Está en la página 1de 1

CAMlSL1LS CC88LLLLnCuA 2013

La venda de camlseLes es l' unlca fonL de flnanamenL que Lenen els Ioves de Ma||orcaper |a ||engua per organlLzar
el Correllengua 2013. Ll preu es de 10 cada una.
La delegacl de l'CC8 de MarraLxl per Lal de fomenLar que se'n venguln molLes l el Correllengua resulLl vlsLs l
acolorlL volem collaborar en la despesa de les famllles fenL un descompLe en les camlseLes dels corredors l les
corredores :
- Les camlseLes de Lalla d'lnfanL les cobrarem a 3t
- Les comandes de mes de 3 camlseLes Lendran la quarLa graLuiLa. La podeu fer per famllles o per grups
d'amlcs.
- no es poden acumular els dos descompLes.
Les Lalles que podeu Lrlar sn:
lnlAn1 3-4 3-6 7-8 9-11 12-13
uCnA xS L xL
PCML S M L xL xxL


Comanau-|es a| ms av|at poss|b|e | procurarem fer-|es -vos arr|bar abans de|
Corre||engua.