KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 © Kementerian Pendidikan Malay sia 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan roy alti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202

Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas Peralihan 2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

v vii ix xi 1 22 51 76 109 135 156

iii

iv .

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan v . mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. berketerampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. vii .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia.

p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l . me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id .ba da n t er te nt u. p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n di d i k an . SHARIFAH MAIMUNAH BT. da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n . Pe n g a ja r a n dan p e mbe l a j ar a n d ir anc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i. g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h . d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an . Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n. Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . k e c er d as a n p e lb a ga i .c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n. n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n. G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h . p e mb el a j ar a n mas ter i . mas y ar a ka t d an n e gar a .t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an te r i ma k a s ih .KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a. ( Dr. p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i . k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar . K e p ad a s e mu a p i ha k y an g te l a h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n. K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i. Di s a mp i n g it u. i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir . ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a ja r a n ini. Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er . Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka te r h ad a p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu. pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me. n i la i d a n a ma l a n. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ix . Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k ter l i b at ter ut a ma gu r u .

x .

Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. 3. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus.PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. bahan dan alat. kerjaya. gimnastik. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). olahraga. guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani xi . iaitu : x x x Penglibatan murid secara aktif dan selamat. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Selain dokumen Sukatan Pelajaran. 2. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting. pergerakan kreatif dan rekreasi. Interaksi yang kreatif dengan rakan.

xii .

Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. 2 dan 3. Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Akti viti Pembelajaran xiii . Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. alatan. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. dan persekitaran. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya.Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah menengah. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid.

xiv .

definisi.Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJ AR AN TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep. 5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 14 6 9 2 1 1 1 1 60 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60 15 6 9 2 2 2 2 1 60 TINGKATAN 2 3 4 4 1 3 3 1 15 9 9 2 2 2 1 1 60 3 3 4 4 1 3 3 1 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 4 5 4 5 15 8 10 4 2 2 1 2 2 60 5 6 4 5 1 15 9 10 4 2 2 2 60 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 Kecergasan Kemahiran Kesukanan * KEL. prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 TAH AP I/ TAHUN 2 3 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 5 4 4 5 5 30 11 10 2 2 2 2 1 1 84 TAH AP II/ *KEL. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv . PER. TAHUN PER.

murid dapat : 1. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul dan selamat. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. dan ketangkasan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 2. 4. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. 6. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan. imbangan. olahraga. daya tahan otot. 5. 3. 1 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN 2 .

Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan. x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 15 minit. x Berjalan dan berlari 1000 meter. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. x x x 3 . x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Perlakuan aktiviti.

x Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x x x 4 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. arahan dan bimbingan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x 5 . x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. x Disiplin murid. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot secara berkumpulan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. x Penyeliaan.

Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan. x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. (i) Cadangan Aktiviti: x Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. x Kesesuaian pakaian. Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesa kitan. x x 6 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Ketangkasan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ketangkasan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Ketangkasan bermaksud kebolehan se seorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag sambil melantun bola x Lari dan undur mengikut arahan (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan secara berkumpulan. Membincangkan faedah latihan ketangkasan secara kumpulan. Perbincangan tentang perkaitan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.

x

x x

7

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai kelajuan melalui ujian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter x Lari pecut 60 meter (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.

(iii ) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

8

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

(i) (ii)

Ansur maju Tambah beban x x Kekerapan Masa

9

x Perlakuan aktiviti. x x x x 10 . x Disiplin murid. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam permainan ping pong. x Perlakuan aktiviti. x x x 11 . x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. Membincangkan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. x Penyeliaan. x Disiplin murid.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 12 .

x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. Aras 2 x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Melakukan acara lari pecut. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lari pecut. x x x 13 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut. x Penyeliaan. x Disiplin murid. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. arahan dan bimbingan. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. mengikut undang-undang dan peraturan. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan x Fasa berlepas x Fasa melaju x Fasa penamat x Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Peraturan dan UndangUndang (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.

x x x x

14

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan: (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

x

x x

16

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x x x 17 . Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. arahan dan bimbingan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran imbangan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan. x Penyeliaan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan. x Disiplin murid. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) (iii) (iv) Tempat Alatan Pakaian Aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke selamatan. Aras 3 x Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan. semasa dan selepas melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Keselamatan Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum. x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. x 18 . Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan. pakaian dan aktiviti. x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti. Aras 2 x Mengenal pasti keselamatan dan ke sesuaian alatan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. Menunjuk cara penyusunan alatan su kan di sekolah. x x x 19 . bentuk dan berat objek. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Cara susun atur alatan: x Saiz objek x Bentuk objek x Berat objek HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. Aras 3 x Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat.

Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme yang perlu ada pada ahli sukan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan (a) Rasuah dan perjudian dalam sukan (b) Patriotisme HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan isu su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan atau permainan daripada keratan akhbar. 20 . Membincangkan isu-isu dalam sukan dan permainan.

Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Membincangkan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton. Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: x Umur dan jantina x Komunikasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan. x 21 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. olahraga. kuasa. kelenturan. dan kelajuan. kekuatan. 4. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. 6.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. 2. daya tahan otot. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. pergerakan kreatif. 22 . Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. murid dapat : 1. 5. 3. gimnastik pendidikan.

Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 20 minit. x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. 23 . x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Berlari dan berjalan pantas 15 minit. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. x Skiping 15 minit (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan.

. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Disiplin murid. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 24 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik.

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan dan ulangan.. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Bangkit tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises x Squat thrust (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x x x x 25 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kesesuaian pakaian.. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Mendagu x Naik turun bangku x Bangkit tubi. (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ke kuatan. x Membincangkan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan secara berkumpulan. Menulis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti ke kuatan.

x x

x x

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

28

x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelenturan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang. 29 . (ii) x x Kaedah latihan Prinsip -prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Melentik sisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Meniarap angkat dada dan tengkuk. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kelenturan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan.dan x Kilas pinggang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan.

Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. 30 . arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti.

x Lompat pelbagai aras (plyometric). Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Duduk melunjur melontar bola. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa. 31 . x Menggunakan kaedah bebanan Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat jauh berdiri. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kuasa. x x (ii) x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Hop melepasi halangan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kuasa. x Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid. 32 . Penyeliaan. Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Menilai tahap kelajuan individu melalui ujian. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Merekod masa pencapaian larian. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah latihan ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x 33 . x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter. Aras 3 x Mengaitkan kelajuan dengan aktivitiaktiviti harian dan sukan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x (ii) x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Lari pecut 60 meter. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan.

Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.Kekerapan . x Merasionalkan penggunaan prinsipprinsip latihan dalam pembinaan kecergasan fizikal.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan Untuk memperoleh faedah daripada se suatu latihan. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal bagi setiap individu. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan prinsip-prinsip latihan.Masa. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Ansur maju x Tambah beban . Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan. Menyusun jadual program kecergasan diri. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. x x x 34 .

x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. x Kesesuaian peralatan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. 35 . x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak. (a) Permainan KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola sepak. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. x x x x x x x 36 . Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bola Jaring (i) Kemahiran : x Hantaran x Menerima x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Pergerakan kaki x Undang-undang dan peraturan. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. x Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. x x x x x x 37 . (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara Pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan pingpong. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. x Aras 2 Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.

x Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. x Fasa berlepas. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. x Fasa melaju. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. arahan dan bimbingan. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan.. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Fasa penamat. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Kesesuaian pakaian. x Undang-undang dan peraturan. Menyediakan folio individu tentang fasafasa acara lari pecut. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat.. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x x x x x x Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari pecut. x Melakukan lari pecut mengikut undangundang dan peraturan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. x Penyeliaan. x x x 38 .

Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. Menyenaraikan peraturan undang-undang dan peraturan dalam acara lontar peluru. x Penyeliaan.pemindahan daya x Undang-Undang dan peraturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan acara lontar peluru. Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan . x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. arahan dan bimbingan. x Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x x (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian.gaya berdiri x Fasa lontaran . x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru. x x x x 39 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lontar peluru secara individu. x Aras 2 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak . x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan acara lontar peluru. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan.

x x x 40 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. ketangkasan dan lombol. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara format dan terancang. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Disiplin murid. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. Pola Pergerakan : (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

x Penyeliaan. Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran melentik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Pergerakan 2 x Melentik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.. x x x x x x 41 . x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan kemahiran imbangan dan melentik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan dan melentik. x Aras 2 x Melakukan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan penggunaan alatan. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran melentik yang sempurna. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama. x Disiplin murid. x Perlakuan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran melentik dengan teknik yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. x x x x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x bergerak secara sentuhan berselang. x 42 . Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x bergerak tanpa sentuhan seketika. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat. x bergerak secara sentuhan selalu. pembelajaran dan perkembangan pelajar. x Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Tema 2 – kesedaran ruang x Bergerak berbagaibagai cara menggunakan ruang am. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid. (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti. x Membuat pergerakan menggunakan ruang diri. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 43 . dan x Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras.

x bahagian tubuh badan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema.kawal-lambat Melakukan kemahiran pergerakan kreatif. tiga. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.serta-merta . x Melakukan gaya pergerakan tema satu. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. dan empat dengan teknik yang betul dan selamat. dua. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. x bukan lokomotor. x lokomotor. Tema pergerakan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x ke seluruhan tubuh badan.berat-kuat x masa . x x x 44 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif. (ii) Tema 2 – kesedaran rintangan beban dan masa x beban .halus-ringan . x Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan.

tidak terus (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.ruang diri . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.aliran bebas x ruang . x Perlakuan aktiviti.ruang am x arah (iv) Tema 4 – aliran beban badan dalam ruang dan masa x aliran . x Penyeliaan.aliran terikat . x Disiplin murid. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 45 .terus .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iii) Tema 3 – kesedaran ruang x kawasan .

tasik. .tanah pertanian. Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. .pulau. sungai. ƒ tanah runtuh. 46 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah. x Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan.tepi pantai. Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4 . ƒ banjir.Saiz . x Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. . . (i) Perkhemahan x Jenis khemah: . x Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi.kawasan pergunungan. Membincangkan tempat-tempat yang se suai untuk berkhemah.Bentuk x Pengurusan tempat ƒ Lokasi. Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan. Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang. Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah. ƒ dahan mati. . x Ciri-ciri pemilihan tempat selamat daripada: ƒ ancaman binatang buas atau liar.hutan lipur. Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah. ƒ Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta. x Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan.tanah lapang. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah. x x x x x x x x . x x Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan.

x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Kemudahan asas: ƒ jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan. x Disiplin murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan. x Menjaga alatan dengan selamat. ƒ tempat berhimpun. ƒ tempat persalinan. x Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. ƒ kemudahan perhubungan. x Penyeliaan. 47 ƒ ƒ HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x (ii) .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN pokok tumbang. ƒ sumber air bersih. Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. elemen yang menyebabkan gangguan. murid semasa melakukan aktiviti. Cara mendiri dan mengemaskan khemah. ƒ tandas.

Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah. x x x x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. bentuk dan berat objek. x KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Pengurusan Pengurusan alatan sukan (i) Susun atur alatan sukan: x Saiz objek. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 48 . x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. x Berat objek. x Bentuk objek.

Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: (i) Rasuah. Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan perrmainan. x x x x x x 49 . Membahaskan amalan rasuah dalam su kan. Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyediakan folio individu berkaitan isuisu sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan dan permainan daripada keratan akhbar. x Aras 2 x Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalam sukan danpermainan. (iii) Amalan yang tidak jujur. Membincangkan isu-isu dalam sukan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar. (ii) Penggunaan bahan terlarang.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. 50 . Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan. (ii) Umur dan jantina. Pengelolaan: (i) Undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atli dan penonton dalam sukan dan permainan. Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. x Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. (iii) Komunikasi.

gimnastik artistik. murid dapat : 1. 3. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. kelenturan. 5. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. olahraga. 6. 2. Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan. kuasa. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 51 . daya tahan otot. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2. gimnastik irama. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 4. dan kelajuan. gimnastik pendidikan. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. kekuatan. 7. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II 52 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek. (i) Cadangan Aktiviti: x Latihan par course x Latihan fartlek (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Membincangkan fungsi organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular x x (iii) Faedah latihan x 53 . latihan par course dan latihan fartlek. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. x Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek.

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Aras 3 x x x Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. 54 .

x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Merekod hasil pencapaian x x x x x 55 . x Menyatakan maksud daya tahan otot. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku gimnastik x Bicep curl x Bangkit tubi silang x Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot. x Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot.

Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x x 56 . x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku bersama beban x Bangkit tubi sisi x Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. Merekod hasil pencapaian. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot.

Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio. Aras 2 x Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x x 57 . lemak. tulang dan tisu badan yang lain. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. (a) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit x Merekod bacaan ukuran kaliper x Merekod perubahan komposisi badan Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan.

Aras 3 x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. kekuatan otot dan kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat dakap x Hop tiga kali dan lompat x Hop lima kali dan lompat x Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. x Menyatakan maksud kuasa. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. kekuatan otot dan kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri x x x 58 . x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 59 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan. x Menyatakan maksud kelajuan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 60 . (ii) (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 3 x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 60 meter x Lari pecut 100 meter Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan x Melakukan aktiviti kelajuan.

Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan. x Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan.intensiti . 61 . x Membincangkan prinsip latihan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Kekhususan x Tambah beban .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke khususan dan tambah beban dalam prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. x Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan.set .ulangan x Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio.

x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Merancang strategi asas dalam permainan bola baling. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. Aras 2 x Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: x Hantaran x Menangkap x Menggelecek x Melantun x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x x x x 62 . x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat.

arahan dan bimbingan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Badminton (i) Kemahiran: x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Pukul junam (drop shot) x Smesy x Gerak ka ki x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. x Perlakuan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x x x 63 . x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. x Merancang strategi asas dalam permainan badminton. x Disiplin murid.

kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton . Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. x Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti. Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. x Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. x x x x x 64 . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat.susunan pelari dalam lorong (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berganti-ganti x Teknik hantaran dan terima baton x Teknik larian di selekoh x Undang-Undang dan Peraturan . x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat.

Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing x Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-a spek keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Merej am lembing x Teknik pegangan lembing x Fasa persediaan x Fasa lari landas x Fasa rejaman . x Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. x Menganalisis hasil rejaman. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing x x x x x x 65 . Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing.

Merancang aktiviti latih tubi. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar. x x x x 66 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. x Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. ketangkasan dan lombol. Pola Pergerakan : (i) Pola 3 x Gerak edar (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Murid dapat : x Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 67 .

Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. x Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. x x x x x 68 . Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. melentik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 3 x Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. meringkuk dan melunjur. x Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan.

dan perkembangan pelajar. x x x x x 69 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. Membuat persembahan variasi pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 x Kesedaran masa (ii) Tema 4 x Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. x Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. enam dan tujuh. x x x x x .enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat. (ii) Tema 6 x Penggunaan tubuh badan sebagai alat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. Tema pergerakan : (i) Tema 5 x Penyesuaian terhadap rakan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif. enam dan tujuh dan tema empat. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Membincangkan gaya pergerakan tema lima. x Melakukan gaya pergerakan tema lima. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. Aras 3 x Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima. (iii) Tema 7 x Lapan lakuan daya asas. Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 70 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif.

Aras 2 x Menggunakan kompas untuk mencari bearing. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan kompas. x Menggunakan kompas. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Menyatakan maksud orienteering . Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang. Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. x Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas. Aras 3 x Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. (i) Orienteering x x x (ii) Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas x x Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menggunakan kompas untuk mencari objek. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering . Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x x 71 .

x Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah. KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Penyemakan stok Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 72 . x Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah.

x x x x 73 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membahaskan isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan. x Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. Aras 3 x Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam sukan dan permainan: (i) Insentif dalam sukan dan permainan x jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: x pemilihan permainan x pakaian x Idola HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan. x Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu su kan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan.

x x 74 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud etika dalam su kan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x Ciri-ciri semangat ke sukanan. Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dalam sukan. Permainan bersih (fair play ) (i) (ii) Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) x Maksud semangat kesukanan. Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. Aras 3 x Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat ke sukanan. Aras 2 x Menyatakan amalan permainan bersih x Menyatakan maksud semangat ke sukanan.

7. 5. Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 76 . dan Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. gimnastik irama. daya tahan otot. Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan. kuasa. murid dapat : 1. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. kelajuan. 6. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 4. kekuatan. olahraga. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3. gimnastik artistik. komposisi badan. dan prinsip-prinsip latihan. 8. 3. gimnastik pendidikan. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. 2. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III 77 .

parlov. (i) Cadangan Aktiviti: x Parlov x Larian Piramid x “Jump rope” (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid x x x x x 78 . Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap ke sihatan individu. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlof. x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. larian piramid dan “jump rope”. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. “jump rope”. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. Mengira kadar nadi latihan. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung. dan larian piramid.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 79 . Penyeliaan. Disiplin murid. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. x HASIL PEMBELAJARAN Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu. Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.

x Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. Membincangkan aktiviti –aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. sukan dan permainan. Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. x Persekitaran atau tempat Melakukan aktiviti daya tahan otot. x x x 80 . x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Shoulder press x Hamstring curl x Genggam tangan x Bangkit tubi silang x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 81 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN beraktiviti. Penyeliaan.

Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah yang betul. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. sukan dan permainan. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian. Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti ke kuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Melakukan aktiviti kekuatan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan kaedah dan faedah latihan ke kuatan otot. x x x 82 . (i) Cadangan Aktiviti: x Bench press x Hamstring curl x Bangkit tubi silang (bersama beban) x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. sukan dan permainan.

arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 83 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. Disiplin murid. Perlakuan aktiviti.

tulang dan tisu badan yang lain. x Mengira indeks jisim badan (BMI).HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI). x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur. (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. Aras 2 x Menyatakan prosedur. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). Mengira indeks jisim badan. x x x 84 . x Merekod perubahan komposisi badan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengambil ukuran komposisi badan dan merekodkan perkembangan komposisi badan dalam folio.

x Shoulder press. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan Melakukan aktiviti kuasa secara individu. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan maksud kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. x Lompat kangaroo. kekuatan otot dan kuasa. x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat ke atas peti lombol. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Bounding. Merekod pencapaian ujian lompat Sargent. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x x x x x (iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Lari lutut tinggi. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. x x 85 . Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. kekuatan otot dan kuasa.

Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 86 . Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. Penyeliaan.

87 . x Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. x Melakukan aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. x Melabel dan menamakankan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Melantun bola sambil berlari 30meter. x Menyatakan maksud kelajuan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. x "Jump rope" (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 88 . Persekitaran atau tempat beraktiviti. Disiplin murid . Penyeliaan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Kesesuaian pakaian.

x Menyatakan maksud perbezaan individu. x Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: Prinsip Latihan: x Kebolehbalikan x Perbezaan individu x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kebolehbalikan. 89 . Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan. x Membincangkan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan.

Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Permainan (a) Bola Tampar (i) Kemahiran: x Menyangga x Servis x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 90 . KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. x Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar. x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar.

Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. 91 . Penyeliaan. Perlakuan aktiviti. x Merancang dan mengelolakan pertandingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan sistem pertandingan. arahan dan bimbingan.

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Sofbol (i) Kemahiran : x Membaling dan menyambut x Memukul x Menampan x Pitching x Larian anak tapak x Memadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti. x x x x x 92 . x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. arahan dan bimbingan. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. x Disiplin murid.

Olahraga (a) Balapan (i) Kemahiran: x Acara Jalan Kaki .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Susunan pejalan kaki di dalam lorong.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki. x Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki.Undang-undang dan peraturan o Kedudukan pejalan kaki dalam lorong. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki. Membincangkan aspek. x Kesesuaian pakaian.Fasa tolakan . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Latihan yang sistematik.Fasa seretan . x x x x 93 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek.Fasa pemulihan .Fasa so kongan sebelah kaki .

Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 94 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Disiplin murid.

Membincangkan hasil pergerakan lemparan.Fasa putaran . Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera.Teknik pegangan .Fasa ikut lajak . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan teknik lakuan yang betul. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti.Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menganalisis hasil lemparan. x Penyeliaan. Membincangkan aspek. x x x x x x 95 . x Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera.Fasa persediaan . Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Kemahiran: x Acara Lempar Cakera . arahan dan bimbingan.Fasa lemparan ƒ sudut pelepasan ƒ kedudukan badan . Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Disiplin murid.

x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat.Putaran x Pola 7 . Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. ketangkasan dan lombol. x Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. x x x x 96 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik artistik dalam kumpulan. Aras 3 x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. (i) Pola Pergerakan : x Pola 4 .

arahan dan bimbingan. Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 97 . Penyeliaan. Perlakuan aktiviti.

x x x x x x 98 . Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran gimnastik irama. Membuat persembahan rangkaian gerakan gerak edar. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat.Gerak edar x Pergerakan 9 . Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. (i) Jenis Pergerakan : x Pergerakan 4 . x Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu.Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukkan aktiviti gimnastik irama. Menjelaskan teknik lakuan dalam pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama.

arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. Disiplin murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 99 . x HASIL PEMBELAJARAN Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan. Perlakuan aktiviti. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran.

arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan ke sedaran beban. pembelajaran dan perkembangan pelajar. Membincang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. (i) Tema gimnastik pendidikan : x Tema 5 .Kesedaran beban HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x 100 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan yang bertemakan kesedaran beban. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema.

Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidak menepati tema. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Transisi lapan daya asas Aras 2 x Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan tema. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.Ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema. (i) Tema pergerakan : x Tema 8 . Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. x x x x x (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea.Kesedaran bentuk pergerakan Tema 10 . 101 . Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.

Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. 102 . Persekitaran atau tempat beraktiviti. dan bimbingan. arahan.

x Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak.belakang: sweeper atau anchor.pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi .menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat x Formasi . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak.hadapan: pointer atau recce. x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menjejak. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud menjejak. Membincang kesan kemusnahan alam se kitar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak. (i) Menjejak x Konsep menjejak . . Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak.tengah: keselamatan atau perubatan . x x x x 103 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Aras 2 x Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak. Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi. Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 104 . x Disiplin murid. x Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan.

x Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. persatuan dan kelab su kan dan permainan di peringkat se kolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan su kan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. persatuan dan kelab su kan dan permainan: x Penubuhan x Pemilihan AJK melalui mesyuarat x Perancangan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pasukan sukan. Merancang aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan. Aras 3 x Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan. Pengurusan Pasukan sukan. Aras 2 x Menjelaskan proses penubuhan pasukan su kan. persatuan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menamakan pasukan sukan. x x x x 105 . persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. x Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia.kelab sukan dan permainan. Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan. persatuan dan kelab sukan dan permainan.

x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam su kan. x x Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Aras 3 x Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan. Kerj aya dalam sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Industri Sukan: x Jenis kerjaya x Peluang kerjaya KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Aras 2 x Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 106 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan.

x Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan. Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud keganasan dalam su kan. Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. x Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan x Punca keagresifan x Akibat keagresifan (ii) Komersialisme dalam sukan x Kebaikan dan keburukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan. Aras 3 x Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar. Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan. Membahaskan komersialisme dalam su kan. x x x x x 107 . x Mengetahui komersialisme dalam sukan.

Aras 2 x Menghuraikan kaitan antara semangat ke sukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara. Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton. x Ciri-ciri semangat kesukanan. x x x 108 . x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud semangat ke sukanan. Aras 3 x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. Membincangkan cara-cara memupuk semangat kesukanan penonton. Semangat Kesukanan(penonton): x Maksud semangat kesu kanan. Membincangkan ciri-ciri semangat ke sukanan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menjelaskan ciri-ciri semangat ke sukanan penonton. x Mencadangkan cara memupuk semangat ke sukanan penonton. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan.

7. Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan. Mengetahui dasar sukan negara. olahraga. 109 . gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4.dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. pemain semi profesional dan pemain profesional. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 2. kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan. Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur. 6. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. murid dapat : 1. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 4. 5.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110 .

x Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung. x x x x 111 . Membincangkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. x Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur aktiviti (iii) Faedah latihan (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. x Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Merentas desa x Senamrobik x Berjalan pantas 2-3 km x Latihan litar (ii) Kaedah. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan.

dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x Pelakuan murid. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . x Mengenal pasti kemampuan. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. tahap.

tolak dinding .lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latihan. x Menjelaskan maksud penguncupan isometrik. x Aras 3 x Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. (i) Cadangan Aktiviti: x Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. x Menghuraikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Melakukan aktiviti pengucupan isometrik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. 113 . Contoh Aktiviti: . x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik. Membincangkan kepentingan latihan isometrik dalam permainan.cekak cangkuk . Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular.bergayut siku bengkok . x x Aras 2 x Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

x Perlakuan aktiviti 114 . x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid.

x Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. x x x x 115 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. angkat kaki. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Aras 2 x Menghuraikan kesan latihan kekuatan otot. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Aras 3 x Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. lutut bengkok (ii) Kaedah latihan. (I) Cadangan Aktiviti: x Memanjat tali x Half squart (bersama beban) x Tekan tubi sambil menepuk tangan x Baring.

arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti 116 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Menjaga gol . x Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. x Penyeliaan.Menguis .Memukul .Mencedok .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.Menampan . arahan dan bimbingan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan. x Perlakuan murid.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam permainan hoki. x x x x 117 . Melakar padang permainan hoki. x Mengenal pasti kemampuan.Mengelecek . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki.Menahan . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Melakar padang permainan tenis. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. x x x x x x 118 . Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. x Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: x Grip/cara pegangan x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Volley x Servis x Smesy x Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan tenis secara kumpulan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan tenis. x Perlakuan murid. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. x Penyeliaan. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. x Perlakuan aktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan.

Menanduk .Mengawal . Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw.Mengumpan . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw dengan betul dan selamat.Servis . x Pelakuan murid.Menimbang . Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . arahan dan bimbingan.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. x Penyeliaan. x Pelakuan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw.Merejam . Melakar padang permainan sepak takraw. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x x x x x x 119 .

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. arahan dan bimbingan.Fasa mendarat . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar Aras 3 x Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar.Langkah keselamatan . x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian peralatan. Aras 2 x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. x Perlakuan murid. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Fasa lonjakan . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lari berpagar. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. x x x x x 120 .Fasa penamat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan. x Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lakuandalam acara lari berpagar. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: . Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.Fasa berlepas . x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar.Fasa penerbangan .

Fasa lari landas . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa mendarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 3 x Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat jauh dan lompat kijang. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lari landas .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh . x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x x x x x 121 .Fasa mendarat (ii) Kemahiran lompat kijang .Fasa lonjakan .Fasa lonjakan kaki bebas .Langkah keselamatan .Fasa penerbangan .Fasa melangkah . Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan . x Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa layangan .Langkah keselamatan .

x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid. x Mengenal pasti kemampuan. x Penyeliaan. 122 . arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Aras 3 x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/hamburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam latihan tersebut. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik.Hamburan/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. (i) Pola pergerakan x Pola 5 . Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan x x x x x 123 . ketangkasan dan lombol. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betul dan selamat.

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . x Perlakuan murid. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan. x Kesesuaian pakaian.

x Mengenal pasti kemampuan. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. x x Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. Membincangkan aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan peralatan. (i) Jenis pergerakan: x Pergerakan 5 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama secara kumpulan. x Melakukan kemahiran-kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. Membincangkan tentang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama.Pusingan badan x Pergerakan 6 .Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan dengan betul dan selamat. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. x x x 125 . Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. x Penyeliaan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusingan badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama . x Melakukan rangkaian pergerakkan x pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 .

x Mengenal pasti kemampuan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. Aras 3 x Merancang jenis pergerakkan yang bersesuaian dengan tema. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. dan perkembangan pelajar. Aras 2 x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. (i) Tema gimnastik pendidikan x Tema 6 . 127 . x x (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik.berterusan dan selamat.Kesedaran aliran x Tema 7 . x Melakukan aktiviti kesedaran aliran gimnastik pendidikan dengan lancar. x Kesesuaian pakaian. x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. x Menceritakn pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. memadan danlakuan cermin.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan.

Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 . Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan murid. arahan dan bimbingan.

.Orientasi ruang x Tema 12 . x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian pergerakkan mengikut intepretasi tema yang diberi. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerakkan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara kumpulan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x Mengenal pasti kemampuan. x Penyeliaan.. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. Aras 2 x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepretasi tema. x Kesesuaian pakaian. (i) Tema pergerakan x Tema 11 .Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 . arahan dan bimbingan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Mereka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x x x x 129 .

x Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. x Mengenal pasti kemampuan. semasa dan selepas perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama rakan dan guru. Aras 2 x Menyatakan pelaksanaan sebelum. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat berlindung sementara. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. x x x x 130 . arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.. x Merancangkan program perkhemahan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. x Penyeliaan. (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Program yang terancang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum. x Pelakuan murid. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. semasa dan selepas perkhemahan. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. (ii) Pelaksanaan: x Sebelum.

Penggunaan multimedia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 131 .Struktur organisasi .Sukan untuk semua . Mengendalikan forum tentang sukan untuk semua. x x x Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara .Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: . Aras 2 x Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua. Membahaskan su kan untuk kecemerlangan . Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara. x Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. Aras 3 x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara. Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: . Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan.

Status pemain : x Amatur x Semi profesional x Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Aras 2 x Membezakan status amatur.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Menyatakan nama-nama pemain profesional di Malaysia. Membincangkan kerjaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. semi profesional dan profesional Aras 3 x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan profesional. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. x x 132 . semi profesional dan profesional. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung.

Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan. x Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan x Membincangkan isu-isu politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 133 . x Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. x Kesan dan akibat politik dalam sukan. Aras 2 x Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Merumuskan pengaruh politik dalam su kan dan permainan. x Peranan dan sumbangan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara kumpulan. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: x Maksud politik dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan.

x Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. Aras 2 x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Membahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan. (a) Personaliti Personaliti bermaksud keperibadian. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonton yang beretika x x x x 134 . x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. (i) Disiplin diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton yang baik Aras 3 x Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli sukan yang baik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. perwatakan dan tingkah laku yang baik.

dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. olahraga. Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan. 135 . 7. 5. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan. 4. gimnastik pendidikan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. daya tahan otot. dan komposisi badan. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. gimnastik artistik. murid dapat : 1. kekuatan otot. kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan. 3. 2. Memahami faedah. gimnastik irama.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 6.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 136 .

x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan. x Kesesuaian pakaian. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Long-slow distance run ( LSD). x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x (iii) Faedah latihan x (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Menghuraikan kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. 137 . Aras 2 x Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Perlakuan murid. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 138 . Penyeliaan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Kesesuaian pakaian. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (ii) Faedah latihan. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan otot x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (i) Cadangan Aktiviti: x Bicep curl x Bench press x Half squat x Tricep extension (ii) Kaedah latihan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. Aras 2 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x Pelakuan aktiviti Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan. x x x 139 . Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan otot. arahan dan bimbingan. (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti.

Menyediakan folio individu berkenaan dengan aktiviti kekuatan otot. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktkviti kekuatan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x x x Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension x x x x (ii) Kaedah latihan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti ke kuatan otot. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan kekuatan otot. arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menjelaskankan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam sukan dan permainan. x Pelakuan aktiviti 140 . Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. tulang dan tisu badan yang lain. Membincangkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak dalam badan. x Mengira indeks jisim badan (Body Mass Index-BMI) untuk menentukan status pemakanan. Melakukan teknik pengukuran kaliper lipatan kulit dan merekodkannya. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). x Mengenal pasti risiko beberapa penyakit yang berkaitan Mencatat maksud komposisi badan. Aras 2 x Mengira nisbah pinggang-pinggul. (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) dan mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit. x 141 . Aras 3 x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan kegemukkan. Merekodkan indeks jisim badan (BMI) dalam folio. x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Mengira indeks jisim badan (BMI). Menunjukkan cara mengira indeks jisim badan (BMI).

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undang-undang/ peraturan dalam permainan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 142 . Melakar gelanggang permainan bola keranjang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan bola keranjang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan bola keranjang. x Perlakuan murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. x Pelakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola keranjang. x x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang. Permainan (a) Bola Keranjang (i) Kemahiran: x Menghantar x Menerima x Melantun x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan kesalahan utama dalam teknik lakuan bola keranjang. x Penyeliaan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan Bola Keranjang.

x x x 143 . x Penyeliaan. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket.baling . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan kriket. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket.larian x Memadang .penjagaan wicket (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan murid. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan kriket. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kriket (i) Kemahiran : x Bowl x Baling x Memukul: . x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket dengan betul dan selamat. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan kri ket. x Kesesuaian pakaian. Melukis dan melabelkan padang permainan kriket. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan kriket.memukul . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan ragbi. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. x x x 144 . arahan dan bimbingan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam sesuatu kemahiran. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menghuraikan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan ragbi. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan ragbi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Ragbi (i) Kemahiran : x Menghantar dan menerima x Menendang x Tackle x Skrum x Line out (ii) Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan teknik lakuan yang dilakukan dalam permainan ragbi. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan utama dalam teknik lakuan permainan ragbi. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran ragbi. x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan ragbi. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lari berhalang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berhalang. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berhalang: x Teknik larian x Teknik lompat halangan (ii) Undang-Undang dan Permainan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acsara lari berhalang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berhalang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang. x Perlakuan murid. x Penyeliaan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berhalang. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x x 145 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berhalang. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lari berhalang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berhalang.

Menganalisis rakaman video berkaitan dengan acara lombol bergalah. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasa dalam acara lombol bergalah. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.Fasa . x x x x x 146 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lompat tinggi: x gaya pelana x flop . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Fasa lonjakan teknik pole planting teknik hamburan x Fasa layangan x Fasa pendaratan (iii) Undang-Undang dan Peraturan. x Acara lompat tinggi x Acara lombol bergalah HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan sekurang-kurangnya satu gaya lompatan dalam acara lompat tinggi.lonjakan . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.pendaratan (ii) Acara lombol bergalah: x Fasa persediaan teknik pegangan x Fasa lari landas.layangan . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lompat tinggi dan lombol bergalah.lari landas . x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan yang diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

x 147 . Menganalisis fasa pergerakan dalam satu gaya lompat tinggi. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. x Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. x Pelakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menggabungkan kemahiran hayunan dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik. 148 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran hayunan dan rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara gimnastik artistik. Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan dalam acara gimnastik artistik. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus.Hayunan x Pola 7 . x Merekacipta satu rangkaian pergerakan yang melibatkan kemahiran hayunan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran hayunan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan kemahiran hayunan. (i) Pola Pergerakan : x Pola 6 . Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik yang melibatkan kemahiran hayunan (koreograf) x x x x .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama. x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x - x x 149 . Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan ketangkasan dengan manipulasi alat.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.Ketangkasan x Pergerakan 8 . (i) Pola Pergerakan x Pergerakan 7 . x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik irama.Teknik alatan x Pergerakan 9 . x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan teknik lakuan kemahiran ketangkasan. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan kemahian ketangkasan dengan manipulasi alat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan pengunaan alatan. arahan dan bimbingan. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan kemahiran ketangkasan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama.. Aras 2 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. Membincangkan kesalahan teknik lakuan kemahiran ketangkasan dengan manipulasi alat yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. x Melakukan kemahiran ketangkasan dan manipulasi alatan dengan teknik yang betul.

dan perkembangan pelajar. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam gimnastik pendidikan. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. (i)Tema gimnastik pendidikan : x Tema 8 . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. x Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang diperolehi semasa tubuh badan bergerak. x x x x 150 . berterusan dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kesedaran ritma gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 3 x Merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik pendidikan. arahan dan bimbingan. Merancang satu rangkaian pergerakan bagi aktiviti kesedaran ritma. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik pendidikan. x Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan lancar. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan.Kesedaran ritma (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan tjenis-jenis pergerakan yang terlibat dalam aktiviti kesedaran ritma.

Aras 3 x Mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan.Kualiti ekspre sif dalam pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x 151 . Aras 2 x Mengenal pasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan. arahan dan bimbingan. (i) Tema pergerakan : x Tema 14 . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam pergerakan keratif. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan kreatif yang memenuhi syarat tema pergerakan.Formasi dalam kumpulan x Tema 16 . x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Membincangkan peranan setiap ahli dalam aktiviti bagi setiap tema pergerakan. x Perlakuan murid. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincang untuk mengubah rangkaian pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea.Kesedaran kumpulan x Tema 15 . x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif.

Melaporkan pengalaman aktiviti abseiling. jenis abseiling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti abseiling.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti abseiling. arahan dan bimbingan. (i) Abseiling/rapelling x Abseiling bermaksud aktiviti menurun dari tempat tinggi menggunakan alatan khas. 152 . x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti abseiling. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan peralatan asas. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Merancang satu aktiviti abseiling bersama rakan. Aras 2 x Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan guru. x Aras 3 x Menceritakan pengalaman selepas melakukan aktiviti abseiling. x Peralatan asas x Jenis abseiling x Kemahiran tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti abseiling. x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Pelakuan aktiviti. x Penyeliaan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti abseiling secara berkumpulan.

x Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan dengan liabiliti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan permainan. Keselamatan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep liabiliti. Menjalankan kajian kes berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti. Membincangkan peraturan dan undangundang berkaitan dengan liabiliti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Keselamatan bermaksud terpelihara daripada sesuatu bencana. (i) Liabiliti x Konsep x Peraturan berkaitan dengan liabiliti x Undang-undang berkaitan dengan liabiliti x 153 . x x x Mencatatkan konsep liabiliti. Aras 3 x Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabiliti dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan liabiliti.

x Menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan sukan (a) Isu jantina dalam sukan dan permainan: (i) Gangguan seksual (ii) Pilih kasih (iii) Penyertaan (b) Isu-isu lain dalam sukan dan permainan: (i) Punca (ii) Kesan dan akibat HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan permainan. Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan isu jantina dalam sukan dan permainan yang berlaku di Malaysia. x x 154 . Membahaskan langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. Aras 3 x Membincangkan isu-isu semasa dalam su kan dan permainan. Membincangkan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan isu-isu jantina dalam su kan dan permainan. Membincangkan bentuk gangguan se ksual dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti punca dan kesan gangguan seksual. x Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 155 .

PEMETAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DAN KELAS PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 5 156 .

angkat dan silang kaki ke sisi ƒ Berdiri. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola kecil ƒ Lambung. lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 157 . 2. Kelenturan ƒ Membongkok badan ke hadapan ƒ Melentik ke sisi. tepuk dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Kelenturan ƒ Meleding berpasangan ƒ Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kawan ƒ Aspek keselamatan 2. membongkok dan sentuh hujung kaki ƒ Aspek keselamatan Tahun 3 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Kelenturan ƒ Meleding sokong hadapan dua lutut ƒ Meleding sokong hadapan satu lutut ƒ Meleding belakang dengan lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan pantas selama 5 minit ƒ Senaman ritma selama 5 minit ƒ Aspek keselamatan TAHAP 2 Tahun 5 1. Kelenturan ƒ Mengecilkan badan ƒ Lentik kucing ƒ Melunjur ke hadapan ƒ Aspek keselamatan 2. Tahun 6 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Fartlek (pelbagai kelajuan) ƒ Berlari 1200m ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Skip berterusan 3-4 minit ƒ Galop berterusan 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 4 1. Koordinasi ƒ Golek dan tangkap bola berpasangan ƒ Baling dan pukul bola berpasangan ƒ Golek dan kawal gelung rotan ƒ Aspek keselamatan 3. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang ƒ Menggolek gelung rotan ƒ Lambung. pusing dan sambut bola kecil ƒ Aspek keselamatan 3. sentuh lantai dan sambut pundi kacang ƒ Aspek keselamatan Koordinasi ƒ Lambung pundi kacang dan kawal dengan tangan ƒ Baling dan tangkap bola berpasangan ƒ Lambung dan pukul bola dengan tangan ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 3-4 minit ƒ Lari berganti-ganti mengelilingi grid 2x 200m ƒ Naik turun bangku 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan 2. kanan dan kiri ƒ Melentik ke belakang ƒ Aspek keselamatan 3. Imbangan ƒ Imbangan skala sisi ƒ Imbangan “ Y” ƒ Aspek keselamatan 3. Imbangan ƒ Imbangan dekam ƒ Dirian kepala. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 2-3 minit ƒ Lari ulang alik 10m selama 2-3 minit ƒ Lari berhalangan 2-3 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 2 1. Kelenturan ƒ Baring. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan dan berlari 1000m ƒ Senamrobik 5 minit ƒ Aspek keselamatan 1. Kelenturan ƒ Meregang ot ot-otot kaki statik ƒ Mengilas badan ke kiri dan ke kanan ƒ Aspek keselamatan 2.

Daya Tahan Otot ƒ Sokongan dari lakuan duduk ƒ Aspek keselamatan 4. Daya Tahan Otot ƒ Bangkit tubi lutut bengkok ƒ Tekan tubi ƒ Aspek keselamatan 5. Kekuatan ƒ Tekan tubi ƒ Mendagu ƒ Aspek keselamatan 5. Tahun 3 Imbangan ƒ Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan ƒ Meniti di atas kayu kecil atau tali ƒ Aspek keselamatan 4. Tahun 2 Imbangan ƒ Dirian bangau ƒ Dirian skala depan ƒ Dirian skala sisi ƒ Aspek keselamatan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Ketangkasan ƒ Lompat kuadron 10 saat ƒ Skip dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 4. Tahun 6 Ketangkasan ƒ Tinju bayang ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Aspek keselamatan 158 . Kekuatan ƒ Tolak bahu berpasangan ƒ Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah ƒ Bergayut pada palang ƒ Aspek keselamatan 6. Imbangan ƒ Berjalan sambil menjengkit di atas garisan lurus ƒ Berjalan di atas bangku gimnastik ƒ Berjalan atas permukaan bercerun ƒ Aspek keselamatan 5. Tahun 4 Imbangan ƒ Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik ƒ Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik ƒ Aspek keselamatan Ketangkasan ƒ Lari zig-zag mengikut tanda skital ƒ Lari ulang alik 10m ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Ketingting dalam jarak 10m ƒ Melompat dua belah kaki dalam jarak 10m ƒ Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 saat ƒ Aspek keselamatan 6.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. 4. Ketangkasan ƒ Cuit ekor ƒ Lompat dan tukar arah ƒ Lari dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 5. Ketangkasan ƒ Pijak bayang diri atau rakan ƒ Bola beracun ƒ Galah panjang ƒ Aspek keselamatan 6. Ketangkasan ƒ Lari zig-zag sambil membawa bola dalam ƒ Musang dan ayam ƒ Harimau dan kambing ƒ Aspek keselamatan 5.

Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x Kesihatan x Kemahiran 9. Kelajuan ƒ Lari berganti-ganti 4x 50 meter ƒ Lari pecut 50 meter ƒ Aspek keselamatan Kuasa ƒ Melontar bola segar ƒ Lompat jauh berdi ri ƒ Aspek keselamatan 10. Kelajuan ƒ Lari pecut 30m ƒ Lari berganti-ganti 50m ƒ Aspek keselamatan 8. Tahun 4 Kekuatan ƒ Tolak patung ƒ Timbang garam ƒ Dukung belakang ƒ Aspek keselamatan 7.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 7. Komposisi Badan ƒ Ektomof ƒ Mesomof ƒ Endomof 159 . 8. Masa Tindak Balas ƒ Pukul berapa datuk harimau ƒ Belalang belatuk ƒ Nombor sama berlari ƒ Aspek keselamatan 9. Kuasa ƒ Lonjak dan rejam bola ƒ Lonjak dan baling bola menuju sasaran ƒ Aspek keselamatan 10. TAHAP 2 Tahun 5 Masa Tindak Balas ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Pijak kasut ƒ Aspek keselamatan 7. Tahun 6 Masa Tindak Balas ƒ Menghantar dan menerima bola ƒ Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras ƒ Aspek keselamatan 8.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 TAHAP 2 Tahun 5 Tahun 6 11. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ƒ Tahap kecergasan fizikal ƒ Perbandingan antara orang biasa dengan ahli sukan 160 .

Aspek keselamatan 1. Tahun 3 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Tahun 6 Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Bola tampar ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan 3. TAHAP 2 Tahun 5 Permainan ƒ Sofbol ƒ Badminton ƒ Ragbi sentuh ƒ Olahraga ƒ Balapan ß Teknik asas berlari ß Teknik asas permulaan larian ß Teknik asas menamatkan larian ß Lari berganti ganti ƒ Padang ß Lompat jauh ƒ Aspek keselamatan Aspek keselamatan 1. Aspek keselamatan 2. Rekreasi ƒ Pengenalan asas perkhemahan ß Jenis-jenis khemah ß Peralatan perkhemahan ß Pengurusan tempat perkhemahan ß Pemilihan tempat ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 1 ß Pola 2 ƒ Aspek keselamatan 3. Tahun 4 Permainan ƒ Hoki ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Bola baling ƒ Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 1 ß Tema 2 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ß Tema 9 ß Tema 10 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 11 ß Tema 12 ß Tema 13 ß Tema 14 ß Tema 15 ß Tema 16 ƒ 3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 3 ß Pola 4 ƒ Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan 1. Rekreasi ƒ Maksud rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ß Menjejak ß Perkhermahan ß Abseiling/rappelling ƒ Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan 1. Tahun 2 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Olahraga ƒ Padang ß Lompat tinggi ƒ Aspek keselamatan 2. Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Aspek keselamatan 2. Olahraga ƒ Padang ß Lontar peluru ƒ Balapan ß Lari berpagar ƒ Aspek keselamatan 1. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 5 ß Pola 6 ß Pola 7 ƒ Aspek keselamatan 161 . Rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ƒ Menjejak ß Persediaan ß Simbol arah ß Peralatan ƒ Aspek keselamatan 3.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN TAHAP 1 Tahun 1 1.

Tahun 3 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Tempat ƒ Masa ƒ Aspek keselamatan 4. Kesenggangan x Aktiviti kesenggangan x Faedah x Perasaan x Aspek keselamatan 4. Tahun 2 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Aspek keselamatan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Rekreasi ƒ ‘Orienteering’ ß Maksud orienteering ß Mengenal kompas ß Membaca bearing ß Mencari titik kawalan Tahun 6 162 . Tahun 4 Rekreasi ƒ Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Susun atur kraf perkhemahan ƒ Keselamatan kawasan perkhemahan 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4.

Padang . Tahun 4 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding ß Masa makan semasa bertanding 3. Tahun 6 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Kemudahan tempat semasa beraktiviti 2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan dan permainan ƒ Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan ƒ Penyalah gunaan dadah dalam sukan dan permainan 3. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan 163 .Padang . Tahun 2 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan sukan dan permainan 1.Balapan 1.Gelanggang . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kebersihan tubuh badan ß Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti 2. TAHAP 2 Tahun 5 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Amalan pemakanan untuk tenaga ß Pengambilan air semasa latihan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan ß Penjagaan alatan sukan dan permainan 2.Dewan 1. Tahun 3 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti di tempat permainan ß Padang permainan ß Taman kanakkanak Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Masa 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Sosio-budaya ß Pakaian ß Latihan 3. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kesesuaian pakaian ß Kebersihan pakaian 2. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan ƒ Pengurusan alatan ß Susunan dan pengelasan 2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan 3. 2. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Diri sendiri ß Rakan ß Kumpulan 1.

Tahun 4 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Kesungguhan dalam sukan dan permainan ƒ Disiplin dalam sukan dan permainan ß Disiplin diri dalam sukan dan permainan 4. Tahun 3 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Hormat menghormati 4. TAHAP 2 Tahun 5 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Menerima keputusan permainan ß Cara mengawap perasaan apabila dewasa 4. Tahun 6 Etika dalam sukan ƒ Pengelolaan ß Memahami undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan ß Peranan pesert a dan penonton dalam sukan dan permainan 164 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 4.

Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti latihan par course Latihan farlek ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Parlov Larian Piramid "jump rope" ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Shoulder press Hamstring curl Genggam tangan Bangkit tubi sisi Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan Sistem pengaliran darah Alatan latihan kecergasan Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 15 minit Berjalan dan berlari 1000m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 1 1. TINGKATAN 5 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Latihan long-slow distance (LSD) Aplikasi daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN PERALIHAN 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Shoulder shrug Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti: ƒ Isometrik: Tolak dinding Bergayut siku bengkok Cekak cangkuk Lawan runtun siku ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 20 minit Berjalan dan berlari 15 minit Skiping 15 minit ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 2 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squat Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 165 . Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises Squat thrust ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas/ berlari 2-3km Latihan litar ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 2.

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Naik turun bangku Shoulder shrug Bangkit tubi Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Mendagu Naik turun tangga Bangkit tubi ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun tangga (bersama beban) Bangkit tubi sisi Lompat selang seli (bersama beban) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Hamstring curl Bangkit tubi silang (bersama beban) Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Memanjat tali Half squat (bersama beban) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring angkat kaki lutut bengkok ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Meniarap angkat dada dan tengkuk Melentik sisi Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang Kilas pinggang ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod perubahan komposisi badan Mengira indek jisim badan (BMI )

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Mengira indek jisim badan (BMI ) dan menentukan status pemakanan Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) untuk mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit

5. Ketangkasan ƒ Cadangan aktiviti Lari zig-zag sambil melantun bola Lari dan undur mengikut arahan ƒ Kaedah latihan

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Hop melepasi halangan Lompat jauh berdi ri Lompat pelbagai aras (plyometric) Duduk melunjur

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Melompat ke atas peti lombol Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi

166

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 lontar bola Menggunakan kaedah bebanan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek Keselamatan 6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Faedah latihan ƒ Kaedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 60m Lari pecut 100m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Melantun bola sambil berlari 30 meter Berlari sambil membawa bola hoki 30m "jump rope" (speed) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban - Kekerapan - Masa

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kekhususan Tambah beban Intensiti Set Ulangan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kebolehbalikan Perbezaan individu

167

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN PERALIHAN 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Pingpong ƒ Bola Jaring ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 1 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Ping pong ƒ Aspek Keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 2 1. Permainan ƒ Bola baling ƒ Badminton ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 3 1. Permainan ƒ Bola tampar ƒ Sofbol ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 4 1. Permainan ƒ Hoki ƒ Tenis ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 5 1. Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Kriket ƒ Ragbi ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru x Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berganti-ganti ƒ Padang Merejam lembing ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Jalan kaki ƒ Padang Lempar cakera ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berpagar ƒ Padang Lompat jauh Lompat kijang ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berhalangan ƒ Padang Lompat tinggi Lompat bergalah ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan Pergerakan 2: Melentik ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 3: Gerak Edar ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 3: Meringkuk dan melunjur ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 4: Putaran ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 4: Gerak Edar ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 5: Imbangan ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 5: Pusingan badan Pergerakan 6: Lompatan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 6: Hayunan Pola 7: Rangkaian ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 7: Ketangkasan ƒ Aspek keselamatan

168

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN TINGKATAN 1 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran ruang ƒ Pergerakan K reatif Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3: Kesedaran ruang Tema 4: Aliran beban badan dalam ruang dan masa ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 3: Kesedaran masa Tema 4: Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan ƒ Pergerakan K reatif Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan Tema 6: Penggunaan tubuh badan sebagai alat Tema 7: Lapan lakuan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 5: Kesedaran beban ƒ Pergerakan K reatif Tema 8: Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9: Kesedaran bentukbentuk pergerakan Tema 10: Transisi lapan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 6: Kesedaran aliran Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang lain ƒ Pergerakan K reatif Tema 11: Orientasi ruang Tema 12: Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13: Penaikan dari lantai ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 8: Kesedaran ritma ƒ Pergerakan K reatif Tema 14: Kesedaran kumpulan Tema 15: Formasi-formasi dalam kumpulan Tema 16: Kualiti.kualiti ekspresif dalam pergerakan ƒ Aspek keselamatan 169 .

TINGKATAN 3 Rekreasi ƒ Menjejak Konsep menjejak Formasi Aspek keselamatan 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. TINGKATAN 1 Rekreasi ƒ Perkhemahan Jenis khemah Pengurusan tempat Ciri pemilihan tempat Kemudahan asas Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Aspek keselamatan 5. TINGKATAN 4 Rekreasi ƒ Perkhemahan Konsep perkhemahan Pelaksanaan Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 2 Rekreasi ƒ Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas ƒ Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 5 Rekreasi ƒ Abseiling/rapelling Peralatan asas Jenis absailing Kemahiran tali Aspek keselamatan 170 .

Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Rasuah Penggunaan bahan terlarang Amalan yang tidak jujur 3. persatuan dan kelab sukan dan permainan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti TINGKATAN 4 1. Keselamatan ƒ Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengaan liabiliti Undangundang berkaitan dengan liabiliti 2. Kerjaya dalam sukan ƒ Industri sukan Jenis kerjaya Peluang kerjaya 2. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan ƒ Patriotisme 3. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan Susunatur alatan sukan dalam stor TINGKATAN 2 1. Kerjaya dalam sukan ƒ Status pemain Amatur Semi profesional Profesional 2. Pengurusan ƒ Pasukan sukan. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Isu politik dalam sukan dan permainan ƒ Patriotisme 171 . Pengurusan ƒ Dasar Sukan Negara ƒ Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia ƒ Teknologi maklumat dalam sukan TINGKATAN 5 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN PERALIHAN 1. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan Penyemakan stok TINGKATAN 3 1. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan permainan 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Isu jantina dalam sukan dan permainan ƒ Isu-isu lain dalam sukan dan permainan 3. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan 2. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti Tempat Alatan Pakaian Aktiviti TINGKATAN 1 1. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Keagresifan dalam sukan dan permainan Punca keagresifan Akibat keagresifan x Komersialisme dalam sukan _ Kebaikan dan keburukan 3. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Insentif dalam sukan dan permainan ƒ Sosio budaya 2. Etika ƒ Fair play Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) 3.

Etika ƒ Personaliti Disiplin diri Disiplin dalam sukan TINGKATAN 5 172 . Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan sukan dan permainan TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. Etika ƒ Semangat kesukanan ( penonton ) TINGKATAN 4 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful