Está en la página 1de 24

Num. 7005 / 17.04.

2013

10306

Conselleria dEconomia, Indstria, Turisme i Ocupaci


RESOLUCI de 25 de mar de 2013, de la Subdirecci General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicaci del text del Conveni Collectiu del Sector dArqueologia de la Comunitat Valenciana.
[2013/3533]

Conselleria de Economa, Industria, Turismo y Empleo


RESOLUCIN de 25 de marzo de 2013, de la Subdireccin General de Relaciones Laborales, por la que se dispone el registro y publicacin del texto del Convenio Colectivo del Sector de Arqueologa de la Comunidad Valenciana. [2013/3533] Visto el texto del Convenio Colectivo del Sector de Arqueologa de la Comunidad Valenciana, suscrito por la Comisin Negociadora, estando integrada la misma, de una parte, por la Asociacin de Empresas de Arqueologa de la Comunidad Valenciana (ASEMARQ), y de otra, por el sindicato FECOMA-CCOO.PV, y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artculo 2 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depsito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y el artculo 3 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, por la que se crea el Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, esta Subdireccin General de Relaciones Laborales, conforme a las competencias transferidas segn el Real Decreto 4105/82, de 29 de diciembre, resuelve: Primero Ordenar su inscripcin en el Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, con notificacin a la Comisin Negociadora, y depsito del texto del Convenio. Segundo Disponer su publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 25 de marzo de 2013. El subdirector general de Relaciones Laborales: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.

Vist el text del Conveni Collectiu del Sector dArqueologia de la Comunitat Valenciana, subscrit per la Comissi Negociadora, que est integrada, duna part, per lAssociaci dEmpreses dArqueologia de la Comunitat Valenciana (ASEMARQ), i duna altra, pel sindicat FECOMA-CCOO-PV, i de conformitat amb el que disposa larticle 90, apartats 2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar, Text Refs de la Llei de lEstatut dels Treballadors; larticle 2 del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depsit de convenis i acords collectius de treball, i larticle 3 de lOrde 37/2010, de 24 de setembre, per la qual es crea el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Collectius de Treball, esta Subdirecci General de Relacions Laborals, dacord amb les competncies transferides segons el Reial Decret 4105/82, de 29 de desembre, resol: Primer Ordenar la seua inscripci en el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Collectius de Treball, amb notificaci a la Comissi Negociadora, i depsit del text del conveni. Segon Disposar-ne la publicaci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valncia, 25 de mar de 2013. El subdirector general de Relacions Laborals: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.

Conveni collectiu del sector darqueologia de la Comunitat Valenciana CAPTOL PRELIMINAR Parts signatries Les parts firmants del present conveni autonmic (amb abast a les provncies dAlacant, Castell i Valncia) sn, duna part, Comissions Obreres (FECOMA CCOOPV), com a representaci laboral, i duna altra part lAssociaci dEmpreses dArqueologia de la Comunitat Valenciana (ASEMARQ), com a representaci empresarial. Ambds parts es reconeixen mtuament legitimaci per a negociar el present conveni. CAPTOL I Disposicions generals Article 1. mbit territorial El present conveni autonmic ser aplicable a tot el territori de la Comunitat Valenciana, tant en les empreses amb domicili social en esta com les que tinguen ubicat el seu domicili social en una altra comunitat mentres desenrotllen la seua activitat a la Comunitat Valenciana i contracten personal en esta Comunitat. Aix mateix, el present conveni ser aplicable a les empreses ubicades a la Comunitat Valenciana que desenrotllen treballs en altres comunitats del territori nacional. Article 2. mbit funcional El present conveni regula les relacions laborals entre qualsevol que intervinga en treballs relatius al sector, siguen persones jurdiques, empreses i/o entitats privades, siga quina siga la forma jurdica que adopten, que tinguen i exercisquen lactivitat de prestaci de servicis relacionats amb intervencions arqueolgiques i la conservaci, restau-

Convenio colectivo del sector de arqueologa de la Comunidad Valenciana CAPTULO PRELIMINAR Partes signatarias Las partes firmantes del presente convenio autonmico (con alcance a las provincias de Alicante, Castelln y Valencia), de una parte Comisiones Obreras (FECOMA CCOOPV), como representacin laboral, y de otra parte la Asociacin de Empresas de Arqueologa de la Comunidad Valenciana (ASEMARQ), como representacin empresarial. Ambas partes se reconocen mutuamente legitimacin para negociar el presente convenio. CAPTULO I Disposiciones generales Artculo 1. mbito territorial El presente convenio autonmico ser de aplicacin a todo el territorio de la Comunidad Valenciana, tanto en las empresas con domicilio social en la misma como las que tengan ubicado su domicilio social en otra comunidad mientras desarrollen su actividad en la Comunidad Valenciana y contraten personal en esta Comunidad, asimismo ser de aplicacin el presente convenio a las empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana que desarrollen trabajos en otras comunidades del territorio nacional. Artculo 2. mbito funcional El presente convenio regula las relaciones laborales entre cualquiera que intervenga en trabajos relativos al sector, sean personas jurdicas, empresas y/o entidades privadas, cualquiera que sea la forma jurdica que adopten, que tengan y desarrollen la actividad de prestacin de servicios relacionados con intervenciones arqueolgicas y la conservacin, restauracin, gestin y difusin del patrimonio histrico y arqueolgico,

Num. 7005 / 17.04.2013

10307

raci, gesti i difusi del patrimoni histric i arqueolgic, siga per si mateixes o b per a altres empreses o organismes pblics i privats. Sentn per intervencions arqueolgiques als efectes previstos en este article les establides en larticle 59 del ttol III de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat Valenciana, de modificaci de la Llei 4/1998, d11 de juny, amb la definici especfica que per a cada una de les activitats arqueolgiques es desenrotlla en la dita llei. Sentn per restauraci i conservaci del patrimoni histric qualsevol acci encaminada a garantir la preservaci i el manteniment en perfecte estat dels bns mobles i immobles que tenen eixa consideraci. Sentn per difusi del patrimoni histric arqueolgic la presentaci dels resultats de les intervencions, estudis i investigacions sobre patrimoni histric en qualsevol tipus de mitj i suport amb la finalitat de donar-los a conixer a la societat, aix com les activitats didctiques encaminades a la difusi destos mateixos continguts que afavorisquen la conscienciaci sobre la protecci del patrimoni i el seu coneixement. La relaci efectuada no sentn tancada, per la qual cosa es considera inclosa qualsevol altra activitat que existisca o de nova creaci, sempre que la seua funci puga ser enquadrada en la relaci anterior. Article 3. mbit temporal La duraci del present conveni ser de tres anys, a comptar des de l1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2015. El present conveni entra en vigor a partir del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i els aspectes econmics saplicaran a partir del mes segent a la dita publicaci. No obstant aix, i per a evitar el buit normatiu que en qualsevol altre cas es produsca una vegada acabada la seua vigncia inicial, o la de qualsevol de les seues prrrogues, continuar regint totalment el seu contingut normatiu fins que siga substitut per un altre. Qualsevol de les dos parts firmants del present conveni podr demanar, per mitj de denncia notificada fefaentment per escrit a laltra part, la seua revisi, amb un mes mnim dantelaci al venciment del termini de vigncia abans assenyalat i/o de qualsevol de les seues prrrogues. En el cas de sollicitar-se la revisi del conveni, la part que formule la seua denncia, i perqu esta es considere vlida als efectes assenyalats en lapartat anterior, haur de remetre a laltra part, en el termini mxim dels dos mesos segents al de la denncia, una proposta concreta sobre els punts i el contingut que comprenga la revisi sollicitada. En cas dincomplir-se este requisit, es tindr per no feta la denncia. Desta comunicaci i de la proposta senviar una cpia, a lefecte de registre, a lAdministraci corresponent. Article 4. mbit personal Este conveni regula les relacions laborals de les empreses incloses en el seu mbit funcional i territorial amb la totalitat dels seus treballadors i treballadores (dara en avant, i per a tot el text del present conveni, personal), amb excepci expressa del personal dalta direcci, que es regix per les seues prpies disposicions legals i contractuals. Constitux tamb una excepci el primer any de treball daquelles empreses que inicien la seua activitat en el sector. En tot el que no shi preveu, cal atindres al que establixen lEstatut dels Treballadors, la Llei Orgnica de Llibertat Sindical i la resta de les disposicions laborals de carcter general. Article 5. Concurrncia de convenis Pel que fa a esta matria, caldr ajustar-se al que establixen els articles 83 i 84 de lEstatut dels Treballadors i a la normativa laboral vigent en cada moment. Article 6. Equilibri intern del conveni Les condicions pactades en este conveni collectiu formen un tot indivisible, per la qual cosa no es podran aplicar les seues normes de forma independent i/o aleatria, que sha daplicar i observar en la seua integritat. En el cas que lautoritat de treball o la jurisdicci competent, fent s de les seues atribucions, anullen o invaliden algun dels pactes continguts en el present conveni, les parts negociadores consideraran si s vlida per si mateixa la resta del text aprovat o b si cal una renegociaci nova, total o parcial deste. En este supsit, les parts signatries

ya sea por s mismas o bien para otras empresas u organismos pblicos y privados. Se entiende por intervenciones arqueolgicas a los efectos previstos en este artculo, las establecidas en el artculo 59 del ttulo III de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de modificacin de la Ley 4/1998, de 11 de junio, con la definicin especfica que para cada una de las actividades arqueolgicas se desarrolla en dicha ley. Se entiende por restauracin y conservacin del patrimonio histrico cualquier accin encaminada a garantizar la preservacin y el mantenimiento en perfecto estado de los bienes muebles e inmuebles que tienen esa consideracin. Se entiende por difusin del patrimonio histrico arqueolgico la presentacin de los resultados de las intervenciones, estudios e investigaciones sobre patrimonio histrico en cualquier tipo de medio y soporte con la finalidad de darlos a conocer a la sociedad, as como las actividades didcticas encaminadas a la difusin de estos mismos contenidos que favorezcan la concienciacin sobre la proteccin del patrimonio y su conocimiento. La relacin efectuada no se entiende cerrada, por lo cual se considera incluida cualquier otra actividad que exista o de nueva creacin, siempre que su funcin pueda ser encuadrada en la relacin anterior. Artculo 3. mbito temporal La duracin del presente convenio ser de tres aos a contar desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015. El presente convenio entra en vigor a partir del da de su publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, siendo de aplicacin los aspectos econmicos a partir del mes siguiente a dicha publicacin. No obstante lo anterior, y para evitar el vaco normativo que en otro caso se producira una vez terminada su vigencia inicial, o la de cualquiera de sus prrrogas, continuar rigiendo en su totalidad, su contenido normativo, hasta que sea sustituido por otro. Por cualquiera de las dos partes firmantes del presente convenio podr pedirse, mediante denuncia notificada fehacientemente por escrito a la otra parte, la revisin del mismo, con un mes mnimo de antelacin al vencimiento del plazo de vigencia antes sealado y/o de cualquiera de sus prrrogas. En el caso de solicitarse la revisin del convenio, la parte que formule su denuncia, y para que esta se considere vlida a los efectos sealados en el apartado anterior, deber remitir a la otra parte, en el plazo mximo de los dos meses siguientes al de la denuncia, propuesta concreta sobre los puntos y contenido que comprenda la revisin solicitada. Caso de incumplirse este requisito, se tendr por no hecha la denuncia. De esta comunicacin y de la propuesta se enviar copia, a efectos de registro, a la Administracin correspondiente. Artculo 4. mbito personal Este convenio regula las relaciones laborales de las empresas incluidas en su mbito funcional y territorial con la totalidad de sus trabajadores y trabajadoras (en adelante, y para todo el texto del presente convenio, personal), con excepcin expresa del personal de alta direccin, que se rige por sus propias disposiciones legales y contractuales. Constituye tambin una excepcin el primer ao de trabajo de aquellas empresas que inicien su actividad en el sector. En todo lo que no prev, hay que atenerse a lo que establecen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgnica de Libertad Sindical y el resto de las disposiciones laborales de carcter general. Artculo 5. Concurrencia de convenios En lo referente a esta materia se atender a lo establecido en los artculos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores, y en la normativa laboral vigente en cada momento. Artculo 6. Equilibrio interno del convenio Las condiciones pactadas en este convenio colectivo forman un todo indivisible, por lo cual no se podrn aplicar sus normas de forma independiente y/o aleatoria, debiendo ser aplicado y observado en su integridad. En el supuesto de que la autoridad de trabajo o la jurisdiccin competente, haciendo uso de sus atribuciones, anularan o invalidaran alguno de los pactos contenidos en el presente convenio, las partes negociadoras considerarn si es vlido por si solo el resto del texto aprobado, o bien, si es necesaria una nueva, total o parcial, renegociacin de este. En

Num. 7005 / 17.04.2013

10308

deste conveni es comprometen a reunir-se dins dels 30 dies segents al de la fermesa de la resoluci corresponent a fi de resoldre el problema plantejat. Si en el termini de 90 dies, a partir de la fermesa de la resoluci en qesti, les parts signatries no aconseguiren un acord, es comprometen a fixar un calendari de reunions per a la negociaci del conveni en la seua totalitat. Article 7. Garantia ad personam Shan de respectar ad personam, ja siga collectivament i individualment, com a condicions ms avantatjoses, les reconegudes en els contractes de treball que eren vigents en lentrada en vigor del present conveni quan, examinades en conjunt i en cmput anual, resulten ms beneficioses per al personal. Article 8. Garantia de les condicions ms beneficioses Totes les condicions que establix este conveni tenen la consideraci de mnimes, per la qual cosa els pactes, les clusules, les condicions i les situacions actuals implantats individualment o collectivament entre lempresa i el personal que en conjunt impliquen condicions ms beneficioses que les pactades en este conveni shan de respectar ntegrament. Article 9. Comissi paritria Es crea la Comissi Paritria del conveni com a rgan dinterpretaci, conciliaci i vigilncia del seu compliment. Esta comissi paritria entendr obligatriament, i com a trmit previ, de tots els dubtes i divergncies que puguen sorgir entre les parts sobre qestions dinterpretaci deste conveni, sense preju que, una vegada conegut el dictamen de la Comissi Paritria, es puguen utilitzar les vies administratives i jurisdiccionals que corresponguen. Esta comissi paritria est integrada per tres representants de cada una de les organitzacions empresarials i sindicats que hagen firmat el present conveni, i es pot efectuar la delegaci de vot. La Comissi Paritria pot utilitzar, a ms, els servicis permanents i ocasionals dassessors o assessores en totes les matries que sn de la seua competncia. La Comissi Paritria es regir pel que establix la legislaci vigent, es reunir totes les vegades que estime necessari per a la bona marxa del present conveni i determinar, en cada cas, les seues normes de funcionament. Les parts firmants del present conveni, en representaci del personal i empreses compreses en el seu mbit personal, pacten expressament els procediments de conciliaci i mediaci del Tribunal dArbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana per a la resoluci dels conflictes laborals de caire collectiu o plural que puguen suscitar-se, aix com els de carcter individual no exclosos expressament de les competncies deste tribunal als efectes dall que sestablix en els articles 63 i 154 del TRLPL, i se sotmeten als diferents procediments que puguen plantejar-se en les comissions o delegaci especfiques per a cada cas. Funcions i procediment de la Comissi Paritria dInterpretaci 1. Les seues funcions seran les segents: a) Interpretaci de totes i cada una de les clusules deste conveni. b) A instncia dalguna de les parts, mediar i/o intentar conciliar, si s el cas, i amb lacord previ de les parts i a sollicitud destes, arbitrar en qestions i conflictes, tots de carcter collectiu, que poden suscitarse en laplicaci del present conveni. En cas de conflicte collectiu, les parts es comprometen a sollicitar la intervenci de la Comissi Paritria amb carcter previ al plantejament formal del conflicte en lmbit dels procediments no judicials desenrotllats en el captol XVI del conveni, aix com davant de lrgan judicial competent. c) Vigilncia i seguiment del compliment dels pactes. d) Elaboraci del registre de mediadors i rbitres en els procediments voluntaris extrajudicials de soluci de conflictes collectius. e) Actualitzaci dels salaris fixats en lannex I. f) Totes les altres funcions que tendisquen a la major eficcia prctica del conveni o estiguen establides en el seu text.

este supuesto, las partes signatarias de este convenio se comprometen a reunirse dentro de los 30 das siguientes en el de la firmeza de la resolucin correspondiente con el fin de resolver el problema planteado. Si en el plazo de 90 das, a partir de la firmeza de la resolucin en cuestin, las partes signatarias no consiguieran un acuerdo, se comprometen a fijar un calendario de reuniones para la negociacin del convenio en su totalidad. Artculo 7. Garanta ad personam Se tienen que respetar ad personam, ya sea colectiva e individualmente, como condiciones ms ventajosas, las reconocidas en los contratos de trabajo que eran vigentes en la entrada en vigor del presente convenio cuando, examinadas en conjunto y en cmputo anual, resulten ms beneficiosas para el personal. Artculo 8. Garanta de las condiciones ms beneficiosas Todas las condiciones que establece este convenio tienen la consideracin de mnimas, por lo cual, los pactos, las clusulas, las condiciones y las situaciones actuales implantados individualmente o colectivamente entre la empresa y el personal que en conjunto impliquen condiciones ms beneficiosas que las pactadas en este convenio se tienen que respetar ntegramente. Artculo 9. Comisin Paritaria Se crea la Comisin Paritaria del convenio como rgano de interpretacin, conciliacin y vigilancia de su cumplido. La Comisin Paritaria entender obligatoriamente, y como trmite previo, de cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre las partes, sobre cuestiones de interpretacin, de este convenio, sin prejuicio que, una vez conocido el dictamen de la Comisin Paritaria, se puedan utilizar las vas administrativas y jurisdiccionales que corresponda. Esta Comisin Paritaria est integrada por 3 representantes de cada una de las organizaciones empresariales y sindicatos que hayan firmado el presente convenio, pudiendo efectuarse la delegacin de voto. La Comisin Paritaria puede utilizar, adems, los servicios permanentes y ocasionales de asesores o asesoras en todas las materias que son de su competencia. La Comisin Paritaria se regir por lo establecido en la legislacin vigente, reunindose cuantas veces estime necesario para la buena marcha del presente convenio y determinando, en cada caso, sus normas de funcionamiento. Las partes firmantes del presente convenio, en representacin del personal y empresas comprendidas en su mbito personal, pactan expresamente a los procedimientos de conciliacin y mediacin del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, para la resolucin de los conflictos laborales de cariz colectivo o plural que pudieran suscitarse, as como los de carcter individual no excluidos expresamente de las competencias de este tribunal a efectos de aquello establecido en los artculos 63 y 154 del TRLPL, sometindose a los diferentes procedimientos que puedan plantearse en las comisiones o delegacin especficas para cada caso. Funciones y procedimiento de la Comisin Paritaria de Interpretacin 1. Sus funciones sern las siguientes: a) Interpretacin de todas y cada una de las clusulas de este convenio. b) A instancia de alguna de las partes, mediar y/o intentar conciliar en su caso, y previo acuerdo de las partes y a solicitud de las mismas, arbitrar en cuestiones y conflictos, todos ellos de carcter colectivo, pueden suscitarse en la aplicacin del presente convenio. En caso de conflicto colectivo, las partes se comprometen a solicitar la intervencin de la Comisin paritaria con carcter previo al planteamiento formal del conflicto en el mbito de los procedimientos no judiciales desarrollados en el captulo XVI del convenio, as como ante el rgano judicial competente. c) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo pactado. d) Elaboracin del registro de mediadores y rbitros en los procedimientos voluntarios extrajudiciales de solucin de conflictos colectivos. e) Actualizacin de los salarios fijados en el anexo I. f) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia prctica del convenio o vengan establecidas en su texto.

Num. 7005 / 17.04.2013

10309

g) Adaptaci o, si s el cas, modificaci del conveni durant la seua vigncia. En cas de modificaci, hauran dincorporar-se a la Comissi Paritria la totalitat de membres legitimats en la negociaci per cada organitzaci, encara que no hagen sigut firmants del conveni. En este supsit, lacord dadaptaci o modificaci del conveni haur dacordarse per majoria absoluta de cada una de les parts, empresarial i sindical. 2. Com a trmit que ser previ i preceptiu a tota actualitzaci jurisdiccional, les parts signatries del present conveni sobliguen a informar la Comissi Mixta Paritria sobre tots els dubtes, discrepncies i conflictes collectius de carcter general que puguen plantejar-se en relaci amb la interpretaci i laplicaci deste, sempre que siguen de la seua competncia dacord amb el que establix lapartat anterior, a fi que, per mitj de la seua intervenci, es resolga el problema plantejat o, si aix no s possible, emeta dictamen respecte daix. El dit trmit previ sentendr complit en el cas que haja transcorregut el termini previst en el pargraf 4 deste mateix article sense que shaja ems una resoluci o dictamen. 3. Quan una part desitge utilitzar algun dels supsits previstos en els apartats a), b) i d) del pargraf 1 deste mateix article, faran arribar a la Comissi Mixta dInterpretaci, a travs de les organitzacions firmants desta, amb una antelaci de 15 dies, documentaci suficient que contindr com a mnim: a) Exposici del problema o conflicte. b) Argumentaci. c) Proposta de soluci. 4. La Comissi Mixta Paritria, una vegada rebut lescrit de proposta o, si s el cas, completada la informaci pertinent, disposar dun termini no superior a 20 dies hbils per a resoldre la qesti suscitada o, si aix no s possible, emetre el dictamen oport. Transcorregut el dit termini sense haver-se produt resoluci ni dictamen, quedar oberta la via jurisdiccional competent. 5. La Comissi podr demanar, per via dampliaci, tota la informaci o documentaci que estime pertinent per a una informaci millor o ms completa de lassumpte, a lefecte de la qual concedir un termini al proponent que no podr excedir els cinc dies hbils. 6. En tot cas, les resolucions de la Comissi Mixta dInterpretaci adoptaran la forma escrita i motivada. 7. Es fixa el domicili de la Comissi Mixta dInterpretaci en el carrer de Benimar, 5-B, 46980 Paterna (Valncia), i la plaa de Npols i Siclia, 5, 1r (FECOMA), 46003 Valncia. CAPTOL II Lorganitzaci del treball Article 10. Facultats i responsabilitats Lorganitzaci del treball, amb subjecci a les normes de larticle segent, s facultat privativa de lempresa, per mitj dels seus rgans de direcci, la qual s responsable del seu s davant de lautoritat competent, sense perju dels drets dinformaci i participaci de la representaci del personal. Article 11. Normes per al seu desenrotllament Lorganitzaci del treball es fonamenta en els principis segents, a ttol enunciatiu: a. Ladjudicaci de la tasca especfica, necessria per a la plena activitat del personal. b. Lexigncia duna activitat i un rendiment normal per a cada tipus de personal i, en general, per a tot el personal de lempresa o entitat. c. La fixaci de lndex de qualitat admissible en la realitzaci del treball. d. La mobilitat i la redistribuci del personal de manera racional, compatible amb la dispersi dels centres o espais fsics de treball, i les necessitats estrictes del servici, dacord amb el que establixen els articles 39 i 41 de lEstatut dels Treballadors, i les limitacions que establixen els articles 12 i 13 deste conveni. Article 12. Mobilitat funcional 1. La mobilitat funcional en lempresa sefectuar dacord amb les titulacions acadmiques o professionals necessries per a exercir la prestaci laboral i amb respecte a la dignitat del personal.

g) Adaptacin o, en su caso, modificacin del convenio durante su vigencia. En caso de modificacin debern incorporarse a la Comisin Paritaria la totalidad de miembros legitimados en la negociacin por cada organizacin, aunque no hayan sido firmantes del convenio. En este supuesto, el acuerdo de adaptacin o modificacin del convenio deber acordarse por mayora absoluta de cada una de las partes, empresarial y sindical. 2. Como tramite que ser previo y preceptivo a toda actualizacin jurisdiccional, las partes signatarias del presente convenio se obligan a poner en conocimiento de la Comisin Mixta Paritaria cuantas dudas, discrepancias y conflictos colectivos, de carcter general, pudieran plantearse en relacin con la interpretacin y aplicacin del mismo, siempre que sean de su competencia conforme a lo establecido en el apartado anterior, a fin de que mediante su intervencin, se resuelva el problema planteado o, si ello no fuera posible, emita dictamen al respecto. Dicho trmite previo se entender cumplido en el caso de que hubiere transcurrido el plazo previsto en el prrafo 4 de este mismo artculo sin que se haya emitido resolucin o dictamen. 3. Cuando una parte desee utilizar alguno de los supuestos contemplados en los apartados a), b) y d) del prrafo 1 de este mismo artculo, harn llegar a la Comisin Mixta de Interpretacin, a travs de las organizaciones firmantes del mismo, con una antelacin de 15 das, documentacin suficiente que contendr como mnimo: a) Exposicin del problema o conflicto. b) Argumentacin. c) Propuesta de solucin. 4. La Comisin Mixta Paritaria, una vez recibido el escrito-propuesta o, en su caso, completada la informacin pertinente, dispondr de un plazo no superior a 20 das hbiles para resolver la cuestin suscitada o, si ello no fuera posible, emitir el oportuno dictamen. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido resolucin ni dictamen, quedara abierta la va jurisdiccional competente. 5. La Comisin podr recabar, por va de ampliacin, cuanta informacin o documentacin estime pertinente para una mejor o ms completa informacin del asunto, a cuyo efecto conceder un plazo al proponente que no podr exceder de 5 das hbiles. 6. En todo caso las resoluciones de la Comisin Mixta de Interpretacin adoptaran la forma escrita y motivada. 7. Se fija el domicilio de la Comisin Mixta de Interpretacin en la calle Benimar 5-B 46980 Paterna (Valencia) y Plaza Npoles y Sicilia 5, 1. (FECOMA), 46003 Valencia. CAPTULO II La organizacin del trabajo Artculo 10. Facultades y responsabilidades La organizacin del trabajo, con sujecin a las normas del artculo siguiente, es facultad privativa de la empresa, por medio de sus rganos de direccin, la cual es responsable de su uso ante la autoridad competente, sin perjuicio de los derechos de informacin y participacin de la representacin del personal. Artculo 11. Normas para su desarrollo La organizacin del trabajo se fundamenta en los principios siguientes, a ttulo enunciativo: a. La adjudicacin de la tarea especfica, necesaria para la plena actividad del personal. b. La exigencia de una actividad y un rendimiento normal para cada tipo de personal y, en general, para todo el personal de la empresa o entidad. c. La fijacin del ndice de calidad admisible en la realizacin del trabajo. d. La movilidad y la redistribucin del personal de manera racional, compatible con la dispersin de los centros o espacios fsicos de trabajo, y las necesidades estrictas del servicio, de acuerdo con lo que establecen los artculos 39 y 41 del Estatuto de los Trabajadores, y las limitaciones que establecen los artculos 12 y 13 de este convenio. Artculo 12. Movilidad funcional 1. La movilidad funcional en la empresa se efectuar de acuerdo a las titulaciones acadmicas o profesionales precisas para ejercer la prestacin laboral y con respeto a la dignidad del personal.

Num. 7005 / 17.04.2013

10310

2. La mobilitat funcional per a la realitzaci de funcions, tant superiors com inferiors, no corresponents al grup professional noms ser possible si hi ha, a ms, raons tcniques o organitzatives que la justifiquen i pel temps imprescindible per a la seua atenci. En el cas de comanda de funcions inferiors, hauran destar justificades per necessitats peremptries o imprevisibles de lactivitat productiva. Lempresa haur de comunicar la seua decisi i les raons desta a la representaci del personal. 3. Per necessitats organitzatives, de producci o de contractaci, el personal podr ser destinat a ocupar un lloc de categoria superior al que tinga reconegut per un termini que no excedisca els quatre mesos durant un any, o set en dos anys, amb la percepci des de la incorporaci al nou lloc de la remuneraci corresponent a la funci efectivament exercida. En cas de superar els dits terminis, el personal quedar enquadrat en la categoria superior que ja exercia. Estos perodes seran en tots els casos acumulables, i corresponen a sis mesos durant un any i huit durant dos. Contra la negativa de lempresa, i amb un informe previ del comit o, si s el cas, dels delegats o delegades de personal, el personal podr reclamar davant de la jurisdicci competent. 4. El personal tindr dret a la retribuci corresponent a les funcions que efectivament realitze, excepte en els casos de comanda de funcions inferiors, en els quals mantindr la retribuci dorigen. No es podran invocar les causes dacomiadament objectiu dineptitud sobrevinguda o de falta dadaptaci en els supsits de realitzaci de funcions diferents de les habituals com a conseqncia de la mobilitat funcional. 5. El canvi de funcions diferents de les pactades no incls en els supsits previstos en este article requerir lacord de les parts o, si no nhi ha, el sotmetiment a les regles previstes per a les modificacions substancials de condicions de treball o a les que amb este fi shagen establit en conveni collectiu. Article 13. Mobilitat geogrfica 1. El trasllat de personal que no haja sigut contractat especficament per a prestar els seus servicis en empreses amb centres de treball mbils o itinerants a un centre de treball diferent de la mateixa empresa que exigisca canvis de residncia requerir lexistncia de raons econmiques, tcniques, organitzatives o de producci que el justifiquen. La decisi de trasllat haur de ser notificada per lempresa al personal, aix com als seus representants legals, amb una antelaci mnima de trenta dies de la data de la seua efectivitat. Notificada la decisi de trasllat, el personal tindr dret a optar entre el trasllat, percebent una compensaci per gastos, o lextinci del seu contracte, percebent una indemnitzaci de vint dies de salari per any treballat, prorratejant per mesos els perodes de temps inferiors a un any i amb un mxim de dotze mensualitats. La compensaci a qu es referix el primer supsit comprendr tant els gastos propis com els dels familiars a crrec seu, en els termes que es convinguen entre les parts, que mai ser inferior als lmits mnims establits en els convenis collectius. Sense perju de lexecutivitat del trasllat en el termini dincorporaci esmentat, el personal que no haja optat per lextinci del seu contracte i es mostre disconforme amb la decisi de lempresa podr impugnar-la davant de la jurisdicci competent. La sentncia declarar el trasllat justificat o injustificat i, en este ltim cas, reconeixer el dret del personal a ser reincorporat al centre de treball dorigen. Quan, a fi deludir les previsions contingudes en lapartat segent deste article, lempresa realitze trasllats en perodes successius de noranta dies en un nombre inferior als llindars all assenyalats sense que concrreguen causes noves que justifiquen tal actuaci, estos nous trasllats es consideraran efectuats en frau de llei i seran declarats nuls i sense efecte. 2. El trasllat a qu es referix lapartat anterior ha danar precedit dun perode de consultes amb la representaci legal del personal duna duraci no inferior a quinze dies, quan afecte la totalitat del centre de treball, sempre que este ocupe ms de cinc persones, o quan, sense afectar la totalitat del centre de treball, en un perode de noranta dies comprenga un nombre de persones, almenys, de: a) Deu persones en les empreses que ocupen menys de cent persones.

2. La movilidad funcional para la realizacin de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo ser posible si existen, adems, razones tcnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atencin. En el caso de encomienda de funciones inferiores estas debern estar justificadas por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva. La empresa deber comunicar su decisin y las razones de esta a la representacin del personal. 3. Por necesidades organizativas, de produccin o de contratacin, el personal podr ser destinado a ocupar un puesto de superior categora a la que tuviera reconocida, por plazo que no exceda de cuatro meses durante un ao, o siete en dos aos, debiendo percibir desde su incorporacin al nuevo puesto la remuneracin correspondiente a la funcin efectivamente desempeada. En caso de superar dichos plazos el personal quedar encuadrado en la categora superior que vino desempeando. Estos periodos sern en todos los casos acumulables, correspondiendo a seis meses durante un ao y ocho durante dos. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comit o, en su caso, de los delegados o delegadas de personal, el personal podr reclamar ante la jurisdiccin competente. 4. El personal tendr derecho a la retribucin correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendr la retribucin de origen. No cabr invocar las causas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptacin en los supuestos de realizacin de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional. 5. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artculo requerir el acuerdo de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo. Artculo 13. Movilidad geogrfica 1. El traslado de personal que no haya sido contratado especficamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo mviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerir la existencia de razones econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin que lo justifiquen. La decisin de traslado deber ser notificada por la empresa al personal, as como a sus representantes legales con una antelacin mnima de treinta das a la fecha de su efectividad. Notificada la decisin de traslado, el personal tendr derecho a optar entre el traslado, percibiendo una compensacin por gastos, o la extincin de su contrato, percibiendo una indemnizacin de veinte das de salario por ao trabajado, prorratendose por meses los perodos de tiempo inferiores a un ao y con un mximo de doce mensualidades. La compensacin a que se refiere el primer supuesto comprender tanto los gastos propios como los de los familiares a su cargo, en los trminos que se convengan entre las partes, que nunca ser inferior a los lmites mnimos establecidos en los convenios colectivos. Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporacin citado, el personal que no habiendo optado por la extincin de su contrato se muestre disconforme con la decisin de la empresa podr impugnarla ante la jurisdiccin competente. La sentencia declarar el traslado justificado o injustificado y, en este ltimo caso, reconocer el derecho del personal a ser reincorporado al centro de trabajo de origen. Cuando, con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente de este artculo, la empresa realice traslados en perodos sucesivos de noventa das en nmero inferior a los umbrales all sealados, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuacin, dichos nuevos traslados se considerarn efectuados en fraude de Ley y sern declarados nulos y sin efecto. 2. El traslado a que se refiere el apartado anterior deber ir precedido de un perodo de consultas con la representacin legal del personal de una duracin no inferior a quince das, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que este ocupe a ms de cinco personas, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un perodo de noventa das comprenda a un nmero de personas de, al menos: a) Diez personas, en las empresas que ocupen menos de cien personas.

Num. 7005 / 17.04.2013

10311

b) El 10 per cent del nombre de persones en les empreses que ocupen entre cent i tres-centes persones. c) Trenta persones en les empreses que ocupen ms de tres-centes persones. El dit perode de consultes haur de versar sobre les causes motivadores de la decisi de lempresa i la possibilitat devitar o reduir els seus efectes, aix com sobre les mesures necessries per a atenuar les seues conseqncies per al personal afectat. Lobertura del perode de consultes i les posicions de les parts desprs de la seua conclusi hauran de ser noticades a lautoritat laboral per al seu coneixement. Durant el perode de consultes, les parts hauran de negociar de bona fe, amb vista a la consecuci dun acord. El dit acord requerir la conformitat de la majoria de membres del comit o comits dempresa, dels delegats o delegades de personal, si s el cas, o de representacions sindicals, si nhi ha, que, en el seu conjunt, representen la majoria del personal. En els supsits dabsncia de representaci legal del personal en lempresa, el personal podr atribuir la seua representaci a una comissi designada dacord amb el que disposa larticle 41.4 de lEstatut dels Treballadors. Desprs de la finalitzaci del perode de consultes, lempresa notificar al personal la seua decisi sobre el trasllat, que es regir a tots els efectes pel que disposa lapartat 1 deste article. Contra les decisions a qu es referix el present apartat es podr reclamar en conflicte collectiu, sense perju de lacci individual prevista en lapartat 1 deste article. La interposici del conflicte paralitzar la tramitaci de les accions individuals iniciades fins a la seua resoluci. Lacord amb la representaci legal del personal en el perode de consultes sentendr sense perju del dret del personal afectat lexercici de lopci prevista en el pargraf quart de lapartat 1 deste article. Lempresa i la representaci legal del personal podran acordar en qualsevol moment la substituci del perode de consultes a qu es referix este apartat per laplicaci del procediment de mediaci o arbitratge que saplique en lmbit de lempresa, que haur de desenrotllar-se dins del termini mxim assenyalat per al dit perode. CAPTOL III Classificaci del personal Article 14 Les definicions corresponents a les diferents categories tenen carcter enunciatiu i no tenen carcter exclusiu ni excloent. Grup 1. Arqueleg o arqueloga s aquell personal amb la titulaci superior corresponent que el faculta per a exercir com a arqueleg o arqueloga. Es distingixen 3 categories en lmbit deste grup i es corresponen amb les descripcions que es fan a continuaci: Coordinador o coordinadora: s aquell personal amb la titulaci superior corresponent que el faculta per a exercir professionalment com a arqueleg o arqueloga i que, de conformitat amb la seua experincia i coneixements, pot dur a terme les funcions de coordinaci, direcci, assessorament, planificaci, administraci i/o supervisi dintervencions, del registre, de la documentaci, dels estudis i de la difusi de qualsevol tipus de tasca arqueolgica o prpia de lempresa, a ms de ser el responsable de la qualitat i lacabat dels treballs realitzats. Arqueleg o arqueloga: s aquell personal amb la titulaci superior corresponent que el faculta per a exercir professionalment com a arqueleg o arqueloga i que dins de lempresa pot tindre a crrec seu la direcci o codirecci tant dintervencions arqueolgiques com la redacci de projectes, informes, peritatges i assessoraments en temes arqueolgics i relatius al patrimoni histric. Ser responsabilitat de larqueleg o de larqueloga assumir la direcci duna intervenci arqueolgica com a personal laboral duna empresa, lelaboraci i organitzaci de tots els treballs generats per qualsevol tipus destudi arqueolgic sota la supervisi del coordinador adjudicatari o coordinadora adjudicatria del servici. Aix mateix, sencarregar de supervisar lexecuci dels treballs a realitzar per larqueloga o larqueloga ajudant i pel grup 3.

b) El 10 por ciento del nmero de personas, en las empresas que ocupen entre cien y trescientas personas. c) Treinta personas, en las empresas que ocupen ms de trescientas personas. Dicho perodo de consultas deber versar sobre las causas motivadoras de la decisin de la empresa y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, as como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para el personal afectado. La apertura del perodo de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusin debern ser noticadas a la autoridad laboral para su conocimiento. Durante el perodo de consultas, las partes debern negociar de buena fe, con vistas a la consecucin de un acuerdo. Dicho acuerdo requerir la conformidad de la mayora de miembros del comit o comits de empresa, de los delegados o delegadas de personal, en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, representen a la mayora del personal. En los supuestos de ausencia de representacin legal del personal en la empresa, el personal podr atribuir su representacin a una comisin designada conforme a lo dispuesto en el artculo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. Tras la nalizacin del perodo de consultas la empresa noticar al personal su decisin sobre el traslado, que se regir a todos los efectos por lo dispuesto en el apartado 1 de este artculo. Contra las decisiones a que se reere el presente apartado se podr reclamar en conicto colectivo, sin perjuicio de la accin individual prevista en el apartado 1 de este artculo. La interposicin del conicto paralizar la tramitacin de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolucin. El acuerdo con la representacin legal del personal en el perodo de consultas se entender sin perjuicio del derecho del personal afectado al ejercicio de la opcin prevista en el prrafo cuarto del apartado 1 de este artculo. La empresa y la representacin legal del personal podrn acordar en cualquier momento la sustitucin del periodo de consultas a que se refiere este apartado por la aplicacin del procedimiento de mediacin o arbitraje que sea de aplicacin en el mbito de la empresa, que deber desarrollarse dentro del plazo mximo sealado para dicho periodo. CAPTULO III Clasificacin del personal Artculo 14 Las definiciones correspondientes a las diferentes categoras tienen carcter enunciativo y no tienen carcter exclusivo ni excluyente. Grupo 1. Arquelogo/arqueloga Es aquel personal con la titulacin superior correspondiente que le faculta para ejercer como arquelogo o arqueloga. Se distinguen 3 categoras al mbito de este grupo y se corresponden con las descripciones que se hacen a continuacin: Coordinador/coordinadora: es aquel personal con la titulacin superior correspondiente que le faculta para ejercer profesionalmente como arquelogo o arqueloga y que, de conformidad con su experiencia y conocimientos, puede llevar a cabo las funciones de coordinacin, direccin, asesoramiento, planificacin, administracin y/o supervisin de intervenciones, del registro, de la documentacin, de los estudios y de la difusin de cualquier tipo de tarea arqueolgica o propia de la empresa, siendo responsable de la calidad y el acabado de los trabajos realizados. Arquelogo/arqueloga: es aquel personal con la titulacin superior correspondiente que le faculta para ejercer profesionalmente como arquelogo o arqueloga y que dentro de la empresa puede tener a su cargo la direccin o codireccin tanto de intervenciones arqueolgicas, como la redaccin de proyectos, informes, peritajes y asesoramientos en temas arqueolgicos y relativos al patrimonio histrico. Ser responsabilidad del arquelogo o de la arqueloga que asuma la direccin de una intervencin arqueolgica como personal laboral de una empresa la elaboracin y organizacin de todos los trabajos generados por cualquier tipo de estudio arqueolgico bajo la supervisin del coordinador adjudicatario/coordinadora adjudicataria del servicio. Asimismo, se encargar de supervisar la ejecucin de los trabajos a realizar por el arquelogo o la arqueloga ayudante y por el grupo 3.

Num. 7005 / 17.04.2013

10312

Arqueleg o arqueloga ajudant: s aquell personal amb la titulaci superior corresponent que el faculta per a exercir professionalment com a arqueleg o arqueloga i que dins de lempresa participa en el procs de qualsevol tipus destudi arqueolgic sota la supervisi dun arqueleg o una arqueloga. Al seu torn, tamb podr supervisar les labors de personal del grup 3. Es distingix entre: Arqueleg o arqueloga ajudant A: t a crrec seu quatre o ms persones del grup 3. Arqueleg o arqueloga ajudant B: t a crrec seu tres o menys persones del grup 3. Grup 2. Especialista Especialista: s aquell personal que t la titulaci superior requerida i/o lexperincia necessria i s especialista en tcniques, anlisis i treballs afins als generats per lactivitat arqueolgica o de conservaci i estudi del patrimoni cultural. Especialista ajudant: s aquell personal que disposa de lexperincia i titulaci necessries i du a terme tasques de documentaci del patrimoni basades en laplicaci de disciplines auxiliars (topografia, dibuix arqueolgic, informtica, restauraci, fotografia, etc.). Intrpret cultural: s aquell personal amb lexperincia i els coneixements necessaris per a dur a terme tasques dinterpretaci i difusi del patrimoni cultural sota la supervisi del coordinador o de la coordinadora. Administratiu o administrativa: s aquell personal amb el ttol o la preparaci teoricoprctica que el faculta per a lexecuci de qualsevol tipus de tasques administratives, establir previsions de cobraments i pagaments, la relaci amb els bancs, la gesti del cobrament dimpagats, control de la Caixa, facturaci i, amb carcter general, totes aquelles tasques administratives mecanitzades o burocrtiques prpies de la seua categoria. Grup 3. Personal de suport s aquell personal que du a terme tasques complementries per al desenrotllament de qualsevol tipus de treball, aplicant procediments i instruccions rebudes sota la directa supervisi jerrquica. Per a exercir estos treballs es requerix formaci bsica. Derivades de les diferents funcions a exercir, es creen les categories segents: Auxiliar darqueologia: s aquell personal sense la titulaci superior que el facultaria per a exercir professionalment com a arqueleg o arqueloga i que dna suport logstic a les tasques arqueolgiques i est sota la supervisi del coordinador o coordinadora. Operari o operria darqueologia: s aquell personal que dna suport a totes les tasques arqueolgiques i est sota la supervisi del personal del grup 1. A ms, es responsabilitzar de la neteja del seu entorn laboral, aix com de les ferramentes ds. Auxiliar administratiu o administrativa: s aquell personal que, amb el ttol adequat o la preparaci teoricoprctica necessria, realitza tasques administratives mecanitzades o burocrtiques prpies de la seua categoria. Conductor o conductora: s aquell personal encarregat de conduir vehicles de lempresa i del seu manteniment. Representant comercial: s aquell personal encarregat doferir a clients o possibles clients els servicis que lempresa pot realitzar. Personal de neteja i manteniment: s aquell personal que socupa de la neteja i manteniment de les oficines, installacions i dependncies annexes de lempresa. La totalitat del personal ha de vetlar per la correcta conservaci del material, la maquinria i les ferramentes, aix com del compliment de les mesures de seguretat implantades. En funci de la destresa amb qu un treballador o una treballadora exercisca les labors assignades a la seua categoria professional, la formaci, els mrits i lantiguitat, la direcci podr ascendir-lo o ascendirla de categoria, moment a partir del qual se li assignar la corresponent taula salarial. El criteri dascensos ser homogeni i com per a tot el personal i podr ser objectivable. En tot moment es respectar el principi de no-discriminaci. Una vegada que es trobe vigent el present conveni, les empreses duran a terme lorganitzaci de la seua plantilla prenent com a referncia les categories establides en este document.

Arquelogo/arqueloga ayudante: Es aquel personal con la titulacin superior correspondiente que le faculta para ejercer profesionalmente como arquelogo o arqueloga y que dentro de la empresa participa en el proceso de todo tipo de estudio arqueolgico bajo la supervisin de un arquelogo o una arqueloga. A su vez, tambin podr supervisar las labores de personal del grupo 3. Se distingue entre: Arquelogo/arqueloga ayudante A: tiene a su cargo cuatro o ms personas del grupo 3. Arquelogo/arqueloga ayudante B: tiene a su cargo tres o menos personas del grupo 3. Grupo 2. Especialista Especialista: es aquel personal que teniendo la titulacin superior requerida y/o la experiencia necesaria, es especialista en tcnicas, anlisis y trabajos afines a los generados por la actividad arqueolgica o de conservacin y estudio del patrimonio cultural. Especialista ayudante: es aquel personal que disponiendo de la experiencia y titulacin necesarias, lleva a cabo tareas de documentacin del patrimonio basadas en la aplicacin de disciplinas auxiliares (topografa, dibujo arqueolgico, informtica, restauracin, fotografa). Intrprete cultural: es aquel personal con la experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo tareas de interpretacin y difusin del patrimonio cultural bajo la supervisin del coordinador o de la coordinadora. Administrativo/administrativa: es aquel personal con el ttulo o preparacin terico-prctica que le faculta para la ejecucin de todo tipo de tareas administrativas, establecer previsiones de cobros y pagos, la relacin con los bancos, la gestin del cobro de impagados, control de la caja, facturacin y, con carcter general, todas aquellas tareas administrativas mecanizadas o burocrticas propias de su categora. Grupo 3. Personal de apoyo Es aquel personal que lleva a cabo tareas complementarias para el desarrollo de cualquier tipo de trabajo, aplicando procedimientos e instrucciones recibidas bajo directa supervisin jerrquica. Para desempear estos trabajos se requiere formacin bsica. Derivado de las diferentes funciones a desempear, se crean las siguientes categoras: Auxiliar de arqueologa: es aquel personal sin la titulacin superior que le facultara para ejercer profesionalmente como arquelogo o arqueloga y que da apoyo logstico a las tareas arqueolgicas, estando bajo la supervisin del coordinador o coordinadora. Operario/operaria de arqueologa: es aquel personal que da apoyo a todas las tareas arqueolgicas, estando bajo la supervisin del personal del grupo 1. Adems, se responsabilizar de la limpieza de su entorno laboral, as como de las herramientas de uso. Auxiliar administrativo/administrativa: es aquel personal que con el ttulo adecuado o la preparacin terico-prctica necesaria, realiza tareas administrativas mecanizadas o burocrticas propias de su categora. Conductor/conductora: es aquel personal encargado de conducir vehculos de la empresa, as como del mantenimiento de los mismos. Representante comercial: es aquel personal encargado de ofrecer a clientes o posibles clientes los servicios que la empresa puede realizar. Personal de limpieza y mantenimiento: es aquel personal que se ocupa de la limpieza y mantenimiento de las oficinas, instalaciones y dependencias anexas de la empresa. La totalidad del personal debe velar por la correcta conservacin del material, la maquinaria y las herramientas, as como del cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas. En funcin de la destreza con que un trabajador o una trabajadora desempee las labores asignadas a su categora profesional, la formacin, mritos y antigedad, la direccin podr ascenderlo o ascenderla de categora, momento a partir del cual se le asignar la correspondiente tabla salarial. El criterio de ascensos ser homogneo y comn para todo el personal, pudiendo ser objetivable. En todo momento se respetar el principio de no discriminacin. Una vez se encuentre vigente el presente convenio las empresas llevarn a cabo la organizacin de su plantilla tomando como referencia las categoras establecidas en este documento.

Num. 7005 / 17.04.2013

10313

CAPTOL IV Contractaci Criteris generals Quant a les caracterstiques del servici en lempresa, el personal es classificar dacord amb els tipus de contractes que es troben definits en la legislaci laboral vigent. Les relacions laborals tendiran, prioritriament, a ser de carcter indefinit, sense ms excepcions que les indicades en la llei i els articles segents. Les diverses modalitats contractuals hauran de tindre correspondncia efectiva amb la finalitat legal o convencionalment establida. En cas contrari, els mencionats contractes en frau de llei passaran a ser considerats indefinits a tots els efectes. El personal contractat per les empreses i/o entitats sense pactar cap modalitat especial respecte a la duraci del seu contracte es considerar fix una vegada transcorregut el perode de prova. Tot el personal passar automticament a la condici de fix si, transcorregut el termini determinant en el contracte, continuen desenrotllant les seues activitats sense que haja existit nou contracte o prrroga de lanterior. Article 15. Contracte eventual Es contractar personal eventual per les empreses i/o entitats per a realitzar treballs espordics i ocasionals de duraci limitada i per raons transitries i circumstancials. El personal contractat per un temps determinat tindr els mateixos drets i igualtat de tracte en les relacions laborals que la resta de personal de la plantilla, excepte les limitacions que es deriven de la naturalesa i duraci del seu contracte. Es podran celebrar contractes de jubilaci parcial i de relleu, segons la legislaci vigent. Per a laplicaci dels contractes temporals, lempresa i/o entitat shaur dajustar al que sestablix en els articles 15 i 49 de lEstatut dels Treballadors. Els contractes de duraci determinada per circumstncies del mercat, acumulaci de tasques o excs de comandes podran tindre una duraci mxima de dotze mesos en un perode de quinze. El personal que formalitze contracte eventual tindr dret, una vegada finalitzat el contracte corresponent per expiraci del temps convingut, a percebre una indemnitzaci de carcter no salarial per cessament de 12 dies de salari per cada any de servici per als contractes temporals que se celebren a partir de l1 de gener de 2013. Article 16. Contracte dobra o servici Amb la finalitat de potenciar ls per les empreses del sector de les modalitats de contractaci previstes per la llei, sacorda crear un contracte dobra o servici determinat, segons el que es preveu en larticle 15.1 de lEstatut dels Treballadors, i reafirmar la naturalesa causal destos contractes. Els mencionats contractes podran cobrir totes aquelles tasques o treballs prou diferenciats pel volum de treball addicional que representen, que limitats en el temps i amb una duraci que puga preveures estiguen directament o collateralment relacionats amb lactivitat de lempresa. Esta inclusi en el present conveni no es podr entendre, en cap cas, com una limitaci a la modalitat contractual prevista en el referit article 15.1.a) de lEstatut dels Treballadors. No obstant aix, mantenint el carcter dun nic contracte, el personal contractat per obra o servici podr prestar servicis a una mateixa empresa en diversos centres de treball sempre que hi haja un acord exprs per a cadascun dels diferents centres successius durant un perode mxim de tres anys consecutius. Si transcorreguts estos tres anys el personal continua desenrotllant les seues activitats en lempresa o entitat, passar automticament a la condici de fix. El cessament haur de comunicar-se per escrit al personal amb una antelaci de quinze dies naturals. No obstant aix, lempresa podr substituir este preavs per una indemnitzaci equivalent a la quantitat corresponent als dies de preavs omesos calculada sobre els conceptes salarials de les taules del conveni aplicable, tot aix sense perju de la notificaci escrita del cessament. Lesmentada indemnitzaci haur dincloures en el rebut de salari amb la liquidaci corresponent al cessament. El personal que formalitze un contracte dobra i servici tindr dret, una vegada finalitzat el contracte corresponent, a percebre una indemnitzaci de carcter no salarial per cessament de 12 dies de salari per

CAPTULO IV Contratacin Criterios generales En razn de las caractersticas del servicio en la empresa, el personal se clasificar de acuerdo con los tipos de contratos que se encuentren definidos en la legislacin laboral vigente. Las relaciones laborales tendern, prioritariamente, a ser de carcter indefinido, sin ms excepciones que las indicadas en la ley y los artculos siguientes. Las diversas modalidades contractuales tendrn que tener correspondencia efectiva con la finalidad legal o convencionalmente establecida. En caso contrario, los mencionados contratos en fraude de Ley pasarn a ser considerados indefinidos a todos los efectos. El personal contratado por las empresas y/o entidades sin pactar ninguna modalidad especial con respecto a la duracin de su contrato se considerar fijo una vez transcurrido el perodo de prueba. Todo el personal pasar automticamente a la condicin de fijo si transcurrido el plazo determinante en el contrato continuaran desarrollando sus actividades sin que haya existido nuevo contrato o prrroga del anterior. Artculo 15. Contrato eventual Se contratar personal eventual por las empresas y/o entidades para realizar trabajos espordicos y ocasionales de duracin limitada y por razones transitorias y circunstanciales. El personal contratado por tiempo determinado tendr los mismos derechos e igualdad de trato en las relaciones laborales que el resto de personal de la plantilla, excepto las limitaciones que se deriven de la naturaleza y duracin de su contrato. Se podrn celebrar contratas de jubilacin parcial y de relevo, segn la legislacin vigente. Para la aplicacin de los contratos temporales, la empresa y/o entidad se atender en el establecido en los artculos 15 y 49 del Estatuto de los Trabajadores. Los contratos de duracin determinada por circunstancias del mercado, acumulacin de tareas o exceso de pedidos, podrn tener una duracin mxima de doce meses en un perodo de quince. El personal que formalice contrato eventual tendr derecho, una vez finalizado el contrato correspondiente por expiracin del tiempo convenido, a percibir una indemnizacin de carcter no salarial por cese de 12 das de salario por cada ao de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2013. Artculo 16. Contrato de obra o servicio Con la finalidad de potenciar el uso por las empresas del sector de las modalidades de contratacin previstas por la Ley, se acuerda crear un contrato de obra o servicio determinado, segn el previsto por el artculo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, reafirmando la naturaleza causal de estos contratos. Los mencionados contratos podrn cubrir todas aquellas tareas o trabajos suficientemente diferenciados por el volumen de trabajo adicional que representan, que limitados en el tiempo y qu duracin pueda preverse, estn directa o colateralmente relacionados con la actividad de la empresa. Esta inclusin en el presente convenio no se podr entender, en ningn caso, como una limitacin a la modalidad contractual prevista en el referido artculo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, mantenindose el carcter de un nico contrato, el personal contratado por obra o servicio podr prestar servicios a una misma empresa en distintos centros de trabajo siempre que exista acuerdo expreso para cada uno de los distintos centros sucesivos, durante un perodo mximo de tres aos consecutivos. Si transcurridos estos tres aos el personal continuara desarrollando sus actividades en la empresa o entidad, pasar automticamente a la condicin de fijo. El cese deber comunicarse por escrito al personal con una antelacin de quince das naturales. No obstante la empresa podr sustituir este preaviso por una indemnizacin equivalente a la cantidad correspondiente a los das de preaviso omitidos calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable, todo ello sin perjuicio de la notificacin escrita del cese. La citada indemnizacin deber incluirse en el recibo de salario con la liquidacin correspondiente al cese. El personal que formalice contrato de obra y servicio tendrn derecho, una vez finalizado el contrato correspondiente, a percibir una indemnizacin de carcter no salarial por cese de 12 das de salario por

Num. 7005 / 17.04.2013

10314

cada any de servici per als contractes temporals que se celebren a partir de l1 de gener de 2013. Article 17. Contracte en prctiques Tot el personal contractat en la modalitat de prctiques segons la legislaci vigent tindr els mateixos drets que els especificats per al personal de la mateixa categoria, amb les millores segents: a. El contracte de treball en prctiques podr concertar-se amb els que estiguen en possessi dun ttol universitari o de formaci professional de grau mitj o superior o ttols oficialment reconeguts com a equivalents, dacord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat dacord amb el que preveu la Llei Orgnica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formaci Professional, que habiliten per a lexercici professional, dins dels cinc anys, o de set anys quan el contracte es concerte amb una persona amb discapacitat. b. Les retribucions econmiques seran les corresponents al 70 % de les seues categories professionals per als 12 primers mesos de duraci del contracte i les corresponents al 80 % de les seues categories professionals per als 12 mesos restants. Les dites retribucions no podran mai ser inferiors al salari mnim interprofessional. CAPTOL V Forma del contracte, perodes de prova, vacants i cessament de personal Article 16. Forma del contracte Els ingressos del personal sajustaran a la legislaci vigent. Tindran dret preferent per a lingrs o per a la cobertura de vacants, en igualtat de mrits, entenent per estos la capacitat i idonetat per al lloc de treball concret, les persones que estiguen o hagen sigut contractades amb carcter temporal, a temps parcial o en formaci o prctiques. El contracte haur de formalitzar-se, en tot cas, per escrit i adequar-se a all previst a la legislaci vigent respecte al control de la contractaci. En tot cas, una de les cpies bsiques del contracte estar a disposici del delegat o de la delegada de personal o del comit dempresa, en un termini mxim de 10 dies des de la seua formalitzaci. Els casos dacomiadament shan de comunicar al delegat o la delegada de personal o al comit dempresa, com a mnim al mateix temps que a la persona interessada. Article 18. Perodes de prova El personal de nou ingrs en lempresa, excepte pacte en sentit contrari, se sotmet a un perode de prova que es formalitzar per escrit i que no pot excedir el que indica la taula segent: Personal comprs en el grup 1: tres mesos. Personal comprs en el grup 2: dos mesos. Personal comprs en el grup 3: un mes. Durant el perode de prova, les parts poden rescindir lliurement el contracte sense que hi haja ms obligaci, per part de lempresa, que la dabonar els salaris meritats durant el perode treballat. Tots els contractes han de ser sotmesos a les disposicions legals que hi haja. Els contractes dinterinitat sacolliran a la legislaci vigent. Article 19. Cessament voluntari El personal que desitge cessar voluntriament en el servici en lempresa i/o entitat, estar obligat a posar-ho en coneixement desta per escrit, complint els requisits de preavs segents: Personal comprs en el grup 1: un mes. Personal comprs en els grups 2 i 3: quinze dies. Lincompliment per part del personal de lobligaci de preavisar amb la antelaci indicada donar dret a lempresa i/o entitat a descomptar-li de la liquidaci limport del salari dun dia per cada dia de retard en el preavs. Article 20. Finalitzaci de la relaci laboral Lempresa i/o entitat, en contractacions temporals superiors a 12 mesos, ha de preavisar el personal amb una antelaci de 15 dies en el cas de finalitzaci de la relaci laboral. Lincompliment desta obligaci donar dret al personal a ser indemnitzat amb limport del salari dun

cada ao de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2013. Artculo 17. Contrato en prcticas Todo el personal contratado en la modalidad de prcticas segn la legislacin vigente, tendrn los mismos derechos, que los especificados para el personal de la misma categora, con las siguientes mejoras: a. El contrato de trabajo en prcticas podr concertarse con quienes estuvieren en posesin de ttulo universitario o de formacin profesional de grado medio o superior o ttulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgnica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formacin Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cinco aos, o de siete aos cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad. b. Las retribuciones econmicas sern las correspondientes al 70 % de sus categoras profesionales para los 12 primeros meses de duracin del contrato y las correspondientes al 80 % de sus categoras profesionales para los 12 meses restantes. Dichas retribuciones nunca podrn ser inferiores al salario mnimo interprofesional. CAPTULO V Forma del contrato, perodos de prueba, vacantes y cese de personal Artculo 16. Forma del contrato Los ingresos del personal se ajustarn a la legislacin vigente. Tendrn derecho preferente para el ingreso o para la cobertura de vacantes, en igualdad de mritos, entendiendo por ellos la capacidad e idoneidad para el puesto de trabajo concreto, las personas que estn o hayan sido contratadas en carcter temporal, a tiempo parcial o en formacin o prcticas. El contrato tendr que formalizarse, en todo caso, por escrito y adecuarse a aquello previsto a la legislacin vigente con respecto al control de la contratacin. En todo caso, una de las copias bsicas del contrato estar a disposicin del delegado o de la delegada de personal o del comit de empresa, en un plazo mximo de 10 das desde su formalizacin. Los casos de despido se tienen que comunicar al delegado o la delegada de personal o al comit de empresa, como mnimo a la vez que a la persona interesada. Artculo 18. Perodos de prueba El personal de nuevo ingreso en la empresa, excepto pacto en sentido contrario, se somete a un perodo de prueba que se formalizar por escrito y que no puede exceder lo que indica la tabla siguiente: Personal comprendido en el grupo 1: tres meses. Personal comprendido en el grupo 2: dos meses. Personal comprendido en el grupo 3: un mes. Durante el perodo de prueba, las partes pueden rescindir libremente el contrato sin que haya ms obligacin, por parte de la empresa, que la de abonar los salarios devengados durante el perodo trabajado. Todos los contratos tienen que ser sometidos a las disposiciones legales que haya. Los contratos de interinidad se acogern a la legislacin vigente. Artculo 19. Cese voluntario El personal que desee cesar voluntariamente en el servicio en la empresa y/o entidad, estar obligado a ponerlo en conocimiento de esta por escrito, cumpliendo los requisitos de preaviso siguientes: Personal comprendido en el grupo 1: un mes. Personal comprendido en los grupos 2 y 3: quince das. El incumplimiento por parte del personal de la obligacin de pre avisar con la indicada antelacin, dar derecho a la empresa y/o entidad a descontarle de la liquidacin el importe del salario de un da por cada da de retraso en el preaviso. Artculo 20. Finalizacin relacin laboral La empresa y/o entidad, en contrataciones temporales superiores a 12 meses, tiene que pre avisar al personal con una antelacin de 15 das en el caso de finalizacin de la relacin laboral. El incumplimiento de esta obligacin dar derecho al personal a ser indemnizado con el

Num. 7005 / 17.04.2013

10315

dia per cada dia de retard amb labonament de la liquidaci, amb el lmit del nombre de dies de preavs. Els casos dacomiadament shan de comunicar al delegat o delegada de personal o al comit dempresa, com a mnim, al mateix temps que a la persona interessada. Article 21. Dret de successi 1. El canvi de titularitat duna empresa, dun centre de treball o duna unitat productiva autnoma no extingir per si mateix la relaci laboral, passant la nova empresa subrogada en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de lanterior, incloent-hi els compromisos de pensions, en els termes que preveu la seua normativa especfica i, en general, qualsevol obligaci en matria de protecci social complementria que haja adquirit lempresa cedent. 2. Als efectes dall previst en este article, es considerar que hi ha successi dempresa quan la transmissi afecte una entitat econmica que mantinga la seua identitat, entesa com un conjunt de mitjans organitzatius per a dur a terme una activitat econmica, essencial o accessria. 3. Sense perju dall establit a la legislaci de la Seguretat Social, la cedent i la cessionria, en les transmissions que es realitzen per actes entre vius, respondran solidriament durant tres anys de les obligacions laborals nascudes amb anterioritat a la transmissi i que hagen estat satisfetes. La cedent i la cessionria tamb respondran solidriament de les obligacions nascudes desprs de la transmissi quan la cessi siga declarada delicte. 4. Llevat de pacte en contra, establit una vegada consumada la successi mitjanant un acord dempresa entre la cessionria i la representaci laboral del personal, les relacions laborals del personal afectat per la successi es regiran pel conveni collectiu del sector. Als efectes de determinar les especificacions del dret a subrogaci, caldr ajustar-se al que establix larticle 44 de lEstatut dels Treballadors. CAPTOL VI Rgim de retribucions Article 22. Retribucions El pagament del salari haur de fer-se efectiu els primers cincs dies del mes segent al seu rdit. Per a lany 2013, els salaris a percebre des de la publicaci del present conveni sn els establits en lannex I. Per als anys 2014 i 2015 sestablix un increment de lIPC previst pel Govern per als dits anys. En el cas que lIPC anual registrat per lINE aconseguisca el 31 de desembre de 2014 i 2015 un increment superior al previst calculat, sefectuar una revisi de la taula salarial per lexcs sobre lIPC esmentat previst. Per a dur a terme esta revisi, es prendran com a referncia les taules salarials utilitzades per a realitzar lincrement pactat per a 2014 i 2015. La revisi salarial que siga procedent sabonar, si s el cas, en una sola paga, amb la publicaci prvia en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de les taules salarials que elabore la Comissi Paritria. Les empreses disposaran de 30 dies des de la seua firma per a la regularitzaci i abonament de les diferncies que pertoquen per aplicaci dels salaris establits en el present conveni. Article 23. Clusula dinaplicaci salarial 1. A fi destablir el marc que possibilite un major grau destabilitat respecte de locupaci en el sector, cal establir mecanismes que condusquen a laplicaci daquelles mesures que, amb carcter preventiu i conjuntural, es dirigisquen a afavorir aquell, i aix per mitj de la suspensi, sempre amb carcter temporal, de laplicaci efectiva del conveni sobre determinades condicions de treball. Les dites mesures tindran com a objecte la inaplicaci temporal i efectiva del conveni, tot aix dins del marc legal i convencional establit. 2. A este efecte, la inaplicaci o suspensi temporal, i sense perju del que disposa larticle 82.3 de lEstatut dels Treballadors, podr afectar les matries segents, establides en el conveni collectiu dmbit superior a lempresa que resulte aplicable i tot aix sense perju del que establix larticle 41 de lEstatut dels Treballadors:

importe del salario de un da por cada da de retraso con el abono de la liquidacin, con el lmite del nmero de das de preaviso. Los casos de despido se tienen que comunicar al delegado o delegada de personal o al comit de empresa, como mnimo, a la vez que a la persona interesada. Artculo 21. Derecho de sucesin 1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo, o de una unidad productiva autnoma, no extinguir por s mismo la relacin laboral, pasando la nueva empresa subrogada en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social de la anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los trminos previstos en su normativa especfica y, en general, cualquier obligacin en materia de proteccin social complementaria que haya adquirido la empresa cedente. 2. A efectos de aquello en este artculo, se considerar que existe sucesin de empresa cuando la transmisin afecte a una entidad econmica que mantenga a su identidad, entendida como un conjunto de medios organizativos para llevar a cabo una actividad econmica, esencial o accesoria. 3. Sin perjuicio de aquello establecido a la legislacin de la Seguridad Social, la cedente y la cesionaria, en las transmisiones que se realicen por actos intervivos, respondern solidariamente durante tres aos de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisin y que hayan estado satisfechas. La cedente y la cesionaria, tambin respondern solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisin, cuando la cesin fuese declarada delito. 4. Salvo pacto en contrario, establecido una vez consumada la sucesin mediante acuerdo de empresa entre la cesionaria y la representacin laboral del personal, las relaciones laborales del personal afectado por la sucesin se regirn por el convenio colectivo del sector. A efectos de determinar las especificaciones del derecho a subrogacin, estar a lo establecido en el artculo 44 del Estatuto de los Trabajadores. CAPTULO VI Rgimen de retribuciones Artculo 22. Retribuciones El pago del salario deber hacerse efectivo en los primeros cincos das del mes siguiente a su devengo. Para el ao 2013 los salarios a percibir desde la publicacin del presente convenio son los establecidos en el anexo I. Para los aos 2014 y 2015 se establece un incremento del IPC previsto por el Gobierno para dichos aos. En el caso de que el IPC anual registrado por el INE alcanzara el 31 de diciembre de 2014 y 2015 un incremento superior al previsto calculado, se efectuar una revisin de la tabla salarial por el exceso sobre el citado IPC previsto. Para llevar a cabo tal revisin, se tomarn como referencia las tablas salariales utilizadas para realizar el incremento pactado para 2014 y 2015. La revisin salarial que proceda se abonar, en su caso, en una sola paga, previa publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de las tablas salariales que elabore la Comisin Paritaria. Las empresas dispondrn de 30 das desde su firma para la regularizacin y abono de las diferencias a que hubiere lugar por aplicacin de los salarios establecidos en el presente convenio. Artculo 23. Clusula de inaplicacin de condiciones de trabajo 1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad respecto del empleo en el sector, se considera preciso establecer mecanismos que conduzcan a la aplicacin de aquellas medidas que, con carcter preventivo y coyuntural, se dirijan a favorecer aquel y ello mediante la suspensin, siempre con carcter temporal, de la aplicacin efectiva del convenio sobre determinadas condiciones de trabajo. Dichas medidas tendrn por objeto la inaplicacin temporal y efectiva del convenio, todo ello dentro del marco legal y convencional establecido. 2. A tal efecto la inaplicacin o suspensin temporal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, podr afectar a las siguientes materias establecidas en el convenio colectivo de mbito superior a la empresa que resulte aplicable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artculo 41 del Estatuto de los Trabajadores:

Num. 7005 / 17.04.2013

10316

a) Jornada de treball. b) Horari i distribuci del temps de treball. c) Rgim de treball a torns. d) Sistema de remuneraci i quantia salarial. e) Sistema de treball i rendiment. f) Funcions, quan excedisquen els lmits que per a la mobilitat funcional preveu larticle 39 de lET. 3. Sense perju de les causes previstes en larticle 82.3 de lEstatut dels Treballadors, es podr procedir a la inaplicaci, en els termes regulats en el present article, quan lempresa alternativament tinga o una disminuci persistent del seu nivell dingressos o la seua situaci i perspectives econmiques puguen veures afectades negativament afectant les possibilitats de manteniment de locupaci. A efectes indemnitzatoris, en els casos dextincions derivades de larticle 50 de lEstatut dels Treballadors o dacomiadaments reconeguts o declarats improcedents per causes alienes a la voluntat del treballador durant la inaplicaci del conveni es prendr com a base del salari el que shauria de percebre en el cas que no sinaplicara el conveni. 1. Procediment Les empreses en qu concrreguen algunes de les causes dinaplicaci previstes en lapartat anterior comunicaran als representants dels treballadors el seu desig dacollir-shi. En els supsits dabsncia de representaci legal dels treballadors en lempresa, estos podran atribuir la seua representaci a una comissi designada dacord amb el que disposa larticle 41.4 de lEstatut dels Treballadors. En ambds casos es comunicar linici del procediment a la Comissi Paritria del conveni. El procediment siniciar a partir de la comunicaci de lempresa, i sobrir un perode de consultes amb la representaci dels treballadors o comissi designada o les seccions sindicals quan estes aix ho acorden, sempre que sumen la majoria dels membres del comit dempresa o entre els delegats de personal. El dit perode, que tindr una duraci no superior a 15 dies, versar sobre les causes motivadores de la decisi empresarial, i lempresa haur de facilitar, amb la comunicaci esmentada en el pargraf anterior, la documentaci que avale i justifique la seua sollicitud. Quan el perode de consultes finalitze amb acord es presumir que concorren les causes justificatives allegades per la representaci empresarial, i noms podr ser impugnat davant de la jurisdicci social per lexistncia de frau, dol, coacci o abs de dret en la seua conclusi. Lacord haur de determinar amb exactitud les noves condicions de treball aplicables en lempresa i la seua duraci, que no podr prologarse ms enll del moment en qu resulte aplicable un nou conveni en la dita empresa. Aix mateix, lacord haur de ser notificat a la Comissi Paritria del conveni i a lautoritat laboral. Lacord dinaplicaci i la programaci de la recuperaci de les diferents i possibles matries afectades no podr suposar lincompliment de les obligacions establides en conveni relatives a leliminaci de les discriminacions retributives per raons de gnere, aix com les establides en matria de jornada i horari i distribuci de temps de treball en la Llei per a la igualtat efectiva de dones i hmens. En cas de desacord, i una vegada finalitzat el perode de consultes, les parts remetran a la Comissi Paritria del conveni la documentaci aportada junt amb lacta corresponent acompanyada de les allegacions que, respectivament, hagen pogut realitzar. La Comissi, una vegada examinats els documents aportats, haur de pronunciar-se sobre si en lempresa sollicitant concorre o no alguna o algunes de les causes dinaplicaci previstes en larticle anterior. Si la Comissi Paritria ho considera necessari, demanar la documentaci complementria que crega oportuna, aix com els assessoraments tcnics pertinents. La Comissi Paritria del conveni disposar dun termini mxim de 7 dies per a resoldre la inaplicaci sollicitada, i shan dadoptar els acords per unanimitat. Si s el cas, la Comissi haur de determinar amb exactitud les matries afectades per la inaplicaci, aix com determinar i concretar tant els seus termes com el calendari de la convergncia progressiva cap al retorn de les condicions suspeses. A este efecte, haur de tindre en compte el termini mxim dinaplicaci establit, que no podr pror-

a) Jornada de trabajo. b) Horario y la distribucin del tiempo de trabajo. c) Rgimen de trabajo a turnos. d) Sistema de remuneracin y cuanta salarial. e) Sistema de trabajo y rendimiento. f) Funciones, cuando excedan de los lmites que para la movilidad funcional prev el artculo 39 del Estatuto de los Trabajadores. 3. Sin perjuicio de las causas previstas en el artculo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, se podr proceder a la inaplicacin, en los trminos regulados en el presente artculo, cuando la empresa alternativamente tenga o una disminucin persistente de su nivel de ingresos o su situacin y perspectivas econmicas puedan verse afectadas negativamente afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo. A efectos indemnizatorios, en los casos de extinciones derivadas del artculo 50 del Estatuto de los Trabajadores o de despidos reconocidos o declarados improcedentes por causas ajenas a la voluntad del trabajador durante la inaplicacin del Convenio se tomar como base del salario el que se debera percibir en el caso de que no se inaplicase el convenio. 1. Procedimiento Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicacin previstas en el apartado anterior comunicarn a los representantes de los trabajadores su deseo de acogerse a la misma. En los supuestos de ausencia de representacin legal de los trabajadores en la empresa, estos podrn atribuir su representacin a una comisin designada conforme a lo dispuesto en el artculo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. En ambos casos se comunicar el inicio del procedimiento a la Comisin Paritaria del Convenio. El procedimiento se iniciar a partir de la comunicacin de la empresa, abrindose un perodo de consultas con la representacin de los trabajadores o comisin designada o las secciones sindicales cuando estas as lo acuerden, siempre que sumen la mayora de los miembros del Comit de Empresa o entre los delegados de personal. Dicho perodo, que tendr una duracin no superior a 15 das, versar sobre las causas motivadoras de la decisin empresarial, debiendo facilitar la empresa junto con la comunicacin citada en el prrafo anterior, la documentacin que avale y justifique su solicitud. Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumir que concurren las causas justificativas alegadas por la representacin empresarial, y solo podr ser impugnado ante la jurisdiccin social por la existencia de fraude, dolo, coaccin o abuso de derecho en su conclusin. El acuerdo deber determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duracin, que no podr prologarse ms all del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. Asimismo, el acuerdo deber ser notificado a la Comisin Paritaria del Convenio y a la autoridad laboral. El acuerdo de inaplicacin y la programacin de la recuperacin de las distintas y posibles materias afectadas no podr suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminacin de las discriminaciones retributivas por razones de gnero as como las establecidas en materia de jornada y horario y distribucin de tiempo de trabajo en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. En caso de desacuerdo y una vez finalizado el perodo de consultas, las partes remitirn a la Comisin Paritaria del Convenio la documentacin aportada junto con el acta correspondiente acompaada de las alegaciones que, respectivamente, hayan podido realizar. La Comisin, una vez examinados los documentos aportados, deber pronunciarse sobre si en la empresa solicitante concurren o no alguna/s de las causas de inaplicacin previstas en el artculo anterior. Si la Comisin Paritaria lo considera necesario, recabar la documentacin complementaria que estime oportuna as como los asesoramientos tcnicos pertinentes. La Comisin Paritaria del Convenio dispondr de un plazo mximo de 7 das para resolver la inaplicacin solicitada, debiendo adoptarse los acuerdos por unanimidad. En su caso, la Comisin deber determinar con exactitud las materias afectadas por la inaplicacin as como determinar y concretar tanto sus trminos como el calendario de la progresiva convergencia hacia el retorno de las condiciones suspendidas. A tal efecto deber tener en cuenta el plazo mximo de inaplicacin establecido, que no podr

Num. 7005 / 17.04.2013

10317

rogar-se ms enll del moment en qu resulte aplicable un nou conveni en lempresa, aix com la impossibilitat dincomplir les obligacions anteriorment esmentades i relatives a la discriminaci retributiva i a la que puga afectar la jornada, lhorari i la distribuci del temps de treball i referida a la Llei per a la Igualtat. En el cas que la Comissi Paritria competent no aconseguisca cap acord, qualsevol de les parts podr sotmetre les discrepncies a un arbitratge vinculant i, en este cas, el laude arbitral tindr la mateixa eficcia que els acords en perode de consultes i noms ser recurrible conforme al procediment i, si s el cas, als motius establits en larticle 91 de lEstatut dels Treballadors. Als efectes del sotmetiment a arbitratge, ser la mateixa Comissi Paritria la que, en el termini dels cinc dies segents a la finalitzaci del termini per a resoldre, remetr les actuacions i la documentaci al tribunal darbitratge laboral corresponent o un altre organisme equivalent a qu shagen adherit en lmbit corresponent. Dacord amb aix, larbitratge se sotmetr i dictar amb la intervenci, formalitats i procediment establits en lacord vigent sobre soluci extrajudicial de conflictes i assumit pel conveni vigent. Article 24. Pagues extraordinries El personal comprs en lmbit daplicaci del present conveni ha de percebre, com a complement peridic de venciment superior a un mes, limport de dos gratificacions extraordinries, equivalents cada una a una mensualitat de salari base. Les dites gratificacions extraordinries es faran efectives abans de l1 de juliol i del 23 de desembre. Als efectes de cmput per al clcul de les pagues extraordinries, sestablix un cmput semestral. No obstant aix, les dites pagues podran prorratejar-se mensualment al llarg de lany, sempre dacord mutu entre lempresa i el personal. Les parts reconeixen i pacten de forma expressa que les diferents retribucions que es preveuen en les taules salarials que figuren com a annex al present conveni collectiu inclouen, tant en cmput salari brut hora com en cmput salari brut anual, la retribuci corresponent a les dos pagues extraordinries que es regulen. CAPTOL VII Jornades, horaris, hores extraordinries, vacances Article 25. Jornada de treball El nombre dhores de treball a qu corresponen les retribucions fixades en el present conveni en cmput anual s de 1.752 hores de treball efectiu, distribudes en jornades setmanals de 40 hores, amb carcter general, de dilluns a divendres. No obstant aix, si aix ho requerixen les caracterstiques del treball a desenrotllar per les empreses, la distribuci de la jornada laboral ser de dilluns a diumenge amb dos dies de descans setmanals. Sinclou dins de la jornada laboral tot all que es derive de la tasca concreta que es realitza, independentment don es duga a terme, incloent-hi el temps de desplaament una vegada comenada la jornada laboral, i incls qualsevol treball de laboratori, gabinet, oficines i magatzem. En tot cas, el personal disposar de tot el temps necessari, de conformitat amb criteris tcnics i de forma consensuada, per a completar qualsevol estudi dacord amb la legislaci vigent. El descans entre jornades laborals no ser inferior en cap cas a 12 hores. Les empreses distribuiran els horaris concrets de treball amb la participaci, legalment prevista, de la representaci del personal. Quan, per inclemncia del temps existisquen activitats en les quals no es puga treballar, a criteri de la direcci de lempresa, i quan esta dispose la marxa del personal cap al seu domicili sense donar-li una tasca alternativa a desenrotllar, sabonar tot el dia i per tots els conceptes retributius, i saplicar al primer dia dinclemncia. En el segon i/o en dies successius es pactar entre les parts la frmula de recuperaci del/dels mencionat/s dia/es. En relaci amb el calendari que regisca en lempresa, la direcci desta podr disposar com a jornada o horari flexible fins de 175 hores cada un dels anys de vigncia del conveni, que considerades com de naturalesa ordinria, a pesar del seu carcter irregular, formaran part del cmput anual de la jornada. Estes hores flexibles seran aplicables en els

prorrogarse ms all del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en la empresa, as como la imposibilidad de incumplir las obligaciones anteriormente citadas y relativas a la discriminacin retributiva y a la que pudiese afectar a la jornada, horario y distribucin del tiempo de trabajo y referida a la Ley para la Igualdad. En el supuesto de que la Comisin Paritaria competente no alcance acuerdo, cualquiera de las partes podr someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendr la misma eficacia que los acuerdos en perodo de consultas y solo ser recurrible conforme al procedimiento y en su caso a los motivos establecidos en el artculo 91 del Estatuto de los Trabajadores. A los efectos del sometimiento a arbitraje, ser la propia Comisin Paritaria la que en el plazo de los cinco das siguientes a la finalizacin del plazo para resolver remitir las actuaciones y documentacin al correspondiente tribunal de arbitraje laboral u otro organismo equivalente al que se hayan adherido en el mbito correspondiente. De acuerdo con lo anterior el arbitraje se someter y dictar con la intervencin, formalidades y procedimiento establecidos en el vigente Acuerdo sobre Solucin Extrajudicial de Conflictos y asumido por el vigente convenio. Artculo 24. Pagas extraordinarias El personal comprendido en el mbito de aplicacin del presente convenio tienen que percibir, como complemento peridico de vencimiento superior a un mes, el importe de 2 gratificaciones extraordinarias, equivalentes cada una a una mensualidad de salario base. Dichas gratificaciones extraordinarias se harn efectivas antes del 1 de julio y del 23 de diciembre. A efectos de cmputo para el clculo de las pagas extraordinarias, se establece un cmputo semestral. Sin embargo dichas pagas podrn prorratearse mensualmente a lo largo del ao, siempre de mutuo acuerdo entre la empresa y el personal. Las partes reconocen y pactan de forma expresa que las diferentes retribuciones que se contemplan en las tablas salariales que figuran como anexo al presente convenio colectivo incluyen, tanto en cmputo salario bruto hora, como en cmputo salario bruto anual la retribucin correspondiente a las dos pagas extraordinarias que se regulan. CAPTULO VII Jornadas, horarios, horas extraordinarias, vacaciones Artculo 25. Jornada de trabajo El nmero de horas de trabajo a que corresponden las retribuciones fijadas en el presente convenio, en cmputo anual es de 1.752 horas de trabajo efectivo, distribuidas en jornadas semanales de 40 horas, con carcter general, de lunes a viernes. No obstante, si as lo requieren las caractersticas del trabajo a desarrollar por las empresas, la distribucin de la jornada laboral ser de lunes a domingo con dos das de descanso semanales. Se incluye dentro de la jornada laboral todo aquello que se derive de la tarea concreta que se realiza, independientemente de donde se lleve a cabo, incluyendo el tiempo de desplazamiento una vez empezada la jornada laboral, e incluso cualquier trabajo de laboratorio, gabinete, oficinas y almacn. En todo caso, el personal dispondr de todo el tiempo necesario, de conformidad a criterios tcnicos y de forma consensuada, para completar cualquier estudio de acuerdo con la legislacin vigente. El descanso entre jornadas laborales no ser inferior en ningn caso a 12 horas. Las empresas distribuirn los horarios concretos de trabajo con la participacin, legalmente prevista, de la representacin del personal. Cuando por inclemencia del tiempo existan actividades en las cuales no se pueda trabajar, a criterio de la direccin de la empresa, y esta disponga la marcha del personal hacia su domicilio sin darle una tarea alternativa a desarrollar, se abonar todo el da y por todos los conceptos retributivos, siendo aplicable al primer da de inclemencia. En el segundo y/o sucesivos das, se pactar entre las partes la frmula de recuperacin del/de los mencionado/s da/s. En relacin en el calendario que rija en la empresa, la direccin de esta podr disponer como jornada u horario flexible de hasta 175 horas cada uno de los aos de vigencia del convenio, que consideradas como de naturaleza ordinaria, a pesar de su carcter irregular, formarn parte del computo anual de la jornada. Estas horas flexibles sern de aplica-

Num. 7005 / 17.04.2013

10318

dies laborals que resulten per a cada persona del calendari que regisca en lempresa, amb respecte dels descansos mnims assenyalats. Noms es podr prolongar per esta ra una hora diria. A partir de la novena hora, tota la resta computaran com a hores extraordinries. Per a laplicaci de lhora flexible es tindran en consideraci els criteris de causalitat i explicaci de les raons productives o organitzatives que ho justifiquen amb la representaci del personal, si esta existix, aix com amb el personal directament afectat, amb carcter general, amb set dies davan a ladopci de la decisi mencionada, garantint una comunicaci mnima de 72 hores. En tot cas, la prolongaci de jornada conseqncia desta distribuci irregular i de laplicaci de les hores flexibles no podr ser aplicada al personal que tinga limitada la seua presncia per raons de seguretat, salut, atenci de menors, embars o perodes de lactncia. Article 26. Hores extraordinries A ambds parts, vista la situaci general docupaci i a fi de fomentar les poltiques de foment de noves contractacions, acorden la no-realitzaci dhores extraordinries excepte en situacions de fora major, demergncia o de justificaci acreditada. En cas de necessitat de la realitzaci dhores extraordinries degudes a les situacions mencionades, i sempre amb carcter voluntari, la seua compensaci econmica es realitzar segons la taula segent: Hora extraordinria dirna: + 25 % hora ordinria Hora extraordinria festiva o nocturna: + 50 % hora ordinria Hora extraordinria festiva i nocturna: + 75 % hora ordinria No obstant aix, les empreses podran compensar la retribuci de les hores extraordinries per temps equivalents de descans. En cap cas es podran superar les 80 h/any per persona. La compensaci, en temps de descans, de les hores extraordinries es dur a terme, dacord com, com a mxim en els tres mesos segents de la seua realitzaci. Article 27. Vacances Tot el personal afectat per este conveni ha de disfrutar, per cada any complet de servici actiu, unes vacances retribudes de 30 dies naturals, i sha de disfrutar este perode ininterrompudament. Si el temps treballat, dac a cada any natural, s inferior a lany, sha de tindre dret als dies que corresponguen en proporci. Noms dacord com entre lempresa i el personal es podr celebrar en 2 perodes, un dels quals tindr obligadament, almenys, 21 dies naturals ininterromputs. El dit perode no podr iniciar-se ni en dissabte ni en diumenge. Les vacances es determinaran amb el personal amb una antelaci mnima de 2 mesos del seu gaudi. El perode vacacional es disfrutar preferentment als mesos de juny, juliol, agost i setembre. El personal que cesse en el transcurs de lany t dret a la part proporcional de vacances que per disposicions legals li corresponga, segons el temps treballat durant este perode. Es podran pactar criteris amb la representaci del personal a lefecte de la planificaci anual de vacances. Si amb anterioritat a linici de les vacances el treballador o la treballadora es troba en situaci dIT derivada daccident de treball o malaltia comuna, podr disfrutar de les vacances a continuaci de lalta mdica o en un altre perode, dacord com entre les parts. Si, durant el gaudi de vacances, el treballador o la treballadora es troba en situaci dIT derivada de malaltia comuna i es comunica a lempresa en el termini de les 48 hores posteriors, podr disfrutar de les vacances a continuaci de lalta mdica o en un altre perode, dacord com entre les parts. Finalment, dacord mutu, les vacances podrien ser disfrutades en un altre moment. El personal no podr simultaniejar les seues vacacions ms enll del 50 % de la plantilla excepte acord amb la direcci de lempresa. CAPTOL VIII Excedncies i permisos Article 28. Excedncies i permisos retributs Excedncies 1. Lexcedncia podr ser voluntria o forosa. La forosa, que donar dret a la conservaci del lloc i al cmput de lantiguitat de la

cin en los das laborales que resulten para cada persona del calendario que rija en la empresa, con respeto de los descansos mnimos sealados. Solo se podr prolongar por esta razn una hora diaria. A partir de la novena hora, todo el resto computaran como horas extraordinarias. Para la aplicacin de la hora flexible se tendrn en consideracin los criterios de causalizacion y explicacin de las razones productivas u organizativas que lo justifiquen con la representacin del personal, si esta existe, as como con el personal directamente afectado, con carcter general, con siete das de adelanto a la adopcin de la mencionada decisin, garantizando una comunicacin mnima de 72 horas. En cualquier caso, la prolongacin de jornada consecuencia de esta distribucin irregular y de la aplicacin de las horas flexibles, no podr ser de aplicacin al personal que tenga limitada su presencia por razones de seguridad, salud, cuidado de menores, embarazo o periodos de lactancia. Artculo 26. Horas extraordinarias A ambas partes, vista la situacin general de ocupacin y con el fin de fomentar las polticas de fomento de nuevas contrataciones, acuerdan la no realizacin de horas extraordinarias excepto en situaciones de fuerza mayor, de emergencia o de justificacin acreditada. En caso de necesidad de la realizacin de horas extraordinarias, debidas a las situaciones mencionadas, y siempre en carcter voluntario, su compensacin econmica se realizar segn la siguiente tabla: Hora extraordinaria diurna: +25 % hora ordinaria Hora extraordinaria festiva o nocturna: +50 % hora ordinaria Hora extraordinaria festiva y nocturna: +75 % hora ordinaria No obstante, las empresas podrn compensar la retribucin de las horas extraordinarias por tiempos equivalentes de descanso. En ningn caso se podrn superar las 80 h/ao por persona. La compensacin, en tiempo de descanso, de las horas extraordinarias se llevar a cabo, de comn acuerdo, como mximo en los tres meses siguientes de su realizacin. Artculo 27. Vacaciones Todo el personal afectado por este convenio tiene que disfrutar, por cada ao completo de servicio activo, unas vacaciones retribuidas de 30 das naturales, debindose disfrutar este perodo ininterrumpidamente. Si el tiempo trabajado, dentro de cada ao natural, es inferior al ao, se tiene que tener derecho a los das que correspondan en proporcin. Slo de comn acuerdo entre la empresa y el personal se podr celebrar en 2 perodos, teniendo obligadamente uno de ellos, al menos, 21 das naturales ininterrumpidos. Dicho perodo no podr iniciarse ni en sbado ni en domingo. Las vacaciones se determinarn con el personal con una antelacin mnima de 2 meses de su disfrute. El perodo vacacional se disfrutar preferentemente en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. El personal que cese en el transcurso del ao tiene derecho a la parte proporcional de vacaciones que por disposiciones legales le corresponda, segn el tiempo trabajado durante este perodo. Se podrn pactar criterios con la representacin del personal a los efectos de la planificacin anual de vacaciones. Si con anterioridad al inicio de las vacaciones el trabajador o la trabajadora se encuentra en situacin de IT derivada de accidente de trabajo o enfermedad comn, podr disfrutar de las vacaciones a continuacin de la alta mdica o en otro perodo, de comn acuerdo entre las partes. Si durante el disfrute de vacaciones, el trabajador o la trabajadora se encontrara en situacin de IT derivada de enfermedad comn, y se comunicara a la empresa en el plazo de las 48 horas posteriores, podr disfrutar de las vacaciones a continuacin del alta mdica o en otro perodo, de comn acuerdo entre las partes. Finalmente, de mutuo acuerdo, las vacaciones podran ser disfrutadas en otro momento. El personal no podr simultanear sus vacaciones ms all del 50 % de la plantilla salvo acuerdo con la Direccin de la empresa. CAPTULO VIII Excedencias y permisos Artculo 28. Excedencias y permisos retribuidos Excedencias 1. La excedencia podr ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dar derecho a la conservacin del puesto y al cmputo de la antigedad

Num. 7005 / 17.04.2013

10319

seua vigncia, es concedir per la designaci o elecci per a un crrec pblic que impossibilite lassistncia al treball. El reingrs haur de ser sollicitat dins del mes segent al cessament en el crrec pblic. 2. El personal almenys amb una antiguitat en lempresa dun any t dret que se li reconega la possibilitat de situar-se en excedncia voluntria per un termini no menor de quatre mesos i no major de cinc anys. Este dret noms podr ser exercitat una altra vegada per la mateixa persona si han transcorregut quatre anys des del final de lexcedncia anterior. 3. El personal tindr dret a un perode dexcedncia de duraci no superior a tres anys per a atendre un fill o filla, tant si ho s per naturalesa com per adopci, o en els supsits dacolliment, tant permanent com preadoptiu, encara que estos siguen provisionals, a comptar de la data de naixement o, si s el cas, de la resoluci judicial o administrativa. El personal tamb tindr dret a un perode dexcedncia, de duraci no superior a dos anys, per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons dedat, accident, malaltia o discapacitat no puga valdres per si mateix i no exercisca cap activitat retribuda. Lexcedncia prevista en el present apartat, el perode de duraci del qual podr disfrutar-se de forma fraccionada, constitux un dret individual del personal. No obstant aix, si dos o ms persones de la mateixa empresa generen este dret per la mateixa persona causant, lempresa podr limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de lempresa. Quan una mateixa persona causant done dret a un nou perode dexcedncia, linici desta donar fi a la que, si s el cas, es disfrute. El perode en qu la persona romanga en situaci dexcedncia dacord amb el que establix este article ser computable als efectes dantiguitat i tindr dret a lassistncia a cursos de formaci professional, a la participaci dels quals haur de ser convocat per lempresa, especialment en ocasi de la seua reincorporaci. Durant el primer any tindr dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut el dit termini, la reserva quedar referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. No obstant aix, quan la persona forme part duna famlia que tinga reconeguda oficialment la condici de famlia nombrosa, la reserva del seu lloc de treball sestendr fins a un mxim de 15 mesos quan es tracte duna famlia nombrosa de categoria general, i fins a un mxim de 18 mesos si es tracta de categoria especial. 4. Aix mateix, podr sollicitar el seu pas a la situaci dexcedncia en lempresa el personal que exercisca funcions sindicals dmbit provincial o superior mentres dure lexercici del seu crrec representatiu. 5. El personal excedent conserva noms un dret preferent al reingrs en les vacants de categoria igual o semblant a la seua que hi haja o es produsca en lempresa. 6. La situaci dexcedncia podr estendres a altres supsits collectivament acordats, amb el rgim i els efectes que shi prevegen. Permisos retributs El personal, amb avs previ i justificaci, podr absentar-se del treball, amb dret a remuneraci, per algun dels motius i pel temps segent: 1. Quinze dies naturals en cas de matrimoni. 2. Tres dies pel naixement de fill o filla i dos dies per la defunci, accident o malaltia greu, hospitalitzaci o intervenci quirrgica sense hospitalitzaci que necessite reps domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per eixe motiu el personal necessite fer un desplaament superior a 150 quilmetres, el termini ser de cinc dies. 3. Un dia per trasllat del domicili habitual. 4. Pel temps indispensable, per al compliment dun deure inexcusable de carcter pblic i personal, comprs lexercici del sufragi actiu. 5. Per a realitzar funcions sindicals o de representaci del personal en els termes establits legalment o convencionalment.

de su vigencia, se conceder por la designacin o eleccin para un cargo pblico que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deber ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo pblico. 2. El personal con al menos una antigedad en la empresa de un ao tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco aos. Este derecho solo podr ser ejercitado otra vez por la misma persona si han transcurrido cuatro aos desde el final de la anterior excedencia. 3. El personal tendr derecho a un perodo de excedencia de duracin no superior a tres aos para atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopcin, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre adoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolucin judicial o administrativa. El personal tambin tendr derecho a un perodo de excedencia, de duracin no superior a dos aos para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por s mismo, y no desempee actividad retribuida. La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo perodo de duracin podr disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual del personal. No obstante, si dos o ms personas de la misma empresa generasen este derecho por la misma persona causante, la empresa podr limitar su ejercicio simultneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. Cuando una misma persona causante diera derecho a un nuevo perodo de excedencia, el inicio de la misma dar fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. El perodo en que la persona permanezca en situacin de excedencia conforme a lo establecido en este artculo ser computable a efectos de antigedad y tendr derecho a la asistencia a cursos de formacin profesional, a cuya participacin deber ser convocado por la empresa, especialmente con ocasin de su reincorporacin. Durante el primer ao tendr derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedar referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categora equivalente. No obstante, cuando la persona forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condicin de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extender hasta un mximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categora general, y hasta un mximo de 18 meses si se trata de categora especial. 4. Asimismo podr solicitar su paso a la situacin de excedencia en la empresa el personal que ejerza funciones sindicales de mbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. 5. El personal excedente conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categora a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa. 6. La situacin de excedencia podr extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el rgimen y los efectos que all se prevean. Permisos retribuidos El personal, previo aviso y justificacin, podr ausentarse del trabajo, con derecho a remuneracin, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 1. Quince das naturales en caso de matrimonio. 2. Tres das por el nacimiento de hijo o hija y dos das por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalizacin o intervencin quirrgica sin hospitalizacin que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el personal necesite hacer un desplazamiento superior a 150 kilmetros, el plazo ser de cinco das. 3. Un da por traslado del domicilio habitual. 4. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carcter pblico y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. 5. Para realizar funciones sindicales o de representacin del personal en los trminos establecidos legal o convencionalmente.

Num. 7005 / 17.04.2013

10320

6. Pel temps indispensable per a la realitzaci dexmens prenatals i tcniques de preparaci al part que hagen de realitzar-se dins de la jornada de treball. 7. Per a lassistncia al metge de capalera sempre que coincidisca lhorari de consulta amb el de la jornada laboral i amb un mxim de 15 hores anuals i el temps necessari per a assistir al metge especialista. 8. Les treballadores, per lactncia dun fill o una filla menor de nou mesos, tindran dret a una hora dabsncia del treball, que podran dividir en dos fraccions. La duraci del perms sincrementar proporcionalment en els casos de part mltiple. La dona, per la seua voluntat, podr substituir este dret per una reducci de la seua jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes que preveu la negociaci collectiva o en lacord a qu arribe amb lempresa respectant, si s el cas, all que sha establit en aquella. Este perms podr ser disfrutat indistintament per la mare o el pare en el cas que ambds treballen. 9. En els casos de naixements de fills prematurs o filles prematures o que, per qualsevol causa, hagen de romandre hospitalitzats o hospitalitzades a continuaci del part, la mare o el pare tindran dret a absentarse del treball durant una hora. Aix mateix, tindran dret a reduir la seua jornada de treball fins a un mxim de dos hores, amb la disminuci proporcional del salari. Per al gaudi deste perms caldr ajustar-se al que preveu lapartat 6 deste article. 10. Qui per raons de guarda legal tinga a la seua atenci directa alguna persona menor de huit anys o una persona amb discapacitat fsica, psquica o sensorial que no exercisca una activitat retribuda, tindr dret a una reducci de la jornada de treball, amb la disminuci proporcional del salari, almenys, entre un octau i un mxim de la mitat de la duraci daquella. Tindr el mateix dret qui necessite encarregar-se de latenci directa dun familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons dedat, accident o malaltia no puga valdres per si mateix, i que no exercisca activitat retribuda. La reducci de jornada prevista en el present apartat constitux un dret individual del personal. No obstant aix, si dos o ms persones de la mateixa empresa generen este dret per la mateixa persona causant, lempresa podr limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de lempresa. Este article correspondr al personal, dins de la seua jornada ordinria. 11. La concreci horria i la determinaci del perode de gaudi del perms de lactncia i de la reducci de jornada, previstos en els apartats 8, 9 i 10 deste article, correspondr al personal, dins de la seua jornada ordinria. El personal ha davisar lempresa amb quinze dies dantelaci de la data en qu es reincorporar a la seua jornada ordinria. Les discrepncies sorgides entre lempresa i el personal sobre la concreci horria i la determinaci dels perodes de gaudi previstos en els apartats 4 i 5 deste article seran resoltes per la jurisdicci competent a travs del procediment establit en larticle 138 bis de la Llei de Procediment Laboral. 12. El personal vctima de violncia de gnere tindr dret, per a fer efectiva la seua protecci o el seu dret a lassistncia social integral, a la reducci de la jornada de treball amb disminuci proporcional del salari o a la reordenaci del temps de treball, a travs de ladaptaci de lhorari, de laplicaci de lhorari flexible o daltres formes dordenaci del temps de treball que sutilitzen en lempresa. Estos drets es podran exercitar en els termes que per a estos supsits concrets sestablisquen en el present conveni o en els acords entre lempresa i la representaci del personal, o conforme a lacord entre lempresa i la persona afectada. Si no nhi ha, la concreci destos drets correspondr al personal, i saplicaran les regles establides en lapartat anterior, incloses les relatives a la resoluci de discrepncies. Als efectes deste article, els treballadors i les treballadores que convisquen com a parella de fet tindran dret als permisos establits sempre que acrediten estar inscrits en el registre oficial corresponent.

6. Por el tiempo indispensable para la realizacin de exmenes prenatales y tcnicas de preparacin al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 7. Para la asistencia al mdico de cabecera siempre que coincida el horario de consulta con el de la jornada laboral y con un mximo de 15 horas anuales y el tiempo necesario para asistir al mdico especialista. 8. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo o una hija menor de nueve meses, tendrn derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrn dividir en dos fracciones. La duracin del permiso se incrementar proporcionalmente en los casos de parto mltiple. La mujer, por su voluntad, podr sustituir este derecho por una reduccin de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los trminos previstos en la negociacin colectiva o en el acuerdo a que llegue con la empresa respetando, en su caso, lo establecido en aquella. Este permiso podr ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 9. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o hijas prematuras o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados u hospitalizadas a continuacin del parto, la madre o el padre tendrn derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrn derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un mximo de dos horas, con la disminucin proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estar a lo previsto en el apartado 6 de este artculo. 10. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo alguna persona menor de ocho aos o una persona con discapacidad fsica, psquica o sensorial, que no desempee una actividad retribuida, tendr derecho a una reduccin de la jornada de trabajo, con la disminucin proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un mximo de la mitad de la duracin de aquella. Tendr el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por s mismo, y que no desempee actividad retribuida. La reduccin de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual del personal. No obstante, si dos o ms personas de la misma empresa generasen este derecho por la misma persona causante, la empresa podr limitar su ejercicio simultneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. Este artculo, corresponder al personal, dentro de su jornada ordinaria. 11. La concrecin horaria y la determinacin del perodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reduccin de jornada, previstos en los apartados 8, 9 y 10 de este artculo, corresponder al personal, dentro de su jornada ordinaria. El personal deber preavisar a la empresa con quince das de antelacin la fecha en que se reincorporar a su jornada ordinaria. Las discrepancias surgidas entre la empresa y el personal sobre la concrecin horaria y la determinacin de los perodos de disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de este artculo sern resueltas por la jurisdiccin competente a travs del procedimiento establecido en el artculo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral. 12. El personal vctima de violencia de gnero tendr derecho, para hacer efectiva su proteccin o su derecho a la asistencia social integral, a la reduccin de la jornada de trabajo con disminucin proporcional del salario o a la reordenacin del tiempo de trabajo, a travs de la adaptacin del horario, de la aplicacin del horario flexible o de otras formas de ordenacin del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Estos derechos se podrn ejercitar en los trminos que para estos supuestos concretos se establezcan en el presente convenio o en los acuerdos entre la empresa y la representacin del personal, o conforme al acuerdo entre la empresa y la persona afectada. En su defecto, la concrecin de estos derechos corresponder al personal, siendo de aplicacin las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolucin de discrepancias. A los efectos de este artculo, los trabajadores y las trabajadoras que convivan como pareja de hecho tendrn derecho a los permisos establecidos siempre y cuando acrediten hallarse inscritas en el registro oficial correspondiente.

Num. 7005 / 17.04.2013

10321

Article 29. Permisos no retributs Per causa justificada o de fora major, tot el personal podr sollicitar fins a un mes de perms sense sou en el transcurs dun any, encara que mai podr ser ni abans ni desprs dels perodes de vacacions. La concessi per part de lempresa de les sollicituds de permisos no retributs que no afecten el bon funcionament del servici sha de realitzar amb la intervenci prvia de la representaci del personal. Si la sollicitud s entre dies considerats festius, lempresa i/o entitat t la facultat de determinar-ne la concessi en funci de les necessitats. Les sollicituds han de ser presentades, com a mnim, amb deu dies dantelaci. Desprs de locupaci del perms, este haur de justificar-se degudament. CAPTOL IX Dietes i desplaaments Article 30. Dietes Lempresa haur dorganitzar i costejar lallotjament i manutenci del personal desplaat. En el cas que el personal haja de pernoctar com a conseqncia del treball, percebr un import de 60 euros per dia de pernoctaci, ms un import de 10 euros pel menjar que calga fer (dinar i/o sopar), excepte que es faa crrec lempresa dels gastos mencionats. La necessitat de fer un menjar estar determinada sempre que la jornada laboral siga partida, i no sabonar mai en cas de jornada continuada ni en el cas que la distncia entre el lloc de treball i el domicili del personal siga inferior a 50 km. En els desplaaments de ms duna setmana de duraci, el personal podr sollicitar bestretes quinzenals, que caldr justificar, sobre les dietes mencionades. Es percebr un import de 10 euros, corresponent al dinar, quan com a conseqncia del desplaament el personal tinga la necessitat de realitzar-lo fora del seu centre de treball habitual, amb la justificaci prvia. Lempresa podr substituir esta obligaci pagant el dinar a crrec seu. Els imports mencionats seran satisfets per lempresa per mesos venuts. Article 31. Desplaaments Lempresa haur de proporcionar al personal el mitj de transport necessari per al desenrotllament del seu treball. Quan, a petici de lempresa, en situacions de fora major, demergncia o de justificaci acreditada, i sempre amb el consentiment del personal, es produsca un desplaament en vehicle propi, els gastos aniran a crrec de lempresa. Ls del vehicle propi comporta, en este cas, una indemnitzaci per tots els conceptes derivats del desplaament de 0,19 euros per quilmetre. Esta quantia sactualitzar anualment amb el percentatge de lIPC real de lany anterior, per a cada un dels anys mencionats. Si el desplaament es fa en transport pblic i en virtut dels mateixos criteris mencionats, lempresa abonaria el preu del transport pblic degudament acreditat. CAPTOL X Rgim disciplinari Article 32. Faltes i sancions Es considerar falta laboral tota acci o omissi de la qual resulte responsable el personal que es produsca amb ocasi o com a conseqncia de la relaci laboral i que constitusca un incompliment greu i culpable de les seues obligacions. Les faltes es graduaran dacord amb la seua importncia, transcendncia, voluntarietat i malcia en la comissi en lleus, greus i molt greus. Article 33. Faltes lleus 1. Les faltes de puntualitat en lassistncia al treball, sense causa justificada, de tres dies en el perode dun mes. 2. No cursar en el moment oport la comunicaci corresponent, quan es falte al treball per motiu justificat, llevat que es prove la impossibilitat de fer-ho.

Artculo 29. Permisos no retribuidos Por causa justificada o de fuerza mayor, todo el personal podr solicitar hasta un mes de permiso sin sueldo en el transcurso de un ao, aunque nunca podr ser ni antes ni despus de los perodos de vacaciones. La concesin por parte de la empresa de las solicitudes de permisos no retribuidos que no afecten al buen funcionamiento del servicio se ha de realizar con la intervencin previa de la representacin del personal. Si la solicitud es entre das considerados festivos, la empresa y/o entidad tiene la facultad de determinar su concesin en funcin de las necesidades. Las solicitudes tienen que ser presentadas, como mnimo, con diez das de antelacin. Tras el empleo del permiso, este deber justificarse debidamente. CAPTULO IX Dietas y desplazamientos Artculo 30. Dietas La empresa deber organizar y costear el alojamiento y manutencin del personal desplazado. En el caso de que el personal haya de pernoctar como consecuencia del trabajo, percibir un importe de 60 euros por da de pernoctacin, ms un importe de 10 euros por comida que sea necesario realizar (comida y/o cena), excepto que se haga cargo la empresa de los mencionados gastos. La necesidad de hacer una comida vendr determinada siempre que la jornada laboral sea partida, no abonndose nunca en caso de jornada continuada ni en el caso de que la distancia entre el lugar de trabajo y el domicilio del personal sea inferior a 50 km. En los desplazamientos de ms de una semana de duracin, el personal podr solicitar anticipos quincenales a cuenta, y a justificar, sobre las mencionadas dietas. Se percibir un importe de 10 euros, correspondiente a la comida, cuando como consecuencia del desplazamiento el personal tenga la necesidad de realizarla fuera de su centro de trabajo habitual, previa justificacin. La empresa podr sustituir esta obligacin pagando la comida a su cargo. Los importes mencionados sern satisfechos por la empresa por meses vencidos. Artculo 31. Desplazamientos La empresa deber proporcionar al personal el medio de transporte necesario para el desarrollo de su trabajo. Cuando a peticin de la empresa, en situaciones de fuerza mayor, de emergencia o de justificacin acreditada, y siempre con el consentimiento del personal, se produzca un desplazamiento en vehculo propio, los gastos irn a cargo de la empresa. El uso del vehculo propio comporta, en este caso, una indemnizacin por todos los conceptos derivados del desplazamiento de 0,19 euros por kilmetro. Esta cuanta se actualizar anualmente con el porcentaje del IPC real del ao anterior, para cada uno de los mencionados aos. Si el desplazamiento se hace en transporte pblico y en virtud de los mismos criterios mencionados, la empresa abonara el precio del transporte pblico debidamente acreditado. CAPTULO X Rgimen disciplinario Artculo 32. Faltas y sanciones Se considerar falta laboral toda accin u omisin, de la que resulte responsable el personal, que se produzca con ocasin o como consecuencia de la relacin laboral y que constituya un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones. Las faltas se graduarn atendiendo a su importancia, trascendencia, voluntariedad y malicia en su comisin, en: leves, graves y muy graves. Artculo 33. Faltas leves 1. Las faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin causa justificada, de tres das en el perodo de un mes. 2. No cursar en el momento oportuno la comunicacin correspondiente, cuando se falte al trabajo por motivo justificado, salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

Num. 7005 / 17.04.2013

10322

3. Laband o absncia del lloc de treball, sense causa justificada, encara que siga per un temps breu. Si, com a conseqncia daix, es causa algun perju a lempresa o es causa un accident a les persones companyes de treball, ser considerada com a greu o molt greu. 4. Descuits xicotets en la conservaci del material, maquinria, ferramentes i installacions, llevat que aix repercutisca en la bona marxa del servici, cas en qu podr ser considerada com a greu o molt greu. 5. No atendre el pblic amb la correcci i diligncia degudes. 6. Les discussions sobre assumptes estranys al treball dins de les dependncies de lempresa o durant qualsevol acte de servici. Si es produx amb notori escndol poden ser considerades com a greus o molt greus. 7. La inobservana de les normes en matria de seguretat i higiene en el treball o salut laboral que no comporten risc greu per a la persona ni per a les persones companyes de treball o terceres persones. Si es donen estes circumstncies ser considerada com a greu o molt greu, segons els casos. 8. Usar el telfon de lempresa per a assumptes particulars, sense autoritzaci. 9. Lembriaguesa ocasional. 10. Canviar, mirar o rebolicar els armaris, taquilles o efectes personals de les persones companyes de treball, sense la deguda autoritzaci de les persones interessades. Article 34. Faltes greus 1. Allegar motius falsos per a lobtenci de llicncies o permisos. 2. Romandre en zones o llocs diferents daquells en qu ha de realitzar el seu treball habitual sense causa que ho justifique o sense tindre lautoritzaci per a aix. 3. Trobar-se en el local de treball fora de les hores de treball sense perms de lempresa. 4. Ms de quatre faltes injustificades de puntualitat en lassistncia al treball durant un mes o dos faltes per implicar a qualsevol de lempresa. 5. Faltar al treball dos dies durant el mes, sense causa justificada. 6. No comunicar amb diligncia deguda les alteracions familiars que puguen afectar els processos administratius o prestacions socials. Si hi ha malcia, ser considerada com a molt greu. 7. Simular la presncia de qualsevol de lempresa en el treball per mitj de qualsevol forma. 8. La negligncia en el treball que afecte la bona marxa deste. 9. La imprudncia en el treball, que si implica risc daccident per a la persona o altres persones o perill davaria en la maquinria, ferramentes o installacions podr ser considerada molt greu. 10. Lassistncia reiterada al treball en estat dembriaguesa o toxicomania. 11. La reincidncia en falta lleu dins dun trimestre, quan hi haja sanci per escrit de lempresa. 12. No advertir i instruir adequadament altres persones companyes sobre les quals tinga alguna relaci lautoritat o cap del risc del treball a executar i de la possible manera devitar-lo. 13. La falta de sigil professional divulgant dades, informes o antecedents que puguen produir perju de qualsevol tipus a lempresa. 14. Qualsevol falsedat o inexactitud deliberada en els comunicats o documents de treball, o la negativa a la seua formalitzaci, aix com proporcionar informaci falsa a la direcci de lempresa o als seus superiors en relaci amb el treball. 15. Lacceptaci de dons o regals per dispensar tracte de favor en el servici. 16. No informar amb la deguda diligncia els seus superiors, lempresa o qui el represente de qualsevol anomalia que observe en les installacions i la resta dtils, ferramentes, maquinria i materials. 17. Descuits dimportncia en la conservaci, neteja o utilitzaci de materials, mquines, ferramentes i installacions que sutilitzen en el treball. Article 35. Faltes molt greus 1. La desobedincia continuada o persistent en el treball.

3. El abandono o ausencia del puesto de trabajo, sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo. Si como consecuencia de ello se causare algn perjuicio a la empresa o fuera causa de accidente a las personas compaeras de trabajo, ser considerada como grave o muy grave. 4. Pequeos descuidos en la conservacin del material, maquinaria, herramientas e instalaciones, salvo que ello repercuta en la buena marcha del servicio, en cuyo caso podr ser considerada como grave o muy grave. 5. No atender al pblico con la correccin y diligencia debidas. 6. Las discusiones sobre asuntos extraos al trabajo dentro de las dependencias de la empresa o durante cualquier acto de servicio. Si se produce con notorio escndalo pueden ser consideradas como graves o muy graves. 7. La inobservancia de las normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo o salud laboral que no entraen riesgo grave para la persona ni para las personas compaeras de trabajo o terceras personas, ya que de darse estas circunstancias ser considerada como grave o muy grave segn los casos. 8. Usar el telfono de la empresa para asuntos particulares, sin autorizacin. 9. La embriaguez ocasional. 10. Cambiar, mirar o revolver los armarios, taquillas o efectos personales de las personas compaeras de trabajo, sin la debida autorizacin de las personas interesadas. Artculo 34. Faltas graves 1. Alegar motivos falsos para la obtencin de licencias o permisos. 2. Permanecer en zonas o lugares distintos de aquellos en que debe realizar su trabajo habitual sin causa que lo justifique o sin tener la autorizacin para ello. 3. Encontrarse en el local de trabajo fuera de las horas de trabajo sin permiso de la empresa. 4. Ms de cuatro faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo durante un mes o dos faltas por implicar a cualquiera de la empresa. 5. Faltar al trabajo dos das durante el mes, sin causa justificada. 6. No comunicar con diligencia debida las alteraciones familiares que puedan afectar a los procesos administrativos o prestaciones sociales. Si mediara alguna malicia ser considerada como muy grave. 7. Simular la presencia de cualquiera de la empresa en el trabajo mediante cualquier forma. 8. La negligencia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo. 9. La imprudencia en el trabajo, que si implicase riesgo de accidente para la persona u otras personas, o bien peligro de avera en la maquinaria, herramientas o instalaciones, podr ser considerada muy grave. 10. La asistencia reiterada al trabajo en estado de embriaguez o toxicomana. 11. La reincidencia en falta leve dentro de un trimestre, cuando haya sancin por escrito de la empresa. 12. No advertir e instruir adecuadamente a otras personas compaeras sobre las que tenga alguna relacin de autoridad o mando del riesgo del trabajo a ejecutar y del posible modo de evitarlo. 13. La falta de sigilo profesional divulgando datos, informes o antecedentes que puedan producir perjuicio de cualquier tipo a la empresa. 14. Cualquier falsedad o inexactitud deliberada en los partes o documentos de trabajo, o la negativa a su formalizacin, as como proporcionar falsa informacin a la Direccin de la empresa, o a sus superiores o superioras en relacin con el trabajo. 15. La aceptacin de ddivas o regalos por dispensar trato de favor en el servicio. 16. No informar con la debida diligencia a sus superiores o superioras, a la empresa, o a quien le represente, de cualquier anomala que observe en las instalaciones y dems tiles, herramientas, maquinaria y materiales. 17. Descuidos de importancia en la conservacin, limpieza o utilizacin de materiales, mquinas, herramientas e instalaciones que se utilice en el trabajo. Artculo 35. Faltas muy graves 1. La desobediencia continuada o persistente en el trabajo.

Num. 7005 / 17.04.2013

10323

2. Ms de deu faltes injustificades de puntualitat en lassistncia al treball, comeses en un perode de tres mesos o de vint durant sis mesos. 3. El frau, la deslleialtat o labs de confiana en les gestions encomanades, aix com el furt o robatori tant a lempresa com a les persones companyes de treball o a tercera persona, dins de les installacions de lempresa o durant el desenrotllament de la seua activitat professional. 4. Realitzar, sense el perms oport, treballs particulars durant la jornada de treball, aix com emprar ferramentes tils o materials per a s propi. 5. Fer desaparixer, inutilitzar, destrossar o causar desperfectes en materials, ferramentes, tils, aparells, installacions, vehicles, edificis, efectes i incls documents de lempresa, de manera intencionada. 6. Lembriaguesa o toxicomania habitual durant el treball que repercutisca negativament en lexercici de lactivitat. 7. Violar el secret de la correspondncia o de documents reservats de lempresa. 8. Revelar a elements estranys a lempresa dades desta de reserva obligada. 9. Dedicar-se a activitats professionals darqueologia, per compte propi en empreses de la competncia o de manera particular, sense lautoritzaci oportuna i expressa. 10. Els maltractaments de paraula o obra o faltes greus de respecte i consideraci a qualsevol persona de lempresa. 11. La imprudncia, negligncia o incompliment de les normes o ordes sobre seguretat i higiene en el treball, quan per aix es produsca un risc greu per al personal de lempresa o danys per a les installacions. 12. Causar accidents greus per negligncia, descuit o imprudncia inexcusables o perill seris per a lempresa. 13. La no-utilitzaci dels mitjans o materials de prevenci de riscos daccidents de treball facilitats per lempresa. 14. Abandonar el lloc de treball en crrec de responsabilitat o quan amb aix cause un perju greu en el treball de lempresa, deteriorament important de les coses o un perill seris per a les persones. 15. La disminuci voluntria i continuada en el rendiment normal o pactat. 16. La reincidncia en faltes greus, encara que siga de naturalesa distinta, dins dun perode de sis mesos, sempre que haja sigut objecte de sanci per escrit. 17. La falta dassistncia al treball no justificada per ms de tres dies, en el mes o de trenta dies naturals. 18. La comissi derrors repetits i intencionats que puguen originar perjus a lempresa. 19. Lemissi maliciosa, o per negligncia inexcusable, dinformes erronis o sabent que no sn exactes. 20. La simulaci de supsits dincapacitat temporal o accident. 21. Lapropiaci per a s particular de qualsevol tipus dinformaci generada en funci dels treballs encarregats a lempresa, aix com de models i procediments generats en lempresa. Article 36. Graduaci de les sancions Les sancions que podran imposar les empreses en cada cas es graduaran atenent la gravetat de la falta comesa, i poden ser les segents: 1. Per faltes lleus: Amonestaci escrita. Suspensi docupaci i sou fins de dos dies. 2. Per faltes greus: Suspensi docupaci i sou de tres dies a sis mesos. 3. Per faltes molt greus: Acomiadament. Per a laplicaci i graduaci de les sancions que antecedixen, es tindr en compte: a) El grau dintencionalitat, descuit o negligncia que es revele en la conducta. b) El dany a linters pblic, quantificant-lo incls en termes econmics quan siga possible. c) La reiteraci o reincidncia.

2. Ms de diez faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas en un perodo de tres meses o de veinte durante seis meses. 3. El fraude, la deslealtad, o el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, as como el hurto o robo tanto a la empresa como a las personas compaeras de trabajo o a tercera persona, dentro de las instalaciones de la empresa o durante el desarrollo de su actividad profesional. 4. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada de trabajo, as como emplear herramientas tiles o materiales para uso propio. 5. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materiales, herramientas, tiles, aparatos, instalaciones, vehculos, edificios, enseres e incluso documentos de la empresa, de manera intencionada. 6. La embriaguez o toxicomana habitual durante el trabajo que repercuta negativamente en el desarrollo de la actividad. 7. Violar el secreto de la correspondencia o de documentos reservados de la empresa. 8. Revelar a elementos extraos a la empresa datos de esta de obligada reserva. 9. Dedicarse a actividades profesionales de arqueologa, por cuenta propia en empresas de la competencia o de manera particular, sin la oportuna y expresa autorizacin. 10. Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideracin a cualquier persona de la empresa. 11. La imprudencia, negligencia o incumplimiento de las normas u rdenes sobre seguridad e higiene en el trabajo, cuando por ello se produzca grave riesgo para el personal de la empresa o daos para las instalaciones. 12. Causar accidentes graves por negligencia, descuido o imprudencia inexcusables o serio peligro para la empresa. 13. La no utilizacin de los medios o materiales de prevencin de riesgos de accidentes de trabajo facilitados por la empresa. 14. Abandonar el puesto de trabajo en cargo de responsabilidad o cuando con ello causara un perjuicio grave en el trabajo de la empresa, deterioro importante de las cosas o serio peligro para las personas. 15. La disminucin voluntaria y continuada en el rendimiento normal o pactado. 16. La reincidencia en faltas graves, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un perodo de seis meses, siempre que haya sido objeto de sancin por escrito. 17. La falta de asistencia al trabajo no justificada por ms de tres das, en el mes o de treinta das naturales. 18. La comisin de errores repetidos e intencionados que puedan originar perjuicios a la empresa. 19. La emisin maliciosa, o por negligencia inexcusable, de informes errneos o a sabiendas de que no son exactos. 20. La simulacin de supuestos de incapacidad temporal o accidente. 21. La apropiacin para uso particular de cualquier tipo de informacin generada en funcin de los trabajos encargados a la empresa, as como de modelos y procedimientos generados en la empresa. Artculo 36. Graduacin de las sanciones Las sanciones que podrn imponer las empresas en cada caso, se graduarn atendiendo a la gravedad de la falta cometida, pudiendo ser las siguientes: 1. Por faltas leves: Amonestacin escrita. Suspensin de empleo y sueldo de hasta dos das. 2. Por faltas graves: Suspensin de empleo y sueldo de tres das a seis meses. 3. Por faltas muy graves: Despido. Para la aplicacin y graduacin de las sanciones que anteceden, se tendr en cuenta: a) El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta. b) El dao al inters pblico, cuantificndolo incluso en trminos econmicos cuando sea posible. c) La reiteracin o reincidencia.

Num. 7005 / 17.04.2013

10324

Article 37. Assegurana de responsabilitat civil Totes les empreses i/o entitats formalitzaran una assegurana que garantisca la responsabilitat civil almenys de 300.000 i la defensa de tot el personal incls en este conveni. Esta assegurana es prorrogar de forma automtica cada any. Article 38. Jubilacions Les empreses i/o entitats i el seu personal, dacord mutu, podran tramitar els sistemes de jubilacions anticipades que preveu la legislaci vigent. Tamb sestablix la frmula de contracte de relleu, dacord amb la legislaci vigent. Article 39. Vestuari i material En funci de les tasques a desenrotllar, lempresa facilitar al personal el material necessari per a desenrotllar la seua tasca, aix com la vestimenta adequada per al desenrotllament de les seues funcions, tant en temporada destiu com dhivern, i les parts consensuaran la modalitat dentrega del dit material, b en espcie o per mitj del seu contravalor econmic. En el cas de personal eventual o el perode de duraci de contracte del qual no excedisca els sis mesos, se li proporcionar la vestimenta en funci de la seua disponibilitat en el moment de lany en qu comenar les seues tasques. El vestuari ser renovat quan sestime convenient i de forma consensuada per les parts, aix com per la ruptura o no-eficcia de la pea per al desenrotllament de les tasques previstes, i es mantindr en tot moment el bon decor, la presncia personal i la seguretat. A ms de les peces de roba de treball assenyalades, el personal vestir tots els complements de protecci marcats en la Llei de Seguretat i Salut (vegeu larticle 56.3) en funci del tipus dobra a desenrotllar (jupet, casc, ulleres, etc.). Aix mateix, es dispensar el personal daltres complements que siguen necesaris (gorres, guants, etc.). El personal assumir la responsabilitat en latenci, prdua i/o neteja del vestuari proporcionat. CAPTOL XI De la seguretat i salut Article 40. De la seguretat i salut. Generalitats 1. Les empreses i/o entitats i el personal afectats pel present conveni es regiran sobre esta matria i a tots els efectes pel que sestablix a la Llei 31/1995, de Prevenci de Riscos Laborals, aix com per totes les disposicions legals daplicaci, a ms de les guies tcniques de prevenci de lInstitut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 2. El personal, en la prestaci dels seus servicis, tindr dret a una protecci efica en matria de seguretat i higiene. 3. El personal est obligat a observar en el seu treball les mesures legals i reglamentries de seguretat i higiene. 4. En la inspecci i control de les dites mesures que siguen dobservana obligada per lempresa, el personal t dret a participar per mitj de la seua representaci legal en el centre de treball, si no es compta amb rgans o centres especialitzats competents en la matria segons la legislaci vigent. 5. Una vegada feta lavaluaci de riscos i detectades les situacions que els produxen, i dacord amb larticle 15 de la Llei de Prevenci de Riscos Laborals, shaur de planificar la prevenci, amb la busca dun conjunt coherent que integre la tcnica, lorganitzaci del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influncia dels factors ambientals en el treball. 6. Lempresa i/o entitat posar a disposici del personal els recursos tcnics i els materials necessaris per a la protecci individual dels riscos laborals derivats de les seues tasques habituals. Lempresa est obligada a facilitar una formaci prctica i adequada en matria de seguretat i higiene al personal que contracta, o quan existisca canvi de lloc de treball o shaja daplicar una nova tcnica que puga ocasionar riscos greus per a la prpia persona o per a la resta de personal o per a terceres persones, siga amb servicis propis o amb la intervenci dels servicis oficials corresponents. El personal est obligat a seguir les dites ensenyances i a realitzar les prctiques quan se celebren dins de la jornada de treball o en altres hores, per amb el descompte en la jornada de treball del temps invertit en estes.

Artculo 37. Seguro de responsabilidad civil Todas las empresas y/o entidades formalizarn un seguro que garantice la responsabilidad civil al menos de 300.000 y la defensa de todo el personal incluido en este convenio. Este seguro se prorrogar de forma automtica cada ao. Artculo 38. Jubilaciones Las empresas y/o entidades y su personal, de mutuo acuerdo, podrn tramitar los sistemas de jubilaciones anticipadas que prev la legislacin vigente. Tambin se establece la frmula de contrato de relevo, de acuerdo con la legislacin vigente. Artculo 39. Vestuario y material En funcin de las tareas a desarrollar la empresa facilitar al personal el material necesario para desarrollar su tarea; as como, la vestimenta adecuada para el desarrollo de sus funciones, tanto en temporada de verano como de invierno, consensundose por las partes la modalidad de entrega de dicho material, bien en especie o mediante su contravalor econmico. En el caso de personal eventual o cuyo perodo de duracin de contrato no exceda de seis meses, se le proporcionar la vestimenta en funcin de su disponibilidad en el momento del ao que en comenzara sus tareas. El vestuario ser renovado cuando se estime conveniente y de forma consensuada por las partes as como por la rotura o no eficacia de la prenda para el desarrollo de las tareas previstas, manteniendo en todo momento el buen decoro, presencia personal y seguridad. Adems de las prendas de trabajo sealadas, el personal vestir con todos complementos de proteccin marcados en la Ley de seguridad y salud (ver artculo 56.3) en funcin del tipo de obra a desarrollar (chaleco, casco, gafas, etc.). Asimismo se dispensar al personal de otros complementos que fueran necesarios (gorras, guantes, etc.) El personal asumir la responsabilidad en el cuidado, prdida y/o limpieza del vestuario proporcionado. CAPTULO XI De la seguridad y salud Artculo 40. De la seguridad y salud. Generalidades 1. Las empresas y/o entidades, y el personal afectados por el presente convenio, se regirn sobre esta materia y a todos los efectos por el establecido a la Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales as como por todas las disposiciones legales de aplicacin, adems de las guas tcnicas de prevencin del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2. El personal, en la prestacin de sus servicios, tendr derecho a una proteccin eficaz en materia de seguridad e higiene. 3. El personal est obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene. 4. En la inspeccin y control de dichas medidas que sean de observancia obligada por la empresa, el personal tiene derecho a participar por medio de su representacin legal en el centro de trabajo, si no se cuenta con rganos o centros especializados competentes en la materia a tenor de la legislacin vigente. 5. Una vez hecha la evaluacin de riesgos y detectadas las situaciones que los producen, y de acuerdo con el artculo 15 de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, se tendr que planificar la prevencin, con la bsqueda de un conjunto coherente que integre la tcnica, la organizacin del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 6. La empresa y/o entidad pondr a disposicin del personal los recursos tcnicos y los materiales necesarios para la proteccin individual de los riesgos laborales derivados de sus tareas habituales. La empresa est obligada a facilitar una formacin prctica y adecuada en materia de seguridad e higiene al personal que contrata, o cuando exista cambio de puesto de trabajo o se tenga que aplicar una nueva tcnica que pueda ocasionar riesgos graves para la propia persona o para el resto de personal o para terceras personas, ya sea con servicios propios, ya sea con la intervencin de los servicios oficiales correspondientes. El personal est obligado a seguir dichas enseanzas y a realizar las prcticas cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en las mismas.

Num. 7005 / 17.04.2013

10325

7. s responsabilitat de lempresa i/o entitat ladequaci de les mesures corresponents en els casos dassetjament moral i/o sexual del personal comprs en lmbit deste conveni, tal com sarreplega en la legislaci vigent. s voluntat de les parts firmants deste conveni regular en el present text les mesures oportunes per a previndre els accidents laborals en el sector, aix com les encaminades a vetlar per la salut del seu personal, per a la qual cosa es redacten els articles segents. Article 41. De la formaci Sestablix la realitzaci dun curs de prevenci de riscos en el lloc de treball dun mnim de 8 hores. Haur dincloure aspectes relatius a la formaci general i els riscos derivats dels treballs del lloc de treball que socupa, amb una especial incidncia pel que fa a treballs en altura i a la utilitzaci de materials perillosos, aix com als riscos derivats defectuar els treballs en el marc de les obres de construcci. En este sentit, es desenrotllaran cursos especfics de les diferents disciplines i especialitats del personal adherit al present conveni, atenent les seues mltiples particularitats. CAPTOL XII Prestacions complementries a les de seguretat social Article 42. Complement dIT 1. Complement per incapacitat temporal derivada daccident de treball o malaltia professional: Com a complement a les prestacions a crrec de lentitat gestora, el personal que es trobe en situaci dincapacitat temporal derivada daccident de treball o malaltia professional percebr un complement fins a arribar al 100 % de la base de cotitzaci del mes anterior a partir dels 30 dies ininterromputs dIT i mentres dure esta incapacitat. 2. Complement per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o accident no laboral: El personal de les empreses afectades per este conveni autonmic que es trobe en situaci dincapacitat temporal derivada de malaltia comuna o accident no laboral percebr un complement fins a arribar al 100 % de la base de cotitzaci del mes anterior, a partir dels 90 dies ininterromputs dIT i mentres dure esta. Article 43. Indemnitzacions Les empreses afectades pel present conveni hauran de formalitzar una plissa dassegurances a favor del seu personal, que tindr dret a percebre indemnitzacions complementries a les prestacions de Seguretat Social, en les contingncies i quanties que es detallen: En cas de mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, derivades daccident de treball o malaltia professional: 40.000 . En els supsits de mort, les indemnitzacions establides sabonaran a la persona o les persones que la persona morta haja declarat beneficiria/ries i, si no nhi ha, al / a la cnjuge, fills o filles, pare i mare, germans o germanes i la resta dhereus o hereves legals per eixe orde. Quant a la data de fixaci defectes del fet causant, caldr ajustar-se, en tot cas, a la data en qu shaja produt laccident. En els supsits de malaltia professional, es prendr com a data defectes aquella en qu es declare per primera vegada lexistncia desta per lrgan competent. La data dentrada en vigor en laplicaci de les indemnitzacions anteriors ser als trenta dies de lentrada en vigor del present conveni collectiu. CAPTOL XIII Drets sindicals Article 44. De tot el personal El personal no pot ser discriminat en cap moment quant a la seua afiliaci sindical, i tot el personal pot exposar les seues opinions en el centre. Tot el personal pot ser elector i elegible per a ocupar crrecs sindicals com a delegat o delegada o en una secci sindical.

7. Es responsabilidad de la empresa y/o entidad, la adecuacin de las medidas correspondientes en los casos de acoso moral y/o sexual del personal comprendido en el mbito de este convenio tal y como se recoge en la legislacin vigente. Es voluntad de las partes firmantes de este convenio regular en el presente texto las medidas oportunas para prevenir los accidentes laborales en el sector, as como las encaminadas a velar por la salud del personal del mismo, para lo cual se redactan los siguientes artculos. Artculo 41. De la formacin Se establece la realizacin de un curso de prevencin de riesgos en el lugar de trabajo de un mnimo de 8 horas. Deber incluir aspectos relativos a la formacin general y los riesgos derivados de los trabajos del puesto de trabajo que se ocupa, con especial incidencia en lo que se refiere a trabajos en altura y a la utilizacin de materiales peligrosos, as como a los riesgos derivados de efectuar los trabajos en el marco de las obras de construccin. En este sentido, se desarrollarn cursos especficos de las diferentes disciplinas y especialidades del personal adherido al presente Convenio, atendiendo a sus mltiples particularidades. CAPTULO XII Prestaciones complementarias a las de Seguridad Social Artculo 42. Complemento de IT 1. Complemento por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional: Como complemento a las prestaciones a cargo de la entidad gestora, el personal que se encuentre en situacin de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, percibir un complemento hasta alcanzar el 100 % de la base de cotizacin del mes anterior, a partir de los 30 das ininterrumpidos de IT y mientras dure la misma. 2. Complemento por incapacidad temporal derivada de enfermedad comn o accidente no laboral: El personal de las empresas afectadas por este convenio autonmico, que se encuentre en situacin de incapacidad temporal derivada de enfermedad comn o accidente no laboral, percibir un complemento hasta alcanzar el 100 % de la base de cotizacin del mes anterior, a partir de los 90 das ininterrumpidos de IT y mientras dure la misma. Artculo 43. Indemnizaciones Las empresas afectadas por el presente convenio debern formalizar una pliza de seguros a favor de su personal, que tendr derecho a percibir indemnizaciones complementarias a las prestaciones de Seguridad Social, en las contingencias y cuantas que se detallan: En caso de muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional: 40.000 . En los supuestos de muerte, las indemnizaciones establecidas se abonarn a quien o quienes la persona fallecida hubiese declarado beneficiario o beneficiaria, y, en su defecto al cnyuge, hijos o hijas, padre y madre, hermanos o hermanas y dems herederos o herederas legales por ese orden. En cuanto a la fecha de fijacin de efectos del hecho causante, se estar, en todo caso, a la fecha en que se hubiera producido el accidente. En los supuestos de enfermedad profesional se tomar como fecha de efectos, aquella en que se declare por primera vez la existencia de la misma por el rgano competente. La fecha de entrada en vigor en la aplicacin de las indemnizaciones anteriores ser a los treinta das de la entrada en vigor del presente convenio colectivo. CAPTULO XIII Derechos sindicales Artculo 44. De todo el personal El personal no puede ser discriminado en ningn momento en razn de su afiliacin sindical, y todo el personal puede exponer sus opiniones en el centro. Todo el personal puede ser elector y elegible para ocupar cargos sindicales como delegado o delegada o en una seccin sindical.

Num. 7005 / 17.04.2013

10326

El personal que gaudisca dexcedncia per mandat sindical, dacord amb lEstatut dels Treballadors, sha de reincorporar al lloc de treball al cap de seixanta dies dacabar este perode dexcedncia, amb preavs de trenta dies abans de la reincorporaci. Article 45. De lassemblea del personal 1. Lassemblea del personal pot ser constituda pel personal dun centre o espai fsic de treball o de diversos centres de lempresa i/o entitat. Ha de ser convocada pels delegats o les delegades del personal el comit dempresa, per una secci sindical o pel 30 % del personal de la plantilla. 2. Lassemblea pot reunir-se en un local de lempresa i/o entitat en hores que no perjudiquen els treballs del centre i/o espai fsic de treball, sense presncia de lempresa i/o entitat, la qual ha de rebre una comunicaci prvia abans de quaranta-huit hores. 3. Sha de disposar dun tauler mural per a comunicacions de tipus sindical. Article 46. De la delegaci del personal i comits dempresa Com a representaci del personal de lempresa: 1. Exercix les seues funcions en tots els casos reconeguts o previstos per la llei i en aquells altres que reconeix expressament este conveni. 2. T dret a comunicar-se lliurement amb tot el personal de lempresa i/o entitat i a reunir-se fora de lhorari de treball o a disposar de les seues hores de perms retribut, dacord amb la legislaci vigent, amb un preavs mnim de 24 hores, en este segon cas, sempre que siga possible. 3. T dret a rebre informaci sobre tots els assumptes, els projectes o les decisions de lempresa i/o entitat que puguen afectar els que representen, sobre: a) Situaci econmica de lempresa i/o entitat. b) Projectes dexpedients de crisi o de reestructuraci de la plantilla, ampliaci o reducci, amb un mes dantelaci. c) Intenci de decisions que afecten lorganitzaci i distribuci del treball, amb una antelaci mnima de dos setmanes. A ms del que ac est arreplegat i el que preveu larticle 68 de lEstatut dels Treballadors, la representaci del personal disposar dun crdit dhores mensuals retribudes dacord amb lescala segent: De 0 a 25 treballadors i/o treballadores: 16 hores De 26 a 50 treballadors i/o treballadores: 24 hores De 51 a 100 treballadors i/o treballadores: 32 hores De 101 a 250 treballadors i/o treballadores: 40 hores De 251 en avant: 40 hores Article 47. De les seccions sindicals de lempresa El personal afiliat en un sindicat o central sindical pot constituir seccions sindicals dins de lempresa i/o entitat. El personal afiliat a una secci sindical t dret a ser informat per la representaci desta central de tot el que consideren que els afecta, incls en horari de treball, sense que abans haja sigut escoltada la secci sindical a qu pertanyen. Les seccions sindicals tenen tots els drets que la llei els reconeix i els que els determina este conveni, entre els quals: 1. Difusi lliure en lempresa i/o entitats de les seues publicacions, avisos i opinions. 2. Reuni en els locals de lempresa i/o entitat, en les mateixes condicions que es mencionen a lassemblea del personal. Article 48. De la negociaci collectiva A lefecte de la negociaci collectiva del conveni, el personal pot utilitzar les hores necessries per a assistir a les reunions de negociaci o preparatries, justificant-ho prviament. Article 49. Acumulaci dhores A fi de facilitar lactivitat sindical a lempresa i/o entitat, la representaci legal del personal en cada empresa i/o entitat podr acumular les hores de crdit horari dels o les diferents membres en cmput trimestral.

El personal que disfrute de excedencia por mandato sindical, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, se tiene que reincorporar al puesto de trabajo al cabo de sesenta das de acabar este periodo de excedencia, con preaviso de treinta das antes de la reincorporacin. Artculo 45. De la asamblea del personal 1. Puede ser constituida por el personal de un centro o espacio fsico de trabajo o de diversos centros de la empresa y/o entidad. Tiene que ser convocada por los delegados o las delegadas del personal el comit de empresa, por una seccin sindical o por el 30 % del personal de la plantilla. 2. La asamblea puede reunirse en un local de la empresa y/o entidad en horas que no perjudiquen los trabajos del centro y/o espacio fsico de trabajo, sin presencia de la empresa y/o entidad, la cual tiene que recibir una comunicacin previa antes de cuarenta y ocho horas. 3. Se tiene que disponer de un tabln mural para comunicaciones de tipo sindical. Artculo 46. De la delegacin del personal y comits de empresa Como representacin del personal de la empresa: 1. Ejerce sus funciones en todos los casos reconocidos por la Ley o previstos por esta, y en aquellos otros que reconoce expresamente este convenio. 2. Tiene derecho a comunicarse libremente con todo el personal de la empresa y/o entidad y a reunirse fuera del horario de trabajo o a disponer de sus horas de permiso retribuido, de acuerdo con la legislacin vigente, con un preaviso mnimo de 24 horas, en este segundo caso, siempre que sea posible. 3. Tiene derecho a recibir informacin sobre todos los asuntos, los proyectos o las decisiones de la empresa y/o entidad que puedan afectar a quienes representan, sobre: a) Situacin econmica de la empresa y/o entidad. b) Proyectos de expedientes de crisis o de reestructuracin de la plantilla, ampliacin o reduccin, con un mes de antelacin. c) Intencin de decisiones que afecten a la organizacin y distribucin del trabajo, con una antelacin mnima de dos semanas. Adems de lo que aqu est recogido y lo que contempla el artculo 68 del Estatuto de los Trabajadores, la representacin del personal dispondr de un crdito de horas mensuales retribuidas de acuerdo con la siguiente escala: De 0 a 25 trabajadores y/o trabajadoras: 16 horas De 26 a 50 trabajadores y/o trabajadoras: 24 horas De 51 a 100 trabajadores y/o trabajadoras: 32 horas De 101 a 250 trabajadores y/o trabajadoras: 40 horas De 251 en adelante: 40 horas Artculo 47. De las secciones sindicales de la empresa El personal afiliado en un sindicato o central sindical puede constituir secciones sindicales dentro de la empresa y/o entidad. El personal afiliado a una seccin sindical tiene derecho a ser informado por la representacin de esta central de todo lo que consideren que les afecta, incluso en horario de trabajo, sin que antes haya sido escuchada la seccin sindical a qu pertenecen. Las secciones sindicales tienen todos los derechos que la ley les reconoce y los que les determina este convenio, entre los cuales: 1. Difusin libre en la empresa y/o entidades de sus publicaciones, avisos y opiniones. 2. Reunin en los locales de la empresa y/o entidad, en las mismas condiciones que se mencionan a la asamblea del personal. Artculo 48. De la negociacin colectiva A efectos de la negociacin colectiva del convenio, el personal puede utilizar las horas necesarias para asistir a las reuniones de negociacin o preparatorias, justificndolo previamente. Artculo 49. Acumulacin de horas Con el fin de facilitar la actividad sindical a la empresa y/o entidad, la legal representacin del personal en cada empresa y/o entidad podr acumular las horas de crdito horario de los o las diferentes miembros en cmputo trimestral.

Num. 7005 / 17.04.2013

10327

Per a fer efectiu el que establix este article, les representacions legals comunicaran a la direcci de lempresa respectiva el seu desig dacumular les hores dels seus representants. Si no es fa s de totes les hores acumulades en un trimestre, la regularitzaci es podr produir durant el mes segent. CAPTOL XIV Protecci contra la violncia de gnere Article 50. Lassetjament sexual i lassetjament moral Les empreses i/o entitat i la representaci del personal, si s el cas, crearan i mantindran un entorn laboral on es respecte la dignitat i la llibertat sexual i personal del conjunt de persones que hi treballen, i les preservaran de qualsevol atac fsic, psquic o moral. 1. Sentn per assetjament sexual, en el marc de la relaci laboral, totes les conductes ofensives i no volgudes per la persona agredida i que determinen una situaci que afecta les condicions laborals i que creen un entorn laboral ofensiu, hostil, intimidatori i humiliant, aix com peticions de favors sexuals, insinuacions i actituds que associen la millora de les condicions de treball o lestabilitat en el lloc de treball a laprovaci o denegaci dels favors mencionats. 2. Sentn per assetjament moral, en el marc de la relaci laboral, totes les conductes del titular, dels caps o de la resta de personal que menyspreen la dignitat personal i exercisquen una violncia psicolgica (en una o ms de les 45 formes o comportaments descrits pel Leyman Inventory of Psychological Terrorization, LIPT), de forma sistemtica i recurrent, durant un temps prolongat sobre una persona o persones en el lloc de treball. 3. A fi devitar que es produsca qualsevol atemptat destes caracterstiques per qui siga, la representaci laboral o sindical i, especialment, lempresa i/o entitat com a garant ltim de la salut laboral en els centres de treball han de: Garantir que en les avaluacions de riscos psicosocials savaluen tamb els riscos derivats de lorganitzaci del treball. Organitzar el treball duna forma saludable, per mitj de la posada en marxa de mesures concretes que coadjuven a: Fomentar el suport social collectiu entre el personal potenciant el treball en equip i la comunicaci i combatent activament la competitivitat i lallament. Promoure lautonomia, potenciant la participaci a lhora de prendre decisions relacionades amb els mtodes de treball i pedaggics. Garantir el respecte i el tracte just a les persones, proporcionant estabilitat en locupaci i en les condicions de treball dacord amb les funcions i la qualificaci del lloc de treball. Garantir aix mateix lequitat i la igualtat doportunitats en matria de contractaci, salari, promoci interna, etc. entre totes les persones, sense distinci de sexe, edat, raa, pertinena a un sindicat, orientaci sexual, ideologia, religi i qualsevol altra opci o circumstncia de carcter personal. Fomentar la claredat i transparncia organitzativa, definint els llocs de treball i les tasques a qui sassigne, aix com els rols de cada persona. Proporcionar tota la informaci necessria, adequada i suficient per al correcte desenrotllament individual del treball i per a la prevenci de riscos laborals. Impedir tot tipus de manifestaci de violncia. Impedir tot tipus de manifestaci dautoritarisme, sectarisme o dogmatisme, vetlant pel manteniment de la llibertat de ctedra i per lideari de lempresa i/o entitat. La direcci de lempresa i/o entitat ha de definir i fer pblica la poltica empresarial de gesti dels recursos humans que continga una declaraci de rebuig radical deste tipus dactuacions. Esta declaraci ser inclosa en lideari de lempresa i/o entitat, en el reglament de rgim intern. Article 51. Mesures de protecci integral contra la violncia de gnere Saplicar a tot el personal all que disposa la Llei orgnica integral contra la violncia de gnere:

Para hacer efectivo lo que establece este artculo, las legales representaciones comunicarn a la direccin de la respectiva empresa su deseo de acumular las horas de sus representantes. Si no se hace uso de todas las horas acumuladas en un trimestre, la regularizacin se podr producir durante el mes siguiente. CAPITULO XIV Proteccin contra la violencia de gnero Artculo 50. El acoso sexual y el acoso moral Las empresas y/o entidad y la representacin del personal, en su caso, crearn y mantendrn un entorno laboral donde se respete la dignidad y la libertad sexual y personal del conjunto de personas que trabajan, mantenindolas preservadas de cualquier ataque fsico, psquico o moral. 1. Se entiende por acoso sexual, en el marco de la relacin laboral, todas las conductas ofensivas y no queridas por la persona agredida y que determinan una situacin que afecta a las condiciones laborales y que crean un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio y humillante, as como peticiones de favores sexuales, insinuaciones y actitudes que asocien la mejora de las condiciones de trabajo o la estabilidad en el puesto de trabajo, a la aprobacin o denegacin de los mencionados favores. 2. Se entiende por acoso moral, en el marco de la relacin laboral, todas las conductas del titular, de los mandos o del resto de personal, que despreciando la dignidad personal, ejercen una violencia psicolgica (en una o ms de las 45 formas o comportamientos descritos por el Leyman Inventory of Psychological Terrorization, LIPT), de forma sistemtica y recurrente, durante un tiempo prolongado sobre una persona o personas en el puesto de trabajo. 3. Con el fin de evitar que se produzca cualquier atentado de estas caractersticas por quien sea, la representacin laboral o sindical y, especialmente, la empresa y/o entidad como garante ltimo de la salud laboral, en los centros de trabajo han de: Garantizar que en las evaluaciones de riesgos psicosociales se evalan tambin los riesgos derivados de la organizacin del trabajo. Organizar el trabajo de una forma saludable, mediante la puesta en marcha de medidas concretas que coadyuven a: Fomentar el soporte social colectivo entre el personal, potenciando el trabajo en equipo y la comunicacin, combatiendo activamente la competitividad y el aislamiento. Promover la autonoma, potenciando la participacin a la hora de tomar decisiones relacionadas con los mtodos de trabajo y pedaggicos. Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, proporcionando estabilidad en la ocupacin y en las condiciones de trabajo de acuerdo con las funciones y la calificacin del puesto de trabajo. Garantizar asimismo la equidad y la igualdad de oportunidades en materia de contratacin, salario, promocin interna, etc., entre todas las personas, sin distincin de sexo, edad, raza, pertenencia a un sindicato, orientacin sexual, ideologa, religin y cualquier otra opcin o circunstancia de carcter personal. Fomentar la claridad y transparencia organizativa, definiendo los puestos de trabajo y las tareas a quien se asigne, as como los roles de cada persona. Proporcionar toda la informacin necesaria, adecuada y suficiente para el correcto desarrollo individual del trabajo y para la prevencin de riesgos laborales. Impedir todo tipo de manifestacin de violencia. Impedir todo tipo de manifestacin de autoritarismo, sectarismo o dogmatismo, velando por el mantenimiento de la libertad de ctedra y por el ideario de la empresa y/o entidad. La direccin de la empresa y/o entidad tiene que definir y hacer pblica la poltica empresarial de gestin de los recursos humanos, conteniendo una declaracin de radical rechazo de este tipo de actuaciones. Esta declaracin ser incluida en el ideario de la empresa y/o entidad, en el reglamento de rgimen interno. Artculo 51. Medidas de proteccin integral contra la violencia de gnero En todo el personal le ser de aplicacin aquello que dispone la Ley Orgnica integral contra la violencia de gnero:

Num. 7005 / 17.04.2013

10328

1. Dret a la reducci o reordenaci del temps de treball. La reducci horria implica reducci salarial, sense lmit de temps per a esta situaci: s la persona afectada qui decidix el temps de reducci. La recuperaci de lhorari normal es preavisar amb 15 dies dantelaci. La reducci horria o la modificaci horria tindran vigncia a partir del moment en qu la persona afectada ho sollicite. 2. Dret a la mobilitat geogrfica. Sestablix la possibilitat de trasllat a qualsevol altre centre de treball de lempresa durant 6 mesos, amb reserva del lloc de treball. Lempresa sobliga a informar la persona afectada per violncia de gnere de les vacants existents. Esta informaci es produir amb el mxim duna setmana, i es concedir la mobilitat, en el lloc sollicitat desta relaci de vacants, a partir del moment que ho sollicite la persona interessada. En el cas que no hi haja vacants, si hi ha llocs de treball ocupats per personal amb contracte dinterinitat, sobrir la possibilitat a un intercanvi temporal de llocs de treball entre la persona afectada i la persona interina. Si hi ha vacants a amortitzar es mantindran temporalment i podran ser ocupades de forma temporal per la persona afectada per violncia de gnere. Als sis mesos es pot tornar al lloc inicial o continuar en el nou, i es perdr en este cas la reserva del lloc de treball. 3. Dret a la suspensi del contracte de treball amb reserva del lloc de treball. La vctima de violncia de gnere t dret a suspendre durant 6 mesos el seu contracte laboral, amb reserva del lloc de treball, i es pot prorrogar mensualment fins a un mxim de 18 mesos. Este dret comporta el dret a la prestaci de la desocupaci, i durant este temps es computen les cotitzacions en la Seguretat Social. La renncia del contracte de treball tindr vigncia a partir del moment en qu la persona afectada ho demane. La persona afectada podr renunciar a la suspensi del contracte de treball en el moment que existisca una vacant, a la qual podr accedir de manera preferent. 4. Dret a lextinci del contracte de treball. Esta s una decisi a la qual la persona afectada t dret com a conseqncia de ser vctima de violncia de gnere, i comporta tamb el dret a rebre la prestaci de la desocupaci, i durant este perode computen les cotitzacions en la Seguretat Social. 5. Justificaci dabsncies o faltes de puntualitat al treball. Si sn motivades per una situaci fsica o psicolgica derivada de la violncia de gnere es consideraran justificades. No es tindran en compte els retards ni les absncies de treball en els plans de productivitat o daltres formes que valoren el treball efectiu i/o presencial. Estes absncies o faltes de puntualitat han destar determinades pels servicis socials datenci o per servicis de salut. Les absncies han de comunicar-se en lempresa, per part de la persona afectada, amb el termini de temps possible ms breu. 6. Acomiadament nul. Les absncies de treball motivades per violncia de gnere no sutilitzaran per a justificar un acomiadament per absentisme laboral. Si una persona s acomiadada mentres exercisca els drets derivats de la Llei Orgnica 1/2004, de mesures de protecci integral contra la violncia de gnere, lacomiadament ser declarat nul i la persona haur de ser readmesa. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera Temps de formaci: Ateses les caracterstiques del tipus de treball a exercir, sassignar un temps de formaci al personal en funci del que la direcci estime, basant-se en el seu currculum o formaci. Lobjectiu s la integraci del personal en el mnim de temps possible per al desenrotllament normalitzat de les seues tasques. Esta labor de formaci ser coordinada per companys i companyes de la mateixa categoria o superior, aix com pel coordinador o la coordinadora. Segona El present conveni ha sigut redactat amb un llenguatge incloent. Shi han utilitzat les paraules personal i persona per a referir-se als treballadors i les treballadores.

1. Derecho a la reduccin o reordenacin del tiempo de trabajo. La reduccin horaria implica reduccin salarial, y no hay lmite de tiempo para esta situacin, siendo la persona afectada quien decide el tiempo de reduccin. La recuperacin del horario normal se preavisar con 15 das de antelacin. La reduccin horaria o la modificacin horaria, tendrn vigencia a partir del momento en qu la persona afectada lo solicite. 2. Derecho a la movilidad geogrfica. Se establece la posibilidad de traslado a cualquier otro centro de trabajo de la empresa durante 6 meses, con reserva del puesto de trabajo. La empresa se obliga a informar a la persona afectada por violencia de gnero de las vacantes existentes. Esta informacin se producir con el mximo de una semana, y se conceder la movilidad, en el lugar pedido de esta relacin de vacantes, a partir del momento que lo solicite la persona interesada. En caso de que no haya vacantes si existen puestos de trabajo ocupados por personal con contrato de interinidad, se abrir la posibilidad a un intercambio temporal de puestos de trabajo entre la persona afectada y la persona interina. Si existen vacantes a amortizar se mantendrn temporalmente y podrn ser ocupadas de forma temporal por la persona afectada por violencia de gnero. A los seis meses se puede volver al sitio inicial o continuar en el nuevo, perdindose en este caso la reserva del puesto de trabajo. 3. Derecho a la suspensin del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo. La vctima de violencia de gnero tiene derecho a suspender durante 6 meses su contrato laboral, con reserva del puesto de trabajo, pudiendo prorrogarse mensualmente hasta un mximo de 18 meses. Este derecho comporta el derecho a la prestacin del desempleo, y durante este tiempo se computan las cotizaciones en la Seguridad Social. La renuncia del contrato de trabajo tendr vigencia a partir del momento en que la persona afectada lo pida. La persona afectada podr renunciar a la suspensin del contrato de trabajo en el momento que exista una vacante, en la que podr acceder de manera preferente. 4. Derecho a la extincin del contrato de trabajo. sta es una decisin que la persona afectada tiene derecho como consecuencia de ser vctima de violencia de gnero, comporta tambin el derecho a recibir la prestacin del desempleo y durante este periodo computan las cotizaciones en la Seguridad Social. 5. Justificacin de ausencias o faltas de puntualidad al trabajo. Si son motivadas por situacin fsica o psicolgica derivada de la violencia de gnero se considerarn justificadas. No se tendrn en cuenta los retrasos y las ausencias de trabajo en los planes de productividad o de otras formas que valoren el trabajo efectivo y/o presencial. Estas ausencias o faltas de puntualidad tienen que estar determinadas por los servicios sociales de atencin o por servicios de salud. Las ausencias tienen que comunicarse en la empresa, por parte de la persona afectada, con el plazo de tiempo posible ms breve. 6. Despido nulo. Las ausencias de trabajo motivadas por violencia de gnero no se utilizarn para justificar un despido por absentismo laboral. Si una persona es despedida mientras ejerza los derechos derivados de la Ley Orgnica 1/2004, de medidas de proteccin integral contra la violencia de gnero, el despido ser declarado nulo y la persona tendr que ser readmitida. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera Tiempo de formacin: Dadas las caractersticas del tipo de trabajo a desempear, se asignar un tiempo de formacin al personal en funcin de lo que la direccin estime en base a su currculo o formacin. El objetivo es la integracin del personal en el menor tiempo posible para el desarrollo normalizado de sus tareas. Dicha labor de formacin ser acometida por compaeros y compaeras de igual o superior categora, as como por el Coordinador o la Coordinadora. Segunda El presente convenio ha sido redactado con un lenguaje incluyente. Se han utilizado las palabras personal y persona para referirse a los trabajadores y las trabajadoras.

Num. 7005 / 17.04.2013

10329

ANNEX I. TAULA SALARIAL 2013 Salari del conveni anual brut. Inclou la retribuci corresponent a pagues extraordinries. Article 22 conveni collectiu
CATEGORIES PROFESSIONALS GRUP 1. ARQUELEG/ARQUELOGA COORDINADOR/COORDINADORA ARQUELEG/ARQUELOGA ARQUELEG/ARQUELOGA AJUDANT A ARQUELEG/ARQUELOGA AJUDANT B GRUP 2. ESPECIALISTA ESPECIALISTA ESPECIALISTA AJUDANT INTRPRET CULTURAL ADMINISTRATIU/ADMINISTRATIVA GRUP 3. PERSONAL DE SUPORT AUXILIAR DARQUEOLOGIA OPERARI/OPERRIA DARQUEOLOGIA AUXILIAR ADMINISTRATIU/ADMINISTRATIVA CONDUCTOR/CONDUCTORA REPRESENTANT COMERCIAL PERSONAL DE NETEJA I MANTENIMENT 16.315,00 15.102,00 15.102,00 16.315,00 16.315,00 14.315,00 1.165,36 1.078,71 1.078,71 1.165,36 1.165,36 1.022,50 1.359,58 1.258,50 1.258,50 1.359,58 1.359,58 1.192,92 18.890,00 17.540,00 16.315,00 16.315,00 1.349,29 1.252,86 1.165,36 1.165,36 1.574,17 1.461,67 1.359,58 1.359,58 22.850,00 20.500,00 19.380,00 18.510,00 1.632,14 1.464,29 1.384,29 1.322,14 1.904,17 1.708,33 1.615,00 1.542,50 LLOC ANUAL 2013 MENSUAL SENSE PAGUES MENSUAL AMB PAGUES

*****

ANEXO I. TABLA SALARIAL 2013 Salario Convenio anual bruto. Incluye retribucin correspondiente a pagas extraordinarias. Artculo 22 Convenio colectivo.
CATEGORIAS PROFESIONALES GRUPO 1. ARQUELOGO/ARQUELOGA COORDINADOR/COORDINADORA ARQUELOGO/ARQUELOGA ARQUELOGO/ARQUELOGA AYUDANTE A ARQUELOGO/ARQUELOGA AYUDANTE B GRUPO 2. ESPECIALISTA ESPECIALISTA ESPECIALISTA AYUDANTE INTRPRETE CULTURAL ADMINITRATIVO/ADMINISTRATIVA GRUPO 3. PERSONAL DE APOYO AUXILIAR DE ARQUEOLOGA OPERARIO/OPERARIA DE ARQUEOLOGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVA CONDUCTOR/CONDUCTORA REPRESENTANTE COMERCIAL PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 16.315,00 15.102,00 15.102,00 16.315,00 16.315,00 14.315,00 1.165,36 1.078,71 1.078,71 1.165,36 1.165,36 1.022,50 1.359,58 1.258,50 1.258,50 1.359,58 1.359,58 1.192,92 18.890,00 17.540,00 16.315,00 16.315,00 1.349,29 1.252,86 1.165,36 1.165,36 1.574,17 1.461,67 1.359,58 1.359,58 22.850,00 20.500,00 19.380,00 18.510,00 1.632,14 1.464,29 1.384,29 1.322,14 1.904,17 1.708,33 1.615,00 1.542,50 PUESTO ANUAL 2013 MENSUAL SIN PAGAS MENSUAL CON PAGAS

También podría gustarte