INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Jun 2011

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Pendidikan Guru Jadual Pelaksanaan BIG PPG Pengenalan Program Bina Insan Guru Matlamat dan Objektif Program BIG PPG Objektif Modul Pelaksanaan BIG PPG Jawatankuasa Pelaksanaan dan Bidang Tugas Struktur Ahli Jawatankuasa Kerja Jadual Pelaksanaan Program BIG PPG Panduan dan Prosedur Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Tetap Program Perkhemahan BIG PPG Prosedur Keselamatan BIG PPG Panel Modul

2 2 3 6 6 14 15 16 17 19 20 25 25 33

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 2

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

10JAN2012-IPGKIPTI

MK 3

iaitu kendiri. kemasyarakatan dan ketuhanan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU Model Konseptual Pendidikan Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru ( FPG ) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. Citra guru dalam ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program yang dirancangkan seperti berikut: 10JAN2012-IPGKIPTI MK 4 . kemahiran dan nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU KETUHAN AN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran EMOSI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN Model Konseptual Pendidikan Guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama.

teori pembelajaran. pemupukan budaya ilmu dan pembentukan sahsiah dan berpekerti mulia. patriotisme.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Ketuhanan :Menganjurkan peningkatan ilmu. pentaksiran dan pengurusan persekitaran pembelajaran serta sumber berkaitan bidang pengajian. Kendiri :Menjurus kepada pembinaan profesionalisme. Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. pemimpin dan sebagai agen perubahan. Selaras dengan FPK dan FPG. Kemasyarakatan :Menekankan peranan guru sebagai pendidik. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 5 . bahan kurikulum. kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: Pengetahuan: Merangkumi pengetahuan dan kefahaman tentang kandungan ilmu bidang pengajian. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. daya ketahanan.Kurikulum Bina Insan Guru Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan( PISMP ) digubal dengan mengambil kira usaha menterjemahkan ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan. penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama.

dan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. penghayatan dan amalan nilai-nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat Keguruan Malaysia. serta memiliki dan menampilkan nilai. penggunaan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika 10JAN2012-IPGKIPTI MK 6 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kemahiran : Merangkumi kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran. penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Nilai : Merujuk kepada penerapan.

Aktiviti di IPG ( IPG Based ) • Taklimat Umum BIG ( 1 Jam ) • Taklimat Perkhemahan ( 1 Jam ) • Taklimat Keselamatan di air ( 1 Jam ) • Taklimat LDK ( 2 Jam ) 1 1 1 2 5 • Taklimat dilaksanakan di IPG oleh Pensyarah kepada pelajar PPG • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) Dilaksanakan di sekolah ( school based ) ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan B.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG JADUAL PELAKSAAN BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) Peringkat 1 Semester Perlaksanaan 2 dan 3 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Perkhemahan 1 ) Pro Forma Fasa 1 ( 45 Jam ) A. Kem Kepimpinan – perkhemahan 2H1M *** • Mendirikan khemah • Malaysia Cergas • Latihan Dalam Kumpulan • Kembara / Orienteering • Tazkirah dan Moral • Persembahan Kumpulan • • • • Refleksi 40 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 10 15 Pelaporan Refleksi Persediaan Perkhemahan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 7 .

Pembelajaran berterusan dan seluas hayat. iv.rakan sejawat ) i. Ceramah A. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru. Guru sebagai insan mulia ii. 3 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih tajuk A. Guru sebagai agen perubahan masyarakat.rakan sejawat ) i. Etika dan moral profesional.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat 2 Semester Perlaksanaan 4 dan 5 Pro Forma Kursus Jumlah Jam Catatan WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 2 (10 Jam ) 1. Guru reflektif menjana keberkesanan tugas.masyarakat setempat ) i. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan. ii. Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang ( kumpulan sasaran . B atau C untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 8 . Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru. B. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan. iii. Guru dan Hubungan Komuniti ( kumpulan sasaran . C. iii. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme ( kumpulan sasaran . Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia ii. iii.

Khidmat kepada komuniti i. Pengucapan awam ii. Pengendalian Majlis v. Kelas tambahan ii. Kesantunan berbahasa iii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. hospital. pusat penjagaan warga emas dan lainlain) ii. Klinik subjek bimbingan / pembelajaran iii. rumah ibadat. bencana alam) iii. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. khidmat kebajikan dan lainlain).murid sekolah ) • Bengkel Etiket dan Sosial i. kebakaran. Etika berpakaian 2. Aktiviti Kemasyarakatan ( kumpulan sasaran – murid ) 1. Pelajar PPG boleh memilih tajuk i. ii atau iii untuk dilaksanakan • WAJ 3114 ( Bengkel / Aktiviti Kemasyarakatan ) Pro Forma Fasa 3 (10 Jam ) 1. Jumlah Jam 7 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau persekitaran setempat. Khidmat sosial ( sasaran adalah murid sekolah ) i. ASNB dan sebagainya ) 3 • • 7 • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang SATU tajuk untuk dilaksanakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 9 . Tertib / adab di meja makan iv. rumah anak yatim. khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. bantuan bencana (banjir. Kempen kesedaran ( AADK. Bengkel ( kumpulan sasaran . pusat-pusat komuniti. Aktiviti Kemasyarakatan A.

Reengineering – interpersonal ii. Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu jenis khidmat masyarakat untuk dilaksanakan 3 6 WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Sekolah Cemerlang ) Pro Forma Fasa 5 ( 10 Jam ) MK 10 10JAN2012-IPGKIPTI .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus Jumlah Jam 35 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) • 3H2M ***Semua aktiviti ini hendaklah diuruskan/dijalankan oleh pelajar PPG semasa perkhemahan WAJ3114 ( Perkhemahan II / Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma Fasa 4 1. rumah anak yatim. dan khidmat kebajikan). kebakaran. EIC (Emotional & Spiritual Competency -interpersonel) g. Khidmat sosial (khidmat sosial dan kebajikan (rumah kebajikan. gotong royong (membersihkan tanah perkuburan. pusat penjagaan warga emas) ii. rumah ibadat. Kem Motivasi / kerjaya / Kem Akil Baligh / Kem Solat / Kem Pintar Cerdas e. Jenis Khidmat Masyarakat – i. pusat-pusat komuniti. iii.3H2M ( kelas bimbingan / motivasi ) a. Malaysia Cergas dan patriotik f. bencana alam) • • Dilaksanakan di sekolah ( school based ) atau masyarakat setempat. Aktiviti kerohanian / moral d. hospital. Perkhemahan II . Penyediaan tapak b. Interaksi dengan komuniti setempat c. Bantuan bencana bantuan bencana (banjir. Latihan Dalam Kumpulan ( LDK ) i.

Guru dan Perundangan ( Akta Kanak-kanak ) b. visi sekolah ) iii. Dilaksanakan di sekolah ( school based ) dan berdekatan dengan sekolah anda. Infrastruktur / Infostruktur Kurikulum 7 • WAJ3114 ( Bengkel / Lawatan Benchmarking-Guru Cemerlang ) Pro Forma Fasa 6 ( 10 Jam ) 1.kumpulan pelajar PPG ) a. misi sekolah. Lawatan Benchmarking – ( kumpulan sasaran . Ciri-ciri kepimpinan (jenis kepimpinan ) ii. Iklim sekolah / Budaya sekolah iv. Pengurusan ( sistematik. Pelajar PPG secara berkumpulan dalam sesebuah daerah melakukan lawatan Benchmarking • 2. Lawatan ke sekolah cemerlang ( sekolah harapan Negara / Sekolah Cluster / Sekolah Amanah / Sekolah Bestari / Sekolah Wawasan / Sekolah Berprestasi Tinggi ) i. NKRA Jumlah Jam 3 • Catatan Dilaksanakan di sekolah ( school based ) Pelajar PPG boleh memilih sekurang-kurang satu tajuk untuk LADAP di sekolah.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 1. Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang c. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang b. Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif 7 • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 11 . Akta 550 / Akta Pendidikan d. Lawatan Benchmarking ( sasaran murid sekolah ) a. Standard Guru Malaysia ( SGM ) c. Bengkel – ( kumpulan sasaran rakan sejawat ) a. Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan / Perintah Am Perkhidmatan e.

Majlis Penutupan BIG PPG peringkat IPG Jumlah Jam 3 Catatan Dilaksanakan di IPG dengan pensyarah / jurulatih • ( 1 pensyarah :30 pelajar ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 12 . Bengkel a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Peringkat Semester Perlaksanaan Pro Forma Kursus 2. Refleksi WAJIB BIG Peringkat 1 hingga 3 b.

iaitu yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesional yang tinggi serta ciri dan kualiti sahsiah yang terpuji. menekankan pembangunan ilmu pengetahuan. pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat serta komitmen untuk membentuk. kemahiran. Perdana Menteri Malaysia ketika membentangkan Rancangan Malaysia ke-9 di Parlimen telah menegaskan bahawa pendekatan kepada pembangunan modal insan haruslah secara holistik. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 13 . Selaras dengan hasrat ini. memupuk dan melahirkan insan guru yang berkualiti. berkemahiran serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. PENGENALAN PROGRAM BINA INSAN GURU Guru adalah pembina generasi Malaysia. YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. Pembangunan modal insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROGRAM BINA INSAN GURU BAGI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) 1. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta diperkasakan dengan penguasaan kemahiran dan teknologi baru. modal intelektual. pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. penghayatan nilai dan etika keguruan serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan hasrat negara. guru-guru Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi.

daya intelek. usaha pembinaan insan guru yang unggul ini juga diperkukuhkan melalui aktiviti tutorial dan budaya Institut Pendidikan Guru (IPG). Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. Pelaksanaan Bina Insan Guru ( BIG ) lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah secara alamiah dalam konteks dan situasi sebenar dalam usaha memperkasakan ilmu. kemahiran. Program ini melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 14 .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Kursus Bina Insan Guru (BIG ) merupakan suatu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). Di samping program dan aktiviti yang dirancang secara khusus. Program ini direalisasikan dalam tiga fasa yang dilaksanakan ditempat masing –masing dalam sepanjang tempoh pengajian. nilai dan akhlak keguruan di kalangan pelajar. Melalui aktiviti yang dirancang.

MK 15 10JAN2012-IPGKIPTI .Perkhemahan I ( 45 Jam ) yang akan dilaksanakan pada semester ke dua dan ke tiga. Pembinaan insan guru merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. 3. 5. 6.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. 5 jam pertama di laksanakan di IPGK dan 40 jam lagi dilaksanakan secara berasaskan sekolah ( school based ). Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan. amalan atau aktiviti Menghayati ciri-ciri kerohanian. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza. 2. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BIG PPG Program Bina Insan Guru ( BIG ) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani. etika dan akhlak keguruan. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif terhadap kerjaya keguruan. nilai- nilai kerohanian dan keguruan. emosi. nilai. 7. kebolehan berdikari dan penampilan diri yang sesuai. 4. rohani ( spritual ) dan sosial. Fokus aktiviti Peringkat 1 ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar: 1. Program BIG akan bermula dengan Peringkat 1.

Memastikan pelaksanaan BIG PPG memenuhi matlamat kurikulum dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. 9. bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan. Memupuk semangat berpasukan. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 16 . . Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana program BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia b.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 8. kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan 3. OBJEKTIF MODUL PELAKSANAAN BIG PPG Buku Panduan Pelaksanaan dan Modul BIG PPG ini bertujuan untuk mencapai objektif berikut: a. Memastikan wujudnya kesetaraan dan keseragaman dalam pelaksanaan BIG PPG di Institut Pendidikan Guru di Malaysia c. Berupaya berfikir secara reflektif dan kritikal ke atas pengalaman.

v. ii. iii. iv. CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH DAN BIDANG TUGAS Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT KEPERLUAN AKTIVITI ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : i.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 4. Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral Pengerusi Jawatankuasa Peralatan Pengerusi Jawatankuasa Makanan Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan Dilantik mengikut keperluan aktiviti : : : : Guru Pelatih PPG Penolong Kanan KK Pelajar PPG ( Program Pensiswazahan Guru ) ( Lantikan sekolah ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 17 .

Jawatan Pelajar PPG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bidang Tugas Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang perkhemahan berjalan mengikut jadual. Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang perkhemahan. Sentiasa berada di tapak perkhemahan.PERKHEMAHAN Bil 1.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT 1 BIG . Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang perkhemahan Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa perasmian penutup MK 18 10JAN2012-IPGKIPTI . Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan perkhemahan boleh digunakan. Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa. Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG.

Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti. Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak perkhemahan Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG Bil Jawatan • • • • • • • • • Bidang Tugas Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 19 .

30 4.30 – 6.00 11.00 – 8.00 – 6.00 – 5.30 petang 6.00 4.30 – 12.30 – 2.00 petang 4.00 – 10.00 – 10.00 petang Rehat / Solat .PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT 1 Hari/ Masa 1. Solat dan Tazkirah 5.00 mlm Makan Malam " Ice Breaking " Hari / Masa 10.00 – 2.00 malam 9. Makan 2.00 petang Aktiviti Pengurusan Diri.00 petang 2.30 – 7.30 pagi Rehat Taklimat Keselamatan / Panduan Ketika Kecemasan dan Asas bantu Mula 12.30 – 6.00 pagi 10.00 Hari 1 Taklimat Penyediaan Tapak Perkhemahan. Ikatan asas & mendirikan khemah 5.30 – 8.00 petang Rehat / Solat 6.00 mlm Aktiviti Malam kebudayaan Hari 2 KUDAPAN Aktiviti Aktiviti Hari 3 Majlis Penutupan Rasmi / Menurunkan Khemah dan Pembersihan Kawasan Bersurai 10JAN2012-IPGKIPTI MK 20 .00 – 11.30 pagi Qiyamullai/ tazkirah/ Moral 6.00 – 4.30 pagi Malaysia Cergas/ Menaikkan Bendera/ Lagu Negaraku Penyediaan dan mendirikan khemah Solat Zohor 8.30 tengahari 8.

semasa dan sesudah program dijalankan. b. g. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. Oleh sebab itu. Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan Memilih dan menentukan lokasi program Merancang pengisian aktiviti. e. f. c. h. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 1. d. Merancang perbelanjaan Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 21 . pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan.

Taklimat Umum BIG a. Kebajikan dan Keselamatan k. Keadaan Fizikal f. Penulisan Refleksi / Folio c. Kuatermaster peralatan j. Panduan pelaksanaan perkhemahan ( rujuk Buku Panduan Pelaksanaan ) b. Struktur Organisasi B. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d. Jadual Pelaksanaan C. Etika Peserta BIG PPG e.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 2. Persiapan awal d. Peralatan g. Teori keselamatan di air b. Taklimat Perkhemahan a. Objektif BIG PPG c. ciri dan dan langkah keselamatan di air • • • Tindakan Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak 10JAN2012-IPGKIPTI MK 22 . Taklimat Keselamatan di air a. Kuatermaster makanan i. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Status Kesihatan h. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan A. Rasional BIG PPG b. Arahan.

Lawatan Tapak iv. Peralatan vi. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator vii. Tarikh Program iii. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 23 . Isi Kandungan Memperkenalkan Jurulatih / Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Taklimat LDK a. Jadual Pelaksanaan x. Cara dan pengendalian LDK c. Kuatermaster peralatan viii. Keadaan Fizikal iv.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG D. Kebajikan / makanan SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. Perkara Taklimat kepada peserta program i. Kebajikan dan Keselamatan ix. Status Kesihatan vi. Kuatermaster makanan vii. ii. Perhubungan luar v. Bentuk-bentuk permainan LDK 2. Lokasi Program ii. Pembahagian Tugas kepada peserta iii. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan BIG PPG Perancangan Pelaksanaan Program i. Taklimat dan panduan pelaksanaan LDK. b. Peralatan v. Kos viii. Pergerakan Aktiviti • Tindakan Urusan pelajar PPG • Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah.

Urusan pelajar PPG Urusan pelajar PPG 4. Penutup Aktiviti i. 3. Menyusun peralatan. ii. 2. xii. 4. xiv. Perkara Tindakan Selepas Aktiviti 1. 1. iii.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG xi. 3. Pelaksanaan Aktiviti i. Tindakan sebelum perjalanan pulang Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 Bil 1. 2. iii. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. Melaksanakan semua komponen dalam jadual Penilaian dan penulisan refleksi Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. xiii. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. Arahan tetap yang merangkumi prosedur sebelum aktiviti. ii. Disiplin Peserta Peraturan Perkhemahan Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). 10JAN2012-IPGKIPTI Isi Kandungan Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG MK 24 . 2.

Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis. . Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jabatan Laut / Marin. Penghulu) – jika perlu. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 25 . 3. Jabatan Hutan. 4.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 1 untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio.

Hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim. 11. 7. 5. 8. 10. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. 4. 12. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 26 . Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. 3. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan. 9. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. 2. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang perkhemahan adalah ditegah. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. 13. 6. selamat dan mencapai objektif. Mematuhi arahan. Hendaklah mengawal diri sendiri. Peraturan dan arahan tetap yang dikendalikan oleh pelajar PPG kepada peserta adalah seperti berikut: 1. berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang perkhemahan Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila masuk waktu solat. berdisiplin. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan.

Peserta dilarang memancing. PERINGATAN • Pelajar PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat aktiviti perkhemahan dan pada setiap aktiviti yang dijalankan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG 14. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran. 16. peralatan dan harta persendirian. berburu. 10JAN2012-IPGKIPTI MK 27 . 18. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. 17. • Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan perkhemahan. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri. 20. 22. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan.00 malam. 21. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. 19. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. 24. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. 15. 23.

JAM INTERAKSI 5 Jam 3. penyediaan dan penyajian makanan Pembubaran khemah 40 jam. pemilihan tapak. • • • • Nyanyian patriotik Menaikkan bendera Kawad kaki Senamrobik / aktiviti kalistenik 4. Malaysia cergas dan patriotik. pembahagian tugas Pembinaan khemah. Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Cadangan tajuk dan aktiviti LDK • • • • Ice Breaking Personaliti Guru dan Konflik Personaliti Realiti persekitaran Realiti diri dan motivasi keguruan MK 28 10JAN2012-IPGKIPTI . Mendirikan Khemah • • • KANDUNGAN Taklimat umum BIG Taklimat perkhemahan Taklimat keselamatan di air Taklimat LDK Perancangan.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT 1 TAJUK / AKTIVITI 1. Aktiviti di IPG • • • • 2.

..perihal kepimpinan.. • • • • • Berjalan lasak Aktiviti penghayatan alam Pengenalan arah mata angin / kiblat Penyelesaian masalah berkaitan dengan bila berlaku kecemasan / kecederaan. Kembara dan Orienteering Cadangan aktiviti semasa kembara dan orienteering."  Rasulullah Pemimpin Teladan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 29 . Tazkirah / aktiviti moral Cadangan tajuk-tajuk tazkirah / moral  Aku Ingin Menjadi Anak Soleh  Mencontohi Saidina Ali : Remaja Cemerlang  Bila Quran berbicara " ..PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI • • Catatan: KANDUNGAN Perubahan sikap Pembinaan self –esteem Pelajar PPG boleh memilih tajuk-tajuk atau aktiviti LDK selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta.. JAM INTERAKSI 5. Permainan " Tresure-hunt" Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang aktiviti selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. 6.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG TAJUK / AKTIVITI KANDUNGAN Cadangan tajuk-tajuk moral  Rakyat Cemerlang Negara Gemilang  ( SAM ) Saya Anak Malaysia  Pemimpin dan Kepimpinan  Malaysia Negaraku Tercinta Catatan: Pelajar PPG boleh memilih sebarang tajuk tazkirah / moral selain di atas yang bersesuaian dengan kursus dan peserta. Persembahan kumpulan • • • Pembahagian tajuk persembahan Perlantikan hakim persembahan Mengumumkan keputusan Refleksi aktiviti Refleksi umum 8. JAM INTERAKSI 7. Refleksi • • 10JAN2012-IPGKIPTI MK 30 .

d. Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. i. g. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. b. Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih. m. Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar Memilih & Memastikan tapak perkhemahan Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. k. Pelajar PPG a.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT 1 SEBELUM AKTIVITI 1. e. f. c. dan semua AJK. h. j. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan 10JAN2012-IPGKIPTI MK 31 .Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum. l.

e. c. b. e. Tiba lebih awal di tapak perkhemahan b. i. h. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat Memberi penerangan tentang keselamatan diri Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti 10JAN2012-IPGKIPTI MK 32 . c. Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan eletrik Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 2. g. d. d.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMASA AKTIVITI 1. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN a. g. f. f. KEM KOMANDAN a.

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SELEPAS AKTIVITI 1. e. h. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya 1hari selepas perkhemahan Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG contoh Polis. Menerima Laporan ketua jurulatih Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan Menerima Laporan Kuarter Master Makanan Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari. i. Jabatan Hutan dan lain-lain lagi Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian. d. Jabatan Bomba dan Penyelamat. f. c. KEM KOMANDAN a. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan perkhemahan dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) 10JAN2012-IPGKIPTI MK 33 . Polis Marin. b. g. j.

Ahmad Sukri b. KPM IPG Kampus Darulaman. Mohamad Hafedz b.Penyelaras Pen. Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman. Latiff En.Baharuddin bin Ab.PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PPG AHLI PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG JULAI 2011 Bil. Johor Baharu DT IPG Kampus Ilmu Khas.Zulkapli bin Wagini Penyelaras Pen.Rashid Tuan Haji Ust. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim. IPGM. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Nama Puan Hjh Dr. Kuala Lumpur IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Salleh En. IPGM. Mustaffa Tuan Haji Ruslan bin Saad En. Johor Baharu DT IPG Kampun Bahasa Melayu. Kedah Darul Aman IPG Kampus Sultan Abdul Halim.Zakaria bin Mustaffa Tuan Haji Norhizan b. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Zainol En.Noriati binti Abd. IPGM.Aleas bin Mat Isa En. KPM Pusat Pengembangan Akademik. Hishamuddin bin Hassan En. Kuala Lumpur 10JAN2012-IPGKIPTI MK 34 .Penyelaras Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Jabatan / Institut Pengarah Pusat Pengembangan Akademik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful