Está en la página 1de 2

SEIKO EPSON CORPORATION LICENN ZMLUVA NA SOFTVR

DLE IT! POZORNE SI PRETAJTE TTO LICENN ZMLUVU NA SOFTVR. Potaov softvrov produk e, vrtane v etkch sprievodnch vysvetujcich psomnch materilov (alej len Softvr) m e dr ite licencie (Vy), a to pod podmienkou, e shlaste s podmienkami a ustanoveniami sp olonosti SEIKO EPSON CORPORATION (alej len EPSON) stanovenmi v tejto zmluve. In talcio u alebo pou vanm Softvru shlaste so v etkmi podmienkami a ustanoveniami stanovenmi v t zmluve. Tto zmluvu si pozorne pretajte pred in talciou alebo zaatm pou vania Softvru. laste s podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, nesmiete Softvr in talova ani pou va .

1. Licencia. Spolonos EPSON a jej dodvatelia vm poskytuj osobn, neexkluzvnu, bezodplat nesublicencovaten licenciu na in talciu a pou vanie Softvru, a to na ktoromkovek pot potaoch, ktor budete pou va priamo alebo prostrednctvom siete. al pou vatelia po sieti m u pou va Softvr za predpokladu, e a) zabezpete, e v etci takto pou vatelia nkami a ustanoveniami tejto zmluvy a s nimi viazan, b) zabezpete, e v etci takto pou v a pou vaj Softvr len spolone s potami a v svislosti so sie ou, ktorej s sas ou, c) e spolonos EPSON a jej dodvateov od v etkch kd, strt, nkladov a zvzkov, ktor m u alebo jej dodvateom vznikn ako dsledok toho, e tto pou vatelia nebud dodr iava a vy ky a ustanovenia tejto zmluvy. Taktie m ete zhotovova kpie Softvru za elom zlohovania chivcie za predpokladu, e poznmka o autorskch prvach sa na zlo n kpiu skopruje ako c ojem Softvr sa vz ahuje aj na softvrov sasti, mdi, v etky kpie, ktor si zhotovte, n vcie, upraven verzie, aktualizcie, pridan asti a kpie Softvru, na ktor vm spolonos ebo jej dodvatelia udelili licenciu. Spolonos EPSON a jej dodvatelia si vyhradzuj v etk y prva neudelen v tejto zmluve.

2. al ie prva a obmedzenia. Shlaste s tm, e Softvr nebudete upravova , prispsobova a da . Zdrojov kd Softvru nesmiete sptne rozklada , sptne kompilova , disasemblova ani ho iete inak skma . Softvr nesmiete zdiea , prenajma , za a ova , sublicencova ani po iiav es v etky svoje prva na pou vanie Softvru na in fyzick alebo prvnick osobu za predpok na takto osobu prenesiete tto zmluvu, Softvr, vrtane v etkch kpi, aktualizci a predc verzi, a neponechte si iadne kpie, vrtane kpi ulo ench v potai. Niektor tty a mo uj obmedzenie alebo limitovanie prenosu Softvru, i e uveden obmedzenia sa na vs nemu vz ahova .

3. Vlastnctvo. Prvny nrok, vlastncke prva a prva du evnho vlastnctva vo vz ahu k Soft ho kpim zostvaj spolonosti EPSON alebo jej dodvateom. Nevznik prenos prvneho nroku stnckych prv vo vz ahu k Softvru na vs a tto licencia sa nesmie pova ova za predaj iad prv na Softvr. Softvr je chrnen japonskm zkonom o autorskch prvach a ustanoveniami m odnch dohd o autorskch prvach, ako aj inmi zkonmi a dohodami o du evnom vlastnctve. So nesmiete koprova inm spsobom, ako umo uje tto zmluva. Taktie shlaste s tm, e neod nepozmente iadne informcie o autorskch prvach a poznmky o vlastnctve na iadnej z kpi u.

4. Ochrana a zabezpeenie. Shlaste s tm, e vynalo te o najv ie silie a podniknete v kroky na ochranu Softvru tak, aby sa zaruilo, e k nemu nebud ma prstup neoprvnen osob a e sa nevykon iadna neoprvnen kpia, publikovanie, zverejnenie ani distribcia softvru znvate, e Softvr obsahuje cenn a dvern informcie a obchodn tajomstv, ktorch neoprv alebo koprovanie je kodliv pre spolonos EPSON a jej dodvateov, a e mte zvzok zach rnosti vo vz ahu k takmto cennm informcim a obchodnm tajomstvm.

5. Obmedzen zruka. Ak ste Softvr zskali na mdiu od spolonosti EPSON alebo predajcu, sp olonos EPSON zaruuje, e na mdiu, na ktorom je Softvr zaznamenan, sa nevyskytn chyby v obe a na materiloch za normlneho pou vania poas 90 dn od dtumu dodania. Ak sa mdium vr polonosti EPSON alebo predajcovi, od ktorho bolo zskan, do 90 dn od dtumu dodania, a a k spolonos EPSON ur, e mdium je chybn, za predpokladu, e mdium nebolo vystaven zlm aniu, neoprvnenmu alebo nesprvnemu pou vaniu alebo pou vaniu v po kodenom zariaden, spo PSON vymen mdium na zklade vrtenia softvru, vrtane v etkch kpi alebo jeho ast, spo N. V ETKY IMPLIKOVAN ZRUKY NA MDIUM, VRTANE IMPLIKOVANCH ZRUK OBCHODOVATENOSTI A VHODN I NA KONKRTNY EL, S OBMEDZEN TRVANM VSLOVNEJ ZRUKY UVEDENEJ VY IE.

Uznvate a shlaste s tm, e Softvr pou vate na vlastn riziko. SOFTVR JE POSKYTOVAN "T ", BEZ ZRUKY AKHOKOVEK DRUHU. SPOLONOS EPSON ANI JEJ DODVATELIA NERUIA A NEM U RUI EBO VSLEDKY, KTOR M ETE DOSIAHNU POU VANM SOFTVRU. VY IE UVEDEN PREDSTAVUJE VHRADN ORU ENIE ZRUKY ZO STRANY SPOLONOSTI EPSON A JEJ DODVATEOV. OKREM UVEDENEJ OBMEDZENEJ ZR UKY NEPOSKYTUJE SPOLONOS EPSON ANI JEJ DODVATELIA IADNU ZRUKU, VSLOVN ANI IMPLIKOVAN, VZ AHU K DODR IAVANIU PREDPISOV, OBCHODOVATENOSTI ALEBO VHODNOSTI NA AKKOVEK KONKRTNY Niektor tty a prvne systmy neumo uj vylenie implicitnch zruk alebo obmedzenie trv itnej zruky, i e uveden obmedzenia sa na vs nemusia vz ahova . Tto zruka vm poskytuje prva. M ete ma al ie prva, ktor sa l ia v zvislosti od jednotlivch ttov alebo prv

SPOLONOS EPSON ANI JEJ DODVATELIA NIE S V IADNOM PRPADE ZODPOVEDN, I U TTO ZODPOVED LVA ZO ZMLUVY, PORU ENIA PRVA (VRTANE ZANEDBANIA), VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, PORU ENIA Z UKY, NESPRVNEJ INTERPRETCIE ALEBO INHO, ZA IADNE PRIAME, NSLEDN, NHODN ANI ZVL TNE NE STRATY ZISKU ALEBO SPOR, A TO ANI V PRPADE, E SPOLONOS EPSON, JEJ DODVATELIA ALEBO ZSTUPCOVIA BOLI UPOZORNEN NA MO NOS TAKCHTO KD, ANI ZA IADNY NROK TRETEJ STRANY. Niek a prvne systmy v ak neumo uj vylenie alebo obmedzenie nhodnch, nslednch alebo zvl obmedzenia sa na vs nemusia vz ahova .

6. Ukonenie. Bez toho, aby boli dotknut akkovek al ie prva spolonosti EPSON, platnos zmluvy sa automaticky skon v prpade, e nebudete postupova v slade s jej podmienkami. Tto zmluvu m ete taktie kedykovek ukoni odin talovanm a znienm Softvru a v etkch j

7. Obmedzenie exportu. Shlaste s tm, e nebudete pren a , exportova ani reexportova Sof ni iadne daje alebo informcie, ktor ste zskali od spolonosti EPSON, ani pou va Softv latnej licencie na zklade japonskho prva, obmedzen a prvnych predpisov, alebo na zklad e zkonov v psobnosti prvneho systmu, v ktorom ste Softvr zskali.

8. Rozhodujci prvny systm a v eobecn ustanovenia. Tto zmluva sa riadi a interpretuje na zklade zkonov Japonska bez ohadu na pravidl kolzie zkonov. Tto zmluva je celou zmluvo medzi zmluvnmi stranami vo vz ahu k Softvru a nahrdza akkovek nkupn objednvku, oznm eklamu alebo vyhlsenie tkajce sa Softvru. Tto zmluva je zvzn a inn pre jej strany pcov, nadobdateov a prvnych zstupcov. Ak sa zist, e akkovek ustanovenie tejto zmluvy neplatn alebo nevykonaten, neovplyvn to platnos zvy ku zmluvy, ktor zostane platn a vy aten poda jej podmienok. Tto zmluvu m e upravi len autorizovan predstavite spolonost psomnou formou.

9. Koncov pou vatelia vo vz ahu k vlde USA. Ak ste Softvr zskali v mene organizanej jed ky alebo agentry vldy USA, platia nasledujce ustanovenia. Vlda shlas, e: i) ak je Soft dodan na ministerstvo obrany, Softvr je oznaen ako "Komern potaov softvr" a vlda "obmedzen prva" na softvr a dokumentciu k nemu tak, ako je tento pojem definovan v pa ragrafe 252.227-7013(c)(1) dodatku DFARS a ii) ak je Softvr dodan inej organizanej jednotke alebo agentre vldy USA ako ministerstvu obrany, prva vldy na Softvr a dokume ntciu k nemu s uren paragrafom 52.227-19(c)(2) smernice FAR alebo v prpade NASA parag rafom 18-52.227-86(d) dodatku NASA k smernici FAR.

10. Pripojenie na Internet. Softvr m e ma schopnos pripoji sa na Internet a pren a da ebo informcie z alebo do potaa, ktor sa tkaj hardvru od spolonosti EPSON a/alebo pou ftvru (produkty od spolonosti EPSON), vrtane, nie v ak vlune, informci o modeli produk od spolonosti EPSON, krajiny/reginu, kde ijete, stavu produktov od spolonosti EPSON a pod. Spolonos EPSON m e pozmeni takto daje a/alebo informcie bez v ho predchdzaj Spolonos EPSON bez v ho povolenia nezbiera iadne daje, ktor by mohli identifikova va o nos . Spolonos EPSON v ak m e pou i informcie, ktor neidentifikuj va u toto nos , na ep enie rovne slu ieb poskytovanch pou vateom. Ak shlaste s in talciou Softvru, v etk renosy bud v slade s prve aktulnymi zsadami pou vania osobnch dajov spolonosti EPSON a nachdzaj na webovej lokalite spolonosti EPSON.

EPSON EULA SK 05/01/2008