Está en la página 1de 17

36-osios IChO teorins uduotys

Naudokite tik organizatori duot raikl ir kalkuliatori laikas uduoi knygut atsakym lap: 5 valandos 17 lap 21 lapas

juodraio, kuris nebus vertinamas 3 lapai, jei reiks - praykite dar viso tak js vardas ir studento kodas skaiiavimai 169 paraykite juos kiekviename atsakym lape raykite juos tik tam skirtuose laukeliuose. Kitur parayti sprendimai nevertinami naudokite duomenis i pridtos periodins lentels naudokite tik ia duotas reikmes raykite juos tik tam skirtuose laukeliuose. Kitur parayti atsakymai nevertinami

-atomins mass konstantos atsakymai

nori tualet

pasakyk priirtojui duodama tik ikilusiam neaikumui pasitikslinti (praykite priirtojo)

oficiali anglika versija

po stop signalo

sudk atsakymus numeracijos tvarka sudk juos vok (neuklijuok) atiduok prie ijimo pasilik atminiai.

uduoi knygut

SKMS!

Lithuanian version

H
1.01 3 4

Periodic table of elements


with atomic masses / u
5 6 7 8 9

He
4.00 10

Li
6.94 11

Be
9.01 12

B
10.81 13

C
12.01 14

N
14.01 15

O
16.00 16

F
19.00 17

Ne
20.18 18

Na
22.99 19

Mg
24.31 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Al
26.98 31

Si
28.09 32

P
30.97 33

S
32.07 34

Cl
35.45 35

Ar
39.95 36

K
39.10 37

Ca
40.08 38

Sc
44.96 39

Ti
47.88 40

V
50.94 41

Cr
52.00 42

Mn
54.94 43

Fe
55.85 44

Co
58.93 45

Ni
58.69 46

Cu
63.55 47

Zn
65.39 48

Ga
69.72 49

Ge
72.61 50

As
74.92 51

Se
78.96 52

Br
79.90 53

Kr
83.80 54

Rb
85.47 55

Sr
87.62 56

Y
88.91 57-71

Zr
91.22 72

Nb
92.91 73

Mo
95.94 74

Tc
98.91 75

Ru Os
108

Rh Ir
109

Pd Pt

Ag Au

Cd Hg

In Tl

Sn Pb

Sb Bi

Te Po

I At

Xe Rn

101.07 102.91 106.42 107.87 112.41 114.82 118.71 121.76 127.60 126.90 131.29 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Cs Fr
223

Ba Ra
226

Hf
89-103 104

Ta
105

W
106

Re
107

132.91 137.3 87 88

178.49 180.95 183.84 186.21 190.23 192.22 195.08 196.97 200.59 204.38 207.19 208.98 208.98 209.99 222.02

Rf
261 57

Db
262 58

Sg
263 59

Bh
264 60

Hs
265 61

Mt
268 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

La Ac
227

Ce Th
232

Pr Pa
231

Nd U
238

Pm Np
237

Sm Pu
244

Eu Am
243

Gd Cm
247

Tb Bk
247

Dy Cf
251

Ho Es
252

Er Fm
257

Tm Md
258

Yb No
259

Lu Lr
262

138.91 140.12 140.91 144.24 144.92 150.36 151.96 157.25 158.93 162.50 164.93 167.26 168.93 173.04 174.97 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Konstantos ir naudingos formuls


f femto 10-15 p pico 10-12 n nano 10-9 micro 10-6 m milli 10-3 k kilo 103 M mega 106 G giga 109 T tera 1012

Duj konstanta

R = 8.314 J K-1 mol-1

Faraday konstanta

F = 96485 C mol-1

Standartinis slgis, ia: p = 1.013105 Pa Standartin temperatra, ia 25C = 298.15 K Avogadro skaiius viesos greitis NA = 6.0221023 mol-1 c = 3.00108 m s-1 Planck konstanta h = 6.62610-34 J s

G = H - TS G0 = - RTlnK

G = - nEF G = G0 + RTlnQ ia: Q =


(Cp = constant)
Ea R T

sandauga c( produkt ) sandauga c( reag .)

H(T1) = H0 + (T1 - 298.15 K)Cp Arrhenius lygtis Idealij duj lygtis Nernst lygtis Braggo dsnis Beer- Lambert dsnis p=
F A

k=A

pV = nRT E = E0 +

c RT ln ox nF c red
n = 2dsin A = log F = ma

P0 = cd P

V(cilindro) = r2h 1J=1Nm 1C=1As

A(sferos) = 4r 2 1 N = 1 kg m s-2

V(sferos) =

4 r 3 3

1 Pa = 1 N m-2

1 W = 1 J s-1

Lithuanian version

1-oji uduotis: Termodinamika

(24 takai)

Petras vasario mnes venia savo 18-j gimtadien. Ta proga jis sugalvojo tv sodo namelyje, kuriame yra baseinas, padaryti dirbtin papldim. Nordamas apskaiiuoti, kiek kainuos vandens ir namelio apildymas, Petras surinko duomenis apie gamtini duj sudt ir kain. Duj sudtis ir termodinaminiai duomenys duoti 1-oje lentelje. 1.1 Paraykite gamtini duj pagrindini komponent - metano ir etano - visiko degimo reakcij chemines lygtis. Azotas yra inertikas. Apskaiiuokite js parayt metano ir etano degimo reakcij entalpij, entropij, Gibso energij. Slygos yra standartins (1.013105 Pa, 25C), visi produktai - dujiniai.

1.2

Firma PUC (public utility company) nustat, kad gamtini duj tankis standartinmis slygomis (1.013105 Pa, 25C) yra 0.740 g L-1. a) b) Apskaiiuokite metano ir etano moli skaii 1.00 m 3 gamtini duj (metanas ir etanas nra idealiosios dujos!). Apskaiiuokite ilumin energij, kuri isiskiria sudeginus 1.00 m3 gamtini duj standartinmis slygomis; laikykite, kad visi produktai yra dujiniai. (Jeigu 1.2a dalyje nepavyko apskaiiuoti moli, laikykite, kad 1.00 m3 gamtini duj yra 40.00 mol degi duj.)

Firmos PUC duomenimis gamtini duj degimo energija, kai visi produktai yra dujiniai, lygi 9.981 kWh/m3(gamtini duj). Koks yra io duomens nuokrypis (procentais) nuo js b) dalyje apskaiiuotos verts?

Namo viduje esanio baseino plotis 3.00 m, ilgis 5.00 m, gylis 1.50 m (emiau grind lygio). Vandentiekio vandens temperatra 8.00C, oro temperatra namelyje 10.00C. Vandens tankis = 1.000 kg L-1, or laikykite idealiosiomis dujomis. Namelio vir baseino matmenys paveiksle.

Lithuanian version

1.3

Apskaiiuokite, kiek MJ energijos reikia norint paildyti baseino vanden iki 22.0C ir pradin namelyje buvusio oro (21.0% O2, 79.0% N2) kiek iki 30.0C, jei slgis 1,013105 Pa. iaurinje Vokietijoje vasario mnes lauko oro temperatra yra 5.00 oC. Kadangi mrins pastato sienos ir stogas yra palyginus ploni (20.0 cm), atsiranda energijos nuostoliai. i energija patenka aplink (nepaisykite ilumos perdavimo gruntui ir vandeniui). Sien ir stogo iluminis laidumas yra 1.00 W K-1 m-1. 1.4 Kiek MJ energijos reiks, kad jau ildytame namelyje 12 valand palaikytume 30.0C oro temperatr?

Firma PUC parduoda 1.00 m3 gamtini duj u 0.40 . 1.00 kWh elektros energijos kainuoja 0.137 . Dujinio ildymo rangos nuoma kainuos 150.00 , o elektrini ildytuv nuoma kainuos 100.00 . 1.5 Kiek MJ energijos i viso (apskaiiuotos 1.3 ir 1.4 dalyse) reiks Petro gimtadieniui? Kokio trio gamtini duj reikt, jeigu dujinio ildytuvo efektyvumas (naudingumas) 90.0%. Kiek skirtsi ildymo kaina, jeigu viskas bt ildoma dujomis ir jeigu viskas bt ildoma elektra. Naudokite PUC firmos duomenis. Elektrini ildytuv efektyvumas 100%.

1 lentel. Gamtini duj sudtis ir termodinamins savybs Mediaga CO2 (g) N2 (g) CH4 (g) C2H6 (g) H2O (l) H2O (g) O2 (g) Lygtis: J = E (A t)-1 = wall T d -1 J energijos srautas E temperatros majimo kryptimi (sienos kryptimi z) per ploto vienet A ir laik t d sienos storis wall sienos iluminis laidumas T temperatros skirtumas tarp oro viduje ir iorje
Lithuanian version 5

Molin dalis, X 0.0024 0.0134 0.9732 0.0110 -

fH0, kJ mol-1 -393.5 0.0 -74.6 -84.0 -285.8 -241.8 0.0

S0, J mol-1 K-1 213.8 191.6 186.3 229.2 70.0 188.8 205.2

Cp0, J mol-1 K-1 37.1 29.1 35.7 52.5 75.3 33.6 29.4

2-oji uduotis: Katalizatori pavirius ir kinetika

(23 takai)

Otto variklio imetamosiose dujose yra ie teralai: anglies monoksidas, azoto monoksidas ir nesudeg angliavandeniliai, pvz., oktanas. Tarai sumainti naudojami trij pakop reguliuojami katalizatoriai, kurie mintus teralus paveria anglies dioksidu, azotu ir vandeniu. 2.1 Baikite rayti tripakopiame katalizatoriuje vykstani reakcij chemines lygtis.

Parenkant optimalias variklio darbo slygas naudojamas parametras . is parametras matuojamas specialiu lambda zondu. Jis montuojamas imetamj duj srovje, tarp variklio ir katalizatoriaus. Lambda parametras yra: =
siurbiamo oro kiekis . visikam su deg inimui reikalingo oro kiekis

w: -langas y: konvertavimo efektyvumas (%) z: angliavandeniliai

2.2

Atsakym lape yra klausimai apie zond. Atsakykite juos.

Duj molekuli adsorbcij ant kieto paviriaus aprao Langmiuro izoterma:


=
K p 1+ K p

ia yra aktyvi paviriaus viet, uimt adsorbuot duj molekulmis, dalis, p - duj slgis, K - konstanta. Tam tikros dujos 25 C adsorbuojamos pagal Langmiuro model. Konstanta K = 0.85 kPa-1. 2.3 a) Apskaiiuokite upildym kai duj slgis lygus 0.65 kPa. b) Apskaiiuokite slg p, kuriam esant paviriaus upildymas bus 15 %.

Lithuanian version

2.3 c) Adsorbuot molekuli skilimo greitis r priklauso (atvirktins reakcijos nepaisykite): r = k

nuo paviriaus upildymo

Nurodykite, kokio laipsnio yra adsorbuot molekuli skilimo reakcija emame ir kokio - auktame slgyje. Laikykite, kad galioja Langmiuro izoterma (produkt nepaisykite). 2.3 d) Grafike atidti kit duj adsorbcijos ant metalo paviriaus duomenys (25C) 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0 200 400 600 800 1000 1200 x axis x ais: p, Pa y ais: pVa-1 , Pa cm-3 Va yra adsorbuot duj tris.

y axis

Laikydami, kad galioja Langmiuro izoterma nustatykite duj tr Va,max , kurio reikia, kad visas metalo pavirius bt upildytas dujomis. Dar nustatykite sandaug KVa,max. Uuomina: Paymkite = Va / Va,max . Tarkime, kad katalitinis CO oksidavimas ant Pd paviriaus, kurio visos adsorbcins vietos yra lygiaverts, vyksta taip: Pirmiausia reaguoja adsorbuotas CO su adsorbuotu O2 ir susidaro adsorbuotas CO2. iame etape nusistovi greita pusiausvyra.
CO (ads.) + 0.5 O2 (ads.) k1 k -1 CO2 (ads.)

Antrasis ingsnis yra ltas, tai CO2 desorbcija: CO2 (ads.) k2 CO2 (g) 2.4 Iveskite formul, rodani, kaip CO2(g) susidarymo reakcijos greitis priklauso nuo minim duj dalini slgi? Uuomina: Naudokite Langmiuro izoterm su reikiamu duj skaiiumi:

(i) = 1 +

K
j

K i pi
j

pj

j: atitinkamos dujos

Lithuanian version

3-oji uduotis: Vienvaleni armini emi metal junginiai?


(21 takas) Yra buv paskelbta keletas straipsni apie vienvalenio kalcio junginius. Nors toki jungini nepavyko gauti, i problema domina kieto kno chemikus.

CaCl2 buvo bandoma redukuoti iomis mediagomis: (a) Kalciu (b) Vandeniliu 3.1

(c) Anglimi

Paraykite hipotetini reakcij, kurios galt vykti redukuojant kiekviena i nurodyt mediag, chemines lygtis, jei vienas produktas bt CaCl.

Chemikas band redukuoti CaCl2 pridjs Ca (mediagos sumaiytos moli santykiu 1:1). Jis gavo nehomogenin pilk mediag. Apirjs j mikroskopu pamat sidabro spalvos metalo daleles ir baltus bespalvius kristalus. 3.2 Paraykite, kas yra pastebtos metalo dalels ir kas - bespalviai kristalai.

Bandant CaCl2 redukuoti vandeniliu, susidar baltas produktas. Atlikus elementin analiz mediagoje buvo rasta 52.36 mass % kalcio bei 46.32 mass % chloro. 3.3 Nustatykite susidariusio junginio empirin formul.

Bandant CaCl2 redukuoti anglimi, susidar raudona kristalin mediaga. J ityrus paaikjo, kad Ca ir Cl moli santykis joje yra n(Ca):n(Cl) = 1.5 : 1. Hidrolizuojantis iai raudonai kristalinei mediagai susidaro tos paios dujos, kaip ir hidrolizuojantis Mg2C3. 3.4 a) Paraykite hidrolizs metu susidarani duj dviej neciklini izomer struktrines formules. b) Paraykite junginio, susidaranio CaCl2 reaguojant su anglimis, empirin formul, jei inoma, kad vienvalenio kalcio jungini nesusidaro.

Kadangi CaCl nepavyko gauti, buvo atlikti tam tikri teoriniai skaiiavimai. Chemikas padar prielaid, kad CaCl turt kristalizuotis sudarydamas kuri nors i paprasiausi kristalini gardeli. Kristalin MX tipo jungini sandara priklauso nuo katijono r(Mm+) ir anijono r(Xx-) spindulio santykio. Tai rodo lentels duomenys:

Lithuanian version

M koordinacijos skaiius 3 4 6 8

X apsuptis

Trikamp Tetraedrin Oktaedrin Kubin

Spinduli santykis rM//rX 0.155-0.225 0.225-0.414 0.414-0.732 0.732-1.000

Struktros tipas

BN ZnS NaCl CsCl

Apskaiiuota CaCl LH0 - 663.8 kJ mol-1 - 704.8 kJ mol-1 - 751.9 kJ mol-1 - 758.4 kJ mol-1

3.5a) Kokios struktros turt bti CaCl? [r(Ca+) 120 pm (apskaiiuotas), r(Cl-) 167 pm)]

Svarstant CaCl termodinamin stabilum svarbu ne tik gardels entalpija LH0, bet ir CaCl standartin susidarymo entalpija fH0. 3.5b) Sudarykite Borno-Haberio cikl ir apskaiiuokite CaCl fH0. Lydymosi iluma Jonizacijos entalpija Jonizacijos entalpija Garavimo iluma Disociacijos energija Susidarymo entalpija Elektroninis giminingumas Kad nustatyti, ar CaCl yra links disproporcionuoti Ca ir CaCl 2, chemikas apskaiiavo atitinkamo proceso entalpijos pokyt. (iuo atveju entropijos pokytis S yra toks maas, kad j galima laikyti lyg nuliui.). 3.6 Atlikite tok skaiiavim ir js bei nustatykite, ar CaCl yra termodinamikai patvarus, ar links disproporcionuoti. fusionH0(Ca) 1. IEH(Ca) 2. IE H(Ca) vap H0(Ca) dissH(Cl2) fH0(CaCl2) EAH(Cl) 9.3 kJ mol-1 589.7 kJ mol-1 1145.0 kJ mol-1 150.0 kJ mol-1 240.0 kJ mol-1 -796.0 kJ mol-1 - 349.0 kJ mol-1

Ca Ca+ Ca+ Ca2+ Cl2 2 Cl Cl + e- Cl-

Lithuanian version

4-oji uduotis: Atomins mass nustatymas

(20 tak)

Neinomas elementas X reaguoja su vandeniliu sudarydamas jungini klas, panai angliavandenilius. Reaguojant 5.000 g elemento X susidaro 5.628 g miinio, sudaryto i dviej jungini, analogik metanui ir etanui. J moli santykis gautame miinyje atitinkamai lygus 2:1. 4.1 Pasinaudodami duota informacija apskaiiuokite elemento X molin mas. Paraykite tikrj X simbol bei briniu parodykite trimat susidarani abiej jungini sandar.

Istorikai domus kitas, sudtingesnis atvejis. Mineralas Argyroditas yra stechiometrinis junginys, turintis sidabro (oksidacijos laipsnis +1), sieros (oksidacijos laipsnis -2) ir neinomo elemento Y (oksidacijos laipsnis +4). Sidabro ir elemento Y masi santykis Argyrodito minerale yra m(Ag) : m(Y) = 11.88 : 1. Elementas Y sudaro raudonai rud sulfid, kuriame Y oksidacijos laipsnis +2, ir balt sulfid, kuriame Y oksidacijos laipsnis +4. Raudonai rudas emesnysis sulfidas gaunamas jam sublimuojantis i Argyrodito, kaitinamo vandenilio sraute. Kiti ios reakcijos produktai yra Ag2S ir H2S. Kad visikai sureaguot 10.0 g Argyrodito, reikia 0.295 L vandenilio, tris imatuotas esant 400 K ir 100 kPa. 4.2 I ios informacijos nustatykite Y molin mas. Paraykite io elemento simbol ir Argyrodito empirin formul.

Atomin mas susijusi su spektrinmis savybmis. ~ ireiktas banginiu skaiiumi. Hooke'o dsnis: (atkreipkite IR spektro vibracinis danis dmes matavimo vienetus)
~= ~
1 2c k

c k m(A), m(B)

chemin ry atitinkantis vibracinis danis, ireiktas banginiu skaiiumi (cm-1) viesos greitis jgos konstanta, charakterizuojanti ryio tvirtum (N m-1= kg s-2) 3m( A)m(B) redukuota mas. AB4 tipo junginiui ji lygi = 3m( A) + 4m(B) dviej sujungt atom mass

C-H ryio vibracinis danis metane yra 3030.00 cm -1. Neinomas elementas Z sudaro metan pana jungin, kurio ryio vibracinis danis yra 2938.45 cm-1. C-H ryio entalpija metane yra 438.4 kJ mol-1. Elementas Z sudaro metan pana jungin, kuriame Z-H ryio entalpija yra 450.2 kJ mol-1. 4.3 I Hooke'o dsnio apskaiiuokite C-H ryio jgos konstant k. Nustatykite Z-H ryio jgos konstant k, jeigu inoma, kad jgos konstanta tiesikai proporcinga ryio entalpijai. I gautos informacijos apskaiiuokite elemento Z atomin mas. Paraykite elemento Z chemin simbol.

Lithuanian version

10

5-oji uduotis Biochemija ir termodinamika


ATP4 sandara:

(18 tak)

NH2 N

O
-

O O
-

O O P OH OH OH O H

P O

P O
-

O H H

ATP pastumia chemin pusiausvyr:


Gyvnai panaudoja maisto mediag oksidacijos laisvj energij tam, kad ilaikyti ATP, ADP, ir fosfato koncentracijas toli nuo pusiausvyrj. Raudonosiose kraujo lstelse buvo nustatytos tokios koncentracijos: c(ATP4-) = 2.25 mmol L-1 c(ADP3-) = 0.25 mmol L-1 c(HPO42-) = 1.65 mmol L-1 ATP sukaupta laisvoji energija atpalaiduojama tokiu bdu:
ATP4- + H2O ADP3- + HPO42- + H+

G= -30.5 kJ mol-1

(1)

Kadangi daugumos gyvj lsteli pH yra arti 7, biochemikai vietoje G naudoja G. Standartinje biocheminje bsenoje pH=7, o kit mediag standartins koncentracijos, kaip prasta, yra 1 mol L-1. Todl lygtyse, kuriose bna G arba K, H+ koncentracija praleidiama (kai reakcija vyksta pH=7). 5.1 Apskaiiuokite raudonosiose kraujo lstelse esaniose slygose vykstanios reakcijos (1) G (25C temperatroje, pH=7).

Gyvosiose lstelse vyksta anabolins reakcijos, kurios i pirmo vilgsnio atrodo termodinamikai negalimos, nes G yra teigiamas. Pavyzdiui, gliukozs fosforilinimas:
glucose + HPO42- glucose 6-phosphate2- + H2O

G= +13.8 kJ mol-1

(2)

Lithuanian version

11

5.2

Pirmiausia apskaiiuokite (2) reakcijos pusiausvyros konstant K'. Po to apskaiiuokite, kam lygus santykis c(glucose 6-phosphate) / c(glucose) jei raudonosiose kraujo lstelse bus nusistovjusi (2) reakcijos pusiausvyra, esant 25C ir pH = 7.

Kadangi pastaroji reakcija sumuojasi su ATP hidrolize, pusiausvyroji glucose 6-phosphate koncentracija yra didesn. Sumin reakcija:
hexokinase

glucose + ATP 5.3

4-

glucose 6-phosphate2- + ADP3- + H+

(3)

Apskaiiuokite (3) reakcijos G ir K. Koks iuo atveju yra pusiausvyrasis koncentracij santykis c(glucose 6-phosphate) / c(glucose) raudonosiose kraujo lstelse, kai temperatra 25C ir pH = 7?

ATP sintez:
Su maistu suaugs mogus per par gauna apie 8000 kJ energijos (G). 5.4 a) Kokia bus per par susintetinamo ATP mas, jei pus nurodytos energijos sunaudojama ATP sintezei? Laikykite, kad (1) reakcijos G yra -52 kJ mol -1, o ATP molin mas 503 g mol1. b) apskaiiuokite, kiek gram ATP vidutinikai yra mogaus kne, jeigu ATP molekul vidutinikai gyvena 1 min, po to hidrolizuojasi.

c) Kas nutinka likusiai laisvajai energijai, kuri nesunaudojama ATP sintezei? Atsakym paymk atsakym lape.

Gyvn organizme maisto oksidacijos bdu gauta energija naudojama protonams i membran turini specializuot vesikuli - mitochondrij "ipumpuoti". Fermentas ATPsintaz leidia protonams "grti" mitochondrij, jeigu tuo pat metu i ADP ir fosfato yra sintetinama ATP. 5.5 a) Koks yra proton (H+) skaiius, esantis mitochondrijoje, kurios skersmuo 1 m, kai pH = 7? b) Kepen lstel turi 1000 mitochondrij. Koks yra proton, patenkani vien mitochondrij, skaiius, kol ATP-sintaz vienoje lstelje susintetina 0.2 fg ATP. Laikykite, kad susintetinant 1 ATP molekul, mitochondrij patenka 3 protonai.

Lithuanian version

12

Problem 6: Diels-Alder Reakcijos

(20 points)

Diels-Alder reakcija yra suderintas [4+2] cikloprisijungimas, kurio metu reaguojant dienui ir olefinui susidaro cikloheksenas. i reakcija buvo atrasta ia, Kylyje. Prof. Otto Diels ir jo bendradarbis Kurt Alder sumai p-benzochinon su ciklopentadieno pertekliumi ir gavo tokius rezultatus:

O + O
6.1
20C 20 C

[A]
C11H10O2 O

Pavaizduokite junginio A struktr (be stereochemins informacijos).

Diels-Alder reakcija yra suderinta, vienos stadijos reakcija, kuri vyksta su dideliu stereospecifikumu. Pavyzdiui tiktai vienas stereoizomeras C susidaro ioje reakcijoje:
CN + CN CN CN H CN CN CN H H CN

=
H

Nesusidaro Naudojant alkeno E-izomer susidaro kiti du stereoizomerai D1 ir D2. 6.2 Pavaizduokite D1 ir D2 struktras.

Dl ios prieasties originalioje reakcijoje ( susidarant B i ciklopentadieno ir benzochinono) Diels ir Alder rado tik vien i ei manonom B stereoizomer (irkite kit lap).

Uuomina: - atkreipkite dmes junginio stereospecifikum ir - sterikai maiau ustotas formas

susidarymo

CN CN

Lithuanian version

13

O O

H 1 H

O O

H 2 H

O O

H 3 H

O 4

O 5

H 6

6.3

Kuris i B stereoizomer 1-6 buvo iskirtas?

Ilgai kaitindami (15h, 120C) prie tai iskirt stereoizomer B (lydimosi temperatra mp: 157C) Diels ir Alder gavo du naujus stereoizomerus E (mp: 153C) ir F (mp: 163C). Laikant B su katalitiniu stiprios bazs kiekiu esant 25C susidaro kitas stereoizomeras G(mp: 184C) ir nusistovi pusiausvyra.
B E + F

10%
B

20%
G

70%

60% 6.4

40%

Atsakym lape atsakykite klausimus apie Diels-Alder reakcij. Uuomina: Norint atsakyti klausimus Jums nereikia inoti, kuriuos i ei stereoizomer atitinka junginiai E,F,G

Diels-Alder reakcija taip pat labai svarbi ioje reakcij sekoje.


OMe O + MeO CO2Me CO2Me
strong base strong base

I
C12H16O5

strong base strong base

K
C11H12O4

OMe

- CO2 - MeOH

OMe CO2Me

6.5

Pavaizduokite I, K ir L struktras. Uuominos: - K turi tik vien metilo grup. - L yra Diels-Alder reakcijos, K prisijungimo prie pavaizduoto alkeno, produktas.
14

Lithuanian version

Problem 7: Stereochemija vaistuose

(21 points)

Cahn-Ingold-Prelog taisykls yra naudojamos apibriant molekuli stereochemij. 7.1 Idstykite grupes atsakym lape pagal j prioritetus Cahn-Ingold-Prelog (CIP)sistemoje.

Pseudoefedrinas 1 yra danai pasitaikantis komponentas vaistuose nuo persialdymo, pvz. lauose nosiai.

7.2

Atsakym lapuose 1 junginio stereocentrus paymkite su *. Idstykite kiekvieno stereocentro pakaitus pagal prioritetus ir nustatykite absoliui j konfiguracij (R ar S).

7.3

Pavaizduokite 1 junginio Newman'o arba strypin projekcij. Pavaizduokite 1 junginio Fierio projekcij.

Veikiant 1 jungin rgtiniu permanganato tirpalu esant velnioms slygoms susidaro stimuliatorius metkatinonas 2:

7.4

Uraykite stereochemikai teising 2 junginio struktr ir ilygint redokso reakcijos lygt. Reakcijos lygtyje priraykite oksidacijos laipsnius visiems atomams, kuri formalus oksidacijos laipsnis keiiasi.

Veikiant 2 jungin LiAlH4 susidaro tik 3 junginys, kuris skiriasi nuo junginio 1 savo lydimosi temperatra.

7.5 a) Pavaizduokite stereochemikai teising 3 junginio struktr. 7.5 b) Atsakym lape atsakykite klausimus apie izomerus. 7.5 c) Pavaizduokite struktrin model, schematikai aikinant, kodl i junginio 2 susidaro tik junginys 3.
Lithuanian version 15

8-oji uduotis: Koloidai

(22 takai)

Hibridins nanodalels, kurios sudarytos i organini ir neorganini mediag, pasiymi ypatingomis savybmis. (Visoje ioje uduotyje T = 298.15 K)

A tirpalas: CaCl2 vandeninis tirpalas, tirpinio koncentracija 1.780 g L-1. B tirpalas: Na2CO3 vandeninis tirpalas, tirpinio koncentracija 1.700 g L-1. pKa1(H2CO3) = 6.37 pKa2(HCO3-) = 10.33

8.1

Apskaiiuokite B tirpalo pH, padarydami priimtinus supaprastinimus.

Sumaiius 100 mL A tirpalo ir 100 mL B tirpalo gaunamas tirpalas C. Jo pH padarytas lygiu 10. iame tirpale susidar nuosdos. Tirpumo sandaugos: Ksp(Ca(OH)2) = 6.4610-6 mol3 L-3 Ksp(CaCO3) = 3.3110-9 mol2 L-2

8.2

Skaiiavimais rodykite ar susidariusios nuosdos gali bti Ca(OH) 2; ir ar jos gali bti CaCO3.

Kito eksperimento metu paruota nauja tokios paios koncentracijos tirpalo A 100 mL porcija. Taiau ji papildomai turi 2 g kopolimero, sudaryto i dviej vandenyje tirpi blok: polietileno oksido bloko ir poliakrilo rgties bloko:
H C H H C H 68 H C H H O COOH C H 8 H

Su polimeru nenutinka joki chemini reakcij (iskyrus proton atsklim), taiau jo buvimas tirpale pakeiia reakcijos rezultat. Vl sumaiius du tirpalus (A+B) nesusidaro joki nuosd. Susudaro mayts kalcio karbonato dalels, prie kuri paviriaus prilimpa polimero grandins. Polimeru aplipusios dalels nebegali stambti, todl tirpale lieka hibridins dalels. 8.3. Atsakym lape esanioje formulje apveskite t polimero blok, kuriuo polimeras klijuojasi prie auganio kalcio karbonato kristalo.

Lithuanian version

16

Siekiant itirti susidariusias hibridines daleles, jos tam tikru bdu buvo iskirtos i pradinio tirpalo ir perkeltos 50 mL vandeninio NaOH tirpalo (c(NaOH) = 0.19 mol L-1). Gautas miinys praskiestas pylus papildomai 200 mL vandens. Laikykite, kad naujasis tirpalas turi hibridines daleles, taiau neturi laisv nei kalcio, nei karbonato jon. Visos rgtins grups dalyvauja rgtinje-bazinje pusiausvyroje. Naujojo tirpalo pH lygus 12.30. Elektronins mikroskopijos bdu galima pamatyti tik neorganines daleles, taiau organika (polimeras) nematoma. Nustatyta, kad susidar sferos pavidalo dalels, kuri skersmuo 100 nm. Imatuota hibridini daleli molin mas (neorganins ir organins dalies kartu) lygi M = 8.01.108 g mol-1 Kiekvienos dalels krvis yra Z = - 800 (santykiniais krvio vienetais). (pKa(COOH, kopolimero sudtyje) = 4.88) 8.4 Prie sumaiant tirpale buvo 2 g kopolimero. Kiek gram jo pateko hibridini daleli sudt?

8.5.

Apskaiiuokite, kuri susidar.

kalcio karbonato atmaina

Atmaina Kalcitas Vateritas Aragonitas

tankis 2.71 g cm-3 2.54 g cm-3 2.95 g cm-3

Lithuanian version

17