Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Sa id Ali bin Wahf Al-Qahthoni Diterjemahkan

oleh H. Mahrus Ali Edited and compiled to ebook by Teddy Surya Gunawan dan Mira Kartiwi (Ramadhan 1426 H, November 2005) Tulisan Arab diambil dari www.makedua.comJika ada update, maka buku yang terupda te akan diupload di www.pks-anz.org bagian ebook. Daftar Isi 1.Bacaan ketika bangun dari tidur_______________________________________________ ___8 2.Doa ketika mengenakan pakaian_________________________________________________ _8 3.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 4.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 5.Doa ketika melepaskan baju____________________________________________________ __9 6.Doa masuk WC________________________________________________________________9 7.Doa keluar dari WC____________________________________________________________ 9 8.Doa ketika memulai wudhu______________________________________________________ 9 9.Doa setelah selesai wudhu_____________________________________________________ __9 10.Doa ketika keluar dari rumah_________________________________________________ 10 11.Doa apabila masuk rumah____________________________________________________10 12.Bacaan ketika pergi ke mesjid________________________________________________ _10 13.Doa ketika masuk ke mesjid___________________________________________________ 10

14.Doa keluar dari mesjid_______________________________________________________ 10 15.Bacaan ketika mendengarkan adzan____________________________________________1 1

16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 18.Doa bangun dari ruku _______________________________________________________14 19.Doa ketika sujud____________________________________________________________1 5 20.Doa ketika duduk antara dua sujud____________________________________________ _16 21.Doa sujud tilawah___________________________________________________________1 6 22.Tasyahud__________________________________________________________________16 23.Membaca shalawat kepada Nabi saw. setelah tasyahud___________________________ __16 24.Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam_____________________________________ __17 25.Bacaan setelah salam________________________________________________________1 9 26.Doa shalat istikharah________________________________________________________ 20 27.Bacaan di waktu pagi dan sore________________________________________________ _21 28.Bacaan sebelum tidur________________________________________________________2 5 29.Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam________________________________ _28 30.Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur__________________________________ _28 31.Ketika bermimpi yang baik atau buruk_________________________________________ _28 32.Doa Qunut Witr_____________________________________________________________29 33.Bacaan setelah salam shalat witir____________________________________________ __30 34.Doa penawar hati yang duka dan sedih_________________________________________ _30 35.Doa untuk kesedihan yang mendalam (stres)____________________________________ _31 36.Doa bertemu dengan musuh yang tangguh_______________________________________3 1

Doa apabila berkunjung kepada orang sakit____________________________________ __33 46.Keutamaan berkunjung kepada orang sakit______________________________________ 33 47.Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman____________________________________ 31 38.Doa orang yang mengalami kesulitan___________________________________________ 32 41.Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus_______________________ ____33 48.Ketika melakukan dosa_______________________________________________________3 2 42.Doa perlindungan untuk anak_________________________________________________3 3 45.Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran__________ _32 40.Mengajari orang yang akan meninggal dunia____________________________________ 34 49.Doa orang yang tertimpa musibah______________________________________________ 34 .Doa agar bisa melunasi hutang (kaya)_________________________________________ _32 39.Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi________________________________ ____32 44.Doa untuk mengusir syetan___________________________________________________3 2 43.37.

Setelah mayat dimakamkan___________________________________________________36 56.Setelah turun hujan_________________________________________________________3 7 62.Ketika melihat awal bulan____________________________________________________ 37 64.Doa ketika ada angin ribut___________________________________________________ _36 58.Doa apabila melihat permulaan buah___________________________________________ 39 72.Doa agar hujan berhenti______________________________________________________ 37 63.50.Doa setelah makan__________________________________________________________38 67.Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 52.Doa untu bela sungkawa_____________________________________________________35 54.Doa untuk minta hujan_______________________________________________________3 6 60.Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman_____________________ 38 69.Doa ketika berbuka puasa____________________________________________________3 7 65.Doa sebelum makan_________________________________________________________37 66.Doa apabila berbuka di rumah orang___________________________________________ 38 70.Doa ketika ada halilintar____________________________________________________ _36 59.Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 50.Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan___________________________38 68.Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat________________________________ _36 55.Doa ziarah kubur___________________________________________________________36 57.Doa ketika bersin____________________________________________________________ .Doa untuk mayat anak kecil___________________________________________________ 35 53.Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan_________________________________ _38 71.Doa apabila turun hujan_____________________________________________________3 7 61.

39 73.Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan______________________________ _39 78.Doa sebelum bersetubuh______________________________________________________3 9 76.Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan______ ___39 75.Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah__________________ ___40 .Doa perlindungan dari Dajjal_________________________________________________ 40 83.Doa pelebur dosa majelis_____________________________________________________ 40 80.Bacaan dalam majelis________________________________________________________4 0 79.Doa ketika marah___________________________________________________________39 77.Doa kepada pengantin baru___________________________________________________3 9 74.Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka_____________________________ __40 81.Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu_______________________________ 40 82.

Doa masuk kota atau desa____________________________________________________4 2 92.Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan_______________ __44 101.Doa agar terhindar dari tathayyur____________________________________________ __41 89.Doa musafir jika masuk waktu sahur___________________________________________ 43 98.Doa orang mukim kepada musafir______________________________________________4 3 96.84.Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari_______________________ __44 105.Doa naik kendaraan_________________________________________________________41 90. baik dalam bepergian atau tid ak_______43 99.Mendoakan kepada orang yang dicaci__________________________________________ .Doa apabila pulang dari bepergian____________________________________________ _43 100.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 84.Doa apabila binatang (atau kendaraan) tergelincir____________________________ ____43 94.Doa ketika naik dan turun____________________________________________________ 43 97.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 86.Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah____________________________ __41 88.Doa masuk pasar____________________________________________________________42 93.Doa agar terhindar dari syirik_______________________________________________ __41 87.Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik____________________________ ___44 104.Doa bepergian______________________________________________________________42 91.Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat.Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan___________________________________ _43 95.Keutamaan menyebarkan salam_______________________________________________44 103.Keutamaan membaca shalawat________________________________________________44 102.

Doa pada hari Arafah________________________________________________________ 45 110.Bacaan di Masy aril Haram___________________________________________________46 111.Doa atas kehancuran musuh__________________________________________________4 6 114.Doa apabila takut kepada suatu kaum_________________________________________ __46 115.Ketika melempar jumrah_____________________________________________________4 6 112.Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu________________________________________ _46 116.Ketika di Hajar Aswad_______________________________________________________ 46 113.Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit_____________________________ ___46 .44 106.Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad_____________________________________ 45 108.Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah________________________________ ___45 109.Etika ketika memuji temannya________________________________________________ _45 107.Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan___________________ ___46 117.

Bacaan untuk menolak gangguan syetan________________________________________ 48 127.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 118.118.Bagaimana cara Nabi saw.Bacaan apabila orang kafir bersin___________________________________________ ___47 123. tahmid.Menjawab salam orang kafir__________________________________________________ 47 124.Bacaan ketika menyembelih ternak____________________________________________ _47 126.Istighfar dan taubat________________________________________________________ _48 128. tahlil dan takbir_________________________________ _____48 129.Bacaan Talbiyah____________________________________________________________4 7 121.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 120.Apabila orang yang puasa dicaci maki________________________________________ __47 125.Keutamaan tasbin.Bacaan ketika takut_________________________________________________________ _47 122. bertasbih__________________________________________ __50 .

ÏVx.._.Èãàõs ß. dan bersyuk urlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.tÅ2=©%!$#u.ßu ɹ.Å2=©%!$#u. #.Ïx#[øÏ!$#.ó. z. Al-Baqarah: 152) #Z.t..æ. ..OE#. tidak mengeraskan suara di pagi haridan sore hari. Al-Ahzaab:35) ZxÅu%Y |n./ .# Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. £ . (QS. Ì...èø$(. n.OE$ù n.ÎÏ tø$.çmª!$ n.V...Keutamaan Berdzikir Keutamaan Berdzikir uÍ(.¡øt Î -§.ó9#z.....$Vàã.3?. Dan janganlah k amu termasukorang-orang yang lalai.. ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Akuingat (pula) kepadamu.#Z.©!$#¨.. Hai orang-orang yang beriman. (QS..3? Karena itu.t.û.. Al-Ahzaab:41) tã&rÏN=..â0OE##ã .tÏø¨.OE&.%!#...f9# . (QS..Ïi. (QS.. <#. maka Allah menyediakan untukmereka pengampunan danpahala yang agun g..Ø@ Å.Z. Ït#·ôr&u.äs u Dan sbeutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimudengan merendahkan diri dan rasa takut (p ada siksaan-Nya)..... berdizkirlah yangbanyak kepada Allah (dengan menyeb ut namaNya).. ø$/...ãàô$uöäöäørþ Îãäø$s .)9#.#utÏ©$$p r‾t .OE©#(..#.6©#... ' n... Al-A raaf: 205) ...$|F$uÍißäó9$ÎÉösø$zÏÌôyø$tß..äø$u p..

bila diamengingatKu dalam dirinya Aku mengingatny adalam diriKu. lantas kamu memenggalleharnya atau mereka memenggal lehermu? Para sahabat yang hadir berkata: Mau (wahai. dia berkata: Rasulullahsaw. akan mendapatkan satu kebaikan. bila dia menyebut namaKu dalam suatu perkumpulan. danlebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. Allah berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hambaKu kepadaKu. bila ia mendekat kepad aKusehasta Aku mendekat kepadanya sedepa. (HR. maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Aku tidak berkata: A lif laam miim. (HR. At-Tirmizi 5/458 dan Ibn Majah 2/1246) Rasul saw. Bersabda: Perumpamaan orangyang ingat akan Rabbnya dengan orang y ang tidak ingat Rabbnya alksanan orang yanghidup denganorang yangmati. (HR. hal itu lebih baik baginya dari dua unta. Sedang satu kebaikan akan dilipatkansepuluh kali. lalu kembalidengan membawa dua unta yan g besar punuknya. kami senang wahai Rasulullah! Lalu beliau bersabda: Apakah seseorang diantarakamutidak berangkat pagi kemesjid lalu mengajar atau membaca d ua ayat AlQuran. satu huruf.a. lebih baik bagimu dari infa k emas atau perak. bila dia datang kepadaKu dengan berjalan. keluar.. Al-Bukhari 11/2 08. Tirmizi 5/175) Dari Uqbah bin Amir ra.Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Dan (mengajaratau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). Akan tetapi alif satu huruf. At-Tirmizi 5/459 dan Ibn Majah 2/1245) Rasulullah bersabda. Aku menyebutnya dalam perkumpulan yanglebih baik dari mereka. Muslim1/539) Rasulullah saw. dia berkata: Sungguh adaseorang lelaki berkata: Waha i Rasulullah. Rasulullah)! Beliau bersabda: Dzikir kepada AllahYang MahaTinggi (HR. Aku bersamanya bila dia ingat Aku. paling suci di sisi Rajamu (Allah). Oleh karena itu beritahulah aku sesuatu buatpegangan. Beliau bersabda: Tidak henti nya lidahmu basah karena zikir kepada Allah. Lalu beliau bersabda: Siapakahdiantara kamu yang senang berangkat pagi padatiap hari ke Buththan atau Al-Aqiq. Al-Bukhari 5/175 dan Muslim 4/2061) Dari Abdullah bin Busr r. (HR. aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik. laam satu huruf dan mim satu huruf. bila dia mendekat kepadaKu sejengkal Aku mendekatkepadanyasehasta. dan paling mengangkatderajatmu. juga berkata: Maukah kamu. sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima. sedang kami di seramb i mesjid (Madinah). tanpa mengerjakan dosa atau memutus sanak? Kami (yang hadir) berkata: Ya. Dan (bila membacaatau mengajar) empat ayat akan lebihbaik baginya daripadamemperoleh empat (unta) .

dan dari seluruh bilangan unta. (HR. Muslim 1/553) .

bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. (HR. dan hal itumenjadi penyesalan mereka (di hari qiyamat). Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. juga mengatakan: Setiap kaum yangberdiri dari suatu majelis. (HR. maka merekalaksana berdiri dari bangkai keledai. bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. pastilah mendapat hukuman dariAllah. pastilah mendapat hukuman dariAllah. (HR.Rasulullah saw. pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Dia saw. pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. Abu Dawud 4/264 dan Ahmad 2/389) . Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Rasulullah saw. yang mereka tidakberdzikir kepada Allah di dalamnya.

Allah Maha Besar. Tirmidzi 5/473. segala puji bagi Allah. BagiNya kerajaan dan pujian. Maha Suci Allah. tiada daya dan kekuatan. yang membangunkan kamisetelah ditidurkanNya dan kepadaNya kamidibangkitkan. Bukhari 11/113 dan Muslim 4/2083) Rasulullah saw. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaringdan mereka memikirkan tentang pen ciptaan langit dan bumi (seraya berkata):"Ya Tuhan kami. maka peliharalah kami dari siksa neraka. (HR.1. (HR. Ibn Majah 2/335) Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku. tiada Tuhan selain Allah. kemudian melakukan shalat. dan silih bergantinya malam dan siangterdapat tdana-tdana bagi orang-orang yang berakal. Al-Walid berkata: Atau Nabi bersabda (mengenaihadits ini ada keraguan dari peraw i): Apabila dia berdoa. akan dikabulkan. 1. maka shalatnya diterima. see Sahih Tirmidzi 3/144) Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi. kecualidengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung . DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. (HR. Kemudian berdoa: [do a (ii)] Wahai Tuhanku! Ampunilah dosaku Maka dia akandiampuni. Segala puji bagiAllah. Ali Imran:190-191) (HR. (HR. Abu Dawud. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau. Bukhari 8/235 dan Muslim 1/530) 2. (QS. serta merestuiku untuk berdzikirkepadaNya. tiada sekutu bagiNya. Doa ketika mengenakan pakaian Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian inikepadaku sebagai rezeki daripada-N ya tanpada daya dan kekuatan dariku. Tirmidzi dan Ibn Majah) . bersabda: Barangsiapa banguntidur di waktu malam. lalu membaca: [do a (i)] Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Bukhari 3/39 dan lainnya. Apabila dia berdiri lalu berwudhu.

(HR. Doa setelah selesai wudhu Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya.hiduplah dengan terpuji. aku memuji kepadaMu. Doa masuk WC Dengan nama Allah. Aku mohon kepadaMu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. (HR. At-Tirmidzi dan Ibn Majah) 8. At-Tirmidzi 1/78) Maha Suci Engkau ya Allah. Abu Dawud. (HR. Ibn Majah 2/1178 dan Al-Baghawi 12/41) 5. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Tirmidzi dan Al-Baghawi) 4. Doa keluar dari WC Aku minta ampun kepadaMu. akuminta ampun dan bertobat kepada Mu (HR. Doa ketika melepaskan baju Dengan nama Allah (aku melepaskan baju) (HR. Abu Dawud 4/41) Berpakaianlahyang baru. dan matilah dalam keadaan syahid.3. Tirmidzi 2/505 dan lainnya) 6. Abu Dawud. Ya Allah. Al-Bukhari 1/45 dan Muslim 1/283. dan Ahmad) 9. Ya Allah. Doa ketika memulai wudhu Dengan nama Allah. Ibn Majah. An-Nasa i) . Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. jadikanlah aku termasuk orang-orang yangbertobat dan jadikanlah aku ter masuk orang-orangyang bersuci (HR. Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru Kenakanlah sampai lusuh. 3. semoga Allah Ta alamemberikan gantinya kepadamu. sesungguhnya akuberlindung kepadaMu dari godaan syet an laki-laki dan perempuan. (HR. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakankarenanya. (HR. Abu Dawud. Tambahankata dalam kurung diriwayatkan ol eh Sa id IbnMansur) 7. Muslim 1/209) Ya Allah. (HR. (HR.

(HR. cahaya dari atasku dan cahaya daribawahku. Abu Dawud. Abu Dawud) 14. cahaya dari mukaku. Ibn Majah dan AnNasa i) 11. dan kepada Tuhan kami . cahaya dari belakangku. At-Tirmidzi. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu jangan sampai aku sesat atau disesatkan. menganiaya atau dianiaya. Doa ketika masuk ke mesjid Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung. Abu Dawud. semoga shalawat dan salamterlimpahkan kepada Rasulullah. dan bodoh atau dibodohi. pada wajahNya Yang Mulia dan kekuasaanNya yang Qodiim (tida ada permulaannya) dari setan yangterkutuk. Abu Dawud 4/325 dan At-Tirmidzi 5/490) Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dengan nama Allah dan se moga shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah saw. 10. (HR. dan Al-Bukhari) 13. jadikanlah cahaya di hatiku. berilah aku cahaya (HR. berbuat kesalahan atau disalahi. dengan nama Allahkami keluar.10. Ya Al lahsesungguhnya aku minta kepadaMu dengan keutamaanMu. peliharalah aku dari godaansetan yang terkutuk. Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya dan tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Doa keluar dari mesjid Dengan nama Allah. chaya di pendengaranku. Doa apabila masuk rumah Dengan nama Allah kami masuk. Bacaan ketika pergi ke mesjid Ya Allah. Ibn As-Suni) . cahaya di penglihatanku. Muslim 1/530 dan lafal hadits ini menurutnya. cahaya di lidahku. (HR. kami bertawakkal (HR. Ya Allah bukalah pintu-pintu rahmatMu untukku. Abu Dawud with a Sahih Isnad 4/325) 12. (HR.

(HR. dan es. dan Islam sebagai agamaku. (Segera dibaca ketikamuadzin membaca syahadat) (HR. (HR. Muhammad sebagai rasulKu. sebagaimana Engkau menjauhkanantara timur dan barat. air. (HR. Doa iftitah Ya Allah. aku memujimu.15. Bukhari 1/152 dan Muslim 1/288) Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Ya A llah. dan Ahmad) 16. hendaklah berkata sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Instruksi segera dibaca diriwayatkan oleh Ibn Khuzaymah 1/220) Seorang Muslim harus membaca shalawat kepada Nabi saw. (HR. Seseorang yang mendengarkan adzan. sebab doa pada saat itu dikabulkan. At-Tirmidzi. sesudah menjawab adzan. tiada Tuhan yang berhak disembahselain Engkau. Tuhan panggilan yang sempurna ini dan shalat yang didirikan. Ya Allah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. (HR. Muslim 1/288) Ya Allah. Muslim 1/290. tiada sekutu bagiNya dan sesungguhnya Muhammad adalah utusanNya. sebagaimana baju putihdibersihkan dari kotoroan. jauhkanlah antara aku dan kesalahankesalahanku. Ibn Majah dan AnNasa i) . Bukhari 1/152) Berdoa untuk diri sendiri antara adzan dan iqamah. Al-Bukhari 1/181 dan Muslim 1/419) Maha Suci Engkau Ya Allah. 15. Maha Tinggi kekayaan dan kebesaranMu. bers ihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku. cucilah aku darikesalahan-kesalahanku dengan salju. mari kita sholat Maka padanya berkata: (ii) Tidak daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.) dan fadhilah kepada Muhammad. kecuali dalam kalimat: (i) Mari kita sholat. At-Tirmidzi. (HR. Abu Dawud. Berilah al-wasilah (derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi saw. Maha Berkah akan namaMu. Sesunggunya Engkau tidak menyalahi janji. Abu Dawud.

Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. tidak akan menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Sesungguhnya Engkau menunjukk an jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik. Aku minta ampun dan bertobat kepadaMu. (HR. Mikail. kecuali Engkau. Aku penuhi panggilanMu dengankegembiraan. seluruh kebaikan di kedua tang anMu. Aku hidupdengan pertolongan dan rahmatMu d an kepadaMu(aku kembali).Engkau. Wahai pencipta langit dan bumi. Tunjukkan aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan denganseizinMu. tidak akan adayang bisa menjauhkan aku dar ipadanya. Engka u yangmenjatuhkan hukum apa yang mereka (Yahudi dan Nasrani) pertentangkan. Hindarkan aku dari akhlak yang jahat. Tuhan Jibril. Wahai Tuhan yangmengetahui yang ghaib dan nyata. Muslim 1/534) Ya Allah. (HR. dan Israfil. kejelekan tidak dinisbahkan kepadaMu. Muslim 1/434) .

Apabila Nabi saw. shalat Tahajud di waktu malam. beliau membaca: .

Oleh karena itu. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. dengan pertolonganMu aku berdebat. Engkau benar. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. firmanMu benar. Tirmidzi. neraka adalah benar. (HR. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. ya Allah! Tuhanku dan dengan pujiMu. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Ya Allah ampunilah dosaku. kepadaMu aku kemba li. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Muslim 1/353) . kepadaMuaku beriman. Bukhari dan Muslim 1/432) Ya Alah! BagiMu segala puji. kepadaMu aku menjatuhkan hukum. kepadaMu aku menjatuhkan hukum. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. surga adalah benar. Abu Dawud. para nabi adalah benar. BagiMu segala puji. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. neraka adalah benar. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. Engkau adalah Tuhanku. kejadian hari kiamat adalah benar. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. Engkau benar. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. (HR. dengan pertolonganMu aku berdebat. tiada Tuhan kecuali Engkau. kepadaMu aku bertawakkal. (Dibaca tiga kali) (HR. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. (HR. kepadaMu aku kemba li. Oleh karena itu. Muhammad adalah benar. BagiMu segala puji. janjiMu benar. kejadian hari kiamat adalah benar. BagiMu segala puji. kepadaMuaku beriman. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. BagiMu segala puji. firmanMu benar. Bagimu segala puji. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau adalah Tuhanku. para nabi adalah benar. Bukhari dan Muslim 1/432) Doa ruku Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agung. tiada Tuhan kecuali Engkau. kepadaMu aku bertawakkal. bertemu denganMu benar. janjiMu benar. Ibn Majah.Ya Alah! BagiMu segala puji. Muhammad adalah benar. surga adalah benar. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. Tuhan Yang Maha Suci. (HR. Bagimu segala puji. Tuhan malaikat danJibril. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Bukhari 1/199 dan Muslim 1/350) Engkau. bertemu denganMu benar.

kerajaan. yang baik dan penuh dengan berkah. penglihatanku. Doa bangun dari ruku Semoga Allah mendengar pujian orang yang memujiNya. KepadaMu aku beriman. bagiMu segala puji. An-Nasa i. kebesaran dan keagungan. (HR. sarafku dan apa yang berdiri di atas dua tapak kakiku. otakku. Tirmidzi. kepadaMu aku berserah diri. aku memujiMu dengan pujian yang banyak. Abu Dawud 1/230. telah menunduk dengan khusyu kepadaMu. dan AnNasa i) Maha Suci Allah. (HR. Bukhari) . Abu Dawud. Muslim 1/534. untukMu aku rukuk. (HR. Dzat yang memiliki keperkasaan.Ya Allah. Pendengaranku. tulangku. Bukhari) Wahai Tuhan kami. (HR. dan Ahmad dengan sanad yang hasan) 18.

(HR. (HR. Muslim) Ya Allah. akumemujiMu. Ibn Majah. An-Nasa i dan Ahmaddengan sanad yang hasan) Ya Allah. ampunilah dosaku. (HR. Maha Suci A llah sebaik-baik pencipta. Abu Dawud 1/230. yang membelahpendengarannya. Muslim 1/350) Ya Allah. Muslim 1/534 dan lainnya) Maha Suci Dzat yang memiliki keperkasaan. untukMulah aku bersujud. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. (HR. kerajaan. Ya Allah Tuhan kami. yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang tersembunyi. dan dengankeselamatanMu dari siksaanMu. Tuhan para malaikat dan Jibril. kebesaran dan keagungan. Ya Allah. kepadaMulahaku beriman kepadaMu aku menyerahka n diri. Tirmidzi. Aku tidak . sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dengan keridhaanMu dari kebencianMu. ampunilah seluruh dosaku yang kecil dan besar yang telah lewat dan yang akan datang. (HR. wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya. penglihatannya. (HR.19. Bukhari dan Muslim) Engkau Tuhan Yang Maha Suci. yang membentuk rupanya. Doa ketika sujud Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi. Abu Dawud.

berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya. sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. shalat-shalat dan kalimat yang baik adalah untuk Allah. Berilah berkah kepada Muhammad d an keluarganya. tunjukkanlah aku. Al-Hakim mengatakan sahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. ampunilah dosaku. (HR. (HR. (HR. Bukhari) . Muslim 1/352) membatasi pujian kepadaMu. Kesejahteraan semogaterlimpahkan kepada kita dan hamba-ham ba Allahyang sholih. Tirmidzi. ampunilah dosaku. Ahmad 6/30. Tirmidzi 2/474. tulislah untukku dengan sujudku pahala disisiMu dan ampunilah dengannya akan dosaku. wahai Nabi.membatasi pujian kepadaMu. berilah rahmat kepadaku. Abu Dawud 1/231) Ya Allah. Al-Bukhari dan Muslim 1/301) 23. gantilah aku. At-Tirmidzi 2/472. (HR. ampunilah dosaku. sebagaimana Engkau telahmemberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Muslim 1/352) Doa ketika duduk antara dua sujud Wahai Tuhanku. sedang kalimat tambahannya menurut riwayat Dzahabi sendiri 1/220) Ya Allah. yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan Daya dan KekuatanNya. setelah tasyahud Ya Allah. Membaca shalawat kepada Nabi saw. (HR. wahai Tuhanku. (HR. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalahhamba dan utusanNya. begitu juga rahmat dan berkahNya. Doa sujud tilawah Bersujud wajahku kepada Dzat yang menciptakannya. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. (HR. << Maha Berkah Allah sebaik-baik Pencipta >>. dan Ibn Majah) 21. (HR. berilah aku rezeki dan angkatlah derajatku. Al-Hakim mensahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/219) 22. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu. serta jadikanlah simpana untukku disisiMu dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telahmenerimanya dari hambaMu Dawud. Abu Dawud. Tasyahud Segala penghormatan. selamatkan aku. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu.

serta dari fitnah Dajjal. Aku berlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Engkau ya ngmendahulukan dan mengakhirkan. (HR. serta apa yang Engkau lebihmengetahui daripada aku. Bukhari 1/202 dan Muslim 1/412) Ya Allah. Aku berlindung kepadaMu dari fintah AlMasih Dajjal. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari perbuatan dosa dan utang. siksa neraka Jahannam. (HR. Oleh karena itu. ampunilah aku akan (dosaku) yang akulewatkan dan yang aku akhirkan. Bukhari 2/102 dan Muslim 1/412 dan lafal haditsnya adalah menurutMuslim) Ya Allah. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksaan kubur. Muslim 1/534) Ya Allah.24. berilah pertolongan kepadaku untuk menyebutnamaMu. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam Ya Allah. Ta Allah. dan tidak ada yang dapat mengampuni dosadosa kecuali Engkau. fitnah kehidupan dan setelah mati. yang aku lakukan secara berlebihan. sesungguhnya aku amat menganiaya diriku. Bukhari 8/168 dan Muslim 4/2078) Ya Allah. tidak ada Ilahyang berhak disembah kecuali Engk au. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan MahaPenyayang. (HR. syukur kepadaMu dan ibadahyang baik untukMu. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/53) . ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat keapdaku. apa yang aku rahasiakan dan yang kutampakkan. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur. (HR. (HR.

sesungguhnya aku mohon kepadaMu. Aku mohon kepadaMuagar aku dapat rela setelah qadha. (HR. Abu Dawud dan Sahih Ibn Majah 2/328) Ya Allah. sesungguhnya aku mohon kepadaMu agar aku takut kepadaMu dalam keadaan sembunyi atau keramaian. bila Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku. agar aku bisamelaksanakan kese derhanaan dalam keadaan kaya atau fakir.Ya Allah. dengan adanya Engkau mengetahui yang ghaib dan dengan kemahakuasaanMu untuk menciptakan makhluk. Aku mohon kepadaMu kehidupan yang menyenangkan setelah aku meninggal dunia. perpanjanglah hidupku. agardimasukkan ke surga dan aku berlin dung kepadaMu dari neraka. Aku mohon kepadaMu agar aku dapat menikmati memandang wajahMu. bila Engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku. Dan matikan aku dengan segera. Ya Allah. rindubertemu denganMu tanpa penderitaan y ang . aku mohon kepadaMu agar diberi nikmat yang tidak habis dan aku minta kepadaMu agar diberipenyejuk mata yang tak putus. Aku minta kepadaMu. Aku mohon kepadaMuagar dapat berpegangan dengan kalimat hak di wakturela atau marah.

membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Engkau pemberi keselamatanm dan dariMu keselamatan. tiada Tuhan kecuali Engkau. Abu Dawud. Tirmidzi 5/515. sesungguhnya bagiMu segala pujian. Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. tiada seorang pun yang menyamaiNya. tidak beranak dan tidak diperanakkan. An-Nasa i lafal hadits menurut riwayatnya 3/52. (HR. An-Nasa i) Ya Allah. 55 dan Ahmad 4/364 dengan Ya Allah. wahai Tuhan Yang Hidup. YaAllah. Maha Suci Engkau. Tirmidzi. sesungguhnya aku mohon kepadaMu yaAllah. wahai Tuhan yang mengurusi segala sesuatu. An-Nasa i 3/54. tidak ada seorang pun yang menyamaiMu. (HR. tidak membutuhkan sesuatu. Muslim 1/414) Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. BagiNya puji dan bagiNya kerajaan. Abu Dawud 2/62. tiada sekutubagiMu. tidak ada sekutu bagiNya. Wahai Tuhan YangMaha Agung dan Maha Pemurah. YaAllah. tidak beranak dan tidak diperanakkan. tiadaTuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. (HR. Karena Engkau adalah Tuhan Yan g Maha Esa. sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. 55 dan Ahmad 4/364 dengan membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. (HR. (HR. Ahmad 4/328) Ya Allah. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. . tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. Bacaan setelah salam (i) Aku minta ampun kepada Allah. tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. (HR. aku mohon kepadaMu agarmengampuni dosa-dosaku. Maha Pemberi Nikmat. Ibn Majah 2/1267 dan Ahmad 5/360) 25. An-Nasa i 3/54. wahaiTuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia. (tiga kali) (ii) Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang . Maha Esa. tidak membutuhkan sesuatu. Sesungguhnya aku mohon kepadaMu agardimasukkan ke surga dan aku berlindung kepad aMu dari siksaan neraka. Ibn Majah. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu.

Tirmidzi 5/515 dan Ahmad 4/227) Ya Allah. Dan Allah Maha Besar (tiga puluh kali. anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Tuhan kecualiAllah. BagiNya nikmat. bagiNya pujaan. Doa shalat istikharah Jabir bin Abdullah r. (HR. dan An-Naas. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. Beliau bersabda: pabla seseorang A . sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmuyang bermanfaatm rezeki yang halal dan amal yang diterima. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masing-masing surah dibaca setiap setelah shalat(wajib) sekali. (Dibaca sepuluh kali setiap sesudah shalat Maghrib danSubuh). Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/68) Bacalah Ayat Kursi setiap selesai shalat (wajib). tiadasekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujaan. Muslim 1/418) Bacalah surat Al-Ikhlas. Al-Falaq. berkata: Adalah Rasulullah saw. Tidak ada daya dan kekua tan kecuali (dengan pertolongan) Allah. segala puji bagi Allah. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. mengajari kami shalat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu. BagiNya pujaan. tiadasekutu bagiNya. bagiNya kerajaa n. (HR. (HR. sekalipun orang-or ang kafir benci. Dia Maha Kuasa atas segalasesuatu. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. Yang Maha Esa. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah.Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibn Majah dan lainnya) 26. Kami tidak menyembah kecua li kepadaNya. sebagaimana mengajarsurah Al-Quran. BagiNya keraja an. Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah. kecuali setelah shalat Maghrib dan Subuh. TIdak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. (HR. tiada sekutubagiNya. An-Nasa i) Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. (HR. Muslim 1/415) Maha SuciAllah. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ya Allah. tiga kali.a. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. (Dibaca setelah salam shalat Subuhi) (HR. dengan memurnikanibadah kepadaNya.

hendaklah melakukan s halat sunnah (istikharah) dua rakaat. kemudian bacalahdo a ini : .di antara kami mempunyai rencana untukmengerjakan sesuatu.

bersabda: di dunia atau akhirat (terdapat keraguan perawi hadits) >> sukseskanlah untukku. apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini(sebutkan persoalannya) lebih baik dal am agamaku. Engkau M engetahui sedangkan akut tidak mengetahuinya. bertawakallah kepada Allah (QS. Akan tetapi jika Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebihberbahaya bagiku dalam agama. perekon omian. Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang Maha Agung. Ali Imran: 159) (HR.Ya Allah. dan jauhkanlah aku daripadanya. takdirkan kebaikan untukku dimana saja kebaikan ituberada. Bacaan di waktu pagi dan sore Di waktu sore: (i) Kami telah memasuki waktu sore. mudahkan jalannya. maka singkirkanlah persoalan tersebut. sedang aku tidak kuasa. Bila kamu telah membulatkan tekad. Orang yang melakukanshalat Istikharah. sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu pengetahuanMu dan akumohon kekuasaanMu dengan kemahakuasaan Mu. Ya Allah. kemudian berilah kere laanMu kepadaku. Bukhari 7/162) 27. Allah Yang Maha Suci berfirman: (ii) dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. kerajaan milik . sesungguhnya Engkau MahaKuasa. hendaklah bermusyawarah dengan orang-orang mukmin dan berhati-hati dalammenangani persoalanagar tidakmenyesal di kemudian hari. dan akibatnya kepada diriku. kemudian berilah berkah. dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. dan akibatnya terhadap diriku << atau Nabi saw.

Aku adalah hambaMu. Wahai Tuhan. oleh karena itu. segala puji bagi Allah. Di waktu sore: (ii) Ya Allah. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. Aku berlindungkepadaMu dari kejelekan yang kupe rbuat. Engkaulah yang menciptakan aku. Wahai Tuhan. sesungguhnya aku di waktu pagi . D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. tiada sekutu bagiNya. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. Engkau adalah Tuhanku. Bukhari 7/150) Ya Allah. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. Muslim 4/2088) (i) Ya Allah. (ii) Kami telah masuk waktu pagi dan kerjaan hanyalahmilik Allah (HR. (HR. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu sore. tiada Tuhan kecuali Engkau. Wahai Tuhan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecualiEngkau. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu pagi. Dan kepadaMulah tempat kembali. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu pagi. Allah. segala puji bagi Allah. Tirmidzi 5/466) Ya Allah. Wahai Tuhan. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. tiada sekutu bagiNya. (HR. Wa hai Tuhan. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu sore. Wa hai Tuhan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Dan kepadaMukebangkitan. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. ampunilah aku. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian.Allah. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati.

sesungguhnya Engkau adalah Allah. Ibn AsSuni) . An-Nasa i. malaikat-malaikat dan selu ruh makhlukMu. (HR. malaikat yang memikularasy-Mu. (Dibaca empat kaliwaktu pagi dan sore). Abu Dawud 4/317.mempersaksikan Engkau. tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. tiadasekutu bagiMu dan sesungguhnya Mu hammadadalah hamba dan utusanMu. Bukhari.

dunia. dan Ibn Hibban) (i) Ya Allah. (HR. (dibaca tujuh kali diwaktu pagi dan sore) (HR. tiada Tuhan kecuali Engkau. (tiga kali) (HR. Muslim 4/2080) Ya Allah. Ya Allah. (tiga kali) (HR. Ahmad 5/42. Ya Allah selamat kan penglihatanku. Ibn As-Suni. Ya Allah. kiri dan atasku. Abu Dawud 4/324. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama. (tiga kali) (ii) Ya Allah. kanan. kepadaNya aku bertawakal. Ya Allah.Barangsiapa yang membacanya dipagi hari. Bukhari) Allah-lah yang mencukupi. An-Nasa i. Ibn As-Sunni. tutupilah auratku dan berilah ketentraman di hatiku. Ibn As-Sunni 72. agar aku tidak disamba r dari bawahku . Ya Allah. keluarga dan hartaku. Aku berlindung dengankebesaranMu. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. maka sungguh telah bersyukur pada hari itu. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku b erlindung kepadaMu dari siksa kubur. makasungguh telah bersyukur pada malam itu. Abu Dawud 4/318 dan An-Nasa i. selamatkan tubuhku. peliharalah aku dari muka. Barangsiapa yang membacanya di sore hari. Tirmidzi dan Ahmad 2/290. selamatkanpendengaranku. dari kejahatan sesuatu yang diciptakanNya. Abu Dawud 4/321 dengan sanad yang hasan) Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna. Dialah Tuhan yang menguasai arsy yang agung. belakang. sesungguhnya Aku berlindung kepadaMudari kekufuran dan kefakiran. tiada Tuhan kecuali Dia.

kali) (HR. wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri. dengan rahmatMu aku minta pertolongan. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. An-Nasa i 4. Abu Dawud dan Ibn Majah) (HR. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi. Keterangan untuk dibaca tigakali diriwayatkan oleh Ahmad 4/ 337. (tiga kali) (HR. perbaikilah segala urusanku dan jangandiserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu). Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tirmidzi dan Abu Dawud) Dengan nama Allah yang bila disebut. Muslim 4/2090) Ya Allah. syetandan balatentaranya. Al-Hakim dan menurutnya sahih. atau aku me njalankan kejelekan terhadap diriku atau mendorong orang Islam padanya. Abu Dawud dan Tirmidzi) Maha Suci Allah. (HR. Muslim 4/2081) Wahai Tuhan Yang Maha Hidup. (HR. (oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Aku rela Allah sebagai Tuhan. aku memujiNya. Dialah YangMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Tirmidzi 5/465. dan Ibn As-Sunni 68) (dibaca seratus . BagiNya kerajaan dan segala pujian.(oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/545) Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. (dibaca tiga kali) (HR. tidak ada sekutu bagiNya. (tiga kali) (HR. (dibaca seratus kali setiap hari) (HR. Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. segala sesuatudi bumi dan langit tidak akan berbahaya.

muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. dia diangkat sepuluh derajat dan terpelihara darisyetan hingga sore. 407. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Muhammad saw. Lalu ditiupn ya dan dibacakan Qul huwallaahu ahad. beliaumengusap tubuh yang dapat dijangkau d engannya. dan agama ayah kami. maka akan mencukupi kamu dari segala sesuatu. apabila akan tidur di tempat tidurnya pada setiap malam. beliau mengumpulkandua tapak tangannya. dan Ibn As-Sunni 34) Dari Abdullah Ibn Khubaib.. Ahmad 3/406. Qul a uudzu birabbil falaq dan Qul a uudzu birabbin naas. maka akanmemperoleh fadhilah tersebut hinggapagi. Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus. tidak ada sekutu bagiNya. bersabda: Katakanlah! . BagiNya kerajaan dan segala pujian. Abu Dawud 4/322 dan Tirmidzi 5/567) 28. Kemudian dengan dua tapak tangannya. agama Nabi kita.apa yang harus kukatakan? eliau bersabda: Katakanlah: di waktu pagi dan sore tiga kali. Bukhari dan Muslim 4/1723) B . 5/123. kalimat Ikhlas. Aku berkata: wahaiRasulullah. (HR. bersabda: Barangsiapa yang diwaktu pagi membaca: Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. Bila dibaca Idi waktu sore. dia berkata: Rasulullah saw. (HR. Dimulai dari kepala. maka pahalanya sama dengan memerdekakanbudak dari cucu Ismail. wajah dan tubuh bagian depan. (Shahih Ibn Majah 2/331) Di waktu pagi kami memegang agama Islam.(HR. sepuluh kesalahan dihapus. Bacaan sebelum tidur Rasulullah saw. Abu Dawud 4/322 dengan sanad yang hasan) Rasulullah saw. Beliau melakukannya tiga kali. (HR.

Rasulullah saw. Sesungguhnya dia tidak mengerti. (HR. Muslim 4/2083. lafal hadits ini darinya) Dengan namaMu ya Allah. juga mengatakan: Barangsiapayang membaca dua ayat dari akhir sura t AlBaqarah di suatu malam. maka ampunilah. Tapi apabila Engkau melepaskannya. (HR. kemudian kemba li lagi. apabila akan tidur. Apabila berba ring. akumeletakkan lambungku. maka peliharalah. bacalah: . Bukhari 11/126 dan Muslim 4/2084) Ya Allah. maka bacalah: Dengan nama Engkau wahai Tuhanku. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. beliaumeletakkan tangannya yang kanan di baw ah pipinya. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. Y a Allah. Rasulullah saw. aku mati dan hidup. Bukhari dan Muslim 4/2083) Maukah kamu berdua1. kemudian membaca: Ya Allah. dan Engkaulah yang akan mematikannya. Apabila Engkau menghidupkannya. jauhkanlah aku dari siksaanMu pada hariEngkau membangkitkan hamba-hamba Mu. Mati dan hidupnya hanya milikMu. maka dua ayat tersebut akan mencukupinya (memeliharanya dari gangguan syetan dan lain-lain). Bukhari dan Muslim 1/554) Apabila seseorang diantara kamu berdiri lagi daritempat tidurnya. Dan dengan namaMu pula aku bangun daripadanya. aku tunjukkan sesuatu yanglebih baik bagi kamu daripada pemb antu? Apabila kamu akan tidur. Abu Dawud 4/311. sesungguhnya Engkau menciptakan diriku. Apabila Engkau menahan rohku. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. Ahmad 2/79. apa yangterjadi sesudahnya. makahendaklah dikibasi dengan ujung sarungnya tiga kali. lafal hadits ini darinya dan Ibn As-Sunni 721) Rasulullah saw. sesungguhnya aku mohon kepadaMu keselamatan. sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambaMuyang shalih. maka bacalah ayatKursi. (dibacatiga kali) (HR. maka berilah rahmat padanya. maka peliharalah. ApabilaEngkau mematikannya. maka bacalah ayatKursi. [Al-Baqarah (2): 285-286] (HR.Rasulullah saw. (HR.

1 Rasullah berbicara kepada Ali dan Fatihmah ketika merekaberdua meminta pembant u. .

Maha Suci Allah. (tiga puluh tiga kali) (ii) Segala puji bagi Allah. (tiga puluh tiga kali) (iii) Allah Maha Besar. (tiga puluh empat kali) Sesunggunya bacaan tersebut lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. (HR. Muslim dan Bukhari 4/2091) Ya Allah, Tuhan yang memguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelahbutir tumbuh-tumbuhan dan biji buah , Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatuyang Engkau memegang ubun-ubunn ya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, sebelumMu tidak adasesuatu. Engkaulah yang terakhir sete lahMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang nyata, di atasMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang batin, dibawahMu tidak ada sesuatu, lunasilah hutang kami dan berilah kekayaan kepada kami hingga kami terlepas dari kefakiran. (HR. Muslim 4/2084) Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, dan memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan orang yang memberi kecukupan dan tempat berteduh. (HR. Muslim 4/2085) Ya Allah, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanyang menguasai segala sesuatu d an yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Akuberlindung kepadaMu dari kejah atan diriku, kejahatan syetan dan balatentaranya, atau akuberbuat kejelekan pada diriku atau aku mendorongnya kepada orang muslim. (HR. Abu Dawud 4/317 dan Sahih Tirmidzi 3/142)

Nabi laam Nabi laam

saw. tidak mim tanzil saw. tidak mim tanzil

akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku. akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku.

(HR. Tirmidzi dan An-Nasa i) Apabila kamu akan tidur di tempat tidurmu, berwudhulah sebagaimana akan mengerjakanshalat, kemudian berbaringlah di atas ba gian tubuh yang kanan, lalu bacalah: Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku kepadaMu, aku menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku kepadaMu. Karena senang (mendapat rahmatMu) dan takut (akansiksaanMu). Tidak ada tempat perlindun gan dan penyelamatan dariMu, kecuali kepadaMu. Akuberiman pada kitab yang telah Engkau t urunkan, NabiMu yang Engkau utus. Apabila kamu meninggal, maka kamu akan meninggal dunia dengan memegang fitrah. (HR. Bukhari dan Muslim 4/2081) 29. Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam Dari Aisyah ra. dia berkata: Adalah Rasulullahapabila membalikkan tubuhnyadi waktu malam, beliau membaca: Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, MahaPerkasa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi danapa yang diantara keduanya, Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. (HR. Al-Hakim dan dia menyatakan shahih, AdzDzahabi menyetujuinya 1/540, An-Nasa i dan Ibn AsSunni) 30. Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna dari kemarahan, siksaan dan keja hatanhamba-hambaNya dan dari godaan syetan sertajangan sampai mereka hadir (keha dapanku). (HR. Abu Dawud 4/12 dan Sahih Tirmidzi 3/171) 31. Ketika bermimpi yang baik atau buruk Mimpi yang baik adalahdari Allah, sedangkan mimpi buruk adalah dari syetan. Apabila seseorang di antara kamu bermimpi yang disenangi, janganlah menceritakannya kecuali kepada orangyang senang mendengarkannya. Bagi seseorangyang bermimpi buruk, hendaklah berbuat sebagai berikut:

Meludah ke kirinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1722 dengan lafal hadits darinya dan Bukhari 7/24) Minta perlindungan kepada Allah dangodaan syetan dan kejelekan mimpinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1772) Tidak membicarakan mimpinyakepadaornag lain. (HR. Muslim 4/1772-1772) Membalikkan tubuh dan tidur ke posisi sebaliknya dari posisi tidur pertama. (HR. Muslim 4/1772) Berdiri dan melakukan shalat bila mau. (HR. Muslim 4/1772) 2 Surat As-Sajdah(surat ke32) dan surat Al-Mulk (surat ke 67).

Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan terhina. Ya Allah. (HR. Abu Dawud. Tirmidzi. MahaSuci Engkau. dan Al-Bayhaqi. uruslah aku sebagimana orang yang telah Engkauurus. dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Doayang berada dalam kurung diriwaya tkan oleh AlBayhaqi) memuji kepadaMu. An-Nasa i dan Ahmad) Ya Allah. sesungguhnya aku berlindung dengankerelaanMu dari kemarahanMu dan denga n keselamatanMu dari siksaanMu. kepadaMu kami menyembah. Ad-Darimi. An-Nasa i Ahmad. Berilah berkah apa yang Engk au berikan kepadaku. Abu Dawud. KepadaMu kami berusaha dan melayani. Kami mengharapkanrahmatMu. sesungguhnya Engkauyang menjatuhkan qadha. Al-Hakim. (HR.32. kami minta pertolongan dan minta ampun kepadaMu. Aku tidak membatasi . jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan (qadha). kami takut pada siksaanMu. Tirmidzi. Ibn Majah. dan tidak ad a orang yang memberikan hukuman kepadaMu. (HR. Ya Allah. kami memujiMu. Engkau adalah sebagaimana yangEngkau sanjungkan kepada diriMu s endiri. Aku berlindung padaMu dari ancamanMu. Al-Bayhaqi dan sanadnya menurut pendapatnyaadalah shahih 2/211) Ya Allah. kami tunduk padaMu dan berpisah dengan orang yang kufur kepadaMu.32. Sesungguhnya siksaanMu akan menimpa kepada orang-orang kafir. berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk. Ibn Majah. wahai Tuhan kami dan Maha TinggiEngkau. UntukMu kami melakukan shalat dan sujud. berilah aku perlindungan(dari penyakit dan apa yang t idak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi.

beliau membaca: (iii) Tuhan malaikat dan Ruuh(Jibril). Bukhari 7/157) . (HR. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama yang telah Engkau gunakan utuk diriMu. lemah dan malah. dengan suara yang keras danpanjang. 33.33. Engkau ajarkan ke pada seseorang dari makhlukMu atau yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu. Ubun-ubunku di tanganMu. utang yangmenyibukkan dan laki-laki yang me nindas. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan. yang Engkau turunkandalam KitabMu. (HR.Alla] [Al-Kaafiruun] [Al-Ikhlaas] setelah selesai salam. cahaya di dadaku. anakhambaMu (Adam) dan anak hamba pere mpuanMu(Hawa). HendaklahEngkau jadikan Al-Quran sebagai pene ntram hatiku.hukumanMujatuh kepadaku. sesungguhnya aku adalah hambaMu. Ahmad 1/391dan Al-Albani menyatakanshahih) Ya Allah. Rasullah saw. Raja yang Suci. qadhaMu kepadaku adalah adil. Ad-Daaruqutni dan lainnya) Ya Allah. pelenyap duka dan kesedihanku (HR. dalam shalat witr membaca: (i) [Al. An-Nasa i 3/244. beliau membaca: (ii) Maha Suci Allah. (tiga kali) sedang yang ketiga. bakhil dan penakut.

35. Al-Haakim menshahihkannya) Allah. Abu Dawud 2/89. (HR. 35. Tuhan yang menguasai lan git dan bumi. (HR. Doa bertemu dengan musuh yang tangguh Ya Allah. (HR. Tiada Tuhan selain Allah. Maha Suci Engkau. dan dengan pertolonganMu aku berperang. sesungguhnya aku menjadikan Engkau dileher mereka. Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman Hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. Abu Dawud 2/87 dan Sahih Ibn Majah 2/335) 36. jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata pun (tanpa pertolongan atau rahmat dariMu). Engkau adalahpembelaku. Dinyatakan shahih oleh Al-Albaani dan Al-Arna uut) Tiada Tuhan selain Engkau. Hendaklah dia berhenti dari keraguan. At-Tirmidzi 5/529. (HR. 120) Hendaklah dia membaca ayat berikut: . Bukhari dan Muslim 1/120) Hendaklah mengatakan: Aku beriman kepada Allah dan para rasul yang diutus olehNya. Allah adalah Tuhanku. oleh karenaitu. (HR. Engkau adalah lenganku. Bukhari 7/154 dan Muslim 4/2092) Ya Allah. dengan pertolonganMu aku menyergap. Dan aku berlindung k epadaMu dari kejelekan mereka. Tuhan yang Maha Mulia dan menguasai arsy. DenganpertolonganMu aku berputarputar. Abu Dawud 3/42 dan Tirmidzi 5/572) Cukuplah Allah bagi kami. Aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatu. (HR. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yangzalim. (HR. (HR. dan Dialah Tuhan yang paling tepat dipasrahi. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. aku mengharapkan rahmatMu. Bukhari 5/172) 37. Abu Dawud 4/324 dan Ahmad 5/42. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Pengampun. Perbaikilah seluruh urusanku. tiada Tuhan selain Engkau. Muslim 1/119. (HR. Tiada Tuhan selainAllah. Al-Haakim menyatakanshahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 2/ 142) Ya Allah.

.

apabila Engkaumenghendakinya. #327 Mawaarid . yang akhir. (HR. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Doa agar bisa melunasi hutang (kaya) Ya Allah. Doa orang yang mengalami kesulitan Ya Allah. utang yang menyibukkan dan laki-laki yang menindas. Ketika melakukan dosa Tidaklah ada seorang hamba berbuat suatu dosa. bakhil dan penakut.a. lemah dan malas. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari yang menyedihkan dan menyusahkan. sesungguhnya syetantelah menghalangiku dalam dalam shal at danpembacaan ayat-ayat Al-Quranku. Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . bers abda: Itu adalah syetanKhinzib. kemudian berdiri untuk melakukan shalat dua rakaat. yang lahir. Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran Dari Utsman bin Al-Ash r. (HR. (HR. minta perlindungan kepada Allah daripadanya (membaca ta awudz).. Tirmidzi 5/560) Ya Allah. Ibn Hibbandalam kitab Sahih-nya. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah. melainkan pasti diampuni dosanya. . tidak ada kemudahakn kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. yang lahir. Abu Dawud 4/329. cukupilah aku dengan rezekiMu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Dialah yang awal. Abu Dawud 2/86 dan Tirmidzi 2/257) 42. Bukhari 7/157) 39. Maka Rasullah saw. Doa untuk mengusir syetan Minta perlindungan kepada Allah dari syetan (membaca ta awudz). Ibn As-Sunni 351) 41. yang akhir. diamengacaukan aku. Abu Dawud 4/329. Perkayalah aku dengan kenikmatanMu (hingga aku tidak minta) kepada selainMu. yang batin. lantas berwudhu dengan sempurna. (HR. (HR. (HR.Dialah yang awal. kemudian membaca istighfar. dia berkata: Aku berkata: Wahai Rasululah. Apabila kamu merasakannya. Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . Muslim 4/1729) 40. Abu Dawud 1/206 dan Tirmidzi) Mengumandangkan adzan. (HR. yang batin. (HR. lantasmeludahlah ke kirimu tiga kali.

(HR. akan tetapi berbuatlah sec ara bijak. Muslim 1/539). bacaan akan tidur dan bangun daripadanya. (HR. masukd an keluar dari rumah. Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi mencelakelemahan. Begitu juga adz an. Muslim 1/539) 43. jangan berkata: Seandainya aku berbuat begini dan begitu . s eratus kali. (HR. Apabila kamu tertimpasesuatu. tapi katakanlah: Allah sudah menakdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan . mintalah tolong kepadaAllah dan jangan lemah. apabila engkau terkalahkan suatu kesulitan. masuk masjid dan keluar daripadanya. membaca ayat Kursi ketika akan tidur. . Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disenangi di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Masing-masing adalah baik. maka akan menjadi bentengdari syetan pada hari itu. wahdahu laa syarikalahu. dua ayat terakhir dari SuratAl-Baqarahdan orang yang membaca Laa ilaaha illallaah. semangatlah mencapai masalah yang bermanfaat padamu. lahulmulku wa lahul hamduwahuwa alaa kulli sya in qadiir. katakanlah: 3 Rasul bersabda: Jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Sebagianhalyang dapat mengusir syetan adalah bacaan da n dzikir di waktupagi dan sore.Sesungguhnya syetan laridari rumah yang dibacakansurat Al-Baqarah di dal amnya. Sesungguhnya kalimat seandainya membuka pintu bagi perbuatan syetan. Muslim 1/291 dan Bukhari 1/151) Membaca dzikir tertentu yang sudah diterangkan dalam hadits dan membaca Al-Quran3.

Keutamaan berkunjung kepada orang sakit Dari Ali bin Abi Thalib r. agarmenyembuhkan penyakitmu . maka tujuh puluh ribu malaika tmendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi.a. Doa apabila berkunjung kepada orang sakit Nabi saw. apabila masuk ke kamar orang sakit untuk mengunjunginya. binatang yang berbisa dan pandangan mata yang menimpanya. beliau membaca: Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. beliau bersabda kepadanya: Tidak mengapa. Ibn Majah dan Ahmad) 47. Bukhari) Tiadalah hamba yangmuslim berkunjung kepada orang sakit yang belum datang ajalnya. maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya. maka seakan-akan dia berjalandi kebun surga hingga duduk. berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain. berilah rahmat kepadaku dan temuknan aku dengan teman yangtinggi derajatnya (para nabi. semoga sakitmu ini membersihkan dosama. Tirmidzi dan Abu Dawud) 46. ampunilah dosaku. Doa perlindungan untuk anak Dari Ibnu Abbas r. bersabda: Apabila seorang laki-laki berkunjung kepada saudaranya yang muslim. (HR. (HR. kecuali yang sakit tersebut akan disembuhkan. dia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. maka diturunkan rahmat dengan deras. .44. orang s halih. Bukhari 4/119) 45. (HR. dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. dan yangyang mati syahid) .. memasukkan kedua tangannya ke dalam air. dia berkata: Adalah Rasulullah saw.a. dari segala setan.a. Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus Ya Allah. Apabila berkunjung disorehari. Tirmidzi. lalu membaca tujuh kali kalimat berikut: Aku mohon kepada Allah Yang MahaAgung. insya Allah. Apabila berkunjung di pagi hari. Apabila suda duduk. Bukhari 7/10 dan Muslim 4/1893) Dari Aisyah r. agar mendapat rahmat hingga sore. (HR.4 (HR.

tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allah Maha Besar.lalu diusapkan ke wajahnya. tiada sekutubagiNya. bagiNya kerajaan dan bagiNya pujian. (HR. tidak ada Tuhan selain Allah. Tirmidzi dan Ibn Majah) 4 Lihat surat An-Nisa :69 . tidak adaTuhan selain Allah Yang Maha Esa. sesungguhnya mati itu mempunyai sekaratnya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. dan beliau bersabda: Tiada Tuhan selain Allah. (HR. Bukhari) Tiada Tuhan selain Allah.

Ya Allah. berilah kel uarga yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia). Muslim 2/634) 51. Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan seru sekalianalam.48. Doa ketika memejamkan mata mayat Ya Allah. dan masukkan dia ke surga. ampunilah hendaklah menyebut nama orangnya --. akan masuk surga. ampunilah kepada orang yang hidup di antara kami dan yang mati. ampunil ah dan tempatkanlah di tempat yang mulia. laki-laki maupun . angkatlah derajatnya bersama orangorang yang mendapat petunjuk. (HR. (HR. mandikan dia dengan air salju dan air es. orang yang hadir diantara kami dan yang tidak hadir. Muslim 2/632) 50. Abu Dawud 3/190) 49. jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. 48. selamatkan dia. Bersihkan dia dari beberapa kesalahan. Hendaklah Engkau menjadikan pengganti untuk anak keturunannya. luaskan kuburannya. berilah rahmatkepadanya. istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya. (HR. Muslim 2/663) Ya Allah. Barang siapayang akhir perkataannya adalah: Tidak Tuhan selain Allah. Lebarkan kuburannya dan be rilah penerangandi dalamnya. sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. (HR. berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik. berilah rumah yang lebih baik darirumahnya (di dunia). Doa dalam shalat jenazah Ya Allah. Doa orang yang tertimpa musibah Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali. ampunilah dia (mayat).

dan jikadia orang yang salah lewatkanlah dari kesalahannya. jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya . hidupkan dengan memegang ajaran Islam. Ya Allah. hidupkan dengan memegang ajaran Islam. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Pengampun lagi Penyayang . Ampunilah dan belas kasihanilah dia.perempuan. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) perempuan. Ibn Majah dan Abu Dawud 3/211) Ya Allah. Ya Allah. anak hambaMu perempuan. maka matikan dengan memegangi keimanan. beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua orangtuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. Ya Allah. Ya Allah. sedang Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya. sesungguhnya Fulanbin Fulan dalamtanggunganMu dan tali perlindunganMu. Engkauadalah Maha Setia dan Maha Benar. (HR. Doa untuk mayat anak kecil Doa ini dibaca setelah doa memintakan ampun: Ya Allah. (HR. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. (HR. jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya . (HR. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) Ya Allah. jika ia berbuat baik tambahkanlah dalam amalan baiknya. dengan musibah ini. jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta pahala buatkami. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. (HR. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. maka matikan dengan memegangi keimanan. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalihdan jadikanlah dia dipelihara o leh Nabi Ibrahim. Al-Baghawi dalam [Sharh As-Sunnah] 5/357) 53. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan neraka Jahim. ini hambaMu. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih) 52. membutuhkan rahmatMu. Ya Allah. (Lihat: Shaykh IbnBaaz s [Ad-Duruus AlMuhimmah]. Doa untu bela sungkawa . halaman 15) Al-Hasan membaca Al-Fatihah kepada mayat yangmasih kecil dan membaca: Ya Allah.

Doa ziarah kubur Semoga kesejahteraan untukmu wahai penduduk kampung dari orang-orang mukmin dan muslim. Malik [Al-Muwatta 2/992]) 59. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan angin ini. setelahselesai memakamkan mayat. Abu Dawud 4/326 dan Ibn Majah 2/1228) Ya Allah. lalu membaca: Maha Suci Tuhan yang halilintar bertasbih dengan memujiNya. danmohonkan agar dia teguh dan tahan hati (ketikaditanya oleh dua malaikat). Doa ketika ada halilintar Abdullah bin Zubar r. dia diam. pg. Ahmad meriwayatkan dengan lafal hadits yang sama) 55. Muslim 2/616 dan Bukhari 4/76) 58. karena takut kepadaNya. begitu juga para malaikat. dia menyatakan shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya1/370) 56. apabila mendengar halilintar menggelegar. 5(An-Nawawi [Al-Adzkaar ]. kejahatan apa yang di dalamnya. Setelah mayat dimakamkan Nabi saw. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin ini. Sesungguhnya kami. (HR. Abu Dawud 3/314 dengan sanad yang shahih. agar diberi keselamatan. Abu Dawud 3/315 dan Al-Haakim. Doa untuk minta hujan Ya Allah.a. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin. Doa ketika ada angin ribut Ya Allah. dan kejahatan tujuan angin dihembuskan. berilah kami hujan yang merata. kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu. (HR. Muslim 2/671) 57. Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat Dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. akan menyusulmu. (HR. insya Allah. (HR. kebaikan apa yang di dalamnya dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. 126) 54.(i) (i) dan bisa juga berkata: (ii) Semoga Allah memperbesar pahalamu dan memperbagusi dalam menghiburmu dan semogadiampuni mayatmu. dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekannya. (HR. sesungguhnya diasekarang sedang ditanya. (HR. . beliau berdiri diatasnya lalu bersabda: Mintakanampun kepada Allah untuk saudara mu.

(HR. tidak ditunda-tunda.menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman. bermanfaat. Kami mohon hujan secepatnya. Abu Dawud 1/303 dengan sanad yang shahih) 5 Ini adalah perkataan ulama. tidak membahayakan. bukan hadits. .

Tirmidzi 5/504 dan Ad-Darimi 1/336) 64. Doa ketika berbuka puasa Telah hilang haus. Tuhan kami dan Tuhanmu(wahai bulan sabit) adalah Allah. ternak-ternakMu. tampakkan bulan tanggal satu itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Abu Dawud 2/306 dan lainnya) Abdullah bin Amr bin Ash. (HR. ya Allah. beberapa anak bukit. (HR. berilah hujan kepada hamba-hambaMu. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/613) Ya Allah. (HR. turunkan hujan pada kami. berilah kami hujan. dan suburkan tanahMu yang tandus. Ya Allah.Ketika melihat awal bulan Ya Allah. berikan rahmatMu dengan merata. 150) 60. Bukhari) 61. supaya memberi ampunan atasku. jangan kepada kami. danurat-urat telah basah sertapahala akan tetap. Ibn Majah 1/557) 65. sesungguhnya aku memohon kepadaMudengan rahmatMu yang meliputi segala s esuatu. Doa sebelum makan Apabila seseorang di antara kamu memakanmakanan. Doa apabila turun hujan Ya Allah. bersabda: Sesungguhnya bagi ora ng yangberpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak. (HR. (HR. keselamatan dan Islam serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau senang dan rela. hendaklah membaca: . Bukhari 1/224 dan Muslim 2/614) Allah Maha Besar. Abu Dawud 1/305 dan lihat An-Nawawi [AlAdzkar]. Setelah turun hujan Kami diberi hujan dengan anugerah dan rahmat dariAllah. Doa agar hujan berhenti Ya Allah. (HR. berilah hujan ke dataran tinggi. Ya Allah. IbnuAbi Mulaikah berkata: Aku m endengar Abdullah binAmr ketika berbuka membaca: Ya Allah. Ya Allah. hujanilah kami. insya Allah. hal. (HR. dia berkata: Rasulullahsaw. (HR. perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. turunkanlah hujan yang bermanfaat. turunkan hujan di sekitar kami. Bukhari 1/205 dan Muslim 1/83) 62.

Doa setelah makan Segala puji bagi Allah yang memberi makan inkepadaku dan yang memberi rezeki kepa daku tanpa daya dan kekuatanku. Doa apabila berbuka di rumah orang Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisimu dan orang-orang yang baik telah makanmakananmu. Abu Dawud. berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka.apabila tidak puasa hendaklah makan. Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan Apabila puasa. (HR. Tirmidzi dan Ibn Majah) Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. bukan pujian yang tidak dianggap atau tidak dibutuhkan oleh Tuhan kami. (HR. dan beri lah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. (HR.(i) (i) danjika kamu lupa padapermulaannya. (HR. hendaklah membaca: (i) Ya Allah. hendaklah mendoakan (kepada orang yang mengundang). Abu Dawud 3/367) 70. Muslim 3/1615) 68. Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman Ya Allah. (HR. (HR. (HR. berilah ganti makanan kepada orang yangmemberi makan kepadaku. Abu Dawud 3/347 dan Tirmidzi 4/288) Barangsiapa yang diberirizki oleh Allah berupa makanan. Muslim 3/126) 69. dan apabila diberi rezeki berupa mimuman susu. Bukhari 6/214 dan Tirmidzi dengan lafal yangsama 5/507) 67. yang baik dan penuh berkah. hendaklah membaca: (ii) Ya Allah. . ampunilah mereka dan belas kasihanilah mereka. hendaklah membaca: (ii) Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. berilah kami berkah dengan makanan itudan berilah makanan yang lebih ba ik. Tirmidzi 5/506) 66. Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan Ya Allah. serta malaikat mendoakan ahar kamu mendapat rahmat. berilah kami berkah dengan minuman itu dan berilah tambahan lagi daripadanya.

Muslim 2/1054) .(HR.

(HR.71. Abu Dawud. berilah berkah shaa kami dan berkahilah mudd kami. Doa ketika bersin Apabila seseorang diantara kamu bersin. dan jika kamu membeli unta. Tirmidzi. Doa ketika marah Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetanyang terkutuk. Dan aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejelekanperempuan atau pembantu ini dan apa ya ng telahEngkau ciptakan dalam wataknya. (HR. 74. Bukhari 7/99 dan Muslim 4/2015) . dan Ibn Majah) Satu shaa sebanding denganempat mud dan satumudsebanding dengan ukuran kering da ri rata-rata dua telapak tanganmanusia. (HR. berilah berkah buah-buahan kami. (HR.6 (HR. laluberkata seperti itu. Muslim 2/1000) 72. Doa kepada pengantin baru Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu. Abu Dawud 2/248 dan Ibn Majah 1/617) 75. (HR. Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan Apabila kamu nikah dengan seorang perempuanatau membeli pembantu. 71. serta mengumpulkan kamu berdua dalamkebaikan. hendaklah memegang puncak punuknya. jauhkanlah kami darisyetan dan jauhkanlah syetan unt uk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Doa sebelum bersetubuh Dengan nama Allah. Ya Allah. dan orang yang bersinmenjawab: (iii) Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. hendaklah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah lantas saudara atau temannya berkata: (ii) Semoga Allah merahmatimu. hendaklah meng ucapkan: Ya Allah. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan perempuan atau pembantu ini dan apa yangtelah Engkau ciptakan dalam wat aknya. ya Allah. Bukhari 6/141 dan Muslim 2/1028) 76. berilah berkah kota kami. Bukhari 7/125) 73.

Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu.77. Dan .

(HR.a. melebihi orang banyak.. (HR. Tirmidzi 5/493. Ahmad 5/82 dan An-Nasa i) 81. ya Allah. wahai Rasulullah. makakatakanlah:: Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. ampunilah aku dan terimalah taubatku. engkauselalu mengakhiri denganbeberapa kal imat. (HR.. berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah. maka kalimat tersebut mereupakanpenghapusnya. Tirmidzi 5/493. 494) Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. maka sungguh kamu telah memujinya dengan . At-Tirmidzi. setiap membaca AlQuran dan setiap melakukan shalat. Doa pelebur dosa majelis Maha Suci Engkau. dalam satu majlis seratus kali sebelum beliau berdiri yaitu: Wahai Tunaku. Ai syah r. lafal hadits ini menurut Tirmidzi) 79. Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka Dari Abdullah bin Sarjas. Tirmidzi dandiriwayatkan oleh imam haditslainnya. Ibn Majah dan AnNasa i) Dari Aisyah r. melebihi orang banyak. dia berkata: Setiap Rasulullahsaw. aku minta ampun dan bertobat kepadamu. dia berkata: Aku datang kepada Nabi saw. adalah pernah dihitung bacaanRasulullahsaw. aku memujiMu. Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu Jika seseorang berbuat kebaikan kepadamu. sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha Pengampun. 494) Bacaan dalam majelis Ibnu Umar berkata. duduk di suatu tempat. Akubersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali E ngkau. beliaumengakhirinya dengan beberapa kalimat. 80. Abu Dawud.a. barangsiapa yang berkata baik akandistempel pada kebaikan itu. (HR. bara ngsiapa yang berkata jelek.Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. lalu aku berkata:: (i) Semoga Allah mengampunimu. (HR. maka aku makan makanannya. aku melihat engkau setiap duduk di suatu majelis. membacaAl-Quran atau melakukanshalat. Beliau bersabda: (ii) dan begitu juga kamu. Beliau bersabda: Ya.

Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah Semoga Allah mencintai kamu yang cinta kepadakukarenaNya. Muslim 1/555) 83. (HR. (HR. Dianjurkan juga untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal setelah tasyahudakhir dari setiap shalat. (HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih 4/333) Maha Suci Engkau.baik. Doa perlindungan dari Dajjal Baransiapa yang hafal sepuluh ayat dari permulaan surat Al-Kahfi. Aku memohon ampun dan bertaubatkepadaMu. segala puji bagiMu. Tirmidzi 2035) 82. An-Nasa i dan Ahmad 6/77) . tiada Tuhan selain Engkau. (HR. maka terpelihara dariDajjal.

lalu bersabda: Bagilah . Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. AllahMaha Besar. Doa ini digunakan ketika seeorang berfikir bahwa suatu kejadian biasaakan memberi dampak baik atau buruk. dia bertanya: eh orang-orang yang dikirimi hadiah? Sangpembantu berkata: (i) Semoga Allah memberkahi kamu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. diberi hadiah kambing. segala puji bagi Allah. Abu Dawud 3/34 dan Tirmidzi 5/501) 7 Tathayur: merasa sial ketika mendengar suara burung. serta tiada Illah selain Engkau. (HR. sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yangtidak aku ketahuinya. An-Nasa i dan Ibn Majah 2/809) 86. tidak ada kesialan kecuali kesialan yangtelah Engkau tentukan. dan pahala kami tetap (di sisiAllah). Maha Suci Tuhan yang menguasakan kendaraan ini kepadakami. Ahmad 2/220 dan Ibn As-Sunni 292) 89. kami menjawab apa yang mereka ucapkan.84. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu. Doa naik kendaraan Dengan nama Allah. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujaan dan membayarnya. (HR. dan tida k ada kebaikan kecuali kebaikanMu. 84. Maha Suci Engkau ya Allah. Doa untuk orang yang meminjam ketika membayar utang Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. maka ampunilahaku. Ahmad 4/403 dan lainnya) 87. Adapun Aisyah ketika pembantunyakembali. Doa agar terhindar dari syirik Ya Allah. Bukhari) 85.a. Aisyah kemudian membalasnya: (ii) dan semoga Allah memberkahi mereka. (HR. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosadosa kecuali Engkau. Ibn As-Sunni 278) 88. Segala puji bagi Allah. agar tidak menyekutukan kepadaMu. (HR. dan menggunakannya Apa yang dikatakan ol . Doa agar terhindar dari tathayyur7 Ya Allah. Allah Maha Besa r. Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah Dari Aisyah r. (HR. segala puji bagi Allah. segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar. Sesungguhnya aku menganiaya diriku. padahal kami sebelumnya ti dak mampumenguasainya. dia berkata: Ketika Rasulullah saw. (HR.

Tapi kemudian dia menepis fikiran tersebutdanhanya menyerahkandiri kepada Allah. . dan dia mengatakan seperti doa ini.sebagai dasar untuk perbuatan yang akan dia kerjakan.

Muslim 2/998) 91. Allah MahaBesar. danditambah: 8Birr: perbuatan baik yang diperintahkan. tidak akan mati. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kelelahan dalam bepergian. Ya Allah. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih. Apabila kembali. pemandangan yang menyedihkan danperubahan harta dan keluarga yang jel ek. sedang sebelumnya kami tidak mampu. Maha Suci Tuhan yag mengusah akan kami untuk mengendarai ini. Allah Maha Besar. Ya Allah. tiadasekutu bagiNya. (HR. keluargadan apa yang ada di dalamnya. Engkaulah teman dalam bepergian danyang mengurusi keluarga. (HR.90. Tuhan yangmenguasai angin dan apa yang dite rbangkannya. Doa masuk pasar Tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. b agiNya pujian. Akumohon kepadaMu kebaikan desa/kota ini. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan desa/kota. tetap beribadah. Tuhan yang menguasai syetansyetan dan apa yang mereka sesatkan. (HR. YaAllah. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. (ii) Kami kembali dengan bertobat.. Tuhan penguasa tujuh bumi da n apa yang di atasnya.90. Taqwa: menghindari perbuatan jelek yang dilarang. Tirmidzi 5/491 dan Al-Haakim 1/538) . Di tanganNya kebaikan. dan jadikanlah perjalanan yang jauh seolah-olah dekat. Tuhan tujuh lanit dan apa yangdinaunginya. Kami mohon perbuatan yang meridhakanMu. dan selalu memuji kepada Tuhan kami. (i) Allah Maha Besar. Dialah Yang Hidup. Yang Maha Esa. sesungguhnya kamimemohon birr dan taqwaa8 dalam bep ergian ini. Ibn Sunni 524) 92. penduduk dan apa yang ada di dalamnya. BagiNya kerajaan. Doa masuk kota atau desa Ya Allah. pemudahlah perjalanan kami ini. doa diatas dibaca lagi.

93. Doa ketika naik dan turun Dari Jabir r. beliau bertakbir tiga kali: . (HR. mengampuni dosamu. Abu Dawud 4/296 dengan sanad yang shahih) 94.. dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Muslim 4/2086) 98. amalmu. Muslim 4/2080) 99. Doa orang mukim kepada musafir Aku menitipkan agamamu. Wahai Tuhan kami. dari kejahatan apa saja yangdiciptakanNya.a. (HR. (HR. temanilah kami dan berilah kenikmatan kepada kamidengan berlindung kepada Allah dari api neraka. Bukhari) 97. Ahmad 2/403 dan Ibn Majah 2/943) 95.a. Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan barang yang dititipkan. (HR. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. baik dalam bepergian atau tidak Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. dan memudahkan kebaikankepadamu dimana saja kamu berada. apabilakembali dari peperangan atau haji. Tirmidzi) 96. 93. (HR. dia berkata: Kami apabilanberjalan naik. Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat.. membaca: (ii) Maha Suci Allah. Doa apabila pulang dari bepergian Dari Ibnu Umar r. (HR. Dengan nama Allah. (HR. bahwa kami memuji kepada Allah dan cobaanNya yang baik. Ahmad 2/7 dan Tirmidzi 5/499) Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu. Doa musafir jika masuk waktu sahur Telah ada yang bersaksi. membaca: (i) Allah Maha Besar. dan apabila kami turun.

(HR. (HR. (HR. Muslim 1/288) Rasulullah saw. Kami kembali denganbertobat. ied (p . juga bersabda: Janganlah kamujadikan kuburanku laksana hari enuh orang). Abu Dawud 2/218 dan Ahmad 2/367) Rasulullah saw. beliau membaca: (i) Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNy segalaamal shalih sempurna. Allah telahmenepati janji Nya. dia tidakmembaca shalawat kepadaku. berkata: "Ada tiga perkara. membelahambaNya. Keutamaan membaca shalawat Rasulullah saw. Maukah aku tunjukkan kepadamu. atas segala keadaan. BagiNya kerajaan dan pujian. dia menyatakan shahih 1/499) 101. bersabda: Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman. Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan Adapaun Rasulullah saw.a. dan apabila ada sesuatu yang tidak disukai. Keutamaan menyebarkan salam Rasulullah saw. kemudian beliau membaca: (ii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Bukhari 7/163 dan Muslim 2/980) 100. (HR. bila berjalan di atas tanah yang tinggi (bertakbir tiga kali). Ibn As-Sunni dan Al-Haakim. (HR. Tirmidzi 5/551 dan lainnya) 102. Muslim 1/74 dan lainnya) Ammar bin Yasir r. maka sungguh telah mengumpulkan keimanan: koreksi diri (inshaf). DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. menyebarkan salam ke seluruh penduduk dunia. (HR. apabila kamu lakukan. bersabda: Barangsiapa yangmembaca shalawat kepadaku sekali. kamu tidak akanberiman secara sempurna hingga kamu sa lingmencintai. kamuakan salingmencintai?Biasakanlah mengucapkan salam dia ntara kamu. beliau membaca: (ii) Segala puji bagi Allah. berinfakdalam keadaan fakir. barangsiapa yang bisa mengerjakannya. dan bacalah shalawatmu kepadaku.(i) (i) begitu juga. apabila ada sesuatu yang menyenangkan. beribadah dan memuji kepadaTuhan kami. Allah akanmemberikan rahmat kepadanya sepuluh kali. tiada sekutu bagiNya. juga bersabda: Orang yang bakhiladalah orang yang apabila aku dis ebut. dimana saja kamu berada. dan menceraiberaikan golongan musuh dengan sendirian. sesungguhnya bacaan shalawatmu akan sampai kepadaku.

a. (HR.a. bersabda:Hendaklah engkau memberi makanan. (HR. Tapiapabila kamu mendengar suara keledai. Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik Jika kamu mendengar ayam jago berkokok. Sesungguhnya mer eka melihat apa yang tidak kamu lihat. Bukhari dan Muslim 1/65) 103. sesungguhnyaiamelihat malaikat. mintalah anugrah kepada Allah. Mendoakan kepada orang yang dicaci Dari Abu Hurairah r. mintalah perlindungankepada Allah.. mengucapkan salam kepada orang yang kamukenal dan yang tidak. Bukhari) Abdullah bin Umar r.(HR.. mintalah perlindungan kepada Allahdari gangguan syetan. sesungguh nya ia melihatsyetan. Abu Dawud 4/327 dan Ahmad 3/306) 105. manakah ajaran Islam yang lebih baik? Rasul saw. Bukhari dan Muslim 4/2092) 104. berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw. Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari Apabila kamu melihat anjing mengongong dan suara keledai di malam hari. (HR. sesungguhnya dia mendengar Nabi saw. berdoa: .

bersabda: Apabila seseorang harusmemuji saudaranya.106. . dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah Jabir r. lalu menghadap kiblat. Apabila seseorang mengetahui hendaklah berkata: Aku kira begini dan begini. berdoa diantara Shafadan Marwah. berkata dalam mensifati cara Nabi saw. Ahmad 3/411 dan AlBaghawi 7/128) 108. tiada sekutu bagiNya. (HR. dan sebaikbaik apa yang aku dan para nabi baca adalah: . kemudian dia menaiki bukit Shafa. Allah MahaBesar. Muslim 2/888) 109. BagiNya kerajaan dan pujian. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu.a. beliau membaca: (i) Sesunggunya Shafa dan Marwah adalah termasuk syiar agama Allah . Aku memulai dengan apa yangdidahulukan oleh Allah. membela hambaNya. melakukan haji. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allah Maha Besar. (HR. katakanlah: A kukira Fulan dan Allah-lah yang mengawasi perbuatannya. yang melaksanakanjanjiNya. Abu Dawud 2/179. dan kemudian Nabi saw. Ketika beliaudekatdengan BukitShafa. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. membaca: (ii) Allah Maha Besar. membaca doa berikut antara RukunYamani dan Hajar Aswad: Wahai Tuhan kami. dan men ceraiberaikan golongan musuh sendirian. Doa pada hari Arafah Doa yangterbaik adalah di hari Arafah. hinggabeliau melihat Ka bah. (HR. Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Nabi saw. Etika ketika memuji temannya Rasulullah saw. Beliau membacanya tiga ka li: (iii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Muslim 4/2296) 107. Dan aku tidak akan memuji seseorang di hadapan Allah . juga melakukan hal serupa di Marwah. Nabi saw.

Doa atas kehancuran musuh Ya Allah. (HR. setiap datang ke Rukun Aswad. (HR. melakukan thawaf di Baitullah di atas unta. beliau maju sedikit. Kemudian beliau b erangkat (ke Mina) sebelum matahari terbit. yangmenghisab perbuatan manusia dengan cepa t. Muslim 3/1362) 114. Muslim 4/2300) 115. Ya Allah. (HR. beliaumelempar dan b ertakbir. tapi langsung pergi. membaca takbir dan tahlil. Allah Maha Besar. mengangkat tangannya dan berdoa. Bukhari dan Muslim 4/1857) Allah Maha Besar. Muslim 2/891) 111. Bukhari) 113. Tidak henti-hentinya beliau bermalam disanahinggacuaca terang. dan beliau tidak berdiri disitu. Sahih Tirmidzi 2/103 dan 2/235 dan Ahmad 5/218) 116. (HR.110. cukupilah aku dalam menghadapi mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. berkata: Sesungguhnya Nabi saw. (HR. Bukhari dan Muslim) 112. Ketika di Hajar Aswad Nabi saw. cerai beraikanlah golongan musuh dangoncanglah mereka. (HR. beliau memberi isyarat dengan sesuatu lalu bertakbir. yang menurunkan Kitab Suci. serta kalimat tauhid.a. naikunta bernama Al-Qaswa hingga di Mas y aril Haram. setelah selesai melempar jumrah pertama dan kedua. beliau bertakbir: Allah Maha Besar. Bukhari. (HR. Adapun untukjumrah Aqabah. menghadap kiblat. Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu Maha Suci Allah. Doa apabila takut kepada suatu kaum Ya Allah. Bacaan di Masy aril Haram Jabir r. berdoa. Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan . lalu beliau menghadap kiblat. Ketika melempar jumrah Setiap kali Rasullullah saw. melempar tiga jumrah.

karena syukur kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Tirmidzi. dan Ibn Majah) 117. Muslim 4/1728) . Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit Letakkan tanganmupada tubuhmu yang terasa sakit. (HR.Nabi saw. apabila ada sesuatu yangmenggembirakan. (HR. beliau bersujud. Abu Dawud. dan bacalah: (i) Dengan nama Allah (tiga kali) lalu bacalah tujuh kali: (ii) Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari kejelekan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti.

Bacaan Talbiyah Aku memenuhi panggilanMu. Apabila malam telah berlalu sesaat. Sesungguhnya pandangan mata(yang membahayakan atau mata jahat) adalahbenar. maka lepaskanlah mereka. Ibn Majah dan Malik) 119. (HR. Doa untuk mencegah pengaruh dari mata jahat: Allahummabaarik alaihi. tiada sekutubagiMu. Pandanganini bisaberupa kecemburuan. aku memenuhi panggilanMu. Bacaan ketika takut 9Mata jahat: Melihat kepada sesuatu lalu merasa takjub. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. sekalipun denganmelintangkan sesuatu di atasnya. Orang yangmempunyai mata jahat bis a mencelekai dirinya ataupun orang lain. Menjawab salam orang kafir Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu. Tirmidzi 5/82. iri. maka hendaklah mendoakan berkah kepadanya. (HR. (HR. 118. Laa quwwata illa billah. Bukhari dan Muslim 2/841) 121. (HR. Bukhari dan Muslim 3/1595) 120. dan padamk anlampu-lampumu. tetapi merupakan pembawaan dari orang tersebut. Aku memenuhipanggila nMu. sesungguhnya syetanpada saat itu sedang berkeliaran. Sesungguhnyasyetan tidakmembuka pintu yang tertutup. 9 Apabila seseorang di antara kamu melihatsaudaramu. begitu juga kerajaan. yang mungkin tidak diniatkan. tapi tutuplah pintu dan sebut nama Allah (bacaBismillahirrahmaanirrahiim). akumemenuhi panggilanMu. Dengan apa yangdiinginkan Allah. (HR. ya Allah. Tutuplah tempat-tempatmu dan sebutlah nama Allah. Bacaan apabila orang kafir bersin Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu. Ya Allahberka hilah ke atasnya.118. diriatau hartanya yang mengherankan. maka tahanlah anak-anakmu. sertaingin sesuatu yang jelek menimpa yang dipandangnya. ikatlahgerabahmu (tempat air dari kulit) dan s ebutlah nama Allah. Maa syaa Allah. (HR. Bukhari dan Muslim 4/1705) . Sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milikMu. maka jawablah:: Dan untukmu. tiada sekutu bagiMu. tidak a da kekuatan kecuali kekuatan Allah. Ahmad 4/400 dan Abu Dawud 4/308) 123. Ahmad 4/447. Etika ketika akan beristirahat di waktu malam Apabila kegelapan malamtelah tiba. Bukhari dan Muslim 4/2208) 122.

Allah Maha Besar. (HR. (HR. Bacaan ketika menyembelih ternak Dengan nama Allah. untukMu (kami sembelih). Ya Allah. Bukhari dan Muslim 4/806) 125. sesungguhnya akusedang puasa. Ya Allah. Muslim 3/1557 dan Al-Bayhaqee 9/287) . Apabila orang yang puasa dicaci maki Sesungguhnya aku sedang puasa.124. terimalah sembelihan ini dariku. (ternak ini) dariMu.

yang tidak akan diterob os oleh orang baikdan orang durhaka. An-Nasa i 1/279 dan Al-Hakim) Rasulullah saw. bersabda: Wahai manusia. juga bersabda: Barang siapa yangmembaca:: Aku mina ampun kepada Allah. lakukanlah. dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya. Ahmad 3/419 dengan sanad yang shahih dan Ibn As-Sunni 637) 127. Bukhari) Rasulullahsaw. sesungguhnya aku bertaubat kepadaNya seratus kali dalam sehari. Muslim 1/350) Rasuullah saw. Apabila kamu mampu tergolong orang yang dzikir kepada Allah pada saatitu. (HR. Istighfar dan taubat Rasullullah saw. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. dari kejahatan apa yang diciptakanNya. Muslim 4/2076) Rasul saw. Tirmidzi 5/569. wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. (HR. tiada Tuhan kecuali Dia Yang Hidup dan terus menerus mengurusmakhlukNya.a. (HR. bersabda: Demi Allah. dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang.126. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yangsempurna. (HR. 126. (HR. sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah danbertaubat kepadaNya lebih dari tuju h puluh kali dalam sehari. dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik di dalamnya. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara hamba dan Tuhannya adala h di saatsujud. Muslim 4/2075) 128. sekalipun laridari perang. bersabda: Sesunnguhnyahatikulupa dan sesungguhnya ku minta ampun kepadaNya seratus kali dalam sehari. aku bertobat kepadaNya. Al-Haakimdan menyatakan shahih dan Adz-Dzah abi menyetujuinya 1/511) Rasulullah saw. Tirmidzi. Oleh karena itu. tahmid. (HR. maka Allah akanmengampuninya. bertaubatlah kepada Allah. (HR. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara Tuhan dan hambaNya adala h ditengah malam yang terakhir. tahlil dan takbir Dari Abu Hurairah r. Keutamaan tasbin. serta dari kejahatan-kejahatan yang datang kecuali dengantujuan baik. Abu Dawud 2/85. bersabda: Barangsiapa yangmembaca: . perbanyaklah doa.

seratus kali dalam sehari. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Barangsiapa membaca: Maha Suci Allah dan aku memujiNya. tidak ada sekutu bagiNya.Tiada Tuhan selain Allah. maka sama dengan memerdekan sepuluh budak (dari keturunan NabiIsmail). (HR. BagiNya kerajaan dan pujian. Ia sebagai tameng dari syetanpada hari itu hingga waktu sore. ditulis baginya seratus ke baikan dan dihapus baginya seratus kejelekan. . Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang Maha Esa. kecuali orang yangme lakukannya lebih banyak. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baikdaripadanya.

tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. adalah: Maha Suci Allah dan untukNya pujian. segala puji bagi Allah. dia berkata: Kami di sisi Rasulullahsaw.. dia berkata:Rasulullah saw. Muslim 4/2072) Dari Sa ad r. adalah lebih menyenangkan bagiku dari apa yang disinari oleh matahari terbit.a. dari Rasulullah saw.a.a. berat di timbangan. Muslim 4/2071) Dari Abu Ayyub Al-Ansari r. tidak ada sekutu bagiNya. Dari Abu Hurairah r. maka dia seperti orang yang memerdekakan empat orang dari keturunan Ismail. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2072) Dari Abu Hurairah r.a. seratus kali. Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. maka tidak ada seseorang yang akandatang pada hari Kiamat yang lebi h baik daripadapahala yang dibawa.seratus kali dalam sehari. lalu beliau bersabda: Ap akah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan tiap hari? Salah seorang diantara yang duduk bertanya: Bagaimanakah seorang di antara kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalamsehari)? Rasulullahsaw. sepuluh kali. (HR. BagiNya kerajaan dan pujian. Yang Maha Esa. seratus kali dalam sehari...a. bersabda: Hendak lah diamembaca: . dia berkata: Rasulullah saw. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2071 dengan lafalyang sama) Dari Abu Hurairah r. bersabda: Dua kalimat yang ringan di lidah. kecuali orang yang membacaseperti yang dibaca nya atau lebih banyak. bersabda: Barangsiapa membaca di waktu pagi dan sore: Maha Suci Allah dan aku memujiNya... bersabda: Sungguh apabila aku membaca: Maha Suci Allah. (HR. (HR. Dan MahaSuci Allah Yang Maha Agung. bersabda: Barangsiapa yang membaca: Tiada Tuhan selain Allah. dan disenangi Tuhan YangMaha Belas Kasih.. (HR. dia berkata: Rasulullah saw. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut.. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut.

a. bersabda: bin Qais. Tirmidzi 5/511 dan Al-Haakim 1/501. (HR. seribu kali. Muslim 3/1685) Wahai Abdullah . dia berkata: Rasulullahsaw. tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. diamenshahihkannya dan Adz-Dzahabi meny etujuinya) Dari Abdullah bin Qais r.Maha Suci Allah. Bukhari dan Muslim 4/2076) Perkataan yang paling disenangi oleh Allah adalah empat: Maha Suci Allah. dari Nabi saw. maka pohon kurma ditanam untuknya di surga. tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana dulu di antara kalimat tersebut. segala puji bagi Allah. beliau bersabda: Barangsiapa yang membaca:: Maha Suci Allah.. Muslim 4/2073) Dari Jabir r.. maukah kamuaku tunjukkanperbendaharaan surga? Aku berkata: Kami mau wahai Rasulullah . Rasul bersabda: Bacalah: Tidak ada daya dan kekuatan. kecuali dengan Allah. (HR. maka ditulis seribu kebaikan baginya atau seribu kejelekan dihapus. segala pujianbagiNya. Yang Maha Agung. (HR. (HR.a.

. Muslim 4/2073) Dari Jabir bin Abdullah r. sedang dzikir yang terbaik adalah: (ii) Tiada Tuhan selain Allah. ampunilah aku..a. lalu berkata: an yangdapat kuucapkan! Rasul saw. Arab Badui tersebut berkata: Kalimat itu untuk Tuhanku. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw. Ahmad 513 dengan sanad yang shahih) 129. Allah Maha Besar. berilah keselamatan kepadaku dan berilah rezeki kepadaku. Nabi saw. Muslim 4/2072 dan Abu Dawud 1/220) Dari Thariq Al-Asyja i. (HR. (HR. dia berkata: Akumelihat Rasulullah menghitung bacaan tasbih dengan (jari-jari) tangankanannya.mengajarinyashalat. berilah petunjuk kepadaku. Muslim 2/1249 dan Al-Haakim 1/503. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw. (HR.a. belas kasihanilah aku. belas kasihanilah aku. bersabda: Katakanlah:: (i) Tidak ada Tuhan selain Allah YangMaha Esa. (HR. Segala puji bagiAllah yang banyak. tiada Tuhan selain Allah. dia berkata: Seorang lakilaki apabila masuk Islam.. Maha Suci A llah Tuhan sekalianalam dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. bersabda: Sesungguhnya doa yang terbaik adalah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar. lalu berkata: Ajarilah aku perkata an yangdapat kuucapkan! Rasul saw. Bagaimana cara Nabi saw. segala puji bagi Allah.. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezekikepadaku.a. kemudian beliau memerinta hkan agarberdoa dengan kalimat ini: Ya Allah. Tirmidzi 5/462. ampunilah aku. tiada sekutu bagiNya. dia menshahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya) Kaimat-kalimat yang baik adalah: Maha Suci Allah.a. bertasbih10 Dari Abdullah bin Amar r.Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. (HR. Abu Dawud with this wording 2/81 dan . mana yang untukku? Rasul bersabda: Katakanlah: (ii) Ya Allah. bersabda: Katakanlah:: Ajarilah aku perkata Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Muhammad . 10Tasbih disini maksudnya adalah membaca: subhanallah. alhamdulillah. Amin.Tirmidzi 5/521) Semoga keberkahan dan shalawat serta salamdilimpahkan kepada Nabi kita. keluarga dan seluruh sahabatnya. allahu akbar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful