P. 1
55632188-isi-isi-sivik-good-111021023110-phpapp02

55632188-isi-isi-sivik-good-111021023110-phpapp02

|Views: 5|Likes:
Publicado porHasyikinHalim
jnn,k
jnn,k

More info:

Published by: HasyikinHalim on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2014

pdf

text

original

Sections

 • KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM
 • PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
 • Pengenalan
 • 2.Pembelajaran Masteri (Mastery Learning)
 • 2.1 Konsep Pembelajaran Masteri
 • 2.2 Elemen-Elemen Penting Dalam Pembelajaran Masteri
 • 2.3 Langkah-Langkah Pembelajaran Masteri
 • 2.4 Ciri-Ciri Pembelajaran Masteri
 • 4. Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan
 • 4.1 Senarai Aktiviti Inkuiri Penemuan :
 • Teori Kecerdasan Pelbagai
 • Konsep dan Definisi
 • Potensi Dan Kecerdasan Manusia
 • Kecerdasan-Kecerdasan
 • Kecerdasan Linguistik
 • kecerdasan logikal-matematikal
 • Kecerdasan visual-spatial
 • Kecerdasan muzik
 • Kecerdasan tubuh kinestetik
 • Kecerdasan interpersonal
 • Kecerdasan intrapersonal
 • kecerdasan spritual
 • Kepentingan Mengetahui Kecerdasan Pelbagai
 • Melaksanakan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 • Kontekstual
 • Definisi
 • Matlamat
 • Teori Kontekstual
 • Kaedah-Kaedah Pembelajaran Kontekstual
 • Kumpulan Murid Yang Sesuai Untuk Pembelajaran Konteksual
 • Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Konteksual
 • Motivasi
 • Pemahaman
 • Kemahiran
 • Penilaian
 • Konstruktivisme
 • Definisi dan Konsep
 • Ciri-Ciri Pembelajaran Secara Konstruktivisme
 • Cabaran Guru Dalam Pembelajaran Konstruktivisme
 • TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 • Teknik Bercerita
 • Teknik Bersyarah
 • Teknik Berbincang
 • Teknik Main Peranan
 • Teknik Bersoal Jawab
 • KOMPONEN UTAMA PENGAJARAN
 • Komponen utama pengajaran berasaskan model Glaser
 • Proses pengajaran berasaskan Model Glaser
 • Model Robert Glaser
 • Komponen Utama Pengajaran Dari Model Pengajaran Sim
 • Komponen Utama Pengajaran Dari Model Pengajaran Generatif
 • Komponen/fasa Aktiviti guru Aktiviti pelajar
 • Komponen/Fasa Model Pengajaran Generatif
 • Komponen Utama Pengajaran Dari Model Pembelajaran Koperatif
 • Komponen Utama Pengajaran Mengikut Model Lima Fasa Needham
 • Sebelum Proses Pengajaran Dan Pembelajaran
 • Rancangan Pengajaran
 • Membuat Rujukan
 • Semasa Proses Pengajaran Dan Pembelajaran
 • Komunikasi Berkesan
 • Kemahiran Berjenaka
 • Selepas Proses Pengajaran Dan Pembelajaran
 • Refleksi & Penilaian
 • PENUTUP

KAEDAH

DAN

TEKNIK

PENGAJARAN

DAN

PEMBELAJARAN

DALAM

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Pengenalan Gabbard, LeBlanc dan Lovy (1994) menyatakan bahawa kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran merujuk pada suatu proses mengatur lingkungan belajar dan merupakan gabungan beberapa pembolehubah. Pembolehubah yang penting dalam kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran adalah kaedah penyampaian bahan ajar, pola organisasi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi, dan bentuk komunikasi yang dipergunakan. Secara terperinci, kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran seperti yang dikemukakan di atas dapat diuraikan satu-persatu sebagai berikut. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) mengatakan bahawa kaedah mengajar ialah peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur. Hasan Langgulung (1981) pula mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi, apa saja cara yang guru lakukan untuk memberi faham kepada pelajar bagi mencapai objektif pengajaran, maka itu adalah kaedah. Abu Saleh (1988) mengatakan bahawa kaedah itu ialah satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pula mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. mencapai objektif pengajaran. Demikian juga dengan Hasan Langgulung (1981) mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi apa sahaja cara tindakan dan aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk memberi faham kepada pelajar bagi mencapai objektif pengajaran maka itu adalah kaedah, walau pun ia tidak mempunyai nama-nama khas, seperti yang dibawa oleh Sharifah Alwiah, Atan Long (1981) dan lainlain. Padanya, kaedah mengajar

bukanlah tujuan utama pengajaran, tetapi ia merupakan wasilah, iaitu satu jalan untuk

Berdasarkan kepada ini bermakna tidak ada satu kaedah yang terbaik untuk semua mata pelajaran bagi semua pelajar dalam semua keadaan. Kaedah harus

berubah mengikut keadaan masa, tempat dan pelajar. Dengan demikian, guru harus pandai memilih kaedah yang baik, yang sesuai dengan keadaan masa, tempat dan pelajar. Al-Kailany (1986) menyenarai sedikit panduan kepada guru sebelum

mengaplikasi sesuatu kaedah pengajaran, antaranya ialah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kaedah mestilah secocok dengan tujuan dan matlamat pelajaran. Kaedah mesti sejajar dengan objektif pelajaran yang hendak dicapai. Kaedah juga haruslah sesuai dengan tabiat (nature) pelajaran yang diajar. Kaedah mesti sepadan atau setara dengan umur pelajar. Kaedah itu mestilah yang boleh atau mampu diaplikasi oleh guru. Mempunyai masa yang cukup untuk mengaplikasikan kaedah berkenaan. Kaedah yang dipilih mestilah sesuai dengan kemudahan yang ada.

An-Nashmy (1980) mencadangkan supaya guru memilih kaedah yang boleh memberi kesan yang mendalam bukan sahaja kepada kefahaman pelajar yang diajar, malah yang memberi kesan kepada jiwa dan menyentuh perasaan pelajar. Dengan cara ini pelajar akan memberi tumpuan yang padu dan dapat mengingati pelajaran dengan lebih cepat dan bertahan lebih lama. Untuk mencapai hasrat ini guru haruslah pandai memilih pendekatan yang sesuai dan teknik yang menarik dan ditambah pula dengan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang canggih dan menarik. Kaedah pengajaran yang baik ialah yang mempunyai langkah-langkah dan strategi yang tersusun serta objektif yang tepat dan boleh dicapai. Di samping itu, matlamat yang hendak dituju juga mestilah terang dan jelas. Strategi pengajaran ialah satu yang sangat penting dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Congelosi (1992) mencadangkan bahawa setiap pengajaran harus terlebih dahulu disediakan rancangannya dan dalam rancangan pengajaran ini harus mempunyai perkara-perkara berikut, iaitu:

1. Tujuan am (learning goal) 2. Objektif pelajar (specific objective) 3. Langkah-langkah pengajaran yang mengandungi aktiviti-aktiviti tertentu untuk menolong pelajar mencapai objektif pelajaran. 4. Perlu ada mekanisma untuk memantau kemajuan pelajar. 5. Penilaian (sumative evaluation) untuk mengukur pencapaian pelajar.

Pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Pengajaran ini adalah dirancangkan guru secara sisitematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar, demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan. Mengikut Woolfolk (1980) dalam Educational Psychology for Teachers, pembelajaran dilihat sebagai perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru, atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru. Umumnya ³Pembelajaran merupakan proses memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran´. Mengikut Robert M. Gagne (1970) dalam The Condition of Learning, pembelajaran merupakan ³perubahan tingkahlaku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan´.

1.Kaedah Pembelajaran Koperatif

Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah: saling bergantung antara satu sama lain secara positif, saling berinteraksi secara bersemuka, akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri, kemahiran koperatif, dan pemprosesan kumpulan Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini. Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan. Beberapa cara pembelajaran koperatif telah diperkembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, misalnya Jigsaw, TGT (teams-games-tournaments), STAD (Students Teams- Achievement Division), Belajar Bersama (Learning together), Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads), dan Meja Bulat (Round Table). Pengajaran sebaya memainkan peranan yang sangat penting menurut cara Jigsaw. Dalam cara ini, pembahagian tuigas diagihkan di kalangan murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Bahan pembelajaran dipecahkan kepada topik-topik kecil. Setiap murid diagihkan tugas untuk mempelajari satu topik kecil. Setelah menguasai topik kecil sendiri, murid akan mengajar rakan-rakan lain dalam kumpulannya sehingga semua ahli kumpulan menguasai semua topik kecil itu. Selepas

Jigsaw merupakan cara pengajaran berpusatkan murid. Pembelajaran Masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang diharapkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum ke unit pembelajaran seterusnya. pembelajaran adalah usaha memperoleh ilmu pengetahuan. 2. Ciri kekekalan terbentuk dari perubahan-perubahan ini. Ini membolehkan perkongsian idea dan pemeriksaan idea sendiri dalam suasana yang tidak terancam. Robert M. Driscoll (1994) menyebut bahawa pembelajaran adalah perubahan prestasi secara berterusan dalam diri manusia hasil dari interaksi pembelajaran dengan persekitaran. sesuai dengan falsafah konstruktivisme. membuat latihan bertulis atau amali sehingga berlaku perubahan dalam diri pelajar. Proses ini mengkehendaki pelajar melalui pengalaman seperti mendapat penerangan guru. Gagne (1970) dalam bukunya µThe Condition of Learning¶ mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan. tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan. Oleh itu pembelajaran merupakan satu proses yang mengubah keadaan. pembelajaran adalah perubahan kekal dalam pengetahuan seseorang melalui pengalaman. pengetahuan manusia menerusi pengalaman. Pembelajaran koperatif menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan.Pembelajaran Masteri (Mastery Learning) Pembelajaran merupakan satu proses berterusan. cabaran utamanya ialah menyediakan masa yang mencukupi untuk mengatur strategi-strategi pembelajaran untuk . sikap. Kemungkinan besar bahan baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada dan membantu penstrukturan semula idea.itu satu aktiviti dijalankan untuk menguji sama semua ahli kumpulan berjaya memahami dan menyempurnakan tugasan yang diberi. Pendekatan ini memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkualiti serta memberi fokus kepada masa pembelajaran yang diperlukan. Dalam proses melaksanakan pembelajaran masteri. Menurut Mayer (1982). Menurut kamus dewan (1994).

7. nilai-nilai yang diterapkan serta aspek atau instrumen penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran.2 Elemen-Elemen Penting Dalam Pembelajaran Masteri Terdapat empat elemen-elemen penting dalam pembelajaran masteri iaitu: 1. 6. Murid belajar mengikut kadarnya sendiri. dan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. guru mesti memastikan semua murid dapat menguasai perkara-perkara yang diajar dalam satu unit pembelajaran. kemahiran yang diajar. Guru juga perlu memastikan semua murid dapat menguasai satu tajuk sebelum ke unit pembelajaran atau tajuk yang lain. 2. Di samping itu pelajar juga diberi tanggungjawab mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka secara berperingkat- . 2. Dalam proses pembelajaran masteri. kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri. Guru harus memperjelaskan kepada murid berkenaan apa yang akan dipelajari pada hari tersebut dan bagaimana proses penilaian akan dilaksanakan. 3.1 Konsep Pembelajaran Masteri 1. Menjelaskan secara spesifik kepada pelajar apa yang akan dipelajari dan memperjelaskan bagaimana ianya akan dinilai. Ia juga perlu merangsang kemahiran berfikir dikalangan pelajar.memastikan semua pelajar akan mencapai keupayaan yang sama (Levine 1985:Bloom 1981). Semua murid boleh menguasai sesuatu pekara sekiranya: ada masa yang mencukupi untuk murid menguasainya. 4. Peranan guru ialah untuk menenentukan pelajaran yang perlu dikuasai. 2. Ia juga perlu mengajar dengan kaedah atau aktiviti yang berkesan dan bahan yang sesuai. pelajar harus diberi peluang belajar mengikut minat. 5. objektif yang hendak dicapai. Antara aspek penting yang perlu diperjelaskan termasuklah tajuk pelajaran. Membenarkan pelajar untuk belajar dengan kadar mereka sendiri. 2. Berdasarkan pembelajaran masteri.

Pembelajaran berbantukan komputer. Audio-tutorial. 4. v. Ini bermakna. Guru perlu memantau pencapaian setiap pelajar sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Dengan cara ini guru dapat memantau pencapaian pelajar seterusnya menentukan langkah terbaik bagi membantu pelajar-pelajar berkenaan. 3. iii. iaitu: 1. dalam suatu mata pelajaran. Modul dan pakej pembelajaran.3 Langkah-Langkah Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri dilaksanakan berdasarkan empat langkah. Memantau kemajuan pelajar dan menyediakan tindak balas beserta dengan langkah pemulihan yang sesuai. 2. guru perlu melaksanakan penilaian kepada pelajar pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. ³Keller Plan´ iaitu penggunaan buku teks yang berperingkat mengikut tahap-tahap tertentu dengan soalan-soalan untuk pelajar mengesan kemajuan pembelajarannya. . pelajar hanya akan berpindah atau beralih kepada peringkat seterusnya apabila berjaya menguasai peringkat awal. Penentuan hasil pembelajaran. misalnya menggunakan lembaran kerja atau latihan. Bagi menentukan sama ada objektif atau hasil pembelajaran akhir yang hendak dicapai terlaksana atau sebaliknya.peringkat. iv. Penggunaan program di mana pengetahuan diperingkatkan mengikut kerangka (frame) (³Programmed Instruction´). ii. Antara langkah pemantauan yang boleh dilakukan ialah dengan bersoal jawab secara lisan dengan murid atau menyediakan soalan-soalan objektif atau struktur yang perlu dijawab oleh para pelajar. Misalnya. Bentuk penilaian boleh juga disediakan sama ada secara lisan atau bertulis. pelajar akan hanya akan beralih ke unit 2 setelah berjaya menguasai unit 1. antaranya: i. Menguji bagi memastikan kriteria pembelajaran akhir tercapai. Pemantauan boleh dilakukan dengan lebih spesifik dengan cara mengukur keupayaan dan pencapaian pelajar bagi setiap aktiviti pembelajaran. Terdapat beberapa cara atau kaedah digunakan bagi membolehkan pelajar belajar mengikut kadar mereka sendiri .

Murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan pada setiap unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru. kumpulan kecil. Walau bagaimanapun guru boleh memulakan dengan markah 50% sebagai sasaran pencapaian dan peratus penguasaan itu perlu dinaikkan secara beransur-ansur sehingga mencapai 80%. Setiap unit pembelajaran dinyatakan dalam bentuk Hasil Pembelajaran. 3. Bahan pembelajaran dipecahkan dan dibahagikan kepada beberapa segmen kecil yang dikenali sebagai unit pembelajaran. 5. Pelaksanaan tindakan susulan. 4. Proses pengajaran dan pembelajaran bagi setiap unit pembelajaran dijalankan dengan menggunakan pelbagai strategi dan kaedah serta bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai secara kelas. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kemajuan dan pencapaian murid dalam sesuatu tajuk atau topik. Pelaksanaan berasaskan tahap kemajuan seseorang murid. 3. Langkah ini dlaksanakan supaya murid dapat memberi fokus kepada aspek yang lebih kecil. Ini dilakukan supaya penetapan sasaran lebih jelas dan memudahkan pelajar memahami dan mencapainya. Pengajaran dengan kaedah dan aktiviti yang berkesan.4 Ciri-Ciri Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri mempunyai ciri seperti berikut: 1. Penilaian dengan ujian diagnostik untuk mengesan tahap penguasaan 4. Aras Masteri bagi setiap Hasil Pembelajaran ditetapkan pada aras 80%. Pelajar hanya akan beralih kepada topik baru apabil mereka telah berjaya menguasai dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam topik yang sedang dipelajari. Ini akan memudahkan mereka menguasai tajuk-tajuk atau unit berkenaan. . kumpulan besar. berpasangan atau secara individu.2. 2. 2.

Setiap pelajar perlu mengikuti aktiviti permulihan sekiranya mereka masih belum menguasai aras masteri yang telah ditetapkan manakala bagi yang telah menguasai aras masteri. Melaksanakan aktiviti pemulihan dan aktiviti pengayaan mengikut tahap penguasaan setiap murid.Pemilihan dan penggunaan strategi. Secara umum. 7. situasi dan kejadian. Penilaian juga mestilah bersifat diagnostik dan berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. pendekatan. Menggunakan ujian formatif bersifat diagnostik untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid.Kaedah Pembelajaran Kontekstual APAKAH yang dimaksudkan dengan kontekstual dan apalah pula keistimewaan kaedah kontekstual? Kontekstual jika diambil daripada ayat asalnya dalam Bahasa Inggeris (asal bahasa Latin con = with + textum = woven) bermaksud mengikut konteks atau dalam konteks. 8. mereka boleh meneruskan pembelajaran dengan mengikuti aktiviti pengayaan. Konteks pula membawa maksud keadaan. Guru perlu menggunakan instrumen yang bersesuaian bagi mendapatkan maklum balas secara tepat berkenaan penguasaan atau pencapaian hasil pembelajaran. berkesan. 3. menarik dan menyeronokkan seterusnya memudahkan pencapaian hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Menggunakan maklum balas yang tepat tentang Hasil Pembelajaran yang telah dikuasai dan yang belum dikuasai oleh murid. Penilaian yang dilaksanakan dalam pembelajaran masteri boleh dilakukan dalam bentuk formatif atau sumatif berasaskan Ujian Rujukan Kriteria. kaedah dan teknik dalam suatu pengajaran dan pembelajaran mestilah bersesuaian dengan kebolehan murid supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran itu lebih bermakna. 6. kontekstual membawa pengertian: .

Pendekatan pembelajaran dan pengajaran seperti ini mengandaikan minda akan mencari maksud dalam konteks dengan cara semula jadi. Ini berlaku oleh sebab cara mereka memproses maklumat dan perasaan motivasi untuk pelajar tidak tersentuh melalui kaedah pengajaran yang lazim digunakan (iaitu kaedah syarahan yang abstrak). namun mereka amat perlu memahami konsep itu untuk memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga dalam menempuh kehidupan masyarakat di mana tempat mereka menjalani kehidupan dan bekerja. teori pembelajaran kontekstual tertumpu pada aspek pelbagai bagi mana-mana persekitaran pembelajaran. Yang membawa maksud. Terbentuk daripada pemahaman ini. kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri. seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka. makna dan kepentingan (meaningful). pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia membawa maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri (dunia dalaman bagi memori. sama ada dalam bilik darjah. Kebanyakan pelajar di sekolah tidak mampu membuat kaitan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan. . dalam makmal.Pendekatan kontekstual menyedari hakikat bahawa pembelajaran ialah satu proses pelbagai bentuk yang kompleks yang menjangkau melepasi kaedah-kaedah jenis latih tubi dan rangsangan dan tindak balas. dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu. Menurut teori pembelajaran kontekstual. ada hubungan atau kaitan langsung. pengalaman dan tindak balas mereka sendiri). releven. Ini berlaku dengan cara pencarian hubungan yang diterima akal dan kelihatan bermakna. mengikut konteks. iaitu berkait dengan persekitaran semasa seseorang itu. pelajar dijangkakan mampu membuat kaitan ini dengan sendiri apabila berada di luar bilik darjah. dalam makmal komputer. Secara lazimnya.Yang berkenaan.

Contohnya. . Pengajaran-pembelajaran kontekstual merupakan satu konsepsi pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi dunia sebenar dan memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antara pengetahuan dengan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga. prinsip organisasi dan pengoperasian modul latihan. atau di ladang tanaman. warga masyarakat dan pekerja. Dalam persekitaran sedemikian.tampat atau lokasi kerja. pelajar menemui perhubungan yang bermakna antara idea abstrak dan aplikasi praktikal dalam konteks alam yang nyata. psikologikal. ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Bahagian 2: Mengandungi konsep belajar sendiri (apa? mengapa? bagaimana?) yang menerangkan konsep utama dan pemahaman pengajaran berasaskan kajian masa depan. 4. pengukuhan dan menghubungkaitkan. Satu kelas Biologi atau Kimia mungkin sedang mempelajari konsep saintifik asas dengan mempelajari penyebaran AIDS atau cara bagaimana peladang menghadapi dan menyumbang kepada kemerosotan persekitaran. Ia menggalakkan pendidik memilih dan/atau membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan seberapa banyak bentuk pengalaman yang boleh termasuk aspek sosial. Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pengajaran berasakan kajian masa depan mengandungi lima bahagian: Bahagian 1: mengandungi penerangan am daripada aspek objektif modul latihan. fizikal. Konsep dihayati melalui proses penemuan. konsep utamanya ialah: berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal masa-masa depan. pelajar yang mengikuti satu pelajaran Fizik berkenaan tajuk Pengkonduksian Terma mungkin mengukur bagaimana kualiti dan amaun bahan pendebat bangunan mempengaruhi jumlah tenaga yang diperlukan untuk menyejuk atau memanaskan bangunan itu.

Bahan-bahan bertulis dan cetakan Tayangan vedio. spesimen. diameter. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan. televesyen.1 Senarai Aktiviti Inkuiri Penemuan : Aktiviti Bahan/keadaan Carta. ucapan. Mendengar Membaca Menonton syarahan. dalam. laporan. Panjang. 4. peta.ceramah. Bahagian 3: Cara menjalankan pengajaran berasaskan kajian masa depan (rangka perancangan) serta renungan dan penilaian kendiri. Membina sikap dan nilai tentang masa depan. radio.Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan. lebar. jarak. model Memerhati situasi. graf. Isipadu. berat Gambar. filem.pepenjuru. rakaman. Cerita.slid. Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan. gambarajah. Mengukur Menyukat Menimbang Melukis dan melabel perimeter. suhu.benda maujud. .proses. pelan. tinggi. carta.

pusat pelancongan. lawatan. pameran. sifat benda. menjelaskan sifat dan Membuat eksperimen fakta. hutan rimba. proses. sebab. situasi. pakar. pertunjukan. simulasi Mencerita Menghurai Menerang. peristiwa Alat. pemerhatian Kesan. zoo.pertunjukan. akibat. taman tanaman. Aktiviti pembelajaran Berkenaan idea.berbincang Memasang Idea. ladang. tokoh Ke tempat bersejarah. peristiwa Prosedur. tempat rekreasi. prinsip dan teori . bersoal jawab. kawasan perusahaan. Bahan bacaan. keadaan. ekspo. kejadian. proses. radas. Membuat laporan Menemubual Membuat rujukan pemerhatian Tokoh. mencari bukti konsep. masalah. model Hasil kajian. masalah Untuk mengumpul data.eksperemen. spesimen. pekerja dan orang-orang lain. tasik dan lainMembuat lawatan Merancang Membuat hipotesis lain.fenomena.

teka-teki. aktiviti. situasi dan kejadian. proses Benda yang mempunyai persamaan dan Mengelas Menjadual Menyenarai Menyusun Menganalisa/mentafsir perbezaan Aktiviti. benda. binaan bentuk bumi. Objek. Taburan dan lokasi Alatan. maklumat . Sifat. jigsaw dan lain-lain. langkah. kepurusan. silang kata. Peristiwa. prosedur. contoh. mencari benda Permainan Melakon simulasi Memeta tersembunyi. Benda dalam kumpulan atau kategori Data. situasi. rumah dan lain- Membuat model Membanding lain.Membuat kajian Mengumpul data dan maklumat Semua situasi Menggunakan berbagai-bagai cara Berdasarkan kepada konsep atau prinsip dengan menggunakan format seperti tanggaular.

situasi Berdasarkan ujikaji. hukum. Mereka diharapkan dapat merancang masa depan dan ini akan mewujudkan masyarakat berwawasan yang lebih rasional. peristiwa. dinamik. kemungkinan Isu. lawatan. kreatif. Prinsip. Teori Kecerdasan Pelbagai Konsep dan Definisi Mengikut pandangan tradisi. Skala 1905. Pada tahun 1904. kecerdasan adalah ditakrifkan sebagai keupayaan mental seseorang individu yang boleh diukur. kejadian. Alfred Binet seorang psikologis dari Perancis telah berjaya membina satu ujian kecerdasan ± Skala 1905. Kajian masa depan merupakan satu strategi pengajaran dan pembelajaran boleh memberi kesan penting kepada guru dan murid yang bersedia menghadapi abad baru (penuh dengan cabaran dan dugaan). kajian Keputusan. teori Bahagian 4: Mengaplikasikan konsep berkongsi apa yang saya tahu yang merangkumi perincian dan nota guru. Bahagian 5: Berkonsepkan penambahan ilmu. untuk menguji kecerdasan pelajar berdasarkan ingatan mereka dari aspek . boleh menerima dan menangani perubahan.Membuat perkiraan Membuat ramalan telahan Menyelesaikan masalah Membuat kesimpulan Membuat generalisasi Berdasarkan data dan maklumat terkumpul Cuaca.

kecerdasan bukan serupa dengan umur. dan jika dicungkil boleh digunakan untuk melakukan sesuatu. puisi. . berpendapat bahawa setiap orang dikurniakan potensi yang berbeza dalam fitrahnya. Ditinjau dari aspekaspek jasmani. berjenaka dan bercerita. Menurut Vygotsky. menggunakan perbendaharaan kata. tulisan kreatif. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan «´ (Falsafah Pendidikan Kebangsaan ) Kecerdasan-Kecerdasan Menurut Howard Gardner.keupayaan sentuh dan mereka bentuk sehingga keupayaan mentakrif konsep yang abstrak. perbahasan. tinggi atau berat (tidak boleh diukur secara langsung) tetapi sebagai kemahiran penyelesaian masalah. rohani. keupayaan menggunakan kemahiran belajar dengan bantuan orang yang lebih mahir melalui teknik pemudahcaraan dengan scaffolding. Potensi Dan Kecerdasan Manusia Potensi ialah keupayaan dan kebolehan terpendam dalam individu. Pada tahun 1912. Dikaitkan dengan bakat manusia yang menjadi salah satu aspek daripada fitrah manusia ± kebolehan manusia melakukan sesuatu aktiviti selaras dengan fitrah yang ada padanya. Kecerdasan Linguistik Kecerdasan membaca. mental. termasuk keupayaan mengadaptasi kehidupan dan belajar daripada pengalaman harian. emosi dan jasmani. Mengikut sesetengah pendidik. emosi dan sosial ³« memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. William Stern telah memperkenalkan konsep darjah kecerdasan (IQ) dan berjaya membina rumus. rohani.

mencipta dan membina gambaran mental serta mengamati dunia visual Kecerdasan muzik Kecerdasan mengenal pasti bunyi vokal. Kecerdasan visual-spatial Kecerdasan menepati ruang. membentuk corak. bunyian alam sekitar dan menyanyi serta mencipta lagu. permainan dan mereka cipta gaya menari. Kepentingan Mengetahui Kecerdasan Pelbagai 1.kecerdasan logikal-matematikal Kecerdasan mengira dengan nombor serta menyelesaikan masalah matematik mudah dan kompleks. Kecerdasan tubuh kinestetik Kecerdasan gerak badan. kecerdasan spritual Ilmu pengetahuan dan kefahaman seseorang terhadap agama. kepandaian memimpin serta berkomunikasi dengan berkesan. mewarna. Menyokong pembelajaran bersepadu secara menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid. sukan. menaakul dan memikir secara kritis untuk membuat keputusan serta mengamati dunia visual. Kecerdasan interpersonal Kecerdasan interaksi sosial termasuk semangat bekerjasama. . gimnastik. melukis. kepekaan terhadap ritma dan melodi muzik. Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan berinteraksi secara dalaman untuk merangsang diri sendiri. kawalan anggota. kawalan fizikal tubuh badan.

Mempelbagaikan penilaian. Memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah Kontekstual Definisi Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu. 4. . Matlamat Membantu guru memahami. 7. masyarakat dan alam pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit dengan melibatkan aktiviti mindson dan hands-on. 2. Memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan murid 3. kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. 3. Mengenalpasti kekuatan sendiri dan kekuatan murid dalam kecerdasan pelbagai. menguasai dan menggunakan pendekatan kontekstual dalam pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan harga diri. Meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas. Menerima persamaan dan perbezaan individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan. 5.2. Melaksanakan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1. Mewujudkan kolaboratif disekolah. Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan dalam pengajaran dan pembelajaran. 6.

pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka. Teori pembelajaran kontekstual adalah berdasarkan unsur-unsur berikut: 1. 3. Menguasai strategi pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual. Menerangkan maksud pembelajaran kontekstual dan kepentingan menyerapkan pendekatan kontekstual ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Konteks pembelajaran yang pelbagai ‡ Budaya ‡ Sosial ‡ Psikologi ‡ Fizikal 2. 2. Mengaplikasi dan mengamalkan pendekatan kontekstual dalam bilik darjah dengan yakin dan berkesan. Melatih guru lain menjalankan pengajaran menggunakan pendekatan kontekstual. Kepelbagaian persekitaran pembelajaran ‡ Bilik darjah ‡ Makmal ‡ Tempat kerja . Teori Kontekstual Mengikut teori pembelajaran kontekstual.Objektif Guru berupaya: 1. 4.

Sains. . Teori ini juga menegaskan bahawa penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.‡ Kehidupan harian 3.ia dapat diringkaskan menjadi ³REACT´ a) Relating (menghubungkait) Pembelajaran dalam konteks menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup merupakan suatu bentuk pembelajaran konteksual yang biasanya berlaku di kalangan kanak-kanak. Pendekatan konteksual juga merentas pelbagai disiplin ilmu seperti Matematik. Kaedah-Kaedah Pembelajaran Kontekstual Dalam proses pembelajaran secara kontekstual. Kepelbagaian disiplin ilmu ‡ Matematik ‡ Sains ‡ Komunikasi ‡ Teknikal dan Vokasional ‡ Kemanusiaan Unsur-unsur tersebut menegaskan bahawa pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. Komunikasi. Kemanusiaan. Teknikal dan Vokasional. pelajar akan melalui satu atau lebih daripada kaedah-kaedah pembelajaran berikut .

Contoh murid melakukan aktiviti mengutip sampah di sekitar sekolah untuk menanam sikap cintakan kebersihan. Ini boleh dilakukan dengan teks. atau aktiviti berasaskan teks. . Pengalaman ini boleh digunakan sebagai satu tauladan dan meningkatkan semangat patriotisme dan kecintaan terhadap tokoh-tokoh dan tempat bersejarah. Dalam kursus pembelajaran konteksual.pembelajaran dalam konteks eksplorasi. peristiwa dan keadaan harian. taakulan. merayakan hari kebudayaan. Pembelajaran adalah lebih berkesan sekiranya pelajarpelajar dapat memanipulasikan alatan dan bahan serta melakukan bentuk penyelidikan yang aktif. peristiwa dan keadaan harian itu dipautkan dengan maklumat baru untuk penyelesaian sesuatu masalah.naratif. b) Experiencing (mengalami) Pengalaman . video. dan sebagainya. aplikasi seringnya berdasarkan aktiviti pekerjaan. Walaupun pelajar-pelajar boleh dimotivasikan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti video. adalah menjadi lebih sukar untuk menyediakan konteks pembelajaran yang bermakna. Kebanyakan sekolah akan mengadakan lawatan.Apabila kanak-kanak membesar. makmal dan amali. tetapi mereka masih merupakan bentuk pembelajaran yang pasif secara bandingannya. Kurikulum yang cuba menempatkan pembelajaran dalam konteks pengalaman hidup mesti menumpukan perhatian pelajar kepada taakulan. Menerusi pengalaman ini murid dapat mengaitkan aktiviti yang dilakukan oleh ibu bapa mereka semasa membersihkan kawasan tempat tinggal mereka setiap hari. c) Applying (Mengaplikasi) Mengaplikasi konsep dan informasi dalam konteks untuk digunakan dalam situasi yang lain. penemuan dan reka cipta merupakan nadi pembelajaran konteksual. Contoh murid dibawa melawat kawasan bersejarah dan diceritakan sumbangan tokoh-tokoh. Kemudiannya.

pemerhatian. nenek dan sebagainya. malah ia juga dengan konsisten dengan fokus dunia sebenar tentang pengajaran konteksual. dan komunikasi dengan pelajar lain . atau memindahkannya adalah berlandaskan apa yang telah diketahui pelajar. Pendekatan ini menyerupai RELATING iaitu ia berasaskan perkara-perkara yang lazim dan diketahui. Lazimnya. Contoh murid bekerja dengan ahli kumpulan sewaktu melakukan aktiviti berkumpulan di dalam kelas.Contohnya. Pengalaman bekerjasama bukan sahaja membantu kebanyakan pelajar mempelajari bahan pengajian. senyum dan sebagainya. Secara tradisinya. Contoh murid mempelajari cara menghormati orang tua di sekolah. seterusnya dengan ilmu yang diperolehi tersebut. d) Cooperating (Bekerjasama): Pembelajaran dalam konteks berkongsi. Penyelesaian untuk meyiapkan tugasan tersebut memerlukan delegasi. atuk. Pengetahuan ini dapat diaplikasikan apabila bertemu dengan orang yang lebih tua seperti guru. e) Transferring (Memindahkan): Pembelajaran sesuatu isi dalam konteks pengetahuan yang sedia ada. cadangan dan perbincangan. kualiti data yang dikumpul oleh sesuatu kumpulan bergantung secara langsung kepada prestasi setiap ahlinya. bertindak balas. Guru boleh membantu meningkatkan keyakinan pelajar dengan menyediakan panduan yang dapat menghubungkan pengalaman pembelajaran baru dengan apa yang telah diketahui pelajar. kebanyakan pelajar menghadapi situasi pembelajaran yang baru tanpa sebarang kaitan dengan pengetahuan sedia adanya.merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang utama dalam pembelajaran konteksual. . apabila murid mempelajari teori dan konsep menghormati orang yang lebih tua. murid dapat mempraktikkan ilmu tersebut apabila bertemu dengan orang yang lebih tua dengan cara memberi salam.

Contohnya sebelum cikgu mengajar tajuk keluarga kembangan. Aktiviti boleh dilakukan dengan cara kuiz. dan terdorong melakukan aktiviti hands-on. Ini boleh dilakukan dengan bacaan. pemerhatian. Pemahaman Ia merangkumi kemahiran murid yang berkaitan dengan tajuk yang dipelajari. Kemahiran Pengetahuan baru yang diperolehi murid dapat diaplikasikan bagi mencetuskan pemikiran murid dan dengan itu dapat menyelesaikan masalah harian. perbincangan kumpulan dan penyediaan portfolio Kesimpulan . cenderung kepada aplikasi konsep.Kumpulan Murid Yang Sesuai Untuk Pembelajaran Konteksual Terdiri dari kumpulan yang sederhana. guru boleh menyuruh murid melakonkan watak dalam suatu ahli keluarga tersebut dan ini akan membuat murid tertarik dan bermotivasi serta bersedia dengan apa yang akan di ajar oleh guru selepas aktiviti tersebut. Penilaian Boleh dilakukan dengan cara lisan. perubahan sikap dan bertulis. Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Konteksual Perlaksanaan ini memerlukan: Motivasi Bertujuan untuk menarik minat dan mencetuskan idea asas terhadap sesuatu tajuk yang akan dibincangkan. Murid diberikan kebebasan mengutarakan perkara-perkara yang berkaitan. perbincangan kumpulan dan membuat kajian. Kaedah penyampaian maklumat harus dipelbagaikan agar dapat menarik minat murid terhadap sesuatu konsep itu.

Pendekatan konteksual merupakan suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mencabar. Minda seseorang akan cuba mencari makna dalam konteks dengan membuat hubung kait yang bermakna dan relevan dalam persekitarannya. ³Pendidik yang cekap harus melaksanakan P&P sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. · Fasa Keempat . makmal.´ Jean Piaget telah memperkenalkan empat fasa dalam perkembangan pemikiran kanak-kanak yang menjadi asas kepada kefahaman konstuktivisme iaitu : · Fasa Pertama Kanak-kanak menaakul tidak bercirikan struktur yang logik.Pembelajaran hanya akan berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna kepada mereka. tempat kerja atau kehidupan harian. · Fasa Kedua Definisi ciri-ciri struktur matematik logikal. seterusnya dapat menyumbang ke arah pemeringkatan penguasaan kemahiran dan prestasi murid. Murid juga harus mengambil bahagian secara aktif di dalam setiap aktiviti P&P. budaya. berkesan dan menyeronokkan. Konstruktivisme Definisi dan Konsep Menurut pendapat John Dewey (1910). · Fasa Ketiga Pembinaan pengetahuan melalui struktur mata pelajaran. Teori Pembelajaran Kontekstual menumpukan kepada kepelbagaian aspek persekitaran pembelajaran sama ada di bilik darjah. Teori ini menggalakkan pendidik memilih atau mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman sama ada dalam konteks sosial. fizikal atau psikologi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang dihasratkan.

Amalan yang dimajukan dalam pembelajaran secara konstruktivisme tidak realistik. Kawalan kelas agak merosot. Dalam proses ini. Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Cabaran Guru Dalam Pembelajaran Konstruktivisme y y y Guru merasa mereka tidak mengajar.Mekanisme perkembangan mengaitkan perhubungan antara asimilasi dan akomodasi. y Guru yang sedang menukar cara mengajar kepada pendekatan konstruktivisme memerlukan sokongan profesional. murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru Ciri-Ciri Pembelajaran Secara Konstruktivisme ‡ Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru menyokong pembelajaran secara koperatif ‡ ‡ ‡ Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oelh murid Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi usaha Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan murid dengan situasi dunia yang sebenar ‡ Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea. Implikasi Konstruktivisme .

Di antaranya ialah : a) Untuk menyampaikan bahan pengajaran dengan cara ang yang boleh menarik minat murid-murid dan untuk mengekalkan perhatian serta mencungkil rasa ingin tahu mereka. seperti bidang psikologi. 2) Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid. guru harus boleh memilih dan menggunakan teknik-teknik pengajaran yang sesuai. Teknik yang digunakan harus bergantung kepada umur dan berdasarkan kepada minat murid serta pengajaran yang hendak disampaikan. Ia bukanlah seharusnya lahir daripada gerak hati atau institusi guru itu sahaja. 4) Guru berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru. Dalam pengajaran Sivik dan Kewarganegaraan. 3) Pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid tersebut dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif. teknologi pengajaran dan sebagainya. sememangnya terdapat pelbagai cara dan teknik yang boleh digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajarannya. sosiologi. Semasa menyampaikan pengajaran sivik dalam kelas. Teknik pengajaran Sivik dan Kewarganegaraan mempunyai beberapa objekif. namun begitu tiada satu teknik pun yang dianggap sesuai dan dapat digunakan untuk semua keadaan. atau terbaik untuk semua situasi pengajaran. TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. . Teknik-teknik itu haruslah berasaskan kajian-kajian daripada bidang-bidang yang berkaitan dengan ilmu pendidikan. Jika demikian halnya. tentulah teknik pengajaran yang digunakan oleh guru itu kurang berkesan.1) Guru akan mengenalpasti pengetahuan sedia ada murid dan merancang kaedah pengajarannya dengan sifat asas pengetahuan tersebut.

jika murid-murid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Oleh yang demikian. radio. lawatan boleh digunakan sebagai teknik mengajar. Keadaan yang sama juga boleh dilakukan semasa guru-guru menyampaikan pelajaran kepada murid-murid mereka. Cara-cara atau peralatan itu meliputi pelbagai jenis cara bermain (permainan). televisyen. tunjuk ajar dan menghafaz. Teknik mengajar yang dimaksudkan di sini ditakrifkan sebagai cara atau alat yang digunakan untuk mengajar sesuatu pelajaran itu. berlakon. Janganlah disebabkan terlalu seronok bercerita. Caracara lain seperti menggunakan filem 16 mm. khususnya di sekolah-sekolah rendah. simulasi. pasti proses pembelajaran akan lebih berkesan. penyelesaian masalah. video. bersyarah. tetapi apa yang diceritakan kepada mereka itu dapat segera difahami dan kadang kala dapat pula sekaligus memahami maksud cerita itu tadi. buku teks. objektif pengajaran yang sebenar hendak disampaikan ketika itu menjadi menjadi kabur. Berikut adalah di antara teknik-teknik mengaar yang biasa digunakan. sedangkan aspek-aspek yang hendak disampaikan adalahlebih penting dan seharusnya menjadi tumpuan utama. bercerita. amat gemar mendengar cerita. Biasanya murid-murid akan lebih cepat menumpukan perhatian disamping menjadikan pelajaran itu berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan. . Murid-murid. Teknik Bercerita.b) Untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif-objektif pengajaran yang dipelajari dengan mudah dan berkesan. Walaupun mereka masih kecil. latih tubi. Teknik ini mudah menarik minat anak-anak itu. Teknik bercerita untuk menyampaikan pelajaran bukanlah satu perkara baru. Walaubagaimanapun guru-guru mestilah sedar bahawa teknik bercerita dan pengajaran cerita adalah dua perkara yang berbeza. malahan cara ini pernah dilakukan oleh orang-orang kita sewaktu menyampaikan sesuatu pengajaran kepada anak-anak mereka. perbincangan.

f) Guru boleh menggunakan gambar. Kemudian sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. . kecerdasan dan minat murid-murid. tetapi apa yang penting ialah aspek-aspek nilai yang hendak diajarkan itu seharusnya ada dan terkandung di dalam cerita itu. atau lain-lain alat bantu mengajar. Interksi satu hala seperti yang biasnya berlaku. b) Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek nilai yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut. Teknik Bersyarah. c) Hafazkan frasa-frasa.Cara perlaksanaan teknik bercerita itu samalah seperti guru menjalankan pengajaran cerita. atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek nilai yang hendak disampaikan itu. Teknik ini sebenarnya banyak menerima tentangan kerana dikatakan murid-murid selalunya pasif. objek-objek sebenar. e) Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek nilai yang hendak diajarkan itu. Penekanan harus dilakukan kepada aspek-aspek tersebut semasa guru bercerita Langkah-langkah yang harus diambil oleh guru dalam persediaan teknik bercerita adalah seperti berikut: a) Pilih cerita yang sesuai dengan umur. tidak banyak dapat melibatkan aktiviti murid. g) Sediakan kad-kad perkataan. frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain berkaitan dengan aspek-aspek nilai yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan pembelajaran yang selanjutnya. d) Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurangkurangnya sekali sebelum mencuba teknik ini. dan tidak mengambil bahagian yang cergas. Teknik bersyarah sering juga diertikan sebagai teknik kuliah dan ia melibatkan pengajaran fakta-fakta atau prinsip-prinsip oleh guru secara lisan.

Walaubagaimanapun. dicetak dan diedarkan kepada kelas. Guru harus terlebih dahulu menyelidik dan meninjau setakat manakah kebolehan murid-murid mereka unttuk mengikuti syarahan yang disampaikan. guru harus juga menyediakan rangka kuliah. Selain daropada itu guru harus banyak menggunakan rangsangan seperti peta. Guru dapat menjimatkan masa. Di sudut lain. Guru-guru yang tidak mahir menggunakannya akan hanya menambahkan kesusahan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. memberikan intepretasi dan menghuraikan idea-idea dan konsep-konsep yang tercetak di dalam teks itu. papan tulis dan sebagainya. Disamping perancangan ini. . Ini akan dapat memudahkan muridmurid memhami prinsip dan apa sahaja yang terkandung di dalamnya. kejayaan teknik ini sebagai salah satu cara mengajar bergantung kepada kebolehan guru yang menyampaikan syarahan tersebut.Bersyarah bukanlah bermakna membaca sahaja daripada sesuatu teks. kerana segala idea dan pengalaman guru dapat dikmukakan sekaligus. bahan pengajaran sebenat.Pastikan sama ada mereka telah boleh memahami konsep-konsep. Teknik ini tidaklah semestinya digunakan untuk keseluruhan waktu mengajar dan ia boleh disingkatkan. Teknik bersyarah ini mempunyai beberapa kelebihan. Setelah mengkaji maklumat-maklumat mengenai mengenai muid. Rangka kuliah seperti ini menjadi panduan kepada muridmurid. Waktu yang terlalu panjang untuk satu-satu syarahan itu hanya akan membosankan dan murid tidak berupaya memberikan tumpuan kepada pengajaran sepenuhnya. Teknik ini tidak sesuai digunakan untuk murid-murid sekolah rendah kerana masa penumpuan perhatian mereka singkat . tetapi guru mestilah menerangkan. Dengan itu masa tidak terbuang sebagaimana yang berlaku apaila murid-murid itu dibiarkan belajar sendiri atau berbincang. guru harus merancang dan menyusun kuliahnya dengan rapi. Waktu-waktu yang selebihnya boleh dijalankan perbincangan. kelebihan-kelebihan yang ada pada teknik boleh menjadi lemah jika ia disalahgunakan. pekara-perkara asas yang menjadi isi bagi bahan yang dikuliahkan.

Mereka digalakkan berfikir dengan jelas. Sewaktu perbincangan dijalankan. g) Hidupkan syarahan dengan menyemai minat dan semangat untuk pelajaran tersebut. Kaitkan isi pelajara dengan masalah-masalah ini. Perbincangan adalah satu teknik pengajaran yang berbentuk perbualan dan ia dilakukan dalam kalangan murid-murid di bawah penyeliaan dan kawalan guru. sambil guru memandu dan mengarahkan pandangan ±pandangan mereka ke suatu prinsip yang menyeluruh. i) Guru harus membuat kesimpulan di akhir syarahannya. b) Mulakan syarahan dengan mengulang secara ringkas perkara-perkara yang telah dikaji terdahulu daripada itu. Jangan baca sahaja.Berikut diperlihatkan beberapa langkah untuk mempertingkatkan mutu teknik bersyarah: a) Sediakan nota-nota yang mencukupi. atau pendapat mereka mengenai sesuatu topik. menghuraikan idea-idea dan sebagainya. murid-murid diberi peranan aktif untuk menyatakan pandangan. Masalah-masalah itu boleh dituliskan di papan tulis. Melalui teknik mengajar ini. c) Syarahan boleh dimulakan dengan menimbulkan atau mengemukakan satu atau beberapa masalah. membuat interpretasi. Ini boleh dilakukan dengan cara mengulang-ulangkan perkara-perkara yang penting. f) Tunjukkan rasa yakin semasa menyampaikan syarahan. h) Soalan-soalan boleh digunakan untuk mendorong pemikiran murid-murid. Teknik Berbincang. guru harus menerangkan. mengutamakan pendapat-pendapat di samping bekerjasama . e) Syarahan tersebut harus disampaikan dalam bentuk peraturan biasa. murid-murid dapat memperkembangkan pertumbuhan dan diri dan sosial mereka dengan baik. d) Kandungan syarahan hendaklah terdiri daripada perkara-perkara yang penting sahaja.

d) Ketika perbincangan. penglibatan murid dalam pembelajaran amat menggalakkan. menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala ke jalan yang betul¶ e) Setelah tamat perbincangan. Ia juga harus mengambil kira kebolehan dan kecerdasan mereka. Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut: a) Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan . Dengan cara ini. Hasil perbincangan boleh dicatatkan di papan tulis mengikut manamana yang penting. b) Bahan-bahan yang dipilih haruslah menarik minat dan dianggap penting oleh murid. Mereka kelihatan cergas. berani dan tegas. guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan lain. guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Ada beberapa perkara yang harus diberi perhatian oleh guru sewaktu menjalankan aktiviti perbincangan: a) Guru harus memilih tajuk yang berkaitan dengan pengalaman dan latar belakang murid-murid. b) Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan dan memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dicapai. c) Bahan-bahan juga harus terdiri daripada isu-isu terbaru dan ia mungkin dapat mengekalkan minat ketika perbincangan dijalankan. . c) Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan mereka. d) Bahan-bahan harus mempunyai skop yang khusus sesuai dengan masa yang diperuntukkan. Selepas itu guru bolehlah meneruskan dengan aktiivitiaktiviti seperti penulisan.bekerjasama dengan murid-murid lain untuk mencapai matlamat atau menyelesaikan masalah perbincangan.

Masalah itu dikemukakan kepada murid-murid dengan cara membacakannya. Selepas itu diminta mereka melakonkannya. main peranan melibatkan gambaran-gambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan kemudian melakonkannya tanpa bantuan sebarang skrip.Teknik Main Peranan. guru harus menamatkannya. c) Sewaktu main pernan itu dijalankan. Tentukan peranan-peranan yang diperlukan. b) Sebelum peranan-peranan itu dilakonkan. terangkan terlebih dahulu kepada kelas situasi dan masalahnya. alat kelengkapan yang diperlukan dan sebagainya. d) Bincangkan peranan yang telah dilakonkan oleh murid. televisyen. Biasanya. Perbincangan harus menumpukan kepada kekuatan dan kelemahan peranan terutama dari segi perkara yang dituturkannya an mnilai sama ada main peranan itu telah dapat menyelesaikan masalah asal. Main peranan adalah satu lagi teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Proses main peranan ini biasanya bermula dengan pemilihan masalah yang sesuai. Pemain-pemain peranan harus tidak terkeluar daripada peranan mereka. Main peranan kadangkala disebut sebagai µambil peranan¶ atau µsosiodrama¶yang mementingkan interaksi iindividu serta kumpulan dan sentiasa pula dikelolakan dalam situasi kumpulan. pelakon-pelakon yang sesuai. Apabila sampai pada penghujung masa yan sesuai. Main peranan boleh dikelolakan sama ada dalam satu kumpulan kecil atau besar. . murid-murid lain diminta memerhati. Teknik ini menekankan perkara-perkara berikut : a) Main peranan tersebut hendaklah dirancangkan oleh guru dengan teliti. atau memperlihatkannya melalui filem. Melalui teknik ini murid-murid dapat gambaran atau contoh pengalaman secara spontan. mendengar rakaman dan sebagainya.

Mengangkat tangan itu menyatakan secara formal bahawa seseorang itu telah ada jawapannya tetapi sebelum ini ada-ada tanda lain yang harus diperhatikan. Soalan-soalan ini mungkin akan mengelirukan. Ia tidak dikaburkan dengan hentian-hentian yang tidak diperlukan. Galakkan mereka berfikir dan mencuba menjawab soalan-soalan tersebut secara mendalam dan berkesan. Biasanya memang ada isyarat-isyarat bukan lisan yang dapat menyatakan sama ada seseorang murid itu sudah bersedia untuk menjawab. e) Soalan-soalan yang baik biasanya tidak mengandungi terlalu banyak maklumat. b) Hentian dan cepat-lambat dalam penyoalan harus diberi perhatian. dan ditujukan khusus kepada orang tertentu dalam kelas. Sebaik-baik sahaja menyoal. Pemilihan guru-guru ke atas teknik ini bukanlah kerana ia mudah dilaksanakan. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dan murid secara berkesan. Di samping itu ia menjadi teras kepada pembinaan konsep-konsep. Guru harus mengurangkan kecenderungannya untuk mengarahkan soalan-soalan kepada murid-murid tertentu d) Soalan-soalan yang dikemukan itu juga haruslah bersifat mencungkil. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan. c) Soala-soalan yang dikemukakan haruslah tersebar dengan baik. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan murid-murid. guru harus berhenti sekejap dan memerhatikan seluruh kelas. Teknik soal jawab mementingkan perkara-perkara berikut : a) Soalan-soalan yang dikemukakan mestilah jelas dan keruan. ringkas dan tepat. Soalan itu harus disebut dengan cara yang tenang. Guru patutlah membentu murid-murid untuk mengeluarkan jawapan yang betul. Teknik ini adalah satu cara penyampaian pelajaran yang paling popular dan paling kerap dilakukan guru-guru di sekolah. Soalan-soalan itu tidak seharusnya menimbulkan jawapan-jawapan yang bertentangan dan tidak pula mengelirukan murid-murid.Teknik Bersoal Jawab. .

Beliau juga menekankan maklum balas pelajar sebagai aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut beliau. Model umum proses pengajaran yang melibatkan empat komponen ini adalah sebagaimana yang dicadangkan oleh Glaser (1968) adalah seperti rajah di bawah Proses pengajaran berasaskan Model Glaser Model Robert Glaser Robert Glaser mengemukakan model pengajarannya dengan membahagikan proses pengajaran kepada empat komponen utama iaitu objektif pengajaran.Objektif pengajaran 2.Kaedah pengajaran 4. 3. guru memberikan maklum balas untuk membantu dan membimbing pelajar untuk mempelajari sesuatu konsep. Pada setiap komponen.KOMPONEN UTAMA PENGAJARAN Komponen utama pengajaran berasaskan model Glaser Secara umum. pengetahuan sedia ada pelajar. sesuatu proses pengajaran mempunyai empat komponen asas iaitu: 1. objektif pengajaran harus ditentukan sesuai dengan . kaedah mengajar dan penilaian.Pengetahuan sedia ada.Proses penilaian.

Model Pengajaran Robert Glaser dibina berlandaskan konsep pengajaran sebagai suatu proses yang menitikberatkan langkah-langkah pengajaran iaitu perancangan. demi meningkatkan keberkesanan pengajaran pada masa hadapan.agar guru dapat mengubahsuai proses pengajarannya. Komponen Utama Pengajaran Dari Model Pengajaran Sim Selain membahagikan sesuatu pengajaran kepada empat komponen asas di atas. pelaksanaan. Kesimpulannya. terdapat juga kecenderungan melihat proses pengajaran sebagai interaksi antara sumber pengajaran (persekitaran dan isi pelajaran) dengan manusia (guru dan pelajar). Interaksi antara kelima-lima komponen dalam sesuatu proses pengajaran ini adalah sebagaimana ditunjukkan dalam rajah dibawah.pengetahuan sedia ada pelajar. penilaian harus dijalankan ke atas segala proses pengajaran dengan tujuan untuk mengesan kelemahan. Seterusnya. berasaskan kepada matlamat tertentu(objektif). kaedah mengajar harus dipilih berdasarkan objektif pengajaran dan pengetahuan sedia ada pelajar. Kemudian. penilaian dan maklum balas. Model pengajaran Sim .

Mula memberi sumbangan perbincangan Menyediakan pengalaman kepada yang memotivasikan tentang konsep Memikirkan apa yang berlaku. Guru akan cuba mewujudkan satu keadaan sama ada pandangan itu diterima sebagai lanjutan kepada pemahaman awal pelajar mahupun pandangan itu bertentangan dengan pemahaman awal mereka. Model ini adalah berguna untuk tujuan mengembangkan idea pelajar terhadap sesuatu topik pelajaran yang telah sedia diketahui dengan lebih lanjut. Model ini sengaja mengenakan cabaran minda ke atas konsep awal pelajar yang berbeza daripada idea asal mereka supaya pelajar dapat mengubahsuai apa yang telah diketahuinya. Ciri utama model ini adalah fasa cabaran iaitu semasa pandangan beberapa tokoh seperti tokoh kemerdekaan yang menerangkan tentang erti kemerdekaan sebenar. menanya soalan . Fokus Menetapkan konteks.Komponen Utama Pengajaran Dari Model Pengajaran Generatif Model pengajaran ini diperkembangkan oleh Osborne & Freyberg (1985). Komponen/fasa Persediaan Aktiviti guru Meninjau pendangan Aktiviti pelajar pelajar secara informal Mencetuskan pandangan tokoh Mengenalpasti pandangan lama dan sebabnya satu pandangan lama ditolak. Model pengajaran interaktif melibatkan empat komponen/fasa seperti jadual di bawah. Oleh itu. objektif pengetahuan yang ingin dicapai adalah pada asasnya menumpu.

Menyertai dan soalan menanya berkaitan dengan konsep. Mengemukakan bukti-bukti yang pandangan menyokong tokoh-tokoh mendapatkan bukti. Cabaran Memperkenalkan pandangan pejuang Membandingkan tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh pandangan kemerdekaan. pandangan pelajar Membentangkan pandangan diri kepada kumpulan dan kelas melaui perbincangan persembahan. pekerjaan dan dalam konteks diri mereka. persekitaran. konsep mentakrif Menguji pandangan kesahan dengan cara menggunakan mengemukakan alternatif dan semula istilah. . Menjelaskan pandangan Mentafsir dan menjelaskan diri tentang konsep. Aplikasi Meminta menggunakan tokoh-tokoh pelajar Menimbangkan aplikasi pandangan untuk diri sendiri. dengan pandangan kelas. Mentafsir pelajar. tentang gerak balas peristiwa berkenaan. dan dan Menentukan memerihalkan diketahuinya apa dan yang terbuka diri berorientasikan individu. pejuang kemerdekaan. waktu kemerdekaan lapang. analogi.

harga diri. pandangan menggunakan yang sebagai asas. pejuang diterima umum Contohnya Tunku Hussein sebagainya. Rahman. Kajian telah menunjukkan bahawa model pembelajaran ini membawa kesan positif kepada pencapaian akademik. kuiz.Tun Onn dan Komponen/Fasa Model Pengajaran Generatif Komponen Utama Pengajaran Dari Model Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif melibatkan pelajar-pelajar bekerjasama dalam struktur dengan matlamat bekerjasama. tekakonsep ini teki. Pembelajaran koperatif dicirikan melalui saling bergantungan secara positif di kalangan setiap ahli kumpulan. interaksi bersemuka dalam ahliahli kumpulan. kemahiran kolaboratif dengan interaksi sosial serta pemprosesan refleksi tentang cara perbincangan dijalankan. Abd pandangan. . berlainan dengan struktur yang bermatlamat bersaing atau berindividu secara kaedah pembelajaran tradisional. perbincangan dengan konsep lain yang yang mengeratkan konsep dipegang mereka. Memikirkan masalah yang dapat diselesaikan dengan Menyelesaikan mudah dan elok dengan yang menggunakan tokoh praktikal masalah dengan konsep baru dengan bidang pemahaman yang lain. tanggungjawab individu kepada kejayaan kumpulan.Memudahkan mengaitkan pelajar Menikmati permainan.

dan sikap terhadap ahli yang kurang upaya. dan Group Investigation (GI) yang disenaraikan mengikut format tiga fasa dalam pembelajaran koperatif seperti jadual di bawah. Terdapat beberapa jenis pembelajaran koperatif. Pandangan terdahulu Kelas atau individu menyatakan apa yang diketahui tentang tajuk Aktiviti penerokaan Melibatkan pelajar secara aktif tentang tajuk Penyoalan pelajar kelas dijemput untuk menanyakan soalan tentang tajuk .saling hormat antara budaya. Jigsaw. Persediaan Kelas bersama guru memilih tajuk lalu mencari maklumat latar belakang. Guru perlu membuat persediaan rapi sebelum memulakan pembelajaran jenis ini. Tiga jenis yang popular ialah Student Team Achievement Division (STAD). Pembelajaran koperatif menekankan kemahiran berfikir aras tinggi seperti analisis dan penilaian. kerjasama. Persediaan bahan dan maklumat bacaan adalah paling penting kerana memerlukan bahan rujukan secukupnya semasa perbincangan dijalankan. tingkahlaku.

katakan 2-3 soalan sehari. Komponen dalam pengajaran koperatif .Penyiasatan Guru dan pelajar memilih soalan untuk disiasat. Pandangan kemudian Kenyataan individu atau kumpulan dikumpul dan dibandingkan dengan kenyataan awal mereka. Refleksi Masa untuk mengukuhkan apa yang telah dibuktikan dan apa yang masih perlu diselidiki.

penggunaan perisian atau permainan komputer. Dalam fasa keempat. Seterusnya menerusi fasa ketiga. Orientasi: Fasa ini bertujuan untuk menimbulkan minat murid dan menyediakan mereka dengan suasana pemelajaran. tayangan video dan keratan akhbar. iaitu dalam pencetusan idea. Murid diberikan peluang untuk mencabar idea asal sendiri dan juga idea rakan-rakan mereka. iaitu penstrukturan semula idea. Fasa ini dapat merangsang murid meninjau semula idea asal mereka. Fasa-fasa berasaskan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham adalah seperti berikut: 1. sama seperti set induksi. Fasa ini juga dapat mengembangkan kemahiran meta kognitif. murid boleh menggunakan idea baru mereka untuk menyelesaikan masalah dan menerangkan fenomena yang berkaitan dengan idea-idea itu. Kaedah/teknik yang digunakan seperti amali penyelesaian masalah sebenar. Terdapat lima fasa/komponen dalam model ini. Fasa renungan kembali (refleksi) merupakan fasa yang terakhir. 1987). guru digalakkan merancang aktiviti yang sesuai untuk membantu murid mengubah idea asal mereka. Adalah dipercayai bahawa idea baru yang dibina oleh murid itu sendiri biasanya lebih mudah diterima oleh mereka sekiranya idea tersebut mudah difahami dan berguna. tunjuk cara oleh guru. iaitu penggunaan (aplikasi) idea. fasa ini bertujuan untuk menarik perhatian murid supaya bersedia mengikuti sesi pemelajaran. Dalam fasa ini murid membandingkan idea asal mereka dengan idea baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang telah menyebabkan perubahan terhadap idea mereka. Fasa kedua. murid digalakkan bertukar-tukar fikiran. . Fasa pertama dimulakan dengan pencetusan idea.Komponen Utama Pengajaran Mengikut Model Lima Fasa Needham Model Pengajaran dan Pemelajaran (P&P) Lima Fasa Needham ini dicadangkan dalam "Children's Learning in Science Project" (Needham.

Penggunaan Idea (Aplikasi Idea): Fasa ini pula bertujuan untuk mengukuhkan atau mengaplikasikan idea yang telah dibina dalam situasi baru dan biasa. Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham ini sesuai dilaksanakan jika sesuatu P&P Pendidikan Sivik dan Kewarganegaran itu menekankan aktiviti ³hands-on´ dan ³mindson´. dikembangkan atau diganti dengan idea yang lebih saintifik. eksperimen dan tunjuk cara oleh guru. Renungan Kembali (Refleksi): Fasa terakhir ini untuk menyedari tentang perubahan idea murid. . Kaedah/teknik yang digunakan seperti soal jawab. Biasanya fasa ini menggunakan kaedah/teknik seperti penyoalan reflektif. Kedah/teknik biasanya dengan cara penyelesaian masalah yang baharu seperti penulisan kerja projek dan reka cipta. menyedari bahawa idea-idea sedia ada perlu diubah suai. 5. perbincangan kumpulan. input guru. pengembangan/pertukaran idea. amali. Penstrukturan Semula Idea: Tujuan fasa ini ialah untuk mewujudkan kesedaran tentang idea alternatif yang berbentuk saintifik. mengenal pasti idea-idea alternatif dan memeriksa secara kritis idea-idea sedia ada sendiri. catatan peribadi dan lain-lain. 4.2. Murid dapat membuat refleksi sejauh mana idea asal mereka telah berubah. pembacaan. perbincangan dalam kumpulan kecil. menguji kesahan idea-idea sedia ada. 3. Pencetusan Idea: Fasa ini bertujuan supaya murid dan guru sedar tentang idea terdahulu. kerja projek. melakukan pengubahsuaian. pemetaan konsep dan laporan. penulisan kendiri. Kaedah/teknik yang digunakan biasanya ialah perbincangan dalam kumpulan kecil dan membuat laporan.

Dalam pendidikan formal. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. guru boleh menentukan pendekatan.Unsur-Unsur Pengajaran Berkesan Pendahuluan Tugas utama seorang guru adalah untuk memudahkan pembelajaran para murid-muridnya. Strategi yang dipilih itu. ia juga haruslah mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Seorang guru perlu bijak menarik perhatian pelajar dalam sesuatu pengajaran. Ini bermakna. Aktiviti juga harus boleh mempengaruhi intelek. Koh Boh Boon (1992) menyatakan bagi . selain berpotensi meransangkan pelajar belajar secara aktif. memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mempunyai urutan yang baik serta diselaraskan dengan isi kandungan dan objektif pengajaran menjamin proses pengajaran dan pembelajaran berkesan. Dalam merancang persediaan mengajar. proses pengajaran dan pembelajaran haruslah diberi penekanan yang sewajarnya. aktiviti-aktiviti yang dipilih mestilah menarik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk membolehkan isi pelajaran dan konsep-konsep diterjemahkan secara jelas. emosi dan minat pelajar secara berkesan. Untuk memenuhi tugas ini. Proses yang disinonimkan dengan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah melibatkan guru dan pelajar ini sememangnya memerlukan suatu usaha berterusan ke arah menyediakan pendidikan komprehensif dan efektif terhadap segala isi pelajaran yang disampaikan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang dapat merangsangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar. tetapi mereka juga perlu menciptakan pengajaran yang berkesan. Dalam sesi pembelajaran. guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis.

Sebelum Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Rancangan Pengajaran Proses pengajaran yang berkesan memerlukan persediaan dan perancangan yang mantap oleh seorang guru sebelum ia terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. ia juga merujuk kepada perihal pengajaran guru yang lebih memusatkan kepada para pelajarnya sehingga mereka tertarik mengikuti aktiviti pembelajaran. Hal ini melibatkan corak pengajaran berstruktur dari segi organisasi bilik darjah serta mementingkan isi pelajaran. Guru juga mestilah menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) pada setiap hari dan menyediakan bahan-bahan bantu mengajar seperti . Oleh sebab itu. pembentukan proses pengajaran berkesan mempunyai nilai yang berbeza-beza namun ia masih bermatlamat untuk melihat hasil daripada isi pelajaran yang disampaikan. terdapat tiga bahagian penting iaitu sebelum proses pengajaran dan pembelajaran. semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. pengajaran yang ideal haruslah membawa kesan penuh ke atas pembelajaran yang berlaku.bahawa proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah melibatkan dua pihak iaitu guru dan murid. Untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Selain itu. Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff (1983) pengajaran yang berkesan adalah merujuk kepada guru yang dapat membawa pelajar kepada hasil pembelajaran terakhir yang diinginkannya. sebelum bermulanya proses pengajaran dan pembelajaran iaitu pada awal semester lagi . Justeru. seseorang guru mestilah membuat Rancangan Pengajaran Semester (RPS) berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Modul PSVK yang telah dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan penuh teliti dan bertanggungjawab. Sebagai seorang guru. Oleh itu.ia perlu tahu kelompok pelajar yang hendak diajar. isi kandungan pelajaran dan matlamat serta objektif yang dihasratkan untuk dicapai oleh pelajar di akhir pelajaran nanti.

guru juga boleh mendapatkan maklumat melalui internet dan akhbar. Seorang guru Pendidkan Sivik seharusnya melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan yang luas dan sebanyak mungkin kerana pelajar masa kini tidak akan menerima sesuatu maklumat secara bulat ± bulat tanpa diterangkan rasionalnya. Bagi memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. keratan video dan sebagainya. Selain dari membaca dari buku-buku rujukan.persembahan ³power point´. Semasa Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Komunikasi Berkesan. Membuat Rujukan Sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula juga seseorang guru juga mestilah membuat rujukan mengenai tajuk yang hendak diajar semasa dalam kelas sewaktu sesi P&P Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan. komunikasi adalah merupakan satu proses pemindahan makna iaitu maklumat. persefahaman. seseorang guru mesti bijak dalam menggunakan kemahiran komunikasi lisan dan bukan lisan dengan berkesan. kertas edaran. lambang-lambang lain daripada sumber atau penyampai kepada penerima melalui saluran-saluran tertentu dengan harapan mewujudkan persamaan. Seorang guru mestilah mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam berbanding dengan pelajar dan kepakaran di dalam bidang yang diajar atau subject content adalah merupakan faktor dominan yang menyumbang ke arah keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan. Yassin (2002). Menurut Sulaiman Md. Selain itu juga. dengan adanya perancangan pengajaran yang baik dan teratur ini akan membantu seseorang guru itu untuk melangsungkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lancar dan cukup berkesan. . Memanglah terbukti. idea. guru boleh mengadakan perbincangan ilmiah ³ intellectual discouse ´ bersama rakan guru yang lain untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan mengenai penemuan-penemuan baru untuk dikongsikan bersama dengan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.

Selain komunikasi secara lisan. jenaka dapat diistilahkan sebagai sesuatu perbuatan dan perilaku yang mencuit hati. nyata dan bersemangat. Namun begitu ia perlu dipastikan bahawa bahan jenaka tersebut mesti ada kaitan atau releven dengan isi pengajaran. seorang guru juga perlu memastikan nada suaranya sentiasa berubahubah rentaknya agar pelajar tidak berasa bosan dan jemu. Untuk memastikan pelajar memahami apa yang diajar. maka guru perlu menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan kemampuan kognitif kanakkanak sekolah rendah. penampilan dan persembahan diri.Selain menyampaikan kuliah dengan suara yang jelas. pencapaian dan prestasi akademik pelajar. Komunikasi guru dan pelajar berlaku dua hala iaitu dengan kaedah penyoalan dan pelajar menjawab. bijaksana. seorang guru juga perlu mempraktikkan komunikasi bukan lisan yang merangkumi pergerakan badan. Melakukan jenaka merupakan unsur hiburan dan perkara yang disampaikan tidak pula dianggap sebagai fakta kerana ia hanya merupakan suatu gurauan. Kemahiran Berjenaka. Kaedah komunikasi berkesan yang diamalkan ini terbukti telah membantu untuk memastikan objektif pengajaran tercapai dari segi perubahan tingkah laku. tidak menyentuh peribadi . maka ia sepatutnya berusaha untuk menceriakan keadaan dengan unsur-unsur kecindan. lemah-lembut dan percakapan yang baik diharap akan menjadi asas bagi mewujudkan komunikasi dan interaksi yang baik bagi menjamin keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kaedah komunikasi yang berhikmah. Kajian oleh Ray Birdwhistell ( 1955). Hasilnya pelajar akan memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada isi pelajaran. Menurut Kamus Dewan. Dengan ini pelajar akan merasakan diri mereka dihargai dan kewujudan mereka di dalam bilik kuliah adalah disedari. menepati masa dan suasana. suara dan alam persekitaran pelajar itu sendiri. menunjukkan bahawa lebih kurang 35% komunikasi lisan dan 65% komunikasi bukan lisan perlu dilakukan oleh seorang guru semasa mengajar bagi memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila seorang guru itu melihat keadaan bilik kuliah menjadi suram dan pelajar menunjukkan tanda-tanda keletihan dan mengantuk .

refleksi bermaksud proses merenung.seseorang individu dan tidak menghalang objektif pengajaran tercapai dengan sempurna. Antaranya mereka perlu mempunyai unsur-unsur humor yang menjadikan pengajaran mereka tidak membosankan. Kemahiran berjenaka adalah amat penting dan merupakan salah satu ciri guru yang baik kerana mereka dapat menghasilkan perubahan tingkah laku yang efektif di kalangan pelajar.Peter (1975) . membuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri yang dilakukan berterusan. Dapatan atau tindak balas yang diterima daripada pelajar akan berguna Dengan ini jelaslah kepada kita bahawa unsur kecindan juga memainkan peranan penting di dalam memastikan keberkesanan proses pengajaran . seseorang guru perlu membuat refleksi terhadap pengajaran yang telah disampaikan kepada pelajar sama ada pelajar dapat memahami atau tidak isi kandungan yang telah disampaikan. pula dalam bukunya bertajuk Competencies For Teacher Education. Apabila proses pengajaran dan pembelajaran telah selesai. meminta pelajar menyenaraikan sedikit ringkasan pelajaran. mencari alasan. membuat kuiz dan menjalankan kajian tindakan. guru juga boleh membuat penilaian semula terhadap kefahaman pelajar dengan beberapa cara. Proses refleksi ini memang amat penting untuk menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Laurence J. seperti menyoal balik tentang isi pelajaran. menjelaskan bahawa bakal guru perlu menjadikan diri mereka guru yang berkesan dan berpengaruh. Selain itu. dan pembelajaran. menganalisis. Menurut Abdul Rahim Abdul Rashid ( 1992 ) guru yang baik mempunyai kualiti dan sifat tertentu. Selepas Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Refleksi & Penilaian Menurut Hanipah ( 1999 ) . Guru juga boleh meminta supaya pelajar menilai pengajarannya dengan mengisi borang soal selidik.

Oleh sebab itu hanya seorang guru yang mempunyai komitmen. Guru adalah pendidik dan pengasuh generasi muda yang akan menjadi warisan kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan negara pada masa depan. Perutusan Hari Guru 2006 ). professional dan sosial yang baik dan murni.B Dato¶ Sri Hishamuddin bin Tun Hussein .untuk seseorang guru memperbaiki cara pengajaran demi pengajaran dan pembelajaran berkesan di masa hadapan. budi pekerti dan tatasusila yang tinggi sahaja mampu untuk mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. . guru juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam menjayakan Wawasan Negara . Ia juga akan berjaya menjalankan tugas sebagai seorang pendidik dengan sempurna dan efektif. PENUTUP Tidak dapat dinafikan lagi bahawa tugas sebagai seorang guru bukanlah sesuatu yang mudah seperti yang disangkakan kerana ia bukan sahaja bertugas untuk menyampaikan isi pengajaran secara berkesan . Selain menyebar ilmu. Sekian.peranan guru amat penting untuk memastikan Nilai Nasional dapat disempurnakan. iltizam dan kompetensi yang tinggi terhadap tugasnya serta mempunyai akhlak. guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi. tetapi dalam masa yang sama juga ia berperanan untuk menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa setiap pelajar. segala tingkah laku guru akan menjadi contoh teladan kepada murid-muridnya . Oleh yang demikian. Kenyataan ini adalah selari dengan perutusan Mantan Menteri Pelajaran Malaysia yang berbunyi:³ Sebagai golongan yang berada di barisan paling hadapan dalam menjayakan Wawasan Negara.´( Y. Di samping itu.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->