Está en la página 1de 19

PREPOROD MAGIKE

MAJSTOR TERION 666

Aleister Crowley
_________________________________________________________________________________________________________

Naziv originala: - The Revival of Magick By The Master Therion PREPOROD MAGIKE predstavlja seriju od etiri lanka objavljenih 1917. godine u amerikom listu "THE INTERNATIONAL", iji je urednik tada bio Aleister Crowley. Serija je ovde u potpunosti prevedena. Crowley je te lanke pisao pod svojim magikim imenom "Majstor Therion".

_________________________________________________________________________________________________________

ORDO TEMPLI ORIENTIS SRBIJA

The Revival of Magick


_________________________________________________________________________________________________________

(Deo 1.) I
Oigledan put za onoga ko eli pisati o Magici jeste priziv (invokacija) boanstva Thotha, jer je on Boanstvo magike i pisanja. Uistinu, to je vrlo zgodan nain da se izbegne na zavet utanja. Re koju koristi Ser Valter Skot (Walter Scott) za Magiku jeste gramarye , a magiki ritual je grimoar , grimorium ili gramatika; sve potie od rei grama , slovo. Thoth, pisar Bogova, bio je verovatno samo ovek koji se zvao Tahuti -egipatski oblik koptske rei Thoth - koji je izumeo pisanje. Setimo se Fust(a), koji je izumeo tampanje. On je postao Faust, "crni mag". Prvo veliko udo progresa, posle pobede nad vatrom, bila je vetina pisanja. Magika se zato moe definisati, za nae sadanje potrebe, kao vetina komuniciranja bez vidljivih sredstava. Zanimljivo je da je novom ovladavanju oblika ognja - koristim tu re u njenom drevnom magikom smislu - zvanom elektricitet, koji je osovina napretka, usledila nova vetina ili ak serija vetina komuniciranja bez vidljivih sredstava: telegraf, telefon i sada Hercovo (Hertz) otkrie (koje je usavrio Markoni) beine telegrafije. Nijedan ovek ne sumnja u postojanje vie i neograniene siline, bilo da je shvata kao neduhovnu, nesvesnu ili mehaniku, ili kao duhovnu, samosvesnu i samovoljnu. Moete misliti da je Sunce - Bog; neki veoma neuki i neki veoma prosvetljeni mislili su tako; ali je neosporna injenica da je Sunce, u granicama svog sistema, fiziki govorei, izvor sveg svetla, toplote, Energije u svim njenim oblicima, isto kao to je izvor zemlje same, Bia ili Materije u svim njihovim poznatim oblicima. Ako elimo da dobijemo toplotu od Sunca, moemo da sedimo na Palm Beach(u); ili moemo da iskopamo solarnu energiju u obliku uglja, itd; na stotinu naina moemo da komuniciramo s tim materijalnim izvorom toplote. Vrlo dobro. Magika kae da je sposobna da uradi istu stvar s Tajnim Izvorom sveg Bivanja i svih Oblika, svih stvari i sveg Kretanja. Ona tvrdi da je sposobna da, prema svojim potrebama, crpi vodu iz izvora Svih Stvari, koristei odreene postupke. I mada je uobiajena molitva deo Magike, treba razmotriti sledee: u isto religioznoj teoriji Bog moe, ali ne mora smatrati shodnim da odgovori na molitvu. Ono to sledi jeste velika jeres Magike - ili religije, ako se desi da ste vi Magiar! Magiar tvrdi da je sposoban da iznudi povoljan odgovor. Ako pokua da naini Eliksir ivota i ne uspe, on jednostavno nije uspeo. On je lo magiar, kao to je lo onaj hemiar koji pokuava i ne uspeva da proizvede kiseonik. Hemiar ne moe da se opravda razlogom da je to bila Boja Volja to nije uspeo da proizvede kiseonik! Objanjenje je jednostavno. Ono to magiar zove Bogom samo je boanska Emanacija u njemu. I izmirenje sa ortodoksnom religijom sledi odmah. Magiar koristi formulu Hermesa Trismegistusa: "Ono to je dole, slino je onom to je gore, a ono to je gore slino je onom to je dole, za izvoenje udesa Prvobitne Supstance." To jest, u cilju da izvede svoje udo on mora da prizove svog sopstvenog Boga u Mikrokosmosu. Taj se sjedinjuje s Bogom Makrokosmosa po
_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley
_________________________________________________________________________________________________________

slinosti; i makrokosmika silina tada deluje u spoljnom svetu, poto je Magiar uinio da deluje u njemu; i udo se dogaa. Sledi da ukoliko volja Magiara nije zaista jedno sa Voljom Kosmosa, ova slinost ne postoji, ovoj identifikaciji nema mesta. Zbog toga Magiar ne moe da izvede bilo koje udo, ukoliko ono ve nije u Dizajnu Univerzuma. Tako da onaj, koji zapoinje reima: "Nametnuu svemu svoju volju", zavrava sa: "Tvoja e volja biti vrena". Mogue je, svakako, izvoditi magiju na druge naine, po drugim formulama, ali su svi takvi pokuaji samo puka prolazna skretanja sa staze; u najboljem sluaju oni su greke; upotrebljeni svesno postaju crna magija; i u najgorem sluaju arobnjak je svojim sopstvenim inom odseen od Kosmosa i postaje "Brat Leve Staze". Ovoj nas istini ui Wagner u Parsifalu. Klingsor nije bio sposoban da prihvati zahteve Vitezova Grala; niti je mogao da usaglasi Ljubav i Svetost; tako je sebe osakatio i bio zauvek odseen od mogunosti spasenja. Poto je Crkva pogreno shvatila ovu doktrinu i videla u magiji samo rivala, ona se u agoniji straha borila da je potisne. Uskoro su se samo arlatani usuivali da praktikuju magiju, jer je bilo poznato da su bezopasni. Tako je cela stvar obezvreena. U svojoj dvadeset i drugoj godini ja sam se posvetio postizanju adeptstva, ili kako ve elite da to nazovete. Bilo je svakako bitno pitanje: kako da to nazovem (u prvom redu ja sam pesnik, i strunjak za koritenje rei). Odluio sam da nazovem svoj ivotni rad MAGIKOM. I to zbog ovog odreenog razloga: izraz je bio potpuno van upotrebe. Odbacio sam namerno sav moderni argon, "teozofiju", "okultizam", itd, sve rei sa savremenim znaenjem. Hteo sam da stvorim svoje sopstveno znaenje i nametnem ga svetu. Jedina mogunost brkanja bila je sa opsenarstvom, ali poto ono nije u istoj govornoj oblasti, nije bilo vee tete od uobiajene homonimnosti rei kao to su "kutija", "igra" i stotine drugih. Postojalo je tu, u izboru te rei, bez sumnje neto od deakog prkosa; bilo kako bilo, obeleio sam sebe njome zauvek. Neophodno je naglasiti da se Magika izvodi putem identifikacije magiara sa Vrhovnim, da bi se pokazalo kako taj rad izgleda u praksi. Postoje dve grane tog jednog drveta. Moemo ih prigodno nazvati Katolika i Protestantska. Protestantski nain je nain direktne molitve. Kao to dete trai igraku od svog oca, tako magiar priziva Boga da prouzrokuje kiu, ili ono to mu je ve potrebno u tom trenutku. Molitvenik je pun takvih bajanja, a to ide i do ekstremne upotrebe molitve: "O, Gospode, koji jedini ini velika uda, poalji na nae Biskupe i Kapelane lekoviti duh Tvoje milosti." Ali nikada nije zabeleen nijedan povoljan odgovor na tu molitvu! U uzvienoj Hristovoj molitvi u Getsemanskom vrtu nailazimo na govor magiara poodmaklog na Stazi. "Ako je to tvoja volja, pronesi ovu au mimo mene; ali ne moja volja, nego tvoja neka bude." Zavrava se sa: "Moja volja, koja je Tvoja, neka se vri", jer Hrist stalno govori Pilatu da, ako poeli, moe imati dvanaest legiona anela koji e Ga zatititi. Meutim, on vie ne eli da ga aa mimoie; njegova volja je jedno sa voljom Oevom. Da bi ubedio oslovljenog Boga da ima pravo da odgovori molitvi, ili da bi sebe ubedio da trai ispravno udo, ovek pribegava seanju na druga uda koje je taj Bog ostvario u prolosti.
_________________________________________________________________________________________________________

The Revival of Magick


_________________________________________________________________________________________________________

Tako je talisman Dr. Dija (Dee), koji je podigao oluju u kojoj je panska ratna mornarica unitena, bio zasnovan na simbolinoj slici lica iz ijih usta je hujao snaan vetar, a oko nje je bila ispisana liturgijska strofa: "On je poslao munje i razasuo ih" - ili neke sline rei. Bog biva podsean da je u prolosti On doneo pobedu svom izabranom narodu podizanjem oluje u pravom trenutku. Pravnikim jezikom govorei, nema uda bez prethodnog izvedenog uda. Zaklinjanja u Grimoarima obiluju ovom vrstom recitacija o preanjim podvizima Boga. Ovde imamo vezu sa drugim oblikom magike, "Katolikim". U Katolikoj magici je formula sledea: pria o Bogu biva odigrana pred Njim; on je dirnut prizorom svojih sopstvenih patnji ili avantura (ovde se treba podsetiti da su veina Bogova - obogotvoreni ljudi), a istovremeno slaganje glumaca sa Bogom podignuto je na najviu taku. Euripidova "Bakhe" je savren primer ove vrste rituala. Zapravo je celokupna grka drama klasinog perioda ove vrste. "Deus ex machina" govor na kraju pokazuje da je istovetnost kompletna. Slino ovom, i eleuzinske misterije su proslavljale pustolovine Demetre; one o Adonisu, Ozirisu i Mitri priaju priu o suncu, i tako prizivaju njegovu snagu. J.M. Robertson ide dalje i kae da pria a Poslednjoj Veeri, Suenju i Raspeu Hrista nije istorija, ve scenario. Ovo shvatanje nije ogranieno na racionaliste i antropologe tipa Spensera, Frejzera (Frazer) i Alena Granta; mnogi hrianski mistici ga podravaju i govore da njihovo duboko potovanje prema Logosu nije umanjeno zbog identifikacije legende Njegovog ivota i smrti sa Svemirskom legendom. Moram ponovo da skrenem panju na neophodnost te formule identifikacije, da bih pokazao nemogunost postojanja zla u magici. Zlo je sinonim za neuspeh. Mi nemamo nita sa arobnjakom nie klase koji se prodaje kao rob nekakvom "avolu". To je antiteza magike. Cilj je zapovedati duhovima. Vrlo dobro. Pretpostavimo da zapoinjemo na glup, sebian i pohlepan nain, i pokuamo da nateramo duha da nam pribavi zlato. Zovemo Hismaela, koji je Duh Jupitera. Nita se ne dogaa. Saznamo da Hismaelom komanduje samo njegova odgovarjua Inteligencija, Iofiel. Zato zovemo Iofiela, koji je jedino pokoran naredbama svog Anela Sahiela. Ista stvar sa Sahielom. Zovemo Arhanela Cadkiela. Opet nije dobro, jer Cadkiel se ne pokorava nikome do El(u). Dobro; prizivamo El(a), Boga. Mi moramo tada da postanemo El, i uinivi tako, uavi u tu ogromnu boansku sutinu, ne moemo se vie brinuti o tome imamo li novac. Sve smo to ostavili za sobom. Tada vidimo da za izvoenje bilo kog uda moramo imati boanski razlog. Ja sam esto traio novac i dobijao ga, ali samo onda kada je taj novac bio odista potreban za neko pojavno kosmiko dobro. U stvari, koji god posao ovek da zapone, ovaj ga vodi do Velikog Dela. To je logini proces, i ak ako ovek bude namamljen neloginou, pa se okrene Crnoj Magiji, te velike snage ija je imena (moda usled neznanja) prizvao, postoje nevidljive oko njega i vraaju ga na stazu udarcem - i budite sigurni, ne nenim udarcem!

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley
_________________________________________________________________________________________________________

Elifas Levi (Eliphaz Levi) definie Crnu Magiju kao rezultat istrajavanja volje u apsurdu. ovek ne moe da postane lud kada vidi avola, zato to pre nego to ga prizove, on mora ve da je bio lud. udnovato je kako se formula Hermesa Trismegistosa provlai kroz sve. Magika nije nita drugo do produetak mikrokosmosa u makrokosmosu. I poto je makrokosmos vei, sledi da ono to pojedinac ini magikom jeste usklaivanje sa Beskonanim. "U sebi ja nisam nita: u Tebi ja sam Sve. Ti ivi u meni! I dovedi me do one Sutine koja je u Tebi!", zakljuak je velike molitve Rozenkrojcera. Ovo, meutim, objanjava zbog ega se oni koji se petljaju u magiku iz radoznalosti ili pokuavaju da nakode magiarima, nau u nevolji. Magiar je izraz Volje Univerzuma: nametljivci stvaraju pobunu, i pate. Suprotstaviti se istinskom Magiaru jeste isto tako glupo kao kad biste stavili svoju ruku na krunu testeru koja se vrti. No bezruki se izruguje testeri. Poznajem jednog savremenog Majstora koga su esto napadali. Uvek je napada bio potpuno poraen. Jedna ena je dola kod njega, ena stara i podmukla, i uspela da pridobije njegovo poverenje. On je znao da mu je ona neprijatelj, a ipak ukazao joj je potpuno poverenje. Ostavio joj je ekovnu knjiicu ispravno potpisanu, a ona je proneverila njegov novac. Ostavio joj je svoju enu da brine o njoj, a ona je pokuala da je iskvari. Vremenom joj je postalo jasno, da Majstor zna Sve. On se samo smekao i nastavio da joj veruje. Tada se ona razbolela od Meningitisa i umrla. U ovakvom sluaju jedinu greku koju magiar moe da uini jeste da se brani na normalan nain. Ako napusti svoj zamak bie ubijen. Ne smete da krenete na neprijateljsku teritoriju. Savrena ljubav, savrena vera, savreno poverenje, i vi ste nepobedivi. No upotrebite oruja tela, i izgubljeni ste. (Iz "THE INTERNATIONAL", Avgust 1917.)

_________________________________________________________________________________________________________

The Revival of Magick


_________________________________________________________________________________________________________

(Deo 2.) II
U sledeem poneto suvoparnom ogledu koji, bojim se, granii sa metafizikom, treba traiti razlog preporoda magike. On se moe initi kao fenomen iste gluposti, histerian iskaz prevelike civilizovanosti, dok se prvo ne da ovo objanjenje. Ali ako pristanemo na onaj neoboriv oblik idealizma koji se bavi dokazivanjem da je znanje funkcija uma, to materijalisti ne samo da priznaju ve na tome i insistiraju, onda je univerzum kao to ga znamo ekvivalentan sadraju uma; i ako takoe pristanemo da um poseduje mo kontrole misli, tada nije apsurdno tvrditi da je um gospodar materije. I moe se nai da empirijska pravila postavljena od magiara starih vremena mogu donekle biti upotrebljivi u praksi. Ta pravila su u stvari nasleena od Magova. Ovde nije mesto raspravljanju o spornim sluajevima rozenkrojcera, Grofa St. ermena (Comte de St. Germain), Kaljostra (Cagliostro) i drugih ija imena e se pojaviti. Nejasna su vremena u kojima su iveli, i neplodne su kontraverze u vezi sa njima. No na kraju krajeva evidentno je da je negde vrebala neka punovana tradicija, jer u seanju dananjih ivih ljudi jo se nalazi Elifas Levi i njegov uenik Bulver-Liton (Bulwer-Lytton). Nije filozofski pretpostaviti da je Levi bio skorojeviki genije, mada on tvrdi da je "primorao na odgovor drevna proroita", te da je rekonstruisao magiku. Ne verujem da je to u potpunosti tano; mislim da je Levi imao ive uitelje. No neopozivo je da je Levi bio prvi koji je preveo drevne ideje u moderne termine. tavie, uticaj tog velikog majstora je bio ogroman, ak i u sferama izvan materije kojom se ovde bavimo. Preporod francuske litarature sa Bodlerom (Baudelaire), Balzakom (Balzac), Gotijeom (Gautier), Verlenom (Verlaine), d'Benvilom (de Banville), d'Orevilom (d'Aureville) , Harocurtom (Haraucourt) , Rolineom (Rollinat), d'Gonkurima (de Goncourt) i tucetom drugih prvorazrednih imena je na neki nain bilo njegovo delo. On je uobliio filozofske postulate koji su omoguili njihovu umetnost i uinili je pobednikom. Reenice kao: "isti stil je aureola svetosti" mogu proi kao osnovni kanoni umetnosti. Njegovo izmirenje prava i dunosti, slobode i poslunosti su kardinalne postavke moderne misli. Ne suzdravam se da tvrdim da e uskoro "The Key of the Mysteries" ("Klju Misterija", E. Levi) biti spoznato kao temeljno objanjenje duha njegovog vremena. U toj knjizi Levi je otvorio crkvi put iz tekoa koje su nastale napretkom nauke. To to ga je odbacila je bilo samoubistvo crkve; slino kao to je prezir Napoleonove politike filozofije doveo do Woerth(a), Gravelotte(a), Metz(a) i Sedan(a). Ipak, nekolicina sposobnih za inicijaciju shvatili su Levija ozbiljno; i od tog asa dalje nikad vie preporod magike nije dolazio u pitanje. Teozofsko drutvo se ustanovilo skoro u asu Levijeve smrti; a Blavacka (Blavatzsky) najvie duguje tom francuskom adeptu. U Engleskoj Ana Kingsford (Anna Kingsford) - koja je bila tek megafon za Eduarda Meitlanda (Edward Maitland) bila je na delu; takoe, imamo i gosp. S.L. Metersa (Mathers), uvenog magiara koji je kasnije pao i nestao bez priznanja, i u devedesetim godinama gigantsku figuru Alena Beneta (Allan Bennett).
_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley
_________________________________________________________________________________________________________

U magikoj literaturi nalazimo, kao to bi mogli i oekivati, samo odraz tih injenica. Od Kristijana Rozenkrojca do pojave Elifasa Levija ne postoji nita ozbiljno i originalno. Magika tradicija bila je osnovom ljupkih pria slinih Undinama, ali i beznaajnih pria kao "The Rape of the Lock" Grofa d' Geblea (Comte de Gabalis). Ponekad se prema njoj odnosilo ozbiljnije, kao u romanu Luisa (Lewis): "Monk" i gospoe eli (Shelley): "Frankentajn". Takoe, postoje legende Kaljostra u romanu Dime (Dumas) "Diable Boiteux" i "Diable Amoreux". A ne sme biti zaboravljena uasna i prava magika apologija "La Peau de Chagrin" ("agrinska koa"). Kazanova daje izvrstan pogled na stvar, a Takeri (Thackeray) ga dovoljno pametno kopira u "Barry Lindon". No sve su to priice. Tada dolazi Elifas Levi i jasno govori svetu: "Izveo sam takvu i takvu magiku operaciju u to vreme i na tom mestu". Istina je da on nosi dosta neprozirnu masku; no ipak kod njega konano imamo oratio recta a ne oratio obliqua. Zato mu mi koji se seamo gorkih kolskih dana zahvaljujemo, i uvaavamo ga vie nego Livija (Livy)! Ako Bulver Liton nije sledio njegove korake to je bilo zbog njegove javne karijere. No Liton mu je blizak. Svako ko je makar iz daleka osetio talase uzrokovane baenim Kamenom Mudrosti u vodu drutva zna da je laboratorija Ser Filipa Dervala (Philip Derval) taan opis magikog kabineta Litona. Svima sa zdravom inteligencijom je jasno da je u "Zanoniju" autor ozbiljno izloio svoje vlastite poglede, razmatrao vlastite probleme opravdavajui vlastitu karijeru. U "Strange Story" on iznosi doivljaje to ih je video vlastitim oima. Proitaj njegov izvetaj o evokaciji, demona, i drugi izvestaj o jednom ogledu, i uporedi to sa Levijevim priama. Opazi kako se starodavna direktnost ponovno oivljava u njima, i uporedi to sa podrugljivim besmislicama kraljevog monaha o kome je pisao Grof Geblej. Oigledno je gde lei istina. A sada obratimo se dokazima jo ivuih ljudi.

III
Alen Benet je bio roen za vreme francusko-pruskog rata. Njegov otac, inenjer, preminuo je dok je on jo bio dete, a majka ga je odgojila u striktnom katolikom duhu. Kada je imao oko osam godina nekako je doznao da se avo pojavljuje ako se "Oe na" ponovi unatrake. Deak je prionuo na posao da to naui napamet unatrake, i kada je time ovladao otiao je u batu te to izrecitirao. Neto avo ili jedan od njegovih anela - se pojavilo, i dete je uasnuto uz vritanje otralo u kuu. O niem slinom u vezi s njim ne saznajemo za due vreme, dok nije nainio prvi korak u misticizmu. Kada je imao 18 godina iznenada ga je preuzeo trans zvan Shivadarshana. Ovde smo u nemogunosti da to opiemo; dovoljno je rei da je osim jo neega to najvie postignue mogue za oveka.
_________________________________________________________________________________________________________

The Revival of Magick


_________________________________________________________________________________________________________

Efekat na njega je bio katastrofalan; trenutno je realizovao bez ikakve sumnje da ni jedno drugo stanje nije vredno ni trunke razmiljanja, te je sve odbacio da bi mogao otkriti kako postii to to mu je po sudbini bilo dodeljeno. Njegova prirodna tendencija ka magiji ga je privukla toj liniji rada, i tako ga u 25. godini nalazimo ve kao poznatog po moima u toj umetnosti. Posedovao je "razdirui tap" napravljen od lustera iz starinski oblikovanog svenjaka, i uvek je rado demonstrirao njegovu mo upirui ga na bilo kog skeptika te ga time paraliui za nekoliko sati ili vie dana. Za ozbiljniji magiki rad imao je bademov tap s ugraviranom zlatnom petokrakom zvezdom, na ijim uglovima su se nalazila slova Neizgovorljivog Imena Jeheua; u sreditu se nalazio dijamant. Njime je inio misteriozne figure u vazduhu koje su ostajale u prozranom plavom svetlu vidljive za obino oko. Kod znaajnijih prilika, radei u krugu i zaklinjui duhove velikim imenima Solomonovog Kljua ili "Enohijanskim Dozivima" duhova dobijenim od Dr. Dija, u vidljiv i opipljiv oblik bi dobivao kreaturu nunu za svoj rad. Jednom prilikom evocirao je Hismaela, najniu manifestaciju Jupitera, i kroz seriju sluajeva bio je naveden da iskorai iz kruga a da duh nije bio efikasno oteran. Pao je na pod, i doao je svesti pet ili est asova kasnije. No to je bila jednostavno jedinstvena greka u karijeri od skoro monotonih uspeha. Ipak, sigurno je da je bio bezbrina osoba. Jednom prilikom posvetio je talisman Meseca za uzrokovanje kie. (Poto je iveo u Londonu, ne mogu zamisliti zato je to uinio!) Da bi se uinio efikasnim trebalo ga je zagnjuriti u vodu. Postavio bi ga u bazen ili au, i u roku par minuta oblaci bi se sakupili i kia bi poela padati; to je bilo vrlo pouno za njegove uenike i korisno za zemlju. No jednog dana izgubio je taj talisman. Dospeo je u odvodni kanal, a London je imao najoblanije leto to oveanstvo pamti! Bio je poetak 1899. kada sam postao uenik ovog velikog majstora. Kaem "velikog majstora" i umoljavam vas da mi verujete, jer u ovom izvetaju o magici bilo bi glupo zadravati se samo na njegovim pravim kvalitetama; pre moram da se pozabavim tragajui za izvetajima njegovih neuspeha. Uzgred, bilo koja magika manifestacija predstavlja neponovljiv dogaaj. Slino ratu, ak i najvee pobede neto kotaju. Svaka bitka je prepreka u maru zavojevaa. Da bih objasnio svoj susret sa Alenom Benetom nuno je dati kratak rezime moje vlastite magike karijere.

IV
Bio sam na treoj godini studija u Kembridu kada mi je doao poziv. Namenjeno mi je bilo da radim za diplomatsku slubu, a imao sam i veliku ambiciju da budem pesnik. U stvari, ve tada sam napisao vie stotina hiljada strofa, to sam sve marljivo unitio u velikom holokaustu parafina i papira osam godina kasnije. Tada mi je dola pomisao, da ak i ako postanem ambasador u Parizu - ko je bio ambasador jedan vek ranije u tom gradu? Nisam znao, i niko to nije znao ili se trudio da sazna. ak i ako postanem slavan kao Eshil - zato? Jer ko jo ita Eshila? Vrlo malo njih, ak i na sekciji univerziteta gde se prouavaju klasici.
_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley
_________________________________________________________________________________________________________

I uostalom, jednog dana zemlja e pasti na sunce, ili e izumreti kao mesec. Video sam Ispraznost Stvari. Hteo sam nai materijal da sagradim svoj hram; neto trajnije od srdaca i umova ljudskih. Naiao mi je dosta razuman zakljuak sa svom silinom vizije. Ne mogu se nadati da je mogue opisati kvalitet tog oaja. Otrao sam do knjiare, naruio sva dela ikada napisana o alhemiji, magiji i slino, i utroio duge zimske noi u oranju tog neplodnog peska. Nisam jo imao dovoljno znanja niti da ih razumem. Ipak, kapacitet za magiku je ve postojao u meni, kao to e se videti. "U svojem oaju pozvao sam Gospoda; i On se nagnuo prema meni i uo je moj pla." Esencijalna kvaliteta magiara jeste da je sposoban da bez oigednih sredstava iskae svoje tokove volje prema eljenim pravcima, i da podstakne reakciju. Nije nuno da odgovor doe magiki; on treba oekivati da se njegova volja poslua u uobiajenom toku dogaaja. Za primer uzmimo upotrebu Abramelinovog talismana koji sam napravio za "dobijanje knjiga o magiji". Kada sam ga posvetio bio sam jo toliko detinjast da sam oekivao iznenadno pojavljivanje Genija sa plamenom u ustima i knjigama u ruci. Umesto toga sve to se dogodilo bilo je da me je hteo videti ovek koji je prodavao ba one knjige koje sam potrebovao. Pre toga sam utroio puno vremena sa svim prodavaima knjiga u Engleskoj, pokuavajui dobiti ba te knjige. A ovek o tome nije znao nita; doao je po vlastitom impulsu. Da se vratimo: jedna od knjiga koje sam kupio u Kembridu bila je "Book of Black Magic and of Pacts", petparaki proizvod neznalice, polu-glupog sholiasta zvanog Vejt (Waite), koji poseduje jedino pompezan argon sastavljen od zastarelih rei. U predgovoru kae - koliko se uopte moe razumeti -da je bio u kontaktu sa vie Majstora, Adepata, Mahatmi, Rozenkrojcera i Hermetiara nego to su se ikada pojavili ak i u pseudo-okultnoj literaturi. Pisao sam mu za savet i primio od njega vie tabaka smuenih reenica kao odgovor. Jedina razumljiva reenica je bila ona u kojoj mi preporuuje da proitam Fon Ekartshausenov (Von Eckartshausen) "Cloud Upon the Sanctuary". Ta knjiga govori o tajnoj crkvi, o bratstvu inicijanata, i vredna je svoje cene. U Vesdejl Hed u Kamberlandu (Wasdale Head, Cumberland) vie puta sam proitao tu knjigu. Tu sam se nalazio za vreme uskrsa 1898. planinarei sa sjajnim planinarem, jednim od troje najboljih to je svet video, koji se rugao svemu okultnom. Ipak, poslao sam svoj S.O.S. poziv Bratstvu, i sledee je bio rezultat: Jula 1898 kampovao sam na enbuhl (Schoenbuehl) Gleeru nad Cermatom (Zermatt), te sam se spustio do sela da se okrepim od stalnih vejavica. Jedne sam veeri poput mladog magarca u krmi poeo da govorim o zakonima alhemije. Da me je neko uo pomislio bi da sam ba ukorio Nikolu Flamela (Nicolas Flamel) jer nije dobro oistio moj atanor, i lupio Bazil Valentina (Basil Valentine) po glavi jer mi je razbio alembik! Jedan od prisutnih gostiju me je sluao ozbiljno; primetio je da je ispod bombastinosti prikrivena prava elja za znanjem. Zajedno smo odetali do hotela. Video sam da on odista zna ono to sam se ja pretvarao da znam, te sam se postavio na svoje pravo "mesto" i postao njegov ponizan
_________________________________________________________________________________________________________

10

The Revival of Magick


_________________________________________________________________________________________________________

uenik. Obeao sam sebi da ujutro obnovim na razgovor: na moju zapanjenost on je nestao. Krenuo sam za njim u energinu potragu te ga tri dana kasnije naao kako koraa u dolinu ka Fiege (Viega). Iao sam sa njim dok mi nije obeao da se sretnemo u Londonu te da me uvede u odreeno Bratstvo o kojem je vrlo malo govorio. Ostatak prie je kratak. U Londonu me je upoznao sa zaista vrhunskim magiarem, koga adepti poznaju pod imenom Frater Volo Noscere, a koji me je uveo u istinito magiko bratstvo. Vie od godinu dana kasnije ponovo sam se naao na mrtvoj taki. Opet sam poslao S.O.S. poziv iz Meksiko Sitija. Sledee pismo je bilo od Brata V.N., koje je razreavalo moja pitanja, a koja mu nisam ni postavio! Posle dva meseca ponovo sam poslao poziv. Ovog puta Majstor je doao iz Engleske da me naui Novom Putu, a ko bi to drugi bio ako ne planinar, koji je obino uvek bio skeptik? U trenutku mog prvog poziva sedeo je nasuprot mene kod ognjita, i uetom je bio vezan sa mnom preko ponora Skafela (Scafell) - da sam samo imao tada oi da vidim! ivot mi je bio pun takvih dogaaja; ako bilo ko kae da su to "sluajnosti", neka uzme u obzir da su njene ruke bile vrlo efikasno upravljane mojim zaklinjanjem! (Iz "THE INTERNATIONAL", Septembar 1917.)

_________________________________________________________________________________________________________

11

Aleister Crowley
_________________________________________________________________________________________________________

(Deo 3.)
ini to ti je volja i to neka bude sav Zakon. A sada neki zabavniji podvizi iz moje karijere. Prva stvar koju sam nauio bila je putovanje u astralnom telu. Izgleda da mi je to prirodno dato; sa pola tuceta eksperimenata ve sam postao majstor "astralne razine". Mogao sam da odem gde sam hteo, da vidim ta sam hteo, da ujem ta sam hteo. U to vreme nisam znao za vie nivoe na koje se stie samo putem inicijacije. Sledei korak nakon posete astralne razine, jeste uiniti da ti astralna razina uzvrati posetu; drugim reima, evokacija duhova i njihovo materijalno pojavljivanje. Tek sam poeo time da se bavim, kada sam sreo Alana Beneta. Za na susret povod je bila inicijacija u Red iji smo obojica bili lanovi; ali on nije bio aktivan od kad sam se ja pridruio Redu. Posle ceremonije odveli su me, drhueg, pred velikog oveka, i naravno da nisam mogao da prozborim ni re. Meutim, jedan sat kasnije u predsoblju priao mi je i direktno mi se obratio: "Tako znai, mali brate, ti si petljao sa Goecijom." Protestvovao sam da sam nedostojan da to ak i izgovorim! Ali on je primetio da sam uenik koji obeava, i kada sam, koristei povoljnu priliku, postao neto kao njegov porodini duh, saglasio se da me uzme za uenika. Uskoro smo danonono radili i vraije se provodili ! U svojim odajama u Canseri Lejnu napravio sam hram i zidove prekrio sa est ogromnih ogledala, koja e da odbijaju nazad silinu priziva (invokacija). Na podu su bili nacrtani krug i trougao, a oltar se nalazio na sredini kruga. Konstruisao sam sva svoja magika oruja sopstvenim rukama, izuzev tapa koji se ne moe napraviti, ve se mora primiti. Stap, stabljiku bademovog drveta odseenu jednim udarcem Magikog Noa pri izlasku sunca na Uskrnje jutro, mi je predao Brat Volo Noscere. Efekat svega bio je prilino neprijatan. Ubrzo sam bio napadnut od strane jednog crnog magiara. Taj dogaaj je isprian opirno i precizno u mojoj prii "At the Fork of the Roads" ("Na raskru puteva", objavljena u The Equinox, Vol. I, Prev.) ; ona je preduga da bih je ovde citirao. Rei u samo da je Crna Loa poslala jednu enu da pribavi kap moje krvi. U tome je uspela, a ja sam sledeih deset noi bio napadan od sukubusa (succubus), koga sam svaki put ubijao sopstvenim rukama. Uz pomo svog uitelja spreio sam je tako to sam izazvao pomor maaka u njenoj kui, a kada je dola po jo krvi kaznio sam je poslavi je u moj crni hram - malu sobu u kojoj sam drao kostur koga sam hranio mievima i pticama sa idejom da stvorim ivog, materijalnog demona slugu - i tamo su je razderale zle sile koje je sama prizvala. Ona je otila do avola a njen uitelj je pobegao iz zemlje. Sve ovo samo za godinu dana bavljenja magikom. Nije loe, zar ne? Jedan od naih velikih podviga bilo je spaavanje ivota mog Uitelja. On, potpuno nesebian, nikada nije pokuao da pomogne sam sebi. A bio je bolestan od hronine spazmatine astme sa komplikacijama. Brat V.N. i ja odluili smo u ime i zbog dobrobiti Reda, da ga spasimo,
_________________________________________________________________________________________________________

12

The Revival of Magick


_________________________________________________________________________________________________________

Evocirali smo duha Buera do vidljive pojavnosti. Ovo nije bilo potpuno uspeno, ali bili smo mladi, eleli smo da se stvari dogaaju "kao u knjigama". Dobili smo desnu nogu i stopalo, i dovoljno vrst list leve noge, i glavu sa lemom, koja je bila jedva vidljiva iza dimne zavese od tamjana. U to vreme bili smo suvie poboni da koristimo krv, inae bi bolje uradili. Ipak, ostvarili smo cilj naeg rada. Majstor se oporavio, i iv je i dan danas - petnaest godina kasnije. udnovato je kako je ono to je dobro dosadno, a kako je zlo zanimljivo! Mnogo bolje pamtim jednu no, koju smo Brat V.N. i ja proveli sami radei na talismanima i ostalim potreptinama za razne operacije, sasvim sam zaboravio koje. Izali smo na veeru, i pre nego to smo napustili sobu primetio sam da su vrata hrama malo odkrinuta. Ona su bila zakljuana kljuem koji je bio unikatan, i od koga se nikad nisam odvajao. Tih dana oseao sam kao glavnu opasnost to, da e neko da se umea u moje magike poslove. (Danas im to grubo doputam; ako izgube svoje glave to je njihov problem, ne moj!) I tako, ja sam marljivo zalupio i isprobao vrata, i izali smo na veeru. Na stepenitu se nalazila crna maka koja i nije bila prava maka. Kada smo se vratili sa vrlo umerenog obeda, nali smo spoljanja vrata zakljuana onako, kako smo ih ostavili. Kada smo uli, nali smo vrata hrama irom otvorena, mada bez znakova obijanja, oltar je bio oboren, a nametaj razbacan u svim pravcima. I tada je poela zabava! U velikoj biblioteci okolo naokolo toptala je beskrajna povorka zlih duhova cele veeri. Izbrojali smo ih tri stotine esnaest, opisali, imenovali i zapisali u jednu knjigu. Bilo je to moje najstranije i najsablasnije iskustvo. Neverovatno je kako oni vole da otvaraju vrata! Na istonoj strani mog velikog hrama u kotskoj nalazio se tajni koveg koji je imao dvokrilna vrata. Njih sam zakljuavao, stavljao lokot, peatio, zakivao, vezivao, ukratko, zatvarao ih na sve mogue naine. Ipak, svaki put kada sam naputao sobu, oekivao sam da u ih nai otvorenim. Uradio sam tako bezbroj puta. Postavljao sam sve vrste zamki za duhove; bilo je uzaludno. Dokle god sam bio u sobi, nita se nije deavalo; onog trenutka kada bih zatvarao za sobom spoljanja vrata, unutranja su se beumno otvarala. Naposletku sam bio prinuen da izvedem specijalan obred da bih se oslobodio napasti. Demoni koji su igrali igru sa mnom bili su etrdeset i devet Beelzebubovih slugu; kada sam ih ukrotio, postali su neizmerno korisni. Postoji rukopis u pariskoj Arsenal biblioteci koji je preveden i izdat pod naslovom: "Knjiga svete magije Abra-Melina maga". To je najbolja i najopasnija knjiga ikada napisana. Prevodilac koji je iveo na drugom kraju Pariza, morao je odustati od vonje do biblioteke zbog mnogih nesretnih sluajeva, ak i kada je iao peke bio je u stalnoj opasnosti po ivot. Poto je zloupotrebio knjigu pao je sa vrlo visokog magikog ranga i postao danguba, alkoholiar, ankolizac i ucenjiva; na kraju je umro umobolan. Knjiga je posveta nekog "Abrahama Jevrejina" svom drugom sinu Lamehu, u kojoj mu ovaj prenosi svoju magiku. Autor belei svoja istraivanja, mnoga putovanja i razoarenja. Konano se susree sa nekim Abra-Melinom u Egiptu, odlazi sa njim u jednu oazu, gde je iniciran tako to mu je dodeljena ova Sveta Magika. Vraa se, izvrava zadatak i upotrebljava svoje snage u slavu Boga i dobrobit svog susedstva, "naterajui ak i biskupe da povrate ukradenu imovinu", dobijajui bitku za Izbornike, blagovremeno stvorivi "vetaku konjicu", leei na veliko bolesne, i uopte ivei kao dobrotvor.
_________________________________________________________________________________________________________

13

Aleister Crowley
_________________________________________________________________________________________________________

Sutina operacije je u ovome: Nai kuu na mirnom mestu, koja ima terasu okrenutu ka severu tvog molitvenitva, nabavi haljine i krune i nekoliko drugih, ne odve komplikovanih instrumenata, i onda se baci na posao. Moli se sve vie i vie svakoga dana, da doe do Spoznaje i Razgovora sa svojim Svetim Anelom uvarem. Nakon dva meseca odbaci sva skretanja, i moli se jo vie. Tada dolazi vrhunac. Aneo se pojavljuje i poduava. Tada, a ne pre toga, sazovi etiri Velika Princa Zla ovoga sveta, prisili ih da se zavetuju na pokornost, i naredi im da naprave odreene talismane. Sledeeg dana pozovi Osam Prineva Pomonika, a treeg dana njihove sluge. Knjiga je od poetka do kraja napisana jednim ozbiljnim i jednostavnim stilom. Ona je nadaleko najubedljiviji srednjevekovni magiki dokument koji postoji. Linost samog Abrahama je dokaz. I bilo koja osoba koja sumnja u ovu magiku treba da samo nabavi kopiju ove knjige i odbije da se ozbiljno odnosi prema njoj. Postavivi glavu na panj vremenom e dobiti dovoljno dokaza. Ali ako je prihvatite ozbiljno i sa potovanjem, ako teite svom svojom voljom da obavite zadatak, vi ste sigurni. Udarci vaeg demona e padati samo na one oko vas. Ipak ete svakakve tekoe imati na svom putu. Na primer, imao sam na raspolaganju za sve svoje praktine ciljeve neogranienu koliinu novca. Nisam se brinuo koliko u potroiti za taj rad. A bilo mi je potrebno jedanaest meseci da naem kuu. Za iscrtavanje talismana na finom pergamentu koristio sam trpezariju u toj kui, sobu izabranu zato to je bila svetla i prijatna i izjutra ispunjena suncem. Vreme je bilo divno. Ipak, crtao sam pod vetakim svetlom. Sunce nije moglo da prodre kroz tamu sakupljenu oko tih talismana. Jednog dana vratio sam se iz lova na breuljku i zatekao katolikog sveenika u svojoj gostinskoj sobi. Doao je da pita ta da uini za mog batovana potpunog apstinenta ve dvadeset godina, koji se pomamno napio. Moj kuepazitelj je iezao nesposoban da podnese sablasnost te zgrade. Jedan adept s kojim sam imao dogovor da stanuje kod mene i bude veza izmeu mene i sveta, takoe je pobegao, uasnut, bez rei upozorenja. Jedan od radnika zaposlenih oko kue potpuno je poludeo i pokuao da me ubije. Ostali su se propili. Svi su mi psi uginuli. Moj kuvar umalo da nije umro. Spasao ga je samo talisman. Ovo su sama neki od incidenata koji su prekidali dosadu mog svakodnevnog ivota. I sve ovo, zapamtite, dok je obavljanje operacije bilo tek u pripremnoj fazi. Nedostaje mi vremena da ispriam sve neprijatne dogaaje koji su se zbili ljudima koji ak nisu ili tako daleko. Samo dranje te knjige na polici je ozbiljniji rizik od suenja dinamita na pei.
_________________________________________________________________________________________________________

14

The Revival of Magick


_________________________________________________________________________________________________________

Ti talismani deluju automatski. Oni eksplodiraju lako kao jodid azota, a prizor je jo straniji. Moj prijatelj i izdava kapetan J.F.C. Fuller jednom je oznaio stranicu ove knjige sa mesarskim raunom. Nekoliko dana kasnije, dok je mesar radio, no mu je skliznuo, probio mu bedro i ubio ga. Kao to je Fuller tada primetio: "Moda je to samo sluajnost, ali je svejedno loa za mesara!" "Za vreme moje inicijacije nuili su me da budem oprezan", napominje se u jednom sistemu. U drugom, Neofitu se govori da "Strah je neuspeh i prethodnik poraza. Zbog toga budi neustraiv, jer u srcu kukavice vrlina ne obitava." Imajte ove dve poruke stalno na umu i napredovaete brzo i daleko. Sada o treoj vrsti magikih operacija! Ona ne tee vie preko mozga samog magiara, kao u sluaju vizija i evokacija, ve deluje direktno na tree osobe. Mislim na vetine "fascinacije" u pravom smislu - re dolazi iz latinske rei "fascinum". Ljubav je slepa: a fascinacija ukljuuje sve vetine koje imaju efekat opinjavanja. Ti se transformie, kao Zevs u labuda ili bika, kao Lucije u magarca, kao egipatski magovi u sokola, lastavicu ili Ibisa, ili kao sirijski magovi u goluba, i na taj nain primorava eljeni objekat da ti doe u ruke. Ili postane nevidljiv - u praktinom smislu, za one za koje ne eli da te vide ili ukoliko si naklonjen igri i gladan, postaje slepi mi ili vuk u potrazi za krvlju. Ove prie nisu legende; iza njih se kriju istinske sile. Samo jednom sam probao vampirizam u eksperimentalne svrhe, i u roku od jednog asa svojoj rtvi sam isisao svu krv. Poloio sam ispit sa poastima i sa posebnom pohvalom. Naravno, razlog zbog koga ovek ne ini sve ove stvari jeste taj to u Atmadarshana transu, na pragu remek-dela, on izgubi svoj ego zauvek. Od tada pa nadalje, ovek postaje samo nosilac jednog Bezlinog Gospodara. On ivi svoj ivot, obavlja svoju dunost, ali Majstor u njemu ne brine ta e se sa njim dogoditi. Nedavno je jedna mlada dama dola da me pita za savet. Dao sam joj informaciju vrednu oko hiljadu dolara. Pitala me je koliko u joj naplatiti. Rekao sami "Nita. Smatrajte me za bankovni raun sa koga uvek moete da podignete novac." Ona je rekla: "Ali vi morate jesti!" Odgovorio sam: "Ne vidim da je to neophodno." Uvek ne pitaju zato, ako ve posedujem sve te moi, ne pretvaram kamenje u hleb, ili se ne bacim sa zgrade Woolworth-a u cilju da dokaem istinu devedeset i prvog Psalma i steknem sva zemaljska kraljevstva uz neznatan gubitak samopotovanja. Zato je Hrist odbio Iskuenje na Gori? To je ista pria; ja sam doao da ostvarim volju Onog koji me je poslao. I ako treba da umrem na krstu, to je jo uvek bolje nego iveti na njemu! Jedan oblik opinjavanja je mo nad ivotinjama. Ubedi svoju ivotinju da nisi opasna ivotinja zvana ovek, i tvoj zadatak je obavljen. Seti se propovedi Sv. Franje pticama i ribama. Video sam Alena Beneta da ini to isto sa kraitom, najsmrtonosnijom indijskom zmijom. Sreli smo je na putu. Pre nego to sam uspeo da joj
_________________________________________________________________________________________________________

15

Aleister Crowley
_________________________________________________________________________________________________________

razmrskam glavu revolverom (to je prva ovekova dunost) Alen se umeao sa svojim kiobranom. Ali ne da je ubije. Namerno ju je bocnuo. Napala je kiobran. "Ovo", rekao je Alen, "jeste ljutnja", i nastavio da dokazuje tom gmizavcu strane posledice nekontrolisanog besa od kojih trpi karakter! On ju je isto tako upozorio na opasnosti prometa javnog puta i umesto zakljuka neno ju je sklonio sa puta u visoku travu. Poto krait napada u petnaestom delu sekunde i ubija (ako ugrize) u nekih desetak minuta, i poto su Alenova jedina zatita, osim njegove boanstvenosti, bile samo tanke bele pantalone, mislim da se ovo moe proglasiti za jedno od najhrabrijih dela ikad uinjenih. Smatrao sam sebe pomalo herojem samo zato to sam stajao sa strane! Ipak, i sam sam nauio nekoliko trikova te vrste. Na primer, stvar veoma korisna u tropima kako spreiti komarce da te ne bodu. To se postie tako to se o njima misli lepo. To mora da bude prirodno, spontano oseanje bratstva, inae ne deluje. Takoe, moete uhvatiti u ruku neto vrelo, usredsreujui panju na injenicu da "to ne boli". Ali opet je to stvar vetine. Ako razmilja o tome previe, vie nee moi da to uini. Verujem da je D. D. Home posedovao tu mo. Isto tako, moe da sprei ujede odreenim vebama disanja. Zadri vazduh na taj nain da telo postane spazmiki ukoeno, i insekti ne mogu da probiju kou. U blizini mog bungalova u Kandiju nalazio se vodopad sa oveom barom. Alen Benet je imao obiaj da ujutru hrani pijavice. U svakom trenutku mogao je zaustaviti pijavicu, mada ve privrenu za lanak njegove ruke, ovim disajnim trikom. Stavili bismo zajedno ruke u vodu; njegova je izlazila bez pijavica, a moja sa tucetom pijavica na sebi. Sa nevidljivou sam bio vrlo uspean. Napravio sam veu operaciju u Meksiko Sitiju i vebao mesec dana svakodnevno pred ogledalom. Konano sam postao dobar u tome, da sam spasao sebi ivot time nekoliko puta. (Iz "THE INTERNATIONAL", Oktobar 1917.)

_________________________________________________________________________________________________________

16

The Revival of Magick


_________________________________________________________________________________________________________

(Deo 4.)
ini to ti je volja i to neka bude sav Zakon. Drugo veliko postignue je putovanje "u astralnom telu". I ovo sam naporno vebao. Vremenom sam uspeo da udaljenoj osobi stavim na znanje svoje prisustvo nekom vrstom instinkta. Uskoro sam uspeo i to da me vide i uju. Nisam jo bio sposoban da delujem na neive objekte, jer sam ovu aktivnost bio odbacio kao nebitnu za Veliko Delo. Na primer, dok sam boravio u Honoluluu, vodio sam dug razgovor sa devojkom iz Hong Konga. Opisao sam joj grad, njenu kuu i sobu sa pojedinostima i velikom preciznou. Ona me je takoe videla i ispravno zapisala moje primedbe. Ali nisam uspeo, kao to sam eleo, da oborim vazu sa kamina. Ovo je poenta. "Ui u astalno telo" znai dozvoliti svesti da se nalazi u nosiocu od fine materije, i odvajajui se od grubog tela, da putuje okolo. Ali to ima svoje nezgode. ovek vie nije na materijalnoj razini, ve na astralnoj razini, tako da ne moe oekivati da vidi materijalne stvari. To je greka koju ine tzv. "prirodni vidovnjaci" i uzrok njihovih zabluda. Za prirodnu vidovitost, ili za delovanje na rastojanju, negde u astralu ovek mora da uzme gotov materijal kao osnov nekoj vrsti "inkarnacije". Tako je devojka o kojoj sam govorio palila tamjan posebno sa ciljem da podari mom telu vidljivost, opipljlvost i ujnost. Ali tamjan nije dovoljno jak da naini telo mehaniki vrstim. Ono postaje dostupno oku i uhu ive osobe, poput oblaka, ali je nedovoljno jako da odoli otporu. Meutim, rtvujui krv ovek moe da stvori telo dovoljno dobro za, recimo, udvaranje i seksualno spajanje, inio sam to dovoljno esto; uopte nije teko kada su uslovi dobri. Dodue, opasno je; ako se bilo ta dogodi sa krvlju koju ste koristili, bie gadne guve, i ako krv nije briljivo unitena nakon to ste zavrili s njom, nje moe da se dokopa neki vampirski elemental ili demon. Mislim da niko ispod ranga Magister Templi ne treba da upotrebljava krv, ukoliko nije inicijant IX Stepena O.T.O. Ovo su bile samo neke od raznovrsnih aktivnosti. Istiem da upotrebljavani metodi nisu u potpunosti zadovoljavajui. Prvo, dogaa se previe nezgoda. Nedavno, jedan moj uenik koji je crtao veliki (enohijanski) kvadrat slova, koji predstavlja sintezu elementalne sile vode, imao je eksploziju rezervoara za vodu i poplavu u svojoj kui. Jednom drugom prilikom, u glavnom seditu naeg reda, dok smo poduavali astralno putovanje kroz (enohijansku) Tabelu Ognja, doiveli smo pet poara u tri dana, a uenik koga smo poduavali, kada je otiao tree noi kui, naao ju je kako gori. Vatra je zapoela da gori u podrumu za ugalj. "Prirodna" vatra ne moe se zapaliti u podrumu za ugalj, posebno ne, kao to je ovde sluaj - zimi. Drugo, ti metodi su vrlo zamorni. Ispravnoj evokaciji duha prethode nedelje pripremnog rada. I opet, oni ne uspevaju potpuno, onako kako bi ovek eleo. Ukratko, oseao sam potrebu za daljom inicijacijom i dobivanjem metode tako bezbedne i lake kao to je putovanje eleznicom. Neu ovde podrobno opisivati faze kroz koje je ona stigla do mene. Dovoljno je rei da me je A.. A.., najmonija organizacija na ovoj planeti, izabrala da izvedem odreeni posao, i nagradila me nesebino. Tada je, priblino pre est godina, Frater Superior O.T.O.(a) doao k meni i naimenovao me za Velikog Majstora Reda svih zemalja engleskog govornog podruja i za
_________________________________________________________________________________________________________

17

Aleister Crowley
_________________________________________________________________________________________________________

Specijalnog Delegata za Ameriku. Tada mi je preneo tajnu visoke Magike koju sam eleo. Laka je za izvoenje kao vonja biciklom i daje sigurne rezultate kao flaa brendija. Za nju je bilo potrebno samo malo inteligentenog prouavaja i prakse, pa da istisne sve stare metode koje su postale, kao to u stvari i jesu, samo autanti prave stvari. Jo uvek radim na njoj, jer je nisam u potpunosti savladao. Svaka magika operacija ima dva dela. Stari alhemiari izrazili su to formulom "Solve et Coagula". Prvo, ovek mora da razredi stvar tako da moe da je oblikuje, i onda je ponovo fiksira u grubu materiju, tako da zadri eljeni oblik. Prvi deo se brzo i sigurno obavlja nainom koga sam opisao; drugi deo nije tako lak. Posledica toga je da ovek dobije uvek manje od eljenog cilja, takorei senku nagrade. No to se ne materijalizuje uvek. Na primer, ovek izvede operaciju "dobijanja 20.000$". Nekoliko dana kasnije izgledi za dobijanje ove sume iznenada porastu i onda polako nestaju. ta tano u ovoj situaciji treba uiniti je problem za koji jo nisam pronaao savreno reenje. Sreom, retko se deava da se ta nevolja neoekivano pojavi. U pet od est sluajeva eljeni dogaaj odvija se sasvim prirodno bez daljeg uznemiravanja. Ali priznajem da bih eleo da mi se i taj esti put ostvari, i verujem da u sledeih par meseci uspeti. Ve su se stvari popravile sedamdeset posto otkad sam iniciran u Veliku Tajnu. Nije veliko udo da se Magika preporodila. Kada sam zapoeo rad u A.. A.. imao sam preko sto uenika za manje od est meseci. Sistem A.. A.. jedinstven je u mnogo emu, i stvarno je tajnovit vie nego bilo koji drugi. Nijedan ovek izuzev Voe, njegovog Kancelara i njegovog Praemonstrator(a) ne poznaje vie od dva lana: onog koji ga je inicirao, i onog koji mu dolazi na inicijaciju. Na taj nain Red se proirio po svetu bez buke ili komplikacija. Samo s vremena na vreme Izida podigne svoju suknju dovoljno visoko da pokae svoje arape. Na primer, neko uje za javne ceremonije A.. A.. u Junoj Africi, u Zapadnoj Africi, u Vankuveru, Sidneju, Parizu i Londonu i (moda) New Yorku. To izgleda kao sluajna podudarnost, meutim njihova simultanost je zapravo oznaka onog to prolazi kroz umove Majstora A.. A.. Uspeh O.T.O. je jo frapantniji za neiniciranog, jer su njegovi rezultati jo oigledniji. Deo politike ovog Reda jeste kupovina nepokretne imovine, izgradnja i opremljivanje hramova, loa i sklonita. Ne proe ni mesec dana, a ja ujem za neku novu granu ve finasijski vrstu, sa svojim sopstvenim seditem, divnim posedom na selu, dobrom kuom, velikim zemljitem, sa svime to je potrebno za inicijacije, i za praktikovanje onakvog ivota i onih poslova koji donose plodove iz semena inicijacije. Svaka nedelja mi donosi nove vesti o tome ta se dogodilo. Jedva da ima zemlje u svetu koja nema makar tuce lanova koji su se potpuno predali magici, koji napreduju tako da me to skoro ini ljubomornim, mada sam i sam za svoju generaciju uinio napredak koji je bio udo od brzine, pobudivi zavist svih neumenih ljudi. Ali posao kojeg su obavili moji Majstori (i mislim da mogu poteno da kaem) i ja, je veoma pojedostavio posao za sve. U "Ekvinoksu", "777", "Konx On Pax" i nekoliko tajnih dokumenata, cela je misterija objanjena. I prvi put u istoriji Magike, objavljena je standardna enciklopedija. Nije vie nuno uiti pedeset stranih jezika i muiti se sa 10.000 nerazjanjenih i dvosmislenih knjiga.
_________________________________________________________________________________________________________

18

The Revival of Magick


_________________________________________________________________________________________________________

Za tri meseca prouavanja i jednom godinom prakse bilo koji ovek osrednje inteligencije i dovoljne snage volje naoruan je, jednom za svagda, za bitku. Samo u O.T.O. se neka znanja dre u tajnosti, zbog toga to je velika tajna tako laka za uenje i jednostavna za izvoenje, da bi bilo ludo poveriti je bilo kojoj osobi bez da se kroz odanost testira godinama. To su, prema tome, osnovni uzroci Preporoda Magike. Nije mogue objaviti cifre, niti bi to bilo poeljno. Ali mogu uveriti publiku da ovek samo treba da stupi na magiku stazu, pa da na svim stranama i u najneoekivanijim krugovima pronae mukarce i ene iji je ceo ivot tajno posveen postizanju Kraljevske i Svete Umetnosti. Magika je ponovo i jo jednom svetska sila; otisak gigantskog palca ve sada zaprepauje neverne; a u roku od pet godina bie dovoljno jasno svima Ko i zato je doveo do svetskog rata. Videemo nauku kako pobeuje, revolucionisanu filozofiju, obnovljenu umetnost i matirani komercijalizam; a na Sunanom konju videemo Gospoda kao osvajaa kako dolazi u Svoje Kraljevstvo. Preporod Magike je Majka Novog Eona. A ko je Otac? "Ho! Jer njegova borbena kola donose iz daleka plamen, "Njegovo sokolovo oko blista kroz Srebrnu Zvezdu! "Na visinama e njegov standard oploavati, "Slobodan, jednak, pohotan, paganski, dominirajui, "Mistian, neukrotiv, pod vlastitom kontrolom, "Crvene Rue to blista na Zlatnom Krstu!" Da li eli da ga nae? U sledeem je mudrost. Neka onaj koji ima razumevanje izbroji broj Zveri; jer to je broj oveka; a njegov je broj est stotina ezdeset est. (Iz "THE INTERNATIONAL", Novembar 1917.)

_________________________________________________________________________________________________________

ORDO TEMPLI ORIENTIS SRBIJA

19