Está en la página 1de 20

CEIP Sant Carles

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

INDEX

Introducci al Projecte Educatiu de Centre

Principis o trets d'identitat:

1. Educaci multicultural 2. Confessionalitat 3. Nivell de relaci amb l'entorn. Escola oberta 4. Pluralisme i defensa dels valors democrtics 5. Coeducaci 6. Dret a la diversitat 7. Educaci com a formaci integral 8. Autoestima, autonomia i seguretat 9. Llengua d'aprenentatge 10. Escola vida - escola treball 11. Metodologia activa, individualitzada i gratificant 12. Disciplina 13. Paper del/de la Mestre/a 14. Avaluaci formativa 15. Gesti participativa, comunitria i democrtica 16. Escola com a mbit de formaci

Projecte lingstic de Centre

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

INTRODUCCI AL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE


El projecte educatiu de centre es va elaborar durant els cursos 91-92 i 92-93 .Sorgeix com a necessitat de dotar l'Escola Pblica de Sant Carles d'una identitat prpia que comena del coneixement de la realitat socioeconmica i cultural, per tal d'unificar els desitjos de la Comunitat Educativa (pares/mares, alumnat, professorat) amb les possibilitats d'actuaci de pares/mares, mestres en l'educaci. El claustre va realitzar formaci en centres organitzada pel CEP i amb l'ajuda i seguiment de destacades persones del mn de l'educaci com Antoni Zabala, Seraf Antunez, entre altres. Com resultat d'aquesta formaci en centres es va desenvolupar el treball en equip del professorat, la formaci, l' actualitzaci professional. En Bernat Joan va realitzar un estudi sociolgic com una part del PEC. Pel que fa a la poblaci es varen observar com a aspectes ms significatius:

La procedncia peninsular elevada L'alt percentatge d'estrangers a la zona La infravaloraci que es dna a la llengua catalana L'existncia d'un tipus de poblaci disseminada Les dificultats d'accs a llibres (biblioteques)

Aquest estudi va permetre adaptar els objectius educatius a aquestes caracterstiques per poder modificar i /o compartir de forma ms clara i coherent l'activitat educativa que implica els sectors de pares/mares, professorat. A continuaci apareixen expressats com a Principis les lnies generals que hem prets siguin les senyes d'Identitat de l'escola i els objectius, que sn la concreci educativa d'aquests principis o senyes d'Identitat. El Projecte Educatiu s participatiu, perqu en el seu procs ha estat present la Comunitat Educativa, i afavoreix la convivncia, ja que intenta posar d'acord els sectors implicats. s a dir, intenta ser la garantia d'una convivncia basada en el respecte i la comunicaci.

DATA D'APROVACI

El Projecte Educatiu de Centre va ser aprovat al Consell Escolar Acta nm. 83 de Juny de 1993.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

DESENVOLUPAMENT I REVISI DELS PRINCIPIS I ELS SEUS OBJECTIUS

Desprs de la redacci i aprovaci dels principis i els seus objectius es van anar treballant al llarg de diferents cursos. Cada curs es treballava un principi de manera que es reflexionava sobre aquest principi i es revisaven els objectius del principi. De cada objectiu es feia una reflexi i es concretaven, planificaven i duien a terme activitats concretes que feia el centre o els diferents cicles amb la finalitat de treballar ms a fons i de forma sistemtica aquest principi i els seus objectius. Per aix es varen tenir en compte els segents criteris:

Anualment es varen valorar la capacitat per desenvolupar els principis i objectius segons possibilitats, tenint com a prioritat que aquells que foren desenvolupats durant un curs acadmic quedessin assumits abans de comprometer-se amb d'altres.

L'elecci de principis per a cada curs escolars es va decidir anualment pel Consell Escolar. Els principis i objectius quedaven recollits als Plans Anuals i entraren a formar part de les programacions de l'aula.

La revisi, per tant, form part de la revisi general anual i va quedar reflectit tot el que es feia cada any a la memria de final de curs.

REVISI DEL DOCUMENT

Durant el curs 2009-10 s'ha fet una revisi i actualitzaci d'aquest document i dels principis o trets d'identitat i dels seus objectius. Pel que fa als aspectes ms significatius que es varen extreure de l'informe sociolgic cal dir que continuarien sent els mateixos i actualment tamb caldria tenir en compte alumnes procedents de pasos de l'est d'Europa i de Sud-Amrica. Els principis o trets d'identitat d'aquest document quedarien englobats dins el Projecte de Qualitat del Centre, dins el MP05 (PR0501) i s'ampliaria aquest document amb la missi, visi, els valors i les estratgies que va acordar el Claustre aquest curs.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

1.-EDUCACI MULTICULTURAL

PRINCIPI

L'escola estar oberta a totes les cultures que conflueixen al seu entorn, dinamitzant-les amb tots els mitjans que tengui al seu abast.

OBJECTIUS:

Fomentar el respecte i la comprensi entre els individus, pobles i cultures. Crear un clima favorable per tal que existeixi un intercanvi cultural. Recollir informaci de la procedncia de l'alumnat del centre per poder integrar diferents manifestacions culturals. Incorporar al Currculum continguts de les diferents cultures que conviuen al Centre. Programar actuacions i activitats multiculturals.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

2.-CONFESSIONALITAT

PRINCIPI

L'escola s aconfessional pel que fa a qualsevol ideologia religiosa. La informaci religiosa evitar ser tendenciosa i adoctrinant.

OBJECTIUS:

Respectar qualsevol ideologia religiosa Informar objectivament en les possibles manifestacions individuals sobre matria religiosa. Establir convenis amb les institucions responsables per tal de garantir la seva presncia al Centre. Evitar l's discriminador i excloent de la simbologia religiosa.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

3.-NIVELL DE RELACI AMB L'ENTORN. ESCOLA OBERTA

PRINCIPI

L'adquisici de coneixements ha de partir de l'entorn immediat per arribar al coneixement del ms lluny. Es partir de l'entorn per treballar la majoria d'objectius i continguts. L'escola estar oberta a la participaci d'altres entitats.

OBJECTIUS

Participar en festes i esdeveniments que es celebren en la comunitat. Fomentar el coneixement de la cultura popular i del passat propi de la localitat i de l' illa en general. Utilitzar l'entorn ms prxim com a recurs didctic. Educar cap a la cura i el respecte de l'entorn. Collaborar en la socialitzaci de la poblaci dispersa de la localitat. Intercanviar experincies amb els Centres vesins. Ensenyar a valorar tot all que s propi del lloc. Complementar la funci de l'escola amb l'aportaci de coneixements i experincies amb altres entitats i especialistes amb temes afins. Collaborar en aspectes educatius i culturals amb altres institucions. Fer possible la intervenci de famlies en la realitzaci de determinades activitats.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

4.-PLURALISME I DEFENSA DELS VALORS DEMOCRTICS

PRINCIPI

L'escola s pluralista i defensar els valors democrtics (respecte, solidaritat, llibertat, tolerncia, convivncia...) La informaci i manifestaci en aquest sentit ser el ms objectiu possible.

OBJECTIUS

Establir normes, consensuades per la comunitat educativa, que donin responsabilitat a cada membre. Prendre en consideraci puntualitzacions serioses i raonades de l'alumnat i de la resta de la comunitat educativa. Desenvolupar els continguts educatius seleccionats de la forma ms objectiva possible. No sentir contrarietat davant postures ideolgiques i actituds diferents a les nostres dins la comunitat. Incorporar al Currculum el debat sobre valors democrtics. Fomentar la participaci. Fomentar el respecte cap a postures raonades. Fomentar en els nins i nines una conscincia social justa, solidria i cooperativa. Actuar d'acord amb la formaci solidria i cooperativa en els diferents mbits quotidians.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

5.-COEDUCACI

PRINCIPI

La coeducaci ser un objectiu a aconseguir pel que fa referncia a l'actitud personal, superant barreres lingstiques i comportamentals.

OBJECTIUS

Utilitzar en el centre un llenguatge neutre quan es pugui, o mascul o femen a la resta de situacions. Utilitzar metodologies no discriminatives. Evitar els materials didctics que potencin processos de discriminaci en funci dels rols sexuals. Fomentar en els pares/mares l'acci dins l'escola. Fomentar, si n'hi ha, el canvi d'actituds sexistes en els membres de la Comunitat Escolar. Incorporar dins el Currculum continguts d'informaci i formaci sexual.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

6.-DRET A LA DIVERSITAT

PRINCIPI

La diversitat ser un dret de totes les persones, respectant-les tal qual sn evitant la segregaci per qualsevol motiu (fsic, psquic, social, etc.). L'escola cercar solucions que compensin les deficincies, particularment en el cas de l'alumnat.

OBJECTIUS

Afavorir l'atenci a la diversitat (dret a ser diferent i no ser discriminat per raon social, econmica, tnica...),i basar-nos en els principis de solidaritat, respecte i convivncia. Incorporar dins el Currculum l'atenci individualitzada. Adaptar els programes en funci de les necessitats individuals. Afavorir la introducci de mesures organitzatives per atendre la diversitat.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

7.-EDUCACI COM A FORMACI INTEGRAL

PRINCIPI

El Centre valorar tots els aspectes i dimensions que influeixen en l'educaci (fsics, artstics, musicals...). El Centre fomentar i potenciar l'esperit crtic i la participaci de l'alumnat.

OBJECTIUS

Valorar tots els aspectes que influeixen dins l'educaci (corporals, artstics, actitudinals, intellectuals, socials...) Fomentar l'esperit crtic de l'alumnat. Potenciar la participaci de l'alumnat en la seva formaci integral. Promoure actituds positives envers temes relacionats amb la salut, la circulaci vial, el medi ambient, l'oci, el consum, la pau i la no violncia. Incorporar dins el Currculum programes compensatoris.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

8.-AUTOESTIMA, AUTONOMIA I SEGURETAT

PRINCIPI

S'ajudar l'alumnat a acceptar-se tal qual s, donant preferncia als judicis positius, tant seus com els de la gent que l'envolta. Es fomentar que l'alumne siga el ms autnom possible en el seu procs d'ensenyanaaprenentatge.

OBJECTIUS

Ajudar l'alumnat a que tengui un concepte positiu de si mateix, s'accepti tal com s i sigui crtic amb les seves limitacions. Fer que siguin crtics amb la forma de ser dels que l'envolten i que no acceptin decisions no raonades ni consensuades. Potenciar l'autoestima per a aconseguir una major autonomia i seguretat en si mateix / mateixa. Potenciar en l'alumnat una actitud d'autonomia, fruit d'una autoestima convenient i una seguretat en si mateix / mateixa. Potenciar un procs de responsabilitats progressives, fomentant aquest sentit en l'alumnat pel que fa a la seva missi i actuaci al Centre, ja que aquest s de tots.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

9.-LLENGUA D'APRENENTATGE

PRINCIPI

La llengua d'aprenentatge inicial ser el catal, sempre i quan els pares no manifestin el contrari, atenent a les directrius de la normativa vigent sobre llengua del primer ensenyament dels alumnes. El castell s'anir integrant progressivament, primer de forma oral i desprs escrita. La llengua estrangera que saprendr ser langls. La forma d'introduir-la i treballar-la es pot veure al Projecte Lingstic del Centre que s'adjunta a aquest document.

OBJECTIUS

Dominar les dues llenges (catal i castell) al final del procs d'aprenentatge. Utilitzar com a llengua d'aprenentatge inicial el catal (sempre i quan els pares no manifestin el contrari, atenent a les directrius de la normativa vigent sobre llengua del primer ensenyament dels alumnes). Integrar progressivament la llengua castellana tant a nivell oral com escrit. Utilitzar el bilingisme en totes les comunicacions. Aprendre una llengua estrangera: langls.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

10.-ESCOLA VIDA ESCOLA TREBALL

PRINCIPI

S'educar per al present i el futur, procurant que l'educaci ajudi a l'alumnat a formar-se mecanismes que desprs l'ajudin a adaptarse a la societat i aconseguir alumnes competents en totes les rees.

OBJECTIUS

Adaptar l'educaci a les exigncies de la societat actual. Crear la base necessria que permeti l'alumne / alumna afrontar amb xit les exigncies sociolaborals que se li puguin presentar. Introduir a l'escola els mitjans de comunicaci i les noves tecnologies. Informar dels mitjans de comunicaci com a instrument didctic. Utilitzar les noves tecnologies dins el procs educatiu. Fomentar l'orientaci personal i vocacional. Impulsar el coneixement de la realitat socioeconmica de l'entorn.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

11.-METODOLOGIA ACTIVA, INDIVIDUALITZADA I GRATIFICANT

PRINCIPI

Es tendr la tendncia que l'alumne sigui el subjecte actiu de l'aprenentatge mitjanant la manipulaci, experimentaci i investigaci, afavorint un aprenentatge significatiu i basat en un treball per Competncies.

OBJECTIUS

Aconseguir que l'alumne sigui el subjecte actiu de l'aprenentatge. Potenciar l's de metodologies d'aprenentatge que estiguin basades en un treball per competncies, en la investigaci i manipulaci, partint dels seus nivells de competncia funcional. Respectar el desenvolupament personal de l'alumnat (aprenentatge, interessos, actituds, capacitats) Realitzar adaptacions curriculars segons les necessitats de l'alumnat.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

12.-DISCIPLINA

PRINCIPI

Es fomentar el respecte als drets i deures de tots, aix com a l'entorn i a les installacions del Centre.

OBJECTIUS

Conixer i aplicar el Pla de Convivncia del Centre per a tota la Comunitat educativa. Potenciar el respecte als drets i deures de tots els membres de la Comunitat Educativa, de l'entorn i installacions. Planificar i dur a terme activitats com a prevenci d'actituds i comportaments no desitjables.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

13.-PAPER DEL MESTRE/ LA MESTRA

PRINCIPI

El-la mestre-a ser ents com un facilitador/ a i guia de l'aprenentatge de l'alumnat i un diagnosticador/a de les seves necessitat.

OBJECTIUS

Diagnosticar les necessitats de l'alumnat per a facilitar el seu aprenentatge. Crear situacions d'aprenentatge amb un clima adequat, que tenguin en compte els diferents principis d'aquest document i on es pugui desenvolupar el procs d'ensenyana-aprenentatge. Atendre la diversitat de l'alumnat. Collaborar i participar de forma activa en el desenvolupament del PEC. Treballar en equip per coordinar i donar coherncia a les accions de l'escola. Considerar la formaci permanent una necessitat. Atendre les funcions com a tutor- tutora segons el PAT.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

14.-AVALUACI FORMATIVA

PRINCIPI

La funci de l'avaluaci s'entn fonamentalment lligada a l'objectiu d'ajustar l'ajuda pedaggica a les caracterstiques individuals de l'alumnat, comprovant si s'aconsegueixen els objectius proposats. Senten lavaluaci com a activitat per aprendre, a partir de regular qu i com aprenem i com a activitat per comprovar qu hem aprs.

OBJECTIUS

Fer una avaluaci formativa contnua. Donar a conixer l'alumnat els objectius de l'avaluaci. Utilitzar instruments d'avaluaci diversos, dissenyats mitjanant el treball en equip. Realitzar una avaluaci integral (tenir en compte tots els aspectes que intervenen en el desenvolupament personal de l'alumnat). Revisar mitjanant l'avaluaci formativa la consecuci d'objectius i comenar la investigaci didctica corresponent. Utilitzar l'avaluaci com a instrument de revisi i investigaci educativa. Arbitrar mecanismes que facilitin els processos de control dels resultats escolars.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

15.-GESTI PARTICIPATIVA, COMUNITRIA I DEMOCRTICA

PRINCIPI

Estimular la participaci de totes les parts implicades, tendint a que l'rgan de gesti del Centre sigui realment el Consell Escolar.

OBJECTIUS

Estimular la participaci de tota la Comunitat Educativa. Aconseguir que l'rgan de gesti i direcci del Centre sigui el Consell Escolar. Augmentar la implicaci del Consell Escolar en les decisions del Centre. Establir comissions interestamentals en funci de les necessitats del Centre. Establir delegats dels alumnes, representats dels pares i mares a cada aula. Establir l'estructura de participaci i organitzaci dels pares i mares.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12

CEIP Sant Carles

16.-ESCOLA COM A MBIT DE FORMACI

PRINCIPI

Considerar l'escola com a un mbit de formaci no noms de l'alumnat, sin tamb de pares i mares, formaci permanent del professorat i treball en equip.

OBJECTIUS

Potenciar el funcionament de l'escola de pares i mares. Aconseguir que la formaci permanent del professorat es realitzi al Centre. Facilitar la participaci del professorat en activitats externes de formaci.

DC050102

Rev: 1

Data:19/09/12