O RELEVO DE ESPAÑA E DE GALICIA

WEBQUEST 5 PRIMARIA Elaborado por Belén Rodriguez

INTRODUCIÓN INTRODUCIÓN
España é un país con moitas diferenzas de altura entre unhas zonas e outras. Ten bastantes montañas, grandes chairas e extensas depresións polas que discorren longos ríos. Podemos entrar nesta actividade e, tras resolver as cuestións que se formulan, quizais coñezamos algo máis do relevo de España.

TAREFAS
• O traballo a desenvolver consiste no seguinte:

• - PRIMERO, un documento en WORD con letra Comic Sans a 12 puntos, que recolla unha
• • • • • • • • • • síntese da informacion relativa a: Unidades de relevo da España Peninsular. Descrición da Meseta e partes na que se divide. Sistemas montañosos que bordean a Meseta. Sistemas montañosos exteriores á Meseta. Sistemas montañosos interiores á Meseta. Principais depresións asociadas á Meseta. Principais accidentes costeros. Illas españolas agrupadas en dous archipielagos. Accidentes característicos do relevo da costa galega. Accidentes principais do relevo interior galego.

• - SEGUNDO, elaborar un mapa de España nunha cartolina indicando con diferenciación de
cores as mesetas cordilleras, depresións, costas e illas.

PROCESO
Recordade que é importante: Que fagades unha lectura comprensiva dos recursos que vos proporcionamos. Que busquedes outras fontes de información que consideredes importantes, como a Biblioteca do Colexio ou o libro de texto de Coñecemento do Medio. Que os documentos que elaboredes sexan o resultado dunha opinión de todos os membros da parella ou do grupo, e que estean elaborados coas vosas propias palabras.

RECURSOS
• http://www.slideshare.net/manusoci/el-relieve-de-espaa185338 Información do relevo de España. • http://www.clarionweb.es/6_curso/c_medio/cm608/cm60 801.htm Información do relevo de España. • http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?i dIdioma=GA&TemaClave=1084&est=1 Información das principais unidades de relevo. • http://213.0.8.18/portal/Educantabria/ContenidosEducati vosDigitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/GEO GRAFIA/DEFINITIVO%20RELIEVE/Publicar/INDEX.htm Información do relevo da Península Ibérica. • http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_de_Espa%C3%B1a Información do relevo de España.

ACTIVIDADES INTERACTIVAS
   http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/relieve_de_ espana/unidades_del_relieve/unidades_del_relieve.html Actividad de unidades de relevo en España. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/02_cono/act/act/u09/09 03.htm Actividad interactiva do relevo insular. http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=gl&identificador=es_2009091643_7482518&secue ncia=false# O relevo interior e costeiro de España. http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=2004 11041058_AC_0_-1980355546&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false Actividad interactiva de Unidades de relevo peninsular. http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cmedio6/el_relieve_de_espana/index.h tm Actividades interactivas do relevo de España. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigital/contenidos/unidades_didactic as_20/paisajes/paisajes/Paisajes.html Actividad interactiva dos sistemas montañosos de España. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/02_cono/act/act/u09/09 01.htm Actividad interactiva do relevo da España Peninsular. http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-infinity/juegosjcyl/montanas-espana Actividad do relevo de España.


• • • 

MAPAS INTERACTIVOS.
• http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esporog1e.html Mapa interactivo do relevo de España 1. http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esporog2e.html Mapa interactivo do relevo de España 2. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/relieveespana.html Mapa interactivo do relevo de España( montañas , cabos e golfos). http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espacostas1e.html Mapa interactivo costas de España 1. http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espacostas2e.html Mapa interactivo costas de España 2. http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/galirelieve1ga.html Mapa interactivo do relevo de Galicia 1. http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/galirelieve2ga.html Mapa interactivo do relevo de Galicia 2. http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/galicostas1ga.html Mapa interactivo das costas de Galicia 1. http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/galicostas2ga.html Mapa interactivo das costas de Galicia 2.


• •


• •


AVALIACIÓN
Estes son os aspectos que se avaliarán: Que traballaron todos os membros do grupo. Que todo o que se di no traballo o entendedes e o podedes explicar. Cumpristes todos os apartados do traballo. O traballo presentado é interesante. Non ten faltas ortográficas e está ben redactado. Está ben ordenado. É bonito e atractivo.

GUÍA
CICLO: Quinto de Primaria. ÁREA: Coñecemento do Medio. OBXECTIVOS: Coñecer aspectos relacionados Có Relevo de España. Identificar nun mapa ás principais formas de Relevo de España. Elaborar un documento cun procesador de textos. Buscar e seleccionar información en Internet. CONTIDOS: Ou Relevo de España e de Galicia. O mapa. TEMPORALIZACIÓN: Dependendo do grupo de alumn@s, e a modo orientativo de 2 a 3 sesións. RECURSOS: Ás webs proporcionadas aos alumnos. Os fondos bibliográficos da biblioteca do Centro.