P. 1
pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 5

pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 5

|Views: 42|Likes:
Publicado porseuiiro
proses pembalajaran untuk guru-guru yang mengajar tingkatan 5
proses pembalajaran untuk guru-guru yang mengajar tingkatan 5

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: seuiiro on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 © Kementerian Pendidikan Malay sia 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan roy alti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202

Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas Peralihan 2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

v vii ix xi 1 22 51 76 109 135 156

iii

iv .

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan v . mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak.RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. vii . berakhlak mulia. berketerampilan.

Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k ter l i b at ter ut a ma gu r u . SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ix . pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n . n i la i d a n a ma l a n. K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i. i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir . n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n. pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me. Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . p e mb el a j ar a n mas ter i . Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er .ba da n t er te nt u. Pe n g a ja r a n dan p e mbe l a j ar a n d ir anc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i.c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n. Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka te r h ad a p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu.KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a. p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l . SHARIFAH MAIMUNAH BT. K e p ad a s e mu a p i ha k y an g te l a h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n. k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar . ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a ja r a n ini. g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h . G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h . Di s a mp i n g it u. p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n di d i k an . me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id . Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n. p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i . da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . mas y ar a ka t d an n e gar a . d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n. ( Dr.t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an te r i ma k a s ih . k e c er d as a n p e lb a ga i . S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an .

x .

iaitu : x x x Penglibatan murid secara aktif dan selamat. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. gimnastik. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. olahraga. 3. Selain dokumen Sukatan Pelajaran. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran.PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani xi . Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. pengurusan. bahan dan alat. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. 2. pergerakan kreatif dan rekreasi. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. kerjaya. Interaksi yang kreatif dengan rakan. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu.

xii .

lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi.Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah menengah. dan persekitaran. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. alatan. 2 dan 3. Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Akti viti Pembelajaran xiii .

xiv .

5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 14 6 9 2 1 1 1 1 60 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60 15 6 9 2 2 2 2 1 60 TINGKATAN 2 3 4 4 1 3 3 1 15 9 9 2 2 2 1 1 60 3 3 4 4 1 3 3 1 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 4 5 4 5 15 8 10 4 2 2 1 2 2 60 5 6 4 5 1 15 9 10 4 2 2 2 60 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 Kecergasan Kemahiran Kesukanan * KEL. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv . TAHUN PER. prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 TAH AP I/ TAHUN 2 3 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 5 4 4 5 5 30 11 10 2 2 2 2 1 1 84 TAH AP II/ *KEL. definisi.Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJ AR AN TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep. PER.

4. murid dapat : 1. daya tahan otot. imbangan. 5. dan ketangkasan. 3. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 6. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul dan selamat. 2.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan. olahraga. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 1 . Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN 2 .

x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. x Kesesuaian pakaian. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x x x 3 . (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 15 minit. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Perlakuan aktiviti. x Berjalan dan berlari 1000 meter. x Penyeliaan. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan.

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan. x Penyeliaan. x Disiplin murid. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan. x Kesesuaian pakaian. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. x x x 4 . arahan dan bimbingan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x x x 5 . x Penyeliaan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot secara berkumpulan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.

arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan. x Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. (i) Cadangan Aktiviti: x Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala. Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Penyeliaan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesa kitan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. x Kesesuaian pakaian. x x 6 . Aras 2 x Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Ketangkasan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ketangkasan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Ketangkasan bermaksud kebolehan se seorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag sambil melantun bola x Lari dan undur mengikut arahan (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan secara berkumpulan. Membincangkan faedah latihan ketangkasan secara kumpulan. Perbincangan tentang perkaitan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.

x

x x

7

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai kelajuan melalui ujian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter x Lari pecut 60 meter (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.

(iii ) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

8

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

(i) (ii)

Ansur maju Tambah beban x x Kekerapan Masa

9

arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Kesesuaian pakaian. Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. x Disiplin murid. x x x x 10 . Membincangkan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. x Penyeliaan. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x x x 11 . arahan dan bimbingan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam permainan ping pong.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. x Disiplin murid.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 12 .

x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. mengikut undang-undang dan peraturan. x Melakukan acara lari pecut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan x Fasa berlepas x Fasa melaju x Fasa penamat x Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x 13 . x Perlakuan aktiviti. x Penyeliaan. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. Aras 2 x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut. x Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lari pecut. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut. arahan dan bimbingan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Peraturan dan UndangUndang (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.

x x x x

14

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan: (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

x

x x

16

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Disiplin murid. x Penyeliaan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. x Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan teknik lakuan kemahiran imbangan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x 17 . Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.

Keselamatan Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. x 18 . semasa dan selepas melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. pakaian dan aktiviti. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan. x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum. Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) (iii) (iv) Tempat Alatan Pakaian Aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke selamatan. Aras 3 x Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan. Aras 2 x Mengenal pasti keselamatan dan ke sesuaian alatan. x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti.

Menunjuk cara penyusunan alatan su kan di sekolah. x Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. x x x 19 . Aras 3 x Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Cara susun atur alatan: x Saiz objek x Bentuk objek x Berat objek HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. bentuk dan berat objek. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan (a) Rasuah dan perjudian dalam sukan (b) Patriotisme HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan isu su kan dan permainan. 20 . Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan atau permainan daripada keratan akhbar. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme yang perlu ada pada ahli sukan. Aras 2 x Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan. Membincangkan isu-isu dalam sukan dan permainan.

x 21 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton. Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: x Umur dan jantina x Komunikasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan.

dan kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. 6. 4. 3. kekuatan. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 2. murid dapat : 1. gimnastik pendidikan. 22 . dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. olahraga. daya tahan otot. kelenturan. kuasa. pergerakan kreatif. 5. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. 23 . x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 20 minit. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Berlari dan berjalan pantas 15 minit. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. x Skiping 15 minit (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular.

. x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik. 24 . x Kesesuaian pakaian. x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan dan ulangan. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot.. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x x x x 25 . Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Bangkit tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises x Squat thrust (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kesesuaian pakaian.. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Mendagu x Naik turun bangku x Bangkit tubi. (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ke kuatan. x Membincangkan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan secara berkumpulan. Menulis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti ke kuatan.

x x

x x

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

28

x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelenturan.dan x Kilas pinggang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kelenturan. x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. Menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang. x Melentik sisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Meniarap angkat dada dan tengkuk. (ii) x x Kaedah latihan Prinsip -prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. 29 . x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. 30 . Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kuasa. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat jauh berdiri. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. x x (ii) x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Lompat pelbagai aras (plyometric). Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kuasa. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa. x Hop melepasi halangan. 31 . x Menggunakan kaedah bebanan Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. x Duduk melunjur melontar bola.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. Penyeliaan. arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid. 32 . Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x x (ii) x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menilai tahap kelajuan individu melalui ujian. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x 33 . (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter. Aras 3 x Mengaitkan kelajuan dengan aktivitiaktiviti harian dan sukan. Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah latihan ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Lari pecut 60 meter. x Kesesuaian pakaian. Merekod masa pencapaian larian. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi.

Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal bagi setiap individu. x Merasionalkan penggunaan prinsipprinsip latihan dalam pembinaan kecergasan fizikal. x x x 34 .Masa. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan prinsip-prinsip latihan. Menyusun jadual program kecergasan diri. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan. Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri.Kekerapan . setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Ansur maju x Tambah beban .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan Untuk memperoleh faedah daripada se suatu latihan.

x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan. (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola sepak. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak. x Kesesuaian peralatan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. (a) Permainan KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola sepak. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. 35 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak.

Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. x Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring. x x x x x x x 36 . Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bola Jaring (i) Kemahiran : x Hantaran x Menerima x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Pergerakan kaki x Undang-undang dan peraturan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan.

Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. x Aras 2 Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara Pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. x x x x x x 37 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan pingpong. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Penyeliaan.. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x x x x x x Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari pecut. x Fasa berlepas. x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut. x Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut.. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan. arahan dan bimbingan. x Fasa melaju. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. Menyediakan folio individu tentang fasafasa acara lari pecut. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan lari pecut mengikut undangundang dan peraturan. x Disiplin murid. x Fasa penamat. x x x 38 . Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x Perlakuan aktiviti. x Undang-undang dan peraturan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan . Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x x x (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x x 39 . Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru. x Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.pemindahan daya x Undang-Undang dan peraturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan acara lontar peluru. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak . arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. Menyenaraikan peraturan undang-undang dan peraturan dalam acara lontar peluru. x Aras 2 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan acara lontar peluru.gaya berdiri x Fasa lontaran . Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lontar peluru secara individu. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru.

arahan dan bimbingan. x Disiplin murid. x Perlakuan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x 40 . Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara format dan terancang. Pola Pergerakan : (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. ketangkasan dan lombol.

x x x x x x 41 . Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan penggunaan alatan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan kemahiran imbangan dan melentik. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan dan melentik. x Aras 2 x Melakukan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. x Perlakuan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran melentik dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran melentik yang sempurna. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran melentik. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Pergerakan 2 x Melentik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama.

Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. x bergerak tanpa sentuhan seketika. x Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x bergerak secara sentuhan selalu. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. x 42 . Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. pembelajaran dan perkembangan pelajar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x bergerak secara sentuhan berselang. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x x x x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua.

x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Tema 2 – kesedaran ruang x Bergerak berbagaibagai cara menggunakan ruang am. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membuat pergerakan menggunakan ruang diri. x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid. (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 43 . dan x Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras.

x bahagian tubuh badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif.halus-ringan .serta-merta . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. tiga. x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema.kawal-lambat Melakukan kemahiran pergerakan kreatif. x lokomotor.berat-kuat x masa . x Melakukan gaya pergerakan tema satu. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Tema pergerakan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x ke seluruhan tubuh badan. (ii) Tema 2 – kesedaran rintangan beban dan masa x beban . x bukan lokomotor. dua. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. x x x 44 . dan empat dengan teknik yang betul dan selamat. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea.

ruang diri .terus . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.aliran terikat .aliran bebas x ruang . x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid.tidak terus (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.ruang am x arah (iv) Tema 4 – aliran beban badan dalam ruang dan masa x aliran . arahan dan bimbingan. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iii) Tema 3 – kesedaran ruang x kawasan . HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 45 .

x Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. 46 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah. x Ciri-ciri pemilihan tempat selamat daripada: ƒ ancaman binatang buas atau liar.Saiz . x Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang. Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah. . Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah.tanah pertanian. x Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan. ƒ banjir. ƒ tanah runtuh. sungai. Membincangkan tempat-tempat yang se suai untuk berkhemah. ƒ dahan mati. .hutan lipur. x x Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. x x x x x x x x . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah. tasik. ƒ Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta.Bentuk x Pengurusan tempat ƒ Lokasi. . (i) Perkhemahan x Jenis khemah: . .pulau.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4 . . .tepi pantai. Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan.kawasan pergunungan. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai. x Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan.tanah lapang.

47 ƒ ƒ HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x (ii) . ƒ tandas. ƒ sumber air bersih. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan. x Kesesuaian pakaian. Cara mendiri dan mengemaskan khemah. x Disiplin murid. ƒ tempat persalinan. Kemudahan asas: ƒ jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. elemen yang menyebabkan gangguan. ƒ tempat berhimpun. ƒ kemudahan perhubungan. x Menjaga alatan dengan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN pokok tumbang. x Perlakuan aktiviti.

Pengurusan Pengurusan alatan sukan (i) Susun atur alatan sukan: x Saiz objek. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 48 . x KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. bentuk dan berat objek. x x x x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. x Bentuk objek. Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah. x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Berat objek. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat.

Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu dalam sukan dan permainan. Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membahaskan amalan rasuah dalam su kan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan perrmainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: (i) Rasuah. (iii) Amalan yang tidak jujur. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan dan permainan daripada keratan akhbar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyediakan folio individu berkaitan isuisu sukan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. (ii) Penggunaan bahan terlarang. Membincangkan isu-isu dalam sukan. x Aras 2 x Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalam sukan danpermainan. x x x x x x 49 . Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Pengelolaan: (i) Undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. (ii) Umur dan jantina. Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. x Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atli dan penonton dalam sukan dan permainan. (iii) Komunikasi. 50 . Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 5. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. kelenturan. daya tahan otot. 4.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2. gimnastik irama. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 51 . 2. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. murid dapat : 1. 6. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. gimnastik artistik. Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan. 7. 3. gimnastik pendidikan. kekuatan. dan kelajuan. kuasa. olahraga.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II 52 .

Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. latihan par course dan latihan fartlek. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. (i) Cadangan Aktiviti: x Latihan par course x Latihan fartlek (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Membincangkan fungsi organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular x x (iii) Faedah latihan x 53 . x Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek.

54 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Aras 3 x x x Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku gimnastik x Bicep curl x Bangkit tubi silang x Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot. Merekod hasil pencapaian x x x x x 55 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.

x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku bersama beban x Bangkit tubi sisi x Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Merekod hasil pencapaian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x x 56 . Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. tulang dan tisu badan yang lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). x x 57 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio. (a) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit x Merekod bacaan ukuran kaliper x Merekod perubahan komposisi badan Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. lemak. Aras 2 x Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan.

kekuatan otot dan kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat dakap x Hop tiga kali dan lompat x Hop lima kali dan lompat x Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. Aras 3 x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. kekuatan otot dan kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri x x x 58 . x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 59 .

(i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 60 meter x Lari pecut 100 meter Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan x Melakukan aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. (ii) (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 60 . x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan.

x Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan prinsip latihan.ulangan x Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. 61 . x Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan.set . Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri.intensiti . setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Kekhususan x Tambah beban .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke khususan dan tambah beban dalam prinsip latihan. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan.

Aras 2 x Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. x x x x 62 . x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. x Merancang strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: x Hantaran x Menangkap x Menggelecek x Melantun x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.

Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Badminton (i) Kemahiran: x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Pukul junam (drop shot) x Smesy x Gerak ka ki x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan badminton. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. x Merancang strategi asas dalam permainan badminton. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. x Perlakuan aktiviti. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x x x x x 63 . arahan dan bimbingan. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. x Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton. x Kesesuaian pakaian. x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berganti-ganti x Teknik hantaran dan terima baton x Teknik larian di selekoh x Undang-Undang dan Peraturan . Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. x x x x x 64 . arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. x Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.susunan pelari dalam lorong (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton . Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti. Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.

sudut pelepasan x Fasa ikut lajak x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-a spek keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Merej am lembing x Teknik pegangan lembing x Fasa persediaan x Fasa lari landas x Fasa rejaman . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing x Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing x x x x x x 65 . Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing. x Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. x Menganalisis hasil rejaman.

Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. x x x x 66 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Murid dapat : x Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. ketangkasan dan lombol. x Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Merancang aktiviti latih tubi. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Pola Pergerakan : (i) Pola 3 x Gerak edar (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 67 .

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. x x x x x 68 . x Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul. melentik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan. Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. x Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. meringkuk dan melunjur. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 3 x Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. x x x x x 69 . x Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. dan perkembangan pelajar. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 x Kesedaran masa (ii) Tema 4 x Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. Membuat persembahan variasi pergerakan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. x Melakukan gaya pergerakan tema lima. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 70 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. (ii) Tema 6 x Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan gaya pergerakan tema lima. enam dan tujuh. (iii) Tema 7 x Lapan lakuan daya asas. Aras 3 x Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima. x x x x x . Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Tema pergerakan : (i) Tema 5 x Penyesuaian terhadap rakan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. enam dan tujuh dan tema empat.

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x x 71 . Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering . Aras 2 x Menggunakan kompas untuk mencari bearing. x Menggunakan kompas untuk mencari objek. (i) Orienteering x x x (ii) Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas x x Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas. x Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering. x Menggunakan kompas. Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. x Menyatakan maksud orienteering . x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan kompas. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang. Aras 3 x Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

x Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 72 . KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Penyemakan stok Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. x Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah.

x x x x 73 . Membahaskan isu sosio budaya dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 2 x Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam sukan dan permainan: (i) Insentif dalam sukan dan permainan x jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: x pemilihan permainan x pakaian x Idola HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan. x Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. x Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu su kan dan permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan.

Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit. Aras 3 x Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat ke sukanan. x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dalam sukan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud etika dalam su kan. Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. Aras 2 x Menyatakan amalan permainan bersih x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. x x 74 . x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Ciri-ciri semangat ke sukanan. Permainan bersih (fair play ) (i) (ii) Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) x Maksud semangat kesukanan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

7. 4. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. murid dapat : 1. kelajuan. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 8. daya tahan otot. olahraga. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 2. 76 . gimnastik pendidikan. 6. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. dan prinsip-prinsip latihan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. komposisi badan. kekuatan. 5. kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3. Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan. gimnastik irama. gimnastik artistik. Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. dan Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 3.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III 77 .

Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung. larian piramid dan “jump rope”. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Mengira kadar nadi latihan. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. parlov. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlof. dan larian piramid. (i) Cadangan Aktiviti: x Parlov x Larian Piramid x “Jump rope” (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid x x x x x 78 . salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. “jump rope”. Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap ke sihatan individu.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti. x HASIL PEMBELAJARAN Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 79 . Disiplin murid. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.

x Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Shoulder press x Hamstring curl x Genggam tangan x Bangkit tubi silang x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. x Persekitaran atau tempat Melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aktiviti –aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. sukan dan permainan. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x 80 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 81 . Penyeliaan. Disiplin murid. arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x x x 82 . x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti ke kuatan otot. Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Bench press x Hamstring curl x Bangkit tubi silang (bersama beban) x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan kaedah dan faedah latihan ke kuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah yang betul. Melakukan aktiviti kekuatan otot. sukan dan permainan. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Disiplin murid. Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 83 .

prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak. x Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI). (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x x x 84 . Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x Merekod perubahan komposisi badan. tulang dan tisu badan yang lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur. Mengira indeks jisim badan.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengambil ukuran komposisi badan dan merekodkan perkembangan komposisi badan dalam folio.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x Mengira indeks jisim badan (BMI). Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. Aras 2 x Menyatakan prosedur. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Lari lutut tinggi. kekuatan otot dan kuasa. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat Sargent. kekuatan otot dan kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat ke atas peti lombol. x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. x Lompat kangaroo. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Shoulder press. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan Melakukan aktiviti kuasa secara individu. x x x x x (iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Bounding. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. x x 85 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat.

Persekitaran atau tempat beraktiviti. Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 86 . Penyeliaan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. Perlakuan aktiviti.

x Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. x "Jump rope" (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan maksud kelajuan. x Melabel dan menamakankan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. 87 . x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan dan permainan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Melantun bola sambil berlari 30meter. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan aktiviti kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat.

arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Kesesuaian pakaian. Disiplin murid . Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 88 . Penyeliaan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: Prinsip Latihan: x Kebolehbalikan x Perbezaan individu x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. 89 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kebolehbalikan. x Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan. x Menyatakan maksud perbezaan individu. x Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan. x Membincangkan prinsip-prinsip latihan. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu.

x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. x Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. Permainan (a) Bola Tampar (i) Kemahiran: x Menyangga x Servis x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 90 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar. KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar.

91 . HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan sistem pertandingan. Perlakuan aktiviti. Penyeliaan.

x Disiplin murid. x Penyeliaan. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. x x x x x 92 . arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan. x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Sofbol (i) Kemahiran : x Membaling dan menyambut x Memukul x Menampan x Pitching x Larian anak tapak x Memadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian.

x Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat.Undang-undang dan peraturan o Kedudukan pejalan kaki dalam lorong.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki. (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki. Susunan pejalan kaki di dalam lorong. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Olahraga (a) Balapan (i) Kemahiran: x Acara Jalan Kaki .Fasa tolakan .Fasa pemulihan . Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki.Fasa seretan . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki. Membincangkan aspek. x x x x 93 .Fasa so kongan sebelah kaki .aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 94 . Perlakuan aktiviti.

x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Kemahiran: x Acara Lempar Cakera .Fasa persediaan .aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x x x x 95 . x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera.Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan teknik lakuan yang betul. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera.Fasa ikut lajak .Fasa putaran .Fasa lemparan ƒ sudut pelepasan ƒ kedudukan badan . x Kesesuaian pakaian. Membincangkan hasil pergerakan lemparan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. x Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. Membincangkan aspek. arahan dan bimbingan.Teknik pegangan . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menganalisis hasil lemparan. x Disiplin murid. x Penyeliaan. Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera.

Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik artistik dalam kumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. (i) Pola Pergerakan : x Pola 4 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. ketangkasan dan lombol. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik secara kumpulan. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. x x x x 96 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Putaran x Pola 7 . Aras 3 x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik.

Penyeliaan. Perlakuan aktiviti. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 97 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama.Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. (i) Jenis Pergerakan : x Pergerakan 4 . x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama.Gerak edar x Pergerakan 9 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukkan aktiviti gimnastik irama. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu. x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. Membuat persembahan rangkaian gerakan gerak edar. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menjelaskan teknik lakuan dalam pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran gimnastik irama. x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. x x x x x x 98 . Aras 2 x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. Perlakuan aktiviti. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 99 . arahan dan bimbingan. x HASIL PEMBELAJARAN Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan. Disiplin murid.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan yang bertemakan kesedaran beban. Aras 2 x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. (i) Tema gimnastik pendidikan : x Tema 5 . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. x x x (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Membincang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan ke sedaran beban. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x 100 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Kesedaran beban HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. pembelajaran dan perkembangan pelajar.

Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea.Transisi lapan daya asas Aras 2 x Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan tema. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. 101 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema. (i) Tema pergerakan : x Tema 8 . x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x x x x x (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9 .Kesedaran bentuk pergerakan Tema 10 . Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema. Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidak menepati tema.

dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Disiplin murid. arahan. Perlakuan aktiviti. Penyeliaan. 102 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian.

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak. x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menjejak.menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat x Formasi . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud menjejak. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak. Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi.tengah: keselamatan atau perubatan .hadapan: pointer atau recce. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak. x Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x x x x 103 . Aras 2 x Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. (i) Menjejak x Konsep menjejak . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak. . Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. Membincang kesan kemusnahan alam se kitar.belakang: sweeper atau anchor. Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan.pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi .

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 104 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan.

Aras 2 x Menjelaskan proses penubuhan pasukan su kan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab su kan dan permainan: x Penubuhan x Pemilihan AJK melalui mesyuarat x Perancangan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pasukan sukan. x Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. Merancang aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan. persatuan dan kelab su kan dan permainan di peringkat se kolah. Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. Pengurusan Pasukan sukan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menamakan pasukan sukan. x Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.kelab sukan dan permainan. Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan. persatuan su kan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. persatuan dan kelab sukan dan permainan. x x x x 105 . persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Aras 3 x Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan.

Industri Sukan: x Jenis kerjaya x Peluang kerjaya KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Aras 3 x Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan. Kerj aya dalam sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. x x Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam su kan. Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan. Aras 2 x Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 106 .

Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan. Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan. x Mengetahui komersialisme dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Aras 3 x Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan x Punca keagresifan x Akibat keagresifan (ii) Komersialisme dalam sukan x Kebaikan dan keburukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud keganasan dalam su kan. Membahaskan komersialisme dalam su kan. x Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan. Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. x x x x x 107 . Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan. Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan. x Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud semangat ke sukanan. x Menjelaskan ciri-ciri semangat ke sukanan penonton. x Mencadangkan cara memupuk semangat ke sukanan penonton. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. Membincangkan cara-cara memupuk semangat kesukanan penonton.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Aras 2 x Menghuraikan kaitan antara semangat ke sukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. Membincangkan ciri-ciri semangat ke sukanan. x x x 108 . Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan. Aras 3 x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. x Ciri-ciri semangat kesukanan. Semangat Kesukanan(penonton): x Maksud semangat kesu kanan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan.

Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 2. olahraga. gimnastik pendidikan. Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 4. pemain semi profesional dan pemain profesional. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. murid dapat : 1. 109 . kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4.dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 6. 7. 3. Mengetahui dasar sukan negara. 5.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110 .

KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. x Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Merentas desa x Senamrobik x Berjalan pantas 2-3 km x Latihan litar (ii) Kaedah. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x x x x 111 . x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur aktiviti (iii) Faedah latihan (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan.

x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. tahap. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Pelakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik.

lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latihan. Membincangkan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik. x Aras 3 x Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit.bergayut siku bengkok . x Menjelaskan maksud penguncupan isometrik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Menghuraikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik.cekak cangkuk . Melakukan aktiviti pengucupan isometrik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep daya tahan otot.tolak dinding . Contoh Aktiviti: . x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. x x Aras 2 x Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. 113 .

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti 114 . arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan murid.

Aras 3 x Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Aras 2 x Menghuraikan kesan latihan kekuatan otot. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. (I) Cadangan Aktiviti: x Memanjat tali x Half squart (bersama beban) x Tekan tubi sambil menepuk tangan x Baring. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. angkat kaki. x x x x 115 . x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. lutut bengkok (ii) Kaedah latihan.

arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti 116 . x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan murid. x Kesesuaian pakaian.

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. x Kesesuaian pakaian.Menguis .Menampan .Memukul . Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat.Mencedok . Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melakar padang permainan hoki. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. x x x x 117 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam permainan hoki.Menahan .Mengelecek . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki. arahan dan bimbingan.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan.Menjaga gol . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . x Mengenal pasti kemampuan.

x x x x x x 118 . x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: x Grip/cara pegangan x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Volley x Servis x Smesy x Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan tenis. Melakar padang permainan tenis. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan tenis secara kumpulan. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan murid. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan.

Servis . x Penyeliaan. x Pelakuan murid. x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: .Mengawal . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x x x x x x 119 . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Menanduk . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw dengan betul dan selamat.Menimbang . x Pelakuan aktiviti.Merejam . Melakar padang permainan sepak takraw. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan sepak takraw.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Mengumpan . x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw.

Fasa mendarat . x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.Fasa penerbangan . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. x Perlakuan murid. x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Fasa penamat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar Aras 3 x Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. Aras 2 x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar.Fasa lonjakan . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lari berpagar. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lakuandalam acara lari berpagar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. x Kesesuaian peralatan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar. x x x x x 120 . x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar.Fasa berlepas . arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: .Langkah keselamatan .

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa penerbangan .Fasa mendarat (ii) Kemahiran lompat kijang .Langkah keselamatan .Fasa mendarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lari landas . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Langkah keselamatan . x Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang. Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat kijang. x x x x x 121 .Fasa layangan . Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan kaki bebas . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 3 x Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa melangkah .Fasa lonjakan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh . Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan .Fasa lari landas . x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.

x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti. 122 .

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. ketangkasan dan lombol.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan x x x x x 123 . x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/hamburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Aras 3 x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. (i) Pola pergerakan x Pola 5 .Hamburan/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam latihan tersebut. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Membincangkan tentang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. x Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama secara kumpulan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan kemahiran-kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan peralatan.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. Membincangkan aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan.Pusingan badan x Pergerakan 6 . x Perlakuan murid x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Mengenal pasti kemampuan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. x x Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. (i) Jenis pergerakan: x Pergerakan 5 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. x x x 125 .

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 . x Melakukan rangkaian pergerakkan x pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan. x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusingan badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan.

x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. x Menceritakn pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat. x Kesesuaian pakaian. x Melakukan aktiviti kesedaran aliran gimnastik pendidikan dengan lancar.berterusan dan selamat. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. dan perkembangan pelajar. x Mengenal pasti kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan.Kesedaran aliran x Tema 7 . x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. (i) Tema gimnastik pendidikan x Tema 6 . x x (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Merancang jenis pergerakkan yang bersesuaian dengan tema. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 2 x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. 127 . Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. memadan danlakuan cermin.

Penyeliaan. Perlakuan murid. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.

.Orientasi ruang x Tema 12 . arahan dan bimbingan. Aras 2 x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x x x x 129 . Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif.. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepretasi tema. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Penyeliaan.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara kumpulan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerakkan. Mereka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. (i) Tema pergerakan x Tema 11 .Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x Mengenal pasti kemampuan. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian pergerakkan mengikut intepretasi tema yang diberi. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Merancangkan program perkhemahan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. x Mengenal pasti kemampuan. semasa dan selepas perkhemahan. x Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. semasa dan selepas perkhemahan. (ii) Pelaksanaan: x Sebelum. x Kesesuaian pakaian.. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat berlindung sementara. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. arahan dan bimbingan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. x Pelakuan murid. (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Program yang terancang. x x x x 130 . Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. x Penyeliaan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum. Aras 2 x Menyatakan pelaksanaan sebelum. semasa dan selepas perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama rakan dan guru. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan.

Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.Sukan untuk semua . x Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. Mengendalikan forum tentang sukan untuk semua. Membahaskan su kan untuk kecemerlangan . Aras 2 x Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan. x x x Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 131 . Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: .Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: .Struktur organisasi .Penggunaan multimedia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara.

x x 132 . Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. semi profesional dan profesional Aras 3 x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan profesional. Membincangkan kerjaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. semi profesional dan profesional.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menyatakan nama-nama pemain profesional di Malaysia. Aras 2 x Membezakan status amatur. Status pemain : x Amatur x Semi profesional x Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur.

x Peranan dan sumbangan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan. Aras 3 x Merumuskan pengaruh politik dalam su kan dan permainan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara kumpulan. x Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan x Membincangkan isu-isu politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 133 . x Kesan dan akibat politik dalam sukan. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: x Maksud politik dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan.

Membahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli sukan yang baik. perwatakan dan tingkah laku yang baik. Aras 2 x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. (i) Disiplin diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. (a) Personaliti Personaliti bermaksud keperibadian. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. x Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton yang baik Aras 3 x Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonton yang beretika x x x x 134 . Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

Memahami faedah. kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan. 2. murid dapat : 1. olahraga. 6. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 4. kekuatan otot. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. dan komposisi badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5. 3. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 5. 7. gimnastik irama. gimnastik artistik. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan. 135 . daya tahan otot. Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. gimnastik pendidikan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 136 .

salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x (iii) Faedah latihan x (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. x Kesesuaian pakaian. (i) Cadangan Aktiviti: x Long-slow distance run ( LSD). 137 . Aras 2 x Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan. x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Perlakuan murid. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 138 . Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.

x x x 139 . x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Bicep curl x Bench press x Half squat x Tricep extension (ii) Kaedah latihan. x Perlakuan murid. kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. x Pelakuan aktiviti Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti. Aras 2 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan otot x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (ii) Faedah latihan. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan otot.

x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti ke kuatan otot. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Perlakuan murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktkviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkenaan dengan aktiviti kekuatan otot. x Pelakuan aktiviti 140 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x x x Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension x x x x (ii) Kaedah latihan. Aras 2 x Menjelaskankan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam sukan dan permainan. x Kesesuaian pakaian. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.

x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Mengira indeks jisim badan (BMI). Membincangkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak dalam badan. x Mengenal pasti risiko beberapa penyakit yang berkaitan Mencatat maksud komposisi badan. x Mengira indeks jisim badan (Body Mass Index-BMI) untuk menentukan status pemakanan. Aras 2 x Mengira nisbah pinggang-pinggul. x Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) dan mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. Aras 3 x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan kegemukkan. x 141 . Melakukan teknik pengukuran kaliper lipatan kulit dan merekodkannya. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. tulang dan tisu badan yang lain.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Menunjukkan cara mengira indeks jisim badan (BMI). Merekodkan indeks jisim badan (BMI) dalam folio.

x Pelakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang. x Perlakuan murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 142 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. Membincangkan kesalahan utama dalam teknik lakuan bola keranjang. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undang-undang/ peraturan dalam permainan. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan Bola Keranjang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan bola keranjang. Permainan (a) Bola Keranjang (i) Kemahiran: x Menghantar x Menerima x Melantun x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola keranjang. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan bola keranjang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. Melakar gelanggang permainan bola keranjang. arahan dan bimbingan.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan kriket. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Perlakuan murid. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kriket (i) Kemahiran : x Bowl x Baling x Memukul: . x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan. x Kesesuaian pakaian.penjagaan wicket (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.baling .memukul . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan kriket. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket.larian x Memadang . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x 143 . Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan kriket. Melukis dan melabelkan padang permainan kriket. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan kri ket. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket dengan betul dan selamat.

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. Aras 2 x Menghuraikan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan ragbi. x x x 144 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan ragbi. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran ragbi. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan ragbi. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan utama dalam teknik lakuan permainan ragbi. x Penyeliaan. x Perlakuan murid. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam sesuatu kemahiran. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan teknik lakuan yang dilakukan dalam permainan ragbi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Ragbi (i) Kemahiran : x Menghantar dan menerima x Menendang x Tackle x Skrum x Line out (ii) Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan ragbi.

x Penyeliaan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berhalang. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acsara lari berhalang. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berhalang. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x x 145 . Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lari berhalang. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berhalang: x Teknik larian x Teknik lompat halangan (ii) Undang-Undang dan Permainan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berhalang. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berhalang. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang dengan teknik yang betul dan selamat. x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lari berhalang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berhalang. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang.

x Fasa lonjakan teknik pole planting teknik hamburan x Fasa layangan x Fasa pendaratan (iii) Undang-Undang dan Peraturan. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Acara lompat tinggi x Acara lombol bergalah HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan sekurang-kurangnya satu gaya lompatan dalam acara lompat tinggi. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.Fasa .pendaratan (ii) Acara lombol bergalah: x Fasa persediaan teknik pegangan x Fasa lari landas. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.lonjakan . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasa dalam acara lombol bergalah. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.layangan . Menganalisis rakaman video berkaitan dengan acara lombol bergalah. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan yang diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lompat tinggi: x gaya pelana x flop . x x x x x 146 .lari landas .

x Perlakuan murid. Menganalisis fasa pergerakan dalam satu gaya lompat tinggi. x Pelakuan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. x Penyeliaan. x 147 .

Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan yang melibatkan kemahiran hayunan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan.Hayunan x Pola 7 . Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan dalam acara gimnastik artistik. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran hayunan.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara gimnastik artistik. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan kemahiran hayunan. x Penyeliaan. (i) Pola Pergerakan : x Pola 6 . x Menggabungkan kemahiran hayunan dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. x Kesesuaian pakaian. x Melakukan kemahiran hayunan dan rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik yang melibatkan kemahiran hayunan (koreograf) x x x x . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 148 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. x Perlakuan aktiviti. ketangkasan dan lombol. x Perlakuan murid. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang.

Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. x Melakukan kemahiran ketangkasan dan manipulasi alatan dengan teknik yang betul.Ketangkasan x Pergerakan 8 . Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan ketangkasan dengan manipulasi alat. (i) Pola Pergerakan x Pergerakan 7 . x x - x x 149 . Membincangkan kesalahan teknik lakuan kemahiran ketangkasan dengan manipulasi alat yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. x Kesesuaian pakaian.Teknik alatan x Pergerakan 9 . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama. x Perlakuan murid. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan kemahiran ketangkasan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan teknik lakuan kemahiran ketangkasan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan kemahian ketangkasan dengan manipulasi alat.. Aras 2 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan pengunaan alatan. x Penyeliaan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama.

berterusan dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x x x x 150 . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik pendidikan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. Membincangkan tjenis-jenis pergerakan yang terlibat dalam aktiviti kesedaran ritma. Merancang satu rangkaian pergerakan bagi aktiviti kesedaran ritma. (i)Tema gimnastik pendidikan : x Tema 8 . arahan dan bimbingan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam gimnastik pendidikan. x Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang diperolehi semasa tubuh badan bergerak. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik pendidikan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. dan perkembangan pelajar. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kesedaran ritma gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat.Kesedaran ritma (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma. x Perlakuan murid. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. x Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan lancar.

Membincangkan peranan setiap ahli dalam aktiviti bagi setiap tema pergerakan. x Kesesuaian pakaian.Formasi dalam kumpulan x Tema 16 . Aras 3 x Mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan kreatif yang memenuhi syarat tema pergerakan.Kualiti ekspre sif dalam pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincang untuk mengubah rangkaian pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Aras 2 x Mengenal pasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x x x 151 .Kesedaran kumpulan x Tema 15 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. x Perlakuan murid. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam pergerakan keratif. (i) Tema pergerakan : x Tema 14 . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. arahan dan bimbingan.

x Menyatakan peralatan asas. x Peralatan asas x Jenis abseiling x Kemahiran tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. jenis abseiling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti abseiling.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan guru. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti abseiling. 152 . arahan dan bimbingan. (i) Abseiling/rapelling x Abseiling bermaksud aktiviti menurun dari tempat tinggi menggunakan alatan khas. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti abseiling secara berkumpulan. Merancang satu aktiviti abseiling bersama rakan. x Kesesuaian pakaian. x Aras 3 x Menceritakan pengalaman selepas melakukan aktiviti abseiling. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti abseiling. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melaporkan pengalaman aktiviti abseiling. x Pelakuan aktiviti. x Penyeliaan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti abseiling. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling. x Perlakuan murid.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Keselamatan bermaksud terpelihara daripada sesuatu bencana. Aras 3 x Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabiliti dalam sukan dan permainan. (i) Liabiliti x Konsep x Peraturan berkaitan dengan liabiliti x Undang-undang berkaitan dengan liabiliti x 153 . Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan permainan. Keselamatan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep liabiliti. Menjalankan kajian kes berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti. Membincangkan peraturan dan undangundang berkaitan dengan liabiliti. Aras 2 x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan liabiliti. x x x Mencatatkan konsep liabiliti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan dengan liabiliti.

x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan isu-isu jantina dalam su kan dan permainan. Membincangkan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. Membahaskan langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. Aras 3 x Membincangkan isu-isu semasa dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan isu jantina dalam sukan dan permainan yang berlaku di Malaysia. x Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. x Mengenal pasti punca dan kesan gangguan seksual. x x 154 . Membincangkan bentuk gangguan se ksual dalam sukan dan permainan. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan sukan (a) Isu jantina dalam sukan dan permainan: (i) Gangguan seksual (ii) Pilih kasih (iii) Penyertaan (b) Isu-isu lain dalam sukan dan permainan: (i) Punca (ii) Kesan dan akibat HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 155 .

PEMETAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DAN KELAS PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 5 156 .

membongkok dan sentuh hujung kaki ƒ Aspek keselamatan Tahun 3 1. Kelenturan ƒ Meregang ot ot-otot kaki statik ƒ Mengilas badan ke kiri dan ke kanan ƒ Aspek keselamatan 2. Kelenturan ƒ Membongkok badan ke hadapan ƒ Melentik ke sisi. angkat dan silang kaki ke sisi ƒ Berdiri. Kelenturan ƒ Baring. Imbangan ƒ Imbangan skala sisi ƒ Imbangan “ Y” ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan dan berlari 1000m ƒ Senamrobik 5 minit ƒ Aspek keselamatan 1. Kelenturan ƒ Mengecilkan badan ƒ Lentik kucing ƒ Melunjur ke hadapan ƒ Aspek keselamatan 2. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang ƒ Menggolek gelung rotan ƒ Lambung. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan pantas selama 5 minit ƒ Senaman ritma selama 5 minit ƒ Aspek keselamatan TAHAP 2 Tahun 5 1. Koordinasi ƒ Golek dan tangkap bola berpasangan ƒ Baling dan pukul bola berpasangan ƒ Golek dan kawal gelung rotan ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Meleding berpasangan ƒ Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kawan ƒ Aspek keselamatan 2. Kelenturan ƒ Meleding sokong hadapan dua lutut ƒ Meleding sokong hadapan satu lutut ƒ Meleding belakang dengan lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 3-4 minit ƒ Lari berganti-ganti mengelilingi grid 2x 200m ƒ Naik turun bangku 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan 2. pusing dan sambut bola kecil ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Skip berterusan 3-4 minit ƒ Galop berterusan 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 4 1. tepuk dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Imbangan ƒ Imbangan dekam ƒ Dirian kepala. 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Tahun 6 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Fartlek (pelbagai kelajuan) ƒ Berlari 1200m ƒ Aspek keselamatan 2. sentuh lantai dan sambut pundi kacang ƒ Aspek keselamatan Koordinasi ƒ Lambung pundi kacang dan kawal dengan tangan ƒ Baling dan tangkap bola berpasangan ƒ Lambung dan pukul bola dengan tangan ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 2-3 minit ƒ Lari ulang alik 10m selama 2-3 minit ƒ Lari berhalangan 2-3 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 2 1. lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 157 . kanan dan kiri ƒ Melentik ke belakang ƒ Aspek keselamatan 3.

Kekuatan ƒ Tekan tubi ƒ Mendagu ƒ Aspek keselamatan 5. Tahun 6 Ketangkasan ƒ Tinju bayang ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Aspek keselamatan 158 . Tahun 4 Imbangan ƒ Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik ƒ Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik ƒ Aspek keselamatan Ketangkasan ƒ Lari zig-zag mengikut tanda skital ƒ Lari ulang alik 10m ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Ketingting dalam jarak 10m ƒ Melompat dua belah kaki dalam jarak 10m ƒ Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 saat ƒ Aspek keselamatan 6.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Ketangkasan ƒ Cuit ekor ƒ Lompat dan tukar arah ƒ Lari dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 5. Kekuatan ƒ Tolak bahu berpasangan ƒ Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah ƒ Bergayut pada palang ƒ Aspek keselamatan 6. Tahun 2 Imbangan ƒ Dirian bangau ƒ Dirian skala depan ƒ Dirian skala sisi ƒ Aspek keselamatan 4. Ketangkasan ƒ Pijak bayang diri atau rakan ƒ Bola beracun ƒ Galah panjang ƒ Aspek keselamatan 6. Tahun 3 Imbangan ƒ Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan ƒ Meniti di atas kayu kecil atau tali ƒ Aspek keselamatan 4. Imbangan ƒ Berjalan sambil menjengkit di atas garisan lurus ƒ Berjalan di atas bangku gimnastik ƒ Berjalan atas permukaan bercerun ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Bangkit tubi lutut bengkok ƒ Tekan tubi ƒ Aspek keselamatan 5. 4. Ketangkasan ƒ Lari zig-zag sambil membawa bola dalam ƒ Musang dan ayam ƒ Harimau dan kambing ƒ Aspek keselamatan 5. TAHAP 2 Tahun 5 Ketangkasan ƒ Lompat kuadron 10 saat ƒ Skip dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 4. Daya Tahan Otot ƒ Sokongan dari lakuan duduk ƒ Aspek keselamatan 4.

Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x Kesihatan x Kemahiran 9. TAHAP 2 Tahun 5 Masa Tindak Balas ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Pijak kasut ƒ Aspek keselamatan 7. Tahun 6 Masa Tindak Balas ƒ Menghantar dan menerima bola ƒ Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras ƒ Aspek keselamatan 8.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 7. Kelajuan ƒ Lari berganti-ganti 4x 50 meter ƒ Lari pecut 50 meter ƒ Aspek keselamatan Kuasa ƒ Melontar bola segar ƒ Lompat jauh berdi ri ƒ Aspek keselamatan 10. 8. Kuasa ƒ Lonjak dan rejam bola ƒ Lonjak dan baling bola menuju sasaran ƒ Aspek keselamatan 10. Tahun 4 Kekuatan ƒ Tolak patung ƒ Timbang garam ƒ Dukung belakang ƒ Aspek keselamatan 7. Masa Tindak Balas ƒ Pukul berapa datuk harimau ƒ Belalang belatuk ƒ Nombor sama berlari ƒ Aspek keselamatan 9. Kelajuan ƒ Lari pecut 30m ƒ Lari berganti-ganti 50m ƒ Aspek keselamatan 8. Komposisi Badan ƒ Ektomof ƒ Mesomof ƒ Endomof 159 .

Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ƒ Tahap kecergasan fizikal ƒ Perbandingan antara orang biasa dengan ahli sukan 160 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 TAHAP 2 Tahun 5 Tahun 6 11.

Aspek keselamatan 2. Aspek keselamatan 1. TAHAP 2 Tahun 5 Permainan ƒ Sofbol ƒ Badminton ƒ Ragbi sentuh ƒ Olahraga ƒ Balapan ß Teknik asas berlari ß Teknik asas permulaan larian ß Teknik asas menamatkan larian ß Lari berganti ganti ƒ Padang ß Lompat jauh ƒ Aspek keselamatan Aspek keselamatan 1. Olahraga ƒ Padang ß Lompat tinggi ƒ Aspek keselamatan 2. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 3 ß Pola 4 ƒ Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan 2. Rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ƒ Menjejak ß Persediaan ß Simbol arah ß Peralatan ƒ Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan 1. Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Aspek keselamatan 1. Olahraga ƒ Padang ß Lontar peluru ƒ Balapan ß Lari berpagar ƒ Aspek keselamatan 1. Tahun 4 Permainan ƒ Hoki ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Bola baling ƒ Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 1 ß Tema 2 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ß Tema 9 ß Tema 10 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 11 ß Tema 12 ß Tema 13 ß Tema 14 ß Tema 15 ß Tema 16 ƒ 3. Tahun 6 Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Bola tampar ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan 3. Tahun 2 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Tahun 3 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 5 ß Pola 6 ß Pola 7 ƒ Aspek keselamatan 161 . Rekreasi ƒ Maksud rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ß Menjejak ß Perkhermahan ß Abseiling/rappelling ƒ Aspek keselamatan 3.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Rekreasi ƒ Pengenalan asas perkhemahan ß Jenis-jenis khemah ß Peralatan perkhemahan ß Pengurusan tempat perkhemahan ß Pemilihan tempat ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 1 ß Pola 2 ƒ Aspek keselamatan 3.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Tahun 2 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Aspek keselamatan 4. Tahun 4 Rekreasi ƒ Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Susun atur kraf perkhemahan ƒ Keselamatan kawasan perkhemahan 4. Kesenggangan x Aktiviti kesenggangan x Faedah x Perasaan x Aspek keselamatan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Rekreasi ƒ ‘Orienteering’ ß Maksud orienteering ß Mengenal kompas ß Membaca bearing ß Mencari titik kawalan Tahun 6 162 . Tahun 3 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Tempat ƒ Masa ƒ Aspek keselamatan 4.

Padang . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Amalan pemakanan untuk tenaga ß Pengambilan air semasa latihan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan ß Penjagaan alatan sukan dan permainan 2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan 163 . Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan 3. Tahun 6 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Kemudahan tempat semasa beraktiviti 2. Tahun 2 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan sukan dan permainan 1. TAHAP 2 Tahun 5 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kebersihan tubuh badan ß Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti 2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Sosio-budaya ß Pakaian ß Latihan 3. Tahun 4 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan .Balapan 1. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Diri sendiri ß Rakan ß Kumpulan 1.Dewan 1. Tahun 3 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti di tempat permainan ß Padang permainan ß Taman kanakkanak Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Masa 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan dan permainan ƒ Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan ƒ Penyalah gunaan dadah dalam sukan dan permainan 3.Gelanggang .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan ƒ Pengurusan alatan ß Susunan dan pengelasan 2.Padang . 2. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding ß Masa makan semasa bertanding 3. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kesesuaian pakaian ß Kebersihan pakaian 2.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 4. TAHAP 2 Tahun 5 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Menerima keputusan permainan ß Cara mengawap perasaan apabila dewasa 4. Tahun 6 Etika dalam sukan ƒ Pengelolaan ß Memahami undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan ß Peranan pesert a dan penonton dalam sukan dan permainan 164 . Tahun 3 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Hormat menghormati 4. Tahun 4 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Kesungguhan dalam sukan dan permainan ƒ Disiplin dalam sukan dan permainan ß Disiplin diri dalam sukan dan permainan 4.

Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 20 minit Berjalan dan berlari 15 minit Skiping 15 minit ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 2 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN PERALIHAN 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squat Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 165 . Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises Squat thrust ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. TINGKATAN 5 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Latihan long-slow distance (LSD) Aplikasi daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti latihan par course Latihan farlek ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 15 minit Berjalan dan berlari 1000m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 1 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti: ƒ Isometrik: Tolak dinding Bergayut siku bengkok Cekak cangkuk Lawan runtun siku ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Shoulder shrug Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Shoulder press Hamstring curl Genggam tangan Bangkit tubi sisi Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan Sistem pengaliran darah Alatan latihan kecergasan Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Parlov Larian Piramid "jump rope" ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas/ berlari 2-3km Latihan litar ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 2.

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Naik turun bangku Shoulder shrug Bangkit tubi Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Mendagu Naik turun tangga Bangkit tubi ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun tangga (bersama beban) Bangkit tubi sisi Lompat selang seli (bersama beban) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Hamstring curl Bangkit tubi silang (bersama beban) Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Memanjat tali Half squat (bersama beban) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring angkat kaki lutut bengkok ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Meniarap angkat dada dan tengkuk Melentik sisi Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang Kilas pinggang ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod perubahan komposisi badan Mengira indek jisim badan (BMI )

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Mengira indek jisim badan (BMI ) dan menentukan status pemakanan Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) untuk mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit

5. Ketangkasan ƒ Cadangan aktiviti Lari zig-zag sambil melantun bola Lari dan undur mengikut arahan ƒ Kaedah latihan

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Hop melepasi halangan Lompat jauh berdi ri Lompat pelbagai aras (plyometric) Duduk melunjur

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Melompat ke atas peti lombol Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi

166

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 lontar bola Menggunakan kaedah bebanan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek Keselamatan 6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Faedah latihan ƒ Kaedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 60m Lari pecut 100m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Melantun bola sambil berlari 30 meter Berlari sambil membawa bola hoki 30m "jump rope" (speed) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban - Kekerapan - Masa

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kekhususan Tambah beban Intensiti Set Ulangan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kebolehbalikan Perbezaan individu

167

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN PERALIHAN 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Pingpong ƒ Bola Jaring ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 1 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Ping pong ƒ Aspek Keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 2 1. Permainan ƒ Bola baling ƒ Badminton ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 3 1. Permainan ƒ Bola tampar ƒ Sofbol ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 4 1. Permainan ƒ Hoki ƒ Tenis ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 5 1. Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Kriket ƒ Ragbi ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru x Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berganti-ganti ƒ Padang Merejam lembing ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Jalan kaki ƒ Padang Lempar cakera ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berpagar ƒ Padang Lompat jauh Lompat kijang ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berhalangan ƒ Padang Lompat tinggi Lompat bergalah ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan Pergerakan 2: Melentik ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 3: Gerak Edar ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 3: Meringkuk dan melunjur ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 4: Putaran ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 4: Gerak Edar ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 5: Imbangan ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 5: Pusingan badan Pergerakan 6: Lompatan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 6: Hayunan Pola 7: Rangkaian ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 7: Ketangkasan ƒ Aspek keselamatan

168

kualiti ekspresif dalam pergerakan ƒ Aspek keselamatan 169 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN TINGKATAN 1 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran ruang ƒ Pergerakan K reatif Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3: Kesedaran ruang Tema 4: Aliran beban badan dalam ruang dan masa ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 3: Kesedaran masa Tema 4: Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan ƒ Pergerakan K reatif Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan Tema 6: Penggunaan tubuh badan sebagai alat Tema 7: Lapan lakuan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 5: Kesedaran beban ƒ Pergerakan K reatif Tema 8: Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9: Kesedaran bentukbentuk pergerakan Tema 10: Transisi lapan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 6: Kesedaran aliran Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang lain ƒ Pergerakan K reatif Tema 11: Orientasi ruang Tema 12: Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13: Penaikan dari lantai ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 8: Kesedaran ritma ƒ Pergerakan K reatif Tema 14: Kesedaran kumpulan Tema 15: Formasi-formasi dalam kumpulan Tema 16: Kualiti.

TINGKATAN 5 Rekreasi ƒ Abseiling/rapelling Peralatan asas Jenis absailing Kemahiran tali Aspek keselamatan 170 . TINGKATAN 2 Rekreasi ƒ Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas ƒ Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 1 Rekreasi ƒ Perkhemahan Jenis khemah Pengurusan tempat Ciri pemilihan tempat Kemudahan asas Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Aspek keselamatan 5.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. TINGKATAN 4 Rekreasi ƒ Perkhemahan Konsep perkhemahan Pelaksanaan Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 3 Rekreasi ƒ Menjejak Konsep menjejak Formasi Aspek keselamatan 4.

Keselamatan ƒ Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengaan liabiliti Undangundang berkaitan dengan liabiliti 2. Kerjaya dalam sukan ƒ Industri sukan Jenis kerjaya Peluang kerjaya 2. persatuan dan kelab sukan dan permainan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti TINGKATAN 4 1. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan permainan 2. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Keagresifan dalam sukan dan permainan Punca keagresifan Akibat keagresifan x Komersialisme dalam sukan _ Kebaikan dan keburukan 3. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Isu politik dalam sukan dan permainan ƒ Patriotisme 171 . Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti Tempat Alatan Pakaian Aktiviti TINGKATAN 1 1. Pengurusan ƒ Pasukan sukan. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan ƒ Patriotisme 3. Pengurusan ƒ Dasar Sukan Negara ƒ Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia ƒ Teknologi maklumat dalam sukan TINGKATAN 5 1. Kerjaya dalam sukan ƒ Status pemain Amatur Semi profesional Profesional 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN PERALIHAN 1. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Isu jantina dalam sukan dan permainan ƒ Isu-isu lain dalam sukan dan permainan 3. Etika ƒ Fair play Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) 3. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan Penyemakan stok TINGKATAN 3 1. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Insentif dalam sukan dan permainan ƒ Sosio budaya 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Rasuah Penggunaan bahan terlarang Amalan yang tidak jujur 3. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan Susunatur alatan sukan dalam stor TINGKATAN 2 1.

Etika ƒ Semangat kesukanan ( penonton ) TINGKATAN 4 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan sukan dan permainan TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 4. Etika ƒ Personaliti Disiplin diri Disiplin dalam sukan TINGKATAN 5 172 .

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->