Está en la página 1de 36

I HC QUC GIA TP.

H CH MINH
TRNG I HC KHOA HC X HI NHN VN
KHOA NG PHNG HC

BI NIN LUN ti:

U T TRC TIP NC NGOI (FDI) CA AUSTRALIA VO NGNH DCH V VIT NAM

GVHD: ThS. H Quang Vin Sinh vin: L Thanh Tm MS: 0956110201 Tp. H Ch Minh 4/ 2012

NI DUNG Li m u .............................................................................................................................................................. 3
1

1. L do chn ti ................................................................................................................................................ 4 2. Mc tiu ti ..................................................................................................................................................... 4 3. Tnh hnh nghin cu ti ........................................................................................................................... 4 4. Phng ph|p nghin cu ti ................................................................................................................... 5 5. Tnh mi ca ti ............................................................................................................................................ 5 Chng I: Nhng vn chung v Vn u t trc tip nc ngoi (FDI) 1. C s l lun v Vn FDI .............................................................................................................................. 6 1.1 Khi nim .............................................................................................................................................................. 6 1.2 c im ................................................................................................................................................................ 6 1.3 Cc hnh thc u t FDI ................................................................................................................................ 6 1.4 u im v{ nhc ca Vn FDI so vi nhng hnh thc u t kh|c ........................................... 7 2. Vai tr FDI vo s pht trin kinh t Vit Nam sau Cng cuc ci cch 1986 .................. 9 Chng II: Vn FDI ca Australia vo Ngnh dch v Vit Nam .............................................. 11 1. Tnh hnh u t FDI ca Australia vo Ngnh dch v Vit Nam........................................... 11 1.1 Khi nim Ngnh dch v ................................................................................................................................ 11 1.2 Tnh hnh u t FDI......................................................................................................................................... 11 2.u t FDI trong lnh vc dch v ............................................................................................................ 13 2.1 Dch v kinh doanh............................................................................................................................................ 14 2.1.1Dch v ngn hng ......................................................................................................................................... 14 2.12 Bo him............................................................................................................................................................ 15 2.1.3 Giao thng vn ti ......................................................................................................................................... 16 2.2 Dch v tiu dng ............................................................................................................................................. 17 2.2.1 Gio dc {o to ........................................................................................................................................ 17 2.2.2 Du lch ............................................................................................................................................................... 17 2.2.3 Y t ...................................................................................................................................................................... 23 2.3 Dch v cng ....................................................................................................................................................... 23 3. Hiu qu ca FDI ca Australia i vi s pht trin ca dch v Vit Nam............................... 24 3.1.1 Mt kinh t....................................................................................................................................................... 24 3.1.2 Mt x hi......................................................................................................................................................... 25 Chng III: Gii php thu ht Vn FDI ca Australia vo dch v Vit Nam ..................... 27 1. Gii php................................................................................................................................................................ 27 1.1 Chnh sch Vit Nam ......................................................................................................................................... 27 1.2 Chnh sch Chnh ph Australia ................................................................................................................... 28
2

2. Kt lun .................................................................................................................................................................. 30

Li m u
T nm 1986 n nay, Vit Nam tng bc thc hin chnh s|ch i mi ton din mi mt ca i sng, kinh t - x hi, trng tm l chuyn i nn kinh t ha tp trung quan liu bao cp sang nn kinh t nhiu thnh phn hot ng theo c ch th trng theo nh hng x hi ch ngha. S chuyn hng ny ngy mt pht huy tnh hiu qu, nn kinh t ngy cng pht trin, i sng nh}n d}n ng{y c{ng c n}ng cao, mi trng kinh t, chnh tr bn vng,.. c c nhng thnh tu nu trn c s ng gp rt ln ca nhiu thnh phn kinh t, trong th{nh phn kinh t c vn u t nc ngoi c vai tr ht sc quan trng lm nn th{nh cng . Tuy nhin, bn cnh , hot ng u t vn cn nhiu bt cp, hn ch v cn nhiu bin ph|p khc phc, hiu qu tng th v mt kinh t - x hi do hot ng u t trc tip nc ngo{i cha cao, trnh lao ng cc doanh nghip nc ngoi cn nhiu hn ch,.. Trong phm vi bi vit ny, ti mong mun em n cho ngi c ci nhn tng qut v u t trc tip nc ngo{i (FDI), c bit l Vn FDI ca Australia vo Vit Nam, c th l ngnh dch v, lnh vc ang ph|t trin mnh m Vit Nam cng nh Australia. Qua bi vit ny, ti hy vng s cung cp thm kha cnh mi, ln gi mi gp phn nh cho kho tn kin thc su rng ca ngnh Australia hc ni ring v cc ngnh khc ni chung.

1. L do chn ti Trong sut qu trnh hc tp v nghin cu chuyn ngnh Australia ti Khoa ng Phng hc, ngoi kin thc chuyn mn v Anh ng, chng ti cng c trang b kin thc chuyn ngnh khc v tt c c|c lnh vc nh kinh t, chnh tr, vn ha, vn hc, gio dc,Trong rng v vng tri thc nh vy, ti n tng v{ thch th hn c l kinh t, c bit l mi dy lin h kinh t Vit Nam v{ Australia, ti ~ tm c nhiu ti liu v lnh vc nng cao hiu bit, nhng mt iu d dng nhn ra rng ti liu bng Ting Vit rt khan him, trong khi t{i liu Ting Anh th khng phi ai cng d dng tip cn c. Nhn ra s kh khn chung , ti quyt nh tm hiu v vit v Vn FDI v }y l{ ch cn bn th hin mi dy lin kt gia kinh t Vit Nam v Australia r rng nht. ti ca ti l Vn FDI ca Australia vo ngnh dch v Vit Nam, hy vng rng bi vit nh s tham kho hu ch dnh cho nhng ngi ang quan t}m n Vn FDI m{ Australia ~ d{nh cho Vit Nam nhng nm qua. 2. Mc tiu ti Gp phn hon thin c s l lun v FDI. |nh gi| thc trng Vn FDI ca Australia u t v{o Vit Nam, c bit l ngnh dch v trong giai on 2001 n 2012. xut nhng gii php ci thin Chnh sch thu ht Vn FDI ca Vit Nam trong thc ti v tng lai. 3. Tnh hnh nghin cu ti ti v kinh t, c bit lin quan ti Vn FDI lun nhn c s quan tm ca Chnh ph, doanh nghip v cc chuyn gia kinh t. Tuy nhin, nhng nghin cu v bi vit v Vn FDI ca Australia vo th trng Vit Nam mc kh khim tn nu khng ni l khan him. Tht s, khi vit ti ny, ti liu ti tip cn rt hn hp v ch yu bng Ting Anh, iu ~ g}y khng t tr ngi v kh khn nht nh v phi dch nhng thut ng chuyn ngnh kinh t. Tuy gp khng t tr ngi v mt ti liu chuyn ng{nh, nhng ti ~ c gng hon thnh tt bi vit n{y v{ nh}n }y ti xin gi li cm n tr}n th{nh n cc bi vit ca cc tc gi, chuyn gia m{ ti ~ s dng ti liu ca h hon thin ti ca mnh. Nhng sai st khng th trnh khi, ti ch hy vng c tip thu v{ n nhn nhng ng gp hon thin a con tinh thn ca mnh.

4. Phng php nghin cu ti


5

thc hin ti ny, ti c s dng phng ph|p duy vt bin chng kt hp vi duy vt lch s, bi vit c so s|nh, i chiu c|c nm vi nhau lm ni bt ln ch chnh l Vn FDI. Ngoi ra, bi vit cng s dng cc s liu, dn chng m{ ti ~ thu thp c thng qua bi nghin cu, b|o ch,.. sau bng phng ph|p thng k, ph}n tch lm r mc tiu nghin cu ca ti. 5. Tnh mi ca ti Trc }y, ~ c ti nghin cu v FDI ca Australia vo Vit Nam, nhng ti qu rng th hin nhiu mng nh khc nhau, v vy lnh vc dch t c quoan tm. Trong khi , phm vi nghin cu ti ca ti ch tp trung v{o lnh vc dch v Vit Nam s cha ng nhiu yu t mi m hn v mt thng tin v s liu.

Chng I: L lun v u t trc tip nc ngoi (FDI)


1. C s l lun v FDI. 1.1 Khi nim. T chc thng mi th gii (WTO) a ra nh ngha nh sau v FDI: u t trc tip nc ngo{i (FDI: Foreign Direct Investment) xy ra khi mt nh{ u t t mt nc (nc ch u t) c c mt t{i sn mt nc kh|c (nc thu ht u t) cng vi quyn qun l t{i sn . Phng din qun l l{ th ph}n bit FDI vi c|c cng c t{i chnh kh|c. Trong phn ln trng hp, c nh{ u t ln t{i sn m{ ngi qun l nc ngo{i l{ c|c c s kinh doanh. Trong nhng trng hp , nh{ u t thng hay oc gi l{ "cng ty m" v{ c|c t{i sn c gi l{ "cng ty con" hay "chi nh|nh cng ty1 Vn u t FDI c hiu ngn gn l hnh thc u t d{i hn ca c nhn hay cng ty nc n{y v{o nc khc bng cch thit lp c s sn xut, kinh doanh. C nhn hay cng ty nc ngo{i s nm quyn qun l c s sn xut kinh doanh ny. 1.2 c im T l gp vn u t trc tip nc ngo{i c quy nh theo Lut u t ca quc gia . Quyn qun l iu h{nh i tng c u t ty thuc mc gp vn Li nhun t vic u t c phn chia theo t l gp vn ph|p nh 1.3 Cc hnh thc u t FDI Theo Lut u t th nh{ u t nc ngoi thc s la chn hai phng thc u t. Mt l{ u t trc tip (FDI), hai l{ u t gi|n tip (FII). Trong bi nghin cu ny, ti ch xin cp n Vn u t trc tip nc ngoi (FDI). Cc hnh thc u t trc tip: 1.3.1 Thnh lp t chc kinh t 100% vn ca nh{ u t nc ngoi ti Vit Nam Nh{ u t nc ngo{i c u t theo hnh thc 100% vn thnh lp cng ty trch nhim hu hn, cng ty c phn, cng ty hp doanh, doanh nghip t nh}n theo quy nh ca Lut Donah nghip v php lut lin quan

www.wto.org

Doanh nghip 100% vn u t nc ngo{i c thnh lp ti Vit Nam c hp tc vi nhau v vi nh{ u t nc ngo{i u t th{nh lp doanh nghip 100% vn u t nc ngoi mi 1.3.2 Thnh lp t chc kinh t di hnh thc lin doanh gia nh{ u t nc ngoi vi nh{ u t Vit Nam Nh{ u t nc ngo{i c lin doanh vi nh{ u t trong nc thnh lp cng ty trch nhim hu hn hai thnh vin tr ln, cng ty c phn, cng ty hp doanh theo quy nh ca Lut doanh nghip v php lut c lin quan Doanh nghip c thnh lp theo hnh thc nu trn c php lin doanh vi nh{ u t trong nc hoc nh{ u t nc ngoi thnh lp mt t chc kinh t mi. 1.3.3 u t theo hnh thc hp ng hp tc kinh doanh gia nh{ u t nc ngoi vi nh{ u t ti Vit Nam Trng hp u t theo hnh thc hp ng hp tc kinh doanh gia mt hoc nhiu nh{ u t vi mt hoc nhiu nh{ u t trong nc (sau }y gi tt l cc bn hp doanh th ni dung hp ng hp tc kinh doanh phi quy nh v quyn li, trch nhim v phn chia kt qu kinh doanh cho mi bn hp doanh); Trong qu| trnh u t, kinh doanh, c|c bn hp doanh c quyn tha thun thnh lp ban iu phi thc hin hp ng hp tc kinh doanh. Chc nng, nhim v, quyn hn ca ban iu phi do cc bn hp doanh tha thun. Ban iu phi khng phi l{ c quan l~nh o ca cc bn hp doanh; Vn phng iu hnh ca bn hp doanh nc c con du, c m ti khon, tuyn dng lao ng, k hp ng v tin hnh cc hot ng kinh doanh tronh phm vi cc quyn v{ ngha v quy nh ti Giy chng nhn u t v{ hp ng hp tc kinh doanh. 1.4 u im v{ nhc ca Vn FDI so vi nhng hnh thc u t nc ngoi khc 1.4.1 u im FDI khng li gnh n cho chnh ph nc tip nhn u t v chnh tr, kinh t nh h tr pht trin chnh thc (ODA) hoc cc hnh thc u t nc ngo{i kh|c nh vay thng mi, pht hnh tri phiu ra nc ngoi... Do vy, FDI l hnh thc thu ht v s dng vn u t nc ngo{i tng i t ri ro cho nc tip nhn u t. Nh{ u t khng d dng rt vn ra khi nc s ti nh u t gi|n tip FII. Kinh nghim rt ra t cuc khng hong ti chnh - tin t khu vc 1997 ~ cho thy, nhng nc chu tc

ng nng n ca khng hong thng l nhng nc nhn nhiu vn u t gin tip nc ngoi FII. Nn FDI mang tnh n nh hn so vi nhng khon u t kh|c. Tng cng chuyn dch c cu kinh t theo hng cng nghip ha hin i ha. Phn ln vn FDI u t cho lnh vc cng nghip v dch v, trong c nhng ngnh ch cht nh xy dng c s h tng, khai thc ch bin du kh, ha cht v sn xut thit b v hng tiu dng. FDI gp phn l{m tng t trng ca nhng ngnh ny trong nn kinh t ng thi to iu kin hin i ha nn sn xut nng nghip v pht trin kinh t nng thn. Khu vc c vn FDI cn gip hnh thnh cc ngnh cng nghip v dch v hin i nh in t, tin hc, vin thng, lp rp t v xe my, gip chuyn giao cng ngh v{ k nng qun l tin tin nng cao hiu qu v sc cnh tranh ca nn kinh t. u t trc tip nc ngo{i c t|c ng mnh n qu trnh chuyn dch c cu kinh t ca nc tip nhn theo nhiu phng din: chuyn dch c cu ngnh kinh t, c cu vng lnh th, c cu theo ngun vn, c cu vn u t 1.4.2 Nhc im + i vi nh{ u t: Ri ro u t cao nu mi trng kinh t, chnh tr nc tip nhn u t khng n nh + i vi ngi lao ng V mc ch ca nh{ u t l{ hiu sut vn cao v thi gian thu hi vn nhanh nn ch u t ch tp trung vo cc ng{nh v{ vng c iu kin thun li nht phc v cho mc ch . iu ny dn n c cu ngnh v vng ca nc nhn u t pht trin khng ng u, thiu cn i. V d, ti nc ta, cc d |n u t trc tip nc ngo{i thng u t v{o c|c lnh vc c li nhun cao nh cng nghip (cng nghip khai thc ti nguyn, cng nghip khong sn, cng nghip ch bin), dch v ti H Ni, Tp. H Ch Minh, { Nng, Ngun ti nguyn b khai thc qu mc, nh hng n mi trng. Nu nc tip nhn u t khng kim tra, gim st cht ch th s d d{ng ri v{o trng hp tip nhn nhng my mc, thit b, cng ngh lc hu, nng sut thp, cht lng sn phm khng m bo m gi thnh li cao. 2. Vai tr vn u t FDI vo s pht trin kinh t Vit Nam sau Cng cuc ci cch 1986 Mc d c kin cho rng: vn FDI thi gian qua ch yu v{o lnh vc bt ng sn, song trn thc t kt qu thu ht vn FDI trong 11 th|ng u nm 2008 cho thy, vn ng k cp mi tp trung ch yu v{o lnh vc cng nghip v xy dng, vi 537 d n c tng vn ng k 32,5 t USD, chim 53,7% v s d n v 55,7% tng vn u t ng k; lnh vc dch v c 480 d n vi tng vn ng k 26,2 t USD, chim 42% v s d n v 43,9% v vn
9

u t ng k. S cn li thuc lnh vc nng - lm - ng nghip. Bn cnh , c cu u t ~ chuyn dch dn sang lnh vc dch v vi s xut hin ca mt s d n quy m ln trong lnh vc bt ng sn, cng bin. iu ny s gp phn nng cao cht lng khu vc dch v, bao gm ti chnh, ngn hng, bo him... gp phn thc y s pht trin ca cc ngnh kinh t trong thi gian ti. *Vai tr ca FDI trong nn kinh t Vit Nam Vit Nam thc hin Lut u t trc tip nc ngoi (12/1987) trong bi cnh pht trin kinh t- x hi cn rt thp, h tng c s ngho nn, khoa hc cng ngh lc hu, ngun nhn lc phn ln cha qua {o to,Trong khi nhu cu pht trin lun phi i mt vi nhu cu vn u t, cng ngh tin tin, y mnh xut khu, khai thc li th so snh nhm t c tc tng trng kinh t cao, gii quyt cng n vic lm v n nh i sng x hi. Mc khc, t nhng nm cui thp nin 80 n thp nin 90 ca th k trc, xu hng u t quc t v{o c|c nc ang ph|t trin ch yu tp trung vo cc ngnh khai thc, cng nghip ch to v nhng ngnh cn nhiu lao ng. Trong bi cnh pht trin , Vit Nam rt kh thu ht FDI vo cc ngnh cng ngh cao, sn xut nhng sn phm c gi tr gia tng ln. V vy, vic nh hng thu ht FDI vo cc ngnh m Vit Nam c nhiu li th t nhin , ph hp vi trnh pht trin v{ n bt c xu hng u t quc t l kh ph hp. Do , mc d c nhng hn ch nht nh, FDI vn ng gp tch cc, c vai tr nh tr ct i vi thnh cng ca chnh s|ch i mi kinh t ca Vit Nam. ng gp quan trng d thy nht l{ tng cng ngn vn u t cho tng trng. Vn FDI(gii ng}n) ~ tng t 2,451 t USD nm 2001 ln 8,100 t USD nm 2007 v{ t khong 40 t USD trong giai on t 1988 n nay. u im vt tri ca ngun vn ny l km theo chuyn giao cng ngh, thc y xut khu, tip nhn kin thc qun l hin i. Mc khc, so vi cc ngn vn nc ngoi khc, vn FDI t nhy cm hn rt nhiu trc nhng bin ng ca th trng ti chnh ton cu. Chuyn giao cng ngh qua knh u t FDI l{ cha kha cho s th{nh cng v{ thay i t duy iu hnh ca cc ng ch Vit Nam. Chuyn giao cng ngh qua cc d |n FDI lun i km vi {o to ngun nhn lc k thut cao. y mnh xut khu, tng kim ngch xut khu ca Vit Nam tng rt nhanh, t 18 triu USD nm 1996 ln 30,120 t USD nm 2000 v{ t 84 t USD nm 2006, ng thi cng to ra 1,2 triu vic lm trc tip tnh n nm 2007 khu vc c vn FDI.

10

11

Chng II: FDI ca Australia vo Ngnh dch v Vit Nam


1. Tnh hnh u t FDI ca Australia vo Ngnh dch v Vit Nam 1.1 Khi nim Ngnh dch v Dch v l nhng hot ng v kt qu m mt bn (ngi bn) c th cung cp cho bn kia (ngi mua) v ch yu l v hnh khng mang tnh s hu. Dch v c th gn lin hay khng gn lin vi mt sn phm vt cht, c cu cc ngnh dch v ht sc phc tp. nhiu nc, ngi ta chia ngnh dch v ra thnh 3 nhm: 1/ Cc dch v kinh doanh: gm vn ti, thng tin lin lc, ti chnh, bo him, kinh doanh bt ng sn, cc dch v ngh nghip, ... 2/ Cc dch v tiu dng: gm cc hot ng bn bun, bn l, du lch, cc dch v c nhn (nh y t, gio dc, th dc th thao), ... 3/ Cc dch v cng: gm cc dch v ng hnh chnh cng, cc hot ng o{n th, ... 1.2 Tnh hnh u t FDI Gii thiu vi nt v kinh t Australia. Nn kinh t Australia l nn kinh t t bn theo kiu phng T}y ph|t trin cao. Vi c cu kinh t l Australia c nn kinh t cng, nng nghip pht trin. T l trung bnh ca cc ngnh trong GDP: dch v 70%, cng nghip 26%, nng nghip 4%. V l{ nc cng nghip pht trin, ngnh dch c chim hn 1 na trong t trng c cu GDP, Australia c y tim lc v kinh nghim u t v{o ng{nh dch v Vit Nam ang rng m ch{o n c|c nh{ u t. Hin nay, Australia gp mt vai tr quan trng vo bc tranh chung dng chy Vn FDI vo th trng Vit Nam. Hin nay, quan h thng mi hai bn tng trng hn 20% mi nm v{ t trn 5 t USD v{o nm 2012, tng gp 150 ln so vi 20 nm trc. Trong hp tc kinh t, Australia v Vit Nam c lch s hp t|c l}u i v{ ang tip tc pht trin. Tnh n thng 8/2011, Australia c 243 d n vi tng vn u t 1,23 t USD, ng th 20/92 vng lnh th u t v{o Vit Nam.

12

Trong nm 2006, c 13 d n mi c Australia ph duyt c vn u t ti Vit Nam, s lng d |n tng ng vi nhng nm trc. u t mi Australia c ph duyt trong nm 2006 l{ trong nhiu lnh vc bao gm ng t{u, x}y dng cn h, hu cn, kinh doanh nng nghip, khch sn, thit k thi trang, tip th v{ t vn. Tng qu|t hn, trong vng nm nm qua, nhng nh{ }u t ni bt nht ca Australia ~ tham gia m rng cc cng ty c ngi Australia thnh lp, qua tip tc a dng ha cc hot ng ca mnh, v d ni bt bao gm BlueScope Steel, Ngn hng ANZ v QBE,.. Phn ln c|c nh{ u t Australia ti Vit Nam hot ng ti xung quanh cc tnh pht trin nhanh nh Tp H Ch Minh, H Ni, Bnh Dng, ng Nai v B Ra-Vng T{u,... S liu chnh thc cho thy 74 trong s 126 d |n u t ti Vit Nam nm trong khu vc ny. S hin din kinh doanh ca Australia ti TP HCM tp trung trong lnh vc dch v (Ngn hng ANZ, Qu Bo him QBE, Commonwealth Bank, Allens Arthur Robinson (trc }y Phillips Fox), Intrepid Travel, i hc RMIT). FDI ca Australia vo Vit Nam t 1989 n 2007(tnh ti ngnh 31/12/2007- ch tnh cc d n cn hiu lc) D n Tng vn (USD) Cng nghip Nng nghip Dch v Tng cng 89 22 61 172 675.433.601 98.205.763 223.573.781 999.263.145 Vn thc hin (USD) 312.761.753 9.208.400 74.978.208 395.948.361

Ngun: Cc u t nc ngoi-B K hoch u t

Bng s liu trn ta thy cng nghip dn u trong c cu FDI u t v{o Vit Nam, trong tng s 172 d |n c|c cng ty Australia u t v{o Vit Nam, ring ngnh cng nghip ~ chim ti 89 d |n t 51%, ngnh dch v ng th hai vi 61 d n chim 35,47%, ngnh nng nghip c s d |n u t thp nht vi 22 d n chim 12.53%. Vi 172 d n c tng vn u t t gn 1 t USD, ngnh dch v n nhn 223 triu vn u t chim ti hn 22%, ngnh cng nghip vn dn u vi 677 triu USD v thp nht l ngnh nng nghip ch 98 triu USD.
13

Mc d, FDI ca Australia u t v{o Vit Nam tp trung vo ngnh cng nghip, lun chim ti hn na so vi hai ngnh cn li, tuy nhin FDI a s u t v{o khai th|c kho|ng sn Vit Nam, m khong sn ch l hu hn, n lc no chng cng cn kit, cha k n nhng nh hng v mt mi trng v{ sinh th|i. Trong khi , FDI u t v{o dch v lm nng cao cht lng sng ca ngi dn, gip h tip cn gn hn vi chun mc sng hin i vi c|c nc t bn. Ch chim khong 35% trn tng s vn d |n, nhng ng{nh dch v gi vai tr quan trng so vi cc ngnh khc, v ha hn nhiu tim nng hp t|c u t trong tng lai.

Ngun saga.com Tnh n nm 2007, Australia c 167 d |n u t vo Vit Nam vi s vn ng k t gn 1 t USD, ng th 16 trong tng s cc quc gia v vng lnh th c FDI vo Vit Nam. FDI u t vo cc lnh vc c th trong ngnh dch v t nm 1986 n 2007 Giao din Khch sn-Du lch Ti hng Vn ha-Y t-Gio dc Xy dng vn 1 1.600.000 phng, cn h
14

thng-Bu

3 9 3 13

23.214.781 24.870.617 24.000.000 71.720.666

4.300.000 4.997.904 19.000.000 38.531.590

chnh-Ngn

Xy dng h tng, KCN Dch v khc Tng

1 31 61

4.000.000 74.167.684 223.573.781

8.148.714 396.948.361

Ngun : Cc u t nc ngoi B K hoch v u t Bng s liu trn cho ta thy, FDI Australia vo ngnh dch v Vit Nam rt a dng, phn b u trn tt c c|c lnh vc nh kh|c nh Giao thng vn ti, Ti chnh, Du lch, Vn ha, Y t, Xy dng c s h tng,.. Tuy nhin, lnh vc Vn ha- Y t -Gio dc, vi 13 d n chim 21% ng th hai trong tng s d |n, v c|c lnh vc ny thuc th mnh ca mt quc gia tin tin nh Australia trong khi li l{ im yu ca t nc ang ph|t trin nh VIt Nam. Nh vy, tnh n nm 2008, Australia c 193 d n vi tng s vn t gn 1,4 t USD, vn thc hin l 500 triu USD ( Ngun: Cc u t nc ngoi B K hoch u t). C|c d n ca Australia tp trung v{o 4 lnh vc ch yu l{ bu chnh vin thng (xy dng h thng cp quang bin), cng nghip nng (sn xut thp), cng nghip thc phm, cc dch v nh gio dc, y t, bo him. Cc doanh nghip Australia c phng thc qun l tin tin, tun th php lut Vit Nam, nhiu d n kinh doanh c hiu qu cao: INTELSAT, bia FOSTER, VINATEEL, c bit l d |n Trng i hc 100% vn u t nc ngo{i u tin Vit Nam RMIT. 2. u t FDI trong lnh vc dch v Tng trng kinh t nhanh chng ca Vit Nam trong nhng nm gn }y ~ dn n nhu cu ln v hp t|c u t. Vi li th 90 triu dn2 , th trng Vit Nam cng hp dn hn bao gi ht i vi c|c nc cng nghip pht trin, c bit l Australia. Hng lot cc cng ty ln, ti chnh mnh bt u quan tm v xy dng ch ca mnh ti Vit Nam. Australia hin ng th 21 trong danh sch cc nh u t nc ngoi ti Vit Nam, mc d xp hng ny vn cha phn |nh y thc t m rng u t rt |ng k ca cc cng ty Australia ang hin din ti Vit Nam. C|c nh{ u t Australia ni bt hin nay c th k n nh Ngn hng ANZ, Ngn hng Commonwealth, Cng ty bo him QBE, i hc RMIT, Cng ty du kh Santos, H~ng h{ng khng Qantas, BlueScope Steel, Interflour, Strategic Marine Nhu cu {o to trong c|c lnh vc nh ngn ng ting Anh, kinh doanh v qun l, cng ngh thng tin cao, c bit l ti c|c trung t}m th ln l H Ni v thnh ph H Ch Minh. S lng sinh vin Vit Nam t tc Australia ang tng ln khi tng lp trung lu ang ni ln tr thnh mt th trng quan trng i vi cc dch v gio dc v{ {o to.

Tng cc Thng k 2012

15

Cng ty ca Australia thng c n nhn ti Vit Nam, Australia c coi l mt quc gia cng ngh tin tin v thn thin hin i. C hi thng mi v{ u t d{i hn c th tng ln cng vi s tin b ca Vit Nam trong vic thc hin chng trnh ci cch php lut v hnh chnh theo vic gia nhp WTO vo ngy 11 thng Ging 2007. S thay i tip tc hng ti mt nn kinh t da trn th trng nhiu hn v{ tng trng kinh t mnh m ti Vit Nam ~ lm tng nhu cu v gio dc v{ {o to, v ci cch ngnh gio dc ang c tin hnh vi s h tr t pha Chnh ph Vit Nam v cc nh ti tr bao gm c Ngn hng Th gii v Ngn hng Pht trin Chu . Ngnh gio dc v{ {o to ni ln nh l{ mt trong nhng im sng cho s hp tc gia hai quc gia Vit Nam Australia. 2.1 Dch v kinh doanh 2.1.1 Dch v ngn hng K t khi hai quc gia thit lp mi quan h, ngy cng nhiu cng ty Australia y mnh u t v{o Vit Nam, v vy thun li cho cho cng t|c u t v{ h tr vn. Tnh ti nm 2007, Australia ~ u t 24 triu USD vo ngnh ny v d kin con s s khng dng li . Cc ngn hng ln mnh ca Australia bt u xm nhp th trng ngn hng Vit Nam ang cn b ng, l{ l do ti mun nhc n Ngn hng ANZ v Commonwealth Bank. Thnh lp Vit Nam t nm 1993, ANZ ~ khng ngng m rng chi nh|nh, vn phng i din cc thnh ph ln Vit Nam nh Tp H Ch Minh, H Ni, Cn Th...Ging nh nhng ngn hng 100% vn nc ngo{i nh HSBC v{ Standard Chartered vi mc ch tp trung vo phn khc th trng cao cp v nhng dch v ng}n h{ng t nh}n; ANZ ~ nhn ra tim nng v{ th trng a phng ti Vit Nam. Ngy 5/8/2005, ANZ ~ u t 27 triu la M s hu 10% vn c phn ca Sacombank, ni ting l Ngn hng bn l ln nht Vit Nam, iu cho thy tham vng ca ANZ mong mun thm nhp su vo th trng ngn hng Vit Nam. Theo , trong th|ng ba, ANZ ~ a ra nhng dch v Ch k u tin ng}n h{ng m{ hng n khch hng c thu nhp cao Vit Nam. Nhng khch hng s c cung cp c quyn v li ch m c th tit kim thi gian v tin bc ca h. Trn tt c, ANZ mun xy dng cc mn quan h gia ngn hng v khch hng bn l, khai thc ti a tim nng ca phn khc th trng cao cp. ANZ hin l ng}n h{ng nc ngoi ln nht ti Vit Nam, vi cc chi nhnh ti H Ni v thnh ph H Ch Minh, 1 vn phng i din ti Cn Th v tng cng 24 a im dch v ATM.

16

2005: Ng}n h{ng Commonwealth Bank ~ m mt vn phng i din ti thnh ph H Ch Minh v lin kt vi mt i t|c a phng hot ng trong ngnh bo him, l{ Bo him Bo Minh. n nm 2008, Commonwealth Bank ~ m chi nhnh ca mnh ti thnh ph nng ng nht Vit Nam, ngn hng cung cp cc dch v nh t{i khon tit kim, vay tn dng, chuyn tin, kinh doanh, t{i chnh thng mi quc t v my rt tin t ng ATM. Khch hng ca ngn h{ng n{y c li ln t chi ph ATM thp dnh cho Th tn dng khi rt tin v{ kh|ch h{ng cng c th thc hin Kt ni mng min ph ti NetBank v{ ng dy gi min ph 132221 Australia t chi nhnh Tp. H Ch Minh. Vn phng i din ti H Ni c thnh lp v{o nm 1994 v{ cung cp a im lin lc cho Commonwealth Bank thit lp mi quan h vi c quan chnh ph, cc t chc v tp o{n t{i chnh Vit Nam. Ngn hng ANZ v Commonwealth Bank l nhng ngn hng biu tng trong lnh vc Ti chnh-Ngn hng ca Australia v s pht trin n nh v bn vng ca chng. Hai ngn h{ng n{y ~ u t h{ng chc triu USD vo Vit Nam, lm bc tranh v lnh vc ny Vit Nam thm phn si ng, ANZ c bc i mnh m hn c, khi ~ n Vit Nam t nhng nm 90 v{ quyt nh u t d{i hn Vit Nam t nhng nm 95, ANZ cho doanh nghip Vit Nam vay vi s vn u ~i, h tr pht trin cc tin ch cng ng v{ ANZ cng rt quan t}m n mi trng. Ngn hng ANZ v Commonwealth Bank h tr nhng khon tn dng u ~i cho doanh nghip ang kh|t vn Vit Nam, cho vay du hc, cho vay mua sm,...v vy chng lun nhn c s tin cy cao t cng ng, c bit l gii doanh nghip. 2.1.2 Bo him Bo him l mt trong nhng lnh vc ca dch v m Australia c s quan tm su sc nht Vit Nam. Tnh ti nm 2007, doanh nghip Australia ~ u t 24 triu USD v{o lnh vc ny. Doanh nghip i u trong xu th ny l Tp o{n Bo him ln mnh nht Australia QBE. Nm 1995, Tp o{n Bo him QBE, mt tp o{n t|i bo him v bo him phi nhn th ln nht ca Australia v l mt trong s 25 cng ty bo him v ti bo him h{ng u th gii m chi nhnh ti Tp H Ch Minh nh l{ bc i thm d th trng si ng ca Vit Nam. Tp o{n Bo him QBE, l{ mt trong nhng tp o{n ln mnh nht Australia v{ trn th gii v kinh doanh bo him, QBE hot ng trn tt c c|c th trng bo him quc t ch cht v{ t vn phng ti 41 quc gia. Tng t{i sn ca Tp o{n tnh ti thi im
17

31/12/2005 l{ 29.665 triu AUD, tng 18,45% so vi nm 2004. Tng doanh thu ph bo him gp c|c quc gia trn to{n cu tnh ti thi im 31/12/2005 l{ 9.171 triu AUD, tng 7% so vi nm 2004, li nhun thu c t bo him l{ 1.288 triu AUD, tng 38,79% so vi nm 2004. Nm 1999, ngha l{ sau 4 nm c mt ti Vit Nam, mt lin doanh bo him gia Tp o{n QBE v{ Ng}n h{ng u t ph|t trin Vit Nam ~ ra i, l{ BIC Tng Cng ty C phn Bo him Ng}n h{ng u t v{ Ph|t trin Vit Nam (BIC) ra i trn c s chin lc thnh lp Tp o{n t{i chnh mang thng hiu BIDV thng qua vic BIDV mua li phn vn gp ca Tp o{n Bo him Quc t QBE (Australia) trong Lin doanh Bo him Vit c (l doanh nghip c vn u t nc ngoi, c thnh lp v hot ng ti Vit Nam t nm 1999) v{ chnh thc i v{o hot ng vi tn gi mi (BIC) k t ngy 01/01/2006. Nm 2005, QBE nhng li phn vn trong lin doanh n{y cho i t|c, ng thi mua li Cng ty bo him Allianz Vit Nam mt cng ty bo him phi nh}n th 100% vn nc ngo{i v{ i tn mi th{nh Cng ty bo him QBE Vit Nam. L{ nh{ cung cp c|c gii ph|p kinh doanh chuyn nghip h{ng u trong ng{nh bo him v{ l{ chuyn gia k thut cao ti Vit Nam vi bo him tr|ch nhim cng cng v{ sn phm, Bo him tr|ch nhim ngh nghip v{ bo him s sut trong kh|m, cha bnh, QBE lun nhn c nhng yu cu t vn t c|c cng ty bo him v{ cng ty mi gii bo him ti th trng bo him Vit Nam v nghip v |nh gi| ri ro v{ gii quyt khiu ni bi thng nhm h tr bo v kh|ch h{ng trc nhng khiu ni, khiu kin ca bn th ba v{ cung cp c|c gii ph|p bo him cho kh|ch h{ng ca nhng cng ty n{y. Ti Vit Nam, QBE cam kt s cung cp c|c dng sn phm bo him cht lng cao, phng ph|p |nh gi| ri ro linh hot, c|c dch v cao cp l{m h{i lng kh|ch h{ng, dch v thc hin khiu ni bi thng hiu qu v{ cng bng, mi quan h hp t|c song phng v{ l}u d{i vi kh|ch h{ng v{ c|c trung gian cung cp bo him. cnh tranh vi c|c cng ty bo him n t M, T}y u hay Nht Bn, Tp o{n Bo him QBE lun vch ra chin lc d{i hn v{ trung hn trong c cu vn h{nh, ngo{i ra QBE cng quan t}m n t}m l ca ngi d}n Vit Nam gii thiu c|c sn phm ph hp. S c mt ca QBE khng nhng l{m cho th trng bo him thm ph|t trin m{ chng cng gp phn phc v li c chnh |ng ca ngi d}n, to thm nhiu la chn cho ngi tiu dng Vit. 2.1.3 Giao thng vn ti

18

}y l{ mt trong nhng lnh vc m Australia c s quan tm su sc nht, th hin qua cc d |n u t ng bng sng Cu Long nh Cu M Thun, Cu Cao lnh, hay mi }y nht l{ ng{nh h{ng khng. Trong tng lai ha hn s c nhiu d n ln kh|c c k kt v }y l{ th mnh ca Australia trong khi li l s yu km ca Vit Nam. Th|ng T nm 2007, QANTAS, hng hng khng ln Australia v lun nm trong danh sch nhng cng ty vn ti hng khng ln nht ton cu, ~ k tha thun u t vi Tng Cng ty u t vn (SCIC), ang nm gi c|nh tay u t ca Chnh ph Vit Nam, mua 30% c phn trong hng hng khng ln th hai ca Vit Nam, Pacific Airlines. Hai c ng chnh ca Jestar Pacific l Hng hng khng quc gia Vit Nam (Vietnam Airlines) vi 66,93% c phn v 30% c phn ca Hng hng khng quc gia Australia Tp o{n Quantas, phn cn li l ca c ng Vit Nam Tng cng ty du lch Si Gn (Saigon Tourist). nh hng ca Jestar Pacific l tr thnh hng hng khng gi r h{ng u ti Vit Nam v khu vc. Theo , i bay ca hng s c tng ln 15 chic Airbus A320 trong nhng nm ti. Hin Jestar Pacific ang khai th|c khong 240 chuyn bay mi tun, kt ni n cc thnh ph, im du lch ni ting Vit Nam nh: Tp. H Ch Minh, H Ni, { Nng, Vinh, Nha Trang, Hi Phng. Tha thun ny l mt v d in hnh v mi quan h thng mi cht ch v{ l}u i gia Australia v Vit Nam, tng cng thm s gn kt kinh t gia hai quc gia. Australia c nhiu s u t ni bt ca cc cng ty Australia ti Vit nam trong nhng nm qua, bao gm trong c|c lnh vc nh ng}n h{ng, dch v php l, vin thng, bo him v gio dc, ngay t nhng nm u ca qu| trnh i mi ca Vit Nam. i i vi li nhun, cc doanh nghip Australia lun ch trng n an sinh x hi, mi trng,...C nhiu s u t mang ngha ln lao, gip ci thin i sng ca ngi d}n nh d n Cu M Thun, }y l{ s u t mang tnh biu tng ln nht ca FDI Australia vo lnh th Vit Nam.Cy cu ~ gip cho giao thng thm thun tin cho ngi dn khu vc ng bng sng Cu Long ng James Batley - Ph Tng gim c ph trch chu -Thi Bnh Dng, C quan pht trin quc t Australia (AusAID)- cho bit, Australia ~ dnh 120 triu AUD trong 5-6 nm qua cho lnh vc h tng giao thng. Cu M thun l d n ni bt nht, tiu biu cho mi quan h Vit Nam Australia. Ngoi ra, d n xy Cu Cao Lnh ang c trin khai. Vic xy dng cu Cao Lnh ~ bt u t nm nay v trong 4- 5 nm ti s tip tc dnh thm 130 triu AUD cho lnh vc ny. Tuy nhin, cam kt ca Australia dnh cho cu Cao Lnh lm hn ch ngun tin cho cc d n h tng giao thng khc.

19

Australia ang hp tc cht ch vi B Giao thng vn ti v Ngn hng Th gii nhm a ra th trng quc t d n giao thng u t ca Vit Nam theo hnh thc hp tc cng t (PPP) trong nm 2013. l d n Cu Giy- Phan Thit. 2.2 Dch v tiu dng 2.2.1 Gio dc {o to Australia hin l{ nc ~ h tr Vit Nam nhiu nht trong lnh vc {o to i hc, sau i hc v{ {o to ngun nhn lc trnh cao. Nhiu cn b c {o to ti Australia hin ang gi nhng trng trch quan trng trong cc c quan Chnh ph, c|c trng i hc v vin nghin cu ca Vit Nam. Mt trong nhng quc gia ni ting Anh trn th gii cng vi li th a l gn ng Nam , Australia lun l la chn h{ng u cho sinh vin du hc Vit Nam. H{ng nm, Australia ch{o n s lng ln sinh vin Vit Nam du hc t tc cng nh du hc bng hc bng ca Chnh ph hai quc gia. Hin ti c mt s 7.200 sinh vin Vit Nam hc tp ti c, v mt c tnh ca hn 8000 nghin cu gio dc ca c v cc kha hc o to ti Vit Nam. Australia h tr nhiu sng kin gio dc v{ {o to vi Vit Nam, trong c hp tc vi Chnh ph Vit Nam v gio dc v cc vn {o to, tng cng s tham gia ca Australia trong gio dc, {o to v nghin cu, to iu kin lin kt cc t chc v h tr cc hip hi cu sinh vin Australia. Australia l{ nh{ u t mnh m trong pht trin ngun nhn lc ca Vit Nam v l nh cung cp h{ng u cc sut hc bng cho sinh vin Vit Nam. i hc RMIT ca Australia ~ hot ng ti Vit Nam t nm 2000, }y l{ i hc u tin Vit Nam c 100% vn u t nc ngoi. Hin nay, RMIT hot ng ti hai thnh ph ln nht nc l Tp H Ch Minh v H Ni. B Khoa hc Gio dc v{ {o to Australia (DEST) k hai bn ghi nh v{o nm 2003 mt v hp tc gio dc vi B Gio dc v{ {o to v mt v cc vn {o to ngh vi B Lao ng v X hi. i din vn phng quc t ca DEST l Vin gio dc quc t Australia (AEI) Vit Nam. DEST c hai vn phng ti Vit Nam vi s mnh t vn v cc chnh sch gio dc v{ {o to cho cc chnh ph v cc nh cung cp gio dc v{ {o to, ng thi cng t vn cho cc nh cung cp gio dc Australia tham gia hiu qu vo th trng Vit Nam. Nh l{ mt phn ca Sng kin Hc bng Australia m rng, DEST qun l c|c Chng trnh Endeavour - mt chng trnh hc bng c uy tn nhm gii thiu ngnh khoa hc, gio dc v{ {o to ni bt ca Australia. Chng trnh Hc bng Endeavour dnh cho sinh vin c thnh tch cao, cc nh nghin cu v cc chuyn gia trong qu trnh thc hin nghin cu ngn hn hay di hn, nghin cu v pht trin chuyn mn ti Australia trong mt lot cc
20

lnh vc. Vit Nam ~ c hng li |ng k ca chng trnh mi c m rng, tng t hai ngi nhn Endeavour nm 2006 ln 26 trong nm 2007. i hc Quc t RMIT Vit Nam l{ i hc 100% vn nc ngoi3 u tin ti Vit Nam (do RMIT Australia u t v{ x}y dng), v hin l{ i hc nc ngoi duy nht hot ng c lp ti Vit Nam. RMIT Vit Nam {o to bng cp c cng nhn ton cu ti hai c s Nam Si Gn v H Ni. Nm 1998, i hc RMIT Australia c Chnh ph Vit Nam mi hp tc xy dng i hc ti Vit Nam. Nm 2000, B K hoch v{ u t cp php ging dy cc Chng trnh i hc, sau i hc, {o to nghin cu ti Vit Nam. RMIT Vit Nam bt u tuyn sinh ti Tp H Ch Minh v{o nm 2001 v{ ti H Ni 2004. Trng kh|nh th{nh v{ a vo s dng mt c s {o to mi v hin i ti Tp H Ch Minh v{o nm 2005. Tng s sinh vin c 2 c s hin ~ ln n 5,000 (tnh n thng 3/2009). Tt c vn bng do i hc RMIT Australia cp cho sinh vin Vit Nam v quc t lnh hi nn gio dc chun quc t ngay ti Vit Nam. Tt c hot ng ging dy v hc tp u s dng Ting Anh. y mnh mi quan h Vit Nam Australia, hng nm Australia lun d{nh cho Vit Nam nhiu hc bng. Ni bt l{ 3 Chng trnh hc bng: ADS, ALAS, Enveavour. Cc ngnh hc u tin bao gm: h tr cho ngi khuyt tt, gim thiu ri ro thin tai, pht trin kinh t, gio dc, mi trng, an ninh lng thc, bnh ng gii, qun l cng, HIV/AIDS, dch t, nhn quyn, c s h tng, n nh khu vc, pht trin nng thn, nc sch v nh v sinh. Hc bng ADS dnh cho sinh vin Vit Nam t nm 2004 n nay
250 200 150 100 50 0 Hc bng ADS qua cc nm

Ngun saga Vit Nam Biu trn cho ta thy, hc bng ca Chnh ph Australia dnh cho Vit Nam tng lin tc qua c|c nm, nu nm 2004 ch c khong 135 sut hc bng c trao th 7 nm sau
3

Vn ban u l 44.1 triu USD

21

con s n{y ~ ln ti 250 sut. Hc bng ADS s to tin quan chc, sinh vin Vit Nam cc cp c tip cn vi nn gio dc tin tin nh Gi|o dc Australia ~ to nn thng hiu. D b|o trong tng lai, Chnh ph Australia s cung cp nhiu hc bng hn na, nhiu chng trnh trao i hc thut cho ngi dn Vit Nam tng cng kh nng hi nhp su rng vi quc t. Hc bng Pht trin Australia (ADS) d{nh u tin cho khi c quan nh{ nc, c|c n v b, ngnh. Hc bng ADS khuyn khch cc ng vin t cc vng xa xi np h s. Hc bng Pht trin Australia (ADS) l hc bng pht trin di hn cung cp cho ngi t hc bng c hi hon thnh bc hc sau i hc ti mt trng i hc Australia. 40% Hc bng Pht trin Australia (90 sut hc bng) dnh cho cc cn b c quan trung ng. 60% (135 sut hc bng) cn li dnh cho cn b chnh quyn a phng, c| nh}n l{m vic trong lnh vc pht trin, cn b ging dy (bao gm c ging vin Ting Anh) v cn b nghin cu. Hc bng L~nh o Australia (ALAS): cp hc bng hc vin theo hc Thc s v{ Tin s ti Australia. Chng trnh Nng lc L~nh o s tp hp to{n b ngi tham gia chng trnh ti Australia {o to v k nng l~nh o, tho lun v ph|t trin v{ c c hi x}y dng h thng mng li hu hiu. Hc bng Endeavour: cp cho nhiu bc hc bao gm: sau i hc, Tin s, Qun l, cao ng, nghin cu ngn hn v{ c|c Chng trnh trao i. Hc bng c|c Trng Hc bng c|c trng Australia rt a dng v hnh thc v gi tr vi loi hnh hng bng bn phn, ton phn, min gim hc ph.cho sinh vin Vit Nam. C|c trng i hc danh ting ca Australia thng xuyn cp hc bng cho sinh vin Vit Nam nh i hc Monash, Queensland, Macquarie, Adelaide, La Trobe,Bn cnh , c|c trng cao ng, trng ngh, c|c trng {o to Ting Anh cng d{nh rt nhiu hc bng c gi tr cho hc sinh sinh vin Vit Nam. 2.2.2 Du lch Tp o{n Advance Travel ca Australia kho s|t u t d n Ao Gii Sui Tin ti huyn H Ha, Ph Th c tng vn giai on 1 l 350 triu USD, gm cc hng mc sn gn, bit th, khu vui chi, gii tr, l{ng vn ha c|c nc Chu , gii thiu cc lng ngh Vit Nam Khch sn Parkroyal l mt trong nhng tp o{n kh|ch sn ln nht Australia. Khch sn u tin c khnh thnh Melbourne nm 1961. Parkroyal Saigon c xy dng v{o nm 1997 Tp H CH Minh, do tp o{n Parkroyal hotels and Resort qun l, Khch sn c 193 phng v cc dch v kh|c nh t chc tic ci, hi ngh, hi tho.
22

Theo s liu ca Tng Cc du lch, trong nm 2010 ~ c 278.155 lt khch Australia vo Vit Nam, tng 28% so vi nm 2009. Ngoi yu t gi tr ng AUD tng mnh, vic ngi d}n Australia tng cng du lch nc ngoi cn do k ngh ko di mt tun nhn l Phc sinh. Ngoi ra, thi gian bay ngn cng l{ mt yu t quan trng t|c ng n quyt nh n quyt nh ca ngi d}n v{ c|c im n ch}u nh Vit Nam, Campuchia vi thi gian bay cha n 10 ting ~ c nhiu du khch Australia. Ngi ta v }y l{ ng{nh cng nghip khng khi cng c l do ca n. Khch du lch nc ngoi nhiu, chng ta s thu c nhiu ngoi t, hng ha s c tiu th, cnh quan cng trnh c ci thin, 2.2.3 Y t Trong 40 qua, hp t|c trong lnh vc y t gia Vit Nam v Australia l mt trong nhng hp tc v cng quan trng. V mt y t, nhiu nm qua, Vit Nam gp phi rt nhiu vn kh khn, Australia ~ gp phn gip Vit Nam vt qua nhng kh khn , nh c|c chng trnh HIV/AIDS, nhi khoa, v sinh nc sch,v{ c|c tnh nguyn vin y t ngi Australia ~ khng ngi kh khn n v{ gip ngi ngho Vit Nam. Ngy thy thuc Vit Nam (27/2/2011), c mt s chuyn gia nhi khoa ca Trng H Sydney t ch}n n Vit Nam. Mt s y t| v{ iu dng ~ n thm in Bin. iu c bit, Australia ~ c nhng kt ni quan trng v tt p gia Trng H Y H{ Ni vi H Sydney. Australia c hp tc cht ch v cc bnh lin quan ti mu gia mt bnh vin ca Australia vi Vin Huyt hc Truyn mu TW ca Vit Nam v c hp tc vi BV Tai Mi Hng ca Vit Nam. i hc Sydney cng ang thc hin giai on 3 chng trnh h tr cho Bnh vin a khoa Cn Th. Australia ~ tham gia h tr c|c chng trnh ca Chnh ph Vit Nam cng nh ca cc tnh v nng cp h thng y t. Trong s 400 sut hc bng ca CHnh ph Australia dnh cho Vit Nam trong nm nay, cng c mt s hc bng y khoa. 2.3 Dch v cng Thng qua Tng Lnh s qun Australia ti Tp. H Ch Minh, Chnh ph Australia ~ cung cp khon ti tr 300 triu ng (tng ng 15.000 AUD) cho 2 d n pht trin quy m nh ti tnh Kon Tum v Gia Lai. Kon Tum, s tin ti tr 200 triu ng c trao tng cho 1 trng tiu hc ti x Dak Bla vi d n xy dng phng hc v nh v sinh mi. Gia Lai, n v nhn c t{i tr l{ Trung t}m Bo tr X~ hi Tng hp tnh Gia Lai cho d |n mua mi ging bnh v{ t dng ca bnh nh}n tr gi| 100 triu ng vi mc tiu n}ng cao vic chm sc sc khe ca ngi ngho trong khu vc.

23

Tng L~nh s Australia, ng Graeme Swift cho bit, Chnh ph Australia ~ t{i tr cho hn 20 d |n c|c tnh pha Nam Vit Nam trong nm t{i chnh 2010-2011 thng qua Chng trnh H tr Trc tip (DAP). Trc , ti Hi Dng, Chnh ph Australia cng h tr vic {o to ngh cho ph n khuyt tt v{ gp kh khn thng qua vic t{i tr cho Trung t}m dch v vic l{m 8/3. i s Australia ti Vit Nam, ng{i Allaster va trao 1 tm sc tr gi| 143 triu ng cho b{ Ho{ng Th Bnh, Gi|m c Trung t}m. Khon t{i tr n{y c trch t Chng trnh H tr Trc tip ca i s qu|n Australia v{ s c dng cho vic dy ngh th cng cho 30 ph n khuyt tt v{ gp kh khn ti tnh Hi Dng. Sau kha {o to, nhng ph n n{y s l{m vic ti 1 c s sn xut v{ c thu nhp n nh. 3 Hiu qu ca FDI Australia i vi s pht trin dch v Vit Nam a) V mt kinh t Vn FDI l ngun vn h tr pht trin Ngun vn u t cho ph|t trin c ly t 2 ngun l ngun vn trong nc v ngun vn nc ngoi. Ngun vn trong nc c hnh thnh t tit kim v{ u t. Ngun vn nc ngo{i c hnh th{nh thng qua vay, u t gi|n tip, u t trc tip. Nhng i vi c|c nc ngho v km pht trin th lun lm vo tnh trng thiu vn, v vy ngun vn u t trc tip nc ngo{i l{ knh huy ng hiu qu nht. Tip cn vi nn dch v tin tin S c mt ca dng vn FDI vo ngnh dch v Vit Nam s gip ci thin cht lng sng ca ngi dn, an sinh x hi s c quan tm ch trng, gim khong cch so vi cc nc tin tin kh|c. Ngi dn Vit Nam s c iu kin tip xc vi ngnh dch v tin tin nh c|ch m{ Australia ~ mang n v{ ang x}y dng Vit Nam. Khng ai c th ph nhn s ng gp tch cc ca dng vn ny so vi dng vn chy vo cng nghip hay nng nghip. Ngoi ra, s c mt ca Australia s to iu kin cho cc cng ty cn non tr Vit Nam c dp hc hi v{ t kt kinh nghip, hy vng mt ngy Vit Nam cng c th xut khu dch v n cc quc gia trn th gii. Thc y tng trng kinh t u t trc tip nc ngoi c vai tr quan trng i vi tng trng kinh t, gip cho nc tip nhn u t huy ng c mi ngun lc sn xut (vn, lao ng, ti nguyn, cng ngh,).

24

Hot ng FDI ~ trc tip ng gp v{o GDP ca nc tip nhn u t, tng thu nhp cho ngi lao ng. Hot ng FDI thng qua cc hot ng di chuyn vn, cng ngh, k nng, ~ gp phn n}ng cao nng sut ca nc tip nhn. Thc y qu trnh chuyn dch c cu kinh t b) V mt x hi To cng n vic lm Gii quyt vic lm ti c|c nc tip nhn u t. Hot ng u t ~ gp phn lm gim t l tht nghip ti Vit Nam. Nng cao cht lng lao ng Cht lng lao ng c t|c ng khng nh n tc tng trng kinh t ca 1 quc gia. FDI t|c ng n vn lao ng ca quc gia tip nhn u t c v s lng ln cht lng. S lng l gii quyt vic l{m cho ngi lao ng. Cn cht lng lao ng, FDI lm thay i c bn nng cao nng lc v k nng lao ng thng qua: {o to trc tip v gin tip n}ng cao trnh lao ng. -Trc tip {o to: Do c|c cng ty nc ngoi hoc cc doanh nghip c vn FDI phi tuyn dng lao ng a phng. - Gin tip nng cao cht lng lao ng ca nc tip nhn u t Ci thin i sng ngi lao ng Thu nhp ngi d}n c nng cao, ch|t lng cuc sng c ci thin, ngi dn c nhiu c hi tip xc vi dch v tin tin, cht lng cao,...V mt tinh thn, ngi d}n c m bo c|c iu kin pht trin v tin ti vn minh nh c|c cng quc cng nghip khc trn th gii.

25

26

Chng III:

Gii php thu ht v s dng Vn FDI ca Australia vo lnh vc dch v Vit Nam hiu qu
1. Gii php 1.1 Chnh s|ch Nh{ nc Vit Nam Trong n lc ci thin mi trng u t, kinh doanh ca nc ta tranh th thu ht ngun vn FDI t c|c nc giu mnh c bit l Australia, phc v s nghip cng nghip ha hin i ha t nc, chng ta cn tip tc tp trung gii quyt nhng vn sau, sau }y l{ 9 gii php cn c quan t}m v{ y mnh trong lnh vc dch v. a) C|c lnh vc dch v, c bit l dch v trung gian, l{ cha kha tng cng kh nng cnh tranh ca nn kinh t quc gia, h tr qu trnh cng nghip ha, thc y s chuyn i nn kinh t da trn tri thc bng cch cung cp cht lng cao yu t u vo cho tt c cc hot ng kinh t v gii quyt xa i gim ngho thng qua khu vc dch v, to vic lm v cung cp gi c phi chng dch v thit yu (v d, in, vin thng, gio dc, y t). b) Dch v t do ha thng mi c th t|c ng n s pht trin ca lnh vc dch v min l c mt khung php l mnh m v tr h tr cc mc tiu chnh sch quc gia v{ u tin i vi tnh cnh tranh trong xut khu dich v ca ngi Vit Nam. c) C|c lnh vc dch v Vit Nam vn cn km pht trin vi sc cnh tranh km v nhiu im yu hn sc mnh. Khung php l cho s pht trin lnh vc dch v, mc d nhanh chng m rng, nhng vn cn nhiu bt cp, mu thun, khng minh bch, v khng ph hp vi quc t tiu chun. Phng ph|p lun thng k dch v Vit Nam vn cn c s khc bit vi cc h thng phn loi v{ phng ph|p lun quc t. d) - t c mc tiu tng th ca Chin lc pht trin kinh t- x hi ~ nu trong T{i liu chnh tr ca i hi ng ln th IX, c bit i vi c|c lnh vc dch v, trung bnh h{ng nm tc tng trng ca ngnh dch v trong 2005-2010 v 2010-2020 thi gian s cn phi c 10,2% v 9,5, vi trung bnh h{ng nm l{ 13,5% tng trng trong ngnh vin thng, gio dc v{ {o to, kinh doanh dch v, khoa hc v cng ngh, v cc dch v ti chnh e) m bo mc tiu tng trng c |p ng cho c|c lnh vc dch v cng l{ cha kha thc hin Mc tiu Pht trin Thin nin k ca Vit Nam, c trc tip ( tng cng s sn
27

c v kh nng chi tr gio dc, y t, dch v ICT, v dch v mi trng) v gin tip (bng cch gim i ngho v{ trao quyn cho ph n thng qua kinh doanh v to vic l{m c hi trong doanh nghip dch v) f) Cc m hnh pht trin cho lnh vc dch v Vit Nam trong giai on 2005-2010 nn l "Dch v h tr u vo cho ngnh cng nghip pht trin "vi 6 u tin ph}n ng{nh dch v: (a) vin thng; (b)gio dc v{ {o to, (c) cc dch v kinh doanh; (d)ti chnh; (e) vn chuyn; v (f) du lch, trong vin thng, gio dc v{ {o to, dch v kinh doanh l phn ng{nh "t ph" vi cc hiu ng "lan ta" v{ nng ng to iu kin thun li pht trin trong c|c lnh vc kinh t khc. g) i vi Vit Nam pht trin mt dch v cnh tranh khu vc trong thi i hi nhp quc t, tht s cn thit : (a) nh hnh li t duy chnh tr v nhn thc kinh t ca khu vc dch v nhchnh yu t quyt nh cho xy dng nng lc cnh tranh ca nn kinh t quc gia, (b) to ra hiu qu phi hp gia c|c c quan chnh ph ph trch cc hot ng dch v; (c) thit lp mt mnh m quy nh v khung php l ph hp thc hin v ph hp vi tiu chun quc t; (d) xy dng mt h thng {o to m c th pht trin v duy tr cht lng cao k nng gi|m s|t v{ qun l dch v (e) pht trin vic lm v{ kinh doanh c|c c hi trong kinh doanh dch v, (f) tng nhu cu trong nc i vi cc dch v kt hp vi m rng dch v xut khu; (g) pht trin mt dch v s liu thng k ca h thng o lng s thnh cng ca pht trin lnh vc dch v. h) Phi hp hiu qu c bit quan trng m bo rng Vit Nam c th |p ng Mc tiu Pht trin Thin nin k, lin quan n pht trin lnh vc dch v. Mc tiu 1 trn xa b tnh trng ngho cng cc v Mc tiu 3 trao quyn cho ph n c hai c th c gii quyt thng qua kinh doanh v{ c hi vic lm trong dch v. Mc tiu 2 gio dc tiu hc c th c gii quyt thng qua tng cng kh nng tip cn v kh nng chi tr cc dch v gio dc. i) m bo rng mc tiu tng qut cho mt khu vc dch v cnh tranh c |p ng, mt chi tit chin lc quc gia cn thit cho "t ph" ba dch v (c bit l{ {o to v kinh doanh dch v). 1.2 Chnh sch Chnh ph Australia + Chnh ph Australia khuyn khch cc doanh nghip dch v u t v{o ng{nh dch v Vit Nam, dnh nhiu u ~i v{ thu v{ chnh s|ch h c th u t x}y dng ti Vit Nam. + C|c trng hc ca Australia nn dnh nhiu sut hc bng cho hc sinh sinh vin n hc tp v nng cao kin thc, c|c trng cng cn nghin cu xy dng hc vin ca mnh ti VIt Nam.
28

+ H tr Vit Nam pht trin ngnh dch v tin tin bt kp vi xu th thi i, ngang tm vi cc quc gia trong khu vc nh tip xc ph|i o{n cp cao, vin tr ODA, m cc vin thng tin, trung tm h tr,... + Chnh ph nn t chc chuyn cng tc cho quan chc, doanh nghip Vit Nam c thm nhiu c hi n Australia hc tp v{ trao i kinh nghim v pht trin ngnh dch v. + FDI Australia u t v{o dch v Vit Nam nn c khuyn khch v to iu kin thun li nht. V pha Vit Nam cng cn c nhng chnh sch thit thc o|n nhn dng vn u t n{y trong tng lai. + Chnh sch pht trin gio dc K t khi Vit Nam Australia thit lp Quan h i tc ton din 2009, quan h hai quc gia c y mnh trn nhiu bnh din, c bit l gio dc. H{ng nm, Australia lun dnh cho Vit Nam 400 sut hc bng ngn hn v di hn, iu th hin tm quan trng ca Vit Nam trong mi quan h ny. Australia vn tip tc l nh cung cp hc bng h{ng u cho Vit Nam thng qua Chng trng Hc bng Australia, to c hi cho sinh vin hc tp, nghin cu v pht trin chuyn mn. n nay ~ c khong 4,000 sut hc bng cho Vit Nam trong sut 40 nm qua. Vit Nam c l do t ho v sinh vin Vit Nam c mc thnh cng cao trong vic gi{nh c cc hc bng uy tn thng qua cc k la chn cnh tranh. Chng trnh Hc bng Australia nay cng cho php sinh vin Australia ti Vit Nam hc tp, nghin cu v pht trin chuyn mn. Australia hin ang l{ a im h{ng u cho sinh vin Vit Nam sang du hc, vi khong 20,000 sinh vin Vit Nam ti Australia v khong 16,000 sinh vin ang theo hc ti c|c trng gio dc ca Australia ti Vit Nam. Dch v gio dc Australia c trin khai mnh m ti Vit Nam. i hc RMIT cho n nay ~ {o to trn 4,000 sinh vin tt nghip vi vn bng Australia. C|c chng trnh {o to ca Australia hin ngy cng m rng trong i tc vi c|c c s gio dc ca Vit Nam, to iu kin thun li cho nhiu sinh vin Vit Nam hn c hng li ch t nn gio dc Australia. i hc Queensland, i hc La Trobe, i hc Swinburne v{ Trng dy ngh Box Hill ~ th{nh lp c|c i tc gio dc lu di ti Vit Nam. +Th|ng 6 nm 2007: Vin ngn ng ting Anh, mt sng kin chung ca i hc { Nng, Vit Nam, v{ i hc Queensland m ti { Nng. Vin nm trong khun vin chnh ca trng i hc { Nng. Vin cung cp Ting Anh cht lng cao cho sinh vin.

29

30

2. Kt lun Ngy nay xu th ton cu ha kinh t li cun mi quc gia vo vng xoy ca n d l quc gia tin tin hay lc hu, pht trin hay chm pht trin. Vi iu kin kinh t m, hi nhp cnh tranh quc t, vn m rng pht trin quan h kinh t gia c|c nc vi nhau ngy cng tr nn tt yu. i vi nc ta li cng tr nn quan trng bi n khng ch thc y kinh t i ln m{ cn to tin xy dng nh{ nc x hi ch ngha ph|t trin bn vng v n nh, c ch ng trn trng quc t, hi nhp mnh m v{o xu hng chung ca ton cu. Trong tt c cc mi quan h cng sinh , quan h vi Australia gi mt vai tr v v tr quan trng khng km nu so vi trn 200 mi quan h hp tc kinh t kh|c. Hai bn ~ k kt i tc chin lc t nm 2004 y mnh hn na tnh hu ngh bn cht ny. Vn FDI ca Australia vo ngnh dch v Vit Nam, mt t nc ang kh|t khao vn mnh pht trin s tn dng tt v hc hi nhiu hn na kinh nghim t s thnh cng ca Australia, nhng biu tng m Australia ~ x}y dng Vit Nam nh minh chng hng hn cho mi quan h n{y nh Cu M Thun, Cu Cao L~nh,tt c nhng iu kin trn ~ gip cho Vit Nam ngy cng hon thin hn. ng thi mt l do khc ht sc ni bt, do bnh ng trong kinh doanh, nn nhiu doanh nghip trong nc c iu kin c xt trc tip vi doanh nghip c vn u t nc ngo{i, nn ~ ch ng i mi cng ngh, i mi t duy chin lc. Hin nay, Australia l{ i t|c thng mi ln th 13 ca Vit Nam vi kim ngch thng mi hai chiu tng mi nm (nm 2010 t gn 3,1 t USD). Quan trng hn, FDI Australia cn h tr tch cc nc ta xy dng vin thng, ngn hng, gio dc, bo him v dch v php l Ni tm li, Vn FDI ca Australia u t v{o lnh vc dch v Vit Nam rt quan trng, gp phn to ln vo s nghip cng nghip ha hin i ha t nc.

31

Ti liu tham kho 1. ng Hu C/UNDP Vit Nam, Services sector development: A key to Viet Nams sustainable Growth, H Ni 11/2005. 2. Garry Disher, Australia xa v nay. NXB Tp. H Ch Minh 1999 3. Ann Dennis, Spotlight on Australia, NXB Oxford University Press 2000 4. Ths Trn Cao Bi Ngc, Vn ha th dn c, NXB i hc Quc gia Tp. H Ch Minh - 2006 5. www.austrade.gov.au- Trang web ca B Thng mi Australia 6. www.dfat.gov.vn- Trang web ca Chnh ph Australia v cc vn Thng mi v{ u t nc ngoi 7. www.vietnamembassy.org.au Trang web ca i s qun Vit Nam ti Australia 8. www.ausaid.gov.au C quan ph|t trin Australia 9. www.vir.com.vn Thi b|o u t Vit Nam

32

Cu M Thun- Biu tng cho mi quan h Vit Nam - Australia

Mt gc i hc RMIT Nam Si Gn c vn s hu 100 % vn Australia

33

Ngn hng ln nht Australia ANZ t vn phng ti Vit Nam

Poster Trin lm gio dc Australia 2012, mt trong rt nhiu nhng chng trnh tng t c t chc ti Vit Nam.

34

Danh mc t vit tt.


AEI - Australian Education International (AEI) Vietnam: Vi n Gio dc quc t Australia Vit Nam.

Aus Australian Dovernment Overseas Aid Program: C quan ph|t trin quc t Australia ADS Australian Development Scholarships: Hc bng pht trin Australia ALAS Australian Leadership Award Scholarships: Hc bng l~nh o Australia ATM Automated Teller Machine: My rt tin t ng Austrade The Australian Minister of Trade: B Thng mi Australia DEST - The Australian Department of Education, Science and Training: B Khoa hc gio dc v{ {o to Australia FDI - Foreign Direct Investment: Vn u t trc tip nc ngoi FII - Foreign Indirect Investment: Vn u t gi|n tip nc ngoi

35

Thng tin c bn v t nc Australia: Tn nc: Australia thuc khi Thnh vng chung (The Commonwealth of Australia) Th : Canberra V tr a l: nm b|n cu Nam, bao bc bi Nam Th|i Bnh Dng pha ng, n Dng pha T}y, Bin A-ra-phu-ra pha Bc v{ Nam i Dng pha Nam. Kh hu: Kh, nhit i ( pha Bc) v{ n i ( pha Nam). Nhit trung bnh khong 270 C (pha Bc) v{ 130 C (pha Nam). Ti nguyn: Gi{u kho|ng sn nh v{ng, bxt, st, km, ng, kim cng, than, uranium, du kh v{ thic; t ai, kh hu thun li cho ph|t trin nng nghip. Din tch: Gn 7.7 triu km2 D}n s: 22,6 triu ngi (c tnh nm 2011), trong ngi ch}u u chim 92%, ch}u 6%, th d}n 2%. Ngn ng chnh: Ting Anh (80%). Ngy Quc kh|nh: 26/01/1788 (Australian Day) n v tin t: la Australia; 1AUD = 1,06 USD (6/2011) Thu nhp bnh qu}n u ngi: 55.589 USD nm 2010 (s liu ca IMF c tnh nm 2010) L~nh th: 6 tiu bang (New South Wales, Queensland, South Australia, Victoria, Tasmania, Western Australia); 2 vng l~nh th Th Australia - Australian Capital Territory v pha Bc - Northern Territory) v{ mt s o, qun o.

36