Está en la página 1de 2

Matematika.

9 klasei

Kvadratin funkcija.

KLAUSIMAI, SKIRTI TEORINMS INIOMS TVIRTINTI


1. Suformuluokite kvadratins funkcijos apibrim. 2. Ivardykite kvadratins funkcijos y = ax2 savybes, kai: a) a > 0; b) a < 0. 3. Kaip i funkcijos y = ax2 grafiko gaunamas: a) funkcijos y = ax2 + n grafikas; b) funkcijos y = a(x+ m)2 grafikas? 4. Kas yra kvadratins funkcijos y = ax2 + bx + c grafikas? 5. Remdamiesi funkcijos y = 3x2 12x + 8 grafiku, paaikinkite, kaip braiomas kvadratins funkcijos grafikas.

UDAVINIAI, SKIRTI PRAKTINMS INIOMS TVIRTINTI


1. Lygties y = ax2 grafikas eina per tak, esant antrajame koordinai ploktumos ketvirtyje. Koks yra koeficiento a enklas? 2. Nurodykite parabols virns koordinates ir ak krypt: a) y = 2(x + 1)2 5; b) y = (x 7)2; c) y = x2 + 4; d) y = 5x2 0,l. 3. Raskite funkcijos grafiko susikirtimo su x aimi ir y aimi tak koordinates: a) y = x2 4; b) y = x2 + 4; c) y = (x 4)2. 4. Nurodykite lygiagretj postm, kuriuo parabol y = x2 atvaizduojama parabol: a) y = x2 27; b) y = (x 19)2. 5. Ar lygties grafikas kerta x a (jei kerta, tai kuriuose takuose): a) y = x2 + 8; b) y =x2 8; c) y = (x + 4)2? 6. Ar funkcijos y = x2 5x + 7 grafikas kerta abscisi a? 7. Nubraiykite funkcij grafikus: a) y = x2; b) y = 2x2; c) y = x2 5; d) y = (x 3)2; e) y = x2 + 2x 3. 8. Nubraiykite funkcijos y = x2 + 2x + 8 grafik. Remdamiesi juo, raskite: a) funkcijos reikm, kai x = 2,5; 0; -0,5; -3. b) argumento reikmes, su kuriomis y = 5.

Matematika. 9 klasei

Kvadratin funkcija.

9. Nubraiykite funkcijos y = x2 + 2x 3 grafik. Raskite x reikmes, su kuriomis y reikm lygi 0; didesn u nul; maesn u nul. Kokia yra didiausia arba maiausia funkcijos reikm? Taip pat raskite intervalus, kuriuose funkcija yra didjanti; majanti. 10. Raskite parabols y = x2 6x + 8 virns koordinates. 11. Pateikta funkcija y = x2 + 2x 8. Uraykite: 1) parabols virns koordinates; 2) raskite dar keli tak koordinates ir suraykite jas lentelje; 3) nubrai grafik nustatykite: a) D(y) (apibrimo srit); b) E(y) (reikmi srit); c) su kokiomis x reikmmis i funkcija yra didjanti? d) su kokiomis x reikmmis i funkcija yra majanti? e) raskite maiausij funkcijos reikm. 12. Kuriuose koordinai ploktumos ketviriuose yra funkcijos grafikas: a) y = 10x2 + 5; b) y = 7x2 3; c) y = (x 4)2; d) y = (x 8)2 ? 13. Kokia turi bti a reikm, kad funkcijos y = ax2 grafikas eit per tak (5; 7)? 14. Nurodykite parabols virns koordinates ir ak krypt: a) y = (x 10)2; b) y = x2 + 6. 15. Upildykite lentel.

x
2 x2 4x 2 2x + 4x