KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 © Kementerian Pendidikan Malay sia 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan roy alti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202

Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es

KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas Peralihan 2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1 3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 2 4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 3 5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

v vii ix xi 1 22 51 76 109 135 156

iii

iv .

mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. rakyat Malaysia.RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan v . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik.

rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. vii .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

k e c er d as a n p e lb a ga i . da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . p e mb el a j ar a n mas ter i . k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar . p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n di d i k an . SHARIFAH MAIMUNAH BT. n i la i d a n a ma l a n. d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n. i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir . ( Dr. Di s a mp i n g it u.ba da n t er te nt u. p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i . Pe n g a ja r a n dan p e mbe l a j ar a n d ir anc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i. K e p ad a s e mu a p i ha k y an g te l a h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n. Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er .c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n. pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me.KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a. G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h . Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka te r h ad a p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu. Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n. n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n. mas y ar a ka t d an n e gar a . pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n .t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an te r i ma k a s ih . Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l . ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a ja r a n ini. K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i. g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h . Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k ter l i b at ter ut a ma gu r u . me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id . SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ix . S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an .

x .

Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan. 2. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan. olahraga. Interaksi yang kreatif dengan rakan. bahan dan alat. pergerakan kreatif dan rekreasi. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. iaitu : x x x Penglibatan murid secara aktif dan selamat. 3. gimnastik. etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan.PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani xi . Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. kerjaya. pengurusan. Selain dokumen Sukatan Pelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan.

xii .

Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. Bidang / Unit Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Akti viti Pembelajaran xiii . Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. alatan. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi.Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah menengah. dan persekitaran. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. 2 dan 3. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1.

xiv .

Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJ AR AN TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep. prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 TAH AP I/ TAHUN 2 3 6 5 5 5 5 30 10 10 2 2 2 2 84 5 4 4 5 5 30 11 10 2 2 2 2 1 1 84 TAH AP II/ *KEL. 5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 14 6 9 2 1 1 1 1 60 16 6 9 2 2 2 1 2 1 60 15 6 9 2 2 2 2 1 60 TINGKATAN 2 3 4 4 1 3 3 1 15 9 9 2 2 2 1 1 60 3 3 4 4 1 3 3 1 15 8 9 2 2 2 1 1 1 60 4 5 4 5 15 8 10 4 2 2 1 2 2 60 5 6 4 5 1 15 9 10 4 2 2 2 60 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60 Kecergasan Kemahiran Kesukanan * KEL. PER. definisi. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv . TAHUN PER.

2. gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul dan selamat. imbangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 5. murid dapat : 1. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. olahraga. 6. 4. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. daya tahan otot. 3. 1 . dan ketangkasan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN 2 .

x Penyeliaan. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 15 minit. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Berjalan dan berlari 1000 meter. Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. x x x 3 . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. arahan dan bimbingan.

Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan. x x x 4 . Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat. x Penyeliaan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Disiplin murid. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot.

Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. x x x 5 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot secara berkumpulan. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan. x Disiplin murid. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan aktiviti.

x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesa kitan. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. (i) Cadangan Aktiviti: x Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala. x x 6 . Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan. Aras 2 x Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. arahan dan bimbingan. Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan. Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(e) Ketangkasan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ketangkasan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Ketangkasan bermaksud kebolehan se seorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag sambil melantun bola x Lari dan undur mengikut arahan (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan secara berkumpulan. Membincangkan faedah latihan ketangkasan secara kumpulan. Perbincangan tentang perkaitan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.

x

x x

7

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai kelajuan melalui ujian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter x Lari pecut 60 meter (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.

(iii ) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

8

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

(i) (ii)

Ansur maju Tambah beban x x Kekerapan Masa

9

x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Kesesuaian pakaian. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan. x Perlakuan aktiviti. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. x Disiplin murid. x Penyeliaan. Membincangkan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x x 10 . Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Penyeliaan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam permainan ping pong.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Membincangkan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. x x x 11 . x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 12 .

Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut. arahan dan bimbingan. x Melakukan acara lari pecut. Aras 2 x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. x Penyeliaan. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. x Disiplin murid. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut. x Perlakuan aktiviti. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x x x 13 . Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan x Fasa berlepas x Fasa melaju x Fasa penamat x Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. mengikut undang-undang dan peraturan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lari pecut.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Peraturan dan UndangUndang (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. x x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru. Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.

x x x x

14

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan: (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

x

x x

16

arahan dan bimbingan. x Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat. x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x Perlakuan aktiviti. Membincangkan teknik lakuan kemahiran imbangan. x x x 17 . Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan.

Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan. semasa dan selepas melakukan aktiviti. Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) (iii) (iv) Tempat Alatan Pakaian Aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke selamatan. x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum. Keselamatan Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Aras 3 x Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan. Aras 2 x Mengenal pasti keselamatan dan ke sesuaian alatan. x 18 . x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. pakaian dan aktiviti.

x x x 19 . Aras 3 x Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Cara susun atur alatan: x Saiz objek x Bentuk objek x Berat objek HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. Menunjuk cara penyusunan alatan su kan di sekolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. bentuk dan berat objek. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. x Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti alatan sukan dan permainan.

Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan isu su kan dan permainan. Aras 2 x Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan. 20 . Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan atau permainan daripada keratan akhbar. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme yang perlu ada pada ahli sukan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan (a) Rasuah dan perjudian dalam sukan (b) Patriotisme HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan. Membincangkan isu-isu dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton. Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x 21 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: x Umur dan jantina x Komunikasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan. x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1. olahraga. pergerakan kreatif. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. kekuatan. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 6. 22 . gimnastik pendidikan. 5. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan. kuasa. 2. 4. murid dapat : 1. dan kelajuan. gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat. daya tahan otot. 3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. kelenturan.

x Berlari dan berjalan pantas 15 minit. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. 23 . x Skiping 15 minit (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 20 minit.

x Disiplin murid.. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. 24 . x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan dan ulangan. x x x x 25 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Bangkit tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises x Squat thrust (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot.. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
x x x x x Kesesuaian pakaian.. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Mendagu x Naik turun bangku x Bangkit tubi. (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN
Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ke kuatan. x Membincangkan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan secara berkumpulan. Menulis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti ke kuatan.

x x

x x

27

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x x x x x

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

28

x Melentik sisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Meniarap angkat dada dan tengkuk. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelenturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. 29 . Menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan. x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan. (ii) x x Kaedah latihan Prinsip -prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Kelenturan Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan.dan x Kilas pinggang. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kelenturan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan.

Disiplin murid. 30 . Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian.

31 . x Duduk melunjur melontar bola. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat jauh berdiri. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kuasa. x Menggunakan kaedah bebanan Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. x Lompat pelbagai aras (plyometric). x Hop melepasi halangan. x x (ii) x x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat. x Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa.

arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid. 32 . Penyeliaan. Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan.

Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan. x 33 . x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Menilai tahap kelajuan individu melalui ujian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 3 x Mengaitkan kelajuan dengan aktivitiaktiviti harian dan sukan. Merekod masa pencapaian larian. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Lari pecut 60 meter. Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah latihan ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x x (ii) x (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan.

Menyusun jadual program kecergasan diri.Kekerapan . setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Ansur maju x Tambah beban .Masa. x Merasionalkan penggunaan prinsipprinsip latihan dalam pembinaan kecergasan fizikal. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan prinsip-prinsip latihan. Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan Untuk memperoleh faedah daripada se suatu latihan. x x x 34 . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal bagi setiap individu.

x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola sepak. x Kesesuaian peralatan. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. (a) Permainan KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola sepak. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. 35 . x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak.

Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring. x x x x x x x 36 . x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam permainan bola jaring.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Bola Jaring (i) Kemahiran : x Hantaran x Menerima x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Pergerakan kaki x Undang-undang dan peraturan. Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan.

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. x x x x x x 37 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan pingpong. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. x Aras 2 Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara Pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid. Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan.

x Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. x Fasa melaju.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut. x x x 38 . x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan aktiviti. x Fasa penamat. x Melakukan lari pecut mengikut undangundang dan peraturan. Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan. x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Disiplin murid. x x x x x x Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari pecut. Menyediakan folio individu tentang fasafasa acara lari pecut. Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut. arahan dan bimbingan. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. x Fasa berlepas... x Penyeliaan. x Undang-undang dan peraturan.

x Penyeliaan. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Aras 2 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak . x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan acara lontar peluru. x Kesesuaian pakaian. Menyenaraikan peraturan undang-undang dan peraturan dalam acara lontar peluru. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik lontar peluru secara individu. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru.gaya berdiri x Fasa lontaran . Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru. x Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru.pemindahan daya x Undang-Undang dan peraturan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan acara lontar peluru. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan . x x x x 39 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru. x x x (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

x Disiplin murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. x x x 40 . x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. x Perlakuan aktiviti. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. ketangkasan dan lombol. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Pola Pergerakan : (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara format dan terancang. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Penyeliaan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan dan melentik. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Pergerakan 2 x Melentik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan.. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x x x x 41 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan penggunaan alatan. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran melentik dengan teknik yang betul dan selamat. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik. x Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan kemahiran imbangan dan melentik. Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran melentik. arahan dan bimbingan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. x Aras 2 x Melakukan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Disiplin murid. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran melentik yang sempurna. x Perlakuan aktiviti.

x x x x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. x Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x bergerak secara sentuhan berselang. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. pembelajaran dan perkembangan pelajar. x Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x bergerak secara sentuhan selalu. x 42 . Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x bergerak tanpa sentuhan seketika.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Disiplin murid. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 43 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Tema 2 – kesedaran ruang x Bergerak berbagaibagai cara menggunakan ruang am. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. dan x Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Membuat pergerakan menggunakan ruang diri.

Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif. x Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema. Tema pergerakan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x ke seluruhan tubuh badan.berat-kuat x masa . x bukan lokomotor.halus-ringan . tiga. x bahagian tubuh badan. (ii) Tema 2 – kesedaran rintangan beban dan masa x beban . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. dan empat dengan teknik yang betul dan selamat. dua. x Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x lokomotor. x x x 44 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.kawal-lambat Melakukan kemahiran pergerakan kreatif.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif.serta-merta . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. x Melakukan gaya pergerakan tema satu. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan.

aliran bebas x ruang . x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (iii) Tema 3 – kesedaran ruang x kawasan . arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian.aliran terikat . x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.terus . x Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 45 .ruang diri . x Perlakuan aktiviti.tidak terus (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.ruang am x arah (iv) Tema 4 – aliran beban badan dalam ruang dan masa x aliran .

. ƒ banjir. Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan. tasik. (i) Perkhemahan x Jenis khemah: .Bentuk x Pengurusan tempat ƒ Lokasi. x Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah. x Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah. Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai.tanah lapang. . x x Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. ƒ dahan mati. x Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan. Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang. ƒ tanah runtuh. . 46 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah.pulau. Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah.Saiz . x x x x x x x x . Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4 . ƒ Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta. Membincangkan tempat-tempat yang se suai untuk berkhemah.tepi pantai. . sungai.hutan lipur. .tanah pertanian. . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah.kawasan pergunungan. x Ciri-ciri pemilihan tempat selamat daripada: ƒ ancaman binatang buas atau liar. x Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi.

Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. ƒ tandas.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN pokok tumbang. x Kesesuaian pakaian. elemen yang menyebabkan gangguan. Cara mendiri dan mengemaskan khemah. 47 ƒ ƒ HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x (ii) . x Perlakuan aktiviti. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. x Disiplin murid. ƒ kemudahan perhubungan. x Menjaga alatan dengan selamat. ƒ tempat berhimpun. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan. ƒ tempat persalinan. murid semasa melakukan aktiviti. ƒ sumber air bersih. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Kemudahan asas: ƒ jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan.

Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang. x x x x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz. Merancang susun atur alatan sukan di se kolah. Pengurusan Pengurusan alatan sukan (i) Susun atur alatan sukan: x Saiz objek. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 48 . x Berat objek. bentuk dan berat objek. Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah. x Bentuk objek.

(iii) Amalan yang tidak jujur. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan. x Aras 2 x Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalam sukan danpermainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: (i) Rasuah. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyediakan folio individu berkaitan isuisu sukan dan permainan. x x x x x x 49 . Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Membincangkan isu-isu dalam sukan. Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membahaskan amalan rasuah dalam su kan. Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu dalam sukan dan permainan. (ii) Penggunaan bahan terlarang. Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan dan permainan daripada keratan akhbar. Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan perrmainan.

Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. 50 . x Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atli dan penonton dalam sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. Pengelolaan: (i) Undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. x Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. (ii) Umur dan jantina. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. (iii) Komunikasi.

gimnastik artistik. 4. 6. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. gimnastik irama. 51 . Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. daya tahan otot. 7. murid dapat : 1. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. 2. 5. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. kekuatan. olahraga.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2. kuasa. gimnastik pendidikan. 3. dan kelajuan. kelenturan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II 52 .

Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan fungsi organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular x x (iii) Faedah latihan x 53 . x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. latihan par course dan latihan fartlek. x Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Latihan par course x Latihan fartlek (ii) x x Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. Aras 2 x Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.

Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. 54 . arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Aras 3 x x x Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

x Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Merekod hasil pencapaian x x x x x 55 . x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Membincangkan faedah latihan daya tahan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku gimnastik x Bicep curl x Bangkit tubi silang x Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti daya tahan otot.

arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti. x Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku bersama beban x Bangkit tubi sisi x Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Merekod hasil pencapaian. x x 56 . Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.

Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. lemak. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). x x 57 . Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. (a) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit x Merekod bacaan ukuran kaliper x Merekod perubahan komposisi badan Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. Aras 2 x Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan. tulang dan tisu badan yang lain. Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan.

Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri x x x 58 . Aras 3 x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. kekuatan otot dan kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat dakap x Hop tiga kali dan lompat x Hop lima kali dan lompat x Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Melakukan aktiviti kuasa Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. kekuatan otot dan kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 59 .

x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 60 . x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 60 meter x Lari pecut 100 meter Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan x Melakukan aktiviti kelajuan. x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. (ii) (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

set .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke khususan dan tambah beban dalam prinsip latihan. x Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i) Prinsip Latihan: x Kekhususan x Tambah beban . x Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan. 61 . Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri.intensiti .ulangan x Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. x Membincangkan prinsip latihan.

x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Aras 2 x Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: x Hantaran x Menangkap x Menggelecek x Melantun x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. x Merancang strategi asas dalam permainan bola baling. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. x x x x 62 . Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling.

x Perlakuan aktiviti. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x x x x x 63 . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton. x Disiplin murid. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat. x Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Badminton (i) Kemahiran: x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Pukul junam (drop shot) x Smesy x Gerak ka ki x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan badminton. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x Merancang strategi asas dalam permainan badminton. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton.

Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti. x Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti.susunan pelari dalam lorong (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berganti-ganti x Teknik hantaran dan terima baton x Teknik larian di selekoh x Undang-Undang dan Peraturan . x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. x Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti. x x x x x 64 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti. Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti. x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti.kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton . Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.

Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing. x Menganalisis hasil rejaman. x Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing.sudut pelepasan x Fasa ikut lajak x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-a spek keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing x Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Merej am lembing x Teknik pegangan lembing x Fasa persediaan x Fasa lari landas x Fasa rejaman . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing Menyediakan folio individu acara merejam lembing Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing x x x x x x 65 .

Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid Murid dapat : x Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. x x x x 66 . Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Pola Pergerakan : (i) Pola 3 x Gerak edar (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Merancang aktiviti latih tubi. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. x Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 67 .

x Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul. meringkuk dan melunjur. melentik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. x Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur. Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur. Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 3 x Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur. x x x x x 68 .

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x x x x x 69 . Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 x Kesedaran masa (ii) Tema 4 x Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. dan perkembangan pelajar. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat. Membuat persembahan variasi pergerakan. Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 70 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema. Membincangkan gaya pergerakan tema lima. Aras 3 x Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima. x Melakukan gaya pergerakan tema lima. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema. Tema pergerakan : (i) Tema 5 x Penyesuaian terhadap rakan. enam dan tujuh. Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema. enam dan tujuh dan tema empat. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat. x x x x x . (iii) Tema 7 x Lapan lakuan daya asas. (ii) Tema 6 x Penggunaan tubuh badan sebagai alat. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif.

x Menyatakan maksud orienteering . x Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering. Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas. arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x x 71 . Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering. x Menggunakan kompas untuk mencari objek. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melukis dan melabelkan kompas. Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering . (i) Orienteering x x x (ii) Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas x x Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan. Aras 2 x Menggunakan kompas untuk mencari bearing. Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. x Menggunakan kompas. Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta. Aras 3 x Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering.

Aras 3 x Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan. KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan. x Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 72 . x Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Pengurusan Pengurusan alatan sukan dan permainan (i) Penyemakan stok Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan. Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

x Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu su kan dan permainan. Membahaskan isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam sukan dan permainan: (i) Insentif dalam sukan dan permainan x jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: x pemilihan permainan x pakaian x Idola HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan. x x x x 73 . x Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. x Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam su kan dan permainan. Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan.

Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan. Aras 2 x Menyatakan amalan permainan bersih x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. x x 74 . x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. Permainan bersih (fair play ) (i) (ii) Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) x Maksud semangat kesukanan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud etika dalam su kan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dalam sukan. Aras 3 x Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan. x Ciri-ciri semangat ke sukanan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat ke sukanan.

7. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik. dan prinsip-prinsip latihan. daya tahan otot. dan Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3. kuasa. murid dapat : 1. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. kekuatan. komposisi badan. gimnastik artistik. gimnastik pendidikan. 5. 8. Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. kelajuan. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 2. gimnastik irama. 4. 6. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 76 . 3. olahraga. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan. Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III 77 .

parlov. Aras 3 x Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Mengira kadar nadi latihan. larian piramid dan “jump rope”. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. dan larian piramid. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlof. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Parlov x Larian Piramid x “Jump rope” (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid x x x x x 78 . salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap ke sihatan individu. Aras 2 x Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. “jump rope”. Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 79 . Persekitaran atau tempat beraktiviti. x HASIL PEMBELAJARAN Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu. Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN semasa melakukan aktiviti. Penyeliaan. arahan dan bimbingan.

x Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian. x x x 80 . Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan. Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Membincangkan aktiviti –aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Shoulder press x Hamstring curl x Genggam tangan x Bangkit tubi silang x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Persekitaran atau tempat Melakukan aktiviti daya tahan otot. sukan dan permainan. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian.

arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 81 . Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN beraktiviti. Disiplin murid.

x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah yang betul. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Melakukan aktiviti kekuatan otot. sukan dan permainan. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian. x x x 82 . (i) Cadangan Aktiviti: x Bench press x Hamstring curl x Bangkit tubi silang (bersama beban) x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot. Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti ke kuatan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. sukan dan permainan. x Menyatakan kaedah dan faedah latihan ke kuatan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Kesesuaian pakaian.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 83 . Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Disiplin murid.

Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). Aras 2 x Menyatakan prosedur. tulang dan tisu badan yang lain. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. x Mengira indeks jisim badan (BMI). Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. x x x 84 . (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI). x Merekod perubahan komposisi badan. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengambil ukuran komposisi badan dan merekodkan perkembangan komposisi badan dalam folio. Mengira indeks jisim badan.prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur. Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot.

Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Bounding. x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot. kekuatan otot dan kuasa. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat ke atas peti lombol. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan Melakukan aktiviti kuasa secara individu. kekuatan otot dan kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e) Kuasa HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Lompat kangaroo. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. x x x x x (iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot. x Shoulder press. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat Sargent. x Lari lutut tinggi. Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. x x 85 . Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kemudahan peralatan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 86 . Disiplin murid.

x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Melakukan aktiviti kelajuan. 87 . x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan. (i) Cadangan Aktiviti: x Melantun bola sambil berlari 30meter. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Melabel dan menamakankan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. x Menyatakan maksud kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Aras 2 x Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan. x "Jump rope" (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan dan permainan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan.

Disiplin murid .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 88 .

x Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan. 89 . x Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan. x Menyatakan maksud perbezaan individu. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu. x Membincangkan prinsip-prinsip latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kebolehbalikan. setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: Prinsip Latihan: x Kebolehbalikan x Perbezaan individu x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan.

Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. x Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : x Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. Permainan (a) Bola Tampar (i) Kemahiran: x Menyangga x Servis x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x 90 . x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat.

HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. 91 . Disiplin murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan sistem pertandingan. Penyeliaan. Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan.

Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol. Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol. x Merancang dan mengelolakan pertandingan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Sofbol (i) Kemahiran : x Membaling dan menyambut x Memukul x Menampan x Pitching x Larian anak tapak x Memadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x Perlakuan aktiviti. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. x x x x x 92 .

Susunan pejalan kaki di dalam lorong.Fasa tolakan . Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki. x Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat.Fasa seretan . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Latihan yang sistematik. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki. x Kesesuaian pakaian. x x x x 93 .aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki. Olahraga (a) Balapan (i) Kemahiran: x Acara Jalan Kaki .Undang-undang dan peraturan o Kedudukan pejalan kaki dalam lorong. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek.Fasa pemulihan . Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki. Membincangkan aspek.Fasa so kongan sebelah kaki . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. Disiplin murid. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 94 . Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan.

Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera.Fasa lemparan ƒ sudut pelepasan ƒ kedudukan badan . x Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. x Menganalisis hasil lemparan. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. Membincangkan hasil pergerakan lemparan. Membincangkan aspek. x x x x x x 95 . x Menyatakan teknik lakuan yang betul. x Disiplin murid. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera.Fasa ikut lajak .Fasa putaran . arahan dan bimbingan.Teknik pegangan .Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera.Fasa persediaan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Kemahiran: x Acara Lempar Cakera . x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera. x Penyeliaan.

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik secara kumpulan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna. x x x x 96 . Aras 3 x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.Putaran x Pola 7 . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik artistik dalam kumpulan. Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. (i) Pola Pergerakan : x Pola 4 . ketangkasan dan lombol.

HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 97 . Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. Perlakuan aktiviti. Penyeliaan. Disiplin murid.

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan. x x x x x x 98 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. (i) Jenis Pergerakan : x Pergerakan 4 . x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu. Aras 2 x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Membuat persembahan rangkaian gerakan gerak edar. Menjelaskan teknik lakuan dalam pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukkan aktiviti gimnastik irama. Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran gimnastik irama. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna.Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama.Gerak edar x Pergerakan 9 .

Disiplin murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x Penyeliaan. x HASIL PEMBELAJARAN Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan. Perlakuan aktiviti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 99 . Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran. arahan dan bimbingan.

Aras 2 x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan. x Penyeliaan. arahan dan bimbingan. pembelajaran dan perkembangan pelajar. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid x 100 . Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. x x x (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan ke sedaran beban.Kesedaran beban HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. (i) Tema gimnastik pendidikan : x Tema 5 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan yang bertemakan kesedaran beban.

x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.Transisi lapan daya asas Aras 2 x Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan tema.Ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9 . Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.Kesedaran bentuk pergerakan Tema 10 . x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. 101 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x x x x x (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. (i) Tema pergerakan : x Tema 8 . x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidak menepati tema. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x Kesesuaian pakaian. arahan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti. Penyeliaan. 102 . dan bimbingan. Disiplin murid.

Aras 2 x Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi.pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi . Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan.menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat x Formasi . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud menjejak. x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menjejak. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak. . x x x x 103 .hadapan: pointer atau recce. x Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak. (i) Menjejak x Konsep menjejak .tengah: keselamatan atau perubatan .belakang: sweeper atau anchor. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak. Membincang kesan kemusnahan alam se kitar. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak. x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak.

x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 104 . x Kesesuaian pakaian. x Disiplin murid.

Merancang aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan. Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. Pengurusan Pasukan sukan. persatuan dan kelab su kan dan permainan: x Penubuhan x Pemilihan AJK melalui mesyuarat x Perancangan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pasukan sukan. Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. x Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan. persatuan su kan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menamakan pasukan sukan. x Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. x x x x 105 . persatuan. persatuan dan kelab sukan dan permainan. persatuan dan kelab su kan dan permainan di peringkat se kolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.kelab sukan dan permainan. Aras 2 x Menjelaskan proses penubuhan pasukan su kan. persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. Aras 3 x Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan.

Aras 3 x Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan. Kerj aya dalam sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. x x Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x 106 . Industri Sukan: x Jenis kerjaya x Peluang kerjaya KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. Aras 2 x Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam su kan. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan. Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan. Aras 3 x Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar. x x x x x 107 . Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan. Membahaskan komersialisme dalam su kan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud keganasan dalam su kan. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan x Punca keagresifan x Akibat keagresifan (ii) Komersialisme dalam sukan x Kebaikan dan keburukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan. Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan. x Mengetahui komersialisme dalam sukan.

x Mencadangkan cara memupuk semangat ke sukanan penonton. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mencatatkan maksud semangat ke sukanan. Aras 3 x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. Membincangkan ciri-ciri semangat ke sukanan. x Ciri-ciri semangat kesukanan. Semangat Kesukanan(penonton): x Maksud semangat kesu kanan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Aras 2 x Menghuraikan kaitan antara semangat ke sukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara. Membincangkan cara-cara memupuk semangat kesukanan penonton. x Menjelaskan ciri-ciri semangat ke sukanan penonton. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan. x x x 108 . Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton.

dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. 109 . Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. Mengetahui dasar sukan negara.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4. 6. Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur. Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan. 2. kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 5. pemain semi profesional dan pemain profesional. olahraga. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan.dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 3. murid dapat : 1. 7. gimnastik pendidikan. 4.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110 .

Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur aktiviti (iii) Faedah latihan (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. x x x x 111 . Membincangkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: x Merentas desa x Senamrobik x Berjalan pantas 2-3 km x Latihan litar (ii) Kaedah. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular secara kumpulan. x Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.

tahap. arahan dan bimbingan. x Pelakuan murid. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan.

(i) Cadangan Aktiviti: x Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan.tolak dinding . Contoh Aktiviti: .lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latihan. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Melakukan aktiviti pengucupan isometrik.bergayut siku bengkok . Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular.cekak cangkuk .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep daya tahan otot. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. x x Aras 2 x Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. x Menghuraikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. x Aras 3 x Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. x Menjelaskan maksud penguncupan isometrik. 113 . Membincangkan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan.

x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Perlakuan murid. x Mengenal pasti kemampuan. x Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti 114 .

x x x x 115 . Aras 2 x Menghuraikan kesan latihan kekuatan otot. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. Aras 3 x Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. lutut bengkok (ii) Kaedah latihan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. (I) Cadangan Aktiviti: x Memanjat tali x Half squart (bersama beban) x Tekan tubi sambil menepuk tangan x Baring. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. angkat kaki.

x Mengenal pasti kemampuan. x Kesesuaian pakaian. x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti 116 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Perlakuan murid. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.

Menjaga gol . Melakar padang permainan hoki.Mencedok .Mengelecek . arahan dan bimbingan. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Menahan . x Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. x x x x 117 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki.Menguis .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki.Menampan . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam permainan hoki. x Perlakuan murid. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan. Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki .Memukul .

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan tenis secara kumpulan. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan tenis. x Perlakuan murid. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. x Penyeliaan. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. x x x x x x 118 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: x Grip/cara pegangan x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Volley x Servis x Smesy x Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan. Melakar padang permainan tenis. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan.

x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. x x x x x x 119 . x Penyeliaan. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. x Pelakuan murid. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw dengan betul dan selamat.Menanduk .Merejam . Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw.Mengawal . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw .Mengumpan .Servis . x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Mengenal pasti kemampuan. Melakar padang permainan sepak takraw.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. x Pelakuan aktiviti. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan sepak takraw.Menimbang . arahan dan bimbingan. x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan .

x x x x x 120 . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar Aras 3 x Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar.Fasa penamat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. Aras 2 x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. x Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar.Langkah keselamatan . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lari berpagar. x Kesesuaian peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. arahan dan bimbingan.Fasa berlepas . x Perlakuan aktiviti. x Perlakuan murid. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lakuandalam acara lari berpagar. x Mengenal pasti kemampuan. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.Fasa penerbangan .Fasa mendarat .Fasa lonjakan . Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: .

Fasa lonjakan .Langkah keselamatan .Fasa lari landas .Fasa melangkah .Fasa mendarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa layangan . x Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh .Langkah keselamatan .Fasa lonjakan kaki bebas . Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa lonjakan . x x x x x 121 . Aras 3 x Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang. Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa penerbangan .Fasa lari landas .Fasa mendarat (ii) Kemahiran lompat kijang . Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.

arahan dan bimbingan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. 122 . x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti. x Mengenal pasti kemampuan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan x x x x x 123 . Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betul dan selamat. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. ketangkasan dan lombol. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Aras 3 x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam latihan tersebut. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/hamburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran imbangan/hamburan.Hamburan/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. (i) Pola pergerakan x Pola 5 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan. x Perlakuan murid. x Penyeliaan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan.

x x Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. arahan dan bimbingan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. x Melakukan kemahiran-kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama secara kumpulan. x Perlakuan murid x Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. x Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan dengan betul dan selamat.Pusingan badan x Pergerakan 6 . x x x 125 . x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Mengenal pasti kemampuan. (i) Jenis pergerakan: x Pergerakan 5 . x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. Membincangkan tentang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Melakukan rangkaian pergerakkan x pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan. x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusingan badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan.

x x (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. x Mengenal pasti kemampuan. (i) Tema gimnastik pendidikan x Tema 6 . Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. Aras 3 x Merancang jenis pergerakkan yang bersesuaian dengan tema. dan perkembangan pelajar. 127 . memadan danlakuan cermin. x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menceritakn pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan.berterusan dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. x Melakukan aktiviti kesedaran aliran gimnastik pendidikan dengan lancar. x Kesesuaian pakaian.Kesedaran aliran x Tema 7 .

Penyeliaan. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 . arahan dan bimbingan. Perlakuan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. x x x x 129 ... x Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. x Kesesuaian pakaian. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Mengenal pasti kemampuan. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian pergerakkan mengikut intepretasi tema yang diberi. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x Penyeliaan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Mereka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. (i) Tema pergerakan x Tema 11 . Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerakkan.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara kumpulan. Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepretasi tema.Orientasi ruang x Tema 12 . x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif. arahan dan bimbingan.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. Aras 2 x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

(iii) Aspek-aspek keselamatan: x Program yang terancang. semasa dan selepas perkhemahan. x Kesesuaian pakaian. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat berlindung sementara. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama rakan dan guru. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. x x x x 130 . Aras 2 x Menyatakan pelaksanaan sebelum. x Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan.. x Pelakuan murid. x Merancangkan program perkhemahan x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. (ii) Pelaksanaan: x Sebelum. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Struktur organisasi .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x x x Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara . Aras 3 x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: . x Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan.Penggunaan multimedia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x 131 . Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan.Sukan untuk semua . Aras 2 x Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua. Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: . Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . Mengendalikan forum tentang sukan untuk semua. Membahaskan su kan untuk kecemerlangan .

Aras 2 x Membezakan status amatur. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur. semi profesional dan profesional. Membincangkan kerjaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. x Menyatakan nama-nama pemain profesional di Malaysia. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. x x 132 . Status pemain : x Amatur x Semi profesional x Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. semi profesional dan profesional Aras 3 x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan profesional.

Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. x Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan x Membincangkan isu-isu politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara kumpulan. Aras 3 x Merumuskan pengaruh politik dalam su kan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: x Maksud politik dalam sukan dan permainan. x Peranan dan sumbangan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x 133 . x Kesan dan akibat politik dalam sukan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. (a) Personaliti Personaliti bermaksud keperibadian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli sukan yang baik. Aras 2 x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton yang baik Aras 3 x Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya. Membahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan. perwatakan dan tingkah laku yang baik. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonton yang beretika x x x x 134 . (i) Disiplin diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. x Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan.

olahraga. 7. Memahami faedah. 6. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular. 2. 3. 5. dan komposisi badan. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan. 4. gimnastik artistik. dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat. murid dapat : 1. kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan. 135 . gimnastik irama. dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan. daya tahan otot. gimnastik pendidikan. kekuatan otot.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 136 .

x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan. x Mengenal pasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. 137 . salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x (iii) Faedah latihan x (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Aras 3 x Menghuraikan kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung. x Kesesuaian pakaian. Aras 2 x Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. (i) Cadangan Aktiviti: x Long-slow distance run ( LSD).

arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 138 . Penyeliaan. Perlakuan murid.

x Perlakuan murid. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Aras 2 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. x Kesesuaian pakaian. (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti. x x x 139 . arahan dan bimbingan. kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan otot x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (ii) Faedah latihan. x Penyeliaan. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x Bicep curl x Bench press x Half squat x Tricep extension (ii) Kaedah latihan. x Pelakuan aktiviti Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot.

Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. x Kesesuaian pakaian. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktkviti kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: x x x Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension x x x x (ii) Kaedah latihan. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan kekuatan otot. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot. x Perlakuan murid. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Aras 2 x Menjelaskankan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam sukan dan permainan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Penyeliaan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Pelakuan aktiviti 140 . Menyediakan folio individu berkenaan dengan aktiviti kekuatan otot. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti ke kuatan otot.

x Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) dan mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit. Menunjukkan cara mengira indeks jisim badan (BMI). (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti).HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Komposisi Badan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x Mengira indeks jisim badan (Body Mass Index-BMI) untuk menentukan status pemakanan. x x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot. x Mengenal pasti risiko beberapa penyakit yang berkaitan Mencatat maksud komposisi badan. x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Mengira indeks jisim badan (BMI). Melakukan teknik pengukuran kaliper lipatan kulit dan merekodkannya. x 141 . Aras 3 x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan kegemukkan. Aras 2 x Mengira nisbah pinggang-pinggul. tulang dan tisu badan yang lain. Merekodkan indeks jisim badan (BMI) dalam folio. Membincangkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak dalam badan.

x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undang-undang/ peraturan dalam permainan. x Perlakuan murid. Permainan (a) Bola Keranjang (i) Kemahiran: x Menghantar x Menerima x Melantun x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Penyeliaan. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan bola keranjang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan Bola Keranjang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x x x x x 142 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola keranjang. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. Membincangkan kesalahan utama dalam teknik lakuan bola keranjang. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang. x Pelakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan betul dan selamat. arahan dan bimbingan. x x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang. Melakar gelanggang permainan bola keranjang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan bola keranjang. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.larian x Memadang . arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket.memukul .penjagaan wicket (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan kri ket. x Penyeliaan. Melukis dan melabelkan padang permainan kriket. x x x 143 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Kriket (i) Kemahiran : x Bowl x Baling x Memukul: . x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan kriket.baling . Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan kriket. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan kriket. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket.

x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. arahan dan bimbingan. Membincangkan teknik lakuan yang dilakukan dalam permainan ragbi. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran ragbi. Aras 2 x Menghuraikan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan ragbi. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan utama dalam teknik lakuan permainan ragbi. x Penyeliaan. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan ragbi. x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan ragbi. x Perlakuan murid. x Kesesuaian pakaian. x x x 144 . x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam sesuatu kemahiran. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan ragbi. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Ragbi (i) Kemahiran : x Menghantar dan menerima x Menendang x Tackle x Skrum x Line out (ii) Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

x Kesesuaian pakaian. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berhalang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berhalang. x x x x 145 . Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acsara lari berhalang. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang dengan teknik yang betul dan selamat. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berhalang. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lari berhalang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berhalang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Olahraga (a) Balapan (i) Acara lari berhalang: x Teknik larian x Teknik lompat halangan (ii) Undang-Undang dan Permainan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang. x Penyeliaan. x Perlakuan murid. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berhalang. Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lari berhalang. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang.

pendaratan (ii) Acara lombol bergalah: x Fasa persediaan teknik pegangan x Fasa lari landas. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasa dalam acara lombol bergalah. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Acara lompat tinggi: x gaya pelana x flop . x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Acara lompat tinggi x Acara lombol bergalah HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan sekurang-kurangnya satu gaya lompatan dalam acara lompat tinggi. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Menganalisis rakaman video berkaitan dengan acara lombol bergalah.lonjakan .layangan .lari landas . Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Fasa lonjakan teknik pole planting teknik hamburan x Fasa layangan x Fasa pendaratan (iii) Undang-Undang dan Peraturan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.Fasa . x x x x x 146 . Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan yang diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

arahan dan bimbingan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Perlakuan murid. x 147 . x Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. x Penyeliaan. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah. Menganalisis fasa pergerakan dalam satu gaya lompat tinggi. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Pelakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan yang melibatkan kemahiran hayunan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran hayunan. x Melakukan kemahiran hayunan dan rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat. 148 HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. x Penyeliaan. x Perlakuan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. ketangkasan dan lombol. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara gimnastik artistik.Hayunan x Pola 7 . x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan kemahiran hayunan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan dalam acara gimnastik artistik. x Perlakuan murid. Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik yang melibatkan kemahiran hayunan (koreograf) x x x x . Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan. (i) Pola Pergerakan : x Pola 6 . x Menggabungkan kemahiran hayunan dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

x Penyeliaan. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. Aras 2 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan. Membincangkan teknik lakuan kemahiran ketangkasan.Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Melakukan kemahiran ketangkasan dan manipulasi alatan dengan teknik yang betul. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan pengunaan alatan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama.Teknik alatan x Pergerakan 9 . Membincangkan kesalahan teknik lakuan kemahiran ketangkasan dengan manipulasi alat yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama. x x - x x 149 .Ketangkasan x Pergerakan 8 . x Perlakuan murid. Aras 3 x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan kemahian ketangkasan dengan manipulasi alat.. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan kemahiran ketangkasan x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat. (i) Pola Pergerakan x Pergerakan 7 . Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan ketangkasan dengan manipulasi alat.

Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik pendidikan. x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kesedaran ritma gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat. x x x x 150 . dan perkembangan pelajar. Merancang satu rangkaian pergerakan bagi aktiviti kesedaran ritma. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik pendidikan. x Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan lancar. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Membincangkan tjenis-jenis pergerakan yang terlibat dalam aktiviti kesedaran ritma. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. x Perlakuan murid. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Aras 3 x Merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma. x Penyeliaan.Kesedaran ritma (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Kesesuaian pakaian. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam gimnastik pendidikan. x Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang diperolehi semasa tubuh badan bergerak. berterusan dan selamat. arahan dan bimbingan. (i)Tema gimnastik pendidikan : x Tema 8 .

x Persekitaran atau tempat beraktiviti. Aras 3 x Mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Pelakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. (i) Tema pergerakan : x Tema 14 . arahan dan bimbingan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif. x Perlakuan murid. Membincang untuk mengubah rangkaian pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan. x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran pergerakan kreatif yang memenuhi syarat tema pergerakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea.Kesedaran kumpulan x Tema 15 . Aras 2 x Mengenal pasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan. x Penyeliaan. x Kesesuaian pakaian. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x x x 151 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam pergerakan keratif. x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Membincangkan peranan setiap ahli dalam aktiviti bagi setiap tema pergerakan.Formasi dalam kumpulan x Tema 16 .Kualiti ekspre sif dalam pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik.

152 . Merancang satu aktiviti abseiling bersama rakan. x Menyatakan peralatan asas. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti abseiling. (i) Abseiling/rapelling x Abseiling bermaksud aktiviti menurun dari tempat tinggi menggunakan alatan khas.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. x Peralatan asas x Jenis abseiling x Kemahiran tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Aras 3 x Menceritakan pengalaman selepas melakukan aktiviti abseiling. Rekreasi (a) Rekreasi HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling. Aras 2 x Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan guru. Melaporkan pengalaman aktiviti abseiling. Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Penyeliaan. x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti abseiling secara berkumpulan. arahan dan bimbingan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti abseiling. x Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti abseiling. jenis abseiling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti abseiling. x Kesesuaian pakaian. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Keselamatan bermaksud terpelihara daripada sesuatu bencana. x Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan dengan liabiliti. Aras 3 x Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabiliti dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincangkan peraturan dan undangundang berkaitan dengan liabiliti. Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan liabiliti. Menjalankan kajian kes berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti. (i) Liabiliti x Konsep x Peraturan berkaitan dengan liabiliti x Undang-undang berkaitan dengan liabiliti x 153 . x x x Mencatatkan konsep liabiliti. Keselamatan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep liabiliti.

x x x CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan isu-isu jantina dalam su kan dan permainan. Membincangkan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. Membahaskan langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. Aras 3 x Membincangkan isu-isu semasa dalam su kan dan permainan. x x 154 . Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan sukan (a) Isu jantina dalam sukan dan permainan: (i) Gangguan seksual (ii) Pilih kasih (iii) Penyertaan (b) Isu-isu lain dalam sukan dan permainan: (i) Punca (ii) Kesan dan akibat HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan permainan. Membincangkan bentuk gangguan se ksual dalam sukan dan permainan. Aras 2 x Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. x Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan. Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan isu jantina dalam sukan dan permainan yang berlaku di Malaysia. x Mengenal pasti punca dan kesan gangguan seksual.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN V 155 .

PEMETAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DAN KELAS PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 5 156 .

lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 157 . Tahun 6 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Fartlek (pelbagai kelajuan) ƒ Berlari 1200m ƒ Aspek keselamatan 2. Kelenturan ƒ Meregang ot ot-otot kaki statik ƒ Mengilas badan ke kiri dan ke kanan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan pantas selama 5 minit ƒ Senaman ritma selama 5 minit ƒ Aspek keselamatan TAHAP 2 Tahun 5 1. angkat dan silang kaki ke sisi ƒ Berdiri. pusing dan sambut bola kecil ƒ Aspek keselamatan 3. kanan dan kiri ƒ Melentik ke belakang ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Meleding sokong hadapan dua lutut ƒ Meleding sokong hadapan satu lutut ƒ Meleding belakang dengan lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan 3. Koordinasi ƒ Golek dan tangkap bola berpasangan ƒ Baling dan pukul bola berpasangan ƒ Golek dan kawal gelung rotan ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Mengecilkan badan ƒ Lentik kucing ƒ Melunjur ke hadapan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 3-4 minit ƒ Lari berganti-ganti mengelilingi grid 2x 200m ƒ Naik turun bangku 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan 2. tepuk dan sambut bola kecil ƒ Lambung. 2. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang ƒ Menggolek gelung rotan ƒ Lambung. sentuh lantai dan sambut pundi kacang ƒ Aspek keselamatan Koordinasi ƒ Lambung pundi kacang dan kawal dengan tangan ƒ Baling dan tangkap bola berpasangan ƒ Lambung dan pukul bola dengan tangan ƒ Aspek keselamatan 3. Imbangan ƒ Imbangan dekam ƒ Dirian kepala. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 2-3 minit ƒ Lari ulang alik 10m selama 2-3 minit ƒ Lari berhalangan 2-3 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 2 1. Kelenturan ƒ Membongkok badan ke hadapan ƒ Melentik ke sisi. Imbangan ƒ Imbangan skala sisi ƒ Imbangan “ Y” ƒ Aspek keselamatan 3. Kelenturan ƒ Baring. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan dan berlari 1000m ƒ Senamrobik 5 minit ƒ Aspek keselamatan 1. Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola kecil ƒ Lambung. membongkok dan sentuh hujung kaki ƒ Aspek keselamatan Tahun 3 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Skip berterusan 3-4 minit ƒ Galop berterusan 3-4 minit ƒ Aspek keselamatan Tahun 4 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Kelenturan ƒ Meleding berpasangan ƒ Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kawan ƒ Aspek keselamatan 2.

Tahun 2 Imbangan ƒ Dirian bangau ƒ Dirian skala depan ƒ Dirian skala sisi ƒ Aspek keselamatan 4. Kekuatan ƒ Tolak bahu berpasangan ƒ Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah ƒ Bergayut pada palang ƒ Aspek keselamatan 6. TAHAP 2 Tahun 5 Ketangkasan ƒ Lompat kuadron 10 saat ƒ Skip dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Tahun 3 Imbangan ƒ Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan ƒ Meniti di atas kayu kecil atau tali ƒ Aspek keselamatan 4. 4. Tahun 4 Imbangan ƒ Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik ƒ Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik ƒ Aspek keselamatan Ketangkasan ƒ Lari zig-zag mengikut tanda skital ƒ Lari ulang alik 10m ƒ Aspek keselamatan 5. Ketangkasan ƒ Cuit ekor ƒ Lompat dan tukar arah ƒ Lari dan tukar arah ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Sokongan dari lakuan duduk ƒ Aspek keselamatan 4. Tahun 6 Ketangkasan ƒ Tinju bayang ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Aspek keselamatan 158 . Daya Tahan Otot ƒ Ketingting dalam jarak 10m ƒ Melompat dua belah kaki dalam jarak 10m ƒ Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 saat ƒ Aspek keselamatan 6. Ketangkasan ƒ Pijak bayang diri atau rakan ƒ Bola beracun ƒ Galah panjang ƒ Aspek keselamatan 6. Ketangkasan ƒ Lari zig-zag sambil membawa bola dalam ƒ Musang dan ayam ƒ Harimau dan kambing ƒ Aspek keselamatan 5. Kekuatan ƒ Tekan tubi ƒ Mendagu ƒ Aspek keselamatan 5. Daya Tahan Otot ƒ Bangkit tubi lutut bengkok ƒ Tekan tubi ƒ Aspek keselamatan 5. Imbangan ƒ Berjalan sambil menjengkit di atas garisan lurus ƒ Berjalan di atas bangku gimnastik ƒ Berjalan atas permukaan bercerun ƒ Aspek keselamatan 5.

Kuasa ƒ Lonjak dan rejam bola ƒ Lonjak dan baling bola menuju sasaran ƒ Aspek keselamatan 10. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x Kesihatan x Kemahiran 9. Komposisi Badan ƒ Ektomof ƒ Mesomof ƒ Endomof 159 . 8. TAHAP 2 Tahun 5 Masa Tindak Balas ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Pijak kasut ƒ Aspek keselamatan 7. Masa Tindak Balas ƒ Pukul berapa datuk harimau ƒ Belalang belatuk ƒ Nombor sama berlari ƒ Aspek keselamatan 9. Tahun 4 Kekuatan ƒ Tolak patung ƒ Timbang garam ƒ Dukung belakang ƒ Aspek keselamatan 7. Tahun 6 Masa Tindak Balas ƒ Menghantar dan menerima bola ƒ Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras ƒ Aspek keselamatan 8.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 7. Kelajuan ƒ Lari berganti-ganti 4x 50 meter ƒ Lari pecut 50 meter ƒ Aspek keselamatan Kuasa ƒ Melontar bola segar ƒ Lompat jauh berdi ri ƒ Aspek keselamatan 10. Kelajuan ƒ Lari pecut 30m ƒ Lari berganti-ganti 50m ƒ Aspek keselamatan 8.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 TAHAP 2 Tahun 5 Tahun 6 11. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ƒ Tahap kecergasan fizikal ƒ Perbandingan antara orang biasa dengan ahli sukan 160 .

TAHAP 2 Tahun 5 Permainan ƒ Sofbol ƒ Badminton ƒ Ragbi sentuh ƒ Olahraga ƒ Balapan ß Teknik asas berlari ß Teknik asas permulaan larian ß Teknik asas menamatkan larian ß Lari berganti ganti ƒ Padang ß Lompat jauh ƒ Aspek keselamatan Aspek keselamatan 1. Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Aspek keselamatan 1. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 5 ß Pola 6 ß Pola 7 ƒ Aspek keselamatan 161 . Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 3 ß Pola 4 ƒ Aspek keselamatan 3. Tahun 4 Permainan ƒ Hoki ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Bola baling ƒ Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 1 ß Tema 2 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ß Tema 9 ß Tema 10 ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 11 ß Tema 12 ß Tema 13 ß Tema 14 ß Tema 15 ß Tema 16 ƒ 3. Olahraga ƒ Padang ß Lontar peluru ƒ Balapan ß Lari berpagar ƒ Aspek keselamatan 1. Tahun 3 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Aspek keselamatan 2. Aspek keselamatan 1. Aspek keselamatan 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Rekreasi ƒ Maksud rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ß Menjejak ß Perkhermahan ß Abseiling/rappelling ƒ Aspek keselamatan 3. Rekreasi ƒ Pengenalan asas perkhemahan ß Jenis-jenis khemah ß Peralatan perkhemahan ß Pengurusan tempat perkhemahan ß Pemilihan tempat ƒ Aspek keselamatan Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 1 ß Pola 2 ƒ Aspek keselamatan 3. Olahraga ƒ Padang ß Lompat tinggi ƒ Aspek keselamatan 2. Tahun 2 Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ 2. Tahun 6 Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Bola tampar ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan 3. Rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ƒ Menjejak ß Persediaan ß Simbol arah ß Peralatan ƒ Aspek keselamatan 3. Aspek keselamatan 2.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4. Tahun 4 Rekreasi ƒ Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Susun atur kraf perkhemahan ƒ Keselamatan kawasan perkhemahan 4. Tahun 2 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Aspek keselamatan 4. Kesenggangan x Aktiviti kesenggangan x Faedah x Perasaan x Aspek keselamatan 4. TAHAP 2 Tahun 5 Rekreasi ƒ ‘Orienteering’ ß Maksud orienteering ß Mengenal kompas ß Membaca bearing ß Mencari titik kawalan Tahun 6 162 . Tahun 3 Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Tempat ƒ Masa ƒ Aspek keselamatan 4.

Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding ß Masa makan semasa bertanding 3. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kebersihan tubuh badan ß Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti 2. TAHAP 2 Tahun 5 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan .Padang . Tahun 2 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan sukan dan permainan 1. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan ƒ Pengurusan alatan ß Susunan dan pengelasan 2. Tahun 3 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti di tempat permainan ß Padang permainan ß Taman kanakkanak Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Masa 1.Padang . 2. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Diri sendiri ß Rakan ß Kumpulan 1.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN TAHAP 1 Tahun 1 1.Dewan 1. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kesesuaian pakaian ß Kebersihan pakaian 2. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan 3. Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Amalan pemakanan untuk tenaga ß Pengambilan air semasa latihan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan ß Penjagaan alatan sukan dan permainan 2. Tahun 4 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan .Gelanggang . Tahun 6 Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Kemudahan tempat semasa beraktiviti 2.Balapan 1. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan 163 . Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Sosio-budaya ß Pakaian ß Latihan 3. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan dan permainan ƒ Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan ƒ Penyalah gunaan dadah dalam sukan dan permainan 3.

Tahun 3 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Hormat menghormati 4. TAHAP 2 Tahun 5 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Menerima keputusan permainan ß Cara mengawap perasaan apabila dewasa 4.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 Tahun 2 4. Tahun 4 Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Kesungguhan dalam sukan dan permainan ƒ Disiplin dalam sukan dan permainan ß Disiplin diri dalam sukan dan permainan 4. Tahun 6 Etika dalam sukan ƒ Pengelolaan ß Memahami undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan ß Peranan pesert a dan penonton dalam sukan dan permainan 164 .

Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti: ƒ Isometrik: Tolak dinding Bergayut siku bengkok Cekak cangkuk Lawan runtun siku ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Shoulder press Hamstring curl Genggam tangan Bangkit tubi sisi Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan Sistem pengaliran darah Alatan latihan kecergasan Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan 1. TINGKATAN 5 Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Latihan long-slow distance (LSD) Aplikasi daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas/ berlari 2-3km Latihan litar ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN PERALIHAN 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Shoulder shrug Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 2. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti latihan par course Latihan farlek ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squat Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan 165 . Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 15 minit Berjalan dan berlari 1000m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 1 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Parlov Larian Piramid "jump rope" ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 20 minit Berjalan dan berlari 15 minit Skiping 15 minit ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan TINGKATAN 2 1. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises Squat thrust ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan 2.

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Naik turun bangku Shoulder shrug Bangkit tubi Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Mendagu Naik turun tangga Bangkit tubi ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun tangga (bersama beban) Bangkit tubi sisi Lompat selang seli (bersama beban) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Hamstring curl Bangkit tubi silang (bersama beban) Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Memanjat tali Half squat (bersama beban) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring angkat kaki lutut bengkok ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Meniarap angkat dada dan tengkuk Melentik sisi Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang Kilas pinggang ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod perubahan komposisi badan Mengira indek jisim badan (BMI )

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Mengira indek jisim badan (BMI ) dan menentukan status pemakanan Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) untuk mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit

5. Ketangkasan ƒ Cadangan aktiviti Lari zig-zag sambil melantun bola Lari dan undur mengikut arahan ƒ Kaedah latihan

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Hop melepasi halangan Lompat jauh berdi ri Lompat pelbagai aras (plyometric) Duduk melunjur

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Melompat ke atas peti lombol Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi

166

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
PERALIHAN ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 1 lontar bola Menggunakan kaedah bebanan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek Keselamatan 6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 TINGKATAN 5

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Faedah latihan ƒ Kaedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 60m Lari pecut 100m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Melantun bola sambil berlari 30 meter Berlari sambil membawa bola hoki 30m "jump rope" (speed) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban - Kekerapan - Masa

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kekhususan Tambah beban Intensiti Set Ulangan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kebolehbalikan Perbezaan individu

167

PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN PERALIHAN 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Pingpong ƒ Bola Jaring ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 1 1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Ping pong ƒ Aspek Keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 2 1. Permainan ƒ Bola baling ƒ Badminton ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 3 1. Permainan ƒ Bola tampar ƒ Sofbol ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 4 1. Permainan ƒ Hoki ƒ Tenis ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan TINGKATAN 5 1. Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Kriket ƒ Ragbi ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru x Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berganti-ganti ƒ Padang Merejam lembing ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Jalan kaki ƒ Padang Lempar cakera ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berpagar ƒ Padang Lompat jauh Lompat kijang ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berhalangan ƒ Padang Lompat tinggi Lompat bergalah ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan Pergerakan 2: Melentik ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 3: Gerak Edar ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 3: Meringkuk dan melunjur ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 4: Putaran ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 4: Gerak Edar ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 5: Imbangan ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 5: Pusingan badan Pergerakan 6: Lompatan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 6: Hayunan Pola 7: Rangkaian ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 7: Ketangkasan ƒ Aspek keselamatan

168

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN TINGKATAN 1 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran ruang ƒ Pergerakan K reatif Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3: Kesedaran ruang Tema 4: Aliran beban badan dalam ruang dan masa ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 2 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 3: Kesedaran masa Tema 4: Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan ƒ Pergerakan K reatif Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan Tema 6: Penggunaan tubuh badan sebagai alat Tema 7: Lapan lakuan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 3 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 5: Kesedaran beban ƒ Pergerakan K reatif Tema 8: Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9: Kesedaran bentukbentuk pergerakan Tema 10: Transisi lapan daya asas ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 4 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 6: Kesedaran aliran Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang lain ƒ Pergerakan K reatif Tema 11: Orientasi ruang Tema 12: Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13: Penaikan dari lantai ƒ Aspek keselamatan TINGKATAN 5 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 8: Kesedaran ritma ƒ Pergerakan K reatif Tema 14: Kesedaran kumpulan Tema 15: Formasi-formasi dalam kumpulan Tema 16: Kualiti.kualiti ekspresif dalam pergerakan ƒ Aspek keselamatan 169 .

TINGKATAN 3 Rekreasi ƒ Menjejak Konsep menjejak Formasi Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 2 Rekreasi ƒ Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas ƒ Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 5 Rekreasi ƒ Abseiling/rapelling Peralatan asas Jenis absailing Kemahiran tali Aspek keselamatan 170 . TINGKATAN 4 Rekreasi ƒ Perkhemahan Konsep perkhemahan Pelaksanaan Aspek keselamatan 4. TINGKATAN 1 Rekreasi ƒ Perkhemahan Jenis khemah Pengurusan tempat Ciri pemilihan tempat Kemudahan asas Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Aspek keselamatan 5.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4.

Keselamatan ƒ Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengaan liabiliti Undangundang berkaitan dengan liabiliti 2. Pengurusan ƒ Dasar Sukan Negara ƒ Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia ƒ Teknologi maklumat dalam sukan TINGKATAN 5 1. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan Susunatur alatan sukan dalam stor TINGKATAN 2 1. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti Tempat Alatan Pakaian Aktiviti TINGKATAN 1 1. persatuan dan kelab sukan dan permainan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti TINGKATAN 4 1. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Isu jantina dalam sukan dan permainan ƒ Isu-isu lain dalam sukan dan permainan 3. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Insentif dalam sukan dan permainan ƒ Sosio budaya 2. Pengurusan ƒ Pasukan sukan. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan 2.PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN PERALIHAN 1. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan Penyemakan stok TINGKATAN 3 1. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Rasuah Penggunaan bahan terlarang Amalan yang tidak jujur 3. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan permainan 2. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Isu politik dalam sukan dan permainan ƒ Patriotisme 171 . Kerjaya dalam sukan ƒ Status pemain Amatur Semi profesional Profesional 2. Etika ƒ Fair play Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) 3. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan ƒ Patriotisme 3. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Keagresifan dalam sukan dan permainan Punca keagresifan Akibat keagresifan x Komersialisme dalam sukan _ Kebaikan dan keburukan 3. Kerjaya dalam sukan ƒ Industri sukan Jenis kerjaya Peluang kerjaya 2.

PENDIDIKAN JASMANI Pemetaan SM PERALIHAN 4. Etika ƒ Personaliti Disiplin diri Disiplin dalam sukan TINGKATAN 5 172 . Etika ƒ Semangat kesukanan ( penonton ) TINGKATAN 4 4. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan sukan dan permainan TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.