Konsep Teori Kognitif

Teori Kognitif telah dikembangkan oleh seorang psikologis Swiss pada sekitar tahun 1896-1980, iaitu Jean Piaget. Menurut Abd Aziz Talib (2000), teori kognitif ini berkait rapat dengan perkembangan mental. Teori ini memandang pembelajaran bahasa sebagai satu kebolehan khas manusia secara semulajadi. Teori ini menekankan kefahaman struktur bahasa yang dipelajari kerana dipercayai bahawa pengetahuan tentang pemahaman struktur bahasa itu yang memudahkan pembelajaran dan penguasaan bahasa tersebut. Teori ini turut menekankan pentingnya proses pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor dalaman dalam pembelajaran. Antara ahli psikologi kognitif yang terkenal termasuklah Jerome Brunner, David Ausubel dan Jean Piaget. Kerja mereka mempunyai hubungan langsung dengan pembelajaran di bilik darjah. Teori dan penyelidikan mereka bertumpu kepada kajian terhadap bagaimana maklumat di proses dalam otak semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Jean Piaget : Perkembangan Kognitif

Teori Piaget telah mengemukakan bahawa terdapat empat peringkat perkembangan pemikiran;

1)Kesedaran deria motor Tahap kesedaran deria motor ini melibatkan kanak-kanak yang berusia satu hari sehinggalah umurnya mencecah dua tahun. Dalam tahap ini, kanak-kanak mampu untuk membentuk skema bahasa dan struktur kognitif mereka sendiri. Mereka turut membentuk simbolik bahasa mereka yang tersendiri.

2) Pemikiran praoperasional Pemikiran praoperasional ini pula berlaku pada tahap umur mereka dua tahun sehinggalah menceceah tujuh tahun. Pada tahap ini, penguasaan bahasa mereka semakin berkembang dan berlakunya pertambahan kosa kata dalam pembelajaran bahasa seiring dengan perkembangan bahasa mereka.

3) Pemikiran konkrit Pada usia mereka mencecah tujuh tahun sehinggalah dua belas tahun, kanak-kanak ini sudah mampu untuk menguasai kemahiran hukum pengekalan, konsep perhubungan, pengkategorian dan juga persirian dalam pembelajaran mereka. Pada usia ini, pembelajaran mereka menjadi semakin berkembang.

4) Pemikiran formal Pemikiran formal ini terjadi pada usia dua belas tahun keatas. Mereka menjadi lebih matang dan mampu berfikir dengan lebih rasional. Ini seiring dengan kebolehan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan mental dan kematangan akal fikiran. http://atiqahaiza.blogspot.com/2013/03/teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehan.html

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan. Teori juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru. Sebagai seorang guru bahasa, kita perlu tahu bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa terlebih dahulu. Dengan berpegang pada prinsip itu maka ia boleh menghasilkan sesuatu bentuk pengajaran yang baik dan berkesan. Di samping itu juga guru itu boleh menentukan sejauh mana prinsip-prinsip itu boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Prinsipprinsip terbentuk dari dua jenis teori yang bertentangan iaitu teori behaviorisme dan teori mentalisme. Sesuatu teori itu menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran. Menurut Kamus Dewan (1984: 1056), prinsip ialah asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian, tindakan sesuatu teori. Jadi sesuatu teori itu menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran. Berhubung dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa ia adalah hasil dari dapatan teori-teori pemerolehan bahasa yang pernah disebutkan sebelum ini yang mana akan dibincangkan dari beberapa sudut. Selain itu terdapat juga prinsip-prinsip umum supaya pengajaran guru itu lebih menunjukkan keberkesanan. http://atiqahaiza.blogspot.com/2013/03/bmm3117-teori-pemerolehan-bahasa.html Teori perkembangan kognitif dan bahasa yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi yang terkemuka

. Ibubapa atau penjaga kanak-kanak boleh membantu perkembangan bahasa kanak-kanak dengan memberi peneguhan yang sesuai setiap kali kanak-kanak menyebut perkataan atau ayat dengan betul dan difahami. bahasa memudahkan proses pengajaran dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. Kepentingan Perkembangan Bahasa Perkembangan bahasa bagi seseorang kanak-kanak adalah sangat penting kerana bahasa merupakan pemangkin perkembangan kanak-kanak tersebut. Semasa mereka berinteraksi dengan orang dewasa dan rakan sebaya. Bahasa mengandungi perkataan-perkataan yang digunakan oleh sesebuah komuniti dengan peraturan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang tertentu. Selain itu. Menurut Berk (2001). Manakala Santrock (2007) menyatakan bahawa bahasa akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak. mereka membina kefahaman dan idea-idea tentang perkara yang berlaku di persekitaran mereka. kemahiran bahasa menjadi alat kepada perkembangan kendiri dan sosial.Teori perkembangan kognitif dan bahasa yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi yang terkemuka. Pengenalan Perkembangan Bahasa Bahasa adalah satu bentuk komunikasi sama ada verbal atau non verbal. Teori Dalam Kemahiran Bahasa Perspektif Behavioris Skinner (1957) menyatakan ibubapa memainkan peranan yang penting dalam menyediakan perbendaharaan kata yang betul kepada anak-anaknya.

Perspektif Kognitif Teori sosio kognitif pula menekankan tentang peranan pemodelan. Menurut piaget. Kanak-kanak mungkin mempelajari beberapa aspek dalam kemahiran bahasa apabila melihat dan mendengar percakapan orang lain. sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistem logikal yang digunakan oleh orang dewasa. . memuji kanak-kanak apabila dapat menyebut sesuatu dengan betul atau berinteraksi dengan kanak-kanak menggunakan laras bahasa yang betul. maka beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak.com/2011/01/teori-perkembangan-kognitif-dan-bahasa. Piaget mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajar mengikut kemampuan perkembangan intelek yang didalami oleh kanak-kanak dengan berterusan. Contohnya: Apabila seorang kanak-kanak berkata. Vygotsky melihat bahasa sebagai alat utama untuk interaksi sosial. Mereka seterusnya akan meniru dan akan mengulanginya apabila diteguhkan. pemindahan budaya dan menjana pemikiran individu. Ini memudahkan perkembangan bahasa berlaku. Ibunya bertindak balas dengan memberi minuman kepada kanak-kanak tersebut. sistem-sistem ini seharusnya didefinisikan dan dibahagi mengikut ciri-ciri yang tersendiri. Ibubapa boleh memberi tindakbalas dengan melakukan gerakbalas yang selaras dengan percakapan kanak-kanak.html Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget (1896-1980) .Teori ini ada pada dasarnya telah menjadi menjadi asas dan pengaruh kepada teori dan penyelidikan yang selanjutnya.Mengikut perseptif behavioris. Contoh: kanak-kanak meniru percakapan orang dewasa. Untuk memahami perkembangan. “Saya dahaga. http://treebuilder.blogspot. Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secara berterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri.1 Pengenalan Kepada Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Teori Piaget dianggap sebagai teori perkembangan kognitif yang lebih menyeluruh walaupun ada yang masih menyoal dan tidak menyetujuinya. Piaget percaya fungi kecerdasan adalah untuk membanu menyesuaikan diri (adaptasi) kanak-kanak terhadap persekitaran. Kanak-kanak mempelajari bahasa secara berinteraksi setiap hari dengan orang-orang di persekitaran. Tindak balas ibunya hasil daripada perkataan dan bahasa yang digunakan oleh anaknya betul. nak minum”. setiap gerakbalas atau tingkahlaku yang menggunakan bahasa diteguhkan. Kanak-kanak akan lebih gemar bercakap apabila ibubapanya seringkali memuji dan meneguhkan percakapannya. Percakapan seperti bayi dan kanak-kanak kecil dengan ayat-ayat mudah dan pendek disertai dengan intonasi yang pelbagai memberi bantuan kepada kanakkanak untuk mempelajari bahasa. Orang-orang dewasa akan mengubahsuai pertuturan mereka supaya sesuai dengan kefahaman kanak-kanak.

Dengan meningkatkannya pembelajaran dan kematangan kanakkanak. Pada tahap ini. a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. 1974). Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Apabila berusia satu tahun. Piaget percaya perkembangan berlaku dalam tahap-tahap yang mengalami perubahan melalui equilibration (penyeimbangan) keadaan yang menyebabkan kanak-kanak mencari suatu keseimbangan di antara apa yang dialami dalam persekitaran dengan proses dan struktur kognitif yang dihadapinya. bila mendengar sesuatu bunyi. kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. :) b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular.2. Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. Proses kedua kanak-kanak juga diberi informasi yang tidak sesuai dengan skema kanak-kanak kurang menghadapi cabaran-cabaran baru. pandangan. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya).2 2. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitrannya. kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannnya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. pergerakan mata dan sebagainya. kanak-kanak cuba menggunkan berbagai-bagai skema (struktur menyelesaikan masalah yang dia hadapi). 2. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Dalam perkembangan sensorimotor ini. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. Contohnya. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama. bayi berumur sebelum Sembilan bulan tidak akan mencari objek yang tidak kelihatan setelah diperhatikan objek tersebut sebelummya. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. dalam situasi-situasi tertentu. kanak-kanak mula menggunakan seria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Diantara 1 hingga 2 tahun. menyentuh. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke .. Pada akhir dua tahun. bayi itu kelihatan telah mempunyai daya koordinasi di antara penglihatan dan sentuhan. Proses pertama. Dari kelahiran hingga umur 2 tahun. Selepas dilahir selama dua bulan. Di tahap ini pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. kedua-dua kecerdasan dan manifestasinya menjadi berbeza-beza..1 Peringkat Peringkat Perkembangan Deria Teori Motor Kognitif (0-2 Jean Piaget Tahun) Dalam peringkat ini. Tak sampai 2 saat klik iklan di bawah.Fokus penyesuaian (adaptasi) adalah berdasarkan perkembangan kognitif yang dilihat bersama-sama dengan respon kompleks yang dialami terhadap persekitaran. dengan itu tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. penyusunan. kanak-kanak tersebut adalah dalam keadaan equilibrium (keseimbangan). penyesuaian. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. dia mula menyedari objek-objek lain di dalam persekitarannya. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. Maka. Equilibration melibatkan tiga proses. skema dan tahap pemikiran kanak-kanak adalah cukup untuk menyesuaikan atau mengadaptasikan cabaran-cabaran persekitaran. Antara 4 hingga 8 bulan.

iaitu daripada contoh khusus kepada contoh contoh khusus sahaja.2. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. ia akan berbunyi.arah punca sumber bunyi.3 Peringkat Operasi Konkrit (7 hingga 12 Tahun) . e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. hal ini. Apabila mencapai umur 4 tahun kanak-kanaktelah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasai. kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta symbol untuk mengambarkan sesuatu konsep. Di waktu ini. 2. Contohnya. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut. Pada akhir peringkat ini. kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. Contohnya.2. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. boleh mengelaskan objek mengikut ciri-ciri tertentu dan memahami konsep pengabadian bilangan. Mereka percaya semua objek mempunyai jiwa. 2. Mereka hanya boleh memikir secara transdaktif. Pada ketika ini. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. mereka tidak boleh memikir secara deduktif (daripada umum kepada contoh khusus) dan secara induktif(daripada contoh khusus kepada umum).2 Peringkat Pra Operasi (2 hingga 7 Tahun) Dalam peringkat ini. Pada tahap ini. di tahap ini. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. Namun demikian. Contohnya. mereka mula berupaya member sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. oleh itu mereka tidak boleh membezakan angan-angan dengan kenyataan. Pemikiran kanak-kanak dalam peringkat ini adalah egosentrik. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. Contohnya. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. bayi boleh membuat tanggapan ten tang objek dalam tangannya. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Di tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian yang lebih.

Dengan perlahan-lahan mereka membentuk peraturan dan skema dalaman tentang apa dan bagaimana sesuatu perkara berlaku. remaja telah boleh memikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Mereka juga boleh memikir secara deduktif atau induktif dan menggunakannya untuk membuktikan teori atau hukum matematik.2.3 Empat Tahap Perkembangan Kognitif Piaget Tahap Tempoh Sensori Motor Sejak lahir hingga 2 tahun Praoperasi 2 hingga 7 tahun Operasi Konkrit 7 hingga 12 tahun Operasi Formal 11 tahun hingga zaman remaja Jadual Empat tahap Perkembangan Kognitif Piaget http://www. tahap-tahap ini berlaku pada usia yang sama bagi kanak-kanak. kanakkanak bergantung pada persepsi segera seperi rupa bentuk objek secara luaran. Lebih daripada itu.ipgktarpengajiansosial. Kanak-kanak dapat memanipulasikan dan membentuk reprentasi mental secara dalaman.Seterusnya. implikasi logikal dapat menyedarkan kanak-kanak tentang objek-objek yang disentuh. Bagi Piaget. LATAR BELAKANG Teori perkembangan kognitif Jean Piaget (1896-1980) membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya . 2.html TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF VYGOTSKY DAN PIAGET 4/16/2012 01:36:00 am Sri Utami Halman 2 comments BAB I PENDAHULUAN A. Dalam peringkat. kanak-kanak dapat mengabadikan (conserve) dalam minda kuantiti dan memerhatikan perubahan dalam bentuk luaran objek atau benda-benda. teori perkembangan kognitif adalah berasaskan tahap demi tahap. tahap terakhir dalam perkembangan kognitif adalah meneliti dan mengsplikasi prinsipprinsip yang sama kepada konsep-konsep abstrak. Mereka mempunyai pelbagai pemikiran dan memori tentang objek-objek yang konkrit seperti computer. menggunakan skema dalaman untuk member panduan tentang penaakul daripa bentuk luaran sahaja. kanak-kanak memikirkan cara-cara dan ciri-ciri yang dikenal pasti dalam tahap berkenaan dengan nyata dan berkesan. Menurut Piaget. kanak-kanak mula memahami perkara-perkara yang mungkin mereka tidak terlibat dan alami secara langsung. Justeru. 2.4 Peringkat Operasi Formal (selepas 12 Tahun) Tahap operasi formal bermula umur 11 atau 12 tahun dan seterusnya melibatkan operasi mental pada yang abstrak dan symbol yang mungkin tidak mempunyai bentuk fizikal dan konkrit. mereka dapat membentuk dan mencari untuk mewujudkan representasi mental pada situasi yang dihadapinya dengan logic. Kanak-kanak di tahap operasi konkrit ini dapat memanipulasi representasi dalaman objek-objek yang konkrit ini dapat memanipulasi representasi dalaman objek-objek yang konkrit untuk mengenal pasti kuantiti-kuantiti yang terkandung di dalamnya.Tahap ini bermula pada umur tujuh tahun atau lapan tahun hingga 11 atau 12 tahun. perabot dan benda-benda maujud. Pada mulanya. Dalam pada itu. Dalam eksperimen konservasi kuantiti yang dilakukan oleh Piaget.com/2011/04/teori-perkembangan-kognitif-jean-piaget. Setiap tahap memasuki tahp baru. Seterusnya.

Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual. sistem matematika. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. RUMUSAN MASALAH Pengertian Kognitif Teori Perkembangan Kognitif Piaget Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky . Struktur yang dibentuk oleh kecerdasan. a. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. dan alat-alat ingatan. b. pengetahuan sangat subjektif waktu masih bayi dan masa kanak–kanak awal dan menjadi objektif dalam masa dewasa awal. B. Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. pengetahuan dan hubungan anak didik dengan lingkungannya. informasi dari lingkungan tidak begitu saja dituangkan ke dalam pikiranpikiran mereka. Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Piaget menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri. c.dalam tahapan-tahapan perkembangan. Piaget berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. perhatian. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Vygotsky adalah pengagum Piaget. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. berfikir dan menyelesaikan masalah. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme. yang berarti tidak seperti teori nativisme (yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan). Menurut Vygotsky. Kecerdasan merupakan proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus menerus dengan lingkungan. Piaget berpikir sebagaimana tubuh fisik kita memiliki struktur yang memampukan kita beradaptasi dengan dunia. saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental. sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Namun. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan.

Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Jean Piaget (1896-1980). pakar psikologi dari Swiss. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional (akal). evaluasi (evaluation). seperti penguasaan materi perkuliahan. b. Dari aspek tenaga pendidik misalnya. Sedangkan Lev Vygotsky (1896-1934) menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan . sistem matematika. Pengertian Kognitif Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. sintesa (sinthesis). Artinya dosen tersebut harus memiliki kemampuan intelektual. Secara umum kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan: pengetahuan (knowledge). penerapan (aplication). pengetahuan cara menilai mahasiswa dan sebagainya. Oleh sebab itu kognitif berbeda dengan teori behavioristik. Dalam pandangan Piaget. Menurut Vygotsky. pengetahuan mengenai cara mengajar. dan alat-alat ingatan. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidangbidang tersebut. pemahaman (comprehention). c. a. analisa (analysis). Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. Seorang dosendiharuskan memiliki kompetensi bidang kognitif. mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk memyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial.C. yaitu pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi). yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespons terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu. TUJUAN Mengetahui Pengertian Kognitif Memahami Teori Perkembangan Kognitif Piaget Memahami Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky BAB II PEMBAHASAN A.Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. perhatian. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata kognitif.

pengalaman fisik dapat memacu atau menghambat perkembangan struktur kognitif d. Teori Perkembangan Kognitif Piaget Menurut Piaget. mengatur interaksi spesifik dari individu dengan lingkungan maupun pengalaman fisik. Pengalaman Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru. Interaksi Sosial Lingkungan sosial termasuk peran bahasa dan pendidikan. Proses ini bersifat subjektif. sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. 3) interaksi sosial.perhatian. karena seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar bisa masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya. Namun. dan 4) ekuilibrasi. . B. yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Kematangan Kematangan sistem syaraf menjadi penting karena memungkinkan anak memperoleh manfaat secara maksimum dari pengalaman fisik. yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mempau mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Piaget (1952) mengatakan bahwa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan dan mengadaptasi skema mereka: 1. yaitu 1) kematangan. pengalaman sosial dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara terpadu dan tersusun baik. yaitu hubungan timbal balik antara orgnisme dengan dunianya. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan sedangkan kalau kurang hal itu akanmembatasi secara luas prestasi secara kognitif. b. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berlainan tergantung pada sifat kontak dengan lingkungan dan kegiatan belajar sendiri. perkembangan kognitif mempunyai empat aspek. Dalam pandangan Piaget. Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. berfikir dan menyelesaikan masalah. 2) pengalaman. a. Ekuilibrasi Proses pengaturan diri dan pengoreksi diri (ekuilibrasi). Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan ini secara intelektual. tetapi kontak dengan dunia fisik itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali jika intelegensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. c. anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka dengan menggunakan skema untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami.

yaitu kekekalan panjang. misalnya mulai bisa berbicara meniru suara kendaraan. Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fisik ke dalam symbol-simbol. kekekalan materi. Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya terlihat kemudian menghiang dari pandangannya. Akhir dari tahap ini ia mulai mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak terlihat perpindahannya. 2. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skema yang baru sama sekali. tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini (karena itu disebut tahap operasional konkrit). Akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Penalaran terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-simbol. ide-ide. Pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkrit daripada pemikiran logis. Namun. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia: 1. Objek mulai terpisah dari dirinya dan bersamaan dengan itu konsep objek dalam struktur kognitifnya pun mulai dikatakan matang. cirri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan belum dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara bersamaan. Periode praoperasional (usia 2–7 tahun) Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. dll. astraksi dan generalisasi. 3. Anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan dengan objek atau peristiwa berlangsung. anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa) Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika. Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun) Bagi anak yang berada pada tahap ini. maka ia mengatakanya berbeda pula. tanpa objek fisik di hadapan mereka. luas. sehingga jika ia melihat objek-ojek yang kelihatannya berbeda. Ia telah . asal perpindahanya terlihat. Penggunaan benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika. ini berarti bahwa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya. Pada tahap ini anak masih berada pada tahap pra operasional belum memahami konsep kekekalan (conservation).2. mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif. kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi. suara binatang. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan. Selain dari itu. 4. Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun) pada umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda benda konkrit. pengalaman diperoleh melalui fisik (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). dll.

Dalam dialog.Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran. logis dan rasional. dan memonitor perilaku mereka. Lebih jauh Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa unuk merencanakan. dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Bahasa dan Pemikiran Menurut Vygotsky. . C. anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial.Dialog adalah alat yang penting dalam ZPD. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. Menurut teori Vygotsky. Zona Perkembangan Proksimal merupakan celah antara actual development dan potensial development. 2. 1. Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Seperti Piaget. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Maksud dari ZPD adalah menitikberatkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) Zona Perkembangan Proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri tetapi dapat diipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. acak. logis. memahami konsep promosi. konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis. dan spontan. Anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara ekternal menjadi internal. membimbing. Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. 3. dimana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Akan tetapi menurut Vygotsky. Konsep Scaffolding Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial.memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubungan-hubungan. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur.

2010. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anakanak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. tetapi belum dapat menghadapi hal-hal yang abstrak (tak berwujud). Laura A. Anonim. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. dan alat-alat ingatan. Menurut Vygotsky. Anak telah dapat mengetahui simbol-simbol matematis. King. Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif. khususnya pokok bahasan pendidikan dan budaya. Jean Piaget dikenal dengan teori perkembangan intelektual yang menyeluruh. Diakses 12 Desember 2011.multiply. perhatian. DAFTAR PUSTAKA Adek. Ia hanya dapat mengetahui hal-hal yang ditangkap dengan indranya. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan.http://valmband. anak belum mempunyai konsepsi tentang objek yang tetap. “Teori Perkembangan Kognitif Vigotsky”. Pada masa kanak-kanak. sistem matematika. pengetahuan dan hubungan anak dengan lingkungannya.com/2011/01/01/teori-piaget-dan-vygotsky/. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa.com/journal/item/11?&show_interstitial=1&u= %2Fjournal%2Fitem. Online. Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Namun.kompasiana.BAB III PENUTUP Jean Piaget (1896-1980) pakar psikologi dari Swiss. “Teori Piaget Tentang Perkembangan Kognitif”. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa dalam teori Vygotsky mengandung banyak unsur psikologi pendidikan. Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Jakarta: Salemba Humanika. mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. .http://edukasi. Diakses 13 Desember 2011. yang mencerminkan adanya kekuatan antara fungsi biologi & psikologis. Online. Bayi lahir dengan refleks bawaan. skema dimodifikasi dan digabungkan untuk membentuk tingkah laku yang lebih kompleks. berfikir dan menyelesaikan masalah.

Diakses 13 Desember 2011. Pristiadi Utomo. http://utamitamii. 2. bersambung-sambung.wordpress.blogspot.Nur Azizah Fadhillah. Termasuk kejiwaan yang berpusat di otak juga berhubungan dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan) yang berkaitan dengan rasa. Konsep-konsep terpenting dalam teori kognitif selain perkembangan kognitif adalah adaptasi intelektual oleh Jean Piaget. Dalam artian yang luas Cognition adalah perolehan. memperkirakan. dan menyeluruh. kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman. menyangka. discovery learning oleh Jeron Bruner.html 1. Pengertian teori belajar kognitif Secara etimologi istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition artinya adalah pengertian. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya schemata (skema bagaimana seseorang memersepsikan lingkungannya) dalam tahapan-tahapan perkembangan dan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental.com/piaget-danteorinya/.http://edukasi. terpisah-pisah. tidak hanya memahami not-not balok pada partitur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. dalam psikologi kognitif. memberikan. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. mengerti. pertimbangan. penataan. Didalam perkembangan selanjutnya. dan reception learning oleh Ausubel. bukan teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. manusia melakukan pengamatan secara keseluruhan lebih dahulu. menganalisisnya. Ibarat sesesorang yang memainkan musik. Online. Teori kognitif digolongkan ke dalam konstruktivisme. “Teori Pendidikan: Teori Perkembangan Sosial Kognitif Lev Vygotsky”. membayangkan. berpikir dan keyakinan. Diakses 14 Desember 2011.kompasiana. Teori kognitif berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Bambang Warsita (2008:69) yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu prosess genetika yaitu proses yang . tapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya.com/2011/03/03/teori-pendidikan-teoriperkembangan-sosial-kognitif-lev-vygotsky/. Teori kognitif memberikan banyak konsep utama dalam psikologi pendidikan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan.http://ilmuwanmuda. lalu mensintesiskannya kembali. Selain itu. Online. memperhatikan.com/2012/04/teori-perkembangan-kognitif-vygotsky. tapi melalui proses yang mengalir. “Piaget dan Teorinya”. dan penggunaan pengetahuan. Tokoh – tokoh Teori Belajar Kognitif Ø Jean Piaget Menurut Piaget dalam buku “Teknologi Pembelajaran” dari Drs.

dan terus berkembang. muncul antara usia empat sampai sembilan bulan dan berhubungan. bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Proses belajar yang dialami seorang anak berbeda pada tahap satu tahap lainnya yang secara umum semakin tinggi tingkat kognitif seseorang maka semakin teratur dan juga semakin abstrak cara berpikirnya. Dalam proses perkembangan kognitif meliputi: a) Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi danterus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Sub-tahapan fase reaksi sirkular sekunder. d) Equilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorangdapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamya (skemata). Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk mengidentifikasikan rangsangan yangdatang. Periode sensorimotor adalah periode pertama dari empat periode.didasarkan atas mekanisme biologis yaitu perkembangan sistem syaraf. Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium menuju equilibrium melaluiasimilasi dan akomodasi. Tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun) Menurut Piaget. Tahap-tahap perkembangan Kognitif anak dibagi menjadi empat yaitu : A. . dari usia enam minggu sampai empat bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. c) Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Dalam buku “Psikologi Pendidikan” karya Wasty Soemanto (1997:123) yang menyatakan teori belajar piaget disebut cognitivedevelopment yang memandang bahwa proses berfikir sebagai aktivitas gradual dari pada fungsi intelektual dari kongkrit. hanya menambah atau merinci. Skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaa tersebut. muncul saat lahir sampai usia enam minggu dan berhubungan terutama dengan refleks Sub-tahapan fase reaksi sirkular primer. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spatial penting dalam enam sub-tahapan: Sub-tahapan skema refleks. b) Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap mempertahankan konsepawalnya.

muncul dalam usia dua belas sampai delapan belas bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Pemikiran (Pra) Operasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah kemampuan yang dimilikinya antara lain : Melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. Bagaimanapun. B. anak mengembangkan keterampilan berbahasanya. Memperhatikan objek sebagai hal yang tetap. termasuk kriteria yang benar . muncul dari usia sembilan sampai dua belas bulan. Mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. Karakteristik tahap ini adalah : Operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Sub-tahapan fase reaksi sirkular tersier. Mampu mengumpulkan barangbarang menurut kriteria. berhubungan terutama dengan tahapan awal kreativitas. Dalam tahapan ini.Sub-tahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder. Mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya. Suka memperhatikan sesuatu lebih lama. mereka masih menggunakan penalaran intuitif bukan logika. Menurut Piaget. lalu ingin merubah tempatnya. Mereka mulai merepresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar. tahapan pra-operasional mengikuti tahapan sensori motor dan muncul antara usia dua sampai tujuh atau delapan tahun. Anak belajar menggunakan dan merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata Self counter (egosentris) nya sangat menonjol Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda6. saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berbeda (permanensiobjek). Sub-tahapan awal representasi simbolik. Tahap preoperasional (umur 2-7/8 tahun) Pada tahap ini Piaget bisa menunjukkan bahwa setelah akhir usia dua tahun jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul.

8-4 akan sama dengan 4. Anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme (anggapan bahwa semua benda hidup dan berperasaan) Decentering anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia sebelas tahun (saat pubertas) dan terus berlanjut sampai dewasa. Proses. ukurannya. mereka dapat mengurutkan serta menyadari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Tahap operasional konkret (umur 7/8 -11/12 tahun) Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari empat tahapan. Muncul antara usia tujuh sampai dua belas tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. atau karakteristik lain. bentuk. jumlah sebelumnya. panjang. atau cirilainnya. Klasifikasi kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya. Untuk itu.kemudian kembali ke keadaan awal. Tahap operasional formal(umur 11/12-18 tahun) Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teoriPiaget. Penghilangan sifat Egosentrisme kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain (bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah). Konservasi memahami bahwa kuantitas.proses penting selama tahapan ini adalah: Pengurutan kemampuan untuk mengurutan objek menurut ukuran. atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Dalam menarik kesimpulan sering tidak diungkapkan dengan kata-kata melainkan secara simbolik. tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretanDalam tahap ini anak juga mengalalami tahap intiutif dimana anak telah dapatmemperoleh pengetahuan berdasarkan padakesan yang agak abstrak. Sebagai contoh. Contohnya. D. termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda. air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4+4 sama dengan 8. C. Sebagai contoh anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi. Reversibility anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah.Dapat menyusun benda-benda secara berderet.Karakteristik tahap ini adalah : . bila diberi benda berbeda ukuran. bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak.

Dimana Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta saja. dan perkembangan sosial. sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkrit. menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis. danmenarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dilihat dari faktor biologis. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini. antara lain: menentukan tujuan pembelajaran. bukti logis. namun ada "gradasi abu-abu" di antaranya. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih. kognitif. menentukan dan merancang kegiatan pembelajaran sesuai topik. Ø David Ausubel Menurut Ausubel dalam buku karya Drs. perkembangan psikoseksual. mengembangkan metode pembelajaran. Jadi guru harus menjadi perancang pembelajaran dan pengembang program pembelajaran dengan berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang dimiliki peserta didik dan membantu memadukan secara . materi yang dipelajari diasimilasi secara nonarbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya”(2008:72). penalaran moral. melakukan penilaian proses dan hasil peserta didik.Diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak. memilih materi pembelajaran. Bambang Warsita bahwa “belajar haruslah bermakna. tahapan ini muncul saat pubertas (saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya). menalar secara logis. Dapat memahami hal-hal seperti cinta. dan nilai. tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Hal ini berari bahwa pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif peserta didik. menentukan topik-topik yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran menurut Piaget.

Teori Elaborasi : strategi penataan isi pelajaran yang sudah ada untuk menciptakanmodel yang komperehensif tentang cara mengorganisasi pengajaran pada tingkat makro. dikemukan Ausubel secara singkat sebagai berikut: Hirarki belajar : penetaan urutan materi pelajaran dengan memunculkan gagasanmengenai prasarat belajar. Webteaching : suatu prosedur menata urutan isi bidang studi yang dikembangkandengan menampilkan pentingnya peranan struktur pengetahuan dan isi bidang studi. Supsumptive sequence : strategi utama untuk mengorganisasi pengajaran. Ø Jerome Bruner . kemudian secara berkala kembali mengajarkan isi yang sama dengancakupan yang lebih rinci. mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik. yang dituangkan dalam strutur isi.harmonis dengan pengetahuan baru yang dipelajari. dalam merancang pembelajaran antara lain: menentukan tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran bermakna menurut Ausebel. Analisis tugas. mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks. menentukan topik peserta didik dalam bentuk advance organizers. Strategi pengorganisasian isi pembelajaran yang berpijak pada teori kognitif. Kurikulum spiral : Urutan pengajaran yang dimulai dengan mengajarkan isi pengajaransecara umum. melakukan identifikasi peserta didik. Teori skema : memandang bahwa proses belajar sebagai perolehan pengetahuan barudalam diri seseorang dengan cara mengikatnya dengan struktur kognitif yang ada. memilih materi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan mengaturnya dalam bentuk konsep inti. melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. ide.Berdasarkan Drs. Menurut Burner ada tiga tahap perkembangan kognitif seseorang yang ditentukan oleh cara melihat lingkungan. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu konsep kepada orang lain Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara sistematis. Bruner menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut : Perkembangan intelektual yang ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. khususnya dalam perkembangan fungsi kognitif. simbolok yaitu peserta didik mempunyai gagasan abstrak dimana komunikasi dibantu sistem simbolik. yaitu: . tahap kedua. Hal ini berkaitan dengan rasa percaya diri Interaksi secara sistematis antara pembimbing. Menimbulkan keterampilan memecahkan masalahnya secara mandiri dan mengharuskan siswa untuk menganalisis dan memanipulasi informasi. Menurut Bruner perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan. dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Maksudnya. yang menyatakan belajar adalah perubahan persepsi dan pemahan. Teori ini bertitik tolak pada teori kognitif. Bambang warsita(2008:71) dimana Jarome Bruner mengusulkana teori yang disebutnya free discovery learning. antara lain: tahap pertama enaktif yaitu peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. tahap yang ketiga. teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep. Keuntungan belajar menemukan : Menimbulkan rasa ingin tahu siswa sehingga dapat memotivasi siswa sehingga dapat menemukan jawabannya. Kognitif. teori. memilih tindakan yang tepat. Wasty Soemanto (1997:127) dan Drs. definisi dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis Perkembangan intelek meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambing tentang apa yang telah dan akan yang dia lakukan. guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. ikonik yaitu peserta didik melihat dunia melalui gambar dan visualisasi verbal.

Seperti yang dijelaskan dalam buku karya John W. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya anak menggunakan pengetahuan motorik (misalnya gigitan. sentuhan. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) dan perbandingan (komparasi). melakukan identifikasi peserta didik. . faktor lingkungan dan faktor perilaku mempengaruhi satu sama lain dan faktor-faktor ini bisa saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran.dsb). Faktor kognitif mencakup ekspektasi. pemikiran dan kecerdasan.Tahap enaktif : dimana seseorang melakukan aktifitas-aktifitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. memilih materi pembelajaran. keyakinan. Jadi menurut Bandura antara faktor kognitif/person. menentukan topik secara induktif. mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks. memainkan peran penting dalam pembelajaran. mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik. Santrock (2007:285) yang menyatakan bahwa teori Kognitif Sosial (Social Cognitive Theory) merupakan faktor sosial dan kognitif dan juga faktor perilaku. pegangan. Langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran menurut Bruner antara lain: menentukan tujuan pembelajaran. Ø Albert Bandura Bandura berpendapat tentang teori kognitif sosial. melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Hal ini berarti bahwa faktor kognitif berupa ekspektasi murid untuk meraih keberhasilan sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan murid terhadap perilaku orang tuanya. Tahap Ikonik : dimana seseorang memehami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visual verbal. Tahap simbolik : dimana seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa danlogika. strategi.

dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik Menerapkan reward and punishment Hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang disampaikan guru. Seperti yang di jelaskan oleh Nana Sudjana dalam bukunya yang menjelaskan bahwa dalam teori belajar medan kognitif.Ø Kurt Lewin Yang juga merupakan tokoh teori belajar kognitif adalah Kurt Lewin yang menyatakan tentang teori belajar medan kognitif (cognitive-field learning theory). Hal ini berarti bahwa seseorang harus peduli dengan diri mereka sendiri dan juga dengan orang lain. dengan belajar secara afektif sehingga diharapkan mereka atau seorang guru bisa mengerti dengan dirinya sendiri dan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik selain itu juga mengembangkan sistem psikologis yang bermanfaat dalam berurusan dengan anak-anak dan pemuda dalam ssituasi belajar. antara lain: Pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan Peserta didik merupakan peserta aktif didalam proses pembelajaran Menekankan pada pola pikir peserta didik Berpusat pada cara peserta didik mengingat. Prinsip-Prinsip Teori Belajar Kognitif Berdasarkan pendapat dari Drs. “belajar didefinisikan sebagaai proses interaksional dimana pribadi menjangkau wawasan-wawasan baru dan atu merubah sesuatu yang lama”(1991:97). 4. Kelebihan dan Kelemahan Teori Belajar Kognitif . tetapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut. 3. Bambang Warsita (2008:89) yang menyatakan tentang prinsip.prinsip dasar teori kognitivisme. memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya Menekankan pada pengalaman belajar.

tapi memproses informasi yang diperoleh dan berfikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan. b. Kelemahan Teori Belajar kognitif Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Pengalamanpengalaman belajar yang sesuai dikembangkan dengan memerhatikan tahap fungsi kognitif dan jika . memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya. 5. Pengaplikasi teori kognitif dalam proses belajar sebagai upaya meningkatkan prestasi anak didik Aplikasi teori kognitif pada pendidikan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan teori kognitif Kelebihan Teori Belajar Kognitif a. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Beberapa prinsip seperti intelegensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. demikian pula dengan teori belajar kognitif. tanpa bergantung dengan orang lain dengan. Sulit di praktikkan khususnya di tingkat lanjut. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Sedangkan membuat siswa lebih mandiri contohnya pada saat siswa mengerjakan soal siswa bisa mengerjakan sendiri karena pada saat belajar siswa menggunakan fikiranya sendiri untuk mengasah daya ingatnya. yaitu sebagai berikut: Memusatkan perhatian pada cara berpikir atau proses mental anak. Serta Menekankan pada pola pikir peserta didik sehingga bahan ajar yang ada lebih mudah dipahami. tidak sekedar kepada hasilnya.Setiap teori belajar tidak akan pernah sempurna. Teori belajar kognitif membantu siswa memahami bahan ajar lebih mudah karena siswa sebagai peserta didik merupakan peserta aktif didalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat. Di samping memiliki kelebihan – kelebihannya ada pula kelemahan – kelemahannya. Dengan teori belajar kognitif siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja. Guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada hasil tersebut.

Mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi. . Menurut Piaget. Walaupun penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung. Faktor kognitif bagi Teori belajar kognitif merupakan faktor pertama dan utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dalam membelajarkan peserta didik. peran ahli teori belajar psikologi kognitif berkesimpulan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di kelas ialah faktor kognitif yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu. pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. Pengetahuan tentang kognitif peserta didik perlu dikaji secara mendalam oleh para calon guru dan para guru demi untuk menyukseskan proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu. maka peserta akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas. Sebaliknya. Faktor kognitif merupakan jendela bagi masuknya berbagai pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui kegiatan belajar mandiri maupun kegiatan belajar secara kelompok. dengan adanya pengetahuan yang mendalam akan pentingnya teori kognitif serta diterapkan dalam proses belajar anak didik tidak mustahil apabila teori kognitif nantinya dapat meningkatkan prestasi anak didik dalam dunia pendidikan. Teori belajar psikologi kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Dalam kelas. Jika potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah.guru penuh perhatian terhadap pendekatan yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauhmana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui sentuhan proses pendidikan. Memaklumi akan adanya perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama. guru harus berupaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari individu-individu ke dalam bentuk kelompokkelompok kecil siswa daripada aktivitas dalam bentuk klasikal. Tanpa pengetahuan tentang kognitif peserta didik. namun pertumbuhan itu berlangsung dalam kecepatan yang berbeda. barulah dapat dikatakan guru berada dalam posisi memberikan pengalaman yang dimaksud. Peranan guru menurut teori belajar psikologi kognitif ialah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. perkembangannya dapat disimulasi. guru akan mengalami kesulitan dalam membelajarkan peserta didik di kelas yang pada akhirnya mempengaruhi rendahnya kualitas proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di kelas melalui proses belajar mengajar antara guru dengan peserta didik. Piaget menekankan bahwa pengajaran pengetahuan jadi (ready made knowledge) anak didorong menentukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungan.

Oleh sebab itu. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses belajar yang terjadi dalam akal pikiran manusia atau gagasan manusia bahwa bagian-bagian suatu situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. penulis menyadari tidak luput dari kesalahan dan kekurangan.BAB III PENUTUP A. Ibarat sesesorang yang memainkan musik. bersambung-sambung. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah. Kritik dan saran Dalam makalah ini yang menguraiakan tentang Pengaruh Teori Kognitif Terhadap Perkembangan Prestasi Anak Didik semoga nantinya dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam menentukan sistim pendidikan yang tepat bagi bangsa kita. tapi melalui proses yang mengalir. Jadi belajar melibatkan proses berfikir yang kompleks dan mementingkan proses belajar. B. Namun dalam penulisan makalah ini. KESIMPULAN Teori kognitif berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah: . dan menyeluruh. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. terpisah-pisah. kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah kami harapkan untuk menyempurnakan makalah ini. B. tapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. tidak hanya memahami not-not balok pada partitur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri.

bayi mampu memegang dan mengambil benda-benda kecil yang mudah dipegang. dan kecenderungan memanipulasi lingkungan (secondary circular reaction).com/2013/02/pengaruh-teori-kognitif-terhadap. Perkembangan kognitif terutama dipandang sebagai proses akomodasi.  Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun): proses berpikir atau tugas mental dapat dikerjakan (operasional) asalkan obyeknya terlihat (konkret).Jelaskan pengertian teori kognitif? Sebutkan tokoh – tokoh yang berperan dalam teori Belajar kognitif? Apa saja prinsip-prinsip teori belajar kognitif? Kelebihan dan Kelemahan Teori Belajar Kognitif? Bagaimana pengaplikasi teori kognitif dalam proses belajar sebagai upaya meningkatkan prestasi anak didik? http://andisetiyono. Ada dua kemampuan yang dikembangkan pada tahap ini: konservasi dan reversibilitas.html TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF PIAGET Oleh. Asimilasi berarti “menyerap” yaitu menyerap obyek ke dalam struktur kognitif dan memberinya makna sesuai dengan struktur kognitif yang tersedia. Irsyad Das. M. Percobaannya sebagai berikut: . Jean Piaget mempelajari perkembangan kognitif manusia. Dengan kata lain.  Tahap Pra-Operasional (2-7 tahun): anak mulai mempelajari kategori konseptual dan bahasa. asimilasi seperti melihat dan memastikan ke sekelilingnya bahwa semua benda tetap sama seperti sebelumnya sehingga menciptakan rasa aman. Konservasi adalah kemampuan menyadari suatu obyek tidak berubah volumenya walaupun bentuk dan perspektifnya berubah. dalam belajar manusia perlu “mengalami” dengan cara mengenali benda dan informasi yang ada dan mempelajari ben da dan informasi baru. yaitu sbb:  Tahap Sensorimotor ( 0-2 tahun): anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan inderawi dan gerakan. Perkembangan kognitif merupakan asimilasi dan akomodasi yang terus menerus.. yaitu anak mengetahui suatu benda tetap ada atau bersifat tetap walaupun tidak lagi terlihat olehnya. di mana seseorang menambah informasi baru untuk mengubah pengetahuan yang telah ada.blogspot. namun belum sampai pada kecerdasan sesungguhnyaatau konsistensi logika.Pd. Proses kognitif dipandang sangat fundamental dalam psikologi. Proses tersebut membuat orang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Akomodasi merupakan perkembangan dari asimilasi. Kons. kemampuan menggenggam berkembang menjadi kemampuan mengambil benda-benda dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Akomodasi berarti “berubah” yaitu perubahan struktur kognitif setelah mempelajari obyek atau informasi yang baru. Dengan demikian belajar lebih merupakan proses akomodasi. Pada tahap ini anak sudah menyadari orang lain punya pandangan yang berbeda dengan dirinya. Selanjutnya Piaget mengemukakan empat tahap atau tingkatan perkembangan kognitif. Piaget menemukan pada tahap ini terjadi kecenderungan untuk mengulangi tingkah laku yang sudah dikuasai (primary circular reaction). Pada orang dewasa. Contohnya. Pada contoh bayi di atas. dan menemukan dua proses dasar yang melatari perkembangan kognitif: asimilasi dan akomodasi.

pengambilan keputusan dan pilihan solusi untuk pemecahan masalah.  Tahap Operasional Formal (lebih dari 11 tahun): proses berpikir atau pekerjaan mental dapat dilaksanakan dengan menggunakan pemikiran abstrak.com/index. 3. Anak kecil melihat dua buah gelas dengan bentuk dan ukuran yang sama dan diisi air dengan volume yang sama. sedangkan anak usia 6 tahun menyatakan benda yang diurutkan dengan jarak lebih panjang berjumlah lebih banyak. Anak ditanya: gelas mana yang lebih banyak isinya? Anak usia 7-11 tahun menyadari bahwa volume air tetap meski bentuk gelas berbeda. Percoibaannya sbb: 1.1. 2. Pada tahap ini berpikir telah dipengaruhi oleh penalaran. Pemikiran kreatif dan gagasan imajinatif dapat merupakan hasil proses berpikir operasional formal ini. Dua baris benda yang sama jumlahnya diperlihatkan kepada anak. Anak ditanya: baris mana yang bendanya lebih banyak? Anak usia 7-11 tahun menyadari bahwa jumlah benda masih tetap sama meski urutannya diubah. 2. Kemudian air pada salah satu gelas dituang ke dalam gelas yang lebih pendek tapi luas. 3. Anak mengembangkan kemampuan menggunakan dalil logika seperti orang dewasa. http://konselingindonesia. Satu baris disusun kembali dengan urutan berbeda. 4. sedangkan anak berusia 6 tahun menyebut air di gelas yang tinggi lebih banyak. 4.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=104 . Reversibilitas merupakan kemampuan untuk memikirkan obyek seperti pertama kali urutannya dikenali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful