Está en la página 1de 52

6 I

I
f

LA CUITARRA EN LA ARCENTINA
Edited by VictorVilladangos
VILLA PUEYRREDON
t Jt-'(v|/ l-"2 ', -/r.-tr',

it

PLAZA ITALIA [Maximo_P_uiq_l]


art.lv'lr , L-.,,> x.-/.). )Ll

la

VILLA REAL [Maximo Puiol]


. U7 )v l-zz >+ . J,f//\-ll

tv)

r0
l4

a a
I Le 4' a

,t, lttz't1 ttv

KOKORO [Gabriel Rivano]

PRIMERA IMPRESION [Pablo Gonzalez]


1",),t4>7"V->t> l,:z'rr r'>tV7)

r6 r9
24

ESTUDIONo. 1 - PUNAY cALU_YQ_IQustarq Kalqrl --,v)


7"-i t-t tv- ) =-i''&ilff t tS i2 ^ e ;f
. rt > l-tv)

)t > |

rt rt

KATAKI KA [Gustavo KenlArI_


fi , + . Jl l'zY,f,

MILONGA DEL 7l
i n > rt'.+')t.1t ['] lv,

[Lito Vitale]
- t j

a
{t 4t

MAREA [Quique S_rn_eEiI _CONTRA . -?1.,7


=2 l7 l+, > i--''l

-'r I

a a

C I E L OA B I E R T O [ Q u i q u e S i n e s i l
>r_n . 7 's_tv F l+'
./--./

.'> +->)

7,1

a
6 4
6 4 6

ADIOS NONINO [Astor Piazzolla]


774 t7. (rzFtv z't=)

_
42

TRIUNFAL [Astor Piazzolla]


l b 6 tl ) zxttv r't=)

ro

E L DIA QUE ME QUIERAS [Gardel - Le Pera] 'Et1;(t -,


(, flt.f.l(: / E Ut' tVf' tV=U .,: I

TAQUITO MILITAR [Mariano MAreE]_


t+li.t) I - tv l-z') z/ . +v 7l

47

a
a!)

ES _[ Ped ro_l-a_u re nzJ O_R MIL O-IrIGAIE_MIS_AVI ,'t


f\ilt'.O : > )1" [,.. ' t] 7 lz 2 A I

-50

ra
6

ro
rlt rD

CC111

a a a a a a
EU,

GENDAIGUITARCO., LTD.
1-16-1 4 Chihaya, Toshima-ku, Tokyo171 , )apan O 1995by CendaiCutar Co.,Ltd.

,t)A.=>+rV7./\t4 1.,)! l t r , > 7 = > . t , t > + > l t d q * f s t \ i 1 b t, 196E+ . 2 = > a ' : ' f t = f r l . ' 7 r+ ' e - t ' + U , +XL< + e 't tt-7itry{+,

ld 1a

i'-=.t (F, Z-?>') , '2 l*)v ?'> -r'7 /-l1:.tv4 7.3>7 -i --t )V4:., *.. 7 l- -- ) ' t, t-t' )V V ) -f.., ), l.'rr- tr' ), t7,s4 - ) /. i ,. 7' I :fl tL 4 7'rt > t. :l'-7'4 -z',/ l-,''J

." ) t) (D tli,/)l i\T '2,7\ , I,{i-, [d'7 F )=>,4:#f'rAj':-r+'r-tf1)--lt.'. 1 > - ' y ' - - ' ' i J - 7 ) v | > 1 - > 1 Y . * l \ t ! : ' n l f . - t . ' , Jt ' : ' " ' . r , J . ',)t, - - LOlr.4(*f.ntL/ /; 7 ' :):-(' :l iil i-o5l!)t'llJt$ -, 1, 7 ' ! ^ f r \ : t l . t l " f i'r i?<lJltltJfi!/l$r-?iltlt;r . a ' r f r " t
-:t'. l':

F '17', =:tl _ . 7 ? I t V 0 ' ) \ \ ' : f 77 >:i ?")V-1"--,\/t, l- zi>t'i 0)l\" /t' ')' l- ) 'l: tv 'l' L rs l- ), -) + tv | /, t -7 rl ],-((l 1 - - / t , t \ ' / . , : J ' , . ' , , - A . ' i r . - , , ) . / . / / ') V - - / ' , - U l - t l > /l )V7 -,',,i' ,i.. j 1"/'t), 1:-rl--tV 4t,1, t:(l l.r _ 0 ' )I > - i . 1 - a t V ) n - > . d ] - ' k B * , f i \ z i - , i - t * . " > 7 1 c r c 1 1 ; : - 1 i' p , ri ,l l f ) D - / J ' 1 1 ) J _ ) v . r j . ' i - / . ? 4 >7 t I t* ir[1,, i,l-'; -'./ Aj- | V.4{,-7- t:,.7)v., I f {917 7i ,)t li !'i:ll,?!ii !/:, 2-t-., t j 4'yt) 7FA2 F-)V t.'/ ? ,z1')" l7 tttl,lLi.T. y > 3'ti* v7't-p5&k1
! l ' - J

-r \,+: > + >. ,, )v r ' 7 I . - 7 'j Igjl f-fi';-,itiiA;t,ri t tlt r ) . ' , ,) V . 7 4 , 7 , 4 1 2 . 1 t > 7 , 1 9 , ) 7 , I ' l ' / , t- Z

' ; t i , ; J t t ;( . 'y''- =/nt*:

/.-7"1 ) l7

t , J . , \ a y _ j , 1 , 1 ' , ) l f t l l . , , r : ! 1>1.t,)T> -a fni iiftltt) t/'---t y lJfrl'/", i- -'a i,, ,,r' t tl I i'li* 1-( r. /- 3 /-'"

JIJ / r ,J .
--

-,! t 7t ' t 1 ) J , k i\ t t,. .l; t , 7.o/]


r Jz i -

2 ) (Jio ,/ I )

- h> t--)V 7 7trt r. i; l/ ti t r t v y , .- r ) v ) : ) * , ) L r t \ i " ; / l | : . ) ) + I : i . / , I , 'i r'-LJrise I - oG i u d r c e j ^ . 1 ' . , . ' ( * "I , tY ' i ,l . t 1 , .j l l l r : i ' l fi - i z r
'i'r,' : 'j t *t,:. i F i i J T t ' v1 : > - r - > o ( : . f t . . \ ' L i { , . t . , 11 - r ; * v * - , : f i 1 l b 7 u i : ' * a | + ( t : : l L iJ L , ' - ' l r t ' ! u , ) v - a i i i i / < \ i , ' 1l ; ) , l' t--:i(Jf J ! /. L(]) &?'/;;l:t ) j r t i z 4, y 7 2 7i 1> 7 7 )r) I ti*7,^i,rl, . . ,i , J t 7 r L ' A I F , t L ' z L.Aiq*l:4.,'i/ri t t t ,) u ,(u,,6,, !l:. 2 - z't ) . + 9-rfi*t-<u'/. "2+" .v +'+|t>, r l.':7 )v I<' -7 ^ 9 -t.. , it**.t:, ')V-. z:y-/>. f-4lt2,), i')7tV:('h1A11' +: t t)z 2rf - ,rk!.1

/ ) l - , <Z V 1 ' ) l , 1 y > l,','_j/, I /j-71):t-t, -t /.YJ)-i t-t','J,/u I s>=.J-2.1>-/:-rL l- | tL'i;bb-, ,, I. l >t..,t l-t1S l l l f l t l Ii , ' 1 . - t , ' t . _ r _ - ) 1l:.. /\. l-()V ',-.,') t7)+ ;tj;i,fI , f , _ . f j r , - , - ur z , ' t l E . l . ! / : , /\7...tT tvAtr) .i - F l. I r/,.')-t.tL l-'t, ^:A'ti*i{L<',,

'ili',t15 l" 2 1 ' , ' , i 1 t { l ' , f : 1i.:} l j t ) l. l ! ) 1 ) .i1 /L /: , -/ '/, 1 l t t : - 7 1 . , ) Vi ' i , f : / ) > \ ' / I!)!), t.-> C / . . l \ ' , . :, , ' , 'z ' ) ' , l - , : : - i. . -l . r t t i ' . / 7 *

a >ACDrt

v >, tlfuU (u,, it^DlEi\i:tJ1r;7 - r'. t t-<7 )vt> + > ni\l:litlll 'L t-12r7 i . / , ! ! r 7 t) ,l:ffii*tf{Et-Tv,4 . -- ^ l-t)7 t,*1lF #v'(Jj i,), +D a L,av, < -:>'iJ ' > H e l b l i nE gditors/'t u ' l , -"t .L{ ililifu 72>t.7t='.J;tr-tv t _A , tl..!.tt -77 >..1;-I:.Jt 7 l 9 5 7 r F _ I 27 ll E, 1r_ / A7l i . ; , * l v i t f * r - , + ' y - - a L . l & 7 " o - / s . " / - ) v 0 - ) 7 ' !1 ' - "
a A (, 1 +, . t/i-'., 7 )v-7 V t l.t>7.rj 7:i >. t t >t t 7.. t) t) 7+ t',\lt 7)V7t'/-7-, htVV/\-n, :f )V.7> ')r'',/V L l- oi-lfr'et'";t, lb 5,-. lr\;-;':'-l'fli):lrl. : -- Y 7, 1' )v t' - l-' i- flrli'fi L'II aHlc'*' + t') ^ F b J.Ufr.$84 " t-<, 1 9 7 8 ' 4 . > ' > t 1 . 7 ) V1 : > - r - ' , r ; ' t ? . ' i - . 1 i + t - -: >',/ --'V l l,l'

.t l g b o r i . 3t l t : l l l , - / t - t 7 - r 4 v 7 * . ! l t " , t > t 2 {9 - + t t)i'-f f L . . , t ) , / i F ., ) > 7 1tif 4 J _ : m + , 7 . ^ < )v fl )vV /r-rr/) ltt2 i i-L:8h1" ) r / . +, -t7 -z 7 > . )j )v 7 . t) - i: . fiUix:: 11: l.' ilj > / t) 7 ffi it t - / L .-hrr '-. =.t 7' ry ^i (: frj +" t g 7 , 1 1 l ' . t t ,)i ; f d f n y 2 a = > l . t f ' F | l t l " i 1 t h .l z F v . z i- r rl i -l t +21 lf t .t -+)v z'/ I .)t tv7't I I tL'A , ' . , l t , : + ) ) l l L . * t - r l E f t t V> , ) \ ) , / 1 ' ) V r', a 1/'y + t : , , \ i , r J > < - a - , . \ , 7 , 7 t - 7 7 I t i t v ( J i f 'i ! ti" t g 8 s r l . .l r * 1 + > - 7 " = .. ;-t7 r a ) t+rU, -?)vf )v.)r '/,1 ,t /,i i <l4t'JtttGUb,, I t ; ) v , t : l l l i i iL ','t,Fth\l- =t:J z4n9*.tt IgEgrl', l r t v - 7+ > 7 ' t - - ? t :r j -C1it; -t . rtlt$\tt:Atht,, .,i2 F i,t > et't 7,/ t I 9 g ' Z l I . ,r 4 L . ' ) o)7e l )v()r 4 >7 t l(:+11'ILb,. -7 lgfr3ff.. tvl>+>Arf, i l n l l T l l l y +--7:_77 l titVtrtt
l;tl

+r->+->

t _ L I I| , t + . J 'IJ !1

1 9 8 1 4 ' . , , . , { l h < W f 1 , b. -i . f i E { l , t f i: l > 2 - - ) v I l : t d l L I ; i t t L l jj : : t i i lt.V | 7 . > \ > ' 1 -r : ! / . t l l rt . , , - ) v I l i i ' < l U i ' . \ l l i ' i : t , l j i , ' )r-E > + > .'/ a 4 7. . -r > ? - U i-. I |tT., t 9 6 ' r f .:,t t i > . _ T o ) t : r " 9 t : < E l g t t / : r X l \ + 9 ' ) 7 F ' > / : d > 0r ) t ' . / f i ) V ' 7 .u i = t . z : - ' l i I - ' = > , - / t A j * i l i t h , , tA7 1 / i ) v o ) l ' f - i f:i l > r I 9 E 6 4 ' ,- z ) v 7 t - ? . + 9 - . - 7
:

vt > + >fig' 1 9 8 9 4 .S , U A Y C A : ,)7 ltffi A'> > ) t - | t : r), ffi '+tf. af r . lf r 2 1 ' > t , * l E ffi A H " 2 } - .' , o t 1 . a { E t t 7) vt > + > n t l . . ) - t F i * * t h - - n
tt) A+ > I'z t\V )'z7A,'4:.t )V-L, I,{/t,, -t -t - -" )vrfh^, rf., fr/, l. -,t,,h, z l- r.l z l-'cr)')7 > -7'r_ - , ') r 7 t ,at\v / A7 I > ZA+t > A F,) -+-'#W., yjY,t> t - !_'(ifi#ilt\,,, tv r-f t'., .sz :l- ) {JJ-:-) 7 -t ia < 5.o7"v') '/-^(a, )=2 7t7-lt#.ltt> < t l 1 - 1 " = tl - > 1 : / , 0 ) : J - ) 1 r z J . l)f < r - V V 7 , , l J t - z l - t ) 7 6 1 r ' . t V - 7 ' ' ) > 2 " i l ' , l f f t l l r t l - '7 ..4 - z.l:. ('/-f -r I i'. .i, I +.\)r.,./-n-\F#.lttD.ztl > tr:'7)v.7 > - 7 1 , , 1 ' J - . / ^ - i I > 7 , l L l l l)t . , t ) i ) 9 , z _ l / - r - 2 t : - t ' , i J ) v 1 : ' ) - I i l i l i l l l o ' ) 1 " )a ' >t-O4Ef:J6tl t) - 7 t_, ttt_t tLl!. i-,{t-l',,|: 7 F = t- ? " H r l t E A - > ) j t) f)v ' t) tl-,t 1.7..:t,;-f, 1958ff-.7'r- ) 7 7 4 > 7-'1, 7 )L 7 l',v .,'.r ,r / .l ( tt. l- Z. tr-> / F|, !'t,tlll'j(, ilJlrllhT ), 1: > -t , - - ' r 7 l - > O > l t i p { ir t } i l ' x : , - + ; i . ' ) ' ) t tL L .' e V t, , 'rJ 7,it;:r\7 l - ' - 7 ' > ' t " ' , ! t ( j , , r i - ' t t 7 + - r - ' ) r a , u r r l 'i -/-l-)'-7-t 1>7-./ 7 ? - - t V t , - - 1 { '1 l -.lr f ' , 1 ' l , 1 ' ' ; i : i f i l l, -4:lV

i ++ I t!L.:

-/ i / 7,-7 ( -/7.,.;l,t.Ji 7.l- E n-.* V r:,,l,tlL ilra,\il' i:',j: it./, t t L . , l - . _ r -I - , ' ,7 ) , l - ' 4 + f - 2 L : f l t f j : F ; . ,, 1 9 , \ o l 1 , . , . t t t I . ) , 1 -. f ; - l ) 1 . i ^ j ' * / r ; ! l _ - ( , D 1 9 ) J t l i i l l , '/.:. / /,7 1 ' ] r + : > + : . L t l t ^rJ1 L ' ) L . F , f i H * * & I V t,iJl" -t- 3t#,+[flL V 7.(.,,\>:t F-,>7 l ; i r i ' r r : -7 r ' - / 7 7 1 -/1, ,L l- 7v-7>a+'e-fi:h6ltni,. 4 r,)7. E l4 . .L 1',) ,,t tV ,"7 I -:.,9i.# , ' - ) o ) l l l t , z \ r Jz i - / ) t 0 ) 7 : t 7 l- 1..t > ( 7't) L)v -.1 ) v . " ) v 7 1 > ) i ' + f tO7:-*A, t4)Ofi ,'ttv-*: t l7-at"t,*,, F, cD'--tloffo)t* l,:LP, hit

*.-)v.e.9>='7

j - 7tfg.g L, l,t:6 IHlt, F ",'/ -" >trJJ.k'+(/)+', t) r zfii'T1+i \7'r-,/ 7 r r l i j , l l ' i : f i , 7 l = 7 r ) v . 7 . 7 7 J.J.fi 7I t 7) T'+'I-offi,g.t+n.\ L(v'. PABLOGONZALEZJAZEY
Born irr Tuctnn. Argentina n l98. Studied guitar at the School of Musical \rts of thc Natitnal University of Tucumn lus Gr.ri tlrr Prot'essor. \ t t c n d e d l r n p ( ) r t r n tc ( ) L r s c s g r v c n b y J o s L u i s C o n t l e ( T u c u m n ) . (Argentina). Jos Lurs Victor Villlrdungos(Argentina). Dolorcs C()st()yas Rodrrgo (Sparnand Hopkinson Smith ( U.S.A.-Switzerland). At the present teaches guitar at the School of Mustcal Arts of rhe N u t i o n r lU r r iv e r s i t y o f T u c r n r n . " V i c l r r l l r "l \ . r ( v p r c i r l s r n r .(r) l A r g c n t l n i l ' s N < l r t h W e s t , w h i c h i s s u n g s ' l l l l t t r e t v t h r r r . l c c ( ) r n p i u l r n l c n t( ) l l r " ( ' l . j u " ( L r t t l c d r u r u ) . l t s t h r e e p u r t , lts poetry t u r c r \ : l o r v u r t l r t s c h r r u e t c r r s t i rcy t h r t t r s : i " c \ p r c \ s c s a c l e e ri r n d t r a g r c : . r lt ' e e l i n g . " [ ) r - r r r r c l lrn .r r p r c s s i t i n ' r s l n " A i r c d c V i c l a l i r " .t h a l r s t ( ) \ a y , t n u s ( b e where he graduated

i:8h0"

.fr

;f

{ !.

JAZEY PABLO C'ONZAT"EZ

GUSTAVO KANIOR

RIVANO GABRIEL

OUIQUE SINESI

vrcfoRvruADAN@s

played with the Vidala's feeling ulthough it lucks lvrics. nor thc nrusicirl V rdalil. structure does no( truelv corresoond t() il tftr(litl()nrl

GABRIEI RIVANO (lrrrrdsorr of Acloltir Prcz Pocholo. bandonenista. composer and con(luctor ol-one of the f irst Argentin Tango Orchestras, Cabariel RivanO w r sb t t r n l r B u e n t i s A i r c s i n l 9 5 l l . Studrcd bandorrerinwrth the 'naestro Binelli. Barletta and Mederos. u n d h a r n r o n y u n d e o r n p o s i t i r > nw i t h P e d r o A g u i l a r a n d i n S c h o o l o f F i n c A r ' ( so l P a r r t i nu t [ ) a r i s . F l l r n c c . S i n c c l t ) 1 . l 1p . crlorrncd rrr Arscntrta. Chile. Urguay. Brazil. w r t z e r ' l r n d..S p a l . F r l r n c e . l t a l y , C e r r n n y . A u s t r i r . N e t h c r l a n d s . .S 1 3 c l g r u r t lt n d . l r p i r r r . l l l ( c g l r t c c l ! ' i . r n ( ) u s tang() gr()ups rn its dift'ercnt styles thc tv1-rctrl t r r c h e r t l o l R o b c r t o P r r n s c r i .t a n g ( ) - J a z z I. ' u s i o n W l t h L u i a 13oql lr r t j l l r r t l o l l o \ , l g " r ' r . r \ . c\perrnrerrtal tango and tillklrlre witl ( ' u i l r t e t ( ) ( ' e t l r ' , r n ., , \ r r ( o n oA g r i . ( ' s u r l s c l l : r l r n t l J a i r n e T o r r c s . Srrre e l 9 ( ) O . l t rt r r c c lh s o w , n g r ( ) u p . t h c C a b r i c l Q u i n t e t , w h i c l p c l l r r l r r r c t l r r . r r r n liv n l l r . c n o s A i r e s l r d i n M a r e l J ' 9 l F e s i v a [ . A t J crl t r o n l l l - v . l o l n t c r l r d u o w r t h c l : i s s l c a l g u i t a r i s t V c t o r V i l l a d a n g o s , rvttrchplayed Piuzzolla i-lt1d c l r s s r e i rt la n g o r n u s i c . [)lryctl blrrcloneorrln \e vcntccn rccordings. including two with hi quintet "Cabrrcl Rivuno" and "Mestio", nd one with Vctor V rlludangos. "Turtgo cn Consicrto" l n t e g r a t c d rc l r r o o t ' b a n d o n e n e s t h a t p e r f o r m e d m u s i c b y B a c * , particrpatcd in the tilnr "l love you" directed by Marco Fcrrari. and plaved.jaz-z with the band of Hermeto Paschoal in Rio de Janeiro. Brasil. A l s o w r o t e a c o n c c r t f o r b a r r d o n e < i n .g u i t a r a n d o r c h e s t r a w h i c h i perfbrmed by Symphonic Orchestra of Tucumn In 1994. rccrlrded it rlcw CD in 1994. o f . i a z . zf ' u s i o n b e t w c e n t u n g o a n d B r i r s r l i a l r n r u s i c a n d r n a d e a t ( ) u r t r >E u r r > p e w i t h h i s q u i n t e t .

GUSTAVOK.ANTOR
W'crt trl in Srltu ( North -uuitlrrist livrng Argentina).CiratJuuted trorn the "Eseuela Supcriol de Mr.rscl Josi'L.tr [ ' o l k l t r r e ' lu s t c l r d ( ) r ' r c t t l c t l Ciudice". n()w'ln chrrrgeol tcuching Crrt:.rr Argentine t t > F t l l k l t r r r c C t ' n l r o : r t i o n sl t s a r n c s c h < l o l . Bascd ()11 thr\ posrtion. is rtraking c<lllccilon iul!l Pcl'rr)ritcr,\ru.'rltllle rnusical trllcJrttons. l lt rr r ' e s l ) e c i i l l l y t r i r C l u i t r r ' i l r U \ r c .t h e r t ( } s t1 - r o r r n s t r u r n e n to f t h e r c g r ( ) n . A s u g u i t a r t s t .p l i t v s . r l t h e n r ( ) \ l L l r ' Li lt c ( l t , , n r e r ' ! h l r l l s . r l r r l l ! u l . u \ \) l l l l c L( ) l t c e lttrt(ing i r r l i r l k l t l . | ci l r g t t t i r l n l r , r \ r .e r n el r r r l i l l ge { ) n l l ) ( ) \ r l r ( l i l { I l l o s t p ( ) p u l u r c t l t t t p o r c t s .s t t e h s . A h c l l t l c t 1 v . , ' \ t i t h t r l nY i tt t l t : r t l t t lt. Agustitt Bart'ttts l u r d t l ( h e r s .P l a y : e l a s s r c l r S l t rr l i t t n l r r : r c .l l s o . '('Lullr" Atlaches lntp()rtrncc t o l o c a l c ( ) l r p ( ) s c r \ . \ r . r L hi r \ ( i t r . t l r v , ' L e g u r z u n t O n , E d u t r d o F a l u . A r r r y P i ( t c r \ ( ) n .t J r t n q t r c t r r r h t r t r . ulrtl trtltcr':. and nlakcs crcatrve i.lrrrngenten to t thcrr nlu\rc. D e v e l c l p sa n l n t e n s c m u s i c t e a c h r n g a c t r \ ' r t y .w i t h s p e c r a l c r n p h a s r s i n r h y t h n r . r a s g u e a d o a n d A r g e n t i n e m u s i c ln ) ( ) d e Is cornposing didactrc music. strnc ol thern will be pufrlrshetlrrr H e l b l i n g E c l it o r s . . \ t r s t r i a .

AAAXIMO DIEGO PUJOT


Born in Buenos Aires on Decembcr 7th. 1957. Craduated frt>m the Conservtory "Juirn Jtise Castro" with ir rlcgrce ol'"Protesor Supcrior tlc Cuitar" U r r d c r t o t l k l n s t r u n r c n t i t l s t u d i c s w r t h , \ l l r - c r lV r c n t c ( i l r s e t r n . H o r a c i r C c b i r l l o s . A b e l C r r l e v a r o .L r l i a n a A r d r s \ ( ) n e y M i g r r c l A n g c l Girollet. l nec ol thc S t u d i e d h a r n r o n y u n d c o r n p t ' r s i t i o n u r . t t l c rt h e g L r i ra " M r e s ( r o "L c n A r n e c l o . As a guitarist und c()mposer. hc obtained the tirllowing .rwartls: l97tt. lst. Spccral Mcntion l 9 l Jl . i n t h e N a t i o n u l C t > r r p e t r t r t l nl o l C t r i t i r r thc S o l o i s t s o r g a n i z e d b y ' t h e C i I l c - t ( eA r r e n t i n l Foulldlrton (1 ) r ' g l n i z . c th l r lst. prrc in the Cornpositiorr Crlrrrpctr(i()1

OUIOUESINESI
B<rn in Buenos Aires in March w'ith Liliana Morelli l-lrd. 196O.Studied classical guitar anr: i:nd Patricia Labadie. Attended courses given b

\bcl Crrr'lcvar<1. Studied iat.t guitar with Alejandro Moro, hamony c o r n p < l s i t i o nw i t h J r a nC a r l o s C i r i g l i a n o a n d J o r g e L u b r o u v e .

Association of Musical Promo(ions. l 9 l l l . l s t . p r i . / - cl n t h e " L u i s C i a n r r e o " C o r t t p o s r t r ( ) n C()nrflctrlr()r) trlsunrzcd by the Associatron tor Culturrl irrccntivc tl rr tfre l 9 t 3i . l s l . p n e i n t l r e c < l m p e t i t i ( ) n o f A r g e n t r r r cS o l o r s t s o [ r r r ' r z c r , A \ \ ( ) c r i t l i ( ) nl i r r C r r I t r r rln c e n t i v e . iurl:r ('orrrpe trlrr)r( l l()r | .rtln l 9 l ( 2 . l r i n l r l r \ l( ) n t h c C l l r s s c l r S lr l r i r r t r s( . 'olorrrhrl. A r n e r r c r rp r c r l o r r r r c r s) u r B ( ) g ( ) t iC rr r l 9 l ' t ( r .l \ t . p n z c m t h c " C l r r c t i l u r M o r t d i i r l t l c l i r ( i L u t r u c " ( ! l r u . lr r r r c t r c the Cathegory ol Clussrcal Comp<lsition. 1989. The SUA YCA season. The works has been played by irrternati()nll -gLlrtarists in inrportant a u d i t < r r u m . s u c h a s t h e P u r c e l l R o o m . L o n d o n . . S a r n t eC h a p e l l c . P a r r s . Association of Music Friends, Valencia. University <lf Bordeau.\: F o u n d a t i o n J u a n M a r c h . M a d r i d : M t s i c F u c t r l t y P u l e s t r r n a .B r l s r l : S a n Martn Crltural Center. Eluenr's Aires: ctc -l'hc w o r k o l " C l N C l O l ' ] l { E L U D I ( ) S " w c t c e c li t c c l b y L i r r r v c r s r r l E d i t i o n i n t h e s e r i e s d i r e c l e d b y . l o h n l ) r i r r t c " ' l ' R f r S P I I ' . 7 . , 4 S R I O P L A T T T N S F : S " l n d " E l - E C l A " r v c r c c d r t c d b v t r r li t r o r l l c l b l r r r l ( A u s t t > n a ) i n t h e s c r i e s d i r e c t e d b y M i r i r l s a l - r c lS i c w e r s ' S ( ) N \ l ' l N \ ' . '1'IEMPO DEL H()MtsRE". "SUl'fE EUENOS AIRES" nd "UL-t:(ilA u'cre edited bv Eclition H. MUERTE DE UN TANCUERO' L e r n t > r n e( P a r i s l . i l t h e s c r i c s d i r e c t c t j b v D e l i i [ i s t r u d i r . POR LA (Syndicate of Argentine Authors rt)d C()ntp()\rs ) award u'rth the priz.eto the best Classcal Musrc Corrtposer ol the l99u

S i n c c l c . ) 7 1s .t i r r t e d c ( ) r l c e r t a c t l v i t y p a r t r c i p a t i n g i n i a z z a n d r o c k b i r n c l " M r c l r cA t r i r r r r c l " " R r c c s " " D i n o S : r l u z z i Q u a r t e t l " . P l a y e c l i n . j ' a z . z tcstrvul rn Zurrclr. Cologrre. Hurrrburg. Lcrlzig ard Bcrlrr. I n l 9 t i - 5 f ' o ' n r c t lh i s o w n h r n c l" A l f < l r n b r a M a g i c a " . a t t e n d e d i n Mr'dcl . l l r z z[ ] c s t r v l r l . l r l ( ) l ( ( ) r ' c c o r . r l c tIl' i r s t ( ' l ) o r r " A l l i r n h r l Magtca". l r r l 9 ( ) l s t i r r t c t ls o l o i r c t r v i t y a g i r i n . i n v i t e d t ( ) i t t l n g ( q ) uintet. |l I()t)I itttcn(lr(l in thc Ii|st lrltclr'li'tti()n Cllr r i t rE I ncountcr'. l { r ' r ' t r r ' r l elt(l ) ( l ) r

VILLADANGOS VICTOR
ltar at "Juan Jos Castro" Born rn []lcrros Arrcs rrr l95tt. Studicd gLr Conservat()ry under instruction tl'M.H.Cmez- Crespo irnd then c o n r u l e t c ds t u d i e sw i t h M . A . C r r o l l e t a n c lE . l s a c . S i n c c l 9 f i 0 h a s i u l l ' il l e d a s i n t e n s e l a b o r a s a s o l o i s t , a n d a s p a r t o l ehanber rnusic groups. perfbrming Gave , Ai c s . l ' c r . l i r r r r r c tr l r r J ; . r r ; . rln ta . l y . [ 3 r - u s r lC . 'llrlc urttl Urguly. N l i l c l c t i r u r c i r s s c t l c t i l p e s . t w ( ) r s rs o l o i s t . o n e w i t h G a b r i e l R i v a n o r ,l l d t h c o t l r c l w i t h S a u l M a r t i n o n l ' l u t e . P a r t i c i p a l e c l i n o n b r r r r l o l r c o r .u o t h e l t c n c l r s c s ,c a s s e t t c sa n d C D s o f c l a s s i c a n d p o p u l a r m u s i c . ( i r v i r r g c ( ) r . r ' s cu sb o u t i n t p r ( ) v e r n e n t i n t h e c x e c u t i o n o f t h e g u i t a r 'fucumn, and is also in charge spon\()red by the National University of sf F i r r e A r t s J . J . C a s t r o a n d M a n u e l d e o t ' c o r r r s c s o t ' g u i t a r i n t h e s c h r > r > lo Flrllr rrl Bucnos Aires. in the principal Theaters in Buenos Aires. nd more than a hundred cities in Argentine. the first performance of concerto for guitar and orchestra corlposed by Eduarclo Aleman with Banco Mayo Orchestra in Buenos

VILLA PUEYRREDON
Allegretto

l' 'l

? |

T T | |

'=it 7l

(rr
tt ll
mf
CC

T. tt
t jl

T'

ri

f'( r@l
f

ma&J0

l7

to@

T. tl
ll

T' -

T.T rl ll

C O . ,L t d- T o k v o CUITAR C o p y r i g h1 t 9 9 ab y C E N D A I i rightreserved n t e di n J a p a n

{l$i

it tl t

qrr

i F\F ;lt v [rt- mp> rlw

7l

iT
t2
ll

=
I
--J

'rrt r

?? t r tl

TTTT tttl llll

|)r
? ?? ttl
ttl
TI'. '

rl

rrllll

F r

=*n

T
I
I

T I
I

T T tl
ll

p metaico
-1 -3 -2
>

Ocoa

,-i
7?
tl

I'l'

t? ll
f

rr

q
J

il

'I
t

d
T I
I

/ 910 2 --

I I

o //\ i=i - l
v

-1

tl+

yzt

11

bbI

e A t
J

1f a tempo/

fi
0 994.3.4)

I I

(Chasquido). sobrelas'oordonas derecha Golpedel pulgarde la rnanos (f l ( f t z + i-) . +-aptfro>flE('{&fgp del zoquete. en el aro,debajo Golpecon dedosi, m, a y ch de la manosizquierda (i ) l r l l( ' t r # 0 > 1 , 2 , 3 , 4{ ( " t f t t t # f j ( i v 2 a l ; J t f f R r sobrela tapa,arribade la trastrera. Golpedel pulgarde la manoderecha + H + A T ! ? h E a * 1 5 ( a L , b ) r[ ( "

" -1:

PL AZA ITALIA
M a x i m oP u j o l

Lento

q?

qe

@ 2102

metalco

1 9 9 4 b y C E N D A I C U I T A RC O . , L t d - T o k y o O Copyright All right reserved Printed in laoan

# + t,-7' t) t ,lfllj i: #"t n-l+lL^

yendo

al

puente

r 7i7 rrlt lilr

T I

+' T
I
I

tF(

r(

I'l

7r
rl

:-l:-r r

r ii

7 (77
rtl

rr rr r I ri

r,

fiB
't r a
LF

\m r t r ( r
lrr-t

909

90

Ji*P

ffi

i
| (C2)
I

_) Tempo Io 0 2T
t .Je

rl)

g'o
\? rall.

u f-t
a tempo
@@

T4;
U @ '@ ,@
g

Og

Arm.19

.14) u 992.5

'1n

VILLA REAL
Maximo Pujol

d I
4

t fl

$ d
i
4

Allegretto

q
T I
I

q
d
r
\Y/

t3

", ^"

t I c3 t tpl
r

T i

p sub C3
f

$
(07)

C2

CI
A,

C5 C4
tt u
t .

lp
l-,

itu
I .

93'I

\g-

,z^\

- -.

lv

o\ v
I

gr

ai\ \l/

10 ?2

l3il?i*

'--/
I

I
I
d

mp

to@
C. JT _ct3-,<-T tTi-l , ^ - li 1 i mTl-

t-t
I I iibi

T I
I

d el dl

7 I
lr,-'1

t-l

r.? |

08 0 10 ^, lp

lP

0s Ip

7 et
d d d d d d d d
/

.1

EA

7
I

7 I
4

T
I

p sub.

/2\ \9/

/A\ \9

t;!

T2 0 10 lp 0 ,ta

mp
) Copyrighr t99a by CENDAT CUtT,AR C O , L r d- T < : k y ( ) r l l r i h tr e s e r v e d ' i l r r t e (t,n . l a p a n

c
I

fa/

*J-}j
itJ &

r(
@e

hw rryf I mp pueue I

,hF I

'vAr:J
..............-

0l
t-

sl t-L?t r

,hf

qr
=rj,ai
L

.!F 7 ifr

fr" I
Andante

tl-

W7 ll

I-q

rl.--l

12
lontano

mp' met.
---

pi tttct.

,'\,,1 l--l

\.J

Tempo Io t Ifto/n L'-rrt - | -(con unapa) como ptzz. unadelindice,

stmil

p sub.
C5
. / l .

's

C4

lp

IP

C3

v/ q4
r,o
2

06

IP
mp

lp

u.c

Zl

Ip

ffi

\/<_-, -

13

t7'
t-

=g
-

t:-/
v

/--/
v

>-/

(a tempo)

'0'Coa

-1 -8 -2

-4 -3 -2

'.

{;--

t-aa4

izi f)
o

=- .-.7==
f -r1 rl\-_ I .)

i-

7',

6r,

TT

(/r\(")
(como una pa)

f i 9 9 4 . 32 1 )

==

Golpeconel pulgarde manoderecha sobrela tapa, arribade litastrer't. (. E + ni(" lFfarj ?tl! t' ilfJ (Chasquido). Goipeconel pulgarsobrelas bordonas ( t ( + z+- i-')" h#H.l?aflti.e{&lrtgfl

rT 4 r3

--T=r

re a re
4
II

a a

Villa Pueyrredne,Plaza|talia y Viila Realson tresbarriosde Buenos Aires que tienengran importancia en mi historia personal. que esel barrio dondenaci.Villa Reales pequeo En paticularVilla Pueyrredn un barrio veocino en donde,en mi juventud se hacianenormes para la poca fiess populares de Carnaval. justoen frente La Plazaltaliaesun pequeo Terreno redonde situado Aires.(MaximoPujol) delJardin Zooigico de Buenos

a a
r!
|'

'r'r.,/ j '.t v 1 ) 3 ) a ) u r l l , f L d ) + , t t : r j v ' < ; t t : * A7 Mi:b/)^.-lr.|,l.> | tr)t..l r t)'j,, tar'',,.1 1l'l-.. : " f' : r . . . . v 7 ) r i J a a l i fr : , 1 . : t U t . < t f r - c T b D , t r + ru : ir'AL1, | > it.a l r . h - : . ) r t r a w f f i l ) h rr t) .ii:"f l tf Ffslto \ I Llr _
a"1+'4 y t ) 7 t , J . * / s - /7 7 4 > 7 a 6 h m f t l i : t l r t i -/:L:4',-k/l'l)rio,l.5a.$jfi'('J.

r!
6 6

1A

t+

KOKORO
A Tempo Deciso J=130
C a b r i e lR i v a n o

0 6-,r
;

f-b2

CI5

H
ql ql d'l

{1

dl ql

>

lro
l \ y

'l

,2
i8/

h
1

g
,

*l

c6-l

C.5---r
@

tb

c3

e+

4 I

c6'l-

c5T

tb

b- \.1

c3

C4
>
\1)

I r21t .{-

7
a= rs z2
-

Lt: qr
o - , @@@ - '
I -'g

1 9 9 4 b y C E N D A I C U I T A RC O . , L t d - T o k y o O Copyrighr All rightreserved in Japan Printed

a 1 q
cl

# *
15
I -t 4 -4 3 -3

t tt

-l -4 -s

>:>

+ E Tr f i T T'l l|f
{-l-1.- - 2 FT

l-

Meno mosso e rubato

-r C.3

16

f
IMPRESION PRIMERA
P a b l oC o n z a l e z

,=58

Gradually slower

1F ! )

?,

q/

?' I
slower Graduailv

c 2-_-_-1

04r

slower Graduallv

)=4O

Lightp

g g

d1 q

d'l ql fiG

graduaily Increasing speed

c4

1 1
q

c?
Graduallyslower )=52

)=62
@
1

C2
I

C3

w
Q4
-2 U.
I I 1 9 9 4 b y C E N D A I C U I T A RC O , L t d O Copyrrght All rightreserved Prnted in Japan

1 1

Fast Light ..*. *.=2

TT

fo

Z'

ro re
r3

Increasing laudness

fx+koAl'.i r t hand ,*,i\=g6 Strummingwith closed

a a a a

r3

a a
6

a
t?

ro ro qt
rt

Slow Light )=4o

tr
.io*o ?

V
slower Gradually

CZ

with the thumb

r*FE

tambora

?
? n ?
I

19
t o P a b l o l a r o u e z

v r
r ?
f, 7d

ESTUDIONo.1
PUNAAND CALUYO
Larghetto (,=Gg)
Kantor Custavo

?
f,t

t)
f,
t

Ossia

T = Tambora, P = Percussion Percussion on thesings beside the bridgewith the sideof the thum and beating on the bridgewith the indexor middlefinger, almost simultaneously : ' t ) # t ) t f l f f i affirficrfj 3, LL L't-lH i t: f / : t J m f - C l!^a't')
1t) t7 +llll (.

r

l

Tr
r v

tambora

a a
]l at at ]| ]lt

,ff--.

p tambora

=o

p tambo1J

X' Coloyo (lmitating vicuas walking)l=80

a
It at at at
2]
> >

CTCSC.

m.

ll o\ (20\

Irirsttime time Second Repetition adlibitun. l _rll r t :( r )r t ' L - fo

Ossia

1, lC

{t 2e
1,

O C o p y r i g h t1 9 9 4 b y C E N D A I C U I T A R C O . , L t d - T o k y o All rightreserved i n fa p a n Printed

]e
21,

20

\'--/'

>

o sintile

\---l-

\-_-/

:-

a.L.lele

.:i

l---t----/-

:'o

2-

p|...-_--

\\-/
A ,: 1\ - - - , - )

,-q\---,
v

I
'r

@___-_-J
I - - - - J I

a;-\------) \1-l

-::::

Meno mosso
Melodyall on @ and@ string,

4t {t

rt
t0

rt rt rt rt {t rt a
l!'

rlt

rt
Adagio(;=og)

a a e
('

c e e
t

piarto (ponticcello)

e o

22

Free and expressive

=i
TT

=o.

p i n nrL(Don ttcct iir)

pp ponticceo-f.s.

.ocou
Meno mosso
Melodyall on @ and @ strings.

I I
I

I i

23

Very fast
U.FO.in thePuna.

T'

lctgrcrri

7 I
I

T I

,?,_>T "-3=-3-J p leggiero

<J

lL-

-rTl

YY

'

T T tt

,rnrr.

vl

T I

I cresc.

nf

echo

T, I I
I

accel'

ltt--:

)lo

.r

l-.-

--'

Free

only left

7
'"--t---/

1i
a__* t___/ --

, t-,' ------"----

Sultast
( S a l t a1 , 99t

roll.

lo

24
t h e P i l c o m a y or i v e r m a n t o H i l i b e r t oB o r b i e r ,

KATAKI KA
CHACARERA
@=G @=D Allegro giocoso ( j 96 )
\9

Kantor Custavo ,/,)\ l-'l ^\ tt I I l/ a = -a_


'Q /l \ \L/

ar\ 3

ol

@[

energrc0

?.
I

C7
I

11.

tI'---1 ?,
t t

tt

03

from Argentina. -hacareraTypical dance , r lt v-, r pt>+>t*af*ffi" Wichi usefor thecomposer. rrat the indians iataki is the nickname t 9 * t , J 4 > 7 4 t 0 ) , 4 + f r " x l t l F f f i l - ' > l t : = ' t2 i ' - L ,
1 9 9 a b y C E N D A I C U I T A RC O . , L t d - T o k v t r Copyright ,ll rightreserved ' r n t e di n J a p a n

25
,'\ 2-i ol j n)

i-_l

Ci pr Bi]ii oi ,ri

C 1-------r
'a
t '

UJ
\4

0 - lr

t-

l'

6? ir

C t i :t 7

I ' r ? j7 7

=
l0

'i) !/
--

T\
\g //\1 I

4
f

-\u. ._

1t2

0 7= l*
I

/
i)

i3

06l r
0

I I

i,_l

_l--f
) l^i)

\
i

| lrmp'r

r' F r- l'

)T 10

Percussion

26

? tb-b* J

J{,tr

;=o

/a\ \!/

?=

tr

t I I I

I
I
T
I

J
/ t \

{-s^-f,?
I

/77. /-

al

/77.

r-

c5 - I

"h

_ , '

C3*------------., o

rr

,h3

c 3_=___=-_ ----l
/ @

6'r

e---- ---------l

cl
3-l,

4i I

i--''1

.\.' 2 i

^4t r 2l )->

.4-)t4 ^ \ ,

;==fr1 T

I'r

r
3

TT

la-1

?
i

l33

l 2 t,,F.
\Y/

.-1=
I

lr. 'f

^ i /

\i

'rf
li

i?

ll imp

i rl^

l"F

I l-F

T
l {l
:>1 h r

mi

Ossia

on the @ , @ and@ Strirrgs. i Strum= Iiingersi m r,

hioh

mf

l3

'a'f

. lolv

2 tt
I'ercr,r.ssron

l"

'at

,7
I

Ossia
( S a l t a1 , 994)

a'

ql

MILONCA DEL 71
E d i t e da n d a r r a n q e df o r Cuitar by Victor viiladangos

MILONCA 0+-----ro5

drl
L i t oV i t a l e

------------l

Q2

0 9---r
3

Q 7-_1
r.8

sJ

q d'1 t q
q

dl

"/'

.,^_

og
c.7_____tcg_

d1 ql I d

o*lF

-^=
ozul

F
rT z? -zl pt'pp
CTESC.

l.

p@tP
r\rm.l2

J'

r'1

4i J

+ Qz

r@

p 0

-0'

ote n
t v

dl

dl
cl

7rt -;
i
r |lr

7v

oJ.
1i
r-4.

4?

4 d

t
7.t
lrl 4.

i3\
rl'
r-r

T&

C7
4

.r-

J--r' __

T . ttl
t-J

TT
I

C'/-

t '7 - (

) C o p y r i g h t1 9 9 4 b y C E N D A f C U T T A R C O . L t < | .- T o k v o '\ll rightreserved ' ' r i n t e di n J a p a n

c/ or mf
9

{
lJ

29
/. , -

4+

7tY'!H:t

^) -I

87 ----

\Y-l

./:\

v./

-n

-urtC+T
--Ei

i -- *=

l'9

Pt@

:g

CIs

r@

3_,

to@

_-,_

mf

T T7 ttl
,

C.7

8.2-

7
I

Lento J=60
re e
L . . t - -

C4 - r

CZ-

I 0

--------

C4-r

C.z

(t

e c
o7
lI -

Arm.12

'ocodu
?

fl

-*

?l

rt
|' 1, 1'

31

,4t

E d i t e da n d a r r a n g e dr o r C u i t a rb y V i v t o rV i l l a d a n g o s

MAREA CONTRA MILONCA


Q u i q u eS i n e s i

rt
Lt

@=D

c2-

4t
7t a,

;t rl
1,

--:-----1

4t 7a
lt atD

rlr

)7"

', t 'f,li
ji

,g

- _ _ - _ - - - - - - - - J

lo mf
v.L----------i

,?frF
4 - -

t77
-ll

Arm.
L Dm

go-m

plry

r.9

g?

mf
Amr.7-

, J .v

4l

?+

l9

-+

6 '\9

? I
I

-)
e)

.f

f ponticello

p bot'rt

A 2 ---l
! --: {
1

O C o p v r r g h1 t 9 9 4 b v C E x l D A lC U I T A R C < r reserverl Allrrght P r i n t e cri n J . l P a r r

32
E2 Q2--: 01 CI5-:r
lv |u? - . I

Lj
l-+

3J l2

j o?

' l h ) v

"f
Arm.l9

p lo

F E(#F

ralJ.

Issr
7Jr
F= It
,f\
A

[4 'e

J 7*J,S3h
7t ? L-I ^-

4
, ( ( ( ( ( (

7= lr'
\

cl

/ \ {

33
uL u5
/ f a 1 A -

--:r
T

-_f +

Qt

LJ

t\

'1-----_---.-.--.-----r\--t
I

ilF

-4 7l

Arnl.19

i ir-'

o Arm.7 f sulponticello
o+
-++

9A.rn.g

p sLtl tasto ruLl.

34

ABIERTO CIELO
CANDOMBE
or Edited a n d a r r a n g e fd Villadangos ,uitab r yVictor

Q u i q u eS i n e s i

,=100

ep

r.

przz.

pvp
!-J

Bass) mf Qzz.(only

'e

,^i

C2------

Ir mf

T.

7 tf

.^.1 -a_

Arm.l2 C-9--r r-ll

08 0305 CI7

J 3l'.bJ
p
? l2 m7lto cresc.

C o p y r i g h t1 9 9 b y C E N D A I C U T T A R C O . , L t d .- T o k y o i right reserved nted in Japan

35 cJ --------) Arm.7
C2-

010
'if

,.iiFA

?f

lr

'r
mf "f
VI
rt\n
^l

o? I

.4

l,-,.,r 7 2 '';"'' i

Afm.Baa

T'<e-C

o'TT

-5

enn.z oJ
+
'/

3 42t =:^:

e----------",
5. l^o

mf

Arm.12

f-*f

--?

ll

Ttl

(f
l---

2lp mf

E iH Lz,4^z
@ a tempo e----------J O O-3

'i tv r-o
fv--'
/a\

o oo^of-h;

?n,'

"f

i-+t-o ,;:::ffie,

Or-0-

cresc. accebrando

S FJ
molto

pt"ff

,3.

I -r-)

-'f

49 { { -

4
) {

I
\,., >

c a-

rc rc
4

,e
C9--r

tnoLto crescendo

-----------,

1t
t

f-r

c7_

c2-

7l F*f

II

C 2=

C 2---------j

irl
I l---

lr

flb
l.

? lr

C2-----

T tI
l--

tt l

lr

L)

Beaton the@string

pp

Arm.12

Dtambora

"f
Beaton the sidewith the right finger mm mm ?nmm mmm

I I 4 H A I

Gl

*1 {1

g
4 4 4 I I
l

Left handonly

f,

,a
mf
?

cll

4
C7
)

4 q

^gJ

1A
p\

G
(

F.

p C6

mf

l(o mf

!
tVA
l$/

I I
nf
I

2
;

rl 4

II
a) -

,t
t)

39
4l c r-

)) -

ev.ul

4
?)

u mf

<P

.4)--,

's ! s-o t \

:l'Lu

F_

ct

=
TC

t-J

lr

Beaton the sidewith the right finger

tz' 1l'-

f-=

o 2 r-!-l-

"f

i Uft hand only

Arm.7

40

ADIOS NONINO
E d i t e da n d a r r a n q e di o r Cuirarby Vioor Viiiadangos

,.

I
f
*

q
J
A s t o rP i a z z o l l a

TANCO

._120 c1 p
>
I

nt X'

c4

i tl,

f
cYC4-c3.
>>

LT

^ a

C 6-i

iE.j^

rl

_-T

t? I

C-tu
t 'ltl;r r

-rti

)i

I
J

,I

)_'

\c5
1 >.\ 4

c 4-------r

?jt 1t!1',

.' Fl''t

ec8

mf

@---i@

P 'lf ,ott.
a'A v..i \9

c7-------

Lento )-72
\0r
, 1t 4

.-

4l

f-,

1 v

r ?._\

TA

tq7

*i

T T lll\:ri rtl

T --

,e'\:,l

p
C6
,/)

C1

bu I
nf

l2

e
I
I

I I t O t t t

41
a?.---.UJ I .

J
---T--t l-'i li . t r

1C ) !i,#\!ILLb
lv 't5

---:-'

..7

I 1-

C1
4

t
,'

7r v7I' V

o
t

a
rl t

C3--------------r C6

rD rt
a) rt

mf
rall. CJ
2
r\

>

a temPo

a ,a
aO

a
ll

7t

ea

frl 4l rl

c8-

-t

nl

-a_

.l

-2

3------r CI

01

4'J Et

,l e.

ln

,J.
l@

0 9--

c6 g 1

f
to'O
e

0coda r ? v.v
I 2L--=--, ,eLl

te

ie

' . , , , , , = ' "

3 " " t = t

'

'

' t t

t l

t .il
42
d

TRIUNFAL
; ANCO
Edited and arranqed for Cu i tarby V ic t orV iiiad a n g o s

I T

5 J
Astor Piazzolla

)_rra

g f

i
ll

T,?

12

pi-i
C3;--r

| |
Cz

rr

f q

$ t
c 2-r
>--

2l--l

w
U./-r

op.
f

7r tr. /!
p

z{F

/ I

7
I

of.
I

VL
to@

CIs

F f
Lento J=GB
I
7(^ \Y/ @

12 rall.

;l

T"r E
{

c,3-c2-

6@b
0 6____r

n l 7.
o? mfl

7D

3 ,l

r(
I

.'-J'

'r= !t

I t t t t t t

43
f4

fi4#1
=t?

o
t rt
''

u e \9-------'

t
t,

c2V

,,

'fm] t d

rl rl rt aa
|l 4t

mf '0'Coa
Lento

L I / \ t l { h t v

.1

ll0

f
c3-c2) L,--] ^ I - F , , l) nl=.-'a' I

rt rt
{
11,

u@

CI5 l ? mfl
t.

7 TH.
Ir
G \l vl

-F

c,6-

C7-

f
---r-ll-Fl-{ t il

gr' 'PFF
C3--C.7
t, l

o
t

tltl

!0b

a '9 -

Arm.12

,9U 7-llx
=.
|

>'

zfi,f
/ l

rI

TT
IH t/l

= p' tv1

vl

a tempo

44

ELDtA aLJEMEaUIERAS
E d i t e da n d a r r a n g e df o r C u i t a rb y V i c t o r V i l l a d a n g o s

Cardel Lepera

RubatoExpressionJ=56
-3-,

F
0'7 -.

0.a-3n

sD.f-Ti

tV
0.5-r

E.rF
'-3n'

J. .I

{>

06 F3=-. 4l I rl -tl e i .l ol
Z ,r1l 2

c.7
8J.

e
L2-J a.t

l2 r@

u
I

,"

-?rt

- l-3->

\ {*'

g.Arm. Baa-1- 1 T-Y-:,


o2-r

I,f,
= 7. l-1
tl

/al

-/

sT ) 7t rubato

rall.

o2 ,r opi:ti
*f

T a-

O Copyrigh bt y 1 9 9 4C E N D A C I UITAR C O . ,L t d- T o k y o All rightreserved Printed in Japan

il

j{IflI

0 5-r

I ^7i
@

mf

}^7
' 9usa. 0_@ s

mf ''_ i

C4

C3

Fine a tempo

dl

'Ty)
- -t - _ - - _ . , A r m . 1 9
l

ar-

$
q

q1
(

oo --"f

210

0 10r

fi

=--

==.s5 i--1
frl

47

TAaUtro MtLrrAR
MILONCA
Edit ed fo r and ar r ang e d Cuitar b y V i c t o rV i l l a d a n g o s Mariano Mores

)-r20

t,.22' @

e+

rl-l

"t

"/'

i ii Beaton the top

mf

CUITAR C O . ,L t d .- T o k y o @C o p y r i g h1 t 9 9 4b y C E N D A I All rightreserved Printed in lapan

dh t

-1

ai) \9/

2p

uh r:
. J T T l.-i L-J T | '* ti 7 ,rr r

fr'

\\l

in ji ,1 1-l,J ,.|,:s
3 It
T t) \J/
/a\

CI4 5

---r

'r.- |
7'
tt

49

= lt'

E tt r't ?Tt

, l -

?.__.
I

Beaton thetop

Beaton the top

50

MILONCA DE MIS AMORES


fo r and ar r ang e d Ed it ed C u i t a rb y V i c t o rV i l l a d a n g o s

gilil

rtt

mf

?' R-K .-i)r-v

T'

(-jfi

1 7 rnf

0l I

l 3 I

l2

'f'*f

?.fftt L--J V

T.

J-?

TT

to@ o

>

t6) 2

sY /\' \y>

tf

*f
C.2-

C2:

C.1-r

i. FJi. t^41fJ
rrr
--r=

ofiE
7t'

r
mf
I

;--

O ,--

--tt=

O C o p y r i g h t1 9 9 4 b y C E N D A I C U I T A R C O . , L t d . - T o k y o All right reserved P r i n t e di n J a p a n

l
r

rt
I

|t
|l

t
I |l rD I

rt
I I I I rl

t
I

t
I

;D rD rD rl I r I rl

rt
ll

rD rt rD rD ! rD rD rl rl I I rD rD rl

. l'
---m1f

lt
p

=.
lo

6 tjt 't U

*f-

;r

rD rt rD rD rD
ID tD

f'D

rD rD D

=t!o7'y-lb.+t-fF*
Y3 1o Y2,060(6ffiY2,ooo) ixF+

-I (- l.U +9-,VW:/J lb,Vl


(6ffiV2,s00)ixHy 3I 0 E6+t -FigHffi y 2,575

F,trFFr-ffiF *{),HHf;H
I ,800)ixf+ Y3l 0 YI ,854(6trY

IIU-AX'hA. l.'lrffi
trg[H-ffiy2,575(6lty 2,500)ixFl y 3 10

fiE"r=-+t-f;ffiv
ffntdrffi
(6ffiY2,000)i#{ Y310 Y2,060

+t-t=Eovtbtt^ EE6}il
H r}ffi
(6ffiY2,000)ixH Y2,060 Y3 I 0

+t-.vofi /y,i7)ffi
Y3 10 Y2,000)iFl ffru,il<ilffi Y2,060(6tr

7C,tJ'y l..tJ,,#9-1

rFE*, Ar, BSr+Ft.EfitH2'.+E Ettl

rgltsvtr=t#

Y2,575(66 V2,500)i#V 3I 0

lftu<#d6+t-t+z l.'
I0 ESEEffi= Y2,060(6{6Y2,000)iXF{Y3

^rffiFoffi+,,i lxltlffi
ffi#=lfffi 0 Y2,575(6ffiY2,500)ixHY3l

+t-wE*otrba

#?-=!=FOtr$0)
EEtilffit

V lUtJ-t0p.96a
0 J.W.7:7-t-ltt Y2,060(6ftY2,000)iXHYSl

E- ,Jllt)l:lfflt
Y2,500) Y2,575(6ffi ixfl Y3 I o

:/t-lb7t-lffn?H
Y3 I 0 iX#l ff nt(il'zj<Et*ffi Y2,266(6ff Y2,200)

#t-wr)tturtffi /trt'(0 vv F=tEHffi y2,060(66Y2,000)ix#lY3'l

+9-fi'f.t-r7 htotru,a

V FUVfiF#
rfE[l],fft
v )vt'>7 >. + t -lFF"*
u2 F-.)v.c>l>12.fi ' GGl11

rrffiH +r-y lvrya,


iHY3'l 0 ,Eii+*ffi Y2,884(66Y2,800)

(6lt Y3,689) Y3,800 ix#lV3 1o

rst +)Jltr\tt,1i t<ses+zH


/)t,11tLa\#)tqft+ I - |1. = t 7 l ' { r i i l f t # , ( ? ; [ r - f - E r L l - l - t 4 f l 0 3 - : ] - s 3 0 - 5 3 4 tm 0 3 - 3 - 5 3 0 - 5 3 4 4 '/ A7 L r : l j l i i r j / i o t l t l J r : l l l i r l { , { . r t i : t tj i f l l i ( D r l l / - l t I l t ! . l ' ' o ( f n z h - > : - l ' '# O I S B N 4 - 8 7 4 7 1 1 in Japan - 0 9 - XC 1 0 7 3P 2 5 7 5 8 P r i n t e d T,o k y o l 7 l , J A P A N l 4 C h i h a y aT , oshima-ku @ G e n d aC i u i t a rC o . .L t d . l - 1 6 l5th. 1995 F i r s tE d i t i o n: F e b r u a r v

(4\lt2,50oH)