Konsep Teori Kognitif

Teori Kognitif telah dikembangkan oleh seorang psikologis Swiss pada sekitar tahun 1896-1980, iaitu Jean Piaget. Menurut Abd Aziz Talib (2000), teori kognitif ini berkait rapat dengan perkembangan mental. Teori ini memandang pembelajaran bahasa sebagai satu kebolehan khas manusia secara semulajadi. Teori ini menekankan kefahaman struktur bahasa yang dipelajari kerana dipercayai bahawa pengetahuan tentang pemahaman struktur bahasa itu yang memudahkan pembelajaran dan penguasaan bahasa tersebut. Teori ini turut menekankan pentingnya proses pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor dalaman dalam pembelajaran. Antara ahli psikologi kognitif yang terkenal termasuklah Jerome Brunner, David Ausubel dan Jean Piaget. Kerja mereka mempunyai hubungan langsung dengan pembelajaran di bilik darjah. Teori dan penyelidikan mereka bertumpu kepada kajian terhadap bagaimana maklumat di proses dalam otak semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Jean Piaget : Perkembangan Kognitif

Teori Piaget telah mengemukakan bahawa terdapat empat peringkat perkembangan pemikiran;

1)Kesedaran deria motor Tahap kesedaran deria motor ini melibatkan kanak-kanak yang berusia satu hari sehinggalah umurnya mencecah dua tahun. Dalam tahap ini, kanak-kanak mampu untuk membentuk skema bahasa dan struktur kognitif mereka sendiri. Mereka turut membentuk simbolik bahasa mereka yang tersendiri.

2) Pemikiran praoperasional Pemikiran praoperasional ini pula berlaku pada tahap umur mereka dua tahun sehinggalah menceceah tujuh tahun. Pada tahap ini, penguasaan bahasa mereka semakin berkembang dan berlakunya pertambahan kosa kata dalam pembelajaran bahasa seiring dengan perkembangan bahasa mereka.

3) Pemikiran konkrit Pada usia mereka mencecah tujuh tahun sehinggalah dua belas tahun, kanak-kanak ini sudah mampu untuk menguasai kemahiran hukum pengekalan, konsep perhubungan, pengkategorian dan juga persirian dalam pembelajaran mereka. Pada usia ini, pembelajaran mereka menjadi semakin berkembang.

4) Pemikiran formal Pemikiran formal ini terjadi pada usia dua belas tahun keatas. Mereka menjadi lebih matang dan mampu berfikir dengan lebih rasional. Ini seiring dengan kebolehan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan mental dan kematangan akal fikiran. http://atiqahaiza.blogspot.com/2013/03/teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehan.html

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan. Teori juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru. Sebagai seorang guru bahasa, kita perlu tahu bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa terlebih dahulu. Dengan berpegang pada prinsip itu maka ia boleh menghasilkan sesuatu bentuk pengajaran yang baik dan berkesan. Di samping itu juga guru itu boleh menentukan sejauh mana prinsip-prinsip itu boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Prinsipprinsip terbentuk dari dua jenis teori yang bertentangan iaitu teori behaviorisme dan teori mentalisme. Sesuatu teori itu menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran. Menurut Kamus Dewan (1984: 1056), prinsip ialah asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian, tindakan sesuatu teori. Jadi sesuatu teori itu menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran. Berhubung dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa ia adalah hasil dari dapatan teori-teori pemerolehan bahasa yang pernah disebutkan sebelum ini yang mana akan dibincangkan dari beberapa sudut. Selain itu terdapat juga prinsip-prinsip umum supaya pengajaran guru itu lebih menunjukkan keberkesanan. http://atiqahaiza.blogspot.com/2013/03/bmm3117-teori-pemerolehan-bahasa.html Teori perkembangan kognitif dan bahasa yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi yang terkemuka

Ibubapa atau penjaga kanak-kanak boleh membantu perkembangan bahasa kanak-kanak dengan memberi peneguhan yang sesuai setiap kali kanak-kanak menyebut perkataan atau ayat dengan betul dan difahami.Teori perkembangan kognitif dan bahasa yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi yang terkemuka. Pengenalan Perkembangan Bahasa Bahasa adalah satu bentuk komunikasi sama ada verbal atau non verbal. Semasa mereka berinteraksi dengan orang dewasa dan rakan sebaya. Menurut Berk (2001). . Teori Dalam Kemahiran Bahasa Perspektif Behavioris Skinner (1957) menyatakan ibubapa memainkan peranan yang penting dalam menyediakan perbendaharaan kata yang betul kepada anak-anaknya. bahasa memudahkan proses pengajaran dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. mereka membina kefahaman dan idea-idea tentang perkara yang berlaku di persekitaran mereka. Manakala Santrock (2007) menyatakan bahawa bahasa akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak. kemahiran bahasa menjadi alat kepada perkembangan kendiri dan sosial. Selain itu. Bahasa mengandungi perkataan-perkataan yang digunakan oleh sesebuah komuniti dengan peraturan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang tertentu. Kepentingan Perkembangan Bahasa Perkembangan bahasa bagi seseorang kanak-kanak adalah sangat penting kerana bahasa merupakan pemangkin perkembangan kanak-kanak tersebut.

maka beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak.Teori ini ada pada dasarnya telah menjadi menjadi asas dan pengaruh kepada teori dan penyelidikan yang selanjutnya.1 Pengenalan Kepada Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Teori Piaget dianggap sebagai teori perkembangan kognitif yang lebih menyeluruh walaupun ada yang masih menyoal dan tidak menyetujuinya. Piaget percaya fungi kecerdasan adalah untuk membanu menyesuaikan diri (adaptasi) kanak-kanak terhadap persekitaran.com/2011/01/teori-perkembangan-kognitif-dan-bahasa. nak minum”. Untuk memahami perkembangan.Mengikut perseptif behavioris. Menurut piaget. Orang-orang dewasa akan mengubahsuai pertuturan mereka supaya sesuai dengan kefahaman kanak-kanak. Contoh: kanak-kanak meniru percakapan orang dewasa. http://treebuilder. Tindak balas ibunya hasil daripada perkataan dan bahasa yang digunakan oleh anaknya betul. Mereka seterusnya akan meniru dan akan mengulanginya apabila diteguhkan. . Percakapan seperti bayi dan kanak-kanak kecil dengan ayat-ayat mudah dan pendek disertai dengan intonasi yang pelbagai memberi bantuan kepada kanakkanak untuk mempelajari bahasa. memuji kanak-kanak apabila dapat menyebut sesuatu dengan betul atau berinteraksi dengan kanak-kanak menggunakan laras bahasa yang betul.html Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget (1896-1980) . setiap gerakbalas atau tingkahlaku yang menggunakan bahasa diteguhkan.blogspot. Contohnya: Apabila seorang kanak-kanak berkata. Vygotsky melihat bahasa sebagai alat utama untuk interaksi sosial. sistem-sistem ini seharusnya didefinisikan dan dibahagi mengikut ciri-ciri yang tersendiri. Kanak-kanak akan lebih gemar bercakap apabila ibubapanya seringkali memuji dan meneguhkan percakapannya. Kanak-kanak mungkin mempelajari beberapa aspek dalam kemahiran bahasa apabila melihat dan mendengar percakapan orang lain. Ibunya bertindak balas dengan memberi minuman kepada kanak-kanak tersebut. Piaget mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajar mengikut kemampuan perkembangan intelek yang didalami oleh kanak-kanak dengan berterusan. Ibubapa boleh memberi tindakbalas dengan melakukan gerakbalas yang selaras dengan percakapan kanak-kanak. Perspektif Kognitif Teori sosio kognitif pula menekankan tentang peranan pemodelan. pemindahan budaya dan menjana pemikiran individu. Kanak-kanak mempelajari bahasa secara berinteraksi setiap hari dengan orang-orang di persekitaran. Ini memudahkan perkembangan bahasa berlaku. “Saya dahaga. sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistem logikal yang digunakan oleh orang dewasa. Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secara berterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri.

1974). dengan itu tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru. Di tahap ini pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya). :) b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. Tak sampai 2 saat klik iklan di bawah. Selepas dilahir selama dua bulan. penyusunan. Dengan meningkatkannya pembelajaran dan kematangan kanakkanak. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Dalam perkembangan sensorimotor ini.2.. skema dan tahap pemikiran kanak-kanak adalah cukup untuk menyesuaikan atau mengadaptasikan cabaran-cabaran persekitaran.2 2. bila mendengar sesuatu bunyi. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. Proses kedua kanak-kanak juga diberi informasi yang tidak sesuai dengan skema kanak-kanak kurang menghadapi cabaran-cabaran baru. penyesuaian. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa.Fokus penyesuaian (adaptasi) adalah berdasarkan perkembangan kognitif yang dilihat bersama-sama dengan respon kompleks yang dialami terhadap persekitaran. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke . dia mula menyedari objek-objek lain di dalam persekitarannya. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. Piaget percaya perkembangan berlaku dalam tahap-tahap yang mengalami perubahan melalui equilibration (penyeimbangan) keadaan yang menyebabkan kanak-kanak mencari suatu keseimbangan di antara apa yang dialami dalam persekitaran dengan proses dan struktur kognitif yang dihadapinya. kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannnya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya. dalam situasi-situasi tertentu. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. Maka. Dari kelahiran hingga umur 2 tahun. Antara 4 hingga 8 bulan. Equilibration melibatkan tiga proses.1 Peringkat Peringkat Perkembangan Deria Teori Motor Kognitif (0-2 Jean Piaget Tahun) Dalam peringkat ini. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. pandangan. Contohnya. Apabila berusia satu tahun. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. Pada akhir dua tahun.. kanak-kanak cuba menggunkan berbagai-bagai skema (struktur menyelesaikan masalah yang dia hadapi). menyentuh. bayi berumur sebelum Sembilan bulan tidak akan mencari objek yang tidak kelihatan setelah diperhatikan objek tersebut sebelummya. bayi itu kelihatan telah mempunyai daya koordinasi di antara penglihatan dan sentuhan. Proses pertama. Pada tahap ini. kanak-kanak tersebut adalah dalam keadaan equilibrium (keseimbangan). seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitrannya. pergerakan mata dan sebagainya. 2. kedua-dua kecerdasan dan manifestasinya menjadi berbeza-beza. kanak-kanak mula menggunakan seria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. Diantara 1 hingga 2 tahun.

bayi boleh membuat tanggapan ten tang objek dalam tangannya. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. iaitu daripada contoh khusus kepada contoh contoh khusus sahaja. oleh itu mereka tidak boleh membezakan angan-angan dengan kenyataan. Pada tahap ini. Mereka hanya boleh memikir secara transdaktif. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. ia akan berbunyi. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. Pemikiran kanak-kanak dalam peringkat ini adalah egosentrik.2.2. penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif.3 Peringkat Operasi Konkrit (7 hingga 12 Tahun) . Mereka percaya semua objek mempunyai jiwa. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. di tahap ini. mereka mula berupaya member sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. Pada akhir peringkat ini. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. hal ini. 2. Contohnya. Contohnya. e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. Contohnya. Namun demikian. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Di tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian yang lebih. mereka tidak boleh memikir secara deduktif (daripada umum kepada contoh khusus) dan secara induktif(daripada contoh khusus kepada umum). Contohnya.2 Peringkat Pra Operasi (2 hingga 7 Tahun) Dalam peringkat ini. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. Di waktu ini. kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta symbol untuk mengambarkan sesuatu konsep. Apabila mencapai umur 4 tahun kanak-kanaktelah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasai. 2. Pada ketika ini. kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. boleh mengelaskan objek mengikut ciri-ciri tertentu dan memahami konsep pengabadian bilangan.arah punca sumber bunyi.

2. Dalam peringkat. Mereka mempunyai pelbagai pemikiran dan memori tentang objek-objek yang konkrit seperti computer. Pada mulanya. tahap-tahap ini berlaku pada usia yang sama bagi kanak-kanak.Tahap ini bermula pada umur tujuh tahun atau lapan tahun hingga 11 atau 12 tahun.Seterusnya.com/2011/04/teori-perkembangan-kognitif-jean-piaget. teori perkembangan kognitif adalah berasaskan tahap demi tahap.ipgktarpengajiansosial.html TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF VYGOTSKY DAN PIAGET 4/16/2012 01:36:00 am Sri Utami Halman 2 comments BAB I PENDAHULUAN A. kanak-kanak memikirkan cara-cara dan ciri-ciri yang dikenal pasti dalam tahap berkenaan dengan nyata dan berkesan. implikasi logikal dapat menyedarkan kanak-kanak tentang objek-objek yang disentuh. kanak-kanak dapat mengabadikan (conserve) dalam minda kuantiti dan memerhatikan perubahan dalam bentuk luaran objek atau benda-benda. Setiap tahap memasuki tahp baru. Kanak-kanak di tahap operasi konkrit ini dapat memanipulasi representasi dalaman objek-objek yang konkrit ini dapat memanipulasi representasi dalaman objek-objek yang konkrit untuk mengenal pasti kuantiti-kuantiti yang terkandung di dalamnya.4 Peringkat Operasi Formal (selepas 12 Tahun) Tahap operasi formal bermula umur 11 atau 12 tahun dan seterusnya melibatkan operasi mental pada yang abstrak dan symbol yang mungkin tidak mempunyai bentuk fizikal dan konkrit. Menurut Piaget. Kanak-kanak dapat memanipulasikan dan membentuk reprentasi mental secara dalaman. remaja telah boleh memikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Bagi Piaget. LATAR BELAKANG Teori perkembangan kognitif Jean Piaget (1896-1980) membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya . 2. perabot dan benda-benda maujud. Seterusnya. mereka dapat membentuk dan mencari untuk mewujudkan representasi mental pada situasi yang dihadapinya dengan logic. Justeru. kanak-kanak mula memahami perkara-perkara yang mungkin mereka tidak terlibat dan alami secara langsung. menggunakan skema dalaman untuk member panduan tentang penaakul daripa bentuk luaran sahaja. 2. kanakkanak bergantung pada persepsi segera seperi rupa bentuk objek secara luaran. Lebih daripada itu. tahap terakhir dalam perkembangan kognitif adalah meneliti dan mengsplikasi prinsipprinsip yang sama kepada konsep-konsep abstrak.3 Empat Tahap Perkembangan Kognitif Piaget Tahap Tempoh Sensori Motor Sejak lahir hingga 2 tahun Praoperasi 2 hingga 7 tahun Operasi Konkrit 7 hingga 12 tahun Operasi Formal 11 tahun hingga zaman remaja Jadual Empat tahap Perkembangan Kognitif Piaget http://www. Dalam eksperimen konservasi kuantiti yang dilakukan oleh Piaget. Dalam pada itu. Mereka juga boleh memikir secara deduktif atau induktif dan menggunakannya untuk membuktikan teori atau hukum matematik. Dengan perlahan-lahan mereka membentuk peraturan dan skema dalaman tentang apa dan bagaimana sesuatu perkara berlaku.

perhatian. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. yang berarti tidak seperti teori nativisme (yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan). sistem matematika. a. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme. Piaget menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri. informasi dari lingkungan tidak begitu saja dituangkan ke dalam pikiranpikiran mereka.dalam tahapan-tahapan perkembangan. Piaget berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Kecerdasan merupakan proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus menerus dengan lingkungan. Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual. b. tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. B. pengetahuan sangat subjektif waktu masih bayi dan masa kanak–kanak awal dan menjadi objektif dalam masa dewasa awal. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. Menurut Vygotsky. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan. c. RUMUSAN MASALAH Pengertian Kognitif Teori Perkembangan Kognitif Piaget Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky . Piaget berpikir sebagaimana tubuh fisik kita memiliki struktur yang memampukan kita beradaptasi dengan dunia. Vygotsky adalah pengagum Piaget. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. pengetahuan dan hubungan anak didik dengan lingkungannya. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. Namun. berfikir dan menyelesaikan masalah. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Struktur yang dibentuk oleh kecerdasan. Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental. dan alat-alat ingatan. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan.

Seorang dosendiharuskan memiliki kompetensi bidang kognitif. Oleh sebab itu kognitif berbeda dengan teori behavioristik. sintesa (sinthesis). Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata kognitif. Dalam pandangan Piaget. c. pengetahuan cara menilai mahasiswa dan sebagainya. seperti penguasaan materi perkuliahan. b. pengetahuan mengenai cara mengajar. penerapan (aplication). Dari aspek tenaga pendidik misalnya.Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. perhatian. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidangbidang tersebut. Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan . Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. evaluasi (evaluation). a. terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk memyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial. Menurut Vygotsky. yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespons terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. analisa (analysis). sistem matematika. dan alat-alat ingatan. Jean Piaget (1896-1980). Pengertian Kognitif Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. pemahaman (comprehention). Sedangkan Lev Vygotsky (1896-1934) menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional (akal). Artinya dosen tersebut harus memiliki kemampuan intelektual. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. pakar psikologi dari Swiss.C. mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Secara umum kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan: pengetahuan (knowledge). yaitu pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi). TUJUAN Mengetahui Pengertian Kognitif Memahami Teori Perkembangan Kognitif Piaget Memahami Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky BAB II PEMBAHASAN A.

sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. karena seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar bisa masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya. yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. perkembangan kognitif mempunyai empat aspek. anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka dengan menggunakan skema untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami. pengalaman sosial dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara terpadu dan tersusun baik. 3) interaksi sosial. tetapi kontak dengan dunia fisik itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali jika intelegensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. Dalam pandangan Piaget. yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mempau mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Pengalaman Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru. Kematangan Kematangan sistem syaraf menjadi penting karena memungkinkan anak memperoleh manfaat secara maksimum dari pengalaman fisik. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan ini secara intelektual. mengatur interaksi spesifik dari individu dengan lingkungan maupun pengalaman fisik. yaitu hubungan timbal balik antara orgnisme dengan dunianya. Teori Perkembangan Kognitif Piaget Menurut Piaget. a. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. Ekuilibrasi Proses pengaturan diri dan pengoreksi diri (ekuilibrasi). b. Interaksi Sosial Lingkungan sosial termasuk peran bahasa dan pendidikan. pengalaman fisik dapat memacu atau menghambat perkembangan struktur kognitif d. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan sedangkan kalau kurang hal itu akanmembatasi secara luas prestasi secara kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berlainan tergantung pada sifat kontak dengan lingkungan dan kegiatan belajar sendiri. Namun. .perhatian. 2) pengalaman. Proses ini bersifat subjektif. yaitu 1) kematangan. dan 4) ekuilibrasi. Piaget (1952) mengatakan bahwa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan dan mengadaptasi skema mereka: 1. B. berfikir dan menyelesaikan masalah. Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. c.

mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif. Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya terlihat kemudian menghiang dari pandangannya. Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa) Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika. dll. anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. ide-ide. cirri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan belum dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara bersamaan. Pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkrit daripada pemikiran logis. kekekalan materi. Akhir dari tahap ini ia mulai mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak terlihat perpindahannya. Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun) Bagi anak yang berada pada tahap ini. 3. Penalaran terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-simbol. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan. ini berarti bahwa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya. maka ia mengatakanya berbeda pula. tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini (karena itu disebut tahap operasional konkrit). pengalaman diperoleh melalui fisik (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). Penggunaan benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. astraksi dan generalisasi. Anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan dengan objek atau peristiwa berlangsung. Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skema yang baru sama sekali. Objek mulai terpisah dari dirinya dan bersamaan dengan itu konsep objek dalam struktur kognitifnya pun mulai dikatakan matang. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika. Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun) pada umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda benda konkrit. Namun.2. luas. misalnya mulai bisa berbicara meniru suara kendaraan. Selain dari itu. Pada tahap ini anak masih berada pada tahap pra operasional belum memahami konsep kekekalan (conservation). Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fisik ke dalam symbol-simbol. suara binatang. Periode praoperasional (usia 2–7 tahun) Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi. yaitu kekekalan panjang. asal perpindahanya terlihat. 4. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia: 1. dll. sehingga jika ia melihat objek-ojek yang kelihatannya berbeda. 2. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Ia telah . tanpa objek fisik di hadapan mereka.

Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. dan spontan. Bahasa dan Pemikiran Menurut Vygotsky. Konsep Scaffolding Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. . Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. acak. Akan tetapi menurut Vygotsky. logis. membimbing. konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis. Konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) Zona Perkembangan Proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri tetapi dapat diipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis. Zona Perkembangan Proksimal merupakan celah antara actual development dan potensial development. Dalam dialog.Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran. Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Seperti Piaget. 2. dimana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. 1. 3. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. Anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara ekternal menjadi internal. C. tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. logis dan rasional. anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial. Menurut teori Vygotsky.Dialog adalah alat yang penting dalam ZPD. Lebih jauh Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa unuk merencanakan. Maksud dari ZPD adalah menitikberatkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak.memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubungan-hubungan. memahami konsep promosi. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis. dan memonitor perilaku mereka.

“Teori Piaget Tentang Perkembangan Kognitif”.http://valmband.http://edukasi. DAFTAR PUSTAKA Adek.com/journal/item/11?&show_interstitial=1&u= %2Fjournal%2Fitem. Anonim. Bayi lahir dengan refleks bawaan. mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. anak belum mempunyai konsepsi tentang objek yang tetap. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. sistem matematika. King.BAB III PENUTUP Jean Piaget (1896-1980) pakar psikologi dari Swiss. khususnya pokok bahasan pendidikan dan budaya. Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Menurut Vygotsky. Pada masa kanak-kanak. Jean Piaget dikenal dengan teori perkembangan intelektual yang menyeluruh. dan alat-alat ingatan. Diakses 13 Desember 2011.com/2011/01/01/teori-piaget-dan-vygotsky/. Ia hanya dapat mengetahui hal-hal yang ditangkap dengan indranya. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa dalam teori Vygotsky mengandung banyak unsur psikologi pendidikan. Jakarta: Salemba Humanika. yang mencerminkan adanya kekuatan antara fungsi biologi & psikologis. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anakanak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Diakses 12 Desember 2011. Online.kompasiana. skema dimodifikasi dan digabungkan untuk membentuk tingkah laku yang lebih kompleks. berfikir dan menyelesaikan masalah. Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif. Online. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan. 2010.multiply. Anak telah dapat mengetahui simbol-simbol matematis. “Teori Perkembangan Kognitif Vigotsky”. Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. pengetahuan dan hubungan anak dengan lingkungannya. Laura A. perhatian. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Namun. . tetapi belum dapat menghadapi hal-hal yang abstrak (tak berwujud).

Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. Teori kognitif berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Ibarat sesesorang yang memainkan musik. membayangkan.com/piaget-danteorinya/. Pengertian teori belajar kognitif Secara etimologi istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition artinya adalah pengertian. pertimbangan. berpikir dan keyakinan. manusia melakukan pengamatan secara keseluruhan lebih dahulu. dan reception learning oleh Ausubel.html 1. bersambung-sambung. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah. Pristiadi Utomo.http://ilmuwanmuda. memperkirakan. tidak hanya memahami not-not balok pada partitur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri. Selain itu.http://edukasi. “Teori Pendidikan: Teori Perkembangan Sosial Kognitif Lev Vygotsky”. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya schemata (skema bagaimana seseorang memersepsikan lingkungannya) dalam tahapan-tahapan perkembangan dan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Konsep-konsep terpenting dalam teori kognitif selain perkembangan kognitif adalah adaptasi intelektual oleh Jean Piaget. Diakses 13 Desember 2011. tapi melalui proses yang mengalir. mengerti. Bambang Warsita (2008:69) yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu prosess genetika yaitu proses yang . lalu mensintesiskannya kembali.wordpress. menganalisisnya. terpisah-pisah. Teori kognitif memberikan banyak konsep utama dalam psikologi pendidikan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan.Nur Azizah Fadhillah. dalam psikologi kognitif. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman.com/2012/04/teori-perkembangan-kognitif-vygotsky. Teori kognitif digolongkan ke dalam konstruktivisme. Tokoh – tokoh Teori Belajar Kognitif Ø Jean Piaget Menurut Piaget dalam buku “Teknologi Pembelajaran” dari Drs. discovery learning oleh Jeron Bruner. menyangka. dan menyeluruh. http://utamitamii. Online. Diakses 14 Desember 2011. Dalam artian yang luas Cognition adalah perolehan.blogspot. tapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. 2. bukan teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. memberikan. Termasuk kejiwaan yang berpusat di otak juga berhubungan dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan) yang berkaitan dengan rasa. dan penggunaan pengetahuan. penataan.com/2011/03/03/teori-pendidikan-teoriperkembangan-sosial-kognitif-lev-vygotsky/. “Piaget dan Teorinya”.kompasiana. memperhatikan. Didalam perkembangan selanjutnya. Online.

muncul antara usia empat sampai sembilan bulan dan berhubungan. Dalam buku “Psikologi Pendidikan” karya Wasty Soemanto (1997:123) yang menyatakan teori belajar piaget disebut cognitivedevelopment yang memandang bahwa proses berfikir sebagai aktivitas gradual dari pada fungsi intelektual dari kongkrit. Proses belajar yang dialami seorang anak berbeda pada tahap satu tahap lainnya yang secara umum semakin tinggi tingkat kognitif seseorang maka semakin teratur dan juga semakin abstrak cara berpikirnya. Sub-tahapan fase reaksi sirkular sekunder.didasarkan atas mekanisme biologis yaitu perkembangan sistem syaraf. Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium menuju equilibrium melaluiasimilasi dan akomodasi. d) Equilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorangdapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamya (skemata). Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. dari usia enam minggu sampai empat bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. dan terus berkembang. Periode sensorimotor adalah periode pertama dari empat periode. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spatial penting dalam enam sub-tahapan: Sub-tahapan skema refleks. hanya menambah atau merinci. Dalam proses perkembangan kognitif meliputi: a) Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi danterus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun) Menurut Piaget. terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk mengidentifikasikan rangsangan yangdatang. c) Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. muncul saat lahir sampai usia enam minggu dan berhubungan terutama dengan refleks Sub-tahapan fase reaksi sirkular primer. bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Tahap-tahap perkembangan Kognitif anak dibagi menjadi empat yaitu : A. Skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaa tersebut. . b) Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap mempertahankan konsepawalnya.

termasuk kriteria yang benar . Bagaimanapun. Memperhatikan objek sebagai hal yang tetap. Karakteristik tahap ini adalah : Operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai.Sub-tahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah kemampuan yang dimilikinya antara lain : Melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. Menurut Piaget. Anak belajar menggunakan dan merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata Self counter (egosentris) nya sangat menonjol Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda6. Sub-tahapan awal representasi simbolik. Sub-tahapan fase reaksi sirkular tersier. Pemikiran (Pra) Operasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. berhubungan terutama dengan tahapan awal kreativitas. Dalam tahapan ini. Suka memperhatikan sesuatu lebih lama. tahapan pra-operasional mengikuti tahapan sensori motor dan muncul antara usia dua sampai tujuh atau delapan tahun. saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berbeda (permanensiobjek). B. Tahap preoperasional (umur 2-7/8 tahun) Pada tahap ini Piaget bisa menunjukkan bahwa setelah akhir usia dua tahun jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. Mampu mengumpulkan barangbarang menurut kriteria. anak mengembangkan keterampilan berbahasanya. lalu ingin merubah tempatnya. muncul dari usia sembilan sampai dua belas bulan. Mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya. Mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. mereka masih menggunakan penalaran intuitif bukan logika. Mereka mulai merepresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar. muncul dalam usia dua belas sampai delapan belas bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan.

Penghilangan sifat Egosentrisme kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain (bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah).kemudian kembali ke keadaan awal. anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4+4 sama dengan 8. Tahap operasional formal(umur 11/12-18 tahun) Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teoriPiaget. panjang. atau karakteristik lain. Proses. Contohnya. bentuk. ukurannya.Dapat menyusun benda-benda secara berderet. Sebagai contoh anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi. Anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme (anggapan bahwa semua benda hidup dan berperasaan) Decentering anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia sebelas tahun (saat pubertas) dan terus berlanjut sampai dewasa. Reversibility anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah. atau cirilainnya. jumlah sebelumnya. C. 8-4 akan sama dengan 4. bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak. Konservasi memahami bahwa kuantitas. bila diberi benda berbeda ukuran. air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. Tahap operasional konkret (umur 7/8 -11/12 tahun) Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari empat tahapan. mereka dapat mengurutkan serta menyadari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Untuk itu. tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretanDalam tahap ini anak juga mengalalami tahap intiutif dimana anak telah dapatmemperoleh pengetahuan berdasarkan padakesan yang agak abstrak.proses penting selama tahapan ini adalah: Pengurutan kemampuan untuk mengurutan objek menurut ukuran. Dalam menarik kesimpulan sering tidak diungkapkan dengan kata-kata melainkan secara simbolik. D. Sebagai contoh. termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut.Karakteristik tahap ini adalah : . Klasifikasi kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya. mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda. atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Muncul antara usia tujuh sampai dua belas tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai.

Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini. dan perkembangan sosial. tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. kognitif. namun ada "gradasi abu-abu" di antaranya. Jadi guru harus menjadi perancang pembelajaran dan pengembang program pembelajaran dengan berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang dimiliki peserta didik dan membantu memadukan secara . Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih. Dimana Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta saja. sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkrit. penalaran moral.Diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Dilihat dari faktor biologis. menentukan topik-topik yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Hal ini berari bahwa pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif peserta didik. Ø David Ausubel Menurut Ausubel dalam buku karya Drs. antara lain: menentukan tujuan pembelajaran. materi yang dipelajari diasimilasi secara nonarbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya”(2008:72). Dapat memahami hal-hal seperti cinta. danmenarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. memilih materi pembelajaran. menalar secara logis. menentukan dan merancang kegiatan pembelajaran sesuai topik. menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis. dan nilai. mengembangkan metode pembelajaran. bukti logis. Langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran menurut Piaget. tahapan ini muncul saat pubertas (saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya). perkembangan psikoseksual. melakukan penilaian proses dan hasil peserta didik. Bambang Warsita bahwa “belajar haruslah bermakna.

memilih materi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan mengaturnya dalam bentuk konsep inti. mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik. melakukan identifikasi peserta didik. dikemukan Ausubel secara singkat sebagai berikut: Hirarki belajar : penetaan urutan materi pelajaran dengan memunculkan gagasanmengenai prasarat belajar. Teori skema : memandang bahwa proses belajar sebagai perolehan pengetahuan barudalam diri seseorang dengan cara mengikatnya dengan struktur kognitif yang ada. Strategi pengorganisasian isi pembelajaran yang berpijak pada teori kognitif. Webteaching : suatu prosedur menata urutan isi bidang studi yang dikembangkandengan menampilkan pentingnya peranan struktur pengetahuan dan isi bidang studi. Langkah-langkah pembelajaran bermakna menurut Ausebel. Supsumptive sequence : strategi utama untuk mengorganisasi pengajaran. Ø Jerome Bruner . Teori Elaborasi : strategi penataan isi pelajaran yang sudah ada untuk menciptakanmodel yang komperehensif tentang cara mengorganisasi pengajaran pada tingkat makro. dalam merancang pembelajaran antara lain: menentukan tujuan pembelajaran. Analisis tugas. Kurikulum spiral : Urutan pengajaran yang dimulai dengan mengajarkan isi pengajaransecara umum. menentukan topik peserta didik dalam bentuk advance organizers. melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks.harmonis dengan pengetahuan baru yang dipelajari. kemudian secara berkala kembali mengajarkan isi yang sama dengancakupan yang lebih rinci. yang dituangkan dalam strutur isi.

tahap kedua. yang menyatakan belajar adalah perubahan persepsi dan pemahan.Berdasarkan Drs. teori. dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. yaitu: . Kognitif. Bambang warsita(2008:71) dimana Jarome Bruner mengusulkana teori yang disebutnya free discovery learning. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis Perkembangan intelek meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambing tentang apa yang telah dan akan yang dia lakukan. Maksudnya. guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Menimbulkan keterampilan memecahkan masalahnya secara mandiri dan mengharuskan siswa untuk menganalisis dan memanipulasi informasi. definisi dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Menurut Bruner perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan. teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep. simbolok yaitu peserta didik mempunyai gagasan abstrak dimana komunikasi dibantu sistem simbolik. memilih tindakan yang tepat. karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. antara lain: tahap pertama enaktif yaitu peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Wasty Soemanto (1997:127) dan Drs. Hal ini berkaitan dengan rasa percaya diri Interaksi secara sistematis antara pembimbing. ikonik yaitu peserta didik melihat dunia melalui gambar dan visualisasi verbal. Menurut Burner ada tiga tahap perkembangan kognitif seseorang yang ditentukan oleh cara melihat lingkungan. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu konsep kepada orang lain Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara sistematis. Keuntungan belajar menemukan : Menimbulkan rasa ingin tahu siswa sehingga dapat memotivasi siswa sehingga dapat menemukan jawabannya. tahap yang ketiga. khususnya dalam perkembangan fungsi kognitif. Bruner menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut : Perkembangan intelektual yang ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. Teori ini bertitik tolak pada teori kognitif. ide.

. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya anak menggunakan pengetahuan motorik (misalnya gigitan. sentuhan. mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks. Langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran menurut Bruner antara lain: menentukan tujuan pembelajaran. strategi. Jadi menurut Bandura antara faktor kognitif/person.dsb). menentukan topik secara induktif. Hal ini berarti bahwa faktor kognitif berupa ekspektasi murid untuk meraih keberhasilan sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan murid terhadap perilaku orang tuanya. keyakinan. Santrock (2007:285) yang menyatakan bahwa teori Kognitif Sosial (Social Cognitive Theory) merupakan faktor sosial dan kognitif dan juga faktor perilaku. memainkan peran penting dalam pembelajaran. melakukan identifikasi peserta didik. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) dan perbandingan (komparasi). pegangan. melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Faktor kognitif mencakup ekspektasi. Ø Albert Bandura Bandura berpendapat tentang teori kognitif sosial. faktor lingkungan dan faktor perilaku mempengaruhi satu sama lain dan faktor-faktor ini bisa saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. memilih materi pembelajaran.Tahap enaktif : dimana seseorang melakukan aktifitas-aktifitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Seperti yang dijelaskan dalam buku karya John W. Tahap simbolik : dimana seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa danlogika. Tahap Ikonik : dimana seseorang memehami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visual verbal. mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik. pemikiran dan kecerdasan.

prinsip dasar teori kognitivisme. “belajar didefinisikan sebagaai proses interaksional dimana pribadi menjangkau wawasan-wawasan baru dan atu merubah sesuatu yang lama”(1991:97). 4. Hal ini berarti bahwa seseorang harus peduli dengan diri mereka sendiri dan juga dengan orang lain. Seperti yang di jelaskan oleh Nana Sudjana dalam bukunya yang menjelaskan bahwa dalam teori belajar medan kognitif. memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya Menekankan pada pengalaman belajar.Ø Kurt Lewin Yang juga merupakan tokoh teori belajar kognitif adalah Kurt Lewin yang menyatakan tentang teori belajar medan kognitif (cognitive-field learning theory). 3. tetapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut. antara lain: Pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan Peserta didik merupakan peserta aktif didalam proses pembelajaran Menekankan pada pola pikir peserta didik Berpusat pada cara peserta didik mengingat. dengan belajar secara afektif sehingga diharapkan mereka atau seorang guru bisa mengerti dengan dirinya sendiri dan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik selain itu juga mengembangkan sistem psikologis yang bermanfaat dalam berurusan dengan anak-anak dan pemuda dalam ssituasi belajar. Bambang Warsita (2008:89) yang menyatakan tentang prinsip. Prinsip-Prinsip Teori Belajar Kognitif Berdasarkan pendapat dari Drs. dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik Menerapkan reward and punishment Hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang disampaikan guru. Kelebihan dan Kelemahan Teori Belajar Kognitif .

Sedangkan membuat siswa lebih mandiri contohnya pada saat siswa mengerjakan soal siswa bisa mengerjakan sendiri karena pada saat belajar siswa menggunakan fikiranya sendiri untuk mengasah daya ingatnya. Pengalamanpengalaman belajar yang sesuai dikembangkan dengan memerhatikan tahap fungsi kognitif dan jika . Beberapa prinsip seperti intelegensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada hasil tersebut. memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya. tidak sekedar kepada hasilnya. Di samping memiliki kelebihan – kelebihannya ada pula kelemahan – kelemahannya. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Serta Menekankan pada pola pikir peserta didik sehingga bahan ajar yang ada lebih mudah dipahami.Setiap teori belajar tidak akan pernah sempurna. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan teori kognitif Kelebihan Teori Belajar Kognitif a. Pengaplikasi teori kognitif dalam proses belajar sebagai upaya meningkatkan prestasi anak didik Aplikasi teori kognitif pada pendidikan. Teori belajar kognitif membantu siswa memahami bahan ajar lebih mudah karena siswa sebagai peserta didik merupakan peserta aktif didalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat. tapi memproses informasi yang diperoleh dan berfikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan. b. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dengan teori belajar kognitif siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja. demikian pula dengan teori belajar kognitif. 5. yaitu sebagai berikut: Memusatkan perhatian pada cara berpikir atau proses mental anak. tanpa bergantung dengan orang lain dengan. Kelemahan Teori Belajar kognitif Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Sulit di praktikkan khususnya di tingkat lanjut.

namun pertumbuhan itu berlangsung dalam kecepatan yang berbeda. Memaklumi akan adanya perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan. Peranan guru menurut teori belajar psikologi kognitif ialah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. . Tanpa pengetahuan tentang kognitif peserta didik. perkembangannya dapat disimulasi. dengan adanya pengetahuan yang mendalam akan pentingnya teori kognitif serta diterapkan dalam proses belajar anak didik tidak mustahil apabila teori kognitif nantinya dapat meningkatkan prestasi anak didik dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu. guru akan mengalami kesulitan dalam membelajarkan peserta didik di kelas yang pada akhirnya mempengaruhi rendahnya kualitas proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di kelas melalui proses belajar mengajar antara guru dengan peserta didik. barulah dapat dikatakan guru berada dalam posisi memberikan pengalaman yang dimaksud. Pengetahuan tentang kognitif peserta didik perlu dikaji secara mendalam oleh para calon guru dan para guru demi untuk menyukseskan proses pembelajaran di kelas. Walaupun penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama. Dalam kelas. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Menurut Piaget. peran ahli teori belajar psikologi kognitif berkesimpulan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di kelas ialah faktor kognitif yang dimiliki oleh peserta didik. guru harus berupaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari individu-individu ke dalam bentuk kelompokkelompok kecil siswa daripada aktivitas dalam bentuk klasikal.guru penuh perhatian terhadap pendekatan yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Oleh karena itu. maka peserta akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas. Jika potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah. pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. Sebaliknya. karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauhmana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui sentuhan proses pendidikan. Mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi. Faktor kognitif merupakan jendela bagi masuknya berbagai pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui kegiatan belajar mandiri maupun kegiatan belajar secara kelompok. Piaget menekankan bahwa pengajaran pengetahuan jadi (ready made knowledge) anak didorong menentukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Teori belajar psikologi kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Faktor kognitif bagi Teori belajar kognitif merupakan faktor pertama dan utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dalam membelajarkan peserta didik.

tapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah kami harapkan untuk menyempurnakan makalah ini. dan menyeluruh. bersambung-sambung. penulis menyadari tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Jadi belajar melibatkan proses berfikir yang kompleks dan mementingkan proses belajar. Namun dalam penulisan makalah ini. B. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. tapi melalui proses yang mengalir. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah: . terpisah-pisah. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah. B. KESIMPULAN Teori kognitif berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Kritik dan saran Dalam makalah ini yang menguraiakan tentang Pengaruh Teori Kognitif Terhadap Perkembangan Prestasi Anak Didik semoga nantinya dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam menentukan sistim pendidikan yang tepat bagi bangsa kita. Oleh sebab itu. tidak hanya memahami not-not balok pada partitur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri.BAB III PENUTUP A. Ibarat sesesorang yang memainkan musik. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses belajar yang terjadi dalam akal pikiran manusia atau gagasan manusia bahwa bagian-bagian suatu situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan.

Dengan demikian belajar lebih merupakan proses akomodasi. kemampuan menggenggam berkembang menjadi kemampuan mengambil benda-benda dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Ada dua kemampuan yang dikembangkan pada tahap ini: konservasi dan reversibilitas. Piaget menemukan pada tahap ini terjadi kecenderungan untuk mengulangi tingkah laku yang sudah dikuasai (primary circular reaction). dalam belajar manusia perlu “mengalami” dengan cara mengenali benda dan informasi yang ada dan mempelajari ben da dan informasi baru. Proses kognitif dipandang sangat fundamental dalam psikologi.Pd. dan menemukan dua proses dasar yang melatari perkembangan kognitif: asimilasi dan akomodasi. yaitu anak mengetahui suatu benda tetap ada atau bersifat tetap walaupun tidak lagi terlihat olehnya. Pada tahap ini anak sudah menyadari orang lain punya pandangan yang berbeda dengan dirinya. Dengan kata lain.blogspot. yaitu sbb:  Tahap Sensorimotor ( 0-2 tahun): anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan inderawi dan gerakan.  Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun): proses berpikir atau tugas mental dapat dikerjakan (operasional) asalkan obyeknya terlihat (konkret). Perkembangan kognitif merupakan asimilasi dan akomodasi yang terus menerus. Contohnya. bayi mampu memegang dan mengambil benda-benda kecil yang mudah dipegang. namun belum sampai pada kecerdasan sesungguhnyaatau konsistensi logika. Perkembangan kognitif terutama dipandang sebagai proses akomodasi.html TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF PIAGET Oleh. Pada orang dewasa. Percobaannya sebagai berikut: . Asimilasi berarti “menyerap” yaitu menyerap obyek ke dalam struktur kognitif dan memberinya makna sesuai dengan struktur kognitif yang tersedia. Jean Piaget mempelajari perkembangan kognitif manusia. Irsyad Das. M. Akomodasi berarti “berubah” yaitu perubahan struktur kognitif setelah mempelajari obyek atau informasi yang baru. Konservasi adalah kemampuan menyadari suatu obyek tidak berubah volumenya walaupun bentuk dan perspektifnya berubah. Selanjutnya Piaget mengemukakan empat tahap atau tingkatan perkembangan kognitif. Akomodasi merupakan perkembangan dari asimilasi. Pada contoh bayi di atas.com/2013/02/pengaruh-teori-kognitif-terhadap. asimilasi seperti melihat dan memastikan ke sekelilingnya bahwa semua benda tetap sama seperti sebelumnya sehingga menciptakan rasa aman. Kons. dan kecenderungan memanipulasi lingkungan (secondary circular reaction).  Tahap Pra-Operasional (2-7 tahun): anak mulai mempelajari kategori konseptual dan bahasa. di mana seseorang menambah informasi baru untuk mengubah pengetahuan yang telah ada.. Proses tersebut membuat orang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.Jelaskan pengertian teori kognitif? Sebutkan tokoh – tokoh yang berperan dalam teori Belajar kognitif? Apa saja prinsip-prinsip teori belajar kognitif? Kelebihan dan Kelemahan Teori Belajar Kognitif? Bagaimana pengaplikasi teori kognitif dalam proses belajar sebagai upaya meningkatkan prestasi anak didik? http://andisetiyono.

Kemudian air pada salah satu gelas dituang ke dalam gelas yang lebih pendek tapi luas.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=104 . sedangkan anak usia 6 tahun menyatakan benda yang diurutkan dengan jarak lebih panjang berjumlah lebih banyak. 4. Anak mengembangkan kemampuan menggunakan dalil logika seperti orang dewasa. 3. Anak ditanya: baris mana yang bendanya lebih banyak? Anak usia 7-11 tahun menyadari bahwa jumlah benda masih tetap sama meski urutannya diubah. Satu baris disusun kembali dengan urutan berbeda.com/index. Pada tahap ini berpikir telah dipengaruhi oleh penalaran. Reversibilitas merupakan kemampuan untuk memikirkan obyek seperti pertama kali urutannya dikenali.  Tahap Operasional Formal (lebih dari 11 tahun): proses berpikir atau pekerjaan mental dapat dilaksanakan dengan menggunakan pemikiran abstrak. http://konselingindonesia.1. 3. Percoibaannya sbb: 1. sedangkan anak berusia 6 tahun menyebut air di gelas yang tinggi lebih banyak. pengambilan keputusan dan pilihan solusi untuk pemecahan masalah. Pemikiran kreatif dan gagasan imajinatif dapat merupakan hasil proses berpikir operasional formal ini. Dua baris benda yang sama jumlahnya diperlihatkan kepada anak. 4. 2. 2. Anak kecil melihat dua buah gelas dengan bentuk dan ukuran yang sama dan diisi air dengan volume yang sama. Anak ditanya: gelas mana yang lebih banyak isinya? Anak usia 7-11 tahun menyadari bahwa volume air tetap meski bentuk gelas berbeda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful