Konsep Teori Kognitif

Teori Kognitif telah dikembangkan oleh seorang psikologis Swiss pada sekitar tahun 1896-1980, iaitu Jean Piaget. Menurut Abd Aziz Talib (2000), teori kognitif ini berkait rapat dengan perkembangan mental. Teori ini memandang pembelajaran bahasa sebagai satu kebolehan khas manusia secara semulajadi. Teori ini menekankan kefahaman struktur bahasa yang dipelajari kerana dipercayai bahawa pengetahuan tentang pemahaman struktur bahasa itu yang memudahkan pembelajaran dan penguasaan bahasa tersebut. Teori ini turut menekankan pentingnya proses pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor dalaman dalam pembelajaran. Antara ahli psikologi kognitif yang terkenal termasuklah Jerome Brunner, David Ausubel dan Jean Piaget. Kerja mereka mempunyai hubungan langsung dengan pembelajaran di bilik darjah. Teori dan penyelidikan mereka bertumpu kepada kajian terhadap bagaimana maklumat di proses dalam otak semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Jean Piaget : Perkembangan Kognitif

Teori Piaget telah mengemukakan bahawa terdapat empat peringkat perkembangan pemikiran;

1)Kesedaran deria motor Tahap kesedaran deria motor ini melibatkan kanak-kanak yang berusia satu hari sehinggalah umurnya mencecah dua tahun. Dalam tahap ini, kanak-kanak mampu untuk membentuk skema bahasa dan struktur kognitif mereka sendiri. Mereka turut membentuk simbolik bahasa mereka yang tersendiri.

2) Pemikiran praoperasional Pemikiran praoperasional ini pula berlaku pada tahap umur mereka dua tahun sehinggalah menceceah tujuh tahun. Pada tahap ini, penguasaan bahasa mereka semakin berkembang dan berlakunya pertambahan kosa kata dalam pembelajaran bahasa seiring dengan perkembangan bahasa mereka.

3) Pemikiran konkrit Pada usia mereka mencecah tujuh tahun sehinggalah dua belas tahun, kanak-kanak ini sudah mampu untuk menguasai kemahiran hukum pengekalan, konsep perhubungan, pengkategorian dan juga persirian dalam pembelajaran mereka. Pada usia ini, pembelajaran mereka menjadi semakin berkembang.

4) Pemikiran formal Pemikiran formal ini terjadi pada usia dua belas tahun keatas. Mereka menjadi lebih matang dan mampu berfikir dengan lebih rasional. Ini seiring dengan kebolehan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan mental dan kematangan akal fikiran. http://atiqahaiza.blogspot.com/2013/03/teori-kognitif-dalam-teori-pemerolehan.html

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan. Teori juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru. Sebagai seorang guru bahasa, kita perlu tahu bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa terlebih dahulu. Dengan berpegang pada prinsip itu maka ia boleh menghasilkan sesuatu bentuk pengajaran yang baik dan berkesan. Di samping itu juga guru itu boleh menentukan sejauh mana prinsip-prinsip itu boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Prinsipprinsip terbentuk dari dua jenis teori yang bertentangan iaitu teori behaviorisme dan teori mentalisme. Sesuatu teori itu menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran. Menurut Kamus Dewan (1984: 1056), prinsip ialah asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian, tindakan sesuatu teori. Jadi sesuatu teori itu menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran. Berhubung dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa ia adalah hasil dari dapatan teori-teori pemerolehan bahasa yang pernah disebutkan sebelum ini yang mana akan dibincangkan dari beberapa sudut. Selain itu terdapat juga prinsip-prinsip umum supaya pengajaran guru itu lebih menunjukkan keberkesanan. http://atiqahaiza.blogspot.com/2013/03/bmm3117-teori-pemerolehan-bahasa.html Teori perkembangan kognitif dan bahasa yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi yang terkemuka

Menurut Berk (2001). bahasa memudahkan proses pengajaran dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. . Pengenalan Perkembangan Bahasa Bahasa adalah satu bentuk komunikasi sama ada verbal atau non verbal. Kepentingan Perkembangan Bahasa Perkembangan bahasa bagi seseorang kanak-kanak adalah sangat penting kerana bahasa merupakan pemangkin perkembangan kanak-kanak tersebut. Manakala Santrock (2007) menyatakan bahawa bahasa akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak. Teori Dalam Kemahiran Bahasa Perspektif Behavioris Skinner (1957) menyatakan ibubapa memainkan peranan yang penting dalam menyediakan perbendaharaan kata yang betul kepada anak-anaknya.Teori perkembangan kognitif dan bahasa yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi yang terkemuka. Bahasa mengandungi perkataan-perkataan yang digunakan oleh sesebuah komuniti dengan peraturan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang tertentu. Ibubapa atau penjaga kanak-kanak boleh membantu perkembangan bahasa kanak-kanak dengan memberi peneguhan yang sesuai setiap kali kanak-kanak menyebut perkataan atau ayat dengan betul dan difahami. kemahiran bahasa menjadi alat kepada perkembangan kendiri dan sosial. Selain itu. Semasa mereka berinteraksi dengan orang dewasa dan rakan sebaya. mereka membina kefahaman dan idea-idea tentang perkara yang berlaku di persekitaran mereka.

Percakapan seperti bayi dan kanak-kanak kecil dengan ayat-ayat mudah dan pendek disertai dengan intonasi yang pelbagai memberi bantuan kepada kanakkanak untuk mempelajari bahasa.com/2011/01/teori-perkembangan-kognitif-dan-bahasa. pemindahan budaya dan menjana pemikiran individu. Contoh: kanak-kanak meniru percakapan orang dewasa. Untuk memahami perkembangan. . sistem-sistem ini seharusnya didefinisikan dan dibahagi mengikut ciri-ciri yang tersendiri. Orang-orang dewasa akan mengubahsuai pertuturan mereka supaya sesuai dengan kefahaman kanak-kanak. “Saya dahaga. setiap gerakbalas atau tingkahlaku yang menggunakan bahasa diteguhkan. Kanak-kanak mungkin mempelajari beberapa aspek dalam kemahiran bahasa apabila melihat dan mendengar percakapan orang lain.html Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget (1896-1980) . Ibunya bertindak balas dengan memberi minuman kepada kanak-kanak tersebut. Tindak balas ibunya hasil daripada perkataan dan bahasa yang digunakan oleh anaknya betul. Menurut piaget.blogspot. Contohnya: Apabila seorang kanak-kanak berkata. Piaget percaya fungi kecerdasan adalah untuk membanu menyesuaikan diri (adaptasi) kanak-kanak terhadap persekitaran. http://treebuilder. maka beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. sistem-sistem ini adalah berbeza-beza daripada sistem logikal yang digunakan oleh orang dewasa.1 Pengenalan Kepada Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Teori Piaget dianggap sebagai teori perkembangan kognitif yang lebih menyeluruh walaupun ada yang masih menyoal dan tidak menyetujuinya. Ini memudahkan perkembangan bahasa berlaku.Teori ini ada pada dasarnya telah menjadi menjadi asas dan pengaruh kepada teori dan penyelidikan yang selanjutnya. Mereka seterusnya akan meniru dan akan mengulanginya apabila diteguhkan.Mengikut perseptif behavioris. Pemerhatian beliau terhadap kanak-kanak secara berterusan termasuk pemeriksaan terhadap kesilapan anak-anak sendiri. Vygotsky melihat bahasa sebagai alat utama untuk interaksi sosial. Perspektif Kognitif Teori sosio kognitif pula menekankan tentang peranan pemodelan. memuji kanak-kanak apabila dapat menyebut sesuatu dengan betul atau berinteraksi dengan kanak-kanak menggunakan laras bahasa yang betul. Piaget mengemukakan idea tentang pembentukan konsep kanak-kanak dan kecerdasan dengan mencadangkan bahawa penyelidik-penyelidik dapat belajar mengikut kemampuan perkembangan intelek yang didalami oleh kanak-kanak dengan berterusan. Kanak-kanak mempelajari bahasa secara berinteraksi setiap hari dengan orang-orang di persekitaran. Ibubapa boleh memberi tindakbalas dengan melakukan gerakbalas yang selaras dengan percakapan kanak-kanak. Kanak-kanak akan lebih gemar bercakap apabila ibubapanya seringkali memuji dan meneguhkan percakapannya. nak minum”.

Antara 4 hingga 8 bulan. Pada tahap ini. penyusunan.Fokus penyesuaian (adaptasi) adalah berdasarkan perkembangan kognitif yang dilihat bersama-sama dengan respon kompleks yang dialami terhadap persekitaran. Equilibration melibatkan tiga proses. bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. Maka. kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. Di tahap ini pengalaman memainkan peranan yang penting untuk pembentukan tingkah laku kanak-kanak. Contohnya. kedua-dua kecerdasan dan manifestasinya menjadi berbeza-beza. bayi itu kelihatan telah mempunyai daya koordinasi di antara penglihatan dan sentuhan. Proses kedua kanak-kanak juga diberi informasi yang tidak sesuai dengan skema kanak-kanak kurang menghadapi cabaran-cabaran baru. penyesuaian. bayi berumur sebelum Sembilan bulan tidak akan mencari objek yang tidak kelihatan setelah diperhatikan objek tersebut sebelummya. bila mendengar sesuatu bunyi. Tak sampai 2 saat klik iklan di bawah.2 2. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan. bayi mula mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. menyentuh. gerakan tangan (genggaman dan sebagainya). pandangan. Gerakan ini belum dapat ditentukan perbezaannya. dengan itu tingkah laku kanak-kanak pada tahap kedua ini sudah bergantung kepada andaian sebab musabab yang tertentu untuk mewujudkan sesuatu situasi baru. dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Selepas dilahir selama dua bulan.2. 1974). Piaget percaya perkembangan berlaku dalam tahap-tahap yang mengalami perubahan melalui equilibration (penyeimbangan) keadaan yang menyebabkan kanak-kanak mencari suatu keseimbangan di antara apa yang dialami dalam persekitaran dengan proses dan struktur kognitif yang dihadapinya. bayi akan menggerakkan kepala dan matanya ke . Sebahagian besar daripada gerakan ini dilakukan ialah untuk keperluan tertentu atau hanya sebagai gerakan pantulan sahaja. skema dan tahap pemikiran kanak-kanak adalah cukup untuk menyesuaikan atau mengadaptasikan cabaran-cabaran persekitaran. Gerakan pantulan yang diwujudkan lahir melalui tingkah laku pendengaran. :) b) Sebulan hingga empat bulan (reaksi asas sekular) Peringkat pertama pencapaian untuk penyesuaian dan berlakunya reaksi sekular. 2.. dia mula menyedari objek-objek lain di dalam persekitarannya.1 Peringkat Peringkat Perkembangan Deria Teori Motor Kognitif (0-2 Jean Piaget Tahun) Dalam peringkat ini. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitrannya. Dalam perkembangan sensorimotor ini. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat. pergerakan mata dan sebagainya. kanak-kanak cuba menggunkan berbagai-bagai skema (struktur menyelesaikan masalah yang dia hadapi). a) Dari lahir hingga satu bulan (refleks) Bayi hanya mampu melakukan gerakan pantulan. kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannnya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya. kanak-kanak tersebut adalah dalam keadaan equilibrium (keseimbangan). Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. Dengan meningkatkannya pembelajaran dan kematangan kanakkanak. Pengalaman boleh didapati daripada perkembangan di tahap pertama. Pergerakan sistem sensori mula diselaraskan dengan sistem pandangan dan gerakan tangan. dalam situasi-situasi tertentu. Diantara 1 hingga 2 tahun. Dari kelahiran hingga umur 2 tahun.. Proses pertama. kanak-kanak mula menggunakan seria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Pada akhir dua tahun. terdapat enam sub tahap yang dikategorikan dengan melihat perkembangan kebolehan tertentu pada umur yang tertentu. Apabila berusia satu tahun.

bayi juga mengalami proses cuba jaya tetapi dalam keadaan yang mudah. Contohnya.2. Bayi telah dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuat u barang lalu menggerakkannya. Mereka hanya boleh memikir secara transdaktif. dia akan mengulangi tingkah laku itu lagi. Contohnya. Namun demikian. kanak-kanak dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. di tahap ini. Apabila mencapai umur 4 tahun kanak-kanaktelah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasai.arah punca sumber bunyi. 2. Kebanyakan tingkahlaku bayi dihasilkan daripada sesuatu proses pem belajaran. Pemikiran kanak-kanak dalam peringkat ini adalah egosentrik.2 Peringkat Pra Operasi (2 hingga 7 Tahun) Dalam peringkat ini. mereka tidak boleh memikir secara deduktif (daripada umum kepada contoh khusus) dan secara induktif(daripada contoh khusus kepada umum). iaitu daripada contoh khusus kepada contoh contoh khusus sahaja. bayi itu sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengeta hui atau mengenali barang tersebut.2. Contohnya. oleh itu mereka tidak boleh membezakan angan-angan dengan kenyataan. bayi memerlukan kecepatan untuk melahirkan keseluruhan rangkaian tingkah laku apabila berada di dalam sesuatu situasi baru. boleh mengelaskan objek mengikut ciri-ciri tertentu dan memahami konsep pengabadian bilangan. bayi boleh membuat tanggapan ten tang objek dalam tangannya. kanak-kanak ini akan mencuba pelbagai bunyi dan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. kanak-kanak juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. Contohnya. f) Lapan belas bulan hingga dua tahun (penggambaran pemikiran awal) Berlakunya kombinasi mental di mana kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik. e) Dua belas bulan hingga lapan belas bulan (reaksi sekular ketiga) Pada ketika ini. c) Empat hingga lapan bulan (reaksi sekular kedua) Di tahap ini bayi mempunyai persediaan untuk membuat pandangan da n pemerhatian yang lebih. kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta symbol untuk mengambarkan sesuatu konsep. apabila menggoncangkan sesuatu alat mainan. sekiranya bayi tersebut melakukan sesuatu tingkah laku yang ganjarannya akan mendapat menyeronokkan atau menyenangkan. Pada ketika ini. mereka mula berupaya member sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. hal ini. Bayi sudah mengetahui sebab akibat sesuatu keadaan berlaku. d) Lapan hingga dua belas bulan ( reaksi kordinasi) Ia dikatakan sebagai masa pengukuhan di mana keadaan yang wujud sebelumnya disesuaikan di antara satu sama lain.3 Peringkat Operasi Konkrit (7 hingga 12 Tahun) . Mereka percaya semua objek mempunyai jiwa. perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif dan kebolehan mental asas pada bayi. Pada tahap ini. bayi memperlihatkan kemajuan yang pesat berhubung dengan pemahaman sesuatu konsep dan telah mempunyai konsep yang kukuh tentang sesuatu objek. ia akan berbunyi. Pada akhir peringkat ini. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. Di waktu ini. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. 2. penemuan makna baru melalui pengalaman yang dilalui oleh bayi berlaku secara aktif.

remaja telah boleh memikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. kanak-kanak memikirkan cara-cara dan ciri-ciri yang dikenal pasti dalam tahap berkenaan dengan nyata dan berkesan. Justeru. Pada mulanya.com/2011/04/teori-perkembangan-kognitif-jean-piaget. Dengan perlahan-lahan mereka membentuk peraturan dan skema dalaman tentang apa dan bagaimana sesuatu perkara berlaku.ipgktarpengajiansosial. tahap terakhir dalam perkembangan kognitif adalah meneliti dan mengsplikasi prinsipprinsip yang sama kepada konsep-konsep abstrak. Kanak-kanak dapat memanipulasikan dan membentuk reprentasi mental secara dalaman. LATAR BELAKANG Teori perkembangan kognitif Jean Piaget (1896-1980) membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya . Mereka juga boleh memikir secara deduktif atau induktif dan menggunakannya untuk membuktikan teori atau hukum matematik. kanak-kanak mula memahami perkara-perkara yang mungkin mereka tidak terlibat dan alami secara langsung. teori perkembangan kognitif adalah berasaskan tahap demi tahap. Kanak-kanak di tahap operasi konkrit ini dapat memanipulasi representasi dalaman objek-objek yang konkrit ini dapat memanipulasi representasi dalaman objek-objek yang konkrit untuk mengenal pasti kuantiti-kuantiti yang terkandung di dalamnya. Setiap tahap memasuki tahp baru. Menurut Piaget. tahap-tahap ini berlaku pada usia yang sama bagi kanak-kanak. 2. Mereka mempunyai pelbagai pemikiran dan memori tentang objek-objek yang konkrit seperti computer. kanak-kanak dapat mengabadikan (conserve) dalam minda kuantiti dan memerhatikan perubahan dalam bentuk luaran objek atau benda-benda. Dalam peringkat.Seterusnya. 2.Tahap ini bermula pada umur tujuh tahun atau lapan tahun hingga 11 atau 12 tahun. Dalam pada itu. perabot dan benda-benda maujud. Lebih daripada itu. Dalam eksperimen konservasi kuantiti yang dilakukan oleh Piaget. menggunakan skema dalaman untuk member panduan tentang penaakul daripa bentuk luaran sahaja.2.html TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF VYGOTSKY DAN PIAGET 4/16/2012 01:36:00 am Sri Utami Halman 2 comments BAB I PENDAHULUAN A. implikasi logikal dapat menyedarkan kanak-kanak tentang objek-objek yang disentuh. mereka dapat membentuk dan mencari untuk mewujudkan representasi mental pada situasi yang dihadapinya dengan logic.3 Empat Tahap Perkembangan Kognitif Piaget Tahap Tempoh Sensori Motor Sejak lahir hingga 2 tahun Praoperasi 2 hingga 7 tahun Operasi Konkrit 7 hingga 12 tahun Operasi Formal 11 tahun hingga zaman remaja Jadual Empat tahap Perkembangan Kognitif Piaget http://www. Bagi Piaget.4 Peringkat Operasi Formal (selepas 12 Tahun) Tahap operasi formal bermula umur 11 atau 12 tahun dan seterusnya melibatkan operasi mental pada yang abstrak dan symbol yang mungkin tidak mempunyai bentuk fizikal dan konkrit. Seterusnya. kanakkanak bergantung pada persepsi segera seperi rupa bentuk objek secara luaran.

anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme. dan alat-alat ingatan. Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. sistem matematika. Piaget menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri. B. saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental. b. Piaget berpikir sebagaimana tubuh fisik kita memiliki struktur yang memampukan kita beradaptasi dengan dunia. Namun. Piaget berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. informasi dari lingkungan tidak begitu saja dituangkan ke dalam pikiranpikiran mereka. RUMUSAN MASALAH Pengertian Kognitif Teori Perkembangan Kognitif Piaget Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky . c. Menurut Vygotsky. a. Struktur yang dibentuk oleh kecerdasan. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. pengetahuan sangat subjektif waktu masih bayi dan masa kanak–kanak awal dan menjadi objektif dalam masa dewasa awal. yang berarti tidak seperti teori nativisme (yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan). tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. perhatian. Vygotsky adalah pengagum Piaget. berfikir dan menyelesaikan masalah. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan.dalam tahapan-tahapan perkembangan. pengetahuan dan hubungan anak didik dengan lingkungannya. Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Kecerdasan merupakan proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus menerus dengan lingkungan. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian.

Menurut Vygotsky. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk memyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial. a. pemahaman (comprehention). pakar psikologi dari Swiss.C. perhatian. TUJUAN Mengetahui Pengertian Kognitif Memahami Teori Perkembangan Kognitif Piaget Memahami Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky BAB II PEMBAHASAN A. evaluasi (evaluation). Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata kognitif. mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Artinya dosen tersebut harus memiliki kemampuan intelektual. Secara umum kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan: pengetahuan (knowledge). Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidangbidang tersebut. b. pengetahuan cara menilai mahasiswa dan sebagainya. Sedangkan Lev Vygotsky (1896-1934) menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu. pengetahuan mengenai cara mengajar. yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespons terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. Dari aspek tenaga pendidik misalnya. Seorang dosendiharuskan memiliki kompetensi bidang kognitif. dan alat-alat ingatan. Dalam pandangan Piaget. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan . Oleh sebab itu kognitif berbeda dengan teori behavioristik. seperti penguasaan materi perkuliahan. Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. analisa (analysis). Jean Piaget (1896-1980). sintesa (sinthesis). penerapan (aplication). Pengertian Kognitif Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. sistem matematika. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional (akal). yaitu pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi). dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa.Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. c.

2) pengalaman. yaitu 1) kematangan. berfikir dan menyelesaikan masalah. Proses ini bersifat subjektif. c. Pengalaman Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru. B. mengatur interaksi spesifik dari individu dengan lingkungan maupun pengalaman fisik. Teori Perkembangan Kognitif Piaget Menurut Piaget. Interaksi Sosial Lingkungan sosial termasuk peran bahasa dan pendidikan. Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Namun. 3) interaksi sosial. Dalam pandangan Piaget. yaitu hubungan timbal balik antara orgnisme dengan dunianya.perhatian. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan sedangkan kalau kurang hal itu akanmembatasi secara luas prestasi secara kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berlainan tergantung pada sifat kontak dengan lingkungan dan kegiatan belajar sendiri. a. pengalaman fisik dapat memacu atau menghambat perkembangan struktur kognitif d. yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. b. Ekuilibrasi Proses pengaturan diri dan pengoreksi diri (ekuilibrasi). anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka dengan menggunakan skema untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami. karena seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar bisa masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya. sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. Kematangan Kematangan sistem syaraf menjadi penting karena memungkinkan anak memperoleh manfaat secara maksimum dari pengalaman fisik. . anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. tetapi kontak dengan dunia fisik itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali jika intelegensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. Piaget (1952) mengatakan bahwa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan dan mengadaptasi skema mereka: 1. perkembangan kognitif mempunyai empat aspek. pengalaman sosial dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara terpadu dan tersusun baik. yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mempau mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan ini secara intelektual. dan 4) ekuilibrasi.

Pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkrit daripada pemikiran logis. Namun. misalnya mulai bisa berbicara meniru suara kendaraan. Selain dari itu. 2. pengalaman diperoleh melalui fisik (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). ini berarti bahwa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya. suara binatang. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia: 1. Pada tahap ini anak masih berada pada tahap pra operasional belum memahami konsep kekekalan (conservation). Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. dll. 4. Penggunaan benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun) pada umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda benda konkrit. astraksi dan generalisasi. tanpa objek fisik di hadapan mereka. Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa) Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika. Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya terlihat kemudian menghiang dari pandangannya. cirri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan belum dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara bersamaan. Anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan dengan objek atau peristiwa berlangsung. ide-ide. sehingga jika ia melihat objek-ojek yang kelihatannya berbeda. dll.2. Ia telah . maka ia mengatakanya berbeda pula. kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi. mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif. Objek mulai terpisah dari dirinya dan bersamaan dengan itu konsep objek dalam struktur kognitifnya pun mulai dikatakan matang. Periode praoperasional (usia 2–7 tahun) Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika. asal perpindahanya terlihat. Penalaran terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-simbol. luas. Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya. Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun) Bagi anak yang berada pada tahap ini. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skema yang baru sama sekali. 3. anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini (karena itu disebut tahap operasional konkrit). Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fisik ke dalam symbol-simbol. kekekalan materi. yaitu kekekalan panjang. Akhir dari tahap ini ia mulai mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak terlihat perpindahannya.

2. . Zona Perkembangan Proksimal merupakan celah antara actual development dan potensial development. Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Seperti Piaget. dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. memahami konsep promosi. logis. membimbing. dimana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak.memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubungan-hubungan. 1. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis. Anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara ekternal menjadi internal. C. acak. Maksud dari ZPD adalah menitikberatkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. Konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) Zona Perkembangan Proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri tetapi dapat diipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih.Dialog adalah alat yang penting dalam ZPD. Bahasa dan Pemikiran Menurut Vygotsky. dan spontan. anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial. konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis. tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas.Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran. Konsep Scaffolding Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. Dalam dialog. Lebih jauh Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa unuk merencanakan. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. 3. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Akan tetapi menurut Vygotsky. logis dan rasional. dan memonitor perilaku mereka. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis. Menurut teori Vygotsky.

Online. perhatian. Diakses 13 Desember 2011. King.BAB III PENUTUP Jean Piaget (1896-1980) pakar psikologi dari Swiss. Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. sistem matematika. DAFTAR PUSTAKA Adek. skema dimodifikasi dan digabungkan untuk membentuk tingkah laku yang lebih kompleks. Jean Piaget dikenal dengan teori perkembangan intelektual yang menyeluruh. tetapi belum dapat menghadapi hal-hal yang abstrak (tak berwujud). yang mencerminkan adanya kekuatan antara fungsi biologi & psikologis. Menurut Vygotsky. Laura A. anak belum mempunyai konsepsi tentang objek yang tetap. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anakanak lain dalam memudahkan perkembangan si anak.com/2011/01/01/teori-piaget-dan-vygotsky/. berfikir dan menyelesaikan masalah. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa dalam teori Vygotsky mengandung banyak unsur psikologi pendidikan. khususnya pokok bahasan pendidikan dan budaya. 2010. Namun. Jakarta: Salemba Humanika.http://edukasi. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif. mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri.multiply. Online. “Teori Perkembangan Kognitif Vigotsky”. Ia hanya dapat mengetahui hal-hal yang ditangkap dengan indranya. Anak telah dapat mengetahui simbol-simbol matematis.com/journal/item/11?&show_interstitial=1&u= %2Fjournal%2Fitem. pengetahuan dan hubungan anak dengan lingkungannya. . Diakses 12 Desember 2011. “Teori Piaget Tentang Perkembangan Kognitif”. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. Pada masa kanak-kanak.kompasiana. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Bayi lahir dengan refleks bawaan. dan alat-alat ingatan. Anonim.http://valmband. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan.

tapi melalui proses yang mengalir. kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman. berpikir dan keyakinan. menyangka.http://ilmuwanmuda. bukan teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. memperhatikan. menganalisisnya. terpisah-pisah. Bambang Warsita (2008:69) yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu prosess genetika yaitu proses yang . pertimbangan.Nur Azizah Fadhillah.http://edukasi. http://utamitamii. Dalam artian yang luas Cognition adalah perolehan. penataan. discovery learning oleh Jeron Bruner. manusia melakukan pengamatan secara keseluruhan lebih dahulu.com/piaget-danteorinya/. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Diakses 13 Desember 2011. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. membayangkan.kompasiana. dan menyeluruh. Online. Diakses 14 Desember 2011.html 1. Online. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah. Didalam perkembangan selanjutnya.blogspot. Pengertian teori belajar kognitif Secara etimologi istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition artinya adalah pengertian. Pristiadi Utomo.com/2011/03/03/teori-pendidikan-teoriperkembangan-sosial-kognitif-lev-vygotsky/. tidak hanya memahami not-not balok pada partitur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya schemata (skema bagaimana seseorang memersepsikan lingkungannya) dalam tahapan-tahapan perkembangan dan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Termasuk kejiwaan yang berpusat di otak juga berhubungan dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan) yang berkaitan dengan rasa. dan penggunaan pengetahuan.wordpress. dalam psikologi kognitif. Tokoh – tokoh Teori Belajar Kognitif Ø Jean Piaget Menurut Piaget dalam buku “Teknologi Pembelajaran” dari Drs. tapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. mengerti. “Teori Pendidikan: Teori Perkembangan Sosial Kognitif Lev Vygotsky”. Selain itu. 2. memberikan. bersambung-sambung. lalu mensintesiskannya kembali. Teori kognitif berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Ibarat sesesorang yang memainkan musik. Teori kognitif digolongkan ke dalam konstruktivisme.com/2012/04/teori-perkembangan-kognitif-vygotsky. memperkirakan. dan reception learning oleh Ausubel. “Piaget dan Teorinya”. Teori kognitif memberikan banyak konsep utama dalam psikologi pendidikan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Konsep-konsep terpenting dalam teori kognitif selain perkembangan kognitif adalah adaptasi intelektual oleh Jean Piaget.

dari usia enam minggu sampai empat bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun) Menurut Piaget. d) Equilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorangdapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamya (skemata). terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. b) Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap mempertahankan konsepawalnya. Dalam proses perkembangan kognitif meliputi: a) Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi danterus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. c) Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spatial penting dalam enam sub-tahapan: Sub-tahapan skema refleks. . muncul saat lahir sampai usia enam minggu dan berhubungan terutama dengan refleks Sub-tahapan fase reaksi sirkular primer. Dalam buku “Psikologi Pendidikan” karya Wasty Soemanto (1997:123) yang menyatakan teori belajar piaget disebut cognitivedevelopment yang memandang bahwa proses berfikir sebagai aktivitas gradual dari pada fungsi intelektual dari kongkrit. Skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaa tersebut. Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk mengidentifikasikan rangsangan yangdatang. bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium menuju equilibrium melaluiasimilasi dan akomodasi. Sub-tahapan fase reaksi sirkular sekunder. Periode sensorimotor adalah periode pertama dari empat periode.didasarkan atas mekanisme biologis yaitu perkembangan sistem syaraf. Tahap-tahap perkembangan Kognitif anak dibagi menjadi empat yaitu : A. hanya menambah atau merinci. Proses belajar yang dialami seorang anak berbeda pada tahap satu tahap lainnya yang secara umum semakin tinggi tingkat kognitif seseorang maka semakin teratur dan juga semakin abstrak cara berpikirnya. dan terus berkembang. muncul antara usia empat sampai sembilan bulan dan berhubungan.

Pemikiran (Pra) Operasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Mereka mulai merepresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar.Sub-tahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder. Suka memperhatikan sesuatu lebih lama. berhubungan terutama dengan tahapan awal kreativitas. termasuk kriteria yang benar . Tahap preoperasional (umur 2-7/8 tahun) Pada tahap ini Piaget bisa menunjukkan bahwa setelah akhir usia dua tahun jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. muncul dalam usia dua belas sampai delapan belas bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. tahapan pra-operasional mengikuti tahapan sensori motor dan muncul antara usia dua sampai tujuh atau delapan tahun. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah kemampuan yang dimilikinya antara lain : Melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. mereka masih menggunakan penalaran intuitif bukan logika. lalu ingin merubah tempatnya. Anak belajar menggunakan dan merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata Self counter (egosentris) nya sangat menonjol Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda6. Mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya. B. Mampu mengumpulkan barangbarang menurut kriteria. Karakteristik tahap ini adalah : Operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. Bagaimanapun. anak mengembangkan keterampilan berbahasanya. Dalam tahapan ini. Menurut Piaget. saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berbeda (permanensiobjek). Sub-tahapan awal representasi simbolik. Sub-tahapan fase reaksi sirkular tersier. Memperhatikan objek sebagai hal yang tetap. muncul dari usia sembilan sampai dua belas bulan.

atau karakteristik lain.Karakteristik tahap ini adalah : . panjang. D. jumlah sebelumnya. ukurannya. Anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme (anggapan bahwa semua benda hidup dan berperasaan) Decentering anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia sebelas tahun (saat pubertas) dan terus berlanjut sampai dewasa. C. Sebagai contoh anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi. mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda. bila diberi benda berbeda ukuran. anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4+4 sama dengan 8. Contohnya. tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretanDalam tahap ini anak juga mengalalami tahap intiutif dimana anak telah dapatmemperoleh pengetahuan berdasarkan padakesan yang agak abstrak. Muncul antara usia tujuh sampai dua belas tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Penghilangan sifat Egosentrisme kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain (bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah).proses penting selama tahapan ini adalah: Pengurutan kemampuan untuk mengurutan objek menurut ukuran. Tahap operasional formal(umur 11/12-18 tahun) Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teoriPiaget. Dalam menarik kesimpulan sering tidak diungkapkan dengan kata-kata melainkan secara simbolik. termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Tahap operasional konkret (umur 7/8 -11/12 tahun) Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari empat tahapan. bentuk. air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. 8-4 akan sama dengan 4. bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak. Untuk itu. mereka dapat mengurutkan serta menyadari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Klasifikasi kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya.Dapat menyusun benda-benda secara berderet. Proses.kemudian kembali ke keadaan awal. Konservasi memahami bahwa kuantitas. atau cirilainnya. Reversibility anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah. atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut.

melakukan penilaian proses dan hasil peserta didik. menentukan topik-topik yang dapat dipelajari oleh peserta didik. antara lain: menentukan tujuan pembelajaran. Dimana Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta saja. menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis. Bambang Warsita bahwa “belajar haruslah bermakna. Ø David Ausubel Menurut Ausubel dalam buku karya Drs. kognitif. Hal ini berari bahwa pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif peserta didik. tahapan ini muncul saat pubertas (saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya). dan perkembangan sosial. memilih materi pembelajaran. danmenarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dilihat dari faktor biologis. tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Jadi guru harus menjadi perancang pembelajaran dan pengembang program pembelajaran dengan berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang dimiliki peserta didik dan membantu memadukan secara .Diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak. materi yang dipelajari diasimilasi secara nonarbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya”(2008:72). namun ada "gradasi abu-abu" di antaranya. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini. penalaran moral. Langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran menurut Piaget. dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih. bukti logis. menalar secara logis. Dapat memahami hal-hal seperti cinta. menentukan dan merancang kegiatan pembelajaran sesuai topik. perkembangan psikoseksual. mengembangkan metode pembelajaran. sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkrit.

melakukan identifikasi peserta didik. Strategi pengorganisasian isi pembelajaran yang berpijak pada teori kognitif. memilih materi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan mengaturnya dalam bentuk konsep inti. melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.harmonis dengan pengetahuan baru yang dipelajari. kemudian secara berkala kembali mengajarkan isi yang sama dengancakupan yang lebih rinci. Webteaching : suatu prosedur menata urutan isi bidang studi yang dikembangkandengan menampilkan pentingnya peranan struktur pengetahuan dan isi bidang studi. mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks. Supsumptive sequence : strategi utama untuk mengorganisasi pengajaran. dikemukan Ausubel secara singkat sebagai berikut: Hirarki belajar : penetaan urutan materi pelajaran dengan memunculkan gagasanmengenai prasarat belajar. Ø Jerome Bruner . menentukan topik peserta didik dalam bentuk advance organizers. Teori Elaborasi : strategi penataan isi pelajaran yang sudah ada untuk menciptakanmodel yang komperehensif tentang cara mengorganisasi pengajaran pada tingkat makro. yang dituangkan dalam strutur isi. Analisis tugas. Teori skema : memandang bahwa proses belajar sebagai perolehan pengetahuan barudalam diri seseorang dengan cara mengikatnya dengan struktur kognitif yang ada. mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik. Kurikulum spiral : Urutan pengajaran yang dimulai dengan mengajarkan isi pengajaransecara umum. Langkah-langkah pembelajaran bermakna menurut Ausebel. dalam merancang pembelajaran antara lain: menentukan tujuan pembelajaran.

ide. tahap kedua.Berdasarkan Drs. Teori ini bertitik tolak pada teori kognitif. Menimbulkan keterampilan memecahkan masalahnya secara mandiri dan mengharuskan siswa untuk menganalisis dan memanipulasi informasi. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis Perkembangan intelek meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambing tentang apa yang telah dan akan yang dia lakukan. yang menyatakan belajar adalah perubahan persepsi dan pemahan. Keuntungan belajar menemukan : Menimbulkan rasa ingin tahu siswa sehingga dapat memotivasi siswa sehingga dapat menemukan jawabannya. Menurut Bruner perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan. teori. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu konsep kepada orang lain Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara sistematis. ikonik yaitu peserta didik melihat dunia melalui gambar dan visualisasi verbal. Bambang warsita(2008:71) dimana Jarome Bruner mengusulkana teori yang disebutnya free discovery learning. Hal ini berkaitan dengan rasa percaya diri Interaksi secara sistematis antara pembimbing. karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Maksudnya. memilih tindakan yang tepat. simbolok yaitu peserta didik mempunyai gagasan abstrak dimana komunikasi dibantu sistem simbolik. antara lain: tahap pertama enaktif yaitu peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Menurut Burner ada tiga tahap perkembangan kognitif seseorang yang ditentukan oleh cara melihat lingkungan. definisi dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. yaitu: . teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep. Wasty Soemanto (1997:127) dan Drs. Kognitif. Bruner menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut : Perkembangan intelektual yang ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. tahap yang ketiga. guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. khususnya dalam perkembangan fungsi kognitif.

Faktor kognitif mencakup ekspektasi. memilih materi pembelajaran.dsb). faktor lingkungan dan faktor perilaku mempengaruhi satu sama lain dan faktor-faktor ini bisa saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. keyakinan. Seperti yang dijelaskan dalam buku karya John W. menentukan topik secara induktif. Langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran menurut Bruner antara lain: menentukan tujuan pembelajaran. . melakukan identifikasi peserta didik.Tahap enaktif : dimana seseorang melakukan aktifitas-aktifitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. sentuhan. Tahap simbolik : dimana seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa danlogika. strategi. Hal ini berarti bahwa faktor kognitif berupa ekspektasi murid untuk meraih keberhasilan sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan murid terhadap perilaku orang tuanya. Ø Albert Bandura Bandura berpendapat tentang teori kognitif sosial. mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik. pemikiran dan kecerdasan. pegangan. mengatur topik pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya anak menggunakan pengetahuan motorik (misalnya gigitan. Jadi menurut Bandura antara faktor kognitif/person. melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Santrock (2007:285) yang menyatakan bahwa teori Kognitif Sosial (Social Cognitive Theory) merupakan faktor sosial dan kognitif dan juga faktor perilaku. memainkan peran penting dalam pembelajaran. Tahap Ikonik : dimana seseorang memehami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visual verbal. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) dan perbandingan (komparasi).

antara lain: Pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan Peserta didik merupakan peserta aktif didalam proses pembelajaran Menekankan pada pola pikir peserta didik Berpusat pada cara peserta didik mengingat. tetapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut.prinsip dasar teori kognitivisme. dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik Menerapkan reward and punishment Hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang disampaikan guru. Kelebihan dan Kelemahan Teori Belajar Kognitif . 3. Prinsip-Prinsip Teori Belajar Kognitif Berdasarkan pendapat dari Drs. Hal ini berarti bahwa seseorang harus peduli dengan diri mereka sendiri dan juga dengan orang lain. Seperti yang di jelaskan oleh Nana Sudjana dalam bukunya yang menjelaskan bahwa dalam teori belajar medan kognitif.Ø Kurt Lewin Yang juga merupakan tokoh teori belajar kognitif adalah Kurt Lewin yang menyatakan tentang teori belajar medan kognitif (cognitive-field learning theory). memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya Menekankan pada pengalaman belajar. Bambang Warsita (2008:89) yang menyatakan tentang prinsip. “belajar didefinisikan sebagaai proses interaksional dimana pribadi menjangkau wawasan-wawasan baru dan atu merubah sesuatu yang lama”(1991:97). dengan belajar secara afektif sehingga diharapkan mereka atau seorang guru bisa mengerti dengan dirinya sendiri dan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik selain itu juga mengembangkan sistem psikologis yang bermanfaat dalam berurusan dengan anak-anak dan pemuda dalam ssituasi belajar. 4.

Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Sulit di praktikkan khususnya di tingkat lanjut. tapi memproses informasi yang diperoleh dan berfikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan. Teori belajar kognitif membantu siswa memahami bahan ajar lebih mudah karena siswa sebagai peserta didik merupakan peserta aktif didalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat. memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada hasil tersebut.Setiap teori belajar tidak akan pernah sempurna. Beberapa prinsip seperti intelegensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Di samping memiliki kelebihan – kelebihannya ada pula kelemahan – kelemahannya. Pengaplikasi teori kognitif dalam proses belajar sebagai upaya meningkatkan prestasi anak didik Aplikasi teori kognitif pada pendidikan. Pengalamanpengalaman belajar yang sesuai dikembangkan dengan memerhatikan tahap fungsi kognitif dan jika . Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan teori kognitif Kelebihan Teori Belajar Kognitif a. Sedangkan membuat siswa lebih mandiri contohnya pada saat siswa mengerjakan soal siswa bisa mengerjakan sendiri karena pada saat belajar siswa menggunakan fikiranya sendiri untuk mengasah daya ingatnya. tanpa bergantung dengan orang lain dengan. Serta Menekankan pada pola pikir peserta didik sehingga bahan ajar yang ada lebih mudah dipahami. Dengan teori belajar kognitif siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja. Kelemahan Teori Belajar kognitif Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. 5. demikian pula dengan teori belajar kognitif. b. yaitu sebagai berikut: Memusatkan perhatian pada cara berpikir atau proses mental anak. tidak sekedar kepada hasilnya.

guru harus berupaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari individu-individu ke dalam bentuk kelompokkelompok kecil siswa daripada aktivitas dalam bentuk klasikal. perkembangannya dapat disimulasi. barulah dapat dikatakan guru berada dalam posisi memberikan pengalaman yang dimaksud. Faktor kognitif bagi Teori belajar kognitif merupakan faktor pertama dan utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dalam membelajarkan peserta didik. peran ahli teori belajar psikologi kognitif berkesimpulan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di kelas ialah faktor kognitif yang dimiliki oleh peserta didik. Tanpa pengetahuan tentang kognitif peserta didik.guru penuh perhatian terhadap pendekatan yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu. pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. Pengetahuan tentang kognitif peserta didik perlu dikaji secara mendalam oleh para calon guru dan para guru demi untuk menyukseskan proses pembelajaran di kelas. Mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi. Teori belajar psikologi kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Memaklumi akan adanya perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan. Peranan guru menurut teori belajar psikologi kognitif ialah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Sebaliknya. Menurut Piaget. karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauhmana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui sentuhan proses pendidikan. Faktor kognitif merupakan jendela bagi masuknya berbagai pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui kegiatan belajar mandiri maupun kegiatan belajar secara kelompok. Walaupun penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung. dengan adanya pengetahuan yang mendalam akan pentingnya teori kognitif serta diterapkan dalam proses belajar anak didik tidak mustahil apabila teori kognitif nantinya dapat meningkatkan prestasi anak didik dalam dunia pendidikan. Dalam kelas. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama. Jika potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu. namun pertumbuhan itu berlangsung dalam kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu. guru akan mengalami kesulitan dalam membelajarkan peserta didik di kelas yang pada akhirnya mempengaruhi rendahnya kualitas proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di kelas melalui proses belajar mengajar antara guru dengan peserta didik. maka peserta akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Piaget menekankan bahwa pengajaran pengetahuan jadi (ready made knowledge) anak didorong menentukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungan. .

dan menyeluruh. penulis menyadari tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Jadi belajar melibatkan proses berfikir yang kompleks dan mementingkan proses belajar. Namun dalam penulisan makalah ini. tapi sebagai suatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. B. B. tidak hanya memahami not-not balok pada partitur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri. KESIMPULAN Teori kognitif berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. tapi melalui proses yang mengalir. Ibarat sesesorang yang memainkan musik. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah kami harapkan untuk menyempurnakan makalah ini. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses belajar yang terjadi dalam akal pikiran manusia atau gagasan manusia bahwa bagian-bagian suatu situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan.BAB III PENUTUP A. Oleh sebab itu. terpisah-pisah. Kritik dan saran Dalam makalah ini yang menguraiakan tentang Pengaruh Teori Kognitif Terhadap Perkembangan Prestasi Anak Didik semoga nantinya dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam menentukan sistim pendidikan yang tepat bagi bangsa kita. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah: . bersambung-sambung. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah.

Perkembangan kognitif merupakan asimilasi dan akomodasi yang terus menerus. Piaget menemukan pada tahap ini terjadi kecenderungan untuk mengulangi tingkah laku yang sudah dikuasai (primary circular reaction).  Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun): proses berpikir atau tugas mental dapat dikerjakan (operasional) asalkan obyeknya terlihat (konkret). Percobaannya sebagai berikut: . Ada dua kemampuan yang dikembangkan pada tahap ini: konservasi dan reversibilitas.. Selanjutnya Piaget mengemukakan empat tahap atau tingkatan perkembangan kognitif. Jean Piaget mempelajari perkembangan kognitif manusia. bayi mampu memegang dan mengambil benda-benda kecil yang mudah dipegang. Contohnya.  Tahap Pra-Operasional (2-7 tahun): anak mulai mempelajari kategori konseptual dan bahasa. yaitu anak mengetahui suatu benda tetap ada atau bersifat tetap walaupun tidak lagi terlihat olehnya. di mana seseorang menambah informasi baru untuk mengubah pengetahuan yang telah ada. asimilasi seperti melihat dan memastikan ke sekelilingnya bahwa semua benda tetap sama seperti sebelumnya sehingga menciptakan rasa aman. Proses kognitif dipandang sangat fundamental dalam psikologi.html TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF PIAGET Oleh. Perkembangan kognitif terutama dipandang sebagai proses akomodasi. Pada tahap ini anak sudah menyadari orang lain punya pandangan yang berbeda dengan dirinya. Pada contoh bayi di atas.Jelaskan pengertian teori kognitif? Sebutkan tokoh – tokoh yang berperan dalam teori Belajar kognitif? Apa saja prinsip-prinsip teori belajar kognitif? Kelebihan dan Kelemahan Teori Belajar Kognitif? Bagaimana pengaplikasi teori kognitif dalam proses belajar sebagai upaya meningkatkan prestasi anak didik? http://andisetiyono. Konservasi adalah kemampuan menyadari suatu obyek tidak berubah volumenya walaupun bentuk dan perspektifnya berubah.com/2013/02/pengaruh-teori-kognitif-terhadap. Asimilasi berarti “menyerap” yaitu menyerap obyek ke dalam struktur kognitif dan memberinya makna sesuai dengan struktur kognitif yang tersedia. Pada orang dewasa. Dengan kata lain. dan kecenderungan memanipulasi lingkungan (secondary circular reaction).Pd. Akomodasi berarti “berubah” yaitu perubahan struktur kognitif setelah mempelajari obyek atau informasi yang baru. namun belum sampai pada kecerdasan sesungguhnyaatau konsistensi logika. kemampuan menggenggam berkembang menjadi kemampuan mengambil benda-benda dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Proses tersebut membuat orang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. dalam belajar manusia perlu “mengalami” dengan cara mengenali benda dan informasi yang ada dan mempelajari ben da dan informasi baru. Irsyad Das. Kons. Akomodasi merupakan perkembangan dari asimilasi. Dengan demikian belajar lebih merupakan proses akomodasi. M.blogspot. yaitu sbb:  Tahap Sensorimotor ( 0-2 tahun): anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan inderawi dan gerakan. dan menemukan dua proses dasar yang melatari perkembangan kognitif: asimilasi dan akomodasi.

2. pengambilan keputusan dan pilihan solusi untuk pemecahan masalah.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=104 . Kemudian air pada salah satu gelas dituang ke dalam gelas yang lebih pendek tapi luas. 4. Anak ditanya: gelas mana yang lebih banyak isinya? Anak usia 7-11 tahun menyadari bahwa volume air tetap meski bentuk gelas berbeda. Satu baris disusun kembali dengan urutan berbeda. Reversibilitas merupakan kemampuan untuk memikirkan obyek seperti pertama kali urutannya dikenali.com/index. Anak kecil melihat dua buah gelas dengan bentuk dan ukuran yang sama dan diisi air dengan volume yang sama. 3.  Tahap Operasional Formal (lebih dari 11 tahun): proses berpikir atau pekerjaan mental dapat dilaksanakan dengan menggunakan pemikiran abstrak. Pada tahap ini berpikir telah dipengaruhi oleh penalaran. http://konselingindonesia.1. Pemikiran kreatif dan gagasan imajinatif dapat merupakan hasil proses berpikir operasional formal ini. Anak ditanya: baris mana yang bendanya lebih banyak? Anak usia 7-11 tahun menyadari bahwa jumlah benda masih tetap sama meski urutannya diubah. Percoibaannya sbb: 1. sedangkan anak usia 6 tahun menyatakan benda yang diurutkan dengan jarak lebih panjang berjumlah lebih banyak. sedangkan anak berusia 6 tahun menyebut air di gelas yang tinggi lebih banyak. 3. Anak mengembangkan kemampuan menggunakan dalil logika seperti orang dewasa. Dua baris benda yang sama jumlahnya diperlihatkan kepada anak. 4. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful