KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 © Kementerian Pendidikan Malay sia 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan roy alti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202

Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas Peralihan 2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

v vii ix xi 1 22 51 76 109 135 156

iii

iv .

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan v .RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik. rakyat Malaysia. mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

berketerampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. vii . rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. masyarakat dan negara.

da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . Di s a mp i n g it u. p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l . p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n di d i k an . ( Dr. g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h . k e c er d as a n p e lb a ga i . S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an . K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i. i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir .ba da n t er te nt u. SHARIFAH MAIMUNAH BT. me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id .t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an te r i ma k a s ih . n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n. pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me. G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h . Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k ter l i b at ter ut a ma gu r u .c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n.KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ix . mas y ar a ka t d an n e gar a . Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a ja r a n ini. k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar . Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er . d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n. p e mb el a j ar a n mas ter i . Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka te r h ad a p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu. K e p ad a s e mu a p i ha k y an g te l a h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n. Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n. n i la i d a n a ma l a n. Pe n g a ja r a n dan p e mbe l a j ar a n d ir anc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i. p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i . pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n .

x .

Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. bahan dan alat. Selain dokumen Sukatan Pelajaran. pengurusan. Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. gimnastik. iaitu : x x x Penglibatan murid secara aktif dan selamat.PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. pergerakan kreatif dan rekreasi. olahraga. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. 2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani xi . Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. 3. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting. kerjaya. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. Interaksi yang kreatif dengan rakan.

xii .

Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. alatan. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. dan persekitaran. 2 dan 3. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Akti viti Pembelajaran xiii . Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan.Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah menengah. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid.

xiv .

PER. 5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 14 6 9 2 1 1 1 1 60 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60 15 6 9 2 2 2 2 1 60 TINGKATAN 2 3 4 4 1 3 3 1 15 9 9 2 2 2 1 1 60 3 3 4 4 1 3 3 1 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 4 5 4 5 15 8 10 4 2 2 1 2 2 60 5 6 4 5 1 15 9 10 4 2 2 2 60 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 Kecergasan Kemahiran Kesukanan * KEL. definisi.Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJ AR AN TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep. TAHUN PER. prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 TAH AP I/ TAHUN 2 3 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 5 4 4 5 5 30 11 10 2 2 2 2 1 1 84 TAH AP II/ *KEL. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv .

murid dapat : 1. olahraga. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul dan selamat. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. imbangan. 5. 4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. dan ketangkasan. 3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 1 . Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. 6. daya tahan otot. 2.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN 2 .

Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x x x 3 . salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Perlakuan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. arahan dan bimbingan. x Berjalan dan berlari 1000 meter. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Penyeliaan. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 15 minit. x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Disiplin murid. arahan dan bimbingan. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan. x x x 4 .

x Disiplin murid. x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x 5 . Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. arahan dan bimbingan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot secara berkumpulan.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. x Penyeliaan. (i) Cadangan Aktiviti: x Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Aras 2 x Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x x 6 . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesa kitan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. x Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. x Kesesuaian pakaian. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Ketangkasan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ketangkasan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Ketangkasan bermaksud kebolehan se seorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag sambil melantun bola x Lari dan undur mengikut arahan (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan secara berkumpulan. Membincangkan faedah latihan ketangkasan secara kumpulan. Perbincangan tentang perkaitan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.

x

x x

7

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai kelajuan melalui ujian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter x Lari pecut 60 meter (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.

(iii ) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

8

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

(i) (ii)

Ansur maju Tambah beban x x Kekerapan Masa

9

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. Membincangkan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. x Disiplin murid. x Kesesuaian pakaian. x x x x 10 . Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. arahan dan bimbingan.

x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam permainan ping pong. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x 11 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. x Disiplin murid. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. Membincangkan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 12 .

Aras 2 x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti. x x x 13 . mengikut undang-undang dan peraturan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lari pecut. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Melakukan acara lari pecut. arahan dan bimbingan. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan x Fasa berlepas x Fasa melaju x Fasa penamat x Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut. x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Peraturan dan UndangUndang (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.

x x x x

14

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan: (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

x

x x

16

Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Membincangkan teknik lakuan kemahiran imbangan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x Disiplin murid. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x 17 . Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan.

x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan. Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) (iii) (iv) Tempat Alatan Pakaian Aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke selamatan. pakaian dan aktiviti. x 18 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum. x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Keselamatan Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan. Aras 2 x Mengenal pasti keselamatan dan ke sesuaian alatan. semasa dan selepas melakukan aktiviti.

Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. x x x 19 . Menunjuk cara penyusunan alatan su kan di sekolah. bentuk dan berat objek. Aras 3 x Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Cara susun atur alatan: x Saiz objek x Bentuk objek x Berat objek HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah.

Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan atau permainan daripada keratan akhbar. Aras 2 x Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme yang perlu ada pada ahli sukan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan (a) Rasuah dan perjudian dalam sukan (b) Patriotisme HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. 20 . Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan isu su kan dan permainan. Membincangkan isu-isu dalam sukan dan permainan.

x 21 . Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: x Umur dan jantina x Komunikasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. kekuatan. 4. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. kuasa. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. 2. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 22 . 6. 3. daya tahan otot. murid dapat : 1. kelenturan. 5. pergerakan kreatif. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat. gimnastik pendidikan. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. dan kelajuan. olahraga.

x Berlari dan berjalan pantas 15 minit. x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 20 minit. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x Skiping 15 minit (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. 23 . x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. 24 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti.. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan dan ulangan. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Bangkit tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises x Squat thrust (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.. x x x x 25 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kesesuaian pakaian.. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Mendagu x Naik turun bangku x Bangkit tubi. (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ke kuatan. x Membincangkan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan secara berkumpulan. Menulis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti ke kuatan.

x x

x x

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

28

Menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan.dan x Kilas pinggang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum. (i) Cadangan Aktiviti: x Meniarap angkat dada dan tengkuk. x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelenturan. x Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kelenturan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan. 29 . x Melentik sisi. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. (ii) x x Kaedah latihan Prinsip -prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan.

Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Disiplin murid. Penyeliaan. 30 . arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti.

x Lompat pelbagai aras (plyometric). x Duduk melunjur melontar bola. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kuasa. 31 . Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat jauh berdiri. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Hop melepasi halangan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Menggunakan kaedah bebanan Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. x x (ii) x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa.

Penyeliaan. arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid. 32 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Lari pecut 60 meter. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Kesesuaian pakaian. x 33 . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x x (ii) x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengaitkan kelajuan dengan aktivitiaktiviti harian dan sukan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menilai tahap kelajuan individu melalui ujian. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah latihan ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. Merekod masa pencapaian larian. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan prinsip-prinsip latihan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Ansur maju x Tambah beban .Masa. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan.Kekerapan . Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan. x Merasionalkan penggunaan prinsipprinsip latihan dalam pembinaan kecergasan fizikal. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan Untuk memperoleh faedah daripada se suatu latihan. Menyusun jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal bagi setiap individu. x x x 34 .

x Kesesuaian peralatan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola sepak. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan. x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. arahan dan bimbingan. 35 . x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. (a) Permainan KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola sepak. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x x x x x x x 36 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bola Jaring (i) Kemahiran : x Hantaran x Menerima x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Pergerakan kaki x Undang-undang dan peraturan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring. x Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara Pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x x x x x x 37 . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. x Aras 2 Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan pingpong. x Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x x x 38 . x Undang-undang dan peraturan. x Kesesuaian pakaian. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan. Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Disiplin murid. x Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. x Melakukan lari pecut mengikut undangundang dan peraturan. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. x x x x x x Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari pecut. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut.. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. Menyediakan folio individu tentang fasafasa acara lari pecut. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x Fasa berlepas. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Fasa melaju. Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Penyeliaan. x Fasa penamat. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa.

Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan acara lontar peluru. arahan dan bimbingan. x x x (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lontar peluru secara individu.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak .gaya berdiri x Fasa lontaran . x Aras 2 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x x 39 . Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru. x Disiplin murid. x Perlakuan aktiviti. Menyenaraikan peraturan undang-undang dan peraturan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru.pemindahan daya x Undang-Undang dan peraturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan acara lontar peluru. x Kesesuaian pakaian. Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. x Penyeliaan.

arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Penyeliaan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara format dan terancang. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Pola Pergerakan : (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik. x x x 40 . Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. x Perlakuan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat.

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran melentik yang sempurna. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran melentik dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan kemahiran imbangan dan melentik. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran melentik. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan penggunaan alatan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Pergerakan 2 x Melentik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama. Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan dan melentik. x x x x x x 41 . x Aras 2 x Melakukan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. arahan dan bimbingan.

Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. x bergerak tanpa sentuhan seketika. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. pembelajaran dan perkembangan pelajar. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x 42 . x Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat. x bergerak secara sentuhan selalu. x Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. x x x x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x bergerak secara sentuhan berselang.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 43 . x Penyeliaan. x Disiplin murid. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Membuat pergerakan menggunakan ruang diri. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Tema 2 – kesedaran ruang x Bergerak berbagaibagai cara menggunakan ruang am. dan x Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras.

(ii) Tema 2 – kesedaran rintangan beban dan masa x beban . dua. tiga. x Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Melakukan gaya pergerakan tema satu. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Tema pergerakan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x ke seluruhan tubuh badan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif. x bukan lokomotor. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema. x lokomotor. x bahagian tubuh badan.kawal-lambat Melakukan kemahiran pergerakan kreatif. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif.berat-kuat x masa . dan empat dengan teknik yang betul dan selamat. x x x 44 .halus-ringan . x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.serta-merta .

tidak terus (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.ruang diri . x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 45 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iii) Tema 3 – kesedaran ruang x kawasan . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.terus . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan.ruang am x arah (iv) Tema 4 – aliran beban badan dalam ruang dan masa x aliran .aliran terikat .aliran bebas x ruang . x Penyeliaan. x Disiplin murid.

x Ciri-ciri pemilihan tempat selamat daripada: ƒ ancaman binatang buas atau liar. 46 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah. Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4 . x x x x x x x x .pulau. . Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. . ƒ Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta. Membincangkan tempat-tempat yang se suai untuk berkhemah. Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah. .tanah lapang. ƒ tanah runtuh. x Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah. Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan. x x Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. x Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. sungai. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan. (i) Perkhemahan x Jenis khemah: . . . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah.hutan lipur.Bentuk x Pengurusan tempat ƒ Lokasi.tepi pantai. ƒ dahan mati. Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai. x Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan. ƒ banjir.Saiz .tanah pertanian. Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang. Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi.kawasan pergunungan. tasik.

47 ƒ ƒ HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x (ii) . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan. x Disiplin murid. x Menjaga alatan dengan selamat. x Kesesuaian pakaian. ƒ tandas. Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Cara mendiri dan mengemaskan khemah. Kemudahan asas: ƒ jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. ƒ tempat berhimpun. ƒ tempat persalinan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN pokok tumbang. ƒ sumber air bersih. murid semasa melakukan aktiviti. elemen yang menyebabkan gangguan. x Penyeliaan. ƒ kemudahan perhubungan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

bentuk dan berat objek. Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. x KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Berat objek.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Bentuk objek. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 48 . Pengurusan Pengurusan alatan sukan (i) Susun atur alatan sukan: x Saiz objek. Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah. x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. x x x x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan.

Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan perrmainan. Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan. (iii) Amalan yang tidak jujur. (ii) Penggunaan bahan terlarang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan dan permainan daripada keratan akhbar. Membahaskan amalan rasuah dalam su kan. x Aras 2 x Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalam sukan danpermainan. Membincangkan isu-isu dalam sukan. Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu dalam sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyediakan folio individu berkaitan isuisu sukan dan permainan. x x x x x x 49 . Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: (i) Rasuah.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Pengelolaan: (i) Undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. (ii) Umur dan jantina. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan. x Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atli dan penonton dalam sukan dan permainan. 50 . (iii) Komunikasi.

Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. gimnastik irama. 7. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. gimnastik artistik. 51 . dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. daya tahan otot. Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan. kekuatan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. kuasa. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. olahraga.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2. 6. dan kelajuan. kelenturan. 5. gimnastik pendidikan. 3. 2. murid dapat : 1.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II 52 .

Membincangkan fungsi organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular x x (iii) Faedah latihan x 53 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek. (i) Cadangan Aktiviti: x Latihan par course x Latihan fartlek (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. latihan par course dan latihan fartlek. x Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan.

Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek. 54 . arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Aras 3 x x x Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.

x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku gimnastik x Bicep curl x Bangkit tubi silang x Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Merekod hasil pencapaian x x x x x 55 . Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul.

x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Merekod hasil pencapaian. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku bersama beban x Bangkit tubi sisi x Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x x 56 . selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.

lemak. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Aras 2 x Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. tulang dan tisu badan yang lain. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio. x x 57 . (a) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit x Merekod bacaan ukuran kaliper x Merekod perubahan komposisi badan Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit.

x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Aras 3 x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. kekuatan otot dan kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. kekuatan otot dan kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri x x x 58 . arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat dakap x Hop tiga kali dan lompat x Hop lima kali dan lompat x Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 59 .

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 60 meter x Lari pecut 100 meter Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan x Melakukan aktiviti kelajuan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 60 . x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. (ii) (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.

x Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan.set . x Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan.ulangan x Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan. 61 . setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Kekhususan x Tambah beban . Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri.intensiti .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke khususan dan tambah beban dalam prinsip latihan. x Membincangkan prinsip latihan.

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. x Merancang strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: x Hantaran x Menangkap x Menggelecek x Melantun x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x x x x 62 .

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Badminton (i) Kemahiran: x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Pukul junam (drop shot) x Smesy x Gerak ka ki x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Merancang strategi asas dalam permainan badminton. x Perlakuan aktiviti. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x Disiplin murid. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton. x x x x x 63 . x Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Kesesuaian pakaian.

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat. Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. x x x x x 64 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.susunan pelari dalam lorong (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berganti-ganti x Teknik hantaran dan terima baton x Teknik larian di selekoh x Undang-Undang dan Peraturan . Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti.kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton . x Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti.

Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing x x x x x x 65 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. x Menganalisis hasil rejaman. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Merej am lembing x Teknik pegangan lembing x Fasa persediaan x Fasa lari landas x Fasa rejaman . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-a spek keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing x Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat.

Pola Pergerakan : (i) Pola 3 x Gerak edar (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Merancang aktiviti latih tubi. x Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Murid dapat : x Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. ketangkasan dan lombol. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. x x x x 66 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 67 .

Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. melentik. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. meringkuk dan melunjur. Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. x Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan. x Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. x x x x x 68 . Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 3 x Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan.

Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. dan perkembangan pelajar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. x Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 x Kesedaran masa (ii) Tema 4 x Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. Membuat persembahan variasi pergerakan. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. x x x x x 69 . Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik.

Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. (ii) Tema 6 x Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema. x x x x x . x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif.enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat. enam dan tujuh dan tema empat. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 70 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan gaya pergerakan tema lima. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. Aras 3 x Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima. (iii) Tema 7 x Lapan lakuan daya asas. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema. Tema pergerakan : (i) Tema 5 x Penyesuaian terhadap rakan. enam dan tujuh. Membincangkan gaya pergerakan tema lima. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.

Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang. Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. x Menggunakan kompas untuk mencari objek. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas. x Menggunakan kompas. x Menyatakan maksud orienteering . Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering . Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan kompas. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x x 71 . x Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. Aras 2 x Menggunakan kompas untuk mencari bearing. (i) Orienteering x x x (ii) Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas x x Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 3 x Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering.

KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Penyemakan stok Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 72 . x Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah. x Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah. Aras 3 x Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

x Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Aras 3 x Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x x x x 73 . Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam sukan dan permainan: (i) Insentif dalam sukan dan permainan x jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: x pemilihan permainan x pakaian x Idola HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membahaskan isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. x Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan. x Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu su kan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud etika dalam su kan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat ke sukanan. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. x x 74 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dalam sukan. Aras 3 x Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menyatakan amalan permainan bersih x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit. Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. Permainan bersih (fair play ) (i) (ii) Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) x Maksud semangat kesukanan. x Ciri-ciri semangat ke sukanan.

5. Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan. gimnastik pendidikan. 2. murid dapat : 1.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3. 3. 8. kelajuan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. kuasa. dan prinsip-prinsip latihan. kekuatan. 4. daya tahan otot. gimnastik artistik. komposisi badan. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 7. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. gimnastik irama. olahraga. 76 . Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 6. dan Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III 77 .

parlov. Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Parlov x Larian Piramid x “Jump rope” (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid x x x x x 78 . x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Aras 3 x Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlof. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung. Mengira kadar nadi latihan. Aras 2 x Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. “jump rope”. Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap ke sihatan individu. dan larian piramid. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. larian piramid dan “jump rope”.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular.

Kesesuaian pakaian. Penyeliaan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 79 . x HASIL PEMBELAJARAN Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti. Perlakuan aktiviti. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Disiplin murid.

Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian. x x x 80 . Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. x Persekitaran atau tempat Melakukan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. sukan dan permainan. (i) Cadangan Aktiviti: x Shoulder press x Hamstring curl x Genggam tangan x Bangkit tubi silang x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aktiviti –aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot.

arahan dan bimbingan. Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 81 . Disiplin murid. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN beraktiviti.

x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah yang betul. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Bench press x Hamstring curl x Bangkit tubi silang (bersama beban) x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Melakukan aktiviti kekuatan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x 82 . sukan dan permainan. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti ke kuatan otot. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. x Menyatakan kaedah dan faedah latihan ke kuatan otot. sukan dan permainan. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 83 . Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan.

Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. Mengira indeks jisim badan. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI).prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak. (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur. tulang dan tisu badan yang lain.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengambil ukuran komposisi badan dan merekodkan perkembangan komposisi badan dalam folio. x x x 84 . x Merekod perubahan komposisi badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Aras 2 x Menyatakan prosedur. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. x Mengira indeks jisim badan (BMI). Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti).

Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. x Bounding. x Lompat kangaroo. x Menyatakan maksud kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat Sargent. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat ke atas peti lombol. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. kekuatan otot dan kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Shoulder press. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan Melakukan aktiviti kuasa secara individu. x x x x x (iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x 85 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. kekuatan otot dan kuasa. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. x Lari lutut tinggi.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 86 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. Disiplin murid. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Aras 2 x Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Melabel dan menamakankan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Melantun bola sambil berlari 30meter. x Melakukan aktiviti kelajuan. x "Jump rope" (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan dan permainan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. 87 . x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

arahan dan bimbingan. Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 88 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Disiplin murid . Perlakuan aktiviti.

x Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan. x Menyatakan maksud perbezaan individu. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu. x Membincangkan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan. 89 . setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: Prinsip Latihan: x Kebolehbalikan x Perbezaan individu x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kebolehbalikan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan.

x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar. x Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. Permainan (a) Bola Tampar (i) Kemahiran: x Menyangga x Servis x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 90 . x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat. KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. 91 . Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan sistem pertandingan. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti.

x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Sofbol (i) Kemahiran : x Membaling dan menyambut x Memukul x Menampan x Pitching x Larian anak tapak x Memadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan. x x x x x 92 . x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. x Disiplin murid. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. x Perlakuan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol.

x Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat.Fasa seretan . Susunan pejalan kaki di dalam lorong.Fasa so kongan sebelah kaki .Undang-undang dan peraturan o Kedudukan pejalan kaki dalam lorong. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki. x x x x 93 . Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki. Olahraga (a) Balapan (i) Kemahiran: x Acara Jalan Kaki . Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki.Fasa pemulihan . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki.Fasa tolakan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan aspek. (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Latihan yang sistematik.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 94 . arahan dan bimbingan. Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. Perlakuan aktiviti.

x Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. x Penyeliaan. x Menganalisis hasil lemparan.Fasa ikut lajak . x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. x Menyatakan teknik lakuan yang betul.Teknik pegangan . Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera. x Disiplin murid. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera.Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x x x x x x 95 . Membincangkan aspek. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera. x Kesesuaian pakaian. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Kemahiran: x Acara Lempar Cakera . Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera.Fasa persediaan .Fasa putaran . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. Membincangkan hasil pergerakan lemparan.Fasa lemparan ƒ sudut pelepasan ƒ kedudukan badan . Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. x Perlakuan aktiviti.

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. (i) Pola Pergerakan : x Pola 4 . Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.Putaran x Pola 7 . x Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 3 x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan. ketangkasan dan lombol.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik secara kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik artistik dalam kumpulan. x x x x 96 . Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Perlakuan aktiviti. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 97 . Penyeliaan. arahan dan bimbingan.

x x x x x x 98 . Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran gimnastik irama. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. Menjelaskan teknik lakuan dalam pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukkan aktiviti gimnastik irama. x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan.Gerak edar x Pergerakan 9 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama. Aras 2 x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu. x Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama. (i) Jenis Pergerakan : x Pergerakan 4 . Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama.Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membuat persembahan rangkaian gerakan gerak edar.

Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 99 . Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran. x HASIL PEMBELAJARAN Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. Disiplin murid.

x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (i) Tema gimnastik pendidikan : x Tema 5 . Membincang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Aras 2 x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan ke sedaran beban. x x x (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x 100 . pembelajaran dan perkembangan pelajar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat.Kesedaran beban HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan yang bertemakan kesedaran beban.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema. 101 .Transisi lapan daya asas Aras 2 x Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan tema. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x x x x x (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. (i) Tema pergerakan : x Tema 8 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat.Ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema.Kesedaran bentuk pergerakan Tema 10 . x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidak menepati tema. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif.

Penyeliaan. dan bimbingan. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Disiplin murid. arahan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. 102 .

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak. . x x x x 103 .pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak.belakang: sweeper atau anchor.hadapan: pointer atau recce. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak. Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi. Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Membincang kesan kemusnahan alam se kitar. (i) Menjejak x Konsep menjejak . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak.menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat x Formasi .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menjejak. x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. Aras 2 x Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. x Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak.tengah: keselamatan atau perubatan . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud menjejak. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak.

x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 104 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Disiplin murid.

persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. x Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. x x x x 105 . persatuan. persatuan su kan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menamakan pasukan sukan. Merancang aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan. persatuan dan kelab su kan dan permainan di peringkat se kolah. Aras 3 x Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. x Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. persatuan dan kelab su kan dan permainan: x Penubuhan x Pemilihan AJK melalui mesyuarat x Perancangan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pasukan sukan.kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. Pengurusan Pasukan sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. Aras 2 x Menjelaskan proses penubuhan pasukan su kan.

Industri Sukan: x Jenis kerjaya x Peluang kerjaya KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Kerj aya dalam sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. x x Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Aras 2 x Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam su kan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 106 . Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan. Aras 3 x Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud keganasan dalam su kan. Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan. x Mengetahui komersialisme dalam sukan. Membahaskan komersialisme dalam su kan. Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan x Punca keagresifan x Akibat keagresifan (ii) Komersialisme dalam sukan x Kebaikan dan keburukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan. x x x x x 107 . Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan. Aras 3 x Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar. Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan. Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan.

x Ciri-ciri semangat kesukanan. Membincangkan cara-cara memupuk semangat kesukanan penonton. x x x 108 . Semangat Kesukanan(penonton): x Maksud semangat kesu kanan. x Mencadangkan cara memupuk semangat ke sukanan penonton. Aras 3 x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. x Menjelaskan ciri-ciri semangat ke sukanan penonton. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan. Aras 2 x Menghuraikan kaitan antara semangat ke sukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud semangat ke sukanan. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton. Membincangkan ciri-ciri semangat ke sukanan.

gimnastik pendidikan. olahraga. Mengetahui dasar sukan negara. 109 . pemain semi profesional dan pemain profesional.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4. Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur. 7. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 4. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 6. 2. 5. 3. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan.dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan. murid dapat : 1.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Merentas desa x Senamrobik x Berjalan pantas 2-3 km x Latihan litar (ii) Kaedah. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. Aras 2 x Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung. x Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. x x x x 111 . KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur aktiviti (iii) Faedah latihan (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan.

x Penyeliaan. tahap. x Pelakuan murid. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik.

x Menjelaskan maksud penguncupan isometrik. x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Aras 3 x Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit.cekak cangkuk . Contoh Aktiviti: . x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. x Menghuraikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan.tolak dinding .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep daya tahan otot. 113 .lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latihan. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. (i) Cadangan Aktiviti: x Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan.bergayut siku bengkok . Membincangkan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. x x Aras 2 x Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

x Perlakuan aktiviti 114 . x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. x x x x 115 . x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. lutut bengkok (ii) Kaedah latihan. Aras 3 x Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. angkat kaki. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. (I) Cadangan Aktiviti: x Memanjat tali x Half squart (bersama beban) x Tekan tubi sambil menepuk tangan x Baring. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. Aras 2 x Menghuraikan kesan latihan kekuatan otot.

x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti 116 . x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian.

Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. x Kesesuaian pakaian. Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki .Mencedok .Memukul .Menguis . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam permainan hoki. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Menahan . x Perlakuan murid.Menampan . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan. x x x x 117 . x Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. x Penyeliaan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki. Melakar padang permainan hoki. x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki.Menjaga gol .Mengelecek .

x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. x Perlakuan aktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis. x x x x x x 118 . Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. x Perlakuan murid. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan. x Penyeliaan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan tenis. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: x Grip/cara pegangan x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Volley x Servis x Smesy x Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. Melakar padang permainan tenis. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan tenis secara kumpulan.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw dengan betul dan selamat. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw . x Mengenal pasti kemampuan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw.Menanduk . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: .Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Pelakuan aktiviti. x x x x x x 119 . x Kesesuaian pakaian. x Pelakuan murid. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan sepak takraw.Mengawal . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw.Merejam .Servis .Mengumpan . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. Melakar padang permainan sepak takraw.Menimbang . x Penyeliaan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw.

Aras 2 x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar.Fasa penerbangan . x Mengenal pasti kemampuan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lari berpagar. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: . x Perlakuan murid. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.Fasa berlepas . x Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar.Fasa mendarat .Fasa penamat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar.Langkah keselamatan . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar.Fasa lonjakan . x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lakuandalam acara lari berpagar. arahan dan bimbingan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar Aras 3 x Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. x x x x x 120 . x Kesesuaian peralatan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. x Perlakuan aktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar.

Fasa lonjakan . x Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa mendarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lari landas . x Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan .Fasa mendarat (ii) Kemahiran lompat kijang . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa melangkah . x x x x x 121 .Langkah keselamatan . x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan kaki bebas . Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh . Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa penerbangan . x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Langkah keselamatan .Fasa lari landas . Aras 3 x Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa layangan .

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. 122 . x Mengenal pasti kemampuan. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan.

Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/hamburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. ketangkasan dan lombol. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. (i) Pola pergerakan x Pola 5 . x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam latihan tersebut. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan x x x x x 123 . Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betul dan selamat. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Aras 3 x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan.Hamburan/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti.

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan.

x Kesesuaian pakaian. Membincangkan aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan.Pusingan badan x Pergerakan 6 . Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. x Perlakuan murid x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x x x 125 . x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama secara kumpulan. x Melakukan kemahiran-kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan peralatan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. arahan dan bimbingan. Membincangkan tentang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. (i) Jenis pergerakan: x Pergerakan 5 . Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan. x x Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan dengan betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 . x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusingan badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama . x Melakukan rangkaian pergerakkan x pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan.

x Kesesuaian pakaian. x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. (i) Tema gimnastik pendidikan x Tema 6 . 127 .Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut.Kesedaran aliran x Tema 7 . x Melakukan aktiviti kesedaran aliran gimnastik pendidikan dengan lancar. Aras 2 x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. dan perkembangan pelajar. x x (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Merancang jenis pergerakkan yang bersesuaian dengan tema. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. x Mengenal pasti kemampuan.berterusan dan selamat. x Menceritakn pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. memadan danlakuan cermin.

Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan murid. arahan dan bimbingan. Penyeliaan.

Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerakkan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. (i) Tema pergerakan x Tema 11 ...Orientasi ruang x Tema 12 . x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian pergerakkan mengikut intepretasi tema yang diberi. Mereka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. x Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepretasi tema. x x x x 129 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara kumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan. Aras 2 x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Mengenal pasti kemampuan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 .

x x x x 130 . Aras 2 x Menyatakan pelaksanaan sebelum. (ii) Pelaksanaan: x Sebelum. x Pelakuan murid. arahan dan bimbingan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama rakan dan guru.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Merancangkan program perkhemahan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan.. semasa dan selepas perkhemahan. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Program yang terancang. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. x Penyeliaan. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat berlindung sementara. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan.

Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . Mengendalikan forum tentang sukan untuk semua.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 131 . Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: .Struktur organisasi . Membahaskan su kan untuk kecemerlangan . Aras 2 x Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan. x x x Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara .Sukan untuk semua .Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: . x Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.Penggunaan multimedia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara.

semi profesional dan profesional Aras 3 x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan profesional. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. x Menyatakan nama-nama pemain profesional di Malaysia. x x 132 . Status pemain : x Amatur x Semi profesional x Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. semi profesional dan profesional. Aras 2 x Membezakan status amatur. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur. Membincangkan kerjaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan.

Aras 3 x Merumuskan pengaruh politik dalam su kan dan permainan. x Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 133 . x Peranan dan sumbangan. x Kesan dan akibat politik dalam sukan. x Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan x Membincangkan isu-isu politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara kumpulan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: x Maksud politik dalam sukan dan permainan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan.

(i) Disiplin diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. perwatakan dan tingkah laku yang baik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. (a) Personaliti Personaliti bermaksud keperibadian. x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton yang baik Aras 3 x Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli sukan yang baik. Aras 2 x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. x Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonton yang beretika x x x x 134 . Membahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan. x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan.

3. gimnastik pendidikan. 7. gimnastik irama. gimnastik artistik. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. kekuatan otot. Memahami faedah. Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan. olahraga. 6. murid dapat : 1. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. daya tahan otot. 135 . Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan. 2.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5. 4. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. dan komposisi badan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan. 5.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 136 .

x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 2 x Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Mengenal pasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan. x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x (iii) Faedah latihan x (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 137 . (i) Cadangan Aktiviti: x Long-slow distance run ( LSD). Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. Aras 3 x Menghuraikan kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 138 . Perlakuan murid. Penyeliaan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

(iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti. kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Pelakuan aktiviti Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan. Aras 2 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. arahan dan bimbingan. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. x Penyeliaan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan otot x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. x Perlakuan murid. x x x 139 . Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Bicep curl x Bench press x Half squat x Tricep extension (ii) Kaedah latihan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (ii) Faedah latihan. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih.

x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan kekuatan otot. x Pelakuan aktiviti 140 . Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti ke kuatan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. x Penyeliaan. Menyediakan folio individu berkenaan dengan aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktkviti kekuatan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Aras 2 x Menjelaskankan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam sukan dan permainan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. arahan dan bimbingan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. (i) Cadangan Aktiviti: x x x Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension x x x x (ii) Kaedah latihan.

(i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. x Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) dan mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit. Merekodkan indeks jisim badan (BMI) dalam folio. Menunjukkan cara mengira indeks jisim badan (BMI). Melakukan teknik pengukuran kaliper lipatan kulit dan merekodkannya. x Mengenal pasti risiko beberapa penyakit yang berkaitan Mencatat maksud komposisi badan. Aras 3 x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan kegemukkan. tulang dan tisu badan yang lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). x Mengira indeks jisim badan (Body Mass Index-BMI) untuk menentukan status pemakanan. x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Mengira indeks jisim badan (BMI). x 141 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Membincangkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak dalam badan. Aras 2 x Mengira nisbah pinggang-pinggul.

x Penyeliaan. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undang-undang/ peraturan dalam permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan bola keranjang. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan bola keranjang. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang. x x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang. Permainan (a) Bola Keranjang (i) Kemahiran: x Menghantar x Menerima x Melantun x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan kesalahan utama dalam teknik lakuan bola keranjang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. Melakar gelanggang permainan bola keranjang. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola keranjang. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Pelakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan betul dan selamat. x Perlakuan murid. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan Bola Keranjang. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 142 .

x x x 143 . x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket dengan betul dan selamat. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket.penjagaan wicket (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan kri ket. x Perlakuan murid.larian x Memadang .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kriket (i) Kemahiran : x Bowl x Baling x Memukul: . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan.baling .memukul . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan kriket. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan kriket. Melukis dan melabelkan padang permainan kriket. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan kriket. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket.

x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan. x x x 144 . Membincangkan teknik lakuan yang dilakukan dalam permainan ragbi. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan ragbi. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi dengan betul dan selamat. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam sesuatu kemahiran. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan utama dalam teknik lakuan permainan ragbi. Aras 2 x Menghuraikan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan ragbi. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Ragbi (i) Kemahiran : x Menghantar dan menerima x Menendang x Tackle x Skrum x Line out (ii) Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan ragbi. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan ragbi. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran ragbi.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acsara lari berhalang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berhalang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berhalang. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lari berhalang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berhalang. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang dengan teknik yang betul dan selamat. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berhalang: x Teknik larian x Teknik lompat halangan (ii) Undang-Undang dan Permainan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lari berhalang. x x x x 145 . x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berhalang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berhalang. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang.

x x x x x 146 . Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Acara lompat tinggi x Acara lombol bergalah HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan sekurang-kurangnya satu gaya lompatan dalam acara lompat tinggi.lari landas . Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan yang diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.lonjakan . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.pendaratan (ii) Acara lombol bergalah: x Fasa persediaan teknik pegangan x Fasa lari landas. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Menganalisis rakaman video berkaitan dengan acara lombol bergalah. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lompat tinggi dan lombol bergalah.Fasa . x Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasa dalam acara lombol bergalah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lompat tinggi: x gaya pelana x flop . x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Fasa lonjakan teknik pole planting teknik hamburan x Fasa layangan x Fasa pendaratan (iii) Undang-Undang dan Peraturan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.layangan .

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x 147 . x Pelakuan aktiviti. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menganalisis fasa pergerakan dalam satu gaya lompat tinggi. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid. x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah.

148 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan dalam acara gimnastik artistik. x Perlakuan aktiviti. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan yang melibatkan kemahiran hayunan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. ketangkasan dan lombol. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan kemahiran hayunan. x Perlakuan murid. (i) Pola Pergerakan : x Pola 6 . Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Penyeliaan. x Menggabungkan kemahiran hayunan dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran hayunan. x Kesesuaian pakaian.Hayunan x Pola 7 . Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik yang melibatkan kemahiran hayunan (koreograf) x x x x . x Melakukan kemahiran hayunan dan rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. arahan dan bimbingan.

x Penyeliaan. Membincangkan kesalahan teknik lakuan kemahiran ketangkasan dengan manipulasi alat yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan kemahiran ketangkasan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 3 x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan kemahian ketangkasan dengan manipulasi alat.Teknik alatan x Pergerakan 9 .Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.. x Perlakuan murid.Ketangkasan x Pergerakan 8 . x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. Aras 2 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan. x Melakukan kemahiran ketangkasan dan manipulasi alatan dengan teknik yang betul. (i) Pola Pergerakan x Pergerakan 7 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama. x x - x x 149 . arahan dan bimbingan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan ketangkasan dengan manipulasi alat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan teknik lakuan kemahiran ketangkasan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan pengunaan alatan.

x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam gimnastik pendidikan. x x x x 150 . x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid. dan perkembangan pelajar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kesedaran ritma gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. Merancang satu rangkaian pergerakan bagi aktiviti kesedaran ritma. x Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang diperolehi semasa tubuh badan bergerak. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik pendidikan. berterusan dan selamat. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. x Penyeliaan.Kesedaran ritma (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Membincangkan tjenis-jenis pergerakan yang terlibat dalam aktiviti kesedaran ritma. (i)Tema gimnastik pendidikan : x Tema 8 . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik pendidikan. x Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan lancar.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan.Kualiti ekspre sif dalam pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat. arahan dan bimbingan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan kreatif yang memenuhi syarat tema pergerakan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.Kesedaran kumpulan x Tema 15 . x Perlakuan murid. x Penyeliaan. Membincang untuk mengubah rangkaian pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Aras 2 x Mengenal pasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam pergerakan keratif. (i) Tema pergerakan : x Tema 14 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x 151 .Formasi dalam kumpulan x Tema 16 . Membincangkan peranan setiap ahli dalam aktiviti bagi setiap tema pergerakan.

152 . x Pelakuan aktiviti. x Peralatan asas x Jenis abseiling x Kemahiran tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan murid. jenis abseiling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti abseiling. Merancang satu aktiviti abseiling bersama rakan. x Menyatakan peralatan asas. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Aras 2 x Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan guru. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti abseiling. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti abseiling secara berkumpulan. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling. x Aras 3 x Menceritakan pengalaman selepas melakukan aktiviti abseiling. (i) Abseiling/rapelling x Abseiling bermaksud aktiviti menurun dari tempat tinggi menggunakan alatan khas. x Penyeliaan. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti abseiling. Melaporkan pengalaman aktiviti abseiling. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti abseiling. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x x x Mencatatkan konsep liabiliti. Keselamatan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep liabiliti. Menjalankan kajian kes berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti. (i) Liabiliti x Konsep x Peraturan berkaitan dengan liabiliti x Undang-undang berkaitan dengan liabiliti x 153 . Aras 2 x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan liabiliti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Keselamatan bermaksud terpelihara daripada sesuatu bencana. Membincangkan peraturan dan undangundang berkaitan dengan liabiliti. Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan permainan. x Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan dengan liabiliti. Aras 3 x Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabiliti dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Membahaskan langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. Membincangkan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan isu jantina dalam sukan dan permainan yang berlaku di Malaysia. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan sukan (a) Isu jantina dalam sukan dan permainan: (i) Gangguan seksual (ii) Pilih kasih (iii) Penyertaan (b) Isu-isu lain dalam sukan dan permainan: (i) Punca (ii) Kesan dan akibat HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan permainan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan isu-isu jantina dalam su kan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 3 x Membincangkan isu-isu semasa dalam su kan dan permainan. x Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan. x x 154 . Membincangkan bentuk gangguan se ksual dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti punca dan kesan gangguan seksual.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 155 .

PEMETAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DAN KELAS PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 5 156 .

angkat dan silang kaki ke sisi ƒ Berdiri. 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan dan berlari 1000m ƒ Senamrobik 5 minit ƒ Aspek keselamatan 1. Imbangan ƒ Imbangan dekam ƒ Dirian kepala. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Kelenturan ƒ Mengecilkan badan ƒ Lentik kucing ƒ Melunjur ke hadapan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 2-3 minit ƒ Lari ulang alik 10m selama 2-3 minit ƒ Lari berhalangan 2-3 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 2 1. Imbangan ƒ Imbangan skala sisi ƒ Imbangan “ Y” ƒ Aspek keselamatan 3. sentuh lantai dan sambut pundi kacang ƒ Aspek keselamatan Koordinasi ƒ Lambung pundi kacang dan kawal dengan tangan ƒ Baling dan tangkap bola berpasangan ƒ Lambung dan pukul bola dengan tangan ƒ Aspek keselamatan 3. membongkok dan sentuh hujung kaki ƒ Aspek keselamatan Tahun 3 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Skip berterusan 3-4 minit ƒ Galop berterusan 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 4 1. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang ƒ Menggolek gelung rotan ƒ Lambung. Kelenturan ƒ Meregang ot ot-otot kaki statik ƒ Mengilas badan ke kiri dan ke kanan ƒ Aspek keselamatan 2. lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 157 . tepuk dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Tahun 6 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Fartlek (pelbagai kelajuan) ƒ Berlari 1200m ƒ Aspek keselamatan 2. kanan dan kiri ƒ Melentik ke belakang ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Meleding berpasangan ƒ Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kawan ƒ Aspek keselamatan 2. Kelenturan ƒ Meleding sokong hadapan dua lutut ƒ Meleding sokong hadapan satu lutut ƒ Meleding belakang dengan lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Baring. pusing dan sambut bola kecil ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 3-4 minit ƒ Lari berganti-ganti mengelilingi grid 2x 200m ƒ Naik turun bangku 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan 2. Kelenturan ƒ Membongkok badan ke hadapan ƒ Melentik ke sisi. Koordinasi ƒ Golek dan tangkap bola berpasangan ƒ Baling dan pukul bola berpasangan ƒ Golek dan kawal gelung rotan ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan pantas selama 5 minit ƒ Senaman ritma selama 5 minit ƒ Aspek keselamatan TAHAP 2 Tahun 5 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN TAHAP 1 Tahun 1 1.

Tahun 4 Imbangan ƒ Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik ƒ Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik ƒ Aspek keselamatan Ketangkasan ƒ Lari zig-zag mengikut tanda skital ƒ Lari ulang alik 10m ƒ Aspek keselamatan 5. Imbangan ƒ Berjalan sambil menjengkit di atas garisan lurus ƒ Berjalan di atas bangku gimnastik ƒ Berjalan atas permukaan bercerun ƒ Aspek keselamatan 5. Kekuatan ƒ Tolak bahu berpasangan ƒ Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah ƒ Bergayut pada palang ƒ Aspek keselamatan 6. Daya Tahan Otot ƒ Bangkit tubi lutut bengkok ƒ Tekan tubi ƒ Aspek keselamatan 5. TAHAP 2 Tahun 5 Ketangkasan ƒ Lompat kuadron 10 saat ƒ Skip dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 4. Ketangkasan ƒ Lari zig-zag sambil membawa bola dalam ƒ Musang dan ayam ƒ Harimau dan kambing ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Ketingting dalam jarak 10m ƒ Melompat dua belah kaki dalam jarak 10m ƒ Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 saat ƒ Aspek keselamatan 6. Kekuatan ƒ Tekan tubi ƒ Mendagu ƒ Aspek keselamatan 5. Tahun 2 Imbangan ƒ Dirian bangau ƒ Dirian skala depan ƒ Dirian skala sisi ƒ Aspek keselamatan 4. Ketangkasan ƒ Cuit ekor ƒ Lompat dan tukar arah ƒ Lari dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 5. Tahun 3 Imbangan ƒ Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan ƒ Meniti di atas kayu kecil atau tali ƒ Aspek keselamatan 4. Tahun 6 Ketangkasan ƒ Tinju bayang ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Aspek keselamatan 158 . Ketangkasan ƒ Pijak bayang diri atau rakan ƒ Bola beracun ƒ Galah panjang ƒ Aspek keselamatan 6. 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Daya Tahan Otot ƒ Sokongan dari lakuan duduk ƒ Aspek keselamatan 4.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 7. Komposisi Badan ƒ Ektomof ƒ Mesomof ƒ Endomof 159 . Kuasa ƒ Lonjak dan rejam bola ƒ Lonjak dan baling bola menuju sasaran ƒ Aspek keselamatan 10. Kelajuan ƒ Lari pecut 30m ƒ Lari berganti-ganti 50m ƒ Aspek keselamatan 8. Tahun 6 Masa Tindak Balas ƒ Menghantar dan menerima bola ƒ Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras ƒ Aspek keselamatan 8. Tahun 4 Kekuatan ƒ Tolak patung ƒ Timbang garam ƒ Dukung belakang ƒ Aspek keselamatan 7. TAHAP 2 Tahun 5 Masa Tindak Balas ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Pijak kasut ƒ Aspek keselamatan 7. Kelajuan ƒ Lari berganti-ganti 4x 50 meter ƒ Lari pecut 50 meter ƒ Aspek keselamatan Kuasa ƒ Melontar bola segar ƒ Lompat jauh berdi ri ƒ Aspek keselamatan 10. 8. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x Kesihatan x Kemahiran 9. Masa Tindak Balas ƒ Pukul berapa datuk harimau ƒ Belalang belatuk ƒ Nombor sama berlari ƒ Aspek keselamatan 9.

Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ƒ Tahap kecergasan fizikal ƒ Perbandingan antara orang biasa dengan ahli sukan 160 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 TAHAP 2 Tahun 5 Tahun 6 11.

Rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ƒ Menjejak ß Persediaan ß Simbol arah ß Peralatan ƒ Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan 2. Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Olahraga ƒ Padang ß Lontar peluru ƒ Balapan ß Lari berpagar ƒ Aspek keselamatan 1. Aspek keselamatan 1. Aspek keselamatan 2. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 5 ß Pola 6 ß Pola 7 ƒ Aspek keselamatan 161 . Aspek keselamatan 1. TAHAP 2 Tahun 5 Permainan ƒ Sofbol ƒ Badminton ƒ Ragbi sentuh ƒ Olahraga ƒ Balapan ß Teknik asas berlari ß Teknik asas permulaan larian ß Teknik asas menamatkan larian ß Lari berganti ganti ƒ Padang ß Lompat jauh ƒ Aspek keselamatan Aspek keselamatan 1. Tahun 4 Permainan ƒ Hoki ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Bola baling ƒ Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 1 ß Tema 2 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ß Tema 9 ß Tema 10 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 11 ß Tema 12 ß Tema 13 ß Tema 14 ß Tema 15 ß Tema 16 ƒ 3. Aspek keselamatan 1. Tahun 2 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 3 ß Pola 4 ƒ Aspek keselamatan 3. Olahraga ƒ Padang ß Lompat tinggi ƒ Aspek keselamatan 2. Tahun 6 Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Bola tampar ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan 3. Rekreasi ƒ Pengenalan asas perkhemahan ß Jenis-jenis khemah ß Peralatan perkhemahan ß Pengurusan tempat perkhemahan ß Pemilihan tempat ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 1 ß Pola 2 ƒ Aspek keselamatan 3.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Tahun 3 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Rekreasi ƒ Maksud rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ß Menjejak ß Perkhermahan ß Abseiling/rappelling ƒ Aspek keselamatan 3.

Tahun 4 Rekreasi ƒ Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Susun atur kraf perkhemahan ƒ Keselamatan kawasan perkhemahan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Rekreasi ƒ ‘Orienteering’ ß Maksud orienteering ß Mengenal kompas ß Membaca bearing ß Mencari titik kawalan Tahun 6 162 . Tahun 2 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Aspek keselamatan 4. Kesenggangan x Aktiviti kesenggangan x Faedah x Perasaan x Aspek keselamatan 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Tahun 3 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Tempat ƒ Masa ƒ Aspek keselamatan 4.

Tahun 2 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan sukan dan permainan 1. 2. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan ƒ Pengurusan alatan ß Susunan dan pengelasan 2. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding ß Masa makan semasa bertanding 3.Padang .Dewan 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan dan permainan ƒ Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan ƒ Penyalah gunaan dadah dalam sukan dan permainan 3. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Sosio-budaya ß Pakaian ß Latihan 3.Balapan 1. Tahun 6 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Kemudahan tempat semasa beraktiviti 2. Tahun 3 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti di tempat permainan ß Padang permainan ß Taman kanakkanak Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Masa 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan 3.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN TAHAP 1 Tahun 1 1.Gelanggang . TAHAP 2 Tahun 5 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Amalan pemakanan untuk tenaga ß Pengambilan air semasa latihan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan ß Penjagaan alatan sukan dan permainan 2.Padang . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kesesuaian pakaian ß Kebersihan pakaian 2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan 163 . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kebersihan tubuh badan ß Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti 2. Tahun 4 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan . Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Diri sendiri ß Rakan ß Kumpulan 1.

Tahun 6 Etika dalam sukan ƒ Pengelolaan ß Memahami undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan ß Peranan pesert a dan penonton dalam sukan dan permainan 164 . Tahun 4 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Kesungguhan dalam sukan dan permainan ƒ Disiplin dalam sukan dan permainan ß Disiplin diri dalam sukan dan permainan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Menerima keputusan permainan ß Cara mengawap perasaan apabila dewasa 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 4. Tahun 3 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Hormat menghormati 4.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN PERALIHAN 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squat Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 165 . Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti latihan par course Latihan farlek ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Parlov Larian Piramid "jump rope" ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Shoulder press Hamstring curl Genggam tangan Bangkit tubi sisi Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan Sistem pengaliran darah Alatan latihan kecergasan Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti: ƒ Isometrik: Tolak dinding Bergayut siku bengkok Cekak cangkuk Lawan runtun siku ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. TINGKATAN 5 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Latihan long-slow distance (LSD) Aplikasi daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 20 minit Berjalan dan berlari 15 minit Skiping 15 minit ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 2 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 15 minit Berjalan dan berlari 1000m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 1 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Shoulder shrug Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises Squat thrust ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas/ berlari 2-3km Latihan litar ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 2.

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Naik turun bangku Shoulder shrug Bangkit tubi Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Mendagu Naik turun tangga Bangkit tubi ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun tangga (bersama beban) Bangkit tubi sisi Lompat selang seli (bersama beban) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Hamstring curl Bangkit tubi silang (bersama beban) Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Memanjat tali Half squat (bersama beban) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring angkat kaki lutut bengkok ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Meniarap angkat dada dan tengkuk Melentik sisi Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang Kilas pinggang ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod perubahan komposisi badan Mengira indek jisim badan (BMI )

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Mengira indek jisim badan (BMI ) dan menentukan status pemakanan Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) untuk mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit

5. Ketangkasan ƒ Cadangan aktiviti Lari zig-zag sambil melantun bola Lari dan undur mengikut arahan ƒ Kaedah latihan

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Hop melepasi halangan Lompat jauh berdi ri Lompat pelbagai aras (plyometric) Duduk melunjur

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Melompat ke atas peti lombol Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi

166

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 lontar bola Menggunakan kaedah bebanan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek Keselamatan 6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Faedah latihan ƒ Kaedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 60m Lari pecut 100m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Melantun bola sambil berlari 30 meter Berlari sambil membawa bola hoki 30m "jump rope" (speed) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban - Kekerapan - Masa

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kekhususan Tambah beban Intensiti Set Ulangan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kebolehbalikan Perbezaan individu

167

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN PERALIHAN 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Pingpong ƒ Bola Jaring ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 1 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Ping pong ƒ Aspek Keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 2 1. Permainan ƒ Bola baling ƒ Badminton ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 3 1. Permainan ƒ Bola tampar ƒ Sofbol ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 4 1. Permainan ƒ Hoki ƒ Tenis ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 5 1. Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Kriket ƒ Ragbi ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru x Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berganti-ganti ƒ Padang Merejam lembing ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Jalan kaki ƒ Padang Lempar cakera ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berpagar ƒ Padang Lompat jauh Lompat kijang ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berhalangan ƒ Padang Lompat tinggi Lompat bergalah ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan Pergerakan 2: Melentik ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 3: Gerak Edar ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 3: Meringkuk dan melunjur ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 4: Putaran ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 4: Gerak Edar ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 5: Imbangan ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 5: Pusingan badan Pergerakan 6: Lompatan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 6: Hayunan Pola 7: Rangkaian ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 7: Ketangkasan ƒ Aspek keselamatan

168

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN TINGKATAN 1 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran ruang ƒ Pergerakan K reatif Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3: Kesedaran ruang Tema 4: Aliran beban badan dalam ruang dan masa ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 3: Kesedaran masa Tema 4: Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan ƒ Pergerakan K reatif Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan Tema 6: Penggunaan tubuh badan sebagai alat Tema 7: Lapan lakuan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 5: Kesedaran beban ƒ Pergerakan K reatif Tema 8: Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9: Kesedaran bentukbentuk pergerakan Tema 10: Transisi lapan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 6: Kesedaran aliran Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang lain ƒ Pergerakan K reatif Tema 11: Orientasi ruang Tema 12: Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13: Penaikan dari lantai ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 8: Kesedaran ritma ƒ Pergerakan K reatif Tema 14: Kesedaran kumpulan Tema 15: Formasi-formasi dalam kumpulan Tema 16: Kualiti.kualiti ekspresif dalam pergerakan ƒ Aspek keselamatan 169 .

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. TINGKATAN 5 Rekreasi ƒ Abseiling/rapelling Peralatan asas Jenis absailing Kemahiran tali Aspek keselamatan 170 . TINGKATAN 1 Rekreasi ƒ Perkhemahan Jenis khemah Pengurusan tempat Ciri pemilihan tempat Kemudahan asas Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Aspek keselamatan 5. TINGKATAN 4 Rekreasi ƒ Perkhemahan Konsep perkhemahan Pelaksanaan Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 2 Rekreasi ƒ Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas ƒ Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 3 Rekreasi ƒ Menjejak Konsep menjejak Formasi Aspek keselamatan 4.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN PERALIHAN 1. Kerjaya dalam sukan ƒ Status pemain Amatur Semi profesional Profesional 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Rasuah Penggunaan bahan terlarang Amalan yang tidak jujur 3. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Keagresifan dalam sukan dan permainan Punca keagresifan Akibat keagresifan x Komersialisme dalam sukan _ Kebaikan dan keburukan 3. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan permainan 2. Pengurusan ƒ Dasar Sukan Negara ƒ Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia ƒ Teknologi maklumat dalam sukan TINGKATAN 5 1. Etika ƒ Fair play Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) 3. persatuan dan kelab sukan dan permainan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti TINGKATAN 4 1. Keselamatan ƒ Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengaan liabiliti Undangundang berkaitan dengan liabiliti 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Isu jantina dalam sukan dan permainan ƒ Isu-isu lain dalam sukan dan permainan 3. Kerjaya dalam sukan ƒ Industri sukan Jenis kerjaya Peluang kerjaya 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Insentif dalam sukan dan permainan ƒ Sosio budaya 2. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan ƒ Patriotisme 3. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Isu politik dalam sukan dan permainan ƒ Patriotisme 171 . Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan 2. Pengurusan ƒ Pasukan sukan. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan Susunatur alatan sukan dalam stor TINGKATAN 2 1. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan Penyemakan stok TINGKATAN 3 1. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti Tempat Alatan Pakaian Aktiviti TINGKATAN 1 1.

Etika ƒ Semangat kesukanan ( penonton ) TINGKATAN 4 4. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan sukan dan permainan TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 4. Etika ƒ Personaliti Disiplin diri Disiplin dalam sukan TINGKATAN 5 172 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.