Teori Fonetik dan Fonologi Teori Fonetik

Kajian tentang bunyi Psikologi sebagai fenomena

Fonetik
Neurologi Fizikal

Anatomi

Fisiologi

Sifat Semulajadi Bunyi yang dihasilkan Kajian Fonetik Produksi Persepsi .

Fonetik Akustik Pecahan Kajian Fonetik Fonetik Artikulatori Fonetik Auditori .

Teori Fonologi Bunyi bahasa Organisasi Bunyi Fonologi Fungsi Perlakuan .

Sistem bunyi Fonotaktik Kajian Fonologi Sifat sistem Pasangan terkecil .

Butir leksikal 1 Butir leksikal 2 Ayat .