PKU3102 Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan Komunikasi

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

 

      MODUL PENDIDIKAN KHAS
( MASALAH PEMBELAJARAN) PKU 3102

PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

5 Asas pemerolehan bahasa .0 Sinopsis 1.Fisiologi . morfologi dan sintaksis .2 Kerangka tajuk 1.5 Hubungkait antara komunikasi.Faktor genetik 16 iii .4 Model Bahasa : Komponen bentuk (form). penggunaan (use) .Psiko-sosial . kandungan (content).6 Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa .KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Tajuk Pembelajaran MUKA SURAT I ii v vii 1 Tajuk 1 Komunikasi.Semantik .6 Peranan dalam kehidupan Tajuk 2 Komponen-komponen Dalam Bahasa 2.1 Hasil Pembelajaran 1.Kognitif 2. bahasa dan pertuturan 1.Faktor persekitaran .Kebolehan kognitif .Fonologi.3 Pengenalan 1.4 Konsep dan definisi 1.0 Sinopsis 2.2 Kerangka Tajuk 2.Pragmatik 2.3 Pengenalan 2. Bahasa dan Pertuturan 1.1 Hasil Pembelajaran 2.

Aspek afektif 4.4.Elemen-elemen penting .Tajuk 3 Teori-teori Perkembangan 3.Kandungan bahasa .Kelebihan dan kekurangan teori .4.Aspek psiko-motor .1 Hasil Pembelajaran 4.Kelebihan dan kekurangan teori .3 Pengenalan 3.7 Keberkesanan komunikasi 40 iv .1 Teori Behavioris .Kaedah penilaian bahasa .Elemen-elemen penting .4 Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran .Aspek kognitif .5 Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran .2 Kerangka Tajuk 4.0 Sinopsis 4.4.3 Teori Semantik-kognitif dan Teori pragmaticinteractionist .Kelebihan dan kekurangan teori .0 Sinopsis 3.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .Strategi / teknik intervensi yang spesifik 4.4 Teori-teori Perkembangan Bahasa 3.Implikasi dalam intervensi bahasa 3.Bentuk bahasa .Elemen-elemen penting .Penggunaan bahasa 4.Implikasi dalam intervensi bahasa 3.3 Pengenalan 4.1 Hasil Pembelajaran 3.Implikasi dalam intervensi bahasa 30 Tajuk 4 Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Disabled) 4.2 Teori Psiko-linguistik .2 Kerangka Tajuk 3.

Aspek psiko-motor .Penggunaan Bahasa 5.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .Strategi / teknik intervensi yang spesifik -5.1 Hasil Pembelajaran 7.3 Pengenalan 6.5 Masalah bahasa kanak-kanak autisme .Bentuk Bahasa .Aspek psiko-motor .Kandungan bahasa .2 Kerangka Tajuk 5.3 Pengenalan 5.4 Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal .Bentuk bahasa .Aspek kognitif .2 Kerangka Tajuk 6.Kaedah penilaian bahasa .0 Sinopsis 7.7 Keberkesanan komunikasi Tajuk 7 Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Sensori 7.5 Masalah bahasa kanak-kanak terencat akal .Kandungan Bahasa .0 Sinopsis 5.Aspek kognitif .Tajuk 5 Bahasa Kanak-kanak Terencat Akal 5.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .2 Kerangka Tajuk 51 66 86 v .1 Hasil Pembelajaran 5.Strategi / teknik intervensi yang spesifik 6.0 Sinopsis 6.Kaedah penilaian bahasa .4 Ciri-ciri kanak-kanak autisme .7 Keberkesanan komunikasi Tajuk 6 Bahasa Kanak-kanak Autisme 6.1 Hasil Pembelajaran 6.Aspek afektif 5.Penggunaan bahasa 6.Aspek afektif 6.

3 Pengenalan 8.Aspek kognitif .Aspek afektif 8.0 Sinopsis 9.5 Masalah bahasa kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku .Kandungan bahasa .Bentuk bahasa .7.Strategi / teknik intervensi yang spesifik 8.Aspek psiko-motor .Kandungan bahasa .2 Kerangka Tajuk 8.7 Keberkesanan komunikasi 101 9.5 Masalah bahasa kanak-kanak Bermasalah Sensori .4 Ciri-ciri kanak-kanak Bermasalah Sensori .Aspek afektif 7.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .3 Pengenalan 7.Penggunaan bahasa 7.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .1 Hasil Pembelajaran 8.0 Pentaksiran dan Peningkatan Tahap Pencapaian Bahasa 9.Strategi / teknik intervensi yang spesifik 7.7 Keberkesanan komunikasi Tajuk 8 Bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku 8.0 Sinopsis 8.Kaedah penilaian bahasa .Kaedah penilaian bahasa .1 Hasil Pembelajaran 9.Penggunaan bahasa 8.2 Kerangka Tajuk 113 vi .Aspek psiko-motor .Aspek kognitif .4 Ciri-ciri kanak-kanak Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku .Bentuk bahasa .

Kebolehan kanak-kanak 121 Rujukan Panel Penulis Modul 129 130 Ikon Modul Struktur Pelaksanaan 132 vii .Aided AAC .Sumbangan terhadap peningkatan kemahiran komunikasi harian 9.3 Pengenalan 9.Matlamat penilaian .4 Jenis AAC .Pendekatan developmental atau client.Kaedah-kaedah penaksiran formal dan bukan formal .3 Augmentatif dan Alternatif .Teknik-teknik pengajaran .Structural .1 Hasil Pembelajaran 10.Penyediaan dan penyusunan persekitaran pembelajaran bahasa Tajuk 10 Komunikasi Augmentatif dan Alternatif (Augmentative and Alternative Communication .6 Strategi-strategi peningkatan bahasa .Perkara-perkara yang mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan pentaksiran 9.9.Matlamat menggunakan AAC .Pendekatan structured dan naturalistic .Kelebihan dan kekurangan antara jenis AAC 10.2 Kerangka Tajuk 10.specific .Kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan AAC 10.Mudah-guna .Non-Aided AAC .4 Pentaksiran bahasa .Definisi dan konsep .AAC) 10.Mudah-alih .5 Pemilihan sasaran intervensi .0 Sinopsis 10.5 Faktor-faktor dalam pemilihan jenis AAC .

Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: vi . SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. dan masa anda. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. sumber-sumber pembelajaran.

Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. vii .Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk.

Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Teliti maklumat yang diterima. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 5. 7. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 1. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. viii . Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 6. 3. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 2. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu.

Komponenkomponen dalam proses komunikasi dan pertuturan turut dibincangkan.PENGENALAN Modul ini mengandungi sepuluh tajuk yang terdapat dalam profoma Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Kod : PKU 3102). Asas pemerolehan bahasa dari segi fisiologi. Anda diberi pengetahuan mengenai punca sebab masalah komunikasi / bahasa serta bagaimana mengenal pasti kanak-kanak yang bermasalah bahasa dan komunikasi. Masalah bahasa kanak-kanak terencat akal dihuraikan dalam topik kelima. Tajuk pertama dalam modul ini menghuraikan maksud istilah-istilah komunikasi. sintaksis. iaitu fonologi. morfologi. Topik kelapan berkaitan bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku manakala dalam topik kesembilan membincangkan mengenai kepentingan dan peranan pentaksiran dalam proses peningkatan kemahiran bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. Ia juga memberi pengetahuan mengenai lima komponen dalam bahasa. Perbandingan antara empat teori tersebut dari segi kekurangan dan kelebihan juga diterangkan. Manakala tajuk keempat pula memberi pengetahuan tentang bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Topik-topik dalam modul disediakan bersertakan kemudahan mengakses bahan-bahan yang berkaitan dalam menjalankan pembelajaran kendiri. Definisi tentang masalah komunikasi dan masalah bahasa juga diperjelaskan. semantik dan pragmatik. Topik terakhir adalah berkaitan komukasi augmentatif dan alternatif (AAC). Topik ketiga menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan bahasa dan dihuraikan dalam aspek elemen-elemen asas setiap teori dan implikasinya terhadap intervensi. bahasa dan pertuturan serta hubungkait antara ketiga-tiga istilah tersebut. Tajuk kedua memberi fokus terhadap bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. manakala bahasa kanak-kanak autisme dalam topik keenam dan bahasa kanak-kanak bermasalah sensori dalam topik ketujuh. Fokus diberi terhadap bagaimana melaksanakan kaedah pentaksiran language sampling dan cara menganalisis maklumat yang diperoleh. Pelbagai jenis pentaksiran bahasa serta perkaraperkara yang perlu diambil berat dalam pelaksanaan pentaksiran turut dibincang. psikososial dan kognitif dibincangkan. .

terdapat aktiviti/tugasan untuk tujuan mengukuhkan kefahaman disediakan. latihan pengkayaan juga disediakan pada akhir modul untuk memantapkan proses pembelajaran. . Anda boleh menggunakan buku-buku rujukan dan laman-laman web yang dicadangkan. Selain itu.Selepas membaca setiap tajuk. atau mana-mana bahan sumber yang difikirkan sesuai bagi menyelesaikan aktiviti tersebut.

Bahasa dan Pertuturan 1 Tajuk 2 : Komponen-komponen Dalam Bahasa 6 3 Tajuk 3 : Teori-teori Perkembangan Bahasa 2 Tajuk 4 : Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Disabled) 3 3 Tajuk 5 : Bahasa Kanak-kanak Terencat Akal 3 Tajuk 6 : Bahasa Kanak-kanak Autisme 3 3 Tajuk 7 : Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Sensori 4 Tajuk 8 : Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku Tajuk 9 : Pentaksiran dan Peningkatan Tahap Pencapaian Bahasa 5 Tajuk 10: Komunikasi Augmentatif dan Alternatif (Augmentative and Alternative Communication .AAC) 3 3 15 3 . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk pembelajaran melalui modul. INTERAKSI TAJUK/TOPIK JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS Tajuk 1 : Komunikasi.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Kandungan modul ini dibahagi kepada 10 tajuk/topik.

Anda diberi pengetahuan mengenai punca sebab masalah komunikasi dan bahasa serta bagaimana mengenal pasti kanak-kanak yang bermasalah bahasa dan komunikasi. Membeza antara aspek segmental dan aspek non-segmental dalam pertuturan. Definisi tentang masalah komunikasi dan masalah bahasa juga diperjelaskan. BAHASA DAN PERTUTURAN 1. Menjelaskan hubungkait antara komunikasi. bahasa dan pertuturan. Menghuraikan komponen-komponen penting dalam proses komunikasi.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. 3. bahasa dan pertuturan serta hubungkait antara ketiga-tiga istilah tersebut.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 1 KOMUNIKASI. Komponen-komponen dalam proses komunikasi dan pertuturan turut dibincangkan. 1. 1 . 2. anda dapat: 1.0 SINOPSIS Tajuk ini menghuraikan maksud istilah-istilah komunikasi.

Bolehkah anda menjelaskan dengan tepatnya konsep ketiga-tiga istilah tersebut serta membeza antaranya ? Perbincangan Cuba jawab soalan-soalan berikut :     Bolehkah komunikasi berlaku tanpa bahasa ? Bolehkah seseorang memperolehi bahasa tanpa pertuturan ? Bolehkah pertuturan berlaku tanpa bahasa ? Adakah haiwan mempunyai bahasa ? 2 . bahasa dan pertuturan Komunikasi.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 1. bahasa dan pertuturan merupakan istilah-istilah yang biasa diguna dalam kalangan orang ramai dalam kehidupan harian.2 KERANGKA TAJUK- KOMUNIKASI Aspek Para-Linguistik Aspek Linguistik Aspek Bukan Linguistik Pic Intonasi Suara Ritma Kadar Bahasa Tingkah Laku Pragmatik Pertuturan  1.5 KANDUNGAN ISI Hubungkait antara komunikasi.

(Rujuk Rajah 1. Bolehkah anda fikir beberapa kaedah komunikasi yang tidak melibatkan penggunaan bahasa ? Semua bentuk komunikasi melibatkan empat elemen berikut : (i) (ii) (iii) (iv) Penghantar mesej Penerima mesej Satu hajat untuk berkomunikasi yang dikongsikan Satu kaedah berkomunikasi yang dikongsikan Jika keempat-empat elemen wujud. Penghantar Dikongsi Hajat Kaedah Penerima Rajah 1. 1. keperluan dan hajat (Owens. Ia memerlukan sekurangkurangnya dua pihak dan biasanya berlaku melalui bahasa.1). komunikasi akan berlaku . Penghantar Dikongsi Hajat Kaedah Penerima Rajah 1.1 Komunikasi Komunikasi merupakan satu proses pemindahan pengetahuan / maklumat dan pendapat.1). komunikasi akan berlaku ( rujuk Rajah 1. bahasa dan pertuturan. Komunikasi boleh juga berlaku tanpa bahasa.1 : Komunikasi yang berjaya 3 . 2001).1 : Komunikasi yang berjaya Jika keempat-empat elemen wujud.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Jawapan anda terhadap soalan-soalan di atas akan menunjukkan tahap kefahaman anda mengenai konsep komunikasi.

Rajah 1. masalah komunikasi telah berlaku disebabkan oleh tiada perkongsian hajat (Rujuk Rajah1.3). Bolehkah komunikasi berlaku tanpa pertuturan atau bahasa ? 4 . Walau bagaimanapun. Penghantar Dikongsi Kaedah Penerima Rajah 1. tetapi pada persepsi murid. tetapi jika tiada perkongsian bahasa. komunikasi masih boleh berlaku. maka berlaku gangguan dalam komunikasi.3 : Gangguan Komunikasi akibat tiada perkongsian hajat Perbincangan Setelah membaca setakat ini. komunikasi akan terganggu.2 : Gangguan Komunikasi akibat tiada perkongsian kaedah komunikasi Dalam senario lain. jika kedua-dua pihak sudi menggunakan gestur tangan dan mimik muka. anda sedang bertanya mengenai keupayaannya membuka tingkap.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Apabila satu atau lebih elemen tidak wujud. bolehkah anda menjawab soalan yang ditanya pada awal tajuk ini. Penghantar Dikongsi Hajat Penerima Rajah 1. “Bolehkah kamu buka tingkap?” dan murid menjawab. Anda hendak minta murid membuka tingkap. tetapi tidak begitu lancar dan maklumat yang boleh dikongsikan mungkin terhad. jika anda selaku guru bertanya kepada seorang murid yang duduk di sebelah tingkap bilik darjah.2 menggambarkan apa yang mungkin berlaku jika anda berjumpa dengan seorang dari negara asing. tetapi tidak bangun. “Boleh”. Anda masing-masing ingin berkomunikasi.

stres. penggunaan ruang. gestur tangan.  Ia adalah kreatif – perkataan-perkataan baru sentiasa dibina dari masa ke semasa sementara perkataan yang sudah ada mungkin hilang atau maksudnya telah berubah. pendapat dan makna Ia terdiri daripada satu kod yang dikongsi – walaupun bukan semua orang mengetahui Bahasa Isyarat. 1. Tiada sebab mengapa kita tidak boleh guna perkataan seperti ’bubu’ untuk mewakili pokok jika itulah yang dipersetujui oleh ahli-ahli dalam sesuatu komuniti. yang tiada kaitan dengan komponen linguistik. Setiap bahasa mempunyai ciri-ciri berikut :   Ia melibatkan komunikasi – perkongsian pemikiran.  Ia terdiri daripada simbol-simbol arbitrari – kita yang menetapkan simbol yang diguna untuk mewakili sesuatu perkara atau benda. Bukan linguistik: tingkah laku pragmatik (kontak mata.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Komunikasi boleh dianalisis mengikut tiga komponen berikut :    Linguistik : melibatkan bahasa Para-linguistik : intonasi. ritma.  Ia adalah generatif – jika terdapat satu set perkataan dan peraturanperaturan yang ditetapkan. pic. body language. penutur boleh menjanakan bilangan ayatayat tanpa batasan. suara. Bolehkah anda fikirkan tentang perkataanperkataan baru yang telah masuk sistem Bahasa Melayu atau Bahasa yang ditetapkan oleh peraturan- 5 . dan lain-lain). turn taking.2 Bahasa Bahasa merupakan satu sistem simbol peraturan tertentu untuk berkomunikasi maksud. kadar – iaitu ciri yang berkaitan bagaimana komponen linguistik dihasilkan. orang yang mengetahuinya boleh berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut.mimik muka.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Inggeris dalam masa lima tahun ini atau perkataan-perkataan yang telah hilang atau berubah maksudnya baru-baru ini. lelangit) yang juga dikenali sebagai articulators.4 untuk kefahaman lanjut mengenai komponen-komponen penting dalam produksi pertuturan. 1.Kelajuan/ Kadar Fonologi (terdiri daripada kompenan Fonetik & Bahasa) .Stres ( penekanan ) .3 Pertuturan Pertuturan boleh didefinisi sebagai tingkah laku untuk menghasilkan satu kod bahasa dengan membentuk pola-pola bunyi yang sesuai. PERTUTURAN KOMPONEN SEGMENTAL KOMPONEN BUKAN SEGMENTAL (PROSODI) Mempunyai kesan terhadap makna seperti unsur berikut : .Intonasi . Ia memerlukan kefungsian saraf dan otot yang sempurna. lidah. Jenis masalah pertuturan yang kerap dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas ialah masalah artikulasi kerana ia merupakan satu proses yang kompleks – ia memerlukan sistem persepsi dan produksi yang sempurna.Kualiti suara 6 .Kelancaran . Pertuturan boleh dibahagi kepada dua komponen – iaitu komponen segmental (artikulasi) dan komponen bukan segmental (suprasegmental / prosody). bibir. Sila rujuk Rajah 1. terutamanya bahagian otak yang bertanggung jawab atas koordinasi sistem pergerakan otot. Artikulasi yang baik akan menghasilkan bunyi-bunyi pertuturan yang tepat dan jelas. Artikulasi melibatkan penghasilan bunyi pertuturan yang melibatkan pergerakan otot-otot tertentu (spt. Pergerakan articulators adalah dikawal oleh sistem saraf pusat.

5 : Organ-organ Vokal dalam Manusia 1.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Rajah 1.4 Masalah Komunikasi dan Bahasa Pernahkah anda berjumpa dengan individu yang bermasalah komunikasi atau bahasa? Apakah ciri-ciri yang ditunjukkan oleh individu tersebut? 7 .5 di bawah. Rajah 1.4 : Komponen-komponen Pertuturan Bahagian badan manusia yang terlibat dalam produksi pertuturan adalah ditunjukkan dalam Rajah 1.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 1.Afasia dsb Rajah1. saraf pusat / saraf auditori Jenis : -Masalah suara -Masalah artikulasi -Masalah kelancaran Jenis : -Masalah Bhs secara spesifik ( fonologi.6 berikut : Masalah Komunikasi Masalah Pendengaran Masalah Pertuturan Masalah Bahasa Jenis : -Kehilangan Konduktif -Kehilangan Sensori-neural -Kehilangan berpunca drp. masalah komunikasi merupakan satu penyimpangan daripada pendengaran.6 : Jenis dan Kategori Masalah Komunikasi 8 . Masalah komunikasi boleh dikategorikan seperti dalam Rajah 1. pertuturan atau bahasa normal yang mengganggu komunikasi atau yang menarik tumpuan negatif terhadap individu yang mengalaminya. Berdasarkan definisi tersebut. moforlogi. sintaksis. terdapat banyak jenis dan bentuk masalah komunikasi yang membawa kesan yang serius kepada individu yang mengalaminya. atau menyebabkan individu tersebut menjadi segan atau merasa diri kurang upaya. pragmatik ) . seorang pelopor terkenal dalam bidang perkembangan terapi pertuturan.1 Masalah Komunikasi Mengikut Charles Van Riper (1905-1994).4. semantik.

Walau bagaimanapun. 1. masalah bahasa dan komunikasi yang dihadapi membawa impak yang ketara dan serius dalam pelbagai aspek perkembangan dan pencapaian  akademik. (b) kandungan bahasa. penulisan.4. Mereka tidak mempunyai ciri-ciri yang seragam dan tahap masalah yang dialami boleh terdiri daripada ringan sehingga amat teruk.4.2 lelaki : 1perempuan 50-80% masalah komunikasi merupakan masalah artikulasi 1. data-data berikut diperolehi :      Lebih kurang 5% kanak-kanak yang masuk sekolah mempunyai masalah komunikasi 1 dlm 1000 kanak-kanak bermasalah komunikasi mempunyai masalah bahasa yang serius Lebih kurang 23% kanak-kanak khas bermasalah dalam komunikasi Kekerapan masalah komunikasi dari segi jantina . Ia mungkin melibatkan (a) bentuk bahasa.3 Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Bahasa dan Komunikasi Kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi merupakan satu kumpulan yang heterogeneous. Kesan masalah bahasa dan komunikasi boleh dirumuskan seperti berikut : Prestasi Akademik .Kurang menyumbang dalam perbincangan 9 .).2 Masalah Bahasa (Language Disorders) Mengikut the American Speech and Hearing Association (1993). dll.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Berapa kerapnya berlaku masalah komunikasi? Berdasarkan kajian-kajian yang ditelah dijalankan. lisan. masalah bahasa merupakan masalah dalam kefahaman dan / atau penggunaan sistem simbol bahasa (spt. dan/atau (c) fungsi bahasa dalam komunikasi dalam apa jua kombinasi.

Tahukah anda apakah pasangan kategori masalah yang kerap sekali dijumpai bersama (dual disabilities)? Jawapannya ialah masalah bahasa/komunikasi bersama masalah kerencatan akal. kategori masalah yang kerap sekali dijumpai ialah masalah pembelajaran secara spesifik (specific learning disabilities) seperti disleksia yang memberi kesan terhadap salah satu aspek pembelajaran.Gagal mengikut arahan .menarik diri daripada interaksi 1.kerap bergaduh .Sukar mendiskriminasi antara bunyi-bunyi pertuturan .Bermasalah menghasilkan bunyi pertuturan . kanak-kanak lain . Memandang kekerapan 10 . Masalah komunikasi berada pada kedudukan kedua dari segi kekerapan berlakunya.bermasalah dalam mengorganisasi maklumat untuk diingat .Memberi respons yang lambat .Kurang tumpuan  Tingkah Laku .Sukar mengorganisasi idea-idea .tidak suka berinteraksi dgn.bermasalah memahami / mengikut peraturan-peraturan permainan  Kefungsian Kognitif .biasa disingkir oleh kanak-kanak lain .4 Punca masalah bahasa / pertuturan Antara kanak-kanak berkeperluan khas.kerap menunjukkan tantrum .bermasalah menguruskan perbualan .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI .4.berlawan dengan rakan sebaya .Sukar mencari perkataan yang tepat  Interaksi Sosial .

kita harus meninjau beberapa punca sebab yang boleh mengakibatkan kewujudan masalah tersebut. kita boleh mengkateorikan berikut :  Faktor Genetik / Sejarah keluarga . Didapati kesan yang berlaku semasa peringkat bayi biasanya tidak berbanding dengan jika ia berlaku pada peringkat begitu dewasa.ada perhubungan antara ketidaksempurnaan bilangan kromosom dengan beberapa kumpulan masalah bahasa/komunikasi tertentu (contoh: trisomi 21) punca sebab seperti  Faktor neurologi .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI berlaku masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. iaitu sebelum kanak-kanak memperolehi bahasa (di bawah 2 atau 3 tahun) 11 . kecederaan teruk Adakah ini merupakan satu bukti untuk plastisiti otak di peringkat bayi ?  Faktor perinatal (semasa kelahiran) . terutamanya pada bahagian otak tertentu yang bertanggung jawab terhadap pemprosesan bahasa . Walaupun sebahagian besar masalah bahasa dan komunikasi tidak diketahui puncanya.risiko lebih tinggi dalam kalangan lelaki .kecederaan pada bahagian otak tertentu.ketidaksempurnaan dalam perkembangan sistem saraf.lebih komplikasi semasa kelahiran.kes-kes lebih kerap berlaku dalam keluarga-keluarga tertentu .kehilangan jenis sensori-neural akibat kerosakan pada telinga dalam pada peringkat pralingual. lebih tinggi risiko kanak-kanak untuk mengalami masalah perkembangan bahasa (contoh : masa kelahiran yang panjang boleh mengakibatkan kekurangan oksigen kepada sel-sel di otak menyebabkan masalah anoxia)  Kehilangan pendengaran .

bahasa dan pertuturan. tidak boleh dinafikan bahawa pertuturan merupakan saluran yang efektif dan cekap sekali untuk berkomunikasi. .  Faktor persekitaran / sosial . komunikasi dan bahasa boleh wujud tanpa pertuturan seperti ditunjukkan oleh individu-individu bermasalah pendengaran yang berupaya berkomunikasi dengan begitu lancar dan mesra melalui bahasa isyarat.terdapat hubungan yang rapat antara perkembangan bahasa dan kognisi (cognition ). Bahasa dan pertuturan merupakan alat untuk berkomunikasi. Rajah 1. Walau bagaimanapun.kemiskinan boleh mengakibatkan risiko biologikal yang mungkin menjejaskan pembinaan organ-organ penting seperti otak dan telinga.7 di bawah merumuskan hubungkait antara ketiga-tiga komponen tersebut.kehilangan jenis konduktif akibat kerosakan pada telinga luar atau/dan tengah (contoh: infeksi otitis media yang kronik) jika tiada rawatan secara medikal atau surgikal  Kerencatan kognitif / mental . Rumusan Terdapat hubungkait yang rapat antara proses komunikasi. Dalam kalangan manusia. 12 .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI .faktor ini boleh berinteraksi dengan faktor-faktor lain untuk menghasilkan kesan yang negatif terhadap pelbagai aspek perkembangan seperti fizikal. emosi dan kognitif. maka tidak hairanlah bahawa kerencatan mental dan masalah bahasa merupakan dual disability yang kerap sekali berlaku dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

Komunikasi

Bahasa

Pertuturan

Rajah 1.7 : Hubung kait antara komunikasi, bahasa dan pertuturan

Punca sebab berlaku masalah komunikasi dan bahasa dalam kalangan kanakkanak mungkin sukar dikenal pasti. Walaupun kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi berkongsi banyak ciri yang serupa, mereka merupakan satu golongan yang sangat heterogeneous (tidak seragam). Justeru jika anda ingin membantu kanak-kanak tersebut meningkatkan tahap kemahiran komunikasi dan bahasa, anda perlu mempunyai terlebih dahulu pengetahuan dan kefahaman mengenai bagaimana perkembangan bahasa berlaku dalam kalangan kanak-kanak kecil. Aspek ini akan dibincang secara terperinci dalam Tajuk 2 modul ini.

13

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

Latihan
Dalam sosialisasi, anda akan mendapat banyak peluang untuk membuat pemerhatian mengenai komunikasi non-verbal yang digunakan. Senaraikan jenis komunikasi nonverbal yang berlaku serta kekerapan setiap jenis untuk perbincangan dalam kelas. Bincangkan peranan komunikasi non-verbal dalam kehidupan harian.

Tutorial

Secara berpasangan anda dikehendaki mencari maklumat dan membentangkan tajuk-tajuk berikut semasa sesi tutorial mengikut giliran yang ditetapkan. Pembentangan adalah selama 30 minit termasuk sesi perbincangan dan soal jawab. Tugasan yang dihasilkan perlu memberi fokus kepada kemahiran

pemikiran aras tinggi ( hots – spt mensintesis, analisis dan penilaian ). Setiap perlu menyediakan dan menyerahkan kepada pensyarah dan setiap kumpulan. satu salinan pembentangan

1. Bincangkan peranan komunikasi dan bahasa dalam pencapaian akademik. Bagaimanakah masalah komunikasi dan bahasa boleh menjejaskan prestasi akademik di sekolah?

2. Jelaskan kepentingan pertuturan sebagai satu alat komunikasi dan huraikan jenis masalah pertuturan yang dihadapi dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.

14

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

RUJUKAN
Kuder, S. J. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. Boston: Allyn & Bacon. Martin, D. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. London: David Fulton Pub. Owens, R. (2001) Language Development : An Introduction. (5th Ed.). Boston : Allyn & Bacon.

Reed, V. A. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed.)
Boston : Allyn & Bacon.

15

0 Sinopsis Tajuk ini menghuraikan tentang definisi dan konsep AAC.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI KOMUNIKASI AUGMENTATIF DAN ALTERNATIF TAJUK 10 (AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION –AAC) 10. matlamat dan kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan AAC. Bab ini juga menjelaskan jenis-jenis AAC dan faktor-faktor dalam pemilihan jenis AAC. 121 . Menghuraikan jenis-jenis komunikasi augmentatif dan alternatif 3. anda dapat: 1. Menjelaskan faktor-faktor dalam pemilihan jenis komunikasi augmentatif dan alternatif. 10.1 Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Mendefinisikan komunikasi augmentatif dan alternatif 2.

Mudah-alih .2 KERANGKA TAJUK Komunikasi Augmentatif dan Alternatif ( AAC ) Definisi dan Konsep Jenis-Jenis AAC Faktor-faktor Pemilihan Jenis AAC .Mudah-guna 122 .Matlamat .Kanak-kanak khas yang memerlukan AAC .Non-aided AAC menggunakan AAC .Kelebihan dan kekurangan antara jenis AAC .Kebolehan kanakkanak .Struktural .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 10.Aided AAC .

Siste em Komun nikasi Augmentatif da an Alternat tif mengandungi tiga kompenan n iaitu tekn nik komu unikasi.3 3 Definisi i dan Kons sep AAC ma Komunik kasi Augme entatif meru ujuk kepada a kaedah d dan peralata an yang me enghasilkan n/ Term mem mbekalkan kemahiran verbal ( Mustonen. Per 123 . Kekadang g melaksan nakan prose edur komun nikasi altern natif memb berikan kesa an yang ba aik kepa ada pertut turan kana ak-kanak khas. Mana akala Komunikasi Alte ernatif pula merujuk k kepada tekn nik yang menggantika an kemahira an baha asa percaka apan ( McC Cormick & Shane. Perb bezaan ama alan antara a komunika asi Augmen ntatif dan k komunikasi Alternatif adalah tida ak jelas. S 1990 0). R Reiche elt. Ma anakala da alam kes tertentu pendekata an augm mentative te elah menjadi asas uta ama keberk kesanan ba ahasa pertu uturan sese eorang mur rid khas s. Locke.PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI KAN NDUNGAN N 10. Guru harus berhati-hati semasa a melaksanakan prose edur AAC a agar tidak t terlalu men nitik beratka an satu kompenan n sahaja contoh c terla alu membe eri tumpuan kepada penggunaa an peralata an unikasi ber rteknologi sehingga s mengabaika m an konpenan lain sep perti sistem m simbol da an komu pene ekanan kem mahiran kom munikasi. 1991) yan ng bertujua an meni ingkatkan kemahiran k komunikasi k i sedia ada yang dimiliki oleh kan nak-kanak. 1990). AKT TIVITI Sec cara berkumpulan bin ncangkan k kanak-kana ak khas ya ang memerlukan AAC C dan n huraikan kebaikan-ke k ebaikan yang akan dip perolehinya a rsembahkan n dapatan perbincang p gan tersebut dalam sat tu Pergurus san Grafik. Oleh seb bab kedua a-duanya berkongsi b m matlamat y yang sama a maka pendekatan ini i disat tukan dan disebut d sebagai Komunikasi Augm mentatif da an Alternatif f. sis stem simbo ol dan kema ahiran kom munikasi ( M McCormick & Shane.

Namun jika sistem ini tidak digunakan 124 .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI KANDUNGAN 10. 1986 ). bahasa isyarat dan mimik muka.4 Jenis AAC Tiga kompenan iaitu teknik komunikasi. Sistem Simbol Sistem AAC tanpa bantuan alatan menggunakan sistem isyarat tertentu (misalnya ASL – America Sign Language) pendekatan ini telah digunakan kepada individu berkeperluan khas termasuk yang mengalami kerencatan akal dan autisme. Alat AAC memerlukan sistem simbol sebagai mod untuk berkomunikasi. sistem simbol dan kemahiran komunikasi : i). Teknik tanpa bantuan alatan tidak memerlukan sokongan peralatan atau persedur untuk melaksanakannya. perkataan dan huruf boleh dijadikan sebagai simbol. Namun bagi penggunaan sistem AAC yang tidak mempunyai kemahiran iii). Kemahiran Komunikasi Prosedur alat AAC telah menyediakan pelbagai peluang kepada individu yang tidak boleh bercakap untuk berkomunikasi dengan orang lain. ii). 1993 ). Manakala teknik berbantukan alatan – melibatkan penggunaan alatan elektronik atau alatan bukan elektronik serta melibatkan penggunaan prosedur tertentu dan penggunaan beberapa jenis sistem simbol. Teknik ini termasuklah pertuturan. Teknik Komunikasi Terdapat dua asas teknik AAC iaitu berbantukan alatan dan tanpa alatan ( Vanderheiden & Lloyd. Bagi individu yang mempunyai masalah motor tetapi kemahiran literasi yang baik. Kajian menunjukkan bahawa individu boleh memperoleh sekurang-kurangnya perbendaharaan kata yang berbentuk isyarat melalui penggunaan sistem simbol ( Kiernan.

PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI

seca ara efektif maka m pende ekatan ini tid dak bergun na walaupun sistem A AAC adalah berteknolo ogi tingg gi. Kajian te erhadap penggunaan sistem AAC C telah me endapati bahawa peng gguna sistem ini pasif p berko omunikasi. Mereka bergantung b ndengar untuk mem mulakan ata au pada pen mene entukan ha ala tuju sesu uatu perbua alan. Calcu ulator (1988 8), menyata akan bahaw wa penggun na AAC tidak berk komunikasi secara efe ektif dan se ering kali m membuktikan n sedemikian. Misalny ya untuk k meminta a lebih ba anyak mak kanan mer reka membaling pinggan ke lantai untu uk meny yatakan ha asrat mereka ini. Mer reka tidak ditanya se ebab merek ka memba aling pingga an terse ebut sebalik knya sering g ditanya soalan yang g hanya me emerlukan jawapan y ya atau tida ak. Hal ini menyeba abkan kema ahiran kom munikasi me ereka tidak berkemban ng.

AKT TIVITI Sec cara berkum mpulan bincangkan kelebihan da an kekuran ngan antara a jenis-jenis AAC C

Per rsembahkan n dapatan perbincang p gan tersebut dalam sat tu Pergurus san Grafik.

KA ANDUNGA AN

m Pemilihan Jenis AA AC 10.5 Faktor-faktor Dalam

an bahawa McCormick dan n Shane 199 90 telah me encadangka a program A AAC seharu usnya; i). meningkatk m kan kebole ehan kanak k-kanak da ari segi aka ademik, fungsi dan a aktiviti-aktiv viti

sosia al dalam pe ersekitaran yang normal

ii). Memperbaik M ki kualiti da an kuantiti bahasa se erta kemah hiran berko omunikasi kanak-kana ak 125

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

tersebut. Selepas matlamat-matlamat seperti di atas, maka objektif sistem AAc boleh diwujudkan.

Matlamat Keseluruhan- untuk meningkatkan kebolehan kanak-kanak dari segi akademik, fungsi dan aktiviti-aktiviti sosial dalam persekitaran normal.

Pemilihan Cara Berkomunikasi – Sistem komunikasi yang menggabungkan sistem dengan bantuan alatan atau tanpa bantuan alatan adalah lebih digalakkan. Contohnya kombinasi gestural dan mod vokal adalah lebih efektif berbanding penggunaan satu mod sahaja.

Pemilihan Sistem Simbol – Doherty (1985) mencadangkan Strategi Pemilihan       Memilih isyarat berkonteks berbanding isyarat tanpa konteks Memilih isyarat ‘symmetric’ berbanding isyarat ‘nonsymmetric’ Memilih isyarat ‘transluent ‘ berbanding isyarat ‘nontransluent ‘ Memilih isyarat apabila terdapat perbezaan lokasi yang maksimum Memilih isyarat yang diulang berbanding yang tidak boleh diulang Dsb

Tiga Faktor Yang Harus Diambil Kira Semasa Memilih Sistem Simbol : 1. Guessability 2. Learnability 3. Generalization

126

PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI

AKTIVITI Secara berkumpul lan bincang gkan faktor-faktor dala ah pemilihan AAC - Mudah h alih - Mudah h guna - Kebole ehan kanak k-kanak.

mbahkan Persem

dapatan

perbincang gan

terse ebut

dala am

bentuk

Perguru usan Grafik k.

Cari maklu umat dan b bincang PEC C (picture e exchange e communi ication ) d alam menin ngkatkan m masalah bah hasa kanak-kan nak berkepe erluan khas s. .

Jelaskan J je enis AAC – non aid ded AAC, aided AAC C dan structural. s n kelebiha an dan kekurangan antara Bincangkan je enis AAC te ersebut.

Bincangkan keperluan k komunikasi augmentat tive dan alt ternatif (AA AC) bagi pelajar berk keperluan k khas. Jelas skan konse ep dan def finisi serta matlamat m pe enggunaan n AAC.

127

L.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bahan Rujukan Bloom. S.) Boston : Allyn & Bacon. New York : Wiley Kuder. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. London: David Fulton Pub. Allyn 128 . Boston: Allyn & Bacon.). A. M. R. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. Martin. D. Reed. V. Boston : & Bacon. (5th Ed. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. J. (2001) Language Development : An Introduction. Owens.(1978) Language Development and Language Disorders. & Lahey.

4. Perbandingan antara empat teori tersebut dari segi kekurangan dan kelebihan juga diterangkan. Ia juga memberi pengetahuan mengenai lima komponen dalam bahasa.1 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. semantik dan pragmatik.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 2 KOMPONEN-KOMPONEN DALAM BAHASA 2. Membincangkan unsur-unsur penting dalam teori-teori perkembangan bahasa. Membanding beza antara teori-teori perkembangan bahasa. morfologi. Menjelaskan lima komponen dalam bahasa. sintaksis. psiko-sosial dan kognitif dibincangkan. psiko-sosial dan kognitif. anda dapat: 1. 3. 16 . Asas pemerolehan bahasa dari segi fisiologi. Empat teori perkembangan bahasa dihuraikan dalam aspek elemen-elemen asas setiap teori dan implikasinya terhadap intervensi. iaitu fonologi. 2. Menghuraikan asas pemerolehan bahasa dari segi fisiologi. 2.

17 . pendapat dan perasaan anda melalui gestur tangan atau mimik muka sahaja ? Dalam Tajuk 2. anda telah mengetahui bahawa peranan utama menggunakan bahasa adalah untuk berkomunikasi. anda akan mempelajari secara terperinci unsur-unsur yang penting mengenai bahasa serta bagaimana kanakkanak memperoleh bahasa. Bolehkah anda bayangkan bagaimana kehidupan anda jika anda tiada kemahiran berbahasa dan hanya boleh berkongsi maklumat.3 Pengenalan Peranan Bahasa dalam kehidupan Selepas membaca Tajuk 1.2 KERANGKA TAJUK- BAHASA ELEMEN-ELEMEN BAHASA ASAS PEMEROLEHAN BAHASA Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik Pragmatik Faktor Fisiologikal Faktor kognitif Faktor sosial  KANDUNGAN ISI 2.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2.

Kebanyakan ahli linguistik telah mengenal pasti lima elemen utama –iaitua fonologi. Dalam komponen bentuk. ahli-ahli linguistik telah membina beberapa model untuk membahagi bahasa kepada beberapa elemen. morfologi dan sintaksis manakala semantik merupakan komponen kandungan bahasa dan pragmatik merupakan penggunaan bahasa.2.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2.1 : Dua Model Elemen-elemen Bahasa 18 . kandungan (content) dan penggunaan (use). Modelmodel bahasa tradisional dan model bahasa yang dikemukakan oleh Bloom & Lahey dirumuskan oleh Rajah 2. sintaksis. Untuk memahami bahasa secara lebih mendalam.1 dan Rajah 2.4 Model Bahasa Bahasa yang diguna oleh setiap individu adalah sangat kompleks. adalah termasuk fonologi. Model bahasa yang diperkenalkan oleh Bloom & Lahey memberi penekanan terhadap hubungkait antara elemen-elemen bahasa. Bloom & Lahey (1978) pula menggambarkan bahasa sebagai mempunyai tiga komponen iaitu bentuk (form). semantik dan pragmatik. morfologi. MODEL TRADISIONAL MODEL BLOOM & LAHEY Phonology Morfologi Sintaksis Bentuk Semantik Pragmatik Kandungan Penggunaan Rajah 2.

Sebagai rumusan.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bentuk Kandungan Penggunaan Rajah 2. marilah kita meninjau setiap elemen bahasa secara lebih terperinci. Fonem boleh didefinisi sebagai unit bunyi linguistik terkecil yang membawa perbezaan terhadap makna.1 Fonologi (Phonology) Fonologi boleh didefinisi sebagai sistem bunyi sesuatu bahasa dan peraturanperaturan linguistik yang mempengaruhi kombinasi-kombinasi bunyi itu. ia menjadi ’batu’ yang membawa makna berlainan.4. 1978) Untuk penguasaan bahasa yang sewajar. /s/ dan /b/ merupakan dua fonem dalam Bahasa Melayu kerana perkataan ’satu’ membawa makna tertentu dan jika sebutan /s/ ditukar kepada sebutan /b/. fonologi ialah kajian mengenai sistem bunyi sesuatu bahasa. semua elemen-elemen bahasa yang ditunjukkan harus berkembang serentak. 19 . Setiap unit bunyi tersebut dikenali sebagai fonem. Dalam sistem Bahasa Inggeris terdapat lebih kurang 45 unit bunyi yang berbeza manakala dalam Bahasa Melayu. 2. Sekarang. Contoh. Setiap bahasa mempunyai satu set peraturan masing-masing yang menentukan bagaimana fonem-fonem boleh dikombinasikan. terdapat kurang daripada 45 unit disebabkan oleh sistem Bahasa Melayu baku hanya mempunyai 6 enam bunyi vokal.2 : Model Bahasa (Bloom & Lahey.

terdapat tiga morfem. berapa morfem yang terdapat? Apakah makna /s/ di hujung perkataan tersebut? Dalam konteks ini. tetapi sebab ia perlu diikat pada hujung perkataan baseball. Kedua perkataan bases dan balls diguna dalam permainan baseball. Justeru ahli linguistik membuat kesimpulan bahawa terdapat blok-blok binaan asas bagi setiap bahasa yang dipanggil morfem (morphemes). /s/ membawa makna ’lebih daripada satu’ – ia mempunyai makna. Bagaimana pula dengan basement? Bolehkah basement dipisah menjadi dua perkataan. Maka dalam perkataan baseballs. ia dikenali sebagai morfem terikat. Bagaimana dengan baseball? Memang ia adalah satu perkataan lain yang mempunyai makna yang berbeza. Perkataan seperti baseball terdiri daripada dua morfem bebas.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. iaitu base dan ment? Base memanglah satu perkataan yang bermakna. maka /s/ juga merupakan satu morfem.2 Morfologi (Morphology) Morfologi boleh didefinisi sebagai sistem peraturan linguistik yang mempengaruhi struktur perkataan dan pembinaan bentuk perkataan. Perkataan baseball terdiri daripada gabungan dua perkataan – base dan ball. Sebagai rumusan. morfologi ialah kajian mengenai perkataan. Maka morfem boleh ditakrifkan sebagai unit terkecil yang mempunyai makna dalam sesuatu bahasa. 20 . Jika kita tambahkan /s/ pada hujung baseball untuk menjadikannya baseballs. dan setiap perkataan tersebut mempunyai makna yang berkaitan dengan perkataan majmuk baseball.4. tetapi bagaimana dengan ment? Perkataan basement tidak boleh dipisahkan kepada unit-unit yang lebih kecil. iaitu base dan ball yang boleh diguna secara berasingan. Cuba fikirkan perkataan base. Seorang yang mengetahui Bahasa Inggeris akan mengakui bahawa ia adalah satu perkataan dalam Bahasa Inggeris. Terdapat dua jenis morfem – morfem bebas dan morfem terikat. Peraturan-peratuan morfologi akan menentukan bagaimana perkataan-perkataan dalam sesuatu sistem bahasa boleh dibina.

Bagaimana pula kod untuk ayat (b) ? Peraturan-peraturan di atas perlu diubahsuaikan seperti berikut : NP = Art + N VP = Aux + V + NP NP = Art + N Sebagai rumusan. satu auxiliary verb (is). sintaksis ialah kajian mengenai struktur ayat yang boleh dibina berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan pada sesuatu sistem bahasa.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. (b) The girl is reading a book. terdapat satu article (the) dan satu kata nama atau noun (dog). 21 S = NP + VP . Cuba perhatikan struktur ayat-ayat berikut : (a) The dog is running. ia menentukan susunan perkataan-perkataan dalam ayat.3 Sintaksis (Syntax) Sintaksis boleh didefinisi sebagai sistem peraturan linguistik yang mempengaruhi urutan dan kombinasi perkataan untuk membina ayat.4. Ahli linguistik telah mereka cipta satu kod ringkas untuk menunjukkan struktur ayat seperti berikut : S (sentence) = NP (noun phrase)+ VP(verb phrase) NP(noun phrase) = Art(article) + N(noun) VP(verb phrase) = Aux(auxiliary) + V(verb) Yang di atas menggambarkan peraturan-peraturan sintaksis Bahasa Inggeris. Dalam ayat (a). dan satu main verb (running). Peraturan-peraturan tersebut menentukan struktur ayatayat. Ini dikenali sebagai elemen-elemen peraturan sintaktik yang ahli-ahli linguistik menyebut peraturanperaturan struktur frasa. Dengan ringkasnya.

Peraturan-peraturan pragmatik merangkumi memberi respons yang relevan terhadap sesuatu topik. Sebagai rumusan. serta cara menyampai maklumat dengan berkesan. body language. meminta dan memberi penjelasan semasa terdapat gangguan komunikasi. peraturan-peraturan semantik akan menentukan perkataan-perkataan yang boleh dipilih dalam sesuatu ayat supaya ia menggambarkan maksud yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. Adakah ayat-ayat di atas boleh diterima ? Jika tidak. penggunaan mimik muka. Ia melibatkan pengetahuan mengenai fungsi komunikasi dan konteks.4 Semantik (Semantics) Semantik boleh didefinisi sebagai peraturan-peraturan yang menentukan makna perkataan dan kombinasi perkataan. gestur tangan dan lain-lain aspek non-verbal. iaitu semasa interaksi atau perbualan. Unsur-unsur penting dalam kemahiran pragmatik juga melibatkan kebolehan dalam aspekaspek seperti mengambil giliran. air yang kotor tidak mungkin jernih.4. Cuba perhatikan ayat berikut : (a) Suami dia adalah seorang bujang. Pengetahuan peraturan-peraturan semantik tersebut memerlukan pengetahuan mengenai objek / orang. mengurus topik perbualan. 22 . dan dalam (b).4. (b) Air sungai di situ nampaknya kotor dan jernih. 2.5 Pragmatik (Pragmatics) Pragmatik boleh didefinisi sebagai peraturan-peraturan yang menentukan bagaimana bahasa diguna dalam konteks social. hubungan antaranya dan hubungan antara peristiwa. memberi maklumat yang wajar dari segi kuantiti dan kualiti. mengapa ? Tentu anda rasa keliru atau sesuatu yang tidak kena – dalam (a) seorang suami tidak boleh menjadi bujang. Justeru terdapat peraturan-peraturan semantik yang menentukan jenis perkataan yang boleh dikombinasikan secara bermakna dalam sesuatu ayat.

5 Asas Pemerolehan Bahasa Pernahkah anda fikir bagaimana bahasa diperolehi seolah-olah otomatik oleh kanak-kanak kecil semasa mereka berusia antara 1 – 3 tahun tanpa diajar oleh orang dewasa. Setelah mengkaji elemen-elemen bahasa secara terperinci dan bagaimana peraturan-peraturan linguistik mempengaruhi struktur dan penggunaan bahasa.3 menunjukkan tiga faktor penting yang memainkan peranan penting dalam pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak kecil. Faktor Fisiologikal Pemerolehan Bahasa Faktor Kognitif Faktor Sosial Rajah 2. diharap anda telah menghayati kompleksiti sistem bahasa yang diamalkan dalam kehidupan anda.3 : Interaksi Faktor-Faktor fisiologikal. pemerolehannya juga melibatkan interaksi yang kompleks antara beberapa faktor.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Kekurangan dalam penguasaan pragmatik akan menjejaskan keberkesanan dalam komunikasi. 2. kognitif dan sosial dalam Pemerolehan Bahasa 23 . Rajah 2. Oleh kerana bahasa merupakan sesuatu perkara yang kompleks. sedangkan kita perlu melatih seekor chimpanzee dengan intensifnya untuk menguasai beberapa perkataan sahaja? Keupayaan memperoleh bahasa memang merupakan satu keistimewaan yang ada pada manusia yang tidak ada pada haiwan.

P Pemeroleha an bahas sa mem merlukan ke efungsian otak o yang sempurna. Didapati bahawa in ndividu yan ng meng galami kec cederaan pada sel-sek otak akibat ke emalangan atau stro ok kemu ungkinan mengalami m masalah m be erbahasa (a aphasia).1 1 Faktor Fis siologikal Pern nahkah and da fikir mengapa m ba ayi yang baru dilah hir belum mempunya ai kebo olehan mem mahami dan n mengguna a bahasa? Jawapan yang muna asabah iala ah baha awa otak belum b berk kembang dengan d sep penuhnya pada masa a kelahiran n.4 yang menunjukk kan kawasa an otak yan ng memaink kan perana an yang g penting da alam pemprosesan ba ahasa. Rajah h 2.4 : Baha agian-bahag gian otak ya ang penting g dalam Pem mprosesan Bahasa 24 . kombinasi k kematanga an fisiologikal dan p pengalama an meng gakibatkan perkemb bangan otak o seter rusnya. Deng gan laluan n masa. Di manakah m le etaknya ka awasan-kaw wasan otak k yang bertanggung jawab ata as peme erolehan ba ahasa? Sila rujuk Rajah h 2.PKU310 02 PENG GENALAN KE EPADA MAS SALAH BAH HASA DAN K KOMUNIKAS SI 2. .2.

individu yang mengalami kecederaan di kawasan Wernicke mungkin menghasilkan sebutan / ujaran yang panjang.kecederaan mengakibatkan kesilapan artikulasi. merupakan bahagian otak yang bertanggung jawab terhadap kefahaman bahasa .kecederaan menjejaskan pemahaman bahasa. kata kerja) Kecederaan pada kawasan luas di otak yang melibatkan kedua-dua kawasan Broca dan Wernicke akan mengakibatkan masalah bahasa yang teruk di mana kedua-dua bahasa reseptif dan bahasa ekpresif terjejas (global aphasia). Apakah yang dipertikaikan sehingga hari ini ialah bagaimana bahasa 25 . 2.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Dua kawasan otak yang berperanan penting dalam penguasaan bahasa ialah Kawasan Broca dan Kawasan Wernicke. yang mengandungi tatabahasa.terletak dekat di tengah hemisfera cerebral kiri di mana frontal. biasanya bahasa ekspresif iaitu pertuturan atau penulisan terjejas (Broca’aphasia) Kawasan Wernicke : . Ahli-ahli linguistik telah mempersetujui bahawa faktor kognitif memainkan peranan penting dalam penguasaan bahasa. kesilapan dalam ejaan. .parietal dan temporal lobes bertemu.2. tetapi kurang mengguna perkataan yang membawa maksud (seperti kata nama.terletak dekat bahagian belakang hemisfera cerebral kiri.merupakan bahagian otak yang bertanggung jawab terhadap pembentukan urutan bahasa .2 Faktor kognitif Kanak-kanak yang mengalami kerencatan akal biasanya didapati menghadapi masalah dalam bahasa dan pertuturan. Butir-butir penting disenaraikan di bawah : Kawasan Broca : . dalam temporal lobe. penghasilan ujaran yang pendek atau tanpa tatabahasa. iaitu bahasa reseptif (Wernicke’s aphasia) .

pic dan seterusnya.membenarkan kanak-kanak menjalankan pemikiran abstrak dan penaakulan simbolik.Bahasa dan kognisi merupakan dua sistem yang berkembang secara berasingan.Jika kita mempunyai perkataan(bahasa) untuk memperihalkan sesuatu perkara. kita mungkin mengetahui warna primer sahaja. bahasa berlaku kerana interaksi dengan orang lain. (iii) Bahasa dan kognisi adalah saling bergantung (Vygotsky. 1956) . .Beberapa asas pencapaian kognitif (seperti distancing. 1954). biru dan hijau. .Sebagai contoh. .Pada peringkat awal. . 1962). . melon dan lain-lain. ice. Mengikut pandangan ini. Pada peringkat ini. semasa kita mula belajar mengenai warna. iaitu merah.Bahasa mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia ini. persepsi mengenai warna-warna yang mempunyai perbezaan halus seperti di atas hanya berlaku selepas seseorang mengetahui perkataan untuk melabel warna-warna tersebut. (ii) Bahasa mempengaruhi persepsi (Whorf. 26 . Dengan perolehan lebih pengalaman. maroon. Adakah perkembangan kognisi mendahului perkembangan bahasa atau sebaliknya ? Beberapa pandangan telah dikemukakan seperti berikut : (i) Kognisi / pengetahuan / persepsi mendahului bahasa (Piaget. bahasa dan pemikiran mula disealirkan.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI berhubungkait dengan kognisi. anda mungkin berjumpa dengan nama-nama seperti azure. . .Kemudian ia diinternalized. kita akan mempunyai persepsi atau kefahaman terhadap perkara tersebut. object permanence) harus berlakusebelum perkembangan bahasa di mana kanak-kanak beralih daripada dunia fizikal ke dunia simbolik. kita belajar bagaimana mengenal pasti warna-warna seperti ungu. Jika anda pernah mengecat rumah.Bahasa adalah salah satu fungsi simbolik yang berkembang dalam kanakkanak melalui ketumbuhan dan interaksi dengan persekitaran.

bahasa dan kognisi juga berkembang dan mungkin berkembang secara berasingan.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI - Menurut Vygotsky. .Semasa sistem saraf pusat mencapai kematangan. pemikiran tidak akan berkembang seterusnya tanpa bahasa.Menurut pandangan ini. (iv) Kedua-dua bahasa dan kognisi bergantung kepada kematangan fizikal. kecelaruan bahasa dan kognisi disebabkan oleh disfungsi fisiologi. Kebolehan berbahasa dan berfikir berkembang seiring dengan perkembangan sistem saraf pusat . 27 . tetapi hubungkait secara spesifik belum lagi ditakrifkan dengan sepenuhnya. Keempat-empat pandangan yang dihuraikan di atas telah membantu kita memahami hubungkait antara bahasa dan kognisi.

Kajian-kajian menunjukkan bahawa kuantiti dan kualiti interaksi mempengaruhi perkembangan bahasa. Pengalaman awal dalam interaksi sosial memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan bahasa. Sebagai rumusan. Pernahkah anda mendengar cerita-cerita sedih mengenai kanak-kanak yang dikurungkan bertahun-tahun dalam bilik tanpa peluang berinteraksi dengan orang lain? Curtiss (1977) dalam Kuder(2003) menceritakan kes Genie. seorang kanak-kanak perempuan yang dijumpai terkurung dalam sebuah bilik. dia didapati mengalami kelewatan kognitif dan tiada bahasa. 28 . .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2.perkembangan fisiologikal memberi kita maklumat mengenai ‘bagaimana’.3 Faktor Sosial Walau didapati bahawa perkembangan dalam aspek fisiologi dan kognitif merupakan pra-syarat untuk perkembangan bahasa berlaku. Kes-kes seperti ini menunjukkan bahawa interaksi sosial diperlukan untuk perkembangan bahasa. ketiga-tiga faktor menyumbang kepada kefahaman kita terhadap perkembangan bahasa . Apa yang jelas adalah bahawa perkembangan bahasa melibatkan interaksi yang kompleks antara ketiga-tiga faktor tersebut. . kedua-dua faktor tersebut sahaja tidak mencukupi untuk menerangkan bagaimana perkembangan bahasa berlaku.Didapati kanak-kanak daripada keluarga yang bertahap lebih tinggi dari segi sosio-ekonomi mempunyai vokabulari yang lebih luas. Lebih banyak interaksi bahasa berlaku antara ibu bapa dan anak dalam keluarga yang berada berbanding dengan keluarga yang sedang mendapat bantuan daripada badan-badan kebajikan.2. Walaupun Genie mempunyai sistem fisiologikal yang lengkap. perkembangan kognitif memberi maklumat mengenai ‘apa’ dan perkembangan sosial memberi maklumat mengenai ‘mengapa’ perkembangan bahasa berlaku.

New York : Wiley Kuder.(1978) Language Development and Language Disorders. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. (2001) Language Development : An Introduction. Martin. J. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. Reed. S.). L.) Boston : Allyn & Bacon. (ii) bentuk dan (iii) penggunaan Bahan Rujukan Bloom.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Huraikan masalah-masalah dalam hidupan harian seorang kanak-kanak khas yang alami masalah perkembangan bahasa dalam aspek (i) kandungan. M. 29 . & Lahey. Boston: Allyn & Bacon. D. (5th Ed. V. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. R. Boston : Allyn & Bacon. Owens. London: David Fulton Pub. A.

Teori Behavioris .Teori Semantik Kognitif . Membincangkan unsur-unsur penting dalam teori-teori perkembangan bahasa. Membanding beza antara teori-teori perkembangan bahasa. 3.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 3 TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA 3.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. 2.0 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap empat teori perkembangan bahasa dihuraikan dalam aspek elemen-elemen asas setiap teori dan implikasinya terhadap intervensi. 3. Perbandingan antara empat teori tersebut dari segi kekurangan dan kelebihan juga diterangkan.Teori Pragmatik Interaksionis 30 .Teori Psiko Linguistik .2 KERANGKA TAJUKTEORI PERKEMBANGAN BAHASA . anda dapat: 1.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI  3. bertahap tinggi serta abstrak dan berjaya menggunanya dengan berkesan. Antara faktor-faktor yang biasanya diterima sebagai pengaruh perkembangan bahasa termasuk persekitaran linguistik. Setiap faktor tersebut telah diberi penekanan dalam salah satu teori pemerolehan bahasa yang akan dibincang seterusnya.didedah kepada bahasa dalam pelbagai konteks interaksi .satu sistem struktur linguistik yang begitu kompleks. Punca kesukaran disebabkan oleh proses pemerolehan bahasa dalam kalangan manusia yang begitu kompleks.tanpa latihan khas . Permasalahan ini telah menarik minat ahli-ahli linguistik sejak bertahun-tahun yang lalu.3 KANDUNGAN ISI Pengenalan Bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya? Banyak teori telah dikemukakan untuk memberi jawapan terhadap soalan tersebut tetapi setakat ini masih tiada satu teori yang boleh menerangkan semua aspek dalam pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak kecil. Banyak kajian telah dijalankan yang bermatlamat untuk mengetahui proses bagaimana pemerolehan bahasa dicapai oleh kanak-kanak kecil. pengalaman individu dan peluang individu untuk berinteraksi. Lindfors (1987) dalam Kuder (2003) memerihalkan masalah seperti berikut : Bagaimanakah kita boleh menjelaskan bahawa .dapat membina untuk dirinya (dalam satu tempoh masa yang pendek dan pada peringkat awal dalam perkembangan kognitifnya) . kebolehan-kebolehan yang diwarisi. Setiap teori dapat menjelaskan sebahagian 31 .hampir setiap kanak-kanak .

Secara ringkas.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI finomenon dalam pemerolehan bahasa. kanak-kanak mendengar sebutan orang dewasa dan cuba meniru apa yang didengar. pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak memang melibatkan proses peniruan dan peneguhan. kanak-kanak dilahir tanpa bahasa. tetapi tiada satu teori yang dapat memberi penjelasan yang lengkap. Melalui teori ini.tingkah laku lain.1 Teori Behavioris – Peranan Persekitaran Menurut teori ini. seperti tingkah laku . adik-beradik dan orang lain. teori ini mempunyai beberapa kekurangan yang serius. Teori ini mendapat sokongan daripada ramai pihak kerana melalui pemerhatian. Kanak-kanak dianggap sebagai penerima pasif terhadap pengaruhpengaruh luaran – daripada ibu bapa. ujaran pertama kanak-kanak harus terdiri daripada perkataan-perkataan yang kerap sekali didengar – dalam Bahasa 32 . Semasa berkembang. Bahasa merupakan satu tingkah laku yang dipelajari.4 Teori-teori Perkembangan Bahasa 3. Teori ini menitik beratkan peranan persekitaran dalam pemerolehan bahasa. 3. Akhirnya mereka berjaya mencapai sebutan perkataan orang dewasa. Urutan perkataan yang ditunjukkan dalam sebutan kanak-kanak tidak boleh dijelaskan oleh teori behavioris ini. mereka mula meniru atau memodelkan bunyi-bunyi yang diperdengarkan daripada orang di sekitar mereka. Walau bagaimanapun. Jika peniruan merupakan proses utama dalam pemerolehan bahasa kanak-kanak. Ramai tokoh-tokoh bahasa berpendapat bahawa peniruan merupakan satu komponen yang kritikal dalam pembelajaran bahasa.4. Peniruan menjadi semakin menepati bahasa orang dewasa dan lama kelamaan kanak-kanak berjaya bercakap seperti orang dewasa. kanak-kanak mempelajari bahasa melalui peniruan (imitation). Respons yang lebih menepati contoh sebutan bahasa orang dewasa akan diberi peneguhan dan ini menggalakkan kanakkanak melatih sebutan seterusnya.

atau ’the’ sebab perkataan-perkataan tersebut kerap sekali wujud dalam ayat orang dewasa. adalah mustahil bagi seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun menguasai bahasa pada tahap begitu kompleks dengan hanya mendengar bahasa orang dewasa dan mengingatinya. Tokoh-tokoh yang mempelopori teori ini berpendapat bahawa bahasa adalah unik pada manusia – bahasa dipelajari oleh semua manusia daripada semua budaya. teori behavioris ini tidak dapat menjelaskan bahawa kefahaman biasanya mendahului produksi bahasa dalam kanak-kanak – iaitu kanak-kanak memahami perkataan dan ayat sebelum mereka dapat menyebutnya.2 Teori Psiko-linguistik – Peranan pewarisan Teori ini dikemukakan oleh Chomsky (1968) dan rakan-rakan sebagai respons terhadap kekurangan yang terdapat dalam teori behavioris. Justeru. perkataan pertama harus merangkumi jenis perkataan artikel seperti ’a’. dalam semua environmen. tetapi mereka sedang belajar peraturan-peraturan bahasa. Chomsky berpendapat bahawa kanak-kanak bukan sahaja menghafalkan longgokan bahasa satu persatu. 3.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Inggeris. Akan tetapi perkataan ’a’ atau ’the’ jarang disebut oleh kanakkanak yang mula bercakap. Akhir sekali. Kanak-kanak kecil didapati menggunakan perkataan yang dibina secara unik seperti ’I wented’ atau ’womans’. Ia memberi fokus terhadap peranan penting yang dimainkan oleh ibu bapa dan ahli-ahli lain dalam keluarga. Menurut Chomsky.4. bagaimanakah kanak-kanak boleh memahami bahasa sebelum mereka boleh menyebutnya ? Walau bagaimanapun teori ini mempunyai kelebihannya. Jika pembelajaran bahasa berlaku melalui proses peneguhan. Pendekatan behavioris ini telah berjaya memperkembangkan banyak pendekatan dalam usaha intervensi bagi meningkatkan kemahiran bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang mengalami masalah bahasa yang teruk. Masalah kedua mengenai teori ini adalah bahawa kanak-kanak dapat mengujar perkataan yang tidak mungkin mereka meniru daripada orang dewasa. Chomsky membuat kesimpulan bahawa bahasa adalah sesuatu yang 33 .

bayi-bayi dilahir dengan kesediaan untuk belajar bahasa. Ini bercanggah dengan pengalaman pihak-pihak yang terlibat dalam mengajar bahasa kepada kanakkanak yang bermasalah bahasa – kanak-kanak tersebut dapat meningkatkan 34 . ia tidak dapat menjelaskan bagaimana elemen-elemen lain seperti peraturan-peraturan morfologi. Akhir sekali. Sebaik sahaja peraturan-peraturan tersebut dikuasai (bersama vokabulari asas). Menurut teori ini. Menurut teori ini. LAD akan mengambil alih untuk membantu kanak-kanak memperolehi peraturan-peraturan bahasa. mereka mempunyai satu mekanisme yang Chomsky panggil the language acquisition device (LAD) yang terdiri daripada kategori-kategori tatabahasa asas dan satu set peraturan yang dikongsi oleh semua bahasa. mengapakah ibu bapa mengubah cara mereka berbahasa demi anaknya? Selain itu. input bahasa tidak memainkan peranan yang penting. LAD hanya beroperasi apabila kanak-kanak terdedah pada bahasa. Teori ini dapat memberi penjelasan terhadap fakta bahawa hampir semua kanak-kanak berupaya berbahasa tanpa latihan khas. Ia juga dapat menjawab mengapa kanak-kanak menguasai bahasa dengan begitu cepat – kanak-kanak seolahnya diprogramkan sejak lahir untuk memproses peraturan-peraturan bahasa. Walau bagaimanapun. Apabila kanak-kanak didedah kepada input bahasa. Pada hakikatnya. Jika kualiti input bahasa tidak penting. kajian-kajian terhadap interaksi ibu bapa dan anak menunjukkan bahawa ibu bapa mengubahsuaikan bahasa semasa mereka berinteraksi dengan anak yang kecil – bahasa diringkaskan dan cara penyampaian berbeza. Akan tetapi kefahaman sepenuhnya mengenai LAD dan lokasinya masih didebatkan sehingga hari ini. kanak-kanak akan memahami dan menghasilkan bahasa. teori ini tidak memberi harapan yang tinggi untuk ibu bapa atau guru yang ingin membantu kanak-kanak yang bermasalah bahasa memandangkan kanak-kanak tersebut mempunyai LAD yang defektif sejak lahir.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI telah terbina semula jadi dalam diri setiap manusia (innate). Kualiti input bahasa orang dewasa tidak penting dan orang dewasa tidak perlu mengajar bahasa atau mengukuhkan penggunaannya. semantik atau pragmatik diperoleh. teori ini hanya berjaya menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh sintaksis bahasa. Dengan erti lain. ia mempunyai kelemahannya. Selain itu.

3. Pada masa yang sama. Contohnya. Kanak-kanak berkembang dari aspek sintaksis kerana mereka telah ada sesuatu yang ingin disampaikan.4. Dalam contoh di atas. Walaupun Piaget tidak mencadangkan satu teori pemerolehan bahasa. Kajiankajian Bloom dan Fillmore memfokus kepada peranan semantik dalam pemerolehan bahasa. Mereka mengguna 35 . perkembangan kognitif seperti object permanence perlu mendahului perkembangan bahasa. Hasil usaha Bloom. kanak-kanak kecil memberi tumpuan terhadap makna. Perkembangan teori ini oleh Chomsky memulakan satu bidang baru. iaitu bidang psikolinguistik – kajian mengenai psikologi bahasa. Perkataan yang serupa akan diguna untuk meluahkan makna yang berbeza. sock” telah diguna oleh seorang kanak-kanak untuk memberitahu bahawa stokin adalah kepunyaan ibunya. Menurut Piaget dan rakan-rakannya. ujaran yang serupa diguna oleh kanak-kanak tersebut untuk meminta ibu memakai stokin baginya. bukan sebab mereka mempunyai tatabahasa untuk meluahkan sesuatu. Fillmore dan Piaget membawa kepada perkembangan Teori Semantik-Kognitif dalam pemerolehan bahasa. Pada masa yang lain. Fillmore (1968) juga mendapati bahawa pemilihan sesuatu perkataan dalam ayat ditentukan oleh makna dan bukan struktur sintaksis ayat. Bloom membuat kesimpulan bahawa semantik mendahului sintaksis dalam pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak. Fokusnya ialah terhadap aspek semantik. teori ini juga tidak dapat menjelaskan dengan lengkapnya bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. kanakkanak telah mengguna satu bentuk sintaksis untuk mengekpres dua fungsi semantik. Mengikut teori ini.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI tahap bahasa melalui pengajaran yang berkualiti. Seperti Teori Behavioris. sebutan ”mommy. usahanya memberi implikasi bahawa perkembangan bahasa berlaku selepas perkembangan kognitif. Piaget sedang mengkaji hubungkait antara kognisi/pemikiran dan bahasa. Justeru.3 Teori Semantik-Kognitif – Peranan Environmen Teori ini dipelopori oleh Bloom (1970) setelah dia perhatikan bahawa kanakkanak kecil biasanya mengguna perkataan yang serupa dalam situasi-situasi yang berbeza.

Ada pula kanakkanak yang menunjukkan tahap bahasa yang lebih tinggi daripada yang dijangkakan sedangkan kemahiran kognitif mereka agak rendah. pencapaian kognitif tertentu mesti berlaku sebelum bahasa diperolehi. Tambahan pula. Justeru perkembangan bahasa akan terus berlaku. Terdapat kanak-kanak yang mencapai tahap perkembangan kognitif (yang merupakan pra-syarat untuk perkembangan bahasa). mereka akan memerlukan bahasa yang lebih rumit untuk meluahkan idea-idea. Ia telah mempengaruhi ibu bapa dan guru supaya mengalih tumpuan daripada aspek sintaksis bahasa kepada aspek-aspek yang lain seperti mewujudkan persekitaran yang berkesan menarik tumpuan kanak-kanak. teori semantik-kognitif juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Menurut teori ini. tetapi masih tiada kemahiran bahasa. Dore (1974) dan Halliday (1975) 36 . Seperi teori-teori yang telah dibincangkan sebelum ini. Maka ia memberi fokus terhadap fungsi komunikasi dalam bahasa.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI bahasa sebab mereka ingin bercakap tentang sesuatu yang telah dialami. Kanak-kanak akan bercakap jika mereka ada sesuatu yang ingin disampaikan. Seperti teoriteori yang lain. perkembangan bahasa berlaku semasa kanak-kanak belajar memilih bentuk linguistik yang memboleh mereka meluahkan hajat komunikasi dengan berkesan. Kekurangan teori ini adalah bahawa input bahasa tidak begitu penting (seperti teori Psikolinguistik). Bahasa akan mengikuti pengalaman. dan sintaksis berkembang akibat keperluan bercakap mengenai lebih perkara dan pengalaman. Apabila pengalaman mereka bertambah. Teori ini berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh ahli-ahli linguistik seperti Searle (1965). 3.4 . teori ini telah memberi impak terhadap amalan-amalan intervensi. Terdapat juga bukti-bukti yang menunjukkan bahawa beberapa peringkat dalam perkembangan kognitif memang diperlukan sebelum kanak-kanak mula berbahasa. Masalah yang lain ialah bahawa hubungkait antara kognisi dan bahasa tidak sebegitu mudah seperti yang dicadangkan oleh Piaget.4 Pragmatik-Interaksionis – Peranan Komunikasi Teori ini berasaskan pemerhatian bahawa orang mengguna bahasa untuk berkomunikasi.

Terdapat bukti bahawa kanak-kanak yang didera dan diabaikan. ahli psikologi dan psikolinguistik seperti Bruner (1975) dan Bates (1976) telah membuat pemerhatian mengenai komunikasi ibu bapa dengan anak mereka. yang menerima kurang interaksi bahasa daripada penjaga. Tetapi berbeza dengan teori behavioris. teori ini menekankan kepentingan terhadap apa yang berlaku dalam persekitaran kanak-kanak. Kanak-kanak belajar berbahasa melalui pendedahan kepada bahasa. Komunikasi yang berulang-ulang dalam konteks rutin membolehkan kanakkanak mendengar dan memodelkan bentuk bahasa orang dewasa. mengalami kelewatan dalam bahasa reseptif dan ekspresif. terdapat bukti bahawa kanak-kanak yang mempunyai kurang peluang untuk berinteraksi dengan orang dewasa mengalami lebih kesukaran dalam memperolehi bahasa. Pada masa yang sama. Melalui interaksi dengan ibu bapa dan orang dewasa lain. Seperti teori behavioris. Ia mengakui kepentingan kematangan fisiologi (seperti Teori Psikolinguistik) dalam menentukan tahap komunikasi yang boleh dilaksanakan oleh kanak-kanak.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI yang telah mengenal pasti dan mengklasifikasi fungsi-fungsi pragmatik. Kekurangan teori ini adalah bahawa ia tidak menjelaskan bagaimana hampir semua kanak-kanak menunjukkan pola turutan perkembangan bahasa yang serupa pada masa yang sama. mereka belajar mengguna aspek-aspek struktur bahasa. Kelebihan teori ini juga berdasarkan fakta bahawa kanak-kanak kecil boleh berkomunikasi keperluan mereka sebelum mereka memperoleh bahasa. kanakkanak belajar bahawa bahasa boleh diguna untuk berkomunikasi dan secara tidak langsung. Hasil kajian daripada dua bidang tersebut digabungkan untuk mewujudkan teori Pragmatik – Interaksionis. Tambahan pula. Jika kanak-kanak bergantung kepada orang dewasa dalam persekitarannya untuk input bahasa. maka adalah logikal untuk menjangka bahawa kualiti dan kuantiti input akan 37 . Teori ini boleh dianggap sebagai satu usaha untuk memberi kepentingan kepada peranan environmen dan peranan proses biologi dalam perkembangan bahasa. teori pragmatik-interaksionis kurang menekankan peranan pengukuhan.

serta menitik beratkan penggunaan bahasa secara holistik dalam konteks komunikasi. usaha untuk memahami bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa telah memberi kita pengertian baru. Mereka tidak lagi memisahkan bahasa kepada komponen-komponen kecil dan mengajarnya secara berasingan. Tutorial Secara berpasangan anda dikehendaki mencari maklumat dan membentangkan tajuk-tajuk berikut semasa sesi tutorial mengikut giliran yang ditetapkan. Rumusan Sehingga hari ini. analisis dan penilaian ). Pembentangan adalah selama 30 minit termasuk sesi perbincangan dan soal jawab. tiada satu teori yang dapat menjelaskan dengan tepat dan lengkapnya bagaimana pemerolehan bahasa berlaku dalam kalangan kanakkanak. Masa kini. Terdapat juga kurang kajian dijalankan setakat ini mengenai berapa banyak interaksi diperlukan untuk merangsangkan perkembangan bahasa berlaku. Walau bagaimanapun. Teori ini juga telah memberi kesan terhadap teknik-teknik intervensi bahasa. mengakibatkan output bahasa dalam kalangan kanak-kanak turut berbeza. Strategi-strategi yang terkini merangkumi penggunaan kaedah-kaedah secara tidak langsung untuk merangsangkan penghasilan bahasa. ramai orang yang terlibat dalam intervensi bahasa lebih berfokus terhadap peranan komunikasi dalam teknik-teknik yang dijalankan. Tugasan yang dihasilkan perlu memberi fokus kepada kemahiran pemikiran aras tinggi ( hots – spt mensintesis. 38 . Justeru terbukti bahawa ada lagi faktor-faktor yang perlu diambil kira.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI berbeza. Setiap teori mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kefahaman yang lebih mendalam akan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam intervensi bahasa kanak-kanak berkeperluan khas merancang strategi yang lebih berkesan.

L. Martin.cal. (2001) Language Development : An Introduction. A.(1978) Language Development and Language Disorders.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Setiap perlu menyediakan dan menyerahkan satu salinan pembentangan kepada pensyarah dan setiap kumpulan.) Boston : Allyn & Bacon.org http://www. D. (5th Ed.asha. New York : Wiley Kuder. R. S. 1. 39 . Boston : Allyn & Bacon.emich. V. Owens.org http://www. & Lahey. Banding bezakan antara teori-teori behavioris.edu Bahan Rujukan Bloom. Boston: Allyn & Bacon. semantikkognitif dan pragmatik-interaksionis dalam pemerolehan bahasa dan implikasinya terhadap pengajaran. psiko-linguistik. Layari Internet http://www. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. Reed. M. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. London: David Fulton Pub.). J.

Menghuraikan masalah bahasa yang dihadapi daripada segi bentuk bahasa. penilaian bahasa. Membincangkan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran daripada aspek psiko-motor. Tajuk ini juga akan menghuraikan masalah tersebut dan implikasinya terhadap intervensi bahasa meliputi kaedah penilaian bahasa. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa 3. anda dapat: 1. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. aspek kognitif dan aspek afektif 2. Dalam topik ini turut dibincangkan mengenai masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pembelajaran dalam aspek bentuk bahasa.2 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. Menjelaskan implikasi masalah yang dihadapi terhadap intervensi bahasa merangkumi kaedah.1 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran daripada aspek psiko-motor. strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi 4. strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi 40 . aspek kognitif dan aspek afektif.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 4 BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN (LEARNING DISABLED) 4.

Kandungan bahasa .Keberkesanan komunikasi  4.3 KERANGKA TAJUKBAHASA KANAK-KANAK MASALAH PEMBELAJARAN Ciri-ciri Knk-knk M.Aspek afektif .Bentuk bahasa . pengiraan atau mata pelajaran sekolah lain. sama ada lisan ataupun tulisan.Pembel . Kelewatan dalam pembelajran menyebabkan kanak-kanak ini akan mengalami pelbagai masalah yang melibatkan perkembangan akademik mahupun perkembangan sahsiah seperti kanak-kanak normal yang lain.Kaedah penilaian bahasa . Justeru itu. pembacaan.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 4. 41 .3 Pengenalan KANDUNGAN ISI Kanak-kanak bermasalah pembelajaran biasanya dikaitkan sebagai kelewatan perkembangan dalam satu atau lebih daripada proses pertuturan.Pembel Masalah Bhs Knk-knk M.Penggunaan bahasa . tahap perkembangan yang lewat menyebabkan perkembangan bahasa kanak-kanak ini terjejas disebabkan pelbagai masalah yang berkaitan dengan ganguan pada proses psikologi yang mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa. penulisan.Aspek psiko-motor .Strategi / teknik intervensi yang spesifik .Aspek kogniti .Teori Implikasi Pragmatik Terhdp Intervensi Interaksionis Bhs .

terdapat pelbagai definisi yang boleh menjelaskan mengenai kanak-kanak mengalami bermasalah ketidakupayaan pembelajaran. Ketidakupayaan kanak-kanak ini juga seiring dengan penakrifan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (1995) dengan jelas menyatakan kanak-kanak bermasalah pembelajaran dikenalpasti dan disahkan oeleh pakar profesional sebagai mengalami kekurangan yang mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka terdiri daripada kanak-kanak yang 42 . pengiraan atau mata pelajaran sekolah lain. Manakala Kementerian Pendidikan Malaysia (1995) pula dengan jelas menyatakan bahawa pelajar yang telah dikenalpasti dan disahkan pakar profesional sebagai mengalami kekurangan yang mengganggu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Kirk. pendengaran. pembacaan. 4. gangguan emosi dan tingkah laku.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Akta Pendidikan Individu Kurang Upaya atau IDEA (1997) dengan jelas menyatakan bahawa kanak-kanak bermasalah pembelajaran mempunyai masalah dalam satu atau lebih daripada proses asas psikologikal yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama ada pertuturan atau penulisan. S (1963) dengan jelas menyatakan bahawa kanak-kanak bermasalah pembelajaran dikategorikan sebagai kelewatan perkembangan dalam satu atau lebih daripada proses pertuturan. kurang upaya penglihatan.3. neurologikal Kanak-kanak yang memberi ini kebiasaannya terhadap kesan kemampuan untuk memahami. Kesan daripada permasalahan yang dihadapi menyebabkan kanak-kanak bermasalah pembelajaran mempunyai masalah untuk berbahasa dengan baik mungkin disebabkan oleh masalah kerencatan mental. penulisan. mengingat atau menyampaikan maklumat.1 Definisi Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran Secara umumnya.

4 Sindrom Down Autisme ringan Hiperaktif (ADHD) Terencat akal minima Kurang upaya dalam pembelajaran (LD) Kurang upaya dalam pembelajaran khusus. kategori kanakkanak bermasalah pembelajaran di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. ii. 43 . iv. Masalah yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian seperti berikut : i. 4. murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. v. Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran Kanak-kanak bermasalah pembelajaran mempunyai masalah bahasa mungkin disebakan oleh ciri-ciri seperti berikut : a. iii. iii. contoh Disleksia. v. Aspek psikomotor Kanak-kanak bermasalah pembelajaran contohnya kanak-kanak Sindrom Down biasanya kanak-kanak ini sukar berbahasa manakala kemahiran pergerakan halus dan kemahiran pergerakan umum juga lewat bertumbuh. vi. adalah : i. iv. ii. kebolehan kognitif tingkah laku sosial penguasaan bahasa lisan dan pertuturan penguasaan membaca kemahiran matematik Selain itu.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI mempunyai keupayaan mental yang rendah dan pengubahsuaian tingkahlaku yang rendah.

bercakap tentang bahasa dan bagaimana menggunakan bahasa sebagai alat untuk menganalisis serta menggunakannya untuk bercakap tentang bahasa itu sendiri. 44 .5 Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran Masalah bahasa bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran menurut Pearl L. Metalinguistik Metalinguistik adalah kesedaran tentang bahasa dan konsep-konsep linguistik.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI b. Secara umumnya. Siedenberg dalam Deena K. Aspek Kognitif Perkembangan kognitif contohnya kanak-kanak Sindrom Down berbeza dan oleh itu kebolehan kognitif juga berbeza. Aspek Afektif Masalah afektif kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah di tahap rendah dan sering menunjukkan sikap yang negatif. kandungan bahasa dikelompok sebagai semantik manakala penggunaan bahasa dikelompok sebagai pragmatik. masalah bahasa kanak-kanak BP boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu bentuk bahasa. Manakala Vogel (1975) telah mengkategorikan kanak-kanak yang tidak boleh membaca ke dalam kelompok masalah bahasa seperti berikut : a. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. 4. morfologi dan sintaksis. c. Bernstain dan Tiegerman (1993) menyatakan bahawa kelemahan bahasa merupakan salah satu daripada ciri-ciri kanak-kanak tersebut di mana mereka akan mengalami kelambatan dalam pertuturan dan sukar untuk memahami atau/dan menggunakan bahasa percakapan. Bentuk bahasa terdiri daripada fonologi. berfikir. Manakala Dena (1993) manyatakan ianya adalah kefahaman tentang penggunaan bahasa.

Bock dan Mercer (1985) menyatakan masalah ekspresi bahasa adalah disebabkan oleh ketidakupayaan artikulasi (articulation disorders). a. Antara huruf-huruf yang sukar dibunyikan seperti b. g. Contoh kesukaran membunyikan huruf konsonan berikut : p d dengan dengan b t Kanak-kanak BP juga keliru untuk membunyikan perkataan yang mempunyai vokal depan a. freeze. contohnya makan terdiri daripada dua suku kata dan erbina daripada lima fonem iaitu m. v. p. d. n. t. leave. sat elite c. Contohnya kesukaran kanak-kanak BP menyebut : rabbit you warsh wabbit oo wash Kajian oleh Wiig dan Semel (1976) mendapati kanak-kanak BP sering keliru dengan konsonan bersuara dan tidak bersuara. dan e seperti berikut : sit. a. z dan th.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI b. Morfologi 45 . Perbezaan ini amat ketara apabila kanak-kanak BP ini menyebut perkataan yang mempunyai fonem konsonan-vokal-konsonan. i. Fonologi Fonologi adalah kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa. set. k.

gandaan. contohnya . 46 . “toys” seperti “Ali’s bag”.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Morfologi adalah suatu bidang yang mengkaji struktur pembentukan kata. Contohnya seperti berikut : “Saya makan nasi” Sepatutnya menjadi “Nasi makan saya”. 1984). kanak-kanak BP juga sukar menggunakan atau membuat ayatayat pasif kerana keliru dengan subjek dan predikat (Semel dan Wiig. d. tambah “s” untuk tunjukkan kepunyaan - Vogel (1983) pula menyatakan bahawa kelambatan kanak-kanak BP berbahasa lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif memandangkan kanak-kanak ini biasanya lambat menguasai hukum morfologi berbanding dengan apa yang selalu diramalkan. Contohnya dalam Bahasa Melayu terdapat perkataan yang terbina melalui proses imbuhan. Sintaksis Bidang ini mengkaji ayat atau struktur ayat dan berkait rapat dengan tatabahasa. contohnya : tambah “es” untuk plural tambah “s” untuk bilangan ramai - seperti “boxes” seperti “boys”. “Nasi dimakan oleh saya”. FN objek Selain itu. Wiig. akronim. penukaran dan pemajmukan. Ahmad FN Subjek menendang FK predikat bola itu. Semel dan Crouse (1973) telah mendapat ramai kanak-kanak BP sukar untuk menggunakan hukum morfologi.

Pragmatik Pragmatik adalah kebolehan atau kemahiran untuk menggunakan ayat dengan batul mengikut konteks atau situasi. Gunakan klu-klu untuk membina pengetahuan murid (Burns. Biasanya kanak-kanak BP sukar memahami makna perkataan yang lebih dari satu makna. Kanak-kanak BP oleh memahami apabila kelajuan pertuturan lebih perlahan berbanding aras/tahap biasa (McCroskey & Thompson. Antara strategi intervensi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah bahasa kanak-kanak BP adalah seperti berikut : a. Pertuturan dan penulisan secara spontan boleh digunakan untuk mengajar pendengaran. 1980) Penggunaan ayat pasif dan panjang perlukan masa untuk murid untuk melakukannya 47 . Guru adalah model terbaik agar murid boleh menunjukkan perhatian sepenuhnya terhadap pengajaran (DeHaven. Kebiasaannya kanak-kanak BP menggunakan ayat-ayat yang panjang dan rumit untuk memberi keterangan atau arahan kepada kanak-kanak kecil berbanding dengan rakan sebayanya yang lain.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa Kesukaran kanak-kanak BP menguasai kemahiran berbahasa dan komunikasi akan menyebabkan kanak-kanak ini sukar untuk berinteraksi dan bersosial dengan rakan sebayanya. f. 1981) c.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI e. Woolfolk (1998) menyatakan bahawa pragmatik itu adalah kesukaran kanak-kanak BP menggunakan bahasa yang betul mengikut konteks atau sesuatu situasi. 1983) b. 1973) d. Semantik Bidang yang mengkaji mengenai makna perkataan-perkataan. 4. e. sebab pelbagai kemahiran boleh dibaiki (Frose.

f. Ayat perlu pendek dengan struktur yang ringkas semasa mengajar (Wiig & Semel. Mesej yang disampaikan oleh kanak-kanak perlu diberi perhatian terlebih dahulu kerana ianya penting dalam proses komunikasi dan juga kesalahan-kesalahan sintak boleh diperbaiki (Spekman & Roth. e. Memang tidak dinafikan bahawa berbahasa danber komunikasi adalah satu proses yang 48 . d. Kemahiran berbahasa perlu diajar merentasi kurikulum (Wiig & Semel. Membuat generalisasi perlu diajar agar pelajar boleh menggunakannya dalam bentuk novel g.6 Kesimpulan Secara umumnya. 1984) Strategi untuk memperbaiki kemahiran ekspresi berbahasa bagi kanak-kanak BP adalah seperti berikut : a. Komponen-komponen seperti morfem dalam sistem bahasa formal perlu diajar bersama-sama bukannya berasingan. c. Kemahiran pragmatik seperti menyoal dan mengambil giliran (turn taking) perlu dimasukkan dalam pengajaran (Spekman & Roth. 1984). 4. masalah bahasa di kalangan kanak-kanak BP agak kritikal jika tidak dikenalpasti lebih awal untuk tindakan selanjutnya. Kanak-kanak tidak perlu terlalu ditekankan dengan ayat-ayat yang lengkap. 1984). cukup sekadar menjawab soalan dengan satu atau dua ayat atau perkataan (Spekman & Roth.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI f. Bahasa boleh diajar dalam setting yang berbeza dan tidak hanya dalam suasana yang seterotaip. Langkah awal seperti intervensi awal berkemungkinan besar dapat membantu mengurangkan masalah yang dikenalpasti dan dihadapi oleh kanak-kanak tersebut. 1984). 1984). b.

d. f. b. e. di sekolah : a.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI penting bagi menjamin kanak-kanak BP berjaya dalam kehidupan dan akademiknya. Tutorial Jelaskan ciri-ciri yang mempengaruhi masalah bahasa dan komunikasi murid bermasalah pembelajaran semasa anda mengendalikan P&P di b ilik darjah? Latihan Latihan : Jelaskan masalah komunikasi berikut yang sering terjadi kepada kanak-kanak BP. Gangguan artikulasi (Articulation disorders) Gangguan suara (Voive disorders) Gangguan kelancaran (Fluency disorders) Gangguan kualitaif (Qualitative disorders) Gangguan bahasa (Interrupted language) Kelewatan berbahasa (Delayed language) Ketidakhadiran pertuturan (Absence of speech) 49 . g. c.

) Boston : Allyn & Bacon. D.asha. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. & Lahey.(1978) Language Development and Language Disorders. R. L. (2001) Language Development : An Introduction.cal.). London: David Fulton Pub. Owens. Boston : Allyn & Bacon.emich. New York : Wiley Kuder. M. S. Boston: Allyn & Bacon. J. Huraikan aktiviti-aktiviti bahasa yang berkesan bagi mengatasi masalah tersebut. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. V.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Ramai pelajar masalah pembelajaran menghadapi masalah kesedaran fonologi ( phonological awareness) yang menjejaskan kemahiran membaca dan menulis. 50 . (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. Reed. Layari Internet http://www. A. (5th Ed.org http://www. Martin.edu Bahan Rujukan Bloom.org http://www.

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 5 BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL 5. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. Menghuraikan definisi kanak-kanak terencat akal.0 Sinopsis Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan bahasa kanak-kanak terencat akal yang meliputi ciri-ciri kanak-kanak terencat akal. iii. ii. dan keberkesanan komunikasi kanak-kanak terencat akal. Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa yang meliputi kaedah penilaian bahasa. 5. iv. strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi 51 . masalah bahasa kanak-kanak terencat akal.1 Hasil Pembelajaran i. implikasi terhadap intervensi bahasa. Membincangkan masalah bahasa kanak-kanak terencat akal dari segi bentuk bahasa. kognitif dan afektif. Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak terencat dari segi psiko-motor.

Kandungan bahasa .2 KERANGKA TAJUK-TAJUK BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Ciri-ciri Knk-knk Terencat Akal Masalah Bhs Knk-knk Terencat Akal Implikasi Terhadap Intervensi Bahasa .Keberkesanan komunikasi 52 .Strategi / teknik intervensi yang spesifik .Kaedah penilaian bahasa .PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 5.Aspek psiko-motor .Bentuk bahasa .Aspek kogniti .Aspek afektif .Penggunaan bahasa .

com/doc/14548068/Bahasa-Kanakkanak-TerencatAkal&ei=zGFpTqSmHoLZrQfStN25BQ&sa=X&oi=translate&ct=result& resnum=1&sqi=2&ved=0CBkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dpenila ian%2Bbahasa%2Bkanak-kanak% Setelah itu dikehendaki membuat perbincangan dengan rakan anda berkaitan dengan definisi kanak-kanak terencat akal. 30% daripada kanak-kanak yang terencat akal teruk disebabkan oleh keabnormalan genetik seperti sindrom Downs.my/translate?hl=en&sl=ms&u=http://www. Apabila kanak-kanak mengalami kecacatan anggota. Mereka yang mengalami kerencatan akal yang teruk (severe mental retardation) tidak boleh berjalan.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI KANDUNGAN ISI 5. 25% disebabkan palsi serebrum. bercakap atau menjaga diri.google. 53 .com. Manakala mereka yang tidak begitu teruk hanya mempunyai masalah mempelajari cara-cara hidup sepertimenjaga diri. penglihatan danpendengaran. Kanak-kanak sebegini mempunyai ukuran IQ (intelligence quotient) kurang daripada 50. Aktiviti 1 Layari laman sesawang berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan definisi kanak-kanak terencat akal: http://translate. Kecacatan terbahagi kepada kecacatan-kecacatan fizikal/anggota. tidak bermakna anak mengalami kerencatan akal.s cribd. 30% disebabkan oleh meningitis dan masalah perinatal manakala 15% tidak ada sebabsebab tertentu.3 Pengenalan Definisi Kerencatan Akal dan Faktor Penyebab Kanak-kanak yang ditafsirkan sebagai terencat akal adalah kanak-kanak yang mempunyai daya pemikiran yang berkurangan dan bermasalah dalam pembelajaran.

4. kognitif f dan afektif bagi b kanak k-kanak aut tisme.2 Aspek Masalah h kecacat tan kanak k-kanak te erencat a akal memp punyai ke esan ke atas beberap pa dimens si kefungs sian kogn nitif antara anya ialah h ingatan.4 Ciri-ciri C Kan nak-Kanak k Terencat Akal A Apakah ciri ciri kanak-k kanak teren ncat akal ? Cuba te eliti gambar di baw wah. motivasi dan bahasa. generalis sasi. Apaka ah pandan ngan anda a terhadap p kanak-ka anak terencat akal? Ad dakah and da dapat menghurai m kan ciri-ci iri kanak-k kanak tere encat akal kep pada rakan n anda sek kiranya and da diminta untuk ber rbuat demikian? Bahagia an ini akan n menghuraikan sec cara ringka as aspek p psikomoto or. .PKU 3 3102 PENGEN NALAN KEP PADA MAS SALAH BAH HASA DAN KOMUNIK KASI 5. metakognisi.1 Aspek A psiko-motor      Pergerakan P yang lembab Hiperaktif H Pergerakan P terbatas Statik S Kawalan K Oto ot yang tida ak sempurn na A kogn nitif 5.4. 5. b Berikut disenaraik kan secara a umum ma asalah kan nak-kanak terencat a akal:  Kurang daya d Tumpu uan 54 .

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI     Pengamatan dan pemahaman yang lambat Kurang Kawalan Emosi Pentafsiran persekitaran yang lambat Pertuturan yang kurang efektif

5.4.3 Aspek Afektif Perkembangan Emosi     Tidak Mampu menjaga Diri Kawalan emosi yang tidak efektif Kurang bersosial Kebergantungan

Aktiviti 2 Anda telah mengikuti secara ringkas nota berkaitan dengan ciri-ciri kanak-kanak terencat akal. Cari maklumat tambahan berkaitan dengan ciri-ciri kanak-kanak terencat akal. Ringkaskan maklumat tersebut dengan dalam bentuk pengurusan grafik.

Sila rujuk laman sesawang berikut untuk melengkapkan maklumat anda: http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/ERNIEAP0503 61D2008TTP.pdf

55

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 5.5 Masalah Bahasa Kanak-Kanak Terencat Akal

Kanak-kanak yang mengalami terencat akal adalah kanak-kanak yang mengalami keadaan perkembangan minda dan daya pemikiran yang kurang ataupun tidak lengkap termasukkecacatan dalam fungsi intelek dan sosial. Kanak-kanak terencat akal memerlukan masa yang lama untuk mempelajari sesuatu kemahiran jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal (Deller, R. 1990). Mengalami masalah dalam pembelajaran disebabkan tahap mental yang rendah dan kurangataupun ataupun tiada keupayaan dalam menguruskan aktiviti seharian Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal ialah :     Proses kognitif terhad dan menjejaskan pencapaian dalam bidang akademik Perolehan dan penggunaan bahasa kurang tepat daripada segi struktur dan kandungan Keupayaan fizikal dan motor yang agak terhad Ciri peribadi dan sosial yang kurang daya tumpuan dan menimbulkan masalah tingkah laku Masalah bahasa kanak-kanak terencat akal dari segi bentuk bahasa (fonologi,

morfologi, sintaksis), kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. Secara umum, Kuder (2003) telah memperincikan masalah bahasa bagi individu yang mengalami masalah terencat akal. .

56

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

Jadual Masalah Bahasa bagi Individu yang Mengalami Masalah Terencat Akal Bentuk Bahasa Fonologi Perkembangan bahasa kanak tidak akal, fonologi lewat. Pengurangan dalam kelompok konsonan dan Morfologi Perkembangan Sintaksis Panjang yang Kandungan Bahasa (Semantik) ayat Lambat sama perkembangan yang lewat. terencat tetapi yang Lebih jika berhadapan dengan struktur sintaksis yang sukar. kata kekuatan relatif Masih Labih konsep konkrit yang giliran bercakap boleh untuk banyak memahami dibina perkembangan dengan semantik Menghadapi memahami ungkapansukar Mengalami dalam memainkan Perbendaharaan peranan adalah sebagai yang penceramah ungkapan yang kesukaran Penggunaan Bahasa (Pragmatik) bertindak dalam memahami ucapan orang dalam Lambat

dengan kanak- fonologi

yang sama

umur mental

sukar masalah dalam lain

perkembangan

Terdapat juga pengkaji yang membimbangkan bentuk bahasa dan kandungan bahasa seperti berikut:

57

dikatakan mempnyai ciri-ciri seperti berikut:       kosa kata yang kurang kualiti bahasa adalah rendah Penggunaan BahasaPenggunaan bahasa (pragmatik) kanak-kanak terencat akal adalah tidak tepat. tidak lengkap atautidak sempurna: situasi / keadaan masa Tujuan kanak-kanak terencat akal Aktiviti 3 Anda telah didedahkan dengan masalah bahasa kanak-kanak terencat akal. Buat kajian terhadap masalah bahasa kanak-kanak autisme yang berada di kelas anda. Bentuk bahasa kanak-kanak terencat akal dikatakan sebagai tidak tepat dan kurang sempurna Kandungan Bahasa Dari segi kandungan bahasa (sistem semantik) pula.scribd.scribd.org/dynapsyc/2007/Language%20development. Buat laporan ringkas berkaitan dengan masalah bahasa kanak-kanak terencat akal.htm http://www.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bentuk Bahasa Bentuk bahasa ialah bahagian bahasa yang dapat dikesan oleh pancaindera melalui pendengaran atau pembacaan.com/doc/38106208/Kajian-Kes-Masalah-SebutanPerkataan-Dalam-Kemahiran-Bertutur-Kanak-kanak-Terencat-Aka 58 . Layari laman sesawang berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan bahasa kanak-kanak terencat akal: http://www.com/doc/38763443/BAHASA-KANAK-KANAKTERENCAT-AKAL http://goertzel.

iaitukonsep-konsep yang boleh dilihat dan disentuh Sesuatu perkara yang diajar hendaklah dibahagikan kepada tugas-tugas kecil serta pemberian peneguhan yang kerap dan serta merta apabila sesuatu tugas telah tercapai atautidak tercapai 5.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 5. sintaksis .     Oleh kerana perbezaan individu ini adalah sukar untuk meramal pencapaian masa depankanak-kanak ini. morfologi dan juga pragmatik. Melalui lima 59 .1 Kaedah Penilaian Bahasa Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran bahasa kanak-kanak terencat akal. Tahap kecekapanmental kanak-kanak khasnya kanak-kanak sindrom Down boleh berbeza di antara ringanhingga teruk . kebolehan intelek kanak-kanak ini berbeza. semantik. program-program intervensi ini menumpukan kepada penguasaan bahasa.peningkatan kemahiran kognitif dan sosial serta mengajar kanak-kanak itu menjaga dirisendir   Latihan senaman ditekankan untuk memperkuatkan otot dan kelincahan pergerakan Penyelidikan menunjukkan bahawa rangsangan yang diberikan pada awal perkembanganmempertingkatkan peluang kanak-kanak ini realisasi sepenuh potensinya.6   Implikasi terhadap intervensi bahasa Apabila dikenal pasti seseorang kanak-kanak itu menghadapi kerencatan mental.  Seperti kanak-kanak normal. dia harus didedahkan kepada suatu program intervensi awal yang teratur Lazimnya.6. tetapi majority berfungsi pada tahap ringan hingga sederhana. Pengajaran yang dicadangkan harus mengambil kira perbezaan intelek yang wujud dikalangan kanak-kanak ini Adalah dicadangkan untuk bermula dengan pendedahan kepada konsep-konsep konkrit. Lima komponen lisan yang seperti yang telah dibincangkan di atas iaitu fonologi.

Hal ini telah pun berlaku pengguguran dan perkara ini seringkali terjadi kepada individu yang menghadapi down sindrom. Morfem 60 . Bidang fonologi adalah merujuk kepada bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dan peraturan-peraturan bagi menentukan bagaimana bunyi-bunyi itu digunakan. Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul. Sebutan dan bunyi yang berlainan akan memberikan makna yang lain. perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataanperkataan tersebut.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI pentaksiran aspek ini. maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. penambahan. masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu berikut. ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. Selain itu juga. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masing-masing mempunyai makna yang berbeza Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur kata atau bidang yang mengkaji proses pembentukan perkataan daripada unsur makna yang paling asas (morfem). Masalah bahasa yang terdapat dalam kalangan kanak-kanak terencat akal ini ialah masalah bahasa ekspresif dan juga masalah reseptif. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian. Pentaksiran Lisan Dalam pentaksiran lisan. Contohnya perkataan ”bahu” menjadi ”bau” . Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. pengguguran dan sebagainya. perkataan ”pin” dan ”tin”. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Sebagai contoh.

Hal ini sememangnya telah pun memberi maksud dan makna yang lain. pengalaman dan sebagainya. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan. konsep.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI adalah adalah kesatuan (unit) tatabahasa yang terkecil yang mempunyai erti dalam struktur sesuatu bahasa. Kehilangan perkataan pada suku kata terakhir boleh memberi makna yang lain. individu itu hanya mampu menyebut ”ibu kedai”. Disebabkan itulah unsur pragmatik 61 . Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri. Morfem tidak terikat pula morfem yang dapat berdiri dengan sendirinya. Bidang semantik pula bidang yang berkaitan dengan makna. Morfem terikat adalah merupakan morfem yang tidak berdiri dengan sendiri. Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti ”I” seringkali ditukarkan dengan perkataan ”you”. Sebagai contoh ”base”. Sebagai contoh ”Ibu pergi ke kedai”. dan perkataan digunakan untuk mewakili benda. contohnya perkataan ”basement”. Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya. Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berlainan. dan morfem. Bidang pragmatik pula ialah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita. Sintaksis pula merupakan unsur terbesar dalam tatatingkat tatabahasa. perkataan. Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa. Perang di sini bermaksud berlawan dan menentang musuh manakala perang yang satu lagi adalah sifat warna. Morfem terdiri darpada morfem bebas dan morfem terikat. Contohnya perkataan perang (e pepet) dan jupa perang (e taling) . Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi.

Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar.6. tugas seterusnya ialah untuk menentukan bagaimana mengajar pelajar kerencatan mental. Juga. 5.com/docs/22588752/bahasa-kanak-kanak untuk maklumat lanjut.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa. ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru.1 Kaedah mengajar pelajar kerencatan mental Setelah memastikan apa yang hendak diajar. Selain itu juga.2 Strategi / teknik intervensi yang spesifik 5.6. Analisis Aplikasi Tingkah Laku (Applied Behavior Analysis) dicadangkan dan berdasarkanpendekatan ini pelbagai strategi pengajaran telah diperkenalkan. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. Kemudian tempoh bahagianuntuk bahagian kecil tersebutdisusun mengikut urutan yang dapat meningkatkan bahagian.docstoc. Analisis Tugas Sesuatu kemahiran yang hendak diajar dijelaskan dengan terperinci dan dibahagikankepada kefahaman. Prinsipprinsip asaspendekatan ini ialah seperti berikut i. Sila rujuk laman sesawang http://www. maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. Dalam pentaksiran lisan. masa menguasainya dinyatakan.2. bahagian-bahagian bagi setiap kecil. 62 .

pelajar diberi galakan dan peluang untuk membetulkannya. Pertuturan ialahkemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. 5. Gerak Balas Aktif Tentukan pelajar terlibat aktif dan setiap gerak balas pelajar dicatat.7 Keberkesanan Komunikasi Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanak-kanak itu dirujuk kepada pakar untuk disaring. serta merta. 4. Sekiranya tidakdilakukan. Bagi jawapan yang salah. Pemindahan Pembelajaran Berlaku apabila sesuatu kemahiran atau tingkah laku yang dipelajari digunakan dalamsituasi berlainan.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. 5. Maklum balasmerupakan pujian atau peneguhan positif lain bagi jawapan atau tingkah laku yangbetul. Maklum balas hendaklah tepat. kesilapan pelajar tidak dapat dikesan. positif dan kerap. 63 . 3. Salah satu cara pemindahan ini berlaku adalah memberi peluangpelajar mengamal sesuatu kemahiran dalam situasi berlainan. bawa murid-murid ke padang.Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain seperti terencat akal ataupun autisme. Penilaian Untuk memastikan sama ada bahagian kecil itu dikuasai atau tidak. dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan. Maklum Balas Pelajar memerlukan maklum balas serta-merta tentang usaha mereka. Contohnya. Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa.

masalah bahasa ataupun kedua-duanya sekali. Jelaskan perkara yang harus dipertimbangkan dalam mengatasi masalah bahasa bagi kedua-dua kumpulan tersebut. Persembahkan dapatan perbincangan tersebut dalam bentuk Pergurusan Grafik. 64 . Tutorial Huraikan masalah-masalah bahasa yang biasa didapati dalam kalangan pelajar kerencatan akal dan bincangkan strategi-strategi khusus yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi masalah tersebut.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk-bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakiliperkataan. Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan. . Banding-bezakan masalah-masalah bahasa dan komunikasi seorang kanak-kanak terencat akal dan kanak-kanak autisme. Buat laporan berbaitan dengan strategi/ intervensi yang telah dilaksanakan. dan laksanakan strategi tersebut kepada murid autisme di kelas anda. Aktiviti 4 Pilih satu strategi/intervensi bahasa yang sesuai.

Owens. London: David Fulton Pub.). D.) Boston : Allyn & Bacon. J.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan “ SELAMAT BERJAYA” Bahan Rujukan Bloom. R. M. Reed. New York : Wiley Kuder. A. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. (2000) Teaching children with speech and language difficulties.(1978) Language Development and Language Disorders. (2001) Language Development : An Introduction. Boston : & Bacon. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. & Lahey. V. Martin. Boston: Allyn & Bacon. (5th Ed. L. S. Allyn 65 .

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 6 BAHASA KANAK-KANAK AUTISME 6. Menghuraikan definisi kanak-kanak autisme.0 Sinopsis Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan bahasa kanak-kanak Autisme yang meliputi ciri-ciri kanak-kanak autisme. dan keberkesanan komunikasi 6. implikasi terhadap intervensi bahasa. Membincangkan masalah bahasa kanak-kanak autisme dari segi bentuk bahasa. strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi iii. masalah bahasa kanak-kanak autisme. kognitif dan afektif. Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa yang meliputi kaedah penilaian bahasa. 66 .1 Hasil Pembelajaran i. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak autisme dari segi psiko-motor. ii. iv.

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 6.Strategi / teknik intervensi yang spesifik Penggunaan Bahasa  pragmatik Keberkesanan komunikasi 67 .Kaedah penilaian bahasa .2 KERANGKA TAJUK-TAJUK Definisi kanak-kanak autisme: Istilah autisme berasal dari perkataan autos yang bererti diri sendiri dan Isme yang bererti aliran. Ini bermakna autisme membawa maksud keadaan yang menyebabkan kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri. Ciri-ciri kanak-kanak autisme  Aspek psiko-motor  Aspek kognitif  Aspek afektif Bentuk bahasa:  Fonologi  Morfologi  Sintaksis Masalah bahasa kanak-kanak autisme  Bentuk bahasa  Kandungan bahasa  Penggunaan bahasa Kandungan Bahasa  Semantik  Implikasi terhadap intervensi bahasa .

komunikasi dan tingkah laku berulangan yang streotaip dan terhad. Kanak-kanak autisme sering menimbulkan kekeliruan bagi penjaganya kerana mereka kelihatan normal tetapi memaparkan tingkah laku dan pola perkembangan yang berbeza. masalah kemahiran berkomunikas dan aspek imaginasi. pola bermain.com. Pemahaman dan tanggapan yang salah terhadap keadaan kecacatan ini membawa kepada kelewatan perkembangan yang serius dalam semua bidang perkembangan terutamanya dalam bidang kemahiran sosial dan komunikasi. Namun begitu. Dalam kemahiran koordinasi mata-tangan. hanya mengeluarkan bunyi-bunyi ataupun meniru apa yang diperkatakan orang lain. Kebanyakan kanak-kanak autisme juga mengalami terencat akal tetapi dalam pelbagai tahap. Ini bermakna autisme membawa maksud keadaan yang menyebabkan kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri (http://www. sama ada mereka menghadapi masalah ataupun mereka lebih maju dalam aspek itu dan kemahiran lain. gangguan deria.my/modules. Autisme adalah kategori ketidakupayaan yang dicirikan dengan gangguan dalam komunikasi. Keadaan ini dialami di sepanjang kehidupan kanak-kanak itu. interaksi sosial.3 Pengenalan Definisi Kanak-Kanak Autisme Istilah autisme berasal dari perkataan autos yang bererti diri sendiri dan Isme yang bererti aliran. American Psychiatric Association (1994) pula menyatakan bahawa gangguan ini berkisar pada tiga perkara utama iaitu gangguan interaksi sosial. Kanak-kanak autisme kategori teruk menghadapi 68 .PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 6.php?name=News&file=article&sid=489). Gejala autisme mula kelihatan sebelum kanak-kanak berumur tiga tahun. (1998) hampir kesemua kes autisme menghadapi gangguan interaksi sosial. tahap gangguan ini tidak sama di antara satu individu autisme berbanding yang lain (Wing 1976). Mereka juga tidak suka disentuh ataupun berhubung dengan orang lain ataupun mungkin selalu berpaut pada sesiapa sahaja Manakala menurut Viayan a/l Gopal autisme merujuk kepada gangguan perkembangan pervasif ( pervasif developmental disorder ). Menurut Trevarthen et al.pts. Mereka mungkin tidak dapat bertutur. dan perilaku emosi.

1 Aspek psiko-motor Kanak-kanak autisme dikatakan mempunyai tingkah laku berikut:   Sama ada hiperaktif ataupun hipoktif. Autisme dan tingkah laku yang berkaitan dengannya dianggarkan terdapat dalam 1 daripada 500 individu. Keadaan ini adalah kesan daripada kecelaruan neurologikal yang mengganggu fungsi otakkanak autisme. Melakukan perbuatan ataupun gerakan yang sama dan berulangkali seperti bergoyang-goyang. berlari atau berjalan mundar-mandir. mendekatkan mata ke televisyen. ” rote memory ” dan lain-lain.4 Ciri-ciri kanak-kanak autisme 6. Mereka juga mempunyai masalah tingkah laku. mereka menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik atau kemahiran mekanikal ataupun dalam seni muzik.” 6.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI masalah yang serius berbanding dengan kanak-kanak autisme kategori ringan dan berfungsi tinggi (Jordan 1997). Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia ( NASOM ) pula menjelaskan autisme sebagai suatu kekurangan seumur hidup dan menampakkan kesannya dalam masa 30 bulan yang pertama seseorang bayi. Kekerapan kanak-kanak lelaki mengalami autisme adalah empat kali ganda daripada kanak-kanak perempuan. Komunikasi antara mereka adalah terbantut dan mereka tidak dapat berhubung secara langsung.    Tidak suka pada perubahan Dapat duduk dengan lama tanpa berbuat apa-apa dan reaksi. Persatuan Autisme Amerika Syarikat telah mendefinisikan autisme sebagai ketidakupayaan yang rencam yang pada kebiasaannya kelihatan pada masa kanakkanak itu belum meningkat umur tiga tahun. Kerap sekali. Sensitif pada sentuhan 69 .4. Individu autisme mempunyai kelebihan intelek yang luas. mengepak-ngepak.

Kebanyakan individu autisme mempunyai tumpuan yang singkat atau terhad namun begitu keadaan ini tidak pula berlaku apabila mereka memberi tumpuan yang berlebihan kepada perkara yang mereka sukai. Kanak.4. Oleh kerana tumpuan perhatian merupakan peringkat pertama dalam pemerosesan maklumat.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI        Tidak suka dipegang ataupun dipeluk. Sensitif dengan bunyi yang kuat dan menutup telinga. terdapat sebahagian kecil daipada mereka yang mempunyai keupayaan kognitif yang tinggi dan mempunyai bakat yang mengkagumkan (Modul OUM. 2007).2 Aspek kognitif Kanak-kanak autisme mempunyai perkembagan kognitif yang berbeza dengan kanakkanak lain. Apabila menyukai sesuatu benda.kanak autisme berkeupayaan menerima input daripada deria tetapi mereka tidak berupaya memilih maklumat yang penting. Mereka mungkin tertarik dan memberi tumpuan kepad satu aspek daripada satu perkara yang sepatutnya dilihat secara menyeluruh. Oleh itu maklumat awal ini akan 70 . dan suka memutar-mutar ataupun melambung-lambung dan menyambut mainan atau apa saja yang dipegang. Suka mencium dan menjilat mainan atau benda lain Kurang sensitif pada rasa sakit ataupun takut Tidak bermain mengikut cara biasa. 2007). Keadaan ini dikenali sebagai stimulus overselecivity iaitu perkara atau rangsangan yang menjadi tumpuan secara berlebihan. Walaupun kebanyakan kanak-kanak autisme mempunyai daya kognitif yang lemah. Misalnya hanya tertarik dan menumpukan perhatian kepada warna merah pada barang permainan tanpa mempedulikan bentuk dan kegunaannya. Suka dengan objek-objek yang berputar seperti kipas. terus dipegang dan membawa ke mana sahaja. 6. maka kegagalan mengenal pasti aspek yang bersesuaian bagi permainan tersebut menyebabkan keupayaan mereka untuk bermain ataupun belajar adalah terhad(Modul OUM.

seni lukis dan muzik. Sebagai contoh. dapat bermain piano hanya dengan mendengarnya sahaja dan menghasilkan kerja seni seperti lukisan dan ukiran yang sangat cantik. input yang diterima akan diproses dan disimpan dalam bentuk ingatan jangka pendek atau ingatan jangka panjang dan akan dikeluarkan semula apabila diperlukan. Kanak.kanak autisme tidak mampu menumpukan perhatian kepada perkara.3 Aspek afektif Bahagian ini membicarakan aspek afektif dari segi perkembangan emosi dan perkembangan sosial. misalnya dalam matematik.4.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI dikekalkan dalam bentuk asal (uncoded form).perkara kecil yang boleh dikaitkan dengan ingatan masa lalu dan mengimbas kembali untuk melihat penting yang ada. 71 . Mengikut kebiasaan proses yang berlaku dalam otak manusia.3. Namun bagi kanak. Namun begitu.1 Perkembangan Emosi Kanak. Ada di antara mereka yang boleh menyelesaikan masalah matematik yang rumit dalam masa yang singkat. membuat analogi dan tidak memahami kiasan.kanak autistik dianggap telah menunjukkan emosinya apabila kelihatan ketawa geli hati seorang diri.4. kanak. 6. terdapat individu yang mempunyai kemahiran tertentu yang tinggi melebihi ukuran umum misalnya kecerdasan yang tinggi atau mempunyai bakat yang sangat luar biasa.kanak autistik sukar membuka hubungan secara emosi dengan orang lain kerana mereka tidak sedar bahawa perasaan tertentu boleh ditunjukkan dalam cara yang tidak disalah faham. Selain itu mereka sukar membuat atau memahami jenaka. Namun persoalannya adalah sama ada tingkah laku itu wujud dalam keadaan sosial yang betul. 6.kanak autisme mereka tidak boleh mengekalkan maklumat dalam jangka masa yang lama dan juga tidak berupaya membuat penyesuaian terhadap maklumat untuk proses pembelajaran.

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Individu autistik juga tidak menyembunyikan perasaan suka atau tidak suka kepada orang lain dan ada kalanya menunjukkan kemesraan yang melampau.rakan lain. Ada kalanya kanak-kanak autisme mencederakan diri sendiri dan tiada rasa simpati dan tidak memahami perasaan orang lain. tidak membalas lambaian atau tidak bertepuk tangan ketika semua orang bertepuk tangan. Misalnya. mereka uga akan menyerang sesiapa sahaja yang berhampiran jika emosi terganggu. Dapat disimpulkan di sini bahawa ketidaklangsungan. Masalah tingkah laku sosial kanak. kanakkanak autisme didapati sering marah. Mereka hanya berinteraksi dengan orang lain apabila memerlukan sesuatu daripada orang itu. Kerap kali mereka akan menjauhkan diri apabila ada orang hendak berinteraksi dengan mereka. ketawa dan menangis tanpa sebab.2 Perkembangan Sosial Kanak. mengamuk tanpa terkawal jika tidak dituruti kemahuannya atau dilarang daripada melakukan sesuatu yang diingininya.kanak autistik mempunyai masalah apabila berinteraksi dengan orang lain.kanak autistik kurang berupaya meniru apa yang orang lain buat kepada mereka.3. tidak mahu memulakan perbualan dan tidak suka bermain dengan rakan. Selain itu. Bersikap tidak acuh/ peduli (socially indifferent) iaitu mengambil sikap tidka peduli dengan keadaan sekelilingnya walaupun tidak pula menghindari pergaulan. Mereka juaga suka merosakkan apa sahaja yang ada di sekitarnya jika emosi terganggu. 6. Dari segi afektif. Sesetengah kanak. Penghidratan sosial (social avoidant) iaitu individu autistik akan mengelak daripada sebarang bentuk interaksi sosial. kedudukan (posture) badan yang kaku dan suara yang mendatar atau monotonous.kanak autistik dapat dikategorikan kepada tiga iaitu: a.beza. individu autistik menunjukkan beberapa ekspresi muka yang berbeza. Mereka kerap dikatakan cuba mengelak daripada bertentang mata apabila bercakap. mereka tidak senyum apabila orang lain senyum kepadanya. Selain itu. kurang berperaturan dan emosi yang keterlaluan yang ditunjukkan oleh individu autistik adalah kerana sememangnya secara semulajadi mereka kurang berminat untuk berkomunikasi. b. 72 .4.

Selepas ini anda dikehendaki untuk membuat nota ringkas dalam bentuk pengurusan grafik berkaitan dengan ciriciri kanak-kanak autisme. Ramai kanakkanak dengan masalah autisme tidak mempunyai bahasa pertuturan langsung iaitu di antara 28 hingga 61 peratus (dalam Kuder. Berehatlah sebentar 6. bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang abnormal. Oleh itu mereka tidak dapat menjangkakan apa yang akan disebut atau dibuat oleh orang lain dalam pelbagai situasi sosial. masalah kanak-kanak autisme tidak hanya menggunakan bahasa pertuturan yang sedikit. Bagi yang boleh bertutur mereka banyak bergantung kepada ingatan secara hafalan daripada menggunakan peraturan asas bahasa secara kreatif. sebaliknya bagi kanak-kanak yang boleh bertutur. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. Kekol atau janggal ketika bersosial (socially awkward) berlaku apabila individu autistik cuba berkawan tetapi tidak berupaya mnegekalkan hubungan itu. 2003). perasaan. Masalah bahasa kanak-kanak autistik dapat dibahagikan kepada tiga iaitu bentuk bahasa.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI c. kepercayaan. 73 . sikap dan emosi. Aktiviti 1 Anda telah mengikuti secara ringkas nota berkaitan dengan ciri-ciri kanak-kanak autisme.5 Masalah Bahasa Kanak-Kanak Autisme Menurut Micheal Rutter (1979). Topik perbualan adalah terhad serta mempunyai masalah dalam bahasa (gesture) yang bersesuaian. Keadaan ini berlaku kerana mereka hanya bercakaptentang diri sendiri dan tidak memahami bahawa orang lain juga mempunyai idea. Bahasa kanak-kanak autisme adalah terhad dan tidak fleksibel.

5. Masalah ini adalah disebabkan oleh ketidakupayaan untuk memproses ciri-ciri pertuturan suprasegmental. i. iv. Mereka juga menggunakan sebutan yang tidak sesuai dengan maksud sesuatu perkataan iaitu menggunakan sebutan yang tinggi bagi perkataan yang bukan soalan. Kelainan prosodi yang ditunjukkan adalah seperti berikut (Modul OUM. pertuturan yang monotonus dengan suara yang terhad.1 Bentuk bahasa Bentuk bahasa kanak-kanak autistik dapat dibahagikan kepada tiga iaitu fonologi. Ada di antara pengkaji yang menyatakan bahawa kanak. morfologi dan sintaksis.1.kanak autistik lemah dalam menghasilkan pertuturan yang nonsegmental atau dikenali juga sebagai prosodi. mempunyai keadaan turun naik dalam kesungguhan vokal iaitu terlalu tinggi dan terlalu lembut. Mereka digambarkan bercakap seolah-olah meyanyi. Ramai pengkaji melaporkan bahawa kanak-kanak autisme mempunyai masalah berkenaan ciri-ciri suprasegmental dalam pengeluaran bunyi (tekanan dan sebutan). Irama yang stereotaip atau berlagu. tidak menunjukkan perbezaan dalam intonasi dalam percakapan 74 . pengeluaran bunyi vokal yang berubah. namun mengalami kelewatan dalam urutan perkembangan fonologi.2007).ubah turun naiknya dan tidak seperti biasa iii. namun kajian gagal membuktikan hipotesis tersebut (Kuder 2003). 6.5.lagu dengan bunyi yang dipanjangkan secara berlebihan ii.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 6.1 Kajian Fonologi terhadap proses pertuturan kanak-kanak kanak-kanak autisme autisme sama mendapati dengan perkembangan fonologi adalah perkembanagn kanak-kanak normal. Mereka sering mempunyai masalah luahan yang rendah dalam suara dan bercakap dalam monotone.

5.5. Fein & Waterhouse (1979) telah membuat kajian terhadap pemerolehan morfem antara kanak-kanak autisme dengan kanak-kanak yang mengalami masalah schizophrenic dan kanak-kanak yang kurang upaya. Beliau juga mendapati bahawakanak-kanak autisme sering meninggalkan tatabahasa morfem dan fungsi perkataan (dalam Kuder. Mereka mendapati perkembangan sintaksis dalam kalangan 75 .1.1. 2003). Pierre & Bartolucci (1977) telah membuat kajian untuk membandingkan perkembangan sintaksis dalam kalangan kanak-kanak autisme. Gunningham (1968). kanak-kanak kecacatan mental dan kanak-kanak normal. Berdasarkan beberapa kajian yang talah dijalankan oleh penulis didapati kanak-kanak autisme kerap meninggalkan imbuhan . telah membuat kajian terhadap perkembangan pertuturan ke atas seorang kanak-kanak autisme selama lima tahun (umur 6 hingga 1 tahun) dan mendapati MLU kanak-kanak itu meningkat secara mendadak dari 19 ayat kepada 30 ayat dalam masa 6 bulan pertama. didapati tidak terdapat perbezaan yang ketara sama ada dengan jumlah morfem yang digunakan atau dari segi kekerapan penggunaan forfem (dalam Kuder.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 6. Contohnya Ayat kanak-kanak autisme: Ayat yang sepatutnya : Saya sedang lari Saya sedang berlari 6.3 Sintaksis Kajian terhadap perkembangan sintaksis kanak-kanak autisme mendapati perkembangan sintaksis mereka perlahan dan mempunyai masalah dari segi penggunaan bahasa dalam situasi sosial. 2003).2 Morfologi Kajian terhadap perkembangan morfologi kanak-kanak autisme mendapati terdapat persamaan dan perbezaan antara perkembangan bahasa kanak-kanak autisme dengan kanak-kanak normal.

6. Mereka berkecenderungan mengingati perkataan. Tidak banyak kajian mengenai keupayaan semantik oleh kanak. 76 . Kesukaran untuk mengorganisasi.kanak autisme. 2003).5.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI kanak-kanak autisme jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal. Mereka menggambarkan bahasa pertuturan kanak-kanak autisme kurang kompleks berbanding dengan kanak-kanak lain walaupun kanak-kanak autisme menggunakan struktur ayat atau bahasa yang sama (dalam Kuder. Berdasarkan beberapa kajian yang talah dijalankan oleh penulis didapati kanak-kanak autisme kerap melakukan kesilapan dari segi sintaksis.perkataan yang mereka belajar pertama kalinya tetapi gagal membuat generalisasi untuk menggunakan perkataan tersebut dalam situasi yang baru. Cantwell et. Contohnya Ayat yang dibuat oleh kanak-kanak autisme: Ayat yang sepaptutnya : Bola tendang saya.kanak autistik dikatakan mempunyai bahasa mereka tersendiri iaitu maksud perkataan dan frasa yang dikeluarkan adalah unik. Semua bentuk bahasa yang dikeluarkan menunjukkan proses semantik yang ganjil dan kekurangan dalam kefahaman.2 Kandungan Bahasa (Semantik) Bahasa Idiosinkratik Kanak. menggunakan dan menyelesaikan masalah adalah bentuk masalah kemahiran semantik yang dikatikan dengan autisme. Apa yang dinyatakan adalah ia adalah satu masalah yang rumit bagi individu yang menghidap autisme. Ricks & Wing (1975) membuat kesimpulan bahawa pentakrifan ciriciri adalah sukar dalam menggunakan simbol kepada bentuk kategori dan abstrak.al (1978) dan Pierre & Bartolucci (1977) juga mebuat kesimpulan bahawa kanak-kanak autisme mempunyai masalah semasa menggunakan aturan sintaksis dalam bahasa pertuturan mereka. Saya tendang bola.

melaksanakan peranan pendengar dan penyampai maklumat iv. Kajian ini menunjukkan kanak. menggunakan pergerakan untuk mencapai matlamat komunikasi. Penggunaan kata ganti nama dalam pertuturan kanak. Selain itu.5. Tigerman. Tambahan pula. 2003): i. Kata ganti nama kedua ‘you’ digunakan untuk dirinya dan ‘I’ untuk orang lain. Kajian mendapati bahawa kanak. Keadaan ini berlaku kerana kanak77 .kanak autisme menggunakan bahasa idiosinkratik dan neologins dalam pertuturan . memula dan menamatkan interaksi ii.kanak autisme disifatkan sebagai kaku dan ketidaksesuaian bersosial (Shapiro & Fish 1969).Volden dan Lord (1991) mendefiniskan bahasa idiosinkratik sebagai penggunaan ayat atau frasa dalam keadaan berbeza untuk menyampaikan maksud yang spesifik. 2003). 6.Faber (2002) telah menyenaraikan masalah pragmatic berkaitan autisme (dalam Kuder. mengekalkan topik perbualan iii. Kesemua di atas menyatakan bahawa kesukaran proses semantik adalah satu ciri autisme.kanak autisme akan mengalami masalah dalam penggunaan ayat yang betul. kanak-kanak autisme juga menghadapi masalah dari segi penggunaan bahasa ialah masalah penggunaan kata ganti nama.kanak autisme mengalami masalah dari segi aspek pragmatik bahasa. Maka tidak hairanlah jika kita mendapati kanak. Mereka juga mengeluarkan perkataan yang berbeza.pragmatik (dalam Kuder.3 Penggunaan bahasa (Pragmatik) Satu ciri untuk menjelaskan tentang autisme ialah dari segi hubungan sosial. menggunakan dan menyelesaikan masalah bahasa. Kanak-kanak autisme yang mengalami masalah semantik dikatakan mengalami kesukaran untuk mengorganisasi. kanak.kanak autisme kerap menimbulkan kekeliruan terutamanya yang melibatkan rujukan jantina seperti ‘he’ atau ‘ she’.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Brook & Bowler (1992) mencadangkan bahawa autisme adalah satu contoh kecacatan pertuturan semantik. Neologins merupakan ayat yang bukan standard.

6 Implikasi terhadap intervensi bahasa 78 . Oleh kerana kanak-kanak autisme ini megalami masalah dari segi pragmatik. Mereka jarang berkomunikasi secara spontan dan juga menghasilkan cara berkomunikasi yang lemah. Ekolalia serta. Buat laporan ringkas berkaitan dengan dapatan anda.kanak lain juga ada kalanya mengalami ekolalia. 2007).merta (immediate ecolalia). Mereka kurang faham apa yang didengar dan akan meniru sahaja sebutan berkenaan. Secara kasar.iaitu pengulangan yang tepat dan serta. iii. Buat kajian terhadap masalah bahasa kanak-kanak autisme yang berada di kelas anda. namun bagi kanakkanak autisme ekolalia terjadi dengan kekerapan yang tinggi dan dalam jangka masa yang lama (mungkin hingga agak dewasa). 6. guru dan orang disekelilingnya. Ekolalia bermaksud kanakkanak autisme mengulang. Aktiviti 2 Anda telah didedahkan dengan masalah bahasa kanak-kanak autisme. maka mereka tidak berani untuk berkomunikasi dengan ibu bapa. Ekolalia lewat (delayed ecolalia).PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI kanak autisme sukar memahami dan menggunakan perkataan yang berubah maknanya mengikut konteks (Modul OUM.diucapkan agak lewat atau agak lama selepas perkataan disebut.ulang apa yang dicakapkan tanpa niat untuk berkomunikasi dan berlaku secara automatik. Ekolalia ringan (mitigated).pengulangan segera tetapi terdapat perubahan apa yang dipertuturkan.merta apabial perkataan disebut. rakan-rakan. kita dapat membezakan jenis ekolalia seperti berikut: i. Kanak-kanak autisme juga mengalami masalah ekolalia. ii. Walaupun kanak.

Terdapat berbagai jenis ujian kecerdasan yang terdapat di pasaran seperti:      The Wachsler Scales of Intelligence (terdapat banyak versi) Stanford Binet Intelligence Scale Kauffman Brief Intelligence Test McCarthy Scales of Children’s abilities Slosson Intelligence Test dan lain. disebalik keupayaan luar biasa ini. emosi yang tidak menentu. Namun begitu.Kanak Autisme Ramai orang mengatakan bahawa adalah sukar untuk mengendalikan pengujian terhadap kanak. ujian kecergasan merupakan komponen utama dalam menentukan kelayakan individu autisme untuk menerima perkhidmatan pendidika khas.lain lagi 79 .kanak autisme dengan berkesan dan dapat digunakan dapatannya untuk merancang program untuk mereka (OUM.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Kaedah penilaian bahasa Pengujian Untuk Kanak.kanak autistik adalah: 1.kanak autisme menunjukkan kelewatan dalam proses mental dalam ujian kecerdasan formal. Di antara 50-70 peratus kanak. kanak.jenis ujian yang biasa dilakukan ke atas kanak. Keadaan ini disebabkan kemahirankemahiran tertentu yang mereka miliki adalah tinggi.kanak autisme mengalami kerencatan akal. 2007). Perkara pokok di sini bukanlah IQ individu tetapi keupayaan merek berfungsi dalam masyarakat. tidak dapat memberi perhatian. tidak mahu mengikut arahan dan sebagainya. Ujian Kecerdasan/ Intelektual Ramai orang beranggapan bahawa dalam setiap individu autisme adalah genius atau dikenali sebagai Asperger Syndrome.kanak autisme kerana mereka mempunyai masalah tingkah laku. kebanyakan pengkaji percaya bahawa ujian intelektual dan ujian pencapaian dapat dijalankan kepada kanak. Namun begitu. Namun begitu. Jenis. yang kebanyakan skor kecerdasan (IQ) mereka adalah di antara 35 ke 50.

Selain itu. Di antara teknik yang digunakan adalah seperti pengasingan. Tumpuan intervensi pada peringkat permulaan tertumpu kepada rawatan perubatan dan pengurusan tingkah laku.kanak autistik. Namun. Rawatan perubatan yang luas digunakan untuk kanak.kanak autistik adalah penggunaan ubatan Ritalin untuk merawat masalah kurang tumpuan dan hiperaktif. Walaupun rawatan perubatan digunakan. namun tidak ada ubat yang dapat menyembunyikan autisme. pengambilan vitamin B6 bersama dengan magnesium juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan tumpuan perhatian kanak. Fokus ujian adalah untuk mengenal pasti apa yang berlaku (antecedents) tingkah laku dan akibat daripada setiap tingkah laku. program pendidikan yang sesuai dan berstruktur serta pengurusan intervensi semasa awal kanak. Menurut Kuder. memberi ganjaran. dendaan dan sebagainya.kanak lagi boleh memainkan peranan 80 . Kombinasi pendidikan dan ujian tingkah laku akan memberi gambaran menyeluruh tentang kekurangan setiap individu supaya program khas dapat dibentuk untuk memenuhi keperluan khusus individu autisme. ahli profesional akan cuba mencari jalan mengubah tingkah laku tersebut. shaping.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2.kanak autistik bermula sebaik saja masalah ini dikesan. Strategi / teknik intervensi yang spesifik Selain itu. kejelakan. Pengurusan tingkah laku merangkumi pelbagai strategi dan teknik yang digunakan untuk menambah atau mengekalkan tingkah laku sasaran (positif) dan mengurang atau menghapus tingkah laku kurang sesuai. time out. Kuder (2003) juga ada mencadangkan perkhidmatan intervensi untuk kanakkanak autisme. proses intervensi bagi kanak. Ujian Tingkah Laku Ujian tingkah laku dijalankan untuk mengetahui maklumat fungsian tingkah laku individu tersebut. Dengan mengenal pasti antecedent atau akibat bagi tingkah laku.

kanak autusme dilaksanakan melalui program pra sekolah.keperluan dalam bidang kemahiran sosial. terapi cara kerja dan vii. perkhidmatan pemakanan/nutrisi v. komunikasi dan pengurusan tingkah laku. Kanak. intervensi awal juga bermatlamat mengelak kemungkinan penempatan di sekolah khas. Agama dan Moral dan Matematik. Mengenal pasti dan mendiagnos autisme pada peringkat awal boleh membantu menyediakan perkhidmatan. terapi bahasa dan pertuturan Intervensi awal bagi kanak. Perkhidmatan intervensi awal sangat penting bagi kanak. perkhidmatan jururawat sekolah iii. latihan dan kaunseling ibu bapa iv.kanak autistik termasuklah pendidikan terancang. Di Malaysia. kemahiran urus diri dan pengurusan tingkah laku diutamakan selain pengenalan kepada asas.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI penting dalam membantu mengembangkan fungsi dan potensi mereka pada kemudia hari kelak. perkhidmatan intervensi awal sememangnya dibentuk bagi memenuhi keperluan individu kanak. Selain menerima perkhidmatan yang sesuai. Di Amerika Syarikat.terapi seni. muzik dan tarian vi.kanak autistik untuk membantu mengurangkan masalah autistik yang mereka alami. kemahiran urus diri.kanak autisme yang akan memasuki alam persekolahan akan melalui program pra sekolah terlbih dahulu bagi memastikan mereka bersedia untuk ditempatkan dalam Tahun Satu. perkhidmatan dan bantuan teknologi ii. Selain rawatan perubatan dan pengurusan tingkah laku. 81 . Di sini. program intervensi dijalankan melalui kerjasama di antara agensi seperti berikut: i.kanak autisme bermula dengan pembentukan RPI individualized family service plan (IFSP) yang akan memenuhi keperluan.perkhidmatan yang bersesuaian untuk mereka. program kebudayaan dan kesenian.asas mata pelajaran bahasa Melayu. program intervensi kanak.

PECS memungkinkan individu untuk membuat permintaan.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Manakal Wetherby (1986). program ini telah berjaya dilaksanakan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran yang 82 . PECS pada mulanya dibina untuk murid-murid autisme. 2007). memilih item-item. para professional harus lebih fleksibel dalam mengikut cara membimbing kanakkanak untuk mencapai kejayaan. dan menyatakan perasaan dengan menggunakan kad-kad gambar sebagai pertukaran kepada komunikasi dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pembelajaran. namun. Menurut Wallin (2004). ahli-ahli klinikal perlu memikirkan bahawa perkembangan mental mempunyai kaitan dengan komunikasi yang baik dan tidak baik. kesediaan untuk belajar bersungguh-sungguh harus diberi penekanan dalam intervensi bahasa kanak-kanak autisme:      kanak-kanak perlu diajar untuk menunjukkan keperluan melalui komunikasipertuturan dan pergerakan tidak verbal contoh. Berikut disenaraikan beberapa strategi / teknik intervensi spesifik yang boleh dilaksanakan untuk memperbaiki bahasa kanak-kanak autisme Picture Exchange Communication System (PECS) Salah satu cara untuk mengatasi masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak autisme ialah dengan menggunakan Picture Exchange Communication System (PECS). penjaga perlu memikirkan tentang ‘social content of language invension. fokus kepada perkembangan komunikasi kanak-kanak autisme. Manakala menurut Hallahan dan Kaufman (2006). Menurut Wetherby (1986). mencadangan strategi/ teknik intervensi bagi kanak-kanak autisme (dalam OUM. Ianya tidak cukup dengan hanya mengajar kanak-kanak tentang kemahiran bahasa. membuat memek muka. PECS ialah sistem komunikasi augmentatif yang dibentuk untuk membantu individu memperolehi salah satu cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. persekitaran sosial harus diubah selaras dengan kegunaan dan kebolehan.

83 . Peneguhan serta merta apabila murid-murid dapat melaksanakan aktiviti. 2009) Langkah-Langkah Pelaksanaan PECS Terdapat enam fasa dalam pengajaran PECS: Fasa 1: A jar murid secara spontan untuk menyatakan bahan atau aktiviti yang mereka perlukan dengan kad gambar. Contoh: Saya dengar ……………………. untuk menambah komunikasi murid. Saya lihat …………………….PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI signifikan. Fasa 2: Guru menambah perbendaharaan kata murid dengan menambah junlah kad yang digunakan. Program PECS menggabungkan kaedah tingkahlaku dan teknik pengajaran incidental untuk memperkembangkan komunikasi sosial kanak-kanak bermasalah pembelajaran (dalam Zaleha Tambi Adam. tetapi masih mengunakan satu kad pada satu-satu masa. Murid membuat latihan dengan menggunakan satu kad pada satusatu masa. contoh Saya mahu ……………… (dipasangkan dengan gambar berdasarkan kehendak murid ) Fasa 5 dan 6: Guru menambah perbendaharaan murid dengan kata sifat dan lain-lain perkataan. Fasa 3: Guru mengajar murid untuk mendiskriminasi kad-kad gambar yang banyak untuk mengenal pasti kad yang diperlukan oleh murid dengan meletakkan beberapa kad gambar di papan hitam Fasa 4: Guru mengajar struktur ayat asas kepada murid dengan menggunakan ayat.

respon yang sesuai dan kawalan tingkah laku Cadangan langkah pelaksanaan Intervention setting : persekitaran yang khusus – berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak Jumlah intervensi – menyediakan intervensi yang paling efektif dalam masa yang singkat Intervention agent – bilangan individu yang terlibat (tenaga pengajar seperti ahli keluarga) Tingkah laku sasaran Developmental Individual Difference Relationship-based Model (DIR) Maksud fokus kepada tiga elemen. iaitu tahap perkembangan fungsi emosi kanak-kanak. perubahan dan ‘motor planning dan hubungan kanak-kanak dengan orang lain 84 .PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Cadangan lain terhadap intervensi bahasa dalam kalangan kanak-kanak autisme:. perbezaan reaksi sensori. Discrete Trial Training Maksud Discrete Trial Training  trial adalah satu unit asas yang bermula dengan stimulasi  Cadangan langkah pelaksanaan Mulakan dengan stimulasi (arahan guru) Respon kanak-kanak selaras dengan satu tempoh sebellum stimulasi seterusnya Pengukuhan – pada reaksi yang betul Respon salah beri tindak balas verbal diikuti dengan pembetulan Privotal – Response Model Maksud Prinsip yang berkaitan analisa tingkah laku. motivasi. Pembelajaran menumpukan kepada privotal area meliputi respon pelbagai ingatan.

Oleh itu kanak-kanak autisme peulu Oleh itu. bahasa badan yang bermakna. sebaliknya memegang tangan bapa atau ibu dan membawanya ke tempat barang itu. kanak.7 Keberkesanan komunikasi Berdasarkan perbincangan berkaitan dengan masalah bahasa kanak-kanak autisme. Mereka perlu diberi peluang bergaul dengan rakan sebaya lain yang bukan autistik supaya mereka dapat belajar bergaul dan mempelajari kemahiran sosial yang dijangka berlaku dalam situasi sebenar. Sebab itulah mereka tidak dapat mentafsir dengan tepat perasaan orang lain dan kerap memberi tindak balas yang tidak sesuai atau salah. Mereka tidak akan memberitahu atau menunjuk kepada barang yang dikehendaki.kanak autistime perlu diberi bimbingan dan dorongan untuk meningkatkan tingkah laku postif dan mengurangkan tingkah laku yang kurang sesuai. Mereka tidak mempunyai sebarang niat dan keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apabila individu autistik mengalamai masalah dalam kemahiran sosial. maka mereka perlu diperkenalkan dengan kemahiran yang mudah yang diperlukan sebelum diperkenalkan kepada tingkah laku yang lebih kompleks. dapat dibuat kesimpulan bahawa kanak-kanak disleksia menghadapi masalah untuk berkomunikasi dengan orang lain. bahasa dan sosial asas secara sengaja perkembangan melalaui enam fungsi perkembangan emosi menggabngkan teknik intervensi lama ke dalam program komprehensif – reaksi mudah untuk membentuk symbol komunikasi 6. Sesuatu kemahiran sosial seperti berbual misalnya memerlukan penguasaan beberapa kemahiran seperti hubungan mata. Kanak.kanak autistik juga sukar memahami badan dan juga ekspresi orang lain. Sangat sukar mendapat perhatian mereka ketika bercakap dan mereka juga tidak memberi perhatian terhadap apa yang orang lain sedang lakukan. 85 . nada dan intonasi suara yang sesuai dan kemahiran menyoal dan menjawab soalan.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Cadangan langkah pelaksanaan membentuk perasaan kanak-kanak secara sengaja membina kognitif.

London: David Fulton Pub. dan laksanakan strategi tersebut kepada murid autisme di kelas anda. S.) Boston : Allyn & Bacon. Reed.(1978) Language Development and Language Disorders. Owens. . (2000) Teaching children with speech and language difficulties. Martin. D. Tutorial Banding-bezakan masalah-masalah bahasa dan komunikasi seorang kanakkanak autisme dan kanak-kanak masalah pendengaran tahap moderate. V. J. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. A. Jelaskan perkara yang harus dipertimbangkan dalam mengatasi masalah bahasa bagi kedua-dua kumpulan tersebut. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. & Lahey. Boston: Allyn & Bacon. R. M. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan “ SELAMAT BERJAYA” Bahan Rujukan Bloom. (5th Ed. Allyn 86 . L. (2001) Language Development : An Introduction. Boston : & Bacon.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Aktiviti 3 Pilih strategi/intervensi yang sesuai. New York : Wiley Kuder.). Buat laporan berbaitan dengan strategi/ intervensi yang telah dilaksanakan.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 7 BAHASA KANAK-KANAK MASALAH SENSORI 7. Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa kepada kanak-kanak masalah sensori. 86 . kandungan dan penggunaan bahasa.0 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap kanak-kanak masalah sensori iaitu kanakkanak bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. 2. Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan dalam aspek psiko-motor. aspek kognitif dan aspek afektif.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. Perbincangan topik adalah berkaiatan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan dalam aspek psiko-motor. Membincangkan masalah bahasa yang dari segi bentuk . aspek kognitif dan aspek afektif. Topik ini jugamenghuraikan mengenai masalah bahasa yang dihadapi serta implikasi terhadap intervensi bahasa kepada kanak-kanak masalah sensori. 3. anda dapat: 1. 7.

Aspek kogniti . Ketidakupayaan mereka untuk berkomunikasi amat berbeza dan masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran lebih ketara berbanding kanak-kanak bermasalah penglihatan.Penggunaan bahasa .Aspek afektif .Kandungan bahasa .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7.SENSORI Masalah Bhs Knk-knk M. 87 .3 Pendahuluan Bahasa merupakan campuran kebolehan yang diperlukan untuk berkomunikasi berbahasa atau pengeluaran perkataan. masalah bahasa di kalangan kanak-kanak pendengaran dan penglihatan agak berbeza.Bentuk bahasa .Aspek psiko-motor .Strategi / teknik intervensi yang spesifik . Justeru itu.2 KERANGKA TAJUKBAHASA KANAK-KANAK MASALAH SENSORI Ciri-ciri Knk-knk M.Kaedah penilaian bahasa .SENSORI Implikasi Terhdp Intervensi Bhs .Keberkesanan komunikasi  KANDUNGAN ISI 7. Manakala komunikasi pula ialah proses penyampaian dan penerimaan maklumat antara individu.

retina. “cortical” atau dipusat “sub-cortical” untuk penglihatan atau bahagian-bahagian yang berkaitan dengannya”. isyarat bunyi walaupun dihantar ke otak oleh saraf auditori tidak dapat diterima dengan betul atau didengar sebagai bunyi (William. 88 . Pekak (deaf) iaitu kanak-kanak ini tidak boleh menggunakan pendengaran untuk memahami pertuturan walaupun boleh mendengar bunyi atau menggunakan alat bantu dengar. “ketidakupayaan untuk bertindak atau memberi respon kepada rangsangan yang menghasilkan penglihatan. saraf optik. b. di mana kerosakan wujud pada bahagian dalam telinga. Kecacatan ini mungkin disebabkan oleh kecederaan atau kerosakan dibahagianbahagian “optical mechanism”. Sekiranya berlaku kehilangan pendengaran.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. Ianya terbahagi kepada separuh buta (partial blindness) atau buta (total blindness). Manakala bagi cacat pendengaran pula ianya merujuk kepada kehilangan pendengaran konduktif. Menurut Baldwin (1901) dalam Adeline (1997) menyatakan istilah cacat penglihatan atau “blindness” sebagai .3. Kehilangan pendengaran (hard of hearing) iaitu kanak-kanak masih boleh menggunakan pendengaran untuk memahami pertuturan dan kebiasannya dengan bantuan alat bantu dengar. di mana terdapat kerosakan pada bahagian luar dan tengah telinga dan kehilangan pendengaran sensori-neural. 1991). terdapat pelbagai definisi yang digunakan bagi menjelaskan kategori kanak-kanak bermasalah penglihatan dan pendengaran.1 Definisi Secara umumnya. Menurut Howard (1996) menyatakan bahawa masalah pendengaran boleh dibahagikan kepada dua iaitu : a.

xiii.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Justeru itu. Secara umumnya kanak-kanak bermasalah penglihatan mempunyai ciri-ciri yang berikut yang boleh dikenalpasti. 89 . 7. iv. v.4 Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran dan Bermasalah Penglihatan Kanak-kanak bermasalah penglihatan dan pendengaran boleh dikenalpasti masalah penguasaan bahasa dan komunikasi berdasarkan kepada keterukan kecacatan yang dialaminya. ii. ciri-ciri yang nyata penguasaan bahasa dan komunikasi kanakkanak bermasalah penglihatan dan pendengaran adalah dari segi . viii. xiv. xi. vi. Ketidakbolehan untuk memberi tumpuan semasa melihat Memegang kepala dengan kuat Menyengetkan kepala Mengerutkan dahi semasa melihat objek yang jauh Menggosok mata secara melampau Mengedip mata secara berterusan Mengadu kepeningan Sakit kepala Rasa mual selepas menumpukan penglihatan kepada sesuatu objek Menutup sebelah mata dengan tangan Memasukkan jari ke dalam mata Keengganan untuk bermain Ketidakbolehan mengambil bahagian untuk bermain Gelisah Namun begitu. xii. ix. iii. antaranya iaitu : i. x. vii. kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan akan mengalami masalah penguasaan kemahiran berbahasa dan komunikasi disebabkan oleh masalah yang dihadapinya.

penggunaan motor yang kompleks serta berbagai kesukaran lain. Kebiasaannya The Sandford-Binet Tests akan digunakan kerana ia tidak terlalu banyak menggunakan item yang memerlukan penglihatan.2 Aspek Kognitif Kanak-kanak buta mempunyai kebolehan intelek/kognitif yang sama seperti kanak-kanak normal ketika mereka dilahirkan.4. Selain itu. penggunaan koordinasi lokomotor dan kepantasan motor adalah pergerakanpergerakan yang sukar dilaksanakan oleh individu bermasalah pendengaran. 1978). untuk menentukan masalah dari segi kongnitif maka ujian kecerdasan yang biasa digunakan mengikut Standardized Intelligence Tests yang diasaskan oleh Samuel.4. Ia hanya melibatkan masalah dari segi pertuturan untuk berkomunikasi. kepantasan motor terhad. Pergerakan-pergerakan yang lebih kompleks seperti pergerakan serentak.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. Hayes (Kauffman.1 Aspek Psikomotor Secara umumnya. P. Manakala seseorang yang bermasalah pendengaran sejak lahir biasanya mempunyai tahap kematangan dan keupayaan di abwah paras sederhana pada pergerakanr-pergerakan psikomotor. Pergerakan-pergerakan tersebut perlu diterapkan dan pemulihan yang perlu dilakukan ke atas individu bermasalah pendengaran melalui aktiviti pendidikan jasmani yang melibatkan pergerakan motor kasar. mereka juga mengalami kesukaran pada pergerakan serentak psikomotor. 7. Perkembangan intelek dan kognitif sama seperti kanak-kanak normal yang lain. koordinasi lokomotor. Manakala McGrinnis (1981) dalam Hallahan (1978) menyatakan bahawa banyak kajian yang dilakukan dalam menilai pencapaian bahasa antara kanak-kanak 90 . kurang keseimbangan. Kanak-kanak ini biasanya akan mudah terjatuh ketika berjalan kerana kurang keseimbangan pada deria pendengaran. kanak-kanak bermasalah penglihatan pada dasarnya tidak mempunyai masalah dari segi psikomotor. Kanak-kanak ini biasanya boleh melakukan yang perlu dibantu atau tunjukajar.

DAN AFEKTIF MENGENAI MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN. Manakala menurut Kirk Gallegher (1986) dalam kajiannya menyimpulkan bahawa kanak-kanak pekak mempunyai IQ yang rendah iaitu purata biasa retadasi pada 10 poin. Biasanya kanak-kanak buta akan peka dalam berbahasa kerana mereka hanya ada satu sahaja cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. 7. Keadaan ini membawa makna kanak-kanak pekak memunyai kebolehan kognitif yang jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal. Kepekakan yang berlaku adalah satu halangan kepada kanak-kanak untuk berfungsi dalam dunia objek yang memerlukan pemikiran yang konkrit.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI normal dan buta menunjukkan tiada perbezaan. KOGNITIF. REHAT SEBENTAR .4. 91 . SETERUSNYA BUAT SENARAI SEMAK BERDASARKAN MENGENAI ASPEK PSIKOMOTOR.3 Aspek Afektif Biasanya kanak-kanak bermasalah penglihatan mempunyai sikap dan sifat yang lebih baik dari segi perasaan.

Kajian menunjukkan individu yang bermasalah pendengaran dari peringkat bayi. Mereka mempunyai perasaan rendah diri serta mengasing diri daripada rakan yang normal. 92 . b. 1993). bahasa pertuturan mesti dipantau melalui rangkaian verbal selain daripada yang normal. namun terdapat juga kesulitan untuk moniter secara normal. sosial dan peribadi seseorang. mempunyai banyak halangan dan kesukaran di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta kehidupan bersama masyarakat sekeliling yang normal setelah tamat persekolahannya.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. Ia digunakan untuk memantau bahasa reseptif. masalah komunikasi bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran memberi kesan besar terhadap emosi. Modulasi dan moniter tepat pertuturan seseorang dapat dilakukan apabila seseorang boleh mendengar secara normal. Justeru itu. Antara implikasi masalah yang timbul antaranya : a. Keperluan untuk kembali dari satu sistem bermoniter (pemantauan) kepada yang lain dalam pembelajaran bahasa adalah unik kepada mereka yang mempunyai kepekakan yang sangat teruk dan ini juga mungkin cara paling susah dalam pembelajaran bahasa oleh manusia. Walaupun kehilangan pendengaran sederhana serta dibantu oleh alat bantu dengar. Malu untuk bercakap dengan suara yang kuat Perbendaharaan yang sedikit Struktur bahasa yang ringkas. c.5 Masalah Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran dan Bermasalah Penglihatan Secara umumnya. meninggalkan atau menukar perkataan Masalah bahasa di kalangan murid bermasalah pendengaran sering kali akan melakukan kesalahan struktur ayat kerana mereka kesukaran menyusun ayat berdasarkan pemerolehan bahasanya. Ini menimbulkan implikasi dan perkembangan bahasa terhadap mereka di dalam menguasai bahasa (Abdullah Yusuf.

6 Implikasi terhadap Intervensi Bahasa Secara kasarnya. sintaksis. iv. ii. Kadang kala boleh menjadi bahan ejekan rakan-rakan dari kalangan pelajar normal dan ini akan menyebabkan gangguan emosi dan seterusnya menggangu tumpuan kepada pelajaran.1 Kaedah Penilaian Bahasa Untuk menilai bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan biasanya menggunakan 5 elemen bahasa iaitu fonologi. Tumpuan dan perhatian terhadap sesi P&P yang terhad kerana pelajar bermasalah pendengaran bergantung sepenuhnya kepada deria penglihatan untuk mendapatkan maklumat. Gangguan emsoi dan kurang faham dengan apa yang disampaikan oleh guru ditambah pula dengan tumpuan deria penglihatan yang telah penat.6. Penggunaan perbendaharaan kata yang sangat terhad. morfologi. masalah pendengaran yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran akan memberikan implikasi dalam proses P&P. vi. v. merasa rendah diri dan sebagainya. ole yang demikian mereka akan cepat merasa penat. iii. semantik dan pragmatik. maka perolehan isi pelajaran akan terputus-putus seterusnya sukar faham. 93 Biasanya kanak-kanak bermasalah . Berhadapan dengan masalah untuk berkomunikasi dengan pelajar normal seandainya pelajar bermasalah pendengaran ini ditempatkan di sekolah percantuman atau inklusif dan ini menyebabkan faktor salah faham. Seringkali mengharapkan bantuan rakan sebaya ketika berada di dalam kelas kerana faktor di atas. 7.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. Di antara implikasi yang boleh menggangu pelajar atau individu yang bermasalah pendengaran ialah : i.

Low Vision Devices (LVD) Penggunaan cetakan besar sebagai medium bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan.2 Strategi/teknik intervensi yang spesifik Untuk mengatasi masalah dalam penguasaan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi kanak-kanak bermasalah penglihatan. Braille Braille adalah literasi yang pertama bagi individu bermasalah penglihatan (Schroeder 1989). 94 . Pelajar rabun menggunakan 3 pendekatan asas untuk membaca cetakan : pembesaran mengurangkan jarak antara mata dan kertas dari 40cm ke 5 cm lensa tulisan yang besar iii. Skrin akan memaparkan tulisan samada hitamputih. huruf. Braille adalah sistem bacaan dan tulisan yang mana perkataan. antara lain peralatan yang boleh diguna untuk membantu kanak-kanak tersebut adalah seperti berikut : i. Kependekan perkataan banyak membantu meningkatkan kecekapan membaca dan menulis Braille (Schroeder 1989). ii. CCTV Penggunaan TV menggunakan skrin yang boleh dikawal menggunakan alat bagi membesarkan huruf / tulisan.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI pendengaran mengalami kesukaran dalam kesemua elemen bahasa tersebut berbanding kanak-kanak bermasalah penglihatan yang hanya mempunyai kekurangan dari segi semantik 7. putih-hitam dan terkini adalah tulisan berwarna.6. Sistem ini dibina oleh Louis Braille tahun 1830 seorang pemuda Peranchis yang buta. nombor daripada susunan titik-titik yang timbul.

TV dan komputer sebagai alat bantuan semasa belajar. Contoh peta timbul menggunakan kertas tebal. kertas pasir. vi. Mesin pencetak Beryl sejenis peralatan bersuara digunakan untuk menterjemahkan atau mengimbas bahan bercetak dengan menggunakan mesin pengimbas yang diimbas dan disimpan dalam cakra keras atau cakra liut. Peralatan Audio Penggunaan alat seperti radio keset. Latihan Mobiliti Keupayaan untuk bergerak adalah terhad maka latihan mobiliti adalah perlu bagi menggelakkan pergantungan berlebihan kepada orang lain untuk bergerak. Komputer boleh menterjemahkan ke dalam bentuk braille atau bentuk suara bagi memudahkan pengguna. Tujuannya untuk memudahkan pelajar mempelajari sesuatu topik yang berkaitan dengan lebih mudah dan berkesan. lidi dsb. vii. Penggunaan Computer Sythernizer (Komputer Bersuara) yang menggunakan perisian “duxburry” yang boleh menterjemahkan tulisan dalam bentuk suara. Perisian dan Aksesori Komputer Penggunaan media terkini berdasarkan perisian dan aksesori komputer yang diubahsuai bagi memudahkan orang buta menggunakan alat tersebut. v. Ini akan memudahkan pengguna membaca sesuatu teks atau perkataan yang bertulis. Ada 4 cara untuk memudahkan mobiliti iaitu :   Panduan manusia Panduan anjing 95 . Bahan Sentuhan (Tactile) Penggunaan bahan timbul sebagai bahan untuk berkomunikasi.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI iv.

masalah kornea dan rabun dekat. Bar Magnifier. Tweezer. o Kanta Sesentuh Digunakan untuk membetulkan masalah rabun. Ia biasa dan mudah didapati serta merupakan salah satu daripada alat pembesar. Dipakai secara berterusan kerana ia mengurangkan keluasan pandangan dan mudah menilai jarak. o Cermin mata Kanta yang biasanya digunakan untuk membaca adalah cermin mata yang mempunyai saiz yang tertentu yang boleh ditambah. Ia digunkan untuk penglihatan jangka masa pendek seperti melihat nombor bas. Ia selamat dan berkesan terutamanya mengawal penggunaan penglihatan tengah. o Kanta Mikroskopik (untuk pandangan dekat sahaja) Didapati dalam 2 atau lebih kanta penambah dan digunakan untuk pandangan dekat sahaja. Bantuan Untuk Melihat o Kanta Pembesar Kanta yang terdapat dalam pelbagai bentuk dan pelbagai kuasa pembesar seperti Calmp Magnifier. Finger Magnifier dan Setero Binocular Magnifier. o Kanta Teleskopik Untuk membesarkan jarak objek dan biasanya hanya diperlukan untuk jangkamasa pendek. Ia digunakan dengan diletakkan di hadapan mata sahaja kerana ia mempunyai pembesaran yang tinggi dan lengkap.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI   Penggunaan tongkat Alatan elektronik viii. 96 . Digunakan semasa membaca.

Unifokal digunakan untuk melihat satu tujuan sahaja seperti membaca. Difokal digunakan untuk membaca tetapi juga digunakan untuk pandangan terus. oral dan gerakan 7. Marjorie (1985) menyatakan bahawa kaedah komunikasi dalam pengajaran bermasalah pendengaran adalah seperti berikut : i.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Cermin mata mempunyai unifokal. Bahasa isyarat ii. American Sign Language (ASL) Ejaan jari Komunikasi Lisan Bacaan bibir “Cue speech” Pertuturan (speech) iii. Komunikasi Seluruh (Total communication) Gabungan manual. Berdasarkan pengalaman anda. nyatakan implikasi yang berlaku berkaitan dengan masalah bahasa bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan? Manakala bagi strategi/intervensi yang boleh digunapakai bagai membantu kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam berkomunikasi boleh diguna pelbagai cara. difokal dan trifokal. Antara masalah komunikasi dan cara mengatasinya di kalangan 97 . keberkesanan komunikasi bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran bergantung kepada tahap keterukan kecacatan pendengaran yang dialaminya. Menurut Ward. Trifokal digunakan untuk mengukur jarak pertengahan.7 Keberkesanan komunikasi Secara umumnya.

Sintaks dan morfologi Biasanya kanak-kanak ini mengalami kefahaman yang kurang tentang ayat-ayat aktif dan pasif. Mereka juga kurang menggunakan kata kerja dengan baik. ii. contohnya : mouse one pig mice two pigs Anda dikehendaki mencari maklumat berkaitan dengan kaedah komunikasi bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran yang dinyatakan di atas. contohnya penggunaan “ing” pada sesetengah perkataan seperti di bawah : walk jump walking jumping Malah ciri-ciri bahasa dan pertuturan kanak-kanak ini di mana mereka tidak dapat memahami antara singular dan plural. Perkembangan bahasa kanak-kanak ini adalah ketinggalan berbanding dengan rakan sebaya mereka. Auditory Deprivation Kanak-kanak yang mengalami ciri-ciri ini mengalami gangguan secara fizikal. Mereka akan mengalami masalah bertutur dan kelewatan berbahasa (speech and langugae delayed).PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI kanak-kanak bermasalah pendengaran merujuk kepada ciri-ciri bahasa dan pertuturan seperti berikut : i. Jelaskan secara terperinci kaedah yang dinyatakan 98 . Kanak-kanak bermasalah pendengaran juga tidak boleh membezakan aspek morfologi dengan tepat.

menyatakan faktor bila berlaku kecacatan. Selain itu.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Kesimpulan Masalah bahasa bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan agak berbeza. Malah Radziewicz dan Antonellis (1993). Anda dikehendaki membuat bandingbeza masalah bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan. pendekatan yang bersesuaian juga perlu bagi membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah bahasa dan komunikasi. Terangkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengatasi masalah bahasa kanak-kanak masalah sensori bermasalah pendengaran dan penglihatan. namun begitu pendekatan yang berbeza boleh digunakan untuk membantu mereka cara berkomunikasi. jangkamasa kecacatan dikesan dan darjah kecacatan memainkan peranan penting di dalam memilih kaedah pengajaran kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. 99 .

). (2000) Teaching children with speech and language difficulties. M.) Boston : Allyn & Bacon. Boston : Allyn & Bacon. Boston: Allyn & Bacon. Owens. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. V. R. (5th Ed. 100 . A. New York : Wiley Kuder. Reed. & Lahey.(1978) Language Development and Language Disorders.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bahan Rujukan Bloom. (2001) Language Development : An Introduction. Martin. L. S. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. J. London: David Fulton Pub. D.

0 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. kandungan dan penggunaan bahasa. Topik ini jugamenghuraikan mengenai masalah bahasa yang dihadapi serta implikasi terhadap intervensi bahasa kepada kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. aspek kognitif dan aspek afektif. Membincangkan masalah bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dari segi bentuk . Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa kepada kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 8 BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU 8. 8. Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dalam aspek psiko-motor. Perbincangan topik adalah berkaiatan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dalam aspek psiko-motor. anda dapat: 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. aspek kognitif dan aspek bermasalah afektif. 101 . 3. 2.

Aspek kogniti . Kanak-kanak yang mengalami masalah emosi dan tingkah laku sering menimbulkan gangguan kepada sekolah dan merisaukan guru dan rakan sebaya yang lain. Mereka kurang memberikan tumpuan dan sering berasa cemas 102 .Strategi / teknik intervensi yang spesifik .Emosi Dan Tingkah Laku Masalah Bhs Knk-knk M.Keberkesanan komunikasi  KANDUNGAN ISI 8.Aspek afektif .Kaedah penilaian bahasa .Penggunaan bahasa .Emosi Dan Tingkah Laku Implikasi Terhadap Intervensi Bahasa .Bentuk bahasa .Aspek psiko-motor .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 8.3 Pengenalan Individu dengan kesukaran emosi dan tingkah laku biasanya mengalami masalah bahasa dan komunikasi yang tidak dapat dijangka.Kandungan bahasa .2 KERANGKA TAJUK- BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU Ciri-ciri Knk-knk M.

Ibunya menggambarkan beliau sebagai anak bermasalah dan sering menangis. pada darjat yang ketara dan keadaan ini akan menjejaskan prestasi pembelajaran kanak-kanak tersebut : i. 103 . Beliau mengalami masalah pemprosesan bahasa. Guru Kevin pula melaporkan prestasinya pada tahap biasa kecuali dalam mengeja yang menunjukkan kelemahan. Menunjukkan gejala-gejala fizikal atau perasaan takut yang ada kaitan dengan masalah peribadi dan sekolah. pemahaman dan kiraan matematik. Siapa Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah laku ? Merujuk kepada tingkah laku individu yang mendatangkan masalah kepada keluarga dan masyarakat. Ibu bapanya telah berpisah dan Kevin jarang sekali bertemu bapanya.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 8. Dalam pencapaian akademik. Kevin lemah dalam membaca. ekpresif dan reseptif.4 Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku Bincangkan Kajian Kes di bawah Kevin berusia 7 tahun 10 bulan telah didera secara fizikal dan verbal oleh rakan sebaya. Masalah tingkah laku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri seperti bertingkah laku ganas mahu pun pasif akan berlaku pada tempoh yang lama. cepat meradang serta terlalu aktif. Dalam penilaian bahasa skor Kevin di bawah pencapaian normal untuk nahu ekpersif dan memori auditori-verbal. Tingkah laku dan perasaan yang kurang sesuai dalam keadaan normal ii.

Tingkah laku yang berulangan (stereo type beheviour) iaitu sesetengah kanak-kanak misalnya kanak-kanak autistik atau buta sering menunjukkan tingkahlaku seperti gerakan tangan dari depan mata “rocking” dan lain-lain. masalah tingkahlaku dilihat sebagai : i. v. kesihatan dan intelek. “tantrums”. iv. teruk. Misalnya sengaja mengelakkan diri daripada bermain atau berkomunikasi dengan kanak-kanak lain. Misalnya sering menangis. ii. iii. Suasana yang kurang gembira dan penuh dengan kerisauan. misalnya “out – of – seat”. tidak mengikut arahan guru dan ibu bapa. Tidak mengenal realiti dan masalah sosial akibat gangguan emosi yang Ketidakbolehan membina atau mengekalkan perhubungan dengan orang Ketidakbolehan dan ketidakupayaan pelajar yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan faktor-faktor deria (sensori). iv. Klasifikasi Masalah Tingkahlaku Kerr & Nelson. vi. Tingkahlaku yang mengganggui (Disruptive Behavior) iaitu tingkahlaku untuk mendapat perhatian orang lain. merayau-rayau. 104 . mungkin tidak faham apakah tingkahlaku yang sesuai untuk situasi tertentu seperti bercakap dengan guru besar seperti bercakap dengan kawan-kawan. lain. Juga. Tingkahlaku yang tidak sesuai dari segi sosial dan tingkahlaku kurang matang. Menarik diri dari situasi sosial (withdrawal) iaitu individu yang terlalu segan dan takut melibatkan diri dalam situasi sosial. Tingkah laku yang agresif iaitu tingkah laku di mana seseorang kanak-kanak selalu mencederakan orang lain atau merosakkan harta benda. v. mengejek.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI iii. terlalu bergantung kepada rakan.

mencuri. Individu ini sentiasa menonjol dengan permasalahan tingkahlaku sehingga menjejaskan pembelajaran dan perhubungan sosial. berbohong dan sering marah-marah. Menurut Heward. lari mengelilingi bilik darjah. berfokus kepada ketakutan dan fantasi. merosakan harta benda ‘vendalisme’. (2003) menyifatkan kanak-kanak bermasalah emosi sebagai mereka yang mempamerkan tingkah laku yang melanggari nilai-nilai norma masyarakat Tingkah Laku / Emosi Luaran Dalaman Tingkah Laku Luaran Tingkah laku antisosial (external behaviour)  Kerap bangun dari tempat duduk  Menjerit  Bercakap kuat  Memaki hamun  Mengganggu rakan 105 .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Achenbach & Edelbrock pula mengkategorikan tingkahlaku sebagai: i. menjerit. selalu sedih. Tingkah laku ‘unternalising’ ditujukan kepada diri yang bersifat mengasingkan diri ‘compulsive’. memukul. tidak menghiraukan arahan guru . ii. Tingkah laku ‘externalizing’ ditujukan kepada orang lain dan persekitaran bersifat ‘impulsive’ dan kurang pengawalan diri seperti agresif dan sering mengganggu orang lain. Contoh perlakuan tidak duduk di tempat duduk sendiri. mengganggu rakan. pemalu. berkelahi atau bergaduh. Keadaan sebegini mungkin tidak disedari oleh guru kerana tidak mengganggu namun tingkahlaku ini menjejaskan pembelajaran dan perhubungan sosial yang normal.

– afektif Persembahkan dapatan perbincangan tersebut dalam satu Pergurusan Grafik. . 106 . SETERUSNYA AKTIVITI MENGUMPUL MAKLUMAT Secara berkumpulan bincangkan dan kumpul maklumat ciri-ciri kanak-kanak masalah emosi dan tingkah laku dari aspek berikut : i).kognitif iii)..Psiko motor ii).PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI  Memukul  Bergaduh  Tidak menghiraukan guru  Kerap mengadu  Menipu  Merosakkan harta benda Tingkah Laku Dalaman (Internal Behaviour)  Mengasingkan diri  Tidak mempunyai kemahiran sosial  Melibatkan diri dalam dunia khayalan dan fantasi  Mengadu sakit  Tertekan dan takut pada sesuatu tanpa sebab  Prestasi kognitif yang kurang memuaskan  Menunjukkan tingkah laku yang hyperaktif  Suka merayau  Pemarah  Kurang bersabar REHAT SEBENTAR .

sintaksis . . Masalah melibatkan Komunikasi dan Bahasa seperti dalam rajah di bawah : Msl Bhs Dlman Mslh Bhs  Penerimaan Auditori Mslh Bhs  Pelahiran Auditori Mslh Bhs Mslh Komunikasi Mslh Perttran 107 .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 8.pragmatik ( Martin & Miller 1996) Manakala Bloom & Lahey(1978) pula mengklasifikasikan kepada 3 sahaja iaitu Bentuk ( fonologi. sintaksis). Kandungan ( semantik) dan Penggunaan ( pragmatik ).semantik .fonologi .5 Masalah Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku. Merujuk kepada ketidakupayaan kanak-kanak menguasai kemahiran berbahasa yang terdiri daripada 5 kompenan bahasa . morfologi.morfologi .

menyebut. faham jenaka @ ‘gesture’ & sukar ikuti pelajaran lisan • - Masalah Bahasa Pelahiran Auditori Menghasilkan pertuturan ‘Ekspresif Aphasia’ @ istilah lain ‘ Dysnomia @ ‘Anomia’ iaitu kesukaran mengingat & menyebut perkataan @ nama-nama objek - ‘Apraxia’ = kesukaran menghasilkan bunyi perkataan krn gangguan saraf & alat artikulasi * tidak dpt menggunakan perkataan dlm pertuturan.mslh diskriminasi pendgran. bert/bls. fahami perkataan. membtk konsep. susun utk btk ayat (Martin & Miller.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Masalah Bahasa terbahagi kepada 3 iaitu Masalah Bahasa Dalaman. 1996) Masalah Pertuturan • • • • kesukaran untuk mengeluar @ menyebut sesuatu perkataan suka berdiam tidak mahu bertindakbalas @ menjawab soalan ambil masa lama memahami & beri pendapat 108 . Penerimaan Auditori dan Pelahiran Auditori     - Masalah Bahasa Dalaman : Tahap pertama dlm proses pembel bhs – ketidakupayaan menyerap penglman tanpa kata Tidak dpt mengasimilasi penglm2 (con kaitkan bunyi kucing ‘meow’ dgn kucing @ mengklasifikasikan benda2 ikut kumpulan Masalah Bahasa Penerimaan Auditori Memahami lambang2 bs pertuturan Dikenali ‘reseptif aphasia’ Punca. lemah daya ingatan & sukar kaitkan makna perkataan - Sukar ikut arahan.

Morfologi • • penggunaan perkataan tidak betul Perbendaharaan kata terhad • • Kelewatan pemerolehan bahasa Masalah membuat ujaran terhadap ayat yang kompleks – kebiasaan ayat ringkas ( subjek-aksi-objek) • Kurang gunakan imbuhan iii). Sintaksis • • • gagal beri maklumat yang dikehendaki sukar dalam perbualan diam diri iv). morfologi. i). ruang & masa Masalah kurang perbendaharaan kata Kurang variasi bahasa 109 . Semantik Sukar faham makna perkataan ikut kategori. semantik dan pragmatik. kuantiti. Fonologi -sukar mengeluarkan kata-kata -masalah dari aspek pendengaran dan sistem saraf -kemungkinan bermasalah artikulasi dan auditori contohnya kanak-kanak palsi cerebral -Masalah intonansi dan ritma kurang sesuai serta tidak sesuai dari segi konteks contohnya kanak-kanak autisme ii).PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Punca/ Sebab Masalah Bahasa Secara umum diuji daripada 5 kompenan bahasa iaitu aspek fonologi. sintaksis.

Pragmatik • kebolehan untuk memperkatakan tentang sesuatu tajuk – kerana kognitif rendah • • generalisasi ( bahasa secara umum) pemahaman ( memproses maklumat) – menganalisa maklumat yang diperolehi • Kem.yang berkesan 8. 110 .1 Kaedah penilaian bahasa Penaksiran kemahiran bahasa dan pertuturan terutama bagi kemahiran komunikasi adalah perlu diaplikasikan untuk mentaksir bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. merancang. Pelajar bermasalah emosi & tingkah laku merupakan cabaran dan bagi mengatasi masalah tersebut kolaborasi dan kerjasama pelbagai displin amat diperlukan bagi merangka.6. Oleh kerana komunikasi merupakan satu perkara yang sukar dinilai dan tidak terdapat satu ujian-standard yang formal untuk pentaksiran komunikasi maka pemerhatian perlu dijalankan untuk melihat komunikasi secara semulajadi dalam situasi yang berbeza-beza. melaksana dan seterusnya menilai semula program intervensi. Ini kerana masalah bahasa dan komunikasi memberi kesan/ impak kepada tingkah laku kanak-kanak. Linguistik –sukar faham bentuk sintaksis contoh bentuk pasif dan perbandingan • • • pemahaman konteks Masalah gagap Maslah kelancaran 8.6 Implikasi Terhadap Intervensi Bahasa.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI v).

6. mempelajarai perbendaharaan kata – menggunakannya untuk mengenali dan membincangkan perasaan dan emosi ii. menambahkan interaksi dan menwujudkan kolaborasi pelbagai displin. Pendedahan tentang kemahiran mendengar dan teknik memberi peluang menjawab soalan iii. Secara berkumpulan bincangkan strategi / teknik intervensi yang spesifik kepada kanak-kanak bermasalah emosi & tingkah laku .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 8. kemahiran memberi tumpuan – bilik darjah sebagai satu tempat untuk berkomunikasi. 111 .2 Intervensi Menurut Giddan(1991) mencadangkan 3 kepentingan matlamat program intervensi . Bagaimana meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam pelaksanaan strategi tersebut ? Persembahkan dapatan perbincangan tersebut dalam bentuk Pergurusan Grafik. i.

). D. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. R. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. Boston: Allyn & Bacon. S. & Lahey. M. (2001) Language Development : An Introduction. V.) Boston : Allyn & Bacon. Bincangkan cabaran-cabaran dalam mengatasi masalah bahasa kanak-kanak tersebut ? Bahan Rujukan Bloom. A. L. 112 . London: David Fulton Pub.(1978) Language Development and Language Disorders. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. Boston : Allyn & Bacon. Reed. Owens. (5th Ed. Martin. New York : Wiley Kuder. J.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Jelaskan masalah bahasa yang biasa dialami oleh pelajar bermasalah emosi dan tingkah laku.

Menjelaskan matlamat dan kaedah penilaian serta kebolehpercayaan dan kesahan pentaksiran 2..PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 9 9. 3. anda dapat: 1.0 Sinopsis PENTAKSIRAN DAN PENINGKATAN TAHAP PENCAPAIAN BAHASA Tajuk ini menghuraikan tentang pentaksiran bahasa.1 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. pemilihan sasaran intervensi dan strategi-strategi peningkatan bahasa. Mengaplikasi strategi-strategi sesuai untuk meningkatkan tahap pencapaian bahasa serta komunikasi di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. 9. 9. Manakala strateg-strategi peningkatan bahasa dibincangkan dari aspek pendekatan struktural dan naturalistik serta teknik pengajaran. Menghuraikan pemilihan sasaran intervensi melibatkan aspek pendekatan dan latihan pengukuhan. Ianya akan menjelaskan tentang kaedah-kaedah pentaksiran formal dan bukan formal.2 KERANGKA TAJUK 113 .

bahasa 114 .Latihan pengukuhan dan generalisasi .Pendekatan development .Matlamat penilaian .Kaedah formal & bukan formal .Persekitaran pembel.Sumbangan peningkatan kemahiran komunikasi .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Pentaksiran dan Peningkatan Tahap Pencapaian Bahasa Pentaksiran Bahasa Pemilihan Sasaran Intervensi Strategi-strategi Peningkatan Bahasa .Teknik pengajaran .Pendekatan structured dan naturalistic .Kebolehpercayaan & Kesahan .

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI KANDUNGAN 9. Rancangan Pendidikan Individu (RPI @ IEP planning) – menghasilkan sesuatu tujuan berpandukan keputusan penilaian. i).3 Pengenalan Pentaksiran bahasa akan membantu dari segi memberi tumpuan dalam pemulihan / intervensi bahasa menerusi pengenalpastian punca-punca masalah bahasa.khas..1 Matlamat Penilaian Membantu dalam meningkatkan keberkesanan dalam program pendidikan. iii). Kelayakan ( eligibility ) – menentukan sama ada kanak-kanak tersebut layak untuk mengikuti program intervensi @ program pend. terdapat juga prosuder-prosuder lain seperti temuduga. Menurut Salvia dan Ysseldyke (2001) mendefinisikan penilaian sebagai satu proses mengumpul data bagi tujuan membuat keputusan berkaitan pelajar. 9.4. Penilaian juga termasuk proses ( testing) cuba-cuba. iv). Pemantauan prestasi ( monitoring progress) – mengumpul maklumat tentang hasil sesuatu perkembangan. Testing atau cuba-cuba sebagai usaha ke arah penghasilan satu set soalan kepada individu atau sekumpulan individu untuk memperolehi keputusan.4 Pentaksiran Bahasa 9.2 Kaedah Pentaksiran i) Pentaksiran Formal Secara amnya disediakan dan diterbitkan dari keputusan sesuatu ujian dan mengambil kira standard 115 . Ujian @ saringan ( screening) – mengenalpasti kanak-kanak yang mengalami masalah bahasa ii). 9. pemerhatian dan sampel kerja.4. Menurut Mcloughlin dan Lewis (1994) menyenaraikan lima matlamat/tujuan penilaian untuk kanak-kanak khas. penentuan objektif program intervensi dan pemilihan strategi yang sesuai dengan keperluan kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi. iaitu . v). Penilaian program ( program evaluation) – menilai keberkesanan suatu program pendidikan.

kekuatan atau kesimpulan terhadap ujian 5 kompenan bahasa. Kaedah terbaik untuk mendapatkan maklumat tentang sampel bahasa ialah dengan kaedah sebenar atau situasi sebenar : contohnya di bilik darjah. ii).perbendaharaan kata dengan menggunakan lisan . Ujian pengukuran kefahaman bahasa dibuat untuk menguji kemahiran bahasa yang luas mengikut umur.kefahaman nahu .mendiskriminasikan perkataan . Pentaksiran Tidak Formal Secara amnya digunakan untuk menilai sesuatu fungsi semasa. Tujuh sub-bahagian tersebut ialah : . Penilaian tidak standard dimasukkan dalam ujian pemahaman. Owen (1999) menyatakan ujian formal dalam bahasa memberikan keadaan sebenar tentang kemampuan bahasa kanak-kanak. pemerhatian. Sampel bahasa berfungsi untuk mendapatkan maklumat tentang bahasa kanak-kanak melalui pengumpulan dan analisa sampel bahasa. Ia memberi maklumat tentang kebolehan kanak-kanak dalam aspek sintaksis.) 1988 direka untuk kedua-dua bahagian bahasa iaitu bahasa ekspresif dan reseptif untuk kanak-kanak dari umur 4 hingga 9 tahun. Ia mungkin dimajukan serta dikembangkan oleh guru atau pakar dengan membuat penilaian secara langsung terhadap kemahiran kanak-kanak yan telah dikaji.melengkapkan atau mengulang ayat .perbendaharaan kata dengan menggunakan gambar . . Ia memberi gambaran sebenar tentang kebolehan bahasa kanak-kanak. Contohnya The Test of Development Primary (3rd. skala dan sebagainya.pengukuran kemahiran bahasa. di 116 .mengartikulasi atau membunyikan perkaaan . Penilaian tidak formal melibatkan skala relatif. Ujian formal boleh diklasifikasikan kepada 2 iaitu . sampel bahasa berstruktur rendah hingga tugasan berstruktur tinggi. Mengandungi ujian yang mempunyai arahan dan format.ed. Ujian formal secara menyeluruh dalam kemahiran bahasa mempunyai kelebihan. Ia terdiri daripada 7 bahagian yang meliputi aspek fonologi. sintaksis dan semantik. Ia juga mengambl kira aspek lain seperti peperiksaan.pengukuran kefahaman . semantik dan pragmatik serta sedikit maklumat mengenai fonologi.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI yang telah ditetapkan ole pihak pentadbiran atau pihak tertentu.

5 Pemilihan n Sasaran In ntervensi urut Oiswang g & Bain (19 991) intervensi bahasa ditarifkan se ebagai ‘ is v viewed as fo ocus. Penggunaan P n bahan se eperti video dan gamba ar juga bole eh berse digun nakan untuk mendapatka an sampel bahasa b namu un ia turut m mempunyai k kelebihan da an kelemaha an AKT TIVITI 1 Sec cara berkumpulan senar raikan conto oh-contoh pe entaksiran fo ormal dan b bukan formal. Perke embangan rancangan untuk intervensi bahasa b berlandaska an kepada 4 soalan utam ma iaitu .Siap pakah yang seharusnya menyampa aikan interve nsi ? .Bag gaimanakah pelaksanaan intervensi ? 9. .5. Interven nsi sarkan untu uk kemahira an bahasa yang khus sus dan berkemampu uan untuk meningkatka an disas kema ahiran. b I Intervensi m melibatkan le ebih daripad da monitorin ng. Ia juga boleh diperoleh hi dengan m membiarkan kanak-kana ak normal be ergaul denga an kanak-kanak ma asalah bahasa. atau cadangan persediaan umum yan ng bertujua an untuk menggalakkan n komunika asi. Binc cangkan pe erkara-perkara yang me empengaruh hi kebolehp percayaan d dan kesahan pentaksiran Pers sembahkan dapatan perbincangan tersebut dallam satu Pergurusan Gr rafik. .1 atan Perkem mbangan (D Developmen ntal Approa aches ) Pendeka Antar ra perkara utama u dalam m pengajaran n bahasa ia lah maklumat tentang k kebolehan berbahasa da an bagaimana ia di igunakan da alam merancang terapi untuk kana ak-kanak ya ang mempu unyai masala ah 117 .Bila akah interven nsi dilaksana akan ? . intensive Menu stimu ulation desig gned to alter specifics behaviors’. TIVITI 2 AKT Sila a layarai lama an sesawan ng untuk men ndapatkan m maklumat be erkaitan deng gan perk kara-perkara a yang mempengaruhi k kebolehperca ayaan dan k kesahan pen ntaksiran KA ANDUNGAN N 9. Pengg gunaan bah han untuk digunakan haruslah b berkesan da an esuaian den ngan peringkat umur. di kantin.PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI ruma ah.Di manakah m inte ervensi terse ebut perlu di ilaksanakan ? .

5. meningkatka m an kemahira an tertentu ( ‘splinter skills’) dan gag gal secara b bersama untuk meningkatkan ke emahiran da alam langka ah tertentu. Mereka da apati walaup pun pelajar ini menja alani latihan n bahasa dalam tempo oh masa ya ang lama’ p pelajar tetap p gagal untu uk menguas sai kebolehan komun nikasi berfun ngsi. men ngkaji tentan ng ilmu bah hasa dan ilm mu ksis bagi ka anak-kanak yang mengalami masa alah keboleh han berbaha asa.2 Pendekatan Kefungsian (Funct tional Appro roaches) Terda apat cadang gan agar pengajaran p perlu mem fokuskan k kepada peng gajaran kem mahiran yan ng khusu us yang diperlukan d secara s segera oleh k kanak-kanak k tersebut dalam per rsekitaranny ya. meng Kana ak-kanak bermasalah pembelajaran n berkemun gkinan mela angkau / memintas lan ngkah-langka ah perke embangan. Mereka a menyataka an sintak bahawa dengan menggunak kan perkembangan bah hasa normal sebagai panduan untuk memban ntu kanak-kanak bermasalah bahasa. Santarcangel S lo dan Luce e 1987. B Bagi memah hami denga an lebih jela as perbe ezaan Komunikasi Berfungsi den ngan Tanpa a Kefungsia an penggun naan situasi yang diseb but objek ktif berinteg grasi dan ob bjektif tanpa a integrasi ( Calculator dan Jorgense. Oleh itu m menggunakan n perkemba angan bahas sa rmal tidak semestinya s ai garis pan nduan dalam m merancan ng pengajara an kanak-kanak nor baik sebaga salah pembe elajaran. Sesete engah pihak k masih me empertikaika an genai pengg gunaan perkembangan bahasa b norm mal sebagai panduan da alam penga ajaran bahas sa. me enyatakan dengan menggunakan i lmu perkem mbangan bahasa norma al tidak dap pat membantu kana ak-kanak kh has mempe elajari baha asa. Adala ah lebih bai ik untuk me enggabungka an pendeka atan perkem mbangan me ental dengan n pendekata an kefun ngsian. Kanak-ka anak yang bermasalah biasany ya meng ggunakan ba ahasa meng gikut turutan n yang sama a seperti ka anak-kanak normal wala aupun lamba at. Satu hipotesis oleh Dyer. 1991). Ini pen nting bai me emahami pe erkembanga an bahasa dalam men ngenal past ti faktor yan ng meny yebabkab masalah perkembanga p an mental . kanak-kanak mas 9.PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI bahasa. 118 . Mire dan Chisho olm (1990) telah menye ediakan con ntoh kajian tentang ma atlamat fung gsi ini kepad da pelaja ar remaja at tau pelajar dewasa d den ngan kanak-kanak khas s. Peng gajaran program ini cuba a mengenal pasti kemah hiran yang p perlu kuasai oleh kanak k-kanak dala am perse ekitarannya atau perse ekitaran yan ng bakal dillaluinya. Pers sembahkan dapatan perbincangan tersebut dallam bentuk P Pergurusan Grafik. AKT TIVITI Sec cara berkum mpulan binca angkan cont toh-contoh a aktiviti yang melibatkan n pendekatan developmental dan pendekatan kefung sian. Owen n 1999.

Da alam pentaksiran p n bahasa ya ang kompre ehensif. .PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI KAN NDUNGAN Strategi-s strategi Pen ningkatan Bahasa. 2001). B ngkatan kem mahiran bahasa dan komunikasi bo oleh meningkatkan penc capaian aka ademik kana akk terutamanya dalam membaca ( Moats. Bincangkan B n perkara-pe erkara yan ng harus dia ambil kira d dalam pentaksiran p n bahasa pe elajar masa alah pembe elajaran. apa akah aspek k-aspek bahasa b yan ng perlu dita afsir? 119 . 1 Pendeka atan Struktu ural menggunakan langkahPengajaran berstruktur b engajaran d dan set bahan p&p yan ng -langkah pe tandard Kaedah pengajaran disampaikan secara s pem meringkatan daripada b berstruktur t tinggi kepad da urang berstr ruktur Namun kuran ng menepati kemampuan bahasa ka anak-kanak khas dalam situasi sebe enar Pendeka atan Natura alistik emberi pene ekanan peny yampaian pe engajaran ba ahasa di dala am ‘setting’ yang natura al (semulajad di) ggunaan kaedah/langka ah yang berg guna dengan n bimbingan n anjaran (reinf forcers) – ya ang digemar ri kana-kana ak ggunaan ga u perlu mens struktur pers sekitaran bagi memenuh hi matlamat pengajaran bahasa. h itu pendekatan naturalistik – meng gaitkan baha asa dengan s ti situasi/realit AKTIVIT TI Secara berkumpulan bincan ngkan contoh-contoh struktura al dan pende ekatan natur ralistik aktiviti pendekatan Persemb bahkan dap patan perbin ncangan ter rsebut dalam m bentuk P Pergurusan Grafik.

(5th Ed. London: David Fulton Pub.) Boston : Allyn & Bacon. V. A. D. J. S. (2001) Language Development : An Introduction. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. Boston : & Bacon. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. & Lahey. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. New York : Wiley Kuder. L. M. R. Allyn 120 .).PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bahan Rujukan Bloom. Martin.(1978) Language Development and Language Disorders. Boston: Allyn & Bacon. Owens. Reed.

Reed. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. D. Boston : Allyn & Bacon. R. (2001) Language Development : An Introduction. New York : Wiley Kuder. V. 129 . A.(1978) Language Development and Language Disorders. L.) Boston : Allyn & Bacon. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. Martin. M. & Lahey.BIBLIOGRAFI Bloom.). J. S. Owens. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. London: David Fulton Pub. Boston: Allyn & Bacon. (5th Ed.

MELAKA ( 2005 . UKM DIPLOMA PERGURUAN KHAS (P. KL SIJIL ASAS PERGURUAN (PPAK AM) – MPKINTA PENGALAMAN KERJA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.com.my KELULUSAN SARJANA (PEND. KHAS M.PEMBELAJARAN).com KELULUSAN SARJANA SAINS PENTADBIRAN PENDIDIKAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (P. MELAKA Mis6469@yahoo.PENGLIHATAN ) MPIK.KHAS M. MELAKA ( 2007.KHAS) UM SARJANA MUDA (PEND.PENGLIHATAN (2000-2002) GURU P.PEMBELAJARAN ( 1997 – 2005) 130 .MPIK. KL SIJIL PERGURUAN KHAS (P.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (XXX PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN AZMAN BIN NORDIN PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.PEMBELAJARAN ( 2002 – 2007) GURU RESOS M. MELAKA Wat8002@yahoo. KL SIJIL PERGURUAN ASAS (PENGAJIAN MELAYU) MPTI.KINI ) PENYELARAS P.KHAS M.PENDENGARAN ( 19962000) MOHD ISRAFI BIN SAYATI PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.KHAS MASALAH PENDENGARAN) MPIK.KHAS M. KHAS).KHAS UKM) SIJIL PERGURUAN KHAS (B. JB PENGALAMAN KERJA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.KINI ) PENYELARAS P.

KHAS) – UKM DIPLOMA PERGURUAN KHAS (B. MELAKA ( 2007 . UM . UKM-1997 B.1986 PENGALAMAN KERJA PENSYARAH IPG KPM (1994.UKM SARJANAMUDA PENDIDIKAN (P.KHAS M.KINI ) PENYELARAS P. UM .KINI ) PENYELARAS P.SEKARANG) PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHASPENYELARAS PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN 131 .com KELULUSAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (P.PEMBELAJARAN ( 1996 – 2002) PN ZALEHA BINTI TAMBI ADAM PENSYARAH IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA zaleha_zaidi@yahoo.MELAYU) MPPPP PENGALAMAN KERJA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.KHAS M.NAMA KELAYAKAN AMERRUDIN BIN OTHMAN PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM. MELAKA ( 2002 . MELAKA amer@yahoo. MELAKA MMA@yahoo.1985 DIPLOMA PENDIDIKAN (GEOGRAFI/BAHASA MELAYU). AZIZ PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.KHAS) . KL SIJIL ASAS PERGURUAN (PENG.com KELULUSAN SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN PEMULIHAN). A (HONS) (GEOGRAFI/ PENGAJIAN MELAYU).com KELULUSAN SARJANA PENDIDIKAN (P.KHAS MASALAH PEMBELAJARAN) MPIK.PEMBELAJARAN ( 1998 – 2007) MOHAMMED MUSTAFA BIN ABD.PEMBELAJARAN) MPIK.KHAS) – UKM SIJIL PERGURUAN KHAS (P. KL SIJIL PERGURUAN ASAS (PENGAJIAN MELAYU) PENGALAMAN KERJA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful