo, gaunama kreiv, kuri vadinama spirale.

KETVIRTOJI UDUOTIS 1. Smailiojo trikampio ABC kratini AB ir BC projekcij ties AC ilgiai atitinkamai lygus 4 cm ir 6 cm. Raskite io trikampio pusiaukratini projekcij AC ilgius. 2. Per trikampio ABC pusiaukratini susikirtimo tak ivesta ties l, nuo trikampio virni B ir C nutolusi atitinkamai b ir c atstumais. Raskite ios tiess nuotol nuo virns A. 3. Per trapecijos ABCD istriaini susikirtimo tak ivesta ties, lygiagreti pagrindams AD ir BC. Ji kerta onines trapecijos kratines takuose E ir F. Apskaiiuokite atkarpos EF ilg, jeigu BC = a, AD = b. 4. Trikampio ABC kratin BC takas D dalija santykiu BD : DC = 1 : 2 , o atkarp AD takas M dalija santykiu AM : MD = 3 : 2 . Ties BM kerta trikampio kratin AC take E. apskaiiuokite S MECD : S ABC . Nurodymas. Prisiminkite, kad trikampi, kuri auktins bendros, plot santykis lygus j pagrind ilgi santykiui. 5. 60! kamp brti du iorikai besilieiantys apskritimai. Raskite t apskritim spinduli santyk. 6. Trikampio ABC viduje paymtas takas D. Tiess AD, BD ir CD kerta trikampio kratines atitinkamai takuose E, F ir G. Apskaiiuokite CF : FA , jei AG : GB = m , BE : EC = n . 7. Trapecijos ABCD pagrindai AD = 39 cm ir BC = 26 cm, o onins kratins AB = 5 cm ir CD = 12 cm, Raskite spindul apskritimo, kuris eina per virnes A ir B ir lieia kratin CD arba jos tsin. 8. Staiakampis, kurio kratins 8 cm ir 34 cm, padalytas du panaius nelygius staiakampius. Raskite j plotus. 9. Atkarpa KL, lygiagreti trapecijos ABCD pagrindams AD ir BC, trapecijos plot dalija dvi lygiaplotes dalis. Apskaiiuokite atkarpos KL ilg, jeigu BC = a, AD = b. 10. Trikampis ABC lygiaonis (AB = BC), AE kampo A pusiaukampin. Jeigu trikampis ABC panaus trikamp CAE, tai abu minti AC AB = ir = . rodykite. trikampiai yra auksiniai (taurieji), t.y. CE AC