Está en la página 1de 1

EN RAL RIBES MORANT DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMS PER ALMOINES EN LAJUNTAMENT DALMOINES, presente la segent esmena al pressupost

municipal de 2013 per a la discussi al ple: 1 .- Minorar les segents partides NUMERO DE PARTIDA CONCEPTE 334/22609 Despeses activitats culturals IMPORT ACTUAL 12.500 IMPORT PROPOSAT 7.500 IMPORT ACTUAL 9.000 IMPORT PROPOSAT 4.000

NUMERO DE PARTIDA 341/22609

CONCEPTE Setmana Esportiva

2.- Crear la segent partida NUMERO DE PARTIDA CONCEPTE IMPORT Beques escolars i esportives 9.500 3.- Augmentar la segent partida NUMERO DE PARTIDA CONCEPTE 341/48015 Subvenci esportiva NUMERO DE PARTIDA CONCEPTE 341/48015 Subvenci esportiva Almoines, 29 de maig de 2013 IMPORT ACTUAL 2.500 IMPORT PROPOSAT 3.000

SR ALCALDE PRESIDENT DE LAJUNTAMENT DALMOINES