Está en la página 1de 6

Arrangemen 2u1 www.PianoArena.

com
5
7
9
11
_
_
_
_
_
_

When I Wus Your Mun


Bruno Mars
Arranged Ey lilTranscriEer ala LileTranscriEer
_

__


_

___

_
_
_
_
_
_
_
_

,
, ,
,
_
_
_
_

_
_
_
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

_
_
,
,
,
,
, ,

_
_

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , _

, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, , , , _
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
_
_
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, _
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
w
w
w
.
P
i
a
n
o
A
r
e
n
a
.
c
o
m
.
c c
.
c c
oo
m
o
m
o
mm
e
nn
a
n
a
n
aa
cc
n
o
n
ooo
A
o
A
o
AA
w
PPPPP
i
w
.
a
P
i
a
PP
i
a

aa
n
wwww
w
w
w
wwww
w
ww
w

w
nn
a
w

c
,
e
a
.
a
,,,
,,,
n
,,,
,
o
,,,,, A
,,,
w
P
,,,,,
a
,,
w
,,,,
w
w ,,,,
,,,
w
w
w
.
P
i
a
n
o
A
r
e
n
a
.
c
o
m

1S
15
17
19
Arrangemen 2u1 www.PianoArena.com
21
_

,
,
,
,
,
_


,
, ,
__


__
_
_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
_
_
_

,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
2
w
w
w
.
P
i
a
n
o
A
r
e
n
a
.
c
o
m
ooo
a
n
c
o
c
oo
m
o
m
o
m
c
o
mm

AA
r
A
r
A
r
e
A
r
e
P
i
a
i
aa
n
a
n
a
nn
o
www
w
w
w
w
ww
w
www
w
ww
w

ww
c
o
,
,
,
,,,
,
A
,,
A
r
,,,,,
n
o
w
w
,,,
w
w
w
w
.
P
i
a
n
o
A
r
e
n
a
.
c
o
m

2S
26
28
S0
Arrangemen 2u1 www.PianoArena.com
S2
_

_


_


_

,
,
,
_

,
,
,
,
,
_

_


,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , , , ,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
_
_

,
,
_
_

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , _

, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, _
_
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
_
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

w
w
w
.
P
i
a
n
o
A
r
e
n
a
.
c
o
m
o
m
oo
mmm
r
e
A
r
A
r
A
r
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
w
w
c
o
c
oo
m
o
m
o
m
c
o
mmm

AA
r
A
r
A
r
e
A
r
e
r
e
n
e
n
e
P
i
a
i
aa
n
a
n
a
n
P
i
P
i
n
o
n
o
n
oo

www
w
w
w
w
www

w
ww
w
ww

c
,
m
o
m
,,,
,,,,
,
mm
,,
A
,,,,,
A
r
,,,,
e
n
,,
P
i
,,,,
,
n
oo
,,,,
ww
w
w
,,,
ww
,,,,,
,,
,,,,,,
,,,
ww
w
w
w
,,,,
,,
w
w
w
.
P
i
a
n
o
A
r
e
n
a
.
c
o
m

S4
S6
S8
40
Arrangemen 2u1 www.PianoArena.com
42
_


,
,
,
,
,
_


,
, ,
__


__
_


_

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
_
_
_

,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
4
w
w
w
.
P
i
a
n
o
A
r
e
n
a
.
c
o
m
ooo
n
c
o
c
oo
m
o
m
o
m
o
c
o
mm

AA
r
A
r
A
r
e
A
r
ee
P
i
a
i
aa
n
a
n
a
n
o
www
w
w
w
w
wwww
ww
c
o
AA
,
,,
o
,,,,
A
,
A
,,
A
r
e
,,,,
o
w
w
w
w
.
P
i
a
n
o
A
r
e
n
a
.
c
o
m

44
46
48
50
Arrangemen 2u1 www.PianoArena.com
52
__


_


_

_

___

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
_
_
, ,
,
_ ,
,
,
,
,
,
,
,
, , , , , ,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, _
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
5
w
w
w
.
P
i
a
n
o
A
r
e
n
a
.
c
o
m
ooo
A
r
e
c
o
c
oo
m
o
m
o
m
c
o
mmm

AA
r
A
r
A
r
e
A
r
e
o
A
o
A
P
i
a
i
aa
n
a
n
a
n
a
P
i
a
nn

www
w
w
w
w
www
c
,
m
o
,,,
,,,,
,
,,,,,
,
o
,
o
A
,
,
,,,
,
,,,,
,
r
e
r
e
,,,,
,,,,
,
,

P
i
wwwww
aa
nn
,
a
,,,
n
,,,
w
,,,
w
w
,,,,
,,,,,,
w
w
w
.
P
i
a
n
o
A
r
e
n
a
.
c
o
m

=71
54
56
rit.
58
60
Arrangemen 2u1 www.PianoArena.com
rit.
62
_

_


_

_


_
_


_


_

_


_

,
_
,
,
, _
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
_
,
,
,
,
, , ,
, , ,
,
,
,
,

,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,

,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
_
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

6
w
w
w
.
P
i
a
n
o
A
r
e
n
a
.
c
o
m
r
e
c
o
c
oo
m
o
m
o
m
AA
r
A
r
A
r
e
A
r
e
A
r
A
P
i
a
i
aa
n
a
n
a
nn
o
nn
o

www
w
w
w
w
w
c
mm
o
m
,,,,
,,,,
,,,
,,,,,
A
,
A
r
,,,,,
,,
n
i
a
,,
,,,
,
,,,,
w
w
w
.
P
i
a
n
o
A
r
e
n
a
.
c
o
m