Está en la página 1de 206

I DALIS

MATEMATIKA 9. I DALIS

LEIDJ ODIS

Mieli devintokai, vadovl autori kolektyvas reng nuolat prisimindamas, kad po dviej met js laukia nelengvas pasirinkimas ko ir kaip toliau mokytis. Pagrindins mokyklos programoje numatyt mediag buvo stengtasi papildyti teiginiais, udaviniais, o kai kada net atskirais skyreliais, kurie bt naudingi moksleiviams, planuojantiems pasirinkti realin profil arba tiesiog norintiems inoti daugiau. Vadovlis susideda i dviej dali (I dalis 1-5 skyriai, II dalis 6-11 skyriai). Kad js galtumte dirbti savarankikai, teorin dalis yra platesn, pateikta daugiau isprst pavyzdi, bet maiau pratim ir uduoi. Kaip prasta, sunkesni uduoi numeriai paymti vaigdute. Kam udavini bus per maai, atskira knygute yra ileistas udavinynas. Kiekvienoje vadovlio dalyje pratimai ir uduotys numeruojami i eils, iskyrus skyrelius Pasitikrinkite", kuri udaviniai numeruojami atskirai kiekviename skyriuje, o j atsakymai pateikti kiekvienos dalies gale. Teorijos skyreliuose nuspalvintas klaustukas ymi klausimus, kuriuos turt atsakyti patys mokiniai. Pilkame fone pateikta neprivaloma teorin mediaga skirta temos pagilinimui. Udaviniai atitinkantys papildom mediag, yra nuspalvinti, o papildomi sunkesnieji udaviniai dar paymti spalvota vaigdute. Siekiant atkreipti js dmes, kai kurie apibendrinantys teiginiai ir formuls spalvotai rminti. vadovl kr ne tik autori kolektyvas, bet ir leidyklos specialistai, konsultantai, eksperimentuojantys mokytojai. Nuoirdiai dkojame visiems, prisidjusiems rengiant vadovl. Praome savo pastabas, pageidavimus ir pasilymus sisti adresu: Leidykla TEV, Akademijos g. 4, LT-2600 Vilnius.

Vadovl reng autori kolektyvas: Irena Bagdonien, Jolanta Knyvien, Adelija Kuzmarskien, Aleksandras Plikusas, Kazimieras Pulmonas, Juozas inknas.

Su eksperimentiniu vadovliu dirbo mokytojai: R. Biekien, V. Bartkuvien, K. Intien, V. Jankeviien, R. Jonaitien, A. Karmanova, S. Kavalinien, R. Klasauskien, N. Kriauinien, R. Kuiauskien, D. Matien, G. Mikalauskien, L. Papukien, L. Prialgauskien, V. Siinien, O. Simanaviien, S. Staknien, V. Stokuvien, A. verien, A. sien, V. Viniautien, A. Ziulpa.

MATEMATIKA 9
I DALIS

V I L N I U S 2000

UDK 51(075.3)

Ma615

Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti 2000 05 31, grifo Nr. 71

Darbo vadovas: Valdas Vanagas Redaktoriai: Juozas Mays, ydrn Stundien Programin ranga: Tadeu eibak, Rolandas Jaktys Kompiuterin grafika: Edita Tatarinaviit, Inga Pauktien Teksto kompiuterinis rinkimas ir maketavimas: Nijol Drazdauskien, Aldona alien Gamybos vadovas: Algimantas Pakeviius Kalbos redaktor: Diana Gustien Konsultantai: Maryt Strikien, Elmundas alys

Leidyklos TEV Internet'o svetain: www.tev.lt

ISBN 9 9 8 6 - 5 4 6 - 8 3 - 4 (1 dalis) ISBN 9 9 8 6 - 5 4 6 - 8 4 - 2 (2 dalys)

Leidykla TEV, Vilnius, 2000 dail. Edita Tatarinaviit, 2000

TURINYS
1 Tiesin funkcija 2 Kvadratin funkcija 3 Tiesini lygi sistemos 4 Trikampi panaumas 5 Kvadratini lygi sprendimas 7 49 97 125 167

Skyreli Pasitikrinkite" udavini atsakymai 199

1
Pasitikrinkite

TIESINE FUNKCIJA
8 14 22 26 32 40 44

1. Atstumas tarp dviej tak. Atkarpos vidurio tako koordinats 2. Funkcija ir jos grafikas 3. Funkcija f(x) = kx 4. Funkcija f(x) = kx + b 5. Dviej tiesi tarpusavio padtis ploktumoje. Tiess lygtis 6. Funkcija f(x) = |

1 Atstumas tarp dviej tak. Atkarpos vidurio tako koordinats


Schemoje pavaizduotas turistinis marrutas Juod krante-Kretinga (1 cm schemoje atitinka 4 km vietovje). Remdamiesi schema galime apskaiiuoti marruto ilg. Tam pirmiausia reikia rasti lauts J O G P R ilg. Lengviausia rasti atkarp J O ir GP ilgius. Matome, kad atkarpa GP= 4 cm. Kadangi takai P ir G yra tiesje lygiagreioje y aiai, tai t pat rezultat gautume apskaiiav tak P ir G ordinai skirtum 6,5 2,5 arba skirtumo modul |2,5 6,51. Koks atkarpos J O ilgis? Atkarp OG ir PR ilgius apskaiiuoti galima remiantis Pitagoro teorema. Nubrkime i tako G atkarp lygiagrei aiai. Jos susikirtimo su y aimi tak paymkime D. I staiojo trikampio ODG: OG = VOD2+ DG2.
J I V

1
O X

Kadangi OD = 2,5 cm, DG = 2 cm, tai OG = yjl,52 + I2 3,2 (cm).

J Juodkrant O Klaipda G Giruliai Koks atkarpos PR ilgis? P Palanga Koks viso turistinio marruto ilgis kilometrais? R Kretinga Uduotis. Koordinai ploktumoje nubraiykite marruto Ukmerg-Moltai venionliai-Ignalina schem ir raskite nubraiytos lauts ilg centimetrais.

Atstumas tarp dviej tak, priklausani koordinai aiai, lygus t tak koordinai skirtumo moduliui. M XM
x

N
XN

MN = \xN

-xM\

xN tako N koordinat, xM tako M koordinat.

Formulje modulio enklo galima ir nerayti, kai yra inoma, kad skirtumas N ~ xM teigiamas, t. y. kai xN > xM. Atstumas tarp dviej tak, priklausani koordinai ploktumai, lygus kvadratinei akniai i t tak atitinkam koordinai skirtum kvadrat sumos. 0 /
X

N I MN = (xN + (yN yM)2

Xn

xN ir yN tako N koordinats, x M ~ ta ^ko M koordinats.

Formulje koordinates xN ir xM bei yN ir yM galima sukeisti vietomis, nes


CxN - m)2 = {xM - xN)2, (yN - yM ) 2 = ( - n">2

Kam lygus atstumas 1 tak A(-3) ir 5 ( - 1 ) ; C(0; 2) ir D(-5; - 2 ) ? inant atkarpos gal koordinates galima rasti atkarpos vidurio tako koordinates. UDAVINYS. Raskime atkarpos AB vidurio tako M koordinates, kai inomos atkarpos gal koordinats: a) A(I), 5(5); b) A(2; 2), 5(8; 6). Sprendimas. a) Atkarpos AB vidurio tako M koordiA M i f t nat paymkime x. Tada AM = 1, ) 1 ; 5 BM = 5-. Kadangi AM = MB, tai
1 = 5 .

2x = 5 + 1, 5+ 1 = (atkarpos AB gal koordinai aritmetinis vidurkis), jc = 3. Atsakymas. M(3).

b) Per atkarpos AB galus ir jos vidurio tak M nubrkime tieses, lygiagreias koordinai aims. Kadangi takai M, D ir C yra tiesje lygiagreioje aiai, tai MD = jc - 2, MC = S-x. Takai B ir C bei A ir D yra tiesse lygiagreiose y aiai, todl AD = y - 2, BC = 6 - y. Trikampiai AMD ir yra lygs pagal kratin ir du kampus prie jos. Vadinasi, MD = MC. Todl

I
S D M c

0
y

2 = 8 , 8+ 2 (atkarpos AB gal abscisi aritmetinis vidurkis), = = 5. Analogikai AD = , todl y- 2= 6-y, 6+ 2

y = - (atkarpos AB gal ordinai aritmetinis vidurkis), j = 4. Atsakymas. M(5; 4). Atkarpos vidurio tako koordinats lygios atkarpos gal atitinkam koordinai sumos pusei (aritmetiniam vidurkiui). A 4 f0 ^ M B -tfXM XB
x

X+XB
2

_ + ,, _ + 2 ' 2

Kam lygios schemoje nubrt atkarp JO, OG, GP ir PR vidurio tak koordinats?

Nurodykite koordinai tiesje paymto tako koordinat:


a

, A IIIIIIiIIltlIIIII O 1 -1 3* -1 O A I l l l f l l l l x 1 2

b) A 4 I I I I I I I H 1 I tI -1 O -2
d)

C)

t -1

A f I I I I I I II

1*

Koordinai tiesje paymkite takus A(3), 5(7), C(2), >(4,5) ir (10). Apskaiiuokite atstum tarp tak: ) ir B; b) A ir C; c) B ir D; d) C ir D; e) E ir C; f) ir D. Lentelje raskite teising atstumo tarp tak K (a) ir L(Jb) reikm.
Tako koordinats a -5 3 -2 b 4 -5 -9 Atstumo KL reikms A -9 -2 11 B -1 8 -7 C 1 -8 7 D 9 2 -11

Skaii tiesje paymkite visus takus M(x), kuri koordinats: a) > 4 b) jc < 3 c) jc < 3 d) jc ^ 2 *e) |jc| = 2 *f) |jc| < 3 *g) |jc| > 2 *h) |jc| ^ 4 A(2), 5(2), C(jc) ir O(O) koordinai tiess takai. Nurodykite jc reikmes, su kuriomis bt teisingi teiginiai: a) OC > 3; b) AC = 4; c) BC ^ 2; d) OC ^ 4. Atsakym iliustruokite grafikai.
Pavyzdys. M(3), N(x), O(O) koordinai tiess takai. Su kuriomis reikmmis teisinga nelygyb MN > 3 ? Sprendimas. Taikydami atstumo tarp dviej koordinai tiess tak formul, gauname: MN \x 3|. Kai ^ 3, MN 3; kai < 3, MN = 3 . Sprendiame nelygybi sistemas: 3 > 3, lr f 3 JC > 3, O M N >l I I H I I I I HjY c js ^ lx<3 0 1 3 6 X >6 < 0. Atsakymas. Iekomos reikms priklauso intervalams (oo; 0) ir (6; +oo).

6. 7. 8.

Kaip isidst koordinai ploktumoje takai, kuri abscis lygi: a) 4; b) - 2 ; c) 4,5; d) - 3 ; e) O? Kaip isidst koordinai ploktumoje takai, kuri ordinat lygi: a) 5; b) -2,5; c) - 4 ; d) 1; e) O? a) Kuris i tak: E(-1; 3), F(3; - 2 ) , G(2; - 3 ) , (4; 5) yra ariausiai aies? b) Kuris i tak: Af(-3; 2), T V (3; 4), A"(-4; - 3 ) , L(5; 4) nuo * aies nutols tiek pat, kaip ir takas A(3; 4)? Koordinai ploktumoje paymkite tak Af (3; 2) ir tak jam simetrik: a) aies atvilgiu; b) y aies atvilgiu; c) koordinai pradios tako atvilgiu. Uraykite gautojo tako koordinates.

9.

10. Duotos trys kvadrato ABCD virns: a) A(l; 2), 5(4; 2), C(4; 5); b) A(2; 2), 5(2; 6), C(6; 6). Raskite virns D koordinates ir nubraiykite kvadrat. 11. Raskite atstum nuo duotojo tako M iki koordinai pradios tako: a) M(12; 5); b) M ( - 3 ; 4); c) M(15; - 8 ) ; d) M{-6; - 8 ) . 12. Raskite atstum tarp tak: a) M(2; 2) ir JV(5; 6) c) A{1; 0) ir 5 ( - 5 ; 5) b) M(2; 2) ir A (5; - 2 ) d) 5(1; 3) ir L(7; 7)

13. Raskite koordinai tiess atkarpos vidurio tako koordinat, kai inomos atkarpos gal tak koordinats: a) A(2) ir 5(8) b) Af (3) ir N(-9) c) 5 ( - 2 ) ir 5(4) d) C(-5) ir D ( - l ) 14. Koordinai ploktumoje nubraiykite atkarp, kurios galai yra duotieji takai. Raskite atkarpos vidurio tako M koordinates ir paymkite j brinyje: a) A(0; 0), 5(8; 6) b) C ( - 6 ; 5), D(-2; 1) c) M{2; - 1 ) , W(4; 3) d) 5(3; - 5 ) , K(-3; 1) 15*. Nuo atkarpos CD gal skirtingas puses A atidtos lygios atkarpos AC = BD. C D B Atstumas tarp atkarp AC ir BD vidurio tak lygus 8 cm, o atkarpos AB ilgis lygus 12cm. Koks atkarpos CD ilgis? A 6 cm B 4 cm C 5 cm D 2 cm

16*. Nurodykite tak, kuris yra simetrikas takui A(7; 12) tako B(2; 3) atvilgiu: A K(-3; 6) B L(5; - 6 ) C M ( - 3 ; - 6 ) D N(-5; 6)
Pavyzdys. a) Nurodykite tak, simetrik takui A(4; 7) tako 5(1; 5) atvilgiu. Sprendimas. Sakykime, kad takui A(4; 7) simetrikas takas tako 5(1; 5) atvilgiu yra Ai( JC; y). Tuomet takas B yra atkarpos AAi vidurio takas ir yra teisingos lygybs: ^ = 1 ir 1A^- = 5. Isprend lygtis gauname: 2 ir y = 3. Atsakymas. Iekomasis takas (2; 3). b) Ar simetriki takai M(4; 5) ir N(2\ - 1 ) tako K(3; 2) atvilgiu? Sprendimas. Kadangi ^ 3, o 5 ^ 2 " 1 ' = 2, tai takai simetriki.

17. Lygiaonio trikampio perimetras lygus 80 cm, o pagrindas 30 cm. Apskaiiuokite trikampio: a) onin kratin; b) auktin, nubrt pagrind; c) plot; d) auktin, nubrt onin kratin. 18. Pagal brinio duomenis raskite ubrkniuotos figros plot. 19. Raskite kubo striains ilg, jeigu kubo briauna lygi: a) 4 cm; b) 6 cm. 20. Apskaiiuokite: a) 0,25 {2) b ) - 2 4 - : (-).

21. Suprastinkite reikin: a) (5 + m)2 + {m- 2 ){m + 2) - 2 m{m + 5); b) (c + 3) 2 - 2c(c - 2) + (c - 4)(c + 4). 22. Ekskursantai 135 km keli veik 3 h plaukdami kateriu ir 1,5 h vaiuodami autobusu. Koks katerio greitis, jeigu u autobuso greit jis: a) dvigubai maesnis; b) trigubai maesnis? 23*. Kiek sveikj sprendini tenkina nelygyb 18 < < 174? A 18 B 174 C 189 D 190 E 191 24*. To paties mnesio trys sekmadieniai buvo neporins dienos. Kokia savaits diena buvo to mnesio 2-oji diena? A pirmadienis B penktadienis C etadienis D pirmadienis arba etadienis E penktadienis arba sekmadienis

2 Funkcija ir jos grafikas


I 10,2 m aukio vertikaliai auktyn i lanko paleista strl. Strls aukio h (metrais) priklausomyb nuo laiko t (sekundmis) pavaizduota grafikai. J galima urayti formule h(t) = 10,2 + 50? - 5 t 2 . Strls aukt h kiekvienu laiko momentu t galima rasti i grafiko arba apskaiiuoti remiantis formule. Sakoma, kad h yra laiko t funkcija h f (t); t nepriklausomas kintamasis (argumentas), h priklausomas kintamasis (funkcija).
1 hV (m) "/

130 1201 00 908070605040302010 0

I 9 0i(s)

Taisykl, pagal kuri kiekvienai vieno dydio reikmei priskiriama vienintel kito dydio reikm, vadinama funkcija. Strl lk 10,2 s, todl funkcijos apibrimo sritis (galimos t reikms) yra intervalas (0; 10,2), t. y. D(f) = (0; 10,2). Strls auktis vir ems buvo ne didesnis kaip 135,2 m, todl funkcijos reikmi sritis (galimos h reikms) yra intervalas [0; 135,2], t. y. E ( f ) = [0; 135,2]. Per pirmsias 5 sekundes strl kilo, o per likus laik leidosi. Kitaip sakant, kai argumento t reikms didja nuo 0 iki 5, tai grafiko kreiv kyla auktyn ir h reikms atitinkamai didja nuo 0 iki 135,2. Sakoma, kad funkcija didja intervale (0; 5). ? Kokiame intervale funkcija h = fit) maja? Sakoma, kad funkcija y = fix) intervale (a; b): didja, jei didesn to intervalo argumento reikm atitinka didesn funkcijos reikm, t.y. f(x2) > /C*l)> kai X2 > x\, x\,x2 O3! b)\ maja, jei didesn to intervalo argumento reikm atitinka maesn funkcijos reikm, t.y. f(xi) < f(xi), kai X2 > x\, x\, X2 e (a; b); yra pastovi, jei kiekviename to intervalo take funkcijos reikms yra lygios,
t. y. f () = / ( ) , kai XhX2 e (a; b).

Pavyzdyje parodyta funkcija: didja intervale (oo; 2); maja intervale (2; 1); yra pastovi intervale (1; +oo).

emiau pavaizduot funkcij grafikai yra simetriki y aies atvilgiu.

Jeigu kiekvien grafik lenktume taip, kad lenkimo linija sutapt su y aimi, tai grafiko dalys, atitinkanios teigiamas ir neigiamas argumento reikmes, sutapt. Jeigu takas M(a\b) priklauso grafikui, tai ir jam simetrikas ordinai aies atvilgiu takas M\(a; b) taip pat priklauso grafikui. Tokios funkcijos vadinamos lyginmis. Funkcijos, kuri grafikai yra simetriki koordinai pradios tako atvilgiu, vadinamos nelyginmis. Pavyzdiui:

Jeigu takas M(m; n) priklauso funkcijos grafikui, tai ir jam simetrikas koordinai pradios tako atvilgiu takas M\ (m; n) taip pat priklauso grafikui. Funkcija y = /(JC) vadinama: lygine, jei visiems JC, priklausantiems funkcijos apibrimo sriiai, yra teisinga lygyb f(-x) = f(x)\ nelygine, jei visiems JC, priklausantiems funkcijos apibrimo sriiai, yra teisinga lygyb f(-x) = - f (x). Funkcija gali bti nei lygin, nei nelygin. tai toki funkcij grafik pavyzdiai: XV s N \ V S\
\

v
\

4 V
/

S N / 4 /

X i

Kodl anksiau nagrinta strls aukio kitimo funkcija h = f (t) yra nei lygin, nei nelygin?

Panagrinkime funkcijas, kuri apibrimo sritis natralieji skaiiai. Funkcija, apibrta natralij skaii aibje, vadinama seka. PAVYZDYS. Panagrinkime nelygini skaii sek: 1, 3, 5, Sekos nario reikm priklauso nuo jo eils numerio. Kadangi eils numeriai natralieji skaiiai, tai galima sakyti, kad nelyginiai skaiiai yra natraliojo argumento funkcijos reikms. Funkcij pavaizduokime lentele: Eil. Nr. Skaiius 1 1 2 3 3 5 4 7 5 9

Funkcij galima urayti formule f (n) = 2n 1, n e N. Norint pabrti, kad funkcijos reikms priklauso nuo nario eils numerio, jos paprastai ymimos a\, a2, , . . . , an. Todl formul patogu urayti taip: an = 2n 1, n e N. Kam lygus 100-tasis sekos narys? Kelintas sekos narys lygus 111? Nubraiykime funkcijos f (n) 2n 1, n N, grafik. Kaip matome grafik sudaro atskiri takai, kuri nejungiame. 9
75-3 Nario reikm

I- 11 I I I

1 2 3 4 5 Nario numeris

Funkcijos grafikas visuma koordinai ploktumos tak, kuri abscises yra argumento reikms, o ordinats atitinkamos funkcijos reikms. Ne kiekviena kreiv yra funkcijos grafikas. Pavaizduotoji kreiv nra funkcijos grafikas, nes vien argumento reikm (pvz., = a) atitinka ne viena y reikm, t. y. ties, lygiagreti y aiai, kerta kreiv ne viename take.

25. Grafikas vaizduoja dienos ilgumo priklausomyb nuo met laiko vedijoje. Ordinai ayje nurodytas dienos ilgumas (minutmis) pirmj mnesio dien, abscisi ayje mnesio numeris.

Dienos Ugiurnas yuu

700 600 500 0 1

\
y

i 6 7 i c 101 1 1 2 Mnesiai

a) Koks dienos ilgumas buvo kovo; birelio; rugsjo; gruodio pirmj dien? b) Koks vidutinis dienos ilgumas buvo sausio; liepos; spalio mnes? c) Kokiu met laiku dienos ilgesns u 650 minui ir trumpesns u 750 minui? d) Kuriais mnesiais dienos ilgjo; trumpjo? e) Raskite ilgiausios dienos trukm valandomis; trumpiausios valandomis ir minutmis. f) Pairkite kalendori ir nubraiykite analogik dienos ilgumo Lietuvoje grafik. 26. Tuo paiu laiku ir tuo paiu keliu vienas prieais kit ivaiavo Rimas i Kretingos ir Dainius i Kauno. Automobili vaiavimo grafikas parodytas brinyje. Remdamiesi briniu nustatykite: a) atstum nuo Kauno iki Kretingos; b) po kiek laiko nuo ivaiavimo momento Rimas ir Dainius susitiko; c) kiek kilometr buvo nuvaiavs kiekvienas, kai jie susitiko; d) kokiu greiiu vaiavo Dainius ir kokiu Rimas. s( k m)
z 50U O
1 JU
\

1D U 50

V/
/

t (h)

27. Perskaitykite lygyb ir nurodykite priklausomj ir nepriklausomj kintamj: a) j = 3jc 10 b ) y = 2x3 c) 5 = 2t - 30 2 d) V (h) = 2-r h e) () = 2 r f) V (r) = \ r2h

28. Remdamiesi funkcijos grafiku, nurodykite funkcijos didjimo ir majimo intervalus:

29. Remdamiesi grafiku, nurodykite funkcijos apibrimo srit ir reikmi srit:

31. Nubraiyta funkcijos y = f () grafiko dalis. Pabaikite braiyti funkcijos y = f () grafik, jeigu inoma, kad funkcija yra: a) lygin; b) nelygin. A B i

lt
H

2-

12

1 1 3
X

32. Nurodykite, kurios funkcijos lygins, kurios nelygins: a) f(x) 2x d) h(x) = 5h3
Pavyzdys.

b) g(x) = 3 - Ax e)
S(JC) = JC 4 +

c) v(x) = x 2 - 4 f) u(x)
~
_2 M_

x +l

rodykime, kad funkcija f ( x ) x2 +2 yra lygin. rodymas. Funkcijos f ( x ) apibrimo sritis vis realij skaii aib. Su kiekviena reikme: f ( - x ) = (-)2 -j- 2 2 + 2 = f(x). Kadangi f(x) f{x), tai funkcija fix) 2 + 2 yra lygin. Nubraiykime tos funkcijos schemin grafik. Raskime keli tak koordinates.

y"
X y - f (X)
0 2 1 3 2 6

Paymkime takus (x; y), ir jiems simetrikus takus y aies atvilgiu. Per paymtuosius takus brkime kreiv.

34. Uraykite pirmuosius penkis sekos narius, kai n-tojo sekos nario formul yra: a) an = In d) an = 3n 2 *g )a n = ( - 1 ) " + 3
Pavyzdys.

b) an =2n + \ e) an = n 2 *h )a n = ( - 1 ) " 10

c) an = ^ f) an = 3n *i) an = ( - 1 ) " -2 - 1

Uraykite pirmuosius penkis sekos narius, kai an = 4n 2. Sprendimas, ai = 4 - 1 2 = 2; ai =A-I2 = 6; = 4 - 3 2 10; 4 = 4 4 - 2 = 14; a5 = 4 5 - 2 = 18. Atsakymas. 2, 6, 10, 14, 18.

35. Uraykite formule sek skaii: a) kartotini skaiiui 3; b) kartotini skaiiui 5; *c) kuriuos dalijant i 3 gaunama liekana lygi 2. 36. Turistas IOkm vaiavo autobusu, po to ta paia kryptimi h jo psiomis 5 km/h greiiu. Uraykite atstumo y (km), kur nukeliavo turistas nuo ivykimo vietos, priklausomyb nuo laiko (h). 37. ilo seninija nustat tokias komunalini paslaug gyventojams kainas: karto vandens 1 m3 13,6Lt, alto vandens 1 m 3 9,98Lt, duj 1 m 3 - 0 , 7 Lt. Uraykite mokesio priklausomyb nuo JC, kai ; reikia: a) suvartoto karto vandens kiek (m3); b) suvartoto alto vandens kiek (m3); c) suvartot duj kiek (m3). 38. Viena staiakampio kratin yra J C cm, kita 4 cm ilgesn. a) Uraykite staiakampio perimetro P(x) ir ploto S(jc) priklausomyb nuo kratins ilgio J C (cm). b) Raskite P(5); S(5); P(2,5); 5(4,5). c) Su kuria J C reikme perimetro reikm lygi 36 cm; 50 cm? 39. Raskite funkcijos apibrimo srit: a) f () =4x-l d) u(x) = ^^g) f (X) = b) g( JC) = 2JC + 5 e) /(JC) = V ^ h) g(x) = c) f(x) = = ^ f) S(JC) = vGc+4 i) f () =

rodykite, kad funkcija f i x ) didja visoje apibrimo srityje: a) /( jc ) = 4*; b) f(x) = 2x + 3; c ) f ( x ) = x \ d) f(x) = - 2.
Pavyzdys. rodykime, kad funkcija f ( x ) = 3x 2 didja visoje apibrimo srityje. Funkcijos apibrimo sritis vis realij skaii aib, t. y. D ( f ) = R. Imkime bet kuriuos x\ ir Jt 2 Tarkime, kad Xi > Jti. Palyginkime funkcij reikmes tuose takuose f (x\) ir / ( ) - Raskime skirtum / ( ) fix i): 3x2 2 (3x\ 2) = 3x2 2 3*i + 2 = 3( *i) Matome, kad skirtumas / ( ) / ( * i ) > 0, nes x\ > 0. Vadinasi, f(x2) > f ( x i ) Tai reikia, kad funkcija didja.

41. rodykite, kad funkcija gix) maja visoje apibrimo srityje: a) g(x) = -+2; b) g(x) = -2x; c) g(x) = ^; d) g(x) =

4-3x.

42. Trikampio kamp didum santykis yra 1 : 2 : 3 . Trumpiausioji kratin lygi 4 cm. Raskite io trikampio: a) kamp didumus; b) kitas kratines; c) perimetr; d) plot; e) auktin, nubrt ilgiausij kratin; f) kratini santyk. 43. Ritinio auktin lygi 6 cm, o pagrindo spindulys 5 cm. Raskite ritinio: a) onin paviri; b) vis paviri; c) tr 44. a) Bibliotekoje 12% vis knyg odynai. IGek knyg turi biblioteka, jeigu joje yra 990 odyn? b) Bibliotekoje 9% vis knyg vaik literatra. Kiek knyg turi biblioteka, jeigu joje yra 972 vaik literatros knygos? 45. Isprskite lygt:
4 x + l _ 2x-l. 2 _ a) - , o; 8 2y4

g .

46. Skaiius, paraytus romnikaisiais skaitmenimis, paraykite arabikaisiais skaitmenimis: a) DCVIII; b) CXIX; c) DL; d) XL; e) CDXXV. 47. Mama savo vaikams dav saldaini: dukrai pus vis saldaini ir dar 1 saldain, o snui pus likusi ir dar 5 saldainius. Kiek saldaini idalijo mama savo vaikams? 48*. Automobilis pirmj kelio pus vaiavo 60 km/h greiiu, o antrj pus 80 km/h greiiu. Koks buvo vidutinis automobilio greitis visame kelyje? A 66km/h B 68^ km/h C 70km/h D 72km/h E 74km/h

3 Funkcija f ( x ) = kx
Nubraiykime funkcijos f(x) = 2x grafik. Pasirink kelet argumento reikmi, sudarykime funkcijos reikmi lentel. X y = 2x -3 -6 -2 -4 -1 -2 0 0 1 2 2 4 3 6
-3-2

Koordinai ploktumoje atidkime takus (JC; y). Sujung juos matome, kad gautieji takai priklauso tiesei, einaniai per koordinai pradi. Panaiai galtume sitikinti, kad su bet kuriomis k reikmmis funkcijos /(JC) = kx grafikas yra ties, einanti per koordinai pradi. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykime funkcij /(JC) = kx grafikus, imdami kelias teigiamsias k reikmes. Matome, kad visos tiess eina per I ir III ketvirius. Kuo didesn koeficiento k reikm, tuo ties y = kx su teigiamja J C aies kryptimi sudaro didesn kamp. Skaiius k vadinamas tiess krypties koeficientu. Uduotis. Nubraiykite funkcij f(x) = -\x, I(X) = -X ir f (X) =-Ax

grafikus. Per kuriuos ketvirius eina tiess? Kaip tiesi su teigiamja J C aies kryptimi sudaromas kampas priklauso nuo krypties koeficiento? Nurodysime dar vien koeficiento k savyb. Imkime dvi nepriklausomo kintamojo reikmes jq ir xj- Tada f(*2) f ( x l ) = kx2~kx\ = k(x2x\). Vadinasi, funkcijos f(x) = k argumentui padidjus vienetu, funkcijos reikm pakinta skaiiumi k. Kokia funkcijos f(x) = kx apibrimo sritis? K galite pasakyti apie funkcij /(JC) = kx, kai k = O?

49. Nurodykite, kurias funkcijas galima ireikti pavidalu /( jc ) = kx ir kam lygus krypties koeficientas k: a) f () = 2,5x
c) f (X) = ^ + 1

b) f () = f
f () =

e) f(x) = *-2 2 *g) f ( x ) = (V2 + x) - 2 - 2

*f) f(x) = (x-2)(x + *h) /( JC ) = ^ 2 + 0,25 -

(JC

2)-(x-3)2 - 0,5) 2

50. Nubraiykite funkcijos /(JC) grafik:


a) /( JC) = 3JC d) f () = l j c b) /( JC) = 2,5JC e) /( JC ) = -0,4 JC c) /( JC ) = 1,5JC f) f ( x ) = |JC

51. Formule uraykite funkcij, kurios grafikas yra nubraiytoji ties:

52. Nebraiydami funkcijos grafiko nurodykite koordinai ploktumos ketvirius, kuriuose jis bt:
a) /( JC ) = 25IJC b) /( JC ) = -13 JC

c) / 0 0 = 0,14*

d) f(x) = -Ax

53. Kurie takai priklauso funkcijos /(JC) = ^x grafikui: A(6; 2), 5(-3;-1), C ( - 7 ; 2\), 0(0; 0), D(8;-2)?

54. Nubraiykite funkcijos /(JC) = kx grafik, jeigu inoma, kad jam priklauso takas M: a) M(2; 6); b) M(5; 10); c) M(-4; 16); d) M(12; -48). 55. Ties eina per koordinai pradios tak ir per tak M(2; 8). Ar i ties yra funkcijos f(x) grafikas: a)/(jc)=4jc;
b ) / ( J C ) = 2JC; c)/(JC) = - 4 J C ; d)/(JC) = - 2 J C ?

56. Duota funkcija f () = 6x. Apskaiiuokite: ) ); b) / ( - ) ; c)/(); d) f (-).

57. Duotos funkcijos f(x) = ^x, g(x) = Ax, h(x) = -2x ir u(x) = Nurodykite kiekvien funkcij atitinkant grafik. Kurios i j yra didjanios, kurios majanios? a) V 1 "0 X 1 0\
\

b)

c)

d)

0 X

v\ I 1 I Oj

58. rodykite, kad funkcija f (x) didjanti: a ) / ( x ) = 6x; b ) f ( x ) = \xc) f(x) = 12x; d) f(x) = 2,Ax.

59. rodykite, kad funkcija f(x) majanti: a) f () = lx\ b) f () = -2,5*; c) f(x) = - f x ; d) f(x) = -5x. 60. Ar tiesiogiai proporcingi ie kintamieji dydiai: a) teigiamasis skaiius a ir u j du kartus didesnis skaiius; b) apskritimo spindulys ir jo ilgis; c) teigiamasis sveikasis skaiius b ir jam atvirktinis skaiius; d) skritulio plotas ir jo spindulys? Atsakymus motyvuokite. 61. Snui yra a met, tvui b met. Ubaikite pildyti lentel. a b b a a) b) c) d) e) 3 27 4 5 6 8 10 40 50

Kaip kinta santykis | ? Ar proporcingi dydiai a ir bl Ar kada nors tvas bus tris kartus vyresnis u sn? Jeigu bus, kiek tuomet bus snui met? Ar gali santykis | bti lygus vienetui?

62. Kelias kaln kas 15 metr pakyla 1,2 m. Nuo kalno papds iki rm ant kalno yra 375 m. Kokiame auktyje yra rmai? 63. Lygiaonio trikampio pagrindas lygus 2,4 dm, o auktin, nubrta pagrind 1,6 dm. Raskite trikampio: a) plot; b) onin kratin; c) perimetr; d) auktin, nubrt onin kratin; e) onins kratins ir pagrindo santyk. 64. Kgio auktin lygi 6 cm, o sudaromoji 10 cm. Raskite kgio pagrindo: a) spindul; b) plot; c) apskritimo ilg. 65. Staiakampio plotis yra cm, o ilgis 6 cm didesnis. Paraykite reikiniu io staiakampio: a) perimetr; b) plot. 66. Du skaiius, kuri vienas yra 0,6 skaiiaus 30, o kitas skaiiaus 14: a) sudkite; b) atimkite; c) sudauginkite; d) padalykite. 67. Suprastinkite reikin 2a+3((4a+9)-2-6a). reikm lygi 0? 68. Isprskite nelygyb: a) 6x ^ - 1 8 c) 0,5 Qt - 2) + 1,5jc ^ x + 1 b) -Ax < 36 d) 2x + 1 > 1,5*0,5(2) Su kuria a reikme reikinio

69. Popieriaus lapas perpliamas keturias dalis, po to viena dalis dar 4 dalis, po to nauja viena dalis vl 4 dalis ir taip i viso 10 kart. Kiek susidar skiauteli? A 120 B 40 C 36 D 31 Eteisingasatsakymasnepateiktas

T7

4 Funkcija f () = kx + b
Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykime funkcij g(x) = 2x ir f(x) = = 2x + 3 grafikus. Pasirink kelet argumento reikmi sudarykime funkcijos reikmi lentel ir koordinai ploktumoje atidkime takus, kuri koordinats yra (JC; y).
JC

y=

2JC

+ 3

3 Il -4 -2 0 2 4

/
-

-2 -1 0 1 2

-1 1 3 5 7
*

4-1 JJ / n 3 y / I I/ I i -2/ -1 / r V
/

/1-

I II B

n/

/-3-

Sujung takus matome, kad funkcij grafikai yra lygiagreios tiess. Taip yra visada, kai tiesi krypties koeficientai yra vienodi. Funkcijos y = f(x) reikms trimis vienetais didesns u atitinkamas funkcijos y = g(x) reikmes. Todl funkcijos y = /(JC) grafik galima gauti pastmus grafik funkcijos y = g(x) per 3 vienetines atkarpas auktyn. Taigi ties y = 2x + 3 kerta y a take, kurio ordinat lygi 3.

Funkcijos /(JC) = kx + b grafikas yra ties;


ia k tiess krypties koeficientas,

b ordinat tako, kuriame ties kerta y a.

krypties koeficientas ir kuriame take i ties kerta y a? Paraykite lygt tiess, kuri bt lygiagreti tiesei y = J C7 ir eit per koordinai pradios tak.
=

Uduotis. Kam lygus tiess y

JC7

Uduotis. Duota funkcija /(JC) = 2JC + 3. 1) Apskaiiuokite: a) /(1), /(2), /(3), /(10); b) /(2) - /(1), / ( 3 ) - /(2);

c)

/(10)-/(1)f /(10^(2)f /(10)-^(3)^ ^

2) Kam lygus funkcijos reikmi skirtumo ir atitinkam argumento reikmi skirtumo santykis? Kai inomos dvi funkcijos /(JC) = kx + b reikms / ( j q ) ir /(JC2) atitinkanios argumento reikmes jq ir JC2, tai galima apskaiiuoti tos funkcijos koeficient k, remiantis formule:
k

/(*2) -

/(Xl)

X2-X\

rodymas. Kadangi /*2> - fix l) =kx2 + b- (kx i + b) = kx2 + b - kx\ - b = k{x2 - *i), tai f () - fix l) X2 -Xl
k

1 PAVYZDYS. Paraykime lygt tiess, kuri eina per takus (2; 3) ir (1; 2). Sprendimas. Uraykime /(JC) = kx + b. Raskime k: , *
=

/(2) - /(1) 2-1 -

3-2 -

Vadinasi, /(JC) = l- x + b = x + b. Raskime b. Kadangi / ( 1 ) = 2, tai 2 = 1 + b. I ia b = 1. Atsakymas, /(JC) = + 1. Funkcija, kuri galima ireikti formule /(JC) = kx + b (x nepriklausomas kintamasis, k ir b skaiiai), vadinama tiesine funkcija. Kadangi reikinys kx + b turi prasm su visomis J C reikmmis, tai tiesins funkcijos f(x) = kx + b apibrimo sritis vis realij skaii aib. Atsivelgiant konkretaus udavinio slyg, funkcijos apibrimo sritis gali bti siauresn.

Kai tiesins funkcijos apibrimo sritis yra natralij skaii aib, tai funkcijos reikms sudaro sek, vadinam aritmetine progresija. Panagrinkime funkcij f (n) = 3n + 2, kai n e N. Apskaiiuokime funkcijos reikmes an, kai n = 1, 2, 3 , . . . : a{ = / ( 1 ) = 3 - 1 + 2 = 5; a2 = /(2) = 3 - 2 + 2 = 8; a3 = /(3) = 3 - 3 + 2 = 11; 4 = /(4) = 3 4 + 2 = 1 4 ; an = f (n) = 3n + 2. Funkcijos reikms 5, 8,11, 14,... sudaro skaii sek (aritmetin progresij), kurios kiekvienas narys pradedant antruoju yra didesnis u prie j esant 3 vienetais. Skaii seka a\, a2, ,..., kurios kiekvienas narys pradedant antruoju skiriasi nuo prie j esanio nario tuo paiu skaiiumi d, vadinama aritmetine progresija. Skaiius d vadinamas aritmetins progresijos skirtumu. Bet kur aritmetins progresijos nar an galima ireikti pirmuoju nariu a\ ir progresijos skirtumu d. Kadangi tiesins funkcijos /(JC) = kx + b koeficientas k parodo, kiek pakinta funkcijos reikm, kai argumento reikm padidja vienetu, tai jis yra lygus aritmetins progresijos skirtumui d. Raskime koeficiento b reikm. Kai* = 1, tai /(1) = d 1 + b arba a\ = d + b, i kur iplaukia, kad b = a\ d. Gauname: f (n) dn + (ai d) arba an dn + a\ d = a\ + (dn d) = a\ + (n 1 )d an = a\+(nl)d aritmetins progresijos n-tojo nario formul.

UDAVINYS. Paraykite aritmetins progresijos 6, 4, 2, O, 2, 4, 6, 8 , . . . n-ojo nario formul ir apskaiiuokite jos 21-j nar. Sprendimas. Kadangi pirmasis progresijos narys lygus 6, o skirtumas lygus 2, tai an = 6 + 2 (n 1) = 2n 8. Remdamiesi formule gauname a2\ = 2 21 8 = 34. 9 Kam lygus aritmetins progresijos 17-tas narys, jei pirmasis narys lygus O, o skirtumas lygus 3?

70. Nurodykite atvejus, kuriuose nubraiytas tiesins funkcijos grafikas:


a)

b)

c)

d)

/
71. Nurodykite, kurios i duotj funkcij yra tiesins ir kam lygios koeficient k ir b reikms: a) f () = 2,7* - 6 ; b ) / ( * ) = c ) / ( * ) = + 2; d) f ()
=

ff;

*e)

/(JC) =

(JC

+ 2)2 + ( ^ 3 - *)( + ).

72. Remdamiesi grafiku nurodykite tiesins funkcijos f(x) = kx + b koeficient k ir b enklus:


a)

b)

c)

/
1 \ -

1 \

7 17 /
/

41
*

V i v.

73. Uraykite tiesin funkcij, kurios grafikas yra nubraiytoji ties:

74. Tiesins funkcijos reikms: / ( - 1 ) = 3 ir /(3) = - 5 . a) Kodl


f(S

lz{(3) =

/( )

~(171)?

b) Raskite f (S).

75. Uraykite tiesin funkcij, kurios grafikas eina per takus: a) (2; 4), (3; 3); b) (3; 4), ( - 1 ; 2); c) (l; f), (2; f ) . 76. Nubraiykite tiesini funkcij grafikus: a)/(jc) = 2 j c - 4 c) / ( J C ) = Ax ) f (x) = d) f () =
-JC

-\x-2 + 3

77. Kurios i duotj sek yra aritmetins progresijos? a) 1, 5, 9, 13, 17,... c) 1,4,9,16,25,... e) 5 , 3 , 1 , - 1 , - 3 , . . . b) 2, 7, 12, 17, 2 2 , . . . d) 1 , 2 , 4 , 8 , 1 6 , . . . f) , 1, l , 2 , 2 , . . .

78. Raskite pirmuosius penkis aritmetins progresijos narius, kai inomas pirmasis progresijos narys a\ ir progresijos skirtumas d: a) a\ = 4, d 2 d) ai = - , J = I b) a\ = - 3 , d = A e) a j = 2^, d = - c) a\ = 7, d = - 2 f) ai = 2, J = |

79. urnalo Jaunyst", kuris pasirodo kiekvien antradien (52 kartus per metus), leidjas silo du tarifus: 1) neprenumeratoriams urnalo kaina 3 Lt, 2) prenumeratoriams metinis mokestis 30 Lt, ir po 2 Lt u kiekvien numer. a) Kuris tarifas naudingesnis sigyjant 20 numeri? b) Kiek reikt umokti u 26 numerius pagal antrj tarif? c) Kiek daugiausiai numeri galima sigyti u 200 Lt? d) Numeri skaii paymkite JC, metin urnalo kain litais y ir uraykite Y priklausomyb nuo kaip funkcij /(JC) prenumeratoriams ir kaip funkcij g(jc) neprenumeratoriams. e) Nubraiykite funkcij y = /(JC) ir y = g(x) grafikus. 80. Brinyje pavaizduotas karpinys i kvadrato: DORE kvadratas, kurio kratin lygi 16m. A kvadrato striaini susikirtimo takas. a) Trikampio AMI plot y ireikkite funkcija nuo JC. b) rodykite, kad nuspalvintos figros plotas D^ O S(JC) = 256 - 16JC. c) Su kuria J C reikme is plotas lygus 64? d) Apskaiiuokite AM ilg, kai J C = 12. e) rodykite, kad nuspalvintos figros perimetras lygus 96, kai J C = 12. 81. Just, Ieva ir Akvil skuba teatr ir nort vaiuoti taksi, taiau jos kartu teturi 6 Lt. Akvil prisimin, kad vaiuodama taksi u 2 km sumokjo 3 Lt, o Just kad u 3 km sumokjo 3 Lt 90 ct. Iki teatro yra 5 km. inodami, kad mokestis yra nuvaiuoto atstumo tiesin funkcija, apskaiiuokite, ar pavyks mergaitms teatr nuvaiuoti taksi. (Mokestis u kilometr ir sdimo mokestis visais atvejais buvo skaiiuojamas vienodai.)

82. Trikampio kamp didum santykis yra 1 : 1 : 2. Trumpesnij kratini suma lygi 36 cm. Raskite io trikampio: a) kampus; b) ilgiausij kratin ir perimetr; c) plot; d) auktin, nubrt ilgiausij kratin. 83. Apskaiiuokite staiakampio gretasienio: a) onin paviri; b) vis paviri; c) tr. d) Koks bt figros oninio paviriaus plotas, jeigu figr pastatytume ant nuspalvintos sienos? 84. Jonas nori padalyti skritul viena arba dviem tiesiomis linijomis 2; 3; 4 ir 5 dalis (nebtinai lygias). Kiek i i uduoi Jonui pavyks atlikti? AO Bl C2 D3 E4 85. Raskite trij skaii sandaug, jeigu pirmasis skaiius lygus , antrasis
n

sudaro yg pirmojo skaiiaus, o treiasis 20% pirmj dviej skaii sumos. 86. Iskaidykite dauginamaisiais: a) - 5 a b - 5b c) 2 ( - b) - y (b - a) 87. Suprastin reikin
A x
1 8

b) p2 - 2 p 4 + p6 *d) (a - I) 3 - (a - l)(3a + 1) gausime:


9

JC6JC_3 C *

BJC

- 2

D r

1 8

EJC3

88. Svetains bald komplekto didmenin kaina yra 2250 Lt, o parduotuvje jis kainuoja 2970 Lt. a) Koks svetains bald komplekto antkainis? b) Koks svetains bald komplekto procentinis antkainis? c) Kokia bt komplekto kaina, jeigu j bt galima sigyti parduotuvje su 9% nuolaida? *d) Koks bt bald komplekto procentinis antkainis parduodant j su 9% nuolaida? 89. Du turistai ant lauo vir ko. Vienas j koei virti dav 400 g kruop, o kitas 200 g. Tik jie baig virti atjo treias turistas. Visi jie suvalg kos po lygiai, ir treiasis turistas u savo dal sumokjo 60 ct. Kaip pirmieji du turistai turi pasidalyti pinigus?

5 Dviej tiesi tarpusavio padtis ploktumoje. Tiess lygtis


Koordinai ploktumoje nubraiykime tiesini funkcij /Qt) = kx + b grafikus, kai koeficientai k yra lygs, o b reikms skirtingos. Matome, kad kai funkcij /Qt) = kx + b koeficientai k yra vienodi, tai tiess y = /Qt) yra lygiagreios.
k = -.

-6

Koordinai ploktumoje nubraiykime tiesini funkcij f{x) = kx + b grafikus, kai skaiiai b yra lygs, o k reikms skirtingos. Matome, kad kai funkcij f{x) = kx + b koeficientai k yra skirtingi, tai tiess y = /Qt) susikerta.

b ^3
h .

J=3

te?
4

J1

Kokia tiesi fix) = k\x + b\ ir fix) ki=k2 ir b\ =b2l

k2x +

tarpusavio padtis, kai

Tiess y = k\x +b\ ir y = k2x + b2\ yra lygiagreios, jei k\ = k2, o b\ b2; sutampa, jei k\ = k2, o b\ = b2; susikerta, jei k\ k2, o b\ ir b2 bet kokie.
r\

Kokia tiesi y = 3* 1 ir y = 2x + 5 tarpusavio padtis?

Dviej tiesi statmenumo slyga Isiaikinkime, kaip susij dviej statmen tiesi krypties koeficientai, a) Nubraiykime dvi tarpusavyje statmenas tieses, einanias per koordinai pradios tak. Tiesse paymkime takus A ir B, kuri abscises lygios 1. i tak ordinats lygios atitinkam tiesi krypties koeficientams. Sujung takus ir , gauname statj trikamp AOB. Remiantis Pitagoro teorema: AB2 = OA2 + OB2. Remiantis atstumo tarp dviej tak formule gauname: OA2 = 1 + k\, OB2 = 1 + k, AB2 = (^1 - k2)2. stat gautas iraikas lygyb AB2 = OA 2 + OB2 turime: (kl-k2)2 = l+kj + l+k, / k\k2 = -1 B( i; k
/

k\ - 2ki k2 + k = 2 + k\ + k, -2k\ -k2 = 2,

/ 1, \) \ Hv1
*

//

b) Nubraiykime dvi tarpusavyje statmenas tieses y = k\x+b\ ir y = k2x + b2, neinanias per koordinai pradios tak. Per koordinai pradios tak nubrkime tieses, lygiagreias duotosioms. Nubrt tiesi krypties koeficientai atitinkamai lygs duotj tiesi krypties koeficientams, nes tos tiess yra lygiagreios. Todl duotj tiesi krypties koeficient sandauga lygi - 1 , t. y. k i - k 2 = - 1 . Jeigu dvi tiess y = k\x -f b\ ir y = k2x + b2 yra statmenos viena kitai, tai j krypties koeficient sandauga lygi I, t. y. k\ k2 = Teisingas ir atvirkias teiginys: Jeigu dviej tiesi krypties koeficient sandauga k\ k2 = 1, tai tos tiess yra statmenos. Pavyzdiui, tiesi y = ir y = krypties koeficient sandauga lygi 1 - ( - 1 ) = - 1 . Ir inome, kad tiess tikrai yra statmenos, nes jos yra I ir koordinai ketviri pusiaukampins.

Tiess lygtis inome, kad tiesins funkcijos /(JC) = kx + b grafikas yra ties. Taiau lygiagreti y aiai ties nra funkcijos grafikas. Ar egzistuoja lygtis, kuria bt galima nusakyti kiekvien ties, nubrt koordinai ploktumoje? Bet kuri ploktumos ties galima nusakyti lygtimi ax + by -f- c = 0; ia , y tiesei priklausani tak koordinats, a, b, c skaiiai, ir bent vienas i skaii a ir b nelygus nuliui. rodymas. Remkims i geometrijos inomu teiginiu: visi takai, vienodai nutol nuo dviej duotj tak, yra tuos takus jungianios atkarpos vidurio statmenyje. Staiakampje koordinai sistemoje nubrkime ties I. Paymkime du takus Af(jci;yi) ir N(X2', y2), simetrikus tiess I atvilgiu. Tuomet takai M ir N vienodai nutol nuo tiess I, ir MN Li. Paymkime

AM2 =

(X

JC ) 2

+ (y! - y) 2 ,

AN2 =

(JC 2 -

+ (y2 - y) 2

Kadangi I yra atkarpos MN vidurio statmuo, tai AM = AN. Vadinasi, AM2 = AN2, (XI - X)2 + (1 - y) 2 = (JC2 - X)2 + (2 - y) 2 , x\ - 2x\x + 2 + y22Ct2 2yiy
+

y2

Ix2X

+ JC2 + y 2 - 2y2y + y 2 , (1)

+ 2(y2 - yi)y + (y? + x\ - y - ) = 0

Bent vienas i skirtum JC2 JQ ir y2 yi nelygus nuliui, nes takai M ir N skirtingi. Paymkime 2(JC2 *i) = a, 2(y2 yi) = b, y 2 + * 2 y 2 * 2 = c. Tuomet (1) lygt galime urayti taip: ax + by + c = 0, ir bent vienas i skaii a, b nelygus nuliui. i lygtis vadinama bendrja tiess lygtimi.

Panagrinkime atskirus bendrosios tiess lygties atvejus. 1. Kai a O, b O, tai bendrj tiess lygt galima urayti pavidalu y = |jc 5. Pastaroji lygtis kartais vadinama kryptine tiess lygtimi. Laisvasis narys I parodo, kur ties kerta y a, o koeficientas | yra tiess krypties koeficientas. 2. Kai a = O, b O, tai turime lygt OJC + by+c = 0. Su visomis reikmmis by + c = 0, y = 5. i lygtis nusako ties, kuri yra lygiagreti J C aiai ir eina per tak, kurio ordinat 5. Pavyzdiui, kai a = 0, b = 3, c = 6, tai tiess lygtis yra 0 + 3y 6 = 0, y = 2.

3. Kai a 0, b = 0, tai turime lygt aje -f 0 y + c = 0. Su visomis y reikmmis ax + c = 0, = i lygtis nusako ties, kuri yra lygiagreti y aiai ir eina per tak, kurio abscis Pavyzdiui, kai a = 2, b = 0, c = 6, tai tiess lygtis yra 2JC + 0 y -f 6 = 0, JC = -3.

Uduotis. rodykite, kad tiess, kuri lygtys + b\y + ci = 0 ir a2x + b2y + c2 = 0: yra lygiagreios, kai g = ^ g ; susikerta, kai 2 ' , sutampa, kai g} =
b

I= g .

90. Remdamiesi briniu raskite tiesi krypties koeficientus:

91. Nurodykite tiesi tarpusavio padt: a) y = 2* ir y = 2x 1 c) y = 3* + 1 ir y = ^* + 1 92 Uraykite tiesi lygtis:


b)

b) y = 0,5* + 3 ir y = 3* + 0,5 d) y = |JC - 3 ir y = 1 + \x C) A I j I 1 23 4 A B


-

3 2 1 0. 1 -2

93. Nurodykite koeficient k b reikmes, su kuriomis tiesini funkcij f (x) =kx + b grafikai bt lygiagreios tiess: a) f(x) = 8* + b ir / ( * ) = kx 1; b) / ( * ) = kx + 5 ir / ( * ) = 12* + b\ c) /(x) = kx 7 ir / ( * ) = 5 b; d) / ( * ) = 2JC + b ir / ( J C ) = kx + 11. 94. Nurodykite koeficient k ir b reikmes, su kuriomis tiesini funkcij y = /(JC) ir y = g(jc) grafikai susikirst: a) f(x) = 6JC + 11 ir g(x) = kx + 11; b) / ( J C ) = kx + 7 ir g(x) = b; c) / ( J C ) = 2,3* + b ir g(x) = kx- 8; d) / ( J C ) = fc* + 1,5 ir g(x) = 2 * + b.

95. Uraykite lygt tiess, kuri but lygiagreti nubrtajai tiesei ir eit per tak M: a) M(2; 1); b) M ( - 3 ; - 2 ) ; c) M(0,5; -4,5).

l/ II II A /-

1i *

96. Raskite tiesi a ir b krypties koeficientus; uraykite j lygtis: b) 2if 0/ 1


'

c)
X

\ X

>

I r T / > -i I 0

\b

aj

97. Nurodykite krypties koeficient tiess, statmenos duotajai:


a) y = 3JC - 5; b) y = x + 7; c) y = -0,6 JC + 1; d) y = -4x - 2.

98. a) Formule uraykite duotj figr kvadrato, staiakampio ir lygiakraio trikampio perimetro priklausomyb nuo JC:

b) Nubraiykite funkcij grafikus. c) Didjimo tvarka suraykite figr perimetr reikmes Pkv., Pst., Pa., kai
= 6.

d) Majimo tvarka suraykite figr perimetr reikmes, kai J C = 2,5. *e) Ar gali bti lygs duotj figr perimetrai? Jeigu taip, nurodykite J C reikm. 99. Kvadrato kratins ilgis J C + 3, J C > 0, o dviej gretim staiakampio kratini ilgiai J C + 1 ir J C + 7. a) Uraykite kvadrato perimetro priklausomyb nuo J C kaip funkcij / (JC) ir staiakampio perimetro priklausomyb nuo J C kaip funkcij g(jc). b) Ar gali bti lygs abiej keturkampi perimetrai? c) Nubraiykite funkcij /(JC) ir g(jc) grafikus.

100. Benzino kolonlje A vesta savitarna, ir klientas u 1 i benzino moka 1,8 Lt. Kolonlje B aptarnauja degalins darbuotojas. U tos paios marks benzino 1 i reikia mokti 1,65 Lt, bet u pripylim prie kainos pridedami 3 Lt. a) Kiek sumokt ponas Alfas pirkdamas 15 i benzino kolonlje Al kolonlje Bl b) Kiek sumokt ponas Betas pirkdamas 25 i benzino kolonlje ? kolonlje Bl c) Ponas Gamas perka i benzino. Sudarykite mokesio u benzin funkcij f(x) kolonlje A ir funkcij g () kolonlje B. d) Laikydami, kad 1 cm J C ayje atitinka 21 benzino, o y ayje 1 cm 3 Lt, nubraiykite funkcij /(JC) ir g(jc) grafikus. e) Kolonli savininkas per ventes nusprend kolonlje A 2,5% sumainti benzino kain, o kolonlje B 40% sumainti aptarnavimo kain, bet nekeisti benzino kainos. Apskaiiuokite naujj benzino kain kolonlje A ir aptarnavimo kain kolonlje B. f) Sudarykite mokesio u benzin funkcij f\ (JC) kolonlje A ir funkcij gi (JC) kolonlje B per ventes. 101. Kino teatre Aura" bilietai kiekvien seans parduodami po 9 Lt. Kino teatro administracija silo kino klubo nario paymjim, kuris metams kainuoja 50 Lt. J sigijus bilieto kaina vien seans bt tik 4 Lt. Seans skaii paymkite JC, met mokest y ir uraykite y priklausomyb nuo J C kaip funkcij /(JC) klubo nariams ir kaip funkcij g(jc) paprastiems irovams. a) Kiek sumokt irovas u 12 seans per metus, jeigu turt nario paymjim, ir kiek, jeigu jo neturt? b) Kiek umokt irovas u 5 seansus per metus, jeigu turt nario paymjim, ir kiek, jeigu jo neturt? c) Laikydami, kad J C ayje 1 cm atitinka 2 seansus, o y ayje 1 cm 10Lt, nubraiykite funkcij /(JC) ir g(x) grafikus. d) Nurodykite grafik susikirtimo tako abscis, paymkite j a. e) Raskite reikmes f (a) ir g (a). *f) Kuris variantas irovui naudingesnis? g) Klubo prezidentas turi garbs irovo paymjim, kuris metams kainuoja 110 Lt, ir lanko filmus nemokamai. Ar naudingas toks paymjimas einant kin kart per mnes? Nubraiykite funkcijos h(x) = 110 grafik. 102. Dvi kelioni agentros silo moksleiviams keliones autobusu. Agentra Kelion" i 20 moksleivi grups prao 560 Lt pradins mokos ir po 2,8 Lt u kiekvien nuvaiuot kilometr.

Agentra Vilion" prao 350 Lt pradins mokos ir po 4,2 Lt u kiekvien nuvaiuot kilometr. a) Kelions kain paymkite y (Lt), nuvaiuot kilometr skaii ir uraykite kainos y priklausomyb nuo kaip funkcij f(x) agentroje Kelion" ir kaip funkcij g(x) agentroje Vilion". b) Laikydami, kad 1 cm : ayje atitinka 25 km, o 1 cm y ayje 100 Lt, nubraiykite funkcij f(x) ir g(x) grafikus. c) Kiek kilometr vaiuojant naudingiau bt pasinaudoti agentros Kelion" paslaugomis? 103. Trikampio kratins yra 9 cm, 12 cm ir 15 cm. Raskite io trikampio: a) didiausi kamp; b) plot; c) auktin, nubrt ilgiausi kratin; *d) atkarpas, kurias kratin dalija minta auktin.
a_

104. Pagal brinio duomenis raskite kampus a ir , jeigu a \\ b.

105. Ritinio pagrindo skersmuo ir ritinio auktin yra po 10 cm. Apskaiiuokite ritinio ( 3,14): a) pagrindo plot; b) oninio paviriaus plot; c) viso paviriaus plot; d) tr. 106*. Kuri reikini skaitin reikm galima rasti? ^

*-9

^ ?

-[25

107. Plackartiniame vagone miegamj viet 3 kartus daugiau negu minktajame vagone, o abiejuose vagonuose i viso yra 72 miegamosios vietos. Kiek miegamj viet yra kiekviename vagone? 108. rodykite tapatyb: a) (a - b)2 = (b- a) 2 ; 109. *b) (a - b)3 = -(b - a)3.

ei mokini mass (lkg tikslumu) yra: 62kg; 60kg; 54 kg; 56kg; 43 kg ir 52 kg. Raskite i duomen: a) vidurk; b) median.

110. Prie apskrito stalo sdi Antanaitis, Jonaitis, Petraitis ir Saulaitis. J vardai: Tomas, Simas, Valdas, Rimas. inoma, kad: Antanaitis ne Simas ir ne Valdas; Rimas sdi tarp Jonaiio ir Tomo; Petraitis ne Rimas ir ne Simas; Saulaitis sdi tarp Petraiio ir Valdo. Kokie yra Antanaiio, Jonaiio, Petraiio ir Saulaiio vardai?

6 Funkcija f () = Nubraiykime funkcijos fix) = | grafik. Aiku, kad funkcijos apibrimo sritis yra visos reikms, iskyrus O (>(/): 0). Pasirink kelet : reikmi, sudarykime funkcijos y = f(x) reikmi lentel ir koordinai ploktumoje atidkime takus, kuri koordinats (x; y). X -8 -5 -4 -2 -4 -1 -8 1 8 2 4 4 2 5 1,6 8 1

- 1 -1,6 - 2 v o 4 \ Z 1 + -2 1 I 4 N \ \

Sr

Gautoji kreiv vadinama hiperbole. Ji sudaryta i dviej ak, simetrik koordinai pradios tako atvilgiu. Uduotis. Nubraiykite funkcijos y = ^ grafik. Kuriuose ketviriuose yra funkcijos grafikas? Funkcijos y = j , k 0, apibrimo sritis ir reikmi sritis visi realieji skaiiai, iskyrus nul. Be to, f(x) = ^ = f = f(x). Taigi funkcija nelygin ir jos grafikas simetrikas koordinai pradios tako atvilgiu. Kai k > 0, hiperbol yra I ir III ketviriuose, kai k < 0 II ir IV ketviriuose.

111. Remdamiesi grafiku raskite funkcijos f(x) = ^ koeficiento k reikm:

112. Sudarykite funkcijos y = f ( x ) reikmi lentel ir nubraiykite jos grafik: a) f () = f ; b) f () = c) f(x) = f ; d) / ( * ) =

113. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij y = f(x) ir y = g(x) grafikus ir palyginkite j padt: a) f () = , g(x) = | c) f () = - , g(x) = - b) f () = , g(x) = f d) f () = - f , g(x) = - f

114. Nubraiykite schemin funkcijos grafik: a) y = \ b) y = -; c) y = ; d) y = - f . 115. Laiko (h) ir greiio (km/h) priklausomyb vaiuojant i Kretingos Druskininkus pavaizduota grafiku.
h) 5

4 J jl

) L
1

2 0 40 60

1()0

U W

I i 50

2: >0

2<50

3( ) 0 ( k n i / h )

Remdamiesi grafiku, atsakykite klausimus: a) Kiek reikia laiko nuvykti i Kretingos Druskininkus, vaiuojant: 60 km/h; 80 km/h; 100 km/h greiiu? b) Kokiu greiiu reikt vaiuoti, norint nuvykti per: 3h; 4h; 2,5h? c) Koks atstumas tarp Kretingos ir Druskinink? 116. 600 km atstum traukinys v km/h greiiu nuvaiuoja per i h. Paraykite: a) greiio v priklausomybs nuo laiko t formul; b) laiko t priklausomybs nuo greiio v formul; c) priklausomyb pavaizduokite grafikai. 117. Nubraiykite funkcijos /(JC) = | grafik. a) Nurodykite funkcijos apibrimo srit. b) Raskite funkcijos reikmes, atitinkanias argumento reikmes: - 4 ; - 2 ; 2; 4. c) Raskite argumento reikmes, atitinkanias funkcijos reikmes: - 3 ; - 2 ; 2; 3. d) Su kuriomis reikmmis funkcija gyja neigiamsias reikmes? e) Nurodykite funkcijos didjimo; majimo intervalus. 118. Nurodykite k reikm, jeigu inoma, kad funkcijos /(JC) = ~ grafikas eina per tak: a) AC-16; -0,5); b) 5 ( - 0 , 5 ; 4); c) C ( | ; 8); d) D(5; 2,4).
r

119. Nubraiykite funkcijos /(JC) = j grafik ir remdamiesi juo nurodykite kelet * reikmi, su kuriomis y reikms bt: a) didesns u 0; b) didesns u 2; c) didesns u 6. 120. Nubraiykite funkcijos /(JC) = ~ grafik ir remdamiesi juo nurodykite kelet J C reikmi, su kuriomis y reikms bt: a) maesns u 3; b) maesns u 2; c) maesns u 6. 121. Ax priklauso funkcijos /(JC) = a) A(6; 21); b) B(-3; -42); 122. Ar priklauso funkcijos /(JC) = a) A(-7; 20^); b) B(6; 24);
1

grafikui takai: c) C(0; -126); d) D ( - 9 ; 14)? grafikui takai: c) C(0; 144); d) D(12; -12)?

123. ems spindulys prie pusiaujo apytiksliai lygus 4000 myli. Reaktyvinis lktuvas apskrido aplink em vidutiniu 500 myli per valand greiiu (ems atvilgiu). Jeigu neatsivelgsime skridimo aukt, tai skridimo laiko tiksliausias vertinimas valandomis yra: A8 B 25 C 50 D 75 E 100

124. a) Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij f ( x ) = - ir g(x) = 3* grafikus. Nurodykite apytiksles grafik susikirtimo tak koordinates. b) Remdamiesi grafiku raskite tas reikmes, su kuriomis funkcijos 19 f (x) = -j1 reikms teigiamos; neigiamos. Raskite funkcijos didjimo; majimo intervalus. 125. Rombo striains yra 30 cm ir 40 cm. Raskite io rombo: a) plot; b) kratin ir perimetr; c) auktin; *d) striaini susikirtimo tako atstum iki kratins. 126. Pagal brinio duomenis raskite kamp a.

127. Raskite kubo tur, jeigu kubo sienos striain lygi: a) 3V2 cm; *b) a cm. 128. Apskaiiuokite laipsni 4 - 2 ir 2 - 2 : a) sum; b) skirtum; c) sandaug; d) dalmen; *e) sandaugos kvadratin akn; *f) dalmens kubo pus. 129. Suprastinkite reikin (8 - 3)2 - (a - 6)(6 + a) + 44a. Kam lygi jo reikm, kai a = 5? A 320 B 280 C 150 D 125 EO 130. I Smiltyns ir Preilos, tarp kuri yra 32 km, tuo paiu metu vienas prieais kit iplauk kateris ir motorin valtis. Jie susitiko po 24 minui. Kokiu greiiu plauk kiekvienas laivas, jeigu motorins valties greitis 40 km/h maesnis u katerio greit? Sprsdami sudarykite lygt neinomuoju paymj: a) motorins valties greit; b) katerio greit. 131. Keturiose kortelse po vien rayti skaitmenys 1, 2, 3 ir 4, o i korteli jas vairiai dliojant sudarinjami trienkliai skaiiai. Kiek galima sudlioti skirting skaii, kurie dalijasi i 3? A8 B 10 C 12 D 14 E 16 132. Dd Petras nugr g pilno puodelio juodos kavos, po to prisipyl iki viraus grietinls ir gerai imai. Po to vl nugr tredal puodelio ir vl prisipyl iki viraus grietinls ir imai. Vl nugr pus puodelio, prisipyl grietinls ir imai. Pagaliau dd Petras igr vis puodel. Ko daugiau juodos kavos ar grietinls igr dd Petras?

Pasitikrinkite
1. Koordinai tiesje paymkite takus: A(2), B(3), C(5,5) ir D(1,5). Raskite atstum tarp tak: a) A ir B-, b) A ir C; c) B ir C; d) C ir D. Raskite koordinai tiess atkarpos vidurio tako M koordinat, kai inomos atkarpos gal tak koordinats: a) A (2), (8); b) P (-2), (6); c) K (1,5), L(5,5). a) Nubraiykite trikamp ABC, B(4; 5), C(0; 4). Raskite tako koordinates. b) Nubraiykite trikamp CDE, Z)(0; 4), (5; 3). Raskite tako koordinates. kurio virns yra takuose: A(3; 0), kratins AB susikirtimo su Oy aimi kurio virns yra takuose C(0; 2), kratins CE susikirtimo su Ox aimi

2.

3.

4. 5. 6.

Dvi kvadrato ABCD virns yra takuose: A(3; 7) ir B(3; 1). Raskite kit dviej virni koordinates. Raskite atstum nuo koordinai pradios tako iki tako: a) A(3; 4); b) 5 ( - 5 ; 12); c) C ( 4 ; - 3 ) ; d) D ( - 2 ; - 6 ) . Raskite atstum tarp tak: a) A(2; 7) ir B(-2; 7) c) A(3; 0) ir B(0; 4) b) A(-5; 1) ir jB(-5; - 7 ) d) A(0; 3) ir B(-4; 0)

7*. Trikampio virns yra takuose A(3; 1), B( 1; 1), C( 1; 3). rodykite, kad trikampis ABC yra status. 8. Kuris grafikas nra funkcijos grafikas?
a)

y
/ 0

b)

y
0

C)

y
0

d)

9.

Nustatykite funkcijos y = / ( J C ) : a) apibrimo srit; b) reikmi srit; c) didjimo ir majimo intervalus; d) didiausi ir maiausi funkcijos reikm. e) Su kuriomis J C reikmmis funkcija gyja teigiamsias reikmes; neigiamsias reikmes?

10. Uraykite tiesin funkcij, kurios grafikas yra nubraiytoji ties:

11. Remdamiesi grafiku upildykite lentel:


X
fW

0
7

5 -2 4 0 -1 -2

V 1

/
/
/

a) Nurodykite koordinates tak, kuriuose grafikas kerta koordinai ais. b) Su kuriomis reikmmis / ( x ) = 0? c) Su kuriomis reikmmis f ( x ) > 0? d) Su kuriomis reikmmis / ( x ) < 0?

12. Duota tiesin funkcija /( jc ) = 5jc 1. Raskite /(0,2) ir jc reikm, su kuria funkcijos reikm lygi 89. Ar priklauso funkcijos grafikui takas (11; 54)? 13. Kuri funkcij atitinka grafikas? A B C D E /(JC) = -2JC - 3 /(jc ) = - 2 x + 3 /(jc ) = 2 J C+ 3
f { x ) = 2x

/(jc ) = 2jc - 3

14. Uraykite lygt tiess, einanios per takus M ir N: a) M(l; 1), TV(3; 5) c) M(-2; 3), N{8; - 2 ) b) M(2; 6), N(-2; - 6 ) d) M ( - l ; 4), N(5; - 8 )

15. Kurie i tak A(3; 8), B{0; 3), C(0; - 3 ) , >(1; 0) priklauso tiesins funkcijos /( jc ) = 3 | x grafikui? 16. Nubraiykite funkcij grafikus: a ) / ( j c ) = -3jc d) / ( ) = x b)/(x)=jc-4 e) / ( x ) = 2x - 1 c)/(x)=3 f) / ( ) = - 2

17. Nurodykite teisingus atsakymus:


Funkcija f () = -Ix
a) /(f)lygu

Silomi atsakymai - 5 A 0 = \x = -5 = B -6
3 - 2

C -4

b) Funkcijos grafikas yra ties, kurios lygtis c) Argumento reikm, lygi 2, atitinka funkcijos reikm, lygi d) Funkcijos reikm, lygi 5, atitinka argumento reikm, lygi e) Santykis ^ " { f f i I y g u s 2 11

-5

-8

-2

-7

5 2

5 2

15 11

3 2

7 22

y f) Funkcijos grafikas yra 1


/ t )

y
0 /1 /

/ *

l\

*
- t

-5-

18. Nurodykite koeficient k ir b reikmes, kad tiess but lygiagreios: a) y = 2x + b ir y = kx + 3 c) y = kx + 2,5 ir y = 2, Ix b b) y = 5x + 1,9 ir y = kx + b o d) y = 1 ir y = kx + b

19. Uraykite tiesin funkcij, kurios grafikas bt ties, kertanti ties: a) y = 5x 4; b) y = - 0 , 2 * + 1,5; ) = ^ + 3; d) y = x.

20. a) Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij / ( x ) = | ir g(x) = 5x grafikus. Raskite apytiksles grafik susikirtimo tak koordinates. b) Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij / ( x ) = j ir g(x) = |x grafikus. Raskite apytiksles grafik susikirtimo tak koordinates. 21. Raskite pirmuosius penkis aritmetins progresijos narius, kai inomas pirmasis progresijos narys a\ ir skirtumas d: a) a\ = 3, d = 2; b) a\ = 1,5, d = 2,5; c) a\ = 4, d = 1,5.

22. I Kauno Klaipd Just keliavo autobusu, sustojaniu Krykalnyje, o Tomas savo automobiliu vaiavo u autobus greiiau, bet irgi buvo sustojs pakels poilsinje. Uh

Remdamiesi kelions grafiku, atsakykite klausimus: a) Kiek kilometr nutolo nuo Kauno Tomas ir kiek Just per pirmsias dvi kelions valandas? b) Kiek kilometr nuvaiavo kiekviena maina iki sustodama? c) Kiek laiko vaiavo autobusas ir automobilis iki sustodami? d) Raskite autobuso ir automobilio greit iki jiems sustojant. e) Kiek laiko stovjo autobusas? automobilis? f) Kokiu greiiu po sustojimo vaiavo autobusas? automobilis? 23. Pradin vandens temperatra virdulyje yra 6C. Kaitinant temperatra kiekvien minut pakyla 2C. Uraykite temperatros T ( 0 C) priklausomyb nuo kaitinimo laiko t (min.). a) Ar funkcija T (t) tiesin? b) Apskaiiuokite (20); T (31). c) Po kurio laiko uvirs vanduo? 24. Lygiaonio trikampio onins kratins ilgis lygus 30 cm, o io trikampio perimetras 108 cm. Raskite lygiaonio trikampio: a) pagrind; b) kratini santyk; c) auktin, nubrt pagrind; d) plot; *e) auktin, nubrt onin kratin. 25. Pagal brinio duomenis raskite ubrkniuotos figros perimetr ir plot.

26. Kubo briauna lygi 4 cm. Raskite kubo: a) vis paviri; b) tr; c) onins sienos striain; d) striain. 27. Apskaiiuokite: a) - 8 : (16 - 2(3 + 4)) + 4; b) 63 - 7(-18 + 3(15 : 5)). 28. Suprastinkite reikin ir apskaiiuokite jo reikm: a) (a - 2b)2 - 4 b(b - a), kai a = - f ;
b) JC(4y JC) + (y x)2, kai : = j , y = 1.

29. Isprskite nelygybes: a) 12 - 3(2* - 5) < 3 c) (JC - I)2 2 ^ 4 b) 3,5 + f ^ 2x d) 4 +2 < 3x + (x - 2)2

30. a) Batai, kurie kainuoja 118 Lt, i savait parduodami su 5% nuolaida. U kiek lit galima nusipirkti tokius batus? b) Jonas sigijo batus su 5% nuolaida u 134,52 Lt. Kokia buvo bat kaina be nuolaidos?

2
2. Funkcija f(x) = 2 Pasitikrinkite

KVADRATIN FUNKCIJA
50 54 61 67 75 81 87 92

1. Kvadratins funkcijos apibrimas

3. Funkcija f(x) = 2 + c 4. Funkcijos f(x) = a(x + m)2 ir g(x) = a{x + m)2 + 5. Funkcija f(x) = ax2 + bx 6. Funkcija / ( x ) - ax2 + bx + c 7. Grafinis udavini sprendimas

1 Kvadratins funkcijos apibrimas


Sprendiant praktinius udavinius, dviej dydi priklausomybei ireikti nepakanka anksiau inagrint funkcij: k f(x) = kx, f(x) = kx + b, f(x) = -. Toliau nagrinsime funkcijas, kurios gali bti uraomos formule
2 f(x) = O J C + bx + c.

1 PAVYZDYS. Remiantis i fizikos inoma laisvojo kritimo kelio formule s=

gi2,

ia g laisvojo kritimo pagreitis.

galima apytiksliai nustatyti, pavyzdiui, tuio ulinio gyl, imatavus laik (sekundmis), per kur akmuo nukrenta iki dugno. Akmens kritimo laik sekundmis paymkime x, ulinio gyl metrais y, o laisvojo kritimo pagreit g imkime lyg 10 p . Tada formul ulinio gyliui apskaiiuoti bus tokia: y = 5x2 (jc > 0).

Gylis y yra laiko jc funkcija: y = 5jc2, > 0. Koks ulinio gylis, jei akmuo krito 3 sekundes? 2 PAVYZDYS. Aptvertame staiakampiame 150 m ilgio ir 110 m ploio sklype usta veja, kurios kratai vienodai nutol nuo tvoros atstumu jc. Paraykime vejos ploto y priklausomyb nuo jc formule. Vejos plotis yra (110 2jc) m, ilgis (150 2jc) m. Vejos plotas:
0 2

y =

= (110-2 jc )(150-2 jc) = 16 500 - 300jc - 220jc + 4x2 = = 16 500 520jc + 4JC2, ^ = 4JC2 -520JC + 16500 (0 < < 55).

Plotas y yra atstumo funkcija: y = 4jc2 520jc + 16500, 0 < < 55. Koks vejos plotas, jei jos kratai nuo tvoros nutol 20 metr?

Inagrintuose pavyzdiuose turjome atskirus kvadratini funkcij atvejus. Funkcija, kuri galima urayti formule f(x) = ax2 + bx + c (ia nepriklausomas kintamasis, o a, b, c skaiiai, a 0), vadinama kvadratine funkcija.

Kam lygios pavyzdiuose gaut funkcij koeficient a, b ir c reikms? Reikinys ax2 + bx + c turi prasm su visomis kintamojo J C reikmmis, todl kvadratins funkcijos apibrimo sritis yra vis realij skaii aib. Atsivelgiant konkretaus udavinio slyg, apibrimo sritis gali bti siauresn. Pavyzdiui, pirmame pavyzdyje akmens kritimo laikas yra teigiamas skaiius, todl J C > 0.

Kodl antrame pavyzdyje J C turi bti maesnis u 55?

Pratimai ir udaviniai
133. Pasakykite, ar funkcija yra kvadratin: a) /( JC ) = 2JC2 +
5JC

- 3

b) f(x)
d)/(JC) =

=2x+22

C) f () = - 4 + JC2

e) f () =

f) f () =

^rl

134. Pasakykite, kokios yra kvadratini funkcij f(x) = ax2 + bx + c koeficient a, b ir c reikmes:
a ) / ( J C ) = 5 JC 2 + 2x 1 b ) / ( J C ) = 8 JC 2 2JC

C) /(JC ) = 1 - 4JC2

d) /( JC) =

135. Uraykite kvadratin funkcij f(x) = ax2 + bx + c, kurios koeficientai bt: a) a = 4, b = - 2 , c = 7 b) a = 2, c = - 6 , b = 4 c) a = b = 5, c = 0 d) c = 0, a = 1,6 = 0 136. Duota funkcija f(x) = JC2. Apskaiiuokite: a) /(3) b) /(1) c) / ( - 6 ) e) f{\) 0 f (a) g) f (2a)

d) /(4) h) f (2 - a)

137. Duota funkcija f () = 2 + 2x + 3. Apskaiiuokite: a) /(1) b) / ( - 1 ) c) / ( - 3 ) d) / ( - 1 - a) e) / ( a - 1) f ) f (b-2) g) f ( x - 3) h) / ( - b ) sitikinkite, kad 138-142 udaviniuose dviej dydi priklausomyb yra kvadratin funkcija, uraykite j, nurodykite nepriklausom kintamj ir koeficient a, b ir c reikmes. 138. Uraykite nubraiyt figr plot formules, plot paymj y.
a) 1 1 b)
K

c)

,
2x

139. Praktin taisykl, pagal kuri galima apskaiiuoti lengvosios mainos stabdymo keli (metrais), vaiuojant greiiu v (kilometrais per valand), yra tokia: greiio kvadratas padalijamas i 200 ir prie rezultato pridedamas penktadalis greiio. Uraykite stabdymo kelio s priklausomyb nuo greiio v. 140. Nuo vienetinio kvadrato nukerpamos dvi ploio juostels. Koks likusio kvadrato plotas? j

1-

141. Trikampio auktin 3 cm ilgesn u kratin, kuri ji yra nubrta. Paymkite i trikampio kratin ir uraykite tokio trikampio ploto formul. 142. Viena staiakampio kratin sudaro tredal viso staiakampio perimetro. Paraykite formul, ireikiani staiakampio plot S jo perimetru P. 143. Akmuo, krisdamas emyn, per t sekundi nukrenta 5 metr. Kritimo keli apskaiiuojame pagal formul 5 = -, g 10 m/s2. Po kiek laiko akmuo nukris ant ems, jeigu dabar jis yra 560 m auktyje? 144. Kno kinetin energij E galima apskaiiuoti pagal formul: mr ;
2

.
cia m

_ _ kuno mas, v kuno greitis.

a) Sviediamas kamuoliukas, kurio mas 200 g. Uraykite formule, kaip kamuoliuko kinetin energija priklauso nuo metimo greiio. Kokia tai funkcija? Nurodykite koeficiento reikm.

b) Stepas bga sprinto varybose. Formule uraykite Stepo kinetins energijos priklausomyb nuo greiio, jei Stepas sveria 54 kg. Kokia tai funkcija? Nurodykite koeficiento reikm. c) Uodas sveria 0,1 g. Formule uraykite skrendanio uodo kinetins energijos priklausomyb nuo skridimo greiio. Raskite uodo kinetin energij, kai uodas skrenda 1 m/s greiiu. 145. Lygiakraio trikampio kratin yra Uraykite trikampio ploto priklausomybs nuo kratins ilgio formul. Kokia tai funkcija? 146. Ritinio pagrindo spindulys yra , o auktin 5. Uraykite ritinio trio priklausomybs nuo spindulio formul. 147. Lygiaonio trikampio pagrindas lygus 0,6 m, o onin kratin 0,5 m. Raskite: a) auktin, nubrt pagrind; b) trikampio plot; c) auktin, nubrt onin kratin; d) trikampio auktini santyk; e) kiek procent pagrindo sudaro trikampio onin kratin; f) kiek procent onins kratins sudaro trikampio pagrindas. 148. Kokio didumo kamp (imame kamp, maesn u 180) sudaro laikrodio valandin ir minutin rodykls, kai laikrodis rodo lygiai: a) Ival.; b)3val.; c) 16 vai.; d) 11 vai. 30min.? 149. Apskaiiuokite: a) 1 2 ^ + ( 4 A _ 2 2 ) ; b) ( 3 | f

150. Agn perskait 3 kartus maiau puslapi, negu jai liko skaityti. Kiek puslapi Agnei liko skaityti, jei knygoje yra 172 puslapiai? 151. Kiek sveikj sprendini turi nelygyb |y| ^ 72? A 145 B 144 C 142 D 72 E 71 152. Kuris skaiius didesnis: a) 10 ar 2^30; b) 5 ^ 2 ar 7? 153. Valstiet atne turg kiauini. Pirmam pirkjui ji pardav pus vis kiauini ir dar vien kiauin. Antras pirkjas i jos nupirko pus likusi kiauini ir dar vien kiauin. Treias taip pat pam pus to, kas buvo lik, ir dar vien kiauin. Tada valstietei dar liko 10 kiauini. a) Kiek kiauini valstiet atne turg? b) Kiek kiauini pirko kiekvienas pirkjas?

2 Funkcija f () = 2
Funkcija f () = 2 yra atskiras kvadratins funkcijos f(x ) = ax2 + bx + c atvejis, kai b = c = 0. Tok pavidal turi funkcijos: f(x) = x2, g(x) = Ix1, h (;) = jx2 ir pan. Nubraiykime funkcijos f(x) =X2 grafik. Sudarykime funkcijos reikmi lentel. X -3 9 -2 4 -1 1 0 0 1 1 2 4 3 9

Koordinai ploktumoje paymkime takus, kuri koordinats nurodytos lentelje, ir per juos glodiai brkime kreiv. Kuo daugiau tak paymtume, tuo tikslesn bt kreiv. Gautoji kreiv vadinama parabole. Parabol turi dvi akas. Nubrt5s parabols akos simetrikos ordinai aies atvilgiu, nes su prieingomis ; reikmmis funkcijos reikms lygios, pavyzdiui, / ( - 1 ) = /(1) = 1, / ( - 2 ) = = / ( 2 ) = 4, / ( - 3 ) = /(3) = 9. Kai x = 0, funkcija gyja maiausi reikm, lygi 0. Didiausios reikms funkcija neturi. Parabols ir jos simetrijos aies susikirtimo takas vadinamas parabols virne. iuo atveju parabols virn takas (0; 0). Tai emiausias grafiko takas. Nurodykite funkcijos f(x) majimo intervalus. = x2 apibrimo ir reikmi sritis, didjimo ir

Parabole vadiname bet kurios kvadratins funkcijos grafik. Uduotis. Pirmojo skyrelio 1 pavyzdyje nagrinjome funkcij f(x) = 5x 2 , > 0. Funkcijos reikms reik ulinio gyl, o akmens kritimo laik. Laiko reikms buvo teigiami skaiiai, todl f(x) grafikas viena parabols aka. Nubraiykite j.

Toje paioje koordinai ploktumoje nubraiykime grafikus kvadratini funkcij /(JC) = ax2, kuri koeficientas a yra teigiamas skaiius (a > 0), pavyzdiui: / ( J C ) = J C , g(jc) = 2 JC 2 , h(x) = | J C .
2 2

-3 9 -2 4 -1 1 0 0 1 1 2 4 3 9

JC

y = Ix2
JC

-3 18

-2 8

-1 2

0 0

1 2

2 8

3 18

y = \*
JC

-3 4,5

-2 2

-1 0,5

0 0

1 0,5

2 2

3 4,5

Matome, kad vis nubraiyt paraboli akos nukreiptos auktyn. Kuo koeficiento a reikm yra didesn, tuo glaustesns parabols akos, t. y. tuo jos yra ariau y aies. Vis nubraiyt paraboli virns yra tame paiame take (0; 0). Visos nubraiytos parabols yra simetrikos y aies atvilgiu.

Nubraiykime grafikus funkcij f (x) = ax2, kuri koeficientas a yra neigiamas skaiius (a < 0), pavyzdiui: /(JC) = JC2, g(x) = -Ix2, h(x) = \x2
y = - X
2

Matome, kad kiekvienos i paraboli akos nukreiptos emyn, virns koordinats (0; 0), simetrijos ais y ais. Nurodykite funkcij /(JC) = -x2, g(x) = 2:2, h(x) = -\x2 apibrimo ir reikmi sritis, didjimo ir majimo intervalus. Kaip nuo koeficiento a dydio (a < 0) priklauso parabols ak padtis y aies atvilgiu? Funkcij /( JC) = J C funkcij y = J C , y =
2 2

g(x) = -Ix2 ir h{x) = -\x2 grafikai yra simetriki 2JC2 ir y = AJC2 grafikams JC aies atvilgiu.
,

Parabols y = ax 2 akos eina auktyn, kai a > 0; eina emyn, kai a < 0. Parabol simetrika ordinai aies atvilgiu, jos virn yra take (0; 0). Kai a > 0, tai parabols virns take funkcija gyja maiausij reikm, kai a < 0 didiausij reikm.

154. Nurodykite kvadratins funkcijos f(x) = ax2 koeficiento a reikm: a) f () = 4* 2 d) f () = 1,13*2 b) f () = -Ix2 e) f(x) = 2

c) f () = - f) f(x) = *t) f(a); *f) f (3a).

155. Duota funkcija /Qc) = Ix . Raskite: a ) / ( l ) ; b ) / ( 3 ) ; c ) / ( - 0 , 5 ) ; d) f ();

156. Nubraiykite funkcijos y = /Qt), kai /Qt) = a) y reikm, kai = 3; 2,5; b) reikm, kai y = 3; 4,5; c) funkcijos didjimo ir majimo intervalus; d) didiausi arba maiausi funkcijos reikm.

grafik. Raskite:

157. Nubraiykite funkcijos y = /Qt), kai /Qt) = \x2 grafik. Raskite: a) y reikm, kai = 1,5; 3; b) reikm, kai y = 5; 1; c) funkcijos didjimo ir majimo intervalus; d) didiausi arba maiausi funkcijos reikm. 158. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij y = f () ir y = gQt) grafikus: a) f () = 2, g(x) = 3x2 b) f () = -*2, g(x) = I x 2 c) f () = 2x 2 , g(x) = 4x 2 d) f () = 2x 2 , g(x) = x 2 159. Nebraiydami pasakykite, koki tarpusavio padt koordinai ploktumoje uims funkcij grafikai: a) / ( x ) = 7x 2 ir g(x) = -Tx2; b) /Qt) = 13x2 ir gQt) = 13x2; c) f(x) = 3,5x2 ir g(x) = 3,5x 2 . 160. Nubraiykite schemin funkcijos grafik: a) f () = 2,3x2; b) f(x) = 9x2; c) f(x) = -13,7x 2 .
Pavyzdys. Nubraiykime schemin funkcijos y = 2,5;2 grafik. Kadangi funkcija yra pavidalo f ( x ) = ax 2 ir a < 0, tai jos grafikas yra parabol, kurios akos nukreiptos emyn, o virn yra koordinai pradios take. Pam, pavyzdiui, reikm lygi 1, randame y -2,5. Paymj tak (1; - 2 , 5 ) ir jam simetrik y aies atvilgiu tak ( - 1 ; - 2 , 5 ) , jau galime per tris takus apytiksliai nubrti parabol.

-1

161. Koks yra koeficiento a enklas, jeigu funkcijos f(x) = ax2 grafikas yra: a) pirmame ir antrame koordinai ploktumos ketviriuose; b) treiame ir ketvirtame koordinai ploktumos ketviriuose? 162. Ar priklauso funkcijos f ( x ) = 25Jt2 grafikui takai: a) A(2; -100); b) B(2; 100); c) C(; - l ) ; d) D( - ; - 4 ) ? 163. Uraykite kvadratin funkcij f(x) = 1, kurios grafikas bt nubraiytoji parabol:

164. Raskite koeficiento a reikm, jeigu inoma, kad funkcijos f(x) = ax2 grafikas eina per tak: a) A(3; 45); b) B(-2; 16); c) C ( - l ; - 6 ) ; d) D(l; 7). 165. Nurodykite argumento reikmi interval (arba intervalus), atitinkanius nuspalvint funkcijos f(x) = 2 grafiko dal. Raskite didiausi ir maiausi funkcijos reikm tame intervale.
b)

a)

) I I

\
\ ^

1 0

/ / /

I I

\ \
1 ^I

/ / /

I I

\
y1

\ \

\\ ///
1 V
1 0

I I

166. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite abiej funkcij grafikus ir raskite grafik susikirtimo tak koordinates:
a ) y = JC 2 , y = b ) y = 2 JC 2 , y = x + 2

) = x2, y =

d) y = 2jc2, y = -

167. Vjo slg jo krypiai statmen sien apytiksliai galima apskaiiuoti pagal formul p = 0,1 2 , ia p vjo slgis kG/m2, v vjo greitis metrais per sekund. a) Nubraiykite grafik, vaizduojant vjo slg sien kintant vjo greiiui. b) Naudodamiesi grafiku raskite vjo slg sien, kai vjo greitis yra 2 m/s; 3m/s; 5 m/s; 8 m/s; 12 m/s. c) Naudodamiesi grafiku raskite, kokiam vjo greiiui esant slgis sien bus 4 kG/m2; 6 kG/m2; 10 kG/m2. 168. Formule uraykite kubo paviriaus ploto S priklausomyb nuo kubo briaunos ilgio JC. 169. Uraykite nuspalvintosios kvadrato dalies ploto priklausomyb nuo kvadrato kratins ilgio JC. Kokia tai funkcija? Nubraiykite schemin jos grafik. b) _

170. Koordinai ploktumoje paymkite tak, simetrik takui A(3; 5): a) abscisi aies atvilgiu; b) ordinai aies atvilgiu; c) koordinai pradios tako atvilgiu. 171. Staiosios trapecijos trumpesnysis pagrindas lygus 6 cm, o onins kratins 4 cm ir 5 cm. Raskite ios trapecijos: a) ilgesnj pagrind; b) perimetr; c) plot; d) striaini ilgius. 1 1 172. Kuri valandos dal sudaro j minuts?
A

1
270

R 1

f
4 0

n 1 5
20

173. Isprskite lygt: a) 1 + 3 ^ = - 1 ^ ; b) 3y + 2 4 = -95,4.

174. Palyginkite reikinius: a) (c + 2)(c + 4) ir ( c + 3) 2 ; b) (a - 1 )(a - 3) ir (a - 2) 2 . 175. Duota: SABCDpiramid, AB = BC = 4 cm, SO 1 AC, SO _ L BD, AB J_ , SA = SC = 6 cm. Apskaiiuokite: AC; SO; S^acsS

176. Dje yra 24 kg vini. Kaip be svarsi lktinmis svarstyklmis atsverti 9 kg vini?

3 Funkcija f () = 2 +
Funkcija /(JC) = 2+c yra atskiras kvadratins funkcijos /(JC) = ax2+bx+c atvejis, kai b = O, c 0. Toje paioje koordinai ploktumoje nubraiykime funkcij /( JC ) = 2JC2 + 3, g(x) = Ix2 3 ir h(x) = Ix2 grafikus. Sudarykime funkcij reikmi lentel.
X y - 2 + 3
y = 2JC2
2

-2 11 8 5

-1 5 2 -1

0 3 0 -3

1 5 2 -1

2 11 8 5

y 2x2 3

Matome, kad kiekviena funkcijos f(x) = 2JC2+3 reikm 3 vienetais didesn u atitinkam funkcijos h(x) = Ix2 reikm, o kiekviena funkcijos g(jc) = 2JC2 3 reikm 3 vienetais maesn u atitinkam funkcijos h(x) = 2x2 reikm. Vadinasi, funkcijos /(JC) = Ix2 + 3 grafik galima gauti i funkcijos h(x) = Ix2 grafiko, pastmus j 3 vienetais teigiamja y aies kryptimi (auktyn). Funkcijos g(x) = Ix2 3 grafik galima gauti i funkcijos h(x) = Ix2 grafiko, pastmus j 3 vienetais neigiamja y aies kryptimi (emyn). Gausime tos paios formos parabol su ta paia simetrijos aimi. Parabols y = 2JC2 + 3 simetrijos ais yra y ais, o virn yra take (0; 3). Parabols y = 2JC2 3 simetrijos ais taip pat y ais, o virn yra take (0; 3). * Remdamiesi grafikais nurodykite funkcij /(JC) = 2JC + 3 ir g(x) = 2x 3 didjimo ir majimo intervalus. K galima pasakyti apie didiausij ir maiausij funkcij reikmes? 1 uduotis.
/(JC) =

2JC 2

Toje paioje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij + 3, g(.JC) = 2JC 2 - 3 ir h(x) = -2x2 grafikus.

Parabols = 2 + c akos eina auktyn, kai a > 0; eina emyn, kai a < 0. Parabol simetrika ordinai aies atvilgiu, jos virn yra take (0; c).
>0 y a< 0
y

0 C

I o

Parabol y = 2 + c gaunama pastumus parabol y = ax2 atstumu c auktyn, kai c > 0, arba atstumu |c| emyn, kai c < 0.
2 uduotis.

1) Pasidarykite paraboli y = x2, y = jx2, y = Ix2 ablonus. 2) Naudodamiesi parabols y = x 2 ablonu, nubraiykite paraboles Y = JC2 + 1, Y = 2 + Iixy = -2 - 2.

Pratimai ir udaviniai
177. Duota funkcija / ( x ) =2 5x2. Ar teisinga lygyb: a) / ( - 2 ) = - 1 8
c

b)/(3)=43
d

) f H ) = 1S

> /(^2)

- f W3) =

5?

178. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite grafikus funkcij y = g(x) ir y = f(x), kai: a) g(x) = 2, f(x) =x2+ 4; b) g(x) = 2x2, f(x) = 2x2 - 1; C) g(x) = -X2, f(x) = -X2 - 2; d ) g ( x ) = \x2, f(x) = \x2 + 3. 179. Kuriuose koordinai ketviriuose yra funkcijos grafikas: a) f(x) = 2x2 + 3; b) / ( ) = -2x2 - 2; c) f(x) = -x2+4?

180. Uraykite funkcij y = /Qc), kurios grafikas yra parabol: a) y = 2jc2, pastumta 3 vienetais auktyn; b) y = -Ix2, pastumta 1,75 vieneto emyn; c) y = jJt 2 , pastumta 4 vienetais auktyn. 181. Kurios funkcijos grafikas atitinka brin? A B C D /(JC) = 2 + 1 /(JC) = - X + 1 /(jc) = -JC2 - 1 /(JC)=JC 2 -I
2

182*. Raskite funkcijos reikmi srit: a) /(jc ) = -2 jc 2 + 5; b) /(jc ) = 3jc2 + 4; c) /(jc) = jc 2 - 7; d) /(jc) = 5jc2 + 13. 183. Naudodamiesi parabols y = Ix2 ablonu, nubraiykite parabol y = 4 2jc2. Nurodykite: a) parabols simetrijos a ir virns koordinates; b) funkcijos /( jc ) = 4 2jc2 didjimo ir majimo intervalus; c) didiausi arba maiausi funkcijos reikm. 184. Naudodamiesi parabols y = ^jc2 ablonu, nubraiykite parabol y = 2 + jx2. Nurodykite: a) parabols virns koordinates; b) funkcijos /( jc ) = 2 + \x2 didjimo ir majimo intervalus; *c) didiausi ir maiausi funkcijos reikm intervale [1; 4].

185. Nubraiykite schemin funkcijos grafik: a) f{x) = -3 jc 2 + 4; b) fix) = Ylx2 + 2; c) fix) = 0,2jc2 - 3; d) f(x) = -OJx2 - 16.

186. Raskite grafik sankirtos tak koordinates: a) / O ) = - X 2 + 2 ir g(x) = - x ;


b) / ( ) = 2 X
2

- 2

ir g ( x ) =

-,

c) f(x) =X -4 ir g(x) = 3x; d) f(x) = \x2-\irg(x) = \. 187. Uraykite funkcij, kurios grafikas yra nubraiytoji parabol:
a) V 6 b) V
\

C )

V
1 0 J

d)

/4

\ \ \
\

\
\

/
v/
1 1 0 X

\3 /
-4

1/

/
I

-5

\ -2

\\

\J -4

Pavyzdys.

Uraykite funkcij, kurios grafikas yra nubraiytoji parabol:

3 K 1 i I i 0

\ \

\X
\

Sprendimas. 1) Kadangi parabol yra simetrika y aies atvilgiu, o virn yra y aies take (0; 3), tai ji yra funkcijos f ( x ) = ax2 + 3 grafikas. 2) Takas (1; 2) priklauso grafikui, todl teisinga lygyb: 2 = a I 2 + 3. Vadinasi, a = 1, taigi / ( x ) = - X 2 + 3. Atsakymas. f ( x ) = x2 + 3.

188. Ar priklauso funkcijos f(x) = x2 + 3 grafikui takai: a) (1; 4); b) (2; 1); c) (1; 4); d) (-1,5; 0,75)?

189.

Raskite koeficient a ir c reikmes, jei funkcijos f(x) = ax2+c grafikas kerta koordinai ais takuose: a) (0; 6) ir (2; 0) ir (0; 7) b) ( - 2 ; 0) d) (0; 9) ir ir (0; 6) (-1,5; 0)

c)(-2;0)

Pavyzdys.

Sprendimas, a) lygt y ax1 + c ra tako (0; 6) koordinates, rasime c reikm: 6 = a O2 + c\ c = 6, o y ax1 + 6. gaut lygt ra antrojo tako (2; 0) koordinates, gausime a reikm: 0 = a 2 2 + 6; a = . Atsakymas, a = | , c = 6.

190. kaln turist stovyklaviet i malnsparnio, esanio 180 m auktyje, metamas maias su medikamentais ir maistu. Nustatykite, kokiame auktyje h maias bus vairiais kritimo momentais, jeigu inoma, kad h = 180 -, kur h iekomas auktis metrais, g ~ 10 m/s2, t kritimo laikas sekundmis, a) Upildykite lentel. t h b) Nubraiykite priklausomybs h nuo t schemin grafik. c) Remdamiesi grafiku nustatykite, kada maias nukris. d) Remdamiesi grafiku nustatykite, po keli sekundi maias bus 120 m auktyje. 191. Tilto arka yra parabols formos. Arka turi 7 vertikalias atramas, pastatytas takuose, kurie dalija tilto ilg lygias dalis. Tilto ilgis yra 96 m, o arkos auktis 12 m.
2 3 0 4 5 6 .

a) Sudarykite kvadratin funkcij, kurios grafikas bt pavaizduota parabol. b) Raskite atram ilgius.

192. Kabanio tilto lynas yra parabols formos. Tilto ilgis AB = 40 m, o lyno linkis ON = 25 m.
O

\x
B

P A V R M N

a) Sudarykite funkcij, kurios grafikas bt pavaizduota parabol. b) Tilt palaiko 6 vertikals papildomi lynai. Raskite MP, RS ir VT ilgius, jeigu NM = MR = RV = 5 m. 193. Nuspalvinkite koordinai ploktumos takus, kuri koordinats tenkina slyg: a) y = 2 *e) |x| = 3 194.
b) =

-2

f) |*|

c) y > 2 *g) Iyl ^ 3

d) < - 2 *h) |x| < 4

Staiakampio plotas 6 cm2 didesnis u kvadrato plot. Viena staiakampio kratin 2 cm ilgesn u kvadrato kratin, o kita jai lygi. a) Raskite kvadrato kratins ilg. b) Apskaiiuokite kvadrato perimetr. c) Raskite staiakampio plot. *d) Raskite kvadrato ir staiakampio striaini santyk.

195. Pagal paveikslo duomenis raskite nuspalvintos figros, apribotos apskritim lankais: a) perimetr; b) plot.
4 cm

4 cm

196. 197.

Kam lygi reikinio 3b2 a2 reikm, jeigu a = 2, b = 3? A -23 B -31 C 31 D 23 E 14 Suprastinkite reikin: a) 3 , 4 f l - V 5 a 5 b~ 9 ; b) ( - 2 4x~ 5 y 6 .

198. Iskaidykite dauginamaisiais: - 4x c) cm cn + 5m 5n


a) X 3 b)

4 a 2 - 8 ab + Ab2 *d) x 2 5x + 6

199. Trys aniukai ir keturi siukai sveria 2,5 kg, o keturi aniukai ir trys siukai 2,4 kg. Kiek sveria vienas aniukas ir vienas siukas?

4 Funkcijos f () = a ( + m)2 ir = a(x + m)2 + n


Toje paioje koordinai ploktumoje nubraiykime funkcij /Qt) = j x 2 , g(x) = ( - 3)2 r h(x) = j(x + 3)2 grafikus. Sudarykime reikmi lentel. X 8(x) fix) h(x)
-5 32 -4 24,5 -3 18 -2 12,5 -1 8 0 4,5 1 2 2 0,5 3 0 4 0,5 5 2

12,5
2

8
0,5

4,5
0

2
0,5

0,5
2

0
4,5

0,5
8

2
12,5

4,5
18

8
24,5

12,5
32

Matome, kad funkcijos gyja tas paias reikmes, tik su skirtingomis argumento reikmmis. Lentelje funkcijos gQt) = ^Qt 3)2 reikms palyginti su funkcijos /Qt) = jJt 2 reikmmis yra pastumtos dein per 3 vienetus, o funkcijos h(x) = j Qt + 3) 2 kair per 3 vienetus.

4 /< f
N // It
4

//

Ir Il

/ /

\
\

si -/r v

/
3

-3

Vadinasi, funkcijos gQt) = ^Qt 3)2 grafik galima gauti pastmus funkcijos /( JT ) = J J T grafik dein (teigiamja JT aies kryptimi) per 3 vienetus. Funkcijos h(x) = ^Qt + 3)2 grafik galima gauti pastmus funkcijos /(Jt) = = ^Jt2 grafik kair (neigiamja Jt aies kryptimi) per 3 vienetus.
2

Nurodykite paraboli y = ^Qt 3 ) 2 i r y = | ( ^ + 3)2 simetrijos ais ir virni koordinates.

1 uduotis. Toje paioje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij 2 / ( J C ) = - I J C 2 , ( J C ) = - I ( J C - 3) ir (.JC) = -(x + 3) 2 grafikus.
G

Parabols y = a(x + m) 2 akos eina auktyn, kai a > 0; eina emyn, kai a < 0. Parabol simetrika tiess J C = m atvilgiu, jos virn yra take ( - m ; 0). = a(x + m)2 a> 0 < 0

v J -m

-m

/
Parabol y = a(x + m) 2 gaunama pastumus parabol y = ax 2 atstumu m kair, kai m > 0, arba atstumu JmJ dein, kai m < 0.
1 Nubraiykime funkcijos /(JC) = J(JC 3)9 + 2 grafik. Pastm parabol y = ^* 2 per 3 vienetus dein, gauname funkcijos g(x) = 1 9 = 3) grafik, o pastum per 2 vienetus auktyn, gauname funkcijos = fix) grafik.

V
\

/ /

\\ /
/

\
4

i 0

<
3

/ /

/
/

1 O 2 uduotis. Nubraiykite funkcijos /(JC) = k(x + 3) 2 grafik.

Parabols = a(x + m) 2 + n akos eina auktyn, kai a > 0; eina emyn, kai a < 0. Parabol simetrika tiess J C = m atvilgiu, jos virn yra take (m; n). y = a(x + m)-+n a> 0 y a< 0 / .Vy -m * n-

[-m X

Parabol y = a(x+m)2 +n gaunama pastmus parabol y = ax2 atstumu m kair, kai m > 0, arba atstumu \m\ dein, kai m < 0, po to atstumu n auktyn, kai n > 0, arba atstumu \n\ emyn, kai n < 0. Kuo skiriasi funkcij /(JC) = a(x + m)2 ir g(x) = a(x + m)2 + n grafikai ir j braiymo eiga? Panaiai galima samprotauti ir braiant kit funkcij grafikus. Pavyzdiui, naudodamiesi funkcijos /(JC) = | grafiku nubraiykime funkcij G(X) = J ^ , h(x) = j + 3 ir /(JC) = + 3 grafikus.

Funkcijos /(JC) = | grafikas yra hiperbol. Grafikas yra simetrikas koordinai pradios tako atvilgiu. Funkcijos g(JC) = grafikas yra hiperbol y = j , pastumta dein per 2 vienetus. Jis yra simetrikas tako (2; 0) atvilgiu. Funkcijos h(x) = | + 3 grafikas yra hiperbol y = pastumta auktyn per 3 vienetus. Jis yra simetrikas tako (0; 3) atvilgiu. Funkcijos / (JC) = + 3 grafikas yra hiperbol y = j , pastumta dein per 2 vienetus ir auktyn per 3 vienetus. Jis yra simetrikas tako (2; 3) atvilgiu.

200. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij /(JC) = X 2 , f(x) = (JC + 2)2 ir /(JC) = (JC - 2) 2 grafikus. 201. Nurodykite funkcijos grafiko simetrijos a, virns koordinates ir nubraiykite j naudodamiesi ablonu. Remdamiesi grafiku, nurodykite funkcijos didjimo ir majimo intervalus ir funkcijos reikmi srit. a)
/( JC)
=

2(x - 4) 2

b)

/( JC)

2(x + 4) 2

c) f () = -\(x - 2) 2 e) f () = -( - 5) 2
f ( x ) = \{x - 3) 2 .

d) f () = i(jc + 2) 2 f) f () = Qc- 3) 2

Pavyzdys.

Simetrijos ais: ties = 3. Virns yra take: (3; 0). Funkcija maja intervale: (oo; 3) Funkcija didja intervale: (3; +oo). Funkcijos reikmi sritis: [0; +oo).

202. Raskite funkcijos reikmi srit: a) f () = 2(x + 2,5) 2


c) /(JC ) = - 0 , 5 ( J C + 1 0 , 5 ) 2

b) f(x) = U(x - 2) 2
d) f ( ) = 7,3(JC 1,7)2

203. Kurios funkcijos grafikas atitinka brin?


A B /(JC) = /(JC) = JC 2 -
2

2 + 2 2)2 2)2

C f () =
D/(JC) =

(JC (JC +

204. Nubraiykite schemin funkcijos grafik:


a) f ( ) = - 0 , 4 ( J C + 4 ) 2 b) /( JC ) = - 6 ( J C 5)2

c) f () = 2, 13(JC - 2,7) 2

d) f(x) = Il ( + 0,9) 2

205. Uraykite funkcij f () = a ( m) 2 , kurios grafikas atitinka nubraiyt parabol.


al

b)

y
4-

\ VJ

(
X

i
/

d'
:

y
T,

\
1 1

-3

VJ

Pavyzdys.

Uraykite funkcij f{x) = a(x m) 2 , kurios grafikas atitinka nubraiyt parabol.


\
\

t \v \ 4 1 /
/

1) Kadangi parabols virn yra take (3; 0), tai m = 3 ir f () = a(x- 3) 2 . 2) Takas ( - 1 ; 6) priklauso grafikui, todl / ( - 1 ) = 6, a{-1 - 3)2 = 6,

16a = 6, a = |.
Vadinasi, f ( x ) = (x - 3) 2 .

206. Nurodykite funkcijos y = f ( x ) grafiko simetrijos a ir virns koordinates. Naudodamiesi parabols y = JT2 ablonu, nubraiykite funkcijos y = f(x) grafik. Remdamiesi grafiku, nurodykite funkcijos didjimo ir majimo intervalus ir funkcijos reikmi srit. a) f(x) = (x - 2) 2 + 3 c) / ( J T ) = 2(x - 3) 2 - 4 e) f () = -( - 4) 2 - 2 207. Raskite funkcijos reikmi srit: a) f () = 2(x - 4) 2 + 1 c) f () = \(x - 3)2 - 5 e) /(jt) = 2(x - I)2 - 25 b) f () = -\(x + 2) 2 + 11 d) / ( J t ) = - ( J t + 4) 2 + 7 f) f(x) = ( + 3)2 - 14 b) /Qt) = - ( J T + 2)2 + 1 d) / ( J T ) = ( -f 3)2 - 3 f) f () = (x + 2)2+ 2

208. Kurios funkcijos grafikas atitinka brin? A B C D /(JC) = /(JC) = /(JC) = /(jc) = 2(JC - 3 ) 2 + 3 1,5(JC + 3)2 + 3 0,5(JC - 3) 2 + 3 0,5(JC - 3 ) 2 - 3 V N1

J I 0

\S

209. Nubraiykite schemin funkcijos y = /(jc) grafik: a) /(jc) = 4(jc - 3 ) 2 - 4 c) /(jc) = 3(jc - 7 ) 2 + 5 e) /(jc) = -2,6(jc + 2,6)2 + 2,6 b) /(jc) = -3(jc - 4) 2 - 3 d) /(jc) = 0,25(jc + 3,6) 2 + 3,5 f) /(jc) = - f (jc - 2) 2 - 3^

210. Uraykite funkcij /(jc) = a(jc + m) 2 + n, kurios grafikas atitinka nubraiyt parabol.
) J

-A -2 I I

X S-2
-3

Pavyzdys.

Uraykite funkcij f ( x ) = a(x + m)2 + n, kurios grafikas atitinka nubraiyt parabol.


v / 1 1

Jf

1) Parabols virn yra take (2; 4), todl m = 2, n = 4 ir f ( x ) = = a(x + 2) 2 + 4. 2) Takas (0; 3) priklauso grafikui, todl / ( 0 ) = 3, a(0 + 2) 2 + 4 = 3, Aa = - 1 , a = - 0 , 2 5 . Taigi / ( ) = 0,25(x + 2) 2 + 4.

211. Nubraiykite funkcijos /(JC) grafik:


a) / ( ) = | + 3 b)/(JC) = J c) f ( x ) = J + 3

d)/W = J - 4
Pavyzdys.

e) /( JC)

J + 2

f)/(jc) = - + 2

Nubraiykite funkcijos /(JC) = + 3 grafik. Sprendimas. Funkcijos y = / ( * ) grafikas yra hiperbol y = f , pastumta per 2 vienetus dein ir per 3 vienetus auktyn. Nubraiykime dvi punktyrines tarpusavyje statmenas tieses pagalbines staiakamps koordinai sistemos ais y = 3 ir = 2. Nubraiykime naujojoje koordinai sistemoje funkcijos y = g(x) grafik.

212. a) Nubraiykite funkcijos /(JC) = (JC 4) 2 + 2 grafik. *b) Kuris brinys vaizduoja dal funkcijos /(JC) = (4 JC)2 + 2 grafiko? Brinyje paymtas takas yra (4; 2).
D

1 T I"0"

1)

213. Uraykite formule, kaip kubo pavirius priklauso nuo kubo briaunos ilgio JC. Kokia tai funkcija? Kaip pakist paviriaus plotas, jei: a) briaunos ilg padidintume 2 cm; b) briaunos ilg sumaintume 3 cm? 214. Staiojo lygiaonio trikampio ambin 2 cm ilgesn u jo statinius. Formule uraykite trikampio ploto priklausomyb nuo ambins. Kokia tai funkcija?

215.

Staiakampio gretasienio formos sijos skersinis pjvi a) Formule uraykite sijos trio V (cm3) priklausomyb nuo skerspjvio kratins ilgio (cm). b) Koki gausite funkcij, jei skerspjvio kratins padidinamos 5 cm; sumainamos 6 cm? a) Didiojo skritulio spindulys yra 8. Uraykite nuspalvinto skritulio ploto y priklausomyb nuo formule. b) Nuspalvinto skritulio spindulys yra 5. Uraykite didiojo skritulio ploto Y priklausomyb nuo J C formule. Koki funkcij gavote?

216.

217. Lygiagretainio vienas kampas lygus 60, o kratins yra 8 cm ir 14 cm. Raskite lygiagretainio: a) kitus kampus; b) auktines; c) plot; d) striaines. 218. Atviras indas yra staiakampio gretasienio formos. Jo ilgis yra 25 cm, plotis 16 cm ir auktis 12 cm. Apskaiiuokite indo tr ir paviriaus plot. Ar tilpt ind 5 litrai vandens? 219*. Tangrama senovin kin dlion i kvadrato, sukarpyto 7 dalis (5 lygiaoniai trikampiai, 1 kvadratas, 1 lygiagretainis). Kokio didumo yra atskir dali plotai, jeigu didiojo kvadrato plotas lygus 1?

220. Jeigu valties greitis upje pasroviui yra ui, o greitis prie srov v2, tai reikinys Vl~V2 reikia: A savj valties greit B valties nuplaukt atstum C vidutin valties greit D valties plaukimo upe laik E ups tkms greit 221. Prek atpigo tris kartus: i pradi 10%, po to 20% ir galiausiai 25%. Keliais procentais atpigo prek po vis atpiginim? 222. Daugiavaik eima turi 15 vaik. Kiekvienas vaikas yra pusantr met vyresnis u artimiausi i jaunesnij. Vyriausioji eimos atala atuonis kartus vyresn u jaunl. Kiek met jaunliui?

5 Funkcija f () = 2 + bx
Funkcija / ( ) = 2 + b yra atskiras kvadratins funkcijos / ( x ) = ax2 + +bx + c atvejis, kai c = 0. Nubraiykime funkcijos f (x) = x2 + 2x grafik. Sudarykime funkcijos reikmi lentel. V
X Y = X
2

-3 -2 -1 + 2x 3 0 -1

0 0

1 3

3l

Koordinai ploktumoje paymj takus ir per juos nubr kreiv, gauname parabol.

1 0I

Grafik galima nubraiyti ir kitaip. Pertvarkykime funkcij, kad gautume pavidal y = a(x + m)2 + n: /(*) =

3I

1/

+ 2x =

(JC2 +

2x

1) -

1 =

(JC +

I)

1.

Funkcijos / ( ) = 2 + 2x grafikas yra parabol y = Jt2, pastumta kair per 1 vienet ir emyn per 1 vienet. Parabols virn yra take (1; 1), simetrijos ais ties = 1. Panaiai galtume pertvarkyti kiekvien funkcij, ireikt formule f(x) = = ax2 + bx, ir sitikinti, kad jos grafikas yra parabol, kuri galima gauti atitinkamai pastmus parabol y = 2 . rodymas. Pertvarkykime funkcij:

/() = +ta=
/ b\2 = a ( x + J b2 - - .

-x)

2 (|_) ) _ g) _ +

Reikin ^ paymkime m, o reikin ^ paymkime n. Gavome funkcij pavidalo / ( ) = a(x + m)2 + n. inome, kad tokios funkcijos grafikas yra parabol y = ax2, pastumta kair arba dein atstumu \m\ ir pastumta emyn arba auktyn atstumu |n|.

Norint rasti simetrijos a, pakanka suinoti dviej parabolei iekoti priklausani simetrik tak koordinates. iuo atveju patogiausia iekoti tak, kuriuose grafikas kerta a. Su tomis reikmmis funkcijos reikm lygi nuliui. Argumento reikms, su kuriomis funkcijos reikm lygi nuliui, vadinamos funkcijos nuliais. Raskite funkcijos /(JC) = x2 + 2x nulius. Uduotis. Nubraiykite funkcijos f(x) = x2 2x grafik. Parabols y = ax2 + b akos eina auktyn, kai a > 0; eina emyn, kai a < 0. Parabol yra simetrika tiess J C = ^ atvilgiu, jos virn yra
take

(-Ta'

') a>0 y 2a / 0 \ : Lb 3 b2 V i / ' Aa a<0 a / y

y = ax2 + bx

b2 Aa

:
b 0 2a

\\

Parabol y = ax2 + b gaunama pastumus parabol y = ax2 atstumu j ^ dein, kai 3- < 0, arba kair, kai - > 0. | Funkcijos /(JC) = ax2 + bx grafiko braiymo eiga galt buti tokia:
Funkcija ak kryptis Funkcijos nuliai f ( x ) = ax2 + bx a > 0 auktyn; a < 0 emyn. ax2 + bx 0, x(ax + b) = 0, x = -!i. x=0, X0 = *. = 2 ' = f (xo) = y a<0 y i4a 7 \ b i \ \ a b \ * l\ 2a \ f ( x ) = 2 + 2 a = 1 auktyn 2 + Ix = 0, x(x + 2) = 0, X = , X = - 2 . X0 = 0 + ( - 2 ) = 1; = / ( - 1 ) = - 1 .

Virns koordinats a> 0 Grafikas

\ b I \ 2a _b\ i t a \L

\ -ii

/ 4a

-1 *

223. Raskite funkcijos grafiko ak krypt ir simetrijos a: a)


/( JC)
=

JC2

4JC

b)

/( JC)

X2

6X

c) /(JC) = 2 JC 2 + 8JC e) /( JC ) = 2JC2 - j c

d) /( JC) = |JC2 - JC f ) /( JC) = - \ x + 4JC

224. Nurodykite parabols virns ir tak, kuriuose funkcijos grafikas kerta koordinai ais, koordinates:
a) /( JC ) = 4JC2 - 8JC c) /(JC) = JC2 \x b) /( JC) = x2 + d) /( JC) = 0,5 JC 2 + 1,5JC

e) /(JC) = X - 0,25x 2 225. Nubraiykite funkcijos grafik: a)


/() = 2

f) fix) = - 3 X 2 + 6x b) / ( x ) = x2 + 2x d) f(x) = - I x 2 - 2x
f)

- 4x - 2x

c) f(x) = 2x2 - 8x
e)

f(x) =

f(x)

= -Ix

+ 2x

226. Nubraiykite funkcijos y = x2 + 6x grafik. Nustatykite: a) didiausij funkcijos reikm; b) didjimo ir majimo intervalus; c) su kuriomis reikmmis funkcija gyja teigiamas reikmes; neigiamas reikmes. 227. Nubraiykite funkcijos y = ^x 2 2x grafik. Nustatykite: a) maiausij funkcijos reikm; b) didjimo ir majimo intervalus; c) su kuriomis reikmmis funkcija gyja teigiamas reikmes; neigiamas reikmes. 228. Vienas trapecijos pagrindas 4 cm ilgesnis u kit. Trapecijos auktin lygi trumpesniajam pagrindui. Trumpesnj pagrind paymkite ir uraykite trapecijos ploto priklausomyb nuo x. Koki funkcij gavote? 229. Staiakampio perimetras lygus 12 cm. a) Vien kratin paymkite x. rodykite, kad staiakampio plotas lygus 2 + 6x. b) Nubraiykite funkcijos f(x) = x2 + 6x grafik. c) Remdamiesi grafiku raskite didiausij funkcijos reikm. d) Kokie turt bti staiakampio kratini ilgiai, kad jo plotas bt didiausias?

230. Kamuoliukas metamas vertikaliai auktyn pradiniu 24 m/s greiiu. Atstumo nuo kamuoliuko iki ems h (m) priklausomyb nuo lkimo laiko t (s) ireikta formule h(t) = 24/ 5 t 2 . Nubraiykite schemin funkcijos y = h (t) grafik. Remdamiesi grafiku atsakykite klausimus: a) Kiek laiko kamuoliukas kilo auktyn ir kiek leidosi emyn? b) Po kiek laiko kamuoliukas nukrito ant ems? c) Koki prasm galima suteikti parabols virns tako ordinatei? 231. I trij pusi reikia aptverti tvorele staiakamp aiktel, esani prie sienos. Tvorels ilgis turi bti 60 m. a) b) c) d) e) Vien aiktels kratin paymj cm, ireikkite -u kit kratin. rodykite, kad aiktels plotas S(x) = Ix2 + 60x. Nurodykite parabols y = Ix2 + 60x virns koordinates. Su kuria reikme S(x) gyja didiausi reikm? Koks turt bti aiktels ilgis ir plotis, kad aiktels plotas bt didiausias?

232. I fontano tryktanio vandens srov yra parabols, atitinkanios funkcijos f ( x ) = 2,5x2 + 5x grafik, formos. a) Nubraiykite funkcijos y = fix) grafik. b) Remdamiesi grafiku, raskite srovs aukt aukiausiame jos take ir didiausi nuotol, kur gali pasiekti vanduo. 233. kininkas turi 120 metr tvoros, kuri nori panaudoti rengdamas avims du lygius staiakampio formos aptvarus, turinius bendr kratin.

a) Abiej aptvar plot S(x) ireikkite -o funkcija. b) Raskite tokius aptvar matmenis, kad uimamas plotas bt didiausias. 234. Gaisrins mainos pumpuojamo vandens srov yra parabols, atitinkanios funkcijos f(x) = 3x 0,2x 2 grafik, formos. Raskite didiausi vandens pakilimo aukt ir didiausi nuotol, kur pasiekia vanduo.

235. Kaskadininkas nori su motociklu perokti nuo vienos platformos ant kitos, kaip parodyta pavaiksllyje. Platform auktis 10 pd, atstumas tarp j 80 pd. (Pda ilgio matas, lygus 30,5 cm.) Kaskadininko uolio trajektorija atitinka funkcijos f(x) = ^x J^x2 grafik.

Raskite didiausi aukt nuo ems, kur gali pakilti kaskadininkas. 236. I patrankos iauto cirko artisto skrydio trajektorija atitinka funkcijos f ( x ) z= x jl^x 2 grafik. Patrankos vamzdio anga ir tinklas yra 10 pd auktyje nuo ems, kaip parodyta paveiksllyje.

a) Koks turi bti atstumas tarp patrankos vamzdio angos ir tinklo vidurio, kad artistas saugiai nusileist? b) Koks didiausias artisto pakilimo nuo ems auktis? 237. Staiakampio gretasienio formos 4 metr aukio sandlio statybai paruota mediaga iorinms sienoms. Jos utenka sienoms, kuri bendras ilgis 32 metrai. Koks turt bti sandlio ilgis ir plotis, kad jo tris bt didiausias? 238. Brinyje nuspalvintos dalies plot paymkite y. a) rodykite, kad nuspalvintos dalies plotas Y = - f JC2 + . b) Raskite parabols y = j x 2 + IOnx virns koordinates. c) Su kuria reikme y reikm didiausia? d) Su kuria reikme nenuspalvintos dalies plotas maiausias?

239. a) Per koordinai ploktumos takus A(2; 3) ir B(2; 1) nubrkite ties. Kam lygios tiess tak abscises? b) Per koordinai ploktumos takus M(0; 3) ir N(3; 3) nubrkite ties. Kam lygios tiess tak ordinats? 240. Staiosios trapecijos pagrindai lygs 2 cm ir 4 cm, o smailusis kampas lygus 45. Raskite trapecijos: a) trumpesnij onin kratin; b) ilgesnij onin kratin; c) perimetr; d) plot; e) striaines. 241. I geleies buvo pagaminti trys kubai, kuri briaunos 3cm, 4 cm ir 5 cm. ie kubai buvo sulydyti ir ilietas naujas kubas. Kokia io kubo briauna? 242. Kokius aritmetinius enklus reikia parayti vaigdui vietoje, kad reikinio 5* 5 * | * 5 skaitin reikm bt lygi 8? 243. Kontroliniam darbui buvo paruoti popieriaus lapai. Jeigu klass mokiniams j bt idalyta po du lapus, tai likt 16 lap, o jei po tris, tai trkt 12 lap. Kiek mokini yra klasje ir kiek buvo paruota popieriaus lap?

245. Penki mokyklos olimpiados dalyviai gavo I, II ir III laipsnio diplomus, u atitinkamai surinktus 15, 14 ir 13 takus. Kiek dalyvi peln kur diplom, jeigu visi kartu jie surinko 69 takus?

6 Funkcija f () = ax2 + bx +
Kadangi funkcijos f () = ax2 + b + c reikms nuo atitinkam funkcijos g(x) = ax2+bx reikmi skiriasi tik pastoviu dydiu c, tai funkcijos y = f (x) grafik galima gauti i funkcijos y = g(x) grafiko, pastmus j atstumu c auktyn, kai c > O, arba atstumu |c| emyn, kai c < 0. Nubraiykime funkcijos f(x) = x2 + 2x 3 grafik. Pastebkime, kad duotosios funkcijos reikms trimis vienetais maesns u atitinkamas funkcijos g(x) = x2 + 2x reikmes. Funkcijos y = f(x) grafik galima gauti i funkcijos y = g(x) grafiko, pastmus j emyn per 3 vienetus.
i

\-2\IL/ 0/j

--3 -4

Uduotis. Nubraiykite funkcijos g(x) = x2 2x + 3 grafik, Parabols y = ax2 + bx + c akos eina auktyn, kai a > 0; eina emyn, kai b 4ac a < 0. Parabols virn yra take ( -, . ), simetrijos ais ties b x 2a'
y = ax2 + bx + c a>0
\

y b 2a / I

a<0
2

-b + 4 ac 4a

y y

/ 1 /
4a

\
,
*

V i y -b2 + 4 ac

b \ 2a

Parabol y = ax2 + b + c galima gauti pastumus parabol y = ax2 + bx atstumu c auktyn, kai c > 0, arba atstumu jc j emyn, kai c < 0.

Funkcijos f{x) = 2 + bx + c grafiko braiymo eiga galt buti tokia:


Funkcija ak kryptis Funkcijos g(x) = ax2 + bx nuliai Virns koordinats ^o. Simetrijos ais
Xo

fix)

= ax2 + bx +

fix)

=x2 +

2x-3

> 0 auktyn; < 0 emyn. 2 +bx = 0, x=0,x = - = 2a' * 2 = f (X0) = - = ^ = _ 2 <0 >0 b / -b2 + 4 la / 4 \ b \ X 2 -b + 4 2a \ 4

a 1 auktyn 2 + 2x = = 0 , JC =
J T
0

0, 2 .

1;

= / ( - 1 ) = - 4 .
JC =

-1 1

Grafikas

TN

-V+i

Ii
4

Pratimai ir udaviniai
246. Nurodykite parabols ak krypt. Raskite simetrijos a, virns koordinates ir susikirtimo su Oy aimi tako koordinates: a) f i x ) = JC2 - 4JC + 7; b) f i x ) = JC2 + 6JC + 6;
C)

fix)

\x2
-
2

2JC -

2;

d) f i x ) =

+ +

8JC

- 18;
33;

e ) y = 2 JC 2 -

16JC +
2

f) f i x ) = -

4JC

+ 4.

247. Raskite funkcijos grafiko simetrijos a ir virns koordinates. Nubraiykite schemin funkcijos grafik. Remdamiesi grafiku, nurodykite funkcijos didjimo ir majimo intervalus:
a ) f i x ) = J C 2 + 6JC + 11;

b) f i x ) =x -%x
C) /(JC) = d) f i x ) = E) Y = JC2 + -JC
2

+ 14;
6JC IOJC 5; 6; 24; Ax

2JC2 +

f) fix) = x

3JC +

\.

248. Nurodykite kvadratin funkcij fix) atitinka nubraiyt parabol:

= 2 + bx + c, kurios grafikas

Pavyzdys. y T\~"3 i V jI -i\ Nurodykite kvadratin funkcij f ( x ) = ax1 + b + c, kurios grafikas atitinka nubraiyt parabol. Sprendimas. 1) Parabols virn yra take (1; 3), todl f ( x ) = a(x + I) 2 + 3. 2) Takas (0; 1) priklauso funkcijos grafikui, todl / ( 0 ) = 1. Taigi + I) 2 + 3 = 1, a = - 2 . Funkcijos lygtis: fix) = -2(x + I) 2 + 3 = -2(x2 + 2x + 1) + 3 = -2: 2 - 4x + 1. Atsakymas, fix) = 2x2 4x + 1.

1 \ 1
\

249. Raskite funkcijos grafiko simetrijos a ir virns koordinates. Nubraiykite schemin funkcijos grafik. Raskite didiausij ar maiausij funkcijos reikm ir funkcijos reikmi srit: a) fix) = x2 + 2x + 3 c) f(x) = 4x2 -12x+9 e) y = -2x2 -8x-2 b) fix) = 2 2 - I2x + 14 d) fix) = -x2+4x10 2 f ) fix) = -Ax - Ax - 1

250. Nubraiykite funkcijos grafik. Remdamiesi grafiku, nurodykite argumento reikmes, su kuriomis funkcija gyja neigiamsias reikmes, teigiamsias reikmes: a) fix) = -xl-x-3 c) fix) = -\2 + 3* - 4 e) = -2x2 + Ax-2 b) fix) =x2-Ax+ A 2 d) fix) = \x + 3jc + 4 f) fix) = 2x2 - Sx + 6

251. Raskite koeficient b ir c reikmes, jeigu inoma, kad kvadratins funkcijos f(x)=x2 + bx + c grafikas yra parabol, kurios virn yra take (m; n): a) m = 2, n = 1 c) m = - 4 , n = - 1 2 b) m = 1, n = 3 d) m = 3, n = - 7

Pavyzdys.

Raskite koeficient b ir c reikmes, jeigu inoma, kad kvadratins funkcijos / ( ) = 2 + bx + c grafikas yra parabol, kurios virn yra take (3; 2). Sprendimas. inant parabols virns koordinates, funkcij y = f ( x ) galima urayti taip: f ( x ) = ( - 3)2 + 2 arba / ( x ) = x2 - 6x + 11. Tuomet b - 6, c = 11. Atsakymas, b = 6, c = 11.

252. Didiojo kvadrato kratin lygi 10. a) rodykite, kad nuspalvinto kvadrato plotas lygus y = Ix1 - 20jc + 100. b) Nubraiykite schemin funkcijos grafik. c) Remdamiesi grafiku raskite maiausi funkcijos reikm. d) Su kuria reikme nuspalvinto kvadrato plotas maiausias?

10

253. Pasiprieinimo jga f (v) vaiuojant automobiliu greiiu v ireikiama formulmis:


9 1 9

a) autostrada: f = 24 jv + b) plentu: f = 28 - \v - ^ v 2 ; c) akmeniniu grindiniu: / = 29 |t> + ->2; d) viekeliu: f = 36,5 + g ^ 2 Kuriuo keliu ir kokiu greiiu vaiuojant pasiprieinimas maiausias? 254. Bendrov nustat, kad ileidus : tkstani lit reklamai parduodama N(x) preki. Nustatykite, kiek tkstani lit reikia ileisti reklamai, kad prekyba eitsi geriausiai, kai:
a) N(x) = -Zx1
1

+ 150JC + 1200, 2 0 ^ : ^ 50;

b) N(x) = -Sx + 120 + 450, 4 ^ * ^ 20; c) N(x) = 4x2 + 180* + 750, 15 ^ J C ^ 30.

255. Paveikus tam tikru preparatu bakterij kolonij, j skaiius (tkstaniais) po t valand apytiksliai lygus N(t). Po kiek valand bakterij kolonija nustos augusi ir ims nykti, jeigu: a) N (t) = 300 + 800i - IOOi2, 0 ^ t ^ 9; b) N (t) = -19 1 2 + 1601 + 400, 0 ^ t ^ 7; c) N (t) = -4,5 1 2 + 140f + 500, 0 < t < 25? 256. Naft gabenanio tanklaivio talpa 40000 m 3 . Naftos ymeklis parodo atstum nuo rezervuaro viraus iki jame esanios naftos lygio. ymeklyje yra penkios yms: 0, 1, 2, 3, 4 suymtos vertikaliai vienodais atstumais. Kai tanklaivis pilnas, ymeklis yra ties 0. Naftos tris tanklaivyje apskaiiuojamas pagal formul /(JC) = 40 2 2 ; ia atstumas nuo rezervuaro viraus iki naftos lygio. a) Upildykite lentel.
X f (X)

b) Milimetriniame popieriuje nubraiykite funkcijos y = / ( ) grafik. c) Funkcijos grafike punktyrais nurodykite ymeklio padt, kai rezervuare yra 10 tkst. m 3 naftos. d) Kiek naftos yra tanklaivyje, jeigu ymeklis yra ties l j ? e) Kiek naftos yra tanklaivyje, jeigu ymeklis yra ties 4? 257. Lygiaonio trikampio pagrindas 6 cm ilgesnis u onin kratin, o trikampio perimetras lygus 96 cm. Raskite io trikampio a) kratines; c) plot; 258. Apskaiiuokite: a) 0 , 6 : ( - l , 5 ) - 2 . f + l f ; b) ( 1 A - ^ ) - 3 I - 2 ? " 1 ? - 1 ! 259. Gimtosios kalbos egzamino rezultatai pateikti lentelje. Paymys Danis 3 3 4 5 5 6 6 8 7 12 8 9 9 6 10 4 b) auktin, nubrt pagrind; d) auktin, nubrt onin kratin.

a) Pavaizduokite duomenis histograma. b) Apskaiiuokite egzamino paymi vidurk.

260. rodykite tapatyb: a) m 4 n 4 = (m n)(m + n)(m2 + n2); b) a2 -b2 -2bc-c2 = {a-bc) (a + b+ c). 261. 12 metr ilgio eskalatorius juda 1 m/s greiiu. Du vaikai tuo paiu metu i skirting eskalatoriaus gal pradeda eiti 1,5 m/s greiiu. Koks bus atstumas nuo artimesniojo eskalatoriaus galo iki vaik, kai jie susitiks? A 1,5m B 2m D 4m E 5m

7 Grafinis udavini sprendimas


Sprendiant udavinius danai tenka braiyti vairi funkcij grafikus. Jau mokame braiyti funkcij f(x) = kx + b, / ( x ) = ^ ir f(x) = ax2 + bx + c grafikus. y = kx + b ~ ~ a^ + bx + c

Danai vienoje koordinai ploktumoje tenka braiyti dviej ar daugiau funkcij grafikus. I gauto brinio galima suinoti bendras tiriam funkcij savybes ir j tarpusavio sryius. Nordami nustatyti apytikslius lygties sprendinius, sprendini skaii, sprsdami nelygybes, taip pat galime naudotis funkcij grafikais. Grafin sprendimo bd renkams tuomet, kai jis yra efektyvesnis u kitus bdus arba yra vienintelis prieinamas bdas. Susipainkime su svarbia funkcij grafik susikirtimo tako savybe. Dviej funkcij grafik susikirtimo take funkcij reikms yra lygios. PAVYZDYS. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykime funkcij /(x) = 2x ir g(x) = 3 - grafikus. Abiej funkcij grafikai yra tiess, susikertanios take (1; 2). Tai reikia, kad funkcij /(JC) = 2x ir g(x) = 3- reikms, kai : = 1, yra lygios ( = 2). Kai 1, abi funkcijos gyja skirtingas reikmes. Kai J C > 1, funkcijos /(JC) = 2JC grafikas yra aukiau funkcijos g(jc) = 3 J C grafiko. Tai reikia, kad funkcijos /(JC) = 2JC reikms, kai J C > 1, yra didesns u funkcijos g(jc) = 3 J C reikmes.
N V

/f H

T L
1

U/

X
S

Kai < 1, yra atvirkiai: funkcijos g(x) = 3 reikms yra didesns u atitinkamas funkcijos f(x) = 2x reikmes.

1 UDAVINYS. Kiek sprendini turi lygtis = + 1? Klausim galima pakeisti kitu: kiek yra kintamojo reikmi, su kuriomis funkcij /(JC) = I ir g(jt) = J C + 1 reikms yra lygios? Sprendimas. Nubraiykime funkcij grafikus. Funkcijos f(x) = j grafikas yra hiperbol, o funkcijos g(x) = J C+ 1 ties. Lygtis turi du sprendinius, nes grafikai susikerta dviejuose takuose. Atsakymas. Lygtis turi du sprendinius. 2 UDAVINYS. Apytiksliai raskime lygties JC2 = \ sprendinius. Sprendimas. Nubraiykime parabol y = 2 ir hiperbol y = Grafikai susikerta viename take. Tame take funkcij reikms lygios. Nustatykime to tako abscis JC. KUO tiksliau nubraiytas grafikas, tuo tiksliau galima rasti sprendin. iuo atveju galime spti, kad JC 1,6. Atsakymas, 1,6.

3 UDAVINYS. Isprskime nelygyb JC2 > 1. Sprendimas. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykime funkcij /(JC) = JC2 ir g(x) = 1 grafikus. Matome, kad jc = - l i r j c = lyra funkcij grafik susikirtimo tak abscises. Su tomis J C reikmmis abiej funkcij reikms yra lygios. Kai J C > 1, 2 parabol y = JC yra vir tiess y = 1. Tai reikia, kad JC2 > 1, kai J C > 1. Kai J C < 1, parabol taip 2 pat yra vir tiess ir JC > 1. Atsakymas, < 1, J C > 1. Uduotis. Remdamiesi tuo paiu briniu isprskite nelygyb x2 < 1.

262. Uraykite funkcij, kuri atitinka nubrt grafik:

263. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij /(JC) = 5JC ir /(JC) = 2JC + 6 grafikus. a) Remdamiesi briniu raskite grafik susikirtimo tako koordinates. b) Apskaiiuokite grafik susikirtimo tako koordinates. 264. Duotos tiesins funkcijos: /(JC) = 4JC 3, g(x) = ^x + 2. a) Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij grafikus. b) Remdamiesi grafikais raskite lygties 4JC 3 = ^JC + 2 sprendinius. c) Remdamiesi grafikais raskite nelygybs 4JC 3 ^ JJC + 2 sprendinius. 265. Grafikai raskite lygties sprendini skaii: a) = JC; b) f = 4JC - 2; c) = JC; d) = -3 JC + 2. 266. Grafikai raskite lygties sprendini skaii: a) = 0,5:2; b) - F = 5 JC 2 ; C ) - = 2JC2; 267. Grafikai isprskite lygtis:
a) f = 0,5JC2 + 8 c) JC2 - 4 = 0,5JC b) JC2 4 = J C+ 2 d) JC2 - 2 = 2JC + 1

d) - =

-3JC2.

268. Grafikai isprskite nelygybes:


a) JC2 > 4 ; b) J C 2 < 1 ; C) JC2 ^ 9; d) JC2 < .

269. Tiesmis = , = ir = 6 apriboto trikampio plotas yra: A 12 B 12V2 C 24 D 24V2 E 36

270*. Nustatykite r keturkampio, kurio virns yra tiesi y = + 3, y = 3, y = + 3 ir y = 3 susikirtimo takai. 271*. Duotos tiesins funkcijos: /(JC) = 5x 2, g(x) = 3JC+4 ir h(x) = 5. a) Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij grafikus. b) Abscisi ayje paymkite nelygybs 5JC2 ^ 5 sprendini interval. c) Abscisi ayje paymkite nelygybs 3x + 4 < 5 sprendini interval. 272. Duotos tiesins funkcijos: f{x) = ^x 3, g(x) = |JC ir h(x) = 4. a) Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite funkcij grafikus. b) Remdamiesi grafiku raskite tiesi susikirtimo tak koordinates. c) Skaiiuodami raskite susikirtimo tak koordinates. 273. Duota staioji trapecija ABCD, ZA = 90, ZD = 90, AB =4, CD = 6, AD = 5. Kratinje AD paymtas takas M, AM = x.

C a) Kokios galimos reikms? b) Parodykite, kad AABM, ir CDM plotai yra tiesins funkcijos. c) Vienoje koordinai ploktumoje (geriausia milimetriniame popieriuje) nubraiykite trij gaut funkcij grafikus. d) Remdamiesi briniu raskite toki reikm, su kuria trikampi ABM ir MCD plotai lygs. e) Remdamiesi briniu raskite toki reikm, su kuria trikampi ir MCD plotai lygs. 274*. Dvi staiosios trapecijos turi vien lyg pagrind AB = 4cm. a) Trapecijoje ABCD: ZBAD = 90, ZADC = 90, DC = 6cm, AD = . Uraykite ploto S(x) priklausomybs nuo formul. Nubraiykite funkcijos y = S(x) grafik. b) Trapecijoje ABEF: ZBAF = 90, ZABE = 90, BE = 3cm, AF = . Uraykite ploto Q(x) priklausomybs nuo formul. Nubraiykite funkcijos y = Q(x) grafik. c) Su kuria J C reikme plot reikms lygios? d) Su kuriomis J C reikmmis plotas <2(JC) didesnis u plot S(x)l

275. a) Sodinant medelius per 3 m vienas nuo kito, vien eil galima pasodinti 49 medelius. Kiek medeli tilpt vienoje eilje, jeigu vienas nuo kito jie bt sodinami per 4 metrus; 6 metrus; 8 metrus; 12 metr? b) Ratas apsisuks 250 kart, nuriedjo 549,5 m. Kiek kart jis turi apsisukti, kad nuriedt 879,2 metro? 276. Trikampio kratini ilgiai lygs 5 cm, cm, 10 cm. Raskite io trikampio: a) perimetr; b) kampus; c) plot; d) auktin, nubrt ilgiausij kratin; e) ilgiausios kratins atkarpas, kurias j dalija auktin. 277. Duota:
A B C D Z A D E A E

lygiagretainis, = / . C D E , C D = IOcm,
= 3 : 2 . P a b c d a e b

. E B

Rasti: a) a) c)

A D ;

b)

278. Apskaiiuokite reikinio 2m skaitin reikm, kai: m = 2; n = 1 m = 2; n = 3 b) m = \; n = 2 d) m = 3; n = 2

279. I Klaipdos ir iemari, tarp kuri 245 km, tuo paiu metu vienas prieais kit ivaiavo autobusas ir lengvasis automobilis. Jie susitiko po l | valandos. Kokiu greiiu vaiavo kiekviena maina, jeigu lengvojo automobilio greitis buvo 20 km/h didesnis u autobuso greit? Sprsdami sudarykite lygt, neinomuoju paymj: a) autobuso greit; b) lengvojo automobilio greit. 280. Keturenklis skaiius 83 yra skaiiaus 90 kartotinis. Koks pamint skaii dalmuo? A 94 B 93 C 92 D 91 E 90

Pasitikrinkite
1. Kuri i emiau nurodyt funkcij yra kvadratin? a) / ( x ) = x 2 - 2x + 1 c) f () = ^ f ^
e

b) f () =

+ + 1

d) f () = 3x - 1 + x2

>f M

f) /W = 4 - 5*2

2.

Nurodykite kvadratini funkcij f (x) = ax2 + bx + c koeficient a, b ir c reikmes: a) f(x) = 3x 2 - 4x + 7 c) f () = - 2 x - I e) f(x) = 3x-x2 b) f(x) = 3-2x2 d) f () = 5*2~27*+6 f) f(x) = 7 - 2 + 3x

3.

Uraykite kvadratin funkcij f(x) = ax2 + bx + c, kurios koeficientai bt: a) a = 1; b = 2; c = 3; b) a = j; c = 3; b = 2; c) c =


j

Z ? = 0; a = 1.

4.

Duota funkcija / ( x ) = x2 +2x +2. Apskaiiuokite: a ) / ( 3 ) ; b) /(3); c) f (); d) f (a - 1); e ) f ( x - 2); Ar priklauso funkcijos /(JC) = 40JC2 grafikui takai: A(2; 160); (2; 160); C(0,l;0,4); D(-2; 160)?

f) /(c).

5. 6.

Naudodamiesi parabols Y = JC2 ablonu, nubraiykite funkcij grafikus: a) /( JC ) = 2 - 5 d) / ( ) = ( + 2)2 b) f () = -x2 + 3 e) y = ( - 2)2 + 3 c) f () = (JC - 3) 2 f) / ( ) = - ( x - 4 ) 2 + 3

7.

Naudodamiesi parabols y = 2x 2 arba y = j x 2 ablonu, nubraiykite funkcijos y = f(x) grafik: a) f () = x 2 - 3 c) / ( x ) = 2x2 + 3 e) f (X) = -\(x + 4) 2 b) f () = (x - 2)2 + 4 d) / ( x ) = 2(x + 3) 2 - 3 f) f () = 2(x - 3) 2

8.

Nubraiykite funkcijos Y = /(JC) grafik:


a) / ( J C ) = 2JC2 - 4JC + 5 b ) / ( J C ) = 0,5 JC 2 - 3JC + 2 , 5

c) e) 9.

/(JC) =

/(JC)

+ 2JC 2 = jc + 2JC
-JC2

d) f)

/(JC) /(JC)

-JC2

2 JC

- 6JC - 7 - 4JC

Nurodykite parabols simetrijos a, apskaiiuokite virns koordinates ir nubraiykite schemin funkcijos grafik: a) y = 6JC2 + 4 d) y = J c 2 - 4 J C + 8 b) y = J C - Ax e) y = (JC + 8)2
2

c) y = 4 JC 2 - 5 f) y = - ( j c - l ) 2 - 4

10. Nurodykite didiausij arba maiausij funkcijos reikm:


a) / ( J C ) = 3JC2 + 2 b) f { x ) = - 4 J C 2 + 5

c)

/(JC)

2(JC

- 3)2 - 4

d)

/(JC)

I(JC

+ 4) 2 - 10

e) f ( ) = 2( JC - 3 ) 2 + 2 , 5

f) f i x ) = - ( j c + 2)2

11. Uraykite kvadratin funkcij /(JC) = 2 , kurios grafikas bt nubraiyta parabol:

12. Uraykite kvadratin funkcij /(JC) = ax2 + c, kurios grafikas but nubraiyta parabol:

13. Uraykite kvadratin funkcij f(x) bt nubraiyta parabol:

= a(x + m) 2 + n, kurios grafikas

14. Uraykite kvadratin funkcij f(x) = ax2 + bx + c, kurios grafikas but nubraiyta parabol:

15. Remdamiesi grafiku pasakykite, su kuriomis reikmmis funkcija gyja teigiamas, neigiamas reikmes. V \

\
K

1 1 X

16. Nubraiykite funkcijos y = x2 Ax grafik. Nurodykite: a) parabols virns koordinates ir simetrijos a; b) koordinates tak, kuriuose grafikas kerta koordinai ais; c) funkcijos didjimo ir majimo intervalus; d) didiausi arba maiausi funkcijos reikm ir funkcijos reikmi srit.

17. Nubraiytas funkcijos y = JC2 grafikas. a) Nurodykite : reikmi interval, atitinkant nuspalvint grafiko dal. b) Nurodykite didiausi ir maiausi funkcijos reikm tame intervale.
A

/
/

/ / /
X

/ / /

I I
X

JC

18. Grafiniu budu isprskite lygt: a) 2x2 = 5x - 2; b) x2 - 8 = 4 a) -jx2+

JC.

19. Grafikai nustatykite, kiek sprendini turi lygtis: 3 = Ix - 1; b ) j c 2 - 4 = - f . 20. Nurodykite parabols ak krypt ir tako, kuriame ji kerta y a, koordinates:
a) y = 3x2 + JC - 17
c ) y = - J C 2 + 3JC - 4 , 5

b) y = - 2 J C 2 - 5JC + 12
d ) y = 2 JC 2 + JC + 3

21. I 5 m aukio paleista strl vertikaliai auktyn, kurios pradinis greitis 50 m/s. Strls lkimo auktis h (m) kintant laikui t (s) apskaiiuojamas pagal formul h = 5 + 501 , g 10 m/s2 laisvai krintanio kno pagreitis. a) sitikinkite, kad formul aukiui skaiiuoti galima urayti taip: h = - 5 ( t - 5) 2 + 130. b) Nubraiykite grafik, vaizduojant strls aukio h kitim kintant laikui t. c) Per kiek sekundi nuo paleidimo strl nukrinta ant ems? d) Kiek metr nuo ems buvo strl, pasiekusi aukiausij tak? 22. Krintantis ant ems akmuo per t sekundi apytiksliai nukrenta atstum h = 512. achtos gylis yra 120 m. Ar nuo ems paviriaus paleistas akmuo pasieks achtos dugn per 4 s? per 5 s? 23. Staiosios trapecijos ilgesnysis pagrindas lygus 10 cm, o onins kratins yra 12 cm ir 13 cm. Raskite ios trapecijos: a) trumpesnj pagrind; b) perimetr; c) plot; d) striaini ilgius.

24. Pagal brinio duomenis raskite figros perimetr ir plot.

25. Pirmas skaiius lygus g skaiiaus 18, o antras 40% skaiiaus 40. Tuos du skaiius: a) sudkite; b) atimkite vien i kito; c) sudauginkite; d) padalykite vien i kito. 26. Isprskite lygt:
a) (JC + 4)(JC + 1) - 3(4JC - 7) = (JC - 6 ) 2 ; b) (2JC + 7 ) 2 - (2JC - 1)(2JC + 3) = 4.

27. Apskaiiuokite: a) f 2 - 36 c) ^ 2 - 36 b) ( f ) 2 2 - /25 d) ()~ 2 2 - 25

28. a) Kiek dabar valand, jeigu prajusi paros dalis 3 kartus trumpesn u likusi? b) Kiek dabar valand, jeigu likusi paros dalis 2 kartus trumpesn u prajusi? 29. Keturi saldainiai ir trys kivio vaisiai kainuoja 3 Lt 30 et, o du saldainiai ir du kiviai 2 Lt. Ar du saldainiai kainuoja tiek pat kiek vienas kivis?

TIESINI LYGI SISTEMOS


98 103 107 111 117 121 123

1. Tiesin lygtis su dviem neinomaisiais 2. Tiesini lygi su dviem neinomaisiais sistemos. Grafinis sprendimo bdas 3. Keitimo bdas 4. Sudties bdas 5. Kiek sprendini turi dviej tiesini lygi sistema? 6. Lygi ekvivalentumas. Lygi sistem ekvivalentumas Pasitikrinkite

1 Tiesin lygtis su dviem neinomaisiais


UDAVINYS. Ryiui mama dav 14 lit ir papra u vis i sum nupirkti kriaui ir obuoli. Parduotuvje kilogramas kriaui kainavo 4 litus, o kilogramas obuoli 2 litus. Kiek kilogram kriaui ir kiek kilogram obuoli galjo nupirkti Rytis? Suraykime Ryio galimybes lentel: Kriaus (kg) 1 1,5 2 X Obuoliai (kg) 5 4 3 Kainos apskaiiavimas (Lt) 4 - 1 + 2 - 5 = 14 4- 1,5 + 2 - 4 = 14 4 - 2 + 2 - 3 = 14 4 + 2 y = 14

Kaip matome, negalima vienareikmikai atsakyti udavinio klausim. Rytis galjo nupirkti, pavyzdiui, 1 kg kriaui ir 5 kg obuoli arba 1,5 kg kriaui ir 4 kg obuoli, bet negaljo nupirkti 5 kg kriaui ir 0,5 kg obuoli, nes tuomet 4-5 + 2-0, 5 = 21 > 14. Kriaui kilogram skaii paymj JC, O obuoli y galime sudaryti lygt su dviem neinomaisiais 4JC + 2y = 14. 7iesine lygtimi su dviem neinomaisiais vadiname lygt, kuri galima urayti pavidalu ax + by = c; ia ir y neinomieji, a, b ir c skaiiai. I lentels matome, kad lygties 4JC + 2y = 14 sprendiniai yra skaii poros: = 1, y = 5; J C = 1,5, y = 4; J C = 2, y = 3, nes su iomis neinomj reikmmis lygtis virsta teisinga lygybe. Kad nereikt kiekvien kart rayti J C = . . . ir y = ..., susitarkime tiesins lygties su dviem neinomaisiais J C ir y sprendin nurodyti kaip skaii por (JC; y), kurios pirmoje vietoje parayta J C reikm, o antroje y reikm. Taigi lygties 4JC + 2y = 14 sprendiniai yra skaii poros (1; 5), (1,5; 4) ir 1.1. Lygties su dviem neinomaisiais sprendiniu vadinama tokia neinomj reikmi pora, kuri paveria t lygt teisinga skaitine lygybe.

1 uduotis. sitikinkite, kad skaii poros (1; 9), (0; 7) ir (3,496; 0,008) yra lygties 4x + 2y = 14 sprendiniai, bet nagrinto tekstinio udavinio slygos jos netenkina. Paaikinkite, kodl. Isprsti lygt reikia rasti visus jos sprendinius arba sitikinti, kad sprendini nra. Kaip rasti lygties su dviem neinomaisiais sprendinius? PAVYZDYS. Raskime kelis lygties 3x + y = 5 sprendinius. I duotosios lygties ireikkime neinomj y: y = 5 3x. Laisvai pasirinkdami reikmes randame joms atitinkamas y reikmes, pavyzdiui: jeigu = I, tai y = 5 3 (1) = 8, jeigu x = 0, tai y = 5 3 0 = 5, 2 2 jeigu = - , tai y = 5 - 3 - = 3, jeigu = 2, tai y = 5 3 2 = 1, ir 1.1. Radome iuos lygties 3x + y = 5 sprendinius: (1; 8), (0; 5), 3), (2; 1). Analogikai galime rasti kiek norint duotosios lygties sprendini. Akivaizdu, kad tiesin lygtis su dviem neinomaisiais turi be galo daug sprendini. Jei skaii poras (x; y), kurios yra tiesins lygties ax + by = c sprendiniai, pavaizduotume koordinai ploktumoje takais, kuri koordinats yra ir y, tai pastebtume, kad visi takai yra vienoje tiesje. Ireik y i lygties 3x + y = 5 gauname y = 3x + 5. Gautoji iraika yra tiesins funkcijos y = kx + b formul, kur k = 3, b = 5. Funkcijos y = 3x + 5 grafikas yra ties. Jis yra ir lygties 3x + y = 5 grafikas. Nubrkime i ties koordinai ploktumoje atidj bet kuriuos du takus, kuri koordinats yra duotosios lygties sprendiniai, pvz. (0; 5), (2; 1). Kiekvieno tako, priklausanio pavaizduotai tiesei, koordinats yra lygties 3x + y = 5 sprendiniai. 2 uduotis. Remdamiesi grafiku: a) nurodykite dar dvi skaii poras, kurios yra lygties 3x + y = 5 sprendiniai; b) pasakykite, ar skaii pora (1; 2) yra ios lygties sprendinys.

281. Ar duotoji skaii pora yra lygties 2x y = 5 sprendinys: a) c)


JC JC

= 4, y = 3 = O, y = - 5

b) = - 2 , y = 1 d) JC = 3, y = 1?

282. Ar skaii pora 2) yra lygties 3JC + Y = 6 sprendinys? Nurodykite dar du ios lygties sprendinius. 283. Duotos skaii poros: (7; 0), (3; 1), (1; 3), ( - 1 ; 2), (6; ) . Kurios i j yra lygties J C + 4y = 7 sprendiniai? 284. Raskite tokias J C arba Y reikmes, kad skaii pora bt lygties 5x + 2y = 10 sprendinys: a) (0; y); b) (JC; 0); c) (4; y); d) (JC; -20). 285. I duotosios lygties ireik neinomj y neinomuoju raskite po tris kiekvienos lygties sprendinius:
a) 5JC + y = 10 b) 3JC + 2y = 6 c) IOy -Ix=O

d)jc + J = 3 286.

*e) l,2x 0,4y = 2,8

*f)

= 5

Sudarykite tiesin lygt su dviem neinomaisiais, kurios sprendinys bt nurodyta skaii pora: a ) ( 3 ; l ) ; b) (0; 4); c) (-0,5; 2); d) (; 3); e ) ( - l ; 0 ) .
Pavyzdys. Sudarykime tiesin lygt su dviem neinomaisiais, kurios sprendinys bt skaii pora (2; 5). Sprendimas. Lygties ax + by = c koeficientus a ir b pasirenkame laisvai. Tegul a = 3, b = 1. stat ias a k b reikmes lygt ax + by = c gauname: 3 + y = c. Skaii c rasime vietoj stat 2, o vietoj y stat 5: 3 2 -f 5 = c, 11 = c. Gavome lygt 3x + y = 11. Analogikai samprotaudami galime sudaryti be galo daug tiesini lygi su dviem neinomaisiais, kuri sprendinys yra skaii pora (2; 5), nes yra be galo daug skaii a ir b pasirinkimo bd.

287.

Raskite po du lygties sprendinius ir nubrkite grafik: a) c) + y= 2 3JC + 4y = - 4


3JC

b) d)

2JC

- y= 4 4(JC + y) - 5(JC - y) = 3

*e) OJC - y = 0

*F) (2JC + I ) 2 - (4JC2 - 3 y ) = 8

288.

Raskite visas natralij skaii poras, kurios yra lygties J C+ y = 5 sprendiniai.

289. Raskite visus natraliuosius lygties + 3y = 16 sprendinius ir paymkite juos koordinai ploktumoje. 290. Raskite visus natraliuosius lygties 2x + y = 8 sprendinius. Paymkite juos koordinai ploktumoje ir nubrkite ties, kurioje yra visi ios lygties sprendiniai. Saulius u 6 litus pirko ssiuvini ir pietuk. Vienas ssiuvinis kainuoja 2 Lt, o vienas pietukas 1 Lt. a) Sudarykite tiesin lygt su dviem neinomaisiais iam udaviniui isprsti ir atsakykite, kiek ssiuvini ir kiek pietuk galjo nupirkti Saulius. b) Nurodykite visus galimus Sauliaus pasirinkimus.

291.

292. Just taup mesdama taupykl 50 ir 20 cent monetas. Per savait ji sutaup 3 litus. Kiek koki monet galjo bti taupyklje? (Nurodykite visus galimus atvejus.) 293. 294. Nebraiydami patikrinkite, ar takas (1; 8) priklauso tiesei y = 5: 3. Ar lygties Ix 5 y = 1 grafikas eina per tak: a) (2; 3); b) (0;-0,2)? 295. Vienoje koordinai ploktumoje nubraiykite lygi 2y : = 6 ir 3x Iy = 2 grafikus ir nustatykite j susikirtimo tako koordinates. 296. Raskite parabols y = ax2 koeficient a, jeigu inoma, kad parabolei priklauso takas, kurio koordinats yra: a) (5; 5); b) ( - 4 ; 6).

297. Pagal brinio duomenis raskite figros perimetr ir plot.

298.

Ratas per minut apsisuka 24 kartus. Kokiu kampu jis pasisuka per vien sekund? A 60 B 90 C 120 D 144 E 160 Staiakampis, kurio kratins IOcm ir 15 cm, sukamas apie vien jo kratini. Raskite gauto ritinio viso paviriaus plot ir tr, jeigu staiakampis sukamas apie: a) ilgesnij kratin; b) trumpesnij kratin.

299.

300*. Gamykla kiekvien paskesn mnes pagamindavo 230 detali daugiau, negu prie tai. Kiek detali gamykla pagamino paskutin mnes, jeigu per 4 mnesius ji pagamino 5120 detali? 301. Duoti du iracionalieji skaiiai V32 ir /8. Raskite j: a) sum; b) skirtum; c) sandaug; d) dalmen; e) kvadrat skirtum; f) sumos ir skirtumo sandaug; g) dvigub sumos kvadrat.
Pavyzdys. Iracionalij skaii V0 ir 8 suma lygi: \/50 + V = s/25^2 + /<2 = 5V2 + 3y/2 = 8 ^ 2 .

302. mogaus g archeologai gali nustatyti net pagal atskirus kaulus. Pavyzdiui, eivikaulio ilgis apytiksliai lygus 22% mogaus gio, o alknkaulio 16% mogaus gio. a) Kasinjant rasti mogaus palaikai, kuri eivikaulio ilgis 39,3 cm. Kokio gio buvo mogus? b) Kaip galima pagrsti, kad rastas 20,3 cm alknkaulis ir 38 cm eivikaulis negali bti to paties mogaus?

Alkunkaulis

eivikaulis

2 Tiesini lygi su dviem neinomaisiais sistemos. Grafinis sprendimo bdas


Papildykime 1 skyrelio udavinio slyg ir suformuluokime j taip: UDAVINYS. Ryiui mama dav 14 lit ir papra u vis i sum nupirkti kriaui ir obuoli. Parduotuvje kilogramas kriaui kainavo 4 litus, o kilogramas obuoli 2 litus. Kiek kilogram kriaui ir kiek kilogram obuoli nupirko Rytis, jeigu i viso buvo nupirkta 5 kg vaisi? Pirkta (kg) Kriaus Obuoliai I viso X 5 Vieno kg kaina (Lt) 4 2 Sumokta (Lt) 4x 2y 14

iam udaviniui isprsti galime sudaryti dvi lygtis: lygt 4x + 2y = 14 sudarme 1 skyrelyje; naujj informacij (i viso buvo nupirkta 5 kg vaisi) atitiks lygtis + y = 5. Vienoje koordinai ploktumoje nubrkime tieses, kuri tak koordinats atitinkamai yra lygi Ax + 2y = 14 ir J C + Y = 5 sprendiniai. Mus domina tik tos tiesi dalys (atkarpos), kurios yra pirmajame ketvirtyje, nes neigiamos ir y reikms netenkina udavinio slygos. I brinio matome, kad tiess susikerta take K (2; 3). io tako koordinats yra ir vienos, ir kitos lygties sprendinys. v v

\ Vt
1 I 0

\ p -h K
\

\V U. 4 4
J C

I tikrj, kai = 2 ir y = 3, tai 4x+2y = 4-2+2-3 = 1 4 i r x + y = 2+3 = 5. Taigi nors lygtys 4x + 2y = 1 4 i r x + y = 5 kiekviena atskirai turi daug sprendini, yra tik vienas bendras j abiej sprendinys (2; 3). Lieka vienintel galimyb: Rytis nupirko 2 kg kriaui ir 3 kg obuoli. Tuo atveju, kai kartu sprendiame dvi tiesines lygtis ir iekome bendr j sprendini, sakome, kad sprendiame dviej tiesini lygi sistem. Tiesini lygi sistemoms ymti vartojame riestin skliaust {.

Uraas f 4x + Iy = 14, \x + y = 5 reikia dviej tiesini lygi sistem. Apskritai dviej tiesini lygi su dviem neinomaisiais sistem galima urayti taip: +biy = ci, a2x + b2y = C2; cia : ir y neinomieji, a\,b\,c\, a2, b2, c2 bet kokie skaiiai.

Sprsdami lygi sistem iekome jos sprendini toki skaii por, kurios ir vien, ir kit lygt paveria teisinga skaitine lygybe. Lygi su dviem neinomaisiais sistemos sprendiniu vadinama tokia neinomj reikmi pora, kuri yra kiekvienos lygties sprendinys. Ar skaii pora (4; 1); (0; 3) yra lygi sistemos + 2y = 6, 1 3 * - y = 11 sprendinys? Lygi sistemas galima sprsti grafiniu bdu: vienoje koordinai ploktumoje nubriame duotj lygi grafikus tieses; i brinio nustatome tiesi susikirtimo tako koordinates, kurios ir yra lygi sistemos sprendinys. Sprsdami grafikai lygi sistemos sprendinius ne visada galime rasti tiksliai. PAVYZDYS. Grafikai isprskime lygi sistem i - y = 3, U + y = 6. Sprendimas. Vienoje koordinai ploktumoje nubrkime tieses y = 3 ir + y = 6. i tiesi susikirtimo tak paymkime A ir raskime jo koordinates. Jas i brinio galime nustatyti tik apytiksliai: * ~ 2,3, y ~ 3,8. Atsakymas, ^ 2,3, y 3,8.

303. Ar duotoji skaii pora yra lygi sistemos a ) ( 3 ; l ) ; b) ( - 1 ; 3)?

\ sprendinys:

304. Kurios i skaii por (3; 4), (2; 6), (4; 3) yra lygi sistemos sprendiniai: ( 3 * - = 0, , , f x = y -7, , fx + y = - l , d c ^ { 5x - y = 4; M 3 X + 4y = 0; M y - = 7? 305. Sudarykite lygi sistem, kurios sprendinys bt duotoji skaii pora: a) (5; 2); b) (0; - 3 ) ; c) (1; 0); d) ( - 1 ; - 3 ) .
a

306. I brinio (apytiksliai) nustatykite tiesi susikirtimo tako koordinates:

307. Naudodamiesi pateiktu grafiku paraykite atitinkam lygi sistem, nustatykite jos sprendin: a)
//

V/

h)

X V
/

1 0 4?
X

1 1 0

C S .JC

308. a) Ar lygi 2y = 3 i r 2 x 3y = 8 grafikai eina per tak A(7; 2)? b) Ar i lygi grafikai eina per tak B( 1; 1)? c) Kuris i nurodyt tak A ar B yra lygi sistemos j sprendinys? 309. Nubrkite tieses ir raskite j susikirtimo tako koordinates: a) + 2y = 9 ir y = 6 c) 3y + 15 = 6x ir 2y + 4x = 18 b) + y = 6 ir y = ^x d) gx - y = 1 ir - * - y = 1 ^yT-S

310.

Isprskite tiesini lygi sistemas grafikai: V \ y+ = 4 V 2x-y = -3


c

5JC

+ 2y = 910

311.

Tiess y = 4, * + y = 1 0 i r y = 2 apriboja trikamp. Nubraiykite trikamp ir apskaiiuokite jo plot. 312*. Tiess y = 2, y + * = 2, y J C = 6, y + = 4 apriboja staiakamp. Nubraiykite staiakamp ir apskaiiuokite jo plot. 313. 314. Nebraiydami rodykite, kad tiess 4x -f y = 5 ir 2x + Iy = 25 eina per tak P ( - 2 ; 3). Vienoje koordinai ploktumoje nubrkite ties, lygiagrei aiai ir einani per tak (4; 3), bei ties, lygiagrei y aiai ir einani per tak (3; 2). Kokiame take kertasi ios tiess? Uraykite i tiesi lygtis.

315*. Braiydami raskite hiperbols y = 4 ir parabols susikirtimo tak 19 19 koordinates, jei parabols lygtis yra: a) y = j x ; b) y = ^x . 316. Pagal brinio duomenis raskite figros perimetr ir plot. Naudodamiesi matlankiu nubrkite ties, einani per tak: a) (2; 0) ir su teigiamja aies kryptimi sudarani 35 kamp; b) (3; 0) ir su teigiamja aies kryptimi sudarani 140 kamp. 318. Suapvalinkite skaii iki vienet, raskite apvalinimo absoliuij ir santykin paklaidas: a) 1,2; b) 9,6; c) 0,66; d) 15,3. 319. Duoti reikiniai + 2 ir 1. Raskite: a) j sum; b) j skirtum; c) j sandaug; d) dvigubo pirmojo ir antrojo sum; e) pirmojo ir trigubo antrojo skirtum; *f) keturgubo pirmojo ir puss antrojo skirtum. 320. Iskaidykite dauginamaisiais: a) b(a c) + c a c) 3y 3 - 2y 2 + 3y - 2 321. b) 7a + an Ib bn *d) ax2 + bx2 + ax - cx2 + bx - cx 317.

Kiek procent pabrango prek, jei ji, anksiau kainavusi 92 Lt, dabar kainuoja: a) 110,4 Lt; b) 106,72 Lt? 322. 8 papgos per 8 dienas sulesa 8 kg lesalo. Kiek lesalo reikia vieniu papgai per vien dien? AlOOg B 125 g C 150 g D 175 g E 200g

3 Keitimo bdas
Sprsdami lygi sistemas grafikai daniausiai randame tik apytiksl sprendin. Tiksli sprendini iekome algebriniais bdais keitimo ir sudties. 1 PAVYZDYS. Isprskime lygi sistem (t pai, kaip 2 skyrelyje)
3JC Y = 3, 1^ + ^ = 6

keitimo bdu. 1) I antrosios lygties neinomj y ireikiame neinomuoju : y = 6 x. 2) pirmj lygt vietoj y raome reikin 6 : - (6 - ) = 3. Gavome lygt su vienu neinomuoju. Isprendiame j: 3JC 6 + = 3, 4x = 9, JC = 2,25. 3) i J C reikm raome lygt y = 6 J C ir gauname y reikm: = 6 - , y = 6-2,25, y = 3,75. Skaii pora (2,25; 3,75) yra sistemos 3JC Y = 3, {+y=6 sprendinys. Prajusiame skyrelyje sprsdami grafikai mes spjome, kad atsakymai yra J C S 2,3 ir y 3,8. stat J C = 2,25 ir y = 3,75 abi sistemos lygtis sitikiname, kad dabar radome tiksl sprendin:
3JC
JC

y = 3 2,25 - 3,75 = 6,75 - 3,75 = 3; + y = 2,25 + 3,75 = 6.

Atsakymas. (2,25; 3,75). bd ypa patogu taikyti tada, kai bent vienoje lygtyje koeficientas prie J C ar y lygus 1 arba 1. ? Paaikinkite, kodl.

2 PAVYZDYS. Isprskime keitimo budu lygi sistem

5x + 3y = 11, Ix + 4y = 16.

1) I antrosios lygties ireikkime neinomj y: ,c 4y = 16 - , y= 16-Ix .

2) raykime reikin vietoj y pirmj sistemos lygt: 5 , + 3 - 1 ^ = 111.4, 1 4 2 0 * + 3 - ( 1 6 - 7 * ) = 44,


2 0 J C + 4 8 - 2 1 J C = 44,
JC

=4.
16 7

3) lygt Y = =

^ -* vietoj J C ra 4 gauname: , = -3.

16-7-4

Atsakymas. (4; 3). sitikinkite, kad skaii pora (4; 3) yra nagrintosios sistemos sprendinys. Kartais patogu ireikti ne y ar JC, bet by ar aje, kur a ir b nelygs 0 skaiiai. 3 PAVYZDYS. Isprskime lygi sistem
F 2JC 3Y = 2,

2JC - 5y = - 6 . Akivaizdu, kad ia geriausiai ireikti 2JC i pirmosios arba antrosios lygties. Ireikkime 2x i pirmosios lygties: 2JC = 2 + 3y. statykime reikin 2 + 3y vietoj 2x antrj lygt: (2 + 3y) - 5y = - 6 , y = 4. lygt 2x = 2 + 3y vietoj y ra 4 gauname: 2JC = 2 + 3 4, 2JC = 14, J C = 7. Atsakymas. (7; 4). Sprsdami lygi sistem keitimo bdu: vienos lygties kur nors neinomj ireikiame kitu; raome gautj iraik kit lygt ir isprendiame lygt su vienu neinomuoju; randame antrojo neinomojo reikm. 108

323. Isprskite lygi sistemas keitimo bdu: { y = +2, , f 5x - y = O, w = 2 - y, b c) M 2y - 5* = 7; M 3JC + 4y = 7; \ y = - 1. 324. Ireikkite neinomj y neinomuoju x, taip pat neinomj ireikkite neinomuoju y:
a

a) + y = 3 d) 0,5x + 3y = 2

b) 4x - y = 6 e)fjc-y = 4

c) 2x + 5y = 10 f) 0,3* + 0,6y = 0,2

325. Ireik vien neinomj kitu isprskite lygi sistemas:


2x a) = ' J { ' \ bx - y = 1

b) ( 3~4 = 5> ' [ + Iy = 10


e

c) \31^ = \ ' [ Ix + 5y = 33

IIi=J5T4-9 i 7 b = - 4

>{T++2yy=%

0(:

'l^f1
i 4y 20 = 4*, . | 8* - 3y = 6, C) M 3y - 11 = 4x 5JC + 75 = 15y + y + z = -54, 2x + 3y - z = 17, = 6y, f) = -3z - 7, > 2x = z+ 2 z = 14y
0 w

326. Raskite lygi sistem sprendinius:


a)

i 3* 2y = 31, 3JC - 3y = 36

d> { 2 / - 5 / = 4 - 3 2 '

327. Nebraiydami grafik raskite funkcij grafik susikirtimo tako koordinates: a) y = 1 ir y = 3x + 3; b) y = \x ir y = 6 x. 328. Dviej skaii suma lygi 56, o skirtumas lygus 14. Raskite tuos skaiius. 329. U 3 storus ir 4 plonus ssiuvinius Simas sumokjo 8 litus. Kiek kainavo storas ssiuvinis ir kiek plonas, jei inoma, kad plonas ssiuvinis 1,5 lito pigesnis u stor? 330. Turistas 2 valandas vaiavo miko keliu ir 1 valand plentu. I viso jis nuvaiavo 28 km. Kokiu greiiu turistas vaiavo miko keliu ir kokiu greiiu plentu, jeigu jo greitis plentu buvo 4 km/h didesnis u greit miko keliu? 331. Trikampio dviej kamp skirtumas lygus 24, o treias kampas 40. Raskite kitus du trikampio kampus.

332. Brinyje pateiktas glyno planas. Koks kiekvieno pusskritulio spindulys, jei didesniojo pusskritulio spindulys 3 m ilgesnis u maesniojo, o staiakampio perimetras lygus 68 m? 333. Tadas sutaup 23 litus mesdamas taupykl 20 ir 50 cent verts monetas. Kiek kokios verts monet jis turi, jei inoma, kad yra 70 monet? 334. Juvelyrui prireik 200 gram 45% vario lydinio. Jis turi 30% ir 50% vario lydinio. Kiek kiekvienos ries lydinio jam reikia sumaiyti? 335. Arnas 10 met vyresnis u Donat. Prie 12 met Arnas buvo 3 kartus vyresnis u Donat. Kiek met dabar yra Arnui ir kiek Donatui? 336. Lktuvas 960 km pavjui nuskrido per 3 h, o prie vj t pat atstum per 4 h. Koks savasis lktuvo greitis ir koks vjo greitis? (Tarkime, kad vjo kryptis nesikeit.) 337. Dvienklio skaiiaus skaitmen suma lygi 12. Jei jo vienet skaitmen padaugintume i 6, tai gautume t dvienkl skaii. Raskite j. Pastaba. Kiekvien dvienkl skaii galima urayti pavidalu IOx + y, kur yra deimi skaitmuo, o y vienet skaitmuo. Pavyzdiui, 52 = = 10-5 + 2. 338. Raskite aritmetins progresijos 2, 5, 8 , . . . : a) 10-j; b) 15-j; c) 23-ij; d) 34-j nar. 339. Nubraiykite funkcijos y = ^x 2 8 grafik ir nurodykite, su kuriomis reikmmis funkcijos reikms: a) yra neigiamos; b) yra teigiamos; c) didja; d) maja. 340. Pagal brinio duomenis apskaiiuokite figros perimetr ir plot.

341. Kgio sudaromoji lygi 4 dm, o pagrindo skersmuo 4,8 dm. a) Raskite kgio auktin. *b) Koks io kgio ainio pjvio (lygiakraio trikampio, kurio auktin sutampa su kgio auktine) plotas? 342. Trijose mokyklose yra 386 pirmnai. Kiek pirmn yra kiekvienoje mokykloje, jeigu pirmoje yra 38 pirmnais daugiau, negu antroje, o treioje 26 pirmnais maiau, negu pirmoje mokykloje? 343. Kiek maiausiai vaik yra eimoje, jeigu kiekvienas vaikas turi bent vien seser ir bent du brolius? A2 B3 C4 D5 E6

13

4 Sudties bdas
1 UDAVINYS. Staiakampio formos sklypo perimetras yra 27 metrai. Jo ilgis 3 metrais didesnis u dvigub plot. Kokie sklypo matmenys? Sprendimas. iam udaviniui isprsti galime sudaryti lygi sistem. Sakykime, sklypo ilgis yra J C m, o plotis Y m. Tada f 2JC + 2y = 27, \x-2y = 3. Pastebsime, kad abiej lygi koeficientai prie y yra vienas kitam prieingi skaiiai (2 ir 2). Tokiais atvejais sprendiant lygi sistem patogu taikyti sudties bd, kurio esm vieno neinomojo paalinimas sudedant lygtis. Isprskime sudaryt lygi sistem sudties bdu. Panariui sudkime abi lygtis:
+

, f 2x + 2y = 27, { JC 2y = 3 + 2y - 2y = 27 + 3.

2JC + JC

I ia gauname ir isprendiame lygt su vienu neinomuoju:


3JC
JC =

- 30,
10.

i J C reikm stat bet kuri (geriau paprastesn) sistemos lygt randame Y reikm: 2y = 3, 10 2y = 3, 2y = 7, y = 3,5. Sistemos sprendinys (10; 3,5). Vadinasi, sklypo ilgis yra 10m, o plotis 3,5 m. I tikrj, 2 10 + 2 3,5 = 27 ir 1 0 - 2 - 3 , 5 = 3. Atsakymas. 10m; 3,5 m.

2 UDAVINYS. Isprskime lygi sistem f 5JC - 2y = 24, j 3JC - 4y = 20 sudties bdu. Sprendimas. Pastebsime, kad ia koeficientai nei prie nei prie y nra vienas kitam prieingi skaiiai. Todl sudj lygtis nepaalintume nei vieno neinomojo. Taiau pirmj lygt padaugin i 2 ir sudj su antrja galime paalinti neinomj y:

J 5JC 3JC
+

2y = 241 (-2), - 4y = 20,

, -IO JC + 4y = - 4 8 ,

3JC

- 4y = 20

-7 JC = - 2 8 ,

= 4. Gautj J C reikm statome bet kuri sistemos lygt, pavyzdiui, 3x 4y = 20, ir gauname y: 3 4 - 4y = 20, 4y = 8, y = -2. Pasitikriname, ar skaii pora (4; 2) yra duotosios lygi sistemos sprendinys:
5JC 3JC

- 2y = 24, - 4y = 20,

5 4 - 2 ( - 2 ) = 20 + 4 = 24, 3 4 - 4 ( - 2 ) = 12 + 8 = 20.

Atsakymas. (4; 2). Sprsdami tiesini lygi sistem sudties bdu: pasirenkame neinomj, kur paalinsime; vien (arba abi) sistemos lygt dauginame i tokio skaiiaus, kad koeficientai prie vieno neinomojo bt vienas kitam prieingi skaiiai; panariui sudedame abi sistemos lygtis; isprendiame gautj lygt su vienu neinomuoju; randame antrojo neinomojo reikm. Ar padauginus i koki nors skaii abi lygtis, koeficientai prie abiej neinomj gali pasidaryti vienas kitam prieingi skaiiai? Pakomentuokite atvej.

344. Isprskite lygi sistemas sudties budu:


a)

. 6* - 5y = 8, [2x + 5y = 16 , J 3 x - 8 y = 28,
M IIJC - 8y = 2 4

b4 0)

i 8x - 17y = 4, I -8JC + 15y = 4 . 5-2=1,


\ 15JC - 3y = - 3

c)
1

j 2* - 5y = 12, \2x-3y = 10 | 3 * - 4 = 13,


M 6JC - 3 y = 2 1

e)

i 12* - I y = 2, \ Ix+Ay = - 4 , f 3* + 5y = 9, n 1 l4jc-5y = 6 ' 5* + 8y = 28 9 * + 2 = - 1 2 345. Isprskite lygi sistemas paalindami vien neinomj:
gJ

+ = 7, ' 3* + 5y = 11 ~ J 6x + 12y = 7, a) i 8JC - 15y + 1 = 0

\2

i 2* - 3y = 8, ' 2y 5JC = 13 . f 3* + 4y = 0, e; 1 2JC + 3y = 1

. f 5JC + 3y - 12 = 0, c M 4 j c - 5 y = 17 f 5JC + 6y = - 2 0 , r M 9y + 2JC = 25

Pavyzdys.

Isprskime lygi sistem 2x + 3y = -8, 3x Ay 5. Sprendimas. Norint paalinti kur nors neinomj i atitinkam dauginamj patogu dauginti abi lygtis. Jei norime paalinti x, tai pirmj lygt dauginame i 3, o antrj i 2 (jei alintume y, tai pirmj lygt daugintume i 4, o antrj i 3). 2x + 3y = 8| (3), 3x -Ay = 5| 2,
+

f -6x - 9y = 24, { 6x - 8y = 10,

-Yly

= 34,

j = -2.
statome i y reikm pirmj lygt ir randame reikm: 2x+3y = - 8 , 2x + 3 (2) = 8, = 1. Atsakymas. (1; 2).

346. Nebraiydami grafik rodykite, kad tiess: a) 3x 4y = 1 ir 4* - 6y = 3 susikerta take ( - 3 ; -2,5); b) 2JC - 5y = 2 ir 3JC - 2y = - 8 susikerta take ( - 4 ; - 2 ) .

347. Isprskite lygi sistemas: a)


C)

\x + y = 4,
\x-\y =
- 2

b)
a)

f x - J y = 11,

I^-Jy = B

v f 3x - y = 500, j 0,7x + 0,2y = 550 * . f 0,25(x + 4y) = 3,5, 0,5x - 0,25y = 1 348. Isprskite lygi sistem j

f 0,5x - 0,6y = 0, i 0,4x + l,7y = 10,9 i y - 4x + 100 = 0, r M 0,06y - 0,05x = 32 3

a) grafiniu bdu; b) sudties arba keitimo bdu. 349. Paraykite pavidalo y = kx + b tiess lygt, kad ties eit per takus: a) A( 1; 2) ir B(-2; 3); b) M ( - 1 ; 1) ir N(4; 4). 350. Raskite tok tiess 3x 5y = 72 tak, kad jo ordinat bt: a) lygi abscisei; b) prieinga abscisei; c) lygi dvigubai abscisei. 351. U 4 pietukus ir 3 ssiuvinius Rita sumokjo 7 litus, o Maryt u 3 tokius pat pietukus ir 2 ssiuvinius sumokjo 4,9 lito. Kiek kainavo vienas pietukas ir kiek vienas ssiuvinis? 352. Mokyklos dails kabinetui buvo nupirkta 12 rinkini akvarelini da ir 5 rinkiniai guao. U pirkin sumokta 112 lit. Penki akvarelini da rinkiniai brangesni u 2 guao rinkinius 14 lit. Kiek kainavo vienas rinkinys akvarelini da ir kiek vienas rinkinys guao? 353. Maksimalus katerio greitis upe pasroviui yra 30 km/h, o prie srov 22 km/h. Koks bt maksimalus katerio greitis eere? 354. Pstysis atstum nuo stoties iki gyvenviets nujo per 5 h, o dviratininkas atstum nuvaiavo per 2 h. Dviratininko greitis yra 6 km/h didesnis u psiojo greit. Raskite psiojo ir dviratininko greit. 355. U pirkin, kainavus 37 litus, pirkja atsiskait 2 ir 5 lit verts monetomis. Kiek kokios verts monet ji dav kasininkei, jei inoma, kad dviej lit verts monet buvo viena daugiau nei penki lit? 356. Dviej skaii aritmetinis vidurkis lygus 28. Pus vieno skaiiaus lygi trigubam kitam skaiiui. Raskite tuos skaiius. 357. 6 bandels ir 4 stiklins grimo kainavo 6,4 Lt, o tokios paios 4 bandels ir 4 stiklins grimo 4,8 Lt. Kiek kainuoja viena bandel ir kiek viena stiklin grimo?

358. Traukinys vien kelio ruo nuvaiavo per 2 h, o kit per 3 h. I viso jis nuvaiavo 330 km. Kokiu greiiu traukinys vaiavo kiekvien kelio ruo, jei antrj jis vaiavo 10 km/h didesniu greiiu, nei pirmj? 359. Valtis 80 km atstum pasroviui nuplaukia per 4 h, o prie srov per 5 h. Raskite valties savj greit ir ups tkms greit. 360. Dviejose lentynose yra 110 knyg. Jei i antrosios lentynos pus knyg perdtume pirmj, tai pirmojoje bt 4 kartus daugiau knyg, negu liko antrojoje. Kiek knyg buvo kiekvienoje lentynoje i pradi? 361. Pajrio viebuio reklamoje turistams skelbiama:

Kiek kainuoja vieneri pietus ir kiek viena nakvyn pajrio viebutyje? 362. Dviej skaii suma lygi 77. Raskite tuos skaiius, jei inoma, kad | vieno skaiiaus lygios kito skaiiaus. 363. Jr keltas plukdo 19 dviej ri automobili. Vienos ries automobiliai sveria po 1300 kg, o kitos po 2200 kg. Bendra vis automobili mas yra 311. Raskite, kiek lengvesni automobili plukdo keltas?
8
6x

364. Apskaiiuokite figros perimetr sudar lygi sistem.

8
J X

Sy 365. Dvienklio skaiiaus skaitmen suma lygi 15. Jei jo skaitmenis sukeistume vietomis, tai gautas skaiius bt 9 vienetais maesnis u pradin. Raskite pradin skaii. 366. Vienas i dviej gretutini kamp 36 didesnis u kit. Raskite tuos kampus. 367. Apskaiiuokite: ) ; b) V16:3^+740 + (1)" 1 .

368. Paraykite penkis pirmuosius aritmetins progresijos (a n ) narius, kai: a) ai = 2, d = 3; b) ai = 10, d = - 2 . 369. Trikampio dvi kratins yra 25 cm ir 30 cm. Auktin, nubrta trei kratin, lygi 24 cm. Raskite: a) treios kratins atkarpas, kurias j dalija auktin; b) trikampio treios kratins ilg; c) trikampio perimetr ir plot; *d) kitas trikampio auktines. 370. mon gamina tualetin muil. Gamybos ilaidos yra 15 000 lit per metus. Muilo vieno gaballio pagaminimo ilaidos 1 litas, o pardavimo kaina 3 litai. Pateiktame brinyje ties y = 15 000 + vaizduoja visas mons ilaidas, o ties y = 3x plaukas, t. y. pinig sum, gaut pardavus pagamint muil. Remdamiesi grafiku atsakykite klausimus. a) Kiek maiausiai muilo gaballi per metus reikia parduoti, kad gamyba nebt nuostolinga? b) Koks pelnas gaunamas pardavus 8000 muilo gaballi?
v - 2 501jo

S
50()0 -

i'

- 2 001jo
501901

0 1000 30 00 50 00 70 00

371*. mon planuoja pradti gaminti nauj gamin. Numatyta, kad gamybos ilaidos sudarys 15 000 lit, o gaminio vieno vieneto ilaidos bus 3 litai. mon ketina nustatyti 8 lit gaminio pardavimo kain. a) Grafikai pavaizduokite, kaip mons visos ilaidos ir plaukos priklauso nuo apyvartos. b) Kiek maiausiai gamini reikia parduoti, kad gamyba pradt duoti peln? c) Koki maiausi gaminio pardavimo kain reikia nustatyti, kad mon nepatirt nuostoli pardavusi 2500 vnt. gamini?

5 Kiek sprendini turi dviej tiesini lygi sistema?


Lig iol nagrinjome pavyzdius, kai dviej tiesini lygi su dviem neinomaisiais sistemos turi vien sprendin. Ar visada taip yra? Kadangi dviej tiesini lygi sistemos sprendinys yra dviej tiesi susikirtimo takas, tai is klausimas reikia: ar visada dvi tiess kertasi viename take? inome, kad dvi tiess dar gali bti lygiagreios (tada lygi sistema sprendini neturs) arba sutampanios (tada lygi sistema turs be galo daug sprendini). Panagrinkime visus tris atvejus. 5jc v = 4 {O 2x + = 1 Nordami tai padaryti turime nustatyti tiesi sistemos lygi grafik tarpusavio padt. Tam kiekvienos lygties neinomj y ireikkime neinomuoju : f y = 0,5x - 4, Iy = -Ix + 1.

0 1

\ \

Matome, kad iuo atveju abiej tiesi krypties koeficientai yra skirtingi: k\ = 0,5, k2 = Taigi k\ k2. inome, kad tokios tiess susikerta, vadinasi, tiesini lygi sistema turi vienintel sprendin. . Isiaikinkime, kiek sprendini turi lygi sistema j ^x 3y Z 3' Kiekvienos lygties neinomj y ireikkime neinomuoju x: Jy = 2x + l, j y = 2x - 3. Tiesi y = 2x + 1 ir y = 2x 3 krypties koeficientai yra vienodi: k\ = k2 = 2, o susikirtimo su y aimi takai skirtingi: b\ = 1, b2 = 3. Taigi k\ = k2, bi b2. Tokios tiess yra lygiagreios, vadinasi, nagrinjama lygi sistema sprendini neturi. // 1/

/ /
j

I y
/

<\

/ / /
iv
/

/ " V/0 1

f(f/

III. Isiaikinkime, kiek sprendini turi lygi sistema Iy = 3, Ay-Ix = - 6 . Neinomj Y ireikkime neinomuoju JC: y = 0,5 1,5,
Y = 0,5JC 1,5.

Abiej tiesi krypties koeficientai yra vienodi: k\ = k2 = 0,5. Taip pat vienodi ir susikirtimo su y aimi takai: b\ = b2 = 1,5. Taigi ki = k2, b\ = b2. Akivaizdu, kad iuo atveju lygi grafikai sutampa. Nubrtosios tiess kiekvieno tako koordinats yra tos sistemos sprendinys. Vadinasi, sistema turi be galo daug sprendini. Uduotis. Naudodamiesi briniu nurodykite: a) kelet lygi sistemos sprendini; b) kelet toki skaii por, kurios nra duotosios lygi sistemos sprendiniai. Svarbu sidmti, kad pasakymas be galo daug sprendini" nereikia, kad bet kaip parinkta skaii pora yra lygi sistemos sprendinys. Jei -ui priskirsime kuri nors reikm t (raysime = t, t e R), tai y = 0,5f 1,5. Atsakym raysime taip: (t; 0,51 1,5), t e R. Ivadas apie dviej tiesini lygi sistemos i y = k\x + b\, [y = k2x + b2 sprendini skaii pateikiame ioje lentelje: Tiesi lygi ypatybs 2 k\ = k2, b\ b2 k\ = k2, b\ = b2 Lygi sistemos sprendini skaiius Vienas sprendinys Nra sprendini Be galo daug sprendini Tiesi tarpusavio padtis Kertasi Lygiagreios Sutampa j

372. I brinio nustatykite i lygi sistemos sprendini skaii:


a. + 4y = 1 2 , M 4y + Ix = 12;

| 3 x + 4 y = 12, { 3x + 4y = 4;
C)

f 4y + Ix = 12, 3x + 4y = - 4 .

373. Nubraiykite vis trij lygi grafikus vienoje koordinai ploktumoje. Sudarykite visas galimas dviej tiesini lygi sistemas. Naudodamiesi grafiku nustatykite t sistem sprendini skaii: a) y + 2x = O, 2y 3x = 6, y = 3 2x; b) 2y = 4, + 4y = 4, 8y = 8 - 2 x . 374. rodykite, kad tiess x + y = 5, 2xy = 1 6 i r x + 2y = 3 susikerta viename take. Nurodykite to tako koordinates. 375. Grafikai isprskite lygi sistem: y + 3x = O, 2x 5y = 1, - y = 4, b) - 2y = 2, + y = 2; 3y = 0. 376. Kiekvien sistemos lygt uraykite pavidalu y = Icx + b. Nustatykite lygi sistemos sprendini skaii: a)
a)

j 3y + 2x = 12, 6x + 9y = - 9

b)

{3-4,-8, 8y + 16 = 0 x + \y = 4,

C)

r 4x + 3y = 24, 1 IOx - 16y = - 3 4 f 4x 5y = 30, t x - l , 2 5 y = 2,5

* = - + 6 377. Su kuria kintamojo a reikme tiess 5x 2y = 3 i r x + y = a susikerta take, priklausaniame: a) y aiai; b) aiai? 378. Parinkite tiesin lygt su dviem neinomaisiais, kuri su lygtimi 6x+3y = 1 sudaryt sistem: a) turini vien sprendin; c) neturini sprendini; b) turini be galo daug sprendini; d) turini sprendin (0; j).

. | 3 x - 8 y = 4, M 6x - 42 = 16y

1}

379. Nurodykite k reikm, su kuria lygi sistema + y = 3, y - kx = 4 a) turi tik vien sprendin; b) neturi sprendini.

380. Grafikai isprskite lygi sistem: a) Jy = 1*1, [ = 2x-6;

1 = 1*1, Iy =-1*1-

381. Su kuria c reikme lygi sistema x + y = 1, 4x + 3 y = c a) neturi sprendini; b) turi be galo daug sprendini?

382. Koordinai ploktumoje pavaizduokite visus takus, kuri abscises lygios ordinatms. 383. Nurodykite koordinai ploktumos srit, kurioje kiekvieno tako ordinat didesn u atitinkam abscis. 384. Apskaiiuokite: a) ( 2 | - 2 :2,8 + 21; b) ^ 0 , 1 8 : ( - 1 + 5 3 : 3 - 1 . 385. Trikampio kratini ilgis ireiktas natraliaisiais skaiiais. Viena kratin lygi 6 cm, antra 2 cm. Koks gali bti treiosios kratins ilgis? 386. Ar galima turint 2 1 25% acto ir kibir vandens pasigaminti: a) 51 10% acto marinat; b) 3 1 20% acto marinat?

6 Lygi ekvivalentumas. Lygi sistem ekvivalentumas


Lygtys, turinios tuos paius sprendinius (arba neturinios sprendini), vadinamos ekvivaleniomis. Pavyzdiui, lygtys 2x + 3 = I irlx =4 yra ekvivalenios, nes jos turi vien ir t pat sprendin = 2. Lygtys (x + 5)( 5) = O ir 5jc = 25 nra ekvivalenios, nes pirmosios lygties sprendiniai yra 5 ir 5, o antrosios tik 5. Lygtys OJC = 6 ir x 2 + 3 = 0 yra ekvivalenios, nes jos neturi sprendini. Jei sprsdami lygt atliekame tokius pertvarkymus: prie abiej lygties pusi pridedame arba i abiej pusi atimame t pat skaii arba reikin (turint prasm su bet kuriomis neinomojo reikmmis); abi lygties puses dauginame arba dalijame i to paties nelygaus nuliui skaiiaus arba reikinio (turinio prasm su bet kuriomis neinomojo reikmmis); tai gauname lygt, ekvivaleni duotajai. Pavyzdiui, lygtis ^ ^ = 5 yra ekvivalenti lygiai J C 3 = 20, nes antroji gauta i pirmosios padauginus abi jos puses i 4. Kitais atvejais galime prarasti kai kuriuos lygties sprendinius arba gauti paalini sprendini. Pavyzdiui, lygtis JC(JC 1) = 0 turi du sprendinius x\ = 0, x2 = 1. Jei btume lygt padalij i JC, btume prarad sprendin J C = 0. Lygtis JC2 = 0 turi vien sprendin JC = 2. Jei abi lygties puses padaugintume i JC , gautume lygt JC(JC 2) = 0, kuri turi du sprendinius jq = 0 ir J C 2 = 2. iuo atveju atsirast vienas paalinis sprendinys J C = 0. Lygi sistemos, turinios tuos paius sprendinius (arba neturinios sprendini), vadinamos ekvivaleniomis. Pavyzdiui, lygi sistemos j ^ ^ Z ^ j ir j _ _ ^ Z 5' ekvivalenios,

nes jos turi vien ir t pat sprendin (1; 2). Jei sprsdami lygi sistemas atliekame tokius pertvarkymus: bet kuri sistemos lygt pakeiiame jai ekvivalenia lygtimi; vien sistemos lygt pakeiiame sistemos lygi suma arba skirtumu, o kit paliekame t pai, tai gautoji lygi sistema yra ekvivalenti pradinei.

-. .-- Pavyzdiui, lygi sistemos f + y = 2, i Ax - 2y = 1


ir

,:.

'

.'

: : :

,f ' >,

J y = 2 , Ax - Iy = 1

yra ekvivalenios, nes pirmoji sistemos lygtis pakeista jai ekvivalenia lygtimi. Lygi sistemos J 5jc + 4y = 12, 1 3JC 4y = 4 .
1

8jc = 16,
[ Ay = A

taip pat yra ekvivalenios, nes pirmoji lygtis pakeista sistemos lygi suma.

Pratimai ir udaviniai
387. Kurios i lygi yra ekvivalenios? A + 2= O Bf = I C 2jc 3 = 1 388. Ar tarp ia pateiktj lygi yra ekvivaleni?
Af = O B 2 + jc = 0 C-Ix=A

D (jc + 2)(JC - 2 ) = 0 E + ^ = 3 389. Kurios i lygi nra ekvivalenios? B AJ C 3= 0 03 = 6 C ( j c + 3)(JC - 3) = 0 390. Ar ios lygi sistemos yra ekvivalenios: 0,3x + 0,04y = 0,2, Ijc + y = 4 .
11

, 3 x + 0 ,4y = 2, 3jc + 2y = 24?

391. Takas A(5; 2) priklauso parabolei y = a(jc + m) 2 , kurios virn yra 5(1; 0). Raskite ir m reikmes. 392. Iskaidykite dauginamaisiais: a) 2 + 2jc - 8; b) jc2 - 3jc - 4. 393. Kokie skaiiai turt bti parayti vietoj vaigdui, kad lygyb bt teisinga (du atvejai)? * * = 2 394. Duotas staiakampis, kurio kratins yra 6 cm ir 3cm. Kaip staiakamp sukarpyti tris trikampius, kad i j bt galima sudti kvadrat? Kokio ilgio io kvadrato kratin?

Pasitikrinkite
1. 2. Ar duotoji skaii pora yra lygties 3JC + y = 9 sprendinys: a ) ( 4 ; - 3 ) ; b) (2; 3); c) (1; 7)? Ireik neinomj y neinomuoju raskite po du kiekvienos lygties sprendinius: a) 4JC + Y = 5; b) 6x - 2y = 9. Kuri i duotj skaii por yra lygi sistemos i 3JC + Y = 8, 1 5JC - 2y = 6 sprendinys: a ) ( l ; 5 ) ; b) (2; 2); c) (3;-1)? Isprskite tiesini lygi sistemas grafikai:
a

3.

4.

f X - y = 3, ^ 1X + 3y = 9;

1-+y = 2, M -2 JC - y + 2 = 0.

5.

Isprskite tiesini lygi sistemas keitimo bdu:


A )

v f 7 x - 3 y = 13, t JC - 2y = 5;

t x + y = 3, 2JC - y + 6 = 0.

6.

Isprskite tiesini lygi sistemas sudties bdu:


A

. f 2 * + Ily = 1 5 , M I O J C - I l y = 9;

{ D;

4 + 3 = 6, l 5 j c + 6y = 3.

7.

Nebraiydami grafik raskite tiesi susikirtimo tak koordinates: a) 2JC + 3y = 12 ir + 5y = 20; b) 3JC + 4y = 11 ir 2JC 5y = - 8 . Aist u 3 tuinukus ir 2 pietukus sumokjo 6,6 Lt, o Rokas u 2 tokius paius tuinukus ir vien pietuk toje paioje parduotuvje sumokjo 4,3 Lt. Kiek kainavo tuinukas ir kiek pietukas? Motorins valties greitis prie srov yra 10 km/h, o pasroviui 18 km/h. Koks ups tkms greitis ir koks savasis valties greitis?

8.

9.

10. Justas rinko 2 cent ir 50 cent monetas. Berniukas surinko 300 monet, kuri bendra vert 30 lit. Kiek i surinkt monet buvo 50 cent verts? 11. Aurimas vyresnis u Egl. J amiaus skirtumas yra 12 met, o suma 50 met. Raskite Aurimo ir Egls ami.

12. Raskite koordinates tak, kuriuose kertasi parabol y = 5 x 2 ir ties: a) y = 1; b) y = - 4 . 13. Dvi prieingos kvadrato ABCD virns yra A(6; 2) ir C(6; 8). Nusibrai brin raskite kvadrato: a) kit dviej virni koordinates; b) kratin; c) plot; d) perimetr. 14. Pagal brinio duomenis apskaiiuokite figros perimetr ir plot.

24

15. Apskaiiuokite: ) ( + ) $ ; b)i4.

16. Suprastinkite reikin: a) (JC - 2) 2 - 2(3 - 2 JC); b) (3 + c) 2 2c(c + 3); c) (4a 2 - 6ab + 9b2)(2a + 3b) - 2a(4a2 - b). 17. Suapvalin skaii iki vienet raskite apvalinimo absoliuij ir santykin paklaidas: a) 1,4; b) 9,8. 18. Iskaidykite dauginamaisiais: a) 25 9JC2; b) 1 6 3 - a ; c) 2jcy + 2y - - 1; d)3b-ab 19. Prek, kainavusi 80 Lt, pabrango ir dabar kainuoja: a) 89,6 Lt; b) 94,4 Lt. Kiek procent pabrango prek? 20. Nustatykite, kiek sveikj sprendini tenkina nelygyb: a) - 1 2 4 ^ J C ^ 15 c) |y| < 121 b)-124 < J C < 15 d) |y| ^ 120 + a-3.

21. Ivaiavs i stoties traukinys tolygiai didino greit, ir greitis padiddavo 50 metr kas minut. Koks buvo traukinio greitis baigiantis: a) penktai; b) atuntai; c) deimtai; d) keturioliktai minutei?

TRIKAMPI PANAUMAS
126 130 136 140 145 150 15 8 162

1. Proporcingosios atkarpos 2. Talio teorema 3. Trikampio ir trapecijos vidurin linija 4. Atkarpos dalijimas duotu santykiu 5. Trikampi panaumas 6. Trikampi panaumo poymiai 7. Daugiakampi panaumas Pasitikrinkite

1 Proporcingosios atkarpos
Atstumas tarp Vilniaus ir Alytaus yra 105 km, o tarp Vilniaus ir Klaipdos 315 km. Atstumai tarp i miest emlapyje atitinkamai lygs 7 cm ir 21 cm. Palyginkime reali atstum tarp i miest ir atstum emlapyje santykius.

Realaus atstumo tarp Vilniaus ir Alytaus ir atstumo tarp i miest emlapyje santykis yra Q qqqq7 = 1 500 000, o atstum tarp Vilniaus ir Klaipdos (02 = 1 5 0 0 0 0 0 Matome, kad santykiai yra lygs. Skaiius 1 500 000 parodo, kiek kart atstumai vietovje yra didesni u atitinkamus atstumus emlapyje. Sakome, kad atstumai vietovje yra proporcingi atstumams emlapyje. emlapio mastelis yra 1 : 1500000. Brinyje pavaizduotos atkarpos AB, A\B\, CD ir C\D\. A C
\

Ai Ci 5

10 Di

Bi

Atkarp AB ir Ai B\ bei atkarp CD ir C] D\ ilgi santykiai yra lygus: AB _ 4 _ 2 A1B1 ~ To ~ 5' CD _ 2 C i D i ~ 5'
t-y

'

AB _ A i Bi ~

CD C\D{

Atkarpos AB ir CD vadinamos proporcingomis atkarpoms A\B\ ir C\D\, jeigu j ilgi santykiai yra lygs, t. . = -^. Atkarp proporcingumas apibriamas ir esant daugiau atkarp nei dvi. Pavyzdiui, atkarpos AB, CD ir EF yra proporcingos atkarpoms A] B], C\D\ ir EiFh jeigu j ilgi santykiai yra lygs, t. y. AB _ CD _ EF AiBi ~ CiDi ~ EiFi'

Geometrinis vidurkis Teigiamieji skaiiai a ir b yra proporcingi teigiamiesiems skaiiams c ir d, jeigu teisinga lygyb = j I to iplaukia, kad a d = b c. Jeigu skaiiai ir rf yra lygs, t. y. d = a, tai teisinga lygyb a2 = bc. I ia a = V b c. Sakoma, kad skaiius a yra skaii b ir c geometrinis vidurkis. Pavyzdiui, skaii 2 ir 18 geometrinis vidurkis yra lygus J2 18 = 6. Sakysime, kad atkarpa AB yra atkarp CDkEF geometrinis vidurkis, jeigu atkarpos AB ilgis yra atkarp CD ir EF ilgi geometrinis vidurkis, t. y. AB = JCD -EF. Brinyje pavaizduotos atkarpos AB, CD ir EF.
A 12 cm B^ ^ 8 cm ^E 18 cm F^

Atkarpa AB yra atkarp CD ir EF geometrinis vidurkis, nes teisinga lygyb 12 = *8, t. y. AB = JCD EF.

Pratimai ir udaviniai
395. Remdamiesi briniu apskaiiuokite
AB BC' AD_ DJi AB' AB' C_D AB'

? . f
A C

.3.
D B

396. Ar proporcingos brinyje pavaizduotos atkarpos: a) AB, BC ir MK, PN c) AB, CDk KP, NQ b) AC, DG ir ML, PN d) BD, DE ir MP, PQl B M K L P NQ B jC C D E F

397. Remdamiesi briniu (brinyje atstumai ^ nurodyti nesilaikant mastelio) apskaiiuokite , jeigu:
d)

AL -

BC

5. 2'

0)

AC _

AB

5. 3'

AB _ 3 BC 2
L

398. Apskaiiuokite x, jeigu:


AB _ d > CB
5. 3'
h) 0)

A
4

AB _ AC

5. 2'

AC _ CB

2 3"

(Brinyje atstumai nurodyti nesilaikant mastelio.)

399. Atkarpos AB ir CD yra proporcingos atkarpoms A\B\ ir C\D\. Apskaiiuokite ilg atkarpos: a) C\D\, jeigu AB = 5cm, CD = 75mm, A\B\ = 4cm; b) AiiS1, jeigu AB = 6cm, CD = 72mm, C 1 Di = 60mm; c) AB, jeigu CD = 8cm, Ai5i = 9cm, CiDi = 6cm; d) CD, jeigu AB = 5 cm, A i ^ i = 8 cm, CiDi = 12 cm. 400. Atstumas tarp Vilniaus ir Utenos yra 96 km, o emlapyje jis lygus 6,4 cm. a) Koks emlapio mastelis? b) Koks atstumas tarp Vilniaus ir Panevio iame emlapyje, jeigu realus atstumas tarp i miest yra 135 km? c) Atstumas tarp Vilniaus ir iauli iame emlapyje yra 14,2 cm. Koks atstumas tarp Vilniaus ir iauli? 401. Atkarpa AB yra atkarp CD ir EF geometrinis vidurkis. Apskaiiuokite ilg atkarpos: a) AB, jeigu CD = 4 cm, EF = 9 cm; b) DC, jeigu AB = 12 cm, EF = 24cm. 402. Lygiagretainio ABCD striains susikerta take O. Apskaiiuokite lygiagretainio perimetr, jeigu ^ = ^ y ir: a) BC = 7 cm; b) AB = 12cm. 403. Takas D yra trikampio ABC kratinje AC. Duota, kad = \ ir = jjl. Apskaiiuokite: a) AC, jei AB = 8 cm; b) AB, jei AC = 9 cm. 404*. Takas M priklauso atkarpai AB, o takas N atkarpai CD. Atkarpos AM ir MB yra proporcingos atkarpoms CN ir ND. rodykite, kad AB ND = MB CD. 405*. Takas K priklauso atkarpai AB, o takas L atkarpai CD. Atkarpos AB ir KB yra proporcingos atkarpoms CD ir LD. rodykite, kad AK LD = CL KB. 406. ABCD kvadratas, kurio kratin lygi 4 cm. Trikampiai AED ir CFD lygiakraiai. Apskaiiuokite atstum E F .
A D

407.

ABCDkvadratas, kurio kratin , o trikampis DEC lygiakratis. Apskaiiuokite: a) trikampio A EB plot; b) trikampio AED plot.
A D

408.

Baseino ilgis yra 25 m, o plotis 10 m. Baseino maiausias gylis 0,6m, o didiausias 1,8m. Kiek kubini metr vandens telpa baseine?

25 m

409. 410. 411.

sitikinkite, kad trikampis ABC yra status, jeigu: a) A(4; 5), B(0; 7), C(5; - 3 ) ; b) A( 1; 1), 5(2; 3), C(5; - 1 ) . Kokios ries trikampis K LM, jeigu: a) K(-2; 5), L(3; 5), M(3; 0); b) K(-1; - 2 ) , L(l; 4), M(5; 0)? Patikrinkite, ar 3 takai yra vienoje tiesje: a) A(0; 5), B(2; 1), C ( - l ; 7); b) ^(3; 1), L ( - 2 ; - 5 ) , M(8; 7); c) (0;2), F ( - l ; 5 ) , G(3; 4). Isprskite lygi sistem:
' [ 2y = 1;
7

412.

5x + 2y = 2t

Ix + y = 12.

5x 3y 4 -

x5y 3 '

413. 414.

Apskaiiuokite: a) VT ( ) - 1 - /l,28 : 0,02; b) ( V i ) " 1 ( I ) " 3 + /2,4 : 0,3. Per tam tikr laik tekintojas turjo nutekinti 120 detali, kas valand po 6 detales. Taiau jis per valand nutekindavo dviem detalmis daugiau, negu buvo numatyta, ir jau prie termin buvo nutekins 121 detal. a) Per kiek laiko tekintojas turjo atlikti uduot ir per kiek laiko nutekino 121 detal? b) Kiek laiko anksiau termino tekintojas pagamino 121 detal? Paraykite Lietuvai reikmingus metus arabikais skaitmenimis: a) MIX; b) MCCLIII; c) MCDX; d) MCMXVIII. Vienos klass 30 moksleivi apklausos rezultatai pavaizduoti skrituline diagrama: 1 moksleivis ketina studijuoti filosofij, 4 moksleiviai tiksliuosius mokslus, 12 moksleivi kalbas, o likusieji ekonomik. a) b) c) d) e) Kiek moksleivi nort studijuoti ekonomik? Kiek procent klass moksleivi ruoiasi studijuoti kalbas? Kuri klass moksleivi dalis ruoiasi studijuoti tiksliuosius mokslus? Apskaiiuokite diagramos kampo AOB didum. Kiek procent norini studijuoti tiksliuosius mokslus sudaro norintys studijuoti kalbas?

415. 416.

2 Talio teorema
1 uduotis. Brinyje pavaizduotas kampas, kurio virn A, ir dvi lygiagreios tiess MN ir , kertanios kampo kratines. 1. Imatuokite atkarp AM ir AB, AN ir AC ilgius. 2. Naudodamiesi skaiiuokli sitikinkite, kad santykiai ItC lygs (arba labai maai skiriasi). Galima rodyti, kad ie santykiai yra lygus. Talio teorema. Jeigu dvi lygiagreios tiess kerta kampo kratines, tai atkirstos atkarpos yra proporcingos. Duota, kampas, kurio virn A, MN || . rodyti. = Ag.
MJ
bj

\N

rodymas. Nagrinkime trikampius MNB ir MNC. J plotai lygs, nes kratin MN yra bendra, o auktins i kratin yra lygios {h\ = h2 atstumas tarp lygiagrei tiesi MN ir ). Taigi SMNB = SMNCKita vertus,
SANB = SAMN+SMNB = SAMN+SMNC
ir

/ --,

-' \

A2

Ai

= .TAI

SAMC-

Kadangi

SM N

SMNC

SANB

= SAMC

SANM SANB

SANM SAMC

Kadangi
SANM SANB

IAM-h3 AM 4 = --, \AB -h3 A B '

SAMN
SAMC

= 4

\AN-h

AN ACF

\AC-hA

tai
AM _ AN

~AB ~ ~A

Ivada. Ties, lygiagreti trikampio kratinei ir kertanti kitas dvi kratines, atkerta nuo jo trikamp, kurio kratins proporcingos duotojo trikampio kratinms. Duota. AABC, MN || . [rodyti: 4# = = MN BC B rodymas. Pagal Talio teorem = Liko rodyti, kad = j-. Per tak N nubrkime ties NP || AB, o per tak P - ties PL || CA. Tada AL = NP = MB (kaip lygiagretaini prieingosios kratins), todl BL = BA- AL = BA- MB = AM. Dabar taikome Talio teorem kampui B: BP ~B BL

Mz

JV

Ja'

Pakeit ioje lygybje atkarp BP jai lygia atkarpa MN, o BL jai lygia AM, gauname = j^j. Tai ir reikjo rodyti.

1 PAVYZDYS. Duota: AABC, MN || , AN = 5, NC = 2, MB = 3. Rasti: AM.


M 3 B

Sprendimas. Pagal Talio teorem = Kadangi AC = AN + NC = 5 + 2 = 7, o AB = AM + MB = + 3, tai +3 I ia: Ix = 5(x + 3), Atsakymas. AM = 7,5. = 7,5.

Teorema. (Atvirktin Talio teoremai.) Jeigu dvi tiess kerta kampo kratines ir jose atkerta proporcingas atkarpas, tai tos tiess yra lygiagreios. Duota: ABAC, 4f AB = j. rodyti: MN . '

rodymas. Tarkime prieingai, kad ties MN nelygiagreti tiesei BC (MNj/BC). Tuomet per tak N nubrkime ties, lygiagrei . A

Sakykime, kad ji ties AB kerta take M\. Kadangi NM\ || , tai pagal Talio teorem = I gautosios ir duotosios proporcij iplaukia, kad AM = AM\, t. y. takas M sutampa su M\. Vadinasi, ms prielaida neteisinga ir MN \\ . 2 PAVYZDYS. Duotas trikampis OMN. OA = 3 ,AM = 2, OB = 7,5, ON = 12,5. Ar tiess AB ir MN yra lygiagreios? M
3

Sprendimas. Kadangi OA _ 3 OM 5' OB ON 7,5 _ 3 12,5 12^5 ~ 5' .


tai

OA _ OB_ OM ~ ~ON

Vadinasi, pagal atvirktin Talio teorem AB || MN. Atsakymas. AB || MN.


Talis (625-547 m. prie ms er) graik matematikas, astronomas ir filosofas. Taliui, be kit, priskiriamos ios teoremos: Lygiaonio trikampio kampai prie pagrindo yra lygs; Jei vienoje tiesje nuosekliai atidsime kelet lygi atkarp, o per j galus nubrime lygiagreias tieses, tai jos kitoje tiesje ikirs tarpusavyje lygias atkarpas.

Pratimai ir udaviniai
417. Raskite a) jeigu AB || CD. b)

418. Ar lygiagreios tiess BC ir M N l

419. Raskite ir y, jeigu BC || DE:


a)

420. Apskaiiuokite trikampio OCD perimetr, jeigu AB || CD.

421. ABCD staiakampis, AB = 8cm, = 6cm. M kratins AB takas, AM = 3,2 cm, N kratins CD takas, DN = 3,2cm, E striains AC takas, AE = 4 cm. rodykite, kad takai M, E ir N priklauso vienai tiesei. Nurodymas. rodykite, kad ME || BC ir EN || AD. 422. Duota: AB \\ AlBh BC || BlCx rodyti: AC || A\Ch

423. Per lygiagretainio ABCD striains AC tak E nubrtos dvi tiess, lygiagreios kratinms AB ir AD. Nubrtos tiess kratines AB ir AD kerta atitinkamai takuose F ir G. rodykite, kad FG || BD. B 424. Duota: ABC, MN || AC, AD = DC. rodyti: ME = EN. A D C 425. Trikampio ABC virni koordinats yra: A(3; 7), 5(5; 2), C( 1; 0). a) Raskite trikampio kratini AB, BC ir CA vidurio tak M, N ir K koordinates. b) Apskaiiuokite trikampio MNK perimetr. 426. a) Trij lygiagretainio ABCD virni koordinats yra: A(4; 2), 5(5; 7) ir C(3; 4). Raskite virns D koordinates, b) Dviej lygiagretainio ABCD virni koordinats yra: A(2; 3) ir 5(6; 4). striaini susikirtimo tako koordinats E( 1; 3). Apskaiiuokite kit lygiagretainio virni koordinates. 427. Raskite koordinates tak, kuriuose susikerta parabol y = x2 4x ir ties: a) y = x; b) y = 2. 428. Nurodykite, kur yra visi koordinai ploktumos takai, kuri: a) abscis yra 5; b) ordinat yra 4.

429. a) Dviej skaii suma lygi 1, o j skirtumas lygus 15. Raskite iuos skaiius. b) Dviej skaii suma lygi 4, o j skirtumas lygus 24. Raskite iuos skaiius. 430. Suprastinkite reikin: a) 41 (t+ s)-(s+ 2t)2 c) 4/45 - J5 - J60 : JB *e) (5 + J C ) - JC(5 - JC)2 - 25(1 +
3

JC)2

b) z(z - 4 b) - ( z - 2b)2 d) 3 J2A + -s/150 - JB JLS *f) (JC - I) 4 + (JC + I) 4

431. Rombo striaini santykis yra 3 : 4, o rombo perimetras lygus 1 m. Raskite rombo: a) striaines; b) plot; c) auktin; *d) striaini susikirtimo tako atstum iki kratini. 432. Isprskite nelygybes: a) (x - 5)(JC - 1) - 45 >
(JC

+ 4) 2 ;

b)

(JC

- 5) 2 ^

(JC

- 1)(JC + 2) + 16.

433. Laikrodis su valandine ir minutine rodyklmis rodo lygiai 14 valand. Raskite kamp tarp rodykli lygiai po 20 minui. 434. To paties mnesio trys sekmadieniai buvo porins dienos. Kokia savaits diena buvo io mnesio 21 diena? A pirmadienis B antradienis C treiadienis D ketvirtadienis E penktadienis 435. a) Aliejaus statins mas sudaro 105% aliejaus mass, o tara sveria 9,2 kg. Aliejus buvo parduotas su 35% nuolaida ir gauta 676 Lt. Kokia pradin aliejaus 11 kaina, jeigu aliejaus tankis 920kg/m 3 ? b) "Aliejaus statin sveria 193,2kg. Tara sudaro 5% aliejaus mass. Aliejus buvo parduotas su 45% antkainiu ir gauta 1160 Lt. Kokia pradin aliejaus 1 i kaina, jeigu aliejaus tankis 920kg/m3? 436. Kokie skaitmenys pakeisti raidmis? (Vienodus skaitmenis atitinka vienodos raids, skirtingus skirtingos.) ip a
+

ep a pas o ip a

3 Trikampio ir trapecijos vidurin linija


Brinyje pavaizduotas trikampis ABC. Takai M ir T V kratini AB ir AC vidurio takai, t. y. AM = MB, AN = NC. B Atkarpa MN vadinama trikampio ABC vidurine linija. Trikampio vidurine linija vadinama atkarpa, jungianti dviej jo kratini vidurio takus. Kiek vidurini linij turi trikampis? Teorema. Trikampio vidurin linija yra lygiagreti trikampio kratinei ir lygi jos pusei. Duota. AABC, AM = MB, AN = NC. rodyti: MN Il B C, MN = . rodymas. Kadangi AM = -AB 2 Vadinasi, AM AB AN AC' ir AN = -AC, 2 tai AM = ~AB ir AN AC 1 2' C

ir pagal atvirktin Talio teorem MN || . Kadangi MN || , tai trikampi AMN ir ABC kratins pagal Talio teoremos ivad, yra proporcingos: MN BC Vadinasi, MN = BC AM AB 1 2'

Brinyje pavaizduota trapecija ABC D. Takai M ir N trapecijos onini kratini AB ir CD vidurio takai, t.y. AM = MB, DN = NC.

Atkarpa MN vadinama trapecijos vidurine linija. Trapecijos vidurine linija vadinama atkarpa, jungianti jos onini kratini vidurio takus. Teorema. Trapecijos vidurin linija yra lygiagreti pagrindams ir lygi j sumos pusei. Duota: ABCD- trapecija, AD || , AM = MB, CN = ND. rodyti: MN || AD, MN || ,
m n =

WV

ad+bc_

rodymas. 1) Per trapecijos virn B ir onins kratins CD vidurio tak N nubrkime ties BN. Tiesi BN ir AD susikirtimo tak paymkime E.

DE

2) ANCB = ANDE, nes CN = ND - duota, ZCNB = ZDNE - kryminiai kampai, ZNCB = ZNDE vidaus prieiniai kampai prie lygiagrei tiesi AD ir , kertam tiess CD. Vadinasi, NB = NE ir BC = DE. 3) Kadangi AM = MB ir BN = NE, tai atkarpa MN yra trikampio ABE vidurin linija. Vadinasi, MN || AD ir MN = jAE. Kadangi AD || , tai MN || . Kita vertus, AE = AD + DE = AD + . Taigi MN = AD +BC .

Trikampio ABC kratin AB lygi 7 cm. Raskitejai lygiagreios trikampio vidurins linijos ilg. 438. Trikampio ABC perimetras lygus 24cm. Raskite trikampio AMN perimetr, jeigu MN vidurin linija, lygiagreti kratinei . 439. Apskaiiuokite JC, Y ir a)

440.

Per trikampio ABC kratins AB vidurio tak M nubrta ties, lygiagreti kratinei AC, kerta kratin BC take N. rodykite, kad MN trikampio vidurin linija.

a) Trapecijos vienas pagrindas 6 cm ilgesnis u kit pagrind, o vidurin linija lygi 12 cm. Raskite trapecijos pagrindus. b) Raskite trapecijos pagrindus, jeigu j ilgi santykis lygus 1,5, o vidurin linija 10 cm. 442. Trapecijos vidurin linija lygi 15 cm. Viena trapecijos striain vidurin linij dalija dvi atkarpas, kuri ilgi skirtumas yra 3 cm. Raskite trapecijos pagrindus. 443. Trapecijos pagrindai yra 5 cm ir 9 cm. Raskite ilgius atkarp, kurias vidurin linij dalija kiekviena striain. 444* Per trapecijos ABCD onins kratins AB vidurio tak M nubrta pagrindams lygiagreti ties kerta kit onin kratin CD take N. rodykite, kad atkarpa MN trapecijos vidurin linija. 445* rodykite, kad trapecijos striaini vidurio takus jungianti atkarpa yra lygiagreti pagrindams ir lygi pusei j ilgi skirtumo. 446. ABCD - trapecija, AD || . Apskaiiuokite MN ilg. B 3 cm C

441.

447.

MN trapecijos ABCD vidurin linija. BC = EF = 5 cm. Apskaiiuokite AD.

448. Nubraiykite lygiakrat trikamp ABC, kurio kratin lygi 3 cm. a) Raskite takus B\ ir C\, simetrikus takams ir C tako A atvilgiu. b) Raskite tak A\, simetrik takui A tiess BC atvilgiu. c) Apibdinkite keturkampius BCB\C\ ir ABA\C. d) Apskaiiuokite i keturkampi perimetrus ir plotus. 449. Grafikai isprskite lygi sistem: [ * ~ J ~ ! ~ ' b) * + - 3 = O, b , - 6 = 0. 450. Raskite apvalinimo absoliuij ir santykin paklaidas suapvalin skaii 1,536 iki: a) deimtj; b) vienet; *c) imtj. i y 4JC = O, a) ' + 2y = 5, ' * *c) 451. Apskaiiuokite: a) - 4 . ( 0 , 8 : 1 ^ + 21); b) ( l g - 1,6 ) : ( - 2). 452. Mokinys sprend udavin, kuris prasidjo sakiniu: Per tris dienas vaisi parduotuv pardav 720 kg obuoli". Sprsdamas jis sudar toki lygt: J C + 2JC + 3JC = 720. Suformuluokite pagal lygt udavinio slyg ir isprskite udavin. 453. Klasje mokosi 12 mergaii ir 20 berniuk. Kiek procent: a) visos klass mokini sudaro mergaits; b) visos klass mokini sudaro berniukai; c) klass berniuk skaiiaus sudaro mergaii skaiius; d) klass mergaii skaiiaus sudaro berniuk skaiius? 454. Suprastinkite reikin (2)8 (2y) 4 _ y26 8 D 16 455. Brinyje pavaizduotos 8 figros. 2 224

Pasilykite draugui sidmti vien figr. Pateikite draugui 3 klausimus, kuriuos jis galt atsakyti tik taip" arba ne". Kokius klausimus turtumte pateikti, kad i gaut atsakym atsptumte, kuri figr buvo sidmjs draugas? Nurodymas. Naudokits simetrija ir figros forma.

4 Atkarpos dalijimas duotu santykiu


Skriestuvu ir liniuote be padal mokame atkarp padalyti dvi lygias dalis (pusiau). y B A Kaip skriestuvu ir liniuote be padal atkarp padalyti 4 lygias dalis? 8 lygias dalis? 0 ar galima skriestuvu ir liniuote be padal atkarp padalyti 3, 5, 7 ir 1.1, lygias dalis? 1 UDAVINYS. Skriestuvu ir liniuote be padal padalykime atkarp Afi penkias lygias dalis. Sprendimas. Nubrkime atkarp AB. j B B

I atkarpos galo A briame spindul.

Skriestuvu spindulyje pradedant nuo tako A atidedame penkias lygias atkarpas: AAi = AiA2 = A2A3 = A 3 A 4 = A 4 A 5 .

Per takus A5 ir B briame ties.

Per takus A1, A2, A3 ir A 4 briame tieses, lygiagreias tiesei A5B. Takai B\, B2, B3 ir B4 padalija atkarp AB 5 lygias dalis.

^ ^ ^ ^

Paaikinkite, kodl Afi 1 = BxB2 = B2B3 = B3B4 = B4B. Uduotis. Atkarpoje Afi nurodykite tak M, kuris i atkarp dalyt santykiu V v AM 5 2 t1- MB -- I 2"

Aukso pjvis (auksin proporcija) Atkarp AB, kurios ilgis 1, reikia padalyti dvi dalis ilgesnij AC ir trumpesnij CB taip, kad vis5s atkarpos ir ilgesniosios jos dalies santykis bt lygus ilgesniosios ir trumpesniosios dali santykiui: = I 1 1 A C B Paymkime, AC = x. Tuomet i proporcij galima urayti taip: I = 2 = 1 - , x{x + 1) = 1. Nesunku patikrinti, kad skaiius lygties sprendinys (ir vienintelis, nes kai >
v v

j^,

yra gautos

^ 1 , tai kairje nelygybs

pusje gausime daugiau u 1, o jei < ^ - 1 , tai gausime maiau u 1). Santykis 1 _ 2 _ 2(V5 + 1) _ /5 + 1 2

~ / 5 - 1 ~ ( / 5 - 1)(75 + 1 ) ~

vadinamas aukso pjviu, arba auksine proporcija. termin ved Leonardas da Vinis (Leonardo da Vinci, 1452-1519). Auksin proporcija danai velgiama architektroje, mene, gyvojoje gamtoje. 2 UDAVINYS. Duotojo ilgio a atkarp skriestuvu ir liniuote padalysime aukso pjviu. 1. Nubriame a ilgio atkarp AB. 2. I atkarpos galo B briame statmen atkarpai AB ir atidedame atkarp BD, lygi \AB. 3. I tako D spinduliu ^a briame apskritimo lankel, kuris atkarp AD kerta take E, o i tako A spinduliu AE briame apskritimo lankel, kuris kerta AB take C. Santykis ^ aukso pjvis. I tikrj, AD2 = AB2 + BD2 = a2 + = ^-, AD =
a ^ = AE Z 7 fl(V-l) AC = . 2 2= 2 AB _ a _ 2 _ V5 + 1 AC ~ A(VS-I) ~ V5 - 1 ~ 2

Pastebsime, kad atkarpa AC yra atkarp AB ir CB geometrinis vidurkis: AC = V AB CB.

456. Nubrkite atkarp AB. Skriestuvu ir liniuote atkarpoje AB raskite tok tak C, kad: AC _ 2. m M - 3 . C) AC _ 4. AB _ 4 D 4 A)
CB~ 5'
^ CA 4'

AB~

5'

> AC -

457. Trapecijos ABCD pagrindas BC takais E ir F padalytas tris lygias dalis. Tik su liniuote be padal pagrind AD padalykite tris lygias dalis. 458. Apskaiiuokite J C ir y: a)
b)

BEFC
D

2,4 m 8,4 m

2,7 m

3 dm/ 12 dm

459. a) Pagal brin apskaiiuokite ups plot. A

B
C

25 m

\
40 m

b) Pagal brin apskaiiuokite atstum AC. A

460. Per trikampio ABC pusiaukratins BD vidurio tak M ir virn A nubrta ties, kuri kerta kratin BC take E. Apskaiiuokite BE \ . Nurodymas. Per tak D nubrkite ties, lygiagrei AE, ir remkits trikampio vidurins linijos savybe.

461. Raskite . Nurodymas. Prie sprsdami udavin susipainkite su trikampio kampo pusiaukampins savybe, pateikta smulkiu riftu.
rodykime, kad trikampio kampo pusiaukampin prie j esani kratin dalija atkarpas, proporcingas prie jo esanioms kratinms. Duota: AABC, ZBAD = ZDAC. rodyti. & = rodymas. Per tak B nubrkime ties, lygiagrei AD. Jos susikirtimo su tiese AC tak paymkime raide E. AEAB - lygiaonis, nes: 1) ZBEA = ZDAC (atitinkamieji kampai, gauti dvi lygiagreias tieses AD ir BE perkirtus tiese EC), o ZEBA ZBAD (vidaus prieiniai kampai); 2) ZBAD = ZDAC (AD pusiaukampin), todl ZBEA = ZEBA ir AE = AB. Kadangi DA || BE, tai pagal Talio teorem: =
TWrl1M CA+AE 1UUCI CA CD+DB CD '

5,4

1 '+ CA M = 1 '+
1 1

AE _ CD' CA ~

DB CD'

462. Trikampio ABC AC = 12 cm, AB = 5 cm, BC = 9 cm, o BD kampo B pusiaukampin. Raskite AD ir DC. 463. Brinyje pavaizduota konstrukcija pagaminta i metalini virb. Apskaiiuokite virb ilgi sum 0,1 m tikslumu. (Duomenys nurodyti metrais.)

464. Vienodo skersmens rstai sudti staiakampio ^ Y sN ( gretasienio formos krv, kurios matmenys l,6m l,2m 15m. a) Apskaiiuokite uimam rst tr V. b) Apskaiiuokite medienos tr Vi (ritinio tr apskaiiuokite pagal formul V = R2H). V J c) Apskaiiuokite santyk V\ \ V. *d) Apskaiiuokite -, jeigu krvos matmenys neinomi, o vienoje eilje yra m rst ir yra n eili. Ar is santykis priklauso nuo rst skersmens? 465. Baseinlis yra ritinio formos, kurio spindulys 2,2 m, o gylis 80 cm. a) Per kiek laiko bus pripildytas baseinas leidiant vanden iaupu, i kurio per minut ibga 90 litr vandens? b) 1 m 3 vandens kainuoja 3,11 ct. Kiek kainuoja pripildyti basein?

466. Brinyje pavaizduota, kaip galima idstyti 9 takus ir per juos nubrti 8 tieses taip, kad kiekvienoje tiesje bt po 3 takus. Idstykite 9 takus taip, kad per juos bt galima nubrti 10 tiesi, kuri kiekvienoje bt po 3 takus. 467. Koordinai ploktumoje nubrtos tiess du d2, d3, d. a) Raskite nubrt tiesi lygtis tarp lygi y = 2x, y = 2, y = - 3 , y = 2x + 4 , y = - I * - 2, y = + 4 . b) rodykite, kad d\ || d2. c) sitikinkite, kad d\ d. y /d 2

/
4

/
1 X d, d u4

/ // /

468. a) Parabolei y = ax2 + c priklauso takai A(10; 3) ir B(5; 4,5). Raskite ir c reikmes, b) Parabolei y = a(x + m) 2 priklauso takas A(-3; 4), o jos virns takas yra B(5; 0). Raskite ir m reikmes. 469. a) 4 ssiuviniai ir 2 tuinukai kainuoja 12 Lt, o tokie patys 5 ssiuviniai ir 3 tuinukai 13,5 Lt. Kiek kainuoja vienas ssiuvinis ir kiek vienas tuinukas? b) U 1,5 kg saldaini ir 2,4 kg sausaini sumokta 42 Lt, o u t pai 0,6 kg saldaini ir 1,5 kg sausaini 22 Lt 20 et. Kiek kainuoja 1 kg saldaini ir kiek 1 kg sausaini? 470. Jeigu a = /2, tai reikinio reikm lygi: A 27 B9 C 27 V2 D ^ ^ E ^^ 471. Skaii 63 700 paraykite pirmini dauginamj laipsni sandauga. 472. Iskaidykite dauginamaisiais: a) m2 + m + n - n2 c) 4 - y4 b) 2a3 - a2b - 2 ab 2 + b3 *d) a2-b2 + 2 bc - c 2

473. Skaiius N = 123456789101112.. .9989991000 (surayti visi natralieji skaiiai nuo 1 iki 1000). a) Kiek i viso skaitmen sudaro skaii? *b) Koks io skaiiaus 2000-asis skaitmuo?

5 Trikampi panaumas
Didinant ar mainant figras nekinta figros forma, o kinta tik jos matmenys.

Brinyje pavaizduota figra F2, gauta i figros F\ padidinus j 1,5 karto. Galima sakyti, kad figra F\ yra gauta i figros F2 sumainus j 1,5 karto. Tokios figros vadinamos panaiomis. iame skyrelyje nagrinsime panaiuosius trikampius. Du trikampiai vadinami panaiais, jeigu j atitinkami kampai lygs ir vieno trikampio kratins proporcingos atitinkamoms kito trikampio kratinms. Taigi du trikampiai ABC ir A\B\C\ ZA = ZAh ZB = ZBh ZC = - ZC w ,h AB BC CA = k. i S 1 Ci CiAi yra panaus, jeigu:
B

Skaiius k vadinamas panaumo koeficientu. Sakysime, kad trikampis ABC yra panaus trikamp A\B\C\ ir raysime ABC ~ AAiBxCh

J panaumo koeficientas yra k. Akivaizdu, kad ir AA\B\C\ ^ AABC, o j panaumo koeficientas yra Kai k = 1, AABC = AA\B\C\. Taigi trikampi lygumas yra atskiras trikampi panaumo atvejis. Koks brinyje nuspalvint trikampi panaumo koeficientas?

Panaij trikampi ABC ir AxBxCx perimetr santykis lygus panaumo koeficientui. I tikrj, kadangi AB = kAxBx, BC = kBxCx, CA = kCxAx, tai PABC = AB + BC + CA = IiAxBx + kBxCx + kCxAx = = UAxBx + BxCx + CxAx) = kPAlBlCr Vadinasi, P
PABC

= k.

AIBLCL

Teorema. Ties, lygiagreti vienai trikampio kratinei ir kertanti kitas kratines, atkerta trikampi, pana duotj. A Duota: AABC, MN || . rodyti: AAMN ^ AABC. B rodymas. Pagal Talio teoremos ivad: AM _ AN _ MN ~AB ~ ~A ~ ~B' Kita vertus, i trikampi kampai yra lygs: ZA bendras, o ZAMN = ZABC, ZANM = ZACB, kaip atitinkamieji kampai, gauti dvi lygiagreias tieses MN ir BC perkirtus tiesmis AB ir AC. Taigi, AAMN - AABC. UDAVINYS. Trikampio ABC kratini AB ir AC ^ takus jungianti atkarpa MN lygiagreti kratinei . M'/ ^ ^ A^ Apskaiiuokite trikampio AMN perimetr, jeigu C AB = 9 cm, AC = 12 cm, BC = 18 cm ir MN = = 12 cm. Sprendimas. Pagal teorem trikampis AMN panaus trikamp ABC. J panaumo koeficientas
k_MN

_ 12 _ 2 ~ ~~B ~ I ~ 3'

Kadangi Pabc = 9 + 12 + 18 = 39 (cm), tai Pamn = PABC


= 26 (cm). Atsakymas. 26 cm.

= f 39 =

474. Imatuokite trikampi ABC ir KLM kampus ir kratines. Ar panas ie trikampiai? A B 475. Ar panas du lygiakraiai trikampiai? Atsakym pagrskite. L M

476. AABC ^ AA\B\C\, ir j panaumo koeficientas yra k\. AA\B\C\ ^ ^ AA2B2C2, ir j panaumo koeficientas yra k2. Koks trikampi ABC ir A2B2C2 panaumo koeficientas? 477. AABC - AA\B\C\, A\B\ = 10, BlCi Raskite kitas trikampio ABC kratines. = 8, CiAl = 7 , AB = 4.

478. ABC - AA\B\C\, AB = 5, BC = 7, CA = 9, BiCi = 14. Raskite kitas trikampio A\B\C\ kratines. 479. Trikampio kratins yra 1,6 dm, 3,2dm ir 4 dm. Panaaus j trikampio perimetras lygus 11 dm. Apskaiiuokite io trikampio kratines. 480. Trikampio ABC kratins yra: AB = 3 cm, BC = 5 cm, CA = 7 cm. Nubraiykite j pana trikamp, kurio perimetras bt lygus 18 cm. 481. AABC ^ AAi^iCi. PABC = ^A 1 S 1 C, Dviej atitinkam kratini skirtumas lygus 3 cm. Apskaiiuokite i kratini ilgius. 482. I vietovs A 8 vai. ivyko sunkveimis 50 km/h greiiu. 9 vai. i A ta paia kryptimi 75 km/h greiiu ivaiavo autobusas. Koordinai ploktumoje (Ox ayje 2 cm atitinka 1 vai., Oy ayje 1 cm 50km) nubraiykite sunkveimio ir autobuso vaiavimo grafikus. Remdamiesi grafikais atsakykite: a) Kelint valand autobusas pavys sunkveim ir kok atstum jie tuo metu bus nuvaiav nuo A? b) Koks atstumas tarp sunkveimio ir autobuso bus 10 vai.? 483. I miest A ir B, atstumas tarp kuri yra 150km, vienu metu 10 vai. ivyksta dviratininkas 20 km/h greiiu ir autobusas 60 km/h greiiu. Koordinai ploktumoje (Ox ayje 3cm atitinka Ival., Oy ayje 1 cm 25 km) nubraiykite dviratininko ir autobuso vaiavimo grafikus. Remdamiesi grafikais, atsakykite: a) Kelint valand susitiks dviratininkas ir autobusas ir koks atstumas bus tuo metu nuo j iki A? b) Koks atstumas bus tarp dviratininko ir autobuso 11 vai. 15min.? c) Kelint valand autobusas bus 40km nuo miesto A? d) Kelint valand dviratininkas bus 25 km nuo miesto 5?

484. I vietovi A ir B vienu metu vienas prieais kit ivyko pstysis ir dviratininkas. Brinyje pavaizduoti j vaiavimo grafikai.
I

O V 0 4 \ V 2 0 8 y

\\

I /

0 4

1 A

i, 5

t (h)

a) Kiek kilometr nujo pstysis per 1,5 h? b) Kiek kilometr nuvaiavo dviratininkas per 0,5 h; per 3 h nuo jo ivykimo pradios? c) Kiek laiko truko dviratininko kelion; psiojo kelion? d) Koks buvo atstumas iki A, kai susitiko dviratininkas ir pstysis; ar dviratininkas grdamas B aplenk pstj? e) Kiek kilometr liko eiti iki B psiajam, kai dviratininkas gro Bl 485. Pas mus prasta temperatr matuoti Celsijaus laipsniais. Anglijoje, JAV ir kai kuriose kitose alyse temperatra matuojama Farenheito laipsniais. Temperatr Celsijaus laipsniais ( 0 C) ir Farenheito laipsniais y ( 0 F), sieja priklausomyb y = ax + b. inoma, kad vanduo ula esant 0 C, arba 32 F, o vanduo verda esant 100C, arba 212 F. a) Raskite koeficient a ir b reikmes. b) Popierius usidega esant 451 F. Esant kokiai temperatrai pagal Celsij usidega popierius? c) Kokia temperatra pagal Farenheit ir pagal Celsij ireikiama vienodu laipsni skaiiumi? d) Nubraiykite ryio tarp temperatros pagal Celsij ir pagal Farenheit grafik. Remdamiesi grafiku atsakykite: e) Kokia temperatra pagal Celsij, jei termometras rodo 90 0 F? f) mogaus temperatra 105 0F. Ar jis yra ligonis? 486. a) kininkas turi 0,14 km2 dirbamos ems, 1,5 ha piev, 2 ha miko ir tvenkin. Raskite tvenkinio plot (1 m 2 tikslumu), jeigu jis sudaro 2,4% viso kio ploto, b) kininkas turi 0,16 km 2 ems: dirbamos ems yra 750 a, o miko plotas 45% didesnis u piev plot. Koks kininko piev plotas (1 m 2 tikslumu)?

487.

Pirmajame tvo testamente turtas 3 snums buvo padalytas proporcingai skaiiams 7, 6 ir 5. Prie mirt tvas testament perra ir turt snums padalijo proporcingai skaiiams 6, 5 ir 4. a) Kurie i sn pagal antrj testament gaus daugiau turto, o kurie maiau, negu bt gav pagal pirmj testament? b) Vienas snus pagal antrj testament gauna 1000 Lt daugiau, negu bt gavs pagal pirmj testament. Kokia paveldimo turto suma? Kiek lit paveldi kiekvienas snus? Kuriuose koordinai ploktumos ketviriuose nra tak, priklausani tiesei: a)
JC

488.

= -3;

b) y =

3JC

+ 5? {+ _
6,

489*. Isprskite lygi sistem: a) 490. = 2-y, y=0 2 JC; b)


y =
[2JC =

1 2y.

Apskaiiuokite neprasto patiekalo sudedamj dali mas ir upildykite lentel: Dilgli maltinukai Dilgls Varli launels Riebalai Petraols
%

340 g

34 59 5 2

491*. Tarp skaii 1 ir 16 paraykite: a) du; b) tris; c) keturis; d) penkis skaiius, kurie su duotaisiais skaiiais sudaro aritmetin progresij. 492. Raudonkepurait nea senelei 14 pyragli. Jie yra 3 ri: su msa, su grybais ir su kopstais. Pyragli su kopstais yra daugiausia dukart daugiau nei pyragli su msa. Pyragli su msa yra maiau nei pyragli su grybais. Kiek yra pyragli su grybais? A2 B3 C4 D5 E6

6 Trikampi panaumo poymiai


Nordami bti tikri, kad trikampiai yra panas, tarsi turtume patikrinti, ar visi kampai yra lygs ir ar visos kratins proporcingos. Taiau i tikrj tiek vargti nereikia. Suformuluosime tris nesunkiai rodomus trikampi panaumo poymius, kurie parodo, ko utenka, kad trikampiai bt panas. Trikampi panaumas pagal du kampus. Du trikampiai yra panas, jeigu vieno trikampio du kampai atitinkamai lygs kito trikampio dviem kampams.

Jei ZA = ZAh ZB = ZBh tai AABC ^ AA 1 B 1 C 1 .

Trikampi panaumas pagal dvi kratines ir kamp tarp j. Du trikampiai yra panas, jeigu vieno trikampio dvi kratins proporcingos kito trikampio dviem kratinms ir kampai tarp t kratini yra lygs.

Jei

AB A1B1

AC
A1C i

, ZA = ZA 1 ,

tai AABC ~

AA1B1Ci.

Trikampi panaumas pagal tris kratines. Du trikampiai yra panaus, jeigu vieno trikampio visos trys kratins proporcingos kito trikampio kratinms.

AB CA BC A1B1 BiCi C1A1' tai AABC ^ A 1 B 1 C 1 . Jei

Pateikiame trikampi panaumo poymi rodymus. Trikampi panaumo poymis pagal du kampus. Duota: A ABC, AAiBiCh = ZAh ZB = ZBh rodyti: AABC ~ AAiB\C\.
Cl 4

-Cl
B A, B,

B2

rodymas. Akivaizdu, kad ZC = ZC\. Reikia rodyti, kad trikampi kratins yra proporcingos. I tako A spindulyje AB atidkime atkarp AB2 = A\B\, o spindulyje AC atkarp AC2 = Aj CiTrikampiai AB2C2 ir A\ B\C\ yra lygs pagal dvi kratines ir kamp tarp j. Kadangi ZB2 = ZB\ ZB, tai B2C2 || . Vadinasi, pagal Talio teoremos ISXROHO AB- _-^ AC= _^ r jCB AB - _^ AC - _ CB nes AB T .,^ N - _ A\B\, , ivad - r , t.. 2 AC2 = AlCh C2B2 = CiBh Taigi AABC AA\B\C\. Trikampi panaumo poymis pagal dvi kratines ir kamp tarp j. Duota: AABC, AAxBxCh ffi ZA = ZAh rodyti: AABC ^ AA\B\C\. = _ a
J

' b B2 a

rodymas. Spindulyje AB atidkime atkarp AB2 = A\B\, o spindulyje AC atkarp AC2 = AiCi- AAB2C2 = AA\B\C\ pagal dvi kratines ir kamp tarp j. Duotoje proporcijoje = pakeit atkarpas A x B i ir A1C1 joms lygiomis atkarpomis AB2 ir AC2 turime: = -;. Pagal atvirktin Talio teorem BC || B2C2. Vadinasi, AABC ~ AAB2C2. Kadangi AAB2C2 = AAiBiCh tai AABC LA\B\C\. Trikampi panaumo poymis pagal tris kratines. c Duota: AABC, AA\B\Ch / K A1B1 - - 7' rodyti: AABC - AAlBlCh
AB _ BC _ CA
C

/ /

X \

\ ^5
Af

/1

\ \

rodymas. I tako A spindulyje AB atidkime atkarp AB2 = Aifii, o spindulyje AC atkarp AC2 = A i Q . Kadangi = -^, tai pagal Talio atvirktin teorem BC || B2C2. Vadinasi, AABC ^ AAB2C2. Be to, = = ^ ^ ias proporcijas palygin su duotja gauname, kad B2C2 = Si Cl. Taigi AA\B\C\ = AAB2C2 pagal tris kratines. Kadangi AAB2C2 ~ AAiBxCh todl AABC ^ AAlBiCi.

Praeitame skyrelyje sitikinome, kad panaij trikampi perimetr santykis lygus panaumo koeficientui. O kaip susij panaij trikampi plotai? Norint ivesti i priklausomyb, reikia pasinaudoti tokia teorema: Teorema. Panaij trikampi atitinkamos auktins proporcingos atitinkamoms kratinms. Duota: A A B C ^ A A 1 B 1 C 1 . S1 (rodyti: ^ = ^tlA1 D1

rodymas. Kadangi ABC ^ AA\B\C\, . AB _ BC _ CA ON T gos, t. y.. -J^gl - B ^ r l - T^A1-

tai trikampi kratins proporcin-

rodysime, kad -^ = -^, kur BD ir BiDi atitinkamos trikampi auktins. ABDC - AB\D\C\, nes ZC = Z C b ZBDC = Z B 1 D 1 Q = 90. Vadinasi, ^ g 7 = - f c . Kadangi f c = tai BD f c = AC^ Ivada. Panaij trikampi plot santykis lygus panaumo koeficiento kvadratui. B Duota: AABC ~ AA 1 B 1 C 1 . rodyti: = k2, 1 J s AiB1Cl ia k panaumo koeficientas. ^ D C A1 D1 rodymas. Kadangi AABC AA 1 B 1 C 1 , tai remdamiesi prie tai rodyta teorema galime urayti proporcijas: AB A1B1 BC B1C1 AC A1C1 BD B1D1

fc.

I ia AC = ZfcA1C1, BD = kB\D\. Pasinaudoj iomis lygybmis gauname:


SABC = \aC BD = I ( * A 1 C i ) (k B 1 D 1 ) =

= ^k2AlCx-BlDx
2 Vadinasi, J s ^ - = k . A1B1Cl

k2-SAlBxcv

493. Ar trikampiai ABC ir MLN panaus? Jei taip uraykite atitinkam kratini proporcijas, a) b)

494. Raskite neinomas trikampi ABC ir DEF kratines.

495. Duota: MN || AB. rodykite, kad AAOB ^ AMON ir uraykite atitinkam kratini proporcijas.

496. Raskite x. a)

497. Raskite ir y.
a) b) ABCD lygiagretainis c)

498. Trikampio ABC pusiaukratins AA\ ir BB\ susikerta take O. Apskaiiuokite:


a) SAOBSAOB1', b ) SAOB' SABC', SOA1CB1' SABC-

Nurodymas. Prie sprsdami udavin susipainkite su trikampio pusiaukratini savybe, pateikta emiau smulkiu riftu.
rodykime, kad trikampio pusiaukratins susikerta viename take ir tas takas kiekvien j dalija santykiu 2 : 1 skaiiuojant nuo trikampio virni. Duota. AABC, AB1 = B1C, CA1 = A1B, BC1 = C1A. rodyti: 1) AA\, BB1, CC1 susikerta viename take O;

Cl/ B -t? A1 C

2) A Q _ ML co_ _ 2 OA OB i OC
1

rodymas. Trikampyje ABC nubrkime dvi jo pusiaukratins AAi ir BB1. J susikirtimo tak paymkime O. Atkarpa AiBi yra trikampio vidurin linija. Todl AiBi Il AB ir AiBi = \AB. Vadinasi, trikampiai AOB A1OBX yra panas. Todl j kratins yra proporcingos: - = ; = TW- Kadangi AB = IA1B1, tai ir AO = 20A1, BO = 20BB Taigi pusiaukratini T a 1 I ir BBj susikirtimo takas O kiekvien j dalija santykiu 2 : 1 , skaiiuojant nuo trikampio virni. Nubr trei pusiaukratin CCi sitikintume, kad pusiaukratini AAi ir CCi susikirtimo takas kiekvien j dalija santykiu 2 : 1 , pradedant nuo virns, taigi jis sutampa su taku O.

499. Raskite JC, jeigu AB || CD: a)

500. Ar lygiagreios tiess BC ir MNl


a) b)

8,4

501. Staiojo trikampio auktin, nubrta i staiojo kampo virns, trikamp dalija du staiuosius trikampius. rodykite, kad visi trys trikampiai panas.

502. 503.

I staiojo trikampio staiojo kampo virns nubrta auktin. rodykite, kad ji yra gaut ambins atkarp geometrinis Vidurkis. Ar panaus trikampiai ABC ir AxBxCx, jeigu: a) AB = 12, BC = 9, AC = 15, Aifii = 21, BxCx = 26, A i Ci = 26; b) AB = 8 , B C = 10, AC = 14, AxBx = 12, B 1 Ci = 15, AxCx = 21? a) Medio elio ilgis lygus 71,5 m. alia stovinio mogaus, kurio gis 1,7 m, elio ilgis yra 4,25 m. Raskite medio aukt, b) Gamyklos dmtraukio elio ilgis lygus 32,5 m, o netoliese esanio stulpo, kurio ilgis 2,4 m, elio ilgis lygus 2,72 m. Raskite dmtraukio aukt. Raskite staiojo trikampio plot, jeigu auktin ambin dalija 32 cm ir 18 cm ilgio atkarpas.

504.

505.

506*. Raskite plot X.

507.

ABCD lygiagretainis. Raskite bEFC


A D

508.

a) Trikampi plotai yra 32,4 cm2 ir 54 cm2, o j trumpiausios kratins 5,4 cm ir 9 cm. Ar trikampiai panas? b) Trikampi plotai yra 72 dm2 ir 32 dm2, o j ilgiausios kratins 12,6 dm ir 8,4 dm. Ar trikampiai panas? Trikampiai ABC ir KLM panas. Raskite: a) j plotus, jeigu f = 5' SABC + SKLM= b) j perimetrus, jeigu
SABC = 180, SKLM

509.

410;
+ PKLM = 240;

= 80, PABc

c) j plotus, jeigu = ^ASC - SKLM d) j perimetrus, jeigu


SABC = 180, SKLM

= 40;

= 80, PABC - PKLM = 85.

510. Raskite funkcijos f () = kx +1 koeficientus ir I. a)


/ /

/
1 0

b) y
\

c)

/
511.

I 0

0 -1 \ \ V

a) I 20m aukio paleidiamas rutuliukas ir stebimas laikas, per kur jis nukris ant ems. Gauti tokie 5 metim rezultatai: 1,98 s; 1,97 s; 2,00s;2,04s;2,01s. Apskaiiuokite rutuliuko kritimo vidutin laik, b) Rutuliukas buvo paleidiamas i skirting auki ir gauti rezultatai surayti lentelje: (m) T (s) 8 1,26 10 1,41 20 2,00 50 3,16 100 4,47 150 5,48

Koordinai ploktumoje atidkite takus M(T, H). Gautus takus nuosekliai sujunkite. Koki kreiv gavote? 512. Raskite trapecijos plot. r -

513. Duota: ZBAC = 60 AB = 6 cm, ZBAD = ZDAC, BF JL AD. Apskaiiuoti: ABF plot.

C 514. Keliais bdais galima isirinkti pietus i 4 patiekal pateiktame valgiaratyje? Nubraiykite galimybi med. I. alti patiekalai: pomidor salotos, virti kiauiniai, silk. II. Sriubos: pienika, burokli, kopst. III. Karti patiekalai: derels, pjausnys. IV. Desertas: ledai, kompotas. 515. Raskite koordinates tak, kuriuose susikerta parabol y = x 2 4 ir ties: a) = 1; b) y = 1; c)y = x+2; d) y = 3x. 516. Nurodykite, kur yra visi koordinai ploktumos takai, kuri abscises yra lygios ordinatms.

F i

Paraykite lygt tiess, kuri eit per koordinai pradi ir but lygiagreti tiesei: a) 2x - y + 1 = 0; b) -3x + y - 4 = 0. 518. a) Kvadrato kratin lygi m. Kam lygi jo striain? b) Kvadrato striain lygi m. Kam lygi jo kratin? 519. Apskaiiuokite patogiausiu bdu: ( I 2V f)2 + V ( l 7Vf ) 2 5 2 (23^)4( 21^)2 1 1 V 16; V 16 a) +12--17-; b) _ ' -23-21-. 2 7 7 2 16 16 520. Jeigu pelnas yra tarp 70 Lt ir 80 Lt, o pajamos 950 Lt, tai prekybos katai yra: A maesni u 1030 Lt C tarp 860 Lt ir 890 Lt E tarp 870 Lt ir 880 Lt B tarp 1020 Lt ir 1030 Lt D didesni u 870 Lt

517.

521. Metami du loimo kauliukai ir suskaiiuojama ikritusi akui suma. Kuris i vyki A ir B labiau tiktinas? a) A ikritusi akui suma lygi 3; B ikritusi akui suma lygi 4; b) A ikritusi akui suma trij kartotinis; B ikritusi akui suma keturi kartotinis. 522. Arab pasak rinkinio Tkstantis ir viena naktis" pavadinime minim skaii 1001 iskaidykite pirminiais dauginamaisiais ir suraykite visus io skaiiaus daliklius.

7 Daugiakampi panaumas
Daugiakampi panaumas apibriamas panaiai kaip ir trikampi panaumas. Du daugiakampiai yra panas, jeigu vieno daugiakampio kratins yra proporcingos atitinkamoms kito daugiakampio kratinms, o t daugiakampi atitinkami kampai yra lygs.

Pavyzdiui, daugiakampis ABCDE jeigu

panaus daugiakamp A 1 ZJ 1 C 1 D 1 E b

AB BC CD DE EA = k, Aifii B\C\ CiDi DiEi EiAi ZA = ZA 1 , Zfi = Z f i b ZC = Z C b ZD = Z D b Z = Z b Akivaizdu, kad panaij daugiakampi perimetr santykis lygus panaumo koeficientui:
P

ABCDE

_K

AlB1CiDiEi

O kam lygus panaij daugiakampi plot santykis? Nesunku sitikinti, kad, i bet kuri panaij daugiakampi atitinkam virni nubr striaines, daugiakampius padalijame panaius trikampius, t. y. AABC ~ Aifi1Cb AACD - A 1 C 1 D b ADE AAiDiEi.

inome, kad SABC = ^2SAXBYCV Sudj ias lygybes gauname:


SABCDE

ACD

K2SA1CIDI

ir

SADE

^2SA1D1E1-

Taigi panaij daugiakampi plot santykis lygus panaumo koeficiento kvadratui. 1 uduotis. 1) Nubraiykite bet kok keturkamp ABC D. Jo viduje paymkite tak O ir nubrkite spindulius OA, OB, OC ir OD. 2) Spindulyje OA atidkite atkarp 0A\ = \ , spindulyje OB- atkarp OBi = \OB, spindulyje OC atkarp 0C\ = OC ir spindulyje OD atkarp ODx = \OD. 3) rodykite, kad keturkampis ABCD yra panaus keturkamp A\B\C\D\. 4) Raskite panaumo koeficient. B A

C
D

2 uduotis. 1) Nubraiykite bet kok trikamp ABC ir alia jo paymkite tak O. 2) I tako O nubrkite spindulius OA, OB, OC ir juose atidkite atkarpas OAx = 30A, OBi = ir OC 1 = 3 0 C . 3) rodykite, kad AA 1 ^iC 1 - AABC. 4) Raskite panaumo koeficient. A

O Ci

523. Penkiakampio kratins yra 28 cm, 30 cm, 22 cm, 8 cm ir 18 cm. Raskite j panaaus penkiakampio perimetr, jeigu: a) trumpiausia kratin lygi 12 cm; b) ilgiausia kratin lygi 21 cm. 524. Panaij keturkampi perimetr suma lygi 22,5 dm. Raskite keturkampi perimetrus, jeigu panaumo koeficientas: a) k =1,25; b) k = 0,5; c) & = 1,5; d) k = 0,(6).

525. Panaij penkiakampi perimetr skirtumas 28 dm. Apskaiiuokite penkiakampi perimetrus, jeigu j trumpiausios kratins atitinkamai lygios 12,5 dm ir 5 dm. 526. Panaij daugiakampi plot suma lygi 2442 cm2. Raskite daugiakampi plotus, jeigu panaumo koeficientas: a) k = 1 , 4 ; b) k = 0,5. 527. Panaij daugiakampi plot skirtumas yra 264 cm2, o j ilgiausios kratins lygios 12,5 cm ir 18 cm. Raskite daugiakampi plotus. 528. Ar panas du daugiakampiai, jeigu: a) j perimetrai lygs 45 m ir 72 m, o plotai atitinkamai IOOm2 ir 256 m 2 ? b) j ilgiausios kratins lygios 8 dm ir 12 dm, o j plotai IOOm2 ir 570 m 2 ? Keturkampis ABCD staiakampis, EF || , FG Il CD. rodykite, kad staiakampis ABCD panaus staiakamp AEFG.

529.

GD

530. Ar gali kvadratas ir rombas bti panas? Atsakym pagrskite. 531. AABC ^ AA\B\C\. a) Nubraiykite trikamp A\B\C\, kai inomas tik vienas jo takas B\ ir: 1) = 2; 2 ) k = \ . b) Nubraiykite lygiagretain ABC D. Nubraiykite pana j lygiagretain AiBiC\D\, kai: 1) k = ; 2) k = 2.

532*. Staiakampis vadinamas auksiniu, jeigu jo kratini santykis yra aukso pjvis. rodykite, kad jeigu auksin staiakamp padalysime kvadrat ir maesn staiakamp, tai pastarasis taip pat bus auksinis.

533. Kuriuose briniuose pavaizduoti panaus staiakampiai?

534. Parabols y = a(x+m)2+n virns tako koordinats yra (5; 2). Raskite a, m ir n, jeigu inoma, kad takas A( 1; 14) priklauso parabolei. 535. Raskite tokias a reikmes, su kuriomis lygi sistema 7x + 2 y = 11, ax + Iy = 22 a) turt vien sprendin; b) turt be galo daug sprendini. 536. Isprskite lygi sistem 2x +cy = 11, 4x + 6y = 6, jeigu inoma, kad pirmosios lygties vienas i sprendini yra (2; 1). 537. Isprskite nelygyb: _4x<3; a)
b)

_ j ^

b)

7x + y = 1, 4x - y = 4

ir

7x + y = 1, -4y = 4?

Pasitikrinkite
Raskite: a) , jei AB = 5 cm ir ^ = b) Afi ir fiC, jei AC = 14 cm ir j = . J

a) Lygiagretainio ABCD perimetras lygus 42cm. Apskaiiuokite lygiagretainio kratines, jeigu ^ = ia O lygiagretainio striaini susikirtimo takas. b) Takas D yra trikampio AfiC kratinje AC. Apskaiiuokite santyk jeigu Afi = 9 cm, AC = 12cm ir = Duota: tf = flf. ft; b) j ft. ,
K M

B ,
L

rodyti: ) =

Apskaiiuokite JC, kai atkarpa MN yra atkarp Afi ir fiC geometrinis vidurkis. I A
1,25 dm

hB

2,5 dm

Raskite ir y, jeigu KL || MN (briniuose mastelis neilaikytas). a) b) c)

M 6. Upildykite lentel, jei DE || BC (brinyje mastelis neilaikytas).


AD
a) b) c) d) 7 6

DB
8 9 5

AB

AE

EC

AC
15

DE

BC
22,5

8 9 21 6 12 28

10 18 18

7. 8.

Trikampio vidurin linija lygi 15 cm, o plotas 180 cm2. Raskite trikampio auktin, statmen tai vidurinei linijai. Ikilojo keturkampio ABCD kratini vidurio takai M, N, K ir L nuosekliai sujungti atkarpomis. a) rodykite, kad keturkampis MNKL yra lygiagretainis. b) Raskite lygiagretainio MNKL perimetr, jeigu AC + BD = 80 cm. a) Trapecijos vienas pagrindas lygus 5 cm, o vidurin linija 9 cm. Raskite kit trapecijos pagrind. b) Trapecijos vidurin linija lygi 8 cm, o pagrind skirtumas 6 cm. Raskite trapecijos pagrindus. c) Trapecijos vidurin linija lygi 9 cm, o pagrind ilgi santykis j . Raskite trapecijos pagrindus. d) Lygiaons trapecijos ilgesnysis pagrindas lygus 3,7 dm, o onin kratin su pagrindu sudaro 60 kamp ir lygi 1,5 dm. Apskaiiuokite trapecijos vidurin linij.

9.

10. a) Trikampio ABC kratini ilgiai AB = 6 cm, BC = 14 cm, AC = = 15 cm. AD- kampo A pusiaukampin. Apskaiiuokite atkarp BD ir DC ilgius. b) Trikampio ABC plotas lygus 75 cm2, AB = 8 cm, AC = 12 cm. AD kampo A pusiaukampin. Apskaiiuokite trikampi ABD ir ADC plotus. 11. Ar panas trikampiai?

12. Raskite neinomas trikampi kratines.

13. Vienas geleinkelio pervaos ukardo (lagbaumo) petys lygus 5 m, o kitas 1 m. Ukardas yra horizontalioje padtyje 0,75 m nuo ems paviriaus. Kai jis pakeliamas, trumpesniojo peties galas pasiekia ems paviri. kok aukt nuo ems paviriaus pakyla ilgesniojo peties galas? 14. Ar lygiagreios tiess AB ir CDl

15. Objekto aukt galima surasti naudojantis veidrodiu. Pagal brinio duomenis nustatykite medio aukt (brinyje mastelis neilaikytas).

Veidrodis

16. a) rodykite, kad keturkampis trapecija.

b) ABCD trapecija, BC = 4< AD = 10 cm, AC = Icm, BD = 14 cm. Raskite: , , BO, OD. 17. Raskite : a) b) 8
4 8

18. rodykite, kad: a) AB2 = BD BC-, b) AC2 = DC BC c) Remdamiesi a) ir b) sitikinkite, kad AB2+ AC2 = BC2. 19. a) Panaij trikampi panaumo koeficientas k = 0,6, o j perimetr suma lygi 240 cm. Apskaiiuokite trikampi perimetrus. b) Panaij trikampi trumpiausios kratins lygios 18,5 cm ir 7,4 cm, o perimetr skirtumas yra 150 cm. Apskaiiuokite trikampi perimetrus. 20. a) Panaij daugiakampi plot skirtumas lygus 264 cm2, o j ilgiausios kratins lygios 12,5 cm ir 15 cm. Raskite daugiakampi plotus, b) Panaij daugiakampi plotai lygs 243 cm2 ir 27 cm2. Viena maesniojo ploto daugiakampio kratin lygi 7,6 cm. Raskite kito daugiakampio atitinkamos kratins ilg. 21. a) Statin su aliejumi sveria 241,8 kg. Paios statins mas sudaro 4% aliejaus mass. Sumainus aliejaus kain 40% aliejaus buvo parduota u 750 Lt. Kokia pradin aliejaus 1 i kaina, jeigu aliejaus tankis 930 kg/m3? b) U 625 Lt restoran buvo atveta statin alaus (kaina be taros), kuri svr 273 kg. Statins mas sudaro 5% alaus mass. Kiek restorane kainuoja 0,5 alaus, jeigu alaus tankis 1040 kg/m3, o restorane taikomas 120% antkainis?

22. Atstumas tarp miest A ir lygus 90 km. Brinyje pavaizduoti dviratininko (1 grafikas) ir automobilio (2 grafikas) vaiavimo grafikai. s (k.m) B
-)/

yu
7 /U

Jj

CD

30-

IO
t 1n 0

A8

11

12 13

14

15 t(vai.)

a) Kokiu greiiu i A vaiavo dviratininkas? b) Kokiu greiiu vaiavo i B A ir i A B automobilis? c) Kelint valand susitiko dviratininkas ir automobilis ir koks atstumas buvo tuo metu nuo j iki A? d) Kelint valand automobilis pavijo dviratinink grdamas i A S? e) Koks atstumas tarp dviratininko ir automobilio buvo 11 vai.? 23. Trikampio ABC virns B koordinats (1; 1), o kratini AB ir CB vidurio tak koordinats M (I; 0,5), /V (5; 3,5). Apskaiiuokite trikampio ABC perimetr. 24. Raskite koordinates tak, kuriuose susikerta parabol y = 1-2 a) y = 1; b) y = x 1. 25. Paraykite lygt tiess, einanios per takus, kuri koordinats: a) (0; 0) ir (3; 4); b) ( - 3 ; - 1 ) ir (1; 1). 26. Isprskite lygi sistem { + 3y = 4 7 ' ir ties:

a) keitimo bdu; b) sudties bdu. 27. Suprastinkite reikin (2JC + 5) 2 5(JC + 5) () l j c ^r apskaiiuokite jo reikm, kai: a) = - 2 ; b) = -; c) = /2; *d) = 1 + y/2. 28. Isprskite nelygyb: a) x(x - 3) - 6 > (4 + )2; b) (x - 5)2 ^
(JC

1)(JC

+ 2) + 16.

29. Dviej natralij skaii suma lygi 596. Vienas i skaii baigiasi skaitmeniu 2. Jeigu skaitmen nubrauktume, tai gautume kit skaii. Raskite iuos skaiius.

KVADRATINI LYGI SPRENDIMAS


168 173 177 183 188 193 196

1. Kvadratin lygtis. Nepilnj kvadratini lygi sprendimas 2. Pilnosios kvadratins lygties sprendimas 3. Kvadratins lygties sprendini formul. Diskriminantas 4. Vijeto teorema 5. Kvadratini trinari skaidymas dauginamaisiais 6. Bikvadratins lygtys Pasitikrinkite

1 Kvadratin lygtis. Nepilnj kvadratini lygi sprendimas


Iki iol sprendme lygtis, kuriose neinomasis buvo pirmojo laipsnio (tiesines lygtis), pavyzdiui: 5JC = 23, 2x + 7 = O, ^JC 1 = 10 ir pan. K vadiname lygties sprendiniu? Taip pat sprendme lygtis, kurios nra tiesins, pavyzdiui, (jc 2)(3 x) = 0. Kairje ios lygties pusje yra du dauginamieji: ( 2) ir (3 jc). Sandauga lygi nuliui tik tada, kai bent vienas dauginamasis lygus nuliui. Pasinaudoj ia sandaugos savybe raskime lygties (jc 2)(3 JC) = 0 sprendinius: arba jc 2 = 0, jc = 2, arba 3 jc = 0, jc = 3.

Vadinasi, lygtis turi du sprendinius x\ = 2, JC2 = 3. Panaiai sprsime ir lygtis, kuriose neinomasis yra antrojo laipsnio (kvadratines lygtis). Lygtis, kuri galima urayti pavidalu ax2 + bx + c = 0, ia jc neinomasis, a, b, c skaiiai ir 0, vadinama kvadratine. Pavyzdiui, kvadratins yra lygtys: 13jc2 = 0, 5jc2 - 11 = 0, 3jc2 -Ilx=O, x2 + 2x + 1 = 0.

Matome, kad jose neinomasis yra antrojo laipsnio. Kodl lygtis (x 2)(3 jc) = 0 yra kvadratin?

1 UDAVINYS. Staiakampio formos sodo ilgis 5 kartus didesnis u plot, o plotas lygus 720 m 2 . Koks sodo ilgis ir plotis? Sprendimas. Sodo plot paymkime J C metr. Tada jo ilgis bus 5JC metr, o plotas lygus 5x = 5x (m2). Pagal slyg 5 JC 2 = 720,
5JC 2 JC 2 720 = 0

:5,

- 144 = 0.

Matome, kad kairij lygties pus galima iskaidyti dauginamaisiais pagal kvadrat skirtumo formul a2 b2 = (a b)(a -f b):
2 - 12 2 = 0, (JC 12)(JC + 12) = 0.

Sandauga lygi 0 tik tada, kai nors vienas dauginamasis lygus 0: arba - 12 = 0, arba + 12 = 0, = 12, = -12. Pagal udavinio slyg sodo plotis gali bti tik teigiamas, todl lygties sprendinys = 12 netinka. Udavinio slyg tenkina tik lygties sprendinys = 12. Tad sklypo ilgis lygus 5 12 = 60 (m). I tikrj, sklypo plotas lygus 12 60 = 720 (m2). Atsakymas. 60 m ir 12 m. 2 UDAVINYS. Kokio teigiamojo skaiiaus ir jo kvadrato suma 7 kartus didesn u pat skaii? Sprendimas. Sakykime, kad tas skaiius yra x. Tada jo kvadratas yra 2 , o j suma bus + 2 . Pagal slyg + 2 = 7x. Isprendiame gautj kvadratin lygt: + 2 - Ix = 0, X2 - 6x = 0.

Iskaidykime kairij lygties pus dauginamaisiais prie skliaustus ikeldami x: x(x - 6 ) = 0. Sandauga lygi 0 tik tada, kai nors vienas dauginamasis lygus 0: arba x = 0, arba 6 = 0, = 6.

Pagal udavinio slyg tinka tik = 6. Atsakymas. 6.

Jei kvadratins lygties ax2 + bx + c = O bent vienas i koeficient b, c lygus nuliui, tai tokia lygtis vadinama nepilnja kvadratine lygtimi. Jei kvadratins lygties n vienas koeficientas nelygus nuliui (b O ir c 0), tai ji vadinama pilnja. Kvadratin lygtis gali turti du sprendinius, vien sprendin arba neturti sprendini. sitikinkime, kad, pavyzdiui, lygtis - 2 x 2 8 = 0 sprendini neturi: - 2 x 2 - 8 = 0 : (-2), Jt2 + 4 = 0 | + ( - 4 ) , 2 = -4. Nra tokio skaiiaus, kur pakl kvadratu gautume neigiam skaii (4). Vadinasi, lygtis 2x2 8 = 0 sprendini neturi. Akivaizdu, kad lygtis x 2 = 0 turi vien sprendin = 0. Tiesa, lygt paraius pavidalu = 0 galima velgti du sprendinius: xj =Oirx2 = 0. Todl kartais sakoma, kad i lygtis turi du lygius sprendinius (kartotin sprendin).
Pavidalas ax2 + c = 0 ax + bx = 0 ax2 - 0
2

Sprendini skaiius Kai ir c yra skirting enkl du Kai ir c yra vienod enkl nra Du Vienas

Sprendiniai Xl = - / " ! ' *2 = + /

X1 = 0, X2 = - I x = 0

Pratimai ir udaviniai
539. Kurios lygtys yra pirmojo laipsnio, o kurios antrojo laipsnio? a) 2x + 3 = 0 d) -2 + 16 = 0 g) 2 + + 1 = 0 b) 2 9 = 0 e) \x + 8 = 0 h) 5x = 3x 2 c) 3 2 - 3jc = 0 f) 3x2 - Sx = 0 *i) 2x(x - 1) = (x - 2)x + x 2

540. Uraykite tris kvadratini lygi pavyzdius. 541. Isprskite lygtis: a) 2 = 1 d) 2 = g) 4x 2 - = 0 b) 16x2 = 0 e) 2 - 10 = 39 h) - 2 + Ix = 0 c) 2 - 9 = 0 f) x 2 + 5 = 30 i) 3x 2 = - 9 x

542. Isprskite lygtis ir nurodykite, kurios i j neturi sprendini: a) 19 + 2 = 10 d) 16 + y 2 = O b) jc 2 = 18 e) 5y2 = 2 3 c) - 5 x 2 = 1,8 f) y 2 = - 2 5

543. Iskaidykite dauginamaisiais ir raskite lygties sprendinius: a) d) g) j) 3x 2 - 4x = O IOx2 + Ix = O 2x + 2 = O y 2 - 25 = O b) - 5 x 2 + 6x = O c) e) 4y 2 = 3y f) 2 h) Iu - Uu = 0 i) 3 2 *k) 4 u + u = 0 *1) 5x 2 = Ix 6z2 = z 3x 2 - 27 = O z(z H- 2) + 3(z + 2) = O

544*. Raskite reikmes, su kuriomis f(x) = g(x), kai: a) f () = Ix2 + 7, g(x) = 15; b) f(x) = 2x, g(x) = - x 2 . 545. a) Isprskite lygt 5x 2 = 0.
A

; C 17,5 DO; 17,5 b) Isprskite lygt (x - 5) 2 = 5(9 - 2x). A 0; /20 /20 C - V 2 0 ; /20 D Sprendini nra 546. Isprskite lygtis: a) 4x 2 + 6x = 9x 2 - 15x c) 12x2 - 5x = 9x 2 + Ix *e) x(x - 15) = 3(108 - 5x) b) 13x + Ix2 = 5x 2 + 8x d) 8,5x - 3x 2 = 3,5x + Ix2 *f) 47 - x(3x + 4) = 2(17 - 2x) - 62

547. Raskite kvadratini lygi sprendinius: a) (3x - 8)2 - (4x - 6)2 + (5x - 2)(5x + 2) = 96; b) (2x - I) 2 + (3x - 5)2 - (4x - 9)(4x + 9) = 2(64 - 29x). 548. 549. 550. a) y = 2 . Su kuria reikme y = 1; 121; 13? 2 b) y = 2x . Su kuria reikme y = 18; 200; 2,88; ? Atvirukas yra staiakampio formos. Jo ilgis sudaro 75% ploio. Koks atviruko ilgis ir plotis, jei plotas yra 48 cm2? Ar kvadratin lygtis ax2 + bx = O gali neturti sprendini? Atsakym pagrskite.

551*. Staiakampio sodo ilgis 5 kartus didesnis u plot. Jei sodo plot padidintume 9 m, tai jo plotas padidt 4 kartus. Kokie yra sodo matmenys? 552. Isprskite lygtis nubrai funkcijos f(x) = x 2 grafik: a) x 2 = l; b) 2 = 5; c ) x 2 = 4,5; d) x 2 = 8,5.

553.

Kampo A kratines kerta dvi lygiagreios tiess BC ir DE (takai B ir D yra vienoje kampo kratinje). inoma, kad AB = 8 cm, AD = 12 cm ir AC = 10cm. Raskite AE.

554. Trapecijos pagrind santykis yra 7 : 3, o j skirtumas lygus 32 cm. Raskite trapecijos vidurins linijos ilg. 555. Motorin valtis Nemunu nuplauk i vieno miestelio kit ir apsisukusi i karto gro atgal. Visa kelion truko 5 valandas. Motorins valties greitis pasroviui yra 18 km/h, o prie srov 12 km/h. Kiek laiko valtis plauk pasroviui ir kiek prie srov? Koks atstumas tarp miesteli? 556. Nubraiykite funkcijos grafik: a)y = (jc + 5) 2 ; b) y = 2(x 1); c) y = - 3 ( x - 6) 2 . 557. Koordinai ploktumoje duoti takai A(-3; 4), (1,5; - 8 ) ir C(10; -1,2). Ar ie takai priklauso tos paios funkcijos y = | grafikui? didjimo tvarka.

558. Paraykite skaiius 559.

Mokykloje mokosi 1135 mokiniai. VI-XII klasse mokosi 48%, o V klasse 12% vis mokyklos mokini. a) Kiek vaik mokosi pradinse klasse? b) Kiek procent V-XII klasi mokini sudaro pradini klasi mokiniai?

560. Abiejose ups pusse viena prieais kit auga po palm. Vienos palms auktis yra 30 m, o kitos 20 m. Atstumas tarp j yra 50 m. Kiekvienos palms virnje tupi pauktis. Staiga abu paukiai pamato uv, iplaukusi vandens paviri. Abu paukiai skrenda link uvies ir pasiekia j vienu metu. Kokiu atstumu nuo auktesniosios palms pasirod uvis, jei abiej pauki greitis vienodas?

2 Pilnosios kvadratins lygties sprendimas


Nepilnsias kvadratines lygtis patogu sprsti kairij lygties pus iskaidius dauginamaisiais. Taip galima sprsti ir pilnsias kvadratines lygtis. 1 UDAVINYS. Isprskime lygt JC2 + IOx + 25 = 0. Sprendimas. Pastebime, kad kairij lygties pus galima parayti kaip dvinario kvadrat pritaikius formul a2 + 2ab + b2 = (a + b)2: 2 + IOx + 25 = 2 + 2 5 + 5 2 = (x + 5) 2 . Gavome lygt (x + 5) 2 = 0. inome, kad tik nul pakl kvadratu gauname nul. Todl + 5 = 0, = 5. Taigi = 5 yra lygties sprendinys. Isprskime lygt (x + 5)2 = 0 grafikai. Nubraiykime funkcij y = (x + 5) 2 ir y = 0 grafikus. Parabol ir ties (x ais) turi vien bendr tak, kurio koordinats yra (5; 0). Tai reikia, kad kvadratins lygties (x + 5) 2 = 0 sprendinys yra = 5. Atsakymas, = 5. J H J 2
1VV - 8 - - 7 - - 6 -- 5 -4 - r 3 - - 2 - 1

< N | / V ,W

9 Isprskite lygt x z 2x + 1 = 0 .

2 UDAVINYS. Isprskime lygt x 2 - 6x - 7 = 0. Sprendimas. Kairij lygties pus iskaidykime dauginamaisiais iskirdami dvinario kvadrat: 2 - 2 3 +3 2 - 3 2 - 7 = 0, 2 - 6x +9 - 9 - 7 = 0, ( - 3)2 - 16 = 0.

Kairij lygties pus galima iskaidyti dauginamaisiais pagal kvadrat skirtumo formul: - 3)2 - 4 2 = O, ( O c - 3 ) - 4 ) ( ( * - 3 ) + 4 ) = O, ( - 3 - 4)(JC - 3 + 4) = O, (JC - 7)(JC + 1) = O, arba J C 7 = O, arba J C + 1 = O, jei = 7 , X2 = - 1 .
(JC

Isprskime lygt (JC 3)2 16 = O grafikai. Nubraiykime funkcijos y = (JC 3)2 16 grafik. Parabol kerta a (ties y = 0) takuose (1; 0) ir (7; 0). Vadinasi, kvadratins lygties (JC 3)2 16 = 0 sprendiniai yra x\ = 1 ir x2 = 7. Atsakymas. 1; 7. 3 UDAVINYS. Isprskime lygt JC2 - 2x + 10 = 0. Sprendimas. Kairij lygties pus skaidome dauginamaisiais kaip ir antrame udavinyje:
JC2 -

2JC + 1 - 1 + 10 = 0,

(JC

- I) 2 + 9 = 0.

Pastebime, kad (JC I) 2 ^ 0 ir 9 > 0, tad su bet kuria J C reikme kairioji lygties pus didesn u nul, t. y. (JC I) 2 + 9 > 0. Vadinasi, lygtis sprendini neturi. 0\ U Isprskime lygt (JC I ) 2 + 9 = 0 grafikai. Nubraiykime + Ir funkcijos y = (: l) 2 + 9 grafik. I Parabol J C aies nekerta, todl sprendini nra. 'NS 9 Il Atsakymas. Sprendini nra.

\\

Isprend udavinius pastebjome, kad kvadratin lygtis gali: a) turti du sprendinius; X 0 b) vien sprendin; c) neturti sprendini. Taip pat matme, kad sprendiant grafikai ie trys atvejai atitinka atvejus, kai parabol: a) kertasi su J C aimi; b) lieia J C a; c) su aimi neturi bendr tak.

561. a) Kurie i skaii 1; 2; 3; 4; 5 yra lygties x 2 6x + 9 = O sprendiniai? b) Kurie i skaii 3; 5; 0; 11; 15; 20 yra lygties x2 - I4x = - 3 3 sprendiniai? 562. Kvadratin trinar iskaidykite dauginamaisiais: ) x 2 4x + 4 d) JC2 - IOx + 25 563. Isprskite lygtis: a) (x + 3)2 = 0 d) ( - 5) 2 = 144 b) (x - I) 2 - 4 = 0 e) (x + 3)2 = 121 c) 2(x - I) 2 = 0 f) (x + 2) 2 = 6 b) x 2 8x + 16 e) t2 - 2t + 1 c) x 2 + 18x + 81 f) x 2 + 2x - 35

564. Raskite lygties sprendinius: a) 2 + 14x + 49 = 0 d) 2 - 8x - 9 = 0 b) x 2 + 12x + 36 = 0 e) 2 - 6x + 8 = 0 c)x2-x + = 0 f) x 2 = + 2

565. I grafiko raskite lygties sprendinius:

566. Isprskite lygtis, iskaid kairij jos pus dauginamaisiais: a) 2 - 1 6 x + 4 8 = 0 c) 2 + IOx - 39 = 0 b) 4x 2 12x + 1 1 = 0 d) 2x 2 + 4x - 21 = 0

567. Isprskite lygtis grafikai: a) 2 3x+2 = 0; b ) x 2 = 0,5x+3;

c ) x 2 - 6 4 = 0;

d)2x2-x=0.

568. Vienas staiojo trikampio statinis 1 cm trumpesnis u ambin ir 1 cm ilgesnis u kit statin. Koks trikampio perimetras?

569. Staiakampio ilgis 8 cm didesnis u plot. Apskaiiuokite staiakampio kratines, jei jo plotas lygus 65 cm2. 570. Tomas savo aislin raket paleidia nuo staliuko paviriaus, esanio 50 cm vir ems. Raketos auktis h (metrais) po t sekundi ireikiamas formule h = 50 + A5t - 5 t 2 . a) Po kiek sekundi paleista raketa nukris ant ems? b) Nubraiykite raketos judjimo grafik. 571. Prie kvadrato formos skydo buvo pritvirtintas staiakampio formos skydas, kurio plotis yra 1 m, o ilgis 2 kartus didesnis u kvadrato kratin. Kam lygi kvadrato kratin, jei abiej skyd plotai lygs? 572. Duotas reikinys K = (JC - 4) 2 + x(x - 4). a) Suprastinkite reikin K. b) Iskaidykite reikin K dauginamaisiais. c) Isprskite lygt 2(x - 2)(x - 4) = 0. d) Nubraiykite parabol y = K. *e) Kokia maiausioji reikinio K reikm? *f) Su kuriomis reikmmis reikinio K reikms yra neteigiamos? *g) Kokias reikmes gyja reikinys K intervale [0; 3]? 573. Isprskite nepilnsias kvadratines lygtis: a) 2 = 0,49 d) 2 - 5x = 0 b) 2 = 37 e) 4a 2 + 3a = 0 c) 2x2 = 6,4 f) 25 - x 2 = 0

574. 100 gram srelio energin vert 300 kalorij. Kokia io srelio 30 gram energin vert? A 90 cal B 100 cal C 270 cal D 900 cal E 1000 cal 575. Trikampio kratins yra 28 cm, 35 cm, 42 cm. Trikampio, panaaus duotj, perimetras lygus 15 cm. Raskite antrojo trikampio kratines. 576. Duoti du iracionalieji skaiiai 3/2 ir 2\/75. Raskite j: a) sum; b) skirtum; c) sandaug; d) dalmen; e) kvadrat sum. 577. Jeigu visi miesto devintj klasi matematikos olimpiados dalyviai bt pasodinti prie stalo po vien, tai trkt 8 stal, o jeigu po du likt laisvi 7 stalai. Kiek mokini dalyvauja devintj klasi matematikos olimpiadoje ir kiek yra stal? 578. Uraykite imt variacine eilute ir raskite imties median: a) 4, 2, 7, 4, 5, 1, 7; b) 3, 5, 7, 6, 9, 5, 8. 579. Puins staiakampio gretasienio formos sijos mas yra 144 kg, o jos skersinio pjvio matmenys 18 cm 25 cm. Koks sijos ilgis, jei jos tankis yra 0,4 g/cm3?

3 Kvadratins lygties sprendini formul. Diskriminantas


Sprendiant kvadratines lygtis danai pravartu turti formul j sprendiniams rasti. Iveskime kvadratins lygties ax2 + b + c = O, a O, sprendini formul. Padalijame visus lygties narius i a: o b c H = 0. a a I trinario x 2 + | x + | iskiriame dvinario kvadrat: b c r, b ( b \2 / b \2 c 22 + - + - = + 2 + - +- = a a 2a \2 a) \2 a) a
2 2
dvinario kvadratas

= Gavome lygt /

b\ 2 x + 2a )

b2-Aac Aa2

- - ^ ^ = 0
. . O V .

b \2

b2 Aac

Panagrinkime trupmen fe2^ac. Trupmenos vardiklyje yra reikinys Aa2. Kadangi a O, tai Aa2 visada teigiamas. Vadinasi, trupmenos enklas priklauso tik nuo skaitiklio enklo. Skaitiklyje yra reikinys b Aac. Sis reikinys gali bti tiek teigiamas, tiek neigiamas, tiek lygus nuliui. Reikinys b2 Aac vadinamas kvadratins lygties diskriminantu ir ymimas raide D. Uraome lygt: (x + ^ j - p = 0. Nuo diskriminanto enklo priklauso lygties sprendini skaiius. Kai D < 0, tai turime lygt:

x+i)

teigiamas skaiius

= 0.

i lygtis sprendini neturi.

Kai D = O, tai kvadratin lygtis turi vien sprendin:

Kai D > 0, tai lygtis turi du sprendinius. Kairij lygties pus iskaidykime dauginamaisiais:

(1 ( ( \ I ia:

)
2

( /
2

2 =

- b y / bV d \

d \ {

V d \
d \

2a

/ /V

b+ V ^ 2a

arba

J CH

b-s/D n = 0, 2a -VD -b + Vd

, arba

+ /D J CH = O, 2a + VD -b Vd

Taigi kvadratins lygties formules:

AJC 2

+ b + c = 0 sprendinius galima rasti pagal

Jas galima urayti kaip vien formul: -b Vb2 - Aac

Kvadratins lygties sprendim galima pateikti schema: -b-<D 2a - + /D 2a -b

Xl

X2_

/ ax2 + bx + c = 0 D=0

Sprendini nra PAVYZDYS. Taikydami kvadratins lygties sprendini formul isprskime kelet kvadratini lygi: a) 12x2 + Ix + 1 = O (a = 12, b = 7, c = 1); D =z b2 Aae = I2 4 12 1 = 1. Diskriminantas yra teigiamas (1 > 0), todl lygtis turi du sprendinius:
r , _ -b+VD -xI2a _ -b-y/D v 2 2

_ -7+ _ _ =6 _ _ _1. 2-12 24 4' _ -7-VT _ -7-1 _ _ 1 2-12 ~ 24 ~ 3'

Atsakymas. b) 9x 2 - 12* + 4 = 0 (a = 9, b = - 1 2 , c = 4) D = b2-Aac = (-12) 2 - 4 - 9 - 4 = 0. Diskriminantas lygus nuliui, todl lygtis turi vien sprendin: _ 12 _ 2 r _ -b _ -(-12) _ x Atsakymas, 2 j.
2a 2-9 18 3 '

c) 3x 2 - 2x + 7 = 0 (G = 3, b = - 2 , c = 7) D = b2 Aac = ( - 2 ) 2 - 4 - 3 7 = - 8 0 . Diskriminantas yra neigiamas ( 80 < 0), todl lygtis sprendini neturi. Atsakymas. Sprendini nra.

580. Pasakykite koeficient a, b, c reikmes: a) Ix2 + 3x + 1 = 0 c) 3 - IOx + 3x 2 = 0 b) 2 + + Ix2 = 0 d) 9x 2 + 6x + 1 = 0

581. Apskaiiuokite diskriminant ir nurodykite sprendini skaii: a) 2x 2 - 5x + 2 = 0 c) 2 + I2x + 36 = 0 b) 2x 2 - Ix - 4 = 0 d) 2x 2 + + 67 = 0

582. Persibraiykite ir upildykite lentel:


Kvadratin lygtis 2 -5x+7 x2-3x-5=0
X2 + \x + f = 0

Diskriminantas D= b2

Sprendini skaiius
Xl

Sprendiniai _ -b - VD , _ -b + -/D X2 2a ~ 2a
-

Aac

= 0

-3 29

0 2 -

3-V29
2

r
2

_ 3 + V29 2

JC 2 - I l x + 3 0 = 0 2 - 20x + 5 = 0 5x 2 - 5x + 10 = 0 3x2 - 9x + 12 = 0 4x 2 + 3x - 9 = 0 2x 2 + 5x + 7 = 0 3x 2 2x - 5 = 0

583. Isprskite lygtis: a) c) e) g) k) 2 + 12x + 35 = 0 2 - 2x - 5 = 0 9x 2 6x + 1 = 0 2 + 2jx + 1 = 0 - 2 - 2x - 1 = 0 b) d) f) h) 1) 2 + 2x + 2 = 0 2 + 14x + 24 = 0 3x 2 2x + 4 = 0 2 - 4x + 4 = 0 -2 - + 1= 0

584.

Kino teatre yra 1200 viet, ir jis bna pilnas beveik visada. Bilietai kainuoja tik 6 Lt, tad savininkas nutar padidinti kain. Jis spja, kad didinant bilieto kain 0,5 Lt, netenkama 100 irov. Kokia biliet kaina maksimaliai padidint jo pajamas, jei savininko spjimas teisingas? + 4) 2 =
2

585*. Isprskite lygtis: a) e)


(JC 3JC

+ 40
2
2

b) (2JC 3 ) 2 =

HJC-19 (2JC
I)
2

c) 15JC + 17 = 15(JC + I )
(JC

d)

(JC +

I)

- 2) + 48 = (2 2 2

3X)

f ) 7JC + 1 = 3JC2 2JC + 1 h) (2JC - 3 ) 2 - (3JC - 2 ) 2 = 20(JC 1)

g) - 2 J C + 5JC + 6 = 4JC + 5JC

586. 587. 588.

Isprskite lygtis iskyr pilnj kvadrat: a) JC 2 + 18JC + 81 = 0; b) J C - Ix + 12 = 0; c)


2

JC 2

+
JC 2

3JC

- 4 = 0.
3JC

Isprskite lygtis grafikai: a) f = J C - 1; *b) J C = ;


2

c) JC 2 +

2JC

- 8 = 0; d)

- 4 = 0.

Isprskite lygtis:
a) 3JC2 - 6 = 0 b) 2JC2 + 5 = 0 c) 5JC2 = 0

d) jc - 2 = 0 589. 590.

e)

JC 2

= -5

f)

6JC2

- 36 = 0

Raskite staiojo trikampio statinius, jei vienas j 4 cm trumpesnis u kit, o ambin lygi 20 cm. a) Staiakampio formos aiktels ilgis 5 m didesnis u plot, o plotas lygus 1800 m 2 . Kokie aiktels matmenys? b) Staiakamps lentos plotas yra 5400cm2. Nuojos nupjautas staiakampio formos gabalas, kurio plot ireikiantis skaiius (cm2) lygus lentos plot ireikianiam skaiiui (cm), o ilgis 1,5 m. Likusi lentos dalis sudaro kvadrat. Raskite jo plot. Salje i viso yra 884 vietos. Viet skaiius eilje yra 8 vienetais didesnis u eili skaii. Kiek eili yra salje? a) Isprskite lygt (JC - 7) 2 = 25. A - 2 ; 12 B 2; - 1 2 C 2; 12 D 0; 12 b) Isprskite lygt (4 - 3JC)2 = 25. A-;3 B ;-3 C3 D 3;-3 Trikampio ABC kratins AB = 15 m ir AC = 20 m. Kratinje AB atidta atkarpa AD = 10 m, o kratinje A C - atkarpa AE = 12 m. Ar trikampiai ABC ir ADE yra panas?

591. 592.

593.

594.

a) Trikampio perimetras lygus 19 cm. io trikampio kratini vidurio takai sujungti atkarpomis. Raskite gautojo trikampio perimetr, b) Trikampio perimetras lygus 17 cm. Per io trikampio virnes nubrtos tiess, lygiagreios prieais esanioms kratinms. Raskite gautojo trikampio perimetr.

595. Isprskite lygi sistem: -2x + y = -1, + 3 y = 11; y+ 1 _ 1 3x - 4 2' 7 5x + y . 3jc + 11 " 5

a)

"b)

596. Nubraiykite funkcijos grafik: a) y = - + 5 ; b)y = \x2-l. 597. Auksinio iedo mas lygi 4,6 g. Kiek gram gryno aukso yra iede, jeigu aukso praba 585? 598. Nubrkite atkarp, kurios ilgis bt lygus: ) /13 cm; b) /29 cm. 599. Legenda byloja, kad vienas gudroius Mahometo padjj yn Chozrat Ali paklaus: Koks skaiius dalijasi be liekanos i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10? ynys nepasimet: Padaugink savaits dien skaii i mnesio dien skaiiaus (30 dien) ir dar met mnesi skaiiaus. Ar teisus ynys? Kodl?

4 Vijeto teorema
Redukuotosios kvadratins lygties bendrasis pavidalas yra 2 + p + q = 0 , t. y. jos koeficientas prie x 2 lygus 1. Tokios lygtys yra, pvz., x 2 + 8x 1 = 0 , 2 -Ix + 10 = 0. Jei kvadratins lygties ax2 + bx + c = O koeficientas prie x2 nra lygus 1, tai kiekvien lygties nar padalij i a gausime redukuotj kvadratin lygt 2 t rime + ax + a = Paymj a = P' a = U X2 + px + q = 0. Isprskime redukuotj kvadratin lygt x2 -Ix + XO = 0. 2 -Ix+ 10 = 0, D = 49 - 40 = 9 > 0, 7-3 7+3 c x = - - = 2, X2 = - - = 5.
i

Raskime gaut sprendini sum ir sandaug:


jc

I + x2 2 + 5 = 7,

: X2 = 2 5 = 10.

Matome, kad sprendini suma lygi lygties koeficientui prie su prieingu enklu (7), o sprendini sandauga lygi laisvajam nariui (10). Vijeto teorema. Jei redukuotoji kvadratin lygtis turi du sprendinius, tai j suma lygi lygties koeficientui prie su prieingu enklu, o sprendini sandauga lygi laisvajam nariui. rodymas. Iekome redukuotosios kvadratins lygties x2+px+q = 0 sprendini. ios lygties diskriminantas D = P2-Aq > 0 . Lygtis turi du sprendinius:
- P - V D
xl =

.
ir X2 =

- P

+ VD
2

Raskime sprendini sum ir sandaug:


+ -p+ -2 = -p-VD 2 2 VD -p-VD -p+ VD x = 2 2 2 2 P - (P - 4q) 4q
2

-2 P= ~P' ~2 ~ 2 (~p) - (VD)2

2 p

-D

T V

Gavome, jog X1+X2 = -p, Xi-X2 = q. Pastaba. Kai D = O, galima sakyti, kad redukuotoji kvadratin lygtis turi dvi lygias aknis, tad Vijeto teorem galima taikyti ir iuo atveju. Teisinga ir Vijeto teoremai atvirktin teorema. Atvirktin Vijeto teorema. Jei skaii m ir n suma lygi p, o j sandauga lygi q, tai ie skaiiai yra lygties x2 + px + q = O sprendiniai. rodymas. Pagal slyg m + n = p, o m n = q. Vadinasi, lygt JT2 + px + q = O galima urayti taip: o (m + n) + mn = 0. Patikrinkime, ar skaiius m yra ios lygties sprendinys. I tikrj, vietoj ra skaii m gauname: m (m + n)m + mn = m m mn + mn 0. Vadinasi, skaiius m yra lygties sprendinys. Patikrinkite, kad skaiius n irgi yra lygties x2 + px + q = O sprendinys. Taikant Vijeto ir jai atvirktin teoremas paprasta isprsti, pavyzdiui, tokius udavinius: 1) sudaryti kvadratin lygt, kurios sprendiniai yra duotieji skaiiai; 2) nustatyti kvadratins lygties sprendini enklus nesprendiant kvadratins lygties; 3) rasti kvadratins lygties sprendinius netaikant sprendini formuls. 1 PAVYZDYS. Sudarykime redukuotj kvadratin lygt, kurios sprendiniai bt JCi =3, x2 = 5. Raskime sprendini sum: x\ + x2 = 3 + (5) = 2, ir sprendini sandaug: x\- x2 = 3 (5) = 15. Pagal Vijeto atvirktin teorem kvadratin lygtis bus tokia: x2+2x -15 = 0. Pasitikrinkime, ar 3 ir 5 yra ios lygties sprendiniai: 3 2 + 2 3 - 1 5 = 9 + 6 - 1 5 = 0; ( - 5 ) 2 + 2 ( - 5 ) - 1 5 = 2 5 - 1 0 - 1 5 = 0.

2 PAVYZDYS. Neiekodami lygties x2 + Ix - 1 = 0 sprendini nustatykime j enklus. Kadangi D > O, tai pagal Vijeto teorem sprendini sandauga lygi 1. Vadinasi, dauginamieji yra skirting enkl. Taigi sprendiniai yra skirting enkl. 3 PAVYZDYS. Netaikydami kvadratins lygties sprendini formuls raskime lygties 2 - 4 = O sprendinius. Jei mums pavykt atspti du skaiius x\ ir x2, kuri suma bt lygi 3, o sandauga lygi 4, tai pagal atvirktin Vijeto teorem jie ir bt lygties sprendiniai. Taigi galima urayti sistem + X 2 = 3,
Xi-X2 = -4.

Kadangi 4 = 1 4 = 2 2, tai nesunkiai galime atspti tokias xx ir x2 reikmes, kad abi sistemos lygtys virst teisingomis lygybmis. Kadangi { - 1 + 4 = 3, 1(-1).4 = -4, tai lygties sprendiniai yra = - 1 , X2 = 4.

Pratimai ir udaviniai
600. Raskite lygi sprendini sum ir sandaug: a) 2 - 6x + 8 = O ) : 2 - 3 7 + 2 7 = O b) 2 - 5x + 6 = O d) y 2 + 41y 371 = O

601. Lygtis pakeiskite redukuotosiomis ir raskite sprendini sum ir sandaug: a) 2* 2 - 9x - 10 = O c) 8x 2 + 2x - 3 = O b) 5x 2 + 12* + 7 = O d) 3* 2 - Ix + 2 = O

602. Taikydami Vijeto teorem raskite lygi sprendinius: a) 2 + 5 - 14 = 0 ) :2 + - 12 = O *e) 2 + + 6 = O b) 2 -12 = 0 2 d) - Ix + 12 = O *f) 2 + 8* 25 = O

603. Isprskite kvadratines lygtis ir pagal Vijeto teorem pasitikrinkite, ar teisingai apskaiiavote: a) 2 - Sx + 7 = O *c) 3x 2 + 5x 2 = O e) 2 + 2x - 2 = O b) 2 - 3x - 1 = O *d) 9x2 - 6x + 1 = O * f ) 5 x 2 - Ilx+ 2 = 0

604. Persibraiykite lentel ir j upildykite:


Kvadratin lygtis Ix
1 2

Redukuotoji kvadratin lygtis * - Ix + 1 = 0


2

Diskrimi- Sprendini nantas skaiius 0 1

Sprendiniai *1 Xi 1

- 14* + 7 = 0

5* - 5* + 10 = 0
6

1* 2* _ 0 r2 + r - 4 n 5 3

3*2 - 9* + 12 = 0 4* 2 + 3* - 9 = 0 2* 2 + 5* + 7 = 0

605. Sudarykite redukuotj kvadratin lygt, jei jos sprendiniai yra: a) c) e) g) i) k) Xi = = X1 = x\ = = = 1, X2 = 3 ir a = 3 1, X2 = 5 ir a = 10 3 y/2, X2 = 3 + /2 /2, x = y/3 6, x = 2 j, x2 = ir a = 4
2 2

b) x\ = 5, X2 = 4 ir a = 5 d) x\ = 4, X2 = 6 ) = V3, x2 = /3 h) = -/7, x = /7 j) = 5, x = 3 1) Xi = 2\, x2 = \\


2 2

606. Nustatykite sprendinius spliodami: a)y2-6y-7 = 0 c) v2 5v 6 = 0 e) z 2 - Iz + 12 = 0 b) 2 + - 1 2 = 0 d) y 2 - I l y + 10 = 0 f) 2 - 5x - 6 = 0

607. Nesprsdami lygties sudarykite naui kvadratin lygt, kurios sprendiniai bt du kartus didesni u lygties x 5x + 6 = 0 sprendinius. 608. a) Lygties x 2 + px 35 = 0 vienas sprendinys lygus 7. Raskite kit sprendin ir koeficient p. b) Lygties 2 13x + q = 0 vienas sprendinys lygus 12,5. Raskite kit sprendin ir koeficient q.

60 J. Kvadratins lygties x 2 12 + q = 0 sprendini skirtumas lygus 2. Raskite q. 610. Sudarykite kvadratin lygt, kurios sprendiniai yra /2 ir A JC2 + V2x - 4 = 0 B 2 I f l x - 4 = 0 C 2 \flx 16 = 0 D Lygties sudaryti negalima 611. Keturkampio plotas yra 600 cm2, o ilgiausioji kratin lygi 25 cm. Panaaus j keturkampio ilgiausioji kratin yra 15 cm. Raskite antrojo keturkampio plot. 612. Lygiagretainio gretim kratini ilgiai yra 24 cm ir 16 cm. Apskaiiuokite panaaus j lygiagretainio perimetr, jeigu io lygiagretainio trumpesnioji kratin lygi 40 cm. 613. Keturi broliai turjo 45 Lt. Jei Domo pinig sum padidinsime 2 Lt, Jono sumainsime 2 Lt, Kosto padidinsime 2 kartus, Vyto sumainsime 2 kartus, tai visi broliai pinig turs po lygiai. Kiek pinig turjo kiekvienas brolis? 614. Ar ekvivalenios lygi sistemos: 5 + 3JC + 4 y ~3 4 = 3 * + 1' Ix+ 2y 4x 3 5 ^ + + 3*5 .
1

a)

jx + 2y = 2, 3* - y = - 1 ;

J* = 3 - y , [y = 3-

i y = 3x, 6x 2y = 3?

615. Ura trinarius pavidalu a(x + m)2 + n nubraiykite grafikus funkcij: a) y = 2 -f 2x - 8;


b) y = JC2 + 6 JC 5 .

616. Duota funkcija y = JC2 + px + q. Raskite p ir q reikmes, jeigu inoma, kad funkcijos grafikui priklauso takai M(3; 0) ir N (I; 8). 617. Visi vakarlio dalyviai pasisveikino paspausdami vienas kitam rank. Kakas suskaiiavo, jog ranka vienas kitam buvo paspausta 66 kartus. Kiek dalyvi buvo vakarlyje?

5 Kvadratini trinari skaidymas dauginamaisiais


Daugianariai, kuri kintamojo aukiausias laipsnis lygus 2, pvz., JC2 6, y 2 4y+4, t2 + t 2, vadinami kvadratiniais trinariais. Kvadratinio trinario bendrasis pavidalas yra ax2 + bx + c; ia kintamasis, a, b, c skaiiai, nelygs 0. Kintamojo reikms, su kuriomis kvadratinis trinaris lygus nuliui, vadinamos kvadratinio trinario aknimis. Pavyzdiui, skaiiai 3 ir 2 yra kvadratinio trinario 2 6 aknys, nes kai JC = 3, tai 2 - - 6 = 3 2 - 3 - 6 = 9 - 9 = 0; kai JC = - 2 , tai J C - JC - 6 = ( - 2 ) 2 - ( - 2 ) - 6 = 4 + 2 - 6 = 0. Nordami rasti kvadratinio trinario ax2 + b + c aknis turime isprsti kvadratin lygt ax2 + b + c = 0.
2

Raskite kvadratinio trinario y 2 4y + 4 aknis. Jei kvadratinis trinaris turi akn, tai j galima iskaidyti pirmojo laipsnio dauginamaisiais. Teorema. Jei kvadratinio trinario ax2 + b + c aknys yra x\ ir x2, tai t trinar galima iskaidyti dauginamaisiais: ax2 + bx + c = a(x jq)(jc x2). rodymas. Kadangi jq ir J C 2 yra kvadratinio trinario ax2 + bx + c aknys, t. y. 2 kvadratins lygties ax + bx + c = 0 sprendiniai, tai pagal Vijeto teorem:
x1 + x
2

- x

- .

a a Remdamiesi iomis lygybmis pertvarkykime kvadratin trinar: aje2 + bx + c = a f x V


= Q(JC

2 + J C + | = A v (jc (XT + x2)x + JCI JC2) = a a)


JCJC x
2

+ x\

= a(jc(jc JCI) x2(x JCI)) = = a(J C jq)(jc x2). Vadinasi, yra teisinga lygyb ax2 + bx + c = a(jc JCI)(JC

X2).

UDAVINYS. Iskaidykite dauginamaisiais kvadratin trinar: 2 ) 3JC + 5JC + 2; b) JC2 2JC + 1; C ) J C - J C + 1. Sprendimas. a) Raskime kvadratinio trinario 3x 2 + 5JC + 2 aknis, t. y. tas reikmes, su kuriomis trinaris lygus nuliui:
2

3x2 + 5x+ 2 = O, D = 5 2 4 - 3 - 2 = 25 24 = 1, - 5 - Vl -5-1

Pagal formul ax2 + + c = a(x jq)(jc 2) gauname:


3JC2 + 5JC + 2 =
3 1

^ -

( ' - ( - ! ) )
5JC

Pasitikrinkite, ar tikrai 3JC2 +

+ 2 = 3(JC + 1)(JC

|).

b) Raskime kvadratinio trinario x2 2x + 1 aknis:


JC2 2JC + 1 = O,

D = ( - 2 ) - 4 - 1 - 1 = 4 - 4 = 0, 2 , Xl =Xl = 2 =
L

Vadinasi, x2 - 2x + 1 = (JC - 1)(JC - 1) = (JC - I) 2 . inoma, kvadratin trinar JC2 2x + 1 iskaidyti dauginamaisiais galjome ir taikydami skirtumo kvadrato formul (a b)2 = a2 2ab + b2:
JC2 2JC + 1 = JC2 2 1 + I
2

(JC -

I)

c) Raskime trinario JC2 + 1 aknis:


JC2 -

D = ( - l ) 2 - 4 - 1 = 1 - 4 = -3.

JC +

1 =

0,

Kadangi D < 0, tai kvadratin lygtis sprendini neturi. Vadinasi, kvadratinio trinario 2 J C + 1 iskaidyti pirmojo laipsnio dauginamaisiais negalima.

618. Raskite kvadratini trinari aknis: a) 1+ - 10 d) 5 2 + Iy - 3 ) 1 -2- e) 2 - 2,2 + 0,4 ) 22 - 5 + 3 ) 2 + 2,5 - 3

619. Iskaidykite, jeigu galima, kvadratin trinar dauginamaisiais:


a) x2 + 5x-6 b) u2-2u15 c) t2 - 4t + 4

d) g) j) *m)
*P)

y 2 + 6y + 9 v2 + 4v + 1 3z2 - 2z - 1 9z2 - 3z - 2 9 2 10 + 2

e) z 2 + z + 1 h) y 2 + IOy + 1 k) 5x2 + 3x + 2 *n) 25z2 + 5z - 4 *r) - I I M 2 + 20 + 3

f) u2 - 2u + 2 i) 2x 2 - - 2 1) - 4 y 2 - y + 3 *o) 7x 2 + 6x + 1 * s ) - 1 3 y 2 - 16y + 3

620. I grafiko nustatykite kvadratinio trinario aknis ir iskaidykite trinar dauginamaisiais.

621*. Persibraiykite lentel ir j upildykite.


Kvadratins lygties uraas Kvadratinio trinario aknys x\ = 2; Xi = 3 xi = 1; Xi = 5 = - 3 ; = 2 X1 = 2; = 4; = 3 *i = 1; = = 5 Dauginamj sandauga (JC - 2)(JC - 3) = 0 Kvadratiniu trinariu jc2 - 5JC + 6 = 0

622. Ar nurodyti skaiiai yra duotojo kvadratinio trinario aknys? a) 6; 3; y 2 + 3 y - 1 8 c) 2; 3; n2 + 5n - 6 b ) - 1 ; 7; b2 -Sb + 1 d) 1 + 1 - V7; r2 - 2r - 6

623.

Sudarykite kvadratin trinar, jei jo aknys yra: a) 2 ir 14 d) 1,4 ir O b) 2 ir | e) ir c)-irO f)V6-2irV6 + 2

624. Nebraiydami funkcijos grafiko raskite takus, kuriuose jis kerta a: a) Y = 2 - 5x + 6 c) y = - x + 2x + 3


2

b) Y = d) y =

JC2 -

- x

Ix + 13 + Ix + 8

625. Isprskite lygtis: a) r2 + 14r - 10 = 5 d) 4x 2 - 2 0 x + 25 = 0 626. b) y 2 + Iy + 10 = - 2 e)2y2-5y = - l z) z2 -Az = I f) JC2 - IOx = 23

Kiek sprendini turi ios kvadratins lygtys: a) 9k2 I3k + 4 = 0 d) Ap2 + Ap = 15 b) 7x 2 - 6x + 5 = 0 e) 3s2 - Is = 2 c) 9a 2 + 25 = 30a f) 9k2 - 1 = 12*?

627. Raskite lygties sprendinius: a) 3x2 + 4 = 0 d) - X + 7 = 0


2

b) 2 + 2x = 0 e) 2x 2 + 3 = 0

c) x 2 - 1 = 0 f) 8x 2 + 12x = 0

628. Nesprsdami lygties raskite jos sprendini sum ir sandaug: a) 2 - 5x - 14 = 0 c) 13x2 - 10 = 0 629. b) 20x 2 - 7x - 6 = 0 d) 5x 2 3x = 0

a) Lygties x 2 mx 12 = 0 vienas sprendinys lygus 4. Raskite koeficient m ir kit lygties sprendin. b) Vienas lygties (a 7)x 2 + 13x a = 0 sprendinys lygus 5. Raskite a ir kit lygties sprendin. Kvadratins lygties x2 + 3x + p = 0 sprendini kvadrat skirtumas lygus 21. Raskite skaii p.

630.

631. Lygties X 2 + 5 X +<? = 0 sprendini dalmuo lygus 3,5. Raskite q. 632. Kampo M kratines kerta dvi lygiagreios tiess BC ir DE (takai B ir D yra vienoje kampo kratinje), MB + MD = 21 cm, MC = 12 cm ir ME = 16 cm. Raskite MB.

633.

BD yra trikampio ABC kampo B pusiaukampin. inoma, kad AB = 10cm, BC = 15cm ir AC = 20cm. Raskite: a) AD : DC-, b) CD : DA- c) AD ir DC. Trikampio viena kratin lygi 48 cm, o j nubrta auktin 16 cm. trikamp brtas staiakampis, kurio kratini santykis yra 5 : 9 ir ilgesnioji kratin yra mintoje trikampio kratinje. Raskite staiakampio kratines.

634.

635. Nubraiykite statj trikamp, kurio: a) statinis lygus 4 cm, o ambin 5 cm; b) vienas statinis lygus 3 cm, o smailusis kampas prie j yra 30. Suraykite trikampio braiymo ingsnius. 636. 637. Kuriuose koordinai ploktumos ketviriuose nra tak tiess: a) y = 1 - ; b) y = 2; c) 2x + y = 3? Apskaiiuokite: )
c)

+ 5 0 - V2-4-1
72

b) -v/9 6 - V ^ T
d)

V32-V8

VsT-

638. Donatas turi 24 spalvotus pietukus. inoma, kad kiekvienos spalvos pietuk jis turi po lygiai. Kiek skirting spalv pietuk turi Donatas? (Inagrinkite visus galimus atvejus.) 639. Kuris i skaii yra visuose keturiuose skrituliuose? A 10 B9 C8 D7 E6

6 Bikvadratins lygtys
Imok sprsti antrojo laipsnio (kvadratines) lygtis nesunkiai galime isprsti ir kai kurias auktesnio laipsnio lygtis. Pavyzdiui, isprskime lygtis:
a ) JC4 I O J C 2 + 9 = 0 ; b ) JC 4 + 4 JC 2 21 = 0; c ) JC4 + I O J C 2 + 9 = 0.

iose lygtyse neinomieji yra tik antrojo ir ketvirtojo laipsnio. sived nauj neinomj, t. y. paymj JC2 = y, gauname antrojo laipsnio (kvadratin) lygt,
n e s JC4 = ( J C 2 ) 2 = a ) JC4 2

y2. 0.

IOJC2 + 9 =

Paymkime JC = y. Tada JC4 = y 2 . Gauname kvadratin lygt: y 2 - IOy + 9 = 0, D = 100 - 36 = 64,

10-8
yi =

,
=

10 + 8
' = =

~~2~

Gautas Y reikmes raome lygyb JC2 = Y ir isprendiame gautas kvadratines lygtis: = 1, jq = 1, JC2 = 1; Atsakymas. 3; 1; 1; 3.
JC 2
b ) JC 4 + 4 J C 2 - 2 1 = 0 .

JC 2

= 9, = 3, J C 4 = 3.

Paymime JC2 = y: y 2 + 4y - 21 = 0, D = 16 + 84 = 100, -4-10 _


y i =

-4+10
"^
2 =

iraik JC2 = Y statome gautas Y reikmes: = -7, i lygtis sprendini neturi; Atsakymas. /3; \/3.
JC2

2 = 3, JCJ = /3, X2 = .

) JC4 + IOx2 + 9 = 0. Paymkime 2 = : 2 + IOy + 9 = 0, D = 100 - 36 = 64, 10 + 8 2 2 = - 9 ir X = - L Abi lygtys sprendini neturi. Atsakymas. Sprendini nra.
2

Lygtis 4 + b2 + c = O vadinama bikvadratine lygtimi. Sprsdami bikvadratines lygtis paymime 2 = y ir sprendiame gaut kvadratin lygt: ay2 + by + c = 0. Surad y reikmes randame jas atitinkanias reikmes.

Pratimai ir udaviniai
640. Isprskite lygtis: a) 4 - 5x 2 + 4 = O c) 4 - 2x 2 - 3 = O 641. 642. b) 4 - IOx2 + 9 = 0 d) 4 - 25x 2 + 144 = O

Sudarykite bikvadratin lygt, kai inomi lygties sprendiniai: a) X = 2, X 2 = 1; b) X = 3, X 2 = 3. Raskite bikvadratinio trinario aknis: a) 4 - 29x 2 + 100 c) 4 - 50x 2 + 49 b) x 4 - 17x2 + 16 d) 4 - 25x 2 + 144

643.

Iskaidykite dauginamaisiais: a) 4 - 5x 2 + 4 c) 4 - 125x2 + 484 b) 4 - 13x2 + 36 d) 4x 4 - 5x 2 + 1

644*. rodykite, kad bikvadratines lygties x 4 + px2 + q = O vis sprendini suma yra lygi nuliui, o sandauga lygi q.

645. Isprskite lygtis: a) 4x4 -5x2 + 1=0; b) 2x4 - 19x2 + 9 = 0; c) (x2 + 5x)2 - 2(x2 + 5x) - 24 = 0; d) Qt2 - 5x)2 + 10(x2 - 5x) + 24 = 0; 646. Sudarykite kvadratin lygt, kurios sprendiniai bt skaiiai j ir 647. Nesprsdami lygties x2 Ix + 10 = O raskite: a) sprendini kvadrat sum; b) skaii, atvirktini sprendiniams, sum. 648. Lygties x2 + px 35 = 0 vienas sprendinys lygus 7. Raskite kit sprendin ir koeficient p. 649. Kokie jums inomi fizikos dsniai uraomi panaudojant kvadratines funkcijas? 650. Ar gali bti lygties x2 + px + q = 0 sprendiniais skaiiai p ir g? 651. Kvadratin lygtis 3x 2 + bx + c = 0 turi vienintel sprendin, lyg 1. Kam lygs b ir c? 652. Vienas kvadratins lygties 5JC2 + 3x + c = 0 sprendinys lygus 1, o kitas sutampa su lygties 5* + 4 = p sprendiniu. Raskite p. A2 B4 C6 D5 652. Dviej panaij staiakampi perimetrai lygs 16 dm ir 48 dm. Didesniojo staiakampio viena kratin yra 9 dm. Apskaiiuokite maesniojo staiakampio plot. 653. Dviej panaij lygiagretaini plotai lygs 32 cm2 ir 128 cm2. Maesniojo lygiagretainio kratins yra 4 cm ir 16 cm. Apskaiiuokite didesniojo lygiagretainio perimetr. 654. Trikampio ABC pusiaukratins AA\ ix BB\ susikerta take O. Nubrta trikampio AOB vidurin linija MN. rodykite, kad keturkampis MNA\B\ yra lygiagretainis.

655. rodykite, kad staiojo trikampio statinis yra ambins ir jo statinio projekcijos ambinje geometrinis vidurkis.

Pasitikrinkite
1. Isprskite nepilnsias kvadratines lygtis: a) Ix1 = O
c) 2x - 2 = 0

b) 2 - 16 = 0
d) 5JC2 - IOx = 0

e) Ix-Ix2 g) 2 = 2 2. 3.

=Q

f) 3x 2 - 75 = 0 h) 4x 2 = 8x

Vaikai aisdami spliojo skaiius. Inga sako: Sugalvojau skaii, i jo kvadrato atmiau 25 ir gavau nul". Kok skaii galjo sugalvoti Inga? Isprskite lygtis, iskirdami dvinario kvadrat: a) x 2 + 8x + 16 = 0 c) 2 - 8x + 15 = 0 e) 2 - 12x = - 3 5 b) 2 - 22x + 85 = 0 d) 2 + 2x + 3 = 0 f) 2 - 2x = 3

4.

Isprskite lygtis pasinaudoj kvadratins lygties sprendini formule: a) c) e) g) 2 + + 5 = 0 3x 2 - 2x - 5 = 0 2 - 0,6x + 2 = 0 2 + 7x = 12 b) d) f) h) 2 + 8x + 7 = 0 2 - 4x - 21 = 0 2 - IOx + 25 = 0 4x 2 8x = 10

5.

Isprskite kvadratines lygtis trimis bdais (grafikai, iskiriant dvinario kvadrat ir pagal sprendini formul): a) 2 - IOx + 21 = 0 c) 2 + 4 x - 2 1 = 0 e) 2 - 2x - 15 = 0 b) x 2 + IOx + 21 = 0 d) 2 + 4 x - 4 5 = 0 f) 2 - 8x + 12 = 0

6.

Ignas sugalvojo skaii, j padaugino i 8 ir gaut rezultat atm i sugalvoto skaiiaus kvadrato. Pamsts dar pridjo 16 ir gavo nul. Kok skaii sugalvojo Ignas? Iskaidykite kvadratinius trinarius dauginamaisiais: a) 2 4x + 3; b) x 2 - I O x + 9; c ) x 2 - 2 x - 3 5 ; d)x2-4x-60.

7. 8. 9.

Staiakampio formos tvenkin, kurio vienas kratas IOm ilgesnis u kit, reikia aptverti tvora. Tvenkinio plotas lygus 1200m2. Raskite tvoros ilg. Kvadrato striain lygi 6 cm. Raskite kvadrato plot. A 12 cm2 B 36 cm2 C 18 cm2 D 24 cm2

10. Kvadrato formos sklypo krat pailginus 2 m jo plotas padidt 44 m 2 . Koks sklypo krato ilgis? 11. Duota trapecija ABC D, BC || AD\ O striaini susikirtimo takas. inoma, kad AO = 8cm, OC = IOcm ir BD = 27cm. Raskite OB ir OD. 12. Trikampio kratins yra 8 cm, 10 cm ir 12 cm. Raskite kratines trikampio, kurio virns yra duotojo trikampio kratini vidurio takai. 13. Staiakampio kratins yra lygios 12 cm ir 9 cm. Apskaiiuokite panaaus j staiakampio plot, jeigu io staiakampio ilgesnioji kratin lygi 8 cm. 14. Trikampio viena kratin yra a, o auktin, nubrta t kratin, lygi h. trikamp brtas kvadratas, kurio dvi virns yra kratinje a, o kitos dvi oninse kratinse. Raskite kvadrato kratin. 15. Staiojo trikampio statini projekcijos ambinje yra lygios 5 cm ir 4 cm. Raskite trumpesnj statin. 16. 3 kg bulvi ir 2 kg svogn kainuoja 4,8 Lt, o 4 kg bulvi ir 3 kg svogn 6,8 Lt. Kiek kainuoja 1 kg bulvi ir kiek 1 kg svogn? 17. Dviej skaii suma lygi 3, o i skaii skirtumas yra 27. Raskite tuos skaiius. 18. Paraykite kuo paprastesn lygi sistem, kuri bt ekvivalenti sistemai
(2x 3 ) ( y 2) + 2JC(3 y) = 24,

y = 6. 19. Apskaiiuokite: a) V125-5- 1 + V f f : 4

c)

b) ^ 2 ^ - y/0,5 : 2" 1
a)

175

J\

VY6+V54

V63-V28
Y

m
Y

20. Ar takas K{2; 5) priklauso grafikui funkcijos: a) = 2x + 1; b)


Y = X
2

JC

+ 3; c)

d)

= 5.

21. Tiesje lygties 8JC 5y = 20 grafike paymtas takas. a) Tako abscis lygi 3. Raskite jo ordinat. b) Tako ordinat lygi 10. Raskitejo abscis.

Skyreli Pasitikrinkite" udavini atsakymai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

a) 5; b) 3,5; c) 8,5; d) 7. a) M(5); b) M(2); c) M(3,5). a)(0;2,l);b)(*2;0). C(5; - 1 ) , D(5; 7) arba C ( - l l ; - 1 ) , >(-11; 7). a) 5; b) 13; c) 5; d) 2/1. a) 4; b) 8; c) 5; d) 5. Nurodymas. sitikinkite, kad AC2 = AB2 + BC2. c). a) D ( f ) = [ - 5 ; 5]; b) E ( f ) = [ - 2 ; 4]; c) funkcija didja intervale (3; 1) ir intervale (3; 5]; maja intervale [5; 3) ir intervale (1; 3); d) didiausia funkcijos reikm lygi 4, maiausia 2; e) / ( J C ) > O, kai JC e [ - 5 ; 2) U (4; 5]; /( JC ) < O, kai JC e (2; 4). b) 3
/(JC)
=

10. a) /( JC ) =
JC

3x; c) f{x) = \x\ d) f(x) = 3 2 1

5 -2 7 2 -5 4

/O) -3 0

0 -1 -2

a) Ox a kerta take (3; 0), Oy a take (0; 3); b) = 3; c) > 3; d) JC < 3. 12. /(0,2) = 0; /(18) = 89; takas A funkcijos grafikui nepriklauso. 13. A. 14. a)
Y

2JC

- 1; b)

3 JC; C ) Y =

-\x

+ 2; d)

-2JC

+ 2.

15. C(0; 3).

16.

a)

3 1I I 1 O- 1 *

10 1

) f
1

0\ i *

1I I O- 1 *

- 2

17. a) B; b) C; c) A; d) A; e) ; f) . 18. ) = 2; b 3; b) = - 5 ; b 19; ) = 2,1; b -2,5; d) ik = - f ;


b -L

20. a) ( -1,3; -6,3), ( 1,3; 6,3) b) ( - 4 ; 1) ir (4; - 1 ) . 21. a) 3; 5; 7; 9; 11; b) -1,5; 1; 3,5; 6; 8,5; c) 4; 2,5; 1; -0,5; - 2 . Just nutolo apie 90 km, o Tomas apie 160 km; autobusas nuvaiavo apie 90 km, o automobilis apie 160 km; autobusas vaiavo apie 1,5 h, o automobilis apie 2 h; autobuso greitis buvo apie 60 km/h, o automobilio apie 80 km/h; abu stovjo apie 0,5 h (arba 30min.); autobusas po sustojimo vaiavo madaug 65 km/h greiiu, o automobilis madaug 120 km/h greiiu. 23. T = 6 + 2t; a) taip; b) (20) = 46 C; (31) = 68 0 C; c) po 47 min. 24. a) 48 cm; b) 8 : 5 : 5; c) 18 cm; d) 432 cm2; e) 28,8 cm. 25. P = (12+ 16); S = 48 2 . 26. a) 96 cm2; b) 64 cm3; ) 4\/2cm; d) 4 ^ 3 . 27. ) 0; b) 126. 28. a) 2 ; \ b) y2 + 2xy- 0. 29. a)
JC

22. a) b) c) d) e) f)

> 4; b)

JC

^ 2; c)

JC

^ -1,5; d) < 0.

30. a) 112,1Lt; b) 141,6 Lt.

2
1. 2. a), c), d) ir f), a) a = 3; b = - 4 ; c = 7; b) a = - 2 ; fc = 0; c = 3; c) a = ; b = - 2 ; c = - 1 ; d) = 2,5; b = -3,5; c = 3; e) = - 1 ; b = 3; c = 0; f) a = - 1 ; b = 3; c = 7. a) /( JC ) = 2 2JC

3.
4.

+ 3; b) /( JC ) = x 2 +

2JC

- 3; c)

/(JC)

-JC

a) - 1 ; b) - 1 3 ; c) 2 { | ; d) - 2 + 4 - 1 ; e) - JC 2 + 6 JC -6; f) - c 2 + 2c + 2.

5.

B, C, D priklauso; A nepriklauso.

9.

Simetrijos ais ties: a) = 0; b) = 2; c) = 0; d) = 2; e) = 8; f) = 1; virns koordinats: a) (0; 4); b) (2; 4); c) (0; - 5 ) ; d) (2; 4); e) ( - 8 ; 0); f) (1; - 4 ) ; schemikas funkcijos grafikas:

10. a) Maiausia funkcijos reikm lygi 2; b) didiausia funkcijos reikm lygi 5; c) maiausia funkcijos reikm lygi 4; d) maiausia funkcijos reikm lygi 10; e) didiausia funkcijos reikm lygi 2,5; f) didiausia funkcijos reikm lygi 0. 11. a) f () = Ix2; b) f(x) = x2; c) f(x) = -3x2.

12. a) f(x) = -2 + 3; b) f(x) = x2 - 4; c) f(x) =x2 + 2. 13. a) f () = -\(x c) f(x) = -\(x - I) 2 + 4; b) f(x) = (x - 2) 2 - 2; + 2)2-l. f(x) = 2x2-6x + 3,5;c) f(x) = 2x2+4x-l.

14. f(x) = -2+4-1;)

15. Funkcija gyja teigiamas reikmes intervaluose (oo; 2) ir (4; +oo), o neigiamas intervale (2; 4). !,y 16. a) Parabols virns koordinats yra (2; 4); / N simetrijos ais ties = 2; \ b) ( - 4 ; 0); (0; 0); c) funkcija didja intervale (oo; 2), o ma\ I U 2 ja intervale (2; +oo); I d) didiausia funkcijos reikm lygi 4; funkciI \ jos reikmi sritis (oo; 4].

17. A a) [ - 2 ; 2]; b) maiausia funkcijos reikm lygi 0, didiausia 4; B a) [1; 2]; b) maiausia funkcijos reikm lygi 0, didiausia 4; C a) [1; 2]; b) maiausia funkcijos reikm lygi 1, didiausia 4. 18.
a) v

I / /

b)

!r , > N \i
N

J 0 X O .I

/
1

/I
2
B0

i X \ \\ 0 f j
X

5, If2 2

-8

V / VJ

3.

20. a) b) c) d)

akos nukreiptos auktyn; (0; 17); akos nukreiptos emyn; (0; 12); akos nukreiptos emyn; (0; 4,5); akos nukreiptos auktyn; (0; 3).

21. a) h = - 5 ( t - 4) 2 + 82 = - 5 ( t 2 - 81 + 16) + 82 = -5 1 2 + 401 + 2. c) madaug per 8,1 s; d) 82 m. b)

22. Per 4 s ne, per 5 s taip. 23. a) 5 cm; b) 40 cm; c) 90 cm2; d) 13 cm ir 2>/. 24. a) P = (36 + 4,5) cm, S = (162 20,25) cm2; b) P = 48 + 4- (ilgio vienet), S = 128 + 16- (ploto vienet). 25. a) 20; b) - 1 2 ; c) 64; d) 26. a) 2,2; b) - 2 . 27. a) - 3 ; b) - 4 ; c) -5; d) -0,5. 28. a) 6 vai.; b) 16 vai. 29. Vienas saldainis kainuoja 30 ct, o vienas kivis 70 ct.

3
1. 2. 3. a) Taip; b) ne; c) ne. a) y = 5 - 4JC; b) y = 3x - 4,5. (2; 2). a) 1 0
/

b) / H 5; 1,5 )

/ f
)

/ /

\
\

5. 6. 7. 8. 9.

a) (1; 2); b) (1; 4). a) (2; 1); b) (3; - 2 ) . a) (0; 4); b) (1; 2). Tuinukas kainavo 2 Lt, o pietukas 30 ct. Ups tkms greitis yra 4 km/h, o savasis valties greitis 14 km/h.

10. 50 monet. 11. Aurimui yra 31 metai, o Eglei 19 met.


12.

a) ( - 2 ; 1), (2; 1); b) ( - 3 ; - 4 ) , (3; - 4 ) .

13. a) 5(11; 3), D(l; 3) arba Z?(l; 3), D ( l l ; 3); b) 5\/2 ilgio vienet; c) 50 ploto vienet; d) 20\/2 ilgio vienet. 14. P = 50 + 5- (ilgio vienet), S = 120 + 12,5- (ploto vienet).
15.

a) l ; b) 0,84.

16. a) 2 - 2 ; b) 9 - c 2 ; c) 2ab + 27b3.


17. 18.

a) 0,4; 0,4; b) 0,2; 0,02.


a) (5 - 3JC)(5 + 3x); b) a(4a - 1)(4 a + 1); c) (x + l ) ( 2 y - 1);

d) (3 a)(b 1).
19. 20.

a) 12%; b) 18%. a) 140; b) 138; c) 241; d) 241.

21. a) 250 m/min; b) 400m/min; c) 500m/min; d) 700m/min. 204

4
1.
4.

a) 7,5 cm; b) 6cm ir 8 cm. 2. a) 7 cm ir 14cm; b) 5 dm. 5. a)


AD
JC

= 1,2; = 6; b) = 3; =
DB AB AE 1 EC AC

) : = 2; = 7,5.
DE BC

a) b) c) d)
7.

7 6 4 9

8 9 5 12

15 15 9 21

8 12 7,5 16

15 20 13,5 28

10,5 10 8 18

22,5 25 18 42

8 6 12

12 cm. a) Nurodymas. sitikinkite, kad keturkampio MNKL dvi prieingos kratins lygiagreios keturkampio ABCD striainei , O kitos dvi striainei B D ; b) 80 cm. a) 13 cm; b) 11 cm ir 5 cm; c) 12 cm ir 6 cm; d) 2,95 dm.
a) BD = 4 c m , DC = 10 c m ; b) SABD = 30 c m 2 , SADC = 45 cm2.

8.

9.
10.

11. a) Taip; b) ne; c) ne; d) taip; e) taip.


12.

a) AC = , KL= 12; b) AC = 10,5, CD = 4. 13. 4,5 m. 14. a) Taip; b) ne; c) taip. 15. 34 m. 16. a) Nurodymas. sitikinkite, kad AD || BC\ b) AO = 5cm, OC = 2cm, BO = 4cm, OD = 10cm.

17.

40. X 25 1 a) y j; U b) -j.

18. Nurodymas. Taikykite Talio teorem trikampiams: a) ABC ir DBA; b) ABC ir ADC. 19. a) 150 cm ir 90 cm; b) 250 cm ir 100 cm. 2 2 20. a) 600 cm ir 864 cm ; b) 22,8 cm. 21. a) 5 Lt; b) 2,75 Lt. 22. a) 15 km/h; b) 90 km/h; 60 km/h; c) madaug 8 h 50min; 12 km; d) madaug 10 h 40min; e) 15 km. 23. 18 + 8/2. 24. a) ( - 2 ; - 3 ) , (1; 0); b) ( - 1 ; 0), (2; - 3 ) . 25. a) y = ljc; b) y = \x + 26. ( - 1 ; 2).
27. 4JC2; a) 16; b) 1; c) 8; d) 12 + 8 ^ 2 . 28. a) JC < - 2 ; b) JC ^ 1.

29. 542; 54.

5
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.

a) 0; b) - 4 ; 4; ) 0; 2; d) 0; 2; e) 0; 3,5; f) - 5 ; 5; g) - V 2 ; V2; h) 0; 2. 5 arba 5. a) 4; b) 5; 17; c) 3; 5; d) sprendini nra; e) 5; 7; f) 1; 3. a) Sprendini nra; b) 7; - 1 ; c) 1; f) 5; g) 4; 3; h) sprendini nra. 4.
a) (JC l)(jc 3); b) (JC - 1)( JC -9); c) (JC + 5)(JC - 7 ) ; d) (JC + 6)(JC - 10).

d) - 3 ; 7; e) sprendini nra;

a) 3; 7; b) - 7 ; - 3 ; c) - 7 ; 3; d) - 9 ; 5; e) - 3 ; 5; f) 2; 6.

8.
9.

140 m. C. = 15cm, 12cm.

10. 10 m. 11.
OB OD =

12. 4 cm, 5 cm, 6 cm. 13. 48 cm2. 14


a+h'

15. 6 cm. 16. 1 kg bulvi kainuoja 0,8 Lt, o 1 kg svogn kainuoja 1,2 Lt. 17. 12 i r - 1 5 .
19.

a) 8; b) 1; c) 5; d) 5.

20. a) Taip; b) taip; c) ne; d) taip. 21. a) 0,8; b) -3,75.

ISBN 9986-546-83-4 (1 dalis) ISBN 9986-546-84-2 (2 dalys)