Está en la página 1de 26

Citat skyryba

Klaipdos "uolyno' gimnazijos mokytoja S. Riaukien

K vadiname citatomis?
odis

kils i lotyniko cito kvieiu liudininku, skelbiu. Citata yra raytinio veikalo ar kalbos itrauka kito teksto samprotavimui pagrsti ar patvirtinti. Tai vieno teksto itrauka kitame tekste.

Kokios gali bti citatos?


Citatos

bna ilgokos prozos itraukos, vienas koks teiginys, sakinys, eilraio posmelis ar jo dalis, sakini nuotrupos fragmentins citatos, eiliuoto krinio viena, dvi ar kelios eiluts, kelios parinktos eiluts i skirting cituoto krinio viet.

Citat skyryba
Citatos

iskiriamos kabutmis (lietuvikos kabuts .........).

Citatos

panaios kabutmis skiriam tiesiogin kalb.

Citat skyryba 1
Kai citat sudaro atskiras sakinys (dmuo) ar keli sakiniai, po vadini odi dedamas dvitakis, o citata paprastai raoma toje paioje eilutje; ilgesn citata gali bti
pradedama nauja pastraipa. 1. 2.

Dar Aristotelis ra: Retorika apima visas mogaus gyvenimo sritis. Apie perdt kuklum pasakyta taip: Jei esi nekompetentingas ar nepasiruos, kaip sakaisi, kam eini kalbti? O jei tas netiesa, kam pradti savo kalb melu?

Citat skyryba 2
Po citat einantys ar jas siterp autoriaus odiai raomi taip, kaip autoriaus odiai esant tiesioginei kalbai.
1.

u neutral? svarstydamas odi vartosenos tikslingum klausia J. Pikilingis. 2. Stinga iraikos priemons, vartok tarmyb, sak Rygiki Jonas. 3. Pareina namo, toliau rao skaitytoja, ir prasdi vis laik prie

Ar visuomet vaizdingas odis geriau

Citat skyryba 3
Cituojamas eiliuotos kalbos posmas raomas nauja pastraipa ir be kabui arba su kabutmis toje paioje eilutje (eilui ir posm pabaiga ymima pasviraisiais brkniais). 1. Mikinio kryboje plazda gyva odi dvasia, atklydusi
i liaudies dain: Kur mikeliai, pakvip sakais, Kur takeliai takai, Skersai iilgai iminti... 2. Eilratyje kontrasto principu gretinami vaizdai subtiliai perteikia kontekst: Ar tai tu, ar maa kregdut, / Ant pavasario delno nutpus, / Suiaukjai linksma, lengvut / Nuskridai, pamojus sparnais. // Ms ups gilios ir ramios, / Medi akos alios ir emos / Prisiglausk prie motinos ems, / Pasipuousios sodais jaunais.

Citat skyryba 4
Citata, sudaranti autoriaus sakinio dal, raoma toje paioje eilutje ir pradedama maja raide (jei cituojamas visas sakinys didija raide) arba iskiriama skliausteliuose. 1. Apie vietimo staig pavadinimus

2.

taisykli 1 punkte pasakyta, kad juose reikia vengti nebtinos informacijos . V. Mykolaiio-Putino poemos Vergas mogus begalinje gamtos viepatijoje jauiasi laisvas (Kur einu visur atverti vart vartai...) ir nelaisvas (Bet

Citat skyryba 4
3.

4. 5.

Justino Marcinkeviiaus lyrikoje gausu gyvenimo trapum liudijani metafor: minima blyki laikinumo skara, neretai prie mog ikyla sunkus inykimo kalnas . Sakin Eikim, sutems mudu itaria jauna moteris tokiam pat jaunam vyrui. Maironio sakinys Inyksiu kaip dmas, neblakomas vjo, / Ir niekas mans nemins! be galo ikalbingas, rodantis gyvenimo prasms sudtingum ir problemikum.

Citat skyryba 5
Citata citatoje:
tai H. Radausko pritarianti mintis: Bene geriausiai apie tai yra pasaks Paul Valry (Polis Valeri): Dievai maloningai duoda mums pirmj eilut, taiau mes turim suformuoti antrj, kuri harmonizuot su pirmja ir bt verta savo antgamtikos sesers.

Citat skyryba 6
Tako vieta sakinyje
Jei cituojamas visas sakinys(atskiras sakinio dmuo), takas dedamas prie kabutes: 1. Jonelis verkdamas pasak: Daugiau a neisiu darel. 2. Prasmingi yra I. Simonaityts odiai: ,,Juk mogus lieka vis tiek mslingas kitam mogui. Jei cituojama tik dalis sakinio, takas dedamas po kabui:
1.

2.

it paad pakartojo apatalas Paulius, sakydamas, kad visi esame viena duona ir vienas knas . K. Bga pabrdavo, jog ,,graios taisyklingos kalbos reikia iekoti... ms liaudyje .

Kaip skirtumte citatas?


(uduotis odiu) Meno krinio spd ireikiame groio svoka. Grai knyga. Graus paveikslas. Grai muzika. Taiau sakome ir graus mogus, grai diena. Grois yra ne tik krybos, bet ir gyvenimo bei mogaus savyb, mene gyjanti smoningo siekimo atspalv. J. Gruas taip reziumuoja Poezija yra groio pajautimas ir ireikimas literatrinmis formomis

J. Gruas taip reziumuoja: Poezija yra groio pajautimas ir ireikimas literatrinmis formomis.

Kaip skirtumte citatas?


Ms lyrin poezija gdos nepadar jokiai Europos literatrai ra V. MykolaitisPutinas 1935 m. Ar idrstume pakartoti tokias ivadas baigiantis imtmeiui?

Ms lyrin poezija gdos nepadar jokiai Europos literatrai,- ra V. MykolaitisPutinas 1935 m. Ar idrstume pakartoti tokias ivadas baigiantis imtmeiui?

Kaip skirtumte citatas?


1873 met vasar Lietuvoje lanksi jaunas Prahos universiteto docentas ek kalbininkas Leopoldas Geitleris... Jis Daukant laik nenuilstamu ir spariu neartos bei nedirbtos dirvos darbininku O Daukanto istorijos veikalai anot Geiltlerio rodo jo gil moksl ir kart patriotizm

1873 met vasar Lietuvoje lanksi jaunas Prahos universiteto docentas ek kalbininkas Leopoldas Geitleris... Jis Daukant laik nenuilstamu ir spariu neartos bei nedirbtos dirvos darbininku . O Daukanto istorijos veikalai, anot Geiltlerio, rodo jo gil moksl ir kart patriotizm .

Uduotis
(ratu)

Jums duoti: 1. autoriaus odiai: Pirmoji lietuvika knyga prasideda odiais 2. citata: Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit / Ir tatai skaitydami permanykit.

Js turite parayti taip sakinius, kad


1. 2. 3. 4. 5. 6.

citata eit po autoriaus odi ir sudaryt atskir sakinio dmen, citata eit prie autoriaus odius, autoriaus odiai bt siterp citat, eiliuoto teksto citata bt raoma be kabui, citata eit tik sakinio dalimi, citata bt autoriaus odi tsinys alutinis (payminio) sakinys, siterps pagrindin dmen.

Pasitikriname
1.

Pirmoji lietuvika knyga prasideda odiais: ,,Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit/ Ir tatai skaitydami permanykit.

Pasitikriname
2. ,,Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit / Ir tatai skaitydami permanykit , tokiais odiais prasideda pirmoji lietuvika knyga.

Pasitikriname
3. ,,Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit, - tokiais odiais prasideda pirmoji lietuvika knyga.- Ir tatai skaitydami permanykit.

Pasitikriname
4. Pirmoji lietuvika knyga prasideda odiais:
Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit Ir tatai skaitydami permanykit.

Pasitikriname
5. odiais ,, Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit / Ir tatai skaitydami permanykit prasideda pirmoji lietuvika knyga.

Pasitikriname
6. Knyga, kuri prasideda odiais
,,Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit / Ir tatai skaitydami permanykit, yra pirmoji lietuvika knyga.

Nam darbas
Padaryti

t pat (parayti 6 sakinius su citatomis) Autoriaus odiai: A. Baranauskas gailisi Citata: Dabar visa prapuol... tik ant lauko pliko / Kelios kreivos, nuskurd puelyts liko...
P. S. a) keliose vietose galite terpti nauj odi, b) galite keisti odi viet sakinyje.