Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Sa id Ali bin Wahf Al-Qahthoni Diterjemahkan

oleh H. Mahrus Ali Edited and compiled to ebook by Teddy Surya Gunawan dan Mira Kartiwi (Ramadhan 1426 H, November 2005) Tulisan Arab diambil dari www.makedua.comJika ada update, maka buku yang terupda te akan diupload di www.pks-anz.org bagian ebook. Daftar Isi 1.Bacaan ketika bangun dari tidur_______________________________________________ ___8 2.Doa ketika mengenakan pakaian_________________________________________________ _8 3.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 4.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 5.Doa ketika melepaskan baju____________________________________________________ __9 6.Doa masuk WC________________________________________________________________9 7.Doa keluar dari WC____________________________________________________________ 9 8.Doa ketika memulai wudhu______________________________________________________ 9 9.Doa setelah selesai wudhu_____________________________________________________ __9 10.Doa ketika keluar dari rumah_________________________________________________ 10 11.Doa apabila masuk rumah____________________________________________________10 12.Bacaan ketika pergi ke mesjid________________________________________________ _10 13.Doa ketika masuk ke mesjid___________________________________________________ 10

14.Doa keluar dari mesjid_______________________________________________________ 10 15.Bacaan ketika mendengarkan adzan____________________________________________1 1

16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 18.Doa bangun dari ruku _______________________________________________________14 19.Doa ketika sujud____________________________________________________________1 5 20.Doa ketika duduk antara dua sujud____________________________________________ _16 21.Doa sujud tilawah___________________________________________________________1 6 22.Tasyahud__________________________________________________________________16 23.Membaca shalawat kepada Nabi saw. setelah tasyahud___________________________ __16 24.Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam_____________________________________ __17 25.Bacaan setelah salam________________________________________________________1 9 26.Doa shalat istikharah________________________________________________________ 20 27.Bacaan di waktu pagi dan sore________________________________________________ _21 28.Bacaan sebelum tidur________________________________________________________2 5 29.Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam________________________________ _28 30.Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur__________________________________ _28 31.Ketika bermimpi yang baik atau buruk_________________________________________ _28 32.Doa Qunut Witr_____________________________________________________________29 33.Bacaan setelah salam shalat witir____________________________________________ __30 34.Doa penawar hati yang duka dan sedih_________________________________________ _30 35.Doa untuk kesedihan yang mendalam (stres)____________________________________ _31 36.Doa bertemu dengan musuh yang tangguh_______________________________________3 1

Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi________________________________ ____32 44.37.Doa untuk mengusir syetan___________________________________________________3 2 43.Doa apabila berkunjung kepada orang sakit____________________________________ __33 46.Ketika melakukan dosa_______________________________________________________3 2 42.Doa agar bisa melunasi hutang (kaya)_________________________________________ _32 39.Doa orang yang mengalami kesulitan___________________________________________ 32 41.Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman____________________________________ 31 38.Doa perlindungan untuk anak_________________________________________________3 3 45.Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus_______________________ ____33 48.Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran__________ _32 40.Mengajari orang yang akan meninggal dunia____________________________________ 34 49.Doa orang yang tertimpa musibah______________________________________________ 34 .Keutamaan berkunjung kepada orang sakit______________________________________ 33 47.

Doa setelah makan__________________________________________________________38 67.Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat________________________________ _36 55.Ketika melihat awal bulan____________________________________________________ 37 64.Doa agar hujan berhenti______________________________________________________ 37 63.Doa sebelum makan_________________________________________________________37 66.Setelah turun hujan_________________________________________________________3 7 62.Doa untuk minta hujan_______________________________________________________3 6 60.Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan_________________________________ _38 71.Doa untu bela sungkawa_____________________________________________________35 54.Doa apabila turun hujan_____________________________________________________3 7 61.Doa apabila melihat permulaan buah___________________________________________ 39 72.Doa ketika ada halilintar____________________________________________________ _36 59.Doa untuk mayat anak kecil___________________________________________________ 35 53.Doa ziarah kubur___________________________________________________________36 57.Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman_____________________ 38 69.Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan___________________________38 68.Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 50.Setelah mayat dimakamkan___________________________________________________36 56.50.Doa apabila berbuka di rumah orang___________________________________________ 38 70.Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 52.Doa ketika ada angin ribut___________________________________________________ _36 58.Doa ketika bersin____________________________________________________________ .Doa ketika berbuka puasa____________________________________________________3 7 65.

Doa kepada pengantin baru___________________________________________________3 9 74.Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah__________________ ___40 .Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan______ ___39 75.Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan______________________________ _39 78.39 73.Doa sebelum bersetubuh______________________________________________________3 9 76.Doa perlindungan dari Dajjal_________________________________________________ 40 83.Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu_______________________________ 40 82.Doa ketika marah___________________________________________________________39 77.Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka_____________________________ __40 81.Doa pelebur dosa majelis_____________________________________________________ 40 80.Bacaan dalam majelis________________________________________________________4 0 79.

Doa masuk pasar____________________________________________________________42 93.Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan___________________________________ _43 95.84.Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah____________________________ __41 88.Doa naik kendaraan_________________________________________________________41 90.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 84.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 86.Doa musafir jika masuk waktu sahur___________________________________________ 43 98.Doa bepergian______________________________________________________________42 91.Keutamaan menyebarkan salam_______________________________________________44 103.Doa agar terhindar dari tathayyur____________________________________________ __41 89.Doa apabila pulang dari bepergian____________________________________________ _43 100.Mendoakan kepada orang yang dicaci__________________________________________ .Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari_______________________ __44 105.Keutamaan membaca shalawat________________________________________________44 102.Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik____________________________ ___44 104.Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan_______________ __44 101.Doa apabila binatang (atau kendaraan) tergelincir____________________________ ____43 94.Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat.Doa ketika naik dan turun____________________________________________________ 43 97.Doa masuk kota atau desa____________________________________________________4 2 92.Doa orang mukim kepada musafir______________________________________________4 3 96. baik dalam bepergian atau tid ak_______43 99.Doa agar terhindar dari syirik_______________________________________________ __41 87.

Doa apabila takut kepada suatu kaum_________________________________________ __46 115.Doa pada hari Arafah________________________________________________________ 45 110.Doa atas kehancuran musuh__________________________________________________4 6 114.Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit_____________________________ ___46 .Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan___________________ ___46 117.Etika ketika memuji temannya________________________________________________ _45 107.Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad_____________________________________ 45 108.Ketika melempar jumrah_____________________________________________________4 6 112.Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu________________________________________ _46 116.44 106.Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah________________________________ ___45 109.Ketika di Hajar Aswad_______________________________________________________ 46 113.Bacaan di Masy aril Haram___________________________________________________46 111.

Apabila orang yang puasa dicaci maki________________________________________ __47 125.118. bertasbih__________________________________________ __50 .Bacaan ketika takut_________________________________________________________ _47 122.Bacaan apabila orang kafir bersin___________________________________________ ___47 123.Bacaan Talbiyah____________________________________________________________4 7 121.Keutamaan tasbin.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 120.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 118.Menjawab salam orang kafir__________________________________________________ 47 124. tahmid.Bagaimana cara Nabi saw.Bacaan untuk menolak gangguan syetan________________________________________ 48 127. tahlil dan takbir_________________________________ _____48 129.Bacaan ketika menyembelih ternak____________________________________________ _47 126.Istighfar dan taubat________________________________________________________ _48 128.

tÏø¨.ãàô$uöäöäørþ Îãäø$s . ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Akuingat (pula) kepadamu..OE©#(.%!#.. Al-A raaf: 205) .Ïx#[øÏ!$#. <#..#utÏ©$$p r‾t ..û...3?._.Ø@ Å.)9#..äø$u p..t./ .èø$(... (QS.â0OE##ã . dan bersyuk urlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.OE#..ÎÏ tø$. Hai orang-orang yang beriman. £ .V.ßu ɹ.çmª!$ n. Ït#·ôr&u...ó9#z.©!$#¨..... Al-Baqarah: 152) #Z...Å2=©%!$#u....t.äs u Dan sbeutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimudengan merendahkan diri dan rasa takut (p ada siksaan-Nya).¡øt Î -§. (QS.$Vàã.æ.3? Karena itu.OE&.#Z. berdizkirlah yangbanyak kepada Allah (dengan menyeb ut namaNya). #.Èãàõs ß. Ì.ÏVx.Ïi...f9# . ø$/. ' n. Al-Ahzaab:41) tã&rÏN=...OE$ù n.$|F$uÍißäó9$ÎÉösø$zÏÌôyø$tß. (QS.# Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah..6©#.. maka Allah menyediakan untukmereka pengampunan danpahala yang agun g.. (QS.Z. ..tÅ2=©%!$#u.. tidak mengeraskan suara di pagi haridan sore hari.ó.. Dan janganlah k amu termasukorang-orang yang lalai.... Al-Ahzaab:35) ZxÅu%Y |n..#. n.Keutamaan Berdzikir Keutamaan Berdzikir uÍ(. z..

bila dia mendekat kepadaKu sejengkal Aku mendekatkepadanyasehasta. bila dia menyebut namaKu dalam suatu perkumpulan. Aku bersamanya bila dia ingat Aku. Tirmizi 5/175) Dari Uqbah bin Amir ra.a. lalu kembalidengan membawa dua unta yan g besar punuknya.. Rasulullah)! Beliau bersabda: Dzikir kepada AllahYang MahaTinggi (HR. Allah berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hambaKu kepadaKu. At-Tirmizi 5/458 dan Ibn Majah 2/1246) Rasul saw. danlebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. Oleh karena itu beritahulah aku sesuatu buatpegangan. sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima. Dan (mengajaratau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). dia berkata: Rasulullahsaw. lebih baik bagimu dari infa k emas atau perak. satu huruf. hal itu lebih baik baginya dari dua unta. Beliau bersabda: Tidak henti nya lidahmu basah karena zikir kepada Allah. akan mendapatkan satu kebaikan. sedang kami di seramb i mesjid (Madinah). (HR. bila dia datang kepadaKu dengan berjalan. (HR. paling suci di sisi Rajamu (Allah). keluar. laam satu huruf dan mim satu huruf. Al-Bukhari 5/175 dan Muslim 4/2061) Dari Abdullah bin Busr r. aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik. bersabda: Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Sedang satu kebaikan akan dilipatkansepuluh kali. (HR. (HR. Al-Bukhari 11/2 08. lantas kamu memenggalleharnya atau mereka memenggal lehermu? Para sahabat yang hadir berkata: Mau (wahai. Bersabda: Perumpamaan orangyang ingat akan Rabbnya dengan orang y ang tidak ingat Rabbnya alksanan orang yanghidup denganorang yangmati. Muslim1/539) Rasulullah saw. dan paling mengangkatderajatmu. Aku tidak berkata: A lif laam miim. Aku menyebutnya dalam perkumpulan yanglebih baik dari mereka. tanpa mengerjakan dosa atau memutus sanak? Kami (yang hadir) berkata: Ya.Rasulullah saw. Akan tetapi alif satu huruf. kami senang wahai Rasulullah! Lalu beliau bersabda: Apakah seseorang diantarakamutidak berangkat pagi kemesjid lalu mengajar atau membaca d ua ayat AlQuran. Lalu beliau bersabda: Siapakahdiantara kamu yang senang berangkat pagi padatiap hari ke Buththan atau Al-Aqiq. dia berkata: Sungguh adaseorang lelaki berkata: Waha i Rasulullah. bila diamengingatKu dalam dirinya Aku mengingatny adalam diriKu. bila ia mendekat kepad aKusehasta Aku mendekat kepadanya sedepa. At-Tirmizi 5/459 dan Ibn Majah 2/1245) Rasulullah bersabda. Dan (bila membacaatau mengajar) empat ayat akan lebihbaik baginya daripadamemperoleh empat (unta) . juga berkata: Maukah kamu. maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat.

(HR. Muslim 1/553) .dan dari seluruh bilangan unta.

pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. dan hal itumenjadi penyesalan mereka (di hari qiyamat). Abu Dawud 4/264 dan Ahmad 2/389) . Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. (HR. (HR. Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Dia saw. yang mereka tidakberdzikir kepada Allah di dalamnya. pastilah mendapat hukuman dariAllah.Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. (HR. maka merekalaksana berdiri dari bangkai keledai. Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Rasulullah saw. pastilah mendapat hukuman dariAllah. juga mengatakan: Setiap kaum yangberdiri dari suatu majelis.

(HR. Tirmidzi 5/473. Bukhari 3/39 dan lainnya. Doa ketika mengenakan pakaian Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian inikepadaku sebagai rezeki daripada-N ya tanpada daya dan kekuatan dariku. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. segala puji bagi Allah. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaringdan mereka memikirkan tentang pen ciptaan langit dan bumi (seraya berkata):"Ya Tuhan kami.1. Allah Maha Besar. kecualidengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung . Ali Imran:190-191) (HR. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau. serta merestuiku untuk berdzikirkepadaNya. Ibn Majah 2/335) Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku. Kemudian berdoa: [do a (ii)] Wahai Tuhanku! Ampunilah dosaku Maka dia akandiampuni. bersabda: Barangsiapa banguntidur di waktu malam. Al-Walid berkata: Atau Nabi bersabda (mengenaihadits ini ada keraguan dari peraw i): Apabila dia berdoa. (HR. yang membangunkan kamisetelah ditidurkanNya dan kepadaNya kamidibangkitkan. Abu Dawud. tiada Tuhan selain Allah. 1. akan dikabulkan. dan silih bergantinya malam dan siangterdapat tdana-tdana bagi orang-orang yang berakal. Apabila dia berdiri lalu berwudhu. Segala puji bagiAllah. (HR. tiada daya dan kekuatan. tiada sekutu bagiNya. maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Bukhari 8/235 dan Muslim 1/530) 2. maka shalatnya diterima. BagiNya kerajaan dan pujian. kemudian melakukan shalat. Maha Suci Allah. Bukhari 11/113 dan Muslim 4/2083) Rasulullah saw. see Sahih Tirmidzi 3/144) Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi. Tirmidzi dan Ibn Majah) . (HR. lalu membaca: [do a (i)] Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa.

sesungguhnya akuberlindung kepadaMu dari godaan syet an laki-laki dan perempuan. Al-Bukhari 1/45 dan Muslim 1/283. Doa ketika melepaskan baju Dengan nama Allah (aku melepaskan baju) (HR. Doa ketika memulai wudhu Dengan nama Allah. At-Tirmidzi 1/78) Maha Suci Engkau ya Allah. (HR.hiduplah dengan terpuji. (HR. (HR. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakankarenanya. Ya Allah. Aku mohon kepadaMu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. jadikanlah aku termasuk orang-orang yangbertobat dan jadikanlah aku ter masuk orang-orangyang bersuci (HR. (HR. akuminta ampun dan bertobat kepada Mu (HR. Tirmidzi dan Al-Baghawi) 4. An-Nasa i) . Ibn Majah 2/1178 dan Al-Baghawi 12/41) 5. Ya Allah. semoga Allah Ta alamemberikan gantinya kepadamu. Muslim 1/209) Ya Allah. (HR. Ibn Majah. Abu Dawud. Doa masuk WC Dengan nama Allah. Doa setelah selesai wudhu Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya. At-Tirmidzi dan Ibn Majah) 8. Tirmidzi 2/505 dan lainnya) 6. dan Ahmad) 9. (HR. Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru Kenakanlah sampai lusuh. Abu Dawud. Abu Dawud 4/41) Berpakaianlahyang baru. Abu Dawud. Doa keluar dari WC Aku minta ampun kepadaMu. aku memuji kepadaMu. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya.3. Tambahankata dalam kurung diriwayatkan ol eh Sa id IbnMansur) 7. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. (HR. dan matilah dalam keadaan syahid. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. 3.

Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya dan tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. dan bodoh atau dibodohi. berbuat kesalahan atau disalahi. cahaya dari belakangku. Abu Dawud 4/325 dan At-Tirmidzi 5/490) Ya Allah. Bacaan ketika pergi ke mesjid Ya Allah. peliharalah aku dari godaansetan yang terkutuk. jadikanlah cahaya di hatiku. dan kepada Tuhan kami . Ibn As-Suni) . (HR. dengan nama Allahkami keluar. (HR. Ya Al lahsesungguhnya aku minta kepadaMu dengan keutamaanMu. Ibn Majah dan AnNasa i) 11. cahaya dari atasku dan cahaya daribawahku. Doa ketika masuk ke mesjid Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung. Muslim 1/530 dan lafal hadits ini menurutnya. berilah aku cahaya (HR. Doa keluar dari mesjid Dengan nama Allah. Abu Dawud) 14. Ya Allah bukalah pintu-pintu rahmatMu untukku. cahaya dari mukaku. Dengan nama Allah dan se moga shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah saw. 10. At-Tirmidzi. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu jangan sampai aku sesat atau disesatkan. cahaya di lidahku. Ya Allah. semoga shalawat dan salamterlimpahkan kepada Rasulullah. menganiaya atau dianiaya. Ya Allah. Doa apabila masuk rumah Dengan nama Allah kami masuk. Abu Dawud with a Sahih Isnad 4/325) 12. (HR. dan Al-Bukhari) 13. cahaya di penglihatanku. chaya di pendengaranku.10. kami bertawakkal (HR. Abu Dawud. Abu Dawud. pada wajahNya Yang Mulia dan kekuasaanNya yang Qodiim (tida ada permulaannya) dari setan yangterkutuk. (HR.

Muslim 1/290. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. (HR.) dan fadhilah kepada Muhammad. dan Ahmad) 16. mari kita sholat Maka padanya berkata: (ii) Tidak daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan. Berilah al-wasilah (derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi saw. cucilah aku darikesalahan-kesalahanku dengan salju. jauhkanlah antara aku dan kesalahankesalahanku. (HR. At-Tirmidzi. sesudah menjawab adzan. kecuali dalam kalimat: (i) Mari kita sholat. bers ihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku. hendaklah berkata sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. (HR. dan es. Doa iftitah Ya Allah. Maha Berkah akan namaMu. Al-Bukhari 1/181 dan Muslim 1/419) Maha Suci Engkau Ya Allah. Seseorang yang mendengarkan adzan. Abu Dawud. Ibn Majah dan AnNasa i) . Instruksi segera dibaca diriwayatkan oleh Ibn Khuzaymah 1/220) Seorang Muslim harus membaca shalawat kepada Nabi saw. Tuhan panggilan yang sempurna ini dan shalat yang didirikan. (HR. tiada Tuhan yang berhak disembahselain Engkau. sebab doa pada saat itu dikabulkan. air. aku memujimu. Abu Dawud. Ya Allah. Bukhari 1/152) Berdoa untuk diri sendiri antara adzan dan iqamah.15. 15. (Segera dibaca ketikamuadzin membaca syahadat) (HR. Maha Tinggi kekayaan dan kebesaranMu. (HR. sebagaimana Engkau menjauhkanantara timur dan barat. At-Tirmidzi. Bukhari 1/152 dan Muslim 1/288) Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. sebagaimana baju putihdibersihkan dari kotoroan. Ya A llah. Sesunggunya Engkau tidak menyalahi janji. Muslim 1/288) Ya Allah. dan Islam sebagai agamaku. Muhammad sebagai rasulKu. tiada sekutu bagiNya dan sesungguhnya Muhammad adalah utusanNya. (HR.

tidak akan adayang bisa menjauhkan aku dar ipadanya. Aku hidupdengan pertolongan dan rahmatMu d an kepadaMu(aku kembali). Tuhan Jibril. Aku penuhi panggilanMu dengankegembiraan. Tunjukkan aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan denganseizinMu. dan Israfil. Engka u yangmenjatuhkan hukum apa yang mereka (Yahudi dan Nasrani) pertentangkan. Muslim 1/534) Ya Allah. (HR. Sesungguhnya Engkau menunjukk an jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. Mikail. kejelekan tidak dinisbahkan kepadaMu. Aku minta ampun dan bertobat kepadaMu. (HR. Muslim 1/434) . Hindarkan aku dari akhlak yang jahat. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik. seluruh kebaikan di kedua tang anMu. tidak akan menunjukkan kepadanya kecuali Engkau.Engkau. Wahai Tuhan yangmengetahui yang ghaib dan nyata. Wahai pencipta langit dan bumi. kecuali Engkau. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi.

Apabila Nabi saw. shalat Tahajud di waktu malam. beliau membaca: .

Oleh karena itu. janjiMu benar. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. ya Allah! Tuhanku dan dengan pujiMu. Muhammad adalah benar. Engkau benar. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. bertemu denganMu benar. (HR. para nabi adalah benar. Tirmidzi. kepadaMu aku kemba li. kepadaMuaku beriman. Engkau adalah Tuhanku. kepadaMu aku bertawakkal. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. kepadaMu aku kemba li. kejadian hari kiamat adalah benar. Engkau adalah Tuhanku. kejadian hari kiamat adalah benar. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. Bukhari dan Muslim 1/432) Ya Alah! BagiMu segala puji. (HR. Oleh karena itu. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. kepadaMu aku menjatuhkan hukum. surga adalah benar. bertemu denganMu benar. Muhammad adalah benar. Engkau benar. Muslim 1/353) . BagiMu segala puji. Ibn Majah. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. Tuhan malaikat danJibril. neraka adalah benar. BagiMu segala puji. tiada Tuhan kecuali Engkau. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. para nabi adalah benar. Tuhan Yang Maha Suci. firmanMu benar. firmanMu benar. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. janjiMu benar. Ya Allah ampunilah dosaku. Bagimu segala puji. dengan pertolonganMu aku berdebat. Bukhari 1/199 dan Muslim 1/350) Engkau. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. BagiMu segala puji. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. (Dibaca tiga kali) (HR. kepadaMu aku menjatuhkan hukum. BagiMu segala puji. surga adalah benar. kepadaMuaku beriman. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. Bagimu segala puji. dengan pertolonganMu aku berdebat. Abu Dawud. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. kepadaMu aku bertawakkal. (HR. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. neraka adalah benar. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. (HR. tiada Tuhan kecuali Engkau. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau.Ya Alah! BagiMu segala puji. Bukhari dan Muslim 1/432) Doa ruku Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agung.

otakku. Muslim 1/534. KepadaMu aku beriman. untukMu aku rukuk. Abu Dawud 1/230. kebesaran dan keagungan. Doa bangun dari ruku Semoga Allah mendengar pujian orang yang memujiNya. dan AnNasa i) Maha Suci Allah. (HR. Bukhari) Wahai Tuhan kami.Ya Allah. Abu Dawud. Pendengaranku. (HR. penglihatanku. kepadaMu aku berserah diri. Tirmidzi. dan Ahmad dengan sanad yang hasan) 18. telah menunduk dengan khusyu kepadaMu. sarafku dan apa yang berdiri di atas dua tapak kakiku. kerajaan. bagiMu segala puji. yang baik dan penuh dengan berkah. (HR. aku memujiMu dengan pujian yang banyak. An-Nasa i. Dzat yang memiliki keperkasaan. (HR. Bukhari) . tulangku.

Muslim 1/534 dan lainnya) Maha Suci Dzat yang memiliki keperkasaan. wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya. penglihatannya.19. Ya Allah Tuhan kami. Abu Dawud 1/230. Ya Allah. Bukhari dan Muslim) Engkau Tuhan Yang Maha Suci. kerajaan. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. Aku tidak . (HR. ampunilah dosaku. (HR. yang membentuk rupanya. kepadaMulahaku beriman kepadaMu aku menyerahka n diri. untukMulah aku bersujud. dan dengankeselamatanMu dari siksaanMu. (HR. Abu Dawud. Maha Suci A llah sebaik-baik pencipta. (HR. Muslim 1/350) Ya Allah. yang membelahpendengarannya. Tirmidzi. Muslim) Ya Allah. (HR. (HR. An-Nasa i dan Ahmaddengan sanad yang hasan) Ya Allah. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dengan keridhaanMu dari kebencianMu. yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang tersembunyi. Doa ketika sujud Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi. akumemujiMu. Tuhan para malaikat dan Jibril. kebesaran dan keagungan. Ibn Majah. ampunilah seluruh dosaku yang kecil dan besar yang telah lewat dan yang akan datang.

Al-Hakim mensahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/219) 22. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu. ampunilah dosaku. Tirmidzi 2/474. ampunilah dosaku. yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan Daya dan KekuatanNya. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu. At-Tirmidzi 2/472. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. Tirmidzi. wahai Nabi. ampunilah dosaku. (HR. Tasyahud Segala penghormatan. berilah aku rezeki dan angkatlah derajatku. sebagaimana Engkau telahmemberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. selamatkan aku.membatasi pujian kepadaMu. Abu Dawud 1/231) Ya Allah. tunjukkanlah aku. (HR. Muslim 1/352) Doa ketika duduk antara dua sujud Wahai Tuhanku. (HR. Muslim 1/352) membatasi pujian kepadaMu. (HR. berilah rahmat kepadaku. setelah tasyahud Ya Allah. Kesejahteraan semogaterlimpahkan kepada kita dan hamba-ham ba Allahyang sholih. (HR. (HR. << Maha Berkah Allah sebaik-baik Pencipta >>. (HR. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalahhamba dan utusanNya. dan Ibn Majah) 21. wahai Tuhanku. tulislah untukku dengan sujudku pahala disisiMu dan ampunilah dengannya akan dosaku. Al-Hakim mengatakan sahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Abu Dawud. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. Ahmad 6/30. begitu juga rahmat dan berkahNya. shalat-shalat dan kalimat yang baik adalah untuk Allah. Membaca shalawat kepada Nabi saw. Al-Bukhari dan Muslim 1/301) 23. (HR. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. sedang kalimat tambahannya menurut riwayat Dzahabi sendiri 1/220) Ya Allah. berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya. Doa sujud tilawah Bersujud wajahku kepada Dzat yang menciptakannya. sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. serta jadikanlah simpana untukku disisiMu dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telahmenerimanya dari hambaMu Dawud. Bukhari) . Berilah berkah kepada Muhammad d an keluarganya. gantilah aku.

Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/53) . dan tidak ada yang dapat mengampuni dosadosa kecuali Engkau. ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat keapdaku. Bukhari 2/102 dan Muslim 1/412 dan lafal haditsnya adalah menurutMuslim) Ya Allah. Bukhari 1/202 dan Muslim 1/412) Ya Allah. siksa neraka Jahannam. Ta Allah. syukur kepadaMu dan ibadahyang baik untukMu.24. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari perbuatan dosa dan utang. Muslim 1/534) Ya Allah. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam Ya Allah. berilah pertolongan kepadaku untuk menyebutnamaMu. Oleh karena itu. Engkau ya ngmendahulukan dan mengakhirkan. serta dari fitnah Dajjal. (HR. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksaan kubur. (HR. fitnah kehidupan dan setelah mati. Bukhari 8/168 dan Muslim 4/2078) Ya Allah. yang aku lakukan secara berlebihan. (HR. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan MahaPenyayang. Aku berlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. serta apa yang Engkau lebihmengetahui daripada aku. tidak ada Ilahyang berhak disembah kecuali Engk au. (HR. Aku berlindung kepadaMu dari fintah AlMasih Dajjal. apa yang aku rahasiakan dan yang kutampakkan. (HR. sesungguhnya aku amat menganiaya diriku. ampunilah aku akan (dosaku) yang akulewatkan dan yang aku akhirkan.

(HR. Aku mohon kepadaMu kehidupan yang menyenangkan setelah aku meninggal dunia. Dan matikan aku dengan segera. Aku mohon kepadaMu agar aku dapat menikmati memandang wajahMu. rindubertemu denganMu tanpa penderitaan y ang . perpanjanglah hidupku. dengan adanya Engkau mengetahui yang ghaib dan dengan kemahakuasaanMu untuk menciptakan makhluk. sesungguhnya aku mohon kepadaMu. sesungguhnya aku mohon kepadaMu agar aku takut kepadaMu dalam keadaan sembunyi atau keramaian. bila Engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku.Ya Allah. Abu Dawud dan Sahih Ibn Majah 2/328) Ya Allah. Aku mohon kepadaMuagar aku dapat rela setelah qadha. aku mohon kepadaMu agar diberi nikmat yang tidak habis dan aku minta kepadaMu agar diberipenyejuk mata yang tak putus. agar aku bisamelaksanakan kese derhanaan dalam keadaan kaya atau fakir. agardimasukkan ke surga dan aku berlin dung kepadaMu dari neraka. Aku minta kepadaMu. bila Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku. Aku mohon kepadaMuagar dapat berpegangan dengan kalimat hak di wakturela atau marah. Ya Allah.

An-Nasa i lafal hadits menurut riwayatnya 3/52. wahaiTuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. sesungguhnya bagiMu segala pujian.membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. An-Nasa i 3/54. tiadaTuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. . (tiga kali) (ii) Ya Allah. Sesungguhnya aku mohon kepadaMu agardimasukkan ke surga dan aku berlindung kepad aMu dari siksaan neraka. An-Nasa i 3/54. tidak ada sekutu bagiNya. YaAllah. Wahai Tuhan YangMaha Agung dan Maha Pemurah. sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Abu Dawud. (HR. 55 dan Ahmad 4/364 dengan Ya Allah. YaAllah. (HR. tiada seorang pun yang menyamaiNya. BagiNya puji dan bagiNya kerajaan. Maha Pemberi Nikmat. aku mohon kepadaMu agarmengampuni dosa-dosaku. wahai Tuhan Yang Hidup. tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tirmidzi 5/515. tidak membutuhkan sesuatu. Abu Dawud 2/62. Maha Suci Engkau. 55 dan Ahmad 4/364 dengan membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. tiada sekutubagiMu. Maha Esa. tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. Engkau pemberi keselamatanm dan dariMu keselamatan. Muslim 1/414) Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. Tirmidzi. sesungguhnya aku mohon kepadaMu yaAllah. Ibn Majah. wahai Tuhan yang mengurusi segala sesuatu. (HR. Bacaan setelah salam (i) Aku minta ampun kepada Allah. Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang . (HR. Karena Engkau adalah Tuhan Yan g Maha Esa. tidak ada seorang pun yang menyamaiMu. tiada Tuhan kecuali Engkau. (HR. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. Ahmad 4/328) Ya Allah. tidak beranak dan tidak diperanakkan. (HR. tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. Ibn Majah 2/1267 dan Ahmad 5/360) 25. tidak membutuhkan sesuatu. An-Nasa i) Ya Allah.

BagiNya keraja an. Dia Maha Kuasa atas segalasesuatu. anugerah dan pujaan yang baik. tiadasekutu bagiNya. (HR. Ya Allah. (Dibaca setelah salam shalat Subuhi) (HR. segala puji bagi Allah. sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmuyang bermanfaatm rezeki yang halal dan amal yang diterima. (HR. Doa shalat istikharah Jabir bin Abdullah r. Muslim 1/415) Maha SuciAllah. An-Nasa i) Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. BagiNya nikmat. bagiNya kerajaa n. (HR. Al-Falaq. (HR. Tirmidzi 5/515 dan Ahmad 4/227) Ya Allah. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. (Dibaca sepuluh kali setiap sesudah shalat Maghrib danSubuh). Ya Allah.a. dengan memurnikanibadah kepadaNya. Kami tidak menyembah kecua li kepadaNya. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (HR.Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. tiada sekutubagiNya. sebagaimana mengajarsurah Al-Quran. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Ibn Majah dan lainnya) 26. sekalipun orang-or ang kafir benci. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. Masing-masing surah dibaca setiap setelah shalat(wajib) sekali. BagiNya kerajaan dan pujaan. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. kecuali setelah shalat Maghrib dan Subuh. dan An-Naas. TIdak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. BagiNya pujaan. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. tiadasekutu bagiNya. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Maha Besar (tiga puluh kali. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/68) Bacalah Ayat Kursi setiap selesai shalat (wajib). Tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada daya dan kekua tan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Yang Maha Esa. mengajari kami shalat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu. Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah. Beliau bersabda: pabla seseorang A . Muslim 1/418) Bacalah surat Al-Ikhlas. Tiada Tuhan kecualiAllah. bagiNya pujaan. berkata: Adalah Rasulullah saw. tiga kali.

di antara kami mempunyai rencana untukmengerjakan sesuatu. kemudian bacalahdo a ini : . hendaklah melakukan s halat sunnah (istikharah) dua rakaat.

takdirkan kebaikan untukku dimana saja kebaikan ituberada. kerajaan milik . Engkau M engetahui sedangkan akut tidak mengetahuinya. dan akibatnya kepada diriku. mudahkan jalannya. sedang aku tidak kuasa. Orang yang melakukanshalat Istikharah. Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang Maha Agung. kemudian berilah kere laanMu kepadaku. sesungguhnya Engkau MahaKuasa. bersabda: di dunia atau akhirat (terdapat keraguan perawi hadits) >> sukseskanlah untukku. perekon omian. bertawakallah kepada Allah (QS. Akan tetapi jika Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebihberbahaya bagiku dalam agama. dan jauhkanlah aku daripadanya. sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu pengetahuanMu dan akumohon kekuasaanMu dengan kemahakuasaan Mu. dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. hendaklah bermusyawarah dengan orang-orang mukmin dan berhati-hati dalammenangani persoalanagar tidakmenyesal di kemudian hari. maka singkirkanlah persoalan tersebut. Bukhari 7/162) 27. Allah Yang Maha Suci berfirman: (ii) dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini(sebutkan persoalannya) lebih baik dal am agamaku. Ya Allah.Ya Allah. dan akibatnya terhadap diriku << atau Nabi saw. kemudian berilah berkah. Bila kamu telah membulatkan tekad. Ali Imran: 159) (HR. Bacaan di waktu pagi dan sore Di waktu sore: (i) Kami telah memasuki waktu sore.

(ii) Kami telah masuk waktu pagi dan kerjaan hanyalahmilik Allah (HR. Wahai Tuhan. segala puji bagi Allah. Wahai Tuhan. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu pagi. Dan kepadaMukebangkitan. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. tiada sekutu bagiNya.Allah. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. ampunilah aku. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku adalah hambaMu. Wa hai Tuhan. oleh karena itu. Wa hai Tuhan. Dan kepadaMulah tempat kembali. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecualiEngkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. Engkau adalah Tuhanku. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. Muslim 4/2088) (i) Ya Allah. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Di waktu sore: (ii) Ya Allah. Wahai Tuhan. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu pagi. Allah. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. Engkaulah yang menciptakan aku. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu sore. tiada sekutu bagiNya. Bukhari 7/150) Ya Allah. sesungguhnya aku di waktu pagi . Aku berlindungkepadaMu dari kejelekan yang kupe rbuat. segala puji bagi Allah. Tirmidzi 5/466) Ya Allah. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku. (HR. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu sore. (HR. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu.

Ibn AsSuni) .mempersaksikan Engkau. (HR. An-Nasa i. malaikat yang memikularasy-Mu. Bukhari. tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. (Dibaca empat kaliwaktu pagi dan sore). Abu Dawud 4/317. sesungguhnya Engkau adalah Allah. tiadasekutu bagiMu dan sesungguhnya Mu hammadadalah hamba dan utusanMu. malaikat-malaikat dan selu ruh makhlukMu.

Ya Allah. belakang. Ya Allah. Ahmad 5/42. Ibn As-Suni. Abu Dawud 4/321 dengan sanad yang hasan) Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna. Bukhari) Allah-lah yang mencukupi. kepadaNya aku bertawakal. dari kejahatan sesuatu yang diciptakanNya. Aku b erlindung kepadaMu dari siksa kubur. Muslim 4/2080) Ya Allah. kanan. dunia. tiada Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah. (tiga kali) (HR. Tirmidzi dan Ahmad 2/290. (tiga kali) (ii) Ya Allah. keluarga dan hartaku. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Ibn As-Sunni. Dialah Tuhan yang menguasai arsy yang agung. tutupilah auratku dan berilah ketentraman di hatiku. Barangsiapa yang membacanya di sore hari. Ibn As-Sunni 72. makasungguh telah bersyukur pada malam itu. selamatkan tubuhku. kiri dan atasku. (dibaca tujuh kali diwaktu pagi dan sore) (HR. Abu Dawud 4/324. sesungguhnya Aku berlindung kepadaMudari kekufuran dan kefakiran. dan Ibn Hibban) (i) Ya Allah.Barangsiapa yang membacanya dipagi hari. tiada Tuhan kecuali Dia. maka sungguh telah bersyukur pada hari itu. (HR. Ya Allah. An-Nasa i. Aku berlindung dengankebesaranMu. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. peliharalah aku dari muka. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama. selamatkanpendengaranku. Ya Allah selamat kan penglihatanku. Abu Dawud 4/318 dan An-Nasa i. (tiga kali) (HR. agar aku tidak disamba r dari bawahku .

(HR. (dibaca seratus kali setiap hari) (HR. dan Ibn As-Sunni 68) (dibaca seratus . Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. kali) (HR. Muslim 4/2081) Wahai Tuhan Yang Maha Hidup. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. (HR. (tiga kali) (HR. syetandan balatentaranya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku. Tirmidzi 5/465. Abu Dawud dan Tirmidzi) Maha Suci Allah. Tirmidzi dan Abu Dawud) Dengan nama Allah yang bila disebut. BagiNya kerajaan dan segala pujian. perbaikilah segala urusanku dan jangandiserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu). aku memujiNya. Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi. Keterangan untuk dibaca tigakali diriwayatkan oleh Ahmad 4/ 337. Dialah YangMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui. segala sesuatudi bumi dan langit tidak akan berbahaya. Muslim 4/2090) Ya Allah. dengan rahmatMu aku minta pertolongan. Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/545) Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa.(oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. (tiga kali) (HR. Al-Hakim dan menurutnya sahih. An-Nasa i 4. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. tidak ada sekutu bagiNya. Abu Dawud dan Ibn Majah) (HR. (oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). atau aku me njalankan kejelekan terhadap diriku atau mendorong orang Islam padanya. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Aku rela Allah sebagai Tuhan. (dibaca tiga kali) (HR. wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri.

dia diangkat sepuluh derajat dan terpelihara darisyetan hingga sore. Aku berkata: wahaiRasulullah. 5/123. maka akan mencukupi kamu dari segala sesuatu. apabila akan tidur di tempat tidurnya pada setiap malam. Ahmad 3/406. beliau mengumpulkandua tapak tangannya. BagiNya kerajaan dan segala pujian. (HR. dan Ibn As-Sunni 34) Dari Abdullah Ibn Khubaib. kalimat Ikhlas. bersabda: Katakanlah! . 407. Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus.(HR. (HR. maka akanmemperoleh fadhilah tersebut hinggapagi. sepuluh kesalahan dihapus. Abu Dawud 4/322 dengan sanad yang hasan) Rasulullah saw. dia berkata: Rasulullah saw. tidak ada sekutu bagiNya. Dimulai dari kepala.. Kemudian dengan dua tapak tangannya. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bukhari dan Muslim 4/1723) B . maka pahalanya sama dengan memerdekakanbudak dari cucu Ismail.apa yang harus kukatakan? eliau bersabda: Katakanlah: di waktu pagi dan sore tiga kali. Bila dibaca Idi waktu sore. Muhammad saw. Lalu ditiupn ya dan dibacakan Qul huwallaahu ahad. Abu Dawud 4/322 dan Tirmidzi 5/567) 28. muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Beliau melakukannya tiga kali. Qul a uudzu birabbil falaq dan Qul a uudzu birabbin naas. wajah dan tubuh bagian depan. (HR. bersabda: Barangsiapa yang diwaktu pagi membaca: Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. beliaumengusap tubuh yang dapat dijangkau d engannya. dan agama ayah kami. agama Nabi kita. (Shahih Ibn Majah 2/331) Di waktu pagi kami memegang agama Islam. Bacaan sebelum tidur Rasulullah saw.

Rasulullah saw. dan Engkaulah yang akan mematikannya. Muslim 4/2083. maka dua ayat tersebut akan mencukupinya (memeliharanya dari gangguan syetan dan lain-lain). (dibacatiga kali) (HR. maka ampunilah. (HR. akumeletakkan lambungku. Ahmad 2/79. juga mengatakan: Barangsiapayang membaca dua ayat dari akhir sura t AlBaqarah di suatu malam. Apabila Engkau menghidupkannya. kemudian membaca: Ya Allah. makahendaklah dikibasi dengan ujung sarungnya tiga kali. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. Sesungguhnya dia tidak mengerti. Mati dan hidupnya hanya milikMu. Abu Dawud 4/311. maka bacalah ayatKursi. (HR. lafal hadits ini darinya) Dengan namaMu ya Allah. kemudian kemba li lagi. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambaMuyang shalih. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. maka peliharalah. Bukhari dan Muslim 4/2083) Maukah kamu berdua1. aku mati dan hidup. beliaumeletakkan tangannya yang kanan di baw ah pipinya. maka berilah rahmat padanya. maka peliharalah. ApabilaEngkau mematikannya. Bukhari 11/126 dan Muslim 4/2084) Ya Allah. apabila akan tidur. maka bacalah: Dengan nama Engkau wahai Tuhanku. sesungguhnya aku mohon kepadaMu keselamatan. jauhkanlah aku dari siksaanMu pada hariEngkau membangkitkan hamba-hamba Mu. bacalah: . Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. aku tunjukkan sesuatu yanglebih baik bagi kamu daripada pemb antu? Apabila kamu akan tidur. [Al-Baqarah (2): 285-286] (HR. Dan dengan namaMu pula aku bangun daripadanya.Rasulullah saw. Tapi apabila Engkau melepaskannya. maka bacalah ayatKursi. Rasulullah saw. Y a Allah. Apabila berba ring. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. Apabila Engkau menahan rohku. (HR. Bukhari dan Muslim 1/554) Apabila seseorang diantara kamu berdiri lagi daritempat tidurnya. sesungguhnya Engkau menciptakan diriku. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. apa yangterjadi sesudahnya. lafal hadits ini darinya dan Ibn As-Sunni 721) Rasulullah saw.

.1 Rasullah berbicara kepada Ali dan Fatihmah ketika merekaberdua meminta pembant u.

Maha Suci Allah. (tiga puluh tiga kali) (ii) Segala puji bagi Allah. (tiga puluh tiga kali) (iii) Allah Maha Besar. (tiga puluh empat kali) Sesunggunya bacaan tersebut lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. (HR. Muslim dan Bukhari 4/2091) Ya Allah, Tuhan yang memguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelahbutir tumbuh-tumbuhan dan biji buah , Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatuyang Engkau memegang ubun-ubunn ya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, sebelumMu tidak adasesuatu. Engkaulah yang terakhir sete lahMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang nyata, di atasMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang batin, dibawahMu tidak ada sesuatu, lunasilah hutang kami dan berilah kekayaan kepada kami hingga kami terlepas dari kefakiran. (HR. Muslim 4/2084) Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, dan memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan orang yang memberi kecukupan dan tempat berteduh. (HR. Muslim 4/2085) Ya Allah, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanyang menguasai segala sesuatu d an yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Akuberlindung kepadaMu dari kejah atan diriku, kejahatan syetan dan balatentaranya, atau akuberbuat kejelekan pada diriku atau aku mendorongnya kepada orang muslim. (HR. Abu Dawud 4/317 dan Sahih Tirmidzi 3/142)

Nabi laam Nabi laam

saw. tidak mim tanzil saw. tidak mim tanzil

akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku. akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku.

(HR. Tirmidzi dan An-Nasa i) Apabila kamu akan tidur di tempat tidurmu, berwudhulah sebagaimana akan mengerjakanshalat, kemudian berbaringlah di atas ba gian tubuh yang kanan, lalu bacalah: Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku kepadaMu, aku menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku kepadaMu. Karena senang (mendapat rahmatMu) dan takut (akansiksaanMu). Tidak ada tempat perlindun gan dan penyelamatan dariMu, kecuali kepadaMu. Akuberiman pada kitab yang telah Engkau t urunkan, NabiMu yang Engkau utus. Apabila kamu meninggal, maka kamu akan meninggal dunia dengan memegang fitrah. (HR. Bukhari dan Muslim 4/2081) 29. Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam Dari Aisyah ra. dia berkata: Adalah Rasulullahapabila membalikkan tubuhnyadi waktu malam, beliau membaca: Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, MahaPerkasa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi danapa yang diantara keduanya, Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. (HR. Al-Hakim dan dia menyatakan shahih, AdzDzahabi menyetujuinya 1/540, An-Nasa i dan Ibn AsSunni) 30. Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna dari kemarahan, siksaan dan keja hatanhamba-hambaNya dan dari godaan syetan sertajangan sampai mereka hadir (keha dapanku). (HR. Abu Dawud 4/12 dan Sahih Tirmidzi 3/171) 31. Ketika bermimpi yang baik atau buruk Mimpi yang baik adalahdari Allah, sedangkan mimpi buruk adalah dari syetan. Apabila seseorang di antara kamu bermimpi yang disenangi, janganlah menceritakannya kecuali kepada orangyang senang mendengarkannya. Bagi seseorangyang bermimpi buruk, hendaklah berbuat sebagai berikut:

Meludah ke kirinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1722 dengan lafal hadits darinya dan Bukhari 7/24) Minta perlindungan kepada Allah dangodaan syetan dan kejelekan mimpinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1772) Tidak membicarakan mimpinyakepadaornag lain. (HR. Muslim 4/1772-1772) Membalikkan tubuh dan tidur ke posisi sebaliknya dari posisi tidur pertama. (HR. Muslim 4/1772) Berdiri dan melakukan shalat bila mau. (HR. Muslim 4/1772) 2 Surat As-Sajdah(surat ke32) dan surat Al-Mulk (surat ke 67).

Ya Allah. berilah aku perlindungan(dari penyakit dan apa yang t idak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. An-Nasa i Ahmad. Abu Dawud. Kami mengharapkanrahmatMu. kami takut pada siksaanMu. Engkau adalah sebagaimana yangEngkau sanjungkan kepada diriMu s endiri. UntukMu kami melakukan shalat dan sujud. jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan (qadha). kepadaMu kami menyembah. (HR. uruslah aku sebagimana orang yang telah Engkauurus. kami memujiMu. kami tunduk padaMu dan berpisah dengan orang yang kufur kepadaMu. wahai Tuhan kami dan Maha TinggiEngkau. Aku berlindung padaMu dari ancamanMu. Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan terhina. Ibn Majah.32. dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Berilah berkah apa yang Engk au berikan kepadaku. Tirmidzi. Sesungguhnya siksaanMu akan menimpa kepada orang-orang kafir. Doayang berada dalam kurung diriwaya tkan oleh AlBayhaqi) memuji kepadaMu. Ibn Majah. Ya Allah. (HR. berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk. sesungguhnya aku berlindung dengankerelaanMu dari kemarahanMu dan denga n keselamatanMu dari siksaanMu. Tirmidzi. Al-Hakim. sesungguhnya Engkauyang menjatuhkan qadha. Ad-Darimi. (HR. Al-Bayhaqi dan sanadnya menurut pendapatnyaadalah shahih 2/211) Ya Allah.32. Abu Dawud. Aku tidak membatasi . kami minta pertolongan dan minta ampun kepadaMu. dan tidak ad a orang yang memberikan hukuman kepadaMu. MahaSuci Engkau. An-Nasa i dan Ahmad) Ya Allah. dan Al-Bayhaqi. KepadaMu kami berusaha dan melayani.

cahaya di dadaku. qadhaMu kepadaku adalah adil. pelenyap duka dan kesedihanku (HR. dalam shalat witr membaca: (i) [Al. Raja yang Suci. Engkau ajarkan ke pada seseorang dari makhlukMu atau yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu. utang yangmenyibukkan dan laki-laki yang me nindas.Alla] [Al-Kaafiruun] [Al-Ikhlaas] setelah selesai salam. yang Engkau turunkandalam KitabMu. (tiga kali) sedang yang ketiga. Ad-Daaruqutni dan lainnya) Ya Allah. HendaklahEngkau jadikan Al-Quran sebagai pene ntram hatiku. Rasullah saw. Ahmad 1/391dan Al-Albani menyatakanshahih) Ya Allah. (HR. beliau membaca: (ii) Maha Suci Allah. Ubun-ubunku di tanganMu. dengan suara yang keras danpanjang. lemah dan malah. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan. Bukhari 7/157) . anakhambaMu (Adam) dan anak hamba pere mpuanMu(Hawa).hukumanMujatuh kepadaku. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama yang telah Engkau gunakan utuk diriMu. An-Nasa i 3/244.33. bakhil dan penakut. sesungguhnya aku adalah hambaMu. (HR. beliau membaca: (iii) Tuhan malaikat dan Ruuh(Jibril). 33.

35. aku mengharapkan rahmatMu. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yangzalim. dan Dialah Tuhan yang paling tepat dipasrahi. Tuhan yang Maha Mulia dan menguasai arsy.35. tiada Tuhan selain Engkau. (HR. (HR. (HR. Bukhari 7/154 dan Muslim 4/2092) Ya Allah. Abu Dawud 4/324 dan Ahmad 5/42. Al-Haakim menyatakanshahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 2/ 142) Ya Allah. Tuhan yang menguasai lan git dan bumi. (HR. Tiada Tuhan selain Allah. sesungguhnya aku menjadikan Engkau dileher mereka. Maha Suci Engkau. oleh karenaitu. Hendaklah dia berhenti dari keraguan. (HR. (HR. Aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatu. dan dengan pertolonganMu aku berperang. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Pengampun. (HR. (HR. Bukhari dan Muslim 1/120) Hendaklah mengatakan: Aku beriman kepada Allah dan para rasul yang diutus olehNya. Engkau adalahpembelaku. Perbaikilah seluruh urusanku. Doa bertemu dengan musuh yang tangguh Ya Allah. Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman Hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. 120) Hendaklah dia membaca ayat berikut: . Al-Haakim menshahihkannya) Allah. (HR. DenganpertolonganMu aku berputarputar. Dan aku berlindung k epadaMu dari kejelekan mereka. Abu Dawud 2/89. Tiada Tuhan selainAllah. dengan pertolonganMu aku menyergap. Engkau adalah lenganku. Abu Dawud 2/87 dan Sahih Ibn Majah 2/335) 36. Abu Dawud 3/42 dan Tirmidzi 5/572) Cukuplah Allah bagi kami. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. At-Tirmidzi 5/529. Bukhari 5/172) 37. jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata pun (tanpa pertolongan atau rahmat dariMu). Allah adalah Tuhanku. Muslim 1/119. Dinyatakan shahih oleh Al-Albaani dan Al-Arna uut) Tiada Tuhan selain Engkau.

.

(HR. yang batin. Muslim 4/1729) 40. Abu Dawud 1/206 dan Tirmidzi) Mengumandangkan adzan. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari yang menyedihkan dan menyusahkan. Abu Dawud 4/329. apabila Engkaumenghendakinya. (HR. (HR. cukupilah aku dengan rezekiMu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. sesungguhnya syetantelah menghalangiku dalam dalam shal at danpembacaan ayat-ayat Al-Quranku. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Dialah yang awal. (HR. Apabila kamu merasakannya. #327 Mawaarid . Tirmidzi 5/560) Ya Allah. bakhil dan penakut.Dialah yang awal. (HR. yang akhir. (HR. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Doa agar bisa melunasi hutang (kaya) Ya Allah. diamengacaukan aku. lantas berwudhu dengan sempurna. yang akhir. kemudian berdiri untuk melakukan shalat dua rakaat. dia berkata: Aku berkata: Wahai Rasululah. lantasmeludahlah ke kirimu tiga kali. Perkayalah aku dengan kenikmatanMu (hingga aku tidak minta) kepada selainMu. minta perlindungan kepada Allah daripadanya (membaca ta awudz). yang batin.. (HR. Abu Dawud 2/86 dan Tirmidzi 2/257) 42.a. melainkan pasti diampuni dosanya. Bukhari 7/157) 39. Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran Dari Utsman bin Al-Ash r. Abu Dawud 4/329. Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . Maka Rasullah saw. tidak ada kemudahakn kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. lemah dan malas. (HR. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah. Ibn Hibbandalam kitab Sahih-nya. Ketika melakukan dosa Tidaklah ada seorang hamba berbuat suatu dosa. Ibn As-Sunni 351) 41. Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . . bers abda: Itu adalah syetanKhinzib. Doa orang yang mengalami kesulitan Ya Allah. utang yang menyibukkan dan laki-laki yang menindas. yang lahir. yang lahir. kemudian membaca istighfar. Doa untuk mengusir syetan Minta perlindungan kepada Allah dari syetan (membaca ta awudz).

jangan berkata: Seandainya aku berbuat begini dan begitu . Apabila kamu tertimpasesuatu. Sebagianhalyang dapat mengusir syetan adalah bacaan da n dzikir di waktupagi dan sore. lahulmulku wa lahul hamduwahuwa alaa kulli sya in qadiir. tapi katakanlah: Allah sudah menakdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan . (HR. Sesungguhnya kalimat seandainya membuka pintu bagi perbuatan syetan. wahdahu laa syarikalahu. (HR. masuk masjid dan keluar daripadanya. bacaan akan tidur dan bangun daripadanya. Muslim 1/539) 43. Begitu juga adz an. Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disenangi di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi mencelakelemahan. s eratus kali. katakanlah: 3 Rasul bersabda: Jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. membaca ayat Kursi ketika akan tidur. semangatlah mencapai masalah yang bermanfaat padamu. masukd an keluar dari rumah. Muslim 1/291 dan Bukhari 1/151) Membaca dzikir tertentu yang sudah diterangkan dalam hadits dan membaca Al-Quran3. . akan tetapi berbuatlah sec ara bijak.(HR. apabila engkau terkalahkan suatu kesulitan. Masing-masing adalah baik. Muslim 1/539). dua ayat terakhir dari SuratAl-Baqarahdan orang yang membaca Laa ilaaha illallaah. maka akan menjadi bentengdari syetan pada hari itu. mintalah tolong kepadaAllah dan jangan lemah.Sesungguhnya syetan laridari rumah yang dibacakansurat Al-Baqarah di dal amnya.

maka diturunkan rahmat dengan deras. (HR. maka seakan-akan dia berjalandi kebun surga hingga duduk. berilah rahmat kepadaku dan temuknan aku dengan teman yangtinggi derajatnya (para nabi. semoga sakitmu ini membersihkan dosama. Doa perlindungan untuk anak Dari Ibnu Abbas r. bersabda: Apabila seorang laki-laki berkunjung kepada saudaranya yang muslim. ampunilah dosaku. Apabila berkunjung disorehari. maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya. maka tujuh puluh ribu malaika tmendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi. Tirmidzi dan Abu Dawud) 46. agarmenyembuhkan penyakitmu . Tirmidzi. (HR. insya Allah. beliau bersabda kepadanya: Tidak mengapa.a. lalu membaca tujuh kali kalimat berikut: Aku mohon kepada Allah Yang MahaAgung. dari segala setan. (HR. . Apabila suda duduk. apabila masuk ke kamar orang sakit untuk mengunjunginya. orang s halih. binatang yang berbisa dan pandangan mata yang menimpanya.a. Bukhari 7/10 dan Muslim 4/1893) Dari Aisyah r.a. Doa apabila berkunjung kepada orang sakit Nabi saw. berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain. agar mendapat rahmat hingga sore. Keutamaan berkunjung kepada orang sakit Dari Ali bin Abi Thalib r. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Ibn Majah dan Ahmad) 47. dan yangyang mati syahid) . dia berkata: Adalah Rasulullah saw.44.4 (HR. dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. Bukhari 4/119) 45. Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus Ya Allah. dia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. memasukkan kedua tangannya ke dalam air.. Apabila berkunjung di pagi hari. Bukhari) Tiadalah hamba yangmuslim berkunjung kepada orang sakit yang belum datang ajalnya. kecuali yang sakit tersebut akan disembuhkan. (HR. beliau membaca: Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna.

tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. dan beliau bersabda: Tiada Tuhan selain Allah. tidak ada Tuhan selain Allah. Bukhari) Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. bagiNya kerajaan dan bagiNya pujian. tidak adaTuhan selain Allah Yang Maha Esa. (HR. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. tiada sekutubagiNya. sesungguhnya mati itu mempunyai sekaratnya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. (HR.lalu diusapkan ke wajahnya. Tirmidzi dan Ibn Majah) 4 Lihat surat An-Nisa :69 .

Barang siapayang akhir perkataannya adalah: Tidak Tuhan selain Allah. (HR. (HR. Muslim 2/663) Ya Allah. berilah rumah yang lebih baik darirumahnya (di dunia). Abu Dawud 3/190) 49. Muslim 2/634) 51. Ya Allah.48. mandikan dia dengan air salju dan air es. dan masukkan dia ke surga. orang yang hadir diantara kami dan yang tidak hadir. ampunil ah dan tempatkanlah di tempat yang mulia. akan masuk surga. Hendaklah Engkau menjadikan pengganti untuk anak keturunannya. berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik. berilah rahmatkepadanya. ampunilah kepada orang yang hidup di antara kami dan yang mati. angkatlah derajatnya bersama orangorang yang mendapat petunjuk. (HR. ampunilah hendaklah menyebut nama orangnya --. Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan seru sekalianalam. Doa dalam shalat jenazah Ya Allah. Muslim 2/632) 50. 48. Bersihkan dia dari beberapa kesalahan. selamatkan dia. ampunilah dia (mayat). luaskan kuburannya. laki-laki maupun . istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya. Doa ketika memejamkan mata mayat Ya Allah. (HR. Lebarkan kuburannya dan be rilah penerangandi dalamnya. sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. berilah kel uarga yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia). Doa orang yang tertimpa musibah Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali.

sesungguhnya Fulanbin Fulan dalamtanggunganMu dan tali perlindunganMu. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan neraka Jahim. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. dengan musibah ini. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Pengampun lagi Penyayang . membutuhkan rahmatMu. halaman 15) Al-Hasan membaca Al-Fatihah kepada mayat yangmasih kecil dan membaca: Ya Allah. hidupkan dengan memegang ajaran Islam. sedang Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. hidupkan dengan memegang ajaran Islam. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) perempuan. Engkauadalah Maha Setia dan Maha Benar. Ya Allah. (HR. jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya . (Lihat: Shaykh IbnBaaz s [Ad-Duruus AlMuhimmah]. Doa untuk mayat anak kecil Doa ini dibaca setelah doa memintakan ampun: Ya Allah. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) Ya Allah. Doa untu bela sungkawa . dan jikadia orang yang salah lewatkanlah dari kesalahannya. (HR. Ya Allah. Ya Allah. ini hambaMu. (HR. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalihdan jadikanlah dia dipelihara o leh Nabi Ibrahim. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. Ya Allah. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua orangtuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya.perempuan. (HR. Ampunilah dan belas kasihanilah dia. jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta pahala buatkami. Ibn Majah dan Abu Dawud 3/211) Ya Allah. jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya . Al-Haakim dan dia menyatakan shahih) 52. Ya Allah. maka matikan dengan memegangi keimanan. maka matikan dengan memegangi keimanan. anak hambaMu perempuan. jika ia berbuat baik tambahkanlah dalam amalan baiknya. Al-Baghawi dalam [Sharh As-Sunnah] 5/357) 53. beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. (HR.

sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin ini. agar diberi keselamatan. 126) 54.(i) (i) dan bisa juga berkata: (ii) Semoga Allah memperbesar pahalamu dan memperbagusi dalam menghiburmu dan semogadiampuni mayatmu. Doa ketika ada halilintar Abdullah bin Zubar r. akan menyusulmu. Doa ziarah kubur Semoga kesejahteraan untukmu wahai penduduk kampung dari orang-orang mukmin dan muslim. (HR. Muslim 2/671) 57. dan kejahatan tujuan angin dihembuskan. kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu. Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat Dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. Abu Dawud 3/315 dan Al-Haakim. Ahmad meriwayatkan dengan lafal hadits yang sama) 55. Sesungguhnya kami.a. dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekannya. kejahatan apa yang di dalamnya. . apabila mendengar halilintar menggelegar. (HR. (HR. Abu Dawud 4/326 dan Ibn Majah 2/1228) Ya Allah. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan angin ini. sesungguhnya diasekarang sedang ditanya. lalu membaca: Maha Suci Tuhan yang halilintar bertasbih dengan memujiNya. Doa untuk minta hujan Ya Allah. insya Allah. danmohonkan agar dia teguh dan tahan hati (ketikaditanya oleh dua malaikat). sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin. begitu juga para malaikat. 5(An-Nawawi [Al-Adzkaar ]. Setelah mayat dimakamkan Nabi saw. setelahselesai memakamkan mayat. Malik [Al-Muwatta 2/992]) 59. (HR. (HR. kebaikan apa yang di dalamnya dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Abu Dawud 3/314 dengan sanad yang shahih. beliau berdiri diatasnya lalu bersabda: Mintakanampun kepada Allah untuk saudara mu. dia menyatakan shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya1/370) 56. dia diam. pg. Muslim 2/616 dan Bukhari 4/76) 58. (HR. Doa ketika ada angin ribut Ya Allah. berilah kami hujan yang merata. karena takut kepadaNya.

menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman. (HR. tidak ditunda-tunda. Kami mohon hujan secepatnya. Abu Dawud 1/303 dengan sanad yang shahih) 5 Ini adalah perkataan ulama. tidak membahayakan. bermanfaat. . bukan hadits.

insya Allah. turunkan hujan pada kami. ya Allah. Tirmidzi 5/504 dan Ad-Darimi 1/336) 64. Doa sebelum makan Apabila seseorang di antara kamu memakanmakanan. Ya Allah. (HR. sesungguhnya aku memohon kepadaMudengan rahmatMu yang meliputi segala s esuatu. tampakkan bulan tanggal satu itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Bukhari 1/205 dan Muslim 1/83) 62. turunkan hujan di sekitar kami. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/614) Allah Maha Besar. hal. Setelah turun hujan Kami diberi hujan dengan anugerah dan rahmat dariAllah. (HR. Doa apabila turun hujan Ya Allah. berilah hujan kepada hamba-hambaMu. Doa agar hujan berhenti Ya Allah. Abu Dawud 1/305 dan lihat An-Nawawi [AlAdzkar]. Ibn Majah 1/557) 65. Bukhari) 61. jangan kepada kami. danurat-urat telah basah sertapahala akan tetap. (HR. dia berkata: Rasulullahsaw. berikan rahmatMu dengan merata. 150) 60. bersabda: Sesungguhnya bagi ora ng yangberpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak. (HR. IbnuAbi Mulaikah berkata: Aku m endengar Abdullah binAmr ketika berbuka membaca: Ya Allah. dan suburkan tanahMu yang tandus. berilah kami hujan. Abu Dawud 2/306 dan lainnya) Abdullah bin Amr bin Ash. Ya Allah. berilah hujan ke dataran tinggi. (HR. turunkanlah hujan yang bermanfaat. supaya memberi ampunan atasku. beberapa anak bukit. keselamatan dan Islam serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau senang dan rela.Ketika melihat awal bulan Ya Allah. perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Tuhan kami dan Tuhanmu(wahai bulan sabit) adalah Allah. Ya Allah. (HR. (HR. hujanilah kami. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/613) Ya Allah. hendaklah membaca: . (HR. ternak-ternakMu. Doa ketika berbuka puasa Telah hilang haus.

berilah kami berkah dengan makanan itudan berilah makanan yang lebih ba ik. (HR. bukan pujian yang tidak dianggap atau tidak dibutuhkan oleh Tuhan kami. (HR. Muslim 3/126) 69. Tirmidzi dan Ibn Majah) Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak.(i) (i) danjika kamu lupa padapermulaannya. Doa setelah makan Segala puji bagi Allah yang memberi makan inkepadaku dan yang memberi rezeki kepa daku tanpa daya dan kekuatanku. Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan Ya Allah. Abu Dawud. Tirmidzi 5/506) 66. Doa apabila berbuka di rumah orang Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisimu dan orang-orang yang baik telah makanmakananmu. hendaklah membaca: (ii) Ya Allah. Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman Ya Allah. Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan Apabila puasa. yang baik dan penuh berkah. dan apabila diberi rezeki berupa mimuman susu. Muslim 3/1615) 68. hendaklah membaca: (ii) Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. (HR. berilah kami berkah dengan minuman itu dan berilah tambahan lagi daripadanya. berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka. hendaklah mendoakan (kepada orang yang mengundang). berilah ganti makanan kepada orang yangmemberi makan kepadaku. (HR.apabila tidak puasa hendaklah makan. serta malaikat mendoakan ahar kamu mendapat rahmat. ampunilah mereka dan belas kasihanilah mereka. Bukhari 6/214 dan Tirmidzi dengan lafal yangsama 5/507) 67. (HR. . hendaklah membaca: (i) Ya Allah. Abu Dawud 3/367) 70. (HR. Abu Dawud 3/347 dan Tirmidzi 4/288) Barangsiapa yang diberirizki oleh Allah berupa makanan. (HR. dan beri lah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku.

(HR. Muslim 2/1054) .

74. Doa ketika bersin Apabila seseorang diantara kamu bersin. dan Ibn Majah) Satu shaa sebanding denganempat mud dan satumudsebanding dengan ukuran kering da ri rata-rata dua telapak tanganmanusia. Bukhari 6/141 dan Muslim 2/1028) 76. Doa ketika marah Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetanyang terkutuk. dan jika kamu membeli unta. Bukhari 7/99 dan Muslim 4/2015) . dan orang yang bersinmenjawab: (iii) Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu.71. Tirmidzi. Abu Dawud. serta mengumpulkan kamu berdua dalamkebaikan. Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan Apabila kamu nikah dengan seorang perempuanatau membeli pembantu. berilah berkah kota kami. laluberkata seperti itu. hendaklah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah lantas saudara atau temannya berkata: (ii) Semoga Allah merahmatimu. Doa sebelum bersetubuh Dengan nama Allah. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan perempuan atau pembantu ini dan apa yangtelah Engkau ciptakan dalam wat aknya. (HR. Doa kepada pengantin baru Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu. ya Allah. Muslim 2/1000) 72. jauhkanlah kami darisyetan dan jauhkanlah syetan unt uk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami. berilah berkah buah-buahan kami. Abu Dawud 2/248 dan Ibn Majah 1/617) 75. (HR. (HR. Dan aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejelekanperempuan atau pembantu ini dan apa ya ng telahEngkau ciptakan dalam wataknya. hendaklah meng ucapkan: Ya Allah. berilah berkah shaa kami dan berkahilah mudd kami. Ya Allah. Bukhari 7/125) 73. (HR. hendaklah memegang puncak punuknya. 71. (HR.6 (HR.

Dan .77. Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu.

ya Allah. maka aku makan makanannya. melebihi orang banyak.. sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha Pengampun. Tirmidzi 5/493. berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah. Akubersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali E ngkau.a. aku minta ampun dan bertobat kepadamu.Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. barangsiapa yang berkata baik akandistempel pada kebaikan itu. (HR. (HR. Abu Dawud. Doa pelebur dosa majelis Maha Suci Engkau.a. ampunilah aku dan terimalah taubatku. Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka Dari Abdullah bin Sarjas. 80. Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu Jika seseorang berbuat kebaikan kepadamu. duduk di suatu tempat. adalah pernah dihitung bacaanRasulullahsaw. wahai Rasulullah. dalam satu majlis seratus kali sebelum beliau berdiri yaitu: Wahai Tunaku. dia berkata: Aku datang kepada Nabi saw. dia berkata: Setiap Rasulullahsaw. Beliau bersabda: (ii) dan begitu juga kamu. engkauselalu mengakhiri denganbeberapa kal imat. maka sungguh kamu telah memujinya dengan . beliaumengakhirinya dengan beberapa kalimat. Beliau bersabda: Ya. lafal hadits ini menurut Tirmidzi) 79. maka kalimat tersebut mereupakanpenghapusnya. Tirmidzi dandiriwayatkan oleh imam haditslainnya. aku memujiMu. Ahmad 5/82 dan An-Nasa i) 81. setiap membaca AlQuran dan setiap melakukan shalat. Ibn Majah dan AnNasa i) Dari Aisyah r. At-Tirmidzi. membacaAl-Quran atau melakukanshalat. aku melihat engkau setiap duduk di suatu majelis. bara ngsiapa yang berkata jelek. makakatakanlah:: Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ai syah r. 494) Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. 494) Bacaan dalam majelis Ibnu Umar berkata. lalu aku berkata:: (i) Semoga Allah mengampunimu. (HR. Tirmidzi 5/493. melebihi orang banyak. (HR. (HR..

(HR. (HR. Doa perlindungan dari Dajjal Baransiapa yang hafal sepuluh ayat dari permulaan surat Al-Kahfi. Aku memohon ampun dan bertaubatkepadaMu. Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah Semoga Allah mencintai kamu yang cinta kepadakukarenaNya. maka terpelihara dariDajjal. An-Nasa i dan Ahmad 6/77) . (HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih 4/333) Maha Suci Engkau. tiada Tuhan selain Engkau.baik. segala puji bagiMu. Dianjurkan juga untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal setelah tasyahudakhir dari setiap shalat. (HR. Tirmidzi 2035) 82. Muslim 1/555) 83.

An-Nasa i dan Ibn Majah 2/809) 86. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujaan dan membayarnya. Doa agar terhindar dari tathayyur7 Ya Allah. diberi hadiah kambing. Allah Maha Besar.84. lalu bersabda: Bagilah . dia berkata: Ketika Rasulullah saw. segala puji bagi Allah. (HR. (HR. sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yangtidak aku ketahuinya. kami menjawab apa yang mereka ucapkan. Doa agar terhindar dari syirik Ya Allah. (HR. padahal kami sebelumnya ti dak mampumenguasainya.a. Segala puji bagi Allah. maka ampunilahaku. (HR. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Bukhari) 85. Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. dia bertanya: eh orang-orang yang dikirimi hadiah? Sangpembantu berkata: (i) Semoga Allah memberkahi kamu. tidak ada kesialan kecuali kesialan yangtelah Engkau tentukan. Maha Suci Engkau ya Allah. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu. Maha Suci Tuhan yang menguasakan kendaraan ini kepadakami. Aisyah kemudian membalasnya: (ii) dan semoga Allah memberkahi mereka. Adapun Aisyah ketika pembantunyakembali. dan menggunakannya Apa yang dikatakan ol . Ahmad 2/220 dan Ibn As-Sunni 292) 89. Ibn As-Sunni 278) 88. Ahmad 4/403 dan lainnya) 87. Doa naik kendaraan Dengan nama Allah. 84. dan pahala kami tetap (di sisiAllah). Abu Dawud 3/34 dan Tirmidzi 5/501) 7 Tathayur: merasa sial ketika mendengar suara burung. Sesungguhnya aku menganiaya diriku. Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah Dari Aisyah r. Doa untuk orang yang meminjam ketika membayar utang Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Doa ini digunakan ketika seeorang berfikir bahwa suatu kejadian biasaakan memberi dampak baik atau buruk. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosadosa kecuali Engkau. (HR. Allah Maha Besa r. segala puji bagi Allah. dan tida k ada kebaikan kecuali kebaikanMu. segala puji bagi Allah. serta tiada Illah selain Engkau. agar tidak menyekutukan kepadaMu. AllahMaha Besar. (HR.

sebagai dasar untuk perbuatan yang akan dia kerjakan. . dan dia mengatakan seperti doa ini. Tapi kemudian dia menepis fikiran tersebutdanhanya menyerahkandiri kepada Allah.

Kami mohon perbuatan yang meridhakanMu. dan selalu memuji kepada Tuhan kami. Apabila kembali. Muslim 2/998) 91. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kelelahan dalam bepergian. sedang sebelumnya kami tidak mampu. (HR. Maha Suci Tuhan yag mengusah akan kami untuk mengendarai ini. Yang Maha Esa.90. doa diatas dibaca lagi. (HR. Tuhan yang menguasai syetansyetan dan apa yang mereka sesatkan. pemandangan yang menyedihkan danperubahan harta dan keluarga yang jel ek. Allah Maha Besar.. Doa masuk kota atau desa Ya Allah. tidak akan mati. Allah MahaBesar. Tuhan penguasa tujuh bumi da n apa yang di atasnya. Ya Allah. YaAllah. Engkaulah teman dalam bepergian danyang mengurusi keluarga. BagiNya kerajaan. penduduk dan apa yang ada di dalamnya. (i) Allah Maha Besar. Dialah Yang Hidup. Ibn Sunni 524) 92. Ya Allah. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Di tanganNya kebaikan.90. dan jadikanlah perjalanan yang jauh seolah-olah dekat. Tirmidzi 5/491 dan Al-Haakim 1/538) . (HR. pemudahlah perjalanan kami ini. keluargadan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan desa/kota. Akumohon kepadaMu kebaikan desa/kota ini. b agiNya pujian. Ya Allah. danditambah: 8Birr: perbuatan baik yang diperintahkan. tiadasekutu bagiNya. Tuhan tujuh lanit dan apa yangdinaunginya. Taqwa: menghindari perbuatan jelek yang dilarang. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. tetap beribadah. Doa masuk pasar Tiada Tuhan selain Allah. sesungguhnya kamimemohon birr dan taqwaa8 dalam bep ergian ini. Tuhan yangmenguasai angin dan apa yang dite rbangkannya. (ii) Kami kembali dengan bertobat.

membaca: (i) Allah Maha Besar. baik dalam bepergian atau tidak Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. (HR. apabilakembali dari peperangan atau haji. beliau bertakbir tiga kali: . temanilah kami dan berilah kenikmatan kepada kamidengan berlindung kepada Allah dari api neraka. Ahmad 2/7 dan Tirmidzi 5/499) Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu. amalmu. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. dia berkata: Kami apabilanberjalan naik. Doa orang mukim kepada musafir Aku menitipkan agamamu. membaca: (ii) Maha Suci Allah. dan apabila kami turun. (HR. Doa ketika naik dan turun Dari Jabir r.93. Dengan nama Allah. 93. (HR. bahwa kami memuji kepada Allah dan cobaanNya yang baik. Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat. (HR. Ahmad 2/403 dan Ibn Majah 2/943) 95. Bukhari) 97. dari kejahatan apa saja yangdiciptakanNya. Doa musafir jika masuk waktu sahur Telah ada yang bersaksi..a. dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Abu Dawud 4/296 dengan sanad yang shahih) 94. mengampuni dosamu. Wahai Tuhan kami.a. (HR.. Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan barang yang dititipkan. Tirmidzi) 96. Muslim 4/2080) 99. dan memudahkan kebaikankepadamu dimana saja kamu berada. (HR. (HR. Muslim 4/2086) 98. Doa apabila pulang dari bepergian Dari Ibnu Umar r.

Bukhari 7/163 dan Muslim 2/980) 100. Allah akanmemberikan rahmat kepadanya sepuluh kali. beribadah dan memuji kepadaTuhan kami. bila berjalan di atas tanah yang tinggi (bertakbir tiga kali). tiada sekutu bagiNya. apabila ada sesuatu yang menyenangkan. Tirmidzi 5/551 dan lainnya) 102. (HR. dan menceraiberaikan golongan musuh dengan sendirian. Muslim 1/288) Rasulullah saw. kamuakan salingmencintai?Biasakanlah mengucapkan salam dia ntara kamu. juga bersabda: Janganlah kamujadikan kuburanku laksana hari enuh orang). Kami kembali denganbertobat. beliau membaca: (i) Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNy segalaamal shalih sempurna. Ibn As-Sunni dan Al-Haakim. dia menyatakan shahih 1/499) 101. (HR. kemudian beliau membaca: (ii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. apabila kamu lakukan. ied (p . membelahambaNya. (HR. (HR.(i) (i) begitu juga. maka sungguh telah mengumpulkan keimanan: koreksi diri (inshaf). Muslim 1/74 dan lainnya) Ammar bin Yasir r. dia tidakmembaca shalawat kepadaku. menyebarkan salam ke seluruh penduduk dunia. kamu tidak akanberiman secara sempurna hingga kamu sa lingmencintai. berkata: "Ada tiga perkara. Maukah aku tunjukkan kepadamu. Keutamaan membaca shalawat Rasulullah saw. dan bacalah shalawatmu kepadaku. bersabda: Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman. (HR. juga bersabda: Orang yang bakhiladalah orang yang apabila aku dis ebut. Keutamaan menyebarkan salam Rasulullah saw. berinfakdalam keadaan fakir. Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan Adapaun Rasulullah saw. sesungguhnya bacaan shalawatmu akan sampai kepadaku. atas segala keadaan. beliau membaca: (ii) Segala puji bagi Allah. dan apabila ada sesuatu yang tidak disukai. BagiNya kerajaan dan pujian. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. bersabda: Barangsiapa yangmembaca shalawat kepadaku sekali. dimana saja kamu berada. Allah telahmenepati janji Nya. Abu Dawud 2/218 dan Ahmad 2/367) Rasulullah saw. (HR. barangsiapa yang bisa mengerjakannya.a.

a.. Bukhari) Abdullah bin Umar r. bersabda:Hendaklah engkau memberi makanan. berdoa: . (HR. Sesungguhnya mer eka melihat apa yang tidak kamu lihat. (HR. (HR. Bukhari dan Muslim 4/2092) 104.. Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari Apabila kamu melihat anjing mengongong dan suara keledai di malam hari. Abu Dawud 4/327 dan Ahmad 3/306) 105. mengucapkan salam kepada orang yang kamukenal dan yang tidak. mintalah perlindungan kepada Allahdari gangguan syetan. sesungguh nya ia melihatsyetan. Tapiapabila kamu mendengar suara keledai.(HR. mintalah anugrah kepada Allah.a. mintalah perlindungankepada Allah. manakah ajaran Islam yang lebih baik? Rasul saw. Mendoakan kepada orang yang dicaci Dari Abu Hurairah r. Bukhari dan Muslim 1/65) 103. sesungguhnyaiamelihat malaikat. Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik Jika kamu mendengar ayam jago berkokok. sesungguhnya dia mendengar Nabi saw. berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw.

yang melaksanakanjanjiNya. (HR. berdoa diantara Shafadan Marwah. Muslim 2/888) 109. Doa pada hari Arafah Doa yangterbaik adalah di hari Arafah. dan kemudian Nabi saw. dan sebaikbaik apa yang aku dan para nabi baca adalah: . bersabda: Apabila seseorang harusmemuji saudaranya. katakanlah: A kukira Fulan dan Allah-lah yang mengawasi perbuatannya. Muslim 4/2296) 107. Aku memulai dengan apa yangdidahulukan oleh Allah. dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. membaca: (ii) Allah Maha Besar. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Abu Dawud 2/179. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu.106. Beliau membacanya tiga ka li: (iii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. tiada sekutu bagiNya. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa.a. (HR. lalu menghadap kiblat. berkata dalam mensifati cara Nabi saw. Allah MahaBesar. . BagiNya kerajaan dan pujian. Ahmad 3/411 dan AlBaghawi 7/128) 108. membela hambaNya. Apabila seseorang mengetahui hendaklah berkata: Aku kira begini dan begini. Nabi saw. Etika ketika memuji temannya Rasulullah saw. hinggabeliau melihat Ka bah. Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah Jabir r. Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Nabi saw. juga melakukan hal serupa di Marwah. dan men ceraiberaikan golongan musuh sendirian. Dan aku tidak akan memuji seseorang di hadapan Allah . Ketika beliaudekatdengan BukitShafa. kemudian dia menaiki bukit Shafa. melakukan haji. membaca doa berikut antara RukunYamani dan Hajar Aswad: Wahai Tuhan kami. beliau membaca: (i) Sesunggunya Shafa dan Marwah adalah termasuk syiar agama Allah . (HR. Allah Maha Besar.

membaca takbir dan tahlil. setiap datang ke Rukun Aswad. serta kalimat tauhid. Doa atas kehancuran musuh Ya Allah. Sahih Tirmidzi 2/103 dan 2/235 dan Ahmad 5/218) 116. menghadap kiblat. setelah selesai melempar jumrah pertama dan kedua. Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan . berkata: Sesungguhnya Nabi saw. beliau maju sedikit. lalu beliau menghadap kiblat. Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu Maha Suci Allah. (HR. (HR.a. yang menurunkan Kitab Suci. (HR. melakukan thawaf di Baitullah di atas unta. Bukhari) 113. dan beliau tidak berdiri disitu.110. Muslim 4/2300) 115. (HR. yangmenghisab perbuatan manusia dengan cepa t. Bacaan di Masy aril Haram Jabir r. tapi langsung pergi. Bukhari. cerai beraikanlah golongan musuh dangoncanglah mereka. Ketika di Hajar Aswad Nabi saw. Tidak henti-hentinya beliau bermalam disanahinggacuaca terang. cukupilah aku dalam menghadapi mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. naikunta bernama Al-Qaswa hingga di Mas y aril Haram. Doa apabila takut kepada suatu kaum Ya Allah. berdoa. Ya Allah. mengangkat tangannya dan berdoa. melempar tiga jumrah. Muslim 2/891) 111. Muslim 3/1362) 114. Kemudian beliau b erangkat (ke Mina) sebelum matahari terbit. Bukhari dan Muslim) 112. Allah Maha Besar. Adapun untukjumrah Aqabah. Bukhari dan Muslim 4/1857) Allah Maha Besar. (HR. (HR. (HR. beliau memberi isyarat dengan sesuatu lalu bertakbir. beliaumelempar dan b ertakbir. beliau bertakbir: Allah Maha Besar. Ketika melempar jumrah Setiap kali Rasullullah saw.

karena syukur kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi. dan bacalah: (i) Dengan nama Allah (tiga kali) lalu bacalah tujuh kali: (ii) Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari kejelekan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti. apabila ada sesuatu yangmenggembirakan. (HR. Muslim 4/1728) . (HR. Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit Letakkan tanganmupada tubuhmu yang terasa sakit. dan Ibn Majah) 117. Tirmidzi. beliau bersujud. Abu Dawud.Nabi saw.

Bukhari dan Muslim 4/1705) . Pandanganini bisaberupa kecemburuan. Ya Allahberka hilah ke atasnya. Maa syaa Allah. (HR. Bacaan apabila orang kafir bersin Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu. (HR. Ahmad 4/400 dan Abu Dawud 4/308) 123. tiada sekutu bagiMu. Bacaan Talbiyah Aku memenuhi panggilanMu. Sesungguhnyasyetan tidakmembuka pintu yang tertutup. Ahmad 4/447.118. maka tahanlah anak-anakmu. (HR. Bukhari dan Muslim 2/841) 121. 118. begitu juga kerajaan. dan padamk anlampu-lampumu. Sesungguhnya pandangan mata(yang membahayakan atau mata jahat) adalahbenar. tidak a da kekuatan kecuali kekuatan Allah. maka hendaklah mendoakan berkah kepadanya. 9 Apabila seseorang di antara kamu melihatsaudaramu. Aku memenuhipanggila nMu. (HR. aku memenuhi panggilanMu. sesungguhnya syetanpada saat itu sedang berkeliaran. maka lepaskanlah mereka. tetapi merupakan pembawaan dari orang tersebut. Bukhari dan Muslim 3/1595) 120. Bukhari dan Muslim 4/2208) 122. sekalipun denganmelintangkan sesuatu di atasnya. ikatlahgerabahmu (tempat air dari kulit) dan s ebutlah nama Allah. Etika ketika akan beristirahat di waktu malam Apabila kegelapan malamtelah tiba. diriatau hartanya yang mengherankan. Sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milikMu. Orang yangmempunyai mata jahat bis a mencelekai dirinya ataupun orang lain. maka jawablah:: Dan untukmu. Bacaan ketika takut 9Mata jahat: Melihat kepada sesuatu lalu merasa takjub. iri. Menjawab salam orang kafir Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu. sertaingin sesuatu yang jelek menimpa yang dipandangnya. ya Allah. Apabila malam telah berlalu sesaat. Doa untuk mencegah pengaruh dari mata jahat: Allahummabaarik alaihi. Ibn Majah dan Malik) 119. Tirmidzi 5/82. (HR. Tutuplah tempat-tempatmu dan sebutlah nama Allah. yang mungkin tidak diniatkan. tiada sekutubagiMu. Laa quwwata illa billah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. tapi tutuplah pintu dan sebut nama Allah (bacaBismillahirrahmaanirrahiim). akumemenuhi panggilanMu. Dengan apa yangdiinginkan Allah. (HR.

(ternak ini) dariMu. sesungguhnya akusedang puasa. Bukhari dan Muslim 4/806) 125. Ya Allah. (HR. Allah Maha Besar. Bacaan ketika menyembelih ternak Dengan nama Allah. Muslim 3/1557 dan Al-Bayhaqee 9/287) . Ya Allah.124. terimalah sembelihan ini dariku. untukMu (kami sembelih). Apabila orang yang puasa dicaci maki Sesungguhnya aku sedang puasa. (HR.

An-Nasa i 1/279 dan Al-Hakim) Rasulullah saw. juga bersabda: Barang siapa yangmembaca:: Aku mina ampun kepada Allah. Keutamaan tasbin. (HR. Al-Haakimdan menyatakan shahih dan Adz-Dzah abi menyetujuinya 1/511) Rasulullah saw. bersabda: Wahai manusia. lakukanlah.126. 126. aku bertobat kepadaNya. yang tidak akan diterob os oleh orang baikdan orang durhaka. (HR. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara Tuhan dan hambaNya adala h ditengah malam yang terakhir. dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya. (HR. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yangsempurna. tahmid. Abu Dawud 2/85. (HR. bersabda: Demi Allah. bertaubatlah kepada Allah. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. dari kejahatan apa yang diciptakanNya. Muslim 4/2076) Rasul saw. bersabda: Sesunnguhnyahatikulupa dan sesungguhnya ku minta ampun kepadaNya seratus kali dalam sehari. sesungguhnya aku bertaubat kepadaNya seratus kali dalam sehari. perbanyaklah doa. Oleh karena itu. sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah danbertaubat kepadaNya lebih dari tuju h puluh kali dalam sehari. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara hamba dan Tuhannya adala h di saatsujud. Tirmidzi. Muslim 4/2075) 128. Istighfar dan taubat Rasullullah saw. dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang. Muslim 1/350) Rasuullah saw. dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik di dalamnya. bersabda: Barangsiapa yangmembaca: . Ahmad 3/419 dengan sanad yang shahih dan Ibn As-Sunni 637) 127. maka Allah akanmengampuninya. (HR. tiada Tuhan kecuali Dia Yang Hidup dan terus menerus mengurusmakhlukNya. (HR. Tirmidzi 5/569. Bukhari) Rasulullahsaw. Apabila kamu mampu tergolong orang yang dzikir kepada Allah pada saatitu. serta dari kejahatan-kejahatan yang datang kecuali dengantujuan baik.a. (HR. wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. tahlil dan takbir Dari Abu Hurairah r. sekalipun laridari perang.

Ia sebagai tameng dari syetanpada hari itu hingga waktu sore. ditulis baginya seratus ke baikan dan dihapus baginya seratus kejelekan. (HR. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baikdaripadanya. BagiNya kerajaan dan pujian. . Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. maka sama dengan memerdekan sepuluh budak (dari keturunan NabiIsmail). Yang Maha Esa. tidak ada sekutu bagiNya. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Barangsiapa membaca: Maha Suci Allah dan aku memujiNya.Tiada Tuhan selain Allah. seratus kali dalam sehari. kecuali orang yangme lakukannya lebih banyak.

Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. segala puji bagi Allah.a. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut. Dan MahaSuci Allah Yang Maha Agung.a. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut. maka tidak ada seseorang yang akandatang pada hari Kiamat yang lebi h baik daripadapahala yang dibawa. dia berkata:Rasulullah saw. lalu beliau bersabda: Ap akah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan tiap hari? Salah seorang diantara yang duduk bertanya: Bagaimanakah seorang di antara kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalamsehari)? Rasulullahsaw. bersabda: Barangsiapa membaca di waktu pagi dan sore: Maha Suci Allah dan aku memujiNya. bersabda: Dua kalimat yang ringan di lidah.. (HR. (HR. bersabda: Sungguh apabila aku membaca: Maha Suci Allah. Yang Maha Esa. sepuluh kali.a. Muslim 4/2072) Dari Sa ad r. maka dia seperti orang yang memerdekakan empat orang dari keturunan Ismail. dia berkata: Kami di sisi Rasulullahsaw. seratus kali dalam sehari. tidak ada sekutu bagiNya. Dari Abu Hurairah r. adalah: Maha Suci Allah dan untukNya pujian. bersabda: Hendak lah diamembaca: .. tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2071 dengan lafalyang sama) Dari Abu Hurairah r. BagiNya kerajaan dan pujian..a.a. dia berkata: Rasulullah saw. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2072) Dari Abu Hurairah r.... seratus kali. bersabda: Barangsiapa yang membaca: Tiada Tuhan selain Allah.seratus kali dalam sehari.. dia berkata: Rasulullah saw. dan disenangi Tuhan YangMaha Belas Kasih. (HR. adalah lebih menyenangkan bagiku dari apa yang disinari oleh matahari terbit. dari Rasulullah saw. kecuali orang yang membacaseperti yang dibaca nya atau lebih banyak. (HR. berat di timbangan. Muslim 4/2071) Dari Abu Ayyub Al-Ansari r.

diamenshahihkannya dan Adz-Dzahabi meny etujuinya) Dari Abdullah bin Qais r. (HR. tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. beliau bersabda: Barangsiapa yang membaca:: Maha Suci Allah. segala pujianbagiNya. Tirmidzi 5/511 dan Al-Haakim 1/501.. Muslim 4/2073) Dari Jabir r.Maha Suci Allah.. Rasul bersabda: Bacalah: Tidak ada daya dan kekuatan. Muslim 3/1685) Wahai Abdullah . maka pohon kurma ditanam untuknya di surga. tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana dulu di antara kalimat tersebut. kecuali dengan Allah. (HR.a. (HR.a. bersabda: bin Qais. maka ditulis seribu kebaikan baginya atau seribu kejelekan dihapus. maukah kamuaku tunjukkanperbendaharaan surga? Aku berkata: Kami mau wahai Rasulullah . Yang Maha Agung. seribu kali. Bukhari dan Muslim 4/2076) Perkataan yang paling disenangi oleh Allah adalah empat: Maha Suci Allah. (HR. segala puji bagi Allah. dari Nabi saw. dia berkata: Rasulullahsaw.

tiada Tuhan selain Allah. dia berkata: Akumelihat Rasulullah menghitung bacaan tasbih dengan (jari-jari) tangankanannya. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw. (HR.Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. ampunilah aku. bersabda: Katakanlah:: (i) Tidak ada Tuhan selain Allah YangMaha Esa.. kemudian beliau memerinta hkan agarberdoa dengan kalimat ini: Ya Allah. lalu berkata: an yangdapat kuucapkan! Rasul saw. Allah Maha Besar. Nabi saw. (HR. Abu Dawud with this wording 2/81 dan . berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezekikepadaku.a.a. lalu berkata: Ajarilah aku perkata an yangdapat kuucapkan! Rasul saw. berilah petunjuk kepadaku. Maha Suci A llah Tuhan sekalianalam dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Muslim 4/2073) Dari Jabir bin Abdullah r. Muslim 2/1249 dan Al-Haakim 1/503. mana yang untukku? Rasul bersabda: Katakanlah: (ii) Ya Allah. (HR. Bagaimana cara Nabi saw. Muslim 4/2072 dan Abu Dawud 1/220) Dari Thariq Al-Asyja i. bersabda: Sesungguhnya doa yang terbaik adalah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah. bersabda: Katakanlah:: Ajarilah aku perkata Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. Segala puji bagiAllah yang banyak. Ahmad 513 dengan sanad yang shahih) 129.mengajarinyashalat. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. berilah keselamatan kepadaku dan berilah rezeki kepadaku.. dia menshahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya) Kaimat-kalimat yang baik adalah: Maha Suci Allah.. tiada sekutu bagiNya. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw. belas kasihanilah aku. sedang dzikir yang terbaik adalah: (ii) Tiada Tuhan selain Allah. ampunilah aku. Allah Maha Besar. segala puji bagi Allah. Tirmidzi 5/462. dia berkata: Seorang lakilaki apabila masuk Islam.a. Arab Badui tersebut berkata: Kalimat itu untuk Tuhanku. (HR. belas kasihanilah aku. (HR.a. tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.. bertasbih10 Dari Abdullah bin Amar r.

Amin. Muhammad .Tirmidzi 5/521) Semoga keberkahan dan shalawat serta salamdilimpahkan kepada Nabi kita. 10Tasbih disini maksudnya adalah membaca: subhanallah. alhamdulillah. allahu akbar . keluarga dan seluruh sahabatnya.