Está en la página 1de 63

MEMORIA DA BIBLIOTECA

PLAMBE 2012-2013
IES ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ (A ESTRADA)

Índice:
1. O cumprimento dos obxectivos 2. O equipo da Biblioteca 3. Actuacións a. Xestión e organización de fondos b. Mantementos dos ordenadores pax. 3 pax. 10 pax. 12 pax. 12 pax, 14

c. Actividades de difusión dos fondos e dinamización pax. 15 d. Club de Lectura 5. Mobiliario e outros equipamento 6. Actuacións lectoras e uso pedagóxico da Biblioteca 7. Avaliación pax. 47 pax. 48 pax. 50 pax. 57

1. O cuprimento dos obxectivos
Introdución O nivel de cumprimento dos obxectivos previstos no Proxecto inicial considerámolo en xeral moi elevado, aínda que hai determinados aspectos nos que debemos mellorar. É evidente que na maioría dos obxectivos propostos superáronse as expectativas previstas (como amosa o enorme crecemento do número de usuarios), mentres que nunha minoría quedouse por debaixo do anunciado. Houbo un desequilibrio entre as posibilidades reais, e canto a tempo e capacidade, e o que a principio de curso se prognosticou. Varios foron os factores que influíron no incumprimento parcial dos obxectivos. En primeiro lugar a amplitude das necesidades que a Biblioteca do centro presentaba, tanto nos aspectos materiais como nos didácticos. Unha razón fundamental para participar no PLAMBE foi comprobar as enormes carencias xerais que se apreciaron na Organización e Xestión, na Dinamización e promoción dos recursos, na Formación de Usuarios, no Fomento da lectura e desenvolvemento do Proxecto Lector e noutros aspectos. A Biblioteca a penas tiña presenza na vida educativa, máis alá da lectura dos libros obrigatorios de aula, da súa utilización como aula de estudo ou para uso lúdico dos ordenadores. En segundo lugar a inexperiencia da maioría do profesorado que formou o equipo Biblioteca á hora de valorar as posibilidades reais de levar a cabo determinadas tarefas. Sobrounos ilusión e faltounos realismo á hora de programar. En terceiro lugar, e tamén importante, como ocorre case sempre que se programa o desenvolvemento do curso nas distintas materias, a propia dinámica temporal fíxonos incoporar tarefas non previstas, pero que se consideraron necesarias, ao tempo que apareceron novas propostas de interese que non podiamos obviar coa escusa de que non estaban recollidas no proxecto inicial. É dicir, fómonos adaptando ás circunstancias, usando o programado como referencia, pero cambiando e incorporando outros obxectivos, segundo a análise e valoración efectuadas nolo aconsellaba. En cuarto lugar as características específicas do noso centro, con cinco Ciclos de FP, PCPIs, ESO adultos, Secundaria e Bacharelato. Atopámonos cunha gran diversidade de idades e competencias, o que dificulta levar adiante un programa que satisfaga todas as demandas educativas. Consideramos que esa adaptación foi positiva e redundou nunha maior efectividade do noso traballo, recoñecendo o límite das nosas capacidades, e decatándonos que non se pode conseguir nun só curso cubrir todos os obxectivos dunha Biblioteca escolar, cando, ademais, e tan como indicamos arriba, partiamos case de cero en moitos deles.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

2

Obxectivos Conseguiuse facer da Biblioteca un lugar de encontro, comunicación, lecer e centro de recursos para a aprendizaxe. A renovación de mobiliario ou a creación dun espazo de lectura informal, foron fundamentais para converter a Biblioteca no que moitos usuarios consideran ‘o lugar máis agradable do Instituto’. Ademais ambientouse a Biblioteca, realizáronse moitas compras de fondos e leváronse a cabo numerosas actividades, que fixeron da Biblioteca un espazo cercano ao alumnado, onde pode estar a gusto e onde pode atopar todo tipo de recursos para o seu lecer e aprendizaxe. Neste sentido, prestóuselle especial atención a dar resposta rápida ás peticións de compras feitas polo alumnado e o profesorado no Caderno de Suxestións. A celebración do Día das Bibliotecas e do Día do Libro, foi importante para achegar ata a Biblioteca a moitos alumnos/as que case nunca entraran na mesma. Ampliáronse as posibilidades de uso pedagóxico da Biblioteca escolar de forma significativa. Por unha banda, mercáronse varios exemplares dos libros ou películas solicitados polos distintos departamentos e procurouse mercar fondos de actualidade. Pero tamén se fomentou o uso do propio espazo da Biblioteca para a realización de actividades didácticas, no que tivo gran importancia a instalación do canón de vídeo. Aínda que con algunhas carencias, todo o profesorado pode a día de hoxe atopar recursos para traballar cos seus alumnos/as na aula, e así o fan na maioría das materias. A pesar das melloras conseguidas neste obxectivo segue a haber determinadas materias e ensinanzas nas que hai que facer un esforzo maio, por exemplo nos Ciclos Formativos e en Educación de Adultos. Contar con 19 profesores e profesoras no equipo dinamizador da Biblioteca é unha proba evidente de que se cumpriu co oxectivo de ‘fomentar a participación do profesorado na organización da Biblioteca...’. Ademais do equipo moitos outros profesores colaboraron na xestión e organización dos fondos ao longo do curso e no deseño das actividades. Hai que sinalar que a mairoría do profesorado descoñecía o funcionamento do programa MEIGA e a organización dos fondos nos andeis. Hoxe son moi poucos os profesores os que non saben facer empréstitos informáticos ou buscar documentos. O factor fundamental do cambio foi o atractivo da Biblioteca e a labor de difusión persoal realizada desde o equipo, máis que o uso das guías impresas postas a disposición dos usuarios. Obxectivos fundamentais de calquera Biblioteca son ‘promover actividades de mellora da escritura e da lectura’ e ‘facilitar o acceso á información e a todo tipo de recursos para a aprendizaxe e a adquisición de competencias’. Todas as actuacións desenvolvidas centráronse na consecución de ditos obxectivos, como se detalla más adiante. A Biblioteca colaborou con todos os departamentos no deseño actividades e na dotación dos fondos que 3

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

demandaron, ao tempo que ofertou unha ampla e diversa colección de recursos á disposición dos usuarios. Fíxose un esforzo constante para proporcionar á comunidade educativa todo tipo de recursos, desde revistas divulgaticas, xornais ou películas, ata obras máis especializadas ou o acceso a internet. Directamente vencellada coa adquisición de competencias está a formación dun grupo de teatro, unha actividade non programada porque o profesor responsable chegou este curso ao Instituto, pero que xa se constituiu como un piar esencial no proceso educativo e nas actuacións da Bilbioteca, da que forma parte. Contribuír á superación das desigualdade sociais no eido educativo é un obxectivo primordial para calquera educador. Ademais de ter presente este factor nas compras e difusión dos fondos, en todas as actuacións estivo sempre presente a loita contra a desigualdade, non só naquelas específicas como as do 25-N, charla de Chema Caballero, Día da Muller, etc. O grupo de teatro, Aveláiñas Teatro, e o Club de Lectura, Retelladores do Galiñeiro, son moi importantes neste sentido. Tamén apreciamos que alumnos e alumnas con problemas de integración e/ou dificultades económicas fan da Biblioteca un espazo propio, onde están cómodos, teñen os fondos que lle gustan e acceso a Internet, e se lles presta a atención que reclaman. Este é un obxectivo que nunca se consegu de todo, no que debe implicarse todo o Centro, e no que a Biblioteca debe ter unha actuación máis decidida, tanto na compra de materiais, como no deseño das actividades. O fomento do coñecemento e uso da Biblioteca por parte das familias foi un fracaso. O Día da Biblioteca invitouse ás familias a visitala, pero non acudiu ninguén, tamén se lles informou a través dos seus fillos/as de que os fondos estaban tamén a súa disposición, e da realización das actividades por medio do blog, da páxina web e dos medios de comunicación locais. As únicas propostas que tiveron unha repercusión, limitada, nas familias foron as ‘mochilas viaxeiras’ e o club de lectura de adultos. Comprouse parte do mobiliario previsto, para converter a Biblioteca nun espazo agradable de lectura e consulta, na medida das posibilidades económicas. Os cambios foron moi importantes e positivos neste aspecto. O ‘impulso da TIC, fomentando o uso responsable e educativo dos ordenadores’, e a ‘realización de actividades que supuñan o uso das TICs...’ foron obxectivos que estiveron lonxe do ideal. Aínda que en determinadas materias, ou algúns alumnos maiores, individualmente, fixeron uso dos ordenadores da Biblioteca para desenvolver prácticas didácticas, a maior parte do seu uso foi simplemente lúdico. Entre os factores que explican esta circunstancia, ademais da falta de tempo por parte do equipo para facer máis fincapé neste obxectivo, están tamén a existencia de varias aulas dotadas con ordenadores suficientes para o traballo didáctico do alumnado, a dispoñibilidade de ordenadores na maioría das casas do alumnado e o acceso ‘libre’ aos

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

4

ordenadores só durante os dous recreos de vinte minutos. Organizouse unha charla sobre os ‘perigos da rede’ impartida pola Guardia Civil. A ‘mellora do coñecemento e uso das publicacións periódicas’ conseguiuse mediante a maior facilidade que tivo o alumnado para acceder aos xornais (4), semanais (1) e revistas de todo tipo que se mercaron periodicamente para a Biblioteca. Tamén se facilitou o préstamo das revistas e se realizaron actividades que implicaron o uso dos xornais. Non se desenvolveu un ‘plan de usuarios’, foi outro dos obxectivos no que non estivemos a altura do previsto. Realizáronse visitas e xogos na Biblioteca para os grupos de 1º da ESO e adultos, difundiuse un folleto coas CDUs entre moitos usuarios e explicáronse as normas de catalogación, organización e funcionamento da biblioteca ao alumnado do Club de Lectura. Tamén, nos recreos ou noutras horas lectivas nas que o alumnado acudiu á Biblioteca se fomentou que os propios alumnos e alumnas utilizaran o sistema de autoempréstito e, mesmo, rexistraran documentos. Informouse persoalmente ao alumnado pero non se fixo unha planificación organizada de actividades. Fíxose un importante esforzo na procura dun maior ‘equilibrio dos fondos’ das distintas áreas de coñecemento e dos tipos de soporte. Segue habendo determinadas materias (área científico-tecnolóxica; ciclos de FP, idiomas estranxeiros, etc.) con poucos fondos adaptados ás capacidades do alumnado. Porén, ao longo do curso conseguimos crear unha importante colección de banda deseñada e películas, iniciamos as coleccións de música e xogos didácticos, aumentamos os fondos de poesía e teatro en galego e castelán, abrimos unha sección de fondos didácticos e actualizamos e modernizamos as seccións de narrativa galega e castelá, cuxos fondos son os máis demandados. Organizamos e sinalamos os fondos de maneira máis clara e accesible, facendo revisións periódicas da disposición alfabética dos documentos nos andeis, así como da presentación dos mesmos. Por outra banda, para unha mellor localización dos fondos e aumentar a capacidade dispuxemos un elevador en determinados andeis para os libros con máis exemplares. A sinalización non se completou, agardando que o próximo curso se cambien os andeis, coa posibilidade de cambiar tamén a disposición dos documentos. Ademais da información persoal e o contacto directo cos departamentos, estableceuse como mecanismo de suxestión de compras un caderno situado na mesa de préstamos e o correo electrónico da Biblioteca. O apartado de Biblioteca na páxina web do centro foi actualizado periodicamente con información sobre as actividades e outras noticias de interese xeral, aínda que por motivos alleos ao equipo, algúns dos artigos publicados non están asinados pola Biblioteca. O blog da Biblioteca e do Club de Lectura actualizouse acotío con información sobre as nosas propias actividades, pero tamén con recursos e artigos doutros

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

5

medios que se consideraron de interese. Aínda que a publicación foi constante e fecunda, é necesario artellar os mecanismos precisos para que o alumnado (e o profesorado) participe máis. O Club de Lectura desenvolveu a súa actividade ao longo do curso, por segundo ano, cunha importante participación do alumnado (41 alumnos e alumnas) e tamén se puxo en marcha este curso un grupo de adultos, coa participación de profesores, pais, persoal non docente e alumnas de Ciclos. O alumnado do Club tivo un papel protagonista na difusión do funcionamento, e na dinamización da Biblioteca. Promoveuse o coñecemento dos fondos a través de exposicións nos corredores, espazos web, taboleiro de anuncios, guías de novidades, guías de lectura e o correo electrónico. Revisáronse as normas de uso e funcionamento da Biblioteca, aprobadas polo Consello Escolar, aínda que non fixo unha labor de difusión suficiente para que chegaran ao coñecemento da maioría dos usuarios. Realizouse un constante rexistro e centralización dos recursos situados noutras dependencias do centro, se ben é unha tarefa inacabada. Entre os departamentos nos que se realizou esta xestión están os de Lingua Española, Lingua Galega, Inglés, Música, Ciencias Naturais, Ciencias Sociais e Francés. Foi tamén unha labor cotiá a retirada de fondos deteriorados ou fóra de uso, un dos profesores do equipo adicouse fundamentlamente a esta tarefa, moi necesaria. En total expurgáronse 295 documentos. Ampliouse a oferta de publicacións periódicas, optándose pola compra sistemática de revistas (non pola subscrición), de interese para o alumnado: novas tecnoloxías, ciencias, deportes, moda, motor, viaxes, historia, literatura, arte, economía, etc. Todo o alumnado dispuxo dun carné lector para realizar as xestión na Biblioteca. Impulsouse a realización de actividades de aula na Biblioteca. Aínda que sen ser usada masivamente, moitos profesores usaron a Biblioteca para o que lle é máis propio, a lectura. Isto aconteceu ao longo do curso na Hora de Ler semanal do Ámbito Sociolingüístico de 3º da ESO, nas clases de Alternativa a Relixión de 1º Ciclo da ESO, en determinadas clases de Lingua Galega, Lingua Castelá, Latín, Cultura Clásica, Ciclo de Administrativo e Filosofía. Tamén foi frecuente o uso da Biblioteca en determinadas Gardas. Ao mesmo tempo realizáronse algunhas actividades concretas na Biblioteca (traballos de búsqueda de información, charlas, concerto, etc.) que se detallan máis abaixo. Dispúxose unha folla de reserva para a realización das actividades. A pesar de que houbo un incremento grande no uso do espazo da Biblioteca para estas actividades, continúa sendo necesario o fomento do mesmo.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

6

A Biblioteca participou, cun papel protagonista, nas actividades e conmemoracións programadas no Instituto, tal e como se comproba no apartado de Actuacións. Estableceronse uns criterios de avaliación, baseándonos na consecución dos obxectivos programados. A análise das enquisas de Bibliotecas Escolares de Galicia feitas aos usuarios, as suxestións feitas no caderno da mesa de empréstitos, o número de empréstitos realizados e a valoración do propio equipo da Biblioteca foron os instrumentos que nos permitiron avaliar traballo realizado. A nosa Biblioteca tomou a iniciativa de facer propostas de colaboración coas bibliotecas dos centros educativos e coa biblioteca municipal a través da Concellaría de Educación do Concello da Estrada. Por parte das bibliotecas escolares a resposta foi positiva, pero non houbo folgos máis que para intercambiar algún fondo e realizar algunha actividade conxunta co IES García Barros e o CEIP de Figueiroa. Por parte da Biblioteca Municipal non houbo resposta. É un obxectivo a conseguir, de gran importancia polo que pode supor de aforro económico e de enriquecemento mutuo. Liñas prioritarias de actuación 1. Organización e xestión Cambiouse parte do mobiliario e a súa distribución e creouse unha zona de lectura informal. Non houbo fondos para cambiar os andeis e a iluminación, nin para pintar as paredes. Desbotouse a compra dunha impresora, ao non considerala necesaria, pois non se apreciou unha demanda da mesma por parte do alumnado. O rexistro de documentos realizouse a bo ritmo e avanzouse moito na centralización de recursos. Fíxose un esforzo importante na actualización e equilibrio dos fondos documentais. A nosa Biblioteca tomou a iniciativa á hora de compartir os fondos cos da bibliotecas dos IES veciños. 2. Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca... Elixiuse un delegado da Biblioteca nas titorías. Fomentouse a participación activa do alumnado na xestión e actividades da Biblioteca. Creouse unha base de datos cos correos do alumnado que quixo proporcionalo e informouse e invitouse ás familias a facer uso da Biblioteca e participar nas actividades.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

7

Non se realizou a listaxe de fondos para o desenvolvemento das competencias, nin da listaxe de documentos que contribúan á loitar contra as desigualdades sociais. Estaba programado realizalas en colaboración coa Comisión de Coordinación Pedagóxica. Na compra de fondos tivéronse en conta estas premisas, pero non de maneira sistemática. Non se desenvolveu unha colaboración regular coas titorías (non todos os titores teñen a mesma disposición) polo que non se elaborou unha listaxe do alumnado sen acceso a Internet, nin se usaron as titorías, en xeral, como instrumento para a difusión dos fondos. De tódolos xeitos todos os alumnos puideron informarse a través dos espazos web, do taboleiro da Biblioteca, dos carteis e das copias impresas. Ademais realizáronse exposicións dos fondos, temáticas e de novidades, ao longo de todo o curso. 3. Formación de usuarios e educación para o acceso á información O coordinador do equipo e unha dos seus membros participaron en actividades de formación. Todo o equipo accedeu de forma regular aos espazos web da Asesoría de Bibliotecas Escolares. Non se elaborou o Plan de Formación de Usuarios, aínda que se realizaron visitas guiadas de varios grupos á Biblioteca e se realizou unha labor cotiá de información da xestión e funcionamento do equipo, por parte dos membros do equipo. Difundiuse un folleto coas normas básicas de funcionamento, elaborado en cursos anteriores. Informouse ao alumnado de que como buscar os fondos da Biblioteca na rede, a través do MEIGA. Supervisouse a participación responsable do alumnado nos espazos web. 4. Fomento da lectura e desenvolvemento do Proxecto Lector. Partindo do realizado en anos anteriores, pero sen rematar, foise redactando coa colaboración dos departamentos o Proxecto Lector. A carencia dun Proxecto debeuse, ao igual co ‘esquecemento’ da Biblioteca, ao traslado da profesora responsable no momento de iniciada a súa redacción, e a que ninguén asumiu a súa tarefa. O Proxecto será, como é obvio, o que enmarque o traballo dos departamentos e da Biblioteca no próximo curso, non respectivos plans lectores. Farase un seguimento e avaliación sistemático do mesmo, para adaptalo á realidade do noso centro, por medio da CCP. O Club de Lectura actuou como motor e exemplo no fomento da lectura. Mantívose activa a Mesa de Intercambio. Elaboráronse guías de lectura de Nadal e Verán (pendente de publicar). Realizáronse unhas Xornadas específicas de Ciencia (1º trimestre), Banda Deseñada e Día das Mulleres (2º trimestre).

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

8

Repartíronse Axendas de Lecturas entre os alumnos/as do Club de Lectura. Están pendentes de adxudicar os premios aos ‘mellores lectores’. Convocáronse certame de relatos, fotografía, poesía e banda deseñada. Non se habilitaron as bibliotecas móbiles con material para os distintos niveis por falta de tempo. 5. Outras actuacións Mochilas viaxeiras en dúas titorías de 3º da ESO.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

9

2. Equipo da biblioteca
O equipo da Biblioteca estivo formado por 19 profesores, de diversas materias: CC SS, Administrativo, Tecnoloxía, Matemáticas, Filosofía, Madeira, Lingua Castelá, Inglés, Bioloxía e Latín). Do equipo inicial constituído na redacción do proxecto, causaron baixa dous profesores por ser trasladados a outros centros, e incorporouse outra profesora chegada cando xa comezara o curso. Os membros do equipo participaron activamente nas tarefas desenvolvidas, en función da súa dispoñibilidade horaria, aínda que sempre adicaron máis tempo do establecido no seu horario oficial. Na labor do equipo sempre atopamos un apoio absoluto por parte do Equipo Directivo, do Claustro e do resto dos órganos de goberno do centro. O coordinador, Heladio Anxo Fernández Manso, tiña destinado no seu horario nove horas á Biblioteca. Os membros do equipo tiñan destinadas á Biblioteca, incluíndo os recreos, un total de 33 horas. O coordinador participou durante o curso nas IV Xornadas de Bibliotecas, no Encontro dos Centros do PLAMBE e nas VI Xornadas de Clubs de Lectura. A profesora Inés Vidal participou nas IV Xornadas de bibliotecas escolares de Galicia e no curso A sociedade en rede (12 horas) celebrado o 23/24 de novembro. Organización e reunións do equipo da biblioteca Na primeira reunión do curso, celebrada o 25 de setembro do 2012, os membros do equipo crearon grupos de traballo. O profesorado distriubuíse nos grupos en función das súas competencias e preferencias, tendo en conta as necesidades e as prioridades marcadas no proxecto. O coordinador participou en todos os grupos de traballo. Grupos de Traballo: 1. • • • • • • • • • • Xestión e organización dos fondos Rexistro dos fondos (mesmo os dos departamentos, centralización). Retirada de fondos obsoletos. Organización dos andeis e sinalización. Normas de uso e préstamo. Redacción do Proxecto Lector. Guía de rexistro e uso básico do MEIGA. Control das devolucións. Revisión das subscricións. Plano da bliblioteca coa disposición dos fondos. Visitas das titorías e dos pais.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

10

• Compra de fondos documentais atendendo ao equilibrio entre as distintas materias (música, xogos didácticos, etc.). • Folla de reserva da Biblioteca. 2. Mantemento dos ordenadores e instalación de recursos informáticos • Control do estado dos ordenadores do alumnado. • Instalación de recursos didácticos: libros, xogos, páxinas, material de apoio á aprendizaxe. • Compra de equipamentos. 3. Actividades de difusión dos fondos e de dinamización • Actuacións para a difusión dos fondos entre os membros da comunidade educativa (contacto coas titorías). • Actividades de animación á lectura. • Realización de xornadas específicas. • Actividades (xogos) para formación de usuarios da Biblioteca. • Selección de lecturas por niveis e temas. • Blog e páxina web. • Folleto propagandístico. • Vídeos. • Teatro. • Ciclo de Cine e literatura. 4. • • 5. • • • • • Club de Lectura Planificación xeral e organización das reunións periódicas do club. Club de lectura de maiores. Mobiliario Mesas novas. Sofá e sillóns para a área de lecer Canón de vídeo, pantalla. Lector de libros electrónico. Estores

Reunións e planificación Planificouse o traballo a realizar para cada trimestre. O equipo de profesores da biblioteca reuniuse os primeiros martes de cada mes para valorar a realización do planificado e calquera outra circunstancia relacionada coa Biblioteca, adaptando a programación ás demandas educativas xurdidas oa longo do curso. Os integrantes dos distintos grupos de traballo realizaron tamén as reunións necesarias para levar a cabo actividades ou actuacións concretas. Debemos resaltar que os membros do Equipo adicaron moitas máis horas das adxudicadas no seu horario oficial ao traballo da Biblioteca.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

11

3. Actuacións a. Xestión e organización dos fondos

O rexistro dos fondos fíxose a bo ritmo coa participación de varias persoas do equipo. O 6 de setembro do 2012 o número de rexistros era de 9765, mentres o 27 de maio do 2013 o número de documentos rexistrados no MEIGA era de 10725, case mil novo documentos rexistrados en nove meses. Destes novos rexistros a maioría son documentos de nova adquisición, pero tamén é significativo o número de documentos dos departamentos e das aulas, co obxectivo de centralizar a xestión, aínda que segue a ser unha tarefa inacabada. O expurgo de fondos desfasados ou en mal estado tamén se realizou de forma sistemática, quedando moi poucos libros por expurgar. Ao tempo estanse renovando exemplares de libros clásicos, con edicións máis actuais. Os libros antigos de certo valor retiráronse para os andeis da sala de profesores. Organizáronse de novo os andeis de narrativa galega e castelá, banda deseñada, audiovisuais, etc. e sinalizáronse a maioría das seccións. Retiráronse dous andeis, para colocar os sofás e darlle máis luz ao local, polo que houbo que reubicar os fondos deses andeis. Para que os fondos caiban nos andeis fíxose necesario colocar uns elevadores na parte posterior, onde se dispoñen os exemplares repetidos. Isto ocorre nas seccións de narrativa galega e castelá, sobre todo. Para a sinalización creouse un modelo de letreiro, pero non se completou, ao estar pendente a substitutción dos andeis actuais, o que suporá tamén un cambio na distribución dos fondos. Entregouse unha proposta de reforma das normas de uso e préstamo da Biblioteca para a súa aprobación polo Consello Escolar, que xa están en vigor. Coordinouse a redacción do Proxecto Lector, que non se rematou ata o terceiro trimestre. Para a súa redacción formouse unha comisión dentro do equipo que realizou as propostas ao resto segundo se ía desenvolvendo. Tomáronse como referencia os redactados noutros centros, procurando sempre adaptalos as nosas características. Búscouse que fose un documento factible, fácil de aplicar por parte do profesorado, xa que de nada serve ter un magnífico proxecto no papel, se despois non se pon en práctica. Por iso, máis que as medidas concretas

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

12

recollidas no mesmo, o máis importante é conseguir a implicación do profesorado. Imprimiuse unha guía de detallada de rexistro e uso do programa MEIGA, a disposición do profesorado. Instalouse no segundo ordenador na mesa de préstamos o sistema de autoempréstito do MEIGA, que en moitas ocasións usaron os alumnos e alumnas. Realízase un control periódico dos fondos non devoltos, avisando aos usuarios directamente ou a través das titorías. Porén, este control non evitou a ‘perda’ dalgúns documentos. Segue a ser necesario habituar aos usuarios a usar o sistema de préstamo do MEIGA e a devolver os documentos no prazo fixado. Dispúxose un caderno de anotación da retirada de fondos ‘non rexistrados’ (revistas por exemplo) ou documentos para usar na aula ocasionalmente. Colocouse un caderno na mesa de préstamos onde os usuarios poden anotar as súas suxestións de compras para a Biblioteca. Desenvolvéronse visitas guiadas á Biblioteca do alumnado de 1º da ESO e da ESO adultos, onde se realizaron distintos xogo de localización dos fondos nos andeis e a través do ordenador (MEIGA). Compráronse abundantes fondos documentais atendendo á demanda dos usuarios, a través dos departamentos, das suxestións do alumnado e das propias necesidades detectadas polo equipo da Biblioteca. Como principais novidades DVDs documentais e de ficción e revistas de diversos temas (vídeoxogos, informática, deportes, divulgación, ciencias, etc.). Tamén iniciamos a colección de CDs musicais, centrándonos en música galega, clásica e jazz. Segue sendo necesario equilibrar os fondos das distintas materias (Ciencias, Ciclos de FP, idiomas, xogos didácticos, educación…) Contactouse coas bibliotecas do IES García Barros e do IES Nº1 para compartir fondos e outras maneira de colaboración. Realizouse unha actividade conxunta o Día do Libro: animación á lectura a cargo do grupo de teatro Avelaíñas Teatro do IES Antón Losada e Club de Lectura N-

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

13

525 do IES García Barros. Dita actividade levouse a cabo bibliotecas dos dous centros. Aínda que se compartiron algún fondos, hai que profundizar na colaboración, tamén na realización de actividades culturais, para aforrar gastos e unir esforzos. Os tres centros educativos están situados na mesma zona. Dispúxose no taboleiro unha táboa-calendario para que o profesorado reservara a biblioteca para actividades didácticas concretas. A utilización da Biblioteca como espazo didáctico segue a ser insuficiente aínda que maior que outros cursos. Creouse unha base datos cos correos electrónicos de gran parte do alumnado para informalos das novidades e outras actuacións da Biblioteca. Falouse coa edil de Educación do Concello da Estrada para ver a posibilidade de contar cunha persoa que axudara na xestión da biblioteca, e coa Bilbioteca Municipal para estudar formas de colaboración. Comprometeuse a estudar o tema, pero non obtivemos resposta a ningunha das solicitudes.

b.

Mantemento dos ordenadores e instalación de recursos informáticos

Realizouse un control do estado dos ordenadores destinados ao alumnado, e instaláronse algúns xogos e outros recursos culturuais. Mandouse un correo aos xefes de departamento para que aportasen suxestións de recursos dixitais, pero foron moi poucas as propostas. Os ordenadores úsanse máis para lecer que para buscar información ou tarefas educativas, sobre todo nos recreos. Tampouco se apreza unha demanda significativa do alumnado para usar os ordenadores para actividades de aula, agás unha minoría de alumnos de Bacharelato, Ciclos e Adultos.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

14

c.

Actividades de difusión dos fondos e de dinamización

Todas as actividades da Biblioteca foron comunicadas aos medios de comunicación da localidade, sendo recollidas por eles na maioría das ocasións, se ben de maneira irregular e cunha atención tamén pouco acorde coa transcendencia dos eventos.

Todas as actuacións realizadas pola Biblioteca foron publicitadas tamén no blog da Biblioteca e do Club de Lectura e da páxina web do centro. Nos corredores, sobre todo onde está situada a Biblioteca, na cafetaría e na entrada do Instituto colocáronse contantemente carteis coas actividades e co material elaborado polo equipo. Repartíronse folletos informativos á comunidade educativa.

Mantivéronse e actualizáronse o taboleiro e o expositor do corredor para dar a coñecer as actividades da biblioteca, as novidades, e fondos seleccionados por temas ou contidos.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

15

Mantívose a mesa de intercambio de libros, con fondos expurgados da Biblioteca e aportacións persoais da comunidade educativa. Compre facer unha esforzo de difusión da existencia desta Mesa de Intecambio, animando a participar na mesma, aportando ou retirando documentos. Porén, é significativo o número de obxectos culturais que se teñen levado, e pensamos que é un xeito sinxelo de compartir cultura, facilitando que as persoas con dificultades económicas poidan facerse cunha pequeña colección de libros, revistas ou vídeos. En moitas ocasións, cóllense libros ou revistas para ler na cafetaría e noutros ámbitos do Instituto. Elaboráronse dúas guías das novidades (unha aínda pendente de publicitar) de Nadal e Verán que se difundiron impresas, a través dos correos electrónicos, do blog e da páxina web do centro. Realizouse unha Guía de lecturas para o Nadal. Está aínda sen maquetar e difundir (taboleiros, correos electrónicos, blog, páxina web) a Guía de lecturas para o verán, que se realizará conxuntamente coa Biblioteca do IES García Barros. Organizouse unha charla da ONG Asemblea de Cooperación para Paz en colaboración do Departamento de Orientación e a Xefatura de Estudos, na que presentaron o seu programa de educación en valores ao profesorado, o cal foi desenvolvido nas titorías de 3º e 4º da ESO baixo a coordinación do Departamento de Orientación.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

16

Celebrouse o Día da Biblioteca, cunha xornada que incluíu distintas actividades: tómate algo! (premio por escribir o comezo dun libro e pegalo na parede da biblioteca); música para a Biblioteca (coa colaboración do Departamento de Música); Globofexia (decoración a cargo dunha alumna de 2º de Bacharelato); Mercadiño de obxectos culturais de segunda man (para axudar á exursión de 4º da ESO); Caderno de a dicatorias para a Biblioteca; Xornada de Portas Abertas para as familias. Aquí podedes ver as fotos da xornada.

TÓ MA TEALG O !
- RECO LLE UN DO CUMENTONA BIBLIO TECA - ESCRIBE NUN FO LIOAS PRIMEIRAS LIÑAS - PÉG AONA PAREDE DA BIBLIO TECA - LÉVA TE UN BO NODE 1€ PARA TO MAR ALG ONA DE PILI

24

IES ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ

O UTUBR O TECA G LIO LO BO FLEXIA DÍA DA BIB
DECO RACIÓ N CO N G LO BO S DA BIBLIO TECA
YÉSSICA AÍDOO UBIÑA (2º BACH. B)

MÚSICA NA BIBLIO TECA
SELECCIO NADA PO LO ALUMNADODE MÚSICA

XO RNADA DE PO RTAS ABERTAS PARA AS FAMILIAS
PO LA MAÑÁ E DE 16,30 A 20,30 DA TARDE

CADERNODE ADICA TO RIAS
ESCRIBE, DEBUXA... ALG OBO NITOPARA A BIBLIO TECA, É OSEU DÍA.

MERCADIÑODE O BXECTO S CUL TURAIS DE SEG UNDA MAN

LIBRO S, DISCO S, REVISTAS, PELÍCULAS, ETC. Foi unha xornada moi positiva desde -- PARA AXUDAR Á EXCURSIÓ N DE 4º DA ESO - NA ENTRADA DOINSTITUTO o punto de vista da participación do alumnado, non así dos pais e nais. A pesar de que se lle mandou unha nota a través dos seus fillos, non acudiu ninguén, aínda que se mantivo a biblioteca estivo aberta ata a noite.

A xornada ideouse co obxectivo de atraer ata a Biblioteca ao alumnado que non soe acudir a mesma acotío. Moitos confesaron ter entrado por primeira vez, por propia iniciativa. De aí a actividade Tómate algo!. Máis de 100 alumnos e alumnas acudiron a chamada e escribiron as primeiras liñas dun libro e moitos deles tamén escribiron a súa adicatoria. Neste sentido serviu para abrir unha nova andaina na consideración da Biblioteca dentro da comunidade educativa, como un espazo aberto, activo, afastado da idea da Biblioteca coma un lugar pechado, escuro e pouco atractivo.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

17

-

Día da Ciencia e da Tecnoloxía en Galego: No IES Antón Losada Diéguez, o profesorado de Ciencias (Ciencias, Física e Química, Tecnoloxía e Matemáticas) participa todos os anos dun xeito activo nas actividades que, de xeito común a todos o centros implicados de Galicia, se veñen celebrando todos os anos.

O Día da Ciencia en galego instaurouse como protesta contra o decreto de plurilingüismo que exclúe o galego do ensino das ciencias e da tecnoloxía. Na súa terceira edición escollénronse para centrar as actividades as figuras de Leonardo da Vinci e Ramón Verea. 6 de novembro. Participación, con outros cen centros de Galicia, nunha videconferencia sobre física de partículas protagonizada por varios físicos galegos que traballan en experimentos do Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) en Xenebra. 15 de novembro. Charla sobre o inventor da calculadora Ramón Verea, nacido en Curantes (A Estrada), a cargo do seu biógrafo Don Olimpio Arca Caldas. Montouse unha exposición sobre os 10 anos do Prestige, no corredor da Biblioteca, con fondos aportados polos Departamentos (Ciencias Naturais, Xeografía e Historia, etc.): materias da mobilización, noticias de prensa, proxección de vídeos, fotografías, libros e revistas… A exposición serviu para achegar ao alumnado a un dos acontecementos de máis impacto na sociedade galega, tanto nos aspectos medioambientais como sociolóxicos e educativos.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

18

-

Día da Ciencia: O mércores 7 de novembro na Biblioteca, o grupo de Bioloxía de 4º ESO celebrou o Día da Ciencia na Biblioteca, realizando unha serie de experimentos que foron seguidos con moita atención polo alumnado máis cativo.

-

Conferencia de Alberto Coto: O 22 de novembro en colaboración do Departamento de Matemáticas organizouse unha charla do Campión do Mundo de Cálculo. Asistiron os alumnos e alumnas de 1º, 2º e 3º da ESO, que gozaron coa rapidez de cálculo de Alberto.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

19

-

Ciclo de charlas: O departamento de Filosofía do IES Antón n Losada Diéguez organizou un ciclo de charlas que teñen por obxeto reflexionar sobre os cambios políticos que veñen producíndose ao longo das últimas décadas en todo o mundo. As novas realidades sociais e políticas xurdidas da globalización e da multiculturalidade supoñen un importante desafío para as sociedades democráticas, e de aí nace a necesidade de pensar políticamente o presente.

PENS AR POLITICAMENTE O PRES ENTE

II Ciclo de Charlas -Coloquio

1. ¿ A fin da de mocracia tal e como a coñe cimos ?
Antón Losada
Mércores, 28 de novembro de 2012

2. E s tado s ocial e cris ee conómica
Roberto Blanco Valdés
Luns, 10 de decembro de 2012

3. R e fle xiónss obrexé ne ro, ide ntidadee

de mocracia no s é culo XXI
Marta Lois
Venres, 18 de xaneiro de 2013

4. ¿ Quéépolítica?
J orge Álvarez Yágüez
Luns, 28 de xaneiro de 2013

5. Mulle re se n, de s de , por, tras , de ,e ntre ...

R e curs os para a aula na inte rne t
Mariam Mari ño
Xoves, 28 de febreiro de 2013

I.E.S . Antón Losada Diéguez. Departamento de Filosofía. A Estrada, Novembro 2012- Febreiro 2013

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

20

Organizouse a segunda edición do concurso de redacción e fotografía do 25-N: Día da Non Violencia Contra as Mulleres, coa colaboración do Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares. Os traballos premiados poden verse premendo na ligazón. Colocáronse textos alusivos á data nos corredores do Instituto e, traballouse nas titorías en coordinación do Departamento de Orientación.

O concurso tivo unha participación desigual. As aulas onde houbo unha maior implicación naquelas onde impartimos clases os profesores máis implicados no seu desenvolvemento. O aspecto máis positivo é que toda a comunidade educativa, dun xeito máis ou menos activo, visualizou un dos problemas de convivencia máis graves que ten a nosa sociedade, que debe ter unha presenza principal nos centros educativos. 21

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

Nas titorías desenvolveuse o seguinte programa:

Primeiro e segundo da ESO. Actividade para identificar os bos e os malos tratos. Partindo da reflexión sobre situacións hipotéticas, identificación de conceptos como mal trato/bo trato, impoñer/acordar, acatar/negociar. E, como conclusión, práctica de dinámicas de bo trato na aula.

Terceiro e cuarto de la ESO. Traballo cos materiais didácticos publicados polo Programa de Buenos Tratos (PLBT) impulsado pola ONG acciónenred dirixido prioritariamente a mozos e mozas de 16 a 20 anos. Un programa de prevención de violencia interpersoal, especialmente na parella. Tras visionar a cortometraxe Hechos son amores http://vimeo.com/42265542 e comprobar que ideas era necesario reforzar, realizamos en tres sesiones as unidades didácticas de “Concepcións sobre amor e parella” e “Resolución de conflitos interpersonais”. Os obxectivos eran a análise crítica das concepcións en torno ás relacións amorosas, a identificación dos aspectos positivos e negativos para manter unhas relacións de ‘bos tratos’, a análise de actitudes de control e aillamento, especialmente dos celos e, finalmente, a identificación de conflitos, e a aprendizaxe da negociación.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

22

Organizouse a participación na lectura colectiva do poema de Celso Emilio Ferreiro: ‘Deitado frente ao mar’. A lectura realizouse na Biblioteca participando varios grupos de alumnos e alumnas de distintos cursos, encabezados polo grupo de diversificación de 3 da ESO. Mantívose e actualizouse o blog da biblioteca e do club de lectura, subindo tamén algúns artigos á páxina web do Centro. Realizáronse dous vídeos de fomento da lectura e recomendacións de fondos. Foron poucos, pero hai que ter en conta as dificultades para rodar e montar os vídeos, sen contar con persoas especializadas en audiovisuais e a falta de tempo: http://lernolosada.wordpr ess.com/2012/12/20/mar cos-taracido-recomendatres-comics-dabiblioteca/ http://lernolosada.wordpr ess.com/2013/01/07/porunha-lecturaresponsable/

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

23

-

Creouse o grupo de teatro Teatro: Aveláiñas As

inquedanzas artísticas de parte do alumnado do I.E.S. Antón

Losada Diéguez da Estrada propiciaron

que se formase unha Aula de Teatro dentro do Equipo da Biblioteca. Esa acitividade favoreceu o achegamento dos seus integrantes á literatura desde unha perspectiva activa, lúdica e motivante e impulsou a actividade dramática como actividade de ocio. Permitiu tamén que o alumnado acadase un maior grao de comprensión tanto de textos orais como escritos e, por suposto, favoreceu a creación escrita por parte deles. Grazas á implicación d@s alumn@s e do profesorado en recreos e en horario extraescolar xurdiron varios espectáculos: 1.- Viaxe ao país da fantasía. Viaxe ao país da fantasía é un espectáculo que mergulla ao público nun heteroxéneo

universo de situacións cun elevado humor grao e de fantasía, Está

reflexión.

composto por catro historias que se entretetecen e cohesionan a través da interación co público e dunha temática referida á defensa da natureza, que procura o coidado, a conservación e o respecto do medio ambiente. Durante a función os actores e actrices de Avelaíñas Teatro insiren aos espectadores na maxia do acto literario baixo un prisma cómico e reflexivo e reivindican o valor da improvisación pura e da espontaneidade.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

24

Unha defensa do xogo como medio útil de enfrontar realidades adversas; como método eficaz de aprendizaxe e como carreiro para medrar rodeado dun universo de harmonía, ledicia e benestar.

2.- Fervenza Onírica.
Espectáculo conformado por unha multiplicidade de historias cohesionadas a través do mundo dos soños. Mediante a acción física, o ollo do espectador transitará polas complexas relacións entre a clase traballadora e as multinacionais, analizará o sistema de saúde que lle propón a sociedade capitalista, reflexionará sobre as obrigas morais do individuo coas culturas minorizadas nas que habita e observará as estratexias empregadas polo poder para a degradación da persoa. Fervenza onírica acciona a panca da metaficción e trasládase a un heteroxéneo universo literario que bebe da obra de Neira Vilas, Celso Emilio Ferreiro, Joaquim Murale, Castelao, Núñez Singala, Rosalía de Castro, Albert Camus, Osvaldo Dragún, etc. Trátase dun divertido xogo onde a imaxinación xoga un papel chave, un alegato emotivo das inquedanzas do mundo adolescente que reterá a ollada curiosa durante o espectáculo e unha reivindicación do teatro como luz, movemento, son, música, ritmo, emoción, poesía… VIAXE AO PAÍS DA FANTASÍA e FERVENZA ONÍRICA percorreron os seguintes escenarios: 1. Martes, 18 de

decembro, no Salón de Actos do I.E.S. Antón Losada Diéguez. Mércores, 19 de decembro, no Teatro Principal da Estrada. 2. Xoves, 20 de

decembro, no Salón de Actos do CEIP Figueroa da Estrada para o alumnado de Educación Infantil e Primaria deste centro educativo.
Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

25

3. Xoves, 21 de marzo, dobre función solidaria no Teatro Principal de Ourense: ás 12:30 para público escolar e ás

20:30 para público xeral. Cobrouse unha entrada de 2 euros, o diñeiro que se recadou das entradas destinouse integramente á ONG Meniños, de apoio á infancia. 4. Sábado, 13 de abril, na V Mostra de Teatro Escolar que se celebra en abril e maio na Casa de Cultura de Palas de tamén Rei. nun

Participaron

roteiro teatral polo interior e polos arredores do Castelo de Pambre. 5. Martes, 23 de abril, nas bibliotecas do I.E.S. Antón Losada Diéguez e do I.E.S. Manuel García Barros da Estrada nunha actividade de animación á lectura, para conmemorar o Día Internacional do Libro. 6. Mércores, 24 de abril, visita á Escola Superior de Arte Dramática de Galicia en Vigo e ao Museo da palabra. Actuación na Praia de Samil. 7. Sábado, 27 de abril, na I Mostra de Teatro que organizou o I.E.S. Antón Losada Diéguez, no Teatro Principal da Estrada.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

26

8. Martes, 7 de maio, no VIII Festival de Teatro Afeccionado Agrelo Hermo de Muros. 9. Sábado, 11 de maio, na VI Mostra de Teatro Escolar de Touro. Participaron nun roteiro teatral polo Pazo de Andeade e os seus arredores. 10. Mércores 15 de maio no Auditorio da Universidade da UTAD, en Chaves e no Auditorio Municipal de

Idanha A Nova; xoves, 16 de maio, no Centro

Cultural Raiano de Idanhaa-Nova, realizaron tamén roteiros teatrais polas

localidades de Idanha-aVelha, Monsanto e Penha García (Portugal); venres, 17 de maio, no Teatro Romano de Mérida; sábado, 18 de maio, en Navalmoral de la Mata. Estas actuacións foron enmarcadas nunha

viaxe con marcado carácter didáctico por cidades como Cáceres, Mérida, Madrid… os días 15, 16, 17, 18 e 19 de maio. Acompañounos alumnado da Escola

Municipal de Teatro de Laxe, da Aula de Teatro do C.P.I. de Touro e do Obradoiro Municipal de Teatro de Palas de Rei. 11. Sábado, 1 de xuño, na VI Mostra de Teatro escolar de Laxe, TEATRAPA. Participaron activamente nun roteiro teatral no núcleo urbano e na praia de Laxe. 12. Venres, 21 de xuño, no Festival de final de curso do I.E.S. Antón Losada Diéguez da Estrada.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

27

Nas sesións de ensaio traballáronse desde unha perspectiva lúdica as técnicas do xogo dramático e a improvisación, a relaxación, a capacidade interpretativa, a montaxe da obra, a valoración crítica de obras teatrais... A interacción con alumn@s doutras Aulas de Teatro e doutros centros de ensino viuse reforzada tamén coa celebración da I Mostra de Teatro Escolar da Estrada por parte do Centro, en

colaboración co Concello da Estrada. Isto permitiu que o alumnado do instituto puidese desfrutar de varias actuacións doutros grupos ao longo dos meses de abril e maio e interrelacionarse con el@s de xeito fluído e activo. Acadouse, deste xeito, que unha maior madurez na toma de decisións por parte do alumnado integrante, unha maior seguridade en si mesm@s, unha mellor integración social e un descubrimento das características da propia

personalidade. Atangueuse tamén desenvolver neles a súa creatividade, fomentar a

convivencia, desenvolver a seguridade en si mesm@s, que desfrutasen individual e colectivamente, que fosen protagonistas do seu proceso madurativo e de aprendizase e que mellorasen a súa expresión corporal e oral. Adquiriron, outrosí, o recoñemento da literatura como canle de transmisión cultural e como expresión da realidade histórica e social; analizaron e valoraron o seu uso nos diferentes contextos e situacións; e valorárona como vía para o melloramento da súa competencia lingüística e como base para a súa produción. Algúns dos contidos que se traballaron dentro da Aula de Teatro foron os seguintes: • O corpo. Imaxe e percepción. Coordinación, recoñecemento das propias posibilidades e mellora das mesmas… • O movemento. O xesto. Desinhibición. Equilibrio… 28

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

• •

A acción interpretada. A creatividade. Aproveitamento de diferentes recursos (dos medios de comunicación, informáticos, libros, láminas, teas, materiais de refugallo e naturais…) para a elaboración individual e colectiva de producións artísticas.

• •

O espazo. Estruturación espacial e temporal. O son. A voz. Articulación e dicción. Exploración das posibilidades sonoras e expresivas da voz, do corpo, dos obxectos e dos instrumentos.

Desenvolvemento de hábitos de coidado da voz. • Improvisación. técnicas. • Interpretación. A capacidade expresiva. • • • • • • • Construción e estudo do personaxe. A iluminación. A maquillaxe. Caracterización. A produción. A creación literaria. O grupo. O espectáculo. a que os resultados Habilidades

Debido

acadados neste curso escolar foron óptimos, considérase conveniente continuar con esta actividade no vindeiro curso escolar.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

29

Celebráronse dous ciclos de Cine e Literatura, proxectándose dúas películas no 1º trimestre e tres no 2º trimestre, dentro das Xornadas de Banda Deseñada. No primeiro trimestre proxectáronse Big Fish e Pa Negre, esta en versión orixinal en catalán con subtítulos en galego. As proxeccións realizáronse os luns pola tarde, no salón de actos. A asistencia foi moi pequena, quizais por ser unha tarde sen clases, sen transporte, e atoparse o Instituto fóra do núcleo urbano da vila. O próximo ano deberemos replantexarnos esta actividade, procurando atraer a máis público, e vinculando a visualización da película á lectura do libro no que se basean. Creáronse sete ‘maletas viaxeiras’ para o alumnado de 3º da ESO. En Nadal foron tres alumnas do grupo de deversificación as que levaron as mochilas para a casa, con fondo diversos destinados aos distintos membros da súa familia. No terceiro trimestre cinco alumnos/as de 3º A tamén se animaron a levar libros, revistas e películas para as súas familias. Esta proposta necesita un novo pulo, informando máis polo miúdo ao alumnado a través das titorías, resaltando a importancia de que as familias tamén lean e buscando unha maior colaboración das titorías. De tódolo xeitos, tamén foron moitos os usuarios que levaron fondos para a familiar usando o seu propio carné lector. Elixiuse, por parte dun xurado seleccionado entre o alumnado do Club de Lectura ‘Retelladores do Galiñeiro’ un logo para identificar a Biblioteca, coa colaboración do Departamento de Plástica. Participou sobre todo alumnado da ESO, sendo unha alumna de 4º a gañadora co logo que figura na cabeceira.

Elixíronse delegados/as da Biblioteca na maioría das titorías, coa tarefa de transmitir a información do equipo e recoller as suxestións do grupo respecto da organización e funcionamento da Biblioteca. O seu funcionamento non foi eficiente, e considérase que quizais sexa innecesaria a elección dos delegados da biblioteca, posto que hai outras canles de contacto máis efectivas, como son os propios delegados das titorías e o alumnado do Club de Lectura.
Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

30

Deseñouse e repartiuse entre os membros do club de lectura unha Axenda de Lecturas. O deseño da mesma foi realizado polo profesorado do equipo coa colaboración do Departamento de Plástica.

Non foi moi usada polo alumnado, aínda que si polo profesorado. Quizais deberiamos pensar nun modelo máis sinxelo e en facer un seguimento máis constante do seu uso, pero consideramos que o seu uso é fundamental como aliciente para a reflexión sobre o lido. Repartiuse entre os usuarios un marca páxinas deseñado por unha alumna do Club de Lectura.

No Entroido a Biblioteca, xunto á Vicedireción, convocou un concurso de disfraces, no que se valorou aqueles que tivesen relación cunha obra literaria e/ou cinematográfica, ademais da calidade do disfraz e a interpretación que do mesmo se realizara no escenario do Salón de Actos. A participación foi pequena e só en tres grupos se apreciou a temática sinalada antes. De tódolos xeitos foi un gran máis na estratexia de facer presente a Biblioteca en tódolos ámbitos da vida escolar.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

31

Concurso de Micropoemas de amor: Co gallo do San Valentín convocouse un concurso de micropoemas de amor (abaixo están as base do mesmo), no que podía empregar calquera das linguas impartidas no centro, con tres categorías: Secundaria; Bacharelato, Ciclos e Adultos; Profesorado, Persoal non docente e familias. Non contou cunha participación masiva, pero si suficiente para ser considerado un acerto, que pensamos repetir cursos seguintes. O máis negativo foi a nula participación das familias, e o máis positiva a participación de profesores e alumnado da ESO, e mesmo houbo poemas en inglés ou latín. Na ligazón pódesen os textos premiados. A directora entregou os premios na biblioteca.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

32

-

Xornadas de Banda Deseñada: Entre o 18 de febreiro e o 5 de marzo, celebramos as Xornadas de Banda Deseñada, desenvolvendo distintas actividades.

Kiko da Silva impartiu dúas charlas, para o Ciclo de Administrativo e para 3º da ESO e 1º de Bacharelato. Xaime Lis, da libraría Kómic de Santiago falou para o alumnado do Club de Lectura e os de ESO e PCPI de nocturno. Colocáronse nos corredores dúas exposicións: unha realizada polo alumnado de Plástica do IES do Porto do Son, e outra máis cativa sobre a igualdade de dereitos de todas e todos, contra a homofobia, con carteis impresos pola Biblioteca en A-2. Tamén se ambientou a Biblioteca con carteis das portadas de banda deseñada galega, con algúns traballos realizados polo alumnado de Plástica de 1º da ESO, e encargáronse e mercáronse dúas figuras a tamaño case natural de Asterix e Obélix, e Corto Maltés. A cara de Obélix fíxose recortada para facer un pequeno xogo de fotos trampeadas. Estas figuras foron prestadas, unha vez rematadas as xornadas, ao noso centro de referencia de Primaria, o CEIP de Figueiroa, e hoxe forman parte da paisaxe da nosa Biblioteca. Proxectouse na Biblioteca, durante os recreos, unha presentación sobre a Historia do Banda Deseñada, elaborada por un membro do equipo. O Club de Lectura realizaron unha visita ao Garaxe Hermético en Pontevedra, e leron distintas bandas deseseñadas segundo a idade. Convocouse un certame de elaboración de banda deseñada, co tema do Día das Mulleres (8 de marzo), pero non tivo aceptación.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

33

Desenvolveuse un Ciclo de Cine e Animación, proxectándose nos horarios sinalados arriba Engurras, Vals con Bashir, Ponyo en el acantilado (en horario lectivo para 1º Ciclo da ESO) e Persépolis. Para a realización das Xornadas contouse coa colaboración da Vicedireción e do Equipo de Normalización. Aquí podedes ver as fotos das Xornadas. As Xornadas plantexáronse como unha forma de introducir ao alumnado no mundo da banda deseñada, no coñecemento das súa linguaxe e argumentos, pretendendo rachar cos prexuízos que temos observado, que consideran que os cómics son só para nenos pequenos. Con estas Xornadas, coa creación dunha colección ampla e diversa, e co impulso dado por determinados profesores, houbo un aumento significativo dos lectores de tebeos e novelas gráficas. A día de hoxe son moitos os usuarios desta sección, das máis animadas da Biblioteca en canto a empréstitos e comentarios.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

34

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

35

-

Charla de Chema Caballero: A Biblioteca colaborou co departamento de CC SS e Vicedirección na organización dunha charla de Chema Caballero o 26 de febreiro co título: ‘Conflitos en África: menores soldado’. Á charla asistiu o alumnado de segundo ciclo da ESO, Bacharelato e ESO Adultos. Chema Caballero traballou no programa de rehabilitación de menores soldado en Serra Leoa e no ano 2005 fundou a ONG DYES (Desarrollo y Educación Solidaria).

A viaxe e estancia de Chema Caballero pagouse en colaboración co IES do Sar, co IES de Arzúa e a Facultade de Educación da Universidade de Santiago, centros onde tamén impartiu unha conferencia-coloquio. As palabras de Chema Caballero causaron unha profunda impresión entre os asistentes, xa que nos puxeron diante dunha realidade cruel, dura, cunha testemuña directa do conflito e das súas consecuencias. A personalidade e afouteza do conferenciante tamén foron un exemplo para todos nós. A charla serviu de instrumento motivador para traballar a realidade de Serra Leoa e outros países africanos na aula, sobre todo na materia de CC SS.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

36

-

Día da Muller Traballadora: Para conmemorar o Día da Muller dispuxéronse diversas exposicións situadas nos corredores e espazos comúns do Centro:

Poemas de mulleres: Poemas escritos por mulleres, dos que se ‘anuncian’ os seleccionados polo alumnado do Club de Lectura do Instituto xunto aos do alumnado do IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra. As mulleres son noticia: Selección e exposición noticias sobre as mulleres, da prensa diaria que recibiu na biblioteca desde setembro, en Galicia e resto do mundo. Tratáronse diferentes ámbitos presenza e ausencia da muller e as situacións de desigualdade: educación, investigación, ciencia, sanidade, medios de comunicación, política, economía, relixión... As titorías da ESO traballaron un cuestionario que tiña como obxectivo a confrontación entre a igualdade formal e a desigualdade real, tanto en Occidente como noutras culturas. Por e sobre mulleres: Libros, cómics e películas feitos por mulleres, ou que tratan delas, dos fondos da Biblioteca. ‘As mulleres tamén emigran’: da Fundación 10 de Marzo. Formada por 18 paneis nos que se fai un percorrido cronolóxico polas migracións femininas en Galicia ao longo do s. XX: América, Europa e Inmigración. As mulleres, esquecidas pola Historia oficial, son aquí as protagonistas dos movementos migratorios, do pasado e do presente, que compre que o alumnado de CC SS de distintos cursos visitou e analizou (mediante un cuestionario, co obxectivo para afastarse dos prexuízos racistas e sexistas, e comprender as consecuencias dos fenómenos migratorios
Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

de se no da

37

en distintas épocas). Traballo nas titorías. En colaboración co Departamento de Orientación realizáronse distintas actividades nas titorías de 1º Ciclo da ESO: Sesión de anáise e reflexión sobre o tempo adicado por cada membro da familia ás tarefas domésticas, coidado de enfermos, etc. Relacionar o observado coas noticias da prensa. Análise da publicidade infantil. Tras unha sondaxe inicial, visionouse unha selección de anuncios de xoguetes da campaña de Nadal e realizouse un estudo detallado das constantes dos mesmos: actores/actrices, voz en off, produto, cores, luz, música, escenografía, actividade... Para concluír coa análise crítica dos modos de aprendizaxe inconsciente de roles e estereotipos de xénero.

-

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

38

- Concerto de música en inglés: O Martes 19 de abril, os alumnos de Ciclo Medio e Superior de Administrativo asistiron a un concerto na Biblioteca a cargo de Manuel Rodriguez, que fixo versións de coñecidos grupos e cantautores anglosaxóns dos anos ‘80 e ’90. Foi organizado polo Departamento de Inglés, en colaboración coa Biblioteca. Entre os grupos que interpretou están a Velvet Underground, os Pixies, Leonard Cohen, etc. Antes de cada interpretación os alumnos e alumnas facían unha pequena presentación sobre o grupo ou cantante que Manuel ía versionar. A profesora responsable da actividade escribiu: O concerto tivo lugar na biblioteca , o lugar máis acolledor do noso instituto, e cun público reducido e tan entusiasta……………… it was a complete success!!

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

39

-

Día do Libro: Para celebrar o Día do Libro, o equipo da Biblioteca, en colaboración con Vicedireción organizou unha serie de actuacións. Na ligazón pódese ver o vídeo cos fotos da xornada.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

40

Komandos poéticos: Tres grupos de alumnos/as e profesores/as do Club de Lectura percorreron pola mañá todas as aulas do centro regalando poesías, en forma de recitado. Galería fotográfica de libros e lectores: Ao longo da semana, proxectouse na Biblioteca unha presentación de fotografías de lectores e lectoras cos seus libros preferidos, tomadas nas semanas anteriores. Ler ten premio: Nos períodos de lecer aqueles alumnos/as que lesen en voz alta fragmentos consecutivos de O Principiño (70 anos da súa publicación), foron recompensados cun vale por 1€ para gastar na cafetaría do centro. A lectura foi gravada en vídeo. Animación á lectura: Intervención artística do grupo de teatro da Biblioteca, Avelaíñas Teatro, acompañados dun grupo de alumnos/as do IES García Barros, incluíndo dramatizacións, lecturas e xogos, arredor da lectura e dos libros, á que asistiron alumnos da ESO. A actuación foi repetida pola tarde na biblioteca do IES García Barros. Exposición e venda de libros: Este ano encetamos a invitación ás librarías da Estrada para expor e vender libros no Centro o Día do Libro. Despois de falar con todas as librarías da localidade pensouse que o máis adecuado sería seguir unha orde alfabética. Así, este curso, a libraría Alberte Quiñoi foi a encargada de presentar unha selección das súas existencias á comunidade do Losada. Libros de todo tipo: O equipo da Biblioteca seleccionou libros de todo ‘tipo’, grandes,

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

41

pequenos, ilustrados, vellos, etc. e montou unha exposición dos mesmos no corredor. Actuación de rap: O rapeiro Didaco actuou no salón de actos para os membros do club de lectura e do grupo de teatro, que tamén puideron invitar a unha persoa allea. • A celebración do Día do Libro non podemos considerala máis cun éxito, tanto pola variedade de propostas, como pola repercusión que as mesmas tiveron na comunidade educativa.

Os Komandos Poéticos levaron a sorriso polas aulas, destacando sobre todo o efecto sorpresa e a atención expectante que se apreciou no alumando de Ciclos como Automoción, Madeira ou Informática. Foi gratificante para os recitadores e, sobre todo, para os espectadores. Todos foron protagonistas grazas á poesía, que está nos libros, pero que tamén se pode gozar escoitando. A Galería de Lectores, ademais de ser unha actividade moi atractiva visualmente, creou gran expectación entre profesorado e alumnado, animando a vida da Biblioteca (tamén cando se realizaron as fotos). Ao mesmo tempo funcionou como unha guía de recomendación de libros. Ler ten Premio serviu para homenaxear un dos libros máis coñecidos e lidos da Historia, á vez que se fomentou a lectura atenta e en voz alta, fronte ao público e unha cámara gravando. Aínda que valoramos moi favorablemente esta actividade, e pensamos repetila e calquera outra xornada, temos coidar máis a organización, sobre todo no que respecta ao silencio na sala. Participaron máis de 30 alumnos/as, a maioría de 1º Ciclo da ESO. A intervención de Avelaiñas Teatro na Biblioteca fixo da mesma un lugar encantando onde a letra impresa, a palabra lida e interpretada, o color e a luz se

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

42

fundiron para crear un ambiente máxico e engaiolante en homenaxe aos verdadeiros protagonistas do día: os libros. O posto de venda e exposición de libros da libraría Alberte Quiñoi tivo unha gran afluencia de público, en gran medidad porque a librería se preocupou de traer novidades atractivas para o alumnado. A maioría das compras fixéronas os profesores e profesiras, e aínda que o alumnado non mercou directamente, seguro que se quedaron con algún título para o futuro. Foi un xeito de achegar un negocio ao que normalmente non prestan moita atención, a súa vida cotiá. Porque, neste mundo consumista, hai poucas mercadorías que proporcionen un pracer máis intenso e duradeiro cun libro. A exposición de ‘Libros de todo tipo’ permaneceu no corredor varias semanas, espertando a curiosidade do público que apreciou o constraste e a variedade de formatos deste obxecto fascinante, misterioso, mutante, que é o Libro. O charla e actuación de Didaco gustoulle moito aos asistentes, sobre todo a algúns alumnos e alumnas seguidores deste xénero musical, pero tamén literario. Algún deles mesmo se animou a subir ao escenario a interpretar as súas propias creacións xunto ao artista invitado. A beleza e orixinalidade da ritma, das cadencias, e a forza da mensaxe foron elementos destacados do evento. Estamos seguros que foi motivador para todos e todas á hora de valorar un proceso creativo popular (e particular), case sempre cunha finalidade crítica coa realidade social, ao mesmo tempo que nos animou a escribir (e quizas a interpretar) as nosas propias opinións e sentimentos. Todos temos potencial para crear todo tipo de mundos coas palabras, a materia da que están formados os libros. A satisfacción persoal de xogar (escribir) e intepretar palabras (ler), esa foi a principal lección que nos deixou a estupenda actuación do rapeiro compostelán.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

43

-

Letras Galegas: En colaboración co Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística e o Departamento de Música organizáronse distintas actuacións, que non só serviron para homenaxear a Vidal Bolaño, senón tamén a Cantares Gallegos de Rosalía de Castro.

Concerto-Conferencia de Mercedes Hernández e Fernando Reyes, interpretando poesías de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro e cantos e romances tradicionais. Fontes para os Cantares Gallegos: Cancioneiro Galego. Eduardo Martínez Torner e Jesús Bal y Gay, Cancionero Musical de Galicia. Casto Sampedro y Folgar, Colección Feijoo. En Aires da Terra. La poesía musical de Galicia. J.L.Calle. Concerto didáctico de Suso Vaamonde, director da Escola de Instrumentos Populares Galegos. Impartiu dous concertos, un o 6 de maio para o alumnado de 2º Ciclo da ESO, e outro o 27 de maio para o alumnado de adultos do nocturno. Con estes concertos pretende divulgar o coñecemento dos instrumentos da tradición popular galega: gaita, pandeireta, requinta, zanfona, etc. Actuación de Laura Ponte e Roi Vidal, co título: ‘Vida e obra de Roberto Vidal Bolaño. Exposición de libros de autores homenaxeados nas Letras Galegas. Exposición de libros de Vidal Bolaño e outros de autores de teatro galegos. Proxección na Biblioteca do Telexornal sobre Vidal Bolaño do CPI dos Dices.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

44

-

Presentación do libro de Xosé Mª Lema, ‘Costa do Solpor’: A Biblioteca, coa colaboración do Equipo de Normalización organizou a presentación do libro do noso compañeiro no Instituto ata hai dous anos, Xosé María Lema. A presentación fíxose no MOME (Museo da Madeira e do Moble da Estrada), contando coa participación do propio autor, e dos escritores locais Xoán Carlos Garrido e David Otero, e unha invitada moi especial, Filomena que aos seus 87 anos é unha fervente admiradora da obra do autor e unha lectora cunha lucidez envexable.

Costa do Solpor é a primeira novela de Xosé Mª Lema, catedrático de Xeografía e Historia, profesor desde 1982 ao 2011 no IES Antón Losada, que ten destacado polos seus traballos etnográficos, lingüísticos, artísticos e históricos. Os seus ensaios e artigos xornalísticos fixérono merecedor dos premios ‘Antón Losada Diéguez’ de investigación (1994) e do ‘Reimóndez Portela’ (2010) de xornalismo, entre outros. Costa do Solpor foi finalista do Premio Xerais de Novela 2011. Unha novela de aventuras, de piratas, de amizade e de amor, ambientada na Costa da Morte a mediados do século XVIII. Un libro magnífico, moi entretido, onde o autor amosa no só a súa pericia como escritor, senón tamén a súa gran erudición, convertendo a novela nunha referencia para o coñecemento da historia e da vida cotiá da época. Na ligazón podemos ler a crónica do acto que escribiu o propio autor.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

45

-

Actuación teatral de Afonso García Penas, con coloquio posterior. O día 5 de xuño, e para o alumnado de 2º Ciclo da ESO, o noso compañeiro, actor e responsable do grupo de teatro, interpretou o monólogo Coma un anano.

Coma un anano, de María Ceo e Afonso García, é un espectáculo audiovisual que transita por un mundo heteroxéno de sensacións: a soidade, o éxito, a fama, os soños, a opresión, a fame, o medo... Despois da fascinante interpretación abriuse un coloquio, cunha gran participación por parte do alumnado, no que o protagonista contestou a preguntas sobre a obra, pero no que tamén se falou da súa experiencia teatral en distintos paíse de América e África. Destacou a potencialidade do teatro como ferramenta integradora e liberadora nunhas realidades socias moi dura, afastadas da nosa, pero que compre coñecer, para así valorar o que realmene importa, porque ‘existen ananos, aínda máis vítimas da civilización que non viven en botellas, senón en latiñas de cervexa...’. Foi unha actividade moi v alorada polo alumnado, que permaneceu en todo momento expectante e atento, aprendendo a gozar do teatro, pero tamén a coñecer persoas que viven de forma diferente, a ser autocríticos e a evitar vivir pechados en calquera cárcere, mesmo nas que non se ven os barrotes.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

46

d.

Club de Lectura

Constituiuse, por segundo ano, o club de lectura ‘Retelladores do Galiñeiro’, coa participación duns 30 alumnos (non todos asistiron con regularidade ás reunións) de ESO e Bacharelato. Para unha mellor organización, o alumnado dividiuse en dous grupos: 1º-3º da ESO, e 4º da ESOBacharelato. Reuníronse cada 15 días, os martes, de 15 a 16,15 horas, participando tamén noutras actividades. Iniciou a súa andaina o grupo de adultos dos Retelladores dos Galiñeiros, no que participaron catro profesores, dúas nais, unha conserxe e catro alumnas de ESO adultos e do Ciclo de Administrativo. Celebrou as súas reunións o derradeiro martes de cada mes, ás 18,10 horas. As lecturas realizadas e outras actividades (encontros con outros clubs, lecturas, lendo contos no Figueiroa, etc.) serán detalladas na memoria do Club, pero debemos destacar aquí o papel dos membros do club como elemento central na dinamización da biblioteca: participación nas actividades, coñecemento como usuarios habituais da organización e xestión da biblioteca (autoempréstito), etc.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

47

5. Mobiliario e outros equipamentos
A reforma do local que acolle á Biblioteca foi unha prioridade para o equipo da Biblioteca neste primeiro ano no que contamos coa axuda económica do PLAMBE, aínda que se recorreu tamén ao orzamento da Biblioteca do Centro, xa que se considerou unha necesidade a mellora do mobiliario e equipamento para aumentar o número de usuarios e facer da Biblioteca o centro da vida académica. A Biblioteca necesitaba (a aínda necesita nalgún aspecto) unha reforma do mobiliario, seguindo os planos debuxados o curso pasado, sendo fundamental a axuda do PLAMBE: Mercáronse seis mesas planas, que substituíron as antigas de plano inclinado, que estaban moi deterioradas. As novas mesas son máis cómodas e contribúen a crear un espazo máis claro, máis acolledor. Mercáronse tres sofás, unha alfombra, unha mesa e dous taburetes para a zona de lectura informal. Consideramos necesario crear un espazo atractivo e cómodo para o goce dos usuarios. Para isto retiráronse tres andeis (a superficie da Biblioteca é insuficiente), o que ademais de permitir crear esa ‘saliña’ como espazo diferenciado, aumentou significativamente a luz natural e permitenos deleitar co vista do fermoso xardín do instituto. 6. Mercáronse cortinas para as ventás, que substutíron as vellas persianas. Ademais de ser novas e bonitas, facilitan o aforro de electricidade nos días de sol. 7. Mercouse unha cámara de vídeo, xa que consideramos necesario gravar en vídeo a maioría das actividades realizadas e permite abrir o abano de posibilidades á hora de desenvolver determinadas tarefas didácticas. Usouse acotío non só para as actividades propias da Biblioteca, senón tamén para outras celebracións e actuacións levadas a cabo no Instituto.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

48

8. Mercáronse e instaláronse na Biblioteca un canón de vídeo, pantalla e altofalantes. Estas compras non estaba prevista no proxecto inicial, pero nunha reunión do primeiro trimestre do equipo decidiuse que era fundamental contar cun proxector para a dinamización da biblioteca. 9. Mercouse un Lector de libros electrónico, fundamental para actualizarse nos novos medios de lectura e familiarizar ao alumnado e ao profesorado co seu uso. • A repercusión que tiveron todas estas compras (xunto coa actualización dos fondos) non pode considerarse máis que moi positiva. Para moitos usuarios (alumnado e profesorado) o local da Bilbioteca é o máis confortable e acolledor do centro. Pensamos que é un factor fundamental no aumento de usuarios que claramente se apreza neste curso respecto do anterior. O espazo de lectura informal, como era de prever, é o máis demandado polo alumnado que senta nos sofás e le ou mira libros e revistas con naturalidade. Tamén se observou que son moitos máis os alumnos/as e profesores/as que usan a biblioteca para estudar ou facer os deberes, xa que as novas mesas permítenlles facelo coa comodidade que non tiñan as antigas. En resume, creouse un local cómodo e confortable, fundamental para cumprir as función propias da Biblioteca.

O proxector e os altofalantes es tamén constituíron unha peza fundamental á hora de atraer usuarios e desenvolver actividades que antes non poderían realizarse na Biblioteca. Desde a proxección de imaxes ata a ambientación musical ou a celebración de charlas para grupos pequenos, todas contribuíron a facer do local un espazo atraínte e familiar para a comunidade educativa.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

49

6. Exemplos de actuacións lectoras e uso pedagóxico dos recursos da Biblioteca
En todos os departamentos dun ou doutro xeito prográmanse actividades de fomento da lectura: lectura en voz alta, lectura en silencio, lectura compartida, etc. Se ben na maioría dos casos se utilizan os propios libros de texto ou materiais propios da disciplina, e se traballa a lectura comprensiva en relación con ditos contidos, cuestionarios, fichas, e ferramentas habituais nas aulas. Aquí imos citar algúns exemplos de actuacións que supoñen un uso pedagóxico dos recurso da Biblioteca. • No Departamento de Lingua Castelá desenvolvéronse, entre outras, as seguintes actuacións:

- Actividades de lectura en 1º y 2º ESO: En 1º ESO, ao longo do curso léronse -en clase e en lecturas individuaisestes tres libros: Los trapos sucios de Elvira Lindo, Aprendiz de detective de William Irish y El silencio del asesino de Concha López Narváez. En 2º ESO léronse: La isla del tesoro de R. L. Stevenson, En tierra de indios de P. Nessmam e Todos los detectives se llaman Flánagan de A. Martín y J. Ribera. Ademais, tanto en 1º como en 2º, adicáronse algunas sesións de clase (entre dúas e tres horas) a explicar os rudimentos da historia do libro, a súa estrutura e tipoloxía, e a proporcionar unhas pautas acerca de cómo funciona unha biblioteca. - Co grupo de exentos de francés de 2º da ESO Dúas actividades de busca e colocación de libros con determinados parámetros (xénero, sinatura, etc). Dúas actividades de elección de lectura, unha común para ler entre todos na aula e outra individual, para ler na aula e resumilo para os compañeiros. - 3º da ESO de Diversificación Participación en El País de los Estudiantes, coa conseguinte lectura reflexiva e posterior debate das noticias seleccionadas. Unha hora semanal de lectura ‘libre’ na Biblioteca. - 4º de ESO A e B Uso da Biblioteca para buscar información para elaborar traballos en grupo. Préstamo de libros para elaborar cada alumno unha reseña por avaliación, incluíndo obligatoriamente un cómic.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

50

Proxecto de recomendacións con códigos QR. Reseñas en video subidas a Youtube e cuxa url é codificada nun código QR que se pega ao lomo do libro reseñado, de modo que un smartphone pode leelo, ver o video e decidir se colle o libro ou non. - 4º da ESO de Diversificación Uso da videoteca para a proxección de películas sobre as que posteriormente traballaban contidos da programación. Unha actividade de elección de libros que posteriormente son reseñados e presentados diante dos compañeiros.

Lengua castellana y literatura FICHA DE LECTURA
Libro leído nº:____

IES Antón Losada Diéguez

Leído entre el ________________ y el ______________

Nombre y apellidos:__________________________________________ Título del libro:______________________________________________ Autor/a:____________________________________ Ilustrador/a:_____________________ _ Editorial:___________________________________ Colección:______________________ _ Lugar de publicación:________________________ _ Año:____________________________

Género literario: NARRATIVA (cuento, novela, fábula, biografía, leyenda, diario, épica), LÍRICA, TEATRO [Rodea con un círculo] Tema: aventuras, misterio, intriga, bélico, policíaco, humor, amor, amistad, fantasía, cienciaficción, historia, juegos, conflictos familiares... Otros:_____________________ [ Rodea con un círculo o completa] Lugar o lugares donde se desarrolla la acción: ciudad, pueblo, campo, vivienda, bosque, montaña, castillo, palacio, coche, avión, globo, espacio... Otros:____________________ [ Rodea con un círculo o completa] Época, momento en el que se suceden los hechos: actual, antiguamente, medieval, en el futuro; privamera, verano, otroño, invierno; un día, una noche, unas horas, un año... Otros:_______________________________________________[ Rodea con un círculo o completa]

OPINIÓN Y CRÍTICA: ¿Te ha gustado? _____________ ¿ Por qué? ___________________________________________ ______________________________________________ ¿ Qué dificultades has encontrado leyéndolo? _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ¿Cómo harías tú que acabara este libro? _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ¿Con qué personaje del libro te identificas más y por qué? ______________________________ _____________________________________________________________________________ ¿A quién recomendarías la lectura de este libro? ______________________________ _____________________________________________________________________________

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

51

Departamento de Ciencias Sociais

En todas as materias deste departamentos se informa e se lle comentan ao alumnado distintos libros, cómics ou películas que tratan dos temas estudados, fomentando a súa lectura mediante un premio na nota. Tamén se lle proporcionan ao alumnado noticias do xornal ou textos seleccionados para a súa análise na aula, potenciando sempre o debate participativo do alumnado. En 3º da ESO participouse no Proxecto Terra, traballándose as súas unidades didácticas e o cómic A Mansión dos Pampín, que se leu na aula de forma compartida e dramatizada, para despois analizar o seu contido mediante un cuestionario, que non só tratou temas urbanísticos, senón tamén os referentes ás actitudes individuais e sociais. En 1º de Bacharelato leuse Enderezo Descoñecido, de Kressmann Taylor, e traballouse mediante un cuestionario.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

52

Departamento de Matemáticas

Traballouse con páxinas web, buscando información e traballando a obtención e tratamentos dos datos e realizáronse xogos matemáticos que melloraron a comprensión e a procura de estratexias para a súa resolución. Propuxéronse, para os alumnos da ESO, unha serie de lecturas con argumento relacionado coas matemáticas, avaliando positivamente a recensión escrita voluntariamente polo alumnado. • El hombre que calculaba Lee a julio verne: el amor en tiempos de criptografia Matematicas es nombre de mujer Matematica curiosa y divertida Mate-cuentos. Cuenta-mates cuentos con problemas Mate-cuentos 2. Cuenta-mates cuentos con problemas Cuentos con cuentas Problemas de almohada. Pensados en las horas pasadas despierto Un cuento enmarañado Cultura Clásica (4º da ESO)

O alumnado desta materia usou con frecuencia os fondos da biblioteca: • • • Cómics sobre o mundo clásico. Libros de mitoloxía clásica. Vídeos

Despois da lectura cada alumna fixo un comentario oral da mesma aos compañeiros. No caso das películas, ao rematar a súa visualización desenvolveuse un debate no que se fomentou a participación do alumnado. Participous no Concurso Odisea, organizado pola sección galega da Sociedad española de estudios clásicos. Formáronse dous grupos que tiveron que usar todos os recursos, textuais e informáticos, que lle proporcionou a Biblioteca. Un dos equipo obtivo 73 puntos, clasificándose no lugar 23 de todos os grupos de Galicia.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

53

Departamento de Filosofía.

O departamento de Filososfía usou con asiduidade a Biblioteca como marco das súas actividades didácticas, como a realización de traballos que requerían a búsqueda de información e a lectura de libros. Entre outros: • • • Un mundo feliz (Filosofía de 1º de Bacharelato) Lisístrata (Ética de 4º da ESO) Ética para Amador (Educación para a cidadanía, 2º da ESO)

O alumnado de 2º da ESO participou no programa de Vía V de V televisión, onde falaron da situación política e social actual en España. Premendo na imaxe accedese ao vídeo do programa.

Departamento de Ciencias Naturais

O Departamento de Ciencias Naturais colaborou activamente coa Biblioteca na dotación de fondos (revistas científicas, libros e documentais), e na realización de actividades, como as do Día da Ciencia en Galego. Nas aulas utilizaron a cotío os fondos da Biblioteca, desde os xornalísticos a libros de todo tipo, como O home que prantaba árbores, ou La vuelta al mundo de un forro polar rojo. Tamén foron numerosas as ocasións en que usaron como espazo didáctico a Biblioteca, para realizar distintos traballos de investigación e a procura de información. Leron ‘O home que prantaba árbores’ en 1º da ESO, e como actividade da lectura tiveron que resumir en dez liñas o argumento do libro, traballar o vocabulario descoñecido, e anotar tódalas especies de vexetais que saían, buscar fotos en internet ou en libros para identificalas e coñecelas. Cada día lian

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

54

en voz alta uns cantos alumn@s e logo fixero unha reflexión conxunta sobre o lido. O alumando de 1º da ESO fixeron un exercicio de identificación de árbores do patio do Instituto usando as guías da Biblioteca e a información de Internet. Foi unha actividade obrigatoria que puntuaba para o exame. Os alumnos da titoría de 3ºB leron ‘La vuelta al mundo de un forro polar rojo’ e traballaron os conceptos relacionados coa globalización (transporte de mercadorías asociado a gasto enerxético e contaminación, condicións e explotación laboral nos países do terceiro mundo, as 3R: redución, reciclaxe e reutilización, e desenvolvemento sustentable). Leron en voz alta, e a partir da lectura, a profesora facíalles preguntas para que se cuestionasen os temas anteriormente citados e que ían saíndo cada día. • Departamento de música

O alumnado de Música de 4º da ESO participou no II encontro de Alumnos de Música de Secundaria e Bacharelato de Galicia, celebrado en Vilagarcía de Arousa o 26 de abril, coa presenza de 15 centros. A temática común foi ‘A música galega’ e os temas que intepretaron foron O son do ar, de Bieito Romero; Campanas de Bastavales, adaptación da peza de Amancio Prada. Premendo na ligazón pódese ver o vídeo. O alumnado dos grupos B e diversificación de 4º da ESO participaron no IV Encontro Musical entre o IES Mestre Landín de Marín e o noso centro. Primeiro reuníronse e actuaron no IES Antón Losada, e o 15 de maio visitaron o centro de Marín, onde colaboraron ademais no festival do Día das Letras Galegas. Na ligazón pódese ver o vídeo da súa actuación. • Outros departamentos

O Departamento de Galego impulsou o hábito lector usando os fondos da Biblioteca na aula, e utilizándoa como espazo de lectura. Tamén xogou un papel principal no 3º trimestre na compra de materiais, con especial atención aos apropiados para traballar a Igualdade de Xénero. O Departamento de Inglés organizou actividades na Biblioteca, como o concerto de Manuel Rodríguez, desenvolveu a expresión oral coa gravación en vídeo do alumnado e contou nas aulas cunha lectora nativa. O Departamento de Latín e Grego organizou actividades na Biblioteca, e unha viaxe ao XIII Festival de Teatro Grecolatino de Lugo para o alumnado de 4º da

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

55

ESO e alumnado de Grego e Latín de Bacharelato, asistindo á representación de Ifigenia en Áulide e Cásina de Plauto, previamente lidas nas aulas. O Departamento de Plástica colaborou na ambientación da Biblioteca cando se lle requeriu, no desenvolvemento do concurso do logo para a Biblioteca, e no deseño da axenda de lecturas para o Club de Lectura. O Ciclo de Administrativo tivo un papel moi activo en todo o referente ao traballo da Biblioteca. En moitas ocasións impartiron aulas na Biblioteca e usaron o material da mesma nas súas clases, sobre todo libros de economía e documentais sobre a crise. O Departamento de Orientación, imprescindible para nós, colaborou e impulsou todas as actividades sinaladas arriba, susceptibles de levarse ás titorías, ademais de aconsellar na compra de materiais para atender a diversidade e superar as desigualdade sociais. Por último, destacamos a utilización dos recursos da Biblioteca por parte do alumnado de nocturno (ESO e PCPI). A biblioteca foi un espazo cotiá de traballo para eles, e moitos participaron nas actividade propostas de xeito activo. Para o equipo da Biblioteca esta implicación do profesorado e alumnado de adultos é un motivo de especial satisfacción.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

56

7. AVALIACIÓN Os criterios de avaliación foron basicamente os préstamos realizados, as melloras na organización e xestión, os avances na formación de usuarios e o desenvolvemento e repercusión educativa das actividades de fomento da lectura. O instrumento básico de avaliación foron as reunións mensuais do equipo de profesores encargados da dinamización da Biblioteca, pero sempre atendendo as opinións dos usarios manifestadas a través do caderno de suxestións e dos inquéritos, ademais da información directa. Interesounos especialmente a opinión dos membros do Club de Lectura e a dos titores. Analizamos as suxestións e actualizamos o desenvolvemento do proxecto, sendo conscientes das nosas limitacións. Estaba prevista a realización dun inquérito de Avaliación Inicial. sobre o Estado da Biblioteca no primeiro trimestre, pero desbotouse xa que a todos nos parecían obvias as carencias da Biblioteca, que eran moitas e abarcaban todos os aspectos sinalados nos obxectivos do Proxecto. Partiamos case de cero, non facían falta enquisas para decatarse. Quizais porque era fácil mellorar o feito, as numerosas opinións que nos chegan desde distintos ámbitos do centro (desde o equipo directivo ata o alumnado) son moi positivas respecto do traballo realizado na Biblioteca. Para nós é unha satisfacción e un orgullo, pero iso non debe evitar que vexamos os erros que cometimos e que tentaremos evitar no próximo curso. Ao longo da memoria xa se teñen explicitado as valoracións realizadas polo Equipo da Biblioteca á hora de analizar as distintas propostas, aquí centramos a análise nos resultados das enquisas de Bibliotecas escolares de Galicia, realizadas ao profesorado e ao alumnado. • Na enquisa ao profesorado sobre prácticas de uso da biblioteca escolar e de fomento da lectura só participaron 22 compañeiros/as, quizais porque se lle pasou con excesiva premura.

A. Respecto do uso da Biblioteca escolar ƒ ƒ 59% (13) usa os recursos da Biblioteca ‘ás veces’, e só catro profesores a usan acotío. Case nunca ou nunca, 5 profesores. O maior uso que se fai da biblioteca escolar é Levar libros en préstamo a título persoal (16); lectura individual (16) e consultar os fondos documentais (10). Só 6 profesores sinalaron a selección de materiais e libros para temas específicos. Respecto do emprego dos recursos da biblioteca co alumnado o 68% (15) respostou que ‘ás veces’. Case nunca ou nunca foi a resposta de 6 profesores.

ƒ

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

57

ƒ

Dos recursos da biblioteca usados co alumnado os máis sinalados foron a consulta de dicionarios, enciclopedias e outros libros informativos; os materiais audiovisuais e o préstamo. Só 1 profesor sinalou ‘levar a cabo actividades de animación á lectura e 0 profesores participa en programas de formación de usuarios e educación documental. Os materiais que máis se usan co alumando son: libros informativos (7), Internet (7), Multimedia (6), Xornais (6) e Libros de ficción (6). Ninguén usa xogos didácticos, nin material específico para atender necesidades específicas ou ao alumnado inmigrante. Tres profesores titores sinalaron que dispoñen de biblioteca de aula, independente da Biblioteca. As actividade de fomento da lectura máis habituais son a lectura en voz alta (10), a presentación de libros e recomendación de lecturas (7), a lectura compartida (6) e as conversas sobre libros e lecturas (6). Ninguén marcou o encontro con autores/as, nin o Club de Lectores. 16 profesores colaboran na xestión do préstamo, pero só 5 o fan na posta en práctica das propostas de dinamización da Biblioteca.

ƒ

ƒ ƒ

ƒ

B. Valoración da biblioteca escolar do seu centro e das súas posibilidades de mellora. • • • • • • • • Todos os enquisados consideran que a biblioteca é bastante (8) ou moito (14) un recurso de pedagóxico ao servizo do ensino e da aprendizaxe. mesmo ocorre co papel favorable na adquisición do hábito lector: bastante (6), moito (16). Respecto de se facilita a educación para o uso da información: 1 contestou que pouco; 11 bastante e 12 moito. Na facilidade para a formación nas TICs: 1 nada, 2 pouco, 16 bastante e 3 moito. Á pregunta sobre factor de compensación social: 2 pouco; 9 bastante e 11 moito. Sobre se conta con fondos suficientes, actualizados e axeitados: 1 pouco, 11 bastante e 5 moito. Respecto do equilibrio dos fondos: 5 pouco, 12 bastante e 4 moito. A atención ás necesidades informativas das diferente áreas e intereses: 5 pouco, 10 bastante e 2 moito. • Aspectos a mellorar: Coordinación entre as persoas responsables da biblioteca e o conxunto do equipo docente do centro (10, 45,4%).

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

58

• • • • • • • • • • •

Fondos documentais (6). Orzamento anual (6). Horario de apertura da biblioteca en horario lectivo (5). Dedicación horaria do responsable da biblioteca escolar (5). Espazos e mobiliario (4). Difusión dos fondos documentais (4). Equipamento básico en medios audiovisuais e informativos (3). Programación de actividades de formación de usuarios e educación informacional (3). Programación de actividades de fomento da lectura (3). Divulgación das actividades programadas (2). Horario de apertura en horario extraescolar (2). Integración e coordinación co proxecto lector de centro (2). Organización e xestión dos fondos documentais (0).

Suxestións: Facer máis actividades para relacionarse cos alumnos de 6º de Primaria do Figueiroa. Colaborar na organización e difusión das actividades extraescolares organizadas polos departamentos didácticos. Mercar máis libros das materias consideradas ‘menos importantes’, como Educación Física. profesorado de garda ten que controlar máis o uso dos ordenadores e das revistas. Habilitar unha hemeroteca para que non se tiren os xornais. Crear un servizo de análise-documentación das novas relacionadas con temas educativos e/ou da zona. Na ESO, o alumnado debería ter unha sesión semanal dedicada á lectura, sexa na aula ou na biblioteca. Uso de códigos QR para recomendacións lectoras. Estudar algún tipo de clasificación temática con etiquetas: románticoadolescentes; fantasía, etc. Maior implicación do conxunto da comunidade docente (os profesores, sobre todo). Realizar máis lecturas.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

59

Na enquisa do alumnado seleccionáronse 4 grupos: Ciclo Medio de Adminstrativo; 3º A da ESO; 4º B da ESO e o Club de Lectura de ESO e Bacharelato. En total participaron 55 alumnos e alumnas. Na análise só se teñen en conta as preguntas sobre a Biblioteca escolar. Case a totalidade do alumnado coñece a Biblioteca, só un rapaz de 3º da ESO dixo descoñecela. O 74% dos enquisados acostuman a ir á Biblioteca nos recreos. Só o 11% acostuma a acudir en horario de clase, e o 9% di que non acude nunca. O 62% acude pola súa conta ‘algunha vez durante o curso’ á biblioteca escolar. Só 3 alumnos non van nunca, e case todos os días 6. O 33% acode unha ou dúas veces á semana. O 87% acode cos profesores e profesoras ‘algunha vez durante o curso’, pero só 1 persoa di acudir ‘unha ou dúas veces por semana’, e 10 unha ou dúas veces ao mes. O 52% consulta libros, enciclopedias ou outros materiais para o traballo das clases ‘ás veces’ e ‘nunca’ o 37,5%. O 87% coñece a persoa responsable da Biblioteca. O máis utilizado na Biblioteca son os relatos, novelas, poesía, teatro (75%), seguido de cómics, DVDs, revistas e xornais. O resto dos fondos son moi pouco utilizados: dicionarios e enciclopedias, CD-ROM ou Xogos. O 76% di coñecer como están ordenados os libros e outros materiais na Biblioteca. O 56% sabe consultar o catálogo da Biblioteca. O 87% non sabe consultar o catálogo doutras bibliotecas en Internet. Entre as actividades que realizan cando van a Biblioteca, as máis sinaladas son: Consultar información en Internet; Estudar e facer os traballos da clase e ler libros e revistas e xornais, xogar no ordenador, e levar libros en préstamo, por esa orde. As menos sinaladas son consultar dicionarios e libros informativos, ver películas ou escoitar música, elaborar traballos empregando o ordenador, participar en actividades de animación á lectura e participar en actividades de educación en información, en orde decrecente. Só 1 alumno di descoñecer que na Biblioteca se organizan actividades de animación á lectura. O 49% non participou nunca nas actividades propostas pola Biblioteca. O 91% non participou nunca en actividades para saber como buscar información nos libros e noutros materiais da Biblioteca.

• • •

• • •

• • • •

• • •

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

60

• • • • •

O 96% di saber como buscar información nas enciclopedias. O 97% di saber como buscar información en Internet. O 89% leva libros en préstamo. O 59% leva libros que lle gustan en préstamo, e o 38% libros de lectura obrigatoria das materias. As áreas nas que se soe empregar a Biblioteca son, por orde: Lingua Castelá; Lingua Galega e, a moita distancia, Linguas estranxeiras; Filosofía; Ciencias Sociais e Ciencias da Natureza. As demais materias a penas foron sinaladas. O 88% non colabora coa Biblioteca anotando o préstamo, facendo fichas ou orientando a outros compañeiros. Como melloras da Biblioteca sinalaron, por orde:

• •

a. Que houbese máis libros do seu gusto. b. Utilizala con maior frecuencia co profesorado. c. Que houbese máis ordenadores conectados a Internet. d. Que houbese máis documentos electrónicos. A penas foron sinaladas: e. Que houbese máis información sobre os temas que me interesan. f. Que a biblioteca estivese aberta máis horas. g. Que houbese más actividade interesantes sobre lectura. h. Que se puidesen facer traballos en grupo. i. Que se puideran facer traballos coa orientación dun profesor, fóra do horario de clase. j. Que houbese máis espazo para ler e traballar. • • O 81% di que pode pedir na Biblioteca que merquen os libros que lle interesan. O 68% non vai nunca á Biblioteca da súa localidade, e só o 24% vai á veces.

Suxestións: Máis cómics en galego Organizar máis actividades en horario lectivo. Mellorar a conexión a Inernet dos ordenadores. Máis libros novos.

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

61

-

Películas máis actuais. Máis actividades co profesorado na Biblioteca, relacionádoas co que se está dando na materia. Más espazo para a Biblioteca, con máis libros e máis recentes. Máis DVDs (solicitude de 5 usuarios). Máis Xogos. Que se poida coller wifi sen contrasinal. Que non nos leven á Biblioteca nas gardas, senón para fóra. Máis actividade relacionadas coa lectura, recomendáramos libros e autores interesantes. Compartir actividade con outros institutos. Facer unha votación para elixir as revistas que se compren. Máis ordenadores (solicitado por 7 usuarios). Máis sillóns. Que a Biblioteca estea aberta polas tardes, e polas mañás nas vacacións. Que os alumnos fagan préstamos e devolucións de libros sen a presenza dun profesor. Que se compren máis revistas deportivas. Que se poidan coller máis de tres libros á vez. Que se fagan folleto coas novidades. Que se fagan folletos explicativos da organización da Biblioteca. Que os ordenadores se utilicen para facer traballos e non para xogar. Elixir unha mascota. Evitar que haxa tanto ruído ás veces. na que todos nos

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

62

ASPECTOS XERAIS A MELLORAR Equilibrar os fondos das distintas materias e tipos. Colaboración con outros centros educativos. Participación do alumnado nas tarefas da Biblioteca. Utilización da Biblioteca nos Ciclos e no PCPI. Implicación e participación das familias. Maior atención aos aspectos relacionados coa desigualdade social e atención á diversidade. Formación de usuarios e educación para o acceso a información (deseño de actividades planificadas, información sobre os fondos e a súa disposición, uso das TICs...). Desenvolvemento do Proxecto Lector. Coordinación cos departamentos e titorías. Creación de coleccións de fondos específicos para os distintos nives educativos. Edición de materias informativos máis eleborados, con recomendacións de lecturas, coa participación do alumnado.

-

Para rematar, un pouco de ánimo. Isto foi o que escribiu unha alumna do Club de Lectura: ‘Na Biblioteca, agora que se renovou a estética e a comodidade é maior, o mellor é a sensación de estar nun espazo agradable, no cal podes ir buscar información ou pasar o tempo. Ademais, actualmente dispón dunha maior diversidade de libros e películas, o que realza o seu atractivo. Seguir así!’

O coordinador do equipo:

Heladio Anxo Fernández Manso

Memoria da Biblioteca (curso 2012-2013). IES Antón Losada

63