JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU

)
UJIAN BULANAN 1 2013
SAINS TAHUN 4 (SK METHODIST SUNGAI PELEK)

KANDUNGAN

PENGETAHU
AN
(RENDAH)

BASIC NEEDS
1.HUMANS
3
2.ANIMALS
1
3.PLANTS
1
LIFE PROCESSES
1.HUMANS
3
2.ANIMALS
2
3.PLANTS
2
12
JUMLAH (%)
(50%)

KEFAHAMA
N
(SEDERHAN
A)

APLIKA
SI
(TINGGI
)

2
1
1

1
2
1

1
3
1
9
(30%)

1
1
3
9
(20%)

WAKTU
MENGAJA
R
(WAKTU)

JUMLAH
ITEM

WAJARAN
ITEM

3

13
(43.3%)

12.9

4

17
(56.7%)

17.1

7

30

PENGIRAAN:
RENDAH
4
4/10 X 30 = 12

SEDERHANA
3
3/10 X 30 = 9

TINGGI
3
3/10 X 30 = 9

4/10 X 13 = 5.2
4/10 X 17= 6.8

3/10 X 13 = 3.9
3/10 X 17 = 5.1

3/10 X 13 = 3.9
3/10 X 17 = 5.1