Está en la página 1de 144

ISSN 1392-4559, ISSN 1684-6552 (ONLINE)

128
2012 m. lapkriio 6 d. Nr. 128 Oficialus leidinys Kaina 6,30 Lt Valstybs mon Seimo leidykla Valstybs inios

TURINYS
V skyrius. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS NUTARIMAI
6418. 6419. 6420. 6421. 6422. 6423. 6424. Nutarimas dl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2011 met konsoliduotj ataskait rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui (2012 10 31 Nr. 1312) Nutarimas dl vieosios staigos cpo lt steigimo ir valstybs turto investavimo (2012 10 31 Nr. 1306) Nutarimas dl Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1333 Dl viej pirkim vykdymo naudojantis centrins perkaniosios organizacijos elektroniniu katalogu pakeitimo (2012 10 31 Nr. 1307) Nutarimas dl Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 50 Dl centralizuot viej pirkim vykdymo pakeitimo (2012 10 31 Nr. 1308) Nutarimas dl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Dl Garantinio fondo 2013 met l smatos patvirtinimo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui (2012 10 31 Nr. 1309) Nutarimas dl valstybs perskolinam paskol valstybs investicij projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sjungos fond lomis, finansuoti suteikimo (2012 10 31 Nr. 1310) Nutarimas dl Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 Dl Sanglaudos skatinimo veiksm programos priedo patvirtinimo pakeitimo (2012 10 31 Nr. 1311) 3 3 4 4 4 5 5

VIII skyrius. MINISTR, VYRIAUSYBS STAIG, KIT VALSTYBS VALDYMO INSTITUCIJ VADOV NORMINIAI TEISS AKTAI
6425. 6426. 6427. 6428. 6429. 6430. 6431. 6432. 6433. kio ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos kio ministro 2012 m. gegus 29 d. sakymo Nr. 4-507 Dl Valstybs planuojam integruot mokslo, studij ir verslo centr (slni) valstybs projekt srao patvirtinimo pakeitimo (2012 10 30 Nr. 4-1048) kio ministro sakymas dl valstybs planuojam turizmo projekt srao patvirtinimo (2012 10 31 Nr. 4-1051) Aplinkos ministro ir kio ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kio ministro 2010 m. sausio 11 d. sakymo Nr. D1-17/4-4 Dl veiklos vykdytoj, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esanius iltnamio efekt sukelianias dujas imetanius renginius, iltnamio efekt sukeliani duj imetimo stebsenos, apskaitos ir ataskait teikimo tvarkos nustatymo pakeitimo (2012 10 30 Nr. D1-884/4-1049) Aplinkos ministro ir susisiekimo ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsjo 4 d. sakymo Nr. D1-514/3-411 Dl aviacijos veiklos ri traukimo Europos Sjungos iltnamio efekt sukeliani duj apyvartini taros leidim sistem reikalavim nustatymo pakeitimo (2012 10 31 Nr. D1-886/3-707) Susisiekimo ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birelio 19 d. sakymo Nr. 3-433 Dl Pato enkl, pato blok leidybos plano 2013 metams patvirtinimo pakeitimo (2012 10 29 Nr. 3-696) Teisingumo ministro sakymas dl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. sakymo Nr. 1R-352 Dl Sprendim vykdymo instrukcijos patvirtinimo pakeitimo (2012 10 31 Nr. 1R-274) vietimo ir mokslo ministro sakymas dl vietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodio 3 d. sakymo Nr. ISAK-2333 Dl Praktinio profesinio mokymo itekli pltros programos patvirtinimo pakeitimo (2012 10 29 Nr. V-1512) vietimo ir mokslo ministro sakymas dl kvalifikacijos ir mokymosi pasiekim dokument blank idavimo (2012 10 30 Nr. V-1513) Kultros ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos kultros ministro 2012 m. rugsjo 3 d. sakymo Nr. V-578 Dl Lietuvos kultros ir meno tarybos sudties patvirtinimo pakeitimo (2012 10 25 Nr. V-716) 10 10

12

13 14 15 16 24 25

2012 m. lapkriio 6 d.
6434. 6435. 6436. 6437. 6438. 6439. 6440. 6441. 6442. 6443. 6444. 6445. 6446. 6447. 6448. 6449. 6450. 6451. 6452. 6453. 6454. Vidaus reikal ministro sakymas dl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon vp3-1.1-vrm-01-r regionini ekonomikos augimo centr pltra, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010 m. rugpjio 2 d. sakymo Nr. 1V-521 Dl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon vp3-1.1-vrm-01-r regionini ekonomikos augimo centr pltra pakeitimo (2012 10 30 Nr. 1V-771) 25 Vidaus reikal ministro sakymas dl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1 prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon vp3-1.1-vrm-02-r problemini teritorij pltra (2012 10 30 Nr. 1V-772) 26 Vidaus reikal ministro sakymas dl Valstybs projekt, finansuotin pagal 20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos 4 prioriteto Administracini gebjim stiprinimas ir vieojo administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemon vp1-4.1-vrm-08-v valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavimas ir partneryst, srao Nr. 01 patvirtinimo (2012 10 31 Nr. 1V-773) 26 Vidaus reikal ministro sakymas dl Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2011 m. liepos 20 d. sakymo Nr. 1V-535 Dl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos 4 prioriteto Administracini gebjim stiprinimas ir vieojo administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemon vp1-4.2-vrm-04-r teritorij planavimas pakeitimo (2012 10 31 Nr. 1V-774) 35 Finans ministro sakymas dl finans ministro 2007 m. spalio 3 d. sakymo Nr. 1K-289 Dl Finans ministerijos informacini sistem duomen saugos nuostat patvirtinimo pakeitimo (2012 10 29 Nr. 1K-362) 35 Finans ministro sakymas dl finans ministro 2002 m. liepos 5 d. sakymo Nr. 225 Dl Valstybs mons Turto banko atsiskaitymo taisykli patvirtinimo pakeitimo (2012 10 31 Nr. 1K-363) 36 Finans ministro sakymas dl finans ministro 2011 m. gruodio 7 d. sakymo Nr. 1K-402 Dl Lietuvos Respublikos Vyriausybs taupymo lakt emisij slyg nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo (2012 10 31 Nr. 1K-364) 37 Finans ministro sakymas dl finans ministro 2009 m. gegus 6 d. sakymo Nr. 1K-155 Dl Lietuvos Respublikos Vyriausybs taupymo lakt ileidimo ir apyvartos organizavimo taisykli patvirtinimo pakeitimo (2012 10 31 Nr. 1K-365) 37 ems kio ministro sakymas dl ems kio ministro 2012 m. balandio 20 d. sakymo Nr. 3D-275 Dl Rekomendacij dl vietos projekt, pateikt pagal Lietuvos kaimo pltros 20072013 met programos krypties Leader metodo gyvendinimas priemon Vietos pltros strategij gyvendinimas, ir dl projekt, pateikt pagal Lietuvos kaimo pltros 20072013 met programos priemons Technin pagalba veiklos srit Nacionalinis kaimo tinklas, teikimo komisijos sudarymo pakeitimo (2012 11 02 Nr. 3D-836) 38 Lietuvos Respublikos energetikos ministro sakymas dl Elektrini ir elektros tinkl eksploatavimo taisykli patvirtinimo (2012 10 29 Nr. 1-211) 38 Muitins departamento generalinio direktoriaus sakymas dl Muitins departamento prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birelio 25 d. sakymo Nr. 1B-351 Dl Muitins staig klasifikatoriaus patvirtinimo pakeitimo (2012 10 30 Nr. 1B-831) 109 Lietuvos kariuomens vado sakymas dl Lietuvos kariuomens vado 2012 m. vasario 20 d. sakymo Nr. V-200 Dl Administracinio teiss paeidimo protokolo formos pildymo taisykli ir administracinio teiss paeidimo protokolo formos patvirtinimo pakeitimo (2012 10 29 Nr. V-1242) 109 Civilins aviacijos administracijos direktoriaus sakymas dl Orlaivi technins prieiros technik / ininieri licencijavimo taisykli pakeitimo (2012 10 30 Nr. 4R-267) 111 Civilins aviacijos administracijos direktoriaus sakymas dl Paymjim asmenims, atsakingiems u praktin skrydi vadov mokym, idavimo taisykli patvirtinimo (2012 10 31 Nr. 4R-268) 111 Valstybins mokesi inspekcijos virininko sakymas dl Valstybins mokesi inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos virininko 2003 m. rugsjo 18 d. sakymo Nr. V-255 Dl Kasos aparat naudojimo taisykli patvirtinimo pakeitimo (2012 10 24 Nr. VA-96) 114 Lietuvos darbo biros direktoriaus sakymas dl Lietuvos darbo biros prie Socialins apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 23 d. sakymo Nr. V-377 Dl Profesinio mokymo teikj, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir sptiems apie atleidim i darbo darbuotojams pagal formaliojo profesinio mokymo programas, srao patvirtinimo papildymo (2012 10 31 Nr. V-546) 115 Valstybins keli transporto inspekcijos virininko sakymas dl Vej praym tarpininkauti gaunant daugkartines vizas pateikimo tvarkos aprao patvirtinimo (2012 10 31 Nr. 2B-411) 115 Studij kokybs vertinimo centro direktoriaus sakymas dl vykdomos studij programos akreditavimo (2012 10 31 Nr. sv6-51) 116 Studij kokybs vertinimo centro direktoriaus sakymas dl vykdom studij program akreditavimo (2012 10 31 Nr. sv6-52) 117 Likviduojamos Socialins globos staig administravimo tarnybos Likvidacins komisijos pirmininko sakymas dl socialini darbuotoj padjj kvalifikacijos klimo program tvirtinimo (2012 10 29 Nr. v(4)-81) 117 Likviduojamos Socialins globos staig administravimo tarnybos Likvidacins komisijos pirmininko sakymas dl socialini darbuotoj kvalifikacijos klimo program tvirtinimo (2012 10 30 Nr. v(4)-84) 118

Valstybs inios Nr. 128


6455. 6456. 6457.

64186419

Generalinio prokuroro sakymas dl Rekomendacij dl prokuror specializacijos baudiamajame procese ir ikiteismini tyrim paskirstymo prokurorams patvirtinimo (2012 10 30 Nr. i-318) 118 Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus sakymas dl saugij dokument blank naudojimo, iduodant licencijas, licencij papildom lap, licencij pirm pried, licencij pirmo priedo papildom lap, licencij antr pried, licencij antro priedo papildom lap, licencij trei pried, licencij treio priedo papildom lap, jas papildant, patikslinant ir iduodant licencij dublikatus (2012 09 28 Nr. t1-277) 122 Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus sakymas dl Informacijos apie moni, Europos juridini asmen ir j filial, usienio juridini asmen atstovybi Lietuvos Respublikoje importuotus alkoholio produktus (iskyrus ems kio kilms etilo alkohol) teikimo tvarkos aprao patvirtinimo (2012 10 30 Nr. t1-307) 124

IX skyrius. KOLEGIALI INSTITUCIJ NORMINIAI TEISS AKTAI


6458. 6459. 6460. 6461. 6462. Valstybins kultros paveldo komisijos sprendimas dl Europos Sjungos struktrini fond l panaudojimo kultros paveldo objekt isaugojimui ir pritaikymui (2012 09 28 Nr. s-1(6.2.-175) Lietuvos banko valdybos nutarimas dl Statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykli patvirtinimo (2012 10 23 Nr. 03-225) Lietuvos banko valdybos nutarimas dl Statinio statybos techninio priirtojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykli patvirtinimo (2012 10 23 Nr. 03-226) Lietuvos banko valdybos nutarimas dl Rangovo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykli patvirtinimo (2012 10 23 Nr. 03-227) Vyriausiosios rinkim komisijos sprendimas dl 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkim galutini rinkim rezultat (2012 11 04 Nr. Sp-321) 125 127 133 138 144

V skyrius. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS NUTARIMAI


Lietuvos Respublikos Vyriausybs n u tar i mas

6418

Dl LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO 2011 MET KONSOLIDUOTJ ATASKAIT RINKINIO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2012 m. spalio 31 d. Nr. 1312 Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudeto sandaros statymo (in., 2001, Nr. 91-3190; 2008, Nr. 137-5378; 2010, Nr. 81-4226; 2011, Nr. 52-2519) 15 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a : 1. Pritarti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2011 met konsoliduotj ataskait rinkiniui, susidedaniam i Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2011 met biudeto vykdymo ataskait rinkinio ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2011 met konsoliduotj finansini ataskait rinkinio, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo ,,Dl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2011 met konsoliduotj ataskait rinkinio patvirtinimo projektui ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui. 2. galioti socialins apsaugos ir darbo ministr Donat Jankausk, o jam negalint dalyvauti socialins apsaugos ir darbo viceministr Audri Bitin atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodyt nutarimo projekt Lietuvos Respublikos Seime. Ministras Pirmininkas Socialins apsaugos ir darbo ministras
_________________

Andrius Kubilius Donatas Jankauskas

6419

Lietuvos Respublikos Vyriausybs n u tar i mas

Dl VIEOSIOS STAIGOS CPO LT steigimo IR valstybs turto investavimo


2012m. spalio 31d. Nr.1306 Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viej staig statymo (in., 1996, Nr.68-1633; 2004, Nr.25-752; 2007, Nr.17-631) 4straipsnio 5dalimi ir 13straipsnio 3dalimi, Lietuvos Respublikos valstybs ir savivaldybi turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo statymo (in., 1998, Nr.54-1492; 2002, Nr.60-2412; 2003, Nr.57-2534; 2006, Nr.87-3397; 2008, Nr.19-673; 2009, Nr.93-3967) 19straipsnio 1dalies 1punktu ir 2dalies 5, 6, 7ir 9punktais ir gyvendindama Sprendimo investuoti valstybs ir savivaldybi turt primimo tvarkos apra, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007m. liepos 4d. nutarimu Nr.758 (in., 2007, Nr.80-3275; 2009, Nr.132-5743), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007m. rugsjo 26d. 3

64196422

2012 m. lapkriio 6 d.

nutarimo Nr.1025 Dl valstybs ir savivaldybi turtini ir neturtini teisi gyvendinimo vieosiose staigose (in., 2007, Nr.103-4218; 2009, Nr.147-6580) 2.2punkt, Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a : 1. steigti viej staig CPO LT. 2. Pavesti kio ministerijai: 2.1. atstovauti valstybei, kaip vieosios staigos CPO LT steigjai; 2.2. gyvendinti valstybs, kaip vieosios staigos CPO LT savininks, turtines ir neturtines teises ir pareigas. 3. Nustatyti, kad valstybei nuosavybs teise priklausantis finansinis turtas 1000lit (vienas tkstantis lit) i kio ministerijai skirt Lietuvos Respublikos valstybs biudeto bendrj asignavim kaip valstybs naas perduodamas steigiamai vieajai staigai CPO LT. Ministras Pirmininkas kio ministras
_____________________

Andrius Kubilius Rimantas ylius

Lietuvos Respublikos Vyriausybs n u tar i mas

6420

Dl lietuvos respublikos vyriausybs 2009m. spalio 14d. nutarimo Nr.1333 DL viej pirkim vykdymo naudojantis centrins perkaniosios organizacijos elektroniniu katalogu PAKEiTIMO

2012m. spalio 31d. Nr.1307 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a : 1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2009m. spalio 14d. nutarim Nr.1333 Dl viej pirkim vykdymo naudojantis centrins perkaniosios organizacijos elektroniniu katalogu (in., 2009, Nr.127-5497) ir idstyti 1.1punkt taip: 1.1. utikrinti, kad preki, paslaug ir darb vieieji pirkimai bt vykdomi naudojantis vieosios staigos CPO LT, atliekanios centrins perkaniosios organizacijos funkcijas (toliau CPO), elektroniniu katalogu CPO.lt (toliau elektroninis katalogas), kai elektroniniame kataloge silomos preks, paslaugos ar darbai atitinka perkaniosios organizacijos poreikius ir perkanioji organizacija negali j atlikti efektyvesniu bdu racionaliai naudodama las;. 2. is nutarimas sigalioja 2013m. sausio 1dien. Ministras Pirmininkas kio ministras
_____________________

Andrius Kubilius Rimantas ylius

Lietuvos Respublikos Vyriausybs n u tar i mas

6421

Dl lietuvos respublikos vyriausybs 2007m. sausio 19d. nutarimo Nr.50 DL centralizuot viej pirkim vykdymo PAKEiTIMO

2012m. spalio 31d. Nr.1308 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a : 1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007m. sausio 19d. nutarim Nr.50 Dl centralizuot viej pirkim vykdymo (in., 2007, Nr.9-357; 2008, Nr.104-3996) ir idstyti 2punkt taip: 2. Suteikti teis atlikti centrins perkaniosios organizacijos funkcijas vieajai staigai CPO LT. 2. is nutarimas sigalioja 2013m. sausio 1dien. Ministras Pirmininkas kio ministras
_____________________

Andrius Kubilius Rimantas ylius

Lietuvos Respublikos Vyriausybs n u tar i mas

6422

Dl LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DL GARANTINIO FONDO 2013MET L SMATOS PATVIRTINIMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2012m. spalio 31d. Nr.1309 Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos garantinio fondo statymo (in.,2000, Nr.82-2478; 2012,Nr.78-4017) 9straipsnio 1ir 2dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a : 4

Valstybs inios Nr. 128

64226424

1. Pritarti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Dl Garantinio fondo 2013met l smatos patvirtinimo projektui ir pateikti j Lietuvos Respublikos Seimui. 2. galioti kio ministr Rimant yli, o jam negalint dalyvauti kio viceministr Giedri Kadziausk atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodyt nutarimo projekt Lietuvos Respublikos Seime. Ministras Pirmininkas kio ministras
_____________________

Andrius Kubilius Rimantas ylius

Lietuvos Respublikos Vyriausybs n u tar i mas

6423

Dl VALSTYBS PERSKOLINAM PASKOL VALSTYBS INVESTICIJ PROJEKTAMS, BENDRAI FINANSUOJAMIEMS SU EUROPOS SJUNGOS FOND LOMIS, FINANSUOTI SUTEIKIMO
2012m. spalio 31d. Nr.1310 Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybs skolos statymo (in., 1996, Nr.86-2045; 2010, Nr.145-7419) 3straipsnio 11dalimi ir Valstybs perskolinam paskol ir valstybs garantij teikimo, suteikt perskolinam paskol grinimo ir valstybs garantij administravimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2001m. birelio 4d. nutarimu Nr.667 (in., 2001, Nr.49-1713; 2011, Nr.105-4936), V skyriumi, Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a : Suteikti i valstybs vardu pasiskolint 1132 000 000 (vienas milijardas vienas imtas trisdeimt du milijonai) eur Europos investicij banko paskolos l iki 24met laikotarpiui: 1. Akmens rajono savivaldybei iki 63774,32euro (eiasdeimt trys tkstaniai septyni imtai septyniasdeimt keturi eurai trisdeimt du centai) valstybs perskolinam paskol u Europos investicij banko nustatyt palkan norm, padidint 0,1procentinio punkto, valstybs investicij projektui Investicijos ikimokyklinio ugdymo staigas Akmens rajono savivaldybje finansuoti. 2. Kaiiadori rajono savivaldybei iki 68492,55euro (eiasdeimt atuoni tkstaniai keturi imtai devyniasdeimt du eurai penkiasdeimt penki centai) valstybs perskolinam paskol u Europos investicij banko nustatyt palkan norm, padidint 0,1procentinio punkto, valstybs investicij projektams Kompleksin Papari kaimo infrastruktros pltra, Kaiiadori rajono savivaldybs pltros iki 2020m. strateginio plano parengimas, Rumiki prieplaukos ir jos prieigos infrastruktros sutvarkymas, Teritorij planavimo dokument parengimas Kaiiadori rajone, II etapas finansuoti. 3. Vilniaus miesto savivaldybei iki 377799,18euro (trys imtai septyniasdeimt septyni tkstaniai septyni imtai devyniasdeimt devyni eurai atuoniolika cent) valstybs perskolinam paskol u Europos investicij banko nustatyt palkan norm, padidint 0,02procentinio punkto, valstybs investicij projektams Vilniaus lopelio-darelio elmenliai patalp ir rangos atnaujinimas, Negalij ir sutrikusio intelekto vaik dienos socialins globos centro krimas, V Uupio meno inkubatorius pltra finansuoti. Ministras Pirmininkas Finans ministr
_____________________

Andrius Kubilius Ingrida imonyt

Lietuvos Respublikos Vyriausybs n u tar i mas

6424

Dl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS 2008M. LIEPOS 23D. NUTARIMO NR.787 DL SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS PRIEDO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

2012m. spalio 31d. Nr.1311 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausyb n u t a r i a : Pakeisti Sanglaudos skatinimo veiksm programos pried, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2008m. liepos 23d. nutarimu Nr.787 Dl Sanglaudos skatinimo veiksm programos priedo patvirtinimo (in., 2008, Nr.95-3720; 2009, Nr.36-1388, Nr.68-2773, Nr.108-4532; 2010, Nr.68-3408, Nr.97-5031, Nr.125-6427; 2011, Nr.79-3871, Nr.116-5467; 2012, Nr.42-2050, Nr.67-3393, Nr.80-4170): 1. Idstyti III skyriaus Europos Sjungos fond l, skirt region projektams, paskirstymas tarp veiksm programos prioritet asignavim valdytoj ir region lentel taip:

OLWDLV 
5HJLRQDL 3DQH YLR LDXOL
      

6424

9HLNVP SURJUDPRV SULRULWHWDV 7DXUDJV 7HOL 8WHQRV 9LOQLDXV ,YLVR


 

$VLJQD YLP YDOG\WRMDV   

 

 

 

 

9HLNVPSURJUD PRVSULHPR 0DULMDP QV L SDYDGL $O\WDXV .DXQR .ODLSGRV SROV QLPDV DL   9LHWLQLU $SOLQNRV YDQGHQVWHONLQL XUEDQLVWLQ PLQLVWHULMD ENOVJHULQLPDV   SOWUD SUDHLW\MHXWHUW NXOWURV WHULWRULM SDYHOGRLU WYDUN\PDV   JDPWRV NLR YLHRVLRVWXUL]PR LVDXJRMLPDV PLQLVWHULMD LQIUDVWUXNWURVLU EHL SDVODXJSOWUD SULWDLN\PDV UHJLRQXRVH WXUL]PR SOWUDL   9LGDXV UHJLRQLQLHNR UHLNDO QRPLNRVDXJLPR PLQLVWHULMD FHQWUSOWUD   SUREOHPLQL WHULWRULMSOWUD  GDXJLDEXLQDP  DWQDXMLQLPDV SLUPLDXVLDGLGL QDQWMHQHUJLMRV YDUWRMLPRHIHN W\YXP   VRFLDOLQLREVWR SOWUDLUMRNRN\ EVJHULQLPDV   SULHODLGVSDUWHV QHLNLQVYHLNORV GLYHUVLILNDFLMDL NDLPRYLHWRYVH VXGDU\PDV   ,YLVR 
   

2012 m. lapkriio 6 d.

5HJLRQDL $O\WDXV
     

9HLNVP SURJUDPRV SULRULWHWDV .DXQR .ODLSGRV 0DULMDP SROV LDXOL 7DXUDJV 7HOL 8WHQRV 9LOQLDXV


$VLJQD YLP YDOG\WRMDV 3DQH YLR ,YLVR

Valstybs inios Nr. 128

9LHM SDVODXJ NRN\ELU SULHLQDPX PDVVYHLND WRVYLHWLPR LUVRFLDOLQ LQIUDVWUXNWUD


               

6RFLDOLQV DSVDXJRVLU GDUER PLQLVWHULMD 6YHLNDWRV DSVDXJRV PLQLVWHULMD
   

YLHWLPR LUPRNVOR PLQLVWHULMD


   

 ,YLVR $SOLQNDLU NLR GDUQXV PLQLVWHULMD Y\VW\PDVLV


      

,YLVR

9HLNVPSURJUD PRVSULHPR QV L SDYDGL QLPDV DL QHVWDFLRQDULVR FLDOLQLSDVODXJ LQIUDVWUXNWURV SOWUD SVLFKLNRVGLHQRV VWDFLRQDU FHQWU NULPDV NUL]LLQWHUYHQ FLMRVFHQWU NULPDV YLVXRPHQV VYHLNDWRVSULHL URVSDVODXJ LQIUDVWUXNWURV VDYLYDOG\EVH SOWUD XQLYHUVDOLGDX JLDIXQNFLFHQWU NDLPRYLHWRYVH VWHLJLPDV LQYHVWLFLMRV LNLPRN\NOLQLR XJG\PRVWDLJDV YLHRVLRVSDVNLU WLHVSDVWDW UHQRYDYLPDV UHJLRQLQLXO\JLX
          

 1XURG\WRV VXPRV DSLPD (XURSRV 6MXQJRV VWUXNWULQ SDUDP VNLUW SUREOHPLQPV WHULWRULMRPV $NPHQV UDMRQR VDYLYDOG\EHL 'UXVNLQLQN VDYLYDOG\EHL ,JQDOLQRV UDMRQR VDYLYDOG\EHL -RQDYRV UDMRQR VDYLYDOG\EHL-RQLNLRUDMRQRVDYLYDOG\EHL-XUEDUNRUDMRQRVDYLYDOG\EHL.HOPVUDMRQRVDYLYDOG\EHL/D]GLMUDMRQRVDYLYDOG\EHL0DHLNLUDMRQRVDYLYDOG\EHL3DVYDOLRUDMRQRVDYLYDOG\EHL5RNLNLRUDMRQRVDYLYDOG\EHL 6NXRGRUDMRQRVDYLYDOG\EHLDOLQLQNUDMRQRVDYLYDOG\EHLYHQLRQLUDMRQRVDYLYDOG\EHL DUEDUHJLRQLQLDPVHNRQRPLNRVDXJLPRFHQWUDPV $O\WDXV0DULMDPSROV0DHLNL7DXUDJV7HOL8WHQRV9LVDJLQR 

6424

6424

2012 m. lapkriio 6 d.

2. IV skyriuje Prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai priemons: 2.1. Idstyti VI skirsnio VP3-1.1-AM-02-V priemon Daugiabui nam modernizavimo skatinimas poskirsnio Finansavimo planas lentel taip: (litais)
Projektams skiriamas finansavimas ES fond los iki 21766050 Lietuvos Respublikos valstybs biudeto los 3841068 Kiti projekt finansavimo altiniai nacionalins projekt los savivaldybi biudet los ne maiau kaip 0 kiti piniginiai itekliai, kuriais disponuoja valsty b, ne maiau kaip 0 kit juridini ir (arba) fizini asmen los ne maiau kaip 0 I viso

25607118.

2.2. XIV skirsnyje VP3-1.4-AM-01-V priemon Vandens apsaugos ir valdymo priemoni nustatymas: 2.2.1. rayti poskirsnio Priemons apraymas ketvirtojoje pastraipoje po odio parengimas odius ir atnaujinimas. 2.2.2. rayti poskirsnio Priemons gyvendinimo stebsenos rodikliai lentels antrosios skilties treiojoje eilutje po odio parengti odius ar atnaujinti, ketvirtosios skilties treiojoje eilutje vietoj skaiiaus 4 skaii 8. 2.2.3. Idstyti poskirsnio Finansavimo planas lentel taip: (litais)
Projektams skiriamas finansavimas ES fond los iki 21671600 Lietuvos Respublikos valstybs biudeto los 3824400 Kiti projekt finansavimo altiniai nacionalins projekt los kiti piniginiai itekliai, savivaldybi kuriais disponuoja biudet los valsty b, ne maiau kaip ne maiau kaip 0 0 I viso

kit juridini ir (arba) fizini asmen los ne maiau kaip 0

25496000.

2.3. Idstyti XV skirsnio VP3-1.4-AM-02-V priemon Biologins vairovs ir kratovaizdio apsauga poskirsnio Finansavimo planas lentel taip: (litais)
Projektams skiriamas finansavimas ES fond los iki 233289049 Lietuvos Res publikos valsty bs biudeto los iki 41347050 Kiti projekt finansavimo altiniai nacionalins projekt los kiti piniginiai itekliai, savivaldybi kuriais disponuoja biudet los valstyb, ne maiau kaip ne maiau kaip 0 0 I viso

kit juridini ir (arba) fizini asmen los ne maiau kaip 0

274636099.

2.4. Idstyti XVIII skirsnio VP3-1.4-AM-05-V Pajrio tvarkymas poskirsnio Finansavimo planas lentel taip: (litais)
Projektams skiriamas finansavimas ES fond los iki 21615221 Lietuvos Res publikos valsty bs biudeto los iki 0 Kiti projekt finansavimo altiniai nacionalins projekt los savivaldybi kiti piniginiai itekliai, kit juridini ir (arba) fizini biudet los kuriais disponuoja asmen los ne maiau kaip valsty b, ne maiau kaip ne maiau kaip 0 0 0 I viso

21615221.

2.5. XIX skirsnyje VP3-1.4-AM-06-R priemon Praeityje utert teritorij tvarkymas: 2.5.1. rayti poskirsnio Priemons gyvendinimo stebsenos rodikliai lentels ketvirtosios skilties penktojoje eilutje vietoj skaiiaus 300 skaii 57, etojoje eilutje vietoj skaiiaus 40 skaii 110. 2.5.2. Idstyti poskirsn Finansavimo planas taip: Finansavimo planas Priemons finansavimo planas pagal altinius
Projektams skiriamas finansavimas ES fond los iki 48568513 Kiti projekt finansavimo altiniai nacionalins projekt los Lietuvos Respublikos savivaldybi kiti piniginiai itekliai, kit juridini ir (arba) fizini valstybs biudeto biudet los kuriais disponuoja asmen los los ne maiau kaip valstyb, ne maiau kaip ne maiau kaip 0 2556237 0 0

(litais)
I viso

51124750

Valstybs inios Nr. 128

6424

ES fond los, dl kuri kasmet turi bti pasiraytos projekt finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus (litais)
Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Regionai I viso Alytaus Kauno Klaipdos Marijampols Panevio iauli Taurags Teli Utenos Vilniaus 2007 metai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 metai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 metai* 5237975 0 0 0 938805 0 920904 886992 243219 0 2248055 2010 metai* 13880438 1832171 7727119 0 0 1558292 750582 386681 0 157043 1468550 2011 metai* 7064115 0 470988 0 218077 0 163437 3779068 0 0 2432545 2012 metai 13084361 935950 1846061 496649 770057 1401666 4180087 423076 344546 933587 1752682 2013 metai 9301624 0 640000 0 0 0 712168 0 0 0 7949456 Suma 48568513 2768121 10684168 496649 1926939 2959958 6727178 5475817 587765 1090630 15851288

*Nurodyta projekt finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta ES fond l suma.

ES fond los, dl kuri kasmet turi bti pateiktos ilaid deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus (litais)
Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Regionai I viso Alytaus Kauno Klaipdos Marijampols Panevio iauli Taurags Teli Utenos Vilniaus 2007 metai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 metai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 metai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 metai* 2750004 130718 67958 0 144374 0 746140 1021482 214549 122861 301922 2011 metai* 5759229 972773 1294835 0 976728 64993 475896 688060 0 114260 1171684 2012 metai 13535730 576921 5656492 0 165544 836239 1432219 1483075 15584 98526 3271130 2013 metai 13352818 596422 2217866 185837 250329 1058726 2480182 1260635 154189 247036 4901596 2014 metai 13170732 491287 1447017 310812 389964 1000000 1592741 1022565 203443 507947 6204956 Suma 48568513 2768121 10684168 496649 1926939 2959958 6727178 5475817 587765 1090630 15851288

*Nurodyta faktikai panaudota ES fond l suma.

2.6. XX skirsnyje VP3-1.4-AM-07-V priemon Aplinkos monitoringo, kontrols ir prevencijos stiprinimas: 2.6.1. rayti poskirsnio Priemons gyvendinimo stebsenos rodikliai lentels ketvirtosios skilties antrojoje eilutje vietoj skaiiaus 72 skaii 73, penktojoje eilutje vietoj skaiiaus 68 skaii 69. 2.6.2. Idstyti poskirsnio Finansavimo planas lentel taip: (litais)
Projektams skiriamas finansavimas ES fond los iki 89462397 Lietuvos Res publikos valsty bs biudeto los iki 15787482 Kiti projekt finansavimo altiniai nacionalins projekt los savivaldybi kiti piniginiai itekliai, kit juridini ir (arba) biudet los kuriais disponuoja fizini asmen los ne maiau kaip valstyb, ne maiau kaip ne maiau kaip 0 0 0 I viso

105249879.

2.7. XXI skirsnyje VP3-1.4-AM-08-V priemon Visuomens informavimo apie aplink sistemos sukrimas ir pltra: 2.7.1. rayti poskirsnio Priemons gyvendinimo stebsenos rodikliai lentels ketvirtosios skilties treiojoje eilutje vietoj skaiiaus 3 skaii 6. 2.7.2. Idstyti poskirsnio Finansavimo planas lentel taip: (litais)
Projektams skiriamas finansavimas ES fond los iki 19000000 Lietuvos Res publikos valsty bs biudeto los iki 0 Kiti projekt finansavimo altiniai nacionalins projekt los kiti piniginiai itekliai, savivaldybi kuriais disponuoja biudet los valsty b, ne maiau kaip ne maiau kaip 0 0 I viso

kit juridini ir (arba) fizini asmen los ne maiau kaip 0

19000000.

Ministras Pirmininkas Finans ministr


__________________

Andrius Kubilius Ingrida imonyt

64256426

2012 m. lapkriio 6 d.

VIII skyrius. MINISTR, VYRIAUSYBS STAIG, KIT VALSTYBS VALDYMO INSTITUCIJ VADOV NORMINIAI TEISS AKTAI
LIETUVOS RESPUBLIKOS KIO MINISTRO sakymas

6425

DL LIETUVOS RESPUBLIKOS KIO MINISTRO 2012M. GEGUS 29D. SAKYMO Nr.4-507 DL VALSTYBS PLANUOJAM INTEGRUOT MOKSLO, STUDIJ IR VERSLO CENTR (SLNI) VALSTYBS PROJEKT SRAO PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012m. spalio 30d. Nr.4-1048 Vilnius

P a k e i i u Valstybs planuojam integruot mokslo, studij ir verslo centr (slni) projekt, silom finansuoti pagal 20072013met Ekonomikos augimo veiksm programos 1prioriteto kio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin pltra VP2-1.4-M-04-V priemon Inogeb LT-2, sra Nr.03, patvirtint Lietuvos Respublikos kio ministro 2012m. gegus 29d. sakymu Nr.4-507 Dl valstybs planuojam integruot mokslo, studij ir verslo centr (slni) valstybs projekt srao patvirtinimo (in., 2012, Nr.62-3143, Nr.104-5290), ir idstau 2punkt taip:
2. MTP Technopolis MTEP infrastruktros sukrimo, gyvendinant slnio Santaka program (Technopolis 2) Vieoji staiga Technopolis Projekto tikslas sukurti MTP Technopolis MTEP infrastruktr ir taip gyvendinti slnio Santaka program. Siektini rezultatai: rekonstruoti gamybos ir pramons paskirties pastat (apie 2300kv. m.) ir pritaikyti j eksperimentinei gamybai vystyti. Aprpinti pastat kompiuterine, programine ir kita ranga, rengti ininerin infrastruktr. 13 749 633 10 831 634 0 2 917 999 2013 36 2013-05-31

kio ministras
__________________

Rimantas ylius LIETUVOS RESPUBLIKOS KIO MINISTRO sakymas

6426

DL VALSTYBS PLANUOJAM TURIZMO PROJEKT SRAO PATVIRTINIMO


2012m. spalio 31d. Nr.4-1051 Vilnius

Vadovaudamasis Sanglaudos skatinimo veiksm programos priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2008m. liepos 23d. nutarimu Nr.787 (in., 2008, Nr.95-3720), Projekt administravimo ir finansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007m. gruodio 19d. nutarimu Nr.1443 (in., 2008, Nr.4-132; 2009, Nr.131-5682), 6, 8ir 9punktais, Nacionaline turizmo pltros 20102013met programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007m. rugpjio 29d. nutarimu Nr.944 (in., 2007, Nr.97-3939; 2010, Nr.88-4636), VP3-1.3-M-04-V priemons Turizmo informacini paslaug ir infrastruktros pltra ir turizmo rinkodaros skatinimas valstybs projekt planavimo tvarkos aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos kio ministro 2011m. liepos 20d. sakymu Nr.4-519 (in., 2011, Nr.96-4534), 10punktu: 1. T v i r t i n u pridedam Valstybs planuojam turizmo projekt, silom finansuoti pagal 20072013m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai VP3-1.3-M-04-V priemon Turizmo informacini paslaug ir infrastruktros pltra ir turizmo rinkodaros skatinimas, sra Nr.10 (toliau sraas). 2. P a v e d u vieajai staigai Lietuvos verslo paramos agentrai (toliau LVPA) per 15darbo dien nuo io sakymo sigaliojimo informuoti sra trauktus pareikjus, kad paraika dl projekto finansavimo i 20072013met Europos Sjungos paramos l turi bti pateikta iki srae nustatyto paraikos pateikimo LVPA termino pabaigos. kio ministras
___________________

Rimantas ylius

10

3$79,57,17$ /LHWXYRV5HVSXEOLNRVNLRPLQLVWUR PVSDOLRGVDN\PX1U

9$/67<%63/$182-$0785,=02352-(.76,/20),1$16827,3$*$/06$1*/$8'266.$7,1,029(,.60 352*5$02635,25,7(729,(7,1,585%$1,67,13/75$.8/75263$9(/'2,5*$0726,6$8*2-,0$6%(,35,7$,.<0$6 785,=023/75$,930935,(021785,=02,1)250$&,1,3$6/$8*,5,1)5$6758.75263/75$,5785,=02 5,1.2'$5266.$7,1,0$665$$615


3URMHNWRILQDQVDYLPRDOWLQLDL/W 3URMHNWRDSUD\PDV SDJULQGLQLVWLNVODVVLHNWLQLUH]XOWDWDL .LWL ILQDQVDYLPR DOWLQLDL/W  3UHOLPLQDUL SURMHNWR YHUW/W 3URMHNWR YHLNO J\YHQGLQLPR SUDGLD 3URMHNWRWHUPLQDL 3UHOLPLQDUL SURMHNWR YHLNO J\YHQGLQLPR WUXNPPQ 3DUDLNRV SDWHLNLPR J\YHQGLQDQLDMDL LQVWLWXFLMDL WHUPLQDV LNL 

Valstybs inios Nr. 128

(LO 1U

3URMHNWR SDYDGLQLPDV

3DUHLNMDV/LHWXYRVYLHWLQLRLU DWY\NVWDPRMRWXUL]PR VNDWLQLPDV

9DOVW\ELQLVWXUL]PR GHSDUWDPHQWDVSULH NLRPLQLVWHULMRV3UHOLPLQDUL (XURSRV 6MXQJRV IRQGO VXPD LNL /W 

3UHOLPLQDUL EHQGURMR ILQDQVDYLPR YDOVW\EV ELXGHWR O VXPD LNL /W /LHWXYRVNRQIHUHQFLM WXUL]PRVNDWLQLPDV

9DOVW\ELQLVWXUL]PR GHSDUWDPHQWDVSULH NLRPLQLVWHULMRV

7XUL]PRLQIRUPDFLQV LQIUDVWUXNWURVSOWUD 1HULQJRV VDYLYDOG\EMH

1HULQJRV VDYLYDOG\EV DGPLQLVWUDFLMD

7XUL]PRLQIRUPDFLQV LQIUDVWUXNWURVSOWUD 9LOQLDXVPLHVWR VDYLYDOG\EMH

9LOQLDXVPLHVWR VDYLYDOG\EV DGPLQLVWUDFLMD

3URMHNWRWLNVODVSOWRWL/LHWXYRVWXUL]PRULQNRGDUVNDWLQDQLYLHWLQWXUL]PPDLQWL VH]RQLNXPVNDWLQWLNRQNXUHQFLQJ/LHWXYRVWXUL]PRSURGXNWLUSDVODXJSDUGDYLPLUWDLSSDJHULQWL /LHWXYRVWXUL]PRYDL]GDWY\NVWDPRMRWXUL]PRULQNRVH 6LHNWLQLUH]XOWDWDL VXRUJDQL]XRWL/LHWXYRVYHUVORDWVWRYDPVWULVYHUVORPLVLMDVVNLUWDVPLHVWWXUL]PR DQJOFLW\ EUHDNV JDOLP\EPVSULVWDW\WL SDUHQJWLLUWUDQVOLXRWL79ODLGFLNOSULVWDW\WL/LHWXYRVWXUL]PRJDOLP\EHVLWHNOLXVLUQDXMLHQDV ODLG SDUHQJWLLUWUDQVOLXRWLUDGLMRODLGDVSULVWDW\WL/LHWXYRVWXUL]PRJDOLP\EHVLWHNOLXVLUUHQJLQLXV ODLG  NDUWXVXODWYLDLVLUHVWDLVY\NG\WLSURMHNW'LG\VLV%DOWLMRV\JLVVNDWLQDQWNHOLDXWL/LHWXYRV 5HVSXEOLNRMHLUSR%DOWLMRVYDOVW\EHV Y\NG\WLULQNRGDURVSULHPRQHVVDYLYDOG\ELRUJDQL]XRMDPLHPVUHQJLQLDPVYLHLQWL Y\NG\WLHULQNRGDUVXNXUWLHSODWIRUPVNDWLQDQLYLHWLQWXUL]PLUPDLQWLVH]RQLNXP GDO\YDXWLSDURGRMH$'9(1785 SULVWDW\WL/LHWXYUHQJLQ\MH%X\%DOWLFV(VWLMRMH VXRUJDQL]XRWLUHQJLQ%8</LWKXDQLD/LHWXYRMH Y\NG\WLSDVDXOLQLRWXULVWLQLR*LQWDURNHOLRULQNRGDU NDUWXVXODWYLDLVLUHVWDLVYLHLQWL%DOWLMRVDOLVWROLPRVLRVHULQNRVH $PHULNRMH.LQLMRMH -DSRQLMRMH SULVWDW\WL/LHWXYNHOLRQLRUJDQL]DWRULDPVLWROLPMULQN RUJDQL]XRWLLU DU GDO\YDXWL%%/LHWXYRVWXUL]PRJDOLP\ELSULVWDW\PRUHQJLQLXRVHDWY\NVWDPRMR WXUL]PRULQNRVH 3URMHNWRWLNVODVVNDWLQWLNRQIHUHQFLMWXUL]PSULVWDW\WL/LHWXYRVNRQIHUHQFLMWXUL]PRJDOLP\EHVLU J\YHQGLQWLNRQIHUHQFLMWXUL]PRULQNRGDURVSULHPRQHV 6LHNWLQLUH]XOWDWDLVXNXUWL9/LHWXYRVNRQIHUHQFLMELXURLQWHUQHWRVYHWDLQLOHLVWL/LHWXYRV NRQIHUHQFLMWXUL]PRJDOLP\EHVSULVWDWDQLXVOHLGLQLXVLUSDJDPLQWLVXYHQ\UXVSULVWDW\WL/LHWXYRV NRQIHUHQFLMWXUL]PRJDOLP\EHVSDURGRVH ,VSDQLMRMH(,%709RNLHWLMRMH,0(; NRQWDNWPXJVH &219(1(7KH0HHWLQJV6KRZ8.0 ,)25806(XURSH$XWXPQ6SULQJ LUNLWXRVH UHQJLQLXRVHGDO\YDXWLWDUSWDXWLQLNRQIHUHQFLMWXUL]PRRUJDQL]DFLM ,&&$8,$(&0 YHLNORMH 3URMHNWRWLNVODVVNDWLQWLYLHRVLRVWXUL]PRLQIUDVWUXNWURVSOWU1HULQJRVVDYLYDOG\EMHUHQJWL LQIRUPDFLQLXVVWHQGXVLUHQNOXV 6LHNWLQLUH]XOWDWDL UHQJWL.XULQHULMRVQDFLRQDOLQLRSDUNRWHULWRULMRVLQIRUPDFLQLXVVWHQGXV $ONVQ\QVSRVWH1LGRVSDMULRUHNUHDFLQMH]RQRMHSULHFHQWULQLRWDNRSDSOGLPLU-XRGNUDQWMH 5DJDQNDOQSULHLJRMHUHQJWL1HULQJRVNXURUWRSODQ HPODSL LQIRUPDFLQLXVVWHQGXVSULH YDLDYLP 1LG3UHLO3HUYDONLU-XRGNUDQW UHQJWLGYLUDLWDNLQIRUPDFLQLXVVWHQGXV1LGRMH 3UHLORMH3HUYDONRMHLU-XRGNUDQWMH UHQJWLGYLUDLWDNLQIRUPDFLQLHQNO QXRURG 1LGRMH 3UHLORMH3HUYDONRMHLU-XRGNUDQWMH 3URMHNWRWLNVODVSOWRWLWXUL]PRLQIRUPDFLQLQIUDVWUXNWU9LOQLDXVPLHVWRVDYLYDOG\EMHUHQJWL LQIRUPDFLQLXVHQNOXV 6LHNWLQLUH]XOWDWDL UHQJWLLQIRUPDFLQLNHOLRHQNOLUQXRURG 9LOQLDXVPLHVWRWXUL]PR LQIRUPDFLMRVFHQWUXV ,YLVR    6426

11

6427 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KIO MINISTRO SAKYMAS

2012 m. lapkriio 6 d.

6427

DL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KIO MINISTRO 2010M. SAUSIO 11D. SAKYMO Nr.D1-17/4-4 DL VEIKLOS VYKDYTOJ, KURIE VALDO IR (AR) NAUDOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ESANIUS ILTNAMIO EFEKT SUKELIANIAS DUJAS IMETANIUS RENGINIUS, ILTNAMIO EFEKT SUKELIANI DUJ IMETIMO STEBSENOS, APSKAITOS IR ATASKAIT TEIKIMO TVARKOS NUSTATYMO PAKEITIMO
2012m. spalio 30d. Nr.D1-884/4-1049 Vilnius

P a k e i i a m e Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kio ministro 2010m. sausio 11d. sakym Nr.D1-17/4-4 Dl veiklos vykdytoj, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esanius iltnamio efekt sukelianias dujas imetanius renginius, iltnamio efekt sukeliani duj imetimo stebsenos, apskaitos ir ataskait teikimo tvarkos nustatymo (in., 2010, Nr.5-201) ir idstome j nauja redakcija: LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS KIO MINISTRAS SAKYMAS DL VEIKLOS VYKDYTOJ, KURIE VALDO IR (AR) NAUDOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ESANIUS ILTNAMIO EFEKT SUKELIANIAS DUJAS IMETANIUS RENGINIUS, ILTNAMIO EFEKT SUKELIANI DUJ IMETIMO STEBSENOS, APSKAITOS IR ATASKAIT TEIKIMO TVARKOS NUSTATYMO Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansini instrument statymo (in., 2009, Nr.87-3662) 5straipsnio 2dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2009m. lapkriio 4d. nutarimo Nr.1443 Dl galiojim suteikimo gyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansini instrument statym (in., 2009, Nr.135-5884) 2.1punktu ir gyvendindami 2003m. spalio 13d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatanios iltnamio efekt sukeliani duj emisijos leidim sistem Bendrijoje ir i dalies keiianios Tarybos direktyv 96/61/EB (OL 2004m. specialusis leidimas, 15skyrius, 7tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009m. balandio 23d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (toliau Direktyva) (OL 2009L 140, p. 63), bei 2012m. birelio 21d. Komisijos reglamento (ES) Nr.601/2012dl imetamj iltnamio efekt sukeliani duj kiekio stebsenos ir ataskait teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyv 2003/87/EB (OL 2012L 181, p. 30) (toliau Reglamentas) nuostatas: 1. N u s t a t o m e, kad: 1.1. veiklos vykdytojai, iskyrus orlaivi naudotojus, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esanius iltnamio efekt sukelianias dujas imetanius renginius (toliau renginiai) ir vykdo veikl pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansini instrument statymo 1priede nurodyt veiklos ri sra (toliau Veiklos vykdytojai): 1.1.1. per 2mnesius nuo io sakymo paskelbimo oficialiame leidinyje Valstybs inios parengia iltnamio efekt sukeliani duj stebsenos planus (toliau Planas) ir teikia juos tvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos region aplinkos apsaugos departamentams (toliau RAAD); 1.1.2. vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis, atlieka iltnamio efekt sukeliani duj imetimo stebsen, vykdo apskait ir nuo 2014m. kiekvienais metais iki kovo 31d. teikia RAAD ratu ir elektroniniu patu nepriklausomo vertintojo patikrintas prajusi kalendorini met iltnamio efekt sukeliani duj stebsenos ataskaitas (toliau Ataskaita); 1.1.3. io sakymo 1.1.1ir 1.1.2punktuose nurodytas Ataskaitas ir Planus rengia pagal Europos Komisijos parengtas elektronines formas bei instrukcijas, kurios yra pateiktos Europos Komisijos interneto svetainje http://ec.europa.eu/clima/ policies/ets/monitoring/documentation_en.htm; 1.1.4. nedelsdami ratu informuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerij apie Reglamento 47straipsnyje nurodyt iimi dl maai iltnamio efekt sukeliani duj imetani rengini reikalavim taikymo; 1.1.5. vykdo kitas Reglamente Veiklos vykdytojams nurodytas funkcijas. 2. P a v e d a m e: 2.1. RAAD: 2.1.1. vykdyti Reglamente nurodytos kompetentingos institucijos funkcijas, susijusias su Veiklos vykdytojams nustatyt funkcij vykdymo kontrole, iskyrus io sakymo 2.3punkte nurodyt ataskait teikim Europos Komisijai; 2.1.2. skelbti vieai savo interneto svetainje Veiklos vykdytoj pagal io sakymo 1.1.2punkt elektroniniu patu pateiktas Ataskaitas; 2.1.3. per 10darbo dien nuo sprendimo apie Veiklos vykdytojams leistas taikyti Reglamento prieduose nurodytas priemones ir (ar) metodus primimo ratu informuoti apie tai Aplinkos apsaugos agentr. 12

Valstybs inios Nr. 128

64276428

2.2. Aplinkos apsaugos agentrai metodikai vadovauti RAAD iltnamio efekt sukeliani duj valstybins kontrols srityje; 2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taros prevencijos departamento Klimato kaitos politikos skyriui, vadovaujantis Europos Komisijos patvirtintais Direktyvos 21straipsnyje nurodyt ataskait teikimo reikalavimais, kiekvienais metais rengti ir iki birelio 30d. teikti Europos Komisijai ias ataskaitas; 2.4. RAAD, Aplinkos apsaugos agentrai, Nacionaliniam akreditacijos biurui prie kio ministerijos ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicij fondui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pareikalavus teikti ratu informacij ir duomenis, reikalingus io sakymo 2.3punkte nurodytai ataskaitai rengti. 3. N u s t a t o m e , kad is sakymas, iskyrus jo 1.1.1punkt, sigalioja 2013m. sausio 1d. Aplinkos ministras kio ministras SUDERINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2012-09-14ratu Nr.(8.2-10)-3-3462 Gediminas Kazlauskas Rimantas ylius SUDERINTA Lietuvos Respublikos ems kio ministerijos 2012-09-24ratu Nr.2D-5020 (12.51)

___________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO SAKYMAS

6428

DL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2009M. RUGSJO 4D. SAKYMO Nr.D1-514/3-411 DL AVIACIJOS VEIKLOS RI TRAUKIMO EUROPOS SJUNGOS ILTNAMIO EFEKT SUKELIANI DUJ APYVARTINI TAROS LEIDIM SISTEM REIKALAVIM NUSTATYMO PAKEITIMO
2012m. spalio 31d. Nr.D1-886/3-707 Vilnius

P a k e i i a m e Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009m. rugsjo 4d. sakym Nr.D1-514/3-411 Dl aviacijos veiklos ri traukimo Europos Sjungos iltnamio efekt sukeliani duj apyvartini taros leidim sistem reikalavim nustatymo (in., 2009, Nr.108-4568) ir idstome j nauja redakcija: LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS SAKYMAS DL AVIACIJOS VEIKLOS RI TRAUKIMO EUROPOS SJUNGOS ILTNAMIO EFEKT SUKELIANI DUJ APYVARTINI TAROS LEIDIM SISTEM REIKALAVIM NUSTATYMO Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansini instrument statymo (in., 2009, Nr.87-3662; 2010, Nr.145-7427) 5straipsnio 1ir 2dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2009m. lapkriio 4d. nutarimo Nr.1443 Dl galiojim suteikimo gyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansini instrument statym (in., 2009, Nr.135-5884) 3.1punktu, gyvendindami 2008m. lapkriio 19d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/101/EB, i dalies keiianios Direktyv 2003/87/EB, kad iltnamio efekt sukeliani duj emisijos leidim prekybos sistem Bendrijoje bt trauktos aviacijos veiklos rys (OL 2009L 8, p. 3) (toliau Direktyva 2008/101/EB), bei 2012m birelio 21d. Komisijos reglamento (ES) Nr.601/2012dl imetamj iltnamio efekt sukeliani duj kiekio stebsenos ir ataskait teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyv 2003/87/EB (OL 2012L 181, p. 30) (toliau Reglamentas) nuostatas: 1. N u s t a t o m e, kad: 1.1. per du mnesius nuo io sakymo paskelbimo oficialiame leidinyje Valstybs inios, orlaivio naudotojas, kuris vykdo aviacijos veikl pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansini instrument statymo 1priede nurodyt veikl sra, atlieka skrydius i Europos Sjungos valstybs nars teritorijoje esanio aerodromo ir (ar) atvyksta tok aerodrom i valstybs ne Europos Sjungos valstybs nars, privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentrai (kopij Civilins aviacijos administracijai) imetam iltnamio efekt sukeliani duj stebsenos ir tonkilometri apskaitos planus (toliau Planas); 1.2. io sakymo 1.1punkto reikalavimai netaikomi orlaivio naudotojui, kurio skrydiai atitinka ivardytas iimtis, pateiktas 2009m. birelio 8d. Komisijos sprendime 2009/450/EB dl isamaus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede ivardyt aviacijos veiklos ri iaikinimo (OL 2009L 149, p. 69); 1.3. io sakymo 1.1punkte nurodyt Plan orlaivio naudotojas rengia vadovaudamasis Reglamentu; 1.4. iki 2012m. gruodio 31d. Aplinkos apsaugos agentra, suderinusi su Civilins aviacijos administracija, tvirtina io sakymo 1.1punkte nurodyt orlaivio naudotojo pateikt Plan arba, jei Planas neatitinka Reglamente nustatyt reikalavim ar nepakanka duomen Planui vertinti, Aplinkos apsaugos agentra ratu nurodo orlaivio naudotojui trkumus ir paskiria termin juos paalinti. Orlaivio naudotojo pagal Reglamente nustatytus reikalavimus parengtas ir Aplinkos apsaugos agentros 13

64286429

2012 m. lapkriio 6 d.

patvirtintas Planas prilyginamas leidimui imesti iltnamio efekt sukelianias dujas. Aplinkos apsaugos agentra, vadovaudamasi Reglamento nuostatomis, gali leisti naudoti orlaivi naudotojams supaprastint Plan, prie tai atlikus supaprastint rizikos vertinim; 1.5. orlaivio naudotojas pateikia Aplinkos apsaugos agentrai (kopij Civilins aviacijos administracijai) Plano pakeitimus, nurodytus Reglamento 15straipsnio 4dalyje. Aplinkos apsaugos agentra, suderinusi su Civilins aviacijos administracija, patvirtina mintus pakeitimus arba, jei pakeitimai neatitinka Reglamente nustatyt reikalavim ar nepakanka duomen Planui vertinti, Aplinkos apsaugos agentra ratu nurodo orlaivio naudotojui trkumus ir paskiria termin juos paalinti; 1.6. nuo 2013m. sausio 1d. orlaivio naudotojas, vadovaudamasis Reglamento nuostatomis, privalo vykdyti iltnamio efekt sukeliani duj imetimo stebsen, apskait, teikti tonkilometri duomenis ir kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31d. pateikti Aplinkos apsaugos agentrai nepriklausomo vertintojo patikrintas prajusi kalendorini met ataskaitas apie iltnamio efekt sukeliani duj imetim ir tonkilometri duomenis (toliau Ataskaita) pagal 1.7punkte nurodyt elektronin pateikimo form; 1.7. io sakymo 1.1, 1.5ir 1.6punktuose nurodytus Planus ir Ataskaitas orlaivio naudotojas teikia upilds elektronin Plano ir Ataskaitos pateikimo form, kuri pateikta Europos Komisijos interneto tinklalapyje http://ec.europa.eu/clima/policies/ ets/monitoring/templates/index_en.htm; 1.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija organizuoja Lietuvos Respublikos, kaip orlaivio naudotojo administruojanios valstybs, praymo pateikim Europos Komisijai, jei dl Europos Sjungos iltnamio efekt sukeliani duj apyvartini taros leidim prekybos sistemos reikalavim paeidim kartu su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra priimtas sprendimas dl kreipimosi Europos Komisij dl draudimo vykdyti veikl nustatymo orlaivio naudotojui. Prayme nurodoma: 1.8.1. patvirtinantys duomenys, kad orlaivio naudotojas nevykd Direktyvos 2008/101/EB reikalavim; 1.8.2. isami informacija apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos taikytas priemones orlaivio naudotojui; 1.8.3. draudimo vykdyti veikl Bendrijoje nustatymo pagrindimas; 1.8.4. rekomendacija dl draudimo vykdyti veikl Bendrijoje, draudimo taikymo sritis ir reikalavimai, kurie turt bti taikomi orlaivio naudotojui. 2. P a v e d a m e: 2.1. Civilins aviacijos administracijai teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pastabas dl iki kiekvien met vasario 1d. Europos Komisijos atnaujinamo ir teikiamo orlaivi naudotoj, kurie priskirti administruoti Lietuvos Respublikai, srao ir informacij apie orlaivio naudotojo kontaktinius ir buveins adreso duomenis; 2.2. Civilins aviacijos administracijai teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ivadas apie orlaivi naudotoj pateiktus duomenis, kuriuos orlaivi naudotojai teikia Aplinkos apsaugos agentrai ir Civilins aviacijos administracijai io sakymo 1.1ir 1.5punktuose numatytais atvejais; 2.3. Aplinkos apsaugos agentrai skelbti savo interneto svetainje patvirtintus orlaivio naudotoj Planus; 2.4. Lietuvos aplinkos apsaugos investicij fondui, vykdaniam iltnamio duj apyvartini taros leidim registro tvarkymo staigos funkcijas, utikrinti orlaivio naudotojo apyvartini taros leidim sskait administravim ir kit duomen tvarkym iltnamio efekt sukeliani duj registre teiss akt nustatyta tvarka; 2.5. Aplinkos apsaugos agentrai, Civilins aviacijos administracijai bei Lietuvos aplinkos apsaugos investicij fondui teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ratu informacij ir duomenis, reikalingus iam sakymui vykdyti. 3. N u s t a t o m e , kad is sakymas, iskyrus jo 1.1ir 1.4punktus, sigalioja 2013m. sausio 1d. Aplinkos ministras Susisiekimo ministras
___________________

Gediminas Kazlauskas Eligijus Masiulis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO SAKYMAS

6429

DL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2012M. BIRELIO 19D. SAKYMO Nr.3-433 DL PATO ENKL, PATO BLOK LEIDYBOS PLANO 2013METAMS PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012m. spalio 29d. Nr.3-696 Vilnius

P a k e i i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012m. birelio 19d. sakym Nr.3-433 Dl Pato enkl, pato blok leidybos plano 2013metams patvirtinimo (in., 2012, Nr.72-3731) ir idstau j nauja redakcija:

14

Valstybs inios Nr. 128 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

64296430

SAKYMAS DL PATO ENKL, PATO BLOK IR ENKLINT ATVIRUK LEIDYBOS PLANO 2013METAMS PATVIRTINIMO Vadovaudamasis Pato mokos enkl ileidimo, imimo i apyvartos bei apskaitos taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004m. rugsjo 13d. sakymu Nr.3-458 (in., 2004, Nr.170-6285), 4punktu, t v i r t i n u Pato enkl, pato blok ir enklint atviruk leidybos plan 2013metams (pridedama). Susisiekimo ministras
___________________

Eligijus Masiulis PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012m. birelio 19d. sakymu Nr.3-433 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012m. spalio 29d. sakymo Nr.3-696 redakcija)

PATO ENKL, PATO BLOK IR ENKLINT ATVIRUK LEIDYBOS PLANAS 2013METAMS


Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18.1. 18.2. 19. 20. 21. Pato enklo, pato bloko, enklinto atviruko pavadinimas 600met emaii kriktui ir emaii vyskupysts steigimui mogus ir gamta uvinto biosferos rezervatas Kin Naujieji metai Mokslo laimjimai Lazeri pramon yms mons Pranas Maiotas Antanas Strazdas 150met 1863m. sukilimui Nacionalinis Lietuvos pauktis Baltasis gandras Europa Pato automobiliai Motinos diena 150met Tarptautinei Raudonojo Kryiaus organizacijai Tvo diena 600met Kauno arkikatedrai bazilikai Lietuva pirmininkauja Europos Sjungai 75metai pirmajai Lietuvos tautinei olimpiadai 80met S. Dariaus ir S. Girno skrydiui per Atlant Technikos paminklai. vyturiai Klaipdos vyturys Vents rago vyturys Lietuvos kariuomen Lietuvos raudonoji knyga Meldin nendrinuk (Acrocephalus paludicola) Dirvoninis kalviukas (Anthus campestris) Atvirlaiki mainai v. Kaldos ir Naujieji metai v. Kaldos ir Naujieji metai Ileidimo data 2013-01-05 2013-01-19 2013-02-09 2013-02-23 2013-03-09 2013-03-09 2013-03-23 2013-04-06 2013-04-20 2013-05-04 2013-05-11 2013-06-01 2013-06-08 2013-06-15 2013-07-13 2013-07-20 2013-07-27 2013-07-27 2013-08-24 2013-09-07 2013-09-07 2013-10-05 2013-11-09 2013-11-09 Pato enklas, pato blokas, pato enkl serija, enklintas atvirukas Pato enklas Pato blokas Pato enklas Pato enklas Pato enklas Pato enklas Pato enklas Pato enklas 2pato enkl serija Pato enklas Pato enklas Pato enklas Pato enklas Pato enklas Pato enklas Pato enklas 2pato enkl serija Pato enklas 2pato enkl serija Pato enklas 2pato enkl serija 2enklint atviruk serija

___________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO SAKYMAS

6430

DL TEISINGUMO MINISTRO 2005M. SPALIO 27D. SAKYMO Nr.1R-352 DLSPRENDIM VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012m. spalio 31d. Nr.1R-274 Vilnius

P a k e i i u Sprendim vykdymo instrukcij, patvirtint Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005m. spalio 27d. sakymu Nr.1R-352 Dl Sprendim vykdymo instrukcijos patvirtinimo (in., 2005, Nr.130-4682; 2011, Nr.137-6495): 15

64306431

2012 m. lapkriio 6 d.

1. Idstau 3punkt taip: 3. Vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolinink arba pagal iiekotojo pateiktus duomenis. Iiekotojas ar jo galiotas atstovas, pateikdamas vykdomj dokument antstoliui, pateikia praym priimti vykdomj dokument vykdyti. Prayme aptariamas vykdymo ilaid apmokjimas: kada ir kokias vykdymo ilaidas apmoka iiekotojas. Jeigu vykdyti pateikiamas notaro iduotas vykdomasis raas dl hipoteka ar keitimu utikrinto skolinio sipareigojimo iiekojimo, iiekotojas ar jo galiotas atstovas prayme taip pat privalo nurodyti savo pasirinkim dl hipoteka ar keitimu keisto daikto pardavimo i viej varytyni ar perdavimo iiekotojui administruoti, jeigu skolininkas per raginime nustatyt termin nevykdys hipoteka ar keitimu utikrinto sipareigojimo. Praymas laikomas vykdomojoje byloje. Iiekotojo praymu antstolis, sprsdamas klausim dl vykdomojo dokumento primimo vykdyti, gali surinkti papildom informacij, reikaling vykdymo vietai patikslinti. 2. Idstau 9punkt taip: 9. Antstolis gali turt realizuoti, jeigu pats j aretavo, iskyrus atvej, kai, aretavus skolininko turt, vykdomasis dokumentas persiuniamas vykdyti kitam antstoliui (CPK 632straipsnio 1dalies 4punktas). Turt aretavs antstolis, persisdamas vykdomj dokument kitam antstoliui, kartu pateikia patvarkym, kuriame nurodo, kokios priverstinio vykdymo priemons yra pritaikytos, ir pateikia galiojani turto areto akt ir patvarkym, kuriais buvo taikytos priverstinio vykdymo priemons, patvirtintas kopijas. Vykdomojo dokumento vykdym tsiantis antstolis naujo turto areto akto turtui, kuriam galioja vykdomj dokument persiuntusio antstolio udtas aretas, nesurao ir turi teis turt realizuoti ios Instrukcijos 11punkte nustatyta tvarka. 3. Idstau 18punkt taip: 18. Turto pardavimo i varytyni akt antstolis surao prajus dvideimiai dien nuo visos kainos u varytynse nupirkt turt sumokjimo dienos. Jeigu CPK 704straipsnyje nustatyta tvarka turtas parduodamas skolininko pasilytam pirkjui, turto pardavimo skolininko pasilytam pirkjui aktas suraomas prajus dvideimiai dien nuo antstolio patvarkymo ataukti varytynes suraymo dienos. Jeigu varytynes paskelbus nevykusiomis iiekotojas sutinka paimti neparduot i varytyni turt, turto perdavimo iiekotojui aktas suraomas prajus dvideimiai dien nuo iiekotojo sutikimo paimti turt gavimo antstolio kontoroje dienos, o tais atvejais, kai iiekotojas privalo sumokti perduodamo turto kainos ir iiekotojo daliai tenkanios l sumos skirtum, prajus dvideimiai dien nuo visos skirtumo sumos mokjimo antstolio depozitin sskait dienos. 4. Pripastu netekusiu galios 91punkt. Teisingumo ministras SUDERINTA Lietuvos Respublikos finans ministr Ingrida imonyt Remigijus imaius

__________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETIMO IR MOKSLO MINISTRO SAKYMAS

6431

DL VIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007M. GRUODIO 3D. SAKYMO NR.ISAK-2333 DL PRAKTINIO PROFESINIO MOKYMO ITEKLI PLTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012m. spalio 29d. Nr.V-1512 Vilnius

P a k e i i u Praktinio profesinio mokymo itekli pltros program, patvirtint Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2007m. gruodio 3d. sakymu Nr.ISAK-2333 Dl Praktinio profesinio mokymo itekli pltros programos patvirtinimo (in., 2008, Nr.7-259, Nr.147-5919; 2010, Nr.67-3371; 2011, Nr.34-1628, Nr.132-6290; 2012, Nr.22-1038, Nr.54-2681) (toliau Programa): 1. Papildau Program nauju 20.2.13punktu: 20.2.13. pltoti pameistrysts mokymo formas.

16

Valstybs inios Nr. 128

6431

,GVWDX3URJUDPRVSXQNWWDLS 3URMHNW ILQDQVDYLPR LU DGPLQLVWUDYLPR VXWDUL WROLDX 6XWDUWLV SDVLUD\PR JUDILNDV LU 3URJUDPRV J\YHQGLQLPRODLNRWDUSLXSODQXRMDPRV6XWDULOVXPRV
%HQGUD VXPD POQOLW 0HWDL    6XWDUWLHV L YHUW POQOLW   

1U 

3URJUDPRVYHLNOJUXSV .YDOLILNDFLMIRUPDYLPDV PRGXOLQLRSURIHVLQLRPRN\PR VLVWHPRVNULPDV 3URIHVLMRVPRN\WRMLUGVW\WRM WHFKQRORJLQLNRPSHWHQFLM WREXOLQLPRVLVWHPRVVXNULPDV LU GLHJLPDV 6HNWRULQLSUDNWLQLRPRN\PR FHQWULQIUDVWUXNWURV VXNULPDV 0RN\WRMNYDOLILNDFLMRV WREXOLQLPRLQIUDVWUXNWURV SOWUD 3HGDJRJNYDOLILNDFLMRV WREXOLQLPRLUSHUNYDOLILNDYLPR VLVWHPRVSOWUD %HQGUMNRPSHWHQFLM EHVLPRNDQWLHPVDVPHQLPV VXWHLNLPDV 3URIHVLQLDPLUWHFKQRORJLQLDP PRN\PXLVNLUWRVLQIUDVWUXNWURV VXNULPDVUHLNLDPLVWDW\ERV UHNRQVWUDYLPRLUUHPRQWR GDUEDL UDQJRVSUHNLLU SDVODXJSLUNLPDV 0RGXOLQPVPRN\PR SURJUDPRPVVNLUWPRN\PR SULHPRQLUHQJLPDVPRGXOLQL PRN\PRSURJUDPLEDQG\PDV PRN\PRY\NG\PDV SURIHVLQLR PRN\PRVWDLJRVH 9LGLQLSURIHVLQLRPRN\PR NRN\EVXWLNULQLPR PHFKDQL]PGLHJLPDV SURIHVLQLRPRN\PRVWDLJRVH 3URIHVLQLRPRN\PRNRN\EV LRULQLRYHUWLQLPRY\NG\PDV 3DPHLVWU\VWVPRN\PRIRUP SOWRMLPDVSURIHVLQLRPRN\PR RUJDQL]DYLPDVUHDOLRPLVGDUER VO\JRPLV

 

17

6431

2012 m. lapkriio 6 d.

9HLNVP SURJUDPD 3ULRULWHWDV

,GVWDX3URJUDPRVSXQNWWDLS 3URJUDPRVJ\YHQGLQLPRVWHEVHQRVURGLNOLDL YHLNVPSURJUDP WROLDX93 O\JPHQV 


PPRJLNMLWHNOLSOWURVYHLNVPSURJUDPD SULRULWHWDV0RN\PDVLVYLVJ\YHQLP 3DJDO3URJUDP QXPDWRPDSDVLHNWL 0DWDYLPR 3UDGLQVLWXDFLMD UHLNP YLHQHWDL LNLPHW VNDLLXV  6NDLLDLVLUHLNWL XGDYLQLDL PHWDLV 93O\JPXR 

5RGLNOLRWLSDV

5RGLNOLRSDYDGLQLPDV 0RNLQLDL EHQGUDVLVXJG\PDVLU SURIHVLQLVPRN\PDV NXULHPRNVL SDJDOIRUPDOLRMRYLHWLPRSURJUDPDV 0RN\WRMDL EHQGUDVLVXJG\PDVLU SURIHVLQLVPRN\PDV NXULHPRNVL SDJDOIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPDV 0RN\WRMDL EHQGUDVLVXJG\PDVLU SURIHVLQLVPRN\PDV NXULHPRNVL SDJDOQHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPDV 'VW\WRMDL DXNWRMRPRNVOR VWXGLMRV NXULHPRNVLSDJDO QHIRUPDOLRMRYLHWLPRSURJUDPDV 0RN\PRVLYLVJ\YHQLPVLVWHPRV DGPLQLVWUDFLMRVGDUEXRWRMDLNXULH PRNVLSDJDOQHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPDV 6RFLDOLQVUL]LNRVVSHFLDOLM SRUHLNLLUVRFLDOLQVDWVNLUWLHV DVPHQ\VNXULHPRNVLSDJDO QHIRUPDOLRMRYLHWLPRSURJUDPDV 3URIHVLQLRPRN\PRLQVWLWXFLMRV ,6&('O\JLV NXULRVGLHJLD NRN\EVYDG\ERVVLVWHPDV 3URIHVLQLRPRN\PRLQVWLWXFLM ,6&('O\JLV NXULRVGLHJLD NRN\EVYDG\ERVVLVWHPDVGDOLV QXRYLVSURIHVLQLRPRN\PR LQVWLWXFLM 3DWHLNWRVSURIHVLQLRPRN\PRSUR JUDPRV ,6&('O\JLV NXULRV EXYR YHUWLQWRVLRULQLXYHUWLQLPX 0RNLQL EHQGUDVLVXJG\PDVLU SURIHVLQLVPRN\PDV NXULHJDYR YDOVW\EVSULSDVWDPNYDOLILNDFLM GDOLV 0RN\WRM EHQGUDVLVXJG\PDVLU SURIHVLQLVPRN\PDV NXULHJDYR YDOVW\EVSULSDVWDPNYDOLILNDFLM GDOLV 0RN\WRM EHQGUDVLVXJG\PDVLU SURIHVLQLVPRN\PDV NXULHJDYR QHIRUPDOLRMRYLHWLPRSURJUDPRV EDLJLPRSD\PMLPXVGDOLV 'VW\WRM DXNWRMRPRNVOR VWXGLMRV NXULHJDYRQHIRUPDOLRMR YLHWLPRSURJUDPRVEDLJLPR SD\PMLPXVGDOLV 0RN\PRVLYLVJ\YHQLPVLVWHPRV DGPLQLVWUDFLMRVGDUEXRWRMNXULH JDYRQHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPRVEDLJLPRSD\PMLPXV GDOLV

VNDLLXVVNDLLXVVNDLLXV3URGXNWR

VNDLLXVVNDLLXVVNDLLXVSURFHQWDLVNDLLXVSURFHQWDLSURFHQWDL5H]XOWDWR

SURFHQWDLSURFHQWDLSURFHQWDL18

Valstybs inios Nr. 128


6RFLDOLQVUL]LNRVVSHFLDOLM SRUHLNLLU DUED VRFLDOLQDWVNLUW SDWLULDQLDVPHQNXULHJDYR QHIRUPDOLRMRYLHWLPRSURJUDPRV EDLJLPRSD\PMLPXVGDOLV 'DOLVPRNLQLNXULHPRNRVLSDJDO SURIHVLQLRPRN\PRSURJUDPDV ,6&('O\JLV NXULRVEXYR YHUWLQWRVLRULQLXYHUWLQLPX

6431

SURFHQWDLSURFHQWDL9HLNVP SURJUDPD 3ULRULWHWDV 3URGXNWR 5H]XOWDWR

P6DQJODXGRVVNDWLQLPRYHLNVPSURJUDPD SULRULWHWDV9LHMSDVODXJNRN\ELUSULHLQDPXPDVVYHLNDWRVYLHWLPRLUVRFLDOLQLQIUDVWUXNWUD 3URMHNWDL VNDLLXV  7LHVLRJLQVQDXGRVJDYMDLL LQYHVWLFLM YLHWLPRLQIUDVWUXNWU VNDLLXV  SHUPQHVLXVSRSURMHNWR SDEDLJRV

,GVWDX3URJUDPRVSXQNWWDLS 3URJUDPRVJ\YHQGLQLPRVWHEVHQRVURGLNOLDLSDJDOYHLNOJUXSHV
1U 9HLNOJUXS .YDOLILNDFLM IRUPDYLPDV PRGXOLQLR SURIHVLQLR PRN\PRVLVWHPRV NULPDV 3URGXNWR 5RGLNOLRWLSDV 5RGLNOLRSDYDGLQLPDV /\JPXR 3URJUDPRV O\JPXR WROLDX 1$& 1$& 1$& 0DWDYLPR YLHQHWDL,NLPHW QXPDWRPD SDVLHNWL URGLNOLR UHLNP 

6XNXUWLYLHWLPRSDVODXJ WHLNLPRPRGHOLDL YLHWLPRSRVULLDLNXULXRVH EXYR PRGXOLQHVSHUWYDUN\W SURIHVLQLRPRN\PRSURJUDP NLRVHNWRULDLNXULXRVH SDUHQJWLDUDWQDXMLQWL SURIHVLQLDLVWDQGDUWDL 0RN\WRMDL EHQGUDVLV XJG\PDVLUSURIHVLQLV PRN\PDV NXULHPRNVL SDJDOQHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPDV YLHWLPRSRVULLNXULXRVH EXYR PRGXOLQHVSHUWYDUN\W SURIHVLQLRPRN\PR SURJUDPGDOLVQXRYLV YLHWLPRSRVULL 0RN\WRM EHQGUDVLV XJG\PDVLUSURIHVLQLV PRN\PDV NXULHJDYR QHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPRVEDLJLPR SD\PMLPXVGDOLV 6XNXUWLYLHWLPRSDVODXJ WHLNLPRPRGHOLDL 0RN\WRMDL EHQGUDVLV XJG\PDVLUSURIHVLQLV PRN\PDV NXULHPRNVL SDJDOQHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPDV 'VW\WRMDL DXNWRMRPRNVOR VWXGLMRV NXULHPRNVLSDJDO QHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPDV

VNDLLXV

VNDLLXV VNDLLXV

 

93

VNDLLXV1$&

SURFHQWDL5H]XOWDWR

93

SURFHQWDL

3URIHVLMRV PRN\WRMLU GVW\WRM WHFKQRORJLQL NRPSHWHQFLM WREXOLQLPR VLVWHPRV VXNULPDVLU GLHJLPDV

1$&

VNDLLXV3URGXNWR

93

VNDLLXV93

VNDLLXV19

6431
0RN\WRM EHQGUDVLV XJG\PDVLUSURIHVLQLV PRN\PDV NXULHJDYR QHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPRVEDLJLPR SD\PMLPXVGDOLV 'VW\WRM DXNWRMRPRNVOR VWXGLMRV NXULHJDYR QHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPRVEDLJLPR SD\PMLPXVGDOLV 3URMHNWDL 6XNXUWLVHNWRULQLDLSUDNWLQLR PRN\PRFHQWUDL 7LHVLRJLQVQDXGRVJDYMDLL LQYHVWLFLM YLHWLPR LQIUDVWUXNWU SHUPQHVLXV SRSURMHNWRSDEDLJRV 3URMHNWDL 0RGHUQL]XRWLYLHWLPRFHQWUDL 7LHVLRJLQVQDXGRVJDYMDLL LQYHVWLFLM YLHWLPR LQIUDVWUXNWU SHUPQHVLXV SRSURMHNWRSDEDLJRV 6XNXUWLYLHWLPRSDVODXJ WHLNLPRPRGHOLDL 0RN\WRMDL EHQGUDVLV XJG\PDVLUSURIHVLQLV PRN\PDV NXULHPRNVL SDJDOQHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPDV 0RN\WRMDL EHQGUDVLV XJG\PDVLUSURIHVLQLV PRN\PDV NXULHPRNVL SDJDOIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPDV 0RN\PRVLYLVJ\YHQLP VLVWHPRVDGPLQLVWUDFLMRV GDUEXRWRMDLNXULHPRNVL SDJDOQHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPDV 0RN\WRM EHQGUDVLV XJG\PDVLUSURIHVLQLV PRN\PDVNXULHJDYR QHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPRVEDLJLPR SD\PMLPXVGDOLV 0RN\WRM EHQGUDVLV XJG\PDVLUSURIHVLQLV PRN\PDV NXULHJDYR YDOVW\EVSULSDVWDP NYDOLILNDFLMGDOLV 0RN\PRVLYLVJ\YHQLP VLVWHPRVDGPLQLVWUDFLMRV GDUEXRWRMNXULHJDYR QHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPRVEDLJLPR SD\PMLPXVGDOLV

2012 m. lapkriio 6 d.

93

SURFHQWDL5H]XOWDWR

93 93 1$& 93 93 1$& 93 1$&

SURFHQWDL VNDLLXV VNDLLXV VNDLLXV VNDLLXV VNDLLXV VNDLLXV VNDLLXV

    6HNWRULQL SUDNWLQLRPRN\PR FHQWU LQIUDVWUXNWURV VXNULPDV 0RN\WRM NYDOLILNDFLMRV WREXOLQLPR LQIUDVWUXNWURV SOWUD 3HGDJRJ NYDOLILNDFLMRV WREXOLQLPRLU SHUNYDOLILNDYLPR VLVWHPRVSOWUD

3URGXNWR

5H]XOWDWR 3URGXNWR 5H]XOWDWR

93

VNDLLXV3URGXNWR

93

VNDLLXV93

VNDLLXV93

SURFHQWDL5H]XOWDWR

93

SURFHQWDL93

SURFHQWDL20

Valstybs inios Nr. 128


 %HQGUM NRPSHWHQFLM EHVLPRNDQWLHPV DVPHQLPV VXWHLNLPDV ,OHLVWLVXDXJXVLM PRN\PXL VL VNLUWL PRN\PRVLOHLGLQLDL 6XDXJXVLHMLNXULHPRNVL SDJDOQHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPDV 6RFLDOLQVUL]LNRVVSHFLDOLM SRUHLNLLUVRFLDOLQV DWVNLUWLHVDVPHQ\VNXULH PRNVLSDJDOQHIRUPDOLRMR YLHWLPRSURJUDPDV 6XDXJXVLMNXULHJDYR QHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPRVEDLJLPR SD\PMLPXVGDOLV 6RFLDOLQVUL]LNRVVSHFLDOLM SRUHLNLLU DUED VRFLDOLQ DWVNLUWSDWLULDQLDVPHQ NXULHJDYRQHIRUPDOLRMR YLHWLPRSURJUDPRVEDLJLPR SD\PMLPXVGDOLV 3URMHNWDL ,QVWLWXFLMRVSDJHULQXVLRV SURIHVLQLRDUEDWHFKQRORJLQLR PRN\PRLQIUDVWUXNWU 7LHVLRJLQVQDXGRVJDYMDLL LQYHVWLFLM YLHWLPR LQIUDVWUXNWU SHUPQHVLXV SRSURMHNWRSDEDLJRV 0RNLQLDL EHQGUDVLVXJG\PDV LUSURIHVLQLVPRN\PDV NXULH PRNVLSDJDOIRUPDOLRMR YLHWLPRSURJUDPDV 0RN\WRMDL EHQGUDVLV XJG\PDVLUSURIHVLQLV PRN\PDV NXULHPRNVL SDJDOQHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPDV 0RNLQL EHQGUDVLVXJG\PDV LUSURIHVLQLVPRN\PDV NXULH JDYRYDOVW\EVSULSDVWDP NYDOLILNDFLMGDOLV 0RN\WRM EHQGUDVLV XJG\PDVLUSURIHVLQLV PRN\PDVNXULHJDYR QHIRUPDOLRMRYLHWLPR SURJUDPRVEDLJLPR SD\PMLPXVGDOLV 3URIHVLQLRPRN\PR LQVWLWXFLMRV ,6&(' O\JLV NXULRVGLHJLDNRN\EV YDG\ERVVLVWHPDV 3URIHVLQLRPRN\PR LQVWLWXFLM ,6&('O\JLV NXULRVGLHJLDNRN\EV YDG\ERVVLVWHPDVGDOLVQXR YLVSURIHVLQLRPRN\PR LQVWLWXFLM

6431

1$& 1$&

VNDLLXV VNDLLXV

 

3URGXNWR

93

VNDLLXV1$&

SURFHQWDL5H]XOWDWR

93

SURFHQWDL3URIHVLQLDPLU WHFKQRORJLQLDP PRN\PXLVNLUWRV LQIUDVWUXNWURV VXNULPDV UHLNLDPLVWDW\ERV UHNRQVWUDYLPRLU UHPRQWRGDUEDL UDQJRVSUHNLLU SDVODXJSLUNLPDV 0RGXOLQPV PRN\PR SURJUDPRPV VNLUWPRN\PR SULHPRQL UHQJLPDV PRGXOLQL PRN\PR SURJUDP LEDQG\PDV PRN\PR Y\NG\PDV SURIHVLQLR PRN\PRVWDLJRVH

93 1$&

VNDLLXV VNDLLXV

 

3URGXNWR

5H]XOWDWR

93

VNDLLXV93

VNDLLXV3URGXNWR

93

VNDLLXV93

SURFHQWDL5H]XOWDWR

93

SURFHQWDL

9LGLQLSURIHVLQLR PRN\PRNRN\EV XWLNULQLPR PHFKDQL]P GLHJLPDV SURIHVLQLR PRN\PRVWDLJRVH

93

VNDLLXV3URGXNWR

93

SURFHQWDL21

6431
10. Profesinio mokymo kokybs iorinio vertinimo vykdymas Pateiktos profesinio mokymo programos (ISCED 24 lygis), kurios buvo vertintos ioriniu vertinimu Dalis mokini, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas (ISCED 24 lygis), kurios buvo vertintos ioriniu vertinimu Mokiniai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie moksi pagal formaliojo vietimo programas Mokini (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo valstybs pripastam kvalifikacij, dalis

2012 m. lapkriio 6 d.

Produkto

VP

skaiius

90

Rezultato 11. Pameistrysts mokymo form pltojimas: profesinio mokymo organizavimas realiomis darbo slygomis

VP

procentai

30

Produkto

VP

skaiius

900

Rezultato

VP

procentai

80

. 5. Idstau Programos 30 punkt taip: 30. Kryminis finansavimas galimas iki 10 proc. nuo vis Programos veikl grupms skirt 20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos 2 prioriteto Mokymasis vis gyvenim l (iki 11,1 mln. Lt). 6. Idstau Programos 31 punkt taip: 31. Program sudaro vienuolika tarpusavyje susijusi veikl grupi, i kuri atuonios veikl grups skirtos 20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos 2 prioriteto Mokymasis vis gyvenim gyvendinimui ir trys 20072013 m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 2 prioriteto Viej paslaug kokyb ir prieinamumas: sveikatos, vietimo ir socialin infrastruktra gyvendinimui. Projektai apima profesinio rengimo sistemos prisitaikym prie nauj besikeiianios aplinkos slyg, mokytoj ir dstytoj kvalifikacijos tobulinim bei mokymo bazi bkls gerinim. Taip siekiama utikrinti praktinio mokymo itekli pltros nuoseklum, vienov ir tstinum. 7. Idstau Programos priedo Veikl grupi apraymas lentels 5.3 eilut taip:
5.3. Remiam veikl detalizavimas ir j gyvendinimo etapai 1. Pedagog ir vaik globos staig aukltoj perkvalifikavimo organizavimas. 2. Pedagog kvalifikacijos tobulinimo poreiki tyrimas, modelio parengimas (modelis suderinamas su Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerija). 1. Pedagog ir vaik globos staig aukltoj perkvalifikavimo organizavimas (tsiamas). 2. Pedagog kvalifikacijos tobulinimo organizavimas pagal patvirtint model. 1. Pedagog ilgalaiki stauoi vykdymas. 2. Pedagog ilgalaiki stauoi vertinimas ir pedagog ilgalaiki stauoi reglamentavimo sukrimas. Laikotarpis (ketviriais) 2010 m. II ketv. 2011 m. IV ketv. Finansavimo suma, mln. Lt 6,29

2012 m. I ketv. 2013 m. IV ketv. 2012 m. IV ketv. 2015 m. II ketv.

13,68

4,92

. 8. Idstau Programos priedo Veikl grupi apraymas lentels 5.6 eilut taip:
5.6. Tikslins grups Mokytojai, mokymosi vis gyvenim sistemos administracijos darbuotojai (mokytoj kvalifikacijos tobulinimo institucij darbuotojai, vietimo konsultantai), vietimo pagalbos specialistai.

. 9. Idstau Programos priedo Veikl grupi apraymas lentels 5.10 eilut taip:
5.10. Finansavimo intensyvumas I ir II veiklos gyvendinimo etapams 98 proc., III veiklos gyvendinimo etapui 100 proc.

22

Valstybs inios Nr. 128


10. Idstau Programos priedo Veikl grupi apraymas lentels 6.3 eilut taip:
6.3. Remiam veikl detalizavimas ir j gyvendinimo etapai 1. Suaugusij vietimo institucij pltros analiz. 2. Bendrj kompetencij mokymo program krimas. 3. Suaugusij mokymui adaptuot bendrojo lavinimo dalyk vadovli rengimas. 4. Metodini ir teorijos leidini, mokomj laid mokymosi vis gyvenim tematika rengimas. 5. Suaugusij vietimo organizavimo modelio savivaldybse krimas. 6. Mokymosi vis gyvenim ir tstinio suaugusi j vietimo tyrimas, vykdoma stebsena. 7. Informavimo apie mokymosi vis gyvenim galimybes priemoni gyvendinimas. 8. Suaugusij vietimo institucij sveikos stiprinimas nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu. 1. Suaugusij vietimo institucij stiprinimo veikla ir bendradarbiavimo tinkl sukrimas. 2. Bendrj kompetencij mokym organizavimas. 3. Mokymosi vis gyvenim ir tstinio suaugusi j vietimo tyrimas, vykdoma stebsena. 4. Metodini ir teorijos leidini, mokomj laid, vaizdo klip mokymosi vis gyvenim tematika rengimas, transliavimas, leidyba. 5. Suaugusij vietimo organizavimo modelio savivaldybse diegimas. 6. Suaugusij mokymui adaptuot bendrojo lavinimo dalyk vadovli rengimas. 7. Informavimo apie mokymosi vis gyvenim galimybes priemoni gyvendinimas. 8. Suaugusij vietimo institucij sveikos stiprinimas nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu. 9. Tarptautinio suaugusi j kompetencij vertinimo tyrimo atlikimas. 10. Suaugusij Treiojo amiaus universitet sistemos pltra. 11. Auktos kvalifikacijos andragog mokymai. 12. Bendrj kompetencij mokymai socialins rizikos, specialij poreiki ir socialins atskirties asmenims. Laikotarpis (ketviriais) 2010 m. I ketv. 2012 m. I ketv.

6431

Finansavimo suma, mln. Lt 6,75

2012 m. I ketv. 2014 m. I ketv.

9,53

. 11. raau Programos priedo Veikl grupi apraymas lentels 8.3 eiluts skiltyje Finansavimo suma, mln. Lt vietoj skaiiaus 30,43 skaii 27,92. 12. Papildau Programos priedo Veikl grupi apraymas lentel iomis naujomis 1111.10 eilutmis:
11. 11.1. Pameistrysts mokymo form pltojimas: profesinio mokymo organizavimas realiomis darbo slygomis Veikl grupe gyvendinamas is specialusis Programos tikslas: - gerinti besimokanij asmen pasirengim praktinei veiklai. Veikl grupe gyvendinamas Programos udavinys: - pltoti pameistrysts mokymo formas. Remiamos veiklos: 1. Profesinio mokymo organizavimas realiomis darbo slygomis. 2. Priemoni ir idj, kaip palengvinti efektyv pameistrysts pltojim ir gyvendinim Lietuvos profesiniame mokyme, parengimas. Laikotarpis Finansavimo suma, Remiam veikl detalizavimas ir j gyvendinimo etapai (ketviriais) mln. Lt 1. Profesinio mokymo organizavimas realiomis darbo slygomis: 2013 m. I ketv. 2,51 mokymai pameistrysts forma profesiniam mokymui paklausa 2015 m. I ketv. pasiyminiuose kio sektoriuose. 2. Priemoni ir idj, kaip palengvinti efektyvu pameistrysts pltojim ir gyvendinim Lietuvos profesiniame mokyme, parengimas: mokym pameistrysts forma vertinimas, rekomendacij pameistrysts diegimui ir pltrai parengimas (rekomendacij suderinimas su Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerija).

11.2.

11.3.

23

64316432
  3DUHLNMDV 3DUWQHULDL 7LNVOLQVJUXSV

2012 m. lapkriio 6 d.
9LHRML VWDLJD9LOQLDXV-HUX]DOVGDUERULQNRVPRN\PRFHQWUDV 9LHRML VWDLJD.ODLSGRVGDUERULQNRVPRN\PRFHQWUDVYLHRMLVWDLJD3DQHYLRGDUERULQNRV PRN\PRFHQWUDVYLHRMLVWDLJDLDXOLGDUERULQNRVPRN\PRFHQWUDVYLHRMLVWDLJD9LOQLDXV LUPQGDUERULQNRVPRN\PRFHQWUDV 0RNLQLDL QHVLPRNDQWLVLUQHWXULQWLVNYDOLILNDFLMRVMDXQLPDV PHWDPLDXVPRQL JUXS EHGDUELDLDUEDGLUEDQW\VDVPHQ\VNXULHPVUHLNLDJ\WLDUEDWREXOLQWLNYDOLILNDFLM PRN\WRMDL SURIHVLQLRPRN\PRVWDLJPRN\WRMDLPRQL VWDLJRUJDQL]DFLMGDUEXRWRMDLNXULH Y\NG\VSUDNWLQPRN\P 3URMHNWDVWXULDWLWLNWL LRV3URJUDPRVQXRVWDWDV 3URMHNWWHLNLDQWLLQVWLWXFLMDWXULWXUWLSDWLUWLHVSURIHVLQLRPRN\PRSOWURVVULW\MHLU(XURSRV 6MXQJRVVWUXNWULQLIRQGLUEHQGURMRILQDQVDYLPRORPLVILQDQVXRMDPSURMHNWY\NG\PR SDWLUWLHV 9DOVW\EVSURMHNWSODQDYLPDV (XURSRVVRFLDOLQLRIRQGRDJHQWUD SURF9HLNOJUXSV SURMHNWDWLWLNWLHV NULWHULMDL 3URMHNWDWUDQNRV EGDV J\YHQGLQDQLRML LQVWLWXFLMD )LQDQVDYLPR LQWHQV\YXPDV

 

vietimo ir mokslo ministras

____________________

 Gintaras Steponaviius

6432

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETIMO IR MOKSLO MINISTRO SAKYMAS

DL KVALIFIKACIJOS IR MOKYMOSI PASIEKIM DOKUMENT BLANK IDAVIMO


2012m. spalio 30d. Nr.V-1513 Vilnius

gyvendindamas Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2012m. vasario 6d. sakymo Nr.V-210 Dl kvalifikacijos ir mokymosi pasiekim dokument blank privalomj form tvirtinimo ir gamybos organizavimo 5punkt, n u s t a t a u, kad, registruojant ar traukiant apskait naujus kvalifikacijos ir mokymosi pasiekim dokument blankus, profesinio mokymo teikjai ir kompetencij vertinimo institucijos: 1. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2012m. vasario 6d. sakymu Nr.V-210patvirtintos formos kvalifikacijos ir mokymosi pasiekim dokument blankus iduoda nuo 2012m. gruodio 1d., iskyrus io sakymo 2punkte nurodytuosius profesinio mokymo paymjim blankus. 2. Senojo pavyzdio profesinio mokymo paymjim blankai iduodami: 2.1. darb saugos paymjimo (kodas 1111), minimalaus profesinio pasirengimo kininkauti paymjimo (kodas 1504) ir paymjim, kuri kodai 1114, 1120, 1121, 1122, 1123, blankai iduodami iki 2013m. gruodio 31d.; 2.2. vairuotojo profesins kvalifikacijos periodinio tobulinimo paymjimo (kodas 1107) blankai iduodami iki 2013m. liepos 1d.; 2.3. paymjimo (kodas 1115) blankai iduodami iki 2012m. gruodio 31d. vietimo ir mokslo ministras SUDERINTA Lietuvos Respublikos socialins apsaugos ir darbo ministerijos 2012-10-26ratu Nr.(12.2-54)SD-7162 SUDERINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2012-10-10ratu Nr.2-4549(101) SUDERINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2012-10-12ratu Nr.(10-1)-D8-8801 SUDERINTA Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministerijos 2012-10-08ratu Nr.5-S-3791 SUDERINTA Lietuvos Respublikos ems kio ministerijos 2012-10- 23ratu Nr.2D-5534(16.2) 24 Gintaras Steponaviius

__________________

Valstybs inios Nr. 128 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTROS MINISTRO SAKYMAS

64336434

6433

DL lietuvos respublikos kultros ministro 2012m. rugsjo 3d. sakymo Nr.v-578 dl lietuvos kultros ir meno tarybos sudties patvirtinimo pakeitimo
2012m. spalio 25d. Nr.V-716 Vilnius

P a k e i i u Lietuvos Respublikos kultros ministro 2012m. rugsjo 3d. sakym Nr.V-578 Dl Lietuvos kultros ir meno tarybos sudties patvirtinimo (in., 2012, Nr.104-5303) ir patikslinu nurodytuoju sakymu patvirtintos Lietuvos kultros ir meno tarybos nars pavard: vietoj Edita Radvilaviit-Utarien raau Edita Utarien. Kultros ministras
___________________

Arnas Gelnas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKAL MINISTRO SAKYMAS

6434

DL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 20072013m. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1PRIORITETO VIETIN IR URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS ISAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO PRIEMON VP3-1.1-VRM-01-r REGIONINI EKONOMIKOS AUGIMO CENTR PLTRA, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKAL MINISTRO 2010M. RUGPJIO 2D. SAKYMO Nr.1V-521 DL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 20072013m. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM PROGRAMOS 1PRIORITETO VIETIN IR URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS ISAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO PRIEMON VP3-1.1-VRM-01-r REGIONINI EKONOMIKOS AUGIMO CENTR PLTRA PAKEITIMO
2012m. spalio 30d. Nr. 1V-771 Vilnius

Atsivelgdamas vieosios staigos Centrins projekt valdymo agentros 2012m. spalio 12d. Projekto tinkamumo papildomai finansuoti vertinimo ataskait Nr.1ir vadovaudamasis Projekt administravimo ir finansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007m. gruodio 19d. nutarimu Nr.1443 (in., 2008, Nr.4-132; 2009, Nr.19-770, Nr.131-5682), 106.2, 107punktais, Papildomo finansavimo pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministerijos administruojamas Lietuvos 20072013met Europos Sjungos struktrins paramos panaudojimo strategijos veiksm program prioritet gyvendinimo priemones skyrimo gyvendinamiems projektams tvarkos aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2011m. vasario 3d. sakymu Nr.1V-91 (in., 2011, Nr.17-806), 18punktu: 1. S k i r i u papildom finansavim pagal 20072013met Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP31.1-VRM-01-R Regionini ekonomikos augimo centr pltra Teli rajono savivaldybs administracijos projektui Apvietimo tinkl, gatvi aptvrim, vaizdo kamer rengimas Teli mieste (I etapas) (projekto kodas Nr.VP3-1.1-VRM01-R-81-014) gyvendinti iki 1 088 235,29Lt (vieno milijono atuoniasdeimt atuoni tkstani dviej imt trideimt penki lit 29ct). 2. P a k e i i u Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2010m. rugpjio 2d. sakym Nr.1V-521 Dl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 20072013m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemon VP3-1.1-VRM-01-R Regionini ekonomikos augimo centr pltra (in., 2010, Nr.94-4976; 2011, Nr.42-1987, Nr.53-2571): 2.1. idstau dstomj dal taip: s k i r i u finansavim region projekt planavimo bdu pateiktam Teli rajono savivaldybs administracijos projektui Apvietimo tinkl, gatvi aptvrim, vaizdo kamer rengimas Teli mieste (I etapas) (projekto kodas Nr.VP3-1.1-VRM01-R-81-014) gyvendinti iki 4 262 247,11Lt (keturi milijon dviej imt eiasdeimt dviej tkstani dviej imt keturiasdeimt septyni lit 11ct) i Vidaus reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo utikrinimas (programos kodas 03.03) pagal priemon Mainti gyvenimo aplinkos ir kokybs skirtumus tarp pagrindini ir likusi alies miest ir sudaryti prielaidas spartesnei kins veiklos diversifikacijai kaimo vietovse (priemons kodas 01-01-02), finansuoti:; 2.2. idstau 1punkt taip: 1. i Europos Sjungos l (finansavimo altinio kodas 1.3.2.3.1) iki 3 916 659,51Lt (trij milijon devyni imt eiolikos tkstani ei imt penkiasdeimt devyni lit 51ct); 25

64346436

2012 m. lapkriio 6 d.

2.3. idtau 2punkt taip: 2. i bendrojo finansavimo l (finansavimo altinio kodas 1.2.2.3.1) iki 345 587,60Lt (trij imt keturiasdeimt penki tkstani penki imt atuoniasdeimt septyni lit 60ct). Vidaus reikal ministras
___________________

Artras Melianas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKAL MINISTRO SAKYMAS

6435

DL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 20072013M. SANGLAUDOS SKATINIMO veiksm programos 1prioriteto VIETIN IR URBANISTIN PLTRA, KULTROS PAVELDO IR GAMTOS ISAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLTRAI GYVENDINIMO priemon VP3-1.1-VRM-02-r PROBLEMINI TERITORIJ PLTRA
2012m. spalio 30d. Nr. 1V-772 Vilnius

Vadovaudamasis Projekt administravimo ir finansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007m. gruodio 19d. nutarimu Nr.1443 (in., 2008, Nr.4-132; 2009, Nr.131-5682; 2012, Nr.56-2785), 100ir 101punktais, 20072013m. Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1prioriteto Vietin ir urbanistin pltra, kultros paveldo ir gamtos isaugojimas bei pritaikymas turizmo pltrai gyvendinimo priemons VP3-1.1-VRM-02-R Problemini teritorij pltra projekt finansavimo slyg aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2008m. lapkriio 6d. sakymu Nr.1V-396 (in., 2008, Nr.132-5098; 2011, Nr.148-6967), 65punktu ir atsivelgdamas vieosios staigos Centrins projekt valdymo agentros 2012m. spalio 16d. projekto paraikos Nr.VP3-1.1-VRM-02-R-72-001tinkamumo finansuoti vertinimo ataskait, s k i r i u finansavim region projekt planavimo bdu pateiktam Jurbarko rajono savivaldybs administracijos projektui Jurbarko miesto urbanistins infrastruktros pltra (II etapas) (paraikos kodas Nr.VP3-1.1-VRM-02-R-72-001) gyvendinti iki 4 225 724,50Lt (keturi milijon dviej imt dvideimt penki tkstani septyni imt dvideimt keturi lit 50ct) i Vidaus reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo utikrinimas (programos kodas 03.03) pagal priemon Mainti gyvenimo aplinkos ir kokybs skirtumus tarp pagrindini ir likusi alies miest ir sudaryti prielaidas spartesnei kins veiklos diversifikacijai kaimo vietovse (priemons kodas 01-01-02), finansuoti: 1. i Europos Sjungos l (finansavimo altinio kodas 1.3.2.3.1) iki 3 883 098Lt (trij milijon atuoni imt atuoniasdeimt trij tkstani devyniasdeimt atuoni lit); 2. i bendrojo finansavimo l (finansavimo altinio kodas 1.2.2.3.1) iki 342 626,50Lt (trij imt keturiasdeimt dviej tkstani ei imt dvideimt ei lit 50ct). Vidaus reikal ministras
___________________

Artras Melianas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKAL MINISTRO SAKYMAS

6436

DL VALSTYBS PROJEKT, FINANSUOTIN PAGAL 20072013M. MOGIKJ ITEKLI PLTROS VEIKSM PROGRAMOS 4PRIORITETO ADMINISTRACINI GEBJIM STIPRINIMAS IR VIEOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS GYVENDINIMO PRIEMON VP1-4.1-VRM-08-V VALDIOS IR NEVYRIAUSYBINIO SEKTORI BENDRADARBIAVIMAS IR PARTNERYST, SRAO Nr.01PATVIRTINIMO
2012m. spalio 31d. Nr. 1V-773 Vilnius

Vadovaudamasis Projekt administravimo ir finansavimo taisykli, patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007m. gruodio 19d. nutarimu Nr.1443 (in., 2008, Nr.4-132; 2009, Nr.131-5682), 8.2punktu ir atsivelgdamas Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2011m. rugsjo 14d. sakymo Nr.1V-691 Dl 20072013m. mogikj itekli pltros veiksm programos 4prioriteto Administracini gebjim stiprinimas ir vieojo administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemons VP1-4.1-VRM-08-V Valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavimas ir partneryst projekt finansavimo slyg aprao patvirtinimo (in., 2011, Nr.115-5441; 2012, Nr.27-1250) 5punkt, t v i r t i n u Valstybs projekt, finansuotin pagal 20072013m. mogikj itekli pltros veiksm programos 4prioriteto Administracini gebjim stiprinimas ir vieojo administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemon VP1-4.1-VRM-08-V Valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavimas ir partneryst, sra Nr.01 (pridedama). Vidaus reikal ministras 26
___________________

Artras Melianas

Valstybs inios Nr. 128

6436 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2012m. spalio 31d. sakymu Nr.1V-773

VALSTYBS PROJEKT, FINANSUOTIN PAGAL 20072013M. MOGIKJ ITEKLI PLTROS VEIKSM PROGRAMOS 4PRIORITETO ADMINISTRACINI GEBJIM STIPRINIMAS IR VIEOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS GYVENDINIMO PRIEMON VP1-4.1-VRM-08-V VALDIOS IR NEVYRIAUSYBINIO SEKTORI BENDRADARBIAVIMAS IR PARTNERYST, SRAAS NR.01
Projektas Nr.1 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai) Valstybins duomen apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekinink draugijos bendradarbiavimo didinimas gyvendinant asmens duomen apsaugos politik Lietuvos bibliotekinink draugija Projekto tikslas sustiprinti Valstybins duomen apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekinink draugijos bendradarbiavim, siekiant pagerinti asmens duomen apsaugos politikos nuostat gyvendinim. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Visuomens nuomons ir interes painimo tyrimo atlikimas bei rekomendacij parengimas dl valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavimo gyvendinant viej politik asmens duomen apsaugos srityje (tyrimas 1vnt., 600respondent; rekomendacij paketas 1vnt.). 2. Valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavimo asmens duomen apsaugos srityje konferencijos suorganizavimas (konferencija 1vnt., 120dalyvi). 3. Interaktyvios duomen bazs, skirtos valdios ir nevyriausybinio sektori konsultacinei veiklai vykdyti, sukrimas (duomen baz 1vnt.). 4. Lietuvos bibliotekinink draugijos nari parengimas vykdyti gyventoj konsultacin veikl (konsultuoti 205Lietuvos bibliotekinink draugijos atstovai, darbinti savanorikos darbo sutarties pagrindu, suteikta po 40ak. val. konsultacij; parengta gyventoj konsultavimo metodika 1vnt.). 5. Informacins ir metodins mediagos parengimas ir leidyba (parengtas ir ileistas leidinys 30000vnt., parengtas ir ileistas informacinis plakatas 600vnt.). 459 086Lt 390 223,10Lt 68 862,90Lt 2013m. vasario mn. 18mnesi 2013m. vasario 4d.

Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* Projektas Nr.2 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai)

Slyg savanorikai veiklai nevyriausybinse organizacijose gerinimas Vieoji staiga Darnaus vystymo projektai Projekto tikslas skatinti nevyriausybini organizacij ir valdios institucij bendradarbiavim ir partneryst pltojant savanoryst Lietuvoje. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Savanorysts pltros nevyriausybinse organizacijose koncepcijos ir rekomendacij teisinei bazei tobulinti dl vieosios politikos savanorysts pltrai skatinti gerinimo parengimas (dokument svadas 1vnt.). 2. Nevyriausybini organizacij ir valdios institucij atstov apklausa siekiant nustatyti ini, reikaling skatinti bendradarbiavim ir partneryst pltojant savanoryst Lietuvoje, poreik (apklausa 1vnt.). 3. Seminaro Valdios ir nevyriausybini organizacij bendradarbiavimas savanorikos veiklos srityje organizavimas (seminaras nevyriausybini organizacij ir valdios institucij 60atstov (suformuotos 3mokymo grups). 4. Konferencijos Slyg savanorikai veiklai nevyriausybinse organizacijose gerinimas organizavimas (konferencija 1vnt.).

27

6436
Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* Projektas Nr.3 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai) 87 800Lt 74 630Lt 13 170Lt 2013m. vasario mn. 12mnesi 2013m. vasario 4d.

2012 m. lapkriio 6 d.

Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* Projektas Nr.4 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai)

Atvira savivalda: valdios ir nevyriausybinio sektori partnerysts tinklo krimas (Atvira savivalda) Vieoji staiga iuolaikini didaktik centras Projekto tikslas sukurti valdios ir nevyriausybinio sektori partnerysts tinkl siekiant tobulinti informavimo apie valdios sektoriaus gyvendinam viej politik metodus ir priemones. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Bendruomens informavimo situacijos (poreiki) tyrimo atlikimas (tyrimas 1vnt., 100respondent). 2. Bendruomens informavimo modeli parengimas (modelis 3vnt.). 3. Seminar, skirt ibandyti bendruomens informavimo modelius, organizavimas (seminaras 3vnt.). 4. Ibandyt bendruomens informavimo modeli veiksmingumo tyrimas (tyrimas 1vnt., 100respondent). 5. Rekomendacij bendruomens informavimo modeli taikymui parengimas (rekomendacij paketas 1vnt.). 6. Bendruomens informavimo modeli pristatymas Lietuvos regionuose (pristatymas 6vnt.). 7. Konferencijos organizavimas (gerosios praktikos sklaidos konferencija, kurios metu bus pristatyti ir aptarti projekto rezultatai) (konferencija 1vnt., 100dalyvi). 362 000Lt 307 700Lt 54 300Lt 2013m. rugsjo mn. 18mnesi 2013m. balandio 1d.

Religini maum lygi galimybi utikrinimas Lietuvoje: problemos ir galimi j sprendimo bdai Vieoji staiga Naujj religij tyrim ir informacijos centras Projekto tikslas bendradarbiaujant valdios ir nevyriausybiniam sektoriui gilinti vieojo sektoriaus darbuotoj inias apie lygi galimybi utikrinim vairi religij ir sitikinim asmenims Lietuvoje ir gerinti valdios sektoriaus gyvendinam viej politik religijos laisvs srityje. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Atrinkti ir ianalizuoti 20002012metais ileistus teiss aktus, susijusius su vairi tikjim, religij ir sitikinim asmen lygiomis teismis (atlikta analiz 1vnt.). 2. Parengti rekomendacijas teiss aktams, reglamentuojantiems lygi galimybi utikrinim vairi religij ir sitikinim monms (rekomendacij paketas 1vnt.).

28

Valstybs inios Nr. 128

6436
3. Atlikti reprezentatyvi apklaus apie visuomens poir religines maumas ir tolerancij joms, susisteminti ir ianalizuoti apklausos duomenis (apklausa 1vnt., duomen analiz 1vnt.). 4. Atlikti kokybin tyrim siekiant nustatyti diskriminacij dl religijos ir tikjimo patyrusi individ situacij ir poreikius, ianalizuoti gautus duomenis (tyrimas 1vnt., tyrimo analiz 1vnt.). 5. Atrinkti ir ianalizuoti iniasklaidoje 20002012metais esanius duomenis siekiant nustatyti, kaip utikrinamos lygios galimybs vairi religij ar sitikim asmenims Lietuvoje (analiz 1vnt.). 6. Surengti seminarus valstybs ir savivaldos institucij atstovams (siekiant pasidalinti iniomis ir patirtimi apie lygi galimybi utikrinim vairi religij ir sitikinim asmenims) (seminaras 5vnt.). 7. Parengti rekomendacij paket (empirinio tyrimo duomenys, iniasklaidos turinio analizs duomenys) (rekomendacij paketas 500egz.). 103 282Lt 87 789,70Lt 15 492,30Lt 2013m. sausio mn. 18mnesi 2013m. vasario 4d.

Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* Projektas Nr.5 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai)

Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas*

Programos Saugi kaimynyst sukrimas siekiant sustiprinti valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavim Vieoji staiga Bendruomeni santyki konsultantai Projekto tikslas skatinti valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavim ir partneryst, siekiant utikrinti saugum Vilniaus mieste ir perduoti patirt kitiems miestams, sukuriant program Saugi kaimynyst. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Atlikti tyrim, skirt sukurti valdios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo strategij saugios kaimynysts srityje (tyrimas 1vnt.). 2. Sukurti ir diegti kompleksin saugios kaimynysts bendradarbiavimo sistem (simuliatorius, portalas, emlapis) (saugios kaimynysts bendradarbiavimo sistema 1vnt.). 3. Parengti i iplatinti informacinius elektroninius naujienlaikius (informaciniai elektroniniai naujienlaikiai 12vnt.). 4. Parengti ir gyvendinti saugios kaimynysts skatinimo, metodikos perdavimo program, skirt stiprinti bendradarbiavim (renginys 10vnt.). 5. Suorganizuoti konferencij (pristatyti planuojam projekt, pasidalinti gerja patirtimi, pristatyti projekto rezultatus) (konferencija 2vnt.). 240 000Lt 204 000Lt 36 000Lt 2013m. birelio mn. 12mnesi 2013m. vasario 27d.

29

6436
Projektas Nr.6 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai)

2012 m. lapkriio 6 d.
Pagalbadarbais.lt efektyvesniam socialini problem sprendimui V Geros valios projektai Projekto tikslas sukurti nevyriausybinio ir valdios sektori staig bendradarbiavimo sistem Pagalbadarbais.lt efektyvesniam socialini problem sprendimui. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Pagalbadarbais.lt internetinio tinklalapio krimas (sukurtas tinklalapis 1vnt.). 2. Nevyriausybinio ir valdios sektori bendradarbiavimo tinklo per Pagalbadarbais.lt iniciatyv sukrimas (bendradarbiavimo tinkl apraantis dokumentas 1vnt.). 3. Informacins-metodins mediagos krimas (skirta regioniniams susitikimams ir patirties dalijimosi seminarams) (metodins mediagos paketas 800vnt.). 4. Regionini Pagalbadarbais.lt bendradarbiavimo tinklo nari susitikim patirties dalijimuisi organizavimas (susitikimas 10vnt.). 5. Nevyriausybinio ir valdios sektori bendradarbiavimo patirties dalijimosi seminar organizavimas (seminaras 16vnt.). 6. Konferencijos nevyriausybinio ir valdios sektori atstov bendradarbiavimui organizavimas (konferencija 1vnt.). 248 000Lt 210 800Lt 37 200Lt 2013m. vasario mn. 18mnesi 2013m. vasario 4d.

Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* Projektas Nr.7 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai)

Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los

Nevyriausybini ir valdios organizacij bendradarbiavimas kuriant vartotoj vietimo model Lietuvos vartotoj institutas Projekto tikslas bendradarbiaujant valdios institucijoms ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms, prisidti prie valdios sektoriaus gyvendinamos vieosios vartotoj vietimo politikos pagerinimo, sukuriant vartotoj vietimo model. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Atlikti nevyriausybini organizacij, dirbani vartotoj vietimo srityje, apklaus (fokus grup) (tyrimas 1vnt.). 2. Atlikti teiss akt, reglamentuojani vartotoj vietimo politikos gyvendinim, analiz (studij) (parengta studija 1vnt.). 3. Atlikti sociologin valdios institucij apklaus (apklausa 1vnt.). 4. Parengti valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavimo, vykdant vartotoj vietim, gaires (gairs 1vnt.). 5. Suorganizuoti apvaliojo stalo diskusij valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavimo, vykdant vartotoj vietim, gairms aptarti (diskusija 1vnt.). 6. Parengti rekomendacijas dl teiss akt, reglamentuojani valdios ir nevyriausybinio sektoriaus funkcij pasidalinim, atsakomyb, vykdant vartotoj vietim, tobulinimo (rekomendacij paketas 1vnt.). 7. Parengti informacin mediag, skirt pagerinti vartotoj vietimo politikos gyvendinim (informacin mediaga 1vnt.). 8. Suorganizuoti seminar, skirt pristatyti projekto metu vykdom tyrim rezultatus, metodin mediag, nevyriausybinio sektori bendradarbiavimo, vykdant vartotoj vietim, gaires (seminaras 6vnt.). 9. Suorganizuoti konferencij (gerosios praktikos sklaidos konferencija, kurios metu bus pristatyti projekto rezultatai, diskutuojama apie modelio gyvendinimo aspektus, tstinum) (konferencija 1vnt.). 500 000Lt 425 000Lt

30

Valstybs inios Nr. 128


Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* Projektas Nr.8 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai) 75 000Lt 2013m. vasario mn. 18mnesi 2013m. vasario 4d.

6436

Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* Projektas Nr.9 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai)

Universalusis daugiafunkcis centras nevyriausybinio ir valdios sektori praktinio bendradarbiavimo laboratorija (eimos gerovs laboratorija) V Skudutikio akademija Projekto tikslas sukurti valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavimo ir partnerysts model, ipleiant universalij daugiafunkci centr (toliau UDC) veiklos koncepcij ir pagerinant gyvendinam viej politik bendruomenei teikiam paslaug srityje. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Teisini slyg bendrai valdios ir nevyriausybinio sektori veiklai UDC bazje analizs atlikimas (analiz 1vnt.). 2. Rekomendacij dl teiss akt tobulinimo sprendimus priimanioms institucijoms parengimas (rekomendacij paketas 1vnt.). 3. Gerosios praktikos sklaidos seminar, kuri metu valdios ir nevyriausybinio sektori atstovams bus pristatomi projekto metu gauti rezultatai, parengta nuolatinio UDC veiklos kokybs vertinimo / sivertinimo metodika, tarpsektorinio bendradarbiavimo pagrindu vykdomo UDC veiklos valdymo modelis ir kt., organizavimas (seminaras 5vnt.). 4. Bendruomens poreiki vieosioms socioedukacinms, sociokultrinms ir kasdienio gyvenimo paslaugoms ir paslaug tiekj galimybi teikti tokias paslaugas analizs ir vertinimo metodikos parengimas bei parengtos metodikos praktinis ibandymas dviejose seninijose (metodikos apraas 1vnt., analizs ataskaita 2vnt.). 5. Tarpsektorinio bendradarbiavimo pagrindu vykdomo UDC veiklos valdymo modelio sukrimas ir sukurto modelio praktinis ibandymas dviejose seninijose (modelio apraas 1vnt., vertinimo ataskaita 2vnt.). 6. Nuolatinio UDC veiklos kokybs vertinimo / sivertinimo metodikos parengimas (metodikos apraas 1vnt.). 7. UDC valdymo grups ir UDC veiklos organizatoriaus mokymo program parengimas (mokymo programa 2vnt.). 8. UDC valdymo grups ir UDC veiklos organizatoriaus mokymo program ibandymas ir vertinimas (apmokyti asmenys 24asm., vertinimo ataskaita 1vnt.). 440 000Lt 374 000Lt 66 000Lt 2013m. vasario mn. 18mnesi 2013m. vasario 4d.

Vietos savivaldos ir nevyriausybini organizacij bendradarbiavimo pltra ilumos energetikos srityje Antimonopolinis Lietuvos piliei sjdis Projekto tikslas prisidti prie vietos savivaldos ir nevyriausybini organizacij bendradarbiavimo aktualios pltros ilumos energetikos srityje. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Galimybi maose savivaldybse geriau tenkinti vartotoj poreikius ilumos energetikos srityje studijos parengimas (studija 1vnt.).

31

6436

2012 m. lapkriio 6 d.
2. Parengti rekomendacijas dl teiss akt tobulinimo ilumos energetikos srityje (rekomendacij paketas 1vnt.). 3. Lietuvos Respublikos maj rajon suinteresuot nevyriausybini organizacij bei vietos savivaldos administracij supaindinimas su parengtos galimybi maose savivaldybse geriau tenkinti vartotoj poreikius ilumos energetikos srityje studijos rezultatais (renginys 2vnt.). 4. Lietuvos Respublikos maj rajon savivaldybi administracij ir nevyriausybini organizacij supaindinimas su parengtomis teiss akt rekomendacijomis ilumos energetikos srityje (renginys 2vnt.). 135 797Lt 115 427,45Lt 20 369,55Lt 2013m. vasario mn. 12mnesi 2013m. vasario 4d.

Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* Projektas Nr.10 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai)

Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* Projektas Nr.11 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai)

vietimas ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas, vykdant saviudybi prevencij ir krizi veikim Vieoji staiga Jaunimo psichologins paramos centras Projekto tikslas gerinti valdios sektoriaus gyvendinam viej politik psichologini krizi veikimo ir saviudybi prevencijos srityje per nevyriausybini organizacij ir valdios institucij bendradarbiavim. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Informacins mediagos parengimas ir sklaida (krizi valdymo ir saviudybi prevencijos informacin mediaga 600vnt.). 2. Rengini, skirt pasidalinti valdios ir nevyriausybinio sektori institucij patirtimi krizi valdymo ir saviudybi prevencijos srityje, vykdymas (renginys 51vnt.). 3. Krizi valdymo ir saviudybi prevencijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelio sukrimas, remiantis apibendrinta rengini dalyvi patirtimi (dokumentas, apraantis tarpinstitucinio bendradarbiavimo model 1vnt.). 306 123,60Lt 260 205,06Lt 45 918,54Lt 2013m. balandio mn. 18mnesi 2013m. vasario 4d.

Lieknos Vyriausybs (Lean Government) princip sklaida ir j taikymo Lietuvos vieojo sektoriaus institucijose ir nevyriausybiniame sektoriuje galimybi analiz Lietuvos jaunj mokslinink sjunga Projekto tikslas skatinti valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavim siekiant pagerinti valdios sektoriaus gyvendinam politik vieojo sektoriaus valdymo srityje, taikant Lieknos Vyriausybs principus. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Suorganizuoti valdios ir nevyriausybinio sektori apskritojo stalo diskusijas apie konkrei vieojo administravimo institucij veiklos srii optimizavim, taikant Lieknos Vyriausybs metodik, Lietuvos ministerijose ir savivaldybse (renginys 24vnt.: apskritojo stalo diskusijos 14ministerij ir 10Lietuvos savivaldybi; ne maiau kaip 360dalyvi).

32

Valstybs inios Nr. 128

6436
2. Atlikti Lietuvos valdios ir nevyriausybini institucij efektyvumo (valdios sektoriaus institucij proces efektyvumas, institucij veiklos kokyb ir j pasirengimas potencialiems pokyiams, ypa Lieknos vyriausybs princip diegimui ir pan.) ir tarpusavio bendradarbiavimo efektyvumui didinti skirt tyrim (tyrimo ataskaita 1vnt.). 3. Vykdyti Lieknos Vyriausybs princip gyvendinimo gerosios patirties sklaid (informacinis renginys 2vnt., ne maiau kaip 220dalyvi). 4. Parengti rekomendacijas dl valdios sektoriaus institucij valdymo, veiklos kokybs kontrols ir panaias sritis reglamentuojani teiss akt tobulinimo (rekomendacij paketas 1vnt.). 5. Parengti informacin mediag Lieknos Vyriausybs tematika, skirt projekto rengini dalyviams (informacins mediagos paketas 1vnt.). 6. Sukurti specializuot gerosios praktikos tinklalap (tinklapis 1vnt.). 500 000Lt 425 000Lt 75 000Lt 2013m. kovo mn. 18mnesi 2013m. vasario 4d.

Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* Projektas Nr.12 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai)

Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* Projektas Nr.13 Projekto pavadinimas Pareikjas

Valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavimo skatinimas, tobulinant savivaldybi gyvendinam viej politik neformalaus vietimo paslaug teikimo srityse Vieoji staiga Asmenybs ugdymo institutas Rafaelis Projekto tikslas skatinti Lietuvos savivaldybi ir neformalaus vietimo organizacij bendradarbiavim, gerinant Lietuvos savivaldybi vykdom viej politik neformalaus vietimo paslaug teikimo srityje. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Parengti ir atlikti neformalaus vietimo organizacij bendradarbiavimo su savivaldybi tarptautins praktikos ir problematikos Lietuvoje tyrim (tyrimas 1vnt.). 2. Parengti neformalaus vietimo paslaug teikimo bendradarbiavimo model (bendradarbiavimo modelis 1vnt.). 3. Sukurti gerosios patirties sklaidos interneto tinklalap su gerosios praktikos pavyzdi apraais (gerosios patirties sklaidos interneto tinklalapis 1vnt.). 4. Vykdyti gerosios valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavimo, gyvendinant viej politik neformalaus vietimo paslaug teikimo srityje, praktikos sklaid (gerosios patirties sklaidos renginys 1vnt.). 5. Pateikti rekomendacijas dl teiss akt, reglamentuojani neformalaus vietimo paslaug teikim, tobulinimo (rekomendacij paketas 1vnt.). 499 800Lt 424 830Lt 74 970Lt 2013m. vasario mn. 18mnesi 2013m. vasario 4d.

NVO akademija NVO vaikams konfederacija

33

6436
Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai)

2012 m. lapkriio 6 d.
Projekto tikslas skatinti valdios ir nevyriausybinio sektori partneryst vaiko gerovs srityje, parengiant ir adaptuojant socialine ekonomika grst bendradarbiavimo tobulinimo model. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Valdios ir nevyriausybinio sektori partnerysts vaiko gerovs srityje, atsivelgiant socialins ekonomikos raid, tyrimo atlikimas (tyrimas 1vnt.; rekomendacij dl valdios ir nevyriausybinio sektori partnerysts tobulinimo paketas 1vnt.). 2. Valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavimo vaiko gerovs srityje studijos parengimas: gerosios praktikos pavyzdiai ir j analiz (studija 1vnt.). 3. Valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavimo vaiko gerovs srityje modelio parengimas ir ibandymas (bendradarbiavimo model apibdinantis dokumentas 1vnt., 200egz.). 4. Konferencijos, skirtos vieinti projekto rezultatus, organizavimas (konferencija 1vnt.). 150 040Lt 127 534Lt 22 506Lt 2013m. rugsjo mn. 12mnesi 2013m. kovo 15d.

Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* Projektas Nr.14 Projekto pavadinimas Pareikjas Projekto apraymas (tikslas, veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai)

Jaunimas mieste jaunimas miestui Asociacija Jaunimo iniciatyvin grup Projekto tikslas skatinti valdios ir nevyriausybinio sektori bendradarbiavim ir partneryst, siekiant pagerinti Vilniaus miesto savivaldybs teikiam jaunimui viej paslaug kokyb, siekiant gerinti gyvendinam viej politik jaunimo politikos srityje. Pagrindins projekto veiklos, j apimtys ir siektini rezultatai: 1. Isamus Vilniaus miesto savivaldybs teikiam darbo su jaunimu paslaug (vaik ir jaunimo klubai, moksleivi namai, mokyklos, suaugusij vietimo centrai ir t. t.) tyrimas bei rekomendacij apie galim jaunimo ir su jaunimu dirbani nevyriausybini organizacij (toliau JNVO) traukim rengimas (tyrimas 1vnt.; rekomendacij paketas 1vnt.). 2. Vilniaus mieste veikiani JNVO galimybi ir poreiki analiz, siekiant vertinti nevyriausybinio sektoriaus galimybes perimti dal viej paslaug darbo su jaunimu srityje, identifikuoti nevyriausybinio sektoriaus tobulintinas vietas ir parengti rekomendacijas (analiz 1vnt.; rekomendacij paketas 5vnt.). 3. Vilniaus miesto savivaldybje ruoiam teiss akt, reglamentuojani jaunimo politik, analiz (analiz 4vnt.). 4. Usienio valstybi (ne maiau kaip 3) darbo su jaunimu praktikos analiz (analiz 1vnt.). 5. Vilniaus miesto savivaldybje teikiam paslaug jaunimui kokybs vertinimo metodins mediagos parengimas (metodins mediagos paketas 1vnt.). 6. Susitikim, diskusij organizavimas su institucijomis, teikianiomis paslaugas jaunimui Vilniaus mieste (susitikimas 23vnt.). 7. Darbo grupi, tematini susitikim organizavimas su nevyriausybinmis organizacijomis, vykdaniomis jaunimo politikos priemones darbo su jaunimu srityje Vilniaus mieste (renginys 6vnt.). 8. Rekomendacij dl jaunimo politik reglamentuojani teiss akt regioniniu lygmeniu tobulinimo parengimas (rekomendacij paketas 17vnt.). 9. Universalios partneri ir finansavimo altini duomen bazs sukrimas (duomen baz 1vnt.). 10. Mentorysts tinklo sukrimas (tinklo veikloje dalyvaus 20JNVO ir valdios sektori atstov) (tinkl apraantis dokumentas 1vnt.). 11. Darbo su jaunimu paslaug emlapio sukrimas (emlapis 1vnt.). 12. Konferencijos apie darbo su jaunimu galimybes ir sritis organizavimas (konferencija 1vnt.).

34

Valstybs inios Nr. 128


Preliminari projekto vert, i j: Europos Sjungos fond los Nacionalinio finansavimo (valstybs biudeto) los Numatoma projekto veikl gyvendinimo pradia Preliminari projekto veikl gyvendinimo trukm Paraikos dl projekto finansavimo pateikimo gyvendinaniajai institucijai terminas* 249 100Lt 211 735Lt 37 365Lt 2013m. vasario mn. 18mnesi 2013m. vasario 4d.

64366438

* gyvendinaniosios institucijos ir pareikjo bendru sutarimu gali bti nustatytas trumpesnis paraik pateikimo terminas.
___________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKAL MINISTRO SAKYMAS

6437

DL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKAL MINISTRO 2011M. LIEPOS 20D. SAKYMO Nr.1V-535 DL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS PAGAL 20072013M. MOGIKJ ITEKLI PLTROS VEIKSM PROGRAMOS 4PRIORITETO ADMINISTRACINI GEBJIM STIPRINIMAS IR VIEOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS GYVENDINIMO PRIEMON VP1-4.2-VRM-04-R TERITORIJ PLANAVIMAS PAKEITIMO
2012m. spalio 31d. Nr. 1V-774 Vilnius

Atsivelgdamas Europos socialinio fondo agentros 2012m. spalio 18d. rate Nr.ESFS07-2012-10902nurodytas aplinkybes, p a k e i i u Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministro 2011m. liepos 20d. sakym Nr.1V-535 Dl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 20072013m. mogikj itekli pltros veiksm programos 4prioriteto Administracini gebjim stiprinimas ir vieojo administravimo efektyvumo didinimas gyvendinimo priemon VP1-4.2VRM-04-R Teritorij planavimas (in., 2011, Nr.97-4580) ir idstau 1punkt taip: 1. finansavim region projekt planavimo bdu pateiktam venioni rajono savivaldybs administracijos projektui venioni ir venionli miest urbanizuojam teritorij funkcini zon detalieji planai (projekto kodas VP1-4.2-VRM04-R-02-005) gyvendinti iki 272 020,50Lt (dviej imt septyniasdeimt dviej tkstani dvideimties lit 50ct) i Vidaus reikal ministerijos programos Region pltros ir Europos Sjungos struktrins paramos program gyvendinimo utikrinimas (programos kodas 03.03) (Europos Sjungos los, finansavimo altinio kodas 1.3.2.3.1) pagal priemon Tobulinti vieojo administravimo struktr, gerinti veiklos valdym, geriau gyvendinti viesias ir Europos Sjungos politikas (priemons kodas 01-01-05). Vidaus reikal ministras
___________________

Artras Melianas

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANS MINISTRO SAKYMAS

6438

DL FINANS MINISTRO 2007M. SPALIO 3D. SAKYMO Nr.1K-289 DL FINANS MINISTERIJOS INFORMACINI SISTEM DUOMEN SAUGOS NUOSTAT PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012m. spalio 29d. Nr.1K-362 Vilnius

P a k e i i u Lietuvos Respublikos finans ministerijos informacini sistem duomen saugos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finans ministro 2007m. spalio 3d. sakymu Nr.1K-289 Dl Finans ministerijos informacini sistem duomen saugos nuostat patvirtinimo (kartu su 2008m. gruodio 8d. sakymu Nr.1K-419, 2011m. birelio 30d. sakymu Nr.1K-232ir 2012m. kovo 9d. sakymu Nr.1K-093): 35

64386439

2012 m. lapkriio 6 d.

1. Idstau 9punkt taip: 9. Ministerijoje veikiani IS valdytojai ir tvarkytojai: 9.1. Valstybs biudeto, apskaitos ir mokjim sistemos (toliau VBAMS) valdytoja Finans ministerija (Lukiki g. 2, Vilnius), tvarkytojai Finans ministerija ir kiti subjektai, pagal kuri pateiktas mokjimo paraikas, vadovaujantis Valstybs biudeto l idavimo i valstybs ido sskaitos taisyklmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finans ministro 2000m. liepos 21d. sakymu Nr.195 (in., 2000, Nr.65-1976; 2007, Nr.90-3604), i valstybs ido sskaitos pervedamos los, skirtos asignavim valdytoj ir jiems pavaldi biudetini staig ir kit subjekt program smatoms vykdyti; 9.2. Europos Sjungos struktrini fond ir Europos Sjungos sanglaudos fondo kompiuterins informacins valdymo ir prieiros sistemos (toliau SFMIS) valdytoja Finans ministerija, tvarkytojai Finans ministerija, valstybs institucijos ir staigos, kurioms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2003m. liepos 1d. nutarimu Nr.IX-1667 Dl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybs kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sjungos struktrins paramos auditus (in., 2003, Nr.70-3171; 2007, Nr.108-4402), Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2001m. gegus 31d. nutarimu Nr.649 Dl institucij, atsaking u Europos Sjungos struktrini fond l, skirt Lietuvos 20042006met bendrojo programavimo dokumentui gyvendinti, administravim, atsakomybs ir funkcij paskirstymo (in., 2001, Nr.48-1676; 2005, Nr.51-1700), Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2001m. rugpjio 24d. nutarimu Nr.1026 Dl Europos Sjungos sanglaudos fondo l administravimo Lietuvoje (in., 2001, Nr.74-2596; 2004, Nr.103-3777; 2008, Nr.87-3483) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2007m. spalio 17d. nutarimu Nr.1139 Dl atsakomybs ir funkcij paskirstymo tarp institucij, gyvendinant Lietuvos 20072013met Europos Sjungos struktrins paramos panaudojimo strategij ir veiksm programas (in., 2007, Nr.114-4637), yra suteikta teis administruoti ES paramos las; 9.3. Vieojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacins sistemos (toliau VSAKIS) valdytoja Finans ministerija, tvarkytojai Finans ministerija ir vieojo sektoriaus subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos finans ministro 2011m. kovo 17d. sakyme Nr.1K-092 Dl Lietuvos Respublikos vieojo sektoriaus subjekt grupi finansinms ataskaitoms konsoliduoti sudties ir atsaking u konsoliduotj finansini ataskait rinkini rengim vieojo sektoriaus subjekt patvirtinimo, kurie teikia ir tvirtina VSAKIS duomenis; 9.4. Stebsenos informacins sistemos (toliau SIS) valdytoja Ministro Pirmininko tarnyba (Gedimino pr. 11, Vilnius), tvarkytoja Finans ministerija; 9.5. Administracins informacins sistemos (toliau AIS) valdytoja ir tvarkytoja Finans ministerija; 9.6. Finans ministerijos finans valdymo ir apskaitos sistemos (toliau FVAIS) valdytoja ir tvarkytoja Finans ministerija; 9.7. kit ministerijos vidiniams poreikiams sukurt ir naudojam IS valdytoja ir tvarkytoja Finans ministerija. 2. Idstau 20.2punkt taip: 20.2. prie antrosios kategorijos IS priskiriama VSAKIS, FVAIS;. 3. Idstau 20.3punkt taip: 20.3. prie treiosios kategorijos IS priskiriama AIS;. FINANS MINISTR
___________________

INGRIDA IMONYT

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANS MINISTRO SAKYMAS

6439

DL FINANS MINISTRO 2002M. LIEPOS 5D. sakymo Nr.225 DL VALSTYBS MONS TURTO BANKO ATSISKAITYMO TAISYKLI PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012m. spalio 31d. Nr.1K-363 Vilnius

1. P a k e i i u Valstybs mons Turto banko atsiskaitymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finans ministro 2002m. liepos 5d. sakymu Nr. 225 Dl Valstybs mons Turto banko atsiskaitymo taisykli patvirtinimo (in., 2002, Nr.70-2927; 2012, Nr.31-1442), ir idstau 14.2punkt taip: 14.2atsiskaits apskaiiuot atlyg arba kompensuojamas snaudas ir nuo j apskaiiuot PVM (atlyg ir nuo jo apskaiiuot PVM V Turto bankas atsiskaito i iiekot delspinigi, baud, palkan ir pajam, gaut administruojant paskolas), Finans ministerijai perveda: 14.2.1. iiekotas administruojamas paskolas, palkanas, delspinigius ir kitas mokas pavedimo sutartyje nustatyta tvarka; 14.2.2. iiekotas skolas pagal Finans ministerijos perleistas reikalavimo teises reikalavimo perleidimo sutartyse nustatytais terminais; 14.2.3. las u VVP, skirtus neveiksniems aktyvams ipirkti, ir las, gautas realizavus perimtus neveiksnius aktyvus, pagal atskir Finans ministerijos nurodym. FINANS MINISTR 36
__________________

INGRIDA IMONYT

Valstybs inios Nr. 128 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANS MINISTRO SAKYMAS

64406441

6440

DL FINANS MINISTRO 2011m. GRUODIO 7d. sakymo Nr.1K-402 DL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS TAUPYMO LAKT EMISIJ SLYG NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012m. spalio 31d. Nr.1K-364 Vilnius

P a k e i i u Lietuvos Respublikos Vyriausybs taupymo lakt emisij slyg nustatymo metodik, patvirtint Lietuvos Respublikos finans ministro 2011m. gruodio 7d. sakymu Nr.1K-402 Dl Lietuvos Respublikos Vyriausybs taupymo lakt emisij slyg nustatymo metodikos patvirtinimo (in., 2011, Nr.150-7101), ir idstau 22punkt taip: 22. Pirmalaikiai taupymo lakt ipirkimai atliekami po paskutins taupymo lakt platinimo arba atkarpos imokos dienos prajus konkreios taupymo lakt emisijos slygose nustatytam, bet ne maesniam nei 60dien nuo paskutins taupymo lakt platinimo dienos, laikotarpiui kiekvieno mnesio paskutin darbo dien. Jeigu i diena tampa ne darbo diena, tai ipirkimas vykdomas i karto po jos einani darbo dien. Pirmalaikis ipirkimas neatliekamas iki galutinio taupymo lakt ipirkimo likus maesniam nei vieno mnesio laikotarpiui. Pirmalaikis ipirkimas gali bti atliekamas negalutins atkarpos imokos mokjimo dienomis, taiau investuotojui pasirinkus piln atkarpos imok, likusi investuota taupymo laktus suma neimokama. FINANS MINISTR
___________________

INGRIDA IMONYT

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANS MINISTRO SAKYMAS

6441

DL FINANS MINISTRO 2009M. GEGUS 6D. SAKYMO Nr.1K-155 DL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBS TAUPYMO LAKT ILEIDIMO IR APYVARTOS ORGANIZAVIMO TAISYKLI PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012m.spalio 31d. Nr.1K-365 Vilnius

1. P a k e i i u Lietuvos Respublikos Vyriausybs taupymo lakt ileidimo ir apyvartos organizavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finans ministro 2009m. gegus 6d. sakymu Nr.1K-155 Dl Lietuvos Respublikos Vyriausybs taupymo lakt ileidimo ir apyvartos organizavimo taisykli patvirtinimo (in., 2009, Nr.53-2110; 2012, Nr.57-2886, Nr.61-3093): 1.1. Idstau 2punkto ketvirtj pastraip taip: Investuotojas taupymo laktus fizinis arba juridinis asmuo (individuali mon, kin bendrija, kooperatin bendrov, ems kio bendrov, vieoji staiga, asociacija (susivienijimas, konfederacija, sjunga, draugija), profesin sjunga, labdaros ir paramos fondas, visuomenin organizacija, religin bendruomen, sodinink bendrija, daugiabuio namo savinink bendrija, politin partija ar eimynos), kuris sudar taupymo lakt sigijimo sutart su taupymo lakt platintoju arba su taupymo lakt platinimo tarpininku ir kuriam nuosavybs teise priklauso taupymo laktai. 1.2. Idstau 45.1punkt taip: 45.1. tokio ipirkimo data nustatoma po paskutins taupymo lakt platinimo arba atkarpos imokos dienos prajus konkreios taupymo lakt emisijos slygose nustatytam, bet ne maesniam nei 60dien nuo paskutins taupymo lakt platinimo dienos, laikotarpiui kiekvieno mnesio paskutin darbo dien. Jeigu i diena tampa ne darbo diena, tai ipirkimas vykdomas i karto po jos einani darbo dien. Pirmalaikis ipirkimas neatliekamas iki galutinio taupymo lakt ipirkimo likus maesniam nei vieno mnesio laikotarpiui. Pirmalaikis ipirkimas gali bti atliekamas negalutins atkarpos imokos mokjimo dienomis, taiau investuotojui pasirinkus piln atkarpos imok, likusi investuota taupymo laktus suma neimokama. 1.3. raau 45.2punkte vietoj skaiiaus ir odi 9darbo dienas skaii ir od 25darbo dienas ir vietoj skaiiaus ir odi 9darbo dienos skaii ir od 25darbo dienos. 1.4. raau 45.3punkte vietoj skaiiaus ir odi 6darbo dienas skaii ir od 22darbo dien. 1.5. raau 46punkte vietoj skaiiaus ir odi 5darbo dienas skaii ir od 21darbo dien. 2. N u s t a t a u, kad io sakymo nuostatos taikomos nuo 2012m. lapkriio 13d. pradedamoms platinti naujoms Lietuvos Respublikos Vyriausybs taupymo lakt emisijoms. FINANS MINISTR
___________________

INGRIDA IMONYT 37

64426443 LIETUVOS RESPUBLIKOS EMS KIO MINISTRO SAKYMAS

2012 m. lapkriio 6 d.

6442

DL EMS KIO MINISTRO 2012M. BALANDIO 20D. SAKYMO Nr.3D-275 DL REKOMENDACIJ DL VIETOS PROJEKT, PATEIKT PAGAL LIETUVOS KAIMO PLTROS 20072013MET PROGRAMOS KRYPTIES LEADER METODO GYVENDINIMAS PRIEMON VIETOS PLTROS STRATEGIJ GYVENDINIMAS, IR DL PROJEKT, PATEIKT PAGAL LIETUVOS KAIMO PLTROS 20072013MET PROGRAMOS PRIEMONS TECHNIN PAGALBA VEIKLOS SRIT NACIONALINIS KAIMO TINKLAS, TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO PAKEITIMO
2012m. lapkriio 2d. Nr.3D-836 Vilnius

P a k e i i u Lietuvos Respublikos ems kio ministro 2012m. balandio 20d. sakym Nr.3D-275 Dl Rekomendacij dl vietos projekt, pateikt pagal Lietuvos kaimo pltros 20072013met programos krypties LEADER metodo gyvendinimas priemon Vietos pltros strategij gyvendinimas, ir dl projekt, pateikt pagal Lietuvos kaimo pltros 20072013met programos priemons Technin pagalba veiklos srit Nacionalinis kaimo tinklas, teikimo komisijos sudarymo (in., 2012, Nr.48-2344) ir idstau 1punkt taip: 1. S u d a r a u Rekomendacij dl vietos projekt, pateikt pagal Lietuvos kaimo pltros 20072013met programos krypties LEADER metodo gyvendinimas priemon Vietos pltros strategij gyvendinimas, ir dl projekt, pateikt pagal Lietuvos kaimo pltros 20072013met programos priemons Technin pagalba veiklos srit Nacionalinis kaimo tinklas, teikimo komisij (toliau komisija): Mindaugas Kuklierius ems kio viceministras, komisijos pirmininkas; Jurgita Staknien ems kio ministerijos Kaimo pltros departamento direktor, komisijos pirmininko pavaduotoja (jos nesant, Kristina Indrioien ems kio ministerijos Kaimo pltros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedja); Janina Augustinaviien Vietos veiklos grupi tinklo pirminink (jos nesant, Violeta Jankauskien Vilniaus rajono vietos veiklos grups pirminink); Donata Jckait Nacionalins mokjimo agentros prie ems kio ministerijos Kaimo pltros ir uvininkysts program departamento Kaimo vystymo program skyriaus vedja (jos nesant, Lina Gaidinait Nacionalins mokjimo agentros prie ems kio ministerijos Kaimo pltros ir uvininkysts program departamento Kaimo vystymo program skyriaus vedjo pavaduotoja); Mindaugas Minc Nacionalins mokjimo agentros prie ems kio ministerijos direktoriaus pavaduotojas (jo nesant, Erika Viltrakien Nacionalins mokjimo agentros prie ems kio ministerijos Kaimo pltros ir uvininkysts program departamento direktor); Migl arkien ems kio ministro patarja; Virginija otautien ems kio ministerijos vyriausioji patarja. ems kio ministras
___________________

Kazys Starkeviius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO sakymas

6443

DL ELEKTRINI IR ELEKTROS TINKL EKSPLOATAVIMO TAISYKLI PATVIRTINIMO


2012m. spalio 29d. Nr.1-211 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos statymo (in., 2000, Nr.66-1984; 2012, Nr.17-752) 7straipsnio 10punktu ir 73straipsnio 1dalimi: 1. T v i r t i n u Elektrini ir elektros tinkl eksploatavimo taisykles (pridedama). 2. N u s t a t a u, kad is sakymas sigalioja 2013m. sausio 1d. Energetikos ministras
___________________

Arvydas Sekmokas

38

3$79,57,17$ /LHWXYRV5HVSXEOLNRVHQHUJHWLNRVPLQLVWUR PVSDOLRGVDN\PX1U

(/(.75,1,,5(/(.75267,1./(.63/2$7$9,02 7$,6<./6

Valstybs inios Nr. 128

,%(1'526,2618267$726

 SRWHQFLDOLDL SDYRMLQJ UHQJLQL SULHLUD RUJDQL]XRMDPD YDGRYDXMDQWLV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV SRWHQFLDOLDL SDYRMLQJ UHQJLQL SULHLURV VWDW\PX LQ 1U 1U LUMRJ\YHQGLQDPMWHLVVDNWQXRVWDWRPLV VLHNLDQWXWLNULQWLPRQLLUDSOLQNRVDSVDXJQXRDOLQJRMRQL]XRMDQLRVVSLQGXOLXRWV SRYHLNLR EUDQGXROLQV HOHNWULQV WROLDX %( DLNWHOV YHUWLQLPR SURMHNWDYLPR VWDW\ERV SULSDLQLPRWLQNDPDHNVSORDWXRWLHNVSORDWDYLPRLUHNVSORDWDYLPRQXWUDXNLPRPHWXEWLQDWDLS SDW YDGRYDXWLV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV EUDQGXROLQV HQHUJLMRV VWDW\PX LQ 1U 1U /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV EUDQGXROLQV VDXJRV VWDW\PX /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV UDGLRDNW\YLM DWOLHN WYDUN\PR VWDW\PX LQ 1U 1U L VWDW\P J\YHQGLQDPDLVLDLV WHLVV DNWDLV VNDLWDQW 9DOVW\ELQV DWRPLQV HQHUJHWLNRV VDXJRV LQVSHNFLMRV WROLDX 9$7(6, WYLUWLQDPXV EUDQGXROLQV VDXJRV UHLNDODYLPXV LU WDLV\NOHV EHL NLWDLVEUDQGXROLQVVDXJRVQRUPDW\YLQLDLVWHFKQLQLDLVGRNXPHQWDLV (QHUJHWLNRV UHQJLQL VDYLQLQNDV 7DLV\NOVH QXPDW\WDLV DWYHMDLV LU DWVLYHOJGDPDV YLHWRV VO\JDVJDOLNHLVWL UHQJLQLHNVSORDWDYLPRQXVWDW\WXV UHLNDODYLPXVMHLWDL QHSDEORJLQDGLUEDQLMDU DSOLQNLQL VDXJXPR QHVXPDLQD HQHUJHWLNRV UHQJLQL SDWLNLPXPR EHL QHSULHWDUDXMD JDPLQWRM QDXGRMLPR GRNXPHQWXRVH QXURG\WLHPV UHLNDODYLPDPV LVN\UXV 9DOVW\ELQV DWRPLQV HQHUJHWLNRV VDXJRVLQVSHNFLMRVQXVWDW\WXVUHLNDODYLPXV (QHUJHWLNRV UHQJLQL VDYLQLQNDV YDGRYDXGDPDVLV 7DLV\NOPLV JDOL UHQJWL LQVWUXNFLMDV UHJODPHQWXV PHWRGLQLXV QXURG\PXV DUED NLWXV QRUPLQLXV GRNXPHQWXV J\YHQGLQDQLXV 7DLV\NOL QXRVWDWDV SDWLNVOLQDQLXV LU DUED VXJULHWLQDQLXV LDP VDYLQLQNXL SULNODXVDQL HQHUJHWLNRV UHQJLQLHNVSORDWDYLP 7DLV\NOVH \UD LGVW\WL SDJULQGLQLDL WHFKQLQLDL LU RUJDQL]DFLQLDL HQHUJHWLNRV UHQJLQL LU VWDWLQLHNVSORDWDYLPRUHLNDODYLPDL 3DNHLWXV DU SDSLOGLXV 7DLV\NOVH QXURG\WXV QRUPLQLXV WHLVV DNWXV Y\NGDQW L WDLV\NOL UHLNDODYLPXVWXULEWLYDGRYDXMDPDVLJDOLRMDQLRPLVQRUPLQLWHLVVDNWQXRVWDWRPLV 7DLV\NOVHYDUWRMDPRV VYRNRV VXSUDQWDPRVWDLSNDLSMRVDSLEUWRV/LHWXYRV5HVSXEOLNRV HQHUJHWLNRV VWDW\PH LQ 1U 1U /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV HOHNWURV HQHUJHWLNRV VWDW\PH LQ1U1U /LHWXYRV 5HVSXEOLNRVEUDQGXROLQV HQHUJLMRV VWDW\PH /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV EUDQGXROLQV VDXJRV VWDW\PH /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV UDGLDFLQV VDXJRV VWDW\PH LQ 1U /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV VWDW\ERV VWDW\PH LQ 1U1U LUNLWXRVH/LHWXYRV5HVSXEOLNRVQRUPLQLXRVHWHLVVDNWXRVH ,,%(1'5,(-,(1(5*(7,.262%-(.7(.63/2$7$9,025(,.$/$9,0$, ,(1(5*(7,.262%-(.767$7<%268%$,*,0$6 6WDWRP VWDWLQL HVPLQLXV UHLNDODYLPXV L VWDWLQL W\ULPR SURMHNWDYLPR VWDW\ERV UHNRQVWUDYLPRUHPRQWRVWDW\ERVXEDLJLPRHNVSORDWDYLPRLUQXJULRYLPRWYDUNMXULGLQLLUIL]LQL DVPHQGDO\YDXMDQLVWDW\ERVSURFHVHVDQW\NLXVLUYDOVW\EVLQVWLWXFLMYHLNORVSULQFLSXVLRMHVULW\MH QXVWDWR /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV VWDW\ERV VWDW\PDV LU NLW VWDW\P J\YHQGLQDPLHML WHLVV DNWDL EHL EUDQGXROLQVHQHUJHWLNRVVDXJUHJODPHQWXRMDQW\VWHLVVDNWDL 9DGRYDXMDQWLV/LHWXYRV5HVSXEOLNRVVWDW\ERV VWDW\PXLU J\YHQGLQDPDLVLDLVWHLVVDNWDLV HQHUJHWLNRV UHQJLQL VDYLQLQNDV QXVWDW\WD WYDUND RUJDQL]XRMD YLVLNDL XEDLJW VWDW\WL HQHUJHWLNRV REMHNW WDLS SDW VWDPEL REMHNW DWVNLU VWDW\ERV HLOL DU SDOHLGLPR NRPSOHNV VWDW\ERV XEDLJLPR SURFHGUDV 3DOHLGLPRNRPSOHNVVXGDURGDOLVHQHUJHWLNRVREMHNWRNXUJDOLPDVDYDUDQNLNDLQDXGRWL 3DOHLGLPR NRPSOHNV VXGDUR WHULWRULMD UHQJLQLDL VWDWLQLDL U\L SULHPRQV HOHNWURV LOXPRV NXUR YDQGHQVEHLQXRWHNWLQNODLDWOLHNVDXJ\NORVYDO\PRRSHUDW\YLQLRLUWHFKQRORJLQLRYDOG\PREHLNLWL

 (OHNWULQLLUHOHNWURVWLQNOHNVSORDWDYLPRWDLV\NOV WROLDX7DLV\NOV QXVWDWRUHLNDODYLPXV HQHUJHWLNRVREMHNWLUHQHUJHWLNRV UHQJLQLHNVSORDWDFLMDL7DLV\NOV\UDSULYDORPRVYLVLHPVIL]LQLDPV LUMXULGLQLDPVDVPHQLPVSURMHNWXRMDQWLHPVVWDWDQWLHPVLUHNVSORDWXRMDQWLHPVHOHNWULQHVNDWLOLQHVEHL HOHNWURVLULOXPRVWLHNLPRWLQNOXVEHLMWHFKQRORJLQLXVSULNODXVLQLXV $VPHQLPV HNVSORDWXRMDQWLHPV HQHUJHWLNRV UHQJLQLXV WROLDX UHQJLQLDL NXUL HNVSORDWDYLPR VO\JRV LRVH WDLV\NOVH QHQXURG\WRV EWLQD YDGRYDXWLV UHQJLQL JDPLQWRM UHLNDODYLPDLV UHQJLQLXV SULHWDLVXVNDEHOLXVLUPHGLDJDVVNLUWXV GDUEXL VSURJLRMH DSOLQNRMHJDOLPD QDXGRWL WXULQW DNUHGLWXRW ODERUDWRULM LGXRWXV VHUWLILNDWXV OLXGLMDQLXV DSLH M WLQNDPXP QDXGRWL VSURJLRMHDSOLQNRMH (QHUJHWLNRV REMHNWXRVH NXULXRVH VXPRQWXRWL HPHVQLR NDLS 03D JDUR VOJLR DUED HPHVQVNDLS q&YDQGHQVWHPSHUDWURVLOXPRV UHQJLQLDLLU\UDSDWHLNWLL UHQJLQLJDPLQWRM QDXGRMLPR HNVSORDWDYLPR UHLNDODYLPDL PRQV YDGRYR VSUHQGLPX OHLGLDPD WDLN\WL JDPLQWRM HNVSORDWDYLPRUHLNDODYLPXVQHWDLNDQW7DLV\NOLUHLNDODYLP (NVSORDWXRMDQW HQHUJHWLNRV REMHNWXV EH 7DLV\NOL EWLQD Y\NG\WL JDPLQWRM LQVWUXNFLM QRUPDW\YLQLVWDW\ERVWHFKQLQLGRNXPHQWUHJODPHQWEHLNLWQRUPLQLGRNXPHQWUHLNDODYLPXV HQHUJHWLNRV PRQL HQHUJHWLNRV GDUEXRWRMDL DWOLHNDQW\V HQHUJHWLNRV REMHNW LU UHQJLQL SURMHNWDYLPR SURMHNW LU VWDWLQL HNVSHUWL]V VWDW\ERV PRQWDYLPR LU HNVSORDWDYLPR GDUEXV SULNODXVRPDL QXR M Y\NGRPR GDUER LU XLPDP SDUHLJ WXUL NHOWL NYDOLILNDFLM LU EWL DWHVWXRMDPL YDGRYDXMDQWLVHQHUJHWLNRVREMHNWXVLUUHQJLQLXVVWDWDQLLUHNVSORDWXRMDQLGDUEXRWRMDWHVWDYLPEHL PRN\PUHJODPHQWXRMDQLDLVWHLVVDNWDLV GDUEXRWRMVDXJDLUVYHLNDWDHQHUJHWLNRVREMHNWXRVHRUJDQL]XRMDPDYDGRYDXMDQWLV/LHWXYRV 5HVSXEOLNRVGDUEXRWRMVDXJRVLUVYHLNDWRVVWDW\PR LQ1U LUNLWGDUEXRWRMVDXJ LUVYHLNDWUHJODPHQWXRMDQLQRUPLQLWHLVVDNWQXRVWDWRPLV DSOLQNRV DSVDXJD HNVSORDWXRMDQW HQHUJHWLNRV UHQJLQLXV RUJDQL]XRMDPD YDGRYDXMDQWLV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV DSOLQNRV DSVDXJRV VWDW\PX LQ 1U NLWDLV JDPWRV LWHNOL QDXGRMLPEHLDSOLQNRVDSVDXJRVDSVDXJUHJODPHQWXRMDQLDLV VWDW\PDLVLUNLWDLVWHLVVDNWDLV SULHJDLVULQ VDXJD HQHUJHWLNRV REMHNWXRVH RUJDQL]XRMDPD YDGRYDXMDQWLV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV SULHJDLVULQV VDXJRV VWDW\PX LQ 1U /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV EUDQGXROLQV VDXJRV VWDW\PX LQ 1U (QHUJHWLNRV REMHNW SULHJDLVULQV VDXJRV WDLV\NOPLVSDWYLUWLQWRPLV/LHWXYRV5HVSXEOLNRV NLRPLQLVWURLU/LHWXYRV5HVSXEOLNRVYLGDXVUHLNDO PLQLVWURPYDVDULRG VDN\PX1U LQ1U %HQGURVLRPLVJDLVULQV VDXJRV WDLV\NOPLV SDWYLUWLQWRPLV 3ULHJDLVULQV DSVDXJRV LU JHOEMLPR GHSDUWDPHQWR SULH 9LGDXV UHLNDOPLQLVWHULMRVGLUHNWRULDXVPYDVDULRG VDN\PX1U LQ1U 1U NLWDLVSULHJDLVULQVDXJUHJODPHQWXRMDQLDLVQRUPLQLDLVWHLVVDNWDLV PHWURORJLQ SDUHQJWLV HQHUJHWLNRV REMHNWXRVH RUJDQL]XRMDPD YDGRYDXMDQWLV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV PHWURORJLMRV VWDW\PX LQ 1U 1U WDUSWDXWLQL VWDQGDUWSHULPWNDLS/LHWXYRVVWDQGDUWDLUHLNDODYLPDLVLUNLWDLVWHLVVDNWDLVQXVWDWDQLDLVPDWDYLP YLHQRYLUEWLQWLNVOXP

6443

39

40 6443
SDHLOLXL +LGURHOHNWULQMH WRNV EDQG\PDV DWOLHNDPDV HVDQW WRNLDL SDWYDQNDL LU GHELWXL NXULH QXVWDW\WL SDOHLGLPRNRPSOHNVXL (OHNWURVSHUGDYLPRLUVNLUVWRPMWLQNOYMRLUVDXOVHOHNWULQLNRPSOHNVLQLDLEDQG\PDL ODLNRPL DWOLNWDLV MHL MXQJXV DSNURY SDVWRL VNLUVWRPM SXQNW WUDQVIRUPDWRULQL LU YMR VDXOV HOHNWULQL HOHNWURV UHQJLQLDL EH SHUWUDXNRV LU VXWULNLP GLUER YDO HOHNWURV OLQLMRV  YDO -HL HQHUJHWLNRVUHQJLQLGOMGDUERUHLPRQHJDOLPDEHSHUWUDXNRVMXQJWLYDOHQHUJHWLNRVUHQJLQL GDUERODLNQXVWDWRUHQJLQLRVDYLQLQNDV LOXPRV WLQNO NRPSOHNVLQLDL EDQG\PDL ODLNRPL DWOLNWDLV MHL UHQJLQLDL EH SHUWUDXN QRUPDOLDLDSNUDXWLGLUERYDOSDOHLGLPRNRPSOHNVHQXVWDW\WXYDUGLQLXVOJLX .RPSOHNVLNDLEDQGRPDVGXMWXUELQDVEWLQDDXWRPDWLNDLMXQJWLLU DU LMXQJWLNDUW RKLGURHOHNWULQL +( KLGURDJUHJDWXVNDUWXV +LGURDNXPXOLDFLQL HOHNWULQL +$( KLGURDJUHJDWXV EWLQD LEDQG\WL YLVXRVH SURMHNWH QXPDW\WXRVHUHLPXRVH YDULNOLRJHQHUDWRULDXVVLQFKURQLQLRNRPSHQVDWRULDXV SRNDUWXV .RPSOHNVLNDLEDQGDQWWXULEWLMXQJWLSURMHNWHQXPDW\WLNRQWUROVLUPDWDYLPRSULHWDLVDL EORNXRWV VLJQDOL]DFLMRV LU GLVWDQFLQLR YDOG\PR DSVDXJRV LU DXWRPDWLQLR UHJXOLDYLPR WDLVDL NXUL UHLPRQHUHLNLDGHULQWL 6WDWLQLR VWDW\ERV XEDLJLPR NRPLVLMD HVDQW UHLNDOXL JDOL OHLVWL DWOLNWL NRPSOHNVLQLXV EDQG\PXV GHJLQDQW UH]HUYLQ NXU QXVWDW\WL ULELQLXV EDQG\PR SDUDPHWUXV LU DSNURYDV PDHVQHV X QXPDW\WDVSURMHNWH$SLHWDLUDRPDDNWH 5XRGDPDV HQHUJHWLNRV REMHNW SDOHLGLPR NRPSOHNV VWDWLQL VWDW\ERV XEDLJLPR NRPLVLMDL HQHUJHWLNRV PRQV YDGRYDV WXUL SDVNLUWL GDUER NRPLVLM NXUL DSLUL REMHNW DUED MR GDO OHLGLD LEDQG\WL DWVNLUXV HQHUJHWLNRV UHQJLQLXV WDLS SDW NRPSOHNVLQLXV EDQG\PXV VXUDR DNW QXURG\GDPDGHIHNWXVLUMSDDOLQLPRWHUPLQXV 'DUER NRPLVLMRV VXGWLV LU MRV GDUER WYDUND EHL WLNVODL QXVWDWRPL HQHUJHWLNRV PRQV YDGRYRWYDUNRPXRMXGRNXPHQWX -HL UHLNLD GDUER NRPLVLMD VXGDUR VSHFLDOL]XRWDV VWDW\ERV WXUELQ NDWLO KLGURWHFKQLNRV HOHNWURWHFKQLNRVNRQWUROVLUYDOG\PRVLVWHPEHLNLWDVGDUERJUXSHV LRV JUXSV UHQJLD LYDGDV DSLH DWLWLQNDPRV REMHNWR GDOLHV ENO LU UHQJLQL SDUXRLP NRPSOHNVLQLDPVEDQG\PDPVEHLWLQNDPXPQDXGRWL,YDGDVWXULSDWYLUWLQWLGDUERNRPLVLMD 6WDWLQLVWDW\ERVUDQJRYDVGDUERNRPLVLMDLXVDNRYRQXURG\WDWYDUNDDWLWLQNDQLDVWDW\ERV QRUPLQL WHLVV DNW UHLNDODYLPXV WXUL SDWHLNWL GRNXPHQWXV QXPDW\WXV VWDW\ERV QRUPLQLXRVH WHLVV DNWXRVH 7HFKQLQLDL GRNXPHQWDL WXUL EWL SDWHLNWL OLHWXYL NDOED LLPWLQDLV DWYHMDLV VXGHULQXV VX XVDNRYXJDOLEWLSDWHLNLDPLNLWDNDOED  8VDNRYRGDUEXRWRMDLWXULNRQWUROLXRWLNDLSDOLQDPLGDUERNRPLVLMRVQXVWDW\WLWUNXPDLLU EDLJLDPL QHXEDLJWL GDUEDL 3DWHLNLDPDV VWDWLQLR VWDW\ERVXEDLJLPR NRPLVLMDL GDUERNRPLVLMRV DNWDV (QHUJHWLNRV PRQ SDWHLNLD UHQJW LEDQG\W LU XEDLJW VWDW\WL HQHUJHWLNRV REMHNW VWDWLQL VWDW\ERV XEDLJLPRNRPLVLMDL 3DOHLGLPR NRPSOHNVXV VWDW\ERV HLOHV LU XEDLJWXV HQHUJHWLNRV REMHNWXV VWDWLQLR VWDW\ERV XEDLJLPR NRPLVLMD SULSDVWD XEDLJWDLV YDGRYDXGDPDVL VWDW\ERV WHFKQLQL UHJODPHQW LU NLW QRUPLQLWHLVVDNWUHLNDODYLPDLV 6WDWLQLXV LU UHQJLQLXV NXULXRVH \UD GHIHNW DU QHEDLJW GDUE QDXGRWL GUDXGLDPD 6WDWLQLR VWDW\ERV XEDLJLPR NRPLVLMD MHLJX WDL EWLQD QXVWDWR HQHUJHWLNRV UHQJLQL EDQGRPRMR HNVSORDWDYLPRODLN  'RNXPHQWDL WXUL EWL VDXJRPL YDGRYDXMDQWLV GRNXPHQW VDXJRMLP UHJODPHQWXRMDQLDLV WHLVVDNWUHLNDODYLPDLV 9LV KLGURWHFKQLNRV VWDWLQL ODLY LU XY SUDOHLGLPR UHQJLQL SRYDQGHQLQ GDOLV VX NRQWUROVPDWDYLPRDSDUDWUDLUUHQJLQLDLVWXULEWLUHQJWDWDLSNDLSQXPDW\WDMXQJLPRNRPSOHNVH- WXUL SULSDLQWL XEDLJWD GDUER NRPLVLMD SULH XWYLQG\P *DOXWLQDL UHQJLQLDL JDOL EWL SUDGHGDPL

HQHUJHWLNRV UHQJLQLDL 3DOHLGLPR NRPSOHNVDV SDJDO SURMHNW WXUL DWLWLNWL QXVWDW\WXV YDQGHQV EHL DSOLQNRVDXJRV UHLNDODYLPXV GDUEXRWRM VDXJRV LU VYHLNDWRV SULHJDLVULQV VDXJRV EUDQGXROLQV LU UDGLDFLQVVDXJRVEHLGDUERKLJLHQRVVO\JDV 3ULH HQHUJHWLNRV REMHNWR SDOHLGLPR NRPSOHNVR VWDW\ERV XEDLJLP UHLNLD UHQJLQLXV LQGLYLGXDOLDL LEDQG\WL LU NRPSOHNVLNDL NLHNYLHQ VLVWHP YDGRYDXMDQWLV HQHUJHWLNRV UHQJLQL JDPLQWRM GRNXPHQWXRVH QXURG\WDLV UHLNDODYLPDLV UHQJLQL VDYLQLQNR QRUPLQL GRNXPHQW LU WHLVV DNW UHLNDODYLPDLV (QHUJHWLNRV EORNR EDQG\PDL EDLJLDPL EDQGRPXRMX SDJULQGLQL LU SDJDOELQL UHQJLQL MXQJLPX %DQG\PXV RUJDQL]XRMD LU DWOLHND UDQJRYDV GDO\YDXMDQW HQHUJHWLNRV PRQV GDUEXRWRMDPV %DQG\PXV JDOL RUJDQL]XRWL LU DWOLNWL HQHUJHWLNRV PRQV GDUEXRWRMDL GDO\YDXMDQW UDQJRYR GDUEXRWRMDPV %DQG\PXV JDOL DWOLNWL WLN NYDOLILNXRWDV GDUEXRWRMDV WXULQWLV JDPLQWRMR DUED VHUWLILNXRWRV PRN\PR VWDLJRV LGXRWXV DWHVWDWXV VHUWLILNDWXV VXWHLNLDQLXV WHLV DWOLNWL DWLWLQNDPXV EDQG\PXV %DQG\PDL DWOLHNDPL SDJDO VXGHULQWDV WDUS HQHUJHWLNRV UHQJLQLR VDYLQLQNR LU HQHUJHWLNRV UHQJLQ EDQGDQLRV PRQV EDQG\P SURJUDPDV PHWRGLNDV DU WHFKQRORJLQHV NRUWHOHV EHL PRQL IDNWLQHVHOHNWURVHQHUJLMRVWLHNLPRVFKHPDV 6WDWLQL VWDW\ERV LU UHQJLQL PRQWDYLPR PHWX VWDWLQLDL UHQJLQL PD]JDL LU SDVOSWL VWDW\ERVGDUEDLGDUERNRPLVLMRVJDOLEWLSULSDLQWLXEDLJWLDWVNLURPLVGDOLPLV 3ULHDWOLHNDQWEDQG\PXV EDQG\PDLDWOLHNDPLXEDLJXV UHQJLQLRVLVWHPRVNRPSOHNVRLU SDQ PRQWDYLPR GDUEXV UHLNLD SDWLNULQWL DU Y\NG\WL L WDLV\NOL SURMHNWR JDPLQWRM UHQJLQL UHQJLPR WDLV\NOL VDXJRV GDUEH EUDQGXROLQV UDGLDFLQV SULHJDLVULQV VDXJRV WDLV\NOL DSOLQNRVDXJRVVWDW\ERVLUNLWQRUPLQLWHLVVDNWUHLNDODYLPDL 'HIHNWXVLUQHEDLJWXVVWDW\ERVPRQWDYLPRGDUEXVWDLSSDWHQHUJHWLNRV UHQJLQLGHIHNWXV LU\NMXVLXVLQGLYLGXDOLLUIXQNFLQLEDQG\PPHWXWXULSDDOLQWLVWDW\ERVPRQWDYLPRRUJDQL]DFLMRV DU UHQJLQLJDPLQWRMDLLNLNRPSOHNVLQLEDQG\PSUDGLRV %DQGRPRMR MXQJLPR PHWX WXUL EWL SDWLNULQWD DU UHQJLQLDL JDOL GLUEWL SDJDO QXPDW\WDV WHFKQRORJLQHV VFKHPDV DU VXGHULQWRV YLVRV NRQWUROV LU YDOG\PR VLVWHPRV VNDLWDQW DXWRPDWLQLXV UHJXOLDWRULXV DSVDXJRV LU EORNDYLPR WDLVXV VLJQDOL]DFLMRV LU NRQWUROV PDWDYLPR SULHWDLVXV DU UHQJLQLDLSDUXRWLNRPSOHNVLQLDPEDQG\PXLLUDUVDXJXMXRVHNVSORDWXRWL 3ULHEDQGRPM MXQJLPUHLNLDVXGDU\WLWLQNDPDVSDWLNLPRLUVDXJDXVHQHUJHWLNRVREMHNWR QDXGRMLPRVO\JDV SDUHQJWL GDUEXRWRMXV HQHUJHWLNRV UHQJLQL HNVSORDWDYLPXL VXGDU\WL HNVSORDWDYLPR SDUHLJLQHVLUVDXJRVLQVWUXNFLMDVWHFKQRORJLQHVLURSHUDW\YLQHVVFKHPDVWXUWRDSVNDLWRVGRNXPHQWXVLU ULEDNWXV SDUXRWLNXURPHGLDJ UDQNLLUDWVDUJLQLGDOLDWVDUJDV MXQJWL RSHUDW\YLQLR LU WHFKQRORJLQLR YDOG\PR SULHPRQHV LU U\LR OLQLMDV DSVDXJLQHV JDLVURVLJQDOL]DFLMRVLUJHVLQLPRDYDULQLRDSYLHWLPRLUY GLQLPRVLVWHPDV VXPRQWXRWLLUVXGHULQWLNRQWUROVLUYDOG\PRVLVWHPDV MHLEWLQD JDXWLYDOVW\EVSULHLURVLUNRQWUROVLQVWLWXFLMOHLGLPHQHUJHWLNRVREMHNWR EDQG\PXLLUGHULQLPXL .RPSOHNVLQLREDQG\PRPHWX MXQJXVDSNURYSDWLNULQDPDVEHQGUDVSDJULQGLQLDJUHJDW LUYLVSDJDOELQL UHQJLQLGDUEDV .RPSOHNVLQLREDQG\PRSUDGLDWDLHQHUJHWLNRVUHQJLQLRMXQJLPRWLQNODUEDDSNURYRV MXQJLPRPRPHQWDV %DQGRPD WLN SDJDO SURMHNWH QXPDW\WDV NRPSOHNVLQLR EDQG\PR VFKHPDV LU VXGDU\W EDQG\PRSURJUDPSDSLOGRPDLEUDQGXROLQVHOHNWULQVDWYHMXSDJDO9$7(6,VXGHULQWSULSDLQLPR WLQNDPDHNVSORDWXRWLSURJUDP LOXPLQL EUDQGXROLQL HOHNWULQL LU NDWLOLQL UHQJLQL EDQG\PDL \UD XEDLJWL MHL SDJULQGLQLDL UHQJLQLDLQRUPDOLDLEHSHUWUDXNRVGLUERQHPDLDXNDLSYDOYDUGLQHDSNURYDSURMHNWH QXPDW\WDLV JDUR SDUDPHWUDLV GHJLQDQW SDJULQGLQ NXU SDJDOELQLDPV UHQJLQLDPV GLUEDQW QXRODW DUED

2012 m. lapkriio 6 d.

QDXGRWL NDL SULSDVWDPD XEDLJWD VWDW\ED YLVDPH HQHUJHWLNRV REMHNWH 8WYLQG\WL GDXE LU XWYHQNWL XSVYDJOHLGLDVWDWLQLRVWDW\ERVXEDLJLPRNRPLVLMDDUEDVSHFLDOLNRPLVLMD 2EMHNWRSUDPRQLQLRHNVSORDWDYLPRSUDGLD\UDVWDWLQLRVWDW\ERVXEDLJLPRNRPLVLMRVDNWR SDWYLUWLQLPR GDWD EUDQGXROLQV HOHNWULQV DWYHMX 9$7(6, LGXRWDV OHLGLPDV SUDGWL SUDPRQLQ EUDQGXROLQVHOHNWULQVHNVSORDWDYLP 6XPRQWXRWLDUUHNRQVWUXRWLWHFKQRORJLQLDLUHQJLQLDLSUDGHGDPLQDXGRWLHQHUJHWLNRVPRQV YDGRYRWYDUNRPXRMXGRNXPHQWX .LOQRMDPMGDLNW HOHNWURVHQHUJLMDLSHUVLVWLVNLUWRVHPRVLUYLGXWLQV WDPSRVHOHNWURV RUROLQLMRVRURNDEHOLDLLUSRHPLQLNDEHOLOLQLMRVLU UHQJLQLDL VNDLWDQWWUDQVIRUPDWRULQVHSDVWRWVH UHQJWXV UHQJLQLXV NDUWX VX SRHPLQL NDEHOL NDQDODLV OLQLMDV ODLNDQLRPLV DWUDPRPLV LU NLWDLV SULNODXVLQLDLV VWDW\EDUHNRQVWUDYLPDVDUNDSLWDOLQLVUHPRQWDVXEDLJLDPDVYDGRYDXMDQWLV9\ULDXV\EV DUMRVJDOLRWRVLQVWLWXFLMRVQXVWDW\WDWYDUNDVXUDDQWVWDW\ERVXEDLJLPRDNW

Valstybs inios Nr. 128

,,7(&+1,1,$,'2.80(17$,

 (QHUJHWLNRV UHQJLQL VDYLQLQNDV SULNODXVRPDL QXR HQHUJHWLNRV REMHNWR UHQJLQLR VSHFLILNRV LU DWVLYHOJGDPDV WHLVV DNWXRVH QXVWDW\WXV UHLNDODYLPXV SULYDOR WXUWL LXRV WHFKQLQLXV GRNXPHQWXV HPVVNO\SVN\ULPRDNWXV JHRORJLQLXVKLGURORJLQLXVLUNLWXVGXRPHQLVDSLHWHULWRULMVXJUXQWLQLYDQGHQDQDOL]H LUJUXQWREDQG\PUH]XOWDWDLV SDPDWNORMLPRDNWXVVXJULQLSMYLDLV SDVOSWVWDW\ERVGDUESULSDLQLPRWLQNDPDLVQDXGRWLDNWXV VWDWLQLLUHQHUJHWLNRVUHQJLQLSDPDWVGLPRDNWXV DUEDVWHEMLPRXUQDOXV  HQHUJHWLNRV UHQJLQL VDXJDQL QXR VSURJLPR JDLVUR WLHVLRJLQLR DLER VPJLR LU DQWLNRUR]LQVVDXJRVUHQJLQLEDQG\PDNWXV YLGDXV LU LRUV YDQGHQWLHNLR SULHJDLVULQLR YDQGHQWLHNLR NDQDOL]DFLMRV GXM LOXPRV LOG\PRLUYGLQLPRVLVWHPHOHNWURVUHQJLQLEDQG\PRDNWXV HQHUJHWLNRVUHQJLQLLUWHFKQRORJLQLYDP]G\QWLNULQLPRLUEDQG\PRDNWXV HQHUJHWLNRVREMHNWVWDW\ERVXEDLJLPRDNWXV VNO\SR JHQHUDOLQ SODQ NXULDPH SD\PWL YLVL VWDWLQLDL VNDLWDQW LU SRHPLQHV NRPXQLNDFLMDV SDWYLUWLQWXVSURMHNWDYLPRGRNXPHQWXV EULQLXVDLNLQDPXRVLXVUDWXVLUNLWD VXYLVDLV DWOLNWDLVSDNHLWLPDLV VWDWLQLLUHQHUJHWLNRV UHQJLQLWHFKQLQLXVSDVXVDUVHUWLILNDWXV DUSDJULQGLQL UHQJLQL JDP\NOLQLEDQG\PSURWRNROXVLUEDQG\PSULHMXQJLPSURWRNROXV VWDWLQLLUHQHUJHWLNRV UHQJLQLIDNWLQLXVGDUEREULQLXVYLVSRHPLQLNRPXQLNDFLM EULQLXV IDNWLQHVHOHNWURVJUDQGLQLVFKHPDV IDNWLQHVWHFKQRORJLQHVVFKHPDV HQHUJHWLNRVUHQJLQLHNVSORDWDYLPR QDXGRMLPR LQVWUXNFLMDVDUEDUHJODPHQWXV YDOVW\ELQVNRQWUROVLUSULHLURVLQVWLWXFLMQRUPLQLXRVHGRNXPHQWXRVHLUWHLVVDNWXRVH QXURG\WXVGRNXPHQWXV WHLVLQHL PHWURORJLMDL SULVNLUW PDWDYLPR SULHPRQL VUDXV LU SDWLNURV DU NDOLEUDYLPR VHUWLILNDWXV 1XURG\W GRNXPHQW NRPSOHNWDV HQHUJHWLNRV UHQJLQL VDYLQLQNR WXUL EWL VDXJRPDV YLV ODLNNROLHUHQJLQLDLHNVSORDWXRMDPL

 (QHUJHWLNRVREMHNWHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMVUDXV PRQMHWYLUWLQDHQHUJHWLNRV PRQV YDGRYDV DU MR JDOLRWDV DVPXR PRQMH QXVWDW\WD WYDUND 6UDDL WXUL EWL SHULULPL LU SDWYLUWLQDPL DWVLUDGXVSDNHLWLPDPV .LWL WHFKQLQL GRNXPHQW UHLNDODYLPDL QXURG\WL 7DLV\NOL NLWXRVH VN\ULXRVH UHJODPHQWXRMDQLXRVHDWVNLU UHQJLQLHNVSORDWDYLP 3DVLNHLWXV HQHUJHWLNRV UHQJLQL ENOHL WHFKQRORJLQLDP SURFHVXL GDUE LU HNVSORDWDYLPR VO\JRPV QRUPLQLDPV WHLVV DNWDPV DU SUDGHGDQW QDXGRWL QDXMDV GDUEXRWRM VDXJRV LU VYHLNDWRV SULHPRQHV LH SDNHLWLPDL QHGHOVLDQW SD\PLPL WHFKQLQLXRVH GRNXPHQWXRVH LU VX MDLV VXSDLQGLQDPL GDUEXRWRMDL NXULH SULYDOR LQRWL LXRV WHFKQLQLXV GRNXPHQWXV HQHUJHWLNRV PRQMH QXVWDW\WD WYDUND ,QVWUXNFLMRVLUVFKHPRVWYLUWLQDPRVHQHUJHWLNRVPRQMHQXVWDW\WDWYDUND (QHUJHWLNRV REMHNWR HOHNWULQV SDVWRWV LU NLWD EXGLQWLHML SULYDOR WXUWL YLV RSHUDW\YLDL YDOGRP HOHNWURV LU LOXPRV UHQJLQL VFKHPDV 6FKHPRV WXUL EWL SDWHLNWRV SDWRJLD QDXGRWLV IRUPD 2SHUDW\YLQLEULJDGEXGLQWLHMLGDUEXRWRMDLUHQJLQLVFKHPQHSULYDORWXUWL (QHUJHWLNRV UHQJLQL HNVSORDWDYLPR QDXGRMLPR  LQVWUXNFLMRVH DUED UHJODPHQWXRVH WXUL EWLQXURG\WD UHQJLQLLUSDVWDWWUXPSDFKDUDNWHULVWLND UHQJLQLRDUEDUHQJLQLNRPSOHNVRGDUERUHLPLUVDXJLRVENOVNULWHULMDLLUULERV UHQJLQLSDUXRLPR MXQJWL MXQJLPRLMXQJLPRDYDULQLRLMXQJLPRDWYHMDLLUSULHLURV WYDUNDVWDWLQLSULHLURVWYDUND LMXQJLPR UHPRQWLQLDPV GDUEDPV OHLGLPR DSLUWL LU EDQG\WL WYDUND MHLJX WDL QHQXURG\WD VDXJRV HNVSORDWXRMDQW HQHUJHWLNRV UHQJLQLXV WDLV\NOVH EHL GDUEXRWRM GDUE VDXJRV LU VYHLNDWRVLQVWUXNFLMRVH VSHFLDOV UHLNDODYLPDL EUDQGXROLQV UDGLDFLQV VSURJLPR LU SULHJDLVULQV VDXJRV UHLNDODYLPDL MHLJX WDL QXURG\WDVDXJRV HNVSORDWXRMDQW UHQJLQLXV EHL SULHJDLVULQV VDXJRV WDLV\NOVH GDUEXRWRMGDUEVDXJRVLUVYHLNDWRVEHLSULHJDLVULQVHLQVWUXNFLMRVH %XGLQWLHML GDUEXRWRMDL WXUL SLOG\WL RSHUDW\YLQLXV GRNXPHQWXV NXULH QXURG\WL 7DLV\NOL SULHGHQXVWDW\WDWYDUND 2SHUDW\YLQLR YDOG\PR VWUXNWU RSHUDW\YLQLR YDOG\PR GRNXPHQW DSLPW JDOL NHLVWL HQHUJHWLNRV PRQV YDGRYDV DU MR JDOLRWDV DVPXR MHLJX WDL QHVXPDLQD UHQJLQL HNVSORDWDYLPR SDWLNLPXPRDUGDUEXRWRMVDXJRVLUVYHLNDWRVGDUEHUHLNDODYLPXWLNULQLPR 7DLV\NOL SULHGH QXURG\WL GRNXPHQWDL JDOL EWL UHQJLDPL WYDUNRPL LU SLOGRPL NRPSLXWHULQVH ODLNPHQRVH 2SHUDW\YLQLV XUQDODV LVN\UXV SLOGRP NRPSLXWHULX WXUL EWL ULDPDV DQWVSDXGXRMDPDVRSXVODSLDLQXPHUXRMDPL 7DLV\NOLSULHGHQXURG\WGRNXPHQWUHQJLPRWYDUN\PRLUSLOG\PRUHLNDODYLPXVQXVWDWR HQHUJHWLNRVUHQJLQLXVHNVSORDWXRMDQ LRVHQHUJHWLNRVPRQVYDGRYDVDUMRJDOLRWDVDVPXR 2SHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL EXGLQW\V HQHUJHWLNRV REMHNW YDOG\PR SDWDOSRVH RSHUDW\YLQLR YDOG\PRSXQNWXRVHSLOGRPRQVYDGRYRQXVWDW\WRVIRUPRVSDPDLQRVDUSDURVLQLDUDLXV 2SHUDW\YLQL SDGDOLQL YDGRYDL DU NLWDV SDVNLUWDV RSHUDW\YLQLR SDGDOLQLR GDUEXRWRMDV WXUL PRQMH QXVWDW\WX SHULRGLNXPX SHULUWL RSHUDW\YLQ XUQDO EHL HVDQW UHLNDOXL QXPDW\WL SULHPRQHV UHQJLQLLUGDUEXRWRMGDUERWUNXPDPVDOLQWL (OHNWURV VLVWHPRV SHUGDYLPR WLQNOR VNLUVWRPM HOHNWURV WLQNO LU DU SDGDOLQL RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SXQNWXRVH HOHNWULQL YDOG\PR SXOWXRVH WXUL EWL YLV RSHUDW\YL SRNDOEL QDXGRMDQWLVU\LRSULHPRQPLVDXWRPDWLQLRUD\PRUHQJLQLDL 2SHUDW\YLQLR YDOG\PR GRNXPHQWDL UHJLVWUXRMDQLM PDWDYLPR SULHWDLV LQIRUPDFLMD RSHUDW\YLQLSRNDOEL UDDLVDXJRPLHQHUJHWLNRVPRQVYDGRYRDUMRJDOLRWRDVPHQVQXVWDW\WDWYDUND

6443

41

42 6443
VWDWLQL LU UHQJLQL QDXGRMLP WROLDX WHFKQLQ SULHLUD 7HFKQLQ SULHLUD DSLPD UHQJLQL PDWDYLPXVEDQG\PXVDSLUDVNDOLEUDYLPGHIHNWDSWLNLPLUNLWXVSULHLURVGDUEXV (QHUJHWLNRV UHQJLQLVDYLQLQNDL\UDDWVDNLQJLXHQHUJHWLNRV UHQJLQLLUVWDWLQLWHFKQLQ ENOVDYDODLNLUUHLNDOLQJRV DSLPWLHVWHFKQLQVSULHLURVLUUHPRQWRGDUEY\NG\PEHLNRN\E UHQJLQLLUVWDWLQLWHFKQLQENOLUUHPRQWRSRUHLNLVEHLDSLPWLVQXVWDWRPDWHFKQLQVSULHLURVPHWX VXO\JLQXVIDNWLQLXVUHQJLQLURGLNOLXVVXYDUGLQLDLV7DPWLNVOXL WXULEWLVXGDU\WLGDXJLDPHLDLPHWLQLDLHOHNWULQLNDWLOLQLLUWLQNOSDJULQGLQLVWDWLQL LUUHQJLQLWHFKQLQVSULHLURVLUUHPRQWRGDUEJUDILNDL UHQJLQL WXULQL WDN LOXPRV LU HOHNWURV JDP\ERV DSLPLDL LU SHUGDYLPR VO\JRPV EHQGUDMDPH WLQNOH WHFKQLQV SULHLURV LU UHPRQWR GDUE JUDILNDL QXVWDW\WD WYDUND WXUL EWL VXGHULQWL 7HFKQLQVSULHLURVLUUHPRQWRGDUEJUDILNXVWYLUWLQDPRQVYDGRYDVDUMRJDOLRWDVDVPXR SDJDOELQLDPV UHQJLQLDPVVXGDURPLWHFKQLQVSULHLURVGDUEJUDILNDLGDUEDSLPWLVLU SHULRGLNXPQXVWDWRLUJUDILNXVWYLUWLQDPRQVYDGRYDVDUMRJDOLRWDVDVPXR UHQJLQL LU VWDWLQL UHPRQWR EHL WHFKQLQV SULHLURV GDUE DSLPW\V LU SHULRGLNXPDV QXVWDWRPDV SDJDO L 7DLV\NOL JDP\NO JDPLQWRM UHNRPHQGDFLMDV UHQJLQL LU VWDWLQL WHFKQLQ ENOUHNRQVWUDYLPRSODQXVEHLNLWQRUPLQLGRNXPHQWUHLNDODYLPXV UHQJLQL LU VWDWLQL ENO YHUWLQDPD UHPRQWRSRUHLNLV LU DSLPW\V QXVWDWRPRV REMHNWDL SHUGXRGDPL UHPRQWXRWL LU SUDGHGDPL QDXGRWL SR UHPRQWR YDGRYDXMDQWLV LRPLV WDLV\NOPLV LU DU JDPLQWRMQXURG\PDLV VXUHPRQWXRWL UHQJLQLDL LU VWDWLQLDL WXUL DWLWLNWL NULWHULMXV QXVWDW\WXV QRUPLQLXRVH WHFKQLQLXRVHGRNXPHQWXRVH UHPRQWR GDUE JUDILNDV LU DSLPW\V JDOL EWL NRUHJXRMDPL MHL UHPRQWR PHWX UDQGDPL GHIHNWDLNXULHPVDOLQWLEWLQDVSDSLOGRPDVODLNDV UHQJLQLDPV LMXQJWL UHPRQWXL LU QDXMLHPV UHQJLQLDPV MXQJWL WXUL EWL SDWHLNLDPD RSHUDW\YLQSDUDLND  N9 LU DXNWHVQV WDPSRV SDVWRL JDOLRV WUDQVIRUPDWRULDL LU HOHNWULQL EHL NDWLOLQL UHQJLQLDLSR UHPRQWRWXUL EWLEDQGRPL VX DSNURYD YDO R LOXPRV UHQJLQLDL YDO VX YLVLND DSNURYD KLGURDNXPXOLDFLQL HOHNWULQL UHQJLQLDL SR NDUWXV YLVXRVH SURMHNWH QXPDW\WXRVH UHLPXRVH YDULNOLRJHQHUDWRULDXVVLQFKURQLQLRNRPSHQVDWRULDXV  3RUHPRQWRDWOLNWEDQG\PSDWLNULQLPLUDSLU YHUWLQDPDVXUHPRQWXRWRHQHUJHWLNRV UHQJLQLRNRN\E UHQJLQLRVDYLQLQNRQXVWDW\WDWYDUND 5HPRQWREDLJLPRODLNDV\UD HQHUJHWLNRV EORNDPV HOHNWULQL VX VNHUVLQLDLV U\LDLV JDUR WXUELQRPV KLGURJHQHUDWRULDPVJHQHUDWRULDXV WUDQVIRUPDWRULDXV MXQJLPRWLQNOODLNDV HQHUJHWLNRVEORNDPVVXGYLHMNRUSXVNDWLODLVDUEDGYLHPLUGDXJLDXWXUERJHQHUDWRUL SLUPRMRSDJDOUHPRQWRJUDILNNDWLORNRUSXVRDUWXUERJHQHUDWRULDXV MXQJLPR WLQNOODLNDVWXRPHWX NDWLORDQWURMRNRUSXVRLU NLW WXUERJHQHUDWRUL MXQJLPDV WXUL Y\NWL SDJDOHQHUJHWLNRV EORNR DSNURYRV JUDILNMHLJXNLWDLSQHQXPDW\WDMUHPRQWRJUDILNH EHQGULHVLHPV HOHNWULQV VLVWHP UHQJLQLDPV LU SDJDOELQLDPV UHQJLQLDPV UHPRQWXRMDPLHPVDWVNLUDLQXRSDJULQGLQL UHQJLQLDSNURYRVSULMXQJLPRODLNDV JDURNDWLODPVLUYDQGHQVLOG\PRNDWLODPVMXQJLPRJDURDUYDQGHQVPDJLVWUDOHVODLNDV LOXPRVWLQNODPVWLQNORMXQJLPRODLNDVLUWLQNORYDQGHQVFLUNXOLDYLPRSUDGLD HOHNWURVWLQNODPVMXQJLPRWLQNOODLNDV -HL DWOLHNDQW EDQG\PXV SDJDO 7DLV\NOL SXQNWR UHLNDODYLPXV LU\NMD GHIHNWDL WUXNGDQW\VHQHUJHWLNRVUHQJLQLRGDUEXLVXDSNURYDDUEDGHIHNWDLGONXULEWLQDHQHUJHWLNRV UHQJLQ QHGHOVLDQWLMXQJWL WDL UHPRQWDVODLNRPDV QHEDLJWX LNL EXV SDDOLQWL LH GHIHNWDLLU SDNDUWRWLQDL DWOLNWL EDQG\PDL -HL DWOLHNDQW EDQG\PXV DWVLUDQGD DWVNLU HQHUJHWLNRV UHQJLQLR GDOL QRUPDODXV GDUER VXWULNLP GO NXULQHEWLQD UHQJLQ QHGHOVLDQW LMXQJWL WDL PRQV DWVWRYDV NDUWX VXUHPRQWR GDUE

III. EKSPLOATAVIMAS

57. Energetikos mon turi utikrinti statini ir rengini tvarking technin bkl, patikim, efektyv ir saug eksploatavim. 58. Kiekvienoje energetikos monje turi bti paskirti darbuotojai, atsakingi u vis rengini ir statini bkl bei saug eksploatavim, ir nustatytos vis darbuotoj pareigos iomis veiklos kryptimis: 58.1. technologini proces valdymas; 58.2. rengini ir statini prieira, prieiros sistema ir technologija; 58.3. teisinei metrologijai priskirt matavimo priemoni prieira; 58.4. objekt saugaus, patikimo ir efektyvaus eksploatavimo priemoni rengimas, vykdymas ir apskaita; 58.5. rengini ir statini darbo sutrikim tyrimas ir apskaita; 58.6. normini akt reikalavim vykdymo kontrol. 59. Asmenys, atsakingi u rengini, statini bkl ir saug eksploatavim, turi utikrinti, kad jiems priskirti objektai bt technikai tvarkingi, tikrinami, remontuojami, vykdoma technin prieira ir tvarkomi dokumentai pagal normini teiss akt reikalavimus. 60. renginiai ir statiniai turi bti eksploatuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teiss aktais ir Lietuvoje pripaintais tarptautiniais standartais, kitais standartais, jei jie neprietarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teiss aktams, rengini gamintoj techniniais reikalavimais bei rengin ir (ar) objekt eksploatuojanios mons norminiais dokumentais. 61. Energetikos renginiai privalo turti lenteles su i rengini vardiniais parametrais. 62. Visi pagrindiniai ir pagalbiniai renginiai, skaitant vamzdynus, yn sistemas ir sekcijas, matavimo, automatikos, saugos priemones, armatr, duj ir oratieki usklandas, turi bti sunumeruoti. Jei naudojama irenkamoji valdymo sistema, tai armatra vietoje ir technologinse schemose numeruojama dvejopai: pagal operatyvin schem ir irenkamj valdymo sistem. Pagrindiniai renginiai privalo turti eils numerius, o pagalbiniai t pat numer kaip ir pagrindiniai, pridedant raides A, B, C ir taip toliau. Dubliuotuose blokuose katilui suteikiamas bloko numeris, papildant raidmis A, B. Kuro padavimo sistemos grandys numeruojamos nuosekliai kuro padavimo kryptimi, lygiagreiosios grandys papildant raidmis A ir B kuro padavimo kryptimi i kairs dein. 63. ymenys ir numeriai schemose ir ant rengini turi sutapti. 64. Darbo vietose turi bti reikiamos schemos ir instrukcijos, sudarytos vadovaujantis norminiais teiss aktais, rengini gamintoj instrukcijomis ir vertinant vietos slygas. Jos gali bti ir (ar) elektroninje formoje. 65. Eksploatavimo metu energetikos renginiuose padaryti pakeitimai turi bti nedelsiant paymti schemose ir briniuose. Atsakingasis darbuotojas, padars pakeitim, turi pasirayti, nurodyti savo pareigas ir pakeitimo dat. Turi bti identifikuojamas atsakingasis darbuotojas, kuris padar pakeitimus schemose ir briniuose, saugojamuose elektroninje formoje. Jei pakeitimai atliekami branduolini elektrini saugai svarbiose sistemose, konstrukcijose ir komponentuose, jiems papildomai taikomi Branduolins saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2011 Branduolins energetikos objekto modifikacij kategorijos ir modifikacij atlikimo tvarkos apraas, patvirtinti 2011 m. spalio 7 d. VATESI virininko sakymu Nr. 22.3-99 (in., 2011, Nr. 123-58561).

IV. TECHNIN PRIEIRA IR REMONTAS

2012 m. lapkriio 6 d.

66. Kiekvienoje monje btina organizuoti energetikos rengini ir statini technin prieir priklausomai nuo j technins bkls, tai yra gyvendinti kompleks diagnostini ir kitoki priemoni, kuriomis siekiama nustatyti, ar statinys, kitas ilgalaikis materialusis turtas bei jo dalys per ekonomikai ar kitaip pagrst naudojimo laikotarp atitinka numatyt paskirt ir bkl, siekiant utikrinti saug

SURMHNWDYLPRNRQVWUDYLPRUHPRQWRWHFKQLQVSULHLURVGHULQLPRW\ULQMLPRVWDW\ERV LUPRQWDYLPRRUJDQL]DFLMYDGRYDLWDLSSDWLQLQHULQLDLGDUEXRWRMDLXSDHLGLPXVNXULHY\NRGOM SDLDUSDYDOGDXVGDUEXRWRMR NDOWV 7DLVDWYHMDLVNDLIL]LQLDLDUMXULGLQLDLDVPHQ\VVXJDGLQDRURRURNDEHOLDUNDEHOLOLQLMDV KLGURWHFKQLQLXV UHQJLQLXV LOXPRV WLQNOXV SRHPLQHV NRPXQLNDFLMDV LU UHQJLQLXV SDHLVGDPL DWLWLQNDPHQHUJHWLNRV UHQJLQLDSVDXJRVWDLV\NOHVEWLQDVXUD\WLDNWLUQXVWDW\WDWYDUNDLQIRUPXRWL DWLWLQNDPDVYDOVW\EVLQVWLWXFLMDV ,,, 7(5,725,-$,567$7,1,$, ,%(1'5,(-,5(,.$/$9,0$, 6WDWLQLRQDXGRWRMDV J\YHQGLQD/LHWXYRV5HVSXEOLNRVVWDW\ERV VWDW\PRLUNLW VWDW\PEHL NLWWHLVVDNWQXVWDW\WWHFKQLQLRUJDQL]DFLQLSULHPRQLYLVXPXWLNULQDQLVWDWLQLRHVPLQLXV UHLNDODYLPXV PHFKDQLQLRDWVSDUXPRLUSDVWRYXPRJDLVULQVVDXJRVKLJLHQRVVYHLNDWRVLUDSOLQNRV DSVDXJRV VDXJDXV QDXGRMLPR DSVDXJRV QXR WULXNPR HQHUJLMRV WDXS\PR LU LOXPRV LVDXJRMLPR SHUYLVVWDWLQLRHNRQRPLNDLSDJUVWQDXGRMLPRWUXNP WROLDXVWDWLQLRWHFKQLQSULHLUD  6WDWLQLR WHFKQLQ SULHLU RUJDQL]XRMD VWDWLQLR QDXGRWRMDV NLR EGX NLR EGX NDL WHFKQLQV SULHLURV GDUEDL DWOLHNDPL QDXGRWRMR SDMJRPLV DUED VXWDUWLHV SDJULQGX SDVNLUGDPDV VWDWLQLR WHFKQLQ SULLUWRM 6WDWLQLR WHFKQLQLV SULLUWRMDV JDOL EWL SDVNLUWDV LU NLWDLV VWDW\P QXVWDW\WDLVSDJULQGDLV ,,67$7,1,7(&+1,1635,(,5268'$9,1,$, 3DJULQGLQLDLVWDWLQLLUMNRQVWUXNFLMSULHLURVLUHNVSORDWDYLPRXGDYLQLDL\UDLH VLHNWL NDG VWDWLQLDL LU M NRQVWUXNFLMRV EW HNVSORDWXRMDPL QHSDHLGLDQW SURMHNW VWDW\ERVEHLHNVSORDWDYLPRQRUP ODLNX SDVWHEWL WHLVLQJDL YHUWLQWL LU OLNYLGXRWL DWVLUDGXVLXV VWDW\ELQL NRQVWUXNFLM GHIHNWXV SURILODNWLQPLVSULHPRQPLVWDXVRWL VDXJRWLQXRDQNVW\YRMRVXVLGYMLPR VWDWLQLXVLUM NRQVWUXNFLMDV LYHQJWL VWDWLQL JULL R MRPV Y\NXV DUED Y\NXV VWLFKLQPV QHODLPPV LYHQJWL SDSLOGRPSDGDULQLLUQXRVWROL VLHNWLNDGVWDWLQLDLQHGDU\WDORVPRQLVYHLNDWDLLUDSOLQNDL 0DLQDQW DUGDQLXRVLXV NOLPDWLQLXV YMR OLHWDXV GUJPV WHPSHUDWULQL SRN\L VDXOVUDGLDFLMRV SRYHLNLXVEWLQDSULLUWLNDG EW WYDUNLQJL LRUV DWLWYDU VLHQ VWRJ FRNROL LU NLWD SDPDW LU NLW NRQVWUXNFLM GUJPL]ROLXRMDQW\VUHQJLQLDL L]ROLDFLMDGUHQDLQLDLVOXRNVQLDLLUNLWD EWWYDUNLQJLVWDWLQLHOHPHQWDLVNLUWLYDQGHQLXLSDDOLQWLQXRVWDWLQLLUMNRQVWUXNFLM DSVNDUGLQLPDLODWDNDLOLHWYDP]GLDLODMRVQXRJULQGRVLUNLWD QHVLNDXSW VQLHJDV LU OHGDV SULH VLHQ YLHVODQJL ODQJ LU NLW DWLWYDU YHUWLNDOLM SDYLULRMDPVXVLNDXSXVSDDOLQWLQXRLRSDYLULDXVWROLDXQHLPDWVWXPX OLL PHWX LU WLUSVWDQW VQLHJXL DU OHGXL QHVXVLGDU\W YMR EODNRPL YDQGHQV VUDXWDL ODNVWDQW\VVWDWLQLDWLWYDUDVDUNLWDVNRQVWUXNFLMDV DWLWYDU HOHPHQW VXMXQJLPR VLOVH LU NLWRVH YLHWRVH QHDWVLUDVW SDYRMLQJ GHIRUPDFLM SR\PL SO\LDSVDXJLQLVOXRNVQLDUEDHNUDQSDHLGLPGUHQDLQLODWDNDUYDP]GHOLXDNLPR LUNLWD ODLNX SDDOLQWL DWLWYDULQL NRQVWUXNFLM DSVDXJLQLR VOXRNVQLR HUR]LMRV LGLQLXV \SD Y\UDXMDQLMYMNU\SWLPLV

Valstybs inios Nr. 128

YDGRYXSULNODXVRPDLQXRVXWULNLPRSREGLRQXVSUHQGLDDUJDOLPDWROLDXWVWLEDQG\PXVLUQXVWDWR WHUPLQXVNDGDGHIHNWDLWXULEWLSDDOLQWL -HL EDQG\PXV VX DSNURYD EWLQD QXWUDXNWL GHIHNWDPV SDDOLQWL WDL EDQG\PDV SDDOLQXV GHIHNWXV NDUWRMDPDV LU UHPRQWR EDLJLPR ODLNDV \UD WDV PRPHQWDV NDL UHQJLQLXL EDQG\P PHWX SDVNXWLQNDUWEXYRSULMXQJWDDSNURYDLUSRWRMLVOLHNDGLUEWLDUEDUH]HUYH 9\NGDQW UHPRQWR WHFKQLQV SULHLURV GHULQLPR LU EDQG\PR GDUEXV HQHUJHWLNRV REMHNWXRVH WXUL EWL QDXGRMDPDVL WHFKQLQV SULHLURV LU UHPRQWR GDUE WHFKQRORJLQLDLV GRNXPHQWDLV GHULQLPR LU EDQG\PR GDUE DWOLNLPR SURJUDPRPLV PHWRGLNRPLV VSHFLDOLD UDQJD LU NLWD LHPV GDUEDPV QDXGRMDPL GRNXPHQWDL WXUL EWL VXGHULQWL HQHUJHWLNRV UHQJLQLR VDYLQLQNR LU HQHUJHWLNRV UHQJLQLXVHNVSORDWXRMDQLRVPRQV (QHUJHWLNRV UHQJLQL VDYLQLQNDV SULYDOR WXUWL UHQJLQL DWVDUJLQL GDOL LU UHQJLQL UH]HUY DUED VXGDU\WL VXWDUWLV VX UHQJLQLXV HNVSORDWXRMDQLD PRQH WLHNMDLV MLHPV VNXELDL SULVWDW\WL QHVXPDLQDQW HQHUJHWLNRV REMHNW GDUER SDWLNLPXPR LR UH]HUYR VUD WYLUWLQD LU VXIRUPXRMD HQHUJHWLNRVUHQJLQLVDYLQLQNDVDUEDMRJDOLRWDVDVPXR 7XUL EWL WYDUNRPD YLV VDQGOLXRVH DUED SDGDOLQLXRVH HVDP DWVDUJLQL GDOL DWVDUJLQL UHQJLQLDSVNDLWD-ENOLUVDQGOLDYLPRVO\JRVWXULEWLSHULRGLNDLWLNULQDPRV UHQJLQLDL LU DWVDUJLQV GDO\V WXUL EWL VDQGOLXRMDPRV SDJDO MRPV VDQGOLXRWL QXVWDW\WXV UHLNDODYLPXV 5H]HUYH HVDQL UHQJLQL WHFKQLQV SULHLURV LU QDXGRMLPR WYDUN QXVWDWR HQHUJHWLNRV UHQJLQLVDYLQLQNDVDUEDMRJDOLRWDVDVPXR

9$76$.20<%85(1*,1,7(&+1,1,2(.63/2$7$9,027$,6<./,9<.'<0

 'DUEXRWRMDLSDHLG 7DLV\NOLUHLNDODYLPXVJDOLEWL SDWUDXNWLDWVDNRP\EQWHLVVDNW QXVWDW\WDWYDUND 8 7DLV\NOL UHLNDODYLP Y\NG\P HNVSORDWXRMDQW PRQV REMHNWR HQHUJHWLNRV UHQJLQLXVMWHFKQLQENOLUVDXJHNVSORDWDYLPDWVDNR UHQJLQLVDYLQLQNDV8LQXRPRW GXRW SDVLQDXGRWL HQHUJHWLNRV UHQJLQLWHFKQLQENOLUVDXJHNVSORDWDYLPDWVDNR UHQJLQLVDYLQLQNDV MHLNLWDLSQHQXPDW\WDQXRPRV SDQDXGRV VXWDUW\MH $YDULMRVLUVXWULNLPDLWLULDPLLUWUDXNLDPLDSVNDLWSDJDO(QHUJHWLNRVUHQJLQLDYDULMLU VXWULNLP W\ULPR LU DSVNDLWRV QXRVWDW UHLNDODYLPXV SDWYLUWLQWXV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV HQHUJHWLNRV PLQLVWUR P NRYRG VDN\PX 1U LQ 1U $SLH QHSUDVWXV Y\NLXV %( WXUL EWL SUDQHWD 9$7(6, YDGRYDXMDQWLV %UDQGXROLQV VDXJRV UHLNDODYLPDLV %65 ,QIRUPDYLPRDSLHQHSUDVWXV Y\NLXVDWRPLQVHHOHNWULQVHUHLNDODYLPDLSDWYLUWLQWDLVPOLHSRV G9$7(6,YLULQLQNRVDN\PX1U LQ1U  8 7DLV\NOL UHLNDODYLP QHY\NG\P DUED Y\NXV DYDULMDL VXWULNLPXL JDLVUXL DU QHODLPLQJDPDWVLWLNLPXLDWVDNR GDUEXRWRMDL WLHVLRJLDL HNVSORDWXRMDQW\V HOHNWULQL NDWLOLQL LU WLQNO UHQJLQLXV LU VWDWLQLXVXNLHNYLHQSDHLGLP Y\NXVGOMNDOWV HOHNWULQL LU NDWLOLQL SDPDLQ YDGRYDL WDLS SDW EXGLQWLV LU RSHUDW\YLQLV UHPRQWR GDUEXRWRMDVHOHNWURVWLQNORSHUDW\YLQLDLGDUEXRWRMDLXSDHLGLPXVNXULHY\NRGOMSDLDUMLHPV WLHVLRJLDLSDYDOGDXVGDUEXRWRMR GLUEXVLRSDJDOMNRPDQGDVNDOWV HOHNWULQL NDWLOLQL HOHNWURV LU LOXPRV WLQNO JDP\ERV SDGDOLQL YDGRYDL M SDYDGXRWRMDL LQLQLHULDLLUPHLVWUDLXSDHLGLPXVNXULHY\NRGOMSDLDUSDYDOGDXVGDUEXRWRMR NDOWV HOHNWULQL NDWLOLQL HOHNWURV LU LOXPRV WLQNO JDP\ERV LU WHFKQLNRV WDUQ\E YDGRYDL LQLQLHULDLXSDHLGLPXVY\NXVLXVGOMWDUQ\ERVGDUEXRWRMDUSDYDOGDXVSDGDOLQLRNDOWV HQHUJHWLNRV PRQL REMHNW YDGRYDL X SDHLGLPXV Y\NXVLXV M YDGRYDXMDPRVH PRQVH

6443

43

44 6443
 7XULEWLQHOHLVWDPHGLQPVNRQVWUXNFLMRPVGUNWLLUSWL 0HGLQL LU PHGLQL PHWDOLQL ODLNDQLM NRQVWUXNFLM HOHPHQW VXMXQJLPR GHWDOV WXUL EWLWYDUNLQJRV 1HOHLGLDPD VLDXULQWL HYDNXDFLQL NHOL SHUMLP SUDYDLDYLP NHOL LU NRULGRUL XVWDW\WL M VWDPELDLV UHQJLQLDLV LQYHQWRULXPL PHGLDJRPLV DU NLWRNLDLV GDLNWDLV 3HUMLP LU YDLXRMDPMNHOLYLHWRVEHL]RQRVWXULEWLHQNOLQDPRV 1DWUDOLDL QHDSYLHVWRVH ODLSWLQVH NRULGRULXRVH LU NLWRVH YLHWRVH VNLUWRVH PRQL LU WUDQVSRUWRMXGMLPXLWXULEWLUHQJWDVQXRODWLQLVGLUEWLQLVDSYLHWLPDV 1HOHLVWLQD WHFKQRORJLQ YDQGHQ DU JDU DOLQWL WLHVLRJLDL SHU VLHQ LU NLW DWLWYDU DQJDV VN\OHV DUEDLYHGXVSHUMDVQHSDNDQNDPRLOJLRLOHLGLPRYDP]G\QXV /LNYLGXRMDQWWHFKQRORJLQV UDQJRVDULQLQHULQLVLVWHPDYDULMDVLUVXWULNLPXVGHIHNWXV LU UHPRQWXRMDQW OHLGLDPD WHFKQRORJLQ YDQGHQ DU JDU LOHLVWL SHU YDP]G QH DULDX NDLS P QXR VLHQRVDWLWYDURVDUNLWRNLRVODLNDQLRVLRVNRQVWUXNFLMRV LVN\UXV%(  'PWUDXNL SULHLURV LU QDXGRMLPR VSHFLILQLDL UHLNDODYLPDL WXUL EWL Y\NGRPL YDGRYDXMDQWLV UHVSXEOLNLQPLV VWDW\ERV QRUPRPLV  'PWUDXNL QDXGRMLPR LU SULHLURV WDLV\NOVSDWYLUWLQWRPLVVWDW\ERVLUXUEDQLVWLNRVPLQLVWURPODSNULLRGVDN\PX1U'O 561 SDSLOG\PRSULHGX LQ1U  (OHNWULQLSDVWDWLU UHQJLQLSDPDWVGLPDLWXULEWLVWHELPLYDGRYDXMDQWLVQRUPLQLDLV GRNXPHQWDLV PRQVWHULWRULMRMH VWDWLQLRVNO\SH EWLQDSULLUWL SDYLULQLRLUJUXQWLQLRYDQGHQVQXOHLGLPRLYLVRVWHULWRULMRVQXRVWDWLQLVLVWHPDV LPHWLPR YDP]G\Q WULXNPR VORSLQWXYXV LU NLWXV WULXNPR DOWLQL QXVWDW\PR LU WULXNPRVXPDLQLPRLNLQRUPRVUHQJLQLXVLUVWDWLQLXV YDQGHQWLHNLR NDQDOL]DFLMRV GUHQDR LOXPRV WUDQVSRUWR GXM LU VN\VWRMR NXUR YDP]G\QKLGUDXOLQLSHOHQSDDOLQLPRUHQJLQLXVLUVWDWLQLXV JHULDPRMR YDQGHQV DOWLQLXV YDQGHQV WHONLQLXV YDQGHQV WLHNLPR DOWLQL DSVDXJRV VDQLWDULQHV]RQDV JHOHLQNHOLXV LU M SHUYDDV DXWRPRELOL NHOLXV SULHJDLVULQLXV NHOLXV LU SULYDLDYLPXV SULHSULHJDLVULQLKLGUDQWYDQGHQVWHONLQLDXLQWXYLWLOWXVHVWDNDGDVSVLMWDNHOLXVSHUMDVLU NLWD DSVDXJRVQXRQXROLDXQXRJULXYODYLQEHLNUDQWDSVDXJRVVWDWLQLXV ED]LQLXVLUGDUERUHSHULXVEHLHQNOXV SMH]RPHWUXVJUXQWLQLRYDQGHQVUHLPRVWHEMLPRJULQLXV DSVDXJRVQXRDLERVLVWHPDVLUHPLQLPRUHQJLQLXV PRQHL SULNODXVDQW\V DXWRPRELOL NHOLDL WXUL EWL SULLULPL LU HNVSORDWXRMDPL YDGRYDXMDQWLVNHOLSULHLURVWHLVVQRUPLQLDLVDNWDLV PRQHL SULNODXVDQW\V JHOHLQNHOLDL WXUL EWL SULLULPL LU HNVSORDWXRMDPL YDGRYDXMDQWLV JHOHLQNHOLQDXGRMLPRQRUPLQLDLVWHLVVDNWDLV PRQHLSULNODXVDQW\VDXWRPRELOLNHOLJHOHLQNHOLLUSVLMWLOWDLYLDGXNDLHVWDNDGRV WXUL EWL SULLULPL LU HNVSORDWXRMDPL YDGRYDXMDQWLV M HNVSORDWDYLPR LU SULHLURV QRUPLQLDLV WHLVV DNWDLV 3RHPLQV YDQGHQWLHNLR NDQDOL]DFLMRV LOXPRV NRPXQLNDFLMRV GXMRWLHNLDL RUDWLHNLDL HOHNWURVNDEHOLDLWXULEWLSD\PWLHQNODLVHPVSDYLULXMH -HLJXWHULWRULMRMH\UDNODLGLRMDQLMVURYLWXULEWL UHQJWDPHWDOLQLSRHPLQLVWDWLQL LUNRPXQLNDFLMHOHNWURFKHPLQDSVDXJD 6LVWHPLQJDLLU \SD OLHWDXV PHWX UHLNLD SULLUWL ODLWXV NDOQHVLLPDV R SULUHLNXV WXUL EWLLPDPDVLSULHPRQLMLHPVVXWYLUWLQWL

LHPRVPHWXQHSHUDOWNRQVWUXNFLMRVRMHLWDLQXPDW\WDSURMHNWHODLNXMDVDSLOWLQWL 6DXJDQW VWDWLQLXV LU M NRQVWUXNFLMDV QXR FKHPLNDL DNW\YL JUXQWLQL YDQGHQV WLUSDO ELRORJLQLNODLGLRMDQLVURYL SRYHLNLEWLQDVLHNWLNDG SDPDWDL SDJULQGDL LU NLWRV SRHPLQV NRQVWUXNFLMRV QHEW WLHVLRJLDL ODNVWRPRV JUXQWLQLDLVYDQGHQLPLVLUWLUSDODLV EWWYDUNLQJRVVWDWLQLQXRJULQGRVQXRODMRVLUNLWLYDQGHQSDDOLQDQW\VUHQJLQLDL WYDUNLQJDLYHLNWGUHQDRLUYDQGHQVSDDOLQLPRVLVWHPRV PHGLDLEWVRGLQDPLQHDULDXNDLSPRNUPDLQHDULDXNDLSPQXRVWDWLQL QHDWVLUDVW VN\VL DU GXM SRHPLQLDL QXWHNMLPDL DU PLJUDFLMRV JDOLQW\V VXNHOWL NRQVWUXNFLMNRUR]LMDUVSURJLPXV QHEWSDHLVWLWDLVDLNODLGLRMDQLRPVVURYPVQHXWUDOL]XRWL *DP\ELQVH LU NLWRVH SDWDOSRVH EWLQD SDODLN\WL WRN WHPSHUDWURV GUJPV LU RUR DS\NDLWRVUHLP NRNVMLVQXPDW\WDVSURMHNWHLU VWDWLQLEHLNRQVWUXNFLMHNVSORDWDYLPRWHFKQLQLXRVH GRNXPHQWXRVH $SOLQNRMHQHWXULEWLYLULMDPRVDSOLQNRVDSVDXJRVQRUPDW\YDLVEHLVWDQGDUWDLVULERMDPRV WHUDOUHLNPV 5HLNLD SULLUWL NDG EW WYDUNLQJRV LU UHLNLDPDL L]ROLXRWRV WHFKQRORJLQL YDP]G\Q LOXPRVJDURLUY GLQLPRVLVWHPRVRVDQLWDULQLDLUHQJLQLDLJHUDLKLGURL]ROLXRWL 3HUMLPXRVHSHUYDP]G\QXVWXULEWLUHQJWLWLOWHOLDL 1HOHLVWL DSNUDXWL SDSLOGRPRPLV DSNURYRPLV ODLNDQLVLDV NRQVWUXNFLMDV DUED NHLVWL M DSNURYLPR VFKHPDV NDELQDQW DUED WYLUWLQDQW SULH M DWRWDPSDV DWUDPDV DUED DQNHULXV VDQGOLXRMDQW PHGLDJDV GLUELQLXV JUXQW DUED NLWXV NUYLXV SHUNHOLDQW DUED SDVWDWDQW QDXMXV UHQJLQLXV EHL WHFKQRORJLQ UDQJYLULMDQWYHLNLDQLMPHFKDQL]PDUEDWUDQVSRUWRSULHPRQLSURMHNWHQXPDW\WDV JDOLDVJUHLLXVEHLVWDEG\PRMJDVNDXSLDQWLVYDQGHQLXLVQLHJXLGXONPVEHLVQDRPVWDLSSDWNLWDLV SRYHLNLDLV QHQXPDW\WDLV SURMHNWXRVH LU JDOLQLDLV SDNHLVWL VWDWLQLR DUED NRQVWUXNFLM GDUER VFKHP VXNHOWLSDYRMLQJDVGHIRUPDFLMDV 6XVLNDXSXVVQLHJYDQGHQGXONHVLUNLWRNLDVVQDDVSHULRGLNDLSDDOLQWLQXRVWDWLQLRLU MRNRQVWUXNFLM 5HJXOLDULDLYDO\WLGXONHVWHSDOXVLUNLWRNLXVWHUDOXVQXRLOG\PRYGLQLPRYDQGHQWLHNLR NDQDOL]DFLMRVLUNLWLQLQHULQLVLVWHPEHLUHQJLQL 1XPDLXV NHLVWL VWDWLQLR SDVNLUW LU JDP\ERV SURILO EWLQD YHUWLQWL NRNL WDN EVLPL QDXMLWHFKQRORJLQLDLSURFHVDLDSNURYRVLUEVLPDDSOLQNDGDU\VHVDPRPVNRQVWUXNFLMRPV .RQVWUXNFLM ]RQDV YHLNLDPDV WUDQVSRUWR SULHPRQL DU SHUNHOLDPM NUYL VLVWHPLQJ VPJL EWLQD DSVDXJRWL VSHFLDOLDLV PHWDOLQLDLV PHGLQLDLV SODVWPDVLQLDLV JXPLQLDLV DU NLWRNL PHGLDJ HNUDQDLV DU UPDLV 6DXJRWLQRV ]RQRV SULNODXVRPDL QXR SRYHLNLR NRQVWUXNFLMRPV FKDUDNWHULRQXURGRPRVDWLWLQNDPXRVHSURMHNWDYLPRGRNXPHQWXRVH 1HDWOLNXV GHWDOL VNDLLDYLP XWLNULQDQL HVPLQLXV VWDWLQLR UHLNDODYLPXV QHOHLGLDPD VLOSQLQWLNRQVWUXNFLMLSMDXQDQWDU SMDXQDQWDWVNLUDVMGDOLVDUHOHPHQWXVJULDQWDULPXDQWDQJDV EHL VN\OHV SHUGDQJRVH GHQJLQLXRVH VDQWYDURVH VLMRVH NRORQRVH VLHQRVH LU NLWRVH ODLNDQLRVLRVH NRQVWUXNFLMRVH (NVSORDWXRMDQWODLNDQLVLDVNRQVWUXNFLMDVQHOHLGLDPDVWDW\WLQDXMDUEDSDDOLQWLHVDP WDLS SDW LU ODLNLQM VWRYSDNDE VWULDLQL LU NLWRNL DULQL NRQVWUXNFLM HOHPHQWSDDOLQWL DU SHUVWDW\WLU\LVXVWDQGLQWLDWUDPDUQ\UXVDUNLWDLSNHLVWLNRQVWUXNFLMGDUERVFKHPDV 3ULH JHOEHWRQLQL ODLNDQLM NRQVWUXNFLM DUPDWURV QHOHLGLDPD SULYLULQWL DU WYLUWLQWL GHWDOLDUSDNDE 0HWDOLQLNRQVWUXNFLMLUGHWDOLDSVDXJDQXRNRUR]LMRVWXULEWLVLVWHPLQJDLDWQDXMLQDPD YHUWLQDQWDSOLQNRVFKHPLQDNW\YXPVWDWLQLHNVSORDWDYLPRPHWX.RUR]LMRVSDHLVWRVYLHWRVWXULEWL QXYDORPRVRDQWLNRUR]LQGDQJDDWQDXMLQDPDUHQJLQLVDYLQLQNRQXVWDW\WDWYDUND 0HWDOLQLNRQVWUXNFLMNDLWLQWLDUYDO\WLDWYLUDXJQLPLQHOHLGLDPD

2012 m. lapkriio 6 d.

 ,NL SRWY\QLR SUDGLRV YLVL YDQGHQV QXYHGLPR UHQJLQLDL WXUL EWL DSLUWL LU SDUXRWL SDYDVDU SDYLULQLDP YDQGHQLXLQXOHLVWL NDEHOL YDP]GL YHQWLOLDFLMRV NDQDO SHUMLPR SHU VWDWLQL VLHQDVYLHWRVWXULEWLXVDQGDULQWRVRYDQGHQVLVLXUELPRPHFKDQL]PDLSDUXRWLGLUEWL (OHNWULQVHWXULEWLNRQWUROLXRMDPDVJUXQWLQLRYDQGHQVO\JLVNRQWUROLQLXRVHJULQLXRVH (OHNWULQL LU NDWLOLQL DWOLHN VYDUW\QXRVH WXUL EWL VLVWHPLQJDL DWOLHNDPD SRHPLQLR YDQGHQVVWHEMLPRJULQLWLQNOHDQDOLWLQNRQWUROWHLVVDNWQXVWDW\WDWYDUND $WVDNLQJLHML DVPHQ\V WXUL JHUDL LQRWL VWDWLQL SULHLURV LU HNVSORDWDYLPR WDLV\NOHV EHL UHLNDODYLPXV

Valstybs inios Nr. 128

,,,67$7,1,7(&+1,1635,(,5269<.'<02%(1'52-,79$5.$

1XRODWLQLDPV LU NLWLHPV VWDWLQL LU M NRQVWUXNFLM VWHEMLPDPV Y\NG\WL EHL M WHFKQLQHL ENOHL YHUWLQWL WXUL EWL RUJDQL]XRWL VWDWLQL SULHLURV LU HNVSORDWDYLPR SDGDOLQLDL DUED SDVNLUWL DWVDNLQJLHMLDVPHQ\V PRQVYDGRYRWYDUNRPXRMXGRNXPHQWXVNLULDPDVNLHNYLHQRMDLSULNODXVDQLRVWDWLQLRDUED WDUSXVDY\MHJODXGLDLLUWHFKQRORJLNDLVXVLMXVLVWDWLQLJUXSVSULHLURVDWVDNLQJDVLVDVPXR-LV\UD DWVDNLQJDVXMDPSULVNLUWRVWDWLQLRMRGDOLHVDUEDVWDWLQLJUXSVWLQNDPHNVSORDWDYLPLUSULHLU $WVDNLQJDLVLDLV X VSHFLDOLM PRQV LQLQHULQL VLVWHP LRUV LU YLGDXV YDP]G\Q HOHNWURVWLQNOWUDQVSRUWRNRPXQLNDFLMLUNLWD HNVSORDWDYLPLUUHPRQWVNLULDPLVSHFLDOLVWDLLQDQW\V LVLVWHPSULHLURVLUHNVSORDWDYLPRUHLNDODYLPXV .DLLQLQHULQVVLVWHPRVDUNRPXQLNDFLMRV\UDHNVSORDWXRMDPDPHVWDWLQ\MHPRQVYDGRYR WYDUNRPXRMX GRNXPHQWX WXUL EWL QXVWDW\WRV DWVDNRP\EV ULERV WDUS VWDWLQLR SULHLURV DWVDNLQJRMR DVPHQV LU DWVDNLQJRMR X VSHFLDOLM LQLQHULQL VLVWHP DU NRPXQLNDFLM SULHLU LU HNVSORDWDYLP DVPHQV 6NLULDQW VWDWLQL LQLQHULQL NRPXQLNDFLM EHL VLVWHP SULHLURV LU HNVSORDWDYLPR DWVDNLQJXRVLXVDVPHQLVSDWYLUWLQDPRVMSDUHLJLQVLQVWUXNFLMRV (QHUJHWLNRV PRQVSULNODXVRPDLQXRJDP\ERVWHFKQRORJLMRVLUNLWDSOLQN\ELVDYLWXPR LWDLV\NOLLUQRUPDW\YLQLVWDW\ERVWHFKQLQLGRNXPHQWSDJULQGXUHQJLDLUWYLUWLQDYLHWLQHVVWDWLQL SULHLURVLUHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMDV PRQVVWDWLQLSULHLURVLUHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMDVVXGDURLHVN\ULDL VWDWLQ\MH Y\NVWDQLRV JDP\ERV WHFKQRORJLMRV FKDUDNWHULVWLND QXURGDQW DSOLQN\EHV DU M NRPELQDFLMDV UHLNDODYLPDLVWDWLQLRLUMRNRQVWUXNFLMSULHLUDLLUDSLUDL DWVDNLQJMX PRQVVWDWLQLHNVSORDWDYLPLUSULHLUIXQNFLMRVLUDWVDNRP\EVULERV HNVSORDWXRMDQWVWDWLQ 3DJDOLDVLQVWUXNFLMDVVLVWHPLQJDLDSLULPLHNVSORDWXRMDPLHMLVWDWLQLDL6WDWLQLDSLURV WLNVODV ODLNX SDVWHEWL LU WHLVLQJDL YHUWLQWL M NRQVWUXNFLM GHIHNWXV EHL SDHLGLPXV VLHNLDQW QHDWLGOLRWLQDLSDUHQJWLLUY\NG\WLSULHPRQHVVWDEGDQLDVWROHVQMSOLWLP 6WDWLQLLUMNRQVWUXNFLMDSLUPHWXY\NGRPL QXRODWLQLDLVWHEMLPDL VH]RQLQVEHQGURVLRVDSLURVDWOLHNDPRVNDVPHWSDYDVDULUUXGHQ SHULRGLQVEHQGURVLRVDUEDGDOLQVDSLURVDWOLHNDPRVVWDWLQLRGDO\MH QHHLOLQVDSLURVDWOLHNDPRVSRVWLFKLQLQHODLPL JDLVUOLLXUDJDQVSURJLPLU NLWD GDOLQLVWDWLQLRDUMRNRQVWUXNFLMJULLLUNLWUHLNLQLNXULPHWXEXYRSDGDU\WRVSDYRMLQJRV NRQVWUXNFLMGHIRUPDFLMRVWDLSSDWNHLLDQWLVVWDWLQLRVDYLQLQNXL LQVSHNFLQVLUVSHFLDOLRVLRVDSLURV 6WDWLQLLUMNRQVWUXNFLMDSLUDVY\NGR QXRODWLQLXVVWHEMLPXVVWDWLQLSULHLURVDWVDNLQJLHMLDVPHQ\V

VH]RQLQHVEHQGUVLDVDSLUDVPRQLVSHFLDOLVWJUXSV NRPLVLMRV YDGRYDXMDPRVWRV PRQVVWDWLQLSULHLURVLUHNVSORDWDYLPRDWVDNLQJRMRDVPHQV SHULRGLQHV EHQGUVLDV DUED GDOLQHV SDVWDW HNVSORDWDYLPR DU MRV IXQNFLMDV DWOLHNDQW\V SDGDOLQLDLDUEDSDVNLUWLDWVDNLQJLHMLDVPHQ\V LQVSHNFLQHVVWDW\ERVLUVWDWLQLHNVSORDWDYLPRYDOVW\EVSULHLURVLQVWLWXFLMRV VSHFLDOLVLDV DWHVWXRWRVLRV LQLQHULQL SDVODXJ PRQV ODERUDWRULMRV DUED HNVSHUWDL WXULQW\VWHLVY\NG\WLLXRVGDUEXV -HL SRYHLNLV VWDWLQLDPV LU M NRQVWUXNFLMRPV \UD \SDWLQJDV FKHPLNDL DNW\YL DSOLQND DXNWD WHPSHUDWUD VXQNXV NOLPR PHFKDQL]P GDUER UHLPDV VPJLDL LU NLWD EH QXRODWLQL VWHEMLP NDV GLHQ WXUL EWL DWOLHNDPRV EHQGURVLRV DUED GDOLQV SHULRGLQV DSLURV 7RNL DSLU WLNVODV WLNULQWL QXRODWLQL VWHEMLP NRN\E YHUWLQWL L VWHEMLP UH]XOWDWXV WDLS SDW QXVWDW\WLVSHFLDOLMW\ULPDSLPWLV 6H]RQLQVDSLURV LVN\UXVREMHNWXVNXULHPVDSLURVDWOLHNDPRVSDJDO7DLV\NOL LUSXQNWUHLNDODYLPXV DWOLHNDPRV SDYDVDU LWLUSXV VQLHJXL - WLNVODV \UD QXVWDW\WL NDLS SDNLWR VWDWLQL LU M NRQVWUXNFLM WHFKQLQENOLHPRVLU DU SDYDVDULRODLNRWDUSLXYHUWLQWLDWVLUDGXVLDVNRQVWUXNFLM\SDODLNDQLM GHIRUPDFLMDVDUGHIHNWXVQXVWDW\WLUHPRQWRSRUHLNMRSREGLUDSLPWLV SDYDVDULQLDSLUPHWX\SDWLQJDVGPHV\VWXULEWLVNLULDPDVVWRJRLUSDVWDWYLUMR YDQGHQV QXRODM NDUQL] SDUDSHW FRNROL QXRJULQG DWLWYDU GUHQDR VLVWHP LU NHOL EHL SUDYDLDYLPGDQJENOHL UXGHQV ODLNRWDUSLX LNL LOG\PR VH]RQR SUDGLRV DSLU WLNVODV \UD VWDWLQL LU M NRQVWUXNFLMEHLLQLQHULQLVLVWHPSDUXRLPDVGDUEXLLHPRVVO\JRPLV <SDWLQJDV GPHV\V WXUL EWL VNLULDPDV DWLWYDULQPV NRQVWUXNFLMRPV VLHQRPV ODQJDPV YLHVODQJLDPV YDUWDPV GXULPV LU NLWRPV NRQVWUXNFLMRPV ODLNDQLRVLRPV VWRJR NRQVWUXNFLMRPV VLMRPV VDQWYDURPV JHJQPV SORNWPV LU NLWD LOG\PR YGLQLPR VLVWHPRPV YDQGHQV LU VQLHJR DOLQLPRVLVWHPRPV ,VDPLDP VWDWLQL LU M NRQVWUXNFLM WHFKQLQV ENOV YHUWLQLPXL UHNRPHQGDFLM DU SURMHNWDYLPR GRNXPHQW UHQJLPXL JDOL EWL NYLHLDPRV VSHFLDOL]XRWRVLRV LQLQHULQL SDVODXJ DU SURMHNWDYLPRPRQV $SLU PHWX YL]XDOLDL WLNULQDPRV YLVRV VWDWLQL DU M GDOLHV NRQVWUXNFLMRV .LHNYLHQD NRQVWUXNFLMDWXULEWLDSLULPDQHUHLDXNDLSNDUWSHUPHWXV $SLUPHWXWLNULQDPDSULHJDLVULQVDSVDXJRVUHQJLQLLUSULHPRQLENO 6WDWLQLLUMNRQVWUXNFLMWHFKQLQVENOV YHUWLQLPDLDSLURVPHWXVXUDRPLWHFKQLQLR HNVSORDWDYLPR XUQDOXRVH NRPLVLM DU VSHFLDOLVW JUXSL DNWXRVH YDOVW\ELQV SULHLURV LQVWLWXFLM DNWXRVH LQLQHULQL SDVODXJ DU SURMHNWDYLPR PRQL WHFKQLQVH DWDVNDLWRVH DUED SURMHNWXRVH LD WYDUND QXRODWLQLDLLUSHULRGLQLDLVWHEMLPDL UDDLV VWDWLQLRWHFKQLQLRHNVSORDWDYLPRXUQDO SD\PLQWSDVWHEWXVGHIHNWXVDUSDYRMLQJDVGHIRUPDFLMDVDUEDWDLNDGMQHUDVWD NDL SHULRGLQL VWHEMLP PHWX DWVNOHLGLDPL HNVSORDWDYLPR WDLV\NOL SDHLGLPDL VXUDRPL DNWDL NXULXRVH QXURGRPL HNVSORDWDYLPR WUNXPDL VWDW\ELQL NRQVWUXNFLM GHIHNWDL SULHPRQV WUNXPDPV DU GHIHNWDPV SDDOLQWL LU M Y\NG\PR WHUPLQDL 7RNLH DNWDL UHJLVWUXRMDPL VWDWLQLRWHFKQLQLRHNVSORDWDYLPRXUQDOHQXURGDQWMHVP VH]RQLQV LU QHHLOLQV DSLURV DNWDLV SD\PLQW MXRVH UDVWXV WUNXPXV GHIHNWXV SDYRMLQJDVGHIRUPDFLMDVLUSULHPRQHVQXVWDW\WXODLNXMLHPVSDDOLQWL LQVSHNFLQVDSLURVQXVWDW\WRVIRUPRVDNWDLVLUUHLNDODYLPDLV VSHFLDOLRVLRV DSLURV WHFKQLQPLV DWDVNDLWRPLV DU SURMHNWDLV DWLWLQNDPDL VX DELSXVPLVVXWDUWLPLVLUMSURJUDPRPLVWRNLDVDSLUDVDWOLNWL 5HLNDOLQJLGXRPHQ\VDSLHVWDWLQLUMRNRQVWUXNFLMDV\UDNDXSLDPLVWDWLQLRSDVHRDSLHM WHFKQLQENOHNVSORDWDYLPRPHWXVWDWLQLRWHFKQLQLRHNVSORDWDYLPRXUQDOH

6443

45

46 6443
 (OHNWULQL HNVSORDWDYLPR LQVWUXNFLMRVH WXUL EWL QXURG\WRV VXWULNLP EHL DYDULM KLGURWHFKQLQLXRVHVWDWLQLXRVHOLNYLGDYLPRSULHPRQVNXUQXPDW\WD GDUEXRWRMYHLNVPDLLUMQXRVHNOXPDV JDOLPVXWULNLPEHLDYDULMOLNYLGDYLPREGDL PHGLDJDWVDUJRV U\LRLULQIRUPDFLMRVSULHPRQV WUDQVSRUWRSULHPRQVMMXGMLPRLUSULYDLDYLPRVFKHPRVLUNLWD $YDULM EHL VXWULNLP KLGURWHFKQLQLXRVH VWDWLQLXRVH OLNYLGDYLPR LQVWUXNFLMRVH EWLQD LQDJULQWL SRWHQFLDOL DYDULM SUHYHQFLMRV SULHPRQHV DSVDXJRV LU OLNYLGDYLPR JDOLP\EHV GDPE JULW\VVXSORYLPREDQJDGHULYDFLQLYDP]GLWUNLPDLYDQGHQVLOHLVWXYXVLNLPLPDVDUJHGLPDL LUNLWD  .DVPHW SULH PQHV LNL SDYDVDULR SRSOGLR SUDGLRV HOHNWULQVH NXULRVH \UD KLGURWHFKQLNRVVWDWLQLWXULEWLVXGDU\WDSRSOGLR SRWY\QLR SUDOHLGLPRNRPLVLMD.RPLVLMDSDWLNULQD DWLWLQNDP SDGDOLQL SDVLUXRLP SDYDVDULR SRSOGLXL DSLUL KLGURWHFKQLQLXV VWDWLQLXV M KLGURPHFKDQLQLXV UHQJLQLXVNOLPRPHFKDQL]PXVVWHELSRSOGLRHLJ3UDMXVSRSOGLXLNRPLVLMD YODSLULVWDWLQLXVLUUHQJLQLXVVXUDRDSLURVDNWXV 3ULYDORPDSHULRGLNDLWLNULQWLKLGURWHFKQLNRVVWDWLQLEHWRQRDWVSDUXPYDQGHQVILOWUDFLMDL LUDWPRVIHURVSRYHLNLXLVWHEWLHUR]LMNLQWDPRYDQGHQVO\JLR]RQRVHLUWUNLPXVYLVXRVHSDYLULXRVH +LGURWHFKQLNRV VWDWLQL EHWRQR ENO WLNULQDPD YDGRYDXMDQWLV HOHNWULQL SDVWDW KLGURWHFKQLNRV VWDWLQL LU UHQJLQL HNVSORDWDYLPR LU ENOV NRQWUROV VXGWLHV LU SHULRGLNXPR QRUPLQLDLVGRNXPHQWDLV *UXQWLQLDL KLGURWHFKQLNRV VWDWLQLDL WXUL EWL DSVDXJRWL QXR LSORYLPR LU YDQGHQV SHUVLOLHMLPR SHU NHWHU ODLW WYLUWLQLPDL LU YDQGHQV QXYHGLPR LU VXULQNLPR VLVWHPRV WXUL EWL WYDUNLQJL R ODWDNDL YDUV %LRORJLQPLV SULHPRQPLV VXWYLUWLQWL JUXQWLQL VWDWLQL ODLWDL WXUL EWL DSVDXJRWLQXRJ\YXOLLPLQGLRMLPREHLYDLQMLPRMDLVPHFKDQLQPLVWUDQVSRUWRSULHPRQPLVRNXU EWLQDWXULEWL UHQJWLODLSWHOLDLWLOWHOLDLDUDSWYDURV *UXQWLQLXWYDQNLUGDPENHWHURVEHUPRVODLWDLLUSDODLLHPXWLQVGDO\VMHLJXWDL QXPDW\WDSURMHNWDYLPRGRNXPHQWXRVHWXULEWLQHDSDXJNUPDLVDUPHGLDLV $QW JUXQWLQL XWYDQN GDPE NDQDO NUDQW SULH DWUDPLQL VLHQ LU SULHSODXN NUDXWL NURYLQLXV VWDW\WL VWDWLQLXVWLHVWLNHOLXV LUNRPXQLNDFLMDVEHLY\NG\WL NLWXVGDUEXVJDOLPDWLN X ODLW EULDXQRVSURMHNWHQXPDW\WXDWVWXPXXQXROLDXRVSDYLULDXVOLQLMRVLVDWVWXPDVWXULEWLSD\PWDV YLHWRMH VWDWLQLXRVH  *UXQWLQL XWYDQN LU GDPE ODLWDL WXUL EWL DSVDXJRWL QXR QXVOLQNLPR $XNWHVQL ILOWUDFLQL JUXQWLQL YDQGHQ O\JLXL SDHPLQWL ODLWXRVH WXUL EWL UHQJWL GUHQDDL R YLU M VXIRUPXRWDVQHSHUODQLRJUXQWRVOXRNVQLV 9LVRV GUHQDLQV VLVWHPRV WXUL EWL WYDUNLQJRV YDQGXR MRPLV WXUL WHNWL QHNOLXGRPDL LU QHSHUWUDXNLDPDL3DVWHEWXVGUHQDGHIHNWXVDUJUXQWRLQHLPXVEWLQDQHGHOVLDQWSDDOLQWL 6LVWHPLQJDLWXUL EWL PDWXRMDPL GUHQDLQL YDQGHQ GHELWDL LU ILOWUDFLQL YDQGHQ O\JLDL JUXQWLQLXWYDQNLUGDPEODLWXRVH 'DPE LU XWYDQN SULHPROLR PROLR HNUDQDL LU EUDQGXROLDL WXUL EWL DSVDXJRWL QXR SHUDOLPRLUEULQNLPR ODLWLUYDJWYLUWLQLPDLLUDWUDPLQVSUL]PVLEHWRQRDNPHQ ULHGXOL DUNLWXROLHQ WXULXWLNULQWLVWDWLQLRLOJDDPLNXPDWVSDUXPDOLXLLUDWPRVIHURVSRYHLNLDPV3HULRGLNDLVWDWLQL SULHLURVLQVWUXNFLMQXPDW\WDLVWHUPLQDLVWXULEWLWLNULQDPDODLWLUYDJWYLUWLQLPRENO 7HNDQLR YDQGHQV JUHLWLV NDQDOXRVH YDJRVH WXUL EWL UHJXOLXRMDPDV WDLS NDG EW LYHQJWD NDQDO ODLW LU GXJQR LSORYLPR QHVLNDXSW QHPHQ\V (VDQW HPRPV DSOLQNRV WHPSHUDWURPVEWLQDVDXJRWLYDQGHQVLWHNMLPRDQJDVQXRXDOLPR 0DNVLPDOV LU PLQLPDOV YDQGHQV JUHLLDL KLGURWHFKQLNRV VWDWLQL YDQGHQWDNLXRVH WXUL EWLUHJODPHQWXRWLHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMRVH

 3DVDV \UD SDJULQGLQLV HNVSORDWXRMDPR VWDWLQLR GRNXPHQWDV -DPH VXUDRPRV SDJULQGLQV REMHNWR WHFKQLQV HNRQRPLQV LU NRQVWUXNW\YLQV FKDUDNWHULVWLNRV YHUWLQDPL SDJULQGLQLDL SRN\LDLMR HNVSORDWDYLPRPHWXDUSRUHNRQVWUDYLPR %WLQLSDVRSULHGDL SURMHNWDYLPR GRNXPHQWDL GDUER SURMHNWDV DUED GDUER GRNXPHQWDL NXULXRVH SD\PWL QXRNU\SLDLQXRSURMHNWRDUVSUHQGLPSDNHLWLPDLY\NG\WLVWDW\ERVUHNRQVWUXNFLMRVDUUHPRQWRPHWX NRQVWUXNFLM LUNRPXQLNDFLMLQLQHULQV QXRWUDXNRV LUQXURG\PDL WHFKQLNDL WHLVLQJDP LU VDXJLDP VWDWLQLR EHL MR SDJULQGLQL NRQVWUXNFLM LQLQHULQL NRPXQLNDFLM LU WHULWRULMRV HNVSORDWDYLPXL 3DVDVSDWHLNLDPDVEDLJWVWDWLQLSULSDLQLPRWLQNDPDLVQDXGRWLNRPLVLMDLNDUWXVXNLWDLV SULYDORPDLVLDLVGRNXPHQWDLV 7HFKQLQLR HNVSORDWDYLPR XUQDOH ILNVXRMDPD QDXGRMDP VWDWLQL LU M NRQVWUXNFLM WHFKQLQENO 6WDWLQL SDVDL LU WHFKQLQLR HNVSORDWDYLPR XUQDODL ULDPL DQWVSDXGXRMDPL R SXVODSLDL QXPHUXRMDPL -XRVH XSLOGRPL YLVL SULYDORPL SLUPLQLDL YDGLQLDL LQIRUPDFLQLDL GXRPHQ\V $SUD WYLUWLQDPRQVYDGRYDV (OHNWURV REMHNWDPV NXULH SDJDO /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV HOHNWURV HQHUJHWLNRV VWDW\PR VWUDLSVQLR GDO \UD ODLNRPL NLOQRMDPDLVLDLV GDLNWDLV WHFKQLQ SULHLU JDOL DWOLNWL SDW\VQDXGRWRMDL QHSDVNLUGDPL SDVWDWR WHFKQLQLR SULLUWRMR 0LQWLHPV QDXGRWRMDPV NYDOLILNDFLQLDL UHLNDODYLPDL QHNHOLDPL .LOQRMDPLHPV GDLNWDPV \UD SLOGRPDV SDVDV LU WHFKQLQLR HNVSORDWDYLPR XUQDODV PRQV YDGRYR WYDUNRPXRMX GRNXPHQWX \UD QXVWDWRPDV QHNLOQRMDP GDLNW VWHEMLP LU DSLURV SHULRGLNXPDV

,9(/(.75,1,+,'527(&+1,.2667$7,1,$,+,'52(1(5*(7,1,$,5(1*,1,$,

,+,'527(&+1,.2667$7,1,$,%(1'5,(-,5(,.$/$9,0$,

 +LGURWHFKQLNRVVWDWLQLDLWXULDWLWLNWLQRUPLQLXVSURMHNWDYLPRVWDELOXPRLULOJDDPLNXPR UHLNDODYLPXV (NVSORDWXRMDQW KLGURWHFKQLNRV VWDWLQLXV WXUL EWL XWLNULQWDV SDWLNLPDV LU VDXJXV M QDXGRMLPDV QHQXWUNVWDPDV LU HNRQRPLNDV WHFKQRORJLQL UHQJLQL LU YLVRV HOHNWULQV GDUEDV QHSDHLGLDPLDSOLQNRVDSVDXJRVUHLNDODYLPDL 6WDWLQL NRQVWUXNFLMRV NXULDV YHLNLD SDWYHQNWR YDQGHQV VOJLV WDLS SDW SDJULQGDL LU SDPDWDL EHVLMXQJLDQW\V VX NUDQWDLV WXUL DWLWLNWL QRUPLQLXV YDQGHQV QHSUDODLGXPR LU ILOWUDFLMRV UHLNDODYLPXV<SDWLQJDVGPHV\VWXULEWLVNLULDPDVSULHILOWUDFLQLDPVLUGUHQDLQLDPVUHQJLQLDPV +LGURWHFKQLNRV VWDWLQLDL WXUL EWL SDWLNLPDL DSVDXJRWL QXR QHSDODQNL DSOLQNRV IL]LQL FKHPLQLLUELRORJLQLSRYHLNL +LGURWHFKQLNRV VWDWLQL SDHLGLPDL NHOLDQW\V SDYRM PRQPV UHQJLQLDPV DU DOLD HVDQWLHPVVWDWLQLDPVWXULEWLQHGHOVLDQWSDDOLQWL 6SURJGLQLPR GDUEDL DUWL KLGURWHFKQLNRV VWDWLQL JDOL EWL DWOLHNDPL WLN VXGHULQXV VX HOHNWULQVYDGRYDLVLUXWLNULQXVVWDWLQLLUNLW UHQJLQLVDXJ 3ULSLOGDQW LU LOHLGLDQW WYHQNLQLXV EDVHLQXV NDQDOXV DU VOJLQLXV YDQGHQWDNLXV YDQGHQV O\JL NLWLP EWLQD UHJXOLXRWL WRO\JLDL LU JUHLLX UHNRPHQGXRMDPX SURMHNWDYLPR GRNXPHQWXRVH LU LQVWUXNFLMRVH 9DQGHQV O\JLNLWLPDV WXUL QHVXGDU\WLQHOHLVWLQROLHNDPRMRVOJLRSRODLW WYLUWLQLPDLV QHVXNHOWL ODLW QXVOLQNLPR DU JUXQWR VXIR]LMRV QHVXGDU\WL YDNXXPR DU KLGUDXOLQLR VPJLR YDP]G\QXRVH +LGURWHFKQLNRV VWDWLQLDL WXUL EWL UHPRQWXRMDPL SULNODXVRPDL QXR M WHFKQLQV ENOV LU WXULEWLXWLNULQWDVQHSHUWUDXNLDPDVLUQRUPDOXVHOHNWULQVGDUEDV

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

 3RWY\QLR PHWX SUDOHLGLDQW GLGHOLXV YDQGHQV NLHNLXV YLU\WL QRUPDOLDL SDWYHQNWXV DXNWXWLQLR EMHIR YDQGHQV O\JLXV OHLGLDPD WLN WXRPHW NDL YLVLNDL DWLGDU\WL YLV YDQGHQV SUDODLG XGRULDLLULQDXGRWDVYLVDVKLGURWXUELQSUDODLGXPDV0DMDQWYDQGHQVGHELWDPVDWVWDWRPDVQRUPDOXV SDWYHQNWDVO\JLV 13/  +LGURWHFKQLQLXRVHVWDWLQLXRVHWXULEWLSDWLNLPLGHIRUPDFLQLVLOLVDQGDULQLPDL 8SHOLJULRYDUNDQDOLRWLVWXULSULLUWLLUWYDUN\WLPRQVNXULWHULWRULMRMHMRV\UD 1HWXULEWLVWDWLQLSDYDVDULRSRWY\QLRPHWXXOLHMDPRVHWHULWRULMRVHHPXWLQLDPHEMHIHDU JDOLPRYDQGHQVO\JLRSDNLOLPR]RQRMHDXNWXWLQLDPHEMHIH (OHNWULQVH WXUL EWL QXPDW\WRV DYDULM OLNYLGDYLPR SULHPRQV SDUXRWRV PHGLDJRV YDQGHQVLVLXUELPRUDQJDLUJHOEMLPRWHFKQLND 3RYDQGHQLQV VWDWLQL GDO\V SLUP NDUW WXUL EWL DSLULPRV SR HNVSORDWDYLPR PHW NLWDDSLUDSRPHWRYOLDXNDUWSHUPHW 3UDWHNMXVSHUKLGURWHFKQLQLXVVWDWLQLXVSURMHNWDYLPRGRNXPHQWXRVHVNDLLXRWDPDUEDMDP DUWLPDP SDYDVDULR SRWY\QLR YDQGHQV GHELWXL EWLQD SDWLNULQWL VWDWLQL XVOHQNVWV ENO LU YDQGHQV VUDXWRVORSLQLPRUHQJLQLXV 9DQGHQV SDWYHQNLPR KLGURWHFKQLNRV VWDWLQLDL QHSULNODXVRPDL QXR M ENOV NODVV LU WXUWLQV SULNODXVRP\EV SHULRGLNDL WXUL EWL WLNULQDPL QXVWDWDQW M DWVSDUXP VWDELOXP LU HNVSORDWDYLPR SDWLNLPXP 3DWLNULQLPXL DWOLNWL VXGDURPD NRPLVLMD NXUL NYLHLDPL HNVSHUWDL EHL VSHFLDOL]XRWRUJDQL]DFLMDWVWRYDL .RPLVLMD YHUWLQXVL SDWLNULQLP UH]XOWDWXV WHLNLD UHNRPHQGDFLMDV GO SDWLNLPR VWDWLQL HNVSORDWDYLPR (OHNWULQVH WXUL EWL UHQJWDV JHRGH]LQL HQNO WLQNODV WDL SODQLQL VVDM LU DXNL UHSHULDL \PHQ\V LU NLWL HQNODL (OHNWULQL JHRGH]LQLV SDJULQGDV WXUL EWL VXVLHWDV VX YDOVW\ELQH JHRGH]LMRV VLVWHPD LU DWLWLNWL MRV UHLNDODYLPXV 9LVL JHRGH]LQLDL HQNODL WXUL EWL UHQJWL SDWLNLPDL DLNLDLPDWRPRVHYLHWRVHWXUWLVDYRNRRUGLQDWHVDXNLXVLUDWLWLQNDPXVGRNXPHQWXV *HRGH]LQLXV HQNOXV SULYDOR WXUWL YLVL KLGURWHFKQLNRV VWDWLQLDL XWYDQNRV GDPERV NDQDODLWXQHOLDLSHOHQ\QGDPERVLUNLWLHQNODLVWXULEWLSD\PWDKLGURWHFKQLQLRVWDWLQLRSUDGLD LOJLVSLNHWDLVSDEDLJDSRVNLVSLQGXOLDLLUSRHPHHVDQL UHQJLQLYLHWD YDQGHQVILOWUDFLMRVUHLPXVJUXQWLQVHXWYDQNRVHLUMSDJULQGXRVHMXQJW\VHVXNUDQWDLV EHWRQLQLXRVHVWDWLQLXRVHLUJUHWLPRVHWHULWRULMRVH GUHQDLUSULHILOWUDFLQL UHQJLQLYHLNLP YDQGHQVO\JLXVEMHIXRVH YDQGHQVWNPVSRYHLNVWDWLQLDPVYDQGHQWDNHOHPHQWDPV SULHVOHQNVWHLXVOHQNVWHL NUDQWDPVNUDQWWYLUWLQLPLGLOLPXLQXROLDXDVLUVPXNLPXVNDQDOLUWYHQNLQLXDXJLP OHGSRYHLNVWDWLQLDPVDSOHGMLP MHLEWLQDVWDWLQLXRVHWXULEWLY\NGRPLVSHFLDOVVWHEMLPDLVWDWLQLYLEUDFLMDVHLVPLQL DSNURY SRYHLNLV WHPSHUDWULQLV UHLPDV PHWDOR LU EHWRQR NRUR]LMD VXYLULQLPR VLOL NRQWURO GXM LVLVN\ULPDVVWDWLQLSDJULQGXRVHLUVWDW\ERV]RQRMHEHLNLWD %HWRQLQLXRVH , LU ,, NODVV KLGURWHFKQLNRV VWDWLQLXRVH SULNODXVRPDL QXR M NRQVWUXNFLM \SDWXPLUHNVSORDWDYLPRVO\JUHNRPHQGXRMDPDSDSLOGRPDLVWHEWL DUPDWURVUDV SDJULQGLUMXQJLVXNUDQWDLVGHIRUPDFLMDV VWDWLQLKRUL]RQWDOLXRVLXVSRVOLQNLXV 6WDWLQLXRVH WXUL EWL SDWLNLPDL VDQGDULQDPRV GHIRUPDFLQV VLOV YLV WLS VSUDXVWHOL RUJDQL]XRWLMVWHEMLPDLLUPDWDYLPDL (NVSORDWXRMDQWVOJLQLXVYDP]G\QXVWXULEWLXWLNULQWD SDNDQNDPDVDWUDPLUMSDPDWDWVSDUXPDVQHYLU\WDYHUWLNDOLRVLRVGHIRUPDFLMRVULED JHUDVNRPSHQVDWRULLUVDQGDULNOLYHLNLPDV YDP]G\QDSVDXJDQXRNRUR]LMRVLULGLOLPR SDVWDWDSVDXJDQXRXWYLQG\PRWUNXVYDP]GLXL 6OJLQL YDP]GL DHUDFLQLDL UHQJLQLDL WXUL EWL DSLOWLQWL 3HULRGLNDL SDJDO HNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMUHLNDODYLPXVWXULEWLDSLULPDMWHFKQLQENO .RQWUROV PDWDYLPR DSDUDWUD VWDWLQLXRVH WXUL EWL UHQJWD WHQNLQDQW GDUE VDXJRV UHLNDODYLPXV PDWDYLP PHWX -L WXUL EWL DSVDXJRWD QXR PHFKDQLQL SDHLGLP SHUDOLP LU WXUWL QXPHU6LXUEWLYDQGHQLSMH]RPHWUEHWHFKQRORJLQVUHLNPVGUDXGLDPD .0$ NRPXWDYLPR SXOWDL WXUL EWL UHQJWL OHQJYDL SULHLQDPRVH YLHWRVH DSYLHVWL R WDP WLNUDLVDWYHMDLVWXUWLWHOHIRQRU\ ,LU,,NODVVKLGURWHFKQLNRVVWDWLQLXRVHUHNRPHQGXRMDPDUHQJWLRSHUDW\YLQNRPSLXWHULQ .0$VLVWHPNRQWUROLXRMDQLVWDWLQLENODSUSLQWDXWRPDWLQLDLVMXWLNOLDLV ,,,(/(.75,1,79(1.,1,(.63/2$7$9,0$6 9LVLHPV WYHQNLQLDPV YDGRYDXMDQWLV 7YHQNLQL QDXGRMLPR LU SULHLURV WLSLQPLV WDLV\NOPLV SDWYLUWLQWRPLV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV DSOLQNRV DSVDXJRV PLQLVWUR P ELUHOLR G VDN\PX 1U LQ 1U 1U VXGDURPRV HNVSORDWDYLPR LU SULHLURVWDLV\NOV WROLDXWYHQNLQLHNVSORDWDYLPRWDLV\NOV  7YHQNLQL HNVSORDWDYLPR WDLV\NOVH QXVWDWRPL YDQGHQV LWHNOL O\JL LU DSOLQNRV DSVDXJRVUHLNDODXMDPGHELWSUDOHLGLPR UHLPDLLUUHLNDODYLPDLWYHQNLQLQDXGRWRMDPVLUDSVDXJLQHL ]RQDL 1XVWDWRPDVYDQGHQVO\JLVY\UDYLPDVXYQHUWRPHWX 7YHQNLQL HNVSORDWDYLPR RUJDQL]DYLPDV WXUL XWLNULQWL JHU VWDWLQL ENO NUDQW VWDELOXPWHQNLQWLYLVYDQGHQVQDXGRWRMSRUHLNLXVLUVDQLWDULQVKLJLHQRVUHLNDODYLPXV 7YHQNLQLHNVSORDWDYLPRUJDQL]XRMDLUY\NGRMVDYLQLQNDLDUEDM JDOLRWLHMLDVPHQ\V 7YHQNLQLXRVH QDXGRMDPXRVH NLQLDPV DU HQHUJHWLNRV SRUHLNLDPV WXUL EWL VWHELPL LU UHJLVWUXRMDPL YDQGHQV O\JLDL R HPXWLQLDPH EMHIH QXPDW\WRV SULHPRQV SUDWHNDQLDP YDQGHQV GHELWXLQXVWDW\WL 9DQGHQVSDWYHQNLPRLUSUDOHLGLPRUHQJLQLSULHLUDWXULXWLNULQWLVDXJMGDUE

,,+,'527(&+1,.2667$7,1,(.63/2$7$9,0$6

 8 KLGURWHFKQLNRV VWDWLQL HNVSORDWDYLP DYDULQL VLWXDFLM LDLNLQLP ODLNX LU SULHPRQLMRPVSDDOLQWLY\NG\PDWVDNLQJDVVWDWLQLVDYLQLQNDVVWDW\ERVPHWXVWDW\WRMDV +LGURWHFKQLNRV VWDWLQL ENO NRQWUROLXRMDPD VWHELQW LU DQDOL]XRMDQW NRQWUROV PDWDYLPR DSDUDWURV .0$ SDURG\PXVDWOLHNDQWLQVWUXPHQWLQLXVPDWDYLPXVLUYL]XDOLDLDSLULQW (OHNWULQVH WXUL EWL VWDWLQL .0$ LQLDUDWLV LGVW\PR VFKHPRV LU NLHNYLHQR SULHWDLVR SDVDV NXULDPH QXURG\WD WLNVOL UHQJLPR YLHWD GDWD SLUPLQLV URGPXR SULHWDLVR ENO LU SULHLURV WHUPLQDL 9LV HQHUJHWLNRV REMHNW KLGURWHFKQLNRV VWDWLQL HNVSORDWDYLPXL WXUL EWL SDUHQJWRV HNVSORDWDYLPR LQVWUXNFLMRV SDVNLUWL GDUEXRWRMDL NXULH LQVWUXNFLMRVH QXVWDW\WDLV WHUPLQDLV VWHEL .0$ SDURG\PXVDWOLHNDLQVWUXPHQWLQLXVPDWDYLPXVLUYL]XDOLVLDVDSLUDVDSLEHQGULQDVWHEMLPURGPHQLV LURUJDQL]XRMDUHLNDOLQJXVUHPRQWRGDUEXV 3DVLNHLWXV VWDWLQL HNVSORDWDYLPR VO\JRPV DWOLNXV VSHFLDOLXRVLXV W\ULPXV DUED UHNRQVWUDYXVVWDWLQLXVHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMRVLUVWHEMLPSURJUDPRVNRUHJXRMDPRV 6WDWLQLHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMRVHQXPDW\WDLVWHUPLQDLVEWLQDVWHEWL YHUWLNDOLVLDVLUKRUL]RQWDOLVLDVGHIRUPDFLMDVVWDWLQLXRVHEHLMSDPDWXRVH VWDWLQLLUMWYLUWLQLPGHIRUPDFLMDVWUNLPXVMXRVHGHIRUPDFLQLVLOLENOGDPE XWYDQNNDQDOLUGDXEODLWWYLUWLQLPXV VOJLQLYDP]G\QENO

6443

47

48 6443
 9DQGHQVO\JLDLLUVOJLVWXUELQRVHYDQGHQVVOJLRVNLUWXPDVJURWRVHWXULEWLPDWXRMDPLLU URGPHQ\VGLVWDQFLQLXEGXSHUGXRGDPLYDOG\PRSXOW +LGURHOHNWULQLKLGURORJLQLRLUPHWHRURORJLQLRDSWDUQDYLPRXGDYLQLDL\UDLH JDXWL KLGURORJLQ LU PHWHRURORJLQ LQIRUPDFLM RSWLPDOLDP HOHNWULQL GDUER UHLPXL RUJDQL]XRWLSODQLQJDLLQDXGRWLYDQGHQVLWHNOLXVLUSDWLNLPDLHNVSORDWXRWLKLGURWHFKQLQLXVVWDWLQLXV Y\NG\WLYDQGHQVLWHNOLQDXGRMLPRNRQWURO ODLNXRUJDQL]XRWLSDVLUXRLPSDYDVDULRSRWY\QLRYDQGHQGHELWSUDOHLGLPXLXWLNULQWL DSOLQNRVDSVDXJRVUHLNDODXMDPXVYDQGHQVGHELWXV JDXWLLQIRUPDFLMDSLHJDOLPXVVWLFKLQLXVUHLNLQLXV (OHNWULQVL+LGURPHWHRURORJLMRVWDUQ\ERVWXULJDXWLLLQIRUPDFLM YDQGHQVDOWLQLRGHELWXVYDQGHQVO\JLXVWHPSHUDWUOHGRVXVLGDU\PRUHLNLQLXV PHWHRURORJLQV ENOV RUR WHPSHUDWU LU GUJP NULWXOLXV LU JDUDYLPR LQWHQV\YXP YMRNU\SWLUVWLSUXPSOLNOHGLRVXVLGDU\PRLUVWLFKLQLUHLNLQLJUVP VSHFLDOLVLDV HOHNWULQPV HNVSORDWXRWL UHLNDOLQJDV SURJQR]HV IL]LQLXV FKHPLQLXV KLGURELRORJLQLXVYDQGHQGXRPHQLVYDQGHQXWHUWXPRO\J 0HWHRURORJLQV LU KLGURORJLQV LQIRUPDFLMRV DSLPW\V WHUPLQDL LU SHUGDYLPR WYDUND QXVWDWRPLLQVWUXNFLMRVHLUVXGHULQDPLVXDWLWLQNDPRPLVLQVWLWXFLMRPLV 1XRWN UHJXOLXRMDQWLHPV WYHQNLQLDPV WXUL EWL Y\NGRPDYDQGHQVSULWHNMLPR WYHQNLQ DSVNDLWD 9DQGHQVO\JLPDWDYLPRSULHWDLVDLWXULEWLVXVLHWLVXYLHQLQJDJHRGH]LQHDXNLVLVWHPD LUWLNULQDPLQLYHOLDYLPREGXNDVPHWDL 9+,'527(&+1,.2667$7,1,(.63/2$7$9,0$6,(0260(78 3ULH OHGR VOJLXL QHDSVNDLLXRW VWDWLQL LHPRV PHWX WXUL EWL QXRODW VXGDU\WD QHXODQLRYDQGHQVMXRVWD 3ULH LHP WXUL EWL SDWLNULQWL YDQGHQV SUDODLG XGRULDL LU QXR M QXYDO\WRV VQDRV SDVLUXRWD MHLJXUHLNLD LSUDOHLVWLSDWLNULQWLOLQNPLLOG\PRUHQJLQLDL 3ULHPRQV QDXGRMDPRV VXVLGDULXV LXL WXUL EWL QXURG\WRV VWDWLQL LU WYHQNLQL HNVSORDWDYLPR LQVWUXNFLMRVH -HLJX LR QHJDOLPD VXNDXSWL DXNWXWLQLDPH EMHIH WDL WXUL EWL QXPDW\WRV SULHPRQVMSUDOHLVWLHPXWLQEMHI ,R VXVLGDU\PR PHWX WXUL EWL VXGDU\WRV VO\JRV QHSHUWUDXNLDPDP YDQGHQV SUDWHNMLPXL NDQDODLVQHVXVLDXULQWDYDJDNDGQHVXVLGDU\WXWURVDUNDPLDL 3ULLPWXY ]RQRMH DOWXRMX PHW ODLNRWDUSLX WXUL EWL Y\NGRPL YDQGHQV WHPSHUDWU VWHEMLPDL NDG ODLNX EW SDVWHEWL SHUDOLPDL JURWHOL DSOHGMLPDV LR VXVLGDU\PDV 9DQGHQV SULLPWXYDSLOG\PRLUJURWHOLSULHLURVWYDUNDQXVWDWRPDLQVWUXNFLMRVH -HLJX YDQGHQV SULLPWXY JURW YDO\PDV DU DSLOG\PDV QHGXRGD WHLJLDP UH]XOWDW LU XNLPLPDV LX VXGDUR SDYRMLQJ VOJL VNLUWXP UHLNLD SDHLOLXL LMXQJWL KLGURWXUELQDV DU WHFKQLQLR YDQGHQVVLXUEOLXV1XPDLXVWHFKQLQHV SULHPRQHVJDOLPDGLUEWLLGDOLHVDUED YLVLNDL LPXVJURWDV WDLSXWLNULQDQWQHSHUWUDXNLDPWHFKQLQLRYDQGHQWLHNLRVLXUEOLDUKLGURWXUELQYHLNLP /HGDL SHU KLGURWHFKQLQLXV VWDWLQLXV WXUL EWL SUDOHLGLDPL PDNVLPDOLDL LQDXGRMDQW SUDODLGDVXWLNULQDQWSDNDQNDPYDQGHQVVOXRNVQYLUSUDODLGVOHQNVL 3ULH OHGRQH HVDQW GLGHOL OHGR PDVL VPJL VWDWLQLXV DU SUDODLG XVLNLPLPR JDOLP\EHLEWLQDRUJDQL]XRWLVWHEMLPXVLULPWLVSULHPRQLLHPVUHLNLQLDPVLYHQJWL 9,+,'52785%,1 5(1*,1,$, +LGURHOHNWULQV KLGURWXUELQ UHQJLQLDL WXUL QHSHUWUDXNLDPDL YHLNWL PDNVLPDOLD JDOLD EHL QDXGLQJXPRNRHILFLHQWXHVDQWQXVWDW\WXRVHSURMHNWLQLQRUPULERVH

 .DG WYHQNLQLDL LU NDQDODL QHXGXPEOW LU QHXDXJW DXJPHQLMD MLH WXUL EWL SULLULPL Y\NGRPLSUDSORYLPDLLUVDXJRPDQXRLQWHQV\YLMQHPHQ 7YHQNLQL YDQGHQV SHUWHNOLXV WXUL EWL SDQDXGRMDPDV YDQGHQV LPWXY LU YDQGHQWDN SUDSORYLPDPV +LGURHOHNWULQL LU VSHFLDOLRVLRV SDVNLUWLHV WYHQNLQLXV WXUL SULLUWL WDP SDVNLUWDV GDUEXRWRMDV-LVWXULVWHEWL NUDQWHUR]LM OHGRUHLNLQLXV GXUS\QLNLOLPXV XGXPEOMLPLUXDXJLP KLGURORJLQUHLP 3RWY\QL SDYDVDULR DU OLL YDQGHQLV UHLNLD SUDOHLVWL WDLS NDG EW SDGDU\WD NXR PDHVQDODHPXWLQLDPHEMHIHLUQHNLOWSDYRMXVKLGURWHFKQLQLDPVVWDWLQLDPV 7YHQNLQL YDQGHQV LOHLGLPDV LU WROHVQLV M XSLOG\PDV SDYDVDULR SRSOGLR PHWX WXUL XWLNULQWL QRUPDOYDQGHQVSHUWHNOLDXVLUMHLJXQXPDW\WDSURMHNWDYLPRGRNXPHQWXRVHQHPHQLU OHGSUDOHLGLPSHUVWDWLQLXV WYHQNLQLRSULSLOG\PLNLQRUPDODXVSDWYHQNLPRO\JLR WHQNLQWLYDQGHQVQDXGRWRMSRUHLNLXVHNVSORDWDYLPRWDLV\NOLQXVWDW\WDWYDUND PDNVLPDOLDLHIHNWLQJDLSDQDXGRWLKLGURHOHNWULQLWYHQNLQLYDQGHQVLWHNOLXV DWOLNWLYDQGHQVSUDOHLGLPXVSDJDOYLHWLQVLQVWUXNFLMRVUHLNDODYLPXV UHJXOLXRWL SUDOHLGLDP YDQGHQ GHELWXV WDLS NDG HPXWLQLDPH EMHIH QHNLOW GLGHOL EDQJQHEWDUGRPDVGXJQDVQHNLOWSDYRMXVJ\YHQWRMDPV LQIRUPXRWL YLHWLQHV YDOGLRV LQVWDQFLMDV DSLH SDYDVDULR SRWY\QLR YDQGHQV SUDOHLGLPXV SDJDOKLGURPHWHRURORJLQVWDUQ\ERVSURJQR]HV  7YHQNLQLSULNODXVDQLNHOLHPVVDYLQLQNDPVDSWDUQDYLPRLUYDQGHQV NLRUHJXOLDYLPR LQVWUXNFLMRVWXULEWLWDUSXVDY\MHVXGHULQWRV 7YHQNLQLDPV QXVWDWRPD YDQGHQ DSVDXJRV MXRVWD NXULRV SORW DSVSUHQGLD VWDWLQL NRQWUDLLUREMHNWRHPVVNO\SDV$SVDXJLQLMXRVWVFKHPQXVWDWRDSOLQNRVDSVDXJRVLQVWLWXFLMRV NLQDUJDP\ELQYHLNODYDQGHQVDSVDXJRVMXRVWRMHGUDXGLDPD $SVDXJRVMXRVWSULHLUDWOLHNDWHPLVDYLQLQNDLDUEDM JDOLRWLHMLDVPHQ\V (NVSORDWXRMDQW KLGURHOHNWULQHV WXUL EWL XWLNULQWDV HNRQRPLNDV YDQGHQV LWHNOL QDXGRMLPDVRSWLPDOLDLGHULQDQWHOHNWURVJDP\ERVHNRORJLQLVO\JLVDXJRMLPRLUVDXJDXVSRWY\QL SUDOHLGLPRUHLNPHV

,9+,'52/2*,1,$,0(7(252/2*,1,$,5(,.$/$9,0$, 79(1.,1,$06(.63/2$7827,

 7YHQNLQLHNVSORDWDYLPRWDLV\NOVHWXULEWLQXPDW\WDVLUNLW NLRDNYDQGHQVSRUHLNL WHQNLQLPDV 7YHQNLQL YDQGHQV LWHNOLDL WXUL EWL SDJUVWL VNDLLDYLPDLV NXULH SDJDO /LHWXYRV KLGURPHWHRURORJLMRV WDUQ\ERV SULH $SOLQNRV PLQLVWHULMRV WROLDX +LGURPHWHRURORJLMRV WDUQ\ERV SURJQR]HVNRUHJXRMDPLNDVNHWYLUW (VDQW KLGURHOHNWULQL NDVNDGXL NHOHWXL +( YDQGHQV LWHNOLDL WXUL EWL UHJXOLXRMDPL LU QDXGRMDPLVLHNLDQWJDXWLPDNVLPDOHIHNW 9LVRVHKLGURHOHNWULQ VHWXULEWLUHJLVWUXRMDPLHOHNWULQVJDOLRVSDUDPHWUDLSHUWXUELQDVLU SUDODLGDV SUDOHLVWDV YDQGHQV NLHNLV YDQGHQV O\JLV DXNWXWLQLDPH LU HPXWLQLDPH EMHIXRVH YDQGHQV SUDODLGXGRULSDNOLPRDXNLDLEHLSDNOLPRSUDGLRVLUSDEDLJRVODLNDL

2012 m. lapkriio 6 d.

OHQWHO/HLGLDPKLGURDJUHJDWKRUL]RQWDOLRVLRVYLEUDFLMRVG\GL SULNODXVRP\EQXRURWRULDXVVXNLPRVLGDQLR     +LGURDJUHJDWRURWRULDXV LUPDLDX VXNLPRVLGDQLVDSVPLQ /HLGLDPDVYLEUDFLMRVG\GLV PP

 WXUELQRV GDQJLR DWUDPLQLR NRQXVR DU QHDQLRVLRV JHQHUDWRULDXV NU\PV YHUWLNDOLRV YLEUDFLMRVLQWHUYDODVSULNODXVRPDLQXRYLEUDFLMRVGDQLRWXULQHYLU\WLOHQWHOMHQXURG\WG\GL OHQWHO/HLGLDPYHUWLNDOLRVLRVYLEUDFLMRVG\GL SULNODXVRP\EQXRYLEUDFLMRVGDQLR 9LEUDFLMRVGDQLV+] /HLGLDPDVYLEUDFLMRV G\GLVPP  LU PDLDX    LU GDXJLDX 

Valstybs inios Nr. 128

 +LGURHQHUJHWLNRV HOHNWULQL UHQJLQLDL WXUL EWL QXRODW SDUXRWL PDNVLPDOLDL DSNURYDL R KLGURDNXPXOLDFLQVHHOHNWULQVHLUYHLNLPXLVLXUEOLRLUVLQFKURQLQLRNRPSHQVDWRULDXVUHLPDLV +LGURDJUHJDWDL LU MSDJDOELQLDL UHQJLQLDLWXUL EWL YDOGRPL DXWRPDWLNDL +LGURDJUHJDWR MXQJLPDV JHQHUDWRULDXV UHLPX SHUMLPDV L JHQHUDWRULDXV UHLPR VLQFKURQLQLR NRPSHQVDWRULDXV UHLP LUDWYLUNLDLWXULEWL DWOLHNDPDVYLHQXNRPDQGLQLXLPSXOVX +LGURDNXPXOLDFLQVHHOHNWULQVH UHYHUVLQLDPV KLGURDJUHJDWDPV LV SULQFLSDV WDLNRPDV SHUHLQDQW L VLXUEOLR UHLPR JHQHUDWRULDXV UHLP +LGURDJUHJDWDL WXUL YHLNWL HVDQW YLVLNDL DWLGDU\WLHPV XGRULDPV UHQJWLHPV YDQGHQWDNLXRVH 'LGLDXVLDV WXUELQRV NUHLSUDLR DWLGDU\PDV WXUL QHYLU\WL OHLVWLQRMR HVDQW PDNVLPDOLRPVWXUELQRVDSNURYRPVHVDPRVOJLRLUVLXUELPRDXNLRVO\JRPLV 5LELQLV WXUELQRV LU DU VLXUEOLR NUHLSUDLR DWLGDU\PDV YHLNLDQW VLXUEOLR UHLPH LU HVDQW PLQLPDOLDP VOJLXL LU OHLVWLQDP VLXUELPR DXNLXL WXUL EWL WRNV NDG YHLNLDQW YDULNOLR UHLPX JHQHUDWRULDXVLU DU YDULNOLRJDOLDQHYLU\WPDNVLPDOLRV 9DQGHQVVOJLRSHUNULWLVJURWRVHWXULQHYLU\WLQXVWDW\WRHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMRMH 5H]HUYHHVDQW\VKLGURDJUHJDWDLEHWNXULXRPHWXWXULEWLSDUXRWLDXWRPDWLQLDPMXQJLPXL +LGURWXUELQ WXUELQLU DU VLXUEOL XGDU\WLNUHLSUDLDLWXULEWLYHLNLDPLYLVRVOJLRDXNLRWDL\UD YDQGHQVSULLPWXYRLULXOSYDP]GLRXGRULDLWXULEWLYLVLNDLDWLGDU\WL +LGURDJUHJDWDL YHLNLDQW\VVLQFKURQLQLRNRPSHQVDWRULDXV UHLPXWXULEWLSDUXRWLYLHQX NRPDQGLQLXLPSXOVXSHUYHVWLJHQHUDWRULDXVUHLP +LGURDJUHJDWXLYHLNLDQWVLQFKURQLQLRNRPSHQVDWRULDXVUHLPXLGDUERUDWRNDPHURVWXUL EWLSDDOLQWDVYDQGXR +LGURDJUHJDWVXNLPRVLJUHLWLVWXULEWLUHJXOLXRMDPDVDXWRPDWLNDL +LGURDJUHJDWRUHJXOLDYLPRVLVWHPDWXULXWLNULQWL DXWRPDWLQLUUDQNLQKLGURDJUHJDWRMXQJLPLULMXQJLP YLVDLVGDUERUHLPDLVVWDELOKLGURDJUHJDWRGDUE HOHNWURVVLVWHPRVGDQLRUHJXOLDYLPQXVWDW\WXVWDWL]PXLUQHMDXWUXPR]RQD WRO\J EH XROL LU KLGUDXOLQL VPJL DO\YRV YDP]G\QXRVH UHJXOLDYLPR WDLV SHUVLVOLQNLPNHLLDQWLVKLGURDJUHJDWRJDOLDL UHJXOLDYLPRJDUDQWLMDV NUHLSUDLRPDNVLPDODXVDWLGDU\PRDXWRPDWLQULERMLPNLQWDQWVOJLXL DXWRPDWLQLUUDQNLQNRPELQXRWRVLRVSULNODXVRP\EVUHJXOLDYLPSDJDOVOJ $JUHJDWR MXQJLPR MR QRUPDODXV LU DYDULQLR LMXQJLPR QHSODQXRWRV DSNURYRV NHLWLPR VO\JRV WXUL EWL UHJODPHQWXRWRV HOHNWULQV LQVWUXNFLMRVH HVDQLRVH RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR GDUER YLHWRVH 9LV SDUDPHWU YHUWV OHPLDQLRV DJUHJDWR MXQJLP LU MR GDUER UHLPXV WXUL EWL QXVWDW\WRVSDJDOJDPLQWRMGXRPHQLVDUEDVSHFLDOLDLVW\ULPDLV ,QGLYLGXDOLDL NLHNYLHQDPDJUHJDWXLHNVSORDWDYLPR LQVWUXNFLMRVHQXURG\WDLV WHUPLQDLV WXUL EWLQXVWDW\WLLUSHULRGLNDLNRUHJXRMDPLLHRSWLPDOVODLNRLQWHUYDODL NUHLSUDLRDWLGDU\PRLUXGDU\PRPDNVLPDOLXJUHLLX GDUERUDWPHQLUHJXOLDYLPR DLQPVWXUELQRPV NUHLSUDLRXGDU\PRSDYHLNXVDYDULQLRXGDU\PRVNOVLXL DYDULQL LU DU UHPRQWR XGRUL YDQGHQV SULLPWXYH DUED SULH WXUELQDV DWLGDU\PR LU XGDU\PR 6WDFLRQDULDLVLDLV DU NLOQRMDPDLVLDLV SULHWDLVDLV DU YL]XDOLDL LQVWUXNFLMRVH QXURG\WRPLV DSLPWLPLVQXRODWWXULEWLNRQWUROLXRMDPDVKLGURDJUHJDW UHQJLQLYHLNLPDV 3DGLGMXVYLEUDFLMDLLOJDODLNLVKLGURDJUHJDWRGDUEDVQHOHLGLDPDVLDLVDWYHMDLV WXUELQRV JXROLR NRUSXVR YLUXWLQV EHL HPXWLQV JHQHUDWRULDXV NU\PL MHLJX DQW M UHQJWL NUHLSLDPLHML JXROLDL KRUL]RQWDOLDL YLEUDFLMDL GYLJXED DPSOLWXG SULNODXVRPDL QXR KLGURDJUHJDWRURWRULDXVVXNLPRVLGDQLRYLULMXVG\GLXVQXURG\WXVOHQWHOMH .LHNYLHQDP KLGURDJUHJDWXL HNVSORDWDYLPR LQVWUXNFLMRVH WXUL EWL QXURG\WRV YDUGLQV LU PDNVLPDOLRVOHLVWLQRVLRVDWUDPLQLRJXROLRVHJPHQWJXROLLUDO\YRVYRQLRVHWHPSHUDWURV VSMDPRMLVLJQDOL]DFLMDWXUL VLMXQJWLVHJPHQWDUDO\YRVYRQLRMHWHPSHUDWUDLDWLWLQNDPX PHWODLNXYLULMXVYDUGLQR& DUEDNDLSQXURG\WDJDPLQWRMRLQVWUXNFLMRVH  .RQNUHLDL NLHNYLHQDP VHJPHQWXL LU DO\YDL YRQLRVH OHLGLDPRV WHPSHUDWU YHUWV QXVWDWRPRVSDWLUWLHVEGXDUEDDWOLHNDQWVSHFLDOLXVEDQG\PXV 9HUWLNDOLM KLGURDJUHJDW DWUDPLQL JXROL NXUL VHJPHQWDL SDJDPLQWL L VSHFLDOLM PHGLDJ HNVSORDWDYLPDV WXUL EWL Y\NGRPDV SDJDO LQVWUXNFLMDV YHUWLQDQW JDOLRMDQLXV QRUPLQLXV GRNXPHQWXVLUJDPLQWRMRUHLNDODYLPXV +LGURDJUHJDW WHFKQLQLR YDQGHQWLHNLR VLVWHPRV WXUL XWLNULQWL DWUDPLQL PD]J JHQHUDWRULDXV LU MR JXROL DXLQLP JXPXRWM JXROL WHSLP LU NLWXV YDQGHQV SRUHLNLXV YLVDLV KLGURDJUHJDWRGDUERUHLPDLV +LGURDJUHJDWDVQHGHOVLDQWWXULEWLLMXQJWDVLDLVDWYHMDLV Y\NXVJDLVUXLJHQHUDWRULXMH VXPDMXVDO\YRVVOJLXLUHJXOLDYLPRVLVWHPRMHHPLDXOHLVWLQRVLRVULERV VXPDMXVDO\YRVO\JLXLLUVOJLXLDO\YRV VOJLR UHQJLQLR $6 DO\YRVLU DU RUREDNH HPLDXOHLVWLQRMRPLQLPDODXV SDNLOXV KLGURDJUHJDUR JXROL DU DWUDPLQLR JXROLR VHJPHQW WHPSHUDWUDL DXNLDX OHLVWLQRVLRVULERV QXWUNXVYDQGHQVWLHNLPXLWXUELQRVJXROLWHSLPRVLVWHP KLGURDJUHJDWRURWRULDXVVXNLPRVLGDQLXLYLULMXVJDPLQWRMOHLGLDP QXWUNXVJUWDPDMDPU\LXLUHJXOLDYLPRVLVWHPRMH VXJHGXVKLGURWXUELQSDVXNDPPHQLYDOG\PRVLVWHPDLDUEDNDXLQLWXUELQ LXUNOV NUHLSLNOLDPV NLWDLVHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMRMHQXPDW\WDLVDWYHMDLV G\GL +LGURDJUHJDWR YHOHQR PXLPDV WXUL QHYLU\WL HNVSORDWDYLPR LQVWUXNFLMRMH QXVWDW\W

6443

49

50 6443
 +LGURPHFKDQLNRV UHQJLQL LU PHFKDQL]P HNVSORDWDYLPR LHP VO\JRV WXUL EWL QXURG\WDVLQVWUXNFLMRVH3DVLQDXGRMDQWHNVSORDWDYLPRSDWLUWLPLLUYHUWLQXVLHPRVVO\JDVEWLQD SUDOHLGLDQWSRWY\QLXVQXPDW\WLRSWLPDOLDXVLXGRULPDQHYUDYLPRVFKHP XWLNULQWL JHU XGRUL VDQGDUXP QHOHLVWL XGRUL DWUDPLQPV GDOLPV OLQNPPV LU SDWLHPVXGRULDPVDSOHGWL XGRULLUNOLPRPHFKDQL]PDPVWHSWLQDXGRWLQHX ODQWWHSDO XGRUL PDQHYUDYLPXL SDUXRWL VXNRPSOHNWXRWL UHLNDOLQJXV VSHFLDOLXV LQVWUXPHQWXV UDQJLUPHGLDJDWVDUJDV DSLOWLQWLNOLPRPHFKDQL]PSDWDOSDV 9,,,(/(.75,1,7(&+1,1,29$1'(17,(.,25(1*,1,$, (NVSORDWXRMDQWWHFKQLQLRYDQGHQWLHNLRVLVWHPDVEWLQDXWLNULQWL UHLNLDPRVNRN\EVLUGHELWRQHSHUWUDXNLDPYDQGHQVWLHNLP WXUELQNRQGHQVDWRULLUWHFKQLQLRYDQGHQVVLVWHPDSVDXJQXRXWHULPR DSOLQNRVDSVDXJRVUHLNDODYLPY\NG\P .DG WXUELQ NRQGHQVDWRUL YDP]GHOLXRVH LU NLWXRVH LOXPRNDLLXRVH QHVXVLGDU\W QXRVGRVQHEWNRUR]LMRVQH\GWYDQGXRLUDXLQLPRWYHQNLQLXRVHQHDXJWDXNWHVQLRMLYDQGHQV DXJPHQLMD DWVLYHOJLDQW YLHWRV VO\JDV SULHPRQL HIHNW\YXP WLQNDPXP DSOLQNRV DSVDXJRV SRLULXLUHNRQRPLNXPQDXGRMDPRVYDLULRVFKHPLQVSULHPRQV .RQGHQVDWRUL YDP]GHOLDS\WDNLQLYDQGHQWLHNLLUNDQDOSHULRGLQLVYDO\PDVJDOLEWL WLNODLNLQDSULHPRQWRGOQDXGRMDPRVFKHPLQVSULHPRQV 3ULH QDLNLQDQW FKHPLQPLV SULHPRQPLV DXLQLPR WYHQNLQLXRVH DXNWHVQLM YDQGHQV DXJPHQLMDUQHOHLGLDQWYDQGHQLXL\GWLEWLQDJDXWLDSOLQNRVDSVDXJRVLQVWLWXFLMOHLGLP -HLJXLDXLQDQLRMRYDQGHQVVLVWHPRVHVXDXLQWXYDLV LULWDN\PR UHQJLQLDLVLVLVNLULD QXRYLU HNVSORDWXRMDQWLHML GDUEXRWRMDL SULYDOR GDU\WL SUDSWLPXV UJWLQWL IRVIDWXRWL YDQGHQ DUED WDLN\WL NRPELQXRWXRVLXV PHWRGXV UJWLQLP LU IRVIDWDYLP UJWLQLP IRVIDWDYLP NDONLQLP LU NLWXV 6LHURV DUED GUXVNRV UJWLPL SDSLOGRPDL UJWLQDQW YDQGHQ DUPLQ DWVDUJ YDQGHQ\MH UHLNLDLODLN\WLQHPDHVQNDLSPJHNYORMHLUJWLVOHLGLDPDWLHVLRJDS\WDNLQYDQGHQMR DUPLQJXP LODLN\WL QH PDHVQ NDLS PJHNYO 1DXGRMDQW VLHURV UJW DS\WDNLQLDPH YDQGHQ\MHVXOIDWNLHNLVWXULQHYHLNWLEHWRQRNRQVWUXNFLMLUWXULQHLNULVWLNDOFLRVXOIDWDV )RVIDWXRMDQWFLUNXOLDFLQYDQGHQIRVIDW SHUVNDLLXRMDQW32 WXULEWLPJO 1DXGRMDQW RNVLOLGHQGLIRVIRULQ UJW DS\WDNLQLDPH YDQGHQ\MH SULNODXVRPDL QXR FKHPLQV VXGWLHV MRV WXUL EWL PJO 3UDSWLPR YDQGHQ\MH LRV UJWLHV NLHNLV ULERMDPDV ULELQHOHLVWLQMDNRQFHQWUDFLMDLNLPJO -HL DS\WDNLQLR YDQGHQWLHNLR VLVWHPRVH VX DXLQLPR WYHQNLQLDLV LVLVNLULD QXRYLU NHLVWL YDQGHQ UHLNLD WXRPHW NDL MR NRN\E YDQGHQV DOWLQ\MH \UD JHULDXVLD -HLJX QHJDOLPD VXPDLQWL LNL UHLNLDPRG\GLRDXLQDQLRMRYDQGHQVNDUERQDWLQLRNLHWXPRSUDGHGDQWHNVSORDWXRWLSLUPMHQHUJHWLQ EORN EWLQD QXPDW\WL WXUELQ NRQGHQVDWRUL UJWLQLR SORYLPR LU SODXQDQLM WLUSDO YDO\PR UHQJLQLXV &KORUXRMDQW DXLQDPM YDQGHQ LU VLHNLDQW LYHQJWL LOXPRV NHLWLNOL XWHULPR RUJDQLQPLV QXRVGRPLV LWHNDQLDPH L NRQGHQVDWRULDXV YDQGHQ\MH DNW\YLRMR FKORUR WXUL EWL PJO 6LHNLDQWLYHQJWLDNW\YLRMRFKORURQXVGLPRNDQDOYDQGHQ\MHFKORURWLUSDO DXLQDQWM YDQGHQUHLNLDOHLVWLYLHQDPHDUGYLHMXRVHNRQGHQVDWRULXRVH $SGRURMDQW YDQGHQV DXJPHQLM DS\WDNLQMH VLVWHPRMH VX DXLQWXYPLV LU LWDN\PR UHQJLQLDLV YDULR VXOIDWX DXLQDPDMDPH YDQGHQ\MH YDULR VXOIDWR WXUL EWL PJO -HL YDQGXR EXYR DSGRURWDV YDULR VXOIDWX LOHLGLDQW M L DS\WDNLQLR YDQGHQWLHNLR VLVWHPRV UHLNLD YDGRYDXWLV 1XRWHN

 +LGURDJUHJDWXLWXULEWLVXPDLQWDDSNURYDDUEDMLVWXULEWLLMXQJWDVSULHWDLVXGHULQXV VXHOHNWULQVYDGRYXLDLVDWYHMDLV LDLNLQXVKLGURDJUHJDWRWHFKQRORJLQLDSVDXJJHGLP EORJDLGLUEDQWUHJXOLDYLPRVLVWHPDL DWVLUDGXV ELOGHVLDPV DU QHSUDVWDP WULXNPXL KLGURWXUELQRV SUDWHNDPRMH GDO\MH DUED JHQHUDWRULXMH SDGLGMXV KLGURDJUHJDWR YHOHQR PXLPXL DU DWUDPLQL JXROL DO\YRV YDP]GL UHJXOLDYLPRVLVWHPRVYLEUDFLMDL SDNLOXVYDQGHQVO\JLXLDQWWXUELQRVGDQJLRDXNLDXOHLVWLQRVLRVULERVVXWULNXVVLXUEOL GDUEXL VXPDMXVWLHNLDPRWXUELQRVJXROLWHSLPRDXLQLPRVLVWHPDVYDQGHQVNLHNLXL VXPDMXVDO\YRVO\JLXLDWUDPLQLRJXROLRLUJXROLYRQLRVH VXWULNXV SDJDOELQL UHQJLQL GDUEXL MHL VXWULNLPR SULHDVL QHJDOLPD SDDOLQWL QHLMXQJXVKLGURDJUHJDWR

9,,+,'527(&+1,.2667$7,1,0(&+$1,1,$,5(1*,1,$,

 +LGURWHFKQLNRV VWDWLQL PHFKDQLQLDL UHQJLQLDL XGRULDL DSVDXJLQV DWLWYDURV NOLPR LU WUDQVSRUWDYLPR UDQJD M GLVWDQFLQLR LU DXWRPDWLQLR YDOG\PR SULHPRQV LU VLJQDOL]DFLMD WDLS SDW EHQGURMRQDXGRMLPRWUDQVSRUWRSULHPRQVLUNOLPRPHFKDQL]PDLWXULEWLYLVXRPHWSDUXRWLGDUEXL 9DQGHQV XGRULDL VNLUWL SDYDVDULR SRWY\QLXL SUDOHLVWL SULH SRWY\Q WXUL EWL DSLUWL LODLVYLQWLQXRSULDOLPRLUDSOHGMLPRXWLNULQWDVQRUPDOXVMYHLNLPDV 9LVL KLGURWHFKQLNRV VWDWLQL PHFKDQLQLDL UHQJLQLDL WXUL EWL SDJDO JUDILN SHULRGLNDL DSLULPLLUWLNULQDPLRUXRLDQWLVSDYDVDULRSRODLGLXLLEDQGRPL 9DQGHQV SUDODLG XGRULDPV WXUL EWL UHQJWL SULHWDLVDL URGDQW\V M DWLGDU\PR DXNLXV $QWXGRULOLQNPLWXULEWLDXNL\PRVVXVLHWRVVXED]LQLDLVUHSHULDLV 8GRULDLWXULEWLSDNHOLDPLLUQXOHLGLDPLVNODQGLDLEHNOLXYLPWUNLRMLPYLEUDFLMRV LUQHSDHLGLDQW QHGHIRUPXRMDQW XGRUL OLQNPLLUDWUDPLQLGDOL 8GRULDLWXULXWLNULQWLDQJVDQGDUXP YDQGHQVQHSUDODLGXP SULJOXVWLSULHVOHQNVLLU WDXUYLVXNRQWUX8GRULDLWXULEWLWDLV\NOLQJL QHNUHLYL LUQHVLGHIRUPXRWLYHLNLDQWYDQGHQVVOJLXLDU PDQHYUXRMDQW /DLN\WL XGRULXV SDGW\MH NDL SDVLUHLNLD XGRUL DU KLGURWHFKQLNRV VWDWLQL SDGLGMXVL YLEUDFLMDGUDXGLDPD 6OJLQLXV YDP]G\QXV XGRULXV YLVLNDL XGDU\WL OHLGLDPD WLN HVDQW WYDUNLQJRPV LU DWYLURPVDHUDFLQPVDQJRPV -HLUHLNLDLHPQDXGRMDP UHQJLQLJURWRVXGRULOLQNPVLUDWUDPLQVGDO\VJDOLEWL DSLOWLQWRV (OHNWULQLVLXUEOLQLJURWRPV VLHWDPV SULNODXVRPDLQXRMDWVSDUXPRWXULEWLQXVWDW\WL GLGLDXVLOHLGLDPLYDQGHQVO\JLRSHUNULLDL LXNOLVXODLN\PRUHQJLQLXVEWLQDUHJXOLDULDLYDO\WL +LGURWHFKQLNRV VWDWLQL PHFKDQLQLDL UHQJLQLDL LU PHWDOLQV NRQVWUXNFLMRV WXUL EWL DSVDXJRWLQXRNRUR]LMRV 9LV KLGURWHFKQLNRV VWDWLQL JLOXPLQL XGRUL SULHLUD WXUL XWLNULQWL M YHLNLP 7YHQNLQL XGXPEOMLPR DWYHMDLV XGRULXV EWLQD SHULRGLNDL DWLGDU\WL LU SUDSODXWL DXNWXWLQ EMHI 3ULHPRQV XWLNULQDQLRV XGRUL QXRODWLQ IXQNFLRQDYLP WXUL EWL QXPDW\WRV UHQJLQL HNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMRVH 7XUELQNDPHULUVOJLQLYDP]G\QDYDULQLDLLU DU UHPRQWRXGRULDLSULHSUDGHGDQWM HNVSORDWDYLP WXUL EWL SDWLNULQWL VWDLJLDL QXOHLGLDQW QXPHWDQW MXRV WHNDQW YDQGHQ 7DLS MLH LEDQGRPLLUQXVWDWRPDVMXGDU\PRODLNDV

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

WYDUN\PR UHJODPHQWX SDWYLUWLQWX /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV DSOLQNRV PLQLVWUR P JHJXV G VDN\PX1U' LQ1U  $SGRURMDQW YDQGHQ YDULR VXOIDWX DXLQLPR WYHQNLQLXRVH WDP NDG MLV QH\GW YDULR VXOIDWRWXULEWLRDSGRURMDQWSURILODNWLNDLPJO -HLJXWHFKQLQLRYDQGHQWLHNLRVLVWHP UHQJLQLDL JURWRVYDO\PRWLQNODLYDQGHQVSDPLPR LU VLXUELPR VOJLQL YDP]G\Q SDYLULDL DSDXJD PROLXVNDLV NULDXNOPLV DU NLWDLV ELRRUJDQL]PDLV UHLNLDQDXGRWLQHDSDXJDQLDVGDQJDVSODXWLNDUWXYDQGHQLXFKORUXRWL DNW\YDXVFKORURWXULEWL PJO $XLQDQWMYDQGHQWLHNLDPSDJDOELQLDPVUHQJLQLDPVUHLNLDSHULRGLNDLNDVPQHVLR FKHPLNDLDSGRURWLSDUQHSHUWUDXNLDPDLVFLNODLV 2UJDQL]XRMDQW WHFKQLQLR YDQGHQWLHNLR UHQJLQL LU DXLQLPR WYHQNLQL HNVSORDWDYLP UHLNLD YHUWLQWL NLW NLR DN YDQGHQV WUDQVSRUWR GUNLQLPR XYLQLQN\VWV NLR YDQGHQV WLHNLPR SRUHLNLXVLUJDPWRVDSVDXJRVUHLNDODYLPXV 7LHVLRJLQLRDS\WDNLQLRDUNRPELQXRWRMRYDQGHQWLHNLRLUDXLQLPRWYHQNLQLVLVWHPRVHWXUL EWLQXPDW\WRVWHFKQLQVSULHPRQVQHOHLGLDQLRVVXVLGDU\WLLXLYDQGHQVSULLPWXYXRVH 2UDV L DS\WDNLQL YDQGHQV IURQW DOLQDPDV SHULRGLNDL XWLNULQDQW VLIRQR DXNLR VXPDMLPMXRVHQHGDXJLDXNDLSPSDO\JLQWLVXQXPDW\WXSURMHNWDYLPRGRNXPHQWXRVH $S\WDNLQLRVLXUEOLRVOJLV GOVLVWHPRVXVLWHULPRWXULQHVLVNLUWLQXRSURMHNWH QXPDW\WR GDXJLDXNDLSP'OWDUSHOLWDUSGDUERUDWRPHQLLUVLXUEOLRNRUSXVRSDGLGMLPREHLGDUERUDWR PHQL SDGWLHV LGHQWLNXPR SDNLWLPR VLXUEOL QDXGLQJRMR YHLNLPR NRHILFLHQWDV WXUL VXPDWL QH GDXJLDXNDLS (NVSORDWXRMDQWDS\WDNLQHVYDQGHQVDXLQWXYHVUHLNLDXWLNULQWL RSWLPDOJDURWXUELQ UDQJRVYHLNLPRUHLPHNRQRPLNLDXVLRPLVYDNXXPRVO\JRPLV DXLQLPRHIHNW\YXPWHQNLQDQWQRUPLQHVFKDUDNWHULVWLNDV 9DQGHQVSDPLPRLULOHLGLPRLDXLQWXYL UHQJLQLRSWLPDOVGDUERUHLPDLSDUHQNDPL SDJDOJUDILNXVVXGDU\WXVDWVLYHOJLDQW NRQNUHLDVPHWHRURORJLQHVVO\JDVLUHOHNWULQVNRQGHQVDFLQHV DSNURYDV 3DGLGMXV DXLQDQLRMR YDQGHQV LWHNDQLR L DXLQWXYV YLGXWLQHL SDURV WHPSHUDWUDL GDXJLDX NDLS R& SDO\JLQWL VX QXVWDW\WD QRUPLQMH FKDUDNWHULVWLNRMH UHLNLD LDLNLQWL LU SDDOLQWL QHSDNDQNDPRDXLQLPRSULHDVWLV $XNWHVQLMYDQGHQVDXJPHQLMDWVLUDGXVLWNPV]RQRMHDUDXLQLPRWYHQNLQLVNXUL ]RQRVHUHLNLDVXQDLNLQWLELRORJLQPLVDUEDPHFKDQLQPLVSULHPRQPLV .DVPHW SDYDVDU LU UXGHQ UHLNLD DSLUWL DXLQWXYL SDJULQGLQHV NRQVWUXNFLMDV ERNWR DSVDXJDQLR QXR DSOHGMLPR SULHDQJLR YDQGHQV JDXG\WXYR GUNLQWXYR VNLUVW\WXYR LU YHQWLOLDFLMRV UHQJLQL HOHPHQWXV LU LWDN\PR UHQJLQLXV 3DVWHEWDV VN\OHV ERNWR VLHQRVH SULHDQJLR SDVXNDP VN\G ILNVDWRUL LU YDQGHQV LWDN\PR VNLUVW\WXYR GHIHNWXV EWLQD SDDOLQWL (VDQW DSOLQNRV RUR WHPSHUDWUDL DXNWHVQHL QHL q& SULHDQJLR SDVXNDPLHML VN\GDL WXUL EWL SDVWDW\WL KRUL]RQWDOLDL LU XILNVXRWL 3DHLVWDV PHWDOLQL NRQVWUXNFLM DQWLNRUR]LQHV GDQJDV LU EHWRQR NRQVWUXNFLM DSVDXJLQ VOXRNVQEWLQDDWVWDW\WL9DQGHQVEDVHLQDXLQWXYLERNWVLHQODNWDLWXULWXUWLKLGURL]ROLDFLM 1HUHLDXNDLSGXNDUWXVSHUPHWXV SDYDVDULUUXGHQ UHLNLDLSODXWLDXLQWXYLYDQGHQV SDVNLUVW\PRVLVWHPDVLULWDN\PREDVHLQXV8VLWHUXVLXVLWDN\PRVLVWHPDQWJDOLXVUHLNLDLYDO\WLR VXJHGXVLXV SDNHLVWL 1H UHLDX NDLS NDUW SHU PHWXV DXLQWXYL YDQGHQV VXULQNLPR EDVHLQXV UHLNLD LYDO\WLQXRGXPEORLULXNOL $XLQWXY UHPRQWXL QDXGRMDPRV PHGLQV NRQVWUXNFLMRV WXUL EWL LPSUHJQXRWRV DQWLVHSWLNXRPHWDOLQVWYLUWLQLPRGHWDOVSDGHQJWRVQHUGLMDQLDLVPHWDODLV 1XRDXLQWXYNRQVWUXNFLMUHLNLDQXYDO\WLPLQHUDOLQHVLURUJDQLQHVQXRVGDV .DUW SHU SDU UHLNLD DSLUWL DU QHUHLNLD QXYDO\WL DXLQWXYL LU LWDN\PR UHQJLQL JURWHOHVLUWLQNOXV9DQGHQVSDWYDQNDMXRVHWXULEWLQHGLGHVQNDLSP

 (NVSORDWXRMDQW DXLQWXYHV LU LWDN\PR UHQJLQLXV LHP QHJDOLPD OHLVWL NDG DXLQLPR HOHPHQWDLMNRQVWUXNFLMRVLUJUHWLPRVWHULWRULMRVDSOHGW -HLJX WHFKQLQLR YDQGHQWLHNLR VLVWHPRMH \UD NHOLRV O\JLDJUHLDL YHLNLDQLRV DXLQWXYV WXRPHWLHPVXPDMXVDXLQDPRMRYDQGHQVNLHNLXLGDODXLQWXYLJDOLPDLMXQJWL.DGYHLNLDQLRVH DXLQWXYVH QHDSOHGW GUNLQWXYDV GUNLQLPR LQWHQV\YXPDV WXUL EWL QH PDHVQLV NDLS PK SHU PGUNLQDPRMRSORWRRLDXLQWXYLLHLQDQLRYDQGHQVWHPSHUDWUDQHHPHVQNDLSR& 6LHNLDQWLYHQJWLJUHWDHVDQL UHQJLQLNRQVWUXNFLMLUWHULWRULMRVDSOHGMLPRLWDN\PR UHQJLQLDL LHPRV PHWX WXUL YHLNWL PDHVQLX VOJLX 6XPDMXV YDQGHQV NLHNLXL UHLNLD XGDU\WL SHULIHULQLXVSXUNWXYXVLUDWMXQJWLNUDWLQLXVYDQGHQVSDVNLUVW\PRYDP]GLXV 0DLQDQW DXLQDPRMR YDQGHQV NLHN VXPDLQDPDV VOJLV SXUNWXNXRVH R GDOLV LOWR YDQGHQV QXNUHLSLDPD WLHVLDL YDQGHQV VXULQNLPR EDVHLQ SULH WDL MR QHDWDXLQXV , LWDN\PR UHQJLQLRLWHNDQLRYDQGHQVWHPSHUDWUDWXULEWLQHHPHVQNDLSR& LHPRV PHWX WUXPSDP DWMXQJXV DXLQWXY DU LWDN\PR UHQJLQ NDGQHVXVLGDU\W OHGDV EDVHLQHUHLNLDXWLNULQWLLOWRYDQGHQVFLUNXOLDFLM /DLNLQDL QHHNVSORDWXRMDP DXLQWXYL WXULQL PHGLQL DU NLWRNL GHJLM NRQVWUXNFLM HOHPHQWYHQWLOLDFLMRVODQJDLWXULEWLXGDU\WL$XLQWXYHVUHLNLDVWHEWLLUXWLNULQWLMSULHJDLVULQV VDXJRVUHLNDODYLPXV $XLQWXYL WUDXNRV ERNW PHWDOLQ NDUNDV VX SULWYLUWLQWRPLV VLHQRPLV UHLNLD GHWDOLDL DSLUWL QH UHLDX NDLS NDUW SHU PHW JHOEHWRQLQHV NRQVWUXNFLMDV QH UHLDX NDLS NDUW SHU PHWXV LOXPLQL HOHNWULQL WHFKQLQLR YDQGHQWLHNLR (79 KLGURWHFKQLNRVVWDWLQLDLLU UHQJLQLDL HNVSORDWXRMDPL SDJDO LR VN\ULDXV UHLNDODYLPXV YHUWLQDQW LQGLYLGXDOLXV WLN LDL HOHNWULQHL EGLQJXV VWDWLQLLUUHQJLQL\SDWXPXV (79KLGURWHFKQLNRVVWDWLQLLUUHQJLQLHNVSORDWDYLPDVWXULXWLNULQWLYDQGHQVWLHNLP WHFKQLQYDQGHQWLHNEHWNXULXRPHWODLNX (79 KLGURWHFKQLQLDPV VWDWLQLDPV VXGDURPRV VWDWLQL LU UHQJLQL HNVSORDWDYLPR LQVWUXNFLMRVNXULRVHWXULEWLLHGRNXPHQWDL KLGURWHFKQLNRV VWDWLQL LGVW\PR SODQDL LU HNVSOLNDFLMD SDJULQGLQLDL KLGURWHFKQLNRV VWDWLQLSMYLDL VWDWLQLNRQWUROVPDWDYLPRDSDUDWURVLGVW\PRVFKHPRV VWDWLQLLUUHQJLQLSDVNLUWLHVDSUD\PDL YDQGHQVDOWLQLRFKDUDNWHULVWLNRV VWDWLQLVWLSUXPRLUVWDELOXPRULELQLDLOHLVWLQLHMLURGLNOLDL VWDWLQLLUUHQJLQLHNVSORDWDYLPRWYDUND (79KLGURWHFKQLNRVVWDWLQLDPVHNVSORDWXRWLWXULEWLSDVNLUWLGDUEXRWRMDLNXULYHLNO UHJODPHQWXRWLQVWUXNFLMRV WHNDQWLV(79KLGURWHFKQLNRVVWDWLQLXVYDQGXRWXULWHQNLQWLLXRVUHLNDODYLPXV PLQLPDOXV WHNDQLRYDQGHQVO\JLVWXULEWLQHHPHVQLVNDLSQXVWDW\WDSURMHNWDYLPR GRNXPHQWXRVH WXULEWLWLNULQDPDVNDQDOWXQHOLLUYDP]G\QSUDODLGXPDV WXUL EWL SULLULPL NDQDO ODLWDL NDG QHDSDXJW LU GO WR QHVXPDW YDQGHQV SUDODLGXPDVEHLQHEORJWYDQGHQVNRN\E MHL VLXUEOLQMH \UD DS\WDNLQLDL VLXUEOLDL YLHQX PHWX JDOLPD QXVDXVLQWL WLN YLHQR DS\WDNLQLR VLXUEOLR YDQGHQVSDPLPRNDPHU DUEDGYLQHJUHWXWLQHV NDPHUDVVLXUEOLQVHNDPHUDVNXU UHQJWDGDXJLDXDS\WDNLQLVLXUEOL 7HFKQLQLDPYDQGHQLXLSDLPWLLDSOLQNRVWXULEWLJDXWDVOHLGLPDVLDSOLQNRVDSVDXJRV LQVWLWXFLM

6443

51

52 6443
 .XUR LNURYLPR LU LOG\PR UHQJLQL NXUR SDGDYLPR DJUHJDW EHL UHQJLQL VN\VWRMR LU GXMLQLR NXUR NLR NRQWUROV DXWRPDWLQLR LU GLVWDQFLQLR YDOG\PR DSDUDWUD WHFKQRORJLQV DSVDXJRV LU EORNXRWVWDLSSDWGLVSHHULQLRLUWHFKQRORJLQLRYDOG\PRSULHPRQVWXULEWLWYDUNLQJRVLUSHULRGLNDL SDJDOJUDILNWLNULQDPRV ,,.,(72-2.8525(1*,1,$, (OHNWULQVH LU NDWLOLQVH SULYDOR EWL VSHFLDOV LOG\PR PHFKDQLQLR SXUHQLPR YDJRQ YLEUDYLPR LU NLWL UHQJLQLDL OHLGLDQW\V OHQJYLDX LNUDXWL NXU \SD VXDOXV LU YDO\WL JHOHLQNHOLR YDJRQXV6WDPELNXURJDEDOEHLVXDOXVLOXLWWUXSLQLPRGDUEDLLUSXVYDJRQLDQJXGDU\PDVWXUL EWLPHFKDQL]XRWLWDPQDXGRMDQWWUXSLQLPRLUIUH]LQHVPDLQDVGLVNLQLXVNUXPSOLDUDWLQLXVWUXSLQWXYXV DQJGDQJLNHOWXYXVLUNLWXVPHFKDQL]PXV (NVSORDWXRMDQWYDJRQYHUVWXYXVNXURLOG\PRLUSXUHQLPRUHQJLQLXVEHLNLWXVUHQJLQLXV WXULEWLODLNRPDVLJHOHLQNHOLRYDJRQDPVLVDXJRWLVNLUWQRUPLQLGRNXPHQWUHLNDODYLP .XURLOG\PRUHQJLQLDLWXULEWLHNVSORDWXRMDPLSDJDOUHLPROHQWHO .XUDVVDQGOLXRVHWXULEWLODLNRPDVSDJDOLNDVDPDQJOLGHJLMVNDOQLUIUH]HULQL GXUSLODLN\PRDWYLUXRVHHOHNWULQLVDQGOLXRVHLQVWUXNFLMDV .XURVDQGOL UHQJLQLDLWXULEWLYLVDGDSDUXRWLGLUEWLMYDUGLQLXQDXPX .LHWRMR NXUR UXRLPR LU WUDQVSRUWDYLPR NDWLOLQ UHQJLQLXRVH NXUDV WXUL EWL WLQNDPDL VXWUXSLQWDVLMRLYDO\WRVSULHPDLRV 'UDXGLDPD HNVSORDWXRWL NXUR WLHNLPR UHQJLQLXV LU MHL QUD DUED \UD QHWYDUNLQJD VSMDPRMLVLJQDOL]DFLMDDSWYDUDLLUVWDEG\PRPHFKDQL]PDL 9LVULDNPHQVDQJO\VLUVNDOQDLVXWUXSLQDPL LNLPPJDEDOXV/LNXWLVUW\MHVX PPDNXWPLVWXULEWLQHGLGHVQLVNDLS .XURWUXSLQLPRNRN\EHLXWLNULQWLSDJDOLQVWUXNFLMWXULEWLSHULRGLNDLNRQWUROLXRMDPLLU UHJXOLXRMDPL WDUSDL WDUS YHOHQLQL WUXSLQWXY YHOHQ WDUS SODNWXNLQL WUXSLQWXY LU DU SODNWXN LU DWPXLPRSORNWVDUGHOLLUVLMRV , WLHNLDPR WUXSLQWXYXV EHL PDOQXV NXUR SULH WDL WXUL EWL PHFKDQLNDL SDDOLQWDV PHWDODV VNLHGURV LU DNQ\V 0HWDOR JDXG\WXYDL WXUL EWL QXRODW MXQJWL LU VXEORNXRWL VX YHLNLDQLX NRQYHMHULX 1HOHLGLDPDV NXUR SDGDYLPR WUDNWR GDUEDV MHLJX HQHUJHWLNRV REMHNWXRVH WXULQLXRVH GXONL UXRLPR VLVWHPRV PDOLPR YHQWLOLDWRULXV SODNWXNLQLXV LU YLGXWLQV HLJRV PDOQXV QHYHLNLD PHWDORJDXG\PRUHQJLQLDL 1XRODWWXULYHLNWLVXJDXG\WMSDDOLQLGDLNWPHFKDQLQLRDOLQLPRVLVWHPD .XUR SDGXRGDPR NRQYHMHULXV SXUW\WXYXV WUXSLQWXYXV VNLHGU LU DNQ JDXG\WXYXV VUDXWDVWXULEWLWRO\JXV 5HLNLD QDXGRWL SULHPRQHV LOG\P YLEUDYLP VPXONPV VLMRMLP NXULRV QHOHLVW GUJQDMDPNXUXLXWHSWLSXUW\WXYLUWUXSLQWXY WDLVDL QHOHLGLDQW\V NXUXL SDNLEWL EXQNHULXRVH LU ODWDNXRVH VLHQHOL LOG\WXYDL SQHXPDWLQLDLYHUVWXYDLYLEUDWRULDLLUNLWL WXULGLUEWLDUEDEWLSDUXRWLGDUEXL 3HUS\OLPR PD]JDPV VDQGDULQWL VNLUWL WUXSLQWXYDL LU NLWL NXUR SDGDYLPR WUDNWR PHFKDQL]PDLNRQYHMHUL MXRVW LU EJQ YDO\PR UHQJLQLDL QRUDJLQL PHVWXY GDUER HOHPHQWDLWDLS SDW GXONL VXULQNLPR DVSLUDFLQLDL UHQJLQLDL LU SULHPRQV SQHXPDWLQLDL KLGUDXOLQLDL LU SXW GXONL ULQNWXYDL WXUL EWL SDUXRWL YHLNWL LU SHULRGLNDL QH UHLDX NDLS NDUW SHU VDYDLW WLNULQDPL 3ULUHLNXV UHLNLDSDNHLVWLDUEDUHJXOLXRWLVDQGDULNOLXVSQHXPDWLQLKLGUDXOLQLLUSXWGXONLVXULQNLPR UHQJLQL SXUNWXNXV 5HLNLDVLHNWLNDGDQWSDVWDWRNRQVWUXNFLMSDWDOSYLGXMHLUDQWNXURSDGDYLPR UHQJLQL QHVLNDXSW GXONV .XUR SDGDYLPR PHFKDQL]PDL WXUL EWL NUXRSLDL VDQGDULQDPL LU UHQJWL WDLVDL XWLNULQDQW\V NXUR SDGDYLPR WUDNWR SDWDOSRVH RUR YDUXP DWLWLQNDQW KLJLHQRV QRUP UHLNDODYLPXV

,;3$7,.,08025(,.$/$9,0$,(1(5*(7,.26+,'527(&+1,.26 67$7,1,$06,55(1*,1,$06

 3DJULQGLQLV HQHUJHWLNRV KLGURWHFKQLNRV UHQJLQL SDWLNLPXPR SULHLURV XGDYLQ\V WLNULQWLMYHLNLPRVO\JDVJDUDQWXRWLSDWLNLPEHDYDULMLULOJDODLNVWDWLQLGDUE 3ULHLUDWXULEWLRUJDQL]XRWDYLVLHPVDOLHVKLGURWHFKQLQLDPVVWDWLQLDPVLU UHQJLQLDPV QHDWVLYHOJLDQWWDLNDPMLHSULNODXVR 7HFKQLQV ENOV YHUWLQLPDV DWOLHNDPDV YDGRYDXMDQWLV VWDW\ERV WHFKQLQLX UHJODPHQWX 675SDWYLUWLQWX/LHWXYRV5HVSXEOLNRVDSOLQNRVPLQLVWURPJUXRGLRGVDN\PX 1U''OVWDW\ERVWHFKQLQLRUHJODPHQWR675+LGURWHFKQLNRVVWDWLQLWHFKQLQV SULHLURVWDLV\NOVSDWYLUWLQLPR LQ1U  +LGURWHFKQLNRV VWDWLQL WHFKQLQV ENOV YHUWLQLPR DSLUDV NRQWUROLXRMD 9DOVW\ELQ HQHUJHWLNRVLQVSHNFLMDSULH(QHUJHWLNRVPLQLVWHULMRV

9(/(.75,1,%(,,/8026$/7,1,,/8026,50(&+$1,1,$,5(1*,1,$,

,.85$6,5-275$163257$6

 (NVSORDWXRMDQWNXURLUMRWUDQVSRUWRUHQJLQLXVUHLNLDXWLNULQWL QXRODWLQ HQHUJHWLNRV PRQV JHOHLQNHOLR WUDQVSRUWR GDUE PHFKDQL]XRW JHOHLQNHOLR YDJRQ FLVWHUQ ODLY LU NLW WUDQVSRUWRSULHPRQL LNURYLP QXVWDW\WX ODLNX LU Y\NGDQW DWLWLQNDPRV WUDQVSRUWRSULHPRQVWHFKQLQLRHNVSORDWDYLPRQRUPLQLGRNXPHQWUHLNDODYLPXV NXURSULPLPLWLHNMLUMRNLHNLREHLNRN\EVNRQWURO NXURDWVDUJVDQGOLDYLP QHSHUWUDXNLDPNXURUXRLPLUWLHNLP NDWLOLQDUNXURVDQGO 9LV UL NXUR WLHNLDPR HOHNWULQHL LOXP JDPLQDQLDL PRQHL NRN\E WXUL DWLWLNWL JDOLRMDQLQRUPLQL GRNXPHQW UHLNDODYLPXV LU WLHNLPR VXWDUWLHV WHFKQLQHV VO\JDV NXULRVH WXUL EWL QXURG\WD NLHWDMDP NXUXL NXUR PDUN SHOHQLQJXPR JUXS LU MR ULELQ UHLNP ODNLM GDOL NLHNLV VWDPEXPR NODV LU PDNVLPDOXV JDEDO G\GLV PDNVLPDOXV GUJQXPDV GXUSPV PLQLPDOXV GUJPV NLHNLV NLHWDMDP ELRNXUXL PLQLPDOXV LU PDNVLPDOXV GUJPV NLHNLV NLHWDMDP ELRNXUXL EHL GXUSPVHPXWLQGHJLPRLOXPD7XULEWLQXPDW\WDNDGNXUHQHEWSDDOLQLSULHPDL VN\VWDMDPNDWLONXUXLNXURPDUNXVLOLHSVQRMLPRWHPSHUDWUDULELQLVVLHURVNLHNLVR VN\VWDMDP NXUXL VNLUWDP GXM WXUELQ UHQJLQLDPV EH WR LU GUJQXPDV SHOHQLQJXPDV PHFKDQLQL SULHPDLYDQDGLRQDWULRNDOLRNDOFLRNLHNLV GXMLQLDP NDWLO NXUXL HPXWLQ GHJLPR LOXPD WDQNLV ULELQLV VLHURV PHFKDQLQL SULHPDL LU GUJPV NLHNLV GXM WXUELQRPV VNLUWRPV GXMRPV SDSLOGRPDL GHJLPR LOXPRV NLWLPR ULERV EUDQGXROLQLDPNXUXLWDLNRPL9$7(6,YLULQLQNRWYLUWLQDPWHLVVDNWUHLNDODYLPDL JDOLEWLQXURGRPLLUNLWLURGLNOLDL (OHNWULQVHLUNDWLOLQVHWXULEWLY\NGRPDYLVRJDXQDPRNXURMRVXQDXGRMLPRJDP\ERMH LUVDXJRMLPRVDQGOLXRVHDSVNDLWDSDJDOQRUPLQLGRNXPHQWUHLNDODYLPXV 7YDUN\WL WUDXNLQL HLVP SULVWDW\WL LU LYHWL YDJRQXV UHLNLD SDJDO NURYLQL YHLPR LU SULYDLXRMDPRMRNHOLRQDXGRMLPRSULYDLXRMDPRMRNHOLRSULVLMXQJLPRLUHLVPRRUJDQL]DYLPRQRUPLQLXV GRNXPHQWXVLHGRNXPHQWDLWXULEWLVXGDU\WLDWVLYHOJLDQW NRQNUHLRVHOHNWULQVVO\JDV YHUWLQDQW SURMHNWHQXPDW\WYDJRQLUFLVWHUQLNURYLPRWYDUNUHPLDQWLVNURYLQLSHUYHLPRWDLV\NO PLV

2012 m. lapkriio 6 d.

Kuro padavimo trakto patalp oro utertumas dulkmis ir prireikus duj kiekis (CO) turi bti kontroliuojamas vadovaujantis mons vadovo patvirtintu grafiku. 330. Dirbant su aspiratoriais turi bti utikrintas norminis dulki i oro nusodinimas. 331. Patalpos ir renginiai valomi pagal grafik mechanizuotai, dulki siurbliais arba nuplaunant vandeniu. 332. Sujungiant ir remontuojant konvejeri juostas, negalima naudoti metalini detali. 333. Kuro sandliai ir kuro padavimo trakto mechanizmai technikai priirimi ir remontuojami pagal mons vadovo patvirtint grafik. 334. Technins prieiros tvarka ir apimtis nustatoma pagal technologines instrukcijas.
 3ULH QDXGRMDQW NXU L UH]HUYXDU NXULXRVH PD]XWDV VX SDGLGLQWX YDQGHQV NLHNLX EXYR LOJDL ODLNRPDV UHLNLD NXU UH]HUYXDUH LOGDQW JHUDL LPDL\WL NDG NDWLO NU\NODV QHSDWHNW LVLVOXRNVQLDYVYDQGXRPD]XWHLUSDLPWLPD]XWRSDY\]GGUJPHLQXVWDW\WL 6N\VWRMRNXURVLXUEOLXVUHLNLDUHPRQWXRWLSDJDOSDWYLUWLQW JUDILNEHWQHUHLDXNDLSNDUW SHUPHWXVDUEDVLXUEOLJDPLQWRMQXURG\WXSHULRGLNXPX 3DJDO SDWYLUWLQW JUDILN EHW QH UHLDX NDLS NDUW SHU VDYDLW UHLNLD WLNULQWL WLHNLDPR NDWLOLQ GHJLQWL NXUR WHPSHUDWURV VXPDMLPR LU SDGLGMLPR EHL VOJLR VXPDMLPR VLJQDOL]DFLMRV YHLNLP YDOG\PR SXOWH UHQJW GLVWDQFLQL NXUR O\JLR WHPSHUDWURV UH]HUYXDUXRVH EHL SULPLPR WDOSRVHSULHWDLVSDURG\PWHLVLQJXP 0D]XWR SDNDLWDODL SULLPDPL VDXJRPL LU UXRLDPL GHJLQWL SDJDO QRUPLQL GRNXPHQW LU WHFKQRORJLQLLQVWUXNFLMUHLNDODYLPXV 7DLDWOLHNDQWEWLQDY\NG\WLLDVVO\JDV PD]XWRSDNDLWDODLSULLPDPLVXGHULQXVSULHSDUDVVXHQHUJHWLNRVREMHNWRYDGRYDLV NDLS PD]XWR SDNDLWDODV JDOL EWL QDXGRMDPDV VN\VWDVLV NXUDV WXULQWLV QH HPHVQ NDLS R& XVLOLHSVQRMLPR WHPSHUDWU *DXW NXU NXULR XVLOLHSVQRMLPR WHPSHUDWUD HPHVQ LSLOWL GUDXGLDPD YLHWRM PD]XWR QHJDOLPD QDXGRWL UJLM JXGURQ LU VN\VWRMR NXUR UL NXUL NODPSXPDVGLGHVQLVQHLVXWDUWLQLNODPSXPRODLSVQL PPV HVDQWR&WHPSHUDWUDL QDXGRMDQW PD]XWR SDNDLWDOXV UHLNLD Y\NG\WL SDSLOGRPDV SULHJDLVULQLR VDXJXPR SULHPRQHV ,9'8-785%,1 5(1*,1,6.<672-2.85235,0,02 /$,.<02,5582,02'(*,17,<3$780$, 1HOHLGLDPDNDGLSLODPODLNRPDUWLHNLDPGHJLQWLVN\VWMNXUSDWHNWYDQGXR-HL LS\OXV NXU UHLNLD JDUX YDO\WL FLVWHUQDV WDL YDQGHQV WXULQW\V JDULQLPR SURGXNWDL QXOHLGLDPL VSHFLDOLXVPD]XWRVDQGOLRUH]HUYXDUXVDUEDWDOSDV .XUUHLNLDLSLOWLXGDUXRMXEGX,S\OLPRWDLVDLMDQWLNRUR]LQGDQJDYDP]G\QJDUR SDO\GRYDLDUPDWUDLUNLWDWXULEWLWYDUNLQJLQHWHUWLNXURLUQHOHLVWLMDPVXVWLQJWL 7HFKQRORJLQMH LQVWUXNFLMRMH WXUL EWL QXURG\WD PLQLPDOL LU PDNVLPDOL VN\VWRMR NXUR WHPSHUDWUDUH]HUYXDUXRVH ,UH]HUYXDU GXMWXUELQ UHQJLQ '7 WLHNLDPNXUUHLNLDLPWLLYLUXWLQLVOXRNVQL SODXNLRMDQLDLVPLPRWDLVDLV .XURSDY\]GLDLLDSDWLQLUH]HUYXDUVOXRNVQLWXULEWLLPDPLLQYHQWRUL]DFLMRVPHWXLU SULH UH]HUYXDUR MXQJLP QDXGRWL 1XVWDLXV NDG NXUDV WXUL GDXJLDX NDLS  YDQGHQV YDQGHQV WXULQW VOXRNVQ YLULMDQW QHLLPDP OLNXW UHLNLD QXGUHQXRWL VSHFLDOLXV UH]HUYXDUXV DUED PD]XWR VDQGOLRWDOSDV 6XPRQWXRWLDUVXUHPRQWXRWLVN\VWRMRNXURYDP]G\QDLWXULEWLSUDSVWLJDUXDUEDVXVOJWX RUX FKHPLNDL LSODXWL SDV\YXRWL LU YO LSODXWL GXM WXUELQ NXUX NXULR NLHNLV WXUL EWL NDUWXV GLGHVQLVQHJXVLVWHPRVWULV .XURSDGXRGDPRGXMWXUELQ UHQJLQNODPSXPDVVXWDUWLQLDLVNODPSXPRYLHQHWDLVWXUL EWL QH GLGHVQLV NDLS QDXGRMDQW PHFKDQLQLXV SXUNWXNXV  PPV QDXGRMDQW RUR JDUR SXUNWXNXV PPV  0HFKDQLQV SULHPDLRV L VN\VWRMR NXUR YDORPRV SDJDO '7 JDPLQWRM UHLNDODYLPXV 7HFKQRORJLQMH LQVWUXNFLMRMH WXUL EWL QXURG\WDV VOJLR LNL LU SR ILOWU VNLUWXPDV NXULDP HVDQW ILOWUXV UHLNLDYDO\WL 6DXJRPRLUWLHNLDPRGHJLQWLNXURLUMRSULHGNRN\EVNRQWUROVSHULRGLNXPSDY\]GL PLPRYLHWDVLUNRN\EVURGLNOLXVQXVWDWRWHFKQRORJLQLQVWUXNFLMD

Valstybs inios Nr. 128

III. SKYSTOJO KURO RENGINIAI

335. Skystojo kuro renginiai turi utikrinti reikiamo slgio ir temperatros bei kuro kiekio padavim katilams. 336. Skystojo kuro rezervuarams, vamzdynams ir j garo palydovams ar esant elektrinio ildymo rangai turi bti sudaryti pasai. 337. Ipylus cisternas, visas mazutas i ipylimo latak turi bti ileistas ir latakai, kuriuose nra groteli, udengti dangiais. 338. Primimo ir (ar) ipylimo rengini garotiekyje mazutui ildyti reikia palaikyti 813 kgf/cm2 (0,81,3 MPa) garo slg ir nuo +200 oC iki +250 oC garo temperatr. 339. Katilinse, kuriose nra nurodytj garo parametr, gali bti naudojamas emesni parametr garas. 340. ildant mazut, 5060 m3 talpos cistern reikia paduoti ne didesn 900 kg/h garo kiek. 341. Mazut (cisternose, latakuose ir primimo talpose) reikia ildyti iki normal perpumpavimo siurbli darb utikrinanios temperatros. 342. Aukiausia mazuto temperatra primimo talpose ir rezervuaruose turi bti +15 oC emesn u kuro usiliepsnojimo temperatr, bet ne auktesn kaip +90 oC. 343. renginiai (rezervuarai, vamzdynai ir kita) turi bti izoliuoti ir j ilumin izoliacija turi bti tvarkinga. 344. Mazuto rezervuar technin prieira vykdoma pagal galiojani normini akt reikalavimus. 345. Skystojo kuro liekanos, ivalius rezervuarus, latakus, primimo duobes, filtrus, mazuto ildytuvus ir kitus taisus, utilizuojamos vykdant Atliek susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskait teikimo taisykli reikalavimus. Draudiama liekanas laikyti energetikos objekto teritorijoje. 346. Pagal patvirtint grafik reikia atlikti: iorin mazuto vamzdyn ir armatros apir ne reiau kaip kart per metus, pasirinktin armatros revizij ne reiau kaip kart per 4 metus. 347. Tiekiamo mazuto purktuvus klampumas turi bti ne didesnis kaip: naudojant mechaninius ir garo mechaninius purktuvus 2,5 sutartini klampumo laipsni (16 mm2/s), naudojant garo ir rotacinius purktuvus 6 sutartiniai klampumo laipsniai (44 mm2/s). 348. Kuro filtrus reikia valyti (prapuiant garu, ivalant rankiniu arba cheminiu bdu), jeigu j hidraulinis pasiprieinimas padidja 50 %, lyginant su pradiniu (filtras varus), esant skaiiuotajam naumui. 349. Valyti filtr ideginant draudiama. Mazuto ildytuvai turi bti valomi sumajus j iluminiam naumui 30 %, lyginant su vardiniu. 350. Rezerviniai siurbliai, ildytuvai ir filtrai turi bti tvarkingi ir paruoti darbui. 351. Rezervinio siurblio jungim automatiniais rezervo jungimo (toliau AR) renginiais reikia bandyti pagal patvirtint grafik, bet ne reiau kaip kart per mnes. 352. Ruoiamus remontui vamzdynus arba kitus renginius reikia patikimai atjungti nuo veikianij, nudrenuoti, o numatant atlikti darbus j viduje dar ir ivalyti garu.

6443

53

54
GXONLVPXONXPLVN\UXVWLHVLRJLQLRSWLPRUHQJLQLXV OHQWHO'XONLLUGXMLU DU RURPLLQLRWHPSHUDWUDR& .XUDV 7LHVLRJLQLRGXONL SWLPR UHQJLQLRVX UHQJLQ\VXVHSDUDWRULDXV GXONLEXQNHULX GLRYLQDQW GLRYLQDQW RUX GPGXMRPLV  VLVWHPRVVX VLVWHPRV VLVWHPRVVX VLVWHPRV RUX GP SODNWXNL VXYLGXWL SODNWXNL VXPDO GXMRPLV QLDLV QLRJUHLLR QLDLV QDLVLU DU PDOQDLV PDOQDLV PDOQDLV YHQWLOLDWR ULDLV            

6443

 -HLJX GHJLQDPDV '7 VN\VWDVLV NXUDV WXUL NRUR]LMDL FKHPLNDL DNW\YLM HOHPHQW YDQDGLV DUPLQLDL PHWDODL LU NLWL GDXJLDX QHJX OHLGLD JDOLRMDQW\V YDOVW\EV VWDQGDUWDL LU WHFKQLQV VO\JRV NXUDV HOHNWULQMH DU NDWLOLQMH WXUL EWL SDUXRWDV SDJDO WHFKQRORJLQ LQVWUXNFLM SDDOLQWRV QDWULRLUNDOLRGUXVNRVDUEDSULGWDDQWLNRUR]LQLSULHG 

9'8/.,582,025(1*,1,$,

(NLEDVW]R DQJOLV /LHVRMLDQJOLV .X]QHFNR2&LU &&PDUNV DNPHQVDQJOLV .LWRVDNPHQV DQJO\V 7UXSLQLQV DQJO\V .DQVNR $LQVNR $]HLVNR 5DLLFKLQVNR %DNLULMRV UXGRVLRVDQJO\V .LWRVUXGRVLRV DQJO\V 6NDOQDL /LJQLWDL $QWUDFLWDV QHQRUPXR PD    

 

 

 6XPRQWDYXV QDXMXV GXONL UXRLPR UHQJLQLXV DUED MXRV UHNRQVWUDYXV UHLPR NRUWHOHL VXGDU\WLUHLNLDSDLPWLGXONLEDQGLQLXVLUDWOLNWLNLWXVPDWDYLPXV (NVSORDWXRMDP GXONL UXRLPR UHQJLQL WXULQL GXONL EXQNHU GXONL VPXONXPR NRQWUROUHLNLDDWOLNWLSDJDOEDQGLQLXVSDLPWXVSRFLNORQR-SDPLPRGDQXPQXVWDWRWHFKQRORJLQ LQVWUXNFLMD

 (NVSORDWXRMDQW GXONL UXRLPR UHQJLQLXV UHLNLD XWLNULQWL NDG NU\NORV GHJLNOLXV QHSHUWUDXNLDPDL EW SXLDPDV NDWLOR DSNURYLP DWLWLQNDQWLV DQJOLHV GXONL NLHNLV DQJOLHV GXONV SULYDOREWLQXVWDW\WRVPXONXPRLUGUJQXPR 9LVRV WLHVLRJLQLR GXONL SWLPR VLVWHPRV HVDQW  YDUGLQLDP NDWLOR QDXPXL SULYDORYHLNWL 3ULHMXQJLDQWGLUEWLQDXMDLVXPRQWXRWDUEDUHNRQVWUXRWGXONLUXRLPRUHQJLQWDLSSDW SR UHPRQWR DU LOJR EXYLPR UH]HUYH WXUL EWL DSLUWL LU SDWLNULQWL DU YHLNLD PDWDYLPR SULHWDLVDL GLVWDQFLQLRYDOG\PRDSVDXJRVVLJQDOL]DFLMRVEORNDYLPRLUDXWRPDWLNRVUHQJLQLDL (VDQW VXJHGXVLDL VLJQDOL]DFLMDL DSVDXJRV DU EORNXRWV VLVWHPDL UHQJLQLXV MXQJWL LU HNVSORDWXRWLGUDXGLDPD 3ULH MXQJLDQW VXPRQWXRW DUED UHNRQVWUXRW UHQJLQ QHSULNODXVRPDL QXR VPXONLQDPR NXUR ULHV UHLNLD DWLGDU\WL YLVDV DQJDV LU ODQGDV NDG JDOLPD EW DSWLNWL LU OLNYLGXRWL YLVDV JDOLPDV GXONLQXVGLPRYLHWDVLUNUXRSLDLMDVDSLUWL 9\NG\WL UHQJLQLR YLGDXV DSLU UHLNLD VDXJLDL SDJDO WHFKQRORJLQV LQVWUXNFLMRV UHLNDODYLPXV .RQWUROLQ UHQJLQLR YLGDXV DSLU WXUL DWOLNWL LU VXUD\WL DNW VSHFLDOL PRQV YDGRYR VNLUWDNRPLVLMDQHYOLDXNDLSSRGDUERYDODQG .DG DQW UHQJLQL HOHPHQW QHVLNRQGHQVXRW GUJP LU QHOLSW GXONV GXONL UXRLPR VLVWHPDVSULHMXQJLPUHLNLDSDLOG\WLSDJDOWHFKQRORJLQVLQVWUXNFLMRVUHLNDODYLPXV 'XONL UXRLPR VLVWHPRV PDWDYLPR SULHWDLVDL UHJXOLDWRULDL VLJQDOL]DFLMRV DSVDXJRV LU EORNDYLPRUHQJLQLDLWXULEWLWYDUNLQJLLUMXQJWL (NVSORDWXRMDQWGXONLUXRLPRUHQJLQLXVUHLNLDNRQWUROLXRWL QHQXWUNVWDPNXURWLHNLP PDOQXV QHVXVPXONLQWRV DQJOLHVLUGXONLO\JEXQNHULXRVHQHOHLVWLNDGEXQNHULXRVHNXURO\JLV EW GLGHVQLV X YLUXWLQ OHLVWLQM LU PDHVQLV X PLQLPDO OHLVWLQM QXURG\W WHFKQRORJLQMH LQVWUXNFLMRMH GLRYLQLPR DJHQWR LHLQDQLR L GLRYLQLPR LU PDOLPR UHQJLQL WHPSHUDWU QHOHLGLDQWMDLSDNLOWLDXNLDXOHQWHOMHQXURG\WG\GL UHQJLQLJXROLYLEUDFLMRVO\J WHSDORWHPSHUDWU GXONL WHPSHUDWU EXQNHU\MH QHOHLGLDQW YLVDLV GDUER UHLPDLV MDL SDNLOWL DXNLDX OHQWHOMHQXVWDW\WULELQLG\GL DSVDXJRVYRWXYWYDUNLQJXP L]ROLDFLMRV ENO LU UHQJLQLR HOHPHQW VDQGDUXP QHGHOVLDQW WXUL EWL DOLQDPL GXONL LSWLPDL GXONLUXRLPRUHQJLQLRHOHNWURVYDULNOLVURY GLRYLQLPRDJHQWRVOJSULHGLRYLQLPR UHQJLQDUPDOQSULHLUSRPDOQRLU DU YHQWLOLDWRULDXV UXWXOLQLEJQLQLLUYLGXWLQVHLJRVPDOQSDVLSULHLQLP UHQJLQLRJDOHGHJXRQLHVNLHNGLRYLQLPRDJHQWHGLRYLQDQWGPGXMRPLV GLRYLQLPR DJHQWR GHELW WLHVLRJLQLR SWLPR VLVWHPRVH VX SODNWXNLQLDLV LU YLGXWLQV HLJRVPDOQDLV

2012 m. lapkriio 6 d.
0LLQLRWHPSHUDWUDXPDOQRGLRYLQDQWRUX 0LLQLR WHPSHUDWUDX PDOQRHVDQWNLWLHPV PDOQ WLSDPVX VHSDUDWRULDXVGLRYLQDQW GPGXMRPLV 6%0WLSRPDOQXRVH

 7LHVLRJLQLR SWLPR UHQJLQLXRVHGXONLVPXONXPUHLNLDNRQWUROLXRWLQHWLHVLRJLQLXEGX SDJDO GLRYLQLPR DJHQWR SDWHQNDQLR PDOQ NLHN LU SDJDO VHSDUDWRULDXV UHJXOLXRMDQLM WDLV SDGW 2URVLXUELP GXONL UXRLPR UHQJLQ UHLNLDNRQWUROLXRWLLUGXONHV DOLQWLSDJDO PRQV YDGRYRDUMRJDOLRWRDVPHQVSDWYLUWLQWJUDILNEHWQHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHV 2URVLXUELPRGXONLUXRLPRUHQJLQYHUWVWXULEWLQHGLGHVQVXG\GLXVSDWHLNWXV OHQWHOMH LU LUHLNWR VDXVRMR GLRYLQLPR DJHQWR LPDWXRWR HLQDQW UHQJLQ NLHNLR SURFHQWDLV QHVNDLWDQWLJDULQWRVNXURGUJPV

Valstybs inios Nr. 128

OHQWHO2URVLXUELPRGXONLUXRLPRUHQJLQG\GLDL 7LHVLRJLQLR GXONL SWLPR VLVWHPDVX PDOQDLVLU DU YHQWLOLDWRULDLV

 0DOQSDSLOG\PRSHULRGLNXPDVQXVWDWRPDVUHPLDQWLVVO\JDNDGIDNWLQUXWXOL NURYD VXPDWQHGDXJLDXNDLSRSWLPDOLRVNURYRV 5HPRQWXRMDQWPDOQPDHVQLNDLSPPVNHUVPHQVUXWXOLDLWXULEWLSDDOLQWL 6LVWHPLQJDL SDJDO JUDILN UHLNLD WLNULQWL GXONL UXRLPR UHQJLQL JUHLWDL VXVLGYLQLXV HOHPHQWXV VSUDJLOXVVSUDJLOODLNLNOLXVDUYGDUERUDWXVYHOHQXVWDUSLNOLXV LUSULUHLNXVMXRVNHLVWL DUED UHPRQWXRWL 7XUL EWL WYDUNLQJL DSVDXJLQLDL WDLVDL UHQJLDPL JUHLWDL VXVLGYLQLXRVH UXRXRVH GXONRWLHNLDONQVHVHSDUDWRULODWDNXRVHLUNLWXU  'XONL UXRLPR UHQJLQL SDWDOSRVH OHLGLDPD Y\NG\WL WLN VXQNL LU GLGHOL JDEDULW QHGLUEDQL UHQJLQL GHWDOL VXYLULQLP QXYDOLXV GXONHV ODLNDQWLV (QHUJHWLNRVREMHNW SULHJDLVULQV VDXJRVWDLV\NOLSDWYLUWLQW/LHWXYRV5HVSXEOLNRVNLRPLQLVWURLU/LHWXYRV5HVSXEOLNRVYLGDXVUHLNDO PLQLVWURPYDVDULRGVDN\PX1U LQ1U UHLNDODYLP 'XONLUXRLPRUHQJLQLSDWDOSRVWXULEWLYDULRVUHJXOLDULDLYDORPRVSDDOLQDQWGXONHV QXRVLHQSDODQJLSHUGDQJODLSW UHQJLQLSDYLULLUNLWYLHWDQWNXULJDOLVXVLNDXSWLGXONV <SDWLQJ GPHV UHLNLD VNLUWL WDP NDG GXONV QHVLNDXSW DQW NDUWM UHQJLQL SDYLUL 3DWDOS YDO\PDV WXUL EWL PHFKDQL]XRWDV MR PHWX QHVXSXUHQDPRV GXONV -HL YDORPD UDQNLQLX EGX EWLQD VXGUNLQWL GXONHV VPXONLDL LWDN\WMD YDQGHQV VURYH 9DO\PR JUDILN UHLNLD QXPDW\WL WHFKQRORJLQMH LQVWUXNFLMRMH 1XVWXPWL DUED JHVLQWL SDWDOSRMH DUED UHQJLQL YLGXMH UXVHQDQW LGLQ YDQGHQV VURYH JHVLQWXYXDUEDNLWXEGXJDOLQLXVXSXUHQWLGXONHVGUDXGLDPD 1DXGRMDQW NLW UL NXU QHYDUG\W 9 VN\ULDXV , LU ,, VNLUVQLXRVH MR UXRLPR LU GHJLQLPRUHQJLQLDPVUHLNLDWDLN\WLW UHQJLQLJDPLQWRMUHLNDODYLPXV 9,*$52,59$1'(16,/'<02.$7,/ 5(1*,1,$,

'XONLVLVWHPRVVXGXONLEXQNHULDLV GLRYLQDQWRUXLUGXMLU DU RUR GLRYLQDQWGXMLU DU RUR PLLQLX WDLV DWYHMDLV MHL SULH PLLQLXNDLGXMRVSDLPDPRVL 'LRYLQLPR PDOQXV UHQJWL UHFLUNXOLDFLMRV GPPDOQXLLU DU DJHQWRGHELWDV GPVLXUELDL YHQWLOLDWRULXLVXGDULXVWUDXN PK VXUXWXOLQLDLV VXUXWXOLQLDLV VXNLWWLS VXNLWWLS EJQLQLDLV EJQLQLDLV PDOQDLV PDOQDLV PDOQDLV PDOQDLV LNL        GDXJLDXNDLS     

 7LHVLRJLQLR GXONL SWLPR VLVWHPRVH GLRYLQDQW MDV RUX RUR VLXUELPR YHUWV QHQXVWDWRPRVUHQJLQLRVDQGDUXPDVWLNULQDPDVVXVOJWXRUX $WYLURMR FLNOR GXONL UXRLPR GLRYLQLPR UHQJLQLXRVH SDJDO JUDILN WXUL EWL NRQWUROLXRMDPD SDQDXGRWR GLRYLQLPR LU DU YHQWLOLDYLPR DJHQWR YDO\PR WDLV ENO WDLS SDW NRQWUROLXRMDPDVFLNORQILOWUVNUXEHULDHURGLQDPLQLVSDVLSULHLQLPDV 1H UHLDX NDLS GX NDUWXV SHU PHWXV WDLS SDW SR UHPRQWR UHLNLD WLNULQWL NDLS HIHNW\YLDL LYDORPRVGXONVLSDQDXGRWRGLRYLQLPRDJHQWR 'XONV L EXQNHUL SHULRGLNDL SDJDO WHFKQRORJLQ LQVWUXNFLM LQDXGRMDPRV LNL PLQLPDODXVO\JLRNDGQHVXVLJXOW$WVLYHOJLDQW GXONLSROLQNVXVLJXOWLLUVDYDLPHXVLGHJWLWXUL EWLQXVWDW\WDVULELQLVGXONLODLN\PREXQNHULXRVHODLNDV .LHNYLHQ NDUW LMXQJLDQW GXONL VLVWHP LOJHVQLDP QHL ULELQLV GXONL ODLN\PR ODLNDV SHUHLQDQWHOHNWULQHLLOJODLNGLUEWLGXMRPLVDUPD]XWXWDLSSDWSULHNDWLORUHPRQWYLVDVGXONHVUHLNLD VXQDXGRWLEXQNHULXVDSLUWLLULYDO\WL'UDXGLDPDWLHNWLGXONHVQHYHLNLDQLRNDWLORNU\NO , VUDLJWLQL LU NLW GXONL WUDQVSRUWR UHQJLQL SULH MXRV LMXQJLDQW GXONV WXUL EWL DOLQDPRVQXOHLGLDQWMDVEXQNHULXV .XUR OLQNXVLR VXVLJXOWL LU VDYDLPHXVLGHJWLGXONV WXUL EWL SHULRGLNDL EHWQHUHLDX NDLSNDUWSHUGLHQQXOHLGLDPRVLNLPLQLPDODXVOHLVWLQRMRO\JLR 3HUHLQDQWLOJODLNGLUEWLGXMRPLVLUPD]XWXNDWLOREXQNHULDLWXULEWLYLVLNDLLWXWLQWL 6LHNLDQW SDODLN\WL QXVWDW\WM PDOQ NURY PDOQDL UHJXOLDULDL SDSLOGRPL PP VNHUVPHQV WHUPLNDL DSGRURWDLV UXWXOLDLV NXUL NLHWXPDV \UD QH PDHVQLV NDLS YLHQHW SDJDO %ULQHO

 .DWLODL LU M SDJDOELQLDL UHQJLQLDL WXUL EWL UHQJWL SDJDO SURMHNWDYLPR GRNXPHQWXV LU JDPLQWRMEHL/LHWXYRV5HVSXEOLNRVUHQJLQLSULHLURVQRUPLQLWHLVVDNWUHLNDODYLPXV.DWLOLUM SDJDOELQL UHQJLQLHNVSORDWDFLMDWXULEWLY\NGRPDSDJDOJDPLQWRMRLQVWUXNFLMDVLUUHNRPHQGDFLMDV (NVSORDWXRMDQWNDWLO UHQJLQLXVUHLNLDXWLNULQWL SDWLNLPSDJULQGLQLLUSDJDOELQL UHQJLQLGDUE JDOLP\E NDWLOXL YHLNWL YLVDPH NDWLOR JDPLQWRMR QXPDW\WDPH QDXPR UHJXOLDYLPR GLDSD]RQHLUUHLNDODXMDPDLVSDUDPHWUDLV HNRQRPLNHQHUJHWLQLUHVXUVQDXGRMLP 6XPRQWXRWXV NDWLOXV NXUL GDUER VOJLV NJIFP 03D LU GLGHVQLV UHLNLD FKHPLNDLLSODXWLNDUWXVXYDQGHQVLUJDURYDP]G\QDLVLUNLWDLVHOHPHQWDLV6XPRQWXRWXVNDWLOXVNXUL GDUERVOJLVPDHVQLVX03DLUYDQGHQVLOG\PRNDWLOXVUHLNLDDUPLQWL 3R FKHPLQLR SORYLPR DUED DUPLQLPR UHLNLD QDXGRWL SULHPRQHV YDO\WLHVLHPV SDYLULDPV DSVDXJRWLQXRNRUR]LMRV 3ULH NXULDQW NDWLO SR UHPRQWR DUED LOJDL EXYXV UH]HUYH SDUDV UHLNLD SDWLNULQWL DU SDJDOELQLDL UHQJLQLDL NRQWUROV LU PDWDYLPRSULHWDLVDL DUPDWUD LU PHFKDQL]P GLVWDQFLQLR YDOG\PR SULHPRQVDXWRPDWLQLDLUHJXOLDWRULDLDSVDXJRVEORNXRWVLURSHUDW\YLRMRU\LRSULHPRQVWYDUNLQJRVLU SDUXRWRVMXQJWL'UDXGLDPDNXUWLNDWLOMHLMLMXQJLDQLRVDSVDXJRV\UDQHWYDUNLQJRV .DWLOXL NXUWL WXUL YDGRYDXWL SDPDLQRV YDGRYDV DUED Y\UHVQ\VLV PDLQLVWDV NDWLOR Y\UHVQ\VLV RSHUDWRULXV 3R NDWLOR UHPRQWR NXULDQW NDWLO WXUL GDO\YDXWL NDWLO HNVSORDWXRMDQLR SDGDOLQLRDWVDNLQJLGDUEXRWRMDL 3ULHNXULDQWEJQLQNDWLOMJDOLPDSULSLOG\WLWLNGHDHUXRWXPDLWLQDQLXRMXYDQGHQLX 7LHVLDVURYLDL NDWLODL SULSLOGRPL PDLWLQDQLRMR YDQGHQV NXULR NRN\E SULYDOR DWLWLNWL WHFKQRORJLQV LQVWUXNFLMRV UHLNDODYLPXV SULNODXVRPDL QXR PDLWLQDQLRMR YDQGHQV DSGRURMLPR VFKHPRV 

6443

55

56 6443
 NXULDQW LU LMXQJLDQW NDWLO NXULR GDUER VOJLV GLGHVQLV QHL 03D UHLNLD NRQWUROLXRWL EJQR WHPSHUDWURV UHLP %JQR LOLPR LU DWDXLPR JUHLWLV EHL WHPSHUDWU VNLUWXPDV WDUS EJQR YLUXWLQLRVLRVLUDSDWLQLRVLRVVXGDURPMWXULVNLUWLVQHGDXJLDXNDLS LOG\PRJUHLWLVNXULDQWPLQR&PLQ DXLPRJUHLWLVPLQR&PLQ WHPSHUDWUVNLUWXPDVNXULDQWR& WHPSHUDWUVNLUWXPDVLMXQJLDQWR& .DWLODV MXQJLDPDV EHQGUM JDURWLHN WLN NUXRSLDL QXGUHQDYXV LU LOGLXV MXQJLDPM JDURWLHN MXQJLDQWVOJLVWXULEWLO\JXVVOJLXLEHQGUDMDPHJDURWLHN\MH .DWLOXVNUHQDPXVNXUXNXULRODNLMGDOLLHLJD\UDPDHVQQHLNUHQWLNLHWXRMX NXUX SDGXRWL NU\NO GXONHV OHLGLDPD NDL SDNXULDPXRMX NXUX SDVLHNLDPD NU\NORV LOXPLQ DSNURYD\UDQHPDHVQNDLSYDUGLQV-HLNUHQDPDNXUXNXULRODNLMGDOLLHLJD\UDGLGHVQ QHL  GXONHV OHLGLDPD SDGXRWL MHL \UD LU PDHVQ LOXPLQ DSNURYD NXUL QXVWDWRPD SDJDO WHFKQRORJLQLQVWUXNFLMWRNLDNDGEWXWLNULQWDVVWDELOXVNXURXVLOLHSVQRMLPDV 7UXPSDLQHYHLNXVNDWLO LNLPLQ NUHQWLNLHWXRMXNXUXNXULRODNLMGDOLLHLJD\UD PDHVQQHLJDOLPDMHLJXNU\NORVLOXPLQDSNURYD\UDQHPDHVQNDLSYDUGLQV .DWLODV WXUL YHLNWL SDJDO UHLPR OHQWHO NXUL VXGDURPD SDJDO EDQG\P UH]XOWDWXV LU WHFKQRORJLQLQVWUXNFLM5LPLQNRUWHOWXULEWLSHULUWDSRNDWLORUHNRQVWUXNFLMRVUHPRQWR .DWLOXLYHLNLDQWUHLNLDODLN\WLVLOXPRVUHLPNXULHXWLNULQDOHLGLDPJDURWHPSHUDWU NLHNYLHQRMHSLUPLQLRLUWDUSLQLRJDURSHUNDLWLQWXY SDNRSRMHLUNLHNYLHQDPHVUDXWH $XNWXWLQLVULELQLVYDQGHQVO\JLVEJQHNDWLOXLGLUEDQWWXULEWLQHDXNWHVQLVRHPXWLQLV ULELQLVYDQGHQVO\JLVQHHPHVQLVXQXVWDW\WEDQG\PDLVLUNDWLORJDPLQWRMRUHLNDODYLPXVQXURG\WXV WHFKQRORJLQMHLQVWUXNFLMRMH .DWLOLQL DJUHJDW NDLWULQLDL SDYLULDL EHVLOLHLDQW\V VX GXMRPLV YLVDGD WXUL EWL YDUV 7DP WLNVOXL UHLNLD GLUEWL RSWLPDOLDLV UHLPDLV LU QDXGRWL NRPSOHNVLQLR YDO\PR PHFKDQL]XRWVLDV VLVWHPDV JDULQLXV RULQLXV DUED YDQGHQV DSDUDWXV YLEUDFLQ YDO\P UDWYDOHV LU NLWXV WDLVXV LDP WLNVOXLVNLUWLWDLVDLMGLVWDQFLQLRLUDXWRPDWLQLRYDO\PRSULHPRQVQXRODWWXULEWLSDUHQJWLHVENOMH .DLWULQL SDYLUL YDO\PR SHULRGLNXP WXUL UHJODPHQWXRWL JUDILNDV DUED WHFKQRORJLQ LQVWUXNFLMD (NVSORDWXRMDQW NDWLOXV YLVL WUDXNRV LU SWLPR YHQWLOLDWRULDL WXUL EWL MXQJWL $WVLMXQJXV GDOLDLWUDXNRVLUSWLPRYHQWLOLDWRULLOJDODLNLVGDUEDVOHLGLDPDVWLNXWLNULQXVWRO\JRURLU DU GXM EHLLOXPRVUHLPVNLUWLQJRVHNDWLORSXVVH%HWRWXULEWLXWLNULQWDVWRO\JXVRURSDVLVNLUVW\PDVWDUS GHJLNOLLUSHUQHYHLNLDQWYHQWLOLDWRUL GPVLXUE RUDV GXMRV WXULQHWHNWL .DWLOXRVHSDJULQGLQLXNXUXQDXGRMDQWPD]XWWXULQWGDXJLDXNDLSVLHURVSDVWDUDVLV SDSUDVWDL GHJLQDPDVNDLRURSHUWHNOLDXVXNU\NORVNRHILFLHQWDVQHGLGHVQLV NDLS3ULH WDLWXUL EWL Y\NG\WDVNRPSOHNVDVSULHPRQLNDWLOGDUEXLLXRUHLPXSDUXRWL NXURSDUXRLPDVDWLWLQNDPD GHJLNOL LU SXUNWXY NRQVWUXNFLMD NU\NORV VDQGDULQLPDV DSUSLQLPDV SDSLOGRPDLV SULHWDLVDLV LU GHJLPRSURFHVRDXWRPDWLND  0D]XWRSXUNWXYDLSULH GHGDQWMXRV GHJLNOLXVWXULEWLLEDQG\WLVWHQGH QXR R& LNL R& YDQGHQLX SDWLNULQDPDV M QDXPDV LSXUNLPR NRN\E LU IDNHOR LVLVNOHLGLPR NDPSDV 3XUNWXYDV WXUL WXUWL OHQWHOHV VX SXUNWXYR QXPHULX LU QDXPX PD]XWX NUHQDP NDWLO PRQWXRWR NRPSOHNWR DWVNLU SXUNWXYQDXP VNLUWXPDV WXUL QHYLU\WL .LHNYLHQDVNDWLODVSULYDORWXUWL DWVDUJLQL SXUNWXY NRPSOHNW R WDUS NRPSOHNW SXUNWXY QDXPR VNLUWXPDV WXUL EWL QH GLGHVQLV NDLS 'UDXGLDPDQDXGRWLQHLEDQG\WXVSXUNWXYXV 'UDXGLDPDNDWLO NXULDQWQDXGRWLPD]XWRSXUNWXYXVSULHNXULQUDRURSULYHGLPR (NVSORDWXRMDQW SXUNWXYXV LU NDWLOLQV JDUR EHL PD]XWR YDP]G\QXV WXUL EWL Y\NGRPRV SULHPRQVQHOHLGLDQLRVPD]XWXLSDWHNWLJDURWLHN

 3ULSLOG\WL QHDWYVXV EJQLQ NDWLO SULH NXULDQW OHLGLDPD NDL EJQR YLUDXV PHWDOR WHPSHUDWUDQHDXNWHVQNDLS& -HLJXNXULDPHQRUVEJQRWDNHWHPSHUDWUDDXNWHVQNDLS&SLOG\WLMYDQGHQLX KLGUDXOLQLDPEDQG\PXLGUDXGLDPD +LGUDXOLQLDP NDWLOR EDQG\PXL UHLNLD QDXGRWL FKHPLNDL YDO\W DU VX SDDOLQWD GUXVND YDQGHQ .DWLODPV NXUL SURMHNWDYLPR GRNXPHQWXRVH QHQXPDW\WL YDQGHQV UXRLPR UHQJLQLDL NDWLORKLGUDXOLQLDPEDQG\PXLJDOLPDQDXGRWLFKHPLNDLQHYDO\WYDQGHQ 7LHVLDVURYLDLNDWLODLWXULEWLSULSLOGRPLYDQGHQVQXRULQDPLWDLSSDWSODXQDPLUXRHLNL PRQWXRW NDWLOR WUDNW VNOHQGL HVDQW VHSDUDWRULQLDP NULPR UHLPXL DUED YLVDPH WUDNWH NDL NULPRUHLPDVWLHVLDVURYLV 9DQGHQVGHELWDVNXULDQWNDWLOWXULEWLO\JXVYDUGLQLR.LWRNV NULPRGHELWRG\GLV JDOLEWLQXVWDW\WDVWLNSDJDOJDPLQWRMRDUEDWHFKQRORJLQLQVWUXNFLMSDNRUHJXRWUHPLDQWLVEDQG\P UH]XOWDWDLV 3ULH NXULDQWYDQGHQVLOG\PRNDWLOWLQNORYDQGHQVGHELWDVWXULEWLQXVWDW\WDVLUWROLDX NDWLOXLGLUEDQWSDODLNRPDVQHPDHVQLVNDLSPLQLPDOXVOHLGLDPDVJDPLQWRMRLUQXVWDWRPDVNLHNYLHQDP NDWLORWLSXL NXULDQW EORNLQL UHQJLQL WLHVLDVURYLXV NDWLOXV VOJLV SULH PRQWXRWDV NDWLOR WUDNW VNOHQGHVWXULEWLNJIFP 03D MHLNDWLOGDUERVOJLV\UDNJIFPLU NJIFP 03DLU03D YLUNULWLQLRVOJLRNDWLOXRVH .HLVWLLXRVG\GLXVDUEDNXUWLNDWLOWRO\JLDLNHOLDQWVOJJDOLPDWLNVXGHULQXVVXNDWLOR JDPLQWRMXLUDWOLNXVVSHFLDOLXVEDQG\PXV 3ULH NXULDQWWDLSSDWLMXQJXVNDWLOQHPDLDXNDLSPLQXLUHLNLDYGLQWLNU\NO GPWDNLXV WDLS SDW UHFLUNXOLDFLQLXV EHL RUWDNLXV YHLNLDQW PHFKDQL]PDPV LU DWLGDULXV GP EHL RUR WUDNWRXNDLDVHVDQWRURGHELWXLQHPDHVQLDPNDLSQRPLQDODXVRURNLHNLR 6DQGDUV NDWLODL YHLNLDQW\V VX SHUWHNOLQLX VOJLX NU\NORMH WDLS SDW YDQGHQV LOG\PR NDWLODLEHGPVLXUELWXULEWLYGLQDPLSWLPRYHQWLOLDWRULDLVLUUHFLUNXOLDFLMRVGPVLXUELDLV NXULDQW QHDWDXLQWXV NDWLOXV NDL YDQGHQV LU DU JDUR WUDNWH OLNV VOJLV SUDGWL YGLQWL NU\NOUHLNLDQHDQNVLDXNDLSPLQXLLNLNXULDQWGHJLNO .DWLODL VX VXEDODQVXRWMD WUDXND WXUL EWL NXULDPL MXQJXV GPVLXUELXV LU SWLPR YHQWLOLDWRULXVRNDWLODLVXSHUWHNOLQLXVOJLXNU\NORMHMXQJXVSWLPRYHQWLOLDWRULXV 3ULHXGHJDQW NULPRGHJLNOLXVEWLQDSDWLNULQWLDUGXMLURURVOJLVSULHGHJLNOLXV\UD UHLNLDPDV WDLS SDW DU NU\NORMH LU NDWLOR GPWDNLXRVH LNL GPVLXUELR \UD WUDXND LU HVDQW UHLNDOXL M VXUHJXOLXRWL NUXVNDWLOWXRMSDWEWLQDNRQWUROLXRWLYDQGHQV O\JEJQH9DQGHQV O\JLRWLHVLRJLQLXV URGLNOLXVUHLNLDSUDSVWL NDWLONXULGDUERVOJLV\UDNJIFP 03D LUPDHVQLVNDLPDQRPHWULQLVVOJLV NDWLOH\UDDSLHNJIFP 03D LUDQWUMNDUWSULHMXQJLDQWEHQGUMJDURWLHN NDWLONXULGDUERVOJLVGLGHVQLVNDLSNJIFP 03D NDLPDQRPHWULQLVVOJLV NDWLOHSDVLHNLDNJIFP 03D LUDQWUMNDUWSDNLOXVVOJLXLLNLNJIFP 03D  NXULDQW UHLNLD SDWLNULQWL LU VXO\JLQWL EJQR YDQGHQV O\JLR SULHWDLV LU YDQGHQV O\JLR WLHVLRJLQLURGLNOLSDURG\PXV YHUWLQWLSDWDLVDV  .DWLODVNXULDPDVSDJDOJUDILNXVNXULHVXGDU\WLYDGRYDXMDQWLVSDOHLGLPRUHLPEDQG\PR UH]XOWDWDLVLUJDPLQWRMRLQVWUXNFLMD NXULDQW DOW NDWLO SR UHPRQWR LU QH UHLDX NDLS NDUW SHU PHWXV UHLNLD VWHEWL HNUDQ EJQRLUNROHNWRULLOLPRSRVOLQNLXV6WHEMLPRUH]XOWDWDLUDRPLLOLPRSRVOLQNLLQLDUDW 3ULH NXULDQW NDWLO NXULDPH EXYR DUG\WRV IODQLQV MXQJW\V UHLNLD SDYHUWL YDUWLQHV MXQJWLV SDVLHNXV NDWLOH NJIFP 03D VOJ 'UDXGLDPD YHUWL YDUWLQHV MXQJWLV MHLJX VOJLVDXNWHVQLV

2012 m. lapkriio 6 d.

 (NVSORDWXRMDQWNDWLOXVHLQDQLRRURLOG\WXYRURWHPSHUDWUD & WXULEWLQHHPHVQ NDLSQXURG\WDOHQWHOMH

OHQWHO HLQDQLR RURLOG\WXYRURWHPSHUDWUD& 2URLOG\WXYDL YDP]GLQLDL UHJHQHUDFLQLDL      

Valstybs inios Nr. 128

.XUR ULV 5XGRVLRVDQJO\V 6S GXUSVVNDOQDL $NPHQVDQJOLV 6S DQWUDFLWDL 5XGRVLRVDQJO\V 6S! $NPHQVDQJOLV 6S! 0D]XWDVWXULQWLVGDXJLDXNDLSVLHURV 0D]XWDVWXULQWLVLUPDLDXVLHURV

6SSHUVNDLLXRWDVVLHURVNLHNLV

 'HJLQDQW VLHURV WXULQW PD]XW LDQNVWLQLR RUR SDLOG\PR WHPSHUDWUD SDUHQNDPD WRNLD NDG LHLQDQLM GXM WHPSHUDWUD NDWLOR DSNURY UHJXOLXRMDQLDPH GLDSD]RQH EW QH HPHVQ NDLS & 'HJLQDQW PD]XW HVDQW PLQLPDOLDL PDDP RUR SHUWHNOLDXV NRHILFLHQWXL X NU\NORV PDHVQLV NDLS  DUED QDXGRMDQW HIHNW\YLVLDV DQWLNRUR]LQHV SULHPRQHV SULHGXV PHGLDJDV GDQJDV YDGRYDXMDQWLV HNVSORDWDYLPR SDWLUWLPL HLQDQLRMR RUR WHPSHUDWUD SULH RUR LOG\WXYXV JDOL EWLHPHVQXQXURG\WVLDVYHUWHV .DWLODV VLHURV WXULQLX PD]XWX NXULDPDV L DQNVWR MXQJXV RUR LOG\PR VLVWHP NDORULIHULXVNDUWRRURUHFLUNXOLDFLMRVVLVWHP 2URWHPSHUDWUDSULHRURLOG\WXYNDWLOHNXULDPDPH PD]XWXSUDGLQLDPHNULPRSHULRGHWXULEWLQHHPHVQ NDLS& .DWLOXRVHNXULXRVHGHJLQDPRVNLHWRMRNXUR GXONVRLOXPRVQXRVWROLDLGOPHFKDQLQLR QHVXGHJLPR YLULMD  WXUL EWL UHQJWL QXRODW YHLNLDQW\V OHNLDQLM SHOHQ SDY\]GL PLPR WDLVDLNDGEWJDOLPDNRQWUROLXRWLLXRVQXRVWROLXV ,QD SDY\]GL PLPR SHULRGLNXP QXVWDWR YLHWRV LQVWUXNFLMD WDLDX $ PDUNV LU OLHVM DQJOL LQDDV UHLNLD LPWL QH UHLDX NDLS NDUW SHU SDPDLQ LU QH UHLDX NDLS NDUW SHU SDU QDXGRMDQWNLWDVNXURULV .DWLOPULQ\VLUL]ROLDFLMDWXULEWLWYDUNLQJL.DLDSOLQNRVWHPSHUDWUD\UD&PUR SDYLULDXV L]ROLDFLMRV WHPSHUDWUDWXULEWLQHDXNWHVQNDLS& .DWLORNU\NODLUGPWUDNWDVWXULEWLVDQGDUV2UR VLXUELPDV NU\NOLUGPWUDNW LNLLMLPRLJDURSHUNDLWLQWXYRGXMLU DU PD]XWRNDWLOXRVHNXULQDXPDV\UDLNLWKWXULEWLQH GLGHVQLV NDLS  R NXUL QDXPDV GLGHVQLV NDLS WK  DQJOLHV GXONL NDWLO DWLWLQNDPDL LU .DWLOXRVH NXULH YHLNLD VX VOJLX NU\NORMH VXYLULQWD VLHQ LOG\PR YDP]GL VLVWHPD RUDVNU\NODVLUGPWDNLXVQHWXULEWL VLXUELDPDV VLXUELPDV GP WUDNW QXR MLPR YDQGHQV HNRQRPDL]HU DQJOLHV GXONL YDQGHQV LOG\PRNDWLODPVQXR MLPR RURLOG\WXY LNLLMLPRLGPVLXUELRWXULEWL QHYHUWLQDQWSHOHQ JDXG\WXY QHGLGHVQLVNDLSNDLRURLOG\WXYDVYDP]GLQLVNDLUHJHQHUDFLQLVQHGLGHVQLVNDLS  9DQGHQVLOG\PRNDWLOGHJLQDQLGXMDVPD]XWRURVLXUELPDVNU\NOLUGPWUDNW WXUL EWL QH GLGHVQLV NDLS DQJOLHV GXONHV GHJLQDQL NDWLO QHVNDLWDQW SHOHQ JDXG\WXY  QH GLGHVQLVNDLS

 2UR VLXUELPDV HOHNWURILOWUXV WXUL EWL QH GLGHVQLV NDLS  NLW WLS SHOHQ JDXG\WXYXVQHGLGHVQLVNDLS .DWLOXLGLUEDQWYDUGLQLXQDXPX VLXUELPROHLVWLQRVLRVQRUPRVQXURG\WRVWHRULNDLEWLQR RURNLHNLRSURFHQWDLV .DWLOR LUGPWDNLVDQGDUXPDV WLNULQDPDVDSLULQW UHQJLQLXV LU QXVWDWDQWRUR VLXUELP NDUWSHUPQHV2UR VLXUELPDV NU\NOWXULEWLQXVWDWRPDVQHUHLDXNDLSNDUWSHUPHWXVWDLSSDW SULHUHPRQWLUSRMR .DWLORNU\NORVLUGPWDNLQHVDQGDUXPXVUHLNLDDOLQWL (NVSORDWDFLQLXV NDWLOR HNVSUHV EDQG\PXV UHLNLD DWOLNWL SDNHLWXV NRQVWUXNFLM VLHNLDQW QXVWDW\WLQXRNU\SL QXRQRUPLQLSDUDPHWUSULHDVWLVSULHLUSRNDWLORUHPRQWR .DWLODLSULYDORWXUWLEWLQXV WDLVXVHNVSORDWDFLQLDPVEDQG\PDPVDWOLNWL .DWLOR UXRLDPR UH]HUYXL DUED UHPRQWXL LOG\PR SDYLULXV LU NDORULIHULXV UHLNLD NRQVHUYXRWLSDJDOJDOLRMDQLXVHQHUJHWLNRVLOXPRVUHQJLQLNRQVHUYDYLPRQXURG\PXV .DWLORYLGDXVQXRVGDVUHLNLDDOLQWLSODXQDQWYDQGHQLXLMXQJLDQWDU MXQJLDQWNDWLODUED YDODQWFKHPLQLXEGX &KHPLQLR SORYLPR SHULRGLNXPDV QXVWDWRPDV SDJDO WHFKQRORJLQ LQVWUXNFLM DWOLNXV NLHN\ELQYLGDXVQXRVGDQDOL] 6LHNLDQW JUHLLDX DWYVLQWL EJQ GUDXGLDPD SLOG\WL YDQGHQLX VXVWDEG\W NDWLO NDUWX GUHQXRMDQWLMRYDQGHQ 1XOHLVWLYDQGHQLLMXQJWRQDWUDOLRVLRVFLUNXOLDFLMRVNDWLOROHLGLDPDWLNVXPDMXVMDPH VOJLXLSDJDOJDPLQWRMRLQVWUXNFLMRNDLVXMXQJLPDL YDOFXRWLMHLYDQGHQVWHPSHUDWUDQHDXNWHVQ NDLS&,LMXQJWRWLHVLDVURYLRNDWLORLOHLVWLYDQGHQOHLGLDPDNDLVOJLVMDPH\UDDXNWHVQLVQHL DWPRVIHURVYLUXWLQLRVOJLRULEDQXVWDWRPDSDJDOWHFKQRORJLQLQVWUXNFLMDWVLYHOJLDQWGUHQDLU SOVWXYRVLVWHP ,MXQJLDQW EORNLQL HOHNWULQL NDWLOXV LU NDWLO NRUSXVXV JDU L WDUSLQLR JDUR NDLWLQWXYR UHLNLDLOHLVWL WXUELQRVNRQGHQVDWRUL  ,MXQJLDQW NDWLO UH]HUYXL QH LOJLDX NDLS PLQXL LYGLQXV NU\NO LU GPWDNLXV GPVLXUELDL LU YHQWLOLDWRULDL LMXQJLDPL YLVRV GPWDNL XNDLRV ODQGRV WUDXNRV LU SWLPR WDLV NUHLSUDLDLVDQGDULDLXGDURPL LHPNDLNDWLODV\UDUH]HUYHDUEDUHPRQWXRMDPDVUHLNLDVWHEWLRURWHPSHUDWUMDPH (VDQW HPHVQHL QHL & RUR WHPSHUDWUDL NDWLOLQMH DUED ODXNH UHLNLD SDODLN\WL WHLJLDP RURWHPSHUDWUNU\NORMHLUGPWDNLXRVHDOLDEJQRHVDQLRVHSULHGDQJRVHSULHLPSXOVLQLOLQLMLU LOXPLQL PDWDYLP DXWRPDWLNRV 0$ GDYLNOL EH WR YDQGHQ NDWLOXRVH UHLNLD SDLOG\WL DUED RUJDQL]XRWLMRFLUNXOLDFLMSHUHNUDQVLVWHP ,MXQJW UHPRQWXL NDWLO DXLQLPR UHLP WXUL QXVWDW\WLWHFKQRORJLQ LQVWUXNFLMD $XLQWL QDWUDOLRVLRV FLUNXOLDFLMRV NDWLOXV WUDXNRV LU SWLPR PDLQRPLV OHLGLDPD MHL QHYLULMDPDV OHLVWLQDV PHWDORWHPSHUDWUWDUSEJQRYLUXWLQVLUDSDWLQVVXGDURPMVNLUWXPDV 7LHVLDVURYLXVNDWLOXVJDOLPDDXLQWLLNDUWRLMXQJXV 'DUEXRWRMDLWXULSULLUWLLMXQJWNDWLOWRONROVOJLVMDPHVXPDVLNLDWPRVIHULQLRLU NROQHEXVLMXQJWDHOHNWURVYDULNOL WDPSDGPLURURXRURLOG\WXYRWDLSSDWLYDQGHQVLOG\PR NDWLOR LHLQDQLM GP NRQWURO JDOLPD QXWUDXNWL QH DQNVLDX NDLS SUDMXV YDO SR NDWLOR LMXQJLPR -HLNDWLODLNUHQDPLNLHWXRMXDUEDGXMLQLXNXUXRPD]XWDV\UDUH]HUYLQLVDUED\UDNULPR NXUDVPD]XWRNLRLUPD]XWRYDP]G\QVLVWHPRVWXULEWLSDUHQJWRVQHGHOVLDQWSDGXRWLPD]XW NDWLO GHJLNOLXV 7UNXV PD]XWR DUED GXM YDP]G\QXL NDWLOLQMH DUED HVDQW VWLSULDP PD]XWR GXM QXRWNLXL VLHNLDQW LYHQJWL JDLVUR LU VSURJLPR SDYRMDXV UHLNLD SDDOLQWL NXUR QXRWN SULUHLNXV QHW LMXQJWLPD]XWRVLXUEOLQLUXGDU\WL'53DUPDWU

6443

57

58
474.5. anglies dulki katile nustojus veikti pelen gaudytuvams; 474.6. sugedus kuriam nors distancinio ir automatinio valdymo taisui, taip pat kontrols ir matavimo prietaisui, dl kurio negalima kontroliuoti katilo darbo.

6443

VII. GARO TURBIN RENGINIAI 475. Garo turbinas ir j pagalbinius renginius reikia eksploatuoti pagal gamintojo reikalavimus, mons vadovo patvirtintas turbin eksploatavimo instrukcijas. 476. Eksploatuojant garo turbin renginius reikia utikrinti: 476.1. patikim vis rengini darb; 476.2. galimyb veikti visu gamintojo numatytu elektros ir ilumos apkrovos diapazonu ir reikalaujamais darbo agento parametrais; 476.3. ekonomik energetini resurs naudojim. 477. Turbinos automatinio reguliavimo sistema turi atitikti iuos reikalavimus: 477.1. stabiliai ilaikyti nustatytas elektrin ir ilumin apkrovas ir utikrinti galimyb tolygiai jas keisti; 477.2. palaikyti tuiosios veikos turbinos rotoriaus sukimosi dan ir tolygiai j keisti (nevirijant turbinos valdymo mechanizmo darbo diapazono), esant garo vardiniams ir leidimo parametrams; 477.3. palaikyti turbinos rotoriaus sukimosi dan, kuris neveikt saugumo automato esant maksimaliam garo debitui ir vardiniams parametrams, staiga sumajus iki nulio elektrinei apkrovai (taip pat ir tada, kai generatorius ijungiamas i tinklo). 478. Po 1991 m. sausio 1 d. pastatyt elektrini garo turbin reguliavimo sistem darbo kokyb charakterizuojani pagrindini parametr dydiai turi tenkinti Europos Sjungos dokument reikalavimus. 479. Vis eksploatuojam turbin, pagamint iki 1991 m. sausio 1 d., reguliavimo sistem darbo parametr dydiai turi atitikti iuos reikalavimus: 479.1. sukimosi danio reguliavimo netolygumo laipsnis (esant vardiniams garo parametrams)1 turi bti 45 %; 479.2. vietinis sukimosi danio netolygumo laipsnis pagal sukimosi danum, %: 479.2.1. minimalus visame apkrovos diapazone ne emesnis kaip 2,5; 479.2.2. maksimalus: 479.2.2.1. apkrov diapazone iki 15 % Nnom ne didesnis kaip 10; 479.2.2.2. apkrov diapazone nuo 15 % Nnom iki ne didesnis kaip 6; 479.3. nejautrumo laipsnis2 pagal sukimosi dan ne didesnis kaip 0,3 %; 479.4. garo slgio atmimuose ir prieslgio reguliavimo nejautrumo laipsnis: 479.4.1. kai vardinis slgis juose maesnis kaip 2,5 kgf/cm2 (0,25 MPa), turi neviryti 5 kPa; 479.4.2. kai vardinis slgis juose 2,5 kgf/cm2 (0,25 MPa) ir didesnis ne daugiau 2 %; 479.5. garo slgio reguliuojamuose atmimuose ir prieslgime reguliavimo netolygumo laipsnis turi tenkinti vartotoj poreikius ir turi bti suderintas su turbin gamintoju ir neiaukti apsaugini votuv veikimo. 480. Visus turbin automatinio reguliavimo ir saugumo sistem tikrinimus ir bandymus reikia atlikti pagal turbin gamintoj reikalavimus. 481. Saugos automatas turi veikti padidjus turbinos rotoriaus sukimosi daniui daugiau kaip 1012 % vardinio arba iki turbin gamintoj nurodyto danio.
1 2

 2SHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV NDWLO WXUL LMXQJWL QHGHOVLDQW QHGHULQGDPDV VDYR YHLNVP VX SDGDOLQLRYDGRYDLVLDLVDWYHMDLV QHOHLVWLQDLSDNLOXVDUEDQXNULWXVYDQGHQVO\JLXLEJQHDUEDVXJHGXVYLVLHPVYDQGHQVO\J URGDQWLHPVWDLVDPV JUHLWNULQWDQWYDQGHQVO\JLXLEJQHQRUVLU NDWLO\UDSDGXRGDPDVSDGLGLQWDVYDQGHQV NLHNLV VXJHGXV YLVLHPV WLHVLDVURYLR LU YDQGHQV LOG\PR NDWLOR PDLWLQLPR YDQGHQV GHELWR PDWDYLPRSULHWDLVDPV MHLWXRPHWXUHLPDVVXWULQNDWLHNNDGUHLNLDUHJXOLXRWLPDLWLQLP DUEDLOJLDX NDLSVQXWUNXVWLHVLDVURYLRNDWLOREHWNXULRVUDXWRPDLWLQLPXL QXVWRMXVYHLNWLYLVLHPVPDLWLQLPRWDLVDPV VLXUEOLDPV QHOHLVWLQDLSDGLGMXVVOJLXLYDQGHQVLU DU JDURWUDNWH QXVWRMXV YHLNWL GDXJLDX NDLS  DSVDXJRV YRWXY DUED NLW MXRV SDNHLLDQL DSVDXJRVWDLV QHOHLVWLQDL SDGLGMXV DUED VXPDMXV VOJLXL SULH WLHVLDVURYLR NDWLOR WUDNWH PRQWXRWDV VNOHQGHVQHOHLVWLQDLVXPDMXVVOJLXLYDQGHQVLOG\PRNDWLORWUDNWHLOJLDXNDLSV WUNXV YDQGHQV LU DU JDUR WUDNWR YDP]GLDPV DUED SDVWHEMXV SDJULQGLQLXRVH NDWLOR HOHPHQWXRVH EJQH NROHNWRULXMH LRULQLDPH VHSDUDWRULXMH JDUR LU YDQGHQV SHUPHWDPXRVLXRVH LU YDQGHQVQXOHLGLDPXRVLXRVHDSDWLQLXVNROHNWRULXVYDP]GLXRVH JDURWLHNLXRVHPDLWLQLPRYDP]G\QH LUYDQGHQVLU DU JDURDUPDWURMH WUNLPXVLSWLPXVWHNMLPSHUVXYLULQLPRVLO XJHVXVNU\NORMHIDNHOXL QHOHLVWLQDL VXPDMXV GXM DUED PD]XWR VOJLXL X UHJXOLDYLPR YRWXYR MHL NDWLODV NUHQDPDVYLHQDNXULDQRUVLNXURUL  YLHQX PHWX VXPDMXV GXM LU PD]XWR VOJLXL GHJLQDQW MXRV NDUWX X UHJXOLDYLPR YRWXYRHPLDXWHFKQRORJLQ VLQVWUXNFLMRVQXVWDW\WMULE LVLMXQJXV YLVLHPV GPVLXUELDPV LEDODQVXRWRV WUDXNRV NDWLOXRVH DU SWLPR YHQWLOLDWRULDPVDUEDYLVLHPVUHJHQHUDFLQLDPVRURLOG\WXYDPV Y\NXV VSURJLPXL NU\NORMH VSURJXV DUED XVLGHJXV GHJLRVLRPV QXRVGRPV GPWDNLXRVHLUSHOHQJDXG\WXYXRVH NDLWXVLNLUDXGRQXPRNDUNDVRODLNDQLRVLRPVVLMRPV LJULXYXV PUXLWDLSSDWNLWDLVDWYHMDLVMHLGDUEXRWRMDPVDUUHQJLQLDPVJUHVLDSDYRMXV QXVWRMXVWHNWLJDUXLSHUWDUSLQNDLWLQWXY VXPDMXVYDQGHQVGHELWXLSHUYDQGHQV LOG\PRNDWLOHPLDXPLQLPDOLRV OHLVWLQRVLRV UHLNPVLOJLDXNDLSV SDNLOXVYDQGHQVWHPSHUDWUDLXYDQGHQVLOG\PRNDWLORDXNLDXOHLVWLQRVLRV NLOXV JDLVUXL SDYRMLQJDP GDUEXRWRMDPV DUED UHQJLQLDPV WDLS SDW NDWLOR DSVDXJRV VFKHPRMHHVDQLRPVDWMXQJLPRDUPDWURVGLVWDQFLQLRYDOG\PRJUDQGLQPV GLQJXV WDPSDL GLVWDQFLQLR LU DXWRPDWLQLR YDOG\PR WDLVXRVH DUED PDWDYLPR SULHWDLVXRVH WUNXVPD]XWRDUEDGXMYDP]G\QXLNDWLORULERVH 1HOHLVWLQL SDUDPHWU SDGLGMLPR LU VXPDMLPR ULELQLDL G\GLDL QXURG\WL WHFKQRORJLQMH LQVWUXNFLMRMHLUWXULDWLWLNWLDSVDXJRVYHLNLPRG\GLXV7DLSSDWNDWLODVWXULEWLQHGHOVLDQWVXVWDEG\WDV JDPLQWRMRQXPDW\WDLVDWYHMDLV .DWLOUHLNLDLMXQJWLHQHUJHWLNRVREMHNWRYDGRYRQXURG\PXLDLVDWYHMDLV SDVWHEMXV YLOSLXV LOG\PR SDYLUL YDP]GLXRVH JDUR EHL YDQGHQV SHUPHWDPXRVLXRVH LU YDQGHQV QXOHLGLDPXRVLXRVH YDP]GLXRVH JDURWLHNLXRVH NROHNWRULXRVH PDLWLQLPRYDP]G\QHWDLSSDWQXRWNLXVEHLJDUDYLPDUPDWURMHIODQLQVHLUYDOFXRWRVHMXQJW\VH QHOHLVWLQDL SDNLOXV LOG\PR SDYLUL PHWDO WHPSHUDWUDL MHL MR WHPSHUDWURV QHJDOLPD VXPDLQWLNHLLDQWNDWLORGDUERUHLP VXJHGXVYLVLHPVGLVWDQFLQLDPVYDQGHQVO\JLRPDWDYLPRNDWLOREJQH WDLVDPV SDEORJMXVPDLWLQLPRYDQGHQVNRN\EHLO\JLQDQWVXQRUPLQH

2012 m. lapkriio 6 d.

P tipo turbinoms leidiamas netolygumo laipsnis 4,56,5 %. Turbinoms, pagamintoms iki 1950 m., leidiamas nejautrumo laipsnis iki 0,5 %.

Valstybs inios Nr. 128

 6XYHLNXVVDXJRVDXWRPDWXLWXULXVLGDU\WL YLHLLUWDUSLQJDUDWNHUWDQW\VLUUHJXOLXRMDQW\VYRWXYDL DWNHUWDQW\V UHJXOLXRMDQW\V LU DWEXOLQLDL DWPLP YRWXYDL WDLS SDW UHJXOLXRMDQLRVLRV GLDIUDJPRVLUJDURDWPLPVNOVLDL DWNHUWDQW\VJDULDOXWLQLYDP]G\QYRWXYDL 7XUELQRVVDXJRVQXRVXNLPRVLGDQLRSDGLGMLPRVLVWHP DSLPDQWYLVXVMRVHOHPHQWXV MHLQUDJDPLQWRMRVSHFLDOLQXURG\PUHLNLDEDQG\WLGLGLQDQWVXNLPRVLGDQLDLVDWYHMDLV VXPRQWDYXVWXUELQ SULHUHJXOLDYLPRVLVWHPRVEDQG\PLMXQJLDQWJHQHUDWRUL MHLWXUELQDQHYHLNLOJLDXNDLSSDU SRDXWRPDWLQLRMXQJLNOLRDUG\PR %H WR DSVDXJ UHLNLD EDQG\WL MHL EXYR LDUG\WL UHJXOLDYLPR VLVWHPRV DWVNLUL PD]JDL LU SHULRGLNDL QH UHLDX NDLS NDUW SHU PQHVLXV 3DVWDUDLVLDLV DWYHMDLV OHLGLDPD DSVDXJ WLNULQWL QHGLGLQDQWVXNLPRVLGDQLREHWEWLQDWLNULQWLYLVVLVWHPRVJUDQGLQ 7XUELQRV VDXJRV VLVWHPRV EDQG\PXL GLGLQDQW VXNLPRVL GDQ WXUL YDGRYDXWL SDGDOLQLR YDGRYDVDUEDMRSDYDGXRWRMDV YLHLRLUWDUSLQLRJDURDWNLUWLPRLUUHJXOLXRMDQWLHMLYRWXYDLWXULEWLVDQGDUV YLHLR LU WDUSLQLR JDUR DWNLUWLPR LU UHJXOLXRMDQLM YRWXY VDQGDUXP UHLNLD WLNULQWL EDQGDQWNLHNYLHQJUXSDWVNLUDL 6DQGDUXPR YHUWLQLPR NULWHULMXV WXUELQRV URWRULDXV VXNLPRVL GDQLV NXULV QXVLVWRYL YLVLNDLXGDULXVWLNULQDPXVYRWXYXVHVDQWYDUGLQLDPDUEDGDOLQLDPJDURVOJLXLSULHLXRVYRWXYXV /HLGLDPDV VXNLPRVL GDQLV QXURGRPDV WXUELQRV JDPLQWRMR LQVWUXNFLMRMH 7XUELQRPV NXULRPV JDP\NORV LQVWUXNFLMRVH DUED QXURG\PXRVH WLNULQLPR NULWHULMDL \UD QHQXURG\WL HVDQW YDUGLQLDPV JDUR SDUDPHWUDPVSULHWLNULQDPXVYRWXYXVLUYDUGLQLDPJDURSULHVOJLXLXWXUELQRVVXNLPRVLGDQLVWXUL QHYLU\WLYDUGLQLR 8GDULXV YLVXV DWNLUWLPR LU UHJXOLXRMDQLXRVLXV YRWXYXV HVDQW YDUGLQLDPV YLHLR JDUR VOJLXLLUSULHVOJLXL YDNXXPXL HLQDQWLVSHUMXRVJDUDVWXULQHVXNWLWXUELQRVURWRULDXV 7LNULQWLYRWXYVDQGDUXPUHLNLDVXPRQWDYXVWXUELQSULHVDXJXPRDXWRPDWREDQG\P GLGLQDQWVXNLPRVLGDQUXRLDQWWXUELQUHPRQWXL LVN\UXV%(WXUELQDVNXULRPVYRWXYVDQGDUXPR SDWLNULQLPRSHULRGLNXPQXVWDWRJDPLQWRMDV OHLGLDQWSRMREHWQHUHLDXNDLSNDUWSHUPHWXV -HL HNVSORDWXRMDQW WXUELQ MXQJLDQW GDUEXL DU LMXQJLDQW SDDLNMD NDG VXPDMR YRWXY VDQGDUXPDV UHLNLDDWOLNWLQHHLOLQMVDQGDUXPRWLNULQLP 7XULEWLWLNULQDPDDUYLHLRLUWDUSLQLRJDURDWNLUWLPRLUUHJXOLXRMDQWLHMLYRWXYDLJDUR DWPLP DWNLUWLPR LU UHJXOLXRMDQWLHML YRWXYDL GLDIUDJPRV WDLS SDW DWNHUWDQW\V JDU L DOXWLQL DOWLQL YDP]G\Q YRWXYDL ODLVYDL MXGD YLVD HLJD OHLGLDQW WXUELQ WXUELQ JDPLQWRMR LQVWUXNFLM QXPDW\WDLVDWYHMDLVGDOLQHHLJDWXUELQDLYHLNLDQWNDVSDU 7LNULQDQWYRWXYXVYLVDHLJDUHLNLDVWHE WLDUMLHXVLGDURLUQHXVWULQJD 5HJXOLXRMDQLM DWPLP DWEXOLQL YRWXY VDQGDUXP LU UHJXOLXRMDPM DWPLP DSVDXJLQL YRWXY YHLNLP UHLNLD WLNULQWL QH UHLDX NDLS NDUW SHU PHWXV LU SULH WXUELQRV EDQG\P LMXQJLDQWDSNURY 5HJXOLXRMDPMWHUPRILNDFLQLJDURDWPLPDWEXOLQLYRWXYNXULHQHVXMXQJWLVXNLW WXUELQJDURDWPLPDLVUHGXNXRMDQLDLVDXLQLPR UHQJLQLDLV 5$ LUNLWDLVJDURDOWLQLDLVVDQGDUXPR JDOLPDQHWLNULQWLMHLWDPQUDWXUELQJDP\NORVVSHFLDODXVQXURG\PR 9LVJDURDWPLPDWEXOLQLYRWXYXVLGDU\PUHLNLDWLNULQWLNLHNYLHQNDUW MXQJLDQW DUEDLMXQJLDQWWXUELQRMDLGLUEDQWNDUWSHUPQHV 'UDXGLDPD HNVSORDWXRWL WXUELQ VX MXQJWX JDUR DWPLPX VXJHGXV DWPLPR DWEXOLQLDP YRWXYXL 6LHNLDQW SDWLNULQWL DU WHQNLQDPL L WDLV\NOL SXQNWR UHLNDODYLPDL LU WXUELQRV JDPLQWRMRV GXRPHQ\V WLNULQWL DWNLUWLPR DSVDXJLQL YRWXY XVLGDU\PR ODLN WDLS SDW QXVWDW\WL

UHJXOLDYLPR VLVWHPRV FKDUDNWHULVWLNDV WXUELQDL QHYHLNLDQW LU YHLNLDQW WXLMD HLJD %H WR WXUELQ VXPRQWDYXV DUED VXUHPRQWDYXV WDLS SDW SR UHJXOLDYLPR LU JDUR SDVNLUVW\PR VLVWHPRV SDJULQGLQL PD]J UHPRQWR VWDWLQHL FKDUDNWHULVWLNDL VXGDU\WL UHLNLD QXVWDW\WL WXUELQRV VX DSNURYD UHJXOLDYLPR FKDUDNWHULVWLNDV 5HJXOLDYLPR VLVWHPRV FKDUDNWHULVWLN UHLNDODYLPDL QHWDLNRPL %( WXUELQRPV -RPV WDLNRPLWXUELQJDPLQWRMUHLNDODYLPDL %DQG\WLWXUELQRVUHJXOLDYLPRVLVWHPVWDLJLDLLMXQJLDQWDSNURYDWLWLQNDQLPDNVLPDO JDURGHELWLULMXQJLDQWJHQHUDWRULLWLQNORUHLNLD SUDGHGDQWQDXGRWLVXPRQWXRWWXUELQ SR UHNRQVWUXNFLMRV NXUL NHLLD WXUELQRV DJUHJDWR GLQDPLQ FKDUDNWHULVWLN DUED UHJXOLDYLPRVLVWHPRVVWDWLQLUGLQDPLQFKDUDNWHULVWLNDV $WOLHNDQW VHULMLQL WXUELQ WXULQL HOHNWURKLGUDXOLQLXV NHLWLNOLXV UHJXOLDYLPR VLVWHP EDQG\PXVJDOLPDVWDLJLDLXGDU\WLUHJXOLXRMDQLXRVLXVYRWXYXVQHLMXQJLDQWJHQHUDWRULDXVLWLQNOR 5HNRQVWUXRWWXUELQ SDNHLWXVDJUHJDWRGLQDPLQDUEDUHJXOLDYLPRFKDUDNWHULVWLNDV WDLS SDWYLVWXUELQQHWXULQLHOHNWURKLGUDXOLQLNHLWLNOLEDQG\PUHLNLDDWOLNWLLMXQJLDQWJHQHUDWRULL WLQNOR 3DVWHEMXV UHJXOLDYLPR LU DSVDXJRV VLVWHPRVH FKDUDNWHULVWLN QXRNU\SLXV QXR YDUGLQL LOJHVQ YRWXY XVLGDU\PR ODLN DUED SDEORJMXV VDQGDUXPXL O\JLQDQW VX QXURG\WX JDPLQWRMR LU HNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMRMHUHLNLDUDVWLSULHDVWLVLUMDVSDDOLQWL (NVSORDWXRWLWXUELQ MXQJXVJDOLRVULERWXYOHLGLDPDWLNODLNLQDLDWVLYHOJLDQW WXUELQRV PHFKDQLQENOLUOHLGXV PRQVYDGRYXLLXRDWYHMXWXUELQRVDSNURYDWXULEWLQHPDLDXNDLS HPHVQXDSNURYDWLWLQNDQLQXVWDW\WMJDOLRVULERWXYRSDGW (NVSORDWXRMDPRWXUERJHQHUDWRULDXVDSUSLQLPRDO\YDVLVWHPDWXUL XWLNULQWLSDWLNLPDJUHJDWGDUEYLVDLVUHLPDLV EWLVDXJLJDLVURDWYLOJLX SDODLN\WLYDUGLQDO\YRVNRN\ELUWHPSHUDWURVUHLP QHOHLVWLDWVLUDVWLDO\YRVQXRWNLDPVLUSDWHNWLDO\YDLDXLQLPRVLVWHP 5H]HUYLQLXVLUDYDULQLXV DO\YRVVLXUEOLXVLUMDXWRPDWLQLR MXQJLPR WDLVXVUHLNLDWLNULQWL GXNDUWXVSHUPQHVWDLSSDWNLHNYLHQNDUWSULHMXQJLDQWLULMXQJLDQWWXUELQ .DLWXUELQWHSDORVLVWHPRVGDUERLUUH]HUYLQLVVLXUEOLDLWXULLQGLYLGXDOLHOHNWURVSDYDU UH]HUYRDXWRPDWLQLRMXQJLPRWDLVLMXQJLDQWWXUELQEDQG\WLQHUHLNLD 7XUELQWHSDORGHJLPRORNDOL]DYLPRLUJHVLQLPRVLVWHPHOHNWURV UHQJLQLXVUHLNLDWLNULQWL SULHMXQJLDQWWXUELQ 7HSLPR UHJXOLDYLPR LU JHQHUDWRULDXV VDQGDULQLPR DO\YRWLHNL XGDUDQLM DUPDWU NXULNODLGLQJDLXGDULXVEXVLMXQJLDPLDUEDSDHLGLDPLUHQJLQLDLUHLNLDSORPEXRWLGDUERSDGW\MH (NVSORDWXRMDQWNRQGHQVDYLPR UHQJLQLXVUHLNLDXWLNULQWLHNRQRPLNLUSDWLNLPWXUELQRV GDUE YLVDLV GDUER UHLPDLV LODLN\WL QRUPLQ WHPSHUDWURV VNLUWXP NRQGHQVDWRULXRVH LU NRQGHQVDWR NRN\E (NVSORDWXRMDQWNRQGHQVDYLPRUHQJLQEWLQD QDXGRWLSURILODNWLNRVSULHPRQHVQRULQWLYHQJWLNRQGHQVDWRULDXVXWHULPR FKHPLNDLLU IL]LNDLDSGRURWLDXLQDQWMYDQGHQYDO\PXLQDXGRWLHODVWLQJXVUXWXOLXNXVLUNLWD  SDGLGMXV VOJLXL NRQGHQVDWRULXMH NJIFP N3D O\JLQDQW VX YDUGLQLX GO DXLQDQLMSDYLULXVLWHULPRNRQGHQVDWRULYDO\WL NRQWUROLXRWLNRQGHQVDWRULDXVDXLQDPRMRSDYLULDXVYDULUNRQGHQVDWRULDXVVDQGDULQLPR OHQW ENO NRQWUROLXRWL DXLQDQLRMR YDQGHQV GHELW WLHVLRJLDL PDWXRMDQW GHELW DUED SDJDO NRQGHQVDWRULDXVLOXPRVEDODQV RSWLPL]XRWLDXLQDQLRMRYDQGHQVGHELWSDJDODXLQDQLRMRYDQGHQV WHPSHUDWULUJDURNLHN NRQGHQVDWRUL WLNULQWLYDNXXPLQVVLVWHPRVVDQGDUXPLUMVDQGDULQWL2UR VLXUELPDLNHLLDQWLVJDUR VUDXWXLNRQGHQVDWRULQXRLNLWXULEWLQHGLGHVQLQHLDSVNDLLXRWLSDJDOIRUPXO

6443

59

60 6443
 .RO QHMXQJWDV YHOHQ VXNDQWLV WDLVDV GUDXGLDPD OHLVWL JDU WXUELQRV VDQGDULNOLXV QXOHLVWL JDU DUED NDUW YDQGHQ NRQGHQVDWRUL JDUX LOG\WL WXUELQ -HL WXUELQD QHWXUL YHOHQR VXNDQLRMRWDLVRJDURSDGDYLPRWXUELQVO\JDVQXVWDWRWHFKQRORJLQLQVWUXNFLMD 1RULQWMXQJWLWXUELQQXOHLVWLNRQGHQVDWRULLNDWLORDUEDJDURWLHNLGDUERWHUSLUWLHNWL JDUGDUEXL WXUELQJDOLPDNDLVOJLVNRQGHQVDWRULXMHDWLWLQNDQXURG\WLQVWUXNFLMRMHEHWQHGLGHVQLV NDLSNJIFP N3D  7XUELQRV LU JHQHUDWRULDXV JXROL DWUDP YLEUDFLMRV JUHLLR YLGXWLQV NYDGUDWLQV YHUWV QXVLVWRYMXVLDPHUHLPHWXULEWLQHGLGHVQVNDLSPPV 3DGLGMXV YLEUDFLMDLGDXJLDX QRUPLQLR G\GLR UHLNLD M VXPDLQWL QH YOLDX NDLS SHU SDU PRQVYDGRYRDUMRJDOLRWRDVPHQVVSUHQGLPXLVODLNDVJDOLEWLSUDWVWDV .DLYLEUDFLMDGLGHVQQHLPPVHNVSORDWXRWLWXUELQDVJHQHUDWRULXVLOJLDXNDLSSDUDV GUDXGLDPD 9LEUDFLMDL SDGLGMXV LNL PPV DSVDXJRV VLVWHPD WXUL LMXQJWL WXUELQ DUED WDL WXUL DWOLNWLRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDV $SVDXJDVXYHLNLDNDLEHWNXULNDPSLQLJXROLSRURVKRUL]RQWDOLRVLRV [ YHUWLNDOLRVLRV \ DUED DLQV $ NRPSRQHQWV MXWLNOL SRUD DSWLQND QHOHLVWLQ YLEUDFLMRV JUHLLR SDGLGMLP LNL PPV .DPSLQLDLV JXROLDLV \UD ODLNRPL WXUELQRV DUED WR SDWLHV URWRULDXV JXROLDL DUED JUHWXWLQL URWRULJXROLDL -HLWXUELQDLYHLNLDQWQXVLVWRYMXVLXUHLPXVWDLJDPPVSDGLGMDGYLHMYLHQRURWRULDXV DWUDPDUED GYLHMJUHWLPM DWUDPYLEUDFLMDDUYLHQRVDWUDPRV GYLYLEUDFLMRVNRPSRQHQWVWXUELQ UHLNLDQHGHOVLDQWLMXQJWL 7XUELQUHLNLDLMXQJWLMHLYLHQRVLDWUDPEHQWYLHQDYLEUDFLMRVNRPSRQHQWSDODLSVQLXL SHUSDUDV SDGLGMDPPV 1HOHLGLDPD HNVSORDWXRWL WXUELQRV JHQHUDWRULDXV MHL \UD HPM GDQL YLEUDFLMD $WVLUDGXVGLGHVQHLQHLPPVHPMGDQLYLEUDFLMDLMUHLNLDSDDOLQWL 9LEUDFLM UHLNLD PDWXRWL LU UHJLVWUXRWL QXRODWLQV NRQWUROV VWDFLRQDULD DSDUDWUD NXUL PDWXRMD YLV WXUELQRV DJUHJDWR DWUDPLQL LU DLQL DWUDPLQL JXROL YLEUDFLM WULPLV WDUSXVDY\MH VWDWPHQRPLV WXUELQRV LU JHQHUDWRULDXV DLDL NU\SWLPLV YHUWLNDOLMD KRUL]RQWDOLMD VNHUVLQH LU KRUL]RQWDOLMDDLQH 7XUELQRVDJUHJDWDPVNXULJDOLDPDHVQQHL0:OHLGLDPDQDXGRWLQHLRMDPXRVLXV YLEUDFLMRV PDWDYLPR SULHWDLVXV 9LEUDFLMD WLNULQDPD SDJDO WHFKQRORJLQ LQVWUXNFLM SULNODXVRPDL QXR WXUELQRVYLEUDFLQVENOVEHWQHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHV *DURWXUELQRVSUDWHNDPRVLRVGDOLHVENOVLUMRVXWHUWXPRGUXVNRPLVNRQWUROHLQHUHLDX NDLS NDUW SHU PQHV NRQWUROLQLXRVH WXUELQRV ODLSVQLXRVH UHLNLD WLNULQWL JDUR VOJ NDL JDUR GHELWDV NRQWUROLXRMDPDPH ODLSVQ\MH DUWLPDV YDUGLQLDP LV UHLNDODYLPDV QHWDLNRPDV %( WXUELQRPV MHL WR QHUHLNDODXMDWXUELQJDPLQWRMDV 6OJLR SDGLGMLPDV NRQWUROLQLXRVH ODLSVQLXRVH O\JLQDQW VX YDUGLQLX HVDQW DWLWLQNDPDP JDURGHELWXLWXULEWLQHGLGHVQLVNDLS%HWRVOJLVWXULQHYLU\WLQXURG\WRMRJDPLQWRMR .RQWUROLQLXRVH ODLSVQLXRVH GO XVLWHULPR GUXVNRPLV SDVLHNXV VOJLR ULELQHV UHLNPHV UHLNLD SODXWL DUED YDO\WL WXUELQRV JDUR SUDWHNDPM GDO 3ORYLPR DUED YDO\PR EGDV SDUHQNDPDV SULNODXVRPDLQXRQXRVGVXGWLHVLUSREGLREHLYLHWRVVO\J UHQJLQL GDUE FKDUDNWHUL]XRMDQL URGLNOL DQDOL] OHLGLD QXRODW NRQWUROLXRWL HNVSORDWXRMDPWXUELQRVUHQJLQLHNRQRPLNXP 7XUELQRV UHQJLQL HNRQRPLNXPXL WDLS SDW M UHPRQWXL YHUWLQWL GDURPL HNVSORDWDYLPR HNVSUHV EDQG\PDL -HL WXUELQ UHQJLQL URGLNOLDL QHDWLWLQND YDUGLQL UHLNLD SDDOLQWL UHQJLQL GHIHNWXV LU HNVSORDWDYLPRWU NXPXV 5HNRQVWUXRWRPVWXUELQRPVUHLNLDDWOLNWLEDODQVLQLXVEDQG\PXV

*Y 1 NXU1YDUGLQWXUELQRVHOHNWULQDSNURYDGLUEDQWNRQGHQVDFLQLXUHLPX0: 2URVLXUELPRG\GWHUPRILNDFLQPVWXUELQRPV PRQVYDGRYDVDUMR JDOLRWDVDVPXRJDOLOHLVWL SDGLGLQWLLNLNDUWR WLNULQWLNRQGHQVDWRULDXVYDQGHQVGDOLHVVDQGDUXPSHULRGLNDLNRQWUROLXRMDQWNRQGHQVDWR GUXVNLQJXP WLNULQWLNRQGHQVDWHGHJXRQLHVNLHNXNRQGHQVDWRVLXUEOL NRQGHQVDYLPR UHQJLQLRGDUER NRQWUROV PHWRGXVLUSHULRGLNXPQXVWDWRWHFKQRORJLQ LQVWUXNFLMDSULNODXVRPDLQXRNRQNUHLHNVSORDWDYLPRVO\J (NVSORDWXRMDQWUHJHQHUDFLMRVVLVWHPRVUHQJLQLXVUHLNLDXWLNULQWL QRUPLQ PDLWLQLPR YDQGHQV NRQGHQVDWR WHPSHUDWU X NLHNYLHQR LOXPRNDLLR LU JDOXWLQYDQGHQVLOG\P SDWLNLPLOXPRNDLLGDUEYLVDLVWXUELQRVGDUERUHLPDLV 5HJHQHUDFLMRV VLVWHPRV LOXPRNDLL PDLWLQLPR YDQGHQV NRQGHQVDWR LOG\PR ODLSVQ WHPSHUDWU VNLUWXPXV LOGDQLRMR JDUR NRQGHQVDWR SHUDXLQLP UHLNLD WLNULQWL LNL LU SR WXUELQRV UHPRQWRVXUHPRQWDYXVLOG\WXYXVLUSHULRGLNDLSDJDOJUDILN QHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHV  'UDXGLDPD HNVSORDWXRWL DXNWRMR VOJLR LOG\WXYXV $6 MHL QHSDNDQND DUED \UD QHWYDUNLQJLMDSVDXJRVHOHPHQWDLLUO\JLRUHJXOLDWRULDL $XNWRVOJLRLOG\WXYHHVDQWJUXSLQLDPDYDULQLDPDSYDGXLGUDXGLDPDHNVSORDWXRWLYLV JUXSMHLEHQWYLHQDPHMQHSDNDQNDDUEDQHWYDUNLQJLDSVDXJHOHPHQWDLLUO\JLRUHJXOLDWRULDLWDLSSDW MHLDWMXQJWDVJDURWLHNLPDVEHWNXUDXNWRVOJLRLOG\WXY 'UDXGLDPDWLHNWLPDLWLQLPRYDQGHQ $6QHMXQJXVDSVDXJRV $WVLUDGXV JHGLPXL LOG\WXYR DSVDXJRMH DUED O\JLR UHJXOLDWRULXMH $6 JUXS DUED GHIHNWLQLV6WXULEWLQHGHOVLDQWDWMXQJWDV$WVLUDGXVJHGLPXLNLWXRVHDXWRPDWLQLRO\JLRUHJXOLDYLPR HOHPHQWXRVH LVN\UXV YRWXY MHL QHJDOLPD GHIHNWR SDDOLQWL UHQJLQLDPV GLUEDQW LOG\WXYR DUED LOG\WXYJUXSV LMXQJLPRODLNQXVWDWRPRQVYDGRYDVDUMRJDOLRWDVDVPXR 5H]HUYLQLDLPDLWLQLPRLUNLWLVLXUEOLDLHVDQW\VDXWRPDWLQLDPHUH]HUYHWXULEWLWHFKQLNDL WYDUNLQJLLUSDUXRWLMXQJWL OHLGLPRLULOHLGLPRYDP]G\QRVNOHQGVDWLGDU\WRV  7LNULQWL VLXUEOL MXQJLP LU DWOLNWL SODQLQ GLUEDQL VLXUEOL NHLWLP UH]HUYLQLDLV UHLNLD SDJDOJUDILNEHWQHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHV 3ULHSDOHLGLDQWWXUELQSRUHPRQWRDUEDYLVLNDLDWDXXVLUHLNLDWLNULQWLDUWYDUNLQJLLU SDUXRWL MXQJWL SDJULQGLQLDL LU SDJDOELQLDL UHQJLQLDL WHFKQRORJLQV DSVDXJRV WDLVDL EORNXRWV GLVWDQFLQLV LU DXWRPDWLQLV YDOG\PDV PDWDYLPR SULHWDLVDL LU RSHUDW\YLRMR U\LR SULHPRQV 7LNULQDQW UDVWXVJHGLPXVUHLNLDSDDOLQWL 3DOHLGLDQWWXUELQLNLWRVLOXPLQVENOVDSVDXJRVLUEORNDYLPR WDLVXVUHLNLDWLNULQWL SDJDOWHFKQRORJLQLQVWUXNFLM 7XUELQRV SDOHLGLPXL WXUL YDGRYDXWL SDGDOLQLR SDPDLQRV YDGRYDV DUED Y\UHVQ\VLV PDLQLVWDVRSRUHPRQWRSDGDOLQLRYDGRYDVDUEDMRSDYDGXRWRMDV 7XUELQSDOHLVWLGUDXGLDPDLDLVDWYHMDLV NDL WXUELQRV LOXPLQV LU PHFKDQLQV ENOV NRQWUROLQLDL URGLNOLDL QHDWLWLQND OHLVWLQM YHUL QHWYDUNLQJDEHQWYLHQDDSVDXJLMXQJLDQLWXUELQ UHJXOLDYLPR LU JDUR SDVNLUVW\PR VLVWHPRMH \UD GHIHNW GO NXUL WXUELQRV URWRULXV LMXQJXVDSNURYJDOLVLEJWL VXJHGV YLHQDV L WHSLPR UHJXOLDYLPR JHQHUDWRULDXV VDQGDULQLPR VLXUEOL DUED M $5 WDLV DO\YRV NRN\E QHDWLWLQND HNVSORDWXRMDPRV DO\YRV QRUP DUED DO\YRV WHPSHUDWUD HPHVQXWXUELQRVJDPLQWRMRUHLNDODXMDP SDJDOFKHPLQVXGWYLHLRJDURNRN\EQHDWLWLQNDQRUP

2012 m. lapkriio 6 d.

SDEORJMXVYLHLRJDURFKHPLQHLVXGLDLO\JLQDQWVXQRUPLQH .LHNYLHQDL WXUELQDL WXUL EWL QXVWDW\WD URWRULDXV VWRMLPR WUXNP DWLWLQNDQWL WXUELQRV LMXQJLPHVDQWQRUPLQLDPYDNXXPXLLUWXRDWYHMXNDLYDNXXPDVQXWUDXNLDPDV3DVLNHLWXVLDLWUXNPHL WXULEWLLDLNLQWRVLUSDDOLQWRVSDVLNHLWLPRSULHDVW\V6WRMLPRWUXNPUHLNLDWLNULQWLYLVDGDLMXQJLDQW WXUELQ 7XUELQLMXQJXVSDURPVLULOJLDX LVN\UXV%(WXUELQDV WXULEWLSDQDXGRWRV UHQJLQL NRUR]LMPDLQDQLRVSULHPRQV 9,,,,/80,1,(/(.75,1,%/2.,1,$,5(1*,1,$, %ORNLQLDL UHQJLQLDL HNVSORDWXRMDPL SDJDO SDJULQGLQL LU SDJDOELQL UHQJLQL WHFKQRORJLQLLQVWUXNFLMWDLSSDWEORNRWHFKQRORJLQVLQVWUXNFLMRVUHLNDODYLPXV 5HLNLD XWLNULQWL LOJDODLN SDWLNLP LU HNRQRPLN HNVSORDWXRMDP EORNLQL UHQJLQL GDUE (VDQW YDUGLQLDPV LU DYDULQLDPV UHLPDPV EORNLQLDL UHQJLQLDL WXUL UHJXOLXRWL HOHNWURV VLVWHPRV GDQLUJDOL 6LHNLDQW Y\NG\WL DSNURY GLVSHHULQ JUDILN UHLNLD XWLNULQWL EORNR DSNURYRV NHLWLP UHJXOLDYLPRGLDSD]RQHSULUHLNXVLNLWHFKQLQLRPLQLPXPRLMXQJLPRUH]HUYLUEORNRMXQJLPRGDUEXL NDL\UDYDLULMRLOXPRVENO 7HUPRILNDFLQLDL EORNDL SHU NXUL NRQGHQVDWRULXV WHND QXVWDW\WDV FLUNXOLXRMDQLRMR YDQGHQV NLHNLV JDOL WHQNLQWL HOHNWULQV DSNURYRV GLVSHHULQ JUDILN LODLNDQW UHLNLDP LOXPRV DWLGDYLP HPXWLQ EORNR UHJXOLDYLPR GLDSD]RQR ULED QXVWDWRPD WRNLD NDG QHQDXGRMDQW UDQNLQLR YDOG\PR YLVDPH DSNURYRV GLDSD]RQH OLNW QHSDVLNHLW GLUEDQW\V UHQJLQLDL LU DXWRPDWLQLR YDOG\PR VLVWHPRV 5HLNLD XWLNULQWL HNVSORDWXRMDP UHQJLQL NDWLO WXUELQ GDUE WHFKQLNDL PLQLPDOLD DSNURYD1HJDOLPDGLUEWLDSNURYDPDHVQHXJDPLQWRMRQXURG\WPLQLPDOL .DL EORNR DSNURYD DWLWLQND UHJXOLXRMDPRMR GLDSD]RQR HPXWLQ ULE DUED WHFKQLNM PLQLPXP YLHLRLU WDUSLQLRJDUR WHPSHUDWURV NULWLPDV WXUL QHYLU\WL UHQJLQL JDPLQWRMR QXVWDW\W G\GL %ORNXVVXSURMHNWXRWXVGLUEWLHVDQWSDVWRYLDPYLHLRJDURVOJLXLOHLGLDPDHNVSORDWXRWL WRO\JLDL NLQWDQLR VOJLR UHLPX YLVDL DWLGDUDQW GDO WXUELQRV DXNWR VOJLR FLOLQGUR $6& UHJXOLXRMDQLMYRWXYWLNWXULQWWDPWHFKQLNSDJULQGLPLVUHLPDVQHWDLNRPDVEORNDPVNXULXRV HOHNWURV VLVWHPRV GLVSHHULQV VSUHQGLPX UHLNLD HNVSORDWXRWL YDUGLQLX VOJLX LXR DWYHMX DWLWLQNDPL SDSLOG\PDLWUDXNLDPLWHFKQRORJLQLQVWUXNFLM 7HUPRILNDFLQLXRVHEORNXRVHWXULQLXRVHEORNRNRQGHQVDWRGUXVNRVSDDOLQLPR UHQJLQLXV %1 WLQNORYDQGHQV LOG\WXY JDURNRQGHQVDW UHLNLD YDO\WL %1 WLN WDLV DWYHMDLV NDLQHVDQGDUL L LOG\WXYYDP]GLVLVWHPD ,MXQJLDQW EORNXV UH]HUYXL UHQJLQL DXLQWL QHUHLNLD 5HLNLD LOHLVWL JDU L WDUSLQLR NDLWLQLPR VLVWHPRV R EORNXRVH VX WLHVLDVURYLDLV NDWLODLV LU L SHUNDLWLQWXYR WUDNWR X NDWLOR WUDNW PRQWXRW VNOHQGL ,MXQJXV EJQLQLXV NDWLOXV UHLNLD QDXGRWL WHFKQRORJLQHV SULHPRQHV NXULRV QHOHLVWSHUNDLWLQWXYHVXVLGDULXVLDPNRQGHQVDWXLSDWHNWLNDUWXVJDURYDP]GLXV %ORNR OHLGLPR GDUEXL WHFKQRORJLMD LU JUDILNDL UHQNDPL SULNODXVRPDL QXR SUDGLQV LOXPLQVENOV %ORN LU HOHNWULQV UHQJLQLDL JDUR LU HOHNWURV UHQJLQLDL DUPDWUD LOXPRV L]ROLDFLMD LU YDQGHQVUHQJLQLDLWXULEWLWRNLRVSDUHQJWLHVNDGJDOLPDEWMXQJWLGDUEXLYLHQXPHWXQHPDLDXNDLS GXHOHNWULQVEORNXVQHSULNODXVRPDLQXRWRNLHNODLNRMLHQHYHLN /HLVWLEORNGLUEWLGUDXGLDPDLDLVDWYHMDLV HVDQWVO\JRPVSDJDOLDVWDLV\NOHVGUDXGLDQLRPVMXQJWLSDJULQGLQLXVUHQJLQLXV MHLQHWYDUNLQJDEHWNXULWHFKQRORJLQDSVDXJDLMXQJLDQWLHQHUJHWLQEORN

Valstybs inios Nr. 128

 1HVDQW DUED QHVXYHLNXV DWLWLQNDPRPV DSVDXJRPV GDUEXRWRMDV WXUL QHGHOVGDPDV LMXQJWL WXUELQ DYDULQLRLMXQJLPRP\JWXNX LDLVDWYHMDLV SDGLGMXVURWRULDXVVXNLPRVLGDQLXLGDXJLDXNDLSVDXJRVDXWRPDWXLQXVWDW\WDULED NDLQHOHLVWLQDVWXUELQRVURWRULDXVDLQLVSRVOLQNLV QHOHLVWLQDLSDVLNHLWXVURWRULSDGLDLFLOLQGUDWYLOJLX QHOHLVWLQDLVXPDMXVWHSLPRVLVWHPRVWHSDOR XJQLDLDWVSDUDXVVN\VLR VOJLXL QHOHLVWLQDLVXPDMXVWHSDORO\JLXLEDNH QHOHLVWLQDL SDGLGMXV WHSDOR QXWHNDQLR L EHW NXULR JXROLR JHQHUDWRULDXV YHOHQR VDQGDULQLPRJXROLDUEHWNXULRVDWUDPLQLRJXROLRNDODGOVWHPSHUDWUDL XVLOLHSVQRMXVWXUELQRVLU DU JHQHUDWRULDXVWHSDOXL QHOHLVWLQDL VXPDMXV DO\YRV LU DU YDQGHQLOLR VOJLR SHUNULLXL JHQHUDWRULDXV YHOHQR VDQGDULQLPRVLVWHPRMH QHOHLVWLQDL VXPDMXV WHSDOR O\JLXL JHQHUDWRULDXV YHOHQR VDQGDULQLPR VLVWHPRV GHPSIHULQLDPHEDNH DWVLMXQJXV YLVLHPV JHQHUDWRULDXV YDQGHQLOLR VDQGDULQLPR VLVWHPRV DO\YRV VLXUEOLDPV NXUVDQGDULQLPDSUSLQLPRVLVWHPRVHQUDLQHNWRUL GOYLGLQLRJHGLPRDWVLMXQJXVJHQHUDWRULXL QHOHLVWLQDLSDGLGMXVVOJLXLNRQGHQVDWRULXMH QHOHLVWLQDLSDGLGMXVSULHVOJLQLWXUELQSDVNXWLQLRODLSVQLRVOJLRSHUNULLXL GLUEDQWWXUELQDLQXVLVWRYMXVLXUHLPXLUVWDLJDSDGLGMXVWXUELQRVDJUHJDWRYLEUDFLMDL SDVLJLUGXV PHWDOLQLDP ELOGHVLXL LU QHSUDVWDP WULXNPXL WXUELQRV DUED JHQHUDWRULDXV YLGXMH SDVLURGLXV NLELUNWLPV DUED GPDPV L WXUELQRV DU JHQHUDWRULDXV JXROL DUED JDOLQL VDQGDULQLPRYLHW QHOHLVWLQDLNULWXVYLHLRJDURDUEDJDURXWDUSLQLRNDLWLQWXYRWHPSHUDWUDL SDVLUHLNXVKLGUDXOLQLDPVVPJLDPVYLHLRWDUSLQLRJDURYDP]G\QXRVHDUEDWXUELQRMH DWVLUDGXV WUNLXL DUED SO\LXL DO\YRWLHNL JDUR LU YDQGHQV WUDNWR YDP]G\Q QHDWMXQJLDPRMHGDO\MHJDURSDVNLUVW\PRPD]JH QXVWRMXVWHNWLDXLQDQLDMDPYDQGHQLXLSHUJHQHUDWRULDXVVWDWRUL QHOHLVWLQDLVXPDMXVDXLQDQLRMRYDQGHQVVUDXWXLSHUGXMDXLQWXYXV GLQJXV WDPSDL GLVWDQFLQLR LU DXWRPDWLQLR YDOG\PR UHQJLQLXRVH DUED PDWDYLPR SULHWDLVXRVH 7HFKQRORJLQMHLQVWUXNFLMRMHSDJDOJDPLQWRMRLQVWUXNFLMRVUHLNDODYLPXVWXULEWLQXURG\WD NDGDUHLNLDQXWUDXNWLYDNXXPNDLLMXQJLDPDWXUELQD 7HFKQRORJLQMH LQVWUXNFLMRMH WXUL EWL WLNVOLDL QXURG\WL QHOHLVWLQL DJUHJDWR NRQWUROLXRMDPMG\GLQXRNU\SLDL 7XUELQD WXUL EWL VXVWDEG\WD HOHNWULQV YDGRYR QXURG\WX ODLNX DSLH WDL LQIRUPXRMDQW HOHNWURVVLVWHPRVGLVSHHU LDLVDWYHMDLV XVWULJXVYLHLRDUEDWDUSLQLRJDURDWNLUWLPRYRWXYDPV XVWULJXV UHJXOLDYLPR YRWXYDPV DUED QXWUNXV NRWDPV WRNDPV XVWULJXV VXNDPRVLRPVGLDIUDJPRPVDUEDDWPLPDWEXOLQLDPVYRWXYDPV HVDQWUHJXOLDYLPRVLVWHPRVJHGLPDPV DWVLUDGXVSDJDOELQL UHQJLQLJHGLPXLMHLMQHJDOLPDSDDOLQWLWXUELQDLYHLNLDQW SDGLGMXV DWUDP YLEUDFLMDL GDXJLDX NDLS PPV NDL SDGLGMD LNL PPV LU GDXJLDXGDUEXRWRMDVLMXQJLDQHGHOVGDPDV SDDLNMXVMRJ\UDWHFKQRORJLQ VDSVDXJRVDWMXQJLDQ LRVDJUHJDWJHGLPDV DWVLUDGXVDO\YRVQXRWNLXLLJXROLYDP]GLDUDUPDWURVLUGOWRHVDQWJDLVURSDYRMXL QXVWDLXV NDG QHOHLVWLQD YDQGHQLOLR NRQFHQWUDFLMD JXROL NDUWHULXRVH LQRODLGLXRVH WHSDOREDNHWDLSSDWMHLYDQGHQLOLRQXRWNLVLJHQHUDWRULDXVNRUSXVRYLULMDQRUPLQ

6443

61

62 6443
laipsnio padidinimas turi bti nurodytas techninse slygose; minimalus vietinis statinio netolygumo laipsnis turi bti ne maesnis kaip 2%; 563.10. esant bet kuriam apkrovimui, nejautrumo laipsnis turi bti ne didesnis kaip 0,2% vardinio apsisukim danio; 563.11. duj turbin rengini darbo nuokrypi nuo normalaus apsisukim danio galimyb ir trukm turi reglamentuoti DT technins slygos. 564. Temperatros impuls, naudojam reguliavimo ir apsaugos sistemose, turi duoti maos inercijos jutikliai (termoelektriniai pirometrai arba kiti matavimo taisai, jeigu reikia, turintys dinamin korekcij), taisyti bdinguose trakto pjviuose ir tiksliai matuojantys temperatr. 565. Apsaugos, neleidianios duj temperatrai pakilti aukiau leistinosios, u kiekvienos degimo pakopos turi bti sureguliuotos taip, kad veikt esant DT techninse slygose nurodytai temperatrai. 566. Apsaugos automatai turi bti sureguliuoti taip, kad veikt padidjus rotori sukimosi daniui 1012% daugiau vardinio arba iki verts, nurodytos DT techninse slygose. 567. Eksploatuojant duj turbin renginius reikia naudoti priemones, mainanias siurbiamo juos oro dulktum (laisvas aikteles usti ole, asfaltuoti kelius, rengti laistymo priemones ir kita) ir kliudanias saviems arba paaliniams utertojo oro ileidiamiems srautams patekti duj turbin renginio oro imtuv. 568. Oro filtravimo sistema turi utikrinti, kad dulki kiekis DT tiekiamame ore bt ne daugiau kaip 0,3 mg/m3 vidutinio liekamojo metinio dulktumo. iame ore dulki, kuri daleli skersmuo didesnis kaip 20 mkm, koncentracija turi bti ne didesn kaip 0,03 mg/m3. Leidiama trumpalaik, ne daugiau 100 val. per metus (padidinto dulktumo periodais), dulki koncentracija iki 5 mg/m3, esant daleli skersmeniui ne didesniam kaip 30 mkm. Reikia reguliariai tikrinti oro filtr bkl. Neleidiama, kad alyva arba kitos mediagos patekt i filtr duj turbinos renginio siurbimo trakt. Ne reiau kaip du kartus per mnes reikia apirti oro filtrus ir ivalyti nuo dulki ir dumblo (jei DT veikia baziniu reimu, tai valyti reikia artimiausiu laiku, kai jie neveiks). 569. Oro filtravimo sistemoje turi bti rengti abipusio veikimo votuvai su apvadais, atsidarantys automatikai, kai filtruose slgio skirtumas virija vardin arba kai filtr kameroje susidaro perteklinis slgis. 570. Negalima leisti, kad apledt oro filtrai arba kompresori pratekamoji dalis. Jei btina, duj turbin rengini oro siurbimo traktuose rengiami taisai, neleidiantys apledti. 571. Duj turbin rengin atkertantys ir kuro reguliavimo votuvai turi bti sandars. Prie kiekvien DT jungim reikia tikrinti votuv judesio laisvum pilnja eiga, o dirbant DT i dalies pridarant, pagal renginio gamintojo instrukcijos reikalavim. 572. Dirbant nepertraukiamai ilgiau kaip 1 mnes, ne reiau kaip kart per mnes reikia tikrinti votuv sandarum. Tikrinti reikia artimiausio DT ijungimo metu. 573. Alyvotiekiuose prie auintuvus ir u j, rezervini bei avarini alyvos siurbli siurbimo ir slgio linijose, taip pat avarinio alyvos nupylimo linijose i DT alyvos bak, prie rengtus filtrus ir u j, generatoriaus veleno sandarikli sistemoje montuotos sklends ir ventiliai plombuojami darbo padtyje. 574. DT generatoriui pradjus veikti elektros variklio reimu, reikia j nedelsiant ijungti. Tam tikslui generatoriuose rengiama apsauga. is reikalavimas netaikomas DT su laisvosiomis jgos turbinomis. 575. Duj turbin renginys sukamas ir sinchronizuojamas automatikai, esant bet kokiai jo iluminei bklei. 576. Planuotai DT ijungiamas automatikai pagal program. 577. DT jungiamas darbui vadovaujant pamainos vadovui. Po remonto vadovauja padalinio vadovas.

558.3. jeigu netvarkingas operatyvi reguliavimo tais, avarinms situacijoms likviduoti naudojamos armatros distancinis valdymas; 558.4. jeigu neparuoti jungti bloko vandens druskos paalinimo renginiai; 558.5. jeigu paeistos vamzdyn atramos bei spyruoklins pakabos. 559. Blok darbas su jungtais garo prie turbin slgio reguliatoriais, veikianiais turbinos reguliuojaniuosius votuvus (reguliatoriais iki savs), kai j nra elektros sistemos danio ir galios reguliavimo sistemos sudtyje, draudiamas. Iimties atvejais, esant gedimams arba renginiams veikiant nestabiliai, mons vadovo ar jo galioto asmens leidimu, suderinus su elektros sistemos dispeerine, laikinai galima dirbti su jungtais reguliatoriais iki savs. 560. Jei nra (sugedo) blok danio ir galios automatinio reguliavimo sistemos, o dl danio kitimo turbin apkrova padidjo (sumajo), darbuotojas turi nedelsdamas keisti katil naum reguliuojamojo diapazono ribose, kad ilaikyt buvus vieio garo slg. Jei apkrovos keitimas gali perkrauti elektros linijas, o tai kelia grsm elektros sistemos stabilumui, technologinje instrukcijoje turi bti nurodyta, kokiam danio pasikeitimui esant, suderinus su elektros sistemos dispeere, darbuotojams reikia pradti nurodytuosius veiksmus. 561. Technologins apsaugos arba darbuotojas blok nedelsiant turi ijungti iais atvejais: 561.1. sustojus katilui arba abiem dvigubo katilo katilams; 561.2. atjungus turbin dl jos paeidim arba pavojing reimo paeidim, ivardyt Taisykli 541 punkte (iskyrus vieio arba tarpinio perkaitinto garo temperatros neleistino paemjimo atvejus); 561.3. atjungus generatori arba bloko transformatori dl vidini gedim; 561.4. atsijungus visiems maitinimo siurbliams; 561.5. atsiradus kiauram trkiui arba plyus maitinimo vamzdynui, garotiekiui, deaeratoriaus korpusui; 561.6. dingus distancinio ir automatinio valdymo tais arba matavimo prietais tampai; 561.7. kilus gaisrui, kuris kelia pavoj darbuotojams arba renginiams.

IX. DUJ TURBIN RENGINIAI

562. Eksploatuojant duj turbin renginius (DT) reikia utikrinti: 562.1. patikim ir ekonomik pagrindini ir pagalbini rengini darb, laikantis dispeerinio apkrovos grafiko; 562.2. galimyb veikti vardiniais parametrais, atitinkaniais DT technines slygas; 562.3. kompresori, turbin ir ilumokaii pratekamosios dalies var; 562.4. kad nebt oro, duj, kuro, alyvos ir vandens nuotki. 563. Duj turbinos rengini reguliavimo sistema turi tenkinti iuos reikalavimus: 563.1. stabiliai palaikyti parinkt apkrov; 563.2. laikyti duj turbin tuiojoje veikoje su vardiniu rotoriaus sukimosi daniu; 563.3. utikrinti patikim duj turbinos rengini veikim jungiant, ijungiant ir avarinse situacijose; 563.4. utikrinti tolyg duj turbinos reimo keitim keiiantis apkrovai; 563.5. palaikyti tok rotoriaus sukimosi dan, kuris nepaveikt saugos automato staiga ijungus maksimali apkrov (DT su laisva jgos turbina apkrovos vert nurodoma techninse slygose); 563.6. laikyti prie turbin (turbinas) reikiam duj temperatr, neleisti jai pakilti iki ribins, kuriai esant suveikia avarin apsauga; 563.7. duj temperatros ribojimo sistemos nejautrumas turi bti ne didesnis kaip 10C; 563.8. utikrinti nepulsuojant kompresori darb. 563.9. DT generatoriaus veleno sukimosi danio reguliavimo netolygumo laipsnis turi bti 45% vardinio; siekiant pagerinti eksploatavimo slygas konkrei modeli DT, galimas netolygumo

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

 -XQJLDQW'7SRUHPRQWRDUEDLOJHVQLRNDLSSDUUH]HUYRUHLNLDWLNULQWLDUWYDUNLQJRVLU SDUXRWRV MXQJWL WHFKQRORJLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV SULHPRQV SDJDOELQL UHQJLQL EORNXRWV DO\YRV VLVWHPD UH]HUYLQLDL LU DYDULQLDL DO\YRV VLXUEOLDL PDWDYLPR SULHWDLVDL LU RSHUDW\YLQLR U\LR SULHPRQV*HGLPXVUHLNLDOLNYLGXRWL 'UDXGLDPDMXQJWL'7LDLVDWYHMDLV MHLQHWYDUNLQJDDUEDLMXQJWDNXULQRUVDSVDXJD MHL UHJXOLDYLPR VLVWHPRMH\UD GHIHNW GO NXUL GXM WHPSHUDWUD JDOL YLU\WL OHLVWLQM DUEDJDOLVLEJWL'7URWRULXV MHLQHWYDUNLQJDVEHQWYLHQDVDO\YRVVLXUEO\VDUEDMDXWRPDWLQLRMXQJLPRVLVWHPD MHLNXURDU DO\YRVNRN\EQHDWLWLQNDQRUPLQV DUEDNXUR DO\YRV WHPSHUDWUD DUVOJLV HPHVQLVDUEDDXNWHVQLVXQXVWDW\WDVULEDV MHL '7 LOXPLQV DUED PHFKDQLQV ENOV NRQWUROLXRMDPL URGLNOLDL QXNU\SVWD QXR OHLVWLQMULE 3RDYDULQLRLMXQJLPRDUEDEXYXVVXWULNLPDPVSUDMXVLRMXQJLPRPHWXGUDXGLDPDMXQJWL GDUEXL'7QHSDDOLQXVJHGLP 3ULH XGHJDQW GHJLQLPR NDPHURVHNXU GXM WXUELQ UHQJLQL WUDNWXV UHLNLD YHQWLOLXRWL QHPDLDXNDLSPLQXWHVGLUEDQWVN\VWXRMXLUPLQXWHVGLUEDQWGXMLQLXNXUXVXNDQWURWRULSDOHLGLPR UHQJLQLX 3R QHVNPLQJR EDQG\PR MXQJWL '7 GUDXGLDPD SDNDUWRWLQDLXGHJWLNXU MHL SULHWDL QHEXYR LYGLQWL WUDNWDL QH PDLDX NDLS PLQXWHV GLUEDQW VN\VWXRMX LU PLQXL GXMLQLX NXUX 9GLQLPRWUXNPSULNODXVRPDLQXRWUDNWRNRPSRQDYLPRNXURULHVLU'7PRGHOLRWXULEWLQXURG\WD WHFKQRORJLQMHLQVWUXNFLMRMH '7 MXQJLP GDUEXL UHLNLD QHGHOVLDQW QXWUDXNWL VXYHLNXV DSVDXJDL DUED WDL WXUL GDU\WL GDUEXRWRMDVLDLVDWYHMDLV MHLSDHLGLDPDQXVWDW\WRMLMXQJLPRRSHUDFLMWYDUND VHND MHLSDJDOMXQJLPRJUDILNGXMWHPSHUDWUDSDN\ODDXNLDXOHLVWLQRVLRV MHLMXQJLPRWDLVRDSNURYDYLULMDOHLVWLQM MHLLMXQJXVMXQJLPRWDLVVXPDMDVXNDPRMRYHOHQRVXNLPRVLGDQLVRWDLQHQXPDW\WD LQVWUXNFLMRMH MHLGXMWXUELQ UHQJLQLRNRPSUHVRULXRVHSDVLUHLNLDSXOVDFLMRVUHLNLQLDL 'XM WXUELQ UHQJLQ UHLNLD QHGHOVLDQW LMXQJWL VXYHLNXV DSVDXJDL DUED WDL WXUL DWOLNWL GDUEXRWRMDVLDLVDWYHMDLV SDGLGMXVGXMWHPSHUDWUDLSULHWXUELQ WXUELQDV LNLQHOHLVWLQRVUHLNPV SDGLGMXVURWRULDXVVXNLPRVLGDQLXLGDXJLDXQHLOHLGLDPD DWVLUDGXVWUNLPDPVDUEDSUDNLXUXVDXNWRVOJLRDO\YRVDUNXURYDP]G\QDPV HVDQWQHOHLVWLQDPNRPSUHVRULDXVDUWXUELQRVURWRULDXVDLQLDPSRVOLQNLXLDUEDSDVLNHLWXV URWRULSDGLDLFLOLQGUDWYLOJLXLNLQHOHLVWLQRVYHUWV VXPDMXVDO\YRVVOJLXLWHSLPRVLVWHPRMHDUEDO\JLXLDO\YRVEDNHLNLQHOHLVWLQRWDLSSDW SDNLOXVQXWHNDQLRVLEHWNXULRJXROLRDO\YRVDUEDEHWNXULRVDWUDPLQLRJXROLRNDODGOVWHPSHUDWUDL LNLQHOHLVWLQRVULERV LJLUGXVPHWDORJDUVXV JULHLPELOGHV QHSUDVW HVWXUELQLU'7DSDUDWYLGXMH SDGLGMXVJXROLDWUDPYLEUDFLMDLGDXJLDXOHLVWLQRVLRVQXURG\WRVSXQNWXRVH SDVLURGLXV NLELUNWLPV DUED GPDPV L WXUELQ DUED JHQHUDWRULDXV JXROL EHL JDOLQL VDQGDULQWXY XVLOLHSVQRMXV DO\YDL DUED NXUXL LU QHJDOLQW WXULPRPLV SULHPRQPLV JUHLWDL OLNYLGXRWL JDLVUR Y\NXVVSURJLPXLGHJLPRNDPHURVHDUEDGXMRWLHN\MH XJHVXVGHJLPRNDPHURVHIDNHOXLLNLQHOHLVWLQRVXPDMXV VN\VWRMRDUEDGXMLQLR NXUR VOJLXL GLQJXV WDPSDL UHJXOLDYLPR LU DXWRPDWLQLR YDOG\PR WDLVXRVH DUED YLVXRVH PDWDYLPR SULHWDLVXRVH LVLMXQJXVJHQHUDWRULXLG OYLGLQLJHGLP SDVLUHLNXVNRPSUHVRULSXOVDFLMDLDUEDSULDUWMXVSULHQHOHLVWLQRVULERV SDNLWXVRURVOJLXLXNRPSUHVRULLNLQHOHLVWLQR $WMXQJLDQW '7 NDUWX DWMXQJLDPDV LU JHQHUDWRULXV YHLNLD DSVDXJRV VLVWHPD DUED WDL DWOLHNDGDUEXRWRMDV 'XMWXUELQ UHQJLQLXLUHLNLDVXPDLQWLDSNURYLULMXQJWLM PRQVYDGRYRDUMRJDOLRWR DVPHQVVSUHQGLPXLDLVDWYHMDLV VXWULNXVQRUPDOLDPHNVSORDWDYLPR UHLPXLDUEDQRUPDOLDPSDJDOELQL UHQJLQLGDUEXL DWVLUDGXVVSMDPRVLRVVLJQDOL]DFLMRVVLJQDODPVMHLVXWULNLPRSULHDVLQHJDOLPDSDDOLQWLQHLMXQJXV XVWULJXVDWNHUWDQWLHVLHPVYRWXYDPVUHJXOLDYLPRLUSULHSXOVDFLQLDPVYRWXYDPV DSOHGMXVRURVLXUELPRWDLVXLMHLGLUEDQWVXDSNURYDDSOHGMLPRSDDOLQWLQHJDOLPD QHOHLVWLQDL SDNLOXV WXUELQRV NRUSXV GHJLPR NDPHU SHUHLQDPM YDP]G\Q LRULQL SDYLULWHPSHUDWUDLMHLLRVWHPSHUDWURVNHLLDQWGDUERUHLPQHJDOLPDVXPDLQWL QHOHLVWLQDL SDNLOXV RUR WHPSHUDWUDL SULH GLGHOLR VOJLR NRPSUHVRUL WDLS SDW DXLQDQLRMRYDQGHQVWLHNLPRVXWULNLPRDWYHMDLV MHLQHWYDUNLQJDNXULQRUVDSVDXJDDUEDRSHUDW\YLQLVPDWDYLPRSULHWDLVDV -HLXVLGHJXVUHJHQHUDWRULXRVHDUEDWLQNORYDQGHQVLOG\WXYXRVHQXRVGRPVGXMWXUELQ UHQJLQLR SDUDPHWUDL SDYRMLQJDL QHSDVLNHLLD UHQJLQ UHLNLD SDOLNWL GLUEWL NDG EW XWLNULQWDV LOXPRNDLLSDYLULDXLQLPDV 1XRVGRPV XVLOLHSVQRMXV VXVWDEG\WDPH GXM WXUELQ UHQJLQ\MH UHLNLD MXQJWL JDLVUR JHVLQLPRWDLVXV $WMXQJXV '7 UHLNLD HIHNW\YLDL LYGLQWL WUDNWXV LU SUDSVWL NXUR NROHNWRULXV EHL SXUNWXYXVRUXDUEDLQHUWLQPLVGXMRPLVWHQNXUWDLQXPDW\WD%DLJXVYGLQWLUHLNLDXGDU\WLXNDLDV VLXUELPR LU DUED LSWLPR SXVMH $XLQDQW '7 YGLQLPR URWRUL VXNLPR WUXNP LU SHULRGLNXP UHLNLDQXURG\WLWHFKQRORJLQMHLQVWUXNFLMRMH (NVSORDWDYLPRPHWXYDGRYDXMDQWLVVWHEMLPDLVLUDQDOL]XRMDQWYHLNLPRSDUDPHWUXVUHLNLD DWOLNWL'7GLDJQRVWLNLUWLNULQWLMYLEUDFLMRVENODQDOL]XRMDQW DUGXM UHQJLQLRJDOLDDWLWLQNDYDUGLQ NRPSUHVRULXVLWHULPRODLSVQLUSDWYDUXPRDWVDUJDV LOXPRNDLLHIHNW\YXP SULHWXUELQDUEDXMRVGXMPDWXRMDPRVWHPSHUDW URVQHWRO\JXP NXURLURUR GXM VOJWDLSSDWWHSDORVOJLUWHPSHUDWUEGLQJRVHYLHWRVH WXUELQNRPSUHVRULDGLQWXYLUJHQHUDWRULYLEUDFLMDV NRQWUROLXRMDPMSDUDPHWUULELQLQXRNU\SLSD\PWSDVXRVHG\GLDLWXULQHYLU\WL JDPLQWRMDUEDWHFKQLQVHVO\JRVHQXURG\WG\GL 9LVL'7UHJXOLDYLPRLUDSVDXJRVQXRDSVLVXNLPGDQLRSDGLGMLPRVLVWHPRVWLNULQLPDL LUEDQG\PDLWXULEWLDWOLHNDPLSDJDOJDPLQWRMRLQVWUXNFLMDV $UYHLNLDDSVDXJDGXMWHPSHUDWUDLWXUELQRMHYLULMXVULELQUHLNLDWLNULQWLQHUHLDXNDLS NDUWSHUPQHVLXV '7 UHJXOLDYLPR VLVWHPRV GDUEDV WLNULQDPDV VWDLJLDL LMXQJLDQW DSNURY LU JHQHUDWRUL LDLVDWYHMDLV VXPRQWDYXV'7 UHNRQVWUDYXV MHL SDNHLVWD GXM WXUELQ UHQJLQLR GLQDPLQ FKDUDNWHULVWLND DUED UHJXOLDYLPRVLVWHPRVVWDWLQLUGLQDPLQFKDUDNWHULVWLNRV SDDOLQXVUHJXOLDYLPRVLVWHPRVJHGLPXVNXULHJDOMRWXUWL WDNRVUHJXOLDYLPRVLVWHPRV VWDWLQHLLUGLQDPLQHLFKDUDNWHULVWLNRPV

6443

63

64 6443
WHFKQRORJLQLDSVDXJLUEORNXRL UHQJLQLDL XGDU\PR UHJXOLDYLPR PHFKDQL]P GLVWDQFLQLR DXWRPDWLQLR LU ORJLQLR YDOG\PR VLVWHPRV LQIRUPDFLMRVYDOG\PRLUVNDLLDYLPRVLVWHP ,966 UHQJLQLDL 9DOG\PRVLVWHPDVSULLULQWLVGDUEXRWRMDVSULYDORXWLNULQWLLVLVWHPGDUELQJENOM WLQNDPXPGDUEXLSULHLUODLNXLUUHPRQW 8YDOG\PRVLVWHP UHQJLQLVDXJXPLULRULQLGDOLYDUDWVDNRHQHUJHWLNRV PRQL SDGDOLQLNXULXRVH\UDYDOG\PRUHQJLQLDLGDUEXRWRMDV 7HFKQRORJLQL SURFHV YDOG\PR VLVWHP DSLPWLV WXUL WHQNLQWL WHFKQRORJLQL UHQJLQL JDPLQWRMUHLNDODYLPXVWDLSSDWQRUPLQLGRNXPHQWUHLNDODYLPXV 9DOG\PRVLVWHPHOHNWURVPDLWLQLPDVWXULEWLUHQJWDVSDJDOLPWXYJUXSHV WHFKQRORJLQLSDUDPHWUPDWDYLPRSULHPRQV WHFKQRORJLQVLUDYDULQVVLJQDOL]DFLMRVUHQJLQLDL DXWRPDWLQLRUHJXOLDYLPRUHQJLQLDL GLVWDQFLQLRYDOG\PRLUEORNXRL UHQJLQLDL LQIRUPDFLQVVNDLLDYLPRSULHPRQVLUMMXWLNOLDL LYDUG\WDVJUXSHVMDVVXGDUDQLXVSRJUXSLXVWXULEWLVNLUVWRPDVDYDUDQNLNDLVDSVDXJRV DSDUDWDLV XWLNULQDQLDLV VHOHNW\Y SDHLVW VFKHPRV GDOL DWMXQJLP LU HOHNWURV PDLWLQLPR WLQNOR HOHPHQWUHPRQWQHVWDEGDQWSDJULQGLQL UHQJLQL 9LV JUXSL PMDL LVN\UXV VNDLLDYLPR WHFKQLNRV SULHPRQHV WXUL EWL VXVNLUVW\WL SRJUXSLXVWHFKQRORJLQLXSULQFLSXNDWLOVN\ULXVWXUELQVN\ULXVLUNLWD %ORNLQL UHQJLQLWHFKQRORJLQLDSVDXJLUVLJQDOL]DFLMRVJUDQGLQLPDLWLQLPDVWXULEWL LWULMDOWLQL VDYMUHLNPLN9VNLUVW\NORV JUHWLPREORNRN9VNLUVW\NORV %(EWLQDVDWVNLUDVSURMHNWDV LSDVWRYLRVLRVVURYVDOWLQLRSHULQYHUWRUL NLWRPVEORNRYDOG\PRSULHPRQPVUHLNDODYLPDVLSDVWRYLRVLRVVURYVDOWLQLRSHULQYHUWRUL QHSULYDORPDV 6LJQDOL]DFLMD WXUL YHLNWL YLVLNDL SUDUDGXV PDLWLQLP WLHN EHW NXULDL JUXSHL PM WLHN LU YLHQDPLYDG 5H]HUYLQLR PDLWLQLPR DXWRPDWLQLR MXQJLPR YDOG\PR UHQJLQL SULHPRQL LU PDLWLQLPR WDPSRVEXYLPRVLJQDOL]DFLMRV UHQJLQLWYDUNLQJXPUHLNLDWLNULQWLSDJDO PRQVYDGRYRDUMR JDOLRWR DVPHQVSDWYLUWLQWJUDILN $SOLQNRV RUR WHPSHUDWUD GUJP YLEUDFLMD UDGLDFLMD LRULQL PDJQHWLQL LU HOHNWURV ODXN VWLSUXPDV LU YDOG\PR SULHPRQL VXPRQWDYLPR YLHW GXONWXPDV WXUL QHYLU\WL QRUPLQL GRNXPHQWOHLGLDPYHUL %WLQDSDODLN\WLWRNLRURNRQGLFLRQDYLPRVLVWHPRVENONXULJDUDQWXRWLQIRUPDFLQLLU YDOGDQLVNDLLDYLPRVLVWHPSULHPRQLSDWLNLPIXQNFLRQDYLP 6SLQW WLSR VN\GDL SULYDOR EWL VDQGDUV WXUWL SDVWRY DSYLHWLP NLWXNLQLXV EHL 9 WDPSRVOL]GXV6N\GGXUHOVWXULEWLUDNLQDPRV.LWXNOL]GDLWXULEWLSULMXQJWLSULHSDWDOS DSYLHWLPRWLQNOR 7DUS YLHWLQL SULHWDLV LU VNOHQGL YDOG\PR VSLQW EORNLQL VN\G QHRSHUDW\YLQLR NRQWUR SDQHOL DSVDXJ DSDUDWURV VN\G LU SLUPLQL NHLWLNOL VSLQW WXUL EWL QDXGRMDPRVWHOHIRQR DUEDUDGLMRU\LRSULHPRQVVXRSHUDW\YLQLRYDOG\PRSXOWX 3XOWXRVH VXPRQWXRWD DSDUDWUD SLUPLQLDL NHLWLNOLDL XGDUDQLRML DUPDWUD LU VNOHQGL YDOG\PRVSLQWRVSULYDORWXUWLDLNLXVSDVNLUWLHVXUDXV 6N\GDL SHUMLPR GXWV Y\NG\PR PHFKDQL]PDL YLVL XVSDXGLPDL LU SULMXQJWL SULH M NDEHOLDL ODLGDL LU NDEHOL J\VORV WDLS SDW YDP]GLQV SULMXQJLPR OLQLMRV LPSXOVLQV WXUL EWL QXPHUXRWRV HQNOLQWRV 

 3HULRGLNDLYHLNLDQW\V'7WXULEWLYLVDGDSDUXRWL MXQJWL-HLM MXQJWLQHUHLNLDWXRPHW '7 SDJDOELQL UHQJLQL LU VLVWHP WYDUNLQJXPDV WLNULQDPDV NDUW SHU SDPDLQ R NRQWUROLQLDL MXQJLPDLDSNUDXQDQWDJUHJDWGDURPLQHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHV 7XUELQ NRPSUHVRULJHQHUDWRULDXV LU DGLQWXYR JXROL DWUDP YLEUDFLMD HNVSORDWXRMDQW '7WXULQHYLU\WLPPV9LULMXVLYLEUDFLMRVQRUPQHYOLDXNDLSSHUGLHQYLEUDFLMUHLNLD VXPDLQWL (NVSORDWXRWL'7HVDQWPPVYLEUDFLMDLGUDXGLDPD 9LEUDFLMDL SDGLGMXV LNL PPV DSVDXJRV VLVWHPD WXUL LMXQJWL WXUELQ DUED WDL WXUL SDGDU\WLRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDV -HLYHLNLDQWWXUELQDLQXVLVWRYMXVLXUHLPXVWDLJDPPVSDGLGMDGYLHMYLHQRURWRULDXV DWUDP DUED GYLHM JUHWLP DWUDP YLEUDFLMD DU YLHQRV DWUDPRV GYL YLEUDFLMRV NRPSRQHQWV WXUELQ UHLNLDQHGHOVLDQWLMXQJWL 7XUELQUHLNLDLMXQJWLMHLYLHQRVLDWUDPEHQWYLHQDYLEUDFLMRVNRPSRQHQWSDODLSVQLXL SHUSDUDV SDGLGMDPPV $YLDFLQL LU ODLY GXM WXUELQ NXULRV YHLNLD HQHUJHWLNRV UHQJLQLXRVH YLEUDFLQ ENO WXULEWLWRNLDNDLSQXURG\WDJDPLQWRMLQVWUXNFLMRMH7DLDXLXRDWYHMXYDULNOLDLWXULQHVXNHOWLVXMDLV VXMXQJW UHQJLQLYLEUDFLMRVYLULMDQLRVDXNLDXQXURG\WM 7XUL EWL QXURG\WD YDUGLQ NLHNYLHQR '7 YHOHQR URWRULDXV VWRMLPR WUXNP LU YHOHQ VXNDQLRHOHNWURVYDULNOLRYDUGLQHOHNWURVVURY 5RWRULDXV VWRMLPR WUXNP LU HOHNWURV VURY VWHELPD LU UHJLVWUXRMDPD SDURV LQLDUDW\MH NLHNYLHQNDUWLMXQJXVWXUERDJUHJDW-HLJX\UDQXRNU\SLQXRYDUGLQVVWRMLPRWUXNPVDUHOHNWURV VURYVDWVLUDGXVSDDOLQLDPVJDUVDPVUHLNLDLDLNLQWLQXRNU\SLSULHDVWLVLUMDVSDDOLQWL ,MXQJLDQW LOJHVQLDP ODLNXL UH]HUYXL '7 UHLNLD NRQVHUYXRWL .DL UHQJLQ UHLNLD NRQVHUYXRWL NRQVHUYXRMDPM PD]J VUD LU NRQVHUYDYLPR WHFKQRORJLM QXVWDWR '7 JDPLQWRM LQVWUXNFLMRV '7WHFKQLQSULHLUUHLNLDY\NG\WLSDJDOJDPLQWRMRUHLNDODYLPXV (OHNWULQVHUHLNLDVXGDU\WLGXMWXUELQ UHQJLQLWHFKQLQVSULHLURVUHJODPHQW 7HFKQLQVSULHLURVUHJODPHQWHWXULEWLQXVWDW\WD SUDWHNDPRVLRV GDOLHV YL]XDOLQ GLDJQRVWLND QHDUGDQW WXUELQ LU DSDUDW YLHWRVH QXURG\WRVHWHFKQRORJLQMHLQVWUXNFLMRMHQDXGRMDQWRSWLQLXVDUEDRSWLQLRSOXRWRSULHWDLVXV SHULRGLQLV QXRVG DOLQLPDV L '7 SUDWHNDPRVLRV GDOLHV QHDUGDQW WXUELQ LU DSDUDW QDXGRMDQWWHFKQLQLXVSORYLPRWLUSDOXVLUPLQNWXVDEUD]\YXV '7 DSVDXJRV LU DXWRPDWLQLR YDOG\PR VLVWHPRV WLNULQLPDV VNDLWDQW NRQWUROLQLXV DXWRPDWLQLXV'7 MXQJLPXVWLNULQDQWDUSDJULQGLQLDLRURLUGXMSDUDPHWUDLNXURVOJLVEHL MXQJLPR WDLVRDSNURYDDWLWLQNDMXQJLPRJUDILN NXURSXUNWXNDSLUDLUMKHUPHWLNXPRGHELWRLUNXURLSXUNLPRNDPSRWLNULQLPDV UH]HUYLQLLUDYDULQLDO\YRVVLXUEOLEHLMDXWRPDWLQLRMXQJLPRWDLVWLNULQLPDV WUDNWYRWXYXNDLLUDUPDWURVVDQGDUXPRWLNULQLPDV NXURVLXUEOLLUWHFKQLQLRYDQGHQVWLHNLPRVLXUEOLWLNULQLPDV WHSDORNXURLUYDQGHQVILOWUWLNULQLPDVLUYDO\PDV

;7(&+12/2*,1,352&(6.21752/69$/'<02,56$8*266,67(026

 (NVSORDWXRMDQWWHFKQRORJLQLSURFHVYDOG\PRVLVWHPDVWXULEWLXWLNULQWD UHQJLQLPHFKDQLQVLULOXPLQVENOVNRQWURO UHQJLQLDSVDXJDMYDOG\PDVHNRQRPLNXPDVLUSDWLNLPDVGDUEDV 9HLNLDQWWHFKQRORJLQLDPVUHQJLQLDPVWXULYHLNWLQXRODWSURMHNWHQXPDW\WMDDSLPWLPL WHFKQRORJLQLSDUDPHWUPDWDYLPRSULHPRQV WHFKQRORJLQVLUDYDULQVVLJQDOL]DFLMRVUHQJLQLDL

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

 $SVDXJ DSDUDWUD WXULQWL YHLNLPR QXVWDW\PR NHLWLPR WDLVXVSULYDOR EWL XSORPEXRWD LVN\UXVUHJLVWUXRMDQLXRVLXVSULHWDLVXV 3ORPEDVOHLGLDPDQXLPWLWLNDSVDXJRV WDLVXVSULLULQWLHPV GDUEXRWRMDPV DSLH WDL SD\PLQW RSHUDW\YLQLDPH XUQDOH 3ORPEDV QXLPWL OHLGLDPD WLN DWMXQJXV DSVDXJ 7HFKQRORJLQV DSVDXJRV SULYDOR WXUWL WDLVXV ILNVXRMDQLXV DSVDXJRV YHLNLPR SLUPLQ SULHDVW WDLVDL ILNVXRMDQW\V DSVDXJRV YHLNLPR SLUPLQ SULHDVW VNDLWDQW Y\NL UHJLVWUDWRULXV WXUL EWLHNVSORDWXRMDPLYLVVDXJRPRUHQJLQLRGDUERODLN$SVDXJRVYHLNLPRDUEDQHYHLNLPRDWYHMDLWXUL EWLDSVNDLWRPLLUDQDOL]XRMDPL (NVSORDWXRMDPLUHJXOLDWRULDLWXULLODLN\WLXGXRWXVWHFKQRORJLQLXVSDUDPHWUXV ,MXQJWL YHLNLDQLXV DXWRPDWLQLXV UHJXOLDWRULXV OHLGLDPD WLN WHFKQRORJLQMH LQVWUXNFLMRMH QXPDW\WDLVDWYHMDLV 7HFKQRORJLQLDL UHQJLQLDL WXUL DWLWLNWL L WDLV\NOL UHLNDODYLPXV LU JDPLQWRM JDPLQXVL UHQJLQLXVWHFKQLQLXVUHLNDODYLPXV (OHNWULQMH LU NDWLOLQMH DSLH NLHNYLHQ HNVSORDWXRMDP UHJXOLDWRUL WXUL EWL GXRPHQ\V NXULHUHLNDOLQJLGHULQDQWMSRUHPRQWRDUEDNHLLDQWVXJHGXVLDSDUDWU )XQNFLQLR JUXSLQLR YDOG\PR )*9 WDLVDL SR GHULQLPR DUED YDOG\PR DOJRULWP NRUHJDYLPRSUDGHGDPLHNVSORDWXRWLPRQVYDGRYRWYDUNRPXRMXGRNXPHQWX &HQWULQV GDOLHV )*9 WDLV ORJLQLR YDOG\PR SDQHOL WLNULQLP DWOLHND YDOG\PR SULHPRQHV SULLULQWLV GDUEXRWRMDV SULH MXQJLDQW UHQJLQLXV SR LOJHVQV NDLS SDU SUDVWRYRV -HLJX UHQJLQLXVLMXQJXVWUXPSLDXQHLSDURPV)*9 WDLVJUDQGLQVHEXYRDWOLHNDPLUHPRQWRLUGHULQLPR GDUEDL )*9 GDUER SDWLNULQLP PHFKDQLNDL SDYHLNLDQW WDLVXV NDL LMXQJWDV UHQJLQ\V DWOLHND WHFKQRORJLQLR FHFKR LU YDOG\PR SULHPRQHV DSWDUQDXMDQWLV GDUEXRWRMDV -HL GO UHQJLQLR LOXPLQV ENOV QHJDOLPD WLNULQWL Y\NGRP RSHUDFLM )*9 UHLNLD WLNULQWL PHFKDQLNDL QHSDYHLNLDQW Y\NG\PR WDLVR $SLPW LU GDUELQJXPR WLNULQLPR WYDUN UHJODPHQWXRMD PRQV YDGRYR SDWYLUWLQWD LQVWUXNFLMD 'UDXGLDPD YHLNLDQW UHQJLQLXL DWOLNWL GHULQLPR LU UHPRQWR GDUEXV Y\NGDQLM WDLV LRULQVHJUDQGLQVH $WOLNWL GHULQLPR GDUEXV FHQWULQMH )*9 WDLV GDO\MH OHLGLDPD WLN DWMXQJXV MXRV QXR Y\NGDQLM WDLV JUDQGLQL 3ULMXQJWL Y\NGDQLVLDV JUDQGLQHV SULH )*9 WDLV FHQWULQV GDOLHV OHLGLDPDWLNLMXQJXVWHFKQRORJLQ UHQJLQ 9LV HNVSORDWXRMDP IXQNFLQL JUXSL WHFKQRORJLQL DOJRULWP SDNHLWLPXV WXUL WYLUWLQWL PRQVYDGRYDV -HLJXSURMHNWHQXPDW\WLUHJXOLDWRULDLORJLQLRYDOG\PRWDLVDL,966QHSUDGWLHNVSORDWXRWL SHU WHFKQRORJLQLR UHQJLQLR VLVDYLQLPR ODLN WXUL EWL IRUPLQWDV SDJUVWDV WHFKQLQLV VSUHQGLPDV QXURGDQWLVDWVLVDN\PRGLHJWLSULHDVWLVLUXGXRWLVSURMHNWDYLPRRUJDQL]DFLMDLG OSURMHNWRSDSLOG\PR ;,,/80,1,(/(.75,1,.$7,/,1,,5,/80267,1./9$1'(16 582,0$6,59$1'(16&+(0,-265(,0$6 (QHUJHWLNRV UHQJLQL YDQGHQV UXRLPDV LU YDQGHQV FKHPLMRV UHLPDV WXUL WHQNLQWL UHQJLQLJDPLQWRMSURMHNWHQXPDW\WVSUHQGLPUHLNDODYLPXV 7LHPV UHQJLQLDPV NXULHPV DWLWLQNDP UHLNDODYLP JDPLQWRMDL DU SURMHNWXRWRMDL QHSDWHLNLDUHLNLDYDGRYDXWLVHPLDXQXURG\WDLVUHLNDODYLPDLV 9DQGHQVUXRLPRUHQJLQLHNVSORDWDYLPLUYDQGHQVFKHPLMRVUHLPUHLNLDWYDUN\WLWDLS NDGQHEWDORMDPLHOHNWULQLNDWLOLQLLULOXPRVWLQNO UHQJLQLDLLUQHVXPDWMHNRQRPLNXPDV GO YDQGHQV UXRLPR UHQJLQL YLGLQL SDYLUL NRUR]LMRV VXVLGDULXV QXRYLURPV LU QXRJXORPV DQW LOXPSHUGXRGDQLMSDYLULQXRJXORPVSUDWHNDPRMRMHWXUELQGDO\MHGXPEOXLHOHNWULQLNDWLOLQL LULOXPRVWLQNO UHQJLQLXRVHLUYDP]G\QXRVH

 3ULHSDPLPRUHQJLQLSLUPLQLNHLWLNOLLUY\NG\PRPHFKDQL]PWXULEWLDSWDUQDYLPR DLNWHOV  YDOG\PR SULHPRQHV JDOLRV LU PDWDYLPR NDEHOLDL WXUL EWL QXWLHVWL SDJDO (QHUJHWLNRV REMHNW SULHJDLVULQV VDXJRV WDLV\NOL LU (OHNWURV UHQJLQL UHQJLPR EHQGUM WDLV\NOL SDWYLUWLQW HQHUJHWLNRVPLQLVWURPYDVDULRGVDN\PX1U LQ1U UHLNDODYLPXV 1HOHLGLDPD VXJUHWLQWL YLHQDPH NDEHO\MH JDOLRV JUDQGLQL VX PDWDYLPR DU YDOG\PR JUDQGLQPLV .DEHOLLULPSXOVLQLOLQLMSHUMLPSHUVLHQDVVNLULDQLDV SDWDOSDV YLHWVDQGDULQLPDV EHL NDEHOLQL LU LPSXOVLQL OLQLM YHGLPR VN\GXV LU SDQHOVH VDQGDULQLPR ENO WXUL XWLNULQWL VDQGDUXPLUKHUPHWLNXPLUDWLWLNWLSULHJDLVULQVVDXJRVWDLV\NOLUHLNDODYLPXV ,PSXOVLQV OLQLMRV WXUL EWL VDQGDULRV 3R UHQJLQL UHPRQWR YLVRV LPSXOVLQV OLQLMRV SUDSXLDPRV%HWROLQLMRV NXULDVJDOLSDNOLWLRUDVDUEDLXNOVSDJDOYLHWRVLQVWUXNFLMQXRVWDWDV WXULEWLSUDSXLDPRVSHULRGLNDL (NVSORDWDYLPRPHWXSLUPLQLDLXGDUDQWLHML PLPRUHQJLQL WDLVDLWXULXWLNULQWLJDOLP\E DWMXQJWL LPSXOVLQHV OLQLMDV GLUEDQW UHQJLQLDPV 7RNL M ENO SULYDOR JDUDQWXRWL WHFKQRORJLQLXV UHQJLQLXVSULLULQWLVGDUEXRWRMDV (NVSORDWDYLPR SURFHVH UHJXOLXRMDQWLHML LU XGDUDQWLHML WDLVDL QDXGRMDPL YDOG\PR VLVWHPRVH LU DSUSLQWL VHUYRPRWRUDLV WXUL WHQNLQWL VDQGDUXPR WHFKQLQLXV UHLNDODYLPXV GHELWR FKDUDNWHULVWLNDVLUODLVYXP 8GDULXVYRWXYVDQGDUXP WXULXWLNULQWL GLVWDQFLQLRDUEDDXWRPDWLQLR YDOG\PRVLVWHPRVEHSDSLOGRPRXGDU\PRUDQNLQLXEGX 5HJXOLXRMDQLXRVLXV WDLVXV LU M VXMXQJLPXV VX Y\NG\PR PHFKDQL]PDLV UHPRQWXRMD WHFKQRORJLQLXV UHQJLQLXV UHPRQWXRMDQW\V GDUEXRWRMDL R SULLPD GDUEXRWRMDV SULLULQWLV YDOG\PR VLVWHPDV 9DOG\PR VLVWHPDV WHFKQLNDL SULLUWL LU UHPRQWXRWL UHLNLD SDJDO PRQV YDGRYR SDWYLUWLQWJUDILN 6XPRQWXRWRV DUED UHNRQVWUXRWRV WHFKQRORJLQV DSVDXJRV SULSDVWDPRV WLQNDPRPLV QDXGRWLHQHUJHWLNRVPRQVYDGRYRWYDUNRPXRMXGRNXPHQWX (NVSORDWXRMDPRVWHFKQRORJLQVDSVDXJRVWXULEWL MXQJWRVSHUYLV UHQJLQLNXULXRVHMRV VXPRQWXRWRVGDUERODLN $WMXQJWLYHLNLDQLDVWYDUNLQJDVWHFKQRORJLQHVDSVDXJDVGUDXGLDPD $SVDXJRVDWMXQJLDPRVLDLVDWYHMDLV VXJHGXV DSVDXJRPV $WMXQJWL EWLQD HQHUJHWLNRV REMHNWR SDPDLQRV YDGRYR QXURG\PX EWLQD SUDQHWL PRQV YDGRYXL DU MR JDOLRWDP DVPHQLXL LU SDGDU\WL UD RSHUDW\YLQLXRVH GRNXPHQWXRVH SDJDOPRQVYDGRYRSDWYLUWLQWJUDILNDUEDSURJUDP 'UDXGLDPDUHPRQWXRWLLUGHULQWLMXQJWDVDSVDXJJUDQGLQHV LOXPRV LU PHFKDQLQL UHQJLQL DSVDXJ LU $5 WDLV Y\NGRPVLDV RSHUDFLMDV WXUL LEDQG\WL DWLWLQNDPR WHFKQRORJLQLR SDGDOLQLR LU SULLULQWLV LXRV WDLVXV GDUEXRWRMDV SULH UHQJLQ MXQJLDQW GDUEXL SR LOJHVQVNDLSSDU SUDVWRYRV DUED MHLJX VXVWDEGLXV UHQJLQLXV WUXPSLDX NDLS SDURPVDSVDXJJUDQGLQVHEXYRDWOLHNDPLUHPRQWRGDUEDL-HLGODJUHJDWRLOXPLQVENOVQHJDOLPD SDWLNULQWLY\NGRPRSHUDFLMDSVDXJDVUHLNLDWLNULQWLQHSDYHLNLDQWY\NG\PRWDLVR 7HFKQRORJLQV DSVDXJRV SULHPRQV SLUPLQLDL PDWDYLPR NHLWLNOLDL PDWDYLPR SULHWDLVDL JQ\EWDL UDNWDL LU SHUMXQJLNOLDL LPSXOVLQL OLQLM XGDURPRML DUPDWUD LU NLWD SULYDOR WXUWL LRULQHV VNLULDPVLDV\PHV UDXGRQDVSDOYDLUNLWD  $QWDSVDXJVN\GLUMXRVH UHQJWRMHDSDUDWURMHLDELHMSXVLWXULEWLXUDDLDSLHM SDVNLUW3ULHWDLVVNDOVHWXULEWL\PRVNXULYHUWHVSDVLHNXVSUDGHGDYHLNWLDSVDXJRV 7HFKQRORJLQLDSVDXJYHLNLPRLUODLNRLODLN\PRYHUWHVQXVWDWRUHQJLQLJDPLQWRMDV-HL UHQJLQLDLEXYRUHNRQVWUXRMDPLDUEDWUNVWDJDPLQWRMRGXRPHQLRVYHUWVQXVWDWRPRVEDQG\PDLVLU WYLUWLQDPRVPRQVYDGRYR

6443

65

66 6443
672.1. vandens ruoimo, ilumos rengini darbo reimo sutrikim, kurie slygoja korozijos, nuovir ir nuogul susidarym, iaikinim laiku; 672.2. vandens, garo, kondensato, nuogul, reagent, konservuojanij ir cheminio valymo tirpal, kuro, lako, pelen, duj, alyv ir nutekamojo vandens kokybs ar sudties nustatym; 672.3. gamybini patalp, bak, ulini, kanal ir kit objekt utertumo dujomis patikrinim; 672.4. gamybini patalp utertumo dulkmis ir organini tirpikli garais patikrinim; 672.5. imetam atmosfer kenksmingj mediag kiekio nustatym; 672.6. rezerve esani rengini korozin bkl. 673. Elektrin ar katilin leidiama eksploatuoti tik tinkamai aprpinus ekspres ir centrin laboratorijas renginiais ir prietaisais, leidianiais utikrinti visapus aukiau mintj chemin kontrol. 674. Visuose kontroliuojamuose garo ir (ar) vandens kio ruouose turi bti rengtos vandens ir garo bandini mimo vietos su aldytuvais bandiniams atauinti iki +2040 oC temperatros. 675. Bandini mimo linijos ir aldytuv auinantieji paviriai turi bti pagaminti i nerdijanio plieno. 676. iluminse elektrinse su 200 MW ir didesns galios blokais ir termofikacinse elektrinse su 50 MW ir didesns galios agregatais bandini mimo linijos turi bti ivestos speciali alia ekspres laboratorijos esani patalp, kurioje yra ventiliacija. 677. Elektrinse, katilinse ir ilumos tinkluose turi bti parengtas vandens chemijos reimo chemins kontrols grafikas, atitinkantis eksploatavimo slygas ir patvirtintas mons vadovo ar jo galioto asmens. 678. Chemins kontrols grafike reikia numatyti: 678.1. kontroliuojam sraut pavadinimus ir vandens kokybs normas; 678.2. automatini chemins kontrols prietais parodym registracijos tvark ir j parodym teisingumo tikrinimo periodikum; 678.3. laboratorins kontrols metodus, periodikum. 679. Chemins kontrols grafik reikia perirti ne reiau kaip kart per 3 metus vertinant pakitusias eksploatavimo slygas, rengini bkl, diegus naujus kontrols metodus ir prietaisus. 680. Be rengini vidins apiros, papildomai turi bti ipjaunami vamzdi pavyzdiai, taip pat paimamos nuogulos i turbin pratekamosios dalies, ildytuv ir kitur. 681. Vamzdi pavyzdi ipjovimo viet ir periodikum reikia nustatyti vadovaujantis galiojaniais norminiais dokumentais. 682. Pagal rengini vidins apiros, nuogul kiekio ir chemins sudties tyrimo rezultatus turi bti suraomas aktas apie rengini vidini paviri bkl, apie btinum atlikti chemin valym ir naudoti kitas priemones, silpninanias korozij ir nuogul susidarym. 683. Tiesiasrovi katil garo kokyb turi atitikti ias normas: natrio jungini, g/dm3, ne daugiau kaip 5 silicio rgties, g/dm3, ne daugiau kaip 15 savitasis elektros laidis, S/cm, ne daugiau kaip 0,3 pH ne maiau kaip 7,5 684. Esant neutraliam deguoniniam vandens chemijos reimui, pH turi bti ne maesnis kaip 6,5. 685. Tiesiasrovi katil maitinimo vandens kokyb turi atitikti ias normas: 0,2 bendrasis kietumas, g-ekv/dm3, ne daugiau kaip natrio jungini, g/dm3 , ne daugiau kaip 5 silicio rgties, g/dm3, ne daugiau kaip 15 geleies jungini, g/dm3, ne daugiau kaip 10 itirpusio deguonies, kai yra deguoniniai reimai, g/dm3 100400 savitasis elektros laidis, S/cm, ne daugiau kaip 0,3

657. Elektrini, katilini ir ilumos tinkl rengini vandens chemijos reim organizuoja ir kontroliuoja chemijos arba atitinkamo padalinio darbuotojas. 658. Bet kurio renginio jungimas ir ijungimas arba garo ir (ar) vandens schemos pakeitimas, jei dl to blogja vandens ir garo kokyb, turi bti derinamas su chemijos padalinio darbuotoju (laboratorija arba atitinkamu padaliniu). 659. Atlikti rengini vidaus apir, imti nuogul bandinius, ipjauti vamzdi pavyzdius, surayti apir aktus, atlikti avarij ar sutrikim dl vandens chemijos reimo tyrim turi atitinkamo padalinio darbuotojai, dalyvaujant chemijos padalinio (laboratorijos arba atitinkamo padalinio) darbuotojams. Bet kokie projekto schem ar rengini konstrukcij pakeitimai, kurie gali turti takos vandens ruoimo ir kondensato valymo rengini darbui, taip pat elektrins, katilins ar ilumos tinkl mons vandens chemijos reimui, turi bti suderinti su renginius projektavusia mone. 660. Nauj vandens ruoimo metod ir vandens chemijos reim naudojimas turi bti suderintas su renginius projektavusia ar iai veiklai leidim (licencij) turinia mone. 661. Vandens ruoimo ir visi pagalbiniai renginiai, skaitant ir reagent sandlius, turi bti pradedami eksploatuoti iki pradedant ilumos rengini pirmj chemin valym prie jungiant renginius. 662. Turbin, uterto kondensato valymo renginiai, taip pat vandens kokybs koregavimo renginiai turi bti sumontuoti ir pradti eksploatuoti iki energetinio bloko (katilo) pirmojo leidimo ir jungti j leidiant. 663. Bendri elektrins su paalinta druska vandens ir kondensato atsargos bakai turi bti sumontuoti ir padengti antikorozine danga iki pirmojo energetinio bloko (katilo) rengini cheminio valymo pradios prie jungiant renginius. 664. Vandens ruoimo, kondensato valymo, taip pat vandens kokybs koregavimo technologini proces mechanizavimo, automatizavimo renginiai ir automatins chemins kontrols prietaisai turi bti jungti jungiant atitinkamus renginius ir agregatus. 665. Vandens ruoimo ir kondensato valymo renginius, vamzdynus ir armatr, taip pat statybines konstrukcijas, kuri paviri lieia aktyvioji korozin terp, galima eksploatuoti tik padengtus antikorozine danga arba jie turi bti pagaminti i korozijai atspari mediag. 666. Vandens ruoimo, kondensato valymo ir vandens kokybs koregavimo rengini planin remont reikia atlikti kart per 3 metus, filtruojanij mediag lyg dirbant filtrams reikia matuoti kart per metus papildant krov iki projekte numatyto aukio. 667. Virkritinio slgio energetiniuose blokuose leidiama naudoti iuos vandens chemijos reimus: hidrazinin amoniakin (HAVR), neutralj deguonin (NDVR), deguonin amoniakin (DAVR), hidrazinin (HVR), laikantis norminiuose techniniuose dokumentuose nurodyt slyg. 668. Natraliosios cirkuliacijos katilams reikia organizuoti vandens fosfatinim dozuojant fosfat tirpal katilo bgn, prireikus koreguoti katilo vandens pH natrio armo tirpalu. Katilams, kuri slgis 40100 kgf/cm2 (3,99,8 MPa), vietoje katilo vandens fosfatinimo galima naudoti trilonavim. Katilams, kuri slgis ne didesnis kaip 40 kgf/cm2 (3,9 MPa), vietoje fosfat galima dozuoti Hydro-X ir kitus reagentus, kai yra gautas Lietuvos Respublikos sveikatos centro leidimas. 669. Katilams, kuri slgis ne didesnis kaip 70 kgf/cm2 (6,9 MPa) ir po maitinimo vandens termins deaeracijos deguonies kiek reikia dar mainti, galima vanden papildomai dozuoti natrio sulfit arba hidrazin. 670. Katilams, kuri slgis 70 kgf/cm2 (6,9 MPa) ir didesnis, kondensat arba maitinimo vanden reikia dozuoti tiktai hidrazin, iskyrus katilus, kuriems naudojami deguoniniai vandens chemijos reimai ir i kuri tiekiamas garas maisto, mikrobiologins, vaist ir kitas pramons mones, jeigu Lietuvos Respublikos higienos centrai draudia, kad hidrazinas bt gare. 671. Reikiamas maitinimo vandens pH turi bti palaikomas dozuojant amoniak. 672. Chemin kontrol turi utikrinti:

2012 m. lapkriio 6 d.

6 lentel. Natraliosios cirkuliacijos katilo vidutins soiojo ir perkaitintojo garo kokybs reikms Rodiklis Natrio jungini, g/dm3, ne daugiau kaip: kondensacinse elektrinse termofikacinse elektrinse 60 100 15 25 5 5 Vardinis slgis po katilo, kgf/cm2 (MPa) 40 (3,9) 100 (9,8) 140 (13,7)

Valstybs inios Nr. 128

vario jungini vandenyje prie deaeratori, g/dm3, ne daugiau kaip 53 itirpusio deguonies vandenyje po deaeratoriaus, g/dm3, ne daugiau kaip 10 686. pH, kai reimas: hidrazininis amoniakinis (HAVR) 9,1+0,1 8,0-8,4 hidrazininis4 (HVR) deguoninis amoniakinis (DAVR) 8,0+0,5 neutralusis deguoninis (NDVR) 7,0+0,5 hidrazino, g/dm3, kai reimas: hidrazininis amoniakinis 2060 hidrazininis5 80120 leidiant ir stabdant katilus iki 3000 naftos produkt kiekis (iki kondensato valyklos), g/dm3, ne daugiau kaip 0,1 Pastaba. ia ir emiau garo ir vandens kokybs normos pateiktos pagal natrio (N), geleies (Fe), vario (Cu) jungini kiek atitinkamai perskaiiavus Na, Fe, Cu, amoniak ir jo junginius perskaiiavus NH3, silicio rgt SiO2, fosfatus PO43-, savitasis elektros laidis nurodytas H-katijonuotojo arba degazuotojo vandens mginio prie +25 oC temperatros, pH prie +25 oC temperatros. 687. Jei elektrins su tiesiasroviais 140 kgf/cm2 (13,7 MPa) slgio garo katilais projekte nenumatyta valyti vis i turbinos kondensatoriaus surinktuvo ieinant kondensat, leidiama, kad maitinimo vandenyje ir gare dirbant katilui bt: natrio jungini ne daugiau kaip 10 g/dm3, maitinimo vandens bendrasis kietumas ne didesnis kaip 0,5 g-ekv/dm3, geleies jungini ne daugiau kaip 20 g/dm3. 688. Leidiant energetin blok su tiesiasroviu katilu, teral alinimo i garo ir (ar) vandens trakto technologija parenkama atsivelgiant tai, kiek laiko prie tai energetinis blokas neveik, taip pat vertinant ankstesniojo remonto trukm ir darb apimt katilo ildymo paviriuose. 689. Leidiant energetin blok su tiesiasroviu katilu ir pasiekus dispeerio grafike numatyt apkrov arba jungiant antrj katilo korpus, pirmsias dvi paras leidiama viryti ne daugiau kaip 50%: gare savitj elektros laid, natrio ir silicio rgties jungini kiek; maitinimo vandenyje savitj elektros laid, bendrj kietum, natrio, silicio rgties, geleies ir vario jungini kiek. iuo atveju pirmj par geleies ir silicio rgties jungini leidiama iki 50 g/dm3 kiekvienai i i dedamj. 690. Leidiant energetin blok su tiesiasroviu katilu po remonto, viryti nurodytsias normas leidiama keturias paras ne daugiau kaip 50%. Be to, pirmj par geleies ir silicio rgties jungini leidiama iki 100 g/dm3 kiekvienai i i dedamj. 691. Natraliosios cirkuliacijos katilo vidutin soiojo garo kokyb visose mimo vietose, taip pat perkaitintojo garo kokyb po vis jo temperatros reguliavimo tais nurodyti 6 lentelje. 692. Silicio rgties 70 kgf/cm2 (6,9 MPa) ir auktesnio slgio katiluose turi bti ne daugiau kaip 15 g/dm3 kondensacinse elektrinse ir ne daugiau kaip 25 g/dm3 termofikacinse elektrinse. 693. Vis slgi katilams pH turi bti ne maesnis kaip 7,5. 694. Savitasis elektros laidis turi bti: 694.1. 100 kgf/cm2 (9,8 MPa) slgio katilams ne daugiau kaip 0,5 S/cm degazuotame H-katijonuotame mginyje arba 1,5 S/cm H-katijonuotame mginyje; 694.2. 140 kgf/cm2 (13,7 MPa) slgio katilams ne daugiau kaip 0,3 S/cm degazuotame H-katijonuotame mginyje arba 1 S/cm H-katijonuotame mginyje. 695. Natraliosios cirkuliacijos katil maitinimo vandens kokybs normos nurodytos 7 lentelje. 696. Natrio jungini 140 kgf/cm2 (13,7 MPa) slgio katilams turi bti ne daugiau kaip 50 g/dm3. Termofikacinse elektrinse, tiekianiose gar gamybai, tuo atveju, jeigu jose nra pastatyt katil, veikiani su slgiu krykloje, arba kit katil su padidintomis ekran vietinmis ilumos apkrovomis ir kuriems garo perkaitimas reguliuojamas purkiant nuosav kondensat, katilo gamintojui ar iai veiklai turiniai licencij monei leidus natrio jungini norm galima koreguoti. 697. H-katijonuotojo mginio savitasis elektros laidis 140 kgf/cm2 (13,7 MPa) slgio katilams turi bti ne didesnis kaip 1,5 S/cm. Tuo atveju, jeigu maitinimo vandenyje koreguojama natrio norma, suderinus su katilo gamintoju ar iai veiklai turinia leidim (licencij) mone, atitinkamai leidiama koreguoti ir savitojo elektros laidio norm. 698. Hidrazino (hidrazininant vanden) turi bti nuo 20 iki 60 g/dm3; katil jungiant arba ijungiant leidiamas didesnis hidrazino kiekis, bet ne daugiau kaip 3000 g/dm3. 699. Amoniako ir jo jungini turi bti ne daugiau kaip 1000 g/dm3; atskirais atvejais, katilo gamintojui ar iai veiklai turiniai leidim (licencij) monei leidus, amoniako kiek galima padidinti iki dydi, kurie utikrina reikaling garo pH su slyga, kad maitinimo vandenyje nebt virijama vario jungini norma. 700. Laisvojo sulfito (sulfitinant vanden) turi bti ne daugiau kaip 2 mg/dm3. 701. 140 kgf/cm2 (13,7 MPa) slgio katilams suminis nitrat ir nitrit kiekis turi bti ne didesnis kaip 20 g/dm3; 100 kgf/cm2 (9,8 MPa) ir emesnio slgio katilams nitrit ir nitrat kiek remdamasi eksploatavimo patirtimi, utikrinant patikim ir ekonomik rengini darb, nustato iai veiklai turinti leidim (licencij) mon. 70 kgf/cm2 (6,9 MPa) ir emesnio slgio katilams nitrat kiekis nenormuojamas.

Kondensato/maitinimo vandens trakte sumontavus ilumokaiius su vamzdeliais i nerdijanio plieno ar kit atspari korozijai mediag, vario jungini gali bti ne daugiau kaip 2 g/dm3. 4 Kai blokai leidiami po remonto ar ilgai stovj rezerve ir dirba periodikai, galima didinti maitinimo vandens pH iki 8,4+0,4 ir hidrazino kiek iki 100150 g/dm3 . 5 Kai blokai leidiami po remonto ar ilgai stovj rezerve ir dirba periodikai, galima didinti maitinimo vandens pH iki 8,4+0,4 ir hidrazino kiek iki 100150 g/dm3 .

6443

67

68
Vardinis slgis po katilo, kgf/cm2 (MPa) 40 (3,9) 100 (9,8) 140 (13,7) Rodiklis 5 10 1 3 1 1 20 20 5 5
30 50 8,59,5 nenormuojama 3 300 nenormuojama nenormuojama 20 50 8,59,5 nenormuojama 3 100 200 nenormuojama 15 20 10 15 5 10 50 100 10 20 30 8,59,5 20 0,5

7 lentel. Natraliosios cirkuliacijos katil maitinimo vandens kokybs normos 8 lentel. Maesnio kaip 40 kgf/cm2 (3,9 MPa) slgio vandens vamzdi katil maitinimo vandens prie ekonomaizer kokybs normos

6443

Rodiklis Vardinis slgis po katilo, kgf/cm2 (MPa) 14 (1,4) 24 (2,4) 40 (3,9)

50 100 20 30 5 5 10 nenormuojama 20 10 10 0,5 0,3 0,3 8,59,5 9,10,1 9,10,1 Vardinis slgis po katilo, kgf/cm2 (MPa) 70100 (7,09,8) 140 (13,8) 30 120 80 nustatoma atlikus termocheminius bandymus

Bendrasis kietumas, g-ekv/dm3, ne daugiau kaip: katilams, krenamiems skystuoju kuru katilams, krenamiems kit ri kuru Geleies jungini, g/dm3, ne daugiau kaip: katilams, krenamiems skystuoju kuru katilams, krenamiems kit ri kuru Vario jungini vandenyje prie deaeratori, g/dm3, ne daugiau kaip: katilams, krenamiems skystuoju kuru katilams, krenamiems kit ri kuru Itirpusio deguonies vandenyje po deaeratoriaus, g/dm3, ne daugiau kaip Naftos produkt, mg/dm3, ne daugiau kaip pH6 Rodiklis
Bendrasis kietumas, g-ekv/dm3, ne daugiau kaip: katilams, krenamiems skystuoju kuru katilams, krenamiems kit ri kuru Geleies jungini, g/dm3, ne daugiau kaip: katilams, krenamiems skystuoju kuru katilams, krenamiems kit ri kuru Vario jungini, g/dm3, ne daugiau kaip Itirpusio deguonies, g/dm3, ne daugiau kaip: katilams, krenamiems skystuoju kuru katilams, krenamiems kit ri kuru pH (t25C) Natrio jungini, g/dm3, ne daugiau kaip Naftos produkt, mg/dm3, ne daugiau kaip

Silicio rgties, g/dm3, ne daugiau kaip: kondensacinse ir termofikacinse elektrinse termofikacinse elektrinse, tiekianiose gar gamybai

702. Maesnio kaip 40 kgf/cm2 (3,9 MPa) slgio dm vamzdi katil maitinimo vandens kokyb po cheminio vandens paruoimo turi atitikti ias normas: bendrasis kietumas, g-ekv/dm3, ne daugiau kaip: katilams, krenamiems skystuoju kuru 30 katilams, krenamiems kit ri kuru 100 itirpusio deguonies vandenyje po deaeratoriaus, g/dm3, ne daugiau kaip: katilams, krenamiems skystuoju kuru 50 katilams, krenamiems kit ri kuru 100 Pastaba. ios normos netaikomos 9 kgf/cm2 (0,9 MPa) slgio ir maesnio kaip 0,7 t/h naumo garo katilams, naudojantiems kietj kur. 703. Maesnio kaip 40 kgf/cm2 (3,9 MPa) slgio vandens vamzdi katil maitinimo vandens prie ekonomaizer kokybs normos nurodytos 8 lentelje.

2012 m. lapkriio 6 d.

Papildant garo ir kondensato nuostolius chemikai valytu vandeniu, leidiama pH padidinti iki 10,5.

704. Katilo vandens kokybs normos, nuolatinio ir periodinio praptim reimas nustatomas vadovaujantis katilo gamintojo instrukcija, vandens chemijos reimo organizavimo tipinmis instrukcijomis arba termochemini bandym, kuriuos atlieka elektrin arba iai veiklai turinti leidim (licencij) mon, rezultatais. 705. Fosfat perteklius katilo vandenyje turi bti: 140 kgf/cm2 (13,7 MPa) slgio katilams: varioje dalyje 0,56 mg/dm3 druskingoje dalyje ne daugiau kaip 30 mg/dm3 100 kgf/cm2 (9,8 MPa) ir emesnio slgio katilams: varioje dalyje 26 mg/dm3 druskingoje dalyje ne daugiau kaip 30 mg/dm3. 706. Katilams be laipsninio igarinimo, priklausomai nuo slgio, fosfat perteklius (kaip ir kiti rodikliai) turi atitikti katilo varios dalies norm. 707. Katilo varios dalies vandens pH turi bti: 140 kgf/cm2 (13,7 MPa), 100 kgf/cm2 (9,8 MPa) ir emesnio slgio katilams ne maiau kaip 9,3 Katilo druskingosios dalies vandens pH turi bti: 2 140 kgf/cm (13,7 MPa) slgio katilams ne daugiau kaip 10,5 100 kgf/cm2 (9,8 MPa) slgio katilams ne daugiau kaip 11,2 40 kgf/cm2 (3,9 MPa) slgio katilams ne daugiau kaip 11,8 100 kgf/cm2 (9,8 MPa) slgio katilams, kurie maitinami chemikai valytu vandeniu, katilo gamintojo ar iai veiklai turinios leidim (licencij) mons sutikimu, praptimo vandens pH gali bti ne didesnis kaip 11,5 140 kgf/cm2 (13,7 MPa), 100 kgf/cm2 (9,8 MPa) ir maesnio slgio katil vandenyje varioje ir druskingoje dalyje turi bti ilaikytas is santykis: ff > 0,5 b, kur: b bendrasis armingumas, ff armingumas pagal fenolftaleino indikatori.

Valstybs inios Nr. 128

708. Neilaikant nurodytojo armingumo santykio ir reikalaujam pH, katilo vanden reikia dozuoti natrio arm, taip pat ir katilo leidimo metu. 709. 40 kgf/cm2 (3,9 MPa) slgio katilams su kniedytaisiais bgnais vandens santykinis armingumas turi bti ne didesnis kaip 20%; su suvirintaisiais bgnais ir su valcuotaisiais arba valcuotaisiais ir suvirinant usandarintais vamzdiais 50%. Katilams, kuri bgnai suvirinti ir prie j privirinti vamzdiai, vandens santykinis armingumas nenormuojamas. 710. Katilo nuolatinio praptimo vandens kiek reikia matuoti kiekmaiu ir palaikyti iose ribose: 710.1. normaliame reime, papildant nuostolius su paalinta druska vandeniu arba garintuv distiliatu ne daugiau kaip 1 ir ne maiau kaip 0,5% katilo naumo, o papildant nuostolius chemikai valytu vandeniu ne daugiau kaip 3 ir ne maiau kaip 0,5%; leidiant katil po montavimo, remonto arba i rezervo, galima nuolatin praptim padidinti atitinkamai iki 25%; katilo darbo su padidintu praptimu trukm nustato chemijos padalinio pamainos vadovas pagal vandens kokyb; 710.2. jei pirminis vanduo labai mineralizuotas, vartotojai negrina didelio kiekio kondensato ir kitais panaiais atvejais, leidiama praptim padidinti iki 5%. 711. Katil apaia turi bti periodikai prapuiama kiekvien kart leidiant ir stabdant katil, o katilams dirbant pagal elektrins, katilins ar ilumos tinkl mons vadovo ar jo galioto asmens patvirtint grafik, atsivelgiant vietos slygas. 712. Perkaitinto garo temperatrai reguliuoti purkiamo vandens kokyb turi bti tokia, kad perkaitinto garo kokyb atitikt normas. 713. Jeigu 255 kgf/cm2 (25 MPa) slgio tiesiasrovi katil garo kokyb pablogja, savitasis elektros laidis padidja iki 0,5 S/cm, natrio jungini iki 10 g/dm3, reimo sutrikimo prieastys turi bti paalintos ne vliau kaip per 72 valandas; jei savitasis elektros laidis padidja nuo 0,5 iki 1,0 S/cm, natrio jungini nuo 10 iki 15 g/dm3, reimo sutrikimo prieastys turi bti paalintos ne vliau kaip per 24 valandas. 714. Jeigu mintosios prieastys nepaalintos atitinkamai per 72 ir 24 valandas, taip pat toliau blogjant garo kokybei padidjus savitajam elektros laidiui daugiau kaip 1 S/cm, natrio jungini daugiau kaip 15 g/dm3 arba sumajus pH maiau 5,5, elektrins, mons vadovo ar jo galioto asmens sprendimu turbin reikia sustabdyti ne vliau kaip per 24 valandas, apie tai praneant elektros sistemos dispeeriui. 715. Pablogjus natraliosios cirkuliacijos katil garo kokybei natrio, silicio rgties junginiams, savitajam elektros laidiui padidjus ne daugiau kaip 2 kartus u norm, reimo sutrikimo prieastys turi bti paalintos ne vliau kaip per 72 valandas. 716. Natrio, silicio rgties junginiams, savitajam elektros laidiui padidjus daugiau, nei leidia norma nuo 2 iki 4 kart, reimo sutrikimo prieastys turi bti paalintos ne vliau kaip per 24 val. 717. Jeigu mintosios prieastys nepaalinamos atitinkamai per 72 ir 24 valandas ir toliau blogja garo kokyb didjant natrio, silicio rgties jungini kiekiui, savitajam elektros laidiui daugiau kaip 4 kartus arba sumajus pH maiau 5,5, elektrins, katilins vadovo sprendimu, blokinse elektrinse turbin arba elektrinse su skersiniais ryiais katil reikia ijungti ne vliau kaip po 24 valand, apie tai praneant elektros sistemos dispeeriui. 718. Jei pablogjo natraliosios cirkuliacijos katil maitinimo vandens kokyb: 718.1. virijus bendrojo kietumo, silicio rgties ir natrio jungini norm ne daugiau kaip 2 kartus, reimo sutrikimo prieastys turi bti paalintos ne vliau kaip per 72 valandas; 718.2. virijus bendrojo kietumo norm nuo 2 iki 5 kart, silicio rgties ir natrio jungini norm daugiau kaip 2 kartus, reimo sutrikimo prieastys turi bti paalintos ne vliau kaip per 24 valandas; 718.3. jeigu mintosios prieastys nepaalintos atitinkamai per 72 ir 24 valandas arba bendrasis kietumas padidjo daugiau kaip 5 kartus, elektrins, mons vadovo ar jo galioto asmens asmens sprendimu katil reikia sustabdyti ne vliau kaip per 4 valandas, apie tai praneus elektros sistemos dispeeriui. 719. Kol maitinimo vandens kokybs pablogjimo prieastys bus paalintos, reikia padidinti nuolatin ir periodin praptimus ir daniau kontroliuoti garo kokyb, o padidjus bendrajam kietumui, sustiprinti katilo vandens fosfatinim. Tokiu atveju 140 kgf/cm2 (13,7 MPa) slgio katilo druskingosios dalies vandenyje leidiamas fosfat perteklius iki 30 mg/dm3. 720. Katilas nedelsiant stabdomas, jeigu jam dirbant reimo sutrikimo prieasi paalinti nemanoma arba katilo vandens pH nukrito emiau 7,5 ir jo pakelti dozuojant natrio arm negalima. 721. Elektrinse su 140255 kgf/cm2 (13,725 MPa) slgio tiesiasroviais katilais turbin kondensato kokyb po pirmosios pakopos kondensato siurbli turi atitikti ias normas: 721.1. bendrasis kietumas ne daugiau kaip 0,5 g-ekv/dm3. Kai ieinantis i turbinos kondensato surinktuvo kondensatas 100% yra valomas, laikinai, bet ne ilgiau kaip 4 paras, leidiama nurodyt norm viryti, laikantis maitinimo vandens kokybs norm; 721.2. savitasis elektrinis laidis ne didesnis kaip 0,5 S/cm; 721.3. itirpusio deguonies po kondensato siurbli ne daugiau kaip 20 g/dm3; 721.4. Elektrinse su natraliosios cirkuliacijos katilais turbin kondensato kokyb turi atitikti ias normas: vardinis slgis po katilo, 40(3,9) 100(9,8) 140(13,8) kgf/cm2 (MPa) bendrasis kietumas, g-ekv/dm3, ne daugiau kaip: katilams, krenamiems skystuoju kuru 5 1 1 katilams, krenamiems kit ri kuru 10 3 1 itirpusio deguonies po kondensato siurbli turi bti ne daugiau kaip 20 g/dm3. 722. Vandens su paalinta druska, kuris naudojamas tiesiasroviams katilams pamaitinti, kokyb turi atitikti ias normas: 0,2 bendrasis kietumas, g-ekv/dm3, ne daugiau kaip 20 silicio rgties, g/dm3, ne daugiau kaip natrio jungini, g/dm3, ne daugiau kaip 15 savitasis elektros laidis, S/cm, ne daugiau kaip 0,5 3 0,1. naftos produkt, mg/dm , ne daugiau kaip 723. Vandens su paalinta druska, kuris naudojamas natraliosios cirkuliacijos katilams pamaitinti, kokyb turi atitikti ias normas: bendrasis kietumas, g-ekv/dm3, ne daugiau kaip 1 120 silicio rgties, g/dm3, ne daugiau kaip 3 natrio jungini, g/dm , ne daugiau kaip 80 savitasis elektros laidis, S/cm, ne daugiau kaip 2,0 0,3. naftos produkt, mg/dm3, ne daugiau kaip 724. Tam tikrais atvejais priklausomai nuo vietos slyg (pirminio vandens kokybs, vandens ruoimo schemos, naudojam jonit tipo, vandens su paalinta druska dalies maitinimo vandens balanse) ir laikantis maitinimo vandens kokybs norm, vandens su paalinta druska kokyb katilo gamintojo ar iai veiklai turinios leidim (licencij) mons gali bti pakoreguota. 725. 100 kgf/cm2 (9,8 MPa) ir emesnio slgio bgniniams katilams pamaitinti vandens kokyb, taip pat elektrins tiesiasrovi ir bgnini katil maitinimo vandens vidaus dedamj kokyb (regeneratyvini, tinklo ir kit ildytuv kondensatas, drenaini bak ir apatini tak kondensatas, atsarginio kondensato bak ir kita) turi bti tokia, kad utikrint maitinimo vandens kokyb nustatyt norm ribose. Tais atvejais, kai elektrins maitinimo vandens vidaus dedamj utertumas virija normas, prie grinant cikl jas reikia ivalyti arba kanalizuoti.

6443

69

70 6443
atviroje 8,59,08 udaroje 8,59,59 50 itirpusio deguonies, g/dm3, ne daugiau kaip suspenduotj mediag, mg/dm3, ne daugiau kaip 5 3 1 naftos produkt, mg/dm , ne daugiau kaip 10 Karbonatinio indekso Ik vert turi bti ne didesns, kaip nurodyta 9 lentelje. 9 lentel. ilumos tinkl pamaitinimo vandens Ik normin reikm rengini tipas Elektrini ir ildymo katilini vandens ildymo katilai11 Tinkl ildytuvai 101120 121140 141150 151200 Tinklo vandens temperatra, o C 70100 101120 121130 131140 141150 70100 3,0 2,5 2,0 1,0 Ik(mg-ekv/dm3)2 ilumos tiekimo sistemoje atviroje udaroje 3,2 2,0 1,5 1,2 0,8 4,0 3,0 1,8 1,2 1,0 0,5 3,5 2,5 2,0 2,0 0,5 738. Atviroms ilumos tiekimo sistemoms (i kuri tiesiogiai imamas vanduo) pamaitinimo vandens kokyb taip pat turi atitikti geriamo vandens norm standarto HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybs reikalavimai, patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d.
8

726. Kai pirminio vandens armingumas mainamas H-Na-katijonitiniu metodu arba pridedant rgties, liekamasis chemikai valyto vandens bendrasis armingumas turi bti 0,20,8 mg-ekv/dm3. 727. Jei pirminiame vandenyje, naudojamame vandens ruoimo renginiuose, yra bakterij, dl kuri atsiranda dvigubai daugiau nitrit, pirminio vandens vamzdynus ir skaidrinimo filtr filtruojanisias mediagas reikia periodikai praplauti 0,51,0% chlorkalki tirpalu. 728. Garintuv, skirt garo ir kondensato nuostoliams padengti, distiliato kokyb turi atitikti ias normas: natrio jungini, g/dm3, ne daugiau kaip 100 laisvosios angliargts, mg/dm3, ne daugiau kaip 2 729. Garintuv distiliatas tiesiasroviams katilams maitinti turi bti papildomai valomas iki aukiau nurodytj vandens su paalinta druska, naudojamo katilams pamaitinti, kokybs norm. 730. Garintuv, skirt garo ir kondensato nuostoliams padengti, maitinimo vandens kokyb turi atitikti ias normas: 30 bendrasis kietumas, g-ekv/dm3, ne daugiau kaip bendrasis kietumas, kai pirminio vandens druskingumas 3 3 didesnis kaip 2000 mg/dm , g-ekv/dm , ne daugiau kaip 75 30 deguonies, g/dm3, ne daugiau kaip laisvosios angliargts neturi bti. 731. Maitinant garintuvus vandeniu, kurio bendrasis druskingumas didesnis kaip 2000 mg/dm3, maitinimo vanden leidiama fosfatuoti. 732. Garintuv koncentrato kokybs normos ir praptimo reimas turi bti nustatomas vadovaujantis garintuvo gamintojo instrukcija, vandens chemijos reimo organizavimo tipinmis instrukcijomis arba termochemini bandym, kuriuos atlieka elektrin arba iai veiklai turinios leidim (licencij) mons, rezultatais. 733. I gamybos grinamo kondensato kokyb prie valym tiesiasroviams ir didelio slgio bgniniams katilams (140 kgf/cm2) turi atitikti ias normas: bendrasis kietumas, g-ekv/dm3, ne daugiau kaip 50 100 geleies jungini, g/dm3, ne daugiau kaip 20 vario jungini, g/dm3, ne daugiau kaip silicio rgties, g/dm3, ne daugiau kaip 120 pH 8,59,5 permanganatin oksidacija, mgO2/dm3, ne daugiau kaip 5 0,5 naftos produkt, mg/dm3, ne daugiau kaip 734. 100 kgf/cm2 (9,8 MPa) ir emesnio slgio bgniniams katilams i gamybos grinamo kondensato kokyb turi bti tokia, kad utikrint maitinimo vandens kokyb nustatyt norm ribose. 735. Grinamo kondensato sudtyje turi nebti potencialiai rgi ar armini jungini, kurie pakeist nustatyt katilo vandens pH daugiau kaip 0,5 vieneto, koreguojant vandens chemijos reim fosfatais arba fosfatais ir natrio armu7. 736. Jeigu elektrin arba katilin grinamo kondensato kokyb neatitinka maitinimo vandens kokybs norm, j reikia ivalyti iki normini reikmi. 737. ilumos tinkl pamaitinimo vandens kokyb turi atitikti ias normas: laisvosios angliargts neturi bti pH ilumos tiekimo sistemoje:
Virutin pH riba leidiama tik labai minktam vandeniui, kai vandens kietumas ne didesnis kaip 300g-ekv/dm3, apatin specializuotos organizacijos/mons leidimu gali bti koreguojama priklausomai nuo rengini ir ilumos tinkl sistemos vamzdi vidins korozijos intensyvumo. Udarose ilumos tiekimo sistemose, specializuotos organizacijos/mons leidimu virutin pH riba leidiama ne daugiau kaip 10,5 (vykdant vandens silikatinim ne daugiau kaip 9,5). Padidinus ilumos tinkl pamaitinimo vandens pH iki 9,0 ir daugiau, 9 lentelje pateiktos Ik reikms 70150 oC temperatros intervale turi bti sumaintos ne maiau kaip 50 %. 9 Virutin pH riba leidiama tik labai minktam vandeniui, kai vandens kietumas ne didesnis kaip 300g-ekv/dm3, apatin specializuotos organizacijos/mons leidimu gali bti koreguojama priklausomai nuo rengini ir ilumos tinkl sistemos vamzdi vidins korozijos intensyvumo. Udarose ilumos tiekimo sistemose, specializuotos organizacijos/mons leidimu virutin pH riba leidiama ne daugiau kaip 10,5 (vykdant vandens silikatinim ne daugiau kaip 9,5). Padidinus ilumos tinkl pamaitinimo vandens pH iki 9,0 ir daugiau, 9 lentelje pateiktos Ik reikms 70150 oC temperatros intervale turi bti sumaintos ne maiau kaip 50 %. 10 Karbonatinis indeksas Ik ribin vandens bendrojo armingumo ir kalcinio kietumo sandaugos reikm (mg-ekv/dm3)2, aukiau kurios karbonatini nuovir susidarymo intensyvumas yra didesnis kaip 0,1 g/(m2 h). 11 Pramoninse katilinse sumontuotj vandens ildymo katil pamaitinimo ir tinklo vandens kokyb turi atitikti galiojanio standarto reikalavimus.

2012 m. lapkriio 6 d.

Jeigu grinamo kondensato sudtyje yra rgi ar armini jungini, grinamas kondensatas i garo vartotojo turi bti nepriimamas.

10 lentel. Tinklo vandens Ik normin reikm renginiai Elektrini ir ildymo katilini vandens ildymo katilai Tinkl ildytuvai 3,2 2,0 1,5 1,2 0,8 4,0 3,0 2,5 2,0 1,0

Valstybs inios Nr. 128

sakymu Nr. V-455 Dl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybs reikalavimai patvirtinimo (in., 2003, Nr. 79-3606) reikalavimus. Jeigu vandens, skirto atviroms ilumos tiekimo sistemoms pamaitinti, 20 minui pavirinto mginio spalvotumas padidja daugiau, nei leidia standarte nurodytos normos (HN 24:2003), organinms priemaioms alinti reikia atlikti pirminio vandens koaguliacij. 739. Silikatinant ilumos tinkl su atvirja kartojo vandens tiekimo sistema pamaitinimo vanden, silikato kiekis jame, perskaiiuotas SiO2, neturi viryti 40 mg/dm3. 740. Silikatinant pamaitinimo vanden, ribin kalcio koncentracija nustatoma vertinant ne tik sulfat (CaSO4 ikritimui ivengti), bet ir silicio rgties (CaSiO3 ikritimui ivengti) sumin koncentracij nustatytajai tinklo vandens ildymo temperatrai, vertinant tai, kad prie katilo vamzdi sienels ji pakyla dar 40 oC. 741. Dti hidrazino ir kit toksik (nuodingj) mediag priedus tiesiai pamaitinimo ir tinklo vanden draudiama. 742. Tinklo vandens kokyb turi atitikti ias normas: laisvosios angliargts neturi bti pH ilumos tiekimo sistemoje: 12 atviroje 8,59,0 udaroje 8,59,513 geleies jungini ilumos tiekimo sistemoje, mg/dm3: atviroje, ne daugiau kaip 0,214 udaroje, ne daugiau kaip 0,5 itirpusio deguonies, g/dm3, ne daugiau kaip 20 suspenduotj mediag, mg/dm3, ne daugiau kaip 5 naftos produkt ilumos tiekimo sistemoje, mg/dm3: atviroje, ne daugiau kaip 0,3 udaroje, ne daugiau kaip 1 743. ildymo sezono pradioje ir po remonto per 4 savaites udaroje ilumos tiekimo sistemoje ir per 2 savaites atviroje ilumos tiekimo sistemoje leidiama viryti ias normas: geleies jungini iki 1,0 mg/dm3 itirpusio deguonies iki 30 g/dm3 pakibusi daleli iki 15 mg/dm3 Karbonatinio indekso Ik reikms turi bti ne didesns u nurodytas 10 lentelje. Tinklo vandens emperatra, C 70100 101120 121130 131140 141150 70100 101120 121140 141150 151200 Ik (mg-ekv/dm3)2 744. Suderinus su Lietuvos Respublikos higienos centrais, atvirose ilumos tiekimo sistemose per 14 dien leidiami i rodikli nukrypimai nuo standarto (HN 24:2003): spalva iki 700, geleies jungini iki 1,2 mg/dm3, kai ilumos tiekimo sistemos jungiamos, prijungus naujas sistemas, taip pat po j remonto. 745. Baigus ildymo sezon arba ijungus renginius, vandens ildymo katilus ir ilumos tinklus, reikia panaudoti rengini korozij mainanias priemones. 746. Vidiniai garo ir kondensato nuostoliai organin kur krenaniose elektrinse (neskaitant kuro purktuv, katil praptimo ir apiptimo, plovimo vandeniu, kondensato valymo rengini, ilumos tinkl pamaitinimo vandens deaeracijos, mazuto ikrovimo nuostoli), kai yra vardinis dirbani garo katil naumas, procentais nuo bendrojo maitinimo vandens sunaudojimo turi bti ne didesnis kaip: kondensacinse elektrinse 1,0 termofikacinse elektrinse su ildymo apkrova 1,2 termofikacinse elektrinse su gamybine ir ildymo apkrova 1,6 747. Jeigu faktikasis maitinimo vandens sunaudojimas yra maesnis u vardin, vidini nuostoli norma atitinkamai didinama, bet ne daugiau kaip 1,5 karto. 748. Skaiiuojant bendruosius nuostolius, vandens ir garo sunaudojimo technologinms reikmms kiekiai nustatomi pagal galiojanias normas, vertinant ciklin pakartotin vandens panaudojim. 749. Vadovaujantis aukiau nurodytaisiais dydiais ir ilumos tiekimo vamzdyn nuostoli nustatymo metodika, patvirtinta kio ministro 2001 m. rugpjio 23 d. sakymu Nr. 262 Dl ilumos tiekimo vamzdyn nuostoli nustatymo metodikos patvirtinimo (in., 2001, Nr. 74-2613), garo ir kondensato nuostoli normas kiekvienai elektrinei kasmet turi patvirtinti mons vadovas ar jo galioto asmens. XII. PELEN GAUDYMAS IR ALINIMAS 750. Reikia utikrinti nenutrkstam katil, dirbani kietuoju kuru arba orimulsija, pelen gaudytuv darb. 751. Draudiama eksploatuoti katilus, jei neveikia pelen gaudytuvai.

12 Virutin pH riba leidiama tik labai minktam vandeniui, kai vandens kietumas ne didesnis kaip 300 g-ekv/dm3. Udarose ilumos tiekimo sistemose, specializuotos organizacijos/mons leidimu virutin pH riba leidiama ne daugiau kaip 10,5 (vykdant vandens silikatinim ne daugiau kaip 9,5). Padidinus tinklo vandens pH iki 9,0 ir daugiau 10 lentelje pateiktos Ik reikms 70150 oC temperatros intervale turi bti sumaintos ne maiau kaip 50%. 13 Virutin pH riba leidiama tik labai minktam vandeniui, kai vandens kietumas ne didesnis kaip 300 g-ekv/dm3. Udarose ilumos tiekimo sistemose, specializuotos organizacijos/mons leidimu virutin pH riba leidiama ne daugiau kaip 10,5 (vykdant vandens silikatinim ne daugiau kaip 9,5). Padidinus tinklo vandens pH iki 9,0 ir daugiau 10 lentelje pateiktos Ik reikms 70150 oC temperatros intervale turi bti sumaintos ne maiau kaip 50 %. 14 Suderinus su Lietuvos Respublikos sanitarijos institucijomis, leidiama 0,5 mg/dm3.

6443

71

72 6443
 QXVNDLGULQW YDQGHQ SDQDXGRWL SLUPLDXVLD WHFKQLQLDPV WLNVODPV NDWLO LOGRPLHVLHPV SDYLULDPV SHOHQ JDXG\WXYDPV SODXWL SHOHQ SDWDOS KLGURYDO\PXL EDJHULQL VLXUEOL JXROLDPV VDQGDULQWLLUNLWXU QXNUHLSWLVXVLGDULXVQXRWN KLGUDXOLQLRSHOHQ DOLQLPR +3 VLVWHP 1XOHLVWL SDDOLQLXV YDQGHQLV DS\WDNLQ +3 VLVWHP OHLGLDPD MHL EHQGUDL SDSLOGRPR YDQGHQVNLHNLVQHYLULMDIDNWLQLMRQXRVWROLVLVWHPRMHSHUNDOHQGRULQLXVPHWXV /DELDXVLDL XWHUWDV SUDPRQLQLV QXRWNLV QDXGRMDPDV NDLS SDSLOGRPDV YDQGXR LU SDGXRGDPDVSXOSDVSHUSXPSXRMDQLXVWDLVXV 7UNVWDQW QXVNDLGULQWR YDQGHQV OHLGLDPD +3 DS\WDNLQ VLVWHP SDPDLWLQWL WHFKQLQLX YDQGHQLXSDMXQJLDQWWHFKQLQYDQGHQL]ROLXRWDMDLVLXUEOLJUXSHL 'UDXGLDPD PDL\WL WHFKQLQ LU QXVNDLGULQW YDQGHQ LVN\UXV VLVWHPDV NXULRVH QXVNDLGULQWRYDQGHQVUHDNFLMDDUWLPDQHXWUDOLDMDL S+GDXJLDXNDLSLUPDLDXNDLS  9DQGHQV O\JLV ODNR DOLQLPR PHFKDQL]XRWRV VLVWHPRVYRQLRVH WXULEWL WRNVNDG ODNDV DWDXWLUNU\NOQHEWVLXUELDPDVRUDV 5HLNLD VLVWHPLQJDL NRQWUROLXRWL KLGUDXOLQLR SHOHQ DOLQLPR VLVWHPRV SORYLPR EHL VXMXGLQLPRENOWWRVYLGDXVVNHUVPHQLXLSDGLGMXVGDXJLDXNDLSO\JLQDQWVXVNDLLXRWXRMXMDV UHLNLDNHLVWL +LGUDXOLQV LU SQHXPDWLQV SHOHQ DOLQLPR VLVWHPRV PDWDYLPR SULHWDLVDL WHFKQRORJLQV DSVDXJRVWDLVDLEORNXRWVLUVLJQDOL]DFLMDWXULEWLWYDUNLQJLLUSHULRGLNDLWLNULQDPL 5XRLDQWUHPRQWXLDUEDUH]HUYXLKLGUDXOLQLRLUSQHXPDWLQLRSHOHQDOLQLPRUXRXVUHLNLD LWXWLQWLSULUHLNXVLSODXWLYDQGHQLXDUEDSUDSVWLRUX .DL ODXNR WHPSHUDWUD HPHVQ NDLS R& SULH LMXQJLDQW KLGUDXOLQ SHOHQ DOLQLPR VLVWHPLYDP]G\QRUHLNLDLOHLVWLYDQGHQNDGMLVQHXDOW 3HULRGLNDL SDJDO JUDILN UHLNLD WLNULQWL SHOHQ LU ODNR YDP]G\QR VXVLGYMLP LU ODLNX SDVXNWL YDP]GLXV 0LQHUDOLQV QXRJXORV L YDP]G\Q DOLQDPRV YDP]G\QR KLGUDXOLQLDP SDVLSULHLQLPXLSDGLGMXV QHNHLLDQWSXOSRVYDQGHQVNLHNLR  .DL \UD GLGHVQLV ODNR SHOHQ VDQGOLDYLPR LU DOLQLPR VLVWHPRV SXOSRV SHOHQ YDP]G\QR WWRVLUNLWD VXVLGYMLPDVWDLN\WLQRVLHOHPHQWDSVDXJRVQXRVXVLGYMLPRSULHPRQV DNPHQVOLHMLPRGLUELQLDLGLOLPXLDWVSDUVPHWDODLLUNLWL  3ULUHLNXV EWLQDWLNULQWL SXOSRVYDP]G\QRLUQXVNDLGULQWRYDQGHQVDQWHPLQLRYDP]G\QR QXRO\GMXRVLWLHVLQWLDUEDUHQJWLSDSLOGRPGUHQD UHQJLQLXVUHPRQWXRWLUHLNLDSDJDOJUDILN 3HOHQ\QSULSLOG\PRYDQGHQLXSHOHQDLVODNXQRUPDQXURGRPDSURMHNWH 3HOHQ\QRGDPEDVUHLNLDHNVSORDWXRWLLUSULLUWLSDJDOLWDLV\NOL,9VN\ULDXV,VNLUVQLR UHLNDODYLPXV 1HYOLDXNDLSPHWDLLNLYLVLNRSHOHQ\QRWDOSRVXSLOG\PRHOHNWULQWXULXWLNULQWLNDG EWSDUXRWLQDXMRSHOHQ\QRSURMHNWDYLPRGRNXPHQWDL 3HOHQ\QR QXVNDLGULQWR YDQGHQV EDVHLQ NDQDO ULERVH WDLS SDW LRULQLR ODNR LU SHOHQ DOLQLPR]RQRMHHVDQLXRVHNHOLXRVHWXULEWLSDVWDW\WLVSMDQWLHMLLUGUDXGLDQWLHMLHQNODL 3HOHQ\QXSLOG\PRNRQWUROHLNDUWSHUPHWXVUHLNLDVXQLYHOLXRWLDXNLDXYDQGHQVO\JLR HVDQWODNRQXRVGSDYLULLUSDPDWXRWLVVGLQLPRWYHQNLQLRJ\OSDJDOILNVXRWXRVLXVWYDUXV 5LELQSHOHQ\QRXSLOG\PRO\JUHLNLD\PWLORWRPLV UHSHULDLV  'UDXGLDPDEHSURMHNWRSDDXNWLQWLXWYHULDPVLDVGDPEDV 3DDXNWLQWL GDPEDV QDXGRMDQW SHOHQ LU DU ODNR LU OHQJYXRVLXV JUXQWXV SULHPROLXV SULHVPOLXV UHLNLDLOWXRMXPHWODLNX UHQJLQL SULHLURV LU GDUEXRWRM VDXJRV SULHPRQV NRSLRV WLOWHOLDL DSWYDUDL LU NLWD YLVDGDWXULEWLWYDUNLQJL ,OHLVWL QXVNDLGULQW YDQGHQ L SHOHQ\Q XSHV LU JDPWLQLR YDQGHQV WHONLQLXV JDOLPD WLN VXGHULQXVVXDSOLQNRVDSVDXJRVLQVWLWXFLMRPLV

 3HOHQJDXG\WXYDPV SHUMXV QHGDUELQENO NDLGDXJXPRV EXQNHUL EHQWYLHQDPH L ODXN SHOHQ O\JLV SDVLHN YLUXWLQ ULE WDLS SDW NDL DWVNLUXRVH EXQNHULXRVH GDXJLDX NDLS SXVHL HOHNWURILOWUR ODXN QXVWRMXV GUNLQWL GUJQDPH SHOHQ JDXG\WXYH YLHQ L OD JDXG\WXY NDWLOR WROHVQLDP GDUEXL UHLNLD SDQDXGRWL DWVDUJLQ NXU DUED NDWLO LMXQJWL LU LWXWLQWL EXQNHULXV LDLNLQWL SULHDVWLUSDDOLQWLEXQNHULSHUSLOG\PRSHOHQDLVSULHDVW 'UDXGLDPDSHOHQJDXG\PREXQNHULXVQDXGRWLVXJDXG\WLHPVSHOHQDPVNDXSWL3HOHQDLL EXQNHULWXULEWLQXRODWDOLQDPL (OHNWURVWDWLQLDL SHOHQ JDXG\PR ILOWUDL WXUL EWL HNVSORDWXRMDPL SDJDO JDPLQWRM LQVWUXNFLMUHLNDODYLPXV NXULDQW NDWLO GXMRPLV RULPXOVLMD DUED PD]XWX DXNWRML WDPSD QXR HOHNWURILOWU HOHNWURGWXULEWLDWMXQJWDSXUW\PRPHFKDQL]PDLMXQJWLEXQNHULDLLUL]ROLDWRULGXWVLOGRPRV 3HOHQJDXG\WXYHNVSORDWDYLPRUHLPVO\JRMDLHURGLNOLDL HOHNWURILOWURSWLPDOVHOHNWULQLRPDLWLQLPRSDUDPHWUDLLURSWLPDOXVHOHNWURGSXUW\PR UHLPDV GUJQM SHOHQ JDXG\WXY RSWLPDOXV GUNLQLPR YDQGHQV GHELWDV NLHNLV LU GXM WHPSHUDWUDXDSDUDWQHPDLDXNDLS R&DXNWHVQQHJXGPGXMUDVRVWDNDV SDJDOYDQGHQV JDUXV  (NVSORDWXRMDQWGUJQXRVLXVSHOHQJDXG\WXYXVUHLNLDQXPDW\WLSULHPRQHVNXULRVQHOHLVW SXUVODPVLSOLVWLUHQJXVHOHNWURILOWUXVXGUJQMJDXG\WXYSXUVODLWXULQHSDWHNWLHOHNWURILOWU 3HOHQ JDXG\WXY LU M VLVWHP SHOHQ QXSORYLPR DSDUDW LU VLJQDOL]DFLMRV ENO UHLNLD WLNULQWLSDJDOWHFKQRORJLQVLQVWUXNFLMRVUHLNDODYLPXV 6XVWDEGLXV NDWLO SDURPV DU LOJHVQLDP ODLNXL UHLNLD DSLUWL SHOHQ JDXG\WXYXV HOHNWURILOWUXVLULYDO\WLQXRVGDV 3RPRQWDYLPRUHPRQWRDUEDUHNRQVWUDYLPRUHLNLDDWOLNWLSHOHQJDXG\WXYEDQG\PXV .DGJDOLPDEWDWOLNWL SHOHQJDXG\WXYEDQG\PXVMXRVHWXULEWL UHQJWLDWYDP]GLDL OLXNHOLDL LU NLWRV SULHPRQV WDLS SDW VWDFLRQDULRVLRV DLNWHOV SULHLWL SULH EDQG\PDPV QDXGRMDP SULHWDLV .DL QUD QXRODW YHLNLDQLRV PRQLWRULQJR VLVWHPRV NXUL XWLNULQD LPHWLP NRQWURO VLHNLDQW SDWLNULQWL SHOHQ JDXG\WXY HIHNW\YXP QH UHLDX NDLS NDUW SHU PHWXV UHLNLD DWOLNWL M EDQG\PXVHNVSUHVPHWRGXRSULUHLNXVQDXGRWLSULHPRQHVGDUEXLSDJHULQWL ODNRLUSHOHQDOLQLPRVLVWHPRVLUSHOHQ\QDLWXULXWLNULQWL SHOHQLUODNRDOLQLPLUVDQGOLDYLPSHOHQ\QXRVHVDXVMSHOHQVDQGOLXRVH YLGLQLRLULRULQLRSHOHQLUODNRDOLQLPRWDLVGDUELQJXP UDFLRQDOSHOHQ\QWDOSRVQDXGRMLP NDGYDQGHQVWHONLQLDLWDLSSDWDSOLQNDQHEWWHULDPDSHOHQDLVLUQXWHNDPXRMXYDQGHQLX +LGUDXOLQVLUSQHXPDWLQVSHOHQDOLQLPRVLVWHPRVWXULGLUEWLUHLPDLVNXULHXWLNULQW PLQLPDOSHOHQLUODNRYDP]G\QRVXVLGYMLP NDG QHXDOW LRULQLDL SXOSRWLHNLDL LU YDQGHQWDNLDL QHDSVLQHW GXPEOX SHOHQ QXSORYLPR DSDUDWDL NDQDODL LU SXOSRV SULLPWXYDL QHXVLNLW VPOLX QHVXVLGDU\W SHOHQ QXRJXO EXQNHULXRVHSURWNLXRVHLUSQHXPDWLQLXRVHSHOHQ DOLQLPRYDP]G\QXRVH YDUHVQLDP QXVNDLGULQWDP YDQGHQLXL JDXWL WXUL EWL QXPDW\WL DWLWLQNDPR SORWR LU J\OLR VVGLQLPREDVHLQDL (NVSORDWXRMDQW KLGUDXOLQLR SHOHQ DOLQLPR VLVWHPDV UHLNLD XWLNULQWL UHQJLQL VDQGDUXPNDQDODSGDLORVLUSHUGHQJLQLSHOHQODNRYDP]G\QRWYDUNLQJXP ODNR SHOHQ DOLQLPR DS\WDNLQHV XGDUVLDV KLGUDXOLQHV VLVWHPDV UHLNLD HNVSORDWXRWL EHQXRWDNLQLXUHLPXNXULVQXPDWR LODLN\WLYLGXWLQYDQGHQVEDODQVSHUNDOHQGRULQLXVPHWXV XWLNULQWL NDG QXVNDLGULQWDV YDQGXR QHEW QXRODW DUED SHULRGLNDL QXOHLGLDPDV JDPWLQLXVYDQGHQVWHONLQLXV

2012 m. lapkriio 6 d.

791. Kiekvienoje elektrinje kasmet reikia sudaryti ir vykdyti priemoni planus, kurie utikrint patikim lako ir pelen sandliavim ir alinimo sistemos darb. planus reikia traukti rengini, nuskaidrinto vandens pulpos vamzdyno apiros ir remonto grafikus, damb paauktinimo, nuogul alinimo i vamzdyno, apsaugos nuo dulkjimo, pelenyno rekultivacijos ir kitus grafikus.

Valstybs inios Nr. 128

XIII. ELEKTRINI TERMOFIKACINIAI RENGINIAI

792. Temperatr vandens ilumos tinklo tiekimo linijoje, vadovaujantis iam tinklui patvirtintu temperatros grafiku, nustato ilumos tinklo dispeeris pagal prognozuojam 1224 valand vidutin lauko temperatr, atsivelgiant tinkl ilg, klimato slygas ir kitus faktorius. 793. Nuokrypiai nuo nustatyto ilumos tinklo reimo (ilumos altinyje u sklends ilumos tinklo magistrals pus) turi bti ne didesni kaip: 793.1. vandens, einanio ilumos tinkl, temperatra 5 oC; 793.2. slgis tiekiamajame vamzdyne 5 %; 793.3. slgis grtamajame vamzdyne 0,5 kgf/cm2 ( 50 kPa). 794. I ilumos tinklo grtaniojo vandens vidutin paros temperatra gali viryti nustatyt grafike ne daugiau kaip 3 %. Grtaniojo vandens temperatros sumainimas, lyginant su grafiku neribojamas. 795. Garo slgio ir temperatros nuokrypiai elektrins kolektoriuose turi bti ne didesni kaip 5% nustatyt parametr. 796. io straipsnio reikalavimai taikomi ir kitiems ilumos altiniams. 797. Kiekvienam ildytuvui ir ildytuv grupei pagal projektavimo duomenis ir bandym rezultatus reikia nustatyti: 797.1. ilumin naum ir j atitinkanius ildaniojo garo ir tinklo vandens parametrus; 797.2. tinklo vandens temperatros skirtum ir maksimali ildymo temperatr; 797.3. ribin leistinj vandens ir garo slg; 797.4. tinklo vandens debit ir j atitinkant slgio kritim. 798. Be to, bandymais reikia nustatyti ribinius slgio nuostolius vandens ildymo katiluose, vamzdynuose ir pagalbiniuose renginiuose, esant skaiiuotinam vandens tinklo debitui. 799. Termofikaciniai renginiai bandomi juos sumontavus ir periodikai kart per 34 metus. 800. branduolins elektrins termofikacinius renginius (ilumokaiius) paduodamo ilumos tinklo vandens slgis turi bti didesnis u vandens slg tarpiniame kontre, o renginiuose, kurie gamina var gar, slgis tarpiniame kontre turi bti didesnis u ildaniojo garo slg. Kai ie reikalavimai nevykdomi, termofikacin rengin reikia atjungti nuo bendrojo termofikacinio kolektoriaus. 801. Vandens temperatra u tinklo vandens ildytuv, taip pat ilumos tinklo tiekiamojo ir grtamojo vandens maiymo vietose turi keistis tolygiai, 30 oC/val. nevirijaniu greiiu. 802. Veikiant tinklo vandens ildytuvams reikia: 802.1. kontroliuoti kondensato lyg ir jo automatinio reguliavimo tais darb; 802.2. utikrinti nesikondensuojani duj ileidim i garo erdvs oro siurbimo taisus arba turbinos kondensatori. 803. ilumokaii vamzdi sistem reikia tikrinti ir esant reikalui valyti ne reiau kaip kart per metus (prie ildymo sezon). 804. Automatiniai rezervo jungimo taisai visada turi bti tvarkingi, paruoti darbui ir periodikai tikrinami. 805. ilumos tinkl papildymo renginiai turi utikrinti ilumos tinkl papildym chemikai ivalytu, deaeruotu vandeniu, taip pat avariniu atveju papildym nevalytu vandeniu i kinio geriamojo arba gamybinio vandens vandentiekio sistem.

 $SLH NLHNYLHQ QHYDO\WR YDQGHQV SDGDYLPR DWYHM LOXPRV WLQNODPV SDSLOG\WL UHLNLD UD\WLRSHUDW\YLQXUQDOQXURG\WLSDSLOG\WRYDQGHQVNLHNLUYDQGHQVWLHNLPRDOWLQ 7LQNOR YDQGHQV NRN\EV NRQWUROHL NLHNYLHQDPH WHUPRILNDFLQLDPH WLHNLDPDMDPH LU JUWDPDMDPH YDP]G\QH UHLNLD UHQJWL VSHFLDOLDV PJLQL PLPR YLHWDV 3DSLOG\PR WDLV YDP]G\Q VXMXQJLPXRVH VX WHFKQLQLR YDQGHQV YDP]G\QDLV DUED YDQGHQWLHNLX WDUS GYLHM XGDU VNOHQGL WXUL EWLNRQWUROLQLV LDXSDV YRWXYDV LOXPRV WLQNODPVYHLNLDQWNRQWUROLQLV LDXSDV YRWXYDV WXULEWL DWLGDU\WDVRVNOHQGVXSORPEXRWRV 3DSLOG\PRLOHLGLPR WDLVDLWXULSDODLN\WLQXVWDW\WVOJWLQNORVLXUEOL VLXUELPRSXVMH YHLNLDQWLOXPRVWLQNODPVWDLSSDWQXVWRMXVYHLNWLWLQNORVLXUEOLDPV 7XULEWL UHQJWDJUWDPMYDP]G\QDSVDXJDQXRVWDLJDXVVOJLRSDGLGMLPR %DNXV DNXPXOLDWRULXV UHLNLD SULSLOG\WL WLN GHDHUXRWX QH DXNWHVQV NDLS R& WHPSHUDWURVYDQGHQLX%DNSULSLOG\PRJUHLWLVWXULDWLWLNWLDOVXRNOLRSUDODLGXP -HL EDNDV DNXPXOLDWRULXV EXYR VXPRQWXRWDV EH LOXPRV L]ROLDFLMRV M L]ROLDYXV ULELQ SULSLOG\PRO\JEWLQDVXPDLQWLWRNLXDXNLXNXULV\UDHNYLYDOHQWLNDVLOXPRVL]ROLDFLMRVPDVHL -HLEDNXDNXPXOLDWRULXPLQDXGRMDPDVQDIWRVSURGXNWDPVVNLUWDVEDNDVNXULVVNDLLXRWDV WPWDQNLRSURGXNWDPVGDUELQEDNRWUUHLNLDVXPDLQWL %DNXV DNXPXOLDWRULXV EH YLGLQLR SDYLULDXV DQWLNRUR]LQV DSVDXJRV HNVSORDWXRWL GUDXGLDPD .DVPHW LMXQJXV NDUWR YDQGHQV WLHNLPR UHQJLQLXV UHLNLD YHUWLQWL EDN DNXPXOLDWRUL ENOLUQXVWDW\WLMWLQNDPXPWROHVQLDPHNVSORDWDYLPXL9L]XDOLDLUHLNLDDSLUWLEDNRNRQVWUXNFLMDV LUYDP]G\QNRPSHQVDFLMRVWDLVXVDOVXRNOLXVLUVXUD\WLDSLURVDNW 1H UHLDX NDLS NDUW SHU PHWXV UHLNLD DWOLNWL EDN DNXPXOLDWRUL NRQVWUXNFLM LQVWUXPHQWLQW\ULPQXVWDW\WLVLHQHOLVWRU -HLVLHQHOLDUEDGXJQRVWRULVVXPDMRO\JLQDQWVXSURMHNWHQXURG\WX LUGDXJLDX QHSULNODXVRPDLQXRVXVLGYMLPRSREGLRLUNRUR]LMRVSDNHQNWRSORWREDNHNVSORDWXRWLGUDXGLDPD %DNDL DNXPXOLDWRULDL WHFKQLNDL WLNULQDPL MXRV VXPRQWDYXV WDLS SDW SHULRGLNDL SDJDO JDOLRMDQLSULHLURVQRUPLQLDNWUHLNDODYLPXV 7HFKQLQLRWLNULQLPRUH]XOWDWDLIRUPLQDPLEDNRSDVH %DNXVDNXPXOLDWRULXVHNVSORDWXRWLGUDXGLDPD NDLQHYHLNLD EORNDYLPR WDLVDLQXWUDXNLDQW\VYDQGHQV WLHNLP EDNSDVLHNXVYLUXWLQ OHLVWLQMO\JWDLSSDWLMXQJLDQW\VVLXUEOLXVSDVLHNXVDSDWLQOHLVWLQMO\J NDL EDNDL QHWXUL UDQJRV YDQGHQV O\JLXL NRQWUROLXRWL LU ULELQLR OHLVWLQRMR O\JLR VLJQDOL]DFLMRVSHUVLS\OLPRYDP]GLRUHQJWROHLGLDPRULELQLRO\JLRDW\PRMHDOVXRNOLR (OHNWULQVLJQDOL]DFLMRVVFKHPUHLNLDWLNULQWLNLHNYLHQSDPDLQ (OHNWULQV NDWLOLQV WHUPRILNDFLQLDL YDP]G\QDL HNVSORDWXRMDPL SDJDO HPLDX HVDQLR VNLUVQLRLOXPRVWLQNODLUHLNDODYLPXV 7HUPRILNDFLQLR YDP]G\QR DQWLNRUR]LQV GDQJRV LU LOXPRV L]ROLDFLMRV ENO WXUL EWL WYDUNLQJD 1H UHLDX NDLS NDUW SHU PQHV YDP]G\Q SULHLURV PHLVWUDV WXUL DSLUWL WHUPRILNDFLQLXVYDP]G\QXVLUNDVPHWWLNULQWLMVDQGDUXPKLGUDXOLQLXEGX 5LED WDUS HOHNWULQV HNVSORDWXRMDP WHUPRILNDFLQL UHQJLQL LU LOXPRV WLQNOXV HNVSORDWXRMDQLRV PRQV UHQJLQL\UDQXPDWRPDVXWDUW\MH 3LUPRML LOXPRV WLQNOR XGDUDQLRML DUPDWUD PDWDYLPR SULHWDLVDL EHL M MXWLNOLDL LU LPSXOVLQVOLQLMRVWXULEWLHOHNWULQV NDWLOLQV LQLRMHLUSULLULPLMRVGDUEXRWRM 7HUPRILNDFLQLXV UHQJLQLXV UHLNLD UHPRQWXRWL SDJDO JUDILN VXGHULQW VX PRQH HNVSORDWXRMDQLDLOXPRVWLQNOXV

6443

73

74 6443
 .LHNYLHQDV LOXPRV WLQNO SDGDOLQ\V UDMRQDV SULYDOR WXUWL GXM DWYLOJLX SDYRMLQJ NDPHU LU SHUHLQDPM NDQDO VUD 3ULH SUDGHGDQW MXRVH GLUEWL UHLNLD WLNULQWL DU QUD GXM 'XM DWYLOJLX SDYRMLQJRV NDPHURV SULYDOR WXUWL VSHFLDOLXV HQNOXV NDLS QXPDW\WD 6DXJRV WDLV\NOVH HNVSORDWXRMDQW LOXPRV UHQJLQLXVSDWYLUWLQWRVH NLRPLQLVWURPUXJVMRG VDN\PX1U 'O6DXJRVWDLV\NOLHNVSORDWXRMDQWLOXPRVUHQJLQLXVSDWYLUWLQLPR LQ1U  9LVRVGXMDWYLOJLXSDYRMLQJRVNDPHURVLUWUDVRVUXRDLWXULEWLSD\PWLLOXPRVWLQNOR RSHUDW\YLQMHVFKHPRMH 'XM DWYLOJLX SDYRMLQJRV NDPHURV SULLULPRV YDGRYDXMDQWLV QRUPLQL GRNXPHQW UHLNDODYLPDLV .DLLOXPRVWLQNO PRQVGDUEXRWRMDLSULLPDVXPRQWXRWXVDUEDVXUHPRQWXRWXVYDUWRWRM LOXPRV WLQNOXV YDUWRWRMDV WXUL KLGUDXOLNDL LEDQG\WL YLVXV UHQJLQLXV QXVWDW\WX VOJLX NXULV WXUL QHYLU\WLLHPVUHQJLQLDPVPDNVLPDODXVOHLVWLQREDQGRPRMRVOJLR LOXPRV WLQNOXV HNVSORDWXRMDQLRV PRQV GDUEXRWRMDV SULYDOR QXRODW NRQWUROLXRWLWLQNOR JUWDPRMRYDQGHQVNRN\E 6XPRQWDYXVVXUHPRQWDYXVDUSDNHLLDQWYDP]GLXVLOXPRVWLQNOXVUHLNLDLYDO\WL JDURWLHNLXVSUDSVWLLSXLDQWJDU DWPRVIHU YDQGHQVWLQNOXVVXXGDURMRLOXPRVWLHNLPRVLVWHPDLUNRQGHQVDWRYDP]G\QXVLSODXWL KLGURSQHXPDWLQLXEGX  GUDXGLDPD MXQJWL YDUWRWRM LOXPRV WLQNOXV EH KLGURSQHXPDWLQLR LSORYLPR MHL MLH SULMXQJWLSDJDOSULNODXVRPVFKHP 1DXMDL VXPRQWXRWL LOXPRV WLQNOR YDP]G\QDL SULSDVWDPL WLQNDPDLV QDXGRWL QRUPLQL GRNXPHQWQXPDW\WDWYDUND 1DXMRV LOXPRV PDJLVWUDOV L WHUPRILNDFLQL HOHNWULQL LU NDWLOLQL SLUPDLVLDLV HNVSORDWDYLPRPHWDLVWXULEWLLEDQG\WRVLOXPRVDJHQWRVNDLLXRWDMDLWHPSHUDWUDL 7LQNOR XSLOG\PXL YDQGHQLX MR LSORYLPXL GH]LQIHNDYLPXL FLUNXOLDFLMRV VLVWHPRV MXQJLPXL JDURWLHNL LSWLPXL EHL LOG\PXL LU YDQGHQV EHL JDUR LOXPRV WLQNO SLUPRMR MXQJLPR RSHUDFLMRPV WDLS SDW YDLULHPV WLQNOR DUED MR HOHPHQW EHL NRQVWUXNFLM EDQG\PDPV WXUL YDGRYDXWL DWVDNLQJDV YDGRYDV SDJDO VSHFLDOL WHFKQLQ SURJUDP NXUL WXUL SDWYLUWLQWL LOXPRV WLQNOR PRQV YDGRYDVLUVXGHULQWLVXLOXPRVDOWLQLRPRQVYDGRYX LOXPRV WLQNOR YDP]G\Q UHLNLD XSLOG\WL QH DXNWHVQV NDLS R& WHPSHUDWURV YDQGHQLXHVDQWLMXQJWRPVYDUWRWRMLOG\PRVLVWHPRPV LOXPRV WLQNOR YDP]G\Q LU PHWDOLQL NRQVWUXNFLM EDONL DWUDP VWLHE HVWDNDG LU NLW LRULQLVSDYLULXVWXULEWLSDGHQJWDVDQWLNRUR]LQPLVGDQJRPLV 1HOHLGLDPD SULSDLQWLWLQNDPDLV QDXGRWL SDVWDW\WRDUED VXUHPRQWXRWR LOXPRV WLQNOR EH LRULQVYDP]GLLUPHWDOLQLNRQVWUXNFLMDQWLNRUR]LQVGDQJRV .LHNYLHQRMHDWMXQJLDPRMHLOXPRVWLQNORDWNDUSRMHWXULEWLUHQJWDVGUHQDDV LOXPRVWLQNORYDP]G\QDLDUPDWUDNRPSHQVDWRULDLLUIODQLQVMXQJW\VNDLSQXPDW\WD SURMHNWDYLPRGRNXPHQWXRVHWXULEWLSDGHQJWRVLOXPLQHL]ROLDFLMD 3UDHLQDPLHML NDQDODL LU VWDPELRV PD]JLQV NDPHURV NXULRVH VXPRQWXRWL HOHNWURV UHQJLQLDLSULYDORWXUWLHOHNWULQDSYLHWLP 3UDHLQDPMNDQDOWLHNLDPRMLLULWUDXNLDPRMLYHQWLOLDFLMDWXULE WLWYDUNLQJD 3RHPLQLRLOXPRVWLQNORNDQDOGUHQDDLWXULEWLWYDUNLQJL 'UDXGLDPD NRPSHQVDWRULXRVH LU DUPDWURMH QDXGRWL PHGYLOQLQLXV LU NDQDSLQLXV ULHERNOLXV 9DP]G\QVXMXQJLPDLWXULEWLVXYLULQWLLVN\UXVIODQLQVDUPDWURVMXQJLPRYLHWDV $QWHPLQLR LOXPRV WLQNOR VNOHQGV VX HOHNWURV SDYDURPLV WXUL EWL UHQJWRV SDWDOSRMH DUEDDSGHQJWRVJDXEWDLVDSVDXJDQLDLVDUPDWULUGLVWDQFLQLRYDOG\PRSDYDUDVQXRNULWXOLWDLSSDW QHSULHLQDPRVSDDOLQLDPVDVPHQLPV

;,9,/80267,1./$,

 (NVSORDWXRMDQW LOXPRV WLQNOXV WXUL EWL XWLNULQWDV QHSHUWUDXNLDPDV LOXPRV WLHNLPDV YDUWRWRMDPV QXVWDW\W SDUDPHWU NDUWX YDQGHQLX DUED JDUX QHYLULMDQW LOXPRV DJHQWR QXRWNL LU LOXPRVQXRVWROLQRUP .DLLQDXGRWDLOXPRVDOWLQLRIDNWLQJDOLDDUEDLOXPRVWLQNOPDJLVWUDOLSUDODLGXPDV SULMXQJWLQDXMXVYDUWRWRM UHQJLQLXVQHJDOLPD LOXPRVWLQNOHNVSORDWDYLPRDWVDNRP\EVULERV\UD LOXPRV DOWLQLR LOXPRV DOWLQLR PRQV HOHNWULQV LU LOXPRV WLQNOXV HNVSORDWXRMDQLRV PRQVYDGRYVXWDUW\MHQXURG\WDULED LOXPRVYDUWRWRMRNDPHURVNXULRVH UHQJWRVLOXPRV WLQNOHNVSORDWXRMDQLDL PRQHL SULNODXVDQLRV VNOHQGV .LHNYLHQX NRQNUHLX DWYHMX ULED QXVWDWRPD LOXPRV WLHNMR LU YDUWRWRMR LOXPRVWLHNLPRVXWDUW\MH LOXPRVWLQNOXVHNVSORDWXRMDQWLPRQ LOXPRVWLQNO PRQ WXULNRQWUROLXRWLYDP]G\QR WHFKQLQENOLUWYDUNLQJXPWDLSSDWYDUWRWRMDPVSULNODXVDQLLOXPRVWLQNO YDGSXQNWXV PRQ WXUL NRQWUROLXRWL NDG SULH WLQNO HVDQW\V REMHNW NHOLDL NHOL GDQJD LU YLU SRHPLQLVWDWLQLHVDQWLVHPVSDYLULXVEWLO\JLQWDVLUWYDUNLQJDV LOXPRV WLQNOR WUDVRMH HPV SDYLULXV WXUL EWL WDLS LO\JLQWDV NDG DQW LOXPRWLHNL QHSDWHNWSDYLULQLVYDQGXR LOXPRVWLQNO PRQWXULXWLNULQWLNDGDSWYULPRNRQVWUXNFLMRV UHQJWRVDSVDXJDLQXR SDDOLQLDVPHQLUXGDUDQLRMLEHLUHJXOLDYLPRDUPDWUDEWWYDUNLQJRV .LWRVRUJDQL]DFLMRVJDOLDWNDVWLLOXPRVWLQNOYDP]G\QRWUDVDUEDY\NG\WLGDUEXVDUWLM WLNLOXPRVWLQNO PRQHLOHLGXVLUMRVVSHFLDOLDLVNLUWDPDVPHQLXLSULLULQW PRQMH WXUL EWL VXGDU\WDV LOXPRV WLQNOR SODQDV RSHUDW\YLQ LU WHFKQRORJLQ VFKHPD NLHNYLHQRVPDJLVWUDOVLOXPRVWUDVSURILOLDL .DVPHWSULHLOG\PRVH]RQRSUDGLUHLNLDNRUHJXRWLSODQXVVFKHPDVLUSURILOLXVNDGMLH DWLWLNWLOXPRVWLQNOENO LOXPRVWLQNORSHUDW\YLQVFKHPDWDLSSDWDXWRPDWLNRVLUWHFKQRORJLQVDSVDXJRVWDLVDL WXULXWLNULQWL SDWLNLPLOXPRVWLHNLPYDUWRWRMDPVWDLSSDWLOXPRVDJHQWRQXVWDW\WXVG\GLXVLUVOJ NRQWUROLQLXRVHWDNXRVH LOXPRVDJHQWRRSWLPDOSDVNLUVW\PLOXPRVWLQNOH LOXPRVWLQNORGDUERUH]HUYDYLP JDOLP\EGLUEWLNHOLHPVLOXPRVDOWLQLDPV MXQJWLHPV LOXPRVWLQNOGUDXJHLUHVDQW UHLNDOXLGLUEWLDWVNLUDLSDQDXGRMDQWHNRQRPLNLDXVLXVDOWLQLXV  NDG L QHSULNODXVRPR LOXPRV JDPLQWRMR VXSHUNDPD LOXPD DWLWLNW LOXPRV WLHNMR QXVWDW\WXVLU YLHDLSDVNHOEWXV WHFKQLQLXVUHLNDODYLPXVLOXPQHLRNRN\ESDJDO DSUSLQLPR LOXPD VLVWHPRMH QDXGRMDPXV VWDQGDUWXV LU WHFKQLQLXV SDUDPHWUXV WHPSHUDWURV VOJLR JUDILNXV LOXPQHLR VUDXWWHUPRILNDFLQLRYDQGHQVNRN\E  9LVRV LOXPRV PDJLVWUDOV NDPHURV LVLDNRMLPR PD]JDL SXPSXRMDQW\V SDSLOGDQW\V LU GUHQDLQLDL VLXUEOLDL DXWRPDWLQLR UHJXOLDYLPR PD]JDL QHMXGDPRV DWUDPRV NRPSHQVDWRULDL LU NLWL LOXPRV WLQNOR WDLVDL WXUL WXUWL QXPHULXV NXULDLV MLH HQNOLQDPL SODQXRVH VFKHPRVH LU SMH]RPHWULQLXRVHJUDILNXRVH 7HFKQRORJLQVH VFKHPRVH WXUL EWL VXQXPHUXRWRV YLVRV SULH WLQNOR SULMXQJWRV DERQHQW VLVWHPRVRRSHUDW\YLQVHVFKHPRVHGDULUVHNFLRQDYLPREHLXGDUDQLRMLDUPDWUD 7LHNLDPRMR YDP]GLR DUPDWUD JDUR YDP]GLR HQNOLQDPD QHSRULQLX QXPHULX DWLWLQNDPDL DUPDWUD HVDQWL DQW JUWDPRMR NRQGHQVDWR YDP]GLR NLWX GLGHVQLX X M SRULQLX QXPHULX

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

 LOXPRV WLQNOR UHQJLQL ENO LU M GDUER UHLPDV NRQWUROLXRMDPDV DSLULQW SDJDO JUDILN LOXPRVWLQNORSRHPLQLVWDW\ELQLNRQVWUXNFLMLOXPRVL]ROLDFLMRVLUYDP]G\QENOV NRQWUROHL NDVPHW SDJDO JUDILN UHLNLD DWOLNWL SURILODNWLQLXV SODQLQLXV DWNDVLPXV XUIXRWL $WNDVLP XUI VNDLLXVQXVWDWRPDVDWVLYHOJLDQWSRHPLQLNORMLQLENOLUEHQGUMLOXPRVWLQNOLOJ 3RHPLQL YDP]G\Q WYLUWXPDV YHUWLQDPDV DWVLYHOJLDQW NDVPHW DWOLHNDP LU EXYXVL KLGUDXOLQLEDQG\PDQDOL]VUH]XOWDWXV $WLGHQJLDQW LOXPRV WLQNO DWNDVLP XUIDYLPR YLHWRVH VWDW\ELQHV LU WHUPRL]ROLDFLQHV NRQVWUXNFLMDVUHLNLDDWVWDW\WLLUDSVDXJRWLLOXPRVYDP]G\QQXRGUJPV 9DQGHQVLOXPRVWLQNORLUNRQGHQVDWRYDP]G\QYLGLQLSDYLULNRUR]LMDWXULEWLQXRODW NRQWUROLXRMDPDDWOLHNDQWWLQNORYDQGHQVLUNRQGHQVDWRDQDOL]HVWDLSSDWVWDWDQWEGLQJLDXVLRVHYLHWRVH YLGLQV NRUR]LMRV LQGLNDWRULXV LOXPRV DOWLQLR LYDGXRVH JDOLQLXRVH UXRXRVH GYLHMRVH WULMRVH PDJLVWUDOVWDUSLQVHYLHWRVH  1HYHLNLDQWLOXPRVWLQNOUHLNLDXSLOG\WLGHDHUXRWXYDQGHQLXDUEDSDQDXGRWLNLWXVEGXV NRUR]LMDLVXPDLQWL ,VRWDXVJDURYDP]G\QRWXULEWLQHQXWUNVWDPDLSHUNRQGHQVDWRQXOHLGLNOLXVDOLQDPDV NRQGHQVDWDV 1HOHLGLDPD MXQJWL NRQGHQVDWR QXOHLGLNOLXV EHQGU NRQGHQVDWR YDP]G\Q QHUHQJXV DWEXOLQLYRWXY 6HNFLMDYLPR VNOHQGV LU XGDUDQLRML DUPDWUD GLUEDQW QRUPDOLX UHLPX WXUL EWL DUED YLVDLDWLGDU\WRVDUEDYLVDLXGDU\WRVUHJXOLXRWLMRPLVLOXPRVDJHQWRGHELWGUDXGLDPD 9LGXWLQLV PHWLQLV YDQGHQV QXRWNLV L LOXPRV WLQNOR WXUL EWL QH GLGHVQLV NDLS YLGXWLQLRPHWLQLRYDQGHQVWULRLOXPRVWLQNOHLUSULHMRSULMXQJWRVHLOXPRVQDXGRMLPRVLVWHPRVHSHU YDODQGQHSULNODXVRPDLQXRMSULMXQJLPRVFKHPRV LVN\UXVNDUWRYDQGHQVWLHNLPRVLVWHPDVNXULRV SULMXQJWRVSHUYDQGHQVLOG\WXYXV  1XVWDWDQW LOXPRV DJHQWR QXRWN QHVNDLWRPDV YDQGHQV GHELWDV NXULV UHLNDOLQJDV XSLOG\WL LOXPRV YDP]G\QXV LU LOXPRV YDUWRMLPR VLVWHPDV MXRV UHPRQWXRMDQW WDLS SDW SULMXQJLDQW QDXMXVWLQNOUXRXVLUYDUWRWRMWLQNOXV 1DXMDL UHQJW LOXPRV WLQNO YDP]G\Q QXRWNLDL WXUL DWLWLNWL VWDW\ERV WHFKQLQL GRNXPHQWUHLNDODYLPXV .DVPHW SDVLEDLJXV LOG\PR VH]RQXL UHLNLD LDLNLQWL LOXPRV WLQNOR GHIHNWXV LU MXRV SDDOLQWL 6XGDUDQW UHPRQWR GDUE JUDILN UHLNLD DWVLYHOJWL WDL NDG WLQNOR YDP]G\QDL LU LOXPRV SXQNWDLEWUHPRQWXRMDPLYLHQXPHWX ,NLSUDVLGHGDQWLOG\PRVH]RQXLUHLNLDDWOLNWLVXUHPRQWXRWWLQNOVDQGDUXPRLUWYLUWXPR EDQG\PKLGUDXOLQLXVOJLX .LHNYLHQ LOXPRV WLQNOR UXR UHLNLD EDQG\WL VOJLX O\JLX GDUER VOJLR WDLDX QH PDHVQLX NDLS NJIFP 03D WLHNLDPRMR LU JUWDPRMR YDQGHQV YDP]G\QXRVH SDVWDUDVLV UHLNDODYLPDVQHWDLNRPDVYDP]G\QDPVNXUL VNDLLXRWDVLVVOJLVPDHVQLVXNJIFP  -HL YDP]G\QH QUD UHQJLQL NXULH NHLVW GDUER DJHQWR VOJ MDPH EDQG\PR VOJLV VNDLLXRMDPDVYLVDPYDP]G\QXLSDJDOMLPRMGDUERSDUDPHWUXVQHSULNODXVRPDLQXRMRLOJLR 7LHNLDPRMRLUJUWDPRMRYDQGHQVYDP]G\QDLLEDQGRPLDWVNLUDLDWVLYHOJLDQWQHMXGDP DWUDPWYLUWXP +LGUDXOLQLDPEDQG\PXLDWOLNWLLOXPRVWLQNORYDP]G\QDVYDQGHQLXWXULEWLXSLOG\WDV DWOLHNDQWEDQG\PXVLLOXPRVDOWLQLRVXVWDFLRQDULXVLXUEOLXLUGLGHOVDSLPWLHVLOXPRV WLQNOUXRHQHDXNWHVQVNDLSR&WHPSHUDWURVYDQGHQLX  DWOLHNDQW EDQG\PXV VX NLOQRMDPX VLXUEOLX * LNL PK PDRV DSLPWLHV ORNDOLDPH LOXPRVWLQNOUXRHQHDXNWHVQVNDLSR&WHPSHUDWURVYDQGHQLX .DLLOXPRVWLQNODVEDQGRPDVKLGUDXOLQLXVOJLXLOXPRVSXQNWDLLULOG\PRVLVWHPRVWXUL EWLSDWLNLPDLLMXQJWRV

880. Nepriklausomi ilumos gamintojai ilum perdavimo tinkl tiekia pagal ilumos tiekjo nustatytas technines slygas ir vykdo perdavimo tinklo dispeerio nurodymus. 881. ilumos tinkl ilumos ir hidrauliniai nuostoliai tikrinami tinkl eksploatuojanios mons vadovo sprendimu. 882. Draudiama ilumos tinkl darbo metu ijungti technologins apsaugos taisus. 883. Remonto arba avarij likvidavimo metu ilumos tinkl technologins apsaugos taisus galima ijungti tik ilumos tinkl eksploatuojanios mons vadovui ar jo galiotam asmeniui leidus. Periodikai technologinje instrukcijoje nurodytais terminais reikia tikrinti, kaip ie taisai veikia. 884. Jei yra karto vandens tiekimo apkrova, minimali vandens temperatra tiekiamajame tinklo vamzdyne turi bti ne emesn nei +65 oC, o atvirosiose sistemose nei +600C. 885. Kasmet reikia numatyti vandens ilumos tinklo hidraulinius reimus ildymo ir vasaros periodams; atviroms ilumos tiekimo sistemoms ildymo periodui reikia sudaryti reimus esant maksimaliam vandens sunaudojimui i tiekiamojo ir grtamojo vamzdyn, taip pat nenaudojant vandens. 886. Naujos magistrals ir siurblins statomos vertinant faktin tiekiamos ilumos apkrovos didjim, dl ko ilumos tinklus eksploatuojanios mons turi paruoti ilumos tiekimo sistem hidraulinius reimus artimiausiems 35 metams. 887. ilumos tinkl mon turi numatyti priemones, kurios utikrint ilumos tiekim vartotojams siurblini ir atskir magistrali ruo gedimo atvejais. 888. Vandens slgis vandens ilumos tinklo tiekimo linijoje dirbant tinklo siurbliams bet kurioje vietoje turi bti nemaesnis kaip 0,5 kgf/cm2 (49 kPa). Vandens slgis ilumos altinio, ilumos tinklo ir ilumos punkt vamzdynuose ir renginiuose ir tiesiogiai prijungt ilumos naudojimo sistem aukiausiose vietose turi bti laikomas su ne maesne kaip 0,5 kgf/cm2 (49 kPa) atsarga, kad maksimalios temperatros vanduo negalt uvirti. 889. Vandens slgis bet kurioje vandens ilumos tinklo grtamosios linijos vietoje, dirbant tinklo siurbliams turi bti ne maesnis kaip 0,5 kgf/cm2 (49 kPa). 890. Vandens slgis grtamojoje linijoje turi neviryti vamzdyn ir ilumos altini rengini, ilumos tinkl ir ilumos punkt ir tiesiogiai prijungt ildymo sistem leidiamojo slgio. 891. ilumos tiekimo sistem statinis slgis turi utikrinti ilumos tinklo vamzdyn, taip pat kit tiesiogiai prijungt ilumos naudojimo sistem upildym vandeniu. Statinis slgis turi neviryti ilumos altinio vamzdyn ir rengini, ilumos tinkl, ilumos punkt ir tiesiogiai prijungt ilumos naudojimo sistem leidiamo slgio. 892. Statinis slgis nustatomas slyginai vandens temperatrai nuo +1 iki +1000C. 893. Tolimj ilumos tiekimo magistrali, dirbani auktesne tinklo vandens temperatra, statin slg reikia nustatyti atsivelgiant magistrals apskaiiuotj temperatr. 894. Tuo atveju, kai statinis slgis atskirose tinklo vietose pakyla aukiau ilumos altinio arba ilumos naudojimo sistem leidiamojo slgio, turi bti utikrintas automatikas tinklo padalinimas hidraulikai izoliuotas zonas, kuri kiekvienoje bt palaikomas leistinasis slgis. 895. Avarijos atveju, kai nutrksta tinklo ir pumpuojanij siurbli elektros tiekimas, ilumos tinkl mons turi utikrinti ilumos tinkl ir ilumos vartotoj sistem leistinj slg. Jei yra slyg, galinani viryti slg, reikia numatyti ir rengti specialius taisus, sauganius ilumos tiekimo sistemas nuo hidrosmgi. 896. ilumos tinkl, siurblini vamzdynai ir renginiai tinklo paskirstymo hidraulikai izoliuotsias zonas punktai, taip pat ilumos punktai turi bti aprpinti technologins kontrols, automatinio valdymo ir apsaugos priemonmis. 897. ilumos tinklus ir ilumos punktus reikia remontuoti vadovaujantis diagnostikos, gedim analizs, periodini apir, bandym ir kasmetini bandym hidrauliniu slgiu bei tiriamj atkasim (urfavim) rezultatais.

6443

75

76 6443
SDWLNULQLPXV UHJODPHQWXRMDQLDLV GRNXPHQWDLV LU QRUPLQLX GRNXPHQWX (OHNWURV UHQJLQL EDQG\PR QRUPRVLUDSLPW\VSDWYLUWLQWX/LHWXYRV5HVSXEOLNRV NLRPLQLVWURPEDODQGLRG VDN\PX 1U LQ 1U UHQJLQ HNVSORDWXRMDQLRV PRQV EDQG\PXV UHJODPHQWXRMDQW\V GRNXPHQWDL LU QRUPLQLR GRNXPHQWR (OHNWURV UHQJLQL EDQG\PR QRUPRV LU DSLPW\V UHLNDODYLPDL WDLNRPLMHLJXMLHQHSULHWDUDXMDJDPLQWRMLQVWUXNFLMQXURG\PDPV -XULGLQL LU IL]LQL DVPHQ WXULQL VDYR QXRVDY\EMH HOHNWURV UHQJLQLXV NXUL GDUEDV WDNRMD NLW QXRVDY\E WDUSXVDYLRVDQW\NLDL WXUL EWL QXVWDW\WL DWLWLQNDPDLV GRNXPHQWDLVQXRVDY\EV ULEDNWDLVHNVSORDWDYLPRVXWDUWLPLVLUNLWDLV $YDULMRPVLUJHGLPDPVODLNXSDDOLQWLWXULEWLVXNDXSWDUHQJLQLSDJULQGLQLPHGLDJ LU GHWDOL DWVDUJD NXUL \UD QXVWDW\WD DYDULQLR UH]HUYR QRUPRVH - NLHN LU VDXJRMLPR WYDUN QXVWDWR PRQVYDGRYDV ,,*(1(5$725,$, LRVGDOLHVUHLNDODYLPDLWDLNRPLYLVWLSJHQHUDWRULDPV 1RUPDOLDLJHQHUDWRULXVWXULGLUEWLMXQJXVDXWRPDWLQDGLQLPRUHJXOLDWRUL , SDJULQGLQLR UH]HUYLQ DGLQLP LU DWYLUNLDL WXUL EWL SHUMXQJLDPD QHLMXQJLDQW JHQHUDWRULLWLQNOR 3HUMLPDL L GDUELQLR NDQDOR UH]HUYLQ LU DWYLUNLDL WXUL Y\NWL EH JHQHUDWRUL GDUER UHLP SDVLNHLWLP 7LULVWRULQV DGLQLPR VLVWHPRPV VX  UH]HUYDYLPX UH]HUYLQLR DGLQLPR WDLVDLQHEWLQL $XWRPDWLQLDL JHQHUDWRUL DGLQLPR UHJXOLDWRULDL WXUL EWL QXRODW MXQJWL $XWRPDWLQLXV DGLQLPRUHJXOLDWRULXVOHLGLDPDLMXQJWLWLNMXRVUHPRQWXRMDQWDUEDGHULQDQW $XWRPDWLQLDGLQLPRUHJXOLDWRULYHLNLPDVWXULEWLVXGHULQWDVVXHOHNWULQVLUVLVWHPRV DXWRPDWLNRVWDLVDLV 5H]HUYLQL DGLQWXY IRUVDYLPR JDOLP\E WXUL EWL WRNLD NDG URWRULDXV WDPSD EW QH PDHVQNDLSYDUGLQV WDPSRV $XWRPDWLQLRDGLQLPRUHJXOLDWRULXVLUIRUVDYLPR WDLVDLWXULEWLVXGHULQWLWDLSNDGWLQNOH QXVWDW\WXRMXG\GLXVXPDMXVWDPSDLEWXWLNULQDPD ULELQQXVLVWRYMXVLDGLQLPR WDPSDQHPDHVQNDLSGYLJXEDGDUERUHLPR WDPSDMHL MLQHULERMDPDWDPWLNULHPVVHQPDLQWLSDPV YDUGLQLVDGLQLPRWDPSRVGLGMLPRJUHLWLV DXWRPDWLQLVIRUVDYLPRWUXNPVULERMLPDV *HQHUDWRULDXV NXULDPH UHQJWDV ODXNR JHVLQLPR DXWRPDWLQLV MXQJLNOLV QXWUDXNLDQWLV URWRULDXVDSYLMRVJUDQGLQURWRULDXVDSYLMDWXULEWLDSVDXJRWDQXRYLUWDPSL /LNYLGXRMDQW DYDULMDV O\JLDJUHLDP GDUEXL OHLGLDPD MXQJWL WXUERJHQHUDWRULXV LNL 0: JDOLRV LU YLVXV KLGURJHQHUDWRULXV VDYDLPLQV VLQFKURQL]DFLMRV EGX 'LGHVQV JDOLRV WXUERJHQHUDWRULXV PLQWXRMX EGX OHLGLDPD MXQJWL MHLJX MXQJLPR VURY QH GDXJLDX NDLS NDUWXV GLGHVQXYDUGLQ 1HGOJHGLPRJHQHUDWRULXMHDUEORNRWUDQVIRUPDWRULXMHLVLMXQJXVJHQHUDWRULOHLGLDPD MXQJWLWLQNOQHSDWLNULQXV *HQHUDWRUL WDPSRVGLGLQLPRJUHLWLVQHULERMDPDV 9LV JHQHUDWRUL DNW\YLRVLRV DSNURYRV GLGLQLPR JUHLW VO\JRMD WXUELQRV NDWLOR EUDQGXROLQLRUHDNWRULDXVLUDSYLMDXLQLPRVLVWHPRVGDUEDV *HQHUDWRULNXULDSYLMRVDXLQDPRVQHWLHVLRJLDLWDLSSDWKLGURJHQHUDWRULNXULDSYLMRV DXLQDPRV WLHVLRJLDL VWDWRULDXV LUURWRULDXV VURYV GLGLQLPR JUHLWLV QHULERMDPDV7XUERJHQHUDWRUL LV JUHLWLV DYDULQPLV VO\JRPLV WDLS SDW QHULERMDPDV R QRUPDOLDLV UHLPDLV WXUL QHYLU\WL DNW\YLRVLRV DSNURYRVGLGLQLPRJUHLLR

;90(7$/.21752/

 LOXPRVHQHUJHWLNRVUHQJLQLVDXJXVLUSDWLNLPDVGDUEDVSULNODXVRQXRMSDJDPLQLPRLU VXPRQWDYLPR NRN\EV NRQVWUXNW\YLRMR WREXOXPR LU HNVSORDWDYLPR SDUDPHWU WDNRV JDOLPLHPV SDJULQGLQLRPHWDORLUVXYLULQWMVXMXQJLPVDY\ELSRN\LDPVEHLGHIHNWDWVLUDGLPXL .DG LYHQJWL UHQJLQL SDJULQGLQLR PHWDOR LU VXYLULQWM VXMXQJLP GHIHNW LU M JDOLP SDVHNPL HQHUJHWLNRV REMHNWH SULYDORPD Y\NG\WL SUHYHQFLQ SUDGLQ LU SURILODNWLQ NRQWUROHV SDSLOGRPNRQWUROLUW\ULPXVNRQWURO EHLW\ULPXVEDLJLDQWLVUHQJLQLXLVNLUWDPHNVSORDWDYLPRODLNXL 3UDGLQ NRQWURO WXUL EWL Y\NGRPD NDG VLWLNLQWL DU QDXMDL PRQWXRMDP UHQJLQL DUED NHLLDP GHWDOL SOLHQR PDUNV JDPLQL JHRPHWULQLDL PDWPHQ\V JDPLQLPR LU PRQWDYLPR NRN\E DWLWLQNDNRQWUDNWRVO\JDVLUUHQJLQLSULHLURVQRUPLQLDNWUHLNDODYLPXV 3URILODNWLQ NRQWURO WXUL EWL Y\NGRPD GO ODLNX QHSDVWHEW JDP\ERV PRQWDYLPR GHIHNWHNVSORDWDYLPRUHLPSDHLGLPR WHPSHUDWURVVOJLRNRUR]LQVWHUSVQXRNU\SLDL EHLGDUER WUXNPVQHVWDQGDUWLQLDPHUHLPHJDOLPPHWDORVDY\ELSDNLWLPLUGHIHNWDWVLUDGLPRSO\LPDPVLUM SDVHNPPVLYHQJWL 3DSLOGRPD NRQWURO WXUL EWL Y\NGRPD NDL SURILODNWLQV NRQWUROV DUED HNVSORDWDYLPR PHWXDSWLQNDPLPHWDORDUVXYLULQWMVXMXQJLPVXDORMLPDLDUEDJDXQDPDLQIRUPDFLMRVDSLHDSWLNWXV SO\LPXVDUGHIHNWXVWRNLRSDWLHVDUSDQDDXVWLSRNLWVDYLQLQN UHQJLQLXRVH %DLJLDQWLV UHQJLQLXLVNLUWDPHNVSORDWDYLPRODLNXLVLHNLDQW YHUWLQWLMRENOLUQXVWDW\WL WLQNDPXPWROLDXHNVSORDWXRWLWXULEWLQXRGXJQLDLWLNULQDPRVMRGHWDO VLUVXYLULQWLHMLVXMXQJLPDL 1XVWDWDQW UHQJLQL SDJULQGLQLR PHWDOR LU VXYLULQWM VXMXQJLP NRQWUROV EHL W\ULP DSLPWLV EGXV LU SHULRGLNXP UHLNLD YDGRYDXWLV UHQJLQL JDPLQWRM SURMHNWXRWRM UHQJLQL SULHLURVQRUPLQLDNWUHLNDODYLPDLVWLNULQLPRVWDLJRVUHNRPHQGDFLMRPLVVXNDXSWXSDW\ULPXLUNLWD JDOLPDLQIRUPDFLMD.RQWUROVLUW\ULPSURJUDPWYLUWLQDPRQVYDGRYDVDUMRJDOLRWDVDVPXR $SLHGHWDOLDUVXYLULQWMVXMXQJLPNXULXRVHDSWLNWLGHIHNWDLDUED Y\NSDVLNHLWLPDL UHPRQWR JDOLP\EHV LU EGXV VSUHQGLD PRQV YDGRYDV NDUWX VX JDOLRWRV SRWHQFLDOLDL SDYRMLQJ UHQJLQLWHFKQLQVENOVWLNULQLPR VWDLJRVDWVWRYDLV7DPJDOLEWLSDVLWHONLDPLHNVSHUWDLJDP\NORV EHLVSHFLDOL]XRWMUHPRQWRPRQLVSHFLDOLVWDL 3RWHQFLDOLDL SDYRMLQJ UHQJLQL LGLUEXVLQRUPLQGDUER ODLN WROHVQLRHNVSORDWDYLPR JDOLP\E VO\JDVLU WUXNP QXVWDWR PRQV YDGRYR SDWYLUWLQWD HNVSHUW NRPLVLMD NXULRV VXGW WXUL HLWL JDOLRWRVSRWHQFLDOLDLSDYRMLQJ UHQJLQLWHFKQLQVENOVWLNULQLPRVWDLJRVDWVWRYDV .RPLVLMDL SDWHLNLDPL PHWDO LU VXYLULQWM VXMXQJLP NRQWUROV W\ULP GXRPHQ\V VNDLLDYLPUH]XOWDWDLGXRPHQ\VDSLHUHQJLQLRDUMRGHWDOLGDUERVO\JDV 7HFKQLQLDLGRNXPHQWDLNXULXRVHUHJLVWUXRMDPL UHQJLQLRSDJULQGLQLRPHWDORLUVXYLULQWM VXMXQJLP NRQWUROV LU W\ULP UH]XOWDWDL GXRPHQ\V DSLH Y\NXVLXV SDHLGLPXV SO\LPXV GHIHNW DOLQLPR WHFKQRORJLM HNVSHUW LYDGRV LU UHNRPHQGDFLMRV WXUL EWL VDXJRPL LNL UHQJLQLR QXUD\PR OLNYLGDYLPR 

9,(/(.75,1,,5(/(.75267,1./(/(.75265(1*,1,$,

,%(1'526,2618267$726

 (NVSORDWXRMDQLRV PRQV WXUL SDUHQJWL LU VXGHULQWL VX HQHUJHWLNRV UHQJLQL VDYLQLQNDLV HOHNWURV JHQHUDWRUL YDULNOL OLQLM SDVWRL VNLUVW\NO WUDQVIRUPDWRULQL LU NLW HOHNWURV UHQJLQL HNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMDVUHJODPHQWXV-LHWXULQHSULHWDUDXWL7DLV\NOPVJDPLQWRMLQVWUXNFLMRPVLU NLWLHPVWHLVVDNWDPV (OHNWURV UHQJLQLSURILODNWLQLDLEDQG\PDLLUPDWDYLPDLWXULEWLDWOLHNDPLYDGRYDXMDQWLV JDPLQWRMSDJDPLQXVLHOHNWURVUHQJLQLXVLQVWUXNFLMRPLVUHQJLQHNVSORDWXRMDQLRVPRQVYLGLQLDLV

2012 m. lapkriio 6 d.

 (VDQW YDUGLQLDP JDOLRV NRHILFLHQWXL JHQHUDWRULDPV OHLGLDPD GLUEWL YDUGLQH JDOLD NDL WDPSDLUGDQLVYLHQXPHWXQXNU\SVWDDWLWLQNDPDLQHGDXJLDXNDLSrLUrQXRYDUGLQL 1RUPDODXV GDUER PHWX JHQHUDWRULDXV VWDWRULDXV LU URWRULDXV VURYV EHL WDPSRV WXUL QHYLU\WL JHQHUDWRULDXV GRNXPHQWXRVH QXURG\W G\GL LODLNDQW JHQHUDWRULDXV DNW\YLVLDV GDOLV DXLQDQLGXMEHLVN\VLYDUGLQVOJWHPSHUDWUGHELWJU\QXPLUNLWXVYDUGLQLXVSDUDPHWUXV OHQWHO/HLVWLQRMLWXUERJHQHUDWRULSHUNURYDSDJDOURWRULDXVVURY 3HUNURYRV WUXNPPLQ   7XUERJHQHUDWRULSHUNURYD IRUVXRWMDXLQDPYDQGHQLOLX DXLQDPGXMRPLVLUYDQGHQLXWDLS LVN\UXV79) SDWYDQGHQLOLXLUYDQGHQLX LNL0: LU79)     

Valstybs inios Nr. 128

OHQWHO/HLVWLQRMLJHQHUDWRULSHUNURYDSDJDOVWDWRULDXVVURY

3HUNURYRV WUXNP PLQ     

QHWLHVLRJLDLDXLQDPD VWDWRULDXVDSYLMD     

*HQHUDWRULSHUNURYD WLHVLRJLDLDXLQDPDVWDWRULDXVDSYLMD YDQGHQLX YDQGHQLOLX         

 *HQHUDWRULGLGLDXVLD GDUER WDPSDWXULEWLQHGLGHVQNDLSYDUGLQV-HL WDPSD \UD GLGHVQ NDLS WDL OHLVWLQD JHQHUDWRULDXV JDOLD WXUL EWL QXVWDW\WD SDJDO JDPLQWRMR SDWHLNWXV UHLNDODYLPXV -HL JHQHUDWRULDXV WDPSD \UD PDHVQ NDLS YDUGLQV VWDWRULDXV VURY WXUL EWL QH GLGHVQNDLSLOJDODLNVOHLVWLQRVLRV 1HOHLGLDPD LOJDL SHUNUDXWL JHQHUDWRULXV VURYH MHL ML YLULMD OHLVWLQM QXVWDW\W DWVLYHOJLDQW DXLQDQLRVLRV DSOLQNRV WHPSHUDWU LU VOJ $YDULM PHWX JHQHUDWRULXV WUXPSDP SHUNUDXWL SDJDOVWDWRULDXV LU URWRULDXV VURYHV OHLGLDPD SDJDO JDPLQWRMRSDWHLNWXV UHLNDODYLPXV -HLJX UHLNDODYLP QUD Y\NXV DYDULMDL OHLGLDPD JHQHUDWRULXV WUXPSDP SHUNUDXWL SDJDO VWDWRULDXV VURY NDLSQXURG\WDOHQWHOMH *HQHUDWRUL VX QHWLHVLRJLDL DXLQDPRPLV DSYLMRPLV URWRULDXV VURYV SHUNURYD WXUL EWL QXVWDWRPD DWVLYHOJLDQW OHLVWLQM VWDWRULDXV SHUNURY 7XUERJHQHUDWRULDPV NXUL URWRULDXV DSYLMRV DXLQDPRVYDQGHQLOLXWLHVLRJLDLOHLVWLQRMLURWRULDXVSHUNURYRVVURYQXURG\WDOHQWHOMH

 *HQHUDWRULDXVWDPSRVWLQNOHDWVLUDGXVYLHQID]LDPHPMLPXL0:LUGLGHVQVJDOLRV WXUERJHQHUDWRULDL0:LUGLGHVQVJDOLRVKLGURJHQHUDWRULDLWXULEWLDXWRPDWLNDLLMXQJWLRVXJHGXV DSVDXJRPVWXULEWLQHGHOVLDQWLMXQJWLLWLQNOR %WLQD LPWLV WRNL SDW SULHPRQL HPMXV PDHVQV JDOLRV WXUERJHQHUDWRUL DUED KLGURJHQHUDWRULVWDWRULDXVDSYLMDLNDLHPMLPRVURYGLGHVQNDLS$ 0DHVQV NDLS 0: JDOLRV WXUERJHQHUDWRULDPV LU PDHVQV NDLS 0: JDOLRV KLGURJHQHUDWRULDPVOHLGLDPDGLUEWLQHLOJLDXNDLSYDOMHLHPMLPRVURYQHYLULMD$ PRQVYDGRYRDUMR JDOLRWRDVPHQVQXRLUDJHQHUDWRULXLOHLGLDPDGLUEWLQHLOJLDXNDLS YDOMHLHPMLPDV\UDQHJHQHUDWRULDXVDSYLMRMH $WVLUDGXV VLJQDOXL NDG DGLQLPR JUDQGLQMH L]ROLDFLMD SDEORJMR WXUERJHQHUDWRULDXV NXULR URWRULDXV DSYLMRV DXLQDPRV WLHVLRJLDL SDJULQGLQLV DGLQLPDV WXUL EWL QH YOLDX NDLS SHU YDODQG R HPMXV QHGHOVLDQW SDNHLVWDV UH]HUYLQLX DGLQLPX -HLJX SR WR L]ROLDFLMD DGLQLPR JUDQGLQMH SDJHUMD WDL JHQHUDWRULXV JDOL GLUEWL WROLDX MHLJX QHSDJHUMD EHW \UD QH PDHVQ X PDLDXVLOHLVWLQMWDLDWVLUDGXVSLUPDMDLJDOLP\EHLQHYOLDXNDLSSHUSDUDVWXUERJHQHUDWRULXVWXUL EWLLMXQJWDVUHPRQWXRWL -HLJX QUD UH]HUYLQLR DGLQLPR VLVWHPRV DUED QHPDQRPD MRV SDQDXGRWL EH WR MHLJX GLUEDQW UH]HUYLQLDP DGLQWXYXL L]ROLDFLMRV YDUD LU WROLDX PDMD VXPDMD GDXJLDX NDLS QXURG\WD JDPLQWRMR LQVWUXNFLMRMH DUED NLWXRVH QRUPLQLXRVH DNWXRVH JHQHUDWRUL UHLNLD QH YOLDX NDLS SHU YDODQGLNUDXWLLULMXQJWLLWLQNORUHPRQWXRWL -HL WXUERJHQHUDWRULDXV URWRULDXV DSYLMRV DXLQDPRV QHWLHVLRJLDL LU DGLQLPR JUDQGLQV L]ROLDFLMRVYDUDPDHVQNDLSN:WDLWXULEWLMXQJWDVUH]HUYLQLVDGLQLPDV-HLJXSRLRVRSHUDFLMRV HPMLPDVSUDQ\NVJHQHUDWRULXVJDOLLUWROLDXGLUEWL HPMXVURWRULDXVDSYLMDLWXUERJHQHUDWRULXVJDOL GLUEWLWRONROEXVVXVWDEG\WDVUHPRQWXRWLEHWWXULEWL MXQJWDDSVDXJDQXRGYLJXERURWRULDXVDSYLMRV HPMLPR 'YLJXER HPMLPR DWYHMX WXUERJHQHUDWRULXV WXUL EWL QHGHOVLDQW LNUDXWDV LU LMXQJWDV L WLQNOR -HL JHQHUDWRULXV QHWXUL DSVDXJRV QXR GYLJXER HPMLPR DUED ML QHJDOL EWL MXQJWD WDL JHQHUDWRULSHUYDOUHLNLDLNUDXWLLMXQJWLLWLQNORLUUHPRQWXRWL +LGURJHQHUDWRULDLQHJDOLGLUEWLMHL\UDHPMXVLDGLQLPRJUDQGLQ *HQHUDWRULNXULURWRULDXVDSYLMDDXLQDPDYDQGHQLOLXRDGLQLPRVLVWHPDRUXYLVRV DGLQLPR JUDQGLQV L]ROLDFLMRV YDUD LPDWXRWD 9 PHJRPPHWUX WXUL EWL QH PDHVQ NDLS 0: *HQHUDWRULNXULURWRULDXVDSYLMDDUEDDGLQLPRVLVWHPRVHOHPHQWDLDXLQDPLYDQGHQLX OHLVWLQRMLL]ROLDFLMRVYDUDQXVWDWRPDSDJDOJDPLQWRMRLQVWUXNFLMDVDUEDEDQG\PQRUPDV *HQHUDWRULDLNXULDGLQLPRJUDQGLQLL]ROLDFLMRVYDUDPDHVQXQRUPLQJDOLGLUEWL WLN PRQVYDGRYXLDUMRJDOLRWDPDVPHQLXLOHLGXVY\NGDQW7DLV\NOLSXQNWRUHLNDODYLPXV

6443

77

78 6443
 GLVWLOLDWR FLUNXOLXRMDQLR DSYLMRPLV LU NLWRPLV DNW\YLRVLRPLV EHL NRQVWUXNFLQPLV GDOLPLVGHELWDVVOJLVWDLSSDWVOJLVNLUWXPDVILOWUXRVHLUO\JLQDPRMLYDUD DO\YRV O\JLV GHPSIHULQLXRVH EDNXRVH LU SOGLQLXRVH KLGUDXOLQLXRVH XWYDUXRVH KLGURJHQHUDWRULJXROLLUSDNXOQLDO\YRVYRQLRVH YDQGHQLOLRVOJLVLUYDUXPDVJHQHUDWRULXMH WXUERJHQHUDWRUL JXROL LU NRQWDNWLQL LHG EHL KLGURJHQHUDWRUL NU\PL LU JXROL YLEUDFLMD 'LUEDQL DUED HVDQL UH]HUYH JHQHUDWRUL GXM LU DO\YRV EHL YDQGHQV VLVWHP GDUER URGLNOLXVUHLNLDWLNULQWL YDQGHQLOLR UDVRV WDNR WHPSHUDWU JHQHUDWRULDXV NRUSXVH QH UHLDX NDLS NDUW SHU VDYDLW LU QH UHLDX NDLS NDUW SHU SDU MHLJX VXJHGXVL LQGLYLGXDOLRML GXM GLRYLQLPR UDQJD DUED GUJPYLULMDOHLVWLQM NRUSXVRVDQGDUXP YDQGHQLOLRQXRWNSHUSDU QHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHV YDQGHQLOLR YDUXP NRUSXVH YDQGHQLOLR NLHN X SOGLQLR KLGUDXOLQLR XWYDUR JXROL NDUWHULXRVHYDGHNUDQXRWRVH\QRVHOLQLMLQLLUQXOLQL YDGJDXEWXRVHQXRODWWLULDQWDXWRPDWLQLDLV GXM DQDOL]DWRULDLV YHLNLDQLDLV VLJQDO LU QH UHLDX NDLS NDUW SHU VDYDLW DWOLHNDQW FKHPLQ GXM DQDOL]RVXJHGXVDXWRPDWLQLDPGXMDQDOL]DWRULXLDUEDMRQHVDQWQHUHLDXNDLSNDUWSHUSDU GHJXRQLHV NLHN YDQGHQLO\MH HVDQLR JHQHUDWRULDXV NRUSXVH JHQHUDWRULDXV VDQGDULQLPR VLVWHPRV SOGLQLDPH KLGUDXOLQLDPH XWYDUH SUDSWLPR EDNHOLR LU YDQGHQLOLR DWVN\ULPR EDNH SDJDO SDWYLUWLQWJUDILNUHPLDQWLVFKHPLQVNRQWUROVGXRPHQLPLV GLVWLOLDWR NRN\E JHQHUDWRULDXV DSYLM LU NLW GDOL DXLQLPR VLVWHPRMH SDJDO JHQHUDWRULHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMRVUHLNDODYLPXV 9DQGHQLOLRYDUXPDVWXULEWLQHPDHVQLVNDLS JHQHUDWRULDXVNXULRDSYLMRVDXLQDPRVYDQGHQLOLXWLHVLRJLDLNRUSXVH  QHWLHVLRJLDL DXLQDPR YDQGHQLOLX JHQHUDWRULDXV NRUSXVH MHL SHUWHNOLQLV YDQGHQLOLR VOJLVN3DLUGLGHVQLVLUMHLSHUWHNOLQLVYDQGHQLOLRVOJLVLNLN3D 9DQGHQLOLRUDVRVWDNRWHPSHUDWUDJHQHUDWRULDXVNRUSXVHHVDQWGDUERVOJLXLWXULEWLQH GLGHVQNDLS&LUYLVDGDPDHVQXWLHNLDPRDXLQWXYXVYDQGHQVWHPSHUDWU 'XMUDVRVWDNRWHPSHUDWUDYLHQYDQGHQLXDXLQDPRJHQHUDWRULDXV NRUSXVHWXULEWLQH GLGHVQXQXURG\WJDPLQWRMRLQVWUXNFLMRMH *HQHUDWRULDXVNRUSXVHHVDQLRVHYDQGHQLOLRGXMRVHGHJXRQLHVNLHNLVWXULE WLDWLWLQNDPDL QHGDXJLDXNDLSNDLYDQGHQLOLRYDUXPDVQHPDHVQLVNDLS QHGDXJLDXNDLSNDLYDQGHQLOLRYDUXPDVQHPDHVQLVNDLS QHGDXJLDXNDLSNDLYDQGHQLOLRYDUXPDVQHPDHVQLVNDLS *HQHUDWRULDXV DO\YRV YDO\PR UHQJLQLR SOGLQLDPH KLGUDXOLQLDPH XWYDUH SUDSWLPR EDNHO\MHLUYDQGHQLOLRDWVN\ULPREDNHGHJXRQLHVNLHNLVWXULEWLQHGLGHVQLVNDLS 7XUERJHQHUDWRULDXV JXROL NDUWHULXRVH HNUDQXRWRVH \QRVH OLQLMLQL LU QXOLQL YDG JDXEWXRVHYDQGHQLOLRNRQFHQWUDFLMDWXULEWLQHGLGHVQNDLS 9DQGHQLOLRVOJLRVY\UDYLPDLJHQHUDWRULDXVNRUSXVHHVDQWYDUGLQLDPSHUWHNOLQLDPVOJLXL LNL N3D WXUL EWL QH GLGHVQL NDLS R HVDQW GLGHVQLDP SHUWHNOLQLDP VOJLXL QH GLGHVQL NDLS N3D $O\YRV VOJLV VDQGDULNOLXRVH VWRYLQW DUED VXNDQWLV JHQHUDWRULDXV URWRULXL WXUL EWL GLGHVQLV X YDQGHQLOLR VOJ JHQHUDWRULDXV NRUSXVH /HLVWLQM VOJL VNLUWXP QXVWDWR JDPLQWRMR LQVWUXNFLMRV 7XUERJHQHUDWRUL VDQGDULNOL DO\YRV WLHNLPR VLVWHPRMH QXRODW WXUL YHLNWL DO\YRV VOJLR UHJXOLDWRULDL $UPDWUD UHQJWDDQWJHQHUDWRULDXVYHOHQRDO\YLQLVDQGDULNOLVLVWHPRVDO\YRWLHNLWXUL EWLXSORPEXRWD

 7XUERJHQHUDWRULDPVOHLGLDPDLOJDLGLUEWLMHLJXID]LVURYVVNLULDVLQHGDXJLDXNDLS YDUGLQV'\]HOLQLDPVJHQHUDWRULDPVVURYLVNLUWXPDVWXULEWLQHGLGHVQLVNDLSYDUGLQV +LGURJHQHUDWRUL NXUL JDOLD QHYLULMD 09$ LU VWDWRULDXV DSYLMRV DXLQDPRV RUX VURYVID]VHJDOLVNLUWLVQHGDXJLDXNDLSYDUGLQVGLGHVQVJDOLRVJHQHUDWRULQHGDXJLDXNDLS  +LGURJHQHUDWRUL NXUL VWDWRULDXV DSYLMRV YDQGHQLX DXLQDPRV WLHVLRJLDL VURYV ID]VH JDOLVNLUWLVQHGDXJLDXNDLSYDUGLQV %HWNXULXRDWYHMXID]LVURYVWXULQHYLU\WLYDUGLQL 7XUERJHQHUDWRULDPVOHLGLDPDGLUEWLQHVLQFKURQLQLXUHLPXMHLJXWDLQXVWDW\WDEDQG\PDLV DUEDVNDLLDYLPDLVYHUWLQXVHOHNWURVWLQNOLUWDLQXPDW\WDJDPLQWRMRLQVWUXNFLMRMH 1HVXDGLQWLHPV KLGURJHQHUDWRULDPV LU WXUERJHQHUDWRULDPV NXUL URWRULDXV GDQW\V VXUHQNDPLGLUEWLQHVLQFKURQLQLXUHLPXQHOHLGLDPD 1HOHLGLDPDVXDGLQWDPEHWNRNLRWLSRJHQHUDWRULXLNDUWXVXNLWDLVHOHNWULQVJHQHUDWRULDLV GLUEWLQHVLQFKURQLNDL *HQHUDWRULDXV GDUE HOHNWURV YDULNOLR UHLPX LU GDUER WUXNP ULERMD WXUELQRV GDUER JDOLP\EVLUQXVWDWRWXUELQSDJDPLQXVLJDP\NODDUEDUHJODPHQWXRMDQRUPLQLDLGRNXPHQWDL *HQHUDWRULXLOHLGLDPDLOJDLGLUEWLJDOLRVNRHILFLHQWXPDHVQLXXYDUGLQLUVLQFKURQLQLR NRPSHQVDWRULDXV UHLPX MHLJX DGLQLPR VURY QHYLULMD LOJDODLNV OHLVWLQRVLRV HVDPRPLV DSOLQNRV VO\JRPLV *HQHUDWRUL OHLVWLQRML UHDNW\YLRML DSNURYD L GDOLHV VXDGLQWR VLQFKURQLQLR NRPSHQVDWRULDXV UHLPX QXVWDWRPD SDJDO JDPLQWRMR LQVWUXNFLMDV DUED QRUPLQLXV GRNXPHQWXV R M QHVDQWSDJDOVSHFLDOLMEDQG\PUH]XOWDWXV 3DGLGLQXV JDOLRV NRHILFLHQW LNL YLHQHWR JHQHUDWRULDPV QHWLHVLRJLDL DXLQDPRPLV DSYLMRPLVOHLGLDPDLOJDLGLUEWLYDUGLQHJDOLD 7LHVLRJLDL DXLQDP L GDOLHV VXDGLQW JHQHUDWRUL LOJDODLN OHLVWLQRML DSNURYD WDLS SDW OHLVWLQRML DSNURYD SDGLGLQXV JDOLRV NRHILFLHQW QXR YDUGLQLR LNL YLHQHWR QXVWDWRPD SDJDO JDPLQWRMR LQVWUXNFLMRMRVQHVDQWSDJDOVSHFLDOLMEDQG\PUH]XOWDWXVDUQRUPLQLGRNXPHQWUHLNDODYLPXV *HQHUDWRULDPVWXULEWLDXWRPDWLNDLULERMDPDPLQLPDOLDGLQLPRVURY *HQHUDWRULDXV WUDQVIRUPDWRULDXV EORNR JHQHUDWRUL MXQJWXYXL LMXQJXV DUED MXQJXV QH YLVDVID]HVMDVWXULLMXQJWLNLWL\QVLVWHPRVDUEDVHNFLMRVSULHNXULRVSULMXQJWDVEORNDVMXQJWXYDL 6XPRQWXRWM DUED VXUHPRQWXRWM JHQHUDWRUL GLRYLQWL GDQLDXVLDL QHUHLNLD .DGD EWLQDGLRYLQWLJHQHUDWRULVSUHQGLDPDYDGRYDXMDQWLVEDQG\PQRUPRPLV 9DQGHQLOLX DXLQDP JHQHUDWRUL VDQGDULNOL UH]HUYLQLDL DO\YRV WLHNLPR UHQJLQLDL WXUL DXWRPDWLNDL VLMXQJWL LVLMXQJXV SDJULQGLQLDPV UHQJLQLDPV LU VXPDMXV DO\YRV VOJLXL HPLDX QXVWDW\WRVQRUPRV  0: LU GLGHVQV JDOLRV JHQHUDWRUL VDQGDULNOL SDJULQGLQLDPV DO\YRV WLHNLPR UHQJLQLDPVUH]HUYXRWLWXULEWLQXRODWSULMXQJWLGHPSIHULQLDLEDNDL 7XUERJHQHUDWRUL NXULR DNW\YLRVLRV GDO\V DXLQDPRV YDQGHQLOLX DUED YDQGHQLX LU YDQGHQLOLXOHLGLDPDDSNUDXWLWLNXSLOGLXVDXLQLPRVLVWHPDWLWLQNDPDLYDQGHQLOLXDUEDYDQGHQLXLU YDQGHQLOLXLUSDVLHNXVYDUGLQYDQGHQLOLRVOJ $XLQDQW RUX QHVXDGLQWL WXUERJHQHUDWRULDL JDOL QHLOJDL VXNWLV YDUGLQLX JUHLLX MHL RUR WHPSHUDWUD QH GLGHVQ QHL QXURG\WD JDPLQWRMR LQVWUXNFLMRMH )RUVXRWDL DXLQDPXV YDQGHQLOLX 79) VHULMRVJHQHUDWRULXVOHLGLDPDWUXPSDLVXDGLQWLMHLJXMLHQHSULMXQJWLSULHWLQNOR 2UX DXLQDP JHQHUDWRUL JDLVUR JHVLQLPR WDLVDL WXUL EWL SDUXRWL JUHLWDL JHVLQWL JHQHUDWRUL /HLGLDQWLUHNVSORDWXRMDQWJHQHUDWRULXVWXULEWLWLNULQDPD VWDWRULDXVURWRULDXVLUDGLQLPRVLVWHPRVHOHNWULQLDLSDUDPHWUDL DXLQLPR DSOLQNRV DGLQLPR VLVWHPRV UHQJLQL VWDWRULDXV DSYLMRV LU SOLHQR YHOHQR VDQGDULNOLJXROLLUSDNXOQLWHPSHUDWUD

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

 *HQHUDWRULDXV YDQGHQLOLR QXRWNLV SHU SDU HVDQW GDUER VOJLXL WXUL EWL QH GLGHVQLV NDLS 6N\VLXDXLQDPRVLRVVLVWHPRVILOWUDLWXULEWLYLVODLN MXQJWL 6XPDMXV GLVWLOLDWR VDYLWDMDL YDUDL LNL N:FP WXUL SUDGWL YHLNWL VLJQDOL]DFLMD R VXPDMXVLNLN:FPJHQHUDWRULXVWXULEWLLNUDXWDVLULMXQJWDVLWLQNOR *HQHUDWRULLUDGLQWXYJXROLLUYHOHQRVDQGDULNOLNRUSXVL]ROLDFLMRVYDUDLPDWXRWD 9PHJRPPHWUXWXULEWLQHPDHVQNDLS0:NDLDO\YRVYDP]GLDLYLVLNDLVXULQNWLR KLGURJHQHUDWRUL SDNXOQL LU JXROL QH PDHVQ NDLS 0: MHLJX JDPLQWRM LQVWUXNFLMRVH QHQXURG\WLNLWRNLHYDUG\GLDL 7XUERJHQHUDWRUL JXROL LU YHOHQR VDQGDULNOL RUX DXLQDP DGLQWXY JXROL EHL KLGURJHQHUDWRULJXROLLUSDNXOQL MHLJXSDVWDUMNRQVWUXNFLMDWDLOHLGLD L]ROLDFLMUHLNLDWLNULQWLQH UHLDXNDLSNDUWSHUPQHV 7XUERJHQHUDWRULLUKLGURJHQHUDWRULJXROLEHLNU\PLYLEUDFLMDWXULQHYLU\WLJDPLQWRM LQVWUXNFLMRVHQXURG\WG\GL 7XUERJHQHUDWRUL NRQWDNWLQL LHG YLEUDFLM UHLNLD PDWXRWL QH UHLDX NDLS NDUW SHU PQHVLXV-LWXULQHYLU\WLPP *HQHUDWRULXVNXULDSYLMRVDXLQDPRVWLHVLRJLDLQRUPDOLRPLVVO\JRPLVUHLNLDSULSLOG\WL YDQGHQLOLX MLHPV QHVLVXNDQW 9DQGHQLO L M UHLNLD DOLQWL URWRULXL QHVLVXNDQW DUED M VXNDQW YHOHQR SDVXNLPRUHQJLQLX $YDULQPLVVO\JRPLVYDQGHQLODOLQWLJDOLPDSUDGWLPDLQDLVWRMDQW 9DQGHQLODUEDRULJHQHUDWRULDXVUHLNLDLVWXPWLLQHUWLQPLVGXMRPLV DQJOLHVGYLGHJLQLX DUEDD]RWX  (OHNWULQVH NXULRVH GLUED YDQGHQLOLX DXLQDPL JHQHUDWRULDL WXUL EWL WRNLD YDQGHQLOLR DWVDUJDNXULRVSDNDNWGHLPLDLGLHQJHQHUDWRULDPVHNVSORDWXRWLLUGLGLDXVLRGXMWULRJHQHUDWRULXL YLHQ NDUW SULSLOG\WL WDLS SDW DQJOLHV GYLGHJLQLR DUED D]RWR DWVDUJD NXULRV SDNDNW GLGLDXVLR GXM WULRJHQHUDWRULXLSULSLOG\WLNDUWXV -HL HOHNWULQMH \UD UH]HUYLQLV HOHNWUROL]HULV YDQGHQLOLR DWVDUJ UHVLYHULXRVH OHLGLDPD VXPDLQWL *HQHUDWRULDLLUWXUELQRVSDSUDVWDLUHPRQWXRMDPLNDUWX +LGURJHQHUDWRULDL LU WXUERJHQHUDWRULDL LLPDQW URWRUL LU VXWYLUWLQDQW VWDWRULDXV DSYLM NDNWLQHVGDOLVSHUNOLMXRMDQWJULRYHOLXVWLNULQDQW\QLUNURQWHLQEHLVWDWRULDXVHUGLHVWYLUWLQLPWXUL EWLUHPRQWXRMDPLSDJDOJDPLQWRMRUHLNDODYLPXV *HQHUDWRUL WHFKQLQV SULHLURV LU UHPRQWR IXQNFLMDV SDGDOLQLDPV SDVNLUVWR PRQV YDGRYDVDUMRJDOLRWDVDVPXR

,,,(/(.75269$5,./,$,

 (OHNWULQL VDYM UHLNPL YDULNOL GDUER WDPSD WXUL EWL QXR LNL YDUGLQV (OHNWURVYDULNOLDPVOHLGLDPDGLUEWLYDUGLQHDSNURYDNDLWDPSD\UDQXRLNLYDUGLQV (OHNWURVYDULNOLDPVOHLGLDPDGLUEWLYDUGLQHJDOLDMHLGDQLVNLQWD (OHNWURV YDULNOLDLJDOLGLUEWLYDUGLQH JDOLDNDL WDPSD RGDQLV QXNU\SVWD QXRYDUGLQLR G\GLR MHLJXSDGLGMXV WDPSDLLU VXPDMXV GDQLXL DUEDDWYLUNLDL WDPSRV LUGDQLR QXRNU\SL DEVROLXLM G\GL VXPD QHYLULMD LV UHLNDODYLPDV WDLNRPDV NDL \UD DWLWLQNDPRV PDWDYLPRSULHPRQV $QW YDULNOL LU M VXNDPM PHFKDQL]P WXUL EWL SD\PWD VXNLPRVL NU\SWLV $QW YDULNOLLUM MXQJLPRWDLVWXULEWLXUD\WDVDJUHJDWRNXULDPMLHSULNODXVRSDYDGLQLPDV 0DLWLQLPR SHUWUDXNRVWUXNPNXULOHPLDWHFKQRORJLQLLUUH]HUYLQL HOHNWULQL DSVDXJ VXYHLNLPR ODLNDVWXULEWLQHGLGHVQNDLSV,LPWLHV WYDUNDOHLGLDPD LU LOJHVQSHUWUDXNDMHLJX

VNDLLDYLPDLV LU EDQG\PDLV \UD QXVWDW\WD NDG VYDUEL PHFKDQL]P HOHNWURV YDULNOL VDYLODLGD EXV XWLNULQWD6YDUELPHFKDQL]PVUDWYLUWLQDPRQVYDGRYDVDUMRJDOLRWDVDVPXR (OHNWURV YDULNO WUXPSDL MXQJWX URWRULXPL JDOLPD OHLVWL GX NDUWXV L HLOV MHLJX YDULNOLV DOWDVLUWLNYLHQNDUWMHLJXYDULNOLVNDUWDVLUQUDJDPLQWRMRLQVWUXNFLMRMHNLWRNLQXURG\P3RWR HOHNWURV YDULNOLV JDOL EWL OHLGLDPDV NDL MLV DWYVWD DUED SUDHLQD ODLNDV QXURG\WDV JDPLQWRMR LQVWUXNFLMRMH 3DNDUWRWLQDLMXQJWLYDULNOMHLMLV\UDLMXQJWDVSDJULQGLQLDSVDXJJDOLPDWLNDSLUMXV LULPDWDYXVL]ROLDFLMRVYDU 6YDUEL PHFKDQL]P QHUH]HUYXRWXV YDULNOLXV SDNDUWRWLQDL JDOLPD OHLVWL WLN DSLUMXV L LRUV 3DNDUWRWLQDLOHLVWLYDULNOLXVNXULXRVLMXQJUH]HUYLQVDSVDXJRVOHLGLDPDWLNLDLNLQXV LMXQJLPRSULHDVWLV 5H]HUYH HVDQW\V HOHNWURV YDULNOLDL LU DXWRPDWLQLR UH]HUYR MXQJLPR UHQJLQLDL WXUL EWL DSLULPLLULEDQGRPLSDJDO PRQVYDGRYRDUMR JDOLRWRDVPHQVSDWYLUWLQWJUDILN7DLSSDWWXULEWL QXVWDW\WDYDULNOLVWDWRULDXVDSYLMRVL]ROLDFLMRVYDUDRDXNWHVQVNDLSN9 WDPSRVLUGLGHVQVNDLS 0:JDOLRVYDULNOLDPVLUDEVRUEFLMRVNRHILFLHQWDV (OHNWURV YDULNOL JXROL YLEUDFLMD YHUWLNDOLMD LU KRUL]RQWDOLMD NU\SWLPL WXUL EWL QH GLGHVQ NDLS QXURG\WD JDPLQWRMR LQVWUXNFLMRMH 1HVDQW WRNL QXURG\P HOHNWURV YDULNOL SULMXQJW SULHPHFKDQL]POHLVWLQRMLJXROLYLEUDFLMD GYLJXEDJXROLVY\UDYLPRDPSOLWXG WXULQHYLU\WL PPNDLVXNLPRVLGDQLVDWLWLQNDPDLDSVPLQLUPDLDX (OHNWURVYDULNOLDPVVXNDQWLHPV DQJOLHVPDOQXV GP VLXUEOLXV LU NLWXV PHFKDQL]PXV NXULEHVLVXNDQLRVGDO\VJUHLWDLG\ODWDLSSDWHOHNWURVYDULNOLDPVNXULHHNVSORDWXRMDPLLOJLDXNDLS PHWOHLGLDPDGLUEWLVXGLGHVQHJXROLYLEUDFLMDWRONROEXVSDDOLQWRVYLEUDFLMRVGLGMLPRSULHDVW\V L YDULNOL JXROL YLEUDFLMD WXUL EWL QH GLGHVQ NDLS   PP NDL VXNLPRVL GDQLV DWLWLQNDPDLDSVPLQLUPDLDX 6YDUEL PHFKDQL]P YLEUDFLMD PDWXRMDPD SDJDO PRQV YDGRYR DU MR JDOLRWR DVPHQV SDWYLUWLQWJUDILN 7XUL EWL NRQWUROLXRMDPD VWDWRULDXV VURY JDOLQJHVQL NDLS N: NLQWDPRVLRV VURYV YDULNOLLUWHOHNWURVYDULNOLNXULVXNDPLPHFKDQL]PDL\UDSHUNUDXQDPL 7XUL EWL NRQWUROLXRMDPD LQNDUR VURY EHW NRNLRV JDOLRV QXRODWLQV VURYV YDULNOL VXNDQLNXURPDLWLQWXYXVDYDULQLXVWXUELQ DO\YRVVLXUEOLXVLUYHOHQRVDQGDULNOLXV 3UDSXLDPLHMLHOHNWURVYDULNOLDLNXULH UHQJWLGXONWRVHLUGLGHVQLRGUJQXPRSDWDOSRVH WXUL EWL DXLQDPL YDULX RUX NXULR WHPSHUDWUD LU NLWL SDUDPHWUDL WXUL DWLWLNWL JDPLQWRMR LQVWUXNFLMRV UHLNDODYLPXV $XLQLPR VLVWHPRV HOHNWURV YDULNOLR NRUSXVR RUWDNL VNOHQGL VDQGDUXPDV WXUL EWL WLNULQDPDV UHPRQWXRMDQW HOHNWURV YDULNO EHW QH UHLDX NDLS NDUW SHU PHWXV ,QGLYLGXDOV LRULQL DXLQLPR YHQWLOLDWRUL HOHNWURV YDULNOLDL WXUL VLMXQJWL LU LVLMXQJWL DXWRPDWLNDL MXQJLDQW LU LMXQJLDQW SDJULQGLQLXVHOHNWURVYDULNOLXV (OHNWURVYDULNOLDLNXULVWDWRULDXVLUURWRULDXVDSYLMRVDXLQDPRVYDQGHQLXSULYDORWXUWL WDLVXV VLJQDOL]XRMDQLXV DSLH YDQGHQV DWVLUDGLP NRUSXVH $XLQLPR YDQGHQLX VLVWHP UHQJLQLDL LU DSDUDWUDWXULEWLHNVSORDWXRMDPLODLNDQWLVJDPLQWRMRLQVWUXNFLMUHLNDODYLPRMNRQGHQVDWRNRN\E WXULDWLWLNWLQXURG\WJDPLQWRMLQVWUXNFLMRVH (OHNWURVYDULNOLDLWXULEWLQHGHOVLDQWLMXQJWLY\NXVQHODLPLQJDPDWVLWLNLPXLSDVLURGLXV GPDPV DU OLHSVQDL L HOHNWURV YDULNOLR NRUSXVR SDOHLGLPR LU DGLQLPR UHQJLQL VXJHGXV YDULNOLR VXNDPDMDPPHFKDQL]PXL (OHNWURVYDULNOLVSDOHLGXVUH]HUYLQWXULEWLVXVWDEG\WDVNDL DWVLUDQGDGHJDQLRVL]ROLDFLMRVNYDSDV VPDUNLDLSDGLGMDHOHNWURVYDULNOLRDUPHFKDQL]PRYLEUDFLMD QHOHLVWLQDLSDGLG MDJXROLWHPSHUDWUD

6443

79

80 6443
9LUXWLQL DO\YRV VOXRNVQL WHPSHUDWUD WXUL EWL QH DXNWHVQ NDLS  R& WUDQVIRUPDWRUL NXUL DO\YRV LU RUR FLUNXOLDYLPDV SULYHUVWLQLV LU QH DXNWHVQ NDLS R& WUDQVIRUPDWRULNXULDO\YRVDXLQLPDV QDWUDOXVWDLSSDWWNXULDO\YRV FLUNXOLDYLPDVQDWUDOXVR RURSULYHUVWLQLVMHLJXUHQJLQSDJDPLQXVLJDP\NODQHQXURGRNLWWHPSHUDWU1XURG\WLUHLNDODYLPDL WDLNRPLMHLJXUHQJLQSDJDPLQXVLJDP\NODQHQXURGRNLWWHPSHUDWU /HLGLDPDWUDQVIRUPDWRULXLGLUEWLNDLEHWNXULRVDWDNRVWDPSD SDJDPLQWLHPV SDJDO*267VWDQGDUW DXNWHVQQHJXYDUGLQDWDNRVWDPSDMHLJDPLQWRMDVQHQXURGNLWDLS /HLGLDPD SHUNUDXWL SDJDO VURY NLHNYLHQ DO\YLQLR WUDQVIRUPDWRULDXV DSYLM LNL  DWDNRVYDUGLQVVURYVMHLDWDNRVWDPSDQHGLGHVQNDLSYDUGLQMHLJDPLQWRMDVQHQXURGNLWDLS 5HLNLDNRQWUROLXRWLDXWRWUDQVIRUPDWRULDXNWRV WDPSRVDSYLMRVEHQGURVLRVGDOLHVVURY NDLSULHHPRVWDPSRVDSYLMSULMXQJWDVJHQHUDWRULXVDUEDDSNURYD (VDQW DYDULQLDPV UHLPDPV EHW NXULRV DXLQLPR VLVWHPRV WUDQVIRUPDWRULXV QHDWVL YHOJLDQW SULH WDL EXYXVLRV DSNURYRV WUXNP LU G\G EHL DXLQDQLRVLRV DSOLQNRV WHPSHUDWU OHLGLDPDSHUNUDXWL MHLJXJDPLQWRMLQVWUXNFLMRVHQHQXURG\WLNLWRNLHOHLGLDPSHUNURYG\GLDL $O\YLQLDLWUDQVIRUPDWRULDL SHUNURYDSDJDOVURY    SHUNURYRVWUXNPPLQ    6DXVLHMLWUDQVIRUPDWRULDL SHUNURYDSDJDOVURY    SHUNURYRVWUXNPPLQ    7UDQVIRUPDWRUL NXULR DO\YRV LU RUR FLUNXOLDYLPDV \UD SULYHUVWLQLV DSNUDXWL YDUGLQH DSNURYDNDLDSOLQNRVRURWHPSHUDWUDHPHVQNDLSPLQXV&JDOLPDWLNMSDLOGLXVDSNUDXQDQW SXVH YDUGLQV DSNURYRV LU QHMXQJLDQW DO\YRV FLUNXOLDYLPR VLVWHPRV NRO DO\YRV YLUXWLQL VOXRNVQL WHPSHUDWUD SDVLHNV PLQXV & $YDULQPLV VO\JRPLV OHLGLDPD DSNUDXWL WUDQVIRUPDWRUL YDUGLQH DSNURYDQHDWVLYHOJLDQWDSOLQNRVWHPSHUDWU ,NLN9 WDPSRVVNLUVWRPXRVLXRVHHOHNWURVWLQNOXRVHWUDQVIRUPDWRULDSNURYDLU WDPSD WXULEWLPDWXRMDPDGLGLDXVLLUPDLDXVLDSNURYPHWX N9 LU DXNWHVQV WDPSRV WUDQVIRUPDWRUL LU DXWRWUDQVIRUPDWRUL QHXWUDOV WXUL EWL WLHVLRJLDLHPLQWRV /HLGLDPD WUDQVIRUPDWRUL LU DXWRWUDQVIRUPDWRUL QHXWUDOHV HPLQWL VSHFLDOLDLV UHDNWRULDLV N9 WDPSRV WUDQVIRUPDWRULDL NXUL QHXWUDOV L]ROLDFLMD LEDQG\WD N9 WDPSD VHQLDX JDPLQW WUDQVIRUPDWRUL  N9 WDPSD JDOL GLUEWL QHHPLQWD QHXWUDOH MHLJX ML DSVDXJRWD YLUWDPSLULERWXYX 'XMLQDSVDXJWXULQW\VWUDQVIRUPDWRULDLWXULEWLSDVWDW\WLWDLSNDGGDQJWLVEWSDNHOWDV GXMLQVUHOVSXVQHPDLDXNDLSRDO\YRVYDP]GLVQXRWUDQVIRUPDWRULDXV NRQVHUYDWRULQH PDLDXNDLS,PHWLPRYDP]GLRLUNRQVHUYDWRULDXVHUWPVWXULVXVLVLHNWL5HLNDODYLPDVWDLNRPDV MHLJXMLVQHSULHWDUDXMDWUDQVIRUPDWRULDXVJDPLQWRMRLQVWUXNFLMUHLNDODYLPDPV $WVLUDGXV GXMLQV UHOV VLJQDOXL WUDQVIRUPDWRUL EWLQD QHGHOVLDQW DSLUWL $SLURV PHWXQXVWDLXVDLNYLGDXVJHGLP WUDNHVLDLVSUDJVMLPDVNLWLSR\PLDL WUDQVIRUPDWRULXVWXULEWL QHGHOVLDQWLMXQJWDV-HLDLNLJHGLPRSR\PLQUDNDLSJDOLPDJUHLLDXUHLNLDSDLPWLGXMPJLQLXV -HL GXMRV GHJLRV WUDQVIRUPDWRULXL WROLDX GLUEWL QHOHLGLDPD -HL GXMRV QHGHJLRV LU WUDQVIRUPDWRUL LMXQJLDQWJDOLVXWULNWLHOHNWURVWLHNLPDVYDUWRWRMDPVJDOLPDOHLVWLWUDQVIRUPDWRULXLGLUEWLWROLDXNROEXV QXVWDW\WRVGXMLQVUHOVSRYHLNLRSULHDVW\V N9 LU DXNWHVQV WDPSRV WUDQVIRUPDWRUL DXWRWUDQVIRUPDWRUL QHW WXR DWYHMX NDL LVLVNLULDQHGHJLRVGXMRVUHLNLDLMXQJWLLNLWRONROEXVQXVWDW\WRVGXMSDVLURG\PRSULHDVW\V -HL WUDQVIRUPDWRULXV DXWRPDWLNDL LMXQJLDPDV VXYHLNXV YLGLQL JHGLP DSVDXJRPV WUDQVIRUPDWRUL JDOLPD MXQJWL WLN M DSLUMXV DWOLNXV GXM LU DO\YRV DQDOL] HVDQW VXPRQWXRWDL PRQLWRULQJR VLVWHPDL LDQDOL]DYXV WUDQVIRUPDWRULDXV PRQLWRULQJR VLVWHPRV GXRPHQLV HVDQW UHLNDOXL SLUPLQLDSYLML]ROLDFLMRVPDWDYLPXVNLWXVWRNLHPVDWYHMDPVJDPLQWRMRHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMRMHLU

(OHNWURV YDULNOL WHFKQLQV SULHLURV LU UHPRQWR IXQNFLMDV SDGDOLQLDPV VNLUVWR PRQV YDGRYDVWYDUNRPXRMXGRNXPHQWX

NLWD 

YDULNOLVDSNUDXQDPDVGDXJLDXQHJXOHLVWD DWVLUDQGDHOHNWURVYDULNOLRJHGLPRJUVP XOLHMDPDYDQGHQLXSDGLGMVWULXNPDVLU

,9*$/,2675$16)250$725,$,

7UDQVIRUPDWRULDL DXWRWUDQVIRUPDWRULDL MXQJLDPLNDLWLQNORWDPSDYDUGLQ *HQHUDWRULDXV WUDQVIRUPDWRULDXV EORNR WUDQVIRUPDWRUL JDOLPD MXQJWL NDUWX VX JHQHUDWRULXPVLQFKURQL]DYLPREGX $QW DWYLURVH VNLUVW\NORVH HVDQL WUDQVIRUPDWRUL EDN DUED SULH NRUSXV SULWYLUWLQW OHQWHOL WXUL EWL XUD\WL M RSHUDW\YLQLDL SDYDGLQLPDL 7RNLH SDW XUDDL WXUL EWL DQW XGDUM VNLUVW\NOWUDQVIRUPDWRULQLWUDQVIRUPDWRULSDWDOSGXUEHLMYLGXMH 9LHQID]LWUDQVIRUPDWRUL YDGDLWXULEWLSD\PWLVNLULDPRVLRPLVID]LVSDOYRPLV /DXNH SDVWDW\WL WUDQVIRUPDWRULDL WXUL EWL QXGD\WL YLHVLRPLV VSDOYRPLV 'DDL NXULDLV GDRPL WUDQVIRUPDWRULDL WXUL DWLWLNWL WUDQVIRUPDWRULDXV JDPLQWRMR UHLNDODYLPDPV EWL DWVSDUV DWPRVIHURVLUDO\YRVSRYHLNLXLEHLODLGVLOXPDL 7UDQVIRUPDWRUL LU DXWRWUDQVIRUPDWRUL NXUL DO\YRV FLUNXOLDFLMD SULYHUVWLQ DXLQLPR UHQJLQLHOHNWURV YDULNOLDLWXULEWLPDLWLQDPLLGYLHM DOWLQLRUH]HUYLQLV PDLWLQLPDV WXUL VLMXQJWL DXWRPDWLNDL 7UDQVIRUPDWRUL LU DXWRWUDQVIRUPDWRUL DXWRPDWLQLDL WDPSRV UHJXOLDWRULDL WXUL EWL YLV ODLN MXQJWLLUYDOGRPLDXWRPDWLNDL2SHUDFLMVNDLLDXVVNDLWLNOLDLWDLSSDWWXULEWLYLVODLN MXQJWL 7UDQVIRUPDWRUL DXWRPDWLQLR WDPSRV UHJXOLDYLPR SHUMXQJLPR WDLVXV OHLGLDPD MXQJWL NDL YLUXWLQL DO\YRVVOXRNVQLWHPSHUDWUDDXNWHVQNDLSPLQXVR& 7UDQVIRUPDWRULDXV NXULR WDPSRV UHJXOLDWRULXV DXWRPDWLQLV DSYLM DWDNDV SHUMXQJWL UDQNHQDJDOLPDWLNLMXQJXVYLVWUDQVIRUPDWRULDXVDSYLM WDPS 7UDQVIRUPDWRULQLSDVWRLLUNDPHUYHQWLOLDFLMDWXULJDUDQWXRWLSDWLNLPWUDQVIRUPDWRUL GDUEEHWNXULXROHLVWLQXGDUERUHLPX 7UDQVIRUPDWRUL DXLQLPR VLVWHP MXQJLPR LMXQJLPR WYDUND WXUL DWLWLNWL JDPLQWRMR HNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMUHLNDODYLPXV 7UDQVIRUPDWRUL NXUL DO\YRV LU RUR FLUNXOLDYLPDV SULYHUVWLQLV DXLQLPR UHQJLQLDL WXUL DXWRPDWLNDL VLMXQJWL LVLMXQJWL NDL WLN MXQJLDPDV LMXQJLDPDV WUDQVIRUPDWRULXV (VDQW HPDL DSOLQNRV WHPSHUDWUDL LU PDDL DSNURYDL NDL DSOLQNRV WHPSHUDWUD HPHVQ X R& WXRPHW UHQJLQL VDYLQLQNRDUMR JDOLRWRDVPHQVSDYHGLPXWUDQVIRUPDWRULDXLQWXYSULYHUVWLQLVRURFLUNXOLDYLPDVJDOL EWL LMXQJWL (VDQW DSOLQNRV WHPSHUDWUDL HPHVQHL X R& UHQJLQL VDYLQLQNR QXVWDW\WD WYDUND LU QXRODWRV YHLNLDQLXV WUDQVIRUPDWRUL DXLQLPR EORNXV JDOLPD NHLVWL QHYHLNLDQLDLV $SOLQNRV WHPSHUDWUDLHVDQWGLGHVQHL R&RWUDQVIRUPDWRULDXVWHPSHUDWUDLDUWMDQWSULHOHLVWLQRVULERVJDOLPD MXQJWLSDSLOGRPXVDXLQWXYXV(VDQWQHQRUPDOLHPVWUDQVIRUPDWRULDXVDXLQLPRVLVWHPRVUHLPDPVWXUL EWLNRQWUROLXRMDPDIDNWLQLRUHQJLQLRWHPSHUDWUD 1HOHLGLDPD HNVSORDWXRWL SULYHUVWLQDL DXLQDP WUDQVIRUPDWRUL MHL QHMXQJWD DO\YRV FLUNXOLDYLPRQXWUNLPRDUEDYHQWLOLDWRULVXVWRMLPRVLJQDOL]DFLMD 7UDQVIRUPDWRULNXUL DO\YRV FLUNXOLDYLPDV QDWUDOXVRRURSULYHUVWLQLVYHQWLOLDWRUL YDULNOLDL WXUL DXWRPDWLNDL VLMXQJWL SDNLOXV DO\YRV WHPSHUDWUDL LNL R& DUED SDVLHNXV YDUGLQ DSNURY QHDWVLYHOJLDQW DO\YRV WHPSHUDWU LU LVLMXQJWL WHPSHUDWUDL VXPDMXV LNL R& MHLJX DSNURYRV VURYPDHVQXYDUGLQ5HLNDODYLPDVWDLNRPDVMHLJXMLVQHSULHWDUDXMDWUDQVIRUPDWRULDXV JDPLQWRMRHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMUHLNDODYLPDPV 1HGLUEDQLR WUDQVIRUPDWRULDXV NRQVHUYDWRULXMH DO\YRV O\JLV WXUL EWL LNL \PRV DWLWLQ NDQLRVWUDQVIRUPDWRULXMHHVDQLRVDO\YRVWHPSHUDWU

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

energetikos objekto eksploatavimo instrukcijoje numatytus patikrinimus ir paalinus rastus gedimus ir defektus. 1039. Jei isijungus transformatoriui nutraukiamas elektros tiekimas vartotojams, leidiama vien kart pakartotinai jungti jungtuvu transformatori, turint diferencin ir dujin apsaug, jei j ijung tik viena i apsaug ir nra matom iorini sualojimo poymi. 1040. Jei transformatori ijung apsaugos, kuri veikimas nesusijs su jo gedimais, transformatori galima vl jungti nepatikrinus. 1041. Transformatoriaus ir tampos reguliatoriaus alyva turi bti apsaugota nuo tiesioginio slyio su aplinkos oru. vad alyva turi bti apsaugota nuo oksidavimosi ir drkimo. 1042. Transformatorius reikia apirti j neijungus: 1042.1. 330110 kV transformatorius pastotse ir kituose renginiuose vykdant transformatori pastoi apir; 1042.2. 330110 kV transformatorius, pagrindinius ir rezervinius savj reikmi transformatorius elektrinse, kur nuolat budi darbuotojai kart per par; 1042.3. aukiau mintuosius renginius, kai nra nuolat budini darbuotoj ne reiau kaip du kartus per metus; 1042.4. 610 kV skirstomuosiuose punktuose ir 610/0,4 kV transformatorinse rengini savininko nustatytu periodikumu. 1043. Transformatoriai remontuojami atsivelgiant technin bkl, nustatom bandymais, iors apira ir (ar) jo monitoringo sistemos duomen analizs rezultatais (jei sumontuota monitoringo sistema). 1044. Remonto terminus ir apimtis nustato rengini savininkas. 1045. 330 kV ir auktesns tampos perdavimo tinklo galios ir keitikli transformatoriams, autotransformatoriaus ir reaktoriams (su alyvos izoliacija) gali bti rengtos monitoringo sistemos, leidianios stebti ir analizuoti vad, atak perjungikli, auinimo sistem bkl ir efektyvum, transformatoriaus automatins gaisro gesinimo sistemos bkl bei parengt (jei i sistema diegta), transformatoriaus apkrov ir termin reim, pagrindinio bako izoliacinje alyvoje isiskyrusi duj ir drgms kiek bei kitus parametrus. Perkeliant transformatori kit objekt (viet) kartu perkeliama ir jo monitoringo sistemos ranga. 1046. Transformatoriams, kuriuose sumontuota monitoringo sistema, atsivelgiant stebim technini parametr apimtis, rengini savininkas gali atsisakyti periodini bandym ir patikrinim. i transformatori technini parametr bandym poreikis ir apimtys turi bti nustatomos vadovaujantis rengini savininko nustatyta tvarka pagal monitoringo sistemos duomen analizs rezultatus. 1047. Transformatoriaus monitoringo sistemos kaupiamus duomenis rengini savininkas turi analizuoti monje nustatyta tvarka.
 XGDURVLRVH VNLUVW\NORVH UHQJLDPD DSVDXJD QXR GXONL LU NHQNVPLQJM GXM SUDVLVNYHUELPR XGDUVLDV VNLUVW\NODV LU NRPSOHNWLQL VNLUVW\NO NDPHUDV WXUL QHSDWHNWL J\YQDL LU SDXNLDL *ULQGGDQJDWXULEWLWRNLDNDGQHVXVLGDU\WFHPHQWRGXONL 6NLUVW\NO SDWDOSRV NXULRVH UHQJWL NRPSOHNWLQLDL QDUYHOLDL VX GXMLQLDLV UHQJLQLDLV WDLS SDWSDWDOSRVNXULRVHMLHUHPRQWXRMDPLWXULEWLL]ROLXRWRVQXRNLWSDWDOSLULRUV3DWDOSRVHWXULEWL UHQJWD YHQWLOLDFLMD LWUDXNLDQWL RU L DSDWLQV SDWDOS GDOLHV R WLHNLDPDV SDWDOSDV RUDV WXUL EWL YDUXV N9 LU DXNWHVQV WDPSRV XGDURVLRV VNLUVW\NORV VX UHOLQV DSVDXJRV LU WHOHYDOG\PR SULHPRQPLV WXUL EWL UHQJWRV LU SULLULPRV WDLS NDG YLGDXV PLNURNOLPDWDV LWLVXV PHWXV XWLNULQW PLQWM UHQJLQLSDWLNLPGDUE $WVWXPDL WDUS PHGL LU VNLUVW\NORV VURYLQL GDOL WXUL EWL WRNLH NDG QHY\NW HOHNWURV LO\GL $WYLUM LU XGDUM VNLUVW\NO NDEHOL NDQDODL LU DQWHPLQLDL ORYLDL WXUL EWL XGHQJWL QHGHJLRPLVSORNWPLVRNDEHOLLYHGLPRLNDQDOWXQHOLDXNWLUSHUMLPSHUNDEHOLVHNFLMDV VNLULDPVLDVVLHQHOHVYLHWRVXVDQGDULQWRVQHGHJLDPHGLDJD 7XQHOLXRVHUVLXRVHLUNDQDOXRVHWXULEWLUHQJWDVGUHQDDVLUSDODLNRPDYDUD N9 LU DXNWHVQV WDPSRV VNLUVW\NORVH WXUL EWL UHQJWRV EORNXRWV QHOHLGLDQLRV NODLGLQJDL RSHUXRWL VN\ULNOLDLV VNLUWXYDLV NRPSOHNWLQL VNLUVW\NO LVWXPLDPDLV YHLPOLDLV LU HPLQLPRSHLOLDLV.RPSLXWHULDLVYDOGRP UHQJLQLEORNXRWJDOLXWLNULQWLLUSURJUDPLQ UDQJD 7UDQVIRUPDWRULQVHSHUMXQJLPRSXQNWXRVHLUNLWXRVHUHQJLQLXRVHQHWXULQLXRVHDSWYDU VN\ULNOLSDYDURVLUHPRVLRVWDPSRVVSLQWRVWXULEWLXUDNLQWRV -XQJWXYLUVN\ULNOLYDOG\PRVSLQWRVSDYDURVUHQJWRVDXNW\MHNXULVQXPDWRSDNOLPR DXNWL SULHPRQL QDXGRMLP WXUL EWL DSUSLQWRV VWDFLRQDULRPLV DLNWHOPLV WLSLQLDLV OHQJYDL VXUHQNDPDLVSDVWROLDLVDUEDPRELOLRPLVDLNWHOPLV N9 LU DXNWHVQV WDPSRV VNLUVW\NORVH UHQJLQLDPV HPLQWL UHNRPHQGXRMDPD QDXGRWL VWDFLRQDULXVHPLQLPRSHLOLXV HPLQLPR SHLOL SDYDU UDQNHQRV WXUL EWL QXGD\WRV UDXGRQD VSDOYD $WYLURVLRVH VNLUVW\NORVHQDXMDLPRQWXRMDPDUEDSHUGDRP HPLQLPRSHLOLUDQNHQDVLUMWUDXNHVUHLNLDQXGD\WL DOLDLU DU JHOWRQDVSDOYD $QWXGDUMVNLUVW\NONDPHUGXULUYLGLQLVLHQDWYLUMVNLUVW\NO UHQJLQLYLGDXV EHL ODXNR NRPSOHNWLQL VNLUVW\NO SULHDNLQL LU YLGLQL GDOL ULQNOL WDLS SDW DQW VN\G SDQHOL SULHDNLQV LU XSDNDOLQV SXVV WXUL EWL XUDDL QXURGDQW\V MXQJLQL SDVNLUW LU M RSHUDW\YLQLXV SDYDGLQLPXV $QWVNLUVW\NOGXUWXULEWLVSMDPLHMLHQNODL $QW VDXJLNOL VN\GHOL SULH VDXJLNOL DUED DQW VDXJLNOL NRUSXV WXUL EWL XUDDL QXURGDQW\VO\GXNRYDUGLQVURY 6NLUVW\NORVHNXU\UDEXGLQW\VLVGDUEXRWRMDVWXULEWLNLOQRMDPLHML HPLNOLDLLUSLUPRVLRV SDJDOERV VXWHLNLPR QXNHQWMXVLHPV QHODLPLQJR DWVLWLNLPR DWYHMX UHLNPHQ\V VDXJRV QXR HOHNWURV LU SULHJDLVULQLDLUHLNPHQ\V %XGLQLRVLRVEULJDGRVSULLULQLRVVNLUVW\NODVSULYDORWXUWLNLOQRMDPXRVLXV HPLNOLXV SLUPRVLRVSDJDOERVLUVDXJRVUHLNPHQLV 6NLUVW\NORVWXULEWLDSLULPRVMQHLMXQJLDQW NXUQXRODWEXGLGDUEXRWRMDLQHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHV  NXU QXRODW EXGL GDUEXRWRMDL LDLNLQWL LNURYRPV LU YDLQLNLQLDPV LO\GLDPV SDJDO EWLQ\E UHQJLQLVDYLQLQNRQXVWDW\WDWYDUNDWDPVLXRMXSDURVPHWX NXUQUDQXRODWEXGLQLGDUEXRWRMQHUHLDXNDLSGXNDUWXVSHUPHWXV

V. SKIRSTYKLOS

1048. Ilgalaikiam ir patikimam rengini darbui utikrinti vis tip ir tamp skirstykl vardiniai duomenys turi atitikti darbo slygas ne tik normaliu reimu, bet ir trumpj jungim, virtampi bei leistinj perkrov atvejais. 1049. 330 kV ir auktesns tampos skirstykl darbuotojas turi turti skirstyklos teritorijos plan, kur nurodytas elektros lauko stipris 1,8 m nuo ems paviriaus lygyje. 1050. Vietovse, kur uterta atmosfera, projektuojamj elektros rengini izoliacija turi bti tokia, kad jie galt patikimai dirbti be papildom priemoni. 1051. Eksploatuojant utertos atmosferos vietovse neatsparius uterimui renginius turi bti: 1051.1. atvirosiose skirstyklose izoliacija stiprinama, plaunama, valoma, padengiama hidrofobinmis pastomis, sandarinamos spintos, rengiamas automatikai arba rankiniu bdu valdomas elektrinis ildymas ir ventiliacija;

6443

81

82 6443
,OHLGXV L UH]HUYXDU VXVOJWM RU LU QXVWRMXV YHQWLOLXRWL MXQJWXYR L]ROLDWRUL YLGLQ HUWPSULHMXQJLDQWMXQJWXYMRL]ROLDFLMDWXULEWLLGLRYLQDPDSUDSXLDQW $O\YRVVXULQNWXYDLGUHQDDLLUDO\YRWDNLDLWXULEWLWHFKQLNDLWYDUNLQJLLUQHOHLVWLDO\YDL QXWHNWL JUXQW $O\YRVO\JLVDO\YLQLXRVHMXQJWXYXRVHPDWDYLPRWUDQVIRUPDWRULXRVHLU YDGXRVHWXULEWL DO\YRVURGLNOLRVNDOVQXURG\WRVHULERVH 1HKHUPHWLN YDGDO\YDWXULEWLDSVDXJRWDQXRVXGUNLPR -XQJWXYXRVH LU M SDYDURVH WXUL EWL UHQJWRV MXQJWRVLRV LU LMXQJWRVLRV SDGWLHV LQGLNDFLMD -XQJWXYDL NXULXRVH PRQWXRWD SDYDUD DUED MXQJWXYDL NXUL SDYDUD \UD DOLD MXQJWXYR QHDWVNLUWD QXR MR LWLVLQLX QHSHUPDWRPX VN\GX VLHQHOH JDOL WXUWL YLHQ LQGLNDFLMLQGLNDFLMD DQW MXQJWXYR DUED DQW SDYDURV -XQJWXYDPV NXUL LRULQLDL NRQWDNWDL DLNLDL URGR NDG MLH \UD MXQJWL LQGLNDFLMRVDQWMXQJWXYLUPRQWXRWDUEDQHDWLWYHUWVLHQHOPLVSDYDUQHEWLQRV 6N\ULNOL HPLQLPR SHLOL VNLUWXY WUXPSLNOL LU NLW DSDUDW PHFKDQLQV UDQNRPLV YDOGRPRV SDYDURVDWVNLUWRVQXRDSDUDWVLHQHOHDUEDHOHNWURPHFKDQLQV YDULNOLXYDOGRPRV SDYDURV SULYDOR WXUWL MXQJWRV LU LMXQJWRV SDGWLHV LQGLNDFLMDV .RPSLXWHULDLV YDOGRP NRPXWDYLPR DSDUDW SDGWLV WXUL EWL ILNVXRMDPD NRPSLXWHULR DWPLQW\MH UHDOLDPH ODLNH R PRQLWRULXMH PDWRPRMH VFKHPRMH WXULDLNLDLVNLUWLVLMXQJWRVLRVLUMXQJWRVLRVSDGLLQGLNDFLMRV 3LUPDVLV VNLUVW\NO UHQJLQL UHPRQWDV WXUL EWL DWOLHNDPDV JDPLQWRMR DU UHQJLQLR VDYLQLQNR QXURG\WX WHUPLQX 9OHVQL UHPRQW EWLQXP LU DSLPW QXVWDWR HQHUJHWLNRV UHQJLQL VDYLQLQNDVDWVLYHOJGDPDVEDQG\PLUPDWDYLPUH]XOWDWXVEHLUHQJLQLGDUERUHVXUV 8GDURVH VNLUVW\NORVH NXULRVH \UD UHQJLQLDL VX GXM L]ROLDFLMD WXUL EWL WLNULQDPD GXM NRQFHQWUDFLMD SDWDOSRMH YDGRYDXMDQWLV JDP\NORV LQVWUXNFLMRPLV DUED HQHUJHWLNRV UHQJLQL VDYLQLQNR QXVWDW\WDWYDUND N9LUDXNWHVQV WDPSRVDWYLURVLRVHVNLUVW\NORVHHNVSORDWXRMDPGXMRPLVXSLOG\W UHQJLQLGXMNLHNLVWXULEWLVWHELPDVSXQNWHQXVWDW\WXSHULRGLNXPXRGXMNRN\EWLNULQDPD YDGRYDXMDQWLVQRUPLQLXGRNXPHQWX(OHNWURVUHQJLQLEDQG\PRQRUPRVLUDSLPW\V 9,$.808/,$725,16 $NXPXOLDWRULDL WXUL EWL HNVSORDWXRMDPL SDJDO JDPLQWRMR LQVWUXNFLMDV YDGRYDXMDQWLV HOHNWURVUHQJLQLRVDYLQLQNRWYDUNRVLUNLWJDOLRMDQLQRUPLQLGRNXPHQWQXURG\PDLV 3UDGHGDQW QDXGRWL VXUHPRQWXRW DUED QDXMDL VXPRQWXRW DNXPXOLDWRUL EDWHULM UHLNLD SDWLNULQWL MRV WDOS GHLPWLHV YDODQG LNURYRV VURYH HOHNWUROLWR NRN\E DWYLUR WLSR EDWHULMRPV HOHPHQW WDPS NURYRV LU LNURYRV SDEDLJRMH LU EDWHULMRV L]ROLDFLMRV YDU HPV DWYLOJLX 3DWLNULQLPDSLPW\VJDOLEWLNRUHJXRMDPRVDWVLYHOJLDQWJDPLQWRMRLQVWUXNFLMDUUHQJLQLRVDYLQLQNR QXVWDW\WXVUHLNDODYLPXV (NVSORDWDFLMRVPHWX DNXPXOLDWRULEDWHULMSDWLNULQLPEGDLDSLPW\VLUSHULRGLNXPDV QXVWDWRPDVSDJDOJDPLQWRMRLQVWUXNFLMDUUHQJLQLRVDYLQLQNRQXVWDW\WXVUHLNDODYLPXV $NXPXOLDWRUL EDWHULMRV WXUL EWL QXRODW NUDXQDPRV SDJDO JDPLQWRM LQVWUXNFLM $NXPXOLDWRUL EDWHULMRV QXRODWLQLR NURYLPR WDPSRV FKDUDNWHULVWLNRV WXUL DWLWLNWL DNXPXOLDWRUL EDWHULMRVJDPLQWRMR UHLNDODYLPXV /DLNLQDL QHQDXGRMDPL UH]HUYH VDXJRPL EDWHULM HOHPHQWDL WXUL EWL QXRODWNUDXQDPL LOXPLQVHHOHNWULQVHDNXPXOLDWRULEDWHULMRVWDOSDLQXVWDW\WLNDUWSHUPHWXVWXULEWL DWOLHNDPDMRVNRQWUROLQLNURYDYDUGLQVWDOSRVULERVH1HOHLVWLQDNDGHOHPHQWR WDPSDVXPDWLNL HPHVQVNDLS9WDPSRV 3DWDOS VX UHQJWRPLV DWYLUR WLSR DNXPXOLDWRUL EDWHULMRPLV LU MHLJX WDLS QXPDW\WD EDWHULMRV JDPLQWRMR HNVSORDWDYLPR UHLNDODYLPXRVH WLHNLDPRML LU LWUDXNLDPRML YHQWLOLDFLMD WXUL EWL MXQJLDPDSULHEDWHULMRV NURYRVSUDGLLULMXQJLDPDQHDQNVLDXNDLSSRYDODQGRVEDLJXVNURY

N9WDPSRVWUDQVIRUPDWRULQVHLUN9 WDPSRVVNLUVW\PRSXQNWXRVHUHQJLQL VDYLQLQNRQXVWDW\WDWYDUND DWYLUM VNLUVW\NO DSLURV EWLQXP Y\NXV WUXPSDMDP MXQJLPXL DUED HVDQW WLUWDP UNXLODSGULEDLDSOHGMLPXLGLGHOLDPXWHUWXPXLLUNLWDQXVWDWRUHQJLQLVDYLQLQNDV 9LVL GHIHNWDL LU SDNLWLPDL SDVWHEWL VNLUVW\NO DSLU PHWX UDRPL HNVSORDWDYLPR GRNXPHQWXVDUEDIRUPLQDPLLQIRUPDFLQVHVLVWHPRVHUHQJLQLVDYLQLQNRQXVWDW\WDWYDUND1HGHOVLDQW WXUL EWL DOLQDPL GHIHNWDL NHOLDQW\V JUVP PRQPV DSOLQNDL DU JDOLQW\V SDHLVWL UHQJLQLXV .LW GHIHNWDOLQLPRWHUPLQDLQXVWDWRPLDWVLYHOJLDQWMSREG 6NLUVW\NO UHQJLQLDL EDQGRPL LU M SDUDPHWUDL WLNULQDPL YDGRYDXMDQWLV EDQG\PR QRUPRPLV DU UHQJLQLR VDYLQLQNR QXVWDW\WRPLV DSLPWLPLV LU SHULRGLNXPX JDPLQWRMR GRNXPHQWXRVH QXURG\WXVUHLNDODYLPXVLUDWVLYHOJLDQWGDUERPHWXDWVLUDGXVLXVWUNXPXVEHLDSLUUH]XOWDWXV 6NLUVW\NORVH VXPRQWXRWRML UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV U\L LU WHOHPHFKDQLNRV UHQJLQLDSDUDWUDVSLQWRVJQ\EW\QDLRULQLMXQJWXYYDOG\PRVSLQWRVSDVNLUVW\PRVSLQWRVWDLSSDW DO\YLQLMXQJWXYVNLUWXYWUXPSLNOLSDYDULUVN\ULNOLSDYDUVXHOHNWURVYDULNOLXVSLQWRVQXNULWXV DSOLQNRVRURWHPSHUDWUDLHPLDXQXURG\WRVJDPLQWRMLQVWUXNFLMRVHWXULEWLLOGRPRVHOHNWUDDUEDWXUL EWLUHQJWDVDXWRPDWLNDLUHJXOLXRMDPDVDQWLNRQGHQVDFLQLVLOG\PDV $O\YLQL MXQJWXY EDN LU NRUSXV GXJQDL QXNULWXV DSOLQNRV RUR WHPSHUDWUDL HPLDX QXURG\WRVJDPLQWRMLQVWUXNFLMRVHWDLSSDWWXULE WLLOGRPLHOHNWUD .RPXWDYLPRDSDUDWDPVQDXGRMDPDVRUDVVDXVLQDPDVWHUPRGLQDPLQLXEGX 3DSLOGRPDLUHNRPHQGXRMDPLLUDEVRUEFLQLDLVXVOJWRMRRURVDXVLQLPREGDL ,YLV03DLUGLGHVQLRNRPSUHVRULQLRVOJLRRURULQNWXYWXULEWLDOLQDPDGUJP 2URULQNWXYGXJQDVLUYDQGHQVLOHLGLPRWDLVDLWXULEWLDSLOWLQWLLULOGRPLHOHNWUDOHGXL WLUSLQWL , 03D VOJLR NRQGHQVDWR ULQNWXY GUJP WXUL EWL DOLQDPD DXWRPDWLNDL NLHNYLHQR NRPSUHVRULDXVSDOHLGLPRPHWX.DGQHXDOWYDQGXREDOLRQDSDWLQHVGDOLVLUNRQGHQVDWRULQNWXYXV UHLNLD PRQWXRWL HOHNWUDLOGRPLOXPRVL]ROLDFLQ NDPHU LVN\UXVEDOLRQXV UHQJWXVXVXVOJWRMR RURYDO\PREORN 6XVOJWRMR RUR YDO\PR EORNR GUJPV DOLQWXYDV WXUL EWL SUDSXLDPDV QH UHLDX NDLS NDUWXV SHU SDU 2UR VDXVXPDV QXVDXVLQWRMR RUR UDVRV WDNDV WXUL EWL WLNULQDPDV NDUW SHU SDU 5DVRV WDNDV WXUL EWL QH DXNLDX NDLS PLQXV R& HVDQW WHLJLDPDL DSOLQNRV WHPSHUDWUDL LU QH DXNLDXNDLSPLQXVR&HVDQWQHLJLDPDLDSOLQNRVWHPSHUDWUDL 2ULQLMXQJWXYLUNLWDSDUDWUH]HUYXDUDLRURULQNWXYDLLUEDOLRQDL\UDVOJLRLQGDL .RPSUHVRULQLRVOJLRRURULQNWXYXVLUEDOLRQXVHNVSORDWXRWLYDGRYDXMDQWLVJDOLRMDQLRPLV UH]HUYXDUSULHLURVWDLV\NOPLV 9LGLQLDLUH]HUYXDUSDYLULDLWXULEWLDWVSDUVNRUR]LMDL 3DVWHEMXV VXVOJWRMRRUR QXRWNLLMXQJWRULQLMXQJWXYJDOLPDQHWLHNWLMLHPVRUR DWVN\UXVMXQJWXYXVVN\ULNOLDLV 6XVOJWDVLVRUDVQDXGRMDPDVRULQLXRVHMXQJWXYXRVHLUNLWNRPXWDYLPRDSDUDWSDYDURVH WXUL EWL LYDO\WDV PHFKDQLQL SULHPDL ILOWUDLV PRQWXRWDLV NLHNYLHQR RULQLR MXQJWXYR VNLUVW\PR VSLQWRVHDUEDNLHNYLHQRDSDUDWRSDYDURVRUDWLHN\MH 6XPRQWDYXV RUR VNLUVW\PR WLQNO SULH SULSLOGDQW SLUP NDUW RULQL MXQJWXY UH]HUYXDUXVLUNLWDSDUDWSDYDUDVEWLQDSUDSVWLYLVXVRUDWLHNLXV .DGQHXVLWHUWVXVOJWDVLVRUDVHNVSORDWDYLPRPHWXUHLNLDSUDSVWL PDJLVWUDOLQLXVVXVOJWRMRRURRUDWLHNLXVQHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHVLXVNDLRUR DSOLQNRVWHPSHUDWUDWHLJLDPD  DWDN QXR PDJLVWUDOLQLR WLQNOR LNL VNLUVW\PR VSLQWRV LU QXR VSLQW LNL NLHNYLHQR MXQJWXYRSROLDXVEHLNLWDSDUDWSDYDURUDWLHNLXVDWMXQJXVMXRVQXRDSDUDWRWDLSSDWRULQLMXQJWXY UH]HUYXDUXVSRNLHNYLHQRUHPRQWR -HLMXQJWXYDLWXULLQGLNDWRULXVDSLUPHWXWXULEWLWLNULQDPDRULQLMXQJWXYL]ROLDWRUL YLGLQLHUWPLYHQWLOLDFLMD

2012 m. lapkriio 6 d.

1121. Aplinkos oro temperatra turi neviryti leistinosios kondensatori eksploatavimo instrukcijoje. Virijus nurodyt temperatr, btina imtis priemoni ventiliacijos efektyvumui pagerinti. Jeigu per valand temperatra nesumaja, kondensatori baterija turi bti ijungta. 1122. Srovs atskirose kondensatori baterijos fazse gali skirtis ne daugiau kaip 10%. 1123. Ijungus kondensatori baterij, jungti j leidiama ne anksiau kaip po minuts. 1124. Kondensatori baterij, isijungusi suveikus apsaugoms, leidiama jungti tik iaikinus ir paalinus isijungimo prieast. 1125. Neijungtas kondensatori baterijas reikia apirti savininko nustatyta tvarka. 1126. Kondensatori baterijos turi bti remontuojamos atsivelgiant j technin bkl. VIII. ORO IR ORO KABELI LINIJOS

Valstybs inios Nr. 128

1103. Elektrolito temperatra krovos metu ir pabaigoje turi bti ne auktesn kaip nurodyta gamintojo instrukcijoje. 1104. Elektrinje dl avarijos ikrauta baterija turi bti kraunama ne ilgiau kaip per 8 valandas iki 90% jos talpos. 1105. Akumuliatori baterij kraunant lygintuvu, kintamosios ir nuolatins srovs grandins turi bti atskirtos skiriamuoju transformatoriumi. Lygintuvai privalo turti isijungimo signalizacij. Pulsacijos koeficientas nuolatins srovs ynose turi bti ne didesnis nei leidiamas relins apsaugos ir automatikos tais maitinimo altiniams. 1106. Nuolatins srovs yn, maitinani relins apsaugos, signalizacijos, automatikos ir telemechanikos renginius, tampa normaliomis eksploatavimo slygomis negali bti auktesn 5% negu elektros imtuv vardin tampa. 1107. Visos nuolatins srovs rinkls ir iedins magistrals privalo turti rezervin maitinim. 1108. Maiausioji akumuliatori baterijos izoliacijos vara priklausomai nuo vardins tampos turi bti: vardin tampa, V 220 110 60 48 24 izoliacijos vara, k 100 50 30 25 15. 1109. Nuolatins operatyvins srovs yn izoliacijos kontrols renginys turi signalizuoti, jei vieno kurio nors poliaus izoliacijos vara sumaja iki 20 k 220V tinkle, 10 k 110 V tinkle, 6 k 60 V tinkle, 5 k 48 V tinkle, 3 k 24 V tinkle. 1110. Eksploatavimo metu nuolatins operatyvins srovs tinklo izoliacijos vara turi bti ne maesn kaip dviguba izoliacijos kontrols taisui nustatyta vert. 1111. Suveikus signalizacijai, kai operatyvins srovs tinkle sumajo izoliacijos vara ems atvilgiu, reikia nedelsiant alinti gedim. Dirbti neijungus tampos, iskyrus atvejus, kai iekoma izoliacijos paeidimo vietos, draudiama. 1112. Sumajus elektrolito lygiui, baterijas reikia papildyti distiliuotu vandeniu arba distiliuoto vandens normas atitinkaniu vandeniu. 1113. Elektrolito garavimui sumainti atviro tipo rgtini akumuliatori baterij indai turi bti udengiami stiklo arba kitos elektrolitui atsparios izoliacins mediagos ploktelmis. 1114. Akumuliatorini temperatra turi bti ne emesn kaip 00C, jeigu gamintoj instrukcijose nra nurodyti kiti reikalavimai. 1115. Kada akumuliatori baterijai rengiama atskira patalp ant akumuliatorins dur turi bti uraai Akumuliatorin, Ugnis pavojinga, Rkyti draudiama arba iuos uraus atitinkantys enklai pagal priegaisrins saugos reikalavimus. 1116. Atviro tipo vis baterijos element tampa, elektrolito tankis ir temperatra turi bti matuojama kas mnes. 1117. Akumuliatorini renginius turi priirti specialiai paruotas darbuotojas. . 1118. Darbuotojas turi bti aprpintas specialiais drabuiais, specialiu inventoriumi, jeigu taip nurodyta akumuliatori baterijos gamintojo dokumentuose arba rengin eksploatuojanios mons tvarkoje. 1127. Darbai, kurie turi bti atliekami oro ir oro kabeli linij technins prieiros ir remonto metu, turi bti ivardyti oro ir oro kabeli linij eksploatavimo metodiniuose nurodymuose, reglamentuose ir kitur. 1128. Eksploatuojant oro ir oro kabeli linijas, reikia vadovautis Elektros tinkl apsaugos taisykli, patvirtint energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. sakymu Nr. 1-93 (in., 2010, Nr. 39-1877) reikalavimais ir kontroliuoti kaip j laikomasi. 1129. Elektros tinklus eksploatuojanios mons i oro ir oro kabeli linij proskyn periodikai turi ikirsti krmus ir apgenti alia j augani medi akas nustatytame proskyn plotyje. Proskynas reikia ivalyti taip, kad jose nekilt gaisrai. Ne proskynose augantys mediai, kurie gali uvirsti ant oro ir oro kabeli linij, turi bti ikirsti vadovaujantis galiojani Elektros tinkl apsaugos taisykli reikalavimais. 1130. Oro linij ruouose, kuriuose izoliacija gali bti teriama, btina naudoti speciali arba sustiprint izoliacij, jeigu reikia izoliatorius plauti arba keisti. Linij ruouose, kuriuose izoliacij teria paukiai, turi bti naudojamos atbaidanios priemons, neleidianios jiems tpti ant izoliatori. Teriamuose linij ruouose rekomenduojama naudoti oro kabelius. 1131. Oro arba oro kabeli linij sankirtose su kitomis elektros bei ryio linijomis leidiama rengti ne daugiau kaip dvi laid jungtis kiekviename kertaniosios linijos laide arba saugos trose. Kertamosios linijos laid sujungim skaiius neribojamas. 1132. Oro linijas eksploatuojanios mons privalo tvarkyti: 1132.1. signalinius enklus, rengtus pagal galiojanius norminius teiss aktus ir pastatytus linij susikirtimuose su upmis, kanalais, eerais ar kitais vandens telkiniais, kuriuose vyksta laivyba; 1132.2. apsaugin apvietim, rengt ant oro linij atram pagal auktumini klii ir apsauginio apvietimo ymjimo taisykles; 1132.3. linij atram nuolatinius enklus, numatytus norminiuose teiss aktuose. 1133. Turi bti atliekamos periodins ir neeilins eksploatuojam oro ir oro kabeli linij apiros. Auktesns kaip 35 kV tampos linijos pagal energetikos renginio savininko patvirtint grafik turi bti apirimos ne reiau kaip kart per metus. 35 kV tampos oro linijos energetikos renginio savininko patvirtintu periodikumu, bet ne reiau kaip kart per 4 metus. 0,410 kV tampos oro ir oro kabeli linijos, nutiestos urbanizuotose teritorijose (statiniais ustatytose miest, miesteli ir kompaktikai ustatyt kaim gyvenamj vietovi teritorijose) ir mikingose vietovse ne reiau kaip kart per 3 metus, o kitos 610 kV tampos oro ir oro kabeli linijos ne reiau kaip kart per 6 metus, o 0,4 kV tampos oro ir oro kabeli linijos priklausomai nuo vietos slyg mons vadovo ar jo galioto asmens patvirtintu periodikumu, bet ne reiau kaip kas 6 metai. 1134. 110 kV ir auktesns tampos linij laid ir tros gnybt ir distancini spyri bkls virutin apira pasirinktinai turi bti atliekama ne reiau kaip kart per 6 metus.

VII. KONDENSATORIAI

1119. Kondensatori baterija turi bti valdoma automatikai, jei valdant rankiniu bdu negalima utikrinti reikiam tampos lygi tinkluose. Kondensatori baterija turi bti jungiama sumajus tampai tinkluose maiau nei vardin ir ijungiama padidjus tampai daugiau kaip 1,051,1 vardins, jei tinkl operatorius nenustat kitaip 1120. Kondensatori darbo tampa turi bti ne didesn kaip 1,1 vardins, o darbo srov ne didesn kaip 1,3 vardins, vertinant ir auktesnij harmonik srovs dedamsias.

6443

83

84
IX. ELEKTROS KABELI LINIJOS

6443

1135. Neeilins oro ir oro kabeli linij apiros atliekamos ijungus linij relinei apsaugai ir po stichini reikini, kurie galjo sukelti paeidimus linijose, energetikos renginio savininko nustatyta tvarka. 1136. Oro ir oro kabeli linijos turi bti periodikai apirimos ir jose atliekami matavimai. Apir metu nustatoma: 1136.1. linij trasos bkl ir atstumai nuo laid iki eldini; 1136.2. atram, pamat, laid, tros, izoliatori ir armatros bkl; 1136.3. oro kabeli tvirtinimo ir atak gnybt, kitos armatros ir apsaugini gaubt bkl. 1137. Prireikus turi bti tikrinama: 1137.1. metalini ir gelbetonini atram bei travers antikorozin danga; 1137.2. metalini pakoj ir atotamp inkar bei j tvirtinim, pamat ir priedli bkl; 1137.3. atstumai suartjimo ir sankirtos vietose nuo laid ir oro kabeli iki ems, kit oro ir oro kabeli linij, ryi linij bei vairi statini; 1137.4. atstumai tarpatramyje tarp atskir linij grandi laid ir oro kabeli, nutiest ant bendrj atram; 1137.5. oro kabeli, laid ir tros linkiai; 1137.6. atram pakrypimai ir atotamp tempimai, taip pat atram bandaai ir sujungimai vartais; 1137.7. oro kabeli izoliacijos bkl tose vietose, kur jie gali liestis prie medi, j ak arba kit daikt ir statini; 1137.8. atram, tros ir atotamp eminimo, taip pat nulinio laido pakartotinio eminimo vara, vadovaujantis 1218 punktu. 1138. Visi defektai ir pakitimai, pastebti linij apir metu ir iaikinti matuojant, raomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose. Linij trasos bkls ir atstum nuo laid iki eldini defektai bei defektai, keliantys grsm monms ar galintys paeisti renginius, turi bti alinami nedelsiant. Kit defekt alinimo terminai nustatomi atsivelgiant j pobd. 1139. 0,435 kV oro ir oro kabeli linijas rekomenduojama remontuoti ne reiau kaip kas 12 met, atsivelgiant j technin bkl ir jei atlikus linij defektavim ir matavimus, nustatoma, kad jos yra geros technins bkls tuomet linijoje alinami tik defektavimo ir matavim metu nustatyti defektai bei atliekami kiti prieiros darbai. 1140. Auktesns tampos oro linijos remontuojamos atsivelgiant j technin bkl, kuri nustatoma, periodini ir neeilini apir metu, pagal 1139 punkto reikalavimus, energetikos renginio savininko nustatyta tvarka. 1141. Atram ir j element konstrukcij ir j tvirtinimo grunte bd pakeisti galima tik parengus reikiamus techninius dokumentus. 1142. ems naudotoj reikia informuoti apie linijos trasoje numatomus atlikti darbus, o juos baigus tras sutvarkyti taip, kad ji bt tinkama naudoti. Darbai, atliekami likviduojant avarijas linijose, gali bti vykdomi bet kuriuo met laiku nebtinai prie tai suderinus su ems naudotoju. ems naudotojui u padarytus nuostolius turi bti atlyginta. 1143. Bendrojo naudojimo linijos turi bti eksploatuojamos tik dviali (triali) sutari pagrindu, vadovaujantis Elektros ir kit linij eksploatavimo bendrojo naudojimo atramose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kio ministro 2000 m. birelio 14 d. sakymu Nr. 220 (in., 2000, Nr. 50-1450). 1144. 6 kV ir auktesns tampos oro linij paeistoms vietoms nustatyti rekomenduojama sumontuoti specialius prietaisus. 635 kV tampos oro linijose, kuriose yra atak, rekomenduojama rengti paeistojo ruoo nustatymo prietaisus. 1145. Oro ir oro kabeli linij remont reikia atlikti kompleksikai, tai yra suremontuoti visus vienu metu ijungtus renginius. 1146. Turi bti nustatyta kiekvienos tinkamos naudoti kabeli linijos didiausia leistinoji srovs apkrova. Ji nurodoma blogiausias auinimo slygas arba aukiausi aplinkos temperatr turiniam ne trumpesniam kaip 10 metr trasos ruoui. Didinti i apkrov leidiama tik atlikus iluminius bandymus ir sitikinus, kad kabelio gysl ilimas bus ne didesnis negu gamintojo nustatytos leistinosios temperatros. 1147. Kabeli ilimas, j patalp oro temperatra ir j vdinimo rengini darbas turi bti sistemingai kontroliuojami. 1148. Kabeli tuneliuose, kanaluose, galerijose ir achtose aplinkos temperatra vasar turi bti ne didesn u skaiiuojamj, pagal kuri nustatyta didiausia leistinoji apkrova. Skaiiuojamoji aplinkos temperatra vasar turi bti ne didesn kaip +35 oC. 1149. Kabeli patalpose sumontuotus priegaisrins signalizacijos ir automatinius gaisro gesinimo renginius reikia eksploatuoti vadovaujantis instrukcijomis. 1150. Kabeli patalpas draudiama naudoti kitiems tikslams (rengti dirbtuves, sandlius, laikyti jose mediagas ar renginius). 1151. Iki 10 kV tampos kabelius mirkyta popierine izoliacija poavariniu reimu leidiama perkrauti 30% 5 paras i eils ne ilgiau kaip po 6 valandas per par, jeigu gamintojo instrukcijos nenumato kitaip. Ilgiau kaip 15 met eksploatuojam i kabeli poavarinio reimo apkrova gali bti ne didesn kaip 1,1 karto ilgalaiks leistinosios. 1152. 35 kV tampos kabeli popieriaus izoliacija perkrauti neleidiama. 1153. Vis 0,4110 kV tampos kabeli plastmass ir gumos izoliacija bei 110 kV ir auktesns tampos kabeli popieriaus izoliacija poavarinio reimo leidiamos apkrovos nustatomos vadovaujantis gamintoj instrukcijomis. 1154. Kiekvienai alyva auinamai 110 kV ir auktesns tampos kabeli linijai ar jos sekcijai, atsivelgiant jos trasos profil, turi bti nustatytos leistinosios alyvos slgio kitimo ribos. Jei nuo j nukrypstama, kabeli linija turi bti ijungiama. J jungti leidiama tik iaikinus ir paalinus alyvos slgio kitimo prieastis. 1155. Alyva auinam 110 kV ir auktesns tampos kabeli linij alyvos pavyzdiai ir kabeli plastmasine izoliacija mov skysio pavyzdiai turi bti imami prie jungiant nauj linij prajus 1 metams, paskui po 3 met ir vliau kas 8 metai. 1156. Kiekviena kabeli linija privalo turti operatyvin numer arba pavadinim. 1157. Atvirai pakloti kabeliai kas 50 m tiesiuose ruouose ir poskiuose, taip pat movos kabeli pradioje ir gale privalo turti ymenis, nurodanius kabelio mark, tamp, skerspjv, linijos operatyvin numer arba pavadinim. Kabeliai i abiej perjos per pertvar pusi turi turti ymenis, nurodanius linijos operatyvin numer arba pavadinim, o ant jungiamj mov movos numer, montavimo dat ir montuotojo pavard. 1158. ymenys turi bti atspars aplinkos poveikiui. 1159. Visos rdijanios kabeli ir kabelini rengini dalys turi bti apsaugotos nedegia antikorozine danga. 1160. Elektrifikuotojo geleinkelio ir chemikai aktyvaus grunto zonose kabeli linijos turi bti apsaugotos nuo korozijos. 1161. Elektrifikuotojo geleinkelio ir chemikai aktyvaus grunto zonose kabeli linijose turi bti matuojamos klaidiojaniosios srovs, sudaromos ir sistemingai koreguojamos kabeli tinklo potencial diagramos, korozini zon planai, tikrinama kabeli metalini apvalkal antikorozins dangos bkl. Potencial diagram sudaryti nereikia ten, kur yra bendra teritorijos poemini komunikacij antikorozin apsauga.

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

1HOHLGLDPDNDVWLHPVNDVLPRPDLQRPLVDULDXNDLSSHU PHWUQXRNDEHOLWDLSSDW QDXGRWLSQHXPDWLQLSODNWXNGDOENDSOLJUXQWXLYLUNDEHOLVPXONLQWLJLOLDXNDLSP1DXGRWL VPJLQLXVLUYLEUDFLQLXVJLOLQLPRPHFKDQL]PXVOHLGLDPDQHDULDXNDLSPQXRNDEHOL 3ULH NDVLPR GDUE SUDGL SULLULQW HNVSORDWXRMDQLRV PRQV GDUEXRWRMDPV EWLQD YLHWRPLVDWNDVWLNDEHO 6SURJGLQLPRGDUEDPVDWOLNWLWXULEWLQXPDW\WRVSDSLOGRPRVWHFKQLQVVO\JRV 9HUWLNDOLXRVLXRVH WUDVRV UXRXRVH SDEORJMXV N9 WDPSRV NDEHOL SRSLHULQHL L]ROLDFLMDLUHLNLDNHLVWLNDEHOLXVDUEDPRQWXRWLXWYHULDPVLDVPRYDV .DEHOL DUQLQLVDSYDONDODVWXULEWL QHVXWUNLQMVLU QHSDHLVWDV 3DNORMXVNDEHOLXV M DSYDONDOXVUHLNLDWLNULQWLYDGRYDXMDQWLVJDOLRMDQLDLVQRUPLQLDLVGRNXPHQWDLV 3DHLVWNDEHOLSDY\]GLXVLUSDHLVWDVNDEHOLPRYDVEWLQDLWLUWLWRNLRMHDSLPW\MHNDG EWJDOLPDQXVWDW\WLJHGLPRSULHDVWLVLUSDUHQJWLSULHPRQHVNDLSLYHQJWLJHGLP .DEHOL OLQLM EDQG\P UHLNDOLQJXP LU SHULRGLNXP SR UHPRQWR LU NDVLQMLP NXUL PHWXEXYRDWNDVWRVWUDVRVQXVWDWRHQHUJHWLNRVUHQJLQLRVDYLQLQNDV .DEHOL L]ROLDFLMRV WLNULQLPDV LU EDQG\PDV DWOLHNDPDV SDJDO QRUPLQLR GRNXPHQWR (OHNWURV UHQJLQLEDQG\PRQRUPRVLUDSLPW\VUHLNDODYLPXV.DEHOLOLQLMRVDSVDXJRWRVYLUWDPSL ULERWXYDLVEDQGRPRVHQHUJHWLNRVUHQJLQLRVDYLQLQNRQXVWDW\WDWYDUND ;5(/,1$36$8*$,5$8720$7,.$

.DEHOL SRWHQFLDODL PDWXRMDPL WRVH NODLGLRMDQLM VURYL ]RQRVH NXU JDOLRV NDEHOLDL SULDUWMD SULH YDP]G\Q LU U\L NDEHOL WXULQL NDWRGLQ DSVDXJ LU NDEHOL UXRXRVH NXU UHQJWL DSVDXJRVQXRNRUR]LMRVUHQJLQLDL .DEHOL PHWDOLQL DSYDONDO DQWLNRUR]LQV GDQJRV ENO NRQWUROLXRMDPD PDWXRMDQW MRV HOHNWULQYDULYDUDWXULEWLQHPDHVQXNNP NLR VXEMHNWDL HNVSORDWXRMDQW\V NDEHOLXV WDLS SDW WXULQW\V UHQJLQLXV JDOLQLXV VXNHOWL NODLGLRMDQLVLDVVURYHVJUXQWHSULYDORODLN\WLVSRHPLQL UHQJLQLDSVDXJRVQXRNRUR]LMRVWDLV\NOL 3DVWHEMXV NDEHOL OLQLMRVH PHWDOLQL DSYDONDO LULP GO HOHNWURNRUR]LMRV JUXQWR DUED FKHPLQVNRUR]LMRVUHLNLDLPWLVSULHPRQLWRLYHQJWL $SVDXJRVQXRNRUR]LMRVWDLVXVEWLQDQXRODWVWHEWL .DEHOLOLQLMDSNURYRVWXULEWLPDWXRMDPRVHQHUJHWLNRVUHQJLQLRVDYLQLQNRQXVWDW\WDLV WHUPLQDLV$WVLYHOJLDQWPDWDYLPRUH]XOWDWXVWXULEWLNHLLDPLNDEHOLWLQNOGDUERVFKHPRVLUGDUER UHLPDL .DEHOLOLQLMRVWXULEWLSHULRGLNDLDSLULPRVUHNRPHQGXRMDPLDSLUSHULRGLNXPDL QXURG\WL OHQWHOMH $SLU WYDUN QXVWDWR HQHUJHWLNRV UHQJLQLR VDYLQLQNDV $SLU PHWX QXVWDWRPD PRY JDOLQLMXQJLDPMXWYHULDPM ENO  NDEHOLQV OLQLMRV WUDVRV ENO HPV NDVLPR GDUEDL QHVXGHULQWL VX NDEHOLQV OLQLMRV HNVSORDWXRMDQLD RUJDQL]DFLMD HPV LJULRYLPDL LU LSORYLPDL NXULH JDOW PHFKDQLNDL SDHLVWL NDEHO NDEHOLRWYLUWLQLPRDWUDPRVHENO NDEHOLQ VOLQLMRVHOHPHQWVWDW\ELQVGDOLHVENO NDEHOLWUDVRVSULHLURVWYDUNQXVWDWRHQHUJHWLNRV UHQJLQLRVDYLQLQNDVSRYDQGHQLQL NDEHOLWUDVRVDSLULPRVHQHUJHWLNRV UHQJLQLRVDYLQLQNRQXVWDW\WDLVWHUPLQDLVEHWQHUHLDXNDLSNDV PHW 6SHFLDOLVWDL SDVLULQNWLQDL WXUL DWOLNWL NDEHOL OLQLM DSLUDV /LQLMRV WXUL EWL SDSLOGRPDL DSLULPRVHQHUJHWLNRV UHQJLQLRVDYLQLQNRQXVWDW\WDWYDUNDSRSRODLGLRGLGHOLOLLSRWY\QLSR NXULJDOLEWLSDHLGLP5HOLQHLDSVDXJDLLMXQJXVOLQLMWXULEWLDWOLHNDPRVQHHLOLQVDSLURV3HU DSLUDVSDVWHEWLGHIHNWDLWXULEWLUDRPLXUQDOLUDOLQDPL

OHQWHO.DEHOLOLQLMWUDVDSLUSHULRGLNXPDVPQHVLDLV 7UDVRV .DEHOL WDPSD FKDUDNWHULVWLND N9 N9LUDXNWHVQ HPMHSDNORWNDEHOLWUDVRV NDEHOLWUDV SULHLURVPHWX .ROHNWRULXRVHWXQHOLXRVHDFKWRVHLUSR  JHOHLQNHOLWLOWDLVSDNORWLNDEHOLDL 3DSLOG\PRSXQNWDLNDLUHQJWDDO\YRVVOJLR VLJQDOL]DFLMD .DEHOLXOLQLDL 

(OHNWULQVHLUSDVWRWVHNXUQXRODWEXGLGDUEXRWRMDLNDEHOLDFKWDVWXQHOLXVDXNWXVLU NDQDOXV UHLNLD DSLUWL QH UHLDX NDLS NDUW SHU PQHV MHL QUD QXRODW EXGLQL GDUEXRWRM HQHUJHWLNRVUHQJLQLRVDYLQLQNRQXVWDW\WDLVWHUPLQDLV .DVLQWL HP QH VDYR NDEHOL WUDVRVH DUED DUWL M JDOLPD WLN UDWX JDYXV MXRV HNVSORDWXRMDQLRV PRQVVXWLNLP

9LVRV HOHNWULQL SDVWRL LU HOHNWURV WLQNO JDOLRV JUDQGLQV LU UHQJLQLDL WXUL EWL DSVDXJRWLQXRWUXPSMMXQJLPLUQRUPDODXVGDUERUHLPRVXWULNLPUHOLQVDSVDXJRVLUDXWRPDWLNRV WDLVDLVVDXJLNOLDLVDUEDDXWRPDWLQLDLVMXQJLNOLDLV 5HOLQVDSVDXJRVLUDXWRPDWLNRVDYDULQVEHL VSMDPRVLRVVLJQDOL]DFLMRV WDLVDLWXULEWL MXQJWLLUSDUHQJWLGLUEWLLVN\UXVWXRVNXULHWXULEWLLMXQJWLSDJDOMYHLNLPRSULQFLSVLVWHPRVGDUER UHLPLUVHOHNW\YXPRVO\JDV 5HOLQVDSVDXJRVLUDXWRPDWLNRVYHLNLPRDWYHMDLWDLSSDWHNVSORDWDYLPRPHWXLDLNLQWL JHGLPDLLUGHIHNWDLWXULEWLUHJLVWUXRMDPLHQHUJHWLNRV UHQJLQLRVDYLQLQNRQXVWDW\WDWYDUND*HGLPDLLU GHIHNWDL WXUL EWL DOLQDPL HQHUJHWLNRV UHQJLQLR VDYLQLQNR QXVWDW\WDLV WHUPLQDLV SULNODXVRPDL QXR JHGLPRDUGHIHNWRSREGLR $QW UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV WDLV SDQHOL VSLQW LU YDOG\PR SXOW WXUL EWL XUDDL QXURGDQW\V M SDVNLUW 3ULH YLV UHOL LU SDQHOLXRVH PRQWXRW DQWULQL JUDQGLQL WDLV LU DSDUDWWXULEWLXUDDLDUED\PHQ\VQDXGRMDPLMSD\PMLPXLVFKHPRVH.DLUHLNDOLQJDVSULMLPDV SULH UHQJLQLRGDOL DU MXQJL HVDQLSULHLQJRMH IDVDGLQHL SXVV XUDDLWXUL EWL DELHMRVH VSLQWRV VN\GR UHQJLQLR SXVVH 3ULH YDOG\PR SHUMXQJLPR UDNWDL WDUSV EDQG\PR EORNDL LU NLWD EHL LQIRUPDFLMRV WDLV VLJQDOLQV UHOV LU OHPSRV YLHVOHQWV LU NLWD NXULDLV QDXGRMDVL RSHUDW\YLQLDL EXGLQW\V GDUEXRWRMDL WXUL EWL M SDVNLUW LU LQIRUPDFLM WHLNLDQW\V XUDDL 3ULH VDXJLNOL WXUL EWL QXURG\WDMSDVNLUWLVLUO\GXNRYDUGLQVURY $QWEHQGUMVN\GVXPRQWXRWLNHOLSULMXQJLQLDUEDYLHQRSULMXQJLQLRVNLUWLQJUHOLQV DSVDXJRV LUDXWRPDWLNRV WDLV DSDUDWDL NXULXRV UHLNLD WHFKQLNDL SULLUWL DWVNLUDL WXUL EWLQXR NLW DWVNLUWLU\NLDVNLULDPMDOLQLMDLVN\UXVYDOG\PRSDQHOLXV 5HOLQVDSVDXJRVLUDXWRPDWLNRVSDQHOLXRVHLUVSLQWRVHSULHUDNWWDUSLEDQG\PREORN DUNLWRNL WDLVNXULDLVRSHUDW\YLQLDL EXGLQWLHML GDUEXRWRMDLDWOLHNDSHUMXQJLPXVWXULEWLXUDDLDSLH PLQWM WDLV SDGW YLV UHLP DWYHMDLV DUED NLWRV YDL]GLRV NRQWUROV SULHPRQV $SLH WDLV SHUMXQJLPXVWXULEWLUDRPDRSHUDW\YLQLDPHXUQDOH 6XJHGXV DSVDXJDL DUED M LMXQJXV OLNXVLRV SULMXQJLQLR SULMXQJLQ\V WDL WDUS HOHNWURV OLQLMRV DUED JDOLRV WUDQVIRUPDWRULDXV LU \Q DU WDUS VNLUWLQJ \Q VLVWHP SULMXQJWDV NRPXWDFLQLV HOHNWURV UHQJLQ\VWXULQWLVWHFKQRORJLQLRYDOG\PR WDLVXV DSVDXJRVWXULMDSVDXJRWLQXRYLVJHGLP -HLJXLVO\JDQHY\NGRPDUHLNLDSDQDXGRWLODLNLQVLDVDSVDXJDVDUEDUHQJLQLMXQJWL

6443

85

86 6443
1200. Taisant sugedusius arba suduriant kontrolinius kabelius metaliniu apvalkalu, j gyslos turi bti sujungiamos hermetikomis movomis arba specialiose dutse ir gnybtuose. Vidutinikai 50 m kabelio ruoe leidiamas ne daugiau kaip vienas sujungimas. Movos ir duts turi bti paymtos kabeli urnaluose. 1201. Jeigu oro, viesos arba alyvos veikiama kontrolini kabeli izoliacija gali irti, tai kabeli galuose isiakojusios gyslos privalo turti papildom apsaugin dang. 1202. Nenaudojamos ir ijungtos srovs transformatori antrins apvijos turi bti utrumpintos. Srovs ir tampos transformatori antrins grandins ir auktojo danio kanal prijungimo filtr antrins grandins turi bti emintos. 1203. Elektrinse ir pastotse rengti registruojantieji prietaisai, ir kiti prietaisai, naudojami relins apsaugos ir automatikos tais darbo analizei bei gedim vietoms elektros linijose nustatyti, pereinamj proces registratoriai visada turi bti parengti dirbti. Mintieji prietaisai prijungiami ir atjungiami pagal paraik. 1204. Operatyvinse srovs grandinse turi bti utikrintas selektyvus automatini jungikli ir saugikli veikimas. 1205. Elektrini ir pastoi valdymo pultuose ir skyduose bei relins apsaugos ir automatikos skyduose relins apsaugos ir elektros automatikos bei avarij prevencijos automatikos grandini perjungimo taisai turi bti idstyti vaizdiai, to paties pobdio operacijos turi bti atliekamos vienodai. 1206. Kontroliniai kabeliai turi neliesti galios kabeli mov. Tarp kontrolini kabeli ir galios kabeli mov turi bti rengta nedegios mediagos skiriamoji pertvara. XI. EMINIMO RENGINIAI 1207. Visos metalins elektros rengini dalys, kuriose paeidus izoliacij gali atsirasti tampa ir dl to gali nukentti mons, sutrikti darbo reimas arba sugesti renginiai, turi bti emintos. 1208. Visi elektros renginiai arba j elementai, kuriuos reikia eminti, turi bti prijungti prie emintuvo arba eminimo magistrals atskirais eminimo laidininkais. Neleidiama rengini eminimo grandin jungti nuosekliai. 1209. eminimo magistrals ir laidininkai prie poemini emintuvo dali (eminimo kontro, eminam konstrukcij) turi bti privirinami. emintuvo elementams i spalvotj arba jais padengt metal sujungti turi bti naudojamos specialios jungtys. eminimo laidininkai prie aparat, elektros main korpus, elektros konstrukcij ir kitur gali bti privirinami, priveriami vartais arba presuojami. 1210. Atvirai nutiesti eminimo laidininkai turi bti apsaugoti nuo korozijos. 1211. Naujai montuojant arba perdaant eminimo peilius, j pavar traukes, atvirai paklotas eminimo ynas ir nulinimo laidus reikia ymti: 1211.1. 6330 kV atvirj skirstykl eminimo peilius 45 alios ir 45 geltonos spalvos juostomis. Vienos spalvos juostos plotis 30300 mm be tarp; 1211.2. 6330 kV eminimo peili pavar traukes 2 alios ir 2 geltonos spalvos juostomis. Vienos spalvos juostos plotis 50100 mm be tarp. aliomis ir geltonomis juostomis ymti ir skyrikli bendrsias traukes, kuriomis ijungiami pagrindiniai peiliai ir jungiami eminimo peiliai; 1211.3. skirstyklose, transformatorinse, skirstomuosiuose punktuose ir elektros linij atramose atvirai paklotus eminimo laidininkus ymti alios ir (ar) geltonos spalvos skersinmis 100 mm ploio juostomis be tarp iki 2 m aukio nuo ems. Nereikia ymti laidinink, jungiani emintuvus su apatinmis atram konstrukcijomis, skirt laid nulinimui atramose bei vadini apskaitos spint eminimo laidinink (jie gali bti daomi juoda spalva);

3R UHPRQWR MXQJLDQW OLQLMDV \QDVLU NLWXV UHQJLQLXVWDLS SDW MXRVSHUMXQJLDQWRULQLDLV MXQJWXYDLVLUVN\ULNOLDLVWXULEWL MXQJWRVJUHLWYHLNLDQLRVSULMXQJLQLRDSVDXJRVLUMXQJWXYLMXQJLPR UH]HUYDYLPR DSVDXJD MHL ML \UD -HLJX M MXQJWL QHJDOLPD UHLNLD SDJUHLWLQWL DSVDXJ YHLNLP DUED UHQJWLODLNLQMQRUVLUQHVHOHNW\YLDSVDXJ 5HOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV JUDQGLQL L]ROLDFLMRV YDUD WXUL EWL QH PDHVQ QHL JDPLQWRMR WHLVV DNWXRVH DU QRUPLQLXRVH GRNXPHQWXRVH QXVWDW\WD PLQLPDOL ULED 7LNULQDQW UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV WDLV JUDQGLQL VX SXVODLGLQLQNLQLDLV LU PLNURHOHNWURQLQLNRV HOHPHQWDLV L]ROLDFLMWXULEWLLPWDVLSULHPRQLNDGLHHOHPHQWDLQHEWSDHLVWL SY]DWVNLUHOHPHQWDUEDM GDOLPDLWLQLPRVFKHPRVJQ\EWDLSOLXVLUPLQXVWXULE WLWDUSXVDY\MHVXMXQJWL 1DXMLUHQJLQLDLMXQJLDPLPRQVYDGRYRQXVWDW\WDWYDUNDMXQJWLOHLGLDPDMHLJX UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV XUQDOH \UD UDDV DSLH GHULQLPR GDUE SDEDLJ LU UHQJLQLRSDUXRLP MXQJWL SDUHQJWRVMXQJLDP UHQJLQLSULHLURVLQVWUXNFLMRV VX SDUHQJWRPLV LQVWUXNFLMRPLV VXSDLQGLQWL UHQJLQLXV HNVSORDWXRMDQW\V RSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL 5HOLQV DSVDXJRVLU DXWRPDWLNRV UHQJLQL LMXQJLPDVWXULEWL IRUPLQDPDVRSHUDW\YLQH SDUDLND-HLJX\UDSDYRMXVNDGUHOLQVDSVDXJRVLUDXWRPDWLNRV WDLVDLJDOLYHLNWLQHWLQNDPDLMLHWXUL EWL LMXQJLDPL SDJDO SXQNWR UHLNDODYLPXV EH DXNWHVQHV SDUHLJDV HLQDQL GDUEXRWRM OHLGLPR EHWYOLDXEWLQDDSLHWDLMXRVLQIRUPXRWLLUIRUPLQWLSDUDLN 5HOHVDSDUDWXVLUSDJDOELQLXVUHOLQVDSVDXJRVLUDXWRPDWLNRV WDLVXVLVN\UXVWXRVNXUL QXVWDW\PXV NHLLD RSHUDW\YLQLDL EXGLQWLHML GDUEXRWRMDL OHLGLDPD DWLGDU\WL WLN LXRV UHQJLQLXV SULLULQLSDGDOLQLGDUEXRWRMDPVDUEDMQXURG\PXRSHUDW\YLQLDPVGDUEXRWRMDPV 9DOG\PRSXOWVSLQWLUSDQHOLJQ\EWLQXRVHWXULQHEWLDUWLYLHQDVNLWRJQ\EWNXULXRV DWVLWLNWLQDL VXMXQJXV JDOLPD MXQJWL DU LMXQJWL SULMXQJLQ XWUXPSLQWL RSHUDW\YLQV VURYV JUDQGLQHV DUEDJHQHUDWRULDXVDGLQLPRJUDQGLQHV 9\NGDQW\V GDUEXV UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV JUDQGLQVH WXUL WXUWL DWOLNLPR VFKHPDV R N9 LU DXNWHVQV WDPSRV UHQJLQL UHOLQV DSVDXJRV LU HOHNWURV DXWRPDWLNRV JUDQGLQVH GDU LU GDUE VHNRV WLSLQHV DUED VSHFLDOLVLDV SURJUDPDV 9\NGDQW GDUEXV VXGWLQJXRVH UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV UHQJLQLXRVH WXUL EWL LPDPDVL \SDWLQJ DWVDUJXPR SULHPRQL NDG NODLGLQJDLQHEWLMXQJWLDUMXQJWLNLWLUHQJLQLDL %DLJXV GDUEXV UHLNLD SDWLNULQWL DU WLQNDPDL SULMXQJWRV VURYV WDPSRV LU RSHUDW\YLQV JUDQGLQV VLWLNLQWLDUUDQJDYHLNLD -HLJX Y\NGDQW GDUEXV UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV UHQJLQLXRVH JDOL EWL NODLGLQJDL LMXQJWLDUEDMXQJWLNLWLUHQJLQLDLDUJUDQGLQVDUEDDWVLUDVWLQHQXPDW\WSRYHLNLWDLWXULEWLLDQNVWR YHUWLQWDLUSD\PWDLXRVGDUEXVDWOLNWLLGXRGDPDPHQXURG\PHDUEDSDYHGLPH 5HOLQVDSVDXJRVLUDXWRPDWLNRV WDLVDLWXULEWLDSLULPL WLNULQDPLLULEDQGRPLSDJDO HQHUJHWLNRVUHQJLQLRVDYLQLQNRWHFKQLQLUHJODPHQWUHLNDODYLPXV %XGLQW\V RSHUDW\YLQLDLGDUEXRWRMDLSULYDORWLNULQWLYDOG\PRLUNRPXWDYLPR WDLVSDGW VLJQDOL]DFLMUHOLQVDSVDXJRVLUDXWRPDWLNRV WDLVWYDUNLQJXPLUSDUXRWXPGDUEXLSDJDOMLRULQ ENO LU NRQWUROLQL SULHWDLV SDURG\PXV 1XVWDLXV QXRNU\SLXV QXR QRUP GDUEXRWRM YHLNVPXV UHJODPHQWXRMDYLHWRVLQVWUXNFLMRV 2SHUDW\YLQLDL EXGLQWLHML GDUEXRWRMDL Y\NGDQW\V RSHUDW\YLQLXV SHUMXQJLPXV 5$$ UHQJLQLXRVH DWVDNR X UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV UHQJLQL YDOG\PR LU NRPXWDYLPR WDLV WHLVLQJ SDGW $SLU NXULDV DWOLHND EXGLQW\V RSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL SHULRGLNXP LU WYDUN QXVWDWRUHQJLQLVDYLQLQNDV 9LVL SULH JQ\EW SULMXQJWL ODLGDL \PLPL WDLS NDLS LU VFKHPRVH .RQWUROLQLDL NDEHOLDL JDOXRVHLU LDELHMSHUMLPR SHU SHUWYDUDVSXVLWXUL EWL\PLPL .RQWUROLQLNDEHOLODLVYMJ\VO JDODLL]ROLXRMDPLMHLJXQXRMEXYRSDDOLQWDL]ROLDFLMD

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

1211.4. eminimo bei bendrus neutrals ir eminimo laidininkus patalp viduje ymti alios ir (ar) geltonos spalvos skersinmis 100 mm ploio juostomis be tarp; daoma visa atvirai paklota yna; 1211.5. neutrals arba vidurinio laido laidininkus ymti viesiai mlyna spalva 15100 mm ploio juostomis kiekvienoje atakoje matomoje vietoje arba spalvinti per vis j ilg. viesiai mlyna spalva turi bti neymimas bet kuris kitas laidininkas, kur spalvos gali susimaiyti. 1212. ymjim pradti nuo nurodytos pozicijos ir pradti alia spalva, tai yra eminimo peili nuo tvirtinimo prie pavaros, pavar trauki nuo pavaros mechanizmo, atviros vertikaliosios eminimo ynos nuo ems. 1213. Spalvos turi bti lengvai skiriamos, mediagos ar daai ilgaamiai. 1214. Jeigu laidininkai pagaminti i spalvotj metal arba jais dengti, jie gali bti ymimi lipniomis 2 alios ir 2 geltonos spalvos juostomis i abiej laidininko pusi, skirtomis eksploatuoti lauko slygomis. 1215. Kontroliuojant eminimo renginius reikia: 1215.1. imatuoti eminimo rengini var pagal 1217 punkto reikalavimus; 1215.2. pastoi ir (ar) skirstykl emintuv korozin element bkl prie galios transformatori neutrals, trumpikli, ikrovikli, virtampi ribotuv eminimo vietose tikrinama i rengini remonto metu. Kit pastots ir (ar) skirstyklos lauko elektros rengini emintuv korozin element bkl tikrinama pasirinktinai atkasant grunt ir apirint emje esanius emintuvo elementus ir j sujungimus, taip pat nustatant ar yra grandin tarp eminam rengini ir emintuvo, tarp dirbtini ir natrali emintuv, patikrinus juos jungiani laidinink bkl ne reiau kaip kas 12 met. Pasirinktinio patikrinimo metu nustaius daugiau nei vien netinkam tolimesnei eksploatacijai emintuv, turi bti patikrinta vis pastots ir (ar) skirstyklos rengini emintuv bkl. emintuvo elementas turi bti pakeistas, kai daugiau kaip 50 % jo skerspjvio paeista; 1215.3. elektros renginio remonto metu rekomenduojama imatuoti prisilietimo tamp. Jeigu pastots ir (ar) skirstyklos emintuvas buvo suprojektuotas ir rengtas vertinant prisilietimo tamp, tai pirmins kontrols metu, atlikus emintuvo rekonstrukcij arba remont, taip pat eksploatacijos metu ne reiau kaip 1 kart per 12 met, prisilietimo tampa matuojama kontroliniuose takuose, kuriuose ie dydiai nustatomi projektuojant emintuv. 1216. Patikrinti jungi tarp emintuvo ir renginio eminam element varas. Patikrinimas atliekamas pirmins kontrols metu, rekonstravus arba atlikus renginio remont, taip pat eksploatacijos metu ne reiau kaip 1 kart per 12 met. 1217. emintuv vara turi bti matuojama: 1217.1. elektrinse, pastotse ir oro linijose, sumontavus, rekonstravus ir suremontavus emintuvus; 1217.2. pastebjus 110 kV ir auktesns tampos oro linij su apsaugos nuo perknijos trosais atramose elektros ilydi ymes arba elektros lanko suardytus izoliatorius; 1217.3. 635 kV tampos oro linijose prie atram su skyrikliais ir virtampi ribotuvais ne reiau kaip kas 12 met; 1217.4. 610/0,4 kV tampos transformatorinse ir 0,4 kV oro ir oro kabeli linijose su pakartotinu nulinio laido eminimu ne reiau kaip kas 12 met. 1218. Atkasant grunt pasirinktinai, reikia tikrinti 2% oro linij emintj atram emintuvus pagal 1217 punkto reikalavimus. Oro linij atram emintuvus atkasant grunt ruouose, kur intensyvi korozija, vadovaujantis mons vadovo nurodomuoju dokumentu reikia tikrinti daniau. 1220. Kiekvienai skirstyklai ir oro linijai turi bti: 1220.1. nustatytos skirstykl stiebini aibolaidi, proektori, bokt, metalini ir gelbetonio konstrukcij ir vis kit aukt statini, kuri saugom teritorij patenka srovs grandins, apsaugos zon ribos; 1220.2. informacija apie emintuv rengim, taip pat papildom elektrod idstym; 1220.3. skirstykl schemos, kuriose nurodytos saugom aparat, nutiest eminimo laidinink ir aibolaidi, rengt ant portal, vietos; 1220.4. skirstykl schemos, kuriose nurodyti yn ilgiai nuo saugom rengini iki apsaugos nuo virtampi tais. 1221. Neleidiama iki 1000 V tampos bet kokios paskirties oro linij (apvietimo, telefono, radiorelini ir kit) laid tvirtinti prie atvirj skirstykl konstrukcij, stiebini aibolaidi, proektori, auinimo bokt ir kamin, taip pat nutiesti iki patalp, kuriose gali vykti sprogimas. Tokiose vietose emje turi bti nutiesti kabeliai metaliniais apvalkalais arba metaliniuose vamzdiuose. 1222. Virtampi ribotuvai turi bti nuolat prijungti. 1223. Virtampi ribotuv patikrinimai atliekami pagal gamintojo instrukcijos, renginio savininko nustatyta tvarka ir kit galiojani teiss akt reikalavimus. 1224. Kai izoliuotosios arba kompensuotosios neutrals tinkluose yra emjimas, darbuotojas privalo nedelsiant iekoti gedimo ir kuo greiiau j likviduoti. 1225. Kai yra emjimas generatorins tampos tinkluose, taip pat tinkluose, i kuri maitinami auktesns kaip 1000 V tampos varikliai, leidiama dirbti pagal 933936 punkt nurodymus. 1226. 635 kV tampos elektros tinkluose lanko gesinimo renginiai turi bti naudojami, kai talpins srovs didesns kaip 10 A. Leidiama eksploatuoti nepilnai kompensuotuosius elektros tinklus, kuri talpin srov nevirija 25 A, o esami lanko gesinimo renginiai nepajgia pilnai kompensuoti tinkl talpines sroves. 1227. Lanko gesinimo reaktoriai turi bti reguliuojami. 1228. Talpines emjimo sroves, lanko gesinimo rengini sroves ir neutrals poslinkio tamp reikia imatuoti prie pradedant eksploatuoti ir pakitus reimams. 1229. Lanko gesinimo renginiai turi bti rengiami pastotse, kurios su kompensuojamuoju tinklu sujungtos ne maiau kaip 2 elektros linijomis. Neleidiama lanko gesinimo rengini rengti galinse pastotse. 1230. Prie transformatori ir generatori neutrali lanko gesinimo aparatai turi bti jungiami per skyriklius. 1231. Neleidiama lanko gesinimo rengini jungti prie tirpiaisiais saugikliais saugom transformatori. 1232. Lanko gesinimo renginiai turt bti suderinti rezonansui. 1233. Leidiama perkompensuoti, taiau induktyvioji emjimo srovs dedamoji turi neviryti 5 A, o iderinimas turi bti ne didesnis kaip 5%. Jei 610 kV tampos tinkluose rengt lanko gesinimo rengini gretimj atak srovs labai skiriasi, leidiama juos derinti su ne didesne kaip 10 A reaktyvija emjimo srovs dedamja. 35 kV tampos elektros tinkluose, kai talpin emjimo srov maesn kaip 15 A, leidiamas iderinimas ne didesnis kaip 10%. 1234. Tinkluose leidiama lanko gesinimo renginiams laikinai dirbti nevisikai kompensavus talpines sroves, jei avarij metu dl fazi talpi nesimetrijos (pavyzdiui, nutrkus laidams arba perdegus saugikliams) neutrals poslinkio tampa nevirys 70% fazins tampos. 1235. Tinkluose, kuriuose kompensuotosios talpins emjimo srovs, nesimetrijos tampa turi bti ne didesn kaip 0,75% fazins tampos. Neutrals poslinkio tampa neemjusiame tinkle turi bti ne didesn kaip 15% fazins tampos.

XII. APSAUGA NUO VIRTAMPI. APSAUGA NUO AIBO

1219. Skirstyklos, j renginiai ir elektros linijos turi bti apsaugotos nuo atmosferini ir komutacini virtampi.

6443

87

88 6443
14 lentel. Leidiamas tampos padidjimas 110 kV ir auktesns tampos elektros tinkl renginiams, % Leistinojo tampos padidjimo Vardin trukm, s renginiai tampa, kV 1200 20 1 0,1 Galios transformatoriai 110 kV ir ir autotransformatoriai auktesn 10/10 25/25 90/50 100/50 tampos transformatoriai 110 kV ir auktesn 15/15 35/35 100/50 110/58 Komutavimo aparatai, srovs transformatoriai, ryio kondensatoriai ir 110 kV ir ynos auktesn 15/15 60/60 120/70 140/80 Vis tip ventiliniai 110 kV ir ikrovikliai auktesn 15 35 3870 Pastaba. Skaitiklyje nurodytas leistinasis fazins, o vardiklyje tarpfazins tampos padidjimas. 1249. Tarpfazins tampos padidjimas taikomas tik trifazi galios transformatori, untuojamj reaktori ir elektromagnetini tampos transformatori, taip pat esani viename bake arba ant bendrojo rmo idstyt trij poli aparat izoliacijai. 1250. 60, 70 ir 80% tampos padidjimai, nurodytieji 14 lentels ketvirtosios eiluts vardikliuose, turi bti taikomi 110 kV komutavimo aparat iorinei tarpfazinei izoliacijai. 1251. Jeigu padidjusios tampos trukm yra tarp dviej 14 lentelje nurodytj dydi, tai turi bti priimamas tampos padidjimas, leidiamas didesnei trukmei. Kai tampos padidjimo trukm 0,1< t < 0,5 s, leidiamas tampos padidjimas: Ue.s. = U1s + 0,3 (U0,1s U1s), kur U1s ir U0,1s leidiami tampos padidjimai, kai j trukm atitinkamai 1 ir 0,1 s. 1252. Jeigu padidjusi tampa tuo pat metu veikia kelis renginius, tai leidiamas tampos padidjimas visai rengini grupei turi bti ribojamas pagal leidiam tampos padidjim tam renginiui, kuriam nurodyta maiausia leistinoji tampa. 1253. 1200 s trukms tampos padidjim per metus turi bti ne daugiau kaip 50. tampos padidjim, kuri trukm 20 s, turi bti ne daugiau kaip 100 per elektros renginio eksploatavimo standarte nurodyt laik arba per 25 metus, jei toks laikas nenurodytas. iuo atveju 20 s trunkani tampos padidjim turi bti ne daugiau kaip 15 per 1 metus ir ne daugiau kaip 2 per par. 1254. Laikotarpis tarp dviej 1200 ir 20 s trukms tampos padidjim turi bti ne trumpesnis kaip 1 valanda. Jeigu per valand vyko du 1200 s trukms tampos padidjimai, tai per artimiausias 24 valandas trei kart padidti tampai leidiama tik tada, jeigu susidar avarin situacija, bet ne anksiau kaip po 4 valand. 1255. 0,1 ir 1 s trukms tampos padidjim skaiius nereglamentuojamas. 1256. 330 kV ir auktesns tampos linijoms ir toms 110 kV linijoms, kur tampa gali pakilti daugiau kaip 10% didiausios darbo tampos, turi bti rengta apsauga nuo tampos padidjimo, arba numatomos kitos efektyvios tampos mainimo priemons. 1257. Norint ivengti tampos leistinj dydi virijimo, turi bti nurodyta kiekvienos 330 kV ir auktesns tampos, taip pat kiekvienos ilgos 110 kV tampos elektros tiekimo linijos jungimo tvarka. 1258. Atsikurianti tampa tarp jungtuvo kontakt, neatsivelgiant 14 lentelje nurodytuosius dydius, turi bti apribota:

1HVLPHWULMRV LU QHXWUDOV SRVOLQNLR WDPSDL VXPDLQWL LNL QXURG\WM G\GL UHLNLD LO\JLQWL ID]L WDOSLXV HPV DWYLOJLX SDNHLLDQW ID]LQL ODLG LGVW\P DUED SHUVNLUVWDQW DXNWRMR GDQLRU\LRNRQGHQVDWRULXVWDUSID]L 1HOHLGLDPDSULMXQJWLDUEDLMXQJWLRURLUNDEHOLOLQLMODLGSRYLHQID]MHLJXWDLJDOL VXNHOWL GLGHVQ QHJX QXURG\WD QHXWUDOV SRVOLQN $XNWRMR GDQLR NRQGHQVDWRULDL LU HOHNWURV PDLQ DSVDXJRVQXR DWPRVIHULQL YLUWDPSL NRQGHQVDWRULDLSULH WLQNOR JDOLEWL MXQJLDPL WLN SDWLNULQXV DU HPVDWYLOJLXID]LWDOSLQHVLPHWULMD\UDOHLVWLQD 1DXGRMDQW UDQND UHJXOLXRMDPXV ODQNR JHVLQLPR UHQJLQLXV MLH WXUL EWL GHULQDPL VSHFLDOLXRMX SULHWDLVX 1HWXULQW LR SULHWDLVR ODQNR JHVLQLPR UHQJLQLXV UHLNLD GHULQWL SDJDO LPDWXRWVLDVHPMLPRWDOSLQHVLUNRPSHQVDYLPRVURYHVDWVLYHOJLDQWQHXWUDOVSRVOLQNLRWDPS UHQJLQLXRVH YDNXXPLQLXV MXQJWXYXV QXR NRPXWDFLQL YLUWDPSL UHNRPHQGXRMDPD DSVDXJRWLYLUWDPSLULERWXYDLV N9 WDPSRVSDVWRWVHNXULRVH UHQJWL 1.)WLSR WDPSRVWUDQVIRUPDWRULDLSULH MXQJLDQW JDOLRV WUDQVIRUPDWRUL SULH QHDSNUDXWRV \Q VLVWHPRV UHLNLD HPLQWL MR QHXWUDO 7DLS \UD LYHQJLDPD YLUWDPSL DWVLUDQGDQL GO VDYDLPLQLR QHXWUDOV SRVOLQNLR DUED SDYRMLQJ IHURUH]RQDQVLQLSURFHV 3ULH LMXQJLDQW L WLQNOR QHDSNUDXW \Q VLVWHP SULH NXULRV SULMXQJWL PLQWRMR WLSR WDPSRVWUDQVIRUPDWRULDLEWLQDHPLQWLJDOLRVWUDQVIRUPDWRULDXVQHXWUDO N9 LU DXNWHVQV WDPSRV VNLUVW\NORVH NXULRVH UHQJWL WDPSRV WUDQVIRUPDWRULDL R MXQJWXY NRQWDNWXV XQWXRMD NRQGHQVDWRULDL UHLNLD SDWLNULQWL DU LMXQJLDQW \QDV QHJDOL DWVLUDVWL IHURUH]RQDQVLQLDL YLUWDPSLDL -HLJX WRNV SDYRMXV \UD WXUL EWL LPWDVL SULHPRQL LYHQJWL IHURUH]RQDQVR N9 WDPSRV WLQNOXRVH NXU \UD SDYRMXV DWVLUDVWL IHURUH]RQDQVLQLDPV UHLNLQLDPV LU VDYDLPLQLDPQHXWUDOVSRVOLQNLXLWXULEWLQDXGRMDPRVSULHPRQVMLHPVLYHQJWL 1HQDXGRMDPRV WUDQVIRUPDWRUL LU DXWRWUDQVIRUPDWRUL HPHVQLRVLRV YLGXWLQV WDPSRV DSYLMRVWXULEWLVXMXQJWRVYDLJGHDUEDWULNDPSLXLUDSVDXJRWRVQXRYLUWDPSL HPLQDQWYLHQID] DUQHXWUDODUEDUHQJLDQWYLUWDPSLULERWXYXVSULHNLHNYLHQRVID]V YDGR 7UDQVIRUPDWRULQHXWUDOVWXULQLRVHPHVQVNODVVQHJXID]LQLDL YDGDLL]ROLDFLMQXR YLUWDPSLWXULEWLDSVDXJRWRVYLUWDPSLULERWXYDLV 7DUSDXNWHVQLRVLRVWDPSRVWUDQVIRUPDWRULDSYLMHVDQLRVQHQDXGRMDPRVHPHVQLRVLRV WDPSRVDSYLMRVWXULEWLDSVDXJRWRVYLUWDPSLULERWXYDLVSULMXQJLDPDLVSULHNLHNYLHQRVID]V YDGR $SVDXJRV UHQJWL QHEWLQD MHLJX SULH DSYLM QXRODW SULMXQJWDV LOJHVQLV NDLS P NDEHOLV PHWDOLQLX DSYDONDOXDUEDDUYX N9LUDXNWHVQV WDPSRVWLQNOXRVHUHOLQVDSVDXJRVLUVLVWHPLQVDXWRPDWLNRV WDLV GDUEUHLNLDVXGHULQWLWDLSNDGGORSHUDW\YLQLLUDXWRPDWLQLLMXQJLPQHEWDWVNLUWDN9WLQNOR GDOLVNXULRMHEWYLHQWLNWDLWUDQVIRUPDWRULDLQHHPLQWRPLVQHXWUDOPLV N9 LU DXNWHVQV WDPSRV WLQNO UHQJLQLDPV OHLGLDPDV WUXPSDODLNLV WDPSRV SDGLGMLPDV RSHUDW\YLQL SHUMXQJLP LU DYDULQL UHLP PHWX SDWHLNWDV OHQWHOMH 1XURG\WLHML G\GLDLJDOLRMDLUQHVLQXVLQL WDPSDPSOLWXGPV

2012 m. lapkriio 6 d.

1258.1. iki 240% arba 280% vardins (priklausomai nuo jungtuvo modifikacijos) 110 kV renginiams ir iki 300% 330 kV ir auktesns tampos renginiams; pagal linijos nepaeistos fazs ijungimo slygas, esant nesimetriniam trumpajam jungimui; 1258.2. iki 280% vardins 330 kV ir auktesns tampos renginiams pagal neapkrautos linijos ijungimo slyg. 1259. 1258 punkto reikalavimai laikinai taikomi tik pramoninio danio kintamosios srovs padidjusiai tampai, kol bus sigytos reikiamos technins priemons.

Valstybs inios Nr. 128

XIII. APVIETIMAS

1277. Apvietimo tinklo skyduose ir rinklse greta vis jungikli (kirtikli, automatini jungikli) turi bti uraai su jungiklio pavadinimu, o greta saugikli turi bti nurodyta lyduko srov. 1278. Valyti viestuvus, keisti lempas ir saugiklius turi elektros arba kit padalini specialiai apmokyti darbuotojai. viestuv valymo periodikumas nustatomas priklausomai nuo aplinkos utertumo slyg. 1279. Leidiama priirti viestuvus nuo tiltini kran laikantis speciali saugos reikalavim. 1280. Apvietimo tinkl reikia apirti ir tikrinti: 1280.1. darbin ir avarin apvietim mons vadovo nustatyta tvarka; 1280.2. darbo viet apviestum matuoti prie pradedant eksploatuoti ir prireikus; 1280.3. kilnojamj 1250 V tampos transformatori izoliacij bandyti kart per metus. 1281. Pastebti defektai turi bti kuo greiiau alinami. 1282. Privaloma tikrinti darbo ir avarinio apvietimo stacionarij rengini ir elektros instaliacijos bkl, atlikti izoliacijos bandymus ir varos matavimus prie pradedant naudoti, vliau pagal elektros renginio savininko patvirtint grafik. XIV. ELEKTROLIZS RENGINIAI 1283. Elektrolizs rengini indai turi atitikti ir bti eksploatuojami vykdant slgini ind naudojimosi reikalavimus. 1284. Eksploatuojant elektrolizs renginius btina kontroliuoti: 1284.1. tamp ir srov elektrolizeriuose; 1284.2. vandenilio ir deguonies slg; 1284.3. skysio lygius aparatuose; 1284.4. slgi skirtum vandenilio ir deguonies sistemose; 1284.5. elektrolito temperatr cirkuliavimo kontre; 1284.6. duj temperatr diovinimo renginiuose; 1284.7. vandenilio ir deguonies varum aparatuose; 1284.8. vandenilio kiek elektrolizeri patalpose. 1285. Normals ir ribiniai kontroliuojamj parametr dydiai nustatomi pagal rengini gamintojo instrukcij ir atliktus bandymus. 1286. Elektrolizs rengini technologins apsaugos turi ijungti keitikli agregatus (varikliusgeneratorius), dingus maitinimo tampai ir kai atsiranda ie nuokrypiai: 1286.1. didesnis kaip 2 kPa slgi skirtumas deguonies ir vandenilio slgio reguliatoriuose; 1286.2. didesn kaip 2,0% vandenilio koncentracija deguonyje; 1286.3. didesn kaip 1,0% deguonies koncentracija vandenilyje; 1286.4. didesnis negu vardinis slgis sistemose; 1286.5. poli trumpieji jungimai; 1286.6. poli trumpieji jungimai su eme (elektrolizeriams su centriniu duj nuvedimu). 1287. Automatikai isijungus elektrolizeriui, pasiekus +700C temperatr elektrolito cirkuliavimo kontre, padidjus vandenilio koncentracijai elektrolizerio ir duj analizatori davikli patalpose iki l%, valdymo skyd turi bti perduodamas signalas. Gav signal budintieji darbuotojai turi apirti rengin ne vliau kaip per 15 min. 1288. Technologinei apsaugai ijungus rengin, budintieji darbuotojai j gali jungti tik iaikin ir paalin ijungimo prieast. 1289. Be nuolatins budinij prieiros dirbant elektrolizs rengin reikia apirti ne reiau kaip kart per pamain vadovaujantis eksploatavimo instrukcija. Pastebti defektai ir sutrikimai turi bti registruojami urnale (kartotekoje) ir kuo greiiau alinami.

1260. Darbinis ir avarinis apvietimas turi atitikti patalp, darbo viet ir atvir teritorij apviestumo normas. 1261. Avarinio apvietimo viestuvai turi skirtis nuo darbinio apvietimo viestuv, turi bti paymti skiriamaisiais enklais arba bti kitokios spalvos. 1262. Kamin ir kit aukt statini, auktesni nei 45 m, apsauginis apvietimas turi atitikti Aukt statini enklinimo taisykli, patvirtint Civilins aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodio 19 d. sakymu Nr. 106 (in., 2002, Nr. 9-351; 2009, Nr. 37-1432), reikalavimams. 1263. Elektrini ir pastoi pagrindinio, centrinio ir blokinio valdymo pult patalpose, taip pat operatyvinio valdymo punkt pagrindinio skydo paneli fasaduose avarinis apviestumas turi bti ne maesnis kaip 30 lx, o grind lygyje ne maesnis kaip 0,5 lx. Viena arba dvi lempos turi bti nuolat prijungtos prie nuolatins srovs yn. Evakuacijos keli apviestumas turi bti ne maesnis kaip 30 lx. 1264. Avarin ir darbin apvietim reikia prijungti prie skirting elektros altini. Ijungus pagrindinius maitinimo altinius, elektrinse ir pastotse, kur nuolat budi darbuotojai, operatyvinio valdymo punktuose avarinis apvietimas turi automatikai persijungti prie akumuliatori baterijos arba prie kito elektros altinio. 1265. Neleidiama prie avarinio apvietimo tinklo prijungti apkrovos, nepriklausanios avariniam apvietimui. 1266. Avarinio apvietimo tinkle turi nebti rozei. 1267. Kilnojamieji viestuvai, naudojami remonto metu, turi bti ne auktesns kaip 50 V tampos ir ne auktesns kaip 12 V tampos dirbant ypa didelio pavojingumo aplinkoje. 1268. 1250 V tampos akuts turi netikti 127 ir 220 V tampos lizdams. Greta rozei turi bti uraytas tampos dydis. 1269. Jei yra rengta greitai veikianti skirtumini srovi apsauga, gali bti naudojami 127 220 V tampos kilnojamieji viestuvai, naudojami remonto metu. 1270. Lempos galia turi bti ne didesn kaip nurodyta viestuvo techninje charakteristikoje. Neleidiama nuimti viestuv viesos sklaidytuv, ekranuojanij ir apsaugini groteli. 1271. Elektrini ir pastoi vidaus, iors, taip pat apsauginio apvietimo renginiai turi bti prijungti skirtingomis linijomis. 1272. Iors, iskyrus kuro sandli ir nutolusi elektrins objekt, darbinis apvietimas, taip pat apsauginis apvietimas turi bti valdomas i centrinio valdymo pulto. 1273. Elektrini apvietimo tinklas turi bti prijungtas per stabilizatorius arba prie tam skirt transformatori, kurie palaiko reikiam tamp. 1274. Lempos turi bti maitinamos ne didesne kaip vardin tampa. 1275. Tolimiausi darbinio apvietimo lemp ir proektori tampa negali sumati daugiau kaip 5% vardins tinklo tampos, o tolimiausi iorinio bei avarinio apvietimo lemp ir 1250 V tampos lemp ne daugiau kaip 10% (liuminescencini lemp ne daugiau kaip 7,5%) vardins tinklo tampos. 1276. Skirstykl koridoriuose su dviem ijimais ir pereinamuosiuose tuneliuose apvietimas turi bti valdomas i dviej viet.

6443

89

90 6443
(OHNWUROL]HULXV LSODXWL SDWLNULQWL HOHNWUROL]HUL QDUYHOL VXVSDXGLP LU DUPDWU UHLNLD JDPLQWRMRQXURG\WXSHULRGLNXPX (OHNWUROL]HULDL WHFKQLNDL SULLULPL LU UHPRQWXRMDPL PRQV YDGRYR QXVWDW\WD WYDUND 5HPRQWDVWXULEWLDWOLHNDPDVQHUHLDXNDLSNDUWSHUPHWXV (OHNWUROL]V UHQJLQLRYDP]G\QXVLUDSDUDWXVUHLNLDQXGD\WLQXVWDW\WDVSDOYD5LQNWXYXV UHLNLDQXGD\WLYLHVLDVSDOYDVXDWLWLQNDPGXMYDP]G\QVSDOYRVLHGDLV ;9(1(5*(7,.2-(1$8'2-$026$/<926 (NVSORDWXRMDQWL]ROLDFLQHVDO\YDVUHLNLDYDGRYDXWLVQRUPRPLVEHLVWDQGDUWDLVLUXWLNULQWL SDWLNLP DJUHJDW DO\YRV VLVWHP LU DO\YD XSLOG\W HOHNWURV UHQJLQL GDUE SDODLN\WL UHLNLDP L]ROLDFLQL DO\Y HOHNWULQ DWVSDUXP RUJDQL]XRWL YDUWRWRV DO\YRV VXULQNLP UHJHQHUDYLP LU SDNDUWRWLQQDXGRMLP , WUDQVSRUWDYLPR WDOS\NO DO\YRV EDQGLQLDL SDLPDPL SDJDO /67 ,(& VWDQGDUWR UHLNDODYLPXV3ULHLSLODQWLWUDQVSRUWDYLPRWDOS\NOQXVWDWRPLL]ROLDFLQVDO\YRVNRN\ELQLDLURGLNOLDL LUMLHSDO\JLQDPLVXDO\YRVJDPLQWRMRNRN\EVVHUWLILNDWX SDVX 1HQDXGRWRVL]ROLDFLQVDO\YRVSDWLNULQLPRWYDUNDLULPDWXRWYHUL YHUWLQLPDVWXULEWL DWOLNWDV SDJDO /67 (1 VWDQGDUWR DO\YRV JDPLQWRMR LU PRQV DO\YRV VDYLQLQNR SULHLU LU SDWLNULQLPXVUHJODPHQWXRMDQLQRUPLQLWHLVVDNWUHLNDODYLPXV -HLJX L]ROLDFLQ DO\YD SULVWDWRPD SULSLOG\WXRVH HOHNWURV UHQJLQLXRVH LU OLHLDVL VX L]ROLDFLQPLVNLWRPLVPHGLDJRPLVMLQHJDOLEXWLODLNRPDNDLSQHQDXGRWD-RVVDY\EPVYHUWLQLPXL WDLNRPL QDXGRWRV DO\YRV /67 (1 VWDQGDUWR UHLNDODYLPDL QHW WXRPHW NDL SDWV HOHNWURV UHQJLQ\VGDUQHEXYRHNVSORDWXRMDPDV6DXJDQWDO\YNDVPHWWLNULQDPDSUDPXLPRWDPSDRQHUHLDX NDLS NDUW SHU PHWXV QXVWDWRPD SUDPXLPR WDPSD UJWLQJXPDV SOLSVQLR WDNR WHPSHUDWUD LU WLUSLM UJL EHL DUP YDQGHQ\MH NLHNLV 6DXJRPRV DO\YRV NRN\EV URGLNOLDL WLNULQDPL YDGRYDXMDQWLV /67 (1 VWDQGDUWR DO\YRV JDPLQWRMR LU PRQV DO\YRV VDYLQLQNR SULHLU LU SDWLNULQLPXVUHJODPHQWXRMDQLQRUPLQLWHLVVDNWUHLNDODYLPDLV ,]ROLDFLQ DO\YD SULH SLOWL HOHNWURV UHQJLQ WXUL EWL SDWLNULQWD DO\YRV SUDPXLPR WDPSD UJWLQJXPDV LU SOLSVQLR WDNR WHPSHUDWUD 3ULH DO\YRV S\OLP  N9 JDOLRV WUDQVIRUPDWRULXVLUUHDNWRULXVSDSLOGRPDLDWOLHNDPLYDQGHQVNLHNLRLUGLHOHNWULQLQXRVWROLNDPSRWJ YHUWVPDWDYLPDL3DSLOGRPRVL]ROLDFLQVDO\YRVNRN\EVURGLNOLDQDOL]VUHLNDOLQJXPDVNRQNUHWLHPV UHQJLQLDPV QXVWDWRPDV SDJDO UHQJLQLR HNVSORDWDFLMRV LQVWUXNFLMRV UHLNDODYLPXV 3DUXRWRV S\OLPXL DO\YRV NRN\EV URGLNOLDL WLNULQDPL LU YHUWLQDPL YDGRYDXMDQWLV /67 (1 VWDQGDUWR UHQJLQLR JDPLQWRMR LU UHQJLQ HNVSORDWXRMDQLRV PRQV WHFKQLQV SULHLURV WYDUNRV UHLNDODYLPDLV $O\YRV NRN\EV URGLNOL LPDWXRWRV YHUWV QHJDOL EWL SUDVWHVQL QHL QXURG\WL /67 (1 VWDQGDUWR DWLWLQNDPRVNDWHJRULMRVLUIXQNFLMRVHOHNWURV UHQJLQLRL]ROLDFLQVDO\YRVURGLNOLDLNDWHJRULMRMHJHUD 5HJHQHUXRWRVLULYDO\WRVDO\YRVEHLMPLLQLDLVXYLHLDDO\YDSDUXRWLSLOWLHOHNWURVUHQJLQLXVWXUL WDLSSDWDWLWLNWLLHPVUHLNDODYLPDPV 3ULSLOGLXV DUED SDSLOGLXV DO\YD HOHNWURV UHQJLQ SULH MR MXQJLP L]ROLDFLQV DO\YRV NRN\EVURGLNOLDLWXULEWLSDNDUWRWLQDLSDWLNULQDPLSDJDO/67(1VWDQGDUWRUHLNDODYLPXV YLHLRV L]ROLDFLQV DO\YRV PDUN SDUHQNDPD DWVLYHOJLDQW UHQJLQL WLS LU WDPSRV NODV-HLJXUHLNLDOHLGLDPDPDL\WLYLHLDVDO\YDVVNLUWDVYLHQRGRPVDUDUWLPRPVQDXGRMLPRVULWLPV YDLUL WDPSRVNODVLDO\YPLLQLROHLGLDPDSULSLOWLWLNHPLDXVLRVWDPSRVNODVV UHQJLQLXVN9 LUDXNWHVQV WDPSRVKHUPHWLNXRVHYDGXRVHPDL\WLVNLUWLQJPDUNLDO\YDVQHOHLGLDPD YLHLDLVDXVDLDO\YDLVNLUWLEDNDLSULYDORWXU WLRURGLRYLQLPRILOWUXV (OHNWULQVHWXULEWLODLNRPDL]ROLDFLQVDO\YRVDWVDUJDQHPDHVQNDLSYLHQRGLGLDXVLR DO\YLQLR MXQJWXYR WDOSD LU SDSLOGRPD DWVDUJD QH PDHVQ NDLS YLVRV SLOWRV UHQJLQLXV DO\YRV (OHNWULQVHNXULRVH\UDWLNRULQLDLDUEDPDRWULRDO\YLQLDLMXQJWXYDLSDSLOGRPDDWVDUJDWXULEWLQH PDHVQNDLSDO\YRVWHOSDQLRVGLGLDXVLDPHWUDQVIRUPDWRULXMH

6LHNLDQWSDWLNULQWLDUWYDUNLQJLDXWRPDWLQLDLGXMDQDOL]DWRULDLNDUWSHUSDUUHLNLDDWOLNWL GHJXRQLHV NLHNLRYDQGHQLO\MH LUYDQGHQLOLR NLHNLR GHJXRQ\MH FKHPLQ DQDOL] -HLYLHQDV DXWRPDWLQL GXMDQDOL]DWRUL\UDQHWYDUNLQJDVLFKHPLQDQDOL]UHLNLDDWOLNWLNDVYDODQGDV 9DQGHQLOLREHLGHJXRQLHVVOJLRUHJXOLDWRULXRVHLUUHVLYHULXRVHDSVDXJRVYRWXYDLWXULEWL VXUHJXOLXRWL SDJDO JDPLQWRMR LQVWUXNFLM EHW QH GDXJLDX NDLS QHL YDUGLQLV VOJLV 6OJLR UHJXOLDWRULDSVDXJRVYRWXYXVUHLNLDWLNULQWLQHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHVLXVRUHVLYHULDSVDXJRV YRWXYXVQHUHLDXNDLSYLHQNDUWSHUPHWXV$SVDXJRVYRWXYXVUHLNLDEDQG\WLD]RWXDUEDYDULX RUX 9DQGHQLOLR LU GHJXRQLHV WLHNLPR UHVLYHULXV YDP]G\QXRVH LU YDP]G\QXRVH NXULDLV YDQGXR VX SDDOLQWD GUXVND NRQGHQVDWDV SDGXRGDPDV PDLWLQLPR EDNXV WXUL EWL UHQJWL VDQGDUV DWEXOLQLDLYRWXYDLGXMRPV (OHNWUROL]HL UHLNLD QDXGRWL YDQGHQ NXULDPH \UD QH GDXJLDX NDLS PJNJ JHOHLHV QH GDXJLDXNDLSPJNJFKORULGLUQHGDXJLDXNDLSPJHNYNJNDUERQDW (OHNWUROL]HUL JDPLQDPR YDQGHQLOLR YDUXPDV WXUL EWL QH PDHVQLV NDLS R GHJXRQLHVQHPDHVQLVNDLS 'XMVOJ DSDUDWXRVHOHLGLDPDSDGLGLQWLLNLYDUGLQLRNDLYDQGHQLOLRLUGHJXRQLHVYDUD DWLWLQNDQXURG\WM (OHNWUROLWR HOHNWUROL]HU\MH WHPSHUDWUD WXUL EWL QH GLGHVQ NDLS & R HOHNWUROL]HULR NDULDXVLLUDOLDXVLQDUYHOLWHPSHUDWUVNLUWXPDVQHGLGHVQLVNDLS& (OHNWULQV UHLNPPV QDXGRMDPR GHJXRQLHV VOJLV UHVLYHULXRVH WXUL EWL PDHVQLV X YDQGHQLOLRVOJUHVLYHULXRVH 3ULH MXQJLDQW HOHNWUROL]HU YLVXV DSDUDWXV LU YDP]G\QXV UHLNLD SUDSVWL D]RWX 1DXGRMDPRD]RWRYDUXPDVWXULEWLQHPDHVQLVNDLS3UDSWLPDV\UDEDLJWDVMHLLSXLDPRVH GXMRVH\UDQHPDLDXNDLSD]RWR 1HOHLGLDPDHOHNWUROL]HULRDSDUDWURVSUDSVWLDQJOLHVGYLGHJLQLX (OHNWUROL]HULV SULH VXVOJWRMR YDQGHQLOLR ULQNWXY SULMXQJLDPDV NDL VOJLV HOHNWUROL]HULR VLVWHPRMH\UDQHPDLDXNDLSN3DGLGHVQLVQHJXVOJLVULQNWXYXRVH 2UXL DUED YDQGHQLOLXL L UHVLYHUL SDDOLQWL QDXGRMDPDV DQJOLHV GYLGHJLQLV DUED D]RWDV 2UDVDQJOLHVGYLGHJLQLXDOLQWLQDVWRONRODQJOLHVGYLGHJLQLRYLUXWLQVHUHVLYHULRGDO\VHEXVQHPDLDX NDLSRYDQGHQLOLVNRODQJOLHVGYLGHJLQLREXVQHPDLDXNDLS 2UDVDUEDYDQGHQLOLVD]RWXDOLQWLQDVWRONROLSXLDPRVHGXMRVHD]RWREXVQHPDLDXNDLS -HL ULQNWXYXV UHLNLD DSLUWL L YLGDXV SULH WDL MXRV UHLNLD SUDSVWL RUX NRO GHJXRQLHV NRQFHQWUDFLMDLSXLDPRVHGXMRVHEXVQHPDHVQNDLS $]RWDV DUED DQJOLHV GYLGHJLQLV L UHVLYHUL YDQGHQLOLX DOLQWLQDV WRO NRO YDQGHQLOLR DSDWLQMHUHVLYHULGDO\MHEXVQHPDLDXNDLS (NVSORDWXRMDQWHOHNWUROL]V UHQJLQLXVUHLNLDSDWLNULQWL HOHNWUROLWRWDQNQHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHV WDPSHOHNWUROL]HULQDUYHOLXRVHQHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHVLXV  WHFKQRORJLQL DSVDXJ VSMDPRVLRV LU DYDULQV VLJQDOL]DFLMRV YHLNLP EHL DWEXOLQL YRWXYENOQHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHVLXV 'LUEDQWYDQGHQLOLRDUEDGHJXRQLHVDEVRUEFLQLRGLRYLQLPRUHQJLQLXLGLRYLQWXYXVUHLNLD SHUMXQJLQWLSDJDOJUDILN 'LRYLQDQWYDQGHQLODOG\PRPHWRGXLHLQDQLRLJDULQWXYRYDQGHQLOLRWHPSHUDWUDWXUL EWLQHDXNWHVQNDLSPLQXV& .DGJDULQWXYDVDWLOWMUHLNLDSDJDOJUDILNLMXQJLQWL (OHNWUROL]V UHQJLQ\MHGLUEDQWYLHQDPHOHNWUROL]HULXLRDQWUDPHVDQWUH]HUYHUH]HUYLQLR HOHNWUROL]HULRYDQGHQLOLRLUGHJXRQLHVLOHLGLPRDWPRVIHU LDXSDLWXULEWLDWLGDU\WL

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

.LWRVH HNVSORDWXRMDQLRVH PRQVH L]ROLDFLQV DO\YRV DWVDUJRV NLHN QXURGR UHQJLQLR VDYLQLQNDV 3ULH LSLODQW WXUELQLQ DO\Y L FLVWHUQ UHLNLD SDWLNULQWL ODERUDWRULMRMH MRV NRN\ELQLXV URGLNOLXV LU SDO\JLQWL VX NRN\EV VHUWLILNDWX PHFKDQLQHV SULHPDLDV LU QHLWLUSXV YDQGHQ OHLGLDPD QXVWDW\WLYL]XDOLDLWLNQHWXULQWWDPVNLUW SULHWDLV ,SLOWRVLFLVWHUQRVUH]HUYXDUXVWXUELQLQVQDIWRVDO\YRVWLNULQDPDVGHHPXOVDFLMRVODLNDV RNVLGDYLPRVLVWDELOXPDVLUDQWLNRUR]LQVVDY\EV *DUR WXUELQRVH EHL PDLWLQLPR VLXUEOLXRVH YDUWRMDPD WXUELQLQ DO\YD WXUL DWLWLNWL LDV QRUPDV 8JQLDLDWVSDUL VLQWHWLQ DO\YD UJWLQJXPDVWXULEWLQHGLGHVQLVNDLSPJ.2+YLHQDPHJUDPHDO\YRV YDQGHQ\MHWLUSL MUJLQHGDXJLDXNDLSPJ.2+YLHQDPHJUDPHDO\YRV PHFKDQLQLSULHPDLPDVQHGLGHVQNDLS NODPSXPRSRN\WLVQHGLGHVQLVNDLSQHLYLHLRVDO\YRVSLUPLQYHUW  LWLUSXVLR ODPR RSWLQLR WDQNLR SRN\WLV QH GLGHVQLV NDLS QXVWDWRPDV NDL DO\YRVUJWLQJXPDVPJ.2+YLHQDPHJUDPHDO\YRVLUGLGHVQLV  1DIWRVDO\YD UJWLQJXPDVWXULEWLQHGLGHVQLVNDLSPJ.2+YLHQDPHJUDPHDO\YRV YDQGHQVODPRPHFKDQLQLSULHPDL QXVWDWRPDYL]XDOLDL WXULQHEWL LWLUSXVLRODPR NDLDO\YRVUJWLQJXPDVGLGHVQLVNDLSPJ.2+YLHQDPHJUDPH DO\YRV WXULQHEWL DO\YD WXUL EWL DWVSDUL RNVLGDYLPXLVL $WVSDUXPRRNVLGDYLPXLVL EDQG\PDV DWOLHNDPDV &WHPSHUDWURMHGHJXRQLHVGHELWDVFPPLQEDQG\PRWUXNPYDOQHQXWUNVWDPDL 3RVHQGLQLPRDQDOL]XRMDPRMLDO\YDWXULDWLWLNWLLDVQRUPDV UJWLQJXPDVQHGLGHVQLVNDLSPJ.2+J QXRVGPDVQHGDXJLDXNDLS $O\Y LU M PLLQL NXUL UJWLQJXPDV PJ .2+ YLHQDPH JUDPH DO\YRV DUED GLGHVQLV RNVLGDYLPRVL VWDELOXPDV QXVWDWRPDV NDUW SHU PHWXV SULH DSNURY PDNVLPXPR VH]RQ 0DLWLQLPRHOHNWURVLUWXUELQLQLVLXUEOLDO\YRVVLVWHPDO\YDLLVURGLNOLVQHQXVWDWLQMDPDV 8JQLDL DWVSDULRV WXUELQLQV DO\YRV NXUL UJWLQJXPDV SDVLHNLD ULELQ WXUL EWL UHJHQHUXRMDPRVJDP\NORMH 8JQLDLDWVSDULRVWXUELQLQVDO\YRVWXULEWLHNVSORDWXRMDPRVSDJDOVSHFLDOLLQVWUXNFLM 1DXGRMDPDKLGURWXUELQDO\YDWXULDWLWLNWLLDVQRUPDV UJWLQJXPDVQHGLGHVQLVNDLSPJ.2+YLHQDPHJUDPHDO\YRV YDQGHQVGXPEORPHFKDQLQLSULHPDL QXVWDWRPDYL]XDOLDL WXULQHEWL LWLUSXVLRGXPEORPDVVGDOLVQHGLGHVQNDLS 5H]HUYLQLUYDUWRMDPDWXUELQLQDO\YDWXULEWLSHULRGLNDLYL]XDOLDLWLNULQDPDLUWLULDPD WUXPSRVLRVDQDOL]VEGX $WOLHNDQWWUXPSMDQDOL]QXVWDWRPD QDIWRVDO\YRVUJWLQJXPDVPHFKDQLQVSULHPDLRVODPRNLHNLVYDQGHQVNLHNLV XJQLDLDWVSDULRVDO\YRVUJWLQJXPDVYDQGHQ\MHWLUSLMUJLNLHNLVYDQGHQVNLHNLV LUPHFKDQLQLSULHPDLNLHNLVSDJDOYDUXPRNODVHV 9L]XDOLDLDO\YDWLNULQDPDSDJDOLRULQLYDL]GQXVWDWDQWDUQUDMRMHYDQGHQVODPRLU PHFKDQLQLSULHPDL3DJDOWDLVSUHQGLDPDDUEWLQDDO\YYDO\WL 7XUELQLQVDO\YRVWUXPSMDQDOL]UHLNLDDWOLNWLWRNLXSHULRGLNXPX 8JQLDLDWVSDULRVDO\YRV SUDGMXVHNVSORDWXRWLSLUPMVDYDLW

 HNVSORDWDYLPR PHWX QH UHLDXNDLS NDV PQHVLXVMHL UJWLQJXPDV QH GLGHVQLV NDLSPJ.2+YLHQDPHJUDPHDO\YRVQHUHLDXNDLSNDVVDYDLWHVMHLUJWLQJXPDVGLGHVQLVNDLS PJ.2+YLHQDPHJUDPHDO\YRV 1DIWRVDO\YRV SUDGMXVHNVSORDWXRWLSLUPMPQHV  HNVSORDWDYLPR PHWX QH UHLDX NDLS NDV PQHVLXV MHL UJWLQJXPDV LNL PJ .2+YLHQDPHJUDPHDO\YRVLUQHUHLDXNDLSNDVPQHVMHLUJWLQJXPDVGLGHVQLVNDLSPJ.2+ YLHQDPHJUDPHDO\YRV +LGURWXUELQDO\YRV SUDGMXVHNVSORDWXRWLSLUPMPQHV  HNVSORDWDYLPR PHWX QH UHLDX NDLS NDV PHWXV MHL DO\YD \UD YLVLNDL VNDLGUL LU LWLUSXVLR ODPR PDVV GDOLV QH GLGHVQ NDLS LU QH UHLDX NDLS NDV PQHVLXV MHL L GDOLV GLGHVQNDLS$WVLUDGXVDO\YRMHGUXP]OLDWOLHNDPDVNXELWUXPSRMLMRVDQDOL] 9L]XDOLDLQXVWDLXVNDGDO\YRMH\UDODPRDUEDPHFKDQLQLSULHPDLWDLSSDWDWOLHNDPD WUXPSRMLDQDOL] 5H]HUYLQVWXUELQLQVQDIWRVDO\YRVWUXPSRMLDQDOL]DWOLHNDPDQHUHLDXNDLSNDVPHWXV LU SULH SLODQW UHQJLQLXV R XJQLDL DWVSDULRV DO\YRV QH UHLDX NDLS NDV PHWXV LU SULH SLODQW UHQJLQLXV *DURWXUELQRVHLUWXUELQLQLXRVHVLXUEOLXRVHQDXGRMDPDDO\YDYL]XDOLDLWLNULQDPDNDUWSHU SDU +LGURHOHNWULQVH NXULRVH \UD EXGLQWLHML GDUEXRWRMDL KLGURWXUELQRVH QDXGRMDPD DO\YD YL]XDOLDL WLNULQDPD NDUW SHU VDYDLW R DXWRPDWL]XRWRVH KLGURHOHNWULQVH SHU NLHNYLHQ HLOLQ UHQJLQLDSLUEHWQHUHLDXNDLSNDUWSHUPQHV 7XUELQLQVDO\YRVDWVDUJRVG\GHOHNWULQVHQXVWDWRPRQVYDGRYDVEHWQHPDHVQNDLS SLOWRV UHQJLQLXVDO\YRV 8JQLDL DWVSDULRV WXUELQLQV DO\YRV QXRODWLQ DWVDUJD WXUL EWL QH PDHVQ NDLS YLHQDP WXUERDJUHJDWXLUHLNDOLQJDVSHUPHWXVSDSLOG\WLNLHNLV *DXQDPD LQGXVWULQ DO\YD LUNRQVLVWHQFLQLDL WHSDODLWXUL EWL YL]XDOLDLWLNULQDPL DU QUD MXRVHPHFKDQLQLSULHPDLLUYDQGHQV%HWRSDSLOGRPDLWLNULQDPDDULQGXVWULQVDO\YRVNODPSXPDV DWLWLQNDQRUPDV 3DJDOELQLDPV UHQJLQLDPV WXUL EWL WHSDO DWVDUJD LU QXVWDW\WRV UHQJLQL VXQDXGRMDP WHSDOQRUPRVEHLNHLWLPRSHULRGLNXPDV 3DJDOELQL UHQJLQL WHSLPR VLVWHPRVH NXULRVH DO\YRV FLUNXOLDFLMD SULYHUVWLQ WXUL EWL YL]XDOLDLWLNULQDPDDUQUDDO\YRMHPHFKDQLQLSULHPDLODPRLUYDQGHQVQHUHLDXNDLSNDUWSHU PQHV.DLDWVLUDQGDWHUDODO\YDWXULEWLYDORPDDUEDNHLLDPD 'DUER RUJDQL]DYLPR WYDUN DO\YRV UHQJLQLXRVH QXVWDWR PRQV UHQJLQL SULHLURV GRNXPHQWXRVH UHQJLQLR HNVSORDWDFLMRV PHWX L]ROLDFLQV DO\YRV PJLQLDL WXUL EWL SDLPDPL HVDQW SUDVWDPUHQJLQLRGDUERUHLPXLDUEDLNDUWRMLMXQJXV(NVSORDWXRMDPDUHQJLQLXRVHL]ROLDFLQDO\YD SDJDO VDY\EL YHUWLQLP WXUL EWL NODVLILNXRMDPD LU WROLPHVQL YHLNVP UHNRPHQGDFLMDV DO\YRV SDWLNULQLPR SURWRNROXRVH VXUDRPRV YDGRYDXMDQWLV /67 (1 UHQJLQLR JDPLQWRMR LU UHQJLQ HNVSORDWXRMDQLRV PRQVWHFKQLQVSULHLURVWYDUNRVUHLNDODYLPDLV ,]ROLDFLQLUWXUELQLQDO\YD UHQJLQLXVWLHNLDPDLULMQXSLODPDDWVNLUDLVDO\YRWLHNLDLV RMHLMQUDQDXGRMDQWFLVWHUQDVDUEDPHWDOLQHVVWDWLQHV 1HGLUEDQW\VVWDFLRQDULHMLDO\YRWLHNLDLWXULEWLSULSLOG\WLDO\YD

6443

91

92 6443
672'RSHUDW\YLDLYDOGRN9UHQJLQLXVMDPRSHUDW\YLDLSDYDOGVSDVWRLLU DU HOHNWULQL EXGLQWLHML RSHUDW\YLQLDL UHPRQWR GDUEXRWRMDL LU RSHUDW\YLQ EULJDGD WROLDX 2% X YDUWRWRMHOHNWURVWLQNODWVDNLQJLGDUEXRWRMDL /HLGLDPDV GDXJLDSDNRSLV RSHUDW\YLQLV SDYDOGXPDV SDY\]GLXL 9( SDPDLQRV YDGRYDVUHJXOLXRMDQWDNW\YLMLUUHDNW\YLMJDOLDVSDYDOGXV(62'N9WLQNORGDO\MH372'LU N9WLQNORGDO\MH672' 6LQFKURQLNDL GLUEDQW HOHNWURV VLVWHPRMH VDQW\NLDL WDUS VNLUWLQJ RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SDNRS QHSULNODXVRPDL QXR UHQJLQL QXRVDY\EV IRUPRV WXUL EWL UHJODPHQWXRWL QXRVWDWDLV LU DU VXWDUWLPLV *LQ\WLQL NODXVLPDL VXGDUDQW VXWDUWLV VSUHQGLDPL /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV WHLVV DNW QXVWDW\WDWYDUND 2SHUDW\YLQLV YDOG\PDV WXUL EWL Y\NGRPDV L RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SXQNW DSUSLQW RSHUDW\YLQLR LU WHFKQRORJLQLR YDOG\PR SULHPRQPLV NRQWUROV LU PDWDYLPR VLVWHPRPLV EHL RSHUDW\YLQPLV VFKHPRPLV 2SHUDW\YLQLR YDOG\PR SXQNWDL WXUL EWL DSUSLQWL UH]HUYLQLX WDPSRV DOWLQLX .LHNYLHQDPH RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SXQNWH WXUL EWL YDOGRP UHQJLQL RSHUDW\YLQV VFKHPRVEHLDYDULMLUWHFKQRORJLQLVXWULNLPOLNYLGDYLPRRSHUDW\YLQLSHUMXQJLPLQVWUXNFLMRV ,,'$5%25(,023/$1$9,0$6 3ODQXRMDQWHQHUJHWLQLXVUHLPXVWXULE WLXWLNULQWDV VXEDODQVXRWDVHOHNWURVJDP\ERVLUJDOLRVSRUHLNLRJUDILNDVHOHNWULQLLOXPRVDOWLQL HOHNWURV VLVWHPRV DSNURYRV YHUWLQDQW HQHUJHWLQLXV UHVXUVXV UHQJLQL ENO HOHNWURV WLQNO SUDODLGXP UHLP RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SULQFLS HIHNW\YXPDV EHL SULHDYDULQV LU UHLP DXWRPDWLNRVVLVWHPIXQNFLRQDYLPDV HOHNWURV LU LOXPRV JDP\ERV SHUGDYLPR LU VNLUVW\PR SDWLNLPXPDV EHL HNRQRPLNXPDV SDJULQGLQL HQHUJHWLNRV REMHNW EHL UHQJLQL PHW LU PQHVLR UHPRQWR JUDILN Y\NG\PDV 'DUERUHLPDVWXULEWLSODQXRMDPDVLOJDODLNLDPLUWUXPSDODLNLDPODLNRWDUSLXL ,OJDODLNLV HOHNWURV VLVWHPRV HQHUJHWLNRV REMHNW GDUER UHLPDV WXUL EWL SODQXRMDPDV FKDUDNWHULQJLHPV PHW ODLNRWDUSLDPV LHPRV DSNURY PDNVLPXPR LU YDVDURV DSNURY PLQLPXPR ODLNRWDUSLDPV ,OJDODLNLRUHLPRSODQDYLPRPHWXWXULEWLQXPDW\WD PHWPQHVLHQHUJLMRVEDODQVSDUHQJLPDVEHLJDOLRVEDODQVDVDSNURYRVPDNVLPXPR YDODQG LOXPRV DOWLQL GLVSRQXRMDPRV JDOLRV LU LOXPRV DSNURYRV SULMXQJLP VH]RQLQL EDODQVSDUHQJLPDV HOHNWULQLJDOLRVPDNVLPXPRG\GLDLHOHNWURVVXYDUWRMLPDVHOHNWULQLGLVSRQXRMDPRV JDOLRV YHUWLQDQW LQVWDOLXRWRVLRV JDOLRV QDXGRMLPR HIHNW\YXPR NRHILFLHQW EHL WXULPXV PQHVLQLXV HQHUJHWLQLXVUHVXUVXV KLGURHOHNWULQLKLGURUHVXUVSDQDXGRMLPRSODQSDUHQJLPDV SDJULQGLQL HOHNWULQL SDVWRL EHL HOHNWURV OLQLM UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV UHQJLQLUHPRQWRSODQSDUHQJLPDVPHWDPVPQHVLDPV HOHNWULQL HOHNWURV WLQNO VXMXQJLP VFKHP SDUHQJLPDV QRUPDOLDP LU UHPRQWR UHLPDPV QRUPDOLUHPRQWRLUSRDYDULQLUHLPVNDLLDYLPDLYHUWLQDQWQDXMJHQHUXRMDQLM JDOL LU HOHNWURV VLVWHPRV REMHNW MXQJLP EHL SULHDYDULQV LU UHLP DXWRPDWLNRV QXVWDW\P SDUDPHWUSDULQNLP

9,,23(5$7<9,1,69$/'<0$6

,8'$9,1,$,,59$/'<0225*$1,=$9,0$6

2SHUDW\YLQLV YDOG\PDV WDL RSHUDW\YLQLV YDGRYDYLPDV HOHNWURV VLVWHPRV HOHNWULQL SHUGDYLPR WLQNOR VNLUVWRPM WLQNO LU M SDGDOLQL YDUWRWRM NDWLOLQL LU LOXPRV WLQNO SDGDOLQL VXGHULQWDPGDUEXL 2SHUDW\YLQLVYDOG\PDVQHSULNODXVRQXRWXUWRQXRVDY\EVIRUP (OHNWURV VLVWHPRV HOHNWULQL SHUGDYLPR WLQNOR VNLUVWRPM WLQNO LU M SDGDOLQL NDWLOLQVHLU LOXPRV WLQNOSDGDOLQL PRQVHRSHUDW\YLQLVYDOG\PDV WXULEWLRUJDQL]XRWDVYLV SDU NDGHOHNWURVVLVWHPDHOHNWULQVLUNDWLOLQVHOHNWURVLULOXPRVWLQNODLGLUEW SDWLNLPDL 2SHUDW\YLQLRYDOG\PRXGDYLQLDL HOHNWURV VLVWHPRV HOHNWURV LU LOXPRV WLQNO UHLP SDUHQJLPDV LU UHDOL]DYLPDV XWLNULQDQWLVQRUPDOLUSDWLNLPHOHNWURVLULOXPRVWLHNLPYDUWRWRMXL UHPRQWRGDUESODQDYLPDVLUY\NG\PDV HNRQRPLNRLUSDWLNLPRGDUERUHLPRXWLNULQLPDV EHLHQHUJHWLQLUHVXUVUDFLRQDOXV QDXGRMLPDV SHUMXQJLP MXQJLPLULMXQJLPY\NG\PDV DYDULQL VLWXDFLM SUHYHQFLMD JHGLP ORNDOL]DYLPDV LU QRUPDODXV GDUER UHLPR DWVWDW\PDV HOHNWURVVLVWHPRVVWDELOXPRXWLNULQLPDV HOHNWURVLULOXPRVNRN\EVUHLNDODYLPY\NG\PDV 2SHUDW\YLQLV YDOG\PDVRUJDQL]XRMDPDVSDJDO ODLSWXRWVWUXNWU2SHUDW\YLQLRYDOG\PR SDNRSRV HOHNWURV VLVWHPRV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV DXNWHVQLRML SDNRSD SHUGDYLPR WLQNOR RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV YLGXULQLRML SDNRSD LU VNLUVWRPM HOHNWURV WLQNO PRQV LU DU SDGDOLQLR RSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDVHPHVQLRMLSDNRSD2SHUDW\YLQLRYDOG\PRVWUXNWUDVXGDU\WDWDLSNDGEW XWLNULQWDV RSHUDW\YLQV NRQWUROV LU YDOG\PR IXQNFLM WDUS YDLUL SDNRS SDVLVNLUVW\PDV WDLS SDW HPHVQLRVLRVYDOG\PRSDNRSRVRSHUDW\YLQLVSDYDOGXPDVDXNWHVQLDMDL .LHNYLHQDL RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SDNRSDL \UD QXVWDW\WRV GYL UHQJLQL YDOG\PR NDWHJRULMRVRSHUDW\YLQLRYDOG\PRLURSHUDW\YLQLRWYDUN\PR UHQJLQL RSHUDW\YLQLV YDOG\PDV RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR WLHVLRJLQLV YDGRYDYLPDV DUED YHLNVP NRRUGLQDYLPDV WDUS NHOL RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SDGDOLQL Y\NGDQW RSHUDW\YLQLXV SHUMXQJLPXVHQHUJHWLNRVREMHNWXRVH UHQJLQL RSHUDW\YLQLV WYDUN\PDV RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR OHLGLPR GDYLPDV Y\NG\WL RSHUDW\YLQLXV SHUMXQJLPXV NLWRV PRQV LU DU SDGDOLQLR RSHUDW\YLQLDP GDUEXRWRMXL WLHVLRJLDL YDOGDQLDPHQHUJHWLNRVREMHNWXV (OHNWURV OLQLMRV HOHNWULQL NDWLOLQL LU WLQNO UHQJLQLDL WXUL EWL VXVNLUVW\WL SDJDO RSHUDW\YLQLRYDOG\PRNDWHJRULMDV (OHNWURV OLQLM LU UHQJLQL NXULXRV RSHUDW\YLDL YDOGR LU WYDUNR HQHUJHWLNRV REMHNW DU VLVWHPRV RSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL VUDDL WXUL EWL VXGDU\WL DXNWHVQLRVLRV RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SDNRSRV GDUEXRWRM VSUHQGLPX .LHNYLHQDPHRSHUDW\YLQLRYDOG\PRSDGDOLQ\MHLU HQHUJHWLNRVREMHNWH VXGDU\WXVVUDXVWYLUWLQDPRQVYDGRYDVDUEDMRJDOLRWDVDVPXR (OHNWURV VLVWHPRV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV WROLDX (62' RSHUDW\YLDL YDOGR N9 HOHNWURV WLQNOXV MDP SDYDOGV HOHNWULQL SDPDLQRV YDGRYDL LU SHUGDYLPR WLQNOR RSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL WROLDX372' EHLMYDOGRPSDVWRLEXGLQWLHML 3HUGDYLPR WLQNOR RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV RSHUDW\YLDL YDOGR DSWDUQDXMDPRV ]RQRV SDJULQGLQLXV N9 HOHNWURV WLQNOXV MDP RSHUDW\YLDL SDYDOGV VNLUVWRPM WLQNO RSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL WROLDX 672' M YDOGRP SDVWRL EXGLQWLHML LU RSHUDW\YLQLDL UHPRQWR GDUEXRWRMDL HNVSORDWXRMDQW\V372'YDOGRPXVUHQJLQLXV

2012 m. lapkriio 6 d.

QDXGRMLPDV WHLVLQDPDV SHUGDYLPR VLVWHPRV RSHUDWRULDXV PRQV YDGRYR DU MR JDOLRWR DVPHQV VSUHQGLPX .DL MXQJWD $'1 LU 1$ DSNURYRV YHUWV WXUL EWL PDWXRMDPRV NDUWXV SHU PHWXV ELUHOLRLUJUXRGLRPQ 0DWDYLPDLDWOLHNDPLGDUEREHLVDYDLWJDOLRSDU (OHNWURV VLVWHPRMH NDVPHW WXUL EWL SDUHQJWL LU SDWYLUWLQWL JUDILNDL YDUWRWRM DYDULQL DWMXQJLP JUDILNDV VXVLGDULXV JHQHUXRMDQLRV JDOLRV WUNXPXL GO DYDULQL VXWULNLP HQHUJHWLQMH VLVWHPRMH YDUWRWRM DNW\YLRVLRV JDOLRV ULERMLP JUDILNDV HVDQW JDOLRV WUNXPXL YDUWRWRM HOHNWURV ULERMLPRJUDILNDVHVDQWHQHUJLMRVLUNXURWUNXPXL*UDILNDLVXGDURPLSDJDOIDNWLQLXVLHPRVLUYDVDURV JUXRGLRLUELUHOLRPQHVL NRQWUROLQLPDWDYLPPHWXXILNVXRWXVPDWDYLPG\GLXV ,,,'$5%25(,029$/'<0$6 (OHNWURVUHQJLQLGDUERUHLPRYDOG\PDVRUJDQL]XRMDPDVYDGRYDXMDQWLVSDURVJUDILNDLV 1RUPDODXV GDUER PHWX HOHNWULQV SULYDOR Y\NG\WL QXVWDW\WXV JDOLRV LU MXQJWR UH]HUYR JUDILNXV L PRQL RSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL WXUL QHGHOVGDPL SUDQHWL HOHNWURV VLVWHPRV DXNWHVQV SDNRSRVRSHUDW\YLQLDPGDUEXRWRMXLDSLHSULYHUVWLQLXVQXURG\WJUDILNQXRNU\SLXVLUSULYDOR IRUPLQWL RSHUDW\YLQSDUDLN (OHNWURV VLVWHPRV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV WXUL WHLV SDJDO UHLPR VO\JDV SDNHLVWL HOHNWULQV JDOLRV JUDILN R LOXPRV WLQNO RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV WUXPSDP QH LOJLDX NDLS YDODQGRPVSHUSDU LOXPRVWLQNORYDQGHQVWHPSHUDWURVQHOHLGLDPDVXPDLQWLGDXJLDXNDLS R& QXRQXURG\WRVJUDILNH -HLYDUWRWRMDPVSUDPRQV PRQPV WHFKQRORJLQHDSNURYD DULOWQDPL NLXLPDLQDPD WHPSHUDWUD WDL WXUL EWL VXGHULQWD LU VX MDLV L WHPSHUDWUD QHJDOL EWL HPHVQ X LOXPRV WLQNO OHLGLDPPLQLPDOL 3DNHLWXVHOHNWULQVWLHNLDPRV WLQNOXVJDOLRVJUDILNEHQGUDVHOHNWURVVLVWHPRVEDODQVDV EHL WDUSYDOVW\ELQLDL JDOLRV VUDXWDL WXUL EWL SDODLNRPL OHLGLDPRVH ULERVH 1XRNU\SLDL OHLGLDPL WLN JDYXVDWVNLU(62'NRPDQG -HL\UD(62'SDYHGLPDVHOHNWULQVSULYDORQXVWDW\WXJUHLLXNHOWLDUEDHPLQWLDSNURY LNLQXURG\WRVGDUERJDOLRV (62' RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV JDOL GXRWL NRPDQG MXQJWL UH]HUYH HVDQLXV DU LMXQJWL YHLNLDQLXVDJUHJDWXV (OHNWULQVGDUERJDOLRVDSULERMLPDVDUPLQLPDOXVJDOLPDVDJUHJDWJDOLRVQXRNU\SLVQXR QXVWDW\WQRUPSULYDOREWL IRUPLQWDVRSHUDW\YLQHSDUDLND 5HJXOLXRMDQWHOHNWURVVURYVGDQLUJDOLHOHNWURVVLVWHPRMHSULYDOREWLXWLNULQWD HOHNWURV VURYV GDQLR SDODLN\PDV SDJDO /LHWXYRV VWDQGDUW /67 (1 9LHMVNLUVWRPMWLQNOWLHNLDPRVHOHNWURVWDPSRVFKDUDNWHULVWLNRV VLQFKURQLNDL GLUEDQLRPV HQHUJHWLNRV VLVWHPRPV VXPLQL JDOLRV VUDXW JDOLRV VUDXWEDODQVR SDODLN\PDVWDUSVLVWHPLQLDLVU\LDLVVXGDQLRNRUHNFLMD JDOLRV VUDXW DSULERMLPDV SDJDO HOHNWURV VLVWHPRV VWDELOXPR VO\JDV HOHNWURV OLQLM ODLG LOLPLUUHQJLQLSHUNURYLP 'DQLRLUJDOLRVVUDXWUHJXOLDYLPDVY\NGRPDV NHLLDQWLV GDQLXL NHLLDPD JDOLD HOHNWULQV WXUELQ UHJXOLDYLPR VLVWHPRV ULERVH SLUPLQLVGDQLRUHJXOLDYLPDV UHJXOLDYLPRVWDWL]PDVEHLQHMDXWUXPRGDQLXL]RQDWXULEWLVXGHULQWD VX(62'RSHUDW\YLQLRYDOG\PRSDGDOLQLX SDVNLULDQW HOHNWULQHV GDQLR LU JDOLRV VUDXW UHJXOLDYLPXL DQWULQLV GDQLR UHJXOLDYLPDV .HLLDQWLV GDQLXL DXWRPDWLQLR YDOG\PR LU GDUER UHLPR VLVWHP QDXGRMLPDV GUDXGLDQWLV JDOLRV SRN\LXV WXUELQ JDOLRV ULERWXYDL VOJLR UHJXOLDWRULDL VO\VWDQLM SDUDPHWU UHLPDVHVDQWYLVLNDLDWLGDU\WLHPVWXUELQYRWXYDPVJDOLRVUHJXOLDWRULDLEHGDQLRNRUHNFLMRVJDOLRV

Valstybs inios Nr. 128

 PDNVLPDOL LU DYDULQL OHLVWLQM JDOLRV VUDXW VNDLLDYLPDL LU QXVWDW\PDL YHUWLQDQW QRUPLQHV VWDELOXPR DWVDUJDV HOHNWURV OLQLMRPLV SMYLXV HVDQW WLQNOR QRUPDOLRPV LU UHPRQWLQPV VFKHPRPV WUXPSRMR MXQJLPR VURYL VNDLLDYLPDL UHQJLQL HOHNWURGLQDPLQLR LU WHUPLQLR VWDELOXPRSDJDOVFKHPDV UHLP WLNULQLPDV MXQJWXY DWMXQJLPR JDOLRV DWLWLNLPDV EHL SULHDYDULQV LU UHLPDXWRPDWLNRVSDUDPHWUWLQNDPXPDV HOHNWULQL LOXPRV DOWLQL HOHNWURV WLQNO WHFKQLQL HNRQRPLQL FKDUDNWHULVWLN VNDLLDYLPDVRSWLPDOLDPUHLPXL RSHUDW\YLQL LQVWUXNFLM SDWLNVOLQLPDV RUJDQL]XRMDQW UHLP EHL QDXGRMDQW SULHDYDULQHVLUUHLPDXWRPDWLNRVSULHPRQHV QDXMDXWRPDWLNRVUHQJLQLVWDW\PREWLQXPRYHUWLQLPDV (OHNWURVVLVWHPRVNDWLOLQLWUXPSDODLNLVUHLPDVWXULEWLSODQXRMDPDVQXRYLHQRVSDURV LNLVDYDLWV 7UXPSDODLNLRSODQDYLPRPHWXEWLQDQXPDW\WL HOHNWURVVLVWHPRVNDWLOLQLSDURVLOXPRVDSNURYRVSURJQR] RSWLPDO JDOLRV SDVNLUVW\P WDUS HOHNWULQL LU DWVNLU DJUHJDW WDUSVLVWHPLQL JDOLRV VUDXWSDURVJUDILNXGXRWLV JDOLRVVUDXWVDOGR HOHNWURVVLVWHPRVLUNLHNYLHQRVHOHNWULQVDSNURY SDURVJUDILNXV VSUHQGLPXV LMXQJLDQW UHPRQWXL DU MXQJLDQW QDXMXV UHQJLQLXV SDJDO SDUDLNDV NHLLDQWSULHDYDULQVLUUHLPLQVDXWRPDWLNRVQXVWDW\WXRVLXVSDUDPHWUXV (OHNWURV VLVWHPRV RSHUDW\YLQLDP GDUEXRWRMXL WXUL EWL SDWHLNWL RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SDGDOLQLRYDGRYRSDWYLUWLQWLHOHNWURVVLVWHPRVLUHOHNWULQLDNW\YLRVLRVDSNURYRVLUJDOLRVUH]HUYRSDURV JUDILNDLEHLGXRPHQ\VDSLHWDUSVLVWHPLQLXVJDOLRVVUDXWXV $WVNLU LOXPLQV HOHNWULQV DJUHJDW MHL MLH VNLUWLQJL DSNURY JUDILNXV WYLUWLQD WRV HOHNWULQVYDGRYDV +LGURHOHNWULQL DSNURY JUDILNXRVH WXUL EWL YHUWLQWL NLW NLR DN SRUHLNLDL ODLY\ERV HPV NLRYDQGHQVWLHNLPRXYQHUWRODLNRWDUSLVLUNLWL YDGRYDXMDQWLVJDOLRMDQLDLVGRNXPHQWDLV LOXPRVDSNURYJUDILNXVNLHNYLHQDPLOXPRVDOWLQLXLUHQJLDLOXPRVWLQNOGLVSHHULQV WDUQ\ERVMXRVWYLUWLQDLWLQNOGLVSHHULQVWDUQ\ERVYDGRYDV (OHNWULQL LU NDWLOLQL SDJULQGLQL UHQJLQL LU VWDWLQL UHPRQW JUDILNDL WXULQW\V WDNRV EHQGUDMDL HOHNWULQVJDOLDL NLWLHPV PHWDPV VXGDURPL UHPLDQWLV UHQJLQL WHFKQLQV ENOV DQDOL]H EHL XGXRWRPLV UHPRQWLQV JDOLRV DSLPWLPLV NLHNYLHQDP PQHVLXL LH JUDILNDL WXUL EWL VXGHULQWL VX DWLWLQNDPRVSDNRSRVRSHUDW\YLQLRYDOG\PRSDGDOLQLRLUSDWYLUWLQWLPRQVYDGRYRDUMRJDOLRWRDVPHQV 0HWLQL UHPRQWR JUDILN SDNHLWLPDL OHLGLDPL VXGHULQXV VX DWLWLQNDPRV SDNRSRV RSHUDW\YLQLRYDOG\PRSDGDOLQLX (OHNWURV OLQLM SDVWRL VLVWHPLQV UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV EHL U\L UHQJLQL PHWLQLDLUHPRQWRJUDILNDLWXULEWLVXGHULQWLVXDWLWLQNDPRVSDNRSRVRSHUDW\YLQLRYDOG\PRSDGDOLQLRLU SDWYLUWLQWL SHUGDYLPR VLVWHPRV DU HQHUJHWLNRV PRQV YDGRY SULNODXVRPDL QXR RSHUDW\YLQLR SDYDOGXPR (OHNWURVSHUGDYLPRVLVWHPRVRSHUDW\YLQLRYDOG\PRSDGDOLQ\V WROLDX293  NDVPHW SDWHLNLD HOHNWURV VLVWHPV DXWRPDWLQLR GDQLQLR QXNURYLPR WROLDX $'1 LU GDQLQLR DXWRPDWLQLR NDUWRWLQLR MXQJLPR WROLDX '$. DSLPWLV LU QXVWDW\PXV SHUGDYLPR LU VNLUVWRPLHVLHPVHOHNWURVWLQNODPV QXVWDWR $'1 DSLPWLV QXVWDW\PXV LU LGVW\P YHUWLQDQW JDOLRV EDODQVXV '$. UHQJLQLDSLPWLVLUQXVWDW\PXV DXWRPDWLQLR DJUHJDW SDOHLGLPR QXVWDW\PXV KLGURHOHNWULQPV EHL KLGURDNXPXOLDFLQPVHOHNWULQPVLUGXMWXUELQ UHQJLQLDPV 3HUGDYLPR VLVWHPRV RSHUDWRULXV QXVWDWR YDUWRWRMXV NXULHPV HOHNWU DWMXQJLD QXNURYLPR DXWRPDWLND WROLDX1$ EHLOHPLDLRVDXWRPDWLNRVQDXGRMLPDYDULQLXRVHVLVWHPRVUHLPXRVH1$

6443

93

94 6443
.RQWUROLQLXV WDNXV QXVWDWR DWLWLQNDPDV RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SDGDOLQ\V SULNODXVRPDL QXRWDPSRVO\JLRWDNRVODLSVQLRLDPHWDNHHOHNWURVVLVWHPRVVWDELOXPRLUHOHNWURVQXRVWROL WDPSRVUHJXOLDYLPDVWXULEWLY\NGRPDVDXWRPDWLNRVLUWHOHYDOG\PR UHQJLQLDLV-HLL UHQJLQLQUD WDPSUHJXOLXRMDHQHUJHWLNRVPRQVRSHUDW\YLQLDLGDUEXRWRMDL 7DN NXUL WDPS NRQWUROLXRMD HOHNWURV VLVWHPRV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV VUD WDPSRV JUDILNXV LU UHJXOLDYLPR FKDUDNWHULVWLNDV WYLUWLQD 3HUGDYLPR VLVWHPRV RSHUDWRULDXV PRQV VLVWHPRV YDOG\PR FHQWUR YDGRYDV PRQV NRQWUROLXRMDP WDN VUDXV WDPSRV JUDILNXV LU UHJXOLDYLPRFKDUDNWHULVWLNDVWYLUWLQDMYDGRYDL 9DUWRWRM UHDNW\YLRVLRV JDOLRV DOWLQL QDXGRMLPR WYDUND WXUL EWL QXVWDW\WD VXGDUDQW VXWDUWWDUSSHUGDYLPRVNLUVWRPMHOHNWURVWLQNOWLHNMRLUYDUWRWRMR (QHUJHWLNRV PRQLNRQWUROLXRMDPRVHHOHNWULQVHLUSDVWRWVHWDNXRVHVXVLQFKURQLQLDLV NRPSHQVDWRULDLV DU NRQGHQVDWRUL EDWHULMRPLV WXUL EWL QXVWDW\WRV PDNVLPDOLRV LU PLQLPDOLRV WDPSRV ULERV QXVWDWRPRVSDJDOHOHNWURVVLVWHPRVVWDWLQLRVWDELOXPRLUPD]JDSNURYVO\JDV -HLJX WDPSD NRQWUROLQLXRVH WDNXRVH HPMD LNL QXURG\WRV DYDULQV ULERV HQHUJHWLNRV PRQLRSHUDW\YLQLDLGDUEXRWRMDLSULYDORVDYDUDQNLNDLUHJXOLXRWL WDPSSHUNUDXQDQWJHQHUDWRULXVEHL VLQFKURQLQLXV NRPSHQVDWRULXV (62' WXUL SDGWL PRQPV NHLVGDPDV DNW\YLRVLRV EHL UHDNW\YLRVLRV JDOL SDVNLUVW\P WDUS M $WVNLUXRVH WDNXRVH QHOHLGLDPD NHOWL WDPSRV DXNLDX UHQJLQLDPV OHLVWLQRVLRVULELQVYHUWV (OHNWURV VLVWHPRV PD]JXRVH NXULXRVH JDOLPDV WDPSRV SDHPMLPDV HPLDX OHLVWLQRVLRV ULERV NHLLDQWLV UHLPXL DU WLQNOR VFKHPDL WXUL EWL QXPDW\WD QXNURYLPR DXWRPDWLND YDUWRWRMDPV DWMXQJWL7XULEWLDWMXQJLDPDVWRNVYDUWRWRMVNDLLXVNXULVQHOHLVWSDHLVWLPD]JRVWDELOXPR LOXPRV WLQNO SDUDPHWU UHJXOLDYLPDV WXUL XWLNULQWL NRQWUROLQLXRVH YDUWRWRM LOXPRV SXQNWXRVH WDNXRVHQXPDW\WLOXPRVVOJEHLWHPSHUDWU 3HUGXRGDQW LOXP WHPSHUDWURV QXRNU\SLV QXR SDWYLUWLQWR JUDILNR G\GL OHLGLDPDV WUXPSDP QHLOJLDXNDLSYDO MHLJXNLWDLSQHQXPDW\WDVXWDUW\VHWDUSLOXPRVWLQNOLUYDUWRWRM LOXPRVWLQNOXRVHDXWRPDWLQLVDUUDQNLQLVUHJXOLDYLPDVDWOLHNDPDVGDUDQWSRYHLN LOXPRVDOWLQLGDUEXLLULOXPRVYDUWRWRMDPV LOXPLQLWLQNOKLGUDXOLQLDPUHLPXL NHLLDQWVUDXWXVVLXUEOLQLEHLLOXPRVLPWXY GDUERUHLP PDLWLQLPR UHLPXL SDODLNDQW LOXPRV DOWLQL YDQGHQV UHQJLQL SDVWRY SDUXRLP SDGHQJLDQWEHVLNHLLDQWPDLWLQLPRYDQGHQVVXYDUWRMLP ,9 5(1*,1,9$/'<0$6 (NVSORDWXRMDPLHQHUJHWLNRVPRQL UHQJLQLDLJDOLEWLYLHQRMHLLRSHUDW\YLQLENOL GDUER UHPRQWR UH]HUYR DXWRPDWLQLRUH]HUYR UHQJLQ\V YHLNLD NDL HOHNWURV UHQJLQL NRPXWDYLPR DSDUDWDL DUED M GDOLV SDY\]GLXL WULMDSYLMWUDQVIRUPDWRULXVDUWUDQVIRUPDWRULXVVXVNHOWRPLVDSYLMRPLVUHQNDPRVLRV\QRVRUROLQLMD VX DWDNRPLV \UD MXQJWL HOHNWURV WLQNO LU QXR PDLWLQLPR DOWLQLR LNL YDUWRWRMR VXGDUR XGDUM HOHNWURVJUDQGLQ 9LUWDPSL ULERWXYDL U\LR NRQGHQVDWRULDL WDPSRV WUDQVIRUPDWRULDL LU SDQDV UHQJLQLDLMXQJWLHOHNWURVJUDQGLQEHNRPXWDYLPRDSDUDWLUWXULQW\VWDPSODLNRPLGLUEDQLDLV UHQJLQ\V UHPRQWXRMDPDV NDL DWMXQJWL NRPXWDYLPR DSDUDWDL LLPWL VDXJLNOLDL LDUG\WRV \QRV MLV DWVNLUWDV QXR WDPSRV DOWLQLR LU SDUXRWDV UHPRQWXL SDJDO 6DXJRV HNVSORDWXRMDQW HOHNWURV UHQJLQLXVWDLV\NOHV UHQJLQ\V\UDUH]HUYHNDLMLVDWMXQJWDVWLNNRPXWDYLPRDSDUDWDLVLUEHWNXULXRPHWXJDOL EWLMXQJWDV

UHJXOLDWRUL DU NDWLO DXWRPDWLQLR UHJXOLDYLPR UHQJLQL DWMXQJLPDV LU NLWD OHLGLDPDV ODLNLQDL HVDQW SDJULQGLQL UHQJLQL JHGLPXL SHUGDYLPR VLVWHPRV RSHUDWRULDXV PRQV YDGRYXL DU MR JDOLRWDP DVPHQLXLOHLGXV 3DVLNHLWXVGDQLXLLUSDNLWXVJDOLDLHOHNWULQLRSHUDW\YLQLDLGDUEXRWRMDLWXULWHLVGDO\YDXWL JDOLRVUHJXOLDYLPRSURFHVHWLNLDLVDWYHMDLV HOHNWURVVLVWHPRVRSHUDW\YLQLDPGDUEXRWRMXLOHLGXV JDOLDLYLULMXVUHQJLQLDPVOHLVWLQVLDVULEDV -HL HQHUJHWLNRV VLVWHPRMH DWVDNLQJRMH X VLQFKURQLNDL GLUEDQL HQHUJHWLNRV VLVWHP GDQLR QXVWDW\WRVH ULERVH SDODLN\P QUD JDOLP\EL DXWRPDWLNDL UHJXOLXRWL GDQLR LU JDOLRV VUDXW QUD DU VXJHGXVL DXWRPDWLQ JDOLRV LU GDQLR UHJXOLDYLPR VLVWHPD ULERMDPD SDJDO UHLP LV UHJXOLDYLPDV Y\NGRPDV NLW HQHUJHWLNRV VLVWHP HOHNWULQPLV YDGRYDXMDQW VLVWHPRV RSHUDW\YLQLDP GDUEXRWRMXL 'DQLXL SDHPMXV HPLDX OHLVWLQM ULE HOHNWURV VLVWHPRV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV SULYDOR LVLDLNLQWL SULHDVWLV LU GXRWL NRPDQG MXQJWL WXULPXV JDOLRV UH]HUYXV LU VWDEG\WL KLGURDJUHJDWXV GLUEDQLXV VLXUEOLR UHLPX -HL YLVL WXULPL JDOLRV UH]HUYDL SDQDXGRWL R GDQLV YLV HPMD WDL (62' SDJDO SDUHQJW SURJUDP WXUL DWVNLUWL /LHWXYRV HOHNWURV VLVWHP QXR 5XVLMRV LU %DOWDUXVLMRVHQHUJHWLNRVVLVWHP -HL WDUSVLVWHPLQLDL JDOLRV VUDXWDL YLULMD OHLVWLQVLDV DYDULQHV ULEDV (62' SULYDOR LVLDLNLQWLSULHDVWLVVWDEG\WLYHLNLDQLXVDUEDOHLVWLUH]HUYLQLXVJHQHUXRMDQLXVUHQJLQLXV (VDQW DYDULQLDPV GDQLR QXRNU\SLDPV DWNXULDQW GDQ HOHNWULQL RSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL SULYDOR YHLNWL VDYDUDQNLNDL YDGRYDXGDPDVLV YLHWLQH LQVWUXNFLMD SDUHQJWD SDJDO DXNWHVQLRVLRVRSHUDW\YLQLRYDOG\PRSDNRSRV WROLDX293 QXRURGLQVWUXNFLM 8 GDQLR SDODLN\P VLQFKURQLNDL GLUEDQLRMH HQHUJHWLNRV VLVWHPRMH DWVDNLQJDV YLHQLQJRVLRV HQHUJHWLNRV VLVWHPRV WROLDX 9(6 RSHUDWRULXV R DWVLVN\UXVLRMH /LHWXYRV HOHNWURV VLVWHPRMH HOHNWURV VLVWHPRV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV 'LUEDQW VLQFKURQLNDL 836,36 VLVWHPRMH /LHWXYRV HQHUJHWLNRV VLVWHPRV (62' DWVDNR X JDOLRV VUDXW JDOLRV VUDXW EDODQV VX GDQLR NRUHNFLMD HOHNWULQL GDUER JDOLRV XGXRL Y\NG\P (OHNWULQL SDPDLQ YDGRYDL DWVDNR X GDUER JDOLRVY\NG\PEHLGDO\YDYLPSLUPLQLDPHGDQLRUHJXOLDYLPHRSDVNLUWRVHOHNWULQVLUDQWULQLDPH GDQLREHLJDOLRVVUDXWUHJXOLDYLPH 8 VDYDODLN HOHNWURV DSULERMLP YDUWRWRMDPV EHL DYDULQL DWMXQJLP JUDILN YHLNLPR HIHNW\YXPDWVDNR/LHWXYRVSHUGDYLPRVLVWHPRVRSHUDWRULDXVPRQVYDGRYDVLUVLVWHPRVRSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL 5HJXOLXRMDQWWDPSHOHNWURVWLQNOXRVHWXULEWLXWLNULQWD WDPSRVURGLNOLDLWXULDWLWLNWL/LHWXYRVVWDQGDUWXV WDPSRVO\JLVSDODLNRPDVHOHNWULQLLUHOHNWURVVLVWHPRVUHQJLQLOHLVWLQRVLRVHULERVH SDNDQNDPDHOHNWURVVLVWHPRVVWDELOXPRDWVDUJD PLQLPDOVHOHNWURVQXRVWROLDLHOHNWURVVLVWHPRMH  N9 WDPSRV WLQNO WUDQVIRUPDWRULDPV EHL DXWRWUDQVIRUPDWRULDPV NXULH WXUL DWDNUHJXOLDYLPSRDSNURYDWXULEWL MXQJWLDXWRPDWLQLDLWDPSRVUHJXOLDWRULDL $WVDNRP\EV ULERMH WDUS RSHUDWRULDXV LU YDUWRWRMR N9 WDPSRV WLQNOXRVH WXUL EWL QDXGRMDPRV WUDQVIRUPDWRUL DWDNRV XWLNULQDQLRV WDPSRV O\J SDJDO /LHWXYRMH JDOLRMDQLXV VWDQGDUWXV WDPSRV UHJXOLDWRUL LU WUDQVIRUPDWRUL EH UHJXOLDYLPR DWDN GHULQLPDV WXUL EWL NRUHJXRMDPDVSULNODXVRPDLQXRWLQNORLUDSNURYRVSDVLNHLWLP WDPSRV UHJXOLDYLPDV N9 LU DXNWHVQV WDPSRV WLQNOXRVH WXUL EWL Y\NGRPDV NRQWUROLQLXRVH WDNXRVHSDJDO SDWYLUWLQW WDPSRV JUDILN WDLS SDW SDJDO WDPSRV SULNODXVRP\EV QXR UHLPRSDUDPHWUFKDUDNWHULVWLNDVYHUWLQDQWGLUEDQLXVUHQJLQLXV WDPSRV UHJXOLDYLPR JUDILNXV LU FKDUDNWHULVWLNDV HOHNWULQVH EHL SHUGDYLPR WLQNOR WDNXRVHQXVWDWRHOHNWURVVLVWHPRV293

2012 m. lapkriio 6 d.

(QHUJHWLNRV PRQL RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV SDNHLWV HOHNWURV VXMXQJLP VFKHP SULYDOR SDWLNULQWL EHL DWOLNWL LRV VFKHPRV DSVDXJ VLVWHPLQV SULHDYDULQV LU UHLP DXWRPDWLNRV QXVWDW\PSDNHLWLPXVDWLWLQNDQLXVGDUERUHLP UHQJLQ\V ODLNRPDV MXQJWX WLN JDYXV HNVSORDWXRMDQLRV RUJDQL]DFLMRV SUDQHLP DSLH UHPRQWRGDUEXEDLJLP MXQJLP WLQNOLURSHUDW\YLQVSDUDLNRVXGDU\PRSDEDLJ 9$9$5,-,57(&+12/2*,1,6875,.,035(9(1&,-$,5$/,1,0$6 DOLQDQW WHFKQRORJLQLXV VXWULNLPXV DYDULMDV RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SDJULQGLQLDL XGDYLQLDL\UD SDHLGLP SUHYHQFLMD VLHNLPDV LYHQJWL GDUEXRWRM WUDXP WHFKQRORJLQL VXWULNLP EHLUHQJLQLJHGLPR JUHLWDVHOHNWURVDULOXPRVQRUPDOLSDUDPHWUDWVWDW\PDVYDUWRWRMDPV SDWLNLPRVSRDYDULQVVFKHPRVGDUERUHLPRYLVDLVLVWHPDLLUMRVGDOLPVSDUHQJLPDV DWVLMXQJXVL UHQJLQL WHFKQLQV ENOV LDLNLQLPDV M MXQJLPDV SDJDO JDOLP\EHV WLQNORVFKHPRVDWVWDW\PDV .LHNYLHQRVHQHUJHWLNRV PRQVRSHUDW\YLQLRYDOG\PRSDGDOLQ\MHWXULEWLYLHWLQDYDULM LU WHFKQRORJLQL VXWULNLP OLNYLGDYLPR LQVWUXNFLMD L LQVWUXNFLMD SDUHQJLDPD SDJDO DXNWHVQLRVLRV SDNRSRV RSHUDW\YLQLR YDOG\PR LQVWUXNFLM EHL YLHWLQLXV HQHUJHWLNRV PRQL DYDULM LU WHFKQRORJLQL VXWULNLPDOLQLPR\SDWXPXVVNDLWDQWHOHNWULQLLUNDWLOLQLNXURLUDSUSLQLPRVLVWHPDV DOLQDQW DYDULMDV LU WHFKQRORJLQLXV VXWULNLPXV IXQNFLMRV WDUS YLV SDNRS RSHUDW\YLQL GDUEXRWRMLUHOHNWULQLRSHUDW\YLQLGDUEXRWRMVNLUVWRPRVSDJDOUHQJLQLRSHUDW\YLQSULNODXVRP\E 7XUL EWL XWLNULQWDV SULRULWHWLQLV HOHNWURV HQHUJLMRV WLHNLPDV EUDQGXROLQHL HOHNWULQHL NDL MRMHVXVWDEGRPDHOHNWURVHQHUJLMRVJDP\EDLUSULRULWHWLQLVHOHNWURVHQHUJLMRV WLHNLPRDWVWDW\PDVHVDQW HOHNWURVWLQNORVXWULNLPDPV 6XWULNLPDOLQLPDVWDUS/LHWXYRVHOHNWURVVLVWHPRVLUNLWYDOVW\ELHQHUJHWLNRVVLVWHP WXULEWLUHJODPHQWXRWDVDWVNLUDLVGRNXPHQWDLV (OHNWULQV LU LOXPRV DOWLQLR DYDULM LU WHFKQRORJLQL VXWULNLP DOLQLPXL L YDOG\PR SXOWRYDGRYDXMDLRVHOHNWULQVSDPDLQRVYDGRYDV(VDQWUHLNDOXLMLVJDOLSDVLDOLQWLWDLDXMREXYLPR YLHWDOLNXVLHPVGDUERYLHWRMHWXULEWLLQRPD 3DVWRWVH LDP GDUEXL YDGRYDXMD DWLWLQNDPRV SDNRSRV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV SULNODXVRPDLQXRUHQJLQLSDVLVNLUVW\PRSDYDOGXPR LOXPRV WLQNOXRVH DYDULM LU WHFKQRORJLQL VXWULNLP DOLQLPXL YDGRYDXMD LOXPRV WLQNO RSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDV-RQXURG\PSULYDORNODXV\WLWHUPRILNDFLQLHOHNWULQLEHLNLWVDYDUDQNLNDL YHLNLDQLLOXPRVDOWLQLRSHUDW\YLQLDLGDUEXRWRMDL (QHUJHWLNRV PRQLDYDULMLUWHFKQRORJLQLVXWULNLPQHWXULQL WDNRVHOHNWURVVLVWHPRV GDUER UHLPXL DOLQLPXL YDGRYDXMD DWLWLQNDPRV SDNRSRV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV SULNODXVRPDL QXR VXWULNLPLSOLWLPR]RQRVLUYDOG\PRVWUXNWURV -HLVXWULNLPDVVXNHOLDSRN\LXVYLVRMHHOHNWURVVLVWHPRMHMRDOLQLPXLYDGRYDXMDHOHNWURV VLVWHPRVRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDV 7HFKQRORJLQL VXWULNLP DSLPDQL NHOLDV HQHUJHWLNRV VLVWHPDV DOLQLPXL YDGRYDXMD DXNWHVQVSDNRSRVRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDV 3ULLPWL LU SHUGXRWL SDPDLQ DYDULMRV DU WHFKQRORJLQLR VXWULNLPR DOLQLPR PHWX GUDXGLDPD$WMXVLDP SDPDLQRSHUDW\YLQLDPGDUEXRWRMXLYDGRYDVSDVNLUVWRGDUEXVVDYRQXRLUD -HLDYDULMDUWHFKQRORJLQLVXWULNLPDOLQLPRGDUEDLXVLWVLDSDPDLQSHUGXRWLOHLGLDPDWLNJDYXV DXNWHVQVSDNRSRVRSHUDW\YLQLRGDUEXRWRMROHLGLP 7DLV DWYHMDLV NDL DYDULMD DU WHFKQRORJLQLV VXWULNLPDV DOLQDPDV QH DXNWHVQV SDNRSRV RSHUDW\YLQLRGDUEXRWRMRYDOGRPXRVHDUWYDUNRPXRVH UHQJLQLXRVHOHLGLPRWHLVSHUGXRWLSDPDLQWXUL

Valstybs inios Nr. 128

UHQJLQ\V \UD DXWRPDWLQLDPH UH]HUYH NDL MLV DWMXQJWDV MXQJWXYDLV JDOLRV VN\ULNOLDLV WXULQLDLVDXWRPDWLQHVSDYDUDVWDLSSDWHPRVLRV WDPSRVDXWRPDWLQLDLVMXQJLNOLDLVLUJDOLEWL MXQJWDV DXWRPDWLNRVUHQJLQLDLV (QHUJHWLNRV UHQJLQL UHPRQWR JUDILNDL VXGDURPL PHWDPV LU PQHVLDPV 3DUDLNRV WHLNLDPRV SDJDO SDWYLUWLQW PQHVLQ UHQJLQL DWMXQJLPR JUDILN 3DUDLN WHLNLPR IRUPLQLPR EHL GHULQLPRWHUPLQDLQXVWDW\WL'LVSHHULQLRYDOG\PRQXRVWDWXRVH (QHUJHWLNRV UHQJLQLDL MXQJWL WLQNO DU HVDQW\V UH]HUYH LMXQJLDPL UHPRQWXL DU EDQG\PDPVWLNIRUPLQXVSDUDLNDV3DUDLNRVIRUPLQDPRV HOHNWULQLLUNDWLOLQL UHQJLQLDPV SDVWRLWUDQVIRUPDWRULQLLUVNLUVWRPMSXQNW UHQJLQLDPV HOHNWURVSHUGDYLPRLUVNLUVWRPRMRWLQNOROLQLMRPV UHOLQVDSVDXJRVLUHOHNWURVDXWRPDWLNRVUHQJLQLDPV LOXPLQVDXWRPDWLNRVUHQJLQLDPV PDWDYLPRSULHWDLVDPV RSHUDW\YLHVLHPVLQIRUPDFLQLDPVNRPSOHNVDPV GLVSHHULQLRLUWHFKQRORJLQLRYDOG\PRSULHPRQPV UHQJLQL EDQG\PDPV NXUL PHWX JDOL \PLDL SDVLNHLVWL /LHWXYRV DU NLW DOL HQHUJHWLNRVVLVWHPUHLPDLWXULEWLY\NGRPLSDJDOSHUGDYLPRVLVWHPRVRSHUDWRULDXV PRQVYDGRYR DUMRJDOLRWRDVPHQVSDWYLUWLQWSURJUDP .LWHQHUJHWLNRVPRQL UHQJLQLEDQG\PSURJUDPDVWYLUWLQDW PRQLYDGRYDL 6XGHULQWRV EDQG\P SURJUDPRV SDWHLNLDPRV WYLUWLQWL QH YOLDX NDLS SULH GLHQDV LNL GDUESUDGLRV 3DUDLNRVVNLUVWRPRV SODQLQHV SDJDOSDWYLUWLQWPQHVLQUHPRQWRJUDILN QHSODQLQHV LU DYDULQHV 1HSODQLQHV LU DYDULQHV SDUDLNDV OHLGLDPD SDWHLNWL EHW NXULXR SDURV PHWX WLHVLRJLDL RSHUDW\YLQLDPGDUEXRWRMXLNXULVRSHUDW\YLDLYDOGRDUWYDUNRUHQJLQLXV 2SHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDVWXULWHLVRSHUDW\YLDL EHSDUDLNRV OHLVWLUHPRQWXRWLUHQJLQWLN VDYRSDPDLQRVPHWX/HLGLPDVLOJHVQLDPODLNXLWXULEWL IRUPLQWDVSDUDLND 3DVWHEMXVUHQJLQLRJHGLPNXULVNHOLDSDYRMPRQLJ\Y\EHLDUJDOLVXJDGLQWLUHQJLQ EWLQDQHGHOVLDQWUHQJLQLMXQJWLLUSUDQHWLMYDOGDQLDPRSHUDW\YLQLDPGDUEXRWRMXL UHQJLQNXULDPHSDVWHEWDVJHGLPDVLMXQJLDRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDV,MXQJXV UHQJLQ SDWHLNLDPDDYDULQSDUDLNDUHPRQWXLNXULRMHQXURGRPRVSULHDVW\VEHLUHPRQWRODLNDV 3ODQLQHWYDUND OHLGLPDLLMXQJWLUHPRQWXL UHQJLQLXVNXULXRV RSHUDW\YLDLYDOGRLUWYDUNR DWLWLQNDPRVSDNRSRVRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDVGXRGDPLWLNSDWHLNXVSDUDLN SDUDLNRVUHQJLQLRUHPRQWXLODLNRWUXNP VNDLWRPD HQHUJHWLNRVUHQJLQLRLMXQJLPDVLUMXQJLPDV JDURDUYDQGHQVLOG\PRNDWLORMXQJLPDVLULMXQJLPDVJDURDUYDQGHQVPDJLVWUDO WXUELQRVSDOHLGLPDVLUVLQFKURQL]DYLPDVEHLJDOLRVGLGLQLPDVLNLUHLNLDPRG\GLR -HL GO NRNL SULHDVL UHQJLQ\V QHEXYR LMXQJWDV SDUDLNRMH QXPDW\WX ODLNX UHPRQWR WUXNPVXWUXPSMDRMXQJLPRODLNDVOLHNDWDVSDWV3UDWVWLUHPRQWRODLNJDOLWLNUHQJLQLXVYDOGDQLR 239YDGRYDV 1HDWVLYHOJLDQW OHLGLP SDUDLNRMH UHQJLQ\V LMXQJLDPDV UHPRQWXL UH]HUYXL DU EDQG\PXLWLNOHLGXVUHQJLQLXVRSHUDW\YLDLYDOGDQLDPHQHUJHWLNRVPRQVRSHUDW\YLQLDPGDUEXRWRMXL (QHUJHWLNRV PRQL GDUEXRWRMDL QHWXUL WHLVV NHLVWL UHOLQV VLVWHPLQV DXWRPDWLNRV QXVWDW\P MXQJWL DU LMXQJWL U\LR SULHPRQL DWOLNWL EDQG\PXV EH SDPDLQ YDGRY DU RSHUDW\YLQL GDUEXRWRMOHLGLPR 'YLHMXRVH DU GDXJLDX REMHNW LGVW\W UHOLQV DSVDXJRV DXWRPDWLNRV UHQJLQL DSDUDWURVWLNULQLPDVWXULEWLDWOLHNDPDVYLHQXPHWXYLVXRVHREMHNWXRVH

6443

95

96 6443
 VDYM UHLNPL SDWLNLPDV PDLWLQLPDV HVDQW HOHNWULQV QHVLQFKURQLQLDP \Q GDUEXL VHNFLRQXRMDQW DXNWRVLRV WDPSRV \QDV LVNLULDQW EORN DWVNLUDL OLQLMDL HOHNWURV VLVWHPRV WLQNOR GDOLMLPRSDUHQJLPDV  HOHNWULQL VDYM UHLNPL UHQJLQL YLVLNRMR DU GDOLQLR DWVN\ULPR QXR HOHNWURV VLVWHPRVXWLNULQLPDVVXPLQLPDOLXGDUERJDOLRVSUDUDGLPXSDHPMXVGDQLXLDUWDPSDL 1HOHLGLDPD MXQJWL SDDOLQL YDUWRWRM UHQJLQL J\YHQYLHL LU NLW SULH HOHNWULQL LU WUDQVIRUPDWRUL SDVWRL VDYM UHLNPL VNLUVW\NO \Q LVN\UXV HOHNWULQHV NXULRVH JHQHUDWRULDL EORNDLVVXMXQJWLVXWUDQVIRUPDWRULDLVNDLWRMHYLHWRMHQUDVNLUVWRPMWLQNO (OHNWURV WLQNO LU HOHNWULQL QRUPDOL VXMXQJLP RSHUDW\YLQV VFKHPRV WXUL EWL WYLUWLQDPRV PRQV YDGRYR DU MR JDOLRWR DVPHQV R YLVRV VLVWHPRV VFKHPD SHUGDYLPR VLVWHPRV RSHUDWRULDXVPRQVYDGRYRDUMRJDOLRWRDVPHQV LRVVFKHPRVWXULEWLVXGHULQWRVVXDXNWHVQVSDNRSRVRSHUDW\YLQLRYDOG\PRSDGDOLQLX MHLVFKHPRVHSDURG\WLUHQJLQLDL\UDMYDOG\PHDUWYDUN\PH (OHNWULQLYDP]G\QVFKHPRVWXULXWLNULQWLLXRVUHLNDODYLPXV VDYMUHLNPLSDJULQGLQL UHQJLQLSDWLNLPUH]HUYDYLP PLQLPDOLXVKLGUDXOLQLXVQXRVWROLXV DYDULQLRUXRRGDOLDWMXQJLPVXGLVWDQFLQLXSDYDUYDOG\PX WHFKQRORJLQL VXWULNLP OLNYLGDYLP PLQLPDOLDL SUDUDQGDQW JHQHUXRMDQLM JDOL EHL PLQLPDOLDLDWMXQJLDQWJDOLYDUWRWRMDPV (OHNWULQV YDP]G\Q VFKHPRV WXUL XWLNULQWL JDOLP\E ORNDOL]XRWL DWVNLUXV UXRXV LU QHOHLVWLXWYLQG\WLHOHNWULQVSDWDOSLUUHQJLQL LOXPRVWLQNOYDP]G\QVFKHPRVWXULXWLNULQWLSDWLNLPLOXPRVWLHNLPYDUWRWRMDPV QXVWDW\WM SDUDPHWU LODLN\P HNRQRPLN HOHNWURV YDUWRMLP YDQGHQV WUDQVSRUWDYLPXL WDLS SDW WHFKQRORJLQLVXWULNLPDOLQLPEHLORNDOL]DYLPPLQLPDOLDLDWMXQJLDQWHQHUJLMRVWLHNLP YDUWRWRMDPV 9,,23(5$7<9,1,6 %8',17<6,6 '$5%8272-$6 (OHNWURWHFKQLNRV GDUEXRWRMDV NXULV EXGGDPDV GLUEGDPDV WXUL WHLV Y\NG\WL HOHNWURV UHQJLQL RSHUDW\YLQ SULHLU LU DU RSHUDW\YLQLXV SHUMXQJLPXV WROLDX RSHUDW\YLQLV EXGLQW\VLV GDUEXRWRMDV  WXUL XWLNULQWL VDXJ SDWLNLP LU HNRQRPLN HQHUJHWLNRV REMHNW UHQJLQL EHL YLVRV HOHNWURVVLVWHPRVGDUERUHLP'DUEHMLHSULYDORYDGRYDXWLV UHQJLQLHNVSORDWDYLPREHLSDUHLJLQPLV LQVWUXNFLMRPLV DXNWHVQLM SDNRS RSHUDW\YLQL GDUEXRWRM NRPDQGRPLV EHL VDXJRV GDUEH LQVWUXNFLMRPLV 2SHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV DWVDNR X RSHUDW\YLDL YDOGRP LU WYDUNRP UHQJLQL QRUPDO GDUER UHLP WLNVO DXNWHVQLRMR RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMRNRPDQG Y\NG\P LQVWUXNFLM EHL VDXJRV HNVSORDWXRMDQWHOHNWURVUHQJLQLXVWDLV\NOLUHLNDODYLPY\NG\P 6XJHGXV UHQJLQLDPVNLOXVJDLVUXLRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDVQHGHOVGDPDVWXULRUJDQL]XRWL JDLVURJHVLQLPDWVWDW\WLQRUPDOGDUERUHLPDOLQWLDYDULQVLWXDFLMQXPDW\WLSULHPRQHVDYDULMRVLU WHFKQRORJLQLR VXWULNLPR SOLWLPR JDOLP\EHL LYHQJWL $SLH LXRV Y\NLXV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV LQIRUPXRMDPRQVYDGRY\EEHLNLWXVVXLQWHUHVXRWXVPRQVGDUEXRWRMXVPRQMHQXVWDW\WDWYDUND 2SHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV SULYDOR Y\NG\WL YLVDV MR NRPSHWHQFLM DWLWLQNDQLDV DXNWHVQLRVLRVSDNRSRVRSHUDW\YLQLRGDUEXRWRMRNRPDQGDV $XNWHVQLRVLRV SDNRSRV RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR YDOGRPL DU WYDUNRPL UHQJLQLDL QHJDOL EWLMXQJWLDULMXQJWLEHMROHLGLPRLVN\UXVWXRVDWYHMXVNDLJUHVLDSDYRMXVPRQPVDUUHQJLQLDPV $XNWHVQLRVLRVSDNRSRVRSHUDW\YLQLRGDUEXRWRMRNRPDQGRVWXULEWLWUXPSRVLUDLNLRV -DVSULYDORPDY\NG\WLQHGHOVLDQWLUWLNVOLDL1HVXSUDVWNRPDQGY\NG\WLGUDXGLDPD ,NODXVVNRPDQGSDYDOGXVRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDVWXULSDRGLXLSDNDUWRWLMLUJDXWL SDWYLUWLQLPNDGNRPDQGDVXSUDVWDWHLVLQJDL

WRVHQHUJHWLNRVPRQVNXULRMHY\NRLVVXWULNLPDV293YDGRYDVRHOHNWULQVHHOHNWULQVSDPDLQRV YDGRYDV 8 VSUHQGLPXV LU YHLNVPXV DWVWDWDQW QRUPDO WLQNOR UHLP DWVDNR RSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL 9LVYDOG\PR SDNRS RSHUDW\YLQL GDUEXRWRM RSHUDW\YLQLDL SRNDOELDLWXUL EWL UD\WL GXRPHQ ODLNPHQDVDXWRPDWLQLR UD\PR UHQJLQLDLV,QIRUPDFLMD WXULEWLVDXJRPD QHWUXPSLDXNDLS PQHV 6LHNLDQW XWLNULQWL GDUER VWDELOXP HQHUJHWLNRV VLVWHPRVH SULLPDQLRVH JDOL WXUL EWL QDXGRMDPD VLVWHPLQ DSNURY DWMXQJLDQWL DXWRPDWLND R DWLGXRGDQLRVH JDOL HOHNWULQL DXWRPDWLQLV QXNURYLPDV 7DLV DWYHMDLV NDL DXWRPDWLQLDL UHQJLQLDL QHVXYHLNLD GDUEXRWRMDL WXUL EWL SDVLUXR WDL DWOLNWLUDQNLQLXEGX $YDULM LU VXWULNLP OLNYLGDYLPDV HOHNWURV UHQJLQLXRVH Y\NGRPDV SDJDO $YDULM LU WHFKQRORJLQLVXWULNLPOLNYLGDYLPRLQVWUXNFLMDV 9LVLRSHUDW\YLHMLSHUMXQJLPDLDYDULMDUVXWULNLPDWYHMDLVY\NGRPLWRNLXSDWQXRVHNOXPX NDLSLUQRUPDOLRPLVVO\JRPLV /LNYLGXRMDQW DYDULMDV VXWULNLPXV DU JHGLPXV HOHNWURV UHQJLQLXRVH LMXQJWL UHQJLQLXV NXULHPV QHVXGDU\WL WLSLQLDL SHUMXQJLPR ODSHOLDL OHLGLDPD EH M /LNYLGDYXV JHGLP RSHUDFLMRV VXUDRPRV RSHUDW\YLQXUQDO0DVLQLJHGLPPHWXMHL\UDLUYHLNLDRSHUDW\YLQLSRNDOEL UD\PR DSDUDWUD OHLGLDPD RSHUDW\YLQ XUQDO QHUD\WL JHGLPR YLHWRV LHNRMLPR RSHUDFLM UDRPDV WLN LHNRMLPR SUDGLRV LU SDEDLJRV ODLNDV 3DPDLQRV DU SDURV LQLDUDW\MH VFKHPRV SDNHLWLPDL ILNVXRMDPL ORNDOL]DYXVJHGLPRYLHW 1HVDQW U\LR VX UHQJLQLXV YDOGDQLX DXNWHVQLRVLRV SDNRSRV RSHUDW\YLQLX GDUEXRWRMX HPHVQV SDNRSRV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV UHLNDOLQJXV SHUMXQJLPXV DWOLHND VDYDUDQNLNDL YDGRYDXGDPDVLV$YDULMLUWHFKQRORJLQLVXWULNLPOLNYLGDYLPRLQVWUXNFLMD5\LXLDWVLVWDLXVDSLHWDL LQIRUPXRMDPDVDXNWHVQVSDNRSRVRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDV

9,5(,.$/$9,0$,23(5$7<9,1066&+(0206

(OHNWURVVLVWHPRVUHQJLQLHOHNWURVVXMXQJLPVFKHPRVUHOLQVDSVDXJRVLUDXWRPDWLNRV QXVWDW\PDLQRUPDOLHPVEHLUHPRQWRUHLPDPVWXULXWLNULQWLLXRVUHLNDODYLPXV YDUWRWRMDPVWLHNLDPDHOHNWURVHQHUJLMDWXULDWLWLNWLMDLQXVWDW\WXVNRN\EVUHLNDODYLPXV HOHNWURVVLVWHPRVGDUEDVWXULEWLVWDELOXV UHQJLQLWUXPSRMRMXQJLPRVURYLYHUWVWXULDWLWLNWLOHLVWLQVLDV DNW\YLRVLRVEHLUHDNW\YLRVLRVJDOLRVVUDXWDLWXULSDVLVNLUVW\WLHNRQRPLNDL DYDULMRV DU VXWULNLPDL WXUL EWL ORNDOL]XRWL VX PLQLPDOLRPLV HOHNWURV VQDXGRPLV WLHN JDPLQWRMDPVWLHNLUYDUWRWRMDPV (OHNWULQL LU WUDQVIRUPDWRUL SDVWRL VDYM UHLNPL NLQWDPRVLRV LU QXRODWLQV VURYV VFKHPRVWXULEWLSDUHQNDPRV YHUWLQDQWMSDWLNLPXPQRUPDOLHPVUHPRQWRLUDYDULQLDPVUHLPDPV LDLVEGDLV VHNFLMXRMDQW\QDV GLQJXV WDPSDL EHW NXULRMH VDYM UHLNPL \Q VHNFLMRMH WXUL DXWRPDWLNDL VLMXQJWL $5 VDYM UHLNPL PDLWLQLPR DOWLQLDL WXUL EWL SDVNLUVW\WL WDUS \Q VLVWHP LU VHNFLM YHUWLQDQW $5 DXWRPDWLNRV YHLNLP XWLNULQDQW WDPS VDYM UHLNPL UHQJLQLDPV GLQJXV WDPSDL NXULRMH QRUV VHNFLMRMH 'DUER LU UH]HUYLQLDL PDLWLQLPR DOWLQLDL WXUL EWL SULMXQJWL SULH VNLUVW\NORV VNLUWLQJ\QVHNFLM VDYMUHLNPL UHQJLQLDLSDVNLUVWRPLWDUS\QVHNFLM YHUWLQDQWPLQLPDOHOHNWULQV DUWUDQVIRUPDWRULSDVWRWVGDUERSDHLGLPDWVLMXQJXVEHWNXULDL\QVHNFLMDL

2012 m. lapkriio 6 d.

2SHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV GDYV DU JDYV NRPDQG DUED OHLGLP SULYDOR M XUD\WL RSHUDW\YLQXUQDO-HLSRNDOELDL UDRPL SRNDOEL UD\PRVLVWHPWDLRSHUDW\YLQXUQDOUDRPDV WLNSDJULQGLQVRSHUDFLMRVVXNRPXWDYLPRDSDUDWDLVDUUHOLQVDSVDXJRVLUDXWRPDWLNRV WROLDX5$$ UHQJLQLDLVMHLJXPRQVWYDUNDQHQXVWDWRNLWDLS2SHUDW\YLQEULJDGDRSHUDW\YLQLRXUQDORQHSLOGR RSHUDW\YLQ XUQDO QHUHLNLD UD\WL RSHUDFLM Y\NGRP GLVSHHULQLR YDOG\PR VLVWHPRV SDJDOEDNXULRVH\UDUHJLVWUXRMDPLYLVLYHLNVPDLVXNRPXWDYLPRUHQJLQLDLV (OHNWULQL RSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL RSHUDW\YLQ XUQDO SLOGR PRQV YDGRYR QXVWDW\WD WYDUND 2SHUDW\YLQLDL SRNDOELDL WXUL EWL YLVDSXVLNDL VXSUDQWDPL 9LVL UHQJLQLDL SULMXQJLQLDL UHOLQV WHFKQRORJLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV UHQJLQLDL WXUL EWL YDUG\WL SLOQDL QXURGDQW M RSHUDW\YLQLXV SDYDGLQLPXV 1HOHLVWLQD QXNU\SWL QXR WHFKQLQV WHUPLQRORJLMRV LU RSHUDW\YLQL SDYDGLQLP .RPDQGDNXULDNHLLDPDVHOHNWULQL UHQJLQLDUYLVRVVLVWHPRVGDUERUHLPDVWXULEWL QXVWDW\WL NHLLDP UHLP SDUDPHWUDL LU ODLNDV LNL NDGD DU NXULDP ODLNXL SDUDPHWU YHUWV WXUL EWL SDVLHNWRVDULODLN\WRVWDLSSDWRSHUDW\YLQLDPHXUQDOHXUDRPDVNRPDQGRVGDYLPRODLNDV 2SHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV JDYV YDGRYDXMDQLRMR WHFKQLNRV GDUEXRWRMR DU 293 YDGRYR NRPDQG NXULDL Y\NG\WL UHLNLD DXNWHVQLRVLRV SDNRSRV RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR OHLGLPR M Y\NG\WL JDOLWLNSDVWDUDMDPOHLGXV 8 DXNWHVQLRVLRV SDNRSRV RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR NRPDQG QHY\NG\P DU GHOVLP Y\NG\WLDWVDNRGDUEXRWRMDLEHLYDGRYDLVDQNFLRQDYQHY\NG\PDUGHOVLP -HL SDYDOGLDMDP RSHUDW\YLQLDP GDUEXRWRMXL GXRGDPD NRPDQGD DWURGR NODLGLQJD DU QHVXSUDQWDPD MLV QHGHOVGDPDV DSLH WDL WXUL SUDQHWL GDYXVLDMDP NRPDQG ,VLDLNLQXV LU SDWYLUWLQXV NRPDQGMEWLQDY\NG\WL -HL DXNWHVQLRVLRV SDNRSRV RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR NRPDQGRV Y\NG\PDV SDHLGLD VDXJDXVGDUERWDLV\NOHVJDOLVXJDGLQWLUHQJLQLXVQXWUDXNWLHOHNWUYDUWRWRMDPVWRNLNRPDQGY\NG\WL GUDXGLDPD $SLH DWVLVDN\P Y\NG\WL RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV SULYDOR SUDQHWL GDYXVLDMDP NRPDQG EHL293YDGRYXLLUYLVDWDLXUD\WLRSHUDW\YLQLDPHXUQDOH .LHNYLHQDVRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDVDWMV GDUERYLHWWXULSULLPWLSDPDLQLSULHWDL GLUEXVLRMRRSDVLEDLJXVGDUEXLSHUGXRWLSDPDLQNLWDPGDUEXRWRMXLSDJDOEXGMLPRJUDILN 'UDXGLDPDLHLWLLUSDOLNWLGDUERYLHWQHSHUGDYXVSDPDLQRV 3ULLPGDPDVSDPDLQ RSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDVSULYDOR QHWDLNRPDRSHUDW\YLQHLEULJDGDL  VXVLSDLQWLVXHOHNWURVVLVWHPRVSDGWLPLVFKHPRPLVYDOGRPLUWYDUNRPHQHUJHWLNRV UHQJLQL GDUER UHLPX LVLDLNLQWL L SHUGXRGDQLRMR SDPDLQ DSLH UHQJLQLXV NXULXRV UHLNLD \SD DN\ODLVWHEWLVLHNLDQWLYHQJWLVXWULNLPGDUEHEHLDSLHUHPRQWXRMDPXVDUHVDQLXVUH]HUYHUHQJLQLXV LVLDLNLQWLNRNLHGDUEDLUHQJLQLXRVHY\NVWDSDJDOSDUDLNDVQXURG\PXVSDYHGLPXVLU LQVWUXNFLMDV SDWLNULQWLLUSULLPWLUDQNLXVPHGLDJDVUDNWXVLURSHUDW\YLQLXVGRNXPHQWXV VXVLSDLQWLVXYLVDLVUDDLVLUSRWYDUNLDLVSHUODLNRWDUSQXRSDVNXWLQLRMREXGMLPR SDVLUD\WLXUQDOHDULQLDUDW\MHDSLHSDPDLQRVSULPLPLU DU SHUGDYLPSDWYLUWLQDQW SULPXVLRMR LU SHUGDYXVLRMR SDUDDLV PRQMH HVDQW GLVSHHULQLR YDOG\PR VLVWHPDL SDPDLQ JDOLPD SHUGXRWLLVLUHJLVWUXRMDQWLUSULVLUHJLVWUXRMDQWSULHGLVSHHULQLRYDOG\PRVLVWHPRV SULLPWL L SDYDOGL RSHUDW\YLQL GDUEXRWRM SUDQHLPXV SUDQHWL DXNWHVQV SDNRSRV RSHUDW\YLQLDPGDUEXRWRMXLDSLHEXGMLPRSUDGLLULDLNLQWXVWUNXPXVSULLPDQWSDPDLQ 2SHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL SDJDO SDWYLUWLQW JUDILN SDNHLLD GLUEDQLXV UHQJLQLXV UH]HUYLQLDLVDWOLHNDEDQG\PXVLUUHQJLQLDSLUDV /LHWXYRVHOHNWURVVLVWHPRMHYLVRSHUDW\YLQLSRNDOELPHWXYDUWRMDPDOLHWXYLNDOEDR EHQGUDXMDQWVXNLWRPLVHQHUJHWLNRVVLVWHPRPLVGONDOERVVXVLWDULDPDWDUSXVDY\MH 9,,,3(5-81*,0$,(/(.75265(1*,1,826( 9LVL SHUMXQJLP PHWX DWOLHNDPL HOHNWURV UHQJLQL HOHNWULQL VXMXQJLP VFKHP SDNHLWLPDL LU SDNHLWLPDL UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV UHQJLQL JUDQGLQVH WDLS SDW HPLNOL XGMLPRYLHWRVXEDLJXVRSHUDFLMDVWXULEWLSD\PWRVDWLWLQNDPXRVHGRNXPHQWXRVHDUGLVSH HULQLR YDOG\PRVLVWHPRMH MXQJWXV DU XGWXV HPLNOLXV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV SD\PL RSHUDW\YLQLDPH XUQDOH DU GLVSHHULQLR YDOG\PR VLVWHPRMH 3DPDLQRV DU SDURV LQLDUDWLV GRNXPHQWDV NXULDPH SHUGXRGDQW SDPDLQ WXUL EWL SD\PWL YLVL VFKHPRV QXRNU\SLDL QXR QRUPDOLRV LMXQJW MXQJW NRPXWDYLPR DSDUDW SDGW\V XGWL HPLNOLDL 5$$ SDNHLWLPDL 9LVL HOHNWURV WLQNOR LU HOHNWULQL UHQJLQL QXRNU\SLDLWDLSSDWJDOLEWL\PLPLLURSHUDW\YLQVHVFKHPRVHDUGLVSHHULQLRYDOG\PRVLVWHPRMH 9LVRVHWLQNORSHUDW\YLQLR YDOG\PRSDGDOLQLXRVH LUHOHNWULQVH SULYDOR EWL VXGDU\WRV LU SDWYLUWLQWRV RSHUDW\YLQV QRUPDOL HOHNWULQL VXMXQJLP VFKHPRV DU QRUPDOL QXWUDXNLP VUDDL 6FKHPRV LU QRUPDOL QXWUDXNLP VUDDL WXUL DWLWLNWL UHDOL EVHQ LU WXUL EWL DWQDXMLQDPL PRQMH QXVWDW\WDWYDUND 1RUPDOV QXWUDXNLPDL VFKHPRMH PDNHWH DWLWLQNDQW\V SDWYLUWLQW RSHUDW\YLQ VFKHP SDJDO SDWYLUWLQW QRUPDOL QXWUDXNLP VUD \PLPL VSHFLDOLX \PHNOLX LU WXUL VNLUWLV QXR ODLNLQDL DWMXQJWYLHW\PMLPR 2SHUDW\YLQLDL SHUMXQJLPDL WDL RSHUDW\YLQL DUED RSHUDW\YLQL UHPRQWR GDUEXRWRM Y\NGRPRV RSHUDFLMRV YDOGDQW HOHNWURV LU LOXPRV UHQJLQLXV 2SHUDW\YLQLV UHPRQWR GDUEXRWRMDV VSHFLDOLDLDSPRN\WDVLUSDUHQJWDVGDUEXRWRMDVNXULVHNVSORDWXRMDYHLNLDQLXVHOHNWURV UHQJLQLXVLUJDOL MXRVH Y\NG\WL RSHUDW\YLQLXV SHUMXQJLPXV 2SHUDW\YLQLDL SHUMXQJLPDL VNLUVWRPL SDSUDVWXRVLXV LU VXGWLQJXRVLXVSHUMXQJLPXV 3DSUDVWLHML SHUMXQJLPDL SHUMXQJLPDL Y\NGRPL YLHQDPH SULMXQJLQ\MH SHUMXQJLPDL HPRVLRV WDPSRV WLQNOH SDYLHQV RSHUDFLMRV SLUPLQLDLV NRPXWDFLQLDLV DSDUDWDLV DU 5$$ WDUSPLV UDNWDLVEORNDLVLUSDQDLDL 6XGWLQJLHML SHUMXQJLPDL WDL UHQNDP \Q VLVWHP DU VHNFLM WUDQVIRUPDWRUL LMXQJLPDV LU MXQJLPDV LVN\UXV N9 WUDQVIRUPDWRULXV MXQJWXY SDNHLWLPDV DSHLQDPDLVLDLV DU WDUS\QLQLDLV MXQJWXYDLV SHUMXQJLPDL VFKHPRVH NXULRVH YLHQDP SULMXQJLQLXL WHQND GDXJLDX NDLS YLHQDVMXQJWXYDVNLWLSHUMXQJLPDLDXNWRVLRVWDPSRVNXULXRVDWOLHNDQWUHLNDOLQJDVJULHWDVHLOLNXPDV VX NRPXWDYLPR DSDUDWDLV 6XGWLQJLHML SHUMXQJLPDL LOXPRV UHQJLQLXRVH WDL SHUMXQJLPDL LOXPRV WLQNOXRVHVXVXGWLQJDLVU\LDLVY\NGRPLGLGHOLXRVHREMHNWXRVHLUUHWDL\UDLOJRVWUXNPV PRQVYDGRYDVYHUWLQVYLHWRVVO\JDVJDOLQXVWDW\WLNLWRN PRQV UHQJLQLSDSUDVWLU VXGWLQJSHUMXQJLPSDVNLUVW\P 6XGWLQJLHML SHUMXQJLPDL WDLS SDW SHUMXQJLPDL HOHNWURV UHQJLQLXRVH EH EORNXRWV LU VX QHWYDUNLQJDEORNXRWHWXULEWLDWOLHNDPLSDJDOSHUMXQJLPODSHOLXVDUSURJUDPDV 3HUMXQJLPR ODSHOLV UD\WLQLV WHFKQLQLV GRNXPHQWDV NXULDPH SDUD\WD SHUMXQJLPR XGXRWLVSHUMXQJLPSUDGLRVLUSDEDLJRVODLNDVRSHUDFLMDWOLNLPRHLOLNXPDVQXURGRPLSHUMXQJLPXV Y\NGDQW\VDVPHQ\V3HUMXQJLPRODSHOLDL\UDGYLHMWLSSDSUDVWLHMLLUWLSLQLDL 6XGWLQJLHML SHUMXQJLPDL WXUL EWL Y\NGRPL SDJDO WLSLQHV SURJUDPDV WLSLQLXV DU SDSUDVWXRVLXV SHUMXQJLP ODSHOLXV UHQJLQLXRVH NXULXRVH UHQJWD LU YHLNLD EORNXRW QXR NODLGLQJ YHLNVP VX VN\ULNOLDLV SDSUDVWXRVLXV SHUMXQJLPXV LU VXGWLQJXV SHUMXQJLPXV Y\NGRPXV NRPSLXWHULX SHU DXWRPDWL]XRWRMR YDOG\PR VLVWHP OHLGLDPD DWOLNWL EH SHUMXQJLPR ODSHOLR 9LVL NLWL SHUMXQJLPDL DWOLHNDPL QDXGRMDQW SHUMXQJLPR ODSHOLXV LLPW VXGDUR N9 WUDQVIRUPDWRULDXV MXQJLPDV EHL LMXQJLPDV /LNYLGXRMDQW DYDULQHV VLWXDFLMDV NDL UHLNLD YHLNWL JUHLWDL OHLGLDPD DWOLNWL RSHUDFLMDV EH SHUMXQJLPR ODSHOL R SR WR UD\WL RSHUDW\YLQ XUQDO -HL RSHUDFLMRV DWOLHNDPRV GLVSHHULQLR YDOG\PRVLVWHPRVSDJDOEDDWOLNWRSHUDFLM XUQDOSDSLOGRPDLUD\WLQHUHLNLD

Valstybs inios Nr. 128 6443

97

98 6443
*DLVUR JHVLQLPR RSHUDW\YLQLV SODQDV WXUL EWL YLVRVH N9 SDVWRWVH LU HOHNWULQVH VX QXRODWEXGLQLXRSHUDW\YLQLXGDUEXRWRMX 9\NGDQW SHUMXQJLPXV GXRGDQW\VLV NRPDQG QXVDNR RSHUDFLM WLNVO LU DWOLNLPR HLOLNXP SHUMXQJLPXV 5$$ JUDQGLQVH DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV U DWOLHNDPDV RSHUDFLMDV NRPDQGD ODLNRPD Y\NG\WD WLN JDYXV Y\NG\WRMR SUDQHLP 0DWDYLPR SULHWDLV DU WHOHVLJQDOL]DFLMRV URGPHQ\V\UDWLNSDJDOELQSULHPRQ 7LHVLRJLQLDP SHUMXQJLP Y\NG\WRMXL YLHQDL RSHUDW\YLQLDL EULJDGDL DU RSHUDW\YLQLDPV UHPRQWRGDUEXRWRMDPVYLHQXPHWXJDOLPDGXRWLQHGDXJLDXNDLSYLHQXGXRWYLHQDPWLNVOXLSDVLHNWL 6XGWLQJXV SHUMXQJLPXV Y\NGR GX DVPHQ\V L NXUL YLHQDV WXUL EWL QH HPHVQV NDLS YLGXULQVNDWHJRULMRV 9. DSVDXJRVQXRHOHNWURVNDWHJRULMRVDQWUDVSUDGLQVNDWHJRULMRV 3. $WOLHNDQW VXGWLQJXV SHUMXQJLPXV UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV JUDQGLQVH JDOL GDO\YDXWL UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV GDUEXRWRMDV LV GDUEXRWRMDV WXUL EWL L DQNVWR SHUVNDLWV SHUMXQJLPRODSHOMSDVLUDVLUY\NG\WLNLHNYLHQRSHUDFLMSDJDONRQWUROLXRMDQLRMRNRPDQGDV $WYHMDLV NDL SDVWRW SULLUL YLHQDV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV DU RSHUDW\YLQLR UHPRQWR GDUEXRWRMDVRSHUDW\YLQLXVSHUMXQJLPXVOHLGLDPDY\NG\WLQHHPHVQVNDLS9.GDUEXRWRMXLLVN\UXV NLOQRMDPM HPLNOL XGMLP 8GHGDQW NLOQRMDPM HPLNO SULYDOR GDO\YDXWL DQWUDV 3. GDUEXRWRMDVWXULQWLVRSHUDW\YLMSHUMXQJLPWHLVDUED9.GDUEXRWRMDVQHEWLQDLWXULQWLVLWHLV 'LQJXVWDPSDLHOHNWURVUHQJLQ\MHRSHUDW\YLQLDLLUNLWLGDUEXRWRMDLWXULEWLSDVLUXRMRV DWVLUDGLPXLEHDWVNLURVSMLPR -HL SULMXQJLQLR JUDQGLQMH \UD MXQJWXYDV WDL SULMXQJLQ DWMXQJWL LU MXQJWL EWLQD MXQJWXYX 7LHVLRJLDL Y\NGDQLDP SHUMXQJLPXV SDJDO SHUMXQJLPR ODSHO DU EH MR RSHUDW\YLQLDP GDUEXRWRMXLVDYDYDOLNDLLMXQJWLDSVDXJRVEORNXRWHVQXRNODLGLQJYHLNVPVXVN\ULNOLDLVGUDXGLDPD 'HEORNDYLPDV\UDNUDWXWLQSULHPRQ /HLGLP GHEORNXRWL JDOL GXRWL HOHNWULQVH SDPDLQRV YDGRYDV HOHNWURV WLQNOXRVH RSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDVNXULVWLHVLRJLDLQHGDO\YDXMDSHUMXQJLPXRVH293YDGRYDVDUMSDYDGXRMDQWLV DVPXRLUDXNWHVQLRVLRVSDNRSRVRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDV 3ULUHLNXV LMXQJWL EORNXRW SHUMXQJLPDL QXWUDXNLDPL JDXQDPDV OHLGLPDV GHEORNXRWL RSHUDW\YLQLDPH XUQDOH UDRPD EORNXRWV LMXQJLPR RSHUDFLMD QXURGDQW NDV LU N OHLGR LU WLN WDGD SHUMXQJLPDLWVLDPLWROLDX 9\NG\WL SODQLQLXV SHUMXQJLPXV DSNURYRV PDNVLPXPR PHWX QHUHNRPHQGXRWLQD 9LVDLV DWYHMDLVDSLHSHUMXQJLPSUDGLRVODLNVSUHQGLDUHQJLQLXVYDOGDQWLVRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDV 3DSUDVWM SHUMXQJLPR ODSHO XSLOGR GDUEXRWRMDV JDYV XGXRW 3DVLUDR DEX SHUMXQJLPXRVH GDO\YDXMDQW\V GDUEXRWRMDL NRQWUROLXRMDQW\VLV LU Y\NGDQW\VLV -HL SHUMXQJLPXV DWOLHND YLHQDV GDUEXRWRMDV YLHWRM NRQWUROLXRMDQLRMR UDRPD ODSHO SDWLNULQXVLRMR U\LR SULHPRQPLV DU WLHVLRJLDL GDUEXRWRMRSDYDUG 8SLOGDQW SHUMXQJLPR ODSHO EWLQD SDJDO RSHUDW\YLQ VFKHP RSHUDW\YLQ XUQDO EHL SDURV LQLDUDW QXVWDW\WL NRPXWDYLPR DSDUDW SDGW MXQJWXV DU XGWXV HPLNOLXV 5$$ JUDQGLQL SDVLNHLWLPXV -HLSHUMXQJLPXVDWOLHNDGXGDUEXRWRMDLWDLGDUEXRWRMDVJDYVXGXRWVFKHPRMHLDLNLQD JDXW XGXRW LU QXPDWRP RSHUDFLM DWOLNLPR HLOLNXP NLWDP SHUMXQJLPXRVH GDO\YDXMDQLDP GDUEXRWRMXLLDPQHSULHWDUDXMDQWGORSHUDFLMDWOLNLPRWYDUNRVXSLOGRPDVSHUMXQJLPRODSHOLV .DL SHUMXQJLPXRVH GDO\YDXMD NHOL REMHNW RSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL SDVWRWV LU 2% GYLHM SDVWRL EXGLQWLHML YLV SHUMXQJLP NRPSOHNV DSLPDQW ODSHO OHLGLDPDXSLOG\WL UHQJLQLXV YDOGDQLDP RSHUDW\YLQLDP GDUEXRWRMXL LXR DWYHMX ODSHOLV OLHND SDV XSLOGLXVM R XGXRWLV Y\NG\WRMDPVMLVGXRGDDWVNLURPLVNRPDQGRPLVQXVWDW\WXHLOLNXPXDSLHWDLSD\PGDPDVODSHO\MH 7DLV DWYHMDLV NDGD L DQNVWR LQRPD NRNLH EXV Y\NGRPL SHUMXQJLPDL ODSHO JDOLPD XSLOG\WL DQNVLDX WDLDX VXVLSDLQWL LU M SDVLUD\WL SULYDOR DEX SHUMXQJLPXRVH GDO\YDXMDQW\V GDUEXRWRMDL

DOLQDQW JHGLPXV N9 HOHNWURV UHQJLQLXRVH JDOL EWL GXRGDPRV EHQGUR SREGLR NRPDQGRVJHGLPRVXUDGLPXLEHLSDDOLQLPXLSDDOLQXVJHGLPDSLHSDDOLQLPWXULEWLSUDQHWD 3HUMXQJLPR ODSHOLXRVH EHL SURJUDPRVH WXUL EWL QXVWDW\WD WYDUND LU RSHUDFLM DWOLNLPR HLOLNXPDVY\NGDQWSHUMXQJLPXVHOHNWURVUHQJLQLXRVHEHL5$$JUDQGLQVH 3HUMXQJLPR ODSHO\MH SULYDORPD VXUD\WL YLVDV RSHUDFLMDV DWOLHNDPDV NRPXWDYLPR DSDUDWDLV VDXJLNOL GMLP EHL LPLP YDOG\PR RSHUDFLMDV DQWULQV NRPXWDFLMRV LU WHOHPHFKDQLNRV JUDQGLQVHQXURGDQWVN\GQXPHULXVEORNUDNWLUWHUSLSDYDGLQLPXVWDLSSDWHPLNOL MXQJLPLU LMXQJLP NLOQRMDPM HPLNOL XGMLP LU QXPLP ID]L VHNRV SDWLNULQLP ID]DYLP DSLURV RSHUDFLMDV 7LSLQLDLV SHUMXQJLPR ODSHOLDLV QDXGRMDVL RSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL WLHVLRJLDL Y\NGDQWLV SHUMXQJLPXV 3HUMXQJLP SURJUDPDV QDXGRMD RSHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL YDGRYDXMDQWLV SHUMXQJLPDPV VNLUWLQJYDOG\PRSDNRSRSHUDW\YLQLDPVGDUEXRWRMDPVLUVNLUWLQJREMHNWHOHNWURVUHQJLQLXRVH 3HUMXQJLPR SURJUDP LU ODSHOL GHWDOL]DYLPR ODLSVQLV WXUL DWLWLNWL RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SDNRSRVO\J 3HUMXQJLP SURJUDPRVH RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR YDOGRPLHPV UHQJLQLDPV QXURGRPRV YLVRV RSHUDFLMRV VX SLUPLQLDLV NRPXWDYLPR DSDUDWDLV WDLS SDW YHLNVPDL DQWULQLR NRPXWDYLPR UHQJLQLXRVH SDY\]GLXL 9LOQLXMH LMXQJWL /1 ')$ QHQXURGDQW VN\G WDUSL UDNW DU EORN NXULDLVWDLEXVDWOLHNDPDHPHVQVSDNRSRV293YDGRYDXMDVLDXNWHVQVSDNRSRV293SDUXRWRPLV SHUMXQJLPSURJUDPRPLVVXGDURVDYRWLSLQLXVSHUMXQJLPRODSHOLXV WROLDX73/ 6DYRYDOGRPXRVH UHQJLQLXRVHRSHUDW\YLQLDLGDUEXRWRMDLSHUMXQJLPXVY\NGR SDJDOVDYXV WLSLQLXVSHUMXQJLPODSHOLXV 2SHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR WYDUNRPLHPV UHQJLQLDPV GXRGDPD NRPDQGD WLN JDOXWLQLDP WLNVOXL SDY\]GLXL5DGYLOLN\MHSDUXRXVVFKHPDWMXQJWL7/LU7 8RSHUDFLMDWOLNLPR HLOLNXPLUYDUWRWRMPDLWLQLPDWVDNLQJDVUHQJLQLXVYDOGDQWLVRSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDV 2SHUDW\YLQLDP GDUEXRWRMXL WLHVLRJLDL DWOLHNDQLDP SHUMXQJLPXV OHLGLDPD QDXGRWLV SHUMXQJLPRSURJUDPRPLVSDSLOG\WRPLVSHUMXQJLPRODSHOLDLV7LSLQVSHUMXQJLPRSURJUDPRVLUODSHOLDL WXUL EWL WDLVRPL NHLLDQWLV HOHNWURV VXMXQJLP VFKHPDL MXQJXV QDXMXV DU SDNHLWXV VHQXV HOHNWURV UHOLQVDSVDXJRVLUDXWRPDWLNRVUHQJLQLXV 3ODQXRMDQW VFKHPRV LU GDUER UHLP SDNHLWLPXV HOHNWURV VLVWHPRMH NHLLDQW UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV SDUDPHWUXV LU UHQJLQLXV VXLQWHUHVXRWLHML SDGDOLQLDL L DQNVWR WXUL SDUXRWL SDNHLWLPXV LU SDSLOG\PXV SHUMXQJLP SURJUDPRVH LU WLSLQLXRVH ODSHOLXRVH DWLWLQNDPLHPV RSHUDW\YLQLR YDOG\PRO\JLDPV 9LVL SHUMXQJLPDL HOHNWULQVH LU WUDQVIRUPDWRUL SDVWRWVH WXUL EWL DWOLHNDPL SDJDO SHUMXQJLPODSHOLXVDUEDYLHWLQVHLQVWUXNFLMRVHQXVWDW\WWYDUNLVN\UXV SDYLHQHVRSHUDFLMDV5$$JUDQGLQVHMXQJWXYYDOG\PUDNWDLV SHUMXQJLPXVSDJDODWVNLUDVDXNWHVQVSDNRSRVRSHUDW\YLQLGDUEXRWRMNRPDQGDV DYDULQLVLWXDFLMDWYHMDLV SHUMXQJLPXVSULVNLULDPXVSDSUDVWMSHUMXQJLPNDWHJRULMDL HVDQWREMHNWRDXWRPDWLQHLYDOG\PRVLVWHPDL 3HUMXQJLPDL DXNWHVQV SDNRSRV RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR YDOGRPXRVH HOHNWURV UHOLQV DSVDXJRV LU DXWRPDWLNRV UHQJLQLXRVH DWOLHNDPL MR NRPDQGRPLV R WYDUNRPXRVH UHQJLQLXRVH MDP OHLGXV 3HUMXQJLPDLEHDXNWHVQVSDNRSRVRSHUDW\YLQLRGDUEXRWRMRNRPDQGRVDUOHLGLPR YOLDX DSLHWDLSUDQHDQW OHLGLDPLWLNLLPWLQLDLVDWYHMDLV QHODLPLQJDVDWVLWLNLPDVVWLFKLQQHODLPJDLVUDV DYDULMD .LOXV JDLVUXL DU OLNYLGXRMDQW WHFKQRORJLQ VXWULNLP RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV WXUL YHLNWL SDJDOYLHWLQHVLQVWUXNFLMDVLUJDLVURJHVLQLPRRSHUDW\YLQSODQ

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

3HUMXQJLPR ODSHOL EODQNDL RSHUDW\YLQLDPV GDUEXRWRMDPV LGXRGDPL QXPHUXRWL LU DQWVSDXGXRWL 3DQDXGRWLSHUMXQJLPRODSHOLDLNU\PDLSHUEUDXNLDPLLUVHJDPL SDQDXGRWSHUMXQJLPR ODSHOL VHJWXY -HLJX SLOGDQW ODSHOLV VXJDGLQDPDV WDL DQW MR U\NLDL XUDRPD VXJDGLQWDV LU ODSHOLV VHJDPDVSDQDXGRWSHUMXQJLPRODSHOLVHJWXY 3DQDXGRWL SHUMXQJLPR ODSHOLDL VDXJRPL QH WUXPSLDX NDLS PQHV MLH SDVLULQNWLQDL WLNULQDPL293YDGRYR 7LSLQLDL SHUMXQJLPR ODSHOLDL VXGDURPL UHJXOLDULDL EHVLNDUWRMDQWLHPV VXGWLQJLHPV SHUMXQJLPDPV SDJULQGLQMH HOHNWULQL VXMXQJLP VFKHPRMH VDYM UHLNPL VFKHPRMH HOHNWULQVH UHOLQVDSVDXJRVLUDXWRPDWLNRVJUDQGLQVH 7LSLQLDPSHUMXQJLPRODSHOLXLVXWHLNLDPDVVUDRQXPHULVQXURGRPDNRNLDPUHQJLQLXLLU NRNLDL VFKHPDL MLV QDXGRWLQDV SDY\]GLXL -XUEDUNDV $7 DWMXQJLPDV UHPRQWXL NDL \UD QRUPDOL VFKHPD 7LSLQL SHUMXQJLP ODSHOL RULJLQDODL SDVLUD\WL 73/ VXGDU\WRM VDXJRPL 293 NDLS SDY\]GLQLDLLUSHUMXQJLPXRVHQHQDXGRMDPL 7LSLQLDL SHUMXQJLPR ODSHOLDL RSHUDW\YLQLDPV GDUEXRWRMDPV LGXRGDPL VSDXVGLQWL DU NRSLMXRWL -LH JDOL EWL VXUD\WL NRPSLXWHULXV QHVXWHLNLDQW RSHUDW\YLQLDPV GDUEXRWRMDPV WHLVV M WDLV\WL.RSLMRPVDWVNLUDQXPHUDFLMDQHEWLQD 7LSLQLDLSHUMXQJLPRODSHOLDLJDOLEWLSDUHQJWLLUVDXJRPLGLVSHHULQLRYDOG\PRVLVWHPRVH DU VSHFLDOLRVH WLSLQL SHUMXQJLPR ODSHOL SURJUDPRVH .RUHJXRWL LRVH SURJUDPRVH HVDQLXV WLSLQLXV SHUMXQJLPR ODSHOLXV OHLGLDPD WLN M SDWYLUWLQXVLDP SDVLUDLXVLDP DVPHQLX DU M SDYDGXRMDQLDP DVPHQLXL 7LSLQ SHUMXQJLPR ODSHO WDLV\WL WXUL WHLV M SDVLUDV DU SDYDGXRMDQWLV GDUEXRWRMDV 7DLV\PDLGDURPLYLVRVH73/VDXJRMLPRYLHWRVHLUNRPSLXWHULXRVHMHL\UDDWVSDXVGLQWNRSLMLUMRVH $SLH5$$GDOLHVSDVLNHLWLPXV UDR5$$SDGDOLQLRDWVDNLQJDVLVGDUEXRWRMDVWXRMSDWSR Y\NG\PR QXURGR UDR GDW LU SDVLUDR 293 YDGRYDV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV LXRV SDNHLWLPXV SHUGXRGDNLWXVVXVLHWXV293 3DY\]GLQLDPH 73/ ODSHO\MH OHLGLDPL QH GDXJLDX NDLS WU\V SDWDLV\PDL LEUDXNWD SULUD\WD DU SDNHLVWD RSHUDFLMD 3ULH NLHNYLHQR SDWDLV\PR SULYDOR EWL SDUD\WD GDWD EHL DWVDNLQJRMR GDUEXRWRMRSDUDDV-HLUHLNLDGDXJLDXSDWDLV\PODSHOLVWXULEWLSHUVSDXVGLQWDV -HL UHQJLQL VFKHPD QHDWLWLQND WRV NXULDL VXGDU\WDV 73/ MXR QDXGRMDQWLV LUDRPDV SDSUDVWDVODSHOLV9\NG\WLSHUMXQJLPXVSDJDORSHUDW\YLQLRGDUEXRWRMRSDWDLV\WWLSLQSHUMXQJLPRODSHO GUDXGLDPDLVN\UXV WXRV DWYHMXV NDL RSHUDFLMRV\UDLEUDXNLDPRV ,EUDXNW RSHUDFLM VNDLLXV 73/ \UD QHULERMDPDV 3ULH NLHNYLHQRV LEUDXNWRV RSHUDFLMRV WXUL EWL M LEUDXNXVLRMR RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMRSDUDDV 7LSLQLRSHUMXQJLPRODSHOLRSDQDXGRMLPRJDOLP\ENRQNUHWLHPVSHUMXQJLPDPVHOHNWULQVH QXVWDWR SDPDLQRV YDGRYDV HOHNWURV WLQNOXRVH UHQJLQLXV YDOGDQWLV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV 2SHUDW\YLQLDPH XUQDOH UDRPD SDJDO NRN ODSHO LU N DWOLNWL SDY\]GLXL 3DJDO WLSLQ SHUMXQJLPR ODSHO5DGYLOLNLVDWMXQJWL7UHPRQWXL -HLJXSDJDOGDUERYLHWRVSDUXRLPRSREGDUGOSDQDLSULHDVLNDLNXULRSHUDFLM Y\NG\WLQHUHLNLDHOHNWULQVSDPDLQRVYDGRYRDU UHQJLQLXVYDOGDQLRRSHUDW\YLQLRGDUEXRWRMROHLGLPX LRV RSHUDFLMRV ODSHO\MH LEUDXNLDPRV DSLH WDL SD\PLQW RSHUDW\YLQLDPH XUQDOH SDY\]GLXL SDJDO WLSLQSHUMXQJLPRODSHO9LHYLV7LMXQJWLUHPRQWXLLURSHUDFLMRVQHY\NG\WL -HLJX Y\NGDQW SHUMXQJLPXV SDJDO WLSLQ DU SDSUDVWM SHUMXQJLPR ODSHO UHLNDOLQJDV UHQJLQLXV YDOGDQLR RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR OHLGLPDV SDY\]GLXL MXQJLDQW WUDQ]LWLQV OLQLMRV HPLNO SULHLRSHUDFLMXUDRPDJDYXVDWLWLQNDPR293SDNRSRVOHLGLP 9\NGDQWSHUMXQJLPXVSDJDOSDSUDVWMDUWLSLQSHUMXQJLPRODSHODWVNLURPVRSHUDFLMRPV Y\NG\WL SDY\]GLXL5$$QXVWDW\PDPVSDNHLVWL JDOLPDSDVLNYLHVWL5$$GDUEXRWRMXVDWOLHNDQLXVL UHQJLQLSULHLUNXULHODSHO\MHSDVLUDRNDLSSHUMXQJLPGDO\YLDL

9LVL RSHUDW\YLQLDL SHUMXQJLPDLNXULHPV VXGDU\WL 73/ Y\NGRPLWLNSDJDOMXRV DUED MDLV YDGRYDXMDQWLVVXGDU\WDLVSDSUDVWDLVLDLVSHUMXQJLPRODSHOLDLV 73/SULYDORPDSHULUWLSDVLNHLWXV UHQJLQLRDU5$$VFKHPDL 3HUMXQJLPXV HOHNWURV UHQJLQLXRVH JDOL Y\NG\WL DSPRN\WDV HOHNWURWHFKQLQLV GDUEXRWRMDV LQDQWLV UHQJLQL VFKHP LGVW\P LU SDVNLUW DWHVWXRWDV LU WXULQWLV RSHUDW\YLQLR DU RSHUDW\YLQLR UHPRQWRGDUEXRWRMRWHLVHV 'DUEXRWRMDPVQHWXULQWLHPVWDPWHLVVGUDXGLDPDY\NG\WLRSHUDW\YLXVSHUMXQJLPXV 'DUEXRWRM WXULQL WHLV Y\NG\WL RSHUDW\YLXV SHUMXQJLPXV VUD WYLUWLQD PRQV YDGRYDVDUMRJDOLRWDVDVPXR 9\NGDQWSHUMXQJLPXVEHSHUMXQJLPRODSHOLRGDUEXRWRMDVJDYVNRPDQGMSDNDUWRMDLU SDWYLUWLQXVNDGXGXRWLV VXSUDVWD WHLVLQJDLXGXRWLHV WXULQ XUDR RSHUDW\YLQXUQDO NDL MLV\UD 7LN SR WR YLHQDV DU VX NLWX GDUEXRWRMX SULNODXVRPDL QXR RSHUDW\YLQLR DSWDUQDYLPR ULHV Y\NGR XGXRW 'DUEXRWRMDV EDLJV SHUMXQJLP DSLH WDL SUDQHD XGXRW GDYXVLDMDP 3DVWDUDVLV JDYV SUDQHLPDSLHXGXRWLHVY\NG\PILNVXRMDRSHUDW\YLQLDPHXUQDOHY\NG\PRODLN 9\NGDQW SHUMXQJLPXV SDJDO SHUMXQJLPR ODSHO GDUEXRWRMDV JDYV XGXRW SHUMXQJLPXL DWOLNWLMSDNDUWRMDLUSDWYLUWLQXVNDGVXSUDWRWHLVLQJDLXSLOGRDUEDSDWLNULQDMDXSDUXRWSHUMXQJLPR ODSHO LU VXGHULQD VX NRPDQG GDYXVLXRMX -HLJX SHUMXQJLPDL EXV Y\NGRPL SDJDO 73/ SDUXRLD MR NRSLM XUDR VDYR SDYDUG SDVLUDR *DYV SDWYLUWLQLP NDG SHUMXQJLPXV JDOLPD Y\NG\WL SUDGHGD SHUMXQJLPXV .DLSHUMXQJLPXRVHGDO\YDXMDGXRSHUDW\YLQLDLGDUEXRWRMDLNRQWUROLXRMDQLXRMXSDSUDVWDL EQDDXNWHVQVNYDOLILNDFLMRVGDUEXVWLHVLRJLDLY\NGRHPHVQ VNYDOLILNDFLMRVDVPXR 2SHUDFLMRPV NXULRPV DWOLNWL UHLNDOLQJDV \SDWLQJDV DWVDUJXPDV SDY\]GLXL ID]L VHNRV SDWLNULQLPDVID]DYLPDV JDOLPDVSULHLQJDVSDUHLJSDVLVNLUVW\PDV Y\NGRDXNWHVQVNYDOLILNDFLMRV VWHELHPHVQVNYDOLILNDFLMRVGDUEXRWRMDV 3UDGHGDQW Y\NG\WL SLUPM RSHUDFLM DEX SHUMXQJLPXRVH GDO\YDXMDQW\V GDUEXRWRMDL DWY\NVWDUHLNLDPYLHWSDWLNULQDDUVFKHPDDWLWLQNDGXRWMXGXRW $WVLVWRMXVSULHSULMXQJLQLRNXUEXVY\NGRPDSLUPRMLRSHUDFLMDNRQWUROLXRMDQW\VLVJDUVLDL LU DLNLDL VNDLWR SLUPRVLRV RSHUDFLMRV WXULQ 9\NGDQW\VLV SDJDO XUDXV SULH NRPXWDYLPR DSDUDW VLWLNLQDNDG\UDUHLNLDPRMHYLHWRMHUDQNDSDOLHLDNRPXWDYLPRDSDUDWRYDOG\PRUHQJLQSHUVNDLWRMR RSHUDW\YLQ SDYDGLQLP LU SDNDUWRMD XGXRW .RQWUROLXRMDQW\VLV RGLDLV WHLVLQJDL Y\NG\WL GXRGD OHLGLPRSHUDFLMDLDWOLNWL $WOLNXV RSHUDFLM NRQWUROLXRMDQW\VLV WDL SD\PL SHUMXQJLPR ODSHO\MH LU DEX HLQD YLHW NXUEXVDWOLHNDPDDQWURMLRSHUDFLMDLUWDLSWROLDX .DL SHUMXQJLPXV Y\NGR YLHQDV GDUEXRWRMDV DWMXV UHLNLDP YLHW LU DWVLVWRMXV SULH SULMXQJLQLR VNDLWRPD SHUMXQJLPR ODSHOLR SLUPRML RSHUDFLMD SDJDO XUDXV VLWLNLQDPD DU GDUEXRWRMDV \UDUHLNLDPRMHYLHWRMHLUSULHUHLNLDPRNRPXWDYLPRDSDUDWRDWOLHNDPDSLUPRMLRSHUDFLMDSD\PLQWDSLH WDLSHUMXQJLPRODSHO\MHSRWRHLQDPDNLWYLHWNXULRMHEXVDWOLHNDPDDQWURMLRSHUDFLMD %DLJXV SHUMXQJLPXV ODSHO\MH XUDRPDV SHUMXQJLP Y\NG\PR ODLNDV DSLH Y\NG\P SUDQHDPDXGXRWGDYXVLDMDP 'DUEXRWRMDV GDYV NRPDQG Y\NG\WL SHUMXQJLPXV ILNVXRMD Y\NG\PR ODLN RSHUDW\YLQLDPH XUQDOH VFKHPRMH DU VFKHPRMH PDNHWH SDNHLLD NRPXWDYLPR DSDUDW SDGW 3HUGXRGDPDV SDPDLQ SDURV LQLDUDW\MH DUED VSHFLDOLDPH SDPDLQRV SHUGDYLPR GRNXPHQWH SD\PL NRPXWDYLPR DSDUDW SDGW MXQJWXV DU LMXQJWXV HPLNOLXV 5$$ JUDQGLQL SDVLNHLWLPXV 9\NGDQW RSHUDFLMDVYDOG\PRVLVWHPRVSDJDOEDNDLYLVLDWOLHNDPLYHLNVPDL\UDUHJLVWUXRMDPLYDOG\PRVLVWHPRV DUFK\YXRVHRSHUDFLMDWOLNLPRLUY\NG\PRODLNXUQDOHSLOG\WLQHUHLNLD .DL UHJXOLDULDL NDUWRMDVL VXGWLQJ SHUMXQJLP DWYHMDL RSHUDFLMRV 5$$ UHQJLQLXRVH Y\NGRPRV SDJDO L DQNVWR VXGDU\WDV SHUMXQJLPR SURJUDPDV WLSLQLXV SHUMXQJLPR ODSHOLXV NXULXRVH QXURG\WRVYLVRVRSHUDFLMRVWLHNSLUPLQVHWLHNLUDQWULQVHJUDQGLQVHEHLLRSHUDFLMVHND

6443

99

100 6443
,MXQJLDQW DU MXQJLDQW N9 DO\YLQ MXQJWXY YLHWLQLR YDOG\PR WDLVDLV RSHUDWRULXV SULYDOR VWRYWL DOLD QDUYHOLR WDLS NDG QHVNPLQJRV RSHUDFLMRV DWYHMX LPHWDPRV NDUWRV GXMRV MR QHSDYHLNW 2ULQLDLLUGXMLQLDLMXQJWXYDLYDOGRPLQXRWROLQLXEGX2ULQDUGXMLQMXQJWXYOHLGLDPD LMXQJWLYLHWRMHNDLQHYHLNLDQXRWROLQLVYDOG\PDV ,MXQJLDQWRULQMXQJWXYPRQVJDOLEWLQHDULDXNDLSXPHWUQXRMR 9LVDLV DWYHMDLV MXQJLDQW MXQJWXY UHLNLD VWHEWL PDWDYLPR SULHWDLV URGPHQLV 6WLSUXV VURYV XROLV MXQJLPR PHWX DPSHUPHWUR URG\NO DWVLOHQNLD LNL JDOLQV DWUDPRV URGR NDG \UD WUXPSDVLVDUQHVLQFKURQLNDVMXQJLPDV1HODXNLDQW5$$SRYHLNLRUHLNLDGXRWLLPSXOVLMXQJLPXL -HLLMXQJXVMXQJWXYEXVY\NGRPRVRSHUDFLMRVVXVN\ULNOLDLVDUEDEXVLWUDXNWDVMXQJWXYR YHLPOLVDWMXQJWDMXQJWXYRSDGWLVWLNULQDPDYLHWRMH SDJDOPHFKDQLQURG\NONRQWDNWSDGWLVRUR VOJ -XQJWXY VX VYRULQPLV DU VS\UXRNOLQPLV SDYDURPLV VYRULV WXUL EWL QXOHLVWDV VS\UXRNOV QHWHPSWRV 'LUEDQWNRPSOHNVLQVHVNLUVW\NORVHLWUDXNXVYHLPONDPHURVXXRODLGRVXNXUL\UD WDPSDSULYDOREWLXUDNLQWRVLULNDELQWDVSODNDWDV6WRNWDPSD 'LUEDQW NDEHOLQVH DU RUR OLQLMRVH NXU QUD VN\ULNOL SLUPRMRMH DWUDPRMH WDLS SDW WUDQVIRUPDWRULDXVSULMXQJLQ\MHYHLPOUHLNLDLWUDXNWLLNDPHURVXXRODLGDVDUGXUHOHVXUDNLQWLDQW M SDNDELQWL SODNDW 1HMXQJWL UHQJLQLXRVH GLUEDPD .DL MXQJWXYR YHLPOLV VXEORNXRWDV VX HPLQLPRSHLOLDLVMXQJXVSHLOLXVYHLPOOHLGLDPDSDVWDW\WLNRQWUROLQSDGW 3ULHVWXPLDQWDULWUDXNLDQWNRPSOHNVLQLVNLUVWRPM UHQJLQLYHLPOLNRQWUROLQV GDUERSDGWDUDWYLUNLDLUHLNLDYL]XDOLDLWLNULQWLLMXQJW MXQJWXYRSDGW .DL\UDHPDRURWHPSHUDWUDSODQLQLDLRSHUDW\YLHMLSHUMXQJLPDLQHOHLGLDPLVXRULQLDLV MXQJWXYDLVHVDQWHPHVQHLNDLSPLQXV R&WHPSHUDWUDLVXDO\YLQLDLVMXQJWXYDLVMHLQUDDSLOG\PR DUEDMLVQHYHLNLDHVDQWHPHVQHLNDLSPLQXVR&WHPSHUDWUDLVXNLWDLVUHQJLQLDLVHVDQWHPHVQHL NDLSPLQXVR&WHPSHUDWUDL 3ULH MXQJLDQWLULMXQJLDQWVN\ULNOLXVDUVNLUWXYXVEWLQDMXRVDWLGLDLDSLUWL\SDWLQJ GPHV DWNUHLSLDQW  N9 LU DXNWHVQV WDPSRV L]ROLDWRUL NRORQOL ENO 3DVWHEMXV GHIHNWXV DU JHGLPXV RSHUDFLMD QHY\NGRPD ,MXQJLDQW VXJHGXV UHQJLQ UHPRQWXRWL WDPSD LMXQJLDPD NLWDLV NRPXWDYLPRDSDUDWDLV ,MXQJLDQW DU MXQJLDQW N9 LU DXNWHVQV WDPSRV VN\ULNO DU VNLUWXY RSHUDWRULXV SULYDORLQRWLNDGEHWNXULXRPRPHQWXJDOLOWLL]ROLDWRULNRORQOLUWXULEWLWDPSDVLUXRV 6N\ULNOVXUDQNLQH SDYDUD UHLNLD MXQJWL JUHLWDL 3UDGWD MXQJLPRRSHUDFLMD SULYDOR EWL EDLJWDQHWXVLGHJXVHOHNWURVODQNXLWDUSNRQWDNW 6N\ULNOLV VX UDQNLQH SDYDUD LMXQJLDPDV DWVDUJLDL 3UDGLRMH SDYDUD SDVXNDPD WLHN NDG NRQWDNWDLLHLW L OL]G SDLULPD DU QHOWD NRORQOV DU QHGHJDHOHNWURV ODQNDV QHVLJLUGL HVLR 3DVWHEMXV NRORQOL GHIHNWXV RSHUDFLMD QXWUDXNLDPD 3DVWHEMXV HOHNWURV ODQNR SR\PLXV VN\ULNOLR SDYDUDJULQDPD MXQJWSDGW,VLDLNLQDPDHOHNWURVODQNRDWVLUDGLPRSULHDVWLV ,MXQJLDQW WUDQVIRUPDWRULDXV PDJQHWLQLPR DU OLQLMRV NURYRV VURYHV VN\ULNOLV LMXQJLDPDVJUHLWXMXGHVLX ,MXQJLDQW YLHQSROLXV VN\ULNOLXV SLUPLDXVLD LMXQJLDPD YLGXULQ ID] SR WR NUDWLQV -HL ID]L LGVW\PDV YHUWLNDOXVLV DQWUMD LMXQJLDPD YLUXWLQ ID] YOLDX DSDWLQ MXQJLDQW RSHUDFLMRVY\NGRPRVDWYLUNWLQHWYDUND 3R NLHNYLHQRV RSHUDFLMRV VX VN\ULNOLDLV VNLUWXYDLV JDOLRV VN\ULNOLDLV DU VWDFLRQDULDLVLDLV HPLNOLDLV M WLNUM SDGW UHLNLD WLNULQWL YL]XDOLDL EWLQDL YLV WULM ID]L 3DYDURV LMXQJWD SDGWLV YLHQRVDUGYLHMID]LVN\ULNOLLVLMXQJLPDVGDUQHUHLNLDNDGNRPXWDYLPRDSDUDWDVLMXQJWDVEWLQD PDW\WLYLVWULMID]LSDGWLV 2SHUDW\YLQLDPVGDUEXRWRMDPVDWOLHNDQWRSHUDFLMDVVXNRPXWDFLQLDLVDSDUDWDLV MXQJWXYDLV VN\ULNOLDLV VWDFLRQDULDLVLDLV HPLNOLDLV LU NW L QXWROXVLR RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SXQNWR DU

2SHUDW\YLQLDL GDUEXRWRMDL NDUWX VX 5$$ GDUEXRWRMDLV UXRLD SHUMXQJLPR SURJUDPDV DU WLSLQLXVSHUMXQJLPRODSHOLXV NHLLDQWSULMXQJLQLRUHOLQDSVDXJNLWDDSVDXJDNDLSULMXQJLQLRMXQJWXYDVSDOLHNDPDV GLUEWL LMXQJLDQW 5$$ UHQJLQ WHFKQLQHL DSLUDL QHDWMXQJLDQW VDXJRPR SULMXQJLQLR DU UHQJLQL SDY\]GLXL GLIHUHQFLQ ID]LQ DSVDXJD WROLDX ')$ YLHQID]LV DXWRPDWLQLV NDUWRWLQLV MXQJLPDV WROLDX 9$. WHOHYDOG\PR UHQJLQLDL \Q DSVDXJD MXQJWXYR DWMXQJLPR UH]HUYDYLPR UHQJLQ\V WROLDX-$5 LUNLWL  NHLLDQWSULMXQJLQLRMXQJWXYDSHLQDPXRMX WDUS\QLQLXVHNFLMLQLX MXQJWXYX DWVWDWDQWQRUPDOLVFKHPMHLRSHUDFLMY\NG\PDVDWYLUNLDWYDUNDQHOHLVWLQDV 7DLV DWYHMDLV NDL Y\NGDQW SHUMXQJLPXV RSHUDFLMRV 5$$ UHQJLQLXRVH QHY\NGRPRV SHUMXQJLPRSURJUDPDVUXRLDRSHUDW\YLQLDLGDUEXRWRMDLLUGHULQDVX5$$GDUEXRWRMDLV 8 SHUMXQJLPR SURJUDP SDUXRLP DWVDNR RSHUDW\YLQLDL LU 5$$ GDUEXRWRMDL 5$$ GDUEXRWRMDL SULYDOR QHGHOVGDPL SUDQHWL RSHUDW\YLQLDPV GDUEXRWRMDPV DSLH EWLQXP NRUHJXRWL SHUMXQJLP SURJUDPDV SR SDNHLWLP 5$$ VFKHPRVH 3URJUDP DU WLSLQL SHUMXQJLPR ODSHOL NRPSOHNWDV WXUL EWL HOHNWULQMH SDVWRWMH VX EXGLQLXRMX GDUEXRWRMX LU SDV RSHUDW\YLQ GLVSHHULQ GDUEXRWRMNXULVYDOGRLXRVUHQJLQLXV -XQJLDQW QDXMXV UHQJLQLXV DU REMHNWXV DUED DWOLHNDQW VXGWLQJXV SHUMXQJLPXV NXULHPV QUDLDQNVWRVXGDU\WSHUMXQJLPRSURJUDPWXULEWLVXGDURPRVVSHFLDOLRVYLHQNDUWLQVSURJUDPRV IRUPLQDPRVSDUDLNRPLVLDVSURJUDPDVWYLUWLQDPRQLYDGRYDVDUMRJDOLRWDVDVPXR 3DVLNHLWXV 5$$ UHQJLQL HNVSORDWDYLPR WYDUNDL DU PHWRGXL DSLH WDL UDRPD 5$$ XUQDOH MDP QHVDQW RSHUDW\YLQLDPH XUQDOH UD SDJULQGX SHUMXQJLPR SURJUDPRV NRUHJXRMDPRV QHGHOVLDQWR5$$LQVWUXNFLMDVOHLGLDPDLWDLV\WLYOLDXODLNLQDLYDGRYDXMDQWLV5$$XUQDORUDDLV -HL 5$$ SDGDOLQLR GDUEXRWRMDV QHJDOL DWY\NWL RSHUDW\YLQLR YDOG\PR SXQNW DSLH SDVLNHLWLPXV SHUGXRGDPD U\LR SULHPRQPLV RSHUDW\YLQLDP GDUEXRWRMXL NXULV UDR 5$$ XUQDO QXURG\GDPDVNDVSHUGDYLUNDVSULP UHQJLQLDPVHVDQWLHPVUH]HUYHGLUEDQWLHPVDUHVDQWLHPVSRWDPSDSULYDOREWLMXQJWRV DSVDXJRVQXRYLVULJHGLP 9\NGDQW RSHUDFLMDV N9 LU DXNWHVQV WDPSRV \QLQLDLV VN\ULNOLDLV \Q GLIHUHQFLQ DSVDXJDSULYDOREWL MXQJWD$. \QNDUWRWLQLR MXQJLPRDXWRPDWLND LMXQJWD-HLJXWRSDGDU\WL QUDJDOLP\ELUHLNLDMXQJWLQXVWDW\WXRVLXVUH]HUYLQLDSVDXJSDJUHLWLQLPXV 3DVWRWVH NXULRVH \UD -$5 SULH DWMXQJLDQW EHW NXUL DSVDXJ YHLNLDQL -$5 SDOHLGLPUHLNLDLMXQJWLSDOHLGLPQXRLRVDSVDXJRV MXQJWL-$5SDOHLGLPJDOLPDWLNSRDSVDXJRV MXQJLPR ,MXQJLDQWWUDQVIRUPDWRULXVDUDXWRWUDQVIRUPDWRULXVVXDXWRPDWLQLX WDPSRVUHJXOLDYLPX EWLQDLMXQJWLWDPSRVUHJXOLDYLPRDXWRPDWLND WROLDX5$ .RPSOHNWLQVH VNLUVW\NORVH NDL NXU 5$$ JUDQGLQV VX MXQJWXYR YHLPOLX VXMXQJWRV 5$$NLWXNLQHMXQJWLPL7DLSSDW\UDSDVWRWVHNXULRVHGYLHMDSYLMJDOLRVWUDQVIRUPDWRULDSVDXJRV VXNRQVWUXRWRV WDLS NDG DWMXQJXV 5$$ NLWXNLQ MXQJW DWMXQJLDPD WUDQVIRUPDWRULDXV WUXPSLNOLR MXQJLPR JUDQGLQ 7RGO DWMXQJWL GYLHM DSYLM JDOLRV WUDQVIRUPDWRULDXV 5$$ NLWXNLQ MXQJW OHLGLDPDWLNDWMXQJXVWUDQVIRUPDWRULQXRWDPSRVLDELHMSXVL $SLH5$$NLWXNLQVMXQJWLHVDWMXQJLPXVLUSULMXQJLPXVUDRPDSHUMXQJLPRODSHO 'LIHUHQFLQDSVDXJDWXULEWLLMXQJWDNDLDWOLHNDPRVRSHUDFLMRVVXEORNDLVGLIHUHQFLQV LUGLIHUHQFLQVID]LQVDSVDXJRVVURYVJUDQGLQVH -XQJWXYXV JDOLPD QDXGRWL MHL MXRVH \UD UHLNLDPDV DO\YRV O\JLV RUR EHL GXM VOJLV LU DWLWLQNDPDVYDNXXPDV .DL \UD WDPSD SULMXQJLQ\V WXULQWLV JUDQGLQMH MXQJWXY LMXQJLDPDV DU MXQJLDPDV MXQJWXYX-HLMXQJWXYDVWXULQXRWROLQYDOG\P MXQJLPRUDNWDUP\JWXNODLN\WLSDGW\MHMXQJWLDU ,MXQJWLWRONROSUDGHGDYHLNWLMXQJWXYRSDGWLHVVLJQDOL]DFLMD

2012 m. lapkriio 6 d.

 HPMLPRVURYHVLNL$ N9 WDPSRV VN\ULNOL NRPXWDFLQL JDOLP\EL SULNODXVRP\E QXR VN\ULNOL WLSR LU DWVWXPRWDUSID]LSDWHLNWDOHQWHOMH OHQWHO6N\ULNOLNRPXWDFLQVJDOLP\EV 6N\ULNOLR DUVNLUWXYR WLSDV 9HUWLNDOLDL NHUWDPLHML +RUL]RQWDOLDL SDVXNDPLHML    /HLGLDPDLMXQJWL WUDQVIRUPDWRULDXV OLQLM PDJQHWLQLPR WDOSLQ VURY$ VURY$        $WVWXPDV WDUSVN\ULNOLR SROL

Valstybs inios Nr. 128

DXWRPDWL]XRWD YDOG\PR VLVWHPD NRPXWDFLQL DSDUDW YL]XDOLQ DSLUD QHDWOLHNDPD MXQJWXY LU HOHNWURVUHQJLQLSDGWLVQHWLNULQDPD MXQJWRMH SDGW\MH YLVRV WU\V VN\ULNOLR VNLUWXYR JDOLRV VN\ULNOLR DU HPLNOLR ID]V SULYDORWXUWLSDWLNLPNRQWDNWYLVXSHLOLRNRQWDNWLQLXSDYLULXPL -HLJX NXULV QRUV NRPXWDYLPR DSDUDWR SHLOLV QUD YLVLNDL VLMXQJV \UD WDUSDV WDUS NRQWDNWNRQWDNWDLWLNOLHLDVL DSDUDWDVSHUMXQJLDPDVMHLLUSRSHUMXQJLPRSHLOLVYLVLNDLQHVLMXQJLD VN\ULNOLR QHMXGDPXV NRQWDNWXV DSDUDW UHLNLD UHPRQWXRWL HPLQLPR VN\ULNOLR DWYHMX O\JLDJUHLDL XGHGDPDVHPLNOLV MXQJLDQW DU LMXQJLDQW VN\ULNO NXU XQWXRMD MXQJWXYDV UHLNLD LR MXQJWXYR MXQJWM SDGW WLNULQWL YL]XDOLDL LMXQJWL MXQJWXYR YDOG\P LMXQJWL YDOG\PR JUDQGLQL DXWRPDW LLPWL YDOG\PR VDXJLNOLXV LVN\UXV DWYHMXV NDL VN\ULNOLV YDOGRPDV QXRWROLQLX EGX LU UHQJWRV EORNXRWV GUDXGLDQLRVYDOG\WLVN\ULNOHVDQWLMXQJWDPXQWXRMDQLDPMXQJWXYXL 6N\ULNOLDLVVNLUWXYDLV LULDUGRPDLVLDLVNRQWDNWDLV NRPSOHNVLQVH VNLUVW\NORVHOHLGLDPD LMXQJWLLUMXQJWL N9JDOLRVWUDQVIRUPDWRULQHXWUDOHV MXQJWLDULMXQJWLXQWXRMDQWMVN\ULNO N9ODQNRJHVLQLPRUHDNWRULXVMHLWLQNOHQUD HPMLPR N9JDOLRVWUDQVIRUPDWRUL PDJQHWLQLPRVURYHV RURLUNDEHOLOLQLMWDOSLQHVLUHPMLPRVURYHV \Q VLVWHPDV ODLNDQWLV QRUPLQL WHFKQLQL GRNXPHQW UHLNDODYLP EHL SULMXQJLQL WDOSLQHVVURYHVLVN\UXVNRQGHQVDWRUL EDWHULMDV  N9 LHGLQLXRVH WLQNOXRVH VN\ULNOLDLV OHLGLDPD LMXQJWL LO\JLQDPM VURY LNL $LUXGDU\WLLHGNDLWDUSDWYLUMVN\ULNOLNRQWDNW WDPSVNLUWXPDVQHGLGHVQLVNDLS  N9 LU HPHVQV WDPSRV WULSROLDLV ODXNR VN\ULNOLDLV OHLGLDPD LMXQJWL LU MXQJWL DSNURYRVVURYLNL$ QXRWROLQLX EGX YDOGRPDLV VN\ULNOLDLV OHLGLDPD DWVNLUWL QHWYDUNLQJ N9 LU DXNWHVQV WDPSRV MXQJWXY MHLJX MLV XQWXRMDPDV VN\ULNOLX MXQJWXYX DUED \Q VLVWHPRV NLW SULMXQJLQL MXQJWXY JUDQGLQOH NHWXUNDPSLR SXVDQWULQ LU NLWD VFKHPD LU MHLJX DWMXQJLDQW MLV JDOL VSURJWLLUVXJDGLQWLNLWXVSDVWRWV UHQJLQLXV 2SHUDFLMDWOLNLPRYDLULXRVHHOHNWURVUHQJLQLXRVHWYDUNLUVO\JDVUHJODPHQWXRMDYLHWRV LQVWUXNFLMRV N9VNLUVWRPRMRWLQNORXGDURVHVNLUVW\NORVHVN\ULNOLDLVOHLGLDPDLMXQJWLDUMXQJWL RURLUNDEHOLOLQLM NURYRVVURYHVLNL$ N9 $ N9  WUDQVIRUPDWRUL PDJQHWLQLPRVURYHVLNL$ N9 $ N9  HPMLPRVURYHVLNL$N9$N9 QXWUDXNWLLUXGDU\WLLHG LMXQJWLLUMXQJWLXQW LNL$ N9VNLUVWRPRMRWLQNORDWYLURVHVNLUVW\NORVHVN\ULNOLDLVOHLGLDPDLMXQJWLDUMXQJWL RURLUNDEHOLOLQLM NURYRVVURYHVLNL$ N9 $ N9  WUDQVIRUPDWRUL PDJQHWLQLPRVURYHVLNL$ N9 $ N9  HPMLPRVURYHVLNL$N9$N9 1XWUDXNLDQW LHG UHDNW\YLM VURYV GHGDPM JDOLPD VXPDLQWL NHLLDQW PDLWLQLPR DOWLQLWUDQVIRUPDWRULDWDNSDGWLV N9XGDURVHVNLUVW\NORVHVN\ULNOLDLVOHLGLDPDLMXQJWLLUMXQJWL WUDQVIRUPDWRUL PDJQHWLQLPRVURYHVLNL$ OLQLM NURYRVVURYHVLNL$ HPMLPRVURYHVLNL$ N9DWYLURVHVNLUVW\NORVHVN\ULNOLDLVOHLGLDPDLMXQJWLLUMXQJWL WUDQVIRUPDWRUL PDJQHWLQLPRVURYHVLNL$ OLQLM NURYRVVURYHVLNL$ 9LV VNLUVWRPRMR WLQNOR WUDQVIRUPDWRUL PDJQHWLQLPR LU OLQLM NURYRV VURYV LMXQJLDPRV LU MXQJLDPRV WDLV NRPXWDYLPR DSDUDWDLV NXULH VXPRQWXRWL LDPH WLQNOH -HL NXULRV QRUV OLQLMRVNURYRVDUWUDQVIRUPDWRULDXVPDJQHWLQLPRVURYVHVDPXNRPXWDYLPRDSDUDWXLMXQJWLQHJDOLPD WRNLRV YLHWRV VSHFLDOLXRMX HQNOX WXUL EWL SD\PWRV VFKHPRVH - LMXQJLPR RSHUDFLMRV QXPDW\WRV SHUMXQJLPLQVWUXNFLMRVH ,MXQJLDQW JUDQGLQ NXULRMH QXRVHNOLDL VXPRQWXRWL VN\ULNOLV LU VNLUWXYDV SLUPLDXVLD LMXQJLDPDVVNLUWXYDV MHL\UDJDOLP\EQXRWROLQLXEGX SRWRVN\ULNOLVMXQJXVVNLUWXYJUDQGLQ XGDURPDVN\ULNOLX ,MXQJLDQWWUDQVIRUPDWRULDXVVX WDPSRVUHJXOLDYLPXHVDQWDSNURYDL PDJQHWLQLPRVURY VN\ULNOLXDUVNLUWXYXDWDNSHUMXQJLNOUHLNLDSDVWDW\WLWRNLSDGWNDGPDJQHWLQLPRVURYEWNXR PDHVQ DWDNRVWDPSDQHPDHVQXHVDP\QRVH MXQJLDQW LU LMXQJLDQW VN\ULNOLX VNLUWXYX DU RULQLX MXQJWXYX N9 WUDQVIRUPDWRUL WXULQW QHSDNDQNDP QHXWUDOV L]ROLDFLM QRUV LU UHQJWD DSVDXJD YLUWDPSL ULERWXYDLV QHXWUDOV HPLNOLVWXULEWLMXQJWDV ,MXQJLDQW WDOSLQL VURYL NRPSHQVDYLPR ULW SDWLNULQDPD DU WLQNOH QUD HPMLPR LU LMXQJLDPDVULWVYLHQSROLVVN\ULNOLV 2SHUXRMDQWN9VN\ULNOLDLVWXULQLDLVWDPSMHLSDYDURVNRQVWUXNFLMDOHLGLDRSHUXRWL YLHQDPDQWUDVLVGDUEXRWRMDVSULYDORE WLPQXRY\NG\PRYLHWRV 'UDXGLDPD VN\ULNOLDLV NRPSOHNWLQLXRVH VNLUVW\PR UHQJLQLXRVH LMXQJWL LU DU MXQJWL HPMLPRDUWDOSLQHVVURYHVYLULMDQLDVOHLVWLQXRVLXVG\GLXV *DOLRV VN\ULNOLDLV OHLGLDPD LMXQJWL LU MXQJWL VURYHV DWLWLQNDQLDV JDOLRV VN\ULNOLR YDUGLQVURY MXQJLDQWLJDOLRVVN\ULNORSHUDFLMDDWOLHNDPDVWDLJLXMXGHVLX 1HSDWLNULQXV DWVLMXQJXVL UHQJLQL ENOV GUDXGLDPD JDOLRV VN\ULNOLX MXQJWL WDPS DWVLMXQJXVWLQNORUXR 2SHUXRWL NRPXWDYLPR DSDUDWDLV WXULQLDLV QXRWROLQ YDOG\P OHLGLDPD WLN QHVDQW HPMLPR YDOG\PR JUDQGLQVH (VDQW HPMLPXL OHLGLDPD RSHUXRWL WLN DYDULQLDLV DWYHMDLV -HL LMXQJXV MXQJWXY UHLNV LMXQJWL VN\ULNOLXV LMXQJLDPDV MXQJWXYR YDOG\PDV LMXQJLDPDV DXWRPDWLQLV MXQJLNOLV LLPDPL VDXJLNOLDL LVN\UXV DWYHMXV NDL VN\ULNOLV YDOGRPDV QXRWROLQLX EGX LU UHQJWRV EORNXRWVGUDXGLDQLRVYDOG\WLVN\ULNOHVDQWMXQJWDPMXQJWXYXL

6443

101

102 6443
-HL QHQXVWDWRPD NRGO EORNXRW QHOHLGLD Y\NG\WL RSHUDFLM DSLH WDL SUDQHDPD GDUEXRWRMXLGDYXVLDPNRPDQGSHUMXQJLPDPVDWOLNWL -HL UHQJLQLXRVH \UD VSHFLDOXV GHEORNDYLPR UDNWDV M WXUL HOHNWURV WLQNO PRQVH RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV 372' 672' HOHNWULQVH SDPDLQRV YDGRYDV 5DNWDV LGXRGDPDV WLN JDYXVOHLGLPGHEORNXRWL -HLQDUYHOLWLQNOLQVGXU\VVXEORNXRWRVRGDUESREGLVUHLNDODXMDGHEORNDYLPR VURYV PDWDYLPDV UHSOPLV NRQWDNW LOLPR PDWDYLPDVID]DYLPDV WDLSDGDU\WL OHLGLD UHQJLQLXVYDOGDQWLV RSHUDW\YLQLVGDUEXRWRMDV 2SHUDFLMVHNDLMXQJLDQWUHPRQWXLLUMXQJLDQWUHQJLQLXVNDLJUDQGLQ MH\UDMXQJWXYDV ,MXQJLDQW LMXQJWLMXQJWXY LMXQJWLOLQLMLQVN\ULNO LMXQJWL\QLQVN\ULNO -XQJLDQW MXQJWL\QLQVN\ULNO MXQJWLOLQLMLQVN\ULNO MXQJWLMXQJWXY 3DVWDED 6NLUVWRPXRVLXRVH WLQNOXRVH NDL OLQLMD PDLWLQD \QDV LMXQJXV MXQJWXY OHLGLDPD SLUPD LMXQJWL \QLQ SR WR OLQLMLQ VN\ULNOLXV MXQJLDQW DWYLUNLDL 2SHUDFLM WYDUND SULYDOR EWL QXPDW\WDWLSLQLXRVHSHUMXQJLPRODSHOLXRVHDUEDYLHWLQVHLQVWUXNFLMRVH 2SHUDFLM VHND LMXQJLDQW UHPRQWXL LU MXQJLDQW UHQJLQLXV LMXQJLDQW DU MXQJLDQW NRPSOHNVLQ QDUYHO ,MXQJLDQW LMXQJWLMXQJWXY LWUDXNWLYHLPO NRQWUROLQSDGW -HLLMXQJLDPDUHPRQWXL LMXQJWL5$$NLWXNLQMXQJW LWUDXNWLYHLPO UHPRQWRSDGW MXQJLDQW VWXPWLYHLPO NRQWUROLQSDGW SULMXQJWL5$$NLWXNLQMXQJW VWXPWLYHLPO GDUERSDGW MXQJWLMXQJWXY ,MXQJLDQWDUMXQJLDQWWULMDSYLMWUDQVIRUPDWRUL DXWRWUDQVIRUPDWRUL ,MXQJLDQWLUMXQJLDQW LMXQJWLHPRVLRVYLGXWLQVLUDXNWRVLRVWDPSRVMXQJWXYXV LMXQJWLHPRVLRVWDPSRVWUDQVIRUPDWRULDXVLU\QLQVN\ULNOLXV 76LU6 LMXQJWLYLGXWLQV WDPSRV76LU6 LMXQJWLDXNWRVLRVWDPSRV76LU6 MXQJLDQW MXQJWLDXNWRVLRVWDPSRV6LU76 MXQJWLYLGXWLQV WDPSRV6LU76 MXQJWLHPRVLRVWDPSRV6LU76 MXQJWLDXNWRVLRVYLGXWLQVLUHPRVLRVWDPSRVMXQJWXYXV 3DVWDED (OHNWULQVH WUDQVIRUPDWRULDL LU DXWRWUDQVIRUPDWRULDL LMXQJLDPL LU MXQJLDPL SDJDO YLHWRVLQVWUXNFLMDV 2SHUDFLM VHND LMXQJLDQW UHPRQWXL LU MXQJLDQW 7 GYLHM WUDQVIRUPDWRUL VXSUDVWLQWRV VFKHPRVSDVWRW VHSDYDL]GXRWDSDYHLNVOH

-HLJX MXQJWXYDV YDOGRPDV QH L YDOG\PR SXOWR DU VNLUVW\NORV SDY\]GLXL HOHNWULQV VDYMUHLNPLPHFKDQL]PDL SULHLMXQJLDQWVN\ULNOLXVUHLNLDLMXQJWLLMXQJWRMXQJWXYRYDOG\P MXQJLDQWHPLNOLXVXGDURVHVNLUVW\NORVHEWLQDLQGLNDWRULXPLSDWLNULQWLDUQUD WDPSRV HPLQDPRMHGDO\MH WDPSRVQHEXYLPDVWLNULQDPDVLDVHND SDWLNULQDPDDULQGLNDWRULXVWLQNDWLNULQDPDMDLWDPSDL SDWLNULQDPD DU LQGLNDWRULXV WYDUNLQJDV QHVLEDLJV EDQG\PR ODLNDV QHSDHLVWDV WHLVLQJDLVXNRPSOHNWXRWDV  SDWLNULQDPDDULQGLNDWRULXVYHLNLD SULDUWLQXVSULHVURYLQLGDOLWLNUDLWXULQL WDPS  SDWLNULQDPDDUQUD WDPSRVHPLQDPRMHGDO\MH UHQJLQLXRVH NXU WDPSRV SDWLNULQWL QHJDOLPD DUED WDL DWOLNWL SDYRMLQJD SDY\]GLXL NDL NXUL WLS NRPSOHNVLQLXRVH UHQJLQLXRVH UHQJLQLXV YDOGDQLR RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR OHLGLPX OHLGLDPD MXQJWL HPLNO YL]XDOLDL SDWLNULQXV DU QUD WDPSRV LMXQJWDV MXQJWXYDV LU VN\ULNOLDL YHLPOLVLWUDXNWDVUHPRQWRSDGW 3ULH HPLQDQWRUROLQLMEWLQDJDXWLYDOGDQLRMRRSHUDW\YLQLRGDUEXRWRMRSDWYLUWLQLP NDGQUD WDPSRV 8GWL NLOQRMDPXRVLXV HPLNOLXV DXNWRVLRV WDPSRV HOHNWURV UHQJLQLXRVH SULYDOR GX GDUEXRWRMDL YLHQDV QH HPHVQV NDLS 9. NLWDV QH HPHVQV NDLS 3. 1XLPWL NLOQRMDPXRVLXV HPLNOLXVOHLGLDPDYLHQDPQHHPHVQVNDLS9.GDUEXRWRMXL 8GHGDQWNLOQRMDPM HPLNOUHLNLDSDWLNULQWLMRWHFKQLQENO .LOQRMDPLHMLHPLNOLDLXGHGDPLWDLS HPLNOLVSULMXQJLDPDVSULHHPV SDWLNULQDPD DU HPLNOLR XGMLPRYLHWRMHQUD WDPSRV MXQJWXYDL WLNULQDPL YLVXRVH HLXRVHLYDGXRVH  VSHFLDOLDOD]GDHPLNOLVXGHGDPDVDQWYLVWULMID]L UHQJLQLXRVH QH RUR OLQLMRVH HPLNO JDOLPD SULYHUWL UDQND XVLPRYXV GLHOHNWULQHV SLUWLQHV 1XLPDQW NLOQRMDPM HPLNO SLUPLDXVLD MLV QXLPDPDV QXR ID]LQL ODLG YOLDX DWMXQJLDPDVQXRHPV HPRVLRV WDPSRV UHQJLQLXRVH NLOQRMDPM HPLNO XGWL LU QXLPWL JDOL YLHQDV GDUEXRWRMDV WXULQWLV QH HPHVQ NDLS 9. 8GMLPR LU QXPLPR WYDUND WRNLD SDWL NDLS LU DXNWRV WDPSRVUHQJLQLXRVHWLNYLHWRMHPVJDOLPDQDXGRWLQXOLQODLG 3DVWRWVH RSHUDW\YLDL SULLULPRVH YLHQR RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMR NDL NLOQRMDPDVLV HPLNOLV XGHGDPDV LU SULWYLUWLQDPDV VSHFLDOLMD OD]GD N9 OLQLMRVH OHLGLDPD M XGWL YLHQDP GDUEXRWRMXLWXULQLDPQHHPHVQNDLS9. .DLMXQJWXYDVMXQJWDVEORNXRWSULYDORQHOHLVWL MXQJWL DU LMXQJWL VN\ULNOLR LVN\UXV DWYHMXV NDL VN\ULNOLV XQWXRMDPDV O\JLDJUHLDL SULMXQJWXMXQJWXYX MXQJWL HPLQLPRVN\ULNOLRNDL\QRVHDUSULMXQJLQLXRVH\UDWDPSD MXQJWL WDPS HPLQWVLDV\QDVDUSULMXQJLQ 3HUMXQJLPPHWXYLVLEORNXRWV WDLVDLWXULEWLMXQJWL -HLEORNXRWQHOHLGLDY\NG\WLNRNLRVQRUVRSHUDFLMRVE WLQDSDWLNULQWL DUWDPHSULMXQJLQ\MHLUWXRDSDUDWXY\NGRPDRSHUDFLMD DUDSDUDWDLNXULDLVRSHUXRMDPD\UDUHLNLDPRMHSDGW\MH DU QHVXGHJ EORNXRWV VDXJLNOLDL DU YHLNLD UDNWDV HOHNWURPDJQHWLQV EORNXRWV DWYHMX  YL]XDOLDLDSLUWLDUWYDUNLQJDNRPXWDYLPRDSDUDWRSDYDUDEORNXRW DUWHLVLQJDRSHUDFLMY\NG\PRVHND

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

MXQJWL7 MXQJWL7 MXQJLDQWSRUHPRQWR LMXQJWL7 LMXQJWL7 7YHLPO VWXPWLNRQWUROLQSDGW SULMXQJWL5$$NLWXNLQMXQJW SDWLNULQWLDWMXQJWM7753SDGW SDWLNULQWLMXQJWM71SDGW SDWLNULQWLNDG7DWDNSHUMXQJLNOLVEWSLUPRMRMH DQWURMRMH SDGW\MH MXQJWL7 MXQJWL7 LMXQJWL71 7DWDNSHUMXQJLNOQXVWDW\WLUHLNLDPSDGW MXQJWL657 7YHLPO VWXPWLGDUERSDGW MXQJWL7 LMXQJWL76 MXQJWL75$ MXQJWL76$5 DWVWDW\WL VDYRVLRPV UHLNPPV PDLWLQLP QXR 657 MHLJX QRUPDOLDL PDLWLQDPD QXR 657 LU QHSHUVLMXQJLDDXWRPDWLNDL 2SHUDFLM VHND LMXQJLDQW LU MXQJLDQW WLOWHOLR MXQJWXY 7/ UHPRQWXL WLOWHOLR VFKHPRVSDVWRWVHSDYDL]GXRWDSDYHLNVOH

1 paveikslas. Dviej transformatori pastots schema pastotje ijungiant remontui ir jungiant transformatori T-1

1632.1. Ijungiant remontui: ijungti TS-10 AR; ijungti T-1 RA; patikrinti, kad tampos abiejose 10 kV sekcijose bt vienodos (skirtumas ne didesnis kaip 2,5 %); jungti TS-10; ijungti T-11; T-11 veiml itraukti kontrolin padt; savj reikmi maitinim perjungti i SRT-2 (jei normaliai maitinama nuo SRT-1); T-1 atak perjungikl nustatyti pirmj (antrj) padt; jungti T1-N; ijungti T-101; ijungti T-100-1; ijungti T-11 kitukin jungt; istumti T-11 veiml remonto padt; ijungti SRT-11-1;

SDYHLNVODV7LOWHOLRVFKHPDSDVWRWVHLMXQJLDQWLUMXQJLDQWWLOWHOLRMXQJWXY 7/ UHPRQWXL

6443

103

104 6443
 .HLLDQWMXQJWXYDSHLQDPXRMX LMXQJWL$3 LMXQJWL$3 MXQJWL$3 $&% MXQJWL/1P SDNHLVWL MHLJX UHLNLD $3 5$$ QXVWDW\PXV QXVWDW\P SDNHLWLPR HLJD QXURGDQW VN\GXV EORNXV WHUSHV UDNWXV LU NLWD DWOLNLPR QXRVHNOXPR WYDUND VXGHULQWD VX 5$$ GDUEXRWRMX QXURGRPD WLSLQLDPHSHUMXQJLPRODSHO\MH MXQJWL$3 SDWLNULQWLDU\UDDSNURYD LMXQJWL/1HPHQLQ LMXQJWL/1P LMXQJWL/1P %$& MXQJWL/1P MXQJWL/1P -XQJWXYRSDNHLVWRDSHLQDPXRMXPDLWLQLPRDWVWDW\PDVSHUVDYRMXQJWXY LMXQJWL/1HPHQLQ LMXQJWL/1P LMXQJWL/1P MXQJWL/1P $&% MXQJWL/1P MXQJWL/1HPHQLQ SDWLNULQWLDU\UDDSNURYD LMXQJWL$3 LMXQJWL/1P LMXQJWL$3 %$& MXQJWL$3 $3 5$$ QXVWDW\PXV SDNHLVWLUHLNDOLQJDLV NDL $3 \UD UH]HUYH QXVWDW\P SDNHLWLPR HLJD QXURGDQW VN\GXV EORNXV WHUSHV UDNWXV LU NLWD DWOLNLPR QXRVHNOXPR WYDUND VXGHULQWD VX 5$$ GDUEXRWRMXQXURGRPDWLSLQLDPHSHUMXQJLPRODSHO\MH MXQJWL$3 MXQJLDQWJHQHUDWRUL WLQNOWLNVOLRVLRVVLQFKURQL]DFLMRVEGXSDVLHNXVYDUGLQHVDSVXNDV UHLNLDYDGRYDXWLVJHQHUDWRULDXVHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMRPLV $WMXQJLDQW QXR WLQNOR EORN JHQHUDWRULXVWUDQVIRUPDWRULXV UHLNLD YDGRYDXWLV JHQHUDWRULDXVHNVSORDWDYLPRLQVWUXNFLMRPLV MXQJLDQW 2/ MXQJLDQL HOHNWULQ VX VLVWHPD WDPSD MXQJLDPD L VLVWHPRV SXVV SULHLQJDLGDU\WLJDOLPDWLNWDPWLNUDLVDWYHMDLV SDY\]GLXLHOHNWULQQHGLUED ,MXQJLDQWYLHQSXVLRPDLWLQLPRRURDUNDEHOLOLQLMSLUPLDXVLDUHNRPHQGXRMDPDLMXQJWL MXQJWXYQXRYDUWRWRMRYOLDXQXRPDLWLQLPRSXVV

 ,MXQJLDQW MHLUHLNLDWLQNOHSDNHLVWL5$$QXVWDW\PXV LMXQJWL7/YDOG\P LMXQJWLDXWRPDWLQMXQJLNOLLPWLVDXJLNOLXV MXQJWLMXQJWLHVVN\ULNO- MXQJWL7/YDOG\P MXQJWLDXWRPDWLQMXQJLNO GWLVDXJLNOLXV LMXQJWLMXQJWXY7/ LMXQJWLVN\ULNO7/ LMXQJWLVN\ULNO7/ MXQJWLHPLNO7/ MXQJWLHPLNO7/ MXQJLDQW LMXQJWL7/ LMXQJWL7/ MXQJWL7/ MXQJWL7/ MXQJWL7/YDOG\P MXQJWLDXWRPDWLQMXQJLNO GWLVDXJLNOLXV MXQJWL7/ LMXQJWL7/YDOG\P LMXQJWLDXWRPDWLLPWLVDXJLNOLXV LMXQJWL- MXQJWL7/YDOG\P MXQJWLDXWRPDW GWLVDXJLNOLXV MHLUHLNLDWLQNOHDWVWDW\WL5$$QXVWDW\PXV 2SHUDFLM VHND NHLLDQW MXQJWXY DSHLQDPXRMX LU MXQJWXYR SDNHLVWR DSHLQDPXRMX PDLWLQLPR DWVWDW\PR SHU VDYR MXQJWXY GYLHM \Q VLVWHP VX DSHLQDPMD \Q VLVWHPD SDVWRWMH SDYDL]GXRWDSDYHLNVOH

2012 m. lapkriio 6 d.

 SDYHLNVODV 'YLHM \Q VLVWHP VX DSHLQDPMD \Q VLVWHPD SDVWRWMH MXQJWXYR NHLWLPDV DSHLQDPXRMX

7UDQ]LWLQHL N9 OLQLMDL LMXQJWL NDL YLHQDPH L OLQLMRV JDO QUD MXQJWXYR SDYHLNVODV JDOLPLGXDWYHMDL

9$51$

*,/

/*,/ /9U 

/*O

/*O

Valstybs inios Nr. 128SDYHLNVODV7UDQ]LWLQVN9OLQLMRVLMXQJLPDVNDLYLHQDPHLOLQLMRVJDOQUDMXQJWXYR

$EXOLQLMRVJDODLSHUWDUSLQHVSDVWRWHVPDLWLQDVLLWRSDWLHVDXNWHVQV WDPSRVDOWLQLR MHL*,/6WUDQ]LWLQDSNURYD6 3M4 09$ *,/-(LMXQJWL/9U 9$512-(LMXQJWL/*,/ 9$512-(LMXQJWL/*O 2/MXQJWLUHLNLDDWYLUNLDWYDUND MHL*,/6WUDQ]LWLQDSNURYD6 3M4 !09$ 9$512-(LMXQJWL/*,/ 9$512-(LMXQJWL/*O *,/-(LMXQJWL/9U 3DVWDERV ,MXQJWLVN\ULNOLX/9UOLQLMRVDSNURYRVDUWDOSLQVURYJDOLPDWLNWDGDNDLOHLGLDVN\ULNOLR NRPXWDFLQVJDOLP\EV .RPDQG QXWUDXNWL LHG VN\ULNOLX SHUGXRWL Y\NGDQLDMDP SHUMXQJLPXV WXRPHW NDL MLV \UD DULDXVLDLVN\ULNOLRNDGODLNDVQXRNRPDQGRVSHUGDYLPRLNLRSHUDFLMRVY\NG\PREWPLQLPDOXV 3DVLUHQNDQW WUDQ]LWLQV 2/ LMXQJLPR EG UHLNLD WXUWL RPHQ\MH NDG HOHNWURV ODQNDV WDUS DWVLVNLULDQLVN\ULNOLRSHLOLEHYHLNYLVDGDEXVPDHVQLVQXWUDXNLDQWLHG /LQLMRVJDODLPDLWLQDPLLVNLUWLQJDXNWHVQV WDPSRVPDLWLQLPRDOWLQL MHLWUDQ]LWLQVDSNURYRV6 3M4 d09$QXWUDXNXVLHG WDPSVNLUWXPDVODXNLDPDV PDHVQLVNDLS8YDUGSDVLUHQNDPDVDWYHMLV MHL6 3M4 !09$DUEDQXWUDXNXVLHGODXNLDPD'8!SDVLUHQNDPDVDWYHMLV 3DVWDED 7UDQ]LWLQV DSNURYRV GHGDPM 4 EHYHLN YLVDGD NHLLDQW WUDQVIRUPDWRUL DU DXWRWUDQVIRUPDWRULDWDNDVJDOLPDSDGDU\WLDUWLPQXOLXL \Q N9 VLVWHPUHLNLDLMXQJWL SHUMLPDVGLUEWLYLHQD\QVLVWHPD LDWYDUND SDWLNULQWLMXQJWWDUS\QLQLRMXQJWXYRSDGW MXQJWXYR DWMXQJLPR UH]HUYDYLPR UHQJLQ -$5 LU \Q DSVDXJ SHUYHVWL QHILNVXRWMUHLP RSHUDFLMVHNDQXURGDQWVN\GXVEORNXVWHUSHVUDNWXVLUNLWDQXURGRPDWLSLQLDPH SHUMXQJLPRODSHO\MH  LMXQJWLWDUS\QLQLRMXQJWXYRYDOG\P LMXQJWLDXWRPDWLQMXQJLNOLLPWLVDXJLNOLXV  LMXQJWL\Q$. SULMXQJWL YLV MXQJW SULMXQJLQL \QLQLXV VN\ULNOLXV SULH OLHNDQLRV GDUEH \Q VLVWHPRV

 LMXQJWL YLVXV SULMXQJLQLXV LVN\UXV WDUS\QLQ MXQJWXY LU 7 QXR LMXQJLDPRV \Q VLVWHPRV SHUMXQJWLYLVSULMXQJLQL MHLQHSHUVLMXQJLDDXWRPDWLNDL 5$$WDPSRVJUDQGLQHVQXR OLHNDQLRVGDUEH\QVLVWHPRV7 MXQJWLWDUS\QLQLRMXQJWXYRYDOG\P MXQJWLDXWRPDWLQ MXQJLNO VWDW\WLVDXJLNOLXV  SDWLNULQWLDUQUDDSNURYRVLULMXQJWLWDUS\QLQMXQJWXY SDJDOSULHWDLVURGPHQLVSDWLNULQWLDUQUD WDPSRVLMXQJLDPRMH\QVLVWHPRMH LMXQJWL 7 LMXQJLDPRV \Q VLVWHPRV HPRVLRV WDPSRV DXWRPDW LLPWL VDXJLNOLXV  LMXQJWLWDUS\QLQLRMXQJWXYRLU7LMXQJLDPRV\QVLVWHPRVVN\ULNOLXV 3DVWDED3DVWRWVHNXULRVH\UDYHLNLDQLRVHOHNWURPDJQHWLQVEORNXRWVQXRNODLGLQJYHLNVP VXVN\ULNOLDLVOHLGLDPDSULHNLWRV\QVLVWHPRVSHUMXQJLQWLSULMXQJLQLXVDWVNLUDL \QVLVWHPUHLNLDMXQJWLLDWYDUND SDWLNULQWLDU\QVLVWHPRVWLQNDWDPSDLSHUGXRWL QXVWDW\WLWDUS\QLQLRMXQJWXYR5$$\QEDQG\PXL MXQJWL 7VN\ULNOLUHPRVLRVWDPSRVDXWRPDW VWDW\WLVDXJLNOLXV  MXQJWLWDUS\QLQLRMXQJWXYRVN\ULNOLXV MXQJWLWDUS\QLQLRMXQJWXYRYDOG\P MXQJWLDXWRPDW VWDW\WLVDXJLNOLXV  MXQJWLWDUS\QLQMXQJWXY SDJDOSULHWDLV URGPHQLVSDWLNULQWLDU\UDWDPSDMXQJLDPRMH\QVLVWHPRMH LMXQJWLWDUS\QLQLRMXQJWXYRYDOG\P LMXQJWLDXWRPDWLLPWLVDXJLNOLXV  MXQJWLMXQJLDPRV\QVLVWHPRVVN\ULNOLXVSDJDOILNVXRWMVFKHP LMXQJWLGLUEDQLRV\QVLVWHPRVVN\ULNOLXVSDJDOILNVXRWMVFKHP WDUS\QLQLDPMXQJWXYXLSDULQNWLUHLNLDPXV5$$QXVWDW\PXV MXQJWLWDUS\QLQLRMXQJWXYRYDOG\P MXQJWLDXWRPDW VWDW\WLVDXJLNOLXV  YLV SULMXQJLQL 5$$ WDPSRV JUDQGLQHV SHUMXQJWL ILNVXRWDMDL VFKHPDL MHL QHSHUVLMXQJLDDXWRPDWLNDL  MXQJWXYR DWMXQJLPR UH]HUYDYLPR UHQJLQ -$5 LU \Q DSVDXJ SHUMXQJWL ILNVXRWDMDLVFKHPDL 3DVWDED 9LVRV RSHUDFLMRV VX 5$$ UHQJLQLDLV QXURGDQW VN\GXV EORNXV WHUSHV UDNWXV LU NLW DWOLNLPRHLOVWYDUNWXULEWLQXURG\WRVWLSLQLDPHSHUMXQJLPRODSHO\MH 7DUS\QLQLVMXQJWXYDVSDNHLLDPDVDSHLQDPXRMXMXQJWXYX SDYHLNVODV WDLS SDUXRWLVFKHP\QRPVDWVNLUWL MHLUHLNDOLQJD  LMXQJWL76 DWMXQJWL76 MXQJWL76 SULMXQJWL76SULHUHLNDOLQJRV\QVLVWHPRV QXVWDW\WL765$$\QRPVLEDQG\WL MXQJWL76

6443

105

106


6443

76 76

76

76
,;',63((5,1,29$/'<026,67(026

9DUWRWRM UH]HUYLQLDL HOHNWURV JHQHUDWRULDL SULH N9 WDPSRV VNLUVWRPRMR WLQNOR WXUL EWL SULMXQJWL GYLHM SDGL NLUWLNOLX DU NLWX DSDUDWX QHOHLGLDQLX MXQJWL WDPSRV L YDUWRWRMR JHQHUDWRULDXVWLQNO *HQHUXRMDQLM DOWLQL NXULXRV WXUL YDUWRWRMDL VUDDL WXUL EWL 672' 2SHUDW\YLQLR YDOG\PRSXQNWRPQHPRVFKHPRMHJHQHUXRMDQWLHMLDOWLQLDLWDLSSDWLUN9WDPSRVSULMXQJLQLDLSULH NXULDOWLQLDLSULMXQJWLWXULEWL\PLPLVXWDUWLQLX\PMLPX ,MXQJLDQWN9 WDPSRV2/UHPRQWXLUHLNLDSDSLOGRPDLLMXQJWLWUDQVIRUPDWRULQSULH NXULRVN9WDPSRVWLQNORSULMXQJWDVJHQHUXRMDQWLVDOWLQLVLMXQJLPRYLHWRMHHPLQWL

76

SDYHLNVODV7DUS\QLQLRMXQJWXYRSDNHLWLPDVDSHLQDPXRMXMXQJWXYX

9LVL SHUMXQJLPDL LVN\UXV DYDULQLXV N9 WDPSRV WLQNOXRVH Y\NGRPL UHQJLQLXV YDOGDQLRRSHUDW\YLQLRGDUEXRWRMRSDYHGLPX 3DVWRL RSHUDW\YLQLDPV GDUEXRWRMDPV LU 2% JDOL EWL VXWHLNWD WHLV EH RSHUDW\YLQLR GDUEXRWRMRNRPDQGRVSDNDUWRWLQDLMXQJWLDXWRPDWLNDLLVLMXQJXVLDVN92/ /HLGLDPDQXWUDXNWLDUXGDU\WLLHGVN\ULNOLXN9WDPSRVVNLUVWRPDMDPHWLQNOHLNL$ 8GDUDQW LHG VN\ULNOLX UHLNLD SDWLNULQWL DU L DELHM NRPXWDYLPR DSDUDWR SXVL \UD WDPSD DU QUD HPMLPR -HL YLHQRMH SXVMH WDPSRV QUD DUED \UD HPMLPDV SHUMXQJLPDL QXWUDXNLDPL$WLGDULXVLHG WLNULQDPDDUDELHMRVHSXVVH\UDWDPSD -HL LHGR QXWUDXNLPR YLHWRMH WHND GDXJLDX NDLS $ VURY NXU JDOLPD UHLNLD VXGDU\WL SDSLOGRPLHG -HL N9 WDPSRV WLQNOH UHLNLD XGDU\WL LHG UHNRPHQGXRMDPD SDWLNULQWL ID]L VHNRV DWLWLNLP ID]DYLP -HL Y\NGDQW SHUMXQJLPXV NRPSHQVXRWDPH WLQNOH U\NLDL NHLLDVL HPLQLPR VURYL G\GLDLUHLNLDQDXMDLVXGHULQWLNRPSHQVDYLPRULWHV -XQJLDQW LHG WDUS GYLHM PDLWLQLPR FHQWU NXU \UD SDVWHEWDV JDOLPDV VDYDLPLQLV WUDQVIRUPDWRUL DWDN SHUVLMXQJLPDV NUDWLQHV SDGWLV PDD VXMXQJLDPRML WLQNOR YDUD PDL WUDQVIRUPDWRUL DWDN ODLSWDL UHLNLD LMXQJWL PDLWLQLPR FHQWU WUDQVIRUPDWRUL 5$ GDQLDXVLDL SDNDQNDLMXQJWLWRNXULRPDHVQLDWDNODLSWDLWUDQVIRUPDWRULDXV$5 ,MXQJLDQWN9WDPSRVWUDQVIRUPDWRULUHLNLD LMXQJWLN9PDLWLQLPROLQLMNLUWLNOLXV DXWRPDWLQLXVMXQJLNOLXV  LMXQJWLWUDQVIRUPDWRULDXVN9NLUWLNO DXWRPDWLQMXQJLNO  LMXQJWLWUDQVIRUPDWRULDXVN9WDPSRVVN\ULNO 3DVWDED .DL NXULRVH WUDQVIRUPDWRULQVH WDUS WUDQVIRUPDWRULDXV LU MR N9 NLUWLNOLR DXWRPDWLQLR MXQJLNOLR SULMXQJWL YDUWRWRMDL 6FKHPRMH PDNHWH WRNLRV YLHWRV SULYDOR EWL SD\PWRV DWVNLUXHQNOX

3HUGDYLPRLUVNLUVWRPMHOHNWURVWLQNORSHUDWRULDLSULYDORWXUWLGLVSHHULQLRYDOG\PR VLVWHPDV WROLDX'96 '96WXULXWLNULQWLYLVUHLNLDPRVNRN\EVJUHLLRLUSDWLNLPXPRRSHUDW\YLQLRYDOG\PR XGDYLQLLUWLNVOY\NG\P '96 JDOL IXQNFLRQXRWL NDLS VDYDUDQNLND YDOG\PR VLVWHPD DUED NDLS LQWHJUXRWRML YDOG\PRVLVWHPRVGDOLV.LHNYLHQDGLHJLDPDDUDWQDXMLQDPD'96WXULEWLSULWDLN\WDLUVXGHULQWDGDUEXL VXNLWRPLVYHLNLDQLRPLV'96 '96WHFKQLQLSULHPRQLNRPSOHNVDVVXGDURPDVL RSHUDW\YLQLR LU WHFKQRORJLQLRYDOG\PR SULHPRQL MXWLNOL YDOGLNOL WHOHLQIRUPDFLMRV VXULQNLPRLUSHUGDYLPRUHQJLQL  LQIRUPDFLMRV DSGRURMLPR LU DWYDL]GDYLPR SULHPRQL NRPSLXWHULQV UHDODXV ODLNR LQIRUPDFLMRV DWYDL]GDYLPR LU YDOG\PR VLVWHPRV VSDXVGLQLPR WDLV SURJUDPLQV UDQJRV NLW VNDLWPHQLQL UHQJLQL  WHOHNRPXQLNDFLQLVLVWHP SDJDOELQL VLVWHP QHSHUWUDXNLDPR HOHNWURV PDLWLQLPR RUR NRQGLFLRQDYLPR JDLVUR JHVLQLPRSRNDOEL UD\PRSDVWDWRLUSDWDOSDSVDXJRVVLVWHP 9LVL UHQJLQLDL LU '96 NRPSOHNVR WHFKQLQV SULHPRQV WXUL EWL WYDUNLQJRV YHLNWL QHSHUWUDXNLDPDLLUSDWLNLPDL 3LUPLQLWLQNORVFKHPSDNHLWLPDLWXULODLNXDWVLVSLQGWLRSHUDW\YLQLXRVHGRNXPHQWXRVH '96LUVXVLMXVLRVHLQIRUPDFLQ VHVLVWHPRVH $WVNLU '96 HOHPHQW LMXQJLPDV IRUPLQDPDV RSHUDW\YLQH SDUDLND LU Y\NGRPDV WLN RSHUDW\YLQLDPGDUEXRWRMXLOHLGXV 0DLWLQLPR VFKHPRV YHLNLPR WLNULQLPDV WXUL EWL DWOLHNDPDV SHULRGLNDL SDJDO JUDILN SDWYLUWLQWHQHUJHWLNRVPRQVYDGRYRDUMRJDOLRWRDVPHQV 3DWDOSRVNXULRVH\UD'96 UHQJLQLDLSULYDORDWLWLNWL W UHQJLQL UHQJLPRUHLNDODYLPXV EHLGDUERVXLDLVUHQJLQLDLVKLJLHQRVUHLNDODYLPXV '96WXULEWLDSVDXJRWRVQXRWULNGLLUYLUWDPSL '96 WHFKQLQL SULHPRQL ENO WXUL EWL QXRODWRV VWHELPD 3DVWHEWL '96 NRPSRQHQW JHGLPDLWXULEWLQHGHOVLDQWDOLQDPL '96SULHPRQLDSVDXJLQLR HPLQLPRYDUDWXULEWLQHGLGHVQNDLS:.RPSLXWHUL HOHNWURVWLQNORPDLWLQLPR WDPSDWXULWXUWLWULMSDNRSDSVDXJDVQXRYLUWDPSL3DVWDWDLLUSDWDOSRV WXULEWLDSVDXJRWLQXRWLHVLRJLQLDLERVPJL ,QIRUPDFLMRV PDLQDPV WXUL EWL QDXGRMDPDV VWDQGDUWLQLV YLHQLQJDV GXRPHQ PDLQ SURWRNRODVQXVWDW\WDVSHUGDYLPRLUVNLUVWRPMHOHNWURVWLQNORSHUDWRUL ,QIRUPDFLMD RSHUDW\YLQLDP GDUEXRWRMXL WXUL EWL SDWHLNLDPD SDJDO YLHQLQJ VXWDUW SULQFLSVWDQGDUWXVEHLYLHQLQJXVVSDOYLQLXVLUSULQFLSLQLXVWLQNORHOHPHQW\PMLPXV ,QIRUPDFLMD RSHUDW\YLQLDP GDUEXRWRMXL DSLH WLQNOR UHQJLQL ENOV SDVLNHLWLPXV WULNGLXVEHLPDWDYLPXVWXULEWLSDWHLNLDPDJUHLWDLLUSDWRJLDIRUPD

2012 m. lapkriio 6 d.

'96WXULEWLDWYDL]GXRMDPDYLVUHLNLDPDLQIRUPDFLMDLUSDUDPHWUDLDSLHHOHNWURVWLQNOR EVHQNRPXWDYLPRDSDUDWSDGWLVDXWRPDWLNRVLUDSVDXJYHLNLP 1DXMXRVH DUED UHNRQVWUXRMDPXRVH WUDQVIRUPDWRUL SDVWRWVH WXUL EWL GLHJLDPL WHOHLQIRUPDFLMRVVXULQNLPRLUSHUGDYLPRUHQJLQLDLQXRWROLQLVHOHNWURVWLQNORUHQJLQLYDOG\PDV 7HOHLQIRUPDFLMDWXULEWLQDXGRMDPDHOHNWURVWLQNORUHLPDQDOL]HLUHLPSODQDYLPXLLU YDOG\PXL WLQNOR UHQJLQL ENOHL QXVWDW\WL LU NRQWUROLXRWL SHUMXQJLPR LU WHOHYDOG\PR Y\NG\PXL VXWULNLPLUDYDULMDQDOL]HL 1XRWROLQLX EG YDOGRPXRVH REMHNWXRVH WXUL EWL QXPDW\WRV DSVDXJRV EORNXRMDQLRV NODLGLQJXVYHLNVPXV 7HOHPDWDYLPDLSHUGXRGDPL'96WXULEWLPDWDYLPRWLNVOXPRSDNODLGRVULERVH (NVSORDWXRMDQW%(EWLQD WXUWL EWLQDV YLHLR EUDQGXROLQLR NXUR DWVDUJDV NDG EW JDOLPD XWLNULQWL QHSHUWUDXNLDPEUDQGXROLQLRUHDNWRULDXVGDUE XWLNULQWLYLHLRNXURSULPLPLWLHNMRLUMRODLN\P%( ODLNXSDWLHNWLHQHUJLMRVEORNXVEUDQGXROLQNXUNDGEWJDOLPDSHUNUDXWLUHDNWRULXV %(JHQHUDOLQLRGLUHNWRULDXVVDN\PX%(WXULEWLSDVNLUWLDWVDNLQJLHMLNXURVDXJRWRMDL (NVSORDWXRMDQWEUDQGXROLQUHDNWRULEWLQDXWLNULQWL SDWLNLPYLVRVUDQJRVGDUE DSNURYRVJUDILNRY\NG\P RSWLPDONXURSDQDXGRMLP 9GLQLPR VLVWHP UDQJRV GXM YDO\PR LU YDQGHQLOLR VXGHJLQLPR UHQJLQL UHPRQWDV DSLUDUH]HUYLQLDJUHJDWEDQG\PDVLUSHUMLPDVGLUEWLMDLVDWOLHNDPDVSDJDOJUDILN 5HPRQWRLUVSHFLDOLRMHYGLQLPRVLVWHPRVHUHPRQWXRWLYGLQLPRDJUHJDWXVLVN\UXVUH]HUYLQLXV YGLQLPR UHQJLQLXVDUNHLVWLILOWUXVQHJDOLPDHQHUJLMRVEORNRUHPRQWRDUNXURSHUNURYLPRGDUEPHWX %(VXNRUSXVLQLDLVUHDNWRULDLV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9,,,63(&,$/,26,2618267$726%5$1'82/,106(/(.75,106

Valstybs inios Nr. 128

;23(5$7<9,1,2,57(&+12/2*,1,29$/'<0235,(0216

(OHNWURV VLVWHPRV HOHNWULQV NDWLOLQV HOHNWURV LU LOXPRV WLQNODL SDVWRWV WXUL EWL DSUSLQWRV RSHUDW\YLQLR LU WHFKQRORJLQLR YDOG\PR SULHPRQPLV WROLDX 793 793 SULHLUD WXUL XWLNULQWLVWDELOLUSDWLNLPMYHLNLPHVDQWQRUPDOLDPDUDYDULQLDPHQHUJHWLNRVVLVWHPRVUHLPXL 793 UHQJLQL SULHLURV ULERV WDUS SDGDOLQL PRQL WXUL EWL QXURG\WL SDGDOLQL PRQL QXRVWDWXRVHDUVXWDUW\VH 1HQXWUNVWDPDP 793 GDUEXL WXUL EWL RUJDQL]XRWDV MXRV SULLULQL GDUEXRWRM EXGMLPDV WXUL EWL PDWDYLPR EHL NRQWUROV UHQJLQLDL LQVWUXPHQWDL UHLNLDPRV PHGLDJRV EHL DWVDUJLQVGDO\V%XGMLPRUHLNDOLQJXPQXVWDWRPRQVYDGRYDV 793WXULWXUWLXWLNULQWQHQXWUNVWDPHOHNWURVLULOXPRVWLHNLP 793 UHQJLQLDL WXUL EWL SULLULPL SDJDO JDOLRMDQLXV QRUPLQLXV DNWXV LU JDPLQWRM LQVWUXNFLMDV /DLGLQLDL U\L UHQJLQLDL WXUL EWL DSVDXJRWL QXR SDYRMLQJ LU WULNGDQL DXNWRVLRV WDPSRVHOHNWURVUHQJLQLSRYHLNL 7ULNGLO\JLRSHULRGLQLDLPDWDYLPDLWYDUNDEHLU\LGDUEXRWRMYHLNVPDLNDLWULNGLDL YLULMDOHLVWLQVLDVULEDVQXPDWRPLPRQLLQVWUXNFLMRVH 2UR OLQLM LU SDVWRL UDGLMR WULNGL ODXN LQWHQV\YXPDV WXUL DWLWLNWL OHLVWLQM UDGLMR WULNGLQRUPDV 7HOHPHFKDQLNRV UHQJLQLDLWXULQHOHLVWLNODLGLQJDLLMXQJWLLU DU MXQJWLYDOGRP UHQJLQ VXJHGXV EHW NXULDP L UHQJLQL HOHPHQWXL *Q\EWDL WHOHPHFKDQLNRV VN\GXRVH NXULXRV DWVLWLNWLQDL VXMXQJXVJDOLPDMXQJWLLU DU LMXQJWLUHQJLQSULYDOREWLUHQJWLQHJUHWD 7HOHPDWDYLPLUWHOHVLJQDOL]DFLMRVHOHNWURVJUDQGLQLLSLOG\PREGDVLUHNVSORDWDYLPDV QXR GDYLNOL NHLWLNOL LNL LQIRUPDFLMRV VXULQNLPR LU SHUGDYLPR UHQJLQL WXUL QHOHLVWL DWVLUDVWL WULNGLDPVNXULHLNUDLS\WLLQIRUPDFLM 7HOHPHFKDQLNRV UHQJLQL L]ROLDFLMRV YDUD WDUS VXMXQJW JUDQGLQL NDUWX VX LRULQLDLV U\LDLV LVN\UXVU\LXVVXNRPSLXWHULDLVLUWHOHPHFKDQLNRVNDQDODSDUDWUD NRUSXVR HPV DWYLOJLX EHLWDUSHOHNWULNDLQHVXMXQJWJUDQGLQLWXULEWLPDWXRMDPL9PHJRPPHWUX9DUDWXULEWL QH PDHVQ NDLS 0: 7LNULQDQW WHOHPHFKDQLNRV UHQJLQL JUDQGLQL VX SXVODLGLQLQNLQLDLV HOHPHQWDLV L]ROLDFLM WXUL EWLQXPDW\WRVSULHPRQV MVXJDGLQLPXL LYHQJWL 3ULHWLNULQDQW L]ROLDFLM UHQJLQLXRVHVXHPLQWXQXOLQLXODLGXLVODLGDVWXULEWLDWMXQJWDVQXRHPLQLPR\QRV7HOHYDOG\PR LMLPR JUDQGLQL LU 9 WDPSRVPDLWLQLPRJUDQGLQL L]ROLDFLMRV YDUDWXUL EWL PDWXRMDPD 9PHJRPPHWUX9DUDWXULEWLQHPDHVQNDLS0: 793 UHQJLQLXRVH VN\GXRVH LU SXOWXRVH LU DQW M VXPRQWXRWXRVH DSDUDWXRVH WXUL EWL XUDDL QXURGDQW\V M SDVNLUW LH XUDDL WXUL DWLWLNWL RSHUDW\YLQLXV SDYDGLQLPXV 7HOHPHFKDQLNRV UHQJLQLLRULQLJUDQGLQLODLGDLWXULWXUWLHQNOXVDWLWLQNDQLXVY\NG\PRVFKHPDV

6443

107

108
%XGLQWLHML GDUEXRWRMDL RSHUDW\YLQLV XUQDODV UHQJLQLL MXQJLPR SDUDLN XUQDODVNDU WRWHNDDUED VLVWHPD UHQJLQL GHIHNWLU QHVNODQGXP XUQDODVDUED VLVWHPD UHOLQVDSVDXJRVLU DXWRPDWLNRV QXVWDW\PDL 7HFKQLQLDL GRNXPHQWDLDULQIRUPDFLQVVLVWHPRV

(OHNWULQLLUHOHNWURVWLQNOHNVSORDWDYLPRWDLV\NOL SULHGDV

6443

%XGLQWLHML GDUEXRWRMDL (OHNWURV VLVWHPRV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV RSHUDW\YLQLV XUQDODV RSHUDW\YLQLV XUQDODV

RSHUDW\YLQ VFKHPD VFKHPD PDNHWDVDUED VFKHPD GLVSHHULQLR YDOG\PR VLVWHPRMH LOXPRVWLQNO SDGDOLQLREX GLQW\VLV GLVSHHULV 5HDNWRUL SDGDOLQLR SDPDLQRV YDGRYDV RSHUDW\YLQLV XUQDODV SRWYDUNL XUQDODV UHQJLQL GHIHNWLU QHVNODQGXP XUQDODVDUED NDUWRWHND RSHUDW\YLQ VFKHPD UHQJLQLL MXQJLPR SDUDLN XUQDODV UHQJLQLL MXQJLPR SDUDLN XUQDODV SRWYDUNLXUQDODV UHQJLQL WLQNO GHIHNWLU WHPSHUDWURVLU QHVNODQGXP SMH]RPHWULQLDL XUQDODV JUDILNDL UHQJLQL GHIHNWLU QHVNODQGXP XUQDODV

VLVWHPRMH RSHUDW\YLQ 6NLUVWRPM HOHNWURVWLQNOLU VFKHPD VFKHPD DU SDGDOLQLR PDNHWDVDUED RSHUDW\YLQLV VFKHPD GDUEXRWRMDV GLVSHHULQLR YDOG\PR VLVWHPRMH LOXPRVWLQNO YDP]G\Q GLVSHHULV RSHUDW\YLQ VFKHPD

(OHNWULQV SDPDLQRV YDGRYDV

2SHUDW\YLQ LOXPRVLU DU HOHNWURV VFKHPDDUED VFKHPD PDNHWDV UHQJLQL GHIHNWLU VXWULNLP XUQDODVDUED NDUWRWHND UHDNWRULDXV UHQJLQLR WHFKQRORJLQL DSVDXJLU DXWRPDWLNRV QXVWDW\P ODSDL

(OHNWULQV HOHNWURV SDGDOLQLR SDPDLQRV YDGRYDV

RSHUDW\YLQ VFKHPDDUED VFKHPD PDNHWDV

GDUE DWOLHNDP SDJDO QXURG\PXV LU SDYHGLPXV DSVNDLWRV XUQDODV UHQJLQL GHIHNWDU QHVNODQGXP XUQDODVDUED NDUWRWHND GDUEDWOLH NDPSDJDO QXURG\PXV LU SDYHGLPXV DSVNDLWRV XUQDODV

GDUEDWOLH NDPSDJDO QXURG\PXVLU SDYHGLPXV DSVNDLWRV XUQDODV NXURNDVHL YLHLLU SDQDXGRW MXGMLPREHL EXYLPR YLHWRV UHJLVWUDFLMRV XUQDODV OHLGLP GLUEWL UHJLVWUDFLMRV XUQDODV

(OHNWULQVL OXPRVSDGDOLQLR SDPDLQRV YDGRYDV 'R]LPHWULMRV SDGDOLQLR SDPDLQRV YDGRYDV RSHUDW\YLQLV XUQDODV

(OHNWULQV DXWRPDWLNRV SDGDOLQLR SDPDLQRV YDGRYDV RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV 

LOXPRV UHQJLQL WHFKQRORJLQL VFKHP ULQNLQ\V RSHUDW\YLQLV XUQDODV

SDJULQGLQLR FLUNXOLDFLQLR NRQWURLU UHDNWRULDXV UHQJLQLR SDJULQGLQL VLVWHPSD URV RSHUDW\YLQ VFKHPD 'R]LPHWUL QV VLJQDOL]DFL MRV QXVWDW\P ODSDL SRWYDUNL XUQDODV

(OHNWULQV FKHPLMRV SDGDOLQR SDPDLQRV YDGRYDV 3HUGDYLPR WLQNOR RSHUDW\YLQLV GDUEXRWRMDV

FKHPLMRV SDGDOLQLR WHFK QRORJLQL VFKHP ULQNLQ\V RSHUDW\YLQ VFKHPD VFKHPD PDNHWDVDUED VFKHPD GLVSHHULQLR YDOG\PR

7HFKQLQLDL GRNXPHQWDLDULQIRUPDFLQVVLVWHPRV RSHUDW\YLQLV RSHUDW\YLQLR UHOLQVDSVDXJRV UHOLQVDSVDXJRVLU UHQJLQL GHIHNWLU LUDXWRPDWLNRV DXWRPDWLNRV XUQDODV GDUEXRWRMR QHVNODQGXP QXVWDW\PDL XUQDODL YDOGRPLU LQIRUPDFLQ WYDUNRP VLVWHPD UHQJLQLL MXQJLPR SDUDLN XUQDODVDUED NDUWRWHND SDUDLN PRQV $GPLQLVWUDFLQLLU RSHUDW\YLQLV SDUDLN XUQDODV RSHUDW\YLQLDP YDGRYXLLMXQJWL WHFKQLQ UHQJLQLXVNXUL SRWYDUNLXUQDODV GDUEXRWRMXL WLQNO LMXQJWLMR RSHUDW\YLQLV WYDUNRPXV GDUEXRWRMDV UHQJLQLXV XUQDODVDUED QHYDOGR XUQDODV NDUWRWHND UHOLQVDSVDXJRV SRWYDUNLXUQDODV GDUE RSHUDW\YLQLV UHOLQV DWOLHNDP LUDXWRPDWLNRV XUQDODV DSVDXJRV SDJDO DXWRPDWLNRV QXVWDW\PDL QXURG\PXVLU XUQDODV SDYHGLPXV DSVNDLWRV XUQDODV RSHUDW\YLQLV SRWYDUNLXU GDUEDWOLHNDP UHQJLQLGHIHNW LUVXWULNLP XUQDODV QDODV SDJDO QXURG\PXVLU XUQDODVDUED SDYHGLPXVDS NDUWRWHND VNDLWRVXUQDODV GDUEDWOLHNDP UHQJLQL WHFKQRORJLQL WHFKQRORJLQL SRWYDUNL XUQDODV SDJDOQXURG\PXV GHIHNWDU DSVDXJLU DSVDXJLU VXWULNLP LUSDYHGLPXV DXWRPDWLNRV VLJQDOL]DFLMRV XUQDODVDUED XUQDODV QXVWDW\PREHL NRPSLXWHUL NDUWRWHND DXWRUHJXOLDWR ]XRW LQIRUPDFLQL ULXGXRL ODSDL VLVWHP WHFKQLQL SULHPRQL XUQDODL RSHUDW\YLQLV SRWYDUNLXU GDUEDWOLHNDP UHQJLQLGHIHNW LUQHVNODQGXP XUQDODV QDODV SDJDO QXURG\PXVLU XUQDODV SDYHGLPXV XUQDODV UHOLQVDSVDXJRV UHOLQVDSVDXJRVLU UHQJLQL RSHUDW\YLQLV UHQJLQLL GHIHNWLU LUDXWRPDWLNRV DXWRPDWLNRV XUQDODV MXQJLPR QHVNODQGXP QXVWDW\PDL XUQDODL SDUDLN LQIRUPDFLQ XUQDODVDUED VLVWHPD NDUWRWHND

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybs inios Nr. 128

64446445

MUITINS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANS MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS SAKYMAS

6444

DL MUITINS DEPARTAMENTO Prie lietuvos respublikos finans ministerijos GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009m. birelio 25d. sakymo Nr.1b-351 dl Muitins staig klasifikatoriaus patvirtinimo pakeitimo
2012m. spalio 30d. Nr.1B-831 Vilnius

P a k e i i u Muitins staig klasifikatori, patvirtint Muitins departamento prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos generalinio direktoriaus 2009m. birelio 25d. sakymu Nr.1B-351 Dl Muitins staig klasifikatoriaus patvirtinimo (in., 2009, Nr.77-3213; 2010, Nr.70-3528), ir idstau 4.1punkto skilt Muitins staigos specialioji kompetencija taip: OIM STR MPK MST BT KEL. L. e. generalinio direktoriaus pareigas
____________________

Ramut Liupkeviien

lietuvos kariuomens vadO sakymas

6445

Dl LIETUVOS KARIUOMENS VADO 2012M. vasario 20D. SAKYMO Nr.V-200 DL ADMINISTRACINIO TEISS PAEIDIMO PROTOKOLO FORMOS PILDYMO TAISYKLI IR ADMINISTRACINIO TEISS PAEIDIMO PROTOKOLO FORMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012m. spalio 29d. Nr.V-1242 Vilnius

P a k e i i u Lietuvos kariuomens vado 2012m. vasario 20d. sakym Nr.V-200 Dl Administracinio teiss paeidimo protokolo formos pildymo taisykli ir administracinio teiss paeidimo protokolo formos patvirtinimo (in., 2012, Nr.25-1197): 1. Idstau sakymo antrat taip: DL ADMINISTRACINIO TEISS PAEIDIMO PROTOKOLO FORMOS PILDYMO TAISYKLI IR ADMINISTRACINIO TEISS PAEIDIMO PROTOKOLO IR NUTARIMO FORM PATVIRTINIMO. 2. Papildau iuo 1.3punktu: 1.3. Administracinio teiss paeidimo nutarimo form. 3. Papildau iuo 3punktu: 3. N u s t a t a u, kad krato apsaugos sistemos institucij vardu nagrinjant administracini teiss paeidim bylas ir skiriant nuobaudas dl Lietuvos Respublikos administracini teiss paeidim kodekso 212, 213, 213, 213, 213straipsniuose numatyt administracini teiss paeidim Lietuvos kariuomens vad pavaduoja: 3.1. Lietuvos kariuomens Karo policijos vadas pagal administracini teiss paeidim protokolus, kuriuos sura io sakymo 2punktu galioti Lietuvos kariuomens Karo policijos gul tyrjai; 3.2. Lietuvos kariuomens Krato apsaugos savanori pajg rinktini vadai pagal administracini teiss paeidim protokolus, kuriuos sura io sakymo 2punktu galioti karo prievols administravimo funkcij vykdantys asmenys, atsivelgiant administracinio teiss paeidimo padarymo viet. Lietuvos kariuomens vadas gen. ltn. Arvydas Pocius
___________________

109

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQLRVDSLHNLWXVE\ORMHGDO\YDXMDQLXVDVPHQLV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

110 6445
)RUPDSDWYLUWLQWD /LHWXYRVNDULXRPHQVYDGR PVSDOLRG VDN\PX1U9 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QXVWDW\WRVDWVDNRP\EOHQJYLQDQLRVVXQNLQDQLRVDSOLQN\EV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$WVLYHOJGDPDV D WDLNDVLGVW\WDLUYDGRYDXGDPDVLV VL $73.BBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


VWUDLSVQLDLVWUDLSVQLGDO\V 

/,(78926.$5,820(1

Q X W D U L D X BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QXURG\WLDVPHQVGONXULRSULLPWDVQXWDULPDVYDUGSDYDUGQXWDULPRUEDXGRVG\G

187$5,0$6 $'0,1,675$&,1,27(,663$(,',02%</2-(15BBBBBBBBBB

BBPBBBBBBBBG

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VXUD\PRYLHWD 

$/LHWXYRVNDULXRPHQVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 DVPHQVSULPXVLRQXWDULPDGPLQLVWUDFLQLRWHLVVSDHLGLPRE\ORMH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

WROLDXQXWDULPDV SDUHLJRVNODLSVQLVYDUGDVSDYDUG

YDGRYDXGDPDVLV VL /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV DGPLQLVWUDFLQL WHLVV SDHLGLP NRGHNVR WROLDX $73. VWUDLSVQLXLU/LHWXYRVNDULXRPHQVYDGRBBPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG VDN\PX 1UBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
DVPHQVSULPXVLRQXWDULPSDUHLJRV 

9DGRYDXMDQWLV $73.  VWUDLSVQLDLV QXWDULPDV SHU GLHQ QXR SULPLPR GLHQRV JDOLEWLDSVNVWDVDS\OLQNVWHLVPXL6NXQGDVSDGXRGDPDVSHUQXWDULPSULPXVDVPHQ %DXGDWXULEWLVXPRNWDQHYOLDXNDLSSHUNHWXULDVGHLPWGLHQQXRQXWDULPRVNLUWLEDXG WHLNLPR GLHQRV R MHLJX QXWDULPDV DSVNXQGLDPDV QH YOLDX NDLS SHU NHWXULDVGHLPW GLHQ QXR SUDQHLPR DSLH VNXQGR QHSDWHQNLQLP GLHQRV 9DOVW\ELQV PRNHVL LQVSHNFLMRV SULH /LHWXYRV 5HVSXEOLNRVILQDQVPLQLVWHULMRVVVNDLW1UBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPRNRVNRGDVBBBBBBBBB 0RNMLPRNYLWRNRSLMDWXULEWLSDWHLNWDQXWDULPSULPXVLDPDVPHQLXLDGUHVXBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1XVWDW\WXODLNXQHVXPRNMXVEDXGRVMLLLHNRPD$73.VWUDLSVQLRQXVWDW\WDWYDUND BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  YDUGDVSDYDUG

 SLOGRPDNDLDGPLQLVWUDFLQLRWHLV VSDHLGLPRE\OQDJULQMD/LHWXYRVNDULXRPHQVYDG

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

SDYDGXRWRMDQWLVDVPXR 

LQDJULQMV XVL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  SDHLGMRYDUGDVSDYDUG J\YHQDQLR LRV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  SDHLGMRJ\YHQDPRMLYLHWD GLUEDQLR LRV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  SDHLGMRSDUHLJRVGDUERYLHWVSDYDGLQLPDVMRVDGUHVDVNLWDVYDUELLQIRUPDFLMD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1XWDULPRQXRUDDVLVLVWDVSDWX BBPBBBBBBBBBBBBBBBGNYLWR1UBBBBBBBBB

DGPLQLVWUDFLQLR WHLVV SDHLGLPR E\O SDJDO DGPLQLVWUDFLQLR WHLVV SDHLGLPR SURWRNRO 1UBBBBBBBBVXUD\WBPBBBBBBBBBBBBBBG

Q X V W D L D X BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

DGPLQLVWUDFLQLRWHLVVSDHLGLPRE\ORVQDJULQMLPRPHWXQXVWDW\WDSOLQN\ELLGVW\PDVLUPRW\YXRWDVM YHUWLQLPDV 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

QXURG\WL$73.VWUDLSVQVWUDLSVQLRGDODUNLWRWHLVVDNWRSDYDGLQLPVWUDLSVQVWUDLSVQLRGDOSXQNWNXULRUHLNDODYLPXVDVPXRSDHLG

2012 m. lapkriio 6 d.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Valstybs inios Nr. 128 CIVILINS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SAKYMAS

64466447

6446

DL ORLAIVI TECHNINS PRIEIROS TECHNIK / ININIERI LICENCIJAVIMO TAISYKLI PAKEITIMO


2012m. spalio 30d. Nr.4R-267 Vilnius

Atsivelgdamas 2003m. lapkriio 20d. Komisijos reglamento (EB) Nr.2042/2003dl orlaivi nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produkt, dali bei prietais tinkamumo naudoti ir ias uduotis atliekani organizacij bei darbuotoj patvirtinimo (OL 2011, L 298, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011m. spalio 21d. Europos Komisijos (ES) reglamentu Nr.1149/2011 (OL 2011, L 298, p. 1), nuostatas, p a k e i i u Orlaivi technins prieiros technik / ininieri licencijavimo taisykles, patvirtintas 2006m. balandio 20d. Civilins aviacijos administracijos direktoriaus sakymu Nr.4R-93 Dl Orlaivi gul ir orlaivi technins prieiros technik / ininieri licencijavimo taisykli patvirtinimo (in., 2006, Nr.69-2553), ir idstau 1punkt taip: 1. ios taisykls nustato orlaivi technins prieiros technik / ininieri (toliau TI) licencij, kurioms netaikomi 2003m. lapkriio 20d. Europos Komisijos reglamento Nr.2042/2003 Dl orlaivi nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produkt, dali bei prietais tinkamumo naudoti ir ias uduotis atliekani organizacij bei darbuotoj patvirtinimo (OL 2003L 315, p. 1) III priedo reikalavimai, idavimo, pratsimo, atnaujinimo ir atitinkamos kvalifikacijos suteikimo tvark. Direktorius
____________________

Kstutis Auryla

CIVILINS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SAKYMAS

6447

Dl paymjim asmenims, atsakingiems u praktin skrydi vadov mokym, idavimo taisykli patvirtinimo
2012m. spalio 31d. Nr.4R-268 Vilnius

Vadovaudamasis 2008m. vasario 20d. Europos Parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr.216/2008dl bendrj taisykli civilins aviacijos srityje ir steigianio Europos aviacijos saugos agentr, panaikinanio Tarybos direktyv 91/670/ EEB, Reglament (EB) Nr.1592/2002ir Direktyv 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009m. spalio 21d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr.1108/2009 (OL 2009L 309p. 51), 8c straipsnio 8dalies reikalavimais, t v i r t i n u asmen, atsaking u skrydi vadov praktin mokym ir gdi vertinim, paymjim idavimo taisykles (pridedama). Direktorius
___________________

Kstutis Auryla PATVIRTINTA Civilins aviacijos administracijos direktoriaus 2012m. spalio 31d. sakymu Nr.4R-268

ASMEN, ATSAKING U SKRYDI VADOV PRAKTIN MOKYM IR GDI VERTINIM, PAYMJIM IDAVIMO TAISYKLS I. bendrosios nuostatos 1. Asmen, atsaking u skrydi vadov praktin mokym ir gdi vertinim, paymjim idavimo taisykls (toliau taisykls) nustato 2008m. vasario 20d. Europos Parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr.216/2008dl bendrj taisykli civilins aviacijos srityje ir steigianio Europos aviacijos saugos agentr, panaikinanio Tarybos direktyv 91/670/EEB, Reglament (EB) Nr.1592/2002ir Direktyv 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009m. spalio 21d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr.1108/2009 (OL 2009L 309p. 51) (toliau Reglamentas Nr.216/2008) numatyt paymjim asmenims, atsakingiems u skrydi vadov praktin mokym ir gdi vertinim, idavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo, dokument saugojimo bei nuolatins prieiros tvark. 2. Taisyklse vartojamos svokos suprantamos taip, kaip jos apibrtos Reglamente Nr.216/2008. 3. Taisyklse nurodytus Asmen, atsaking u skrydi vadov praktin mokym ir gdi vertinim, paymjimus (toliau paymjimas) (1priedas) iduoda, keiia, papildo, j galiojim sustabdo arba panaikina Civilins aviacijos administracijos Personalo licencijavimo skyrius (toliau CAA). Ant CAA iduodam paymjim pasirao CAA Personalo licencijavimo skyrius vedjas arba jo galiotas asmuo. 4. Paymjimas gali bti iduodamas asmeniui, turiniam galiojani skrydi vadovo licencij su joje rayta ir galiojania instruktoriaus kvalifikacija, ne maesn kaip 3met darbo skrydio vadovu patirt bei baigusiam vertintoj kursus. II. DOKUMENT PAYMJIMUI GAUTI TEIKIMO TVARKA 5. Asmuo, siekiantis gauti paymjim, CAA turi pateikti i taisykli 2priede pateiktos formos praym. 6. Kartu su praymu iduoti paymjim turi bti pateikta: 6.1. skrydio vadovo licencija (jeigu licencija iduota ne CAA); 6.2. vertintoj kurs baigimo paymjimas.

111

6447

2012 m. lapkriio 6 d.

7. Gautus dokumentus periri galiotas CAA atstovas. Jei pateikti ne visi i taisykli 6punkte ivardyti dokumentai, galiotas CAA atstovas per 10darbo dien nuo praymo gavimo privalo apie tai ratu informuoti praym pateikus asmen ir nurodyti, per kiek laiko turi bti pristatyti trkstami dokumentai. 8. Jei per nustatyt laik trkstami dokumentai nepateikiami, praymas nenagrinjamas. III. Praymo iduoti paymjim nagrinjimo IR SPRENDIMO PRIMIMO tvarka 9. Praymas iduoti paymjim inagrinjamas ir sprendimas priimamas per 5darbo dienas nuo vis reikaling dokument ir duomen pateikimo dienos. Praymo nagrinjimo terminas skaiiuojamas nuo paskutini dokument ar duomen pateikimo. 10. CAA turi teis reikalauti, kad bt pateikta papildom dokument, duomen ar paaikinim. iuo atveju praymo nagrinjimo terminas, nurodytas taisykli 13punkte, skaiiuojamas nuo paskutini dokument ir duomen gavimo dienos. 11. Jei praymo nagrinjimo metu pasikeiia prayme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, praym pateiks asmuo pasikeitusius duomenis CAA privalo pateikti ne vliau kaip per 5darbo dienas po j pasikeitimo dienos. 12. Praym iduoti paymjim CAA nagrinja, kai gauti visi sprendimui priimti reikalingi dokumentai arba kai baigiasi CAA prayme pateikti papildomus dokumentus ar informacij nurodyti terminai. 13. Gavs visus reikiamus dokumentus ir duomenis, galiotas CAA atstovas privalo per 10darbo dien juos patikrinti ir priimti sprendim iduoti paymjim arba atsisakyti j iduoti. 14. CAA priima sprendim atsisakyti iduoti paymjim, jeigu pareikjas ir (arba) jo pateikti dokumentai ir duomenys neatitinka Reglamente Nr. 216/2008nustatyt reikalavim. Apie sprendim CAA ratu pranea pareikjui, nurodydama io sprendimo primimo prieastis. 15. Paymjimo originalas perduodamas pareikjui ir jo kopijos bei visi su paymjimo idavimu ir veiklos pagal j prieira susij dokumentai (j kopijos) ir duomenys dedami asmens byl, saugom CAA Personalo licencijavimo skyriuje. IV. NUOLATIN PRIEIRA 16. CAA privalo nuolat kontroliuoti, kaip asmenys, kuriems CAA pagal ias taisykles idav paymjimus, atitinka Reglamento Nr. 216/2008reikalavimus. Patikrinimai atliekami ne reiau kaip kart per 3metus. 17. Kiekvien met pradioje Civilins aviacijos administracijos Personalo licencijavimo skyriaus vedjas sudaro metin patikrinim plan ir kontroliuoja jo vykdym. iame plane yra numatomos patikrinimo datos, taip pat numatoma, kuri Reglamento Nr.216/2008reikalavim atitiktis bus tikrinama. 18. Patikrinim planas turi apimti realaus praktinio mokymo ir gdi vertinimo auditus. V. PAYMJIMO KEITIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO TVARKA 19. Pasikeitus tiems paymjime raytiems duomenims, kuri pasikeitimas neturi takos teisms ir sipareigojimams, t.y. pasikeitus asmens vardui, pavardei arba pareigoms, paymjimas turi bti keiiamas ir vietoj sen duomen raomi naujieji. Paymjimas keiiamas asmens, kuriam jis buvo iduotas, praymu. Keiiant paymjim, naujas paymjimas nra iduodamas. Su praymu pakeisti paymjim pateikiama dokumento, patvirtinanio pasikeitim, kopija. Keiiant paymjim dl iame punkte nurodyt duomen pasikeitimo, jokie kiti paymjime esantys duomenys nra keiiami. CAA sprendimas dl paymjimo keitimo priimamas per 15dien nuo vis reikaling dokument ir duomen pateikimo CAA dienos. 20. Asmuo, kuriam buvo iduotas paymjimas, privalo ratu informuoti CAA apie bet kuriuos pasikeitimus, galinius turti takos paymjimo galiojimui. 21. CAA sustabdo paymjimo galiojim, jeigu yra sustabdytas skrydi vadovo licencijos galiojimas. 22. Jeigu atnaujinamas skrydi vadovo licencijos galiojimas, CAA ataukia paymjimo galiojimo sustabdym ir grina paymjim asmeniui. 23. CAA panaikina paymjimo galiojim, jeigu: 23.1. CAA atlikto patikrinimo metu nustatomas Reglamento Nr.216/2008reikalavim neatitikimas; 23.2. pasibaigia skrydi vadovo licencijos galiojimas; 23.3. pasikeiia darbuotojo vardas, pavard ar pareigos; 23.4. asmuo, kuriam buvo iduotas paymjimas, pateik praym. 24. Sustabdiusi arba panaikinus paymjimo galiojim, CAA nedelsdama informuoja asmen, kuriam buvo iduotas paymjimas, apie jos turimo paymjimo galiojimo sustabdym arba panaikinim bei nurodo io sprendimo primimo prieastis. 25. Gavs CAA praneim apie paymjimo galiojimo sustabdym ar panaikinim asmuo, kuriam buvo iduotas paymjimas, per 5darbo dienas privalo paymjim grinti CAA. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 26. Iduoti paymjimai registruojami CAA paymjim apskaitos urnale ir elektroninje duomen bazje. Registruojant paymjim raomas asmens vardas, pavard, paymjimo numeris, skrydi vadovo licencijos numeris, galiojimo laikas, idavimo, grinimo datos ir paymjimo panaikinimo data. Paymjimus gav asmenys pasirao urnale. 27. Jeigu praranda paymjim, paymjim turtojai, nedelsdami ir ne vliau kaip per 3dienas, ratu informuoja CAA apie paymjimo praradimo fakt bei aplinkybes. CAA per 10darbo dien iduoda paymjimo dublikat.
___________________

112

$VPHQDWVDNLQJXVNU\GLYDGRYSUDNWLQ PRN\PLUJGLYHUWLQLPSD\PMLP LGDYLPRWDLV\NOL SULHGDV

Asmen, atsaking u skrydi vadov praktin mokym ir gdi vertinim, paymjim idavimo taisykli 2 priedas

Dokumento sudarytojo pavadinimas

$VPHQVDWVDNLQJRXVNU\GLYDGRYSUDNWLQPRN\PLU JGLYHUWLQLPSD\PMLPRIRUPD
Civilins aviacijos administracijos direktoriui PRAYMAS
3$<0-,0$6&(57,),&$7( 1U/7 LVVXHGLQDFFRUGDQFHZLWK5HJXODWLRQ 
(vieta)

Valstybs inios Nr. 128

&,9,/,16$9,$&,-26 $'0,1,675$&,-$

&,9,/$9,$7,21 $'0,1,675$7,21

ASMENS, ATSAKINGO U SKRYDI VADOV PRAKTIN MOKYM IR GDI VERTINIM, PAYMJIMUI GAUTI

5(38%/,&2)/,7+8$1,$

_______________ _______________
(data)

3D\PLPDNDG 7KLVLVWRFHUWLI\WKDW

9DUGDV3DYDUG

WXULWHLVDWOLNWLVNU\GLYDGRYSUDNWLQPRN\PGDUERYLHWRMHLUJGL YHUWLQLP

5HVSRQVLEOHIRUSURYLGLQJSUDFWLFDOWUDLQLQJRUIRUDVVHVVLQJDLUWUDIILFFRQWUROOHUVVNLOO

LVSD\PMLPDVJDOLRMDWLNVXJDOLRMDQLDVNU\GLYDGRYR /769OLFHQFLMD 6WDV\V LYLOLV

Praau iduoti asmens, atsakingo u skrydi vadov praktin mokym ir gdi vertinim, paymjim. Vardas ir pavard __________________________________________________________________ Skrydi vadovo licencijos Nr. ________________________________________________

7KLVFHUWLILFDWHLVDQDPDOJDPDWHGSDUWRIWKHOLFHQFH1R/769

3HUVRQDOROLFHQFLMDYLPRVN\ULDXVYHGMDV

+HDGRI3HUVRQQHO/LFHQVLQJ'LYLVLRQ

Su Asmen, atsaking u skrydi vadov praktin mokym ir gdi vertinim, paymjim idavimo taisyklmis susipainau. ______________
(data)

____________________________________
(asmens paraas)

Civilins aviacijos administracijos duomenys: Iduotas / neiduotas asmens, atsakingo u skrydi vadov gdi praktin mokym ir gdi vertinim, paymjimas Nr. _________ _________ (data) ___________________________________ (galiotojo CAA atstovo vardas, pavard) ______________ (paraas)

6447

113

6448

2012 m. lapkriio 6 d. VALSTYBINS MOKESI INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANS MINISTERIJOS VIRININKO SAKYMAS

6448

DL VALSTYBINS MOKESI INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANS MINISTERIJOS VIRININKO 2003M. RUGSJO 18D. SAKYMO Nr.V-255 DL KASOS APARAT NAUDOJIMO TAISYKLI PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2012m. spalio 24d. Nr.VA-96 Vilnius

P a k e i i u Kasos aparat naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybins mokesi inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos virininko 2003m. rugsjo 18d. sakymu Nr.V-255 Dl Kasos aparat naudojimo taisykli patvirtinimo (in., 2003, Nr.90-4096; 2011, Nr.25-1243): 1. Idstau 14punkt taip: 14. Registruojant kasos aparat TVMI, turi bti pateikiamas tinkamai upildytas registruojamo kasos aparato techninis pasas. Dl kasos aparato registravimo ar perregistravimo galima kreiptis bet kuri TVMI Taisykli 15punkte nurodytais adresais. 2. Idstau 16punkt taip: 16. Jei pasikeiia kasos aparato naudotojas, kasos aparato rengimo adresas, kasos aparato naudotojo rekvizitai, kasos aparato paskirtis, kasos aparato techninis pasas turi bti perregistruotas TVMI, iskyrus Tvarkos aprae nustatytus atvejus, kai perregistruoti kasos aparato nebtina. Pasikeitus kasos aparato naudotojo pavadinimui aptarnaujanios mons specialistas turi pakeitim rayti techniniame pase. Tokiu atveju techninio paso perregistruoti nebtina. 3. Papildau nauju 40.4punktu: 40.4. Atsiskaitant vaistinse ir j filialuose (toliau vaistin), kai naudojami kasos aparatai iduodant (parduodant) apdraustiesiems vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kuri sigijimo ilaidos arba j dalis kompensuojama i Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudeto l (toliau kompensuojamieji vaistai ir MPP), pagal 3formos recept blankus ir 3formos receptus iimties atvejams (toliau 3formos receptas ir 3formos receptas iimties atvejams), vadovaujantis Recept raymo ir vaist bei kompensuojamj medicinos pagalbos priemoni idavimo (pardavimo) gyventojams taisyklmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002m. kovo 8d. sakymu Nr.112 (in., 2002, Nr.281013; 2011, Nr.129-6122): 40.4.1. iduodant (parduodant) kompensuojamuosius vaistus ir MPP, kasos aparatu turi bti atskirai registruojama u kiekvien kompensuojamj vaist ir MPP suteikiama kompensacija i Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudeto l (toliau kompensacija). Visos vienam pirkjui u visuose jo pateiktuose 3formos receptuose ir 3formos receptuose iimties atvejams nurodytus kompensuojamuosius vaistus ir MPP suteikiamos kompensacijos registruojamos viename kasos aparato kvite. Jeigu pirkjas grynaisiais pinigais sumoka kompensuojamj vaist ir MPP nekompensuojam j kainos dal arba kartu su kompensuojamaisiais vaistais ir MPP u grynuosius pinigus perka ir nekompensuojamj vaist bei vaistini preki, visi sumokti grynieji pinigai registruojami antrame kasos aparato kvite. iuo atveju kasos aparato kvite pirmiausia registruojamos u kompensuojamuosius vaistus ir MPP sumoktos nekompensuojamos j kain dalys, po to nekompensuojamj vaist bei vaistini preki kainos; 40.4.2. kompensacija registruojama kasos aparatu pagal kasos aparato gamintojo nustatyt procedr, skirt kompensuojamiems vaistams ir MPP pardavimams registruoti (toliau specialus kasos aparatas). Jeigu naudojamas nespecialus kasos aparatas, kompensuojama vaisto ir MPP kainos dalis turi bti registruojama naudojant atsiskaitymo negrynaisiais pinigais funkcij (klavi). Kai vaistinje naudojamuose kasos aparatuose numatyti keli atsiskaitymo negrynaisiais pinigais bdai (kreditan, ekiais ir panaiai), vaistins veiklos licencijos turtojo ar jo galioto asmens raytiniu sakymu turi bti nustatyta, kuris i bd turi bti naudojamas kompensacijoms registruoti. is sakymas turi bti saugomas kasininko darbo vietoje kartu su techniniu pasu bei Kasos aparato kasos operacij urnalu; 40.4.3. kiekviename 3formos recepte ir 3formos recepte iimties atvejams, pagal kur iduotas (parduotas) kompensuojamasis vaistas ir MPP, turi bti paymtas unikalus kasos aparato numeris ir kasos aparato kvito eils numeris. ie duomenys gali bti ymimi kitoje 3formos recepto ir 3formos recepto iimties atvejams pusje kartu su duomenimis, kuri Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka reikalaujama forminant kompensuojamojo vaisto ir MPP idavim; 40.4.4. Kasos aparato kasos operacij urnale turi bti pildoma papildoma grafa Ligoni kas kompensacijos, kuri i dienos ataskaitos (Z) raoma bendra kompensacijos suma; 40.4.5. kompensuojamuosius vaistus ir MPP iduodani (parduodani) vaistini veiklos licencij turtojai ar j galioti asmenys privalo pateikti teritorini ligoni kas ekspertams, atliekantiems vaistins patikrinim, kasos aparato kontrolin juost bei Kasos aparato kasos operacij urnal. 4. Idstau 41punkt taip: 41. Individualia veikla besiveriantis gyventojas gali naudoti tik TVMI jo vardu registruot kasos aparat, iskyrus Taisykli 47ir 48punktuose nustatytus atvejus. Kai kasos aparat naudoja gyventojai, veikiantys jungtins veiklos (partnerysts) sutarties pagrindu, kasos aparatas registruojamas vieno i partneri vardu, registruot kasos aparat prekybos veikloje gali 114

Valstybs inios Nr. 128

64486450

naudoti visi partneriai. Gyventojas dl kasos aparato registravimo TVMI turi kreiptis t aptarnaujani mon, kuriai iduotas sertifikatas, leidiantis atlikti registruojamo kasos aparato modelio technins prieiros ir remonto darbus. Virininkas Modestas Kaseliauskas SUDERINTA Lietuvos Respublikos finans ministerijos 2012m. rugsjo 24d. ratas Nr.(14.18-03)-5K-6K-1207943

___________________

LIETUVOS DARBO BIROS prie socialins apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIAUS SAKYMAS

6449

DL Lietuvos darbo biros prie socialins apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012m. liepos 23d. sakymo Nr.V-377 Dl Profesinio mokymo teikj, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir sptiems apie atleidim i darbo darbuotojams pagal formaliojo profesinio mokymo programas, srao patvirtinimo papildymo
2012m. spalio 31d. Nr.V-546 Vilnius

P a p i l d a u Profesinio mokymo teikj, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir sptiems apie atleidim i darbo darbuotojams pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sra, patvirtint Lietuvos darbo biros prie Socialins apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012m. liepos 23d. sakymu Nr.V-377 Dl Profesinio mokymo teikj, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir sptiems apie atleidim i darbo darbuotojams pagal formaliojo profesinio mokymo programas, srao patvirtinimo (in., 2012, Nr.89-4677), iomis eilutmis: 75. 190804742 76. 111961649 77. 121652188 78. 135267672 Direktorius Kauno maisto pramons ir prekybos mokymo centras Vieoji staiga Kauno mechanikos mokykla UAB VISAGALIS NACIONALIN ALTININK ASOCIACIJA
__________________

Vidas lekaitis

VALSTYBINS KELI TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRININKO SAKYMAS

6450

DL VEJ PRAYM TARPININKAUTI GAUNANT DAUGKARTINES VIZAS PATEIKIMO TVARKOS APRAO PATVIRTINIMO
2012m. spalio 31d. Nr.2B-411 Vilnius

1. T v i r t i n u Vej praym tarpininkauti gaunant daugkartines vizas pateikimo tvarkos apra (pridedama). 2. P r i p a s t u netekusiais galios: 2.1. Valstybins keli transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos virininko 2004m. gegus 6d. sakym Nr.2B-124 Dl Vej praym tarpininkauti gaunant daugkartines vizas pateikimo taisykli (in., 2004, Nr.80 -2872); 2.2. Valstybins keli transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos virininko 2005m. vasario 2d. sakym Nr.2B-33 Dl Valstybins keli transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos virininko 2004m. gegus 6d. sakymo Nr.2B-124 Dl Vej praym tarpininkauti gaunant daugkartines vizas pateikimo taisykli pakeitimo (in., 2005, Nr.18-593); 2.3. Valstybins keli transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos virininko 2009m. gruodio 31d. sakym Nr.2B-502 Dl Valstybins keli transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos virininko 2004m. gegus 6d. sakymo Nr.2B-124 Dl Vej praym tarpininkauti gaunant daugkartines vizas pateikimo taisykli pakeitimo (in., 2010, Nr.6-282). 3. is sakymas nustatyta tvarka skelbiamas Valstybs iniose ir Valstybins keli transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainje. inspekcijos virininkas
___________________

Vidmantas ukauskas

115

64506451

2012 m. lapkriio 6 d. PATVIRTINTA Valstybins keli transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos virininko 2012m. spalio 31d. sakymu Nr.2B-411

VEJ PRAYM TARPININKAUTI GAUNANT DAUGKARTINES VIZAS PATEIKIMO TVARKOS APRAAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vej praym tarpininkauti gaunant daugkartines vizas pateikimo tvarkos apraas (toliau Apraas) nustato vej praym tarpininkauti gaunat Baltarusijos Respublikos daugkartines vizas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybs ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybs laikinojo susitarimo dl abiej valstybi piliei kelioni (in., 2003, Nr.1-1) 5straipsnio 2dalies b punkt pateikimo tvark. 2. iuo Aprau privalo vadovautis vejai, pateikiantys Valstybinei keli transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau Inspekcija) praymus tarpininkauti gaunant Aprao 1punkte nurodytas vizas vejo autobus, veani keleivius su Baltarusijos Respublikos kompetentinga staiga suderintais tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobus marrutais, ekipa nariams. 3. iame Aprae vartojamos svokos suprantamos taip, kaip apibrta Lietuvos Respublikos keli transporto kodekse (in., 1996, Nr.119-2772). II. PRAYM PATEIKIMO TVARKA 4. Vejai, pageidaujantys autobus ekipa nariams gauti Baltarusijos Respublikos daugkartines vizas, Inspekcijai turi pateikti laisvos formos praym tarpininkauti gaunant Baltarusijos Respublikos daugkartines vizas (toliau Praymas). 5. Praymai Inspekcijai teikiami Asmen praym nagrinjimo ir j aptarnavimo Valstybinje keli transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklse, patvirtintose Valstybins keli transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos virininko 2009m. birelio 4d. sakymu Nr.2B-217 (in., 2009, Nr.70-2887; 2010, Nr.119-6092), nustatyta tvarka. 6. Vejai Prayme turi nurodyti autobuso ekipa nari vardus ir pavardes, gimimo datas, galiojani pas numerius, gyvenamsias vietas, vejo monje uimamas pareigas, marruto numer ir pavadinim, kuriuo vyks autobuso ekipao narys. III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 7. Inspekcija, gavusi vejo Praym, per 10darbo dien nuo Praymo gavimo dienos Baltarusijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje pateikia praym iduoti nurodytiems autobus ekipa nariams daugkartines vizas. Kitus dokumentus, reikalingus gauti viz, ambasadai pateikia pats vejas. Inspekcija neatsako u tai, jei ambasada Prayme nurodytam asmeniui atsisako iduoti viz. 8. Nustaius, kad vejo pateiktame Prayme trksta reikiamos informacijos arba ji yra neteisinga, praymas ambasadai neteikiamas. Apie tai vejas informuojamas ratu nurodant trkumus per 10darbo dien nuo jo Praymo gavimo datos.
___________________

STUDIJ KOKYBS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS SAKYMAS

6451

DL VYKDOMOS STUDIJ PROGRAMOS AKREDITAVIMO


2012m. spalio 31d. Nr.SV6-51 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studij statymo (in., 2009, Nr.54-2140) 17straipsnio 1dalies 1punktu, Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2009m. liepos 24d. sakymo Nr.ISAK-1652 Dl studij program iorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprao patvirtinimo (in., 2009, Nr.96-4083; 2011, Nr.100-4702) 2punktu, iuo sakymu patvirtinto Studij program iorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprao 27punktu bei remdamasis studij programos iorinio vertinimo ivadomis ir auktosios mokyklos pateiktu praymu akredituoti studij program: 1. A k r e d i t u o j u Vilniaus universiteto vykdom studij program Edukologija (valstybiniai kodai 62607S119, 621X20002) iki 2015m. liepos 1d. 2. N u s t a t a u, kad is sakymas sigalioja 2013m. sausio 1d. Direktorius 116
__________________

Artras Grebliauskas

Valstybs inios Nr. 128 STUDIJ KOKYBS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS SAKYMAS

64526453

6452

DL VYKDOM STUDIJ PROGRAM AKREDITAVIMO


2012m. spalio 31d. Nr.SV6-52 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studij statymo (in., 2009, Nr.54-2140) 17straipsnio 1dalies 1punktu, Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2009m. liepos 24d. sakymo Nr.ISAK-1652 Dl studij program iorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprao patvirtinimo (in., 2009, Nr.96-4083; 2011, Nr.100-4702) 2punktu, iuo sakymu patvirtinto Studij program iorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprao 27punktu bei remdamasis studij program iorinio vertinimo ivadomis ir auktosios mokyklos pateiktais praymais akredituoti studij programas: 1. A k r e d i t u o j u ias studij programas (pagal pried). 2. N u s t a t a u, kad is sakymas sigalioja 2013m. sausio 1d. Direktorius
__________________

Artras Grebliauskas Studij kokybs vertinimo centro direktoriaus 2012m. spalio 31d. sakymo Nr.SV6-52 priedas

AKREDITUOTos STUDIJ PROGRAMos


Valstybiniai kodai 61204S109, 612L10004 62404S110, 621L10009 62404S109, 621L10010 62404S103, 621L31001 62404S105, 628L31001 socialini moksl studij sritis Studij programa Auktoji mokykla Finans ekonomika Mykolo Romerio universitetas Finans rinkos Mykolo Romerio universitetas Vieojo sektoriaus ekonomika Mykolo Romerio universitetas Gerovs sociologija Mykolo Romerio universitetas Lyginamoji socialin politika ir gerov Mykolo Romerio universitetas
__________________

Akredituota iki 2018m. rugpjio 31d. 2018m. rugpjio 31d. 2018m. rugpjio 31d. 2018m. rugpjio 31d. 2018m. rugpjio 31d.

Likviduojamos SOCIALINS GLOBOS STAIG ADMINISTRAVIMO TARNYBos PRIE SOCIALINS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Likvidacins komisijos pirmininkO SAKYMAS

6453

DL socialini darbuotoj PADJJ kvalifikacijos klimo program tvirtinimo


2012m. spalio 29d. Nr.V(4)-81 Vilnius

Vadovaudamasis Socialini darbuotoj ir socialini darbuotoj padjj profesins kvalifikacijos klimo tvarkos aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialins apsaugos ir darbo ministro 2006m. balandio 5d. sakymu Nr.A1-92 Dl Socialini darbuotoj ir socialini darbuotoj padjj profesins kvalifikacijos klimo tvarkos bei Socialini darbuotoj atestacijos tvarkos apra patvirtinimo (in., 2006, Nr.43-1569; 2011, Nr.2-79), 23punktu, t v i r t i n u: 1. Socialini darbuotoj padjj kvalifikacijos klimo program Periodiniai mokymai socialini darbuotoj padjjams, dirbantiems su proto ir psichikos negalia turiniais asmenimis socialins globos staigoje, suteikiant kod 296276284 (rengjas Jotaini socialins globos namai). 2. Socialini darbuotoj padjj kvalifikacijos klimo program Efektyvaus bendravimo su skirtingomis socialinio darbo klient grupmis gdi ugdymas, suteikiant kod 296276285 (rengjas vieoji staiga Vaik laikinosios globos namai Atsigrk vaikus). Likvidacins komisijos pirmininkas
____________________

Alvydas Puodiukas

117

64546455

2012 m. lapkriio 6 d.

Likviduojamos SOCIALINS GLOBOS STAIG ADMINISTRAVIMO TARNYBos PRIE SOCIALINS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Likvidacins komisijos pirmininkO SAKYMAS

6454

DL socialini darbuotoj kvalifikacijos klimo program tvirtinimo


2012m. spalio 30d. Nr.V(4)-84 Vilnius

Vadovaudamasis Socialini darbuotoj ir socialini darbuotoj padjj profesins kvalifikacijos klimo tvarkos aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialins apsaugos ir darbo ministro 2006m. balandio 5d. sakymu Nr.A1-92 (in., 2006, Nr.43-1569, Nr.86-3375; 2007, Nr.53-2065; 2008, Nr.134-5219; 2011, Nr.2-79), 45punktu, Socialini darbuotoj kvalifikacijos klimo program atrankos tvarkos aprao, patvirtinto Socialins globos staig administravimo tarnybos prie Socialins apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011m. kovo 28d. sakymu Nr.V(4)-33 (in., 2011, Nr.38-1848), 21punktu, t v i r t i n u: 1. Socialini darbuotoj kvalifikacijos klimo program Viej ryi valdymo strateginiai pagrindai socialines paslaugas teikianiose organizacijose, suteikiant kod 596870849 (rengjas V Socialini inovacij studija). 2. Socialini darbuotoj kvalifikacijos klimo program Tvysts gdi tobulinimo usimimai, suteikiant kod 596870850 (rengjas V Socialini inovacij studija). 3. Socialini darbuotoj kvalifikacijos klimo program Krybikumas socialiniame darbe, suteikiant kod 596870851 (rengjas iauli miesto savivaldybs dienos socialins globos centras Goda). 4. Socialini darbuotoj kvalifikacijos klimo program Asmen su funkciniais sutrikimais socialin integracija panaudojant universalaus dizaino principus, suteikiant kod 596870852 (rengjas V Socialini inovacij studija). 5. Socialini darbuotoj kvalifikacijos klimo program Bendravimas su klientais socialiniame darbe: konflikt valdymas ir streso veika, suteikiant kod 596870853 (rengjas vieoji staiga Valakupi reabilitacijos centras). 6. Socialini darbuotoj kvalifikacijos klimo program Motyvacija pokyiams: motyvuojamojo pokalbio metodas, suteikiant kod 596870854 (rengjas vieoji staiga Valakupi reabilitacijos centras). Likvidacins komisijos pirmininkas
____________________

Alvydas Puodiukas

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO sakymas

6455

DL rekomendacij dl prokuror specializacijos baudiamajame procese ir ikiteismini tyrim paskirstymo prokurorams patvirtinimo
2012m. spalio 30d. Nr.I-318 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratros statymo (in., 1994, Nr.81-1514; 2003, Nr.42-1919; 2008, Nr.813173; 2011, Nr.91-4333) 14straipsnio 1dalimi, 16straipsnio 2dalimi: 1. T v i r t i n u Rekomendacijas dl prokuror specializacijos baudiamajame procese ir ikiteismini tyrim paskirstymo prokurorams (toliau Rekomendacijos). 2. N u s t a t a u, kad Rekomendacij 13punkte nurodyti teiss aktai turi bti parengti, o j kopijos Generalins prokuratros Personalo ir teiss skyriui pateiktos iki 2012m. lapkriio 30d. 3. P r i p a s t u netekusiais galios: 3.1. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010m. birelio 2d. sakym Nr.I-65 Dl prokuror specializacijos baudiamajame procese nuostat patvirtinimo; 3.2. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011m. rugpjio 3d. sakym Nr.I-181 Dl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010m. birelio 2d. sakymo Nr.I-65 Dl prokuror specializacijos baudiamajame procese nuostat patvirtinimo pakeitimo. 4. P a v e d u Generalins prokuratros Komunikacijos skyriui paskelbti Rekomendacijas prokuratros interneto svetainje, o Dokument valdymo ir asmen aptarnavimo skyriui Valstybs iniose. 5. Nustatyta tvarka su sakymu supaindinti Generalins prokuratros ir teritorini prokuratr prokurorus, valstybs tarnautojus ir darbuotojus. Generalinis prokuroras
____________________

Darius Valys

118

Valstybs inios Nr. 128

6455 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012m. spalio 30d. sakymu Nr.I-318

rekomendacijos dl prokuror specializacijos baudiamajame procese ir ikiteismini tyrim paskirstymo prokurorams I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Rekomendacijos dl prokuror specializacijos baudiamajame procese ir ikiteismini tyrim paskirstymo prokurorams (toliau Rekomendacijos) nustato Generalins prokuratros, apygard prokuratr ir j padalini prokuror specializacijas baudiamajame procese, Generalins prokuratros, apygard prokuratr ir j padalini vyriausij prokuror pareigas, susijusias su prokuror specializacijos gyvendinimu ir ikiteismini tyrim paskirstymu prokurorams, besispecializuojani prokuror teises ir pareigas. 2. Rekomendacijomis siekiama didinti prokuror proceso veiklos efektyvum, sudaryti prielaidas tikslingiau kelti kvalifikacij, veiksmingiau formuoti bendr praktik ir nustatyti aikias byl paskirstymo prokurorams taisykles, mainti korupcijos pasireikimo rizik. 3. Prokuror specializacija baudiamajame procese nustatoma prokurorui pagal kompetencij atliekant, organizuojant ikiteismin tyrim ir jam vadovaujant, vykdant ikiteisminio tyrimo staig pareign atliekam baudiamojo proceso veiksm kontrol, palaikant valstybin kaltinim, kontroliuojant nuosprendi ir nutari vykdym baudiamosiose bylose pagal atskiras nusikalstamas veikas ar j ris, kitas susijusias nusikalstamas veikas. II. PROKUROR SPECIALIZACIJOS 4. Prokuror specializacijos apygardos prokuratros apylinks prokuratros prokuror darbo vietose (pagal Lietuvos Respublikos prokuratros ir prokuror kompetencijos nuostatus (toliau Kompetencijos nuostatai) apylinks prokuratros prokuror organizuojamuose ikiteisminiuose tyrimuose) yra ios: 4.1. nepilnamei justicija (tariamieji nepilnameiai ir nukentj nuo fizinio ir psichinio smurto maameiai); 4.2. organizuoti Karo policijos pareign atliekamus ikiteisminius tyrimus ir jiems vadovauti (prokuratroms, kuri veiklos teritorijoje yra Karo policijos gul tyrj darbo vietos); 4.3. organizuoti Valstybs sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministerijos (toliau Valstybs sienos apsaugos tarnyba) pareign atliekamus ikiteisminius tyrimus ir jiems vadovauti (prokuratroms, kuri veiklos teritorijoje yra Valstybs sienos apsaugos tarnybos ikiteisminio tyrimo pareign darbo vietos); 4.4. organizuoti pataisos nam pareign atliekamus ikiteisminius tyrimus ir jiems vadovauti (prokuratroms, kuri veiklos teritorijoje yra pataisos namai). 5. Prokuror specializacijos apygardos prokuratros apylinks prokuratros centrinje buveinje (pagal Kompetencijos nuostatus apylinks prokuratros prokuror organizuojamuose ikiteisminiuose tyrimuose) yra ios: 5.1. transporto priemoni pagrobimas (Lietuvos Respublikos baudiamojo kodekso (toliau BK) 178straipsnio 2dalis (kai nusikalstamos veikos objektas automobilis), 3061straipsnis); 5.2. nusikaltimai elektronini duomen ir informacini sistem saugumui (BK 1961982straipsniai); 5.3. nusikaltimai ir baudiamieji nusiengimai, susij su disponavimu narkotinmis ar psichotropinmis, nuodingosiomis ar stipriai veikianiomis mediagomis (BK 259268straipsniai); 5.4. nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei, preki ir paslaug enklams (BK 191195, 204straipsniai); 5.5. nusikaltimai ir baudiamieji nusiengimai asmens lygiateisikumui ir sins laisvei (BK 169171straipsniai). 6. Prokuror specializacijos, nurodytos Rekomendacij 5.15.5punktuose, apygardos prokuratros apylinks prokuratros prokuror kitose darbo vietose paprastai nenustatomos, taiau motyvuotu apygardos prokuratros vyriausiojo prokuroro praymu ir generalinio prokuroro sprendimu gali bti daromos iimtys. 7. Prokuror specializacija apygardos prokuratros specializuotuose skyriuose nepilnamei justicija (tariamieji nepilnameiai ir nukentj nuo smurto ir seksualins prievartos maameiai) ir tarptautinis susiinojimas baudiamosiose bylose. 8. Kitos prokuror specializacijos (toliau kitos specializacijos) nustatomos pagal Rekomendacij 47punktuose nustatytoms specializacijoms nepriskirtus BK skyrius, straipsnius ar j dalis. 9. Kitos specializacijos nustatomos laikantis toki princip: 9.1. vienai specializacijai priskiriamos nusikalstamos veikos, turinios kuo daugiau t pai nusikalstamos veikos poymi; 9.2. skirtingoms specializacijoms negali bti priskiriamos tos paios veikos; 9.3. nusikalstam veik, priskirt vienai specializacijai, skaiius nustatomas atsivelgiant nusikalstam veik tyrimo sudtingum, prokuror skaii ir jiems tenkant darbo krv; 9.4. dviem ar daugiau prokuror ta pati specializacija nustatoma tik tuo atveju, jeigu jai priskiriamos viename BK straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos; 9.5. apygardos prokuratros apylinks prokuratros (jos padalinio) veiklos teritorijoje, jos dalyje ar prokuror darbo vietoje vienam prokurorui galima pavesti organizuoti visus kitoms specializacijoms nepriskirtus ikiteisminius tyrimus. 10. Kitos specializacijos gali bti nustatomos ir pagal nusikalstamos veikos subjekt, objekt ar kitus poymius.

119

6455

2012 m. lapkriio 6 d.

11. Kitos specializacijos gali bti nustatomos visai apygardos prokuratros apylinks prokuratros (jos padalinio) veiklos teritorijai ar jos daliai. 12. Prokuror specializacijos Generalinje prokuratroje yra ios: 12.1. Baudiamojo persekiojimo departamente: 12.1.1. nusikaltimai monikumui ir karo nusikaltimai; 12.1.2. nusikaltimai Lietuvos valstybs nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai; 12.1.3. nusikaltimai mogaus gyvybei; 12.1.4. nusikaltimai mogaus sveikatai; 12.1.5. nusikaltimai, pavojingi mogaus sveikatai ir gyvybei; 12.1.6. nusikaltimai mogaus laisvei; 12.1.7. nusikalstamos veikos mogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir nelieiamumui; 12.1.8. nusikalstamos veikos nepilnamei asmen seksualinio apsisprendimo laisvei ir nelieiamumui; 12.1.9. prekyba monmis ir inaudojimas priverstiniam darbui, traukimas prostitucij ir pelnymasis i kito asmens prostitucijos (BK 147, 1471, 157, 307, 308straipsniai); 12.1.10. nusikalstamos veikos asmens garbei ir orumui; 12.1.11. nusikalstamos veikos vaikui ir eimai; 12.1.12. nusikaltimai asmens privataus gyvenimo nelieiamumui; 12.1.13. nusikalstamos veikos asmens lygiateisikumui ir sins laisvei; 12.1.14. nusikaltimai asmen rinkim teisms ir Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Europos Parlamento bei savivaldybi taryb rinkim ar referendum tvarkai; 12.1.15. nusikalstamos veikos asmens socialinms teisms; 12.1.16. sukiavimo pobdio nusikalstamos veikos (BK 179, 182, 183, 184, 186straipsniai); 12.1.17. kitos veikos nuosavybei ir turtiniams interesams ( BK 178, 180, 181, 185, 187, 188straipsniai) 12.1.18. sukiavimas neteistai uvaldant Pridtins verts mokest; 12.1.19. Europos Sjungos finansini interes apsauga; 12.1.20. nusikalstamos veikos, susijusios su transporto priemoni pasisavinimu; 12.1.21. neteistas praturtjimas (BK 1891straipsnis); 12.1.22. nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei; 12.1.23. nusikaltimai elektronini duomen ir informacini sistem saugumui; 12.1.24. nusikalstamos veikos ekonomikai ir verslo tvarkai; 12.1.25. kontrabanda, muitins apgaul, neteistas preki ar produkcijos neiveimas i Lietuvos Respublikos, neteistas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekmis; 12.1.26. nusikalstamos veikos finans sistemai; 12.1.27. netikros elektronins mokjimo priemons gaminimas, tikros klastojimas ar neteistas disponavimas elektronine mokjimo priemone arba jos duomenimis ir neteistas elektronins mokjimo priemons ar jos duomen panaudojimas (BK 214215straipsniai); 12.1.28. nusikalstamu bdu gyt pinig ar turto legalizavimas (BK 216straipsnis); 12.1.29. netikr pinig ar vertybini popieri pagaminimas, laikymas arba realizavimas (BK 213straipsnis); 12.1.30. teissaugos institucij pareign galiojim virijimas panaudojant smurt; 12.1.31. nusikalstamos veikos teisingumui; 12.1.32. nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu ginklais, audmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis mediagomis arba karine ranga; 12.1.33. nusikalstamos veikos aplinkai ir moni sveikatai; 12.1.34. nusikalstamos veikos transporto eismo saugumui; 12.1.35. nusikalstamos veikos vieajai tvarkai; 12.1.36. nusikaltimai valstybs tarnautojo ar vieojo administravimo funkcijas atliekanio asmens veiklai; 12.1.37. nusikalstamos veikos valdymo tvarkai; 12.1.38. nusikalstamos veikos valdymo tvarkai, susijusios su dokument ar matavimo priemoni klastojimu; 12.1.39. nusikalstamos veikos dorovei; 12.1.40. nusikalstamos veikos mirusiojo atminimui; 12.1.41. nusikalstamos veikos krato apsaugos tarnybai; 12.1.42. nepilnamei justicija; 12.1.43. tarptautinis susiinojimas baudiamosiose bylose; 12.2. Organizuot nusikaltim ir korupcijos tyrimo departamente: 12.2.1. organizuot grupi ir nusikalstam susivienijim padaryti nusikaltimai; 12.2.2. korupcinio pobdio nusikalstamos veikos, nusikalstamos veikos valstybs tarnybai ir vieiesiems interesams; 12.2.3. nusikalstamos veikos viej pirkim srityje; 12.2.4. nusikaltimai visuomens saugumui; 12.2.5. neteista narkotini ar psichotropini mediag apyvarta; 12.2.6. nusikalstamos veikos, susijusios su slaptinta informacija; 12.2.7. operatyvini veiksm teistumo kontrol.

120

Valstybs inios Nr. 128

6455

13. Prokurorams specializacijas ne reiau kaip kart per metus, vadovaudamasis Rekomendacij nuostatomis ir atsivelgdamas padalinio kompetencij, organizuojam ikiteismini tyrim skaii, nusikalstam veik kvalifikavim, prokuror skaii, nustato nurodymu Generalins prokuratros padalinio vyriausiasis prokuroras ir sakymu apygardos prokuratros vyriausiasis prokuroras. sakymo ar nurodymo kopija pateikiama Generalins prokuratros Personalo ir teiss skyriui. III. IKITEISMINI TYRIM PASKIRSTYMO PROKURORAMS TVARKA 14. Ikiteisminiai tyrimai prokurorams paskirstomi atsivelgiant : 14.1. nusikalstamos veikos padarymo viet; 14.2. nusikalstam veik kvalifikavim; 14.3. prokuror darbo viet ir j aptarnaujam teritorij; 14.4. apygard prokuratr padalini ar prokuror kontroliuojamas ikiteisminio tyrimo staigas; 14.5. prokurorams priskirtas specializacijas. 15. Ikiteisminiai tyrimai dl nusikalstam veik, padaryt apygardos prokuratros veiklos teritorijoje, atsivelgiant Kompetencijos nuostat nustatyt apygard prokuratr padalini kompetencij, paskiriami atitinkamam apygardos prokuratros padaliniui. 16. Generalins prokuratros padalinio, apygardos prokuratros, jos padalinio vyriausiasis prokuroras (jo pavaduotojas) ar j galiotas asmuo, vadovaudamasis Rekomendacijomis ir Generalins prokuratros padalinio vyriausiojo prokuroro nurodymu ar apygardos prokuratros vyriausiojo prokuroro sakymu dl specializacij nustatymo, paskiria organizuoti ikiteismin tyrim ir jam vadovauti prokurorui, padarydamas atitinkamas ymas Dokument valdymo sistemoje (DVS) ir Informacinje prokuratros sistemoje (IPS). 17. Jei ikiteisminis tyrimas patenka Rekomendacij 4.14.4punktuose nurodyt specializacij, kit pagal nusikaltimo objekt ar subjekt nustatyt specializacij ir kit specializacij, jis turi bti paskiriamas prokurorui, kuriam priskirta Rekomendacij 4.14.4punkte nurodyta specializacija, ar prokurorui, kuriam specializacija priskirta pagal nusikaltimo objekt ar subjekt. Jei ikiteisminis tyrimas patenka Rekomendacij 4.1ir 7punktuose numatyt ir kit specializacij, jis turi bti paskiriamas prokurorui, kuriam priskirta Rekomendacij 4.1ar 7punktuose nurodyta specializacija. 18. Kai pradjus vien ikiteismin tyrim tiriamos kelios skirtingo sunkumo nusikalstamos veikos, kurios priskirtinos skirtingoms specializacijoms, organizuoti ikiteismin tyrim ir jam vadovauti pavedama prokurorui, kuriam priskirta specializacija dl sunkesns nusikalstamos veikos. 19. Kai pradjus vien ikiteismin tyrim tiriamos dvi ar daugiau vienodo sunkumo nusikalstamos veikos, kurios priskirtinos skirtingoms specializacijoms, organizuoti ikiteismin tyrim ir jam vadovauti perduodama prokuror sutarimu arba Generalins prokuratros padalinio, apygardos prokuratros, jos padalinio vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) sprendimu. 20. Kai atitinkam apygardos prokuratros veiklos teritorijos dal ar ikiteisminio tyrimo staig aptarnauja du ir daugiau prokuror, kuriems nustatyta ta pati specializacija, ikiteisminis tyrimas jiems paskiriamas vadovaujantis i anksto apygardos prokuratros vyriausiojo prokuroro pasirinkta ir sakymu nustatyta tvarka: kiekvienam tos paios specializacijos prokurorui priskiriant atitinkam i eils registruot 100ikiteismini tyrim numeri intervalo dal arba nustatant, kad kiekvienam tos paios specializacijos prokurorui bt skiriama po vien ar kelis i eils registruotus tai specializacijai priskirtinus ikiteisminius tyrimus. 21. Ikiteisminiai tyrimai dl apygardos prokuratros apylinks prokuratros veiklos teritorijoje padaryt nusikalstam veik, priskirtin Rekomendacij 5.15.5punktuose nurodytoms specializacijoms, paskiriami atitinkamos specializacijos apygardos prokuratros apylinks prokuratros centrins buveins prokurorui, neatsivelgiant nusikalstamos veikos padarymo viet, paisant Rekomendacij 6punkto nuostat. 22. Iimtiniais atvejais, kai priskirtasis prokuroras negali dalyvauti procese dl atostog, komandiruots, ligos ar kit prieasi, Generalins prokuratros, apygardos prokuratros ar jos padalinio vyriausiasis prokuroras (jo pavaduotojas) gali pavesti organizuoti ikiteisminius tyrimus ir jiems vadovauti ar palaikyti valstybin kaltinim kitam prokurorui. 23. Siekiant suvienodinti prokuror darbo krv ar dl kit svarbi prieasi, ikiteisminiai tyrimai prokurorams Generalins prokuratros, apygardos prokuratros ar jos padalinio vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) motyvuota rezoliucija gali bti skirstomi neatsivelgiant Rekomendacij nuostatas ir Generalins prokuratros padalini, apygard vyriausij prokuror nustatyt ikiteismini tyrim paskirstymo prokurorams tvark. IV. PROKUROR TEISS IR PAREIGOS GYVENDINAnT SPECIALIZACIJ 24. Generalins prokuratros padalinio, apygardos prokuratros vyriausiasis prokuroras, gyvendindamas prokuror specializacij baudiamajame procese, pagal kompetencij: 24.1. nustato, kiek prokuror ir kurie specializuosis pagal Rekomendacij 47punktuose nustatytas specializacijas; 24.2. nustato kitas specializacijas ir jas priskiria prokurorams vadovaudamasis Rekomendacij 811punktuose nurodytais principais; 24.3. imasi organizacini priemoni utikrinti, kad besispecializuojantis prokuroras, atliks ar organizavs ikiteismin tyrim ir jam vadovavs, palaikyt ir valstybin kaltinim; 24.4. utikrina, kad besispecializuojanio prokuroro darbo krvis atitikt vidutin darbo krv, tenkant kitam Generalins prokuratros padalinio ar apygardos prokuratros prokurorui; 24.5. nustato besispecializuojani prokuror laikino pavadavimo tvark.

121

64556456

2012 m. lapkriio 6 d.

25. Apygardos prokuratros prokuroras, besispecializuojantis pagal nusikalstamas veikas: 25.1. nagrinja skundus, pareikimus ir praneimus apie nusikalstamas veikas, atlieka, organizuoja ikiteismin tyrim ir jam vadovauja, palaiko valstybin kaltinim, nagrinja skundus dl proceso veiksm Kompetencijos nuostat nustatyta tvarka; 25.2. Generalins prokuratros padalinio ar apygardos prokuratros vyriausiojo prokuroro pavedimu teikia informacij apie tam tikrai specializacijai priskirt nusikalstam veik ikiteisminio tyrimo ir valstybinio kaltinimo problematik, pasilymus dl proceso ir organizacins veiklos tobulinimo, normini teiss akt rengimo ir keitimo, mokymo ir kvalifikacijos klimo, kitais su specializacijos gyvendinimu susijusiais klausimais; 25.3. savarankikai kelia kvalifikacij, domisi priskirtos specializacijos nusikalstam veik tyrimo ir nagrinjimo teismuose praktika, informuoja Generalin prokuratr apie kilusias ikiteisminio tyrimo, valstybinio kaltinimo palaikymo problemas. 26. Generalins prokuratros prokuroras, besispecializuojantis pagal nusikalstamas veikas: 26.1. nagrinja skundus, pareikimus ir praneimus apie nusikalstamas veikas, atlieka, organizuoja ikiteismin tyrim ir jam vadovauja, palaiko valstybin kaltinim, dalyvauja nagrinjant skundus kasacins ir apeliacins instancijos teismuose dl tam tikrai specializacijai priskirt nusikalstam veik Kompetencijos nuostat nustatyta tvarka; 26.2. bylose dl tam tikrai specializacijai priskirt nusikalstam veik vykdo auktesniojo prokuroro funkcijas Kompetencijos nuostat nustatyta tvarka; 26.3. organizuoja pasitarimus su besispecializuojaniais apygard prokuratr prokurorais, siekiant nustatyti specializacijai priskirt nusikalstam veik ikiteisminio tyrimo ir valstybinio kaltinimo palaikymo problematik, surinkti silymus dl proceso ir organizacins veiklos tobulinimo, normini teiss akt rengimo ir keitimo, mokymo ir kvalifikacijos klimo, kitais su specializacijos gyvendinimu susijusiais klausimais; 26.4. kaupia, apibendrina ir analizuoja specializacijai priskirt nusikalstam veik ikiteisminio tyrimo ir valstybinio kaltinimo problematik, teikia silymus dl proceso ir organizacins veiklos tobulinimo, normini teiss akt rengimo ir keitimo, mokymo ir kvalifikacijos klimo, kitais su specializacijos gyvendinimu susijusiais klausimais; 26.5. teikia konsultacijas, metodin pagalb proceso veiklos klausimais prokurorams ir ikiteisminio tyrimo pareignams; 26.6. rengia Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro rekomendacij, normini teiss akt, aikinamj rat dl baudiamojo proceso veiklos projektus, atlieka apibendrinimus; 26.7. teikia ivadas ir silymus dl statym ir kit teiss akt, susijusi su specializacijai priskirtomis nusikalstamomis veikomis; 26.8. dalyvauja apygard prokuratr prokuror kvalifikacijos klimo procese (skaito praneimus seminaruose, organizuoja diskusijas, pasitarimus, prireikus pasitelkia atitinkam srii specialistus). V. Baigiamosios NUOSTATOS 27. Generalins prokuratros ir apygard prokuratr besispecializuojani prokuror vardai ir pavards skelbiami prokuratros intranete. 28. Prokuror specializacijos kiekvienais metais peririmos ir gali bti keiiamos atsivelgiant nusikalstamumo struktr ir dinamik, kitus svarbius veiksnius, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtintas prioritetines prokuratros veiklos sritis.
____________________

NARKOTIK, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS SAKYMAS

6456

DL SAUGIJ DOKUMENT BLANK NAUDOJIMO, IDUODANT LICENCIJAS, licencij papildom lap, licencij pirm pried, licencij pirmo priedo papildom lap, licencij antr pried, licencij antro priedo papildom lap, licencij trei pried, licencij treio PRIEDO papildom lap, JAS PAPILDANT, PATIKSLINANT ir IDUODANT LICENCIJ DUBlIKATUS
2012m. rugsjo 28d. Nr.T1-277 Vilnius

Atsivelgdamas Saugij dokument ir saugij dokument blank technologins apsaugos nustatymo komisijos 2011m. rugpjio 30d. sprendim Nr.32-10 (Informaciniai praneimai, 2011, Nr.70-650) Dl dokument blank ir keleivinio transporto biliet priskyrimo technologins apsaugos lygiui ir polygiui: 1. N u r o d a u: 1.1. Iduodant licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais grimais, licencijas verstis didmenine prekyba alumi, alaus miiniais su nealkoholiniais grimais, natralios fermentacijos sidru, kurio trin etilo alkoholio koncentracija nevirija 8,5procento, licencijas verstis didmenine prekyba nedenatruotu etilo alkoholiu, licencijas verstis didmenine prekyba denatruotu etilo alkoholiu, licencijas verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turiniomis aliavomis, licencijas verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapij mediag priedais, licencijas verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapij mediag priedais, alaus, alaus ir nealkoholini grim miini gamybos 122

Valstybs inios Nr. 128

6456

licencijas, alkoholio produkt, skaitant alkoholinius grimus, kuri trin etilo alkoholio koncentracija nevirija 22procent, gamybos licencijas, alkoholio produkt, skaitant alkoholinius grimus, gamybos licencijas, licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas verstis tabako gamini gamyba toliau Licencija), jas papildant, patikslinant, iduodant i licencij dublikatus, naudoti saugij dokument blankus. 1.2. Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs iduotos Licencijos papildomos ar patikslinamos, kai raomi sandli, gamybos viet adresai, produkcijos kodai ir pavadinimai, vadovaujantis Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. liepos 7d. sakymu Nr.T1-182 Dl licencij, licencij papildomo lapo, licencij pirmo priedo, licencij pirmo priedo papildomo lapo, licencij antro priedo, licencij antro priedo papildomo lapo, licencij treio priedo, licencij treio priedo papildomo lapo blank privalomj form, teksto ir rekvizit patvirtinimo(in., 2011, Nr.93-4432) ir naudojant saugij dokument blankus. 1.3. Jei Licencija pildoma ar patikslinama, kai raomi sandli, gamybos viet adresai, produkcijos kodai ir pavadinimai, iduodamas Licencijos papildomas lapas, Licencijos pirmas priedas arba Licencijos pirmo priedo papildomas lapas, Licencijos antras priedas arba Licencijos antro priedo papildomas lapas, Licencijos treias priedas arba Licencijos treio priedo papildomas lapas. Licencijos papildom lap numeravimo eil tsiama. 1.4. Jei Licencija tikslinama ibraukiant sandli, gamybos vietos adresus, keiiant joje nurodyt mons buvein, teisin form, pavadinim ar mons kod (kai suteikiamas naujas kodas) arba keiiant kitus tiesiogiai nuo mons nepriklausanius Licencijos rekvizitus (toliau rekvizitai), i Licencijos, Licencijos papildomo lapo, Licencijos pirmo priedo arba Licencijos pirmo priedo papildomo lapo, Licencijos antro priedo arba Licencijos antro priedo papildomo lapo, Licencijos treio priedo arba Licencijos treio priedo papildomo lapo, ibraukiami tikslinami rekvizitai, o kitoje Licencijos arba Licencijos papildomo lapo, Licencijos pirmo priedo arba Licencijos pirmo priedo papildomo lapo, Licencijos antro priedo arba Licencijos antro priedo papildomo lapo, Licencijos treio priedo arba Licencijos treio priedo papildomo lapo pusje, nurodomas Licencijos patikslinimo pagrindas. 2. P r i p a s t u netekusiais galios: 2.1. Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs direktoriaus 2004m. balandio 27d. sakym Nr.1S-211 Dl licencijos verstis tabako gamini gamyba formos nustatymo (Informaciniai praneimai, 2004, Nr.34-387). 2.2. Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. gegus 30d. sakym Nr.T1-125 Dl Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs direktoriaus 2004m. balandio 27d. sakymo Nr.1S-211 Dl licencijos verstis tabako gamini gamyba formos nustatymo pakeitimo (Informaciniai praneimai, 2011, Nr.44-395). 2.3. Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. birelio 16d. sakym Nr.T1-164 Dl Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs direktoriaus 2004m. balandio 27d. sakymo Nr.1S-211 Dl licencijos verstis tabako gamini gamyba formos nustatymo pakeitimo (in., 2011, Nr.76-3705). 2.4. Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs direktoriaus 2004m. liepos 9d. sakym Nr.1S-366 Dl alkoholio produkt gamybos licencij form nustatymo (Informaciniai praneimai, 2004, Nr.53-537). 2.5. Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. gegus 6d. sakym Nr.T1-74 Dl Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs direktoriaus 2004m. liepos 9d. sakymo Nr.1S-366 Dl alkoholio produkt gamybos licencij form nustatymo pakeitimo (Informaciniai praneimai, 2011, Nr.39-352). 2.6. Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. balandio 29d. sakym Nr.T1-63 Dl Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs direktoriaus 2004m. balandio 27d. sakymo Nr.1S-210 Dl licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais formos nustatymo pakeitimo (Informaciniai praneimai, 2011, Nr.36-325). 2.7. Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. gegus 3d. sakym Nr.T1-66 Dl Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs iduot licencij verstis didmenine prekyba alkoholiniais grimais, licencij verstis didmenine prekyba alumi, alaus miiniais su nealkoholiniais grimais, natralios fermentacijos sidru, kurio trin etilo alkoholio koncentracija nevirija 8,5procento, licencij verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, iskyrus alkoholinius grimus, papildymo, patikslinimo ir dublikat idavimo taisykli patvirtinimo (Informaciniai praneimai, 2011, Nr.37-332). 2.8. Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. rugpjio 11d. sakym Nr.T1-222 Dl Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. gegus 3d. sakymo Nr.T1-66 Dl Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs iduot licencij verstis didmenine prekyba alkoholiniais grimais, licencij verstis didmenine prekyba alumi, alaus miiniais su nealkoholiniais grimais, natralios fermentacijos sidru, kurio trin etilo alkoholio koncentracija nevirija 8,5procento, licencij verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, iskyrus alkoholinius grimus, papildymo, patikslinimo ir dublikat idavimo taisykli patvirtinimo pakeitimo (Informaciniai praneimai, 2011, Nr.66-634). 2.9. Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. gegus 3d. sakym Nr.T1-67 Dl Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs iduot licencij verstis didmenine prekyba tabako gaminiais papildymo, patikslinimo ir dublikat idavimo taisykli patvirtinimo (Informaciniai praneimai, 2011, Nr.38-348). 2.10. Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. rugpjio 11d. sakym Nr.T1-220 Dl Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. gegus 3d. sakymo Nr.T1-67 Dl

123

64566457

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs iduot licencij verstis didmenine prekyba tabako gaminiais papildymo, patikslinimo ir dublikat idavimo taisykli patvirtinimo pakeitimo (Informaciniai praneimai, 2011, Nr.66-632). 2.11. Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. gegus 30d. sakym Nr.T1-124 Dl Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs iduot alkoholio produkt gamybos licencij papildymo, patikslinimo ir dublikat idavimo taisykli patvirtinimo (Informaciniai praneimai, 2011, Nr.44-394). 2.12. Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. rugpjio 11d. sakym Nr.T1-221 Dl Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. gegus 30d. sakymo Nr.T1-124 Dl Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs iduot alkoholio produkt gamybos licencij papildymo, patikslinimo ir dublikat idavimo taisykli patvirtinimo pakeitimo (Informaciniai praneimai, 2011, Nr.66-633). 2.13. Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2011m. liepos 22d. sakym Nr.T1-198 Dl Valstybins tabako ir alkoholio kontrols tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs iduot licencij verstis tabako gamini gamyba papildymo, patikslinimo ir licencij dublikat idavimo taisykli patvirtinimo (in., 2011, Nr.98-4653). 3. N u s t a t a u, kad is sakymas sigalioja 2012m. spalio 9d. Direktorius Zenius Martinkus
____________________

NARKOTIK, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS SAKYMAS

6457

DL INFORMACIJOS APIE MONI, EUROPOS JURIDINI ASMEN IR J FILIAL, USIENIO JURIDINI ASMEN ATSTOVYBI LIETUVOS RESPUBLIKOJE IMPORTUOTUS ALKOHOLIO PRODUKTUS (ISKYRUS EMS KIO KILMS ETILO ALKOHOL) TEIKIMO tvarkos APRAO PATVIRTINIMO
2012m. spalio 30d. Nr.T1-307 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrols statymo (in., 1995, Nr.44-1073; 2004, Nr.47-1548; 2012, Nr.78-4025) 13straipsnio 4dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2004m. balandio 26d. nutarimo Nr.473 Dl galiojim suteikimo gyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrols statym (in., 2004, Nr.63-2265; 2012, Nr.102-5184) 1punktu, t v i r t i n u Informacijos apie moni, Europos juridini asmen ir j filial, usienio juridini asmen atstovybi Lietuvos Respublikoje importuotus alkoholio produktus (iskyrus ems kio kilms etilo alkohol) teikimo tvarkos apra (pridedama). Direktorius Zenius Martinkus SUDERINTA Muitins departamento prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos 2012m. spalio 17 d.ratu Nr.(17.2/3)3B-10791

__________________

PATVIRTINTA Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamento direktoriaus 2012m. spalio 30d. sakymu Nr.T1-307

INFORMACIJOS APIE MONI, EUROPOS JURIDINI ASMEN IR J FILIAL, USIENIO JURIDINI ASMEN ATSTOVYBI LIETUVOS RESPUBLIKOJE IMPORTUOTUS ALKOHOLIO PRODUKTUS (ISKYRUS EMS KIO KILMS ETILO ALKOHOL) TEIKIMO tvarkos APRAas 1. Informacijos apie moni, Europos juridini asmen ir j filial, usienio juridini asmen atstovybi Lietuvos Respublikoje importuotus alkoholio produktus (iskyrus ems kio kilms etilo alkohol) teikimo tvarkos apraas (toliau Tvarkos apraas) nustato informacijos apie alkoholio produkt, t. y. alkoholini grim (kodai pagal Europos Bendrijos Kombinuotj nomenklatr, patvirtint 1987m. liepos 23d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr.2658/87dl tarif ir statistins nomenklatros bei dl Bendrojo muit tarifo (OL 2004m. specialusis leidimas, 2skyrius, 2tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012m. vasario 21d. Komisijos gyvendinimo reglamentu (ES) Nr.155/2012 (OL 2012, L 50, p.1)

124

Valstybs inios Nr. 128

64576458

2203, 2204, iskyrus 2204 30, 2205-2208, iskyrus 2207, 2208 20 40, ex2208 90 69, nedenatruoto ne ems kio kilms etilo alkoholio (kodai pagal Kombinuotj nomenklatr ex2207 10 00, ex2208 90 91, ex2208 90 99), denatruoto ne ems kio kilms etilo alkoholio (kodas pagal Kombinuotj nomenklatr ex2207 20 00), maistini alkoholini tirpal su kvapij mediag priedais (kodai pagal Kombinuotj nomenklatr ex2103 90 30, 2106 90 20, 3302 10 10, ex3302 10 40, ex3302 10 90), nemaistini alkoholini tirpal su kvapij mediag priedais (kodas pagal Kombinuotj nomenklatr 3302 90 10), etilo alkoholio turini aliav (kodai pagal Kombinuotj nomenklatr 2204 29, 2204 30, 2205 90, 2206 00 81, 2206 00 89, 2208 20 40, 2208 20 62, 2208 20 64, 2208 20 86, 2208 20 87, 2208 20 89, 2208 30 19, 2208 30 49, 2208 30 69, 2208 30 79, 2208 30 88, 2208 40 51, 2208 40 91, 2208 40 99, 2208 50 19, 2208 50 99, 2208 60 19, 2208 60 99, 2208 70 90, 2208 90 19, 2208 90 38, 2208 90 712208 90 78), import (toliau Duomenys) Narkotik, tabako ir alkoholio kontrols departamentui (toliau Departamentas) pateikim, teikimo bd, teikiam duomen saugos reikalavimus. 2. Tvarkos aprae vartojamos svokos suprantamos taip, kaip jos apibrtos Lietuvos Respublikos alkoholio kontrols statyme (in., 1995, Nr.44-1073; 2004, Nr.47-1548); Lietuvos Respublikos muitins statyme (in., 2004, Nr.73-2517); Lietuvos Respublikos mokesi administravimo statyme (in., 2004, Nr.63-2243). 3. Departamentui duomenis teikia Muitins departamentas prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos (toliau Muitins departamentas). 4. Duomenys teikiami pagal Duomen teikimo sutart, sudaryt tarp Muitins departamento ir Departamento, kurioje numatomos esmins slygos duomen teikimui: teikiam duomen apimtys, j naudojimo tikslas, teikiam dokument formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaid itaisym tvarka ir terminai. 5. Duomen teikimo klausimai sprendiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybs informacini itekli valdymo statymu (2011, in., 163-7739), pasiraant arba keiiant esani duomen teikimo sutart.
__________________

IX skyrius. KOLEGIALI INSTITUCIJ NORMINIAI TEISS AKTAI


LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINS KULTROS PAVELDO KOMISIJOS SPRENDIMAS

6458

DL EUROPOS SJUNGOS STRUKTRINI FOND L PANAUDOJIMO KULTROS PAVELDO OBJEKT ISAUGOJIMUI IR PRITAIKYMUI
2012m. rugsjo 28d. Nr.S-1(6.2.-175) Vilnius

Valstybin kultros paveldo komisija (toliau Komisija) 2012-09-07ivaiuojamajame posdyje apirjo Europos Sjungos Sanglaudos skatinimo veiksm programos gyvendinimo lomis pilnai ar dalinai tvarkomas ir pritaikomas turizmui Paeeri, Gelgaudikio ir Zypli dvar sodybas bei Panemuns pil, taip pat Daub, vad. Velnio duobe. Komisija, vertinusi kultros paveldo objektuose atliktus darbus, konstatuoja, kad i pastat ir j aplinkos fizin bkl i esms pagerjo, irykinta bei atskleista dauguma io paveldo vertingj savybi. Atlikti didels apimties avarins bkls paalinimo, restauravimo, konservavimo, pritaikymo, atkrimo darbai. Ypa kokybikai restauruoti Panemuns pilies rm fasadai ir boktai, j iors sgrafitinis tinkas, Zypli dvaro rm interjeras. I esms pasikeit Panemuns pilies, Paeeri, Gelgaudikio ir Zypli dvar sodyb naudojimas jose jau vyksta kultros ir vietos bendruomeni renginiai. Kultros vertybi registre isamiai pateiktos Gelgaudikio dvaro sodybos rm, kumetyno, oranerijos bei kit statini vertingosios savybs, nurodytos dalys, detals, elementai ir suraytos gausios ir tikslios nuorodos kitus apskaitos bei apsaugos dokumentus. Patikslinti ir papildyti Panemuns pilies komplekso, rm, parko saugomi elementai bei vertingosios savybs. Taiau Komisija nustat, kad valstybs institucijos, naudodamos ES las, nepakankamai atsivelgia paveldosauginius dvar sodyb kompleksikumo reikalavimus, neisprstos j administravimo problemos. Aplinkos ministerijoje nesprendiama neatsiejamos dvar paveldo dalies park, j vanden sistem tvarkybos problema. Pastaruoju metu tai ypa aktualu Gelgaudikio ir Zypli dvar sodyb kompleksiniam tvarkymui ir pritaikymui turizmo reikmms. Paeeri dvaro rm rsiai drksta dl dirbtinai pakelto eero vandens lygio. Nemotyvuotai 2012m. Gelgaudikio dvaro sodybos teritorija buvo sumainta nuo 118,5 iki 86,1359ha. (r. Kultros vertybi registr), o valstybinje Zypli dvaro sodybos emje suformuotas sklypas, siekiant teisinti griautin sovietmeio pastat. Komisija pastebjo, kad suprojektuota ir renginjama Paeeri dvaro rm patalp mechanin vdinimo sistema, ikertant ortaki pravedimui didelio diametro angas autentikose sienose ar medinje perdangoje, paeidia vertingsias savybes: pakabinamos lubos labai sumaina didiosios konferencij sals aukt, pakeiia lang ang ir sram ritmik bei proporcijas. Projekte nurodytuose siektinuose rezultatuose tokie statybos darbai apskritai neminimi. Panemuns pilies rmuose rengta istorikai nebdinga mansarda, taip pat vakar fasado bei stogo langai, dur detals. Nepatenkinama Paeeri dvaro bei Zypli dvaro sodyb apskaita. Dauba, vad. Velnio duobe, yra registruota kaip mitologinio paveldo objektas, bet jos vertingosios savybs nra nustatytos. Nepakankami vis apirt kompleks ir objekt taikomieji paveldosauginiai tyrimai. Komisija dar kart atkreipia dmes tai, kad mokslini tyrim nefinansavimas yra sistemin problema. Danai nustatomi nepagrsti technini projekt parengimo ir pateikimo su paraikos dokumentais terminai, nepagrsta projekt gyvendinimo trukm. Nra vis objekt tvarkymo ir pritaikymo perspektyvini koncepcij, nenustatomos etapais vykdom tvarkybos darb tstinumas. 125

6458

2012 m. lapkriio 6 d.

Valstybin kultros paveldo komisija, siekdama prasmingo bei racionalaus Europos Sjungos l panaudojimo Lietuvos kultros paveldui isaugoti ir j pritaikyti kultriniam turizmui, vietos bendruomenms sutelkti bei stiprinti, taip pat kitiems sociokultriniams poreikiams tenkinti, pabria, kad aplankyt kultros paveldo objekt naudotoj ir valdytoj veikla, bd ir priemoni paieka, siekiant tvarkyti ir pritaikyti iuos itin vertingus kultros paveldo darinius, yra skatintina ir i esms atitinka teiss akt reikalavimus. Prasmingai ir atsakingai panaudotos ES struktrini fond los tai galimyb isaugoti ir atgaivinti Lietuvos kultros paveld, j naudoti ir painti. Lietuvos Respublikos Valstybin kultros paveldo komisija n u s p r e n d i a: 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei silyti: 1.1. siekiant racionalaus ir ekonomiko ES l panaudojimo kultros paveldo tvarkybai ir kad ie darbai atitikt prisiimtas Europos paveldo sutartis, panaikinti iuo metu Lietuvoje galiojani ir ES l panaudojim komplikuojani nuostat, pagal kuri taikomieji moksliniai tyrimai laikomi nepateisinamomis ilaidomis; 1.2. siekiant atsakingo ir kompetentingo ES l, skirt kultros paveldo tvarkybai, panaudojimo, teiss aktais tvirtinti nuostat, kad i l naudojim administruoja Kultros ministerija, nes pagal LR nekilnojamojo kultros paveldo apsaugos statymo 5straipsnio 2dal nekilnojamojo kultros paveldo apsaugos administravim organizuoja ir u j atsako kultros ministras; 1.3. papildyti Valstybins reikms istorijos, archeologijos ir kultros objekt sra, raant j Gelgaudikio dvaro sodyb ir Panemuns pil; 1.4. pripainti prioritetiniu Gelgaudikio dvaro sodybos ir Panemuns pilies restauravim ir skirti ES fond ir program las restauravimui ubaigti. Tiesioginiais ryiais sujungti iuos objektus vien turistin marrut. 2. kio ir Kultros ministerijoms rekomenduoti: 2.1. formuluojant ir rengiant apraomsias ES projekt dalis privalomai pasitelkti paveldosaugos specialistus bei ios srities teisininkus ir atsivelgti j rekomendacijas; 2.2. nustatyti realius ES lomis remiam projekt katus bei trukm, taip pat j apraomosiose dalyse ir projektinje dokumentacijoje vadovautis tik kultros paveldo isaugojimo samprata bei vartoti teiss aktais nustatytas jo turin atitinkanias svokas; 2.3. tobulinti tiesioginio taikymo teiss aktus, kad jie atitikt Sanglaudos skatinimo veiksm programos 1prioritete nustatyt kultros ir gamtos paveldo isaugojimo ir pritaikymo turizmo pltrai tiksl, kuris i esms atitinka LR nekilnojamojo kultros paveldo apsaugos statymo bei tarptautini paveldosaugos teiss akt reikalavimus; 2.4. i esms tobulinti ir skaidrinti projekt teikimo ir vertinimo proces, kur reglamentuoja ES Sanglaudos skatinimo veiksm programa, kad jis atitikt LR nekilnojamojo kultros paveldo apsaugos statym. 3. Aplinkos ministerijai rekomenduoti: 3.1. siekiant Paeeri dvaro sodybos isaugojimo grinti Paeeri eero istorin vandens lyg; 3.2isprsti ES finansavimo galimyb Gelgaudikio, Paeeri ir Zypli dvar sodyb park ir istorini vandens telkini sistemoms tvarkyti. 4. Kultros paveldo departamentui rekomenduoti: 4.1. sutvarkyti ES lomis remiam kultros vertybi apskait; Kultros vertybi registre nevilkinant rayti kultros paminklo Paeeri dvaro rm ir ledains vertingsias savybes ir saugomus elementus, taip pat rayti valstybs saugomos kultros vertybs Zypli dvaro rm oficin, virtuvs, arklids, veimins (ratins) ir kit tvarkom bei numatyt tvarkyti II etape ios dvaro sodybos pastat bei statini vertingsias savybes ir saugomus elementus, mitologins vertybs Daubos, vad. Velnio duobe vertingsias savybes; 4.2. derinant teritorij planus, projektin dokumentacij (techninius projektus bei paveldosaugos dalis) reikalauti grietesns planuotoj bei projektuotoj atsakomybs, atidiau tikrinti ar laikomasi galiojani, paveldo apsaug reglamentuojani teiss akt, individuali apsaugos, laikinosios apsaugos ir paveldo tvarkybos reglament reikalavim bei slyg; 4.3. vertinti ir aprobuoti parengtas objekt tvarkymo koncepcijas perspektyviniams j tvarkybos darb etapams ir dar nesuderintus projektus Restauravimo ir Metodinje tarybose; 4.4. gyvendinant didels verts kompleksini objekt tyrimo, projektavimo ir tvarkybos darbus, numatyti mokslinio vadovo pareigyb; 4.5. vertinti ir itaisyti Gelgaudikio dvaro rmuose paveldosaugos reikalavimus paeidianius eksterjero ir interjero polichromijos bei rangos sprendinius; 4.6. iduodant slygas, derinant projektin dokumentacij, vadovautis LR nekilnojamojo kultros paveldo apsaugos statymo 2straipsnio 28dalies apibrimu Pritaikymas. 5. Vieuosius pirkimus paveldosaugoje organizuojanioms institucijoms silyti taikyti ekonomikai naudingiausio pasilymo vertinimo kriterij, kad bt utikrinta kokybika ir profesionali kultros paveldo apsauga. 6. aki ir Vilkavikio rajono savivaldybms siloma tsti dvar sodyb park bei j vanden sistem tvarkymo darbus. Komisijos pirminink
___________________

Graina Drmait

126

Valstybs inios Nr. 128 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U TAR I MAS

6459

6459

DL Statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykli patvirtinimo


2012m. spalio 23d. Nr.03-225 Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos draudimo statymo 197straipsniu (in., 2003, Nr.94-4246; 2011, Nr.145-6816) ir Lietuvos Respublikos statybos statymo 37straipsnio 8dalimi (in., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr.101-3597; 2012, Nr.763921), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a: 1. Patvirtinti Statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykles (pridedama). 2. Pripainti netekusiais galios: 2.1. Valstybins draudimo prieiros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos valdybos 2002m. balandio 30d. nutarim Nr.78 Dl Statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykli patvirtinimo (in., 2002, Nr.46-1778); 2.2. Valstybins draudimo prieiros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos valdybos 2003m. birelio 25d. nutarim Nr.N-242 Dl Valstybins draudimo prieiros tarnybos prie Finans ministerijos valdybos 2002m. balandio 30d. nutarimo Nr.78 Dl Statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykli patvirtinimo pakeitimo (in., 2003, Nr.61-2830). Valdybos pirmininkas
____________________

Vitas Vasiliauskas PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2012m. spalio 23d. nutarimu Nr.03-225

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINS ATSAKOMYBS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisyklse (toliau Taisykls) reglamentuojamos statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo sutarties (toliau draudimo sutartis) slygos, draudimo sutarties ali draudiko ir draudjo ikisutartins ir sutartins teiss ir pareigos. 2. Pagrindinio statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomasis draudimas apima ir jo subrangov civilin atsakomyb. statym nustatytais atvejais, kai nra pagrindinio statinio projektuotojo, privalomuoju civilins atsakomybs draudimu privalo draustis visi statinio projektuotojai. Draudjas yra atsakingas u savo subrangov pareig vykdym. 3. Sudarius draudimo sutart, Taisyklse nurodytos draudimo sutarties slygos tampa draudimo sutarties dalimi. alys draudimo sutartimi negali pakeisti imperatyvi teiss akt reikalavim. II. PAGRINDINS SVOKOS 4. Draudikas draudimo sutart su draudiku sudariusi draudimo mon, teiss akt nustatyta tvarka turinti teis vykdyti statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo veikl. 5. Draudjas statinio projektuotojas, kuris sudar draudimo sutart su draudiku. 6. Draudimo suma draudimo sutartyje nurodyta pinig suma, kuria draudiami draudjo turtiniai interesai. 7. Draudimo moka draudimo sutartyje nurodyta pinig suma, kuri draudjas draudimo sutarties slygomis moka draudikui u draudimo apsaug. 8. Kontrol tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai sigytas arba valdomas mons akcij (paj ar kitoki kapitalo dali) paketas, suteikiantis jo savininkams arba valdytojams teis daugiau kaip 20procent bals juridinio asmens dalyvi susirinkime, taip pat teis skirti (irinkti) ar ataukti administracijos vadov, daugiau negu pus valdybos arba stebtoj tarybos nari (juos atitinkani valdymo organ), faktikai kontroliuoti susijusio asmens priimamus sprendimus (dl didesns negu kit asmen akcij (paj ar kitoki kapitalo dali) dalies valdymo, sudaryt sutari ar kit aplinkybi). 9. Treiasis asmuo asmuo, kurio draudjas nenurodo draudimo sutartyje, bet kuris Taisyklse nurodytomis slygomis gyja teis draudimo imok. Taisyklse vartojama svoka treiasis asmuo apima ir statytoj (usakov). Treiuoju asmeniu laikomas: 9.1. asmuo, kurio turtui padaryta ala dl netinkamai suprojektuoto statinio. ala turtui nustatoma statym nustatyta tvarka; 9.2. asmuo, kurio sveikatai padaryta ala dl netinkamai suprojektuoto statinio ir (ar) kuris pagal statymus turi teis alos u asmens gyvybs atmim atlyginim, kai asmens gyvyb buvo atimta dl netinkamai suprojektuoto statinio. 10. Taisyklse vartojamos svokos atitinka svokas, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos draudimo statyme ir Lietuvos Respublikos statybos statyme.

127

6459 III. DRAUDIMO OBJEKTAS

2012 m. lapkriio 6 d.

11. Draudimo objektas yra draudjo turtiniai interesai, susij su draudjo civiline atsakomybe u al, padaryt tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir ali nustatytu laikotarpiu, kuris negali bti trumpesnis u Civilinio kodekso 6.698straipsnio 1dalies 1punkte nustatyt garantin termin, dl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai suprojektuoto statinio, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskir statinio projekt, arba dl netinkamai suprojektuoto statinio, kurio projektai ar j dalys buvo perduoti usakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuri projektavimo darb rangos sutartys buvo pasiraytos po statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo sutarties sigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta atsivelgus projektavimo mons atlikt projektavimo darb mast per metus. 12. Draudimo objektas nra susijs su draudjo civiline atsakomybe u statinio projektavimo metu padaryt al jo paties ar jo darbuotoj turtui ir (ar) sveikatai, gyvybei bei u al jo ar jo darbuotoj eimos nari turtui. Draudimo objektas taip pat nra susijs su draudjo civiline atsakomybe u bet koki kit jo veikl, nesusijusi su statinio projektavimu. IV. DRAUDIAMASIS VYKIS 13. Draudiamasis vykis yra draudimo sutarties galiojimo metu ir per tok termin, kurio nustatymo kriterijai nurodyti Taisykli 11punkte, reikalavimo draudjui arba draudikui u treiajam asmeniui padaryt al dl draudjo netinkamai suprojektuoto statinio pateikimas. Vienu draudiamuoju vykiu laikomas vykis, vyks dl tos paios prieasties, nepaisant to, kad dl io vykio gali bti pareikti keli treij asmen reikalavimai. Jeigu alos padarymo momento nemanoma nustatyti, laikoma, kad ala padaryta tuo momentu, kai draudjui buvo pareiktas pirmasis reikalavimas atlyginti nuostolius. Reikalavimo pateikimas pripastamas draudiamuoju vykiu, jeigu atitinka visas ias slygas: 13.1. pateiktas kaip raytin pretenzija arba iekinys; 13.2. pareiktas draudimo sutarties galiojimo metu arba per termin, kurio nustatymo kriterijai nurodyti Taisykli 11punkte; 13.3. pareiktas dl alos, kuri padaryta draudimo sutarties galiojimo metu arba per termin, kurio nustatymo kriterijai nurodyti Taisykli 11punkte, netinkamai suprojektavus statin; 13.4. pateiktas dl netinkamai suprojektuoto statinio draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskir statinio projekt, arba reikalavimas, pateiktas dl netinkamai suprojektuoto statinio, kurio projektai ar j dalys buvo perduoti usakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuri projektavimo darb rangos sutartys buvo pasiraytos po statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo sutarties sigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta atsivelgus projektavimo mons atlikt projektavimo darb mast per metus; 13.5. pateiktas dl Lietuvos Respublikos teritorijoje esanio statinio ir (ar) jo dalies projektavimo. 14. Jei treiajam asmeniui ala, kuri padaryta dl netinkamai suprojektuoto statinio, padidjo, kai treiasis asmuo pareik draudjui Taisykli 13punkte nustatytus kriterijus atitinkant reikalavim, vlesnis reikalavimo atlyginti padidjusi al, net jei jis pareiktas pasibaigus terminui, kuris nustatytas Taisykli 13punkte, pateikimas yra draudiamasis vykis. V. NEDRAUDIAMASIS VYKIS 15. Nedraudiamasis vykis yra reikalavimo atlyginti i al (nuostolius) pateikimas: 15.1. neturtin, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip; 15.2. dl draudjo ar kit asmen prievoli vykdymo utikrinimo pagal sutart ar statym; 15.3. dl draudjo ir (ar) treij asmen veiksm siekiant neteistai gauti draudimo imok; 15.4. dl kitos draudjo veiklos, nesusijusios su Lietuvos Respublikos teiss aktuose nustatyta statinio projekto rengjo ir (ar) statinio projekto dalies rengjo veikla; 15.5. atsiradusi i veiklos, kai draudjas veikia kaip statybos rangovas, subrangovas, statinio statybos techninis priirtojas, gamintojas ar tiekjas, nesvarbu, ar ta veikla veriamasi tolygiai su jo projektavimo veikla, kaip numatyta Taisyklse, ar ne; 15.6. finansin, nesusijusi su alos padarymu turtui, asmens sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirandani kaip alos turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekm; 15.7. dl praleisto projektavimo sutarties vykdymo termino ir virytos ilaid smatos; 15.8. finansin, atsirandani dl technologinio renginio, kitos technologins ir (ar) ininerins rangos pajgumo, naumo, veiksmingumo arba gaminam produkt (teikiam paslaug) kokybs, kiekio, taip pat dl negaljimo naudotis ranga ar renginiais ir netekus pelno; 15.9. dl projektavimo trkum taisymo; 15.10. dl sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo, jeigu sutartyje nustatyta draudjo civilin atsakomyb virija Lietuvos Respublikos statymuose nustatyt. Sutartyje nustatytai civilinei atsakomybei, virijaniai Lietuvos Respublikos statymuose nustatyt civilin atsakomyb, draudimo apsauga negalioja; 15.11. padaryt draudjo tyine veika, iskyrus socialiai vertingus tyinius veiksmus (btinoji gintis, pilietins pareigos atlikimas ir kt.); 15.12. kuri draudjas privalo atlyginti dl nelaiming atsitikim darbe ar susirgim profesine liga pagal darbuotoj saug reguliuojanius Lietuvos Respublikos teiss aktus; 15.13. dl oro, vandens, ems uterimo, iskyrus, kai tai atsitinka dl staigaus ir netikto vykio. vykis nra staigus ir netiktas, kai vykio prieastis yra ltas ar laipsnikas veiksnys arba pasikartojantys vykiai. Kai teriama dl staigaus ir netikto vykio, atlyginamos visos uterimo valymo ilaidos ir tretiesiems asmenims padaryti nuostoliai; 128

Valstybs inios Nr. 128

6459

15.14. tiesiogiai ar netiesiogiai padaryt dl jonizuojanios spinduliuots ar radioaktyviojo uterimo arba dl bet kokio sprogstamo branduolinio miinio ar komponento radioaktyvij, toksini, sprogstamj ir kit pavojing savybi poveikio, skaitant ir al (nuostolius), tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltus, susijusius su arba atsiradusius dl branduolins reakcijos, branduolins radiacijos, spinduliuots ir (arba) radioaktyviosios taros, nesvarbu, kad kiti veiksniai turjo takos alos atsiradimui ar reikalavimui; 15.15. susijusi su asbestu arba pusfabrikaiais, gaminiais ar kitomis mediagomis, turiniomis savo sudtyje asbesto, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip; 15.16. tiesiogiai ar netiesiogiai nulemt arba susijusi su iais vykiais, neatsivelgiant tai, kad alai (nuostoliams) atsirasti ar jos (j) dydiui galjo turti takos kitos prieastys ir aplinkybs: 15.16.1. karas, agresija, prieiki usienio jg veiksmai, karinio pobdio veiksmai (nesvarbu, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), pilietinis karas, maitas, revoliucija, sukilimas, vidaus neramumai, pasiek sukilimo, karins arba neteistos jgos panaudojimo mast; 15.16.2. kiekvieno teroristinio akto (suklusio pavoj daugelio moni gyvybei ar sveikatai, turtui arba infrastruktros objektams panaudojant arba grasinant panaudoti jg, pvz., sprogdinant, padegant, paskleidiant radioaktyvisias, biologines ar chemines kenksmingsias mediagas, preparatus ar mikroorganizmus ir panaiai, siekiant politini, religini, ideologini ar etnini tiksl, taip pat ir paveikti ar bauginti Vyriausyb ir (ar) visuomen ar jos dal); 15.17. kai reikalavimus dl alos turtui reikia su draudju susij asmenys, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Su draudju susij asmenys juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja ar yra kontroliuojami draudjo arba kartu su draudju yra kontroliuojami treiosios alies, kaip nustatyta Taisykli 8punkte, taip pat draudjo giminaiiai, eimos nariai ar asmenys, turintys su juo bendr k; 15.18. dl intelektins nuosavybs teisi paeidimo, taip pat nesiningos konkurencijos ir (ar) veiksni, ribojani konkurencij; 15.19. dl informacijos, saugomos magnetinse laikmenose ar kompiuterinje atmintyje, bei dl materialini vertybi, draudjui patikt saugoti ar kontroliuoti, pametimo, sunaikinimo ar praradimo, taip pat dl draudjui saugoti patikt raytini ir spausdintini dokument praradimo, jei draudimo sutartyje nenustatoma kitaip. VI. DRAUDIMO SUMA IR DRAUDIMO MOKA 16. Draudimo suma nustatoma draudiko ir draudjo susitarimu ir nurodoma draudimo liudijime. Minimali draudimo suma, apdraudiant draudjo civilin atsakomyb u vieno statinio projekt, turi bti ne maesn kaip 150 000lit vienam draudiamajam vykiui. Minimali draudimo suma, draudiant atsivelgus projektavimo mons projektavimo darb mast per metus, turi bti ne maesn kaip 1 000 000lit. 17. Jei draudikas imoka dal draudimo imokos, draudiko prievol dl likusios draudimo sumos lieka galioti iki draudimo sutarties ir draudimo apsaugos termino pabaigos, iskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje nustatyta, kad lieka galioti draudiko prievol dl visos draudimo sumos, neiskaiiuojant i jos imokt draudimo imok. 18. Draudimo mokos dyd nustato draudikas, atsivelgdamas draudimo rizikos laipsn. Draudimo mokos dydis nurodomas draudimo liudijime. 19. ali susitarimu draudimo moka gali bti vienkartin arba mokama dalimis. Jei draudjas laiku nesumoka draudimo mokos dalies (iskyrus pirmj draudimo mokos dal), nuo nesumoktos sumos skaiiuojami delspinigiai, kuri dydis nustatomas ali susitarimu, arba alims nesusitarus statym nustatyta tvarka. Draudjui nesumokjus draudimo mokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo praneti draudjui ir statytojui (usakovui) ratu, nurodydamas, kad, per 15dien nuo praneimo gavimo dienos draudjui nesumokjus draudimo mokos ar jos dalies, draudiko prievols vykus draudiamajam vykiui mokti draudimo imok vykdymas bus sustabdytas ir atnaujintas tik tada, kai draudjas sumoks draudimo mok. 20. Atsivelgdami draudimo rizikos pobd, draudikas ir draudjas savo susitarimu gali nustatyti beslygin iskait, kuri negali bti didesn kaip 10 000lit ir privalo bti nurodyta draudimo liudijime. Beslygin iskaita suma, kuria draudikas vykus draudiamajam vykiui sumaina draudimo imok, jei draudimo imoka mokama draudjui. Jeigu draudimo imoka mokama treiajam asmeniui, draudikas nesumaina draudimo imokos beslygine iskaita, taiau draudjas ne vliau kaip per 7darbo dienas po to, kai draudikas imoka draudimo imok treiajam asmeniui, privalo sumokti draudikui beslygin iskait. Draudikas privalo nedelsdamas informuoti draudj apie draudimo imokos mokjimo treiajam asmeniui dien. VII. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR SIGALIOJIMAS 21. Draudimo sutartis sudaroma ratu. Draudimo sutarties sudarym patvirtina draudiko iduodamas Statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo liudijimas, kuriame privalo bti Civilinio kodekso 6.991straipsnyje nurodyti rekvizitai, taip pat raas Statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo liudijimas ir nuoroda Taisykles (pavadinimas, Valstybs ini numeris ir publikacijos numeris). 22. Draudjas, ketindamas sudaryti draudimo sutart, jei draudikas reikalauja, privalo pateikti raytin praym. Kai draudjas pateikia raytin praym sudaryti draudimo sutart, sudarius draudimo sutart praymas tampa sudtine draudimo sutarties dalimi. Raytinio praymo turin ir form nustato draudikas. 23. Sudarydamas draudimo sutart draudjas privalo suteikti jam inom ir reikming draudimo rizikai vertinti bei draudimo sutariai sudaryti informacij, kuri draudikas prao nurodyti raytiniame prayme arba dl kurios papildomai teiraujasi ratu, taip pat draudiko reikalavimu pateikti turimus dokumentus, reikmingus draudimo rizikai vertinti ir draudimo sutariai sudaryti. 129

6459

2012 m. lapkriio 6 d.

24. Draudikas neturi teiss atsisakyti sudaryti draudimo sutart, iskyrus tuos atvejus, kai draudjas nevykdo Taisykli 23punkte nustatytos pareigos. Draudiko atsisakymas sudaryti draudimo sutart turi bti raytinis ir gali bti skundiamas teismui. 25. Jei draudjas nevykdo Taisykli 23punkte nustatytos pareigos ir draudikas, tai inodamas, vis tiek sudaro draudimo sutart, draudikas negali remtis tuo, kad Taisykli 23punkte nustatyta pareiga nevykdyta. 26. Draudimo sutartis laikoma sudaryta alims susitarus ir statym nustatyta tvarka ireikus vali bei draudjui sumokjus draudimo mok ar pirm jos dal, jei alys susitar, kad draudimo moka yra mokama dalimis, iki draudimo liudijime nurodyto termino. Draudimo sutartis sigalioja nuo ali susitarimu nustatytos datos, kuri turi bti nurodyta draudimo liudijime, jei visa arba pirma draudimo moka sumokama iki draudimo liudijime nurodyto termino. VIII. DRAUDIMO SUTARTIES TERMINAS 27. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarp: 27.1. nuo statinio projektavimo pradios iki Civilinio kodekso 6.698straipsnio 1dalies 1punkte nurodyto garantinio termino pabaigos, kai draudimo sutartis sudaroma dl atskiro statinio projekto. Draudimo sutartis dl atskiro statinio projekto sudaroma nuo statinio projektavimo pradios iki statinio projektavimo pabaigos arba statinio projekto gyvendinimo prieiros pabaigos, jeigu su draudju statytojas (usakovas) sudaro atitinkam sutart; 27.2. nuo draudimo sutarties sigaliojimo dienos iki Civilinio kodekso 6.698straipsnio 1dalies 1punkte nurodyto garantinio termino pabaigos draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu perduot usakovams statinio projekt ar j dali, kuri projektavimo darb rangos sutartys buvo pasiraytos po statinio projektuotojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo sutarties sigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta atsivelgus projektavimo mons projektavimo darb mast per metus. Draudimo sutartis, sudaroma atsivelgus projektavimo mons projektavimo darb mast per metus, sudaroma vieniems metams. 28. Jei draudimo sutartis pasibaig anksiau, negu nustatyta Taisykli 27punkte, draudjas privalo sudaryti nauj draudimo sutart ir utikrinti, kad kiekvienam i atliekam projektavimo darb bt taikoma draudimo apsauga. 29. Draudimo sutarties termino pradia ir pabaiga nurodoma kalendorine data draudimo liudijime. IX. DRAUDIMO RIZIKOS PADIDJIMAS ARBA SUMAJIMAS 30. Jei draudimo rizika padidja po draudimo sutarties sudarymo dienos, draudjas privalo informuoti draudik apie draudimo rizikos padidjim Taisykli 31punkte nustatyta tvarka. Galimus draudimo rizikos padidjimo atvejus draudikas ratu privalo nurodyti draudjui sudarant draudimo sutart, o draudjas privalo ratu patvirtinti, kad su jais susipaino. 31. Draudjas privalo nedelsdamas, taiau ne vliau kaip per 7darbo dienas, draudikui ratu praneti apie draudimo rizikos padidjim. 32. Padidjus draudimo rizikai, draudikas turi teis reikalauti pakeisti draudimo sutarties slygas arba padidinti draudimo mok. Sudarant draudimo sutart draudikas ratu privalo nurodyti draudjui tvark, kuria vadovaujantis bus skaiiuojama padidinta draudimo moka, o draudjas privalo ratu patvirtinti, kad susipaino su minta tvarka. 33. Jei draudimo sutarties galiojimo metu paaikja, kad draudimo rizika sumajo, draudjas turi teis reikalauti pakeisti draudimo sutarties slygas arba sumainti draudimo mok. Galimus draudimo rizikos sumajimo atvejus draudikas ratu privalo nurodyti draudjui sudarant draudimo sutart, o draudjas ratu privalo patvirtinti, kad su jais susipaino. X. DRAUDJO PAREIGA PRANETI APIE GALIM DRAUDIAMJ VYK 34. Draudjas privalo ratu nedelsdamas, taiau ne vliau kaip per 7darbo dienas, praneti draudikui apie kiekvien reikalavim atlyginti al, kuris yra susijs arba, draudjo nuomone, gali bti susijs su statinio projektavimu, atliktu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Jeigu draudjas ratu nepranea draudikui arba jo atstovui apie galim draudiamj vyk per 7darbo dienas, draudikas turi teis atsisakyti imokti draudimo imok arba j sumainti, atsivelgdamas tai, ar draudjas savo pareigos nevykd tyia ar dl neatsargumo, iskyrus, kai rodoma, kad apie draudiamj vyk draudikas suinojo laiku, arba kai nepraneimas apie draudiamj vyk neturjo takos draudiko pareigai imokti draudimo imok. 35. Draudjas privalo ratu nedelsdamas praneti draudikui apie visus vykius ar aplinkybes, kuri pagrindu draudjui gali bti pareiktas reikalavimas, nurodytas Taisykli 34punkte. XI. DRAUDJO PAREIGOS VYKUS DRAUDIAMAJAM VYKIUI 36. vykus draudiamajam vykiui, draudjas turi imtis jam prieinam proting priemoni galimai alai sumainti, laikydamasis draudiko nurodym, jeigu tokie nurodymai draudjui duoti. Draudikas atleidiamas nuo alos atlyginimo, jeigu ala atsirado dl to, kad draudjas smoningai nesim jam prieinam proting priemoni iai alai sumainti ar jos ivengti. 37. Draudikas privalo Taisykli XVIII skyriuje nustatyta tvarka atlyginti draudjui btinas ilaidas, turtas vykdant pareig, nustatyt Taisykli 36punkte. 38. Be raytinio draudiko sutikimo draudjas neturi teiss i dalies ar visikai pripainti arba tenkinti reikalavim atlyginti al. 39. Jei draudjui pareikiamas iekinys teisme, draudikas ne vliau kaip per 7darbo dienas nuo draudjo praneimo apie pareikt iekin dienos turi teis reikalauti, kad draudjas galiot draudiko paskirtus asmenis atstovauti draudjo interesams teisme. Draudjas privalo galioti draudiko paskirtus asmenis atstovauti draudjo interesams. Jei draudjo interesams teisme

130

Valstybs inios Nr. 128

6459

atstovauja draudiko paskirti asmenys, draudikas Taisykli XVIII skyriuje nustatyta tvarka privalo atlyginti draudjui turtas ir i jo priteistas bylinjimosi ilaidas, taip pat atlyginimo u atstovo pagalb teisme ilaidas. 40. Jei draudjas nevykdo Taisykli 39punkte nustatytos pareigos, draudikas neprivalo draudjui atlyginti ilaid, numatyt Taisykli 39punkte. XII. ALOS DYDIO NUSTATYMO IR DRAUDIMO IMOKOS MOKJIMO NUOSTATOS 41. Draudimo imoka gali bti mokama tik nustaius draudiamojo vykio fakt, aplinkybes ir alos dyd. Teis kreiptis dl draudimo imokos imokjimo turi draudjas ir (ar) treiasis asmuo. 42. Draudimo imokos dyd nustato draudikas, atsivelgdamas padarytos alos dyd. alos dydis nustatomas atsivelgiant Civilinio kodekso ir kit teiss akt nuostatas, siteisjus teismo sprendim ar siteisjusi teismo nutart patvirtinti taikos sutart civilinje byloje pagal treiojo asmens iekin draudjui dl alos atlyginimo, treiojo asmens ar kit staig bei moni, pagal teiss aktus turini teis nustatyti alos sveikatai dyd, ivadas. 43. Draudimo sutarties alys atskiru susitarimu gali nustatyti, kad padarytos alos dyd nustatys draudimo sutarties ali paskirti nepriklausomi ekspertai. iuo atveju ali susitarimu btina nustatyti nepriklausom ekspert skyrimo, j darbo apmokjimo, atliekamo tyrimo ir ivad pateikimo tvark. 44. Draudimo imoka negali viryti draudimo sumos ir alos dydio, iskyrus atvejus, nurodytus Civilinio kodekso 6.1013straipsnyje. Jeigu draudimo sumos nepakanka draudimo imokoms visiems reikalavimo teis draudimo imok turintiems asmenims imokti, draudimo imoka mokama proporcingai kiekvieno asmens patirtos alos dydiui. 45. Imokjs draudimo imok, draudikas atgrtinio reikalavimo teis draudj ir jo subrangovus gyja tik statymuose nustatytais atvejais. Visais kitais atvejais draudikas negyja atgrtinio reikalavimo teiss draudj. XIII. DRAUDJO KREIPIMASIS DRAUDIK DL DRAUDIMO IMOKOS IMOKJIMO TRETIESIEMS ASMENIMS 46. Kad bt imokta draudimo imoka, draudjas privalo pateikti draudikui iuos dokumentus arba j kopijas: 46.1. draudjo upildyt draudiko nustatytos formos praym imokti draudimo imok; 46.2. dokumentus, paaikinanius statinio projektavimo, dl kurio atsirado ala, aplinkybes ir pasekmes; 46.3. treiojo asmens reikalavim atlyginti al, kartu su dokumentais, pateiktais draudjui. 47. Draudikas draudimo imok moka konstatavus draudiamojo vykio fakt ir nustaius alos dyd, bet ne vliau kaip per 30dien nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikminga nustatant draudiamojo vykio fakt, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo imokos dyd. Jei draudimo sutartyje nustatyta, kad mokamos periodins imokos, ios slygos taikomos pirmai periodinei draudimo imokai. 48. Draudikas, dl savo kalts praleids draudimo imokos mokjimo termin, moka draudjui arba treiajam asmeniui statymuose ar ali susitarimu nustatytus delspinigius. 49. Jei prajus Taisykli 47punkte nustatytam terminui draudimo imoka neimokta ar nepradta mokti, draudikas ratu privalo informuoti draudj, treij asmen ir motyvuotai nurodyti draudimo imokos nemokjimo prieastis. 50. Draudjo ar treiojo asmens reikalavimu draudikas privalo nedelsdamas, bet ne vliau kaip per 10darbo dien nuo reikalavimo gavimo dienos, ratu pateikti isami informacij apie draudiamojo vykio tyrimo eig ir leisti draudjo ir (ar) treiojo asmens paskirtam atstovui stebtojo teismis dalyvauti nustatant alos dyd. XIV. TREIOJO ASMENS TIESIOGINIO REIKALAVIMO TEIS 51. Treiasis asmuo turi teis tiesiogiai reikalauti, kad draudikas, sudars su draudju draudimo sutart, imokt draudimo imok. Kad bt imokta draudimo imoka, treiasis asmuo privalo pateikti draudikui iuos dokumentus ar j kopijas: 51.1. treiojo asmens reikalavim imokti draudimo imok; 51.2. dokumentus, paaikinanius statinio projektavimo, dl kurio atsirado ala, aplinkybes ir pasekmes. 52. Btinos slygos, kad bt gyvendinta tiesioginio reikalavimo teis, yra draudiamojo vykio buvimas, alos dydio nustatymas ir aplinkyb, kad draudjas nukentjusiam treiajam asmeniui nra atlygins alos arba yra atlygins tik jos dal. 53. Jei treiasis asmuo pasinaudoja tiesioginio reikalavimo teise draudik, draudjo ir draudiko teiss ir pareigos, nustatytos Taisyklse, ilieka. XV. DRAUDIMO IMOKOS U AL SVEIKATAI MOKJIMAS 54. Draudimo imoka u al, padaryt treiojo asmens sveikatai, imokama vienu kartu. 55. Jei ala sveikatai dl draudjo atlikto statinio projekto yra tstin, draudimo imoka mokama periodiniais mokjimais statym nustatyta tvarka. 56. Pasikeitus alai, padarytai treiojo asmens sveikatai, draudimo imoka perskaiiuojama statym nustatyta tvarka. 57. Jei statymai suteikia teis draudjui atlyginti al sveikatai vienkartine pinig suma, draudikas gali treiojo asmens pageidavimu imokti vienkartin draudimo imok u vis padaryt ar atsiradusi al.

131

6459

2012 m. lapkriio 6 d.

XVI. DRAUDIMO IMOKOS U AL, SUSIJUSI SU ASMENS GYVYBS ATMIMU, MOKJIMAS 58. Draudimo imoka u al, susijusi su asmens gyvybs atmimu, tretiesiems asmenims imokama periodiniais mokjimais statym nustatyta tvarka. 59. Jei statymai suteikia teis draudjui atlyginti al vienkartine pinig suma, draudikas gali asmens, pagal statymus ir Taisykles turinio teis alos u asmens gyvybs atmim atlyginim, pageidavimu imokti vienkartin draudimo imok u vis padaryt ir atsiradusi al. XVII. DRAUDIMO IMOKOS MOKJIMAS DRAUDJUI 60. Jei draudjas yra atlygins al, draudimo imoka mokama draudjui tik tuo atveju, jei draudjas buvo gavs draudiko sutikim atlyginti al arba rodo, kad draudikas nepagrstai sutikimo nedav. 61. Jei draudjas yra atlygins dal alos, draudimo imoka mokama draudjui tik tuo atveju, jei draudjas buvo gavs draudiko sutikim atlyginti al arba rodo, kad draudikas nepagrstai nedav io sutikimo, ir jei draudikas treiajam asmeniui yra imokjs draudimo imok u neatlygintos alos dal. XVIII. DRAUDJO ILAID ATLYGINIMAS 62. Draudjo ilaidos, nustatytos Taisykli 37ir 39punktuose, atlyginamos tik imokjus draudimo imok. 63. Atlyginamos ilaidos, nustatytos Taisykli 37ir 39punktuose, kartu su draudimo imoka negali viryti draudimo sumos, iskyrus atvejus, nustatytus Civilinio kodekso 6.1013straipsnyje. 64. Draudjo ilaidos, turtos laikantis draudiko nurodym (Taisykli 36punktas), atlyginamos net ir tuo atveju, jei vliau paaikja, kad reikalavimas atlyginti al buvo nedraudiamasis vykis. Draudjo ilaidos, turtos siekiant sumainti al ar stengiantis jos ivengti (Taisykli 36punktas), neatlyginamos, jei vliau paaikja, kad reikalavimas atlyginti al buvo nedraudiamasis vykis. 65. Draudjo ilaidos, nustatytos Taisykli 39punkte, atlyginamos tik tuo atveju, jei draudjo interesams teisme atstovavo draudiko paskirti asmenys. ios ilaidos atlyginamos net ir tuo atveju, jei vliau paaikja, kad reikalavimas atlyginti al buvo nedraudiamasis vykis. XIX. DVIGUBAS DRAUDIMAS 66. vykus draudiamajam vykiui ir nustaius, kad dl tos paios rizikos draudjas yra sudars draudimo sutartis daugiau nei su viena draudimo mone, draudimo imok kiekviena draudimo mon moka proporcingai draudimo sutartyje nurodytai draudimo sumai, taiau draudiko ir kit draudimo moni imokamos draudimo imokos negali viryti alos dydio. XX. DRAUDIKO TEISI IR PAREIG PAGAL DRAUDIMO SUTART PERLEIDIMAS 67. Draudikas statym nustatyta tvarka turi teis perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitam ar kitiems draudikams. 68. Jeigu draudjas nesutinka su draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutart kitam draudikui, draudjas turi teis nutraukti draudimo sutart per mnes nuo teisi ir pareig perleidimo dienos. iuo atveju draudjui grinama draudimo moka u nepanaudot draudimo sutarties galiojimo laikotarp. XXI. DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS 69. Draudimo sutartis nutraukiama ir keiiama teiss akt nustatyta tvarka. 70. Nutraukus draudimo sutart, draudjui grinama sumokta draudimo moka, i kurios draudikas turi teis iskaiiuoti sutarties sudarymo ir vykdymo ilaidas (ne daugiau kaip 15procent visos draudimo mokos) bei draudimo mokos dal u iki draudimo sutarties nutraukimo dienos suteikt draudimo apsaug. 71. Visi Taisyklse numatyti ali susitarimai, draudimo sutarties pakeitimai ir papildymai turi bti raytiniai ir pasirayti abiej draudimo sutarties ali. XXII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 72. Visi draudimo sutarties alies praneimai kitai draudimo sutarties aliai turi bti teikiami ratu. Draudimo sutarties alis privalo nedelsdama informuoti kit al apie buveins ar nuolatins gyvenamosios vietos adreso pasikeitim. 73. Draudimo sutarties slygas, neaptartas Taisyklse, reglamentuoja Lietuvos Respublikos statymai ir kiti teiss aktai. 74. Visi draudjo, draudiko ir treij asmen ginai, kylantys dl draudimo sutarties ar susij su ja, sprendiami Lietuvos Respublikos teiss akt nustatyta tvarka. 75. Taisykls su vlesniais pakeitimais ir papildymais turi bti paskelbtos draudiko interneto tinklalapyje.
____________________

132

Valstybs inios Nr. 128 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U TAR I MAS

6460

6460

DL Statinio statybos techninio priirtojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykli patvirtinimo
2012m. spalio 23d. Nr.03-226 Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos draudimo statymo 197straipsniu (in., 2003, Nr.94-4246; 2011, Nr.145-6816) ir Lietuvos Respublikos statybos statymo 37straipsnio 8dalimi (in., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr.101-3597; 2012, Nr.763921), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a: Patvirtinti Statinio statybos techninio priirtojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykles (pridedama). Valdybos pirmininkas
____________________

Vitas Vasiliauskas PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2012m. spalio 23d. nutarimu Nr.03-226

STATINIO STATYBOS TECHNINIO PRIIRTOJO CIVILINS ATSAKOMYBS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Statinio statybos techninio priirtojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisyklse (toliau Taisykls) reglamentuojamos statinio statybos techninio priirtojo (toliau techninis priirtojas) civilins atsakomybs privalomojo draudimo sutarties (toliau draudimo sutartis) slygos, draudimo sutarties ali draudiko ir draudjo ikisutartins ir sutartins teiss ir pareigos. 2. Pagrindinio techninio priirtojo civilins atsakomybs privalomasis draudimas apima ir jo subrangov civilin atsakomyb. statym nustatytais atvejais, kai nra pagrindinio techninio priirtojo, privalomuoju civilins atsakomybs draudimu privalo draustis visi techniniai priirtojai. Draudjas yra atsakingas u savo subrangov pareig vykdym. 3. Sudarius draudimo sutart, Taisyklse nurodytos draudimo sutarties slygos tampa draudimo sutarties dalimi. alys draudimo sutartimi negali pakeisti imperatyvi teiss akt reikalavim. II. PAGRINDINS SVOKOS 4. Draudikas draudimo sutart su draudiku sudariusi draudimo mon, teiss akt nustatyta tvarka turinti teis vykdyti techninio priirtojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo veikl. 5. Draudjas techninis priirtojas, kuris sudar draudimo sutart su draudiku. 6. Draudimo suma draudimo sutartyje nurodyta pinig suma, kuria draudiami draudjo turtiniai interesai. 7. Draudimo moka draudimo sutartyje nustatyti draudjui privalomi mokjimai u draudimo apsaug. 8. Kontrol tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai sigytas arba valdomas mons akcij (paj ar kitoki kapitalo dali) paketas, suteikiantis jo savininkams arba valdytojams teis daugiau kaip 20procent bals juridinio asmens dalyvi susirinkime, taip pat teis skirti (irinkti) ar ataukti administracijos vadov, daugiau negu pus valdybos arba stebtoj tarybos nari (juos atitinkani valdymo organ), faktikai kontroliuoti susijusio asmens priimamus sprendimus (dl didesns negu kit asmen akcij (paj ar kitoki kapitalo dali) dalies valdymo, sudaryt sutari ar kit aplinkybi). 9. Treiasis asmuo asmuo, kuris Taisyklse nurodytomis slygomis gyja teis draudimo imok. Taisyklse vartojama svoka treiasis asmuo apima ir statytoj (usakov). Treiuoju asmeniu laikomas: 9.1. asmuo, kurio turtui padaryta ala dl atliekamos ir (ar) atliktos statinio statybos technins prieiros. ala turtui nustatoma statym nustatyta tvarka; 9.2. asmuo, kurio sveikatai padaryta ala dl atliekamos ir (ar) atliktos statinio statybos technins prieiros ir (ar) kuris pagal statymus turi teis alos u asmens gyvybs atmim atlyginim, kai asmens gyvyb buvo atimta dl atliekamos ir (ar) atliktos statinio statybos technins prieiros. 10. Taisyklse vartojamos svokos atitinka svokas, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos draudimo statyme ir Lietuvos Respublikos statybos statyme. III. DRAUDIMO OBJEKTAS 11. Draudimo objektas yra draudjo turtiniai interesai, susij su draudjo civiline atsakomybe u al, padaryt tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir ali nustatytu laikotarpiu, kuris negali bti trumpesnis nei dveji metai, dl draudimo sutarties galiojimo metu atliekamos ir (ar) atliktos statinio statybos technins prieiros. 133

6460

2012 m. lapkriio 6 d.

12. Draudimo objektas nra susijs su draudjo civilin atsakomybe u atliekamos ir (ar) atliktos statinio statybos technins prieiros metu padaryt al jo paties ar jo darbuotoj turtui ir (ar) sveikatai, gyvybei bei u al j ar j eimos nari turtui. Draudimo objektas taip pat nra susijs su draudjo civiline atsakomybe u bet koki kit jo veikl, nesusijusi su statinio statybos technine prieira. IV. DRAUDIAMASIS VYKIS 13. Draudiamasis vykis yra reikalavimo atlyginti al draudjui arba draudikui u treiajam asmeniui padaryt al dl draudjo atliekamos ir (ar) atliktos statinio statybos technins prieiros pateikimas. Vienu draudiamuoju vykiu laikomas vykis, vyks dl tos paios prieasties, nepaisant to, kad dl io vykio gali bti pareikti keli treij asmen reikalavimai. Jeigu alos padarymo momento nemanoma nustatyti, laikoma, kad ala padaryta tuo momentu, kai draudjui buvo pareiktas pirmasis reikalavimas atlyginti nuostolius. Reikalavimo pateikimas pripastamas draudiamuoju vykiu, jeigu atitinka visas ias slygas: 13.1. pateiktas kaip raytin pretenzija arba iekinys; 13.2. pareiktas draudimo sutarties galiojimo metu arba per ali nustatyt termin, ne trumpesn u nurodyt Taisykli 11punkte; 13.3. reikalavimas, pareiktas dl alos, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu arba per ali nustatyt termin, ne trumpesn u nurodyt Taisykli 11punkte, dl atliekamos ir (ar) atliktos statinio statybos technins prieiros; 13.4. pateiktas dl statybos technins prieiros, atliekamos ir (ar) atliktos draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 13.5. pateiktas dl Lietuvos Respublikos teritorijoje atliekamos ir (ar) atliktos statinio statybos technins prieiros. 14. Jei treiajam asmeniui ala, kuri atsirado dl atliekamos ir (ar) atliktos statinio statybos technins prieiros, padidjo po to, kai treiasis asmuo pareik draudjui Taisykli 13punkte nustatytus kriterijus atitinkant reikalavim, vlesnis reikalavimo atlyginti padidjusi al, net jei jis pareiktas pasibaigus terminui, kuris nustatytas Taisykli 13punkte, pateikimas yra draudiamasis vykis. V. NEDRAUDIAMASIS VYKIS 15. Nedraudiamasis vykis yra reikalavimo atlyginti i al (nuostolius) pateikimas: 15.1. neturtin, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip; 15.2. dl draudjo ar kit asmen prievoli vykdymo utikrinimo pagal sutart ar statym; 15.3. dl draudjo ar treij asmen veiksm, siekiant neteistai gauti draudimo imok; 15.4. dl veiksm, nesusijusi su statinio statybos technine prieira; 15.5. atsiradusi i veiklos, kai draudjas veikia kaip statinio projektuotojas, rangovas, gamintojas ar tiekjas, nesvarbu, ar ta veikla veriamasi tolygiai su jo statinio statybos technine prieira, kaip nustatyta Taisyklse, ar ne; 15.6. finansin, nesusijusi su alos padarymu turtui, asmens sveikatai, gyvybei, ir (ar) neatsirandani kaip alos turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekm; 15.7dl statinio statybos technins prieiros sutarties vykdymo termino praleidimo ir ilaid smatos virijimo; 15.8. dl sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo, jeigu sutartyje nustatyta draudjo civilin atsakomyb virija Lietuvos Respublikos statymuose nustatyt. Sutartyje nustatytai civilinei atsakomybei, virijaniai Lietuvos Respublikos statymuose nustatyt civilin atsakomyb, draudimo apsauga negalioja; 15.9. padaryt draudjo tyine veika, iskyrus socialiai vertingus tyinius veiksmus (btinoji gintis, pilietins pareigos atlikimas ir kt.); 15.10. kuri draudjas privalo atlyginti dl nelaiming atsitikim darbe ar susirgim profesine liga pagal darbuotoj saug reguliuojanius Lietuvos Respublikos teiss aktus; 15.11. dl oro, vandens, ems uterimo, iskyrus, kai tai atsitinka dl staigaus ir netikto vykio. vykis nra staigus ir netiktas, kai vykio prieastis yra ltas ar laipsnikas veiksnys arba pasikartojantys vykiai. Kai teriama dl staigaus ir netikto vykio, atlyginamos visos uterimo valymo ilaidos, tretiesiems asmenims padaryti nuostoliai; 15.12. tiesiogiai ar netiesiogiai padaryt dl jonizuojanios spinduliuots ar radioaktyviojo uterimo arba dl bet kokio sprogstamo branduolinio miinio ar komponento radioaktyvij, toksini, sprogstamj ir kit pavojing savybi poveikio, skaitant ir al (nuostolius), tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltus, susijusius su arba atsiradusius dl branduolins reakcijos, branduolins radiacijos, spinduliuots ir (arba) radioaktyviosios taros, nesvarbu, kad kiti veiksniai turjo takos alai ar reikalavimui atsirasti; 15.13. susijusi su asbestu arba pusfabrikaiais, gaminiais ar kitomis mediagomis, turiniomis savo sudtyje asbesto, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip; 15.14. tiesiogiai ar netiesiogiai nulemt arba susijusi su iais vykiais, neatsivelgiant tai, kad alai (nuostoliams) atsirasti ar jos (j) dydiui galjo turti takos kitos prieastys ir aplinkybs: 15.14.1. karas, agresija, prieiki usienio jg veiksmai, karinio pobdio veiksmai (nesvarbu, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), pilietinis karas, maitas, revoliucija, sukilimas, vidaus neramumai, pasiek sukilimo, karins arba neteistos jgos panaudojimo mast; 15.14.2. kiekvieno teroristinio akto (suklusio pavoj daugelio moni gyvybei ar sveikatai, turtui arba infrastruktros objektams panaudojant arba grasinant panaudoti jg, pvz., sprogdinant, padegant, paskleidiant radioaktyvisias, biologines ar chemines kenksmingsias mediagas, preparatus ar mikroorganizmus ir pan., siekiant politini, religini, ideologini ar etnini tiksl, taip pat ir paveikti ar bauginti Vyriausyb ir (ar) visuomen ar jos dal);

134

Valstybs inios Nr. 128

6460

15.15. padaryt draudjui ir (ar) jo subrangovams bei j darbuotoj turtui ir (ar) sveikatai, gyvybei, taip pat turtui, kur draudjas ir (ar) jo subrangovai valdo nuomos, panaudos, pasaugos ar kitos sutarties pagrindu; 15.16. kai reikalavimus dl alos turtui reikia su draudju susij asmenys, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Su draudju susij asmenys juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja ar yra kontroliuojami draudjo arba kartu su draudju yra kontroliuojami treiosios alies, kaip nustatyta Taisykli 8punkte, taip pat draudjo giminaiiai, eimos nariai ar asmenys, turintys su juo bendr k; 15.17. dl intelektins nuosavybs teisi paeidimo, taip pat nesiningos konkurencijos ir (ar) veiksni, ribojani konkurencij; 15.18. dl informacijos, saugomos magnetinse laikmenose ar kompiuterinje atmintyje, ir dl materialini vertybi, draudjui patikt saugoti ar kontroliuoti, pametimo, sunaikinimo ar praradimo, taip pat dl draudjui saugoti patikt raytini ir spausdintini dokument praradimo, jei draudimo sutartyje nenustatoma kitaip. VI. DRAUDIMO SUMA IR DRAUDIMO MOKA 16. Draudimo suma nustatoma draudiko ir draudjo susitarimu ir nurodoma draudimo liudijime. Minimali draudimo suma negali bti maesn kaip 150 000lit vienam draudiamajam vykiui. 17. Jei draudikas imoka dal draudimo imokos, draudiko prievol dl likusios draudimo sumos lieka galioti iki draudimo sutarties ir draudimo apsaugos termino pabaigos, iskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje nustatyta, kad lieka galioti draudiko prievol dl visos draudimo sumos, neiskaiiuojant i jos imokt draudimo imok. 18. Draudimo mokos dyd nustato draudikas, atsivelgdamas draudimo rizikos laipsn. Draudimo mokos dydis nurodomas draudimo liudijime. 19. Draudimo mok draudjas moka grynaisiais pinigais. ali susitarimu draudimo moka gali bti vienkartin arba mokama dalimis. Jei draudjas laiku nesumoka draudimo mokos dalies (iskyrus pirmj draudimo mokos dal), nuo nesumoktos sumos skaiiuojami delspinigiai, kuri dydis nustatomas ali susitarimu, arba alims nesusitarus statym nustatyta tvarka. Draudjui nesumokjus draudimo mokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo praneti draudjui ir statytojui (usakovui) ratu, nurodydamas, kad, per 15dien nuo praneimo gavimo dienos draudjui nesumokjus draudimo mokos ar jos dalies, draudiko prievols, vykus draudiamajam vykiui, mokti draudimo imok vykdymas bus sustabdytas ir atnaujintas tik tada, kai draudjas sumoks draudimo mok. 20. Atsivelgdami draudimo rizikos pobd, draudikas ir draudjas savo susitarimu gali nustatyti beslygin iskait, kuri negali bti didesn kaip 10 000lit ir privalo bti nurodyta draudimo liudijime. Beslygin iskaita suma, kuria draudikas, vykus draudiamajam vykiui, sumaina draudimo imok, jei draudimo imoka mokama draudjui. Jeigu draudimo imoka mokama treiajam asmeniui, draudikas nesumaina draudimo imokos beslygine iskaita, taiau draudjas ne vliau kaip per 7darbo dienas po to, kai draudikas sumoka draudimo imok treiajam asmeniui, privalo sumokti draudikui beslygin iskait. Draudikas privalo nedelsdamas informuoti draudj apie draudimo imokos mokjimo treiajam asmeniui dien. VII. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR SIGALIOJIMAS 21. Draudimo sutartis sudaroma ratu. Draudimo sutarties sudarym patvirtina draudiko iduodamas rangovo civilins atsakomybs privalomojo draudimo liudijimas, kuriame privalo bti Civilinio kodekso 6.991straipsnio 112punktuose nurodyti rekvizitai, taip pat raas Statinio statybos techninio priirtojo civilins atsakomybs privalomojo draudimo liudijimas ir nuoroda Taisykles (pavadinimas, Valstybs ini numeris ir publikacijos numeris). 22. Draudjas, ketindamas sudaryti draudimo sutart, jei draudikas reikalauja, privalo pateikti raytin praym. Kai draudjas pateikia raytin praym sudaryti draudimo sutart, sudarius draudimo sutart praymas tampa sudtine draudimo sutarties dalimi. Raytinio praymo turin nustato draudikas. 23. Sudarydamas draudimo sutart draudjas privalo suteikti jam inom ir reikming draudimo rizikai vertinti bei draudimo sutariai sudaryti informacij, kuri draudikas prao nurodyti raytiniame prayme arba dl kurios papildomai teiraujasi ratu, taip pat draudiko reikalavimu pateikti turimus dokumentus, reikmingus draudimo rizikai vertinti ir draudimo sutariai sudaryti. 24. Draudikas neturi teiss atsisakyti sudaryti draudimo sutart, iskyrus tuos atvejus, kai draudjas nevykdo Taisykli 23punkte nustatytos pareigos. Draudiko atsisakymas sudaryti draudimo sutart turi bti raytinis ir gali bti skundiamas teismui. 25. Jei draudjas nevykdo Taisykli 23punkte nustatytos pareigos ir draudikas, tai inodamas, vis tiek sudaro draudimo sutart, draudikas negali remtis tuo, kad Taisykli 23punkte nustatyta pareiga nevykdyta. 26. Draudimo sutartis laikoma sudaryta alims susitarus ir statym nustatyta tvarka ireikus vali bei draudjui sumokjus draudimo mok ar pirm jos dal, jei alys susitar, kad draudimo moka yra mokama dalimis, iki draudimo liudijime nurodyto termino. Draudimo sutartis sigalioja nuo ali susitarimu nustatytos datos, kuri turi bti nurodyta draudimo liudijime, jei visa arba pirma draudimo moka sumokama iki draudimo liudijime nurodyto termino. VIII. DRAUDIMO SUTARTIES TERMINAS 27. Draudimo sutartis sudaroma terminui, kuris apima laikotarp nuo vieno statinio statybos technins prieiros pradios iki pabaigos (statytojo objekto statybos ubaigimo akto arba deklaracijos apie statybos ubaigim pasiraymo dienos). Draudimo apsaugos terminas negali bti trumpesnis, nei nustatyta Taisykli 11punkte.

135

6460

2012 m. lapkriio 6 d.

28. Jei draudimo sutartis pasibaig anksiau, negu nustatyta Taisykli 27punkte, draudjas privalo sudaryti nauj draudimo sutart. 29. Draudimo sutarties termino pradia ir pabaiga nurodoma kalendorine data draudimo liudijime. IX. DRAUDIMO RIZIKOS PADIDJIMAS ARBA SUMAJIMAS 30. Jei draudimo rizika padidja po draudimo sutarties sudarymo dienos, draudjas privalo informuoti draudik apie draudimo rizikos padidjim Taisykli 31punkte nustatyta tvarka. Galimus draudimo rizikos padidjimo atvejus draudikas ratu privalo nurodyti draudjui sudarant draudimo sutart, o draudjas privalo ratu patvirtinti, kad su jais susipaino. 31. Draudjas privalo nedelsdamas, taiau ne vliau kaip per 7darbo dienas, draudikui ratu praneti apie draudimo rizikos padidjim. 32. Padidjus draudimo rizikai, draudikas turi teis reikalauti pakeisti draudimo sutarties slygas arba padidinti draudimo mok. Sudarydamas draudimo sutart, draudikas ratu privalo nurodyti draudjui tvark, kuria vadovaujantis bus skaiiuojama padidinta draudimo moka, o draudjas privalo ratu patvirtinti, kad susipaino su minta tvarka. 33. Jei draudimo sutarties galiojimo metu paaikja, kad draudimo rizika sumajo, draudjas turi teis reikalauti pakeisti draudimo sutarties slygas arba sumainti draudimo mok. Galimus draudimo rizikos sumajimo atvejus draudikas ratu privalo nurodyti draudjui sudarant draudimo sutart, o draudjas ratu privalo patvirtinti, kad su jais susipaino. X. DRAUDJO PAREIGA PRANETI APIE GALIM DRAUDIAMJ VYK 34. Draudjas privalo ratu nedelsdamas, taiau ne vliau kaip per 7darbo dienas, praneti draudikui apie kiekvien reikalavim atlyginti al, kuris yra susijs arba, draudjo nuomone, gali bti susijs su statinio statybos technine prieira, vykdyta draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Jeigu draudjas ratu nepranea draudikui ar jo atstovui apie galim draudiamj vyk per 7darbo dienas, draudikas turi teis atsisakyti imokti draudimo imok arba j sumainti, atsivelgdamas tai, ar draudjas savo pareigos nevykd tyia ar dl neatsargumo, iskyrus, kai rodoma, kad apie draudiamj vyk draudikas suinojo laiku, arba kai nepraneimas apie draudiamj vyk neturjo takos draudiko pareigai imokti draudimo imok. 35. Draudjas privalo ratu nedelsdamas praneti draudikui apie visus vykius ar aplinkybes, kuri pagrindu draudjui gali bti pareiktas reikalavimas, nurodytas Taisykli 34punkte. XI. DRAUDJO PAREIGOS VYKUS DRAUDIAMAJAM VYKIUI 36. vykus draudiamajam vykiui, draudjas turi imtis jam prieinam proting priemoni galimai alai sumainti, laikydamasis draudiko nurodym, jeigu tokie nurodymai draudjui duoti. Draudikas atleidiamas nuo alos atlyginimo, jeigu ala atsirado dl to, kad draudjas smoningai nesim jam prieinam proting priemoni iai alai sumainti ar jos ivengti. 37. Draudikas privalo Taisykli XVIII skyriuje nustatyta tvarka atlyginti draudjui btinas ilaidas, turtas vykdant pareig, nustatyt Taisykli 36punkte. 38. Be raytinio draudiko sutikimo draudjas neturi teiss i dalies arba visikai pripainti ar tenkinti reikalavim atlyginti al. 39. Jei draudjui pareikiamas iekinys teisme, draudikas ne vliau kaip per 7darbo dienas nuo draudjo praneimo apie pareikt iekin dienos turi teis pareikalauti, kad draudjas galiot draudiko paskirtus asmenis atstovauti draudjo interesams teisme. Draudjas privalo galioti draudiko paskirtus asmenis atstovauti draudjo interesams. Jei draudjo interesams teisme atstovauja draudiko paskirti asmenys, draudikas Taisykli XVIII skyriuje nustatyta tvarka privalo atlyginti draudjui turtas ir i jo priteistas bylinjimosi ilaidas, taip pat atlyginimo u atstovo pagalb teisme ilaidas. 40. Jei draudjas nevykdo Taisykli 39punkte nustatytos pareigos, draudikas neprivalo draudjui atlyginti ilaid, numatyt Taisykli 39punkte. XII. ALOS DYDIO NUSTATYMO IR DRAUDIMO IMOKOS MOKJIMO NUOSTATOS 41. Draudimo imoka gali bti mokama tik nustaius draudiamojo vykio fakt, aplinkybes ir alos dyd. Teis kreiptis dl draudimo imokos imokjimo turi draudjas ir (ar) treiasis asmuo. 42. Draudimo imokos dyd nustato draudikas, atsivelgdamas padarytos alos dyd. alos dydis nustatomas atsivelgiant Civilinio kodekso ir kit teiss akt nuostatas, siteisjus teismo sprendim ar siteisjusi teismo nutart patvirtinti taikos sutart civilinje byloje pagal treiojo asmens iekin draudjui dl alos atlyginimo, treiojo asmens ar kit staig bei moni, pagal teiss aktus turini teis nustatyti alos sveikatai dyd, ivadas. 43. Draudimo sutarties alys atskiru susitarimu gali nustatyti, kad padarytos alos dyd nustatys draudimo sutarties ali paskirti nepriklausomi ekspertai. iuo atveju ali susitarimu btina nustatyti nepriklausom ekspert skyrimo, j darbo apmokjimo, atliekamo tyrimo ir ivad pateikimo tvark. 44. Draudimo imoka negali viryti draudimo sumos ir alos dydio, iskyrus atvejus, nurodytus Civilinio kodekso 6.1013straipsnyje. Jeigu draudimo sumos nepakanka draudimo imokoms visiems reikalavimo teis draudimo imok turintiems asmenims imokti, draudimo imoka mokama proporcingai kiekvieno asmens patirtos alos dydiui.

136

Valstybs inios Nr. 128

6460

45. Imokjs draudimo imok, draudikas atgrtinio reikalavimo teis draudj ir jo subrangovus gyja tik statymuose nustatytais atvejais. Visais kitais atvejais draudikas negyja atgrtinio reikalavimo teiss draudj. XIII. DRAUDJO KREIPIMASIS DRAUDIK DL DRAUDIMO IMOKOS IMOKJIMO TRETIESIEMS ASMENIMS 46. Kad bt imokta draudimo imoka, draudjas privalo pateikti draudikui iuos dokumentus arba j kopijas: 46.1. draudjo upildyt draudiko nustatytos formos praym imokti draudimo imok; 46.2. dokumentus, paaikinanius statinio statybos technins prieiros, dl kurios atsirado ala, aplinkybes ir pasekmes; 46.3. treiojo asmens reikalavim atlyginti al, kartu su dokumentais, pateiktais draudjui. 47. Draudikas draudimo imok moka konstatavus draudiamojo vykio fakt ir nustaius alos dyd, bet ne vliau kaip per 30dien nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikminga nustatant draudiamojo vykio fakt, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo imokos dyd. Jei draudimo sutartyje nustatyta, kad mokamos periodins imokos, ios slygos taikomos pirmai periodinei draudimo imokai. 48. Draudikas, dl savo kalts praleids draudimo imokos mokjimo termin, moka draudjui arba treiajam asmeniui statymuose ar ali susitarimu nustatytus delspinigius. 49. Jei prajus Taisykli 47punkte nustatytam terminui draudimo imoka neimokta ar nepradta mokti, draudikas ratu privalo informuoti draudj, treij asmen ir motyvuotai nurodyti draudimo imokos nemokjimo prieastis. 50. Draudjo ar treiojo asmens reikalavimu draudikas privalo nedelsdamas, bet ne vliau kaip per 10darbo dien nuo reikalavimo gavimo dienos, ratu pateikti isami informacij apie draudiamojo vykio tyrimo eig ir leisti draudjo ir (ar) treiojo asmens paskirtam atstovui stebtojo teismis dalyvauti nustatant alos dyd. XIV. TREIOJO ASMENS TIESIOGINIO REIKALAVIMO TEIS 51. Treiasis asmuo turi teis tiesiogiai reikalauti, kad draudikas, sudars su draudju draudimo sutart, imokt draudimo imok. Kad bt imokta draudimo imoka, treiasis asmuo privalo pateikti draudikui iuos dokumentus ar j kopijas: 51.1. treiojo asmens reikalavim imokti draudimo imok; 51.2. dokumentus, paaikinanius technins prieiros, dl kurios atsirado ala, aplinkybes ir pasekmes. 52. Btinos slygos, kad bt gyvendinta tiesioginio reikalavimo teis, yra draudiamojo vykio buvimas, alos dydio nustatymas ir aplinkyb, kad draudjas treiajam asmeniui nra atlygins alos arba yra atlygins tik jos dal. 53. Jei treiasis asmuo pasinaudoja tiesioginio reikalavimo teise draudik, draudjo ir draudiko teiss ir pareigos, nustatytos Taisyklse, ilieka. XV. DRAUDIMO IMOKOS U AL SVEIKATAI MOKJIMAS 54. Draudimo imoka u al, padaryt treiojo asmens sveikatai, imokama vienu kartu. 55. Jei ala sveikatai dl draudjo vykdytos statinio statybos prieiros yra tstin, draudimo imoka mokama periodiniais mokjimais statym nustatyta tvarka. 56. Pasikeitus alai, padarytai treiojo asmens sveikatai, draudimo imoka perskaiiuojama statym nustatyta tvarka. 57. Jei statymai suteikia teis draudjui atlyginti al sveikatai vienkartine pinig suma, draudikas gali, treiojo asmens pageidavimu, imokti vienkartin draudimo imok u vis padaryt ar atsiradusi al. XVI. DRAUDIMO IMOKOS U AL, SUSIJUSI SU ASMENS GYVYBS ATMIMU, MOKJIMAS 58. Draudimo imoka u al, susijusi su asmens gyvybs atmimu, tretiesiems asmenims imokama periodiniais mokjimais statym nustatyta tvarka. 59. Jei statymai suteikia teis draudjui atlyginti al vienkartine pinig suma, draudikas gali asmens, pagal statymus ir Taisykles turinio teis alos u asmens gyvybs atmim atlyginim, pageidavimu imokti vienkartin draudimo imok u vis padaryt ir atsiradusi al. XVII. DRAUDIMO IMOKOS MOKJIMAS DRAUDJUI 60. Jei draudjas yra atlygins al, draudimo imoka mokama draudjui tik tuo atveju, jei draudjas buvo gavs draudiko sutikim atlyginti al arba rodo, kad draudikas nepagrstai sutikimo nedav. 61. Jei draudjas yra atlygins dal alos, draudimo imoka mokama draudjui tik tuo atveju, jei draudjas buvo gavs draudiko sutikim atlyginti al arba rodo, kad draudikas nepagrstai nedav io sutikimo, ir jei draudikas treiajam asmeniui yra imokjs draudimo imok u neatlygintos alos dal. XVIII. DRAUDJO ILAID ATLYGINIMAS 62. Draudjo ilaidos, nustatytos Taisykli 37ir 39punktuose, atlyginamos tik imokjus draudimo imok. 63. Atlyginamos ilaidos, nustatytos Taisykli 37ir 39punktuose, kartu su draudimo imoka negali viryti draudimo sumos, iskyrus atvejus, nustatytus Civilinio kodekso 6.1013straipsnyje. 137

64606461

2012 m. lapkriio 6 d.

64. Draudjo ilaidos, turtos laikantis draudiko nurodym (Taisykli 36punktas) atlyginamos net ir tuo atveju, jei vliau paaikja, kad reikalavimas atlyginti al buvo nedraudiamasis vykis. Draudjo ilaidos, turtos siekiant sumainti al ar stengiantis jos ivengti (Taisykli 36punktas), neatlyginamos, jei vliau paaikja, kad reikalavimas atlyginti al buvo nedraudiamasis vykis. 65. Draudjo ilaidos, nustatytos Taisykli 39punkte, atlyginamos tik tuo atveju, jei draudjo interesus teisme atstovavo draudiko paskirti asmenys. ios ilaidos atlyginamos net ir tuo atveju, jei vliau paaikja, kad reikalavimas atlyginti al buvo nedraudiamasis vykis. XIX. DVIGUBAS DRAUDIMAS 66. vykus draudiamajam vykiui ir nustaius, kad dl tos paios rizikos draudjas yra sudars draudimo sutartis daugiau nei su viena draudimo mone, draudimo imok kiekviena draudimo mon moka proporcingai draudimo sutartyje nurodytai draudimo sumai, taiau draudiko ir kit draudimo moni imokamos draudimo imokos negali viryti alos dydio. XX. DRAUDIKO TEISI IR PAREIG PAGAL DRAUDIMO SUTART PERLEIDIMAS 67. Draudikas statym nustatyta tvarka turi teis perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitam ar kitiems draudikams. 68. Jeigu draudjas nesutinka su draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutart kitam draudikui, draudjas turi teis nutraukti draudimo sutart per mnes nuo teisi ir pareig perleidimo dienos. iuo atveju draudjui grinama draudimo moka u nepanaudot draudimo sutarties galiojimo laikotarp. XXI. DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS 69. Draudimo sutartis nutraukiama ir keiiama teiss akt nustatyta tvarka. 70. Nutraukus draudimo sutart, draudjui grinama sumokta draudimo moka, i kurios draudikas turi teis iskaiiuoti sutarties sudarymo ir vykdymo ilaidas (ne daugiau kaip 15procent visos draudimo mokos), draudimo mokos dal u iki draudimo sutarties nutraukimo dienos suteikt draudimo apsaug. 71. Visi Taisyklse numatyti ali susitarimai turi bti raytiniai ir pasirayti abiej draudimo sutarties ali. XXII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 72. Visi draudimo sutarties alies praneimai kitai draudimo sutarties aliai turi bti teikiami ratu. Draudimo sutarties alis privalo nedelsdama informuoti kit al apie buveins ar nuolatins gyvenamosios vietos adreso pasikeitim. 73. Draudimo sutarties slygas, neaptartas Taisyklse, reglamentuoja Lietuvos Respublikos statymai ir kiti teiss aktai. 74. Visi draudjo, draudiko ir treij asmen ginai, kylantys dl draudimo sutarties ar susij su ja, sprendiami Lietuvos Respublikos teiss akt nustatyta tvarka. 75. Taisykls su vlesniais pakeitimais ir papildymais turi bti paskelbtos draudiko interneto tinklalapyje.
____________________

LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U TAR I MAS

6461

DL Rangovo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykli patvirtinimo


2012m. spalio 23d. Nr.03-227 Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos draudimo statymo 197straipsniu (in., 2003, Nr.94-4246; 2011, Nr.145-6816) ir Lietuvos Respublikos statybos statymo 37straipsnio 8dalimi (in., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr.101-3597; 2012, Nr.763921), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a: 1. Patvirtinti Rangovo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykles (pridedama). 2. Pripainti netekusiais galios: 2.1. Valstybins draudimo prieiros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos valdybos 2002m. balandio 30d. nutarim Nr.79 Dl Rangovo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykli patvirtinimo (in., 2002, Nr.46-1779); 2.2. Valstybins draudimo prieiros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos valdybos 2003m. birelio 16d. nutarim Nr.N-234 Dl Valstybins draudimo prieiros tarnybos prie Finans ministerijos valdybos 2002m. balandio 30d. nutarimo Nr.79 Dl Rangovo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisykli patvirtinimo pakeitimo (in., 2003, Nr.58-2634). Valdybos pirmininkas
____________________

Vitas Vasiliauskas

138

Valstybs inios Nr. 128

6461 PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2012m. spalio 23d. nutarimu Nr.03-227

RANGOVO CIVILINS ATSAKOMYBS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Rangovo civilins atsakomybs privalomojo draudimo taisyklse (toliau Taisykls) reglamentuojamos statinio rangovo (toliau rangovas) civilins atsakomybs privalomojo draudimo sutarties (toliau draudimo sutartis) slygos, draudimo sutarties ali draudiko ir draudjo ikisutartins ir sutartins teiss ir pareigos. 2. Generalinio rangovo civilins atsakomybs privalomasis draudimas apima ir jo subrangov civilin atsakomyb. statym nustatytais atvejais, kai nra generalinio rangovo, privalomuoju civilins atsakomybs draudimu privalo draustis visi rangovai. Draudjas yra atsakingas u savo subrangov pareig vykdym. 3. Sudarius draudimo sutart, Taisyklse nurodytos draudimo sutarties slygos tampa draudimo sutarties dalimi. alys draudimo sutartimi negali pakeisti imperatyvi teiss akt reikalavim. II. PAGRINDINS SVOKOS 4. Draudikas draudimo sutart su draudiku sudariusi draudimo mon, teiss akt nustatyta tvarka turinti teis vykdyti rangovo civilins atsakomybs privalomojo draudimo veikl. 5. Draudjas rangovas, kuris sudar draudimo sutart su draudiku. 6. Draudimo suma draudimo sutartyje nurodyta pinig suma, kuria draudiami draudjo turtiniai interesai. 7. Draudimo moka draudimo sutartyje nurodyta pinig suma, kuri draudjas draudimo sutarties slygomis moka draudikui u draudimo apsaug. 8. Kontrol tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai sigytas arba valdomas mons akcij (paj ar kitoki kapitalo dali) paketas, suteikiantis jo savininkams arba valdytojams teis daugiau kaip 20procent bals juridinio asmens dalyvi susirinkime, taip pat teis skirti (irinkti) ar ataukti administracijos vadov, daugiau negu pus valdybos arba stebtoj tarybos nari (juos atitinkani valdymo organ), faktikai kontroliuoti susijusio asmens priimamus sprendimus (dl didesns negu kit asmen akcij (paj ar kitoki kapitalo dali) dalies valdymo, sudaryt sutari ar kit aplinkybi). 9. Treiasis asmuo asmuo, kuris Taisyklse nurodytomis slygomis gyja teis draudimo imok. Taisyklse vartojama svoka treiasis asmuo apima ir statytoj (usakov). Treiuoju asmeniu laikomas: 9.1. asmuo, kurio turtui padaryta ala dl atliekam ir (ar) atlikt statinio statybos darb. ala turtui nustatoma statym nustatyta tvarka; 9.2. asmuo, kurio sveikatai padaryta ala dl atliekam ir (ar) atlikt statinio statybos darb ir (ar) kuris pagal statymus turi teis alos u asmens gyvybs atmim atlyginim, kai asmens gyvyb buvo atimta dl atliekam ir (ar) atlikt statinio statybos darb. 10. Taisyklse vartojamos svokos atitinka svokas, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos draudimo statyme ir Lietuvos Respublikos statybos statyme. III. DRAUDIMO OBJEKTAS 11. Draudimo objektas yra draudjo turtiniai interesai, susij su draudjo civiline atsakomybe u al, padaryt tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir ali nustatytu laikotarpiu, kuris negali bti trumpesnis nei dveji metai, dl draudimo sutarties galiojimo metu atliekam ir (ar) atlikt statinio statybos darb. 12. Draudimo objektas nra susijs su draudjo civiline atsakomybe u atliekam ir (ar) atlikt statinio statybos darb metu padaryt al jo paties ar jo darbuotoj turtui ir (ar) sveikatai, gyvybei bei u al j arba j eimos nari turtui, taip pat draudjo civilin atsakomyb u al, padaryt draudjo (taip pat jo pavedimu ir sskaita treij asmen) pagamintai ar patiektai produkcijai ir (ar) atlikt statybos darb rezultatui. Draudimo objektas taip pat nra susijs su draudjo civiline atsakomybe u dl bet koki kit jo veikl, nesusijusi su statinio statybos darbais. IV. DRAUDIAMASIS VYKIS 13. Draudiamasis vykis yra draudimo sutarties galiojimo metu ir per tok termin, kuris nustatytas Taisykli 11punkte, reikalavimo pateikimas draudjui arba draudikui u treiajam asmeniui padaryt al dl draudjo atliekam ir (ar) atlikt statinio statybos darb pateikimas. Vienu draudiamuoju vykiu laikomas vykis, vyks dl tos paios prieasties, nepaisant to, kad dl io vykio gali bti pareikti keli treij asmen reikalavimai. Jeigu alos padarymo momento nemanoma nustatyti, laikoma, kad ala padaryta tuo momentu, kai draudjui buvo pareiktas pirmasis reikalavimas atlyginti nuostolius. Reikalavimo pateikimas pripastamas draudiamuoju vykiu, jeigu atitinka visas ias slygas: 13.1. pateiktas kaip raytin pretenzija arba iekinys; 13.2. pareiktas draudimo sutarties galiojimo metu arba per ali nustatyt termin, ne trumpesn, nei nurodyta Taisykli 11punkte; 13.3. pareiktas dl alos, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu arba per ali nustatyt termin, ne trumpesn, nei nurodyta Taisykli 11punkte, dl atliekam ir (ar) atlikt statinio statybos darb; 13.4. pateiktas dl statinio statybos darb, atliekam ir (ar) atlikt draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 13.5. pateiktas dl Lietuvos Respublikos teritorijoje atliekam ir (ar) atlikt statinio statybos darb. 14. Jei treiajam asmeniui ala, kuri atsirado dl atliekam ir (ar) atlikt statinio statybos darb, padidjo po to, kai treiasis asmuo pareik draudjui Taisykli 13punkte nustatytus kriterijus atitinkant reikalavim, vlesnis pateikimas 139

6461

2012 m. lapkriio 6 d.

reikalavimo atlyginti padidjusi al, net jei jis pareiktas pasibaigus terminui, kuris nustatytas Taisykli 13punkte, yra draudiamasis vykis. V. NEDRAUDIAMASIS VYKIS 15. Nedraudiamasis vykis yra reikalavimo atlyginti i al (nuostolius) pateikimas: 15.1. neturtin, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip; 15.2. dl draudjo ar kit asmen prievoli vykdymo utikrinimo pagal sutart ar statym; 15.3. dl draudjo ar treij asmen veiksm, siekiant neteistai gauti draudimo imok; 15.4. dl veiksm, nesusijusi su rangovo veikla; 15.5. atsiradusi i veiklos, kai draudjas veikia kaip statinio projektuotojas, statinio statybos techninis priirtojas, gamintojas ar tiekjas, nesvarbu, ar ta veikla veriamasi tolygiai su jo statybos darb veikla, kaip numatyta Taisyklse, ar ne; 15.6. finansin, nesusijusi su alos padarymu turtui, asmens sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirandani kaip alos turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekm; 15.7dl rangos sutarties vykdymo termino praleidimo ir ilaid smatos virijimo; 15.8. finansin, atsirandani dl renginio, kitos rangos pajgumo, naumo, veiksmingumo arba gaminam produkt (teikiam paslaug) kokybs, kiekio, taip pat dl negaljimo naudotis ranga ar renginiais ir netekus pelno; 15.9. dl statybos darb trkum taisymo; 15.10. dl sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo, jeigu sutartyje nustatyta draudjo civilin atsakomyb virija Lietuvos Respublikos statymuose nustatyt. Sutartyje nustatytai civilinei atsakomybei, virijaniai Lietuvos Respublikos statymuose nustatyt civilin atsakomyb, draudimo apsauga negalioja; 15.11. padaryt draudjo tyine veika, iskyrus socialiai vertingus tyinius veiksmus (btinoji gintis, pilietins pareigos atlikimas ir kt.); 15.12. kuri draudjas privalo atlyginti dl nelaiming atsitikim darbe ar susirgim profesine liga pagal darbuotoj saug reguliuojanius Lietuvos Respublikos teiss aktus; 15.13. dl oro, vandens, ems uterimo, iskyrus, kai tai atsitinka dl staigaus ir netikto vykio. vykis nra staigus ir netiktas, kai vykio prieastis yra ltas ar laipsnikas veiksnys arba pasikartojantys vykiai. Kai teriama dl staigaus ir netikto vykio, atlyginamos visos uterimo valymo ilaidos ir tretiesiems asmenims padaryti nuostoliai; 15.14. tiesiogiai ar netiesiogiai padaryt dl jonizuojanios spinduliuots ar radioaktyviojo uterimo arba dl bet kokio sprogstamo branduolinio miinio ar komponento radioaktyvij, toksini, sprogstamj ir kit pavojing savybi poveikio, skaitant ir al (nuostolius), tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltus, susijusius su arba atsiradusius dl branduolins reakcijos, branduolins radiacijos, spinduliuots ir (arba) radioaktyviosios taros, nesvarbu, kad kiti veiksniai turjo takos alos atsiradimui ar reikalavimui; 15.15. susijusi su asbestu arba pusfabrikaiais, gaminiais ar kitomis mediagomis, turiniomis savo sudtyje asbesto, jeigu draudimo sutartyje nesusitarta kitaip; 15.16. kuri atsirado eksploatuojant motorines transporto priemones, iskyrus savaeigi sausumos darbo main ir mechanizm eksploatavim bei motorini transporto priemoni bazje sumontuot statybins ir specialiosios paskirties mechanizm naudojim stacionarioje darbinje padtyje; 15.17. tiesiogiai ar netiesiogiai nulemt arba susijusi su iais vykiais, neatsivelgiant tai, kad alai (nuostoliams) atsirasti ar jos (j) dydiui galjo turti takos kitos prieastys ir aplinkybs: 15.17.1. karas, agresija, prieiki usienio jg veiksmai, kariniai veiksmai (nesvarbu, ar buvo paskelbtas karas, ar ne), pilietinis karas, maitas, revoliucija, sukilimas, vidaus neramumai, pasiek sukilimo, karins arba neteistos jgos panaudojimo mast; 15.17.2. bet koks teroristinis aktas (sukls pavoj daugelio moni gyvybei ar sveikatai, turtui arba infrastruktros objektams panaudojant arba grasinant panaudoti jg, pvz., sprogdinant, padegant, paskleidiant radioaktyvisias, biologines ar chemines kenksmingsias mediagas, preparatus ar mikroorganizmus ir pan., siekiant politini, religini, ideologini ar etnini tiksl, taip pat ir paveikti ar bauginti Vyriausyb ir (ar) visuomen ar jos dal); 15.18. padaryt draudjui ir (ar) jo subrangovams bei j darbuotoj turtui ir (ar) sveikatai, gyvybei, taip pat turtui, kur draudjas ir (ar) jo subrangovai valdo nuomos, panaudos, pasaugos ar kitos sutarties pagrindu; 15.19. kai reikalavimus dl alos turtui reikia su draudju susij asmenys, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Su draudju susij asmenys juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja ar yra kontroliuojami draudjo arba kartu su draudju yra kontroliuojami treiosios alies, kaip nustatyta Taisykli 8punkte, taip pat draudjo giminaiiai, eimos nariai ar asmenys, turintys su juo bendr k; 15.20. padaryt sausumos transporto priemonms ir (ar) konteineriams j pakrovimo ir (ar) ikrovimo metu, kai ala atsirado dl j pakrovimo ir (ar) ikrovimo; 15.21. padaryt vandens ir oro transporto priemonms, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip; 15.22. draudjui vykdant sprogdinimo darbus, kai ala padaroma turtui, aplinkui esaniam maesniu nei 150m spinduliu, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip; 15.23. dl intelektins nuosavybs teisi paeidimo, taip pat nesiningos konkurencijos ir (ar) veiksni, ribojani konkurencij; 15.24. padaryt vykdant savavalikos statybos darbus, arba al (nuostolius), atsiradusi vliau kaip savavalikos statybos darb pasekm.

140

Valstybs inios Nr. 128 VI. DRAUDIMO SUMA IR DRAUDIMO MOKA

6461

16. Draudimo suma nustatoma draudiko ir draudjo susitarimu ir nurodoma draudimo liudijime. Minimali draudimo suma negali bti maesn nei 150 000lit vienam draudiamajam vykiui. 17. Jei draudikas imoka dal draudimo imokos, draudiko prievol dl likusios draudimo sumos lieka galioti iki draudimo sutarties ir draudimo apsaugos termino pabaigos, iskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje nustatyta, kad lieka galioti draudiko prievol dl visos draudimo sumos, neiskaiiuojant i jos imokt draudimo imok. 18. Draudimo mokos dyd nustato draudikas, atsivelgdamas draudimo rizikos laipsn. Draudimo mokos dydis nurodomas draudimo liudijime. 19. Draudimo mok draudjas moka grynaisiais pinigais. ali susitarimu draudimo moka gali bti vienkartin arba mokama dalimis. Jei draudjas laiku nesumoka draudimo mokos dalies (iskyrus pirmj draudimo mokos dal), nuo nesumoktos sumos skaiiuojami delspinigiai, kuri dydis nustatomas ali susitarimu, arba alims nesusitarus statym nustatyta tvarka. Draudjui nesumokjus draudimo mokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo praneti draudjui ir statytojui (usakovui) ratu, nurodydamas, kad, per 15dien nuo praneimo gavimo dienos draudjui nesumokjus draudimo mokos ar jos dalies, draudiko prievols vykus draudiamajam vykiui mokti draudimo imok vykdymas bus sustabdytas ir atnaujintas tik tada, kai draudjas sumoks draudimo mok. 20. Atsivelgdami draudimo rizikos pobd, draudikas ir draudjas savo susitarimu gali nustatyti beslygin iskait, kuri negali bti didesn kaip 10 000lit ir privalo bti nurodyta draudimo liudijime. Beslygin iskaita suma, kuria draudikas vykus draudiamajam vykiui sumaina draudimo imok, jei draudimo imoka mokama draudjui. Jeigu draudimo imoka mokama treiajam asmeniui, draudikas nesumaina draudimo imokos beslygine iskaita, taiau draudjas ne vliau kaip per 7darbo dienas po to, kai draudikas imoka draudimo imok treiajam asmeniui, privalo sumokti draudikui beslygin iskait. Draudikas privalo nedelsdamas informuoti draudj apie draudimo imokos mokjimo treiajam asmeniui dien. VII. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR SIGALIOJIMAS 21. Draudimo sutartis sudaroma ratu. Draudimo sutarties sudarym patvirtina draudiko iduodamas rangovo civilins atsakomybs privalomojo draudimo liudijimas, kuriame privalo bti Civilinio kodekso 6.991straipsnio 112punktuose nurodyti rekvizitai, taip pat raas Rangovo civilins atsakomybs privalomojo draudimo liudijimas ir nuoroda Taisykles (pavadinimas, Valstybs ini numeris ir publikacijos numeris). 22. Draudjas, ketindamas sudaryti draudimo sutart, jei draudikas reikalauja, privalo pateikti raytin praym. Kai draudjas pateikia raytin praym sudaryti draudimo sutart, sudarius draudimo sutart praymas tampa sudtine draudimo sutarties dalimi. Raytinio praymo turin nustato draudikas. 23. Sudarydamas draudimo sutart draudjas privalo suteikti jam inom ir reikming draudimo rizikai vertinti ir draudimo sutariai sudaryti informacij, kuri draudikas prao nurodyti raytiniame prayme arba dl kurios papildomai teiraujasi ratu, taip pat draudiko reikalavimu pateikti turimus dokumentus, reikmingus draudimo rizikai vertinti ir draudimo sutariai sudaryti. 24. Draudikas neturi teiss atsisakyti sudaryti draudimo sutart, iskyrus tuos atvejus, kai draudjas nevykdo Taisykli 23punkte nustatytos pareigos. Draudiko atsisakymas sudaryti draudimo sutart turi bti raytinis ir gali bti skundiamas teismui. 25. Jei draudjas nevykdo Taisykli 23punkte nustatytos pareigos ir draudikas, tai inodamas, vis tiek sudaro draudimo sutart, draudikas, negali remtis tuo, kad Taisykli 23punkte nustatyta pareiga nevykdyta. 26. Draudimo sutartis laikoma sudaryta alims susitarus ir statym nustatyta tvarka ireikus vali bei draudjui sumokjus draudimo mok ar pirm jos dal, jei alys susitar, kad draudimo moka yra mokama dalimis, iki draudimo liudijime nurodyto termino. Draudimo sutartis sigalioja nuo ali susitarimu nustatytos datos, kuri turi bti nurodyta draudimo liudijime, jei visa arba pirma draudimo moka sumokama iki draudimo liudijime nurodyto termino. VIII. DRAUDIMO SUTARTIES TERMINAS 27. Draudimo sutartis sudaroma terminui, kuris apima laikotarp nuo vieno statinio statybos darb pradios iki pabaigos. Draudimo apsaugos terminas negali bti trumpesnis nei nustatytas Taisykli 11punkte. 28. Jei draudimo sutartis pasibaig anksiau, negu nustatyta Taisykli 27punkte, draudjas privalo sudaryti nauj draudimo sutart. 29. Draudimo sutarties termino pradia ir pabaiga nurodoma kalendorine data draudimo liudijime. IX. DRAUDIMO RIZIKOS PADIDJIMAS ARBA SUMAJIMAS 30. Jei draudimo rizika padidja po draudimo sutarties sudarymo dienos, draudjas privalo informuoti draudik apie draudimo rizikos padidjim Taisykli 31punkte nustatyta tvarka. Galimus draudimo rizikos padidjimo atvejus draudikas ratu privalo nurodyti draudjui sudarant draudimo sutart, o draudjas privalo ratu patvirtinti, kad su jais susipaino. 31. Draudjas privalo nedelsdamas, taiau ne vliau kaip per 7darbo dienas, draudikui ratu praneti apie draudimo rizikos padidjim. 32. Padidjus draudimo rizikai, draudikas turi teis reikalauti pakeisti draudimo sutarties slygas arba padidinti draudimo mok. Sudarydamas draudimo sutart, draudikas ratu privalo nurodyti draudjui tvark, kuria vadovaujantis bus skaiiuojama padidinta draudimo moka, o draudjas privalo ratu patvirtinti, kad susipaino su minta tvarka. 33. Jei draudimo sutarties galiojimo metu paaikja, kad draudimo rizika sumajo, draudjas turi teis reikalauti pakeisti draudimo sutarties slygas arba sumainti draudimo mok. Galimus draudimo rizikos sumajimo atvejus draudikas ratu privalo nurodyti draudjui sudarant draudimo sutart, o draudjas ratu privalo patvirtinti, kad su jais susipaino.

141

6461

2012 m. lapkriio 6 d. X. DRAUDJO PAREIGA PRANETI APIE GALIM DRAUDIAMJ VYK

34. Draudjas privalo ratu nedelsdamas, taiau ne vliau kaip per 7darbo dienas, praneti draudikui apie kiekvien reikalavim atlyginti al, kuris yra susijs arba, draudjo nuomone, gali bti susijs su statinio statybos darbais, atliktais draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Jeigu draudjas ratu nepranea draudikui arba jo atstovui apie galim draudiamj vyk per 7darbo dienas, draudikas turi teis atsisakyti imokti draudimo imok arba j sumainti, atsivelgdamas tai, ar draudjas savo pareigos nevykd tyia ar dl neatsargumo, iskyrus, kai rodoma, kad apie draudiamj vyk draudikas suinojo laiku, arba kai nepraneimas apie draudiamj vyk neturjo takos draudiko pareigai imokti draudimo imok. 35. Draudjas privalo ratu nedelsdamas praneti draudikui apie visus vykius ar aplinkybes, kuri pagrindu draudjui gali bti pareiktas reikalavimas, nurodytas Taisykli 34punkte. XI. DRAUDJO PAREIGOS VYKUS DRAUDIAMAJAM VYKIUI 36. vykus draudiamajam vykiui, draudjas turi imtis jam prieinam proting priemoni galimai alai sumainti, laikydamasis draudiko nurodym, jeigu tokie nurodymai draudjui duoti. Draudikas atleidiamas nuo alos atlyginimo, jeigu ala atsirado dl to, kad draudjas smoningai nesim jam prieinam proting priemoni iai alai sumainti ar jos ivengti. 37. Draudikas privalo Taisykli XVIII skyriuje nustatyta tvarka atlyginti draudjui btinas ilaidas, turtas vykdant pareig, nustatyt Taisykli 36punkte. 38. Be ratiko draudiko sutikimo draudjas neturi teiss i dalies ar visikai pripainti arba tenkinti reikalavim atlyginti al. 39. Jei draudjui pareikiamas iekinys teisme, draudikas ne vliau kaip per 7darbo dienas nuo draudjo praneimo apie pareikt iekin dienos turi teis reikalauti, kad draudjas galiot draudiko paskirtus asmenis atstovauti draudjo interesams teisme. Draudjas privalo galioti draudiko paskirtus asmenis atstovauti draudjo interesams. Jei draudjo interesams teisme atstovauja draudiko paskirti asmenys, draudikas Taisykli XVIII skyriuje nustatyta tvarka privalo atlyginti draudjui turtas ir i jo priteistas bylinjimosi ilaidas, taip pat atlyginimo u atstovo pagalb teisme ilaidas. 40. Jei draudjas nevykdo Taisykli 39punkte nustatytos pareigos, draudikas neprivalo draudjui atlyginti ilaid, numatyt Taisykli 39punkte. XII. ALOS DYDIO NUSTATYMO IR DRAUDIMO IMOKOS MOKJIMO NUOSTATOS 41. Draudimo imoka gali bti mokama tik nustaius draudiamojo vykio fakt, aplinkybes ir alos dyd. Teis kreiptis dl draudimo imokos imokjimo turi draudjas ir (ar) treiasis asmuo. 42. Draudimo imokos dyd nustato draudikas, atsivelgdamas padarytos alos dyd. alos dydis nustatomas atsivelgiant Civilinio kodekso ir kit teiss akt nuostatas, siteisjus teismo sprendim ar siteisjusi teismo nutart patvirtinti taikos sutart civilinje byloje pagal treiojo asmens iekin draudjui dl alos atlyginimo, treiojo asmens ar kit staig bei moni, pagal teiss aktus turini teis nustatyti alos sveikatai dyd, ivadas. 43. Draudimo sutarties alys atskiru susitarimu gali nustatyti, kad padarytos alos dyd nustatys draudimo sutarties ali paskirti nepriklausomi ekspertai. iuo atveju ali susitarimu btina nustatyti nepriklausom ekspert skyrimo, j darbo apmokjimo, atliekamo tyrimo ir ivad pateikimo tvark. 44. Draudimo imoka negali viryti draudimo sumos ir alos dydio, iskyrus atvejus, nurodytus Civilinio kodekso 6.1013straipsnyje. Jeigu draudimo sumos nepakanka draudimo imokoms visiems reikalavimo teis draudimo imok turintiems asmenims imokti, draudimo imoka mokama proporcingai kiekvieno asmens patirtos alos dydiui. 45. Imokjs draudimo imok, draudikas atgrtinio reikalavimo teis draudj ir jo subrangovus gyja tik statymuose nustatytais atvejais, taip pat tada, kai draudikas atlygina al, padaryt vykdant statybos darbus, kai al padar darbuotojai, apsvaig nuo alkoholio, narkotik, psichotropini, toksini, kit svaigij mediag, taip pat kai vartojo alkohol ar kitas svaigisias mediagas po alos padarymo iki jo aplinkybi nustatymo arba veng blaivumo ar apsvaigimo patikrinimo. Visais kitais atvejais draudikas negyja atgrtinio reikalavimo teiss draudj. XIII. DRAUDJO KREIPIMASIS DRAUDIK DL DRAUDIMO IMOKOS IMOKJIMO TRETIESIEMS ASMENIMS 46. Kad bt imokta draudimo imoka, draudjas privalo pateikti draudikui iuos dokumentus arba j kopijas: 46.1. draudjo upildyt draudiko nustatytos formos praym imokti draudimo imok; 46.2. dokumentus, paaikinanius statinio statybos darb, dl kuri atsirado ala, aplinkybes ir pasekmes; 46.3. treiojo asmens reikalavim atlyginti al kartu su dokumentais, pateiktais draudjui. 47. Draudikas draudimo imok moka konstatavus draudiamojo vykio fakt ir nustaius alos dyd, bet ne vliau kaip per 30dien nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikminga nustatant draudiamojo vykio fakt, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo imokos dyd. Jei draudimo sutartyje nustatyta, kad mokamos periodins imokos, ios slygos taikomos pirmai periodinei draudimo imokai. 48. Draudikas, dl savo kalts praleids draudimo imokos mokjimo termin, moka draudjui arba treiajam asmeniui statymuose ar ali susitarimu nustatytus delspinigius. 49. Jei prajus Taisykli 47punkte nustatytam terminui draudimo imoka neimokta ar nepradta mokti, draudikas ratu privalo informuoti draudj, treij asmen ir motyvuotai nurodyti draudimo imokos nemokjimo prieastis. 50. Draudjo ar treiojo asmens reikalavimu draudikas privalo nedelsdamas, bet ne vliau kaip per 10darbo dien nuo reikalavimo gavimo dienos, ratu pateikti isami informacij apie draudiamojo vykio tyrimo eig ir leisti draudjo ir (ar) treiojo asmens paskirtam atstovui stebtojo teismis dalyvauti nustatant alos dyd. 142

Valstybs inios Nr. 128 XIV. TREIOJO ASMENS TIESIOGINIO REIKALAVIMO TEIS

6461

51. Treiasis asmuo turi teis tiesiogiai reikalauti, kad draudikas, sudars su draudju draudimo sutart, imokt draudimo imok. Kad bt imokta draudimo imoka, treiasis asmuo privalo pateikti draudikui iuos dokumentus ar j kopijas: 51.1. treiojo asmens reikalavim imokti draudimo imok; 51.2. dokumentus, paaikinanius statinio statybos darb, dl kuri atsirado ala, aplinkybes ir pasekmes. 52. Btinos slygos, kad bt gyvendinta tiesioginio reikalavimo teis, yra draudiamojo vykio buvimas, alos dydio nustatymas ir aplinkyb, kad draudjas treiajam asmeniui nra atlygins alos arba yra atlygins tik jos dal. 53. Jei treiasis asmuo pasinaudoja tiesioginio reikalavimo teise draudik, draudjo ir draudiko teiss ir pareigos, nustatytos Taisyklse, ilieka. XV. DRAUDIMO IMOKOS MOKJIMAS U AL SVEIKATAI MOKJIMAS 54. Draudimo imoka u al, padaryt treiojo asmens sveikatai, imokama vienu kartu. 55. Jei ala sveikatai dl draudjo vykdytos statinio statybos veiklos yra tstin, draudimo imoka mokama periodiniais mokjimais statym nustatyta tvarka. 56. Pasikeitus alai, padarytai treiojo asmens sveikatai, draudimo imoka perskaiiuojama statym nustatyta tvarka. 57. Jei statymai suteikia teis draudjui atlyginti al sveikatai vienkartine pinig suma, draudikas gali, treiojo asmens pageidavimu, imokti vienkartin draudimo imok u vis padaryt ar atsiradusi al. XVI. DRAUDIMO IMOKOS U AL, SUSIJUSI SU ASMENS GYVYBS ATMIMU, MOKJIMAS 58. Draudimo imoka u al, susijusi su asmens gyvybs atmimu, tretiesiems asmenims imokama periodiniais mokjimais statym nustatyta tvarka. 59. Jei statymai suteikia teis draudjui atlyginti al vienkartine pinig suma, draudikas gali asmens, pagal statymus ir Taisykles turinio teis alos u asmens gyvybs atmim atlyginim, pageidavimu imokti vienkartin draudimo imok u vis padaryt ir atsiradusi al. XVII. DRAUDIMO IMOKOS MOKJIMAS DRAUDJUI 60. Jei draudjas yra atlygins al, draudimo imoka mokama draudjui tik tuo atveju, jei draudjas buvo gavs draudiko sutikim atlyginti al arba rodo, kad draudikas nepagrstai sutikimo nedav. 61. Jei draudjas yra atlygins dal alos, draudimo imoka mokama draudjui tik tuo atveju, jei draudjas buvo gavs draudiko sutikim atlyginti al arba rodo, kad draudikas nepagrstai nedav io sutikimo, ir jei draudikas treiajam asmeniui yra imokjs draudimo imok u neatlygintos alos dal. XVIII. DRAUDJO ILAID ATLYGINIMAS 62. Draudjo ilaidos, nustatytos Taisykli 37ir 39punktuose, atlyginamos tik imokjus draudimo imok. 63. Atlyginamos ilaidos, nustatytos Taisykli 37ir 39punktuose, kartu su draudimo imoka negali viryti draudimo sumos, iskyrus atvejus, nustatytus Civilinio kodekso 6.1013straipsnyje. 64. Draudjo ilaidos, turtos laikantis draudiko nurodym (Taisykli 35punktas) atlyginamos net ir tuo atveju, jei vliau paaikja, kad reikalavimas atlyginti al buvo nedraudiamasis vykis. Draudjo ilaidos, turtos siekiant sumainti al ar stengiantis jos ivengti (Taisykli 35punktas), neatlyginamos, jei vliau paaikja, kad reikalavimas atlyginti al buvo nedraudiamasis vykis. 65. Draudjo ilaidos, nustatytos Taisykli 39punkte, atlyginamos tik tuo atveju, jei draudjo interesams teisme atstovavo draudiko paskirti asmenys. ios ilaidos atlyginamos net ir tuo atveju, jei vliau paaikja, kad reikalavimas atlyginti al buvo nedraudiamasis vykis. XIX. DVIGUBAS DRAUDIMAS 66. vykus draudiamajam vykiui ir nustaius, kad dl tos paios rizikos draudjas yra sudars draudimo sutartis daugiau nei su viena draudimo mone, draudimo imok kiekviena draudimo mon moka proporcingai draudimo sutartyje nurodytai draudimo sumai, taiau draudiko ir kit draudimo moni imokamos draudimo imokos negali viryti alos dydio. XX. DRAUDIKO TEISI IR PAREIG PAGAL DRAUDIMO SUTART PERLEIDIMAS 67. Draudikas statym nustatyta tvarka turi teis perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartis kitam ar kitiems draudikams. 68. Jeigu draudjas nesutinka su draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutart kitam draudikui, draudjas turi teis nutraukti draudimo sutart per mnes nuo teisi ir pareig perleidimo dienos. iuo atveju draudjui grinama draudimo moka u nepanaudot draudimo sutarties galiojimo laikotarp. XXI. DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS 69. Draudimo sutartis nutraukiama ir keiiama teiss akt nustatyta tvarka. 70. Nutraukus draudimo sutart, draudjui grinama sumokta draudimo moka, i kurios draudikas turi teis iskaiiuoti sutarties sudarymo ir vykdymo ilaidas (ne daugiau kaip 15procent visos draudimo mokos), draudimo mokos dal u iki draudimo sutarties nutraukimo dienos suteikt draudimo apsaug. 71. Visi Taisyklse numatyti ali susitarimai turi bti raytiniai ir pasirayti abiej draudimo sutarties ali.

143

64616462 XXII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

2012 m. lapkriio 6 d.

72. Visi draudimo sutarties alies praneimai kitai draudimo sutarties aliai turi bti teikiami ratu. Draudimo sutarties alis privalo nedelsdama informuoti kit al apie buveins ar nuolatins gyvenamosios vietos adreso pasikeitim. 73. Draudimo sutarties slygas, neaptartas Taisyklse, reglamentuoja Lietuvos Respublikos statymai ir kiti teiss aktai. 74. Visi draudjo, draudiko ir treij asmen ginai, kylantys dl draudimo sutarties ar susij su ja, sprendiami Lietuvos Respublikos teiss akt nustatyta tvarka. 75. Taisykls su vlesniais pakeitimais ir papildymais turi bti paskelbtos draudiko interneto tinklalapyje.
____________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIM KOMISIJOS SPRENDIMAS

6462

Dl 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkim galutini rinkim rezultat


2012 m. lapkriio 4 d. Nr. Sp-321 Vilnius

Vyriausioji rinkim komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkim statymo (in., 1992, Nr. 22-635; 2000, Nr. 59-1760; 2012, Nr. 44-2148) 88, 90 ir 93 straipsniais, n u s p r e n d i a: 1. Nustatyti Seimo rinkim 2012 m. spalio 28 d. pakartotinio balsavimo rezultatus 67 vienmandatse rinkim apygardose (1 priedas)*. 2. Nustatyti 2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimuose daugiamandatje rinkim apygardoje galutines kandidat Seimo narius sra eiles (2 priedas)*. 3. Pagal rinkim rezultatus daugiamandatje ir vienmandatse rinkim apygardose nustatyti asmenis, kurie irinkti Lietuvos Respublikos Seim (3 priedas)*. Irinktiems Seimo nariams Seimo nario paymjimus teikti 2012 m. lapkriio 7d. 11 val. Lietuvos Respublikos Seimo konferencij salje. 4. Konstatuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos gyventoj registro duomenis vyriausi pagal ami Seimo nariai yra: Vida Marija IGRIEJIEN gim 1936 m. spalio 4 d.; Juzef KVETKOVSKIJ gim 1939 m. kovo 25 d.; Arimantas DUMIUS gim 1940 m. sausio 4 d. 5. Galutinius rinkim rezultatus paskelbti Vyriausiosios rinkim komisijos interneto svetainje ir artimiausiame Valstybs ini numeryje.
_________________ * Su sprendimo priedais galima susipainti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkim komisijos interneto tinklalapyje www.vrk.lt.
___________________

Pirmininkas Zenonas Vaigauskas

Valstybs inios

Gynj g. 8, LT-01109 Vilnius Redakcijai pateikiami teiss aktai turi bti suredaguoti. Pateikti skelbti teiss aktai Valstybs ini redakcijoje neredaguojami Lietuvos Respublikos statymas Nr. I-119 Dl Lietuvos Respublikos statym ir kit teiss akt skelbimo ir sigaliojimo tvarkos (in., 1993, Nr. 12-296). V Seimo leidykla Valstybs inios neatsako u skelbiamos informacijos turin ir taisyklingum.

Vyriausiasis redaktorius Jonas Lionginas (tel. 239 6300) Periodini leidini skyriaus vedja Irena Milaknyt ukeviien (tel. 239 6308, mob. tel. +370 682 49 099) Redaktori tel.: 239 6305, 239 6306, 239 6542, 239 6970, maketuotoj tel. 239 6308 Komercijos skyriaus tel.: 239 6511, 239 6310, 239 6825, 239 6998. Vyr. finansininks tel. 239 6302
Faks. 239 6304, el. patas: valstybes.zinios@valstybes-zinios.lt, tinklalapio adresas http://www.valstybes-zinios.lt

Indeksas: 0129. ISSN 1392-4559. Apimtis 18 sp. l. Tiraas 1236 egz.


Spausdino akcin bendrov Spauda, Laisvs pr. 60, LT-05120 Vilnius