Contul General al Trezoreriei Statului Contul General al Trezoreriei Statului deschis la filialele Băncii Naţionale din fiecare judeţ

şi la nivelul Ministerului Finanţelor reflectă încasările de venituri şi plăţile la fondurile bugetare, iar soldul acestuia arată situaţia trezoreriei statului faţă de BNR şi anume excedent sau deficit. • Încasarea veniturilor statului prin Trezoreria Statului Una din funcţiile de bază ale Trezoreriei este funcţia de casier. Prin Contul General se efectuează toate încasările şi plăţile şi se păstrează disponibilităţile instituţiilor publice.Încasarea veniturilor statului se efectuează pe baza următoarelor principii; a) Veniturile se depun la Trezoreria Statului la termenele stabilite de Lege b) Impozitele şi taxele, contribuţiile şi alte venituri se plătesc de către persoanele fizice sau juridice în raport de obligaţiile fiscale stabilite pentru fiecare buget în parte sau pentru fondurile speciale c) Încasarea veniturilor se face pe 2 căi – în numerar sau prin virament A. Încasarea veniturilor în numerar Persoanele fizice care datorează impozite şi taxe către bugete îşi achită obligaţiile în numerar direct la Trezoreria Statului. Fluxul încasării se prezintă astfel;
Trezoreria Statului Contribuabil

Serviciul Control evidenţa veniturilor

şi

Casieria Trezoreriei

Sumele păstrate în Casa Tezaur sunt folosite pentru efectuarea plăţilor în numerar pentru instituţiile publice. Serviciul Control şi evidenţa veniturilor. etc. Taxa pe terenuri se încasează la bugetul local la cap.pe subdiviziuni – capitole şi subcapitole Sumele încasate la Trezoreria Statului (impozite şi taxe) se păstreză în anumite limite în Casa Tezaur iar surplusul se depune la BNR în contul Trezoreriei. . Contabilitatea se conduce. taxele. Prin înştiinţarea de plată sunt comunicate contribuabilului impozitele. 1. declaraţii de impunere ale organelor fiscale 3. iar instituţiile publice din contul deschis la Trezoreria Statului. .asigurărilor sociale de stat .(achitarea salariilor. alte documente din care să rezulte – natura şi felul obligaţiilor de plată către buget precum şi informaţii pe baza cărora se pot stabili alte datorii.locale . Încasarea veniturilor prin virament Persoanele juridice îşi achită obligaţiile către bugete prin virarea sumelor din contul deschis la băncile comerciale.Contribuabilul prezintă Trezoreriei Statului.pe bugete – de stat . În lipsa acestora contribuabilii pot prezenta.întocmeşte documentele de încasare (chitanţă de plată + foaie de vărsământ) .) B. iar foaia de vărsământ rămâne ca instrument de înregistrare în contabilitatea veniturilor. respectiv Serviciului Control şi evidenţa veniturilor ÎNŞTIINŢAREA DE PLATĂ (comunicarea de plată) primită de la organele fiscale.0802) După încasarea la Casieria trezoreriei chitanţa se restituie contribuabilului. . amenzile şi alte cheltuieli care urmează a fi achitate în anul fiscal respectiv.analizează temeiul legal al încasării veniturilor .stabileşte bugetul şi subdiviziunile de venituri la care urmează a se înregistra sumele depuse la casierie (ex. chitanţe de plată din perioadele precedente 2.

Direcţia trezoreriei judeţene sortează ordinele de plată nominale primite de la băncile comerciale pe trezorerii operative în cadrul judeţului în funcţie de sediul fiscal al plătitorilor.Fluxul derulării operaţiilor se prezintă astfel.veniturile bugetului de stat 2. Se deschid conturile 1. veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat 3. Trezoreria bugetelor locale la primirea documentelor trebuie să verifice –natura impozitelor. Trezoreriile locale administrază impozitele şi taxele de pe teritoriul respectiv. Un principiu de bază al încasării prin virament – încasarea se efectuează sediul fiscal. Agentul economic prezintă băncii ordinul de plată. veniturile bugetelor locale veniturile fondurilor speciale . Grupează pe acte predare BNR Bănci comerciale Trezoreria judeţeană Agentul economic Agentul economic dispune băncii un ordin de plată de a efectua operaţia de virare din contul său în contul bugetului la un anumit termen. această verifică şi acceptă ordinul în limita disponibilităţilor existente în cont. verificându-se ordinul de plată centralizator cu ordinele primite de la băncile comerciale. urmărindu-se egalitatea sumelor. BNR transmite a doua zi extrasul de cont cu ordinul de plată centralizator Direcţiei trezoreriei judeţene. diviziuni. ţin contul de venituri pe bugete. furnizează date organelor fiscale pentru urmărirea agenţilor economici. după care procedează la decontarea cu Trezoreria Statului astfel – Concentreză toate documentele de plată a impozitelor dintr-o zi şi efectuează un ordin de plată centralizator pe contul Trezoreriei deschis la BNR. efectuează lucrări de sinteză privind realizarea veniturilor. codul şi sediul plătitorului.

impozitul pe profit .Totul se efectuează prin sistem informatic pe baza codurilor stabilite la următoarele nivele.01. Legea prevede ordonatorii principali de credite să solicite Ministerul Finanţelor deschiderea de credite bugetare. Efectuarea cheltuielilor prin Trezoreriei Deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare DESCHIDEREA Cheltuielile sectorului public se efectuează în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetele publice.Cod cont contabil 20 – venituri bugetul de stat .Operaţia e o autorizare în cursul execuţiei a ordonatorilor de a proceda la angajarea chetuielilor. .Cod subcapitole 00 .Cod agent economic 95941 (cod fiscal) 20. Ministerul Învăţământului deschide credit după care dispune repartizări de credite pentru bugetul propriu şi pentru unităţile de învăţământ din teritoriu. Creditele bugetare se deschid în limita prevederilor bugetare în funcţie de propunerile de cheltuieli ale ordonatorilor de credite. în cadrul capitolelor şi subcapitolelor se conduce evidenţa niminală pe plătitori.Fiecare are ca subdiviziuni capitole şi subcapitole. REPARTIZAREA Din creditele bugetare deschise de Ministerul Finanţelor.00.Ele sunt limita maximă până la care ordonatorii de credite pot angaja şi efectua plăţi.( ordonatorii secundari + ordonatorii terţiari = instituţiile publice direct subordonate – conducătorii lor îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor terţiari) ex.95941 La persoanele fizice codul este cel din buletin. La bugetul de stat şi bugetele locale.Cod capitol 01 – impozitul pe profit . . ordonatorii de credite repartizează credite arât pentru nevoi proprii cât şi pentru necesarul de cheltuieli ale instituţiilor subordonate.

(în afara bilanţului). serviciilor Constă în confirmarea de către ordonatorii de credite că cheltuielile angajate se regăsesc în bunuri.cumpărări de bunuri . . adică ordonatorul de credite emite un ordin prin care dispune virarea din contul său a unei sume de bani pentru lichidarea unei obligaţii. • Lichidarea angajamentelor prin întocmirea documentelor de achitare a obligaţiilor către furnizori Intervine efectuarea cheltuielilor bugetare.Repartizarea creditelor bugetare are fluxul Ordonatorii de credite Ministerul Finanţelor Trezorerie centrală Repartizează credite Instituţiile au conturi deschise la Trezorerie reflectând creditele acordate. Pe baza angajărilor de cheltuieli. investiţii.investiţii • Recepţia bunurilor. ordonatorii emit comenzi şi încheie contracte pentru. toate pe bază de documente. servicii. arătând limitele de repartizare.prestări servicii . . • Angajarea cheltuielilor Reprezintă acţiunea ordonatorilor de credite de a angaja pe baza de documente efectuarea de cheltuieli în limita creditelor bugetare aprobate. Aceasta se face până la 31 decembrie (încheierea exerciţiului financiare) pentru că creditele bugetare au caracter anual.

Decontarea plăţilor se face într-o anumită ordine (în mod regulat plăţi până la 500 mil. lei ordonatorul de credit contul – cheltuieli ale bugetului de stat pentru împrumut Acest flux al cheltuielilor se axează pe fluxul decontărilor al BNR care suprevegheză ca evoluţia plăţilor sectorului public să se efectueze în echilibru de cont. 1. programele urmărind cerinţele execuţiei bugetare. asigurând efectuarea plăţilor 2. Se corelează cu trezoreria doar prin soldul de disponibil. care răspunde de execuţie. Cheltuielile din fondurile speciale se efectuează după regulile bugetare – fiecare fond cuprinde anumite categorii de cheltuieli. Întreaga activitate a Trezoreriei este informatizată. plăţile peste această sumă se efectuează după închiderea contului Trezoreriei de către BNR şi în limita disponibilităţilor) 3. În trezoreria statului fondurile se gestionează cu ajutorul unui singur cont de disponibil – prin Lege s-a stabilit ca urmărirea veniturilor să se efectueze pe surse. a cheltuielilor pe categorii obligatorii de către ordonatorii de credite. Cheltuielilor sunt ordonate şi urmărite pe bugete şi subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în scopul respectării Legii. Contul Trezoreriei la BNR trebuie să funcţioneze cu sold favorabil. . urmărindu-se respectarea limitei creditelor şi a destinaţiilor .executarea controlului de către Trezorerie asupra plăţilor. lei. .Intrăm astfel în sfera decontării plăţii de către Trezoreria statului ceea ce presupune. Cheltuieli necesare în disponibilul contului general al Trezoreriei se amână de la plată până în momentul acumulării de disponibilităţi • Fluxurile decontării în Trezorerie Botoşani Credite repartizate 50 mil. deoarece o particularitate a fondurilor e aceea că fiecare fond e dat în administrarea unui minister.decontarea propriu-zisă a ordinelor de plată dispuse de ordonatori Trezoreria are o politică proprie de decontări determinată de .

1. ordonatorul de credite e primarul care deschide credite bugetare din bugetul local 3. .• Execuţia bugetelor locale Bugetele locale sunt din punct de vedere gestionar autonom sunt derulate prin trezorerii pe următoarele principiile. Prin organizarea execuţiei de casă a bugetelor locale pe baza conturilor de venituri şi cheltuieli. veniturile bugetelor locale se încasează de trezorerii prin conturi deschise la surse 2. cheltuielile dispuse de ordonatorul de credite se reflectă (în structura aprobată) în conturi distincte Această situaţie a fost determinată de faptul că statul contribuie la echilibrarea bugetelor locale cu – venituri şi transferuri. statul supravegeză modul de utilizare a resurselor sectorului public.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful