Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Sa id Ali bin Wahf Al-Qahthoni Diterjemahkan

oleh H. Mahrus Ali Edited and compiled to ebook by Teddy Surya Gunawan dan Mira Kartiwi (Ramadhan 1426 H, November 2005) Tulisan Arab diambil dari www.makedua.comJika ada update, maka buku yang terupda te akan diupload di www.pks-anz.org bagian ebook. Daftar Isi 1.Bacaan ketika bangun dari tidur_______________________________________________ ___8 2.Doa ketika mengenakan pakaian_________________________________________________ _8 3.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 4.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 5.Doa ketika melepaskan baju____________________________________________________ __9 6.Doa masuk WC________________________________________________________________9 7.Doa keluar dari WC____________________________________________________________ 9 8.Doa ketika memulai wudhu______________________________________________________ 9 9.Doa setelah selesai wudhu_____________________________________________________ __9 10.Doa ketika keluar dari rumah_________________________________________________ 10 11.Doa apabila masuk rumah____________________________________________________10 12.Bacaan ketika pergi ke mesjid________________________________________________ _10 13.Doa ketika masuk ke mesjid___________________________________________________ 10

14.Doa keluar dari mesjid_______________________________________________________ 10 15.Bacaan ketika mendengarkan adzan____________________________________________1 1

16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 18.Doa bangun dari ruku _______________________________________________________14 19.Doa ketika sujud____________________________________________________________1 5 20.Doa ketika duduk antara dua sujud____________________________________________ _16 21.Doa sujud tilawah___________________________________________________________1 6 22.Tasyahud__________________________________________________________________16 23.Membaca shalawat kepada Nabi saw. setelah tasyahud___________________________ __16 24.Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam_____________________________________ __17 25.Bacaan setelah salam________________________________________________________1 9 26.Doa shalat istikharah________________________________________________________ 20 27.Bacaan di waktu pagi dan sore________________________________________________ _21 28.Bacaan sebelum tidur________________________________________________________2 5 29.Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam________________________________ _28 30.Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur__________________________________ _28 31.Ketika bermimpi yang baik atau buruk_________________________________________ _28 32.Doa Qunut Witr_____________________________________________________________29 33.Bacaan setelah salam shalat witir____________________________________________ __30 34.Doa penawar hati yang duka dan sedih_________________________________________ _30 35.Doa untuk kesedihan yang mendalam (stres)____________________________________ _31 36.Doa bertemu dengan musuh yang tangguh_______________________________________3 1

Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi________________________________ ____32 44.Mengajari orang yang akan meninggal dunia____________________________________ 34 49.Doa perlindungan untuk anak_________________________________________________3 3 45.Keutamaan berkunjung kepada orang sakit______________________________________ 33 47.Ketika melakukan dosa_______________________________________________________3 2 42.Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman____________________________________ 31 38.Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus_______________________ ____33 48.Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran__________ _32 40.Doa orang yang mengalami kesulitan___________________________________________ 32 41.Doa orang yang tertimpa musibah______________________________________________ 34 .Doa untuk mengusir syetan___________________________________________________3 2 43.Doa apabila berkunjung kepada orang sakit____________________________________ __33 46.37.Doa agar bisa melunasi hutang (kaya)_________________________________________ _32 39.

Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan___________________________38 68.Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman_____________________ 38 69.Setelah mayat dimakamkan___________________________________________________36 56.Doa untu bela sungkawa_____________________________________________________35 54.Ketika melihat awal bulan____________________________________________________ 37 64.Doa sebelum makan_________________________________________________________37 66.Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 52.Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 50.Doa ketika ada angin ribut___________________________________________________ _36 58.Doa setelah makan__________________________________________________________38 67.Doa apabila berbuka di rumah orang___________________________________________ 38 70.Doa untuk minta hujan_______________________________________________________3 6 60.Doa apabila melihat permulaan buah___________________________________________ 39 72.Doa apabila turun hujan_____________________________________________________3 7 61.Doa ketika bersin____________________________________________________________ .Setelah turun hujan_________________________________________________________3 7 62.Doa ketika berbuka puasa____________________________________________________3 7 65.Doa untuk mayat anak kecil___________________________________________________ 35 53.Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat________________________________ _36 55.50.Doa ketika ada halilintar____________________________________________________ _36 59.Doa ziarah kubur___________________________________________________________36 57.Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan_________________________________ _38 71.Doa agar hujan berhenti______________________________________________________ 37 63.

Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah__________________ ___40 .Bacaan dalam majelis________________________________________________________4 0 79.Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan______________________________ _39 78.Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan______ ___39 75.Doa ketika marah___________________________________________________________39 77.Doa sebelum bersetubuh______________________________________________________3 9 76.Doa kepada pengantin baru___________________________________________________3 9 74.Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu_______________________________ 40 82.Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka_____________________________ __40 81.Doa perlindungan dari Dajjal_________________________________________________ 40 83.Doa pelebur dosa majelis_____________________________________________________ 40 80.39 73.

Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah____________________________ __41 88.Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari_______________________ __44 105.Keutamaan menyebarkan salam_______________________________________________44 103.Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat.84. baik dalam bepergian atau tid ak_______43 99.Doa musafir jika masuk waktu sahur___________________________________________ 43 98.Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik____________________________ ___44 104.Mendoakan kepada orang yang dicaci__________________________________________ .Doa masuk kota atau desa____________________________________________________4 2 92.Doa naik kendaraan_________________________________________________________41 90.Doa masuk pasar____________________________________________________________42 93.Doa orang mukim kepada musafir______________________________________________4 3 96.Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan_______________ __44 101.Doa apabila binatang (atau kendaraan) tergelincir____________________________ ____43 94.Doa agar terhindar dari tathayyur____________________________________________ __41 89.Doa agar terhindar dari syirik_______________________________________________ __41 87.Doa apabila pulang dari bepergian____________________________________________ _43 100.Doa bepergian______________________________________________________________42 91.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 86.Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan___________________________________ _43 95.Doa ketika naik dan turun____________________________________________________ 43 97.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 84.Keutamaan membaca shalawat________________________________________________44 102.

Ketika melempar jumrah_____________________________________________________4 6 112.Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan___________________ ___46 117.Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu________________________________________ _46 116.Doa pada hari Arafah________________________________________________________ 45 110.44 106.Ketika di Hajar Aswad_______________________________________________________ 46 113.Doa atas kehancuran musuh__________________________________________________4 6 114.Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit_____________________________ ___46 .Doa apabila takut kepada suatu kaum_________________________________________ __46 115.Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad_____________________________________ 45 108.Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah________________________________ ___45 109.Bacaan di Masy aril Haram___________________________________________________46 111.Etika ketika memuji temannya________________________________________________ _45 107.

Keutamaan tasbin.Bacaan ketika menyembelih ternak____________________________________________ _47 126.Istighfar dan taubat________________________________________________________ _48 128. tahlil dan takbir_________________________________ _____48 129.Bacaan Talbiyah____________________________________________________________4 7 121. tahmid. bertasbih__________________________________________ __50 .118.Bacaan apabila orang kafir bersin___________________________________________ ___47 123.Bagaimana cara Nabi saw.Menjawab salam orang kafir__________________________________________________ 47 124.Bacaan untuk menolak gangguan syetan________________________________________ 48 127.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 118.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 120.Apabila orang yang puasa dicaci maki________________________________________ __47 125.Bacaan ketika takut_________________________________________________________ _47 122.

n...Ø@ Å.æ. Ì.ÏVx.#utÏ©$$p r‾t ..OE#. #.tÅ2=©%!$#u.Å2=©%!$#u.ó9#z..%!#.t.ÎÏ tø$...â0OE##ã ..Z.3?. z.#Z..äs u Dan sbeutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimudengan merendahkan diri dan rasa takut (p ada siksaan-Nya).OE©#(.. maka Allah menyediakan untukmereka pengampunan danpahala yang agun g. ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Akuingat (pula) kepadamu. <#. Ït#·ôr&u..Èãàõs ß.3? Karena itu. Hai orang-orang yang beriman... berdizkirlah yangbanyak kepada Allah (dengan menyeb ut namaNya)..OE$ù n.û. dan bersyuk urlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.#.)9#..tÏø¨..Keutamaan Berdzikir Keutamaan Berdzikir uÍ(. Al-Baqarah: 152) #Z..èø$(... tidak mengeraskan suara di pagi haridan sore hari. (QS.. .t.. (QS.. ' n.ó..çmª!$ n..Ïi.# Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah._.V.©!$#¨..$|F$uÍißäó9$ÎÉösø$zÏÌôyø$tß.ãàô$uöäöäørþ Îãäø$s .Ïx#[øÏ!$#.OE&..$Vàã... Dan janganlah k amu termasukorang-orang yang lalai.¡øt Î -§. Al-Ahzaab:35) ZxÅu%Y |n./ .f9# . Al-Ahzaab:41) tã&rÏN=. (QS...ßu ɹ..äø$u p...6©#.. Al-A raaf: 205) . ø$/. £ ... (QS...

Muslim1/539) Rasulullah saw. tanpa mengerjakan dosa atau memutus sanak? Kami (yang hadir) berkata: Ya. sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima. Aku tidak berkata: A lif laam miim. Bersabda: Perumpamaan orangyang ingat akan Rabbnya dengan orang y ang tidak ingat Rabbnya alksanan orang yanghidup denganorang yangmati. Dan (mengajaratau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). Sedang satu kebaikan akan dilipatkansepuluh kali. lantas kamu memenggalleharnya atau mereka memenggal lehermu? Para sahabat yang hadir berkata: Mau (wahai. (HR. dia berkata: Sungguh adaseorang lelaki berkata: Waha i Rasulullah. dan paling mengangkatderajatmu. Akan tetapi alif satu huruf. Aku bersamanya bila dia ingat Aku. Lalu beliau bersabda: Siapakahdiantara kamu yang senang berangkat pagi padatiap hari ke Buththan atau Al-Aqiq. dia berkata: Rasulullahsaw. danlebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. (HR. bila diamengingatKu dalam dirinya Aku mengingatny adalam diriKu. Oleh karena itu beritahulah aku sesuatu buatpegangan. hal itu lebih baik baginya dari dua unta. lalu kembalidengan membawa dua unta yan g besar punuknya.a. (HR. bersabda: Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. At-Tirmizi 5/459 dan Ibn Majah 2/1245) Rasulullah bersabda. maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat. bila ia mendekat kepad aKusehasta Aku mendekat kepadanya sedepa. Al-Bukhari 5/175 dan Muslim 4/2061) Dari Abdullah bin Busr r. Tirmizi 5/175) Dari Uqbah bin Amir ra. juga berkata: Maukah kamu. paling suci di sisi Rajamu (Allah). kami senang wahai Rasulullah! Lalu beliau bersabda: Apakah seseorang diantarakamutidak berangkat pagi kemesjid lalu mengajar atau membaca d ua ayat AlQuran. keluar. Beliau bersabda: Tidak henti nya lidahmu basah karena zikir kepada Allah. lebih baik bagimu dari infa k emas atau perak. akan mendapatkan satu kebaikan. laam satu huruf dan mim satu huruf. satu huruf. aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik.Rasulullah saw. (HR. bila dia menyebut namaKu dalam suatu perkumpulan. sedang kami di seramb i mesjid (Madinah). Allah berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hambaKu kepadaKu. Al-Bukhari 11/2 08. Dan (bila membacaatau mengajar) empat ayat akan lebihbaik baginya daripadamemperoleh empat (unta) . bila dia mendekat kepadaKu sejengkal Aku mendekatkepadanyasehasta. Aku menyebutnya dalam perkumpulan yanglebih baik dari mereka. Rasulullah)! Beliau bersabda: Dzikir kepada AllahYang MahaTinggi (HR.. bila dia datang kepadaKu dengan berjalan. At-Tirmizi 5/458 dan Ibn Majah 2/1246) Rasul saw.

(HR. Muslim 1/553) .dan dari seluruh bilangan unta.

(HR. Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Rasulullah saw.Rasulullah saw. pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. yang mereka tidakberdzikir kepada Allah di dalamnya. maka merekalaksana berdiri dari bangkai keledai. Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. (HR. Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. pastilah mendapat hukuman dariAllah. pastilah mendapat hukuman dariAllah. bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Dia saw. bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. juga mengatakan: Setiap kaum yangberdiri dari suatu majelis. (HR. dan hal itumenjadi penyesalan mereka (di hari qiyamat). Abu Dawud 4/264 dan Ahmad 2/389) .

(HR. Tirmidzi 5/473. Segala puji bagiAllah. yang membangunkan kamisetelah ditidurkanNya dan kepadaNya kamidibangkitkan. Bukhari 11/113 dan Muslim 4/2083) Rasulullah saw. kemudian melakukan shalat. Tirmidzi dan Ibn Majah) . BagiNya kerajaan dan pujian. Ali Imran:190-191) (HR. tiada Tuhan selain Allah. serta merestuiku untuk berdzikirkepadaNya. maka shalatnya diterima. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaringdan mereka memikirkan tentang pen ciptaan langit dan bumi (seraya berkata):"Ya Tuhan kami. Abu Dawud. Al-Walid berkata: Atau Nabi bersabda (mengenaihadits ini ada keraguan dari peraw i): Apabila dia berdoa. Maha Suci Allah. dan silih bergantinya malam dan siangterdapat tdana-tdana bagi orang-orang yang berakal. (QS. lalu membaca: [do a (i)] Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Kemudian berdoa: [do a (ii)] Wahai Tuhanku! Ampunilah dosaku Maka dia akandiampuni. akan dikabulkan. Doa ketika mengenakan pakaian Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian inikepadaku sebagai rezeki daripada-N ya tanpada daya dan kekuatan dariku. tiada sekutu bagiNya. Apabila dia berdiri lalu berwudhu. Bukhari 8/235 dan Muslim 1/530) 2. 1. segala puji bagi Allah. bersabda: Barangsiapa banguntidur di waktu malam. (HR. Ibn Majah 2/335) Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku. (HR. (HR. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. maka peliharalah kami dari siksa neraka.1. Bukhari 3/39 dan lainnya. tiada daya dan kekuatan. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau. kecualidengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung . see Sahih Tirmidzi 3/144) Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi. Allah Maha Besar.

Doa ketika memulai wudhu Dengan nama Allah. Ya Allah. Doa keluar dari WC Aku minta ampun kepadaMu. Abu Dawud. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Tirmidzi 2/505 dan lainnya) 6. dan matilah dalam keadaan syahid.hiduplah dengan terpuji. semoga Allah Ta alamemberikan gantinya kepadamu. Doa setelah selesai wudhu Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya. Aku mohon kepadaMu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Ibn Majah. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakankarenanya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. (HR. akuminta ampun dan bertobat kepada Mu (HR. (HR. Tambahankata dalam kurung diriwayatkan ol eh Sa id IbnMansur) 7. Tirmidzi dan Al-Baghawi) 4. (HR. dan Ahmad) 9.3. (HR. 3. (HR. Doa ketika melepaskan baju Dengan nama Allah (aku melepaskan baju) (HR. Muslim 1/209) Ya Allah. sesungguhnya akuberlindung kepadaMu dari godaan syet an laki-laki dan perempuan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ibn Majah 2/1178 dan Al-Baghawi 12/41) 5. An-Nasa i) . Ya Allah. At-Tirmidzi 1/78) Maha Suci Engkau ya Allah. jadikanlah aku termasuk orang-orang yangbertobat dan jadikanlah aku ter masuk orang-orangyang bersuci (HR. Abu Dawud 4/41) Berpakaianlahyang baru. aku memuji kepadaMu. Abu Dawud. At-Tirmidzi dan Ibn Majah) 8. Abu Dawud. Al-Bukhari 1/45 dan Muslim 1/283. Doa masuk WC Dengan nama Allah. (HR. (HR. Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru Kenakanlah sampai lusuh.

Abu Dawud 4/325 dan At-Tirmidzi 5/490) Ya Allah. Muslim 1/530 dan lafal hadits ini menurutnya. Ibn As-Suni) . Dengan nama Allah dan se moga shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah saw. Abu Dawud) 14. cahaya dari belakangku. Ya Allah bukalah pintu-pintu rahmatMu untukku. Ya Al lahsesungguhnya aku minta kepadaMu dengan keutamaanMu. At-Tirmidzi. cahaya di lidahku. (HR. berbuat kesalahan atau disalahi. (HR. Ya Allah. cahaya dari atasku dan cahaya daribawahku. dengan nama Allahkami keluar. Doa ketika masuk ke mesjid Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung. berilah aku cahaya (HR. Abu Dawud with a Sahih Isnad 4/325) 12. menganiaya atau dianiaya. 10. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu jangan sampai aku sesat atau disesatkan. dan Al-Bukhari) 13. peliharalah aku dari godaansetan yang terkutuk. Abu Dawud. Ya Allah. Abu Dawud. dan kepada Tuhan kami . Doa keluar dari mesjid Dengan nama Allah. (HR. chaya di pendengaranku. Bacaan ketika pergi ke mesjid Ya Allah. dan bodoh atau dibodohi. semoga shalawat dan salamterlimpahkan kepada Rasulullah. Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya dan tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. pada wajahNya Yang Mulia dan kekuasaanNya yang Qodiim (tida ada permulaannya) dari setan yangterkutuk. (HR.10. kami bertawakkal (HR. Ibn Majah dan AnNasa i) 11. jadikanlah cahaya di hatiku. cahaya dari mukaku. Doa apabila masuk rumah Dengan nama Allah kami masuk. cahaya di penglihatanku.

dan es. Al-Bukhari 1/181 dan Muslim 1/419) Maha Suci Engkau Ya Allah. Maha Tinggi kekayaan dan kebesaranMu.15. hendaklah berkata sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Sesunggunya Engkau tidak menyalahi janji. Muslim 1/288) Ya Allah. Bukhari 1/152) Berdoa untuk diri sendiri antara adzan dan iqamah. sebagaimana baju putihdibersihkan dari kotoroan. (HR. dan Ahmad) 16. Abu Dawud. Tuhan panggilan yang sempurna ini dan shalat yang didirikan. (HR. sebagaimana Engkau menjauhkanantara timur dan barat. Ya A llah. (Segera dibaca ketikamuadzin membaca syahadat) (HR. Dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan. Abu Dawud. Berilah al-wasilah (derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi saw. Seseorang yang mendengarkan adzan. (HR. 15. (HR. sesudah menjawab adzan. At-Tirmidzi. air. aku memujimu. jauhkanlah antara aku dan kesalahankesalahanku. Doa iftitah Ya Allah.) dan fadhilah kepada Muhammad. tiada Tuhan yang berhak disembahselain Engkau. Muslim 1/290. Ibn Majah dan AnNasa i) . Instruksi segera dibaca diriwayatkan oleh Ibn Khuzaymah 1/220) Seorang Muslim harus membaca shalawat kepada Nabi saw. Maha Berkah akan namaMu. cucilah aku darikesalahan-kesalahanku dengan salju. At-Tirmidzi. dan Islam sebagai agamaku. sebab doa pada saat itu dikabulkan. Ya Allah. kecuali dalam kalimat: (i) Mari kita sholat. tiada sekutu bagiNya dan sesungguhnya Muhammad adalah utusanNya. (HR. mari kita sholat Maka padanya berkata: (ii) Tidak daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Muhammad sebagai rasulKu. (HR. bers ihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku. Bukhari 1/152 dan Muslim 1/288) Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa.

Mikail. tidak akan menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik. Engka u yangmenjatuhkan hukum apa yang mereka (Yahudi dan Nasrani) pertentangkan. Aku minta ampun dan bertobat kepadaMu. Muslim 1/434) .Engkau. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Tunjukkan aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan denganseizinMu. kejelekan tidak dinisbahkan kepadaMu. Wahai Tuhan yangmengetahui yang ghaib dan nyata. Tuhan Jibril. Hindarkan aku dari akhlak yang jahat. Aku hidupdengan pertolongan dan rahmatMu d an kepadaMu(aku kembali). Aku penuhi panggilanMu dengankegembiraan. tidak akan adayang bisa menjauhkan aku dar ipadanya. Wahai pencipta langit dan bumi. (HR. Sesungguhnya Engkau menunjukk an jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. dan Israfil. seluruh kebaikan di kedua tang anMu. Muslim 1/534) Ya Allah. kecuali Engkau. (HR.

Apabila Nabi saw. shalat Tahajud di waktu malam. beliau membaca: .

BagiMu segala puji. (HR. surga adalah benar. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. kejadian hari kiamat adalah benar. (HR. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. (Dibaca tiga kali) (HR. Bukhari dan Muslim 1/432) Ya Alah! BagiMu segala puji. kepadaMu aku menjatuhkan hukum. BagiMu segala puji. kepadaMu aku bertawakkal. kepadaMu aku kemba li. Tirmidzi. firmanMu benar.Ya Alah! BagiMu segala puji. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. kepadaMu aku menjatuhkan hukum. Bagimu segala puji. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Muhammad adalah benar. BagiMu segala puji. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. para nabi adalah benar. Engkau adalah Tuhanku. dengan pertolonganMu aku berdebat. Muhammad adalah benar. tiada Tuhan kecuali Engkau. Ibn Majah. Engkau benar. janjiMu benar. ya Allah! Tuhanku dan dengan pujiMu. BagiMu segala puji. Engkau benar. tiada Tuhan kecuali Engkau. Tuhan Yang Maha Suci. Ya Allah ampunilah dosaku. (HR. dengan pertolonganMu aku berdebat. neraka adalah benar. kejadian hari kiamat adalah benar. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. Oleh karena itu. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. kepadaMu aku kemba li. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. neraka adalah benar. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Bagimu segala puji. kepadaMuaku beriman. para nabi adalah benar. Oleh karena itu. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. bertemu denganMu benar. janjiMu benar. firmanMu benar. kepadaMuaku beriman. Bukhari dan Muslim 1/432) Doa ruku Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agung. Abu Dawud. bertemu denganMu benar. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. surga adalah benar. Tuhan malaikat danJibril. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. (HR. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. Engkau adalah Tuhanku. Bukhari 1/199 dan Muslim 1/350) Engkau. kepadaMu aku bertawakkal. Muslim 1/353) .

(HR. penglihatanku. An-Nasa i. Bukhari) Wahai Tuhan kami. kebesaran dan keagungan. aku memujiMu dengan pujian yang banyak. (HR. Pendengaranku. Dzat yang memiliki keperkasaan. telah menunduk dengan khusyu kepadaMu. Bukhari) . Abu Dawud. Doa bangun dari ruku Semoga Allah mendengar pujian orang yang memujiNya. yang baik dan penuh dengan berkah. dan Ahmad dengan sanad yang hasan) 18. otakku. (HR.Ya Allah. Tirmidzi. KepadaMu aku beriman. kerajaan. untukMu aku rukuk. tulangku. sarafku dan apa yang berdiri di atas dua tapak kakiku. Abu Dawud 1/230. Muslim 1/534. kepadaMu aku berserah diri. dan AnNasa i) Maha Suci Allah. bagiMu segala puji. (HR.

(HR. Doa ketika sujud Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi.19. kerajaan. untukMulah aku bersujud. Ya Allah Tuhan kami. Muslim 1/350) Ya Allah. (HR. An-Nasa i dan Ahmaddengan sanad yang hasan) Ya Allah. penglihatannya. Aku tidak . akumemujiMu. Abu Dawud 1/230. Muslim) Ya Allah. Tirmidzi. yang membelahpendengarannya. Bukhari dan Muslim) Engkau Tuhan Yang Maha Suci. yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang tersembunyi. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. ampunilah seluruh dosaku yang kecil dan besar yang telah lewat dan yang akan datang. wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya. (HR. ampunilah dosaku. (HR. yang membentuk rupanya. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dengan keridhaanMu dari kebencianMu. Abu Dawud. Ya Allah. Ibn Majah. Maha Suci A llah sebaik-baik pencipta. Muslim 1/534 dan lainnya) Maha Suci Dzat yang memiliki keperkasaan. Tuhan para malaikat dan Jibril. (HR. dan dengankeselamatanMu dari siksaanMu. kebesaran dan keagungan. kepadaMulahaku beriman kepadaMu aku menyerahka n diri. (HR.

Al-Hakim mensahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/219) 22. (HR. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalahhamba dan utusanNya. sebagaimana Engkau telahmemberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. wahai Nabi. Membaca shalawat kepada Nabi saw. berilah rahmat kepadaku. (HR. (HR. Berilah berkah kepada Muhammad d an keluarganya.membatasi pujian kepadaMu. Doa sujud tilawah Bersujud wajahku kepada Dzat yang menciptakannya. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. shalat-shalat dan kalimat yang baik adalah untuk Allah. Tirmidzi 2/474. (HR. yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan Daya dan KekuatanNya. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu. Ahmad 6/30. tunjukkanlah aku. << Maha Berkah Allah sebaik-baik Pencipta >>. serta jadikanlah simpana untukku disisiMu dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telahmenerimanya dari hambaMu Dawud. Al-Bukhari dan Muslim 1/301) 23. Muslim 1/352) Doa ketika duduk antara dua sujud Wahai Tuhanku. Abu Dawud 1/231) Ya Allah. berilah aku rezeki dan angkatlah derajatku. dan Ibn Majah) 21. gantilah aku. ampunilah dosaku. (HR. sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Tirmidzi. Muslim 1/352) membatasi pujian kepadaMu. (HR. Kesejahteraan semogaterlimpahkan kepada kita dan hamba-ham ba Allahyang sholih. berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya. tulislah untukku dengan sujudku pahala disisiMu dan ampunilah dengannya akan dosaku. sedang kalimat tambahannya menurut riwayat Dzahabi sendiri 1/220) Ya Allah. begitu juga rahmat dan berkahNya. Bukhari) . Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. (HR. ampunilah dosaku. Al-Hakim mengatakan sahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu. Abu Dawud. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. Tasyahud Segala penghormatan. ampunilah dosaku. selamatkan aku. (HR. setelah tasyahud Ya Allah. At-Tirmidzi 2/472. wahai Tuhanku.

(HR. ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat keapdaku. Aku berlindung kepadaMu dari fintah AlMasih Dajjal. tidak ada Ilahyang berhak disembah kecuali Engk au. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/53) . Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan MahaPenyayang. serta apa yang Engkau lebihmengetahui daripada aku.24. yang aku lakukan secara berlebihan. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari perbuatan dosa dan utang. berilah pertolongan kepadaku untuk menyebutnamaMu. Engkau ya ngmendahulukan dan mengakhirkan. (HR. Aku berlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. apa yang aku rahasiakan dan yang kutampakkan. (HR. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksaan kubur. Bukhari 1/202 dan Muslim 1/412) Ya Allah. dan tidak ada yang dapat mengampuni dosadosa kecuali Engkau. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam Ya Allah. (HR. sesungguhnya aku amat menganiaya diriku. Bukhari 8/168 dan Muslim 4/2078) Ya Allah. Oleh karena itu. Ta Allah. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur. serta dari fitnah Dajjal. siksa neraka Jahannam. Bukhari 2/102 dan Muslim 1/412 dan lafal haditsnya adalah menurutMuslim) Ya Allah. Muslim 1/534) Ya Allah. fitnah kehidupan dan setelah mati. syukur kepadaMu dan ibadahyang baik untukMu. ampunilah aku akan (dosaku) yang akulewatkan dan yang aku akhirkan. (HR.

Abu Dawud dan Sahih Ibn Majah 2/328) Ya Allah. (HR. Aku mohon kepadaMuagar dapat berpegangan dengan kalimat hak di wakturela atau marah. Ya Allah. sesungguhnya aku mohon kepadaMu agar aku takut kepadaMu dalam keadaan sembunyi atau keramaian. Aku mohon kepadaMuagar aku dapat rela setelah qadha. bila Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku. aku mohon kepadaMu agar diberi nikmat yang tidak habis dan aku minta kepadaMu agar diberipenyejuk mata yang tak putus. dengan adanya Engkau mengetahui yang ghaib dan dengan kemahakuasaanMu untuk menciptakan makhluk. bila Engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku. rindubertemu denganMu tanpa penderitaan y ang .Ya Allah. Aku mohon kepadaMu agar aku dapat menikmati memandang wajahMu. sesungguhnya aku mohon kepadaMu. agar aku bisamelaksanakan kese derhanaan dalam keadaan kaya atau fakir. perpanjanglah hidupku. agardimasukkan ke surga dan aku berlin dung kepadaMu dari neraka. Aku minta kepadaMu. Dan matikan aku dengan segera. Aku mohon kepadaMu kehidupan yang menyenangkan setelah aku meninggal dunia.

Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. tidak ada sekutu bagiNya. tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. sesungguhnya bagiMu segala pujian. (HR. Tirmidzi 5/515. An-Nasa i 3/54. An-Nasa i lafal hadits menurut riwayatnya 3/52. 55 dan Ahmad 4/364 dengan Ya Allah. Abu Dawud 2/62. (HR. YaAllah. An-Nasa i) Ya Allah. wahai Tuhan yang mengurusi segala sesuatu. aku mohon kepadaMu agarmengampuni dosa-dosaku.membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Muslim 1/414) Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. (HR. Tirmidzi. Ahmad 4/328) Ya Allah. Maha Esa. wahaiTuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia. An-Nasa i 3/54. tidak beranak dan tidak diperanakkan. 55 dan Ahmad 4/364 dengan membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Wahai Tuhan YangMaha Agung dan Maha Pemurah. YaAllah. (HR. tidak membutuhkan sesuatu. (HR. Engkau pemberi keselamatanm dan dariMu keselamatan. Maha Pemberi Nikmat. BagiNya puji dan bagiNya kerajaan. Maha Suci Engkau. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. tiada Tuhan kecuali Engkau. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. Ibn Majah 2/1267 dan Ahmad 5/360) 25. tiada seorang pun yang menyamaiNya. Abu Dawud. sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. tidak beranak dan tidak diperanakkan. tiada sekutubagiMu. Karena Engkau adalah Tuhan Yan g Maha Esa. wahai Tuhan Yang Hidup. tidak ada seorang pun yang menyamaiMu. . Ibn Majah. (HR. Sesungguhnya aku mohon kepadaMu agardimasukkan ke surga dan aku berlindung kepad aMu dari siksaan neraka. tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang . Bacaan setelah salam (i) Aku minta ampun kepada Allah. tidak membutuhkan sesuatu. tiadaTuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. sesungguhnya aku mohon kepadaMu yaAllah. (tiga kali) (ii) Ya Allah.

Yang Maha Esa. bagiNya kerajaa n. Ya Allah. Masing-masing surah dibaca setiap setelah shalat(wajib) sekali.a. tiadasekutu bagiNya. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. (HR. TIdak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmuyang bermanfaatm rezeki yang halal dan amal yang diterima. (Dibaca sepuluh kali setiap sesudah shalat Maghrib danSubuh). (Dibaca setelah salam shalat Subuhi) (HR. Kami tidak menyembah kecua li kepadaNya. Muslim 1/418) Bacalah surat Al-Ikhlas. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/68) Bacalah Ayat Kursi setiap selesai shalat (wajib). BagiNya nikmat. Tidak ada daya dan kekua tan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Muslim 1/415) Maha SuciAllah. Al-Falaq. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. BagiNya keraja an. kecuali setelah shalat Maghrib dan Subuh.Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. mengajari kami shalat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu. bagiNya pujaan. tiadasekutu bagiNya. sebagaimana mengajarsurah Al-Quran. (HR. Tirmidzi 5/515 dan Ahmad 4/227) Ya Allah. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. anugerah dan pujaan yang baik. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (HR. segala puji bagi Allah. (HR. An-Nasa i) Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. (HR. Doa shalat istikharah Jabir bin Abdullah r. tiga kali. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. berkata: Adalah Rasulullah saw. dengan memurnikanibadah kepadaNya. Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Beliau bersabda: pabla seseorang A . Dan Allah Maha Besar (tiga puluh kali. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Ya Allah. Tiada Tuhan kecualiAllah. Ibn Majah dan lainnya) 26. BagiNya kerajaan dan pujaan. sekalipun orang-or ang kafir benci. Dia Maha Kuasa atas segalasesuatu. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. BagiNya pujaan. dan An-Naas. tiada sekutubagiNya. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah.

hendaklah melakukan s halat sunnah (istikharah) dua rakaat. kemudian bacalahdo a ini : .di antara kami mempunyai rencana untukmengerjakan sesuatu.

Ya Allah. mudahkan jalannya. perekon omian. Allah Yang Maha Suci berfirman: (ii) dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. sesungguhnya Engkau MahaKuasa. Bukhari 7/162) 27.Ya Allah. sedang aku tidak kuasa. kerajaan milik . Engkau M engetahui sedangkan akut tidak mengetahuinya. kemudian berilah kere laanMu kepadaku. Orang yang melakukanshalat Istikharah. dan akibatnya terhadap diriku << atau Nabi saw. kemudian berilah berkah. bertawakallah kepada Allah (QS. takdirkan kebaikan untukku dimana saja kebaikan ituberada. dan akibatnya kepada diriku. sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu pengetahuanMu dan akumohon kekuasaanMu dengan kemahakuasaan Mu. apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini(sebutkan persoalannya) lebih baik dal am agamaku. dan jauhkanlah aku daripadanya. Ali Imran: 159) (HR. Akan tetapi jika Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebihberbahaya bagiku dalam agama. Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang Maha Agung. Bacaan di waktu pagi dan sore Di waktu sore: (i) Kami telah memasuki waktu sore. maka singkirkanlah persoalan tersebut. hendaklah bermusyawarah dengan orang-orang mukmin dan berhati-hati dalammenangani persoalanagar tidakmenyesal di kemudian hari. bersabda: di dunia atau akhirat (terdapat keraguan perawi hadits) >> sukseskanlah untukku. Bila kamu telah membulatkan tekad. dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib.

(HR. Wahai Tuhan. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. Wa hai Tuhan. (HR. Dan kepadaMukebangkitan. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. Wahai Tuhan. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu sore. Engkau adalah Tuhanku. segala puji bagi Allah. Di waktu sore: (ii) Ya Allah. ampunilah aku. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu sore. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. tiada sekutu bagiNya. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. tiada Tuhan kecuali Engkau. Tirmidzi 5/466) Ya Allah. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Muslim 4/2088) (i) Ya Allah. oleh karena itu. Dan kepadaMulah tempat kembali. Engkaulah yang menciptakan aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecualiEngkau.Allah. Aku berlindungkepadaMu dari kejelekan yang kupe rbuat. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Allah. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu pagi. tiada sekutu bagiNya. segala puji bagi Allah. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu pagi. Wahai Tuhan. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. Wa hai Tuhan. Aku adalah hambaMu. sesungguhnya aku di waktu pagi . Bukhari 7/150) Ya Allah. (ii) Kami telah masuk waktu pagi dan kerjaan hanyalahmilik Allah (HR.

malaikat-malaikat dan selu ruh makhlukMu. Bukhari. sesungguhnya Engkau adalah Allah. An-Nasa i. tiadasekutu bagiMu dan sesungguhnya Mu hammadadalah hamba dan utusanMu. (HR. malaikat yang memikularasy-Mu.mempersaksikan Engkau. Ibn AsSuni) . (Dibaca empat kaliwaktu pagi dan sore). tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. Abu Dawud 4/317.

Ya Allah. Ya Allah. sesungguhnya Aku berlindung kepadaMudari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah. Abu Dawud 4/318 dan An-Nasa i. keluarga dan hartaku. (tiga kali) (HR. An-Nasa i. Ahmad 5/42. Tirmidzi dan Ahmad 2/290. dunia. Bukhari) Allah-lah yang mencukupi. (HR. Tiada Tuhan kecuali Engkau. (tiga kali) (HR. Abu Dawud 4/321 dengan sanad yang hasan) Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna. Ya Allah selamat kan penglihatanku. kepadaNya aku bertawakal. Aku berlindung dengankebesaranMu. Ya Allah. dan Ibn Hibban) (i) Ya Allah. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama. selamatkan tubuhku. Ibn As-Sunni. selamatkanpendengaranku. (tiga kali) (ii) Ya Allah. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Muslim 4/2080) Ya Allah. kanan. Barangsiapa yang membacanya di sore hari. tutupilah auratku dan berilah ketentraman di hatiku. peliharalah aku dari muka. Ibn As-Suni. Ibn As-Sunni 72. (dibaca tujuh kali diwaktu pagi dan sore) (HR. Dialah Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Aku b erlindung kepadaMu dari siksa kubur. kiri dan atasku. tiada Tuhan kecuali Engkau. makasungguh telah bersyukur pada malam itu. Abu Dawud 4/324. maka sungguh telah bersyukur pada hari itu. belakang. tiada Tuhan kecuali Dia.Barangsiapa yang membacanya dipagi hari. agar aku tidak disamba r dari bawahku . dari kejahatan sesuatu yang diciptakanNya.

Muslim 4/2090) Ya Allah. dengan rahmatMu aku minta pertolongan. An-Nasa i 4. tidak ada sekutu bagiNya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku. Dialah YangMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui. syetandan balatentaranya. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri. Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. (oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). Muslim 4/2081) Wahai Tuhan Yang Maha Hidup. BagiNya kerajaan dan segala pujian. kali) (HR. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Abu Dawud dan Ibn Majah) (HR. Tirmidzi 5/465. Abu Dawud dan Tirmidzi) Maha Suci Allah. (tiga kali) (HR. (HR. atau aku me njalankan kejelekan terhadap diriku atau mendorong orang Islam padanya. Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Tirmidzi dan Abu Dawud) Dengan nama Allah yang bila disebut. segala sesuatudi bumi dan langit tidak akan berbahaya. Keterangan untuk dibaca tigakali diriwayatkan oleh Ahmad 4/ 337. perbaikilah segala urusanku dan jangandiserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu). Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/545) Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. (dibaca seratus kali setiap hari) (HR. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. (HR. (dibaca tiga kali) (HR. aku memujiNya. (tiga kali) (HR. dan Ibn As-Sunni 68) (dibaca seratus . Al-Hakim dan menurutnya sahih. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi.(oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Aku rela Allah sebagai Tuhan.

dia diangkat sepuluh derajat dan terpelihara darisyetan hingga sore. dia berkata: Rasulullah saw. (HR. kalimat Ikhlas. Lalu ditiupn ya dan dibacakan Qul huwallaahu ahad. Bukhari dan Muslim 4/1723) B .. (HR. beliaumengusap tubuh yang dapat dijangkau d engannya. Kemudian dengan dua tapak tangannya. Abu Dawud 4/322 dan Tirmidzi 5/567) 28. bersabda: Barangsiapa yang diwaktu pagi membaca: Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. BagiNya kerajaan dan segala pujian. (HR.apa yang harus kukatakan? eliau bersabda: Katakanlah: di waktu pagi dan sore tiga kali. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. dan agama ayah kami. Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus. agama Nabi kita. dan Ibn As-Sunni 34) Dari Abdullah Ibn Khubaib. muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. wajah dan tubuh bagian depan. beliau mengumpulkandua tapak tangannya. Abu Dawud 4/322 dengan sanad yang hasan) Rasulullah saw. tidak ada sekutu bagiNya. Bila dibaca Idi waktu sore. (Shahih Ibn Majah 2/331) Di waktu pagi kami memegang agama Islam. sepuluh kesalahan dihapus. Muhammad saw. Qul a uudzu birabbil falaq dan Qul a uudzu birabbin naas. Ahmad 3/406. Dimulai dari kepala. apabila akan tidur di tempat tidurnya pada setiap malam. Bacaan sebelum tidur Rasulullah saw.(HR. 5/123. Beliau melakukannya tiga kali. bersabda: Katakanlah! . Aku berkata: wahaiRasulullah. 407. maka pahalanya sama dengan memerdekakanbudak dari cucu Ismail. maka akanmemperoleh fadhilah tersebut hinggapagi. maka akan mencukupi kamu dari segala sesuatu.

juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. Sesungguhnya dia tidak mengerti. Abu Dawud 4/311. sesungguhnya aku mohon kepadaMu keselamatan. apa yangterjadi sesudahnya. sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambaMuyang shalih. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. beliaumeletakkan tangannya yang kanan di baw ah pipinya. aku mati dan hidup. sesungguhnya Engkau menciptakan diriku. Dan dengan namaMu pula aku bangun daripadanya. Ahmad 2/79. maka berilah rahmat padanya. Apabila Engkau menghidupkannya. maka bacalah ayatKursi. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. dan Engkaulah yang akan mematikannya.Rasulullah saw. bacalah: . (dibacatiga kali) (HR. Bukhari 11/126 dan Muslim 4/2084) Ya Allah. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. apabila akan tidur. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. maka bacalah: Dengan nama Engkau wahai Tuhanku. akumeletakkan lambungku. Muslim 4/2083. lafal hadits ini darinya) Dengan namaMu ya Allah. maka ampunilah. kemudian kemba li lagi. Y a Allah. maka dua ayat tersebut akan mencukupinya (memeliharanya dari gangguan syetan dan lain-lain). dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. jauhkanlah aku dari siksaanMu pada hariEngkau membangkitkan hamba-hamba Mu. Bukhari dan Muslim 1/554) Apabila seseorang diantara kamu berdiri lagi daritempat tidurnya. kemudian membaca: Ya Allah. (HR. makahendaklah dikibasi dengan ujung sarungnya tiga kali. aku tunjukkan sesuatu yanglebih baik bagi kamu daripada pemb antu? Apabila kamu akan tidur. maka peliharalah. (HR. Rasulullah saw. Tapi apabila Engkau melepaskannya. lafal hadits ini darinya dan Ibn As-Sunni 721) Rasulullah saw. (HR. ApabilaEngkau mematikannya. [Al-Baqarah (2): 285-286] (HR. juga mengatakan: Barangsiapayang membaca dua ayat dari akhir sura t AlBaqarah di suatu malam. maka bacalah ayatKursi. Apabila Engkau menahan rohku. maka peliharalah. Mati dan hidupnya hanya milikMu. Rasulullah saw. Apabila berba ring. Bukhari dan Muslim 4/2083) Maukah kamu berdua1.

.1 Rasullah berbicara kepada Ali dan Fatihmah ketika merekaberdua meminta pembant u.

Maha Suci Allah. (tiga puluh tiga kali) (ii) Segala puji bagi Allah. (tiga puluh tiga kali) (iii) Allah Maha Besar. (tiga puluh empat kali) Sesunggunya bacaan tersebut lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. (HR. Muslim dan Bukhari 4/2091) Ya Allah, Tuhan yang memguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelahbutir tumbuh-tumbuhan dan biji buah , Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatuyang Engkau memegang ubun-ubunn ya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, sebelumMu tidak adasesuatu. Engkaulah yang terakhir sete lahMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang nyata, di atasMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang batin, dibawahMu tidak ada sesuatu, lunasilah hutang kami dan berilah kekayaan kepada kami hingga kami terlepas dari kefakiran. (HR. Muslim 4/2084) Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, dan memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan orang yang memberi kecukupan dan tempat berteduh. (HR. Muslim 4/2085) Ya Allah, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanyang menguasai segala sesuatu d an yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Akuberlindung kepadaMu dari kejah atan diriku, kejahatan syetan dan balatentaranya, atau akuberbuat kejelekan pada diriku atau aku mendorongnya kepada orang muslim. (HR. Abu Dawud 4/317 dan Sahih Tirmidzi 3/142)

Nabi laam Nabi laam

saw. tidak mim tanzil saw. tidak mim tanzil

akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku. akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku.

(HR. Tirmidzi dan An-Nasa i) Apabila kamu akan tidur di tempat tidurmu, berwudhulah sebagaimana akan mengerjakanshalat, kemudian berbaringlah di atas ba gian tubuh yang kanan, lalu bacalah: Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku kepadaMu, aku menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku kepadaMu. Karena senang (mendapat rahmatMu) dan takut (akansiksaanMu). Tidak ada tempat perlindun gan dan penyelamatan dariMu, kecuali kepadaMu. Akuberiman pada kitab yang telah Engkau t urunkan, NabiMu yang Engkau utus. Apabila kamu meninggal, maka kamu akan meninggal dunia dengan memegang fitrah. (HR. Bukhari dan Muslim 4/2081) 29. Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam Dari Aisyah ra. dia berkata: Adalah Rasulullahapabila membalikkan tubuhnyadi waktu malam, beliau membaca: Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, MahaPerkasa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi danapa yang diantara keduanya, Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. (HR. Al-Hakim dan dia menyatakan shahih, AdzDzahabi menyetujuinya 1/540, An-Nasa i dan Ibn AsSunni) 30. Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna dari kemarahan, siksaan dan keja hatanhamba-hambaNya dan dari godaan syetan sertajangan sampai mereka hadir (keha dapanku). (HR. Abu Dawud 4/12 dan Sahih Tirmidzi 3/171) 31. Ketika bermimpi yang baik atau buruk Mimpi yang baik adalahdari Allah, sedangkan mimpi buruk adalah dari syetan. Apabila seseorang di antara kamu bermimpi yang disenangi, janganlah menceritakannya kecuali kepada orangyang senang mendengarkannya. Bagi seseorangyang bermimpi buruk, hendaklah berbuat sebagai berikut:

Meludah ke kirinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1722 dengan lafal hadits darinya dan Bukhari 7/24) Minta perlindungan kepada Allah dangodaan syetan dan kejelekan mimpinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1772) Tidak membicarakan mimpinyakepadaornag lain. (HR. Muslim 4/1772-1772) Membalikkan tubuh dan tidur ke posisi sebaliknya dari posisi tidur pertama. (HR. Muslim 4/1772) Berdiri dan melakukan shalat bila mau. (HR. Muslim 4/1772) 2 Surat As-Sajdah(surat ke32) dan surat Al-Mulk (surat ke 67).

Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan terhina. uruslah aku sebagimana orang yang telah Engkauurus. kami memujiMu. kami tunduk padaMu dan berpisah dengan orang yang kufur kepadaMu. dan tidak ad a orang yang memberikan hukuman kepadaMu. wahai Tuhan kami dan Maha TinggiEngkau. berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk. Abu Dawud. kami minta pertolongan dan minta ampun kepadaMu. Kami mengharapkanrahmatMu. Aku berlindung padaMu dari ancamanMu. Al-Hakim. berilah aku perlindungan(dari penyakit dan apa yang t idak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. Ibn Majah. Ibn Majah. kepadaMu kami menyembah. Berilah berkah apa yang Engk au berikan kepadaku. An-Nasa i dan Ahmad) Ya Allah. dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. (HR. Tirmidzi. (HR. sesungguhnya Engkauyang menjatuhkan qadha. UntukMu kami melakukan shalat dan sujud. Ya Allah. Sesungguhnya siksaanMu akan menimpa kepada orang-orang kafir. Ad-Darimi. Ya Allah. sesungguhnya aku berlindung dengankerelaanMu dari kemarahanMu dan denga n keselamatanMu dari siksaanMu. Al-Bayhaqi dan sanadnya menurut pendapatnyaadalah shahih 2/211) Ya Allah. kami takut pada siksaanMu. jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan (qadha). Tirmidzi. KepadaMu kami berusaha dan melayani. An-Nasa i Ahmad. Aku tidak membatasi .32. dan Al-Bayhaqi.32. Engkau adalah sebagaimana yangEngkau sanjungkan kepada diriMu s endiri. Abu Dawud. Doayang berada dalam kurung diriwaya tkan oleh AlBayhaqi) memuji kepadaMu. (HR. MahaSuci Engkau.

hukumanMujatuh kepadaku. pelenyap duka dan kesedihanku (HR. An-Nasa i 3/244.Alla] [Al-Kaafiruun] [Al-Ikhlaas] setelah selesai salam. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama yang telah Engkau gunakan utuk diriMu. (HR. dengan suara yang keras danpanjang. 33. Raja yang Suci. yang Engkau turunkandalam KitabMu. Ubun-ubunku di tanganMu. (HR. (tiga kali) sedang yang ketiga. Bukhari 7/157) . lemah dan malah. Engkau ajarkan ke pada seseorang dari makhlukMu atau yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu. qadhaMu kepadaku adalah adil. HendaklahEngkau jadikan Al-Quran sebagai pene ntram hatiku. Rasullah saw. bakhil dan penakut. sesungguhnya aku adalah hambaMu. beliau membaca: (ii) Maha Suci Allah. cahaya di dadaku. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan.33. Ahmad 1/391dan Al-Albani menyatakanshahih) Ya Allah. Ad-Daaruqutni dan lainnya) Ya Allah. utang yangmenyibukkan dan laki-laki yang me nindas. dalam shalat witr membaca: (i) [Al. anakhambaMu (Adam) dan anak hamba pere mpuanMu(Hawa). beliau membaca: (iii) Tuhan malaikat dan Ruuh(Jibril).

(HR. dan Dialah Tuhan yang paling tepat dipasrahi. (HR. Al-Haakim menshahihkannya) Allah. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Pengampun. Engkau adalahpembelaku. Bukhari 7/154 dan Muslim 4/2092) Ya Allah. Abu Dawud 2/87 dan Sahih Ibn Majah 2/335) 36. Bukhari 5/172) 37. (HR. Abu Dawud 2/89. DenganpertolonganMu aku berputarputar. Doa bertemu dengan musuh yang tangguh Ya Allah. Hendaklah dia berhenti dari keraguan. At-Tirmidzi 5/529. dan dengan pertolonganMu aku berperang. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Al-Haakim menyatakanshahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 2/ 142) Ya Allah. Perbaikilah seluruh urusanku. Dan aku berlindung k epadaMu dari kejelekan mereka. Tuhan yang menguasai lan git dan bumi. Tiada Tuhan selainAllah. tiada Tuhan selain Engkau. Aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatu. 120) Hendaklah dia membaca ayat berikut: . Tiada Tuhan selain Allah. (HR. aku mengharapkan rahmatMu. (HR. (HR. Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman Hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. dengan pertolonganMu aku menyergap. Bukhari dan Muslim 1/120) Hendaklah mengatakan: Aku beriman kepada Allah dan para rasul yang diutus olehNya. Tuhan yang Maha Mulia dan menguasai arsy.35. (HR. Muslim 1/119. (HR. Dinyatakan shahih oleh Al-Albaani dan Al-Arna uut) Tiada Tuhan selain Engkau. (HR. oleh karenaitu. sesungguhnya aku menjadikan Engkau dileher mereka. Engkau adalah lenganku. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yangzalim. Maha Suci Engkau. 35. Allah adalah Tuhanku. Abu Dawud 3/42 dan Tirmidzi 5/572) Cukuplah Allah bagi kami. Abu Dawud 4/324 dan Ahmad 5/42. jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata pun (tanpa pertolongan atau rahmat dariMu).

.

yang lahir. lantasmeludahlah ke kirimu tiga kali. . kemudian membaca istighfar. Abu Dawud 2/86 dan Tirmidzi 2/257) 42. yang akhir. Abu Dawud 4/329. Maka Rasullah saw. yang batin. bakhil dan penakut. Apabila kamu merasakannya. Ketika melakukan dosa Tidaklah ada seorang hamba berbuat suatu dosa. (HR. (HR. Ibn As-Sunni 351) 41. (HR. Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran Dari Utsman bin Al-Ash r. yang batin.Dialah yang awal. sesungguhnya syetantelah menghalangiku dalam dalam shal at danpembacaan ayat-ayat Al-Quranku. Abu Dawud 4/329. bers abda: Itu adalah syetanKhinzib. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari yang menyedihkan dan menyusahkan. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Dialah yang awal. cukupilah aku dengan rezekiMu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. yang lahir. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah. diamengacaukan aku. Abu Dawud 1/206 dan Tirmidzi) Mengumandangkan adzan..a. Bukhari 7/157) 39. kemudian berdiri untuk melakukan shalat dua rakaat. tidak ada kemudahakn kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Doa orang yang mengalami kesulitan Ya Allah. (HR. Perkayalah aku dengan kenikmatanMu (hingga aku tidak minta) kepada selainMu. (HR. minta perlindungan kepada Allah daripadanya (membaca ta awudz). Ibn Hibbandalam kitab Sahih-nya. (HR. #327 Mawaarid . (HR. Tirmidzi 5/560) Ya Allah. melainkan pasti diampuni dosanya. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Doa agar bisa melunasi hutang (kaya) Ya Allah. Muslim 4/1729) 40. lantas berwudhu dengan sempurna. utang yang menyibukkan dan laki-laki yang menindas. dia berkata: Aku berkata: Wahai Rasululah. apabila Engkaumenghendakinya. yang akhir. lemah dan malas. (HR. Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . Doa untuk mengusir syetan Minta perlindungan kepada Allah dari syetan (membaca ta awudz).

Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi mencelakelemahan. maka akan menjadi bentengdari syetan pada hari itu. jangan berkata: Seandainya aku berbuat begini dan begitu . apabila engkau terkalahkan suatu kesulitan. semangatlah mencapai masalah yang bermanfaat padamu. Muslim 1/291 dan Bukhari 1/151) Membaca dzikir tertentu yang sudah diterangkan dalam hadits dan membaca Al-Quran3. masuk masjid dan keluar daripadanya. Begitu juga adz an. Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disenangi di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. tapi katakanlah: Allah sudah menakdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan . wahdahu laa syarikalahu. masukd an keluar dari rumah.(HR. Apabila kamu tertimpasesuatu. lahulmulku wa lahul hamduwahuwa alaa kulli sya in qadiir. bacaan akan tidur dan bangun daripadanya. . mintalah tolong kepadaAllah dan jangan lemah. akan tetapi berbuatlah sec ara bijak. Sebagianhalyang dapat mengusir syetan adalah bacaan da n dzikir di waktupagi dan sore. katakanlah: 3 Rasul bersabda: Jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. membaca ayat Kursi ketika akan tidur. Muslim 1/539) 43. s eratus kali. dua ayat terakhir dari SuratAl-Baqarahdan orang yang membaca Laa ilaaha illallaah. (HR. Masing-masing adalah baik. Sesungguhnya kalimat seandainya membuka pintu bagi perbuatan syetan.Sesungguhnya syetan laridari rumah yang dibacakansurat Al-Baqarah di dal amnya. (HR. Muslim 1/539).

(HR. dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. kecuali yang sakit tersebut akan disembuhkan. Bukhari 7/10 dan Muslim 4/1893) Dari Aisyah r.. Bukhari 4/119) 45. Doa apabila berkunjung kepada orang sakit Nabi saw. Apabila suda duduk. dia berkata: Adalah Rasulullah saw. ampunilah dosaku. bersabda: Apabila seorang laki-laki berkunjung kepada saudaranya yang muslim.a.44. Tirmidzi. berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain.a. Bukhari) Tiadalah hamba yangmuslim berkunjung kepada orang sakit yang belum datang ajalnya. apabila masuk ke kamar orang sakit untuk mengunjunginya. agar mendapat rahmat hingga sore. Ibn Majah dan Ahmad) 47. Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus Ya Allah. (HR. agarmenyembuhkan penyakitmu . dari segala setan. Tuhan yang menguasai arsy yang agung.4 (HR. berilah rahmat kepadaku dan temuknan aku dengan teman yangtinggi derajatnya (para nabi. dan yangyang mati syahid) . maka diturunkan rahmat dengan deras. insya Allah. Apabila berkunjung di pagi hari. Keutamaan berkunjung kepada orang sakit Dari Ali bin Abi Thalib r. maka seakan-akan dia berjalandi kebun surga hingga duduk. memasukkan kedua tangannya ke dalam air. (HR. maka tujuh puluh ribu malaika tmendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi. maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya. beliau membaca: Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. beliau bersabda kepadanya: Tidak mengapa.a. Doa perlindungan untuk anak Dari Ibnu Abbas r. Apabila berkunjung disorehari. dia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. (HR. . Tirmidzi dan Abu Dawud) 46. binatang yang berbisa dan pandangan mata yang menimpanya. semoga sakitmu ini membersihkan dosama. lalu membaca tujuh kali kalimat berikut: Aku mohon kepada Allah Yang MahaAgung. orang s halih.

tiada sekutubagiNya. (HR. tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. bagiNya kerajaan dan bagiNya pujian. Tirmidzi dan Ibn Majah) 4 Lihat surat An-Nisa :69 . Bukhari) Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. (HR. sesungguhnya mati itu mempunyai sekaratnya. tidak adaTuhan selain Allah Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. tidak ada Tuhan selain Allah. dan beliau bersabda: Tiada Tuhan selain Allah.lalu diusapkan ke wajahnya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah.

Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan seru sekalianalam. ampunilah dia (mayat). Ya Allah. (HR. sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Muslim 2/663) Ya Allah. Doa ketika memejamkan mata mayat Ya Allah.48. (HR. berilah kel uarga yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia). luaskan kuburannya. Muslim 2/634) 51. Hendaklah Engkau menjadikan pengganti untuk anak keturunannya. selamatkan dia. berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik. ampunilah kepada orang yang hidup di antara kami dan yang mati. Abu Dawud 3/190) 49. (HR. ampunil ah dan tempatkanlah di tempat yang mulia. angkatlah derajatnya bersama orangorang yang mendapat petunjuk. Muslim 2/632) 50. 48. Bersihkan dia dari beberapa kesalahan. akan masuk surga. Lebarkan kuburannya dan be rilah penerangandi dalamnya. laki-laki maupun . Doa dalam shalat jenazah Ya Allah. jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. berilah rumah yang lebih baik darirumahnya (di dunia). (HR. istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya. Barang siapayang akhir perkataannya adalah: Tidak Tuhan selain Allah. orang yang hadir diantara kami dan yang tidak hadir. ampunilah hendaklah menyebut nama orangnya --. dan masukkan dia ke surga. Doa orang yang tertimpa musibah Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali. mandikan dia dengan air salju dan air es. berilah rahmatkepadanya.

Doa untuk mayat anak kecil Doa ini dibaca setelah doa memintakan ampun: Ya Allah. (HR. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. (Lihat: Shaykh IbnBaaz s [Ad-Duruus AlMuhimmah]. ini hambaMu. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalihdan jadikanlah dia dipelihara o leh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan neraka Jahim. maka matikan dengan memegangi keimanan. Ibn Majah dan Abu Dawud 3/211) Ya Allah. sedang Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya. sesungguhnya Fulanbin Fulan dalamtanggunganMu dan tali perlindunganMu. anak hambaMu perempuan. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) Ya Allah.perempuan. Ya Allah. membutuhkan rahmatMu. halaman 15) Al-Hasan membaca Al-Fatihah kepada mayat yangmasih kecil dan membaca: Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Pengampun lagi Penyayang . (HR. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. Ya Allah. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. jika ia berbuat baik tambahkanlah dalam amalan baiknya. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih) 52. jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua orangtuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. maka matikan dengan memegangi keimanan. jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya . hidupkan dengan memegang ajaran Islam. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) perempuan. hidupkan dengan memegang ajaran Islam. Al-Baghawi dalam [Sharh As-Sunnah] 5/357) 53. (HR. Doa untu bela sungkawa . dengan musibah ini. Engkauadalah Maha Setia dan Maha Benar. dan jikadia orang yang salah lewatkanlah dari kesalahannya. Ya Allah. Ampunilah dan belas kasihanilah dia. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. (HR. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Ya Allah. Ya Allah. jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta pahala buatkami. (HR. jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya .

Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan angin ini. sesungguhnya diasekarang sedang ditanya. Ahmad meriwayatkan dengan lafal hadits yang sama) 55. berilah kami hujan yang merata. lalu membaca: Maha Suci Tuhan yang halilintar bertasbih dengan memujiNya. dia menyatakan shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya1/370) 56. dia diam. kejahatan apa yang di dalamnya. karena takut kepadaNya. (HR. begitu juga para malaikat. beliau berdiri diatasnya lalu bersabda: Mintakanampun kepada Allah untuk saudara mu. Doa ziarah kubur Semoga kesejahteraan untukmu wahai penduduk kampung dari orang-orang mukmin dan muslim. setelahselesai memakamkan mayat. Doa untuk minta hujan Ya Allah. pg. (HR. apabila mendengar halilintar menggelegar. 5(An-Nawawi [Al-Adzkaar ]. Abu Dawud 3/315 dan Al-Haakim. Muslim 2/616 dan Bukhari 4/76) 58. kebaikan apa yang di dalamnya dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Muslim 2/671) 57. Abu Dawud 4/326 dan Ibn Majah 2/1228) Ya Allah. Doa ketika ada angin ribut Ya Allah. kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu. Malik [Al-Muwatta 2/992]) 59.a. Setelah mayat dimakamkan Nabi saw. (HR. Abu Dawud 3/314 dengan sanad yang shahih. 126) 54. (HR.(i) (i) dan bisa juga berkata: (ii) Semoga Allah memperbesar pahalamu dan memperbagusi dalam menghiburmu dan semogadiampuni mayatmu. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin. . (HR. dan kejahatan tujuan angin dihembuskan. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin ini. Doa ketika ada halilintar Abdullah bin Zubar r. dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekannya. Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat Dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. agar diberi keselamatan. Sesungguhnya kami. insya Allah. akan menyusulmu. danmohonkan agar dia teguh dan tahan hati (ketikaditanya oleh dua malaikat). (HR.

Abu Dawud 1/303 dengan sanad yang shahih) 5 Ini adalah perkataan ulama. bermanfaat. tidak membahayakan. tidak ditunda-tunda. Kami mohon hujan secepatnya. .menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman. bukan hadits. (HR.

Tirmidzi 5/504 dan Ad-Darimi 1/336) 64. Bukhari 1/205 dan Muslim 1/83) 62. (HR. (HR. berikan rahmatMu dengan merata. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/614) Allah Maha Besar. Setelah turun hujan Kami diberi hujan dengan anugerah dan rahmat dariAllah. Doa ketika berbuka puasa Telah hilang haus. Ibn Majah 1/557) 65. berilah hujan ke dataran tinggi. Abu Dawud 2/306 dan lainnya) Abdullah bin Amr bin Ash. tampakkan bulan tanggal satu itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. danurat-urat telah basah sertapahala akan tetap. Ya Allah. hendaklah membaca: . turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya Allah. berilah hujan kepada hamba-hambaMu. jangan kepada kami. turunkan hujan pada kami. Doa agar hujan berhenti Ya Allah. ya Allah. Ya Allah. sesungguhnya aku memohon kepadaMudengan rahmatMu yang meliputi segala s esuatu. hujanilah kami. supaya memberi ampunan atasku. Tuhan kami dan Tuhanmu(wahai bulan sabit) adalah Allah. beberapa anak bukit. dia berkata: Rasulullahsaw. (HR. 150) 60. (HR. dan suburkan tanahMu yang tandus.Ketika melihat awal bulan Ya Allah. IbnuAbi Mulaikah berkata: Aku m endengar Abdullah binAmr ketika berbuka membaca: Ya Allah. (HR. hal. ternak-ternakMu. keselamatan dan Islam serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau senang dan rela. turunkan hujan di sekitar kami. Abu Dawud 1/305 dan lihat An-Nawawi [AlAdzkar]. (HR. (HR. Doa sebelum makan Apabila seseorang di antara kamu memakanmakanan. perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Bukhari) 61. berilah kami hujan. insya Allah. (HR. bersabda: Sesungguhnya bagi ora ng yangberpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/613) Ya Allah. Doa apabila turun hujan Ya Allah.

Bukhari 6/214 dan Tirmidzi dengan lafal yangsama 5/507) 67. dan beri lah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. (HR. Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman Ya Allah. Abu Dawud. hendaklah membaca: (ii) Ya Allah. . berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka. bukan pujian yang tidak dianggap atau tidak dibutuhkan oleh Tuhan kami. Abu Dawud 3/347 dan Tirmidzi 4/288) Barangsiapa yang diberirizki oleh Allah berupa makanan. (HR. Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan Apabila puasa. (HR. ampunilah mereka dan belas kasihanilah mereka. Muslim 3/126) 69. serta malaikat mendoakan ahar kamu mendapat rahmat. berilah ganti makanan kepada orang yangmemberi makan kepadaku. Muslim 3/1615) 68. berilah kami berkah dengan minuman itu dan berilah tambahan lagi daripadanya. Doa setelah makan Segala puji bagi Allah yang memberi makan inkepadaku dan yang memberi rezeki kepa daku tanpa daya dan kekuatanku. berilah kami berkah dengan makanan itudan berilah makanan yang lebih ba ik. (HR.(i) (i) danjika kamu lupa padapermulaannya. (HR. (HR. hendaklah membaca: (ii) Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Doa apabila berbuka di rumah orang Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisimu dan orang-orang yang baik telah makanmakananmu. Tirmidzi 5/506) 66. Abu Dawud 3/367) 70. dan apabila diberi rezeki berupa mimuman susu. Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan Ya Allah. hendaklah membaca: (i) Ya Allah. Tirmidzi dan Ibn Majah) Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. yang baik dan penuh berkah. (HR. hendaklah mendoakan (kepada orang yang mengundang).apabila tidak puasa hendaklah makan.

Muslim 2/1054) .(HR.

(HR. Abu Dawud. berilah berkah buah-buahan kami. (HR. (HR. Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan Apabila kamu nikah dengan seorang perempuanatau membeli pembantu. Abu Dawud 2/248 dan Ibn Majah 1/617) 75. laluberkata seperti itu. hendaklah memegang puncak punuknya. berilah berkah shaa kami dan berkahilah mudd kami. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan perempuan atau pembantu ini dan apa yangtelah Engkau ciptakan dalam wat aknya. Tirmidzi. Doa sebelum bersetubuh Dengan nama Allah. Dan aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejelekanperempuan atau pembantu ini dan apa ya ng telahEngkau ciptakan dalam wataknya. Doa ketika bersin Apabila seseorang diantara kamu bersin. dan Ibn Majah) Satu shaa sebanding denganempat mud dan satumudsebanding dengan ukuran kering da ri rata-rata dua telapak tanganmanusia. Ya Allah. dan orang yang bersinmenjawab: (iii) Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu.6 (HR. (HR. Muslim 2/1000) 72. berilah berkah kota kami. 74. 71.71. Bukhari 7/125) 73. serta mengumpulkan kamu berdua dalamkebaikan. Doa ketika marah Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetanyang terkutuk. hendaklah meng ucapkan: Ya Allah. Bukhari 7/99 dan Muslim 4/2015) . ya Allah. Doa kepada pengantin baru Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu. Bukhari 6/141 dan Muslim 2/1028) 76. hendaklah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah lantas saudara atau temannya berkata: (ii) Semoga Allah merahmatimu. jauhkanlah kami darisyetan dan jauhkanlah syetan unt uk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami. (HR. dan jika kamu membeli unta.

77. Dan . Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu.

aku memujiMu. maka sungguh kamu telah memujinya dengan . dia berkata: Setiap Rasulullahsaw. barangsiapa yang berkata baik akandistempel pada kebaikan itu. aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Doa pelebur dosa majelis Maha Suci Engkau.Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. 494) Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. Tirmidzi dandiriwayatkan oleh imam haditslainnya. Ibn Majah dan AnNasa i) Dari Aisyah r. beliaumengakhirinya dengan beberapa kalimat. dia berkata: Aku datang kepada Nabi saw. (HR. (HR.a. Tirmidzi 5/493. ampunilah aku dan terimalah taubatku.. duduk di suatu tempat. maka aku makan makanannya. adalah pernah dihitung bacaanRasulullahsaw.a. 494) Bacaan dalam majelis Ibnu Umar berkata. Ahmad 5/82 dan An-Nasa i) 81. Beliau bersabda: (ii) dan begitu juga kamu. aku melihat engkau setiap duduk di suatu majelis. melebihi orang banyak. (HR. Abu Dawud. setiap membaca AlQuran dan setiap melakukan shalat. berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah. dalam satu majlis seratus kali sebelum beliau berdiri yaitu: Wahai Tunaku. wahai Rasulullah. Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka Dari Abdullah bin Sarjas. lalu aku berkata:: (i) Semoga Allah mengampunimu.. maka kalimat tersebut mereupakanpenghapusnya. At-Tirmidzi. 80. bara ngsiapa yang berkata jelek. sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha Pengampun. (HR. (HR. Ai syah r. melebihi orang banyak. ya Allah. lafal hadits ini menurut Tirmidzi) 79. membacaAl-Quran atau melakukanshalat. Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu Jika seseorang berbuat kebaikan kepadamu. makakatakanlah:: Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Beliau bersabda: Ya. Akubersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali E ngkau. engkauselalu mengakhiri denganbeberapa kal imat. Tirmidzi 5/493.

Tirmidzi 2035) 82. An-Nasa i dan Ahmad 6/77) . Muslim 1/555) 83. Dianjurkan juga untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal setelah tasyahudakhir dari setiap shalat. Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah Semoga Allah mencintai kamu yang cinta kepadakukarenaNya. (HR. maka terpelihara dariDajjal. Doa perlindungan dari Dajjal Baransiapa yang hafal sepuluh ayat dari permulaan surat Al-Kahfi. (HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih 4/333) Maha Suci Engkau. (HR. tiada Tuhan selain Engkau. (HR. segala puji bagiMu.baik. Aku memohon ampun dan bertaubatkepadaMu.

Sesungguhnya aku menganiaya diriku. Bukhari) 85. Doa agar terhindar dari syirik Ya Allah. Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujaan dan membayarnya. dan pahala kami tetap (di sisiAllah). An-Nasa i dan Ibn Majah 2/809) 86. dia bertanya: eh orang-orang yang dikirimi hadiah? Sangpembantu berkata: (i) Semoga Allah memberkahi kamu. segala puji bagi Allah.a. serta tiada Illah selain Engkau. (HR. segala puji bagi Allah. (HR. agar tidak menyekutukan kepadaMu. Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Adapun Aisyah ketika pembantunyakembali. (HR. Ahmad 4/403 dan lainnya) 87. Aisyah kemudian membalasnya: (ii) dan semoga Allah memberkahi mereka. (HR. segala puji bagi Allah. (HR. Ibn As-Sunni 278) 88. Allah Maha Besa r. Abu Dawud 3/34 dan Tirmidzi 5/501) 7 Tathayur: merasa sial ketika mendengar suara burung. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu. tidak ada kesialan kecuali kesialan yangtelah Engkau tentukan. Maha Suci Tuhan yang menguasakan kendaraan ini kepadakami. AllahMaha Besar. Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah Dari Aisyah r. Doa agar terhindar dari tathayyur7 Ya Allah. kami menjawab apa yang mereka ucapkan. lalu bersabda: Bagilah . padahal kami sebelumnya ti dak mampumenguasainya. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosadosa kecuali Engkau.84. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Doa naik kendaraan Dengan nama Allah. dan menggunakannya Apa yang dikatakan ol . (HR. Segala puji bagi Allah. Ahmad 2/220 dan Ibn As-Sunni 292) 89. 84. maka ampunilahaku. sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yangtidak aku ketahuinya. Allah Maha Besar. diberi hadiah kambing. Doa ini digunakan ketika seeorang berfikir bahwa suatu kejadian biasaakan memberi dampak baik atau buruk. dan tida k ada kebaikan kecuali kebaikanMu. Doa untuk orang yang meminjam ketika membayar utang Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. dia berkata: Ketika Rasulullah saw.

dan dia mengatakan seperti doa ini. Tapi kemudian dia menepis fikiran tersebutdanhanya menyerahkandiri kepada Allah. .sebagai dasar untuk perbuatan yang akan dia kerjakan.

tetap beribadah. BagiNya kerajaan. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan desa/kota. Kami mohon perbuatan yang meridhakanMu. dan jadikanlah perjalanan yang jauh seolah-olah dekat. Tuhan yang menguasai syetansyetan dan apa yang mereka sesatkan.. (HR. (i) Allah Maha Besar. Allah MahaBesar. Muslim 2/998) 91. Tirmidzi 5/491 dan Al-Haakim 1/538) . pemandangan yang menyedihkan danperubahan harta dan keluarga yang jel ek. Dialah Yang Hidup. danditambah: 8Birr: perbuatan baik yang diperintahkan. Allah Maha Besar. Doa masuk kota atau desa Ya Allah. Tuhan tujuh lanit dan apa yangdinaunginya. (ii) Kami kembali dengan bertobat. Apabila kembali. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kelelahan dalam bepergian. b agiNya pujian. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibn Sunni 524) 92.90. tidak akan mati. pemudahlah perjalanan kami ini. Yang Maha Esa. dan selalu memuji kepada Tuhan kami. tiadasekutu bagiNya. (HR. sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Tuhan penguasa tujuh bumi da n apa yang di atasnya. Tuhan yangmenguasai angin dan apa yang dite rbangkannya. Doa masuk pasar Tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah. Engkaulah teman dalam bepergian danyang mengurusi keluarga. Taqwa: menghindari perbuatan jelek yang dilarang. YaAllah. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih. keluargadan apa yang ada di dalamnya. Ya Allah. Ya Allah. sesungguhnya kamimemohon birr dan taqwaa8 dalam bep ergian ini. (HR. Akumohon kepadaMu kebaikan desa/kota ini. Maha Suci Tuhan yag mengusah akan kami untuk mengendarai ini. Di tanganNya kebaikan. penduduk dan apa yang ada di dalamnya. doa diatas dibaca lagi.90.

Wahai Tuhan kami. (HR.a. (HR. (HR. Bukhari) 97.a. Doa orang mukim kepada musafir Aku menitipkan agamamu. Muslim 4/2080) 99. membaca: (ii) Maha Suci Allah. baik dalam bepergian atau tidak Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. 93. dan apabila kami turun. Dengan nama Allah.93. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. amalmu.. dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. apabilakembali dari peperangan atau haji. dari kejahatan apa saja yangdiciptakanNya. (HR. Muslim 4/2086) 98.. Doa musafir jika masuk waktu sahur Telah ada yang bersaksi. Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan barang yang dititipkan. bahwa kami memuji kepada Allah dan cobaanNya yang baik. dan memudahkan kebaikankepadamu dimana saja kamu berada. Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat. (HR. dia berkata: Kami apabilanberjalan naik. Abu Dawud 4/296 dengan sanad yang shahih) 94. mengampuni dosamu. Ahmad 2/7 dan Tirmidzi 5/499) Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu. (HR. (HR. Tirmidzi) 96. membaca: (i) Allah Maha Besar. Doa ketika naik dan turun Dari Jabir r. beliau bertakbir tiga kali: . temanilah kami dan berilah kenikmatan kepada kamidengan berlindung kepada Allah dari api neraka. Doa apabila pulang dari bepergian Dari Ibnu Umar r. Ahmad 2/403 dan Ibn Majah 2/943) 95.

kamuakan salingmencintai?Biasakanlah mengucapkan salam dia ntara kamu. beribadah dan memuji kepadaTuhan kami. maka sungguh telah mengumpulkan keimanan: koreksi diri (inshaf). dan apabila ada sesuatu yang tidak disukai. atas segala keadaan. Keutamaan menyebarkan salam Rasulullah saw. (HR. apabila kamu lakukan. dan bacalah shalawatmu kepadaku. (HR. juga bersabda: Orang yang bakhiladalah orang yang apabila aku dis ebut. bersabda: Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman. dimana saja kamu berada. BagiNya kerajaan dan pujian. Allah akanmemberikan rahmat kepadanya sepuluh kali. berinfakdalam keadaan fakir. dan menceraiberaikan golongan musuh dengan sendirian. beliau membaca: (i) Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNy segalaamal shalih sempurna. Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan Adapaun Rasulullah saw. juga bersabda: Janganlah kamujadikan kuburanku laksana hari enuh orang). ied (p . Tirmidzi 5/551 dan lainnya) 102. menyebarkan salam ke seluruh penduduk dunia. bersabda: Barangsiapa yangmembaca shalawat kepadaku sekali. sesungguhnya bacaan shalawatmu akan sampai kepadaku. apabila ada sesuatu yang menyenangkan. (HR. Muslim 1/74 dan lainnya) Ammar bin Yasir r. beliau membaca: (ii) Segala puji bagi Allah. Abu Dawud 2/218 dan Ahmad 2/367) Rasulullah saw. membelahambaNya.(i) (i) begitu juga. Allah telahmenepati janji Nya. barangsiapa yang bisa mengerjakannya. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. (HR. Muslim 1/288) Rasulullah saw. Maukah aku tunjukkan kepadamu. Bukhari 7/163 dan Muslim 2/980) 100. dia menyatakan shahih 1/499) 101. tiada sekutu bagiNya. Keutamaan membaca shalawat Rasulullah saw. (HR. Ibn As-Sunni dan Al-Haakim. dia tidakmembaca shalawat kepadaku. (HR. Kami kembali denganbertobat. berkata: "Ada tiga perkara. kamu tidak akanberiman secara sempurna hingga kamu sa lingmencintai. bila berjalan di atas tanah yang tinggi (bertakbir tiga kali). kemudian beliau membaca: (ii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa.a.

Bukhari dan Muslim 4/2092) 104.(HR. Mendoakan kepada orang yang dicaci Dari Abu Hurairah r. Tapiapabila kamu mendengar suara keledai. (HR. Abu Dawud 4/327 dan Ahmad 3/306) 105. bersabda:Hendaklah engkau memberi makanan. Sesungguhnya mer eka melihat apa yang tidak kamu lihat.a. mintalah perlindungankepada Allah. berdoa: . mengucapkan salam kepada orang yang kamukenal dan yang tidak. manakah ajaran Islam yang lebih baik? Rasul saw.a. sesungguhnyaiamelihat malaikat.. Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik Jika kamu mendengar ayam jago berkokok. mintalah anugrah kepada Allah. (HR. Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari Apabila kamu melihat anjing mengongong dan suara keledai di malam hari. Bukhari) Abdullah bin Umar r. sesungguhnya dia mendengar Nabi saw. berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw.. Bukhari dan Muslim 1/65) 103. (HR. mintalah perlindungan kepada Allahdari gangguan syetan. sesungguh nya ia melihatsyetan.

berdoa diantara Shafadan Marwah. Dan aku tidak akan memuji seseorang di hadapan Allah . Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Nabi saw. Allah Maha Besar. Beliau membacanya tiga ka li: (iii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. beliau membaca: (i) Sesunggunya Shafa dan Marwah adalah termasuk syiar agama Allah . DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. (HR. yang melaksanakanjanjiNya. katakanlah: A kukira Fulan dan Allah-lah yang mengawasi perbuatannya.a. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. lalu menghadap kiblat. Nabi saw. Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah Jabir r. membaca doa berikut antara RukunYamani dan Hajar Aswad: Wahai Tuhan kami. membela hambaNya. dan sebaikbaik apa yang aku dan para nabi baca adalah: . kemudian dia menaiki bukit Shafa. dan men ceraiberaikan golongan musuh sendirian. tiada sekutu bagiNya. Ahmad 3/411 dan AlBaghawi 7/128) 108. juga melakukan hal serupa di Marwah. Doa pada hari Arafah Doa yangterbaik adalah di hari Arafah. dan kemudian Nabi saw. Apabila seseorang mengetahui hendaklah berkata: Aku kira begini dan begini. Ketika beliaudekatdengan BukitShafa.106. (HR. berkata dalam mensifati cara Nabi saw. . dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Allah MahaBesar. Muslim 4/2296) 107. Muslim 2/888) 109. bersabda: Apabila seseorang harusmemuji saudaranya. BagiNya kerajaan dan pujian. (HR. hinggabeliau melihat Ka bah. Etika ketika memuji temannya Rasulullah saw. membaca: (ii) Allah Maha Besar. Abu Dawud 2/179. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. melakukan haji. Aku memulai dengan apa yangdidahulukan oleh Allah.

(HR. lalu beliau menghadap kiblat. (HR. Bukhari dan Muslim 4/1857) Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Doa atas kehancuran musuh Ya Allah. tapi langsung pergi. Adapun untukjumrah Aqabah. dan beliau tidak berdiri disitu. Muslim 2/891) 111.a.110. Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu Maha Suci Allah. mengangkat tangannya dan berdoa. beliau bertakbir: Allah Maha Besar. cukupilah aku dalam menghadapi mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. (HR. Bukhari) 113. Bukhari. yangmenghisab perbuatan manusia dengan cepa t. serta kalimat tauhid. Ya Allah. setelah selesai melempar jumrah pertama dan kedua. membaca takbir dan tahlil. setiap datang ke Rukun Aswad. beliaumelempar dan b ertakbir. Bacaan di Masy aril Haram Jabir r. (HR. beliau maju sedikit. Tidak henti-hentinya beliau bermalam disanahinggacuaca terang. melakukan thawaf di Baitullah di atas unta. Sahih Tirmidzi 2/103 dan 2/235 dan Ahmad 5/218) 116. Muslim 4/2300) 115. Muslim 3/1362) 114. berkata: Sesungguhnya Nabi saw. melempar tiga jumrah. (HR. (HR. naikunta bernama Al-Qaswa hingga di Mas y aril Haram. Doa apabila takut kepada suatu kaum Ya Allah. beliau memberi isyarat dengan sesuatu lalu bertakbir. cerai beraikanlah golongan musuh dangoncanglah mereka. Ketika di Hajar Aswad Nabi saw. Kemudian beliau b erangkat (ke Mina) sebelum matahari terbit. menghadap kiblat. (HR. yang menurunkan Kitab Suci. berdoa. Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan . Bukhari dan Muslim) 112. Ketika melempar jumrah Setiap kali Rasullullah saw.

Muslim 4/1728) . (HR. dan bacalah: (i) Dengan nama Allah (tiga kali) lalu bacalah tujuh kali: (ii) Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari kejelekan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti. karena syukur kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi.Nabi saw. Tirmidzi. dan Ibn Majah) 117. apabila ada sesuatu yangmenggembirakan. Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit Letakkan tanganmupada tubuhmu yang terasa sakit. beliau bersujud. (HR. Abu Dawud.

Apabila malam telah berlalu sesaat. Bukhari dan Muslim 3/1595) 120. maka tahanlah anak-anakmu. Etika ketika akan beristirahat di waktu malam Apabila kegelapan malamtelah tiba. Bukhari dan Muslim 4/1705) . sesungguhnya syetanpada saat itu sedang berkeliaran. (HR. (HR. Dengan apa yangdiinginkan Allah. Aku memenuhipanggila nMu. Ahmad 4/400 dan Abu Dawud 4/308) 123. (HR. sekalipun denganmelintangkan sesuatu di atasnya. tiada sekutu bagiMu. Laa quwwata illa billah. Pandanganini bisaberupa kecemburuan. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. aku memenuhi panggilanMu. maka jawablah:: Dan untukmu. 9 Apabila seseorang di antara kamu melihatsaudaramu. iri. akumemenuhi panggilanMu. Bacaan Talbiyah Aku memenuhi panggilanMu. Sesungguhnya pandangan mata(yang membahayakan atau mata jahat) adalahbenar. Ahmad 4/447. tetapi merupakan pembawaan dari orang tersebut. yang mungkin tidak diniatkan. maka hendaklah mendoakan berkah kepadanya. Bacaan apabila orang kafir bersin Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu. Maa syaa Allah. tiada sekutubagiMu. Bukhari dan Muslim 2/841) 121. tapi tutuplah pintu dan sebut nama Allah (bacaBismillahirrahmaanirrahiim). 118. sertaingin sesuatu yang jelek menimpa yang dipandangnya. tidak a da kekuatan kecuali kekuatan Allah. (HR. Menjawab salam orang kafir Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu. Bacaan ketika takut 9Mata jahat: Melihat kepada sesuatu lalu merasa takjub. Sesungguhnyasyetan tidakmembuka pintu yang tertutup. (HR. diriatau hartanya yang mengherankan. Orang yangmempunyai mata jahat bis a mencelekai dirinya ataupun orang lain. Tutuplah tempat-tempatmu dan sebutlah nama Allah. begitu juga kerajaan. Bukhari dan Muslim 4/2208) 122.118. Ibn Majah dan Malik) 119. (HR. Sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milikMu. ikatlahgerabahmu (tempat air dari kulit) dan s ebutlah nama Allah. maka lepaskanlah mereka. Tirmidzi 5/82. Doa untuk mencegah pengaruh dari mata jahat: Allahummabaarik alaihi. dan padamk anlampu-lampumu. Ya Allahberka hilah ke atasnya. ya Allah.

untukMu (kami sembelih). Apabila orang yang puasa dicaci maki Sesungguhnya aku sedang puasa. (HR. Ya Allah.124. Muslim 3/1557 dan Al-Bayhaqee 9/287) . (HR. sesungguhnya akusedang puasa. Ya Allah. Bacaan ketika menyembelih ternak Dengan nama Allah. terimalah sembelihan ini dariku. (ternak ini) dariMu. Bukhari dan Muslim 4/806) 125. Allah Maha Besar.

dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya. 126. Al-Haakimdan menyatakan shahih dan Adz-Dzah abi menyetujuinya 1/511) Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yangmembaca: . Istighfar dan taubat Rasullullah saw. (HR. (HR.a. Muslim 4/2075) 128. bersabda: Demi Allah. Keutamaan tasbin. dari kejahatan apa yang diciptakanNya. tahmid. aku bertobat kepadaNya. (HR. Muslim 4/2076) Rasul saw. Tirmidzi. (HR. Abu Dawud 2/85. maka Allah akanmengampuninya. Tirmidzi 5/569. Bukhari) Rasulullahsaw. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara Tuhan dan hambaNya adala h ditengah malam yang terakhir. sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah danbertaubat kepadaNya lebih dari tuju h puluh kali dalam sehari. An-Nasa i 1/279 dan Al-Hakim) Rasulullah saw. Muslim 1/350) Rasuullah saw. tahlil dan takbir Dari Abu Hurairah r. bersabda: Wahai manusia. Ahmad 3/419 dengan sanad yang shahih dan Ibn As-Sunni 637) 127. wahai Tuhan Yang Maha Pengasih.126. dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik di dalamnya. yang tidak akan diterob os oleh orang baikdan orang durhaka. Oleh karena itu. bersabda: Sesunnguhnyahatikulupa dan sesungguhnya ku minta ampun kepadaNya seratus kali dalam sehari. bertaubatlah kepada Allah. (HR. sesungguhnya aku bertaubat kepadaNya seratus kali dalam sehari. Apabila kamu mampu tergolong orang yang dzikir kepada Allah pada saatitu. lakukanlah. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara hamba dan Tuhannya adala h di saatsujud. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. sekalipun laridari perang. perbanyaklah doa. (HR. (HR. juga bersabda: Barang siapa yangmembaca:: Aku mina ampun kepada Allah. tiada Tuhan kecuali Dia Yang Hidup dan terus menerus mengurusmakhlukNya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yangsempurna. serta dari kejahatan-kejahatan yang datang kecuali dengantujuan baik. dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang.

Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. maka sama dengan memerdekan sepuluh budak (dari keturunan NabiIsmail). (HR. Ia sebagai tameng dari syetanpada hari itu hingga waktu sore. tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baikdaripadanya. . seratus kali dalam sehari.Tiada Tuhan selain Allah. Yang Maha Esa. ditulis baginya seratus ke baikan dan dihapus baginya seratus kejelekan. kecuali orang yangme lakukannya lebih banyak. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Barangsiapa membaca: Maha Suci Allah dan aku memujiNya.

dari Rasulullah saw. segala puji bagi Allah. Dari Abu Hurairah r. (HR. (HR. sepuluh kali. tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. berat di timbangan. Yang Maha Esa.. adalah: Maha Suci Allah dan untukNya pujian.. dan disenangi Tuhan YangMaha Belas Kasih. tidak ada sekutu bagiNya. seratus kali. dia berkata: Rasulullah saw.. (HR.a. dia berkata:Rasulullah saw. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut. bersabda: Dua kalimat yang ringan di lidah. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2072) Dari Abu Hurairah r. (HR. dia berkata: Rasulullah saw. dia berkata: Kami di sisi Rasulullahsaw. BagiNya kerajaan dan pujian. bersabda: Barangsiapa yang membaca: Tiada Tuhan selain Allah. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut.. Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. bersabda: Hendak lah diamembaca: .a.. bersabda: Barangsiapa membaca di waktu pagi dan sore: Maha Suci Allah dan aku memujiNya. Dan MahaSuci Allah Yang Maha Agung. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2071 dengan lafalyang sama) Dari Abu Hurairah r. seratus kali dalam sehari. maka tidak ada seseorang yang akandatang pada hari Kiamat yang lebi h baik daripadapahala yang dibawa..a.seratus kali dalam sehari.a.a.. bersabda: Sungguh apabila aku membaca: Maha Suci Allah. Muslim 4/2072) Dari Sa ad r. Muslim 4/2071) Dari Abu Ayyub Al-Ansari r. kecuali orang yang membacaseperti yang dibaca nya atau lebih banyak. lalu beliau bersabda: Ap akah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan tiap hari? Salah seorang diantara yang duduk bertanya: Bagaimanakah seorang di antara kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalamsehari)? Rasulullahsaw. adalah lebih menyenangkan bagiku dari apa yang disinari oleh matahari terbit. maka dia seperti orang yang memerdekakan empat orang dari keturunan Ismail.

Yang Maha Agung. Tirmidzi 5/511 dan Al-Haakim 1/501. beliau bersabda: Barangsiapa yang membaca:: Maha Suci Allah. tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. dari Nabi saw. tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana dulu di antara kalimat tersebut. dia berkata: Rasulullahsaw. Muslim 4/2073) Dari Jabir r.a. (HR. maka ditulis seribu kebaikan baginya atau seribu kejelekan dihapus. Bukhari dan Muslim 4/2076) Perkataan yang paling disenangi oleh Allah adalah empat: Maha Suci Allah.Maha Suci Allah. bersabda: bin Qais. Rasul bersabda: Bacalah: Tidak ada daya dan kekuatan. maka pohon kurma ditanam untuknya di surga. seribu kali.. kecuali dengan Allah. maukah kamuaku tunjukkanperbendaharaan surga? Aku berkata: Kami mau wahai Rasulullah .a. (HR. diamenshahihkannya dan Adz-Dzahabi meny etujuinya) Dari Abdullah bin Qais r. (HR. Muslim 3/1685) Wahai Abdullah . (HR. segala puji bagi Allah.. segala pujianbagiNya.

sedang dzikir yang terbaik adalah: (ii) Tiada Tuhan selain Allah... tiada Tuhan selain Allah. Muslim 2/1249 dan Al-Haakim 1/503. kemudian beliau memerinta hkan agarberdoa dengan kalimat ini: Ya Allah. Tirmidzi 5/462. segala puji bagi Allah. berilah keselamatan kepadaku dan berilah rezeki kepadaku. Allah Maha Besar. berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezekikepadaku.a.mengajarinyashalat. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw. berilah petunjuk kepadaku. dia berkata: Akumelihat Rasulullah menghitung bacaan tasbih dengan (jari-jari) tangankanannya. Bagaimana cara Nabi saw. Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya doa yang terbaik adalah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah. belas kasihanilah aku. belas kasihanilah aku. (HR. Segala puji bagiAllah yang banyak. tiada sekutu bagiNya.a. Muslim 4/2072 dan Abu Dawud 1/220) Dari Thariq Al-Asyja i. Muslim 4/2073) Dari Jabir bin Abdullah r.. Ahmad 513 dengan sanad yang shahih) 129. Allah Maha Besar. dia berkata: Seorang lakilaki apabila masuk Islam. (HR. lalu berkata: an yangdapat kuucapkan! Rasul saw.a. (HR. Maha Suci A llah Tuhan sekalianalam dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Arab Badui tersebut berkata: Kalimat itu untuk Tuhanku. dia menshahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya) Kaimat-kalimat yang baik adalah: Maha Suci Allah. Abu Dawud with this wording 2/81 dan . bersabda: Katakanlah:: (i) Tidak ada Tuhan selain Allah YangMaha Esa. bertasbih10 Dari Abdullah bin Amar r. lalu berkata: Ajarilah aku perkata an yangdapat kuucapkan! Rasul saw. tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw.. mana yang untukku? Rasul bersabda: Katakanlah: (ii) Ya Allah. ampunilah aku.a. (HR.Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. bersabda: Katakanlah:: Ajarilah aku perkata Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. ampunilah aku. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. (HR.

alhamdulillah. Amin. allahu akbar .Tirmidzi 5/521) Semoga keberkahan dan shalawat serta salamdilimpahkan kepada Nabi kita. keluarga dan seluruh sahabatnya. 10Tasbih disini maksudnya adalah membaca: subhanallah. Muhammad .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful