KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 © Kementerian Pendidikan Malay sia 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan roy alti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202

Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas Peralihan 2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

v vii ix xi 1 22 51 76 109 135 156

iii

iv .

memelihara satu cara hidup demokratik. mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan v . menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. rakyat Malaysia.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. vii . berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. berketerampilan. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i . ( Dr. G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h . me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id . Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . K e p ad a s e mu a p i ha k y an g te l a h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n. pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me. K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ix . i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir . Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka te r h ad a p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu. g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h .KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a. p e mb el a j ar a n mas ter i . Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k ter l i b at ter ut a ma gu r u . Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er . Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n. da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a ja r a n ini. SHARIFAH MAIMUNAH BT.ba da n t er te nt u. Di s a mp i n g it u. n i la i d a n a ma l a n. p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n di d i k an . S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an .c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n. d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n.t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an te r i ma k a s ih . pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n . Pe n g a ja r a n dan p e mbe l a j ar a n d ir anc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i. p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l . k e c er d as a n p e lb a ga i . mas y ar a ka t d an n e gar a . k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar . n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n.

x .

Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. bahan dan alat. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting. pengurusan. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. gimnastik. olahraga.PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. kerjaya. 3. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. pergerakan kreatif dan rekreasi. iaitu : x x x Penglibatan murid secara aktif dan selamat. 2. Interaksi yang kreatif dengan rakan. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani xi . guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. Selain dokumen Sukatan Pelajaran.

xii .

Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. 2 dan 3. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. alatan. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid.Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah menengah. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. dan persekitaran. Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Akti viti Pembelajaran xiii . lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid.

xiv .

TAHUN PER. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv .Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJ AR AN TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep. definisi. PER. 5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 14 6 9 2 1 1 1 1 60 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60 15 6 9 2 2 2 2 1 60 TINGKATAN 2 3 4 4 1 3 3 1 15 9 9 2 2 2 1 1 60 3 3 4 4 1 3 3 1 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 4 5 4 5 15 8 10 4 2 2 1 2 2 60 5 6 4 5 1 15 9 10 4 2 2 2 60 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 Kecergasan Kemahiran Kesukanan * KEL. prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 TAH AP I/ TAHUN 2 3 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 5 4 4 5 5 30 11 10 2 2 2 2 1 1 84 TAH AP II/ *KEL.

5. 3. daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan. imbangan. 2. murid dapat : 1. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul dan selamat. dan ketangkasan. 1 . 4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 6. olahraga. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN 2 .

(ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Kesesuaian pakaian. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. arahan dan bimbingan. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 15 minit. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan. x x x 3 . x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Penyeliaan. x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. x Berjalan dan berlari 1000 meter. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. arahan dan bimbingan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian. Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x 4 . x Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan. x Penyeliaan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid.

x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x x x 5 . Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot secara berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. x Penyeliaan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot. x Kesesuaian pakaian.

(i) Cadangan Aktiviti: x Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. x Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. x x 6 . x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesa kitan. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan. x Penyeliaan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Ketangkasan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ketangkasan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Ketangkasan bermaksud kebolehan se seorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag sambil melantun bola x Lari dan undur mengikut arahan (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan secara berkumpulan. Membincangkan faedah latihan ketangkasan secara kumpulan. Perbincangan tentang perkaitan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.

x

x x

7

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai kelajuan melalui ujian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter x Lari pecut 60 meter (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.

(iii ) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

8

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

(i) (ii)

Ansur maju Tambah beban x x Kekerapan Masa

9

x Kesesuaian pakaian. x x x x 10 . x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. Membincangkan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam permainan ping pong. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. x x x 11 . arahan dan bimbingan. x Disiplin murid. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. Membincangkan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. x Perlakuan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 12 .

mengikut undang-undang dan peraturan. Aras 2 x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. x Melakukan acara lari pecut. x Penyeliaan. x x x 13 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lari pecut. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut. arahan dan bimbingan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x Disiplin murid. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan x Fasa berlepas x Fasa melaju x Fasa penamat x Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Peraturan dan UndangUndang (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.

x x x x

14

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan: (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

x

x x

16

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x x x 17 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan teknik lakuan kemahiran imbangan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x Penyeliaan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. x Disiplin murid. x Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Aras 3 x Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan. Keselamatan Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan. x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. x 18 . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Aras 2 x Mengenal pasti keselamatan dan ke sesuaian alatan. Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) (iii) (iv) Tempat Alatan Pakaian Aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke selamatan. x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum. semasa dan selepas melakukan aktiviti. pakaian dan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Menunjuk cara penyusunan alatan su kan di sekolah. x Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Aras 3 x Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. x x x 19 . bentuk dan berat objek. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Cara susun atur alatan: x Saiz objek x Bentuk objek x Berat objek HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti alatan sukan dan permainan.

Aras 2 x Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan isu su kan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme yang perlu ada pada ahli sukan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan (a) Rasuah dan perjudian dalam sukan (b) Patriotisme HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan. Membincangkan isu-isu dalam sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan atau permainan daripada keratan akhbar. 20 .

Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton. x 21 . Membincangkan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: x Umur dan jantina x Komunikasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan.

3. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. kelenturan. murid dapat : 1. gimnastik pendidikan. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat. kuasa. 22 . dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. dan kelajuan. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. 5. olahraga. daya tahan otot. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 2. 6. pergerakan kreatif. 4. kekuatan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan.

KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. x Skiping 15 minit (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. 23 . (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 20 minit. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Berlari dan berjalan pantas 15 minit. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

arahan dan bimbingan. 24 . x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik.. x Perlakuan aktiviti.

x Menilai daya tahan otot melalui bilangan dan ulangan. x x x x 25 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Bangkit tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises x Squat thrust (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot..

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kesesuaian pakaian.. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Mendagu x Naik turun bangku x Bangkit tubi. (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ke kuatan. x Membincangkan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan secara berkumpulan. Menulis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti ke kuatan.

x x

x x

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

28

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. Menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Melentik sisi. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kelenturan. x Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang. (i) Cadangan Aktiviti: x Meniarap angkat dada dan tengkuk.dan x Kilas pinggang. (ii) x x Kaedah latihan Prinsip -prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan. 29 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelenturan. x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Disiplin murid. arahan dan bimbingan. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. 30 . Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Menggunakan kaedah bebanan Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. 31 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat jauh berdiri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kuasa. x Hop melepasi halangan. x Lompat pelbagai aras (plyometric). x Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa. x x (ii) x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Duduk melunjur melontar bola. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kuasa.

32 . arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan.

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah latihan ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menilai tahap kelajuan individu melalui ujian. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Aras 3 x Mengaitkan kelajuan dengan aktivitiaktiviti harian dan sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Lari pecut 60 meter. x 33 . Merekod masa pencapaian larian. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan. x x (ii) x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter.

Masa. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan prinsip-prinsip latihan. x Merasionalkan penggunaan prinsipprinsip latihan dalam pembinaan kecergasan fizikal. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan. Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal. x x x 34 . Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Ansur maju x Tambah beban . Menyusun jadual program kecergasan diri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan Untuk memperoleh faedah daripada se suatu latihan.Kekerapan . Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal bagi setiap individu.

x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Penyeliaan. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola sepak. 35 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. (a) Permainan KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan. x Kesesuaian peralatan. arahan dan bimbingan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan.

x Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. x x x x x x x 36 . Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bola Jaring (i) Kemahiran : x Hantaran x Menerima x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Pergerakan kaki x Undang-undang dan peraturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring.

x Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong. x Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan pingpong. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara Pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. x x x x x x 37 . x Aras 2 Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut.

x Disiplin murid. x Fasa penamat.. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x x x x x x Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari pecut. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x Kesesuaian pakaian. x x x 38 . Menyediakan folio individu tentang fasafasa acara lari pecut. x Perlakuan aktiviti. x Fasa berlepas. Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan. Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Fasa melaju. x Melakukan lari pecut mengikut undangundang dan peraturan.. x Undang-undang dan peraturan. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut.

x Penyeliaan. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak . Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru. Menyenaraikan peraturan undang-undang dan peraturan dalam acara lontar peluru. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan acara lontar peluru. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. x Disiplin murid. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lontar peluru secara individu.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan .pemindahan daya x Undang-Undang dan peraturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan acara lontar peluru. x Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x x (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.gaya berdiri x Fasa lontaran . Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x x x x 39 . Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru. x Kesesuaian pakaian. x Aras 2 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti.

Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara format dan terancang. Pola Pergerakan : (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. ketangkasan dan lombol. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Disiplin murid. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik. x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x x x 40 . x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran melentik dengan teknik yang betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Aras 2 x Melakukan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Penyeliaan. Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran melentik. Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran melentik yang sempurna. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Pergerakan 2 x Melentik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x x x x x x 41 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan kemahiran imbangan dan melentik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan penggunaan alatan. x Perlakuan aktiviti. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan dan melentik. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama.. x Disiplin murid. x Kesesuaian pakaian.

Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. x x x x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. x 42 . Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x bergerak secara sentuhan berselang. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x bergerak secara sentuhan selalu. x Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. pembelajaran dan perkembangan pelajar. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x bergerak tanpa sentuhan seketika. x Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat.

arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 43 . x Membuat pergerakan menggunakan ruang diri. dan x Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Tema 2 – kesedaran ruang x Bergerak berbagaibagai cara menggunakan ruang am. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti. (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan.

(ii) Tema 2 – kesedaran rintangan beban dan masa x beban . x Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.serta-merta . Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. x x x 44 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. dan empat dengan teknik yang betul dan selamat.kawal-lambat Melakukan kemahiran pergerakan kreatif. dua. x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema. tiga. x bukan lokomotor. x Melakukan gaya pergerakan tema satu.halus-ringan . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.berat-kuat x masa . Tema pergerakan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x ke seluruhan tubuh badan. x lokomotor. x bahagian tubuh badan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif.

arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 45 . x Kesesuaian pakaian.terus .tidak terus (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.aliran bebas x ruang .aliran terikat .ruang diri .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iii) Tema 3 – kesedaran ruang x kawasan . x Perlakuan aktiviti.ruang am x arah (iv) Tema 4 – aliran beban badan dalam ruang dan masa x aliran . x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan.

x Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan.hutan lipur. Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. x Ciri-ciri pemilihan tempat selamat daripada: ƒ ancaman binatang buas atau liar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah.Bentuk x Pengurusan tempat ƒ Lokasi. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah. ƒ tanah runtuh. ƒ Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta. (i) Perkhemahan x Jenis khemah: . . . x x Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. sungai. x x x x x x x x . Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah. Membincangkan tempat-tempat yang se suai untuk berkhemah.pulau.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4 .kawasan pergunungan. x Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan.Saiz . x Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah. Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai. .tanah lapang. tasik. . . ƒ dahan mati.tepi pantai. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan. 46 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah.tanah pertanian. ƒ banjir. .

Kemudahan asas: ƒ jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan. ƒ tempat persalinan. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan. 47 ƒ ƒ HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x (ii) . ƒ tempat berhimpun. ƒ sumber air bersih. x Perlakuan aktiviti. ƒ tandas. ƒ kemudahan perhubungan. x Menjaga alatan dengan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. elemen yang menyebabkan gangguan. murid semasa melakukan aktiviti. Cara mendiri dan mengemaskan khemah. Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN pokok tumbang. x Penyeliaan.

x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 48 . Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah. Pengurusan Pengurusan alatan sukan (i) Susun atur alatan sukan: x Saiz objek. x x x x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. bentuk dan berat objek. x KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Bentuk objek. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. x Berat objek. Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Membahaskan amalan rasuah dalam su kan. x x x x x x 49 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan isu-isu dalam sukan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyediakan folio individu berkaitan isuisu sukan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan perrmainan. Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu dalam sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan dan permainan daripada keratan akhbar. (ii) Penggunaan bahan terlarang. (iii) Amalan yang tidak jujur. Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan. x Aras 2 x Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalam sukan danpermainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: (i) Rasuah.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. (ii) Umur dan jantina. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. x Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. 50 . Pengelolaan: (i) Undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. (iii) Komunikasi. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atli dan penonton dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan.

dan kelajuan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. kuasa. gimnastik artistik. kelenturan. 6. gimnastik irama. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 7. gimnastik pendidikan. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. olahraga. Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan. kekuatan. murid dapat : 1. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. daya tahan otot. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 4.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2. 2. 3. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 5. 51 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II 52 .

Membincangkan fungsi organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular x x (iii) Faedah latihan x 53 . x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Latihan par course x Latihan fartlek (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek. x x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. latihan par course dan latihan fartlek. Aras 2 x Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek.

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Aras 3 x x x Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. 54 . Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek.

Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. x Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan. Merekod hasil pencapaian x x x x x 55 . selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku gimnastik x Bicep curl x Bangkit tubi silang x Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menyatakan maksud daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul.

x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. Merekod hasil pencapaian. x x 56 . Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. x Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku bersama beban x Bangkit tubi sisi x Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot.

Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. lemak. Aras 2 x Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio. tulang dan tisu badan yang lain. x x 57 . (a) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit x Merekod bacaan ukuran kaliper x Merekod perubahan komposisi badan Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan.

Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri x x x 58 . x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat dakap x Hop tiga kali dan lompat x Hop lima kali dan lompat x Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. kekuatan otot dan kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. kekuatan otot dan kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Aras 3 x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 59 .

x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 60 . x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 60 meter x Lari pecut 100 meter Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan x Melakukan aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. (ii) (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan. x Menyatakan maksud kelajuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.

x Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan.ulangan x Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan. x Membincangkan prinsip latihan. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Kekhususan x Tambah beban . Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. x Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan.set .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke khususan dan tambah beban dalam prinsip latihan.intensiti . 61 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: x Hantaran x Menangkap x Menggelecek x Melantun x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Merancang strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. x x x x 62 . x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. Aras 2 x Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling.

Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. x Penyeliaan. Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x Merancang strategi asas dalam permainan badminton. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x x x x x 63 . x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Badminton (i) Kemahiran: x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Pukul junam (drop shot) x Smesy x Gerak ka ki x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

x x x x x 64 . Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti. Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.susunan pelari dalam lorong (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berganti-ganti x Teknik hantaran dan terima baton x Teknik larian di selekoh x Undang-Undang dan Peraturan . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti. x Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton . x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat.

x Menganalisis hasil rejaman. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Merej am lembing x Teknik pegangan lembing x Fasa persediaan x Fasa lari landas x Fasa rejaman .sudut pelepasan x Fasa ikut lajak x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-a spek keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing x x x x x x 65 . x Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing x Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing.

Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x x x x 66 . Pola Pergerakan : (i) Pola 3 x Gerak edar (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar. Merancang aktiviti latih tubi. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Murid dapat : x Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. ketangkasan dan lombol. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 67 .

Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 3 x Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. x Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul. Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. x x x x x 68 . meringkuk dan melunjur. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. melentik. Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur.

Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 x Kesedaran masa (ii) Tema 4 x Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. Membuat persembahan variasi pergerakan. Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. x x x x x 69 . dan perkembangan pelajar.

x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif. (iii) Tema 7 x Lapan lakuan daya asas. (ii) Tema 6 x Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Aras 3 x Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima. x Melakukan gaya pergerakan tema lima. Tema pergerakan : (i) Tema 5 x Penyesuaian terhadap rakan. enam dan tujuh dan tema empat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 70 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. x x x x x .enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan gaya pergerakan tema lima. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. enam dan tujuh. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.

x Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering. Aras 2 x Menggunakan kompas untuk mencari bearing. x Menyatakan maksud orienteering . x Menggunakan kompas. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan kompas. Aras 3 x Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. (i) Orienteering x x x (ii) Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas x x Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x x 71 . Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menggunakan kompas untuk mencari objek. Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah. x Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah. Aras 3 x Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Penyemakan stok Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 72 .

x Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. x Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu su kan dan permainan. Aras 3 x Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x x x x 73 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Aras 2 x Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. Membahaskan isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam sukan dan permainan: (i) Insentif dalam sukan dan permainan x jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: x pemilihan permainan x pakaian x Idola HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud etika dalam su kan. Permainan bersih (fair play ) (i) (ii) Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) x Maksud semangat kesukanan. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit. Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. Aras 3 x Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dalam sukan. x Ciri-ciri semangat ke sukanan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat ke sukanan. Aras 2 x Menyatakan amalan permainan bersih x Menyatakan maksud semangat ke sukanan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x x 74 . Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan.

Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. dan Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan. kekuatan. kuasa. Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. komposisi badan. gimnastik artistik. 6. murid dapat : 1. 4. olahraga. kelajuan. 76 . gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 2. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. dan prinsip-prinsip latihan. 7. Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan. daya tahan otot. 3. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 8. 5. gimnastik irama.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III 77 .

larian piramid dan “jump rope”. “jump rope”. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. dan larian piramid. Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Aras 2 x Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Parlov x Larian Piramid x “Jump rope” (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid x x x x x 78 . x Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap ke sihatan individu. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlof. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung. x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. parlov. Mengira kadar nadi latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Disiplin murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 79 . Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti. Penyeliaan. x HASIL PEMBELAJARAN Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu.

x Persekitaran atau tempat Melakukan aktiviti daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian. x x x 80 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. Membincangkan aktiviti –aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (i) Cadangan Aktiviti: x Shoulder press x Hamstring curl x Genggam tangan x Bangkit tubi silang x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN beraktiviti. Disiplin murid. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 81 .

Melakukan aktiviti kekuatan otot. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti ke kuatan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. x Menyatakan kaedah dan faedah latihan ke kuatan otot. sukan dan permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian. sukan dan permainan. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x x x 82 . x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah yang betul. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Bench press x Hamstring curl x Bangkit tubi silang (bersama beban) x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 83 . Disiplin murid. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. arahan dan bimbingan.

Aras 2 x Menyatakan prosedur. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x Merekod perubahan komposisi badan. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI). (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. tulang dan tisu badan yang lain. x Mengira indeks jisim badan (BMI). Mengira indeks jisim badan.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak. Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. x x x 84 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengambil ukuran komposisi badan dan merekodkan perkembangan komposisi badan dalam folio.

(ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan Melakukan aktiviti kuasa secara individu. x x x x x (iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x 85 . x Menyatakan maksud kuasa. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. kekuatan otot dan kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat ke atas peti lombol. Merekod pencapaian ujian lompat Sargent. kekuatan otot dan kuasa. x Lari lutut tinggi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Lompat kangaroo. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. x Shoulder press. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent. x Bounding. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot.

Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 86 . arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. Perlakuan aktiviti. Penyeliaan.

x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Melabel dan menamakankan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Melantun bola sambil berlari 30meter. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Menyatakan maksud kelajuan. x "Jump rope" (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan dan permainan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. 87 . x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan.

Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 88 . Disiplin murid .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kebolehbalikan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan. x Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan. 89 . x Menyatakan maksud perbezaan individu. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: Prinsip Latihan: x Kebolehbalikan x Perbezaan individu x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan.

Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 90 . x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Permainan (a) Bola Tampar (i) Kemahiran: x Menyangga x Servis x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. x Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar.

Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. 91 . HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. arahan dan bimbingan. Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan sistem pertandingan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Sofbol (i) Kemahiran : x Membaling dan menyambut x Memukul x Menampan x Pitching x Larian anak tapak x Memadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x x x 92 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x Perlakuan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x Penyeliaan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol.

x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki. Susunan pejalan kaki di dalam lorong. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki. x Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek.Fasa tolakan .Undang-undang dan peraturan o Kedudukan pejalan kaki dalam lorong.Fasa pemulihan . Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki.Fasa so kongan sebelah kaki . x x x x 93 . Membincangkan aspek.Fasa seretan . Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Olahraga (a) Balapan (i) Kemahiran: x Acara Jalan Kaki . x Kesesuaian pakaian.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 94 . Disiplin murid. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. arahan dan bimbingan.

x Menyatakan teknik lakuan yang betul.Fasa putaran . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera. x Perlakuan aktiviti.Fasa lemparan ƒ sudut pelepasan ƒ kedudukan badan .Fasa persediaan . Membincangkan aspek. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera. x Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan hasil pergerakan lemparan. x Menganalisis hasil lemparan.Fasa ikut lajak . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x x x x 95 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Kemahiran: x Acara Lempar Cakera .Teknik pegangan . Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. x Disiplin murid.Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik secara kumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian. (i) Pola Pergerakan : x Pola 4 . Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik artistik dalam kumpulan. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang.Putaran x Pola 7 . ketangkasan dan lombol. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 3 x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x x 96 . Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 97 . Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Penyeliaan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. Aras 2 x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. Membuat persembahan rangkaian gerakan gerak edar. x x x x x x 98 . (i) Jenis Pergerakan : x Pergerakan 4 . Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna.Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.Gerak edar x Pergerakan 9 . x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukkan aktiviti gimnastik irama. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu. x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran gimnastik irama. Menjelaskan teknik lakuan dalam pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan.

Disiplin murid. arahan dan bimbingan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 99 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran. x HASIL PEMBELAJARAN Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan. Perlakuan aktiviti.

Aras 2 x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan.Kesedaran beban HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan yang bertemakan kesedaran beban. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x 100 . Membincang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x Penyeliaan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. x x x (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan ke sedaran beban. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. pembelajaran dan perkembangan pelajar. (i) Tema gimnastik pendidikan : x Tema 5 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Transisi lapan daya asas Aras 2 x Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan tema. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea.Kesedaran bentuk pergerakan Tema 10 . Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema. Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. (i) Tema pergerakan : x Tema 8 . x x x x x (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik.Ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9 . 101 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema. Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidak menepati tema. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.

Penyeliaan. arahan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Disiplin murid. Perlakuan aktiviti. 102 . dan bimbingan.

menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat x Formasi . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak. x x x x 103 . Aras 2 x Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud menjejak.pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi . Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak. x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menjejak. (i) Menjejak x Konsep menjejak .hadapan: pointer atau recce. x Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak. Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.tengah: keselamatan atau perubatan . . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak. Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi.belakang: sweeper atau anchor. Membincang kesan kemusnahan alam se kitar. x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 104 . arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. x Kesesuaian pakaian.

persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan. Merancang aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan. persatuan dan kelab su kan dan permainan di peringkat se kolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. persatuan dan kelab sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menamakan pasukan sukan. x Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan. x x x x 105 . persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Pengurusan Pasukan sukan. persatuan dan kelab su kan dan permainan: x Penubuhan x Pemilihan AJK melalui mesyuarat x Perancangan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pasukan sukan.kelab sukan dan permainan. x Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. Aras 3 x Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan. Aras 2 x Menjelaskan proses penubuhan pasukan su kan. persatuan su kan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 106 . x x Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. Aras 3 x Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan. Industri Sukan: x Jenis kerjaya x Peluang kerjaya KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Aras 2 x Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam su kan. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan. Kerj aya dalam sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan x Punca keagresifan x Akibat keagresifan (ii) Komersialisme dalam sukan x Kebaikan dan keburukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan. x Mengetahui komersialisme dalam sukan. Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan. Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x x x x x 107 . x Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan. Aras 3 x Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar. Membahaskan komersialisme dalam su kan. x Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan. Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud keganasan dalam su kan.

Aras 3 x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. x Ciri-ciri semangat kesukanan. x Menjelaskan ciri-ciri semangat ke sukanan penonton. x Mencadangkan cara memupuk semangat ke sukanan penonton. Membincangkan cara-cara memupuk semangat kesukanan penonton. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud semangat ke sukanan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x x x 108 . Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton. Membincangkan ciri-ciri semangat ke sukanan. Semangat Kesukanan(penonton): x Maksud semangat kesu kanan. Aras 2 x Menghuraikan kaitan antara semangat ke sukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud semangat ke sukanan. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan.

109 . 2.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 5. murid dapat : 1. pemain semi profesional dan pemain profesional. Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan. gimnastik pendidikan. 3. kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan. 7. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan.dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Mengetahui dasar sukan negara. olahraga. 4. 6. Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110 .

Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. x Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. x Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur aktiviti (iii) Faedah latihan (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Merentas desa x Senamrobik x Berjalan pantas 2-3 km x Latihan litar (ii) Kaedah. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x x x x 111 .

x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . tahap. x Kesesuaian pakaian. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Pelakuan murid. x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan.

x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. x Menjelaskan maksud penguncupan isometrik. x Menghuraikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular.lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep daya tahan otot.tolak dinding .bergayut siku bengkok .cekak cangkuk . Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik. x Aras 3 x Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. Contoh Aktiviti: . (i) Cadangan Aktiviti: x Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. 113 . x x Aras 2 x Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. Membincangkan kepentingan latihan isometrik dalam permainan.

arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti 114 . x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan murid. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.

x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . Aras 2 x Menghuraikan kesan latihan kekuatan otot. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x x x x 115 . angkat kaki. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. Aras 3 x Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. (I) Cadangan Aktiviti: x Memanjat tali x Half squart (bersama beban) x Tekan tubi sambil menepuk tangan x Baring. lutut bengkok (ii) Kaedah latihan. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti 116 . x Perlakuan murid. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan.

Melakar padang permainan hoki. x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. x Mengenal pasti kemampuan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan.Menahan . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik.Mengelecek . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki.Menampan . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . x Perlakuan murid.Menjaga gol . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam permainan hoki.Mencedok . x Penyeliaan.Memukul . x x x x 117 .Menguis . arahan dan bimbingan.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Melakar padang permainan tenis. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan tenis secara kumpulan. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan aktiviti. x x x x x x 118 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan tenis. x Perlakuan murid. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: x Grip/cara pegangan x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Volley x Servis x Smesy x Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik.

Menanduk .Servis .Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw dengan betul dan selamat. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. x x x x x x 119 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. x Kesesuaian pakaian. Melakar padang permainan sepak takraw. x Pelakuan aktiviti.Merejam . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan sepak takraw.Mengumpan . x Penyeliaan.Menimbang .Mengawal . Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. x Pelakuan murid. arahan dan bimbingan.

x Perlakuan murid. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar.Fasa mendarat .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. x Mengenal pasti kemampuan.Langkah keselamatan . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. x Kesesuaian peralatan. Aras 2 x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar.Fasa berlepas .Fasa penerbangan . Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: . Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar.Fasa penamat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lakuandalam acara lari berpagar. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar Aras 3 x Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lari berpagar. x Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Fasa lonjakan . x x x x x 120 . arahan dan bimbingan.

Fasa lari landas . x Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh . Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa layangan . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 3 x Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan kaki bebas .Fasa lonjakan .Langkah keselamatan .Langkah keselamatan . Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa penerbangan .Fasa mendarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa melangkah .Fasa lonjakan .Fasa lari landas .Fasa mendarat (ii) Kemahiran lompat kijang . x Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang. x x x x x 121 .

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 122 . x Penyeliaan.

Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betul dan selamat. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam latihan tersebut. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. ketangkasan dan lombol. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/hamburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik.Hamburan/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Aras 3 x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. (i) Pola pergerakan x Pola 5 . Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan x x x x x 123 .

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan.

(i) Jenis pergerakan: x Pergerakan 5 . arahan dan bimbingan. x x Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. x Mengenal pasti kemampuan. Membincangkan tentang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Pusingan badan x Pergerakan 6 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan peralatan. x x x 125 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. x Kesesuaian pakaian.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama secara kumpulan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Melakukan kemahiran-kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. x Perlakuan murid x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan.

x Melakukan rangkaian pergerakkan x pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 . x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusingan badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama .

x Mengenal pasti kemampuan.Kesedaran aliran x Tema 7 . x x (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. dan perkembangan pelajar. x Menceritakn pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. (i) Tema gimnastik pendidikan x Tema 6 .berterusan dan selamat. memadan danlakuan cermin. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. 127 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. Aras 2 x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. Aras 3 x Merancang jenis pergerakkan yang bersesuaian dengan tema. x Kesesuaian pakaian. x Melakukan aktiviti kesedaran aliran gimnastik pendidikan dengan lancar.

arahan dan bimbingan. Penyeliaan. Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 .

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan. Aras 2 x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Penyeliaan.. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara kumpulan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. x Kesesuaian pakaian.. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepretasi tema. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x x x x 129 . arahan dan bimbingan.Orientasi ruang x Tema 12 . Mereka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerakkan. x Mengenal pasti kemampuan. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian pergerakkan mengikut intepretasi tema yang diberi. (i) Tema pergerakan x Tema 11 .

x x x x 130 . x Kesesuaian pakaian. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat berlindung sementara. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan.. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. (ii) Pelaksanaan: x Sebelum. semasa dan selepas perkhemahan. x Pelakuan murid. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum. Aras 2 x Menyatakan pelaksanaan sebelum. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Program yang terancang. x Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Merancangkan program perkhemahan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. semasa dan selepas perkhemahan. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. semasa dan selepas perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama rakan dan guru. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan.Struktur organisasi . Aras 2 x Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua. x Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. Mengendalikan forum tentang sukan untuk semua. x x x Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara . Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . Aras 3 x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 131 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membahaskan su kan untuk kecemerlangan .Sukan untuk semua .Penggunaan multimedia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: .Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: .

semi profesional dan profesional Aras 3 x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan profesional. semi profesional dan profesional. x x 132 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur. Membincangkan kerjaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. Aras 2 x Membezakan status amatur. x Menyatakan nama-nama pemain profesional di Malaysia. Status pemain : x Amatur x Semi profesional x Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan.

Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: x Maksud politik dalam sukan dan permainan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan. x Kesan dan akibat politik dalam sukan. x Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan x Membincangkan isu-isu politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 133 . Aras 3 x Merumuskan pengaruh politik dalam su kan dan permainan. x Peranan dan sumbangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan. Aras 2 x Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara kumpulan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan.

x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton yang baik Aras 3 x Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya. x Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli sukan yang baik. (i) Disiplin diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. Membahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. (a) Personaliti Personaliti bermaksud keperibadian. perwatakan dan tingkah laku yang baik. Aras 2 x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonton yang beretika x x x x 134 . x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan.

olahraga. Memahami faedah. gimnastik pendidikan. gimnastik irama. 4. 5. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan. gimnastik artistik. daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5. kekuatan otot. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 7. 2. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 135 . murid dapat : 1. Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan. 3. 6. dan komposisi badan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 136 .

Aras 3 x Menghuraikan kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. x Kesesuaian pakaian. (i) Cadangan Aktiviti: x Long-slow distance run ( LSD). x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 2 x Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. 137 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x (iii) Faedah latihan x (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan.

Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 138 . Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. arahan dan bimbingan.

Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x x x 139 . x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. Aras 2 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan otot x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti. x Pelakuan aktiviti Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (ii) Faedah latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Bicep curl x Bench press x Half squat x Tricep extension (ii) Kaedah latihan. kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Perlakuan murid. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyediakan folio individu berkenaan dengan aktiviti kekuatan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Pelakuan aktiviti 140 . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti ke kuatan otot. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. (i) Cadangan Aktiviti: x x x Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension x x x x (ii) Kaedah latihan. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktkviti kekuatan otot. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan kekuatan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. Aras 2 x Menjelaskankan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam sukan dan permainan. arahan dan bimbingan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot.

x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Mengira indeks jisim badan (BMI). x 141 . (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. Menunjukkan cara mengira indeks jisim badan (BMI). Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). Merekodkan indeks jisim badan (BMI) dalam folio. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Aras 2 x Mengira nisbah pinggang-pinggul. Melakukan teknik pengukuran kaliper lipatan kulit dan merekodkannya. Aras 3 x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan kegemukkan. x Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) dan mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit. tulang dan tisu badan yang lain. x Mengenal pasti risiko beberapa penyakit yang berkaitan Mencatat maksud komposisi badan. Membincangkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak dalam badan. x Mengira indeks jisim badan (Body Mass Index-BMI) untuk menentukan status pemakanan.

arahan dan bimbingan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. x Penyeliaan. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang. x x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan Bola Keranjang. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. x Perlakuan murid. Membincangkan kesalahan utama dalam teknik lakuan bola keranjang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan bola keranjang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Pelakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan betul dan selamat. Permainan (a) Bola Keranjang (i) Kemahiran: x Menghantar x Menerima x Melantun x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan bola keranjang. Melakar gelanggang permainan bola keranjang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola keranjang. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undang-undang/ peraturan dalam permainan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 142 .

arahan dan bimbingan.baling . Melukis dan melabelkan padang permainan kriket. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan kriket. x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan kri ket. x x x 143 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kriket (i) Kemahiran : x Bowl x Baling x Memukul: .penjagaan wicket (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.memukul . x Perlakuan murid. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan kriket. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan kriket. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. x Penyeliaan. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket.larian x Memadang . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket dengan betul dan selamat. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket.

x Penyeliaan. Membincangkan teknik lakuan yang dilakukan dalam permainan ragbi. x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan ragbi. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Ragbi (i) Kemahiran : x Menghantar dan menerima x Menendang x Tackle x Skrum x Line out (ii) Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan ragbi. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan utama dalam teknik lakuan permainan ragbi. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan ragbi. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi dengan betul dan selamat. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam sesuatu kemahiran. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x x x 144 . x Perlakuan murid. Aras 2 x Menghuraikan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan ragbi. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran ragbi.

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berhalang. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang dengan teknik yang betul dan selamat. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berhalang. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berhalang. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan murid. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acsara lari berhalang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berhalang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berhalang. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lari berhalang. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berhalang: x Teknik larian x Teknik lompat halangan (ii) Undang-Undang dan Permainan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x x 145 . x Penyeliaan. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lari berhalang. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasa dalam acara lombol bergalah. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan yang diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.layangan . x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lompat tinggi: x gaya pelana x flop . Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.lonjakan .pendaratan (ii) Acara lombol bergalah: x Fasa persediaan teknik pegangan x Fasa lari landas. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Acara lompat tinggi x Acara lombol bergalah HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan sekurang-kurangnya satu gaya lompatan dalam acara lompat tinggi.Fasa . Menganalisis rakaman video berkaitan dengan acara lombol bergalah. x x x x x 146 . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Fasa lonjakan teknik pole planting teknik hamburan x Fasa layangan x Fasa pendaratan (iii) Undang-Undang dan Peraturan.lari landas . Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. arahan dan bimbingan. Menganalisis fasa pergerakan dalam satu gaya lompat tinggi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x 147 . x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Pelakuan aktiviti. x Perlakuan murid.

(i) Pola Pergerakan : x Pola 6 . Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan dalam acara gimnastik artistik. x Kesesuaian pakaian.Hayunan x Pola 7 . Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Menggabungkan kemahiran hayunan dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. 148 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. x Perlakuan murid. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan yang melibatkan kemahiran hayunan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara gimnastik artistik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan kemahiran hayunan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Melakukan kemahiran hayunan dan rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran hayunan. x Penyeliaan. ketangkasan dan lombol. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik yang melibatkan kemahiran hayunan (koreograf) x x x x . x Perlakuan aktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan pengunaan alatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan kemahiran ketangkasan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama. (i) Pola Pergerakan x Pergerakan 7 . x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. x x - x x 149 . Aras 2 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. x Melakukan kemahiran ketangkasan dan manipulasi alatan dengan teknik yang betul. x Penyeliaan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. arahan dan bimbingan.Ketangkasan x Pergerakan 8 . Aras 3 x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan kemahian ketangkasan dengan manipulasi alat. Membincangkan teknik lakuan kemahiran ketangkasan. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan ketangkasan dengan manipulasi alat.. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan kesalahan teknik lakuan kemahiran ketangkasan dengan manipulasi alat yang dilakukan dalam acara gimnastik irama.Teknik alatan x Pergerakan 9 .

Kesedaran ritma (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik pendidikan. (i)Tema gimnastik pendidikan : x Tema 8 . Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik pendidikan. Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. arahan dan bimbingan. x Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang diperolehi semasa tubuh badan bergerak. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. berterusan dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kesedaran ritma gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam gimnastik pendidikan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan tjenis-jenis pergerakan yang terlibat dalam aktiviti kesedaran ritma. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan murid. Aras 3 x Merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma. x x x x 150 . x Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan lancar. dan perkembangan pelajar. Merancang satu rangkaian pergerakan bagi aktiviti kesedaran ritma.

x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam pergerakan keratif. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Membincangkan peranan setiap ahli dalam aktiviti bagi setiap tema pergerakan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. x Perlakuan murid. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.Formasi dalam kumpulan x Tema 16 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan kreatif yang memenuhi syarat tema pergerakan. Membincang untuk mengubah rangkaian pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Kualiti ekspre sif dalam pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. (i) Tema pergerakan : x Tema 14 . Aras 2 x Mengenal pasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan. x Penyeliaan. x x x 151 .Kesedaran kumpulan x Tema 15 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat.

Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan guru. jenis abseiling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti abseiling. Merancang satu aktiviti abseiling bersama rakan. x Aras 3 x Menceritakan pengalaman selepas melakukan aktiviti abseiling. Melaporkan pengalaman aktiviti abseiling. x Pelakuan aktiviti. x Menyatakan peralatan asas. 152 . x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti abseiling. x Kesesuaian pakaian. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti abseiling. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti abseiling secara berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Perlakuan murid. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti abseiling. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (i) Abseiling/rapelling x Abseiling bermaksud aktiviti menurun dari tempat tinggi menggunakan alatan khas. x Penyeliaan. x Peralatan asas x Jenis abseiling x Kemahiran tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan permainan. x Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan dengan liabiliti. (i) Liabiliti x Konsep x Peraturan berkaitan dengan liabiliti x Undang-undang berkaitan dengan liabiliti x 153 . Aras 2 x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan liabiliti. Aras 3 x Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabiliti dalam sukan dan permainan. Menjalankan kajian kes berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x x x Mencatatkan konsep liabiliti. Keselamatan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep liabiliti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Keselamatan bermaksud terpelihara daripada sesuatu bencana. Membincangkan peraturan dan undangundang berkaitan dengan liabiliti.

Membincangkan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. Membincangkan bentuk gangguan se ksual dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan isu-isu jantina dalam su kan dan permainan. x x 154 . Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan isu jantina dalam sukan dan permainan yang berlaku di Malaysia.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan sukan (a) Isu jantina dalam sukan dan permainan: (i) Gangguan seksual (ii) Pilih kasih (iii) Penyertaan (b) Isu-isu lain dalam sukan dan permainan: (i) Punca (ii) Kesan dan akibat HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan permainan. x Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincangkan isu-isu semasa dalam su kan dan permainan. Membahaskan langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. x Mengenal pasti punca dan kesan gangguan seksual. x Menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 155 .

PEMETAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DAN KELAS PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 5 156 .

lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 157 . 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Imbangan ƒ Imbangan skala sisi ƒ Imbangan “ Y” ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Meregang ot ot-otot kaki statik ƒ Mengilas badan ke kiri dan ke kanan ƒ Aspek keselamatan 2. pusing dan sambut bola kecil ƒ Aspek keselamatan 3. Tahun 6 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Fartlek (pelbagai kelajuan) ƒ Berlari 1200m ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan pantas selama 5 minit ƒ Senaman ritma selama 5 minit ƒ Aspek keselamatan TAHAP 2 Tahun 5 1. Kelenturan ƒ Membongkok badan ke hadapan ƒ Melentik ke sisi. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Skip berterusan 3-4 minit ƒ Galop berterusan 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 4 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 2-3 minit ƒ Lari ulang alik 10m selama 2-3 minit ƒ Lari berhalangan 2-3 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 2 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan dan berlari 1000m ƒ Senamrobik 5 minit ƒ Aspek keselamatan 1. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang ƒ Menggolek gelung rotan ƒ Lambung. sentuh lantai dan sambut pundi kacang ƒ Aspek keselamatan Koordinasi ƒ Lambung pundi kacang dan kawal dengan tangan ƒ Baling dan tangkap bola berpasangan ƒ Lambung dan pukul bola dengan tangan ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Meleding berpasangan ƒ Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kawan ƒ Aspek keselamatan 2. Koordinasi ƒ Golek dan tangkap bola berpasangan ƒ Baling dan pukul bola berpasangan ƒ Golek dan kawal gelung rotan ƒ Aspek keselamatan 3. membongkok dan sentuh hujung kaki ƒ Aspek keselamatan Tahun 3 1. Kelenturan ƒ Baring. Imbangan ƒ Imbangan dekam ƒ Dirian kepala. Kelenturan ƒ Mengecilkan badan ƒ Lentik kucing ƒ Melunjur ke hadapan ƒ Aspek keselamatan 2. Kelenturan ƒ Meleding sokong hadapan dua lutut ƒ Meleding sokong hadapan satu lutut ƒ Meleding belakang dengan lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 3. angkat dan silang kaki ke sisi ƒ Berdiri. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 3-4 minit ƒ Lari berganti-ganti mengelilingi grid 2x 200m ƒ Naik turun bangku 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan 2. tepuk dan sambut bola kecil ƒ Lambung. kanan dan kiri ƒ Melentik ke belakang ƒ Aspek keselamatan 3.

4. Ketangkasan ƒ Pijak bayang diri atau rakan ƒ Bola beracun ƒ Galah panjang ƒ Aspek keselamatan 6. Tahun 2 Imbangan ƒ Dirian bangau ƒ Dirian skala depan ƒ Dirian skala sisi ƒ Aspek keselamatan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Ketangkasan ƒ Lompat kuadron 10 saat ƒ Skip dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 4. Kekuatan ƒ Tekan tubi ƒ Mendagu ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Ketingting dalam jarak 10m ƒ Melompat dua belah kaki dalam jarak 10m ƒ Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 saat ƒ Aspek keselamatan 6. Tahun 4 Imbangan ƒ Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik ƒ Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik ƒ Aspek keselamatan Ketangkasan ƒ Lari zig-zag mengikut tanda skital ƒ Lari ulang alik 10m ƒ Aspek keselamatan 5.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Tahun 3 Imbangan ƒ Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan ƒ Meniti di atas kayu kecil atau tali ƒ Aspek keselamatan 4. Tahun 6 Ketangkasan ƒ Tinju bayang ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Aspek keselamatan 158 . Ketangkasan ƒ Cuit ekor ƒ Lompat dan tukar arah ƒ Lari dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Sokongan dari lakuan duduk ƒ Aspek keselamatan 4. Kekuatan ƒ Tolak bahu berpasangan ƒ Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah ƒ Bergayut pada palang ƒ Aspek keselamatan 6. Imbangan ƒ Berjalan sambil menjengkit di atas garisan lurus ƒ Berjalan di atas bangku gimnastik ƒ Berjalan atas permukaan bercerun ƒ Aspek keselamatan 5. Ketangkasan ƒ Lari zig-zag sambil membawa bola dalam ƒ Musang dan ayam ƒ Harimau dan kambing ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Bangkit tubi lutut bengkok ƒ Tekan tubi ƒ Aspek keselamatan 5.

Kelajuan ƒ Lari pecut 30m ƒ Lari berganti-ganti 50m ƒ Aspek keselamatan 8. Kelajuan ƒ Lari berganti-ganti 4x 50 meter ƒ Lari pecut 50 meter ƒ Aspek keselamatan Kuasa ƒ Melontar bola segar ƒ Lompat jauh berdi ri ƒ Aspek keselamatan 10. Komposisi Badan ƒ Ektomof ƒ Mesomof ƒ Endomof 159 . Masa Tindak Balas ƒ Pukul berapa datuk harimau ƒ Belalang belatuk ƒ Nombor sama berlari ƒ Aspek keselamatan 9. Tahun 4 Kekuatan ƒ Tolak patung ƒ Timbang garam ƒ Dukung belakang ƒ Aspek keselamatan 7. TAHAP 2 Tahun 5 Masa Tindak Balas ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Pijak kasut ƒ Aspek keselamatan 7. Kuasa ƒ Lonjak dan rejam bola ƒ Lonjak dan baling bola menuju sasaran ƒ Aspek keselamatan 10. 8. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x Kesihatan x Kemahiran 9.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 7. Tahun 6 Masa Tindak Balas ƒ Menghantar dan menerima bola ƒ Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras ƒ Aspek keselamatan 8.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 TAHAP 2 Tahun 5 Tahun 6 11. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ƒ Tahap kecergasan fizikal ƒ Perbandingan antara orang biasa dengan ahli sukan 160 .

Tahun 3 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Aspek keselamatan 1. Olahraga ƒ Padang ß Lompat tinggi ƒ Aspek keselamatan 2. Aspek keselamatan 1. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 3 ß Pola 4 ƒ Aspek keselamatan 3. Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. TAHAP 2 Tahun 5 Permainan ƒ Sofbol ƒ Badminton ƒ Ragbi sentuh ƒ Olahraga ƒ Balapan ß Teknik asas berlari ß Teknik asas permulaan larian ß Teknik asas menamatkan larian ß Lari berganti ganti ƒ Padang ß Lompat jauh ƒ Aspek keselamatan Aspek keselamatan 1. Olahraga ƒ Padang ß Lontar peluru ƒ Balapan ß Lari berpagar ƒ Aspek keselamatan 1. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 5 ß Pola 6 ß Pola 7 ƒ Aspek keselamatan 161 . Rekreasi ƒ Pengenalan asas perkhemahan ß Jenis-jenis khemah ß Peralatan perkhemahan ß Pengurusan tempat perkhemahan ß Pemilihan tempat ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 1 ß Pola 2 ƒ Aspek keselamatan 3. Tahun 4 Permainan ƒ Hoki ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Bola baling ƒ Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 1 ß Tema 2 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ß Tema 9 ß Tema 10 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 11 ß Tema 12 ß Tema 13 ß Tema 14 ß Tema 15 ß Tema 16 ƒ 3. Tahun 6 Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Bola tampar ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan 2. Aspek keselamatan 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ƒ Menjejak ß Persediaan ß Simbol arah ß Peralatan ƒ Aspek keselamatan 3. Rekreasi ƒ Maksud rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ß Menjejak ß Perkhermahan ß Abseiling/rappelling ƒ Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan 2. Tahun 2 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2.

Tahun 3 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Tempat ƒ Masa ƒ Aspek keselamatan 4. Tahun 4 Rekreasi ƒ Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Susun atur kraf perkhemahan ƒ Keselamatan kawasan perkhemahan 4. Tahun 2 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Aspek keselamatan 4. Kesenggangan x Aktiviti kesenggangan x Faedah x Perasaan x Aspek keselamatan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Rekreasi ƒ ‘Orienteering’ ß Maksud orienteering ß Mengenal kompas ß Membaca bearing ß Mencari titik kawalan Tahun 6 162 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4.

2.Padang . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding ß Masa makan semasa bertanding 3. Tahun 4 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan .Dewan 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Sosio-budaya ß Pakaian ß Latihan 3. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan 163 . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Amalan pemakanan untuk tenaga ß Pengambilan air semasa latihan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan ß Penjagaan alatan sukan dan permainan 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN TAHAP 1 Tahun 1 1.Padang . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan ƒ Pengurusan alatan ß Susunan dan pengelasan 2.Balapan 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan 3. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kebersihan tubuh badan ß Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti 2. Tahun 2 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan sukan dan permainan 1. Tahun 3 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti di tempat permainan ß Padang permainan ß Taman kanakkanak Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Masa 1. TAHAP 2 Tahun 5 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan . Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan dan permainan ƒ Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan ƒ Penyalah gunaan dadah dalam sukan dan permainan 3. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kesesuaian pakaian ß Kebersihan pakaian 2. Tahun 6 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Kemudahan tempat semasa beraktiviti 2. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Diri sendiri ß Rakan ß Kumpulan 1.Gelanggang .

TAHAP 2 Tahun 5 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Menerima keputusan permainan ß Cara mengawap perasaan apabila dewasa 4. Tahun 4 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Kesungguhan dalam sukan dan permainan ƒ Disiplin dalam sukan dan permainan ß Disiplin diri dalam sukan dan permainan 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 4. Tahun 6 Etika dalam sukan ƒ Pengelolaan ß Memahami undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan ß Peranan pesert a dan penonton dalam sukan dan permainan 164 . Tahun 3 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Hormat menghormati 4.

Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises Squat thrust ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Parlov Larian Piramid "jump rope" ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squat Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 165 . Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 20 minit Berjalan dan berlari 15 minit Skiping 15 minit ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 2 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas/ berlari 2-3km Latihan litar ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN PERALIHAN 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Shoulder press Hamstring curl Genggam tangan Bangkit tubi sisi Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan Sistem pengaliran darah Alatan latihan kecergasan Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 1. TINGKATAN 5 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Latihan long-slow distance (LSD) Aplikasi daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 15 minit Berjalan dan berlari 1000m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 1 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti: ƒ Isometrik: Tolak dinding Bergayut siku bengkok Cekak cangkuk Lawan runtun siku ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti latihan par course Latihan farlek ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Shoulder shrug Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2.

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Naik turun bangku Shoulder shrug Bangkit tubi Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Mendagu Naik turun tangga Bangkit tubi ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun tangga (bersama beban) Bangkit tubi sisi Lompat selang seli (bersama beban) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Hamstring curl Bangkit tubi silang (bersama beban) Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Memanjat tali Half squat (bersama beban) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring angkat kaki lutut bengkok ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Meniarap angkat dada dan tengkuk Melentik sisi Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang Kilas pinggang ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod perubahan komposisi badan Mengira indek jisim badan (BMI )

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Mengira indek jisim badan (BMI ) dan menentukan status pemakanan Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) untuk mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit

5. Ketangkasan ƒ Cadangan aktiviti Lari zig-zag sambil melantun bola Lari dan undur mengikut arahan ƒ Kaedah latihan

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Hop melepasi halangan Lompat jauh berdi ri Lompat pelbagai aras (plyometric) Duduk melunjur

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Melompat ke atas peti lombol Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi

166

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 lontar bola Menggunakan kaedah bebanan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek Keselamatan 6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Faedah latihan ƒ Kaedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 60m Lari pecut 100m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Melantun bola sambil berlari 30 meter Berlari sambil membawa bola hoki 30m "jump rope" (speed) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban - Kekerapan - Masa

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kekhususan Tambah beban Intensiti Set Ulangan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kebolehbalikan Perbezaan individu

167

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN PERALIHAN 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Pingpong ƒ Bola Jaring ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 1 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Ping pong ƒ Aspek Keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 2 1. Permainan ƒ Bola baling ƒ Badminton ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 3 1. Permainan ƒ Bola tampar ƒ Sofbol ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 4 1. Permainan ƒ Hoki ƒ Tenis ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 5 1. Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Kriket ƒ Ragbi ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru x Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berganti-ganti ƒ Padang Merejam lembing ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Jalan kaki ƒ Padang Lempar cakera ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berpagar ƒ Padang Lompat jauh Lompat kijang ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berhalangan ƒ Padang Lompat tinggi Lompat bergalah ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan Pergerakan 2: Melentik ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 3: Gerak Edar ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 3: Meringkuk dan melunjur ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 4: Putaran ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 4: Gerak Edar ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 5: Imbangan ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 5: Pusingan badan Pergerakan 6: Lompatan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 6: Hayunan Pola 7: Rangkaian ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 7: Ketangkasan ƒ Aspek keselamatan

168

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN TINGKATAN 1 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran ruang ƒ Pergerakan K reatif Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3: Kesedaran ruang Tema 4: Aliran beban badan dalam ruang dan masa ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 3: Kesedaran masa Tema 4: Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan ƒ Pergerakan K reatif Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan Tema 6: Penggunaan tubuh badan sebagai alat Tema 7: Lapan lakuan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 5: Kesedaran beban ƒ Pergerakan K reatif Tema 8: Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9: Kesedaran bentukbentuk pergerakan Tema 10: Transisi lapan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 6: Kesedaran aliran Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang lain ƒ Pergerakan K reatif Tema 11: Orientasi ruang Tema 12: Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13: Penaikan dari lantai ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 8: Kesedaran ritma ƒ Pergerakan K reatif Tema 14: Kesedaran kumpulan Tema 15: Formasi-formasi dalam kumpulan Tema 16: Kualiti.kualiti ekspresif dalam pergerakan ƒ Aspek keselamatan 169 .

TINGKATAN 4 Rekreasi ƒ Perkhemahan Konsep perkhemahan Pelaksanaan Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 5 Rekreasi ƒ Abseiling/rapelling Peralatan asas Jenis absailing Kemahiran tali Aspek keselamatan 170 . TINGKATAN 3 Rekreasi ƒ Menjejak Konsep menjejak Formasi Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 1 Rekreasi ƒ Perkhemahan Jenis khemah Pengurusan tempat Ciri pemilihan tempat Kemudahan asas Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Aspek keselamatan 5.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. TINGKATAN 2 Rekreasi ƒ Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas ƒ Aspek keselamatan 4.

Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Keagresifan dalam sukan dan permainan Punca keagresifan Akibat keagresifan x Komersialisme dalam sukan _ Kebaikan dan keburukan 3. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan 2. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan Susunatur alatan sukan dalam stor TINGKATAN 2 1. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan permainan 2. persatuan dan kelab sukan dan permainan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti TINGKATAN 4 1. Keselamatan ƒ Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengaan liabiliti Undangundang berkaitan dengan liabiliti 2. Kerjaya dalam sukan ƒ Status pemain Amatur Semi profesional Profesional 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN PERALIHAN 1. Pengurusan ƒ Pasukan sukan. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Isu politik dalam sukan dan permainan ƒ Patriotisme 171 . Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Isu jantina dalam sukan dan permainan ƒ Isu-isu lain dalam sukan dan permainan 3. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Rasuah Penggunaan bahan terlarang Amalan yang tidak jujur 3. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan Penyemakan stok TINGKATAN 3 1. Etika ƒ Fair play Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) 3. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Insentif dalam sukan dan permainan ƒ Sosio budaya 2. Pengurusan ƒ Dasar Sukan Negara ƒ Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia ƒ Teknologi maklumat dalam sukan TINGKATAN 5 1. Kerjaya dalam sukan ƒ Industri sukan Jenis kerjaya Peluang kerjaya 2. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti Tempat Alatan Pakaian Aktiviti TINGKATAN 1 1. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan ƒ Patriotisme 3.

Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan sukan dan permainan TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 4. Etika ƒ Personaliti Disiplin diri Disiplin dalam sukan TINGKATAN 5 172 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. Etika ƒ Semangat kesukanan ( penonton ) TINGKATAN 4 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful