EN RAÜL RIBES MORANT DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER ALMOINES EN L’AJUNTAMENT D’ALMOINES, presente la següent esmena al pressupost

municipal de 2013 per a la discussió al ple: 1 .- Minorar les següents partides NUMERO DE PARTIDA CONCEPTE 334/22609 Despeses activitats culturals IMPORT ACTUAL 12.500 € IMPORT PROPOSAT 7.500 € IMPORT ACTUAL 9.000 € IMPORT PROPOSAT 4.000 €

NUMERO DE PARTIDA 341/22609

CONCEPTE Setmana Esportiva

2.- Crear la següent partida NUMERO DE PARTIDA CONCEPTE IMPORT Beques escolars i esportives 9.500 € 3.- Augmentar la següent partida NUMERO DE PARTIDA CONCEPTE 341/48015 Subvenció esportiva NUMERO DE PARTIDA CONCEPTE 341/48015 Subvenció esportiva Almoines, 29 de maig de 2013 IMPORT ACTUAL 2.500 € IMPORT PROPOSAT 3.000 €

-

SR ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMOINES