Está en la página 1de 10

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ

D'ESTUDIANTS

Aprovat pel Consell de Govern el dia 10 de febrer de 2004


Títol Primer
Disposicions Generals

Article 1
Són representants de l’alumnat de la Universitat de Barcelona aquells o aquelles que
hagin estat escollits/llides per representar-los a qualsevol dels òrgans de govern i de
gestió que preveu l' Estatut de la Universitat.

Article 2
Les associacions, els col·lectius, assemblees o altres agrupacions d'estudiants
representen també tots aquells/aquelles estudiants que voluntàriament s'hi vinculin.

Article 3
Per tal de generar el debat, fer el control i seguiment de les polítiques generals de la
Universitat de Barcelona i vetllar pels drets i llibertats dels/de les estudiants, es
constitueix el Consell de l'Alumnat que, actuant de forma autònoma respecte a d'altres
sectors universitaris, representa a tots/totes els/les estudiants de la Universitat de
Barcelona.

Article 4
Per exercir les competències i representació de l'alumnat de la Universitat de Barcelona,
el Consell de l'Alumnat estarà conformat per:
- Plenari del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona.
- Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona
- Comissió d'Afers Econòmics del Consell de l'Alumnat de la Universitat de
Barcelona

Artcile 5
Totes les persones que participin en el Consell de l'Alumnat vindran obligades a intentar
assolir el consens en la presa de decisions.

Títol Segon
El Plenari del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona

2
Article 6
El Plenari del Consell de l'Alumnat és el màxim òrgan de representació de l'alumnat de
la Universitat de Barcelona.

Article 7
El Plenari estarà constituït per tots els/les estudiants representants en el Claustre de la
Universitat de Barcelona.

Article 8
Són funcions del Plenari del Consell de l'Alumnat:
- Assessorar i defensar els drets i llibertats del conjunt d'estudiants de la Universitat.
- Coordinar la feina dels representants dels/de les estudiants de la Universitat en tots
els òrgans de govern i de gestió on hagi representació de l'alumnat.
- Endegar les accions pertinents per fomentar la participació dels/ de les estudiants en
els òrgans de govern de la Universitat.
- Elaborar les propostes normatives necessàries per regular el funcionament de totes
les estructures de representació dels/de les estudiants.
- Generar la seva organització administrativa.
- Encarregar i elaborar informes sobre qualsevol qüestió de l'activitat universitària
que es consideri oportú i especialment en tot allò relatiu als processos interns
d'avaluació.
- Aprovar en primera instància propostes sobre aquelles qüestions que consideri
oportú, per tal que es desenvolupin els drets i deures de l'alumnat que recullen
l'estatut de la Universitat de Barcelona.
- Proposar als/les representants de l'alumnat al Consell de Govern de la Universitat de
Barcelona.
- Escollir i revocar als membres de la Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat
de la Universitat de Barcelona.
- Escollir i revocar als membres de la Comissió d'Afers Econòmics del Consell de
l'Alumnat de la Universitat de Barcelona.

3
- Escollir i revocar als representants del alumnat en les diferents Comissions
Delegades del Consell de Govern i/o qualsevol altra comissió o grup de treball que
es pugui constituir.
- Aprovar els informes elaborats per la Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat
de la Universitat de Barcelona, en especial l'informe anual d'activitats dels/de les
estudiants.
- Aprovar el reglament de la Comissió d'Afers Econòmics.
- Aprovar les previsions de pressupost i el seu tancament que elaborarà cada any
natural la Comissió d'Afers Econòmics.
- Aprovar els criteris per a la concessió d’ajuts econòmics establerts per la Comissió
d’Afers Econòmics ateses les competències d’aquesta última
- Totes aquelles que els propis òrgans de representació de l'alumnat de la Universitat
de Barcelona consideri oportú.

Article 9
9.1. En el termini màxim de quinze dies després de la confirmació, per la Junta
Electoral de la Universitat de Barcelona, dels resultats electorals que cada dos anys
s'obtindran per la representació d'alumnat al Claustre de la Universitat de Barcelona, es
constituirà pel Vicerectorat encarregat dels afers de l’alumnat, el Plenari del Consell de
l’Alumnat.
9.2 En un termini màxim de tres mesos haurà d'escollir els/les representants a totes
les comissions i grups de treballs previstos en la normativa general de la Universitat

Article 10
El Plenari es reunirà, com a mínim, un cop cada dos mesos durant els períodes lectius i
serà convocat per la secretària o el secretari de la Comissió Permanent, amb cinc dies
d'antelació i amb el corresponent ordre del dia i la documentació corresponent als punts
previstos. Es podran incorporar punts en l'ordre del dia amb dos dies d'antelació per
iniciativa d'un mínim de nou membres del Plenari.

Article 11
11.1. El Plenari quedarà constituït en primera convocatòria per l'assistència de trenta
dels seus membres, o per la de quinze en segona convocatòria quinze minuts més tard.

4
Si per alguna circumstància no s'obtingués el quòrum necessari, serà suspesa la reunió i
es tornarà a convocar amb els requisits previstos en aquest mateix reglament
11.2. L'assistència al Plenari es considerarà obligatòria a excepció de causes de força
major que caldrà justificar davant d'algun/a dels secretaris/secretàries de la Comissió
Permanent.

Article 12
Si es produeixen votacions

12.1. El vot és personal e indelegable.


12.2. Els acords s’adopten més majoria simple.
12.3. Les votacions són a ma alçada excepte petició expressa de vot secret per una
desena part del Plenari.

Article 13
En les convocatòries del Plenari del Consell de l'Alumnat es podran invitar amb veu i
sense vot a::
- Al vicerector o vicerectora que s'encarregui dels afers del alumnat.
- A un representant de l'alumnat de les Juntes de Facultat o Escola dels centres propis
de la Universitat de Barcelona.
- A un representant de l'alumnat dels òrgans de governs dels centres adscrits a la
Universitat de Barcelona.
- A qualsevol persona que es consideri oportú.

Títol tercer
Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona

Article 14
La Comissió Permanent és l'òrgan col·legiat d'execució, estudi, treball i consulta del
Plenari del Consell de l'Alumnat.

Article 15

5
- La Comissió Permanent estarà integrada per set membres, com a mínim un d’ells
del tercer cicle, escollits pels membres del Plenari. No poden ser escollits els o les
representants de l'alumnat al Consell de Govern. Així mateix, assistirà amb veu i
sense vot de manera rotatòria com a mínim una persona representant de l'alumnat al
Consell de Govern.

Article 16
16.1. D’entre els membres de la Comissió Permanent s'escollirà pel Plenari un
secretari o secretària que assumirà les tasques de coordinació de la Comissió
Permanent i dels/de les becaris/becàries de l'Hotel d'Associacions,
convocatòria, moderació i aixecament d'acta de les reunions, i presentació de
l'informe de la Comissió Permanent al Plenari.
16.2. El secretari o secretària sotmetrà a la aprovació del Plenari la persona en qui
delegarà les tasques de la secretaria quan no pugui assistir per causa justificada.

Article 17

17.1. La Comissió Permanent s'haurà de convocar, amb el corresponent ordre del dia,
de forma ordinària pel secretari o secretària com a mínim un cop cada mes del període
lectiu, amb cinc dies lectius d'antelació, i quedarà constituïda en primera convocatòria
per l'assistència de quatre dels seus membres, sempre que d'entre aquests s'hi trobi el
secretaris o la secretària. I en segona convocatòria quedarà constituïda per l’assistència
de tres dels seus membres.
17.2. Es podran efectuar convocatòries amb dos dies d'antelació, sempre que siguin
lectius, amb el corresponent ordre del dia i la documentació corresponent als punts
previstos, per iniciativa de dos dels seus membres.

Article 18
Tots els acords de la Comissió Permanent s'adoptaran per majoria simple.

Article 19
Són funcions de la Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat de la Universitat de
Barcelona:

6
- Controlar i fer el seguiment en nom del Plenari dels projectes i plans d'actuació de la
Universitat en matèria de política d'estudiants.
- Vetllar pel correcte funcionament de la Comissió d'Afers Econòmics.
- Assessorar i informar als/les estudiants que així ho demanin.
- Complir i fer complir els acords del Plenari del Consell de l'Alumnat.
- Fer-se càrrec de les relacions institucionals en el marc de l'alumnat de la Universitat
de Barcelona.
- Elaborar l’informe anual de les activitats de l'alumnat de la Universitat de Barcelona
que haurà de ser presentat davant del Plenari del Consell de l'Alumnat.
- Configurar-se com l'òrgan d'assessorament davant dels òrgans de govern de la
Universitat i canalitzar les propostes del Plenari del Consell de l'Alumnat davant
d'aquest òrgans.
- Gestionar l’Hotel d’Associacions i la Xarxa de Dinamització d’Estudiants (XAEE),
alhora de vetllar pel seu bon funcionament.
- Totes aquelles funcions que el Plenari consideri oportú.

Article 20
En les convocatòries de la Comissió Permanent del Plenari del Consell de l'Alumnat es
podran invitar amb veu i sense vot a qualsevol persona que es consideri oportú.

Article 21
Els membres de la Comissió Permanent seran nomenats pel vicerector o la vicerectora
responsable dels afers de l'alumnat, identificant específicament la persona que actuarà
com a secretari o secretària.

Article 22
22.1. El vicerector o vicerectora que s'encarregui dels afers de l'alumnat convocarà
com a mínim cada mes i mig, i sempre en període lectiu,a la Comissió Permanent del
Consell de l'Alumnat per donar compliment al que preveu l'Estatut de la Universitat de
Barcelona en qüestió de la Comissió de Seguiment de la Política de l'Alumnat de la
Universitat de Barcelona.

7
22.2. Si la convocatòria ordinària de la Comissió Permanent contempla la presència
del vicerector o vicerectora encarregada dels afers de l'alumnat es consideraran
complides les condicions de l'article anterior.

Article 23
En la sessió constitutiva del Plenari, constarà necessàriament en el ordre del dia la
constitució del la Comissió Permanent del Consell de l'Alumnat de la Universitat de
Barcelona.

Títol Quart
La Comissió d'Afers Econòmics

Article 24
La Comissió d'Afers Econòmics del Consell de l'Alumnat de la Universitat de
Barcelona és l'òrgan responsable de la gestió del pressupost del Consell.

Article 25
La Comissió d'Afers Econòmics estarà integrada per set persones escollides pel Plenari
d'entre els seus membres, que no podran ser, alhora, membres de la Comissió
Permanent. El Plenari també escollirà d'entre els membres de la Comissió d'Afers
Econòmics una secretària o un secretari, que convocarà les reunions, i n'aixecarà les
actes.

Article 26
Són funcons de la Comissió d'Afers Econòmics:
- Elaborar el seu propi reglament de funcionament.
- Establir els criteris per la concessió d'ajuts econòmics.
- Presentar al plenari l'informe anual de les subvencions sol·licitades i dels imports
concedits.
- Totes aquelles que el Plenari consideri oportú.

8
Article 27
La freqüència de convocatòries de la Comissió d'Afers Econòmics quedarà fixada pel
propi reglament intern de la Comissió i, en tot cas, es faran de forma que es faciliti
l'accés i resolució ràpida de les sol·licituds de subvenció.

Article 28
28.1. La Comissió d'Afers Econòmics s'haurà de convocar, amb el corresponent ordre
del dia, de forma ordinària pel secretari o secretaria amb cinc dies lectius d'antelació, i
quedarà
constituïda en primera convocatòria per l'assistència de cinc dels seus membres, sempre
que d'entre aquests s'hi trobi el secretari o la secretaria - o persona en qui delegui per
raons de força major -. I en segona convocatòria quedarà constituïda per l’assistència de
quatre dels seus membres, entre ells el secretari o secretària.
28.2. Si per alguna circumstància no s'obtingués el quòrum necessari, serà suspesa la
reunió i es tornarà a convocar amb els requisits previstos en aquest reglament.
28.3 Igualment, es podran efectuar convocatòries extraordinàries amb dos dies
d'antelació, sempre que siguin dies lectius, amb el corresponent ordre del dia, per
iniciativa de dos dels seus membres.

Article 29
Totes les decisions de la Comissió d'Afers Econòmics s'adoptaran per majoria simple.

Article 30
En les convocatòries de la Comissió d'Afers Econòmics del Consell de l'Alumnat es
podran invitar amb veu i sense vot a qualsevol persona que es consideri oportú, en
especial a la persona responsable de la gestió econòmica del servei que tingui al seu
càrrec la partida pressupostària corresponent.

Article 31
Els membres de la Comissió d'Afers Econòmics seran nomenats pel vicerector o la
vicerectora responsable dels afers de l'alumnat, identificant específicament la persona
que actuarà com a secretari o secretaria.

9
Article 32
En la sessió constitutiva del Plenari, constarà necessàriament en el ordre del dia la
constitució del la Comissió d'Afers Econòmics del Consell de l'Alumnat de la
Universitat de Barcelona.

Títol Cinquè
Reforma del present Reglament

Article 33
La modificació del present reglament es produirà per majoria simple dels membres del
Plenari, i la posterior aprovació del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

Disposició Transitòria

Primera
Aquest reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell de
Govern de la Universitat de Barcelona

10