Contul General al Trezoreriei Statului Contul General al Trezoreriei Statului deschis la filialele Băncii Naţionale din fiecare judeţ

şi la nivelul Ministerului Finanţelor reflectă încasările de venituri şi plăţile la fondurile bugetare, iar soldul acestuia arată situaţia trezoreriei statului faţă de BNR şi anume excedent sau deficit. • Încasarea veniturilor statului prin Trezoreria Statului Una din funcţiile de bază ale Trezoreriei este funcţia de casier. Prin Contul General se efectuează toate încasările şi plăţile şi se păstrează disponibilităţile instituţiilor publice.Încasarea veniturilor statului se efectuează pe baza următoarelor principii; a) Veniturile se depun la Trezoreria Statului la termenele stabilite de Lege b) Impozitele şi taxele, contribuţiile şi alte venituri se plătesc de către persoanele fizice sau juridice în raport de obligaţiile fiscale stabilite pentru fiecare buget în parte sau pentru fondurile speciale c) Încasarea veniturilor se face pe 2 căi – în numerar sau prin virament A. Încasarea veniturilor în numerar Persoanele fizice care datorează impozite şi taxe către bugete îşi achită obligaţiile în numerar direct la Trezoreria Statului. Fluxul încasării se prezintă astfel;
Trezoreria Statului Contribuabil

Serviciul Control evidenţa veniturilor

şi

Casieria Trezoreriei

declaraţii de impunere ale organelor fiscale 3. Taxa pe terenuri se încasează la bugetul local la cap.pe subdiviziuni – capitole şi subcapitole Sumele încasate la Trezoreria Statului (impozite şi taxe) se păstreză în anumite limite în Casa Tezaur iar surplusul se depune la BNR în contul Trezoreriei.(achitarea salariilor. .pe bugete – de stat .0802) După încasarea la Casieria trezoreriei chitanţa se restituie contribuabilului. respectiv Serviciului Control şi evidenţa veniturilor ÎNŞTIINŢAREA DE PLATĂ (comunicarea de plată) primită de la organele fiscale. Serviciul Control şi evidenţa veniturilor.locale .asigurărilor sociale de stat .Contribuabilul prezintă Trezoreriei Statului. iar foaia de vărsământ rămâne ca instrument de înregistrare în contabilitatea veniturilor. taxele. amenzile şi alte cheltuieli care urmează a fi achitate în anul fiscal respectiv. 1.întocmeşte documentele de încasare (chitanţă de plată + foaie de vărsământ) . . Încasarea veniturilor prin virament Persoanele juridice îşi achită obligaţiile către bugete prin virarea sumelor din contul deschis la băncile comerciale. etc.Sumele păstrate în Casa Tezaur sunt folosite pentru efectuarea plăţilor în numerar pentru instituţiile publice.stabileşte bugetul şi subdiviziunile de venituri la care urmează a se înregistra sumele depuse la casierie (ex. Contabilitatea se conduce.analizează temeiul legal al încasării veniturilor . . iar instituţiile publice din contul deschis la Trezoreria Statului. Prin înştiinţarea de plată sunt comunicate contribuabilului impozitele. alte documente din care să rezulte – natura şi felul obligaţiilor de plată către buget precum şi informaţii pe baza cărora se pot stabili alte datorii.) B. În lipsa acestora contribuabilii pot prezenta. chitanţe de plată din perioadele precedente 2.

Agentul economic prezintă băncii ordinul de plată. această verifică şi acceptă ordinul în limita disponibilităţilor existente în cont. BNR transmite a doua zi extrasul de cont cu ordinul de plată centralizator Direcţiei trezoreriei judeţene. Grupează pe acte predare BNR Bănci comerciale Trezoreria judeţeană Agentul economic Agentul economic dispune băncii un ordin de plată de a efectua operaţia de virare din contul său în contul bugetului la un anumit termen. după care procedează la decontarea cu Trezoreria Statului astfel – Concentreză toate documentele de plată a impozitelor dintr-o zi şi efectuează un ordin de plată centralizator pe contul Trezoreriei deschis la BNR. efectuează lucrări de sinteză privind realizarea veniturilor.veniturile bugetului de stat 2. Trezoreriile locale administrază impozitele şi taxele de pe teritoriul respectiv. furnizează date organelor fiscale pentru urmărirea agenţilor economici. Direcţia trezoreriei judeţene sortează ordinele de plată nominale primite de la băncile comerciale pe trezorerii operative în cadrul judeţului în funcţie de sediul fiscal al plătitorilor.Fluxul derulării operaţiilor se prezintă astfel. urmărindu-se egalitatea sumelor. Trezoreria bugetelor locale la primirea documentelor trebuie să verifice –natura impozitelor. Se deschid conturile 1. codul şi sediul plătitorului. veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat 3. ţin contul de venituri pe bugete. veniturile bugetelor locale veniturile fondurilor speciale . diviziuni. verificându-se ordinul de plată centralizator cu ordinele primite de la băncile comerciale. Un principiu de bază al încasării prin virament – încasarea se efectuează sediul fiscal.

ordonatorii de credite repartizează credite arât pentru nevoi proprii cât şi pentru necesarul de cheltuieli ale instituţiilor subordonate.00.Totul se efectuează prin sistem informatic pe baza codurilor stabilite la următoarele nivele. Legea prevede ordonatorii principali de credite să solicite Ministerul Finanţelor deschiderea de credite bugetare. REPARTIZAREA Din creditele bugetare deschise de Ministerul Finanţelor. Ministerul Învăţământului deschide credit după care dispune repartizări de credite pentru bugetul propriu şi pentru unităţile de învăţământ din teritoriu.Operaţia e o autorizare în cursul execuţiei a ordonatorilor de a proceda la angajarea chetuielilor. Creditele bugetare se deschid în limita prevederilor bugetare în funcţie de propunerile de cheltuieli ale ordonatorilor de credite.Cod cont contabil 20 – venituri bugetul de stat .Cod capitol 01 – impozitul pe profit .Cod agent economic 95941 (cod fiscal) 20.impozitul pe profit .Cod subcapitole 00 .( ordonatorii secundari + ordonatorii terţiari = instituţiile publice direct subordonate – conducătorii lor îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor terţiari) ex.Fiecare are ca subdiviziuni capitole şi subcapitole.95941 La persoanele fizice codul este cel din buletin. . Efectuarea cheltuielilor prin Trezoreriei Deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare DESCHIDEREA Cheltuielile sectorului public se efectuează în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetele publice.01.Ele sunt limita maximă până la care ordonatorii de credite pot angaja şi efectua plăţi. La bugetul de stat şi bugetele locale. . în cadrul capitolelor şi subcapitolelor se conduce evidenţa niminală pe plătitori.

cumpărări de bunuri . • Angajarea cheltuielilor Reprezintă acţiunea ordonatorilor de credite de a angaja pe baza de documente efectuarea de cheltuieli în limita creditelor bugetare aprobate. serviciilor Constă în confirmarea de către ordonatorii de credite că cheltuielile angajate se regăsesc în bunuri.(în afara bilanţului).investiţii • Recepţia bunurilor. investiţii. . Pe baza angajărilor de cheltuieli. arătând limitele de repartizare.prestări servicii . Aceasta se face până la 31 decembrie (încheierea exerciţiului financiare) pentru că creditele bugetare au caracter anual.Repartizarea creditelor bugetare are fluxul Ordonatorii de credite Ministerul Finanţelor Trezorerie centrală Repartizează credite Instituţiile au conturi deschise la Trezorerie reflectând creditele acordate. . adică ordonatorul de credite emite un ordin prin care dispune virarea din contul său a unei sume de bani pentru lichidarea unei obligaţii. toate pe bază de documente. servicii. • Lichidarea angajamentelor prin întocmirea documentelor de achitare a obligaţiilor către furnizori Intervine efectuarea cheltuielilor bugetare. ordonatorii emit comenzi şi încheie contracte pentru.

programele urmărind cerinţele execuţiei bugetare. Întreaga activitate a Trezoreriei este informatizată. Decontarea plăţilor se face într-o anumită ordine (în mod regulat plăţi până la 500 mil. care răspunde de execuţie. deoarece o particularitate a fondurilor e aceea că fiecare fond e dat în administrarea unui minister. Cheltuielilor sunt ordonate şi urmărite pe bugete şi subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în scopul respectării Legii. Cheltuielile din fondurile speciale se efectuează după regulile bugetare – fiecare fond cuprinde anumite categorii de cheltuieli. . . lei.executarea controlului de către Trezorerie asupra plăţilor. Cheltuieli necesare în disponibilul contului general al Trezoreriei se amână de la plată până în momentul acumulării de disponibilităţi • Fluxurile decontării în Trezorerie Botoşani Credite repartizate 50 mil. Contul Trezoreriei la BNR trebuie să funcţioneze cu sold favorabil. În trezoreria statului fondurile se gestionează cu ajutorul unui singur cont de disponibil – prin Lege s-a stabilit ca urmărirea veniturilor să se efectueze pe surse.decontarea propriu-zisă a ordinelor de plată dispuse de ordonatori Trezoreria are o politică proprie de decontări determinată de . urmărindu-se respectarea limitei creditelor şi a destinaţiilor . a cheltuielilor pe categorii obligatorii de către ordonatorii de credite.Intrăm astfel în sfera decontării plăţii de către Trezoreria statului ceea ce presupune. 1. lei ordonatorul de credit contul – cheltuieli ale bugetului de stat pentru împrumut Acest flux al cheltuielilor se axează pe fluxul decontărilor al BNR care suprevegheză ca evoluţia plăţilor sectorului public să se efectueze în echilibru de cont. Se corelează cu trezoreria doar prin soldul de disponibil. plăţile peste această sumă se efectuează după închiderea contului Trezoreriei de către BNR şi în limita disponibilităţilor) 3. asigurând efectuarea plăţilor 2.

Prin organizarea execuţiei de casă a bugetelor locale pe baza conturilor de venituri şi cheltuieli. 1. statul supravegeză modul de utilizare a resurselor sectorului public. veniturile bugetelor locale se încasează de trezorerii prin conturi deschise la surse 2.• Execuţia bugetelor locale Bugetele locale sunt din punct de vedere gestionar autonom sunt derulate prin trezorerii pe următoarele principiile. . cheltuielile dispuse de ordonatorul de credite se reflectă (în structura aprobată) în conturi distincte Această situaţie a fost determinată de faptul că statul contribuie la echilibrarea bugetelor locale cu – venituri şi transferuri. ordonatorul de credite e primarul care deschide credite bugetare din bugetul local 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful