Konsep Teori Kognitif

Teori Kognitif telah dikembangkan oleh seorang psikologis Swiss pada sekitar tahun 1896-1980, iaitu Jean Piaget. Menurut Abd Aziz Talib (2000), teori kognitif ini berkait rapat dengan perkembangan mental. Teori ini memandang pembelajaran bahasa sebagai satu kebolehan khas manusia secara semulajadi. Teori ini menekankan kefahaman struktur bahasa yang dipelajari kerana dipercayai bahawa pengetahuan tentang pemahaman struktur bahasa itu yang memudahkan pembelajaran dan penguasaan bahasa tersebut. Teori ini turut menekankan pentingnya proses pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor dalaman dalam pembelajaran. Antara ahli psikologi kognitif yang terkenal termasuklah Jerome Brunner, David Ausubel dan Jean Piaget. Kerja mereka mempunyai hubungan langsung dengan pembelajaran di bilik darjah. Teori dan penyelidikan mereka bertumpu kepada kajian terhadap bagaimana maklumat di proses dalam otak semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Jean Piaget : Perkembangan Kognitif

Teori Piaget telah mengemukakan bahawa terdapat empat peringkat perkembangan pemikiran;

1)Kesedaran deria motor Tahap kesedaran deria motor ini melibatkan kanak-kanak yang berusia satu hari sehinggalah umurnya mencecah dua tahun. Dalam tahap ini, kanak-kanak mampu untuk membentuk skema bahasa dan struktur kognitif mereka sendiri. Mereka turut membentuk simbolik bahasa mereka yang tersendiri.

2) Pemikiran praoperasional Pemikiran praoperasional ini pula berlaku pada tahap umur mereka dua tahun sehinggalah menceceah tujuh tahun. Pada tahap ini, penguasaan bahasa mereka semakin berkembang dan berlakunya pertambahan kosa kata dalam pembelajaran bahasa seiring dengan perkembangan bahasa mereka.

3) Pemikiran konkrit Pada usia mereka mencecah tujuh tahun sehinggalah dua belas tahun, kanak-kanak ini sudah mampu untuk menguasai kemahiran hukum pengekalan, konsep perhubungan, pengkategorian dan juga persirian dalam pembelajaran mereka. Pada usia ini, pembelajaran mereka menjadi semakin berkembang.

4) Pemikiran formal Pemikiran formal ini terjadi pada usia dua belas tahun keatas. Mereka menjadi lebih matang dan mampu berfikir dengan lebih rasional. Ini seiring dengan kebolehan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan mental dan kematangan akal fikiran. http://atiqahaiza.blogspot.com/2013/03/teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehan.html

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan. Teori juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru. Sebagai seorang guru bahasa, kita perlu tahu bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa terlebih dahulu. Dengan berpegang pada prinsip itu maka ia boleh menghasilkan sesuatu bentuk pengajaran yang baik dan berkesan. Di samping itu juga guru itu boleh menentukan sejauh mana prinsip-prinsip itu boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Prinsipprinsip terbentuk dari dua jenis teori yang bertentangan iaitu teori behaviorisme dan teori mentalisme. Sesuatu teori itu menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran. Menurut Kamus Dewan (1984: 1056), prinsip ialah asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian, tindakan sesuatu teori. Jadi sesuatu teori itu menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran. Berhubung dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa ia adalah hasil dari dapatan teori-teori pemerolehan bahasa yang pernah disebutkan sebelum ini yang mana akan dibincangkan dari beberapa sudut. Selain itu terdapat juga prinsip-prinsip umum supaya pengajaran guru itu lebih menunjukkan keberkesanan. http://atiqahaiza.blogspot.com/2013/03/bmm3117-teori-pemerolehan-bahasa.html Teori perkembangan kognitif dan bahasa yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi yang terkemuka

Selain itu. . Bahasa mengandungi perkataan-perkataan yang digunakan oleh sesebuah komuniti dengan peraturan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang tertentu. Menurut Berk (2001). mereka membina kefahaman dan idea-idea tentang perkara yang berlaku di persekitaran mereka.Teori perkembangan kognitif dan bahasa yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi yang terkemuka. Ibubapa atau penjaga kanak-kanak boleh membantu perkembangan bahasa kanak-kanak dengan memberi peneguhan yang sesuai setiap kali kanak-kanak menyebut perkataan atau ayat dengan betul dan difahami. Semasa mereka berinteraksi dengan orang dewasa dan rakan sebaya. kemahiran bahasa menjadi alat kepada perkembangan kendiri dan sosial. Teori Dalam Kemahiran Bahasa Perspektif Behavioris Skinner (1957) menyatakan ibubapa memainkan peranan yang penting dalam menyediakan perbendaharaan kata yang betul kepada anak-anaknya. Kepentingan Perkembangan Bahasa Perkembangan bahasa bagi seseorang kanak-kanak adalah sangat penting kerana bahasa merupakan pemangkin perkembangan kanak-kanak tersebut. Manakala Santrock (2007) menyatakan bahawa bahasa akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak. bahasa memudahkan proses pengajaran dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. Pengenalan Perkembangan Bahasa Bahasa adalah satu bentuk komunikasi sama ada verbal atau non verbal.

Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secara berterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri. Ini memudahkan perkembangan bahasa berlaku. Contoh: kanak-kanak meniru percakapan orang dewasa. maka beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. Untuk memahami perkembangan. Piaget mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajar mengikut kemampuan perkembangan intelek yang didalami oleh kanak-kanak dengan berterusan.html Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget (1896-1980) . Kanak-kanak akan lebih gemar bercakap apabila ibubapanya seringkali memuji dan meneguhkan percakapannya.blogspot. Ibubapa boleh memberi tindakbalas dengan melakukan gerakbalas yang selaras dengan percakapan kanak-kanak.Mengikut perseptif behavioris. sistem-sistem ini seharusnya didefinisikan dan dibahagi mengikut ciri-ciri yang tersendiri. pemindahan budaya dan menjana pemikiran individu. nak minum”. Vygotsky melihat bahasa sebagai alat utama untuk interaksi sosial. Menurut piaget. memuji kanak-kanak apabila dapat menyebut sesuatu dengan betul atau berinteraksi dengan kanak-kanak menggunakan laras bahasa yang betul. Perspektif Kognitif Teori sosio kognitif pula menekankan tentang peranan pemodelan. Kanak-kanak mempelajari bahasa secara berinteraksi setiap hari dengan orang-orang di persekitaran. setiap gerakbalas atau tingkahlaku yang menggunakan bahasa diteguhkan. Orang-orang dewasa akan mengubahsuai pertuturan mereka supaya sesuai dengan kefahaman kanak-kanak. Mereka seterusnya akan meniru dan akan mengulanginya apabila diteguhkan. Contohnya: Apabila seorang kanak-kanak berkata.com/2011/01/teori-perkembangan-kognitif-dan-bahasa. http://treebuilder. Kanak-kanak mungkin mempelajari beberapa aspek dalam kemahiran bahasa apabila melihat dan mendengar percakapan orang lain.Teori ini ada pada dasarnya telah menjadi menjadi asas dan pengaruh kepada teori dan penyelidikan yang selanjutnya. Piaget percaya fungi kecerdasan adalah untuk membanu menyesuaikan diri (adaptasi) kanak-kanak terhadap persekitaran.1 Pengenalan Kepada Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Teori Piaget dianggap sebagai teori perkembangan kognitif yang lebih menyeluruh walaupun ada yang masih menyoal dan tidak menyetujuinya. . sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistem logikal yang digunakan oleh orang dewasa. “Saya dahaga. Tindak balas ibunya hasil daripada perkataan dan bahasa yang digunakan oleh anaknya betul. Percakapan seperti bayi dan kanak-kanak kecil dengan ayat-ayat mudah dan pendek disertai dengan intonasi yang pelbagai memberi bantuan kepada kanakkanak untuk mempelajari bahasa. Ibunya bertindak balas dengan memberi minuman kepada kanak-kanak tersebut.

Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. Di tahap ini pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya). pergerakan mata dan sebagainya. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitrannya. bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. Tak sampai 2 saat klik iklan di bawah. menyentuh.1 Peringkat Peringkat Perkembangan Deria Teori Motor Kognitif (0-2 Jean Piaget Tahun) Dalam peringkat ini. 2. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannnya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya. Piaget percaya perkembangan berlaku dalam tahap-tahap yang mengalami perubahan melalui equilibration (penyeimbangan) keadaan yang menyebabkan kanak-kanak mencari suatu keseimbangan di antara apa yang dialami dalam persekitaran dengan proses dan struktur kognitif yang dihadapinya.. Contohnya. Diantara 1 hingga 2 tahun. Dalam perkembangan sensorimotor ini. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. dalam situasi-situasi tertentu. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. kanak-kanak tersebut adalah dalam keadaan equilibrium (keseimbangan). Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. penyusunan. kedua-dua kecerdasan dan manifestasinya menjadi berbeza-beza.2. kanak-kanak cuba menggunkan berbagai-bagai skema (struktur menyelesaikan masalah yang dia hadapi). :) b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. skema dan tahap pemikiran kanak-kanak adalah cukup untuk menyesuaikan atau mengadaptasikan cabaran-cabaran persekitaran. Maka. Apabila berusia satu tahun.Fokus penyesuaian (adaptasi) adalah berdasarkan perkembangan kognitif yang dilihat bersama-sama dengan respon kompleks yang dialami terhadap persekitaran. Dari kelahiran hingga umur 2 tahun. Equilibration melibatkan tiga proses. bayi itu kelihatan telah mempunyai daya koordinasi di antara penglihatan dan sentuhan. Selepas dilahir selama dua bulan. Proses kedua kanak-kanak juga diberi informasi yang tidak sesuai dengan skema kanak-kanak kurang menghadapi cabaran-cabaran baru. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. dia mula menyedari objek-objek lain di dalam persekitarannya.. penyesuaian. kanak-kanak mula menggunakan seria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Antara 4 hingga 8 bulan. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. Proses pertama.2 2. Pada akhir dua tahun. dengan itu tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru. 1974). Dengan meningkatkannya pembelajaran dan kematangan kanakkanak. kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. Pada tahap ini. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke . pandangan. bayi berumur sebelum Sembilan bulan tidak akan mencari objek yang tidak kelihatan setelah diperhatikan objek tersebut sebelummya. bila mendengar sesuatu bunyi.

perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. iaitu daripada contoh khusus kepada contoh contoh khusus sahaja. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. mereka mula berupaya member sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. 2. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Di tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian yang lebih. ia akan berbunyi. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. hal ini. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. Contohnya. di tahap ini. Contohnya.3 Peringkat Operasi Konkrit (7 hingga 12 Tahun) .2. Namun demikian. oleh itu mereka tidak boleh membezakan angan-angan dengan kenyataan. mereka tidak boleh memikir secara deduktif (daripada umum kepada contoh khusus) dan secara induktif(daripada contoh khusus kepada umum).arah punca sumber bunyi. Mereka hanya boleh memikir secara transdaktif.2 Peringkat Pra Operasi (2 hingga 7 Tahun) Dalam peringkat ini. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. Mereka percaya semua objek mempunyai jiwa. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. Contohnya. kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta symbol untuk mengambarkan sesuatu konsep. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi.2. Di waktu ini. Pada ketika ini. Contohnya. bayi boleh membuat tanggapan ten tang objek dalam tangannya. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. boleh mengelaskan objek mengikut ciri-ciri tertentu dan memahami konsep pengabadian bilangan. Apabila mencapai umur 4 tahun kanak-kanaktelah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasai. Pada tahap ini. Pemikiran kanak-kanak dalam peringkat ini adalah egosentrik. Pada akhir peringkat ini. 2. e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan.

tahap-tahap ini berlaku pada usia yang sama bagi kanak-kanak.html TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF VYGOTSKY DAN PIAGET 4/16/2012 01:36:00 am Sri Utami Halman 2 comments BAB I PENDAHULUAN A.Seterusnya.com/2011/04/teori-perkembangan-kognitif-jean-piaget. Seterusnya.ipgktarpengajiansosial. Justeru.2.3 Empat Tahap Perkembangan Kognitif Piaget Tahap Tempoh Sensori Motor Sejak lahir hingga 2 tahun Praoperasi 2 hingga 7 tahun Operasi Konkrit 7 hingga 12 tahun Operasi Formal 11 tahun hingga zaman remaja Jadual Empat tahap Perkembangan Kognitif Piaget http://www. kanak-kanak mula memahami perkara-perkara yang mungkin mereka tidak terlibat dan alami secara langsung. LATAR BELAKANG Teori perkembangan kognitif Jean Piaget (1896-1980) membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya . perabot dan benda-benda maujud. Kanak-kanak dapat memanipulasikan dan membentuk reprentasi mental secara dalaman. Dalam eksperimen konservasi kuantiti yang dilakukan oleh Piaget. Mereka mempunyai pelbagai pemikiran dan memori tentang objek-objek yang konkrit seperti computer. Dalam pada itu. kanakkanak bergantung pada persepsi segera seperi rupa bentuk objek secara luaran. implikasi logikal dapat menyedarkan kanak-kanak tentang objek-objek yang disentuh. teori perkembangan kognitif adalah berasaskan tahap demi tahap. Menurut Piaget. kanak-kanak dapat mengabadikan (conserve) dalam minda kuantiti dan memerhatikan perubahan dalam bentuk luaran objek atau benda-benda.4 Peringkat Operasi Formal (selepas 12 Tahun) Tahap operasi formal bermula umur 11 atau 12 tahun dan seterusnya melibatkan operasi mental pada yang abstrak dan symbol yang mungkin tidak mempunyai bentuk fizikal dan konkrit. 2. remaja telah boleh memikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Kanak-kanak di tahap operasi konkrit ini dapat memanipulasi representasi dalaman objek-objek yang konkrit ini dapat memanipulasi representasi dalaman objek-objek yang konkrit untuk mengenal pasti kuantiti-kuantiti yang terkandung di dalamnya. Bagi Piaget. Pada mulanya. Lebih daripada itu. Dengan perlahan-lahan mereka membentuk peraturan dan skema dalaman tentang apa dan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Setiap tahap memasuki tahp baru. mereka dapat membentuk dan mencari untuk mewujudkan representasi mental pada situasi yang dihadapinya dengan logic. 2. kanak-kanak memikirkan cara-cara dan ciri-ciri yang dikenal pasti dalam tahap berkenaan dengan nyata dan berkesan.Tahap ini bermula pada umur tujuh tahun atau lapan tahun hingga 11 atau 12 tahun. menggunakan skema dalaman untuk member panduan tentang penaakul daripa bentuk luaran sahaja. tahap terakhir dalam perkembangan kognitif adalah meneliti dan mengsplikasi prinsipprinsip yang sama kepada konsep-konsep abstrak. Mereka juga boleh memikir secara deduktif atau induktif dan menggunakannya untuk membuktikan teori atau hukum matematik. Dalam peringkat.

anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. Struktur yang dibentuk oleh kecerdasan. c. Kecerdasan merupakan proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus menerus dengan lingkungan. a. Piaget menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri. yang berarti tidak seperti teori nativisme (yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan). pengetahuan sangat subjektif waktu masih bayi dan masa kanak–kanak awal dan menjadi objektif dalam masa dewasa awal. berfikir dan menyelesaikan masalah. Piaget berpikir sebagaimana tubuh fisik kita memiliki struktur yang memampukan kita beradaptasi dengan dunia. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. Piaget berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. B. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental. RUMUSAN MASALAH Pengertian Kognitif Teori Perkembangan Kognitif Piaget Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky . perhatian. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian.dalam tahapan-tahapan perkembangan. sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. b. informasi dari lingkungan tidak begitu saja dituangkan ke dalam pikiranpikiran mereka. Namun. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. pengetahuan dan hubungan anak didik dengan lingkungannya. Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual. sistem matematika. tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Vygotsky adalah pengagum Piaget. dan alat-alat ingatan. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme. Menurut Vygotsky.

analisa (analysis). Menurut Vygotsky. Dari aspek tenaga pendidik misalnya. Artinya dosen tersebut harus memiliki kemampuan intelektual.C. sintesa (sinthesis). Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. yaitu pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi). anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan . Pengertian Kognitif Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. TUJUAN Mengetahui Pengertian Kognitif Memahami Teori Perkembangan Kognitif Piaget Memahami Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky BAB II PEMBAHASAN A. seperti penguasaan materi perkuliahan. pemahaman (comprehention). pakar psikologi dari Swiss. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata kognitif. Jean Piaget (1896-1980). sistem matematika. penerapan (aplication). terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk memyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial. Seorang dosendiharuskan memiliki kompetensi bidang kognitif. perhatian. mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Secara umum kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan: pengetahuan (knowledge). yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespons terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidangbidang tersebut. Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. evaluasi (evaluation). c. a. Sedangkan Lev Vygotsky (1896-1934) menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. Oleh sebab itu kognitif berbeda dengan teori behavioristik. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. pengetahuan mengenai cara mengajar. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional (akal).Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. dan alat-alat ingatan. pengetahuan cara menilai mahasiswa dan sebagainya. Dalam pandangan Piaget. b.

Dalam pandangan Piaget. yaitu 1) kematangan.perhatian. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan ini secara intelektual. karena seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar bisa masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya. Kematangan Kematangan sistem syaraf menjadi penting karena memungkinkan anak memperoleh manfaat secara maksimum dari pengalaman fisik. pengalaman fisik dapat memacu atau menghambat perkembangan struktur kognitif d. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Interaksi Sosial Lingkungan sosial termasuk peran bahasa dan pendidikan. . Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berlainan tergantung pada sifat kontak dengan lingkungan dan kegiatan belajar sendiri. mengatur interaksi spesifik dari individu dengan lingkungan maupun pengalaman fisik. yaitu hubungan timbal balik antara orgnisme dengan dunianya. a. perkembangan kognitif mempunyai empat aspek. B. 2) pengalaman. Piaget (1952) mengatakan bahwa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan dan mengadaptasi skema mereka: 1. Proses ini bersifat subjektif. Pengalaman Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru. pengalaman sosial dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara terpadu dan tersusun baik. c. Teori Perkembangan Kognitif Piaget Menurut Piaget. anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka dengan menggunakan skema untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami. sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. Namun. tetapi kontak dengan dunia fisik itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali jika intelegensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Ekuilibrasi Proses pengaturan diri dan pengoreksi diri (ekuilibrasi). yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mempau mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. b. berfikir dan menyelesaikan masalah. dan 4) ekuilibrasi. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan sedangkan kalau kurang hal itu akanmembatasi secara luas prestasi secara kognitif. 3) interaksi sosial.

Selain dari itu. anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. misalnya mulai bisa berbicara meniru suara kendaraan. suara binatang. Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun) Bagi anak yang berada pada tahap ini. 2. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan. mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia: 1. ini berarti bahwa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya. Anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan dengan objek atau peristiwa berlangsung. Periode praoperasional (usia 2–7 tahun) Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun) pada umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda benda konkrit. kekekalan materi. Penggunaan benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya terlihat kemudian menghiang dari pandangannya. Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa) Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika. tanpa objek fisik di hadapan mereka. Penalaran terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-simbol. Pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkrit daripada pemikiran logis. tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini (karena itu disebut tahap operasional konkrit). asal perpindahanya terlihat. cirri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan belum dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara bersamaan. ide-ide. dll.2. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika. dll. Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fisik ke dalam symbol-simbol. pengalaman diperoleh melalui fisik (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). 3. luas. Namun. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. maka ia mengatakanya berbeda pula. Akhir dari tahap ini ia mulai mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak terlihat perpindahannya. Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya. sehingga jika ia melihat objek-ojek yang kelihatannya berbeda. kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi. Pada tahap ini anak masih berada pada tahap pra operasional belum memahami konsep kekekalan (conservation). yaitu kekekalan panjang. Objek mulai terpisah dari dirinya dan bersamaan dengan itu konsep objek dalam struktur kognitifnya pun mulai dikatakan matang. 4. astraksi dan generalisasi. Ia telah . Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skema yang baru sama sekali.

Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. 3. membimbing.memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubungan-hubungan. 1. dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Akan tetapi menurut Vygotsky. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. Bahasa dan Pemikiran Menurut Vygotsky. . 2. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial. Konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) Zona Perkembangan Proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri tetapi dapat diipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. C. konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis. Zona Perkembangan Proksimal merupakan celah antara actual development dan potensial development. Konsep Scaffolding Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. logis. Anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara ekternal menjadi internal. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis. dan spontan. Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. memahami konsep promosi. Menurut teori Vygotsky. dimana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis. Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Seperti Piaget. Lebih jauh Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa unuk merencanakan. Maksud dari ZPD adalah menitikberatkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak.Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran. Dalam dialog. acak. dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. logis dan rasional. dan memonitor perilaku mereka. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu.Dialog adalah alat yang penting dalam ZPD.

http://valmband. . Ia hanya dapat mengetahui hal-hal yang ditangkap dengan indranya. dan alat-alat ingatan. Anak telah dapat mengetahui simbol-simbol matematis. sistem matematika. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. pengetahuan dan hubungan anak dengan lingkungannya.com/2011/01/01/teori-piaget-dan-vygotsky/. Jean Piaget dikenal dengan teori perkembangan intelektual yang menyeluruh. Diakses 13 Desember 2011. Pada masa kanak-kanak. Anonim. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan. perhatian. Bayi lahir dengan refleks bawaan. DAFTAR PUSTAKA Adek. anak belum mempunyai konsepsi tentang objek yang tetap. Namun. Jakarta: Salemba Humanika. “Teori Piaget Tentang Perkembangan Kognitif”. Diakses 12 Desember 2011.BAB III PENUTUP Jean Piaget (1896-1980) pakar psikologi dari Swiss. 2010. khususnya pokok bahasan pendidikan dan budaya. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anakanak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif. “Teori Perkembangan Kognitif Vigotsky”. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa dalam teori Vygotsky mengandung banyak unsur psikologi pendidikan.http://edukasi. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. tetapi belum dapat menghadapi hal-hal yang abstrak (tak berwujud).com/journal/item/11?&show_interstitial=1&u= %2Fjournal%2Fitem. skema dimodifikasi dan digabungkan untuk membentuk tingkah laku yang lebih kompleks. King.kompasiana. Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. yang mencerminkan adanya kekuatan antara fungsi biologi & psikologis. Online. mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Laura A.multiply. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. Online. Menurut Vygotsky. Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. berfikir dan menyelesaikan masalah.

menyangka.com/piaget-danteorinya/. memperhatikan. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. Teori kognitif memberikan banyak konsep utama dalam psikologi pendidikan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Termasuk kejiwaan yang berpusat di otak juga berhubungan dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan) yang berkaitan dengan rasa. 2. Tokoh – tokoh Teori Belajar Kognitif Ø Jean Piaget Menurut Piaget dalam buku “Teknologi Pembelajaran” dari Drs.com/2012/04/teori-perkembangan-kognitif-vygotsky. mengerti. lalu mensintesiskannya kembali.wordpress. Pengertian teori belajar kognitif Secara etimologi istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition artinya adalah pengertian. Diakses 14 Desember 2011. Teori kognitif digolongkan ke dalam konstruktivisme. dan menyeluruh. tidak hanya memahami not-not balok pada partitur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri. pertimbangan. Online. Diakses 13 Desember 2011. bukan teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Dalam artian yang luas Cognition adalah perolehan. Bambang Warsita (2008:69) yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu prosess genetika yaitu proses yang . dalam psikologi kognitif. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah.Nur Azizah Fadhillah. manusia melakukan pengamatan secara keseluruhan lebih dahulu.blogspot. membayangkan. menganalisisnya. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya schemata (skema bagaimana seseorang memersepsikan lingkungannya) dalam tahapan-tahapan perkembangan dan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. http://utamitamii. dan penggunaan pengetahuan.html 1. terpisah-pisah. kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman. berpikir dan keyakinan. Pristiadi Utomo. Konsep-konsep terpenting dalam teori kognitif selain perkembangan kognitif adalah adaptasi intelektual oleh Jean Piaget.com/2011/03/03/teori-pendidikan-teoriperkembangan-sosial-kognitif-lev-vygotsky/. tapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya.http://ilmuwanmuda. “Teori Pendidikan: Teori Perkembangan Sosial Kognitif Lev Vygotsky”. discovery learning oleh Jeron Bruner. Didalam perkembangan selanjutnya. “Piaget dan Teorinya”. bersambung-sambung. Selain itu. dan reception learning oleh Ausubel. tapi melalui proses yang mengalir. memberikan. Teori kognitif berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Online.http://edukasi. penataan. Ibarat sesesorang yang memainkan musik.kompasiana. memperkirakan.

Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk mengidentifikasikan rangsangan yangdatang. terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaa tersebut. Proses belajar yang dialami seorang anak berbeda pada tahap satu tahap lainnya yang secara umum semakin tinggi tingkat kognitif seseorang maka semakin teratur dan juga semakin abstrak cara berpikirnya. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spatial penting dalam enam sub-tahapan: Sub-tahapan skema refleks. dari usia enam minggu sampai empat bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium menuju equilibrium melaluiasimilasi dan akomodasi. Tahap-tahap perkembangan Kognitif anak dibagi menjadi empat yaitu : A. Dalam proses perkembangan kognitif meliputi: a) Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi danterus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Dalam buku “Psikologi Pendidikan” karya Wasty Soemanto (1997:123) yang menyatakan teori belajar piaget disebut cognitivedevelopment yang memandang bahwa proses berfikir sebagai aktivitas gradual dari pada fungsi intelektual dari kongkrit. Periode sensorimotor adalah periode pertama dari empat periode. b) Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap mempertahankan konsepawalnya. Tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun) Menurut Piaget. muncul antara usia empat sampai sembilan bulan dan berhubungan. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. c) Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Sub-tahapan fase reaksi sirkular sekunder. dan terus berkembang.didasarkan atas mekanisme biologis yaitu perkembangan sistem syaraf. muncul saat lahir sampai usia enam minggu dan berhubungan terutama dengan refleks Sub-tahapan fase reaksi sirkular primer. hanya menambah atau merinci. d) Equilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorangdapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamya (skemata). bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. .

mereka masih menggunakan penalaran intuitif bukan logika. Mereka mulai merepresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar. Dalam tahapan ini. Mampu mengumpulkan barangbarang menurut kriteria. Mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. muncul dari usia sembilan sampai dua belas bulan. anak mengembangkan keterampilan berbahasanya. tahapan pra-operasional mengikuti tahapan sensori motor dan muncul antara usia dua sampai tujuh atau delapan tahun. Menurut Piaget. berhubungan terutama dengan tahapan awal kreativitas. Tahap preoperasional (umur 2-7/8 tahun) Pada tahap ini Piaget bisa menunjukkan bahwa setelah akhir usia dua tahun jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berbeda (permanensiobjek). lalu ingin merubah tempatnya. Suka memperhatikan sesuatu lebih lama. Pemikiran (Pra) Operasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Karakteristik tahap ini adalah : Operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah kemampuan yang dimilikinya antara lain : Melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. B. Bagaimanapun. termasuk kriteria yang benar . muncul dalam usia dua belas sampai delapan belas bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya. Memperhatikan objek sebagai hal yang tetap. Sub-tahapan awal representasi simbolik.Sub-tahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder. Anak belajar menggunakan dan merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata Self counter (egosentris) nya sangat menonjol Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda6. Sub-tahapan fase reaksi sirkular tersier.

ukurannya. Muncul antara usia tujuh sampai dua belas tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia sebelas tahun (saat pubertas) dan terus berlanjut sampai dewasa. mereka dapat mengurutkan serta menyadari benda yang paling besar ke yang paling kecil. tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretanDalam tahap ini anak juga mengalalami tahap intiutif dimana anak telah dapatmemperoleh pengetahuan berdasarkan padakesan yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan sering tidak diungkapkan dengan kata-kata melainkan secara simbolik. atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut.Karakteristik tahap ini adalah : . Reversibility anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah. Sebagai contoh.kemudian kembali ke keadaan awal. Sebagai contoh anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi.Dapat menyusun benda-benda secara berderet. Tahap operasional formal(umur 11/12-18 tahun) Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teoriPiaget. Klasifikasi kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya. D. mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda. Contohnya. atau karakteristik lain. Proses. bentuk. bila diberi benda berbeda ukuran.proses penting selama tahapan ini adalah: Pengurutan kemampuan untuk mengurutan objek menurut ukuran. Konservasi memahami bahwa kuantitas. jumlah sebelumnya. Untuk itu. bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak. panjang. 8-4 akan sama dengan 4. air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. Penghilangan sifat Egosentrisme kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain (bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah). atau cirilainnya. C. anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4+4 sama dengan 8. Anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme (anggapan bahwa semua benda hidup dan berperasaan) Decentering anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Tahap operasional konkret (umur 7/8 -11/12 tahun) Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari empat tahapan.

perkembangan psikoseksual. Jadi guru harus menjadi perancang pembelajaran dan pengembang program pembelajaran dengan berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang dimiliki peserta didik dan membantu memadukan secara . Dimana Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta saja. Dilihat dari faktor biologis. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih. Langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran menurut Piaget. materi yang dipelajari diasimilasi secara nonarbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya”(2008:72). tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. tahapan ini muncul saat pubertas (saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya). namun ada "gradasi abu-abu" di antaranya.Diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak. dan nilai. menentukan topik-topik yang dapat dipelajari oleh peserta didik. antara lain: menentukan tujuan pembelajaran. kognitif. melakukan penilaian proses dan hasil peserta didik. Ø David Ausubel Menurut Ausubel dalam buku karya Drs. bukti logis. Hal ini berari bahwa pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif peserta didik. menalar secara logis. danmenarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Bambang Warsita bahwa “belajar haruslah bermakna. memilih materi pembelajaran. dan perkembangan sosial. menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini. Dapat memahami hal-hal seperti cinta. sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkrit. penalaran moral. mengembangkan metode pembelajaran. menentukan dan merancang kegiatan pembelajaran sesuai topik.

Teori Elaborasi : strategi penataan isi pelajaran yang sudah ada untuk menciptakanmodel yang komperehensif tentang cara mengorganisasi pengajaran pada tingkat makro. memilih materi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan mengaturnya dalam bentuk konsep inti. Teori skema : memandang bahwa proses belajar sebagai perolehan pengetahuan barudalam diri seseorang dengan cara mengikatnya dengan struktur kognitif yang ada. dikemukan Ausubel secara singkat sebagai berikut: Hirarki belajar : penetaan urutan materi pelajaran dengan memunculkan gagasanmengenai prasarat belajar. yang dituangkan dalam strutur isi.harmonis dengan pengetahuan baru yang dipelajari. Analisis tugas. Webteaching : suatu prosedur menata urutan isi bidang studi yang dikembangkandengan menampilkan pentingnya peranan struktur pengetahuan dan isi bidang studi. mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik. kemudian secara berkala kembali mengajarkan isi yang sama dengancakupan yang lebih rinci. Ø Jerome Bruner . Supsumptive sequence : strategi utama untuk mengorganisasi pengajaran. menentukan topik peserta didik dalam bentuk advance organizers. Langkah-langkah pembelajaran bermakna menurut Ausebel. Kurikulum spiral : Urutan pengajaran yang dimulai dengan mengajarkan isi pengajaransecara umum. mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks. dalam merancang pembelajaran antara lain: menentukan tujuan pembelajaran. melakukan identifikasi peserta didik. melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Strategi pengorganisasian isi pembelajaran yang berpijak pada teori kognitif.

Berdasarkan Drs. yaitu: . Bambang warsita(2008:71) dimana Jarome Bruner mengusulkana teori yang disebutnya free discovery learning. ide. Menimbulkan keterampilan memecahkan masalahnya secara mandiri dan mengharuskan siswa untuk menganalisis dan memanipulasi informasi. Hal ini berkaitan dengan rasa percaya diri Interaksi secara sistematis antara pembimbing. Kognitif. yang menyatakan belajar adalah perubahan persepsi dan pemahan. tahap kedua. Wasty Soemanto (1997:127) dan Drs. memilih tindakan yang tepat. Maksudnya. karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. Keuntungan belajar menemukan : Menimbulkan rasa ingin tahu siswa sehingga dapat memotivasi siswa sehingga dapat menemukan jawabannya. guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis Perkembangan intelek meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambing tentang apa yang telah dan akan yang dia lakukan. definisi dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. teori. khususnya dalam perkembangan fungsi kognitif. tahap yang ketiga. Menurut Burner ada tiga tahap perkembangan kognitif seseorang yang ditentukan oleh cara melihat lingkungan. dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep. antara lain: tahap pertama enaktif yaitu peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. ikonik yaitu peserta didik melihat dunia melalui gambar dan visualisasi verbal. Teori ini bertitik tolak pada teori kognitif. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu konsep kepada orang lain Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara sistematis. Menurut Bruner perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan. Bruner menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut : Perkembangan intelektual yang ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. simbolok yaitu peserta didik mempunyai gagasan abstrak dimana komunikasi dibantu sistem simbolik.

Artinya dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) dan perbandingan (komparasi).dsb). strategi. Seperti yang dijelaskan dalam buku karya John W. menentukan topik secara induktif. sentuhan. memainkan peran penting dalam pembelajaran. keyakinan. melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Tahap Ikonik : dimana seseorang memehami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visual verbal. pegangan. pemikiran dan kecerdasan. memilih materi pembelajaran. faktor lingkungan dan faktor perilaku mempengaruhi satu sama lain dan faktor-faktor ini bisa saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Jadi menurut Bandura antara faktor kognitif/person. .Tahap enaktif : dimana seseorang melakukan aktifitas-aktifitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Ø Albert Bandura Bandura berpendapat tentang teori kognitif sosial. Hal ini berarti bahwa faktor kognitif berupa ekspektasi murid untuk meraih keberhasilan sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan murid terhadap perilaku orang tuanya. melakukan identifikasi peserta didik. Santrock (2007:285) yang menyatakan bahwa teori Kognitif Sosial (Social Cognitive Theory) merupakan faktor sosial dan kognitif dan juga faktor perilaku. Tahap simbolik : dimana seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa danlogika. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya anak menggunakan pengetahuan motorik (misalnya gigitan. mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks. Faktor kognitif mencakup ekspektasi. mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran menurut Bruner antara lain: menentukan tujuan pembelajaran.

tetapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut. “belajar didefinisikan sebagaai proses interaksional dimana pribadi menjangkau wawasan-wawasan baru dan atu merubah sesuatu yang lama”(1991:97). Prinsip-Prinsip Teori Belajar Kognitif Berdasarkan pendapat dari Drs. memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya Menekankan pada pengalaman belajar. Hal ini berarti bahwa seseorang harus peduli dengan diri mereka sendiri dan juga dengan orang lain. 3. Kelebihan dan Kelemahan Teori Belajar Kognitif .Ø Kurt Lewin Yang juga merupakan tokoh teori belajar kognitif adalah Kurt Lewin yang menyatakan tentang teori belajar medan kognitif (cognitive-field learning theory). Seperti yang di jelaskan oleh Nana Sudjana dalam bukunya yang menjelaskan bahwa dalam teori belajar medan kognitif. antara lain: Pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan Peserta didik merupakan peserta aktif didalam proses pembelajaran Menekankan pada pola pikir peserta didik Berpusat pada cara peserta didik mengingat. dengan belajar secara afektif sehingga diharapkan mereka atau seorang guru bisa mengerti dengan dirinya sendiri dan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik selain itu juga mengembangkan sistem psikologis yang bermanfaat dalam berurusan dengan anak-anak dan pemuda dalam ssituasi belajar. 4.prinsip dasar teori kognitivisme. dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik Menerapkan reward and punishment Hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang disampaikan guru. Bambang Warsita (2008:89) yang menyatakan tentang prinsip.

Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan teori kognitif Kelebihan Teori Belajar Kognitif a. tapi memproses informasi yang diperoleh dan berfikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan. memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya. 5. Sulit di praktikkan khususnya di tingkat lanjut. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Sedangkan membuat siswa lebih mandiri contohnya pada saat siswa mengerjakan soal siswa bisa mengerjakan sendiri karena pada saat belajar siswa menggunakan fikiranya sendiri untuk mengasah daya ingatnya. Pengaplikasi teori kognitif dalam proses belajar sebagai upaya meningkatkan prestasi anak didik Aplikasi teori kognitif pada pendidikan. Beberapa prinsip seperti intelegensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Teori belajar kognitif membantu siswa memahami bahan ajar lebih mudah karena siswa sebagai peserta didik merupakan peserta aktif didalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat. Serta Menekankan pada pola pikir peserta didik sehingga bahan ajar yang ada lebih mudah dipahami. tidak sekedar kepada hasilnya. demikian pula dengan teori belajar kognitif. Dengan teori belajar kognitif siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja. yaitu sebagai berikut: Memusatkan perhatian pada cara berpikir atau proses mental anak. Guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada hasil tersebut.Setiap teori belajar tidak akan pernah sempurna. tanpa bergantung dengan orang lain dengan. b. Di samping memiliki kelebihan – kelebihannya ada pula kelemahan – kelemahannya. Kelemahan Teori Belajar kognitif Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Pengalamanpengalaman belajar yang sesuai dikembangkan dengan memerhatikan tahap fungsi kognitif dan jika .

Tanpa pengetahuan tentang kognitif peserta didik. namun pertumbuhan itu berlangsung dalam kecepatan yang berbeda. Mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi. Sebaliknya. Dalam kelas. Pengetahuan tentang kognitif peserta didik perlu dikaji secara mendalam oleh para calon guru dan para guru demi untuk menyukseskan proses pembelajaran di kelas. Faktor kognitif merupakan jendela bagi masuknya berbagai pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui kegiatan belajar mandiri maupun kegiatan belajar secara kelompok. perkembangannya dapat disimulasi. Menurut Piaget. karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauhmana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui sentuhan proses pendidikan. guru akan mengalami kesulitan dalam membelajarkan peserta didik di kelas yang pada akhirnya mempengaruhi rendahnya kualitas proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di kelas melalui proses belajar mengajar antara guru dengan peserta didik. Memaklumi akan adanya perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan. . Piaget menekankan bahwa pengajaran pengetahuan jadi (ready made knowledge) anak didorong menentukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungan. dengan adanya pengetahuan yang mendalam akan pentingnya teori kognitif serta diterapkan dalam proses belajar anak didik tidak mustahil apabila teori kognitif nantinya dapat meningkatkan prestasi anak didik dalam dunia pendidikan.guru penuh perhatian terhadap pendekatan yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Oleh karena itu. guru harus berupaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari individu-individu ke dalam bentuk kelompokkelompok kecil siswa daripada aktivitas dalam bentuk klasikal. Jika potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah. pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. peran ahli teori belajar psikologi kognitif berkesimpulan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di kelas ialah faktor kognitif yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu. Faktor kognitif bagi Teori belajar kognitif merupakan faktor pertama dan utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dalam membelajarkan peserta didik. maka peserta akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. barulah dapat dikatakan guru berada dalam posisi memberikan pengalaman yang dimaksud. Teori belajar psikologi kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Peranan guru menurut teori belajar psikologi kognitif ialah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama. Walaupun penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung.

Namun dalam penulisan makalah ini. Kritik dan saran Dalam makalah ini yang menguraiakan tentang Pengaruh Teori Kognitif Terhadap Perkembangan Prestasi Anak Didik semoga nantinya dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam menentukan sistim pendidikan yang tepat bagi bangsa kita. B. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah. tapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah: . B. Jadi belajar melibatkan proses berfikir yang kompleks dan mementingkan proses belajar. tidak hanya memahami not-not balok pada partitur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri. bersambung-sambung.BAB III PENUTUP A. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses belajar yang terjadi dalam akal pikiran manusia atau gagasan manusia bahwa bagian-bagian suatu situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan. kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah kami harapkan untuk menyempurnakan makalah ini. Oleh sebab itu. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. terpisah-pisah. penulis menyadari tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. dan menyeluruh. KESIMPULAN Teori kognitif berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Ibarat sesesorang yang memainkan musik. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. tapi melalui proses yang mengalir.

Percobaannya sebagai berikut: . Perkembangan kognitif merupakan asimilasi dan akomodasi yang terus menerus. M.com/2013/02/pengaruh-teori-kognitif-terhadap. Dengan kata lain. Selanjutnya Piaget mengemukakan empat tahap atau tingkatan perkembangan kognitif. Pada contoh bayi di atas. Akomodasi merupakan perkembangan dari asimilasi. di mana seseorang menambah informasi baru untuk mengubah pengetahuan yang telah ada.html TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF PIAGET Oleh. dan menemukan dua proses dasar yang melatari perkembangan kognitif: asimilasi dan akomodasi. Proses kognitif dipandang sangat fundamental dalam psikologi. dalam belajar manusia perlu “mengalami” dengan cara mengenali benda dan informasi yang ada dan mempelajari ben da dan informasi baru.Jelaskan pengertian teori kognitif? Sebutkan tokoh – tokoh yang berperan dalam teori Belajar kognitif? Apa saja prinsip-prinsip teori belajar kognitif? Kelebihan dan Kelemahan Teori Belajar Kognitif? Bagaimana pengaplikasi teori kognitif dalam proses belajar sebagai upaya meningkatkan prestasi anak didik? http://andisetiyono. Pada orang dewasa. yaitu sbb:  Tahap Sensorimotor ( 0-2 tahun): anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan inderawi dan gerakan. Proses tersebut membuat orang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Perkembangan kognitif terutama dipandang sebagai proses akomodasi. Irsyad Das.blogspot. Asimilasi berarti “menyerap” yaitu menyerap obyek ke dalam struktur kognitif dan memberinya makna sesuai dengan struktur kognitif yang tersedia.  Tahap Pra-Operasional (2-7 tahun): anak mulai mempelajari kategori konseptual dan bahasa. Piaget menemukan pada tahap ini terjadi kecenderungan untuk mengulangi tingkah laku yang sudah dikuasai (primary circular reaction). Dengan demikian belajar lebih merupakan proses akomodasi. yaitu anak mengetahui suatu benda tetap ada atau bersifat tetap walaupun tidak lagi terlihat olehnya.. asimilasi seperti melihat dan memastikan ke sekelilingnya bahwa semua benda tetap sama seperti sebelumnya sehingga menciptakan rasa aman. Contohnya.  Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun): proses berpikir atau tugas mental dapat dikerjakan (operasional) asalkan obyeknya terlihat (konkret). bayi mampu memegang dan mengambil benda-benda kecil yang mudah dipegang.Pd. Kons. namun belum sampai pada kecerdasan sesungguhnyaatau konsistensi logika. kemampuan menggenggam berkembang menjadi kemampuan mengambil benda-benda dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. dan kecenderungan memanipulasi lingkungan (secondary circular reaction). Pada tahap ini anak sudah menyadari orang lain punya pandangan yang berbeda dengan dirinya. Ada dua kemampuan yang dikembangkan pada tahap ini: konservasi dan reversibilitas. Akomodasi berarti “berubah” yaitu perubahan struktur kognitif setelah mempelajari obyek atau informasi yang baru. Jean Piaget mempelajari perkembangan kognitif manusia. Konservasi adalah kemampuan menyadari suatu obyek tidak berubah volumenya walaupun bentuk dan perspektifnya berubah.

1. Reversibilitas merupakan kemampuan untuk memikirkan obyek seperti pertama kali urutannya dikenali. sedangkan anak usia 6 tahun menyatakan benda yang diurutkan dengan jarak lebih panjang berjumlah lebih banyak. 4. 3. Anak kecil melihat dua buah gelas dengan bentuk dan ukuran yang sama dan diisi air dengan volume yang sama. sedangkan anak berusia 6 tahun menyebut air di gelas yang tinggi lebih banyak. http://konselingindonesia.com/index. Percoibaannya sbb: 1.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=104 . Anak mengembangkan kemampuan menggunakan dalil logika seperti orang dewasa. Pada tahap ini berpikir telah dipengaruhi oleh penalaran.  Tahap Operasional Formal (lebih dari 11 tahun): proses berpikir atau pekerjaan mental dapat dilaksanakan dengan menggunakan pemikiran abstrak. Anak ditanya: gelas mana yang lebih banyak isinya? Anak usia 7-11 tahun menyadari bahwa volume air tetap meski bentuk gelas berbeda. Anak ditanya: baris mana yang bendanya lebih banyak? Anak usia 7-11 tahun menyadari bahwa jumlah benda masih tetap sama meski urutannya diubah. Kemudian air pada salah satu gelas dituang ke dalam gelas yang lebih pendek tapi luas. Dua baris benda yang sama jumlahnya diperlihatkan kepada anak. Satu baris disusun kembali dengan urutan berbeda. 3. pengambilan keputusan dan pilihan solusi untuk pemecahan masalah. 2. 2. 4. Pemikiran kreatif dan gagasan imajinatif dapat merupakan hasil proses berpikir operasional formal ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful