Está en la página 1de 59

-:

O3r

lals (ontreras

h4

s# trfiffi

ffimHtmtm
VALPARITISO

CHILE

benefi(o 0bra3 Soaiales le lo E3(olar$ da 'E Bellolo"

8l,msmo effiof:

Hro3s de Ia Noce ltt:rrincra.-,llorelo,

Co3zones

en el Mar. .r

tl{cve.. _

CrmerlJti

ugu.:o D.TIaL,rrr _ pro.ogo ,i H:rnLeruo \ itrLs llzamr"a.


y
Narrariones)

-(CuertoB Hembre6 de .r,fa;.-(poenrrs).

Rel-:iaiscericias de Ato

Ijisroid de ,,El Belloto,,.__prlogo de J SntoE Histor;l de |ila Alcrnaoa.


"I-as Aventua dsl Tony Chocolate,,,-lFoleio)

Cftlova

"Il

Pequ$ Toy

Ficrcita,,. (Eoleio).

i
i

!i

0xar Sala (onlreas

Hlsto rta
I

":
EI
a

DE

Belloto
_
CHILE
-

VALPARAISO

-i

A beneti(io obras so.ales de los Es(lares e "El Beloto"

lnEcripcin lnteectuil

N.'

1.379

Es Propiedad del Autor

neproduc(n Prohibida.

I
Con el decidido propsito de difundi la Hisloic de "El Bellolo", ql glcdnc de todos, no fu posible inclui lologrdfds Y curnenldr su volumn de lecluo, debido al coslo qcluc(l de impresin.

"Lll'1lNAR".
1or'"
o

:. :::i" por'tl Belloio", legeudrrio pueblccjto, pleno ::::,1,,:iro; v rureohdo de le1'cnda. :::::.: irrr'e. sn, el hordxr dc lis selerl:l3 iYesiisa.I
::: !
conocer r los cotcrrrteo y cotemponos del rip.tos inicrcs:iniisimos de "El Bellolo", que dor-

' ru lLr{rrto nltAl. Dc lli el 0lriiro :! :: lil irdo .::ir i,rcet lr hisioris d..iLr tierr.

.:

r:

:.:i!:

errusirsmi

l ''i ". ri i"\ Do- i ntodo io que icng que ver

: . rrigir',rs dc.sie opr'rscrrb cnrp{t cl llna toda dc un riD1o purde rLdnrinrse l Llic rrogurcir,'tr: lgunos - .::i:,.j r.r jlusires. coro lr terttl1 lletri dc emociD del - . I hbh del Prdrecito Lui-i :. i I oriiefxe' poetr i}:l nrr. q esrbc.]c lts silorLid LorL- .:...,4 qrr cl t)ctio Iruilll 3l orLo.ie IIorDos v rl Isloie . - : ljlrrgcliir,1s, qne h sb.ircrdo rt ire enIeo de INB krrtneD: : . cciirido err pleno pecho d zrpazo tremxnte de los hurcrr::.. L.. rlidordo uomcDttr.in1ertc \s tcmas ixvorit.rs, prr rl, rr{ nl erslt'o l,istico. Y lo hr lrcrho con axitr,, sirr dullr .l-

r'.rirri !rr.trc su Iistorir ilc 'Jil Delloto", liqn' iibr, ellociu v :r:, :rlrri brc li,lelidd cr,r.olclc. al(re sigr p!rrryerfndo rl jover 4scritr y )e rugurrmos mu' .hos iriu!ios y lrurel.s e un luiLrro no l.j1no. llicDtrri tinr,, rccibt r)rrestr lFliriicin, clida de siDceiiiixd t' .ierio, r h qre se br dc uir, sin rldr lgLrn, i de nu.l:!is pori.nos uroLLos rlc su tierrr
JosE

stxtos

(0RDoua

S,Liirqo de a'hil., 1B {1e \olicmbre

d.

1915

PP.i]iERA PARTE
Belloto"
..,. :r tUnda(lR,

',: : i C,rnqulst lls:riiola//, llcg r Chile eni,e lo . :.:: Hermeegildo \alenci.r V:.rgas; 1eiente . :.::,ilo lisprol, quc tuvo h sucric dc conor:e is'. .: .l omeni, h risil de :rdjcrrse m l; pr '' : , ::.:.j-.jto. ,iolicit tl i,\iirrev del PcI15, le colcediern :-..::.. de eit.rs ticrrs. El <Virey del P.r" scc.di e la r ::! Eernleregildo \'le ci.1, con sLs tiirlos, e iurrl : : :: : dclindsDdo l Nolte cor l \ill dc Lirrrechc; al :-: : - 1 Crino ltel (oy 'i'ro.cal)i t Oicnte con 1a H :. : l:::..:lof! (Hl,y \rjllx IhnxrL), J l Occidente {,o l3 : ..::-.. de QLrilpo. D:i CrNino ticd, hrcia el sur, eru don]irios de cloD Jos l:.:::s. II pliririlo (S-\TjCE', f[eron so]c dos Hacicda, de
lleLuccgillo coltrijo nrtrirnonj,j (on rln d$ eph::-:r r.ii,rr.n leilltc irijos; ! L nucttc .ic rrbos. se produjo .:::iir. y hs iicrrrs se fucror diviLlicnto lsia ucstlos Clss, i::.rl ,j:,s oculti co lns rierrLs rlc (1ur ,los lnrei.es. -lil,l por cl xiro iS) re itl() er, 1 llrcio Ceni.rrl, yr sr: -.ri.onlrr| .n forr,acilrtl urx I]!quiL rl{1.j rlr]onrirdr (Ill .r.e., ] h:lLiri(11 |.r -os ri,rcrnrlr poblx,Lorcs que se tlc,li,-:.:rl:lf,d de dor Ilnrnegildo VlLlercii

D:\

I'de doD Jos Fuents.

,i

L1s riiirs sc (o1t)rnirrr :-i:-.irr I Lxrr/r.

c r,.r'. '-

de yrins picz.rJ ronstfurl"c

clc

Osar SaIa* Contrrc

Err invierno la vid se desrrollbx en forna lnontona, y lor carrpos se c!bn de trislezs; pr]Ia acorr lss noches, los vecinos se rcunlan lre.ledor de rn brEcro a ccbll mrfes, mientrrs D ls cenizrs frc perdjd utla io .illa de rescoldo dondose a luego leirto AlLrer! en la obscuddd silelcios de h noche se serrtiln 1os l:Ldridos lej$no! de lsunos perros, o e] ruido iceinte dr los lrrboles rgit:rdos por el r.irt.r del Sur. En cl ijrieor se fonvrjnba dcl Pesidentc Don Xlanucl l{oni,tJ o de eejos chxscrrros; en oirB trxlrii,a.iones Lln rrp o bjgueta djabs oir c,n.ioncs {le triileza c&per, "c payrba en verso. o corl J. L' , ., r . , b1, . I.rorir J o"nJioo dc ads, en trl o curLl sli-"o. y elogiln.lo el comportamicDlo dr: l,r vc_

I ' t i .. ,,.e , lio ,r. n ..^n \rl,'r!.i,rr Jo l;L,e!tcs; Js \,alencia yargs; aurtlr Lcnj Brtolrr! I'rl{rncir Lzr.o fLrentes Grllardo; Segundo -{rr}xi ,In,r! Aeel ,\lrrez; JoaD tsrutist! \:llelcia \Jrgrs y \'" F l , 1..,' i1 \.!,.., Lr prinls .ro,strucl]iD de irrroftqncin, se edjfic n el l1iro 18.10. v pertcrec don Jos llruel Vrlencia, ct:Ll po, pied:d de Lr seorii.r. D.flirrg Vrlencir crUrdo en eI C&mino
Jo; 1lr1uri

t, ' .- .ir..laL.,"-

Troncri.
Dn el fio 186, lc sisui l propiedl.t d. do[ l,zro fucnies Gxlirrdo, !ctrr:,1rentc pri-"rece l seo. SnruriDo FLrentes ,q.r,

e el l],rnjro fr.'lrJ. x Ir dc dc, Jos \.alcnciji \ircrs cD el o 1S67J hI .l1i, ,:1c doi'lL LasLcl \Trlcnci 1.. de Carvajal,

rr

.. 1 .. ' ," r
de

roL it,.

cudr tie|Ir 1] e] ar'to 1850 ral sescnta pesoF, sl ij tilrri,s erx tNl] ,,iino, qr. ndic ven.lr ni sc corclba de fe,:rrr r,rtri:r. Ior rnr firadrrdo.

vlor

-6-

:i'r cl Linrcr "I)crPlriho" en el ll5lud \-lecix .D el C rxirio . t' e frt)Irie,:lrd 1 l-L v'lorit'

: i::rn 1n].,fes 0'rl|Lrdo e istal ..'' !qrio llel scrror' lr'udrt's

cotr

hoy

el 'Alnrcr tlhilr" de tJ' t'oli ': ::.:: cosr'r d noLrre l' cl mis o lugn' , ,, . "; eL Cnito l'r'orcl, : t'"lr"n"" " lo

':rr,1,"s

,.t - ,,,, ,ii;"ii,,,,",f r.e., e,r ro tcrco: iL,tc., .,,..],, ,-f,'f"' i.r1 rr cxnclri de "lir':lLr"; hs I !:irs. xcuCj get. 0 todr prt's dr h ])rlrrilrr ::: 11, irlresntes plrti'l'rj co rslstcci'1 ri{i 1)lu: . i:rlj,rn: 1' sp:rriolcs ll -'u (lcporic l'\'orito
.

-r I 1: liir; xl 1,r.1o fonic1'r r' 11 canchr (li! Rosxr'' I .: :::r'r -.c conslrLlJ- nnr nurrll'r d'" l 'hillo de vtirs :. :,j.:ii.t(1, Ill irsllrr ,tr po\'ori,r. - IILrL' r11r1:r' . l.: l ''e turLroI rrjl!trrtlos rclim:1s r! ':rs Aii). ,: I l'triL,ci, h:]ci.!t(l' Yer IL r'ligro qrLe !t ittrLh 3o.': S. los, .lc.ilr sr 'lrcto rsit oLo|il - Qrtilpu j': : lir,rrrorr .rrr progreso )'' bi,'rr grr'tlo trr;lillio roro

i.: L:.

-. !oLlldor+j -..r: t;orlucto:, dcb.n


irie.

telios'l lo(omo(in fi;tttt"tnt d (El Sxuci' l)xri elritLrr'' co:rfri1; o 1cD-' i,


Ii1i|lt
llL

: .,.," :r hr;, "r ","'""" :,r.! :1

\'rlp lso l\rcrto 'le ' rr nrr1'' ilr's v "''

!os

-?-

qsdr Salat C atltrn


Oesi siempe crprerdn

gar rlc

mancci.:l&

dinero de las i:orprs o ncgorios, lo acunlrltbD petacx! de Lrro r scos y los tmsportsblr n nlulas, bido al tt!a! e:iger.do dc ls moncdrs. Durnntc e] vijc debrLn capcarle Ios bndidos, que perabnn el pao de estos botincs, y otrs vces tejn eDfretalse rlon grupos de srlteadorecJ sjeDdr (lespojrdo dinclo, producto y aDinles. Los psos ns peliqrosos e|an trerte al ut,trtero e! CDritro 1\onc.l, v cl el piso dc "Lis ,\rhut)rllrs',. I,ll Driner reliro qLre rr por ls blls rl los r
]b]cs, por los grmdes lorlzalo-r quc o foruilbii, lis cablgdulas se enieIlben $ la roliill, y los jineics cleban usr de rchi pericie y prdenci, pra viiLr accidentes o nalo-]

lll

rl

p:ntdx en l noche, para

pueio.

srr

lrs

bestias.

'

El prin rutovil que cai,ocj '/11 Sauce'/ perir:,reci don l{:nrrfl Arrus, rLll por.l rio 191.1i ra r lor.1 de tuilnr, .ru. n desi.iir serljiio rlt, t,:,i,i!,.r,s (jrtre .Ill :..r.e" y.qrjl:nt. Lr i,:-rifr vr rejrtc cr1r\'os. Inr." hrbitnt'rs qrrr ,rnt.s cLjn;Lrn I pie histr (lui\)'r. conLo sirjsn1o 1!s crl.si.r) recil,i{,roD con jtrbilo esrc rodrn,o nrcdio dc locrnnocir, vi.jbr.! felicca y r.rgbrr ltrll rIrcho 0errrlo la r,rrii fijrd ccouorizrndo ticmpo, evit,ir'lo ct cxrsnciodc rig.rJ J cl .1.sirstc t. catzado. ?oi' si larte, los vcciros ns anl.iguo-i rrrlr,grbrn dr c+ ios D1erlir,. n1...inicos, y prrtcl.j.ill vixjr a pie ur]t.s le nci. lnrxrsc eu .sr, lltqrr]s, qr,: Irs couriderbrl irlrrlut.sy Palle dcl rr!;LL.r dElnonio,

-8-

1:::: ,1 !!r que su l.ord se ,,, ..1 r i tuoio se qu-ajxb,1 c:r_ l. .n tos !,do3 del 1,stu,_

'
L:

.!
t-

.r: jn,lindole ||iLuto i ltro(iefniso n . . .o L:rro :r J.. ro.l.J... J iu.rn_ . ,"i la ..r.i.,.., br.J..,,lr-,,.U.r.: :icJl1pre lleqr lori"

,-: t
l--: ! -:

- ::-::..:i..r ta Cxrretcra dol Cmino .troucI. sc J F\'.r^ r\'i . oF m:^.o. y ,t pn I, I.s; o J,rpro. LF..,,, 1tror.n... .rn!, I r,s
::.

j il

seryi(o neligioso. :i;:.. .1... ,,u ,tgu,o- r"inoj


...:.r.?iro. .,' " ol.

q . , i, ,..

., ,. "

ici,s

...ti.1. .'"1:.,,1o Lr I u,,, orri.t, Jpro...n.Ju d

'!r:r.:.arlir
:.:':.: ,
,-

corredorcsJ ,rn est lLgf,

'. 'p n , ..' dp I i.ori 1. .\to,...r. \',co. Q.' lp .: : I.ro ert .4 I I . .,..o , ,.o ,: ,, y
se improvisab* el Utrr.

'El ?adrcito Inris", en riquel tiempo vcni con - r1 bL,e dondr er, mly ,IrFrioo, 1-r.itab1

comulgar.

p{rr sLr prtl], xloyechbn estss ofortuniddcs pa_ buiizos y cLsamientos, otros, para con_

.grupos

ie.re,L don Jo-

-9-

Os.at SaIa, Uanlterut-

-1,Iruel le h O''tz \.dcrrciii q e lc Lrindr'b s'frosr I. Dit '" 1111 r' 'l |' .t . ." 'pl l,' h prr {1 rrPxiLrfril. rris", I I d1 iigli'llc ;Irtt'te'itt) ,(l{t'rr
I

LLris" i.i,,,.'L* ,., lrI sorpress, qucel rl :uLlo' en ,."L" ditlliiJo: (|re tLollrJr ""n"," lo r1prr-i eL 1ozo ''T.os Per'rlcs' El l'.,drI L{ri, en r''1 reio espirir:usl ,ir r!|ttrl,

en el -''telo, er coLrslru'"! pc!ittrrriil Iic.liLo 1,, uri Lr 1r$ nrrLrrirhr, Yivi rrirr.lxL' :r iod' l3 .rroJier ul;lir!i1 .1rtr.grri' (le ilerlo I lr: el)irilrrrJe' ,I r !rIlie!!(L,r (lisn0 n-,ir'iil s,r l:1 tielr n rp'njr l!,,rLlisr.ir.s q e 1'' / 'ir;'" \l,str! l !isf rstllr rr:Li .rrcx .Le lil - su '

mi. trDlbilir

rlcrrrzrr ':l ir: 'l' lr rnrir!r1 l li '\ltlrs \r'. ru

'

' r:

"' "'.;"',.;',,
,.,

r' cnr*11"i'r c rx b'sri s: litris r'r lligrr e tlirilprr ,'l "'ri'rr, ',,,,i'".,ir t 1rr lL rl l'fn se lsrr:lrPrur lrr r1 mi(trlrii 'ir'ri')r, I

.",, ',"' "i'i,; 1": ,.,r', "


,l , ,

':Lei)i(rr

,r

i.

' I"' '"

Ir"

"r 't r r-.''l

-- :-,'

ra,j

utrr.rrl ,l ^r"r c. ii m:'.b., : L t ,11' I]l P'rdr.citr 1-uis toi m.: d.ixriir rre:Lcio poi llegr ixrde - dcir o coleqi:1l.+

if!lrertidr l.' frlln'r:! !e' l{larr1i.o c,:rso: ' reiii r'Iirs

iI?'t'tN

ri,rI

.r- 10 -

i t

t qf

-:-

P:,!3 contrxricl 11 de slgunos 'P:thecito Lt's/i trolenclo .l'Prdlecito ., . 1-i:: ., l r.,niii,,n Alr lLiltitud :--::, i, ::- .ri.. cnirc l^ -i -,{po1 1. "-l rrn lo! ' .l rtargido cn el crrrlio, 3ulrl al ::i;.l; ;a:i: I p[erto.

'l
ti

- a .,.

!.1r:it3 por ll soldad tlc 1os ccminos, -a: : :-, ::: :r.:, rcies le iiccl a rie: .rlle cmint rll ..- pobrecib r con :.:::L.e . -.

::r:r,:- iii':-rr.nte ei lLonrb|c, sc rsllcgllL'" ls ojor :--.:,:' t t'Lez- re:pordiendo: - ''Pacllc'ito Lrli."- si

:, -.: :r: ro lo rcs- pero yo s_ es ]tnbrc m:tt a un r:. -: : :: 'nor" e casliio lc ticr mr r'l' re:trgM los ojor, sc volvr rscr la c&be'ai I r :..!::j!:
_: .: .:' :. pelo yo no \'co i jctA.. - -r-:: :::.- ::. ..
"Padrecit' I-uis" sali de lo; :::r.: =: :reccin Il QLilpu, n niai] de ccmiito sc cncontr cn :- :: ::,:.. que verlan rencg rdc e'iDtr la religiinl dc Cristo' tieue en Ia I !- ::irliban ile los cpresniites qe el "Senor" nlulit, su que pr deirYiea I' alrcrid''' :::::. Lo intjmidrou lrsrsc y lo licicrorl ]ugo :.::.-- io cruzaon con los :eballos.

i.: jrLi

de cice vez, qLr'" el

:I
cl

..;;;';;;;

':1 ",otr''oto " "odo rllica ..,""ito r,,is" se duz rle bnzos J por to{h

t"tig",o',

p.r

cnerp. "Er dijo:

Azienme no

ns-Dios sbl 1o clLrt hrrir dcspu&

co

rste-

:... La rz c$sados de golperlo )' ::. emprentlieron la marchl u lodo glope, celebraldo

de insullArio, lo3 ]llalhecho-

con isota-

i1

)scat S,las lantreras


ds cst innoblc accin. No hlblin rrrledo muy lejos. curndo st ericabrii un cebrllo, y el jircte (tc de brncs cuLL ei suelo. n11tndose istri're:rert, rl oh.o liombro rl rer csio, comprcdi cl crstigo, v llcno de pvo .Lrxc.r (lireccim r un rfo, ftl pclcdcr rruarlo, sc hll|di pr,r sirllrpre, pr'cdea.lo bonrbre y rrin&1, bjo 1as rgus torrcutosil! I rurl)ul(]rltrs de rrn cmtto

Pdrccito l.uis", er rl irterior de sLr cnrizr l los hr. . pidj liscricodir por el rlnr de estrs ovejrg pdonado, blo dscl1rri:ds. lll seiior', hbir hechr, justicio csijgnDdo esie p!r de t.Derrios, corno ejemplo y I.(in p, rtLrrrble, qa rrilie

El

r'J l ' r "r"

t, r - r".i; i-

.i"i rs
J, llunoche

El "lsdrccito Luis', rll]srlirllrlo ljentos cn(l.molirLdos vi! torreucilles, .,cudi :i crslquir ]:orl1 dcl dia o de ]a

por 1os campos, J)er ronfesrr o drr cl Sr:rreo dc la Extrcmuucin l mori[rundor corfortr l ltligido o r]iriu rl cntero. Se le cosideb urr snlo, y se pcns:Lba en su fulura c ronizaci. INspiitulrcnle, el 'rPddr0iio Luis" no il nluerto per& aniigLros 'rs:lucirios//j su cucrdo perlnra gnb:do cn la mcn-__lds le, er el corzn, y err l:r plegrrli, pri que (lerrre bedicione sobre esto valle que fir| i en t)ios y ci1 dlLs nejores. Lcs os ve|i.1!ros cortinLrirorl ls rnisioies (]o Qr;lpu. Los pobl:dores dc "tr1 Saucc,' (hoy Iil Bellotot, cLldixn er cr-

1'ez ludo o;r nrisis y c,l.Lr JDisioer. s.lor. tsetlrcourt de Rer ilirporf rle unr rpctatrle fo.tun:r, y o esctimlbr !rcriticio pir! dlllle brillo r cualquier fiesi, ya ferr rcliglosej pltritica o de caridd"

rul:r

rcr'.. l...\I.i.-.ol ,". In ?l firo 1901. h scrior. Lu Be:nou clc Ber duea del Fud., "El Sruce' soli0it niion{ros, I eD su orfrio plrti.

el pueblo por prier:r

Li

12

--.

Hitiria

de

"El

i:tp'.l,to'

de su propio

Peculio

18 cle Septicn{)re con

Agua e :r ,. i:-:io csta cmz' r"cibi) el rLombre de y flrren,-,:.: -: ::. t: -.enorr de tseir vendi C lurrLlo' ;,t :. --i- : - Do' uo "lp :c\o i omp-Fn"ibl d"''rv'ro bf ir

=,: :-

-.

...

-;. 1;' i-.'' =-,'"; i;

u l un"r,i'r ouF 'e ''ri.'",1!os "."...-i^ l se.la secomo desagrlvio' rie veinte
GonzLez, dorr

.,n terrero en u! coli'&

. - ::: i.:: gr:nds ronres. g'3 r.s-li le r'cio lid Ir''1os 'l 'ub: --=.',-. ,l F'r:r x gr rr" F'o 'lio "i,,;-,. -,. r zo :lI o 4a "o er J'i ,:ur''' sr''-l I erJ r' o r ;;.'. ' sio oi,rlio Jo liqr'ino I [ -. - , ".,; -i -]o' 'rgrll '"r-'b 'lr g'ut,l dF , r' !rr' cr--i ,..1 , el Llo il r'".F. AD "ri're r'LF , qrr_ 4'r uF '"llo -1uJ rnil g-a_l' D _cL1 er . . ' ?. -i qLc ' :.-'*--.t ro.' Lun 1 'rl''r' \'l' i"'rttil ' J l"r'"o 1s 'l 1 olrnflo'
E{-: r.. ; '. o sF !I'r'' a: :, o 191S. Hubieron miiion.s en casa dc DoD SlturFi:rs -\rny Ruizi Ef, el ao 1928 otici la n1isiones el Pndr Lris r.orF:do del P,l:irr ilsp. pi1res Modesto SAn En el lrio 193. Le collespondi r' los los Pasionist:rs dc rle 1 Orclen P,tlo t Sxutigo San Pablo, de

r,n:

del

llar.

Et

las mi" o 1939. El Pdle OYo, estvo a crgo de

-13-

jsat

Sulas (onh.eas

r-l o

:,"11" Jlr iliiri,"1,,//, u.ol)jert,1 (te,lo,i rui:j AIte


n0\',, .lel nri (llr iUiritr,,, Litcro i|i,.r. J.s F1srr.
err

i9.15. [i ]IcstrJt.ro !.or. ,Ios fusrer, de le al ,l stj ,\s|rrI, olirj nri,.as tos {tjs Douilsos c]l ta

h Yi r

Graciela, n crgo del pr

!
I)g1 ,i \e1it

Frmera Uglanca.

:1e

.. l,x rigilrl,ir se r.trrr:rt,L rj,,t.o r .!bxIo, arnrrdos corl rLLLrr,,., ri iro s. orir,n hs rilaLi|s. l.lrji'lio ro! (leipLrr1,i. ct ,Jrfz dc J_i.rrh.hizo norLramieni(]s Lle J.ur(l,s dr l]tstrilo en ,,ft S1ic!,
sL,ls

rivil

c ' '

;.

' Lr" .i.t., '1 rtF

';.

ro

lccjbf

*e ' ljij

Jor(]

-ill pf;mrr Defetoj rc1. t.ll.or ltc don ]Ielchor C&brefl r,probd. qr tmtrjrtr t)onr leo Ir c i0 ile x(,.s;d1ri. Le *c.rjjr.rr .ou1D JLr.e,. {Lr Dish.iio ios scoes:
Scsixr
D'Lm.';o Z,"t:rdx

liLIrt \',tr,,cji lzr.i,:, Iiurntes C rLrdo; I 5:lrIriiro fnenter .\r:L],.

Exeqlriet sten.

{ /i'.
. t. dolcjir del firrd.c|r (
t,-l "L1
Lte

(emenlerO.

l:|ofu,,rrtir.n

t:jtt {temr

.r ..,, ";o,..,;..,."",
don

_lo,!

ccmer..ros, uo laico 1, oto

_,,,"

eu"n"v"rt,r.a Jogler

En lr i,itrJtiCrd

rLrco rie Quiipui scnor. Cuilcmo

,:iti bljo

Irr super!igil,tDcla riel Cura pr-

}teio Leuus.

- t4

: .. .:: .':-:ir;' l

'ico,

qur tLl donrdo por

: i-li:,rlre c.r f(:r ir1 '1e lbcro -- : : l'r:l:li . sriof oilbrto Gm-v' ,.=',,,, "l ''e!i Io" l-uenics ll1 1el kr , -: l: !i ]]iLr. rh lsir0 1 ..,,j.:,, , P!' sidertr {1,' iluste -\lLrliciplidd I , . -.i,,,, ,1. 1r sllrl'leg:Lr:iirL' !e Qui\xL' rt L''i1 '' .. -.., . ,' ,'.',,1.,1r..li"L" t,r l:r nbi{i'r'iin (l(1cc . r,,,,i 1-:ir '.1,-" .: rr:.lrr.tr' err cl ortro dc l po' i .il" " ob:c'lLrirr :r l iLLjtre lltrric;l)li'irdJ de L loc'llidd' ',r "i 1iIr'ail

. i. i.. Lriri:,1 iirL i!rfclrr !l e\tr'Io I -. .ou.t,ut" dessldrez0s -,,".l 1.rilerio. ton [1 'lucIo riur' El !r l,,rsx N{J de rslti i ;r,rr,," 'l -r ii.:r'.1; i]rctl1rs |lri(ltrLilos rLl)'o vrl'rr s rle circttcr-

Fuersn s*ros iiemPos

:', ",--i,'."1". l;"."', los iieNo


1

rs e'r la trinqxilidr'd de lr i rrnpos rcl rrbit cL cl]tre13"ii.rr, dc los r'm'o: re nsenorcabN l brrd''lerirmo
del

lor'iro

T'rgo

tiei Jotc' lurcsos brn"

- 1i -

.- Oseu Satar Cantretas

didns qur srmbr:rLcn d rrnio enl.fe tos rrip.ios de ]t Zona, scculd1d. po. llnr i,r l:r d. d..e hoLtrrc:, torlos slngLrhrrnrs y r'!rrlos hrst,r los (lirrL.ts.

u orrin de trjg'.

h rl io 1S . tirl-i,irrlr tourncitrlDrc Nsrltrrorl o Hit,_ y ltrgir, oli!c, tr.rt.rtor th l,rs rieic j. modjx rtc tr rrllde, rob,irrd.,le ci ooy t1 !t:rtr qu. gLrLrhLi cr rtr,ruttes, debao di
rio

'o

o'.)

. ., 'rr : ^.io -

b. ,.r .. i..i ,," ior,t ,,i,. 1.. . ,"., r, L tru..

\'. ,1..:.

.,.,

..... lo

.. ,. .orr o. 1,,.L,.,.. I.r

"

Don Jos \: l..r:r!r cjr (t !i'Lo tS!; .,1 tir,gar , tu propie.trl, .hsptJ (lc un rgrdrt,[ l,rlo ]ror l Crpjisl er, -^p",it,l.',1"- i"" se eD!(]rir c.rn visir:rs er1 et concttcr q* .i""". I,'milirr.\ p"" lx sahld... d.i rse1tej y erl rLl.r rcros .tric do00 trxnrlirl{)s

L \.r". l

'ol;.1.' :. 1

i ... ic,- ., 0.o

"ir" '1 .'r bq. de u! rjrnr. ' ' l do, ,... l. gr,,i.,).:
gurro.
.

,r Fi. , i ,,.;. oi I .:, u.ot . ..-., g. F

\'

"

, ,.|
\

...."r i,, :,_ 1 ,,._ ..i, "-,;;; ,'prt eri


nt. su-

'..D.J

,.i.;",

trlbol/, t)r'on1.tirrrtolr nirtlr,- sj 1]xnrr rirjrjo


Fu uo de

,J.. : - t: quei lll srit.o er, srlt.o...rs sjrrier,:,rt el

rittiDro r,,,g,r

ri

rolertrrjo

hs sNlt.os niir conFntr(lo-. le l,r por,:r, por bido nloto de lo robl.:to_

rl

,*16*

d.:

-, r:: --::.1 .,: r:r i::i. l l'.]licr colpldo de un . - : .::: :.::: ii.l puclte ''Lo Godoy" unc cis'r' dol_

tg. L;..
F.

el cuerpo, ull brrdirlo n|reto v otros .-' :r,::ro de !011 nehos qt sllf ! un esfer0j :: ::.ir,.r.! rr:ndrr 11e voslir, ditersos objetoB; = . r.:1:. .:'rtrbir3! recofttdrs.

l. ::r:::::. l .scot1rl.LD numeruBos botirres; se :- :rr::': tllre rLrcuatro Lorrs El conlndnt


. . .::!
.n

:::_: :: 1l hornD crLrborero. a d'l Jos r\royl1 lc rE :: r:: 1:ir::Lcro llero corr ].rilleter, y mcdio srco col

I ' ,:; :ltceron don Jos Avr, enel "lllo le-l :' :',:' l\t!93; de-'Drr! ilti r'?rolonsdo ti)oter) con -r ::::.:ii.i,r cl- crr i:r rclri"g.r quc !u rclusl jLr:l biEn
piso

roba-

n*:'+ - :: :

:red

grvcEcnte heridc, scis meses de"'pu' de-

:! - ::

l-- i r: l!ll9 rlrededor dc lrs siefr dc io txrde, se regisir'r !:1:? rr .l C:rniio Troncrl, r r|gnlr dist:r cia del ReiD de :::-:- i-. lrl)le perro seli en dcl!3:1 (ilrlls vfr'i s, cnlfer:. : ::r

:-: : -:-:: -

-.r srJterdorsj cslos l rcl.e iltrcados ]ricicron l0cgo--- -' l: . :.: irrl. el dirp.Lro lu Ir s'rlvrcit1 v setinl de alnrra'r Lr :.::iindose e]lrgi.:rILe!ir eiic aterrtl(l' 1'os forigis :. : ::,nhs mlezas 1e rrosespin.,s, dcbido r hol'scrrri:: : i: l"grror csLPrLr'
i,,1i110, hsi dcl llrde c rlrr irrltlo r1c los rl ,:.,;\,,oLr o! lrLciaros si.1uelrd irL cr':', llortlrnltd'r q|F ::-. r.r! cri I'irl'r del ]'lr,f, druricrrr r rrrr l)rntLldc i. ,:11o. L]l l)oih {ist:Lb] sco ditlo e uiu rocxi crtre el -r I .41'1" l" Hlcrenrt' Lit lt,

: ' :. :-.. . -:.::

-77 -

o.cat

Sldt

C anh,t s

Ptner Paradero

l:l prirrcr cqr;to fcrvi.riio .1re .jLrz jrdire!rtie et !ilt,.io, tr{n Air.'ri!. ;\ttr.t,.s rir ,i..pr,,:s se rrn.i.o" t:,:,l,rvil d hs Jii.t. 1 ur (lil d. Ir rr:n,lrl ) ,lit....ri| t ! .rr.ir) Ij r.- sreso,l.tr L,!r.;c rJj iii f,i,r, . ,t,, li, .irtu (lt i,,r,t,: Et p,,, r(lero ro i.nr bol',ter ,r !. rlc,rrL,: 1,, ,,|t s,,.,,", :,,,, "ri,te l rfii. don(t. riiLr::trlj, r,t,r rilf !t .!Lr!r,lr "r,,*,,1,, f, f;.t"_
fu el

cin,

1 per:Lnbrr

",

:.,:.,,

nrl .rqLr.ll.rr jnos l !riiii.d.e ( I .r|t .1. irlri.r. F! ct c.irirrle, mr:.tir .t rtrie.iir: ,1 f,, ,1,".,,,,,,j:,,,r.,,,; 1i,,, ;;l

l.:.,.,.

ri .

,.

"i,

.r

..

silo!, qne r.rriir trirri::rtrr,.!,1r,t ,t,:r,rrlcro,.,.,,,,,,,,tj,,,,',,;, ''perlucirx togi I .]|rr I ,Lr. ir lir!!:, L ..1 i I ... il:itr r1rj :rt uqlli, Iisi dc lr "pll,x (lc Sn,r,r ,.1 t!r,rr Jrt prr11Lli!), ,:n ".;rr,,,t ".':, "" ,f " p:s,,j.ro: (1,: Li,s S1Ice. -i(,11,j:rt,1l,! en Qni,rIl l:, iLr,

\' '

/r..Jr'[,, i.Lr^

;1"

ri

..

,,.i
i

., 1,..

l,r, prLrhr ':t$uie,, l, !.L,rl qLr r, sLrsi:rt)a Drrr ,,rl r:u.rdrr ,, crtoricci ls \er; :,..or(t: r,.!r crrLtrjr.t. ,:t. norrrr r, L .r r...1o"ei ri,, '\ ,iiirri:., -,,i,,rrrit,, .,.. rtc. LI:,.1,i q,rc rtolr trr.rlc c nn3 r!!i|. i Lr :r,!i,.utirf t.r;.iir mir,,r ri rlj1,l, 11, roLier a) ir!. r11.r sr, 1!.f,ri) r, rt; |,.f,r 11rrrr.o! ,| -r! slltrJ. 1,. .ronrEr!'1 ,.:k,rrir!jll,,,1, rtr r::r..r, ,fr lr.ir r. tr ir.- rrt,r c_

t...

,l

,l

....r,

-atn:ro

re lir,r!!.-\:- ,rr.gLl,1 _rti,iqj!rll,sc

rirl)l.

_i_

*t

''r' Bnob''

El Sruce :-excln y dijo: rr.--r ---:-l::Lr i.e Ei Rellom'... ! :! ::..= r. j:l :irbor dr belloto, ilu{i rn crjslc -!:t :1.i-:! :-: ,:r r:.r:;ro: ilel serior PrLl. Ll11bert. :,i::ir . s: iu eener rdo, y con los iroi to{l -'El -dr:* :-::j:: Dr Belloto". riis :- -; ,1 i':':::in iba ereciendo, los veci )s soljcit:: * : ..-: ',. , e,r.en 40 -,r" " , i" ", ,r-r , .l l:.:: :: : rii.:cin de todos los 1r es l,rcrlcs. -E :-.::: : i!,e prctexsiones de i,ren eJtpreso, lrro sl !:1: :: jr,!"s.iDdibie nec,"sirl3d, se detcng&n e l E!tatlrcr orclinxdoir, prr solurlour s.rirs I:=.::':'los rerinos y lorrsl.eros, que sc rlirigen o re8re! !:-.

- .i=':::r:,

-rllos | f, l::l::.1. J :J-:r :. .ieDta con ur1 servicio d"" c3rl1plne ariionril.icn, !1--:: ,: !..!igros a los peltDesy reh rlos, tle h t)roxini':L ,- .:.-- .\ e! pso e DirI, evilndo rurhas ncci,:lies.
Ferroyaro e El Belloto de antaG

:: I ,,:- 1390J mnos cdmales ,:lcsi.ru-yem! h Lue l cerc, d. la curl l!st:1.rr. I|st:1.ir. y v c1 cl tren cxpre;ol cxpre;o= :i ::::-i.. I!; :'.: -:: l: noche procedele.lc Sanlixgo, trl cn l celrd,. --r,::.,:::,r rxpor, s1t 1e,r(is,le los ieL{,i volr,irlc,se de :::: r :Jr:strrrdo lo,q caros que qued.lron urlos erciri 1. r! :: lrci!mierto de linos, con ls r)'es de dol,:,r, ]'l)s j: --.:. de las voiil]rxs. ljl mquiisti, 1,,rgor.r,r, y mu' . -.:t::.-:. ecibiero uD:r rrrertc iDltr|tc, alsunos sc sl:: ::: gi1'.e: quem!dLr13s y contLlsio.s. :: :-:.:n lrorjxrienti c.'ri.) l3 sancho! .le ,rnir, y los pr::,jrr

:. :. rr-:

itinos

crrros restlltarcrr il?:os: irn

el rltimo \'Lsn

-.19-

Os.ar i:atas Cokfterdr

viijrb ,l.n iirqllie]


vcrirlos dL

\,r1, ncii J don Rrltzxr Torres, prcstjsio: rIl ]te to", quc , sr,f rnr r,'jlt rr11!rnrF|t| l

Los rrrttr|.li.e! r)D.

lcrln

hrlbirlos.

,lele del I,rjl]l prrrld )ro tLr et rer)r. Fr.ucjs1.o Colr,l); te ccdieror los senore: Jorge Cr.N1o J Julio ArLras. zl

Acfxl Jefe ,irj lisrici r cr et rior Clrllos Sloc Re.h c! frso de fcri,idos, el aiductol suplch ser. -\ttoso E

r.isped.ulos
Drstle Ios lbores de: ant.igo _cauce (t,oy eton),." nr* x ri,..orr rn,. c l: ornch3 ,, ,,1," nus,,, ::i:'1."1'.","" ? ,i,

l:::: :" "I,::lil,l"l

",p,,"ot.."1 C;r Npojen, cmprcs lcl serr. AliLt Sjll.; er tfe atEunos !c.in an sc rccrer'rki 1r ctllc del To1. 1,",,,,,,,,. ljn ct ll] 1934 .1:s r.dcos ur t",r"n," rrLrr hoy prcii

-rr (-o.o,.,l,i-

l,2J.t.o

, ",.

r*

'.r- I , rJ r!..,.

li." B' ,.. .r",. ,. r.o.".tei :-'"1 ,.r 2r'l J d igr; " u, .f ,. ;.* ,, ,,,1"tEen, ",1. po, t. :. . f.. I ,,. .",."\ r, \.. " .t. \.. 1" . .. i l.
o." e I I Lo.. r _(t,.,!.
lL '.

ror l& Junta rtr vccinos rt,r ,,Itl gr1n,o,, (S,,,,"") ' -" -^' I d"- .'" xri,.rs. se rcs;.rrr (.r clrco rnpjo,l ........11.:nl'. ..]".ru rio.i "'

,_ !0 _

Bellol,,t"

AO

1934

lr:::

de Vecinos de "EI Squce" (sector sur)

S.iurnixo tru,"tes ArayE. Dirccores: seOsvol.lo Grrig; Juan I.ttz; Duli -.-- .- :-.:.:rt.te/ -:.1:!cii Lr)riqrle Doso; Anonio Anralil :: :,: :: i-::r l-rror seiror. Alfredo Grllrdo, RpreseDtao: ::rr:::-.:liC:d de Quilpu seiro. Roberto Troncoso.

:.':r.

23 DE AGOSTO DE

1942

Direclorio

-: ,.r:rri Srturnino FueDtes \ice: scrior. - -i,:.,:t1ritl: ,.c,)r'. Silrcste Sen(ez. ^ru1' l'o. scor, -,:: l.':oreLor seor'. Ior3e Stsundo Rodriguez. -Pro: :::,::: \'encges. Directore6: 3elioresr AIedo Gonzr- ,. .:.:')tEzt Luis Allci Lzaro l'ueDlca I'Hunberto
Direcloio Honocio
.no

: :::::

. .Io. O'i'o. ti : . i, . H" , ,! 'lil

!igueroer Glvio Rirer:r-r lLrbet- y ,Iu1io Doggereilr. :: cole.:t etre los Descn'"es. rlcsg.hdo la aar.
:.i'Lors: :unteo Segrrudo

_- :::::r:- uD cuoti mensutl do ciDco r,:ros a conhr Llrrl Se acod un bsile, crrr{irs i Chilera y lrds. --::. ::i-. :.rn enrpleados en delano de.l, poblecid'. -:reli la sesin,

Osatr Snlns Canltetds

AO 1934 Primea Junfq de Vecinos de "EI Bellolo"


(Secio Norie)

Plijdrni: !cro.. Airiorn) ALln. Vire: scor' \faE G!ncz. Sereirio: seior. ,\llr111o Gllbrdo ho. "reor. CrrvjLl \,norrci. Tcsoreroi .rcil')r. Jos llolin. Pr,o Leopol(lo I:,rlecix. Diri i,or,.s: s'irorcs: Jultlr Olivarcsj El1ri
Dnoso; lI.Lrio QILgulo,

Robcrto Rodriguez.

Luz Eldri(a, Se (lebi e irrir;xtivx d. lr (Jutr de \rcciros


rc:

de Ul San

i.lrdo Prcsi(lFnte don Sltulxino lircrtes Areya. CoLrborror

\'rLiir

S:.;0r1.- I'or -.u rrrt. 11 I lIfricirrLl;1rr:1 de Quilpu porl r !iid:d dc $ 00. hricrdo uri tor"rl .lc S 3.000r- sulr1 n

rlodrjgrcz N,ri{'z v Oivrl,:lo Crrig,t ,!ire los \ecin{rs se lLidoo co}eci3s logrndose

ri, trl rlizr fl Pri-ile''to. T,i i,ririgLrr,r(ir c l lnz ileiric tovo lugir ol 15 S,ptrr:r,r. rh 19:ll. Ls plir:rurs iielir lLpolllit.s s-" r:l r, !l Cr:!lri,ro 'l ror.1. lisi,r r.,t.fLii.nt. nL ,'I lI,rdo dislrneite con div
!1l1.L: drrLL0 1:r oclrc;

rr blrqrcte (,c sr{cr1 cuLiirlos d err lLr rLrt se(. Srrur'!riro lr\en1r,,. ()L si:|cnrir del 1.rL1l:fti, (Lc l Provir:i, scjior'. 1)eLiro llltxs \riculir Alcldc \'::lr):,r. il .rn!r. .\l,rd1, C,rll(,lr: Alrrldr de QoilpLl lidiilfrir,o Ll'!s; liegi,:lorcr slrillircsi .lul Segundt !olckr {:;co S.l!; -\ltjxrr!.r Lrlii ,\rn entLo lbrrLeroi Sentjgo c:'.

r, J

..,r:ro.riz,.r1{rr

\'.ri]],,. rLc lr 1cc;,irir,,l r de

pueblos

lgl1s.

Ii . r

Btllata"

: : :: :r.: lr; r dorririlio cort 3 45.- n . liru l.irir se hx ert,.rdirlo x la :: : r ,, , ,.r srl l:i{lo nri'r

.Puedo Areo Ualparaso,.

=- li

Belloto').
rL

:. -: i:if1br

grrr1,:: lr1:nlLcitlrr:s rle ru-

l,i jjcrixirr pr|irtri{ri: I\ruiLo lrs -{nrdr \!.iourl; }' sr,!r. Hrluir
: ::r,-. i. L-l hrr1o ,\rco lLr rl Lt,rmlr(1x|te r :rn:iLdo (lcriiir2. -\L rr]rl . rt)ii,in Cl pLer. .. : fi:f rno (listr.. lpez :r ;;tl D1.1rs dc rhr), \ cj lt(iLlr 1)r. : :,:::l i ,\r;.l,nr {L li Brs 1l.r QL ,r.ror (!l,o . l:.21i ClLo 2' . .erior . .tir,i Ilunoz; S|ldldo

.l

,. L t cinriid.id ti.nL 1 20 0r -\r,r !urrto

. tr

I
r*,fi'l: L
d

.t

: :i ilrliziLron er

!. r. puerlo 1 i.lizirolr irsii: l::, rlirldore l]itr . l:r ranch r;rrt,rs coor: : : rle ilcrte.r lrgrrl .le t1 Pfur,rir t tnr:::::i F rcroLi,ri:,. ! t'.,.r
Neiici

y rrojo,

*(lu! Areo Ualparaiso,,


:- : :iil rito 10:]1. cl iiil sei,,,r.Ili1EI I'xLrs 'Lr'l:1dor . :jrs ru.los rl d.nosirllcin c| 1 -{crrhoro ,iLrs ::: P:Lerto ,,l.Leo frll]:1rso).

trt

r
0scar Salas Calrerus

El 12 de Oitulre de igli r la de s r scaionei de h l'Iuniciplidrd de Quilfx, se ILrr!i{i rt "CrlLrL Aro AcoDr posterio&renieJ j riz del cmbio .lt Dilisin Teni|,il er als, sir ;stitLrcin se derorinr "Club' Arco Vxlpr olLre qu conscrvr cn l chr:.ljrlLd. tLinre Presidnte y Seclcterio 1el (ll,rb -\reo lLreron lol eres: C"rlos Srb:rcrxrur l ,\le.i1'rrtro Lubet respec ll vmerr te. lll (lluL Areo \lllpLr, so nLntirnc ,:nrsos (te rprcrllizje! p.rritarrrLo a los ilerlsrdos p'Lrr olrtcrer su.titrlo d-" t)ilolo lLrisro o crljrhndo l|s ijrul.! :'a :dqririrl. y .:s rs, conli) iornLdo ru cincr:ter, de pil,tos cirilcs, qre e h3r con!'er!! e r1rllcros lcl ir,. Plelidenlii dl ClL,l) .\reo \-rlp3.rriso, es el CiND(lLnte se Ds\'iJ ob Ldilh, .r- S!rftirrirl cl i,tior. Al!,j1rdro l.rl,et \'
1945.

qr I,i,.!,

galpafais y su Puerlo Aco. "S. E. 1 l're!idr,!e r1e i:L llepLlicr dor Ju'tn Arl

-. ,r.r'L,L

'' Pud drfi . !1i S. E. que e,r ralldrd lo que leh:,ba hxLil.t:lr el PurrlLr .{'rrro .r rldtirr}nexlr poco, y qLic arnplJ CoiL soro ri rlos U0 n.ttros rl:rri las hcilidrles y sesuridres cl -iedr:j f .I,"prgu d r\.i,ri,r,r dc grin trmrno. "-i ii qnerl t.rlertsmetc Lierr irnprc,.ior,,rdo, :rin, p'!r cstr, ullio qLre (]i,r'lrr qr t Conisi de T:i norte-rm.riIrro,i |cdr r 'l B!llotoi' a hacer los

lio
qrco en

obrLter y
{11

rrr de rvircin

iiL qu se 1," soliriise iniolme! conr'r,xios x la ubicacin ilel pue

El

Beiloto-

2,1

I
fristaria " IJI l|tlot;tj
: :.,:r cLre ,ron el inlorme i1! los t(i]rrilos norlernlcrj.. : :! |roced.\ derr rlel nero| pl:rzo posible'

ii

- ,'r'
:.

r2-\T..11

(0. s.)
qrLc
{1""1

I I

..:r; l.L i,,sti.il .oD . : ri:! r.as, q're . : : . idole corr cl rc:Lo

1'l1lrriso nilnia ps y

su

ir -

l,cilii.e sus r.lacnutes roJI.r.,ia-

c!

e] exir':1nj.,ro.
esl,,-

: . : .1. rl die! :ros, rtui. lernrirrrrol .:: r :.

los tcrLiror

r,r.r(.r !L( I !itio qLre reLrri:! u.ejorcs rc,,d;i;orcs Prteo rr:o, nrrit'nto conro rlsult.]do dc rqIP-

ci"l. .:Lri LlcsLr.j rtlo en r1r rlov|t Por ,. . ! .lxs, :' crtrr{lo lti c bren lruLes g,.nerl1{r!rie 3txs :: :,ch ls ril o ii. r!reLrN! de elturx.
llell.ro
eL

'

r tn opo-.ici,nr t)r! ttrrc sc .ltnpli!ia ir c.tnrhr ile . !e br r l1 di''irrix (r1tre lr !'rrlitL J' h Dobl"i,:1,,' ..rvir, lrsutrre,rio |'Ll'rii si sc corlj;iler quc rradi r''o l ' " l"nl '( r1o ', ,p l

riritiente lx crnrsll crcrrgrda ilel trnFporle rco' r1r

::
:.

lo:

icDicos de

iirirmenll rmpliedo

lx L. '\. N. po,lrn llegrr a "El :'r'iorres pre el tans1os


mr'orrs

..r1o er "-01 BellorD. er l,r; precelias corrdiciores :.:r 5 34 mq ini- gr:rnds

:- :.:.iro rlesclri:r| dc ttrr: vnz pr .:..jr:e iodo el ierlitorlo, {lijc e1


--- 2,i -

ioallir, quc es iro:iblc

Cienerxl del Airc don

I
9::Flsl,do;
LiLtt,s.

:s^tS'

cj!!Y!!
x

lirrlucl T,r\'^rir! \rro1o, ,rl rcqres:r de su irLtimo liaic

"S!lo \':,lt)f) rso rilL(l',rr :r1 malgo rL'erl:. uDi. por b tij!rs dj,cn:i,,rr... -.iI ijLLr fiIgn!o rtr ]!s o]roiientrs il proyc1 "EL Dlloto" l,,p.nqr lq-,, lejor , rs lirtrlc
(1,:cir qLrc el siLio iLo es id.1 p.rr un rerdr pxrccr pro diticil :r l 1rtgr:.d.;rcs rlrl Irlol.!clr) e\iri.nte c,r.L rrr1LD1o rou lLlr ili.tru1...

-"8 lril

"tl.r,cr,rrL,,r r'n ini.r

d.

r,y irirrli l (i)rriir n. f.lens. 1\r.,rro r1r "l-L l-irjr' (lrl ri \II-1i.

A.r.rrirricx

l\]i,".

ii

soLllrirr crr: nos

nrjtor. !1!eqorlo

itrer .l l)ir Bijqu.ri eD lr eir

U$itat llusttes. {lill BrlloL,J) e,, l Lr dr ,lr:io de 1910, ,rcibi la drl l].r'Lu. .ir. fi,,-.iL,nlt (t lx lle!,i|hr1. Do,, P.rlro rre Cerr, 1 :l li,ei slrtnrrrllil d{r l9'10. lr ,:lel E) ;.ilrr. Drrl JLi,jr -{r)i'nio l1 ',:. r.1url ?.sidcnie dc la Rel , er ri:it1 r l:L cLr.hr .l,rl rrco trlfrto.
A(ota(o$es torrespordentes a A0 1945' Por Lc(rrr -\iuli.rtr.i N". 11 rlr fchr 26 d. I{ayo Lle l9l, s (1..lar {li.rndlr! ll .lurlr i:le Vecno cie (El Belloto'. lserlrr Nortel. I,ll drc(io rlLldido ller 1:, firn.r del Alc1de de

Q ,,.,,1\.
1,{)r

t"\.a.

oii,io i\r.. 16. t,r.h,rdo :a de Jnio dc 1945. cl A1c11de rriror. liitli l, drsiqr,r i rccidor s.or- Peo Gorzlcz

- 26-

Ilistoria d.

,'II

Be1oto"

:::= rienda a
-r:r:.11n e

lr PoLlcin ,1. "lt It,:lloio,' c llutlicjt)1li(ln,t, df Is rrrrcsirhLlc dc

:. 1.;rre ile 19|l- ri.cii FI ,{,jreo FLr.rto de .l eorl1n'l rte .rL .lcrc ili: lr .{vi,rin - Ceerrl .:: : lllrn""l l'o\'rr.N -\uolo.

r :::':: :

::::.: 1; de {goito (lr i94. Ih slup {lc r.rcins elc-

1 Emr,rsx (ic 1o. f.I.C C. soliritr,nlo sc .:: :..1-. or]ir1rllls N.' I or)rtrsD.rLirnlr ls 0!.1 ..-:r :1 lI,rp.'rlo, ] cl N.' 1ll rlr lrs 12J12 lorrs l)ro-

:: ..!:r::;: rLixrjx del 0 dt,\"iio .tc 19ti- !r r{r!rr- ::: :::::Lorii rol,rtnetn d los rcgtl.rcs seitrcr: t'fdlo -: :r :: i;,i..:r.ilo Rireros v Crls Srl,prc rs,*nx, q itrto .l -. -:,:i:. .iiriil 1 jrrnr ile \rerior dc "1rl S.1ucr,, l : ?.f !r:c,{rio 66 (t) de n,chr 3 Serjtielbrc df 194J :..r],x solx.flrh d. v.cixos en {tl lliL..ro), col])!1iesl1 ! -'. r :r:: Deli Chilrxj trI.Lrrirx,z:(),rrq..olo:pizDr0;|e rrr;: -.::.,::l!:ch; y Bo!()u,clli Lsr,'s rlsis| iorr.s se rg:iri,r.c,n. ., ,,. Lr. . .. "-. _,,":. . ---r? jL:eo dc-(iL'1I
.:Fr
-.iii.r.Le 1l]lccri,in. S.sr -. ..i.r'prduce l:1,.,corlIj1rir,
-\'de-.irLts

r"yr", ''L b loo -,.

l' .t)iLi d.r c,irx(:r,rtz,(1. I rt)1.r. :Ij i|t dr .f.,rro; l t; . ,, ,l;. ,.\ r....

rriLi ,

ctr.lc

t,l:r1r-

.le ]rhtojx li". 2 t\lrir)r, rte gulrr:jrin ,:i..!.,:o, de 1941 lLr ttcgido cit ririofcsco 1'l.,tlc, prrar.r_ -- ,. ejtLicio! d.r :iD: rlc rui. t!.,ri-"1o fidr de cn1Dr:!,

:. . girrLierio

* 27_

Os"ar Salas Cantretts

cn el !llndo "El Sure'., trlr]riei|rd (l{i l i\lriDL trlercanr Ncilr1.Iil I'lLipo le1ttl e! lriltl! Yirjr r "Ei Brloto" cl I ilc OcLubre ric 1915, r cxrgo de ru Conrrrdntc 'lenicntc Co
nel scor'. Hecto| Sleiis Ziliq, ) (Lcl segurldo Con:|rdDte yor srlior. ilumlcrro Clllerrr lrs.t

PePe(liva5'
coustrucci rle u,r alt)illr ccmo meditlr prinordial. por ser ua .i'xridL ne.esirl.ril esllililu3l en I'L pobtxcin

Lr

t)uesto rh s l!,q.lS;i. L LUrrIi{,ipxllld tle QLrilpr:r spori h cnntjtlrrl {le ti.z rllil pcsu:, l' c .r crr,l..ltrLr r!rto i0-' r!cinos se.frlt:r uil pe:rs. cl sri.lo qt l.lltL |rra re:Llizrr la obre lo porhrir el lisri. E.ie pu it! .ilrri clcltLbhs serl'icio! a la pol,lrr:in cle cse sckn'

L, rosiru|rir dc rr rrent. dc concrcto, .n l- I';eridr \lDrirnie l,L,i,q aiomez C:!1!n lSerti ]iort.). ir)r rm lresr'

"lil Brilofo:. I-x corih.Lrrcir .1 uIr-]]s.reL lIodrlo, parr 'por r'..lio dc riorrs de I.r .qorjerlr(l CoirStNorN dr Ii!t3lr1(iicios llLlui..cirles Lr LnLr!l x,rtrr1, i" .n.u]itr bjcr.lN er l C:riirr, T;rr1 li.' 13i1, t' Io rtu .roditiolres higinic.

t)11gir!ic:r:

tfr

prorcrL ilLrii, Llert.u( c{r \',,di1lo C(1'1.,_v

lll

r-l,i Dif.cl.rr|1 s. rr. E.

-28*

-!
Eislard de 'tEI Bellolo"
1946

l:;:::dodes de la Comunq de Quilpu.


!i::. -\lbcrto Nv|rro Oruz. ::'::. \\'eccsho Vid1 IieJes. ::r:r.: Cr1os Srbercse1ui; Galrrrino Riveros; :r:::-.ro Lopz \tenoz, y lcdro GoDzlez, ) - : -. i:rri:1. s,:iror. Joaqrl ldrto i,illo. ..:.:. lrgel Sarcdr. ' :: : : LorI. scr'ior. Bcnjrnr Buos Gonzllrz. - ..r f. f icior crez. --r . ,-:Di.n de Carrbireros srror. Rrdro lItdones

'l
i-

', I. ;o. .. .Fnor. L - C"r,.,r ::::':r. ,:i,r!. seior. Sarucl Slrs.

L.rr'i,,.

le'

Fulrcionqrios Municipales. : r. l,: L lftniciprlidad -*iror. Ilol)crio l'rorcoso. ' ::i,-seiror- Jur ih,,Lrdr. : : r ,j'' Obras. seior. Allu.o Joglrr. '' ,. Inpuesfos y Pt.ttes.- scir. lllel Arete

:::roL y Aduiristrrdor lrl1lrllcro s.or. Hul]lberto Du.

:l Se\'icior seor. .lo; lj,'qundo l-ofez. i P. ' _r:r::, .; r l- _r'o_ ( ll


lluniciprl. seiro. Osrldo
de
Bccrr.

'.;:.:i

: .rl de "

.-.,1 (1.

''lc Uni1i" s!iror'. Grlvario Rir eos. "El lfr:rcurio" seor. r\l.jin.o L bel
O!ini11" sciror, Cxrlos Coricz.

._

29

sar Salo Conlrra

Merino l'emu'r' Cu$, Proco - Presbltero 6eor' Guillemo seiior' Benardo lnspectot Jefe ae Impuestos Intemos iu"". C"*"."r sor' Enriqrie Canpillo seguro obljetorio seol ravier Montero' ^;i;;;;"' ,. i.-";" l;' T f. C '. 6"0r' Joise lvlrrdoner' '"," '^;'^t;,;';;;l. ;" r cia. chlena Je elecrri'idad d" Quirpt

nor. JorP,e AguirrP

Ad,"tt";'"d"J

;. iJ" Sercios ile Agua Poteble

seor

'

Relil

lias. Oiicjl de Reeistro Civil seor' R'en lBquez'

-:30-

SEGUNDA PARTE
l:rorama del Ano tqA
1!irr|ip.rl rlcl pueblo r: el OxriDo Troncal, que l:t lr.",1 Irer con ]l trniit,r rle ychlculos que r . r r:ir1rrllen|te en l, post-g,.lerra. .. rlriili s. ernu.rlra ubirado lr r\rl.)r patie de su . :. irrtriiil|nrLr., rle gr,r p.1rble, sigucr la direccin . :: t rLrchos tecjlrs ye recitrrrr 1os bcncticios dc iln : rri(io DLrrr t rl l)iertu-1111-45.-l1 .onsircci!)'r lLrnlenlo. ] re ot nrrrrrJo iniers por comprar :: .. iitirxr o ioDlo rr.rt inr,crsill. : j :.r-ro 191;.-el valr (lq lrr, tifrrr !L,r l,:: alrerlodoLe; dcl :Lr,,r. rLcrLnz uD prrcb dc t|ejfi peso el r,.ero cua.. lr:ie delucir', quc los suelcs de "J.11 Rclloto" eslar:. r\']lio persons de solvenci:r v con"ctrucciones ,:le : riienJ el precio lel rclro ctl.rdrrLlo rr !r crrrcr, scc.:si c\rrseril'lo, hrg.1 .li-.ri ,ir cl iftrs .tdquisitivo, te: : rl runelrio dc la poblilcja. urorrccs ,qlr progreso local, rir rD urr rilnro lento J .rol.{ril. l,rr t)rodrrios dc "tr1 Ilelloto', pcdeos rtrstrcar los vi- r .!J rroriii.o: crL1d,.,s, que gfr:n de nrreci(lo prestigio . lil prjr. :, nlenos escllr, prodrrce veLdLrm.l, r:elcrlcs, lela:, '. Uiedrrs de rlrterrli prri: ronrlrrr.ids, v0uos y la idrs-

::.:

r::oli. an los r.lcLirntos lcalcs sf obicf\'x nx nlarfh8, lctr, :..:lrn lcrrill triifir.Ll,rd's, lltrr e ell plxtrtiots

sn
qrrc

i.

::lv,ndo

lor Iexl:oes dben crlirrr a tienlr !or

-'.

u li rr' "

..

r:'-

1rs

chcs de

ur nrlinirlrrl

dc vLllas.

31

Oscr

Salat Coltat

,,," ",::;,tT,"i":1il *,,


0,"*.'"i"'"""'.

;iFi"h1H:J#:liti::;
"'.":;;lii "''"0"..,0r,,*..,,"

k.

rr;ii;;il.m llil;*: +i**ii ;


fr"::#ril1;lilYi;';'fi"11{f
j1n
ji,l, jll$1, f F CC'voextsw"

""' iio::"

l1l

ifiil]fl
li

jlj":# ;:r":;'ln:r *"ru'::*


J"J

il',

*$l;

""'"',i':::;:;lll"*'::',.:'::
la Sst*cin de lo" L" acr',rLidyl

"[';.:]fl:'i";i
"1

ff*;n::Hlllil"Jl'.1iTJ*.;""::,.1",*l';iiililf tinra tpiernrru s'su'. d R"rn ,le


rtrbineros;
ver

I "::;.i" r^r{ono, *h f"^i '"lll"'jl'i ,"rroin )rer"crt' v 'l l Cssa d }l'eposc ot '" "'-'

torio

en el , r tro deL Pu' ulo

lnf:r.]ril ro' l' r" l-r E ri- d

- .c encu-rrr

ubi.dr

o-'"1"'-1"T":1.',1:'lil;l''"i',-l @^r. brrn,ro Lb ri,.,x I-" 'r1_],,"" -,'' il"r,"i" .o. "i'u: d. 1" s n' n'

pobrrc:r'

u"

u'

n,yi,'.id '.t's

t"'". "" . i.'".^,:+ ,, r't' i'il' e,,1 pr.r"',, " Li.., :',;e,i"ii",,," __,,,i" ". r '""- ri'.".",..,_;",r", 1\in i;^',n ""',',": '" i,""+ r;:J"" " "" ;; '"""'" i',',' I","",ilil ;t' -': ' ,, " ;"1 1 '. "."j, .. .,nrlue ciert "1;";"i; ' |florroaL *,,',.;l"J'"l. =r."n'^u",,,,n.", 'oi r""ii'i,"i "-,1 ," iil

;:

;l'" i"'""' :." ";::,: :i"il:;:',"1 '" ;"1 l"l;;l"i: l: :";',ltl":'" aPact Si:,.n*: li;'"" el rerdor r*les;
.:";:,T:;'*;'l

iri

llistotia d "El

B\\toj'

: .:s uvLsr el dulce y espunrante de les chiches; el : de los vinos; J li hospiirlidd gensrosa de los
:.

;--

'

:re er]l1oso vrile, pririlcsiedo por l nturaleza, ::,"ce cl criilic'tivo de "El Cliloi CLilcno'/. : i:yorlr dc los progresos atcrnzitos se d.ben elr l cr :r los //afuerjrros/;, qiie eljgierolr cl pucblo prl! cone :i.,ioresc:rs viviendirs animndo el pisjt, t- <,omo cl hrgrr ::rj la salud de los myos, o de sol&z en l&s hor,. libres y
en pleno sjglo vei-

"lmpesios que silbn lrenLicemeute o cntoDrD lL crrcin r::1 ferrrdos e sus rado3, rvivrndo cl cab:rllo, o l yufte de ::,:i:, que a paso lerdo va rumixndo J da vz er culndo rl rrlzo 4P I .-t:v. ilmpesinos con su6 rosiros torledos por ls cuici's 1tc nu '- :i.Llcnie, mirsn illdilerenles 1os progrcsos de l'! rivilizcir' ::rinan hcindole cicxrmuzes l rerodirtmilmo, que $celere .r:jlsacioncs del corazr y cortl l ristenci de l !ide, Cmpesinos que observr con .ierto tenlor', como "io vE e3:-'::::ndo la pz ronrntic de los campos, con l aLscnci de hirJtno in:tinal {le primrl-er. -.,ii-"os y ruiseoes, en su iEl '-t .t1.I'ero l -1",r" d" ts'lo ; ,r,o .4bo : " Lio de 'l_ .r""t",.." . ...J ur d"t sor" v p,. r ,ri.,rp ,,'., El r,. ;or d:-

::, otr cu&rel veDlos a "El Belloto", . : .(rdose erin p1 r.la .L', d sr' in.

:: ie ChilJ'. "1 L ir,, i"mro r,L l"jrn, , rrr;r . '- 'r.lid' 'r' i iro-'F' r v ero(en 'n i^, r,1"1r'orl.or:r_ unr ''on _u' ^J.: t,rr.'J" ur en los progr,-.s d' i, pr"sin,ir t uor _r'd".lcl ,r5.- . 0.."50*", e,tj:''

l:alss

ontera^

'nr (en3o E(onmi(o General (DGt,iro El S-uce)'


Ijn
e1 xaro 111+il

rtisiir,

lS: clsrs'

Alio el Ylgo . 111 ll Seuce . ... l;0 121 Lo G[lboL . Prveutorio ' ll
Belloio.

C"n-o pr.cL -edo el do o4l' \Iuj.r3. fI,brs


101

1;rl 11t
I

lil

...... .

2xr

:t,i
rr

I' t1l irLitlrli{'s 1109' lorrirt visible el E;1os irltiLo,: o l,i LrrLr':r li.lo 'n ;o r'' !., r':ri "'

..PATRIA

ORDEN"

(arabneros d Chile Retn do Corobineoa de "El Felloto"'


.h 193E, 1l 1i.10, ltr uil:l pr0li ^Dril llcrnrdcz, cr d Clir1o'1'rorcl )' ile lfl s,.cri l)eliina dc
Sc

inrus'rr

i.

deslinde con
Sc

caro dcl ilrimrr rctrit, el c:rho l' s'or' Hu Itirlclr So'c 0or tres crlltbinoro:r' Icilncntc se cncn-'lrlr& ! 'r:rrga 4ei Iletih el cbo l' Belarmiuo Cisten:l.' se.:rj1ddo p!l-lqs calririrreros; Pedro L g,'. d"' .FFri: dep i de d lx s bc mrsa y

el rolue|to.

hiro

"nf""..ft"

ilislara

de

"El

BeUota"

que comsnd l Cpitn de CaraLineroi ierror. Pedro

llar-

- i , (tr.

ljL mencionLdo refn tiee & su cugo un exicnso raclio cte ser los fundo"q dc los he.dorcs, v Ir vigilcir d. , : irl.i en su laclo Nortr y Sur. Los hbitLntes cn su miyorfu soIl rsrii.Liltorer, iorlLrstrilEi, : .:.dos, emplerdos I' gente st]lrcill{. eio. etc. Ln poblcin ve en ,:recierle dcs:rrollor rsio DrirDo LL0c ::enientc rument$ ls rlur dotcir rl cxr'bh.ros eu .l RG prrx que lo! modores !e sieDin sr$rrcs de sLrs fidrs e ir-:::i!, especi1lmente durate l n.,che, .vii.1do rna rhn-.crr . :nrores y sobres,rltos, y no vrly ocurrr cLrxlqLrier rL,r. q c .: ie sus realer en el pucbLo, un:1 b:r(la orgrrjiztd rlc l) idohros, ilio: ni ]ey, , los lres defensores ilc h propierld lrir.rilr J dcl :r] pl,lico, con quc solo cuerir,'/EI Belloir'/, tur-irre que er-po:!: rntc ura luerzr rupcior \ furda los lnuy lcjos l h.rccr csi hiptoris. Lr,1 !i.jo r.. ';r dice: "llr muesa bast un l,otl//, Y |qr:ri lo ien.mi]si El sleo a mrLno armad!, cntr l&s personis t propi.dr pri:r:, .ie.tnado el mrs de Octubre del o 19j19 j1 lrs silte de l.r :::l.J escajilL diinci dcl propio RetNJ cn uD glrc ilc rLudlcix ; : iemeidd silr lnitc. Dl srlteo feciudo las scis clc l trrde en {l ,ilrr l9l0 e iuiode lo: alrcdcdorcr, y poslr;one]lie, u serir d. iitrxii ! los psrjero en cl momento dc brjrsc dc is gndlll1s, y .onrua presecia dc suj':os sospe.rhoso de L pcor caiadri-

"Et Bltoo" condene jemejrDtes hechoi, l. clrrlx por nn ,!:i y sentidn nacsidrd. Por intcruedio de $ "\:idr Hist'ica", '-cits drl seiror. Director dol Cuctpo de Crrabjrlcro!.le Chile -:ral don Ddunrdo Xl1donxdo, se sirv accedcr, o que se u:::rtado la dotaci de Crabineros cn el Retn de ".lI1 Belloto.

^35-

scar Salas ( onlr!

Es(uela lrlixta t{9 f06 - de "El Belloto". F".1"J. el Ls primera cos de diez
15

e lYarzo de rso9.
l.r proliedd del eei,or.

escuel:1 funcjon en

uro Cxnrlcs, cn cl Cxini)o li\oc1: oy .r !!nol. Jos uD, L* mor-rlcul erc de circuenlfl lu4DosJ y 3sisll r,

I El"r' F s lin , l" 'o:1" L'l o: r",o'i' Ar x tip-or l. -"o.. r F:r \"r, 'I'ere d seor. Fernndez Iunoz; scora. D;ter Ber;osi
Ptin"r,l li'^'or
ro de Solo y,"'!ioriiI. Rosa DuqLrc. I!1 prlcsrAdo cttal es siguiente: Ilirectcra seorifa. Ener VrLdillo Gr,rloy; prolcsolas orr. Dolores vd. dc Cull1ri seiloritas: Carclins Ilrislh v Ai
Aspillngr.

escolres.

dr Julio de i9.12, este esieblecidento lu de .11.F. lo- Lq, :o i,p', , \. ;J0 L f"cl,3 l. d" .\c ito 1942. se lev a cxtegorj de 2, clas. Dn el hilo 19:17 le rsi ci r:hses r. rle 40 |1nos: scturinrenle (Ao 1s45.J s e; cscolares. In b ciiuali.hrl tieD en lornscin urla bib escolar, prcticr de deportrs, ropero infdrtil y utla pcque derris literaris, integr,dr por los allrn1nos.
Eastp
:'15

el

pstuma de lx seos. Ani Iale x{ixtr N'106. ric "El qc consiiti en un& 1^liosg co este obsequio, fu frrorecide "-r p'" n Lr. :r r '' r" rlpli jtir tl1^,' , -,:$rirr. dp cjnieDtos o bordldos v .ostors de vrdder utjlidcd prc t lis nrdrcs que lo desee, pueden haccr uso cle ell en el e blecinieto, e cst$ forli, llens! un doble coqetido, La

l,n Logia ";tnnecer'/


cxridrd,
eD memori

de

prelso, acord douruc

de

i1c

zrat (Q.ll.P,D). L

escuell

-;

36

Ilistarid

d,e

"

tll

ittt..,t.l'

e de l mqLrinr se leclu el 8 dc Sepiiembre de 1945 e las 16 holas, y di lLrgar a un sjgnilicntivo clo; e represenhclr le la Logi,:. lizo uso rlc lL rrlabrr el seor. Luis Fuentcs. I.a dilcctor dcl rslrL,lecinicrio sr:,iorihr. Dster \'dillo Go. Joy, en s,"ntid:rs lr:Lses tgrrdcci el ragnfiico obsoquio.

(enlro de Padr$ y Anigos de la Esctela e f06 de "El Belloto".


L primeLr irsiituOin se denomir "Comiic Delcns Llcl NiEl primer Dircrk)rio lLr cl sisuierlt!r I'residente IIonorLrio; ..or. Crlo3 Ronero Prcsideriie lcctivo: sciror, Arnrsrdo Corlirez \]c-Prcsidertc: seitor. .lnris AL r'2. Secfttxri:Li seo tr.

Ros! Iluqre. Tesocro: senor. Enriqc Donoso. Directorei se.i cs. Yice} ie d.ll Clitrx;,luf Olirrcs; ltobcrto Roddgucz j Ruii'ro a.Juez:(tj Rrl:el,lguilrr; l,autrc \:{iri Osr'ido Olgulj Luis )iolina; y Errnre Itmr. ljiinn!ii lI,, dell Chir!; CrDren iie lto .rJj y "rirt. d Ahu1d:r. Di,:1ofes Ilonororiost sorcsr r\lbrrti \avrrro Cruz; t'i1rlos Srbercasenuri; \eDceslo Vidal;
I

1{orero Telleii .{llonro Rcvu.o; Fiijas B.lrrosj Ahj:Lri.lro I.uLct; ,lorec R(icli;Euscnio llutrreri Alcjndro Pren:let3 y Teniente sc-loi. Ililio Sriis. seiror:r. Isrilir Ibirez de V idll y scoriir.

llrtr . Valciia El primr d{:s\yuo


.\bril dc

ljrrtre los prilll.]os nrLigc! ,:l!l 'rConit Delesa dl Niilo" :igulur lor Rot*rios; dc eJlos poderaos rcord e los sciloes: Julio l)oggerlleiler; Joge B,ock; ; Ioll: Hld, S dcstrc por su libor c1 scor, Enrique Donoso, que Do
rDliri esirierzo p$rL ascgurff el dcsryuno escolr, En los anos 193E y i910 el desayuno fu cooieedo por
c1

scolrLl tLlro lugar rjl Domingo 198, J. di ll1otivo tr Lrr siglificatire fiest.

de

A:car Solas Cantretas

"Comit" y l "t-etro de ?atlres y Amigos", qu reciu se estabL orsrrizlrrlo. Po:teriornie !e pi.li ryudx 3 l{t <JLrt1 de ALrxilio D.,i I r de QLrilpur.

Direcloio qo

1945.

liirllDo: Honorio.-. senores: ,\lbcrio Nnvrro CLuzr JLrlio Doggersrilr:rr.I1,rs. H.ocli luis Al!rcz; ,Ur (le J' Ilegidores de le I IIur,iri,'t diLl dc (luibu. I'residcrrtc, s.iLo). Cx os nomero. \icc- l'r,si,l,,!t.: si,orit!. isler \ir(liilo Godoy. S.reL,r: seor. Dol,irr; GLrill: vd. d. Cuell!. lelorero: deor. I.uis .r' u.F, A-o: ,. r I".o : .- ir '. ' | .. \\ r seiors: Llsr dr (lrrr|grol,r; lIrrs:iri11 dL: P{rreir y llerc.,:les de Dirxmj,r'. sciron!: ir'rlos RoDri llio Qir+rr,lo, y \'lrnuel
P1za"

trur noia (hlena. "Preverfoi? lnfcntil Genecl Luis F. Biebq A"


de "EI Belloto". luniho rl io 1931, en 1l h,rct,is 'La Cruz lioii Chiirr" er 'El tsclloio
"Casn de Sr.lu.i",
dc

ticrra qne conpr pirfl. destirtrlo s

Colococin de 1< Pimec Piedrq. .i rpc , !i 2L " N !r nrr, J l.-':;. r" Uulr ' 1:llplrrjo .lel 2l dc NoviLrmLre dii.:
"Pocrg veces nos
1r:1 rocxrlo

de

ler u:r ceremor:i t{n hcmosa. fier. un c.pfitu larcral erlre ''eftigos y dcsfonocirlfs, euuo hurniitles I' poderosos, erl.e rio.j "y arci;l1os, \u ca "El Belloro" ha te o la irv$sin de ayer.
"liei clurnrc iodo ol did r,!
1

jIstoria

d.

"El

Bellof.i)

Il,in

1ltr1o. sroL. CiLi.1. d.]n llrr'(lo ilinLfert. InrcrlirtrmeDt. la li \Irrj!1N tl)rr l Iljrnrn Ncionl rientrrs cl p,LLelll de llr -r'!,i r'i ;r1|r lerimenle. IIizo nso dc h t,:ilab el Prsillrr0 riLl Oori1(j Proliciil de ll1 Clnz noj,:1. {iLil -<eor. .nolLiiJilo eplr'.r, rlosindo h oo|rir'ciin, (L,1 ,e,ior. \1rLel lirz I ufrzrlidx. \:ic.- l'resi.hte rb li t,slitrcjr; (lel C&pitill rl," I rs:ltl sl]rior. -U!tii,s 1.of.7, \' thl'lit. Cororcl ]]o.tor -.e-

rl

B(lijo lr plirLer.r piedra dc LL (Cr rle Sr lrd,, el Clrpc. lx ,\r1r1r Pbro. seir. lui. Frrnar.lois, y a"v',rdadc, por

l,u,:Lx rle

r0r. {lrlo. C'tillr) di Lerir!i rirsrgLrnh ,l rtr rtr..e Atir lr':irtrrlo co tllotiro .:lr h ccfe]ir,,nix. ,\ cothuftcin hi z Lo rii 1,, prl,lri Lrl s.r'rrlr. lur{'lio \1,rril11, .l 1rl "CrLrz Roj

or.

,lLrlio

lil

tiel,(l.

,\ ]nCioilir -.c cie(tu un grl bxu.letrj los p,)sirs liizo uso Lle lr p br[l l Gflrxt srrrir \';ctor.iisuero,r; lL srriori1i. Zuill,1 -U:rr:ilir rirdrLrl r:r hermoi poesir, crrndo 1 Lri!;istx.ir el sFior. liniqo(' R.jo cr Lrr Lrill.r!lc dicnrso

hiLor.

" rmJ

r.'

il.,rer!] ".er. BlLohcj del Cdle. c ,ltc clel Apostrdcro N1a1 :i.x Jiris n.,roLr:r liolir,'r dcl Intfd.nic (le l Provinci den En-,ilirno Cost!r Felli (lc dou Olrlos \':r lli,rer, y orros.

l.li sigri. ri: rl . jri. el Pre!id(rrle e 1:r ilrl)iLblirr:11.1 llj!i:tro Cl irirnrr rlr Eriqrie Brlrllrced; rlel lii'ri1rr (1. -\1.ir.r d. {lrrlo".Fto{lcrIde1 llii:tro.lc Guctm
Et{usas." Sf teleror

Proqtqmq Desqrellcdo
1."- E]eL.icioi (lc lis Ro]' Scols. :.LPertid de b'isquelb!1 :i,1r(] ,i.)s erxrs de li Escucl rlc lfecnicos (le l* r\rrd3. il.L 'Cft, Roj Chjlx{" -rcr.icios de ginsi por las soci:r-de h' : o- Ejercjcios de pirxdero po! nI scccin de subolicileB del R-

-3S*

0sai Slat Conlreas gimiento Coraceros. 5." Ejercicios de picxdero por una delegacir de Cdr1bieos de Llrxche. 6.- Gimnasi fiica po una comprla del Rfgimicnlo Infantra N.'2. lf&jpo, , ls rdcnes dei Tenierlc 1.' seerr, Luir Serey.

Hrbieo. r..nq,la.

.Lu,'.1:r

r"

r.

El Preventorio
prnrcipal deslird con el Camino Tronc&], eD su Prc1:entoio tiene gEbAdo: frontis Infntil Genel Luis F. Brie-

Lr crlrad:

puerts de seri.io sc encuenl en su parle iateral, y una tlrh idicr el cmio. [, ].. r.h + .-, o F li ios ' r,riJo. "r,,r'c lo mrge.tad de sru.s y rrbolerlis; jnt(jriornrerte se desrLrolli un hbor silencios,L, iJregrl, llcn$ de Dlriotisro, coi.ibuycndo Ia salvcin .le l.i ruz, y ibraDdo 1 grandcz dc l ptria e el
Cien niitrs o niitos cLc gozn de splodidrs vaeaciones, btrjo Ia proteccin tle 1a "Cruz l?,oja C|iler", pars levante rueyns generaciores, sarrr y optiinistas, qu lucL.r por'la e:iistenci con f y sltur de lil, t' ro fonarn en la legiD de los hombrcs y mnjecs, qu riren xn)ugdos pr afecciores contrlds,s cn uD nicz sin vcrciones, tr:nscurridL ntre ls cua. lro pilrpd - ue ur p Lz. m v"r, ilrda, .or' ,lirnFr r' , ir. :uddFcuade y spirando el rire viciado de lss ciuddes, por faita de
recursosr o de une institucin que le hubiera teDdido a tieDrpo l mano geaeroea, como t&bl de salvacin,

ba

4." Lx

l l

* 40*

Hstotia de ,tEI tcltotot'

y calzado et\ buen estdo, evitldo en ete fo; ulr desmbolao oerosn r l,s p:ldr-. Ll tr.1rmi"r ,o qu, r-. iben, es J" l, rupjor qr,- ucch eris_ . 1,r, sp lec cLid.r con v,rl d"ro .-;i.o. v ". .o-.unlrsl- 1ar,ro que, algulos nirios cn al mornento de rcgLes"" f" ;; pueden reprimir ls lsrjms. " lis "i,,,1".i, J otros lrrs sesibres y Uana_ mele se_ :ljan llorado del bs,zo le sus padr.es- pero el caso que c'L "l P-. rto n \ ir . ,rc, \1,.r, otro c.rtcr,,r ,1. ."r,,4:*;.;;; ^rpcr. t,r.ro. "n.io.o- Ll" r"r ov,,r. ,I ox,"no .1" Ios t. rtnon"s. v,in'i ir.o,,,.o", xi.r" unn in"r-.,o, ,..."rq.._ 1':'i,n. . ,u rtc t,r'to j, r, r , J ... I. r "lln. ncr,.r uF 1," f" ,u, ,0, c,L el astahlecinjento, y de preferenc,i e los c,lonritoios_ conetlomucir;r rlDegacin; los cstigo.! corpor,riles o r conoccnr en clurbio gozln de rllenciones que muchas veces esc!*;n en hateles dc calidnd Desde la fud1cin del erteblecimienio ro s reqisrre in_ si, r"ioe"rc.a.; e,.,.,)o r...r.tcre,."1 d" ir,"i,ri e lt,r,.a

Vqcaciones en el prevenloio, _ Prvio e\dD,"n u,'di^,. -" ets,n .i"n nii,oE dF IbF ,Jif"re, reb L.Lpl1s Pr:-n"i d. \rtt,r.jso y \.ir," d,l ILr, r1.." j."e.ir1x tonilj"t "l o"snism, "r, el ", rp,. ferni,. ,lo i(I; 1",r"a", cambi:t de Lo, pero est, vez de cicn xiirii,as. que "" se encuetran cn I'rs 1..nr"" corrdiciones de tos nios nieiomeia m"n,io, 1do-. l:n I -4c..i, nirrgrh es..."r J.oc r,,.,, "r,le"mc_ d"des q r t,rFdan ,on.,rnin r n s co,1t r.F Llegando estblecirnet.,, se les soruete a un poliio aseo corporal; .al lis prendas de vesti dcl e""o1.rr se limpian 'y "r "1.o r."-Jriu, y s" ..l"po. , .., lJnrrio. csprrir_ :rr"ekn Js,nor su nrnc I.r. !'ruz Roj l"s fx itir rLp, .lc ., pj.,,,._ dxd: cunl" pl Fs"ol. r r.g"Fs. r sr bog.r pgr .o,, t^ r.rpLrr

r,* bto.- oc, ... , . F .. . Estr! irlspe0trs Llesempe:n un, funcj dc rrutlres, sc e\ige voccjn y

-11 *

Oscar Salas

antreas

v si cl tligrslico 10 e\i, ndico s, Quilpn o \:il]:r l cioni:ilio d los l'rs, o doL'de es frallrL'lt1o pro,tlrilrLrtc^lc]nrD, 1!r cl iteLio del Prelrriotio fnciolu rLnN E'ullel'i fisc], lR nrimero 1;2 I)ire'torrL cs lL scrlora; Elb{ lle'trl (lc ltivelr, . prolesorl h scrloriir' l!1ilir (]cl O'rriir eir enx toritrll los cicn escohLes prrileLr Yrrlr.:1r cn crrllqui"r orx tlr1 ''rro sin pei(ler o xtr|1sr |)s etLrdios Loi l)orlnilorio! sn rn! plios, rruy bien vcr1ii11t1.;, I los 3vr) .1)lrre! pL:r!tr I lrs crDitl]s que se cncuelrtrxr elinrrhs er rrnl']oi h']or, forn' un rnrhr prq(lizo rl c.tltro ccrl tis|s ti:erd: qIe blilhn v urr lirti'z; tn Irrlji, (1rc rEi:i1Lta 1 1im'r'rr ririj Ll 1'l'\1,,!iorio rutlnt] cn fL corLnrrt.rL,L' cor.r.ior d(' in1'l rLoi cr los rr-.es rle lerrro ls iis alr,rerzr l it: lilc 1rj') |r sorrbr dc rllrs, grl1illll. P';rglr' Lr sl'r tie tspcctcLrlor es .sp.io:l1' t1e lincrs sobria; v ellqrtes, ':st1! qLrjl);tLlo dc ce rororor Ir crn:tr ilcl olrcr'ldor cs de coricltto contl'l1 incenio. y rrurc 1.r: coLliiore de resl r"to. l,i []\rz Roil. ,l(relrdo rlnplirr los l)eli0ios hirt doD(h ser posiL,Le,i I:rs rLsolrs de escr.sos rec'r|srx, h! jiiir|!do c cl Prr:venoio urrli serciD qu. se'dennirri 'Hrcrr -\lrLternrlr, ilestlrraclo r hs rr,lms rxr t{rrglrn rrri rcir r10irlo, r' lor
(lrr]f;iiui(is, rescriciirr mdi.r r,eeiit.rI srriir r,1 caLlpo sorr seis r)L d'r11rLre i (lirt)ott i'tJ, e ro.hs prr slis !$dre:, t' (1ll I'rrjr(lirrer {i! ju,rto liuerrr I sLr hijo por I|r rccrearin )'

'l

E! rr pxttc lrturrl (hl riilcio n' hll, lnrnrrriilo L:D' hcr$s.i piscinr, plI.i prclticrr el (Lportr rl |r nrt:Lr'il'rr, pcr utr v,rlor (le o.trcrt] rljl |.so:. riirj .ru. d.i.rril], rirtl.lrriill 11l1'-

.lrr.r"

1. .,-

"El Bdlota"

rr ,..ri i ii ,., .. ,|1,, . . "t, ,l r. ,, en cl raicotir,. RetlneDic c! l]na crccl, conmo_ :'e;,lr:.]"a"
o

',1,,","1P. ;, " ;, 'i: i :l 1;' t.:l ".,; ':I " :r p irv,,o" r"J, ' \i. ,.,.n.,,.,i .. l"
nn

10: iunumeriltes csos hurarritarios crc realiza Ia ^ :ntre Oruz Roja Chil""ni, r,l)f tlcsrcrse, el ae Llrr .ia;ir que se ,:rc|ntr3 bjo l prrteccir t: lr h,ii,"t

l o l.

,.,,,D-",-:l::,

l"

Ir.. I ino r".rr


.

l:",,''1i.,'l

'. ''", -^,. ,1",i '"I."r

,.,- J .. fl.l.,l -o'1e tcl,:fLtrn or scrvrcio

ngur p ".,",;"."" rs p..:Lls .r., ra....r.. er. ,i,."" , ., ro'.,f

".**

r),oc .r,-. tJ:r4o. o . . , . r.. . . , : n .ro p 11,,.r",.,, zo, (oL rsmiltdur, qLre |,. rlec3sr.io rlcsi!tertar par.r rvitrr irl. 'on,s r, ,., p:et ,."..o ....,,..."..,,. , rrl , oi . : o .1,", .- . c,iL,: ".".o r. :r1 ; I tnr dLi :
n",t

;;;ilil"il;il,Hlil":;Xlili;,lJ,lii li; F,..

li

,, ".-

.. , , . ,
o

.\/Lu.'rn !, 1. jj.,,.. r;,,r,1..r r.. ,", ,,, .;" zos y poder t;rrsrci!rtD, sc iiere el peNurl _f" i".li;p.,r.;i,i;,

,:"::

lDF i .,, .l n r.Jo.. 1,,,-... ,""''l',..," rr co. i4"J. ,l:F... " ,. Dj., , .-. p."_ l: sciorirr. t,ieri:, BenaridesJ poscc rftuto rte e,lr:::"'. "' 18 riros tlc c, co| serricis. Fi P-\?. or', r,. fr rF..".. "\i.r, . pr n . ,,so., .! !. .... .,r_ o, I j iJl"t -..,,,:, .,,i." ., i nr. .. Je :,r

ll","t .'I

:rr, o .r , .- J b. -

r .t .r ar,'r 'J',..

lo,'\.... r."," \.,,, ;;i,


_ 4_

.-

",,,r

Osar Solas Cantreras

cuitro inspectoras; un cosfnre; ccnolrj yndcntl dccociner emplerds p&t: I 3ier.in .lc n'es.' ,v serlicio tle m' noi irrdiero y mozo.
como ser:

Ircsidcrte del Conit Central d I& Crz R{,i Clbilenr es el seror, Romilio Burgos, rcrurl lllistro, de la I'lxrnra Co1e SuAdrninistrtor,\il-honocm drl i/l'rcventorio Infxntil Gcrerl Brn:b de Il Bellotr'1; J I'reiidftl Prorln(i1 de l Cruz Rojr, cs rl alhuistN y t)resligio:o rbogrtlo porlcno scor. lhm.

h CLuz llojt lrhilena el seor. Luis.\. llrujillo Rio"". Por acuerlo de 1 Dirccii\'a dc h Cruz Roj& Uhilera, er lo sucesivo el I'revcnt(irio Irlntll llc.'r ci nombre del Geeml Ilricbr, !r\rr pcrpeluxr h nlemoril1 dc este ilusirc ]]lilit.r, qre spo de l,r frreA disciplir, y dc l esl(icsir de LL guerr, y no lu birc, prr ser r liclnbro actilo dc l Crruz R.i a'hilc:r, -r'udrndo rl priilno co1! 1a prLbrr c1idr, mitis,urrlo dolorFs er el leho rlel cnlcrmo, y poricnrlo l su rL(lltrr. Il cienci.t
A.lLi de Secrttio Pmlincil de
mdlca.

brrto }folina

Luco.

escultor scor. rclxxndc Tlirr', hbora un busiD del General Brieb.i, que ocLrpr un sitil de hoor en los j,rdiDcs rlel Preverrtorio.
Lr llbo del Pre'Fni.,rio Ifl]niil cluc n1ltiene 1r {-rL;z Rc,jr ChilrirL cr "11 Rcll,rro", c co,ocidrr por lrx irartres '' lrmi1, c inrdvlrrlid.i tra l li.ues de los escolres qur qlre siemltc lesci! li sucr|c ll: m)orl de los conriutLrdrno".. va cl rlstino rr hs sr'rirdr:s obhr o cDit,r'rsrs. Debido r! h geijlzr d.l tdrlii.ti.(l,lr r\tl-horrrrt,n y Prd.e Espiiturt del Preventorio seior. Hu beo ]Iolina Luco

ljl

-11 -"

fI-.|ia it. .',UI


.os

Itlato

::i.ir sjle\ri<i, llrr (l( rtrcsrri,, ! rr],,rrciill,ielo y Fin ]lis osl,uir.ijrcs, qllr.ij.os rl$i..r:f en r!irs prigrrs ur
,r'er dltsirnr, rmpendjrll pu, u,, n,.,,o tt{r irobtcs .iutdanos :rc eieci,irmctc hircr "pxt1ix,,; rersorrrtiitrrtes can l.r.t0ni o ,dJ.."."..... .^ lr...o ..,j,r.i .,..-i .i, t.-F,,.

ftr r,oibl, r,.rrr.r to! ,liir.i)s dep]It ienros ](lxrccr ! drrirlLr ;u tuncionrnrionj,o. Di B of., pr,.le furrirse otgu.oso de 1)onrer (!r srrS ti.rl.rs un l,r,lEjliorio tlrt.'rriit, qrre in" idirri no1qui.r p1h rtel o n. CorrtrLlind,r tr ro,rnx de t11 UrLrir lr"ojr Ctiilen, eD iu

. \r r" ::rribucions de nhsulll cspeeie, sto lo I jrcrsi. siisfr_ est)iriiul ,1.1 d.ber crrlDti(to: ,r,tfc.rdos ta fiLrs,,t,i de nst0,.J prcguntndose n su|,.Il.i| ierr.Dltr clxrn : vnia? ]. iris bleve rrectiicin, se rcsfo]r(t.li1 Ounto l si nisuro. a-x vid11 dLlri fci1s 11r sopio.,. k nLat.rix jjrerNc r1uIt1:rr, pc: jrnto r su dma re ll"rr 1r recourpeusr cteirL,i.le h,r boc: ,- obrll'S relljz.,ds, qrLc .on r:ato ter fo, d.siics y .l!,sYcto, r':-rblr.)D I' cultir':|on en rirlr, r, uIr,lo vu,!slros Io bres dcrrezc:rn de h tz (te la iierrr. dejrr.cis cu pcr.rtrrntrle rcruerdo !s,r.lo 0ji:r irr!oi,:,!r cosechr r 1,. gn.r.rci.|rs futurs. (lub de oepote Bellusa( .le ,,El Belloto,,.
-\i)rcv;{tn u i,:"n.. lL., . Des.indo d1r r corocr Ir l,tr,r tporiir, de ,,El Bcll.,to,,, .l '...t,:, .t \ " i. t.. r.(",lLJ DJ .o J"ll ,t,,. ..r,,.l.i/Jrrr '! . :, er:Iosl.iiD rlel Chrb 1ri q,r. con i ir) rcieno riir.i,t.. ' Ei:l_(te Oct b!0 rle J9;9, 1.r,rjrin.)s tos ,lcporl.isi,rs s.r.tor.r: 1f"', '' .r'.\r ,r D,'i",.... j | ,l I.i A .., O. . .11 I I : \|,:.r rc r'c. I rt j r, :d } t.,,r I.lL Ru.,L,
B.llLrsil0: sisiirica,-

ro

Beltt! ,i,;-

Srrc_

ttrb._

-<4J l:

Osco,r SaI4s Conlrera|

plzx se clcle un doncin d. h scorit ErL':irscin \alcilcir ltodrieuez: y liene un superlicie de 2 5t10 1.iros

Li

In<uquqcin Y Bendicin de la Plozq de Juegos Inlqntiles BelluEqc' se clcctr/ cl 1E d. ScPiicntrrc de 1945 y di L1gr un

lucido cto ptdtico. A I']l 11 hor$ el presbltro sco Jos l-usier r:!1 presen.ir .le ]os ptdnos, procedi bendecir la ]132 le Juceos trln,iiles; desol]ndose coDlinullcin el siguientc

Prog:r':

2'. Dl Preiidcnt .del ClL tlc DepoIies BclhrsrLc; seor' Dulio Cxrvrjxl \irl{xr(ir n rln improviscin, ate esaltar el significalo sociil :le es',4 plz. iril{ntil, v l* dechn entrsnrh al ucblo. q. O:rrLcirn po li ]i-r.li 106. 4'. .{locucin pxlitic. por el scor. Oscr Srhs (,orlL,I{itxsr ctr r'pr{iscntaci de |L Jurr c \'.i,,os ch liL B.lLrio (-srrrci') 5' Pnrs i pDr lx lLlma leorijni \L)iei|(r3 rlc lr l'l:cuelr 106 6' Poesls patriiict por cl Llrrrro lt,rtrlj{o Gzilcz le 1 lilcLrrh 106' 7"' loesr por 1 rhrr Lroill,1,r ]lorxl!.' S". U|to Por l llscu"4x 9" Dissciiori cLIrto rror lir Direrrrr l' l l'licu'l:i 1li6 tir "fil Bcllro" "llcl)orpo ci tr. l-sLcr 1',;lilLr Go.l!y" lL'. Yrr1nrulh 'rlrccido rivo lltlll;c', l rrprrl'J d. golo:ir s r 10; cs'olLrcs 11" l''trli' Bliu;'ic"' i:lo de bsru.rLol, orgrniz.Ltlo or el "ChrLr de Ilel)orl's

"l

1'. Cci Nrcionl por los rhrtos de la ]]scuel 106 de Bclloto':, ieniras se izaLra l.rltimete el po,belln Nacional

M<rdinqs Y Pddrinos de la Piqzcr de Juegos lnlcntiles Bellusoc de "EI Bellotor' Seriorits: Clorind VrLleci' v Ester Vrdillo' Scorn3: Itosa
vt1,r. rle C.rllrLtlo,

Is.L..l de Pizrrro, It"13 dc LlecL, u'os:r de Iio-

.lE

-:

-=-_
fistoiia dc',Et Belloto"
disuz, y An Slsovir de Guzm.n. Seirorcsi Ped|o Plzr,rro; Crrlos Gruhne;Oscrr S.Lhs Clonf.erllsj ldLrrdo Rodrisuez; pedro Goizilcz; Herirencgildo l,lalh; Crlos Ronero; yicentc detta Chir,; Benito Lbairo y Bcnjanr MrrtiDez.

Al fill&lizar est Dtrcvista, su pesidenie seiLor,. Dulir Crv_ jei nos )o dijo helnos creido oportno prosrtrt! por jte//Histori la uedio de dc Ei ileiloto//, Llll resLrmn tle t:r lbor tesoner de ruestro club, prximo a cumpljr siere 3c,s .lc vict deporl,ivJ durte este lapso heuos teljdo quc venrd. ujra scrje de v:rllas propias e el comiczo dc tod orErnizrci: cort! nu^;, rl 5.jof. ( rv j. CrpCu- tr ri,h .., ,,r - r. .n..irrc.ires anlcga a ie del hoDbreJ ecesit qnc ei ticmpc vcner elr su 1i\i.:o, l: m ,r.rp. .\T, .r,:x J- p" " . ., .,", ,". - r" cre os por cierto hber llgrdo Lol' a u])a cnrnbre, por. cl |etlro de eniresrr Lrnr plcz:L de jLresos infurihs :onrrrrio _- .rtto to jr rucbo rs el pragrm del "Dcportivo Beilusac//, nbjciona all, quiere lleear a u metr dod, que hoy ror hov, o corlidera mLry lejrnr, paril convcrtirsc cr el Club ls djgDo te sie pu"b". qu, r. s! o o' o .olo 1 Qr, t.r:,., .. o.t. Frovircia de alparaso I]n l jodr que ntLn falta por rc izarj aontaremos con el po).o moral de Lrestro qucrido Bellonr, que os tiee t, y sabc premixr si es.ryus s i& dpoltivn y enru: siast muchlcheda del Bellusic

El 12 de Novibre de 1915.- d Clut, de Dcpo1cs Be11usac, celebr d;gnr.nfe su sptirno auivcrsario con diver.os tostejos y
Alistieon autoridades de le Corlura, cxacterizi.dos
1-clDos,

representantes dc ;nstitucioneB dcportivs

sociles_

-40--

Os:a tiaias aantrerar

{olonia Es(olar. El terr.no qL:r !ii} liLf:,i.e rur!r li lolri llscclr de ' Belloto", se rleb. i rr x ,lrr).jn d:l sIirfr. llanu.l Arrus Tcdos lis f.ir.)s erl rl 1,r;irilo ,l \':rcr,cior!cs, prcvio.\ni rrLdicc. Be Liri, Lrr, selecil1r ririj Lts js,11r.rs rlc lrs l,lscuelns r.imti-.,s de Vir dd ll:1r, qLre rr,!iixn I)is:r Lur] bre\1r trnrp. di d: cenr,. Dr:biclo a la c1.p:ir1.C li!,iia.l1 tl.l .,Litifio :1(tllrl, xlrecledor,lll] cxrlr trirrr]il, Ios lrjlio \r, rgresxlrlo r, sus llolrr',q, plra d:. {1birl l loe qLre.srrerrr 1rr.., .or1 f:te sislenx se co.
h{.er err1rr,.,Lr L]]r ,,,i!,ro c,rnsi,let.lble rh prirrjos. \.,Ii3r prolrrors ri.ontrniri l, csiol.r{! durrlit su pLr.rllxn.nci e la Colorir, h,si1 sll regrio \ri!: dl ]tr.
slgue

So(edad d So(orros lrito5 de *El Belloto',. In ludria l :7 de Inx'ro (l', 19lil.- rcurri,t(rs i !rnena corr'rd:r.i(iri r.rci l:L id.x rte l.,fr elt istitLrcir, qLr,:(Lrtrlo ronrpLrslN cn l ijsuitt! lorurL: Il".sirlln1e; seiLor. l\llrjuel \-az.!rez. \-ic1ri stijjr ,{rtrrio I,.r. !j!felrrj,j rrri!r. C-rllrlo, RoiD. Pr!i s.orii1. Lilr I'rjg,(l. Tcjor.eroi seir. Crmelo ler. Pro; se.r. l'!rL.r \.idclx. ire,trr.fs: ,\tcci (le sr(ios erfcrnros; ror Luz.1iru dt Lr| ui r:Llld:d cle Jefu: sriri1 lto, s Pnfnrhe; P..dio DclrrlqLrcz; JuxD llorlet Sjlra Esty r-d!. rr4t1,, -\ \t,,,no . l,lste rio se reurjcron jondos pls 1 rdquisicjn de lg os
natcdrlc.

no f944.

l,r Scir-lLd nl(Iri.!.e su r-rlxn{lrrle sr,.iri, I sf rrLrren l0D. prr:r cornprar un .rlrro for ru]i)r de $ j. 00 - dcstinilo a {uturo locrl de l sociedd. tru PresirienLe cl cor. lLrrc Lcn,
dos

=.

tt ....

H;sloiia de "EI Beloto"

Ao 1945.

P .rJ"- ,

.1,

1. io.. t..,'t

L,"n: Scrr.taric- s.orr -\!r S rlc Guzrrliii 1,ro-..(rlorirl1. Sil\ Aodrigtez; '1i's.)rero" scr'ror. P.1ro \jrlir: lro !.iror. Roijerto X drigulzj l)irclorcs sopl.nle-+:en.r.ri lurrtu Qulirtolo; l-lliN I Silva, y Carlos lton,

\ J.r, ;\i."-..,!,.

\,ru

21 de l.layo de 1945.
L:L Socie(ted de Socorog

llutuos eD strL ru\gur teche y sl de Clhile, ob:cqLti rln hermoi Brnder N ciorrr1 al lletn dc Crabineros de la loclllillrl. l,c brLilerr tj larzadr en ocspliegue {lsdr n 1vir que vol Llj1 1ruxr. encontrsbBn presertes ls auioridader dc (luilpui cl Crpirn l Crrsbnreros seiirt. I'edro XI1ldoilcs ,\ressi ril screlrlio d{r Ii lluniciplidd ser. Tro,oo: vx cs regiilopsj el r,rrx Pno soiror. trIejDo; el rfesidele del Club :rro \'!lpr11;o: Inslir clones rerinrles, 6aciles y deportivr! de 'I1l Bellotoi, l um roso plLblico.
i de

l llari

Se desnrroll 1 sisuinte acto: 1o. Bendic;n de l B*nrl,:a plrr el Pr:bllro senor. lleri 2". El Cnpil.r r rb Carlireos seilor. Pedro lrlirdone: recibc obsqLrio a nombre de ln instit cin. y prlrrr]iDcix nn clocuen discurso. 3". Iil seiior. Cxlo Rolnjo lrcsiderlc dtl "CcrLtro r Pdrs y Amigos de 1 Escuel 106. dc El Brllol,o'i) ei r lel

erltr el ligritirdo !xtritico ih estl1 cer roi, 4'. Discur;o por uD rcteruo dcl 79. '. Poe6ri "A J1'd"' ro"'i-.n r. "m:.r li:.,20 rorri .1 8 .3. i". Nmeos d0 Canto po los alumnos d h Uricuel.. 106 r ca
improrisecin, hizo

jo de lx Directora Feoflita. llsler ladillor y scorilN -.. \:ermoth, ofrecido por el Jel. rlcl Rtn.

Frr)fesorr

_bl _

ryscat ,SrLds C.1Ltti dt

(olo(a(in

gend(6n de la prmera pedla de tutfo Editi(io 50(i61,

Se clectn el S (lc Sirlierbr(j lo 191; rL l:Ls 17 hof,s locrl p|o\'isorir' ]e\,urtarlo en el tcrr.ro dc s |ropiedlll. A hs li hor. i, s.r rljli l sesi! .o]r r:isrr.ir de rurori(l:dcs, jnvjtlidos, ri!1l)ros rir l1 lnstirurir 1 r'.cirros er qerefel. dcsrro11ndosc ." cr)riDull.i,lr el .isuienie rLcto:l 1.. ill P,ridr,,tc {L, 1x Sociedrl! sein. l,'.o]]olLlo \'11.:irjr, dcclar ejertn l slsii,,.2.,, l)iscurio r!r el Prsi'1a,,1{, (le lr Irovircil i\ltl|fllisL r]{ \:e1|..rr:o seor. Jos I,uis fer'rrd!2. j.. Djscrto po cl l'rsslrftero senor. ,Iorg. Jjnlrr:cz. 1. D;jfrLrso por rl siror. O,car Sxl!s Corilerli. r no1])re rle lr JurL|l1 do \,erinos de "]il Belllrt,' (S.rrrr:r r;'1,1 Secr.lrj! d! l: -.i!rirdrd scora. AL:i Segori.-, de lirLZrr,ar, iL lectLrr l r\cir Ll{.hrrrl!ci de lr l,siilci. 6.. llrrdiri d l,L I'rirr1,r Pj',r, por eJ Prc!blicro.eor. Jo Iirsier de lo {-tir srcs:'ci, de S.rr .\gLrri. 7..,
rurL

B'rft.|

A l.N

1- .,\. - r. { l8 hir i. li .r

icr:l|irr,rdo cl cto.

{sa d neFoso"

crl y Prerio nr.o. Los scrri.jos s efrurrtu!r tLrrlonrl,s ntre l Cljr .i,, Ilqtelds P:rti.lrl,L|e:; l rj de Lrnplxdos ll,licos, y Oj de l llrix! lJer0r Il1.io,,l; liccrrsident d est instih,cin e3 11 iefior. Jof Olltuo Bur{rt. la C.s de ltero.a de ' l,ll Eellio'cs luglr iderl prre rcco, brrr h srlL,d; el csiri,l.!rri.to tie!"" extcus.,s jNrdines ].frodoos rlrbrles, prol]orcjorrsndo r)a .ortortrtLlc sombrr, qre inr'! a l repoo JLrrrirkr ioj rcste clurosos de ver':lrro, e1 pancranr.l

f ,.

l'L]lci,rn

rr ci lurrio l,r"r.'.p.l: ii

'']:.l SiLrce' pr!tiied:rl Llc

io1trr,

,\Lrrirre

'^ i2 -'-

t(id de "i:l B"t.L,,

(hl 1|grr, hrce s rsl,drble y ller'dera tr pernnencir del Ncienre, ll1 nLinLcro de e,r{enno! el ll] rLci.rlid3:d es reducicto es" tos h hor rle 1 sie:la, si;dten v:rdrder p & por l aeronui;c, cutlrlo ios rione,. vuln r]jl pic"da r trjs ltura soLLe cl trcho dcl c.lilirio, , e1 rorco zuubrr dc los motores, les rhrlentr un rueno reclsrio J' tonil;.rdor.
piDloresco

Pesoncl trI.lico ,icfe; sio. Os(jrr Orlrhr. Admliiirrdol


Luis Gonzrlr:z Oirrrra,

seof.

'. P

NLisuo

.ll r,..\'r,.

enple'lo de h

tlarini ]{ercrn-

"Sempre lsto" "Boy Scouts"

,{ iriciiirLs de los seriorcsi \Jjsuel ILr.N,,.I.l . -or,. r'r\ , ^t m r.iollJo r rieno, LLn rbe1]r por ur .o!'.io de S :9.395,30, icluss p6e
.rnpo dc coiretllr,-,rin.

nr '/EL telloiD'' exjl .i'rti S1r,ut:ro, t teD.Luo ijee unt l,e0trcr rlr lLitrrli.ir, -v r dorldo iIe"! drl rri l9]!, p. los srr'ores: Si1lii:1eo Z!uelli I Eduiirdo C,!'\'Jlo. Circirs a ite obscqriir.los BoJs Srouij {1. l Pro!'iuci li.iren Cas prorj y -

:g, rercos. clc

etc.

Becepcin del pqbelln en El Squce "Belloto" IIDo r,g .- l \ )^ n lo'r. . .,n n"' ,. rr in,r. -umdo <:i prinel' i)rLdln consiluldo pr3 los lloys Scouls y ls iirl (:i'ri1.; dr: cs!l1 prorirlci. Itstc ecto {u horrdo r:on la prc,.cii de rli5tiuSui.lxs prrson:llidrdes -A.sfi el entoicrs lrllc:orte de Vrlprtso I dcsirr-r llinistrc rlel Intcdor scor. Iiaid
lermosilla

y fnilir; el Pleco Getlerl de Auocrgux;

Tenien.

-*53-

O"o7 Salar

Contrards

te

Coroel sciior' lluubcrlc Aiagadr v frmilir; S[bdelegrdo de seor' Carloe Quilpu scnor. Ene&s Liclieri ,A.lc5lde de Quilpu Profincil v Direcioio del los nlienrbros i"pi., l* l'vcl:r le cic ctc' Guides Girl los " Bol-s S.oLrts .-,' de Biq,ds, fsmilis de los Scouts. dc BoJ-( En rgpresc't.iD cl.d l)irerlorio Gerretl de Sntixs,r, .rsiti rl sei|rr Ilrtor Rorcrr'1o nr"u*,ni'"u inssistolcj, el.Ucel'l'i de l l' 'Uunicipilidd de \lprraso scor. lxltt Rosrsi el CoDrdnte cn Jele del Apostdeo N",i rlc \ielporrso de s poca Contrrlmiretle seor' liancisro Nieto; seores tr{iemLrros del Directorio Gneral v otras

A.c1Il,J!1el1e eD

plir

la

Cirtei Scoutivo, no b sido Posible an1c,.trucci, iLcbido la .5rcn.ie dc lodos destiDdo* s

cl

eet obj(

i.

Presi{lrrte ctr cjerci{rio dei t)ircclorio Povir(irl de los Boy Scouts de Valp.rfuo, es el seor. Diro ChParro 0.

-54:-

$astreria Iamoralto
El Sastre de los
lL::$t
Su exposiein de cont'ecciones en ambos
sport Cjasimies hgleses Autnti('os

Elegantes.

PRESEIITA

vestones de

Color.do: para Pl g '-o Dr

'

. ie.-nte

"lamorarro para

#iK vestir lrlejoi'


FONO
sa44

"$a$ttnria Ialnorallo"
cacHRANE

823

VALPARAISO
{'I{ga scco de

la Crsz Roia Chileria"

Aprcnda

a Eqibir a ltlquina
sin profesor - con el texto de

Mecanografa
DE

Italo Composfo
Octava Edcn

S.

"Productos Stark".
Janones

Hi,giene absoluta

--

Embutidos

Calidarl goranlid,o

Reporto

a DomiciLio

Calle Valparaiso

.121

Fono 809'19

VIA DEL

MAR

I!rese al Cetro de Padres y Amigos de 14 Escuela Mifta N.. 106 d "El Belloto"

,,DOI{
llAfIlBHffilA
Y

El amig d, lodos l!s hog.es, iLora l fasn Je su,bF, cr Pl snrrLI! .Lableci !iPr'to.

PAI{CHO''
"L[ t[llTRAl."

n[$TAllH[liT
VALPARAlSO
tttic

BFII,LAVISTA. frente a Selrador Donoio


1fiEce eI lrrrial 'Ex.luisiias
,J Coti,Js

o pnra tinpletat

ltsrs yn

sttl)itse

Ll

a pt(ias 'nidics .L.t'lblemeia )ltni1 d :su hotdr'


e11

Iiamtres $andwichs Cttvelas $erviric

fidte$cos

la

[arta.

IARDN FORESTAT
de TERESA |'IORALES
Se hecen cancsliilo!, crIoLra! c.uc3i guir'r,rl,1as, raDos de rorias l lodo lo toDc.nrier)te l raln l!pccilidn:l erl arlorrrs 1,.rra csad;t!l.),

I]rfucte

'

Luto

Ilores Flescas Diaritlnente

PRECI()S 5IT" C,OMFE'TENCIA


Sub.
CLr

rming

Pe

gol{

,l'r Llii:,:
I'L1e!to

T'i.nr!o! :Jri - lri,{) "Ayude a ta Cruz Roia ClriJerrq"

N^t

"Via Marta Valencia"


Vntt por Mogor

Menor de

los olamados not

de

'EL

BELLOTO"

sobrosa uaa blanca paslla

- en calilad,
.

blnco

linto

- lt d,a la

Solicite 6u oediJo a:

ffarla Valencia
E Calle Mia Isabel erquina
Atahualpa

EL BELLOTO
Venta de Uva Blanca
t
'a

y Negra

hichas Por Mayor y Menor


C
Pedidos a:

Vinos

Armando Rodrguez Valcncia


Toncal

246 -

"}tL

BELLOTO"

gyntud ,Bellotha" lngrese a1 ,,Club de Depoftet Beltu6ac',

Canicera

Fiambrerl

*TORRES"
Canes de

t
'
-.

l.'

0l8ee

Reparto

ciomiciLio

- Atencil

el mr completo surtido.
esmeada

Feo esa':tc

Oordero

y Chancho

lrui,eria y trerduleria

Troncal

215

"EL
0 e[sitn

BELI-OTO"

'Bot

it lera y

de

licores

..SA N
Licoe-. PRIICIOS

LUIS"
,.
,

surtidos - Bebidas gaseosas \ios de Calidad -- Chichas de "El Bclloto' SIN

CI]\I]'DT]NCTA
99 *- \''\T-PAItAISO

., . I

Luir Guajardo Reys


Cero Rarn

--

Nelson

"Hgase socio del Ct.b de Deportes Bellusac",

,,i.lA LAy
Ojreco uva blnce v
:

CARMUTAg"

ncgra Chicba-\erdurr..
llde

Otl6 OssD Pr6z

* Vino blnco y iiro - Pedido s: :{lejarrcJro Rodriguez. d

"nL

BELLOTO".

''FUNDO

EL

FRUTILI,AR',
19:

n Rdrfguez Valencia.
T.^i D

!.16

Erploiriid toresial lrsillc 81 Quillu

Compr y Vet

de

ka d por Mayo
BELLOTO"

Troncsl 246

- -El,

"VI

A, ET,
DD

NANANJO''

.
L,irp

Ela Rodriguez der Slee


e
Uva p-'oei l !-,r --3a - Bls,clr t,rsri,la Uv, r.". S-', t ra,,.irc" r' ' r P-ir.

V]INTA IOIT IIAYOII Y I{ONOR Tronce j+d - EL BLLOlu


,,V

IA LA
:}P.

ROSA]'

Olrece

: j

vilos l,ierco y li'rlo Lr ri.s r erp\rmo3 chicha legiriI de .Il] lJrlloio,'. Recr.,de ''Yie ts Ros!' de iorpoldo Ylencis ''C:IRYICNNT

baya

A NL BELL'1'O"
ril
-

Pdro 2." 5 eveiro r'..n.,re I c..i,t a,r , a ',n:..o.


Tu.:.I 2C5

rl

Bl

lt, fO

También podría gustarte