Está en la página 1de 34

Hng dn m phng vng ph s dng phn mm

Forsk Atoll

MC LC
Bc 1: Khi ng Atoll v to Project ..................................................................................3
1.1 File New From a Document Template (Hoc dng Ctrl-N) ... Error! Bookmark
not defined.
1.2. Chn cng ngh .............................................................................................................3
Bc 2: Thit lp cc tham s (m phng 2G GSM) ..............................................................4
2.1 Chn h ta ................................................................................................................4
2.1.1.Chn Projection: H ta WGS84 v Zone 48 .....................................................4
2.1.2. Chn Display ( lm vic vi cc ta kiu decimal Lon/lat): .........................5
2.2. Import bn s ............................................................................................................7
2.2.1 Import bn a hnh .............................................................................................7
2.2.2 Import bn clutter ................................................................................................9
2.4 Thit lp d liu mng thc t. .....................................................................................12
2.4.1 Anten ......................................................................................................................13
2.4.2 Data base ................................................................................................................14
Bc 3: Chy m phng vng ph ........................................................................................20
3.1 Coverage by signal level: .............................................................................................21
3.2 Coverage by transmitter ...............................................................................................25
3.2 Overlapping Zones .......................................................................................................28
Bc 4: To cc report t cc kt qu m phng c nh gi nh tnh v vng ph......30
4.1 Cch to cc report: ......................................................................................................30
4.2 Cc loi report ..............................................................................................................31

Bc 1: Khi ng Atoll v to Project


1.1 To Project mi
File New From a Document Template (Hoc dng Ctrl-N)

1.2. Chn cng ngh


+ M phng 2G (GSM): Chn GSM GPRS EDGE
+ M phng 3G (UMTS): Chn UMTS HSPA

Bc 2: Thit lp cc tham s (m phng 2G GSM)


2.1 Chn h ta
2.1.1.Chn Projection: H ta WGS84 v Zone 48

Vi Vit Nam: chn h ta WGS84 v chn Zone 48

2.1.2. Chn Display ( lm vic vi cc ta kiu decimal Lon/lat):

- Chn dng u tin (WGS 84 Lon/Lat)

- Chn nh dng cho ta : xx.xxxxS

2.2. Import bn s
Ti thiu cn import 2 loi bn : bn a hnh (DTM) v bn clutter (Clutter
Class)
2.2.1 Import bn a hnh

Trn thanh menu, chn file Import, sau ch n thc mc cha d liu bn s
DTM chn file Index.txt

Sau khi chn m file Index.txt s hin ra ca s xc nhn kiu d liu Chn Altitude

Nu import ng bn a hnh s hin ra nh hnh sau:

Ghi ch: Nu import sai hoc gp li bt thng, v bn hin khng ng th xa d


liu import i v import li:
Cch xa: tab GeoDigital Terrain Modelxa ln lt tng mnh (dng phm Del)

2.2.2 Import bn clutter class

Trn thanh menu, chn file Import, sau ch n thc mc cha d liu bn s
Clutter chn Index.txt

Sau khi chn m file Index.txt s hin ra ca s xc nhn kiu d liu Chn Clutter
Classes

Nu import ng bn Clutter s hin ra nh hnh sau:

Ghi ch:
- Ging nh vi bn DTM, nu xy ra li tron qu trnh import th phi xa i
import li.
- Import ng bn clutter class th trong m hnh truyn sng mi hin ln cc clutter
iu chnh h s. (Chi tit trong phn 2.3di y)

10

2.3 Thit lp m hnh truyn sng


Tab ParametersPropagation Model thit lp cc h s ca m hnh truyn sng.
Duplicate m Standard propagation Model, i tn m hnh va to ra (Copy of
Standard propagation Model) ri tin hnh thay i cc h s trn m hnh mi.

Cc h s ny c xc nh thng qua vic o kim CW v tinh chnh m hnh truyn


sng cho tng vng a hnh khc nhau.
- Tab General: Tn
- Tab Parameters: chn cc h s K
- Tab Clutter: H s suy hao ca tng clutter
Dng cc m hnh mc inh cng c th m phng c vng ph, tuy nhin chnh
xc khng m bo.

11

Ghi ch:
Tab Clutter s lit k tt c cc loi clutter c nh ngha trong bn s, do nu
import bn s ng th cc clutter mi xut hin
Cc h s trn y l m hnh tham kho ca qun ng a H ni, cc khu vc khc
c loi phn b nh ca tng t ng a th c th p dng.

12

2.4 Thit lp d liu mng thc t.


2.4.1 Anten

To d liu v cc loi anten ang dng thc t gm cc tham s (tn, tn s, beamwidth,


gain, tilt in, pattern )
Tab Parameters Radi Network Equipment Antennas
M cc anten mu thay i cc tham s cho ng vi cc loi anten ang dng trong
thc t. Cc tham s cn phi thay i bao gm:
- Tab General: tn anten, gain ca anten v tilt in
- Other Properties: beamwidth, tn s
- Horizontal pattern v Vertical Pattern: pattern ngang v dc ca anten.

Ghi ch:
Nu khng c d liu v pattern ca anten th c th dng pattern mc nh cng khng
gy sai s nhiu.

13

2.4.2 Data base

Bao gm cc d liu thc t ca mng li nh ta , cao, azimuth, tilt, .


2.4.2.1 Site

Cha cc d liu v v tr (ta trm). to data


- Dng MS excelto database dng file CSV vi cc trng nh sau
Name

Longitude

Latitude

HN257

105.8386

21.00636

HN027

105.8183

21.01647

Ghi ch:
- Tn cc trng phi chnh xc nh trong bng
- Lc b cc trm Inbuilding v trm di ng (nu c)
- Import Site data base bng cch vo tab Network, Double click v Site bng danh
sch cc site. Click Import

14

Chn file Site.CSV va to bc trn

Ghi ch:
-Khng m file CSV bng bt c phn mm no khc khi import),
-Chn 1st Data Row l dng th 2 phn mn t nhn cc trng ng th t (tn
cc trng phi chnh xc

15

Nu nhp ng v tr cc site s hin trn bn nh hnh sau :

Ghi ch:
Nu c li, hoc d liu nhp vo khng ng, c th xa i import li.
xa, vo bng danh sch cc site chn tt c (Ctrl-A) ri xa (phm Del)

16

2.4.2.2 Transmitter

D liu v cao, azimuth, tilt, loi anten, m hnh truyn sng


- Dng MS excelto database dng file CSV vi cc trng nh sau
Site

Trans
mitter

Antenn
a

Heig
ht
(m)

Azim
uth
()

Mechanical
Downtilt ()

Main
Propagation
Model

Cell
Type

Freque
ncy
Band

Cha
nnel
s

BC
C
H

B
SI
C

HI10
04

HI1004
1

858DG
65T6ES
Y

50

Hanoi_SPM

Macro
Cell 900

GSM
900

82

51

51

HI10
04

HI1004
2

858DG
65T6ES
Y

110

Hanoi_SPM

Macro
Cell 900

GSM
900

64

46

40

HI10
05

HI1005
1

APX18206516
V-CT6

15

180

Hanoi_SPM

Macro
Cell
1800

GSM
1800

775
809

73
6

HI10
05

HI1005
2

APX18206516
V-CT6

15

270

Hanoi_SPM

Macro
Cell
1800

GSM
1800

772
785

71
9

53

Ghi ch:
- Tn cc trng phi chnh xc nh trong bng
- Lc b cc cell Inbuilding, v cell di ng (nu c)
Gii thch cc trng:
- Site: M trm
- Transmitter: M cell
- Antenna: tn anten (tn chnh xc theo tn anten t phn anten)
- Height (m): D cao anten so vi mt t (m)
- Azimuth (): hng cell
- Mechanical Downtilt (): tilt c
- Main Propagation Model: M hnh truyn sng (tn chun xc theo tn m hnh
i phn m hnh truyn sng)
Cell Type: Loi cell (Macro Cell, Micro Cell), vi trm 900 t l Macro Cell 900
- Frequency Band: Cc cell dng tn 900Mhz t l GSM 900, cc cell dng tn
1800Mhz t l GSM 1800
- Channels: cc tn s cell ang c cu hnh (bao gm c tn BCCH)
- BCCH: tn BCCH
- BSIC: m BSIC
Sau khi c file CSV tin hnh import d liu transmitter: tab Network Transmitter
17

Tng t nh phn import site database, chon 1st data row l 2 soft t nhn cc
trng.

18

Khi import thnh cng cc transmitter s hin trn bn v c dng thng bo thnh
cng nh hnh sau,

Ghi ch:
- Nu trn ca s event khng phi thng bo nhp thnh cng m l thng bo li th
phi sa li data base a theo cc li thng bo v tin hnh import li.
- Cc li thng xy ra do tn cc trng khng ng, d liu khng ng (v d trng
kiu s b ln cc k t, ) cc li ny s c thng bo chi tit trong ca s event (gc
tri di), c th c l khc phc

19

Bc 3: Chy m phng vng ph


NetworkPrediction(Right click)New

C mt s bi m phng vng ph c bn nh sau:


Coverage by transmitter: Tnh ton vng ph ca tng trm
Coverage by signal level: Tnh ton mc tn hiu ln nht ti cc v tr
Overlapping zones: Vng chng ln ca cc cell

20

3.1 Coverage by signal level:


NetworkPrediction(Right click)New Coverage by signal level
Ca s thit lp cc thuc tnh
3.1.1 Tab General:
Name: Tn ca bi m phng (c th thay i d qun l)
Resolution: phn gii (thng chn theo bn s hin c, v d bn s Viet
nam v Viettel ang c l loi c phn gii 20m), chn phn gii cng nh vng ph
v ra cng chi tit, tuy nhin my chy cng lu v tn ti nguyn my yu khng nn
chn phn gii qu nh

3.1.2 Tab Conditions: Cc thng s mc nh


3.1.3 Tab Display: Thit lp cc mu theo mc tn hiu d quan st v nh gi
Thit lp di mu t ng bng cch: Action Shading

21

ca s thit lp mu t ng:

First break: mc tnh hiu ln nht (-65dBm) tng ng vi mu start colour (xanh bin)
Last break: Mc tn hiu yu nht mun hin th (-105dBm) tng ng mu End colour
22

Interval: Bc nhy (nu First break > Last Break th Intervel l s m v ngc li)
Sau khi thit lp s c cc di mu nh sau:

(C th chnh trong sut ca vng ph tin quan st trn nn bn thng qua


thanh trt Opaque v Transparent- Ko cng v pha Opaque th vng ph cng r v
ngc li)
Sau khi click OK, trong thc mc Prediction s xut hin bi m phng va to ra.
Right click s sut hin menu cc thuc tnh v hnh ng vi bi m phng:
Properties: quay li thay i cc thit lp
Calculate: tin hnh m phng .
bt u chy vng ph theo mc tn hiu (Coverage by signal level) chn Calculate

23

Ch cho my tin hnh tnh ton, chng ta s c kt qu m phng vng ph nh sau.

Ghi ch:
- Nhn vo bn ph sng c th nhn inh c vng lm, vng sng tt, vng sng
yu.
- Trn bn vng ph khi di chut vo cc im s hin ln mc thu ca im .
- C th nh gi c hin trng ph thng qua cc con s thng k vng ph (% din
tch c mc thu tt, % din tch sng yu) nh tnh nng to bo co (s cp chi tit trong
bc 4)

24

3.2 Coverage by transmitter


M phng ny xc nh c gii hn vng ph ca tng cell, theo nguyn l ti mt
im cng tn hiu ca cell no mnh nht th im thuc vng ph ca cell .
tin quan st v nh gi, cn i mu cc vng ph bi cc transmitter thng qua i
mu hin th ca cc transmitter.
NetworkPediction (right click)Properties, trong tab Display Display Type chn
Automatic

Kt qu hin th, cc transmitter c cc mu khc nhau.


To bi m phng Coverage by transmitter
Vo tab NetworkPrediction(Right click)New Coverage by Transmitter
Ca s thit lp cc thuc tnh

25

Vo tab General thay i phn gii cho ph hp, cc thit lp khc mc nh.
Sau khi thit lp xong, cc bi m phng s hin trong th mc Prediction, tin hnh tnh
ton, right click v chn calculate (hoc n F7)

Ch my tnh ton, s c kt qu hin th nh sau:


26

Ghi ch:
- Nhn bn c th xc nh c khu vc c ph bi tng trm (thng qua cc mu
khc nhau.
- C th xc nh din tch ph ca tng cell thng qua tnh nng to report (chi tit
trong bc 4)

27

3.2 Overlapping Zones


Mc ch ca bi m phng l ch ra cc khu vc c ph chng ln bi nhiu cell. To
bi m phng bng cch:
Vo tab NetworkPrediction(Right click)New Overlapping Zones
Ca s thit lp cc thuc tnh:
Tab General t tn bi o v phn gii
Tab Conditions mc nh
Tab Display: thit lp hin th mu theo s lng cell ph chng ln.

28

Sau khi thit lp cc tham s y , bi m phng chng ln s xut hin trong thc
mc Predictions cng vi cc bi m phng khc. Tin hnh tnh ton (tng t nh cc
bi khc)

29

Bc 4: To cc report t cc kt qu m phng c nh gi nh tnh v


vng ph
4.1 Cch to cc report:
Tab NetworkPrediction, Right click v cc bi m phng c tnh ton chn
Generate Report, xut hin cc la chn xut bo co, chn Surface (km2) xut cc bo
co v vng ph.

30

4.2 Cc loi report


- Coverage by signal level: Cho nh gi v din tch c ph vi cc mc tn hiu:

- Coverage by transmitter: Cho bit din tch ph ca tng cell

- Overlapping zones: Cho bit din tch cc vng chng ln


31

4.2 Export ra Google earth


Mc ch l a bn vng ph ln bn Google earth nh gi chnh xc cc khu
vc, cc tuyn ng
Vo Tools Export to Google Earth

Chn cc d liu export:


32

- Site: s xut ton b cc site ln GE


- Transmitters: xut ton b d liu transmitters ln GE
- Coverage Plots: Chn cc bi m phng to phn trn (tt c cc bi c to s
c list trong phn ny) Tick vo cc bi mun xut ln GE
Ghi ch:
Nu chn Coverage by transmitter s xut d liu rt nng (ph thuc vo s lng
trm), v s xut tng cell mt. Khuyn ngh my yu khng nn chn.

33

Sau khi xut my s t ng m Google Earth (nu my c ci Google earth) v s y


ton b d liu vo GE nh hnh di y

Sp xp v lu tr li cc d liu ny di dng kml (kmz).

34