INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. iaitu kendiri. kemasyarakatan dan ketuhanan. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 . kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama.

bahan kurikulum. pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian. Selaras dengan FPK dan FPG. daya ketahanan. patriotisme. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. pemimpin dan sebagai agen perubahan.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 . kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. teori pembelajaran.

penyelesaian masalah dan membuat keputusan. serta memiliki dan menampilkan nilai. penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran. dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 . penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. Nilai : Merujuk kepada penerapan.

Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 . Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A.

ii. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. Guru sebagai insan mulia ii. B. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas. Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1. iii. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran . Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. Guru sebagai agen perubahan masyarakat. B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 .masyarakat setempat ) i. iii. iii. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. Ceramah A. C.rakan sejawat ) i. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii.rakan sejawat ) i. iv. Etika dan moral profesional.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. khidmat kebajikan dan lainlain). Aktiviti Kemasyarakatan A. Bengkel ( kumpulan sasaran . Pengucapan awam ii. rumah anak yatim. Kesantunan berbahasa iii. rumah ibadat. hospital. Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. bencana alam) iii. Tertib / adab di meja makan iv. bantuan bencana (banjir. kebakaran. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Kempen kesedaran ( AADK. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i.murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i. Pengendalian Majlis v. pusat-pusat komuniti. ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 . Khidmat kepada komuniti i. Etika berpakaian 2. Kelas tambahan ii.

Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI . Jenis Khidmat Masyarakat – i. kebakaran. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. hospital. bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. rumah anak yatim. iii. Malaysia Cergas dan patriotik f. rumah ibadat. dan khidmat kebajikan). Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i. Reengineering – interpersonal ii. Penyediaan tapak b. pusat-pusat komuniti. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. pusat penjagaan warga emas) ii.3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. Interaksi dengan komuniti setempat c. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. Perkhemahan II . Aktiviti kerohanian / moral d.

Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1.kumpulan pelajar PPG ) a. misi sekolah. Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Akta 550 / Akta Pendidikan d. Pengurusan ( sistematik. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1. visi sekolah ) iii. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran .

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Bengkel a. Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b. Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 .

Selaras dengan hasrat ini.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 . kemahiran. guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk. memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. menekankan pembangunan ilmu pengetahuan. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. modal intelektual. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Melalui aktiviti yang dirancang. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 . nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian. kemahiran. usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). daya intelek. Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu.

6. 4. nilai- nilai kerohanian dan keguruan. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak. kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. 7. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan. MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI . nilai. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi.Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. 5. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. 3. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). etika dan akhlak keguruan. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian. 2. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. emosi. rohani ( spritual ) dan sosial.

Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 . OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. 9. Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b. Memupuk semangat berpasukan. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8. . kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3.

v. Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 . CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i. iii. iv.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4. ii.

Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual. Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI . Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa.PERKHEMAHAN Bil 1.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG . Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan. Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG. Sentiasa berada di tapak perkhemahan.

Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti.

00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan.30 – 7.00 – 11.00 petang Rehat / Solat .30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12. Ikatan asas & mendirikan khemah 5.00 – 8.00 malam 9.00 pagi 10.00 – 6.00 petang 4.00 – 5.00 petang Rehat / Solat 6.30 – 6.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 . Solat dan Tazkirah 5.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.30 tengahari 8. Makan 2.00 – 2.30 – 8.30 – 6.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1.30 – 12.30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6.00 – 10.00 11.30 4.30 petang 6.30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8.00 – 10.00 4.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.30 – 2.00 – 4.00 petang 2.

Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. c. pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. g. h. Oleh sebab itu. b. d. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. e. mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. f. semasa dan sesudah program dijalankan. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 .

Peralatan g. Keadaan Fizikal f. Taklimat Umum BIG a. Arahan. Taklimat Keselamatan di air a. Teori keselamatan di air b. Jadual Pelaksanaan C. Rasional BIG PPG b. Kuatermaster peralatan j. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Penulisan Refleksi / Folio c. Status Kesihatan h. Persiapan awal d. Kebajikan dan Keselamatan k. Struktur Organisasi B. Kuatermaster makanan i. Taklimat Perkhemahan a. Objektif BIG PPG c. Etika Peserta BIG PPG e. ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 . Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2.

Tarikh Program iii. Lokasi Program ii. Taklimat LDK a. Peralatan v. Jadual Pelaksanaan x. Lawatan Tapak iv. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. ii. Peralatan vi.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Status Kesihatan vi. Cara dan pengendalian LDK c. b. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah. Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Kebajikan dan Keselamatan ix. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. Perkara Taklimat kepada peserta program i. Kuatermaster makanan vii. Perhubungan luar v. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Keadaan Fizikal iv. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . Kos viii. Kuatermaster peralatan viii.

xii. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. xiv. 3. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. iii. Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4. Menyusun peralatan. Pelaksanaan Aktiviti i. 10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 . 2. 1. 2. Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. iii. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. 3. xiii. ii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). 4. ii. 2. Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1. Penutup Aktiviti i.

Jabatan Laut / Marin. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . 3. 4. Jabatan Hutan. .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio. Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis. Jabatan Bomba dan Penyelamat. Penghulu) – jika perlu.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. 11. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. 3. 4. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. 13. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. 8. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . berdisiplin. Mematuhi arahan. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. 6. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. selamat dan mencapai objektif. Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. 2. 7. 9. 5. Hendaklah mengawal diri sendiri. 12. 10. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah.

Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . 15. 24. 16. 18. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. 17. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. 19.00 malam. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. 20. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan. 23. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. 22. 21. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. berburu. peralatan dan harta persendirian. Peserta dilarang memancing. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator.

pemilihan tapak. Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI . • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4. Malaysia cergas dan patriotik.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. Aktiviti di IPG • • • • 2. JAM INTERAKSI 5 Jam 3. pembahagian tugas Pembinaan khemah.

. Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.. JAM INTERAKSI 5.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.. 6. Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " . Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering... • • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 .perihal kepimpinan.

Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8. JAM INTERAKSI 7.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 .

e. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 .Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum. k. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih. d. i. g. c. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. f. b. h. Pelajar PPG a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. j. dan semua AJK. m. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. l.

Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. f. g. d. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. c. b. i. KEM KOMANDAN a. e. f. g. c. d. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . e. h.

c. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 . Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. KEM KOMANDAN a. f. Jabatan Bomba dan Penyelamat.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. i. Polis Marin. h. b. d. j. g. e. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis.

Zainol En.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b.Rashid Tuan Haji Ust.Baharuddin bin Ab. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen. Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Ahmad Sukri b. KPM IPG Kampus Darulaman. Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman.Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik. Hishamuddin bin Hassan En. Mohamad Hafedz b.Penyelaras Pen. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 . Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Latiff En. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En. KPM Pusat Pengembangan Akademik. IPGM. IPGM.Aleas bin Mat Isa En.Noriati binti Abd. Salleh En. IPGM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful