Está en la página 1de 7

Num. 7019 / 08.05.

2013

12991

Conselleria dEducaci, Cultura i Esport


CORRECCI derrades de la Resoluci conjunta de 30 dabril de 2013, del director general de lEsport i del director general de Joventut i de lInstitut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca el programa lliure destiu dins de la campanya dactivitats nutiques de la Generalitat A la mar 2013. [2013/4669] Sha observat una errada en la publicaci de la resoluci esmentada (DOCV 7018, de 07.05.2013), que consisteix a lomissi de lannex que es publica tot seguit. ANNEX I Bases per les quals es regir el Programa Lliure dEstiu dins de la campanya dactivitats nutiques de la Generalitat A la Mar 2013. El Programa Lliure dEstiu, dins de la campanya dactivitats nutiques de la Generalitat A la Mar 2013, sorganitza per la Direcci General de lEsport (dara en avant DGD) i lIVAJ.GVA JOVE, amb la collaboraci del club nutic de la Vila Joiosa, i es realitzar en installacions i equipaments de la mateixa Generalitat a Benicssim i Borriana, i del club nutic esmentat. 1. Objecte Regular els cursos de familiaritzaci i/o millora de les activitats nutiques en el perode estival des dun punt de vista recreatiu i formatiu, i facilitar laprenentatge i la prctica dels esports nutics. 2. Participants Podr participar qualsevol persona, de manera individual o collectiva, que complisca les condicions de participaci i requisits dinscripci arreplegats en estes bases. 2.1. Condicions de participaci Tindre 9 anys o ms durant lany de realitzaci del curs (nascuts/ des en 2004 o anteriors). Tindre ledat suficient per a la modalitat nutica i nivell, segons all que sha estipulat en la base 3.2. Saber nadar correctament. No presentar contraindicacions medicosanitries per a la prctica de les activitats nutiques. Per al nivell de perfeccionament de vela, posseir els coneixements tcnics del nivell inferior, que hauran dacreditar-se documentalment en incorporar-se al curs. 2.2. Obligacions dels participants Els participants hauran despecificar en la fitxa dinscripci en lnia, abans del comenament de lactivitat, qualsevol necessitat educativa, diettica o mdica de rellevncia, aix com comunicar-ho en el moment de la seua incorporaci a lescola corresponent. El desplaament dels alumnes fins a lescola ser pel seu compte. Documentaci a presentar en el moment de la incorporaci a lEscola: Fitxa dinformaci sanitria. Noms necessria per a les activitats de ms de dos dies de duraci. Disponible en el web <www.escolesdelamar.com>. Fotocpia del DNI o del llibre de famlia, si no tinguera el primer. Fotocpia de la targeta SIP o semblant (en cas que no siga de la Seguretat Social). Per a menors dedat, model dautoritzaci deixida, amb firma original dels pares, tutors o responsables (disponible en el web). Els alumnes inscrits en el nivell de perfeccionament de vela hauran de presentar la documentaci acreditativa dhaver superat el nivell diniciaci: llibre de lalumne-velapass o ttols/diplomes. En el cas que algun participant sinscriga en una modalitat o en un nivell sense tindre ledat exigida o no presente lacreditaci del nivell anterior cursat o demostre no tindre el nivell exigit, els responsables tcnics de lescola podran inscriurel en un nivell inferior si s possible

Consellera de Educacin, Cultura y Deporte


CORRECCIN de errores de la Resolucin conjunta de 30 de abril de 2013, del director general del Deporte y del director general de Juventud y del Institut Valenci de la Joventut.Generalitat Jove, por la que se convoca el programa libre de verano dentro de la campaa de actividades nuticas de la Generalitat A la mar 2013. [2013/4669] Se ha observado un error en la publicacin de la citada resolucin (DOCV 7018, de 07.05.2013), que consiste en la omisin del anexo que se publica a continuacin. ANEXO I Bases por las que se regir el Programa Libre de Verano dentro de la campaa de actividades nuticas de la Generalitat A la Mar 2013. El Programa Libre de Verano, dentro de la campaa de actividades nuticas de la Generalitat A la Mar 2013, se organiza por la Direccin General del Deporte (en adelante DGD) y el IVAJ.GVA JOVE con la colaboracin del club nutico de la Vila Joiosa y se realizar en instalaciones y equipamientos de la propia Generalitat en Benicasim y Burriana, y del club nutico citado. 1. Objeto Regular los cursos de familiarizacin y/o mejora de las actividades nuticas en el periodo estival desde un punto de vista recreativo y formativo, facilitando el aprendizaje y la prctica de los deportes nuticos. 2. Participantes Podr participar cualquier persona, de manera individual o colectiva, que cumpla con las condiciones de participacin y requisitos de inscripcin recogidos en estas bases. 2.1. Condiciones de participacin Tener 9 aos o ms durante el ao de realizacin del curso (nacidos/as en 2004 o anteriores). Tener la edad suficiente para la modalidad nutica y nivel, segn lo estipulado en la base 3.2. Saber nadar correctamente. No presentar contraindicaciones mdico-sanitarias para la prctica de las actividades nuticas. Para el nivel de perfeccionamiento de vela, poseer los conocimientos tcnicos del nivel inferior, que debern acreditarse documentalmente al incorporarse al curso. 2.2. Obligaciones de los participantes Los participantes debern especificar en la ficha de inscripcin on line, antes del comienzo de la actividad, cualquier necesidad educativa, diettica o mdica de relevancia, as como comunicarlo en el momento de su incorporacin a la escuela correspondiente. El desplazamiento de los alumnos hasta la Escuela ser por cuenta de los mismos. Documentacin a presentar en el momento de la incorporacin a la Escuela: Ficha de informacin sanitaria. Solo necesaria para las actividades de ms de dos das de duracin. Disponible en la web <www.escolesdelamar.com>. Fotocopia del DNI o del libro de familia, si no tuviera el primero. Fotocopia de la tarjeta SIP o similar (en caso de no ser de la Seguridad Social). Para menores de edad, modelo de autorizacin de salida, con firma original de los padres, tutores o responsables (disponible en la web). Los alumnos inscritos en el nivel de perfeccionamiento de vela, debern presentar la documentacin acreditativa de haber superado el nivel iniciacin: libro del alumno-velapass o ttulos/diplomas. En el caso de que algn participante se inscribiera en una modalidad o en un nivel sin tener la edad exigida o no presentara la acreditacin del nivel anterior cursado o demostrara no tener el nivel exigido, los responsables tcnicos de la escuela podrn inscribirlo en un nivel

Num. 7019 / 08.05.2013

12992

o, en cas contrari, donar-lo de baixa del curs. En este cas perdr el dret a la devoluci de la quota abonada. La responsabilitat dels menors dedat fora de les activitats programades ser exclusiva del pare/mare o tutor/a, els quals hauran dautoritzar leixida lliure de les installacions per escrit, dacord amb el model dautoritzaci i perms deixida i que noms podr ser entregat en el moment dincorporaci del participant a lactivitat, amb la firma original. No obstant aix, les mencionades eixides es regiran per la normativa de cada escola quant a horaris dentrada i eixida de les installacions. Per als supsits de tarifes especials arreplegades en la base 4.2. es remetr a la DGD, durant la tramitaci de la reserva, la justificaci documental que acredite la corresponent situaci, per mitj de ttol o carnet en qu figure el nom i cognoms del participant. La condici que dna dret a la tarifa especial haur de posseir-se en el moment de realitzar la inscripci i fins a almenys la realitzaci de lactivitat. Si es detecta qualsevol error en la justificaci de laplicaci de la tarifa especial, el participant haur dabandonar el curs, si s el cas, i la reserva ser anullada. Les persones participants en el Programa Lliure dEstiu estaran obligades a complir la normativa de rgim intern que regisca el funcionament de les diferents installacions i dels equipaments. Aix mateix, durant la realitzaci de les activitats es respectaran les normes esmentades, aix com les instruccions que el personal tcnic i de servicis puga realitzar. Les persones participants seran responsables del bon s de la installaci i del material, i hauran dabonar el cost dels danys que puguen produir-se per negligncia o mal s destos. Qualsevol falta dorde ser comunicada immediatament als pares o responsables del/la participant i, segons la gravetat, podr comportar lexpulsi de lescola. 3. Especificacions del Programa Lliure dEstiu 3.1. Escoles de la mar
Escola Benicssim Borriana Rgim Externat/Internat en lAlberg Argentina de lIVAJ.GVA JOVE IVAJ.GVAJOVE VALENCI DE LA JOVENTUT Externat/Internat en la mateixa Escola de la Mar de Borriana

inferior si fuera posible, o de lo contrario, darle de baja del curso. En este caso perder el derecho a la devolucin de la cuota abonada. La responsabilidad de los menores de edad fuera de las actividades programadas ser exclusiva del padre/madre o tutor/a, quienes tendrn que autorizar la salida libre de las instalaciones por escrito, conforme al modelo de autorizacin y permiso de salida y que solo podr ser entregado en el momento de incorporacin del participante a la actividad, con la firma original. No obstante las mencionadas salidas se regirn por la normativa de cada escuela en cuanto a horarios de entrada y salida de las instalaciones. Para los supuestos de tarifas especiales recogidas en la base 4.2. se remitir a la DGD, durante la tramitacin de la reserva, la justificacin documental que acredite la correspondiente situacin, mediante ttulo o carn en el que figure el nombre y apellidos del participante. La condicin que da derecho a la tarifa especial deber poseerse en el momento de realizar la inscripcin y hasta al menos la realizacin de la actividad. Si se detecta cualquier error en la justificacin de la aplicacin de la tarifa especial, el participante deber abandonar el curso, en su caso, y la reserva ser anulada. Las personas participantes en el Programa Libre de Verano estarn obligadas a cumplir la normativa de rgimen interno que rija el funcionamiento de las diferentes instalaciones y de los equipamientos. As mismo, durante la realizacin de las actividades se respetarn las normas citadas, as como las instrucciones que el personal tcnico y de servicios pudiera realizar. Las personas participantes sern responsables del buen uso de la instalacin y del material, y debern abonar el coste de los daos que pudieran producirse por negligencia o mal uso de los mismos. Cualquier falta de orden ser comunicada inmediatamente a los padres o responsables del/la participante y, segn la gravedad, podr conllevar la expulsin de la escuela. 3. Especificaciones del Programa Libre de Verano 3.1. Escoles de la Mar
Escola Benicasim Burriana Villajoyosa Rgimen Externado/Internado en el Albergue Argentina del IVAJ.GVA JOVE IVAJ.GVAJOVE VALENCIANO DE LA JUVENTUD Externado/Internado en la propia Escola de la Mar de Burriana Externado (no incluye comida)

La Vila Joiosa Externat (no inclou menjar)

3.2. Modalitats, edats i embarcacions


Edat1 Mnim 9 anys 9-12 anys 10-15 anys Mnim 15 anys Mnim 16 anys Mnim 10 anys 9 anys Mnim 15 anys Edad1 Mnimo 9 aos 9-12 aos 10-15 aos Mnimo 15 aos Mnimo 16 aos Mnimo 10 aos 9 aos Mnimo 15 aos

3.2. Modalidades, edades y embarcaciones

Modalitat i nivell Vela lleugera iniciaci Vela lleugera perfeccionament optimist Vela lleugera perfeccionament infantil Vela lleugera perfeccionament Vela creuer iniciaci Surf de vela Piragisme Rem

Embarcaci Raquero/Gamba (embarcaci collectiva) Optimist (embarcaci individual) lEquipe (embarcaci doble) 4.20 (embarcaci doble) Platu 25 (embarcaci collectiva) Planxa de vela Caiac mar / Caiacpolo Iols/Virus

Escola mar Totes La Vila Joiosa Totes Totes Borriana Totes Totes Borriana

*****
Embarcacin Raquero/Gamba (embarcacin colectiva) Optimist (embarcacin individual) LEquipe (embarcacin doble) 4.20 (embarcacin doble) Platu 25 (embarcacin colectiva) Windsurf (Tabla) Kayac mar / Kayac polo Yolas / Virus Escola mar Todas Villajoyosa Todas Todas Burriana Todas Todas Burriana

Modalidad y nivel Vela ligera iniciacin Vela ligera perfeccionamiento optimist Vela ligera perfeccionamiento. infantil Vela ligera perfeccionamiento Vela crucero iniciacin Windsurf Piragismo Remo

1 Edat mnima complida durant lany de realitzaci del curs.

1 Edad mnima cumplida durante el ao de realizacin del curso.

Num. 7019 / 08.05.2013

12993

3.3. Activitats 3.3.1. Setmana destiu Caracterstiques de lactivitat

3.3. Actividades 3.3.1. Semana de verano Caractersticas de la actividad

Duraci Modalitats

Cursos de 5 dies de dilluns a divendres Benicssim i Borriana (mat i vesprada): 30 hores setmanals. La Vila Joiosa (noms mat o noms vesprada): 20 hores setmanals. Vela, surf de vela, piragisme i rem, dacord amb apartat 3.2. Noms a Benicssim i Borriana Activitat nutica, allotjament de diumenge a divendres i pensi completa, incloent-hi el sopar del diumenge. Tamb sexerciran activitats danimaci i dinmica de grups, aix com tallers, a crrec de monitors/es de temps lliure.

Interns Servicis opcionals Externs

Incorporaci

Finalitzaci

En totes les escoles. Activitat nutica. Possibilitat de contractar el menjar a Benicssim i Borriana. Benicssim i Borriana Interns: diumenge de 19.30 a 20.00 h. Reuni informativa pares a les 20:15 h. Externs: Dilluns a les 10.00 h. La Vila Joiosa Externs cursos noms mat: dilluns a les 10.00 h. Externs cursos noms vesprades: dilluns a les 15.00 h. Benicssim i Borriana Divendres a les 18.00 h. La Vila Joiosa Externs cursos noms mat: divendres a les 14.00 h. Externs cursos noms vesprades: divendres a les 19.00 h.

*****
Duracin Modalidades Cursos de 5 das de lunes a viernes Benicasim y Burriana (maana y tarde): 30 horas semanales. Villajoyosa (solo maana o solo tarde): 20 horas semanales. Vela, windsurf, piragismo y remo, de acuerdo con apartado 3.2. Solo en Benicasim y Burriana Actividad nutica, alojamiento de domingo a viernes y pensin completa incluida la cena del domingo. Internos Tambin se desarrollarn actividades de animacin y dinmica de grupos, as como talleres, a cargo de monitores/as de tiempo libre. En todas las Escoles. Externos Actividad nutica. Posibilidad de contratar la comida en Benicasim y Burriana. Benicasim y Burriana Internos: Domingo de 19.30 a 20.00 h. Reunin informativa padres a las 20:15 h. Externos: Lunes a las 10.00 h. Villajoyosa Externos cursos solo maana: Lunes a las 10.00 h. Externos cursos solo tardes: Lunes a las 15.00 h. Benicasim y Burriana Viernes a las 18.00 h. Villajoyosa Externos cursos solo maana: Viernes a las 14.00 h. Externos cursos solo tardes: Viernes a las 19.00 h.

Servicios opcionales

Incorporacin

Finalizacin

Oferta de places de setmana destiu


Oferta setmanal Escola de la Mar de Benicssim Cursos de 5 dies de dilluns a divendres (mat i vesprada): 30 hores Del 23/6 al 30/8 Activitat Places Vela lleugera iniciaci 25 Vela lleugera perfeccionament infantil 20 Vela lleugera perfeccionament 10 Piragisme 10 Surf de vela 10 TOTAL 75

Oferta de plazas de semana de verano


Oferta semanal Escola de la Mar de Benicasim Cursos de 5 das de lunes a viernes (maana y tarde): 30 horas Del 23/6 al 30/8 Actividad Plazas Vela ligera iniciacin 25 Vela ligera perfeccionamiento infantil 20 Vela ligera perfeccionamiento 10 Piragismo 10 Windsurf 10 TOTAL 75

Num. 7019 / 08.05.2013

12994

Oferta setmanal Escola de la Mar de Borriana Cursos de 5 dies de dilluns a divendres (mat i vesprada): 30 hores Del 23/6 al 30/8 De l1/9 al 30/9 Activitat Places Places Vela lleugera iniciaci 35 20 Vela lleugera perfeccionament infantil 20 Vela lleugera perfeccionament 20 10 Surf de vela 15 10 Piragisme i rem 15 10 Vela creuer iniciaci 10 5 TOTAL 115 55

Oferta semanal Escola de la Mar de Burriana Cursos de 5 das de lunes a viernes (maana y tarde): 30 horas Del 23/6 al 30/8 Del 1/9 al 30/9 Actividad Plazas Plazas Vela ligera iniciacin 35 20 Vela ligera perfeccionamiento infantil 20 Vela ligera perfeccionamiento 20 10 Windsurf 15 10 Piragismo y remo 15 10 Vela crucero iniciacin 10 5 Total 115 55

Oferta setmanal Escola de la Mar de la Vila Joiosa Cursos de 5 dies de dilluns a divendres (noms mat o noms vesprada): 20 hores Del 23/6 al 30/8 Activitat Places Vela lleugera iniciaci 18 Vela lleugera perfeccionament optimist 6 Vela lleugera perfeccionament infantil 4 Vela lleugera perfeccionament 6 Piragisme 21 Surf de vela 14 Total 69

Oferta semanal Escola de la Mar de Villajoyosa Cursos de 5 das de lunes a viernes (solo maana o solo tarde): 20 horas Del 23/6 al 30/8 Actividad Plazas Vela ligera iniciacin 18 Vela ligera perfeccionamiento optimist 6 Vela ligera perfeccionamiento infantil 4 Vela ligera perfeccionamiento 6 Piragismo 21 Windsurf 14 TOTAL 69

3.3.2. Un dia en la mar


Objectiu Duraci Escoles de la mar Modalitats nutiques Donar a conixer a les persones participants els esports nutics per mitj dun dia de familiaritzaci i/o millora dels coneixements ja adquirits. 1 dia: curs de 6 hores (de 10.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00). Benicssim i Borriana. En funci de lescola de la mar. Les escoles podran oferir lactivitat Un dia en la mar depenent de locupaci de setmanes destiu. Per a conixer la disponibilitat i realitzar la inscripci, shaur de contactar directament amb lescola. Activitat nutica. Activitat nutica amb menjar.

3.3.2. Un da en la mar
Objetivo Duracin Escoles de la Mar Modalidades nuticas Dar a conocer a las personas participantes los deportes nuticos mediante un da de familiarizacin y/o mejora de los conocimientos ya adquiridos. 1 da: curso de 6 horas (de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00) Benicasim y Burriana En funcin de la Escola de la Mar Las Escoles podrn ofertar la actividad Un da en la mar dependiendo de la ocupacin de Semanas de verano. Para conocer la disponibilidad y realizar la inscripcin se deber contactar directamente con la escuela. Actividad nutica Actividad nutica con comida

Disponibilitat

Disponibilidad

Servicis opcionals

Servicios opcionales

3.3.3 Caps de setmana destiu


Objectiu Donar a conixer als participants els esports nutics des dun punt de vista recreatiu, amb cursos dissenyats per a la prctica collectiva entre amics i/o familiars. 2 dies: curs de 10 hores. Dissabte mat (de 10.00 a 13.00 h) i vesprada (de 15.00 a 18.00 h) i diumenge mat (de 10.00 a 14.00 h). Benicssim i Borriana. En funci de cada escola de la mar. Els menors dedat hauran dassistir acompanyats del pare/mare/tutor(a) o persona degudament autoritzada per estos a fi de responsabilitzar-se dels alumnes durant el perode del cap de setmana en qu no es realitze cap activitat nutica. Per a conixer la disponibilitat i realitzar la inscripci shaur de consultar el web <www.escolesdelamar. com> o contactar directament amb lescola corresponent. Activitat nutica amb allotjament i pensi completa. Activitat nutica amb menjar del dissabte. Noms activitat nutica.

3.3.3 Fines de semana de verano


Dar a conocer a los participantes los deportes nuticos desde un punto de vista recreativo, con cursos diseados para la prctica colectiva entre amigos y/o familiares. 2 das: curso de 10 horas. Sbado maana (de 10.00 a Duracin 13.00 h) y tarde (de 15.00 a 18.00 h) y domingo maana (de 10.00 a 14.00 h). Escoles de la Mar Benicasim y Burriana En funcin de cada Escola de la Mar. Los menores de edad debern asistir acompaados del padre/madre/tutor(a) o persona debidamente autorizada Modalidades nuticas por los mismos al objeto de responsabilizarse de los alumnos durante el periodo del fin de semana en el que no se realice actividad nutica. Para conocer la disponibilidad y realizar la inscripcin se deber consultar la web <www.escolesdelamar.com> Disponibilidad o contactar directamente con la Escola correspondiente. Actividad nutica con alojamiento y pensin completa Servicios opcionales Actividad nutica con comida del sbado Slo actividad nutica Objetivo

Duraci Escoles de la mar

Modalitats nutiques

Disponibilitat

Servicis opcionals

Num. 7019 / 08.05.2013

12995

4. Inscripcions 4.1. Formalitzaci de reserves Les inscripcions es realitzaran exclusivament en lnia a travs de la pgina web <www.escolesdelamar.com> a partir de les 10.00 hores del dia 15 de maig de 2013. Les escoles de la mar de la Generalitat i els servicis territorials desports i lIVAJ.GVA JOVE posaran a disposici dels usuaris els seus mitjans i installacions per a facilitar la inscripci. El pagament de la quota podr realitzar-se en la mateixa pgina web a travs del sistema TPV o b per ingrs o transferncia bancria, en el termini de 48 hores a partir de lendem de la formalitzaci de la reserva. Si passat eixe temps no sha realitzat lingrs, la reserva ser cancellada i tornar a estar disponible per a qualsevol altre interessat. Haur de conservar-se sempre el justificant de lingrs corresponent. Sestablir com a data lmit dinscripci el dimarts de la setmana anterior a linici del curs, excepte en lEscola de la Mar de Benicssim en rgim dinternat, que ser de 15 dies abans del mencionat inici. 4.2. Preus Les tarifes aplicades per a cada persona seran les establides en cada una de les activitats convocades. Tipus de tarifa: 1. Tarifa general. 2. Tarifa especial: membres de famlia nombrosa, membres de famlia educadora, titulars de carnet jove, titulars de targeta esportiva de la Generalitat i grups dentitats collaboradores*. *Entitats collaboradores: ajuntaments de Benicssim, Borriana i la Vila Joiosa, les federacions esportives de vela, piragisme, rem, esports adaptats i discapacitats intellectuals de la Comunitat Valenciana i els clubs nutics de Borriana i la Vila Joiosa, aix com altres entitats amb qu la Generalitat haja subscrit acords relacionats amb la promoci esportiva en qu es reconega la seua condici dentitat collaboradora.

4. Inscripciones 4.1. Formalizacin de reservas Las inscripciones se realizarn exclusivamente de forma online a travs de la pgina web: <www.escolesdelamar.com> a partir de las 10.00 horas del da 15 de mayo de 2013. Las Escoles de la Mar de la Generalitat y los servicios territoriales de deportes y el IVAJ.GVA JOVE pondrn a disposicin de los usuarios sus medios e instalaciones para facilitar la inscripcin. El pago de la cuota podr realizarse en la misma pgina web a travs del sistema TPV o bien por ingreso o transferencia bancaria, en el plazo de 48 horas a partir del da siguiente a la formalizacin de la reserva. Si pasado ese tiempo no se ha realizado el ingreso, la reserva ser cancelada y volver a estar disponible para cualquier otro interesado. Deber conservarse siempre el justificante del ingreso correspondiente. Se establecer como fecha lmite de inscripcin, el martes de la semana anterior al inicio del curso, excepto en la Escola de la Mar de Benicasim en rgimen de internado, que ser de 15 das antes a dicho inicio. 4.2. Precios Las tarifas aplicadas para cada persona sern las establecidas en cada una de las actividades convocadas. Tipos de tarifa: 1. Tarifa general. 2. Tarifa especial: miembros de familia numerosa, miembros de familia educadora, titulares de Carnet Jove, titulares de Targeta Esportiva de la Generalitat y grupos de entidades colaboradoras*. *Entidades colaboradoras: Ayuntamientos de Benicasim, Burriana y Villajoyosa, las federaciones deportivas de vela, piragismo, remo, deportes adaptados y discapacitados intelectuales de la Comunitat Valenciana y los clubes nuticos de Burriana y Villajoyosa, as como otras entidades con las que la Generalitat haya suscrito acuerdos relacionados con la promocin deportiva en los que se reconozca su condicin de entidad colaboradora.
Precios semana de verano Cuota por persona y curso Tarifa general Tarifa especial Actividad nutica (30 h.) 155 140 Actividad nutica con comida (30 h.) 195 176 Actividad nutica con internado y pensin 285 257 completa (30 h.) Actividad nutica curso solo maanas o solo 105 95 tardes (20 h.)

Preus setmana destiu Quota per persona i curs Tarifa general Tarifa especial Activitat nutica (30 h) 155 140 Activitat nutica amb menjar (30 h) 195 176 Activitat nutica amb internat i pensi com285 257 pleta (30 h) Activitat nutica curs noms matins o noms 105 95 vesprades (20 h)

Preus Un dia en la mar Quota per persona i curs Activitat nutica (6 h) Activitat nutica amb menjar (6 h) Tarifa general Tarifa especial 31 28 39 35

Precios Un da en la mar Cuota por persona y curso Tarifa general Actividad nutica (6 h.) 31 Actividad nutica con comida (6 h.) 39

Tarifa especial 28 35

Preus cap de setmana destiu Quota per persona i curs Tarifa general Tarifa especial Activitat nutica (10 h) 62 56 Activitat nutica amb menjar del dissabte 70 63 (10 h) Activitat nutica amb internat i pensi com88 79 pleta (10 h)

Precios fin de semana de verano Cuota por persona y curso Tarifa general Tarifa especial Actividad nutica (10 h) 62 56 Actividad nutica con comida del sbado 70 63 (10 h) Actividad nutica con internado y pensin 88 79 completa (10 h)

4.3. Devoluci de quotes La renncia a la plaa una vegada pagada la reserva no donar dret a la devoluci de la quota. Excepcionalment es tindr dret a la devoluci de la quota o la part corresponent, amb una deducci del 10 per cent de limport, en concepte de gastos de gesti, en els supsits segents: 1. Malaltia o lesi que impedisca lassistncia a lactivitat. Shaur daportar un justificant mdic o un informe hospitalari firmat i segellat pel facultatiu.

4.3. Devolucin de cuotas La renuncia a la plaza una vez pagada la reserva no dar derecho a la devolucin de la cuota. Excepcionalmente se tendr derecho a la devolucin de la cuota o la parte correspondiente, con una deduccin del 10 por ciento del importe, en concepto de gastos de gestin, en los siguientes supuestos: 1. Enfermedad o lesin que impida la asistencia a la actividad. Se deber aportar un justificante mdico o informe hospitalario firmado y sellado por el facultativo.

Num. 7019 / 08.05.2013

12996

2. Malaltia greu o mort dun familiar fins a un segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas shaur dadjuntar un certificat acreditatiu. 3. Duplicitat en el pagament dun participant quan shaja realitzat per reserves distintes. Amb deducci del 10 per cent. Si s per la mateixa reserva no saplicar la deducci del 10 per cent. 4. Canvi de les condicions de reserva dun participant: dinternat a externat o de tarifa general a especial. Es tornar la diferncia sobre la qual saplicar una deducci del 10 per cent. Per causes climatolgiques. Es tindr dret a la devoluci proporcional de la quota noms en les reserves sense internat, sempre que el percentatge de sessions no navegades supere el 50 per cent del total de sessions del curs. En el cas de les reserves amb internat en cursos de setmana, es realitzaran activitats alternatives i en cap cas es tindr dret a la devoluci de la quota. La devoluci de la quota, de la qual es deduir el gasto indicat en concepte de gesti quan siga procedent, haur de ser sollicitada en el formulari establit, que estar a disposici dels usuaris en el nostre web, en les mateixes escoles de la mar i en la DGD i lIVAJ.GVA JOVE i els seus servicis territorials. Les sollicituds de devoluci de quota es presentaran en el registre dentrada de la DGD; no obstant aix, tamb podran presentar-se dacord amb el que establix larticle 38 de la Llei 30/1992, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com. La sollicitud de devoluci de la quota haur de ser tramitada per la persona que va realitzar la inscripci, ja siga per a sollicitar la devoluci de limport duna inscripci individual o de grup. El termini mxim de presentaci ser de 15 dies naturals a partir del dia previst dinici del curs adjudicat. En cas de produir-se una malaltia o lesi durant lexercici de lactivitat, no es tindr dret a la devoluci de la quota. 5. Assistncia sanitria i assegurances 5.1. LAgncia Valenciana de Salut prestar atenci medicosanitria a travs dels seus centres i institucions sanitries, amb tots els dispositius existents en la seua xarxa, a les persones participants, monitors/ es i organitzadors/es que patisquen qualsevol accident durant la seua participaci en les activitats programades per al desenrotllament de la campanya A la Mar 2013. Per a poder ser beneficiari de les prestacions mencionades en el pargraf anterior, shaur destar degudament inscrit en la campanya A la Mar 2013. No obstant aix, en aquells supsits en qu el participant lesionat estiga federat, es liquidar limport de lassistncia amb crrec a la respectiva mtua esportiva. 5.2. Lentitat asseguradora concertada cobrir lassistncia mdica continuada, posterior a la prestada en primera instncia per lAgncia Valenciana de Salut, derivada daccidents esportius que puguen patir les persones participants, monitors/es i organitzadors/es en la campanya A la Mar 2013 de la Generalitat, dacord amb el Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, del Ministeri dEducaci i Cincia, aix com la responsabilitat civil per accions o omissions en lexercici de les funcions que els competixen. 6. Centres dinformaci Pgina web de les Escoles de la Mar <www.escolesdelamar.com> Escola de la Mar de Borriana Avinguda de la Mediterrnia, s/n, 12530, Borriana Tel. 964 586 160 Fax: 964 587 026 Escola de la Mar de Benicssim Avinguda de Ferrandis Salvador, 49, 12560, Benicssim Tel. 964 303 251 Fax: 964 304 104 Direcci General de Lesport Avinguda de Campanar, 32, 46015, Valncia Tel. 961 970 270 Fax: 961 970 027 correu electrnic: <escolesdelamar@gva.es>

2. Enfermedad grave o muerte de un familiar hasta un segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este caso se deber adjuntar un certificado acreditativo. 3. Duplicidad en el pago de un participante cuando se haya realizado por reservas distintas. Con deduccin del 10 por ciento. Si es por la misma reserva no se aplicar la deduccin del 10 por ciento. 4. Cambio de las condiciones de reserva de un participante: de internado a externado o de tarifa general a especial. Se devolver la diferencia sobre la que se aplicar una deduccin del 10 por ciento. Por causas climatolgicas. Se tendr derecho a la devolucin proporcional de la cuota solo en las reservas sin internado, siempre y cuando el porcentaje de sesiones no navegadas supere el 50 por ciento del total de sesiones del curso. En el caso de las reservas con internado en cursos de semana, se realizarn actividades alternativas y en ningn caso se tendr derecho a la devolucin de la cuota. La devolucin de la cuota, de la que se deducir el gasto indicado en concepto de gestin cuando proceda, deber ser solicitada en el formulario establecido, que estar a disposicin de los usuarios en nuestra web, en las propias Escoles de la Mar y en la DGD y el IVAJ.GVA JOVE y sus servicios territoriales. Las solicitudes de devolucin de cuota se presentarn en el registro de entrada de la DGD; no obstante, tambin podrn presentarse de acuerdo con lo que establece el artculo 38 de la Ley 30/1992 de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. La solicitud de devolucin de la cuota deber ser tramitada por la persona que realiz la inscripcin, ya sea para solicitar la devolucin del importe de una inscripcin individual o de grupo. El plazo mximo de presentacin ser de 15 das naturales a partir del da previsto de inicio del curso adjudicado. En caso de producirse una enfermedad o lesin durante el desarrollo de la actividad, no se tendr derecho a la devolucin de la cuota. 5. Asistencia sanitaria y seguros 5.1. La Agencia Valenciana de Salud prestar atencin mdico-sanitaria a travs de sus centros e instituciones sanitarias, con todos los dispositivos existentes en su red, a las personas participantes, monitores/as y organizadores/as que sufran cualquier accidente durante su participacin en las actividades programadas para el desarrollo de la campaa A la Mar 2013. Para poder ser beneficiario de las prestaciones mencionadas en el prrafo anterior, se deber estar debidamente inscrito en la campaa A la Mar 2013. No obstante, en aquellos supuestos en que el participante lesionado est federado, se liquidar el importe de la asistencia con cargo a la respectiva mutua deportiva. 5.2. La entidad aseguradora concertada cubrir la asistencia mdica continuada, posterior a la prestada en primera instancia por la Agencia Valenciana de Salud, derivada de accidentes deportivos que puedan sufrir las personas participantes, monitores/as y organizadores/as en la campaa A la Mar 2013 de la Generalitat, de acuerdo con el Real Decreto 849/1993 de 4 de junio, del Ministerio de Educacin y Ciencia, as como la responsabilidad civil por acciones u omisiones en el ejercicio de las funciones que les competen. 6. Centros de informacin Pgina web de las Escoles de la Mar <www.escolesdelamar.com> Escola de la Mar de Burriana Avenida de la Mediterrnia, s/n, 12530, Burriana Tel. 964 586 160 Fax.964 587 026 Escola de la Mar de Benicasim Avenida de Ferrandis Salvador, 49, 12560, Benicasim Tel. 964 303 251 Fax. 964 304 104 Direccin General del Deporte Avenida de Campanar, 32, 46015, Valencia Tel. 961 970 270 Fax. 961 970 027 e-mail: <escolesdelamar@gva.es>

Num. 7019 / 08.05.2013

12997

Direccions territorials Alacant Carrer de Jaime Segarra, 6, entresl, 03010, Alacant Tel. 965 937 200 Fax: 965 937 211 correu electrnic: <dep.ali_dgd@gva.es> Castell Avinguda de la Mar, 23 12003 Castell de la Plana Tel. 964 358 460 Fax: 964 358 076 correu electrnic: <dep.cas_dgd@gva.es> Valncia Plaa de Viriat, s/n, 46001, Valncia Tel. 963 184 482 Fax: 963 184 797 correu electrnic: <dep.val_dgd@gva.es> Direcci General de la Joventut i de lIVAJ.GVA JOVE Carrer de lHospital, 11, 46001, Valncia Tel. 963 869 700 TURIVAJ. GVA JOVE Carrer de la Gurdia Civil, 21, 46020, Valncia Tel. 963 108 670

Direcciones territoriales Alicante Calle de Jaime Segarra, 6, entresuelo, 03010, Alicante Tel. 965 937 200 Fax. 965 937 211 e-mail: <dep.ali_dgd@gva.es> Castelln Avenida de la Mar, 23, 12003, Castelln de la Plana Tel. 964 358 460 Fax. 964 358 076 e-mail: <dep.cas_dgd@gva.es> Valencia Plaza de Viriato, s/n, 46001, Valencia Tel. 963 184 482 Fax. . 963 184 797 e-mail: <dep.val_dgd@gva.es> Direccin General de la Juventud y del IVAJ.GVA JOVE Calle del Hospital, 11, 46001, Valencia Tel. 963 869 700 TURIVAJ.GVA JOVE Calle de la Guardia Civil, 21, 46020, Valencia Tel. 963 108 670

Calificar