Está en la página 1de 10

Gymnastiekvereniging

Be
De B euk
euk
kers
ke
e

Edam
Jaarvergadering 2004
10 maart EVC kantine
De Beukers

1
Woensdag 10 maart 2004 om 20:00 uur
Locatie EVC kantine
Alle leden en/of ouders van leden

Jaarvergadering 2004

Agenda
1. Opening
2. Notulen Jaarvergadering 2003 ............................... 3
3. Jaarverslag secretaris ............................................ 5
4. Jaarverslag 2003 penningmeester ....................... 6
5. Verslag kascontrolecommissie ............................. 6
6. Benoeming kascontrolecommissie ...................... 6
7. Begroting 2004 / Contributie ................................. 7
8. Jaarverslag Technische Commissie ..................... 8
9. Jaarverslag Leiding................................................. 9
10. Jaarverslag Jeugdraad ...................................... 10
11. Bestuursverkiezing ............................................ 10
Aftredend: Sieuwert Oost (herkiesbaar) en
Erika Overmars-Kuhnemann (herkiesbaar)
Nieuw: Geen
12. Rondvraag
13. Sluiting

2
2. Notulen Jaarverslag 2003
Datum Woensdag 5 maart 2003 de overleg met Mauritius hier een aandachtspunt
Aanwezig 14 personen van maken.
Afwezig Tonia Reijers, Erika Overmars, Er wordt ondertussen hard gewerkt aan een
Ineke Koning schema/planning voor invulling van de lesuren,
zodat er een betere invulling gemaakt kan worden.
Opening E.e.a. brengt dan mogelijk weer een besparing met
Voorzitter Jaap van der Spek heet iedereen van zich mee.
harte welkom en opent de vergadering om 20.10 Jack merkt op dat als de instroomgroep “opdroogt”
uur er in de toekomst mogelijk geen selectie jongens
meer zijn! Optie: kleuterjongens naar uren Suzan?
Notulen jaarvergadering 2002 - Opbrengst loterij (Turn-a-round) was in 2002 zeer
Hier zijn geen op- of aanmerkingen op. tegenvallend. In 2003 komt de loterij mogelijk terug
in een andere vorm, door bijvoorbeeld elk lid 10
Jaarverslag van de secretaris lootjes te laten verkopen.
Bij afwezigheid van de secretaris neemt Jacqueline - In 2002 werd niet meegedaan met de Deen spon-
van Dijk het jaarverslag met de aanwezigen door. soractie. Onduidelijk is het of een vereniging twee
Het ledenaantal op 31 december 2002 wordt vast- achtereenvolgende jaren uitgeloot kan worden.
gesteld op 222 leden. Laten we hopen dat we in 2003 weer meedoen!
Jaap van der Spek vraagt een ieder na te denken
Jaarverslag van de penningmeester of mee te helpen met het bedenken van een opzet
Gelezen door penningmeester Sieuwert Oost. van de te houden loterij 2003.
De kosten van de Clubkrant zijn aanmerkelijk ge- - De contributie wordt verhoogd met 2%. Sieuwert
stegen. Dit komt omdat het nu uitgegeven wordt in zal met Henk Voorthuijzen e.e.a. overleggen i.v.m.
een andere vorm: er wordt nu niet meer geniet en de te heffen contributie.
geraapt. De gewijzigde vorm en lay-out wordt als
positief ervaren door onze adverteerders. Onder Verslag TC-commissie
de aanwezigen ontstaat discussie over het vermin- Gelezen door Frieda Voorthuijzen.
deren van deze kosten. Jaap vraagt aanwezigen - De TC vergadert nu 1 keer per 2 maanden samen
in eigen kring te kijken naar bedrijf/relaties om het met het bestuur, voorafgaand aan de bestuursver-
blad mogelijk goedkoper te maken. Alle ideeën zijn gadering. Er is een samenwerkingsverband aange-
welkom! gaan met Mauritius, waardoor de Beukers ook kan
profiteren van de kennis e.d. van deze vereniging.
Verslag kascontrolecommissie De train(st)ers van de Beukers staan hierdoor on-
De kascontrole commissie dechargeert de pen- der leiding van hoofdtrainer Mathieu Voorthuijzen
ningmeester over het boekjaar 2002. van Mauritius.

Benoeming kascontrolecommissie Verslag leiding


Mevrouw Marianne van Raaij is aftredend en wordt Verslag van de jongensselectie gelezen door trai-
bedankt voor haar inzet. Meneer Nico van Straalen ner Jack van der Made.
neemt haar plaats in. Mevrouw Ineke Koning Hubert Vrind is weggegaan als trainer i.v.m. eigen
neemt nog een jaar zitting in de kascontrolecom- bezigheden en is opgevolgd door Devi Kooij. Met
missie. de turnachtergrond van Devi is het misschien mo-
gelijk het turnen op een hoger niveau te brengen.
Begroting 2003 / Contributie Suzan vraagt hoe het is met de doorgroeimogelijk-
Begroting 2003 wordt gelezen door penningmees- heden in de toekomst. De optie om kleuterjongens
ter Sieuwert Oost. onder te brengen bij de uren van Suzan wordt in
- De selectie kost veel geld; in 2002 is het aantal de volgende TC-vergadering verder besproken.
selectieleden afgenomen, maar het aantal uren
is hetzelfde gebleven! Helaas is het scouten bij Verslag van de meisjesselectie gelezen door
de recreatiemeisjes tot nu toe uitgebleven i.v.m. trainster Sandra Siebeling.
gelijktijdig lesgeven van Sandra Siebeling tijdens Francien Velzeboer (ex-Beukers) werd in 2002 7e
deze uren. Jack van der Made merkt op dat er bij op het NK. Ze kreeg hiervoor een presentje
de laatste scouting van de recreatiejongens geen van de Beukers. De meisjes van de Beukers pres-
talenten bij waren. Opgemerkt wordt dat de geza- teren goed, Renee Hilgersom zelfs uitstekend!
menlijke instroomgroep van de Beukers/ Mauritius
vol zit. Helaas zit hier geen enkel lid van de Beu- Verslag van de recreatie.
kers bij! Jaap van der Spek zal bij het eerstvolgen- Erika Overmars is afwezig.
De Beukers

3
Gerard Breed vraagt of er bij de recreatie gebruik Rondvraag
wordt gemaakt van het LOS-materiaal, met name Sandra Roskam Is het niet beter als iedereen bij
de “Gymmies” (soort flippo’s); dit is een soort de recreatie er hetzelfde uitziet, bijvoorbeeld club-
belonings/toetsingssysteem. Crelis Tuip van Mauri- tenue? Dit is al langere tijd een punt van discussie.
tius gebruikt dit en het is een ware rage om zoveel Sandra Roskam en Jacqueline van Dijk kijken wat
mogelijk Gymmies te verzamelen! Dit geeft een er mogelijk is op dit gebied (zelf maken of aan-
betere aansluiting op het LOS-systeem. Er bestaat koop). Zeker voor de jaarlijkse wedstrijden die de
een LOS-promotour; Gerard Breed kijkt wanneer recreatie heeft toont het voor het geheel mooier en
deze tour deze omgeving aandoet. Het is een goed meer gedisciplineerd.
idee om leiding/bestuur hier heen te laten gaan. Jack Vraagt of het jaarverslag volgend jaar 2 we-
ken eerder gegeven kan worden. Complimenten
Jaarverslag van de jeugdraad voor Jaap voor het jaarverslag! Jack heeft voor de
Suzan neemt de activiteiten van de jeugdraad belangstellenden een LOS-infoblad gemaakt. Wie
door. dat wil mag een exemplaar meenemen.
Het bowlen in de krokusvakantie was een groot Suzan Leiding op uren maandag wordt een pro-
succes! Er waren ca. 26 kinderen aanwezig. bleem.
Suzan is nu eigenlijk in haar eentje de jeugdraad Dineke Bedankt de Beukers voor het boeket dat ze
maar laat zien dat ze dit uitstekend kan. Compli- mocht ontvangen voor haar 50ste verjaardag.
menten voor Suzan! Suzan vindt het leuk en tekent Sieuwert Bedankt Henk Voorthuijzen voor zijn inzet
voor nog een jaar. Toch is er toch “verversing” no- als ledenadministrateur; door het komen en gaan
dig. Misschien iets voor Richard van der Made? De van leden is het een intensieve bezigheid!
datum voor het paasfestijn wordt vastgesteld op 20 Jaap Roept iedereen op mee te denken om aan
april as. Goede ideeën zijn welkom! nieuwe leiding voor de recreatie te komen. Dit is
een zeer dringende zaak! Advertenties hebben tot
Bestuursverkiezing op heden niets opgeleverd. Misschien zijn er ou-
Gerard Breed is aftredend en niet herkiesbaar. Hij ders die cursus willen volgen? Alle ideeën zijn zeer
wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet. welkom!
Frieda Voorthuijzen is aftredend maar wordt herko-
zen.
Aantredend is Jacqueline van Dijk. Zij wordt met Voorzitter Jaap van der Spek sluit de vergadering
algemene stemmen gekozen. om 22.30 uur en verzoekt een ieder om nog een
Een bloemetje is er voor: Frieda Voorthuijzen ( 5 borreltje te blijven drinken!
jaar trainster), Suzan Rinkel (5 jaar jurylid dames)
en Erica Overmars ( 10 jaar trainster).

• Optreden
tijdens de DEEN
sponsoractie

4
3. Verslag van de Secretaris
Tonia Reijers

kort overzicht 2003 Frieda Voorthuijzen (5 jaar lesgeven) en Suzan


Het bestuur heeft in 2003 11 maal vergaderd. Rinkel (5 jaar jurylid).
Het afgelopen jaar stond wederom in het teken van Er is een begin gemaakt met de vervaardiging
een speurtocht naar leiding. Op 16 april is er zelfs van de gympakjes voor alle jeugdleden. Deze zijn
een crisisbijeenkomst met de recreatieouders be- straks voor een klein bedrag te koop. Dit wordt
legd, waar slechts drie mensen op kwamen dagen. mogelijke gemaakt dooe een gift van € 2.500,- van
Op het moment worden de lessen van de meisjes een anonieme sponsor.
gegeven door Chantal Konijn, het jongensuur door De vereniging mocht weer deelnemen aan de
Tim Jansen en de peuter/kleuteruren en de dins- Deen Sponsoractie en heeft deze gewonnen!
dagavondtrimgroepen door Rosangela Aguiar. Enkele jeugdleden mochten een cheque van ?
Uit voorgaande blijkt dat Frieda Voorthuijzen, Erika 1.350,-- in ontvangst nemen.
Overmars en Suzan Rinkel gestopt zijn met les- Verder is de redactie van het clubblad overgegaan
geven. Ook Jack v.d. Made heeft moeten stoppen in handen van Ria Haak.
bij de jongensselectie: hij is opgevolgd door zijn Op sportief gebied zijn er leuke prestaties neerge-
zoon Richard. Helaas zijn er op dit moment geen zet: op de Nederlandse Kampioenschappen moch-
Beukersjongens meer in de gezamenlijke jongens- ten Sanne Zwarthoed (24e) en Renee Hilgersom
selectie met Mauritius. (31e) uitkomen. Ook is Renee eerste geworden
Erika Overmars en Sieuwert Oost hebben een tijdens de Rayonkampioenschappen en bij de
scholing voor stagebegeleiders gevolgd, zodat zij Competitie LOS.
nieuwe train(st)ers mogen opleiden. Het clubkampioenschap om de W.K.Bouwesbeker
Om het vele werk binnen de vereniging te verde- is gewonnen door Lotte Kras.
len, hebben alle leden een verzoekbrief ontvan- De Mevrouw Molenaar Springtrofee was voor de
gen om zich op te geven als vrijwilliger bij diverse ploeg meisjes 10 jaar en ouder.
evenementen. Hier zijn helaas slechts 6 reacties Het clubkampioenschap voor de selectie, om de
op binnen gekomen. LOS-cup, werd gewonnen door Marieke Schilder
Tijdens de Jaarvergadering is Jacqueline van Dijk van Mauritius.
officieel tot het bestuur toegetreden en waren er De vereniging telde per 31 december 184 leden.
bloemen voor Erika Overmars (10 jaar lesgeven), Tonia Reijers

• Lisa en Sanne tijdens de uitreik-


ing van de bijdrage uit het Zwarth-
oed-Molenaar stimuleringsfonds
De Beukers

5
4. Jaarrekening 2003
Siewert Oost

Inkomsten Realisatie Begroting Uitgaven Realisatie Begroting


Kontributies gym 17766,88 20000,00 Leiding gym 7195,20 8500,00
selectie 4103,50 5700,00 selectie 4487,98 6300,00
Bondskontributies 1688,00 1500,00 Zaalhuur gym 5903,63 6500,00
Donaties 483,50 700,00 selectie 7033,58 7000,00
Giften 359,00 450,00 Wedstrijden 688,60 650,00
Subsidies 4373,55 4250,00 Bondscontributies 2239,14 2200,00
Rente 249,51 200,00 Kosten betalingsverkeer 35,40 75,00
Advertenties 945,00 900,00 Materiaal 68,24 450,00
Lotto-Toto 90,00 75,00 Kado’s, Bloemen 591,26 500,00
Inschrijfgelden 185,00 200,00 Reiskosten wedstrijden 164,45 250,00
Dividend Strandbad 18,00 leiding 130,50 200,00
Sponsoring DIVEMA 113,45 Kantoorbenodigdheden 284,43 200,00
Opbrengst collecte 101,80 Porti 22,04 40,00
NFSG
Anonieme sponsor 91,00 Kamer van Koophandel 33,90 50,00
DEEN 1351,50 Cursussen 840,50 450,00
jeugdsponsoractie
Opbrengst loterij 102,00 Bestuur- en vergaderkosten 480,80 600,00
wedstrijd
Zomerkampen 32,50 Clubkrant 2246,39 2500,00
Sponsoring kleding 2500,00 St Nikolaasfeesr 150,00 125,00
Jeugdraad 200,00 200,00
Positief Saldo -75,14 Renteloze lening kleding 453,78 450,00
Diversen 598,08 600,00
Turnkleding 631,15

Totaal 34479,05 33975,00 Totaal 34479,05 37840,00

Saldi Per 1 jan 2003 Per 31 dec 2003


kas 263,3 kas 178,84
bank 14821,09 bank 14916,96
giro 819,51 giro 883,24
15903,9 15979,04

5. Verslag van de kascontrolecommissie


Het verslag was nog binnen en zal tijdens de vergadering worden voorgelezen.

6. Benoeming nieuwe kascontrol


Dit zal tijdens de vergadering plaatsvinden.

6
7. Begroting en Contributie 2004
Inkomsten 2004 Uitgaven 2004
Kontributies gym 17000 Leiding gym 7250
selectie 5200 selectie 5250
Bondskontributies 1300 Zaalhuur gym 7000
Donaties 450 selectie 6200
Giften 350 Wedstrijden 650
Subsidies 3700 Bondscontributies 2200
Rente 250 Kosten betalingsverkeer 75
Advertenties 900 Materiaal 450
Lotto-Toto 75 Kado’s, Bloemen 500
Inschrijfgelden 200 Reiskosten wedstrijden 250
Dividend Strandbad leiding 200
Sponsoring DIVEMA Kantoorbenodigdheden 300
Opbrengst collecte Porti 40
voor NFSG
Anonieme sponsor Kamer van Koophandel 50
DEEN Cursussen 450
jeugdsponsoractie
Opbrengst loterij Bestuur- en 500
onder wedstrijd vergaderkosten
Zomerkampen Clubkrant 2250
Sponsoring kleding St Nikolaasfeesr 150
Jeugdraad 200
Renteloze lening 450
kleding
Diversen 600
Turnkleding 2000

Totaal 29425 Totaal 37015

Verschil 7590,00

Omdat de contributie in de afgelopen jaar een inhaalslag heeft gekend en op gelijke hoogte is gekomen
als omliggende verenigingen lijkt het desondanks niet verstandig om de contributie te verhogen. Omdat
het begrotingstekort op een historisch dieptepunt is aangekomen, zal uit de leden initiatief moeten wor-
den genomen om middels een plan van aanpak te komen tot een dekking van bovengenoemd bedrag.
Het bestuur acht het onwenselijk om het tekort af te schrijven van de huidige financiële reserve.
De Beukers

7
8. Verslag Technische Commissie
Januari Juli
Is altijd rustig. We nemen afscheid van Hubert Dertien kinderen zijn naar Beekbergen gegaan
Vrind als trainer bij de jongensselectie. Devi Kooij voor het jaarlijkse Zomerkamp en vier Beukers-
volgt hem op. dames reizen af naar Lissabon om deel te nemen
aan de Gymnaestrada.
Februari Augustus - Vakantiemaand: het nieuwe seizoen
Zijn we in voorbereiding op de wedstrijd van 8 start de elfde. Karin Uylenhoed assisteert bij de
maart. peutergym.

Maart September
Jack v.d. Made moet helaas stoppen met lesgeven Er wordt weer gestart met een Instapgroep bij de
aan de jongensselectie. Hij wordt opgevolgd door meisjesselectie. Helaas nemen er geen jongens
zijn zoon Richard. We organiseren de wedstrijd van De Beukers meer deel aan het gezamenlijke
LOS-hoog, die goed verloopt. selectiegroepje met Mauritius.
Chantal Konijn neemt de meisjesrecreatie onder
April haar hoede, geassisteerd door Miriam van Vlaan-
De Dames Recreatie Avond verliep dit keer uit- deren en Fiona Schaafsma.
stekend. Voor het eerst behaalden we de eerste
plaats met de damesploeg van de dinsdagavond. Oktober
Tijdens de toestelkampioenschappen halen Lisa Eindelijk een nieuwe trainer voor de jongensrecre-
v.d.Spek en Sanne Zwarthoed heel wat medailles atie: Tim Jansen. De peuter- en kleuteruren en de
weg: Lisa 2x goud en 1x zilver, Sanne 1 x goud, 1 dames- en herentrimgroep van de dinsdagavond
x zilver en 1 x brons. worden nu geleid door Rosangela Aguiar.
Erika Overmars gaat met 68 dansdames (niet De Jeugdraad gaat kanovaren met de jeugdleden.
allemaal lid van De Beukers) naar Texel voor een Frieda Voorthuijzen wordt uitgebreid bedankt door
Country Dansdag. haar dames en heren trimmers voor de vele jaren
De Jeugdraad organiseert eieren zoeken tijdens gezellige gym.
een Paasfestijn.
Er is stof gekocht voor het maken van turnpakjes November
voor de jeugdleden. De wedstrijd om de Mevrouw Molenaar Springtro-
fee wordt gehouden. Deze wordt gewonnen door
Mei de meisjes 10 jaar en ouder. Daarna was een
Sandra Siebeling trouwt en er wordt door selec- gezellig samenzijn met Sint Nicolaas.
tiemeisjes een erehaag voor haar en Robbert
gevormd. December
De Vrijwilligersavond was weer heel gezellig en
Juni goed verzorgd.
Een drukke maand. Tijdens de wedstrijd om de De Kerstvakantie stond weer voor de deur.
W.K.Bouwesbeker, die gewonnen wordt door Lotte
Kras, wordt Erika Overmars gehuldigd met bloe-
men, een cadeau en tekeningen omdat zij stopt
met lesgeven aan de recreatiejeugd. Ook assi-
stente Bianca Nibbering wordt in de bloemetjes
gezet: zij gaat met zwangerschapsverlof.
Jack v.d. Made wordt in het zonnetje gezet tij-
dens de LOS-cup: deze wordt gewonnen door
Marieke Schilder van Mauritius.
Zes turnsters van onze vereniging zijn uitgeno-
digd in teams van Zaanstreek/Waterland om mee
te doen aan de Teamwedstrijden voor Rayons.
Op een prachtige avond zijn twee bussen wan-
delaars naar Bergen afgereisd voor een Strand-
wandeling naar Egmond, waar een gezellige
braderie was.
De trimgroepen hebben het seizoen weer afge-
sloten met een avondje kanovaren.

8
9. Verslagen Leiding
9a Verslag van de jongensselectie 9c Verslag van de meisjes en jongens tot 6 jaar
Omdat het aantal jongens binnen de vereniging Rosangela Aguiar
met voldoende talent momenteel laag ligt bestaat Vanaf oktober 2003 heb ik voor de gymnastiek-
er momenteel geen jongensselectie. vereniging ``De beukers`` drie lessen overgeno-
men. In mijn lessen geef ik altijd als opwarming
9b Verslag van de meisjesselectie twee of drie spelletjes die te maken hebben met
Sandra Siebeling. het onderwerp van de dag. Deze leeftijd groepen
Dit seizoen telde de selectie 16 meisjes waarvan houden van veel variatie, daarom koos ik voor
er 13 aan wedstrijden hebben deelgenomen. Tij- iedere les verschillende maar niet gecompliceerde
dens de competitie wedstrijden behaalden we veel bewegingsoefeningen. De kinderen kunnen deze
podiumplaatsen. Renee Hilgersom behaalde maar oefeningen veilig en zelfstandig herhalen. Aan het
liefst drie keer een eerste plaats en ook tijdens eind van de les geef ik de kinderen leuke ontspan-
de finale in Edam pakte zij het goud weg, Ook ningoefeningen.
Sanne Zwarthoed behaalde tijdens deze finale een Het geeft mij veel plezier les te geven aan de kin-
medaille en wel met de zilveren kleur. De andere deren. De reacties van de kinderen zijn fantastisch.
meisjes kwamen dan wel niet op het podium,maar
hebben toch heel goed gepresteerd. Renee voelde 9d Verslag Trimgroepen dinsdagochtend
zich wel thuis om op het hoogste schavot te staan, Siewert Oost
want ook tijdens de halve finale van de Regio werd >>>Nog niet binnen
zij eerste.
Daarna waren er de Districtwedstrijden,vier 9e Verslag Country-Line dance
meisjes van de Beukers mochten hier aan Erika Overmars
deelnemen.Dit waren Rivka,Renee,Sanne en Lisa. >>>Nog niet binnen
De eerste zeven meisjes gingen hier door naar het
NK in Ter Apel (Groningen). Renee behaalde net 9f Verslag Trim groepen op dinsdagavond
die zevende plaats en Sanne werd keurig vijfde zij Rosangela Aguiar
gingen dus door, Lisa en Rivka eindigde keurig op Ook geef ik les aan twee trimgroepen op dinsdag-
een 18e en 16e plaats. Ik kon zelf helaas niet mee avond. De eerste groep van de avond zijn dames
naar het NK,want de dag daarvoor ging ik trouwen. en de tweede heren. Aan het begin van de les
Tijdens het NK ging het niet zo lekker omdat zij doen we een lichte opwarming. Elke les maken wij
onder begeleiding waren van een andere trainster. gebruik van een ander circuit om de spieren te trai-
De laatste wedstrijd van het seizoen waren de nen. Eind van de les doen de dames het liefste rek
toestel kampioenschappen en ook daar namen we en strek oefeningen, de Heren liever balspelen.
vele medailles mee naar huis,met deze geweldige
prestaties van alle meisjes sloten we het seizoen 9g Verslag van de meisjes 6 jaar en ouder
af met de LOS-cup en deze werd gewonnen door Chantal Konijn
Marieke Schilder van St.Mauritius. We hopen dat Na de zomervakantie is Erika Overmars met les-
er dit jaar weer eens een beukertje wint,wie weet. geven van de recreatie meisjes gestopt. Suzanne
Tussen de wedstrijden door ging ik ook nog trou- Lagerveen heeft het na de zomervakantie overge-
wen, alle meiden hadden een erehaag gevormd nomen. Wegens familieomstandigheden is Su-
voor het stadhuis wat een geweldige verrassing zanne eind oktober gestopt met lesgeven en heb
was voor ons, als dat nog niet genoeg was hadden ik de lessen van de recreatie meisjes van 6 jaar
ze ook nog een liedje ingestudeerd op de melodie en ouder overgenomen. Hiervoor heb ik drie jaar
van Jamai, ook dit vonden wij erg mooi. Allemaal geassisteerd bij de lessen van Erika. Momenteel
nogmaals heel erg bedankt !! ben ik met een cursus bezig voor gym. Ik vind het
Toen was het zomervakantie en er namen vier erg leuk en gezellig om les te geven aan de meis-
meisjes afscheid dit waren Renee Hilgersom en Ri- jes. In november zijn de meiden en ik begonnen de
vka Nieuwenhuizen, Sophie Vane en Kelly Groot. springwedstrijd te oefenen. Ze vinden het erg leuk
Al gauw na de vakantie nam ook Janneke Besse- om met een groepje tegen elkaar te strijden.
ling afscheid van de turnsport, alleen Jette Mul was Alle lessen begin ik met een inleiding om warm te
nog over van het groepje waar ik mee begonnen worden. Na de inleiding gaan we op de toestellen
ben, maar ook zij besloot om er mee te stoppen. oefenen, aan het eind van de les doen we nog een
Onder tussen heb ik alweer een nieuwe generatie spelletje en dan is het uur helaas al weer voorbij. Ik
meisjes die het ook al erg leuk doen,en die er erg hoop nog lang les te kunnen geven bij de meisjes.
veel zin in hebben.
9h Verslag van de jongens 6 jaar en ouder
Tot volgend jaar! Tim Jansen
>>>Nog niet binnen
De Beukers

9
10. Jaarverslag van de jeugdraad
Afgelopen jaar hebben we vier activiteiten georga- Wij vonden het een erg leuke activiteit en hebben
niseerd: hem daarom wederom op de agenda gezet.
Het sinterklaasfeest op vrijdag 21 november was
• Bowlen geen activiteit die door de Jeugdraad werd ge-
• Paasfeest organiseerd. We hebben er alleen inkopen voor
• Kanoën gedaan, zoals snoep en drinken.
• Sinterklaas
Het programma voor aankomend jaar ziet er als
We zijn het jaar gestart met op 25 februari te gaan volgt uit:
bowlen. Dit was een groot succes en willen deze
activiteit aankomen jaar herhalen. Er was een • Bowlen 1 maart (voorjaarsvakantie)
grote opkomst, er werden vijf banen gehuurd waar- • Paasfeest Weekend van 9 t/m 12 april
op door 25 kinderen gebowld werd. • Kanoën In de maand mei.
Het paasfeest wat werd gehouden op 20 april was • ?? Herfstvakantie
zoals ieder jaar een druk bezocht evenement. Er
waren ongeveer 60 kinderen. Er werd zoals ieder Afgelopen jaar hebben zich twee nieuwe leden
jaar druk paaseieren gezocht, die dit jaar waren gemeld bij de Jeugdraad. We zijn hier erg blij mee.
veranderd in tennisballen vanwege kippenpest. De Jeugdraad ziet er nu als volgt uit:
Daarna werden er verschillende spelletjes gedaan.
Het was een zeer geslaagde dag. Suzan Rinkel Voorzitter en penningmeester
13 oktober hadden we een geheel nieuwe activi- Jantien Rinkel Secretaris
teit. De kinderen konden zich opgeven om te kano- Chantal Conijn Lid
en. Deze activiteit werd bezocht door 20 kinderen. Chris Reijers Lid

11. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Sieuwert Oost en Erika Overmars. Beide bestuursleden hebben te kennen gegeven aan te
willen blijven, maar dat opvolging gewenst is. Het bestuur roept de aanwezigen op om extra bestuursle-
den te benoemen om de functie van planner en communicator te vervullen.

10