Está en la página 1de 15

CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

UNITAT DE
PROGRAMACIÓ

LA DESCRIPCIÓ DE LLOC

5è de Primària

1  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

Curs: 5è de Primària 
Llengua: Català 

QUÈ? 

Ø  La descripció (lloc) 

OBJECTIUS  CONTINGUTS 
Procediments 
§  Reconèixer l’estructura del text  §  Identificació dels elements 
descriptiu.  lingüístics i formals del text 
§  Elaborar textos creatius a partir  descriptiu. 
d’un model.  §  Lectura i comprensió de models. 
§  Organitzar els escrits de manera  §  Elaboració de textos creatius tenint 
ordenada.  en compte els aspectes de la 
§  Planificar i avaluar els propis  llengua que es van treballant 
textos.  §  Elaboració d’una descripció a partir 
§  Tenir l’interès i l’hàbit de revisar les  de diferents elements donats. 
pròpies produccions.  §  Realització de jocs de llengua per 
§  Produir amb correcció, coherència i  tal de treballar els conceptes a 
adequació textos descriptius.  assolir. 
§  Emprar adequadament els recursos 
lingüístics treballats.  Conceptes 
§  Consultar adequadament els  §  La descripció de lloc. 
diccionaris quan sigui necessari.  §  Adjectius qualificatius. 
§  Estructures sintàctiques simples. 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  §  Adverbis de lloc 
§  Estructures de comparació. 
· Identificar l’estructura de la 
§  Verbs imperfectes amb temps 
descripció, tot ampliant el vocabulari 
simple. 
necessari per la descripció.
§  Oracions de predicat nominal.
· Ser capaços d’escriure descripcions 
noves amb coherència i correcció 
ortogràfica, revisant allò escrit i 
adequant­lo a l’estructura dels textos 
descriptius.
· Mostra interès i actitud positiva a 
Actituds 
l’hora de revisar i avaluar les pròpies 
§  Hàbit en la revisió de textos de 
produccions i les dels companys i 
creació pròpia o autoavaluació. 
companyes. 
§  Gust per l’escriptura com a 
instrument per a la creativitat. 
§  Valoració de la necessitat 
d’expressar­se amb precisió. 

COM? 
Ens basem en la metodologia establerta de forma consensuada i lineal en el centre per 
a l’ensenyament/ aprenentatge de la llengua escrita. 

QUAN? 
Setmanalment durant el primer trimestre.

2  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

AVALUACIÓ DEL TEXT ESCRIT: LA DESCRIPCIÓ 

Què?  Com?  Quan?  Qui?  Instrument observació 


­ Fitxa model amb 
Lectura model i anàlisi 
Coneixements previs  A l’inici de la unitat  preguntes 
característiques a nivell  Mestra i alumnes 
dels alumnes  (primera sessió)  ­ Graella observació de 
oral 
la mestra 
Lectura del propi escrit 
d’acord amb els 
Esborrany de la 
paràmetres establerts a  Durant el procés  El propi alumne  ­ Graella d’autoavaluació 
descripció 
la graella 
d’autoavaluació 
Lectura de l’esborrany 
Esborrany de la 
per part del company i  Durant el procés  El company/ a  ­ Comentari a nivell oral. 
descripció 
opinió 
Presentació del producte  ­ Graella observació 
Producte final  Al final del procés  La mestra 
final a la mestra  mestra 
Presentació del producte  ­ Graella d’avaluació de 
final als companys  Els companys i  l’alumnat 
Producte final  Al final del procés 
mitjançant la lectura en  companyes  ­ Graella observació 
veu alta  mestra 
Exposició del producte  ­ Graella d’observació de 
Producte final  Al final del procés  La mestra 
final en llibre de la classe  la mestra

3  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

ACTIVITATS 

1a sessió
· Text model (fitxa 1). Resposta preguntes. 

2a sessió
· Guió com escriure una descripció (fitxa 2). Lectura conjunta i comentari.
· Descripció de la classe. Explicació dels passos a seguir (penjar fulla a 
l’aula per que l’alumnat es fixi amb els passos). Model A
· Graella d’autoavaluació. (fitxa 3)  (avaluació) 

3a sessió
· Llistat de vocabulari (fitxa 4). Llegir­la entre tots, ampliar­la a casa fins i 
tot afegint­hi nous camps. (avaluació)
· Continuar la descripció (la classe).
· Joc de llengua: s’ensenya una imatge als alumnes, menys a un, els 
altres la descriuen i ell la dibuixa. 

4a sessió
· Joc de les diferències. (fitxes 5 i 6).
· Escriure les descripcions d’alguna de les dues fitxes 5 ó 6. 

5a sessió
· Cada  nen/  a  fa  la  descripció  per  escrit  d’una  fotografia  que  té. 
(avaluació) 

6a sessió
· Continuació de l’activitat anterior.
· Es mostren a tot el grup les fotografies i les descripcions. Els companys 
han d’encertar quina descripció va amb cada fotografia.
· Avaluem els textos dels companys. (fitxa 7) (avaluació) 

7a sessió
· Activitat “Pis per vendre” corresponent a la fitxa 8. 

8a sessió
· Descripció de la casa pròpia (fitxa 9) (avaluació)
· Les descripcions es penjaran al passadís.

4  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

DESCRI P CI Ó DE LLOC 

Grans  muntanyes  amb  una  fina  capa  de  neu  que  sembla  un  pessic  de 
cotó de sucre. Les muntanyes tenen un color verd i groc com un gelat de 
llima. Ple d'arbres d'un color exquisit i molt bonic. A la llunyania hi ha un 
poble  que  li  dóna  un  toc  rural  al  paisatge,  hi  ha  un  riu  blau  com  les 
llàgrimes d'un xiquet petit que quan li dóna el sol pareix un riu d'or. Hi ha 
un embassament fet de pedra que li dóna un toc modern. Darrere hi ha un 
pantà  que  és  la  cirereta  del  pastís,  com  la  flama  d'un  ciri.  En  poques 
paraules el més bonic és l’herba al voltant de l'aigua que li dóna un color 
molt especial. Tot està voltat de camps d'un color verd fosc. Més enllà, a 
l'oest, hi ha una granja amb unes ovelles pasturant. 

Llegeix  la  descripció  del  paisatge  i  assenyala  si  les  següents 


afirmacions són certes o falses: 

El text segueix un ordre. 

Hi apareixen adjectius qualificatius (bonic, blau,...). 

Hi apareixen comparacions (és com...). 

La majoria de verbs indiquen acció. 

Utilitza un vocabulari força precís per què el lector se’n faci una 
idea.

Hi apareixen tres parts: plantejament, nus i desenllaç. 

És un reflex de la realitat com si fos una fotografia. 

El text està desordenat. 

Subratlla amb color roig tots els adjectius que apareixen en la 
descripció anterior i amb color verd les comparacions.

5  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

Dibuixa com creus que era el paisatge.

EL TEXT DESCRIPTIU
LES DESCRIPCIONS DE LLOC

Les descripcions són un reflex de la realitat, com una fotografia.

En llegir-ho ens hem d‛imaginar que som allí!

Utilitzen:

· Adjectius qualificatius: bonic, blau, alt, llunyà, ...

· Comparacions: verd i groc com un gelat de llima, blau com

les llàgrimes d'un xiquet petit...

· Adverbis de lloc: Més enllà..., a la llunyania...

Segueixen un ordre:

· Del més general al més concret

· De dalt a baix

· D‛esquerra a dreta

En escriure una descripció ens hem d’imaginar que el lector no ha vist 
mai aquell lloc que descrivim, per tant l’hem d’ajudar el màxim a 
entendre com és.

6  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

GRAELLA D’AUTOAVALUACIÓ­ TEXT DESCRIPTIU 

SÍ  NO 
PRESENTACIÓ 
He posat el títol 
He fet bona lletra, he deixat marges i la presentació és polida 
He fet servir els diccionaris 
He repassat l’ortografia i la puntuació 
He acompanyat el text amb una imatge 
CONTINGUT 
He utilitzat adjectius 
He fet servir almenys una comparació 
He fet servir adverbis de lloc (amunt, a la dreta,...) 
He rellegit el text tres cops 
He intentat utilitzar un llenguatge adient 
He evitat les repeticions 
ESTRUCTURA 
Primer anomeno allò que descriuré 
La descripció segueix un ordre (de dalt a baix, de dreta a 
esquerra,...)

7  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ARBRES  CA MP S  CA SES  CEL  CI UTATS  FLORS  FRUI TES  M AR  M UNTA NYES  RI US 

Altius  Abandonats  Altes  Blau  Agradables  Boniques  Àcides  Blava  Altes  Bruts 
Alts  Àrids  Àmplies  Clar  Antigues  Diminutes  Allargades  Brava  Arrodonides  Cabalosos 
Baixos  Conreats  Antigues  Cobert  Avorrides  Esquifides  Amargants  Esvalotada  Baixes  Contaminats 
Corpulents  Fèrtils  Baixes  Ennuvolat  Bullicioses  Oloroses  Aspres  Grisa  Punxegudes  Curts 
Frondosos  Florits  Modernes  Gris  Contami­  Perfumades  Dolces  Ondulada  Verdes  Freds 
Grossos  Grocs  Petites  Lluminós  nades  Suaus  Dures  Serena  Fondos 
Gruixuts  Improduc­  Negre  Desagra­  Vistoses  Fines  Tranquil·la  Llargs 
Joves  tius  Rogent  dables  Grosses  Transpa­  Nets 
Petits  Secs  Seré  Divertides  Llises  rent  Secs 
Prims  verds  Tapat  Grans  Macades  Verda  Transparents
Rabassuts  Històriques  Madures 
Retorçats  Modernes  Meloses 
Torts  Plàcides  Ovalades 
Secs  Silencioses  Passades 
Vells  Sorolloses  Rodones 
Tranquil·les  Rugoses 
Toves 
Vellutades 
Verdes 

8  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

LA DESCRIPCIÓ DE LLOC 
EL JOC DE LES DIFERÈNCIES 


Descriu  aquesta  imatge  al  teu  company,  que  no  la  vegi!  Ell  també  et 
descriurà la seva i n’heu de trobar les diferències.

9  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

ARA ESCRIU LA DESCRIPCIÓ SOBRE LA TEVA IMATGE

10  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

LA DESCRIPCIÓ DE LLOC 
EL JOC DE LES DIFERÈNCIES 


Descriu aquesta imatge al teu company, que no la vegi! Ell també et descriurà la 
seva i n’heu de trobar les diferencies.

11  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

ARA ESCRIU LA DESCRIPCIÓ SOBRE LA TEVA IMATGE

12  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

PIS PER VENDRE 
Imagineu la casa dels vostres somnis. Escriviu un anunci breu per vendre­la. Utilitzeu 
la pauta següent: 

1.  Analitzeu  quina  és  la  informació  necessària  per  aconseguir  l’objectiu  d’aquest  tipus 
d’anunci, i exploreu les idees principals per formular­lo: 

a)  Les  característiques  físiques  del  pis  o  la  casa:  metres  quadrats  habitables/ 
construïts,  superfície  del  terreny  (en  cas  que  sigui  una  casa),  nombre 
d’habitacions i de banys, etc. 
b)  Els detalls complementaris que poden resultar interessants per al comprador: 
calefacció, antena parabòlica, parquet, porta blindada, armaris encastats, etc. 
c)  La ubicació de l’habitatge i el comentari, si és rellevant, d’algun detall sobre els 
mitjans de transport o les carreteres més pròximes. 
d)  El preu de venda i altres informacions que cregueu necessàries. 

2. Organitzeu tota la informació i feu un primer esborrany de l’anunci. Avalueu­lo seguint els 
passos acordats. 

3. Escriviu la versió definitiva. Amb totes les descripcions de la classe farem una revista com 
la d’una immobiliària.

13  TALLER D’ESCRIPTURA 
CEIP DANIEL MANGRANÉ  CS 

E
E l ll ll oo c oo n vv ii ss c 
Escriu una redacció de més de 150 paraules explicant com és el lloc on vius (el 
pis,  la  casa,  l’apartament,  etc.).  Pensa  que  has  d’explicar  les  coses  amb  un 
ordre. Per això, llegeix aquests tres esquemes i tria’n un que t’agradi per fer la 
seva descripció. 

Ciutat / poble, barri 
De més general a 

1. L’entorn i l’edifici. 
Paisatge, façana 
més concret 

m 2 , llum, temperatura. 
2. Visió global. 
Valoració personal. 
Nombre, funció. 
3. Les habitacions. 
Distribució. 
Situació, m 2 
4. Una sala en concret.  Obertures, vista 
Mobiliari. 

1. E rebedor. 
Ordre d’entrada 
a l’habitatge. 

2. E corredor. 
3. La sala d’estar / menjador. 
4. La cuina. 
5. El rebost / safareig. 
6. Els dormitoris. 
7. El bany. 
8. Etc. 

Llum, temperatura, m 2 
1. Característiques generals. 
independents. 

Ambient. 
Apartats de 

Nombre, situació. 
temes 

2. Les cambres del pis. 
Distribució, funció. 
Parets, terra. 
3. Decoració. 
Mobiliari. 
Gas, telèfon. 
4. Equipaments. 
Calefacció, escalfador.

14  TALLER D’ESCRIPTURA 
15 
ALUMNES 
AVALUACIÓ DEL TEXT 
ESCRIT: 
La descripció 
CEIP DANIEL MANGRANÉ 

Coneixements previs 

adequació 

cohesió 

coherència 
Producte final 1 

normativa 

adequació 

cohesió 

coherència 
Producte final 2 

normativa 

Actitud i motivació 
CS 

TALLER D’ESCRIPTURA 
GRAELLA D’OBSERVACIÓ PROFESSORAT 

COMENTARIS