KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 © Kementerian Pendidikan Malay sia 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan roy alti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202

Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas Peralihan 2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

v vii ix xi 1 22 51 76 109 135 156

iii

iv .

rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan v .

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. vii . berketerampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a ja r a n ini. da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir . k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar . me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id . Di s a mp i n g it u. n i la i d a n a ma l a n. mas y ar a ka t d an n e gar a . SHARIFAH MAIMUNAH BT. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an . Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k ter l i b at ter ut a ma gu r u . p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l . n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n. Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n.KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a.ba da n t er te nt u.c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n. Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka te r h ad a p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu.t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an te r i ma k a s ih . d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ix . pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me. K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i. pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n . Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er . K e p ad a s e mu a p i ha k y an g te l a h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n. k e c er d as a n p e lb a ga i . p e mb el a j ar a n mas ter i . p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i . ( Dr. g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h . G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h . p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n di d i k an . Pe n g a ja r a n dan p e mbe l a j ar a n d ir anc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i.

x .

pengurusan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. olahraga. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. 3. guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. bahan dan alat. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Interaksi yang kreatif dengan rakan.PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. 2. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. kerjaya. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. iaitu : x x x Penglibatan murid secara aktif dan selamat. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting. gimnastik. pergerakan kreatif dan rekreasi. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani xi . Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. Selain dokumen Sukatan Pelajaran.

xii .

Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Akti viti Pembelajaran xiii . Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. alatan. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. dan persekitaran.Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah menengah. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. 2 dan 3. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi.

xiv .

: Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv . TAHUN PER.Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJ AR AN TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep. definisi. 5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 14 6 9 2 1 1 1 1 60 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60 15 6 9 2 2 2 2 1 60 TINGKATAN 2 3 4 4 1 3 3 1 15 9 9 2 2 2 1 1 60 3 3 4 4 1 3 3 1 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 4 5 4 5 15 8 10 4 2 2 1 2 2 60 5 6 4 5 1 15 9 10 4 2 2 2 60 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 Kecergasan Kemahiran Kesukanan * KEL. PER. prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 TAH AP I/ TAHUN 2 3 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 5 4 4 5 5 30 11 10 2 2 2 2 1 1 84 TAH AP II/ *KEL.

olahraga. daya tahan otot. 2. 3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. murid dapat : 1. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul dan selamat. dan ketangkasan. 4. 6. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. imbangan. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 5. 1 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN 2 .

Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x x x 3 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Penyeliaan. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 15 minit. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan. x Berjalan dan berlari 1000 meter. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Membincangkan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Perlakuan aktiviti. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x x x 4 . x Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Disiplin murid.

arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x 5 . Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Disiplin murid. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot secara berkumpulan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. arahan dan bimbingan. Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan. (i) Cadangan Aktiviti: x Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala. x x 6 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesa kitan. Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Ketangkasan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ketangkasan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Ketangkasan bermaksud kebolehan se seorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag sambil melantun bola x Lari dan undur mengikut arahan (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan secara berkumpulan. Membincangkan faedah latihan ketangkasan secara kumpulan. Perbincangan tentang perkaitan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.

x

x x

7

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai kelajuan melalui ujian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter x Lari pecut 60 meter (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.

(iii ) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

8

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

(i) (ii)

Ansur maju Tambah beban x x Kekerapan Masa

9

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. Membincangkan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. x Penyeliaan. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x x x x 10 . Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. arahan dan bimbingan. x Disiplin murid. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak.

x Penyeliaan. Membincangkan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x 11 . x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam permainan ping pong. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 12 .

x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. mengikut undang-undang dan peraturan. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Disiplin murid. x Penyeliaan. x x x 13 . x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lari pecut. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x Perlakuan aktiviti. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan x Fasa berlepas x Fasa melaju x Fasa penamat x Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan acara lari pecut. arahan dan bimbingan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Peraturan dan UndangUndang (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.

x x x x

14

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan: (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

x

x x

16

x Disiplin murid. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan teknik lakuan kemahiran imbangan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. x x x 17 . x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan.

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum. pakaian dan aktiviti. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan. semasa dan selepas melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Aras 3 x Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan. Aras 2 x Mengenal pasti keselamatan dan ke sesuaian alatan. Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) (iii) (iv) Tempat Alatan Pakaian Aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke selamatan. x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti. Keselamatan Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk. x 18 .

Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. x x x 19 . Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Cara susun atur alatan: x Saiz objek x Bentuk objek x Berat objek HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. x Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti alatan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. bentuk dan berat objek. Aras 3 x Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. Menunjuk cara penyusunan alatan su kan di sekolah.

x Menyatakan unsur-unsur patriotisme yang perlu ada pada ahli sukan. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan isu su kan dan permainan. Membincangkan isu-isu dalam sukan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. Aras 2 x Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan atau permainan daripada keratan akhbar. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan (a) Rasuah dan perjudian dalam sukan (b) Patriotisme HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan. 20 .

Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: x Umur dan jantina x Komunikasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. x 21 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. Membincangkan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton. Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan.

olahraga. dan kelajuan. kuasa. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. 6. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. daya tahan otot. pergerakan kreatif. 3. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat. murid dapat : 1. 4. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. kekuatan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 5. kelenturan. 2. 22 . Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan.

Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Berlari dan berjalan pantas 15 minit. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. 23 . Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Skiping 15 minit (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 20 minit.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik.. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. 24 . x Disiplin murid. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.

Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan dan ulangan. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x x x x 25 . Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih.. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Bangkit tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises x Squat thrust (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kesesuaian pakaian.. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Mendagu x Naik turun bangku x Bangkit tubi. (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ke kuatan. x Membincangkan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan secara berkumpulan. Menulis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti ke kuatan.

x x

x x

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

28

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. x Melentik sisi. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 29 . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelenturan. (i) Cadangan Aktiviti: x Meniarap angkat dada dan tengkuk.dan x Kilas pinggang. x Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan. x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. (ii) x x Kaedah latihan Prinsip -prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. Menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kelenturan.

Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Disiplin murid. Perlakuan aktiviti. Penyeliaan. 30 . arahan dan bimbingan.

x Duduk melunjur melontar bola. x Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat jauh berdiri. x x (ii) x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. 31 . Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa. x Menggunakan kaedah bebanan Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kuasa. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. x Lompat pelbagai aras (plyometric). Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Hop melepasi halangan.

32 . Penyeliaan. arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Menilai tahap kelajuan individu melalui ujian. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Lari pecut 60 meter. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Kesesuaian pakaian. x x (ii) x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah latihan ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengaitkan kelajuan dengan aktivitiaktiviti harian dan sukan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Merekod masa pencapaian larian. x 33 . x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan prinsip-prinsip latihan. x Merasionalkan penggunaan prinsipprinsip latihan dalam pembinaan kecergasan fizikal. Menyusun jadual program kecergasan diri.Masa. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan Untuk memperoleh faedah daripada se suatu latihan. Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal bagi setiap individu. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Ansur maju x Tambah beban .Kekerapan . x x x 34 .

x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola sepak. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. (a) Permainan KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. 35 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak. x Penyeliaan. x Kesesuaian peralatan. x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak.

Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x x x x x x x 36 . Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. x Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bola Jaring (i) Kemahiran : x Hantaran x Menerima x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Pergerakan kaki x Undang-undang dan peraturan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring.

x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara Pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Aras 2 Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan pingpong. x x x x x x 37 . arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Fasa penamat. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut. x Melakukan lari pecut mengikut undangundang dan peraturan. x x x x x x Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari pecut. x Perlakuan aktiviti. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. Menyediakan folio individu tentang fasafasa acara lari pecut. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan.. x Undang-undang dan peraturan. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut. x x x 38 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.. x Penyeliaan. x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Fasa melaju. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga. x Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. x Fasa berlepas. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x Disiplin murid. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut.

x x x x 39 . x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan acara lontar peluru. arahan dan bimbingan. x Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Penyeliaan. Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Menyenaraikan peraturan undang-undang dan peraturan dalam acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak . x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.pemindahan daya x Undang-Undang dan peraturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan acara lontar peluru.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan .gaya berdiri x Fasa lontaran . Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lontar peluru secara individu. x x x (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Aras 2 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru.

x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. ketangkasan dan lombol. Pola Pergerakan : (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik. x Perlakuan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Disiplin murid. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x 40 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Penyeliaan. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara format dan terancang.

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran melentik. x Kesesuaian pakaian. Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama.. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x Aras 2 x Melakukan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan penggunaan alatan. x Disiplin murid. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan kemahiran imbangan dan melentik. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Pergerakan 2 x Melentik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. x x x x x x 41 . x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran melentik dengan teknik yang betul dan selamat. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran melentik yang sempurna. arahan dan bimbingan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan dan melentik. Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik.

Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. x bergerak tanpa sentuhan seketika. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x bergerak secara sentuhan selalu. x Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x bergerak secara sentuhan berselang. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x x x x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat. x 42 . x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. pembelajaran dan perkembangan pelajar.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 43 . x Penyeliaan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Tema 2 – kesedaran ruang x Bergerak berbagaibagai cara menggunakan ruang am. dan x Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras. (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membuat pergerakan menggunakan ruang diri.

x lokomotor. x Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. (ii) Tema 2 – kesedaran rintangan beban dan masa x beban . tiga. x bukan lokomotor. dan empat dengan teknik yang betul dan selamat. Tema pergerakan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x ke seluruhan tubuh badan. x bahagian tubuh badan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.serta-merta . dua. x x x 44 . x Melakukan gaya pergerakan tema satu. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea.kawal-lambat Melakukan kemahiran pergerakan kreatif.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif.berat-kuat x masa .halus-ringan . x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema.

x Disiplin murid. x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan.aliran terikat . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.tidak terus (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.ruang am x arah (iv) Tema 4 – aliran beban badan dalam ruang dan masa x aliran .aliran bebas x ruang . x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 45 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iii) Tema 3 – kesedaran ruang x kawasan .ruang diri .terus .

Saiz . . tasik. x Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. x Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah. ƒ banjir. Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai.tanah pertanian. . x x x x x x x x . ƒ dahan mati.kawasan pergunungan. ƒ tanah runtuh. Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan. Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4 . ƒ Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta. . Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang. Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah. x Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan. .hutan lipur. sungai. x x Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah. . Membincangkan tempat-tempat yang se suai untuk berkhemah. Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah. x Ciri-ciri pemilihan tempat selamat daripada: ƒ ancaman binatang buas atau liar.Bentuk x Pengurusan tempat ƒ Lokasi.tanah lapang. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan. x Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. . (i) Perkhemahan x Jenis khemah: .pulau. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. 46 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah.tepi pantai.

ƒ tempat berhimpun. x Penyeliaan. x Disiplin murid. x Menjaga alatan dengan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. ƒ sumber air bersih. murid semasa melakukan aktiviti. ƒ kemudahan perhubungan. arahan dan bimbingan. elemen yang menyebabkan gangguan. x Perlakuan aktiviti. ƒ tempat persalinan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN pokok tumbang. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan. ƒ tandas. Cara mendiri dan mengemaskan khemah. Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Kemudahan asas: ƒ jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan. 47 ƒ ƒ HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x (ii) .

x x x x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. x Bentuk objek. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Pengurusan Pengurusan alatan sukan (i) Susun atur alatan sukan: x Saiz objek. x KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 48 . x Berat objek. Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah. x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. bentuk dan berat objek.

Membahaskan amalan rasuah dalam su kan. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan dan permainan daripada keratan akhbar. x x x x x x 49 . Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan perrmainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu dalam sukan dan permainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: (i) Rasuah. Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. (iii) Amalan yang tidak jujur. (ii) Penggunaan bahan terlarang. Membincangkan isu-isu dalam sukan. Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyediakan folio individu berkaitan isuisu sukan dan permainan. x Aras 2 x Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalam sukan danpermainan.

Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. (iii) Komunikasi. Pengelolaan: (i) Undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. (ii) Umur dan jantina. 50 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atli dan penonton dalam sukan dan permainan.

gimnastik pendidikan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan. 2. kekuatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2. 3. gimnastik irama. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 7. dan kelajuan. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. gimnastik artistik. 6. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 4. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. 51 . kuasa. kelenturan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. olahraga. daya tahan otot. 5. murid dapat : 1. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II 52 .

x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. (i) Cadangan Aktiviti: x Latihan par course x Latihan fartlek (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek. x x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Aras 2 x Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Membincangkan fungsi organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular x x (iii) Faedah latihan x 53 . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. latihan par course dan latihan fartlek. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung.

Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Aras 3 x x x Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. 54 .

Aras 2 x Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. x Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku gimnastik x Bicep curl x Bangkit tubi silang x Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. Merekod hasil pencapaian x x x x x 55 . Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul.

selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot. Merekod hasil pencapaian. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku bersama beban x Bangkit tubi sisi x Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. x x 56 . Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban.

Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. lemak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio. x x 57 . Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). (a) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit x Merekod bacaan ukuran kaliper x Merekod perubahan komposisi badan Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. tulang dan tisu badan yang lain. Aras 2 x Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan.

x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri x x x 58 . Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Aras 3 x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat dakap x Hop tiga kali dan lompat x Hop lima kali dan lompat x Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. kekuatan otot dan kuasa. kekuatan otot dan kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 59 .

(ii) (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 60 . Aras 2 x Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 60 meter x Lari pecut 100 meter Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan x Melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan. 61 .set .intensiti . x Membincangkan prinsip latihan. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan.ulangan x Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. x Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke khususan dan tambah beban dalam prinsip latihan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Kekhususan x Tambah beban . x Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan.

x Merancang strategi asas dalam permainan bola baling. x x x x 62 . Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: x Hantaran x Menangkap x Menggelecek x Melantun x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

x Penyeliaan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Badminton (i) Kemahiran: x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Pukul junam (drop shot) x Smesy x Gerak ka ki x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. x Disiplin murid. x Perlakuan aktiviti. x x x x x 63 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton. x Merancang strategi asas dalam permainan badminton. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti. x Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. x Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti. x x x x x 64 . arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti. x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat.susunan pelari dalam lorong (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti. x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berganti-ganti x Teknik hantaran dan terima baton x Teknik larian di selekoh x Undang-Undang dan Peraturan . Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti. Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Merej am lembing x Teknik pegangan lembing x Fasa persediaan x Fasa lari landas x Fasa rejaman . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-a spek keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing x x x x x x 65 . arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing x Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing. x Menganalisis hasil rejaman. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing. x Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing.

ketangkasan dan lombol. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar. x x x x 66 . arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Murid dapat : x Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna. Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Pola Pergerakan : (i) Pola 3 x Gerak edar (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Merancang aktiviti latih tubi. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 67 .

x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x x x x x 68 . meringkuk dan melunjur. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. x Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. melentik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. x Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 3 x Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. x x x x x 69 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Membuat persembahan variasi pergerakan. dan perkembangan pelajar. Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 x Kesedaran masa (ii) Tema 4 x Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. x Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

enam dan tujuh dan tema empat. Aras 3 x Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif. (ii) Tema 6 x Penggunaan tubuh badan sebagai alat. enam dan tujuh. Membincangkan gaya pergerakan tema lima. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema. (iii) Tema 7 x Lapan lakuan daya asas. Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema. x x x x x . arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 70 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Tema pergerakan : (i) Tema 5 x Penyesuaian terhadap rakan. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Melakukan gaya pergerakan tema lima.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif.

Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menggunakan kompas untuk mencari objek. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering . Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x x 71 . Aras 2 x Menggunakan kompas untuk mencari bearing. x Menggunakan kompas. x Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering. x Menyatakan maksud orienteering . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. Aras 3 x Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan kompas. (i) Orienteering x x x (ii) Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas x x Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang.

KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Penyemakan stok Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. x Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah. Aras 3 x Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. x Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 72 .

Aras 2 x Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam sukan dan permainan: (i) Insentif dalam sukan dan permainan x jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: x pemilihan permainan x pakaian x Idola HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. x Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. x Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. x x x x 73 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan. Membahaskan isu sosio budaya dalam su kan dan permainan.

x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. x Ciri-ciri semangat ke sukanan. Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Permainan bersih (fair play ) (i) (ii) Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) x Maksud semangat kesukanan. x x 74 . x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dalam sukan. Aras 2 x Menyatakan amalan permainan bersih x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. Aras 3 x Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud etika dalam su kan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat ke sukanan.

kuasa. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. olahraga. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. gimnastik irama. dan prinsip-prinsip latihan. 76 . 8. 3. daya tahan otot. murid dapat : 1. kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3. 5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 4. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. dan Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan. 6. kekuatan. 7. gimnastik artistik. gimnastik pendidikan. 2. komposisi badan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III 77 .

Mengira kadar nadi latihan. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. (i) Cadangan Aktiviti: x Parlov x Larian Piramid x “Jump rope” (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid x x x x x 78 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Aras 3 x Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. “jump rope”. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. larian piramid dan “jump rope”. parlov. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. dan larian piramid. Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlof.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap ke sihatan individu.

x HASIL PEMBELAJARAN Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 79 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. Penyeliaan. Kesesuaian pakaian.

x Menyatakan maksud daya tahan otot. Membincangkan aktiviti –aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. x Persekitaran atau tempat Melakukan aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Shoulder press x Hamstring curl x Genggam tangan x Bangkit tubi silang x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x x x 80 . Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian. sukan dan permainan. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 81 . Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. Disiplin murid. Penyeliaan.

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan kaedah dan faedah latihan ke kuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. x x x 82 . sukan dan permainan. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti ke kuatan otot. sukan dan permainan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah yang betul. (i) Cadangan Aktiviti: x Bench press x Hamstring curl x Bangkit tubi silang (bersama beban) x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Melakukan aktiviti kekuatan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot.

Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 83 .

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. Aras 2 x Menyatakan prosedur. Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Mengira indeks jisim badan. (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x x x 84 . Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI).prosedur yang perlu diambil kira semasa mengambil ukuran komposisi badan dan merekodkan perkembangan komposisi badan dalam folio.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak. tulang dan tisu badan yang lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). x Mengira indeks jisim badan (BMI). Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. x Merekod perubahan komposisi badan. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

kekuatan otot dan kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent. x Lompat kangaroo. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan Melakukan aktiviti kuasa secara individu. x x 85 . x Lari lutut tinggi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat ke atas peti lombol. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. kekuatan otot dan kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat Sargent. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. x Menyatakan maksud kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Bounding. x x x x x (iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. x Shoulder press.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 86 . Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. 87 . x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan dan permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Melabel dan menamakankan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. x Melakukan aktiviti kelajuan. x "Jump rope" (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Melantun bola sambil berlari 30meter. x Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 88 . Disiplin murid . Penyeliaan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan. x Membincangkan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan. x Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan. x Menyatakan maksud perbezaan individu.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kebolehbalikan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu. 89 . setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: Prinsip Latihan: x Kebolehbalikan x Perbezaan individu x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan.

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. x Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 90 . Permainan (a) Bola Tampar (i) Kemahiran: x Menyangga x Servis x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

x Merancang dan mengelolakan pertandingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan sistem pertandingan. HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. 91 . arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Penyeliaan.

x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Sofbol (i) Kemahiran : x Membaling dan menyambut x Memukul x Menampan x Pitching x Larian anak tapak x Memadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan. x Perlakuan aktiviti. x x x x x 92 . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki. Susunan pejalan kaki di dalam lorong. Olahraga (a) Balapan (i) Kemahiran: x Acara Jalan Kaki . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki.Fasa tolakan .Undang-undang dan peraturan o Kedudukan pejalan kaki dalam lorong. Membincangkan aspek. x Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat.Fasa seretan . Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki. (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek. x x x x 93 .Fasa pemulihan .Fasa so kongan sebelah kaki .

Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 94 . arahan dan bimbingan. Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera.Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan teknik lakuan yang betul. x Perlakuan aktiviti. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera.Teknik pegangan .Fasa persediaan . x Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menganalisis hasil lemparan.Fasa putaran .Fasa ikut lajak . arahan dan bimbingan. x x x x x x 95 . x Kesesuaian pakaian. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. Membincangkan hasil pergerakan lemparan.Fasa lemparan ƒ sudut pelepasan ƒ kedudukan badan . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera. x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Kemahiran: x Acara Lempar Cakera . x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. Membincangkan aspek. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera.

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik artistik dalam kumpulan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik secara kumpulan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. x Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Aras 3 x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. (i) Pola Pergerakan : x Pola 4 . x x x x 96 . x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian. ketangkasan dan lombol. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan.Putaran x Pola 7 . x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 97 . arahan dan bimbingan. Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti. Penyeliaan.

Gerak edar x Pergerakan 9 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukkan aktiviti gimnastik irama. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. Membuat persembahan rangkaian gerakan gerak edar. x x x x x x 98 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu. Aras 2 x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan. (i) Jenis Pergerakan : x Pergerakan 4 . Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran gimnastik irama. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna. Menjelaskan teknik lakuan dalam pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan. x Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 99 . Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. Disiplin murid. x HASIL PEMBELAJARAN Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan.

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan ke sedaran beban.Kesedaran beban HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x 100 . x x x (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. Aras 2 x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. Membincang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. pembelajaran dan perkembangan pelajar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan. (i) Tema gimnastik pendidikan : x Tema 5 . x Penyeliaan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan yang bertemakan kesedaran beban. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.Ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9 . Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema.Kesedaran bentuk pergerakan Tema 10 . x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat.Transisi lapan daya asas Aras 2 x Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan tema. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidak menepati tema. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. 101 . Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. x x x x x (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. (i) Tema pergerakan : x Tema 8 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema.

Perlakuan aktiviti. Disiplin murid. dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. arahan. Penyeliaan. 102 . Persekitaran atau tempat beraktiviti.

menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat x Formasi . x x x x 103 . (i) Menjejak x Konsep menjejak .tengah: keselamatan atau perubatan . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak.pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi .hadapan: pointer atau recce. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Aras 2 x Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. x Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak. x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menjejak. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud menjejak. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak. Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. .belakang: sweeper atau anchor. Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi. Membincang kesan kemusnahan alam se kitar.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 104 . x Perlakuan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x Disiplin murid. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. Merancang aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan. Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab su kan dan permainan di peringkat se kolah. persatuan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. Aras 2 x Menjelaskan proses penubuhan pasukan su kan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menamakan pasukan sukan. persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia.kelab sukan dan permainan. persatuan su kan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. x x x x 105 . persatuan dan kelab sukan dan permainan. Aras 3 x Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan. persatuan dan kelab su kan dan permainan: x Penubuhan x Pemilihan AJK melalui mesyuarat x Perancangan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pasukan sukan. Pengurusan Pasukan sukan.

Kerj aya dalam sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Industri Sukan: x Jenis kerjaya x Peluang kerjaya KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 106 . Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. x x Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. Aras 2 x Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Aras 3 x Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan. x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam su kan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan x Punca keagresifan x Akibat keagresifan (ii) Komersialisme dalam sukan x Kebaikan dan keburukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud keganasan dalam su kan. Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan. Membahaskan komersialisme dalam su kan. x x x x x 107 . Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. Aras 3 x Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar. x Mengetahui komersialisme dalam sukan. x Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan. x Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan. Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan. Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan.

Semangat Kesukanan(penonton): x Maksud semangat kesu kanan. Aras 2 x Menghuraikan kaitan antara semangat ke sukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan. x x x 108 . x Menjelaskan ciri-ciri semangat ke sukanan penonton.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Aras 3 x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan. Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud semangat ke sukanan. x Ciri-ciri semangat kesukanan. Membincangkan ciri-ciri semangat ke sukanan. Membincangkan cara-cara memupuk semangat kesukanan penonton. x Mencadangkan cara memupuk semangat ke sukanan penonton.

3. 109 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan. kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan. 4. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. 2. murid dapat : 1. Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur. 6. Mengetahui dasar sukan negara. gimnastik pendidikan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. 5. 7. pemain semi profesional dan pemain profesional.dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. olahraga.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110 .

(v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. x Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur aktiviti (iii) Faedah latihan (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. (i) Cadangan Aktiviti: x Merentas desa x Senamrobik x Berjalan pantas 2-3 km x Latihan litar (ii) Kaedah. Aras 2 x Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. x x x x 111 . x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular secara kumpulan.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . x Pelakuan murid. tahap.

lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latihan. x Aras 3 x Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik. Contoh Aktiviti: .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep daya tahan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. x Menjelaskan maksud penguncupan isometrik. 113 . x x Aras 2 x Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Menghuraikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. (i) Cadangan Aktiviti: x Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan.tolak dinding . x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.cekak cangkuk .bergayut siku bengkok . Melakukan aktiviti pengucupan isometrik.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti 114 . x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan.

lutut bengkok (ii) Kaedah latihan. (I) Cadangan Aktiviti: x Memanjat tali x Half squart (bersama beban) x Tekan tubi sambil menepuk tangan x Baring. Aras 2 x Menghuraikan kesan latihan kekuatan otot. Aras 3 x Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. x Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . x x x x 115 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. angkat kaki.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat.

x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti 116 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan.

Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. x x x x 117 .Menampan .Mengelecek . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam permainan hoki. Melakar padang permainan hoki.Memukul . x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan murid.Menjaga gol . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki.Menahan . x Penyeliaan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. x Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.Mencedok . x Kesesuaian pakaian. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Menguis . Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak .

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan tenis. x Perlakuan murid. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan tenis secara kumpulan. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. x Penyeliaan. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. x Mengenal pasti kemampuan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: x Grip/cara pegangan x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Volley x Servis x Smesy x Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x x x x x x 118 . arahan dan bimbingan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis. x Kesesuaian pakaian. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. Melakar padang permainan tenis. x Perlakuan aktiviti.

x x x x x x 119 .Menanduk .Menimbang . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw dengan betul dan selamat. x Pelakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. Melakar padang permainan sepak takraw.Mengumpan . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x Pelakuan aktiviti. x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Servis . Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. x Mengenal pasti kemampuan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan.Mengawal . x Penyeliaan.Merejam . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw . arahan dan bimbingan.

arahan dan bimbingan. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar. Aras 2 x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. x Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar Aras 3 x Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar.Fasa berlepas .Langkah keselamatan . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: .Fasa mendarat . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.Fasa lonjakan . x Kesesuaian peralatan. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.Fasa penerbangan . x Perlakuan aktiviti. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar. x Perlakuan murid. x x x x x 120 . x Mengenal pasti kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lakuandalam acara lari berpagar. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lari berpagar.Fasa penamat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik.

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa mendarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Langkah keselamatan . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh .Fasa mendarat (ii) Kemahiran lompat kijang . x Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan kaki bebas . Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan . x x x x x 121 . Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa melangkah .Fasa lari landas .Fasa lari landas .Langkah keselamatan . Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 3 x Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa penerbangan .Fasa layangan .Fasa lonjakan .

arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan. 122 . x Perlakuan murid.

Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s.Hamburan/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. (i) Pola pergerakan x Pola 5 . x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam latihan tersebut. ketangkasan dan lombol. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/hamburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Aras 3 x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan x x x x x 123 .

x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Membincangkan aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. x Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan dengan betul dan selamat.Pusingan badan x Pergerakan 6 . Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan peralatan. x Mengenal pasti kemampuan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. x x x 125 . Membincangkan tentang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. x Melakukan kemahiran-kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. x Penyeliaan. x Perlakuan murid x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. (i) Jenis pergerakan: x Pergerakan 5 .Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Kesesuaian pakaian. x x Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama secara kumpulan.

x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusingan badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. x Melakukan rangkaian pergerakkan x pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 .

x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. (i) Tema gimnastik pendidikan x Tema 6 .Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x x (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Merancang jenis pergerakkan yang bersesuaian dengan tema. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru.berterusan dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. 127 .Kesedaran aliran x Tema 7 . dan perkembangan pelajar. x Menceritakn pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat. x Melakukan aktiviti kesedaran aliran gimnastik pendidikan dengan lancar. memadan danlakuan cermin.

Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 . Penyeliaan.

(i) Tema pergerakan x Tema 11 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 .Orientasi ruang x Tema 12 . x Penyeliaan. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepretasi tema.. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian pergerakkan mengikut intepretasi tema yang diberi. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x Mengenal pasti kemampuan. Mereka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara kumpulan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Aras 2 x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x x x x 129 . Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerakkan..

Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan.. x Merancangkan program perkhemahan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. Aras 2 x Menyatakan pelaksanaan sebelum. x Mengenal pasti kemampuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. (ii) Pelaksanaan: x Sebelum. x x x x 130 . x Pelakuan murid. semasa dan selepas perkhemahan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. semasa dan selepas perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama rakan dan guru. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. x Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Program yang terancang. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat berlindung sementara. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. semasa dan selepas perkhemahan.

Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: .Sukan untuk semua .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.Penggunaan multimedia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara. Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: . Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan. Aras 3 x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara. Mengendalikan forum tentang sukan untuk semua. x x x Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara .Struktur organisasi . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 131 . x Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. Membahaskan su kan untuk kecemerlangan .Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: . Aras 2 x Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua.

x x 132 . semi profesional dan profesional Aras 3 x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan profesional. x Menyatakan nama-nama pemain profesional di Malaysia. Status pemain : x Amatur x Semi profesional x Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Aras 2 x Membezakan status amatur. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur. Membincangkan kerjaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. semi profesional dan profesional.

Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan. Aras 2 x Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. x Peranan dan sumbangan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 133 . x Kesan dan akibat politik dalam sukan. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: x Maksud politik dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Merumuskan pengaruh politik dalam su kan dan permainan. x Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan x Membincangkan isu-isu politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara kumpulan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan.

Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton yang baik Aras 3 x Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonton yang beretika x x x x 134 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. perwatakan dan tingkah laku yang baik. Aras 2 x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. Membahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli sukan yang baik. x Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. (i) Disiplin diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. (a) Personaliti Personaliti bermaksud keperibadian. x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan.

dan komposisi badan. daya tahan otot. Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan. 4.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan. murid dapat : 1. kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 7. gimnastik pendidikan. Memahami faedah. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. olahraga. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. gimnastik irama. 5. 2. gimnastik artistik. 6. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 135 . dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. kekuatan otot. 3.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 136 .

x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Long-slow distance run ( LSD). x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan. Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. 137 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x (iii) Faedah latihan x (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan.

Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 138 . Penyeliaan. Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.

x Prinsip latihan x Prosedur latihan (ii) Faedah latihan. kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan otot x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. arahan dan bimbingan. (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. x Penyeliaan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Bicep curl x Bench press x Half squat x Tricep extension (ii) Kaedah latihan. x Kesesuaian pakaian. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan otot. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 2 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x Pelakuan aktiviti Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid. x x x 139 .

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti ke kuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. Aras 2 x Menjelaskankan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan kekuatan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Pelakuan aktiviti 140 . Menyediakan folio individu berkenaan dengan aktiviti kekuatan otot. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Perlakuan murid. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. (i) Cadangan Aktiviti: x x x Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension x x x x (ii) Kaedah latihan. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktkviti kekuatan otot. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot.

x Mengira indeks jisim badan (Body Mass Index-BMI) untuk menentukan status pemakanan. Merekodkan indeks jisim badan (BMI) dalam folio. Aras 3 x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan kegemukkan. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. x Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) dan mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit. Membincangkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak dalam badan. x Mengenal pasti risiko beberapa penyakit yang berkaitan Mencatat maksud komposisi badan. Menunjukkan cara mengira indeks jisim badan (BMI). x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Mengira indeks jisim badan (BMI). x 141 . tulang dan tisu badan yang lain. Aras 2 x Mengira nisbah pinggang-pinggul. (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. Melakukan teknik pengukuran kaliper lipatan kulit dan merekodkannya.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undang-undang/ peraturan dalam permainan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 142 . Permainan (a) Bola Keranjang (i) Kemahiran: x Menghantar x Menerima x Melantun x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang. x Penyeliaan. Melakar gelanggang permainan bola keranjang. x Perlakuan murid. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan bola keranjang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan Bola Keranjang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan bola keranjang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola keranjang. x Pelakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan betul dan selamat. Membincangkan kesalahan utama dalam teknik lakuan bola keranjang. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan kriket. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan kriket. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. x Penyeliaan. x Perlakuan murid. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket.penjagaan wicket (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.baling . Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan kriket. Melukis dan melabelkan padang permainan kriket. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan.larian x Memadang . x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kriket (i) Kemahiran : x Bowl x Baling x Memukul: . x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x x x 143 . x Menghuraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan kri ket. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.memukul .

x Perlakuan murid. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi dengan betul dan selamat. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan ragbi. x x x 144 . Aras 2 x Menghuraikan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan ragbi. Membincangkan teknik lakuan yang dilakukan dalam permainan ragbi. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam sesuatu kemahiran. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Ragbi (i) Kemahiran : x Menghantar dan menerima x Menendang x Tackle x Skrum x Line out (ii) Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan ragbi. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan utama dalam teknik lakuan permainan ragbi. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan ragbi. x Kesesuaian pakaian. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran ragbi. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berhalang. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lari berhalang. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acsara lari berhalang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berhalang. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lari berhalang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berhalang. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berhalang. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berhalang: x Teknik larian x Teknik lompat halangan (ii) Undang-Undang dan Permainan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang. x Kesesuaian pakaian. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. x x x x 145 . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berhalang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang.

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.lari landas . x Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasa dalam acara lombol bergalah.Fasa . Menganalisis rakaman video berkaitan dengan acara lombol bergalah.lonjakan . Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan yang diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x x x x x 146 . x Acara lompat tinggi x Acara lombol bergalah HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan sekurang-kurangnya satu gaya lompatan dalam acara lompat tinggi. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.layangan . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Fasa lonjakan teknik pole planting teknik hamburan x Fasa layangan x Fasa pendaratan (iii) Undang-Undang dan Peraturan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lompat tinggi: x gaya pelana x flop .pendaratan (ii) Acara lombol bergalah: x Fasa persediaan teknik pegangan x Fasa lari landas.

x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x 147 . x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Pelakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menganalisis fasa pergerakan dalam satu gaya lompat tinggi.

ketangkasan dan lombol. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara gimnastik artistik.Hayunan x Pola 7 . x Melakukan kemahiran hayunan dan rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. x Menggabungkan kemahiran hayunan dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. (i) Pola Pergerakan : x Pola 6 . Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. x Penyeliaan. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik yang melibatkan kemahiran hayunan (koreograf) x x x x . Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan dalam acara gimnastik artistik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan kemahiran hayunan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. x Perlakuan murid.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. x Perlakuan aktiviti. 148 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. arahan dan bimbingan. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran hayunan. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan yang melibatkan kemahiran hayunan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat.

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama. x Penyeliaan. x Melakukan kemahiran ketangkasan dan manipulasi alatan dengan teknik yang betul. Aras 3 x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan kemahian ketangkasan dengan manipulasi alat. x x - x x 149 . Membincangkan teknik lakuan kemahiran ketangkasan. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan ketangkasan dengan manipulasi alat. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan kemahiran ketangkasan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan kesalahan teknik lakuan kemahiran ketangkasan dengan manipulasi alat yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan. (i) Pola Pergerakan x Pergerakan 7 . x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan pengunaan alatan..Teknik alatan x Pergerakan 9 .Ketangkasan x Pergerakan 8 .

x Perlakuan murid.Kesedaran ritma (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma. dan perkembangan pelajar. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam gimnastik pendidikan. (i)Tema gimnastik pendidikan : x Tema 8 . x Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan lancar. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kesedaran ritma gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. Merancang satu rangkaian pergerakan bagi aktiviti kesedaran ritma. Membincangkan tjenis-jenis pergerakan yang terlibat dalam aktiviti kesedaran ritma. x Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang diperolehi semasa tubuh badan bergerak. berterusan dan selamat. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik pendidikan. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. x x x x 150 .

(i) Tema pergerakan : x Tema 14 . x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam pergerakan keratif. Aras 2 x Mengenal pasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan kreatif yang memenuhi syarat tema pergerakan. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan peranan setiap ahli dalam aktiviti bagi setiap tema pergerakan. x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan.Kualiti ekspre sif dalam pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.Formasi dalam kumpulan x Tema 16 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif. arahan dan bimbingan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea.Kesedaran kumpulan x Tema 15 . Membincang untuk mengubah rangkaian pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. x x x 151 .

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti abseiling. (i) Abseiling/rapelling x Abseiling bermaksud aktiviti menurun dari tempat tinggi menggunakan alatan khas. Melaporkan pengalaman aktiviti abseiling. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Merancang satu aktiviti abseiling bersama rakan. x Menyatakan peralatan asas. x Peralatan asas x Jenis abseiling x Kemahiran tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti abseiling secara berkumpulan. x Pelakuan aktiviti. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti abseiling. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling. 152 . x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Aras 3 x Menceritakan pengalaman selepas melakukan aktiviti abseiling. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti abseiling. jenis abseiling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti abseiling. x Perlakuan murid. Aras 2 x Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan guru. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Keselamatan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep liabiliti. x Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan dengan liabiliti. Aras 3 x Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabiliti dalam sukan dan permainan. Menjalankan kajian kes berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti. Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Keselamatan bermaksud terpelihara daripada sesuatu bencana. (i) Liabiliti x Konsep x Peraturan berkaitan dengan liabiliti x Undang-undang berkaitan dengan liabiliti x 153 . Membincangkan peraturan dan undangundang berkaitan dengan liabiliti. Aras 2 x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan liabiliti. x x x Mencatatkan konsep liabiliti.

Membincangkan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan sukan (a) Isu jantina dalam sukan dan permainan: (i) Gangguan seksual (ii) Pilih kasih (iii) Penyertaan (b) Isu-isu lain dalam sukan dan permainan: (i) Punca (ii) Kesan dan akibat HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti punca dan kesan gangguan seksual. Aras 2 x Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan isu jantina dalam sukan dan permainan yang berlaku di Malaysia. Membincangkan bentuk gangguan se ksual dalam sukan dan permainan. x Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. Membahaskan langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 3 x Membincangkan isu-isu semasa dalam su kan dan permainan. x x 154 . x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan isu-isu jantina dalam su kan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 155 .

PEMETAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DAN KELAS PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 5 156 .

Koordinasi ƒ Golek dan tangkap bola berpasangan ƒ Baling dan pukul bola berpasangan ƒ Golek dan kawal gelung rotan ƒ Aspek keselamatan 3. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 3-4 minit ƒ Lari berganti-ganti mengelilingi grid 2x 200m ƒ Naik turun bangku 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan 2. angkat dan silang kaki ke sisi ƒ Berdiri. kanan dan kiri ƒ Melentik ke belakang ƒ Aspek keselamatan 3. lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 157 . Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 2-3 minit ƒ Lari ulang alik 10m selama 2-3 minit ƒ Lari berhalangan 2-3 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 2 1. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Kelenturan ƒ Baring. Tahun 6 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Fartlek (pelbagai kelajuan) ƒ Berlari 1200m ƒ Aspek keselamatan 2. tepuk dan sambut bola kecil ƒ Lambung. Kelenturan ƒ Membongkok badan ke hadapan ƒ Melentik ke sisi. Kelenturan ƒ Meregang ot ot-otot kaki statik ƒ Mengilas badan ke kiri dan ke kanan ƒ Aspek keselamatan 2. pusing dan sambut bola kecil ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Meleding sokong hadapan dua lutut ƒ Meleding sokong hadapan satu lutut ƒ Meleding belakang dengan lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Mengecilkan badan ƒ Lentik kucing ƒ Melunjur ke hadapan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Skip berterusan 3-4 minit ƒ Galop berterusan 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 4 1. Imbangan ƒ Imbangan skala sisi ƒ Imbangan “ Y” ƒ Aspek keselamatan 3.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN TAHAP 1 Tahun 1 1. sentuh lantai dan sambut pundi kacang ƒ Aspek keselamatan Koordinasi ƒ Lambung pundi kacang dan kawal dengan tangan ƒ Baling dan tangkap bola berpasangan ƒ Lambung dan pukul bola dengan tangan ƒ Aspek keselamatan 3. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang ƒ Menggolek gelung rotan ƒ Lambung. Kelenturan ƒ Meleding berpasangan ƒ Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kawan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan dan berlari 1000m ƒ Senamrobik 5 minit ƒ Aspek keselamatan 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan pantas selama 5 minit ƒ Senaman ritma selama 5 minit ƒ Aspek keselamatan TAHAP 2 Tahun 5 1. Imbangan ƒ Imbangan dekam ƒ Dirian kepala. membongkok dan sentuh hujung kaki ƒ Aspek keselamatan Tahun 3 1. 2.

Tahun 6 Ketangkasan ƒ Tinju bayang ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Aspek keselamatan 158 . Daya Tahan Otot ƒ Bangkit tubi lutut bengkok ƒ Tekan tubi ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Ketingting dalam jarak 10m ƒ Melompat dua belah kaki dalam jarak 10m ƒ Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 saat ƒ Aspek keselamatan 6.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Ketangkasan ƒ Lari zig-zag sambil membawa bola dalam ƒ Musang dan ayam ƒ Harimau dan kambing ƒ Aspek keselamatan 5. Kekuatan ƒ Tolak bahu berpasangan ƒ Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah ƒ Bergayut pada palang ƒ Aspek keselamatan 6. Ketangkasan ƒ Pijak bayang diri atau rakan ƒ Bola beracun ƒ Galah panjang ƒ Aspek keselamatan 6. Kekuatan ƒ Tekan tubi ƒ Mendagu ƒ Aspek keselamatan 5. Tahun 3 Imbangan ƒ Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan ƒ Meniti di atas kayu kecil atau tali ƒ Aspek keselamatan 4. Tahun 4 Imbangan ƒ Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik ƒ Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik ƒ Aspek keselamatan Ketangkasan ƒ Lari zig-zag mengikut tanda skital ƒ Lari ulang alik 10m ƒ Aspek keselamatan 5. 4. Ketangkasan ƒ Cuit ekor ƒ Lompat dan tukar arah ƒ Lari dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Sokongan dari lakuan duduk ƒ Aspek keselamatan 4. Tahun 2 Imbangan ƒ Dirian bangau ƒ Dirian skala depan ƒ Dirian skala sisi ƒ Aspek keselamatan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Ketangkasan ƒ Lompat kuadron 10 saat ƒ Skip dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 4. Imbangan ƒ Berjalan sambil menjengkit di atas garisan lurus ƒ Berjalan di atas bangku gimnastik ƒ Berjalan atas permukaan bercerun ƒ Aspek keselamatan 5.

Kuasa ƒ Lonjak dan rejam bola ƒ Lonjak dan baling bola menuju sasaran ƒ Aspek keselamatan 10.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 7. 8. Komposisi Badan ƒ Ektomof ƒ Mesomof ƒ Endomof 159 . Tahun 6 Masa Tindak Balas ƒ Menghantar dan menerima bola ƒ Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras ƒ Aspek keselamatan 8. Kelajuan ƒ Lari berganti-ganti 4x 50 meter ƒ Lari pecut 50 meter ƒ Aspek keselamatan Kuasa ƒ Melontar bola segar ƒ Lompat jauh berdi ri ƒ Aspek keselamatan 10. Masa Tindak Balas ƒ Pukul berapa datuk harimau ƒ Belalang belatuk ƒ Nombor sama berlari ƒ Aspek keselamatan 9. Tahun 4 Kekuatan ƒ Tolak patung ƒ Timbang garam ƒ Dukung belakang ƒ Aspek keselamatan 7. TAHAP 2 Tahun 5 Masa Tindak Balas ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Pijak kasut ƒ Aspek keselamatan 7. Kelajuan ƒ Lari pecut 30m ƒ Lari berganti-ganti 50m ƒ Aspek keselamatan 8. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x Kesihatan x Kemahiran 9.

Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ƒ Tahap kecergasan fizikal ƒ Perbandingan antara orang biasa dengan ahli sukan 160 .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 TAHAP 2 Tahun 5 Tahun 6 11.

Rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ƒ Menjejak ß Persediaan ß Simbol arah ß Peralatan ƒ Aspek keselamatan 3. Olahraga ƒ Padang ß Lontar peluru ƒ Balapan ß Lari berpagar ƒ Aspek keselamatan 1. Tahun 4 Permainan ƒ Hoki ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Bola baling ƒ Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 1 ß Tema 2 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ß Tema 9 ß Tema 10 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 11 ß Tema 12 ß Tema 13 ß Tema 14 ß Tema 15 ß Tema 16 ƒ 3.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 3 ß Pola 4 ƒ Aspek keselamatan 3. Rekreasi ƒ Pengenalan asas perkhemahan ß Jenis-jenis khemah ß Peralatan perkhemahan ß Pengurusan tempat perkhemahan ß Pemilihan tempat ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 1 ß Pola 2 ƒ Aspek keselamatan 3. Tahun 2 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. TAHAP 2 Tahun 5 Permainan ƒ Sofbol ƒ Badminton ƒ Ragbi sentuh ƒ Olahraga ƒ Balapan ß Teknik asas berlari ß Teknik asas permulaan larian ß Teknik asas menamatkan larian ß Lari berganti ganti ƒ Padang ß Lompat jauh ƒ Aspek keselamatan Aspek keselamatan 1. Rekreasi ƒ Maksud rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ß Menjejak ß Perkhermahan ß Abseiling/rappelling ƒ Aspek keselamatan 3. Olahraga ƒ Padang ß Lompat tinggi ƒ Aspek keselamatan 2. Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Tahun 3 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Aspek keselamatan 2. Aspek keselamatan 1. Aspek keselamatan 2. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 5 ß Pola 6 ß Pola 7 ƒ Aspek keselamatan 161 . Tahun 6 Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Bola tampar ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan 1. Aspek keselamatan 1.

Tahun 3 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Tempat ƒ Masa ƒ Aspek keselamatan 4. Tahun 2 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Aspek keselamatan 4. Kesenggangan x Aktiviti kesenggangan x Faedah x Perasaan x Aspek keselamatan 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. TAHAP 2 Tahun 5 Rekreasi ƒ ‘Orienteering’ ß Maksud orienteering ß Mengenal kompas ß Membaca bearing ß Mencari titik kawalan Tahun 6 162 . Tahun 4 Rekreasi ƒ Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Susun atur kraf perkhemahan ƒ Keselamatan kawasan perkhemahan 4.

Dewan 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan 3. Tahun 4 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan .PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Sosio-budaya ß Pakaian ß Latihan 3. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan dan permainan ƒ Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan ƒ Penyalah gunaan dadah dalam sukan dan permainan 3. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kebersihan tubuh badan ß Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti 2.Balapan 1.Gelanggang .Padang . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding ß Masa makan semasa bertanding 3. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Amalan pemakanan untuk tenaga ß Pengambilan air semasa latihan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan ß Penjagaan alatan sukan dan permainan 2. Tahun 3 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti di tempat permainan ß Padang permainan ß Taman kanakkanak Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Masa 1. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Diri sendiri ß Rakan ß Kumpulan 1.Padang . 2. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan ƒ Pengurusan alatan ß Susunan dan pengelasan 2. TAHAP 2 Tahun 5 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan . Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kesesuaian pakaian ß Kebersihan pakaian 2. Tahun 2 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan sukan dan permainan 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan 163 . Tahun 6 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Kemudahan tempat semasa beraktiviti 2.

Tahun 6 Etika dalam sukan ƒ Pengelolaan ß Memahami undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan ß Peranan pesert a dan penonton dalam sukan dan permainan 164 . TAHAP 2 Tahun 5 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Menerima keputusan permainan ß Cara mengawap perasaan apabila dewasa 4. Tahun 4 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Kesungguhan dalam sukan dan permainan ƒ Disiplin dalam sukan dan permainan ß Disiplin diri dalam sukan dan permainan 4. Tahun 3 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Hormat menghormati 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 4.

Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 15 minit Berjalan dan berlari 1000m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 1 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises Squat thrust ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN PERALIHAN 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Shoulder shrug Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. TINGKATAN 5 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Latihan long-slow distance (LSD) Aplikasi daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti latihan par course Latihan farlek ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti: ƒ Isometrik: Tolak dinding Bergayut siku bengkok Cekak cangkuk Lawan runtun siku ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Parlov Larian Piramid "jump rope" ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 20 minit Berjalan dan berlari 15 minit Skiping 15 minit ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 2 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas/ berlari 2-3km Latihan litar ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squat Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 165 . Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Shoulder press Hamstring curl Genggam tangan Bangkit tubi sisi Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan Sistem pengaliran darah Alatan latihan kecergasan Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 1.

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Naik turun bangku Shoulder shrug Bangkit tubi Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Mendagu Naik turun tangga Bangkit tubi ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun tangga (bersama beban) Bangkit tubi sisi Lompat selang seli (bersama beban) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Hamstring curl Bangkit tubi silang (bersama beban) Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Memanjat tali Half squat (bersama beban) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring angkat kaki lutut bengkok ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Meniarap angkat dada dan tengkuk Melentik sisi Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang Kilas pinggang ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod perubahan komposisi badan Mengira indek jisim badan (BMI )

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Mengira indek jisim badan (BMI ) dan menentukan status pemakanan Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) untuk mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit

5. Ketangkasan ƒ Cadangan aktiviti Lari zig-zag sambil melantun bola Lari dan undur mengikut arahan ƒ Kaedah latihan

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Hop melepasi halangan Lompat jauh berdi ri Lompat pelbagai aras (plyometric) Duduk melunjur

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Melompat ke atas peti lombol Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi

166

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 lontar bola Menggunakan kaedah bebanan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek Keselamatan 6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Faedah latihan ƒ Kaedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 60m Lari pecut 100m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Melantun bola sambil berlari 30 meter Berlari sambil membawa bola hoki 30m "jump rope" (speed) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban - Kekerapan - Masa

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kekhususan Tambah beban Intensiti Set Ulangan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kebolehbalikan Perbezaan individu

167

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN PERALIHAN 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Pingpong ƒ Bola Jaring ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 1 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Ping pong ƒ Aspek Keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 2 1. Permainan ƒ Bola baling ƒ Badminton ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 3 1. Permainan ƒ Bola tampar ƒ Sofbol ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 4 1. Permainan ƒ Hoki ƒ Tenis ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 5 1. Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Kriket ƒ Ragbi ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru x Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berganti-ganti ƒ Padang Merejam lembing ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Jalan kaki ƒ Padang Lempar cakera ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berpagar ƒ Padang Lompat jauh Lompat kijang ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berhalangan ƒ Padang Lompat tinggi Lompat bergalah ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan Pergerakan 2: Melentik ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 3: Gerak Edar ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 3: Meringkuk dan melunjur ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 4: Putaran ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 4: Gerak Edar ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 5: Imbangan ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 5: Pusingan badan Pergerakan 6: Lompatan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 6: Hayunan Pola 7: Rangkaian ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 7: Ketangkasan ƒ Aspek keselamatan

168

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN TINGKATAN 1 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran ruang ƒ Pergerakan K reatif Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3: Kesedaran ruang Tema 4: Aliran beban badan dalam ruang dan masa ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 3: Kesedaran masa Tema 4: Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan ƒ Pergerakan K reatif Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan Tema 6: Penggunaan tubuh badan sebagai alat Tema 7: Lapan lakuan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 5: Kesedaran beban ƒ Pergerakan K reatif Tema 8: Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9: Kesedaran bentukbentuk pergerakan Tema 10: Transisi lapan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 6: Kesedaran aliran Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang lain ƒ Pergerakan K reatif Tema 11: Orientasi ruang Tema 12: Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13: Penaikan dari lantai ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 8: Kesedaran ritma ƒ Pergerakan K reatif Tema 14: Kesedaran kumpulan Tema 15: Formasi-formasi dalam kumpulan Tema 16: Kualiti.kualiti ekspresif dalam pergerakan ƒ Aspek keselamatan 169 .

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. TINGKATAN 2 Rekreasi ƒ Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas ƒ Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 1 Rekreasi ƒ Perkhemahan Jenis khemah Pengurusan tempat Ciri pemilihan tempat Kemudahan asas Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Aspek keselamatan 5. TINGKATAN 3 Rekreasi ƒ Menjejak Konsep menjejak Formasi Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 4 Rekreasi ƒ Perkhemahan Konsep perkhemahan Pelaksanaan Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 5 Rekreasi ƒ Abseiling/rapelling Peralatan asas Jenis absailing Kemahiran tali Aspek keselamatan 170 .

Kerjaya dalam sukan ƒ Status pemain Amatur Semi profesional Profesional 2. persatuan dan kelab sukan dan permainan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti TINGKATAN 4 1. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Isu politik dalam sukan dan permainan ƒ Patriotisme 171 . Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan 2. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan Susunatur alatan sukan dalam stor TINGKATAN 2 1. Pengurusan ƒ Pasukan sukan. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Keagresifan dalam sukan dan permainan Punca keagresifan Akibat keagresifan x Komersialisme dalam sukan _ Kebaikan dan keburukan 3. Etika ƒ Fair play Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) 3. Pengurusan ƒ Dasar Sukan Negara ƒ Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia ƒ Teknologi maklumat dalam sukan TINGKATAN 5 1. Kerjaya dalam sukan ƒ Industri sukan Jenis kerjaya Peluang kerjaya 2. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan Penyemakan stok TINGKATAN 3 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN PERALIHAN 1. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan ƒ Patriotisme 3. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Rasuah Penggunaan bahan terlarang Amalan yang tidak jujur 3. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan permainan 2. Keselamatan ƒ Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengaan liabiliti Undangundang berkaitan dengan liabiliti 2. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti Tempat Alatan Pakaian Aktiviti TINGKATAN 1 1. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Insentif dalam sukan dan permainan ƒ Sosio budaya 2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Isu jantina dalam sukan dan permainan ƒ Isu-isu lain dalam sukan dan permainan 3.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan sukan dan permainan TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 4. Etika ƒ Semangat kesukanan ( penonton ) TINGKATAN 4 4. Etika ƒ Personaliti Disiplin diri Disiplin dalam sukan TINGKATAN 5 172 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.