Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Sa id Ali bin Wahf Al-Qahthoni Diterjemahkan

oleh H. Mahrus Ali Edited and compiled to ebook by Teddy Surya Gunawan dan Mira Kartiwi (Ramadhan 1426 H, November 2005) Tulisan Arab diambil dari www.makedua.comJika ada update, maka buku yang terupda te akan diupload di www.pks-anz.org bagian ebook. Daftar Isi 1.Bacaan ketika bangun dari tidur_______________________________________________ ___8 2.Doa ketika mengenakan pakaian_________________________________________________ _8 3.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 4.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 5.Doa ketika melepaskan baju____________________________________________________ __9 6.Doa masuk WC________________________________________________________________9 7.Doa keluar dari WC____________________________________________________________ 9 8.Doa ketika memulai wudhu______________________________________________________ 9 9.Doa setelah selesai wudhu_____________________________________________________ __9 10.Doa ketika keluar dari rumah_________________________________________________ 10 11.Doa apabila masuk rumah____________________________________________________10 12.Bacaan ketika pergi ke mesjid________________________________________________ _10 13.Doa ketika masuk ke mesjid___________________________________________________ 10

14.Doa keluar dari mesjid_______________________________________________________ 10 15.Bacaan ketika mendengarkan adzan____________________________________________1 1

16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 18.Doa bangun dari ruku _______________________________________________________14 19.Doa ketika sujud____________________________________________________________1 5 20.Doa ketika duduk antara dua sujud____________________________________________ _16 21.Doa sujud tilawah___________________________________________________________1 6 22.Tasyahud__________________________________________________________________16 23.Membaca shalawat kepada Nabi saw. setelah tasyahud___________________________ __16 24.Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam_____________________________________ __17 25.Bacaan setelah salam________________________________________________________1 9 26.Doa shalat istikharah________________________________________________________ 20 27.Bacaan di waktu pagi dan sore________________________________________________ _21 28.Bacaan sebelum tidur________________________________________________________2 5 29.Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam________________________________ _28 30.Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur__________________________________ _28 31.Ketika bermimpi yang baik atau buruk_________________________________________ _28 32.Doa Qunut Witr_____________________________________________________________29 33.Bacaan setelah salam shalat witir____________________________________________ __30 34.Doa penawar hati yang duka dan sedih_________________________________________ _30 35.Doa untuk kesedihan yang mendalam (stres)____________________________________ _31 36.Doa bertemu dengan musuh yang tangguh_______________________________________3 1

Doa orang yang mengalami kesulitan___________________________________________ 32 41.37.Doa apabila berkunjung kepada orang sakit____________________________________ __33 46.Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran__________ _32 40.Doa untuk mengusir syetan___________________________________________________3 2 43.Keutamaan berkunjung kepada orang sakit______________________________________ 33 47.Doa perlindungan untuk anak_________________________________________________3 3 45.Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus_______________________ ____33 48.Mengajari orang yang akan meninggal dunia____________________________________ 34 49.Doa orang yang tertimpa musibah______________________________________________ 34 .Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi________________________________ ____32 44.Doa agar bisa melunasi hutang (kaya)_________________________________________ _32 39.Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman____________________________________ 31 38.Ketika melakukan dosa_______________________________________________________3 2 42.

Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 50.Doa sebelum makan_________________________________________________________37 66.Setelah mayat dimakamkan___________________________________________________36 56.Doa apabila berbuka di rumah orang___________________________________________ 38 70.Setelah turun hujan_________________________________________________________3 7 62.Doa ketika berbuka puasa____________________________________________________3 7 65.Doa untuk minta hujan_______________________________________________________3 6 60.Doa ketika bersin____________________________________________________________ .Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan___________________________38 68.Doa ketika ada halilintar____________________________________________________ _36 59.Doa agar hujan berhenti______________________________________________________ 37 63.Doa apabila turun hujan_____________________________________________________3 7 61.Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 52.Ketika melihat awal bulan____________________________________________________ 37 64.Doa setelah makan__________________________________________________________38 67.Doa ziarah kubur___________________________________________________________36 57.Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat________________________________ _36 55.50.Doa ketika ada angin ribut___________________________________________________ _36 58.Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan_________________________________ _38 71.Doa untu bela sungkawa_____________________________________________________35 54.Doa apabila melihat permulaan buah___________________________________________ 39 72.Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman_____________________ 38 69.Doa untuk mayat anak kecil___________________________________________________ 35 53.

Bacaan dalam majelis________________________________________________________4 0 79.Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka_____________________________ __40 81.Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu_______________________________ 40 82.Doa kepada pengantin baru___________________________________________________3 9 74.Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan______ ___39 75.39 73.Doa ketika marah___________________________________________________________39 77.Doa perlindungan dari Dajjal_________________________________________________ 40 83.Doa sebelum bersetubuh______________________________________________________3 9 76.Doa pelebur dosa majelis_____________________________________________________ 40 80.Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan______________________________ _39 78.Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah__________________ ___40 .

Doa musafir jika masuk waktu sahur___________________________________________ 43 98.Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik____________________________ ___44 104.84.Doa apabila pulang dari bepergian____________________________________________ _43 100.Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari_______________________ __44 105.Doa agar terhindar dari syirik_______________________________________________ __41 87.Keutamaan menyebarkan salam_______________________________________________44 103.Doa apabila binatang (atau kendaraan) tergelincir____________________________ ____43 94.Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan_______________ __44 101.Doa bepergian______________________________________________________________42 91.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 86.Doa agar terhindar dari tathayyur____________________________________________ __41 89. baik dalam bepergian atau tid ak_______43 99.Doa orang mukim kepada musafir______________________________________________4 3 96.Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan___________________________________ _43 95.Doa ketika naik dan turun____________________________________________________ 43 97.Doa masuk pasar____________________________________________________________42 93.Mendoakan kepada orang yang dicaci__________________________________________ .Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah____________________________ __41 88.Doa masuk kota atau desa____________________________________________________4 2 92.Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat.Doa naik kendaraan_________________________________________________________41 90.Keutamaan membaca shalawat________________________________________________44 102.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 84.

44 106.Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan___________________ ___46 117.Bacaan di Masy aril Haram___________________________________________________46 111.Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit_____________________________ ___46 .Doa apabila takut kepada suatu kaum_________________________________________ __46 115.Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad_____________________________________ 45 108.Doa pada hari Arafah________________________________________________________ 45 110.Ketika di Hajar Aswad_______________________________________________________ 46 113.Doa atas kehancuran musuh__________________________________________________4 6 114.Etika ketika memuji temannya________________________________________________ _45 107.Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu________________________________________ _46 116.Ketika melempar jumrah_____________________________________________________4 6 112.Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah________________________________ ___45 109.

Keutamaan tasbin. bertasbih__________________________________________ __50 .Bacaan ketika menyembelih ternak____________________________________________ _47 126.Apabila orang yang puasa dicaci maki________________________________________ __47 125.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 120.Bacaan untuk menolak gangguan syetan________________________________________ 48 127.Istighfar dan taubat________________________________________________________ _48 128.Bagaimana cara Nabi saw.Bacaan apabila orang kafir bersin___________________________________________ ___47 123. tahmid. tahlil dan takbir_________________________________ _____48 129.Bacaan Talbiyah____________________________________________________________4 7 121.118.Bacaan ketika takut_________________________________________________________ _47 122.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 118.Menjawab salam orang kafir__________________________________________________ 47 124.

(QS..ó.¡øt Î -§.OE©#(. ..V.æ. Al-Ahzaab:41) tã&rÏN=.äs u Dan sbeutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimudengan merendahkan diri dan rasa takut (p ada siksaan-Nya).. Al-Ahzaab:35) ZxÅu%Y |n... £ .%!#...©!$#¨. ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Akuingat (pula) kepadamu. (QS.ãàô$uöäöäørþ Îãäø$s ..û. Al-Baqarah: 152) #Z./ ... maka Allah menyediakan untukmereka pengampunan danpahala yang agun g. (QS.Ïx#[øÏ!$#.OE&..Ø@ Å.OE#. tidak mengeraskan suara di pagi haridan sore hari.._..$|F$uÍißäó9$ÎÉösø$zÏÌôyø$tß..èø$(..Keutamaan Berdzikir Keutamaan Berdzikir uÍ(.)9#...Èãàõs ß.ó9#z..ÎÏ tø$. Hai orang-orang yang beriman..#utÏ©$$p r‾t . Dan janganlah k amu termasukorang-orang yang lalai.. ' n.#. #.#Z.tÅ2=©%!$#u.6©#.$Vàã.. (QS. berdizkirlah yangbanyak kepada Allah (dengan menyeb ut namaNya).. n.3? Karena itu..# Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah.ÏVx.3?. Al-A raaf: 205) ...Å2=©%!$#u.. <#..ßu ɹ.Ïi..tÏø¨.çmª!$ n.f9# ..t... Ït#·ôr&u. z.. Ì.OE$ù n.t. ø$/......Z. dan bersyuk urlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.â0OE##ã .äø$u p.

(HR. dia berkata: Rasulullahsaw. tanpa mengerjakan dosa atau memutus sanak? Kami (yang hadir) berkata: Ya. Beliau bersabda: Tidak henti nya lidahmu basah karena zikir kepada Allah. Sedang satu kebaikan akan dilipatkansepuluh kali. kami senang wahai Rasulullah! Lalu beliau bersabda: Apakah seseorang diantarakamutidak berangkat pagi kemesjid lalu mengajar atau membaca d ua ayat AlQuran. paling suci di sisi Rajamu (Allah). hal itu lebih baik baginya dari dua unta.Rasulullah saw. Bersabda: Perumpamaan orangyang ingat akan Rabbnya dengan orang y ang tidak ingat Rabbnya alksanan orang yanghidup denganorang yangmati. Akan tetapi alif satu huruf. satu huruf. laam satu huruf dan mim satu huruf. juga berkata: Maukah kamu. Rasulullah)! Beliau bersabda: Dzikir kepada AllahYang MahaTinggi (HR. sedang kami di seramb i mesjid (Madinah). aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik. lalu kembalidengan membawa dua unta yan g besar punuknya. Lalu beliau bersabda: Siapakahdiantara kamu yang senang berangkat pagi padatiap hari ke Buththan atau Al-Aqiq. bila dia menyebut namaKu dalam suatu perkumpulan. keluar. bila diamengingatKu dalam dirinya Aku mengingatny adalam diriKu. akan mendapatkan satu kebaikan. bila ia mendekat kepad aKusehasta Aku mendekat kepadanya sedepa.. danlebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. (HR. (HR. bila dia datang kepadaKu dengan berjalan. dan paling mengangkatderajatmu. At-Tirmizi 5/458 dan Ibn Majah 2/1246) Rasul saw. Al-Bukhari 11/2 08. maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Al-Bukhari 5/175 dan Muslim 4/2061) Dari Abdullah bin Busr r. sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima. Dan (mengajaratau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). lantas kamu memenggalleharnya atau mereka memenggal lehermu? Para sahabat yang hadir berkata: Mau (wahai. Aku bersamanya bila dia ingat Aku. At-Tirmizi 5/459 dan Ibn Majah 2/1245) Rasulullah bersabda. Aku menyebutnya dalam perkumpulan yanglebih baik dari mereka. bila dia mendekat kepadaKu sejengkal Aku mendekatkepadanyasehasta. Aku tidak berkata: A lif laam miim. Tirmizi 5/175) Dari Uqbah bin Amir ra.a. Muslim1/539) Rasulullah saw. Allah berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hambaKu kepadaKu. dia berkata: Sungguh adaseorang lelaki berkata: Waha i Rasulullah. Dan (bila membacaatau mengajar) empat ayat akan lebihbaik baginya daripadamemperoleh empat (unta) . lebih baik bagimu dari infa k emas atau perak. bersabda: Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Oleh karena itu beritahulah aku sesuatu buatpegangan. (HR.

dan dari seluruh bilangan unta. (HR. Muslim 1/553) .

Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. pastilah mendapat hukuman dariAllah. (HR. bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. (HR. Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. dan hal itumenjadi penyesalan mereka (di hari qiyamat). juga mengatakan: Setiap kaum yangberdiri dari suatu majelis. maka merekalaksana berdiri dari bangkai keledai. pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. Abu Dawud 4/264 dan Ahmad 2/389) . pastilah mendapat hukuman dariAllah. pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Rasulullah saw. yang mereka tidakberdzikir kepada Allah di dalamnya. Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Dia saw. (HR. bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya.Rasulullah saw.

Maha Suci Allah. Tirmidzi dan Ibn Majah) . tiada Tuhan selain Allah. tiada sekutu bagiNya. Tirmidzi 5/473. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaringdan mereka memikirkan tentang pen ciptaan langit dan bumi (seraya berkata):"Ya Tuhan kami. Ibn Majah 2/335) Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku. (HR. Al-Walid berkata: Atau Nabi bersabda (mengenaihadits ini ada keraguan dari peraw i): Apabila dia berdoa. Apabila dia berdiri lalu berwudhu. Ali Imran:190-191) (HR. lalu membaca: [do a (i)] Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. serta merestuiku untuk berdzikirkepadaNya. kemudian melakukan shalat. (HR. bersabda: Barangsiapa banguntidur di waktu malam. Bukhari 11/113 dan Muslim 4/2083) Rasulullah saw. segala puji bagi Allah. akan dikabulkan. kecualidengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung . Allah Maha Besar. Abu Dawud. (HR. see Sahih Tirmidzi 3/144) Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi. maka shalatnya diterima. maka peliharalah kami dari siksa neraka. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau. BagiNya kerajaan dan pujian. yang membangunkan kamisetelah ditidurkanNya dan kepadaNya kamidibangkitkan.1. 1. Kemudian berdoa: [do a (ii)] Wahai Tuhanku! Ampunilah dosaku Maka dia akandiampuni. tiada daya dan kekuatan. Doa ketika mengenakan pakaian Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian inikepadaku sebagai rezeki daripada-N ya tanpada daya dan kekuatan dariku. (HR. Bukhari 8/235 dan Muslim 1/530) 2. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. Bukhari 3/39 dan lainnya. dan silih bergantinya malam dan siangterdapat tdana-tdana bagi orang-orang yang berakal. Segala puji bagiAllah. (QS.

Tirmidzi 2/505 dan lainnya) 6. (HR. dan Ahmad) 9. Tirmidzi dan Al-Baghawi) 4.3. Muslim 1/209) Ya Allah.hiduplah dengan terpuji. dan matilah dalam keadaan syahid. Doa ketika memulai wudhu Dengan nama Allah. sesungguhnya akuberlindung kepadaMu dari godaan syet an laki-laki dan perempuan. At-Tirmidzi dan Ibn Majah) 8. (HR. Abu Dawud. jadikanlah aku termasuk orang-orang yangbertobat dan jadikanlah aku ter masuk orang-orangyang bersuci (HR. semoga Allah Ta alamemberikan gantinya kepadamu. Ibn Majah 2/1178 dan Al-Baghawi 12/41) 5. At-Tirmidzi 1/78) Maha Suci Engkau ya Allah. Tambahankata dalam kurung diriwayatkan ol eh Sa id IbnMansur) 7. Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru Kenakanlah sampai lusuh. Abu Dawud. Doa setelah selesai wudhu Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya. Ibn Majah. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. (HR. Aku mohon kepadaMu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Doa ketika melepaskan baju Dengan nama Allah (aku melepaskan baju) (HR. Abu Dawud. (HR. Al-Bukhari 1/45 dan Muslim 1/283. (HR. (HR. Abu Dawud 4/41) Berpakaianlahyang baru. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Doa masuk WC Dengan nama Allah. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakankarenanya. Ya Allah. aku memuji kepadaMu. 3. akuminta ampun dan bertobat kepada Mu (HR. Doa keluar dari WC Aku minta ampun kepadaMu. An-Nasa i) . Ya Allah. (HR. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau.

(HR. kami bertawakkal (HR. Dengan nama Allah dan se moga shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah saw. dengan nama Allahkami keluar. Doa keluar dari mesjid Dengan nama Allah. (HR. chaya di pendengaranku. Ya Allah. dan Al-Bukhari) 13. Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya dan tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. (HR. Ya Allah bukalah pintu-pintu rahmatMu untukku. Doa apabila masuk rumah Dengan nama Allah kami masuk. Doa ketika masuk ke mesjid Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung. (HR.10. Abu Dawud with a Sahih Isnad 4/325) 12. semoga shalawat dan salamterlimpahkan kepada Rasulullah. Muslim 1/530 dan lafal hadits ini menurutnya. cahaya di lidahku. Abu Dawud. dan bodoh atau dibodohi. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu jangan sampai aku sesat atau disesatkan. Bacaan ketika pergi ke mesjid Ya Allah. peliharalah aku dari godaansetan yang terkutuk. dan kepada Tuhan kami . cahaya dari mukaku. Ya Al lahsesungguhnya aku minta kepadaMu dengan keutamaanMu. Ibn As-Suni) . jadikanlah cahaya di hatiku. Abu Dawud. berilah aku cahaya (HR. Ibn Majah dan AnNasa i) 11. cahaya dari belakangku. menganiaya atau dianiaya. cahaya dari atasku dan cahaya daribawahku. Ya Allah. Abu Dawud 4/325 dan At-Tirmidzi 5/490) Ya Allah. pada wajahNya Yang Mulia dan kekuasaanNya yang Qodiim (tida ada permulaannya) dari setan yangterkutuk. Abu Dawud) 14. 10. cahaya di penglihatanku. At-Tirmidzi. berbuat kesalahan atau disalahi.

(HR. tiada Tuhan yang berhak disembahselain Engkau. Instruksi segera dibaca diriwayatkan oleh Ibn Khuzaymah 1/220) Seorang Muslim harus membaca shalawat kepada Nabi saw. Abu Dawud. Dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan. jauhkanlah antara aku dan kesalahankesalahanku. Abu Dawud. Muhammad sebagai rasulKu. (HR. tiada sekutu bagiNya dan sesungguhnya Muhammad adalah utusanNya. sebagaimana Engkau menjauhkanantara timur dan barat. (HR. dan Islam sebagai agamaku. sebagaimana baju putihdibersihkan dari kotoroan. Ibn Majah dan AnNasa i) . At-Tirmidzi. sesudah menjawab adzan. Sesunggunya Engkau tidak menyalahi janji. dan es. (HR. Muslim 1/290. Ya Allah. bers ihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku. air. Al-Bukhari 1/181 dan Muslim 1/419) Maha Suci Engkau Ya Allah. Berilah al-wasilah (derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi saw. Maha Tinggi kekayaan dan kebesaranMu. (HR. Bukhari 1/152 dan Muslim 1/288) Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Ya A llah. Muslim 1/288) Ya Allah. cucilah aku darikesalahan-kesalahanku dengan salju. At-Tirmidzi. 15.15. Doa iftitah Ya Allah. Seseorang yang mendengarkan adzan. (HR. Tuhan panggilan yang sempurna ini dan shalat yang didirikan.) dan fadhilah kepada Muhammad. dan Ahmad) 16. sebab doa pada saat itu dikabulkan. aku memujimu. hendaklah berkata sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. kecuali dalam kalimat: (i) Mari kita sholat. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. mari kita sholat Maka padanya berkata: (ii) Tidak daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maha Berkah akan namaMu. (Segera dibaca ketikamuadzin membaca syahadat) (HR. Bukhari 1/152) Berdoa untuk diri sendiri antara adzan dan iqamah.

(HR. Aku hidupdengan pertolongan dan rahmatMu d an kepadaMu(aku kembali). tidak akan menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Aku penuhi panggilanMu dengankegembiraan. Muslim 1/434) . kejelekan tidak dinisbahkan kepadaMu. Tunjukkan aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan denganseizinMu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. (HR. dan Israfil. Aku minta ampun dan bertobat kepadaMu. Tuhan Jibril.Engkau. Engka u yangmenjatuhkan hukum apa yang mereka (Yahudi dan Nasrani) pertentangkan. Wahai pencipta langit dan bumi. Mikail. tidak akan adayang bisa menjauhkan aku dar ipadanya. Muslim 1/534) Ya Allah. kecuali Engkau. Wahai Tuhan yangmengetahui yang ghaib dan nyata. seluruh kebaikan di kedua tang anMu. Hindarkan aku dari akhlak yang jahat. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik. Sesungguhnya Engkau menunjukk an jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki.

Apabila Nabi saw. shalat Tahajud di waktu malam. beliau membaca: .

kejadian hari kiamat adalah benar. kepadaMu aku kemba li. Tuhan Yang Maha Suci. bertemu denganMu benar. para nabi adalah benar. Muhammad adalah benar. Oleh karena itu. Bagimu segala puji. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. para nabi adalah benar. Abu Dawud. BagiMu segala puji. Engkau adalah Tuhanku. Bukhari 1/199 dan Muslim 1/350) Engkau. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. ya Allah! Tuhanku dan dengan pujiMu. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. kepadaMuaku beriman. Muhammad adalah benar. Tuhan malaikat danJibril. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. Ibn Majah. firmanMu benar. tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau benar. kepadaMuaku beriman. kepadaMu aku menjatuhkan hukum. Tirmidzi. firmanMu benar. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. kepadaMu aku kemba li. surga adalah benar. Bukhari dan Muslim 1/432) Ya Alah! BagiMu segala puji. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. Bagimu segala puji. janjiMu benar. Muslim 1/353) . (HR. Engkau benar. kepadaMu aku bertawakkal. surga adalah benar. BagiMu segala puji. (HR. dengan pertolonganMu aku berdebat. janjiMu benar. dengan pertolonganMu aku berdebat. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. kepadaMu aku menjatuhkan hukum. BagiMu segala puji. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. Oleh karena itu. neraka adalah benar.Ya Alah! BagiMu segala puji. Bukhari dan Muslim 1/432) Doa ruku Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agung. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. tiada Tuhan kecuali Engkau. neraka adalah benar. (HR. kepadaMu aku bertawakkal. Ya Allah ampunilah dosaku. BagiMu segala puji. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. bertemu denganMu benar. Engkau adalah Tuhanku. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. (Dibaca tiga kali) (HR. kejadian hari kiamat adalah benar. (HR. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir.

aku memujiMu dengan pujian yang banyak. kepadaMu aku berserah diri. telah menunduk dengan khusyu kepadaMu. Bukhari) Wahai Tuhan kami. Muslim 1/534. Abu Dawud 1/230. bagiMu segala puji. yang baik dan penuh dengan berkah. (HR. penglihatanku. (HR. kebesaran dan keagungan. untukMu aku rukuk. Abu Dawud. Pendengaranku. (HR. Bukhari) . Doa bangun dari ruku Semoga Allah mendengar pujian orang yang memujiNya. dan AnNasa i) Maha Suci Allah. KepadaMu aku beriman. (HR. sarafku dan apa yang berdiri di atas dua tapak kakiku. otakku. tulangku. dan Ahmad dengan sanad yang hasan) 18. kerajaan.Ya Allah. Tirmidzi. An-Nasa i. Dzat yang memiliki keperkasaan.

(HR. Doa ketika sujud Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi. penglihatannya. (HR. akumemujiMu. ampunilah seluruh dosaku yang kecil dan besar yang telah lewat dan yang akan datang. Abu Dawud. kebesaran dan keagungan. Muslim) Ya Allah. kerajaan. Ya Allah. Aku tidak . Ya Allah Tuhan kami. yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang tersembunyi. kepadaMulahaku beriman kepadaMu aku menyerahka n diri. dan dengankeselamatanMu dari siksaanMu. untukMulah aku bersujud. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dengan keridhaanMu dari kebencianMu. Bukhari dan Muslim) Engkau Tuhan Yang Maha Suci. wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya. ampunilah dosaku. Tirmidzi. Maha Suci A llah sebaik-baik pencipta. Abu Dawud 1/230. (HR. Tuhan para malaikat dan Jibril. An-Nasa i dan Ahmaddengan sanad yang hasan) Ya Allah. yang membentuk rupanya. Muslim 1/350) Ya Allah. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. yang membelahpendengarannya. Ibn Majah. (HR. Muslim 1/534 dan lainnya) Maha Suci Dzat yang memiliki keperkasaan.19. (HR. (HR.

serta jadikanlah simpana untukku disisiMu dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telahmenerimanya dari hambaMu Dawud. setelah tasyahud Ya Allah. wahai Nabi. Abu Dawud. berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya. (HR. Tirmidzi. berilah rahmat kepadaku. Tirmidzi 2/474. (HR.membatasi pujian kepadaMu. berilah aku rezeki dan angkatlah derajatku. Al-Hakim mensahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/219) 22. gantilah aku. ampunilah dosaku. Kesejahteraan semogaterlimpahkan kepada kita dan hamba-ham ba Allahyang sholih. ampunilah dosaku. sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. ampunilah dosaku. sedang kalimat tambahannya menurut riwayat Dzahabi sendiri 1/220) Ya Allah. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu. Bukhari) . At-Tirmidzi 2/472. (HR. Al-Hakim mengatakan sahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. (HR. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalahhamba dan utusanNya. Muslim 1/352) membatasi pujian kepadaMu. (HR. shalat-shalat dan kalimat yang baik adalah untuk Allah. (HR. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. (HR. Membaca shalawat kepada Nabi saw. dan Ibn Majah) 21. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. tulislah untukku dengan sujudku pahala disisiMu dan ampunilah dengannya akan dosaku. selamatkan aku. Muslim 1/352) Doa ketika duduk antara dua sujud Wahai Tuhanku. Al-Bukhari dan Muslim 1/301) 23. tunjukkanlah aku. sebagaimana Engkau telahmemberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Tasyahud Segala penghormatan. Ahmad 6/30. wahai Tuhanku. begitu juga rahmat dan berkahNya. (HR. << Maha Berkah Allah sebaik-baik Pencipta >>. yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan Daya dan KekuatanNya. Berilah berkah kepada Muhammad d an keluarganya. Doa sujud tilawah Bersujud wajahku kepada Dzat yang menciptakannya. Abu Dawud 1/231) Ya Allah. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu.

(HR. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan MahaPenyayang. ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat keapdaku. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/53) . Aku berlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Bukhari 8/168 dan Muslim 4/2078) Ya Allah. apa yang aku rahasiakan dan yang kutampakkan. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam Ya Allah. Ta Allah. Engkau ya ngmendahulukan dan mengakhirkan. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur. syukur kepadaMu dan ibadahyang baik untukMu. dan tidak ada yang dapat mengampuni dosadosa kecuali Engkau. serta apa yang Engkau lebihmengetahui daripada aku. Bukhari 1/202 dan Muslim 1/412) Ya Allah. Oleh karena itu. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari perbuatan dosa dan utang. tidak ada Ilahyang berhak disembah kecuali Engk au. (HR. serta dari fitnah Dajjal. (HR. sesungguhnya aku amat menganiaya diriku. Bukhari 2/102 dan Muslim 1/412 dan lafal haditsnya adalah menurutMuslim) Ya Allah. berilah pertolongan kepadaku untuk menyebutnamaMu.24. fitnah kehidupan dan setelah mati. (HR. (HR. ampunilah aku akan (dosaku) yang akulewatkan dan yang aku akhirkan. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksaan kubur. Aku berlindung kepadaMu dari fintah AlMasih Dajjal. siksa neraka Jahannam. yang aku lakukan secara berlebihan. Muslim 1/534) Ya Allah.

Aku mohon kepadaMu agar aku dapat menikmati memandang wajahMu.Ya Allah. aku mohon kepadaMu agar diberi nikmat yang tidak habis dan aku minta kepadaMu agar diberipenyejuk mata yang tak putus. Aku mohon kepadaMuagar aku dapat rela setelah qadha. Aku minta kepadaMu. rindubertemu denganMu tanpa penderitaan y ang . Abu Dawud dan Sahih Ibn Majah 2/328) Ya Allah. Aku mohon kepadaMu kehidupan yang menyenangkan setelah aku meninggal dunia. bila Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku. perpanjanglah hidupku. dengan adanya Engkau mengetahui yang ghaib dan dengan kemahakuasaanMu untuk menciptakan makhluk. sesungguhnya aku mohon kepadaMu agar aku takut kepadaMu dalam keadaan sembunyi atau keramaian. sesungguhnya aku mohon kepadaMu. Aku mohon kepadaMuagar dapat berpegangan dengan kalimat hak di wakturela atau marah. Ya Allah. Dan matikan aku dengan segera. bila Engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku. (HR. agar aku bisamelaksanakan kese derhanaan dalam keadaan kaya atau fakir. agardimasukkan ke surga dan aku berlin dung kepadaMu dari neraka.

sesungguhnya bagiMu segala pujian. tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. sesungguhnya aku mohon kepadaMu yaAllah. aku mohon kepadaMu agarmengampuni dosa-dosaku. Tirmidzi. wahai Tuhan yang mengurusi segala sesuatu. (HR. tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. An-Nasa i 3/54. tidak beranak dan tidak diperanakkan. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. Maha Pemberi Nikmat. wahaiTuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia. wahai Tuhan Yang Hidup. 55 dan Ahmad 4/364 dengan membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. BagiNya puji dan bagiNya kerajaan. Ibn Majah. tidak ada sekutu bagiNya. Sesungguhnya aku mohon kepadaMu agardimasukkan ke surga dan aku berlindung kepad aMu dari siksaan neraka. Abu Dawud 2/62. (HR. An-Nasa i) Ya Allah. (tiga kali) (ii) Ya Allah. YaAllah. tiada seorang pun yang menyamaiNya. tidak ada seorang pun yang menyamaiMu. Abu Dawud. Muslim 1/414) Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. tidak membutuhkan sesuatu.membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. tiada Tuhan kecuali Engkau. (HR. tiada sekutubagiMu. Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Wahai Tuhan YangMaha Agung dan Maha Pemurah. tidak beranak dan tidak diperanakkan. (HR. (HR. 55 dan Ahmad 4/364 dengan Ya Allah. Bacaan setelah salam (i) Aku minta ampun kepada Allah. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. Ibn Majah 2/1267 dan Ahmad 5/360) 25. tiadaTuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. Maha Esa. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang . YaAllah. Tirmidzi 5/515. . (HR. tidak membutuhkan sesuatu. Karena Engkau adalah Tuhan Yan g Maha Esa. Maha Suci Engkau. Engkau pemberi keselamatanm dan dariMu keselamatan. An-Nasa i lafal hadits menurut riwayatnya 3/52. sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Ahmad 4/328) Ya Allah. An-Nasa i 3/54.

berkata: Adalah Rasulullah saw. tiadasekutu bagiNya. Ya Allah. tiada sekutubagiNya. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmuyang bermanfaatm rezeki yang halal dan amal yang diterima. (HR. (HR. Muslim 1/418) Bacalah surat Al-Ikhlas. anugerah dan pujaan yang baik. kecuali setelah shalat Maghrib dan Subuh. Beliau bersabda: pabla seseorang A . tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Tiada Tuhan kecuali Allah. sebagaimana mengajarsurah Al-Quran. TIdak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. Al-Falaq. tiadasekutu bagiNya. mengajari kami shalat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu. Tirmidzi 5/515 dan Ahmad 4/227) Ya Allah. bagiNya pujaan.Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. dengan memurnikanibadah kepadaNya. bagiNya kerajaa n. (HR. Ya Allah. BagiNya keraja an. (HR. Doa shalat istikharah Jabir bin Abdullah r. (Dibaca setelah salam shalat Subuhi) (HR. Tidak ada daya dan kekua tan kecuali (dengan pertolongan) Allah. BagiNya nikmat. Yang Maha Esa. BagiNya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. An-Nasa i) Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. (Dibaca sepuluh kali setiap sesudah shalat Maghrib danSubuh). sekalipun orang-or ang kafir benci. Kami tidak menyembah kecua li kepadaNya. segala puji bagi Allah. dan An-Naas. Muslim 1/415) Maha SuciAllah. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Masing-masing surah dibaca setiap setelah shalat(wajib) sekali. Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan kecualiAllah. Dan Allah Maha Besar (tiga puluh kali. (HR. tiga kali. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.a. BagiNya pujaan. Dia Maha Kuasa atas segalasesuatu. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/68) Bacalah Ayat Kursi setiap selesai shalat (wajib). Ibn Majah dan lainnya) 26.

hendaklah melakukan s halat sunnah (istikharah) dua rakaat.di antara kami mempunyai rencana untukmengerjakan sesuatu. kemudian bacalahdo a ini : .

Akan tetapi jika Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebihberbahaya bagiku dalam agama. Engkau M engetahui sedangkan akut tidak mengetahuinya. Ya Allah. dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. Orang yang melakukanshalat Istikharah. Allah Yang Maha Suci berfirman: (ii) dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. mudahkan jalannya. takdirkan kebaikan untukku dimana saja kebaikan ituberada. kerajaan milik . sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu pengetahuanMu dan akumohon kekuasaanMu dengan kemahakuasaan Mu. Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang Maha Agung. dan akibatnya kepada diriku. maka singkirkanlah persoalan tersebut. sesungguhnya Engkau MahaKuasa. Bacaan di waktu pagi dan sore Di waktu sore: (i) Kami telah memasuki waktu sore. kemudian berilah berkah. dan akibatnya terhadap diriku << atau Nabi saw. perekon omian. bertawakallah kepada Allah (QS. kemudian berilah kere laanMu kepadaku. hendaklah bermusyawarah dengan orang-orang mukmin dan berhati-hati dalammenangani persoalanagar tidakmenyesal di kemudian hari.Ya Allah. dan jauhkanlah aku daripadanya. Ali Imran: 159) (HR. bersabda: di dunia atau akhirat (terdapat keraguan perawi hadits) >> sukseskanlah untukku. Bila kamu telah membulatkan tekad. Bukhari 7/162) 27. sedang aku tidak kuasa. apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini(sebutkan persoalannya) lebih baik dal am agamaku.

dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu pagi. Dan kepadaMulah tempat kembali. Engkau adalah Tuhanku. segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. segala puji bagi Allah. Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. Wa hai Tuhan. sesungguhnya aku di waktu pagi . Wa hai Tuhan. Dan kepadaMukebangkitan. (ii) Kami telah masuk waktu pagi dan kerjaan hanyalahmilik Allah (HR. (HR. ampunilah aku. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu sore. Bukhari 7/150) Ya Allah. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. oleh karena itu. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. Wahai Tuhan. tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. tiada sekutu bagiNya. Tirmidzi 5/466) Ya Allah. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Aku adalah hambaMu. Wahai Tuhan. (HR. Wahai Tuhan. Aku berlindungkepadaMu dari kejelekan yang kupe rbuat. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecualiEngkau. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu pagi. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu sore. tiada sekutu bagiNya. Engkaulah yang menciptakan aku. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Muslim 4/2088) (i) Ya Allah.Allah. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. Di waktu sore: (ii) Ya Allah. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhan.

tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. tiadasekutu bagiMu dan sesungguhnya Mu hammadadalah hamba dan utusanMu. (Dibaca empat kaliwaktu pagi dan sore). Ibn AsSuni) . An-Nasa i. (HR. malaikat-malaikat dan selu ruh makhlukMu. Bukhari. malaikat yang memikularasy-Mu.mempersaksikan Engkau. Abu Dawud 4/317. sesungguhnya Engkau adalah Allah.

sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama. maka sungguh telah bersyukur pada hari itu. Aku b erlindung kepadaMu dari siksa kubur. Ahmad 5/42. selamatkan tubuhku. selamatkanpendengaranku. peliharalah aku dari muka. (HR. Barangsiapa yang membacanya di sore hari. Ibn As-Sunni 72. keluarga dan hartaku. dari kejahatan sesuatu yang diciptakanNya. Ya Allah. belakang. Ya Allah selamat kan penglihatanku. Abu Dawud 4/324. Aku berlindung dengankebesaranMu. (tiga kali) (HR. kanan. Ibn As-Suni. (tiga kali) (ii) Ya Allah. tiada Tuhan kecuali Engkau. Bukhari) Allah-lah yang mencukupi. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Muslim 4/2080) Ya Allah. An-Nasa i.Barangsiapa yang membacanya dipagi hari. Abu Dawud 4/321 dengan sanad yang hasan) Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna. Ya Allah. (dibaca tujuh kali diwaktu pagi dan sore) (HR. tutupilah auratku dan berilah ketentraman di hatiku. sesungguhnya Aku berlindung kepadaMudari kekufuran dan kefakiran. Tirmidzi dan Ahmad 2/290. Ya Allah. tiada Tuhan kecuali Dia. dan Ibn Hibban) (i) Ya Allah. Ibn As-Sunni. dunia. makasungguh telah bersyukur pada malam itu. Abu Dawud 4/318 dan An-Nasa i. Dialah Tuhan yang menguasai arsy yang agung. kepadaNya aku bertawakal. kiri dan atasku. agar aku tidak disamba r dari bawahku . (tiga kali) (HR.

tidak ada sekutu bagiNya. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Aku rela Allah sebagai Tuhan. (HR. Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/545) Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. atau aku me njalankan kejelekan terhadap diriku atau mendorong orang Islam padanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. (tiga kali) (HR. perbaikilah segala urusanku dan jangandiserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu). Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keterangan untuk dibaca tigakali diriwayatkan oleh Ahmad 4/ 337. Abu Dawud dan Tirmidzi) Maha Suci Allah. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. dan Ibn As-Sunni 68) (dibaca seratus . Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku. Muslim 4/2090) Ya Allah. Al-Hakim dan menurutnya sahih. Tirmidzi 5/465.(oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). (HR. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi. (dibaca seratus kali setiap hari) (HR. An-Nasa i 4. (tiga kali) (HR. BagiNya kerajaan dan segala pujian. Tirmidzi dan Abu Dawud) Dengan nama Allah yang bila disebut. segala sesuatudi bumi dan langit tidak akan berbahaya. aku memujiNya. Muslim 4/2081) Wahai Tuhan Yang Maha Hidup. Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Abu Dawud dan Ibn Majah) (HR. kali) (HR. syetandan balatentaranya. wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri. (dibaca tiga kali) (HR. Dialah YangMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. dengan rahmatMu aku minta pertolongan.

(HR. Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus. kalimat Ikhlas. Ahmad 3/406. Bacaan sebelum tidur Rasulullah saw. Abu Dawud 4/322 dengan sanad yang hasan) Rasulullah saw. Kemudian dengan dua tapak tangannya. (HR. sepuluh kesalahan dihapus. maka akanmemperoleh fadhilah tersebut hinggapagi. tidak ada sekutu bagiNya. beliaumengusap tubuh yang dapat dijangkau d engannya. Bukhari dan Muslim 4/1723) B . Bila dibaca Idi waktu sore.apa yang harus kukatakan? eliau bersabda: Katakanlah: di waktu pagi dan sore tiga kali. bersabda: Katakanlah! . Dimulai dari kepala. agama Nabi kita. BagiNya kerajaan dan segala pujian. apabila akan tidur di tempat tidurnya pada setiap malam. (HR. Qul a uudzu birabbil falaq dan Qul a uudzu birabbin naas. (HR. Aku berkata: wahaiRasulullah. Muhammad saw. Lalu ditiupn ya dan dibacakan Qul huwallaahu ahad. dan agama ayah kami. Beliau melakukannya tiga kali. maka akan mencukupi kamu dari segala sesuatu. dan Ibn As-Sunni 34) Dari Abdullah Ibn Khubaib. Abu Dawud 4/322 dan Tirmidzi 5/567) 28. beliau mengumpulkandua tapak tangannya. (Shahih Ibn Majah 2/331) Di waktu pagi kami memegang agama Islam.. 407. dia diangkat sepuluh derajat dan terpelihara darisyetan hingga sore. bersabda: Barangsiapa yang diwaktu pagi membaca: Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. maka pahalanya sama dengan memerdekakanbudak dari cucu Ismail. wajah dan tubuh bagian depan. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. dia berkata: Rasulullah saw. 5/123.

Sesungguhnya dia tidak mengerti. (HR. (HR. aku mati dan hidup. Rasulullah saw. [Al-Baqarah (2): 285-286] (HR. Y a Allah. lafal hadits ini darinya) Dengan namaMu ya Allah. sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambaMuyang shalih. apabila akan tidur. kemudian membaca: Ya Allah. akumeletakkan lambungku. sesungguhnya aku mohon kepadaMu keselamatan. aku tunjukkan sesuatu yanglebih baik bagi kamu daripada pemb antu? Apabila kamu akan tidur. maka dua ayat tersebut akan mencukupinya (memeliharanya dari gangguan syetan dan lain-lain). Abu Dawud 4/311. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. maka peliharalah. (dibacatiga kali) (HR. Apabila Engkau menghidupkannya. Dan dengan namaMu pula aku bangun daripadanya. maka bacalah ayatKursi. jauhkanlah aku dari siksaanMu pada hariEngkau membangkitkan hamba-hamba Mu. ApabilaEngkau mematikannya. Apabila Engkau menahan rohku. juga mengatakan: Barangsiapayang membaca dua ayat dari akhir sura t AlBaqarah di suatu malam. beliaumeletakkan tangannya yang kanan di baw ah pipinya.Rasulullah saw. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. Bukhari dan Muslim 1/554) Apabila seseorang diantara kamu berdiri lagi daritempat tidurnya. Rasulullah saw. lafal hadits ini darinya dan Ibn As-Sunni 721) Rasulullah saw. kemudian kemba li lagi. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. maka ampunilah. (HR. maka bacalah ayatKursi. dan Engkaulah yang akan mematikannya. apa yangterjadi sesudahnya. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. sesungguhnya Engkau menciptakan diriku. Tapi apabila Engkau melepaskannya. Muslim 4/2083. maka berilah rahmat padanya. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. makahendaklah dikibasi dengan ujung sarungnya tiga kali. Bukhari 11/126 dan Muslim 4/2084) Ya Allah. maka bacalah: Dengan nama Engkau wahai Tuhanku. Ahmad 2/79. Apabila berba ring. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. Bukhari dan Muslim 4/2083) Maukah kamu berdua1. bacalah: . Mati dan hidupnya hanya milikMu. maka peliharalah.

.1 Rasullah berbicara kepada Ali dan Fatihmah ketika merekaberdua meminta pembant u.

Maha Suci Allah. (tiga puluh tiga kali) (ii) Segala puji bagi Allah. (tiga puluh tiga kali) (iii) Allah Maha Besar. (tiga puluh empat kali) Sesunggunya bacaan tersebut lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. (HR. Muslim dan Bukhari 4/2091) Ya Allah, Tuhan yang memguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelahbutir tumbuh-tumbuhan dan biji buah , Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatuyang Engkau memegang ubun-ubunn ya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, sebelumMu tidak adasesuatu. Engkaulah yang terakhir sete lahMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang nyata, di atasMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang batin, dibawahMu tidak ada sesuatu, lunasilah hutang kami dan berilah kekayaan kepada kami hingga kami terlepas dari kefakiran. (HR. Muslim 4/2084) Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, dan memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan orang yang memberi kecukupan dan tempat berteduh. (HR. Muslim 4/2085) Ya Allah, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanyang menguasai segala sesuatu d an yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Akuberlindung kepadaMu dari kejah atan diriku, kejahatan syetan dan balatentaranya, atau akuberbuat kejelekan pada diriku atau aku mendorongnya kepada orang muslim. (HR. Abu Dawud 4/317 dan Sahih Tirmidzi 3/142)

Nabi laam Nabi laam

saw. tidak mim tanzil saw. tidak mim tanzil

akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku. akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku.

(HR. Tirmidzi dan An-Nasa i) Apabila kamu akan tidur di tempat tidurmu, berwudhulah sebagaimana akan mengerjakanshalat, kemudian berbaringlah di atas ba gian tubuh yang kanan, lalu bacalah: Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku kepadaMu, aku menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku kepadaMu. Karena senang (mendapat rahmatMu) dan takut (akansiksaanMu). Tidak ada tempat perlindun gan dan penyelamatan dariMu, kecuali kepadaMu. Akuberiman pada kitab yang telah Engkau t urunkan, NabiMu yang Engkau utus. Apabila kamu meninggal, maka kamu akan meninggal dunia dengan memegang fitrah. (HR. Bukhari dan Muslim 4/2081) 29. Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam Dari Aisyah ra. dia berkata: Adalah Rasulullahapabila membalikkan tubuhnyadi waktu malam, beliau membaca: Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, MahaPerkasa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi danapa yang diantara keduanya, Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. (HR. Al-Hakim dan dia menyatakan shahih, AdzDzahabi menyetujuinya 1/540, An-Nasa i dan Ibn AsSunni) 30. Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna dari kemarahan, siksaan dan keja hatanhamba-hambaNya dan dari godaan syetan sertajangan sampai mereka hadir (keha dapanku). (HR. Abu Dawud 4/12 dan Sahih Tirmidzi 3/171) 31. Ketika bermimpi yang baik atau buruk Mimpi yang baik adalahdari Allah, sedangkan mimpi buruk adalah dari syetan. Apabila seseorang di antara kamu bermimpi yang disenangi, janganlah menceritakannya kecuali kepada orangyang senang mendengarkannya. Bagi seseorangyang bermimpi buruk, hendaklah berbuat sebagai berikut:

Meludah ke kirinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1722 dengan lafal hadits darinya dan Bukhari 7/24) Minta perlindungan kepada Allah dangodaan syetan dan kejelekan mimpinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1772) Tidak membicarakan mimpinyakepadaornag lain. (HR. Muslim 4/1772-1772) Membalikkan tubuh dan tidur ke posisi sebaliknya dari posisi tidur pertama. (HR. Muslim 4/1772) Berdiri dan melakukan shalat bila mau. (HR. Muslim 4/1772) 2 Surat As-Sajdah(surat ke32) dan surat Al-Mulk (surat ke 67).

dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. dan tidak ad a orang yang memberikan hukuman kepadaMu. Tirmidzi. Ya Allah. (HR. kami takut pada siksaanMu. Doayang berada dalam kurung diriwaya tkan oleh AlBayhaqi) memuji kepadaMu. Ya Allah. Sesungguhnya siksaanMu akan menimpa kepada orang-orang kafir. UntukMu kami melakukan shalat dan sujud. kami minta pertolongan dan minta ampun kepadaMu. (HR. berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk. MahaSuci Engkau. Ibn Majah. jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan (qadha). sesungguhnya Engkauyang menjatuhkan qadha. Engkau adalah sebagaimana yangEngkau sanjungkan kepada diriMu s endiri. KepadaMu kami berusaha dan melayani. berilah aku perlindungan(dari penyakit dan apa yang t idak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. uruslah aku sebagimana orang yang telah Engkauurus.32. (HR. wahai Tuhan kami dan Maha TinggiEngkau. kami memujiMu. Al-Hakim. Aku tidak membatasi . sesungguhnya aku berlindung dengankerelaanMu dari kemarahanMu dan denga n keselamatanMu dari siksaanMu. Abu Dawud. kepadaMu kami menyembah. Ad-Darimi. Tirmidzi. dan Al-Bayhaqi. Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan terhina. Aku berlindung padaMu dari ancamanMu. Berilah berkah apa yang Engk au berikan kepadaku.32. An-Nasa i dan Ahmad) Ya Allah. An-Nasa i Ahmad. Ibn Majah. Abu Dawud. kami tunduk padaMu dan berpisah dengan orang yang kufur kepadaMu. Al-Bayhaqi dan sanadnya menurut pendapatnyaadalah shahih 2/211) Ya Allah. Kami mengharapkanrahmatMu.

anakhambaMu (Adam) dan anak hamba pere mpuanMu(Hawa). (HR. dengan suara yang keras danpanjang. 33. pelenyap duka dan kesedihanku (HR. bakhil dan penakut. Raja yang Suci. Ahmad 1/391dan Al-Albani menyatakanshahih) Ya Allah. HendaklahEngkau jadikan Al-Quran sebagai pene ntram hatiku. Engkau ajarkan ke pada seseorang dari makhlukMu atau yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu. sesungguhnya aku adalah hambaMu. Ad-Daaruqutni dan lainnya) Ya Allah. Ubun-ubunku di tanganMu. (tiga kali) sedang yang ketiga. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan. qadhaMu kepadaku adalah adil.Alla] [Al-Kaafiruun] [Al-Ikhlaas] setelah selesai salam. beliau membaca: (iii) Tuhan malaikat dan Ruuh(Jibril). Bukhari 7/157) . Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama yang telah Engkau gunakan utuk diriMu. (HR. lemah dan malah.33.hukumanMujatuh kepadaku. dalam shalat witr membaca: (i) [Al. An-Nasa i 3/244. cahaya di dadaku. yang Engkau turunkandalam KitabMu. Rasullah saw. beliau membaca: (ii) Maha Suci Allah. utang yangmenyibukkan dan laki-laki yang me nindas.

Tuhan yang menguasai lan git dan bumi. oleh karenaitu. Tiada Tuhan selain Allah. Perbaikilah seluruh urusanku. (HR. Al-Haakim menshahihkannya) Allah. dan dengan pertolonganMu aku berperang. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Pengampun. Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman Hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. Tiada Tuhan selainAllah. 120) Hendaklah dia membaca ayat berikut: . Engkau adalahpembelaku. Hendaklah dia berhenti dari keraguan. 35. (HR. Bukhari 7/154 dan Muslim 4/2092) Ya Allah. (HR. tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yangzalim. Abu Dawud 3/42 dan Tirmidzi 5/572) Cukuplah Allah bagi kami. dengan pertolonganMu aku menyergap. Abu Dawud 2/89. At-Tirmidzi 5/529. (HR. dan Dialah Tuhan yang paling tepat dipasrahi. Aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatu. Muslim 1/119. Bukhari dan Muslim 1/120) Hendaklah mengatakan: Aku beriman kepada Allah dan para rasul yang diutus olehNya. Tuhan yang Maha Mulia dan menguasai arsy. Al-Haakim menyatakanshahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 2/ 142) Ya Allah. DenganpertolonganMu aku berputarputar. Doa bertemu dengan musuh yang tangguh Ya Allah. sesungguhnya aku menjadikan Engkau dileher mereka. aku mengharapkan rahmatMu. Maha Suci Engkau.35. Abu Dawud 4/324 dan Ahmad 5/42. (HR. (HR. (HR. Engkau adalah lenganku. (HR. Allah adalah Tuhanku. (HR. Dinyatakan shahih oleh Al-Albaani dan Al-Arna uut) Tiada Tuhan selain Engkau. jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata pun (tanpa pertolongan atau rahmat dariMu). Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Dan aku berlindung k epadaMu dari kejelekan mereka. Bukhari 5/172) 37. Abu Dawud 2/87 dan Sahih Ibn Majah 2/335) 36.

.

Abu Dawud 4/329. diamengacaukan aku. Tirmidzi 5/560) Ya Allah. Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . Ibn Hibbandalam kitab Sahih-nya. Ketika melakukan dosa Tidaklah ada seorang hamba berbuat suatu dosa. utang yang menyibukkan dan laki-laki yang menindas. Doa untuk mengusir syetan Minta perlindungan kepada Allah dari syetan (membaca ta awudz).a. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari yang menyedihkan dan menyusahkan. (HR. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Doa agar bisa melunasi hutang (kaya) Ya Allah. Ibn As-Sunni 351) 41. minta perlindungan kepada Allah daripadanya (membaca ta awudz). yang batin. Muslim 4/1729) 40. Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . sesungguhnya syetantelah menghalangiku dalam dalam shal at danpembacaan ayat-ayat Al-Quranku. (HR. Bukhari 7/157) 39. Perkayalah aku dengan kenikmatanMu (hingga aku tidak minta) kepada selainMu. bers abda: Itu adalah syetanKhinzib. lemah dan malas. #327 Mawaarid . Abu Dawud 2/86 dan Tirmidzi 2/257) 42. Apabila kamu merasakannya. yang akhir. bakhil dan penakut. (HR. (HR.Dialah yang awal. cukupilah aku dengan rezekiMu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. (HR. yang lahir. (HR. (HR. kemudian berdiri untuk melakukan shalat dua rakaat. lantas berwudhu dengan sempurna. yang batin. tidak ada kemudahakn kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. (HR. Abu Dawud 1/206 dan Tirmidzi) Mengumandangkan adzan. dia berkata: Aku berkata: Wahai Rasululah. Maka Rasullah saw. lantasmeludahlah ke kirimu tiga kali. Abu Dawud 4/329. yang akhir. yang lahir. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Dialah yang awal.. melainkan pasti diampuni dosanya. Doa orang yang mengalami kesulitan Ya Allah. Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran Dari Utsman bin Al-Ash r. kemudian membaca istighfar. . apabila Engkaumenghendakinya.

Begitu juga adz an. Muslim 1/539) 43. semangatlah mencapai masalah yang bermanfaat padamu. Apabila kamu tertimpasesuatu. lahulmulku wa lahul hamduwahuwa alaa kulli sya in qadiir. (HR. maka akan menjadi bentengdari syetan pada hari itu. masuk masjid dan keluar daripadanya. s eratus kali. Sesungguhnya kalimat seandainya membuka pintu bagi perbuatan syetan. Muslim 1/291 dan Bukhari 1/151) Membaca dzikir tertentu yang sudah diterangkan dalam hadits dan membaca Al-Quran3. Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi mencelakelemahan. Muslim 1/539). wahdahu laa syarikalahu. bacaan akan tidur dan bangun daripadanya. . tapi katakanlah: Allah sudah menakdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan . dua ayat terakhir dari SuratAl-Baqarahdan orang yang membaca Laa ilaaha illallaah. Sebagianhalyang dapat mengusir syetan adalah bacaan da n dzikir di waktupagi dan sore. akan tetapi berbuatlah sec ara bijak. Masing-masing adalah baik. masukd an keluar dari rumah. katakanlah: 3 Rasul bersabda: Jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disenangi di sisi Allah daripada mukmin yang lemah.(HR. membaca ayat Kursi ketika akan tidur. mintalah tolong kepadaAllah dan jangan lemah. (HR.Sesungguhnya syetan laridari rumah yang dibacakansurat Al-Baqarah di dal amnya. apabila engkau terkalahkan suatu kesulitan. jangan berkata: Seandainya aku berbuat begini dan begitu .

(HR. semoga sakitmu ini membersihkan dosama. maka seakan-akan dia berjalandi kebun surga hingga duduk. Ibn Majah dan Ahmad) 47. maka diturunkan rahmat dengan deras.a.. berilah rahmat kepadaku dan temuknan aku dengan teman yangtinggi derajatnya (para nabi. dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. orang s halih.a. Keutamaan berkunjung kepada orang sakit Dari Ali bin Abi Thalib r. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. agarmenyembuhkan penyakitmu . (HR. beliau bersabda kepadanya: Tidak mengapa. memasukkan kedua tangannya ke dalam air. kecuali yang sakit tersebut akan disembuhkan.44. Apabila suda duduk. Bukhari 4/119) 45. maka tujuh puluh ribu malaika tmendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi. beliau membaca: Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Tirmidzi. Apabila berkunjung di pagi hari. Doa apabila berkunjung kepada orang sakit Nabi saw. Doa perlindungan untuk anak Dari Ibnu Abbas r. Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus Ya Allah. lalu membaca tujuh kali kalimat berikut: Aku mohon kepada Allah Yang MahaAgung. ampunilah dosaku. dari segala setan. dia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. . agar mendapat rahmat hingga sore.4 (HR. Bukhari) Tiadalah hamba yangmuslim berkunjung kepada orang sakit yang belum datang ajalnya. bersabda: Apabila seorang laki-laki berkunjung kepada saudaranya yang muslim. berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain. Tirmidzi dan Abu Dawud) 46. (HR. insya Allah. Apabila berkunjung disorehari. Bukhari 7/10 dan Muslim 4/1893) Dari Aisyah r. (HR. dan yangyang mati syahid) . binatang yang berbisa dan pandangan mata yang menimpanya. apabila masuk ke kamar orang sakit untuk mengunjunginya. maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya. dia berkata: Adalah Rasulullah saw.a.

tidak adaTuhan selain Allah Yang Maha Esa. sesungguhnya mati itu mempunyai sekaratnya. tiada sekutubagiNya. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Bukhari) Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. dan beliau bersabda: Tiada Tuhan selain Allah. tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. (HR. Tirmidzi dan Ibn Majah) 4 Lihat surat An-Nisa :69 . tidak ada Tuhan selain Allah.lalu diusapkan ke wajahnya. (HR. bagiNya kerajaan dan bagiNya pujian.

48. luaskan kuburannya. akan masuk surga. berilah rahmatkepadanya. Bersihkan dia dari beberapa kesalahan. Muslim 2/663) Ya Allah. Barang siapayang akhir perkataannya adalah: Tidak Tuhan selain Allah. sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Muslim 2/634) 51. jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. Doa orang yang tertimpa musibah Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali. (HR. (HR. berilah rumah yang lebih baik darirumahnya (di dunia). ampunil ah dan tempatkanlah di tempat yang mulia. Ya Allah. berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik. ampunilah dia (mayat). Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan seru sekalianalam. (HR. (HR. ampunilah kepada orang yang hidup di antara kami dan yang mati. Muslim 2/632) 50. istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya. laki-laki maupun . Hendaklah Engkau menjadikan pengganti untuk anak keturunannya. angkatlah derajatnya bersama orangorang yang mendapat petunjuk. mandikan dia dengan air salju dan air es. Lebarkan kuburannya dan be rilah penerangandi dalamnya. ampunilah hendaklah menyebut nama orangnya --.48. selamatkan dia. berilah kel uarga yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia). dan masukkan dia ke surga. orang yang hadir diantara kami dan yang tidak hadir. Doa dalam shalat jenazah Ya Allah. Abu Dawud 3/190) 49. Doa ketika memejamkan mata mayat Ya Allah.

jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya . (HR. sesungguhnya Fulanbin Fulan dalamtanggunganMu dan tali perlindunganMu. (HR. sedang Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) Ya Allah. Doa untu bela sungkawa . ini hambaMu. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta pahala buatkami. Ya Allah. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. Doa untuk mayat anak kecil Doa ini dibaca setelah doa memintakan ampun: Ya Allah. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) perempuan. jika ia berbuat baik tambahkanlah dalam amalan baiknya. Ya Allah. Ampunilah dan belas kasihanilah dia. Ya Allah. dengan musibah ini. anak hambaMu perempuan. membutuhkan rahmatMu. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Engkauadalah Maha Setia dan Maha Benar. (HR. (Lihat: Shaykh IbnBaaz s [Ad-Duruus AlMuhimmah]. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. hidupkan dengan memegang ajaran Islam. beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. (HR. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih) 52. maka matikan dengan memegangi keimanan. maka matikan dengan memegangi keimanan. jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya . Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Pengampun lagi Penyayang . Ibn Majah dan Abu Dawud 3/211) Ya Allah. Ya Allah. (HR. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan neraka Jahim. halaman 15) Al-Hasan membaca Al-Fatihah kepada mayat yangmasih kecil dan membaca: Ya Allah. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalihdan jadikanlah dia dipelihara o leh Nabi Ibrahim. dan jikadia orang yang salah lewatkanlah dari kesalahannya. jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua orangtuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. hidupkan dengan memegang ajaran Islam.perempuan. Ya Allah. Al-Baghawi dalam [Sharh As-Sunnah] 5/357) 53.

agar diberi keselamatan.a. insya Allah. (HR. Doa ketika ada angin ribut Ya Allah. setelahselesai memakamkan mayat.(i) (i) dan bisa juga berkata: (ii) Semoga Allah memperbesar pahalamu dan memperbagusi dalam menghiburmu dan semogadiampuni mayatmu. lalu membaca: Maha Suci Tuhan yang halilintar bertasbih dengan memujiNya. (HR. akan menyusulmu. Doa ziarah kubur Semoga kesejahteraan untukmu wahai penduduk kampung dari orang-orang mukmin dan muslim. Abu Dawud 4/326 dan Ibn Majah 2/1228) Ya Allah. Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat Dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. Setelah mayat dimakamkan Nabi saw. dia diam. 5(An-Nawawi [Al-Adzkaar ]. Malik [Al-Muwatta 2/992]) 59. kejahatan apa yang di dalamnya. Sesungguhnya kami. beliau berdiri diatasnya lalu bersabda: Mintakanampun kepada Allah untuk saudara mu. dan kejahatan tujuan angin dihembuskan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan angin ini. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin. apabila mendengar halilintar menggelegar. Doa ketika ada halilintar Abdullah bin Zubar r. Doa untuk minta hujan Ya Allah. kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu. dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekannya. . (HR. Abu Dawud 3/314 dengan sanad yang shahih. (HR. begitu juga para malaikat. danmohonkan agar dia teguh dan tahan hati (ketikaditanya oleh dua malaikat). (HR. berilah kami hujan yang merata. kebaikan apa yang di dalamnya dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. dia menyatakan shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya1/370) 56. Muslim 2/671) 57. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin ini. Abu Dawud 3/315 dan Al-Haakim. Ahmad meriwayatkan dengan lafal hadits yang sama) 55. Muslim 2/616 dan Bukhari 4/76) 58. sesungguhnya diasekarang sedang ditanya. 126) 54. pg. karena takut kepadaNya. (HR.

menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman. bukan hadits. Abu Dawud 1/303 dengan sanad yang shahih) 5 Ini adalah perkataan ulama. (HR. bermanfaat. tidak ditunda-tunda. tidak membahayakan. . Kami mohon hujan secepatnya.

Abu Dawud 2/306 dan lainnya) Abdullah bin Amr bin Ash. ternak-ternakMu. insya Allah. turunkan hujan di sekitar kami. bersabda: Sesungguhnya bagi ora ng yangberpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak. (HR. (HR. berilah hujan kepada hamba-hambaMu. IbnuAbi Mulaikah berkata: Aku m endengar Abdullah binAmr ketika berbuka membaca: Ya Allah. tampakkan bulan tanggal satu itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Ya Allah. (HR. hujanilah kami. (HR. (HR. dan suburkan tanahMu yang tandus. Doa sebelum makan Apabila seseorang di antara kamu memakanmakanan. turunkan hujan pada kami. (HR. danurat-urat telah basah sertapahala akan tetap. Ya Allah. Doa apabila turun hujan Ya Allah. hendaklah membaca: . perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan.Ketika melihat awal bulan Ya Allah. (HR. keselamatan dan Islam serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau senang dan rela. Doa agar hujan berhenti Ya Allah. sesungguhnya aku memohon kepadaMudengan rahmatMu yang meliputi segala s esuatu. 150) 60. beberapa anak bukit. ya Allah. berikan rahmatMu dengan merata. Ibn Majah 1/557) 65. Abu Dawud 1/305 dan lihat An-Nawawi [AlAdzkar]. dia berkata: Rasulullahsaw. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/614) Allah Maha Besar. jangan kepada kami. (HR. Tirmidzi 5/504 dan Ad-Darimi 1/336) 64. Doa ketika berbuka puasa Telah hilang haus. Bukhari 1/205 dan Muslim 1/83) 62. Setelah turun hujan Kami diberi hujan dengan anugerah dan rahmat dariAllah. berilah hujan ke dataran tinggi. hal. turunkanlah hujan yang bermanfaat. Tuhan kami dan Tuhanmu(wahai bulan sabit) adalah Allah. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/613) Ya Allah. Bukhari) 61. supaya memberi ampunan atasku. berilah kami hujan. Ya Allah.

hendaklah membaca: (i) Ya Allah. Tirmidzi 5/506) 66. (HR. Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman Ya Allah. hendaklah membaca: (ii) Ya Allah. berilah ganti makanan kepada orang yangmemberi makan kepadaku. (HR. serta malaikat mendoakan ahar kamu mendapat rahmat. Doa setelah makan Segala puji bagi Allah yang memberi makan inkepadaku dan yang memberi rezeki kepa daku tanpa daya dan kekuatanku.apabila tidak puasa hendaklah makan.(i) (i) danjika kamu lupa padapermulaannya. bukan pujian yang tidak dianggap atau tidak dibutuhkan oleh Tuhan kami. Abu Dawud. berilah kami berkah dengan makanan itudan berilah makanan yang lebih ba ik. Tirmidzi dan Ibn Majah) Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. (HR. dan beri lah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan Apabila puasa. . (HR. hendaklah membaca: (ii) Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. hendaklah mendoakan (kepada orang yang mengundang). Muslim 3/126) 69. Bukhari 6/214 dan Tirmidzi dengan lafal yangsama 5/507) 67. Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan Ya Allah. (HR. (HR. ampunilah mereka dan belas kasihanilah mereka. Abu Dawud 3/367) 70. yang baik dan penuh berkah. berilah kami berkah dengan minuman itu dan berilah tambahan lagi daripadanya. Muslim 3/1615) 68. Abu Dawud 3/347 dan Tirmidzi 4/288) Barangsiapa yang diberirizki oleh Allah berupa makanan. Doa apabila berbuka di rumah orang Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisimu dan orang-orang yang baik telah makanmakananmu. dan apabila diberi rezeki berupa mimuman susu. (HR. berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka.

(HR. Muslim 2/1054) .

berilah berkah buah-buahan kami. 71. (HR. hendaklah memegang puncak punuknya. Doa ketika marah Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetanyang terkutuk. (HR. Abu Dawud 2/248 dan Ibn Majah 1/617) 75. Muslim 2/1000) 72. ya Allah. dan Ibn Majah) Satu shaa sebanding denganempat mud dan satumudsebanding dengan ukuran kering da ri rata-rata dua telapak tanganmanusia. Tirmidzi. (HR.71. Doa sebelum bersetubuh Dengan nama Allah. (HR. berilah berkah kota kami. 74. laluberkata seperti itu. Dan aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejelekanperempuan atau pembantu ini dan apa ya ng telahEngkau ciptakan dalam wataknya. Bukhari 6/141 dan Muslim 2/1028) 76. berilah berkah shaa kami dan berkahilah mudd kami. Ya Allah. hendaklah meng ucapkan: Ya Allah.6 (HR. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan perempuan atau pembantu ini dan apa yangtelah Engkau ciptakan dalam wat aknya. Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan Apabila kamu nikah dengan seorang perempuanatau membeli pembantu. Doa kepada pengantin baru Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu. dan orang yang bersinmenjawab: (iii) Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Bukhari 7/99 dan Muslim 4/2015) . Doa ketika bersin Apabila seseorang diantara kamu bersin. Bukhari 7/125) 73. dan jika kamu membeli unta. serta mengumpulkan kamu berdua dalamkebaikan. (HR. Abu Dawud. hendaklah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah lantas saudara atau temannya berkata: (ii) Semoga Allah merahmatimu. jauhkanlah kami darisyetan dan jauhkanlah syetan unt uk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami.

Dan .77. Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu.

lafal hadits ini menurut Tirmidzi) 79. beliaumengakhirinya dengan beberapa kalimat. maka aku makan makanannya.a. bara ngsiapa yang berkata jelek. maka sungguh kamu telah memujinya dengan . engkauselalu mengakhiri denganbeberapa kal imat. Tirmidzi 5/493. dia berkata: Aku datang kepada Nabi saw. aku minta ampun dan bertobat kepadamu.. Beliau bersabda: Ya.. membacaAl-Quran atau melakukanshalat. aku memujiMu. barangsiapa yang berkata baik akandistempel pada kebaikan itu. 80. sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha Pengampun. Abu Dawud. (HR.a.Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah. Ai syah r. Ahmad 5/82 dan An-Nasa i) 81. (HR. adalah pernah dihitung bacaanRasulullahsaw. Tirmidzi dandiriwayatkan oleh imam haditslainnya. ya Allah. aku melihat engkau setiap duduk di suatu majelis. melebihi orang banyak. Beliau bersabda: (ii) dan begitu juga kamu. lalu aku berkata:: (i) Semoga Allah mengampunimu. duduk di suatu tempat. wahai Rasulullah. ampunilah aku dan terimalah taubatku. Doa pelebur dosa majelis Maha Suci Engkau. dia berkata: Setiap Rasulullahsaw. setiap membaca AlQuran dan setiap melakukan shalat. At-Tirmidzi. Tirmidzi 5/493. maka kalimat tersebut mereupakanpenghapusnya. Ibn Majah dan AnNasa i) Dari Aisyah r. Akubersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali E ngkau. dalam satu majlis seratus kali sebelum beliau berdiri yaitu: Wahai Tunaku. makakatakanlah:: Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. (HR. (HR. melebihi orang banyak. Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu Jika seseorang berbuat kebaikan kepadamu. (HR. 494) Bacaan dalam majelis Ibnu Umar berkata. 494) Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka Dari Abdullah bin Sarjas.

Dianjurkan juga untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal setelah tasyahudakhir dari setiap shalat. Tirmidzi 2035) 82. Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah Semoga Allah mencintai kamu yang cinta kepadakukarenaNya. maka terpelihara dariDajjal. (HR. (HR. Aku memohon ampun dan bertaubatkepadaMu. Muslim 1/555) 83. (HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih 4/333) Maha Suci Engkau. An-Nasa i dan Ahmad 6/77) . tiada Tuhan selain Engkau.baik. (HR. Doa perlindungan dari Dajjal Baransiapa yang hafal sepuluh ayat dari permulaan surat Al-Kahfi. segala puji bagiMu.

Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. (HR. An-Nasa i dan Ibn Majah 2/809) 86. Maha Suci Engkau ya Allah. diberi hadiah kambing. Doa ini digunakan ketika seeorang berfikir bahwa suatu kejadian biasaakan memberi dampak baik atau buruk. segala puji bagi Allah. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosadosa kecuali Engkau. 84. Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujaan dan membayarnya. segala puji bagi Allah. Ahmad 2/220 dan Ibn As-Sunni 292) 89. Ibn As-Sunni 278) 88. agar tidak menyekutukan kepadaMu.a. Abu Dawud 3/34 dan Tirmidzi 5/501) 7 Tathayur: merasa sial ketika mendengar suara burung. dia bertanya: eh orang-orang yang dikirimi hadiah? Sangpembantu berkata: (i) Semoga Allah memberkahi kamu. Allah Maha Besar. dia berkata: Ketika Rasulullah saw. Bukhari) 85. (HR. kami menjawab apa yang mereka ucapkan. (HR. Doa agar terhindar dari tathayyur7 Ya Allah. Doa untuk orang yang meminjam ketika membayar utang Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. padahal kami sebelumnya ti dak mampumenguasainya.84. (HR. Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. segala puji bagi Allah. sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yangtidak aku ketahuinya. dan tida k ada kebaikan kecuali kebaikanMu. Aisyah kemudian membalasnya: (ii) dan semoga Allah memberkahi mereka. Doa agar terhindar dari syirik Ya Allah. tidak ada kesialan kecuali kesialan yangtelah Engkau tentukan. Allah Maha Besa r. Maha Suci Tuhan yang menguasakan kendaraan ini kepadakami. maka ampunilahaku. dan menggunakannya Apa yang dikatakan ol . Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah Dari Aisyah r. lalu bersabda: Bagilah . (HR. (HR. serta tiada Illah selain Engkau. AllahMaha Besar. Ahmad 4/403 dan lainnya) 87. Doa naik kendaraan Dengan nama Allah. dan pahala kami tetap (di sisiAllah). Sesungguhnya aku menganiaya diriku. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu. Adapun Aisyah ketika pembantunyakembali.

dan dia mengatakan seperti doa ini. Tapi kemudian dia menepis fikiran tersebutdanhanya menyerahkandiri kepada Allah. .sebagai dasar untuk perbuatan yang akan dia kerjakan.

Yang Maha Esa. (HR. b agiNya pujian. dan selalu memuji kepada Tuhan kami. Tuhan penguasa tujuh bumi da n apa yang di atasnya. Ya Allah. tidak akan mati. Tuhan yang menguasai syetansyetan dan apa yang mereka sesatkan. Akumohon kepadaMu kebaikan desa/kota ini. (HR. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. BagiNya kerajaan. Muslim 2/998) 91.90. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih. Ya Allah. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan desa/kota. doa diatas dibaca lagi. penduduk dan apa yang ada di dalamnya. Tuhan yangmenguasai angin dan apa yang dite rbangkannya. Apabila kembali. Dialah Yang Hidup. sesungguhnya kamimemohon birr dan taqwaa8 dalam bep ergian ini. pemudahlah perjalanan kami ini. Ya Allah. (HR. Allah Maha Besar. Engkaulah teman dalam bepergian danyang mengurusi keluarga. (ii) Kami kembali dengan bertobat. Taqwa: menghindari perbuatan jelek yang dilarang. keluargadan apa yang ada di dalamnya. YaAllah. Doa masuk kota atau desa Ya Allah. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kelelahan dalam bepergian.. danditambah: 8Birr: perbuatan baik yang diperintahkan. Di tanganNya kebaikan. tetap beribadah. dan jadikanlah perjalanan yang jauh seolah-olah dekat.90. tiadasekutu bagiNya. Maha Suci Tuhan yag mengusah akan kami untuk mengendarai ini. Doa masuk pasar Tiada Tuhan selain Allah. Kami mohon perbuatan yang meridhakanMu. Tirmidzi 5/491 dan Al-Haakim 1/538) . Allah MahaBesar. (i) Allah Maha Besar. Tuhan tujuh lanit dan apa yangdinaunginya. sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibn Sunni 524) 92. pemandangan yang menyedihkan danperubahan harta dan keluarga yang jel ek.

dan apabila kami turun. temanilah kami dan berilah kenikmatan kepada kamidengan berlindung kepada Allah dari api neraka.a. (HR. (HR. dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Doa apabila pulang dari bepergian Dari Ibnu Umar r.a. Abu Dawud 4/296 dengan sanad yang shahih) 94.93. mengampuni dosamu. Wahai Tuhan kami. Muslim 4/2086) 98. (HR. (HR. bahwa kami memuji kepada Allah dan cobaanNya yang baik. Doa musafir jika masuk waktu sahur Telah ada yang bersaksi. Ahmad 2/7 dan Tirmidzi 5/499) Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu. Dengan nama Allah. Tirmidzi) 96. beliau bertakbir tiga kali: . (HR.. Doa ketika naik dan turun Dari Jabir r. Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan barang yang dititipkan. dari kejahatan apa saja yangdiciptakanNya. Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat. (HR. Ahmad 2/403 dan Ibn Majah 2/943) 95. Muslim 4/2080) 99. dia berkata: Kami apabilanberjalan naik. (HR. membaca: (i) Allah Maha Besar. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw.. baik dalam bepergian atau tidak Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. amalmu. dan memudahkan kebaikankepadamu dimana saja kamu berada. apabilakembali dari peperangan atau haji. membaca: (ii) Maha Suci Allah. 93. Bukhari) 97. Doa orang mukim kepada musafir Aku menitipkan agamamu.

bila berjalan di atas tanah yang tinggi (bertakbir tiga kali). Abu Dawud 2/218 dan Ahmad 2/367) Rasulullah saw. tiada sekutu bagiNya. barangsiapa yang bisa mengerjakannya. atas segala keadaan. beliau membaca: (ii) Segala puji bagi Allah. Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan Adapaun Rasulullah saw. dan menceraiberaikan golongan musuh dengan sendirian. (HR. BagiNya kerajaan dan pujian. beliau membaca: (i) Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNy segalaamal shalih sempurna. maka sungguh telah mengumpulkan keimanan: koreksi diri (inshaf). berkata: "Ada tiga perkara. juga bersabda: Orang yang bakhiladalah orang yang apabila aku dis ebut. Maukah aku tunjukkan kepadamu. Ibn As-Sunni dan Al-Haakim. berinfakdalam keadaan fakir. Keutamaan menyebarkan salam Rasulullah saw. kamu tidak akanberiman secara sempurna hingga kamu sa lingmencintai. Bukhari 7/163 dan Muslim 2/980) 100. Muslim 1/74 dan lainnya) Ammar bin Yasir r. apabila kamu lakukan.(i) (i) begitu juga. (HR. dia menyatakan shahih 1/499) 101. juga bersabda: Janganlah kamujadikan kuburanku laksana hari enuh orang). membelahambaNya. kamuakan salingmencintai?Biasakanlah mengucapkan salam dia ntara kamu. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. Keutamaan membaca shalawat Rasulullah saw. dia tidakmembaca shalawat kepadaku. bersabda: Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman. Allah telahmenepati janji Nya. (HR. beribadah dan memuji kepadaTuhan kami. (HR. (HR. Muslim 1/288) Rasulullah saw. sesungguhnya bacaan shalawatmu akan sampai kepadaku. ied (p . bersabda: Barangsiapa yangmembaca shalawat kepadaku sekali. dimana saja kamu berada. apabila ada sesuatu yang menyenangkan. Kami kembali denganbertobat. dan apabila ada sesuatu yang tidak disukai. (HR.a. Allah akanmemberikan rahmat kepadanya sepuluh kali. menyebarkan salam ke seluruh penduduk dunia. Tirmidzi 5/551 dan lainnya) 102. dan bacalah shalawatmu kepadaku. kemudian beliau membaca: (ii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa.

manakah ajaran Islam yang lebih baik? Rasul saw. Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik Jika kamu mendengar ayam jago berkokok. Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari Apabila kamu melihat anjing mengongong dan suara keledai di malam hari..a. Bukhari dan Muslim 1/65) 103. mengucapkan salam kepada orang yang kamukenal dan yang tidak. mintalah perlindungan kepada Allahdari gangguan syetan. (HR. Bukhari) Abdullah bin Umar r. sesungguhnya dia mendengar Nabi saw. berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw. Sesungguhnya mer eka melihat apa yang tidak kamu lihat.. Bukhari dan Muslim 4/2092) 104. (HR. berdoa: . mintalah perlindungankepada Allah. Mendoakan kepada orang yang dicaci Dari Abu Hurairah r. Abu Dawud 4/327 dan Ahmad 3/306) 105. (HR.a. mintalah anugrah kepada Allah. Tapiapabila kamu mendengar suara keledai.(HR. sesungguhnyaiamelihat malaikat. bersabda:Hendaklah engkau memberi makanan. sesungguh nya ia melihatsyetan.

Muslim 2/888) 109. melakukan haji.a. dan kemudian Nabi saw.106. Muslim 4/2296) 107. (HR. yang melaksanakanjanjiNya. dan men ceraiberaikan golongan musuh sendirian. BagiNya kerajaan dan pujian. (HR. berkata dalam mensifati cara Nabi saw. bersabda: Apabila seseorang harusmemuji saudaranya. berdoa diantara Shafadan Marwah. Abu Dawud 2/179. dan sebaikbaik apa yang aku dan para nabi baca adalah: . dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah Jabir r. Apabila seseorang mengetahui hendaklah berkata: Aku kira begini dan begini. juga melakukan hal serupa di Marwah. membela hambaNya. Nabi saw. beliau membaca: (i) Sesunggunya Shafa dan Marwah adalah termasuk syiar agama Allah . membaca doa berikut antara RukunYamani dan Hajar Aswad: Wahai Tuhan kami. katakanlah: A kukira Fulan dan Allah-lah yang mengawasi perbuatannya. lalu menghadap kiblat. Ketika beliaudekatdengan BukitShafa. . membaca: (ii) Allah Maha Besar. tiada sekutu bagiNya. (HR. hinggabeliau melihat Ka bah. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Doa pada hari Arafah Doa yangterbaik adalah di hari Arafah. Allah Maha Besar. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. Dan aku tidak akan memuji seseorang di hadapan Allah . Allah MahaBesar. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ahmad 3/411 dan AlBaghawi 7/128) 108. kemudian dia menaiki bukit Shafa. Aku memulai dengan apa yangdidahulukan oleh Allah. Beliau membacanya tiga ka li: (iii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Nabi saw. Etika ketika memuji temannya Rasulullah saw.

setiap datang ke Rukun Aswad. Ketika melempar jumrah Setiap kali Rasullullah saw. Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan . dan beliau tidak berdiri disitu. Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu Maha Suci Allah. tapi langsung pergi. cukupilah aku dalam menghadapi mereka dengan apa yang Engkau kehendaki.a. Muslim 3/1362) 114. Ketika di Hajar Aswad Nabi saw.110. Bacaan di Masy aril Haram Jabir r. (HR. Sahih Tirmidzi 2/103 dan 2/235 dan Ahmad 5/218) 116. berkata: Sesungguhnya Nabi saw. Doa atas kehancuran musuh Ya Allah. beliaumelempar dan b ertakbir. Kemudian beliau b erangkat (ke Mina) sebelum matahari terbit. berdoa. (HR. serta kalimat tauhid. Bukhari dan Muslim) 112. Adapun untukjumrah Aqabah. Ya Allah. Tidak henti-hentinya beliau bermalam disanahinggacuaca terang. (HR. (HR. naikunta bernama Al-Qaswa hingga di Mas y aril Haram. Bukhari) 113. (HR. setelah selesai melempar jumrah pertama dan kedua. (HR. Bukhari dan Muslim 4/1857) Allah Maha Besar. beliau maju sedikit. yangmenghisab perbuatan manusia dengan cepa t. melakukan thawaf di Baitullah di atas unta. Allah Maha Besar. Muslim 2/891) 111. menghadap kiblat. cerai beraikanlah golongan musuh dangoncanglah mereka. beliau bertakbir: Allah Maha Besar. lalu beliau menghadap kiblat. membaca takbir dan tahlil. (HR. melempar tiga jumrah. mengangkat tangannya dan berdoa. beliau memberi isyarat dengan sesuatu lalu bertakbir. Doa apabila takut kepada suatu kaum Ya Allah. Bukhari. yang menurunkan Kitab Suci. Muslim 4/2300) 115.

Abu Dawud. karena syukur kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi. dan bacalah: (i) Dengan nama Allah (tiga kali) lalu bacalah tujuh kali: (ii) Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari kejelekan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti. (HR. Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit Letakkan tanganmupada tubuhmu yang terasa sakit. Tirmidzi. (HR. beliau bersujud.Nabi saw. dan Ibn Majah) 117. Muslim 4/1728) . apabila ada sesuatu yangmenggembirakan.

9 Apabila seseorang di antara kamu melihatsaudaramu. (HR. Pandanganini bisaberupa kecemburuan. Sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milikMu. tiada sekutubagiMu. (HR. akumemenuhi panggilanMu. Doa untuk mencegah pengaruh dari mata jahat: Allahummabaarik alaihi. tidak a da kekuatan kecuali kekuatan Allah. sekalipun denganmelintangkan sesuatu di atasnya. Aku memenuhipanggila nMu. Ahmad 4/447. Bacaan ketika takut 9Mata jahat: Melihat kepada sesuatu lalu merasa takjub. Bukhari dan Muslim 4/1705) . maka tahanlah anak-anakmu. (HR. Bukhari dan Muslim 2/841) 121. Orang yangmempunyai mata jahat bis a mencelekai dirinya ataupun orang lain. ikatlahgerabahmu (tempat air dari kulit) dan s ebutlah nama Allah. Bacaan apabila orang kafir bersin Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu. Bukhari dan Muslim 4/2208) 122. sesungguhnya syetanpada saat itu sedang berkeliaran. maka hendaklah mendoakan berkah kepadanya. (HR.118. maka lepaskanlah mereka. Dengan apa yangdiinginkan Allah. Ahmad 4/400 dan Abu Dawud 4/308) 123. begitu juga kerajaan. diriatau hartanya yang mengherankan. tiada sekutu bagiMu. 118. Tutuplah tempat-tempatmu dan sebutlah nama Allah. Tirmidzi 5/82. sertaingin sesuatu yang jelek menimpa yang dipandangnya. Ibn Majah dan Malik) 119. Sesungguhnyasyetan tidakmembuka pintu yang tertutup. (HR. Laa quwwata illa billah. maka jawablah:: Dan untukmu. Etika ketika akan beristirahat di waktu malam Apabila kegelapan malamtelah tiba. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. tapi tutuplah pintu dan sebut nama Allah (bacaBismillahirrahmaanirrahiim). aku memenuhi panggilanMu. Bukhari dan Muslim 3/1595) 120. Menjawab salam orang kafir Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu. iri. Bacaan Talbiyah Aku memenuhi panggilanMu. Maa syaa Allah. Apabila malam telah berlalu sesaat. (HR. yang mungkin tidak diniatkan. Sesungguhnya pandangan mata(yang membahayakan atau mata jahat) adalahbenar. dan padamk anlampu-lampumu. ya Allah. Ya Allahberka hilah ke atasnya. tetapi merupakan pembawaan dari orang tersebut.

124. (HR. Ya Allah. (ternak ini) dariMu. untukMu (kami sembelih). Apabila orang yang puasa dicaci maki Sesungguhnya aku sedang puasa. Bukhari dan Muslim 4/806) 125. Ya Allah. Allah Maha Besar. terimalah sembelihan ini dariku. (HR. sesungguhnya akusedang puasa. Bacaan ketika menyembelih ternak Dengan nama Allah. Muslim 3/1557 dan Al-Bayhaqee 9/287) .

Muslim 1/350) Rasuullah saw. sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah danbertaubat kepadaNya lebih dari tuju h puluh kali dalam sehari. An-Nasa i 1/279 dan Al-Hakim) Rasulullah saw. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara Tuhan dan hambaNya adala h ditengah malam yang terakhir. Bukhari) Rasulullahsaw. (HR. (HR. Istighfar dan taubat Rasullullah saw. tahmid. aku bertobat kepadaNya. wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. 126. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. Tirmidzi 5/569. dari kejahatan apa yang diciptakanNya. Tirmidzi. sesungguhnya aku bertaubat kepadaNya seratus kali dalam sehari. dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang. perbanyaklah doa. Al-Haakimdan menyatakan shahih dan Adz-Dzah abi menyetujuinya 1/511) Rasulullah saw. tahlil dan takbir Dari Abu Hurairah r.a. Keutamaan tasbin. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yangsempurna. (HR. bertaubatlah kepada Allah.126. bersabda: Sesunnguhnyahatikulupa dan sesungguhnya ku minta ampun kepadaNya seratus kali dalam sehari. Oleh karena itu. maka Allah akanmengampuninya. serta dari kejahatan-kejahatan yang datang kecuali dengantujuan baik. yang tidak akan diterob os oleh orang baikdan orang durhaka. juga bersabda: Barang siapa yangmembaca:: Aku mina ampun kepada Allah. Muslim 4/2076) Rasul saw. bersabda: Demi Allah. Apabila kamu mampu tergolong orang yang dzikir kepada Allah pada saatitu. (HR. dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya. (HR. Abu Dawud 2/85. dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik di dalamnya. Ahmad 3/419 dengan sanad yang shahih dan Ibn As-Sunni 637) 127. bersabda: Wahai manusia. lakukanlah. (HR. tiada Tuhan kecuali Dia Yang Hidup dan terus menerus mengurusmakhlukNya. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara hamba dan Tuhannya adala h di saatsujud. sekalipun laridari perang. bersabda: Barangsiapa yangmembaca: . Muslim 4/2075) 128. (HR.

BagiNya kerajaan dan pujian. Ia sebagai tameng dari syetanpada hari itu hingga waktu sore. . (HR. seratus kali dalam sehari. kecuali orang yangme lakukannya lebih banyak. maka sama dengan memerdekan sepuluh budak (dari keturunan NabiIsmail). Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Barangsiapa membaca: Maha Suci Allah dan aku memujiNya. Yang Maha Esa. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baikdaripadanya. Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tiada Tuhan selain Allah. tidak ada sekutu bagiNya. ditulis baginya seratus ke baikan dan dihapus baginya seratus kejelekan.

Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. bersabda: Barangsiapa yang membaca: Tiada Tuhan selain Allah.a. dia berkata: Kami di sisi Rasulullahsaw.. tidak ada sekutu bagiNya. tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. bersabda: Hendak lah diamembaca: . sepuluh kali. dan disenangi Tuhan YangMaha Belas Kasih. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2071 dengan lafalyang sama) Dari Abu Hurairah r. bersabda: Sungguh apabila aku membaca: Maha Suci Allah. Muslim 4/2071) Dari Abu Ayyub Al-Ansari r. adalah lebih menyenangkan bagiku dari apa yang disinari oleh matahari terbit. Dari Abu Hurairah r. dari Rasulullah saw.. maka dia seperti orang yang memerdekakan empat orang dari keturunan Ismail..a. lalu beliau bersabda: Ap akah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan tiap hari? Salah seorang diantara yang duduk bertanya: Bagaimanakah seorang di antara kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalamsehari)? Rasulullahsaw. berat di timbangan... dia berkata:Rasulullah saw.a. dia berkata: Rasulullah saw. (HR. (HR. BagiNya kerajaan dan pujian. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut.a. maka tidak ada seseorang yang akandatang pada hari Kiamat yang lebi h baik daripadapahala yang dibawa. seratus kali. bersabda: Barangsiapa membaca di waktu pagi dan sore: Maha Suci Allah dan aku memujiNya.. seratus kali dalam sehari. bersabda: Dua kalimat yang ringan di lidah. Dan MahaSuci Allah Yang Maha Agung.seratus kali dalam sehari. Muslim 4/2072) Dari Sa ad r.a.. kecuali orang yang membacaseperti yang dibaca nya atau lebih banyak. dia berkata: Rasulullah saw. Yang Maha Esa. (HR. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2072) Dari Abu Hurairah r. (HR. segala puji bagi Allah. adalah: Maha Suci Allah dan untukNya pujian.

(HR.Maha Suci Allah. maka ditulis seribu kebaikan baginya atau seribu kejelekan dihapus. diamenshahihkannya dan Adz-Dzahabi meny etujuinya) Dari Abdullah bin Qais r. (HR.. Rasul bersabda: Bacalah: Tidak ada daya dan kekuatan. segala pujianbagiNya. Muslim 4/2073) Dari Jabir r.. (HR. Bukhari dan Muslim 4/2076) Perkataan yang paling disenangi oleh Allah adalah empat: Maha Suci Allah.a. seribu kali.a. maukah kamuaku tunjukkanperbendaharaan surga? Aku berkata: Kami mau wahai Rasulullah . tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana dulu di antara kalimat tersebut. (HR. bersabda: bin Qais. kecuali dengan Allah. tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. maka pohon kurma ditanam untuknya di surga. dari Nabi saw. dia berkata: Rasulullahsaw. segala puji bagi Allah. Muslim 3/1685) Wahai Abdullah . Tirmidzi 5/511 dan Al-Haakim 1/501. Yang Maha Agung. beliau bersabda: Barangsiapa yang membaca:: Maha Suci Allah.

. (HR. Bagaimana cara Nabi saw. tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. sedang dzikir yang terbaik adalah: (ii) Tiada Tuhan selain Allah. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw. mana yang untukku? Rasul bersabda: Katakanlah: (ii) Ya Allah.a. bersabda: Sesungguhnya doa yang terbaik adalah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah. berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezekikepadaku. lalu berkata: Ajarilah aku perkata an yangdapat kuucapkan! Rasul saw. Muslim 4/2073) Dari Jabir bin Abdullah r. bersabda: Katakanlah:: (i) Tidak ada Tuhan selain Allah YangMaha Esa. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw. (HR. belas kasihanilah aku.a.mengajarinyashalat. (HR. tiada sekutu bagiNya.. Muslim 2/1249 dan Al-Haakim 1/503. berilah keselamatan kepadaku dan berilah rezeki kepadaku. Tirmidzi 5/462. segala puji bagi Allah. (HR. belas kasihanilah aku. dia berkata: Akumelihat Rasulullah menghitung bacaan tasbih dengan (jari-jari) tangankanannya. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar.a. Maha Suci A llah Tuhan sekalianalam dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. ampunilah aku.Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. Segala puji bagiAllah yang banyak. tiada Tuhan selain Allah. Arab Badui tersebut berkata: Kalimat itu untuk Tuhanku. Nabi saw..a. bersabda: Katakanlah:: Ajarilah aku perkata Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. Abu Dawud with this wording 2/81 dan . dia berkata: Seorang lakilaki apabila masuk Islam. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. bertasbih10 Dari Abdullah bin Amar r. Muslim 4/2072 dan Abu Dawud 1/220) Dari Thariq Al-Asyja i. lalu berkata: an yangdapat kuucapkan! Rasul saw. dia menshahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya) Kaimat-kalimat yang baik adalah: Maha Suci Allah. berilah petunjuk kepadaku. kemudian beliau memerinta hkan agarberdoa dengan kalimat ini: Ya Allah. (HR. ampunilah aku. Ahmad 513 dengan sanad yang shahih) 129..

Tirmidzi 5/521) Semoga keberkahan dan shalawat serta salamdilimpahkan kepada Nabi kita. Muhammad . keluarga dan seluruh sahabatnya. alhamdulillah. 10Tasbih disini maksudnya adalah membaca: subhanallah. allahu akbar . Amin.