P. 1
pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 5

pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 5

|Views: 54|Likes:
Publicado porseuiiro
proses pembalajaran untuk guru-guru yang mengajar tingkatan 5
proses pembalajaran untuk guru-guru yang mengajar tingkatan 5

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: seuiiro on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 © Kementerian Pendidikan Malay sia 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan roy alti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202

Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas Peralihan 2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

v vii ix xi 1 22 51 76 109 135 156

iii

iv .

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan v . menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik.

rohani. vii . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. berakhlak mulia.

me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id . i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir . mas y ar a ka t d an n e gar a . n i la i d a n a ma l a n. p e mb el a j ar a n mas ter i . k e c er d as a n p e lb a ga i . k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar . p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l . Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er . pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me. G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h . p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i . ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a ja r a n ini. Di s a mp i n g it u.t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an te r i ma k a s ih . Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n . ( Dr.c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n. da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h . SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ix . Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n. K e p ad a s e mu a p i ha k y an g te l a h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n. Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k ter l i b at ter ut a ma gu r u . d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n.KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a. K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i.ba da n t er te nt u. Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka te r h ad a p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an . Pe n g a ja r a n dan p e mbe l a j ar a n d ir anc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i. n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n. SHARIFAH MAIMUNAH BT. p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n di d i k an .

x .

iaitu : x x x Penglibatan murid secara aktif dan selamat. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. bahan dan alat. Selain dokumen Sukatan Pelajaran. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. pengurusan. kerjaya. Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. olahraga. 3. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. Interaksi yang kreatif dengan rakan. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani xi . Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting. guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. gimnastik. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). pergerakan kreatif dan rekreasi. 2.

xii .

Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. dan persekitaran. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Akti viti Pembelajaran xiii . Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. alatan. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. 2 dan 3. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya.Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah menengah. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan.

xiv .

definisi. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv . TAHUN PER. PER.Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJ AR AN TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep. prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 TAH AP I/ TAHUN 2 3 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 5 4 4 5 5 30 11 10 2 2 2 2 1 1 84 TAH AP II/ *KEL. 5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 14 6 9 2 1 1 1 1 60 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60 15 6 9 2 2 2 2 1 60 TINGKATAN 2 3 4 4 1 3 3 1 15 9 9 2 2 2 1 1 60 3 3 4 4 1 3 3 1 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 4 5 4 5 15 8 10 4 2 2 1 2 2 60 5 6 4 5 1 15 9 10 4 2 2 2 60 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 Kecergasan Kemahiran Kesukanan * KEL.

Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan. imbangan. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. 4. daya tahan otot. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 2. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 5. dan ketangkasan. murid dapat : 1. 1 . olahraga. 3. gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul dan selamat. 6.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN 2 .

x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Kesesuaian pakaian. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Perlakuan aktiviti. x Berjalan dan berlari 1000 meter. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan. x x x 3 . Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 15 minit. arahan dan bimbingan. x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

x Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti. x x x 4 . Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Disiplin murid. arahan dan bimbingan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. x Perlakuan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x Disiplin murid. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot secara berkumpulan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. x Kesesuaian pakaian. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. x x x 5 . x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan.

x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesa kitan. x Penyeliaan. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x x 6 . (i) Cadangan Aktiviti: x Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala. Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Ketangkasan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ketangkasan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Ketangkasan bermaksud kebolehan se seorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag sambil melantun bola x Lari dan undur mengikut arahan (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan secara berkumpulan. Membincangkan faedah latihan ketangkasan secara kumpulan. Perbincangan tentang perkaitan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.

x

x x

7

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai kelajuan melalui ujian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter x Lari pecut 60 meter (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.

(iii ) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

8

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

(i) (ii)

Ansur maju Tambah beban x x Kekerapan Masa

9

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. x Kesesuaian pakaian. Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. arahan dan bimbingan. x x x x 10 . x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan.

Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x x x 11 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam permainan ping pong. x Disiplin murid. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 12 .

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lari pecut. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. mengikut undang-undang dan peraturan. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan x Fasa berlepas x Fasa melaju x Fasa penamat x Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Melakukan acara lari pecut. Aras 2 x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. x Penyeliaan. x x x 13 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut. arahan dan bimbingan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Peraturan dan UndangUndang (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.

x x x x

14

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan: (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

x

x x

16

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan. x Perlakuan aktiviti. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Disiplin murid. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x x x 17 . Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran imbangan.

Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) (iii) (iv) Tempat Alatan Pakaian Aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke selamatan. pakaian dan aktiviti. x 18 . x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Keselamatan Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. Aras 2 x Mengenal pasti keselamatan dan ke sesuaian alatan. semasa dan selepas melakukan aktiviti. Aras 3 x Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti.

Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. bentuk dan berat objek. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Cara susun atur alatan: x Saiz objek x Bentuk objek x Berat objek HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Aras 3 x Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. x Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x x x 19 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menunjuk cara penyusunan alatan su kan di sekolah.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan (a) Rasuah dan perjudian dalam sukan (b) Patriotisme HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan. 20 . Aras 2 x Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan atau permainan daripada keratan akhbar. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme yang perlu ada pada ahli sukan. Membincangkan isu-isu dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan isu su kan dan permainan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton. Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: x Umur dan jantina x Komunikasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x 21 .

murid dapat : 1. 2. 5. olahraga. kelenturan. 3. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. pergerakan kreatif. 22 . gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. 4. 6. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. kuasa. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. dan kelajuan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. kekuatan. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat. daya tahan otot.

Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 20 minit. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x Berlari dan berjalan pantas 15 minit. 23 . x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Skiping 15 minit (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti. 24 . x Disiplin murid. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan.

x x x x 25 . x Menilai daya tahan otot melalui bilangan dan ulangan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Bangkit tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises x Squat thrust (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kesesuaian pakaian.. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Mendagu x Naik turun bangku x Bangkit tubi. (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ke kuatan. x Membincangkan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan secara berkumpulan. Menulis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti ke kuatan.

x x

x x

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

28

x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. (i) Cadangan Aktiviti: x Meniarap angkat dada dan tengkuk. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. 29 . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelenturan. x Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang. x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan.dan x Kilas pinggang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan. (ii) x x Kaedah latihan Prinsip -prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kelenturan. x Melentik sisi. Menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan.

30 . arahan dan bimbingan. Disiplin murid. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kuasa. x Lompat pelbagai aras (plyometric). Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kuasa. x Menggunakan kaedah bebanan Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat jauh berdiri. x Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa. x Duduk melunjur melontar bola. 31 . x Hop melepasi halangan. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa. x x (ii) x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Penyeliaan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. 32 .

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan. Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah latihan ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Menilai tahap kelajuan individu melalui ujian. x x (ii) x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Kesesuaian pakaian. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x 33 . Aras 3 x Mengaitkan kelajuan dengan aktivitiaktiviti harian dan sukan. x Lari pecut 60 meter. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Merekod masa pencapaian larian. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal bagi setiap individu. x x x 34 . Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Menyusun jadual program kecergasan diri. Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal. x Merasionalkan penggunaan prinsipprinsip latihan dalam pembinaan kecergasan fizikal. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Ansur maju x Tambah beban .Masa. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan prinsip-prinsip latihan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan.Kekerapan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan Untuk memperoleh faedah daripada se suatu latihan.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. 35 . (a) Permainan KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola sepak. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Kesesuaian peralatan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Penyeliaan. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola sepak. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bola Jaring (i) Kemahiran : x Hantaran x Menerima x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Pergerakan kaki x Undang-undang dan peraturan. x Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x x x x x x x 36 . Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan.

x Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan pingpong. x x x x x x 37 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara Pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Aras 2 Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.

x Melakukan lari pecut mengikut undangundang dan peraturan. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x x x x x x Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari pecut. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. x Penyeliaan. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Disiplin murid. arahan dan bimbingan.. x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Fasa melaju. Menyediakan folio individu tentang fasafasa acara lari pecut. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Undang-undang dan peraturan.. x Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut. x Fasa berlepas. x Fasa penamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. x Kesesuaian pakaian. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x x x 38 .

x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan acara lontar peluru. arahan dan bimbingan. Menyenaraikan peraturan undang-undang dan peraturan dalam acara lontar peluru.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak . Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru. x Perlakuan aktiviti. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lontar peluru secara individu.gaya berdiri x Fasa lontaran .pemindahan daya x Undang-Undang dan peraturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan acara lontar peluru. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Kesesuaian pakaian. x x x (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Aras 2 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru. x x x x 39 . Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru.

x x x 40 . x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Disiplin murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. x Penyeliaan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Pola Pergerakan : (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara format dan terancang. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. x Perlakuan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. ketangkasan dan lombol. x Kesesuaian pakaian. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. arahan dan bimbingan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan penggunaan alatan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran melentik. Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran melentik yang sempurna. x Perlakuan aktiviti. x Aras 2 x Melakukan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x x x x x x 41 . Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan kemahiran imbangan dan melentik. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran melentik dengan teknik yang betul dan selamat. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Pergerakan 2 x Melentik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna.. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan dan melentik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama.

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x 42 . x bergerak tanpa sentuhan seketika.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x bergerak secara sentuhan berselang. pembelajaran dan perkembangan pelajar. x Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat. x Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x bergerak secara sentuhan selalu. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x x x x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua.

x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Tema 2 – kesedaran ruang x Bergerak berbagaibagai cara menggunakan ruang am. dan x Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras. arahan dan bimbingan. (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti. x Membuat pergerakan menggunakan ruang diri. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 43 .

berat-kuat x masa . tiga. Tema pergerakan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x ke seluruhan tubuh badan. x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema. x Melakukan gaya pergerakan tema satu. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x lokomotor. (ii) Tema 2 – kesedaran rintangan beban dan masa x beban . Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif. dan empat dengan teknik yang betul dan selamat. x bahagian tubuh badan. dua.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif. x Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.kawal-lambat Melakukan kemahiran pergerakan kreatif. x x x 44 .serta-merta . Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. x bukan lokomotor. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.halus-ringan .

aliran bebas x ruang .aliran terikat . HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 45 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iii) Tema 3 – kesedaran ruang x kawasan . x Disiplin murid. arahan dan bimbingan.ruang am x arah (iv) Tema 4 – aliran beban badan dalam ruang dan masa x aliran .tidak terus (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti.ruang diri .terus . x Penyeliaan.

.kawasan pergunungan. . Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang. x Ciri-ciri pemilihan tempat selamat daripada: ƒ ancaman binatang buas atau liar.tepi pantai. Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai. tasik. 46 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah. sungai. ƒ banjir. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan. Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah. x Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi.hutan lipur. ƒ tanah runtuh.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4 . x x x x x x x x .tanah pertanian.Bentuk x Pengurusan tempat ƒ Lokasi.pulau. Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. . x Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. ƒ Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah. x x Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. . (i) Perkhemahan x Jenis khemah: . Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan. . ƒ dahan mati. . x Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah. Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah. x Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan. Membincangkan tempat-tempat yang se suai untuk berkhemah.tanah lapang.Saiz .

47 ƒ ƒ HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x (ii) . ƒ sumber air bersih. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. ƒ tempat berhimpun. Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan. Kemudahan asas: ƒ jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan. x Kesesuaian pakaian. elemen yang menyebabkan gangguan. x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN pokok tumbang. ƒ kemudahan perhubungan. x Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Menjaga alatan dengan selamat. murid semasa melakukan aktiviti. ƒ tempat persalinan. ƒ tandas. Cara mendiri dan mengemaskan khemah.

x Bentuk objek. x Berat objek. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah. Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. bentuk dan berat objek. x x x x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. Pengurusan Pengurusan alatan sukan (i) Susun atur alatan sukan: x Saiz objek. x KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 48 .

Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: (i) Rasuah. x x x x x x 49 . Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan dan permainan daripada keratan akhbar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyediakan folio individu berkaitan isuisu sukan dan permainan. Membahaskan amalan rasuah dalam su kan. x Aras 2 x Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalam sukan danpermainan. Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu dalam sukan dan permainan. Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. (iii) Amalan yang tidak jujur. Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. (ii) Penggunaan bahan terlarang. Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan perrmainan. Membincangkan isu-isu dalam sukan.

Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atli dan penonton dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Pengelolaan: (i) Undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. (iii) Komunikasi. 50 . (ii) Umur dan jantina. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2. 7. 2. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. kelenturan. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. murid dapat : 1. kuasa. 4. Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan. kekuatan. olahraga. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. gimnastik irama. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. gimnastik pendidikan. dan kelajuan. gimnastik artistik. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 3. 5. daya tahan otot. 6. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 51 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II 52 .

x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Membincangkan fungsi organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular x x (iii) Faedah latihan x 53 . (i) Cadangan Aktiviti: x Latihan par course x Latihan fartlek (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. latihan par course dan latihan fartlek. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Aras 2 x Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek.

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Aras 3 x x x Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek. 54 .

x Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Merekod hasil pencapaian x x x x x 55 . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku gimnastik x Bicep curl x Bangkit tubi silang x Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti.

x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. x x 56 . x Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku bersama beban x Bangkit tubi sisi x Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Merekod hasil pencapaian.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. lemak. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. tulang dan tisu badan yang lain. Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio. x x 57 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Aras 2 x Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. (a) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit x Merekod bacaan ukuran kaliper x Merekod perubahan komposisi badan Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit.

Aras 3 x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat dakap x Hop tiga kali dan lompat x Hop lima kali dan lompat x Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. kekuatan otot dan kuasa. x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. x Menyatakan maksud kuasa. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. kekuatan otot dan kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri x x x 58 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 59 .

Aras 3 x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 60 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 60 meter x Lari pecut 100 meter Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan x Melakukan aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. (ii) (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan.set .ulangan x Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Kekhususan x Tambah beban . x Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan. x Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan.intensiti .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke khususan dan tambah beban dalam prinsip latihan. 61 . x Membincangkan prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri.

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x x x x 62 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Aras 2 x Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: x Hantaran x Menangkap x Menggelecek x Melantun x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Merancang strategi asas dalam permainan bola baling. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Badminton (i) Kemahiran: x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Pukul junam (drop shot) x Smesy x Gerak ka ki x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x Merancang strategi asas dalam permainan badminton. x Disiplin murid. Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. x Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. x x x x x 63 . x Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.

Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berganti-ganti x Teknik hantaran dan terima baton x Teknik larian di selekoh x Undang-Undang dan Peraturan . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. x x x x x 64 .susunan pelari dalam lorong (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti. x Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. x Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti. x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat.kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton .

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Merej am lembing x Teknik pegangan lembing x Fasa persediaan x Fasa lari landas x Fasa rejaman . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing x x x x x x 65 . x Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing. x Menganalisis hasil rejaman. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-a spek keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing x Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat.

Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Murid dapat : x Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Merancang aktiviti latih tubi. Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Pola Pergerakan : (i) Pola 3 x Gerak edar (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x x x x 66 . x Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. ketangkasan dan lombol.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 67 .

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. x x x x x 68 . melentik. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 3 x Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. x Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. meringkuk dan melunjur.

x Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. dan perkembangan pelajar. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 x Kesedaran masa (ii) Tema 4 x Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. Membuat persembahan variasi pergerakan. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. x x x x x 69 . Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema. (ii) Tema 6 x Penggunaan tubuh badan sebagai alat. enam dan tujuh. x x x x x . Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 70 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. x Melakukan gaya pergerakan tema lima. Aras 3 x Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif. Tema pergerakan : (i) Tema 5 x Penyesuaian terhadap rakan. Membincangkan gaya pergerakan tema lima. enam dan tujuh dan tema empat. Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat. (iii) Tema 7 x Lapan lakuan daya asas.

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x x 71 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan kompas. Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. x Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering. Aras 2 x Menggunakan kompas untuk mencari bearing. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering . Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. Aras 3 x Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. (i) Orienteering x x x (ii) Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas x x Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menggunakan kompas. x Menyatakan maksud orienteering . x Menggunakan kompas untuk mencari objek.

KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Penyemakan stok Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 72 . x Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. x Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

Aras 3 x Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam sukan dan permainan: (i) Insentif dalam sukan dan permainan x jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: x pemilihan permainan x pakaian x Idola HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan. x x x x 73 . Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Membahaskan isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. x Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. x Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. x Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu su kan dan permainan.

x Kejayaan pasukan berasaskan semangat ke sukanan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dalam sukan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud etika dalam su kan. Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. Permainan bersih (fair play ) (i) (ii) Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) x Maksud semangat kesukanan. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x x 74 . x Ciri-ciri semangat ke sukanan. Aras 2 x Menyatakan amalan permainan bersih x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. Aras 3 x Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan.

Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 6. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 8. dan prinsip-prinsip latihan. gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3. kekuatan. komposisi badan. Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. gimnastik pendidikan. dan Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 5. gimnastik irama. 3. 76 . kuasa. 7. olahraga. kelajuan. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. daya tahan otot. murid dapat : 1. 2. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 4.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III 77 .

parlov. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Aras 3 x Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Parlov x Larian Piramid x “Jump rope” (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid x x x x x 78 . Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengira kadar nadi latihan. larian piramid dan “jump rope”. Aras 2 x Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlof. x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap ke sihatan individu. dan larian piramid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. “jump rope”.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung.

x HASIL PEMBELAJARAN Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu. Perlakuan aktiviti. Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 79 . Disiplin murid. Kesesuaian pakaian. Penyeliaan.

x x x 80 . x Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aktiviti –aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan maksud daya tahan otot. Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian. x Persekitaran atau tempat Melakukan aktiviti daya tahan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Shoulder press x Hamstring curl x Genggam tangan x Bangkit tubi silang x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. sukan dan permainan. Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 81 . Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN beraktiviti. Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Disiplin murid.

x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti ke kuatan otot. x Kesesuaian pakaian. sukan dan permainan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. sukan dan permainan. x x x 82 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah yang betul. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. Melakukan aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian. (i) Cadangan Aktiviti: x Bench press x Hamstring curl x Bangkit tubi silang (bersama beban) x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan kaedah dan faedah latihan ke kuatan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 83 . Disiplin murid. Perlakuan aktiviti.

Mengira indeks jisim badan. Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). tulang dan tisu badan yang lain. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x x x 84 . x Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI). Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x Merekod perubahan komposisi badan.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengambil ukuran komposisi badan dan merekodkan perkembangan komposisi badan dalam folio. x Mengira indeks jisim badan (BMI). (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. Aras 2 x Menyatakan prosedur.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Lari lutut tinggi. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. kekuatan otot dan kuasa. x Shoulder press. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. x Lompat kangaroo. Merekod pencapaian ujian lompat Sargent. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan Melakukan aktiviti kuasa secara individu. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. x Bounding. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. x x x x x (iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x x 85 . x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent. kekuatan otot dan kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat ke atas peti lombol.

Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 86 . arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. Penyeliaan.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 87 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Melantun bola sambil berlari 30meter. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan dan permainan. x Melabel dan menamakankan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. x "Jump rope" (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. x Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan aktiviti kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan.

Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 88 . Perlakuan aktiviti. Disiplin murid . Penyeliaan.

x Menyatakan maksud perbezaan individu. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan. x Membincangkan prinsip-prinsip latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: Prinsip Latihan: x Kebolehbalikan x Perbezaan individu x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. 89 . x Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kebolehbalikan. x Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu.

Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. x Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 90 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar. KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. Permainan (a) Bola Tampar (i) Kemahiran: x Menyangga x Servis x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar.

Penyeliaan. Disiplin murid. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan sistem pertandingan. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. 91 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar.

x Kesesuaian pakaian. x Disiplin murid. x Perlakuan aktiviti. x x x x x 92 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. arahan dan bimbingan. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan. Aras 2 x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Sofbol (i) Kemahiran : x Membaling dan menyambut x Memukul x Menampan x Pitching x Larian anak tapak x Memadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan sofbol.

aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki.Undang-undang dan peraturan o Kedudukan pejalan kaki dalam lorong. Membincangkan aspek.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki. x Kesesuaian pakaian.Fasa pemulihan . (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki.Fasa tolakan . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x x 93 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki.Fasa so kongan sebelah kaki .aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki. Olahraga (a) Balapan (i) Kemahiran: x Acara Jalan Kaki .Fasa seretan . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Susunan pejalan kaki di dalam lorong. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 94 . Perlakuan aktiviti.

Membincangkan hasil pergerakan lemparan. x Menganalisis hasil lemparan. x Penyeliaan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera. x x x x x x 95 . Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera.Teknik pegangan .Fasa putaran . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.Fasa persediaan . Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. Membincangkan aspek. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera. x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera.Fasa lemparan ƒ sudut pelepasan ƒ kedudukan badan . x Perlakuan aktiviti.Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera.Fasa ikut lajak .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Kemahiran: x Acara Lempar Cakera . x Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. x Menyatakan teknik lakuan yang betul.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera.

(i) Pola Pergerakan : x Pola 4 . Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. x x x x 96 .Putaran x Pola 7 . Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik secara kumpulan.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna. x Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian. ketangkasan dan lombol. Aras 3 x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik artistik dalam kumpulan.

arahan dan bimbingan. Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 97 . Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian.

x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu. Aras 2 x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.Gerak edar x Pergerakan 9 . Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna. x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. Menjelaskan teknik lakuan dalam pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukkan aktiviti gimnastik irama. (i) Jenis Pergerakan : x Pergerakan 4 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. x Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Membuat persembahan rangkaian gerakan gerak edar. x x x x x x 98 .Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran gimnastik irama. x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat.

arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 99 . Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran. x HASIL PEMBELAJARAN Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan. Disiplin murid.

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan ke sedaran beban. Membincang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. (i) Tema gimnastik pendidikan : x Tema 5 . x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. x x x (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan yang bertemakan kesedaran beban.Kesedaran beban HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. pembelajaran dan perkembangan pelajar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x 100 .

Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidak menepati tema. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x x x x x (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik.Transisi lapan daya asas Aras 2 x Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan tema. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.Ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9 . (i) Tema pergerakan : x Tema 8 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.Kesedaran bentuk pergerakan Tema 10 . 101 .

Disiplin murid. 102 . arahan. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti. Persekitaran atau tempat beraktiviti. dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian.

x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak.hadapan: pointer atau recce. x Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak. Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan.menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat x Formasi . . Aras 2 x Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud menjejak.tengah: keselamatan atau perubatan . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak. x x x x 103 . x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak.belakang: sweeper atau anchor. Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi. (i) Menjejak x Konsep menjejak . Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak. Membincang kesan kemusnahan alam se kitar. x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menjejak.pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi .

x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 104 . x Disiplin murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

persatuan dan kelab sukan dan permainan. Aras 2 x Menjelaskan proses penubuhan pasukan su kan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Merancang aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. x x x x 105 . x Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. persatuan dan kelab su kan dan permainan: x Penubuhan x Pemilihan AJK melalui mesyuarat x Perancangan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pasukan sukan.kelab sukan dan permainan. Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan. x Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. Pengurusan Pasukan sukan. Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menamakan pasukan sukan. Aras 3 x Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan. persatuan dan kelab su kan dan permainan di peringkat se kolah. persatuan su kan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. persatuan.

Aras 3 x Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan. Industri Sukan: x Jenis kerjaya x Peluang kerjaya KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Aras 2 x Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x x Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. Kerj aya dalam sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 106 . Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam su kan.

Aras 3 x Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud keganasan dalam su kan. Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. Membahaskan komersialisme dalam su kan. Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan. Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan x Punca keagresifan x Akibat keagresifan (ii) Komersialisme dalam sukan x Kebaikan dan keburukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan. Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan. Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan. x Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan. x Mengetahui komersialisme dalam sukan. x x x x x 107 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan.

Aras 2 x Menghuraikan kaitan antara semangat ke sukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara. x Ciri-ciri semangat kesukanan. Membincangkan cara-cara memupuk semangat kesukanan penonton. x x x 108 . x Mencadangkan cara memupuk semangat ke sukanan penonton. Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. Semangat Kesukanan(penonton): x Maksud semangat kesu kanan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. Aras 3 x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. Membincangkan ciri-ciri semangat ke sukanan. x Menjelaskan ciri-ciri semangat ke sukanan penonton. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud semangat ke sukanan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 7. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 3.dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4. Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan. Mengetahui dasar sukan negara. 6. gimnastik pendidikan. olahraga. 5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. murid dapat : 1. 2. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan. 109 . pemain semi profesional dan pemain profesional. 4.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110 .

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur aktiviti (iii) Faedah latihan (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Membincangkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung. x Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. x x x x 111 . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. (i) Cadangan Aktiviti: x Merentas desa x Senamrobik x Berjalan pantas 2-3 km x Latihan litar (ii) Kaedah. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung.

arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. tahap. x Pelakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . x Penyeliaan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik.

x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik. Contoh Aktiviti: . x Menghuraikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep daya tahan otot. x x Aras 2 x Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot.bergayut siku bengkok . x Aras 3 x Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit.lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latihan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih.cekak cangkuk .tolak dinding . 113 . x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. Membincangkan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. x Menjelaskan maksud penguncupan isometrik. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan.

x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti 114 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid.

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. (I) Cadangan Aktiviti: x Memanjat tali x Half squart (bersama beban) x Tekan tubi sambil menepuk tangan x Baring. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. lutut bengkok (ii) Kaedah latihan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Aras 2 x Menghuraikan kesan latihan kekuatan otot. Aras 3 x Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. angkat kaki. x x x x 115 .

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti 116 . x Perlakuan murid. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian.

Melakar padang permainan hoki. x x x x 117 .Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. x Penyeliaan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki.Menahan .Menampan . Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Menjaga gol . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan.Memukul .Mengelecek . Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki.Mencedok .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam permainan hoki.Menguis . Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki. x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.

x Perlakuan murid. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis. arahan dan bimbingan. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan tenis secara kumpulan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. Melakar padang permainan tenis. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. x Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: x Grip/cara pegangan x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Volley x Servis x Smesy x Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan tenis. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. x x x x x x 118 . x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan.

Mengawal . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x x x x x x 119 . arahan dan bimbingan.Mengumpan .Menimbang .Menanduk . x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw . Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. x Mengenal pasti kemampuan. x Pelakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . x Pelakuan murid. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw dengan betul dan selamat. x Kesesuaian pakaian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan .Merejam .Servis . Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. Melakar padang permainan sepak takraw.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. x Perlakuan murid. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lakuandalam acara lari berpagar. x Mengenal pasti kemampuan. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar Aras 3 x Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: .Fasa mendarat . Aras 2 x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. x x x x x 120 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.Fasa lonjakan .Fasa penerbangan . arahan dan bimbingan.Langkah keselamatan .Fasa berlepas . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lari berpagar. x Kesesuaian peralatan.Fasa penamat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar. x Perlakuan aktiviti.

Aras 3 x Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa mendarat (ii) Kemahiran lompat kijang .Fasa mendarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan kaki bebas . x Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa melangkah .Fasa layangan .Fasa lari landas . x Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang.Langkah keselamatan . x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x x x x x 121 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh . Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan . Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa penerbangan .Langkah keselamatan . Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan . x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lari landas .

x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti. 122 . arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan.

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan x x x x x 123 . Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Aras 3 x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. (i) Pola pergerakan x Pola 5 . Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. ketangkasan dan lombol.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betul dan selamat. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/hamburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam latihan tersebut.Hamburan/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti.

x Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan.

Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan dengan betul dan selamat. x x x 125 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama secara kumpulan. Membincangkan aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan peralatan. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. x Melakukan kemahiran-kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. Membincangkan tentang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. x Penyeliaan.Pusingan badan x Pergerakan 6 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. x x Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. (i) Jenis pergerakan: x Pergerakan 5 . x Perlakuan murid x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusingan badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama . x Melakukan rangkaian pergerakkan x pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan.

Aras 2 x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. dan perkembangan pelajar. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 127 . x Melakukan aktiviti kesedaran aliran gimnastik pendidikan dengan lancar.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x x (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. memadan danlakuan cermin. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. (i) Tema gimnastik pendidikan x Tema 6 . Aras 3 x Merancang jenis pergerakkan yang bersesuaian dengan tema. x Kesesuaian pakaian. x Menceritakn pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat.berterusan dan selamat.Kesedaran aliran x Tema 7 . x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan.

arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan murid. Penyeliaan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea.. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif.Orientasi ruang x Tema 12 . Aras 2 x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepretasi tema. x Mengenal pasti kemampuan.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 . x x x x 129 . Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerakkan.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian.. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian pergerakkan mengikut intepretasi tema yang diberi. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara kumpulan. Mereka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. arahan dan bimbingan. (i) Tema pergerakan x Tema 11 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.

semasa dan selepas perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama rakan dan guru. semasa dan selepas perkhemahan. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat berlindung sementara. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Merancangkan program perkhemahan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. semasa dan selepas perkhemahan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (ii) Pelaksanaan: x Sebelum. x Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Aras 2 x Menyatakan pelaksanaan sebelum.. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan. x Pelakuan murid. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. arahan dan bimbingan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. x x x x 130 . (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Program yang terancang. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. x Kesesuaian pakaian.

x x x Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara .Penggunaan multimedia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. Mengendalikan forum tentang sukan untuk semua. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 131 .Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara. Membahaskan su kan untuk kecemerlangan .Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . Aras 2 x Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua.Struktur organisasi . Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: . Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan. Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.Sukan untuk semua . x Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan.

semi profesional dan profesional Aras 3 x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan profesional. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 2 x Membezakan status amatur. Membincangkan kerjaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur. Status pemain : x Amatur x Semi profesional x Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. x x 132 . x Menyatakan nama-nama pemain profesional di Malaysia. semi profesional dan profesional.

Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan. Aras 3 x Merumuskan pengaruh politik dalam su kan dan permainan. x Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan x Membincangkan isu-isu politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Aras 2 x Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: x Maksud politik dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Kesan dan akibat politik dalam sukan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 133 . Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara kumpulan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. x Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. x Peranan dan sumbangan.

Membincangkan ciri-ciri personaliti penonton yang beretika x x x x 134 . perwatakan dan tingkah laku yang baik. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. Aras 2 x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. (a) Personaliti Personaliti bermaksud keperibadian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton yang baik Aras 3 x Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya. x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. (i) Disiplin diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. Membahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli sukan yang baik.

6. kekuatan otot. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 2. 3. 7. gimnastik irama. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. gimnastik pendidikan. 135 . kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan. Memahami faedah. daya tahan otot. dan komposisi badan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. gimnastik artistik. 5. olahraga. murid dapat : 1. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5. Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 136 .

Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. (i) Cadangan Aktiviti: x Long-slow distance run ( LSD). x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. 137 . Aras 2 x Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x (iii) Faedah latihan x (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Penyeliaan. Perlakuan murid. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 138 .

x Kesesuaian pakaian. x x x 139 . (i) Cadangan Aktiviti: x Bicep curl x Bench press x Half squat x Tricep extension (ii) Kaedah latihan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x Perlakuan murid. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan otot. x Penyeliaan. x Pelakuan aktiviti Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan otot x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (ii) Faedah latihan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot.

Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Penyeliaan. Menyediakan folio individu berkenaan dengan aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. x Perlakuan murid. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x x x Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension x x x x (ii) Kaedah latihan. x Pelakuan aktiviti 140 . arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktkviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Aras 2 x Menjelaskankan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam sukan dan permainan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti ke kuatan otot. x Kesesuaian pakaian. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan kekuatan otot. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan.

x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Mengira indeks jisim badan (BMI). x 141 . (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. Aras 2 x Mengira nisbah pinggang-pinggul. Membincangkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak dalam badan. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Aras 3 x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan kegemukkan. Merekodkan indeks jisim badan (BMI) dalam folio. Menunjukkan cara mengira indeks jisim badan (BMI). tulang dan tisu badan yang lain. x Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) dan mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit. x Mengira indeks jisim badan (Body Mass Index-BMI) untuk menentukan status pemakanan. Melakukan teknik pengukuran kaliper lipatan kulit dan merekodkannya. x Mengenal pasti risiko beberapa penyakit yang berkaitan Mencatat maksud komposisi badan.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola keranjang. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. x Pelakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan betul dan selamat. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan bola keranjang. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undang-undang/ peraturan dalam permainan. x x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang. Melakar gelanggang permainan bola keranjang. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Membincangkan kesalahan utama dalam teknik lakuan bola keranjang. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan Bola Keranjang. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 142 . arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan bola keranjang. Permainan (a) Bola Keranjang (i) Kemahiran: x Menghantar x Menerima x Melantun x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan.

x Perlakuan murid. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan kriket. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan kriket.memukul . x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket.penjagaan wicket (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.baling . x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan.larian x Memadang . Melukis dan melabelkan padang permainan kriket. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan kri ket. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan kriket. x x x 143 . x Menghuraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket dengan betul dan selamat. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kriket (i) Kemahiran : x Bowl x Baling x Memukul: . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Aras 3 x Menghuraikan kesalahan utama dalam teknik lakuan permainan ragbi. x Perlakuan murid. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan ragbi. x x x 144 . x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan ragbi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Ragbi (i) Kemahiran : x Menghantar dan menerima x Menendang x Tackle x Skrum x Line out (ii) Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam sesuatu kemahiran. Membincangkan teknik lakuan yang dilakukan dalam permainan ragbi. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan ragbi. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi dengan betul dan selamat. x Kesesuaian pakaian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran ragbi. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan. Aras 2 x Menghuraikan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan ragbi.

Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berhalang: x Teknik larian x Teknik lompat halangan (ii) Undang-Undang dan Permainan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berhalang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acsara lari berhalang. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lari berhalang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berhalang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berhalang. x x x x 145 . x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lari berhalang. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang dengan teknik yang betul dan selamat. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berhalang. x Perlakuan murid. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berhalang. x Kesesuaian pakaian.

Menganalisis rakaman video berkaitan dengan acara lombol bergalah. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan yang diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x x x x x 146 .Fasa . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.lonjakan . x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasa dalam acara lombol bergalah. x Fasa lonjakan teknik pole planting teknik hamburan x Fasa layangan x Fasa pendaratan (iii) Undang-Undang dan Peraturan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lompat tinggi: x gaya pelana x flop .lari landas .layangan .pendaratan (ii) Acara lombol bergalah: x Fasa persediaan teknik pegangan x Fasa lari landas. x Acara lompat tinggi x Acara lombol bergalah HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan sekurang-kurangnya satu gaya lompatan dalam acara lompat tinggi. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan murid. x Penyeliaan. Menganalisis fasa pergerakan dalam satu gaya lompat tinggi. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Pelakuan aktiviti. x 147 . Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan dalam acara gimnastik artistik.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. x Menggabungkan kemahiran hayunan dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik. ketangkasan dan lombol. x Perlakuan murid. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. 148 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara gimnastik artistik. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan kemahiran hayunan. arahan dan bimbingan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. (i) Pola Pergerakan : x Pola 6 . x Merekacipta satu rangkaian pergerakan yang melibatkan kemahiran hayunan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. x Perlakuan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan kemahiran hayunan dan rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. x Kesesuaian pakaian. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik yang melibatkan kemahiran hayunan (koreograf) x x x x . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran hayunan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.Hayunan x Pola 7 . x Penyeliaan. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang.

x Kesesuaian pakaian.Ketangkasan x Pergerakan 8 . Membincangkan kesalahan teknik lakuan kemahiran ketangkasan dengan manipulasi alat yang dilakukan dalam acara gimnastik irama.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan ketangkasan dengan manipulasi alat.Teknik alatan x Pergerakan 9 .. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan kemahiran ketangkasan dan manipulasi alatan dengan teknik yang betul. x x - x x 149 . (i) Pola Pergerakan x Pergerakan 7 . Aras 2 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan kemahiran ketangkasan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. Aras 3 x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan kemahian ketangkasan dengan manipulasi alat. x Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan pengunaan alatan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. Membincangkan teknik lakuan kemahiran ketangkasan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama.

x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kesedaran ritma gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam gimnastik pendidikan.Kesedaran ritma (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang diperolehi semasa tubuh badan bergerak. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik pendidikan. x Perlakuan murid. dan perkembangan pelajar. x Penyeliaan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik pendidikan. Membincangkan tjenis-jenis pergerakan yang terlibat dalam aktiviti kesedaran ritma. Aras 3 x Merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Merancang satu rangkaian pergerakan bagi aktiviti kesedaran ritma. x Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan lancar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. (i)Tema gimnastik pendidikan : x Tema 8 . x x x x 150 . berterusan dan selamat. x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.Kesedaran kumpulan x Tema 15 . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif.Kualiti ekspre sif dalam pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x 151 . Aras 3 x Mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam pergerakan keratif. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan kreatif yang memenuhi syarat tema pergerakan. (i) Tema pergerakan : x Tema 14 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Aras 2 x Mengenal pasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan. Membincang untuk mengubah rangkaian pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif.Formasi dalam kumpulan x Tema 16 . x Perlakuan murid. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Membincangkan peranan setiap ahli dalam aktiviti bagi setiap tema pergerakan.

x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti abseiling. Melaporkan pengalaman aktiviti abseiling. jenis abseiling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti abseiling. 152 . Merancang satu aktiviti abseiling bersama rakan. x Pelakuan aktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti abseiling. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Aras 2 x Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan guru. (i) Abseiling/rapelling x Abseiling bermaksud aktiviti menurun dari tempat tinggi menggunakan alatan khas. x Kesesuaian pakaian. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti abseiling. x Aras 3 x Menceritakan pengalaman selepas melakukan aktiviti abseiling. arahan dan bimbingan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti abseiling secara berkumpulan. x Menyatakan peralatan asas. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Penyeliaan. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling. x Peralatan asas x Jenis abseiling x Kemahiran tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

x Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan dengan liabiliti. Aras 3 x Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabiliti dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan liabiliti. Keselamatan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep liabiliti. Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan permainan. x x x Mencatatkan konsep liabiliti. Membincangkan peraturan dan undangundang berkaitan dengan liabiliti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Keselamatan bermaksud terpelihara daripada sesuatu bencana. Menjalankan kajian kes berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti. (i) Liabiliti x Konsep x Peraturan berkaitan dengan liabiliti x Undang-undang berkaitan dengan liabiliti x 153 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan isu-isu jantina dalam su kan dan permainan. Membahaskan langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membincangkan bentuk gangguan se ksual dalam sukan dan permainan. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan sukan (a) Isu jantina dalam sukan dan permainan: (i) Gangguan seksual (ii) Pilih kasih (iii) Penyertaan (b) Isu-isu lain dalam sukan dan permainan: (i) Punca (ii) Kesan dan akibat HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincangkan isu-isu semasa dalam su kan dan permainan. Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan isu jantina dalam sukan dan permainan yang berlaku di Malaysia. x Mengenal pasti punca dan kesan gangguan seksual. Aras 2 x Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. x Menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. x Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan. x x 154 . Membincangkan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 155 .

PEMETAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DAN KELAS PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 5 156 .

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Kelenturan ƒ Baring. membongkok dan sentuh hujung kaki ƒ Aspek keselamatan Tahun 3 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 3-4 minit ƒ Lari berganti-ganti mengelilingi grid 2x 200m ƒ Naik turun bangku 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan 2. kanan dan kiri ƒ Melentik ke belakang ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Mengecilkan badan ƒ Lentik kucing ƒ Melunjur ke hadapan ƒ Aspek keselamatan 2. Imbangan ƒ Imbangan skala sisi ƒ Imbangan “ Y” ƒ Aspek keselamatan 3. Tahun 6 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Fartlek (pelbagai kelajuan) ƒ Berlari 1200m ƒ Aspek keselamatan 2. tepuk dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Skip berterusan 3-4 minit ƒ Galop berterusan 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 4 1. Kelenturan ƒ Membongkok badan ke hadapan ƒ Melentik ke sisi. angkat dan silang kaki ke sisi ƒ Berdiri. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan dan berlari 1000m ƒ Senamrobik 5 minit ƒ Aspek keselamatan 1. Kelenturan ƒ Meleding sokong hadapan dua lutut ƒ Meleding sokong hadapan satu lutut ƒ Meleding belakang dengan lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 3. pusing dan sambut bola kecil ƒ Aspek keselamatan 3. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Kelenturan ƒ Meregang ot ot-otot kaki statik ƒ Mengilas badan ke kiri dan ke kanan ƒ Aspek keselamatan 2. Koordinasi ƒ Golek dan tangkap bola berpasangan ƒ Baling dan pukul bola berpasangan ƒ Golek dan kawal gelung rotan ƒ Aspek keselamatan 3. lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 157 . Kelenturan ƒ Meleding berpasangan ƒ Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kawan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan pantas selama 5 minit ƒ Senaman ritma selama 5 minit ƒ Aspek keselamatan TAHAP 2 Tahun 5 1. Imbangan ƒ Imbangan dekam ƒ Dirian kepala. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang ƒ Menggolek gelung rotan ƒ Lambung. 2. sentuh lantai dan sambut pundi kacang ƒ Aspek keselamatan Koordinasi ƒ Lambung pundi kacang dan kawal dengan tangan ƒ Baling dan tangkap bola berpasangan ƒ Lambung dan pukul bola dengan tangan ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 2-3 minit ƒ Lari ulang alik 10m selama 2-3 minit ƒ Lari berhalangan 2-3 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 2 1.

Ketangkasan ƒ Lari zig-zag sambil membawa bola dalam ƒ Musang dan ayam ƒ Harimau dan kambing ƒ Aspek keselamatan 5. 4. Daya Tahan Otot ƒ Sokongan dari lakuan duduk ƒ Aspek keselamatan 4. Imbangan ƒ Berjalan sambil menjengkit di atas garisan lurus ƒ Berjalan di atas bangku gimnastik ƒ Berjalan atas permukaan bercerun ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Ketingting dalam jarak 10m ƒ Melompat dua belah kaki dalam jarak 10m ƒ Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 saat ƒ Aspek keselamatan 6. Ketangkasan ƒ Cuit ekor ƒ Lompat dan tukar arah ƒ Lari dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 5. Kekuatan ƒ Tekan tubi ƒ Mendagu ƒ Aspek keselamatan 5. Tahun 4 Imbangan ƒ Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik ƒ Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik ƒ Aspek keselamatan Ketangkasan ƒ Lari zig-zag mengikut tanda skital ƒ Lari ulang alik 10m ƒ Aspek keselamatan 5. Tahun 6 Ketangkasan ƒ Tinju bayang ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Aspek keselamatan 158 . Daya Tahan Otot ƒ Bangkit tubi lutut bengkok ƒ Tekan tubi ƒ Aspek keselamatan 5. Kekuatan ƒ Tolak bahu berpasangan ƒ Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah ƒ Bergayut pada palang ƒ Aspek keselamatan 6. Tahun 2 Imbangan ƒ Dirian bangau ƒ Dirian skala depan ƒ Dirian skala sisi ƒ Aspek keselamatan 4. Ketangkasan ƒ Pijak bayang diri atau rakan ƒ Bola beracun ƒ Galah panjang ƒ Aspek keselamatan 6.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Tahun 3 Imbangan ƒ Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan ƒ Meniti di atas kayu kecil atau tali ƒ Aspek keselamatan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Ketangkasan ƒ Lompat kuadron 10 saat ƒ Skip dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 4.

TAHAP 2 Tahun 5 Masa Tindak Balas ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Pijak kasut ƒ Aspek keselamatan 7. Tahun 6 Masa Tindak Balas ƒ Menghantar dan menerima bola ƒ Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras ƒ Aspek keselamatan 8. Tahun 4 Kekuatan ƒ Tolak patung ƒ Timbang garam ƒ Dukung belakang ƒ Aspek keselamatan 7. Kuasa ƒ Lonjak dan rejam bola ƒ Lonjak dan baling bola menuju sasaran ƒ Aspek keselamatan 10. Masa Tindak Balas ƒ Pukul berapa datuk harimau ƒ Belalang belatuk ƒ Nombor sama berlari ƒ Aspek keselamatan 9. Komposisi Badan ƒ Ektomof ƒ Mesomof ƒ Endomof 159 . Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x Kesihatan x Kemahiran 9. Kelajuan ƒ Lari berganti-ganti 4x 50 meter ƒ Lari pecut 50 meter ƒ Aspek keselamatan Kuasa ƒ Melontar bola segar ƒ Lompat jauh berdi ri ƒ Aspek keselamatan 10. Kelajuan ƒ Lari pecut 30m ƒ Lari berganti-ganti 50m ƒ Aspek keselamatan 8. 8.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 7.

Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ƒ Tahap kecergasan fizikal ƒ Perbandingan antara orang biasa dengan ahli sukan 160 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 TAHAP 2 Tahun 5 Tahun 6 11.

Rekreasi ƒ Maksud rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ß Menjejak ß Perkhermahan ß Abseiling/rappelling ƒ Aspek keselamatan 3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 3 ß Pola 4 ƒ Aspek keselamatan 3. Olahraga ƒ Padang ß Lontar peluru ƒ Balapan ß Lari berpagar ƒ Aspek keselamatan 1. TAHAP 2 Tahun 5 Permainan ƒ Sofbol ƒ Badminton ƒ Ragbi sentuh ƒ Olahraga ƒ Balapan ß Teknik asas berlari ß Teknik asas permulaan larian ß Teknik asas menamatkan larian ß Lari berganti ganti ƒ Padang ß Lompat jauh ƒ Aspek keselamatan Aspek keselamatan 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Olahraga ƒ Padang ß Lompat tinggi ƒ Aspek keselamatan 2. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 5 ß Pola 6 ß Pola 7 ƒ Aspek keselamatan 161 . Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Tahun 4 Permainan ƒ Hoki ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Bola baling ƒ Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 1 ß Tema 2 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ß Tema 9 ß Tema 10 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 11 ß Tema 12 ß Tema 13 ß Tema 14 ß Tema 15 ß Tema 16 ƒ 3. Aspek keselamatan 2. Tahun 2 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Aspek keselamatan 1. Aspek keselamatan 2. Tahun 6 Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Bola tampar ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan 3. Tahun 3 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Aspek keselamatan 1. Aspek keselamatan 1. Rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ƒ Menjejak ß Persediaan ß Simbol arah ß Peralatan ƒ Aspek keselamatan 3. Rekreasi ƒ Pengenalan asas perkhemahan ß Jenis-jenis khemah ß Peralatan perkhemahan ß Pengurusan tempat perkhemahan ß Pemilihan tempat ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 1 ß Pola 2 ƒ Aspek keselamatan 3.

Kesenggangan x Aktiviti kesenggangan x Faedah x Perasaan x Aspek keselamatan 4. Tahun 2 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Aspek keselamatan 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Tahun 3 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Tempat ƒ Masa ƒ Aspek keselamatan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Rekreasi ƒ ‘Orienteering’ ß Maksud orienteering ß Mengenal kompas ß Membaca bearing ß Mencari titik kawalan Tahun 6 162 . Tahun 4 Rekreasi ƒ Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Susun atur kraf perkhemahan ƒ Keselamatan kawasan perkhemahan 4.

Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan ƒ Pengurusan alatan ß Susunan dan pengelasan 2. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Diri sendiri ß Rakan ß Kumpulan 1. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Amalan pemakanan untuk tenaga ß Pengambilan air semasa latihan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan ß Penjagaan alatan sukan dan permainan 2.Padang . Tahun 6 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Kemudahan tempat semasa beraktiviti 2. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding ß Masa makan semasa bertanding 3.Dewan 1.Balapan 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan 163 . Tahun 4 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan .Padang . Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan dan permainan ƒ Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan ƒ Penyalah gunaan dadah dalam sukan dan permainan 3. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kesesuaian pakaian ß Kebersihan pakaian 2. 2. TAHAP 2 Tahun 5 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan . Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan 3. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Sosio-budaya ß Pakaian ß Latihan 3. Tahun 3 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti di tempat permainan ß Padang permainan ß Taman kanakkanak Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Masa 1. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kebersihan tubuh badan ß Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti 2.Gelanggang .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Tahun 2 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan sukan dan permainan 1.

Tahun 4 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Kesungguhan dalam sukan dan permainan ƒ Disiplin dalam sukan dan permainan ß Disiplin diri dalam sukan dan permainan 4. Tahun 3 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Hormat menghormati 4. TAHAP 2 Tahun 5 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Menerima keputusan permainan ß Cara mengawap perasaan apabila dewasa 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 4. Tahun 6 Etika dalam sukan ƒ Pengelolaan ß Memahami undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan ß Peranan pesert a dan penonton dalam sukan dan permainan 164 .

Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. TINGKATAN 5 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Latihan long-slow distance (LSD) Aplikasi daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas/ berlari 2-3km Latihan litar ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 15 minit Berjalan dan berlari 1000m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 1 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti: ƒ Isometrik: Tolak dinding Bergayut siku bengkok Cekak cangkuk Lawan runtun siku ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti latihan par course Latihan farlek ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Parlov Larian Piramid "jump rope" ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 20 minit Berjalan dan berlari 15 minit Skiping 15 minit ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 2 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises Squat thrust ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Shoulder press Hamstring curl Genggam tangan Bangkit tubi sisi Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan Sistem pengaliran darah Alatan latihan kecergasan Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN PERALIHAN 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squat Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 165 . Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Shoulder shrug Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2.

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Naik turun bangku Shoulder shrug Bangkit tubi Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Mendagu Naik turun tangga Bangkit tubi ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun tangga (bersama beban) Bangkit tubi sisi Lompat selang seli (bersama beban) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Hamstring curl Bangkit tubi silang (bersama beban) Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Memanjat tali Half squat (bersama beban) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring angkat kaki lutut bengkok ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Meniarap angkat dada dan tengkuk Melentik sisi Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang Kilas pinggang ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod perubahan komposisi badan Mengira indek jisim badan (BMI )

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Mengira indek jisim badan (BMI ) dan menentukan status pemakanan Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) untuk mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit

5. Ketangkasan ƒ Cadangan aktiviti Lari zig-zag sambil melantun bola Lari dan undur mengikut arahan ƒ Kaedah latihan

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Hop melepasi halangan Lompat jauh berdi ri Lompat pelbagai aras (plyometric) Duduk melunjur

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Melompat ke atas peti lombol Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi

166

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 lontar bola Menggunakan kaedah bebanan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek Keselamatan 6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Faedah latihan ƒ Kaedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 60m Lari pecut 100m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Melantun bola sambil berlari 30 meter Berlari sambil membawa bola hoki 30m "jump rope" (speed) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban - Kekerapan - Masa

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kekhususan Tambah beban Intensiti Set Ulangan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kebolehbalikan Perbezaan individu

167

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN PERALIHAN 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Pingpong ƒ Bola Jaring ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 1 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Ping pong ƒ Aspek Keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 2 1. Permainan ƒ Bola baling ƒ Badminton ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 3 1. Permainan ƒ Bola tampar ƒ Sofbol ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 4 1. Permainan ƒ Hoki ƒ Tenis ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 5 1. Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Kriket ƒ Ragbi ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru x Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berganti-ganti ƒ Padang Merejam lembing ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Jalan kaki ƒ Padang Lempar cakera ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berpagar ƒ Padang Lompat jauh Lompat kijang ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berhalangan ƒ Padang Lompat tinggi Lompat bergalah ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan Pergerakan 2: Melentik ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 3: Gerak Edar ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 3: Meringkuk dan melunjur ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 4: Putaran ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 4: Gerak Edar ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 5: Imbangan ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 5: Pusingan badan Pergerakan 6: Lompatan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 6: Hayunan Pola 7: Rangkaian ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 7: Ketangkasan ƒ Aspek keselamatan

168

kualiti ekspresif dalam pergerakan ƒ Aspek keselamatan 169 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN TINGKATAN 1 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran ruang ƒ Pergerakan K reatif Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3: Kesedaran ruang Tema 4: Aliran beban badan dalam ruang dan masa ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 3: Kesedaran masa Tema 4: Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan ƒ Pergerakan K reatif Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan Tema 6: Penggunaan tubuh badan sebagai alat Tema 7: Lapan lakuan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 5: Kesedaran beban ƒ Pergerakan K reatif Tema 8: Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9: Kesedaran bentukbentuk pergerakan Tema 10: Transisi lapan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 6: Kesedaran aliran Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang lain ƒ Pergerakan K reatif Tema 11: Orientasi ruang Tema 12: Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13: Penaikan dari lantai ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 8: Kesedaran ritma ƒ Pergerakan K reatif Tema 14: Kesedaran kumpulan Tema 15: Formasi-formasi dalam kumpulan Tema 16: Kualiti.

TINGKATAN 5 Rekreasi ƒ Abseiling/rapelling Peralatan asas Jenis absailing Kemahiran tali Aspek keselamatan 170 . TINGKATAN 1 Rekreasi ƒ Perkhemahan Jenis khemah Pengurusan tempat Ciri pemilihan tempat Kemudahan asas Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Aspek keselamatan 5.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. TINGKATAN 3 Rekreasi ƒ Menjejak Konsep menjejak Formasi Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 4 Rekreasi ƒ Perkhemahan Konsep perkhemahan Pelaksanaan Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 2 Rekreasi ƒ Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas ƒ Aspek keselamatan 4.

Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti Tempat Alatan Pakaian Aktiviti TINGKATAN 1 1. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Insentif dalam sukan dan permainan ƒ Sosio budaya 2. Kerjaya dalam sukan ƒ Industri sukan Jenis kerjaya Peluang kerjaya 2. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan Susunatur alatan sukan dalam stor TINGKATAN 2 1. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Isu politik dalam sukan dan permainan ƒ Patriotisme 171 . Kerjaya dalam sukan ƒ Status pemain Amatur Semi profesional Profesional 2. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan permainan 2. Pengurusan ƒ Dasar Sukan Negara ƒ Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia ƒ Teknologi maklumat dalam sukan TINGKATAN 5 1. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Keagresifan dalam sukan dan permainan Punca keagresifan Akibat keagresifan x Komersialisme dalam sukan _ Kebaikan dan keburukan 3. Keselamatan ƒ Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengaan liabiliti Undangundang berkaitan dengan liabiliti 2. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan 2. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan ƒ Patriotisme 3. Pengurusan ƒ Pasukan sukan.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN PERALIHAN 1. Etika ƒ Fair play Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) 3. persatuan dan kelab sukan dan permainan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti TINGKATAN 4 1. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Isu jantina dalam sukan dan permainan ƒ Isu-isu lain dalam sukan dan permainan 3. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Rasuah Penggunaan bahan terlarang Amalan yang tidak jujur 3. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan Penyemakan stok TINGKATAN 3 1.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. Etika ƒ Semangat kesukanan ( penonton ) TINGKATAN 4 4. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan sukan dan permainan TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 4. Etika ƒ Personaliti Disiplin diri Disiplin dalam sukan TINGKATAN 5 172 .

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->