Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Kumpulan Do a Dalam Al-Qur an dan Sunnah Sa id Ali bin Wahf Al-Qahthoni Diterjemahkan

oleh H. Mahrus Ali Edited and compiled to ebook by Teddy Surya Gunawan dan Mira Kartiwi (Ramadhan 1426 H, November 2005) Tulisan Arab diambil dari www.makedua.comJika ada update, maka buku yang terupda te akan diupload di www.pks-anz.org bagian ebook. Daftar Isi 1.Bacaan ketika bangun dari tidur_______________________________________________ ___8 2.Doa ketika mengenakan pakaian_________________________________________________ _8 3.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 4.Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru___________________________________ __9 5.Doa ketika melepaskan baju____________________________________________________ __9 6.Doa masuk WC________________________________________________________________9 7.Doa keluar dari WC____________________________________________________________ 9 8.Doa ketika memulai wudhu______________________________________________________ 9 9.Doa setelah selesai wudhu_____________________________________________________ __9 10.Doa ketika keluar dari rumah_________________________________________________ 10 11.Doa apabila masuk rumah____________________________________________________10 12.Bacaan ketika pergi ke mesjid________________________________________________ _10 13.Doa ketika masuk ke mesjid___________________________________________________ 10

14.Doa keluar dari mesjid_______________________________________________________ 10 15.Bacaan ketika mendengarkan adzan____________________________________________1 1

16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 16.Doa iftitah_________________________________________________________________1 1 18.Doa bangun dari ruku _______________________________________________________14 19.Doa ketika sujud____________________________________________________________1 5 20.Doa ketika duduk antara dua sujud____________________________________________ _16 21.Doa sujud tilawah___________________________________________________________1 6 22.Tasyahud__________________________________________________________________16 23.Membaca shalawat kepada Nabi saw. setelah tasyahud___________________________ __16 24.Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam_____________________________________ __17 25.Bacaan setelah salam________________________________________________________1 9 26.Doa shalat istikharah________________________________________________________ 20 27.Bacaan di waktu pagi dan sore________________________________________________ _21 28.Bacaan sebelum tidur________________________________________________________2 5 29.Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam________________________________ _28 30.Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur__________________________________ _28 31.Ketika bermimpi yang baik atau buruk_________________________________________ _28 32.Doa Qunut Witr_____________________________________________________________29 33.Bacaan setelah salam shalat witir____________________________________________ __30 34.Doa penawar hati yang duka dan sedih_________________________________________ _30 35.Doa untuk kesedihan yang mendalam (stres)____________________________________ _31 36.Doa bertemu dengan musuh yang tangguh_______________________________________3 1

Doa orang yang tertimpa musibah______________________________________________ 34 .Doa perlindungan untuk anak_________________________________________________3 3 45.Doa apabila berkunjung kepada orang sakit____________________________________ __33 46.Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi________________________________ ____32 44.Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran__________ _32 40.37.Keutamaan berkunjung kepada orang sakit______________________________________ 33 47.Doa orang yang mengalami kesulitan___________________________________________ 32 41.Doa agar bisa melunasi hutang (kaya)_________________________________________ _32 39.Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman____________________________________ 31 38.Ketika melakukan dosa_______________________________________________________3 2 42.Doa untuk mengusir syetan___________________________________________________3 2 43.Mengajari orang yang akan meninggal dunia____________________________________ 34 49.Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus_______________________ ____33 48.

Doa ketika berbuka puasa____________________________________________________3 7 65.Doa untuk minta hujan_______________________________________________________3 6 60.50.Doa ketika ada angin ribut___________________________________________________ _36 58.Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan_________________________________ _38 71.Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat________________________________ _36 55.Setelah mayat dimakamkan___________________________________________________36 56.Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan___________________________38 68.Doa ketika bersin____________________________________________________________ .Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 50.Setelah turun hujan_________________________________________________________3 7 62.Ketika melihat awal bulan____________________________________________________ 37 64.Doa apabila berbuka di rumah orang___________________________________________ 38 70.Doa sebelum makan_________________________________________________________37 66.Doa ziarah kubur___________________________________________________________36 57.Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman_____________________ 38 69.Doa untuk mayat anak kecil___________________________________________________ 35 53.Doa untu bela sungkawa_____________________________________________________35 54.Doa ketika ada halilintar____________________________________________________ _36 59.Doa apabila turun hujan_____________________________________________________3 7 61.Doa agar hujan berhenti______________________________________________________ 37 63.Doa setelah makan__________________________________________________________38 67.Doa ketika memejamkan mata mayat___________________________________________34 52.Doa apabila melihat permulaan buah___________________________________________ 39 72.

Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah__________________ ___40 .Doa ketika marah___________________________________________________________39 77.Doa sebelum bersetubuh______________________________________________________3 9 76.39 73.Doa perlindungan dari Dajjal_________________________________________________ 40 83.Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu_______________________________ 40 82.Bacaan dalam majelis________________________________________________________4 0 79.Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan______ ___39 75.Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan______________________________ _39 78.Doa kepada pengantin baru___________________________________________________3 9 74.Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka_____________________________ __40 81.Doa pelebur dosa majelis_____________________________________________________ 40 80.

Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari_______________________ __44 105.Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat.Doa agar terhindar dari syirik_______________________________________________ __41 87.Mendoakan kepada orang yang dicaci__________________________________________ .84. baik dalam bepergian atau tid ak_______43 99.Doa masuk kota atau desa____________________________________________________4 2 92.Doa musafir jika masuk waktu sahur___________________________________________ 43 98.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 84.Doa agar terhindar dari tathayyur____________________________________________ __41 89.Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik____________________________ ___44 104.Doa naik kendaraan_________________________________________________________41 90.Doa ketika naik dan turun____________________________________________________ 43 97.Doa kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu___________________________4 1 86.Doa apabila pulang dari bepergian____________________________________________ _43 100.Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan___________________________________ _43 95.Doa masuk pasar____________________________________________________________42 93.Doa orang mukim kepada musafir______________________________________________4 3 96.Keutamaan membaca shalawat________________________________________________44 102.Doa bepergian______________________________________________________________42 91.Keutamaan menyebarkan salam_______________________________________________44 103.Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan_______________ __44 101.Doa apabila binatang (atau kendaraan) tergelincir____________________________ ____43 94.Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah____________________________ __41 88.

Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu________________________________________ _46 116.Ketika melempar jumrah_____________________________________________________4 6 112.Doa atas kehancuran musuh__________________________________________________4 6 114.Doa apabila takut kepada suatu kaum_________________________________________ __46 115.Doa pada hari Arafah________________________________________________________ 45 110.Etika ketika memuji temannya________________________________________________ _45 107.Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah________________________________ ___45 109.Bacaan di Masy aril Haram___________________________________________________46 111.Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit_____________________________ ___46 .Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan___________________ ___46 117.Ketika di Hajar Aswad_______________________________________________________ 46 113.Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad_____________________________________ 45 108.44 106.

118.Bacaan untuk menolak gangguan syetan________________________________________ 48 127.Bacaan ketika takut_________________________________________________________ _47 122.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 118. tahlil dan takbir_________________________________ _____48 129.Bacaan apabila orang kafir bersin___________________________________________ ___47 123.Bacaan apabila takut sesuatu menimpa saudaranya karena mata jahat___________ _____47 120. bertasbih__________________________________________ __50 .Apabila orang yang puasa dicaci maki________________________________________ __47 125.Menjawab salam orang kafir__________________________________________________ 47 124.Bagaimana cara Nabi saw.Istighfar dan taubat________________________________________________________ _48 128. tahmid.Bacaan Talbiyah____________________________________________________________4 7 121.Bacaan ketika menyembelih ternak____________________________________________ _47 126.Keutamaan tasbin.

Ït#·ôr&u.. Ì.#utÏ©$$p r‾t .Ïi..f9# .Ïx#[øÏ!$#.Ø@ Å. n. £ . <#. Al-Ahzaab:35) ZxÅu%Y |n..ãàô$uöäöäørþ Îãäø$s .. Al-A raaf: 205) ./ .t..ßu ɹ.. ' n.. tidak mengeraskan suara di pagi haridan sore hari.Z.. #.. ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Akuingat (pula) kepadamu. Al-Ahzaab:41) tã&rÏN=._.èø$(.OE&.æ... (QS...3? Karena itu..#. (QS. ø$/.â0OE##ã . Hai orang-orang yang beriman.Å2=©%!$#u.t.©!$#¨..äs u Dan sbeutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimudengan merendahkan diri dan rasa takut (p ada siksaan-Nya).Èãàõs ß.äø$u p..û. (QS. Dan janganlah k amu termasukorang-orang yang lalai..# Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah.OE#.. ...tÅ2=©%!$#u..OE©#(..6©#.#Z.. maka Allah menyediakan untukmereka pengampunan danpahala yang agun g.3?..$|F$uÍißäó9$ÎÉösø$zÏÌôyø$tß. z..tÏø¨. (QS.ÏVx. dan bersyuk urlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. berdizkirlah yangbanyak kepada Allah (dengan menyeb ut namaNya)..çmª!$ n.%!#..V..ó9#z.. Al-Baqarah: 152) #Z.$Vàã..ÎÏ tø$..)9#..¡øt Î -§.ó.Keutamaan Berdzikir Keutamaan Berdzikir uÍ(...OE$ù n....

Tirmizi 5/175) Dari Uqbah bin Amir ra. juga berkata: Maukah kamu. danlebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. Aku menyebutnya dalam perkumpulan yanglebih baik dari mereka. maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat. paling suci di sisi Rajamu (Allah). lantas kamu memenggalleharnya atau mereka memenggal lehermu? Para sahabat yang hadir berkata: Mau (wahai. Allah berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hambaKu kepadaKu. dia berkata: Sungguh adaseorang lelaki berkata: Waha i Rasulullah. lebih baik bagimu dari infa k emas atau perak. akan mendapatkan satu kebaikan. sedang kami di seramb i mesjid (Madinah). Bersabda: Perumpamaan orangyang ingat akan Rabbnya dengan orang y ang tidak ingat Rabbnya alksanan orang yanghidup denganorang yangmati. bila ia mendekat kepad aKusehasta Aku mendekat kepadanya sedepa. Dan (mengajaratau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh tiga (unta). (HR. Sedang satu kebaikan akan dilipatkansepuluh kali. dan paling mengangkatderajatmu. Aku bersamanya bila dia ingat Aku. keluar. laam satu huruf dan mim satu huruf. tanpa mengerjakan dosa atau memutus sanak? Kami (yang hadir) berkata: Ya. Akan tetapi alif satu huruf. dia berkata: Rasulullahsaw. bila dia datang kepadaKu dengan berjalan. Al-Bukhari 5/175 dan Muslim 4/2061) Dari Abdullah bin Busr r. lalu kembalidengan membawa dua unta yan g besar punuknya. At-Tirmizi 5/458 dan Ibn Majah 2/1246) Rasul saw. satu huruf. (HR. bila diamengingatKu dalam dirinya Aku mengingatny adalam diriKu. sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima. Al-Bukhari 11/2 08. aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik.Rasulullah saw. kami senang wahai Rasulullah! Lalu beliau bersabda: Apakah seseorang diantarakamutidak berangkat pagi kemesjid lalu mengajar atau membaca d ua ayat AlQuran. At-Tirmizi 5/459 dan Ibn Majah 2/1245) Rasulullah bersabda. (HR. Muslim1/539) Rasulullah saw. hal itu lebih baik baginya dari dua unta. Rasulullah)! Beliau bersabda: Dzikir kepada AllahYang MahaTinggi (HR.a. Beliau bersabda: Tidak henti nya lidahmu basah karena zikir kepada Allah.. Oleh karena itu beritahulah aku sesuatu buatpegangan. bersabda: Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Lalu beliau bersabda: Siapakahdiantara kamu yang senang berangkat pagi padatiap hari ke Buththan atau Al-Aqiq. Aku tidak berkata: A lif laam miim. bila dia menyebut namaKu dalam suatu perkumpulan. Dan (bila membacaatau mengajar) empat ayat akan lebihbaik baginya daripadamemperoleh empat (unta) . (HR. bila dia mendekat kepadaKu sejengkal Aku mendekatkepadanyasehasta.

(HR. Muslim 1/553) .dan dari seluruh bilangan unta.

pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah. juga mengatakan: Setiap kaum yangberdiri dari suatu majelis. (HR. Abu Dawud 4/264 dan Ahmad 2/389) . yang mereka tidakberdzikir kepada Allah di dalamnya. pastilah mendapat hukuman dariAllah. bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbaring dalam suatutempat lalu tidak berdzikir kepada Allah. (HR.Rasulullah saw. Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang dudukdi suatu tempat lalu tidak berdzik ir kepada Allah di dalamnya. pastilah mendapat hukuman dariAllah. Abu Dawud 4/264 dan lainnya) Dia saw. (HR. maka merekalaksana berdiri dari bangkai keledai. dan hal itumenjadi penyesalan mereka (di hari qiyamat). pastilahdia mendapatkan hukuman dariAllah.

tiada sekutu bagiNya. Ali Imran:190-191) (HR. Tirmidzi 5/473. Doa ketika mengenakan pakaian Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian inikepadaku sebagai rezeki daripada-N ya tanpada daya dan kekuatan dariku. (HR. Abu Dawud. yang membangunkan kamisetelah ditidurkanNya dan kepadaNya kamidibangkitkan. Kemudian berdoa: [do a (ii)] Wahai Tuhanku! Ampunilah dosaku Maka dia akandiampuni. maka peliharalah kami dari siksa neraka. Tirmidzi dan Ibn Majah) .1. Bukhari 8/235 dan Muslim 1/530) 2. Al-Walid berkata: Atau Nabi bersabda (mengenaihadits ini ada keraguan dari peraw i): Apabila dia berdoa. (HR. tiada daya dan kekuatan. Maha Suci Allah. serta merestuiku untuk berdzikirkepadaNya. Apabila dia berdiri lalu berwudhu. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaringdan mereka memikirkan tentang pen ciptaan langit dan bumi (seraya berkata):"Ya Tuhan kami. BagiNya kerajaan dan pujian. kecualidengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung . see Sahih Tirmidzi 3/144) Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi. (HR. (HR. Bukhari 3/39 dan lainnya. maka shalatnya diterima. lalu membaca: [do a (i)] Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Segala puji bagiAllah. segala puji bagi Allah. 1. akan dikabulkan. kemudian melakukan shalat. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau. Allah Maha Besar. (QS. tiada Tuhan selain Allah. dan silih bergantinya malam dan siangterdapat tdana-tdana bagi orang-orang yang berakal. Ibn Majah 2/335) Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku. Bukhari 11/113 dan Muslim 4/2083) Rasulullah saw. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. bersabda: Barangsiapa banguntidur di waktu malam.

(HR. At-Tirmidzi 1/78) Maha Suci Engkau ya Allah. Ya Allah. Doa ketika memulai wudhu Dengan nama Allah.hiduplah dengan terpuji. (HR. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Doa masuk WC Dengan nama Allah. Ya Allah. Abu Dawud 4/41) Berpakaianlahyang baru. (HR. Doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru Kenakanlah sampai lusuh. Doa setelah selesai wudhu Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya. (HR. dan matilah dalam keadaan syahid. sesungguhnya akuberlindung kepadaMu dari godaan syet an laki-laki dan perempuan. Abu Dawud. (HR. 3. Abu Dawud. Ibn Majah 2/1178 dan Al-Baghawi 12/41) 5. akuminta ampun dan bertobat kepada Mu (HR. Muslim 1/209) Ya Allah. Tirmidzi 2/505 dan lainnya) 6. (HR. jadikanlah aku termasuk orang-orang yangbertobat dan jadikanlah aku ter masuk orang-orangyang bersuci (HR. Abu Dawud. At-Tirmidzi dan Ibn Majah) 8. Tirmidzi dan Al-Baghawi) 4. (HR. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Doa ketika melepaskan baju Dengan nama Allah (aku melepaskan baju) (HR. Al-Bukhari 1/45 dan Muslim 1/283. semoga Allah Ta alamemberikan gantinya kepadamu. aku memuji kepadaMu. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakankarenanya. Doa keluar dari WC Aku minta ampun kepadaMu.3. Aku mohon kepadaMu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. dan Ahmad) 9. Ibn Majah. An-Nasa i) . Tambahankata dalam kurung diriwayatkan ol eh Sa id IbnMansur) 7.

Doa apabila masuk rumah Dengan nama Allah kami masuk. (HR. Abu Dawud 4/325 dan At-Tirmidzi 5/490) Ya Allah. menganiaya atau dianiaya. dan bodoh atau dibodohi.10. Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya dan tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Muslim 1/530 dan lafal hadits ini menurutnya. Ibn Majah dan AnNasa i) 11. Abu Dawud. berbuat kesalahan atau disalahi. (HR. Bacaan ketika pergi ke mesjid Ya Allah. Ya Allah. Abu Dawud) 14. Ya Allah bukalah pintu-pintu rahmatMu untukku. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu jangan sampai aku sesat atau disesatkan. pada wajahNya Yang Mulia dan kekuasaanNya yang Qodiim (tida ada permulaannya) dari setan yangterkutuk. (HR. At-Tirmidzi. dan Al-Bukhari) 13. Doa ketika masuk ke mesjid Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung. cahaya di penglihatanku. jadikanlah cahaya di hatiku. cahaya dari mukaku. Ya Al lahsesungguhnya aku minta kepadaMu dengan keutamaanMu. berilah aku cahaya (HR. cahaya dari atasku dan cahaya daribawahku. Dengan nama Allah dan se moga shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah saw. Abu Dawud with a Sahih Isnad 4/325) 12. Ya Allah. Abu Dawud. semoga shalawat dan salamterlimpahkan kepada Rasulullah. dengan nama Allahkami keluar. Ibn As-Suni) . (HR. cahaya dari belakangku. peliharalah aku dari godaansetan yang terkutuk. dan kepada Tuhan kami . 10. cahaya di lidahku. Doa keluar dari mesjid Dengan nama Allah. kami bertawakkal (HR. chaya di pendengaranku.

Maha Tinggi kekayaan dan kebesaranMu. sebab doa pada saat itu dikabulkan. (HR. Instruksi segera dibaca diriwayatkan oleh Ibn Khuzaymah 1/220) Seorang Muslim harus membaca shalawat kepada Nabi saw. Abu Dawud.15. 15. dan Islam sebagai agamaku. Doa iftitah Ya Allah. cucilah aku darikesalahan-kesalahanku dengan salju. Sesunggunya Engkau tidak menyalahi janji. Al-Bukhari 1/181 dan Muslim 1/419) Maha Suci Engkau Ya Allah. Ya A llah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. sebagaimana Engkau menjauhkanantara timur dan barat. Berilah al-wasilah (derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi saw. (HR. (HR.) dan fadhilah kepada Muhammad. Bukhari 1/152) Berdoa untuk diri sendiri antara adzan dan iqamah. tiada sekutu bagiNya dan sesungguhnya Muhammad adalah utusanNya. dan es. Dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan. Muhammad sebagai rasulKu. At-Tirmidzi. (Segera dibaca ketikamuadzin membaca syahadat) (HR. bers ihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku. Maha Berkah akan namaMu. kecuali dalam kalimat: (i) Mari kita sholat. tiada Tuhan yang berhak disembahselain Engkau. dan Ahmad) 16. hendaklah berkata sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Seseorang yang mendengarkan adzan. Abu Dawud. sebagaimana baju putihdibersihkan dari kotoroan. jauhkanlah antara aku dan kesalahankesalahanku. sesudah menjawab adzan. (HR. Ya Allah. Ibn Majah dan AnNasa i) . aku memujimu. Muslim 1/288) Ya Allah. mari kita sholat Maka padanya berkata: (ii) Tidak daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. air. Muslim 1/290. Tuhan panggilan yang sempurna ini dan shalat yang didirikan. (HR. (HR. At-Tirmidzi. Bukhari 1/152 dan Muslim 1/288) Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa.

Tunjukkan aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan denganseizinMu. Aku penuhi panggilanMu dengankegembiraan. Wahai pencipta langit dan bumi. tidak akan menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Aku hidupdengan pertolongan dan rahmatMu d an kepadaMu(aku kembali). kejelekan tidak dinisbahkan kepadaMu. Engka u yangmenjatuhkan hukum apa yang mereka (Yahudi dan Nasrani) pertentangkan. tidak akan adayang bisa menjauhkan aku dar ipadanya. Muslim 1/434) . kecuali Engkau. (HR. dan Israfil. Wahai Tuhan yangmengetahui yang ghaib dan nyata. Aku minta ampun dan bertobat kepadaMu. Mikail. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik. Hindarkan aku dari akhlak yang jahat. Tuhan Jibril. Sesungguhnya Engkau menunjukk an jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. seluruh kebaikan di kedua tang anMu. (HR.Engkau. Muslim 1/534) Ya Allah. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi.

Apabila Nabi saw. beliau membaca: . shalat Tahajud di waktu malam.

janjiMu benar. bertemu denganMu benar. Bukhari dan Muslim 1/432) Doa ruku Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agung. tiada Tuhan kecuali Engkau. neraka adalah benar. Bagimu segala puji. (HR. Engkau adalah Tuhanku. Muhammad adalah benar. Oleh karena itu. Muhammad adalah benar. Bagimu segala puji. Ibn Majah. surga adalah benar. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. para nabi adalah benar. janjiMu benar. (HR. Bukhari 1/199 dan Muslim 1/350) Engkau. kepadaMu aku bertawakkal. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta apa yang didalamnya. Tuhan Yang Maha Suci. bertemu denganMu benar. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. neraka adalah benar. dengan pertolonganMu aku berdebat. firmanMu benar. kejadian hari kiamat adalah benar. (HR. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. ya Allah! Tuhanku dan dengan pujiMu. Tirmidzi. kepadaMu aku kemba li.Ya Alah! BagiMu segala puji. surga adalah benar. kepadaMuaku beriman. BagiMu segala puji. Bukhari dan Muslim 1/432) Ya Alah! BagiMu segala puji. BagiMu segala puji. Oleh karena itu. BagiMu segala puji. Engkau cahaya langitdan bumi serta apa yang didalamn ya. Engkau adalah Tuhanku. kepadaMu aku menjatuhkan hukum. tiada Tuhan kecuali Engkau. para nabi adalah benar. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. BagiMu segala puji. Engkau benar. Abu Dawud. Engkau benar. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. Muslim 1/353) . dengan pertolonganMu aku berdebat. kepadaMuaku beriman. ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. (HR. Ya Allah ampunilah dosaku. kepadaMu aku menjatuhkan hukum. firmanMu benar. kepadaMu aku bertawakkal. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. (Dibaca tiga kali) (HR. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah kepadaMu aku berserah diri. BagiMu segala puji dan bagiMukerjaan langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. Tuhan malaikat danJibril. EngkauTuhan yang menguasai langit dan b umi serta apa yang di dalamnya. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. kejadian hari kiamat adalah benar. tidak ada Tuhan kecuali Engkau. kepadaMu aku kemba li.

Dzat yang memiliki keperkasaan. Abu Dawud. (HR.Ya Allah. Muslim 1/534. penglihatanku. dan AnNasa i) Maha Suci Allah. kerajaan. sarafku dan apa yang berdiri di atas dua tapak kakiku. KepadaMu aku beriman. Tirmidzi. Bukhari) . dan Ahmad dengan sanad yang hasan) 18. kepadaMu aku berserah diri. Bukhari) Wahai Tuhan kami. tulangku. bagiMu segala puji. otakku. yang baik dan penuh dengan berkah. (HR. Pendengaranku. Abu Dawud 1/230. (HR. aku memujiMu dengan pujian yang banyak. Doa bangun dari ruku Semoga Allah mendengar pujian orang yang memujiNya. (HR. telah menunduk dengan khusyu kepadaMu. kebesaran dan keagungan. untukMu aku rukuk. An-Nasa i.

yang membelahpendengarannya. (HR. (HR. kebesaran dan keagungan. Maha Suci A llah sebaik-baik pencipta. An-Nasa i dan Ahmad) Maha Suci Engkau. Muslim) Ya Allah. untukMulah aku bersujud. Ibn Majah. (HR. kepadaMulahaku beriman kepadaMu aku menyerahka n diri. (HR. kerajaan. Bukhari dan Muslim) Engkau Tuhan Yang Maha Suci. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dengan keridhaanMu dari kebencianMu. ampunilah dosaku. Tuhan para malaikat dan Jibril. Aku tidak . dan dengankeselamatanMu dari siksaanMu. An-Nasa i dan Ahmaddengan sanad yang hasan) Ya Allah. penglihatannya. Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah. yang membentuk rupanya. (HR. wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya. Abu Dawud 1/230. (HR. Abu Dawud.19. Doa ketika sujud Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi. Muslim 1/534 dan lainnya) Maha Suci Dzat yang memiliki keperkasaan. Muslim 1/350) Ya Allah. ampunilah seluruh dosaku yang kecil dan besar yang telah lewat dan yang akan datang. Tirmidzi. yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang tersembunyi. akumemujiMu.

Muslim 1/352) Doa ketika duduk antara dua sujud Wahai Tuhanku. Al-Bukhari dan Muslim 1/301) 23. (HR. gantilah aku. tulislah untukku dengan sujudku pahala disisiMu dan ampunilah dengannya akan dosaku. Al-Hakim mensahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/219) 22. Tirmidzi 2/474. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu. yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan Daya dan KekuatanNya. Tirmidzi.membatasi pujian kepadaMu. Doa sujud tilawah Bersujud wajahku kepada Dzat yang menciptakannya. begitu juga rahmat dan berkahNya. (HR. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalahhamba dan utusanNya. berilah rahmat kepadaku. berilah aku rezeki dan angkatlah derajatku. sedang kalimat tambahannya menurut riwayat Dzahabi sendiri 1/220) Ya Allah. shalat-shalat dan kalimat yang baik adalah untuk Allah. Engkau adalahsebagaimana pujianMu kepada diriMu. Ahmad 6/30. sebagaimana Engkau telahmemberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. selamatkan aku. ampunilah dosaku. Membaca shalawat kepada Nabi saw. ampunilah dosaku. Abu Dawud. wahai Tuhanku. (HR. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. wahai Nabi. Berilah berkah kepada Muhammad d an keluarganya. At-Tirmidzi 2/472. Abu Dawud 1/231) Ya Allah. (HR. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. << Maha Berkah Allah sebaik-baik Pencipta >>. dan Ibn Majah) 21. Muslim 1/352) membatasi pujian kepadaMu. Bukhari) . serta jadikanlah simpana untukku disisiMu dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telahmenerimanya dari hambaMu Dawud. (HR. Kesejahteraan semogaterlimpahkan kepada kita dan hamba-ham ba Allahyang sholih. tunjukkanlah aku. Tasyahud Segala penghormatan. (HR. (HR. Al-Hakim mengatakan sahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan MahaAgung. berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya. (HR. ampunilah dosaku. setelah tasyahud Ya Allah.

dan tidak ada yang dapat mengampuni dosadosa kecuali Engkau. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur. Ta Allah. sesungguhnya aku amat menganiaya diriku. Engkau ya ngmendahulukan dan mengakhirkan. Bukhari 8/168 dan Muslim 4/2078) Ya Allah. yang aku lakukan secara berlebihan. ampunilah aku akan (dosaku) yang akulewatkan dan yang aku akhirkan. syukur kepadaMu dan ibadahyang baik untukMu. Aku berlindung kepadaMu dari fintah AlMasih Dajjal. Oleh karena itu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan MahaPenyayang. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/53) . siksa neraka Jahannam. tidak ada Ilahyang berhak disembah kecuali Engk au. (HR. Aku berlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksaan kubur. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari perbuatan dosa dan utang. (HR. Muslim 1/534) Ya Allah. apa yang aku rahasiakan dan yang kutampakkan. ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat keapdaku. Bukhari 2/102 dan Muslim 1/412 dan lafal haditsnya adalah menurutMuslim) Ya Allah. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam Ya Allah. serta dari fitnah Dajjal. (HR. Bukhari 1/202 dan Muslim 1/412) Ya Allah. (HR. berilah pertolongan kepadaku untuk menyebutnamaMu. fitnah kehidupan dan setelah mati.24. serta apa yang Engkau lebihmengetahui daripada aku. (HR.

sesungguhnya aku mohon kepadaMu. dengan adanya Engkau mengetahui yang ghaib dan dengan kemahakuasaanMu untuk menciptakan makhluk. Ya Allah. bila Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku. (HR. agardimasukkan ke surga dan aku berlin dung kepadaMu dari neraka. Dan matikan aku dengan segera. Aku minta kepadaMu. Aku mohon kepadaMu agar aku dapat menikmati memandang wajahMu. aku mohon kepadaMu agar diberi nikmat yang tidak habis dan aku minta kepadaMu agar diberipenyejuk mata yang tak putus. Aku mohon kepadaMuagar aku dapat rela setelah qadha. rindubertemu denganMu tanpa penderitaan y ang . Abu Dawud dan Sahih Ibn Majah 2/328) Ya Allah. Aku mohon kepadaMu kehidupan yang menyenangkan setelah aku meninggal dunia. bila Engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku.Ya Allah. perpanjanglah hidupku. Aku mohon kepadaMuagar dapat berpegangan dengan kalimat hak di wakturela atau marah. sesungguhnya aku mohon kepadaMu agar aku takut kepadaMu dalam keadaan sembunyi atau keramaian. agar aku bisamelaksanakan kese derhanaan dalam keadaan kaya atau fakir.

hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. Bacaan setelah salam (i) Aku minta ampun kepada Allah. Wahai Tuhan YangMaha Agung dan Maha Pemurah. (HR. 55 dan Ahmad 4/364 dengan Ya Allah. An-Nasa i 3/54. tidak ada seorang pun yang menyamaiMu. (HR. tiada Tuhan kecuali Engkau. Tirmidzi 5/515. Maha Esa. Engkau pemberi keselamatanm dan dariMu keselamatan. Sesungguhnya aku mohon kepadaMu agardimasukkan ke surga dan aku berlindung kepad aMu dari siksaan neraka. Ibn Majah 2/1267 dan Ahmad 5/360) 25. (HR. tidak membutuhkan sesuatu. hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlahkami sebagai penunjuk jalan yang memperolehbimbingan dariMu. tiada sekutubagiMu. Tirmidzi. YaAllah. Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. Karena Engkau adalah Tuhan Yan g Maha Esa. tidak membutuhkan sesuatu. Ibn Majah. Maha Pemberi Nikmat. tiadaTuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. wahai Tuhan Yang Hidup. wahai Tuhan yang mengurusi segala sesuatu. tapi segala sesuatu butuh kepadaMu. (HR. An-Nasa i 3/54. aku mohon kepadaMu agarmengampuni dosa-dosaku. wahaiTuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia. An-Nasa i) Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang . An-Nasa i lafal hadits menurut riwayatnya 3/52. YaAllah. (HR. Maha Suci Engkau. BagiNya puji dan bagiNya kerajaan. (tiga kali) (ii) Ya Allah. sesungguhnya aku mohon kepadaMu yaAllah. Ahmad 4/328) Ya Allah. sesungguhnya bagiMu segala pujian. tidak ada sekutu bagiNya. 55 dan Ahmad 4/364 dengan membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. . Abu Dawud 2/62. Muslim 1/414) Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa. sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. tiada seorang pun yang menyamaiNya. tidak beranak dan tidak diperanakkan. tidak beranak dan tidak diperanakkan. (HR.membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Abu Dawud.

dan An-Naas. tiadasekutu bagiNya. Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah. Dia Maha Kuasa atas segalasesuatu. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Dan Allah Maha Besar (tiga puluh kali. Doa shalat istikharah Jabir bin Abdullah r. Beliau bersabda: pabla seseorang A . BagiNya pujaan. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. segala puji bagi Allah. BagiNya keraja an. berkata: Adalah Rasulullah saw. sebagaimana mengajarsurah Al-Quran. (HR. An-Nasa i) Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. bagiNya pujaan. Kami tidak menyembah kecua li kepadaNya. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. Tiada Tuhan kecualiAllah. (Dibaca sepuluh kali setiap sesudah shalat Maghrib danSubuh). Yang Maha Esa.Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan kecuali Allah. Nasib baik seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan ancaman dariMu. Tirmidzi 5/515 dan Ahmad 4/227) Ya Allah. TIdak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa.a. tiada sekutubagiNya. Tidak ada daya dan kekua tan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Ya Allah. (HR. dengan memurnikanibadah kepadaNya. (HR. sekalipun orang-or ang kafir benci. kecuali setelah shalat Maghrib dan Subuh. bagiNya kerajaa n. (HR. (Dibaca setelah salam shalat Subuhi) (HR. Ya Allah. Al-Falaq. tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasa i 3/68) Bacalah Ayat Kursi setiap selesai shalat (wajib). tiga kali. BagiNya nikmat. Ibn Majah dan lainnya) 26. sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmuyang bermanfaatm rezeki yang halal dan amal yang diterima. anugerah dan pujaan yang baik. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Muslim 1/415) Maha SuciAllah. Muslim 1/418) Bacalah surat Al-Ikhlas. BagiNya kerajaan dan pujaan. (HR. Masing-masing surah dibaca setiap setelah shalat(wajib) sekali. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. mengajari kami shalat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu. tiadasekutu bagiNya.

di antara kami mempunyai rencana untukmengerjakan sesuatu. hendaklah melakukan s halat sunnah (istikharah) dua rakaat. kemudian bacalahdo a ini : .

Allah Yang Maha Suci berfirman: (ii) dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini(sebutkan persoalannya) lebih baik dal am agamaku. Ya Allah. Engkau M engetahui sedangkan akut tidak mengetahuinya. dan jauhkanlah aku daripadanya. sedang aku tidak kuasa. Bukhari 7/162) 27. Bacaan di waktu pagi dan sore Di waktu sore: (i) Kami telah memasuki waktu sore. Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang Maha Agung. maka singkirkanlah persoalan tersebut. takdirkan kebaikan untukku dimana saja kebaikan ituberada. bersabda: di dunia atau akhirat (terdapat keraguan perawi hadits) >> sukseskanlah untukku. dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. Orang yang melakukanshalat Istikharah. dan akibatnya terhadap diriku << atau Nabi saw. kerajaan milik . perekon omian. kemudian berilah berkah. Akan tetapi jika Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebihberbahaya bagiku dalam agama. bertawakallah kepada Allah (QS. hendaklah bermusyawarah dengan orang-orang mukmin dan berhati-hati dalammenangani persoalanagar tidakmenyesal di kemudian hari. sesungguhnya Engkau MahaKuasa. kemudian berilah kere laanMu kepadaku. sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu pengetahuanMu dan akumohon kekuasaanMu dengan kemahakuasaan Mu. Bila kamu telah membulatkan tekad. dan akibatnya kepada diriku.Ya Allah. mudahkan jalannya. Ali Imran: 159) (HR.

Allah. tiada Tuhan kecuali Engkau. sesungguhnya aku di waktu pagi . Wa hai Tuhan. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. (ii) Kami telah masuk waktu pagi dan kerjaan hanyalahmilik Allah (HR. Tirmidzi 5/466) Ya Allah. Aku berlindungkepadaMu dari kejelekan yang kupe rbuat. Dan kepadaMukebangkitan. Wa hai Tuhan. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecualiEngkau. Engkaulah yang menciptakan aku. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu pagi. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. (HR. aku berlindung kepadaMu darikemalasan dan kejelekan di hari tua. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. segala puji bagi Allah. dengan rahmat dan pertolonganMu kamimemasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. tiada sekutu bagiNya. Wahai Tuhan. (HR. Dan kepadaMulah tempat kembali. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Engkau adalah Tuhanku. oleh karena itu. Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Wahai Tuhan. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu sore. Di waktu sore: (ii) Ya Allah. aku berlindung kepadaMu dari siksaan di neraka dan kubur. segala puji bagi Allah. D ialah Yang MahaKuasa atas segala sesuatu. Muslim 4/2088) (i) Ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. dan dengan rah mat dan pertolonganMu kami memasuki waktu pagi.Allah. ampunilah aku. tiada sekutu bagiNya. Wahai Tuhan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Bukhari 7/150) Ya Allah. BagiNyakerajaan dan bagiNya pujian. aku mohon kepadaMu kebaikan dimalam in dan kebaikan sesudahnya. Wahai Tuhan. Aku adalah hambaMu.

tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa. Abu Dawud 4/317. tiadasekutu bagiMu dan sesungguhnya Mu hammadadalah hamba dan utusanMu. malaikat-malaikat dan selu ruh makhlukMu. An-Nasa i. malaikat yang memikularasy-Mu. (Dibaca empat kaliwaktu pagi dan sore).mempersaksikan Engkau. Bukhari. sesungguhnya Engkau adalah Allah. Ibn AsSuni) . (HR.

An-Nasa i. kiri dan atasku. Ibn As-Sunni. Aku berlindung dengankebesaranMu. Muslim 4/2080) Ya Allah. belakang. Ya Allah. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Abu Dawud 4/321 dengan sanad yang hasan) Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna. keluarga dan hartaku. dari kejahatan sesuatu yang diciptakanNya. Abu Dawud 4/318 dan An-Nasa i. (HR. Barangsiapa yang membacanya di sore hari. Aku b erlindung kepadaMu dari siksa kubur. Ahmad 5/42. Ibn As-Sunni 72. kepadaNya aku bertawakal. Dialah Tuhan yang menguasai arsy yang agung. dunia.Barangsiapa yang membacanya dipagi hari. Bukhari) Allah-lah yang mencukupi. Ya Allah. sesungguhnya Aku berlindung kepadaMudari kekufuran dan kefakiran. agar aku tidak disamba r dari bawahku . Abu Dawud 4/324. tutupilah auratku dan berilah ketentraman di hatiku. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah selamat kan penglihatanku. (tiga kali) (ii) Ya Allah. Ya Allah. (dibaca tujuh kali diwaktu pagi dan sore) (HR. peliharalah aku dari muka. sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama. makasungguh telah bersyukur pada malam itu. dan Ibn Hibban) (i) Ya Allah. Tirmidzi dan Ahmad 2/290. (tiga kali) (HR. selamatkan tubuhku. Ya Allah. tiada Tuhan kecuali Engkau. tiada Tuhan kecuali Dia. kanan. (tiga kali) (HR. maka sungguh telah bersyukur pada hari itu. Ibn As-Suni. selamatkanpendengaranku.

dan Ibn As-Sunni 68) (dibaca seratus . (oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain). Abu Dawud dan Tirmidzi) Maha Suci Allah. Abu Dawud dan Ibn Majah) (HR. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi. syetandan balatentaranya. Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. Muslim 4/2090) Ya Allah. BagiNya kerajaan dan segala pujian. atau aku me njalankan kejelekan terhadap diriku atau mendorong orang Islam padanya. (dibaca seratus kali setiap hari) (HR. Dialah YangMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Hakim dan menurutnya sahih. An-Nasa i 4. Muslim 4/2081) Wahai Tuhan Yang Maha Hidup. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Aku rela Allah sebagai Tuhan. wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri. Tirmidzi dan Abu Dawud) Dengan nama Allah yang bila disebut. (tiga kali) (HR. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. (HR. kali) (HR. dengan rahmatMu aku minta pertolongan. Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/545) Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. (tiga kali) (HR. aku memujiNya. (HR. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku. Keterangan untuk dibaca tigakali diriwayatkan oleh Ahmad 4/ 337. segala sesuatudi bumi dan langit tidak akan berbahaya. Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. tidak ada sekutu bagiNya. perbaikilah segala urusanku dan jangandiserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu). (dibaca tiga kali) (HR. Tirmidzi 5/465.(oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lainlain).

Beliau melakukannya tiga kali. (HR. dia berkata: Rasulullah saw. wajah dan tubuh bagian depan. beliaumengusap tubuh yang dapat dijangkau d engannya. kalimat Ikhlas. maka akan mencukupi kamu dari segala sesuatu.apa yang harus kukatakan? eliau bersabda: Katakanlah: di waktu pagi dan sore tiga kali. maka akanmemperoleh fadhilah tersebut hinggapagi. 5/123. tidak ada sekutu bagiNya. Qul a uudzu birabbil falaq dan Qul a uudzu birabbin naas. BagiNya kerajaan dan segala pujian. maka pahalanya sama dengan memerdekakanbudak dari cucu Ismail. Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Abu Dawud 4/322 dengan sanad yang hasan) Rasulullah saw. Ahmad 3/406. 407. dia diangkat sepuluh derajat dan terpelihara darisyetan hingga sore. Abu Dawud 4/322 dan Tirmidzi 5/567) 28. Bacaan sebelum tidur Rasulullah saw. (HR. agama Nabi kita. muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Lalu ditiupn ya dan dibacakan Qul huwallaahu ahad. bersabda: Katakanlah! . Kemudian dengan dua tapak tangannya. dan agama ayah kami. (HR. Dimulai dari kepala. bersabda: Barangsiapa yang diwaktu pagi membaca: Tiada Tuhan selain AllahYang Maha Esa.(HR. Aku berkata: wahaiRasulullah. Bila dibaca Idi waktu sore. apabila akan tidur di tempat tidurnya pada setiap malam. sepuluh kesalahan dihapus. (Shahih Ibn Majah 2/331) Di waktu pagi kami memegang agama Islam. Muhammad saw. beliau mengumpulkandua tapak tangannya.. dan Ibn As-Sunni 34) Dari Abdullah Ibn Khubaib. Bukhari dan Muslim 4/1723) B .

Rasulullah saw. (HR. [Al-Baqarah (2): 285-286] (HR. Y a Allah. Bukhari dan Muslim 1/554) Apabila seseorang diantara kamu berdiri lagi daritempat tidurnya. Dan dengan namaMu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku. Ahmad 2/79. Abu Dawud 4/311. makahendaklah dikibasi dengan ujung sarungnya tiga kali. lafal hadits ini darinya) Dengan namaMu ya Allah. sesungguhnya Engkau menciptakan diriku. (HR. kemudian kemba li lagi. kemudian membaca: Ya Allah. aku mati dan hidup. lafal hadits ini darinya dan Ibn As-Sunni 721) Rasulullah saw. dan Engkaulah yang akan mematikannya. Tapi apabila Engkau melepaskannya. Sesungguhnya dia tidak mengerti. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. maka berilah rahmat padanya. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. aku tunjukkan sesuatu yanglebih baik bagi kamu daripada pemb antu? Apabila kamu akan tidur. bacalah: . Bukhari 11/126 dan Muslim 4/2084) Ya Allah. maka ampunilah. maka dua ayat tersebut akan mencukupinya (memeliharanya dari gangguan syetan dan lain-lain). (HR. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu. (dibacatiga kali) (HR. maka bacalah: Dengan nama Engkau wahai Tuhanku. dan kamu tidakakan didekati oleh setan hing ga waktupagi. apabila akan tidur. Apabila Engkau menghidupkannya.Rasulullah saw. maka peliharalah. juga mengatakan: Barangsiapayang membaca dua ayat dari akhir sura t AlBaqarah di suatu malam. Rasulullah saw. beliaumeletakkan tangannya yang kanan di baw ah pipinya. ApabilaEngkau mematikannya. Muslim 4/2083. sesungguhnya aku mohon kepadaMu keselamatan. Sesungguhnya kamu akan dijaga olehmalaikat yang diutus oleh Allah. apa yangterjadi sesudahnya. Mati dan hidupnya hanya milikMu. maka bacalah ayatKursi. Apabila berba ring. Bukhari dan Muslim 4/2083) Maukah kamu berdua1. maka bacalah ayatKursi. jauhkanlah aku dari siksaanMu pada hariEngkau membangkitkan hamba-hamba Mu. maka peliharalah. akumeletakkan lambungku. sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambaMuyang shalih. juga mengatakan: Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu.

.1 Rasullah berbicara kepada Ali dan Fatihmah ketika merekaberdua meminta pembant u.

Maha Suci Allah. (tiga puluh tiga kali) (ii) Segala puji bagi Allah. (tiga puluh tiga kali) (iii) Allah Maha Besar. (tiga puluh empat kali) Sesunggunya bacaan tersebut lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. (HR. Muslim dan Bukhari 4/2091) Ya Allah, Tuhan yang memguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelahbutir tumbuh-tumbuhan dan biji buah , Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatuyang Engkau memegang ubun-ubunn ya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, sebelumMu tidak adasesuatu. Engkaulah yang terakhir sete lahMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang nyata, di atasMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang batin, dibawahMu tidak ada sesuatu, lunasilah hutang kami dan berilah kekayaan kepada kami hingga kami terlepas dari kefakiran. (HR. Muslim 4/2084) Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, dan memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan orang yang memberi kecukupan dan tempat berteduh. (HR. Muslim 4/2085) Ya Allah, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanyang menguasai segala sesuatu d an yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Akuberlindung kepadaMu dari kejah atan diriku, kejahatan syetan dan balatentaranya, atau akuberbuat kejelekan pada diriku atau aku mendorongnya kepada orang muslim. (HR. Abu Dawud 4/317 dan Sahih Tirmidzi 3/142)

Nabi laam Nabi laam

saw. tidak mim tanzil saw. tidak mim tanzil

akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku. akan tidur hingga membaca Alif dan tabarakal ladzi biyadihilmulku.

(HR. Tirmidzi dan An-Nasa i) Apabila kamu akan tidur di tempat tidurmu, berwudhulah sebagaimana akan mengerjakanshalat, kemudian berbaringlah di atas ba gian tubuh yang kanan, lalu bacalah: Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku kepadaMu, aku menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku kepadaMu. Karena senang (mendapat rahmatMu) dan takut (akansiksaanMu). Tidak ada tempat perlindun gan dan penyelamatan dariMu, kecuali kepadaMu. Akuberiman pada kitab yang telah Engkau t urunkan, NabiMu yang Engkau utus. Apabila kamu meninggal, maka kamu akan meninggal dunia dengan memegang fitrah. (HR. Bukhari dan Muslim 4/2081) 29. Doa ketika membalikkan tubuh saat tidur malam Dari Aisyah ra. dia berkata: Adalah Rasulullahapabila membalikkan tubuhnyadi waktu malam, beliau membaca: Tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, MahaPerkasa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi danapa yang diantara keduanya, Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. (HR. Al-Hakim dan dia menyatakan shahih, AdzDzahabi menyetujuinya 1/540, An-Nasa i dan Ibn AsSunni) 30. Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur Aku berlindung dengan kalimat Allah yangsempurna dari kemarahan, siksaan dan keja hatanhamba-hambaNya dan dari godaan syetan sertajangan sampai mereka hadir (keha dapanku). (HR. Abu Dawud 4/12 dan Sahih Tirmidzi 3/171) 31. Ketika bermimpi yang baik atau buruk Mimpi yang baik adalahdari Allah, sedangkan mimpi buruk adalah dari syetan. Apabila seseorang di antara kamu bermimpi yang disenangi, janganlah menceritakannya kecuali kepada orangyang senang mendengarkannya. Bagi seseorangyang bermimpi buruk, hendaklah berbuat sebagai berikut:

Meludah ke kirinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1722 dengan lafal hadits darinya dan Bukhari 7/24) Minta perlindungan kepada Allah dangodaan syetan dan kejelekan mimpinya, tiga kali. (HR. Muslim 4/1772) Tidak membicarakan mimpinyakepadaornag lain. (HR. Muslim 4/1772-1772) Membalikkan tubuh dan tidur ke posisi sebaliknya dari posisi tidur pertama. (HR. Muslim 4/1772) Berdiri dan melakukan shalat bila mau. (HR. Muslim 4/1772) 2 Surat As-Sajdah(surat ke32) dan surat Al-Mulk (surat ke 67).

sesungguhnya aku berlindung dengankerelaanMu dari kemarahanMu dan denga n keselamatanMu dari siksaanMu. jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan (qadha). Abu Dawud. Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan terhina.32. Ad-Darimi. uruslah aku sebagimana orang yang telah Engkauurus. Berilah berkah apa yang Engk au berikan kepadaku. Tirmidzi. kami takut pada siksaanMu. berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk. Doayang berada dalam kurung diriwaya tkan oleh AlBayhaqi) memuji kepadaMu. Ibn Majah. (HR. Engkau adalah sebagaimana yangEngkau sanjungkan kepada diriMu s endiri. (HR. Tirmidzi. sesungguhnya Engkauyang menjatuhkan qadha. An-Nasa i dan Ahmad) Ya Allah. wahai Tuhan kami dan Maha TinggiEngkau. Kami mengharapkanrahmatMu.32. MahaSuci Engkau. dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Aku berlindung padaMu dari ancamanMu. An-Nasa i Ahmad. berilah aku perlindungan(dari penyakit dan apa yang t idak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. Al-Bayhaqi dan sanadnya menurut pendapatnyaadalah shahih 2/211) Ya Allah. UntukMu kami melakukan shalat dan sujud. kami tunduk padaMu dan berpisah dengan orang yang kufur kepadaMu. Ibn Majah. Sesungguhnya siksaanMu akan menimpa kepada orang-orang kafir. Ya Allah. dan tidak ad a orang yang memberikan hukuman kepadaMu. Ya Allah. (HR. kepadaMu kami menyembah. Aku tidak membatasi . dan Al-Bayhaqi. KepadaMu kami berusaha dan melayani. kami memujiMu. Al-Hakim. Abu Dawud. kami minta pertolongan dan minta ampun kepadaMu.

anakhambaMu (Adam) dan anak hamba pere mpuanMu(Hawa). cahaya di dadaku. pelenyap duka dan kesedihanku (HR. HendaklahEngkau jadikan Al-Quran sebagai pene ntram hatiku. yang Engkau turunkandalam KitabMu.hukumanMujatuh kepadaku. Rasullah saw. Ubun-ubunku di tanganMu. Engkau ajarkan ke pada seseorang dari makhlukMu atau yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu. dengan suara yang keras danpanjang.33. utang yangmenyibukkan dan laki-laki yang me nindas. Ad-Daaruqutni dan lainnya) Ya Allah. (HR. dalam shalat witr membaca: (i) [Al. lemah dan malah. Raja yang Suci. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama yang telah Engkau gunakan utuk diriMu. (tiga kali) sedang yang ketiga. beliau membaca: (ii) Maha Suci Allah. beliau membaca: (iii) Tuhan malaikat dan Ruuh(Jibril). sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan.Alla] [Al-Kaafiruun] [Al-Ikhlaas] setelah selesai salam. qadhaMu kepadaku adalah adil. 33. bakhil dan penakut. Bukhari 7/157) . An-Nasa i 3/244. (HR. Ahmad 1/391dan Al-Albani menyatakanshahih) Ya Allah. sesungguhnya aku adalah hambaMu.

Al-Haakim menshahihkannya) Allah. (HR. Allah adalah Tuhanku. Abu Dawud 2/87 dan Sahih Ibn Majah 2/335) 36. Bukhari 5/172) 37. Bukhari dan Muslim 1/120) Hendaklah mengatakan: Aku beriman kepada Allah dan para rasul yang diutus olehNya. Engkau adalah lenganku. tiada Tuhan selain Engkau. Tiada Tuhan selain Allah. jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata pun (tanpa pertolongan atau rahmat dariMu). Tuhan yang Maha Mulia dan menguasai arsy. Abu Dawud 3/42 dan Tirmidzi 5/572) Cukuplah Allah bagi kami. (HR. (HR. (HR. Bacaan bagi orang yang ragu dalam beriman Hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. sesungguhnya aku menjadikan Engkau dileher mereka. Perbaikilah seluruh urusanku. Maha Suci Engkau. Al-Haakim menyatakanshahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya 2/ 142) Ya Allah. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Pengampun. Abu Dawud 4/324 dan Ahmad 5/42. Dinyatakan shahih oleh Al-Albaani dan Al-Arna uut) Tiada Tuhan selain Engkau. Tiada Tuhan selainAllah. dengan pertolonganMu aku menyergap. (HR. dan Dialah Tuhan yang paling tepat dipasrahi. Tuhan yang menguasai lan git dan bumi. (HR. DenganpertolonganMu aku berputarputar. Engkau adalahpembelaku. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yangzalim. 120) Hendaklah dia membaca ayat berikut: . oleh karenaitu. Hendaklah dia berhenti dari keraguan. At-Tirmidzi 5/529. (HR. aku mengharapkan rahmatMu. Muslim 1/119. (HR. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatu. dan dengan pertolonganMu aku berperang.35. Bukhari 7/154 dan Muslim 4/2092) Ya Allah. Doa bertemu dengan musuh yang tangguh Ya Allah. Abu Dawud 2/89. (HR. Dan aku berlindung k epadaMu dari kejelekan mereka. 35.

.

Muslim 4/1729) 40. (HR. yang akhir. Doa orang yang mengalami kesulitan Ya Allah. . bers abda: Itu adalah syetanKhinzib. yang lahir. Ketika melakukan dosa Tidaklah ada seorang hamba berbuat suatu dosa. lemah dan malas. Doa untuk mengusir syetan Minta perlindungan kepada Allah dari syetan (membaca ta awudz). Tirmidzi 5/560) Ya Allah. #327 Mawaarid . (HR. melainkan pasti diampuni dosanya. (HR. yang lahir. Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . Abu Dawud 4/329. sesungguhnya syetantelah menghalangiku dalam dalam shal at danpembacaan ayat-ayat Al-Quranku. Doa menghilangkan gangguan setan dalam shalat atau membaca Al-Quran Dari Utsman bin Al-Ash r.. (HR. Dialah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu . lantas berwudhu dengan sempurna. (HR. Abu Dawud 1/206 dan Tirmidzi) Mengumandangkan adzan. (HR. Perkayalah aku dengan kenikmatanMu (hingga aku tidak minta) kepada selainMu. bakhil dan penakut. cukupilah aku dengan rezekiMu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. lantasmeludahlah ke kirimu tiga kali. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Dialah yang awal. dia berkata: Aku berkata: Wahai Rasululah. Ibn Hibbandalam kitab Sahih-nya. Abu Dawud 2/86 dan Tirmidzi 2/257) 42. diamengacaukan aku. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari yang menyedihkan dan menyusahkan. Bukhari 7/157) 39. tidak ada kemudahakn kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah. Ibn As-Sunni 351) 41. utang yang menyibukkan dan laki-laki yang menindas. (HR. yang akhir. apabila Engkaumenghendakinya. Abu Dawud 4/329. Dinyatakan hasan oleh AlAlbani dan Al-Arna ut) Doa agar bisa melunasi hutang (kaya) Ya Allah. kemudian berdiri untuk melakukan shalat dua rakaat.a.Dialah yang awal. yang batin. Maka Rasullah saw. (HR. yang batin. kemudian membaca istighfar. minta perlindungan kepada Allah daripadanya (membaca ta awudz). Apabila kamu merasakannya.

Sesungguhnya kalimat seandainya membuka pintu bagi perbuatan syetan. masuk masjid dan keluar daripadanya. (HR. . Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi mencelakelemahan.(HR. membaca ayat Kursi ketika akan tidur. lahulmulku wa lahul hamduwahuwa alaa kulli sya in qadiir. Muslim 1/539). akan tetapi berbuatlah sec ara bijak. maka akan menjadi bentengdari syetan pada hari itu. dua ayat terakhir dari SuratAl-Baqarahdan orang yang membaca Laa ilaaha illallaah. katakanlah: 3 Rasul bersabda: Jangan jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Muslim 1/539) 43. jangan berkata: Seandainya aku berbuat begini dan begitu . Sebagianhalyang dapat mengusir syetan adalah bacaan da n dzikir di waktupagi dan sore. mintalah tolong kepadaAllah dan jangan lemah.Sesungguhnya syetan laridari rumah yang dibacakansurat Al-Baqarah di dal amnya. Apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disenangi di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. s eratus kali. tapi katakanlah: Allah sudah menakdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan . Begitu juga adz an. wahdahu laa syarikalahu. apabila engkau terkalahkan suatu kesulitan. Muslim 1/291 dan Bukhari 1/151) Membaca dzikir tertentu yang sudah diterangkan dalam hadits dan membaca Al-Quran3. (HR. masukd an keluar dari rumah. bacaan akan tidur dan bangun daripadanya. Apabila kamu tertimpasesuatu. Masing-masing adalah baik. semangatlah mencapai masalah yang bermanfaat padamu.

Doa perlindungan untuk anak Dari Ibnu Abbas r. dia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. apabila masuk ke kamar orang sakit untuk mengunjunginya. maka diturunkan rahmat dengan deras. Bukhari 4/119) 45.. beliau bersabda kepadanya: Tidak mengapa. (HR. insya Allah. Apabila berkunjung di pagi hari. Bukhari 7/10 dan Muslim 4/1893) Dari Aisyah r. kecuali yang sakit tersebut akan disembuhkan. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. dan yangyang mati syahid) . binatang yang berbisa dan pandangan mata yang menimpanya. maka tujuh puluh ribu malaika tmendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi. Doa apabila berkunjung kepada orang sakit Nabi saw. maka seakan-akan dia berjalandi kebun surga hingga duduk. Doa orang sakit yang sudah putus asa untuk hidup terus Ya Allah. Tirmidzi. (HR.a. dari segala setan. dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apabila seorang laki-laki berkunjung kepada saudaranya yang muslim. dia berkata: Adalah Rasulullah saw. . (HR.44. (HR.4 (HR. lalu membaca tujuh kali kalimat berikut: Aku mohon kepada Allah Yang MahaAgung.a. Apabila suda duduk. semoga sakitmu ini membersihkan dosama. Bukhari) Tiadalah hamba yangmuslim berkunjung kepada orang sakit yang belum datang ajalnya. ampunilah dosaku. Apabila berkunjung disorehari. beliau membaca: Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. memasukkan kedua tangannya ke dalam air. berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain. Ibn Majah dan Ahmad) 47. berilah rahmat kepadaku dan temuknan aku dengan teman yangtinggi derajatnya (para nabi. Tirmidzi dan Abu Dawud) 46. orang s halih. agar mendapat rahmat hingga sore. maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya. Keutamaan berkunjung kepada orang sakit Dari Ali bin Abi Thalib r. agarmenyembuhkan penyakitmu .a.

Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukhari) Tiada Tuhan selain Allah. tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. tidak adaTuhan selain Allah Yang Maha Esa. sesungguhnya mati itu mempunyai sekaratnya. bagiNya kerajaan dan bagiNya pujian. tiada sekutubagiNya. Allah Maha Besar. dan beliau bersabda: Tiada Tuhan selain Allah. (HR. (HR.lalu diusapkan ke wajahnya. Tirmidzi dan Ibn Majah) 4 Lihat surat An-Nisa :69 .

dan masukkan dia ke surga. Lebarkan kuburannya dan be rilah penerangandi dalamnya.48. Muslim 2/632) 50. istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya. berilah rahmatkepadanya. Abu Dawud 3/190) 49. ampunil ah dan tempatkanlah di tempat yang mulia. (HR. berilah kel uarga yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia). Barang siapayang akhir perkataannya adalah: Tidak Tuhan selain Allah. (HR. Hendaklah Engkau menjadikan pengganti untuk anak keturunannya. (HR. sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. ampunilah dia (mayat). mandikan dia dengan air salju dan air es. Doa dalam shalat jenazah Ya Allah. Muslim 2/663) Ya Allah. Doa ketika memejamkan mata mayat Ya Allah. 48. Ya Allah. (HR. Bersihkan dia dari beberapa kesalahan. akan masuk surga. Doa orang yang tertimpa musibah Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali. Muslim 2/634) 51. luaskan kuburannya. berilah rumah yang lebih baik darirumahnya (di dunia). angkatlah derajatnya bersama orangorang yang mendapat petunjuk. berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik. jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. orang yang hadir diantara kami dan yang tidak hadir. ampunilah kepada orang yang hidup di antara kami dan yang mati. selamatkan dia. Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan seru sekalianalam. laki-laki maupun . ampunilah hendaklah menyebut nama orangnya --.

orang yang Engkau hidupkan diantara kami. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. (HR. Engkauadalah Maha Setia dan Maha Benar. (Lihat: Shaykh IbnBaaz s [Ad-Duruus AlMuhimmah]. sesungguhnya Fulanbin Fulan dalamtanggunganMu dan tali perlindunganMu. Ya Allah. membutuhkan rahmatMu. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) perempuan. jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya . Doa untuk mayat anak kecil Doa ini dibaca setelah doa memintakan ampun: Ya Allah. maka matikan dengan memegangi keimanan. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih) 52. Ampunilah dan belas kasihanilah dia. jika ia berbuat baik tambahkanlah dalam amalan baiknya. (HR. Doa untu bela sungkawa . jangan menghalangi kami untuk tidak memperolehpahalanya dan jangan sesatkankami sepeninggalnya . anak hambaMu perempuan. halaman 15) Al-Hasan membaca Al-Fatihah kepada mayat yangmasih kecil dan membaca: Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. Ya Allah. sedang Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan neraka Jahim. jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua orangtuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. hidupkan dengan memegang ajaran Islam. Ibn Majah 1/480 dan Ahmad 2/368) Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Pengampun lagi Penyayang . hidupkan dengan memegang ajaran Islam. orang yang Engkau hidupkan diantara kami. dan orang yang Engkau matikan di antara kami. dengan musibah ini. ini hambaMu. (HR. jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta pahala buatkami. Ya Allah. maka matikan dengan memegangi keimanan. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalihdan jadikanlah dia dipelihara o leh Nabi Ibrahim.perempuan. (HR. beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. Ibn Majah dan Abu Dawud 3/211) Ya Allah. dan jikadia orang yang salah lewatkanlah dari kesalahannya. (HR. Al-Baghawi dalam [Sharh As-Sunnah] 5/357) 53.

sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin. Doa ziarah kubur Semoga kesejahteraan untukmu wahai penduduk kampung dari orang-orang mukmin dan muslim. (HR. insya Allah. apabila mendengar halilintar menggelegar. Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang lahat Dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah. dia diam. beliau berdiri diatasnya lalu bersabda: Mintakanampun kepada Allah untuk saudara mu. pg. Sesungguhnya kami. (HR. Ahmad meriwayatkan dengan lafal hadits yang sama) 55. karena takut kepadaNya. dia menyatakan shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya1/370) 56. (HR. kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu. Malik [Al-Muwatta 2/992]) 59. Doa ketika ada halilintar Abdullah bin Zubar r. 126) 54. setelahselesai memakamkan mayat. Abu Dawud 3/314 dengan sanad yang shahih. (HR. Setelah mayat dimakamkan Nabi saw. Abu Dawud 4/326 dan Ibn Majah 2/1228) Ya Allah. akan menyusulmu. (HR.a. dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekannya. Muslim 2/616 dan Bukhari 4/76) 58. Doa untuk minta hujan Ya Allah. Abu Dawud 3/315 dan Al-Haakim. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin ini. 5(An-Nawawi [Al-Adzkaar ]. sesungguhnya diasekarang sedang ditanya. Doa ketika ada angin ribut Ya Allah. begitu juga para malaikat. . (HR. danmohonkan agar dia teguh dan tahan hati (ketikaditanya oleh dua malaikat). berilah kami hujan yang merata. agar diberi keselamatan. Muslim 2/671) 57. dan kejahatan tujuan angin dihembuskan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan angin ini.(i) (i) dan bisa juga berkata: (ii) Semoga Allah memperbesar pahalamu dan memperbagusi dalam menghiburmu dan semogadiampuni mayatmu. kebaikan apa yang di dalamnya dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. kejahatan apa yang di dalamnya. lalu membaca: Maha Suci Tuhan yang halilintar bertasbih dengan memujiNya.

. Abu Dawud 1/303 dengan sanad yang shahih) 5 Ini adalah perkataan ulama.menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman. tidak membahayakan. (HR. Kami mohon hujan secepatnya. bukan hadits. tidak ditunda-tunda. bermanfaat.

Doa ketika berbuka puasa Telah hilang haus.Ketika melihat awal bulan Ya Allah. (HR. turunkan hujan pada kami. Bukhari 1/205 dan Muslim 1/83) 62. supaya memberi ampunan atasku. Tuhan kami dan Tuhanmu(wahai bulan sabit) adalah Allah. Doa agar hujan berhenti Ya Allah. (HR. turunkanlah hujan yang bermanfaat. keselamatan dan Islam serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau senang dan rela. Ya Allah. berikan rahmatMu dengan merata. danurat-urat telah basah sertapahala akan tetap. (HR. beberapa anak bukit. Setelah turun hujan Kami diberi hujan dengan anugerah dan rahmat dariAllah. Ya Allah. hujanilah kami. Bukhari) 61. insya Allah. (HR. 150) 60. Tirmidzi 5/504 dan Ad-Darimi 1/336) 64. bersabda: Sesungguhnya bagi ora ng yangberpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak. Abu Dawud 1/305 dan lihat An-Nawawi [AlAdzkar]. ya Allah. berilah hujan ke dataran tinggi. Ibn Majah 1/557) 65. Ya Allah. (HR. Doa sebelum makan Apabila seseorang di antara kamu memakanmakanan. berilah kami hujan. sesungguhnya aku memohon kepadaMudengan rahmatMu yang meliputi segala s esuatu. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/614) Allah Maha Besar. IbnuAbi Mulaikah berkata: Aku m endengar Abdullah binAmr ketika berbuka membaca: Ya Allah. Bukhari 1/224 dan Muslim 2/613) Ya Allah. hendaklah membaca: . dan suburkan tanahMu yang tandus. (HR. perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. tampakkan bulan tanggal satu itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Abu Dawud 2/306 dan lainnya) Abdullah bin Amr bin Ash. dia berkata: Rasulullahsaw. ternak-ternakMu. (HR. turunkan hujan di sekitar kami. (HR. Doa apabila turun hujan Ya Allah. hal. berilah hujan kepada hamba-hambaMu. jangan kepada kami.

dan beri lah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. . Muslim 3/1615) 68. Abu Dawud 3/347 dan Tirmidzi 4/288) Barangsiapa yang diberirizki oleh Allah berupa makanan. berilah ganti makanan kepada orang yangmemberi makan kepadaku. Tirmidzi dan Ibn Majah) Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. berilah kami berkah dengan makanan itudan berilah makanan yang lebih ba ik. yang baik dan penuh berkah. (HR. Abu Dawud. Muslim 3/126) 69. Abu Dawud 3/367) 70. hendaklah membaca: (i) Ya Allah. (HR. Doa tamu kepada orang yang menghidangkan makanan Ya Allah. (HR. (HR. hendaklah mendoakan (kepada orang yang mengundang). bukan pujian yang tidak dianggap atau tidak dibutuhkan oleh Tuhan kami. berilah kami berkah dengan minuman itu dan berilah tambahan lagi daripadanya.(i) (i) danjika kamu lupa padapermulaannya. Bukhari 6/214 dan Tirmidzi dengan lafal yangsama 5/507) 67. hendaklah membaca: (ii) Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka. serta malaikat mendoakan ahar kamu mendapat rahmat.apabila tidak puasa hendaklah makan. (HR. (HR. Berdoa untuk orang yang memberi dan akan memberi minuman Ya Allah. Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan Apabila puasa. ampunilah mereka dan belas kasihanilah mereka. hendaklah membaca: (ii) Ya Allah. (HR. Doa apabila berbuka di rumah orang Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisimu dan orang-orang yang baik telah makanmakananmu. Doa setelah makan Segala puji bagi Allah yang memberi makan inkepadaku dan yang memberi rezeki kepa daku tanpa daya dan kekuatanku. Tirmidzi 5/506) 66. dan apabila diberi rezeki berupa mimuman susu.

Muslim 2/1054) .(HR.

berilah berkah shaa kami dan berkahilah mudd kami. Ya Allah. laluberkata seperti itu. 74. Bukhari 6/141 dan Muslim 2/1028) 76. (HR. (HR. serta mengumpulkan kamu berdua dalamkebaikan.71. Doa mempelai saat malam pengantin atau saat membeli binatang tunggangan Apabila kamu nikah dengan seorang perempuanatau membeli pembantu. Doa ketika bersin Apabila seseorang diantara kamu bersin. hendaklah meng ucapkan: Ya Allah. Abu Dawud 2/248 dan Ibn Majah 1/617) 75. Abu Dawud. Bukhari 7/125) 73. dan orang yang bersinmenjawab: (iii) Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Muslim 2/1000) 72. Bukhari 7/99 dan Muslim 4/2015) . (HR. Doa ketika marah Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetanyang terkutuk. dan jika kamu membeli unta. Tirmidzi. 71. hendaklah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah lantas saudara atau temannya berkata: (ii) Semoga Allah merahmatimu. berilah berkah kota kami. hendaklah memegang puncak punuknya. berilah berkah buah-buahan kami. dan Ibn Majah) Satu shaa sebanding denganempat mud dan satumudsebanding dengan ukuran kering da ri rata-rata dua telapak tanganmanusia.6 (HR. sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan perempuan atau pembantu ini dan apa yangtelah Engkau ciptakan dalam wat aknya. jauhkanlah kami darisyetan dan jauhkanlah syetan unt uk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Dan aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejelekanperempuan atau pembantu ini dan apa ya ng telahEngkau ciptakan dalam wataknya. Doa sebelum bersetubuh Dengan nama Allah. (HR. ya Allah. (HR. Doa kepada pengantin baru Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu.

77. Doa apabila melihat orang yang mengalami cobaan Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu. Dan .

aku melihat engkau setiap duduk di suatu majelis. dia berkata: Aku datang kepada Nabi saw. 494) Bacaan dalam majelis Ibnu Umar berkata. lafal hadits ini menurut Tirmidzi) 79. aku memujiMu. (HR. engkauselalu mengakhiri denganbeberapa kal imat. 80. (HR. adalah pernah dihitung bacaanRasulullahsaw.. berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah. ampunilah aku dan terimalah taubatku. setiap membaca AlQuran dan setiap melakukan shalat. sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha Pengampun. maka sungguh kamu telah memujinya dengan . (HR.a. Doa pelebur dosa majelis Maha Suci Engkau. wahai Rasulullah. makakatakanlah:: Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Akubersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali E ngkau. Ibn Majah dan AnNasa i) Dari Aisyah r. Beliau bersabda: (ii) dan begitu juga kamu. Doa untuk orang yang berbuat kebaikan kepadamu Jika seseorang berbuat kebaikan kepadamu. ya Allah. lalu aku berkata:: (i) Semoga Allah mengampunimu. Tirmidzi dandiriwayatkan oleh imam haditslainnya. Ai syah r. dia berkata: Setiap Rasulullahsaw. maka kalimat tersebut mereupakanpenghapusnya. At-Tirmidzi. membacaAl-Quran atau melakukanshalat. dalam satu majlis seratus kali sebelum beliau berdiri yaitu: Wahai Tunaku. barangsiapa yang berkata baik akandistempel pada kebaikan itu. (HR.Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. Abu Dawud. Beliau bersabda: Ya. duduk di suatu tempat. aku minta ampun dan bertobat kepadamu. beliaumengakhirinya dengan beberapa kalimat. melebihi orang banyak. bara ngsiapa yang berkata jelek. Tirmidzi 5/493. 494) Allah telah memberi kemuliaan kepadaku. Doa kepada orang yang berkata: Ghafarallahu laka Dari Abdullah bin Sarjas. Ahmad 5/82 dan An-Nasa i) 81. maka aku makan makanannya.a. (HR.. Tirmidzi 5/493. melebihi orang banyak.

segala puji bagiMu. Doa perlindungan dari Dajjal Baransiapa yang hafal sepuluh ayat dari permulaan surat Al-Kahfi. (HR. tiada Tuhan selain Engkau. (HR. Aku memohon ampun dan bertaubatkepadaMu. (HR. An-Nasa i dan Ahmad 6/77) . Tirmidzi 2035) 82. Doa kepada orang yang berkata: aku mencintaimu karena Allah Semoga Allah mencintai kamu yang cinta kepadakukarenaNya. (HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih 4/333) Maha Suci Engkau. Dianjurkan juga untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal setelah tasyahudakhir dari setiap shalat. Muslim 1/555) 83. maka terpelihara dariDajjal.baik.

diberi hadiah kambing. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosadosa kecuali Engkau.84. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujaan dan membayarnya. An-Nasa i dan Ibn Majah 2/809) 86. maka ampunilahaku. Bukhari) 85. Maha Suci Tuhan yang menguasakan kendaraan ini kepadakami. dan menggunakannya Apa yang dikatakan ol . padahal kami sebelumnya ti dak mampumenguasainya. (HR. 84. segala puji bagi Allah. segala puji bagi Allah. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. (HR. Abu Dawud 3/34 dan Tirmidzi 5/501) 7 Tathayur: merasa sial ketika mendengar suara burung. Doa ini digunakan ketika seeorang berfikir bahwa suatu kejadian biasaakan memberi dampak baik atau buruk. (HR. Segala puji bagi Allah. agar tidak menyekutukan kepadaMu. segala puji bagi Allah. (HR. Ahmad 4/403 dan lainnya) 87. Adapun Aisyah ketika pembantunyakembali. dan pahala kami tetap (di sisiAllah). Ibn As-Sunni 278) 88. Sesungguhnya aku menganiaya diriku. Allah Maha Besa r. dan tida k ada kebaikan kecuali kebaikanMu. Ahmad 2/220 dan Ibn As-Sunni 292) 89. (HR. Maha Suci Engkau ya Allah. Doa agar terhindar dari syirik Ya Allah. Allah Maha Besar. serta tiada Illah selain Engkau. AllahMaha Besar. dia berkata: Ketika Rasulullah saw.a. Doa naik kendaraan Dengan nama Allah. dia bertanya: eh orang-orang yang dikirimi hadiah? Sangpembantu berkata: (i) Semoga Allah memberkahi kamu. tidak ada kesialan kecuali kesialan yangtelah Engkau tentukan. Doa agar terhindar dari tathayyur7 Ya Allah. Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yangtidak aku ketahuinya. Bacaan untuk orang yang memberi dan diberi hadiah Dari Aisyah r. Doa untuk orang yang meminjam ketika membayar utang Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. lalu bersabda: Bagilah . (HR. Aisyah kemudian membalasnya: (ii) dan semoga Allah memberkahi mereka. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu. kami menjawab apa yang mereka ucapkan.

sebagai dasar untuk perbuatan yang akan dia kerjakan. . Tapi kemudian dia menepis fikiran tersebutdanhanya menyerahkandiri kepada Allah. dan dia mengatakan seperti doa ini.

Maha Suci Tuhan yag mengusah akan kami untuk mengendarai ini. (ii) Kami kembali dengan bertobat. pemandangan yang menyedihkan danperubahan harta dan keluarga yang jel ek. Dialah Yang Hidup. (HR. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Al-Haakim dan dia menyatakan shahih. Tuhan yang menguasai syetansyetan dan apa yang mereka sesatkan. dan jadikanlah perjalanan yang jauh seolah-olah dekat. sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kelelahan dalam bepergian. pemudahlah perjalanan kami ini. BagiNya kerajaan. Allah MahaBesar. tiadasekutu bagiNya. Doa masuk pasar Tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yang Maha Esa. Tuhan yangmenguasai angin dan apa yang dite rbangkannya. Di tanganNya kebaikan. Kami mohon perbuatan yang meridhakanMu. Engkaulah teman dalam bepergian danyang mengurusi keluarga. Tuhan penguasa tujuh bumi da n apa yang di atasnya. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. (HR. keluargadan apa yang ada di dalamnya. Akumohon kepadaMu kebaikan desa/kota ini. Allah Maha Besar. Tuhan tujuh lanit dan apa yangdinaunginya. penduduk dan apa yang ada di dalamnya. sedang sebelumnya kami tidak mampu. Ibn Sunni 524) 92. danditambah: 8Birr: perbuatan baik yang diperintahkan.90. YaAllah. Apabila kembali. doa diatas dibaca lagi.. Doa masuk kota atau desa Ya Allah. tetap beribadah.90. Ya Allah. Taqwa: menghindari perbuatan jelek yang dilarang. Muslim 2/998) 91. (i) Allah Maha Besar. sesungguhnya kamimemohon birr dan taqwaa8 dalam bep ergian ini. tidak akan mati. b agiNya pujian. dan selalu memuji kepada Tuhan kami. (HR. Tirmidzi 5/491 dan Al-Haakim 1/538) . Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan desa/kota.

Doa ketika naik dan turun Dari Jabir r. (HR. Doa orang mukim kepada musafir Aku menitipkan agamamu. Ahmad 2/7 dan Tirmidzi 5/499) Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu.a. Bukhari) 97.. membaca: (i) Allah Maha Besar. Apabila berhenti atau menginap di suatu tempat. membaca: (ii) Maha Suci Allah. bahwa kami memuji kepada Allah dan cobaanNya yang baik. Tirmidzi) 96. Muslim 4/2086) 98. Wahai Tuhan kami. dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. temanilah kami dan berilah kenikmatan kepada kamidengan berlindung kepada Allah dari api neraka. 93. mengampuni dosamu. Muslim 4/2080) 99. beliau bertakbir tiga kali: . Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan barang yang dititipkan. apabilakembali dari peperangan atau haji. Doa apabila pulang dari bepergian Dari Ibnu Umar r. Ahmad 2/403 dan Ibn Majah 2/943) 95. dia berkata: Kami apabilanberjalan naik.93.. (HR. dari kejahatan apa saja yangdiciptakanNya. (HR. dan memudahkan kebaikankepadamu dimana saja kamu berada. (HR. (HR.a. (HR. (HR. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. Doa musafir jika masuk waktu sahur Telah ada yang bersaksi. baik dalam bepergian atau tidak Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Abu Dawud 4/296 dengan sanad yang shahih) 94. Dengan nama Allah. dan apabila kami turun. amalmu.

dimana saja kamu berada. apabila ada sesuatu yang menyenangkan. sesungguhnya bacaan shalawatmu akan sampai kepadaku. dan menceraiberaikan golongan musuh dengan sendirian. kamuakan salingmencintai?Biasakanlah mengucapkan salam dia ntara kamu. juga bersabda: Janganlah kamujadikan kuburanku laksana hari enuh orang). Muslim 1/288) Rasulullah saw. dia menyatakan shahih 1/499) 101. Kami kembali denganbertobat. kamu tidak akanberiman secara sempurna hingga kamu sa lingmencintai. BagiNya kerajaan dan pujian. (HR. Keutamaan menyebarkan salam Rasulullah saw. Tirmidzi 5/551 dan lainnya) 102. ied (p . Allah akanmemberikan rahmat kepadanya sepuluh kali. Muslim 1/74 dan lainnya) Ammar bin Yasir r. berkata: "Ada tiga perkara. maka sungguh telah mengumpulkan keimanan: koreksi diri (inshaf). beribadah dan memuji kepadaTuhan kami. membelahambaNya. Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan Adapaun Rasulullah saw. tiada sekutu bagiNya. (HR. dan bacalah shalawatmu kepadaku. Keutamaan membaca shalawat Rasulullah saw. Ibn As-Sunni dan Al-Haakim. Allah telahmenepati janji Nya. bila berjalan di atas tanah yang tinggi (bertakbir tiga kali). (HR.a. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. (HR. beliau membaca: (i) Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNy segalaamal shalih sempurna. Maukah aku tunjukkan kepadamu. (HR. atas segala keadaan. kemudian beliau membaca: (ii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. berinfakdalam keadaan fakir. bersabda: Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman. bersabda: Barangsiapa yangmembaca shalawat kepadaku sekali. juga bersabda: Orang yang bakhiladalah orang yang apabila aku dis ebut.(i) (i) begitu juga. dan apabila ada sesuatu yang tidak disukai. beliau membaca: (ii) Segala puji bagi Allah. (HR. menyebarkan salam ke seluruh penduduk dunia. dia tidakmembaca shalawat kepadaku. barangsiapa yang bisa mengerjakannya. apabila kamu lakukan. Bukhari 7/163 dan Muslim 2/980) 100. Abu Dawud 2/218 dan Ahmad 2/367) Rasulullah saw.

(HR. Doa apabila ayam berkokok atau keledai meringkik Jika kamu mendengar ayam jago berkokok. (HR. Bukhari dan Muslim 1/65) 103. bersabda:Hendaklah engkau memberi makanan. sesungguhnya dia mendengar Nabi saw. Tapiapabila kamu mendengar suara keledai. berdoa: .. Bukhari) Abdullah bin Umar r.a. sesungguh nya ia melihatsyetan.(HR. (HR. Sesungguhnya mer eka melihat apa yang tidak kamu lihat. manakah ajaran Islam yang lebih baik? Rasul saw.a. berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw. Bukhari dan Muslim 4/2092) 104.. Abu Dawud 4/327 dan Ahmad 3/306) 105. mintalah perlindungankepada Allah. mintalah anugrah kepada Allah. sesungguhnyaiamelihat malaikat. Mendoakan kepada orang yang dicaci Dari Abu Hurairah r. mengucapkan salam kepada orang yang kamukenal dan yang tidak. mintalah perlindungan kepada Allahdari gangguan syetan. Doa apabila mendengar anjing mengongong di malam hari Apabila kamu melihat anjing mengongong dan suara keledai di malam hari.

BagiNya kerajaan dan pujian. Ahmad 3/411 dan AlBaghawi 7/128) 108. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. (HR. yang melaksanakanjanjiNya. Abu Dawud 2/179. juga melakukan hal serupa di Marwah. membaca doa berikut antara RukunYamani dan Hajar Aswad: Wahai Tuhan kami. melakukan haji. Apabila seseorang mengetahui hendaklah berkata: Aku kira begini dan begini. Nabi saw. DialahYang Maha Kuasa atas segala s esuatu. kemudian dia menaiki bukit Shafa. katakanlah: A kukira Fulan dan Allah-lah yang mengawasi perbuatannya. dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Allah Maha Besar. Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah Jabir r. Etika ketika memuji temannya Rasulullah saw. membaca: (ii) Allah Maha Besar. hinggabeliau melihat Ka bah. lalu menghadap kiblat. Aku memulai dengan apa yangdidahulukan oleh Allah. dan sebaikbaik apa yang aku dan para nabi baca adalah: . berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. dan kemudian Nabi saw. berkata dalam mensifati cara Nabi saw. bersabda: Apabila seseorang harusmemuji saudaranya. Allah MahaBesar.106. Muslim 4/2296) 107. Muslim 2/888) 109. beliau membaca: (i) Sesunggunya Shafa dan Marwah adalah termasuk syiar agama Allah . (HR. Doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad Nabi saw. tiada sekutu bagiNya. Doa pada hari Arafah Doa yangterbaik adalah di hari Arafah. berdoa diantara Shafadan Marwah. . (HR. Beliau membacanya tiga ka li: (iii) Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Dan aku tidak akan memuji seseorang di hadapan Allah . membela hambaNya.a. Ketika beliaudekatdengan BukitShafa. dan men ceraiberaikan golongan musuh sendirian.

Doa atas kehancuran musuh Ya Allah. Sahih Tirmidzi 2/103 dan 2/235 dan Ahmad 5/218) 116. Ya Allah. Muslim 3/1362) 114. beliau maju sedikit. melempar tiga jumrah. cukupilah aku dalam menghadapi mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Bacaan di Masy aril Haram Jabir r. Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu Maha Suci Allah. (HR. (HR. cerai beraikanlah golongan musuh dangoncanglah mereka. beliau bertakbir: Allah Maha Besar. Muslim 4/2300) 115. dan beliau tidak berdiri disitu. yangmenghisab perbuatan manusia dengan cepa t. Ketika di Hajar Aswad Nabi saw. menghadap kiblat. (HR. naikunta bernama Al-Qaswa hingga di Mas y aril Haram. setiap datang ke Rukun Aswad. beliau memberi isyarat dengan sesuatu lalu bertakbir. (HR. Bukhari dan Muslim 4/1857) Allah Maha Besar. Apa yang dilakukan ketika ada sesuatu yang menggembirakan . (HR. beliaumelempar dan b ertakbir. serta kalimat tauhid. Doa apabila takut kepada suatu kaum Ya Allah. Bukhari) 113. (HR. membaca takbir dan tahlil. (HR. yang menurunkan Kitab Suci. Bukhari dan Muslim) 112. tapi langsung pergi. setelah selesai melempar jumrah pertama dan kedua. Ketika melempar jumrah Setiap kali Rasullullah saw.110. Allah Maha Besar. melakukan thawaf di Baitullah di atas unta.a. lalu beliau menghadap kiblat. Tidak henti-hentinya beliau bermalam disanahinggacuaca terang. berdoa. berkata: Sesungguhnya Nabi saw. Bukhari. Kemudian beliau b erangkat (ke Mina) sebelum matahari terbit. Muslim 2/891) 111. mengangkat tangannya dan berdoa. Adapun untukjumrah Aqabah.

dan Ibn Majah) 117. Bacaan dan perbuatan apabila tubuh merasa sakit Letakkan tanganmupada tubuhmu yang terasa sakit. Muslim 4/1728) . (HR. apabila ada sesuatu yangmenggembirakan. Abu Dawud. (HR. dan bacalah: (i) Dengan nama Allah (tiga kali) lalu bacalah tujuh kali: (ii) Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari kejelekan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti. Tirmidzi. karena syukur kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi. beliau bersujud.Nabi saw.

Ahmad 4/447. Pandanganini bisaberupa kecemburuan. Menjawab salam orang kafir Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu. Etika ketika akan beristirahat di waktu malam Apabila kegelapan malamtelah tiba. Sesungguhnya pandangan mata(yang membahayakan atau mata jahat) adalahbenar. Sesungguhnya pujaan dan nikmat adalah milikMu. ikatlahgerabahmu (tempat air dari kulit) dan s ebutlah nama Allah. Ahmad 4/400 dan Abu Dawud 4/308) 123. maka lepaskanlah mereka. tapi tutuplah pintu dan sebut nama Allah (bacaBismillahirrahmaanirrahiim). Dengan apa yangdiinginkan Allah. Orang yangmempunyai mata jahat bis a mencelekai dirinya ataupun orang lain. sekalipun denganmelintangkan sesuatu di atasnya. diriatau hartanya yang mengherankan. aku memenuhi panggilanMu. Bacaan apabila orang kafir bersin Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu. dan padamk anlampu-lampumu. yang mungkin tidak diniatkan. tidak a da kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku memenuhipanggila nMu. 9 Apabila seseorang di antara kamu melihatsaudaramu. Bacaan Talbiyah Aku memenuhi panggilanMu. Bukhari dan Muslim 4/1705) . Ibn Majah dan Malik) 119. Tutuplah tempat-tempatmu dan sebutlah nama Allah. akumemenuhi panggilanMu. Bukhari dan Muslim 4/2208) 122. Doa untuk mencegah pengaruh dari mata jahat: Allahummabaarik alaihi. maka hendaklah mendoakan berkah kepadanya. (HR. tiada sekutubagiMu. tiada sekutu bagiMu. (HR. (HR. 118. Ya Allahberka hilah ke atasnya. tetapi merupakan pembawaan dari orang tersebut. sertaingin sesuatu yang jelek menimpa yang dipandangnya. Bacaan ketika takut 9Mata jahat: Melihat kepada sesuatu lalu merasa takjub.118. Bukhari dan Muslim 2/841) 121. Laa quwwata illa billah. (HR. Maa syaa Allah. begitu juga kerajaan. Sesungguhnyasyetan tidakmembuka pintu yang tertutup. (HR. (HR. Bukhari dan Muslim 3/1595) 120. maka tahanlah anak-anakmu. Apabila malam telah berlalu sesaat. ya Allah. sesungguhnya syetanpada saat itu sedang berkeliaran. Tirmidzi 5/82. iri. maka jawablah:: Dan untukmu.

Bacaan ketika menyembelih ternak Dengan nama Allah. (ternak ini) dariMu. Ya Allah. (HR. (HR. terimalah sembelihan ini dariku. Bukhari dan Muslim 4/806) 125. Allah Maha Besar.124. untukMu (kami sembelih). Ya Allah. Muslim 3/1557 dan Al-Bayhaqee 9/287) . sesungguhnya akusedang puasa. Apabila orang yang puasa dicaci maki Sesungguhnya aku sedang puasa.

bersabda: Barangsiapa yangmembaca: . sesungguhnya aku bertaubat kepadaNya seratus kali dalam sehari. dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang. Keutamaan tasbin. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yangsempurna. dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik di dalamnya. dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya. An-Nasa i 1/279 dan Al-Hakim) Rasulullah saw. Muslim 4/2075) 128. bertaubatlah kepada Allah. 126. (HR. (HR. Abu Dawud 2/85. Apabila kamu mampu tergolong orang yang dzikir kepada Allah pada saatitu.a. Tirmidzi 5/569. Istighfar dan taubat Rasullullah saw. juga bersabda: Barang siapa yangmembaca:: Aku mina ampun kepada Allah. Tirmidzi. Ahmad 3/419 dengan sanad yang shahih dan Ibn As-Sunni 637) 127. maka Allah akanmengampuninya. tahmid. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara Tuhan dan hambaNya adala h ditengah malam yang terakhir. (HR. serta dari kejahatan-kejahatan yang datang kecuali dengantujuan baik. tiada Tuhan kecuali Dia Yang Hidup dan terus menerus mengurusmakhlukNya. (HR. lakukanlah. sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah danbertaubat kepadaNya lebih dari tuju h puluh kali dalam sehari. wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. sekalipun laridari perang. yang tidak akan diterob os oleh orang baikdan orang durhaka. Muslim 4/2076) Rasul saw. Bukhari) Rasulullahsaw. perbanyaklah doa. (HR. (HR. tahlil dan takbir Dari Abu Hurairah r. bersabda: Wahai manusia.126. aku bertobat kepadaNya. (HR. Al-Haakimdan menyatakan shahih dan Adz-Dzah abi menyetujuinya 1/511) Rasulullah saw. Muslim 1/350) Rasuullah saw. bersabda: Keadaan yangpalingdekat antara hamba dan Tuhannya adala h di saatsujud. Oleh karena itu. bersabda: Sesunnguhnyahatikulupa dan sesungguhnya ku minta ampun kepadaNya seratus kali dalam sehari. bersabda: Demi Allah. dari kejahatan apa yang diciptakanNya.

ditulis baginya seratus ke baikan dan dihapus baginya seratus kejelekan.Tiada Tuhan selain Allah. (HR. Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071) Barangsiapa membaca: Maha Suci Allah dan aku memujiNya. Ia sebagai tameng dari syetanpada hari itu hingga waktu sore. BagiNya kerajaan dan pujian. tidak ada sekutu bagiNya. kecuali orang yangme lakukannya lebih banyak. Yang Maha Esa. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baikdaripadanya. . seratus kali dalam sehari. Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. maka sama dengan memerdekan sepuluh budak (dari keturunan NabiIsmail).

adalah lebih menyenangkan bagiku dari apa yang disinari oleh matahari terbit.a. bersabda: Dua kalimat yang ringan di lidah. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut.a.a. Muslim 4/2072) Dari Sa ad r. (HR. dia berkata: Kami di sisi Rasulullahsaw.. Dan MahaSuci Allah Yang Maha Agung. (HR.seratus kali dalam sehari. bersabda: Sungguh apabila aku membaca: Maha Suci Allah. Dari Abu Hurairah r. dia berkata: Rasulullah saw. Muslim 4/2071) Dari Abu Ayyub Al-Ansari r. maka dia seperti orang yang memerdekakan empat orang dari keturunan Ismail.a. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2071 dengan lafalyang sama) Dari Abu Hurairah r. (HR.a. dia berkata: Rasulullah saw. seratus kali dalam sehari. dan disenangi Tuhan YangMaha Belas Kasih.. Yang Maha Esa. sepuluh kali. bersabda: Hendak lah diamembaca: . tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.. dia berkata:Rasulullah saw. maka tidak ada seseorang yang akandatang pada hari Kiamat yang lebi h baik daripadapahala yang dibawa. maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut. tidak ada sekutu bagiNya. kecuali orang yang membacaseperti yang dibaca nya atau lebih banyak.. segala puji bagi Allah.. bersabda: Barangsiapa membaca di waktu pagi dan sore: Maha Suci Allah dan aku memujiNya. adalah: Maha Suci Allah dan untukNya pujian. dari Rasulullah saw. lalu beliau bersabda: Ap akah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan tiap hari? Salah seorang diantara yang duduk bertanya: Bagaimanakah seorang di antara kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalamsehari)? Rasulullahsaw. seratus kali.. (HR. berat di timbangan. BagiNya kerajaan dan pujian.. Dia lahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. bersabda: Barangsiapa yang membaca: Tiada Tuhan selain Allah. Bukhari 7/168 dan Muslim 4/2072) Dari Abu Hurairah r.

. (HR. segala pujianbagiNya. seribu kali. tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Muslim 3/1685) Wahai Abdullah . segala puji bagi Allah. dari Nabi saw. diamenshahihkannya dan Adz-Dzahabi meny etujuinya) Dari Abdullah bin Qais r. Tirmidzi 5/511 dan Al-Haakim 1/501. (HR.. maka ditulis seribu kebaikan baginya atau seribu kejelekan dihapus. (HR. Bukhari dan Muslim 4/2076) Perkataan yang paling disenangi oleh Allah adalah empat: Maha Suci Allah. dia berkata: Rasulullahsaw. tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana dulu di antara kalimat tersebut. beliau bersabda: Barangsiapa yang membaca:: Maha Suci Allah. kecuali dengan Allah.a. Muslim 4/2073) Dari Jabir r. bersabda: bin Qais.Maha Suci Allah. maukah kamuaku tunjukkanperbendaharaan surga? Aku berkata: Kami mau wahai Rasulullah . (HR.a. Rasul bersabda: Bacalah: Tidak ada daya dan kekuatan. maka pohon kurma ditanam untuknya di surga. Yang Maha Agung.

dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. mana yang untukku? Rasul bersabda: Katakanlah: (ii) Ya Allah. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw. dia berkata: Akumelihat Rasulullah menghitung bacaan tasbih dengan (jari-jari) tangankanannya. Bagaimana cara Nabi saw. dia menshahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya) Kaimat-kalimat yang baik adalah: Maha Suci Allah. (HR. kemudian beliau memerinta hkan agarberdoa dengan kalimat ini: Ya Allah. segala puji bagi Allah. Muslim 4/2073) Dari Jabir bin Abdullah r. Nabi saw. bersabda: Katakanlah:: Ajarilah aku perkata Dari Sa ad bin Abi Waqqash r.a. Allah Maha Besar. berilah keselamatan kepadaku dan berilah rezeki kepadaku. Muslim 2/1249 dan Al-Haakim 1/503. ampunilah aku.. belas kasihanilah aku. bersabda: Katakanlah:: (i) Tidak ada Tuhan selain Allah YangMaha Esa. Tirmidzi 5/462. berilah petunjuk kepadaku. belas kasihanilah aku. Allah Maha Besar. Ahmad 513 dengan sanad yang shahih) 129. (HR.. Muslim 4/2072 dan Abu Dawud 1/220) Dari Thariq Al-Asyja i. dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullahsaw.a. (HR.. (HR. tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. dia berkata: Seorang lakilaki apabila masuk Islam. Segala puji bagiAllah yang banyak. Arab Badui tersebut berkata: Kalimat itu untuk Tuhanku.Dari Sa ad bin Abi Waqqash r. tiada sekutu bagiNya. bersabda: Sesungguhnya doa yang terbaik adalah membaca:: (i) Segala puji bagi Allah. lalu berkata: an yangdapat kuucapkan! Rasul saw. bertasbih10 Dari Abdullah bin Amar r. lalu berkata: Ajarilah aku perkata an yangdapat kuucapkan! Rasul saw.a. sedang dzikir yang terbaik adalah: (ii) Tiada Tuhan selain Allah. ampunilah aku..a.mengajarinyashalat. Maha Suci A llah Tuhan sekalianalam dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. tiada Tuhan selain Allah. Abu Dawud with this wording 2/81 dan . (HR. berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezekikepadaku.

Amin. Muhammad . keluarga dan seluruh sahabatnya.Tirmidzi 5/521) Semoga keberkahan dan shalawat serta salamdilimpahkan kepada Nabi kita. allahu akbar . alhamdulillah. 10Tasbih disini maksudnya adalah membaca: subhanallah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful