1.

0 PRABACAAN

Prabacaan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu :1. 2. 3. Pengamatan penglihatan Pengamatan pendengaran Pergerakan tangan dan mata

Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Pada peringkat awalnya, kesediaan membaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi

menyediakan kanak-kanak untuk bacaan awal atau bacaan asas. Pada tahap ini, murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan, tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua, iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran, kemahiran pengamatan

peglihatan, aktviti koordinasi psikomotor, latihan menajamkan daya ingatan, dan latihan bahasa pertuturan.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Menurut Ismail Zakaria, Salmah Othman dan Elly, Chong (1992) pula, tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. Dengan kata lain, makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. Pada tahap ini, murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut, aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf, suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang menyerupai huruf.

1

Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentukbentuk yang seimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. Di akhir tahun-tahun 1970-an, terdapat laporan-laporan yang menyatakan ramai murid sekolah rendah (terutama yang tinggal di luar bandar) yang tidak boleh membaca atau tidak cekap membaca bahasa mereka sendiri (bahasa Melayu). Tentu banyak sebabnya perkara „tidak boleh membaca‟ ini berlaku. Tetapi bagi mencari penyelesaian, elok dikaji semula antara lain, kaedah mengajar Bahasa Melayu di peringkat awal (Darjah 1 atau 2), dan menggubal cara yang lebih sesuai, mudah dan berkesan. Seharusnya sebahagian besar (90%) daripada murid-murid kita dapat membaca bahan-bahan bacaan yang „senang‟ pada akhir Darjah 1 persekolahan mereka, jika pengajaran membaca dibuat secara sistematik dengan mengambil kira hal-hal berikut: a) Sistem ejaan Bahasa Melayu adalah „alphabetic‟ dan fonemik – ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya. (Ini berbeza sekali dengan sistem ejaan bahasa Inggeris yang amat rumit itu). b) Suku kata perkataan-perkataan bahasa Melayu adalah mudah dan jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain –dengan bahasa Inggeris

misalnya). Kedua-dua ciri dalam bahasa Melayu di atas sahaja seharusnya sudah dapat meyakinkan kita bahawa kita tidak boleh meniru dan mengambil terus kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris untuk mengajar membaca di peringkat awal. c) Murid-murid Melayu (termasuk sebahagian besar murid-murid Bukan Melayu) yang melangkah masuk ke Darjah 1 rata-rata telah pun mengetahui bahasa Melayu dan mempunyai perbendaharaan kata bahasa Melayu yang mencukupi untuk mereka terus belajar membaca bahasa Melayu. Ertinya mereka belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pertama, bukan sebagai bahasa kedua (misalnya bahasa Inggeris). Jika kita meniru kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris (sebagai bahasa kedua) untuk mengajar mambaca bahasa Melayu sudah tentu ini akan membawa kepayahan dan

2

kelambatan

untuk

murid-murid

kita

belajar

membaca

bahasa

kita.

Terdapat pelbagai kaedah mengajar membaca yang pernah digunakan oleh guru-guru kita – „kaedah abjad‟ , „kaedah fonik‟, „kaedah pandang dan sebut‟, „kaedah eklektik‟ dan sebagainya. Bahan-bahan untuk murid berlatih membaca sendiri adalah penting, ini kerana jika murid-murid tidak mempunyai bahan-bahan atau buku yang boleh mereka membaca di masa lapang atau di rumah, pembinaan kemahiran membaca akan terencat. Ini terutamanya akan berlaku di kalangan murid-murid di luar bandar atau daripada keluarga miskin di mana bahan-bahan bacaan di rumah sangat kekurangan. Agak munasabah kenyataan bahawa murid-murid akan menambah kecekapan membaca dengan terus diberi kemudahan untuk mereka membaca. Dalam rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (3M) nanti, kejayaannya – dari segi matlamat supaya semua murid dapat membaca, menulis dan mengira – bergantung besar atas faktor adanya bahan-bahan dan bukubuku yang sesuai, beragam dan mencukupi untuk murid-murid membaca. Bahan-bahan itu haruslah menarik dan berisi : berbagai „ilmu pengetahuan‟, mesej moral, dan sebagainya.

1.1 KAEDAH MENGAJAR MURID-MURID MEMBACA DI PERINGKAT AWAL

Masalah murid-murid sekolah tidak dapat membaca, atau tidak dapat membaca dengan cekap, sebenarnya telah lama dirasakan oleh guru-guru. Hanya sejak beberapa tahun kebelakangan ini saja hal tersebut diberi perhatian yang lain, dan daripada beberapa kajian yang dibuat nampaknya masalah ini masih agak serius. Sudah wajarlah masalah pembelajaran membaca (termasuk menulis dan mengira) diberi perhatian oleh semua pihak : Kementerian Pelajaran, guru-guru, dan ibu bapa, kerana di dalam sistem pelajaran formal, ketiga-tiga kemahiran itu menjadi alat yang asas untuk kanak-kanak mempelajari Ilmu Sains, Ilmu Alam, Sejarah, Kesusasteraan, Sivik, Muzik, Perdagangan, Pertanian, Seni

3

Perusahaan, mata pelajaran Teknikal, Agama serta pengetahuan dan kemahiran lain. Kemahiran 3M adalah „alat‟ asas untuk seseorang meneroka ilmu, mencipta, dan membuat komunikasi. Dalam konteks dunia hari ini, kecekapan dalam menguasai 3M amat diperlukan, lebih-lebih lagi untuk urusan kehidupan sehari-hari. Maksudnya, definisi had minimum dalam kemahiran membaca setakat „mengenal huruf‟ sudah tidak memadai lagi. Taraf minimum yang harus dianggap sebagai „functionally literate‟ di Malaysia hari ini harus didasarkan pada keupayaan seseorang itu membaca dan memahami tulisan di dalam

suratkhabar, dan menulis surat-surat urusan harian sendiri. Taraf pencapaian minimum inilah yang harus dapat dicapai oleh 90% daripada murid-murid sekolah apabila mereka sampai ke Tingkatan 3. Untuk mencapai taraf kemahiran ini, asas-asas yang kukuh perlu dibina secara progresif dari awal. Barangkali bagi 90% daripada kanak-kanak dalam negara kita, mula mengenal huruf hanya apabila mereka menjejakkan kaki di bangku sekolah. Kebanyakan kita juga mula belajar membaca apabila kita bersekolah. Hal ini sengaja ditekankan kerana sudah diterima sebagai „biasa‟ bahawa di antara tugas utama guru-guru di sekolah dasar ialah mengajar kanakkanak supaya dapat membaca dan menulis. Jika ini belum dicapai, apa pun sebab-sebab yang mungkin diberikan, tugas guru belum dikira sempurna. Masyarakat kita sentiasa mengharapkan sistem persekolahan kita memberikan kecekapan membaca, menulis dan mengira kepada anak-anak, dan jika ramai yang tidak mendapat kemahiran tersebut, maka sistem persekolahan itu dianggap gagal, dan harus dikaji semula serta dipulihkan. Walau bagaimanapun tidaklah dicadangkan apa-apa pemulihan yang besar di dalam sistem pelajaran kita, hanya sekadar untuk meninjau beberapa kaedah mengajar di peringkat awal : (beberapa definisi dan andaian asas) a) Peringkat permulaan membaca di sini ditafsirkan sebagai peringkat permulaan membaca yang dihadapi oleh sebahagian besar murid-murid Darjah 1, di sekolah-sekolah dasar kita;

4

Setelah beberapa minggu barulah disebutkan huruf-huruf vokal: a.o. Murid-murid hanya mengambil masa tiga hingga empat bulan. Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf ini mengikut aturannya a. Memulakan pengajaran membaca dengan menegaskan pengenalan dan hafalan nama-nama huruf. atau lebih untuk mengetahui nama-nama huruf hingga tahu membaca ayat-ayat . Selepas itu dibina sukusuku kata “ba – tu”. a.Kaedah abjad yang begini hanyalah menegaskan hafalan-hafalan yang agak kurang bermakna bagi kanak-kanak.c. atau bercampur-gaul dengan orang-orang Melayu. 1.2.2 KAEDAH PENGAJARAN YANG BIASA DIBUAT 1. c) Murid-murid ini telah pun mempunyai kemahiran bahasa Melayu lisan (walaupun mungkin dalam bentuk dialek).2 Kaedah ‘Pandang dan Sebut’ (look and say) 5 . sebenarnya menegaskan sesuatu yang boleh membosankan murid-murid. 1.…z.i.1 Kaedah abjad Kaedah Abjad bolehlah dianggap sebagai kaedah mengenal nama-nama huruf yang digunakan dalam tulisan Melayu. Kemudian barulah diberi latihan membaca ayat-ayat yang pendek.2.u. Saya kira kaedah ini mengambil masa yang agak panjang sebelum murid-murid itu dapat merasa gembira atau puas. kadang-kadang ada nyanyian yang menggunakan huruf-huruf sebagai liriknya.b.b) Kebanyakan daripada murid-murid ini adalah „normal‟ dari segi keupayaan atau kebolehan mereka belajar. dan diikuti pula dengan mengeja perkataan-perkataan. “ka – ki” dan sebagainya. menguasai perbendaharaan kata yang „mencukupi‟ akibat daripada lahir di dalam keluarga Melayu.e.b. Dengan kata lain mereka belajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama.c…hingga z.

budak. Kaedah itu lebih bermakna daripada Kaedah Menghafal „nama setiap huruf itu‟. Tetapi. Perkataan rumah ditulis di tepi atau di bawah gambar rumah. pokok. Bahkan ramai yang menghafal „perkataan-perkataan‟ berdasarkan gambar daripada „mengenal‟ perkataan-perkataan. sekolah. sejak beberapa tahun kebelakangan ini kaedah ini dikritik semula. Kemudian baru diajar mengeja tiap-tiap perkataan. Kemahiran murid-murid „mengenal‟ perkataan-perkataan tidak dapat menjelma dengan cepat.Kaedah Pandang dan Sebut ini atau juga pernah disebut dengan nama Kaedah Seluruh Perkataan (whole word) ini bolehlah dianggap sebagai reaksi kepada kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Kaedah Abjad. dan murid-murid ini sukar mengenal perkataan-perkataan yang „baru‟. Di sebalik menggunakan kaedah ini untuk mengajar. bercelaru dari segi symbol-sound relationship. meja. Jadi Kaedah Pandang dan Sebut (atau Kaedah Seluruh Ayat) ini dijadikan asas untuk mengajar murid-murid membaca. Kecelaruan ini menyebabkan ahli-ahli pendidik bahasa menganggap kaedah Pandang dan Sebut itu lebih sesuai dan bermakna untuk mengajar permulaan membaca. perkataan pensel. Jadi. pensel dan sebagainya. dan sebagainya. Mereka harus mengenal beberapa puluh „lambang perkataan‟ sebelum boleh membaca ayat-ayat. bahasa Inggeris ialah bahasa yang tidak mempunyai sistem ejaan fonemik yang sempurna. Misalnya batu. Jadi dalam kaedah ini murid-murid cuba „mengenal‟ keseluruhan lambanglambang itu untuk mendapat membaca. baru-baru ini timbul semula hujah-hujah dan kajian-kajian yang membuktikan bahawa kaedah fonik 6 . sebab didapati ramai murid biasa (terutama di Amerika Syarikat) yang tidak boleh membaca. Kadang-kadang digunakan kad-kad imbasan yang menunjukkan gambar dan perkataan. dan mengenal nama huruf-huruf yang mewakilinya. rumah. Pada ketika dahulu (bahkan bagi setengah-setengah ahli pendidik sekarang pun) kaedah Pandang dan Sebut ini sangat ditegaskan. Kerap kali ditunjukkan seluruh perkataan-perkataan seiring dengan gambar-gambar yang dilambangkannya. Perkataanperkataan yang ditulis penuh adalah difikirkan lebih bermakna daripada pecahan tiap-tiap hurufnya. Mereka kuat dipengaruhi oleh ahli-ahli pendidik mengajar membaca bahasa Inggeris.

Misalnya „a‟ dibunyikan „aa…‟.2. „mi‟ dan sebagainya. Setelah mereka tahu hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya. Murid-murid tidak diajar nama-nama huruf. terutama mengajar murid-murid Melayu. Kemudian baru digabungkan suku-suku kata ini menjadi perkataan-perkataan – „dada‟.3 Kaedah Fonik Pada asasnya kaedah ini adalah untuk mengajar murid-murid melihat hubungan di antara simbol (huruf) dan „bunyi‟ (grapheme phoneme relationship) supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataan-perkataan baru yang mereka hadapi. Seterusnya murid-murid diberi latihan membaca ayat-ayat yang menggunakan perkataan-perkataan ini. „lu‟. Ertinya lambing huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. dan sebagainya. dan sebagainya (satu morfem) dengan satu perkataan. (iaitu ada hubungan yang agak teratur di antara „huruf‟ dan „bunyinya‟). yang melambangkan sesuatu benda. Kaedah ini akan menyusahkan dan melambatkan lagi murid-murid mencapai kemahiran membaca bahasa Melayu. „s‟ –„ss‟. „z‟ – „zz…‟. „da‟. „kata‟. dan sebagainya. Kaedah Pandang dan Sebut ini lebih sesuai digunakan untuk mengajar bahasa-bahasa yang memakai sistem tulisan ideografik (atau lebih tepat lagi logografik) seperti sistem ejaan bahasa Cina. Misalnya. „batu‟. oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu kita adalah fonemik. „ba‟. idea. 1. Oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu rata-rata adalah fonemik (satu huruf boleh dikatakan melambang satu „bunyi‟ – lebih fonemik daripada misalnya sistem ejaan bahasa Inggeris) maka agak tidak begitu munasabah bagi Kaedah Pandang dan Sebut ini digunakan untuk mengajar permulaan membaca bahasa Melayu. „lalu‟. suku kata pula dibina. „tu‟. diajar „bunyi-bunyi‟ huruf.mungkin lebih sesuai dan berkesan daripada kaedah Pandang dan Sebut untuk mengajar permulaan membaca bahasa Inggaris. dan oleh sebab suku kata kebanyakan perkataan Melayu agak jelas. „ka‟. Nyata sekali. „u‟ – „uu…‟. „t‟ – „tah‟. maka kaedah fonik 7 .

Sekurang-kurangnya kaedah ini adalah lebih munasabah dan mungkin lebih berkesan dibandingkan dengan Kaedah Abjad dan Kaedah Pandang dan Sebut. tetapi Kaedah itu haruslah sistematik 8 . dan keadaan pembelajaran murid-murid Melayu di pihak lain. Bagi bahasa Melayu. Terdapat pelbagai lagi jenis Kaedah Eklektik ini.4 Kaedah Eklektik Kaedah ini adalah kaedah Campuran – campuran kaedah-kaedah mengikut kesesuaian murid. Ada yang menggunakan penujuan sintetik. 1. Kemudian jika diperhatikan betul-betul cara Kaedah ini diterapkan. ialah seolah-olah mereka memikirkan Kaedah ini adalah yang paling sesuai untuk mengajar membaca bagi kanak-kanak Melayu kita. kesan yang didapati apabila seseorang menyebutkan Kaedah Eklektik ini. dan tatabahasanya di suatu pihak. Maksudnya kita harus menciptakan Kaedah Eklektik yang sesuai untuk mengajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. agak banyak yang mengajar kurang sistematik. Apa yang harus difikirkan dan diciptakan ialah kaedah mengajar „eklektik‟ tetapi sistematik. kerana asas gabungan itu kurang diperhatikan. Jadi kerap kali Kaedah ini menjadi akedah cacamurba. Kelemahannya ialah kaedah ini masih memerlukan murid-murid menghafal bunyi huruf yang kurang bermakna pada permulaannya.2. yang mengambil perhatian keistimewaan sifat-sifat ejaan bahasa Melayu. situasi bilik darjah dan bahan-bahan bacaan yang digunakan.ini sesuai sekali digunakan untuk mengajar permulaan membaca perkataanperkataan Melayu. ada penujuan analitik dan ada pula penujuan sintetik-analitik. struktur suku-katanya. Dan biasanya masa yang agak panjang diambil untuk mereka mengenal semua bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka membaca perkataan-perkataan dan ayatayat yang bermakna.

Kaedah yang dicadangkan ini menegaskan yang kita boleh menggabungkan terus „kaedah fonik‟ dan „kaedah pandang dan sebut‟ dalam satu pelajaran membaca. Malahan kita tidak begitu perlu memperkenalkan dan mengajar abjad dan bunyi huruf dari a. c… sampai z secara tertib biasa. b. dan merasa bangga yang mereka boleh membaca serta faham akan yang dibaca.3 KAEDAH GABUNGAN YANG DICADANGKAN Kaedah gabungan untuk mengajar membaca bahasa Melayu kepada murid-murid peringkat awal (prabacaan) yang dicadangkan di sini berasaskan hal-hal berikut: a) Sistem ejaan bahasa Melayu adalah mengikut abjad dan fonemik – ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya. pada peringkat awal. tiga pelajaran saja mereka akan terus dapat membaca beberapa perkataan dan ayat.1. dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. b) Suku kata perkataan-perkataan Melayu adalah jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain – dengan bahasa Inggeris misalnya). d) Murid-murid Melayu yang baru melangkah masuk ke Darjah 1 rata-rata telah pun mempunyai perbendaharaan bahasa Melayu yang mencukupi untuk terus belajar membaca. Dengan cara begini dalam dua. 9 . bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka disuruh membaca perkataan-perkataan atau ayat. Kaedah gabungan ini mencadangkan biar murid-murid diperkenalkan kepada bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan. c) Ciri-ciri yang baik daripada „kaedah fonik‟ dan „kaedah pandang dan sebut‟ boleh digabungkan. Kita tidak perlu menunggu muridmurid mengetahui semua nama huruf. dalam satu dua pelajaran.

misalnya: d k m dengan menggunakan kad imbasan. selang-seli. c) Gabungan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata: da di du ka ki k u sa si su Seterusnya bentukkan beberapa perkataan yang bermakna. b) Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan. dan buat latih-tubi beberapa kali supaya semua murid dapat melafazkan bunyi tiap-tiap lambang itu dengan jelas. misalnya: ba ba baba bu bu bubu da da dada ku ku kuku Ulangkan ini beberapa kali. terdapat beberapa contoh: a) Mulakan dengan perkenalkan bunyi dua atau tiga huruf vokal: a o u dengan menggunakan kad imbasan (flash card). kemudian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latihan murid-murid membacanya: baba bubu dada kuku d) Perkenalkan gabungan lain: a ku aku a da ada i ni ini i tu itu bu ku buku ba ba baba bu ka buka ba ju baju 10 .Untuk menjelaskan kaedah ini secara konkrit. Buat latihan membunyikan huruf ini beberapa kali.

i bu ibu bu di budi u da uda budi ibu budi ibuku budi uda di a dia ka ki kaki kaki dia kaki ibu kaki kuda Suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunakan berbagai-bagai perkataan yang dicipta: ibu buku baba uda bubu udaku ada kuda dia kaki kuda 11 . dan ‘kuku’ dan ulang bertubi-tubi dengan kad imbasan. Seterusnya baca ayat-ayat ini pula: buku dia buku baba buku aku/ku Gantikan ‘buku’ dgn ‘baju’.Seluruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas: aku ada buku aku buka baju ini buku aku itu baju aku Kemudian gantikan ‘aku’ dengan ‘baba’ dan ulang membacanya. e) Perkenalkan gabungan bunyi lain pula seterusnya. ‘baju’.

keupayaan matanya mengecam bentuk.Begitulah beberapa contoh kaedah gabungan yang boleh diajar di dalam tiga. kanakkanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaan sejak lahir. k dan membaca suku kata. d. membelek-belek bahan bacaan. o : b.4 KESEDIAAN MEMBACA Kesediaan membaca bermaksud kemampuan seseorang untuk menerima pengajaran dari segi mental. emosi dan mental. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. mengukuhkan asas mahupun peringkatperingkat lain yang lebih tinggi. khususnya yang berupa cerita. emosi dan mentalnya untuk menerima pengajaran bacaan asas. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa-apa yang diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. melihat bahan bacaan. factor persekitaran amat mempengaruhi kesediaan kanak-kanak membaca. sejam sehari. sentiasa melihat orang di sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan 12 . kesediaan membaca merangkumi kebolehan fizikal. iaitu untuk kanak-kanak yang belum didedahkan dengan sebarang aktiviti bacaan. Dari segi umur. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi mintanya terhadap bahan-bahan bacaan (seperti bermain dengan bahan bacaan. i. 1. e. Dari segi emosi. kesediaan membaca melibatkan sebarang aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan. ada kanak-kanak bersedia membaca seawall umur empat tahun dan ada pula kanak-kanak yang hanya bersedia membaca setelah berumur enam tahun. Selain faktor fizikal. Secara khusus. emosi dan fizikal. Dari segi fizikal kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang akan diajarkan. Secara luas. Dalam seminggu sahaja murid-murid boleh mengenal huruf-huruf a. Sebagai contoh. perkataanperkataan dan ayat yang dibentuk daripadanya. dan berminat melihat orang di sekitarnya membaca) dan minatnya untuk mendengar bacaan. Dari segi mental. sama ada di peringkat mendirikan asas. empat hari.

usaha untuk mengajarkan kemahiran membaca bukan sahaja sia-sia. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. Cuma bentuknya berbeza.berdiri (aktiviti pengukuhan kemahiran asas membaca .5 AKTIVITI KESEDIAAN MEMBACA Syed Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua.” Beliau berpendapat. merangkak dan berdiri terlebih dahulu. “Jika tahap ini tidak dapat dicapai terlebih dahulu. Salmah Othman dan Elly Chong (1992) pula. malah boleh menimbulkan kesan yang amat buruk kepada kanak-kanak. tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. Pada tahap ini murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang 13 . ibubapa dan guru. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Menurutnya. Keadaan yang sama berlaku untuk kemahiran membaca. aktiviti koordinasi psikomotor. konsep kesediaan membaca ini samalah dengan keadaan semula jadi yang dialami oleh kanak-kanak dalam perkembangan otototot tubuh mereka. kemahiran pengamatan penglihatan. Berdasarkan pandangan Syed Abu Bakar ini dapat kita rumusan perbandingan perkembangan kanak-kanak dengan peringkat-peringkat bacaan seperti yang di bawah. Syed Abu Bakar (1994) menyatakan bahawa peringkat kesediaan membaca sangat penting. Peringkat bacaan meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. latihan menajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan.buku cerita untuknya akan lebih cepat bersedia membaca berbanding dengan kanak-kanak sebaya yang tidak mendapat peluang yang sama. mereka perlu meniarap. Menurut Ismail Zakaria. Dengan kata lain. Meniarap (aktiviti kesediaan membaca) merangkak ( aktiviti mendirikan kemahiran asas membaca) .berjalan ( mahir membaca peringkat rendah) . Umpamanya sebelum mereka boleh berjalan. Kebolehan menggerakkan otot-otot tertentu mengikut urutan sebelum berjalan dapat dianggap sebagai pecahan kemahiran berjalan. berlari ( mahir membaca peringkat tinggi) 1.

mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. pengamatan pendengaran. 2. Aktiviti Guru/Murid: 1. Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelaziman membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah : Untuk mencapai tujuan ini. benda yang tidak boleh dimakan. iaitu pengamatan penglihatan. benda bukan hidup.6. pakaian. 1.1 Aktiviti Pengamatan Penglihatan 1 Menghimpun gambar benda maujud yang sama jenis. Aktiviti ini dilaksanakan secara individu. 14 . Guru berbincang dengan murid tentang benda hidup dan benda bukan hidup. aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam Buku Sumber Bahasa Malaysia Tahun 1 (1983) dapat dimanfaatkan oleh para guru. Bahan: Pelbagai gambar kereta. Tiga kategori aktiviti disediakan. kelas dan kumpulan. Bahan: Gambar benda hidup. alat tulis-menulis dan lain-lain. warna dan saiz. pakaian. Murid menyebut “benda hidup” atau “benda bukan hidup” sebagai respons terhadap kad benda yang diimbaskan oleh guru.6. 3. lain-lain. 1.2 Aktiviti Pengamatan Penglihatan 2 Menggunting dan menampal berbagai-bagai gambar mengikut tajuk di papan kenyataan atau di buku skrap kelas. benda yang boleh dimakan. Aktiviti Murid: Murid melaksanakan gambar yang telah dicampuradukkan oleh guru. baju. dan pergerakan tangan dan mata. Guru member murid kad gambar dan murid melekatkan kad itu di papan kenyataan mengikut tajuknya seperti benda hidup.6 AKTIVITI PENGAMATAN PENGLIHATAN 1. dan alat tulismenulis.

batu.7. Guru memperdengarkan bunyi-bunyi daripada pita rakaman. angin kencang. Guru mengetuk dua benda yang berlainan.7 AKTIVITI PENGAMATAN PENDENGARAN 1. meja. 2. hujan lebat. petir. petir. dan ombak. tempurung. Murid menyatakan sama ada bunyi benda itu sama atau tidak. paku. 4. 1. tin.4. air menitik. dan ombak.7. Beberapa gambar carta yang dapat disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang diperdengarkan. meja dan batu. Bahan: Paku. hujan lebat. angin menderu. Guru memperkenalkan benda-benda yang menghasilkan bunyi seperti tin. 1. Aktiviti Guru/Murid: 1. Murid menyanyi lagu “Mari Bergembira” dengan meniru nyanyian daripada pita rakaman atau nyanyian atau nyanyian guru sendiri. Rakaman bunyi-bunyi itu diperdengarkan sekali lagi dan murid menyatakan jenis bunyi itu. batang kayu. Murid menggunting gambar dan menampalkannya dalam buku skrap mengikut tajuk tertentu. 3. angin menderu. 2. Aktiviti Guru/Murid: 1. Guru mengetuk benda itu satu persatu beberapa kali dan murid mendengarnya.1 Aktiviti Pengamatan Pendengaran 1 Mengetuk benda satu persatu untuk mendapatkan pelbagai bunyi dan mengecam perbezaan bunyinya. 15 .2 Aktiviti Pengamatan Pendengaran 2 Mendengar rakaman dan menyatakan bunyi-bunyi alam seperti bunyi air mengalir. air menitik. Bahan: Pita rakaman yang mengandungi bunyi air mengalir. batang kayu. angin kencang. tempurung.

3.8. 2.8. Murid memegang cawan plastic yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya. dan bubur kertas. cawan.3. 1. benda maujud (dulang berpasir. model pokok. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari kiri ke kanan dan sebagainya.1 Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada plastisin. 1. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putusputus. Bahan: Plastisin. tanah liat atau bubur kertas dan lain-lain. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera. 2. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya. manik. Aktiviti Guru/Murid: 1. Bahan: Lembaran kerja. air).2 Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. tanah liat. bola. Aktiviti Murid: 1. model tiang bendera.8 AKTIVITI PERGERAKAN TANGAN DAN MATA 1. Murid-murid lain memilih gambar yang sesuai dengan bunyi yang dinyatakan. 16 . 3. Teknik memegang cawan dipelbagaikan. Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagai contoh.

cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. 1) Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga keperingkat contengan terkawal. tangan. menampal.1 TULISAN MEKANISME Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. dari atas ke bawah dan lain-lain. 2. mengoyak. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. menguli tepung dan lain. menganyam. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1.0 PRATULISAN Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. 4) Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. 3) Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan.lain 2) Menguasai gerak tangan bebas. Sebagaipermulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa.2. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah 17 .jari serta kordinasi mata tangan. cara memegang alat tulis.

Kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran mempunyai masalah menulis. Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis. bercelaru. Meneliti. kemahiran belajar dan membentuk makna. membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna.latihan membentuk huruf diberikan.. Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis. huruf. masalah emosi. 2. arah tulisan yang tidk betul. ………….2 KEMAHIRAN MENULIS ASAS Teknik Pengajaran Pemulihan Kemahiran Menulis asas Hammil dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat :    Kemahiran mengawal dan memegang pensel.…………. senget. --------. …………. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil sempit. terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis. Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. tanda baca. kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang lemah".terlalu jarak atau terlalu dekat. Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. 2. mengenal. mengeja.. Objektif utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca. ………… 18 . i..3 AKTIVITI-AKTIVITI LATIHAN PRATULISAN a) Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. Mercer (1985) yang bersetuju pendapat Hidreth (1947) "menyatakan bahawa punca utama ialah masalah ‟psikomotor‟.

di meja. f) Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat. dan pengalaman sedia ada.Dilakukan secara bebas. di atas pasir. menggoyangkan tangan.b) Latihan membentuk bulatan di udara. menekannekan jari.1 PENGENALAN Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. pengetahuan. d) Latihan membentuk garisan lurus. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini. kebolehan berbahasa. di rumput tanpa menggunakan alat tulis. e) Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus. Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) o Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. di lantai.0 PEMULIHAN BACAAN 3. Justeru. meramas-ramas jari dan sebagainya. BULATAN BESAR – BULATAN KECIL c) Latihan-latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari. 3. 19 .

Justeru. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza. Menayangkan huruf satu persatu secara berulang Padanan abjad Menyebut huruf satu persatu secara berulang. guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti:          Bibir Gigi Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Lidah Rongga tekak Rongga mulut Kaedah abjad juga merupakan asas yang perlu dikuasai murid.b) Faktor yang ada pada bahan bacaan. o Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata. Justeru. guru perlu memastikan murid-murid supaya menguasai dan menghafal huruf „a‟ sehingga „z‟ dengan urutan yang betul. 20 . Melalui aktiviti pemulihan... guru perlu melaksanakan aktiviti berikut:     Nyanyian lagu A. struktur cerita.C. dan konsonan juga perlulah ditekankan.2 AKTIVITI PEMULIHAN BACAAN Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul. . diftong.B. penggunaan dan organisasi bahan grafik. Pengajaran bunyi vokal. kendungan bahan. panjang pendek ayat. 3.

membina. dan kv+kvk. Latihan ini juga melibatkan penggunaan gambar untuki merangsang murid supaya bertutur. Antara permainan yang boleh dijalankan oleh guru termasuklah permainan yang berbentuk pergerakan. menggunakan dan menilai bahan. mengolah bahan. kvk.3 ANALISIS AKTIVITI PEMULIHAN BACAAN Guru sepatutnya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan murid. Guru perlu melalui pelbagai proses semasa menyediakan bahan bacaan seperti memproses bahan. Bahan pengajaran pula perlulah menarik. Aktiviti permainan bahasa dapat memupuk minat murid untuk menguasai kemahiran membaca. kaedah. Pengetahuan dan pengalaman guru tersebut dapat membantu perancangan dan penyediaan proses pengajaran. permainan baling dadu untuk membentuk perkataan yang mempunyai suku kata kv. Pengolahan bahan pengajaran merupakan aspek yang penting dalam mengajarkan asas kemahiran bacaan. kv+kv. 3. 21 . dan teknik yang sesuai agar muridmurid mampu menguasai asas kemahiran berbahasa iaitu membaca.Latihan Pandang dan Sebut juga menjadi asas pemulihan yang perlu diajarkan oleh guru supaya murid berjaya menguasai kemahiran membaca. Pengetahuan dan pemahaman guru dapat membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kefahaman. Aktiviti pemulihan membaca perlulah dilakukan dengan menggunakan pendekatan. dan memenuhi keperluan pancaindera. permainan respon terhadap bunyi huruf. memilih bahan.

Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain diasingkan. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. menulis dan mengira.0 PEMULIHAN TULISAN 4. atau diberi pemulihan dalam darjah empat. 22 . setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. menulis atau mengira. Kemudian. Langkah ini diberi nama saringan. rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolah ditumpukan di sekolah rendah.1 CARA-CARA PELAKSANAAN RANCANGAN PEMULIHAN Pada masa ini. dan seorang guru pemulihan ditugaskan untuk mengajar murid-murid ini. iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja. menulis dan mengira. Sebelum Sesutu rancangan pemulihan dapat dijalankan. Setakat mana perkara ini dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan dan kesanggupan guru-guru darjah empat. berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan dalam 3M. Peperiksaan penilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuan mengesan kelemahan murid untuk dibetulkan.4. Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yang kebetulannya membawa berbagai-bagai makna negatif). Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid. sama ada bidang membaca. langkah yang kedua ialah diagnosis. Selaras dengan keperluan kurikulum di sekolah rendah yang mementingkan kebolehan membaca.

1. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan untuk mengesan. b) Mempunyai isi kandungan yang dalam pengalaman dan dapat difahami oleh murid. atau ringkasan. dan murid itu juga mungkin tidak dapat menulis dengan jelas jika masa ini dihad¬kan. atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis mudah digunakan oleh guru bilik darjah. asalkan me¬matuhi dua syarat berikut: a) Tidak mengandungi perkataan yang akan menghentikan murid menulis kerana kerumitan mengeja. atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis. Cara yang paling mudah ialah dengan melihat tulisan-tulisan murid yang sedia ada dalam buku latihan.2 SARINGAN DAN DIAGNOSIS Salah satu keperluan akademik di sekolah ialah kebolehan menulis. 2. Setelah murid membaca ayat yang diberikan beberapa kali dan setelah kenal semua kandungannya. cara ini kurang memuaskan. 3. Ayat. guru menyuruh mereka menulis ayat yang sama seberapa banyak yang mereka boleh dalam masa tiga minit. guru boleh memberitahu murid supaya menulis ayat tersebut lima kali dengan tulisan yang terbaik dan masanya pun tidak dihadkan. Setelah tiga minit. 23 . Cara berikut untuk mengesan. cara yang dapat mengawal kedua faktor ini ( iaitu masa dan tulisan) adalah lebih baik. Dengan itu. Setelah semua murid selesai menulis. guru akan menyuruh mereka berhenti clan mengutip tulisan tersebut. kerana ada murid yang tulisannya memuaskan jika diberi masa yang cukup. atau perenggan biasa boleh digunakan. Walau bagaimanapun. dan selalunya marah kerana ia terpaksa memeriksa beratus-ratus halaman tulisan dalam setahun yang susah hendak dibacanya.4. Kebolehan menulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di sekolah. Guru sangat kenal akan tulisan buruk.

murid-murid berikut memerlukan latihan pemulihan tulisan. Skel-skel ini telah disediakan berdasarkan kajian yang luas. sesuatu darjah dapat dibandingkan dengannya. Cara mengesan murid yang tulisannya tidak mudah dibaca seperti ini biasanya memadai untuk situasi bilik darjah. atau menentukan apakah jenis kelemahan murid tersebut. Contoh-¬contoh skel ini ialah „Thorndike Scale for Handwriting'. b) Murid yang tulisannya tidak mudah dibaca dalam ujian yang tidak mengehadkan masa. guru harus memerhatikan perkaraperkara berikut: a) Kualiti tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa. guru harus dapat membuat diagnosis. d) Murid yang tulisannya terlalu condong ke kiri. c) Murid yang kadar penulisannya terlalu lambat.`Ayres Measuring Scale for Handwriting (Gettysburg Edition) „. skel-skel ini hanya merupakan alai mengesan (atau saringan) dan tidak dapat menentukan kelemahan seperti yang dibuat dalam diagnosis. Setelah murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam penulisan dikesan. dan dari kajian ini satu skel purata disediakan yang dapat diperkait¬kan dengan darjah murid Dengan menggunakan Skel Tulisan ini. atau terlalu kecil untuk dibaca dengan mudah. atau yang tulisannya terlalu besar. Walau bagaimanapun.`American Handwriting Scale'. dan 'Minneapolis Handwriting Scale'. c) Kadar penulisan dalam ujian yang masanya terhad dikira seperti berikut: Jumlah perkataan dibahagi dengan masa). Apabila menilai tulisan-tulisan tersebut. Cara lain ialah dengan menggunakan Skel Tulisan yang telah disediakan dengan contoh-contoh tulisan bersama dengan kualiti mutunya. Cara yang mudah untuk melaksanakan proses 24 . a) Murid yang tulisannya terlalu buruk dan tidak dapat dibaca dalam ujian yang masanya dihadkan. b) Kaitan kualiti di antara tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa dan ujian yang menghadkan masa. Dari ujian ini. 5.4.

s dan t.e. dan menandakan semua huruf yang tidak mudah dibaca. Sediakan jadual senarai semua murid dan catatkan kelemahan setiap murid. Guru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi 25 .o. kecuali huruf L Oleh kerana tujuh huruf kecil dan satu huruf besar ini menyebabkan tulisan yang susah dibaca. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. Huruf yang paling menimbulkan kerumitan ialah r. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. o seperti a dan a seperti u. diikuti dengan huruf n. menutup e. Dari penyelidikan Pressey.a. Penerangan. Huruf besar biasanya mudah dibaca. Perkara ini mudah dibuat dengan meng¬gunakan Carta 'The Pressey Chart for Diagnosis of Illegibilities in Handwriting'. Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. atau yang memerlukan penelitian kali kedua. 4. Carta ini boleh disediakan berdasarkan penyelidikan tulisan murid yang menunjukkan berbagai-bagai jenis tulisan dan bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca. n seperti u.n. beberapa huruf didapatinya sering menimbulkan kerumitan. Kesilapan yang sering berlaku ialah menulis r seperti i. Contohnya huruf kecil r.3 CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Guru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat permulaan dan mendirikan asas.diagnosis ini ialah dengan membaca tulisan murid. Teknik seperti ini telah menghasilkan tulisan yang memuaskan di kalangan murid sekolah rendah. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. adalah munasabah jika pengajaran pemulihan dalam penulisan diarahkan kepada menulis bentuk-bentuk huruf ini dengan betul. membuat d seperti cl.menyebabkan kesilapan menulis lebih daripada 50%. untuk menyediakan cartanya itu.

sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa. Latihan permulaan untuk kanak-kanak kecil ini haruslah menggunakan pensil. seperti pada umur empat tahun setengah. Perihal menghubung¬kan bahasa lisan dengan bahasa fikiran adalah amat sukar. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. bukanlah setakat tapak tangan sahaja. Seperti pengajaran bahasa juga. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. Langkah-langkah untuk mengajar mernegang pensil. penulisan adalah lebih mudah dipelaj ari ketika murid masih kanak-kanak kecil lagi. atau krayon.menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. 4. Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. 3. Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut. 4. 26 . pensil harus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. Bahasa bertulis memerlukan perhubungan dengan bahasa dalam diri penulis. atau dalam fikirannya.4 KAEDAH PENGAJARAN PEMULIHAN TULISAN DAN PENILAIANNYA Pengajaran pemulihan tulisan bagi murid-murid sekolah rendah adalah berdasarkan pengajaran tulisan yang betul dan kukuh. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hampir dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini. Kemudian. walaupun murid tersebut tiada kesusahan membentuk huruf. atau krayon adalah seperti berikut: 1. maka usaha pengajaran permulaan dalam penulisan biasanya amatlah susah. 2. Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Dengan sebab ini. dan seluruh anggota tangan harus dihayun. Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini. Kemudian.

supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah (jari hantu) di kedudukan yang betul. Latihan in boleh dikelolakan seperti kelas lukisan yang menggunakan kanji dan warna dan murid-murid disuruh membuat bentuk dengan jari mereka. Setelah itu. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta. lengkungan serta kombinasi lengkungan dan garisan lurus. jari telunjuk. Bentuk-bentuk yang penting dan menjadi asas penulisan ialah bulatan.5 LATIHAN SEBELUM MENULIS Murid-murid harus diajar membuat berbagai-bagai bentuk dengan menggunakan jari mereka. 4. 27 . dan guru harus memberitahu arah dan bentuk yang harus dibuat oleh murid.5. Titik permulaan harus diberitahu serta dilukiskan. garisan.

Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Jika pengajaran dan pembelajaran guru tersebut menarik. 28 . Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul.4. peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. Penerangan.6 RUMUSAN Murid bukan hanya memerlukan satu pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inovatif yang dapat menarik perhatian mereka tetapi yang sama penting ialah satu strategi yang dapat membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar agar proses P & P boleh dianggap berkesan. murid-murid akan tertarik dengan pengajaran guru tersebut dan ini akan meningkatkan motivasi murid-murid untuk terus mencuba apa yang dipelajari sehingga berjaya. Walau bagaimanapun. Guru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanakkanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. Bahan yang diberi juga tidak boleh terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. Guru juga perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat permulaan dan mendirikan asas. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna.

murid-murid akan lebih menghayati dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita atau maklumat dengan lebih berkesan. Dengan ini. Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan serta melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita.BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA 5. penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secara kumpulan. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. dan merangsang imaginasi.Selain daripada itu.1 PENGENALAN Boneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. 29 .

boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut.2. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. Semasa menggunakan boneka jenis ini.5.2 Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya.2 JENIS-JENIS BONEKA 5.1 Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.2. 5. 30 .

plastik. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.2. lutsinar dan kertas tebal. Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi.3 Boneka wayang kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Semasa memainkan boneka ini. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.5. 31 . Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin.

rotan.5 Boneka tongkat Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu.2. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. 32 . Boneka ini menggunakan konsep wayang kulit tetapi berbentuk tiga dimensi. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Semasa digunakan. buluh dan sebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.5. plaster-of-Paris atau kayu. 5.2.4 Boneka bertali Boneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache.

dan pengajaran bahasa. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. 33 .5. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. pengetahuan sains. Pertama. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. Kedua. kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka.2 AKTIVITI BONEKA Guru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. guru perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu guru menyampaikan cerita. Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru di samping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid.

1 Contoh cara membuat boneka sarung tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. benang jahit dan benang bulu Berus cat 34 . gunting.4. 5. jarum. pensel. sarung tangan. ia mempunyai bahagian kepala. Alat/ bahan: -Kain belacu. di antaranya sarung tangan. dan sebagainya.3 KAEDAH MENCIPTA BONEKA Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. kertas.5. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja. pakaian. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. sarung kaki.

Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. 3. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. 4. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Lipat belacu sekali. 7. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. Gunting garisan pengguntingan. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Boneka siap untuk dilakonkan. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. 2.Cara membuatnya: 1. ini garisan pengguntingan. 5. 6. 35 .

Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik.5. 36 .3 Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. Guru juga boleh mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan.5. 5. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . Seeloknya dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka.5. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah guru menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan kanak-kanak tanpa menggunakan pentas. Semasa bercerita.5.2 Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkembangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika.1 Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. jarak serta pertukaran masa dan waktu. 5.5 PERSEMBAHAN BONEKA 5. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan kanak-kanak.

4 Persembahan Boneka Semasa membuat persembahan boneka. Pentas pintu Seperti tingkap. Pentas kerusi Susun beberapa buah kerusi untuk dijadikan asas pentas. 6. Kain. Guru duduk di luar dan murid di dalam kelas. 7. Pemain boneka berada di luar dan penonton di dalam bilik darjah. Aktiviti yang sesuai ialah aktiviti lisan hyang dilakukan secara berpasangan. papan atau kertas tebal boleh direntangkan untuk menutupi bahagian bawah pintu. 37 . 4. pintu juga boleh digunakan sebagai pentas. Pentas berlipat Pentas ini boleh dibuat dengan menggunakan rangka kayu sebgai bingkainya kemudian ditutup dengan kain. 2.5. Rentang kain hitam sebagai tirai. Guru sebagai pemain boneka duduk di belakang kain semasa menggeraklakonkan boneka. Gunakan dua atau empat batang penyapu untuk dijadikan tiang. 3. Pentas meja Susun beberapa buah meja dan tutup dengan kain di bahagian hadapan. Pentas rentang Tirai kain hitam diikat merentang pada dinding. Guru duduk di belakang meja semasa bermain boneka. Pentas tingkap Tingkap terbuka (tanpa cermin) boleh digunakan sebagai pentas. pelbagai jenis pentas boleh digunakan. 5.5. Boneka tanpa pentas Boneka (biasanya sarung tangan) dimainkan ke arah audiens. Jenis-jenis pentas tersebut adalah seperti berikut: 1.

Objek diletakkan dan digerakkan dan digerakkan di atas cermin lutsinar. OHP dipancar ke dinding atau kain layar. Teknik overhead projektor (OHP) Overhead projektor boleh digunakan untuk menggantikan teknik wayang kulit. 38 .8.

5.6 RUMUSAN Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda murid untuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan. 39 .sosio emosi.Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan daya kreativiti.meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan. Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. kefahaman dan membina sebuah karangan.perkembangan komunikasi dan bahasa. menghubungkaitkan dengan keseronokan. Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak disamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik.

Namun. Saya telah melayari internet untuk mendapatkan bahan-bahan serta isu semasa yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Persoalan-persoalan ini saya abaikan terlebih dahulu. saya juga telah mencari bahan-bahan berkaitan dengan isu ini daripada sumber bacaan yang ada seperti keratan akhbar. akhirnya saya dan rakan sekumpulan berjaya siapkan walaupun berbagai halangan perlu kami tempuhi. perasaan yang terdetik di dalam hati ialah sama ada mampu atau tidak untuk menyiapkan tugasan ini sebelum tibanya tarikh penghantaran. saya berasa sangat sedih kerana kami kekurangan sumber. Terutamanya sumber rujukan yang berteraskan buku. Semasa mengkaji isu ini. sumber bahan rujukan yang terdapat di institut ini tidak mencukupi serta tidak banyak berkaitan dengan tajuk ini.REFLEKSI (NUR AZLAN BIN ABDUL MANAF) Sebaik sahaja mendapat tugasan daripada pensyarah. Saya dan rakan telah cuba mencari bahan mengenai tajuk yang telah dipilih. Selain menggunakan kemudahan internet. 40 . Dengan semangat berpasukan yang tinggi.

Bukan mudah menjadi seorang guru.Tugasan ini memerlukan banyak rujukan daripada buku-buku dan juga internet. Ini kali pertama saya menghasilkan boneka kerana sebelum ini saya tidak pernah mendapat pendedahan samada di peringkat sekolah menengah mahupun rendah. Guru bukan sahaja perlu kreatif malah perlu lebih inovatif serta mampu berfikir secara analitik dalam memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. Diharapkan pendedahan yang diberikan oleh pensyarah sepanjang menyiapkan tugasan ini dapat membantu saya dalam menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang bermutu tinggi agar bersesuaian dengan tahap penerimaan murid sekolah rendah. 41 . Tugasan yang diberi secara tidak langsung dapat memupuk minat yang tinggi dalam menghasilkan bahan p&p yang pelbagai walaupun memakan masa dan memerlukan pengorbanan dari segi wang ringgit. Paling mencabar ialah untuk menyiapkan boneka yang memakan masa hampir 2 hari.

http://ctfazira. http://mohdnorizwansulaiman.blogspot. Marohani Yusoff (1999).html Diakses pada 15 September 2009 42 .com/2009/05/aktiviti-pemulihantulisan.html.blogspot.html.blogspot. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pemulihan Tulisan.com/2009/09/pemulihan-tulisan.com/2009/05/prabacaan. Mengajar Bahasa Melayu Jilid 1: Perkaedahan. Pratulisan.blogspot. Prabacaan. http://ctfazira. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Internet Siti Nurfazira Ramli (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Aktiviti Pemulihan Penulisan. http://mohdnorizwansulaiman. Diakses pada 16 September 2009 Mohd Nor Izwan Sulaiman (2009). Diakses pada 16 September 2009 Siti Nurfazira Ramli (2009).RUJUKAN Buku Azman Wan Chik (1993).com/2009/09/pratulisan. Diakses pada 15 September 2009 Norazlin Nor Shah (2009).html.

BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS NAMA AHLI KUMPULAN : KUMPULAN : PISMP AMBILAN JANUARI 2009 UNIT : SNS/BI/PJ SEMESTER : 2 MATA PELAJARAN : WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU PENSYARAH PEMBIMBING : TARIKH CATATAN T/TANGAN 43 .