PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

 

      MODUL PENDIDIKAN KHAS
( MASALAH PEMBELAJARAN) PKU 3102

PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

0 Sinopsis 2.Faktor persekitaran . bahasa dan pertuturan 1.2 Kerangka Tajuk 2.3 Pengenalan 1.4 Model Bahasa : Komponen bentuk (form).6 Peranan dalam kehidupan Tajuk 2 Komponen-komponen Dalam Bahasa 2.Kebolehan kognitif .Fonologi.1 Hasil Pembelajaran 2.Faktor genetik 16 iii .2 Kerangka tajuk 1.KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Tajuk Pembelajaran MUKA SURAT I ii v vii 1 Tajuk 1 Komunikasi.4 Konsep dan definisi 1.5 Hubungkait antara komunikasi.3 Pengenalan 2.Kognitif 2.5 Asas pemerolehan bahasa . penggunaan (use) .1 Hasil Pembelajaran 1.Psiko-sosial . Bahasa dan Pertuturan 1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa .Semantik .Fisiologi .0 Sinopsis 1. morfologi dan sintaksis .Pragmatik 2. kandungan (content).

2 Teori Psiko-linguistik .1 Teori Behavioris .4 Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran .7 Keberkesanan komunikasi 40 iv .Aspek kognitif .Kandungan bahasa .4 Teori-teori Perkembangan Bahasa 3.3 Pengenalan 3.Implikasi dalam intervensi bahasa 3.Bentuk bahasa .Elemen-elemen penting .1 Hasil Pembelajaran 3.Elemen-elemen penting .Strategi / teknik intervensi yang spesifik 4.4.Kelebihan dan kekurangan teori .4.Kelebihan dan kekurangan teori .Aspek psiko-motor .Kaedah penilaian bahasa .Penggunaan bahasa 4.Tajuk 3 Teori-teori Perkembangan 3.4.Elemen-elemen penting .3 Teori Semantik-kognitif dan Teori pragmaticinteractionist .5 Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran .Kelebihan dan kekurangan teori .6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .Aspek afektif 4.1 Hasil Pembelajaran 4.0 Sinopsis 4.0 Sinopsis 3.2 Kerangka Tajuk 4.2 Kerangka Tajuk 3.Implikasi dalam intervensi bahasa 30 Tajuk 4 Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Disabled) 4.3 Pengenalan 4.Implikasi dalam intervensi bahasa 3.

0 Sinopsis 6.Kandungan bahasa .Kaedah penilaian bahasa .7 Keberkesanan komunikasi Tajuk 7 Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Sensori 7.Tajuk 5 Bahasa Kanak-kanak Terencat Akal 5.Aspek psiko-motor .Penggunaan bahasa 6.1 Hasil Pembelajaran 5.Aspek afektif 6.5 Masalah bahasa kanak-kanak terencat akal .4 Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal .2 Kerangka Tajuk 5.2 Kerangka Tajuk 6.Aspek kognitif .Bentuk bahasa .Aspek afektif 5.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .0 Sinopsis 5.5 Masalah bahasa kanak-kanak autisme .2 Kerangka Tajuk 51 66 86 v .4 Ciri-ciri kanak-kanak autisme .6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .Aspek psiko-motor .Aspek kognitif .3 Pengenalan 6.0 Sinopsis 7.Kandungan Bahasa .Kaedah penilaian bahasa .Bentuk Bahasa .1 Hasil Pembelajaran 6.Strategi / teknik intervensi yang spesifik -5.3 Pengenalan 5.7 Keberkesanan komunikasi Tajuk 6 Bahasa Kanak-kanak Autisme 6.Penggunaan Bahasa 5.Strategi / teknik intervensi yang spesifik 6.1 Hasil Pembelajaran 7.

3 Pengenalan 8.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .5 Masalah bahasa kanak-kanak Bermasalah Sensori .7 Keberkesanan komunikasi 101 9.Strategi / teknik intervensi yang spesifik 7.5 Masalah bahasa kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku .7 Keberkesanan komunikasi Tajuk 8 Bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku 8.0 Sinopsis 9.1 Hasil Pembelajaran 8.Bentuk bahasa .Strategi / teknik intervensi yang spesifik 8.Kandungan bahasa .Aspek psiko-motor .Aspek kognitif .0 Pentaksiran dan Peningkatan Tahap Pencapaian Bahasa 9.Penggunaan bahasa 8.Aspek psiko-motor .Kaedah penilaian bahasa .Kaedah penilaian bahasa .Aspek afektif 7.0 Sinopsis 8.4 Ciri-ciri kanak-kanak Bermasalah Sensori .1 Hasil Pembelajaran 9.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa .2 Kerangka Tajuk 113 vi .2 Kerangka Tajuk 8.Bentuk bahasa .Kandungan bahasa .7.Aspek afektif 8.Aspek kognitif .3 Pengenalan 7.Penggunaan bahasa 7.4 Ciri-ciri kanak-kanak Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku .

0 Sinopsis 10.4 Pentaksiran bahasa .9.5 Pemilihan sasaran intervensi .3 Augmentatif dan Alternatif .Matlamat menggunakan AAC .Definisi dan konsep .Sumbangan terhadap peningkatan kemahiran komunikasi harian 9.specific .Structural .Perkara-perkara yang mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan pentaksiran 9.Kebolehan kanak-kanak 121 Rujukan Panel Penulis Modul 129 130 Ikon Modul Struktur Pelaksanaan 132 vii .Aided AAC .6 Strategi-strategi peningkatan bahasa .Mudah-guna .Matlamat penilaian .4 Jenis AAC .3 Pengenalan 9.Kelebihan dan kekurangan antara jenis AAC 10.Teknik-teknik pengajaran .1 Hasil Pembelajaran 10.AAC) 10.Pendekatan structured dan naturalistic .5 Faktor-faktor dalam pemilihan jenis AAC .Non-Aided AAC .Kaedah-kaedah penaksiran formal dan bukan formal .Pendekatan developmental atau client.Mudah-alih .Penyediaan dan penyusunan persekitaran pembelajaran bahasa Tajuk 10 Komunikasi Augmentatif dan Alternatif (Augmentative and Alternative Communication .Kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan AAC 10.2 Kerangka Tajuk 10.

Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: vi . sumber-sumber pembelajaran.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. dan masa anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru.

Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. vii . SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini.

Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. viii . Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 4. 5. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 1. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 6. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. 2. Teliti maklumat yang diterima. 3. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. 7.

Topik ketiga menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan bahasa dan dihuraikan dalam aspek elemen-elemen asas setiap teori dan implikasinya terhadap intervensi. Topik kelapan berkaitan bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku manakala dalam topik kesembilan membincangkan mengenai kepentingan dan peranan pentaksiran dalam proses peningkatan kemahiran bahasa kanak-kanak berkeperluan khas. morfologi. Komponenkomponen dalam proses komunikasi dan pertuturan turut dibincangkan. Manakala tajuk keempat pula memberi pengetahuan tentang bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. bahasa dan pertuturan serta hubungkait antara ketiga-tiga istilah tersebut. Asas pemerolehan bahasa dari segi fisiologi. Topik-topik dalam modul disediakan bersertakan kemudahan mengakses bahan-bahan yang berkaitan dalam menjalankan pembelajaran kendiri. sintaksis. psikososial dan kognitif dibincangkan. Perbandingan antara empat teori tersebut dari segi kekurangan dan kelebihan juga diterangkan. iaitu fonologi. Topik terakhir adalah berkaitan komukasi augmentatif dan alternatif (AAC). Tajuk pertama dalam modul ini menghuraikan maksud istilah-istilah komunikasi. Fokus diberi terhadap bagaimana melaksanakan kaedah pentaksiran language sampling dan cara menganalisis maklumat yang diperoleh. manakala bahasa kanak-kanak autisme dalam topik keenam dan bahasa kanak-kanak bermasalah sensori dalam topik ketujuh. Anda diberi pengetahuan mengenai punca sebab masalah komunikasi / bahasa serta bagaimana mengenal pasti kanak-kanak yang bermasalah bahasa dan komunikasi. Pelbagai jenis pentaksiran bahasa serta perkaraperkara yang perlu diambil berat dalam pelaksanaan pentaksiran turut dibincang. Ia juga memberi pengetahuan mengenai lima komponen dalam bahasa. Masalah bahasa kanak-kanak terencat akal dihuraikan dalam topik kelima. semantik dan pragmatik. . Definisi tentang masalah komunikasi dan masalah bahasa juga diperjelaskan. Tajuk kedua memberi fokus terhadap bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa.PENGENALAN Modul ini mengandungi sepuluh tajuk yang terdapat dalam profoma Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Kod : PKU 3102).

Anda boleh menggunakan buku-buku rujukan dan laman-laman web yang dicadangkan. Selain itu. .Selepas membaca setiap tajuk. latihan pengkayaan juga disediakan pada akhir modul untuk memantapkan proses pembelajaran. atau mana-mana bahan sumber yang difikirkan sesuai bagi menyelesaikan aktiviti tersebut. terdapat aktiviti/tugasan untuk tujuan mengukuhkan kefahaman disediakan.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk pembelajaran melalui modul. Bahasa dan Pertuturan 1 Tajuk 2 : Komponen-komponen Dalam Bahasa 6 3 Tajuk 3 : Teori-teori Perkembangan Bahasa 2 Tajuk 4 : Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Disabled) 3 3 Tajuk 5 : Bahasa Kanak-kanak Terencat Akal 3 Tajuk 6 : Bahasa Kanak-kanak Autisme 3 3 Tajuk 7 : Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Sensori 4 Tajuk 8 : Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku Tajuk 9 : Pentaksiran dan Peningkatan Tahap Pencapaian Bahasa 5 Tajuk 10: Komunikasi Augmentatif dan Alternatif (Augmentative and Alternative Communication .AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Kandungan modul ini dibahagi kepada 10 tajuk/topik. INTERAKSI TAJUK/TOPIK JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS Tajuk 1 : Komunikasi.AAC) 3 3 15 3 .

0 SINOPSIS Tajuk ini menghuraikan maksud istilah-istilah komunikasi. bahasa dan pertuturan serta hubungkait antara ketiga-tiga istilah tersebut. Komponen-komponen dalam proses komunikasi dan pertuturan turut dibincangkan.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. 1 .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 1 KOMUNIKASI. Menghuraikan komponen-komponen penting dalam proses komunikasi. Membeza antara aspek segmental dan aspek non-segmental dalam pertuturan. 3. 2. BAHASA DAN PERTUTURAN 1. Menjelaskan hubungkait antara komunikasi. 1. Anda diberi pengetahuan mengenai punca sebab masalah komunikasi dan bahasa serta bagaimana mengenal pasti kanak-kanak yang bermasalah bahasa dan komunikasi. bahasa dan pertuturan. Definisi tentang masalah komunikasi dan masalah bahasa juga diperjelaskan. anda dapat: 1.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 1.5 KANDUNGAN ISI Hubungkait antara komunikasi. bahasa dan pertuturan Komunikasi. bahasa dan pertuturan merupakan istilah-istilah yang biasa diguna dalam kalangan orang ramai dalam kehidupan harian.2 KERANGKA TAJUK- KOMUNIKASI Aspek Para-Linguistik Aspek Linguistik Aspek Bukan Linguistik Pic Intonasi Suara Ritma Kadar Bahasa Tingkah Laku Pragmatik Pertuturan  1. Bolehkah anda menjelaskan dengan tepatnya konsep ketiga-tiga istilah tersebut serta membeza antaranya ? Perbincangan Cuba jawab soalan-soalan berikut :     Bolehkah komunikasi berlaku tanpa bahasa ? Bolehkah seseorang memperolehi bahasa tanpa pertuturan ? Bolehkah pertuturan berlaku tanpa bahasa ? Adakah haiwan mempunyai bahasa ? 2 .

1.1). 2001). Penghantar Dikongsi Hajat Kaedah Penerima Rajah 1. Penghantar Dikongsi Hajat Kaedah Penerima Rajah 1. keperluan dan hajat (Owens.1).PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Jawapan anda terhadap soalan-soalan di atas akan menunjukkan tahap kefahaman anda mengenai konsep komunikasi.1 Komunikasi Komunikasi merupakan satu proses pemindahan pengetahuan / maklumat dan pendapat. Bolehkah anda fikir beberapa kaedah komunikasi yang tidak melibatkan penggunaan bahasa ? Semua bentuk komunikasi melibatkan empat elemen berikut : (i) (ii) (iii) (iv) Penghantar mesej Penerima mesej Satu hajat untuk berkomunikasi yang dikongsikan Satu kaedah berkomunikasi yang dikongsikan Jika keempat-empat elemen wujud. komunikasi akan berlaku ( rujuk Rajah 1. Komunikasi boleh juga berlaku tanpa bahasa.1 : Komunikasi yang berjaya Jika keempat-empat elemen wujud. Ia memerlukan sekurangkurangnya dua pihak dan biasanya berlaku melalui bahasa. bahasa dan pertuturan. (Rujuk Rajah 1.1 : Komunikasi yang berjaya 3 . komunikasi akan berlaku .

tetapi jika tiada perkongsian bahasa. tetapi tidak bangun. jika kedua-dua pihak sudi menggunakan gestur tangan dan mimik muka. anda sedang bertanya mengenai keupayaannya membuka tingkap. Rajah 1.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Apabila satu atau lebih elemen tidak wujud. Anda masing-masing ingin berkomunikasi. bolehkah anda menjawab soalan yang ditanya pada awal tajuk ini. Penghantar Dikongsi Kaedah Penerima Rajah 1. komunikasi masih boleh berlaku. Bolehkah komunikasi berlaku tanpa pertuturan atau bahasa ? 4 . maka berlaku gangguan dalam komunikasi.2 menggambarkan apa yang mungkin berlaku jika anda berjumpa dengan seorang dari negara asing. masalah komunikasi telah berlaku disebabkan oleh tiada perkongsian hajat (Rujuk Rajah1. “Boleh”. jika anda selaku guru bertanya kepada seorang murid yang duduk di sebelah tingkap bilik darjah. Penghantar Dikongsi Hajat Penerima Rajah 1. komunikasi akan terganggu. tetapi pada persepsi murid.3). tetapi tidak begitu lancar dan maklumat yang boleh dikongsikan mungkin terhad. Walau bagaimanapun.2 : Gangguan Komunikasi akibat tiada perkongsian kaedah komunikasi Dalam senario lain.3 : Gangguan Komunikasi akibat tiada perkongsian hajat Perbincangan Setelah membaca setakat ini. “Bolehkah kamu buka tingkap?” dan murid menjawab. Anda hendak minta murid membuka tingkap.

Tiada sebab mengapa kita tidak boleh guna perkataan seperti ’bubu’ untuk mewakili pokok jika itulah yang dipersetujui oleh ahli-ahli dalam sesuatu komuniti. kadar – iaitu ciri yang berkaitan bagaimana komponen linguistik dihasilkan. pic. penutur boleh menjanakan bilangan ayatayat tanpa batasan.mimik muka.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Komunikasi boleh dianalisis mengikut tiga komponen berikut :    Linguistik : melibatkan bahasa Para-linguistik : intonasi.2 Bahasa Bahasa merupakan satu sistem simbol peraturan tertentu untuk berkomunikasi maksud. suara. turn taking.  Ia adalah kreatif – perkataan-perkataan baru sentiasa dibina dari masa ke semasa sementara perkataan yang sudah ada mungkin hilang atau maksudnya telah berubah. yang tiada kaitan dengan komponen linguistik. Bolehkah anda fikirkan tentang perkataanperkataan baru yang telah masuk sistem Bahasa Melayu atau Bahasa yang ditetapkan oleh peraturan- 5 . Setiap bahasa mempunyai ciri-ciri berikut :   Ia melibatkan komunikasi – perkongsian pemikiran. stres. orang yang mengetahuinya boleh berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut. Bukan linguistik: tingkah laku pragmatik (kontak mata. body language.  Ia terdiri daripada simbol-simbol arbitrari – kita yang menetapkan simbol yang diguna untuk mewakili sesuatu perkara atau benda. pendapat dan makna Ia terdiri daripada satu kod yang dikongsi – walaupun bukan semua orang mengetahui Bahasa Isyarat. gestur tangan. penggunaan ruang.  Ia adalah generatif – jika terdapat satu set perkataan dan peraturanperaturan yang ditetapkan. 1. dan lain-lain). ritma.

1. PERTUTURAN KOMPONEN SEGMENTAL KOMPONEN BUKAN SEGMENTAL (PROSODI) Mempunyai kesan terhadap makna seperti unsur berikut : .Kelajuan/ Kadar Fonologi (terdiri daripada kompenan Fonetik & Bahasa) . Ia memerlukan kefungsian saraf dan otot yang sempurna.3 Pertuturan Pertuturan boleh didefinisi sebagai tingkah laku untuk menghasilkan satu kod bahasa dengan membentuk pola-pola bunyi yang sesuai.4 untuk kefahaman lanjut mengenai komponen-komponen penting dalam produksi pertuturan. lidah. terutamanya bahagian otak yang bertanggung jawab atas koordinasi sistem pergerakan otot. Pertuturan boleh dibahagi kepada dua komponen – iaitu komponen segmental (artikulasi) dan komponen bukan segmental (suprasegmental / prosody).Intonasi .Kelancaran . Sila rujuk Rajah 1.Stres ( penekanan ) .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Inggeris dalam masa lima tahun ini atau perkataan-perkataan yang telah hilang atau berubah maksudnya baru-baru ini. lelangit) yang juga dikenali sebagai articulators. Jenis masalah pertuturan yang kerap dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas ialah masalah artikulasi kerana ia merupakan satu proses yang kompleks – ia memerlukan sistem persepsi dan produksi yang sempurna. Pergerakan articulators adalah dikawal oleh sistem saraf pusat.Kualiti suara 6 . Artikulasi melibatkan penghasilan bunyi pertuturan yang melibatkan pergerakan otot-otot tertentu (spt. bibir. Artikulasi yang baik akan menghasilkan bunyi-bunyi pertuturan yang tepat dan jelas.

5 di bawah.4 Masalah Komunikasi dan Bahasa Pernahkah anda berjumpa dengan individu yang bermasalah komunikasi atau bahasa? Apakah ciri-ciri yang ditunjukkan oleh individu tersebut? 7 . Rajah 1.4 : Komponen-komponen Pertuturan Bahagian badan manusia yang terlibat dalam produksi pertuturan adalah ditunjukkan dalam Rajah 1.5 : Organ-organ Vokal dalam Manusia 1.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Rajah 1.

masalah komunikasi merupakan satu penyimpangan daripada pendengaran.1 Masalah Komunikasi Mengikut Charles Van Riper (1905-1994). semantik. saraf pusat / saraf auditori Jenis : -Masalah suara -Masalah artikulasi -Masalah kelancaran Jenis : -Masalah Bhs secara spesifik ( fonologi. Berdasarkan definisi tersebut.6 berikut : Masalah Komunikasi Masalah Pendengaran Masalah Pertuturan Masalah Bahasa Jenis : -Kehilangan Konduktif -Kehilangan Sensori-neural -Kehilangan berpunca drp. pertuturan atau bahasa normal yang mengganggu komunikasi atau yang menarik tumpuan negatif terhadap individu yang mengalaminya.6 : Jenis dan Kategori Masalah Komunikasi 8 . moforlogi. Masalah komunikasi boleh dikategorikan seperti dalam Rajah 1. terdapat banyak jenis dan bentuk masalah komunikasi yang membawa kesan yang serius kepada individu yang mengalaminya. atau menyebabkan individu tersebut menjadi segan atau merasa diri kurang upaya. sintaksis.Afasia dsb Rajah1.4.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 1. seorang pelopor terkenal dalam bidang perkembangan terapi pertuturan. pragmatik ) .

Mereka tidak mempunyai ciri-ciri yang seragam dan tahap masalah yang dialami boleh terdiri daripada ringan sehingga amat teruk. dan/atau (c) fungsi bahasa dalam komunikasi dalam apa jua kombinasi.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Berapa kerapnya berlaku masalah komunikasi? Berdasarkan kajian-kajian yang ditelah dijalankan.). masalah bahasa merupakan masalah dalam kefahaman dan / atau penggunaan sistem simbol bahasa (spt.3 Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Bahasa dan Komunikasi Kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi merupakan satu kumpulan yang heterogeneous. masalah bahasa dan komunikasi yang dihadapi membawa impak yang ketara dan serius dalam pelbagai aspek perkembangan dan pencapaian  akademik.2 Masalah Bahasa (Language Disorders) Mengikut the American Speech and Hearing Association (1993). dll. Walau bagaimanapun. penulisan. data-data berikut diperolehi :      Lebih kurang 5% kanak-kanak yang masuk sekolah mempunyai masalah komunikasi 1 dlm 1000 kanak-kanak bermasalah komunikasi mempunyai masalah bahasa yang serius Lebih kurang 23% kanak-kanak khas bermasalah dalam komunikasi Kekerapan masalah komunikasi dari segi jantina . Kesan masalah bahasa dan komunikasi boleh dirumuskan seperti berikut : Prestasi Akademik .2 lelaki : 1perempuan 50-80% masalah komunikasi merupakan masalah artikulasi 1. (b) kandungan bahasa.4.4. lisan. Ia mungkin melibatkan (a) bentuk bahasa. 1.Kurang menyumbang dalam perbincangan 9 .

kanak-kanak lain .Sukar mencari perkataan yang tepat  Interaksi Sosial .menarik diri daripada interaksi 1.Memberi respons yang lambat .berlawan dengan rakan sebaya .bermasalah menguruskan perbualan .Sukar mendiskriminasi antara bunyi-bunyi pertuturan .tidak suka berinteraksi dgn.kerap menunjukkan tantrum .Gagal mengikut arahan . Masalah komunikasi berada pada kedudukan kedua dari segi kekerapan berlakunya. Tahukah anda apakah pasangan kategori masalah yang kerap sekali dijumpai bersama (dual disabilities)? Jawapannya ialah masalah bahasa/komunikasi bersama masalah kerencatan akal.kerap bergaduh .Bermasalah menghasilkan bunyi pertuturan . Memandang kekerapan 10 .Kurang tumpuan  Tingkah Laku .4.bermasalah memahami / mengikut peraturan-peraturan permainan  Kefungsian Kognitif .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI .biasa disingkir oleh kanak-kanak lain . kategori masalah yang kerap sekali dijumpai ialah masalah pembelajaran secara spesifik (specific learning disabilities) seperti disleksia yang memberi kesan terhadap salah satu aspek pembelajaran.Sukar mengorganisasi idea-idea .bermasalah dalam mengorganisasi maklumat untuk diingat .4 Punca masalah bahasa / pertuturan Antara kanak-kanak berkeperluan khas.

kita boleh mengkateorikan berikut :  Faktor Genetik / Sejarah keluarga . kecederaan teruk Adakah ini merupakan satu bukti untuk plastisiti otak di peringkat bayi ?  Faktor perinatal (semasa kelahiran) .risiko lebih tinggi dalam kalangan lelaki . kita harus meninjau beberapa punca sebab yang boleh mengakibatkan kewujudan masalah tersebut.kehilangan jenis sensori-neural akibat kerosakan pada telinga dalam pada peringkat pralingual.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI berlaku masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. lebih tinggi risiko kanak-kanak untuk mengalami masalah perkembangan bahasa (contoh : masa kelahiran yang panjang boleh mengakibatkan kekurangan oksigen kepada sel-sel di otak menyebabkan masalah anoxia)  Kehilangan pendengaran . terutamanya pada bahagian otak tertentu yang bertanggung jawab terhadap pemprosesan bahasa .ketidaksempurnaan dalam perkembangan sistem saraf. Walaupun sebahagian besar masalah bahasa dan komunikasi tidak diketahui puncanya.kecederaan pada bahagian otak tertentu. Didapati kesan yang berlaku semasa peringkat bayi biasanya tidak berbanding dengan jika ia berlaku pada peringkat begitu dewasa. iaitu sebelum kanak-kanak memperolehi bahasa (di bawah 2 atau 3 tahun) 11 .kes-kes lebih kerap berlaku dalam keluarga-keluarga tertentu .lebih komplikasi semasa kelahiran.ada perhubungan antara ketidaksempurnaan bilangan kromosom dengan beberapa kumpulan masalah bahasa/komunikasi tertentu (contoh: trisomi 21) punca sebab seperti  Faktor neurologi .

.kemiskinan boleh mengakibatkan risiko biologikal yang mungkin menjejaskan pembinaan organ-organ penting seperti otak dan telinga. Rumusan Terdapat hubungkait yang rapat antara proses komunikasi.kehilangan jenis konduktif akibat kerosakan pada telinga luar atau/dan tengah (contoh: infeksi otitis media yang kronik) jika tiada rawatan secara medikal atau surgikal  Kerencatan kognitif / mental .7 di bawah merumuskan hubungkait antara ketiga-tiga komponen tersebut. Bahasa dan pertuturan merupakan alat untuk berkomunikasi. bahasa dan pertuturan.faktor ini boleh berinteraksi dengan faktor-faktor lain untuk menghasilkan kesan yang negatif terhadap pelbagai aspek perkembangan seperti fizikal. maka tidak hairanlah bahawa kerencatan mental dan masalah bahasa merupakan dual disability yang kerap sekali berlaku dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. 12 . tidak boleh dinafikan bahawa pertuturan merupakan saluran yang efektif dan cekap sekali untuk berkomunikasi.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI . komunikasi dan bahasa boleh wujud tanpa pertuturan seperti ditunjukkan oleh individu-individu bermasalah pendengaran yang berupaya berkomunikasi dengan begitu lancar dan mesra melalui bahasa isyarat. Walau bagaimanapun. Rajah 1.  Faktor persekitaran / sosial .terdapat hubungan yang rapat antara perkembangan bahasa dan kognisi (cognition ). emosi dan kognitif. Dalam kalangan manusia.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

Komunikasi

Bahasa

Pertuturan

Rajah 1.7 : Hubung kait antara komunikasi, bahasa dan pertuturan

Punca sebab berlaku masalah komunikasi dan bahasa dalam kalangan kanakkanak mungkin sukar dikenal pasti. Walaupun kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi berkongsi banyak ciri yang serupa, mereka merupakan satu golongan yang sangat heterogeneous (tidak seragam). Justeru jika anda ingin membantu kanak-kanak tersebut meningkatkan tahap kemahiran komunikasi dan bahasa, anda perlu mempunyai terlebih dahulu pengetahuan dan kefahaman mengenai bagaimana perkembangan bahasa berlaku dalam kalangan kanak-kanak kecil. Aspek ini akan dibincang secara terperinci dalam Tajuk 2 modul ini.

13

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

Latihan
Dalam sosialisasi, anda akan mendapat banyak peluang untuk membuat pemerhatian mengenai komunikasi non-verbal yang digunakan. Senaraikan jenis komunikasi nonverbal yang berlaku serta kekerapan setiap jenis untuk perbincangan dalam kelas. Bincangkan peranan komunikasi non-verbal dalam kehidupan harian.

Tutorial

Secara berpasangan anda dikehendaki mencari maklumat dan membentangkan tajuk-tajuk berikut semasa sesi tutorial mengikut giliran yang ditetapkan. Pembentangan adalah selama 30 minit termasuk sesi perbincangan dan soal jawab. Tugasan yang dihasilkan perlu memberi fokus kepada kemahiran

pemikiran aras tinggi ( hots – spt mensintesis, analisis dan penilaian ). Setiap perlu menyediakan dan menyerahkan kepada pensyarah dan setiap kumpulan. satu salinan pembentangan

1. Bincangkan peranan komunikasi dan bahasa dalam pencapaian akademik. Bagaimanakah masalah komunikasi dan bahasa boleh menjejaskan prestasi akademik di sekolah?

2. Jelaskan kepentingan pertuturan sebagai satu alat komunikasi dan huraikan jenis masalah pertuturan yang dihadapi dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.

14

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

RUJUKAN
Kuder, S. J. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. Boston: Allyn & Bacon. Martin, D. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. London: David Fulton Pub. Owens, R. (2001) Language Development : An Introduction. (5th Ed.). Boston : Allyn & Bacon.

Reed, V. A. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed.)
Boston : Allyn & Bacon.

15

Menjelaskan faktor-faktor dalam pemilihan jenis komunikasi augmentatif dan alternatif. matlamat dan kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan AAC. 121 . anda dapat: 1.0 Sinopsis Tajuk ini menghuraikan tentang definisi dan konsep AAC.1 Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Mendefinisikan komunikasi augmentatif dan alternatif 2. Menghuraikan jenis-jenis komunikasi augmentatif dan alternatif 3. Bab ini juga menjelaskan jenis-jenis AAC dan faktor-faktor dalam pemilihan jenis AAC.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI KOMUNIKASI AUGMENTATIF DAN ALTERNATIF TAJUK 10 (AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION –AAC) 10. 10.

Mudah-alih .Kanak-kanak khas yang memerlukan AAC .Kebolehan kanakkanak .Mudah-guna 122 .Aided AAC .Non-aided AAC menggunakan AAC .2 KERANGKA TAJUK Komunikasi Augmentatif dan Alternatif ( AAC ) Definisi dan Konsep Jenis-Jenis AAC Faktor-faktor Pemilihan Jenis AAC .Struktural .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 10.Kelebihan dan kekurangan antara jenis AAC .Matlamat .

Mana akala Komunikasi Alte ernatif pula merujuk k kepada tekn nik yang menggantika an kemahira an baha asa percaka apan ( McC Cormick & Shane. Ma anakala da alam kes tertentu pendekata an augm mentative te elah menjadi asas uta ama keberk kesanan ba ahasa pertu uturan sese eorang mur rid khas s. Perb bezaan ama alan antara a komunika asi Augmen ntatif dan k komunikasi Alternatif adalah tida ak jelas. Guru harus berhati-hati semasa a melaksanakan prose edur AAC a agar tidak t terlalu men nitik beratka an satu kompenan n sahaja contoh c terla alu membe eri tumpuan kepada penggunaa an peralata an unikasi ber rteknologi sehingga s mengabaika m an konpenan lain sep perti sistem m simbol da an komu pene ekanan kem mahiran kom munikasi. Locke. 1991) yan ng bertujua an meni ingkatkan kemahiran k komunikasi k i sedia ada yang dimiliki oleh kan nak-kanak. Per 123 . 1990). AKT TIVITI Sec cara berkumpulan bin ncangkan k kanak-kana ak khas ya ang memerlukan AAC C dan n huraikan kebaikan-ke k ebaikan yang akan dip perolehinya a rsembahkan n dapatan perbincang p gan tersebut dalam sat tu Pergurus san Grafik. R Reiche elt. Oleh seb bab kedua a-duanya berkongsi b m matlamat y yang sama a maka pendekatan ini i disat tukan dan disebut d sebagai Komunikasi Augm mentatif da an Alternatif f. Siste em Komun nikasi Augmentatif da an Alternat tif mengandungi tiga kompenan n iaitu tekn nik komu unikasi. sis stem simbo ol dan kema ahiran kom munikasi ( M McCormick & Shane. Kekadang g melaksan nakan prose edur komun nikasi altern natif memb berikan kesa an yang ba aik kepa ada pertut turan kana ak-kanak khas.PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI KAN NDUNGAN N 10. S 1990 0).3 3 Definisi i dan Kons sep AAC ma Komunik kasi Augme entatif meru ujuk kepada a kaedah d dan peralata an yang me enghasilkan n/ Term mem mbekalkan kemahiran verbal ( Mustonen.

Sistem Simbol Sistem AAC tanpa bantuan alatan menggunakan sistem isyarat tertentu (misalnya ASL – America Sign Language) pendekatan ini telah digunakan kepada individu berkeperluan khas termasuk yang mengalami kerencatan akal dan autisme. Namun jika sistem ini tidak digunakan 124 . Kemahiran Komunikasi Prosedur alat AAC telah menyediakan pelbagai peluang kepada individu yang tidak boleh bercakap untuk berkomunikasi dengan orang lain. Teknik tanpa bantuan alatan tidak memerlukan sokongan peralatan atau persedur untuk melaksanakannya. Kajian menunjukkan bahawa individu boleh memperoleh sekurang-kurangnya perbendaharaan kata yang berbentuk isyarat melalui penggunaan sistem simbol ( Kiernan. Namun bagi penggunaan sistem AAC yang tidak mempunyai kemahiran iii). Manakala teknik berbantukan alatan – melibatkan penggunaan alatan elektronik atau alatan bukan elektronik serta melibatkan penggunaan prosedur tertentu dan penggunaan beberapa jenis sistem simbol. Teknik ini termasuklah pertuturan. bahasa isyarat dan mimik muka.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI KANDUNGAN 10. 1986 ). 1993 ). Teknik Komunikasi Terdapat dua asas teknik AAC iaitu berbantukan alatan dan tanpa alatan ( Vanderheiden & Lloyd. ii).4 Jenis AAC Tiga kompenan iaitu teknik komunikasi. Alat AAC memerlukan sistem simbol sebagai mod untuk berkomunikasi. perkataan dan huruf boleh dijadikan sebagai simbol. sistem simbol dan kemahiran komunikasi : i). Bagi individu yang mempunyai masalah motor tetapi kemahiran literasi yang baik.

PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI

seca ara efektif maka m pende ekatan ini tid dak bergun na walaupun sistem A AAC adalah berteknolo ogi tingg gi. Kajian te erhadap penggunaan sistem AAC C telah me endapati bahawa peng gguna sistem ini pasif p berko omunikasi. Mereka bergantung b ndengar untuk mem mulakan ata au pada pen mene entukan ha ala tuju sesu uatu perbua alan. Calcu ulator (1988 8), menyata akan bahaw wa penggun na AAC tidak berk komunikasi secara efe ektif dan se ering kali m membuktikan n sedemikian. Misalny ya untuk k meminta a lebih ba anyak mak kanan mer reka membaling pinggan ke lantai untu uk meny yatakan ha asrat mereka ini. Mer reka tidak ditanya se ebab merek ka memba aling pingga an terse ebut sebalik knya sering g ditanya soalan yang g hanya me emerlukan jawapan y ya atau tida ak. Hal ini menyeba abkan kema ahiran kom munikasi me ereka tidak berkemban ng.

AKT TIVITI Sec cara berkum mpulan bincangkan kelebihan da an kekuran ngan antara a jenis-jenis AAC C

Per rsembahkan n dapatan perbincang p gan tersebut dalam sat tu Pergurus san Grafik.

KA ANDUNGA AN

m Pemilihan Jenis AA AC 10.5 Faktor-faktor Dalam

an bahawa McCormick dan n Shane 199 90 telah me encadangka a program A AAC seharu usnya; i). meningkatk m kan kebole ehan kanak k-kanak da ari segi aka ademik, fungsi dan a aktiviti-aktiv viti

sosia al dalam pe ersekitaran yang normal

ii). Memperbaik M ki kualiti da an kuantiti bahasa se erta kemah hiran berko omunikasi kanak-kana ak 125

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

tersebut. Selepas matlamat-matlamat seperti di atas, maka objektif sistem AAc boleh diwujudkan.

Matlamat Keseluruhan- untuk meningkatkan kebolehan kanak-kanak dari segi akademik, fungsi dan aktiviti-aktiviti sosial dalam persekitaran normal.

Pemilihan Cara Berkomunikasi – Sistem komunikasi yang menggabungkan sistem dengan bantuan alatan atau tanpa bantuan alatan adalah lebih digalakkan. Contohnya kombinasi gestural dan mod vokal adalah lebih efektif berbanding penggunaan satu mod sahaja.

Pemilihan Sistem Simbol – Doherty (1985) mencadangkan Strategi Pemilihan       Memilih isyarat berkonteks berbanding isyarat tanpa konteks Memilih isyarat ‘symmetric’ berbanding isyarat ‘nonsymmetric’ Memilih isyarat ‘transluent ‘ berbanding isyarat ‘nontransluent ‘ Memilih isyarat apabila terdapat perbezaan lokasi yang maksimum Memilih isyarat yang diulang berbanding yang tidak boleh diulang Dsb

Tiga Faktor Yang Harus Diambil Kira Semasa Memilih Sistem Simbol : 1. Guessability 2. Learnability 3. Generalization

126

PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI

AKTIVITI Secara berkumpul lan bincang gkan faktor-faktor dala ah pemilihan AAC - Mudah h alih - Mudah h guna - Kebole ehan kanak k-kanak.

mbahkan Persem

dapatan

perbincang gan

terse ebut

dala am

bentuk

Perguru usan Grafik k.

Cari maklu umat dan b bincang PEC C (picture e exchange e communi ication ) d alam menin ngkatkan m masalah bah hasa kanak-kan nak berkepe erluan khas s. .

Jelaskan J je enis AAC – non aid ded AAC, aided AAC C dan structural. s n kelebiha an dan kekurangan antara Bincangkan je enis AAC te ersebut.

Bincangkan keperluan k komunikasi augmentat tive dan alt ternatif (AA AC) bagi pelajar berk keperluan k khas. Jelas skan konse ep dan def finisi serta matlamat m pe enggunaan n AAC.

127

(2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. Owens. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. S. J. Martin. Boston: Allyn & Bacon. M.(1978) Language Development and Language Disorders. R.) Boston : Allyn & Bacon.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bahan Rujukan Bloom. Boston : & Bacon.). V. & Lahey. Reed. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. D. A. (5th Ed. (2001) Language Development : An Introduction. New York : Wiley Kuder. L. Allyn 128 . London: David Fulton Pub.

iaitu fonologi. Membanding beza antara teori-teori perkembangan bahasa.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. 4. Empat teori perkembangan bahasa dihuraikan dalam aspek elemen-elemen asas setiap teori dan implikasinya terhadap intervensi. Perbandingan antara empat teori tersebut dari segi kekurangan dan kelebihan juga diterangkan. morfologi. psiko-sosial dan kognitif dibincangkan. 2. Menjelaskan lima komponen dalam bahasa. Membincangkan unsur-unsur penting dalam teori-teori perkembangan bahasa. 3. Menghuraikan asas pemerolehan bahasa dari segi fisiologi. 2.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 2 KOMPONEN-KOMPONEN DALAM BAHASA 2. anda dapat: 1. sintaksis. 16 . semantik dan pragmatik. psiko-sosial dan kognitif. Asas pemerolehan bahasa dari segi fisiologi. Ia juga memberi pengetahuan mengenai lima komponen dalam bahasa.1 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa.

3 Pengenalan Peranan Bahasa dalam kehidupan Selepas membaca Tajuk 1.2 KERANGKA TAJUK- BAHASA ELEMEN-ELEMEN BAHASA ASAS PEMEROLEHAN BAHASA Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik Pragmatik Faktor Fisiologikal Faktor kognitif Faktor sosial  KANDUNGAN ISI 2. anda akan mempelajari secara terperinci unsur-unsur yang penting mengenai bahasa serta bagaimana kanakkanak memperoleh bahasa. anda telah mengetahui bahawa peranan utama menggunakan bahasa adalah untuk berkomunikasi. Bolehkah anda bayangkan bagaimana kehidupan anda jika anda tiada kemahiran berbahasa dan hanya boleh berkongsi maklumat.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. pendapat dan perasaan anda melalui gestur tangan atau mimik muka sahaja ? Dalam Tajuk 2. 17 .

Kebanyakan ahli linguistik telah mengenal pasti lima elemen utama –iaitua fonologi. ahli-ahli linguistik telah membina beberapa model untuk membahagi bahasa kepada beberapa elemen. adalah termasuk fonologi. Model bahasa yang diperkenalkan oleh Bloom & Lahey memberi penekanan terhadap hubungkait antara elemen-elemen bahasa. morfologi dan sintaksis manakala semantik merupakan komponen kandungan bahasa dan pragmatik merupakan penggunaan bahasa. kandungan (content) dan penggunaan (use). sintaksis. Dalam komponen bentuk.4 Model Bahasa Bahasa yang diguna oleh setiap individu adalah sangat kompleks. MODEL TRADISIONAL MODEL BLOOM & LAHEY Phonology Morfologi Sintaksis Bentuk Semantik Pragmatik Kandungan Penggunaan Rajah 2. morfologi. Modelmodel bahasa tradisional dan model bahasa yang dikemukakan oleh Bloom & Lahey dirumuskan oleh Rajah 2.1 dan Rajah 2. semantik dan pragmatik. Untuk memahami bahasa secara lebih mendalam.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2.2. Bloom & Lahey (1978) pula menggambarkan bahasa sebagai mempunyai tiga komponen iaitu bentuk (form).1 : Dua Model Elemen-elemen Bahasa 18 .

2 : Model Bahasa (Bloom & Lahey. ia menjadi ’batu’ yang membawa makna berlainan. Fonem boleh didefinisi sebagai unit bunyi linguistik terkecil yang membawa perbezaan terhadap makna. semua elemen-elemen bahasa yang ditunjukkan harus berkembang serentak.4. 19 . 1978) Untuk penguasaan bahasa yang sewajar. fonologi ialah kajian mengenai sistem bunyi sesuatu bahasa. Dalam sistem Bahasa Inggeris terdapat lebih kurang 45 unit bunyi yang berbeza manakala dalam Bahasa Melayu. Setiap unit bunyi tersebut dikenali sebagai fonem. 2. Sebagai rumusan. marilah kita meninjau setiap elemen bahasa secara lebih terperinci. terdapat kurang daripada 45 unit disebabkan oleh sistem Bahasa Melayu baku hanya mempunyai 6 enam bunyi vokal. Setiap bahasa mempunyai satu set peraturan masing-masing yang menentukan bagaimana fonem-fonem boleh dikombinasikan. Sekarang.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bentuk Kandungan Penggunaan Rajah 2.1 Fonologi (Phonology) Fonologi boleh didefinisi sebagai sistem bunyi sesuatu bahasa dan peraturanperaturan linguistik yang mempengaruhi kombinasi-kombinasi bunyi itu. Contoh. /s/ dan /b/ merupakan dua fonem dalam Bahasa Melayu kerana perkataan ’satu’ membawa makna tertentu dan jika sebutan /s/ ditukar kepada sebutan /b/.

Maka morfem boleh ditakrifkan sebagai unit terkecil yang mempunyai makna dalam sesuatu bahasa.4. morfologi ialah kajian mengenai perkataan.2 Morfologi (Morphology) Morfologi boleh didefinisi sebagai sistem peraturan linguistik yang mempengaruhi struktur perkataan dan pembinaan bentuk perkataan. maka /s/ juga merupakan satu morfem. iaitu base dan ment? Base memanglah satu perkataan yang bermakna. Perkataan seperti baseball terdiri daripada dua morfem bebas. Jika kita tambahkan /s/ pada hujung baseball untuk menjadikannya baseballs. 20 . Cuba fikirkan perkataan base. Maka dalam perkataan baseballs. Sebagai rumusan. terdapat tiga morfem. berapa morfem yang terdapat? Apakah makna /s/ di hujung perkataan tersebut? Dalam konteks ini. ia dikenali sebagai morfem terikat. Terdapat dua jenis morfem – morfem bebas dan morfem terikat. Seorang yang mengetahui Bahasa Inggeris akan mengakui bahawa ia adalah satu perkataan dalam Bahasa Inggeris. iaitu base dan ball yang boleh diguna secara berasingan. tetapi sebab ia perlu diikat pada hujung perkataan baseball. dan setiap perkataan tersebut mempunyai makna yang berkaitan dengan perkataan majmuk baseball. Kedua perkataan bases dan balls diguna dalam permainan baseball. tetapi bagaimana dengan ment? Perkataan basement tidak boleh dipisahkan kepada unit-unit yang lebih kecil. Perkataan baseball terdiri daripada gabungan dua perkataan – base dan ball. Bagaimana dengan baseball? Memang ia adalah satu perkataan lain yang mempunyai makna yang berbeza. Bagaimana pula dengan basement? Bolehkah basement dipisah menjadi dua perkataan. /s/ membawa makna ’lebih daripada satu’ – ia mempunyai makna. Justeru ahli linguistik membuat kesimpulan bahawa terdapat blok-blok binaan asas bagi setiap bahasa yang dipanggil morfem (morphemes). Peraturan-peratuan morfologi akan menentukan bagaimana perkataan-perkataan dalam sesuatu sistem bahasa boleh dibina.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2.

satu auxiliary verb (is). Bagaimana pula kod untuk ayat (b) ? Peraturan-peraturan di atas perlu diubahsuaikan seperti berikut : NP = Art + N VP = Aux + V + NP NP = Art + N Sebagai rumusan. terdapat satu article (the) dan satu kata nama atau noun (dog). Ahli linguistik telah mereka cipta satu kod ringkas untuk menunjukkan struktur ayat seperti berikut : S (sentence) = NP (noun phrase)+ VP(verb phrase) NP(noun phrase) = Art(article) + N(noun) VP(verb phrase) = Aux(auxiliary) + V(verb) Yang di atas menggambarkan peraturan-peraturan sintaksis Bahasa Inggeris.4. Cuba perhatikan struktur ayat-ayat berikut : (a) The dog is running. Dalam ayat (a). 21 S = NP + VP . sintaksis ialah kajian mengenai struktur ayat yang boleh dibina berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan pada sesuatu sistem bahasa.3 Sintaksis (Syntax) Sintaksis boleh didefinisi sebagai sistem peraturan linguistik yang mempengaruhi urutan dan kombinasi perkataan untuk membina ayat. Peraturan-peraturan tersebut menentukan struktur ayatayat. Dengan ringkasnya.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. (b) The girl is reading a book. dan satu main verb (running). ia menentukan susunan perkataan-perkataan dalam ayat. Ini dikenali sebagai elemen-elemen peraturan sintaktik yang ahli-ahli linguistik menyebut peraturanperaturan struktur frasa.

meminta dan memberi penjelasan semasa terdapat gangguan komunikasi. serta cara menyampai maklumat dengan berkesan. Pengetahuan peraturan-peraturan semantik tersebut memerlukan pengetahuan mengenai objek / orang. Peraturan-peraturan pragmatik merangkumi memberi respons yang relevan terhadap sesuatu topik. mengurus topik perbualan.5 Pragmatik (Pragmatics) Pragmatik boleh didefinisi sebagai peraturan-peraturan yang menentukan bagaimana bahasa diguna dalam konteks social. dan dalam (b). gestur tangan dan lain-lain aspek non-verbal. Sebagai rumusan. Cuba perhatikan ayat berikut : (a) Suami dia adalah seorang bujang. mengapa ? Tentu anda rasa keliru atau sesuatu yang tidak kena – dalam (a) seorang suami tidak boleh menjadi bujang. Unsur-unsur penting dalam kemahiran pragmatik juga melibatkan kebolehan dalam aspekaspek seperti mengambil giliran.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. body language.4. penggunaan mimik muka. peraturan-peraturan semantik akan menentukan perkataan-perkataan yang boleh dipilih dalam sesuatu ayat supaya ia menggambarkan maksud yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Justeru terdapat peraturan-peraturan semantik yang menentukan jenis perkataan yang boleh dikombinasikan secara bermakna dalam sesuatu ayat. 2. iaitu semasa interaksi atau perbualan. air yang kotor tidak mungkin jernih. memberi maklumat yang wajar dari segi kuantiti dan kualiti. hubungan antaranya dan hubungan antara peristiwa.4. 22 . Adakah ayat-ayat di atas boleh diterima ? Jika tidak.4 Semantik (Semantics) Semantik boleh didefinisi sebagai peraturan-peraturan yang menentukan makna perkataan dan kombinasi perkataan. (b) Air sungai di situ nampaknya kotor dan jernih. Ia melibatkan pengetahuan mengenai fungsi komunikasi dan konteks.

5 Asas Pemerolehan Bahasa Pernahkah anda fikir bagaimana bahasa diperolehi seolah-olah otomatik oleh kanak-kanak kecil semasa mereka berusia antara 1 – 3 tahun tanpa diajar oleh orang dewasa.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Kekurangan dalam penguasaan pragmatik akan menjejaskan keberkesanan dalam komunikasi.3 : Interaksi Faktor-Faktor fisiologikal. Setelah mengkaji elemen-elemen bahasa secara terperinci dan bagaimana peraturan-peraturan linguistik mempengaruhi struktur dan penggunaan bahasa. kognitif dan sosial dalam Pemerolehan Bahasa 23 . Rajah 2. diharap anda telah menghayati kompleksiti sistem bahasa yang diamalkan dalam kehidupan anda. sedangkan kita perlu melatih seekor chimpanzee dengan intensifnya untuk menguasai beberapa perkataan sahaja? Keupayaan memperoleh bahasa memang merupakan satu keistimewaan yang ada pada manusia yang tidak ada pada haiwan. pemerolehannya juga melibatkan interaksi yang kompleks antara beberapa faktor.3 menunjukkan tiga faktor penting yang memainkan peranan penting dalam pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak kecil. 2. Oleh kerana bahasa merupakan sesuatu perkara yang kompleks. Faktor Fisiologikal Pemerolehan Bahasa Faktor Kognitif Faktor Sosial Rajah 2.

P Pemeroleha an bahas sa mem merlukan ke efungsian otak o yang sempurna.2.1 1 Faktor Fis siologikal Pern nahkah and da fikir mengapa m ba ayi yang baru dilah hir belum mempunya ai kebo olehan mem mahami dan n mengguna a bahasa? Jawapan yang muna asabah iala ah baha awa otak belum b berk kembang dengan d sep penuhnya pada masa a kelahiran n. Didapati bahawa in ndividu yan ng meng galami kec cederaan pada sel-sek otak akibat ke emalangan atau stro ok kemu ungkinan mengalami m masalah m be erbahasa (a aphasia). . kombinasi k kematanga an fisiologikal dan p pengalama an meng gakibatkan perkemb bangan otak o seter rusnya.PKU310 02 PENG GENALAN KE EPADA MAS SALAH BAH HASA DAN K KOMUNIKAS SI 2. Di manakah m le etaknya ka awasan-kaw wasan otak k yang bertanggung jawab ata as peme erolehan ba ahasa? Sila rujuk Rajah h 2.4 yang menunjukk kan kawasa an otak yan ng memaink kan perana an yang g penting da alam pemprosesan ba ahasa. Deng gan laluan n masa.4 : Baha agian-bahag gian otak ya ang penting g dalam Pem mprosesan Bahasa 24 . Rajah h 2.

terletak dekat di tengah hemisfera cerebral kiri di mana frontal.merupakan bahagian otak yang bertanggung jawab terhadap pembentukan urutan bahasa . biasanya bahasa ekspresif iaitu pertuturan atau penulisan terjejas (Broca’aphasia) Kawasan Wernicke : .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Dua kawasan otak yang berperanan penting dalam penguasaan bahasa ialah Kawasan Broca dan Kawasan Wernicke. 2. tetapi kurang mengguna perkataan yang membawa maksud (seperti kata nama.parietal dan temporal lobes bertemu.kecederaan mengakibatkan kesilapan artikulasi. dalam temporal lobe. . kata kerja) Kecederaan pada kawasan luas di otak yang melibatkan kedua-dua kawasan Broca dan Wernicke akan mengakibatkan masalah bahasa yang teruk di mana kedua-dua bahasa reseptif dan bahasa ekpresif terjejas (global aphasia).kecederaan menjejaskan pemahaman bahasa. Butir-butir penting disenaraikan di bawah : Kawasan Broca : . penghasilan ujaran yang pendek atau tanpa tatabahasa.2 Faktor kognitif Kanak-kanak yang mengalami kerencatan akal biasanya didapati menghadapi masalah dalam bahasa dan pertuturan. Ahli-ahli linguistik telah mempersetujui bahawa faktor kognitif memainkan peranan penting dalam penguasaan bahasa. kesilapan dalam ejaan. Apakah yang dipertikaikan sehingga hari ini ialah bagaimana bahasa 25 .terletak dekat bahagian belakang hemisfera cerebral kiri. merupakan bahagian otak yang bertanggung jawab terhadap kefahaman bahasa . yang mengandungi tatabahasa.individu yang mengalami kecederaan di kawasan Wernicke mungkin menghasilkan sebutan / ujaran yang panjang. iaitu bahasa reseptif (Wernicke’s aphasia) .2.

kita mungkin mengetahui warna primer sahaja. Adakah perkembangan kognisi mendahului perkembangan bahasa atau sebaliknya ? Beberapa pandangan telah dikemukakan seperti berikut : (i) Kognisi / pengetahuan / persepsi mendahului bahasa (Piaget. pic dan seterusnya. iaitu merah. object permanence) harus berlakusebelum perkembangan bahasa di mana kanak-kanak beralih daripada dunia fizikal ke dunia simbolik.Jika kita mempunyai perkataan(bahasa) untuk memperihalkan sesuatu perkara. 26 . persepsi mengenai warna-warna yang mempunyai perbezaan halus seperti di atas hanya berlaku selepas seseorang mengetahui perkataan untuk melabel warna-warna tersebut. . .Bahasa mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia ini.Bahasa dan kognisi merupakan dua sistem yang berkembang secara berasingan. Jika anda pernah mengecat rumah. . Pada peringkat ini. 1956) .Pada peringkat awal. biru dan hijau. Mengikut pandangan ini. semasa kita mula belajar mengenai warna.Sebagai contoh. .Bahasa adalah salah satu fungsi simbolik yang berkembang dalam kanakkanak melalui ketumbuhan dan interaksi dengan persekitaran. anda mungkin berjumpa dengan nama-nama seperti azure. Dengan perolehan lebih pengalaman. 1962). (ii) Bahasa mempengaruhi persepsi (Whorf. bahasa berlaku kerana interaksi dengan orang lain. maroon. 1954).membenarkan kanak-kanak menjalankan pemikiran abstrak dan penaakulan simbolik.Kemudian ia diinternalized. melon dan lain-lain. bahasa dan pemikiran mula disealirkan. . .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI berhubungkait dengan kognisi. . (iii) Bahasa dan kognisi adalah saling bergantung (Vygotsky. ice.Beberapa asas pencapaian kognitif (seperti distancing. kita belajar bagaimana mengenal pasti warna-warna seperti ungu. kita akan mempunyai persepsi atau kefahaman terhadap perkara tersebut.

tetapi hubungkait secara spesifik belum lagi ditakrifkan dengan sepenuhnya. 27 . Keempat-empat pandangan yang dihuraikan di atas telah membantu kita memahami hubungkait antara bahasa dan kognisi. Kebolehan berbahasa dan berfikir berkembang seiring dengan perkembangan sistem saraf pusat . . kecelaruan bahasa dan kognisi disebabkan oleh disfungsi fisiologi.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI - Menurut Vygotsky.Semasa sistem saraf pusat mencapai kematangan. bahasa dan kognisi juga berkembang dan mungkin berkembang secara berasingan. (iv) Kedua-dua bahasa dan kognisi bergantung kepada kematangan fizikal.Menurut pandangan ini. pemikiran tidak akan berkembang seterusnya tanpa bahasa.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. seorang kanak-kanak perempuan yang dijumpai terkurung dalam sebuah bilik. Lebih banyak interaksi bahasa berlaku antara ibu bapa dan anak dalam keluarga yang berada berbanding dengan keluarga yang sedang mendapat bantuan daripada badan-badan kebajikan. Pernahkah anda mendengar cerita-cerita sedih mengenai kanak-kanak yang dikurungkan bertahun-tahun dalam bilik tanpa peluang berinteraksi dengan orang lain? Curtiss (1977) dalam Kuder(2003) menceritakan kes Genie.2. Walaupun Genie mempunyai sistem fisiologikal yang lengkap.Didapati kanak-kanak daripada keluarga yang bertahap lebih tinggi dari segi sosio-ekonomi mempunyai vokabulari yang lebih luas. ketiga-tiga faktor menyumbang kepada kefahaman kita terhadap perkembangan bahasa . kedua-dua faktor tersebut sahaja tidak mencukupi untuk menerangkan bagaimana perkembangan bahasa berlaku.Kajian-kajian menunjukkan bahawa kuantiti dan kualiti interaksi mempengaruhi perkembangan bahasa.3 Faktor Sosial Walau didapati bahawa perkembangan dalam aspek fisiologi dan kognitif merupakan pra-syarat untuk perkembangan bahasa berlaku. Apa yang jelas adalah bahawa perkembangan bahasa melibatkan interaksi yang kompleks antara ketiga-tiga faktor tersebut. Sebagai rumusan. . Kes-kes seperti ini menunjukkan bahawa interaksi sosial diperlukan untuk perkembangan bahasa. dia didapati mengalami kelewatan kognitif dan tiada bahasa.perkembangan fisiologikal memberi kita maklumat mengenai ‘bagaimana’. . perkembangan kognitif memberi maklumat mengenai ‘apa’ dan perkembangan sosial memberi maklumat mengenai ‘mengapa’ perkembangan bahasa berlaku. 28 . Pengalaman awal dalam interaksi sosial memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan bahasa.

).PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Huraikan masalah-masalah dalam hidupan harian seorang kanak-kanak khas yang alami masalah perkembangan bahasa dalam aspek (i) kandungan. London: David Fulton Pub. S. J. L. Boston : Allyn & Bacon. M. A. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. Owens. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. D. V. New York : Wiley Kuder. Boston: Allyn & Bacon. (2001) Language Development : An Introduction. (ii) bentuk dan (iii) penggunaan Bahan Rujukan Bloom. (5th Ed. Reed.(1978) Language Development and Language Disorders. R. Martin. & Lahey.) Boston : Allyn & Bacon. 29 .

Perbandingan antara empat teori tersebut dari segi kekurangan dan kelebihan juga diterangkan.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 3 TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA 3. 3. Membincangkan unsur-unsur penting dalam teori-teori perkembangan bahasa. 3.Teori Psiko Linguistik .Teori Behavioris .1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. anda dapat: 1.2 KERANGKA TAJUKTEORI PERKEMBANGAN BAHASA .Teori Semantik Kognitif . Membanding beza antara teori-teori perkembangan bahasa.Teori Pragmatik Interaksionis 30 .0 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap empat teori perkembangan bahasa dihuraikan dalam aspek elemen-elemen asas setiap teori dan implikasinya terhadap intervensi. 2.

didedah kepada bahasa dalam pelbagai konteks interaksi .dapat membina untuk dirinya (dalam satu tempoh masa yang pendek dan pada peringkat awal dalam perkembangan kognitifnya) . pengalaman individu dan peluang individu untuk berinteraksi. Banyak kajian telah dijalankan yang bermatlamat untuk mengetahui proses bagaimana pemerolehan bahasa dicapai oleh kanak-kanak kecil.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI  3.hampir setiap kanak-kanak . kebolehan-kebolehan yang diwarisi. Setiap teori dapat menjelaskan sebahagian 31 . Punca kesukaran disebabkan oleh proses pemerolehan bahasa dalam kalangan manusia yang begitu kompleks. Antara faktor-faktor yang biasanya diterima sebagai pengaruh perkembangan bahasa termasuk persekitaran linguistik. bertahap tinggi serta abstrak dan berjaya menggunanya dengan berkesan. Setiap faktor tersebut telah diberi penekanan dalam salah satu teori pemerolehan bahasa yang akan dibincang seterusnya.3 KANDUNGAN ISI Pengenalan Bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya? Banyak teori telah dikemukakan untuk memberi jawapan terhadap soalan tersebut tetapi setakat ini masih tiada satu teori yang boleh menerangkan semua aspek dalam pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak kecil.tanpa latihan khas . Lindfors (1987) dalam Kuder (2003) memerihalkan masalah seperti berikut : Bagaimanakah kita boleh menjelaskan bahawa .satu sistem struktur linguistik yang begitu kompleks. Permasalahan ini telah menarik minat ahli-ahli linguistik sejak bertahun-tahun yang lalu.

Walau bagaimanapun. Respons yang lebih menepati contoh sebutan bahasa orang dewasa akan diberi peneguhan dan ini menggalakkan kanakkanak melatih sebutan seterusnya.4. Peniruan menjadi semakin menepati bahasa orang dewasa dan lama kelamaan kanak-kanak berjaya bercakap seperti orang dewasa. Jika peniruan merupakan proses utama dalam pemerolehan bahasa kanak-kanak. Secara ringkas. kanak-kanak mempelajari bahasa melalui peniruan (imitation).1 Teori Behavioris – Peranan Persekitaran Menurut teori ini. Urutan perkataan yang ditunjukkan dalam sebutan kanak-kanak tidak boleh dijelaskan oleh teori behavioris ini. Teori ini menitik beratkan peranan persekitaran dalam pemerolehan bahasa.tingkah laku lain.4 Teori-teori Perkembangan Bahasa 3. kanak-kanak mendengar sebutan orang dewasa dan cuba meniru apa yang didengar. adik-beradik dan orang lain. Semasa berkembang. teori ini mempunyai beberapa kekurangan yang serius. Teori ini mendapat sokongan daripada ramai pihak kerana melalui pemerhatian. Kanak-kanak dianggap sebagai penerima pasif terhadap pengaruhpengaruh luaran – daripada ibu bapa. mereka mula meniru atau memodelkan bunyi-bunyi yang diperdengarkan daripada orang di sekitar mereka. Akhirnya mereka berjaya mencapai sebutan perkataan orang dewasa. Bahasa merupakan satu tingkah laku yang dipelajari. Ramai tokoh-tokoh bahasa berpendapat bahawa peniruan merupakan satu komponen yang kritikal dalam pembelajaran bahasa. tetapi tiada satu teori yang dapat memberi penjelasan yang lengkap.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI finomenon dalam pemerolehan bahasa. Melalui teori ini. 3. ujaran pertama kanak-kanak harus terdiri daripada perkataan-perkataan yang kerap sekali didengar – dalam Bahasa 32 . pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak memang melibatkan proses peniruan dan peneguhan. seperti tingkah laku . kanak-kanak dilahir tanpa bahasa.

Ia memberi fokus terhadap peranan penting yang dimainkan oleh ibu bapa dan ahli-ahli lain dalam keluarga.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Inggeris. bagaimanakah kanak-kanak boleh memahami bahasa sebelum mereka boleh menyebutnya ? Walau bagaimanapun teori ini mempunyai kelebihannya. Masalah kedua mengenai teori ini adalah bahawa kanak-kanak dapat mengujar perkataan yang tidak mungkin mereka meniru daripada orang dewasa. 3. perkataan pertama harus merangkumi jenis perkataan artikel seperti ’a’. Jika pembelajaran bahasa berlaku melalui proses peneguhan.4. Akhir sekali. dalam semua environmen. tetapi mereka sedang belajar peraturan-peraturan bahasa. atau ’the’ sebab perkataan-perkataan tersebut kerap sekali wujud dalam ayat orang dewasa. Menurut Chomsky.2 Teori Psiko-linguistik – Peranan pewarisan Teori ini dikemukakan oleh Chomsky (1968) dan rakan-rakan sebagai respons terhadap kekurangan yang terdapat dalam teori behavioris. Tokoh-tokoh yang mempelopori teori ini berpendapat bahawa bahasa adalah unik pada manusia – bahasa dipelajari oleh semua manusia daripada semua budaya. adalah mustahil bagi seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun menguasai bahasa pada tahap begitu kompleks dengan hanya mendengar bahasa orang dewasa dan mengingatinya. Akan tetapi perkataan ’a’ atau ’the’ jarang disebut oleh kanakkanak yang mula bercakap. Chomsky membuat kesimpulan bahawa bahasa adalah sesuatu yang 33 . Justeru. Kanak-kanak kecil didapati menggunakan perkataan yang dibina secara unik seperti ’I wented’ atau ’womans’. Chomsky berpendapat bahawa kanak-kanak bukan sahaja menghafalkan longgokan bahasa satu persatu. teori behavioris ini tidak dapat menjelaskan bahawa kefahaman biasanya mendahului produksi bahasa dalam kanak-kanak – iaitu kanak-kanak memahami perkataan dan ayat sebelum mereka dapat menyebutnya. Pendekatan behavioris ini telah berjaya memperkembangkan banyak pendekatan dalam usaha intervensi bagi meningkatkan kemahiran bahasa dalam kalangan kanak-kanak yang mengalami masalah bahasa yang teruk.

Dengan erti lain. Walau bagaimanapun. teori ini tidak memberi harapan yang tinggi untuk ibu bapa atau guru yang ingin membantu kanak-kanak yang bermasalah bahasa memandangkan kanak-kanak tersebut mempunyai LAD yang defektif sejak lahir. Apabila kanak-kanak didedah kepada input bahasa. ia mempunyai kelemahannya. teori ini hanya berjaya menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh sintaksis bahasa. Selain itu. Ia juga dapat menjawab mengapa kanak-kanak menguasai bahasa dengan begitu cepat – kanak-kanak seolahnya diprogramkan sejak lahir untuk memproses peraturan-peraturan bahasa. Akhir sekali. Kualiti input bahasa orang dewasa tidak penting dan orang dewasa tidak perlu mengajar bahasa atau mengukuhkan penggunaannya. kajian-kajian terhadap interaksi ibu bapa dan anak menunjukkan bahawa ibu bapa mengubahsuaikan bahasa semasa mereka berinteraksi dengan anak yang kecil – bahasa diringkaskan dan cara penyampaian berbeza. Menurut teori ini. Ini bercanggah dengan pengalaman pihak-pihak yang terlibat dalam mengajar bahasa kepada kanakkanak yang bermasalah bahasa – kanak-kanak tersebut dapat meningkatkan 34 . kanak-kanak akan memahami dan menghasilkan bahasa. ia tidak dapat menjelaskan bagaimana elemen-elemen lain seperti peraturan-peraturan morfologi. Teori ini dapat memberi penjelasan terhadap fakta bahawa hampir semua kanak-kanak berupaya berbahasa tanpa latihan khas. mereka mempunyai satu mekanisme yang Chomsky panggil the language acquisition device (LAD) yang terdiri daripada kategori-kategori tatabahasa asas dan satu set peraturan yang dikongsi oleh semua bahasa. LAD akan mengambil alih untuk membantu kanak-kanak memperolehi peraturan-peraturan bahasa. bayi-bayi dilahir dengan kesediaan untuk belajar bahasa. semantik atau pragmatik diperoleh. Menurut teori ini. Jika kualiti input bahasa tidak penting. Akan tetapi kefahaman sepenuhnya mengenai LAD dan lokasinya masih didebatkan sehingga hari ini.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI telah terbina semula jadi dalam diri setiap manusia (innate). input bahasa tidak memainkan peranan yang penting. LAD hanya beroperasi apabila kanak-kanak terdedah pada bahasa. Sebaik sahaja peraturan-peraturan tersebut dikuasai (bersama vokabulari asas). mengapakah ibu bapa mengubah cara mereka berbahasa demi anaknya? Selain itu. Pada hakikatnya.

kanakkanak telah mengguna satu bentuk sintaksis untuk mengekpres dua fungsi semantik.4. Menurut Piaget dan rakan-rakannya. iaitu bidang psikolinguistik – kajian mengenai psikologi bahasa. Bloom membuat kesimpulan bahawa semantik mendahului sintaksis dalam pemerolehan bahasa dalam kalangan kanak-kanak. Hasil usaha Bloom. Justeru. Kanak-kanak berkembang dari aspek sintaksis kerana mereka telah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Seperti Teori Behavioris. Piaget sedang mengkaji hubungkait antara kognisi/pemikiran dan bahasa. Fokusnya ialah terhadap aspek semantik. teori ini juga tidak dapat menjelaskan dengan lengkapnya bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. kanak-kanak kecil memberi tumpuan terhadap makna. Pada masa yang lain. sebutan ”mommy. Pada masa yang sama. Fillmore dan Piaget membawa kepada perkembangan Teori Semantik-Kognitif dalam pemerolehan bahasa. ujaran yang serupa diguna oleh kanak-kanak tersebut untuk meminta ibu memakai stokin baginya. perkembangan kognitif seperti object permanence perlu mendahului perkembangan bahasa. Walaupun Piaget tidak mencadangkan satu teori pemerolehan bahasa. Perkataan yang serupa akan diguna untuk meluahkan makna yang berbeza. sock” telah diguna oleh seorang kanak-kanak untuk memberitahu bahawa stokin adalah kepunyaan ibunya. Perkembangan teori ini oleh Chomsky memulakan satu bidang baru. Fillmore (1968) juga mendapati bahawa pemilihan sesuatu perkataan dalam ayat ditentukan oleh makna dan bukan struktur sintaksis ayat. Mengikut teori ini. Kajiankajian Bloom dan Fillmore memfokus kepada peranan semantik dalam pemerolehan bahasa. Mereka mengguna 35 . Dalam contoh di atas. 3. usahanya memberi implikasi bahawa perkembangan bahasa berlaku selepas perkembangan kognitif.3 Teori Semantik-Kognitif – Peranan Environmen Teori ini dipelopori oleh Bloom (1970) setelah dia perhatikan bahawa kanakkanak kecil biasanya mengguna perkataan yang serupa dalam situasi-situasi yang berbeza.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI tahap bahasa melalui pengajaran yang berkualiti. bukan sebab mereka mempunyai tatabahasa untuk meluahkan sesuatu. Contohnya.

Menurut teori ini. Tambahan pula. Kekurangan teori ini adalah bahawa input bahasa tidak begitu penting (seperti teori Psikolinguistik).4 . perkembangan bahasa berlaku semasa kanak-kanak belajar memilih bentuk linguistik yang memboleh mereka meluahkan hajat komunikasi dengan berkesan. teori semantik-kognitif juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Ia telah mempengaruhi ibu bapa dan guru supaya mengalih tumpuan daripada aspek sintaksis bahasa kepada aspek-aspek yang lain seperti mewujudkan persekitaran yang berkesan menarik tumpuan kanak-kanak. Seperti teoriteori yang lain.4 Pragmatik-Interaksionis – Peranan Komunikasi Teori ini berasaskan pemerhatian bahawa orang mengguna bahasa untuk berkomunikasi. tetapi masih tiada kemahiran bahasa. Seperi teori-teori yang telah dibincangkan sebelum ini. Dore (1974) dan Halliday (1975) 36 . pencapaian kognitif tertentu mesti berlaku sebelum bahasa diperolehi. Ada pula kanakkanak yang menunjukkan tahap bahasa yang lebih tinggi daripada yang dijangkakan sedangkan kemahiran kognitif mereka agak rendah. Masalah yang lain ialah bahawa hubungkait antara kognisi dan bahasa tidak sebegitu mudah seperti yang dicadangkan oleh Piaget. Teori ini berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh ahli-ahli linguistik seperti Searle (1965). Apabila pengalaman mereka bertambah. Maka ia memberi fokus terhadap fungsi komunikasi dalam bahasa. Terdapat kanak-kanak yang mencapai tahap perkembangan kognitif (yang merupakan pra-syarat untuk perkembangan bahasa).PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI bahasa sebab mereka ingin bercakap tentang sesuatu yang telah dialami. Justeru perkembangan bahasa akan terus berlaku. dan sintaksis berkembang akibat keperluan bercakap mengenai lebih perkara dan pengalaman. Kanak-kanak akan bercakap jika mereka ada sesuatu yang ingin disampaikan. 3. Terdapat juga bukti-bukti yang menunjukkan bahawa beberapa peringkat dalam perkembangan kognitif memang diperlukan sebelum kanak-kanak mula berbahasa. mereka akan memerlukan bahasa yang lebih rumit untuk meluahkan idea-idea. Bahasa akan mengikuti pengalaman. teori ini telah memberi impak terhadap amalan-amalan intervensi.

terdapat bukti bahawa kanak-kanak yang mempunyai kurang peluang untuk berinteraksi dengan orang dewasa mengalami lebih kesukaran dalam memperolehi bahasa. Melalui interaksi dengan ibu bapa dan orang dewasa lain. Komunikasi yang berulang-ulang dalam konteks rutin membolehkan kanakkanak mendengar dan memodelkan bentuk bahasa orang dewasa. mereka belajar mengguna aspek-aspek struktur bahasa. Teori ini boleh dianggap sebagai satu usaha untuk memberi kepentingan kepada peranan environmen dan peranan proses biologi dalam perkembangan bahasa. Tetapi berbeza dengan teori behavioris. Kelebihan teori ini juga berdasarkan fakta bahawa kanak-kanak kecil boleh berkomunikasi keperluan mereka sebelum mereka memperoleh bahasa. Terdapat bukti bahawa kanak-kanak yang didera dan diabaikan. Seperti teori behavioris. Kekurangan teori ini adalah bahawa ia tidak menjelaskan bagaimana hampir semua kanak-kanak menunjukkan pola turutan perkembangan bahasa yang serupa pada masa yang sama. teori pragmatik-interaksionis kurang menekankan peranan pengukuhan. teori ini menekankan kepentingan terhadap apa yang berlaku dalam persekitaran kanak-kanak. Kanak-kanak belajar berbahasa melalui pendedahan kepada bahasa. Tambahan pula. Ia mengakui kepentingan kematangan fisiologi (seperti Teori Psikolinguistik) dalam menentukan tahap komunikasi yang boleh dilaksanakan oleh kanak-kanak. yang menerima kurang interaksi bahasa daripada penjaga. maka adalah logikal untuk menjangka bahawa kualiti dan kuantiti input akan 37 . ahli psikologi dan psikolinguistik seperti Bruner (1975) dan Bates (1976) telah membuat pemerhatian mengenai komunikasi ibu bapa dengan anak mereka. kanakkanak belajar bahawa bahasa boleh diguna untuk berkomunikasi dan secara tidak langsung. Hasil kajian daripada dua bidang tersebut digabungkan untuk mewujudkan teori Pragmatik – Interaksionis.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI yang telah mengenal pasti dan mengklasifikasi fungsi-fungsi pragmatik. mengalami kelewatan dalam bahasa reseptif dan ekspresif. Jika kanak-kanak bergantung kepada orang dewasa dalam persekitarannya untuk input bahasa. Pada masa yang sama.

Mereka tidak lagi memisahkan bahasa kepada komponen-komponen kecil dan mengajarnya secara berasingan. tiada satu teori yang dapat menjelaskan dengan tepat dan lengkapnya bagaimana pemerolehan bahasa berlaku dalam kalangan kanakkanak. serta menitik beratkan penggunaan bahasa secara holistik dalam konteks komunikasi. 38 . Terdapat juga kurang kajian dijalankan setakat ini mengenai berapa banyak interaksi diperlukan untuk merangsangkan perkembangan bahasa berlaku. Tugasan yang dihasilkan perlu memberi fokus kepada kemahiran pemikiran aras tinggi ( hots – spt mensintesis. Pembentangan adalah selama 30 minit termasuk sesi perbincangan dan soal jawab. Justeru terbukti bahawa ada lagi faktor-faktor yang perlu diambil kira. usaha untuk memahami bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa telah memberi kita pengertian baru. Tutorial Secara berpasangan anda dikehendaki mencari maklumat dan membentangkan tajuk-tajuk berikut semasa sesi tutorial mengikut giliran yang ditetapkan. Setiap teori mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Strategi-strategi yang terkini merangkumi penggunaan kaedah-kaedah secara tidak langsung untuk merangsangkan penghasilan bahasa. Masa kini. Rumusan Sehingga hari ini. Kefahaman yang lebih mendalam akan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam intervensi bahasa kanak-kanak berkeperluan khas merancang strategi yang lebih berkesan. mengakibatkan output bahasa dalam kalangan kanak-kanak turut berbeza.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI berbeza. Teori ini juga telah memberi kesan terhadap teknik-teknik intervensi bahasa. Walau bagaimanapun. analisis dan penilaian ). ramai orang yang terlibat dalam intervensi bahasa lebih berfokus terhadap peranan komunikasi dalam teknik-teknik yang dijalankan.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Setiap perlu menyediakan dan menyerahkan satu salinan pembentangan kepada pensyarah dan setiap kumpulan. M. 39 . New York : Wiley Kuder. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. & Lahey.cal. Banding bezakan antara teori-teori behavioris. R. (5th Ed. Boston : Allyn & Bacon. L. D. (2001) Language Development : An Introduction.). S. Layari Internet http://www.emich.edu Bahan Rujukan Bloom. A. Martin. V. London: David Fulton Pub. Owens. psiko-linguistik.org http://www.(1978) Language Development and Language Disorders.org http://www. Reed. semantikkognitif dan pragmatik-interaksionis dalam pemerolehan bahasa dan implikasinya terhadap pengajaran.) Boston : Allyn & Bacon.asha. 1. J. Boston: Allyn & Bacon.

2 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. Menjelaskan implikasi masalah yang dihadapi terhadap intervensi bahasa merangkumi kaedah. strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi 4. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa 3. penilaian bahasa.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 4 BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN (LEARNING DISABLED) 4. strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi 40 . Dalam topik ini turut dibincangkan mengenai masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pembelajaran dalam aspek bentuk bahasa. Menghuraikan masalah bahasa yang dihadapi daripada segi bentuk bahasa. Membincangkan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran daripada aspek psiko-motor. Tajuk ini juga akan menghuraikan masalah tersebut dan implikasinya terhadap intervensi bahasa meliputi kaedah penilaian bahasa. aspek kognitif dan aspek afektif. anda dapat: 1.1 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran daripada aspek psiko-motor. aspek kognitif dan aspek afektif 2.

Kandungan bahasa . sama ada lisan ataupun tulisan. 41 . tahap perkembangan yang lewat menyebabkan perkembangan bahasa kanak-kanak ini terjejas disebabkan pelbagai masalah yang berkaitan dengan ganguan pada proses psikologi yang mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa. penulisan.Teori Implikasi Pragmatik Terhdp Intervensi Interaksionis Bhs .Keberkesanan komunikasi  4.Bentuk bahasa .Strategi / teknik intervensi yang spesifik .Penggunaan bahasa .Pembel Masalah Bhs Knk-knk M.Kaedah penilaian bahasa .Aspek psiko-motor .3 KERANGKA TAJUKBAHASA KANAK-KANAK MASALAH PEMBELAJARAN Ciri-ciri Knk-knk M.3 Pengenalan KANDUNGAN ISI Kanak-kanak bermasalah pembelajaran biasanya dikaitkan sebagai kelewatan perkembangan dalam satu atau lebih daripada proses pertuturan.Aspek kogniti . Kelewatan dalam pembelajran menyebabkan kanak-kanak ini akan mengalami pelbagai masalah yang melibatkan perkembangan akademik mahupun perkembangan sahsiah seperti kanak-kanak normal yang lain. Justeru itu. pembacaan. pengiraan atau mata pelajaran sekolah lain.Pembel .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 4.Aspek afektif .

mengingat atau menyampaikan maklumat. Kesan daripada permasalahan yang dihadapi menyebabkan kanak-kanak bermasalah pembelajaran mempunyai masalah untuk berbahasa dengan baik mungkin disebabkan oleh masalah kerencatan mental.3. Mereka terdiri daripada kanak-kanak yang 42 .1 Definisi Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran Secara umumnya. pengiraan atau mata pelajaran sekolah lain. pembacaan. penulisan. 4. S (1963) dengan jelas menyatakan bahawa kanak-kanak bermasalah pembelajaran dikategorikan sebagai kelewatan perkembangan dalam satu atau lebih daripada proses pertuturan. Menurut Kirk. Ketidakupayaan kanak-kanak ini juga seiring dengan penakrifan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (1995) dengan jelas menyatakan kanak-kanak bermasalah pembelajaran dikenalpasti dan disahkan oeleh pakar profesional sebagai mengalami kekurangan yang mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Akta Pendidikan Individu Kurang Upaya atau IDEA (1997) dengan jelas menyatakan bahawa kanak-kanak bermasalah pembelajaran mempunyai masalah dalam satu atau lebih daripada proses asas psikologikal yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama ada pertuturan atau penulisan. gangguan emosi dan tingkah laku. kurang upaya penglihatan. neurologikal Kanak-kanak yang memberi ini kebiasaannya terhadap kesan kemampuan untuk memahami. pendengaran. Manakala Kementerian Pendidikan Malaysia (1995) pula dengan jelas menyatakan bahawa pelajar yang telah dikenalpasti dan disahkan pakar profesional sebagai mengalami kekurangan yang mengganggu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. terdapat pelbagai definisi yang boleh menjelaskan mengenai kanak-kanak mengalami bermasalah ketidakupayaan pembelajaran.

ii. adalah : i.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI mempunyai keupayaan mental yang rendah dan pengubahsuaian tingkahlaku yang rendah. iii. 43 . Masalah yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian seperti berikut : i. 4. iii. v. kategori kanakkanak bermasalah pembelajaran di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. iv.4 Sindrom Down Autisme ringan Hiperaktif (ADHD) Terencat akal minima Kurang upaya dalam pembelajaran (LD) Kurang upaya dalam pembelajaran khusus. kebolehan kognitif tingkah laku sosial penguasaan bahasa lisan dan pertuturan penguasaan membaca kemahiran matematik Selain itu. murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. Aspek psikomotor Kanak-kanak bermasalah pembelajaran contohnya kanak-kanak Sindrom Down biasanya kanak-kanak ini sukar berbahasa manakala kemahiran pergerakan halus dan kemahiran pergerakan umum juga lewat bertumbuh. v. ii. Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran Kanak-kanak bermasalah pembelajaran mempunyai masalah bahasa mungkin disebakan oleh ciri-ciri seperti berikut : a. vi. contoh Disleksia. iv.

Siedenberg dalam Deena K. 4. Metalinguistik Metalinguistik adalah kesedaran tentang bahasa dan konsep-konsep linguistik. Bentuk bahasa terdiri daripada fonologi. 44 . Manakala Dena (1993) manyatakan ianya adalah kefahaman tentang penggunaan bahasa. Aspek Kognitif Perkembangan kognitif contohnya kanak-kanak Sindrom Down berbeza dan oleh itu kebolehan kognitif juga berbeza. berfikir. Bernstain dan Tiegerman (1993) menyatakan bahawa kelemahan bahasa merupakan salah satu daripada ciri-ciri kanak-kanak tersebut di mana mereka akan mengalami kelambatan dalam pertuturan dan sukar untuk memahami atau/dan menggunakan bahasa percakapan. Secara umumnya. Aspek Afektif Masalah afektif kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah di tahap rendah dan sering menunjukkan sikap yang negatif. bercakap tentang bahasa dan bagaimana menggunakan bahasa sebagai alat untuk menganalisis serta menggunakannya untuk bercakap tentang bahasa itu sendiri. c. Manakala Vogel (1975) telah mengkategorikan kanak-kanak yang tidak boleh membaca ke dalam kelompok masalah bahasa seperti berikut : a.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI b.5 Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran Masalah bahasa bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran menurut Pearl L. kandungan bahasa dikelompok sebagai semantik manakala penggunaan bahasa dikelompok sebagai pragmatik. masalah bahasa kanak-kanak BP boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu bentuk bahasa. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. morfologi dan sintaksis.

contohnya makan terdiri daripada dua suku kata dan erbina daripada lima fonem iaitu m. p. Fonologi Fonologi adalah kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa. v. sat elite c. z dan th. Morfologi 45 . a. a. leave. t. g. i. dan e seperti berikut : sit. set. n. freeze. Perbezaan ini amat ketara apabila kanak-kanak BP ini menyebut perkataan yang mempunyai fonem konsonan-vokal-konsonan.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI b. k. Contoh kesukaran membunyikan huruf konsonan berikut : p d dengan dengan b t Kanak-kanak BP juga keliru untuk membunyikan perkataan yang mempunyai vokal depan a. d. Bock dan Mercer (1985) menyatakan masalah ekspresi bahasa adalah disebabkan oleh ketidakupayaan artikulasi (articulation disorders). Contohnya kesukaran kanak-kanak BP menyebut : rabbit you warsh wabbit oo wash Kajian oleh Wiig dan Semel (1976) mendapati kanak-kanak BP sering keliru dengan konsonan bersuara dan tidak bersuara. Antara huruf-huruf yang sukar dibunyikan seperti b.

gandaan. 1984). contohnya : tambah “es” untuk plural tambah “s” untuk bilangan ramai - seperti “boxes” seperti “boys”. Contohnya dalam Bahasa Melayu terdapat perkataan yang terbina melalui proses imbuhan. kanak-kanak BP juga sukar menggunakan atau membuat ayatayat pasif kerana keliru dengan subjek dan predikat (Semel dan Wiig. 46 . “Nasi dimakan oleh saya”. tambah “s” untuk tunjukkan kepunyaan - Vogel (1983) pula menyatakan bahawa kelambatan kanak-kanak BP berbahasa lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif memandangkan kanak-kanak ini biasanya lambat menguasai hukum morfologi berbanding dengan apa yang selalu diramalkan. FN objek Selain itu. penukaran dan pemajmukan. akronim. Wiig. Ahmad FN Subjek menendang FK predikat bola itu. Contohnya seperti berikut : “Saya makan nasi” Sepatutnya menjadi “Nasi makan saya”. contohnya . “toys” seperti “Ali’s bag”. d. Sintaksis Bidang ini mengkaji ayat atau struktur ayat dan berkait rapat dengan tatabahasa.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Morfologi adalah suatu bidang yang mengkaji struktur pembentukan kata. Semel dan Crouse (1973) telah mendapat ramai kanak-kanak BP sukar untuk menggunakan hukum morfologi.

Gunakan klu-klu untuk membina pengetahuan murid (Burns. Pertuturan dan penulisan secara spontan boleh digunakan untuk mengajar pendengaran. 1973) d. e. sebab pelbagai kemahiran boleh dibaiki (Frose. Woolfolk (1998) menyatakan bahawa pragmatik itu adalah kesukaran kanak-kanak BP menggunakan bahasa yang betul mengikut konteks atau sesuatu situasi. Guru adalah model terbaik agar murid boleh menunjukkan perhatian sepenuhnya terhadap pengajaran (DeHaven. Pragmatik Pragmatik adalah kebolehan atau kemahiran untuk menggunakan ayat dengan batul mengikut konteks atau situasi.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa Kesukaran kanak-kanak BP menguasai kemahiran berbahasa dan komunikasi akan menyebabkan kanak-kanak ini sukar untuk berinteraksi dan bersosial dengan rakan sebayanya. Kanak-kanak BP oleh memahami apabila kelajuan pertuturan lebih perlahan berbanding aras/tahap biasa (McCroskey & Thompson. f. 4. Kebiasaannya kanak-kanak BP menggunakan ayat-ayat yang panjang dan rumit untuk memberi keterangan atau arahan kepada kanak-kanak kecil berbanding dengan rakan sebayanya yang lain. 1980) Penggunaan ayat pasif dan panjang perlukan masa untuk murid untuk melakukannya 47 . Semantik Bidang yang mengkaji mengenai makna perkataan-perkataan. 1981) c. Antara strategi intervensi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah bahasa kanak-kanak BP adalah seperti berikut : a. 1983) b.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI e. Biasanya kanak-kanak BP sukar memahami makna perkataan yang lebih dari satu makna.

Kanak-kanak tidak perlu terlalu ditekankan dengan ayat-ayat yang lengkap.6 Kesimpulan Secara umumnya. 4. Membuat generalisasi perlu diajar agar pelajar boleh menggunakannya dalam bentuk novel g. 1984). Langkah awal seperti intervensi awal berkemungkinan besar dapat membantu mengurangkan masalah yang dikenalpasti dan dihadapi oleh kanak-kanak tersebut. Kemahiran berbahasa perlu diajar merentasi kurikulum (Wiig & Semel. Bahasa boleh diajar dalam setting yang berbeza dan tidak hanya dalam suasana yang seterotaip. Mesej yang disampaikan oleh kanak-kanak perlu diberi perhatian terlebih dahulu kerana ianya penting dalam proses komunikasi dan juga kesalahan-kesalahan sintak boleh diperbaiki (Spekman & Roth. Memang tidak dinafikan bahawa berbahasa danber komunikasi adalah satu proses yang 48 . 1984) Strategi untuk memperbaiki kemahiran ekspresi berbahasa bagi kanak-kanak BP adalah seperti berikut : a. b. d. f. Ayat perlu pendek dengan struktur yang ringkas semasa mengajar (Wiig & Semel. Kemahiran pragmatik seperti menyoal dan mengambil giliran (turn taking) perlu dimasukkan dalam pengajaran (Spekman & Roth. c. cukup sekadar menjawab soalan dengan satu atau dua ayat atau perkataan (Spekman & Roth. Komponen-komponen seperti morfem dalam sistem bahasa formal perlu diajar bersama-sama bukannya berasingan. 1984). 1984). masalah bahasa di kalangan kanak-kanak BP agak kritikal jika tidak dikenalpasti lebih awal untuk tindakan selanjutnya. e. 1984).PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI f.

di sekolah : a. c. b. Tutorial Jelaskan ciri-ciri yang mempengaruhi masalah bahasa dan komunikasi murid bermasalah pembelajaran semasa anda mengendalikan P&P di b ilik darjah? Latihan Latihan : Jelaskan masalah komunikasi berikut yang sering terjadi kepada kanak-kanak BP. g. Gangguan artikulasi (Articulation disorders) Gangguan suara (Voive disorders) Gangguan kelancaran (Fluency disorders) Gangguan kualitaif (Qualitative disorders) Gangguan bahasa (Interrupted language) Kelewatan berbahasa (Delayed language) Ketidakhadiran pertuturan (Absence of speech) 49 . e. f.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI penting bagi menjamin kanak-kanak BP berjaya dalam kehidupan dan akademiknya. d.

). (2001) Language Development : An Introduction. Huraikan aktiviti-aktiviti bahasa yang berkesan bagi mengatasi masalah tersebut.edu Bahan Rujukan Bloom. M. V. 50 . Boston : Allyn & Bacon.org http://www. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. London: David Fulton Pub. Martin. S. R. A. J.asha. L.cal.) Boston : Allyn & Bacon. Layari Internet http://www. D. & Lahey.org http://www.(1978) Language Development and Language Disorders. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. Boston: Allyn & Bacon. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. (5th Ed. New York : Wiley Kuder. Reed. Owens.emich.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Ramai pelajar masalah pembelajaran menghadapi masalah kesedaran fonologi ( phonological awareness) yang menjejaskan kemahiran membaca dan menulis.

Membincangkan masalah bahasa kanak-kanak terencat akal dari segi bentuk bahasa.0 Sinopsis Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan bahasa kanak-kanak terencat akal yang meliputi ciri-ciri kanak-kanak terencat akal. Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa yang meliputi kaedah penilaian bahasa. strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi 51 .1 Hasil Pembelajaran i. masalah bahasa kanak-kanak terencat akal. Menghuraikan definisi kanak-kanak terencat akal.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 5 BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL 5. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. ii. implikasi terhadap intervensi bahasa. Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak terencat dari segi psiko-motor. iv. dan keberkesanan komunikasi kanak-kanak terencat akal. iii. kognitif dan afektif. 5.

Aspek afektif .Aspek kogniti .Aspek psiko-motor .Bentuk bahasa .Kandungan bahasa .Penggunaan bahasa .Keberkesanan komunikasi 52 .Strategi / teknik intervensi yang spesifik .PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 5.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Ciri-ciri Knk-knk Terencat Akal Masalah Bhs Knk-knk Terencat Akal Implikasi Terhadap Intervensi Bahasa .Kaedah penilaian bahasa .

3 Pengenalan Definisi Kerencatan Akal dan Faktor Penyebab Kanak-kanak yang ditafsirkan sebagai terencat akal adalah kanak-kanak yang mempunyai daya pemikiran yang berkurangan dan bermasalah dalam pembelajaran. 25% disebabkan palsi serebrum. Kanak-kanak sebegini mempunyai ukuran IQ (intelligence quotient) kurang daripada 50.s cribd. 53 .my/translate?hl=en&sl=ms&u=http://www.google. Apabila kanak-kanak mengalami kecacatan anggota. 30% daripada kanak-kanak yang terencat akal teruk disebabkan oleh keabnormalan genetik seperti sindrom Downs. bercakap atau menjaga diri. Mereka yang mengalami kerencatan akal yang teruk (severe mental retardation) tidak boleh berjalan. penglihatan danpendengaran.com/doc/14548068/Bahasa-Kanakkanak-TerencatAkal&ei=zGFpTqSmHoLZrQfStN25BQ&sa=X&oi=translate&ct=result& resnum=1&sqi=2&ved=0CBkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dpenila ian%2Bbahasa%2Bkanak-kanak% Setelah itu dikehendaki membuat perbincangan dengan rakan anda berkaitan dengan definisi kanak-kanak terencat akal.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI KANDUNGAN ISI 5. tidak bermakna anak mengalami kerencatan akal.com. Kecacatan terbahagi kepada kecacatan-kecacatan fizikal/anggota. Aktiviti 1 Layari laman sesawang berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan definisi kanak-kanak terencat akal: http://translate. Manakala mereka yang tidak begitu teruk hanya mempunyai masalah mempelajari cara-cara hidup sepertimenjaga diri. 30% disebabkan oleh meningitis dan masalah perinatal manakala 15% tidak ada sebabsebab tertentu.

b Berikut disenaraik kan secara a umum ma asalah kan nak-kanak terencat a akal:  Kurang daya d Tumpu uan 54 . kognitif f dan afektif bagi b kanak k-kanak aut tisme. 5.4. generalis sasi. metakognisi. motivasi dan bahasa.4 Ciri-ciri C Kan nak-Kanak k Terencat Akal A Apakah ciri ciri kanak-k kanak teren ncat akal ? Cuba te eliti gambar di baw wah.2 Aspek Masalah h kecacat tan kanak k-kanak te erencat a akal memp punyai ke esan ke atas beberap pa dimens si kefungs sian kogn nitif antara anya ialah h ingatan.4.PKU 3 3102 PENGEN NALAN KEP PADA MAS SALAH BAH HASA DAN KOMUNIK KASI 5.1 Aspek A psiko-motor      Pergerakan P yang lembab Hiperaktif H Pergerakan P terbatas Statik S Kawalan K Oto ot yang tida ak sempurn na A kogn nitif 5. Apaka ah pandan ngan anda a terhadap p kanak-ka anak terencat akal? Ad dakah and da dapat menghurai m kan ciri-ci iri kanak-k kanak tere encat akal kep pada rakan n anda sek kiranya and da diminta untuk ber rbuat demikian? Bahagia an ini akan n menghuraikan sec cara ringka as aspek p psikomoto or. .

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI     Pengamatan dan pemahaman yang lambat Kurang Kawalan Emosi Pentafsiran persekitaran yang lambat Pertuturan yang kurang efektif

5.4.3 Aspek Afektif Perkembangan Emosi     Tidak Mampu menjaga Diri Kawalan emosi yang tidak efektif Kurang bersosial Kebergantungan

Aktiviti 2 Anda telah mengikuti secara ringkas nota berkaitan dengan ciri-ciri kanak-kanak terencat akal. Cari maklumat tambahan berkaitan dengan ciri-ciri kanak-kanak terencat akal. Ringkaskan maklumat tersebut dengan dalam bentuk pengurusan grafik.

Sila rujuk laman sesawang berikut untuk melengkapkan maklumat anda: http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/ERNIEAP0503 61D2008TTP.pdf

55

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 5.5 Masalah Bahasa Kanak-Kanak Terencat Akal

Kanak-kanak yang mengalami terencat akal adalah kanak-kanak yang mengalami keadaan perkembangan minda dan daya pemikiran yang kurang ataupun tidak lengkap termasukkecacatan dalam fungsi intelek dan sosial. Kanak-kanak terencat akal memerlukan masa yang lama untuk mempelajari sesuatu kemahiran jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal (Deller, R. 1990). Mengalami masalah dalam pembelajaran disebabkan tahap mental yang rendah dan kurangataupun ataupun tiada keupayaan dalam menguruskan aktiviti seharian Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal ialah :     Proses kognitif terhad dan menjejaskan pencapaian dalam bidang akademik Perolehan dan penggunaan bahasa kurang tepat daripada segi struktur dan kandungan Keupayaan fizikal dan motor yang agak terhad Ciri peribadi dan sosial yang kurang daya tumpuan dan menimbulkan masalah tingkah laku Masalah bahasa kanak-kanak terencat akal dari segi bentuk bahasa (fonologi,

morfologi, sintaksis), kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. Secara umum, Kuder (2003) telah memperincikan masalah bahasa bagi individu yang mengalami masalah terencat akal. .

56

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

Jadual Masalah Bahasa bagi Individu yang Mengalami Masalah Terencat Akal Bentuk Bahasa Fonologi Perkembangan bahasa kanak tidak akal, fonologi lewat. Pengurangan dalam kelompok konsonan dan Morfologi Perkembangan Sintaksis Panjang yang Kandungan Bahasa (Semantik) ayat Lambat sama perkembangan yang lewat. terencat tetapi yang Lebih jika berhadapan dengan struktur sintaksis yang sukar. kata kekuatan relatif Masih Labih konsep konkrit yang giliran bercakap boleh untuk banyak memahami dibina perkembangan dengan semantik Menghadapi memahami ungkapansukar Mengalami dalam memainkan Perbendaharaan peranan adalah sebagai yang penceramah ungkapan yang kesukaran Penggunaan Bahasa (Pragmatik) bertindak dalam memahami ucapan orang dalam Lambat

dengan kanak- fonologi

yang sama

umur mental

sukar masalah dalam lain

perkembangan

Terdapat juga pengkaji yang membimbangkan bentuk bahasa dan kandungan bahasa seperti berikut:

57

tidak lengkap atautidak sempurna: situasi / keadaan masa Tujuan kanak-kanak terencat akal Aktiviti 3 Anda telah didedahkan dengan masalah bahasa kanak-kanak terencat akal.org/dynapsyc/2007/Language%20development. dikatakan mempnyai ciri-ciri seperti berikut:       kosa kata yang kurang kualiti bahasa adalah rendah Penggunaan BahasaPenggunaan bahasa (pragmatik) kanak-kanak terencat akal adalah tidak tepat.com/doc/38763443/BAHASA-KANAK-KANAKTERENCAT-AKAL http://goertzel. Layari laman sesawang berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan bahasa kanak-kanak terencat akal: http://www.scribd. Buat laporan ringkas berkaitan dengan masalah bahasa kanak-kanak terencat akal.com/doc/38106208/Kajian-Kes-Masalah-SebutanPerkataan-Dalam-Kemahiran-Bertutur-Kanak-kanak-Terencat-Aka 58 .PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bentuk Bahasa Bentuk bahasa ialah bahagian bahasa yang dapat dikesan oleh pancaindera melalui pendengaran atau pembacaan.htm http://www. Bentuk bahasa kanak-kanak terencat akal dikatakan sebagai tidak tepat dan kurang sempurna Kandungan Bahasa Dari segi kandungan bahasa (sistem semantik) pula.scribd. Buat kajian terhadap masalah bahasa kanak-kanak autisme yang berada di kelas anda.

sintaksis .peningkatan kemahiran kognitif dan sosial serta mengajar kanak-kanak itu menjaga dirisendir   Latihan senaman ditekankan untuk memperkuatkan otot dan kelincahan pergerakan Penyelidikan menunjukkan bahawa rangsangan yang diberikan pada awal perkembanganmempertingkatkan peluang kanak-kanak ini realisasi sepenuh potensinya. program-program intervensi ini menumpukan kepada penguasaan bahasa. semantik. dia harus didedahkan kepada suatu program intervensi awal yang teratur Lazimnya. Tahap kecekapanmental kanak-kanak khasnya kanak-kanak sindrom Down boleh berbeza di antara ringanhingga teruk . kebolehan intelek kanak-kanak ini berbeza.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 5. iaitukonsep-konsep yang boleh dilihat dan disentuh Sesuatu perkara yang diajar hendaklah dibahagikan kepada tugas-tugas kecil serta pemberian peneguhan yang kerap dan serta merta apabila sesuatu tugas telah tercapai atautidak tercapai 5. morfologi dan juga pragmatik.1 Kaedah Penilaian Bahasa Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran bahasa kanak-kanak terencat akal. tetapi majority berfungsi pada tahap ringan hingga sederhana.  Seperti kanak-kanak normal. Lima komponen lisan yang seperti yang telah dibincangkan di atas iaitu fonologi. Pengajaran yang dicadangkan harus mengambil kira perbezaan intelek yang wujud dikalangan kanak-kanak ini Adalah dicadangkan untuk bermula dengan pendedahan kepada konsep-konsep konkrit. Melalui lima 59 .6   Implikasi terhadap intervensi bahasa Apabila dikenal pasti seseorang kanak-kanak itu menghadapi kerencatan mental.     Oleh kerana perbezaan individu ini adalah sukar untuk meramal pencapaian masa depankanak-kanak ini.6.

ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan. penambahan. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian. Pentaksiran Lisan Dalam pentaksiran lisan. Morfem 60 . Hal ini telah pun berlaku pengguguran dan perkara ini seringkali terjadi kepada individu yang menghadapi down sindrom. perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataanperkataan tersebut. Sebutan dan bunyi yang berlainan akan memberikan makna yang lain. Sebagai contoh. pengguguran dan sebagainya. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu berikut. perkataan ”pin” dan ”tin”. Bidang fonologi adalah merujuk kepada bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dan peraturan-peraturan bagi menentukan bagaimana bunyi-bunyi itu digunakan. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masing-masing mempunyai makna yang berbeza Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur kata atau bidang yang mengkaji proses pembentukan perkataan daripada unsur makna yang paling asas (morfem). Selain itu juga. Contohnya perkataan ”bahu” menjadi ”bau” . Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul. Masalah bahasa yang terdapat dalam kalangan kanak-kanak terencat akal ini ialah masalah bahasa ekspresif dan juga masalah reseptif.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI pentaksiran aspek ini.

Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. individu itu hanya mampu menyebut ”ibu kedai”. contohnya perkataan ”basement”. Morfem terdiri darpada morfem bebas dan morfem terikat. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan. Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri. Morfem terikat adalah merupakan morfem yang tidak berdiri dengan sendiri. dan perkataan digunakan untuk mewakili benda. Sebagai contoh ”Ibu pergi ke kedai”. Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI adalah adalah kesatuan (unit) tatabahasa yang terkecil yang mempunyai erti dalam struktur sesuatu bahasa. Bidang semantik pula bidang yang berkaitan dengan makna. Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis. Hal ini sememangnya telah pun memberi maksud dan makna yang lain. Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa. Kehilangan perkataan pada suku kata terakhir boleh memberi makna yang lain. Sintaksis pula merupakan unsur terbesar dalam tatatingkat tatabahasa. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berlainan. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti ”I” seringkali ditukarkan dengan perkataan ”you”. Disebabkan itulah unsur pragmatik 61 . Sebagai contoh ”base”. Bidang pragmatik pula ialah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita. Contohnya perkataan perang (e pepet) dan jupa perang (e taling) . Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya. Morfem tidak terikat pula morfem yang dapat berdiri dengan sendirinya. pengalaman dan sebagainya. Perang di sini bermaksud berlawan dan menentang musuh manakala perang yang satu lagi adalah sifat warna. perkataan. konsep. dan morfem.

Juga. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Sila rujuk laman sesawang http://www. Analisis Tugas Sesuatu kemahiran yang hendak diajar dijelaskan dengan terperinci dan dibahagikankepada kefahaman. Analisis Aplikasi Tingkah Laku (Applied Behavior Analysis) dicadangkan dan berdasarkanpendekatan ini pelbagai strategi pengajaran telah diperkenalkan.com/docs/22588752/bahasa-kanak-kanak untuk maklumat lanjut.docstoc. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. Dalam pentaksiran lisan. 62 .6.2 Strategi / teknik intervensi yang spesifik 5. Kemudian tempoh bahagianuntuk bahagian kecil tersebutdisusun mengikut urutan yang dapat meningkatkan bahagian. masa menguasainya dinyatakan. Prinsipprinsip asaspendekatan ini ialah seperti berikut i.1 Kaedah mengajar pelajar kerencatan mental Setelah memastikan apa yang hendak diajar. tugas seterusnya ialah untuk menentukan bagaimana mengajar pelajar kerencatan mental. Selain itu juga. maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. bahagian-bahagian bagi setiap kecil.6. 5.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa.2.

Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa. Maklum balas hendaklah tepat. dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. pelajar diberi galakan dan peluang untuk membetulkannya. Pemindahan Pembelajaran Berlaku apabila sesuatu kemahiran atau tingkah laku yang dipelajari digunakan dalamsituasi berlainan. 3.Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain seperti terencat akal ataupun autisme. Pertuturan ialahkemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. Maklum Balas Pelajar memerlukan maklum balas serta-merta tentang usaha mereka. Bagi jawapan yang salah. serta merta. 63 . kesilapan pelajar tidak dapat dikesan. Maklum balasmerupakan pujian atau peneguhan positif lain bagi jawapan atau tingkah laku yangbetul. Sekiranya tidakdilakukan. Contohnya. Salah satu cara pemindahan ini berlaku adalah memberi peluangpelajar mengamal sesuatu kemahiran dalam situasi berlainan. 4. 5. positif dan kerap. bawa murid-murid ke padang. 5. Gerak Balas Aktif Tentukan pelajar terlibat aktif dan setiap gerak balas pelajar dicatat.7 Keberkesanan Komunikasi Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanak-kanak itu dirujuk kepada pakar untuk disaring. Penilaian Untuk memastikan sama ada bahagian kecil itu dikuasai atau tidak.

Jelaskan perkara yang harus dipertimbangkan dalam mengatasi masalah bahasa bagi kedua-dua kumpulan tersebut. Persembahkan dapatan perbincangan tersebut dalam bentuk Pergurusan Grafik. . masalah bahasa ataupun kedua-duanya sekali. Banding-bezakan masalah-masalah bahasa dan komunikasi seorang kanak-kanak terencat akal dan kanak-kanak autisme. Buat laporan berbaitan dengan strategi/ intervensi yang telah dilaksanakan. Tutorial Huraikan masalah-masalah bahasa yang biasa didapati dalam kalangan pelajar kerencatan akal dan bincangkan strategi-strategi khusus yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi masalah tersebut. 64 . Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan. dan laksanakan strategi tersebut kepada murid autisme di kelas anda.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk-bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakiliperkataan. Aktiviti 4 Pilih satu strategi/intervensi bahasa yang sesuai.

Boston: Allyn & Bacon.) Boston : Allyn & Bacon. New York : Wiley Kuder. D. L. V.). Reed. R.(1978) Language Development and Language Disorders. Owens. J. Martin. (5th Ed. Boston : & Bacon. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. A. (2001) Language Development : An Introduction. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan “ SELAMAT BERJAYA” Bahan Rujukan Bloom. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. Allyn 65 . & Lahey. S. London: David Fulton Pub. M.

dan keberkesanan komunikasi 6. Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa yang meliputi kaedah penilaian bahasa. ii.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 6 BAHASA KANAK-KANAK AUTISME 6. Menghuraikan definisi kanak-kanak autisme.0 Sinopsis Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan bahasa kanak-kanak Autisme yang meliputi ciri-ciri kanak-kanak autisme. 66 .1 Hasil Pembelajaran i. strategi / teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi iii. implikasi terhadap intervensi bahasa. Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak autisme dari segi psiko-motor. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. masalah bahasa kanak-kanak autisme. Membincangkan masalah bahasa kanak-kanak autisme dari segi bentuk bahasa. iv. kognitif dan afektif.

2 KERANGKA TAJUK-TAJUK Definisi kanak-kanak autisme: Istilah autisme berasal dari perkataan autos yang bererti diri sendiri dan Isme yang bererti aliran. Ini bermakna autisme membawa maksud keadaan yang menyebabkan kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 6.Kaedah penilaian bahasa . Ciri-ciri kanak-kanak autisme  Aspek psiko-motor  Aspek kognitif  Aspek afektif Bentuk bahasa:  Fonologi  Morfologi  Sintaksis Masalah bahasa kanak-kanak autisme  Bentuk bahasa  Kandungan bahasa  Penggunaan bahasa Kandungan Bahasa  Semantik  Implikasi terhadap intervensi bahasa .Strategi / teknik intervensi yang spesifik Penggunaan Bahasa  pragmatik Keberkesanan komunikasi 67 .

3 Pengenalan Definisi Kanak-Kanak Autisme Istilah autisme berasal dari perkataan autos yang bererti diri sendiri dan Isme yang bererti aliran. Namun begitu. Kanak-kanak autisme kategori teruk menghadapi 68 . Pemahaman dan tanggapan yang salah terhadap keadaan kecacatan ini membawa kepada kelewatan perkembangan yang serius dalam semua bidang perkembangan terutamanya dalam bidang kemahiran sosial dan komunikasi. tahap gangguan ini tidak sama di antara satu individu autisme berbanding yang lain (Wing 1976). gangguan deria. Mereka mungkin tidak dapat bertutur. Ini bermakna autisme membawa maksud keadaan yang menyebabkan kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri (http://www.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 6. Gejala autisme mula kelihatan sebelum kanak-kanak berumur tiga tahun. Autisme adalah kategori ketidakupayaan yang dicirikan dengan gangguan dalam komunikasi.php?name=News&file=article&sid=489). hanya mengeluarkan bunyi-bunyi ataupun meniru apa yang diperkatakan orang lain. Menurut Trevarthen et al.pts. pola bermain. dan perilaku emosi. komunikasi dan tingkah laku berulangan yang streotaip dan terhad.com.my/modules. Kanak-kanak autisme sering menimbulkan kekeliruan bagi penjaganya kerana mereka kelihatan normal tetapi memaparkan tingkah laku dan pola perkembangan yang berbeza. Dalam kemahiran koordinasi mata-tangan. Keadaan ini dialami di sepanjang kehidupan kanak-kanak itu. Kebanyakan kanak-kanak autisme juga mengalami terencat akal tetapi dalam pelbagai tahap. masalah kemahiran berkomunikas dan aspek imaginasi. (1998) hampir kesemua kes autisme menghadapi gangguan interaksi sosial. Mereka juga tidak suka disentuh ataupun berhubung dengan orang lain ataupun mungkin selalu berpaut pada sesiapa sahaja Manakala menurut Viayan a/l Gopal autisme merujuk kepada gangguan perkembangan pervasif ( pervasif developmental disorder ). American Psychiatric Association (1994) pula menyatakan bahawa gangguan ini berkisar pada tiga perkara utama iaitu gangguan interaksi sosial. interaksi sosial. sama ada mereka menghadapi masalah ataupun mereka lebih maju dalam aspek itu dan kemahiran lain.

Autisme dan tingkah laku yang berkaitan dengannya dianggarkan terdapat dalam 1 daripada 500 individu. Mereka juga mempunyai masalah tingkah laku. mereka menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik atau kemahiran mekanikal ataupun dalam seni muzik. Melakukan perbuatan ataupun gerakan yang sama dan berulangkali seperti bergoyang-goyang.    Tidak suka pada perubahan Dapat duduk dengan lama tanpa berbuat apa-apa dan reaksi.4 Ciri-ciri kanak-kanak autisme 6. Sensitif pada sentuhan 69 .PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI masalah yang serius berbanding dengan kanak-kanak autisme kategori ringan dan berfungsi tinggi (Jordan 1997). mengepak-ngepak. berlari atau berjalan mundar-mandir. mendekatkan mata ke televisyen.1 Aspek psiko-motor Kanak-kanak autisme dikatakan mempunyai tingkah laku berikut:   Sama ada hiperaktif ataupun hipoktif. Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia ( NASOM ) pula menjelaskan autisme sebagai suatu kekurangan seumur hidup dan menampakkan kesannya dalam masa 30 bulan yang pertama seseorang bayi. Kekerapan kanak-kanak lelaki mengalami autisme adalah empat kali ganda daripada kanak-kanak perempuan.” 6. ” rote memory ” dan lain-lain. Kerap sekali. Persatuan Autisme Amerika Syarikat telah mendefinisikan autisme sebagai ketidakupayaan yang rencam yang pada kebiasaannya kelihatan pada masa kanakkanak itu belum meningkat umur tiga tahun. Individu autisme mempunyai kelebihan intelek yang luas. Komunikasi antara mereka adalah terbantut dan mereka tidak dapat berhubung secara langsung.4. Keadaan ini adalah kesan daripada kecelaruan neurologikal yang mengganggu fungsi otakkanak autisme.

terdapat sebahagian kecil daipada mereka yang mempunyai keupayaan kognitif yang tinggi dan mempunyai bakat yang mengkagumkan (Modul OUM. terus dipegang dan membawa ke mana sahaja. Suka mencium dan menjilat mainan atau benda lain Kurang sensitif pada rasa sakit ataupun takut Tidak bermain mengikut cara biasa. Mereka mungkin tertarik dan memberi tumpuan kepad satu aspek daripada satu perkara yang sepatutnya dilihat secara menyeluruh. Apabila menyukai sesuatu benda. Sensitif dengan bunyi yang kuat dan menutup telinga. 2007). Kebanyakan individu autisme mempunyai tumpuan yang singkat atau terhad namun begitu keadaan ini tidak pula berlaku apabila mereka memberi tumpuan yang berlebihan kepada perkara yang mereka sukai. 6. dan suka memutar-mutar ataupun melambung-lambung dan menyambut mainan atau apa saja yang dipegang. Walaupun kebanyakan kanak-kanak autisme mempunyai daya kognitif yang lemah. maka kegagalan mengenal pasti aspek yang bersesuaian bagi permainan tersebut menyebabkan keupayaan mereka untuk bermain ataupun belajar adalah terhad(Modul OUM. 2007). Keadaan ini dikenali sebagai stimulus overselecivity iaitu perkara atau rangsangan yang menjadi tumpuan secara berlebihan.kanak autisme berkeupayaan menerima input daripada deria tetapi mereka tidak berupaya memilih maklumat yang penting. Kanak.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI        Tidak suka dipegang ataupun dipeluk.2 Aspek kognitif Kanak-kanak autisme mempunyai perkembagan kognitif yang berbeza dengan kanakkanak lain. Misalnya hanya tertarik dan menumpukan perhatian kepada warna merah pada barang permainan tanpa mempedulikan bentuk dan kegunaannya. Oleh itu maklumat awal ini akan 70 . Suka dengan objek-objek yang berputar seperti kipas. Oleh kerana tumpuan perhatian merupakan peringkat pertama dalam pemerosesan maklumat.4.

4. Kanak. Namun persoalannya adalah sama ada tingkah laku itu wujud dalam keadaan sosial yang betul. Sebagai contoh. terdapat individu yang mempunyai kemahiran tertentu yang tinggi melebihi ukuran umum misalnya kecerdasan yang tinggi atau mempunyai bakat yang sangat luar biasa.4. Mengikut kebiasaan proses yang berlaku dalam otak manusia. dapat bermain piano hanya dengan mendengarnya sahaja dan menghasilkan kerja seni seperti lukisan dan ukiran yang sangat cantik. misalnya dalam matematik. input yang diterima akan diproses dan disimpan dalam bentuk ingatan jangka pendek atau ingatan jangka panjang dan akan dikeluarkan semula apabila diperlukan.perkara kecil yang boleh dikaitkan dengan ingatan masa lalu dan mengimbas kembali untuk melihat penting yang ada. Namun bagi kanak.3. seni lukis dan muzik.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI dikekalkan dalam bentuk asal (uncoded form). 6. Selain itu mereka sukar membuat atau memahami jenaka.kanak autisme tidak mampu menumpukan perhatian kepada perkara. Ada di antara mereka yang boleh menyelesaikan masalah matematik yang rumit dalam masa yang singkat.kanak autistik sukar membuka hubungan secara emosi dengan orang lain kerana mereka tidak sedar bahawa perasaan tertentu boleh ditunjukkan dalam cara yang tidak disalah faham. Namun begitu.kanak autistik dianggap telah menunjukkan emosinya apabila kelihatan ketawa geli hati seorang diri. 6.1 Perkembangan Emosi Kanak. kanak. membuat analogi dan tidak memahami kiasan.kanak autisme mereka tidak boleh mengekalkan maklumat dalam jangka masa yang lama dan juga tidak berupaya membuat penyesuaian terhadap maklumat untuk proses pembelajaran.3 Aspek afektif Bahagian ini membicarakan aspek afektif dari segi perkembangan emosi dan perkembangan sosial. 71 .

rakan lain.kanak autistik mempunyai masalah apabila berinteraksi dengan orang lain. b. Selain itu. Masalah tingkah laku sosial kanak. mereka tidak senyum apabila orang lain senyum kepadanya.4. Mereka kerap dikatakan cuba mengelak daripada bertentang mata apabila bercakap. ketawa dan menangis tanpa sebab. kedudukan (posture) badan yang kaku dan suara yang mendatar atau monotonous.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Individu autistik juga tidak menyembunyikan perasaan suka atau tidak suka kepada orang lain dan ada kalanya menunjukkan kemesraan yang melampau. Dari segi afektif. Mereka hanya berinteraksi dengan orang lain apabila memerlukan sesuatu daripada orang itu. mereka uga akan menyerang sesiapa sahaja yang berhampiran jika emosi terganggu. Selain itu. individu autistik menunjukkan beberapa ekspresi muka yang berbeza. Bersikap tidak acuh/ peduli (socially indifferent) iaitu mengambil sikap tidka peduli dengan keadaan sekelilingnya walaupun tidak pula menghindari pergaulan. Sesetengah kanak.kanak autistik kurang berupaya meniru apa yang orang lain buat kepada mereka. tidak membalas lambaian atau tidak bertepuk tangan ketika semua orang bertepuk tangan. Kerap kali mereka akan menjauhkan diri apabila ada orang hendak berinteraksi dengan mereka. 6.2 Perkembangan Sosial Kanak. kanakkanak autisme didapati sering marah. Misalnya. Ada kalanya kanak-kanak autisme mencederakan diri sendiri dan tiada rasa simpati dan tidak memahami perasaan orang lain. Mereka juaga suka merosakkan apa sahaja yang ada di sekitarnya jika emosi terganggu. kurang berperaturan dan emosi yang keterlaluan yang ditunjukkan oleh individu autistik adalah kerana sememangnya secara semulajadi mereka kurang berminat untuk berkomunikasi.beza.3. mengamuk tanpa terkawal jika tidak dituruti kemahuannya atau dilarang daripada melakukan sesuatu yang diingininya. Dapat disimpulkan di sini bahawa ketidaklangsungan. tidak mahu memulakan perbualan dan tidak suka bermain dengan rakan. 72 . Penghidratan sosial (social avoidant) iaitu individu autistik akan mengelak daripada sebarang bentuk interaksi sosial.kanak autistik dapat dikategorikan kepada tiga iaitu: a.

Bahasa kanak-kanak autisme adalah terhad dan tidak fleksibel. Masalah bahasa kanak-kanak autistik dapat dibahagikan kepada tiga iaitu bentuk bahasa. Selepas ini anda dikehendaki untuk membuat nota ringkas dalam bentuk pengurusan grafik berkaitan dengan ciriciri kanak-kanak autisme. Oleh itu mereka tidak dapat menjangkakan apa yang akan disebut atau dibuat oleh orang lain dalam pelbagai situasi sosial. Ramai kanakkanak dengan masalah autisme tidak mempunyai bahasa pertuturan langsung iaitu di antara 28 hingga 61 peratus (dalam Kuder. masalah kanak-kanak autisme tidak hanya menggunakan bahasa pertuturan yang sedikit. perasaan. Berehatlah sebentar 6. sikap dan emosi.5 Masalah Bahasa Kanak-Kanak Autisme Menurut Micheal Rutter (1979). Keadaan ini berlaku kerana mereka hanya bercakaptentang diri sendiri dan tidak memahami bahawa orang lain juga mempunyai idea. Bagi yang boleh bertutur mereka banyak bergantung kepada ingatan secara hafalan daripada menggunakan peraturan asas bahasa secara kreatif. Aktiviti 1 Anda telah mengikuti secara ringkas nota berkaitan dengan ciri-ciri kanak-kanak autisme. Topik perbualan adalah terhad serta mempunyai masalah dalam bahasa (gesture) yang bersesuaian. kepercayaan.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI c. kandungan bahasa dan penggunaan bahasa. 2003). 73 . Kekol atau janggal ketika bersosial (socially awkward) berlaku apabila individu autistik cuba berkawan tetapi tidak berupaya mnegekalkan hubungan itu. sebaliknya bagi kanak-kanak yang boleh bertutur. bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang abnormal.

namun mengalami kelewatan dalam urutan perkembangan fonologi. Mereka juga menggunakan sebutan yang tidak sesuai dengan maksud sesuatu perkataan iaitu menggunakan sebutan yang tinggi bagi perkataan yang bukan soalan. morfologi dan sintaksis.5. Masalah ini adalah disebabkan oleh ketidakupayaan untuk memproses ciri-ciri pertuturan suprasegmental.kanak autistik lemah dalam menghasilkan pertuturan yang nonsegmental atau dikenali juga sebagai prosodi. Mereka sering mempunyai masalah luahan yang rendah dalam suara dan bercakap dalam monotone. tidak menunjukkan perbezaan dalam intonasi dalam percakapan 74 . pertuturan yang monotonus dengan suara yang terhad. pengeluaran bunyi vokal yang berubah.5. 6.1.1 Kajian Fonologi terhadap proses pertuturan kanak-kanak kanak-kanak autisme autisme sama mendapati dengan perkembangan fonologi adalah perkembanagn kanak-kanak normal. iv.2007). i. Ramai pengkaji melaporkan bahawa kanak-kanak autisme mempunyai masalah berkenaan ciri-ciri suprasegmental dalam pengeluaran bunyi (tekanan dan sebutan). namun kajian gagal membuktikan hipotesis tersebut (Kuder 2003). Ada di antara pengkaji yang menyatakan bahawa kanak.ubah turun naiknya dan tidak seperti biasa iii. Kelainan prosodi yang ditunjukkan adalah seperti berikut (Modul OUM.lagu dengan bunyi yang dipanjangkan secara berlebihan ii. mempunyai keadaan turun naik dalam kesungguhan vokal iaitu terlalu tinggi dan terlalu lembut.1 Bentuk bahasa Bentuk bahasa kanak-kanak autistik dapat dibahagikan kepada tiga iaitu fonologi. Mereka digambarkan bercakap seolah-olah meyanyi.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 6. Irama yang stereotaip atau berlagu.

Mereka mendapati perkembangan sintaksis dalam kalangan 75 . didapati tidak terdapat perbezaan yang ketara sama ada dengan jumlah morfem yang digunakan atau dari segi kekerapan penggunaan forfem (dalam Kuder.2 Morfologi Kajian terhadap perkembangan morfologi kanak-kanak autisme mendapati terdapat persamaan dan perbezaan antara perkembangan bahasa kanak-kanak autisme dengan kanak-kanak normal.5.1. 2003). Contohnya Ayat kanak-kanak autisme: Ayat yang sepatutnya : Saya sedang lari Saya sedang berlari 6. Fein & Waterhouse (1979) telah membuat kajian terhadap pemerolehan morfem antara kanak-kanak autisme dengan kanak-kanak yang mengalami masalah schizophrenic dan kanak-kanak yang kurang upaya.5.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 6. Gunningham (1968). Beliau juga mendapati bahawakanak-kanak autisme sering meninggalkan tatabahasa morfem dan fungsi perkataan (dalam Kuder.1. kanak-kanak kecacatan mental dan kanak-kanak normal. Pierre & Bartolucci (1977) telah membuat kajian untuk membandingkan perkembangan sintaksis dalam kalangan kanak-kanak autisme. Berdasarkan beberapa kajian yang talah dijalankan oleh penulis didapati kanak-kanak autisme kerap meninggalkan imbuhan . telah membuat kajian terhadap perkembangan pertuturan ke atas seorang kanak-kanak autisme selama lima tahun (umur 6 hingga 1 tahun) dan mendapati MLU kanak-kanak itu meningkat secara mendadak dari 19 ayat kepada 30 ayat dalam masa 6 bulan pertama.3 Sintaksis Kajian terhadap perkembangan sintaksis kanak-kanak autisme mendapati perkembangan sintaksis mereka perlahan dan mempunyai masalah dari segi penggunaan bahasa dalam situasi sosial. 2003).

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI kanak-kanak autisme jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal.2 Kandungan Bahasa (Semantik) Bahasa Idiosinkratik Kanak. 2003). Semua bentuk bahasa yang dikeluarkan menunjukkan proses semantik yang ganjil dan kekurangan dalam kefahaman. Mereka berkecenderungan mengingati perkataan. Saya tendang bola. Cantwell et.al (1978) dan Pierre & Bartolucci (1977) juga mebuat kesimpulan bahawa kanak-kanak autisme mempunyai masalah semasa menggunakan aturan sintaksis dalam bahasa pertuturan mereka. Contohnya Ayat yang dibuat oleh kanak-kanak autisme: Ayat yang sepaptutnya : Bola tendang saya. menggunakan dan menyelesaikan masalah adalah bentuk masalah kemahiran semantik yang dikatikan dengan autisme. Berdasarkan beberapa kajian yang talah dijalankan oleh penulis didapati kanak-kanak autisme kerap melakukan kesilapan dari segi sintaksis. Apa yang dinyatakan adalah ia adalah satu masalah yang rumit bagi individu yang menghidap autisme.kanak autistik dikatakan mempunyai bahasa mereka tersendiri iaitu maksud perkataan dan frasa yang dikeluarkan adalah unik. Ricks & Wing (1975) membuat kesimpulan bahawa pentakrifan ciriciri adalah sukar dalam menggunakan simbol kepada bentuk kategori dan abstrak.kanak autisme. Mereka menggambarkan bahasa pertuturan kanak-kanak autisme kurang kompleks berbanding dengan kanak-kanak lain walaupun kanak-kanak autisme menggunakan struktur ayat atau bahasa yang sama (dalam Kuder.5. Tidak banyak kajian mengenai keupayaan semantik oleh kanak. 76 .perkataan yang mereka belajar pertama kalinya tetapi gagal membuat generalisasi untuk menggunakan perkataan tersebut dalam situasi yang baru. 6. Kesukaran untuk mengorganisasi.

kanak autisme menggunakan bahasa idiosinkratik dan neologins dalam pertuturan . Neologins merupakan ayat yang bukan standard.kanak autisme kerap menimbulkan kekeliruan terutamanya yang melibatkan rujukan jantina seperti ‘he’ atau ‘ she’. Keadaan ini berlaku kerana kanak77 . menggunakan dan menyelesaikan masalah bahasa. Kata ganti nama kedua ‘you’ digunakan untuk dirinya dan ‘I’ untuk orang lain. memula dan menamatkan interaksi ii. kanak. melaksanakan peranan pendengar dan penyampai maklumat iv.kanak autisme disifatkan sebagai kaku dan ketidaksesuaian bersosial (Shapiro & Fish 1969). Mereka juga mengeluarkan perkataan yang berbeza. kanak-kanak autisme juga menghadapi masalah dari segi penggunaan bahasa ialah masalah penggunaan kata ganti nama.kanak autisme mengalami masalah dari segi aspek pragmatik bahasa. 6. menggunakan pergerakan untuk mencapai matlamat komunikasi. mengekalkan topik perbualan iii.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Brook & Bowler (1992) mencadangkan bahawa autisme adalah satu contoh kecacatan pertuturan semantik.5. Kajian mendapati bahawa kanak. Penggunaan kata ganti nama dalam pertuturan kanak. 2003): i. Tambahan pula.3 Penggunaan bahasa (Pragmatik) Satu ciri untuk menjelaskan tentang autisme ialah dari segi hubungan sosial.Volden dan Lord (1991) mendefiniskan bahasa idiosinkratik sebagai penggunaan ayat atau frasa dalam keadaan berbeza untuk menyampaikan maksud yang spesifik.pragmatik (dalam Kuder.kanak autisme akan mengalami masalah dalam penggunaan ayat yang betul. Kajian ini menunjukkan kanak. Tigerman. 2003). Selain itu.Faber (2002) telah menyenaraikan masalah pragmatic berkaitan autisme (dalam Kuder. Kanak-kanak autisme yang mengalami masalah semantik dikatakan mengalami kesukaran untuk mengorganisasi. Maka tidak hairanlah jika kita mendapati kanak. Kesemua di atas menyatakan bahawa kesukaran proses semantik adalah satu ciri autisme.

6. rakan-rakan. maka mereka tidak berani untuk berkomunikasi dengan ibu bapa.merta apabial perkataan disebut.iaitu pengulangan yang tepat dan serta.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI kanak autisme sukar memahami dan menggunakan perkataan yang berubah maknanya mengikut konteks (Modul OUM. ii. Ekolalia serta.6 Implikasi terhadap intervensi bahasa 78 .merta (immediate ecolalia). namun bagi kanakkanak autisme ekolalia terjadi dengan kekerapan yang tinggi dan dalam jangka masa yang lama (mungkin hingga agak dewasa). Buat laporan ringkas berkaitan dengan dapatan anda. Ekolalia ringan (mitigated). Mereka kurang faham apa yang didengar dan akan meniru sahaja sebutan berkenaan.ulang apa yang dicakapkan tanpa niat untuk berkomunikasi dan berlaku secara automatik.diucapkan agak lewat atau agak lama selepas perkataan disebut.pengulangan segera tetapi terdapat perubahan apa yang dipertuturkan. 2007). kita dapat membezakan jenis ekolalia seperti berikut: i. Ekolalia bermaksud kanakkanak autisme mengulang. guru dan orang disekelilingnya. Kanak-kanak autisme juga mengalami masalah ekolalia. Mereka jarang berkomunikasi secara spontan dan juga menghasilkan cara berkomunikasi yang lemah. iii. Walaupun kanak. Oleh kerana kanak-kanak autisme ini megalami masalah dari segi pragmatik. Secara kasar. Buat kajian terhadap masalah bahasa kanak-kanak autisme yang berada di kelas anda.kanak lain juga ada kalanya mengalami ekolalia. Ekolalia lewat (delayed ecolalia). Aktiviti 2 Anda telah didedahkan dengan masalah bahasa kanak-kanak autisme.

ujian kecergasan merupakan komponen utama dalam menentukan kelayakan individu autisme untuk menerima perkhidmatan pendidika khas. tidak mahu mengikut arahan dan sebagainya. kebanyakan pengkaji percaya bahawa ujian intelektual dan ujian pencapaian dapat dijalankan kepada kanak. tidak dapat memberi perhatian. Terdapat berbagai jenis ujian kecerdasan yang terdapat di pasaran seperti:      The Wachsler Scales of Intelligence (terdapat banyak versi) Stanford Binet Intelligence Scale Kauffman Brief Intelligence Test McCarthy Scales of Children’s abilities Slosson Intelligence Test dan lain. 2007). Namun begitu. Namun begitu.lain lagi 79 . Namun begitu. Perkara pokok di sini bukanlah IQ individu tetapi keupayaan merek berfungsi dalam masyarakat.kanak autisme menunjukkan kelewatan dalam proses mental dalam ujian kecerdasan formal. Keadaan ini disebabkan kemahirankemahiran tertentu yang mereka miliki adalah tinggi. emosi yang tidak menentu.kanak autistik adalah: 1.kanak autisme dengan berkesan dan dapat digunakan dapatannya untuk merancang program untuk mereka (OUM. kanak. Ujian Kecerdasan/ Intelektual Ramai orang beranggapan bahawa dalam setiap individu autisme adalah genius atau dikenali sebagai Asperger Syndrome.kanak autisme mengalami kerencatan akal. Di antara 50-70 peratus kanak. disebalik keupayaan luar biasa ini. yang kebanyakan skor kecerdasan (IQ) mereka adalah di antara 35 ke 50.Kanak Autisme Ramai orang mengatakan bahawa adalah sukar untuk mengendalikan pengujian terhadap kanak.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Kaedah penilaian bahasa Pengujian Untuk Kanak.jenis ujian yang biasa dilakukan ke atas kanak. Jenis.kanak autisme kerana mereka mempunyai masalah tingkah laku.

kejelakan. Rawatan perubatan yang luas digunakan untuk kanak. Walaupun rawatan perubatan digunakan. Kombinasi pendidikan dan ujian tingkah laku akan memberi gambaran menyeluruh tentang kekurangan setiap individu supaya program khas dapat dibentuk untuk memenuhi keperluan khusus individu autisme. Ujian Tingkah Laku Ujian tingkah laku dijalankan untuk mengetahui maklumat fungsian tingkah laku individu tersebut. Di antara teknik yang digunakan adalah seperti pengasingan. pengambilan vitamin B6 bersama dengan magnesium juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan tumpuan perhatian kanak. dendaan dan sebagainya.kanak lagi boleh memainkan peranan 80 . Namun. memberi ganjaran. Fokus ujian adalah untuk mengenal pasti apa yang berlaku (antecedents) tingkah laku dan akibat daripada setiap tingkah laku.kanak autistik. Kuder (2003) juga ada mencadangkan perkhidmatan intervensi untuk kanakkanak autisme. ahli profesional akan cuba mencari jalan mengubah tingkah laku tersebut. Pengurusan tingkah laku merangkumi pelbagai strategi dan teknik yang digunakan untuk menambah atau mengekalkan tingkah laku sasaran (positif) dan mengurang atau menghapus tingkah laku kurang sesuai. shaping. Menurut Kuder. Tumpuan intervensi pada peringkat permulaan tertumpu kepada rawatan perubatan dan pengurusan tingkah laku.kanak autistik adalah penggunaan ubatan Ritalin untuk merawat masalah kurang tumpuan dan hiperaktif. program pendidikan yang sesuai dan berstruktur serta pengurusan intervensi semasa awal kanak. Selain itu. Dengan mengenal pasti antecedent atau akibat bagi tingkah laku.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 2. namun tidak ada ubat yang dapat menyembunyikan autisme. time out. Strategi / teknik intervensi yang spesifik Selain itu. proses intervensi bagi kanak.kanak autistik bermula sebaik saja masalah ini dikesan.

Mengenal pasti dan mendiagnos autisme pada peringkat awal boleh membantu menyediakan perkhidmatan. terapi bahasa dan pertuturan Intervensi awal bagi kanak. komunikasi dan pengurusan tingkah laku.asas mata pelajaran bahasa Melayu.kanak autistik termasuklah pendidikan terancang. Di sini. perkhidmatan dan bantuan teknologi ii.terapi seni. Di Malaysia. perkhidmatan jururawat sekolah iii.kanak autistik untuk membantu mengurangkan masalah autistik yang mereka alami. terapi cara kerja dan vii. program intervensi kanak.kanak autisme yang akan memasuki alam persekolahan akan melalui program pra sekolah terlbih dahulu bagi memastikan mereka bersedia untuk ditempatkan dalam Tahun Satu.kanak autisme bermula dengan pembentukan RPI individualized family service plan (IFSP) yang akan memenuhi keperluan. Di Amerika Syarikat.keperluan dalam bidang kemahiran sosial.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI penting dalam membantu mengembangkan fungsi dan potensi mereka pada kemudia hari kelak. perkhidmatan pemakanan/nutrisi v. kemahiran urus diri dan pengurusan tingkah laku diutamakan selain pengenalan kepada asas. program kebudayaan dan kesenian. muzik dan tarian vi. 81 . intervensi awal juga bermatlamat mengelak kemungkinan penempatan di sekolah khas.kanak autusme dilaksanakan melalui program pra sekolah. Kanak. Perkhidmatan intervensi awal sangat penting bagi kanak. Agama dan Moral dan Matematik.perkhidmatan yang bersesuaian untuk mereka. program intervensi dijalankan melalui kerjasama di antara agensi seperti berikut: i. latihan dan kaunseling ibu bapa iv. perkhidmatan intervensi awal sememangnya dibentuk bagi memenuhi keperluan individu kanak. Selain menerima perkhidmatan yang sesuai. kemahiran urus diri. Selain rawatan perubatan dan pengurusan tingkah laku.

memilih item-item.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Manakal Wetherby (1986). PECS pada mulanya dibina untuk murid-murid autisme. mencadangan strategi/ teknik intervensi bagi kanak-kanak autisme (dalam OUM. Ianya tidak cukup dengan hanya mengajar kanak-kanak tentang kemahiran bahasa. 2007). Menurut Wallin (2004). Manakala menurut Hallahan dan Kaufman (2006). persekitaran sosial harus diubah selaras dengan kegunaan dan kebolehan. PECS memungkinkan individu untuk membuat permintaan. Menurut Wetherby (1986). Berikut disenaraikan beberapa strategi / teknik intervensi spesifik yang boleh dilaksanakan untuk memperbaiki bahasa kanak-kanak autisme Picture Exchange Communication System (PECS) Salah satu cara untuk mengatasi masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak autisme ialah dengan menggunakan Picture Exchange Communication System (PECS). membuat memek muka. namun. penjaga perlu memikirkan tentang ‘social content of language invension. PECS ialah sistem komunikasi augmentatif yang dibentuk untuk membantu individu memperolehi salah satu cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. ahli-ahli klinikal perlu memikirkan bahawa perkembangan mental mempunyai kaitan dengan komunikasi yang baik dan tidak baik. program ini telah berjaya dilaksanakan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran yang 82 . fokus kepada perkembangan komunikasi kanak-kanak autisme. dan menyatakan perasaan dengan menggunakan kad-kad gambar sebagai pertukaran kepada komunikasi dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pembelajaran. para professional harus lebih fleksibel dalam mengikut cara membimbing kanakkanak untuk mencapai kejayaan. kesediaan untuk belajar bersungguh-sungguh harus diberi penekanan dalam intervensi bahasa kanak-kanak autisme:      kanak-kanak perlu diajar untuk menunjukkan keperluan melalui komunikasipertuturan dan pergerakan tidak verbal contoh.

PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI signifikan. Peneguhan serta merta apabila murid-murid dapat melaksanakan aktiviti. Contoh: Saya dengar ……………………. contoh Saya mahu ……………… (dipasangkan dengan gambar berdasarkan kehendak murid ) Fasa 5 dan 6: Guru menambah perbendaharaan murid dengan kata sifat dan lain-lain perkataan. Fasa 3: Guru mengajar murid untuk mendiskriminasi kad-kad gambar yang banyak untuk mengenal pasti kad yang diperlukan oleh murid dengan meletakkan beberapa kad gambar di papan hitam Fasa 4: Guru mengajar struktur ayat asas kepada murid dengan menggunakan ayat. untuk menambah komunikasi murid. Fasa 2: Guru menambah perbendaharaan kata murid dengan menambah junlah kad yang digunakan. Saya lihat ……………………. tetapi masih mengunakan satu kad pada satu-satu masa. Murid membuat latihan dengan menggunakan satu kad pada satusatu masa. Program PECS menggabungkan kaedah tingkahlaku dan teknik pengajaran incidental untuk memperkembangkan komunikasi sosial kanak-kanak bermasalah pembelajaran (dalam Zaleha Tambi Adam. 83 . 2009) Langkah-Langkah Pelaksanaan PECS Terdapat enam fasa dalam pengajaran PECS: Fasa 1: A jar murid secara spontan untuk menyatakan bahan atau aktiviti yang mereka perlukan dengan kad gambar.

motivasi. Pembelajaran menumpukan kepada privotal area meliputi respon pelbagai ingatan.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Cadangan lain terhadap intervensi bahasa dalam kalangan kanak-kanak autisme:. respon yang sesuai dan kawalan tingkah laku Cadangan langkah pelaksanaan Intervention setting : persekitaran yang khusus – berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak Jumlah intervensi – menyediakan intervensi yang paling efektif dalam masa yang singkat Intervention agent – bilangan individu yang terlibat (tenaga pengajar seperti ahli keluarga) Tingkah laku sasaran Developmental Individual Difference Relationship-based Model (DIR) Maksud fokus kepada tiga elemen. perubahan dan ‘motor planning dan hubungan kanak-kanak dengan orang lain 84 . iaitu tahap perkembangan fungsi emosi kanak-kanak. perbezaan reaksi sensori. Discrete Trial Training Maksud Discrete Trial Training  trial adalah satu unit asas yang bermula dengan stimulasi  Cadangan langkah pelaksanaan Mulakan dengan stimulasi (arahan guru) Respon kanak-kanak selaras dengan satu tempoh sebellum stimulasi seterusnya Pengukuhan – pada reaksi yang betul Respon salah beri tindak balas verbal diikuti dengan pembetulan Privotal – Response Model Maksud Prinsip yang berkaitan analisa tingkah laku.

kanak autistik juga sukar memahami badan dan juga ekspresi orang lain. Oleh itu kanak-kanak autisme peulu Oleh itu. Sangat sukar mendapat perhatian mereka ketika bercakap dan mereka juga tidak memberi perhatian terhadap apa yang orang lain sedang lakukan. kanak. Sesuatu kemahiran sosial seperti berbual misalnya memerlukan penguasaan beberapa kemahiran seperti hubungan mata. Mereka tidak mempunyai sebarang niat dan keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kanak.7 Keberkesanan komunikasi Berdasarkan perbincangan berkaitan dengan masalah bahasa kanak-kanak autisme. Mereka tidak akan memberitahu atau menunjuk kepada barang yang dikehendaki. dapat dibuat kesimpulan bahawa kanak-kanak disleksia menghadapi masalah untuk berkomunikasi dengan orang lain. nada dan intonasi suara yang sesuai dan kemahiran menyoal dan menjawab soalan. bahasa dan sosial asas secara sengaja perkembangan melalaui enam fungsi perkembangan emosi menggabngkan teknik intervensi lama ke dalam program komprehensif – reaksi mudah untuk membentuk symbol komunikasi 6. Apabila individu autistik mengalamai masalah dalam kemahiran sosial.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Cadangan langkah pelaksanaan membentuk perasaan kanak-kanak secara sengaja membina kognitif. Mereka perlu diberi peluang bergaul dengan rakan sebaya lain yang bukan autistik supaya mereka dapat belajar bergaul dan mempelajari kemahiran sosial yang dijangka berlaku dalam situasi sebenar. Sebab itulah mereka tidak dapat mentafsir dengan tepat perasaan orang lain dan kerap memberi tindak balas yang tidak sesuai atau salah. 85 . sebaliknya memegang tangan bapa atau ibu dan membawanya ke tempat barang itu.kanak autistime perlu diberi bimbingan dan dorongan untuk meningkatkan tingkah laku postif dan mengurangkan tingkah laku yang kurang sesuai. bahasa badan yang bermakna. maka mereka perlu diperkenalkan dengan kemahiran yang mudah yang diperlukan sebelum diperkenalkan kepada tingkah laku yang lebih kompleks.

London: David Fulton Pub.PKU 3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Aktiviti 3 Pilih strategi/intervensi yang sesuai. Boston: Allyn & Bacon. S. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. (5th Ed. dan laksanakan strategi tersebut kepada murid autisme di kelas anda. . (2000) Teaching children with speech and language difficulties.). A. D. Martin. Jelaskan perkara yang harus dipertimbangkan dalam mengatasi masalah bahasa bagi kedua-dua kumpulan tersebut. New York : Wiley Kuder.(1978) Language Development and Language Disorders. Reed. M. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan “ SELAMAT BERJAYA” Bahan Rujukan Bloom. R. Buat laporan berbaitan dengan strategi/ intervensi yang telah dilaksanakan. J. L.) Boston : Allyn & Bacon. Boston : & Bacon. & Lahey. Tutorial Banding-bezakan masalah-masalah bahasa dan komunikasi seorang kanakkanak autisme dan kanak-kanak masalah pendengaran tahap moderate. Owens. Allyn 86 . V. (2001) Language Development : An Introduction.

0 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap kanak-kanak masalah sensori iaitu kanakkanak bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan dalam aspek psiko-motor.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 7 BAHASA KANAK-KANAK MASALAH SENSORI 7. Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa kepada kanak-kanak masalah sensori. 7. aspek kognitif dan aspek afektif. Perbincangan topik adalah berkaiatan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan dalam aspek psiko-motor. 86 . Membincangkan masalah bahasa yang dari segi bentuk . Topik ini jugamenghuraikan mengenai masalah bahasa yang dihadapi serta implikasi terhadap intervensi bahasa kepada kanak-kanak masalah sensori. 2. aspek kognitif dan aspek afektif. 3. kandungan dan penggunaan bahasa. anda dapat: 1.

87 .SENSORI Masalah Bhs Knk-knk M.Aspek psiko-motor . Justeru itu.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7.Aspek kogniti .2 KERANGKA TAJUKBAHASA KANAK-KANAK MASALAH SENSORI Ciri-ciri Knk-knk M.3 Pendahuluan Bahasa merupakan campuran kebolehan yang diperlukan untuk berkomunikasi berbahasa atau pengeluaran perkataan.Strategi / teknik intervensi yang spesifik .Penggunaan bahasa .Kaedah penilaian bahasa .Aspek afektif .Kandungan bahasa . Ketidakupayaan mereka untuk berkomunikasi amat berbeza dan masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran lebih ketara berbanding kanak-kanak bermasalah penglihatan.SENSORI Implikasi Terhdp Intervensi Bhs . masalah bahasa di kalangan kanak-kanak pendengaran dan penglihatan agak berbeza.Bentuk bahasa . Manakala komunikasi pula ialah proses penyampaian dan penerimaan maklumat antara individu.Keberkesanan komunikasi  KANDUNGAN ISI 7.

“cortical” atau dipusat “sub-cortical” untuk penglihatan atau bahagian-bahagian yang berkaitan dengannya”. Ianya terbahagi kepada separuh buta (partial blindness) atau buta (total blindness).PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. di mana kerosakan wujud pada bahagian dalam telinga. Menurut Howard (1996) menyatakan bahawa masalah pendengaran boleh dibahagikan kepada dua iaitu : a. retina. Manakala bagi cacat pendengaran pula ianya merujuk kepada kehilangan pendengaran konduktif. terdapat pelbagai definisi yang digunakan bagi menjelaskan kategori kanak-kanak bermasalah penglihatan dan pendengaran.3. saraf optik.1 Definisi Secara umumnya. Sekiranya berlaku kehilangan pendengaran. Kehilangan pendengaran (hard of hearing) iaitu kanak-kanak masih boleh menggunakan pendengaran untuk memahami pertuturan dan kebiasannya dengan bantuan alat bantu dengar. 88 . Menurut Baldwin (1901) dalam Adeline (1997) menyatakan istilah cacat penglihatan atau “blindness” sebagai . Pekak (deaf) iaitu kanak-kanak ini tidak boleh menggunakan pendengaran untuk memahami pertuturan walaupun boleh mendengar bunyi atau menggunakan alat bantu dengar. “ketidakupayaan untuk bertindak atau memberi respon kepada rangsangan yang menghasilkan penglihatan. di mana terdapat kerosakan pada bahagian luar dan tengah telinga dan kehilangan pendengaran sensori-neural. Kecacatan ini mungkin disebabkan oleh kecederaan atau kerosakan dibahagianbahagian “optical mechanism”. 1991). b. isyarat bunyi walaupun dihantar ke otak oleh saraf auditori tidak dapat diterima dengan betul atau didengar sebagai bunyi (William.

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Justeru itu. ciri-ciri yang nyata penguasaan bahasa dan komunikasi kanakkanak bermasalah penglihatan dan pendengaran adalah dari segi . vi. xiv. xii. Ketidakbolehan untuk memberi tumpuan semasa melihat Memegang kepala dengan kuat Menyengetkan kepala Mengerutkan dahi semasa melihat objek yang jauh Menggosok mata secara melampau Mengedip mata secara berterusan Mengadu kepeningan Sakit kepala Rasa mual selepas menumpukan penglihatan kepada sesuatu objek Menutup sebelah mata dengan tangan Memasukkan jari ke dalam mata Keengganan untuk bermain Ketidakbolehan mengambil bahagian untuk bermain Gelisah Namun begitu. 89 . Secara umumnya kanak-kanak bermasalah penglihatan mempunyai ciri-ciri yang berikut yang boleh dikenalpasti. ii. x. 7.4 Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran dan Bermasalah Penglihatan Kanak-kanak bermasalah penglihatan dan pendengaran boleh dikenalpasti masalah penguasaan bahasa dan komunikasi berdasarkan kepada keterukan kecacatan yang dialaminya. kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan akan mengalami masalah penguasaan kemahiran berbahasa dan komunikasi disebabkan oleh masalah yang dihadapinya. xi. viii. xiii. iii. iv. ix. antaranya iaitu : i. v. vii.

Manakala seseorang yang bermasalah pendengaran sejak lahir biasanya mempunyai tahap kematangan dan keupayaan di abwah paras sederhana pada pergerakanr-pergerakan psikomotor. Kanak-kanak ini biasanya boleh melakukan yang perlu dibantu atau tunjukajar. 7. kepantasan motor terhad. kanak-kanak bermasalah penglihatan pada dasarnya tidak mempunyai masalah dari segi psikomotor. Perkembangan intelek dan kognitif sama seperti kanak-kanak normal yang lain.1 Aspek Psikomotor Secara umumnya. Ia hanya melibatkan masalah dari segi pertuturan untuk berkomunikasi. Pergerakan-pergerakan tersebut perlu diterapkan dan pemulihan yang perlu dilakukan ke atas individu bermasalah pendengaran melalui aktiviti pendidikan jasmani yang melibatkan pergerakan motor kasar. untuk menentukan masalah dari segi kongnitif maka ujian kecerdasan yang biasa digunakan mengikut Standardized Intelligence Tests yang diasaskan oleh Samuel. penggunaan koordinasi lokomotor dan kepantasan motor adalah pergerakanpergerakan yang sukar dilaksanakan oleh individu bermasalah pendengaran.2 Aspek Kognitif Kanak-kanak buta mempunyai kebolehan intelek/kognitif yang sama seperti kanak-kanak normal ketika mereka dilahirkan.4. penggunaan motor yang kompleks serta berbagai kesukaran lain. Pergerakan-pergerakan yang lebih kompleks seperti pergerakan serentak. P. Kebiasaannya The Sandford-Binet Tests akan digunakan kerana ia tidak terlalu banyak menggunakan item yang memerlukan penglihatan. Hayes (Kauffman. kurang keseimbangan.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. Kanak-kanak ini biasanya akan mudah terjatuh ketika berjalan kerana kurang keseimbangan pada deria pendengaran. Selain itu. koordinasi lokomotor. mereka juga mengalami kesukaran pada pergerakan serentak psikomotor. Manakala McGrinnis (1981) dalam Hallahan (1978) menyatakan bahawa banyak kajian yang dilakukan dalam menilai pencapaian bahasa antara kanak-kanak 90 .4. 1978).

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI normal dan buta menunjukkan tiada perbezaan. 91 . Keadaan ini membawa makna kanak-kanak pekak memunyai kebolehan kognitif yang jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal.3 Aspek Afektif Biasanya kanak-kanak bermasalah penglihatan mempunyai sikap dan sifat yang lebih baik dari segi perasaan. Manakala menurut Kirk Gallegher (1986) dalam kajiannya menyimpulkan bahawa kanak-kanak pekak mempunyai IQ yang rendah iaitu purata biasa retadasi pada 10 poin. Kepekakan yang berlaku adalah satu halangan kepada kanak-kanak untuk berfungsi dalam dunia objek yang memerlukan pemikiran yang konkrit. KOGNITIF. DAN AFEKTIF MENGENAI MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN. Biasanya kanak-kanak buta akan peka dalam berbahasa kerana mereka hanya ada satu sahaja cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. 7.4. SETERUSNYA BUAT SENARAI SEMAK BERDASARKAN MENGENAI ASPEK PSIKOMOTOR. REHAT SEBENTAR .

Mereka mempunyai perasaan rendah diri serta mengasing diri daripada rakan yang normal. 1993). masalah komunikasi bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran memberi kesan besar terhadap emosi. b. 92 . Walaupun kehilangan pendengaran sederhana serta dibantu oleh alat bantu dengar. Ia digunakan untuk memantau bahasa reseptif. bahasa pertuturan mesti dipantau melalui rangkaian verbal selain daripada yang normal. Keperluan untuk kembali dari satu sistem bermoniter (pemantauan) kepada yang lain dalam pembelajaran bahasa adalah unik kepada mereka yang mempunyai kepekakan yang sangat teruk dan ini juga mungkin cara paling susah dalam pembelajaran bahasa oleh manusia.5 Masalah Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran dan Bermasalah Penglihatan Secara umumnya. Modulasi dan moniter tepat pertuturan seseorang dapat dilakukan apabila seseorang boleh mendengar secara normal. c. meninggalkan atau menukar perkataan Masalah bahasa di kalangan murid bermasalah pendengaran sering kali akan melakukan kesalahan struktur ayat kerana mereka kesukaran menyusun ayat berdasarkan pemerolehan bahasanya. sosial dan peribadi seseorang. mempunyai banyak halangan dan kesukaran di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta kehidupan bersama masyarakat sekeliling yang normal setelah tamat persekolahannya. Kajian menunjukkan individu yang bermasalah pendengaran dari peringkat bayi. namun terdapat juga kesulitan untuk moniter secara normal.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. Ini menimbulkan implikasi dan perkembangan bahasa terhadap mereka di dalam menguasai bahasa (Abdullah Yusuf. Antara implikasi masalah yang timbul antaranya : a. Malu untuk bercakap dengan suara yang kuat Perbendaharaan yang sedikit Struktur bahasa yang ringkas. Justeru itu.

iv. ole yang demikian mereka akan cepat merasa penat. vi. semantik dan pragmatik. morfologi. maka perolehan isi pelajaran akan terputus-putus seterusnya sukar faham. Tumpuan dan perhatian terhadap sesi P&P yang terhad kerana pelajar bermasalah pendengaran bergantung sepenuhnya kepada deria penglihatan untuk mendapatkan maklumat. sintaksis. merasa rendah diri dan sebagainya. Di antara implikasi yang boleh menggangu pelajar atau individu yang bermasalah pendengaran ialah : i. Kadang kala boleh menjadi bahan ejekan rakan-rakan dari kalangan pelajar normal dan ini akan menyebabkan gangguan emosi dan seterusnya menggangu tumpuan kepada pelajaran. masalah pendengaran yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran akan memberikan implikasi dalam proses P&P.6. Penggunaan perbendaharaan kata yang sangat terhad. iii. Berhadapan dengan masalah untuk berkomunikasi dengan pelajar normal seandainya pelajar bermasalah pendengaran ini ditempatkan di sekolah percantuman atau inklusif dan ini menyebabkan faktor salah faham. 93 Biasanya kanak-kanak bermasalah . v.6 Implikasi terhadap Intervensi Bahasa Secara kasarnya. 7.1 Kaedah Penilaian Bahasa Untuk menilai bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan biasanya menggunakan 5 elemen bahasa iaitu fonologi. Seringkali mengharapkan bantuan rakan sebaya ketika berada di dalam kelas kerana faktor di atas. ii.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 7. Gangguan emsoi dan kurang faham dengan apa yang disampaikan oleh guru ditambah pula dengan tumpuan deria penglihatan yang telah penat.

Braille adalah sistem bacaan dan tulisan yang mana perkataan.2 Strategi/teknik intervensi yang spesifik Untuk mengatasi masalah dalam penguasaan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi kanak-kanak bermasalah penglihatan. nombor daripada susunan titik-titik yang timbul.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI pendengaran mengalami kesukaran dalam kesemua elemen bahasa tersebut berbanding kanak-kanak bermasalah penglihatan yang hanya mempunyai kekurangan dari segi semantik 7. 94 .6. ii. Pelajar rabun menggunakan 3 pendekatan asas untuk membaca cetakan : pembesaran mengurangkan jarak antara mata dan kertas dari 40cm ke 5 cm lensa tulisan yang besar iii. putih-hitam dan terkini adalah tulisan berwarna. CCTV Penggunaan TV menggunakan skrin yang boleh dikawal menggunakan alat bagi membesarkan huruf / tulisan. Kependekan perkataan banyak membantu meningkatkan kecekapan membaca dan menulis Braille (Schroeder 1989). Skrin akan memaparkan tulisan samada hitamputih. Braille Braille adalah literasi yang pertama bagi individu bermasalah penglihatan (Schroeder 1989). antara lain peralatan yang boleh diguna untuk membantu kanak-kanak tersebut adalah seperti berikut : i. Low Vision Devices (LVD) Penggunaan cetakan besar sebagai medium bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan. Sistem ini dibina oleh Louis Braille tahun 1830 seorang pemuda Peranchis yang buta. huruf.

kertas pasir. Peralatan Audio Penggunaan alat seperti radio keset. Penggunaan Computer Sythernizer (Komputer Bersuara) yang menggunakan perisian “duxburry” yang boleh menterjemahkan tulisan dalam bentuk suara. Komputer boleh menterjemahkan ke dalam bentuk braille atau bentuk suara bagi memudahkan pengguna. Latihan Mobiliti Keupayaan untuk bergerak adalah terhad maka latihan mobiliti adalah perlu bagi menggelakkan pergantungan berlebihan kepada orang lain untuk bergerak. Perisian dan Aksesori Komputer Penggunaan media terkini berdasarkan perisian dan aksesori komputer yang diubahsuai bagi memudahkan orang buta menggunakan alat tersebut. Mesin pencetak Beryl sejenis peralatan bersuara digunakan untuk menterjemahkan atau mengimbas bahan bercetak dengan menggunakan mesin pengimbas yang diimbas dan disimpan dalam cakra keras atau cakra liut. Bahan Sentuhan (Tactile) Penggunaan bahan timbul sebagai bahan untuk berkomunikasi. vi.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI iv. vii. Ini akan memudahkan pengguna membaca sesuatu teks atau perkataan yang bertulis. Ada 4 cara untuk memudahkan mobiliti iaitu :   Panduan manusia Panduan anjing 95 . TV dan komputer sebagai alat bantuan semasa belajar. v. Contoh peta timbul menggunakan kertas tebal. lidi dsb. Tujuannya untuk memudahkan pelajar mempelajari sesuatu topik yang berkaitan dengan lebih mudah dan berkesan.

Ia digunakan dengan diletakkan di hadapan mata sahaja kerana ia mempunyai pembesaran yang tinggi dan lengkap. 96 . Digunakan semasa membaca. o Kanta Teleskopik Untuk membesarkan jarak objek dan biasanya hanya diperlukan untuk jangkamasa pendek. Dipakai secara berterusan kerana ia mengurangkan keluasan pandangan dan mudah menilai jarak. Ia biasa dan mudah didapati serta merupakan salah satu daripada alat pembesar. Ia selamat dan berkesan terutamanya mengawal penggunaan penglihatan tengah. Bantuan Untuk Melihat o Kanta Pembesar Kanta yang terdapat dalam pelbagai bentuk dan pelbagai kuasa pembesar seperti Calmp Magnifier. o Kanta Sesentuh Digunakan untuk membetulkan masalah rabun. masalah kornea dan rabun dekat. Bar Magnifier. Ia digunkan untuk penglihatan jangka masa pendek seperti melihat nombor bas. Tweezer.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI   Penggunaan tongkat Alatan elektronik viii. o Kanta Mikroskopik (untuk pandangan dekat sahaja) Didapati dalam 2 atau lebih kanta penambah dan digunakan untuk pandangan dekat sahaja. Finger Magnifier dan Setero Binocular Magnifier. o Cermin mata Kanta yang biasanya digunakan untuk membaca adalah cermin mata yang mempunyai saiz yang tertentu yang boleh ditambah.

Bahasa isyarat ii.7 Keberkesanan komunikasi Secara umumnya. Antara masalah komunikasi dan cara mengatasinya di kalangan 97 . Marjorie (1985) menyatakan bahawa kaedah komunikasi dalam pengajaran bermasalah pendengaran adalah seperti berikut : i. nyatakan implikasi yang berlaku berkaitan dengan masalah bahasa bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan? Manakala bagi strategi/intervensi yang boleh digunapakai bagai membantu kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam berkomunikasi boleh diguna pelbagai cara. Berdasarkan pengalaman anda. American Sign Language (ASL) Ejaan jari Komunikasi Lisan Bacaan bibir “Cue speech” Pertuturan (speech) iii. difokal dan trifokal.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Cermin mata mempunyai unifokal. keberkesanan komunikasi bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran bergantung kepada tahap keterukan kecacatan pendengaran yang dialaminya. Komunikasi Seluruh (Total communication) Gabungan manual. Menurut Ward. oral dan gerakan 7. Trifokal digunakan untuk mengukur jarak pertengahan. Difokal digunakan untuk membaca tetapi juga digunakan untuk pandangan terus. Unifokal digunakan untuk melihat satu tujuan sahaja seperti membaca.

ii. Kanak-kanak bermasalah pendengaran juga tidak boleh membezakan aspek morfologi dengan tepat. contohnya penggunaan “ing” pada sesetengah perkataan seperti di bawah : walk jump walking jumping Malah ciri-ciri bahasa dan pertuturan kanak-kanak ini di mana mereka tidak dapat memahami antara singular dan plural. Jelaskan secara terperinci kaedah yang dinyatakan 98 . Sintaks dan morfologi Biasanya kanak-kanak ini mengalami kefahaman yang kurang tentang ayat-ayat aktif dan pasif. contohnya : mouse one pig mice two pigs Anda dikehendaki mencari maklumat berkaitan dengan kaedah komunikasi bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran yang dinyatakan di atas. Perkembangan bahasa kanak-kanak ini adalah ketinggalan berbanding dengan rakan sebaya mereka.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI kanak-kanak bermasalah pendengaran merujuk kepada ciri-ciri bahasa dan pertuturan seperti berikut : i. Mereka juga kurang menggunakan kata kerja dengan baik. Auditory Deprivation Kanak-kanak yang mengalami ciri-ciri ini mengalami gangguan secara fizikal. Mereka akan mengalami masalah bertutur dan kelewatan berbahasa (speech and langugae delayed).

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Kesimpulan Masalah bahasa bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan agak berbeza. 99 . Anda dikehendaki membuat bandingbeza masalah bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan. pendekatan yang bersesuaian juga perlu bagi membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah bahasa dan komunikasi. jangkamasa kecacatan dikesan dan darjah kecacatan memainkan peranan penting di dalam memilih kaedah pengajaran kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. Terangkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengatasi masalah bahasa kanak-kanak masalah sensori bermasalah pendengaran dan penglihatan. Selain itu. Malah Radziewicz dan Antonellis (1993). namun begitu pendekatan yang berbeza boleh digunakan untuk membantu mereka cara berkomunikasi. menyatakan faktor bila berlaku kecacatan.

(2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. R. New York : Wiley Kuder. (5th Ed. & Lahey. (2001) Language Development : An Introduction.(1978) Language Development and Language Disorders. Boston: Allyn & Bacon. Reed.) Boston : Allyn & Bacon. Boston : Allyn & Bacon.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bahan Rujukan Bloom. L. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. M. D. S. J. Martin. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. V. 100 .). Owens. London: David Fulton Pub. A.

Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dalam aspek psiko-motor. kandungan dan penggunaan bahasa. 3. aspek kognitif dan aspek bermasalah afektif.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini. Menghuraikan implikasi terhadap intervensi bahasa kepada kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. 101 . 8. anda dapat: 1. aspek kognitif dan aspek afektif. Topik ini jugamenghuraikan mengenai masalah bahasa yang dihadapi serta implikasi terhadap intervensi bahasa kepada kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. 2.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 8 BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU 8. Membincangkan masalah bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dari segi bentuk .0 SINOPSIS Tajuk ini memberi fokus terhadap kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Perbincangan topik adalah berkaiatan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dalam aspek psiko-motor.

Bentuk bahasa .Keberkesanan komunikasi  KANDUNGAN ISI 8.Strategi / teknik intervensi yang spesifik .Emosi Dan Tingkah Laku Implikasi Terhadap Intervensi Bahasa .3 Pengenalan Individu dengan kesukaran emosi dan tingkah laku biasanya mengalami masalah bahasa dan komunikasi yang tidak dapat dijangka.Emosi Dan Tingkah Laku Masalah Bhs Knk-knk M. Mereka kurang memberikan tumpuan dan sering berasa cemas 102 .Kandungan bahasa .Aspek psiko-motor .Aspek kogniti .2 KERANGKA TAJUK- BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU Ciri-ciri Knk-knk M.Aspek afektif .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 8.Penggunaan bahasa .Kaedah penilaian bahasa . Kanak-kanak yang mengalami masalah emosi dan tingkah laku sering menimbulkan gangguan kepada sekolah dan merisaukan guru dan rakan sebaya yang lain.

Guru Kevin pula melaporkan prestasinya pada tahap biasa kecuali dalam mengeja yang menunjukkan kelemahan.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 8. Dalam penilaian bahasa skor Kevin di bawah pencapaian normal untuk nahu ekpersif dan memori auditori-verbal. Kevin lemah dalam membaca. Ibu bapanya telah berpisah dan Kevin jarang sekali bertemu bapanya. Ibunya menggambarkan beliau sebagai anak bermasalah dan sering menangis. pemahaman dan kiraan matematik. pada darjat yang ketara dan keadaan ini akan menjejaskan prestasi pembelajaran kanak-kanak tersebut : i.4 Ciri-ciri Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku Bincangkan Kajian Kes di bawah Kevin berusia 7 tahun 10 bulan telah didera secara fizikal dan verbal oleh rakan sebaya. Menunjukkan gejala-gejala fizikal atau perasaan takut yang ada kaitan dengan masalah peribadi dan sekolah. Siapa Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah laku ? Merujuk kepada tingkah laku individu yang mendatangkan masalah kepada keluarga dan masyarakat. cepat meradang serta terlalu aktif. 103 . Beliau mengalami masalah pemprosesan bahasa. ekpresif dan reseptif. Tingkah laku dan perasaan yang kurang sesuai dalam keadaan normal ii. Masalah tingkah laku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri seperti bertingkah laku ganas mahu pun pasif akan berlaku pada tempoh yang lama. Dalam pencapaian akademik.

Tidak mengenal realiti dan masalah sosial akibat gangguan emosi yang Ketidakbolehan membina atau mengekalkan perhubungan dengan orang Ketidakbolehan dan ketidakupayaan pelajar yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan faktor-faktor deria (sensori). Juga. masalah tingkahlaku dilihat sebagai : i. Menarik diri dari situasi sosial (withdrawal) iaitu individu yang terlalu segan dan takut melibatkan diri dalam situasi sosial. Tingkahlaku yang mengganggui (Disruptive Behavior) iaitu tingkahlaku untuk mendapat perhatian orang lain. mungkin tidak faham apakah tingkahlaku yang sesuai untuk situasi tertentu seperti bercakap dengan guru besar seperti bercakap dengan kawan-kawan. v. misalnya “out – of – seat”. mengejek. kesihatan dan intelek. v. lain. iv. Tingkah laku yang berulangan (stereo type beheviour) iaitu sesetengah kanak-kanak misalnya kanak-kanak autistik atau buta sering menunjukkan tingkahlaku seperti gerakan tangan dari depan mata “rocking” dan lain-lain. Tingkahlaku yang tidak sesuai dari segi sosial dan tingkahlaku kurang matang. merayau-rayau. Misalnya sering menangis. Klasifikasi Masalah Tingkahlaku Kerr & Nelson. ii. terlalu bergantung kepada rakan. vi. teruk. Tingkah laku yang agresif iaitu tingkah laku di mana seseorang kanak-kanak selalu mencederakan orang lain atau merosakkan harta benda. tidak mengikut arahan guru dan ibu bapa.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI iii. iv. iii. Suasana yang kurang gembira dan penuh dengan kerisauan. Misalnya sengaja mengelakkan diri daripada bermain atau berkomunikasi dengan kanak-kanak lain. “tantrums”. 104 .

Menurut Heward. memukul.mencuri. berbohong dan sering marah-marah. berkelahi atau bergaduh. Tingkah laku ‘unternalising’ ditujukan kepada diri yang bersifat mengasingkan diri ‘compulsive’. tidak menghiraukan arahan guru . mengganggu rakan. Contoh perlakuan tidak duduk di tempat duduk sendiri. pemalu. merosakan harta benda ‘vendalisme’. (2003) menyifatkan kanak-kanak bermasalah emosi sebagai mereka yang mempamerkan tingkah laku yang melanggari nilai-nilai norma masyarakat Tingkah Laku / Emosi Luaran Dalaman Tingkah Laku Luaran Tingkah laku antisosial (external behaviour)  Kerap bangun dari tempat duduk  Menjerit  Bercakap kuat  Memaki hamun  Mengganggu rakan 105 . Tingkah laku ‘externalizing’ ditujukan kepada orang lain dan persekitaran bersifat ‘impulsive’ dan kurang pengawalan diri seperti agresif dan sering mengganggu orang lain.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Achenbach & Edelbrock pula mengkategorikan tingkahlaku sebagai: i. berfokus kepada ketakutan dan fantasi. selalu sedih. ii. lari mengelilingi bilik darjah. menjerit. Individu ini sentiasa menonjol dengan permasalahan tingkahlaku sehingga menjejaskan pembelajaran dan perhubungan sosial. Keadaan sebegini mungkin tidak disedari oleh guru kerana tidak mengganggu namun tingkahlaku ini menjejaskan pembelajaran dan perhubungan sosial yang normal.

.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI  Memukul  Bergaduh  Tidak menghiraukan guru  Kerap mengadu  Menipu  Merosakkan harta benda Tingkah Laku Dalaman (Internal Behaviour)  Mengasingkan diri  Tidak mempunyai kemahiran sosial  Melibatkan diri dalam dunia khayalan dan fantasi  Mengadu sakit  Tertekan dan takut pada sesuatu tanpa sebab  Prestasi kognitif yang kurang memuaskan  Menunjukkan tingkah laku yang hyperaktif  Suka merayau  Pemarah  Kurang bersabar REHAT SEBENTAR . 106 . .Psiko motor ii). – afektif Persembahkan dapatan perbincangan tersebut dalam satu Pergurusan Grafik.kognitif iii). SETERUSNYA AKTIVITI MENGUMPUL MAKLUMAT Secara berkumpulan bincangkan dan kumpul maklumat ciri-ciri kanak-kanak masalah emosi dan tingkah laku dari aspek berikut : i).

PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 8.morfologi . Merujuk kepada ketidakupayaan kanak-kanak menguasai kemahiran berbahasa yang terdiri daripada 5 kompenan bahasa .sintaksis . Kandungan ( semantik) dan Penggunaan ( pragmatik ).semantik . Masalah melibatkan Komunikasi dan Bahasa seperti dalam rajah di bawah : Msl Bhs Dlman Mslh Bhs  Penerimaan Auditori Mslh Bhs  Pelahiran Auditori Mslh Bhs Mslh Komunikasi Mslh Perttran 107 . sintaksis).fonologi .pragmatik ( Martin & Miller 1996) Manakala Bloom & Lahey(1978) pula mengklasifikasikan kepada 3 sahaja iaitu Bentuk ( fonologi.5 Masalah Bahasa Kanak-kanak Bermasalah Emosi dan Tingkah Laku. morfologi. .

lemah daya ingatan & sukar kaitkan makna perkataan - Sukar ikut arahan.mslh diskriminasi pendgran. fahami perkataan. faham jenaka @ ‘gesture’ & sukar ikuti pelajaran lisan • - Masalah Bahasa Pelahiran Auditori Menghasilkan pertuturan ‘Ekspresif Aphasia’ @ istilah lain ‘ Dysnomia @ ‘Anomia’ iaitu kesukaran mengingat & menyebut perkataan @ nama-nama objek - ‘Apraxia’ = kesukaran menghasilkan bunyi perkataan krn gangguan saraf & alat artikulasi * tidak dpt menggunakan perkataan dlm pertuturan. Penerimaan Auditori dan Pelahiran Auditori     - Masalah Bahasa Dalaman : Tahap pertama dlm proses pembel bhs – ketidakupayaan menyerap penglman tanpa kata Tidak dpt mengasimilasi penglm2 (con kaitkan bunyi kucing ‘meow’ dgn kucing @ mengklasifikasikan benda2 ikut kumpulan Masalah Bahasa Penerimaan Auditori Memahami lambang2 bs pertuturan Dikenali ‘reseptif aphasia’ Punca.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Masalah Bahasa terbahagi kepada 3 iaitu Masalah Bahasa Dalaman. bert/bls. 1996) Masalah Pertuturan • • • • kesukaran untuk mengeluar @ menyebut sesuatu perkataan suka berdiam tidak mahu bertindakbalas @ menjawab soalan ambil masa lama memahami & beri pendapat 108 . menyebut. membtk konsep. susun utk btk ayat (Martin & Miller.

kuantiti. Sintaksis • • • gagal beri maklumat yang dikehendaki sukar dalam perbualan diam diri iv). sintaksis. morfologi. i). Fonologi -sukar mengeluarkan kata-kata -masalah dari aspek pendengaran dan sistem saraf -kemungkinan bermasalah artikulasi dan auditori contohnya kanak-kanak palsi cerebral -Masalah intonansi dan ritma kurang sesuai serta tidak sesuai dari segi konteks contohnya kanak-kanak autisme ii). Morfologi • • penggunaan perkataan tidak betul Perbendaharaan kata terhad • • Kelewatan pemerolehan bahasa Masalah membuat ujaran terhadap ayat yang kompleks – kebiasaan ayat ringkas ( subjek-aksi-objek) • Kurang gunakan imbuhan iii). semantik dan pragmatik.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Punca/ Sebab Masalah Bahasa Secara umum diuji daripada 5 kompenan bahasa iaitu aspek fonologi. ruang & masa Masalah kurang perbendaharaan kata Kurang variasi bahasa 109 . Semantik Sukar faham makna perkataan ikut kategori.

1 Kaedah penilaian bahasa Penaksiran kemahiran bahasa dan pertuturan terutama bagi kemahiran komunikasi adalah perlu diaplikasikan untuk mentaksir bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. 110 . melaksana dan seterusnya menilai semula program intervensi.6. Oleh kerana komunikasi merupakan satu perkara yang sukar dinilai dan tidak terdapat satu ujian-standard yang formal untuk pentaksiran komunikasi maka pemerhatian perlu dijalankan untuk melihat komunikasi secara semulajadi dalam situasi yang berbeza-beza. merancang. Ini kerana masalah bahasa dan komunikasi memberi kesan/ impak kepada tingkah laku kanak-kanak. Linguistik –sukar faham bentuk sintaksis contoh bentuk pasif dan perbandingan • • • pemahaman konteks Masalah gagap Maslah kelancaran 8. Pragmatik • kebolehan untuk memperkatakan tentang sesuatu tajuk – kerana kognitif rendah • • generalisasi ( bahasa secara umum) pemahaman ( memproses maklumat) – menganalisa maklumat yang diperolehi • Kem. Pelajar bermasalah emosi & tingkah laku merupakan cabaran dan bagi mengatasi masalah tersebut kolaborasi dan kerjasama pelbagai displin amat diperlukan bagi merangka.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI v).yang berkesan 8.6 Implikasi Terhadap Intervensi Bahasa.

menambahkan interaksi dan menwujudkan kolaborasi pelbagai displin. Bagaimana meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam pelaksanaan strategi tersebut ? Persembahkan dapatan perbincangan tersebut dalam bentuk Pergurusan Grafik. mempelajarai perbendaharaan kata – menggunakannya untuk mengenali dan membincangkan perasaan dan emosi ii. kemahiran memberi tumpuan – bilik darjah sebagai satu tempat untuk berkomunikasi. i. 111 .2 Intervensi Menurut Giddan(1991) mencadangkan 3 kepentingan matlamat program intervensi . Pendedahan tentang kemahiran mendengar dan teknik memberi peluang menjawab soalan iii.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI 8. Secara berkumpulan bincangkan strategi / teknik intervensi yang spesifik kepada kanak-kanak bermasalah emosi & tingkah laku .6.

) Boston : Allyn & Bacon. & Lahey. Owens. Boston : Allyn & Bacon. Martin. A. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. M. V. (2001) Language Development : An Introduction. R. Reed. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. New York : Wiley Kuder. 112 . D. Bincangkan cabaran-cabaran dalam mengatasi masalah bahasa kanak-kanak tersebut ? Bahan Rujukan Bloom. (5th Ed.). J. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities.(1978) Language Development and Language Disorders. S.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Tutorial Jelaskan masalah bahasa yang biasa dialami oleh pelajar bermasalah emosi dan tingkah laku. London: David Fulton Pub. L. Boston: Allyn & Bacon.

0 Sinopsis PENTAKSIRAN DAN PENINGKATAN TAHAP PENCAPAIAN BAHASA Tajuk ini menghuraikan tentang pentaksiran bahasa. Menjelaskan matlamat dan kaedah penilaian serta kebolehpercayaan dan kesahan pentaksiran 2. Menghuraikan pemilihan sasaran intervensi melibatkan aspek pendekatan dan latihan pengukuhan. pemilihan sasaran intervensi dan strategi-strategi peningkatan bahasa. 3. 9.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TAJUK 9 9. 9.. Mengaplikasi strategi-strategi sesuai untuk meningkatkan tahap pencapaian bahasa serta komunikasi di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. anda dapat: 1. Ianya akan menjelaskan tentang kaedah-kaedah pentaksiran formal dan bukan formal. Manakala strateg-strategi peningkatan bahasa dibincangkan dari aspek pendekatan struktural dan naturalistik serta teknik pengajaran.2 KERANGKA TAJUK 113 .1 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.

Pendekatan structured dan naturalistic .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Pentaksiran dan Peningkatan Tahap Pencapaian Bahasa Pentaksiran Bahasa Pemilihan Sasaran Intervensi Strategi-strategi Peningkatan Bahasa .Pendekatan development . bahasa 114 .Kaedah formal & bukan formal .Teknik pengajaran .Latihan pengukuhan dan generalisasi .Sumbangan peningkatan kemahiran komunikasi .Persekitaran pembel.Kebolehpercayaan & Kesahan .Matlamat penilaian .

Menurut Salvia dan Ysseldyke (2001) mendefinisikan penilaian sebagai satu proses mengumpul data bagi tujuan membuat keputusan berkaitan pelajar.2 Kaedah Pentaksiran i) Pentaksiran Formal Secara amnya disediakan dan diterbitkan dari keputusan sesuatu ujian dan mengambil kira standard 115 . iv).4. Penilaian juga termasuk proses ( testing) cuba-cuba. pemerhatian dan sampel kerja. v). Kelayakan ( eligibility ) – menentukan sama ada kanak-kanak tersebut layak untuk mengikuti program intervensi @ program pend. penentuan objektif program intervensi dan pemilihan strategi yang sesuai dengan keperluan kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi.4 Pentaksiran Bahasa 9. Menurut Mcloughlin dan Lewis (1994) menyenaraikan lima matlamat/tujuan penilaian untuk kanak-kanak khas. Penilaian program ( program evaluation) – menilai keberkesanan suatu program pendidikan.khas. 9. Ujian @ saringan ( screening) – mengenalpasti kanak-kanak yang mengalami masalah bahasa ii). terdapat juga prosuder-prosuder lain seperti temuduga.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI KANDUNGAN 9. 9.3 Pengenalan Pentaksiran bahasa akan membantu dari segi memberi tumpuan dalam pemulihan / intervensi bahasa menerusi pengenalpastian punca-punca masalah bahasa. i).. Testing atau cuba-cuba sebagai usaha ke arah penghasilan satu set soalan kepada individu atau sekumpulan individu untuk memperolehi keputusan. iii).4. Pemantauan prestasi ( monitoring progress) – mengumpul maklumat tentang hasil sesuatu perkembangan. iaitu .1 Matlamat Penilaian Membantu dalam meningkatkan keberkesanan dalam program pendidikan. Rancangan Pendidikan Individu (RPI @ IEP planning) – menghasilkan sesuatu tujuan berpandukan keputusan penilaian.

sintaksis dan semantik. Ia memberi gambaran sebenar tentang kebolehan bahasa kanak-kanak.kefahaman nahu . Tujuh sub-bahagian tersebut ialah : . Ujian pengukuran kefahaman bahasa dibuat untuk menguji kemahiran bahasa yang luas mengikut umur. Ujian formal secara menyeluruh dalam kemahiran bahasa mempunyai kelebihan. ii). Sampel bahasa berfungsi untuk mendapatkan maklumat tentang bahasa kanak-kanak melalui pengumpulan dan analisa sampel bahasa. Ia mungkin dimajukan serta dikembangkan oleh guru atau pakar dengan membuat penilaian secara langsung terhadap kemahiran kanak-kanak yan telah dikaji.pengukuran kefahaman .PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI yang telah ditetapkan ole pihak pentadbiran atau pihak tertentu. Mengandungi ujian yang mempunyai arahan dan format.perbendaharaan kata dengan menggunakan lisan . Ia terdiri daripada 7 bahagian yang meliputi aspek fonologi. Ia memberi maklumat tentang kebolehan kanak-kanak dalam aspek sintaksis. Contohnya The Test of Development Primary (3rd. . semantik dan pragmatik serta sedikit maklumat mengenai fonologi. skala dan sebagainya.melengkapkan atau mengulang ayat . Kaedah terbaik untuk mendapatkan maklumat tentang sampel bahasa ialah dengan kaedah sebenar atau situasi sebenar : contohnya di bilik darjah. Penilaian tidak standard dimasukkan dalam ujian pemahaman. Ujian formal boleh diklasifikasikan kepada 2 iaitu .perbendaharaan kata dengan menggunakan gambar . di 116 . Ia juga mengambl kira aspek lain seperti peperiksaan.ed.mengartikulasi atau membunyikan perkaaan . sampel bahasa berstruktur rendah hingga tugasan berstruktur tinggi. Penilaian tidak formal melibatkan skala relatif. Pentaksiran Tidak Formal Secara amnya digunakan untuk menilai sesuatu fungsi semasa. Owen (1999) menyatakan ujian formal dalam bahasa memberikan keadaan sebenar tentang kemampuan bahasa kanak-kanak.) 1988 direka untuk kedua-dua bahagian bahasa iaitu bahasa ekspresif dan reseptif untuk kanak-kanak dari umur 4 hingga 9 tahun.mendiskriminasikan perkataan .kekuatan atau kesimpulan terhadap ujian 5 kompenan bahasa.pengukuran kemahiran bahasa. pemerhatian.

Di manakah m inte ervensi terse ebut perlu di ilaksanakan ? . . TIVITI 2 AKT Sila a layarai lama an sesawan ng untuk men ndapatkan m maklumat be erkaitan deng gan perk kara-perkara a yang mempengaruhi k kebolehperca ayaan dan k kesahan pen ntaksiran KA ANDUNGAN N 9.5 Pemilihan n Sasaran In ntervensi urut Oiswang g & Bain (19 991) intervensi bahasa ditarifkan se ebagai ‘ is v viewed as fo ocus. di kantin. Pengg gunaan bah han untuk digunakan haruslah b berkesan da an esuaian den ngan peringkat umur. intensive Menu stimu ulation desig gned to alter specifics behaviors’. Perke embangan rancangan untuk intervensi bahasa b berlandaska an kepada 4 soalan utam ma iaitu .1 atan Perkem mbangan (D Developmen ntal Approa aches ) Pendeka Antar ra perkara utama u dalam m pengajaran n bahasa ia lah maklumat tentang k kebolehan berbahasa da an bagaimana ia di igunakan da alam merancang terapi untuk kana ak-kanak ya ang mempu unyai masala ah 117 . b I Intervensi m melibatkan le ebih daripad da monitorin ng.Bag gaimanakah pelaksanaan intervensi ? 9. Ia juga boleh diperoleh hi dengan m membiarkan kanak-kana ak normal be ergaul denga an kanak-kanak ma asalah bahasa. .PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI ruma ah. Binc cangkan pe erkara-perkara yang me empengaruh hi kebolehp percayaan d dan kesahan pentaksiran Pers sembahkan dapatan perbincangan tersebut dallam satu Pergurusan Gr rafik.5.Bila akah interven nsi dilaksana akan ? . Penggunaan P n bahan se eperti video dan gamba ar juga bole eh berse digun nakan untuk mendapatka an sampel bahasa b namu un ia turut m mempunyai k kelebihan da an kelemaha an AKT TIVITI 1 Sec cara berkumpulan senar raikan conto oh-contoh pe entaksiran fo ormal dan b bukan formal. atau cadangan persediaan umum yan ng bertujua an untuk menggalakkan n komunika asi.Siap pakah yang seharusnya menyampa aikan interve nsi ? . Interven nsi sarkan untu uk kemahira an bahasa yang khus sus dan berkemampu uan untuk meningkatka an disas kema ahiran.

B Bagi memah hami denga an lebih jela as perbe ezaan Komunikasi Berfungsi den ngan Tanpa a Kefungsia an penggun naan situasi yang diseb but objek ktif berinteg grasi dan ob bjektif tanpa a integrasi ( Calculator dan Jorgense. Kanak-ka anak yang bermasalah biasany ya meng ggunakan ba ahasa meng gikut turutan n yang sama a seperti ka anak-kanak normal wala aupun lamba at. Oleh itu m menggunakan n perkemba angan bahas sa rmal tidak semestinya s ai garis pan nduan dalam m merancan ng pengajara an kanak-kanak nor baik sebaga salah pembe elajaran. men ngkaji tentan ng ilmu bah hasa dan ilm mu ksis bagi ka anak-kanak yang mengalami masa alah keboleh han berbaha asa. Mire dan Chisho olm (1990) telah menye ediakan con ntoh kajian tentang ma atlamat fung gsi ini kepad da pelaja ar remaja at tau pelajar dewasa d den ngan kanak-kanak khas s. meningkatka m an kemahira an tertentu ( ‘splinter skills’) dan gag gal secara b bersama untuk meningkatkan ke emahiran da alam langka ah tertentu. kanak-kanak mas 9. Mereka a menyataka an sintak bahawa dengan menggunak kan perkembangan bah hasa normal sebagai panduan untuk memban ntu kanak-kanak bermasalah bahasa. Mereka da apati walaup pun pelajar ini menja alani latihan n bahasa dalam tempo oh masa ya ang lama’ p pelajar tetap p gagal untu uk menguas sai kebolehan komun nikasi berfun ngsi. Sesete engah pihak k masih me empertikaika an genai pengg gunaan perkembangan bahasa b norm mal sebagai panduan da alam penga ajaran bahas sa. Pers sembahkan dapatan perbincangan tersebut dallam bentuk P Pergurusan Grafik. meng Kana ak-kanak bermasalah pembelajaran n berkemun gkinan mela angkau / memintas lan ngkah-langka ah perke embangan. Satu hipotesis oleh Dyer.5. Peng gajaran program ini cuba a mengenal pasti kemah hiran yang p perlu kuasai oleh kanak k-kanak dala am perse ekitarannya atau perse ekitaran yan ng bakal dillaluinya.2 Pendekatan Kefungsian (Funct tional Appro roaches) Terda apat cadang gan agar pengajaran p perlu mem fokuskan k kepada peng gajaran kem mahiran yan ng khusu us yang diperlukan d secara s segera oleh k kanak-kanak k tersebut dalam per rsekitaranny ya. Santarcangel S lo dan Luce e 1987. Owen n 1999. me enyatakan dengan menggunakan i lmu perkem mbangan bahasa norma al tidak dap pat membantu kana ak-kanak kh has mempe elajari baha asa.PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI bahasa. 118 . Ini pen nting bai me emahami pe erkembanga an bahasa dalam men ngenal past ti faktor yan ng meny yebabkab masalah perkembanga p an mental . 1991). AKT TIVITI Sec cara berkum mpulan binca angkan cont toh-contoh a aktiviti yang melibatkan n pendekatan developmental dan pendekatan kefung sian. Adala ah lebih bai ik untuk me enggabungka an pendeka atan perkem mbangan me ental dengan n pendekata an kefun ngsian.

h itu pendekatan naturalistik – meng gaitkan baha asa dengan s ti situasi/realit AKTIVIT TI Secara berkumpulan bincan ngkan contoh-contoh struktura al dan pende ekatan natur ralistik aktiviti pendekatan Persemb bahkan dap patan perbin ncangan ter rsebut dalam m bentuk P Pergurusan Grafik. .PK KU3102 PENGENAL P LAN KEPADA A MASALAH H BAHASA D DAN KOMUN NIKASI KAN NDUNGAN Strategi-s strategi Pen ningkatan Bahasa. Bincangkan B n perkara-pe erkara yan ng harus dia ambil kira d dalam pentaksiran p n bahasa pe elajar masa alah pembe elajaran. B ngkatan kem mahiran bahasa dan komunikasi bo oleh meningkatkan penc capaian aka ademik kana akk terutamanya dalam membaca ( Moats. Da alam pentaksiran p n bahasa ya ang kompre ehensif. 2001). 1 Pendeka atan Struktu ural menggunakan langkahPengajaran berstruktur b engajaran d dan set bahan p&p yan ng -langkah pe tandard Kaedah pengajaran disampaikan secara s pem meringkatan daripada b berstruktur t tinggi kepad da urang berstr ruktur Namun kuran ng menepati kemampuan bahasa ka anak-kanak khas dalam situasi sebe enar Pendeka atan Natura alistik emberi pene ekanan peny yampaian pe engajaran ba ahasa di dala am ‘setting’ yang natura al (semulajad di) ggunaan kaedah/langka ah yang berg guna dengan n bimbingan n anjaran (reinf forcers) – ya ang digemar ri kana-kana ak ggunaan ga u perlu mens struktur pers sekitaran bagi memenuh hi matlamat pengajaran bahasa. apa akah aspek k-aspek bahasa b yan ng perlu dita afsir? 119 .

(2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed.) Boston : Allyn & Bacon. Allyn 120 . Boston : & Bacon. D. R. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. London: David Fulton Pub.). (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. Boston: Allyn & Bacon.(1978) Language Development and Language Disorders. Martin.PKU3102 PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI Bahan Rujukan Bloom. J. (2001) Language Development : An Introduction. S. & Lahey. A. (5th Ed. L. Owens. V. Reed. M. New York : Wiley Kuder.

Owens. (2000) Teaching children with speech and language difficulties. S. M. L. & Lahey. (2001) Language Development : An Introduction. (2003) Teaching Students with Language and Communication Disabilities. (5th Ed. V.).BIBLIOGRAFI Bloom. R. A.(1978) Language Development and Language Disorders. Boston: Allyn & Bacon.) Boston : Allyn & Bacon. Reed. 129 . Martin. New York : Wiley Kuder. London: David Fulton Pub. D. (2005) An Introduction to Children with Language Disorders (3rd ed. J. Boston : Allyn & Bacon.

KHAS M.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (XXX PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN AZMAN BIN NORDIN PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.PENGLIHATAN ) MPIK.KHAS MASALAH PENDENGARAN) MPIK.PENDENGARAN ( 19962000) MOHD ISRAFI BIN SAYATI PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM. MELAKA Mis6469@yahoo. KHAS). MELAKA Wat8002@yahoo.KHAS) UM SARJANA MUDA (PEND.PEMBELAJARAN ( 2002 – 2007) GURU RESOS M.MPIK.KINI ) PENYELARAS P.com. KL SIJIL PERGURUAN KHAS (P.KINI ) PENYELARAS P.com KELULUSAN SARJANA SAINS PENTADBIRAN PENDIDIKAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (P. MELAKA ( 2005 .my KELULUSAN SARJANA (PEND.PEMBELAJARAN ( 1997 – 2005) 130 .PEMBELAJARAN). KHAS M. MELAKA ( 2007.KHAS UKM) SIJIL PERGURUAN KHAS (B. JB PENGALAMAN KERJA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.PENGLIHATAN (2000-2002) GURU P. UKM DIPLOMA PERGURUAN KHAS (P.KHAS M. KL SIJIL PERGURUAN ASAS (PENGAJIAN MELAYU) MPTI.KHAS M. KL SIJIL ASAS PERGURUAN (PPAK AM) – MPKINTA PENGALAMAN KERJA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.

com KELULUSAN SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN PEMULIHAN).PEMBELAJARAN ( 1998 – 2007) MOHAMMED MUSTAFA BIN ABD. UM .KHAS) – UKM DIPLOMA PERGURUAN KHAS (B. MELAKA ( 2002 .KHAS) . UKM-1997 B. MELAKA MMA@yahoo.PEMBELAJARAN ( 1996 – 2002) PN ZALEHA BINTI TAMBI ADAM PENSYARAH IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA zaleha_zaidi@yahoo. KL SIJIL PERGURUAN ASAS (PENGAJIAN MELAYU) PENGALAMAN KERJA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.KINI ) PENYELARAS P.MELAYU) MPPPP PENGALAMAN KERJA PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.KINI ) PENYELARAS P. A (HONS) (GEOGRAFI/ PENGAJIAN MELAYU). KL SIJIL ASAS PERGURUAN (PENG.KHAS) – UKM SIJIL PERGURUAN KHAS (P.com KELULUSAN SARJANA PENDIDIKAN (P. AZIZ PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM. UM . MELAKA ( 2007 .1985 DIPLOMA PENDIDIKAN (GEOGRAFI/BAHASA MELAYU).KHAS MASALAH PEMBELAJARAN) MPIK.NAMA KELAYAKAN AMERRUDIN BIN OTHMAN PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHAS IPG KAMPUS PM.SEKARANG) PENSYARAH JABATAN PENDIDIKAN KHASPENYELARAS PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN 131 .com KELULUSAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (P.KHAS M.PEMBELAJARAN) MPIK.1986 PENGALAMAN KERJA PENSYARAH IPG KPM (1994.UKM SARJANAMUDA PENDIDIKAN (P.KHAS M. MELAKA amer@yahoo.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful