Está en la página 1de 2

Tham kho thm cch sau y: Vo start chn Run -> chy "cmd" tip theo: - B1: G "arp

-a" nhn bit a ch Mac> VD: nh ca mnh l IP: 192.168.1.1 th Mac: 00-02-af-cf-35-e4. - B2: M Notepad g "arp -s IP MAC" (trng hp ca mnh g "arp -s 192.168.1.1 0002-af-cf-35-e4" ri lu li v i ui file thnh file c ui .bat thay v ui .txt. - Cui cng l khi c thng no dng netcut vi mnh ch vic chy file bat y l xong. Nu mun tin hn th lu file vo trong , gi shortcut ca n ra mn hnh desktop -> chut phi -> property -> t shortcut key (chng hn F6) v tt nhin, c vic F6 khi thy mng c v t v netcut. Netcut dng arp spoofing gi mac, my victim sau khi b netcut "ynh" th b nhn sai MAC ca gateway, do b "disconnect" khi internet. chng cc arp spoofing dng ny th ta t static mac cho client. y l th nghim trn my tui. 1/ Trc : Ping -t 210.245.24.20 v nhn c ci gi u u, kim tra bng arp Trch: C:\Users\HieuDao>arp -a Interface: 192.168.7.240 --- 0x5 Internet Address Physical Address Type 192.168.7.200 00-1d-6a-0a-d8-ec dynamic 2/ Sau khi chy netcut v cutoff my tui Cc gi ping b rt, kim tra bng arp th thy MAC ca gateway b thay i Trch: C:\Users\HieuDao>arp -a Interface: 192.168.7.240 --- 0x5 Internet Address Physical Address Type 192.168.7.200 21-1b-35-65-55-59 dynamic 3/ Xa bng arp v t static mac cho gateway th cc gi tin Ping -t 210.245.24.20 nhn li bnh thng, tui li "dz net" c ri. Trch:

C:\Users\HieuDao>arp -d C:\Users\HieuDao>arp -s 192.168.7.200 00-1d-6a-0a-d8-ec C:\Users\HieuDao>arp -a Interface: 192.168.7.240 --- 0x5 Internet Address Physical Address Type 192.168.7.200 00-1d-6a-0a-d8-ec static