PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

 

      MODUL PENDIDIKAN KHAS
( MASALAH PEMBELAJARAN) PKU 3102

PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Tajuk Pembelajaran MUKA SURAT I ii v vii 1 Tajuk 1 Komunikasi.6 Peranan dalam kehidupan Tajuk 2 Komponen-komponen Dalam Bahasa 2.3 Pengenalan 1. bahasa dan pertuturan 1.3 Pengenalan 2.Faktor genetik 16 iii .Fonologi.1 Hasil Pembelajaran 2.4 Konsep dan definisi 1. penggunaan (use) .Faktor persekitaran .Psiko-sosial .0 Sinopsis 1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa .4 Model Bahasa : Komponen bentuk (form).Pragmatik 2.Semantik .2 Kerangka Tajuk 2. Bahasa dan Pertuturan 1.Fisiologi .5 Hubungkait antara komunikasi.2 Kerangka tajuk 1. kandungan (content).Kebolehan kognitif .1 Hasil Pembelajaran 1.5 Asas pemerolehan bahasa .Kognitif 2.0 Sinopsis 2. morfologi dan sintaksis .

0 Sinopsis 3.1 Hasil Pembelajaran 3.4.Implikasi dalam intervensi bahasa 3.Aspek afektif 4.5 Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran .Kelebihan dan kekurangan teori .Bentuk bahasa .4.3 Teori Semantik-kognitif dan Teori pragmaticinteractionist .1 Teori Behavioris .Tajuk 3 Teori-teori Perkembangan 3.2 Kerangka Tajuk 4.7 Keberkesanan komunikasi 40 iv .Implikasi dalam intervensi bahasa 3.Kelebihan dan kekurangan teori .Aspek kognitif .4 Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran .Kandungan bahasa .Penggunaan bahasa 4.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .4.3 Pengenalan 3.4 Teori-teori Perkembangan Bahasa 3.Elemen-elemen penting .Kelebihan dan kekurangan teori .Aspek psiko-motor .Elemen-elemen penting .2 Kerangka Tajuk 3.Elemen-elemen penting .1 Hasil Pembelajaran 4.Strategi / teknik intervensi yang spesifik 4.3 Pengenalan 4.Kaedah penilaian bahasa .Implikasi dalam intervensi bahasa 30 Tajuk 4 Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Disabled) 4.0 Sinopsis 4.2 Teori Psiko-linguistik .

0 Sinopsis 7.Kaedah penilaian bahasa .2 Kerangka Tajuk 6.7 Keberkesanan komunikasi Tajuk 6 Bahasa Kanak-kanak Autisme 6.Bentuk bahasa .7 Keberkesanan komunikasi Tajuk 7 Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Sensori 7.5 Masalah bahasa kanak-kanak autisme .2 Kerangka Tajuk 51 66 86 v .Aspek psiko-motor .Aspek kognitif .6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .3 Pengenalan 6.1 Hasil Pembelajaran 7.4 Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal .0 Sinopsis 6.Aspek psiko-motor .Penggunaan bahasa 6.Tajuk 5 Bahasa Kanak-kanak Terencat Akal 5.1 Hasil Pembelajaran 5.Aspek afektif 5.Bentuk Bahasa .Kaedah penilaian bahasa .Strategi / teknik intervensi yang spesifik -5.0 Sinopsis 5.2 Kerangka Tajuk 5.Strategi / teknik intervensi yang spesifik 6.Aspek kognitif .Kandungan Bahasa .3 Pengenalan 5.1 Hasil Pembelajaran 6.4 Ciri-ciri kanak-kanak autisme .6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .5 Masalah bahasa kanak-kanak terencat akal .Kandungan bahasa .Penggunaan Bahasa 5.Aspek afektif 6.

0 Pentaksiran dan Peningkatan Tahap Pencapaian Bahasa 9.5 Masalah bahasa kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku .Strategi / teknik intervensi yang spesifik 8.Penggunaan bahasa 7.0 Sinopsis 9.Aspek afektif 8.0 Sinopsis 8.Bentuk bahasa .7.4 Ciri-ciri kanak-kanak Bermasalah Sensori .Penggunaan bahasa 8.7 Keberkesanan komunikasi Tajuk 8 Bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku 8.Aspek kognitif .5 Masalah bahasa kanak-kanak Bermasalah Sensori .Kaedah penilaian bahasa .4 Ciri-ciri kanak-kanak Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku .3 Pengenalan 8.3 Pengenalan 7.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .Aspek psiko-motor .Kandungan bahasa .Bentuk bahasa .6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .Aspek psiko-motor .2 Kerangka Tajuk 113 vi .7 Keberkesanan komunikasi 101 9.1 Hasil Pembelajaran 8.Strategi / teknik intervensi yang spesifik 7.Kandungan bahasa .Aspek afektif 7.Aspek kognitif .2 Kerangka Tajuk 8.Kaedah penilaian bahasa .1 Hasil Pembelajaran 9.

Structural .Pendekatan structured dan naturalistic .5 Pemilihan sasaran intervensi .4 Jenis AAC .Kaedah-kaedah penaksiran formal dan bukan formal .Perkara-perkara yang mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan pentaksiran 9.Aided AAC .3 Pengenalan 9.Pendekatan developmental atau client.1 Hasil Pembelajaran 10.5 Faktor-faktor dalam pemilihan jenis AAC .Teknik-teknik pengajaran .9.Mudah-guna .specific .Matlamat penilaian .Kebolehan kanak-kanak 121 Rujukan Panel Penulis Modul 129 130 Ikon Modul Struktur Pelaksanaan 132 vii .Definisi dan konsep .Non-Aided AAC .2 Kerangka Tajuk 10.0 Sinopsis 10.4 Pentaksiran bahasa .Penyediaan dan penyusunan persekitaran pembelajaran bahasa Tajuk 10 Komunikasi Augmentatif dan Alternatif (Augmentative and Alternative Communication .AAC) 10.Mudah-alih .Sumbangan terhadap peningkatan kemahiran komunikasi harian 9.Kelebihan dan kekurangan antara jenis AAC 10.6 Strategi-strategi peningkatan bahasa .3 Augmentatif dan Alternatif .Matlamat menggunakan AAC .Kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan AAC 10.

Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. dan masa anda. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). sumber-sumber pembelajaran. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: vi .

Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. vii . tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca.

Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 3. 6. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 7. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 2. Teliti maklumat yang diterima.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. viii . 4. 5. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 1.

Tajuk kedua memberi fokus terhadap bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Asas pemerolehan bahasa dari segi fisiologi. Topik kelapan berkaitan bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku manakala dalam topik kesembilan membincangkan mengenai kepentingan dan peranan pentaksiran dalam proses peningkatan kemahiran bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. semantik dan pragmatik. Ia juga memberi pengetahuan mengenai lima komponen dalam bahasa. Topik terakhir adalah berkaitan komukasi augmentatif dan alternatif (AAC). Tajuk pertama dalam modul ini menghuraikan maksud istilah-istilah komunikasi. Masalah bahasa kanak-kanak terencat akal dihuraikan dalam topik kelima. bahasa dan pertuturan serta hubungkait antara ketiga-tiga istilah tersebut. Definisi tentang masalah komunikasi dan masalah bahasa juga diperjelaskan. psikososial dan kognitif dibincangkan. manakala bahasa kanak-kanak autisme dalam topik keenam dan bahasa kanak-kanak bermasalah sensori dalam topik ketujuh. Perbandingan antara empat teori tersebut dari segi kekurangan dan kelebihan juga diterangkan. Pelbagai jenis pentaksiran bahasa serta perkaraperkara yang perlu diambil berat dalam pelaksanaan pentaksiran turut dibincang. morfologi.PENGENALAN Modul ini mengandungi sepuluh tajuk yang terdapat dalam profoma Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Kod : PKU 3102). sintaksis. Fokus diberi terhadap bagaimana melaksanakan kaedah pentaksiran language sampling dan cara menganalisis maklumat yang diperoleh. Anda diberi pengetahuan mengenai punca sebab masalah komunikasi / bahasa serta bagaimana mengenal pasti kanak-kanak yang bermasalah bahasa dan komunikasi. . Manakala tajuk keempat pula memberi pengetahuan tentang bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. iaitu fonologi. Komponenkomponen dalam proses komunikasi dan pertuturan turut dibincangkan. Topik ketiga menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan bahasa dan dihuraikan dalam aspek elemen-elemen asas setiap teori dan implikasinya terhadap intervensi. Topik-topik dalam modul disediakan bersertakan kemudahan mengakses bahan-bahan yang berkaitan dalam menjalankan pembelajaran kendiri.

latihan pengkayaan juga disediakan pada akhir modul untuk memantapkan proses pembelajaran. terdapat aktiviti/tugasan untuk tujuan mengukuhkan kefahaman disediakan.Selepas membaca setiap tajuk. . Anda boleh menggunakan buku-buku rujukan dan laman-laman web yang dicadangkan. Selain itu. atau mana-mana bahan sumber yang difikirkan sesuai bagi menyelesaikan aktiviti tersebut.

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Kandungan modul ini dibahagi kepada 10 tajuk/topik. INTERAKSI TAJUK/TOPIK JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS Tajuk 1 : Komunikasi.AAC) 3 3 15 3 . Bahasa dan Pertuturan 1 Tajuk 2 : Komponen-komponen Dalam Bahasa 6 3 Tajuk 3 : Teori-teori Perkembangan Bahasa 2 Tajuk 4 : Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Disabled) 3 3 Tajuk 5 : Bahasa Kanak-kanak Terencat Akal 3 Tajuk 6 : Bahasa Kanak-kanak Autisme 3 3 Tajuk 7 : Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Sensori 4 Tajuk 8 : Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku Tajuk 9 : Pentaksiran dan Peningkatan Tahap Pencapaian Bahasa 5 Tajuk 10: Komunikasi Augmentatif dan Alternatif (Augmentative and Alternative Communication . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk pembelajaran melalui modul.

Anda diberi pengetahuan mengenai punca sebab masalah komunikasi dan bahasa serta bagaimana mengenal pasti kanak-kanak yang bermasalah bahasa dan komunikasi. Membeza antara aspek segmental dan aspek non-segmental dalam pertuturan. BAHASA DAN PERTUTURAN 1. Definisi tentang masalah komunikasi dan masalah bahasa juga diperjelaskan. 3. Menjelaskan hubungkait antara komunikasi. Menghuraikan komponen-komponen penting dalam proses komunikasi. Komponen-komponen dalam proses komunikasi dan pertuturan turut dibincangkan.0 SINOPSIS Tajuk ini menghuraikan maksud istilah-istilah komunikasi. anda dapat: 1. 2. 1. bahasa dan pertuturan serta hubungkait antara ketiga-tiga istilah tersebut.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 1 KOMUNIKASI.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. 1 . bahasa dan pertuturan.

bahasa dan pertuturan Komunikasi. Bolehkah anda menjelaskan dengan tepatnya konsep ketiga-tiga istilah tersebut serta membeza antaranya ? Perbincangan Cuba jawab soalan-soalan berikut :     Bolehkah komunikasi berlaku tanpa bahasa ? Bolehkah seseorang memperolehi bahasa tanpa pertuturan ? Bolehkah pertuturan berlaku tanpa bahasa ? Adakah haiwan mempunyai bahasa ? 2 .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 1.5 KANDUNGAN ISI Hubungkait antara komunikasi. bahasa dan pertuturan merupakan istilah-istilah yang biasa diguna dalam kalangan orang ramai dalam kehidupan harian.2 KERANGKA TAJUK- KOMUNIKASI Aspek Para-Linguistik Aspek Linguistik Aspek Bukan Linguistik Pic Intonasi Suara Ritma Kadar Bahasa Tingkah Laku Pragmatik Pertuturan  1.

2001).1 Komunikasi Komunikasi merupakan satu proses pemindahan pengetahuan / maklumat dan pendapat. 1. keperluan dan hajat (Owens. komunikasi akan berlaku .1 : Komunikasi yang berjaya Jika keempat-empat elemen wujud.1). Penghantar Dikongsi Hajat Kaedah Penerima Rajah 1. bahasa dan pertuturan. Bolehkah anda fikir beberapa kaedah komunikasi yang tidak melibatkan penggunaan bahasa ? Semua bentuk komunikasi melibatkan empat elemen berikut : (i) (ii) (iii) (iv) Penghantar mesej Penerima mesej Satu hajat untuk berkomunikasi yang dikongsikan Satu kaedah berkomunikasi yang dikongsikan Jika keempat-empat elemen wujud. Komunikasi boleh juga berlaku tanpa bahasa. komunikasi akan berlaku ( rujuk Rajah 1. Ia memerlukan sekurangkurangnya dua pihak dan biasanya berlaku melalui bahasa.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Jawapan anda terhadap soalan-soalan di atas akan menunjukkan tahap kefahaman anda mengenai konsep komunikasi. (Rujuk Rajah 1.1).1 : Komunikasi yang berjaya 3 . Penghantar Dikongsi Hajat Kaedah Penerima Rajah 1.

komunikasi akan terganggu. Penghantar Dikongsi Hajat Penerima Rajah 1. “Bolehkah kamu buka tingkap?” dan murid menjawab. maka berlaku gangguan dalam komunikasi. Rajah 1. komunikasi masih boleh berlaku. tetapi tidak begitu lancar dan maklumat yang boleh dikongsikan mungkin terhad. tetapi tidak bangun. jika kedua-dua pihak sudi menggunakan gestur tangan dan mimik muka. masalah komunikasi telah berlaku disebabkan oleh tiada perkongsian hajat (Rujuk Rajah1.2 menggambarkan apa yang mungkin berlaku jika anda berjumpa dengan seorang dari negara asing. Walau bagaimanapun. Penghantar Dikongsi Kaedah Penerima Rajah 1. Anda masing-masing ingin berkomunikasi. Bolehkah komunikasi berlaku tanpa pertuturan atau bahasa ? 4 . anda sedang bertanya mengenai keupayaannya membuka tingkap. bolehkah anda menjawab soalan yang ditanya pada awal tajuk ini. Anda hendak minta murid membuka tingkap.2 : Gangguan Komunikasi akibat tiada perkongsian kaedah komunikasi Dalam senario lain.3 : Gangguan Komunikasi akibat tiada perkongsian hajat Perbincangan Setelah membaca setakat ini. tetapi pada persepsi murid. tetapi jika tiada perkongsian bahasa. “Boleh”.3).PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Apabila satu atau lebih elemen tidak wujud. jika anda selaku guru bertanya kepada seorang murid yang duduk di sebelah tingkap bilik darjah.

Bolehkah anda fikirkan tentang perkataanperkataan baru yang telah masuk sistem Bahasa Melayu atau Bahasa yang ditetapkan oleh peraturan- 5 . pic. dan lain-lain). pendapat dan makna Ia terdiri daripada satu kod yang dikongsi – walaupun bukan semua orang mengetahui Bahasa Isyarat. kadar – iaitu ciri yang berkaitan bagaimana komponen linguistik dihasilkan.  Ia terdiri daripada simbol-simbol arbitrari – kita yang menetapkan simbol yang diguna untuk mewakili sesuatu perkara atau benda. orang yang mengetahuinya boleh berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut. Bukan linguistik: tingkah laku pragmatik (kontak mata. Setiap bahasa mempunyai ciri-ciri berikut :   Ia melibatkan komunikasi – perkongsian pemikiran.mimik muka. body language. penutur boleh menjanakan bilangan ayatayat tanpa batasan. 1. ritma. penggunaan ruang. Tiada sebab mengapa kita tidak boleh guna perkataan seperti ’bubu’ untuk mewakili pokok jika itulah yang dipersetujui oleh ahli-ahli dalam sesuatu komuniti.2 Bahasa Bahasa merupakan satu sistem simbol peraturan tertentu untuk berkomunikasi maksud. suara. yang tiada kaitan dengan komponen linguistik.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Komunikasi boleh dianalisis mengikut tiga komponen berikut :    Linguistik : melibatkan bahasa Para-linguistik : intonasi.  Ia adalah generatif – jika terdapat satu set perkataan dan peraturanperaturan yang ditetapkan. gestur tangan. turn taking.  Ia adalah kreatif – perkataan-perkataan baru sentiasa dibina dari masa ke semasa sementara perkataan yang sudah ada mungkin hilang atau maksudnya telah berubah. stres.

lidah. Sila rujuk Rajah 1. lelangit) yang juga dikenali sebagai articulators.Kualiti suara 6 .Kelancaran .3 Pertuturan Pertuturan boleh didefinisi sebagai tingkah laku untuk menghasilkan satu kod bahasa dengan membentuk pola-pola bunyi yang sesuai.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Inggeris dalam masa lima tahun ini atau perkataan-perkataan yang telah hilang atau berubah maksudnya baru-baru ini.Stres ( penekanan ) . Pertuturan boleh dibahagi kepada dua komponen – iaitu komponen segmental (artikulasi) dan komponen bukan segmental (suprasegmental / prosody). Ia memerlukan kefungsian saraf dan otot yang sempurna. PERTUTURAN KOMPONEN SEGMENTAL KOMPONEN BUKAN SEGMENTAL (PROSODI) Mempunyai kesan terhadap makna seperti unsur berikut : . Artikulasi melibatkan penghasilan bunyi pertuturan yang melibatkan pergerakan otot-otot tertentu (spt. Jenis masalah pertuturan yang kerap dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas ialah masalah artikulasi kerana ia merupakan satu proses yang kompleks – ia memerlukan sistem persepsi dan produksi yang sempurna.Kelajuan/ Kadar Fonologi (terdiri daripada kompenan Fonetik & Bahasa) . Artikulasi yang baik akan menghasilkan bunyi-bunyi pertuturan yang tepat dan jelas. 1.Intonasi . terutamanya bahagian otak yang bertanggung jawab atas koordinasi sistem pergerakan otot.4 untuk kefahaman lanjut mengenai komponen-komponen penting dalam produksi pertuturan. bibir. Pergerakan articulators adalah dikawal oleh sistem saraf pusat.

4 Masalah Komunikasi dan Bahasa Pernahkah anda berjumpa dengan individu yang bermasalah komunikasi atau bahasa? Apakah ciri-ciri yang ditunjukkan oleh individu tersebut? 7 . Rajah 1.5 di bawah.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Rajah 1.4 : Komponen-komponen Pertuturan Bahagian badan manusia yang terlibat dalam produksi pertuturan adalah ditunjukkan dalam Rajah 1.5 : Organ-organ Vokal dalam Manusia 1.

saraf pusat / saraf auditori Jenis : -Masalah suara -Masalah artikulasi -Masalah kelancaran Jenis : -Masalah Bhs secara spesifik ( fonologi.Afasia dsb Rajah1. seorang pelopor terkenal dalam bidang perkembangan terapi pertuturan. terdapat banyak jenis dan bentuk masalah komunikasi yang membawa kesan yang serius kepada individu yang mengalaminya.1 Masalah Komunikasi Mengikut Charles Van Riper (1905-1994).6 berikut : Masalah Komunikasi Masalah Pendengaran Masalah Pertuturan Masalah Bahasa Jenis : -Kehilangan Konduktif -Kehilangan Sensori-neural -Kehilangan berpunca drp.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 1. masalah komunikasi merupakan satu penyimpangan daripada pendengaran. Berdasarkan definisi tersebut. moforlogi. Masalah komunikasi boleh dikategorikan seperti dalam Rajah 1.6 : Jenis dan Kategori Masalah Komunikasi 8 . semantik. sintaksis. atau menyebabkan individu tersebut menjadi segan atau merasa diri kurang upaya. pragmatik ) . pertuturan atau bahasa normal yang mengganggu komunikasi atau yang menarik tumpuan negatif terhadap individu yang mengalaminya.4.

data-data berikut diperolehi :      Lebih kurang 5% kanak-kanak yang masuk sekolah mempunyai masalah komunikasi 1 dlm 1000 kanak-kanak bermasalah komunikasi mempunyai masalah bahasa yang serius Lebih kurang 23% kanak-kanak khas bermasalah dalam komunikasi Kekerapan masalah komunikasi dari segi jantina . Walau bagaimanapun. Mereka tidak mempunyai ciri-ciri yang seragam dan tahap masalah yang dialami boleh terdiri daripada ringan sehingga amat teruk.4. dll. Kesan masalah bahasa dan komunikasi boleh dirumuskan seperti berikut : Prestasi Akademik . masalah bahasa merupakan masalah dalam kefahaman dan / atau penggunaan sistem simbol bahasa (spt.). 1.4. (b) kandungan bahasa. dan/atau (c) fungsi bahasa dalam komunikasi dalam apa jua kombinasi. penulisan.Kurang menyumbang dalam perbincangan 9 . masalah bahasa dan komunikasi yang dihadapi membawa impak yang ketara dan serius dalam pelbagai aspek perkembangan dan pencapaian  akademik.2 lelaki : 1perempuan 50-80% masalah komunikasi merupakan masalah artikulasi 1.3 Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Bahasa dan Komunikasi Kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi merupakan satu kumpulan yang heterogeneous.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Berapa kerapnya berlaku masalah komunikasi? Berdasarkan kajian-kajian yang ditelah dijalankan. lisan.2 Masalah Bahasa (Language Disorders) Mengikut the American Speech and Hearing Association (1993). Ia mungkin melibatkan (a) bentuk bahasa.

kategori masalah yang kerap sekali dijumpai ialah masalah pembelajaran secara spesifik (specific learning disabilities) seperti disleksia yang memberi kesan terhadap salah satu aspek pembelajaran. kanak-kanak lain .bermasalah memahami / mengikut peraturan-peraturan permainan  Kefungsian Kognitif .bermasalah menguruskan perbualan .Bermasalah menghasilkan bunyi pertuturan .bermasalah dalam mengorganisasi maklumat untuk diingat .Memberi respons yang lambat . Tahukah anda apakah pasangan kategori masalah yang kerap sekali dijumpai bersama (dual disabilities)? Jawapannya ialah masalah bahasa/komunikasi bersama masalah kerencatan akal.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI .Sukar mendiskriminasi antara bunyi-bunyi pertuturan .menarik diri daripada interaksi 1.Kurang tumpuan  Tingkah Laku .Sukar mengorganisasi idea-idea .kerap menunjukkan tantrum .biasa disingkir oleh kanak-kanak lain . Masalah komunikasi berada pada kedudukan kedua dari segi kekerapan berlakunya.Sukar mencari perkataan yang tepat  Interaksi Sosial .kerap bergaduh . Memandang kekerapan 10 .tidak suka berinteraksi dgn.4.berlawan dengan rakan sebaya .Gagal mengikut arahan .4 Punca masalah bahasa / pertuturan Antara kanak-kanak berkeperluan khas.

lebih komplikasi semasa kelahiran.kecederaan pada bahagian otak tertentu. iaitu sebelum kanak-kanak memperolehi bahasa (di bawah 2 atau 3 tahun) 11 .ketidaksempurnaan dalam perkembangan sistem saraf. terutamanya pada bahagian otak tertentu yang bertanggung jawab terhadap pemprosesan bahasa . kita harus meninjau beberapa punca sebab yang boleh mengakibatkan kewujudan masalah tersebut.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI berlaku masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. Didapati kesan yang berlaku semasa peringkat bayi biasanya tidak berbanding dengan jika ia berlaku pada peringkat begitu dewasa. kecederaan teruk Adakah ini merupakan satu bukti untuk plastisiti otak di peringkat bayi ?  Faktor perinatal (semasa kelahiran) .kehilangan jenis sensori-neural akibat kerosakan pada telinga dalam pada peringkat pralingual.ada perhubungan antara ketidaksempurnaan bilangan kromosom dengan beberapa kumpulan masalah bahasa/komunikasi tertentu (contoh: trisomi 21) punca sebab seperti  Faktor neurologi .risiko lebih tinggi dalam kalangan lelaki . kita boleh mengkateorikan berikut :  Faktor Genetik / Sejarah keluarga . Walaupun sebahagian besar masalah bahasa dan komunikasi tidak diketahui puncanya.kes-kes lebih kerap berlaku dalam keluarga-keluarga tertentu . lebih tinggi risiko kanak-kanak untuk mengalami masalah perkembangan bahasa (contoh : masa kelahiran yang panjang boleh mengakibatkan kekurangan oksigen kepada sel-sel di otak menyebabkan masalah anoxia)  Kehilangan pendengaran .

12 . Dalam kalangan manusia. maka tidak hairanlah bahawa kerencatan mental dan masalah bahasa merupakan dual disability yang kerap sekali berlaku dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. emosi dan kognitif. Rumusan Terdapat hubungkait yang rapat antara proses komunikasi. .  Faktor persekitaran / sosial .terdapat hubungan yang rapat antara perkembangan bahasa dan kognisi (cognition ).kehilangan jenis konduktif akibat kerosakan pada telinga luar atau/dan tengah (contoh: infeksi otitis media yang kronik) jika tiada rawatan secara medikal atau surgikal  Kerencatan kognitif / mental . komunikasi dan bahasa boleh wujud tanpa pertuturan seperti ditunjukkan oleh individu-individu bermasalah pendengaran yang berupaya berkomunikasi dengan begitu lancar dan mesra melalui bahasa isyarat. bahasa dan pertuturan. tidak boleh dinafikan bahawa pertuturan merupakan saluran yang efektif dan cekap sekali untuk berkomunikasi. Bahasa dan pertuturan merupakan alat untuk berkomunikasi.kemiskinan boleh mengakibatkan risiko biologikal yang mungkin menjejaskan pembinaan organ-organ penting seperti otak dan telinga.7 di bawah merumuskan hubungkait antara ketiga-tiga komponen tersebut. Rajah 1.faktor ini boleh berinteraksi dengan faktor-faktor lain untuk menghasilkan kesan yang negatif terhadap pelbagai aspek perkembangan seperti fizikal. Walau bagaimanapun.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI .

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

Komunikasi

Bahasa

Pertuturan

Rajah 1.7 : Hubung kait antara komunikasi, bahasa dan pertuturan

Punca sebab berlaku masalah komunikasi dan bahasa dalam kalangan kanakkanak mungkin sukar dikenal pasti. Walaupun kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi berkongsi banyak ciri yang serupa, mereka merupakan satu golongan yang sangat heterogeneous (tidak seragam). Justeru jika anda ingin membantu kanak-kanak tersebut meningkatkan tahap kemahiran komunikasi dan bahasa, anda perlu mempunyai terlebih dahulu pengetahuan dan kefahaman mengenai bagaimana perkembangan bahasa berlaku dalam kalangan kanak-kanak kecil. Aspek ini akan dibincang secara terperinci dalam Tajuk 2 modul ini.

13

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

Latihan
Dalam sosialisasi, anda akan mendapat banyak peluang untuk membuat pemerhatian mengenai komunikasi non-verbal yang digunakan. Senaraikan jenis komunikasi nonverbal yang berlaku serta kekerapan setiap jenis untuk perbincangan dalam kelas. Bincangkan peranan komunikasi non-verbal dalam kehidupan harian.

Tutorial

Secara berpasangan anda dikehendaki mencari maklumat dan membentangkan tajuk-tajuk berikut semasa sesi tutorial mengikut giliran yang ditetapkan. Pembentangan adalah selama 30 minit termasuk sesi perbincangan dan soal jawab. Tugasan yang dihasilkan perlu memberi fokus kepada kemahiran

pemikiran aras tinggi ( hots – spt mensintesis, analisis dan penilaian ). Setiap perlu menyediakan dan menyerahkan kepada pensyarah dan setiap kumpulan. satu salinan pembentangan

1. Bincangkan peranan komunikasi dan bahasa dalam pencapaian akademik. Bagaimanakah masalah komunikasi dan bahasa boleh menjejaskan prestasi akademik di sekolah?

2. Jelaskan kepentingan pertuturan sebagai satu alat komunikasi dan huraikan jenis masalah pertuturan yang dihadapi dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.

14

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

RUJUKAN
Kuder, S. J. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. Boston: Allyn & Bacon. Martin, D. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. London: David Fulton Pub. Owens, R. (2001) Language Development : An Introduction. (5th Ed.). Boston : Allyn & Bacon.

Reed, V. A. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed.)
Boston : Allyn & Bacon.

15

Bab ini juga menjelaskan jenis-jenis AAC dan faktor-faktor dalam pemilihan jenis AAC. Mendefinisikan komunikasi augmentatif dan alternatif 2. Menghuraikan jenis-jenis komunikasi augmentatif dan alternatif 3.0 Sinopsis Tajuk ini menghuraikan tentang definisi dan konsep AAC. anda dapat: 1. 121 .1 Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. matlamat dan kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan AAC.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI KOMUNIKASI AUGMENTATIF DAN ALTERNATIF TAJUK 10 (AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION –AAC) 10. Menjelaskan faktor-faktor dalam pemilihan jenis komunikasi augmentatif dan alternatif. 10.

Matlamat .Aided AAC .Struktural .Non-aided AAC menggunakan AAC .Kelebihan dan kekurangan antara jenis AAC .Mudah-guna 122 .Mudah-alih .2 KERANGKA TAJUK Komunikasi Augmentatif dan Alternatif ( AAC ) Definisi dan Konsep Jenis-Jenis AAC Faktor-faktor Pemilihan Jenis AAC .Kanak-kanak khas yang memerlukan AAC .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 10.Kebolehan kanakkanak .

Oleh seb bab kedua a-duanya berkongsi b m matlamat y yang sama a maka pendekatan ini i disat tukan dan disebut d sebagai Komunikasi Augm mentatif da an Alternatif f. Mana akala Komunikasi Alte ernatif pula merujuk k kepada tekn nik yang menggantika an kemahira an baha asa percaka apan ( McC Cormick & Shane.PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI KAN NDUNGAN N 10.3 3 Definisi i dan Kons sep AAC ma Komunik kasi Augme entatif meru ujuk kepada a kaedah d dan peralata an yang me enghasilkan n/ Term mem mbekalkan kemahiran verbal ( Mustonen. 1991) yan ng bertujua an meni ingkatkan kemahiran k komunikasi k i sedia ada yang dimiliki oleh kan nak-kanak. S 1990 0). Ma anakala da alam kes tertentu pendekata an augm mentative te elah menjadi asas uta ama keberk kesanan ba ahasa pertu uturan sese eorang mur rid khas s. sis stem simbo ol dan kema ahiran kom munikasi ( M McCormick & Shane. 1990). AKT TIVITI Sec cara berkumpulan bin ncangkan k kanak-kana ak khas ya ang memerlukan AAC C dan n huraikan kebaikan-ke k ebaikan yang akan dip perolehinya a rsembahkan n dapatan perbincang p gan tersebut dalam sat tu Pergurus san Grafik. Perb bezaan ama alan antara a komunika asi Augmen ntatif dan k komunikasi Alternatif adalah tida ak jelas. R Reiche elt. Locke. Guru harus berhati-hati semasa a melaksanakan prose edur AAC a agar tidak t terlalu men nitik beratka an satu kompenan n sahaja contoh c terla alu membe eri tumpuan kepada penggunaa an peralata an unikasi ber rteknologi sehingga s mengabaika m an konpenan lain sep perti sistem m simbol da an komu pene ekanan kem mahiran kom munikasi. Kekadang g melaksan nakan prose edur komun nikasi altern natif memb berikan kesa an yang ba aik kepa ada pertut turan kana ak-kanak khas. Per 123 . Siste em Komun nikasi Augmentatif da an Alternat tif mengandungi tiga kompenan n iaitu tekn nik komu unikasi.

bahasa isyarat dan mimik muka. Manakala teknik berbantukan alatan – melibatkan penggunaan alatan elektronik atau alatan bukan elektronik serta melibatkan penggunaan prosedur tertentu dan penggunaan beberapa jenis sistem simbol. Sistem Simbol Sistem AAC tanpa bantuan alatan menggunakan sistem isyarat tertentu (misalnya ASL – America Sign Language) pendekatan ini telah digunakan kepada individu berkeperluan khas termasuk yang mengalami kerencatan akal dan autisme.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI KANDUNGAN 10. Namun jika sistem ini tidak digunakan 124 . 1993 ). Kemahiran Komunikasi Prosedur alat AAC telah menyediakan pelbagai peluang kepada individu yang tidak boleh bercakap untuk berkomunikasi dengan orang lain. Teknik tanpa bantuan alatan tidak memerlukan sokongan peralatan atau persedur untuk melaksanakannya. Kajian menunjukkan bahawa individu boleh memperoleh sekurang-kurangnya perbendaharaan kata yang berbentuk isyarat melalui penggunaan sistem simbol ( Kiernan. ii). Teknik Komunikasi Terdapat dua asas teknik AAC iaitu berbantukan alatan dan tanpa alatan ( Vanderheiden & Lloyd. Teknik ini termasuklah pertuturan. perkataan dan huruf boleh dijadikan sebagai simbol.4 Jenis AAC Tiga kompenan iaitu teknik komunikasi. sistem simbol dan kemahiran komunikasi : i). Alat AAC memerlukan sistem simbol sebagai mod untuk berkomunikasi. Bagi individu yang mempunyai masalah motor tetapi kemahiran literasi yang baik. 1986 ). Namun bagi penggunaan sistem AAC yang tidak mempunyai kemahiran iii).

PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI

seca ara efektif maka m pende ekatan ini tid dak bergun na walaupun sistem A AAC adalah berteknolo ogi tingg gi. Kajian te erhadap penggunaan sistem AAC C telah me endapati bahawa peng gguna sistem ini pasif p berko omunikasi. Mereka bergantung b ndengar untuk mem mulakan ata au pada pen mene entukan ha ala tuju sesu uatu perbua alan. Calcu ulator (1988 8), menyata akan bahaw wa penggun na AAC tidak berk komunikasi secara efe ektif dan se ering kali m membuktikan n sedemikian. Misalny ya untuk k meminta a lebih ba anyak mak kanan mer reka membaling pinggan ke lantai untu uk meny yatakan ha asrat mereka ini. Mer reka tidak ditanya se ebab merek ka memba aling pingga an terse ebut sebalik knya sering g ditanya soalan yang g hanya me emerlukan jawapan y ya atau tida ak. Hal ini menyeba abkan kema ahiran kom munikasi me ereka tidak berkemban ng.

AKT TIVITI Sec cara berkum mpulan bincangkan kelebihan da an kekuran ngan antara a jenis-jenis AAC C

Per rsembahkan n dapatan perbincang p gan tersebut dalam sat tu Pergurus san Grafik.

KA ANDUNGA AN

m Pemilihan Jenis AA AC 10.5 Faktor-faktor Dalam

an bahawa McCormick dan n Shane 199 90 telah me encadangka a program A AAC seharu usnya; i). meningkatk m kan kebole ehan kanak k-kanak da ari segi aka ademik, fungsi dan a aktiviti-aktiv viti

sosia al dalam pe ersekitaran yang normal

ii). Memperbaik M ki kualiti da an kuantiti bahasa se erta kemah hiran berko omunikasi kanak-kana ak 125

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

tersebut. Selepas matlamat-matlamat seperti di atas, maka objektif sistem AAc boleh diwujudkan.

Matlamat Keseluruhan- untuk meningkatkan kebolehan kanak-kanak dari segi akademik, fungsi dan aktiviti-aktiviti sosial dalam persekitaran normal.

Pemilihan Cara Berkomunikasi – Sistem komunikasi yang menggabungkan sistem dengan bantuan alatan atau tanpa bantuan alatan adalah lebih digalakkan. Contohnya kombinasi gestural dan mod vokal adalah lebih efektif berbanding penggunaan satu mod sahaja.

Pemilihan Sistem Simbol – Doherty (1985) mencadangkan Strategi Pemilihan       Memilih isyarat berkonteks berbanding isyarat tanpa konteks Memilih isyarat ‘symmetric’ berbanding isyarat ‘nonsymmetric’ Memilih isyarat ‘transluent ‘ berbanding isyarat ‘nontransluent ‘ Memilih isyarat apabila terdapat perbezaan lokasi yang maksimum Memilih isyarat yang diulang berbanding yang tidak boleh diulang Dsb

Tiga Faktor Yang Harus Diambil Kira Semasa Memilih Sistem Simbol : 1. Guessability 2. Learnability 3. Generalization

126

PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI

AKTIVITI Secara berkumpul lan bincang gkan faktor-faktor dala ah pemilihan AAC - Mudah h alih - Mudah h guna - Kebole ehan kanak k-kanak.

mbahkan Persem

dapatan

perbincang gan

terse ebut

dala am

bentuk

Perguru usan Grafik k.

Cari maklu umat dan b bincang PEC C (picture e exchange e communi ication ) d alam menin ngkatkan m masalah bah hasa kanak-kan nak berkepe erluan khas s. .

Jelaskan J je enis AAC – non aid ded AAC, aided AAC C dan structural. s n kelebiha an dan kekurangan antara Bincangkan je enis AAC te ersebut.

Bincangkan keperluan k komunikasi augmentat tive dan alt ternatif (AA AC) bagi pelajar berk keperluan k khas. Jelas skan konse ep dan def finisi serta matlamat m pe enggunaan n AAC.

127

Reed. D. V. London: David Fulton Pub. Allyn 128 . (2001) Language Development : An Introduction. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. A. Boston : & Bacon. J. R.(1978) Language Development and Language Disorders. Boston: Allyn & Bacon. M.) Boston : Allyn & Bacon. & Lahey.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bahan Rujukan Bloom. Owens. S. New York : Wiley Kuder. L. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. (5th Ed. Martin.).

semantik dan pragmatik. Asas pemerolehan bahasa dari segi fisiologi. Empat teori perkembangan bahasa dihuraikan dalam aspek elemen-elemen asas setiap teori dan implikasinya terhadap intervensi. psiko-sosial dan kognitif dibincangkan. 3. morfologi.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. Membanding beza antara teori-teori perkembangan bahasa. sintaksis. Menghuraikan asas pemerolehan bahasa dari segi fisiologi. iaitu fonologi. anda dapat: 1.1 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. 2. Ia juga memberi pengetahuan mengenai lima komponen dalam bahasa. Membincangkan unsur-unsur penting dalam teori-teori perkembangan bahasa. 16 . Perbandingan antara empat teori tersebut dari segi kekurangan dan kelebihan juga diterangkan. 2. psiko-sosial dan kognitif. 4. Menjelaskan lima komponen dalam bahasa.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 2 KOMPONEN-KOMPONEN DALAM BAHASA 2.

Bolehkah anda bayangkan bagaimana kehidupan anda jika anda tiada kemahiran berbahasa dan hanya boleh berkongsi maklumat.2 KERANGKA TAJUK- BAHASA ELEMEN-ELEMEN BAHASA ASAS PEMEROLEHAN BAHASA Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik Pragmatik Faktor Fisiologikal Faktor kognitif Faktor sosial  KANDUNGAN ISI 2. anda telah mengetahui bahawa peranan utama menggunakan bahasa adalah untuk berkomunikasi. 17 . pendapat dan perasaan anda melalui gestur tangan atau mimik muka sahaja ? Dalam Tajuk 2.3 Pengenalan Peranan Bahasa dalam kehidupan Selepas membaca Tajuk 1.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. anda akan mempelajari secara terperinci unsur-unsur yang penting mengenai bahasa serta bagaimana kanakkanak memperoleh bahasa.

Bloom & Lahey (1978) pula menggambarkan bahasa sebagai mempunyai tiga komponen iaitu bentuk (form). Dalam komponen bentuk.1 dan Rajah 2. sintaksis. Modelmodel bahasa tradisional dan model bahasa yang dikemukakan oleh Bloom & Lahey dirumuskan oleh Rajah 2. Untuk memahami bahasa secara lebih mendalam. MODEL TRADISIONAL MODEL BLOOM & LAHEY Phonology Morfologi Sintaksis Bentuk Semantik Pragmatik Kandungan Penggunaan Rajah 2. Model bahasa yang diperkenalkan oleh Bloom & Lahey memberi penekanan terhadap hubungkait antara elemen-elemen bahasa.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. Kebanyakan ahli linguistik telah mengenal pasti lima elemen utama –iaitua fonologi.1 : Dua Model Elemen-elemen Bahasa 18 . semantik dan pragmatik. kandungan (content) dan penggunaan (use). morfologi dan sintaksis manakala semantik merupakan komponen kandungan bahasa dan pragmatik merupakan penggunaan bahasa.2.4 Model Bahasa Bahasa yang diguna oleh setiap individu adalah sangat kompleks. ahli-ahli linguistik telah membina beberapa model untuk membahagi bahasa kepada beberapa elemen. morfologi. adalah termasuk fonologi.

Setiap bahasa mempunyai satu set peraturan masing-masing yang menentukan bagaimana fonem-fonem boleh dikombinasikan. /s/ dan /b/ merupakan dua fonem dalam Bahasa Melayu kerana perkataan ’satu’ membawa makna tertentu dan jika sebutan /s/ ditukar kepada sebutan /b/.2 : Model Bahasa (Bloom & Lahey. ia menjadi ’batu’ yang membawa makna berlainan. Setiap unit bunyi tersebut dikenali sebagai fonem. 2. marilah kita meninjau setiap elemen bahasa secara lebih terperinci. terdapat kurang daripada 45 unit disebabkan oleh sistem Bahasa Melayu baku hanya mempunyai 6 enam bunyi vokal. Sekarang.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bentuk Kandungan Penggunaan Rajah 2.1 Fonologi (Phonology) Fonologi boleh didefinisi sebagai sistem bunyi sesuatu bahasa dan peraturanperaturan linguistik yang mempengaruhi kombinasi-kombinasi bunyi itu. 1978) Untuk penguasaan bahasa yang sewajar. Sebagai rumusan. fonologi ialah kajian mengenai sistem bunyi sesuatu bahasa. Dalam sistem Bahasa Inggeris terdapat lebih kurang 45 unit bunyi yang berbeza manakala dalam Bahasa Melayu. semua elemen-elemen bahasa yang ditunjukkan harus berkembang serentak. Contoh.4. 19 . Fonem boleh didefinisi sebagai unit bunyi linguistik terkecil yang membawa perbezaan terhadap makna.

Peraturan-peratuan morfologi akan menentukan bagaimana perkataan-perkataan dalam sesuatu sistem bahasa boleh dibina. Jika kita tambahkan /s/ pada hujung baseball untuk menjadikannya baseballs. maka /s/ juga merupakan satu morfem. Seorang yang mengetahui Bahasa Inggeris akan mengakui bahawa ia adalah satu perkataan dalam Bahasa Inggeris.4. ia dikenali sebagai morfem terikat. berapa morfem yang terdapat? Apakah makna /s/ di hujung perkataan tersebut? Dalam konteks ini. Maka dalam perkataan baseballs. Bagaimana pula dengan basement? Bolehkah basement dipisah menjadi dua perkataan. Cuba fikirkan perkataan base. iaitu base dan ball yang boleh diguna secara berasingan. 20 . Perkataan baseball terdiri daripada gabungan dua perkataan – base dan ball. iaitu base dan ment? Base memanglah satu perkataan yang bermakna. dan setiap perkataan tersebut mempunyai makna yang berkaitan dengan perkataan majmuk baseball. Bagaimana dengan baseball? Memang ia adalah satu perkataan lain yang mempunyai makna yang berbeza.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. Terdapat dua jenis morfem – morfem bebas dan morfem terikat. terdapat tiga morfem. tetapi sebab ia perlu diikat pada hujung perkataan baseball. Sebagai rumusan. Maka morfem boleh ditakrifkan sebagai unit terkecil yang mempunyai makna dalam sesuatu bahasa. tetapi bagaimana dengan ment? Perkataan basement tidak boleh dipisahkan kepada unit-unit yang lebih kecil. morfologi ialah kajian mengenai perkataan. Kedua perkataan bases dan balls diguna dalam permainan baseball. /s/ membawa makna ’lebih daripada satu’ – ia mempunyai makna.2 Morfologi (Morphology) Morfologi boleh didefinisi sebagai sistem peraturan linguistik yang mempengaruhi struktur perkataan dan pembinaan bentuk perkataan. Perkataan seperti baseball terdiri daripada dua morfem bebas. Justeru ahli linguistik membuat kesimpulan bahawa terdapat blok-blok binaan asas bagi setiap bahasa yang dipanggil morfem (morphemes).

Dalam ayat (a). Cuba perhatikan struktur ayat-ayat berikut : (a) The dog is running. ia menentukan susunan perkataan-perkataan dalam ayat. dan satu main verb (running). Peraturan-peraturan tersebut menentukan struktur ayatayat. Dengan ringkasnya. Bagaimana pula kod untuk ayat (b) ? Peraturan-peraturan di atas perlu diubahsuaikan seperti berikut : NP = Art + N VP = Aux + V + NP NP = Art + N Sebagai rumusan. sintaksis ialah kajian mengenai struktur ayat yang boleh dibina berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan pada sesuatu sistem bahasa.4. terdapat satu article (the) dan satu kata nama atau noun (dog). 21 S = NP + VP . satu auxiliary verb (is). Ini dikenali sebagai elemen-elemen peraturan sintaktik yang ahli-ahli linguistik menyebut peraturanperaturan struktur frasa. Ahli linguistik telah mereka cipta satu kod ringkas untuk menunjukkan struktur ayat seperti berikut : S (sentence) = NP (noun phrase)+ VP(verb phrase) NP(noun phrase) = Art(article) + N(noun) VP(verb phrase) = Aux(auxiliary) + V(verb) Yang di atas menggambarkan peraturan-peraturan sintaksis Bahasa Inggeris. (b) The girl is reading a book.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2.3 Sintaksis (Syntax) Sintaksis boleh didefinisi sebagai sistem peraturan linguistik yang mempengaruhi urutan dan kombinasi perkataan untuk membina ayat.

Sebagai rumusan.4. peraturan-peraturan semantik akan menentukan perkataan-perkataan yang boleh dipilih dalam sesuatu ayat supaya ia menggambarkan maksud yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Peraturan-peraturan pragmatik merangkumi memberi respons yang relevan terhadap sesuatu topik. penggunaan mimik muka. iaitu semasa interaksi atau perbualan. Ia melibatkan pengetahuan mengenai fungsi komunikasi dan konteks. memberi maklumat yang wajar dari segi kuantiti dan kualiti. (b) Air sungai di situ nampaknya kotor dan jernih. Pengetahuan peraturan-peraturan semantik tersebut memerlukan pengetahuan mengenai objek / orang. Adakah ayat-ayat di atas boleh diterima ? Jika tidak.4. hubungan antaranya dan hubungan antara peristiwa. serta cara menyampai maklumat dengan berkesan. mengurus topik perbualan. meminta dan memberi penjelasan semasa terdapat gangguan komunikasi. Cuba perhatikan ayat berikut : (a) Suami dia adalah seorang bujang.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. dan dalam (b). mengapa ? Tentu anda rasa keliru atau sesuatu yang tidak kena – dalam (a) seorang suami tidak boleh menjadi bujang. Justeru terdapat peraturan-peraturan semantik yang menentukan jenis perkataan yang boleh dikombinasikan secara bermakna dalam sesuatu ayat. air yang kotor tidak mungkin jernih. body language. 2.4 Semantik (Semantics) Semantik boleh didefinisi sebagai peraturan-peraturan yang menentukan makna perkataan dan kombinasi perkataan. gestur tangan dan lain-lain aspek non-verbal.5 Pragmatik (Pragmatics) Pragmatik boleh didefinisi sebagai peraturan-peraturan yang menentukan bagaimana bahasa diguna dalam konteks social. Unsur-unsur penting dalam kemahiran pragmatik juga melibatkan kebolehan dalam aspekaspek seperti mengambil giliran. 22 .

diharap anda telah menghayati kompleksiti sistem bahasa yang diamalkan dalam kehidupan anda. Setelah mengkaji elemen-elemen bahasa secara terperinci dan bagaimana peraturan-peraturan linguistik mempengaruhi struktur dan penggunaan bahasa. Rajah 2. sedangkan kita perlu melatih seekor chimpanzee dengan intensifnya untuk menguasai beberapa perkataan sahaja? Keupayaan memperoleh bahasa memang merupakan satu keistimewaan yang ada pada manusia yang tidak ada pada haiwan.5 Asas Pemerolehan Bahasa Pernahkah anda fikir bagaimana bahasa diperolehi seolah-olah otomatik oleh kanak-kanak kecil semasa mereka berusia antara 1 – 3 tahun tanpa diajar oleh orang dewasa. pemerolehannya juga melibatkan interaksi yang kompleks antara beberapa faktor. Oleh kerana bahasa merupakan sesuatu perkara yang kompleks.3 : Interaksi Faktor-Faktor fisiologikal.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Kekurangan dalam penguasaan pragmatik akan menjejaskan keberkesanan dalam komunikasi.3 menunjukkan tiga faktor penting yang memainkan peranan penting dalam pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak kecil. kognitif dan sosial dalam Pemerolehan Bahasa 23 . 2. Faktor Fisiologikal Pemerolehan Bahasa Faktor Kognitif Faktor Sosial Rajah 2.

. P Pemeroleha an bahas sa mem merlukan ke efungsian otak o yang sempurna. Rajah h 2. Deng gan laluan n masa.PKU310 02 PENG GENALAN KE EPADA MAS SALAH BAH HASA DAN K KOMUNIKAS SI 2. Di manakah m le etaknya ka awasan-kaw wasan otak k yang bertanggung jawab ata as peme erolehan ba ahasa? Sila rujuk Rajah h 2.2. kombinasi k kematanga an fisiologikal dan p pengalama an meng gakibatkan perkemb bangan otak o seter rusnya.4 : Baha agian-bahag gian otak ya ang penting g dalam Pem mprosesan Bahasa 24 .1 1 Faktor Fis siologikal Pern nahkah and da fikir mengapa m ba ayi yang baru dilah hir belum mempunya ai kebo olehan mem mahami dan n mengguna a bahasa? Jawapan yang muna asabah iala ah baha awa otak belum b berk kembang dengan d sep penuhnya pada masa a kelahiran n. Didapati bahawa in ndividu yan ng meng galami kec cederaan pada sel-sek otak akibat ke emalangan atau stro ok kemu ungkinan mengalami m masalah m be erbahasa (a aphasia).4 yang menunjukk kan kawasa an otak yan ng memaink kan perana an yang g penting da alam pemprosesan ba ahasa.

terletak dekat bahagian belakang hemisfera cerebral kiri. Butir-butir penting disenaraikan di bawah : Kawasan Broca : . iaitu bahasa reseptif (Wernicke’s aphasia) . yang mengandungi tatabahasa. .terletak dekat di tengah hemisfera cerebral kiri di mana frontal.kecederaan menjejaskan pemahaman bahasa. kesilapan dalam ejaan. penghasilan ujaran yang pendek atau tanpa tatabahasa. 2. kata kerja) Kecederaan pada kawasan luas di otak yang melibatkan kedua-dua kawasan Broca dan Wernicke akan mengakibatkan masalah bahasa yang teruk di mana kedua-dua bahasa reseptif dan bahasa ekpresif terjejas (global aphasia). merupakan bahagian otak yang bertanggung jawab terhadap kefahaman bahasa .individu yang mengalami kecederaan di kawasan Wernicke mungkin menghasilkan sebutan / ujaran yang panjang. dalam temporal lobe. tetapi kurang mengguna perkataan yang membawa maksud (seperti kata nama.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Dua kawasan otak yang berperanan penting dalam penguasaan bahasa ialah Kawasan Broca dan Kawasan Wernicke.2. Apakah yang dipertikaikan sehingga hari ini ialah bagaimana bahasa 25 .kecederaan mengakibatkan kesilapan artikulasi. Ahli-ahli linguistik telah mempersetujui bahawa faktor kognitif memainkan peranan penting dalam penguasaan bahasa.2 Faktor kognitif Kanak-kanak yang mengalami kerencatan akal biasanya didapati menghadapi masalah dalam bahasa dan pertuturan.parietal dan temporal lobes bertemu. biasanya bahasa ekspresif iaitu pertuturan atau penulisan terjejas (Broca’aphasia) Kawasan Wernicke : .merupakan bahagian otak yang bertanggung jawab terhadap pembentukan urutan bahasa .

persepsi mengenai warna-warna yang mempunyai perbezaan halus seperti di atas hanya berlaku selepas seseorang mengetahui perkataan untuk melabel warna-warna tersebut. bahasa berlaku kerana interaksi dengan orang lain. melon dan lain-lain. . kita mungkin mengetahui warna primer sahaja.Bahasa adalah salah satu fungsi simbolik yang berkembang dalam kanakkanak melalui ketumbuhan dan interaksi dengan persekitaran. 1962). . semasa kita mula belajar mengenai warna. kita belajar bagaimana mengenal pasti warna-warna seperti ungu. Mengikut pandangan ini.Kemudian ia diinternalized. 1956) . bahasa dan pemikiran mula disealirkan. 26 . object permanence) harus berlakusebelum perkembangan bahasa di mana kanak-kanak beralih daripada dunia fizikal ke dunia simbolik. 1954).Sebagai contoh.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI berhubungkait dengan kognisi.Bahasa dan kognisi merupakan dua sistem yang berkembang secara berasingan. anda mungkin berjumpa dengan nama-nama seperti azure. . (ii) Bahasa mempengaruhi persepsi (Whorf. .Jika kita mempunyai perkataan(bahasa) untuk memperihalkan sesuatu perkara. kita akan mempunyai persepsi atau kefahaman terhadap perkara tersebut. . pic dan seterusnya. Jika anda pernah mengecat rumah. iaitu merah. Adakah perkembangan kognisi mendahului perkembangan bahasa atau sebaliknya ? Beberapa pandangan telah dikemukakan seperti berikut : (i) Kognisi / pengetahuan / persepsi mendahului bahasa (Piaget. Pada peringkat ini.Pada peringkat awal.Beberapa asas pencapaian kognitif (seperti distancing.Bahasa mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia ini. ice. (iii) Bahasa dan kognisi adalah saling bergantung (Vygotsky. Dengan perolehan lebih pengalaman. maroon. .membenarkan kanak-kanak menjalankan pemikiran abstrak dan penaakulan simbolik. . biru dan hijau.

(iv) Kedua-dua bahasa dan kognisi bergantung kepada kematangan fizikal. Kebolehan berbahasa dan berfikir berkembang seiring dengan perkembangan sistem saraf pusat . 27 . kecelaruan bahasa dan kognisi disebabkan oleh disfungsi fisiologi. .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI - Menurut Vygotsky. Keempat-empat pandangan yang dihuraikan di atas telah membantu kita memahami hubungkait antara bahasa dan kognisi.Menurut pandangan ini. tetapi hubungkait secara spesifik belum lagi ditakrifkan dengan sepenuhnya. bahasa dan kognisi juga berkembang dan mungkin berkembang secara berasingan.Semasa sistem saraf pusat mencapai kematangan. pemikiran tidak akan berkembang seterusnya tanpa bahasa.

Didapati kanak-kanak daripada keluarga yang bertahap lebih tinggi dari segi sosio-ekonomi mempunyai vokabulari yang lebih luas. perkembangan kognitif memberi maklumat mengenai ‘apa’ dan perkembangan sosial memberi maklumat mengenai ‘mengapa’ perkembangan bahasa berlaku. Apa yang jelas adalah bahawa perkembangan bahasa melibatkan interaksi yang kompleks antara ketiga-tiga faktor tersebut. dia didapati mengalami kelewatan kognitif dan tiada bahasa. 28 .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. ketiga-tiga faktor menyumbang kepada kefahaman kita terhadap perkembangan bahasa . Pengalaman awal dalam interaksi sosial memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan bahasa. Pernahkah anda mendengar cerita-cerita sedih mengenai kanak-kanak yang dikurungkan bertahun-tahun dalam bilik tanpa peluang berinteraksi dengan orang lain? Curtiss (1977) dalam Kuder(2003) menceritakan kes Genie. Sebagai rumusan.2. . . Lebih banyak interaksi bahasa berlaku antara ibu bapa dan anak dalam keluarga yang berada berbanding dengan keluarga yang sedang mendapat bantuan daripada badan-badan kebajikan. kedua-dua faktor tersebut sahaja tidak mencukupi untuk menerangkan bagaimana perkembangan bahasa berlaku.perkembangan fisiologikal memberi kita maklumat mengenai ‘bagaimana’.Kajian-kajian menunjukkan bahawa kuantiti dan kualiti interaksi mempengaruhi perkembangan bahasa. Kes-kes seperti ini menunjukkan bahawa interaksi sosial diperlukan untuk perkembangan bahasa.3 Faktor Sosial Walau didapati bahawa perkembangan dalam aspek fisiologi dan kognitif merupakan pra-syarat untuk perkembangan bahasa berlaku. Walaupun Genie mempunyai sistem fisiologikal yang lengkap. seorang kanak-kanak perempuan yang dijumpai terkurung dalam sebuah bilik.

D. (5th Ed. Boston: Allyn & Bacon. New York : Wiley Kuder. L. V. (ii) bentuk dan (iii) penggunaan Bahan Rujukan Bloom. (2001) Language Development : An Introduction. Owens. London: David Fulton Pub. Reed. Boston : Allyn & Bacon.). R. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed.(1978) Language Development and Language Disorders. J. S. Martin. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. M. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. A. & Lahey.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Huraikan masalah-masalah dalam hidupan harian seorang kanak-kanak khas yang alami masalah perkembangan bahasa dalam aspek (i) kandungan. 29 .) Boston : Allyn & Bacon.

1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. Membincangkan unsur-unsur penting dalam teori-teori perkembangan bahasa.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 3 TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA 3.2 KERANGKA TAJUKTEORI PERKEMBANGAN BAHASA . Membanding beza antara teori-teori perkembangan bahasa.Teori Pragmatik Interaksionis 30 . anda dapat: 1. 2.0 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap empat teori perkembangan bahasa dihuraikan dalam aspek elemen-elemen asas setiap teori dan implikasinya terhadap intervensi. Perbandingan antara empat teori tersebut dari segi kekurangan dan kelebihan juga diterangkan.Teori Behavioris .Teori Semantik Kognitif .Teori Psiko Linguistik . 3. 3.

kebolehan-kebolehan yang diwarisi. Setiap faktor tersebut telah diberi penekanan dalam salah satu teori pemerolehan bahasa yang akan dibincang seterusnya.tanpa latihan khas . Permasalahan ini telah menarik minat ahli-ahli linguistik sejak bertahun-tahun yang lalu. Lindfors (1987) dalam Kuder (2003) memerihalkan masalah seperti berikut : Bagaimanakah kita boleh menjelaskan bahawa . Punca kesukaran disebabkan oleh proses pemerolehan bahasa dalam kalangan manusia yang begitu kompleks.hampir setiap kanak-kanak . pengalaman individu dan peluang individu untuk berinteraksi. Setiap teori dapat menjelaskan sebahagian 31 .3 KANDUNGAN ISI Pengenalan Bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya? Banyak teori telah dikemukakan untuk memberi jawapan terhadap soalan tersebut tetapi setakat ini masih tiada satu teori yang boleh menerangkan semua aspek dalam pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak kecil. Banyak kajian telah dijalankan yang bermatlamat untuk mengetahui proses bagaimana pemerolehan bahasa dicapai oleh kanak-kanak kecil.didedah kepada bahasa dalam pelbagai konteks interaksi .dapat membina untuk dirinya (dalam satu tempoh masa yang pendek dan pada peringkat awal dalam perkembangan kognitifnya) .satu sistem struktur linguistik yang begitu kompleks. bertahap tinggi serta abstrak dan berjaya menggunanya dengan berkesan. Antara faktor-faktor yang biasanya diterima sebagai pengaruh perkembangan bahasa termasuk persekitaran linguistik.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI  3.

4 Teori-teori Perkembangan Bahasa 3. Ramai tokoh-tokoh bahasa berpendapat bahawa peniruan merupakan satu komponen yang kritikal dalam pembelajaran bahasa. Peniruan menjadi semakin menepati bahasa orang dewasa dan lama kelamaan kanak-kanak berjaya bercakap seperti orang dewasa.4. mereka mula meniru atau memodelkan bunyi-bunyi yang diperdengarkan daripada orang di sekitar mereka. Semasa berkembang. Jika peniruan merupakan proses utama dalam pemerolehan bahasa kanak-kanak. adik-beradik dan orang lain.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI finomenon dalam pemerolehan bahasa. Urutan perkataan yang ditunjukkan dalam sebutan kanak-kanak tidak boleh dijelaskan oleh teori behavioris ini. 3. Teori ini menitik beratkan peranan persekitaran dalam pemerolehan bahasa. pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak memang melibatkan proses peniruan dan peneguhan. Melalui teori ini. kanak-kanak mendengar sebutan orang dewasa dan cuba meniru apa yang didengar. Akhirnya mereka berjaya mencapai sebutan perkataan orang dewasa. Secara ringkas. Teori ini mendapat sokongan daripada ramai pihak kerana melalui pemerhatian. seperti tingkah laku . teori ini mempunyai beberapa kekurangan yang serius. Bahasa merupakan satu tingkah laku yang dipelajari. kanak-kanak mempelajari bahasa melalui peniruan (imitation). Walau bagaimanapun. Kanak-kanak dianggap sebagai penerima pasif terhadap pengaruhpengaruh luaran – daripada ibu bapa.1 Teori Behavioris – Peranan Persekitaran Menurut teori ini. ujaran pertama kanak-kanak harus terdiri daripada perkataan-perkataan yang kerap sekali didengar – dalam Bahasa 32 . Respons yang lebih menepati contoh sebutan bahasa orang dewasa akan diberi peneguhan dan ini menggalakkan kanakkanak melatih sebutan seterusnya. tetapi tiada satu teori yang dapat memberi penjelasan yang lengkap. kanak-kanak dilahir tanpa bahasa.tingkah laku lain.

Chomsky berpendapat bahawa kanak-kanak bukan sahaja menghafalkan longgokan bahasa satu persatu. dalam semua environmen. Pendekatan behavioris ini telah berjaya memperkembangkan banyak pendekatan dalam usaha intervensi bagi meningkatkan kemahiran bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang mengalami masalah bahasa yang teruk.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Inggeris. Menurut Chomsky. Akan tetapi perkataan ’a’ atau ’the’ jarang disebut oleh kanakkanak yang mula bercakap. Masalah kedua mengenai teori ini adalah bahawa kanak-kanak dapat mengujar perkataan yang tidak mungkin mereka meniru daripada orang dewasa. Kanak-kanak kecil didapati menggunakan perkataan yang dibina secara unik seperti ’I wented’ atau ’womans’. 3. Chomsky membuat kesimpulan bahawa bahasa adalah sesuatu yang 33 .4.2 Teori Psiko-linguistik – Peranan pewarisan Teori ini dikemukakan oleh Chomsky (1968) dan rakan-rakan sebagai respons terhadap kekurangan yang terdapat dalam teori behavioris. Jika pembelajaran bahasa berlaku melalui proses peneguhan. Ia memberi fokus terhadap peranan penting yang dimainkan oleh ibu bapa dan ahli-ahli lain dalam keluarga. Justeru. perkataan pertama harus merangkumi jenis perkataan artikel seperti ’a’. Tokoh-tokoh yang mempelopori teori ini berpendapat bahawa bahasa adalah unik pada manusia – bahasa dipelajari oleh semua manusia daripada semua budaya. teori behavioris ini tidak dapat menjelaskan bahawa kefahaman biasanya mendahului produksi bahasa dalam kanak-kanak – iaitu kanak-kanak memahami perkataan dan ayat sebelum mereka dapat menyebutnya. adalah mustahil bagi seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun menguasai bahasa pada tahap begitu kompleks dengan hanya mendengar bahasa orang dewasa dan mengingatinya. tetapi mereka sedang belajar peraturan-peraturan bahasa. atau ’the’ sebab perkataan-perkataan tersebut kerap sekali wujud dalam ayat orang dewasa. bagaimanakah kanak-kanak boleh memahami bahasa sebelum mereka boleh menyebutnya ? Walau bagaimanapun teori ini mempunyai kelebihannya. Akhir sekali.

Walau bagaimanapun. ia mempunyai kelemahannya. Akhir sekali. Ia juga dapat menjawab mengapa kanak-kanak menguasai bahasa dengan begitu cepat – kanak-kanak seolahnya diprogramkan sejak lahir untuk memproses peraturan-peraturan bahasa. mengapakah ibu bapa mengubah cara mereka berbahasa demi anaknya? Selain itu. Akan tetapi kefahaman sepenuhnya mengenai LAD dan lokasinya masih didebatkan sehingga hari ini. LAD hanya beroperasi apabila kanak-kanak terdedah pada bahasa. ia tidak dapat menjelaskan bagaimana elemen-elemen lain seperti peraturan-peraturan morfologi. Ini bercanggah dengan pengalaman pihak-pihak yang terlibat dalam mengajar bahasa kepada kanakkanak yang bermasalah bahasa – kanak-kanak tersebut dapat meningkatkan 34 . Dengan erti lain. semantik atau pragmatik diperoleh. teori ini hanya berjaya menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh sintaksis bahasa. kanak-kanak akan memahami dan menghasilkan bahasa. Sebaik sahaja peraturan-peraturan tersebut dikuasai (bersama vokabulari asas). Teori ini dapat memberi penjelasan terhadap fakta bahawa hampir semua kanak-kanak berupaya berbahasa tanpa latihan khas. kajian-kajian terhadap interaksi ibu bapa dan anak menunjukkan bahawa ibu bapa mengubahsuaikan bahasa semasa mereka berinteraksi dengan anak yang kecil – bahasa diringkaskan dan cara penyampaian berbeza. bayi-bayi dilahir dengan kesediaan untuk belajar bahasa. mereka mempunyai satu mekanisme yang Chomsky panggil the language acquisition device (LAD) yang terdiri daripada kategori-kategori tatabahasa asas dan satu set peraturan yang dikongsi oleh semua bahasa. input bahasa tidak memainkan peranan yang penting. Menurut teori ini.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI telah terbina semula jadi dalam diri setiap manusia (innate). Menurut teori ini. Pada hakikatnya. Selain itu. Apabila kanak-kanak didedah kepada input bahasa. teori ini tidak memberi harapan yang tinggi untuk ibu bapa atau guru yang ingin membantu kanak-kanak yang bermasalah bahasa memandangkan kanak-kanak tersebut mempunyai LAD yang defektif sejak lahir. Kualiti input bahasa orang dewasa tidak penting dan orang dewasa tidak perlu mengajar bahasa atau mengukuhkan penggunaannya. LAD akan mengambil alih untuk membantu kanak-kanak memperolehi peraturan-peraturan bahasa. Jika kualiti input bahasa tidak penting.

Fillmore dan Piaget membawa kepada perkembangan Teori Semantik-Kognitif dalam pemerolehan bahasa. Seperti Teori Behavioris. iaitu bidang psikolinguistik – kajian mengenai psikologi bahasa. 3. ujaran yang serupa diguna oleh kanak-kanak tersebut untuk meminta ibu memakai stokin baginya. Pada masa yang sama. Piaget sedang mengkaji hubungkait antara kognisi/pemikiran dan bahasa. Menurut Piaget dan rakan-rakannya. kanakkanak telah mengguna satu bentuk sintaksis untuk mengekpres dua fungsi semantik. Contohnya.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI tahap bahasa melalui pengajaran yang berkualiti. Perkembangan teori ini oleh Chomsky memulakan satu bidang baru. Mengikut teori ini.4. Fillmore (1968) juga mendapati bahawa pemilihan sesuatu perkataan dalam ayat ditentukan oleh makna dan bukan struktur sintaksis ayat. Pada masa yang lain. Mereka mengguna 35 . Kajiankajian Bloom dan Fillmore memfokus kepada peranan semantik dalam pemerolehan bahasa. perkembangan kognitif seperti object permanence perlu mendahului perkembangan bahasa. Perkataan yang serupa akan diguna untuk meluahkan makna yang berbeza. bukan sebab mereka mempunyai tatabahasa untuk meluahkan sesuatu. Justeru. Walaupun Piaget tidak mencadangkan satu teori pemerolehan bahasa. usahanya memberi implikasi bahawa perkembangan bahasa berlaku selepas perkembangan kognitif. Fokusnya ialah terhadap aspek semantik. sebutan ”mommy.3 Teori Semantik-Kognitif – Peranan Environmen Teori ini dipelopori oleh Bloom (1970) setelah dia perhatikan bahawa kanakkanak kecil biasanya mengguna perkataan yang serupa dalam situasi-situasi yang berbeza. sock” telah diguna oleh seorang kanak-kanak untuk memberitahu bahawa stokin adalah kepunyaan ibunya. kanak-kanak kecil memberi tumpuan terhadap makna. Dalam contoh di atas. teori ini juga tidak dapat menjelaskan dengan lengkapnya bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Bloom membuat kesimpulan bahawa semantik mendahului sintaksis dalam pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak. Hasil usaha Bloom. Kanak-kanak berkembang dari aspek sintaksis kerana mereka telah ada sesuatu yang ingin disampaikan.

Kekurangan teori ini adalah bahawa input bahasa tidak begitu penting (seperti teori Psikolinguistik). Tambahan pula. Maka ia memberi fokus terhadap fungsi komunikasi dalam bahasa. dan sintaksis berkembang akibat keperluan bercakap mengenai lebih perkara dan pengalaman. mereka akan memerlukan bahasa yang lebih rumit untuk meluahkan idea-idea. teori ini telah memberi impak terhadap amalan-amalan intervensi. Ia telah mempengaruhi ibu bapa dan guru supaya mengalih tumpuan daripada aspek sintaksis bahasa kepada aspek-aspek yang lain seperti mewujudkan persekitaran yang berkesan menarik tumpuan kanak-kanak. Terdapat juga bukti-bukti yang menunjukkan bahawa beberapa peringkat dalam perkembangan kognitif memang diperlukan sebelum kanak-kanak mula berbahasa. Menurut teori ini. Ada pula kanakkanak yang menunjukkan tahap bahasa yang lebih tinggi daripada yang dijangkakan sedangkan kemahiran kognitif mereka agak rendah.4 . teori semantik-kognitif juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. pencapaian kognitif tertentu mesti berlaku sebelum bahasa diperolehi.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI bahasa sebab mereka ingin bercakap tentang sesuatu yang telah dialami. Teori ini berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh ahli-ahli linguistik seperti Searle (1965). Dore (1974) dan Halliday (1975) 36 . 3. Apabila pengalaman mereka bertambah.4 Pragmatik-Interaksionis – Peranan Komunikasi Teori ini berasaskan pemerhatian bahawa orang mengguna bahasa untuk berkomunikasi. tetapi masih tiada kemahiran bahasa. perkembangan bahasa berlaku semasa kanak-kanak belajar memilih bentuk linguistik yang memboleh mereka meluahkan hajat komunikasi dengan berkesan. Seperi teori-teori yang telah dibincangkan sebelum ini. Kanak-kanak akan bercakap jika mereka ada sesuatu yang ingin disampaikan. Terdapat kanak-kanak yang mencapai tahap perkembangan kognitif (yang merupakan pra-syarat untuk perkembangan bahasa). Masalah yang lain ialah bahawa hubungkait antara kognisi dan bahasa tidak sebegitu mudah seperti yang dicadangkan oleh Piaget. Bahasa akan mengikuti pengalaman. Seperti teoriteori yang lain. Justeru perkembangan bahasa akan terus berlaku.

Melalui interaksi dengan ibu bapa dan orang dewasa lain. Kelebihan teori ini juga berdasarkan fakta bahawa kanak-kanak kecil boleh berkomunikasi keperluan mereka sebelum mereka memperoleh bahasa. Pada masa yang sama. Tetapi berbeza dengan teori behavioris. mengalami kelewatan dalam bahasa reseptif dan ekspresif.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI yang telah mengenal pasti dan mengklasifikasi fungsi-fungsi pragmatik. Teori ini boleh dianggap sebagai satu usaha untuk memberi kepentingan kepada peranan environmen dan peranan proses biologi dalam perkembangan bahasa. Terdapat bukti bahawa kanak-kanak yang didera dan diabaikan. teori ini menekankan kepentingan terhadap apa yang berlaku dalam persekitaran kanak-kanak. teori pragmatik-interaksionis kurang menekankan peranan pengukuhan. Jika kanak-kanak bergantung kepada orang dewasa dalam persekitarannya untuk input bahasa. mereka belajar mengguna aspek-aspek struktur bahasa. Komunikasi yang berulang-ulang dalam konteks rutin membolehkan kanakkanak mendengar dan memodelkan bentuk bahasa orang dewasa. terdapat bukti bahawa kanak-kanak yang mempunyai kurang peluang untuk berinteraksi dengan orang dewasa mengalami lebih kesukaran dalam memperolehi bahasa. yang menerima kurang interaksi bahasa daripada penjaga. Seperti teori behavioris. ahli psikologi dan psikolinguistik seperti Bruner (1975) dan Bates (1976) telah membuat pemerhatian mengenai komunikasi ibu bapa dengan anak mereka. Tambahan pula. Ia mengakui kepentingan kematangan fisiologi (seperti Teori Psikolinguistik) dalam menentukan tahap komunikasi yang boleh dilaksanakan oleh kanak-kanak. Kanak-kanak belajar berbahasa melalui pendedahan kepada bahasa. Hasil kajian daripada dua bidang tersebut digabungkan untuk mewujudkan teori Pragmatik – Interaksionis. Kekurangan teori ini adalah bahawa ia tidak menjelaskan bagaimana hampir semua kanak-kanak menunjukkan pola turutan perkembangan bahasa yang serupa pada masa yang sama. kanakkanak belajar bahawa bahasa boleh diguna untuk berkomunikasi dan secara tidak langsung. maka adalah logikal untuk menjangka bahawa kualiti dan kuantiti input akan 37 .

Teori ini juga telah memberi kesan terhadap teknik-teknik intervensi bahasa. Terdapat juga kurang kajian dijalankan setakat ini mengenai berapa banyak interaksi diperlukan untuk merangsangkan perkembangan bahasa berlaku. analisis dan penilaian ). 38 . Tugasan yang dihasilkan perlu memberi fokus kepada kemahiran pemikiran aras tinggi ( hots – spt mensintesis. serta menitik beratkan penggunaan bahasa secara holistik dalam konteks komunikasi. Justeru terbukti bahawa ada lagi faktor-faktor yang perlu diambil kira. Setiap teori mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kefahaman yang lebih mendalam akan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam intervensi bahasa kanak-kanak berkeperluan khas merancang strategi yang lebih berkesan. usaha untuk memahami bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa telah memberi kita pengertian baru. ramai orang yang terlibat dalam intervensi bahasa lebih berfokus terhadap peranan komunikasi dalam teknik-teknik yang dijalankan. Tutorial Secara berpasangan anda dikehendaki mencari maklumat dan membentangkan tajuk-tajuk berikut semasa sesi tutorial mengikut giliran yang ditetapkan. Masa kini. tiada satu teori yang dapat menjelaskan dengan tepat dan lengkapnya bagaimana pemerolehan bahasa berlaku dalam kalangan kanakkanak. Strategi-strategi yang terkini merangkumi penggunaan kaedah-kaedah secara tidak langsung untuk merangsangkan penghasilan bahasa. mengakibatkan output bahasa dalam kalangan kanak-kanak turut berbeza.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI berbeza. Walau bagaimanapun. Rumusan Sehingga hari ini. Pembentangan adalah selama 30 minit termasuk sesi perbincangan dan soal jawab. Mereka tidak lagi memisahkan bahasa kepada komponen-komponen kecil dan mengajarnya secara berasingan.

edu Bahan Rujukan Bloom. psiko-linguistik.). (5th Ed. M. V. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. 1. S. semantikkognitif dan pragmatik-interaksionis dalam pemerolehan bahasa dan implikasinya terhadap pengajaran. J.cal. Reed. A.) Boston : Allyn & Bacon. Boston : Allyn & Bacon.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Setiap perlu menyediakan dan menyerahkan satu salinan pembentangan kepada pensyarah dan setiap kumpulan. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed.org http://www.emich. L. Layari Internet http://www.asha. Boston: Allyn & Bacon. R. (2001) Language Development : An Introduction. & Lahey. London: David Fulton Pub. D. Martin.org http://www. New York : Wiley Kuder. Banding bezakan antara teori-teori behavioris.(1978) Language Development and Language Disorders. Owens. 39 . (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities.

kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. aspek kognitif dan aspek afektif. Menjelaskan implikasi masalah yang dihadapi terhadap intervensi bahasa merangkumi kaedah. penilaian bahasa. Tajuk ini juga akan menghuraikan masalah tersebut dan implikasinya terhadap intervensi bahasa meliputi kaedah penilaian bahasa. Membincangkan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran daripada aspek psiko-motor.1 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran daripada aspek psiko-motor. Menghuraikan masalah bahasa yang dihadapi daripada segi bentuk bahasa. Dalam topik ini turut dibincangkan mengenai masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pembelajaran dalam aspek bentuk bahasa. aspek kognitif dan aspek afektif 2. strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi 4. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa 3. strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi 40 . anda dapat: 1.2 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 4 BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN (LEARNING DISABLED) 4.

Kaedah penilaian bahasa . penulisan.3 Pengenalan KANDUNGAN ISI Kanak-kanak bermasalah pembelajaran biasanya dikaitkan sebagai kelewatan perkembangan dalam satu atau lebih daripada proses pertuturan.Kandungan bahasa .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 4.Penggunaan bahasa .Keberkesanan komunikasi  4.Aspek afektif . Kelewatan dalam pembelajran menyebabkan kanak-kanak ini akan mengalami pelbagai masalah yang melibatkan perkembangan akademik mahupun perkembangan sahsiah seperti kanak-kanak normal yang lain.Pembel Masalah Bhs Knk-knk M. pengiraan atau mata pelajaran sekolah lain.Aspek kogniti .3 KERANGKA TAJUKBAHASA KANAK-KANAK MASALAH PEMBELAJARAN Ciri-ciri Knk-knk M. tahap perkembangan yang lewat menyebabkan perkembangan bahasa kanak-kanak ini terjejas disebabkan pelbagai masalah yang berkaitan dengan ganguan pada proses psikologi yang mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa.Strategi / teknik intervensi yang spesifik . pembacaan.Aspek psiko-motor . 41 . Justeru itu. sama ada lisan ataupun tulisan.Teori Implikasi Pragmatik Terhdp Intervensi Interaksionis Bhs .Bentuk bahasa .Pembel .

mengingat atau menyampaikan maklumat. S (1963) dengan jelas menyatakan bahawa kanak-kanak bermasalah pembelajaran dikategorikan sebagai kelewatan perkembangan dalam satu atau lebih daripada proses pertuturan. Menurut Kirk. 4. Mereka terdiri daripada kanak-kanak yang 42 . Kesan daripada permasalahan yang dihadapi menyebabkan kanak-kanak bermasalah pembelajaran mempunyai masalah untuk berbahasa dengan baik mungkin disebabkan oleh masalah kerencatan mental. neurologikal Kanak-kanak yang memberi ini kebiasaannya terhadap kesan kemampuan untuk memahami. kurang upaya penglihatan. pendengaran. Ketidakupayaan kanak-kanak ini juga seiring dengan penakrifan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (1995) dengan jelas menyatakan kanak-kanak bermasalah pembelajaran dikenalpasti dan disahkan oeleh pakar profesional sebagai mengalami kekurangan yang mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. pembacaan.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Akta Pendidikan Individu Kurang Upaya atau IDEA (1997) dengan jelas menyatakan bahawa kanak-kanak bermasalah pembelajaran mempunyai masalah dalam satu atau lebih daripada proses asas psikologikal yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama ada pertuturan atau penulisan.3.1 Definisi Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran Secara umumnya. terdapat pelbagai definisi yang boleh menjelaskan mengenai kanak-kanak mengalami bermasalah ketidakupayaan pembelajaran. pengiraan atau mata pelajaran sekolah lain. penulisan. gangguan emosi dan tingkah laku. Manakala Kementerian Pendidikan Malaysia (1995) pula dengan jelas menyatakan bahawa pelajar yang telah dikenalpasti dan disahkan pakar profesional sebagai mengalami kekurangan yang mengganggu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

contoh Disleksia. Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran Kanak-kanak bermasalah pembelajaran mempunyai masalah bahasa mungkin disebakan oleh ciri-ciri seperti berikut : a. iv. 43 . iv. Aspek psikomotor Kanak-kanak bermasalah pembelajaran contohnya kanak-kanak Sindrom Down biasanya kanak-kanak ini sukar berbahasa manakala kemahiran pergerakan halus dan kemahiran pergerakan umum juga lewat bertumbuh. iii. kebolehan kognitif tingkah laku sosial penguasaan bahasa lisan dan pertuturan penguasaan membaca kemahiran matematik Selain itu. v. ii. iii. ii.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI mempunyai keupayaan mental yang rendah dan pengubahsuaian tingkahlaku yang rendah. vi. v. 4. Masalah yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian seperti berikut : i.4 Sindrom Down Autisme ringan Hiperaktif (ADHD) Terencat akal minima Kurang upaya dalam pembelajaran (LD) Kurang upaya dalam pembelajaran khusus. adalah : i. kategori kanakkanak bermasalah pembelajaran di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal.

Manakala Dena (1993) manyatakan ianya adalah kefahaman tentang penggunaan bahasa. morfologi dan sintaksis. bercakap tentang bahasa dan bagaimana menggunakan bahasa sebagai alat untuk menganalisis serta menggunakannya untuk bercakap tentang bahasa itu sendiri. Siedenberg dalam Deena K. Secara umumnya. 4. kandungan bahasa dikelompok sebagai semantik manakala penggunaan bahasa dikelompok sebagai pragmatik. c. Manakala Vogel (1975) telah mengkategorikan kanak-kanak yang tidak boleh membaca ke dalam kelompok masalah bahasa seperti berikut : a. Bernstain dan Tiegerman (1993) menyatakan bahawa kelemahan bahasa merupakan salah satu daripada ciri-ciri kanak-kanak tersebut di mana mereka akan mengalami kelambatan dalam pertuturan dan sukar untuk memahami atau/dan menggunakan bahasa percakapan. Aspek Kognitif Perkembangan kognitif contohnya kanak-kanak Sindrom Down berbeza dan oleh itu kebolehan kognitif juga berbeza. Metalinguistik Metalinguistik adalah kesedaran tentang bahasa dan konsep-konsep linguistik. 44 . masalah bahasa kanak-kanak BP boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu bentuk bahasa. berfikir. Aspek Afektif Masalah afektif kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah di tahap rendah dan sering menunjukkan sikap yang negatif.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI b.5 Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran Masalah bahasa bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran menurut Pearl L. Bentuk bahasa terdiri daripada fonologi. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa.

p. Bock dan Mercer (1985) menyatakan masalah ekspresi bahasa adalah disebabkan oleh ketidakupayaan artikulasi (articulation disorders). g. freeze. Contoh kesukaran membunyikan huruf konsonan berikut : p d dengan dengan b t Kanak-kanak BP juga keliru untuk membunyikan perkataan yang mempunyai vokal depan a. a. k. Antara huruf-huruf yang sukar dibunyikan seperti b. Contohnya kesukaran kanak-kanak BP menyebut : rabbit you warsh wabbit oo wash Kajian oleh Wiig dan Semel (1976) mendapati kanak-kanak BP sering keliru dengan konsonan bersuara dan tidak bersuara. leave. Morfologi 45 . Perbezaan ini amat ketara apabila kanak-kanak BP ini menyebut perkataan yang mempunyai fonem konsonan-vokal-konsonan. z dan th. v. i. contohnya makan terdiri daripada dua suku kata dan erbina daripada lima fonem iaitu m. a. sat elite c.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI b. set. d. n. t. Fonologi Fonologi adalah kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa. dan e seperti berikut : sit.

penukaran dan pemajmukan. tambah “s” untuk tunjukkan kepunyaan - Vogel (1983) pula menyatakan bahawa kelambatan kanak-kanak BP berbahasa lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif memandangkan kanak-kanak ini biasanya lambat menguasai hukum morfologi berbanding dengan apa yang selalu diramalkan. Semel dan Crouse (1973) telah mendapat ramai kanak-kanak BP sukar untuk menggunakan hukum morfologi. 46 . contohnya . Contohnya dalam Bahasa Melayu terdapat perkataan yang terbina melalui proses imbuhan. contohnya : tambah “es” untuk plural tambah “s” untuk bilangan ramai - seperti “boxes” seperti “boys”. Ahmad FN Subjek menendang FK predikat bola itu. gandaan. “Nasi dimakan oleh saya”. Sintaksis Bidang ini mengkaji ayat atau struktur ayat dan berkait rapat dengan tatabahasa. Wiig. FN objek Selain itu. akronim.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Morfologi adalah suatu bidang yang mengkaji struktur pembentukan kata. 1984). “toys” seperti “Ali’s bag”. Contohnya seperti berikut : “Saya makan nasi” Sepatutnya menjadi “Nasi makan saya”. d. kanak-kanak BP juga sukar menggunakan atau membuat ayatayat pasif kerana keliru dengan subjek dan predikat (Semel dan Wiig.

Semantik Bidang yang mengkaji mengenai makna perkataan-perkataan.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI e. 4. 1980) Penggunaan ayat pasif dan panjang perlukan masa untuk murid untuk melakukannya 47 . 1983) b. sebab pelbagai kemahiran boleh dibaiki (Frose. 1981) c.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa Kesukaran kanak-kanak BP menguasai kemahiran berbahasa dan komunikasi akan menyebabkan kanak-kanak ini sukar untuk berinteraksi dan bersosial dengan rakan sebayanya. f. Guru adalah model terbaik agar murid boleh menunjukkan perhatian sepenuhnya terhadap pengajaran (DeHaven. Woolfolk (1998) menyatakan bahawa pragmatik itu adalah kesukaran kanak-kanak BP menggunakan bahasa yang betul mengikut konteks atau sesuatu situasi. Kanak-kanak BP oleh memahami apabila kelajuan pertuturan lebih perlahan berbanding aras/tahap biasa (McCroskey & Thompson. Kebiasaannya kanak-kanak BP menggunakan ayat-ayat yang panjang dan rumit untuk memberi keterangan atau arahan kepada kanak-kanak kecil berbanding dengan rakan sebayanya yang lain. Pertuturan dan penulisan secara spontan boleh digunakan untuk mengajar pendengaran. Pragmatik Pragmatik adalah kebolehan atau kemahiran untuk menggunakan ayat dengan batul mengikut konteks atau situasi. Biasanya kanak-kanak BP sukar memahami makna perkataan yang lebih dari satu makna. 1973) d. Gunakan klu-klu untuk membina pengetahuan murid (Burns. e. Antara strategi intervensi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah bahasa kanak-kanak BP adalah seperti berikut : a.

1984). Kemahiran berbahasa perlu diajar merentasi kurikulum (Wiig & Semel. 1984). Komponen-komponen seperti morfem dalam sistem bahasa formal perlu diajar bersama-sama bukannya berasingan. Memang tidak dinafikan bahawa berbahasa danber komunikasi adalah satu proses yang 48 . masalah bahasa di kalangan kanak-kanak BP agak kritikal jika tidak dikenalpasti lebih awal untuk tindakan selanjutnya. 4. e. Langkah awal seperti intervensi awal berkemungkinan besar dapat membantu mengurangkan masalah yang dikenalpasti dan dihadapi oleh kanak-kanak tersebut. Bahasa boleh diajar dalam setting yang berbeza dan tidak hanya dalam suasana yang seterotaip. d. c. Ayat perlu pendek dengan struktur yang ringkas semasa mengajar (Wiig & Semel. Mesej yang disampaikan oleh kanak-kanak perlu diberi perhatian terlebih dahulu kerana ianya penting dalam proses komunikasi dan juga kesalahan-kesalahan sintak boleh diperbaiki (Spekman & Roth. b. f. 1984). Membuat generalisasi perlu diajar agar pelajar boleh menggunakannya dalam bentuk novel g. 1984). Kemahiran pragmatik seperti menyoal dan mengambil giliran (turn taking) perlu dimasukkan dalam pengajaran (Spekman & Roth. 1984) Strategi untuk memperbaiki kemahiran ekspresi berbahasa bagi kanak-kanak BP adalah seperti berikut : a.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI f. cukup sekadar menjawab soalan dengan satu atau dua ayat atau perkataan (Spekman & Roth.6 Kesimpulan Secara umumnya. Kanak-kanak tidak perlu terlalu ditekankan dengan ayat-ayat yang lengkap.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI penting bagi menjamin kanak-kanak BP berjaya dalam kehidupan dan akademiknya. g. d. b. f. e. Tutorial Jelaskan ciri-ciri yang mempengaruhi masalah bahasa dan komunikasi murid bermasalah pembelajaran semasa anda mengendalikan P&P di b ilik darjah? Latihan Latihan : Jelaskan masalah komunikasi berikut yang sering terjadi kepada kanak-kanak BP. Gangguan artikulasi (Articulation disorders) Gangguan suara (Voive disorders) Gangguan kelancaran (Fluency disorders) Gangguan kualitaif (Qualitative disorders) Gangguan bahasa (Interrupted language) Kelewatan berbahasa (Delayed language) Ketidakhadiran pertuturan (Absence of speech) 49 . c. di sekolah : a.

L. Huraikan aktiviti-aktiviti bahasa yang berkesan bagi mengatasi masalah tersebut.(1978) Language Development and Language Disorders.asha. Boston : Allyn & Bacon.). & Lahey. New York : Wiley Kuder. S. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. R. 50 .emich.org http://www. Reed. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. A. Martin. M. Owens.) Boston : Allyn & Bacon. (2001) Language Development : An Introduction.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Ramai pelajar masalah pembelajaran menghadapi masalah kesedaran fonologi ( phonological awareness) yang menjejaskan kemahiran membaca dan menulis.org http://www. Boston: Allyn & Bacon. J. V.edu Bahan Rujukan Bloom. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. D. London: David Fulton Pub. (5th Ed.cal. Layari Internet http://www.

Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak terencat dari segi psiko-motor. Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa yang meliputi kaedah penilaian bahasa. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa.0 Sinopsis Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan bahasa kanak-kanak terencat akal yang meliputi ciri-ciri kanak-kanak terencat akal. ii. iii. strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi 51 . dan keberkesanan komunikasi kanak-kanak terencat akal. kognitif dan afektif.1 Hasil Pembelajaran i. iv. implikasi terhadap intervensi bahasa. masalah bahasa kanak-kanak terencat akal.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 5 BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL 5. Menghuraikan definisi kanak-kanak terencat akal. Membincangkan masalah bahasa kanak-kanak terencat akal dari segi bentuk bahasa. 5.

Penggunaan bahasa .Strategi / teknik intervensi yang spesifik .Keberkesanan komunikasi 52 .Aspek psiko-motor .Aspek afektif .Aspek kogniti .Kandungan bahasa .Kaedah penilaian bahasa .2 KERANGKA TAJUK-TAJUK BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Ciri-ciri Knk-knk Terencat Akal Masalah Bhs Knk-knk Terencat Akal Implikasi Terhadap Intervensi Bahasa .PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 5.Bentuk bahasa .

s cribd. 53 . 25% disebabkan palsi serebrum.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI KANDUNGAN ISI 5. penglihatan danpendengaran.my/translate?hl=en&sl=ms&u=http://www. Mereka yang mengalami kerencatan akal yang teruk (severe mental retardation) tidak boleh berjalan. Kecacatan terbahagi kepada kecacatan-kecacatan fizikal/anggota.com.3 Pengenalan Definisi Kerencatan Akal dan Faktor Penyebab Kanak-kanak yang ditafsirkan sebagai terencat akal adalah kanak-kanak yang mempunyai daya pemikiran yang berkurangan dan bermasalah dalam pembelajaran. Manakala mereka yang tidak begitu teruk hanya mempunyai masalah mempelajari cara-cara hidup sepertimenjaga diri.google. Aktiviti 1 Layari laman sesawang berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan definisi kanak-kanak terencat akal: http://translate.com/doc/14548068/Bahasa-Kanakkanak-TerencatAkal&ei=zGFpTqSmHoLZrQfStN25BQ&sa=X&oi=translate&ct=result& resnum=1&sqi=2&ved=0CBkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dpenila ian%2Bbahasa%2Bkanak-kanak% Setelah itu dikehendaki membuat perbincangan dengan rakan anda berkaitan dengan definisi kanak-kanak terencat akal. 30% daripada kanak-kanak yang terencat akal teruk disebabkan oleh keabnormalan genetik seperti sindrom Downs. bercakap atau menjaga diri. Apabila kanak-kanak mengalami kecacatan anggota. Kanak-kanak sebegini mempunyai ukuran IQ (intelligence quotient) kurang daripada 50. 30% disebabkan oleh meningitis dan masalah perinatal manakala 15% tidak ada sebabsebab tertentu. tidak bermakna anak mengalami kerencatan akal.

generalis sasi. Apaka ah pandan ngan anda a terhadap p kanak-ka anak terencat akal? Ad dakah and da dapat menghurai m kan ciri-ci iri kanak-k kanak tere encat akal kep pada rakan n anda sek kiranya and da diminta untuk ber rbuat demikian? Bahagia an ini akan n menghuraikan sec cara ringka as aspek p psikomoto or.4. metakognisi.4 Ciri-ciri C Kan nak-Kanak k Terencat Akal A Apakah ciri ciri kanak-k kanak teren ncat akal ? Cuba te eliti gambar di baw wah.4. 5. b Berikut disenaraik kan secara a umum ma asalah kan nak-kanak terencat a akal:  Kurang daya d Tumpu uan 54 .2 Aspek Masalah h kecacat tan kanak k-kanak te erencat a akal memp punyai ke esan ke atas beberap pa dimens si kefungs sian kogn nitif antara anya ialah h ingatan. motivasi dan bahasa. kognitif f dan afektif bagi b kanak k-kanak aut tisme.PKU 3 3102 PENGEN NALAN KEP PADA MAS SALAH BAH HASA DAN KOMUNIK KASI 5. .1 Aspek A psiko-motor      Pergerakan P yang lembab Hiperaktif H Pergerakan P terbatas Statik S Kawalan K Oto ot yang tida ak sempurn na A kogn nitif 5.

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI     Pengamatan dan pemahaman yang lambat Kurang Kawalan Emosi Pentafsiran persekitaran yang lambat Pertuturan yang kurang efektif

5.4.3 Aspek Afektif Perkembangan Emosi     Tidak Mampu menjaga Diri Kawalan emosi yang tidak efektif Kurang bersosial Kebergantungan

Aktiviti 2 Anda telah mengikuti secara ringkas nota berkaitan dengan ciri-ciri kanak-kanak terencat akal. Cari maklumat tambahan berkaitan dengan ciri-ciri kanak-kanak terencat akal. Ringkaskan maklumat tersebut dengan dalam bentuk pengurusan grafik.

Sila rujuk laman sesawang berikut untuk melengkapkan maklumat anda: http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/ERNIEAP0503 61D2008TTP.pdf

55

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 5.5 Masalah Bahasa Kanak-Kanak Terencat Akal

Kanak-kanak yang mengalami terencat akal adalah kanak-kanak yang mengalami keadaan perkembangan minda dan daya pemikiran yang kurang ataupun tidak lengkap termasukkecacatan dalam fungsi intelek dan sosial. Kanak-kanak terencat akal memerlukan masa yang lama untuk mempelajari sesuatu kemahiran jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal (Deller, R. 1990). Mengalami masalah dalam pembelajaran disebabkan tahap mental yang rendah dan kurangataupun ataupun tiada keupayaan dalam menguruskan aktiviti seharian Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal ialah :     Proses kognitif terhad dan menjejaskan pencapaian dalam bidang akademik Perolehan dan penggunaan bahasa kurang tepat daripada segi struktur dan kandungan Keupayaan fizikal dan motor yang agak terhad Ciri peribadi dan sosial yang kurang daya tumpuan dan menimbulkan masalah tingkah laku Masalah bahasa kanak-kanak terencat akal dari segi bentuk bahasa (fonologi,

morfologi, sintaksis), kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. Secara umum, Kuder (2003) telah memperincikan masalah bahasa bagi individu yang mengalami masalah terencat akal. .

56

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

Jadual Masalah Bahasa bagi Individu yang Mengalami Masalah Terencat Akal Bentuk Bahasa Fonologi Perkembangan bahasa kanak tidak akal, fonologi lewat. Pengurangan dalam kelompok konsonan dan Morfologi Perkembangan Sintaksis Panjang yang Kandungan Bahasa (Semantik) ayat Lambat sama perkembangan yang lewat. terencat tetapi yang Lebih jika berhadapan dengan struktur sintaksis yang sukar. kata kekuatan relatif Masih Labih konsep konkrit yang giliran bercakap boleh untuk banyak memahami dibina perkembangan dengan semantik Menghadapi memahami ungkapansukar Mengalami dalam memainkan Perbendaharaan peranan adalah sebagai yang penceramah ungkapan yang kesukaran Penggunaan Bahasa (Pragmatik) bertindak dalam memahami ucapan orang dalam Lambat

dengan kanak- fonologi

yang sama

umur mental

sukar masalah dalam lain

perkembangan

Terdapat juga pengkaji yang membimbangkan bentuk bahasa dan kandungan bahasa seperti berikut:

57

Bentuk bahasa kanak-kanak terencat akal dikatakan sebagai tidak tepat dan kurang sempurna Kandungan Bahasa Dari segi kandungan bahasa (sistem semantik) pula. Layari laman sesawang berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan bahasa kanak-kanak terencat akal: http://www. Buat kajian terhadap masalah bahasa kanak-kanak autisme yang berada di kelas anda.scribd. Buat laporan ringkas berkaitan dengan masalah bahasa kanak-kanak terencat akal. tidak lengkap atautidak sempurna: situasi / keadaan masa Tujuan kanak-kanak terencat akal Aktiviti 3 Anda telah didedahkan dengan masalah bahasa kanak-kanak terencat akal.org/dynapsyc/2007/Language%20development.com/doc/38106208/Kajian-Kes-Masalah-SebutanPerkataan-Dalam-Kemahiran-Bertutur-Kanak-kanak-Terencat-Aka 58 .com/doc/38763443/BAHASA-KANAK-KANAKTERENCAT-AKAL http://goertzel. dikatakan mempnyai ciri-ciri seperti berikut:       kosa kata yang kurang kualiti bahasa adalah rendah Penggunaan BahasaPenggunaan bahasa (pragmatik) kanak-kanak terencat akal adalah tidak tepat.scribd.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bentuk Bahasa Bentuk bahasa ialah bahagian bahasa yang dapat dikesan oleh pancaindera melalui pendengaran atau pembacaan.htm http://www.

semantik. program-program intervensi ini menumpukan kepada penguasaan bahasa.  Seperti kanak-kanak normal.6. dia harus didedahkan kepada suatu program intervensi awal yang teratur Lazimnya. Pengajaran yang dicadangkan harus mengambil kira perbezaan intelek yang wujud dikalangan kanak-kanak ini Adalah dicadangkan untuk bermula dengan pendedahan kepada konsep-konsep konkrit. morfologi dan juga pragmatik. tetapi majority berfungsi pada tahap ringan hingga sederhana.1 Kaedah Penilaian Bahasa Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran bahasa kanak-kanak terencat akal. Tahap kecekapanmental kanak-kanak khasnya kanak-kanak sindrom Down boleh berbeza di antara ringanhingga teruk . iaitukonsep-konsep yang boleh dilihat dan disentuh Sesuatu perkara yang diajar hendaklah dibahagikan kepada tugas-tugas kecil serta pemberian peneguhan yang kerap dan serta merta apabila sesuatu tugas telah tercapai atautidak tercapai 5.6   Implikasi terhadap intervensi bahasa Apabila dikenal pasti seseorang kanak-kanak itu menghadapi kerencatan mental. kebolehan intelek kanak-kanak ini berbeza. sintaksis .peningkatan kemahiran kognitif dan sosial serta mengajar kanak-kanak itu menjaga dirisendir   Latihan senaman ditekankan untuk memperkuatkan otot dan kelincahan pergerakan Penyelidikan menunjukkan bahawa rangsangan yang diberikan pada awal perkembanganmempertingkatkan peluang kanak-kanak ini realisasi sepenuh potensinya. Lima komponen lisan yang seperti yang telah dibincangkan di atas iaitu fonologi. Melalui lima 59 .     Oleh kerana perbezaan individu ini adalah sukar untuk meramal pencapaian masa depankanak-kanak ini.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 5.

maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. Bidang fonologi adalah merujuk kepada bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dan peraturan-peraturan bagi menentukan bagaimana bunyi-bunyi itu digunakan. Hal ini telah pun berlaku pengguguran dan perkara ini seringkali terjadi kepada individu yang menghadapi down sindrom. Selain itu juga. pengguguran dan sebagainya. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masing-masing mempunyai makna yang berbeza Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur kata atau bidang yang mengkaji proses pembentukan perkataan daripada unsur makna yang paling asas (morfem). Contohnya perkataan ”bahu” menjadi ”bau” . Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian. Sebagai contoh. Sebutan dan bunyi yang berlainan akan memberikan makna yang lain. perkataan ”pin” dan ”tin”. Masalah bahasa yang terdapat dalam kalangan kanak-kanak terencat akal ini ialah masalah bahasa ekspresif dan juga masalah reseptif. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI pentaksiran aspek ini. penambahan. Pentaksiran Lisan Dalam pentaksiran lisan. ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul. perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataanperkataan tersebut. masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu berikut. Morfem 60 .

Hal ini sememangnya telah pun memberi maksud dan makna yang lain. Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri. dan perkataan digunakan untuk mewakili benda. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan. Disebabkan itulah unsur pragmatik 61 . dan morfem.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI adalah adalah kesatuan (unit) tatabahasa yang terkecil yang mempunyai erti dalam struktur sesuatu bahasa. contohnya perkataan ”basement”. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berlainan. Morfem terdiri darpada morfem bebas dan morfem terikat. Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa. Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi. pengalaman dan sebagainya. Morfem terikat adalah merupakan morfem yang tidak berdiri dengan sendiri. Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis. Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya. Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. Perang di sini bermaksud berlawan dan menentang musuh manakala perang yang satu lagi adalah sifat warna. perkataan. Kehilangan perkataan pada suku kata terakhir boleh memberi makna yang lain. individu itu hanya mampu menyebut ”ibu kedai”. konsep. Contohnya perkataan perang (e pepet) dan jupa perang (e taling) . Sebagai contoh ”Ibu pergi ke kedai”. Sebagai contoh ”base”. Sintaksis pula merupakan unsur terbesar dalam tatatingkat tatabahasa. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti ”I” seringkali ditukarkan dengan perkataan ”you”. Bidang pragmatik pula ialah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita. Morfem tidak terikat pula morfem yang dapat berdiri dengan sendirinya. Bidang semantik pula bidang yang berkaitan dengan makna.

maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. Juga. 5.docstoc. Analisis Tugas Sesuatu kemahiran yang hendak diajar dijelaskan dengan terperinci dan dibahagikankepada kefahaman.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa. Kemudian tempoh bahagianuntuk bahagian kecil tersebutdisusun mengikut urutan yang dapat meningkatkan bahagian.6. Analisis Aplikasi Tingkah Laku (Applied Behavior Analysis) dicadangkan dan berdasarkanpendekatan ini pelbagai strategi pengajaran telah diperkenalkan. 62 .2 Strategi / teknik intervensi yang spesifik 5. bahagian-bahagian bagi setiap kecil. tugas seterusnya ialah untuk menentukan bagaimana mengajar pelajar kerencatan mental. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar.6. masa menguasainya dinyatakan. Dalam pentaksiran lisan. Selain itu juga. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. Sila rujuk laman sesawang http://www.1 Kaedah mengajar pelajar kerencatan mental Setelah memastikan apa yang hendak diajar. Prinsipprinsip asaspendekatan ini ialah seperti berikut i.2.com/docs/22588752/bahasa-kanak-kanak untuk maklumat lanjut. ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru.

7 Keberkesanan Komunikasi Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanak-kanak itu dirujuk kepada pakar untuk disaring. Salah satu cara pemindahan ini berlaku adalah memberi peluangpelajar mengamal sesuatu kemahiran dalam situasi berlainan. Bagi jawapan yang salah. kesilapan pelajar tidak dapat dikesan. Maklum balasmerupakan pujian atau peneguhan positif lain bagi jawapan atau tingkah laku yangbetul. 5. Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa. serta merta. dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan. Contohnya. Sekiranya tidakdilakukan. bawa murid-murid ke padang. Gerak Balas Aktif Tentukan pelajar terlibat aktif dan setiap gerak balas pelajar dicatat. 63 . 5. pelajar diberi galakan dan peluang untuk membetulkannya. 3. Maklum balas hendaklah tepat. Maklum Balas Pelajar memerlukan maklum balas serta-merta tentang usaha mereka.Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain seperti terencat akal ataupun autisme. Pemindahan Pembelajaran Berlaku apabila sesuatu kemahiran atau tingkah laku yang dipelajari digunakan dalamsituasi berlainan. positif dan kerap. Penilaian Untuk memastikan sama ada bahagian kecil itu dikuasai atau tidak. Pertuturan ialahkemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. 4.

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk-bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakiliperkataan. 64 . Tutorial Huraikan masalah-masalah bahasa yang biasa didapati dalam kalangan pelajar kerencatan akal dan bincangkan strategi-strategi khusus yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi masalah tersebut. . Jelaskan perkara yang harus dipertimbangkan dalam mengatasi masalah bahasa bagi kedua-dua kumpulan tersebut. Persembahkan dapatan perbincangan tersebut dalam bentuk Pergurusan Grafik. dan laksanakan strategi tersebut kepada murid autisme di kelas anda. Banding-bezakan masalah-masalah bahasa dan komunikasi seorang kanak-kanak terencat akal dan kanak-kanak autisme. masalah bahasa ataupun kedua-duanya sekali. Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan. Aktiviti 4 Pilih satu strategi/intervensi bahasa yang sesuai. Buat laporan berbaitan dengan strategi/ intervensi yang telah dilaksanakan.

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan “ SELAMAT BERJAYA” Bahan Rujukan Bloom. S. R. Allyn 65 .). London: David Fulton Pub. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. & Lahey. L. M.) Boston : Allyn & Bacon. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. V. A. D. Boston: Allyn & Bacon. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. Martin.(1978) Language Development and Language Disorders. (5th Ed. New York : Wiley Kuder. Boston : & Bacon. Owens. J. Reed. (2001) Language Development : An Introduction.

kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. Menghuraikan definisi kanak-kanak autisme. masalah bahasa kanak-kanak autisme. iv.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 6 BAHASA KANAK-KANAK AUTISME 6. Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak autisme dari segi psiko-motor.0 Sinopsis Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan bahasa kanak-kanak Autisme yang meliputi ciri-ciri kanak-kanak autisme. strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi iii. ii.1 Hasil Pembelajaran i. Membincangkan masalah bahasa kanak-kanak autisme dari segi bentuk bahasa. Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa yang meliputi kaedah penilaian bahasa. dan keberkesanan komunikasi 6. kognitif dan afektif. 66 . implikasi terhadap intervensi bahasa.

Ini bermakna autisme membawa maksud keadaan yang menyebabkan kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK Definisi kanak-kanak autisme: Istilah autisme berasal dari perkataan autos yang bererti diri sendiri dan Isme yang bererti aliran.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 6.Strategi / teknik intervensi yang spesifik Penggunaan Bahasa  pragmatik Keberkesanan komunikasi 67 . Ciri-ciri kanak-kanak autisme  Aspek psiko-motor  Aspek kognitif  Aspek afektif Bentuk bahasa:  Fonologi  Morfologi  Sintaksis Masalah bahasa kanak-kanak autisme  Bentuk bahasa  Kandungan bahasa  Penggunaan bahasa Kandungan Bahasa  Semantik  Implikasi terhadap intervensi bahasa .Kaedah penilaian bahasa .

(1998) hampir kesemua kes autisme menghadapi gangguan interaksi sosial. gangguan deria. sama ada mereka menghadapi masalah ataupun mereka lebih maju dalam aspek itu dan kemahiran lain. Kebanyakan kanak-kanak autisme juga mengalami terencat akal tetapi dalam pelbagai tahap. Autisme adalah kategori ketidakupayaan yang dicirikan dengan gangguan dalam komunikasi. pola bermain. Kanak-kanak autisme kategori teruk menghadapi 68 . Menurut Trevarthen et al. masalah kemahiran berkomunikas dan aspek imaginasi. Ini bermakna autisme membawa maksud keadaan yang menyebabkan kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri (http://www. Pemahaman dan tanggapan yang salah terhadap keadaan kecacatan ini membawa kepada kelewatan perkembangan yang serius dalam semua bidang perkembangan terutamanya dalam bidang kemahiran sosial dan komunikasi.3 Pengenalan Definisi Kanak-Kanak Autisme Istilah autisme berasal dari perkataan autos yang bererti diri sendiri dan Isme yang bererti aliran. Keadaan ini dialami di sepanjang kehidupan kanak-kanak itu.php?name=News&file=article&sid=489). Gejala autisme mula kelihatan sebelum kanak-kanak berumur tiga tahun.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 6. Dalam kemahiran koordinasi mata-tangan. Namun begitu.com. hanya mengeluarkan bunyi-bunyi ataupun meniru apa yang diperkatakan orang lain. interaksi sosial.pts.my/modules. komunikasi dan tingkah laku berulangan yang streotaip dan terhad. Kanak-kanak autisme sering menimbulkan kekeliruan bagi penjaganya kerana mereka kelihatan normal tetapi memaparkan tingkah laku dan pola perkembangan yang berbeza. dan perilaku emosi. American Psychiatric Association (1994) pula menyatakan bahawa gangguan ini berkisar pada tiga perkara utama iaitu gangguan interaksi sosial. tahap gangguan ini tidak sama di antara satu individu autisme berbanding yang lain (Wing 1976). Mereka mungkin tidak dapat bertutur. Mereka juga tidak suka disentuh ataupun berhubung dengan orang lain ataupun mungkin selalu berpaut pada sesiapa sahaja Manakala menurut Viayan a/l Gopal autisme merujuk kepada gangguan perkembangan pervasif ( pervasif developmental disorder ).

Melakukan perbuatan ataupun gerakan yang sama dan berulangkali seperti bergoyang-goyang. mereka menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik atau kemahiran mekanikal ataupun dalam seni muzik. berlari atau berjalan mundar-mandir. mendekatkan mata ke televisyen. Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia ( NASOM ) pula menjelaskan autisme sebagai suatu kekurangan seumur hidup dan menampakkan kesannya dalam masa 30 bulan yang pertama seseorang bayi.4.    Tidak suka pada perubahan Dapat duduk dengan lama tanpa berbuat apa-apa dan reaksi. Keadaan ini adalah kesan daripada kecelaruan neurologikal yang mengganggu fungsi otakkanak autisme.4 Ciri-ciri kanak-kanak autisme 6. mengepak-ngepak.” 6. Komunikasi antara mereka adalah terbantut dan mereka tidak dapat berhubung secara langsung. Individu autisme mempunyai kelebihan intelek yang luas. Sensitif pada sentuhan 69 . Persatuan Autisme Amerika Syarikat telah mendefinisikan autisme sebagai ketidakupayaan yang rencam yang pada kebiasaannya kelihatan pada masa kanakkanak itu belum meningkat umur tiga tahun. ” rote memory ” dan lain-lain. Kerap sekali.1 Aspek psiko-motor Kanak-kanak autisme dikatakan mempunyai tingkah laku berikut:   Sama ada hiperaktif ataupun hipoktif.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI masalah yang serius berbanding dengan kanak-kanak autisme kategori ringan dan berfungsi tinggi (Jordan 1997). Autisme dan tingkah laku yang berkaitan dengannya dianggarkan terdapat dalam 1 daripada 500 individu. Kekerapan kanak-kanak lelaki mengalami autisme adalah empat kali ganda daripada kanak-kanak perempuan. Mereka juga mempunyai masalah tingkah laku.

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI        Tidak suka dipegang ataupun dipeluk. Oleh kerana tumpuan perhatian merupakan peringkat pertama dalam pemerosesan maklumat. Sensitif dengan bunyi yang kuat dan menutup telinga. Kanak. 2007).2 Aspek kognitif Kanak-kanak autisme mempunyai perkembagan kognitif yang berbeza dengan kanakkanak lain. terdapat sebahagian kecil daipada mereka yang mempunyai keupayaan kognitif yang tinggi dan mempunyai bakat yang mengkagumkan (Modul OUM. dan suka memutar-mutar ataupun melambung-lambung dan menyambut mainan atau apa saja yang dipegang. terus dipegang dan membawa ke mana sahaja. Misalnya hanya tertarik dan menumpukan perhatian kepada warna merah pada barang permainan tanpa mempedulikan bentuk dan kegunaannya. maka kegagalan mengenal pasti aspek yang bersesuaian bagi permainan tersebut menyebabkan keupayaan mereka untuk bermain ataupun belajar adalah terhad(Modul OUM. Oleh itu maklumat awal ini akan 70 . Apabila menyukai sesuatu benda. 2007). Mereka mungkin tertarik dan memberi tumpuan kepad satu aspek daripada satu perkara yang sepatutnya dilihat secara menyeluruh. Suka mencium dan menjilat mainan atau benda lain Kurang sensitif pada rasa sakit ataupun takut Tidak bermain mengikut cara biasa. Keadaan ini dikenali sebagai stimulus overselecivity iaitu perkara atau rangsangan yang menjadi tumpuan secara berlebihan. Suka dengan objek-objek yang berputar seperti kipas. Kebanyakan individu autisme mempunyai tumpuan yang singkat atau terhad namun begitu keadaan ini tidak pula berlaku apabila mereka memberi tumpuan yang berlebihan kepada perkara yang mereka sukai. Walaupun kebanyakan kanak-kanak autisme mempunyai daya kognitif yang lemah.4. 6.kanak autisme berkeupayaan menerima input daripada deria tetapi mereka tidak berupaya memilih maklumat yang penting.

kanak autistik dianggap telah menunjukkan emosinya apabila kelihatan ketawa geli hati seorang diri.1 Perkembangan Emosi Kanak. Sebagai contoh. misalnya dalam matematik.perkara kecil yang boleh dikaitkan dengan ingatan masa lalu dan mengimbas kembali untuk melihat penting yang ada. 6. Mengikut kebiasaan proses yang berlaku dalam otak manusia. kanak.4.3. 71 .4.kanak autistik sukar membuka hubungan secara emosi dengan orang lain kerana mereka tidak sedar bahawa perasaan tertentu boleh ditunjukkan dalam cara yang tidak disalah faham. seni lukis dan muzik.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI dikekalkan dalam bentuk asal (uncoded form). Ada di antara mereka yang boleh menyelesaikan masalah matematik yang rumit dalam masa yang singkat. Selain itu mereka sukar membuat atau memahami jenaka.3 Aspek afektif Bahagian ini membicarakan aspek afektif dari segi perkembangan emosi dan perkembangan sosial. Namun persoalannya adalah sama ada tingkah laku itu wujud dalam keadaan sosial yang betul. dapat bermain piano hanya dengan mendengarnya sahaja dan menghasilkan kerja seni seperti lukisan dan ukiran yang sangat cantik.kanak autisme tidak mampu menumpukan perhatian kepada perkara. Namun begitu. Kanak.kanak autisme mereka tidak boleh mengekalkan maklumat dalam jangka masa yang lama dan juga tidak berupaya membuat penyesuaian terhadap maklumat untuk proses pembelajaran. input yang diterima akan diproses dan disimpan dalam bentuk ingatan jangka pendek atau ingatan jangka panjang dan akan dikeluarkan semula apabila diperlukan. membuat analogi dan tidak memahami kiasan. terdapat individu yang mempunyai kemahiran tertentu yang tinggi melebihi ukuran umum misalnya kecerdasan yang tinggi atau mempunyai bakat yang sangat luar biasa. 6. Namun bagi kanak.

tidak mahu memulakan perbualan dan tidak suka bermain dengan rakan.4. 72 . Dari segi afektif. Selain itu. Masalah tingkah laku sosial kanak. mengamuk tanpa terkawal jika tidak dituruti kemahuannya atau dilarang daripada melakukan sesuatu yang diingininya.2 Perkembangan Sosial Kanak. mereka uga akan menyerang sesiapa sahaja yang berhampiran jika emosi terganggu.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Individu autistik juga tidak menyembunyikan perasaan suka atau tidak suka kepada orang lain dan ada kalanya menunjukkan kemesraan yang melampau.beza.rakan lain. kanakkanak autisme didapati sering marah. Ada kalanya kanak-kanak autisme mencederakan diri sendiri dan tiada rasa simpati dan tidak memahami perasaan orang lain.kanak autistik dapat dikategorikan kepada tiga iaitu: a. Misalnya. kedudukan (posture) badan yang kaku dan suara yang mendatar atau monotonous. Bersikap tidak acuh/ peduli (socially indifferent) iaitu mengambil sikap tidka peduli dengan keadaan sekelilingnya walaupun tidak pula menghindari pergaulan. mereka tidak senyum apabila orang lain senyum kepadanya. tidak membalas lambaian atau tidak bertepuk tangan ketika semua orang bertepuk tangan. b.3. ketawa dan menangis tanpa sebab.kanak autistik kurang berupaya meniru apa yang orang lain buat kepada mereka. Mereka juaga suka merosakkan apa sahaja yang ada di sekitarnya jika emosi terganggu. Mereka kerap dikatakan cuba mengelak daripada bertentang mata apabila bercakap. Selain itu. kurang berperaturan dan emosi yang keterlaluan yang ditunjukkan oleh individu autistik adalah kerana sememangnya secara semulajadi mereka kurang berminat untuk berkomunikasi. individu autistik menunjukkan beberapa ekspresi muka yang berbeza. Dapat disimpulkan di sini bahawa ketidaklangsungan. Sesetengah kanak. 6. Mereka hanya berinteraksi dengan orang lain apabila memerlukan sesuatu daripada orang itu. Kerap kali mereka akan menjauhkan diri apabila ada orang hendak berinteraksi dengan mereka.kanak autistik mempunyai masalah apabila berinteraksi dengan orang lain. Penghidratan sosial (social avoidant) iaitu individu autistik akan mengelak daripada sebarang bentuk interaksi sosial.

perasaan. Aktiviti 1 Anda telah mengikuti secara ringkas nota berkaitan dengan ciri-ciri kanak-kanak autisme. Bagi yang boleh bertutur mereka banyak bergantung kepada ingatan secara hafalan daripada menggunakan peraturan asas bahasa secara kreatif. sebaliknya bagi kanak-kanak yang boleh bertutur. Bahasa kanak-kanak autisme adalah terhad dan tidak fleksibel. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. masalah kanak-kanak autisme tidak hanya menggunakan bahasa pertuturan yang sedikit. sikap dan emosi. Keadaan ini berlaku kerana mereka hanya bercakaptentang diri sendiri dan tidak memahami bahawa orang lain juga mempunyai idea. Oleh itu mereka tidak dapat menjangkakan apa yang akan disebut atau dibuat oleh orang lain dalam pelbagai situasi sosial. bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang abnormal. Masalah bahasa kanak-kanak autistik dapat dibahagikan kepada tiga iaitu bentuk bahasa. Kekol atau janggal ketika bersosial (socially awkward) berlaku apabila individu autistik cuba berkawan tetapi tidak berupaya mnegekalkan hubungan itu. Ramai kanakkanak dengan masalah autisme tidak mempunyai bahasa pertuturan langsung iaitu di antara 28 hingga 61 peratus (dalam Kuder. 2003). Topik perbualan adalah terhad serta mempunyai masalah dalam bahasa (gesture) yang bersesuaian.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI c. 73 . Selepas ini anda dikehendaki untuk membuat nota ringkas dalam bentuk pengurusan grafik berkaitan dengan ciriciri kanak-kanak autisme. Berehatlah sebentar 6. kepercayaan.5 Masalah Bahasa Kanak-Kanak Autisme Menurut Micheal Rutter (1979).

pertuturan yang monotonus dengan suara yang terhad.ubah turun naiknya dan tidak seperti biasa iii.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 6. Mereka digambarkan bercakap seolah-olah meyanyi. Ramai pengkaji melaporkan bahawa kanak-kanak autisme mempunyai masalah berkenaan ciri-ciri suprasegmental dalam pengeluaran bunyi (tekanan dan sebutan). namun kajian gagal membuktikan hipotesis tersebut (Kuder 2003). Ada di antara pengkaji yang menyatakan bahawa kanak.1. morfologi dan sintaksis. pengeluaran bunyi vokal yang berubah.5.5. iv. Kelainan prosodi yang ditunjukkan adalah seperti berikut (Modul OUM. tidak menunjukkan perbezaan dalam intonasi dalam percakapan 74 . Mereka sering mempunyai masalah luahan yang rendah dalam suara dan bercakap dalam monotone.lagu dengan bunyi yang dipanjangkan secara berlebihan ii. namun mengalami kelewatan dalam urutan perkembangan fonologi.2007). Mereka juga menggunakan sebutan yang tidak sesuai dengan maksud sesuatu perkataan iaitu menggunakan sebutan yang tinggi bagi perkataan yang bukan soalan. i. mempunyai keadaan turun naik dalam kesungguhan vokal iaitu terlalu tinggi dan terlalu lembut. Masalah ini adalah disebabkan oleh ketidakupayaan untuk memproses ciri-ciri pertuturan suprasegmental.kanak autistik lemah dalam menghasilkan pertuturan yang nonsegmental atau dikenali juga sebagai prosodi.1 Kajian Fonologi terhadap proses pertuturan kanak-kanak kanak-kanak autisme autisme sama mendapati dengan perkembangan fonologi adalah perkembanagn kanak-kanak normal.1 Bentuk bahasa Bentuk bahasa kanak-kanak autistik dapat dibahagikan kepada tiga iaitu fonologi. Irama yang stereotaip atau berlagu. 6.

1. Beliau juga mendapati bahawakanak-kanak autisme sering meninggalkan tatabahasa morfem dan fungsi perkataan (dalam Kuder.1.5.2 Morfologi Kajian terhadap perkembangan morfologi kanak-kanak autisme mendapati terdapat persamaan dan perbezaan antara perkembangan bahasa kanak-kanak autisme dengan kanak-kanak normal.5. Fein & Waterhouse (1979) telah membuat kajian terhadap pemerolehan morfem antara kanak-kanak autisme dengan kanak-kanak yang mengalami masalah schizophrenic dan kanak-kanak yang kurang upaya. Mereka mendapati perkembangan sintaksis dalam kalangan 75 . telah membuat kajian terhadap perkembangan pertuturan ke atas seorang kanak-kanak autisme selama lima tahun (umur 6 hingga 1 tahun) dan mendapati MLU kanak-kanak itu meningkat secara mendadak dari 19 ayat kepada 30 ayat dalam masa 6 bulan pertama. kanak-kanak kecacatan mental dan kanak-kanak normal. Gunningham (1968). 2003).3 Sintaksis Kajian terhadap perkembangan sintaksis kanak-kanak autisme mendapati perkembangan sintaksis mereka perlahan dan mempunyai masalah dari segi penggunaan bahasa dalam situasi sosial.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 6. Contohnya Ayat kanak-kanak autisme: Ayat yang sepatutnya : Saya sedang lari Saya sedang berlari 6. didapati tidak terdapat perbezaan yang ketara sama ada dengan jumlah morfem yang digunakan atau dari segi kekerapan penggunaan forfem (dalam Kuder. Pierre & Bartolucci (1977) telah membuat kajian untuk membandingkan perkembangan sintaksis dalam kalangan kanak-kanak autisme. Berdasarkan beberapa kajian yang talah dijalankan oleh penulis didapati kanak-kanak autisme kerap meninggalkan imbuhan . 2003).

Mereka menggambarkan bahasa pertuturan kanak-kanak autisme kurang kompleks berbanding dengan kanak-kanak lain walaupun kanak-kanak autisme menggunakan struktur ayat atau bahasa yang sama (dalam Kuder. Semua bentuk bahasa yang dikeluarkan menunjukkan proses semantik yang ganjil dan kekurangan dalam kefahaman. Berdasarkan beberapa kajian yang talah dijalankan oleh penulis didapati kanak-kanak autisme kerap melakukan kesilapan dari segi sintaksis. Mereka berkecenderungan mengingati perkataan. Saya tendang bola.2 Kandungan Bahasa (Semantik) Bahasa Idiosinkratik Kanak. menggunakan dan menyelesaikan masalah adalah bentuk masalah kemahiran semantik yang dikatikan dengan autisme. Apa yang dinyatakan adalah ia adalah satu masalah yang rumit bagi individu yang menghidap autisme.perkataan yang mereka belajar pertama kalinya tetapi gagal membuat generalisasi untuk menggunakan perkataan tersebut dalam situasi yang baru. Tidak banyak kajian mengenai keupayaan semantik oleh kanak. 2003).kanak autistik dikatakan mempunyai bahasa mereka tersendiri iaitu maksud perkataan dan frasa yang dikeluarkan adalah unik. Kesukaran untuk mengorganisasi. 6.kanak autisme. 76 . Contohnya Ayat yang dibuat oleh kanak-kanak autisme: Ayat yang sepaptutnya : Bola tendang saya.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI kanak-kanak autisme jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal. Ricks & Wing (1975) membuat kesimpulan bahawa pentakrifan ciriciri adalah sukar dalam menggunakan simbol kepada bentuk kategori dan abstrak.5.al (1978) dan Pierre & Bartolucci (1977) juga mebuat kesimpulan bahawa kanak-kanak autisme mempunyai masalah semasa menggunakan aturan sintaksis dalam bahasa pertuturan mereka. Cantwell et.

melaksanakan peranan pendengar dan penyampai maklumat iv.kanak autisme menggunakan bahasa idiosinkratik dan neologins dalam pertuturan .5.pragmatik (dalam Kuder. Kajian mendapati bahawa kanak. Tambahan pula. Kajian ini menunjukkan kanak.kanak autisme mengalami masalah dari segi aspek pragmatik bahasa. 6. Tigerman. Mereka juga mengeluarkan perkataan yang berbeza. Neologins merupakan ayat yang bukan standard. Kata ganti nama kedua ‘you’ digunakan untuk dirinya dan ‘I’ untuk orang lain. Selain itu. kanak-kanak autisme juga menghadapi masalah dari segi penggunaan bahasa ialah masalah penggunaan kata ganti nama. menggunakan pergerakan untuk mencapai matlamat komunikasi. Kesemua di atas menyatakan bahawa kesukaran proses semantik adalah satu ciri autisme. 2003).PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Brook & Bowler (1992) mencadangkan bahawa autisme adalah satu contoh kecacatan pertuturan semantik. memula dan menamatkan interaksi ii.kanak autisme kerap menimbulkan kekeliruan terutamanya yang melibatkan rujukan jantina seperti ‘he’ atau ‘ she’. Penggunaan kata ganti nama dalam pertuturan kanak.kanak autisme disifatkan sebagai kaku dan ketidaksesuaian bersosial (Shapiro & Fish 1969). kanak.3 Penggunaan bahasa (Pragmatik) Satu ciri untuk menjelaskan tentang autisme ialah dari segi hubungan sosial. Keadaan ini berlaku kerana kanak77 .Volden dan Lord (1991) mendefiniskan bahasa idiosinkratik sebagai penggunaan ayat atau frasa dalam keadaan berbeza untuk menyampaikan maksud yang spesifik. mengekalkan topik perbualan iii. Maka tidak hairanlah jika kita mendapati kanak.Faber (2002) telah menyenaraikan masalah pragmatic berkaitan autisme (dalam Kuder. 2003): i. menggunakan dan menyelesaikan masalah bahasa. Kanak-kanak autisme yang mengalami masalah semantik dikatakan mengalami kesukaran untuk mengorganisasi.kanak autisme akan mengalami masalah dalam penggunaan ayat yang betul.

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI kanak autisme sukar memahami dan menggunakan perkataan yang berubah maknanya mengikut konteks (Modul OUM. Mereka kurang faham apa yang didengar dan akan meniru sahaja sebutan berkenaan. rakan-rakan. Kanak-kanak autisme juga mengalami masalah ekolalia. Ekolalia lewat (delayed ecolalia). 6. Buat laporan ringkas berkaitan dengan dapatan anda.merta apabial perkataan disebut. Ekolalia ringan (mitigated). guru dan orang disekelilingnya.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa 78 . Walaupun kanak.diucapkan agak lewat atau agak lama selepas perkataan disebut. kita dapat membezakan jenis ekolalia seperti berikut: i.kanak lain juga ada kalanya mengalami ekolalia. iii. Oleh kerana kanak-kanak autisme ini megalami masalah dari segi pragmatik.merta (immediate ecolalia).pengulangan segera tetapi terdapat perubahan apa yang dipertuturkan. Mereka jarang berkomunikasi secara spontan dan juga menghasilkan cara berkomunikasi yang lemah. namun bagi kanakkanak autisme ekolalia terjadi dengan kekerapan yang tinggi dan dalam jangka masa yang lama (mungkin hingga agak dewasa). maka mereka tidak berani untuk berkomunikasi dengan ibu bapa.ulang apa yang dicakapkan tanpa niat untuk berkomunikasi dan berlaku secara automatik. Aktiviti 2 Anda telah didedahkan dengan masalah bahasa kanak-kanak autisme.iaitu pengulangan yang tepat dan serta. Ekolalia bermaksud kanakkanak autisme mengulang. ii. 2007). Ekolalia serta. Secara kasar. Buat kajian terhadap masalah bahasa kanak-kanak autisme yang berada di kelas anda.

tidak mahu mengikut arahan dan sebagainya. Ujian Kecerdasan/ Intelektual Ramai orang beranggapan bahawa dalam setiap individu autisme adalah genius atau dikenali sebagai Asperger Syndrome. Namun begitu.kanak autisme mengalami kerencatan akal. Namun begitu. Perkara pokok di sini bukanlah IQ individu tetapi keupayaan merek berfungsi dalam masyarakat.jenis ujian yang biasa dilakukan ke atas kanak. 2007). disebalik keupayaan luar biasa ini. Namun begitu. kanak. tidak dapat memberi perhatian. yang kebanyakan skor kecerdasan (IQ) mereka adalah di antara 35 ke 50.kanak autisme kerana mereka mempunyai masalah tingkah laku.kanak autistik adalah: 1. kebanyakan pengkaji percaya bahawa ujian intelektual dan ujian pencapaian dapat dijalankan kepada kanak.kanak autisme menunjukkan kelewatan dalam proses mental dalam ujian kecerdasan formal. emosi yang tidak menentu.lain lagi 79 . ujian kecergasan merupakan komponen utama dalam menentukan kelayakan individu autisme untuk menerima perkhidmatan pendidika khas.Kanak Autisme Ramai orang mengatakan bahawa adalah sukar untuk mengendalikan pengujian terhadap kanak.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Kaedah penilaian bahasa Pengujian Untuk Kanak. Keadaan ini disebabkan kemahirankemahiran tertentu yang mereka miliki adalah tinggi. Jenis.kanak autisme dengan berkesan dan dapat digunakan dapatannya untuk merancang program untuk mereka (OUM. Terdapat berbagai jenis ujian kecerdasan yang terdapat di pasaran seperti:      The Wachsler Scales of Intelligence (terdapat banyak versi) Stanford Binet Intelligence Scale Kauffman Brief Intelligence Test McCarthy Scales of Children’s abilities Slosson Intelligence Test dan lain. Di antara 50-70 peratus kanak.

program pendidikan yang sesuai dan berstruktur serta pengurusan intervensi semasa awal kanak. Ujian Tingkah Laku Ujian tingkah laku dijalankan untuk mengetahui maklumat fungsian tingkah laku individu tersebut.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. Tumpuan intervensi pada peringkat permulaan tertumpu kepada rawatan perubatan dan pengurusan tingkah laku. kejelakan. namun tidak ada ubat yang dapat menyembunyikan autisme.kanak autistik. proses intervensi bagi kanak. time out. Kombinasi pendidikan dan ujian tingkah laku akan memberi gambaran menyeluruh tentang kekurangan setiap individu supaya program khas dapat dibentuk untuk memenuhi keperluan khusus individu autisme. Selain itu. shaping. Rawatan perubatan yang luas digunakan untuk kanak. Strategi / teknik intervensi yang spesifik Selain itu. Kuder (2003) juga ada mencadangkan perkhidmatan intervensi untuk kanakkanak autisme. Fokus ujian adalah untuk mengenal pasti apa yang berlaku (antecedents) tingkah laku dan akibat daripada setiap tingkah laku. Dengan mengenal pasti antecedent atau akibat bagi tingkah laku. Menurut Kuder.kanak autistik adalah penggunaan ubatan Ritalin untuk merawat masalah kurang tumpuan dan hiperaktif. ahli profesional akan cuba mencari jalan mengubah tingkah laku tersebut. pengambilan vitamin B6 bersama dengan magnesium juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan tumpuan perhatian kanak. dendaan dan sebagainya.kanak autistik bermula sebaik saja masalah ini dikesan. Pengurusan tingkah laku merangkumi pelbagai strategi dan teknik yang digunakan untuk menambah atau mengekalkan tingkah laku sasaran (positif) dan mengurang atau menghapus tingkah laku kurang sesuai. Walaupun rawatan perubatan digunakan.kanak lagi boleh memainkan peranan 80 . memberi ganjaran. Di antara teknik yang digunakan adalah seperti pengasingan. Namun.

Di Amerika Syarikat. perkhidmatan dan bantuan teknologi ii.asas mata pelajaran bahasa Melayu.terapi seni. program intervensi kanak.perkhidmatan yang bersesuaian untuk mereka. muzik dan tarian vi. perkhidmatan intervensi awal sememangnya dibentuk bagi memenuhi keperluan individu kanak. 81 . terapi bahasa dan pertuturan Intervensi awal bagi kanak. intervensi awal juga bermatlamat mengelak kemungkinan penempatan di sekolah khas. perkhidmatan pemakanan/nutrisi v.kanak autisme yang akan memasuki alam persekolahan akan melalui program pra sekolah terlbih dahulu bagi memastikan mereka bersedia untuk ditempatkan dalam Tahun Satu.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI penting dalam membantu mengembangkan fungsi dan potensi mereka pada kemudia hari kelak. perkhidmatan jururawat sekolah iii. Kanak.keperluan dalam bidang kemahiran sosial. komunikasi dan pengurusan tingkah laku. Mengenal pasti dan mendiagnos autisme pada peringkat awal boleh membantu menyediakan perkhidmatan. Di sini. Selain menerima perkhidmatan yang sesuai. latihan dan kaunseling ibu bapa iv. Selain rawatan perubatan dan pengurusan tingkah laku.kanak autusme dilaksanakan melalui program pra sekolah. terapi cara kerja dan vii.kanak autisme bermula dengan pembentukan RPI individualized family service plan (IFSP) yang akan memenuhi keperluan. Di Malaysia.kanak autistik termasuklah pendidikan terancang. Agama dan Moral dan Matematik. Perkhidmatan intervensi awal sangat penting bagi kanak. kemahiran urus diri.kanak autistik untuk membantu mengurangkan masalah autistik yang mereka alami. program intervensi dijalankan melalui kerjasama di antara agensi seperti berikut: i. program kebudayaan dan kesenian. kemahiran urus diri dan pengurusan tingkah laku diutamakan selain pengenalan kepada asas.

PECS pada mulanya dibina untuk murid-murid autisme. kesediaan untuk belajar bersungguh-sungguh harus diberi penekanan dalam intervensi bahasa kanak-kanak autisme:      kanak-kanak perlu diajar untuk menunjukkan keperluan melalui komunikasipertuturan dan pergerakan tidak verbal contoh. memilih item-item.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Manakal Wetherby (1986). Berikut disenaraikan beberapa strategi / teknik intervensi spesifik yang boleh dilaksanakan untuk memperbaiki bahasa kanak-kanak autisme Picture Exchange Communication System (PECS) Salah satu cara untuk mengatasi masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak autisme ialah dengan menggunakan Picture Exchange Communication System (PECS). Menurut Wetherby (1986). para professional harus lebih fleksibel dalam mengikut cara membimbing kanakkanak untuk mencapai kejayaan. membuat memek muka. fokus kepada perkembangan komunikasi kanak-kanak autisme. Menurut Wallin (2004). penjaga perlu memikirkan tentang ‘social content of language invension. dan menyatakan perasaan dengan menggunakan kad-kad gambar sebagai pertukaran kepada komunikasi dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pembelajaran. persekitaran sosial harus diubah selaras dengan kegunaan dan kebolehan. PECS ialah sistem komunikasi augmentatif yang dibentuk untuk membantu individu memperolehi salah satu cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. PECS memungkinkan individu untuk membuat permintaan. Manakala menurut Hallahan dan Kaufman (2006). mencadangan strategi/ teknik intervensi bagi kanak-kanak autisme (dalam OUM. program ini telah berjaya dilaksanakan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran yang 82 . 2007). namun. ahli-ahli klinikal perlu memikirkan bahawa perkembangan mental mempunyai kaitan dengan komunikasi yang baik dan tidak baik. Ianya tidak cukup dengan hanya mengajar kanak-kanak tentang kemahiran bahasa.

Fasa 3: Guru mengajar murid untuk mendiskriminasi kad-kad gambar yang banyak untuk mengenal pasti kad yang diperlukan oleh murid dengan meletakkan beberapa kad gambar di papan hitam Fasa 4: Guru mengajar struktur ayat asas kepada murid dengan menggunakan ayat. untuk menambah komunikasi murid. Murid membuat latihan dengan menggunakan satu kad pada satusatu masa. Program PECS menggabungkan kaedah tingkahlaku dan teknik pengajaran incidental untuk memperkembangkan komunikasi sosial kanak-kanak bermasalah pembelajaran (dalam Zaleha Tambi Adam. tetapi masih mengunakan satu kad pada satu-satu masa. 83 . Contoh: Saya dengar ……………………. Peneguhan serta merta apabila murid-murid dapat melaksanakan aktiviti. 2009) Langkah-Langkah Pelaksanaan PECS Terdapat enam fasa dalam pengajaran PECS: Fasa 1: A jar murid secara spontan untuk menyatakan bahan atau aktiviti yang mereka perlukan dengan kad gambar. contoh Saya mahu ……………… (dipasangkan dengan gambar berdasarkan kehendak murid ) Fasa 5 dan 6: Guru menambah perbendaharaan murid dengan kata sifat dan lain-lain perkataan.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI signifikan. Saya lihat ……………………. Fasa 2: Guru menambah perbendaharaan kata murid dengan menambah junlah kad yang digunakan.

perubahan dan ‘motor planning dan hubungan kanak-kanak dengan orang lain 84 . respon yang sesuai dan kawalan tingkah laku Cadangan langkah pelaksanaan Intervention setting : persekitaran yang khusus – berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak Jumlah intervensi – menyediakan intervensi yang paling efektif dalam masa yang singkat Intervention agent – bilangan individu yang terlibat (tenaga pengajar seperti ahli keluarga) Tingkah laku sasaran Developmental Individual Difference Relationship-based Model (DIR) Maksud fokus kepada tiga elemen.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Cadangan lain terhadap intervensi bahasa dalam kalangan kanak-kanak autisme:. motivasi. perbezaan reaksi sensori. Discrete Trial Training Maksud Discrete Trial Training  trial adalah satu unit asas yang bermula dengan stimulasi  Cadangan langkah pelaksanaan Mulakan dengan stimulasi (arahan guru) Respon kanak-kanak selaras dengan satu tempoh sebellum stimulasi seterusnya Pengukuhan – pada reaksi yang betul Respon salah beri tindak balas verbal diikuti dengan pembetulan Privotal – Response Model Maksud Prinsip yang berkaitan analisa tingkah laku. Pembelajaran menumpukan kepada privotal area meliputi respon pelbagai ingatan. iaitu tahap perkembangan fungsi emosi kanak-kanak.

Apabila individu autistik mengalamai masalah dalam kemahiran sosial.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Cadangan langkah pelaksanaan membentuk perasaan kanak-kanak secara sengaja membina kognitif. Sebab itulah mereka tidak dapat mentafsir dengan tepat perasaan orang lain dan kerap memberi tindak balas yang tidak sesuai atau salah. 85 . Sesuatu kemahiran sosial seperti berbual misalnya memerlukan penguasaan beberapa kemahiran seperti hubungan mata. dapat dibuat kesimpulan bahawa kanak-kanak disleksia menghadapi masalah untuk berkomunikasi dengan orang lain. maka mereka perlu diperkenalkan dengan kemahiran yang mudah yang diperlukan sebelum diperkenalkan kepada tingkah laku yang lebih kompleks. bahasa badan yang bermakna. Oleh itu kanak-kanak autisme peulu Oleh itu. bahasa dan sosial asas secara sengaja perkembangan melalaui enam fungsi perkembangan emosi menggabngkan teknik intervensi lama ke dalam program komprehensif – reaksi mudah untuk membentuk symbol komunikasi 6. Sangat sukar mendapat perhatian mereka ketika bercakap dan mereka juga tidak memberi perhatian terhadap apa yang orang lain sedang lakukan.7 Keberkesanan komunikasi Berdasarkan perbincangan berkaitan dengan masalah bahasa kanak-kanak autisme. Mereka tidak akan memberitahu atau menunjuk kepada barang yang dikehendaki.kanak autistik juga sukar memahami badan dan juga ekspresi orang lain. Mereka tidak mempunyai sebarang niat dan keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain. nada dan intonasi suara yang sesuai dan kemahiran menyoal dan menjawab soalan. Kanak. sebaliknya memegang tangan bapa atau ibu dan membawanya ke tempat barang itu. Mereka perlu diberi peluang bergaul dengan rakan sebaya lain yang bukan autistik supaya mereka dapat belajar bergaul dan mempelajari kemahiran sosial yang dijangka berlaku dalam situasi sebenar. kanak.kanak autistime perlu diberi bimbingan dan dorongan untuk meningkatkan tingkah laku postif dan mengurangkan tingkah laku yang kurang sesuai.

M. D. . Tutorial Banding-bezakan masalah-masalah bahasa dan komunikasi seorang kanakkanak autisme dan kanak-kanak masalah pendengaran tahap moderate. Martin. (5th Ed.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Aktiviti 3 Pilih strategi/intervensi yang sesuai. New York : Wiley Kuder. & Lahey. L. (2001) Language Development : An Introduction.(1978) Language Development and Language Disorders. dan laksanakan strategi tersebut kepada murid autisme di kelas anda. Buat laporan berbaitan dengan strategi/ intervensi yang telah dilaksanakan. Allyn 86 . London: David Fulton Pub. Owens. J.). (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. A. V. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. Jelaskan perkara yang harus dipertimbangkan dalam mengatasi masalah bahasa bagi kedua-dua kumpulan tersebut. Boston: Allyn & Bacon. S. R. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan “ SELAMAT BERJAYA” Bahan Rujukan Bloom. Reed.) Boston : Allyn & Bacon. Boston : & Bacon.

0 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap kanak-kanak masalah sensori iaitu kanakkanak bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. 3. Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan dalam aspek psiko-motor. kandungan dan penggunaan bahasa. anda dapat: 1. Topik ini jugamenghuraikan mengenai masalah bahasa yang dihadapi serta implikasi terhadap intervensi bahasa kepada kanak-kanak masalah sensori. 86 . 7. aspek kognitif dan aspek afektif. Perbincangan topik adalah berkaiatan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan dalam aspek psiko-motor. aspek kognitif dan aspek afektif. 2.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 7 BAHASA KANAK-KANAK MASALAH SENSORI 7. Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa kepada kanak-kanak masalah sensori.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. Membincangkan masalah bahasa yang dari segi bentuk .

2 KERANGKA TAJUKBAHASA KANAK-KANAK MASALAH SENSORI Ciri-ciri Knk-knk M. Ketidakupayaan mereka untuk berkomunikasi amat berbeza dan masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran lebih ketara berbanding kanak-kanak bermasalah penglihatan.SENSORI Masalah Bhs Knk-knk M.Keberkesanan komunikasi  KANDUNGAN ISI 7. Manakala komunikasi pula ialah proses penyampaian dan penerimaan maklumat antara individu.Aspek psiko-motor .Strategi / teknik intervensi yang spesifik . Justeru itu.Bentuk bahasa .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. masalah bahasa di kalangan kanak-kanak pendengaran dan penglihatan agak berbeza.Kandungan bahasa .Penggunaan bahasa .Aspek kogniti .Kaedah penilaian bahasa .Aspek afektif . 87 .SENSORI Implikasi Terhdp Intervensi Bhs .3 Pendahuluan Bahasa merupakan campuran kebolehan yang diperlukan untuk berkomunikasi berbahasa atau pengeluaran perkataan.

“cortical” atau dipusat “sub-cortical” untuk penglihatan atau bahagian-bahagian yang berkaitan dengannya”. isyarat bunyi walaupun dihantar ke otak oleh saraf auditori tidak dapat diterima dengan betul atau didengar sebagai bunyi (William.1 Definisi Secara umumnya. Ianya terbahagi kepada separuh buta (partial blindness) atau buta (total blindness). retina. Manakala bagi cacat pendengaran pula ianya merujuk kepada kehilangan pendengaran konduktif. saraf optik. Menurut Howard (1996) menyatakan bahawa masalah pendengaran boleh dibahagikan kepada dua iaitu : a. di mana kerosakan wujud pada bahagian dalam telinga.3. Kehilangan pendengaran (hard of hearing) iaitu kanak-kanak masih boleh menggunakan pendengaran untuk memahami pertuturan dan kebiasannya dengan bantuan alat bantu dengar. di mana terdapat kerosakan pada bahagian luar dan tengah telinga dan kehilangan pendengaran sensori-neural. 88 . b. Sekiranya berlaku kehilangan pendengaran. “ketidakupayaan untuk bertindak atau memberi respon kepada rangsangan yang menghasilkan penglihatan. 1991). Pekak (deaf) iaitu kanak-kanak ini tidak boleh menggunakan pendengaran untuk memahami pertuturan walaupun boleh mendengar bunyi atau menggunakan alat bantu dengar.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. terdapat pelbagai definisi yang digunakan bagi menjelaskan kategori kanak-kanak bermasalah penglihatan dan pendengaran. Menurut Baldwin (1901) dalam Adeline (1997) menyatakan istilah cacat penglihatan atau “blindness” sebagai . Kecacatan ini mungkin disebabkan oleh kecederaan atau kerosakan dibahagianbahagian “optical mechanism”.

xiv. iv. xii. 7. ciri-ciri yang nyata penguasaan bahasa dan komunikasi kanakkanak bermasalah penglihatan dan pendengaran adalah dari segi . xiii.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Justeru itu. vi. Secara umumnya kanak-kanak bermasalah penglihatan mempunyai ciri-ciri yang berikut yang boleh dikenalpasti. ii. 89 . antaranya iaitu : i. v. xi. vii.4 Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran dan Bermasalah Penglihatan Kanak-kanak bermasalah penglihatan dan pendengaran boleh dikenalpasti masalah penguasaan bahasa dan komunikasi berdasarkan kepada keterukan kecacatan yang dialaminya. kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan akan mengalami masalah penguasaan kemahiran berbahasa dan komunikasi disebabkan oleh masalah yang dihadapinya. viii. x. Ketidakbolehan untuk memberi tumpuan semasa melihat Memegang kepala dengan kuat Menyengetkan kepala Mengerutkan dahi semasa melihat objek yang jauh Menggosok mata secara melampau Mengedip mata secara berterusan Mengadu kepeningan Sakit kepala Rasa mual selepas menumpukan penglihatan kepada sesuatu objek Menutup sebelah mata dengan tangan Memasukkan jari ke dalam mata Keengganan untuk bermain Ketidakbolehan mengambil bahagian untuk bermain Gelisah Namun begitu. ix. iii.

untuk menentukan masalah dari segi kongnitif maka ujian kecerdasan yang biasa digunakan mengikut Standardized Intelligence Tests yang diasaskan oleh Samuel. Kanak-kanak ini biasanya akan mudah terjatuh ketika berjalan kerana kurang keseimbangan pada deria pendengaran. mereka juga mengalami kesukaran pada pergerakan serentak psikomotor. kurang keseimbangan. Selain itu.4.1 Aspek Psikomotor Secara umumnya. koordinasi lokomotor. Pergerakan-pergerakan yang lebih kompleks seperti pergerakan serentak. Kanak-kanak ini biasanya boleh melakukan yang perlu dibantu atau tunjukajar. P.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. Ia hanya melibatkan masalah dari segi pertuturan untuk berkomunikasi. 1978). Pergerakan-pergerakan tersebut perlu diterapkan dan pemulihan yang perlu dilakukan ke atas individu bermasalah pendengaran melalui aktiviti pendidikan jasmani yang melibatkan pergerakan motor kasar. kanak-kanak bermasalah penglihatan pada dasarnya tidak mempunyai masalah dari segi psikomotor. kepantasan motor terhad. Perkembangan intelek dan kognitif sama seperti kanak-kanak normal yang lain. 7. penggunaan motor yang kompleks serta berbagai kesukaran lain. penggunaan koordinasi lokomotor dan kepantasan motor adalah pergerakanpergerakan yang sukar dilaksanakan oleh individu bermasalah pendengaran. Hayes (Kauffman. Manakala seseorang yang bermasalah pendengaran sejak lahir biasanya mempunyai tahap kematangan dan keupayaan di abwah paras sederhana pada pergerakanr-pergerakan psikomotor.2 Aspek Kognitif Kanak-kanak buta mempunyai kebolehan intelek/kognitif yang sama seperti kanak-kanak normal ketika mereka dilahirkan. Kebiasaannya The Sandford-Binet Tests akan digunakan kerana ia tidak terlalu banyak menggunakan item yang memerlukan penglihatan.4. Manakala McGrinnis (1981) dalam Hallahan (1978) menyatakan bahawa banyak kajian yang dilakukan dalam menilai pencapaian bahasa antara kanak-kanak 90 .

4. 91 . SETERUSNYA BUAT SENARAI SEMAK BERDASARKAN MENGENAI ASPEK PSIKOMOTOR. Manakala menurut Kirk Gallegher (1986) dalam kajiannya menyimpulkan bahawa kanak-kanak pekak mempunyai IQ yang rendah iaitu purata biasa retadasi pada 10 poin. KOGNITIF.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI normal dan buta menunjukkan tiada perbezaan. REHAT SEBENTAR . DAN AFEKTIF MENGENAI MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN. Kepekakan yang berlaku adalah satu halangan kepada kanak-kanak untuk berfungsi dalam dunia objek yang memerlukan pemikiran yang konkrit. Keadaan ini membawa makna kanak-kanak pekak memunyai kebolehan kognitif yang jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal. 7.3 Aspek Afektif Biasanya kanak-kanak bermasalah penglihatan mempunyai sikap dan sifat yang lebih baik dari segi perasaan. Biasanya kanak-kanak buta akan peka dalam berbahasa kerana mereka hanya ada satu sahaja cara untuk berkomunikasi dengan orang lain.

sosial dan peribadi seseorang. Justeru itu. namun terdapat juga kesulitan untuk moniter secara normal. Keperluan untuk kembali dari satu sistem bermoniter (pemantauan) kepada yang lain dalam pembelajaran bahasa adalah unik kepada mereka yang mempunyai kepekakan yang sangat teruk dan ini juga mungkin cara paling susah dalam pembelajaran bahasa oleh manusia. Ia digunakan untuk memantau bahasa reseptif. 92 . mempunyai banyak halangan dan kesukaran di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta kehidupan bersama masyarakat sekeliling yang normal setelah tamat persekolahannya. Antara implikasi masalah yang timbul antaranya : a. b. Malu untuk bercakap dengan suara yang kuat Perbendaharaan yang sedikit Struktur bahasa yang ringkas.5 Masalah Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran dan Bermasalah Penglihatan Secara umumnya. Mereka mempunyai perasaan rendah diri serta mengasing diri daripada rakan yang normal. Kajian menunjukkan individu yang bermasalah pendengaran dari peringkat bayi. 1993). bahasa pertuturan mesti dipantau melalui rangkaian verbal selain daripada yang normal. masalah komunikasi bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran memberi kesan besar terhadap emosi.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. Modulasi dan moniter tepat pertuturan seseorang dapat dilakukan apabila seseorang boleh mendengar secara normal. Ini menimbulkan implikasi dan perkembangan bahasa terhadap mereka di dalam menguasai bahasa (Abdullah Yusuf. Walaupun kehilangan pendengaran sederhana serta dibantu oleh alat bantu dengar. c. meninggalkan atau menukar perkataan Masalah bahasa di kalangan murid bermasalah pendengaran sering kali akan melakukan kesalahan struktur ayat kerana mereka kesukaran menyusun ayat berdasarkan pemerolehan bahasanya.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. vi. Penggunaan perbendaharaan kata yang sangat terhad.1 Kaedah Penilaian Bahasa Untuk menilai bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan biasanya menggunakan 5 elemen bahasa iaitu fonologi. iii. Tumpuan dan perhatian terhadap sesi P&P yang terhad kerana pelajar bermasalah pendengaran bergantung sepenuhnya kepada deria penglihatan untuk mendapatkan maklumat. sintaksis. ole yang demikian mereka akan cepat merasa penat.6 Implikasi terhadap Intervensi Bahasa Secara kasarnya. 7. Kadang kala boleh menjadi bahan ejekan rakan-rakan dari kalangan pelajar normal dan ini akan menyebabkan gangguan emosi dan seterusnya menggangu tumpuan kepada pelajaran. Berhadapan dengan masalah untuk berkomunikasi dengan pelajar normal seandainya pelajar bermasalah pendengaran ini ditempatkan di sekolah percantuman atau inklusif dan ini menyebabkan faktor salah faham. maka perolehan isi pelajaran akan terputus-putus seterusnya sukar faham. merasa rendah diri dan sebagainya. v. Gangguan emsoi dan kurang faham dengan apa yang disampaikan oleh guru ditambah pula dengan tumpuan deria penglihatan yang telah penat. iv.6. Di antara implikasi yang boleh menggangu pelajar atau individu yang bermasalah pendengaran ialah : i. morfologi. ii. masalah pendengaran yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran akan memberikan implikasi dalam proses P&P. Seringkali mengharapkan bantuan rakan sebaya ketika berada di dalam kelas kerana faktor di atas. 93 Biasanya kanak-kanak bermasalah . semantik dan pragmatik.

huruf. CCTV Penggunaan TV menggunakan skrin yang boleh dikawal menggunakan alat bagi membesarkan huruf / tulisan.6. Braille adalah sistem bacaan dan tulisan yang mana perkataan. Pelajar rabun menggunakan 3 pendekatan asas untuk membaca cetakan : pembesaran mengurangkan jarak antara mata dan kertas dari 40cm ke 5 cm lensa tulisan yang besar iii.2 Strategi/teknik intervensi yang spesifik Untuk mengatasi masalah dalam penguasaan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi kanak-kanak bermasalah penglihatan. Kependekan perkataan banyak membantu meningkatkan kecekapan membaca dan menulis Braille (Schroeder 1989).PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI pendengaran mengalami kesukaran dalam kesemua elemen bahasa tersebut berbanding kanak-kanak bermasalah penglihatan yang hanya mempunyai kekurangan dari segi semantik 7. Low Vision Devices (LVD) Penggunaan cetakan besar sebagai medium bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan. Skrin akan memaparkan tulisan samada hitamputih. putih-hitam dan terkini adalah tulisan berwarna. nombor daripada susunan titik-titik yang timbul. Braille Braille adalah literasi yang pertama bagi individu bermasalah penglihatan (Schroeder 1989). antara lain peralatan yang boleh diguna untuk membantu kanak-kanak tersebut adalah seperti berikut : i. ii. Sistem ini dibina oleh Louis Braille tahun 1830 seorang pemuda Peranchis yang buta. 94 .

Ini akan memudahkan pengguna membaca sesuatu teks atau perkataan yang bertulis. vi. Tujuannya untuk memudahkan pelajar mempelajari sesuatu topik yang berkaitan dengan lebih mudah dan berkesan. lidi dsb. Komputer boleh menterjemahkan ke dalam bentuk braille atau bentuk suara bagi memudahkan pengguna. v. vii. Bahan Sentuhan (Tactile) Penggunaan bahan timbul sebagai bahan untuk berkomunikasi. kertas pasir. TV dan komputer sebagai alat bantuan semasa belajar. Penggunaan Computer Sythernizer (Komputer Bersuara) yang menggunakan perisian “duxburry” yang boleh menterjemahkan tulisan dalam bentuk suara. Contoh peta timbul menggunakan kertas tebal. Ada 4 cara untuk memudahkan mobiliti iaitu :   Panduan manusia Panduan anjing 95 . Mesin pencetak Beryl sejenis peralatan bersuara digunakan untuk menterjemahkan atau mengimbas bahan bercetak dengan menggunakan mesin pengimbas yang diimbas dan disimpan dalam cakra keras atau cakra liut. Peralatan Audio Penggunaan alat seperti radio keset. Latihan Mobiliti Keupayaan untuk bergerak adalah terhad maka latihan mobiliti adalah perlu bagi menggelakkan pergantungan berlebihan kepada orang lain untuk bergerak.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI iv. Perisian dan Aksesori Komputer Penggunaan media terkini berdasarkan perisian dan aksesori komputer yang diubahsuai bagi memudahkan orang buta menggunakan alat tersebut.

Ia digunkan untuk penglihatan jangka masa pendek seperti melihat nombor bas. Bar Magnifier. o Kanta Teleskopik Untuk membesarkan jarak objek dan biasanya hanya diperlukan untuk jangkamasa pendek. masalah kornea dan rabun dekat. o Kanta Mikroskopik (untuk pandangan dekat sahaja) Didapati dalam 2 atau lebih kanta penambah dan digunakan untuk pandangan dekat sahaja. Ia digunakan dengan diletakkan di hadapan mata sahaja kerana ia mempunyai pembesaran yang tinggi dan lengkap. 96 . Ia biasa dan mudah didapati serta merupakan salah satu daripada alat pembesar.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI   Penggunaan tongkat Alatan elektronik viii. Tweezer. o Kanta Sesentuh Digunakan untuk membetulkan masalah rabun. Finger Magnifier dan Setero Binocular Magnifier. Dipakai secara berterusan kerana ia mengurangkan keluasan pandangan dan mudah menilai jarak. o Cermin mata Kanta yang biasanya digunakan untuk membaca adalah cermin mata yang mempunyai saiz yang tertentu yang boleh ditambah. Bantuan Untuk Melihat o Kanta Pembesar Kanta yang terdapat dalam pelbagai bentuk dan pelbagai kuasa pembesar seperti Calmp Magnifier. Ia selamat dan berkesan terutamanya mengawal penggunaan penglihatan tengah. Digunakan semasa membaca.

keberkesanan komunikasi bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran bergantung kepada tahap keterukan kecacatan pendengaran yang dialaminya. Marjorie (1985) menyatakan bahawa kaedah komunikasi dalam pengajaran bermasalah pendengaran adalah seperti berikut : i. Bahasa isyarat ii. Trifokal digunakan untuk mengukur jarak pertengahan.7 Keberkesanan komunikasi Secara umumnya. difokal dan trifokal. American Sign Language (ASL) Ejaan jari Komunikasi Lisan Bacaan bibir “Cue speech” Pertuturan (speech) iii. Antara masalah komunikasi dan cara mengatasinya di kalangan 97 . oral dan gerakan 7.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Cermin mata mempunyai unifokal. nyatakan implikasi yang berlaku berkaitan dengan masalah bahasa bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan? Manakala bagi strategi/intervensi yang boleh digunapakai bagai membantu kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam berkomunikasi boleh diguna pelbagai cara. Unifokal digunakan untuk melihat satu tujuan sahaja seperti membaca. Menurut Ward. Komunikasi Seluruh (Total communication) Gabungan manual. Berdasarkan pengalaman anda. Difokal digunakan untuk membaca tetapi juga digunakan untuk pandangan terus.

Perkembangan bahasa kanak-kanak ini adalah ketinggalan berbanding dengan rakan sebaya mereka. Auditory Deprivation Kanak-kanak yang mengalami ciri-ciri ini mengalami gangguan secara fizikal. Sintaks dan morfologi Biasanya kanak-kanak ini mengalami kefahaman yang kurang tentang ayat-ayat aktif dan pasif. Mereka juga kurang menggunakan kata kerja dengan baik. Kanak-kanak bermasalah pendengaran juga tidak boleh membezakan aspek morfologi dengan tepat. ii.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI kanak-kanak bermasalah pendengaran merujuk kepada ciri-ciri bahasa dan pertuturan seperti berikut : i. contohnya penggunaan “ing” pada sesetengah perkataan seperti di bawah : walk jump walking jumping Malah ciri-ciri bahasa dan pertuturan kanak-kanak ini di mana mereka tidak dapat memahami antara singular dan plural. Jelaskan secara terperinci kaedah yang dinyatakan 98 . contohnya : mouse one pig mice two pigs Anda dikehendaki mencari maklumat berkaitan dengan kaedah komunikasi bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran yang dinyatakan di atas. Mereka akan mengalami masalah bertutur dan kelewatan berbahasa (speech and langugae delayed).

pendekatan yang bersesuaian juga perlu bagi membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah bahasa dan komunikasi.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Kesimpulan Masalah bahasa bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan agak berbeza. menyatakan faktor bila berlaku kecacatan. 99 . jangkamasa kecacatan dikesan dan darjah kecacatan memainkan peranan penting di dalam memilih kaedah pengajaran kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. Terangkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengatasi masalah bahasa kanak-kanak masalah sensori bermasalah pendengaran dan penglihatan. namun begitu pendekatan yang berbeza boleh digunakan untuk membantu mereka cara berkomunikasi. Malah Radziewicz dan Antonellis (1993). Selain itu. Anda dikehendaki membuat bandingbeza masalah bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan.

Boston: Allyn & Bacon. Martin. (5th Ed.). & Lahey. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. Reed. D.) Boston : Allyn & Bacon.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bahan Rujukan Bloom. L. J. Owens. London: David Fulton Pub. V. S. R. Boston : Allyn & Bacon. A. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. (2001) Language Development : An Introduction. New York : Wiley Kuder. M. 100 .(1978) Language Development and Language Disorders.

0 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Perbincangan topik adalah berkaiatan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dalam aspek psiko-motor. 2. 8. aspek kognitif dan aspek bermasalah afektif. 101 . Topik ini jugamenghuraikan mengenai masalah bahasa yang dihadapi serta implikasi terhadap intervensi bahasa kepada kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Membincangkan masalah bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dari segi bentuk . Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa kepada kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. anda dapat: 1.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 8 BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU 8. aspek kognitif dan aspek afektif. 3.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. kandungan dan penggunaan bahasa. Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dalam aspek psiko-motor.

Aspek kogniti .Aspek psiko-motor .3 Pengenalan Individu dengan kesukaran emosi dan tingkah laku biasanya mengalami masalah bahasa dan komunikasi yang tidak dapat dijangka.Emosi Dan Tingkah Laku Implikasi Terhadap Intervensi Bahasa .Kaedah penilaian bahasa .2 KERANGKA TAJUK- BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU Ciri-ciri Knk-knk M.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 8.Bentuk bahasa .Penggunaan bahasa .Emosi Dan Tingkah Laku Masalah Bhs Knk-knk M.Kandungan bahasa . Kanak-kanak yang mengalami masalah emosi dan tingkah laku sering menimbulkan gangguan kepada sekolah dan merisaukan guru dan rakan sebaya yang lain.Keberkesanan komunikasi  KANDUNGAN ISI 8.Aspek afektif . Mereka kurang memberikan tumpuan dan sering berasa cemas 102 .Strategi / teknik intervensi yang spesifik .

Masalah tingkah laku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri seperti bertingkah laku ganas mahu pun pasif akan berlaku pada tempoh yang lama. Kevin lemah dalam membaca. Tingkah laku dan perasaan yang kurang sesuai dalam keadaan normal ii. pemahaman dan kiraan matematik. Menunjukkan gejala-gejala fizikal atau perasaan takut yang ada kaitan dengan masalah peribadi dan sekolah. pada darjat yang ketara dan keadaan ini akan menjejaskan prestasi pembelajaran kanak-kanak tersebut : i. ekpresif dan reseptif. Beliau mengalami masalah pemprosesan bahasa. 103 .4 Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku Bincangkan Kajian Kes di bawah Kevin berusia 7 tahun 10 bulan telah didera secara fizikal dan verbal oleh rakan sebaya. Dalam penilaian bahasa skor Kevin di bawah pencapaian normal untuk nahu ekpersif dan memori auditori-verbal. Ibu bapanya telah berpisah dan Kevin jarang sekali bertemu bapanya. Guru Kevin pula melaporkan prestasinya pada tahap biasa kecuali dalam mengeja yang menunjukkan kelemahan. Siapa Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah laku ? Merujuk kepada tingkah laku individu yang mendatangkan masalah kepada keluarga dan masyarakat.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 8. Dalam pencapaian akademik. Ibunya menggambarkan beliau sebagai anak bermasalah dan sering menangis. cepat meradang serta terlalu aktif.

terlalu bergantung kepada rakan. mungkin tidak faham apakah tingkahlaku yang sesuai untuk situasi tertentu seperti bercakap dengan guru besar seperti bercakap dengan kawan-kawan. iv. Tingkahlaku yang mengganggui (Disruptive Behavior) iaitu tingkahlaku untuk mendapat perhatian orang lain. Tingkahlaku yang tidak sesuai dari segi sosial dan tingkahlaku kurang matang. misalnya “out – of – seat”. tidak mengikut arahan guru dan ibu bapa. ii. mengejek. Menarik diri dari situasi sosial (withdrawal) iaitu individu yang terlalu segan dan takut melibatkan diri dalam situasi sosial. masalah tingkahlaku dilihat sebagai : i. Juga. Klasifikasi Masalah Tingkahlaku Kerr & Nelson. merayau-rayau. Tingkah laku yang berulangan (stereo type beheviour) iaitu sesetengah kanak-kanak misalnya kanak-kanak autistik atau buta sering menunjukkan tingkahlaku seperti gerakan tangan dari depan mata “rocking” dan lain-lain. iv. Suasana yang kurang gembira dan penuh dengan kerisauan. teruk. Tidak mengenal realiti dan masalah sosial akibat gangguan emosi yang Ketidakbolehan membina atau mengekalkan perhubungan dengan orang Ketidakbolehan dan ketidakupayaan pelajar yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan faktor-faktor deria (sensori). v. kesihatan dan intelek. lain. vi. v.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI iii. Misalnya sering menangis. 104 . Tingkah laku yang agresif iaitu tingkah laku di mana seseorang kanak-kanak selalu mencederakan orang lain atau merosakkan harta benda. iii. “tantrums”. Misalnya sengaja mengelakkan diri daripada bermain atau berkomunikasi dengan kanak-kanak lain.

berbohong dan sering marah-marah.mencuri. memukul. pemalu. Tingkah laku ‘unternalising’ ditujukan kepada diri yang bersifat mengasingkan diri ‘compulsive’. mengganggu rakan. menjerit. lari mengelilingi bilik darjah. Tingkah laku ‘externalizing’ ditujukan kepada orang lain dan persekitaran bersifat ‘impulsive’ dan kurang pengawalan diri seperti agresif dan sering mengganggu orang lain.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Achenbach & Edelbrock pula mengkategorikan tingkahlaku sebagai: i. (2003) menyifatkan kanak-kanak bermasalah emosi sebagai mereka yang mempamerkan tingkah laku yang melanggari nilai-nilai norma masyarakat Tingkah Laku / Emosi Luaran Dalaman Tingkah Laku Luaran Tingkah laku antisosial (external behaviour)  Kerap bangun dari tempat duduk  Menjerit  Bercakap kuat  Memaki hamun  Mengganggu rakan 105 . Menurut Heward. berkelahi atau bergaduh. Keadaan sebegini mungkin tidak disedari oleh guru kerana tidak mengganggu namun tingkahlaku ini menjejaskan pembelajaran dan perhubungan sosial yang normal. merosakan harta benda ‘vendalisme’. Contoh perlakuan tidak duduk di tempat duduk sendiri. ii. Individu ini sentiasa menonjol dengan permasalahan tingkahlaku sehingga menjejaskan pembelajaran dan perhubungan sosial. tidak menghiraukan arahan guru . berfokus kepada ketakutan dan fantasi. selalu sedih.

SETERUSNYA AKTIVITI MENGUMPUL MAKLUMAT Secara berkumpulan bincangkan dan kumpul maklumat ciri-ciri kanak-kanak masalah emosi dan tingkah laku dari aspek berikut : i).kognitif iii). 106 .Psiko motor ii). . – afektif Persembahkan dapatan perbincangan tersebut dalam satu Pergurusan Grafik.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI  Memukul  Bergaduh  Tidak menghiraukan guru  Kerap mengadu  Menipu  Merosakkan harta benda Tingkah Laku Dalaman (Internal Behaviour)  Mengasingkan diri  Tidak mempunyai kemahiran sosial  Melibatkan diri dalam dunia khayalan dan fantasi  Mengadu sakit  Tertekan dan takut pada sesuatu tanpa sebab  Prestasi kognitif yang kurang memuaskan  Menunjukkan tingkah laku yang hyperaktif  Suka merayau  Pemarah  Kurang bersabar REHAT SEBENTAR ..

fonologi . Kandungan ( semantik) dan Penggunaan ( pragmatik ). .sintaksis . Masalah melibatkan Komunikasi dan Bahasa seperti dalam rajah di bawah : Msl Bhs Dlman Mslh Bhs  Penerimaan Auditori Mslh Bhs  Pelahiran Auditori Mslh Bhs Mslh Komunikasi Mslh Perttran 107 .pragmatik ( Martin & Miller 1996) Manakala Bloom & Lahey(1978) pula mengklasifikasikan kepada 3 sahaja iaitu Bentuk ( fonologi.5 Masalah Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 8. sintaksis). morfologi. Merujuk kepada ketidakupayaan kanak-kanak menguasai kemahiran berbahasa yang terdiri daripada 5 kompenan bahasa .morfologi .semantik .

fahami perkataan. Penerimaan Auditori dan Pelahiran Auditori     - Masalah Bahasa Dalaman : Tahap pertama dlm proses pembel bhs – ketidakupayaan menyerap penglman tanpa kata Tidak dpt mengasimilasi penglm2 (con kaitkan bunyi kucing ‘meow’ dgn kucing @ mengklasifikasikan benda2 ikut kumpulan Masalah Bahasa Penerimaan Auditori Memahami lambang2 bs pertuturan Dikenali ‘reseptif aphasia’ Punca. bert/bls. lemah daya ingatan & sukar kaitkan makna perkataan - Sukar ikut arahan. 1996) Masalah Pertuturan • • • • kesukaran untuk mengeluar @ menyebut sesuatu perkataan suka berdiam tidak mahu bertindakbalas @ menjawab soalan ambil masa lama memahami & beri pendapat 108 . faham jenaka @ ‘gesture’ & sukar ikuti pelajaran lisan • - Masalah Bahasa Pelahiran Auditori Menghasilkan pertuturan ‘Ekspresif Aphasia’ @ istilah lain ‘ Dysnomia @ ‘Anomia’ iaitu kesukaran mengingat & menyebut perkataan @ nama-nama objek - ‘Apraxia’ = kesukaran menghasilkan bunyi perkataan krn gangguan saraf & alat artikulasi * tidak dpt menggunakan perkataan dlm pertuturan. susun utk btk ayat (Martin & Miller. membtk konsep. menyebut.mslh diskriminasi pendgran.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Masalah Bahasa terbahagi kepada 3 iaitu Masalah Bahasa Dalaman.

semantik dan pragmatik. Semantik Sukar faham makna perkataan ikut kategori. Morfologi • • penggunaan perkataan tidak betul Perbendaharaan kata terhad • • Kelewatan pemerolehan bahasa Masalah membuat ujaran terhadap ayat yang kompleks – kebiasaan ayat ringkas ( subjek-aksi-objek) • Kurang gunakan imbuhan iii).PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Punca/ Sebab Masalah Bahasa Secara umum diuji daripada 5 kompenan bahasa iaitu aspek fonologi. kuantiti. Fonologi -sukar mengeluarkan kata-kata -masalah dari aspek pendengaran dan sistem saraf -kemungkinan bermasalah artikulasi dan auditori contohnya kanak-kanak palsi cerebral -Masalah intonansi dan ritma kurang sesuai serta tidak sesuai dari segi konteks contohnya kanak-kanak autisme ii). ruang & masa Masalah kurang perbendaharaan kata Kurang variasi bahasa 109 . morfologi. i). Sintaksis • • • gagal beri maklumat yang dikehendaki sukar dalam perbualan diam diri iv). sintaksis.

110 .yang berkesan 8. Pelajar bermasalah emosi & tingkah laku merupakan cabaran dan bagi mengatasi masalah tersebut kolaborasi dan kerjasama pelbagai displin amat diperlukan bagi merangka.1 Kaedah penilaian bahasa Penaksiran kemahiran bahasa dan pertuturan terutama bagi kemahiran komunikasi adalah perlu diaplikasikan untuk mentaksir bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Oleh kerana komunikasi merupakan satu perkara yang sukar dinilai dan tidak terdapat satu ujian-standard yang formal untuk pentaksiran komunikasi maka pemerhatian perlu dijalankan untuk melihat komunikasi secara semulajadi dalam situasi yang berbeza-beza.6 Implikasi Terhadap Intervensi Bahasa. melaksana dan seterusnya menilai semula program intervensi.6. Linguistik –sukar faham bentuk sintaksis contoh bentuk pasif dan perbandingan • • • pemahaman konteks Masalah gagap Maslah kelancaran 8.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI v). Ini kerana masalah bahasa dan komunikasi memberi kesan/ impak kepada tingkah laku kanak-kanak. Pragmatik • kebolehan untuk memperkatakan tentang sesuatu tajuk – kerana kognitif rendah • • generalisasi ( bahasa secara umum) pemahaman ( memproses maklumat) – menganalisa maklumat yang diperolehi • Kem. merancang.

2 Intervensi Menurut Giddan(1991) mencadangkan 3 kepentingan matlamat program intervensi . mempelajarai perbendaharaan kata – menggunakannya untuk mengenali dan membincangkan perasaan dan emosi ii. kemahiran memberi tumpuan – bilik darjah sebagai satu tempat untuk berkomunikasi. menambahkan interaksi dan menwujudkan kolaborasi pelbagai displin.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 8. i. Pendedahan tentang kemahiran mendengar dan teknik memberi peluang menjawab soalan iii. 111 . Secara berkumpulan bincangkan strategi / teknik intervensi yang spesifik kepada kanak-kanak bermasalah emosi & tingkah laku . Bagaimana meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam pelaksanaan strategi tersebut ? Persembahkan dapatan perbincangan tersebut dalam bentuk Pergurusan Grafik.6.

R. (2001) Language Development : An Introduction. S. (5th Ed. Reed. Owens. New York : Wiley Kuder. Bincangkan cabaran-cabaran dalam mengatasi masalah bahasa kanak-kanak tersebut ? Bahan Rujukan Bloom. London: David Fulton Pub.) Boston : Allyn & Bacon. L.).(1978) Language Development and Language Disorders. Boston : Allyn & Bacon. D. Martin. (2000) Teaching children with speech and language difficulties.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Jelaskan masalah bahasa yang biasa dialami oleh pelajar bermasalah emosi dan tingkah laku. & Lahey. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. 112 . J. M. Boston: Allyn & Bacon. A. V. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities.

1 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Menghuraikan pemilihan sasaran intervensi melibatkan aspek pendekatan dan latihan pengukuhan. anda dapat: 1..PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 9 9. pemilihan sasaran intervensi dan strategi-strategi peningkatan bahasa. 3.2 KERANGKA TAJUK 113 . Manakala strateg-strategi peningkatan bahasa dibincangkan dari aspek pendekatan struktural dan naturalistik serta teknik pengajaran.0 Sinopsis PENTAKSIRAN DAN PENINGKATAN TAHAP PENCAPAIAN BAHASA Tajuk ini menghuraikan tentang pentaksiran bahasa. 9. Ianya akan menjelaskan tentang kaedah-kaedah pentaksiran formal dan bukan formal. 9. Menjelaskan matlamat dan kaedah penilaian serta kebolehpercayaan dan kesahan pentaksiran 2. Mengaplikasi strategi-strategi sesuai untuk meningkatkan tahap pencapaian bahasa serta komunikasi di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.

Persekitaran pembel. bahasa 114 .Kebolehpercayaan & Kesahan .Sumbangan peningkatan kemahiran komunikasi .Matlamat penilaian .Pendekatan development .Latihan pengukuhan dan generalisasi .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Pentaksiran dan Peningkatan Tahap Pencapaian Bahasa Pentaksiran Bahasa Pemilihan Sasaran Intervensi Strategi-strategi Peningkatan Bahasa .Kaedah formal & bukan formal .Pendekatan structured dan naturalistic .Teknik pengajaran .

4 Pentaksiran Bahasa 9. Penilaian program ( program evaluation) – menilai keberkesanan suatu program pendidikan. Pemantauan prestasi ( monitoring progress) – mengumpul maklumat tentang hasil sesuatu perkembangan. Penilaian juga termasuk proses ( testing) cuba-cuba. penentuan objektif program intervensi dan pemilihan strategi yang sesuai dengan keperluan kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi. 9.1 Matlamat Penilaian Membantu dalam meningkatkan keberkesanan dalam program pendidikan.4. Menurut Mcloughlin dan Lewis (1994) menyenaraikan lima matlamat/tujuan penilaian untuk kanak-kanak khas. Ujian @ saringan ( screening) – mengenalpasti kanak-kanak yang mengalami masalah bahasa ii). terdapat juga prosuder-prosuder lain seperti temuduga.. Rancangan Pendidikan Individu (RPI @ IEP planning) – menghasilkan sesuatu tujuan berpandukan keputusan penilaian.khas. i). Menurut Salvia dan Ysseldyke (2001) mendefinisikan penilaian sebagai satu proses mengumpul data bagi tujuan membuat keputusan berkaitan pelajar. Kelayakan ( eligibility ) – menentukan sama ada kanak-kanak tersebut layak untuk mengikuti program intervensi @ program pend.2 Kaedah Pentaksiran i) Pentaksiran Formal Secara amnya disediakan dan diterbitkan dari keputusan sesuatu ujian dan mengambil kira standard 115 . 9.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI KANDUNGAN 9.4. v).3 Pengenalan Pentaksiran bahasa akan membantu dari segi memberi tumpuan dalam pemulihan / intervensi bahasa menerusi pengenalpastian punca-punca masalah bahasa. Testing atau cuba-cuba sebagai usaha ke arah penghasilan satu set soalan kepada individu atau sekumpulan individu untuk memperolehi keputusan. iv). pemerhatian dan sampel kerja. iii). iaitu .

pemerhatian.perbendaharaan kata dengan menggunakan lisan . skala dan sebagainya. Ia memberi gambaran sebenar tentang kebolehan bahasa kanak-kanak.) 1988 direka untuk kedua-dua bahagian bahasa iaitu bahasa ekspresif dan reseptif untuk kanak-kanak dari umur 4 hingga 9 tahun.kefahaman nahu .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI yang telah ditetapkan ole pihak pentadbiran atau pihak tertentu. Ujian formal secara menyeluruh dalam kemahiran bahasa mempunyai kelebihan.pengukuran kemahiran bahasa.mendiskriminasikan perkataan . Penilaian tidak formal melibatkan skala relatif. Ia memberi maklumat tentang kebolehan kanak-kanak dalam aspek sintaksis. Ujian pengukuran kefahaman bahasa dibuat untuk menguji kemahiran bahasa yang luas mengikut umur. Mengandungi ujian yang mempunyai arahan dan format.perbendaharaan kata dengan menggunakan gambar . Tujuh sub-bahagian tersebut ialah : . ii). Penilaian tidak standard dimasukkan dalam ujian pemahaman. Ia juga mengambl kira aspek lain seperti peperiksaan. Ujian formal boleh diklasifikasikan kepada 2 iaitu . Kaedah terbaik untuk mendapatkan maklumat tentang sampel bahasa ialah dengan kaedah sebenar atau situasi sebenar : contohnya di bilik darjah.ed. Ia mungkin dimajukan serta dikembangkan oleh guru atau pakar dengan membuat penilaian secara langsung terhadap kemahiran kanak-kanak yan telah dikaji.mengartikulasi atau membunyikan perkaaan .kekuatan atau kesimpulan terhadap ujian 5 kompenan bahasa. Sampel bahasa berfungsi untuk mendapatkan maklumat tentang bahasa kanak-kanak melalui pengumpulan dan analisa sampel bahasa.melengkapkan atau mengulang ayat . Pentaksiran Tidak Formal Secara amnya digunakan untuk menilai sesuatu fungsi semasa. . Ia terdiri daripada 7 bahagian yang meliputi aspek fonologi. Contohnya The Test of Development Primary (3rd. semantik dan pragmatik serta sedikit maklumat mengenai fonologi. di 116 .pengukuran kefahaman . sintaksis dan semantik. Owen (1999) menyatakan ujian formal dalam bahasa memberikan keadaan sebenar tentang kemampuan bahasa kanak-kanak. sampel bahasa berstruktur rendah hingga tugasan berstruktur tinggi.

Ia juga boleh diperoleh hi dengan m membiarkan kanak-kana ak normal be ergaul denga an kanak-kanak ma asalah bahasa.5 Pemilihan n Sasaran In ntervensi urut Oiswang g & Bain (19 991) intervensi bahasa ditarifkan se ebagai ‘ is v viewed as fo ocus. TIVITI 2 AKT Sila a layarai lama an sesawan ng untuk men ndapatkan m maklumat be erkaitan deng gan perk kara-perkara a yang mempengaruhi k kebolehperca ayaan dan k kesahan pen ntaksiran KA ANDUNGAN N 9.Siap pakah yang seharusnya menyampa aikan interve nsi ? .1 atan Perkem mbangan (D Developmen ntal Approa aches ) Pendeka Antar ra perkara utama u dalam m pengajaran n bahasa ia lah maklumat tentang k kebolehan berbahasa da an bagaimana ia di igunakan da alam merancang terapi untuk kana ak-kanak ya ang mempu unyai masala ah 117 .Bila akah interven nsi dilaksana akan ? . intensive Menu stimu ulation desig gned to alter specifics behaviors’. .5.Bag gaimanakah pelaksanaan intervensi ? 9.Di manakah m inte ervensi terse ebut perlu di ilaksanakan ? . Pengg gunaan bah han untuk digunakan haruslah b berkesan da an esuaian den ngan peringkat umur. di kantin.PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI ruma ah. b I Intervensi m melibatkan le ebih daripad da monitorin ng. Interven nsi sarkan untu uk kemahira an bahasa yang khus sus dan berkemampu uan untuk meningkatka an disas kema ahiran. Penggunaan P n bahan se eperti video dan gamba ar juga bole eh berse digun nakan untuk mendapatka an sampel bahasa b namu un ia turut m mempunyai k kelebihan da an kelemaha an AKT TIVITI 1 Sec cara berkumpulan senar raikan conto oh-contoh pe entaksiran fo ormal dan b bukan formal. Perke embangan rancangan untuk intervensi bahasa b berlandaska an kepada 4 soalan utam ma iaitu . . atau cadangan persediaan umum yan ng bertujua an untuk menggalakkan n komunika asi. Binc cangkan pe erkara-perkara yang me empengaruh hi kebolehp percayaan d dan kesahan pentaksiran Pers sembahkan dapatan perbincangan tersebut dallam satu Pergurusan Gr rafik.

Mereka da apati walaup pun pelajar ini menja alani latihan n bahasa dalam tempo oh masa ya ang lama’ p pelajar tetap p gagal untu uk menguas sai kebolehan komun nikasi berfun ngsi.2 Pendekatan Kefungsian (Funct tional Appro roaches) Terda apat cadang gan agar pengajaran p perlu mem fokuskan k kepada peng gajaran kem mahiran yan ng khusu us yang diperlukan d secara s segera oleh k kanak-kanak k tersebut dalam per rsekitaranny ya. Peng gajaran program ini cuba a mengenal pasti kemah hiran yang p perlu kuasai oleh kanak k-kanak dala am perse ekitarannya atau perse ekitaran yan ng bakal dillaluinya. Owen n 1999. Oleh itu m menggunakan n perkemba angan bahas sa rmal tidak semestinya s ai garis pan nduan dalam m merancan ng pengajara an kanak-kanak nor baik sebaga salah pembe elajaran. men ngkaji tentan ng ilmu bah hasa dan ilm mu ksis bagi ka anak-kanak yang mengalami masa alah keboleh han berbaha asa.PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI bahasa. 118 . Satu hipotesis oleh Dyer. Pers sembahkan dapatan perbincangan tersebut dallam bentuk P Pergurusan Grafik. Adala ah lebih bai ik untuk me enggabungka an pendeka atan perkem mbangan me ental dengan n pendekata an kefun ngsian. Mereka a menyataka an sintak bahawa dengan menggunak kan perkembangan bah hasa normal sebagai panduan untuk memban ntu kanak-kanak bermasalah bahasa. Mire dan Chisho olm (1990) telah menye ediakan con ntoh kajian tentang ma atlamat fung gsi ini kepad da pelaja ar remaja at tau pelajar dewasa d den ngan kanak-kanak khas s. Kanak-ka anak yang bermasalah biasany ya meng ggunakan ba ahasa meng gikut turutan n yang sama a seperti ka anak-kanak normal wala aupun lamba at. B Bagi memah hami denga an lebih jela as perbe ezaan Komunikasi Berfungsi den ngan Tanpa a Kefungsia an penggun naan situasi yang diseb but objek ktif berinteg grasi dan ob bjektif tanpa a integrasi ( Calculator dan Jorgense. me enyatakan dengan menggunakan i lmu perkem mbangan bahasa norma al tidak dap pat membantu kana ak-kanak kh has mempe elajari baha asa. AKT TIVITI Sec cara berkum mpulan binca angkan cont toh-contoh a aktiviti yang melibatkan n pendekatan developmental dan pendekatan kefung sian. 1991). Sesete engah pihak k masih me empertikaika an genai pengg gunaan perkembangan bahasa b norm mal sebagai panduan da alam penga ajaran bahas sa. kanak-kanak mas 9.5. Santarcangel S lo dan Luce e 1987. meningkatka m an kemahira an tertentu ( ‘splinter skills’) dan gag gal secara b bersama untuk meningkatkan ke emahiran da alam langka ah tertentu. meng Kana ak-kanak bermasalah pembelajaran n berkemun gkinan mela angkau / memintas lan ngkah-langka ah perke embangan. Ini pen nting bai me emahami pe erkembanga an bahasa dalam men ngenal past ti faktor yan ng meny yebabkab masalah perkembanga p an mental .

1 Pendeka atan Struktu ural menggunakan langkahPengajaran berstruktur b engajaran d dan set bahan p&p yan ng -langkah pe tandard Kaedah pengajaran disampaikan secara s pem meringkatan daripada b berstruktur t tinggi kepad da urang berstr ruktur Namun kuran ng menepati kemampuan bahasa ka anak-kanak khas dalam situasi sebe enar Pendeka atan Natura alistik emberi pene ekanan peny yampaian pe engajaran ba ahasa di dala am ‘setting’ yang natura al (semulajad di) ggunaan kaedah/langka ah yang berg guna dengan n bimbingan n anjaran (reinf forcers) – ya ang digemar ri kana-kana ak ggunaan ga u perlu mens struktur pers sekitaran bagi memenuh hi matlamat pengajaran bahasa. B ngkatan kem mahiran bahasa dan komunikasi bo oleh meningkatkan penc capaian aka ademik kana akk terutamanya dalam membaca ( Moats. 2001).PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI KAN NDUNGAN Strategi-s strategi Pen ningkatan Bahasa. . Bincangkan B n perkara-pe erkara yan ng harus dia ambil kira d dalam pentaksiran p n bahasa pe elajar masa alah pembe elajaran. apa akah aspek k-aspek bahasa b yan ng perlu dita afsir? 119 . h itu pendekatan naturalistik – meng gaitkan baha asa dengan s ti situasi/realit AKTIVIT TI Secara berkumpulan bincan ngkan contoh-contoh struktura al dan pende ekatan natur ralistik aktiviti pendekatan Persemb bahkan dap patan perbin ncangan ter rsebut dalam m bentuk P Pergurusan Grafik. Da alam pentaksiran p n bahasa ya ang kompre ehensif.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bahan Rujukan Bloom.). London: David Fulton Pub.) Boston : Allyn & Bacon. (2001) Language Development : An Introduction. New York : Wiley Kuder. Martin. V. Allyn 120 . S. Boston: Allyn & Bacon. R. Reed. L. J. D. Boston : & Bacon. A. & Lahey. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. Owens.(1978) Language Development and Language Disorders. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. M. (5th Ed. (2000) Teaching children with speech and language difficulties.

(2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities.) Boston : Allyn & Bacon. (2001) Language Development : An Introduction. V. J. Reed. & Lahey. (5th Ed. New York : Wiley Kuder. S. London: David Fulton Pub. Boston: Allyn & Bacon. Owens. L. 129 . M.BIBLIOGRAFI Bloom. R.(1978) Language Development and Language Disorders. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. Boston : Allyn & Bacon. A. D. Martin.).

MELAKA ( 2007.KHAS) UM SARJANA MUDA (PEND.MPIK.PENGLIHATAN (2000-2002) GURU P.PENDENGARAN ( 19962000) MOHD ISRAFI BIN SAYATI PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM. KL SIJIL ASAS PERGURUAN (PPAK AM) – MPKINTA PENGALAMAN KERJA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.KHAS M.KHAS M.KHAS M. MELAKA Wat8002@yahoo.KINI ) PENYELARAS P. KHAS). KHAS M. KL SIJIL PERGURUAN ASAS (PENGAJIAN MELAYU) MPTI.com KELULUSAN SARJANA SAINS PENTADBIRAN PENDIDIKAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (P.KHAS UKM) SIJIL PERGURUAN KHAS (B.PEMBELAJARAN ( 1997 – 2005) 130 .com.KINI ) PENYELARAS P.PEMBELAJARAN). UKM DIPLOMA PERGURUAN KHAS (P.KHAS MASALAH PENDENGARAN) MPIK. KL SIJIL PERGURUAN KHAS (P. MELAKA Mis6469@yahoo. MELAKA ( 2005 .PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (XXX PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN AZMAN BIN NORDIN PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM. JB PENGALAMAN KERJA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.PEMBELAJARAN ( 2002 – 2007) GURU RESOS M.my KELULUSAN SARJANA (PEND.PENGLIHATAN ) MPIK.

com KELULUSAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (P. A (HONS) (GEOGRAFI/ PENGAJIAN MELAYU).KHAS MASALAH PEMBELAJARAN) MPIK.KHAS) – UKM DIPLOMA PERGURUAN KHAS (B. AZIZ PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.PEMBELAJARAN ( 1998 – 2007) MOHAMMED MUSTAFA BIN ABD.KINI ) PENYELARAS P. MELAKA MMA@yahoo.com KELULUSAN SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN PEMULIHAN).KHAS) . UKM-1997 B. MELAKA ( 2002 .PEMBELAJARAN ( 1996 – 2002) PN ZALEHA BINTI TAMBI ADAM PENSYARAH IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA zaleha_zaidi@yahoo.KHAS M. KL SIJIL ASAS PERGURUAN (PENG.UKM SARJANAMUDA PENDIDIKAN (P.KINI ) PENYELARAS P.KHAS M. MELAKA amer@yahoo.PEMBELAJARAN) MPIK.KHAS) – UKM SIJIL PERGURUAN KHAS (P.MELAYU) MPPPP PENGALAMAN KERJA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.1985 DIPLOMA PENDIDIKAN (GEOGRAFI/BAHASA MELAYU). UM .SEKARANG) PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHASPENYELARAS PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN 131 .NAMA KELAYAKAN AMERRUDIN BIN OTHMAN PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM. UM .com KELULUSAN SARJANA PENDIDIKAN (P.1986 PENGALAMAN KERJA PENSYARAH IPG KPM (1994. KL SIJIL PERGURUAN ASAS (PENGAJIAN MELAYU) PENGALAMAN KERJA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM. MELAKA ( 2007 .

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.