KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 © Kementerian Pendidikan Malay sia 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan roy alti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202

Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas Peralihan 2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

v vii ix xi 1 22 51 76 109 135 156

iii

iv .

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik.RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan v . MAKA KAMI.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. vii . rohani. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan.

p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i . pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me. p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l . i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir . k e c er d as a n p e lb a ga i . Pe n g a ja r a n dan p e mbe l a j ar a n d ir anc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i. mas y ar a ka t d an n e gar a . Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h .KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a. ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a ja r a n ini. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an . da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h . K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i. Di s a mp i n g it u. p e mb el a j ar a n mas ter i .c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n. ( Dr. me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id . n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n. pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n . p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n di d i k an . K e p ad a s e mu a p i ha k y an g te l a h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n. Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n. SHARIFAH MAIMUNAH BT. d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n. Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k ter l i b at ter ut a ma gu r u .ba da n t er te nt u. Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka te r h ad a p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu.t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an te r i ma k a s ih . SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ix . Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er . k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar . n i la i d a n a ma l a n.

x .

olahraga. 3. iaitu : x x x Penglibatan murid secara aktif dan selamat. Interaksi yang kreatif dengan rakan. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. pengurusan. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus.PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Selain dokumen Sukatan Pelajaran. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. kerjaya. pergerakan kreatif dan rekreasi. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. gimnastik. 2. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. bahan dan alat. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani xi .

xii .

Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Akti viti Pembelajaran xiii . 2 dan 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. alatan. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran.Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah menengah. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. dan persekitaran.

xiv .

: Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv . 5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 14 6 9 2 1 1 1 1 60 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60 15 6 9 2 2 2 2 1 60 TINGKATAN 2 3 4 4 1 3 3 1 15 9 9 2 2 2 1 1 60 3 3 4 4 1 3 3 1 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 4 5 4 5 15 8 10 4 2 2 1 2 2 60 5 6 4 5 1 15 9 10 4 2 2 2 60 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 Kecergasan Kemahiran Kesukanan * KEL. definisi. TAHUN PER. PER.Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJ AR AN TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep. prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 TAH AP I/ TAHUN 2 3 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 5 4 4 5 5 30 11 10 2 2 2 2 1 1 84 TAH AP II/ *KEL.

imbangan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. 6. daya tahan otot. 1 . Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. murid dapat : 1. 4. 3. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. dan ketangkasan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul dan selamat. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. olahraga. 5. 2.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN 2 .

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Perlakuan aktiviti. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x 3 . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Berjalan dan berlari 1000 meter. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 15 minit.

x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. x x x 4 . arahan dan bimbingan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Perlakuan aktiviti. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan. Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. x Penyeliaan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot secara berkumpulan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan. x Kesesuaian pakaian. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot. x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x 5 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. x Disiplin murid.

x x 6 . arahan dan bimbingan. (i) Cadangan Aktiviti: x Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesa kitan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. Aras 2 x Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. x Kesesuaian pakaian. Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. x Penyeliaan. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Ketangkasan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ketangkasan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Ketangkasan bermaksud kebolehan se seorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag sambil melantun bola x Lari dan undur mengikut arahan (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan secara berkumpulan. Membincangkan faedah latihan ketangkasan secara kumpulan. Perbincangan tentang perkaitan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.

x

x x

7

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai kelajuan melalui ujian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter x Lari pecut 60 meter (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.

(iii ) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

8

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

(i) (ii)

Ansur maju Tambah beban x x Kekerapan Masa

9

arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Disiplin murid. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. x Penyeliaan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x x x x 10 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Membincangkan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x 11 . x Disiplin murid. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. Membincangkan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam permainan ping pong.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 12 .

mengikut undang-undang dan peraturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut. x x x 13 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lari pecut. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x Disiplin murid. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan x Fasa berlepas x Fasa melaju x Fasa penamat x Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut. x Melakukan acara lari pecut. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. arahan dan bimbingan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. Aras 2 x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Peraturan dan UndangUndang (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.

x x x x

14

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan: (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

x

x x

16

x Disiplin murid. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. x x x 17 . Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Perlakuan aktiviti. x Penyeliaan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan teknik lakuan kemahiran imbangan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan.

Keselamatan Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum. Aras 3 x Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan. pakaian dan aktiviti. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan untuk bersukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti. semasa dan selepas melakukan aktiviti. Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan. Aras 2 x Mengenal pasti keselamatan dan ke sesuaian alatan. x 18 . Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) (iii) (iv) Tempat Alatan Pakaian Aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke selamatan.

bentuk dan berat objek.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menunjuk cara penyusunan alatan su kan di sekolah. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. Aras 3 x Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. x x x 19 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Cara susun atur alatan: x Saiz objek x Bentuk objek x Berat objek HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz.

Aras 2 x Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan isu su kan dan permainan. Membincangkan isu-isu dalam sukan dan permainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan (a) Rasuah dan perjudian dalam sukan (b) Patriotisme HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme yang perlu ada pada ahli sukan. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan atau permainan daripada keratan akhbar. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. 20 .

Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton. Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: x Umur dan jantina x Komunikasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x 21 . x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. pergerakan kreatif. kuasa. dan kelajuan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 4. murid dapat : 1. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 3. daya tahan otot. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 5. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. kekuatan. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat. gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. 2. kelenturan. 22 . olahraga. 6. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan.

x Berlari dan berjalan pantas 15 minit. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 20 minit.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. 23 . x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Skiping 15 minit (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung.

x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.. 24 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti.

x Menilai daya tahan otot melalui bilangan dan ulangan. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x x x x 25 . Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan.. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Bangkit tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises x Squat thrust (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kesesuaian pakaian.. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Mendagu x Naik turun bangku x Bangkit tubi. (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ke kuatan. x Membincangkan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan secara berkumpulan. Menulis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti ke kuatan.

x x

x x

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

28

x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kelenturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelenturan.dan x Kilas pinggang. x Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang. (ii) x x Kaedah latihan Prinsip -prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. (i) Cadangan Aktiviti: x Meniarap angkat dada dan tengkuk.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum. 29 . Menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Melentik sisi.

arahan dan bimbingan. Disiplin murid. Penyeliaan. 30 . Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat jauh berdiri. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. x x (ii) x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa. x Menggunakan kaedah bebanan Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa. x Lompat pelbagai aras (plyometric). x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kuasa. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kuasa. 31 . x Duduk melunjur melontar bola. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Hop melepasi halangan.

arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. 32 . Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan.

Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah latihan ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x 33 . x Menilai tahap kelajuan individu melalui ujian. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan. Merekod masa pencapaian larian. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x x (ii) x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Lari pecut 60 meter. Aras 3 x Mengaitkan kelajuan dengan aktivitiaktiviti harian dan sukan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. x x x 34 . x Merasionalkan penggunaan prinsipprinsip latihan dalam pembinaan kecergasan fizikal. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Ansur maju x Tambah beban . Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan Untuk memperoleh faedah daripada se suatu latihan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan.Masa.Kekerapan . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan prinsip-prinsip latihan. Menyusun jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal bagi setiap individu. Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola sepak. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. (a) Permainan KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola sepak. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Penyeliaan. x Kesesuaian peralatan. 35 .

Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring. x x x x x x x 36 . x Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bola Jaring (i) Kemahiran : x Hantaran x Menerima x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Pergerakan kaki x Undang-undang dan peraturan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring.

x Aras 2 Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan pingpong. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara Pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x x x x x x 37 . x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. x Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Menyediakan folio individu tentang fasafasa acara lari pecut. x Fasa penamat. x Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. x Perlakuan aktiviti. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x Undang-undang dan peraturan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat.. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x x x 38 . x Penyeliaan. x Melakukan lari pecut mengikut undangundang dan peraturan. x Disiplin murid. x Fasa melaju. Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x x x x x x Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari pecut. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. x Kesesuaian pakaian. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Fasa berlepas.. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut.

Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lontar peluru secara individu.pemindahan daya x Undang-Undang dan peraturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan acara lontar peluru. x x x x 39 . Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan . arahan dan bimbingan. x x x (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan acara lontar peluru. x Penyeliaan. Menyenaraikan peraturan undang-undang dan peraturan dalam acara lontar peluru. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid. x Aras 2 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru.gaya berdiri x Fasa lontaran . x Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. x Kesesuaian pakaian. Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. arahan dan bimbingan. Pola Pergerakan : (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. ketangkasan dan lombol. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. x Penyeliaan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik. x x x 40 . x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. x Disiplin murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara format dan terancang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan kemahiran imbangan dan melentik. Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran melentik yang sempurna. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran melentik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama. x Penyeliaan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran melentik. arahan dan bimbingan. x Disiplin murid. x x x x x x 41 . Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik. x Aras 2 x Melakukan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan penggunaan alatan. x Perlakuan aktiviti. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Pergerakan 2 x Melentik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan dan melentik..

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x bergerak secara sentuhan berselang. x Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat. x bergerak secara sentuhan selalu. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. x bergerak tanpa sentuhan seketika. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x 42 . Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x x x x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. pembelajaran dan perkembangan pelajar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan.

x Disiplin murid. x Penyeliaan. x Membuat pergerakan menggunakan ruang diri. (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Tema 2 – kesedaran ruang x Bergerak berbagaibagai cara menggunakan ruang am. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. dan x Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 43 .

berat-kuat x masa .kawal-lambat Melakukan kemahiran pergerakan kreatif. Tema pergerakan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x ke seluruhan tubuh badan. dan empat dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x lokomotor. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. (ii) Tema 2 – kesedaran rintangan beban dan masa x beban . x bahagian tubuh badan. x x x 44 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif. x bukan lokomotor. x Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.serta-merta . tiga. x Melakukan gaya pergerakan tema satu. dua. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.halus-ringan .

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.aliran bebas x ruang .ruang diri . x Disiplin murid.terus . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti.tidak terus (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iii) Tema 3 – kesedaran ruang x kawasan . x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan.ruang am x arah (iv) Tema 4 – aliran beban badan dalam ruang dan masa x aliran .aliran terikat . HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 45 . x Penyeliaan.

Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan.Bentuk x Pengurusan tempat ƒ Lokasi.Saiz . x Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. (i) Perkhemahan x Jenis khemah: . Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah.hutan lipur.pulau. ƒ banjir. ƒ dahan mati. ƒ tanah runtuh. Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang.tanah lapang. tasik.tanah pertanian. . Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai. x Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah. Membincangkan tempat-tempat yang se suai untuk berkhemah. x x x x x x x x .tepi pantai. x Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. . . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah. Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x x Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. . 46 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah. x Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan. ƒ Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta. sungai.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4 . . x Ciri-ciri pemilihan tempat selamat daripada: ƒ ancaman binatang buas atau liar. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi.kawasan pergunungan. . Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah.

ƒ tandas. arahan dan bimbingan. Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. ƒ tempat berhimpun. murid semasa melakukan aktiviti. Cara mendiri dan mengemaskan khemah. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti. ƒ tempat persalinan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid. ƒ kemudahan perhubungan. x Menjaga alatan dengan selamat. ƒ sumber air bersih. elemen yang menyebabkan gangguan. Kemudahan asas: ƒ jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan. 47 ƒ ƒ HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x (ii) . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN pokok tumbang.

Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Bentuk objek. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. bentuk dan berat objek. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 48 . x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. x Berat objek. Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah. Pengurusan Pengurusan alatan sukan (i) Susun atur alatan sukan: x Saiz objek. x x x x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. x KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan perrmainan. Membahaskan amalan rasuah dalam su kan. Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x x x x x x 49 . (iii) Amalan yang tidak jujur. Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan dan permainan daripada keratan akhbar. x Aras 2 x Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalam sukan danpermainan. Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu dalam sukan dan permainan. (ii) Penggunaan bahan terlarang. Membincangkan isu-isu dalam sukan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyediakan folio individu berkaitan isuisu sukan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: (i) Rasuah.

Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. (iii) Komunikasi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. 50 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atli dan penonton dalam sukan dan permainan. Pengelolaan: (i) Undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. (ii) Umur dan jantina. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan.

4. kelenturan. 5. 2. gimnastik pendidikan. 7. 6. olahraga. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan. kekuatan. 3. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. dan kelajuan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2. gimnastik irama. 51 . gimnastik artistik. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. murid dapat : 1. kuasa.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II 52 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. (i) Cadangan Aktiviti: x Latihan par course x Latihan fartlek (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. Aras 2 x Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. latihan par course dan latihan fartlek. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. x x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek. Membincangkan fungsi organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular x x (iii) Faedah latihan x 53 .

54 . arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Aras 3 x x x Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Merekod hasil pencapaian x x x x x 55 . selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. x Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku gimnastik x Bicep curl x Bangkit tubi silang x Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku bersama beban x Bangkit tubi sisi x Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. Merekod hasil pencapaian. x Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. x x 56 .

Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Aras 2 x Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). (a) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit x Merekod bacaan ukuran kaliper x Merekod perubahan komposisi badan Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. tulang dan tisu badan yang lain. x x 57 . lemak. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot.

x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri x x x 58 . kekuatan otot dan kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat dakap x Hop tiga kali dan lompat x Hop lima kali dan lompat x Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. kekuatan otot dan kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Aras 3 x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 59 .

x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. (ii) (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 60 . x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 60 meter x Lari pecut 100 meter Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan x Melakukan aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan.

intensiti .set . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke khususan dan tambah beban dalam prinsip latihan. x Membincangkan prinsip latihan. 61 . Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. x Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Kekhususan x Tambah beban .ulangan x Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. x Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan.

Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: x Hantaran x Menangkap x Menggelecek x Melantun x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. x Merancang strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Aras 2 x Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. x x x x 62 . x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Perlakuan aktiviti. Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Badminton (i) Kemahiran: x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Pukul junam (drop shot) x Smesy x Gerak ka ki x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. x x x x x 63 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. x Merancang strategi asas dalam permainan badminton.

Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti. x Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti. Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti.kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton . x Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berganti-ganti x Teknik hantaran dan terima baton x Teknik larian di selekoh x Undang-Undang dan Peraturan .susunan pelari dalam lorong (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti. x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. x x x x x 64 .

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing x Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat. x Menganalisis hasil rejaman.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-a spek keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing. x Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Merej am lembing x Teknik pegangan lembing x Fasa persediaan x Fasa lari landas x Fasa rejaman . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing x x x x x x 65 .

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Murid dapat : x Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Merancang aktiviti latih tubi. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar. x x x x 66 . Pola Pergerakan : (i) Pola 3 x Gerak edar (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna. ketangkasan dan lombol. Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 67 .

x x x x x 68 . Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan. meringkuk dan melunjur. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 3 x Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. x Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. melentik. x Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.

dan perkembangan pelajar. x x x x x 69 . Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 x Kesedaran masa (ii) Tema 4 x Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat. Membuat persembahan variasi pergerakan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.

Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema. enam dan tujuh dan tema empat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. enam dan tujuh. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif. (ii) Tema 6 x Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema. Tema pergerakan : (i) Tema 5 x Penyesuaian terhadap rakan. Membincangkan gaya pergerakan tema lima. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema. (iii) Tema 7 x Lapan lakuan daya asas.enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Aras 3 x Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 70 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. x x x x x . x Melakukan gaya pergerakan tema lima.

Aras 2 x Menggunakan kompas untuk mencari bearing.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering . x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan kompas. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas. Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. Aras 3 x Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. x Menggunakan kompas. (i) Orienteering x x x (ii) Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas x x Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. x Menggunakan kompas untuk mencari objek. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. x Menyatakan maksud orienteering . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. x Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x x 71 .

Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Penyemakan stok Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. x Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 72 . Aras 3 x Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. x Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah.

x Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan. x Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. Membahaskan isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x x x x 73 . Aras 2 x Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam sukan dan permainan: (i) Insentif dalam sukan dan permainan x jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: x pemilihan permainan x pakaian x Idola HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan. x Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar.

Permainan bersih (fair play ) (i) (ii) Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) x Maksud semangat kesukanan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud etika dalam su kan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Aras 2 x Menyatakan amalan permainan bersih x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat ke sukanan. x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. Aras 3 x Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan. x Ciri-ciri semangat ke sukanan. x x 74 . Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dalam sukan. Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

7. Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan. kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3. komposisi badan. kelajuan. olahraga. daya tahan otot. 4. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. dan prinsip-prinsip latihan. 5. 76 . 8. 2. gimnastik pendidikan. kekuatan. dan Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 6. 3. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. gimnastik irama. gimnastik artistik. murid dapat : 1.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III 77 .

Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. parlov. “jump rope”. (i) Cadangan Aktiviti: x Parlov x Larian Piramid x “Jump rope” (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid x x x x x 78 . x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap ke sihatan individu.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlof. dan larian piramid. larian piramid dan “jump rope”. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Mengira kadar nadi latihan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Aras 2 x Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. x HASIL PEMBELAJARAN Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 79 . arahan dan bimbingan. Penyeliaan.

Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat Melakukan aktiviti daya tahan otot. x x x 80 . Membincangkan aktiviti –aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. x Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Shoulder press x Hamstring curl x Genggam tangan x Bangkit tubi silang x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. sukan dan permainan.

Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN beraktiviti. Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 81 .

Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian. (i) Cadangan Aktiviti: x Bench press x Hamstring curl x Bangkit tubi silang (bersama beban) x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x 82 . x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. Melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah yang betul. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Menyatakan kaedah dan faedah latihan ke kuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti ke kuatan otot. x Kesesuaian pakaian. sukan dan permainan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. sukan dan permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 83 .

Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. Mengira indeks jisim badan. (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak. x Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI). x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. tulang dan tisu badan yang lain.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengambil ukuran komposisi badan dan merekodkan perkembangan komposisi badan dalam folio. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. Aras 2 x Menyatakan prosedur.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x x x 84 . x Merekod perubahan komposisi badan. x Mengira indeks jisim badan (BMI). Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti).

Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat ke atas peti lombol. kekuatan otot dan kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. kekuatan otot dan kuasa. x Shoulder press. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Lari lutut tinggi. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Merekod pencapaian ujian lompat Sargent. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan Melakukan aktiviti kuasa secara individu. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. x x 85 . x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent. x Bounding. x x x x x (iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Lompat kangaroo.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 86 . Disiplin murid. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti. Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan.

x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Melabel dan menamakankan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan dan permainan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x "Jump rope" (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Melantun bola sambil berlari 30meter. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. 87 . x Menyatakan maksud kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan.

Disiplin murid . Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 88 . Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan. x Menyatakan maksud perbezaan individu. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu. 89 . Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan. x Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan. x Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kebolehbalikan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: Prinsip Latihan: x Kebolehbalikan x Perbezaan individu x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan.

Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. Permainan (a) Bola Tampar (i) Kemahiran: x Menyangga x Servis x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar. KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 90 . x Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. Penyeliaan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. Disiplin murid. arahan dan bimbingan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan sistem pertandingan. 91 .

arahan dan bimbingan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x Perlakuan aktiviti. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x x x x x 92 . x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. x Disiplin murid. Aras 2 x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. x Penyeliaan. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Sofbol (i) Kemahiran : x Membaling dan menyambut x Memukul x Menampan x Pitching x Larian anak tapak x Memadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Membincangkan aspek. x x x x 93 .Fasa seretan . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. Susunan pejalan kaki di dalam lorong. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Undang-undang dan peraturan o Kedudukan pejalan kaki dalam lorong.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.Fasa pemulihan .Fasa tolakan . Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki.Fasa so kongan sebelah kaki . x Kesesuaian pakaian. Olahraga (a) Balapan (i) Kemahiran: x Acara Jalan Kaki . Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki. x Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat. (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Latihan yang sistematik. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki.

arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 94 . Disiplin murid. Perlakuan aktiviti.

x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Kemahiran: x Acara Lempar Cakera . x x x x x x 95 . Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera.Teknik pegangan . Membincangkan aspek. x Perlakuan aktiviti.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. x Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat.Fasa ikut lajak . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. arahan dan bimbingan.Fasa lemparan ƒ sudut pelepasan ƒ kedudukan badan . x Menyatakan teknik lakuan yang betul. x Menganalisis hasil lemparan. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera.Fasa putaran . Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera. Membincangkan hasil pergerakan lemparan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera.Fasa persediaan .

(i) Pola Pergerakan : x Pola 4 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik secara kumpulan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian. ketangkasan dan lombol. x x x x 96 . Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. x Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik artistik dalam kumpulan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Aras 3 x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat.Putaran x Pola 7 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik.

Penyeliaan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 97 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Disiplin murid. arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama.Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. (i) Jenis Pergerakan : x Pergerakan 4 . x Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama.Gerak edar x Pergerakan 9 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu. Membuat persembahan rangkaian gerakan gerak edar. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukkan aktiviti gimnastik irama. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. Menjelaskan teknik lakuan dalam pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan. Aras 2 x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x x x x x x 98 . Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran gimnastik irama. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. x HASIL PEMBELAJARAN Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 99 . Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. arahan dan bimbingan.

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. (i) Tema gimnastik pendidikan : x Tema 5 . x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x 100 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan yang bertemakan kesedaran beban. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan ke sedaran beban. pembelajaran dan perkembangan pelajar. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. arahan dan bimbingan. Membincang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan.Kesedaran beban HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat.

x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. (i) Tema pergerakan : x Tema 8 . x x x x x (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.Kesedaran bentuk pergerakan Tema 10 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidak menepati tema. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema.Ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9 .Transisi lapan daya asas Aras 2 x Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan tema. Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. 101 . Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti. arahan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. 102 . Disiplin murid. dan bimbingan.

Aras 3 x Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak. x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menjejak.tengah: keselamatan atau perubatan . x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. x x x x 103 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.hadapan: pointer atau recce. Aras 2 x Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. . Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak. Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. (i) Menjejak x Konsep menjejak . x Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak.belakang: sweeper atau anchor.menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat x Formasi . Membincang kesan kemusnahan alam se kitar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak.pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud menjejak.

x Disiplin murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 104 .

persatuan dan kelab su kan dan permainan di peringkat se kolah. x Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan. x Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menamakan pasukan sukan.kelab sukan dan permainan. Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. x x x x 105 . persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Aras 3 x Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan. Pengurusan Pasukan sukan. Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Merancang aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan. persatuan su kan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. persatuan. persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Aras 2 x Menjelaskan proses penubuhan pasukan su kan. persatuan dan kelab su kan dan permainan: x Penubuhan x Pemilihan AJK melalui mesyuarat x Perancangan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pasukan sukan.

x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam su kan. Industri Sukan: x Jenis kerjaya x Peluang kerjaya KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Kerj aya dalam sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Aras 2 x Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 106 . x x Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 3 x Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan x Punca keagresifan x Akibat keagresifan (ii) Komersialisme dalam sukan x Kebaikan dan keburukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan. Membahaskan komersialisme dalam su kan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan. x x x x x 107 . x Mengetahui komersialisme dalam sukan. x Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan. Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan. Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud keganasan dalam su kan. Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan.

Aras 2 x Menghuraikan kaitan antara semangat ke sukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara. Aras 3 x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan. x Mencadangkan cara memupuk semangat ke sukanan penonton. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan. Semangat Kesukanan(penonton): x Maksud semangat kesu kanan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton. x Menjelaskan ciri-ciri semangat ke sukanan penonton. x x x 108 . Membincangkan ciri-ciri semangat ke sukanan. Membincangkan cara-cara memupuk semangat kesukanan penonton. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Ciri-ciri semangat kesukanan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud semangat ke sukanan.

109 . pemain semi profesional dan pemain profesional. Mengetahui dasar sukan negara.dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4. 7. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 6. Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur. 5. 3. 4. 2. gimnastik pendidikan. Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan. olahraga. kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. murid dapat : 1. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110 .

x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. x Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. (i) Cadangan Aktiviti: x Merentas desa x Senamrobik x Berjalan pantas 2-3 km x Latihan litar (ii) Kaedah. x Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. x x x x 111 . x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur aktiviti (iii) Faedah latihan (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. Membincangkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular.

x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . x Pelakuan murid. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. tahap. x Mengenal pasti kemampuan. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan.

Membincangkan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. 113 . x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. x Aras 3 x Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. Contoh Aktiviti: .lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep daya tahan otot. x Menghuraikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.cekak cangkuk . x Menjelaskan maksud penguncupan isometrik. x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular.bergayut siku bengkok . x x Aras 2 x Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih.tolak dinding . Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. (i) Cadangan Aktiviti: x Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan.

x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti 114 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid. x Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. Aras 3 x Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. angkat kaki. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. lutut bengkok (ii) Kaedah latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Aras 2 x Menghuraikan kesan latihan kekuatan otot. x x x x 115 . (I) Cadangan Aktiviti: x Memanjat tali x Half squart (bersama beban) x Tekan tubi sambil menepuk tangan x Baring. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat.

x Perlakuan murid. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti 116 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Mencedok . arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam permainan hoki.Menguis .Menahan .Mengelecek .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.Menjaga gol . x Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melakar padang permainan hoki. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan.Memukul . Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. x Perlakuan murid. x Kesesuaian pakaian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki.Menampan . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. x x x x 117 . Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . x Mengenal pasti kemampuan.

Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x x x x 118 . x Penyeliaan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan tenis secara kumpulan. x Perlakuan murid. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: x Grip/cara pegangan x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Volley x Servis x Smesy x Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan tenis. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis. Melakar padang permainan tenis. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. x Perlakuan aktiviti.

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. Melakar padang permainan sepak takraw. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. x Penyeliaan. x Pelakuan murid. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x Mengenal pasti kemampuan. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw. x Pelakuan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x x x x x x 119 .Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw .Merejam . arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw.Menanduk .Mengawal . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Mengumpan .Servis . Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw dengan betul dan selamat.Menimbang .

x x x x x 120 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar.Langkah keselamatan . x Kesesuaian peralatan. x Mengenal pasti kemampuan.Fasa mendarat . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lari berpagar. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar. arahan dan bimbingan.Fasa berlepas . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar Aras 3 x Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lakuandalam acara lari berpagar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. x Perlakuan murid. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar. x Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar.Fasa penamat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: .Fasa penerbangan .Fasa lonjakan .

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Langkah keselamatan .Fasa layangan . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan .Fasa mendarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan kaki bebas . x Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa melangkah . x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa penerbangan . x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lari landas .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh . Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x x x x x 121 . Aras 3 x Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa mendarat (ii) Kemahiran lompat kijang .Langkah keselamatan . x Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lari landas .Fasa lonjakan .

122 . x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan murid. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti.

Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran imbangan/hamburan. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betul dan selamat. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan x x x x x 123 . Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/hamburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Aras 3 x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. ketangkasan dan lombol. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam latihan tersebut.Hamburan/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. (i) Pola pergerakan x Pola 5 . Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan.

x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . x Perlakuan murid. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan.

arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. (i) Jenis pergerakan: x Pergerakan 5 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama secara kumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan peralatan. Membincangkan aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. Membincangkan tentang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan murid x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. x Mengenal pasti kemampuan. x Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan dengan betul dan selamat. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. x x Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x x x 125 . x Melakukan kemahiran-kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian.Pusingan badan x Pergerakan 6 .

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 . x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusingan badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. x Melakukan rangkaian pergerakkan x pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan.

x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Kesesuaian pakaian. 127 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. memadan danlakuan cermin. (i) Tema gimnastik pendidikan x Tema 6 . x Menceritakn pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. Aras 3 x Merancang jenis pergerakkan yang bersesuaian dengan tema.Kesedaran aliran x Tema 7 . x Mengenal pasti kemampuan. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. x Melakukan aktiviti kesedaran aliran gimnastik pendidikan dengan lancar.berterusan dan selamat. x x (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. dan perkembangan pelajar. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. Aras 2 x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti.

arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 . Penyeliaan. Perlakuan murid.

Aras 2 x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan. arahan dan bimbingan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepretasi tema. Mereka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. x Mengenal pasti kemampuan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x x x x 129 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerakkan. x Kesesuaian pakaian.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 .. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Orientasi ruang x Tema 12 . x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian pergerakkan mengikut intepretasi tema yang diberi. (i) Tema pergerakan x Tema 11 . Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif..Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara kumpulan.

. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat berlindung sementara. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. x x x x 130 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. (ii) Pelaksanaan: x Sebelum. semasa dan selepas perkhemahan. x Merancangkan program perkhemahan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Program yang terancang. x Kesesuaian pakaian. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. x Penyeliaan. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Pelakuan murid. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama rakan dan guru. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. Aras 2 x Menyatakan pelaksanaan sebelum.

Aras 2 x Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua.Sukan untuk semua .Struktur organisasi .Penggunaan multimedia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: .Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 131 . Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: . x x x Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara . x Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. Aras 3 x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara. Membahaskan su kan untuk kecemerlangan . Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan. Mengendalikan forum tentang sukan untuk semua.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

semi profesional dan profesional Aras 3 x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan profesional. semi profesional dan profesional. Membincangkan kerjaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. Aras 2 x Membezakan status amatur. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. x Menyatakan nama-nama pemain profesional di Malaysia. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur. x x 132 . Status pemain : x Amatur x Semi profesional x Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Aras 2 x Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Merumuskan pengaruh politik dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 133 . x Peranan dan sumbangan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara kumpulan. x Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. x Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan x Membincangkan isu-isu politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: x Maksud politik dalam sukan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. x Kesan dan akibat politik dalam sukan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli sukan yang baik. x Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. (i) Disiplin diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonton yang beretika x x x x 134 . x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton yang baik Aras 3 x Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya. (a) Personaliti Personaliti bermaksud keperibadian. Membahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan. x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. perwatakan dan tingkah laku yang baik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. Aras 2 x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik.

3. murid dapat : 1. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 4. 5. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. gimnastik artistik. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan. daya tahan otot. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 2. 6. olahraga. Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan. gimnastik pendidikan. 7. gimnastik irama.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5. 135 . Memahami faedah. kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan. dan komposisi badan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. kekuatan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 136 .

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x (iii) Faedah latihan x (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. 137 . x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Mengenal pasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan. Aras 3 x Menghuraikan kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Kesesuaian pakaian. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. (i) Cadangan Aktiviti: x Long-slow distance run ( LSD).

Perlakuan murid. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 138 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Penyeliaan.

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (ii) Faedah latihan. x Kesesuaian pakaian. (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan otot. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x 139 . Aras 2 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x Pelakuan aktiviti Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan. (i) Cadangan Aktiviti: x Bicep curl x Bench press x Half squat x Tricep extension (ii) Kaedah latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan otot x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. x Penyeliaan. x Perlakuan murid.

x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktkviti kekuatan otot. x Penyeliaan. Aras 2 x Menjelaskankan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam sukan dan permainan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Perlakuan murid. (i) Cadangan Aktiviti: x x x Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension x x x x (ii) Kaedah latihan. arahan dan bimbingan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti ke kuatan otot. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. x Kesesuaian pakaian. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot. x Pelakuan aktiviti 140 . x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkenaan dengan aktiviti kekuatan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

x Mengenal pasti risiko beberapa penyakit yang berkaitan Mencatat maksud komposisi badan. x Mengira indeks jisim badan (Body Mass Index-BMI) untuk menentukan status pemakanan. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). Aras 3 x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan kegemukkan. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) dan mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit. tulang dan tisu badan yang lain. x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Mengira indeks jisim badan (BMI). Melakukan teknik pengukuran kaliper lipatan kulit dan merekodkannya.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Menunjukkan cara mengira indeks jisim badan (BMI). x 141 . Merekodkan indeks jisim badan (BMI) dalam folio. Membincangkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak dalam badan. Aras 2 x Mengira nisbah pinggang-pinggul.

x Pelakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan betul dan selamat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 142 . Permainan (a) Bola Keranjang (i) Kemahiran: x Menghantar x Menerima x Melantun x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. x Penyeliaan. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Melakar gelanggang permainan bola keranjang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola keranjang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan bola keranjang. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan Bola Keranjang. x Perlakuan murid. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undang-undang/ peraturan dalam permainan. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan bola keranjang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan kesalahan utama dalam teknik lakuan bola keranjang. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian.

Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan kriket. x Perlakuan murid. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan kriket.baling . x x x 143 .larian x Memadang .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kriket (i) Kemahiran : x Bowl x Baling x Memukul: . x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.penjagaan wicket (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan kriket.memukul . x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Melukis dan melabelkan padang permainan kriket. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket dengan betul dan selamat. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan. x Penyeliaan. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan kri ket.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran ragbi. x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan ragbi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Ragbi (i) Kemahiran : x Menghantar dan menerima x Menendang x Tackle x Skrum x Line out (ii) Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam sesuatu kemahiran. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan utama dalam teknik lakuan permainan ragbi. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan ragbi. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan ragbi. arahan dan bimbingan. Membincangkan teknik lakuan yang dilakukan dalam permainan ragbi. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. Aras 2 x Menghuraikan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan ragbi. x Kesesuaian pakaian. x x x 144 . x Perlakuan murid. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lari berhalang. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acsara lari berhalang. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lari berhalang. x Kesesuaian pakaian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berhalang. x Perlakuan murid. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berhalang. x x x x 145 . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berhalang. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang dengan teknik yang betul dan selamat. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berhalang: x Teknik larian x Teknik lompat halangan (ii) Undang-Undang dan Permainan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berhalang. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berhalang.

x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.pendaratan (ii) Acara lombol bergalah: x Fasa persediaan teknik pegangan x Fasa lari landas. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.lari landas .layangan . Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Acara lompat tinggi x Acara lombol bergalah HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan sekurang-kurangnya satu gaya lompatan dalam acara lompat tinggi. x Fasa lonjakan teknik pole planting teknik hamburan x Fasa layangan x Fasa pendaratan (iii) Undang-Undang dan Peraturan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Menganalisis rakaman video berkaitan dengan acara lombol bergalah. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.Fasa .lonjakan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lompat tinggi: x gaya pelana x flop . x Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasa dalam acara lombol bergalah. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x x x x x 146 . x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan yang diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Pelakuan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. Menganalisis fasa pergerakan dalam satu gaya lompat tinggi. x Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x 147 .

x Melakukan kemahiran hayunan dan rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat.Hayunan x Pola 7 . x Perlakuan aktiviti. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik yang melibatkan kemahiran hayunan (koreograf) x x x x . Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. x Perlakuan murid.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran hayunan. Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan dalam acara gimnastik artistik. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan yang melibatkan kemahiran hayunan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara gimnastik artistik. x Menggabungkan kemahiran hayunan dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. arahan dan bimbingan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan kemahiran hayunan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. 148 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. (i) Pola Pergerakan : x Pola 6 . x Penyeliaan. ketangkasan dan lombol.

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama. x Melakukan kemahiran ketangkasan dan manipulasi alatan dengan teknik yang betul. Membincangkan teknik lakuan kemahiran ketangkasan. Aras 3 x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan kemahian ketangkasan dengan manipulasi alat. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan ketangkasan dengan manipulasi alat. Membincangkan kesalahan teknik lakuan kemahiran ketangkasan dengan manipulasi alat yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan murid.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian.. x x - x x 149 .Ketangkasan x Pergerakan 8 . x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. (i) Pola Pergerakan x Pergerakan 7 . Aras 2 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. x Penyeliaan.Teknik alatan x Pergerakan 9 . x Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan kemahiran ketangkasan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan pengunaan alatan.

x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. dan perkembangan pelajar.Kesedaran ritma (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik pendidikan. arahan dan bimbingan. (i)Tema gimnastik pendidikan : x Tema 8 . Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam gimnastik pendidikan. x Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang diperolehi semasa tubuh badan bergerak. Membincangkan tjenis-jenis pergerakan yang terlibat dalam aktiviti kesedaran ritma. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma. berterusan dan selamat. x Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan lancar. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik pendidikan. x x x x 150 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kesedaran ritma gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. x Kesesuaian pakaian. Merancang satu rangkaian pergerakan bagi aktiviti kesedaran ritma.

x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Membincangkan peranan setiap ahli dalam aktiviti bagi setiap tema pergerakan. (i) Tema pergerakan : x Tema 14 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea.Kesedaran kumpulan x Tema 15 . Aras 3 x Mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam pergerakan keratif. Membincang untuk mengubah rangkaian pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif.Formasi dalam kumpulan x Tema 16 . Aras 2 x Mengenal pasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan. arahan dan bimbingan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan kreatif yang memenuhi syarat tema pergerakan. x Perlakuan murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Kualiti ekspre sif dalam pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Kesesuaian pakaian. x x x 151 . x Penyeliaan.

x Peralatan asas x Jenis abseiling x Kemahiran tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. (i) Abseiling/rapelling x Abseiling bermaksud aktiviti menurun dari tempat tinggi menggunakan alatan khas. x Perlakuan murid. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti abseiling. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti abseiling. x Pelakuan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. jenis abseiling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti abseiling. Aras 2 x Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan guru. Merancang satu aktiviti abseiling bersama rakan. x Aras 3 x Menceritakan pengalaman selepas melakukan aktiviti abseiling. arahan dan bimbingan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti abseiling secara berkumpulan. x Menyatakan peralatan asas. Melaporkan pengalaman aktiviti abseiling. 152 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti abseiling. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian.

x Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan dengan liabiliti. Aras 3 x Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabiliti dalam sukan dan permainan. Keselamatan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep liabiliti. Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan permainan. Membincangkan peraturan dan undangundang berkaitan dengan liabiliti. (i) Liabiliti x Konsep x Peraturan berkaitan dengan liabiliti x Undang-undang berkaitan dengan liabiliti x 153 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x x x Mencatatkan konsep liabiliti. Aras 2 x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan liabiliti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Keselamatan bermaksud terpelihara daripada sesuatu bencana. Menjalankan kajian kes berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan sukan (a) Isu jantina dalam sukan dan permainan: (i) Gangguan seksual (ii) Pilih kasih (iii) Penyertaan (b) Isu-isu lain dalam sukan dan permainan: (i) Punca (ii) Kesan dan akibat HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. Membahaskan langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. Aras 3 x Membincangkan isu-isu semasa dalam su kan dan permainan. x x 154 . Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan isu jantina dalam sukan dan permainan yang berlaku di Malaysia. Aras 2 x Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan isu-isu jantina dalam su kan dan permainan. Membincangkan bentuk gangguan se ksual dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti punca dan kesan gangguan seksual. x Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 155 .

PEMETAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DAN KELAS PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 5 156 .

Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang ƒ Menggolek gelung rotan ƒ Lambung. membongkok dan sentuh hujung kaki ƒ Aspek keselamatan Tahun 3 1. 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Kelenturan ƒ Meregang ot ot-otot kaki statik ƒ Mengilas badan ke kiri dan ke kanan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan pantas selama 5 minit ƒ Senaman ritma selama 5 minit ƒ Aspek keselamatan TAHAP 2 Tahun 5 1. angkat dan silang kaki ke sisi ƒ Berdiri. Kelenturan ƒ Baring. kanan dan kiri ƒ Melentik ke belakang ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan dan berlari 1000m ƒ Senamrobik 5 minit ƒ Aspek keselamatan 1. Kelenturan ƒ Meleding berpasangan ƒ Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kawan ƒ Aspek keselamatan 2. Kelenturan ƒ Meleding sokong hadapan dua lutut ƒ Meleding sokong hadapan satu lutut ƒ Meleding belakang dengan lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 3. sentuh lantai dan sambut pundi kacang ƒ Aspek keselamatan Koordinasi ƒ Lambung pundi kacang dan kawal dengan tangan ƒ Baling dan tangkap bola berpasangan ƒ Lambung dan pukul bola dengan tangan ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Skip berterusan 3-4 minit ƒ Galop berterusan 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 4 1. Kelenturan ƒ Mengecilkan badan ƒ Lentik kucing ƒ Melunjur ke hadapan ƒ Aspek keselamatan 2. Tahun 6 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Fartlek (pelbagai kelajuan) ƒ Berlari 1200m ƒ Aspek keselamatan 2. tepuk dan sambut bola kecil ƒ Lambung. lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 157 . Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 3-4 minit ƒ Lari berganti-ganti mengelilingi grid 2x 200m ƒ Naik turun bangku 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan 2. Koordinasi ƒ Golek dan tangkap bola berpasangan ƒ Baling dan pukul bola berpasangan ƒ Golek dan kawal gelung rotan ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Membongkok badan ke hadapan ƒ Melentik ke sisi. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 2-3 minit ƒ Lari ulang alik 10m selama 2-3 minit ƒ Lari berhalangan 2-3 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 2 1. Imbangan ƒ Imbangan dekam ƒ Dirian kepala. pusing dan sambut bola kecil ƒ Aspek keselamatan 3. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Imbangan ƒ Imbangan skala sisi ƒ Imbangan “ Y” ƒ Aspek keselamatan 3.

Kekuatan ƒ Tolak bahu berpasangan ƒ Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah ƒ Bergayut pada palang ƒ Aspek keselamatan 6. TAHAP 2 Tahun 5 Ketangkasan ƒ Lompat kuadron 10 saat ƒ Skip dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 4. Daya Tahan Otot ƒ Ketingting dalam jarak 10m ƒ Melompat dua belah kaki dalam jarak 10m ƒ Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 saat ƒ Aspek keselamatan 6.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Tahun 6 Ketangkasan ƒ Tinju bayang ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Aspek keselamatan 158 . Kekuatan ƒ Tekan tubi ƒ Mendagu ƒ Aspek keselamatan 5. Ketangkasan ƒ Cuit ekor ƒ Lompat dan tukar arah ƒ Lari dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 5. Imbangan ƒ Berjalan sambil menjengkit di atas garisan lurus ƒ Berjalan di atas bangku gimnastik ƒ Berjalan atas permukaan bercerun ƒ Aspek keselamatan 5. Ketangkasan ƒ Pijak bayang diri atau rakan ƒ Bola beracun ƒ Galah panjang ƒ Aspek keselamatan 6. Daya Tahan Otot ƒ Sokongan dari lakuan duduk ƒ Aspek keselamatan 4. Tahun 3 Imbangan ƒ Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan ƒ Meniti di atas kayu kecil atau tali ƒ Aspek keselamatan 4. Daya Tahan Otot ƒ Bangkit tubi lutut bengkok ƒ Tekan tubi ƒ Aspek keselamatan 5. 4. Tahun 4 Imbangan ƒ Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik ƒ Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik ƒ Aspek keselamatan Ketangkasan ƒ Lari zig-zag mengikut tanda skital ƒ Lari ulang alik 10m ƒ Aspek keselamatan 5. Ketangkasan ƒ Lari zig-zag sambil membawa bola dalam ƒ Musang dan ayam ƒ Harimau dan kambing ƒ Aspek keselamatan 5. Tahun 2 Imbangan ƒ Dirian bangau ƒ Dirian skala depan ƒ Dirian skala sisi ƒ Aspek keselamatan 4.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 7. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x Kesihatan x Kemahiran 9. Tahun 6 Masa Tindak Balas ƒ Menghantar dan menerima bola ƒ Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras ƒ Aspek keselamatan 8. 8. Tahun 4 Kekuatan ƒ Tolak patung ƒ Timbang garam ƒ Dukung belakang ƒ Aspek keselamatan 7. Kelajuan ƒ Lari berganti-ganti 4x 50 meter ƒ Lari pecut 50 meter ƒ Aspek keselamatan Kuasa ƒ Melontar bola segar ƒ Lompat jauh berdi ri ƒ Aspek keselamatan 10. Masa Tindak Balas ƒ Pukul berapa datuk harimau ƒ Belalang belatuk ƒ Nombor sama berlari ƒ Aspek keselamatan 9. Kelajuan ƒ Lari pecut 30m ƒ Lari berganti-ganti 50m ƒ Aspek keselamatan 8. TAHAP 2 Tahun 5 Masa Tindak Balas ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Pijak kasut ƒ Aspek keselamatan 7. Komposisi Badan ƒ Ektomof ƒ Mesomof ƒ Endomof 159 . Kuasa ƒ Lonjak dan rejam bola ƒ Lonjak dan baling bola menuju sasaran ƒ Aspek keselamatan 10.

Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ƒ Tahap kecergasan fizikal ƒ Perbandingan antara orang biasa dengan ahli sukan 160 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 TAHAP 2 Tahun 5 Tahun 6 11.

Aspek keselamatan 1. Aspek keselamatan 1. Rekreasi ƒ Maksud rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ß Menjejak ß Perkhermahan ß Abseiling/rappelling ƒ Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan 2. Tahun 3 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Tahun 4 Permainan ƒ Hoki ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Bola baling ƒ Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 1 ß Tema 2 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ß Tema 9 ß Tema 10 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 11 ß Tema 12 ß Tema 13 ß Tema 14 ß Tema 15 ß Tema 16 ƒ 3. Rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ƒ Menjejak ß Persediaan ß Simbol arah ß Peralatan ƒ Aspek keselamatan 3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 3 ß Pola 4 ƒ Aspek keselamatan 3. TAHAP 2 Tahun 5 Permainan ƒ Sofbol ƒ Badminton ƒ Ragbi sentuh ƒ Olahraga ƒ Balapan ß Teknik asas berlari ß Teknik asas permulaan larian ß Teknik asas menamatkan larian ß Lari berganti ganti ƒ Padang ß Lompat jauh ƒ Aspek keselamatan Aspek keselamatan 1. Olahraga ƒ Padang ß Lompat tinggi ƒ Aspek keselamatan 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Aspek keselamatan 1. Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Olahraga ƒ Padang ß Lontar peluru ƒ Balapan ß Lari berpagar ƒ Aspek keselamatan 1. Aspek keselamatan 2. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 5 ß Pola 6 ß Pola 7 ƒ Aspek keselamatan 161 . Tahun 2 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Rekreasi ƒ Pengenalan asas perkhemahan ß Jenis-jenis khemah ß Peralatan perkhemahan ß Pengurusan tempat perkhemahan ß Pemilihan tempat ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 1 ß Pola 2 ƒ Aspek keselamatan 3. Tahun 6 Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Bola tampar ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan 3.

Kesenggangan x Aktiviti kesenggangan x Faedah x Perasaan x Aspek keselamatan 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. TAHAP 2 Tahun 5 Rekreasi ƒ ‘Orienteering’ ß Maksud orienteering ß Mengenal kompas ß Membaca bearing ß Mencari titik kawalan Tahun 6 162 . Tahun 3 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Tempat ƒ Masa ƒ Aspek keselamatan 4. Tahun 4 Rekreasi ƒ Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Susun atur kraf perkhemahan ƒ Keselamatan kawasan perkhemahan 4. Tahun 2 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Aspek keselamatan 4.

TAHAP 2 Tahun 5 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan .Dewan 1.Balapan 1.Padang . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Amalan pemakanan untuk tenaga ß Pengambilan air semasa latihan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan ß Penjagaan alatan sukan dan permainan 2. Tahun 2 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan sukan dan permainan 1. Tahun 4 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding ß Masa makan semasa bertanding 3. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan ƒ Pengurusan alatan ß Susunan dan pengelasan 2. Tahun 6 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Kemudahan tempat semasa beraktiviti 2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan 163 . Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan dan permainan ƒ Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan ƒ Penyalah gunaan dadah dalam sukan dan permainan 3.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN TAHAP 1 Tahun 1 1. 2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan 3. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kebersihan tubuh badan ß Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti 2. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Diri sendiri ß Rakan ß Kumpulan 1.Padang . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kesesuaian pakaian ß Kebersihan pakaian 2. Tahun 3 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti di tempat permainan ß Padang permainan ß Taman kanakkanak Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Masa 1.Gelanggang . Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Sosio-budaya ß Pakaian ß Latihan 3.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 4. TAHAP 2 Tahun 5 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Menerima keputusan permainan ß Cara mengawap perasaan apabila dewasa 4. Tahun 3 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Hormat menghormati 4. Tahun 6 Etika dalam sukan ƒ Pengelolaan ß Memahami undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan ß Peranan pesert a dan penonton dalam sukan dan permainan 164 . Tahun 4 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Kesungguhan dalam sukan dan permainan ƒ Disiplin dalam sukan dan permainan ß Disiplin diri dalam sukan dan permainan 4.

Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti: ƒ Isometrik: Tolak dinding Bergayut siku bengkok Cekak cangkuk Lawan runtun siku ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Parlov Larian Piramid "jump rope" ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Shoulder press Hamstring curl Genggam tangan Bangkit tubi sisi Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan Sistem pengaliran darah Alatan latihan kecergasan Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti latihan par course Latihan farlek ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 1. TINGKATAN 5 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Latihan long-slow distance (LSD) Aplikasi daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN PERALIHAN 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 15 minit Berjalan dan berlari 1000m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 1 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises Squat thrust ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squat Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 165 . Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas/ berlari 2-3km Latihan litar ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Shoulder shrug Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 20 minit Berjalan dan berlari 15 minit Skiping 15 minit ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 2 1.

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Naik turun bangku Shoulder shrug Bangkit tubi Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Mendagu Naik turun tangga Bangkit tubi ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun tangga (bersama beban) Bangkit tubi sisi Lompat selang seli (bersama beban) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Hamstring curl Bangkit tubi silang (bersama beban) Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Memanjat tali Half squat (bersama beban) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring angkat kaki lutut bengkok ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Meniarap angkat dada dan tengkuk Melentik sisi Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang Kilas pinggang ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod perubahan komposisi badan Mengira indek jisim badan (BMI )

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Mengira indek jisim badan (BMI ) dan menentukan status pemakanan Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) untuk mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit

5. Ketangkasan ƒ Cadangan aktiviti Lari zig-zag sambil melantun bola Lari dan undur mengikut arahan ƒ Kaedah latihan

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Hop melepasi halangan Lompat jauh berdi ri Lompat pelbagai aras (plyometric) Duduk melunjur

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Melompat ke atas peti lombol Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi

166

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 lontar bola Menggunakan kaedah bebanan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek Keselamatan 6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Faedah latihan ƒ Kaedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 60m Lari pecut 100m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Melantun bola sambil berlari 30 meter Berlari sambil membawa bola hoki 30m "jump rope" (speed) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban - Kekerapan - Masa

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kekhususan Tambah beban Intensiti Set Ulangan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kebolehbalikan Perbezaan individu

167

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN PERALIHAN 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Pingpong ƒ Bola Jaring ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 1 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Ping pong ƒ Aspek Keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 2 1. Permainan ƒ Bola baling ƒ Badminton ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 3 1. Permainan ƒ Bola tampar ƒ Sofbol ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 4 1. Permainan ƒ Hoki ƒ Tenis ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 5 1. Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Kriket ƒ Ragbi ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru x Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berganti-ganti ƒ Padang Merejam lembing ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Jalan kaki ƒ Padang Lempar cakera ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berpagar ƒ Padang Lompat jauh Lompat kijang ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berhalangan ƒ Padang Lompat tinggi Lompat bergalah ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan Pergerakan 2: Melentik ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 3: Gerak Edar ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 3: Meringkuk dan melunjur ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 4: Putaran ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 4: Gerak Edar ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 5: Imbangan ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 5: Pusingan badan Pergerakan 6: Lompatan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 6: Hayunan Pola 7: Rangkaian ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 7: Ketangkasan ƒ Aspek keselamatan

168

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN TINGKATAN 1 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran ruang ƒ Pergerakan K reatif Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3: Kesedaran ruang Tema 4: Aliran beban badan dalam ruang dan masa ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 3: Kesedaran masa Tema 4: Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan ƒ Pergerakan K reatif Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan Tema 6: Penggunaan tubuh badan sebagai alat Tema 7: Lapan lakuan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 5: Kesedaran beban ƒ Pergerakan K reatif Tema 8: Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9: Kesedaran bentukbentuk pergerakan Tema 10: Transisi lapan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 6: Kesedaran aliran Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang lain ƒ Pergerakan K reatif Tema 11: Orientasi ruang Tema 12: Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13: Penaikan dari lantai ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 8: Kesedaran ritma ƒ Pergerakan K reatif Tema 14: Kesedaran kumpulan Tema 15: Formasi-formasi dalam kumpulan Tema 16: Kualiti.kualiti ekspresif dalam pergerakan ƒ Aspek keselamatan 169 .

TINGKATAN 1 Rekreasi ƒ Perkhemahan Jenis khemah Pengurusan tempat Ciri pemilihan tempat Kemudahan asas Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Aspek keselamatan 5. TINGKATAN 2 Rekreasi ƒ Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas ƒ Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 4 Rekreasi ƒ Perkhemahan Konsep perkhemahan Pelaksanaan Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 3 Rekreasi ƒ Menjejak Konsep menjejak Formasi Aspek keselamatan 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. TINGKATAN 5 Rekreasi ƒ Abseiling/rapelling Peralatan asas Jenis absailing Kemahiran tali Aspek keselamatan 170 .

Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Keagresifan dalam sukan dan permainan Punca keagresifan Akibat keagresifan x Komersialisme dalam sukan _ Kebaikan dan keburukan 3. persatuan dan kelab sukan dan permainan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti TINGKATAN 4 1. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan Susunatur alatan sukan dalam stor TINGKATAN 2 1. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Isu politik dalam sukan dan permainan ƒ Patriotisme 171 . Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan 2. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti Tempat Alatan Pakaian Aktiviti TINGKATAN 1 1. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Insentif dalam sukan dan permainan ƒ Sosio budaya 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Isu jantina dalam sukan dan permainan ƒ Isu-isu lain dalam sukan dan permainan 3. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Rasuah Penggunaan bahan terlarang Amalan yang tidak jujur 3.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN PERALIHAN 1. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan ƒ Patriotisme 3. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan permainan 2. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan Penyemakan stok TINGKATAN 3 1. Keselamatan ƒ Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengaan liabiliti Undangundang berkaitan dengan liabiliti 2. Etika ƒ Fair play Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) 3. Kerjaya dalam sukan ƒ Status pemain Amatur Semi profesional Profesional 2. Pengurusan ƒ Pasukan sukan. Kerjaya dalam sukan ƒ Industri sukan Jenis kerjaya Peluang kerjaya 2. Pengurusan ƒ Dasar Sukan Negara ƒ Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia ƒ Teknologi maklumat dalam sukan TINGKATAN 5 1.

Etika ƒ Personaliti Disiplin diri Disiplin dalam sukan TINGKATAN 5 172 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. Etika ƒ Semangat kesukanan ( penonton ) TINGKATAN 4 4. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan sukan dan permainan TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.