Está en la página 1de 82

rs

22025

Cabrera Vega, Marta. Cardona Ferrer, Snia. Tobaruela Mendoza, Nieves. 4t dEducaci Infantil (seu Eivissa) Mitjans i Recursos Tecnolgics en el Procs dEnsenyament Aprenentatge en la Primera Infncia (22025). Arrabal Cormenzana, Marina. 23/01/2013
1

2323

INDEX
Pg.

1. 2.

Introducci:.............................................................. 3 Guia didctica:......................................................... 4


2.1- Justificaci de la realitzaci del material:.................. 4 2.2- Referncia i tema:......................................................... 7 2.3- Gup destinatari:............................................................. 8 2.4- rees tractades:............................................................. 9
Objectius que es pretenen assolir:...................................... 9 Continguts tractats:............................................................. 11

2.5- Descripci general i orientacions ds:....................... 14 2.6- Representaci impresa del material:.......................... 16 2.7- Gui:............................................................................. 51 2.8- Qestions organitzatives:........................................... 69 2.9- Pautes davaluaci:...................................................... 70 2.10- Recursos complementaris:........................................ 77 2.11- Presentaci prctica del recurs:................................. 78

3. Conclusi:................................................................... 79 4. Referncies bibliogrfiques:..................................... 80

1. INTRODUCCI
El present treball consisteix en la realitzaci duna guia didctica sobre el projecte multimdia que hem creat, i el qual hem titulat Anem al zoo amb en Joan. Amb aquesta guia, pretenem mostrar duna forma clara i estructurada diferents aspectes que ens ajudaran a donar un sentit complet al projecte en qesti.

Alguns dels aspectes que analitzarem i els quals podem trobar a la guia didctica fan referncia a laudincia a qui va destinat el material, el tema tractat, la justificaci, les rees i els continguts que sexposen, aix com els objectius que pretenem aconseguir amb la realitzaci de les diferents propostes dactivitats plantejades.

A ms a ms, tamb podem trobar algunes descripcions generals i orientacions ds, aix com el gui que hem seguit, aspectes vinculats amb la tasca organitzativa i les pautes o criteris que hem determinat per tal davaluar el material i als propis destinataris en quant a la consecuci de les tasques proposades.

Per ltim, cal destacar dos darrers aspectes de gran rellevncia que doten dun sentit complet el nostre treball. Per una banda, hem realitzat una posada en prctica del projecte Anem al zoo amb en Joan amb un infant real per tal davaluar la riquesa ldica i didctica del material; i, per altra banda, hem realitzat un petit apartat en el qual podem trobar les conclusions a les que hem arribat fruit de la reflexi conjunta com a grup envers a la realitzaci daquest treball tan emocionant i que no us deixar indiferents.

GUIA DIDCTICA
2.1Justificaci de la realitzaci del material

Com ja sabem, leducaci ha passat i continua passant per un perode de renovaci pedaggica, en que antigues formes densenyana basades en laprenentatge memorstic i repetitiu per part dun infant passiu, que reprodueix al peu de la lletra el que el seu metre possedor del coneixement i la veritat absoluta li diu, han quedat obsoletes per tal de donar pas a noves formes daprenentatge: el constructivisme.

Com ja sabem, el constructivisme s una corrent del pensament sorgida cap a mitjans del segle XX, que estableix una nova forma dentendre el procs-densenyament aprenentatge. La clau daquesta nova forma dentendre leducaci s el fet de veure a linfant com un element actiu del seu propi aprenentatge mentre que el docent adquireix la funci de guia i/o acompanyant daquest procs. Amb larribada de la LOE (Llei Orgnica dEducaci) al 2006, queden fixats als Currculums dEducaci Infantil i Primria les bases daquesta nova disciplina. Daquesta manera, els mtodes daprenentatge globalitzats cobren major importncia. Aquest mtode globalitzat de les rees de coneixement, suposa que tant els continguts com els objectius es trobin ntimament relacionats entre s per tal de cobrar major sentit, com podem veure al currculum dInfantil duna manera molt ms patent. Grcies a aix, els infants sempre coneixen el sentit de la tasca que realitzen, ja que es presenten de manera contextualitzada i relacionada amb aspectes de la vida diria de linfant. Aix afavoreix que linfant incorpori en els seus esquemes de coneixement (Ausubel) nous aprenentatges duna manera ms significativa i profunda. Per la seva part, el docent sencarregar de guiar-lo i acompanyar-lo en la construcci daquest nou coneixement intervenint en la Zona de Desenvolupament Proper (Vigotsky), en cas que sigui necessari. Daquesta manera, els possibles problemes que es pugin plantejar en la vida daula cobren major sentit i no es veuen com quelcom
4

imposat. De fet, partir de situacions properes per linfant fa que es cren unes condicions favorables envers laprenentatge, impulsant aix la motivaci intrnseca de linfant (Bandura), ja que compren el sentit i la utilitat dels nous aprenentatges. Tot aix, fa que linfant, qu s actiu, curis, potent, dinmic, cercador de la veritat, etc., es vegi reforat i acompanyat en la mesura que estableix lligams afectius amb el seu mestre (Bowlby), la qual cosa afavoreix el seu propi autoconcepte; autoestima i autoimatge. Un altre aspecte que cal destacar, fa referncia a laprenentatge basat en la resoluci de problemes. Aquesta metodologia es sustenta en el conflicte/repte cognitiu (Piaget) que suposa enfrontar-se a situacions que estimulen laprenentatge per tal de fomentar la recerca de solucions a problemes plantejats. Estratgies per desenvolupar com ara lexploraci, definici, prioritzacions, organitzaci de la feina, recerca dinformaci, compartir coneixements, aplicar nous coneixements, extreure principis, reflexionar o avaluar, etc., garanteix la resoluci de problemes reals i contextualitzats, la qual cosa afavoreix la funcionalitat daquests aprenentatges, que podran ser aplicats en altres situacions. A ms a ms, cal destacar el paper fonamental que desenvolupa lavaluaci en la consecuci de tot aquest aprenentatge. Lavaluaci ha de superar la visi de diagnstic i ser el procs per extreure informaci per tal de dissenyar respostes educatives adaptades a cada infant, sempre des duna perspectiva positiva i sumativa. En definitiva, avaluem per prendre decisions sobre la metodologia que seguirem davant els infants, per tal de respectar els diferents ritmes daprenentatges i les individualitats de cadascun dells.

s per aix que, com a mestres del segle XXI, estem plenament conscienciades i compromeses amb la necessitat duna renovaci pedaggica per tal daconseguir aix, les desitjades millores en la societat. Per tant, creiem fermament en la importncia de treballar a partir de metodologies innovadores i punteres com s el cas del constructivisme que, com hem analitzat en profunditat al comenament daquest apartat, tracta de desenvolupar en els infants les diferents habilitats i coneixements fent-lo protagonista del seu propi aprenentatge partint del seus interessos i duna forma significativa i interrelacionant les diferents competncies i rees del saber.
5

A ms a ms, cal destacar, que una de les principals finalitats educatives del nostre projecte multimdia s garantir que linfant adquireixi i desenvolupi els coneixements propis de letapa duna manera interactiva i ldica emprant les Tecnologies de la Informaci i la Comunicaci (TIC) com a recurs educatiu. Com ja sabem, ens trobem en una societat interconnectada designada per molts dautors com la Societat de la Informaci o Era digital en la que les Tecnologies de la Informaci i la Comunicaci (TICs) ocupen un paper fonamental. s per aix, que creiem fermament en la importncia que lescola sigui un reflex de la societat, i sadapti i canvi amb aquesta per tal de donar resposta a les necessitats imperants dels ciutadans.

Per tant, els recursos multimdia resulten, en aquest sentit, un material innovador i motivador per a linfant natiu digital (Mark Prensky), ja que poden aprendre mentre juguen, tal i com postula Dewey. A ms a ms, propicien ladquisici dun aprenentatge contextualitzat que resulta significatiu pels infants pel fet de partir dels seus propis interessos. Cal destacar, la importncia demprar les TIC duna manera contextualitzada dins la vida daula i no com una activitat inconnexa i allada, tal i com argumenten Estvaliz Asorey i Jess Gil, Assessors Infantils del Centre de Professors i Recursos de Saragossa al seu article El placer de usar las TIC en el aula de Infantil. Com ja sabem, s habitual trobar prctiques docent en les que ls dels ordinadors es presenta a mode dextra o premi a activitat prvies.

s per aix, que amb aquest objecte multimdia pretenem que els infants no noms desenvolupin les habilitats i destreses descrites anteriorment, sin tamb les habilitats digitals en quant al tractament i processament de la informaci, aix com ls prctic dels perifrics com ara el ratol (arrastrar, fer clic), entre daltres. Daquesta forma, simpulsaria duna manera prctica el Pla TIC de centre.

Per ltim destacar que, a ms a ms, aquest tipus de material amb les propostes plantejades permeten i ajuden a linfant a anar augmentant progressivament la seva capacitat danlisi, concentraci i atenci sostinguda, tal i com reflectirem a continuaci en els apartats dobjectius i continguts.

2.2- Referncia i tema


Per tal de dotar dun sentit i significat complet el nostre projecte i ser coherents amb la filosofia i metodologia de treball que defensem i que hem descrit a linici del present treball, pretenem que aquest recurs multimdia estigui englobat dins dun projecte molt ms gran; el dels animals.

Aix doncs, la temtica tractada en el present treball versa sobre una gran mostra danimals que podem trobar en qualsevol installaci zoolgica. Per tal de dotar dun sentit i significat complet el nostre projecte, hem inventat un conte a mode de fil conductor entre les diferents activitats. Daquesta forma, pretenem crear un recurs multimdia que tingui les caracterstiques dun material ldic, que respongui als interessos dels infants, per que alhora que sigui didctic per tal dafavorir el desenvolupament de moltes de les competncies assenyalades al currculum dinfantil. El conte narra la histria den Joan, un nen que visita el zoo i sen fa amic del ping Mali. Llavors, comena a jugar amb ell a la pilota fins que de sobte, sels escapa i lhan danar a buscar pel recinte. Per aquesta recerca no ser tan fcil perqu a cada zona del parc zoolgic es trobaran amb un animals que els proposaran un seguit de reptes que haur de superar per passar al segent i arribar a si a la pilota. A travs daquest punt de partida, pretenem introduir coneixements terics sobre els animals del zoo en quant a aspectes com ara els seus trets fsics, quins nhi ha, com sanomenen, qu mengen, on viuen, quins sons fan, etc., per tamb desenvolupar altres destreses i habilitats com la lgica, la memria a curt i llarg termini, lagudesa i percepci visual i les competncies matemtica, lingstica fontica, musical i digital.

Per ltim, mencionar que alguns dels animals que es presenten al recurs multimdia a travs del conte sn girafes, lleons, tigres, cocodrils, lloros, dofins, tortugues, pardals, guiles, orangutans, gorilles, hipoptams i altres, tot ells classificats segons les seves caracterstiques ambientals; els que volen, els que neden o els que viuen al terra. Cal destacar, que les imatges presentades sobre aquests animals sn reals per tal de defugir destereotips i presentar als infants lautntica aparena daquestos.
7

2.3- Grup destinatari


Laudincia al qual hem adreat aquest material multimdia s per una franja dedat compresa entre els 4-6 anys, ja que hem de tenir en compte que el desenvolupament de linfant s un continu i en funci de les seves caracterstiques i habilitats, els resultar ms o menys senzill realitzar les diferents propostes presents al recurs hipermdia que hem elaborat.

En quant a les activitats presentades al software, podem dir que estan pensades per tal que hi hagi una gradaci ascendent en quant a la complexitats dels reptes cognitius per tal que linfant vagi desenvolupant a poc a poc i de manera progressiva les seves habilitats i competncies trobant un grau ms de dificultat.

A ms a ms, mencionar que es tracten de reptes abordables per la edat a la qual va destinat per tal de no frustrar als infants pel fet de no aconseguir passar les proves, per tampoc desmotivar-los pel fet que sigui massa fcils. Daquesta manera, tamb afavorim que sigui un recurs que poden emprar els infants autnomament permetent aix la seva participaci activa duna manera ms gratificant. Cal destacar, que es tracta dun material fet i pensant pels infants i amb la qual cosa est adaptat a ells en quant als seus interessos com tamb necessitats. s per aix, que el recurs presenta algunes caracterstiques que possibiliten el seu s per aquells infants que encara no han desenvolupat les habilitats de lectura, ja que totes les indicacions sobre el que han de fer que apareixen a mode de ttols escrits a les diferents diapositives, tamb apareixen en format dudio per tal que ho puguin escoltar. Daquesta forma, pretenem afavorir ls autnom del recurs per part de linfant.

2.4- rees tractades


Tal i com venim anunciant en els diferents apartats descrits anteriorment, el software multimdia que hem creat consisteix en un recurs educatiu i didctic que estaria englobat dins dun projecte de treball ms gran; el dels animals. Daquesta forma, pretenem dotar aquest material dun sentit complet, integrat dins la temtica del treball per projectes que sestaria realitzant a laula.

Aix doncs, podem dir que el nostre projecte multimdia s un recurs interdisciplinar, que abasta totes les rees del saber per tal que els diferents coneixements estiguin interelacionats entre ells i dotar-lo dun major sentit i connexi que afavoreixi ladquisici dun aprenentatge ms significatiu i holstic per linfant.

A travs de les activitats presentades al nostre projecte multimdia, pretenem desenvolupar en els infants diferents coneixements, habilitats i estratgies que podem classificar segons les diferents rees de coneixements del Currculum dEducaci Infantil BOIB 2008: lrea de coneixement de s mateix i autonomia de personal; lrea de coneixement de lentorn; i lrea de llenguatges: comunicaci i representaci.

A continuaci es presenten de manera detallada quins objectius i continguts especfics presents al segons cicle del Currculum dEducaci Infantil pretenem desenvolupar a travs del nostre software multimdia, tenint en compte les rees del saber descrites anteriorment:

Objectius:
A continuaci, es descriuen els diferents objectius del Currculum dEducaci Infantil que es pretn que els infants adquireixin i desenvolupin a travs de ls daquest material multimdia:

1. Descobrir els animals del zoo 1.11.2Conixer la cadena alimentria. Identificar les caracterstiques fsiques.
9

1.31.4-

Reconixer els sons. Conixer el medi en que es mouen els animals.

2. Aproximar a la lectoescritura 2.12.22.3Reconixer les grafies del nom dels animals del zoo. Relacionar unvocament cada animal amb les grafies del seu nom. Desenvolupar estratgies dassociaci entre el significat i significant.

3. Desenvolupar a la competncia matemtica 3.13.23.3Aproximar als nombre a travs del recompte danimals. Realitzar de seriacions senzilles dun mxim de quatre elements. Adquirir nocions espacials simples (dalt, baix, recte, dreta, esquerra).

4. Afavorir la integraci de la competncia musical 4.14.24.3Recordar melodies senzilles. Iniciar i diferenciar del so de les notes musicals (afinaci). Desenvolupar el sentit rtmic i loda musical.

5. Potenciar ladquisici de la competncia digital 5.15.25.3Conixer la funci i s del maneig de lordinador i perifrics (teclat, ratol). Mostrar inters cap a ls de les TIC. Realitzar tasques simples dencendre i apagat de lordinador i posar en funcionament el recurs multimdia. 5.4Seguir les ordres donades al material.

6. Desenvolupar altres competncies bsiques 6.16.2Exercitar la memria a llarg i curt termini. Desenvolupar el pensament divergent.

7. Adquirir un autoconcepte positiu de s mateix 7.17.2Mostrar inters cap a la tasca realitzada. Gaudir a travs de la consecuci de les diferents propostes.

10

Continguts tractats:
A continuaci, es descriuen els diferents continguts presents al Currculum dEducaci Infantil que es pretn que els infants adquireixin i desenvolupin a travs de ls daquest material multimdia, classificats segons les diferents rees del saber: rea de coneixement de s mateix i autonomia personal

Bloc 1. El cos i la prpia imatge Acceptaci i valoraci ajustada i positiva de s mateix i de les prpies possibilitats i limitacions, esforant-se per vncer les dificultats superables. Bloc 3. Lactivitat i la vida quotidiana Adquisici dhbits elementals dorganitzaci, constncia, atenci, iniciativa i esfor en la prpia activitat, valorant el treball ben fet, propi i dels altres. Reconeixement i acceptaci de lerror com a part del procs daprenentatge i esfor per vncer les dificultats superables, planificant accions per a superar-les i comprovant els propis aprenentatges.

Bloc 4. La cura personal i la salut Petici i acceptaci dajuda en situacions en que sigui necessari, acceptant i valorant lajuda daltres persones en situacions relacionades amb latenci personal i la salut.

rea de coneixement de lentorn

Bloc 1. Medi fsic: elements, relacions i mesura Iniciaci al treball cientfic: anticipaci, formulaci dhiptesis i comprovaci i comunicaci dels resultats de les activitats realitzades.

11

Bloc 2. Aproximaci a la natura Identificaci dssers vius i matries inerts dentorn propers i llunyans, significatius per linfant, valorant la seva importncia per la vida. Observaci de caracterstiques comportament, hbits, funcions i canvis en els ssers vius. Aproximaci al cicle vital des ssers vius, del naixement a la mort. Inters i gust per les relacions amb els animals i les plantes, rebutjant actuacions negatives i mantenint una actitud activa de curiositat, respecte i cura dels elements del medi natural, com a primeres actituds de conservaci del medi. Identificaci de les necessitats dalguns animals o plantes de lentorn. Per poder tenir-ne cura. Relacions dequilibri en el medi: identificaci de les relacions que es donen entre els animals. Les plantes i les persones i els recursos naturals dalguns hbitats: sensibilitzaci i valoraci de les conseqncies ms perceptibles que tenen les intervencions de les persones dins el medi natural. Inters per incorporar hbits de recerca individuals i collectius (observaci, exploraci, planificaci, formulaci dhiptesis, recollida dinformaci,

experimentaci i ajustament dels nous coneixements) partint dels propis interessos.

Bloc 3. Cultura i vida en societat Utilitzaci de diverses estratgies er extreure noves informacions: observaci, manipulaci, exploraci de fonts diverses i dels nous coneixements per modificar les prpies actuacions. rea de llenguatges: comunicaci i representaci

Bloc 1. Llenguatge verbal Atenci i inters envers els textos i narracions orals de tradici cultural (poesies, embarbussament, endevinalles, etc.) i pels missatges i relats orals produts per mitjans audiovisuals. Diferenciaci entre les formes escrites i altres formes dexpressi grfica, discriminaci fontica i iniciaci al coneixement del codi escrit a travs de la identificaci de paraules i frases escrites significatives i usuals, percebent semblances i diferncies entre elles. Observaci, manipulaci i s, gradualment autnom, de diferents suport de la llengua escrita: llibres, revistes, diaris, cartells, etiquetes, mitjans audiovisuals i
12

informtics, etc. com a eines daproximaci a les caracterstiques de llenguatge escrit i per obtenir informaci, utilitzant de forma progressivament ajustada la informaci que proporcionen. Narracions, explicacions, instruccions o descripcions llegides per altres persones: inters i atenci en lescolta de textos llegits pels altres.

Bloc 2. Llenguatge audiovisual i tecnologies de la informaci i la comunicaci Iniciaci en ls dalguns instruments tecnolgics com a elements de comunicaci (ordinador, cmera, reproductors de so i dimatge). Presa progressiva de conscincia de la necessitat dun s moderat i selectiu de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informaci i la comunicaci. Aproximaci i inters per la interpretaci de missatges, textos i relats orals produts per mitjans audiovisuals (produccions audiovisuals: pellcules, dibuixos animats, videojocs, CD Rom, jocs dordinador), distingint progressivament entre la realitat i la representaci i valorant de forma cada com ms crtica els seus continguts i la seva esttica.

Bloc 3. Llenguatge artstic Reconeixement de sons de lentorn natural i social i dalguns instruments musicals: discriminaci dels seus trets distintius, dalguns contrasts bsics (llarg/curt, fort/suau, agut/greu) i del so/silenci.

13

2.5- Descripci general i orientacions ds


Anem al zoo amb en Joan s un paquet interactiu de jocs idoni per als alumnes dedat infantil, especialment dirigit al segon cicle (4-6 anys,) ja que es tracta dun material audiovisual que degut a les seves caracterstiques particulars, resulta molt atractiu. Tal i com venim anunciant des de linici del present treball, la temtica del material sn els animals del zoo. A travs daquest atractiu entorn, com ja hem dit, es pretn treballar conceptes bsics de lectoescriptura i matemtiques, a ms dentrenar el maneig de lordinador en el seu conjunt (moviment, clic, arrossegament) i el teclat. En quant al mapa de navegaci del nostre projecte multimdia Anem al zoo amb en Joan, podem trobar diferents tipus dactivitats a travs de les quals els infants podran desenvolupar el conjunts dhabilitats i coneixements descrits anteriorment i, a ms a ms, duna manera ldica i interactiva. Totes aquestes propostes, estan relacionades a travs dun fil conductor que les proveeix dun sentit complet per tal dafavorir la connexi entre els diferents elements presentats.

El fil conductor al qual ens referim, s un conte que nosaltres mateixes hem inventat. Aquest narra la histria dun nen anomenat Joan i les aventures que viu al zoo, de la m del seu amic el ping Mali. La trama de la histria ve donada quan de sobte, mentre els dos amics juguen a la pilota, aquesta sels escapa i han danar per tot el recinte a cercarla. Daquesta forma, es va trobant tota una srie de reptes que haur danar resolvent a mode de joc. Qu menja...? En aquesta activitat, els infants hauran de identificar quin s laliment que menja lanimal que se li demana: el lloro, el dof, el lle i lorangut n. Per exemple, el lloro les pipes o el lle la carn. Amb aquesta activitat, volem treballar el coneixement de les caracterstiques dels animals.

14

Quins animals...? En aquesta activitats, de dos diapositives, els infants hauran de destriar quins animals van pel mitj que sels demana: quins volen o quins van per laigua. Amb aquesta activitat volem treballar tant la llengua com el coneixement del medi. Assenyala! Aquesta activitat consisteix en discriminar quins elements shan afegit o shan elidit a la segona imatge, s a dir, trobar les diferncies entre ambdues. Amb aquesta proposta, pretenem estimular de manera ldica la percepci visual de linfant, aspecte propi de la competncia matemtica. Quin animal ests escoltant? Aquesta s una activitat prpiament sonora, en la que els infants hauran descoltar un so (tantes vegades com ells vulguin) i identificar lanimal de qui s el so. Volem treballar una altra caracterstica identificativa dels infants aix com loda i lassociaci, s a dir, un aspecte matemtic. Com em dic? En aquestes activitats, pretenem treballar la llengua i, sobretot, la lectura. Aix doncs, en la primera activitat, els infants han de relacionar el nom de lanimal amb lanimal que apareix (en aquest cas, si el cursor est damunt lanimal, fa el so de lanimal). La segona activitat s una sopa de lletres amb tres animals amagats. De quin animal s aquesta ombra? En aquesta activitat, els infants han de discriminar i identificar, entre els tres animals, a quin daquests pertany lombra que apareix. Daquesta forma, volem que linfant desenvolupi aspectes essencials com lagudesa visual, el reconeixement dalgunes caracterstiques prpies dels animals com ara el nombre de potes, si tenen cua, banyes o ales.

15

Fes clic al vdeo i Quin animal ha desaparegut? Pel que fa al treball de la memria, hem proposat dues activitats per tal de treballar-la i estimular-la. Aix doncs, en la primera activitat linfant haur de veure un vdeo i contestar a una pregunta i en la segona, haur de recordar quin animal ha desaparegut a la diapositiva anterior. Comptem! i Repeteix en el mateix ordre Aquestes dues activitats sn matemtiques. La primera consisteix en comptar quants danimals hi ha i clicar en el nombre. I la segona consisteix en fer seriacions, s a dir, repetir un patr danimals, en el mateix orde: dof-cocodril-koala. Llegeix o escolta la poesia En aquestes propostes, linfant podr llegir i/o escoltar una poesia sobre uns animals. Desprs, haur de respondre la qesti plantejada. I la segent activitat consisteix en llegir i/o escoltar una endevinalla que haur de resoldre triant una de les quatre opcions que se li ofereixen. Daquesta manera, volem corroborar la seva comprensi aix com treballar la lectura i lescolta. Comptar i final I arriben al final! El nen i el ping han de superar el darrer repte que consisteix en comptar de lu al nou, fent clic els nombres per ordre, per tal de poder arribar a la pilota. Finalment, la troben i ho celebren molt contents.

A ms a ms, per tal que els infants coneguin quins animals sortiran al multimdia, hem inventat dues canons (amb una base de canons infantils ja existents) per tal de presentar-los de manera ldica i divertida aix com treballar el sentit del ritme i loda

EN EL ZOO

En el zoo els animals, es comporten com a tals el lle, prenent el sol, i fa arrgg i la girafa, que s molt alta, i el cap que puja, puja i puja, el cap que baixa i baixa el cocodril que est tranquil el dof salta dins laigua
16

el koala balla i balla i els micos sentusiasmen en el zoo

En el zoo els animals, es comporten com a tals El lle, prenent el sol, i fa arrg I els pingins, que sn molt fins, mouen aix aix aix mouen aix aix aix I lelefant, que s un gegant, baixa la trompa cap en(da)vant , (ai)xeca la trompa cap enrera, i els micos sentusiasmen en el zoo I els pingins, que sn molt fins, mouen aix aix aix mouen aix aix aix I lelefant, que s un gegant, baixa la trompa cap en(da)vant , (ai)xeca la trompa cap enrera, i els micos sentusiasmen en el zoo. i els micos sentusiasmen en el zoo.

ESTANT LHIPOPTAM Estant lhipoptam i lorangutan, la grandiosa serp i lguila reial. El llop, el kiwi i el guacamai, no ens falta cap, tan sols no veiem als dos mussols.

Estava la tortuga i el rinoceront, la foca, la zebra i el pa reial. El Lloro, el tigre i el cangur no ens falta cap, tan sols no veiem als dos mussols.

En quant la interfcie de lusuari, podem dir que el nostre paquet interactiu presenta un format molt intutiu i fcil demprar, ja que est pensat i dissenyat ntegrament per als infants. Daquesta forma, pretenem adaptar-nos plenament a les necessitats dels infants i al seu nivell maduratiu per tal de no frustrar-los i que puguin emprar-lo duna manera autnoma afavorint aquesta vessant del seu desenvolupament. A continuaci, es descriuen duna manera ms detallada alguns trets vinculats amb la interfcie de lusuari que ofereix el nostre paquet interactiu, prenent com a referent les caracterstiques assenyalades per lautor Urbina (2000) sobre es requisits que ha de complir un bon programa infantil.

17

Aix doncs, podem dir que el nostre software multimdia presenta les instruccions que shan de seguir duna manera clara i senzilla, ja que totes les indicacions a banda destar escrites, tamb tenen un suport en format udio per tal dadaptar-se als infants que encara no han adquirit les habilitats lectores, tractant aix dimpulsar-les. Lestructura dels elements tamb es presenten duna manera clara i organitzada, la qual cosa garanteix que sigui un recurs intutiu i fcil de manejar per linfant, ja que afavoreix la seva autonomia. En quant als mens i botons que poden trobar a les diferents pantalles, destacar que estan situats en el mateix lloc per facilitar la seva localitzaci. A ms a ms, les icones sn grans i estan adequadament separades entre elles per tal devitar clics involuntaris.

En quant a la complexitat cognitiva de les tasques, esmentar que la dificultat es va percebent duna forma gradualment ascendent per tal que no es frustri linfant pel fet de no aconseguir passar de pantalla, per tampoc desmotivar-lo perqu siguin massa fcils. Destacar que sha tingut molta cura en quant al tractament de lerror en aquest sentit a travs de missatge ms amistosos com ara torna-ho a intentar, ests segur?, etc. per tal de no fer minvar lautoconcepte de linfant. Finalment, grcies al seu carcter autocorrectiu, els infants poden seguir un s autnom que els ajudar a donar-se conta dels propis encerts i errors, afavorint lautoaprenentatge del propi infant com a agent actiu daquest. Algunes consideracions prvies que cal tenir en compte abans demprar el material i que suposen, de fet, un avantatge con respecte a daltres recursos de la mateixa ndole s que al principi del software, els infants podran trobar una diapositiva que especifica el significat de totes les icones que es trobaran al llarg del software. A ms a ms, cal destacar que a tots i cadascun de les diferents pantalles si linfant posa el cursor damunt lanimal, es reproduir el seu nom, i si fan clic al ttol els repetir la consigna. A ms a ms, cal destacar que per tal de no perdre de vista mai lenfocament, sentit i carcter ldic i dinmic del programa entre activitat i activitat, i ha una pantalla en la que podem veure al protagonista de la histria, en Joan, tractant de buscar la pilota perduda amb el seu amic el ping Mali. Daquesta forma, pretenem que les activitats estiguin connectades i interrelacionades baix el fil conductor del conte que dona sentit i globalitat a lobjecte multimdia.
18

En quant a les orientacions ds, podem dir que no s necessari cap tipus dindicaci extra per tal que qualsevol adult, ja sigui el mestre/a o les prpies famlies, spiguen el funcionament del material interactiu. No obstant, el present treball pretn servir a mode de guia per tal dexplicitar aspectes vinculats amb aquest com ara els objectius que es treballen, els continguts que es mostren, entre daltres. Per altra banda, cal esmentar que les orientacions per lalumnat, venen intercalades al llarg del paquet dactivitats interactives a travs dexplicacions escrites i gravacions dudio, amb la finalitat dafavorir lautonomia dels infants que encara no han aprs a llegir en ls del joc.

2.6- Representaci impresa del material


Per tal de mostrar una representaci grfica i fidel de les diferents pantalles que constitueixen el nostre projecte multimdia, realitzarem un Story borad amb les captures de pantalla de les diferents diapositives que apareixen en el nostre projecte multimdia. Cal destacar, que es tracta dun recurs que segueix un tipus de navegaci lineal, ja que si analitzem les caracterstiques que segueix en quant a lestructura de les diferents diapositives, podem observar com aquestes es van desenvolupament i van avanant segons anem superant els diferents reptes que estan lligat a travs del conte que hem inventat, i el qual suposa el fil conductor del material. A continuaci mostrarem la representaci grfica del projecte Anem al zoo amb en Joan. Se entn que degut a la falta despai, la ordenaci de lesquema es far de manera descendent, la qual cosa no significa que segueixi una estructura jerrquica, ja que com hem dit anteriorment, el nostre projecte multimdia s de tipus lineal. Desprs de la presentaci en forma desquema, es mostraran els impresos de pantalla directament agafats del nostre recurs multimdia per tal de mostrar-lo fidelment. A ms a ms, sindicaran els punts denllaos aix com els nodes existents que relacionen les diferents diapositives. La llegenda que seguirem a s la segent: LLEGENDA D: diapositiva N: node E: enlla
19

D1: ANEM AL ZOO AMB EN JOAN

D2: Qu signifiquen els dibuixos?

D3,9,14: Cantem tots junts! D4-8: Can En el zoo D15: Al da segent D10-13: Can: Estant lhipoptam

D16-20: Narraci del conte. Joan i Mali juguen a la pilota

D21,26,29,31,36,41,45,47,51,56,59, 64, 65, 67: La pitola sescapa i han danar a buscar-la. Comencen els reptes!

D22: Qu menja el lloro?

D23: Qu menja el dof?

D24: Qu menja el lle?

D25: Qu menja lorangutn?

D26: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes! D28: Quins animals van per laigua?

D27: Quins animals volen?

20

D29: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

D30: Senyala les 5 diferncies

D31: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

D32: Quin animal estas escoltant? Sescolta el so del.

D33: Quin animal estas escoltant? Sescolta el so del

D34: Quin animal estas escoltant? Sescolta el so del

D35: Quin animal estas escoltant? Sescolta el so del.

D36: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

D37: Com em dic? Fes clic al seu nom. La girafa

D38: Com em dic? Fes clic al seu nom. El kiwi

D39: Com em dic? Fes clic al seu nom. La tortuga

D40: Com em dic? Fes clic al seu nom. La serp

D41: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

D42: De quin animal s aquesta ombra? La zebra

D43: De quin animal s aquesta ombra? Lguila

D44: De quin animal s aquesta ombra? El tigre

21

D45: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

D46: Fes clic en el vdeo, miral i respon. Quins animals dels que hem vist apareixen al vdeo? Apareixen.. D47: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

D48: Fixat b!

D49: Ha desaparegut un animal. Quin? La serp

D50: Ha aparegut un animal. Quin? El koala D51: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

D52: Comptem! Quants llorus hi ha? Nhi ha 5

D53: Comptem! Quants hipoptams hi ha? Nhi ha 3

D54: Comptem! Quants kiwis hi ha? Nhi ha 6

D55: Comptem! Quants paons reials hi ha? Nhi ha 7

D56: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes! D57: Llegeix o escolta la poesia D58: Respon a la pregunta. La girafa

22

D59: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes! D60: Repeteix en el mateix ordre! D61: Repeteix en el mateix ordre! Apareix el dof D62: Repeteix en el mateix ordre! Apareix el cocodril D63: Repeteix en el mateix ordre! Apareix el koala

D64: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

D65: Troba 3 noms danimals

D66: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

D67: Endevina endevinalla. El cocodril

D68: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

D69-78: Compata i uneix els nombre de l1 al 9

D79: VISCA!! HEM TROBAT LA PILOTA!! QUIN DIA MS DIVERTIT!!


23

D1: TTOL

N: text del titol

E: diapositiva segent (unidireccional) D2: Explicaci dels botons

N: text del titol

N: audios de reproducci

N: tornar a la diapositiva anterior

N: per tornar a linici

E: pasar a la segent pantalla E: per tornar a lanterior pantalla N: per anar a la diapositiva segent

E: diapositiva segent (bidireccional)

24

D3: Cantem tots junts! N: text del titol

E: per tornar a linici

E: per tornar a lanterior pantalla

E: pasar a la segent pantalla

N: udio can El zoo

N: udio can Estant lhipoptam

N: Audions que reprodueixen el texte escrit

E: diapositiva segent (bidireccional)

25

N: daudio amb la can El zoo. N: imatges dels animals. D4: Can El zoo E: a cada animal perqu aparegui en el momento indicat. D5: Can El zoo

D6: Can El zoo

D7: Can El zoo D8: Can El zoo

26

D9: Cantem tots junts! N: text del titol

E: per tornar a linici

E: per tornar a lanterior pantalla

E: pasar a la segent pantalla

N: udio can El zoo

N: udio can Estant lhipoptam

N: Audions que reprodueixen el texte escrit

E: diapositiva segent (bidireccional)

27

N: dudio amb la can El zoo. N: imatge de cada animal D10: Can Estant lhipoptam E: a cada animal perqu aparegui en el momento indicat. D11: Can Estant lhipoptam

D12: Can Estant lhipoptam

D13: Can Estant lhipoptam

28

D14: Cantem tots junts! N: text del titol

E: per tornar a linici

E: per tornar a lanterior pantalla

E: pasar a la segent pantalla

N: udio can El zoo

N: udio can Estant lhipoptam

N: Audions que reprodueixen el texte escrit

E: diapositiva segent (bidireccional)

29

D15: Al dia segent...

E: diapositiva segent (unidireccional)

D16-20: Joan i Mali juguen a la pilota

N: udio amb la narraci del conte a cada pantalla

D21: La pitola sescapa i han danar a buscar-la. Comencen els reptes!

E: la pilota es mou den Joan a Mali i desprs torna de Mali al Joan

E: pasar a la segent pantalla


30

D22: Qu menja el lloro?

D23: Qu menja el dof?

N: amb el ttol de la comanda. N: per indicar error en lopci seleccionada. N: amb la imatge de cada animal. E: per tornar a la pantalla dinici D24: Qu menja el lle? E: per tornar a la diapositiva anterior. E: per pasar a la segent diapositiva. D25: Qu menja lorangutan?

E: diapositiva segent (bidireccional)


31

D26: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

N: udio amb la narraci del conte E: diapositiva segent (unidireccional)

E: pasar a la segent pantalla D27: Quins animals volen?

N: amb el ttol de la comanda. N: per indicar error en lopci seleccionada. N: de les imatges que apareixen. D28: Quins animals van per laigua? E: per tornar a la pantalla dinici E: per tornar a la diapositiva anterior. E: per pasar a la segent diapositiva.

E: diapositiva segent (bidireccional)


32

D29: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

E: diapositiva segent (unidireccional)

N: udio amb la narraci del conte

E: pasar a la segent pantalla D30: Senyala les 5 diferncies N: amb el ttol de la comanda. N: amb les imatges que apareixen. E: apareixen i desapareixen els elements seleccionats E: per tornar a la pantalla dinici E: per tornar a la diapositiva anterior. E: per pasar a la segent diapositiva.

E: diapositiva segent (bidireccional)

D31: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

N: udio amb la narraci del conte E: diapositiva segent (unidireccional) E: pasar a la segent pantalla
33

D32: Quin animal ests escoltant?

N: amb el ttol de la comanda. N: udio so de lanimal.

D33: Quin animal ests escoltant?

N: per indicar encert o error en lopci seleccionada. N: imatges que apareixen

E: per tornar a la pantalla dinici

E: per tornar a la diapositiva anterior. D34: Quin animal ests escoltant? E: per pasar a la segent diapositiva. D35: Quin animal ests escoltant?

E: diapositiva segent (bidireccional)


34

D36: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

N: udio amb la narraci del conte

E: diapositiva segent (unidireccional) E: pasar a la segent pantalla

35

D37: Com em dic? Fes clic en el meu nom

D38: Com em dic? Fes clic en el meu nom

N: amb el ttol de la comanda.

N: udio que indica encert o error en lopci triada.

N: amb les imatges i textos que apareixen.

D39: Com em dic? Fes clic en el meu nom

E: per tornar a la pantalla dinici.

D40: Com em dic? Fes clic en el meu nom

E: per tornar a la diapositiva anterior.

E: per pasar a la segent diapositiva.

E: diapositiva segent (bidireccional)


36

D36: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

N: udio amb la narraci del conte

E: diapositiva segent (unidireccional) E: pasar a la segent pantalla

37

N: amb el ttol de la comanda. D42: De quin animal s aquesta ombra? N: udio que indica encert o error en lopci triada. N: amb les imatges i textos que apareixen. E: per tornar a la pantalla dinici. E: per tornar a la diapositiva anterior. E: per pasar a la segent diapositiva. D43: De quin animal s aquesta ombra?

D44: De quin animal s aquesta ombra?

E: diapositiva segent (bidireccional)


38

D45: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

N: udio amb la narraci del conte E: diapositiva segent (unidireccional) E: pasar a la segent pantalla D46: Fes clic en el vdeo, miral i respon

N: amb el ttol de la comanda. N: amb les imatges i textos que apareixen. N: amb el vdeo E: per tornar a la pantalla dinici. E: per tornar a la diapositiva anterior. E: per pasar a la segent diapositiva.

E: diapositiva segent (bidireccional) D47: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

N: udio amb la narraci del conte E: diapositiva segent (unidireccional) E: pasar a la segent pantalla
39

D48: Fixat b!

D49: Ha desaparegut un animal. Quin?

N: amb el ttol de la comanda. N: udio que indica encert o error en lopci triada. N: amb les imatges E: per fer aparixer i desaparixer lanimal en seleccionar-lo E: per tornar a la pantalla dinici. E: per tornar a la diapositiva anterior. E: per pasar a la segent diapositiva.

D50: Ha aparegut un animal. Quin?

E: diapositiva segent (bidireccional)

40

D51: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

N: udio amb la narraci del conte

E: diapositiva segent (unidireccional) E: pasar a la segent pantalla

41

D52: Comptem! Quant lloros hi ha?

D53: Comptem! Quant lloros hi ha?

N: amb el ttol de la comanda. N: udio que indica encert o error en lopci triada. N: amb les imatges i el text E: per tornar a la pantalla dinici. D54: Comptem! Quant lloros hi ha? E: per tornar a la diapositiva anterior. E: per pasar a la segent diapositiva. D55: Comptem! Quant lloros hi ha?

E: diapositiva segent (bidireccional)


42

D56: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

N: udio amb la narraci del conte E: diapositiva segent (unidireccional) E: pasar a la segent pantalla

D57: Llegeix o escolta la poesia

N: amb el ttol de la comanda. N: udio que indica encert o error en lopci triada. N: amb les imatges i el text E: per tornar a la pantalla dinici. D58: Respon a la pregunta E: per tornar a la diapositiva anterior. E: per pasar a la segent diapositiva.

E: diapositiva segent (bidireccional)

43

D59: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

N: udio amb la narraci del conte

E: diapositiva segent (unidireccional) E: pasar a la segent pantalla

44

D60: Repeteix en el mateix ordre!

D61: Repeteix en el mateix ordre!

N: amb el ttol de la comanda. N: udio que indica encert o error en lopci triada. N: amb les imatges i el text E: per tornar a la pantalla dinici. E: per tornar a la diapositiva anterior. D61: Repeteix en el mateix ordre! E: per pasar a la segent diapositiva. D61: Repeteix en el mateix ordre!

E: diapositiva segent (bidireccional)


45

D45: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

N: udio amb la narraci del conte E: diapositiva segent (unidireccional) E: pasar a la segent pantalla D46: Fes clic en el vdeo, miral i respon

N: amb el ttol de la comanda. N: amb les imatges i textos que apareixen. E: per tornar a la pantalla dinici. E: per tornar a la diapositiva anterior. E: per pasar a la segent diapositiva.

E: diapositiva segent (bidireccional) D47: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

N: udio amb la narraci del conte E: diapositiva segent (unidireccional) E: pasar a la segent pantalla
46

D67: Endevina, endevinalla

N: amb el ttol de la comanda

E: per tornar a la pantalla dinici

N: amb les imatges que apareixen

E: per tornar a la diapositiva anterir

N: amb el text que apareix

E: per pasar a la segent diapositiva

D68: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

N: udio amb la narraci del conte E: diapositiva segent (unidireccional) E: pasar a la segent pantalla

47

D69-78: Compta i uneix els nombres de l1 al 9

N: amb el ttol de la comanda.

N: amb les imatges i textos que apareixen.

E: per tornar a la pantalla dinici.

E: per tornar a la diapositiva anterior.

E: per pasar a la segent diapositiva.

48

N: amb el ttol de la comanda.

N: amb les imatges i textos que apareixen.

E: per tornar a la pantalla dinici.

E: per tornar a la diapositiva anterior.

E: per pasar a la segent diapositiva.

E: fa aparixer la silueta del dibuix

49

N: amb el ttol de la comanda. N: amb les imatges i textos que apareixen. E: per tornar a la pantalla dinici. E: per tornar a la diapositiva anterior. E: per pasar a la segent diapositiva. E: fa aparixer la silueta del dibuix

D79: Joan i Mali troben la pilota. La seva aventura ha acabat!

E: diapositiva segent (bidireccional)

50

2.7- Gui
A continuaci realitzarem una exposici ordenada i exhaustiva de tots i cadascun dels elements que podem trobar a les diferents pantalles del nostre projecte multimdia com ara: imatges, text, locucions, udios, etc.

DIAPOSITIVA 1

Text amb el ttol: ANEM AL ZOO AMB EL JOAN Imatge de fons de la diapositiva udio amb el ttol: anem al zoo amb el Joan.

DIAPOSITIVA 2

Imatge de fons de la diapositiva. Text amb el ttol: Qu signifiquen els dibuixos? Imatges i udio dels elements i botons que apareixeran al material: o Ttol de la diapositiva: qu signifiquen els dibuixos? o Fletxa a lesquerra: torna en rere. o Pilota: segueix cap en davant. o Megfon: escolta les canons. o imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 3

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Cantem junts!. Text i udio que apareixen a la diapositiva: o Mam, dem anirem al zoo. Quins animals veurem? o En veureu molts, escolta! o Can EN EL ZOO (enlla a les diapositives de la 4-8) o Can ESTANT LHIPOPTAM (enlla a les diapositives de la 10-13) Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.
51

DIAPOSITIVA 4

Imatge de fons de la diapositiva. udio amb la can EL ZOO.

En el zoo els animals, es comporten com a tals el lle, prenent el sol, i fa arrgg i la girafa, que s molt alta, i el cap que puja, puja i puja, el cap que baixa i baixa el cocodril que est tranquil el dof salta dins laigua el koala balla i balla i els micos sentusiasmen en el zoo.

En el zoo els animals, es comporten com a tals El lle, prenent el sol, i fa arrg I els pingins, que sn molt fins, mouen aix aix aix mouen aix aix aix I lelefant, que s un gegant, baixa la trompa cap en(da)vant , (ai)xeca la trompa cap enrera, i els micos sentusiasmen en el zoo I els pingins, que sn molt fins, mouen aix aix aix mouen aix aix aix I lelefant, que s un gegant, baixa la trompa cap en(da)vant , (ai)xeca la trompa cap enrera, i els micos sentusiasmen en el zoo. i els micos sentusiasmen en el zoo.
DIAPOSITIVA 5

Imatge de fons de la diapositiva. udio amb la can EL ZOO. Imatges dels animals que van apareixen segons els nombra la can: lle, girafa, koala, dof, cocodril i orangutan.
DIAPOSITIVA 6

Imatge de fons de la diapositiva. udio amb la can EL ZOO.

52

DIAPOSITIVA 7

Imatge de fons de la diapositiva. udio amb la can EL ZOO. Imatges dels animals que van apareixen segons els nombra la can: lle, elefant, ping, orangutan.

DIAPOSITIVA 8

Imatge de fons de la diapositiva. udio amb la can EL ZOO. Imatges dels animals que van apareixen segons els nombra la can: elefant, ping, orangutan.

DIAPOSITIVA 9

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Cantem junts!. Text i udio que apareixen a la diapositiva: o Mam, dem anirem al zoo. Quins animals veurem? o En veureu molts, escolta! o Can EN EL ZOO (enlla a les diapositives de la 4-8) o Can ESTANT LHIPOPTAM (enlla a les diapositives de la 10-13) Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.
DIAPOSITIVA 10

Imatge de fons de la diapositiva. udio amb la can ESTANT LHIPOPTAM. Estant lhipoptam i lorangutan, la grandiosa serp i lguila reial. El llop, el kiwi i el guacamai, no ens falta cap, tan sols no veiem als dos mussols.

Estava la tortuga i el rinoceront, la foca, la zebra i el pa reial. El Lloro, el tigre i el cangur no ens falta cap, tan sols no veiem als dos mussols.

53

Imatges dels animals que van apareixen segons els nombra la can: hipoptam, serp, guila, i orangutan.

DIAPOSITIVA 11

Imatge de fons de la diapositiva. udio amb la can ESTANT LHIPOPTAM. Imatges dels animals que van apareixen segons els nombra la can: llop, guacamai, kiwi, mussol,

DIAPOSITIVA 12

Imatge de fons de la diapositiva. udio amb la can ESTANT LHIPOPTAM. Imatges dels animals que van apareixen segons els nombra la can: tortuga, rinoceront, foca, zebra i pa reial.

DIAPOSITIVA 13

Imatge de fons de la diapositiva. udio amb la can ESTANT LHIPOPTAM. Imatges dels animals que van apareixen segons els nombra la can: guacamai, tigre, mussol, cangur.

DIAPOSITIVA 14

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Cantem junts!. Text i udio que apareixen a la diapositiva: o Mam, dem anirem al zoo. Quins animals veurem? o En veureu molts, escolta! o Can EN EL ZOO (enlla a les diapositives de la 4-8) o Can ESTANT LHIPOPTAM (enlla a les diapositives de la 10-13) Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

54

DIAPOSITIVA 15

Imatge de fons de la diapositiva. udio amb la narraci del conte: En Joan i tota la classe estan al zoo. s molt gran i molt bonic!

DIAPOSITIVA 16-20

Imatge de fons de la diapositiva. udios amb la narraci del conte: En Joan veu un ping i sapropa per jugar amb ell. Hola em dic Joan. Vols ser el meu amic i jugar amb mi a la pilota? Jo em dic Mali. S!!! Es clar que si!!!! Aix, en Joan i en Mali es posen a jugar a la pilota molt contents.

Enlla a la pilota perqu es mogui dels peus del Joan al ping i a linrevs.

DIAPOSITIVA 21

Imatge de fons de la diapositiva. udio amb la narraci del conte: Oh oh.... la pilota sen va!!! Imatge de la pilota i audio: Ajuda a en Joan i en Mali a trobar la pilota, superant els reptes que trobars a continuaci!"

DIAPOSITIVA 22

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Qu menja el lloro?. Imatges dels aliments que es donen com a opci: herba, cuc, pipa, fruita, carn, peix. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 23

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Qu menja el dof?.


55

Imatges dels aliments que es donen com a opci: herba, cuc, pipa, fruita, carn, peix. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 24

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Qu menja el lle?. Imatges dels aliments que es donen com a opci: herba, cuc, pipa, fruita, carn, peix. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 25

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Qu menja lorangutan?. Imatges dels aliments que es donen com a opci: herba, cuc, pipa, fruita, carn, peix. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 26

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

DIAPOSITIVA 27

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Quins animals volen?.
56

Imatges dels aliments que es donen com a opci: cocodril, guila, elefant, pa reial, mussol, kiwi. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 28

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Quins animals van per laigua?. Imatges dels aliments que es donen com a opci: dof, girafa, hipoptam, tortuga, orangutan, foca. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 29

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

DIAPOSITIVA 30

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: senyala les 5 diferncies. Enlla dels elements que apareixen al clicar damunt: orella, dof, pota, ombra, illa. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

57

DIAPOSITIVA 31

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

DIAPOSITIVA 32

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Quin animal ests escoltant?. Imatges dels aliments que es donen com a opci: elefant, llop, orangutan, foca. Imatge megfon amb ludio del so del ....... udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 33

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Quin animal ests escoltant?. Imatges dels aliments que es donen com a opci: elefant, llop, orangutan, foca. Imatge megfon amb ludio del so del..... udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 34

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Quin animal ests escoltant?. Imatges dels aliments que es donen com a opci: elefant, llop, orangutan, foca. Imatge megfon amb ludio del so del..... udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici
58

Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 35

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Quin animal ests escoltant?. Imatges dels aliments que es donen com a opci: elefant, llop, orangutan, foca. Imatge megfon amb ludio del so del..... udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 36

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

DIAPOSITIVA 37

Imatge de fons de la diapositiva. Lanimal s la girafa Text i udio del ttol: Com em dic? Fes clic en el meu nom!. Grafies dels noms dels animals que es donen com a opci: tortuga, kiwi, serp, girafa. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 38

Imatge de fons de la diapositiva. Lanimal s el kiwi. Text i udio del ttol: Com em dic? Fes clic en el meu nom!. Grafies dels noms dels animals que es donen com a opci: tortuga, kiwi, serp, girafa.
59

udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 39

Imatge de fons de la diapositiva. Lanimal s la tortuga. Text i udio del ttol: Com em dic? Fes clic en el meu nom!. Grafies dels noms dels animals que es donen com a opci: tortuga, kiwi, serp, girafa. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 40

Imatge de fons de la diapositiva. Lanimal s la serp. Text i udio del ttol: Com em dic? Fes clic en el meu nom!. Grafies dels noms dels animals que es donen com a opci: tortuga, kiwi, serp, girafa. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 41

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

60

DIAPOSITIVA 42

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: De quin animal s aquesta ombra?. De la zebra. Imatges dels animals que es donen com a opci: zebra, rinoceront i llop. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 43

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: De quin animal s aquesta ombra?. Del guila. Imatges dels animals que es donen com a opci: guila, mussol, guacamai. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 44

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: De quin animal s aquesta ombra?. Del tigre. Imatges dels animals que es donen com a opci: hipoptam, tigre, lle. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 45

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

61

DIAPOSITIVA 46

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Fes clic al vdeo, miral i respon. Text amb la comanda: Quins animals dels que hem vist apareixen al vdeo? Enlla a un vdeo danimals. Imatges dels animals que es donen com a opci: mussol, koala, foca, zebra. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 47

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

DIAPOSITIVA 48

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Fixat b. Imatges dels animals que apareixen: serp, cangur i mussol. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 49

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Ha desaparegut un animal. Quin?. La serp Imatges dels animals que apareixen: cangur i mussol. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere.
62

Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 50

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Ha aparegut un animal. Quin?. El koala Imatges dels animals que apareixen: serp, cangur, koala i mussol. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 51

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

DIAPOSITIVA 52

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Comptem quant lloros hi ha?. Cinc Imatges de cinc lloros i dels nmeros de l1 al 9. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 53

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Comptem quant hipoptams hi ha?. Tres Imatges de tres hipoptams i dels nmeros de l1 al 9. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere.
63

Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 54

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Comptem quant kiwis hi ha?. Sis Imatges de sis kiwia i dels nmeros de l1 al 9. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 55

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Comptem quant paons reials hi ha?. Set Imatges de set paons reals i dels nmeros de l1 al 9. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 56

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!
DIAPOSITIVA 57

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Llegeix o escolta la poesia. Text i udio de la poesia: Hi havia una formiga que buscava a la seva amiga. aquesta era una girafa molt alta i mol golafre.
64

Que arribava amb el seu coll a arbres, fulles i matolls. Va trobar-la dins del bosc quan ja era molt fosc.

Es posaren a sopar fulles verdes den Jord. Enveja tenia la formiga de laltitud de la seva amiga.

La petita formiga plorava i la girafa la consolava. la formiga es tranquillitzava i tal com era es conformava. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 58

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Respon a la pregunta. Text i udio amb la comanda: Quin animal s amic de la formiga? Grafies amb el nom dels animals que es donen com a opci: el lle, la girafa, el kiwi, el koala, el dof i la zebra. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

65

DIAPOSITIVA 59

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!
DIAPOSITIVA 60

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Repeteix en el mateix ordre. Srie danimals donats: dof, cocodril, koala. Imatges danimals que es donen com a opci: cocodril, koala, mussol, dof. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.
DIAPOSITIVA 61

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Repeteix en el mateix ordre. Srie danimals donats: dof, cocodril, koala. Enlla que fa apareix el dof en el primer requadre en clicar damunt lopci correcta. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 62

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Repeteix en el mateix ordre. Srie danimals donats: dof, cocodril, koala. Enlla que fa apareix el cocodril en el segon requadre en clicar damunt lopci correcta. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant.
66

Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 63

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Repeteix en el mateix ordre. Srie danimals donats: dof, cocodril, koala. Enlla que fa apareix el koala en el tercer requadre en clicar damunt lopci correcta. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 64

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

DIAPOSITIVA 65

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Troba 3 noms danimals. Grafies en forma de sopa de lletres amb el nom dels animals: lle, kiwi, dof. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.
DIAPOSITIVA 66

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!

67

DIAPOSITIVA 67

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Endevina, endevinalla. Text amb lendevinalla: Hi ha una cosa dins de laigua dun color verd marrons. s ferotge i s salvatge i del riu s el ms gros. Qu s? Imatges amb els animals que es donen com a opci: guacamai, dof, zebra, cocodril. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.
DIAPOSITIVA 68

Imatge de fons de la diapositiva. Imatge de la pilota i audio: Encara no han trobat la pilota. Segueixen els reptes!
DIAPOSITIVA 69-78

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Compta i uneix els nombres de l1 al 9. Imatges dels nmeros que van fent aparixer la imatge del ping Mali amb la pilota, en clicar-los en ordre. udios que indiquen encert mol be i error torna-ho a intentar! segons lopci triada per linfant. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

DIAPOSITIVA 79

Imatge de fons de la diapositiva. Text i udio del ttol: Visca!! Hem trobat la pilota!! Quin dia ms divertit!!.
68

Imatges den Joan i el ping Mali amb la pilota. Imatge amb el ttol anem al zoo amb el Joan: torna a linici Fletxa a lesquerra: torna en rere. Pilota: segueix cap en davant.

2.8- Qestions organitzatives


Aquest material s idoni per als nostres alumnes, ja que es tracta dun audiovisual de gran atractiu pels infants, donades les caracterstiques exposades anteriorment. Aquest recurs es pot emprar en els diferents entorns, ja que no est restringit exclusivament al seu s en lmbit escolar. Aix doncs, les famlies tamb poden disposar daquest material interactiu per als seus infants des de les llars. Cal destacar, que el nostre material multimdia Anem al zoo amb en Joan, est pensat com un recurs ms integrat dins un projecte molt ms gran; el dels animals. Daquesta forma, pretenem integrar ls de les TIC en la quotidianitat de laula, ja que suposa una eina ms per treballar aspectes relacionats amb el projecte destudi de laula en aquell moment. Alguns dels espais reservats pel seu s a dins lescola serien: Ordinadors daula. Aula dinformtica. Pissarra digital interactiva. Cany de vdeo.

Aquest material est pensat principalment per emprar-lo de manera individual a lordinador de classe mentre la resta dinfants treballen per racons en altres activitats o fins i tot per parelles. Cal mencionar, que grcies al seu carcter autocorrectiu i la facilitat en quant a la interfcie de lusuari i el mapa de navegaci, permet ls autnom de linfant i la facilitat de la gesti del grup-classe per part de la mestra. El seu us seria diriament.

69

Un altre espai seria la sala dordinadors la qual estaria equipada per al manco un ordinador per infant o per cada dos infants. El seu s seria una vegada per setmana. La pissarra digital tamb s una molt bona eina que podem emprar per ls del nostre programa, ja que es tracta dun recurs molt interactiu i que respon totalment al interessos dels infants i duna eina molt motivadora. A ms a ms, aquesta permet que sen faci un s en gran grup. El podem fer servir dues vegades per setmana. Per ltim, el cany de vdeo s un dispositiu que ens permet projectar el material multimdia en una paret en gran, de manera que tot el grup-classe ho pot veure alhora. Aquesta eina la emprarem tamb dues vegades per setmana.

Cal destacar, que en el cas de la pissarra digital (PD) i el cany de vdeo, es recomana que sen faci una presentaci inicial per tal densenyar als infants el seu funcionament. Daquesta forma, safavoreix la seva posterior autonomia en lexecuci de les propostes. En definitiva, destacar una vegada ms el paper actiu de linfant en el seu propi procs daprenentatge. Linfant es converteix aix en el protagonista del procs mentre que el mestre s el guia i lacompanyant en aquest cam de maduraci oferint-lo les eines i els material necessari pel seu ptim creixement i desenvolupament com a individu. A ms a ms, grcies a que es tracta dun joc autocorrectiu, els infant es fan conscient per s mateixos dels seus encerts i errors per autocorregir-se.

2.9- Pautes davaluaci


Per tal de ser coherents amb la metodologia que com a futures professionals de la docncia volem aplicar amb els nostres discents, i la qual hem descrit al comenament del present treball, seguirem un conjunt de pautes davaluaci que aniran en concordana amb aquest tipus filosofia de treball. Aquesta parteix del fet davaluar a linfant en la globalitat dels aprenentatges, habilitats i destreses adquirides al llarg de tot el procs i no nicament el resultat obtingut.

70

Aix doncs, podem dir que per tal de mesurar el grau d'assoliment dels objectius prviament definits, es dur a terme una avaluaci de tipus sistemtica i processual, que es realitzar a travs de preguntes obertes, amb la finalitat dobservar amb major fiabilitat el desenvolupament integral del nen al llarg de les activitats. Daquesta forma, ens assegurem tenir en compte tot el procs educatiu dut a terme per part del mestre. A ms a ms, cal destacar la importncia davaluar a linfant sobre el propi procs dadquisici dels diferents aprenentatges, i no en comparaci amb la resta del grupclasse, per tal de respectar els diferents ritmes maduratius seguits per cada infant.

Aix doncs, podem dir que la finalitat d'aquesta avaluaci, podem dir que s doble, ja que d'una banda, serveix per millorar la intervenci pedaggica del propi mestre i, d'altra banda, serveix per garantir un millor procs d'aprenentatge dels nens tot i atenent a les seves necessitats individuals. Daltra banda, en quant als sistemes dobservaci que emprarem per tal de facilitar lenregistrament i seguiment dels avanos realitzats per linfant podem dir que sn lobservaci sistemtica i lanotaci a travs de les notes de camp i diaris daula, per tamb la fotografia i els vdeos, ja que es tracta duna eina potent i fidel que ens permet retornar a la realitat dels fets.

Per tant, per tal de realitzar un seguiment ms complet dels avanos en el procs densenyament-aprenentatge seguit pels infants, es dur a terme una avaluaci de tots els factors que intervenen, s a dir, una avaluaci de linfant, una avaluaci del mestre i una avaluaci del propi recurs multimdia. A continuaci sespecifiquen de manera ms detalla els criteris que suposaran objecte danlisi daquest complex procs.

Criteris d'avaluaci de l'alumnat:


En quant al descobriment dels animals del zoo: Coneix els animals del zoo? Coneix la cadena alimentria? Identifica les caracterstiques fsiques dels animals? Reconeix els sons? Coneix el medi en que es mouen els animals?
71

En quant a laproximaci a la lectoescriptura: Reconeix les grafies del nom dels animals presentats? Relaciona unvocament cada animal amb les grafies del seu nom? Ha desenvolupat estratgies dassociaci entre el significat i el significant?

En quant al desenvolupament de la competncia matemtica: Sha aproximat als nombre a travs del recompte danimals? Realitza seriacions senzilles dun mxim de quatre elements? Ha adquirit les nocions espacials simples (dalt, baix, recte, dreta, esquerra)?

En quant a la integraci de la competncia musical: Recorda melodies senzilles? Inicia i diferencia el so de les notes musicals? Ha desenvolupar el sentit rtmic i loda musical?

En quant a ladquisici de la competncia digital: Coneix la funci i maneig de lordinador i perifrics (teclat, ratol)? Mostra inters cap a ls de les TIC? Realitza tasques simples dencendre i apagat de lordinador i posar en funcionament el recurs multimdia? Segueix les ordres donades al material?

En quant al desenvolupament daltres competncies bsiques: Exercita la memria a llarg i curt termini? Desenvolupa el pensament divergent?

En quant a ladquisici dun autoconcepte positiu de s mateix Mostra inters cap a la tasca realitzada? Gaudeix a travs de la consecuci de les diferents propostes?

72

Criteris d'autoavaluaci del professorat:


Per tal de contribuir en la millora del procs densenyament aprenentatge en linfant, tamb cal tenir en compte un seguit dtems per tal davaluar la prpia prctica docent en aspectes com ara: Ens hem adaptat a les necessitats dels infants? Ens hem adequat al seu nivell maduratiu en les tasques proposades? Hem tingut en compte els seus gustos i interessos? Hem partit dels seu coneixements previs? T sentit i significat el conjunt de propostes realitzades? Hem desenvolupat en linfant els objectius i continguts prviament definits? Hem respectat els diferents ritmes maduratius dels infants? Hem ajudat i guiat a linfant proporcionant-lo les eines i els recursos necessaris? Sn adequats els criteris davaluaci establerts? Hem adequat els espais i els horaris dacord amb les seves necessitats?

Avaluaci del recurs multimdia:


Finalment, cal realitzat una avaluaci del propi recurs emprat per tal de poder millorarlo. Alguns dels tems que hem tingut en compte sn els proposats per Urbina en el seu article Algunas consideraciones en torno al software para Educacin Infanti (2000), el qual t en compte aspectes com: presentaci atractiva, claredat de les instruccions, qualitat audicions, maneig intutiu, grandria dels botons a clicar, adaptaci dels continguts als destinataris, complexitat cognitiva de les tasques, tractament de lencert i lerrada, adequaci de la documentaci guia, entre daltres. Una altra eina molt til danlisi de materials multimdia s la graella davaluaci que mostrarem a continuaci. Aquesta permet realitzar una anlisi ms exhaustiu i directe dels diferents tems preestablerts. Quan davant una caracterstica considerem que el programa t bon comportament o un comportament adequat, contestarem correcta; en cas contrari contestarem baixa. Si el programa t un comportament "molt b" contestarem alta; si s "extraordinari", gaireb immillorable marcarem excellent.

73

Graella davaluaci de materials multimdia

ASPECTES FUNCIONALS. UTILITA


EXCELLENT ALTA

marcar amb una X CORRECTA BAIXA

Eficcia pot facilitar ladquisici dels seus


objectius

Rellevncia dels aprenentatges que facilita.


Facilitat de ls e installaci (entorn afable) Versatilitat (modificable, nivells, ajustaments,
informes)

Enllaos i canals de comunicaci (si s un


material interactiu on-line)

Documentaci (si t i sha utilitzat) Servei de teleformaci i assistncia


(si t y sha utilitzat)

ASPECTES TCNICS Y ESTTICS


EXCELENT ALTA CORRECTA BAIXA

Entorn audiovisual (presentaci, pantalles,


sons, tipus de lletra)

Elements multimdia (qualitat, quantitat) Continguts (qualitat, profunditat, organitzaci) Originalitat y s de tecnloga avanada Navegaci (fiabilitat, eficcia, velocitat
adequada...)

Interacci (tipus de dileg, entrada de dades,


anlisis respostes)

ASPECTES PEDAGGICS

74

EXCELLENT ALTA CORRECTA BAIXA

Capacitat de motivaci (atractiu,


inters)

Adequaci a lusuari (continguts, activitats) Enfocament aplicat/ creatiu de les


activitats

Possibilita el treball cooperatiu, dna


facilitats er aquest

Autoaprenentatge fomenta iniciativa, pren


decisions

Recursos per buscar o processar dades Tutoritzaci i avaluaci (preguntes, reforos) Recursos didctics (activitats,
organitzadores)

RECURSOS DIDCTICOS QUE FA SERVIR:


INTRODUCCI ORGANIZADORS PRVIS ESQUEMES GRFICS IMTGES PREGUNTES EXERCICIS DAPLICACI EXEMPLES RESMENS/SNTESIS ACTIVIDTATS D AUTOEVALUACI

marcar una o ms

ESFOR COGNITIU QUE EXIGEIXEN LES ACTIVITATS:

marcar una o ms

75

CONTROL PSICOMOTRIU MEMORITZACI / EVOCACI COMPRENSI/ INTERPRETACI COMPARACI/RELACI ANLISIS / SNTESIS CLCUL / PROCESSAMENT DE DADES BUSCAR / VALORAR INFORMACI RAONAMIENTO (deductiu, inductiu, crtic) PENSAMIENT DIVERGENT / IMAGINACI PLANIFICAR / ORGANITZAR / AVALUAR FER HIPTESIS / RESOLDRE PROBLEMES EXPLORACIN/ EXPERIMENTACI EXPRESI (verbal,escrita,grfica..) / CREAR REFLEXI METACOGNITIVA

OBSERVACIONS
Eficincia, avantatges que comporta respecte daltres mitjans Problemes i inconvenients: A destacar (observacions)...

VALORACI GLOBAL

EXCELLENTE

ALTA

CORRECTA

BAIXA

76

2.10- Recursos complementaris.

Per tal de realitzar el nostre projecte multimdia, hem hagut dutilitzar altres programes i recursos que ens han ajudat i facilitat la consecuci del nostre material. En primer joc, cal destacar la difcil i complexa tasca de recerca dimatges lliures danimals a lespai on-line Creative Communs. Aquest ha estat un procs llarg i costos, que hem volgut seguir per tal de respectar la privacitat i autoria de les imatges. Daquesta forma, ens hem assegurat que el nostre material s ntegrament propietat nostra i amb la qual cosa el podem penjar a la xarxa per tal que sigui ds pblic sense apropiar-nos drets dels altres. A ms a ms, sha requerit un procs no noms de recerca i selecci dimatges, sin de retoc daquestes per tal dadaptar-les als espais i ambients del nostre material. Per tal de dur-ho a terme duna manera satisfactria hem emprat el programa Fotoshop, que consisteix en una aplicaci informtica destinada a ledici i retoc fotogrfic. Un altre programa essencial en la confecci del nostre softwar, ha etat lAudacity, que consisteix en una completa plataforma de gravaci dudio. Aquesta ens ha permet realitzar les gravacions de tots els udios que apareixen al recurs com ara les instruccions sobre el que han de fer, les canons o endevinalles que apareixen a mode de joc, entre daltres.

77

2.11- Presentaci prctica del material ????


*Posada en prctica amb un nen de veritat

78

3. CONCLUSI
Fa uns tres mesos des de que el grup NISOMA ens vam embarcar en un nova i difcil tasca. Aquesta consistia en la creaci dun projecte multimdia adaptat a les necessitats dels infant com a recurs ldic i didctic a dins les aules. Sens plantej aix, un nou i ambicis repte dels que a nosaltres tants ens agrada. Aquells reptes que suposen esfor, creativitat, innovaci, cooperaci, dedicaci i estima. Molta estima. Daquesta forma, va sorgir el nostre recurs multimdia al qual vam titular Anem al zoo amb en Joan. La veritat s que ens vam iniciar en la creaci duna material que supos per nosaltres un gran repte de caire innovador, ja que no noms ho havem dadaptar als interessos dels infants per tal que respongus al seu atractiu i motivacions, sin que a ms a ms, vam haver de superar molts obstacles de tipus tcnic degut a la complexitat en la creaci daquest tipus de software, tenint en compte la nostra inexperincia davant aix. s per aix, que volem reflectir el nostre orgull i satisfacci personal pel fet dhaver estat capaces de crear ntegrament aquest tipus de material tenint en compte el gran esfor i mals de cap que, en ocasions, ens ha suposat. Per grcies a aix, hem aprs a crear un material multimdia adaptat a les prpies necessitats de laula segons el projecte de treball que sestigui realitzant en aquell moment i sobre tot, adaptat als infants, ja que est pensat i creat pel propi tutor coneixedor del grup-classe. A ms a ms, cal destacar que es tracta dun tipus de material plenament adaptat a les necessitats de la nova Societat de la Informaci i la Comunicaci en que vivim, pel fet de ser un recurs de tipus multimdia. Daquesta forma, pretenem impulsar ls de les TIC en la quotidianitat de laula, veient aquestes com una gran eina daprenentatge pels infants, ja que sn de gran atractiu i motivaci per ells.

Per tant, podem concloure que hem viscut una gran experincia que no oblidarem mai, ja que ens ha proporcionat ladquisici duns aprenentatges i estratgies molt potents que, com a futures professionals de la docncia, podrem emprar en el desenvolupament ptim i integral dels nostres alumnes, vetllant per les seves necessitats com a individu.
79

4. BIBLIOGRAFIA

BOIB nm. 92 EXT 2/07/2008 secci 1. Comunitat Autnoma de les Illes Balears. (Pgines de 2-14 i de 63-73). SANTOS, Urbina. Algunas consideraciones en torno al software para Educacin Infantil. Document PDF. Edutec. Nm. 13 /noviembre 2000. TRUJILLO, Fernando. Educa con las Familias. Document PDF. Web educ@contic. El uso de las TIC en las aulas. [En la xarxa]: http://www.educacontic.es/blog/educa-con-las-familias

A ms a ms, per tal de confeccionar el nostre multimdia, hem consultat una amplia webgrafia don hem extret totes les imatges que desprs hem retocat. Totes aquestes sn imatges creative commons. Imatges danimals: Elefant: http://es.fotopedia.com/items/flickr-2168204314 Lle: http://www.flickr.com/photos/pss/5562155628/sizes/l/in/photostream/ Guacamai: http://images.cdn.fotopedia.com/flickr-2828196276-original.jpg Tigre: http://i.images.cdn.fotopedia.com/flickr-7780934078-

original/Endangered_Species/Critically_Endangered/Sumatran_Tiger/Sumatran_Tiger.j pg Serp: http://opencage.info/pics.e/large_13268.asp Zebra: http://jeremiahblatz.com/personal/pics/Jess_and_Jer_s_Trip_to_Tanzania_January_Febr uary_2007/day7/85_Zebra_Foal_Serengeti.html Dof: http://w.opencage.info/pics.e/large_7774.asp Foca: http://www.geograph.org.uk/photo/544100 Mico: http://klearchosguidetothegalaxy.blogspot.com.es/2008_06_01_archive.html Hipo: http://opencage.info/pics/large_12806.asp Rinoceront: http://images.cdn.fotopedia.com/zIXpkbZmHZw-REePO5HUeEMoriginal.jpg
80

Tortuga: http://www.fotopedia.com/items/flickr-63678829 Cangur: http://www.sydney-australia.biz/western-australia/ Llop: http://i.images.cdn.fotopedia.com/flickr-2938899802original/Endangered_Species/Grey_Wolf.jpg Orangutan: http://opencage.info/pics.e/large_17397.asp Lloro: http://www.public-domain-image.com/full-image/fauna-animals-public-domainimages-pictures/birds-public-domain-images-pictures/parrot-birds-pictures/cheekyparrots-birds.jpg-royalty-free-stock-picture.html Pa reial http://pixabay.com/es/ave-pavo-real-animales-azul-verde-13882/ Kiwi http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=147 guila real http://elblogdelucelly.blogspot.com.es/2012/05/como-las-aguilas-susalaslevantaran.html Mussol http://es.fotopedia.com/items/flickr-2922804292 Mussol2: http://www.ranchotexaslanzarote.com/index.php?option=com_content&task=view&id= 42&Itemid=69 Ping: http://lifewithbeckyl.blogspot.com.es/2011/04/in-need-of-baby-penguin.html Girafa: http://www.fotopedia.com/items/flickr-2585005661 Cocodril: http://asmodehn.fr/~alex/Blog/index.php?y=09&m=03 Koala: http://pixabay.com/es/koala-australia-animales-61190/

Altres imatges Pipes http://www.arteyfotografia.com.ar/18639/fotos/407271/ carne2 http://pixabay.com/es/carne-de-vacuno-carne-filete-1126/ Fruita http://www.geograph.ie/photo/3086570 Gespa: http://capl.washjeff.edu/browseresults.php?langID=13&photoID=171&size=l Zoo http://capl.washjeff.edu/browseresults.php?langID=7&photoID=1914&size=l Paisatge http://www.geograph.org.uk/photo/108136 Menjador: http://frank.itlab.us/photo_essays/wrapper.php?feb_04_2007_queens.html Mar http://www.arteyfotografia.com.ar/20047/fotos/456216/ Mar_2 http://www.arteyfotografia.com.ar/13400/fotos/243278/ Bosc http://pixabay.com/es/ajo-de-oso-bosque-suelo-del-bosque-54301/ Bosc_2 http://pixabay.com/es/bosque-mixto-el-oto%C3%B1o-colorido-1042/ Bosc_3 http://pixabay.com/es/bosque-ruta-del-bosque-senderismo-62004/
81

Lloro http://es.fotopedia.com/items/flickr-3177401605 Lloro_2 http://www.arteyfotografia.com.ar/16730/fotos/426464/ Vall http://www.fotopedia.com/items/flickr-3014282640 Girafes http://es.fotopedia.com/items/zeb-2p9lJbB6YKk Sabana http://www.arteyfotografia.com.ar/16638/fotos/391447/ Cel http://pixabay.com/es/cielo-nubes-avi%C3%B3n-18717/ Platja http://www.fotopedia.com/items/flickr-2994265443 Platja_2 http://www.fotopedia.com/items/EJvRATimz0M-kGs9Z7TghDo Mar_tortuga http://pixabay.com/es/mar-tortuga-hawaii-marinos-17918/ Terra http://www.arteyfotografia.com.ar/5074/fotos/61815/ Gespaaa http://es.fotopedia.com/items/villars1682-A0GrtqQH0O8 Riu http://pixabay.com/es/corriente-r%C3%ADo-arroyo-primavera-47451/

Sons dels animals: http://www.youtube.com/watch?v=YxOrQM2lM-0 http://www.youtube.com/watch?v=8JTVq8XYATw http://www.youtube.com/watch?v=yhZnY80yYBg http://www.youtube.com/watch?v=35w59nsaiyI http://www.youtube.com/watch?v=SLrb_8ksUq4 Canons danimals http://www.youtube.com/watch?v=oaDuzBJIdfI En el zoo http://www.youtube.com/watch?v=on3O3Kkfwbg Estant lhipoptam: http://blogcantajuegos.blogspot.com.es/2012/02/blog-post.html Vdeo de lactivitat http://www.youtube.com/watch?v=CS8wOWWn5Pk

Poesia: http://blocs.xtec.cat/pescantidees/category/poesia-animals/

Endevinalla del cocodril: http://sabinainfantil.blogspot.com.es/2011/02/endevinaendevinalla.html

82

También podría gustarte