Está en la página 1de 15

TRNG I HC KHOA HC T NHIN

KHOA CNG NGH THNG TIN


B MN CNG NGH PHN MM

L VN VINH - PHAN NGUYT MINH

NGHIN CU
V PHT TRIN NG DNG
TRN MNG KHNG DY

KHO LUN C NHN TIN HC

TP. HCM, 2005

TRNG I HC KHOA HC T NHIN


KHOA CNG NGH THNG TIN
B MN CNG NGH PHN MM

L VN VINH

- 0112123

PHAN NGUYT MINH - 0112269

NGHIN CU
V PHT TRIN NG DNG
TRN MNG KHNG DY

KHA LUN C NHN TIN HC

GIO VIN HNG DN


ThS. NGUYN TN TRN MINH KHANG

NIN KHA 2001 - 2005

LI CAM N
Chung em xin chan thanh cam n Khoa Cong Nghe Thong Tin,
trng ai Hoc Khoa Hoc T Nhien TpHCM a tao ieu kien tot
cho chung em thc hien e tai luan van tot nghiep nay.
Chung em xin chan thanh cam n thay Nguyen Tan Tran Minh
Khang a tan tnh hng dan, ch bao chung em trong suot thi
gian thc hien e tai.
Chung em xin chan thanh cam n quy thay co trong Khoa a
tan tnh giang day, trang b cho chung em nhng kien thc quy bau
trong nhng nam hoc va qua.
Chung con xin noi len long biet n sau sac oi vi ong ba,
cha me a cham soc, nuoi day chung con thanh ngi.
Xin chan thanh cam n cac anh ch va ban be a ung ho,
giup va ong vien chung em trong thi gian hoc tap va
nghien cu.
Mac du chung em a co gang hoan thanh luan van trong
pham vi va kha nang cho phep nhng chac chan se khong tranh
khoi nhng thieu sot. Chung em knh mong nhan c s cam
thong va tan tnh ch bao cua quy thay co va cac ban.
Sinh vien thc hien,
Le Van Vinh & Phan Nguyet Minh
07/2005

Li m u

Ngy nay, s bng n thng tin ton cu i km vi s pht trin ca cc


phng tin thng tin lin lc. Do nhu cu cp nht, trao i thng tin l khng
th thiu i vi mi ngi. p ng nhu cu , hng lot h thng mng ra
i nh LAN, WAN, sau l cc mng khng dy nh hin nay. Vi s xut hin
cc thit b h tr lin lc v tuyn nh PDA, Pocket PC, Smart phone, mng khng
dy cng khng ngng pht trin. Hng lot chun mng khng dy c ra i, t
cc chun thuc th h 2G, 3G ca in thoi di ng, n cc chun IrDA,
OpenAir, BlueTooth, v cc chun ca Wireless LAN nh IEEE 802.11,
HiperLAN.
ti Nghin cu v pht trin ng dng trn mng khng dy c xy
dng nhm mc tiu nghin cu v mng khng dy, c bit l Wireless LAN.
Trn c s , chng em xy dng ng dng qun l da trn m hnh mng khng
dy.
Ni dung lun vn c trnh by bao gm: 2 chng u l phn nghin
cu v mng khng dy v mng cc b khng dy, v chng 3 tp trung vo ng
dng trn Wireless LAN:
Chng 1. Tng quan v mng khng dy: Gii thiu chung v khi
nim v cc loi mng khng dy.
Chng 2. Mng cc b khng dy: Trnh by cc nghin cu v mng
cc b khng dy, mt s chun giao tip qua mng cc b khng dy.
Chng 3. ng dng Coffee Shop: Chng trnh qun l qun cafe
trn m hnh mng khng dy.
Chng 4. Tng kt: Kt lun v hng pht trin cho ti.

MC LC
Chng 1 Tng quan v mng khng dy ..................................................................1
1.1 M u...............................................................................................................1
1.2 Phn loi mng khng dy ................................................................................1
1.3 Vn k thut trong mng khng dy ............................................................2
1.4 S nt v mt s mng khng dy.....................................................................2
1.4.1 WPAN.........................................................................................................2
1.4.2 WLAN ........................................................................................................3
1.4.3 WWAN .......................................................................................................3
1.5 Tnh hnh ng dng mng khng dy ...............................................................4
1.5.1 WiMAX ......................................................................................................4
1.5.2 WIRELESS USB ........................................................................................7
1.5.3 UWB (ULTRA WIDEBAND) ...................................................................8
Chng 2 Mng cc b khng dy ...........................................................................10
2.1 Tng quan v WLAN ......................................................................................10
2.1.1 Gii thiu ..................................................................................................10
2.1.2 u khuyt im ca WLAN.....................................................................11
2.2 Cc chun thng dng ca WLAN..................................................................12
2.2.1 Cc chun IEEE 802.11............................................................................12
2.2.2 HiperLAN .................................................................................................16
2.2.3 Cc chun khc .........................................................................................18
2.2.4 Bng tm tt cc chun.............................................................................23
2.3 Cu trc v cc m hnh ca WirelessLAN IEEE 802.11 ..............................25
2.3.1 Cu trc c bn ca WirelessLAN ...........................................................25
2.3.2 Kin trc ca Wireless LAN.....................................................................26
2.4 C ch bo mt trong WLAN .........................................................................27
Chng 3 ng dng Coffee Shop.............................................................................30
3.1 Gii thiu.........................................................................................................30
3.1.1 Cc chc nng ca phin bn Cafe Server............................................30
3.1.2 Cc chc nng ca phin bn Cafe Desktop Client ..............................31
3.1.3 Cc chc nng ca phin bn Cafe PocketPC Client............................31
3.2 Phn tch - Thit k..........................................................................................32
3.2.1 Kin trc chng trnh..............................................................................32
3.2.2 Phn h Cafe Server ..............................................................................33
3.2.3 Phn h Cafe Desktop Client ..............................................................102
3.2.4 Phn h Cafe PocketPC Client............................................................112
3.3 Ci t v th nghim....................................................................................128
3.3.1 Cng c v mi trng pht trin ng dng...........................................128
3.3.2 M hnh ci t .......................................................................................129
3.3.3 M hnh trin khai: .................................................................................129
3.3.4 Yu cu h thng: ...................................................................................129
3.3.5 Thit b:...................................................................................................130

3.3.6 Kt qu th nghim: ...............................................................................130


Chng 4 Tng kt..................................................................................................132
4.1 Kt lun .........................................................................................................132
4.2 Hng pht trin............................................................................................132

DANH SCH CC HNH


Hnh 1-1 Cc chun mng khng dy.........................................................................5
Hnh 1-2 M hnh trin khai WiMAX..........................................................................6
Hnh 1-3 M hnh trin khai WUSB trong gia nh....................................................8
Hnh 2-1 IEEE 802.11 v ISO...................................................................................13
Hnh 2-2 OSI v Hiperlan .........................................................................................17
Hnh 2-3 Kin trc Bluetooth....................................................................................21
Hnh 2-4 Cu trc c bn ca WirelessLAN ............................................................26
Hnh 2-5 Mng Ad hoc..............................................................................................26
Hnh 3-1 Kin trc chng trnh...............................................................................32
Hnh 3-2 Lc chnh ca m hnh Use-Case.......................................................33
Hnh 3-3 Sequence Diagram Dang nhap..................................................................45
Hnh 3-4 Sequence Diagram Khoi dong may chu.....................................................46
Hnh 3-5 Sequence Diagram Ngung may chu...........................................................47
Hnh 3-6 Sequence Diagram Nhap nguyen lieu Tao moi hoa don nhap ...............48
Hnh 3-7 Sequence Diagram Nhap nguyen lieu Cap nhat hoa don nhap..............49
Hnh 3-8 Sequence Diagram Nhap nguyen lieu Xoa hoa don nhap ......................49
Hnh 3-9 Sequence Diagram Lap hoa don thanh toan .............................................50
Hnh 3-10 Sequence Diagram Goi mon....................................................................50
Hnh 3-11 Sequence Diagram Thong ke doanh thu theo ngay .................................51
Hnh 3-12 Sequence Diagram Thong ke doanh thu theo thang................................51
Hnh 3-13 Sequence Diagram Cham cong ...............................................................52
Hnh 3-14 Sequence Diagram Tinh luong ................................................................52
Hnh 3-15 Sequence Diagram Quan ly ban Them ban moi ...................................53
Hnh 3-16 Sequence Diagram Quan ly ban Cap nhat thong tin ban.....................54
Hnh 3-17 Sequence Diagram Quan ly ban Xoa thong tin ban .............................54
Hnh 3-18 Sequence Diagram Quan ly don vi tinh Them don vi tinh....................55
Hnh 3-19 Sequence Diagram Quan ly don vi tinh Cap nhat don vi tinh.............56
Hnh 3-20 Sequence Diagram Quan ly don vi tinh Xoa don vi tinh .....................56
Hnh 3-21 Sequence Diagram Quan ly nhan vien Them nhan vien.......................57
Hnh 3-22 Sequence Diagram Quan ly nhan vien Cap nhat nhan vien.................57
Hnh 3-23 Sequence Diagram Quan ly nhan vien Xoa nhan vien .........................58
Hnh 3-24 Sequence Diagram Quan ly nhom thuc uong Them nhom thuc uong ..58
Hnh 3-25Sequence Diagram Quan ly nhom thuc uong-Cap nhat nhom thuc uong 59
Hnh 3-26 Sequence Diagram Quan ly nhom thuc uong Xoa nhom thuc uong....59
Hnh 3-27 Sequence Diagram Quan ly thuc uong Them thuc uong ......................60
Hnh 3-28 Sequence Diagram Quan ly thuc uong Cap nhat thuc uong ................61
Hnh 3-29 Sequence Diagram Quan ly thuc uong Xoa thuc uong.........................61
Hnh 3-30 Sequence Diagram Quan ly nguyen lieu Them nguyen lieu................62
Hnh 3-31 Sequence Diagram Quan ly nguyen lieu Cap nhat nguyen lieu ...........63
Hnh 3-32 Sequence Diagram Quan ly nguyen lieu Xoa nguyen lieu ..................63
Hnh 3-33 Sequence Diagram Thay doi qui dinh ....................................................64

Hnh 3-34 S kin trc .........................................................................................65


Hnh 3-35 S logic d liu ...................................................................................67
Hnh 3-36 Mn hnh chnh ........................................................................................89
Hnh 3-37 Mn hnh ng nhp ................................................................................89
Hnh 3-38 Mn hnh gi mn ....................................................................................90
Hnh 3-39 Mn hnh qun l thc ung ....................................................................91
Hnh 3-40 Mn hnh qun l nhm thc ung ..........................................................92
Hnh 3-41 Mn hnh qun l nguyn liu .................................................................93
Hnh 3-42 Mn hnh qun l n v tnh...................................................................94
Hnh 3-43 Mn hnh qun l bn ..............................................................................95
Hnh 3-44 Mn hnh qun l nhn vin ....................................................................96
Hnh 3-45 Mn hnh qun l cng vic.....................................................................97
Hnh 3-46 Mn hnh nhp nguyn liu .....................................................................98
Hnh 3-47 Mn hnh chm cng................................................................................99
Hnh 3-48 Mn hnh tnh lng ..............................................................................100
Hnh 3-49 Mn hnh thng k doanh thu theo ngy ..............................................101
Hnh 3-50 Mn hnh thng k doanh thu theo thng ..............................................101
Hnh 3-51 Mn hnh thay i qui nh....................................................................102
Hnh 3-52 Lc chnh ca m hnh Use-Case...................................................102
Hnh 3-53 Sequence Diagram Ket noi ....................................................................106
Hnh 3-54 Sequence Diagram Ngung ket noi ........................................................107
Hnh 3-55 Sequence Diagram Hoan thanh mon....................................................107
Hnh 3-56 Sequence Diagram Tu choi yeu cau ......................................................108
Hnh 3-57 S kin trc .......................................................................................108
Hnh 3-58 Mn hnh chnh ......................................................................................112
Hnh 3-59 Lc chnh m hnh Use-Case..........................................................112
Hnh 3-60 Sequence Diagram Ket noi ....................................................................118
Hnh 3-61 Sequence Diagram Ngung ket noi .........................................................119
Hnh 3-62 Sequence Diagram Dang nhap .............................................................119
Hnh 3-63 Sequence Diagram Goi mon..................................................................120
Hnh 3-64 Sequence Diagram Tinh tien ................................................................121
Hnh 3-65 Sequence Diagram Doi gop ban............................................................122
Hnh 3-66 S kin trc .......................................................................................122
Hnh 3-67 Mn hnh ng nhp ..............................................................................126
Hnh 3-68 Mn hnh gi mn ..................................................................................126
Hnh 3-69 Mn hnh tnh tin..................................................................................127
Hnh 3-70 Mn hnh t chi....................................................................................127
Hnh 3-71 Mn hnh i bn...................................................................................128
Hnh 3-72 M hnh ci t ......................................................................................129
Hnh 3-73 M hnh trin khai..................................................................................129

BNG CC T VIT TT
WLAN

Wireless Local Area Network

Mng cc b khng dy

WMAN

Wireless Metropolitan Area

Mng th khng dy

Network
WPAN

Wireless Personal Area Network

Mng c nhn khng dy

WWAN

Wireless Wide Area Network

Mng din rng khng dy

ISM

Industrial, Scientific, Medical

Bng tn dnh cho cng nghip,


khoa hc v y hc

LAN

Local Area Network

Mng cc b

MAN

Metropolitan Area Network

Mng th

PAN

Personal Area Network

Mng c nhn

WAN

Wide Area Network

Mng din rng

FCC

Federal Communications

U ban truyn thng lin bang

Commission

DSL

Digital Subscriber Line

ng thu bao s

WUSB

Wireless Universal Serial Bus

Chun USB khng dy

MAC

Medium access control

iu khin truy cp mi trng

CCK

Complementary code keying

Kho m b sung

DSSS

Direct sequence spread spectrum Tri ph trc tip

QoS

Quality of Service

Cht lng dch v

OFDM

Orthogonal Frequency Division

Tri ph trc giao

Multiplexing
ETSI
FHSS

European Telecommunications

Vin tiu chun vin thng chu

Standards Institute

Frequency hopping spread

Tri ph nhy tng

spectrum
ACL

Asychronous Connectionles
Links

Lin kt bt ng b

SCO

Schronuous Connection Oriented Lin kt hng ng b

WEP

Wired equivalent privacy

Bo mt tng ng LAN

DS

Distribution system

H thng phn phi

AP

Access point

im truy cp

VPN

Virtual Private Network

Mng ring o

Chng 1 Tng quan v mng khng dy


1.1 M u
Mng my tnh t lu tr thnh mt thnh phn khng th thiu i vi
nhiu lnh vc i sng x hi, t cc h thng mng cc b dng chia s ti
nguyn trong n v cho n h thng mng ton cu nh Internet. Cc h thng
mng hu tuyn v v tuyn ang ngy cng pht trin v pht huy vai tr ca
mnh.
Mc d mng khng dy xut hin t nhiu thp nin nhng cho n
nhng nm gn y, vi s bng n cc thit b di ng th nhu cu nghin cu v
pht trin cc h thng mng khng dy ngy cng tr nn cp thit. Nhiu cng
ngh, phn cng, cc giao thc, chun ln lt ra i v ang c tip tc nghin
cu v pht trin.
Mng khng dy c tnh linh hot cao, h tr cc thit b di ng nn khng
b rng buc c nh v phn b a l nh trong mng hu tuyn. Ngoi ra, ta cn
c th d dng b sung hay thay th cc thit b tham gia mng m khng cn phi
cu hnh li ton b topology ca mng. Tuy nhin, hn ch ln nht ca mng
khng dy l tc truyn cha cao so vi mng hu tuyn. Bn cnh , kh nng
b nhiu v mt gi tin cng l vn rt ng quan tm.
Hin nay, nhng hn ch trn ang dn c khc phc. Nhng nghin cu
v mng khng dy hin ang thu ht cc vin nghin cu cng nh cc doanh
nghip trn th gii. Vi s u t , hiu qu v cht lng ca h thng mng
khng dy s ngy cng c nng cao, ha hn nhng bc pht trin trong tng
lai.

1.2 Phn loi mng khng dy


i vi h thng mng khng dy, chng ta cng c s phn loi theo quy
m v phm vi trin khai tng t nh h thng mng hu tuyn: WPAN (Wireless

Personal Area Network), WLAN (Wireless Local Area Network), WMAN


(Wireless Metropolitan Area Network), WWAN (Wireless Wide Area Network).

1.3 Vn k thut trong mng khng dy


Trong cc h thng mng hu tuyn, d liu c truyn t thit b ny sang
thit b khc thng qua cc dy cp hoc thit b trung gian. Cn i vi mng
khng dy, cc thit b truyn v nhn thng tin thng qua sng in t: sng radio
hoc tn hiu hng ngoi. Trong WLAN v WWAN th sng radio c s dng
rng ri hn.
Tn hiu c truyn trong khng kh trong mt khu vc gi l vng ph
sng. Thit b nhn ch cn nm trong vng ph sng ca thit b pht th s nhn
c tn hiu.

1.4 S nt v mt s mng khng dy


1.4.1 WPAN
1.4.1.1 Gii thiu
Bluetooth l mt cng ngh khng dy cho php cc thit b in, in t
giao tip vi nhau bng sng radio qua bng tn chung ISM (Industrial, Scientific,
Medical) 2.4 GHz. Nm 1994 hng Ericsson xut vic nghin cu v pht trin
giao din v tuyn cng sut nh, chi ph thp, s dng sng v tuyn kt ni
khng dy gia cc thit b di ng vi nhau v cc thit b in t khc, t chc
SIG (Special Interest Group) chnh thc gii thiu phin bn 1.0 ca Bluetooth
vo thng 7 nm 1999.

1.4.1.2 c im
Cho php cc thit b kt ni tm thi khi cn thit (ad hoc).
Khong cch ti a 10m.
H tr giao thc TCP/IP v OBEX.

Bng thng ti a 1 Mbps c chia s cho tt c kt ni trn cng 1


thit b.
H tr ti a 8 kt ni ng thi vi cc thit b khc.

1.4.2 WLAN
1.4.2.1 Gii thiu
Wireless LAN (Wireless Local Area Network) s dng sng in t (thng
l sng radio hay tia hng ngoi) lin lc gia cc thit b trong phm vi trung
bnh. So vi Bluetooth, Wireless LAN c kh nng kt ni phm vi rng hn vi
nhiu vng ph sng khc nhau, do cc thit b di ng c th t do di chuyn
gia cc vng vi nhau. Phm vi hot ng t 100m n 500m vi tc truyn d
liu trong khong 11Mbps-54Mbps.

1.4.2.2 u khuyt im
u im:
o D cu hnh v ci t mng.
o Tit kim chi ph khi m rng mng.
o Kh nng c ng cao.
Khuyt im:
o Tc cn chm so vi LAN.
o D b nhiu.
o Tn km chi ph khi ci t thnh phn c s.

1.4.3 WWAN
1.4.3.1 Gii thiu
H thng WWAN c trin khai bi mt cng ty hay t chc trn phm vi
rng, khai thc bng tn ng k trc vi c quan chc nng v s dng cc
chun m nh AMPS, GSM, TDMA v CDMA. Khong cch hng trm km, t
5Kbps n 20Kbps

1.4.3.2 u khuyt im
u im:
o D dng m rng mng.
o Trnh c cc gii hn ca vic dng cp v cc thit b phn
cng khc.
o Kh nng c ng cao. Cc thit b di ng c th di chuyn trong
phm vi rng.
Khuyt im:
o D b nh hng bi nhng tc ng ca mi trng.
o Khng an ton, thng tin d b tht lc hoc mt. Cht lng mng
cha c cao.
o Chi ph cao trong vic thit lp c s h tng.

1.5 Tnh hnh ng dng mng khng dy


1.5.1 WiMAX
h tr cc cng ngh khng dy lin thng vi nhau, IEEE phc tho
nn mt h thng chun bao gm: IEEE 802.15 dnh cho mng c nhn (PANpersonal area network), IEEE 802.11 dnh cho mng cc b (LAN-local area
network), 802.16 dnh cho mng ni th (MAN-Metropolitan area network), v
xut 802.20 cho mng din rng (WAN-wide area network). y l cng ngh
khng dy mang tnh cch mng trong ngnh cng nghip dch v khng dy bng
rng. Chun 802.16, giao tip dnh cho h thng truy cp khng dy bng rng c
nh cn c bit n vi tn chun giao tip khng dy IEEE WirelessMAN.
Chun c thit k mi hon ton vi mc tiu cung cp nhng trc kt ni trc
tip trong mng ni th (Metropolitan Area Network-MAN) t bng thng tng
ng cp, DSL, trc T1 ph bin hin nay.

Hnh 1-1 Cc chun mng khng dy

Thng 1/2003, IEEE cho php chun 802.16a s dng bng tn t 2GHz n
11GHz; rng hn bng tn t 10GHz n 66GHz ca chun 802.16 pht hnh thng
4/2002 trc . Cc nh cung cp dch v v vn hnh c th trin khai ng trc
d dng, tit kim chi ph n nhng vng a hnh him tr, m rng nng lc
mng ti nhng tuyn cp ng trc ang qu ti. H thng 802.16a chun c th
t n bn knh 48km bng cch lin kt cc trm c bn knh lm vic 6-9 km.
thc y cc nh sn xut a ra thit b tng thch IEEE 802.16,
WiMAX cng hp tc cht ch vi lin minh Wi-Fi h tr tt chun IEEE
802.11. t c s lin thng, WiMAX buc phi to mt s System Profile
tng ng vi qui nh s dng tn s khc nhau ca tng khu vc a l.
Sau khi ra i, 802.16a nhanh chng c trin khai ti chu u, M v
th hin mt s li ch c th.
1. Mng trc: 802.16a l cng ngh khng dy l tng lm mng trc ni cc
im hotspot thng mi v LAN khng dy vi Internet, cho php doanh
nghip trin khai hotspot 802.11 linh hot khi gp a hnh him tr, i hi
thi gian ngn v nng cp linh hot theo nhu cu th trng. Chun 802.16a
cho php trin khai nhng mng trc tc cao, chi ph thp. i vi cc
nc ang pht trin th gii php kt ni khng dy 802.16a cho php nng
cp nng lc dch v nhanh chng theo nhu cu thc t m khng phi lo
ngi v vn thay i kin trc h tng.