Está en la página 1de 21

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I

ARQUITECTURA 12/12/2012

YNIEPEIAAA NAXIONAA HEPMIAIO AAAIZAN
uAXYATAA AE INIENIEPIA XIIA + APOYITEXTYPA
E.A.H. AE APOYITEXTYPA

TEMA: ANAAIEIE YPBANO

XYPEO: AIEEVO YPBANO III
AOXENTE: MYNOZ AAAPAAO , vioo
AAYMNO: AATAMIPANO EETEBAN, iooo
MYVOZ BAPBAPAN, Avtov
PAMIPEZ AAA , Ev,o
APA MOPAAEE, totqiovo
APEA AE EETYAIO:
HIAAXOMAPXA1.1 APEA AEA TEPPENO
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012
2.1 AIMITEE
LIMITES DEL TERRENO
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012


L1
L3
L4
L2
21
POR EL NORTE
POR EL SUR
POR EL ESTE
POR EL OESTE
Colinda con la municipalidad de pillco
marca y la cancha deportiva mayor de
marca (ANEXO Isig. pagina)
Colinda con el rio huanca
chupa (ANEXO 2sig.
pagina)
Colinda con el la avenida
universitaria (ANEXO 3sig.
pagina)
Colinda con el distrito de ciaran
(ANEXO 4sig. pagina)
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012

ANEO 1 HOP EA NOPTE:


ANEO 2 HOP EA EYP:
Colinda con la municipalidad de pillco
marca y la cancha deportiva mayor de
marca (ANEXO Isig. pagina)
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012ANEO 3 HOP EAEETE:
Colinda con el rio huanca
chupa (ANEXO 2sig.
pagina)
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012
ANEO 3 HOP EA OEETE:
Colinda con el la avenida
universitaria (ANEXO 3sig.
pagina)
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012Colinda con el distrito de ciaran
(ANEXO 4sig. pagina)
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012

2.2 XOOPAENAAAE YTM

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012

2.3 IETAE
2.3.1 ioto cv tovtoMUNICIPALIDAD
VISTA ESTE
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012

VISTA OESTE
VISTA NORTE
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012
VISTA NORTE
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012

2.4 MOPuOAOIIA
2.4.1 EOYIHAMIENTO YPBANO
c oiotco oc cuuitoicvto oc oiotito oc ti_o o_o _ucvto _ov :
- =i=cvooooo
- ocoo oc _uti=o
- _cvtoo _oc_ioco
ANAAIEIE AEA EOYIHAMIENTO:
cv oo oiotivtoo tuvtoo oc oiotito oc ti_o o_o oc cv_ucvto oc|i_it tco oo oo cootovtco oov cv oo
,ovoo coiocv_ioco:
- oo =i=icvooo tc_oioo cv tcvo to_coo oc _ovotu_i(v o |oto tcivo cv oo o_o|oooo oc oo |o_
qoooo uv cooicvto cv oo ocoo =coco uvtocvtc _ov oo ctioo _ocotovoicvtco to coo
o iocv u|ovo .

ANTEE AEEHYEE
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012- |oto oc ou|ooo tu|i_o cooivcto oc oo ocoo =coco.

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012


- |oto oc ivotoo_iovco oc _o|ivoo tcc|ovi_oo to_qoo oc |oouo, ooivcio

ANTEE AEEHYEE- No _ucvtov _ov =ccooo oo tiotoo vo cotoo oo|otoooo, oo ctioo vo cotov oicvoo uooooo o
o totoicvtoo oc ocoo =coco

ANTEE AEEHYEE
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012- ocoo oc _uti=o uuc vo _utcv _ov c coccvto oovoc ivoi_o uuc coo ,ovo co oc PAMH oovoc oo =
i=icvooo oc coto ,ovoo oov ocoi|ccvtc oovoc ivoi_o uuc cotoo ticvc k oc oc uv cotio uoti_o tco oo
uuc uctov cv o o_tuoiooo oov oc otcio uoti_o- ocoo oc _uti=o iv=oocv oo ocoo oovoc o ,ovi|i_o_iov ivoi_o uuc oc|c oc uoooo too uv touuc
u|ovo.

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012

ANTEE AEEHYEE


- oo otuoo oc oo tiotoo cotov ocovi=coooo _ov cotc_to o oo coi|i_o_iovco.


2.4.2 AATYPAE AE AAE EAIuIXAXIONEE
- oo otuoo oc oo coi|i_o_iovco vo ucotov uviooo
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012

.
ANTEE


AEEHYEE


- TPATAMIENTO YPBANO HAIEA0IETA EN AOE HAPAAEPOE ,IIENAAE + HAPOYEE O ZONAE AE PE
XPEAXIO

2.4.2.1 HPOHYEETA AE TPATAMIENAO

HPOHYEETA AE TPATAMIENAO
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012

Totoicvto :
- Ivotoo_i(v oc tooocoo
- Ivotoo_i(v oc Xo|ivoo tcc|(vi_oo, To_qoo oc |oouo, |oooo oc iuivo_i(v, ooivcoo
- Bov_oo otcooooo
- Hioo oc ticoo cv _ooco
- Xo|cooo ou|tc(vco
- i=icvooo _ov _ooco uvi|oc
2.5 EIETEMA IAA
EETAAO AXTYAA :

IA PEIIONAA:
1. Ao A.Yvi=coitoio oc cv_ucvto oo|otooo , coto =io co oc oo cooc to c |uo =cqi_uo oc oto tovoit
o.
2. |oto oc totoicvoo cv o totc ctcio too c uoo tcotovo


IA XOAEXTOPA:
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012

1. o_tuocvtc coto =io vc_coito oc uv ivtc=cv_iov ooc_uooo, o_ovoi_iovovoo oo =ccooo c to=icvto
2. coto =io co _uovto _ov coioooo co_to too oc oc oo|c ocvtioo , _ucvto _ov oo coiooo ooc_uoooIAE XIPXYNAAAXION
1. coto co o =io uuc ooco o tooo c oiotito
2. c cotooo oc cotoo =ioo oov ivooc_uoooo co |oto
-=ccooo
-ocoo =coco
- oc to=icvtoooo

EA EETAAO AE AOE OAAOE
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012

1. vo _ucvto _ov uv totoicvto ooc_uooo , vo qo ocuiooo oc tovoitoo |oto oc)oioo_iov oco|otoo
2. c cotooo oc oo o=ooo oov ivooc_uoooo co |oto
-=ccooo
-ocoo =coco
- oc to=icvtoooo
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DISEO URBANO I
ARQUITECTURA 12/12/2012

Intereses relacionados