Está en la página 1de 1

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc
_____________

N XIN VIC
Knh gi:........................................................................................................
........................................................................................................................
Ti tn l:...................................................................................................................
Sinh ngy..........thng............nm..............ti...........................................................
Giy chng minh nhn dn s:..................................................................................
Cp ngy...........thng............nm.............. ti..........................................................
Hin c ng ti:..........................................................................................................
Trnh vn ha:.......................................................................................................
Ngoi ng: + Anh:.....................................................................................................
+ Php:....................................................................................................
Ngh nghip chuyn mn:.........................................................................................
....................................................................................................................................
Sc khe:...................................................................................................................
Hin nay cha c vic lm, ti lm n ny xin Nh nc tuyn dng v b tr cng vic lm.
Nu c Nh nc thu nhn ti xin cam oan thc hin cc cng vic c giao v thc hin cc
ch trng chnh sch ch ni quy, k lut ca c quan x nghip.
Knh mong c quan x nghip chp nhn.
........................, ngy.....thng......nm...........
Knh n k tn

Tham kho cc loi biu mu v mu n khc ti trang web http://www.kinhdoanh.com/.