Está en la página 1de 5

Univerzitet u Tuzli Fakultet elektrotehnike Energetska elektrotehnika

LABORATORIJA ZA Električne mašine II

Školska godina 2011./ 2012.

IZVJEŠTAJ
Laboratorijska vježba broj 1. Prazan hod asinhronog motora

Datum:

Ime i prezime:

Ovjerio:

klase 1. Ako namotaj ima izvedenu neutralnu tačku onda se mjere otpori pojedinih faza znajući temperature namotaja. -Vinstonov most.25[A]. električnih i magnetnih gubitaka. Podaci o asinhronom motoru: Trofazni asinhroni motor sa kontaktnim prstenovima (faznim rotorom) sprega Yd.Zadatak i cilj vježbe: Proučiti režim rada asinhronog motora u praznom hodu. Iz ovih ogleda dobijaju se podaci potrebni za crt anje kružnog dijagrama pomocu koga se određuju karakteristike motora. Motor se opterećuje pomoću elektrodinamometra. struja statora 8. električno zatvorenom rotoru. ima se režim praznog hoda u kome je asinhroni motor u stvari transformator u praznom hodu. 50[Hz]. konstruisati karakteristike: ( ) ( ) odnosno ( ) I iz njih odrediti struju praznog hoda. 50[Hz]. Rezultate dobijene u ogledu praznog hoda srediti u tabeli. 50[Hz]. -tri watmetra 48-480[V]. cosφ=0. snaga 3[kW]. Otpor rotora se mjesri samo kada . znatna energija. Prije ogleda praznog hoda potrebno je izmjeriti otpore namotaja statora. 5[A]. struja rotora 17[A].5.5. 380/0-400[V].Y i Z). Ako neutralna tačka nije izvedena mjere se otpori između pojedinih priključaka (krajeva: X. a namot statora priključen na mrežu.5. Na osnovu naprijed.5[A]. Upustvo za izvođenje vježbe: Karakteristike i osobine asinhronog motora mogu se dobiti ispitivanjem asinhronog motora na dva načina. Ako je u motoru sa prstenovima namot nepokretnog rotora otvoren. napon rotora 110[V]. provedenih razmatranja.68 i brzina obrtanja 955[ ]. gubitke u željezu statora i mehaničke gubitke asinhronohg motora kada je priključen na nominalni napon. klase 1. -tri ampermetra 0-6 [A]. Prvi način je direktna metoda u kojoj motor radi usljed čega se troši. -spojni vodovi. Neophodno je napomenuti da se ima prazan hod motora pri rotoru koji miruje i koji se obrće. može se zaključiti da se ogled praznog hoda vrši pri rotirajućem. klase 0. pa se u zavisnosti od sprega namotaja izračunaju otpori po fazi. Ovi ogledi ne zahtijevaju veliki utrošak energije već samo onoliko koliko otpada na pokrivanje mehaničkih. Ispitna oprema: -tri voltmetra 0-500 [V]. u zavisnosti od snage motora. Drugi način su indirektne metode koje se sastoje iz ogleda praznog hoda i kratkog spoja. napon statora 380[V]. -trofazni strujni transformator 15/5[A/A] -regulacioni transformator RT 25-400.

a ne preko ugljenih dirki. Shema za ogled praznog hoda asinhronog motora prikazana je na slici. napona i struje može se izračunati i factor snage u praznom hodu. Kada se od snage praznog hoda (Po) oduzmu gubici u namotajima statora (Pcuo1) dobija se zbir mehaničkih gubitaka i gubitaka u željezu statora: Iz izmjerenih vrijednosti snage. Tada se mjere otpori između dvije faze pošto rotor obično nema izvedenu neutralnu tačku. tj. Snaga koju pokazuje watmetar jednaka je snazi praznog hoda. Ispitivani asinhroni motor napaja se preko regulacionog transformatora. Treba paziti da se otpori mjere tačno na prstenovima. ( a struja praznog hoda dobije se kao: ( ) ) gdje je Cw konstanta watmetra.je rotor sa kontaktnim prstenovima.90. 80. a Cst konstanta strujnog transformatora.100 i 110% nominalnog napona. npr. Dobijeni rezultati se srede u tabeli: . tako da se za prazan hod snimi više tačaka.

tada odječak na ordinate predstavlja zbir mehaničkih gubitaka. koji se može lako produžiti is a većom sigurnosti odrediti mehanički gubici. to se dobije samo dio karakteristike ( ) između tačaka A i B. =0 i =0.3. Slika 1. produž enjem krive ( ).2. kao što je prikazano na slici 1.2 slika 1.3 . čiji je opšti izled dat na slici 1. Zbir mehaničkih gubitaka je stalan jer je brzina praznog hoda približno stalna. nacrta se ova karakteristika u funkcija kvadrata napona. Ako se ta kriva produži do presjeka sa ordinatom. Da bi se smanjila nesigurnost određivanja mehaničkih gubitaka. Tada će tačke karakteristike ležati na pravcu. Pošto se u ogledu ima nekoliko vrijednosti napona. bliskih nominalnom.V V V V A A A 15/5 A pod pod pod W/po W W W Na osnovu ovih rezultata mogu se nacrtati karakteristike praznog hoda i to ( )i ( ) . jer je za =0.

Komentar: .