KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 © Kementerian Pendidikan Malay sia 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan roy alti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202

Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas Peralihan 2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

v vii ix xi 1 22 51 76 109 135 156

iii

iv .

mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI.RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan v . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik.

vii . masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. berketerampilan.

SHARIFAH MAIMUNAH BT. p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i . i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir . Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k ter l i b at ter ut a ma gu r u . mas y ar a ka t d an n e gar a . k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar . d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n. n i la i d a n a ma l a n. me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id . Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er .t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an te r i ma k a s ih . Di s a mp i n g it u. K e p ad a s e mu a p i ha k y an g te l a h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n. p e mb el a j ar a n mas ter i . G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h . g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h . pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me. ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a ja r a n ini. n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n. Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka te r h ad a p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu. p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n di d i k an . da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n . SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ix . p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l . K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i. Pe n g a ja r a n dan p e mbe l a j ar a n d ir anc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i.KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a. k e c er d as a n p e lb a ga i . ( Dr. Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n.c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an .ba da n t er te nt u.

x .

pergerakan kreatif dan rekreasi. kerjaya. olahraga. 3. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting. Selain dokumen Sukatan Pelajaran. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. 2. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. pengurusan. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus.PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. iaitu : x x x Penglibatan murid secara aktif dan selamat. Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Interaksi yang kreatif dengan rakan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani xi . Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). gimnastik. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. bahan dan alat. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan.

xii .

Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid.Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah menengah. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Akti viti Pembelajaran xiii . Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. 2 dan 3. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. alatan. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. dan persekitaran.

xiv .

prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 TAH AP I/ TAHUN 2 3 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 5 4 4 5 5 30 11 10 2 2 2 2 1 1 84 TAH AP II/ *KEL. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv .Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJ AR AN TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep. PER. definisi. TAHUN PER. 5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 14 6 9 2 1 1 1 1 60 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60 15 6 9 2 2 2 2 1 60 TINGKATAN 2 3 4 4 1 3 3 1 15 9 9 2 2 2 1 1 60 3 3 4 4 1 3 3 1 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 4 5 4 5 15 8 10 4 2 2 1 2 2 60 5 6 4 5 1 15 9 10 4 2 2 2 60 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 Kecergasan Kemahiran Kesukanan * KEL.

4. murid dapat : 1. gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul dan selamat. daya tahan otot. 2. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 1 . Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 5. olahraga. 6. imbangan. dan ketangkasan. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 3. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN 2 .

x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 15 minit. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. x Penyeliaan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Berjalan dan berlari 1000 meter. x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x x x 3 . Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Membincangkan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. arahan dan bimbingan. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Perlakuan aktiviti. x x x 4 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. x Disiplin murid. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat.

x Perlakuan aktiviti. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Disiplin murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x 5 . Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. arahan dan bimbingan. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot secara berkumpulan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan.

(i) Cadangan Aktiviti: x Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. x Penyeliaan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. arahan dan bimbingan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesa kitan. x x 6 . x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan. x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Ketangkasan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ketangkasan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Ketangkasan bermaksud kebolehan se seorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag sambil melantun bola x Lari dan undur mengikut arahan (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan secara berkumpulan. Membincangkan faedah latihan ketangkasan secara kumpulan. Perbincangan tentang perkaitan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.

x

x x

7

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai kelajuan melalui ujian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter x Lari pecut 60 meter (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.

(iii ) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

8

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

(i) (ii)

Ansur maju Tambah beban x x Kekerapan Masa

9

x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. arahan dan bimbingan. x x x x 10 . x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan.

x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x 11 . x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam permainan ping pong. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Disiplin murid. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. Membincangkan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 12 .

Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lari pecut. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Melakukan acara lari pecut. mengikut undang-undang dan peraturan. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x Penyeliaan. x x x 13 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan x Fasa berlepas x Fasa melaju x Fasa penamat x Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. Aras 2 x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Peraturan dan UndangUndang (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.

x x x x

14

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan: (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

x

x x

16

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. x x x 17 . x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x Disiplin murid. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. Membincangkan teknik lakuan kemahiran imbangan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x Perlakuan aktiviti. x Penyeliaan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan.

Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) (iii) (iv) Tempat Alatan Pakaian Aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke selamatan. Aras 3 x Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan. x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti. x 18 . semasa dan selepas melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Aras 2 x Mengenal pasti keselamatan dan ke sesuaian alatan. Keselamatan Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum. pakaian dan aktiviti.

Menunjuk cara penyusunan alatan su kan di sekolah. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. x x x 19 . Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Aras 3 x Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Cara susun atur alatan: x Saiz objek x Bentuk objek x Berat objek HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. bentuk dan berat objek.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme yang perlu ada pada ahli sukan. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan isu su kan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. Aras 2 x Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan (a) Rasuah dan perjudian dalam sukan (b) Patriotisme HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan. 20 . Membincangkan isu-isu dalam sukan dan permainan. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan atau permainan daripada keratan akhbar.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton. x 21 . Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan. Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: x Umur dan jantina x Komunikasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. Membincangkan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan.

kelenturan. 2. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. dan kelajuan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 22 . gimnastik pendidikan. kekuatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat. kuasa. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. pergerakan kreatif. olahraga. daya tahan otot. 6. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. murid dapat : 1. 4. 5. 3.

x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Berlari dan berjalan pantas 15 minit. x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Skiping 15 minit (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. 23 . Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 20 minit. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan.

x Perlakuan aktiviti. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.. x Disiplin murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 24 . x Kesesuaian pakaian.

x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan dan ulangan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot.. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Bangkit tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises x Squat thrust (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. x x x x 25 . Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kesesuaian pakaian.. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Mendagu x Naik turun bangku x Bangkit tubi. (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ke kuatan. x Membincangkan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan secara berkumpulan. Menulis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti ke kuatan.

x x

x x

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

28

(i) Cadangan Aktiviti: x Meniarap angkat dada dan tengkuk. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melentik sisi. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. x Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang. (ii) x x Kaedah latihan Prinsip -prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan.dan x Kilas pinggang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan. 29 . Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. Menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelenturan. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kelenturan. x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

30 . Disiplin murid. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti. Penyeliaan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kuasa. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kuasa. x Menggunakan kaedah bebanan Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. 31 . x Lompat pelbagai aras (plyometric). x Duduk melunjur melontar bola. x x (ii) x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Hop melepasi halangan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat jauh berdiri. x Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa.

arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. 32 . Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan.

Merekod masa pencapaian larian. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x x (ii) x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x 33 . Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter. Aras 3 x Mengaitkan kelajuan dengan aktivitiaktiviti harian dan sukan. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah latihan ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Lari pecut 60 meter. x Kesesuaian pakaian. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Menilai tahap kelajuan individu melalui ujian.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Ansur maju x Tambah beban . Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri.Kekerapan .Masa. Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan prinsip-prinsip latihan. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal bagi setiap individu. Menyusun jadual program kecergasan diri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan Untuk memperoleh faedah daripada se suatu latihan. x Merasionalkan penggunaan prinsipprinsip latihan dalam pembinaan kecergasan fizikal. x x x 34 .

x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. x Penyeliaan. x Kesesuaian peralatan. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. (a) Permainan KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola sepak. 35 . x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. arahan dan bimbingan.

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bola Jaring (i) Kemahiran : x Hantaran x Menerima x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Pergerakan kaki x Undang-undang dan peraturan. x x x x x x x 36 . Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan. x Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring.

x Aras 2 Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x x x x x x 37 . x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan pingpong. x Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara Pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas.

x Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan. x x x x x x Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari pecut. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x Fasa berlepas. Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyediakan folio individu tentang fasafasa acara lari pecut. x Undang-undang dan peraturan. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x Fasa penamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut.. x Fasa melaju. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan lari pecut mengikut undangundang dan peraturan. Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x x x 38 . x Perlakuan aktiviti.. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Disiplin murid.

x Penyeliaan. Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru. arahan dan bimbingan. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lontar peluru secara individu.gaya berdiri x Fasa lontaran . x x x x 39 . x Disiplin murid. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru.pemindahan daya x Undang-Undang dan peraturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan acara lontar peluru. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan . x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x Aras 2 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x x x (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan acara lontar peluru. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru. Menyenaraikan peraturan undang-undang dan peraturan dalam acara lontar peluru. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. x Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa.

x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara format dan terancang. x Kesesuaian pakaian. Pola Pergerakan : (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. ketangkasan dan lombol. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. x x x 40 . x Penyeliaan.

arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. x Aras 2 x Melakukan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Perlakuan aktiviti. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan kemahiran imbangan dan melentik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik.. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran melentik yang sempurna. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran melentik dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x x x x x x 41 . Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan dan melentik. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Pergerakan 2 x Melentik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan penggunaan alatan. x Disiplin murid. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran melentik.

x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. x x x x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x bergerak secara sentuhan berselang. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. x Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x bergerak secara sentuhan selalu. x Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. pembelajaran dan perkembangan pelajar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x 42 . x bergerak tanpa sentuhan seketika.

x Disiplin murid. x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 43 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Tema 2 – kesedaran ruang x Bergerak berbagaibagai cara menggunakan ruang am. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membuat pergerakan menggunakan ruang diri. x Perlakuan aktiviti. dan x Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan.

x bukan lokomotor. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x x x 44 . x Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif. dua. x Melakukan gaya pergerakan tema satu. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. x lokomotor.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif. x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema. dan empat dengan teknik yang betul dan selamat. Tema pergerakan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x ke seluruhan tubuh badan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. tiga.berat-kuat x masa .serta-merta . Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x bahagian tubuh badan.kawal-lambat Melakukan kemahiran pergerakan kreatif. (ii) Tema 2 – kesedaran rintangan beban dan masa x beban . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.halus-ringan .

x Persekitaran atau tempat beraktiviti.terus .ruang am x arah (iv) Tema 4 – aliran beban badan dalam ruang dan masa x aliran . x Disiplin murid.aliran bebas x ruang . x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 45 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iii) Tema 3 – kesedaran ruang x kawasan . x Penyeliaan.ruang diri . arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti.tidak terus (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.aliran terikat .

Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan. . x Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. ƒ dahan mati. x x Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. . ƒ Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta.Bentuk x Pengurusan tempat ƒ Lokasi.tanah lapang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4 . Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai. Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang. . sungai. x x x x x x x x . Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. (i) Perkhemahan x Jenis khemah: . x Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah.pulau. 46 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah.kawasan pergunungan. ƒ banjir. tasik. Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah. Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan.hutan lipur.tepi pantai.tanah pertanian. . x Ciri-ciri pemilihan tempat selamat daripada: ƒ ancaman binatang buas atau liar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan. Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah. ƒ tanah runtuh. x Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah.Saiz . Membincangkan tempat-tempat yang se suai untuk berkhemah. x Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan. . .

ƒ sumber air bersih.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN pokok tumbang. ƒ tandas. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. ƒ kemudahan perhubungan. Kemudahan asas: ƒ jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan. elemen yang menyebabkan gangguan. x Menjaga alatan dengan selamat. ƒ tempat persalinan. ƒ tempat berhimpun. x Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. Cara mendiri dan mengemaskan khemah. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan. 47 ƒ ƒ HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x (ii) . x Disiplin murid. murid semasa melakukan aktiviti.

Pengurusan Pengurusan alatan sukan (i) Susun atur alatan sukan: x Saiz objek. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 48 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah. bentuk dan berat objek. x KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. x Berat objek. x Bentuk objek. Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. x x x x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan.

Membahaskan amalan rasuah dalam su kan. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan dan permainan daripada keratan akhbar. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: (i) Rasuah. x x x x x x 49 . Membincangkan isu-isu dalam sukan. (ii) Penggunaan bahan terlarang. x Aras 2 x Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalam sukan danpermainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan perrmainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyediakan folio individu berkaitan isuisu sukan dan permainan. Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu dalam sukan dan permainan. Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. (iii) Amalan yang tidak jujur.

Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan. Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. (iii) Komunikasi. Pengelolaan: (i) Undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. (ii) Umur dan jantina. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. x Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. 50 . x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atli dan penonton dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

3. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. 5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 2. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. kekuatan. 51 . Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2. kuasa. 7. daya tahan otot. gimnastik artistik. 4. murid dapat : 1. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan. gimnastik pendidikan. gimnastik irama. kelenturan. 6. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. dan kelajuan. olahraga.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II 52 .

(i) Cadangan Aktiviti: x Latihan par course x Latihan fartlek (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan fungsi organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular x x (iii) Faedah latihan x 53 . Aras 2 x Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. latihan par course dan latihan fartlek. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. x x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Aras 3 x x x Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. 54 .

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Merekod hasil pencapaian x x x x x 55 . (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku gimnastik x Bicep curl x Bangkit tubi silang x Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku bersama beban x Bangkit tubi sisi x Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. Merekod hasil pencapaian. x x 56 . Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot. x Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. lemak. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. tulang dan tisu badan yang lain. Aras 2 x Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. x x 57 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. (a) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit x Merekod bacaan ukuran kaliper x Merekod perubahan komposisi badan Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit.

Aras 3 x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Menyatakan maksud kuasa. x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat dakap x Hop tiga kali dan lompat x Hop lima kali dan lompat x Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. kekuatan otot dan kuasa. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri x x x 58 . Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. kekuatan otot dan kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 59 .

x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. Aras 3 x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 60 . Aras 2 x Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 60 meter x Lari pecut 100 meter Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan x Melakukan aktiviti kelajuan. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan. x Menyatakan maksud kelajuan. (ii) (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke khususan dan tambah beban dalam prinsip latihan. x Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri.ulangan x Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. x Membincangkan prinsip latihan.set . Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan. 61 . setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Kekhususan x Tambah beban .intensiti . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan. x Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan.

x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Aras 2 x Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x x x x 62 . x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. x Merancang strategi asas dalam permainan bola baling. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: x Hantaran x Menangkap x Menggelecek x Melantun x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan badminton. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. x Disiplin murid. x Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton. arahan dan bimbingan. Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x Merancang strategi asas dalam permainan badminton. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Badminton (i) Kemahiran: x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Pukul junam (drop shot) x Smesy x Gerak ka ki x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x x x 63 . Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berganti-ganti x Teknik hantaran dan terima baton x Teknik larian di selekoh x Undang-Undang dan Peraturan . x Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti.susunan pelari dalam lorong (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti.kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton . x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. x x x x x 64 . Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti. x Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Merej am lembing x Teknik pegangan lembing x Fasa persediaan x Fasa lari landas x Fasa rejaman . Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing. x Menganalisis hasil rejaman. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-a spek keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing x Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing x x x x x x 65 . x Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing.

Pola Pergerakan : (i) Pola 3 x Gerak edar (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna. x x x x 66 . x Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar. Merancang aktiviti latih tubi. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Murid dapat : x Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. ketangkasan dan lombol.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 67 .

Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. x Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. melentik. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 3 x Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x x x x x 68 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan. Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. x Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. meringkuk dan melunjur.

Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 x Kesedaran masa (ii) Tema 4 x Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. x Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x x x x x 69 . Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Membuat persembahan variasi pergerakan. dan perkembangan pelajar.

(iii) Tema 7 x Lapan lakuan daya asas. (ii) Tema 6 x Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 70 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif. x Melakukan gaya pergerakan tema lima. enam dan tujuh dan tema empat. x x x x x .enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. Aras 3 x Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima. Membincangkan gaya pergerakan tema lima. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. Tema pergerakan : (i) Tema 5 x Penyesuaian terhadap rakan. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema. enam dan tujuh.

Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang. x Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan kompas. x Menggunakan kompas. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering . Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. x Menggunakan kompas untuk mencari objek. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x x 71 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menyatakan maksud orienteering . Aras 2 x Menggunakan kompas untuk mencari bearing. Aras 3 x Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. (i) Orienteering x x x (ii) Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas x x Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering.

x Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Penyemakan stok Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah. KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Aras 3 x Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 72 .

Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. Membahaskan isu sosio budaya dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. x x x x 73 . Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. x Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu su kan dan permainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam sukan dan permainan: (i) Insentif dalam sukan dan permainan x jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: x pemilihan permainan x pakaian x Idola HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan.

Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Aras 3 x Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan. x x 74 . x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dalam sukan. Aras 2 x Menyatakan amalan permainan bersih x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. x Ciri-ciri semangat ke sukanan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat ke sukanan. Permainan bersih (fair play ) (i) (ii) Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) x Maksud semangat kesukanan. Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud etika dalam su kan.

3. 7. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. olahraga.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3. kekuatan. gimnastik pendidikan. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. daya tahan otot. Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan. 2. 6. kelajuan. gimnastik artistik. gimnastik irama. 5. kuasa. komposisi badan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. dan Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan. 8. 4. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 76 . Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. dan prinsip-prinsip latihan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. murid dapat : 1.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III 77 .

Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung. Aras 2 x Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. parlov. x Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. “jump rope”. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlof. Mengira kadar nadi latihan. x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap ke sihatan individu. dan larian piramid. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. (i) Cadangan Aktiviti: x Parlov x Larian Piramid x “Jump rope” (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid x x x x x 78 . Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. larian piramid dan “jump rope”.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti. x HASIL PEMBELAJARAN Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu. Penyeliaan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Kesesuaian pakaian. Disiplin murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 79 . arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti.

Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. x Persekitaran atau tempat Melakukan aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. sukan dan permainan. x x x 80 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Shoulder press x Hamstring curl x Genggam tangan x Bangkit tubi silang x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aktiviti –aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot.

Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 81 . arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN beraktiviti. Penyeliaan.

x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. Melakukan aktiviti kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Bench press x Hamstring curl x Bangkit tubi silang (bersama beban) x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah yang betul. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. sukan dan permainan. x x x 82 . x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian. Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan kaedah dan faedah latihan ke kuatan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti ke kuatan otot. sukan dan permainan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot.

Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 83 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan.

Mengira indeks jisim badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti).prosedur yang perlu diambil kira semasa mengambil ukuran komposisi badan dan merekodkan perkembangan komposisi badan dalam folio. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. tulang dan tisu badan yang lain. (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x x x 84 . Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. x Mengira indeks jisim badan (BMI). Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak. x Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI). x Merekod perubahan komposisi badan. Aras 2 x Menyatakan prosedur. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent. kekuatan otot dan kuasa. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. Merekod pencapaian ujian lompat Sargent. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan Melakukan aktiviti kuasa secara individu. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Lari lutut tinggi. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Shoulder press. x Lompat kangaroo. x Bounding. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat ke atas peti lombol. x x 85 . Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. kekuatan otot dan kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. x x x x x (iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Perlakuan aktiviti. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Disiplin murid. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 86 .

x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Melantun bola sambil berlari 30meter. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Melabel dan menamakankan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. 87 . x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan dan permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x "Jump rope" (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat.

Perlakuan aktiviti. Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Disiplin murid .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 88 .

89 . setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: Prinsip Latihan: x Kebolehbalikan x Perbezaan individu x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Menyatakan maksud perbezaan individu. x Membincangkan prinsip-prinsip latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kebolehbalikan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan. x Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan. x Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan.

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 90 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar. x Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. Permainan (a) Bola Tampar (i) Kemahiran: x Menyangga x Servis x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat.

Perlakuan aktiviti. Penyeliaan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan sistem pertandingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. Disiplin murid. 91 .

Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. x x x x x 92 . x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. Aras 2 x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. x Disiplin murid. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan sofbol.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Sofbol (i) Kemahiran : x Membaling dan menyambut x Memukul x Menampan x Pitching x Larian anak tapak x Memadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol.

Susunan pejalan kaki di dalam lorong. x x x x 93 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek.Fasa seretan . Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki.Fasa pemulihan . Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. Olahraga (a) Balapan (i) Kemahiran: x Acara Jalan Kaki . Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki. x Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki.Fasa so kongan sebelah kaki .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan aspek.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki.Fasa tolakan . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki. (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Latihan yang sistematik.Undang-undang dan peraturan o Kedudukan pejalan kaki dalam lorong.

Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 94 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. arahan dan bimbingan.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera. x Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera.Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.Fasa persediaan . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Fasa putaran .Teknik pegangan . x Perlakuan aktiviti. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. x Disiplin murid. Membincangkan hasil pergerakan lemparan.Fasa lemparan ƒ sudut pelepasan ƒ kedudukan badan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Kemahiran: x Acara Lempar Cakera . x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. x Menyatakan teknik lakuan yang betul. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x x x x x x 95 . Membincangkan aspek. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera.Fasa ikut lajak . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera. x Menganalisis hasil lemparan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik secara kumpulan. (i) Pola Pergerakan : x Pola 4 . x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. x Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik artistik dalam kumpulan. ketangkasan dan lombol.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.Putaran x Pola 7 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x x x x 96 .

Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 97 . Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Penyeliaan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan. Menjelaskan teknik lakuan dalam pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran gimnastik irama. Membuat persembahan rangkaian gerakan gerak edar. x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. Aras 2 x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. (i) Jenis Pergerakan : x Pergerakan 4 . x x x x x x 98 . Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukkan aktiviti gimnastik irama. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama.Gerak edar x Pergerakan 9 .Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat.

Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran. Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. x HASIL PEMBELAJARAN Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 99 . Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan yang bertemakan kesedaran beban. Aras 2 x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x x x (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. pembelajaran dan perkembangan pelajar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan.Kesedaran beban HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan ke sedaran beban. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x 100 . (i) Tema gimnastik pendidikan : x Tema 5 .

Kesedaran bentuk pergerakan Tema 10 . Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidak menepati tema. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. 101 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif.Ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9 . x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. (i) Tema pergerakan : x Tema 8 . Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. x x x x x (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.Transisi lapan daya asas Aras 2 x Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan tema.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti. 102 . Disiplin murid. dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. arahan.

belakang: sweeper atau anchor.menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat x Formasi . .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi . Membincang kesan kemusnahan alam se kitar. Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak.tengah: keselamatan atau perubatan . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak. x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menjejak. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. (i) Menjejak x Konsep menjejak . x x x x 103 . Aras 2 x Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi. x Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak.hadapan: pointer atau recce. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud menjejak. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak.

x Disiplin murid. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 104 .

persatuan dan kelab su kan dan permainan: x Penubuhan x Pemilihan AJK melalui mesyuarat x Perancangan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pasukan sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menamakan pasukan sukan. Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. Merancang aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan.kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab su kan dan permainan di peringkat se kolah. persatuan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Aras 2 x Menjelaskan proses penubuhan pasukan su kan. x Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. Pengurusan Pasukan sukan. Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan su kan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. Aras 3 x Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. x Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. x x x x 105 . persatuan dan kelab sukan dan permainan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 106 . Aras 3 x Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan. Industri Sukan: x Jenis kerjaya x Peluang kerjaya KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. x x Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam su kan. Kerj aya dalam sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 2 x Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan.

Membahaskan komersialisme dalam su kan. Aras 3 x Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar. x x x x x 107 . Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan. x Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan x Punca keagresifan x Akibat keagresifan (ii) Komersialisme dalam sukan x Kebaikan dan keburukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan. x Mengetahui komersialisme dalam sukan. Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan. Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan. x Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud keganasan dalam su kan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan.

x x x 108 . Membincangkan cara-cara memupuk semangat kesukanan penonton. Aras 2 x Menghuraikan kaitan antara semangat ke sukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Mencadangkan cara memupuk semangat ke sukanan penonton. x Menjelaskan ciri-ciri semangat ke sukanan penonton. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. Aras 3 x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton. x Ciri-ciri semangat kesukanan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud semangat ke sukanan. Semangat Kesukanan(penonton): x Maksud semangat kesu kanan. Membincangkan ciri-ciri semangat ke sukanan.

4. 7. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 5. kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan. pemain semi profesional dan pemain profesional. murid dapat : 1.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4. 109 . Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 6. Mengetahui dasar sukan negara. 2.dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. olahraga. Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan. 3. gimnastik pendidikan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110 .

x Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung. Aras 2 x Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. x x x x 111 . x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur aktiviti (iii) Faedah latihan (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Merentas desa x Senamrobik x Berjalan pantas 2-3 km x Latihan litar (ii) Kaedah. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Membincangkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular.

dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan. x Pelakuan murid. tahap. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik. x Menjelaskan maksud penguncupan isometrik. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Aras 3 x Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. (i) Cadangan Aktiviti: x Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan.tolak dinding . Membincangkan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. Contoh Aktiviti: . x Menghuraikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. x x Aras 2 x Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot.lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latihan. Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. 113 .bergayut siku bengkok . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan.cekak cangkuk . Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik.

x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti 114 .

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Aras 3 x Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Aras 2 x Menghuraikan kesan latihan kekuatan otot. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. (I) Cadangan Aktiviti: x Memanjat tali x Half squart (bersama beban) x Tekan tubi sambil menepuk tangan x Baring. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. x x x x 115 . x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. lutut bengkok (ii) Kaedah latihan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . angkat kaki.

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti 116 . x Penyeliaan.

Mencedok . arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik.Mengelecek . x x x x 117 . x Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Menguis . Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak .Menjaga gol . Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. x Penyeliaan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam permainan hoki.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Kesesuaian pakaian.Memukul . x Perlakuan murid. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki .Menampan . Melakar padang permainan hoki.Menahan . Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

x Perlakuan murid. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan tenis.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: x Grip/cara pegangan x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Volley x Servis x Smesy x Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. Melakar padang permainan tenis. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti. x x x x x x 118 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan tenis secara kumpulan.

x Pelakuan murid.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . arahan dan bimbingan. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x x x x x x 119 . Melakar padang permainan sepak takraw. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. x Penyeliaan. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. x Mengenal pasti kemampuan.Mengawal .Menanduk . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Servis . Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw .Mengumpan .Merejam .Menimbang . x Pelakuan aktiviti. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw dengan betul dan selamat.

x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lakuandalam acara lari berpagar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar.Langkah keselamatan . Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: . x x x x x 120 . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. x Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. Aras 2 x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Fasa penamat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik.Fasa lonjakan .Fasa mendarat . arahan dan bimbingan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar Aras 3 x Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. x Kesesuaian peralatan. x Perlakuan murid. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar.Fasa penerbangan . x Mengenal pasti kemampuan.Fasa berlepas . x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lari berpagar.

Fasa lonjakan . Aras 3 x Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat jauh dan lompat kijang. Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.Langkah keselamatan .Fasa melangkah .Fasa layangan . Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lari landas . x Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lari landas . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa penerbangan . x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa mendarat (ii) Kemahiran lompat kijang .Fasa lonjakan kaki bebas . Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa mendarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Langkah keselamatan . Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh . x x x x x 121 .

arahan dan bimbingan. 122 . x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan murid. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.

x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/hamburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Aras 3 x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam latihan tersebut. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. ketangkasan dan lombol. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan x x x x x 123 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran imbangan/hamburan.Hamburan/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. (i) Pola pergerakan x Pola 5 .

x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan.

x Perlakuan murid x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Mengenal pasti kemampuan. x x Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. (i) Jenis pergerakan: x Pergerakan 5 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama secara kumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. x x x 125 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan peralatan. x Melakukan kemahiran-kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan tentang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Pusingan badan x Pergerakan 6 . x Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan dengan betul dan selamat. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. arahan dan bimbingan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan.

x Melakukan rangkaian pergerakkan x pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan. x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusingan badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 .

x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan.berterusan dan selamat. 127 . Aras 3 x Merancang jenis pergerakkan yang bersesuaian dengan tema. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. memadan danlakuan cermin. x x (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. dan perkembangan pelajar. x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. x Mengenal pasti kemampuan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menceritakn pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat.Kesedaran aliran x Tema 7 . (i) Tema gimnastik pendidikan x Tema 6 . x Melakukan aktiviti kesedaran aliran gimnastik pendidikan dengan lancar.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 2 x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan.

arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 . Penyeliaan. Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif. x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepretasi tema.Orientasi ruang x Tema 12 .. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. x x x x 129 . Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerakkan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. (i) Tema pergerakan x Tema 11 . Mereka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara kumpulan. x Penyeliaan.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian pergerakkan mengikut intepretasi tema yang diberi.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 .. x Kesesuaian pakaian.

x Penyeliaan. x x x x 130 . (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Program yang terancang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Kesesuaian pakaian. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. x Merancangkan program perkhemahan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. x Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat berlindung sementara. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (ii) Pelaksanaan: x Sebelum. semasa dan selepas perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama rakan dan guru. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan.. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. Aras 2 x Menyatakan pelaksanaan sebelum. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Pelakuan murid. semasa dan selepas perkhemahan. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum. x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. semasa dan selepas perkhemahan.

Struktur organisasi . Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan. x Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.Penggunaan multimedia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: . Aras 2 x Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua. Aras 3 x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara. Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: . Mengendalikan forum tentang sukan untuk semua.Sukan untuk semua .Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . Membahaskan su kan untuk kecemerlangan . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 131 . x x x Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara .

Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. x Menyatakan nama-nama pemain profesional di Malaysia. semi profesional dan profesional Aras 3 x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan profesional. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. Aras 2 x Membezakan status amatur. Membincangkan kerjaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. Status pemain : x Amatur x Semi profesional x Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. x x 132 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. semi profesional dan profesional. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur.

x Kesan dan akibat politik dalam sukan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara kumpulan. x Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. x Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan x Membincangkan isu-isu politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 133 . x Peranan dan sumbangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: x Maksud politik dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Merumuskan pengaruh politik dalam su kan dan permainan.

(i) Disiplin diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonton yang beretika x x x x 134 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. Membahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan. x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton yang baik Aras 3 x Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya. Aras 2 x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli sukan yang baik. (a) Personaliti Personaliti bermaksud keperibadian. perwatakan dan tingkah laku yang baik. x Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan.

Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. daya tahan otot. gimnastik irama. 135 . murid dapat : 1. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 6. olahraga. 2. 3. gimnastik artistik. Memahami faedah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5. 4. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 5. dan komposisi badan. kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan. kekuatan otot. 7. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan. gimnastik pendidikan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 136 .

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x (iii) Faedah latihan x (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. 137 . x Kesesuaian pakaian. x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Long-slow distance run ( LSD). x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Mengenal pasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. Aras 3 x Menghuraikan kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Penyeliaan. Perlakuan murid. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 138 .

(iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan otot x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x Pelakuan aktiviti Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan. x x x 139 . Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. x Perlakuan murid. (i) Cadangan Aktiviti: x Bicep curl x Bench press x Half squat x Tricep extension (ii) Kaedah latihan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Aras 2 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan otot. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (ii) Faedah latihan. kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

arahan dan bimbingan. x Pelakuan aktiviti 140 . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Menyediakan folio individu berkenaan dengan aktiviti kekuatan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. (i) Cadangan Aktiviti: x x x Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension x x x x (ii) Kaedah latihan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti ke kuatan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Aras 2 x Menjelaskankan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam sukan dan permainan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot. x Perlakuan murid. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktkviti kekuatan otot. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan kekuatan otot. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat.

tulang dan tisu badan yang lain. Membincangkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak dalam badan. x Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) dan mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit. Aras 3 x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan kegemukkan. Melakukan teknik pengukuran kaliper lipatan kulit dan merekodkannya.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Aras 2 x Mengira nisbah pinggang-pinggul. x Mengenal pasti risiko beberapa penyakit yang berkaitan Mencatat maksud komposisi badan. (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. x Mengira indeks jisim badan (Body Mass Index-BMI) untuk menentukan status pemakanan. x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Mengira indeks jisim badan (BMI). Merekodkan indeks jisim badan (BMI) dalam folio. Menunjukkan cara mengira indeks jisim badan (BMI). x 141 . Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti).

Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan bola keranjang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. Melakar gelanggang permainan bola keranjang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undang-undang/ peraturan dalam permainan. x Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan bola keranjang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola keranjang. x Pelakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan betul dan selamat. Membincangkan kesalahan utama dalam teknik lakuan bola keranjang. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. arahan dan bimbingan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 142 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. x Perlakuan murid. Permainan (a) Bola Keranjang (i) Kemahiran: x Menghantar x Menerima x Melantun x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. x Penyeliaan. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan Bola Keranjang. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian.

x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan.memukul . x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan kriket. Melukis dan melabelkan padang permainan kriket. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket dengan betul dan selamat. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kriket (i) Kemahiran : x Bowl x Baling x Memukul: . x x x 143 . arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan kriket. x Perlakuan murid. x Penyeliaan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan kriket. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan.baling .penjagaan wicket (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan kri ket.larian x Memadang . x Kesesuaian pakaian.

x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan ragbi. Membincangkan teknik lakuan yang dilakukan dalam permainan ragbi. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan ragbi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Ragbi (i) Kemahiran : x Menghantar dan menerima x Menendang x Tackle x Skrum x Line out (ii) Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi dengan betul dan selamat. x Penyeliaan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam sesuatu kemahiran. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan ragbi. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. x Kesesuaian pakaian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran ragbi. x x x 144 . x Perlakuan murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan utama dalam teknik lakuan permainan ragbi. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Menghuraikan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan ragbi. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berhalang. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berhalang. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berhalang: x Teknik larian x Teknik lompat halangan (ii) Undang-Undang dan Permainan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Penyeliaan. x Perlakuan murid. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang. x x x x 145 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berhalang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berhalang. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lari berhalang. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berhalang. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lari berhalang. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acsara lari berhalang.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x x x x x 146 .lonjakan . Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Menganalisis rakaman video berkaitan dengan acara lombol bergalah. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Fasa lonjakan teknik pole planting teknik hamburan x Fasa layangan x Fasa pendaratan (iii) Undang-Undang dan Peraturan.lari landas . x Acara lompat tinggi x Acara lombol bergalah HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan sekurang-kurangnya satu gaya lompatan dalam acara lompat tinggi. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lompat tinggi dan lombol bergalah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lompat tinggi: x gaya pelana x flop .layangan . x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan yang diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.pendaratan (ii) Acara lombol bergalah: x Fasa persediaan teknik pegangan x Fasa lari landas.Fasa . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasa dalam acara lombol bergalah.

x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x Pelakuan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. Menganalisis fasa pergerakan dalam satu gaya lompat tinggi. x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x 147 . x Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. 148 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan dalam acara gimnastik artistik. (i) Pola Pergerakan : x Pola 6 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan kemahiran hayunan dan rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. x Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan murid. x Penyeliaan. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran hayunan.Hayunan x Pola 7 . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan kemahiran hayunan. ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Kesesuaian pakaian.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik yang melibatkan kemahiran hayunan (koreograf) x x x x . Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara gimnastik artistik. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan yang melibatkan kemahiran hayunan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menggabungkan kemahiran hayunan dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan pengunaan alatan.Ketangkasan x Pergerakan 8 . x Kesesuaian pakaian. x x - x x 149 . Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan ketangkasan dengan manipulasi alat. (i) Pola Pergerakan x Pergerakan 7 .Teknik alatan x Pergerakan 9 . x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. Membincangkan teknik lakuan kemahiran ketangkasan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama. Aras 3 x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan kemahian ketangkasan dengan manipulasi alat.. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan kemahiran ketangkasan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x Melakukan kemahiran ketangkasan dan manipulasi alatan dengan teknik yang betul. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Penyeliaan. Membincangkan kesalahan teknik lakuan kemahiran ketangkasan dengan manipulasi alat yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. Aras 2 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan.

Aras 3 x Merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x x x x 150 . Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik pendidikan. x Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan lancar. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (i)Tema gimnastik pendidikan : x Tema 8 . x Kesesuaian pakaian. dan perkembangan pelajar. berterusan dan selamat.Kesedaran ritma (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kesedaran ritma gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. Membincangkan tjenis-jenis pergerakan yang terlibat dalam aktiviti kesedaran ritma. Merancang satu rangkaian pergerakan bagi aktiviti kesedaran ritma. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam gimnastik pendidikan. x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang diperolehi semasa tubuh badan bergerak. arahan dan bimbingan.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Formasi dalam kumpulan x Tema 16 .Kualiti ekspre sif dalam pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.Kesedaran kumpulan x Tema 15 . x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam pergerakan keratif. Membincang untuk mengubah rangkaian pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. Aras 3 x Mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. Membincangkan peranan setiap ahli dalam aktiviti bagi setiap tema pergerakan. Aras 2 x Mengenal pasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. arahan dan bimbingan. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif. x Penyeliaan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x Perlakuan murid. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan kreatif yang memenuhi syarat tema pergerakan. (i) Tema pergerakan : x Tema 14 . x x x 151 . x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian.

x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti abseiling. x Perlakuan murid. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Aras 2 x Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan guru. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. jenis abseiling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti abseiling. x Aras 3 x Menceritakan pengalaman selepas melakukan aktiviti abseiling. x Peralatan asas x Jenis abseiling x Kemahiran tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Merancang satu aktiviti abseiling bersama rakan. Melaporkan pengalaman aktiviti abseiling. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti abseiling secara berkumpulan. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti abseiling. x Menyatakan peralatan asas. (i) Abseiling/rapelling x Abseiling bermaksud aktiviti menurun dari tempat tinggi menggunakan alatan khas. x Kesesuaian pakaian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti abseiling. x Pelakuan aktiviti. x Penyeliaan. 152 .

x x x Mencatatkan konsep liabiliti. Menjalankan kajian kes berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti. Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 2 x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan liabiliti. Keselamatan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep liabiliti. Aras 3 x Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabiliti dalam sukan dan permainan. x Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan dengan liabiliti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Keselamatan bermaksud terpelihara daripada sesuatu bencana. (i) Liabiliti x Konsep x Peraturan berkaitan dengan liabiliti x Undang-undang berkaitan dengan liabiliti x 153 . Membincangkan peraturan dan undangundang berkaitan dengan liabiliti.

Membahaskan langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan isu jantina dalam sukan dan permainan yang berlaku di Malaysia. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan sukan (a) Isu jantina dalam sukan dan permainan: (i) Gangguan seksual (ii) Pilih kasih (iii) Penyertaan (b) Isu-isu lain dalam sukan dan permainan: (i) Punca (ii) Kesan dan akibat HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti punca dan kesan gangguan seksual. Membincangkan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincangkan isu-isu semasa dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan isu-isu jantina dalam su kan dan permainan. x x 154 . Aras 2 x Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. Membincangkan bentuk gangguan se ksual dalam sukan dan permainan. x Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 155 .

PEMETAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DAN KELAS PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 5 156 .

Kelenturan ƒ Meleding sokong hadapan dua lutut ƒ Meleding sokong hadapan satu lutut ƒ Meleding belakang dengan lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 3. pusing dan sambut bola kecil ƒ Aspek keselamatan 3. 2. kanan dan kiri ƒ Melentik ke belakang ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Skip berterusan 3-4 minit ƒ Galop berterusan 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 4 1. sentuh lantai dan sambut pundi kacang ƒ Aspek keselamatan Koordinasi ƒ Lambung pundi kacang dan kawal dengan tangan ƒ Baling dan tangkap bola berpasangan ƒ Lambung dan pukul bola dengan tangan ƒ Aspek keselamatan 3. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang ƒ Menggolek gelung rotan ƒ Lambung. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan pantas selama 5 minit ƒ Senaman ritma selama 5 minit ƒ Aspek keselamatan TAHAP 2 Tahun 5 1. Kelenturan ƒ Membongkok badan ke hadapan ƒ Melentik ke sisi. Kelenturan ƒ Meleding berpasangan ƒ Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kawan ƒ Aspek keselamatan 2. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Tahun 6 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Fartlek (pelbagai kelajuan) ƒ Berlari 1200m ƒ Aspek keselamatan 2. Kelenturan ƒ Mengecilkan badan ƒ Lentik kucing ƒ Melunjur ke hadapan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan dan berlari 1000m ƒ Senamrobik 5 minit ƒ Aspek keselamatan 1. tepuk dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 3-4 minit ƒ Lari berganti-ganti mengelilingi grid 2x 200m ƒ Naik turun bangku 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 2-3 minit ƒ Lari ulang alik 10m selama 2-3 minit ƒ Lari berhalangan 2-3 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 2 1. angkat dan silang kaki ke sisi ƒ Berdiri. membongkok dan sentuh hujung kaki ƒ Aspek keselamatan Tahun 3 1. Imbangan ƒ Imbangan dekam ƒ Dirian kepala. Imbangan ƒ Imbangan skala sisi ƒ Imbangan “ Y” ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Meregang ot ot-otot kaki statik ƒ Mengilas badan ke kiri dan ke kanan ƒ Aspek keselamatan 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Koordinasi ƒ Golek dan tangkap bola berpasangan ƒ Baling dan pukul bola berpasangan ƒ Golek dan kawal gelung rotan ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Baring. lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 157 .

Tahun 2 Imbangan ƒ Dirian bangau ƒ Dirian skala depan ƒ Dirian skala sisi ƒ Aspek keselamatan 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Tahun 6 Ketangkasan ƒ Tinju bayang ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Aspek keselamatan 158 . Imbangan ƒ Berjalan sambil menjengkit di atas garisan lurus ƒ Berjalan di atas bangku gimnastik ƒ Berjalan atas permukaan bercerun ƒ Aspek keselamatan 5. 4. Ketangkasan ƒ Cuit ekor ƒ Lompat dan tukar arah ƒ Lari dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 5. Tahun 3 Imbangan ƒ Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan ƒ Meniti di atas kayu kecil atau tali ƒ Aspek keselamatan 4. Daya Tahan Otot ƒ Sokongan dari lakuan duduk ƒ Aspek keselamatan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Ketangkasan ƒ Lompat kuadron 10 saat ƒ Skip dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 4. Ketangkasan ƒ Lari zig-zag sambil membawa bola dalam ƒ Musang dan ayam ƒ Harimau dan kambing ƒ Aspek keselamatan 5. Kekuatan ƒ Tolak bahu berpasangan ƒ Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah ƒ Bergayut pada palang ƒ Aspek keselamatan 6. Tahun 4 Imbangan ƒ Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik ƒ Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik ƒ Aspek keselamatan Ketangkasan ƒ Lari zig-zag mengikut tanda skital ƒ Lari ulang alik 10m ƒ Aspek keselamatan 5. Kekuatan ƒ Tekan tubi ƒ Mendagu ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Ketingting dalam jarak 10m ƒ Melompat dua belah kaki dalam jarak 10m ƒ Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 saat ƒ Aspek keselamatan 6. Daya Tahan Otot ƒ Bangkit tubi lutut bengkok ƒ Tekan tubi ƒ Aspek keselamatan 5. Ketangkasan ƒ Pijak bayang diri atau rakan ƒ Bola beracun ƒ Galah panjang ƒ Aspek keselamatan 6.

Kuasa ƒ Lonjak dan rejam bola ƒ Lonjak dan baling bola menuju sasaran ƒ Aspek keselamatan 10. TAHAP 2 Tahun 5 Masa Tindak Balas ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Pijak kasut ƒ Aspek keselamatan 7. Tahun 4 Kekuatan ƒ Tolak patung ƒ Timbang garam ƒ Dukung belakang ƒ Aspek keselamatan 7. Masa Tindak Balas ƒ Pukul berapa datuk harimau ƒ Belalang belatuk ƒ Nombor sama berlari ƒ Aspek keselamatan 9. 8. Kelajuan ƒ Lari berganti-ganti 4x 50 meter ƒ Lari pecut 50 meter ƒ Aspek keselamatan Kuasa ƒ Melontar bola segar ƒ Lompat jauh berdi ri ƒ Aspek keselamatan 10. Komposisi Badan ƒ Ektomof ƒ Mesomof ƒ Endomof 159 . Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x Kesihatan x Kemahiran 9. Tahun 6 Masa Tindak Balas ƒ Menghantar dan menerima bola ƒ Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras ƒ Aspek keselamatan 8.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 7. Kelajuan ƒ Lari pecut 30m ƒ Lari berganti-ganti 50m ƒ Aspek keselamatan 8.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 TAHAP 2 Tahun 5 Tahun 6 11. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ƒ Tahap kecergasan fizikal ƒ Perbandingan antara orang biasa dengan ahli sukan 160 .

Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 5 ß Pola 6 ß Pola 7 ƒ Aspek keselamatan 161 . Aspek keselamatan 1. Aspek keselamatan 2. Aspek keselamatan 1. Rekreasi ƒ Maksud rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ß Menjejak ß Perkhermahan ß Abseiling/rappelling ƒ Aspek keselamatan 3.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Rekreasi ƒ Pengenalan asas perkhemahan ß Jenis-jenis khemah ß Peralatan perkhemahan ß Pengurusan tempat perkhemahan ß Pemilihan tempat ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 1 ß Pola 2 ƒ Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan 2. Tahun 2 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Olahraga ƒ Padang ß Lontar peluru ƒ Balapan ß Lari berpagar ƒ Aspek keselamatan 1. Tahun 6 Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Bola tampar ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan 3. Rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ƒ Menjejak ß Persediaan ß Simbol arah ß Peralatan ƒ Aspek keselamatan 3. Tahun 3 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. TAHAP 2 Tahun 5 Permainan ƒ Sofbol ƒ Badminton ƒ Ragbi sentuh ƒ Olahraga ƒ Balapan ß Teknik asas berlari ß Teknik asas permulaan larian ß Teknik asas menamatkan larian ß Lari berganti ganti ƒ Padang ß Lompat jauh ƒ Aspek keselamatan Aspek keselamatan 1. Aspek keselamatan 1. Olahraga ƒ Padang ß Lompat tinggi ƒ Aspek keselamatan 2. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 3 ß Pola 4 ƒ Aspek keselamatan 3. Tahun 4 Permainan ƒ Hoki ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Bola baling ƒ Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 1 ß Tema 2 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ß Tema 9 ß Tema 10 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 11 ß Tema 12 ß Tema 13 ß Tema 14 ß Tema 15 ß Tema 16 ƒ 3.

Tahun 4 Rekreasi ƒ Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Susun atur kraf perkhemahan ƒ Keselamatan kawasan perkhemahan 4. Tahun 3 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Tempat ƒ Masa ƒ Aspek keselamatan 4. Kesenggangan x Aktiviti kesenggangan x Faedah x Perasaan x Aspek keselamatan 4. Tahun 2 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Aspek keselamatan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Rekreasi ƒ ‘Orienteering’ ß Maksud orienteering ß Mengenal kompas ß Membaca bearing ß Mencari titik kawalan Tahun 6 162 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan 163 . Tahun 3 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti di tempat permainan ß Padang permainan ß Taman kanakkanak Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Masa 1. Tahun 2 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan sukan dan permainan 1.Padang . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Amalan pemakanan untuk tenaga ß Pengambilan air semasa latihan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan ß Penjagaan alatan sukan dan permainan 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN TAHAP 1 Tahun 1 1.Balapan 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan 3.Padang . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kebersihan tubuh badan ß Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti 2. Tahun 4 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding ß Masa makan semasa bertanding 3. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Diri sendiri ß Rakan ß Kumpulan 1. Tahun 6 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Kemudahan tempat semasa beraktiviti 2. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan ƒ Pengurusan alatan ß Susunan dan pengelasan 2. TAHAP 2 Tahun 5 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan .Gelanggang . 2. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kesesuaian pakaian ß Kebersihan pakaian 2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Sosio-budaya ß Pakaian ß Latihan 3.Dewan 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan dan permainan ƒ Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan ƒ Penyalah gunaan dadah dalam sukan dan permainan 3.

TAHAP 2 Tahun 5 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Menerima keputusan permainan ß Cara mengawap perasaan apabila dewasa 4. Tahun 6 Etika dalam sukan ƒ Pengelolaan ß Memahami undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan ß Peranan pesert a dan penonton dalam sukan dan permainan 164 . Tahun 4 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Kesungguhan dalam sukan dan permainan ƒ Disiplin dalam sukan dan permainan ß Disiplin diri dalam sukan dan permainan 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 4. Tahun 3 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Hormat menghormati 4.

Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 20 minit Berjalan dan berlari 15 minit Skiping 15 minit ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 2 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Shoulder press Hamstring curl Genggam tangan Bangkit tubi sisi Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan Sistem pengaliran darah Alatan latihan kecergasan Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti: ƒ Isometrik: Tolak dinding Bergayut siku bengkok Cekak cangkuk Lawan runtun siku ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti latihan par course Latihan farlek ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN PERALIHAN 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 15 minit Berjalan dan berlari 1000m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 1 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Parlov Larian Piramid "jump rope" ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Shoulder shrug Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squat Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 165 . TINGKATAN 5 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Latihan long-slow distance (LSD) Aplikasi daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas/ berlari 2-3km Latihan litar ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises Squat thrust ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2.

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Naik turun bangku Shoulder shrug Bangkit tubi Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Mendagu Naik turun tangga Bangkit tubi ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun tangga (bersama beban) Bangkit tubi sisi Lompat selang seli (bersama beban) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Hamstring curl Bangkit tubi silang (bersama beban) Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Memanjat tali Half squat (bersama beban) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring angkat kaki lutut bengkok ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Meniarap angkat dada dan tengkuk Melentik sisi Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang Kilas pinggang ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod perubahan komposisi badan Mengira indek jisim badan (BMI )

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Mengira indek jisim badan (BMI ) dan menentukan status pemakanan Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) untuk mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit

5. Ketangkasan ƒ Cadangan aktiviti Lari zig-zag sambil melantun bola Lari dan undur mengikut arahan ƒ Kaedah latihan

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Hop melepasi halangan Lompat jauh berdi ri Lompat pelbagai aras (plyometric) Duduk melunjur

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Melompat ke atas peti lombol Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi

166

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 lontar bola Menggunakan kaedah bebanan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek Keselamatan 6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Faedah latihan ƒ Kaedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 60m Lari pecut 100m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Melantun bola sambil berlari 30 meter Berlari sambil membawa bola hoki 30m "jump rope" (speed) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban - Kekerapan - Masa

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kekhususan Tambah beban Intensiti Set Ulangan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kebolehbalikan Perbezaan individu

167

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN PERALIHAN 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Pingpong ƒ Bola Jaring ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 1 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Ping pong ƒ Aspek Keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 2 1. Permainan ƒ Bola baling ƒ Badminton ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 3 1. Permainan ƒ Bola tampar ƒ Sofbol ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 4 1. Permainan ƒ Hoki ƒ Tenis ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 5 1. Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Kriket ƒ Ragbi ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru x Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berganti-ganti ƒ Padang Merejam lembing ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Jalan kaki ƒ Padang Lempar cakera ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berpagar ƒ Padang Lompat jauh Lompat kijang ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berhalangan ƒ Padang Lompat tinggi Lompat bergalah ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan Pergerakan 2: Melentik ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 3: Gerak Edar ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 3: Meringkuk dan melunjur ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 4: Putaran ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 4: Gerak Edar ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 5: Imbangan ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 5: Pusingan badan Pergerakan 6: Lompatan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 6: Hayunan Pola 7: Rangkaian ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 7: Ketangkasan ƒ Aspek keselamatan

168

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN TINGKATAN 1 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran ruang ƒ Pergerakan K reatif Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3: Kesedaran ruang Tema 4: Aliran beban badan dalam ruang dan masa ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 3: Kesedaran masa Tema 4: Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan ƒ Pergerakan K reatif Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan Tema 6: Penggunaan tubuh badan sebagai alat Tema 7: Lapan lakuan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 5: Kesedaran beban ƒ Pergerakan K reatif Tema 8: Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9: Kesedaran bentukbentuk pergerakan Tema 10: Transisi lapan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 6: Kesedaran aliran Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang lain ƒ Pergerakan K reatif Tema 11: Orientasi ruang Tema 12: Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13: Penaikan dari lantai ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 8: Kesedaran ritma ƒ Pergerakan K reatif Tema 14: Kesedaran kumpulan Tema 15: Formasi-formasi dalam kumpulan Tema 16: Kualiti.kualiti ekspresif dalam pergerakan ƒ Aspek keselamatan 169 .

TINGKATAN 5 Rekreasi ƒ Abseiling/rapelling Peralatan asas Jenis absailing Kemahiran tali Aspek keselamatan 170 . TINGKATAN 1 Rekreasi ƒ Perkhemahan Jenis khemah Pengurusan tempat Ciri pemilihan tempat Kemudahan asas Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Aspek keselamatan 5.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. TINGKATAN 2 Rekreasi ƒ Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas ƒ Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 4 Rekreasi ƒ Perkhemahan Konsep perkhemahan Pelaksanaan Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 3 Rekreasi ƒ Menjejak Konsep menjejak Formasi Aspek keselamatan 4.

Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti Tempat Alatan Pakaian Aktiviti TINGKATAN 1 1. Kerjaya dalam sukan ƒ Industri sukan Jenis kerjaya Peluang kerjaya 2. Etika ƒ Fair play Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) 3. persatuan dan kelab sukan dan permainan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti TINGKATAN 4 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN PERALIHAN 1. Pengurusan ƒ Pasukan sukan. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan ƒ Patriotisme 3. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan permainan 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Rasuah Penggunaan bahan terlarang Amalan yang tidak jujur 3. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan Susunatur alatan sukan dalam stor TINGKATAN 2 1. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan Penyemakan stok TINGKATAN 3 1. Keselamatan ƒ Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengaan liabiliti Undangundang berkaitan dengan liabiliti 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Insentif dalam sukan dan permainan ƒ Sosio budaya 2. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan 2. Pengurusan ƒ Dasar Sukan Negara ƒ Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia ƒ Teknologi maklumat dalam sukan TINGKATAN 5 1. Kerjaya dalam sukan ƒ Status pemain Amatur Semi profesional Profesional 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Isu jantina dalam sukan dan permainan ƒ Isu-isu lain dalam sukan dan permainan 3. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Keagresifan dalam sukan dan permainan Punca keagresifan Akibat keagresifan x Komersialisme dalam sukan _ Kebaikan dan keburukan 3. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Isu politik dalam sukan dan permainan ƒ Patriotisme 171 .

Etika ƒ Personaliti Disiplin diri Disiplin dalam sukan TINGKATAN 5 172 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan sukan dan permainan TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 4. Etika ƒ Semangat kesukanan ( penonton ) TINGKATAN 4 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.