Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Sa id Ali bin Wahf Al-Qahthoni Diterjemahkan

oleh H. Mahrus Ali Edited and compiled to ebook by Teddy Surya Gunawan dan Mira Kartiwi (Ramadhan 1426 H, November 2005) Tulisan Arab diambil dari www.makedua.comJika ada update, maka buku yang terupda te akan diupload di www.pks-anz.org bagian ebook. Daftar Isi 1.Bacaan ketika bangun dari tidur_______________________________________________ ___8 2.Doa ketika mengenakan pakaian_________________________________________________ _8 3.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 4.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 5.Doa ketika melepaskan baju____________________________________________________ __9 6.Doa masuk WC________________________________________________________________9 7.Doa keluar dari WC____________________________________________________________ 9 8.Doa ketika memulai wudhu______________________________________________________ 9 9.Doa setelah selesai wudhu_____________________________________________________ __9 10.Doa ketika keluar dari rumah_________________________________________________ 10 11.Doa apabila masuk rumah____________________________________________________10 12.Bacaan ketika pergi ke mesjid________________________________________________ _10 13.Doa ketika masuk ke mesjid___________________________________________________ 10

14.Doa keluar dari mesjid_______________________________________________________ 10 15.Bacaan ketika mendengarkan adzan____________________________________________1 1

16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 18.Doa bangun dari ruku _______________________________________________________14 19.Doa ketika sujud____________________________________________________________1 5 20.Doa ketika duduk antara dua sujud____________________________________________ _16 21.Doa sujud tilawah___________________________________________________________1 6 22.Tasyahud__________________________________________________________________16 23.Membaca shalawat kepada Nabi saw. setelah tasyahud___________________________ __16 24.Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam_____________________________________ __17 25.Bacaan setelah salam________________________________________________________1 9 26.Doa shalat istikharah________________________________________________________ 20 27.Bacaan di waktu pagi dan sore________________________________________________ _21 28.Bacaan sebelum tidur________________________________________________________2 5 29.Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam________________________________ _28 30.Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur__________________________________ _28 31.Ketika bermimpi yang baik atau buruk_________________________________________ _28 32.Doa Qunut Witr_____________________________________________________________29 33.Bacaan setelah salam shalat witir____________________________________________ __30 34.Doa penawar hati yang duka dan sedih_________________________________________ _30 35.Doa untuk kesedihan yang mendalam (stres)____________________________________ _31 36.Doa bertemu dengan musuh yang tangguh_______________________________________3 1

Doa orang yang tertimpa musibah______________________________________________ 34 .Ketika melakukan dosa_______________________________________________________3 2 42.Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus_______________________ ____33 48.37.Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran__________ _32 40.Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman____________________________________ 31 38.Doa orang yang mengalami kesulitan___________________________________________ 32 41.Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi________________________________ ____32 44.Keutamaan berkunjung kepada orang sakit______________________________________ 33 47.Mengajari orang yang akan meninggal dunia____________________________________ 34 49.Doa untuk mengusir syetan___________________________________________________3 2 43.Doa apabila berkunjung kepada orang sakit____________________________________ __33 46.Doa perlindungan untuk anak_________________________________________________3 3 45.Doa agar bisa melunasi hutang (kaya)_________________________________________ _32 39.

Setelah turun hujan_________________________________________________________3 7 62.Setelah mayat dimakamkan___________________________________________________36 56.Doa agar hujan berhenti______________________________________________________ 37 63.Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat________________________________ _36 55.Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman_____________________ 38 69.Ketika melihat awal bulan____________________________________________________ 37 64.Doa setelah makan__________________________________________________________38 67.Doa apabila turun hujan_____________________________________________________3 7 61.Doa ketika ada angin ribut___________________________________________________ _36 58.50.Doa apabila melihat permulaan buah___________________________________________ 39 72.Doa ziarah kubur___________________________________________________________36 57.Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan_________________________________ _38 71.Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 50.Doa sebelum makan_________________________________________________________37 66.Doa ketika bersin____________________________________________________________ .Doa untuk mayat anak kecil___________________________________________________ 35 53.Doa apabila berbuka di rumah orang___________________________________________ 38 70.Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan___________________________38 68.Doa untu bela sungkawa_____________________________________________________35 54.Doa ketika ada halilintar____________________________________________________ _36 59.Doa untuk minta hujan_______________________________________________________3 6 60.Doa ketika berbuka puasa____________________________________________________3 7 65.Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 52.

Doa kepada pengantin baru___________________________________________________3 9 74.Doa ketika marah___________________________________________________________39 77.39 73.Doa perlindungan dari Dajjal_________________________________________________ 40 83.Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah__________________ ___40 .Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan______________________________ _39 78.Bacaan dalam majelis________________________________________________________4 0 79.Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu_______________________________ 40 82.Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan______ ___39 75.Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka_____________________________ __40 81.Doa sebelum bersetubuh______________________________________________________3 9 76.Doa pelebur dosa majelis_____________________________________________________ 40 80.

Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan___________________________________ _43 95.Doa apabila binatang (atau kendaraan) tergelincir____________________________ ____43 94.Doa ketika naik dan turun____________________________________________________ 43 97.Doa masuk kota atau desa____________________________________________________4 2 92.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 86.Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari_______________________ __44 105.Keutamaan menyebarkan salam_______________________________________________44 103.Keutamaan membaca shalawat________________________________________________44 102.Doa musafir jika masuk waktu sahur___________________________________________ 43 98.Doa apabila pulang dari bepergian____________________________________________ _43 100.Doa masuk pasar____________________________________________________________42 93.Mendoakan kepada orang yang dicaci__________________________________________ .Doa agar terhindar dari syirik_______________________________________________ __41 87.84. baik dalam bepergian atau tid ak_______43 99.Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah____________________________ __41 88.Doa naik kendaraan_________________________________________________________41 90.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 84.Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan_______________ __44 101.Doa orang mukim kepada musafir______________________________________________4 3 96.Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat.Doa agar terhindar dari tathayyur____________________________________________ __41 89.Doa bepergian______________________________________________________________42 91.Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik____________________________ ___44 104.

Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan___________________ ___46 117.Bacaan di Masy aril Haram___________________________________________________46 111.44 106.Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad_____________________________________ 45 108.Ketika di Hajar Aswad_______________________________________________________ 46 113.Etika ketika memuji temannya________________________________________________ _45 107.Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah________________________________ ___45 109.Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu________________________________________ _46 116.Doa atas kehancuran musuh__________________________________________________4 6 114.Doa apabila takut kepada suatu kaum_________________________________________ __46 115.Ketika melempar jumrah_____________________________________________________4 6 112.Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit_____________________________ ___46 .Doa pada hari Arafah________________________________________________________ 45 110.

Apabila orang yang puasa dicaci maki________________________________________ __47 125.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 118.Bagaimana cara Nabi saw. tahlil dan takbir_________________________________ _____48 129.Bacaan apabila orang kafir bersin___________________________________________ ___47 123.Menjawab salam orang kafir__________________________________________________ 47 124.Bacaan ketika takut_________________________________________________________ _47 122.Bacaan Talbiyah____________________________________________________________4 7 121.Bacaan untuk menolak gangguan syetan________________________________________ 48 127.Bacaan ketika menyembelih ternak____________________________________________ _47 126.Istighfar dan taubat________________________________________________________ _48 128. tahmid.118. bertasbih__________________________________________ __50 .Keutamaan tasbin.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 120.

. Hai orang-orang yang beriman./ .æ. tidak mengeraskan suara di pagi haridan sore hari._.. (QS.. £ .. Al-Ahzaab:41) tã&rÏN=...3?.ÎÏ tø$..èø$(.OE&.OE©#(..6©#. ' n.ßu ɹ..$|F$uÍißäó9$ÎÉösø$zÏÌôyø$tß.f9# .©!$#¨.#.Ïx#[øÏ!$#...# Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. Ït#·ôr&u.V..Keutamaan Berdzikir Keutamaan Berdzikir uÍ(. (QS..û..ÏVx.Ïi.Ø@ Å..¡øt Î -§.ó9#z.#Z.Z... berdizkirlah yangbanyak kepada Allah (dengan menyeb ut namaNya).t.3? Karena itu..t..)9#.tÏø¨.. Al-Baqarah: 152) #Z.. maka Allah menyediakan untukmereka pengampunan danpahala yang agun g.äs u Dan sbeutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimudengan merendahkan diri dan rasa takut (p ada siksaan-Nya).OE$ù n. ø$/..â0OE##ã . (QS...çmª!$ n. <#.ó. Al-Ahzaab:35) ZxÅu%Y |n..#utÏ©$$p r‾t .. Dan janganlah k amu termasukorang-orang yang lalai. dan bersyuk urlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.Èãàõs ß.Å2=©%!$#u.. Al-A raaf: 205) ... #.OE#.tÅ2=©%!$#u. z..äø$u p....ãàô$uöäöäørþ Îãäø$s .. n.%!#..$Vàã. Ì. ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Akuingat (pula) kepadamu.. (QS.. .

Dan (bila membacaatau mengajar) empat ayat akan lebihbaik baginya daripadamemperoleh empat (unta) . Al-Bukhari 11/2 08. dia berkata: Rasulullahsaw. keluar. bila dia mendekat kepadaKu sejengkal Aku mendekatkepadanyasehasta.a. Beliau bersabda: Tidak henti nya lidahmu basah karena zikir kepada Allah. danlebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. (HR. tanpa mengerjakan dosa atau memutus sanak? Kami (yang hadir) berkata: Ya. Dan (mengajaratau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). satu huruf. akan mendapatkan satu kebaikan. Akan tetapi alif satu huruf. Oleh karena itu beritahulah aku sesuatu buatpegangan. At-Tirmizi 5/458 dan Ibn Majah 2/1246) Rasul saw. laam satu huruf dan mim satu huruf. (HR. Bersabda: Perumpamaan orangyang ingat akan Rabbnya dengan orang y ang tidak ingat Rabbnya alksanan orang yanghidup denganorang yangmati. juga berkata: Maukah kamu. bila dia datang kepadaKu dengan berjalan. Aku tidak berkata: A lif laam miim. sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima. lalu kembalidengan membawa dua unta yan g besar punuknya. dan paling mengangkatderajatmu. paling suci di sisi Rajamu (Allah). Al-Bukhari 5/175 dan Muslim 4/2061) Dari Abdullah bin Busr r. kami senang wahai Rasulullah! Lalu beliau bersabda: Apakah seseorang diantarakamutidak berangkat pagi kemesjid lalu mengajar atau membaca d ua ayat AlQuran. lantas kamu memenggalleharnya atau mereka memenggal lehermu? Para sahabat yang hadir berkata: Mau (wahai. aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik. dia berkata: Sungguh adaseorang lelaki berkata: Waha i Rasulullah. Sedang satu kebaikan akan dilipatkansepuluh kali. hal itu lebih baik baginya dari dua unta. bila dia menyebut namaKu dalam suatu perkumpulan. lebih baik bagimu dari infa k emas atau perak. maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat. At-Tirmizi 5/459 dan Ibn Majah 2/1245) Rasulullah bersabda. bila ia mendekat kepad aKusehasta Aku mendekat kepadanya sedepa. Lalu beliau bersabda: Siapakahdiantara kamu yang senang berangkat pagi padatiap hari ke Buththan atau Al-Aqiq.. Rasulullah)! Beliau bersabda: Dzikir kepada AllahYang MahaTinggi (HR. Muslim1/539) Rasulullah saw. Aku bersamanya bila dia ingat Aku. sedang kami di seramb i mesjid (Madinah). Aku menyebutnya dalam perkumpulan yanglebih baik dari mereka. (HR.Rasulullah saw. Allah berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hambaKu kepadaKu. (HR. bila diamengingatKu dalam dirinya Aku mengingatny adalam diriKu. bersabda: Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Tirmizi 5/175) Dari Uqbah bin Amir ra.

(HR.dan dari seluruh bilangan unta. Muslim 1/553) .

Rasulullah saw. (HR. pastilah mendapat hukuman dariAllah. pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. Abu Dawud 4/264 dan Ahmad 2/389) . (HR. bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. maka merekalaksana berdiri dari bangkai keledai. yang mereka tidakberdzikir kepada Allah di dalamnya. dan hal itumenjadi penyesalan mereka (di hari qiyamat). pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. (HR. bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. pastilah mendapat hukuman dariAllah. Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Dia saw. Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Rasulullah saw. Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. juga mengatakan: Setiap kaum yangberdiri dari suatu majelis.

Al-Walid berkata: Atau Nabi bersabda (mengenaihadits ini ada keraguan dari peraw i): Apabila dia berdoa. tiada Tuhan selain Allah. Abu Dawud. Ibn Majah 2/335) Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku. Bukhari 8/235 dan Muslim 1/530) 2. Maha Suci Allah. bersabda: Barangsiapa banguntidur di waktu malam. segala puji bagi Allah. dan silih bergantinya malam dan siangterdapat tdana-tdana bagi orang-orang yang berakal. Bukhari 11/113 dan Muslim 4/2083) Rasulullah saw.1. Tirmidzi 5/473. akan dikabulkan. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaringdan mereka memikirkan tentang pen ciptaan langit dan bumi (seraya berkata):"Ya Tuhan kami. maka peliharalah kami dari siksa neraka. (HR. tiada daya dan kekuatan. (HR. kecualidengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung . BagiNya kerajaan dan pujian. (HR. Segala puji bagiAllah. see Sahih Tirmidzi 3/144) Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi. Allah Maha Besar. 1. (QS. (HR. maka shalatnya diterima. serta merestuiku untuk berdzikirkepadaNya. Apabila dia berdiri lalu berwudhu. Doa ketika mengenakan pakaian Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian inikepadaku sebagai rezeki daripada-N ya tanpada daya dan kekuatan dariku. Bukhari 3/39 dan lainnya. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau. kemudian melakukan shalat. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. yang membangunkan kamisetelah ditidurkanNya dan kepadaNya kamidibangkitkan. Kemudian berdoa: [do a (ii)] Wahai Tuhanku! Ampunilah dosaku Maka dia akandiampuni. Tirmidzi dan Ibn Majah) . Ali Imran:190-191) (HR. lalu membaca: [do a (i)] Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. tiada sekutu bagiNya.

(HR. Ibn Majah 2/1178 dan Al-Baghawi 12/41) 5. Abu Dawud. Tambahankata dalam kurung diriwayatkan ol eh Sa id IbnMansur) 7. Muslim 1/209) Ya Allah. (HR. Doa keluar dari WC Aku minta ampun kepadaMu. (HR. Doa setelah selesai wudhu Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya. semoga Allah Ta alamemberikan gantinya kepadamu. Aku mohon kepadaMu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Tirmidzi 2/505 dan lainnya) 6. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Abu Dawud. Doa ketika memulai wudhu Dengan nama Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakankarenanya. Doa masuk WC Dengan nama Allah. Abu Dawud. 3. Abu Dawud 4/41) Berpakaianlahyang baru. aku memuji kepadaMu. At-Tirmidzi 1/78) Maha Suci Engkau ya Allah. Doa ketika melepaskan baju Dengan nama Allah (aku melepaskan baju) (HR. (HR. (HR. Ya Allah. At-Tirmidzi dan Ibn Majah) 8. (HR. An-Nasa i) . sesungguhnya akuberlindung kepadaMu dari godaan syet an laki-laki dan perempuan. Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru Kenakanlah sampai lusuh. jadikanlah aku termasuk orang-orang yangbertobat dan jadikanlah aku ter masuk orang-orangyang bersuci (HR. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Ibn Majah. Al-Bukhari 1/45 dan Muslim 1/283. dan matilah dalam keadaan syahid. dan Ahmad) 9.hiduplah dengan terpuji. Ya Allah. (HR. Tirmidzi dan Al-Baghawi) 4. akuminta ampun dan bertobat kepada Mu (HR.3.

kami bertawakkal (HR. (HR. Abu Dawud with a Sahih Isnad 4/325) 12. cahaya dari belakangku. Doa apabila masuk rumah Dengan nama Allah kami masuk. dengan nama Allahkami keluar. peliharalah aku dari godaansetan yang terkutuk. dan Al-Bukhari) 13. dan bodoh atau dibodohi. (HR. At-Tirmidzi. Ya Al lahsesungguhnya aku minta kepadaMu dengan keutamaanMu. menganiaya atau dianiaya. Doa keluar dari mesjid Dengan nama Allah. dan kepada Tuhan kami . (HR. cahaya di penglihatanku. Ya Allah. Ya Allah bukalah pintu-pintu rahmatMu untukku. cahaya dari mukaku. Abu Dawud.10. jadikanlah cahaya di hatiku. Dengan nama Allah dan se moga shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah saw. berilah aku cahaya (HR. Muslim 1/530 dan lafal hadits ini menurutnya. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu jangan sampai aku sesat atau disesatkan. cahaya dari atasku dan cahaya daribawahku. cahaya di lidahku. Abu Dawud) 14. Ya Allah. Abu Dawud. Bacaan ketika pergi ke mesjid Ya Allah. berbuat kesalahan atau disalahi. Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya dan tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. pada wajahNya Yang Mulia dan kekuasaanNya yang Qodiim (tida ada permulaannya) dari setan yangterkutuk. Doa ketika masuk ke mesjid Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung. Ibn Majah dan AnNasa i) 11. chaya di pendengaranku. Abu Dawud 4/325 dan At-Tirmidzi 5/490) Ya Allah. (HR. Ibn As-Suni) . semoga shalawat dan salamterlimpahkan kepada Rasulullah. 10.

kecuali dalam kalimat: (i) Mari kita sholat. hendaklah berkata sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Sesunggunya Engkau tidak menyalahi janji.15. (HR. Al-Bukhari 1/181 dan Muslim 1/419) Maha Suci Engkau Ya Allah. (Segera dibaca ketikamuadzin membaca syahadat) (HR. dan es. Berilah al-wasilah (derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi saw. Bukhari 1/152 dan Muslim 1/288) Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. sebagaimana baju putihdibersihkan dari kotoroan. dan Islam sebagai agamaku. Ibn Majah dan AnNasa i) . aku memujimu. cucilah aku darikesalahan-kesalahanku dengan salju. tiada Tuhan yang berhak disembahselain Engkau. (HR. Instruksi segera dibaca diriwayatkan oleh Ibn Khuzaymah 1/220) Seorang Muslim harus membaca shalawat kepada Nabi saw. air. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Muslim 1/288) Ya Allah. At-Tirmidzi. Ya A llah. Dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan. mari kita sholat Maka padanya berkata: (ii) Tidak daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. bers ihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku. sesudah menjawab adzan. (HR. sebab doa pada saat itu dikabulkan. jauhkanlah antara aku dan kesalahankesalahanku. Tuhan panggilan yang sempurna ini dan shalat yang didirikan. Maha Berkah akan namaMu. Maha Tinggi kekayaan dan kebesaranMu. (HR. Abu Dawud. (HR. At-Tirmidzi. Seseorang yang mendengarkan adzan. Muhammad sebagai rasulKu. tiada sekutu bagiNya dan sesungguhnya Muhammad adalah utusanNya. Muslim 1/290. Doa iftitah Ya Allah. dan Ahmad) 16. 15. Bukhari 1/152) Berdoa untuk diri sendiri antara adzan dan iqamah. (HR. sebagaimana Engkau menjauhkanantara timur dan barat.) dan fadhilah kepada Muhammad. Ya Allah. Abu Dawud.

Aku penuhi panggilanMu dengankegembiraan. seluruh kebaikan di kedua tang anMu. Wahai pencipta langit dan bumi. Muslim 1/434) . Sesungguhnya Engkau menunjukk an jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. dan Israfil. tidak akan adayang bisa menjauhkan aku dar ipadanya. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik. Tunjukkan aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan denganseizinMu. (HR. (HR. kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadaMu.Engkau. Aku hidupdengan pertolongan dan rahmatMu d an kepadaMu(aku kembali). Wahai Tuhan yangmengetahui yang ghaib dan nyata. Muslim 1/534) Ya Allah. Tuhan Jibril. tidak akan menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Mikail. Engka u yangmenjatuhkan hukum apa yang mereka (Yahudi dan Nasrani) pertentangkan. kejelekan tidak dinisbahkan kepadaMu. Hindarkan aku dari akhlak yang jahat.

shalat Tahajud di waktu malam. beliau membaca: .Apabila Nabi saw.

kepadaMu aku menjatuhkan hukum. Muhammad adalah benar. (HR. Bukhari dan Muslim 1/432) Doa ruku Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agung.Ya Alah! BagiMu segala puji. neraka adalah benar. BagiMu segala puji. Bagimu segala puji. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Oleh karena itu. Tirmidzi. kepadaMuaku beriman. (HR. para nabi adalah benar. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. surga adalah benar. tiada Tuhan kecuali Engkau. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Bukhari dan Muslim 1/432) Ya Alah! BagiMu segala puji. (HR. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. Engkau adalah Tuhanku. firmanMu benar. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. janjiMu benar. BagiMu segala puji. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. dengan pertolonganMu aku berdebat. Engkau benar. janjiMu benar. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. tiada Tuhan kecuali Engkau. Oleh karena itu. Muslim 1/353) . kepadaMu aku menjatuhkan hukum. kepadaMu aku kemba li. firmanMu benar. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. Engkau benar. Ibn Majah. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. BagiMu segala puji. kepadaMu aku bertawakkal. ya Allah! Tuhanku dan dengan pujiMu. dengan pertolonganMu aku berdebat. surga adalah benar. Tuhan malaikat danJibril. Muhammad adalah benar. Tuhan Yang Maha Suci. neraka adalah benar. Engkau adalah Tuhanku. bertemu denganMu benar. BagiMu segala puji. (Dibaca tiga kali) (HR. (HR. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. Bukhari 1/199 dan Muslim 1/350) Engkau. kejadian hari kiamat adalah benar. kepadaMu aku kemba li. kepadaMuaku beriman. Abu Dawud. Ya Allah ampunilah dosaku. Bagimu segala puji. kepadaMu aku bertawakkal. kejadian hari kiamat adalah benar. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. bertemu denganMu benar. para nabi adalah benar.

penglihatanku.Ya Allah. Pendengaranku. Bukhari) Wahai Tuhan kami. Abu Dawud. Muslim 1/534. sarafku dan apa yang berdiri di atas dua tapak kakiku. Tirmidzi. Bukhari) . (HR. (HR. KepadaMu aku beriman. Doa bangun dari ruku Semoga Allah mendengar pujian orang yang memujiNya. An-Nasa i. dan AnNasa i) Maha Suci Allah. aku memujiMu dengan pujian yang banyak. telah menunduk dengan khusyu kepadaMu. kebesaran dan keagungan. kerajaan. Dzat yang memiliki keperkasaan. bagiMu segala puji. untukMu aku rukuk. (HR. yang baik dan penuh dengan berkah. tulangku. otakku. dan Ahmad dengan sanad yang hasan) 18. Abu Dawud 1/230. kepadaMu aku berserah diri. (HR.

Muslim) Ya Allah. akumemujiMu.19. wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya. (HR. untukMulah aku bersujud. Abu Dawud. Doa ketika sujud Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi. Tirmidzi. Ibn Majah. yang membelahpendengarannya. (HR. Tuhan para malaikat dan Jibril. An-Nasa i dan Ahmaddengan sanad yang hasan) Ya Allah. yang membentuk rupanya. kebesaran dan keagungan. (HR. (HR. penglihatannya. ampunilah dosaku. Bukhari dan Muslim) Engkau Tuhan Yang Maha Suci. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dengan keridhaanMu dari kebencianMu. Abu Dawud 1/230. Ya Allah. ampunilah seluruh dosaku yang kecil dan besar yang telah lewat dan yang akan datang. kerajaan. (HR. dan dengankeselamatanMu dari siksaanMu. Muslim 1/350) Ya Allah. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang tersembunyi. Muslim 1/534 dan lainnya) Maha Suci Dzat yang memiliki keperkasaan. (HR. Ya Allah Tuhan kami. kepadaMulahaku beriman kepadaMu aku menyerahka n diri. Aku tidak . Maha Suci A llah sebaik-baik pencipta.

ampunilah dosaku. Doa sujud tilawah Bersujud wajahku kepada Dzat yang menciptakannya. tunjukkanlah aku. Al-Hakim mengatakan sahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.membatasi pujian kepadaMu. sebagaimana Engkau telahmemberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya. selamatkan aku. berilah aku rezeki dan angkatlah derajatku. gantilah aku. Ahmad 6/30. tulislah untukku dengan sujudku pahala disisiMu dan ampunilah dengannya akan dosaku. ampunilah dosaku. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalahhamba dan utusanNya. (HR. berilah rahmat kepadaku. << Maha Berkah Allah sebaik-baik Pencipta >>. dan Ibn Majah) 21. (HR. shalat-shalat dan kalimat yang baik adalah untuk Allah. Membaca shalawat kepada Nabi saw. Bukhari) . setelah tasyahud Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. (HR. (HR. Tirmidzi 2/474. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu. wahai Tuhanku. ampunilah dosaku. (HR. serta jadikanlah simpana untukku disisiMu dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telahmenerimanya dari hambaMu Dawud. wahai Nabi. yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan Daya dan KekuatanNya. Kesejahteraan semogaterlimpahkan kepada kita dan hamba-ham ba Allahyang sholih. Berilah berkah kepada Muhammad d an keluarganya. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu. Al-Bukhari dan Muslim 1/301) 23. Muslim 1/352) Doa ketika duduk antara dua sujud Wahai Tuhanku. At-Tirmidzi 2/472. (HR. sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. Muslim 1/352) membatasi pujian kepadaMu. Abu Dawud 1/231) Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. begitu juga rahmat dan berkahNya. Tirmidzi. Tasyahud Segala penghormatan. Abu Dawud. sedang kalimat tambahannya menurut riwayat Dzahabi sendiri 1/220) Ya Allah. Al-Hakim mensahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/219) 22. (HR. (HR.

(HR. dan tidak ada yang dapat mengampuni dosadosa kecuali Engkau. (HR. Bukhari 2/102 dan Muslim 1/412 dan lafal haditsnya adalah menurutMuslim) Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan MahaPenyayang. yang aku lakukan secara berlebihan. sesungguhnya aku amat menganiaya diriku. Engkau ya ngmendahulukan dan mengakhirkan. (HR. Aku berlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/53) . serta apa yang Engkau lebihmengetahui daripada aku. apa yang aku rahasiakan dan yang kutampakkan. Aku berlindung kepadaMu dari fintah AlMasih Dajjal. Muslim 1/534) Ya Allah. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur. syukur kepadaMu dan ibadahyang baik untukMu. Oleh karena itu. ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat keapdaku. (HR. fitnah kehidupan dan setelah mati. Bukhari 1/202 dan Muslim 1/412) Ya Allah.24. serta dari fitnah Dajjal. Bukhari 8/168 dan Muslim 4/2078) Ya Allah. (HR. siksa neraka Jahannam. tidak ada Ilahyang berhak disembah kecuali Engk au. Ta Allah. berilah pertolongan kepadaku untuk menyebutnamaMu. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari perbuatan dosa dan utang. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksaan kubur. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam Ya Allah. ampunilah aku akan (dosaku) yang akulewatkan dan yang aku akhirkan.

sesungguhnya aku mohon kepadaMu. Aku mohon kepadaMu agar aku dapat menikmati memandang wajahMu. aku mohon kepadaMu agar diberi nikmat yang tidak habis dan aku minta kepadaMu agar diberipenyejuk mata yang tak putus. rindubertemu denganMu tanpa penderitaan y ang . sesungguhnya aku mohon kepadaMu agar aku takut kepadaMu dalam keadaan sembunyi atau keramaian. dengan adanya Engkau mengetahui yang ghaib dan dengan kemahakuasaanMu untuk menciptakan makhluk. agar aku bisamelaksanakan kese derhanaan dalam keadaan kaya atau fakir. bila Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku. Dan matikan aku dengan segera. agardimasukkan ke surga dan aku berlin dung kepadaMu dari neraka. bila Engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku. (HR.Ya Allah. perpanjanglah hidupku. Ya Allah. Aku mohon kepadaMu kehidupan yang menyenangkan setelah aku meninggal dunia. Abu Dawud dan Sahih Ibn Majah 2/328) Ya Allah. Aku mohon kepadaMuagar dapat berpegangan dengan kalimat hak di wakturela atau marah. Aku minta kepadaMu. Aku mohon kepadaMuagar aku dapat rela setelah qadha.

tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. BagiNya puji dan bagiNya kerajaan. tidak beranak dan tidak diperanakkan. tidak beranak dan tidak diperanakkan. wahai Tuhan yang mengurusi segala sesuatu. An-Nasa i lafal hadits menurut riwayatnya 3/52. (HR. sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Tirmidzi. aku mohon kepadaMu agarmengampuni dosa-dosaku. wahai Tuhan Yang Hidup. (HR. Ibn Majah 2/1267 dan Ahmad 5/360) 25. Abu Dawud 2/62. (HR. Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. An-Nasa i 3/54. Sesungguhnya aku mohon kepadaMu agardimasukkan ke surga dan aku berlindung kepad aMu dari siksaan neraka. tiada Tuhan kecuali Engkau. YaAllah. Tirmidzi 5/515. Bacaan setelah salam (i) Aku minta ampun kepada Allah. (HR. Maha Esa. Maha Suci Engkau. tiada sekutubagiMu. An-Nasa i 3/54. . tidak ada seorang pun yang menyamaiMu. (tiga kali) (ii) Ya Allah. 55 dan Ahmad 4/364 dengan Ya Allah. tiada seorang pun yang menyamaiNya. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang . Wahai Tuhan YangMaha Agung dan Maha Pemurah. Engkau pemberi keselamatanm dan dariMu keselamatan. Muslim 1/414) Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. tidak membutuhkan sesuatu. Ahmad 4/328) Ya Allah.membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. tiadaTuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. 55 dan Ahmad 4/364 dengan membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. tidak membutuhkan sesuatu. sesungguhnya bagiMu segala pujian. YaAllah. (HR. An-Nasa i) Ya Allah. (HR. sesungguhnya aku mohon kepadaMu yaAllah. Ibn Majah. Abu Dawud. Karena Engkau adalah Tuhan Yan g Maha Esa. Maha Pemberi Nikmat. wahaiTuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia. tidak ada sekutu bagiNya.

dengan memurnikanibadah kepadaNya. Ya Allah. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. Muslim 1/415) Maha SuciAllah. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. BagiNya nikmat. tiadasekutu bagiNya. bagiNya pujaan. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan kecualiAllah. tiadasekutu bagiNya. TIdak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. BagiNya keraja an.Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Muslim 1/418) Bacalah surat Al-Ikhlas. Tidak ada daya dan kekua tan kecuali (dengan pertolongan) Allah. anugerah dan pujaan yang baik. berkata: Adalah Rasulullah saw. bagiNya kerajaa n. Dan Allah Maha Besar (tiga puluh kali. Tiada Tuhan kecuali Allah. mengajari kami shalat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu. sebagaimana mengajarsurah Al-Quran. sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmuyang bermanfaatm rezeki yang halal dan amal yang diterima. Tirmidzi 5/515 dan Ahmad 4/227) Ya Allah. Doa shalat istikharah Jabir bin Abdullah r. Masing-masing surah dibaca setiap setelah shalat(wajib) sekali. BagiNya pujaan. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/68) Bacalah Ayat Kursi setiap selesai shalat (wajib). BagiNya kerajaan dan pujaan. Kami tidak menyembah kecua li kepadaNya. dan An-Naas. (HR. An-Nasa i) Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. segala puji bagi Allah. Al-Falaq. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. Yang Maha Esa. tiga kali. kecuali setelah shalat Maghrib dan Subuh. sekalipun orang-or ang kafir benci. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah. (HR. Ya Allah. Beliau bersabda: pabla seseorang A . tiada sekutubagiNya. (Dibaca setelah salam shalat Subuhi) (HR. Ibn Majah dan lainnya) 26. (Dibaca sepuluh kali setiap sesudah shalat Maghrib danSubuh). tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah.a. (HR. Dia Maha Kuasa atas segalasesuatu. (HR. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (HR.

hendaklah melakukan s halat sunnah (istikharah) dua rakaat.di antara kami mempunyai rencana untukmengerjakan sesuatu. kemudian bacalahdo a ini : .

dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. Akan tetapi jika Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebihberbahaya bagiku dalam agama. Ya Allah. dan akibatnya terhadap diriku << atau Nabi saw. perekon omian. maka singkirkanlah persoalan tersebut. takdirkan kebaikan untukku dimana saja kebaikan ituberada. kemudian berilah berkah. Allah Yang Maha Suci berfirman: (ii) dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. dan akibatnya kepada diriku. Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang Maha Agung. bertawakallah kepada Allah (QS. sesungguhnya Engkau MahaKuasa. kemudian berilah kere laanMu kepadaku. Ali Imran: 159) (HR. dan jauhkanlah aku daripadanya. sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu pengetahuanMu dan akumohon kekuasaanMu dengan kemahakuasaan Mu. hendaklah bermusyawarah dengan orang-orang mukmin dan berhati-hati dalammenangani persoalanagar tidakmenyesal di kemudian hari. bersabda: di dunia atau akhirat (terdapat keraguan perawi hadits) >> sukseskanlah untukku. Bacaan di waktu pagi dan sore Di waktu sore: (i) Kami telah memasuki waktu sore. sedang aku tidak kuasa. Orang yang melakukanshalat Istikharah. apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini(sebutkan persoalannya) lebih baik dal am agamaku. Bila kamu telah membulatkan tekad.Ya Allah. kerajaan milik . mudahkan jalannya. Engkau M engetahui sedangkan akut tidak mengetahuinya. Bukhari 7/162) 27.

aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. (HR. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. oleh karena itu. Dan kepadaMulah tempat kembali. tiada sekutu bagiNya. (ii) Kami telah masuk waktu pagi dan kerjaan hanyalahmilik Allah (HR. Wahai Tuhan. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. ampunilah aku. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. tiada sekutu bagiNya. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu pagi. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecualiEngkau. Engkaulah yang menciptakan aku.Allah. segala puji bagi Allah. Aku berlindungkepadaMu dari kejelekan yang kupe rbuat. segala puji bagi Allah. Wahai Tuhan. Wahai Tuhan. Aku adalah hambaMu. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. (HR. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu sore. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Engkau adalah Tuhanku. Wa hai Tuhan. Allah. Dan kepadaMukebangkitan. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu sore. Muslim 4/2088) (i) Ya Allah. Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Tirmidzi 5/466) Ya Allah. Wa hai Tuhan. sesungguhnya aku di waktu pagi . Bukhari 7/150) Ya Allah. Di waktu sore: (ii) Ya Allah. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. tiada Tuhan kecuali Engkau. Wahai Tuhan. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu pagi.

Ibn AsSuni) . sesungguhnya Engkau adalah Allah. tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. malaikat-malaikat dan selu ruh makhlukMu. Bukhari. (Dibaca empat kaliwaktu pagi dan sore). Abu Dawud 4/317. An-Nasa i. malaikat yang memikularasy-Mu.mempersaksikan Engkau. tiadasekutu bagiMu dan sesungguhnya Mu hammadadalah hamba dan utusanMu. (HR.

Ya Allah. sesungguhnya Aku berlindung kepadaMudari kekufuran dan kefakiran. Tirmidzi dan Ahmad 2/290. (tiga kali) (ii) Ya Allah. selamatkan tubuhku. Ya Allah selamat kan penglihatanku. Ibn As-Sunni 72. belakang. Muslim 4/2080) Ya Allah. (dibaca tujuh kali diwaktu pagi dan sore) (HR. Abu Dawud 4/318 dan An-Nasa i. dunia. makasungguh telah bersyukur pada malam itu. tiada Tuhan kecuali Dia. maka sungguh telah bersyukur pada hari itu. Dialah Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Ibn As-Suni. keluarga dan hartaku. Abu Dawud 4/321 dengan sanad yang hasan) Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna. selamatkanpendengaranku. kanan. peliharalah aku dari muka. dan Ibn Hibban) (i) Ya Allah. dari kejahatan sesuatu yang diciptakanNya. kepadaNya aku bertawakal. agar aku tidak disamba r dari bawahku . Ahmad 5/42. (HR. Ya Allah. Bukhari) Allah-lah yang mencukupi. tutupilah auratku dan berilah ketentraman di hatiku. Aku berlindung dengankebesaranMu. kiri dan atasku. An-Nasa i. (tiga kali) (HR. Ya Allah. Ibn As-Sunni. Abu Dawud 4/324.Barangsiapa yang membacanya dipagi hari. Aku b erlindung kepadaMu dari siksa kubur. (tiga kali) (HR. Barangsiapa yang membacanya di sore hari. tiada Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama.

(oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. dan Ibn As-Sunni 68) (dibaca seratus . (dibaca seratus kali setiap hari) (HR. Muslim 4/2090) Ya Allah. Dialah YangMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (HR. perbaikilah segala urusanku dan jangandiserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu). (tiga kali) (HR. An-Nasa i 4. wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri. Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/545) Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa.(oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). kali) (HR. syetandan balatentaranya. BagiNya kerajaan dan segala pujian. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Aku rela Allah sebagai Tuhan. Keterangan untuk dibaca tigakali diriwayatkan oleh Ahmad 4/ 337. segala sesuatudi bumi dan langit tidak akan berbahaya. Abu Dawud dan Ibn Majah) (HR. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. tidak ada sekutu bagiNya. Muslim 4/2081) Wahai Tuhan Yang Maha Hidup. dengan rahmatMu aku minta pertolongan. Tirmidzi dan Abu Dawud) Dengan nama Allah yang bila disebut. Al-Hakim dan menurutnya sahih. Abu Dawud dan Tirmidzi) Maha Suci Allah. (HR. Tirmidzi 5/465. (dibaca tiga kali) (HR. atau aku me njalankan kejelekan terhadap diriku atau mendorong orang Islam padanya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku. aku memujiNya. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi. (tiga kali) (HR.

agama Nabi kita. muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. 407. Abu Dawud 4/322 dan Tirmidzi 5/567) 28. dia berkata: Rasulullah saw. Qul a uudzu birabbil falaq dan Qul a uudzu birabbin naas. maka pahalanya sama dengan memerdekakanbudak dari cucu Ismail. maka akan mencukupi kamu dari segala sesuatu. dan agama ayah kami. Lalu ditiupn ya dan dibacakan Qul huwallaahu ahad. Bukhari dan Muslim 4/1723) B . maka akanmemperoleh fadhilah tersebut hinggapagi. Bila dibaca Idi waktu sore.(HR. Kemudian dengan dua tapak tangannya. Beliau melakukannya tiga kali. Abu Dawud 4/322 dengan sanad yang hasan) Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang diwaktu pagi membaca: Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. (HR. sepuluh kesalahan dihapus. BagiNya kerajaan dan segala pujian.. beliau mengumpulkandua tapak tangannya. Muhammad saw. wajah dan tubuh bagian depan. bersabda: Katakanlah! . tidak ada sekutu bagiNya. Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku berkata: wahaiRasulullah. (Shahih Ibn Majah 2/331) Di waktu pagi kami memegang agama Islam. 5/123. (HR. (HR. kalimat Ikhlas. dia diangkat sepuluh derajat dan terpelihara darisyetan hingga sore. Ahmad 3/406. dan Ibn As-Sunni 34) Dari Abdullah Ibn Khubaib. apabila akan tidur di tempat tidurnya pada setiap malam.apa yang harus kukatakan? eliau bersabda: Katakanlah: di waktu pagi dan sore tiga kali. Dimulai dari kepala. beliaumengusap tubuh yang dapat dijangkau d engannya. Bacaan sebelum tidur Rasulullah saw.

Mati dan hidupnya hanya milikMu. Sesungguhnya dia tidak mengerti. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. kemudian kemba li lagi. apa yangterjadi sesudahnya. Apabila berba ring. maka peliharalah. akumeletakkan lambungku. jauhkanlah aku dari siksaanMu pada hariEngkau membangkitkan hamba-hamba Mu. maka bacalah ayatKursi. (HR. maka bacalah: Dengan nama Engkau wahai Tuhanku. (HR. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. juga mengatakan: Barangsiapayang membaca dua ayat dari akhir sura t AlBaqarah di suatu malam. Ahmad 2/79. Tapi apabila Engkau melepaskannya. bacalah: . maka ampunilah. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. lafal hadits ini darinya) Dengan namaMu ya Allah. Muslim 4/2083. maka berilah rahmat padanya. sesungguhnya aku mohon kepadaMu keselamatan. maka peliharalah. maka dua ayat tersebut akan mencukupinya (memeliharanya dari gangguan syetan dan lain-lain). sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambaMuyang shalih.Rasulullah saw. Rasulullah saw. dan Engkaulah yang akan mematikannya. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. kemudian membaca: Ya Allah. Dan dengan namaMu pula aku bangun daripadanya. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. aku mati dan hidup. Rasulullah saw. (dibacatiga kali) (HR. Apabila Engkau menghidupkannya. Bukhari dan Muslim 1/554) Apabila seseorang diantara kamu berdiri lagi daritempat tidurnya. [Al-Baqarah (2): 285-286] (HR. maka bacalah ayatKursi. (HR. Apabila Engkau menahan rohku. makahendaklah dikibasi dengan ujung sarungnya tiga kali. Abu Dawud 4/311. lafal hadits ini darinya dan Ibn As-Sunni 721) Rasulullah saw. aku tunjukkan sesuatu yanglebih baik bagi kamu daripada pemb antu? Apabila kamu akan tidur. Bukhari 11/126 dan Muslim 4/2084) Ya Allah. beliaumeletakkan tangannya yang kanan di baw ah pipinya. ApabilaEngkau mematikannya. Bukhari dan Muslim 4/2083) Maukah kamu berdua1. Y a Allah. apabila akan tidur. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. sesungguhnya Engkau menciptakan diriku.

1 Rasullah berbicara kepada Ali dan Fatihmah ketika merekaberdua meminta pembant u. .

Maha Suci Allah. (tiga puluh tiga kali) (ii) Segala puji bagi Allah. (tiga puluh tiga kali) (iii) Allah Maha Besar. (tiga puluh empat kali) Sesunggunya bacaan tersebut lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. (HR. Muslim dan Bukhari 4/2091) Ya Allah, Tuhan yang memguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelahbutir tumbuh-tumbuhan dan biji buah , Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatuyang Engkau memegang ubun-ubunn ya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, sebelumMu tidak adasesuatu. Engkaulah yang terakhir sete lahMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang nyata, di atasMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang batin, dibawahMu tidak ada sesuatu, lunasilah hutang kami dan berilah kekayaan kepada kami hingga kami terlepas dari kefakiran. (HR. Muslim 4/2084) Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, dan memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan orang yang memberi kecukupan dan tempat berteduh. (HR. Muslim 4/2085) Ya Allah, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanyang menguasai segala sesuatu d an yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Akuberlindung kepadaMu dari kejah atan diriku, kejahatan syetan dan balatentaranya, atau akuberbuat kejelekan pada diriku atau aku mendorongnya kepada orang muslim. (HR. Abu Dawud 4/317 dan Sahih Tirmidzi 3/142)

Nabi laam Nabi laam

saw. tidak mim tanzil saw. tidak mim tanzil

akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku. akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku.

(HR. Tirmidzi dan An-Nasa i) Apabila kamu akan tidur di tempat tidurmu, berwudhulah sebagaimana akan mengerjakanshalat, kemudian berbaringlah di atas ba gian tubuh yang kanan, lalu bacalah: Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku kepadaMu, aku menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku kepadaMu. Karena senang (mendapat rahmatMu) dan takut (akansiksaanMu). Tidak ada tempat perlindun gan dan penyelamatan dariMu, kecuali kepadaMu. Akuberiman pada kitab yang telah Engkau t urunkan, NabiMu yang Engkau utus. Apabila kamu meninggal, maka kamu akan meninggal dunia dengan memegang fitrah. (HR. Bukhari dan Muslim 4/2081) 29. Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam Dari Aisyah ra. dia berkata: Adalah Rasulullahapabila membalikkan tubuhnyadi waktu malam, beliau membaca: Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, MahaPerkasa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi danapa yang diantara keduanya, Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. (HR. Al-Hakim dan dia menyatakan shahih, AdzDzahabi menyetujuinya 1/540, An-Nasa i dan Ibn AsSunni) 30. Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna dari kemarahan, siksaan dan keja hatanhamba-hambaNya dan dari godaan syetan sertajangan sampai mereka hadir (keha dapanku). (HR. Abu Dawud 4/12 dan Sahih Tirmidzi 3/171) 31. Ketika bermimpi yang baik atau buruk Mimpi yang baik adalahdari Allah, sedangkan mimpi buruk adalah dari syetan. Apabila seseorang di antara kamu bermimpi yang disenangi, janganlah menceritakannya kecuali kepada orangyang senang mendengarkannya. Bagi seseorangyang bermimpi buruk, hendaklah berbuat sebagai berikut:

Meludah ke kirinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1722 dengan lafal hadits darinya dan Bukhari 7/24) Minta perlindungan kepada Allah dangodaan syetan dan kejelekan mimpinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1772) Tidak membicarakan mimpinyakepadaornag lain. (HR. Muslim 4/1772-1772) Membalikkan tubuh dan tidur ke posisi sebaliknya dari posisi tidur pertama. (HR. Muslim 4/1772) Berdiri dan melakukan shalat bila mau. (HR. Muslim 4/1772) 2 Surat As-Sajdah(surat ke32) dan surat Al-Mulk (surat ke 67).

Engkau adalah sebagaimana yangEngkau sanjungkan kepada diriMu s endiri. dan Al-Bayhaqi. kami memujiMu. kami minta pertolongan dan minta ampun kepadaMu. kepadaMu kami menyembah. Kami mengharapkanrahmatMu. dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia.32. sesungguhnya Engkauyang menjatuhkan qadha. Tirmidzi. Al-Bayhaqi dan sanadnya menurut pendapatnyaadalah shahih 2/211) Ya Allah. Ibn Majah. (HR. Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan terhina. Aku berlindung padaMu dari ancamanMu.32. Tirmidzi. berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk. Ya Allah. An-Nasa i Ahmad. kami takut pada siksaanMu. Abu Dawud. Ibn Majah. Al-Hakim. Ad-Darimi. dan tidak ad a orang yang memberikan hukuman kepadaMu. wahai Tuhan kami dan Maha TinggiEngkau. Sesungguhnya siksaanMu akan menimpa kepada orang-orang kafir. kami tunduk padaMu dan berpisah dengan orang yang kufur kepadaMu. uruslah aku sebagimana orang yang telah Engkauurus. (HR. KepadaMu kami berusaha dan melayani. UntukMu kami melakukan shalat dan sujud. sesungguhnya aku berlindung dengankerelaanMu dari kemarahanMu dan denga n keselamatanMu dari siksaanMu. Ya Allah. Berilah berkah apa yang Engk au berikan kepadaku. (HR. An-Nasa i dan Ahmad) Ya Allah. Doayang berada dalam kurung diriwaya tkan oleh AlBayhaqi) memuji kepadaMu. Abu Dawud. berilah aku perlindungan(dari penyakit dan apa yang t idak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. Aku tidak membatasi . jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan (qadha). MahaSuci Engkau.

lemah dan malah. yang Engkau turunkandalam KitabMu. dengan suara yang keras danpanjang. pelenyap duka dan kesedihanku (HR. Ubun-ubunku di tanganMu. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama yang telah Engkau gunakan utuk diriMu. HendaklahEngkau jadikan Al-Quran sebagai pene ntram hatiku.hukumanMujatuh kepadaku. 33. cahaya di dadaku.Alla] [Al-Kaafiruun] [Al-Ikhlaas] setelah selesai salam. beliau membaca: (iii) Tuhan malaikat dan Ruuh(Jibril). (tiga kali) sedang yang ketiga. Bukhari 7/157) . anakhambaMu (Adam) dan anak hamba pere mpuanMu(Hawa). Ahmad 1/391dan Al-Albani menyatakanshahih) Ya Allah. (HR. dalam shalat witr membaca: (i) [Al. (HR. Ad-Daaruqutni dan lainnya) Ya Allah. An-Nasa i 3/244. bakhil dan penakut. beliau membaca: (ii) Maha Suci Allah. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan. Engkau ajarkan ke pada seseorang dari makhlukMu atau yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu.33. sesungguhnya aku adalah hambaMu. qadhaMu kepadaku adalah adil. Rasullah saw. utang yangmenyibukkan dan laki-laki yang me nindas. Raja yang Suci.

Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman Hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. dengan pertolonganMu aku menyergap. Dan aku berlindung k epadaMu dari kejelekan mereka. Bukhari 5/172) 37. (HR. Abu Dawud 2/87 dan Sahih Ibn Majah 2/335) 36. Engkau adalahpembelaku. (HR. Tuhan yang menguasai lan git dan bumi. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yangzalim. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. (HR. Perbaikilah seluruh urusanku. Al-Haakim menshahihkannya) Allah. Allah adalah Tuhanku. (HR. 120) Hendaklah dia membaca ayat berikut: . Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Pengampun. dan Dialah Tuhan yang paling tepat dipasrahi. jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata pun (tanpa pertolongan atau rahmat dariMu). At-Tirmidzi 5/529. Maha Suci Engkau. Hendaklah dia berhenti dari keraguan. Dinyatakan shahih oleh Al-Albaani dan Al-Arna uut) Tiada Tuhan selain Engkau. Engkau adalah lenganku. DenganpertolonganMu aku berputarputar. Doa bertemu dengan musuh yang tangguh Ya Allah. (HR. (HR. 35. tiada Tuhan selain Engkau. dan dengan pertolonganMu aku berperang. Bukhari dan Muslim 1/120) Hendaklah mengatakan: Aku beriman kepada Allah dan para rasul yang diutus olehNya.35. Tiada Tuhan selainAllah. Abu Dawud 3/42 dan Tirmidzi 5/572) Cukuplah Allah bagi kami. Tuhan yang Maha Mulia dan menguasai arsy. Bukhari 7/154 dan Muslim 4/2092) Ya Allah. (HR. sesungguhnya aku menjadikan Engkau dileher mereka. aku mengharapkan rahmatMu. Abu Dawud 4/324 dan Ahmad 5/42. oleh karenaitu. Al-Haakim menyatakanshahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 2/ 142) Ya Allah. (HR. Aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah. (HR. Abu Dawud 2/89. Muslim 1/119.

.

lemah dan malas. cukupilah aku dengan rezekiMu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. yang akhir. bers abda: Itu adalah syetanKhinzib. Perkayalah aku dengan kenikmatanMu (hingga aku tidak minta) kepada selainMu. Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran Dari Utsman bin Al-Ash r. kemudian berdiri untuk melakukan shalat dua rakaat. yang batin. diamengacaukan aku. Doa untuk mengusir syetan Minta perlindungan kepada Allah dari syetan (membaca ta awudz).Dialah yang awal. sesungguhnya syetantelah menghalangiku dalam dalam shal at danpembacaan ayat-ayat Al-Quranku. Tirmidzi 5/560) Ya Allah. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Dialah yang awal. (HR. apabila Engkaumenghendakinya. Apabila kamu merasakannya. Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah. yang lahir.. bakhil dan penakut. lantas berwudhu dengan sempurna. Ketika melakukan dosa Tidaklah ada seorang hamba berbuat suatu dosa. (HR. (HR. yang batin. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari yang menyedihkan dan menyusahkan. utang yang menyibukkan dan laki-laki yang menindas. (HR. (HR. Abu Dawud 4/329. (HR. Abu Dawud 1/206 dan Tirmidzi) Mengumandangkan adzan. Abu Dawud 4/329. . melainkan pasti diampuni dosanya. Ibn As-Sunni 351) 41. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Doa agar bisa melunasi hutang (kaya) Ya Allah.a. Doa orang yang mengalami kesulitan Ya Allah. yang akhir. (HR. #327 Mawaarid . Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . yang lahir. Bukhari 7/157) 39. Muslim 4/1729) 40. Maka Rasullah saw. tidak ada kemudahakn kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. lantasmeludahlah ke kirimu tiga kali. Ibn Hibbandalam kitab Sahih-nya. Abu Dawud 2/86 dan Tirmidzi 2/257) 42. minta perlindungan kepada Allah daripadanya (membaca ta awudz). (HR. dia berkata: Aku berkata: Wahai Rasululah. kemudian membaca istighfar.

Muslim 1/539). wahdahu laa syarikalahu. masukd an keluar dari rumah.Sesungguhnya syetan laridari rumah yang dibacakansurat Al-Baqarah di dal amnya. mintalah tolong kepadaAllah dan jangan lemah. s eratus kali. Masing-masing adalah baik. akan tetapi berbuatlah sec ara bijak. Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disenangi di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Apabila kamu tertimpasesuatu. membaca ayat Kursi ketika akan tidur. lahulmulku wa lahul hamduwahuwa alaa kulli sya in qadiir. Begitu juga adz an. semangatlah mencapai masalah yang bermanfaat padamu. Muslim 1/539) 43. maka akan menjadi bentengdari syetan pada hari itu. (HR. Sebagianhalyang dapat mengusir syetan adalah bacaan da n dzikir di waktupagi dan sore.(HR. (HR. jangan berkata: Seandainya aku berbuat begini dan begitu . apabila engkau terkalahkan suatu kesulitan. Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi mencelakelemahan. Muslim 1/291 dan Bukhari 1/151) Membaca dzikir tertentu yang sudah diterangkan dalam hadits dan membaca Al-Quran3. katakanlah: 3 Rasul bersabda: Jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. dua ayat terakhir dari SuratAl-Baqarahdan orang yang membaca Laa ilaaha illallaah. tapi katakanlah: Allah sudah menakdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan . . Sesungguhnya kalimat seandainya membuka pintu bagi perbuatan syetan. bacaan akan tidur dan bangun daripadanya. masuk masjid dan keluar daripadanya.

memasukkan kedua tangannya ke dalam air. (HR. semoga sakitmu ini membersihkan dosama. apabila masuk ke kamar orang sakit untuk mengunjunginya. maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya. . ampunilah dosaku. maka diturunkan rahmat dengan deras.. Bukhari) Tiadalah hamba yangmuslim berkunjung kepada orang sakit yang belum datang ajalnya. beliau membaca: Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. (HR. berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain. (HR. Bukhari 7/10 dan Muslim 4/1893) Dari Aisyah r. Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus Ya Allah. binatang yang berbisa dan pandangan mata yang menimpanya. Bukhari 4/119) 45. dari segala setan. dan yangyang mati syahid) . Ibn Majah dan Ahmad) 47. berilah rahmat kepadaku dan temuknan aku dengan teman yangtinggi derajatnya (para nabi. Apabila berkunjung disorehari. Doa perlindungan untuk anak Dari Ibnu Abbas r. insya Allah.a. dia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. agarmenyembuhkan penyakitmu . orang s halih. maka tujuh puluh ribu malaika tmendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi. bersabda: Apabila seorang laki-laki berkunjung kepada saudaranya yang muslim.4 (HR. Keutamaan berkunjung kepada orang sakit Dari Ali bin Abi Thalib r. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Doa apabila berkunjung kepada orang sakit Nabi saw. dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. Tirmidzi. (HR.a.44. agar mendapat rahmat hingga sore.a. maka seakan-akan dia berjalandi kebun surga hingga duduk. Apabila suda duduk. lalu membaca tujuh kali kalimat berikut: Aku mohon kepada Allah Yang MahaAgung. Tirmidzi dan Abu Dawud) 46. dia berkata: Adalah Rasulullah saw. beliau bersabda kepadanya: Tidak mengapa. Apabila berkunjung di pagi hari. kecuali yang sakit tersebut akan disembuhkan.

bagiNya kerajaan dan bagiNya pujian. tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. sesungguhnya mati itu mempunyai sekaratnya. tiada sekutubagiNya. Tirmidzi dan Ibn Majah) 4 Lihat surat An-Nisa :69 . dan beliau bersabda: Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa.lalu diusapkan ke wajahnya. tidak ada Tuhan selain Allah. (HR. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. tidak adaTuhan selain Allah Yang Maha Esa. Bukhari) Tiada Tuhan selain Allah. (HR.

Abu Dawud 3/190) 49. Ya Allah. luaskan kuburannya. Doa orang yang tertimpa musibah Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali. orang yang hadir diantara kami dan yang tidak hadir. berilah kel uarga yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia). (HR. berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Hendaklah Engkau menjadikan pengganti untuk anak keturunannya. (HR. Lebarkan kuburannya dan be rilah penerangandi dalamnya. berilah rumah yang lebih baik darirumahnya (di dunia). istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya. 48. jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. mandikan dia dengan air salju dan air es.48. Doa dalam shalat jenazah Ya Allah. Doa ketika memejamkan mata mayat Ya Allah. ampunilah hendaklah menyebut nama orangnya --. sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Barang siapayang akhir perkataannya adalah: Tidak Tuhan selain Allah. Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan seru sekalianalam. berilah rahmatkepadanya. Bersihkan dia dari beberapa kesalahan. ampunilah dia (mayat). Muslim 2/632) 50. akan masuk surga. (HR. Muslim 2/663) Ya Allah. selamatkan dia. ampunil ah dan tempatkanlah di tempat yang mulia. dan masukkan dia ke surga. laki-laki maupun . ampunilah kepada orang yang hidup di antara kami dan yang mati. Muslim 2/634) 51. angkatlah derajatnya bersama orangorang yang mendapat petunjuk. (HR.

(Lihat: Shaykh IbnBaaz s [Ad-Duruus AlMuhimmah]. beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta pahala buatkami. membutuhkan rahmatMu. Doa untu bela sungkawa . Al-Haakim dan dia menyatakan shahih) 52. Ya Allah. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. Doa untuk mayat anak kecil Doa ini dibaca setelah doa memintakan ampun: Ya Allah. Ya Allah. jika ia berbuat baik tambahkanlah dalam amalan baiknya. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalihdan jadikanlah dia dipelihara o leh Nabi Ibrahim. Ya Allah. maka matikan dengan memegangi keimanan. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. Ya Allah. (HR. anak hambaMu perempuan. ini hambaMu. dan jikadia orang yang salah lewatkanlah dari kesalahannya.perempuan. sesungguhnya Fulanbin Fulan dalamtanggunganMu dan tali perlindunganMu. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) perempuan. (HR. Ya Allah. hidupkan dengan memegang ajaran Islam. halaman 15) Al-Hasan membaca Al-Fatihah kepada mayat yangmasih kecil dan membaca: Ya Allah. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) Ya Allah. Al-Baghawi dalam [Sharh As-Sunnah] 5/357) 53. (HR. (HR. jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua orangtuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. sedang Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya. dengan musibah ini. Ampunilah dan belas kasihanilah dia. maka matikan dengan memegangi keimanan. (HR. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Pengampun lagi Penyayang . hidupkan dengan memegang ajaran Islam. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan neraka Jahim. jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya . Engkauadalah Maha Setia dan Maha Benar. Ibn Majah dan Abu Dawud 3/211) Ya Allah. jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya .

Abu Dawud 4/326 dan Ibn Majah 2/1228) Ya Allah. berilah kami hujan yang merata. pg. kejahatan apa yang di dalamnya. Muslim 2/671) 57. . begitu juga para malaikat. dia diam. kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu. akan menyusulmu. dan kejahatan tujuan angin dihembuskan. (HR. danmohonkan agar dia teguh dan tahan hati (ketikaditanya oleh dua malaikat). agar diberi keselamatan. dia menyatakan shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya1/370) 56. (HR. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin ini. (HR. Setelah mayat dimakamkan Nabi saw. Malik [Al-Muwatta 2/992]) 59. setelahselesai memakamkan mayat. beliau berdiri diatasnya lalu bersabda: Mintakanampun kepada Allah untuk saudara mu. (HR. Sesungguhnya kami. Doa ketika ada halilintar Abdullah bin Zubar r. Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat Dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. Ahmad meriwayatkan dengan lafal hadits yang sama) 55. (HR. Muslim 2/616 dan Bukhari 4/76) 58. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin. lalu membaca: Maha Suci Tuhan yang halilintar bertasbih dengan memujiNya. Doa ketika ada angin ribut Ya Allah. karena takut kepadaNya. kebaikan apa yang di dalamnya dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. insya Allah. apabila mendengar halilintar menggelegar. 5(An-Nawawi [Al-Adzkaar ]. sesungguhnya diasekarang sedang ditanya. dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekannya. (HR. 126) 54.a. Abu Dawud 3/315 dan Al-Haakim. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan angin ini.(i) (i) dan bisa juga berkata: (ii) Semoga Allah memperbesar pahalamu dan memperbagusi dalam menghiburmu dan semogadiampuni mayatmu. Abu Dawud 3/314 dengan sanad yang shahih. Doa untuk minta hujan Ya Allah. Doa ziarah kubur Semoga kesejahteraan untukmu wahai penduduk kampung dari orang-orang mukmin dan muslim.

Kami mohon hujan secepatnya. tidak ditunda-tunda. bukan hadits. Abu Dawud 1/303 dengan sanad yang shahih) 5 Ini adalah perkataan ulama. (HR. . bermanfaat. tidak membahayakan.menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman.

turunkan hujan di sekitar kami. tampakkan bulan tanggal satu itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Abu Dawud 1/305 dan lihat An-Nawawi [AlAdzkar]. bersabda: Sesungguhnya bagi ora ng yangberpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak. supaya memberi ampunan atasku. Ibn Majah 1/557) 65. Tuhan kami dan Tuhanmu(wahai bulan sabit) adalah Allah. Setelah turun hujan Kami diberi hujan dengan anugerah dan rahmat dariAllah. (HR. Bukhari) 61. turunkan hujan pada kami. Ya Allah. ya Allah. Bukhari 1/205 dan Muslim 1/83) 62. berilah kami hujan. (HR.Ketika melihat awal bulan Ya Allah. 150) 60. dan suburkan tanahMu yang tandus. jangan kepada kami. (HR. ternak-ternakMu. perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. IbnuAbi Mulaikah berkata: Aku m endengar Abdullah binAmr ketika berbuka membaca: Ya Allah. keselamatan dan Islam serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau senang dan rela. berilah hujan ke dataran tinggi. (HR. Abu Dawud 2/306 dan lainnya) Abdullah bin Amr bin Ash. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/613) Ya Allah. hendaklah membaca: . insya Allah. berikan rahmatMu dengan merata. turunkanlah hujan yang bermanfaat. (HR. (HR. Doa sebelum makan Apabila seseorang di antara kamu memakanmakanan. hujanilah kami. Tirmidzi 5/504 dan Ad-Darimi 1/336) 64. (HR. berilah hujan kepada hamba-hambaMu. Doa ketika berbuka puasa Telah hilang haus. Doa apabila turun hujan Ya Allah. hal. (HR. Ya Allah. Doa agar hujan berhenti Ya Allah. beberapa anak bukit. dia berkata: Rasulullahsaw. sesungguhnya aku memohon kepadaMudengan rahmatMu yang meliputi segala s esuatu. Ya Allah. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/614) Allah Maha Besar. danurat-urat telah basah sertapahala akan tetap.

berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka. (HR. Abu Dawud 3/367) 70. Abu Dawud. Muslim 3/126) 69. Tirmidzi dan Ibn Majah) Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. (HR. (HR. Abu Dawud 3/347 dan Tirmidzi 4/288) Barangsiapa yang diberirizki oleh Allah berupa makanan. hendaklah membaca: (i) Ya Allah. Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan Apabila puasa. Muslim 3/1615) 68.apabila tidak puasa hendaklah makan. berilah kami berkah dengan makanan itudan berilah makanan yang lebih ba ik. (HR. Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan Ya Allah. ampunilah mereka dan belas kasihanilah mereka. hendaklah membaca: (ii) Ya Allah. dan apabila diberi rezeki berupa mimuman susu. Doa setelah makan Segala puji bagi Allah yang memberi makan inkepadaku dan yang memberi rezeki kepa daku tanpa daya dan kekuatanku.(i) (i) danjika kamu lupa padapermulaannya. dan beri lah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. serta malaikat mendoakan ahar kamu mendapat rahmat. . Tirmidzi 5/506) 66. yang baik dan penuh berkah. (HR. (HR. (HR. Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman Ya Allah. Bukhari 6/214 dan Tirmidzi dengan lafal yangsama 5/507) 67. berilah ganti makanan kepada orang yangmemberi makan kepadaku. hendaklah mendoakan (kepada orang yang mengundang). Doa apabila berbuka di rumah orang Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisimu dan orang-orang yang baik telah makanmakananmu. hendaklah membaca: (ii) Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. bukan pujian yang tidak dianggap atau tidak dibutuhkan oleh Tuhan kami. berilah kami berkah dengan minuman itu dan berilah tambahan lagi daripadanya.

(HR. Muslim 2/1054) .

berilah berkah shaa kami dan berkahilah mudd kami.6 (HR. serta mengumpulkan kamu berdua dalamkebaikan. Doa ketika bersin Apabila seseorang diantara kamu bersin. Bukhari 7/99 dan Muslim 4/2015) . (HR. ya Allah. Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan Apabila kamu nikah dengan seorang perempuanatau membeli pembantu. Abu Dawud. Doa sebelum bersetubuh Dengan nama Allah. 74. Tirmidzi. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan perempuan atau pembantu ini dan apa yangtelah Engkau ciptakan dalam wat aknya. (HR.71. berilah berkah buah-buahan kami. dan Ibn Majah) Satu shaa sebanding denganempat mud dan satumudsebanding dengan ukuran kering da ri rata-rata dua telapak tanganmanusia. Bukhari 6/141 dan Muslim 2/1028) 76. jauhkanlah kami darisyetan dan jauhkanlah syetan unt uk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami. (HR. Doa kepada pengantin baru Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu. Muslim 2/1000) 72. Bukhari 7/125) 73. Abu Dawud 2/248 dan Ibn Majah 1/617) 75. Ya Allah. hendaklah meng ucapkan: Ya Allah. Doa ketika marah Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetanyang terkutuk. dan orang yang bersinmenjawab: (iii) Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. 71. hendaklah memegang puncak punuknya. hendaklah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah lantas saudara atau temannya berkata: (ii) Semoga Allah merahmatimu. (HR. Dan aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejelekanperempuan atau pembantu ini dan apa ya ng telahEngkau ciptakan dalam wataknya. berilah berkah kota kami. dan jika kamu membeli unta. laluberkata seperti itu. (HR.

Dan .77. Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu.

Doa pelebur dosa majelis Maha Suci Engkau. maka aku makan makanannya. dalam satu majlis seratus kali sebelum beliau berdiri yaitu: Wahai Tunaku. (HR. 494) Bacaan dalam majelis Ibnu Umar berkata. (HR. 80.. Ai syah r. Tirmidzi 5/493. adalah pernah dihitung bacaanRasulullahsaw. Ibn Majah dan AnNasa i) Dari Aisyah r. Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu Jika seseorang berbuat kebaikan kepadamu. melebihi orang banyak. aku melihat engkau setiap duduk di suatu majelis.. bara ngsiapa yang berkata jelek. (HR. Beliau bersabda: Ya. Akubersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali E ngkau. engkauselalu mengakhiri denganbeberapa kal imat. lalu aku berkata:: (i) Semoga Allah mengampunimu. At-Tirmidzi. melebihi orang banyak.a. beliaumengakhirinya dengan beberapa kalimat. dia berkata: Setiap Rasulullahsaw. aku memujiMu. Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka Dari Abdullah bin Sarjas. barangsiapa yang berkata baik akandistempel pada kebaikan itu. 494) Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Tirmidzi 5/493. Ahmad 5/82 dan An-Nasa i) 81. wahai Rasulullah. Beliau bersabda: (ii) dan begitu juga kamu. ya Allah.a. (HR. setiap membaca AlQuran dan setiap melakukan shalat. membacaAl-Quran atau melakukanshalat. maka sungguh kamu telah memujinya dengan . maka kalimat tersebut mereupakanpenghapusnya. Tirmidzi dandiriwayatkan oleh imam haditslainnya. Abu Dawud. ampunilah aku dan terimalah taubatku. sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha Pengampun. lafal hadits ini menurut Tirmidzi) 79. makakatakanlah:: Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. duduk di suatu tempat. (HR. berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah. dia berkata: Aku datang kepada Nabi saw.Allah telah memberi kemuliaan kepadaku.

(HR. tiada Tuhan selain Engkau. Doa perlindungan dari Dajjal Baransiapa yang hafal sepuluh ayat dari permulaan surat Al-Kahfi.baik. (HR. Dianjurkan juga untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal setelah tasyahudakhir dari setiap shalat. Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah Semoga Allah mencintai kamu yang cinta kepadakukarenaNya. Aku memohon ampun dan bertaubatkepadaMu. (HR. Muslim 1/555) 83. Abu Dawud dengan sanad yang shahih 4/333) Maha Suci Engkau. segala puji bagiMu. (HR. An-Nasa i dan Ahmad 6/77) . Tirmidzi 2035) 82. maka terpelihara dariDajjal.

Bukhari) 85. (HR. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. 84. Ahmad 4/403 dan lainnya) 87. Doa untuk orang yang meminjam ketika membayar utang Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. AllahMaha Besar. Allah Maha Besar. agar tidak menyekutukan kepadaMu. (HR. Sesungguhnya aku menganiaya diriku. dia bertanya: eh orang-orang yang dikirimi hadiah? Sangpembantu berkata: (i) Semoga Allah memberkahi kamu. Maha Suci Engkau ya Allah. Ibn As-Sunni 278) 88. Maha Suci Tuhan yang menguasakan kendaraan ini kepadakami. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu. segala puji bagi Allah. Doa agar terhindar dari syirik Ya Allah. (HR. Ahmad 2/220 dan Ibn As-Sunni 292) 89. Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah Dari Aisyah r. maka ampunilahaku. Adapun Aisyah ketika pembantunyakembali. Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. (HR. Doa agar terhindar dari tathayyur7 Ya Allah. dan pahala kami tetap (di sisiAllah). dan tida k ada kebaikan kecuali kebaikanMu.84. Doa ini digunakan ketika seeorang berfikir bahwa suatu kejadian biasaakan memberi dampak baik atau buruk. An-Nasa i dan Ibn Majah 2/809) 86. (HR. sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yangtidak aku ketahuinya. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosadosa kecuali Engkau. lalu bersabda: Bagilah . (HR. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujaan dan membayarnya. serta tiada Illah selain Engkau. padahal kami sebelumnya ti dak mampumenguasainya. dia berkata: Ketika Rasulullah saw.a. segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. segala puji bagi Allah. kami menjawab apa yang mereka ucapkan. Allah Maha Besa r. Doa naik kendaraan Dengan nama Allah. diberi hadiah kambing. Aisyah kemudian membalasnya: (ii) dan semoga Allah memberkahi mereka. tidak ada kesialan kecuali kesialan yangtelah Engkau tentukan. Abu Dawud 3/34 dan Tirmidzi 5/501) 7 Tathayur: merasa sial ketika mendengar suara burung. dan menggunakannya Apa yang dikatakan ol .

.sebagai dasar untuk perbuatan yang akan dia kerjakan. dan dia mengatakan seperti doa ini. Tapi kemudian dia menepis fikiran tersebutdanhanya menyerahkandiri kepada Allah.

pemandangan yang menyedihkan danperubahan harta dan keluarga yang jel ek. tidak akan mati. Tuhan penguasa tujuh bumi da n apa yang di atasnya. Muslim 2/998) 91. b agiNya pujian. Ya Allah. (HR. Tirmidzi 5/491 dan Al-Haakim 1/538) . Doa masuk pasar Tiada Tuhan selain Allah. Taqwa: menghindari perbuatan jelek yang dilarang. Doa masuk kota atau desa Ya Allah. Apabila kembali. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kelelahan dalam bepergian. Di tanganNya kebaikan. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.90. Akumohon kepadaMu kebaikan desa/kota ini. YaAllah.90. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih. Tuhan tujuh lanit dan apa yangdinaunginya. Tuhan yangmenguasai angin dan apa yang dite rbangkannya. Kami mohon perbuatan yang meridhakanMu. sedang sebelumnya kami tidak mampu. keluargadan apa yang ada di dalamnya. dan jadikanlah perjalanan yang jauh seolah-olah dekat. Allah Maha Besar. Allah MahaBesar. penduduk dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan desa/kota. pemudahlah perjalanan kami ini. Maha Suci Tuhan yag mengusah akan kami untuk mengendarai ini. Ya Allah.. Engkaulah teman dalam bepergian danyang mengurusi keluarga. (HR. BagiNya kerajaan. doa diatas dibaca lagi. Yang Maha Esa. tiadasekutu bagiNya. (HR. Tuhan yang menguasai syetansyetan dan apa yang mereka sesatkan. (ii) Kami kembali dengan bertobat. tetap beribadah. dan selalu memuji kepada Tuhan kami. Ya Allah. Dialah Yang Hidup. Ibn Sunni 524) 92. sesungguhnya kamimemohon birr dan taqwaa8 dalam bep ergian ini. danditambah: 8Birr: perbuatan baik yang diperintahkan. (i) Allah Maha Besar.

temanilah kami dan berilah kenikmatan kepada kamidengan berlindung kepada Allah dari api neraka. baik dalam bepergian atau tidak Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan barang yang dititipkan. dan memudahkan kebaikankepadamu dimana saja kamu berada. Abu Dawud 4/296 dengan sanad yang shahih) 94. dari kejahatan apa saja yangdiciptakanNya. (HR. (HR. Muslim 4/2086) 98. amalmu. Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat. Doa apabila pulang dari bepergian Dari Ibnu Umar r. Ahmad 2/403 dan Ibn Majah 2/943) 95. dan apabila kami turun. (HR. Ahmad 2/7 dan Tirmidzi 5/499) Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu. membaca: (ii) Maha Suci Allah. Bukhari) 97. (HR. dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah.a... Tirmidzi) 96. Muslim 4/2080) 99.a. apabilakembali dari peperangan atau haji. beliau bertakbir tiga kali: . dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. Wahai Tuhan kami. 93. Doa musafir jika masuk waktu sahur Telah ada yang bersaksi. dia berkata: Kami apabilanberjalan naik.93. membaca: (i) Allah Maha Besar. Doa ketika naik dan turun Dari Jabir r. bahwa kami memuji kepada Allah dan cobaanNya yang baik. Doa orang mukim kepada musafir Aku menitipkan agamamu. (HR. (HR. mengampuni dosamu. Dengan nama Allah. (HR.

dimana saja kamu berada. maka sungguh telah mengumpulkan keimanan: koreksi diri (inshaf). Allah akanmemberikan rahmat kepadanya sepuluh kali. (HR. bila berjalan di atas tanah yang tinggi (bertakbir tiga kali).(i) (i) begitu juga. dia menyatakan shahih 1/499) 101. kamu tidak akanberiman secara sempurna hingga kamu sa lingmencintai. Tirmidzi 5/551 dan lainnya) 102. atas segala keadaan. dan bacalah shalawatmu kepadaku. berinfakdalam keadaan fakir. kemudian beliau membaca: (ii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. bersabda: Barangsiapa yangmembaca shalawat kepadaku sekali. Keutamaan membaca shalawat Rasulullah saw. barangsiapa yang bisa mengerjakannya. (HR. apabila ada sesuatu yang menyenangkan. (HR. menyebarkan salam ke seluruh penduduk dunia. juga bersabda: Orang yang bakhiladalah orang yang apabila aku dis ebut. Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan Adapaun Rasulullah saw. dia tidakmembaca shalawat kepadaku. Abu Dawud 2/218 dan Ahmad 2/367) Rasulullah saw. Bukhari 7/163 dan Muslim 2/980) 100. Keutamaan menyebarkan salam Rasulullah saw. dan apabila ada sesuatu yang tidak disukai. sesungguhnya bacaan shalawatmu akan sampai kepadaku. Muslim 1/74 dan lainnya) Ammar bin Yasir r. beribadah dan memuji kepadaTuhan kami. dan menceraiberaikan golongan musuh dengan sendirian. beliau membaca: (i) Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNy segalaamal shalih sempurna. berkata: "Ada tiga perkara.a. tiada sekutu bagiNya. Allah telahmenepati janji Nya. beliau membaca: (ii) Segala puji bagi Allah. (HR. (HR. Ibn As-Sunni dan Al-Haakim. BagiNya kerajaan dan pujian. kamuakan salingmencintai?Biasakanlah mengucapkan salam dia ntara kamu. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. (HR. ied (p . Kami kembali denganbertobat. apabila kamu lakukan. Maukah aku tunjukkan kepadamu. bersabda: Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman. Muslim 1/288) Rasulullah saw. juga bersabda: Janganlah kamujadikan kuburanku laksana hari enuh orang). membelahambaNya.

Bukhari dan Muslim 1/65) 103.a. Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik Jika kamu mendengar ayam jago berkokok. Mendoakan kepada orang yang dicaci Dari Abu Hurairah r. mintalah anugrah kepada Allah.. Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari Apabila kamu melihat anjing mengongong dan suara keledai di malam hari. (HR. Bukhari) Abdullah bin Umar r. sesungguh nya ia melihatsyetan. berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw. sesungguhnya dia mendengar Nabi saw. Abu Dawud 4/327 dan Ahmad 3/306) 105.a. manakah ajaran Islam yang lebih baik? Rasul saw. bersabda:Hendaklah engkau memberi makanan. mintalah perlindungan kepada Allahdari gangguan syetan. Sesungguhnya mer eka melihat apa yang tidak kamu lihat. Bukhari dan Muslim 4/2092) 104.(HR.. berdoa: . sesungguhnyaiamelihat malaikat. mengucapkan salam kepada orang yang kamukenal dan yang tidak. mintalah perlindungankepada Allah. (HR. (HR. Tapiapabila kamu mendengar suara keledai.

Beliau membacanya tiga ka li: (iii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. membaca doa berikut antara RukunYamani dan Hajar Aswad: Wahai Tuhan kami. membela hambaNya. dan men ceraiberaikan golongan musuh sendirian. (HR. Abu Dawud 2/179. berkata dalam mensifati cara Nabi saw. Doa pada hari Arafah Doa yangterbaik adalah di hari Arafah. dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah Jabir r. dan sebaikbaik apa yang aku dan para nabi baca adalah: . Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Nabi saw. lalu menghadap kiblat. (HR. berdoa diantara Shafadan Marwah. katakanlah: A kukira Fulan dan Allah-lah yang mengawasi perbuatannya. yang melaksanakanjanjiNya. Muslim 4/2296) 107. Allah MahaBesar. membaca: (ii) Allah Maha Besar. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ahmad 3/411 dan AlBaghawi 7/128) 108. melakukan haji. Ketika beliaudekatdengan BukitShafa. Etika ketika memuji temannya Rasulullah saw.a. Aku memulai dengan apa yangdidahulukan oleh Allah.106. beliau membaca: (i) Sesunggunya Shafa dan Marwah adalah termasuk syiar agama Allah . hinggabeliau melihat Ka bah. Muslim 2/888) 109. . Nabi saw. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. (HR. Dan aku tidak akan memuji seseorang di hadapan Allah . Apabila seseorang mengetahui hendaklah berkata: Aku kira begini dan begini. bersabda: Apabila seseorang harusmemuji saudaranya. kemudian dia menaiki bukit Shafa. BagiNya kerajaan dan pujian. dan kemudian Nabi saw. juga melakukan hal serupa di Marwah. tiada sekutu bagiNya.

110. cukupilah aku dalam menghadapi mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. serta kalimat tauhid. setelah selesai melempar jumrah pertama dan kedua. (HR. Tidak henti-hentinya beliau bermalam disanahinggacuaca terang. (HR. cerai beraikanlah golongan musuh dangoncanglah mereka.a. Muslim 3/1362) 114. mengangkat tangannya dan berdoa. dan beliau tidak berdiri disitu. setiap datang ke Rukun Aswad. Bukhari dan Muslim 4/1857) Allah Maha Besar. Bukhari dan Muslim) 112. Adapun untukjumrah Aqabah. (HR. (HR. tapi langsung pergi. berkata: Sesungguhnya Nabi saw. Doa apabila takut kepada suatu kaum Ya Allah. lalu beliau menghadap kiblat. Allah Maha Besar. beliau memberi isyarat dengan sesuatu lalu bertakbir. Ya Allah. melempar tiga jumrah. Ketika melempar jumrah Setiap kali Rasullullah saw. (HR. membaca takbir dan tahlil. (HR. beliau bertakbir: Allah Maha Besar. menghadap kiblat. Ketika di Hajar Aswad Nabi saw. Sahih Tirmidzi 2/103 dan 2/235 dan Ahmad 5/218) 116. beliaumelempar dan b ertakbir. naikunta bernama Al-Qaswa hingga di Mas y aril Haram. Muslim 2/891) 111. Bukhari) 113. yangmenghisab perbuatan manusia dengan cepa t. berdoa. beliau maju sedikit. yang menurunkan Kitab Suci. (HR. Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu Maha Suci Allah. Bacaan di Masy aril Haram Jabir r. melakukan thawaf di Baitullah di atas unta. Muslim 4/2300) 115. Kemudian beliau b erangkat (ke Mina) sebelum matahari terbit. Doa atas kehancuran musuh Ya Allah. Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan . Bukhari.

beliau bersujud. karena syukur kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Muslim 4/1728) . dan Ibn Majah) 117.Nabi saw. (HR. Tirmidzi. dan bacalah: (i) Dengan nama Allah (tiga kali) lalu bacalah tujuh kali: (ii) Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari kejelekan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti. Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit Letakkan tanganmupada tubuhmu yang terasa sakit. apabila ada sesuatu yangmenggembirakan. (HR. Abu Dawud.

118. tiada sekutu bagiMu. Orang yangmempunyai mata jahat bis a mencelekai dirinya ataupun orang lain. Bukhari dan Muslim 2/841) 121. dan padamk anlampu-lampumu. Ahmad 4/400 dan Abu Dawud 4/308) 123. tiada sekutubagiMu. maka tahanlah anak-anakmu. maka hendaklah mendoakan berkah kepadanya. Bukhari dan Muslim 3/1595) 120. sesungguhnya syetanpada saat itu sedang berkeliaran. ikatlahgerabahmu (tempat air dari kulit) dan s ebutlah nama Allah. Sesungguhnya pandangan mata(yang membahayakan atau mata jahat) adalahbenar. Aku memenuhipanggila nMu. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. akumemenuhi panggilanMu. Bacaan apabila orang kafir bersin Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu. (HR. Bacaan ketika takut 9Mata jahat: Melihat kepada sesuatu lalu merasa takjub. begitu juga kerajaan. Bacaan Talbiyah Aku memenuhi panggilanMu. sertaingin sesuatu yang jelek menimpa yang dipandangnya. Tutuplah tempat-tempatmu dan sebutlah nama Allah. 9 Apabila seseorang di antara kamu melihatsaudaramu. yang mungkin tidak diniatkan. tapi tutuplah pintu dan sebut nama Allah (bacaBismillahirrahmaanirrahiim). Ahmad 4/447. sekalipun denganmelintangkan sesuatu di atasnya. Maa syaa Allah. tetapi merupakan pembawaan dari orang tersebut. Bukhari dan Muslim 4/2208) 122. aku memenuhi panggilanMu. Etika ketika akan beristirahat di waktu malam Apabila kegelapan malamtelah tiba. (HR. Dengan apa yangdiinginkan Allah. Apabila malam telah berlalu sesaat. diriatau hartanya yang mengherankan. Bukhari dan Muslim 4/1705) . Pandanganini bisaberupa kecemburuan. 118. (HR. ya Allah. tidak a da kekuatan kecuali kekuatan Allah. maka jawablah:: Dan untukmu. iri. Menjawab salam orang kafir Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu. maka lepaskanlah mereka. Sesungguhnyasyetan tidakmembuka pintu yang tertutup. Doa untuk mencegah pengaruh dari mata jahat: Allahummabaarik alaihi. Laa quwwata illa billah. Tirmidzi 5/82. (HR. (HR. Sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milikMu. (HR. Ya Allahberka hilah ke atasnya. Ibn Majah dan Malik) 119.

(ternak ini) dariMu. untukMu (kami sembelih). Allah Maha Besar. (HR. Ya Allah.124. terimalah sembelihan ini dariku. Bacaan ketika menyembelih ternak Dengan nama Allah. Apabila orang yang puasa dicaci maki Sesungguhnya aku sedang puasa. Bukhari dan Muslim 4/806) 125. sesungguhnya akusedang puasa. (HR. Ya Allah. Muslim 3/1557 dan Al-Bayhaqee 9/287) .

perbanyaklah doa. tiada Tuhan kecuali Dia Yang Hidup dan terus menerus mengurusmakhlukNya. tahlil dan takbir Dari Abu Hurairah r. sekalipun laridari perang. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yangsempurna. dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik di dalamnya. wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. bertaubatlah kepada Allah.a. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang. Ahmad 3/419 dengan sanad yang shahih dan Ibn As-Sunni 637) 127.126. Muslim 1/350) Rasuullah saw. sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah danbertaubat kepadaNya lebih dari tuju h puluh kali dalam sehari. Al-Haakimdan menyatakan shahih dan Adz-Dzah abi menyetujuinya 1/511) Rasulullah saw. aku bertobat kepadaNya. lakukanlah. Muslim 4/2076) Rasul saw. Muslim 4/2075) 128. Bukhari) Rasulullahsaw. Tirmidzi. (HR. (HR. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara hamba dan Tuhannya adala h di saatsujud. bersabda: Wahai manusia. (HR. dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya. Istighfar dan taubat Rasullullah saw. Oleh karena itu. (HR. Keutamaan tasbin. 126. sesungguhnya aku bertaubat kepadaNya seratus kali dalam sehari. Tirmidzi 5/569. serta dari kejahatan-kejahatan yang datang kecuali dengantujuan baik. An-Nasa i 1/279 dan Al-Hakim) Rasulullah saw. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara Tuhan dan hambaNya adala h ditengah malam yang terakhir. tahmid. dari kejahatan apa yang diciptakanNya. Apabila kamu mampu tergolong orang yang dzikir kepada Allah pada saatitu. maka Allah akanmengampuninya. (HR. yang tidak akan diterob os oleh orang baikdan orang durhaka. bersabda: Barangsiapa yangmembaca: . bersabda: Sesunnguhnyahatikulupa dan sesungguhnya ku minta ampun kepadaNya seratus kali dalam sehari. bersabda: Demi Allah. juga bersabda: Barang siapa yangmembaca:: Aku mina ampun kepada Allah. (HR. Abu Dawud 2/85. (HR.

Ia sebagai tameng dari syetanpada hari itu hingga waktu sore.Tiada Tuhan selain Allah. (HR. Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang Maha Esa. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Barangsiapa membaca: Maha Suci Allah dan aku memujiNya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baikdaripadanya. kecuali orang yangme lakukannya lebih banyak. tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujian. maka sama dengan memerdekan sepuluh budak (dari keturunan NabiIsmail). ditulis baginya seratus ke baikan dan dihapus baginya seratus kejelekan. seratus kali dalam sehari. .

bersabda: Barangsiapa yang membaca: Tiada Tuhan selain Allah. kecuali orang yang membacaseperti yang dibaca nya atau lebih banyak. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2072) Dari Abu Hurairah r. Dan MahaSuci Allah Yang Maha Agung. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut. (HR. Dari Abu Hurairah r. dia berkata: Rasulullah saw.a.. seratus kali. dan disenangi Tuhan YangMaha Belas Kasih. sepuluh kali.. bersabda: Hendak lah diamembaca: . dari Rasulullah saw..a. Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Muslim 4/2072) Dari Sa ad r.seratus kali dalam sehari. seratus kali dalam sehari. tidak ada sekutu bagiNya. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2071 dengan lafalyang sama) Dari Abu Hurairah r. (HR. bersabda: Sungguh apabila aku membaca: Maha Suci Allah.a. BagiNya kerajaan dan pujian. Yang Maha Esa. maka tidak ada seseorang yang akandatang pada hari Kiamat yang lebi h baik daripadapahala yang dibawa... (HR. adalah: Maha Suci Allah dan untukNya pujian. dia berkata: Kami di sisi Rasulullahsaw. tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.a.a. adalah lebih menyenangkan bagiku dari apa yang disinari oleh matahari terbit. lalu beliau bersabda: Ap akah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan tiap hari? Salah seorang diantara yang duduk bertanya: Bagaimanakah seorang di antara kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalamsehari)? Rasulullahsaw. berat di timbangan. segala puji bagi Allah. bersabda: Dua kalimat yang ringan di lidah. bersabda: Barangsiapa membaca di waktu pagi dan sore: Maha Suci Allah dan aku memujiNya. (HR. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut.. Muslim 4/2071) Dari Abu Ayyub Al-Ansari r. maka dia seperti orang yang memerdekakan empat orang dari keturunan Ismail. dia berkata: Rasulullah saw. dia berkata:Rasulullah saw..

. maka ditulis seribu kebaikan baginya atau seribu kejelekan dihapus. (HR.a. Yang Maha Agung. maukah kamuaku tunjukkanperbendaharaan surga? Aku berkata: Kami mau wahai Rasulullah . Muslim 4/2073) Dari Jabir r. dia berkata: Rasulullahsaw. bersabda: bin Qais.. dari Nabi saw. tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana dulu di antara kalimat tersebut.a. diamenshahihkannya dan Adz-Dzahabi meny etujuinya) Dari Abdullah bin Qais r. (HR. beliau bersabda: Barangsiapa yang membaca:: Maha Suci Allah. tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. segala pujianbagiNya. Bukhari dan Muslim 4/2076) Perkataan yang paling disenangi oleh Allah adalah empat: Maha Suci Allah. kecuali dengan Allah. Muslim 3/1685) Wahai Abdullah .Maha Suci Allah. (HR. seribu kali. segala puji bagi Allah. Tirmidzi 5/511 dan Al-Haakim 1/501. maka pohon kurma ditanam untuknya di surga. Rasul bersabda: Bacalah: Tidak ada daya dan kekuatan. (HR.

lalu berkata: Ajarilah aku perkata an yangdapat kuucapkan! Rasul saw. Tirmidzi 5/462. bersabda: Katakanlah:: Ajarilah aku perkata Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. Ahmad 513 dengan sanad yang shahih) 129.a. Bagaimana cara Nabi saw. tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw. tiada sekutu bagiNya. segala puji bagi Allah. dia berkata: Seorang lakilaki apabila masuk Islam.a.a. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. belas kasihanilah aku. ampunilah aku. Segala puji bagiAllah yang banyak. Allah Maha Besar. dia berkata: Akumelihat Rasulullah menghitung bacaan tasbih dengan (jari-jari) tangankanannya.. mana yang untukku? Rasul bersabda: Katakanlah: (ii) Ya Allah. dia menshahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya) Kaimat-kalimat yang baik adalah: Maha Suci Allah.a. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw. Allah Maha Besar.mengajarinyashalat.Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezekikepadaku.. tiada Tuhan selain Allah.. (HR. Muslim 4/2072 dan Abu Dawud 1/220) Dari Thariq Al-Asyja i. berilah petunjuk kepadaku. belas kasihanilah aku. (HR. Arab Badui tersebut berkata: Kalimat itu untuk Tuhanku. berilah keselamatan kepadaku dan berilah rezeki kepadaku. Muslim 4/2073) Dari Jabir bin Abdullah r. ampunilah aku. lalu berkata: an yangdapat kuucapkan! Rasul saw.. kemudian beliau memerinta hkan agarberdoa dengan kalimat ini: Ya Allah. (HR. Muslim 2/1249 dan Al-Haakim 1/503. Abu Dawud with this wording 2/81 dan . Maha Suci A llah Tuhan sekalianalam dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. (HR. bertasbih10 Dari Abdullah bin Amar r. bersabda: Sesungguhnya doa yang terbaik adalah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah. Nabi saw. bersabda: Katakanlah:: (i) Tidak ada Tuhan selain Allah YangMaha Esa. sedang dzikir yang terbaik adalah: (ii) Tiada Tuhan selain Allah. (HR.

10Tasbih disini maksudnya adalah membaca: subhanallah. Muhammad .Tirmidzi 5/521) Semoga keberkahan dan shalawat serta salamdilimpahkan kepada Nabi kita. Amin. allahu akbar . alhamdulillah. keluarga dan seluruh sahabatnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful