Está en la página 1de 1

Quy hoch mng v tuyn WCDMA

B GIO DC V O TO
TRNG I HC S PHM K THUT
TP. H CH MINH

Trang iii

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp T do Hnh phc

QUYT NH GIAO TI
H v tn sinh vin:

PHM NHT QUANG


PHAN NGC THNH

Ngnh:
Tn ti:

Cng Ngh in T Vin Thng

MSSV: 06117056
MSSV: 06117070

QUY HOCH MNG V TUYN WCDMA

1) C s ban u:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2) Ni dung cc phn thuyt minh v tnh ton:
1. Tm hiu mng v tuyn WCDMA
2. Tm hiu quy trnh quy hoch mng v tuyn WCDMA
3. Xy dng mt s kch bn quy hoch mng s dng chng trnh Atoll.
3) Cc bn v:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4) Gio vin hng dn: ThS. L MINH THNH
5) Ngy giao nhim v:
6) Ngy hon thnh nhim v:
Gio vin hng dn

Ngy ........ thng....nm 2011


Ch nhim b mn

L MINH THNH

NGUYN NG LM

Quyt nh giao ti