roti

kaki .

sudu .

kayu .

kari .

kaca .

\ susu .

buku .

baju .

nasi .

ciku .

paku .

rusa .

v yoyo .

bola .

gusi .

guni .

cuka .

cucu .