1.

0 PRABACAAN

Prabacaan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu :1. 2. 3. Pengamatan penglihatan Pengamatan pendengaran Pergerakan tangan dan mata

Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Pada peringkat awalnya, kesediaan membaca ditakrifkan sebagai satu peringkat bagi

menyediakan kanak-kanak untuk bacaan awal atau bacaan asas. Pada tahap ini, murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan, tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua, iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran, kemahiran pengamatan

peglihatan, aktviti koordinasi psikomotor, latihan menajamkan daya ingatan, dan latihan bahasa pertuturan.Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Menurut Ismail Zakaria, Salmah Othman dan Elly, Chong (1992) pula, tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. Dengan kata lain, makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. Pada tahap ini, murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut, aktiviti pramembaca boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf, suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Guru hendaklah menjalankan aktiviti melukis garisan-garisan tertentu yang menyerupai huruf.

1

Garisan-garisan ini hendaklah dimulakan dengan garisan lurus atau bentukbentuk yang seimbas dengan huruf yang diperkenalkan kepada murid. Di akhir tahun-tahun 1970-an, terdapat laporan-laporan yang menyatakan ramai murid sekolah rendah (terutama yang tinggal di luar bandar) yang tidak boleh membaca atau tidak cekap membaca bahasa mereka sendiri (bahasa Melayu). Tentu banyak sebabnya perkara „tidak boleh membaca‟ ini berlaku. Tetapi bagi mencari penyelesaian, elok dikaji semula antara lain, kaedah mengajar Bahasa Melayu di peringkat awal (Darjah 1 atau 2), dan menggubal cara yang lebih sesuai, mudah dan berkesan. Seharusnya sebahagian besar (90%) daripada murid-murid kita dapat membaca bahan-bahan bacaan yang „senang‟ pada akhir Darjah 1 persekolahan mereka, jika pengajaran membaca dibuat secara sistematik dengan mengambil kira hal-hal berikut: a) Sistem ejaan Bahasa Melayu adalah „alphabetic‟ dan fonemik – ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya. (Ini berbeza sekali dengan sistem ejaan bahasa Inggeris yang amat rumit itu). b) Suku kata perkataan-perkataan bahasa Melayu adalah mudah dan jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain –dengan bahasa Inggeris

misalnya). Kedua-dua ciri dalam bahasa Melayu di atas sahaja seharusnya sudah dapat meyakinkan kita bahawa kita tidak boleh meniru dan mengambil terus kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris untuk mengajar membaca di peringkat awal. c) Murid-murid Melayu (termasuk sebahagian besar murid-murid Bukan Melayu) yang melangkah masuk ke Darjah 1 rata-rata telah pun mengetahui bahasa Melayu dan mempunyai perbendaharaan kata bahasa Melayu yang mencukupi untuk mereka terus belajar membaca bahasa Melayu. Ertinya mereka belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pertama, bukan sebagai bahasa kedua (misalnya bahasa Inggeris). Jika kita meniru kaedah mengajar membaca bahasa Inggeris (sebagai bahasa kedua) untuk mengajar mambaca bahasa Melayu sudah tentu ini akan membawa kepayahan dan

2

kelambatan

untuk

murid-murid

kita

belajar

membaca

bahasa

kita.

Terdapat pelbagai kaedah mengajar membaca yang pernah digunakan oleh guru-guru kita – „kaedah abjad‟ , „kaedah fonik‟, „kaedah pandang dan sebut‟, „kaedah eklektik‟ dan sebagainya. Bahan-bahan untuk murid berlatih membaca sendiri adalah penting, ini kerana jika murid-murid tidak mempunyai bahan-bahan atau buku yang boleh mereka membaca di masa lapang atau di rumah, pembinaan kemahiran membaca akan terencat. Ini terutamanya akan berlaku di kalangan murid-murid di luar bandar atau daripada keluarga miskin di mana bahan-bahan bacaan di rumah sangat kekurangan. Agak munasabah kenyataan bahawa murid-murid akan menambah kecekapan membaca dengan terus diberi kemudahan untuk mereka membaca. Dalam rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (3M) nanti, kejayaannya – dari segi matlamat supaya semua murid dapat membaca, menulis dan mengira – bergantung besar atas faktor adanya bahan-bahan dan bukubuku yang sesuai, beragam dan mencukupi untuk murid-murid membaca. Bahan-bahan itu haruslah menarik dan berisi : berbagai „ilmu pengetahuan‟, mesej moral, dan sebagainya.

1.1 KAEDAH MENGAJAR MURID-MURID MEMBACA DI PERINGKAT AWAL

Masalah murid-murid sekolah tidak dapat membaca, atau tidak dapat membaca dengan cekap, sebenarnya telah lama dirasakan oleh guru-guru. Hanya sejak beberapa tahun kebelakangan ini saja hal tersebut diberi perhatian yang lain, dan daripada beberapa kajian yang dibuat nampaknya masalah ini masih agak serius. Sudah wajarlah masalah pembelajaran membaca (termasuk menulis dan mengira) diberi perhatian oleh semua pihak : Kementerian Pelajaran, guru-guru, dan ibu bapa, kerana di dalam sistem pelajaran formal, ketiga-tiga kemahiran itu menjadi alat yang asas untuk kanak-kanak mempelajari Ilmu Sains, Ilmu Alam, Sejarah, Kesusasteraan, Sivik, Muzik, Perdagangan, Pertanian, Seni

3

Perusahaan, mata pelajaran Teknikal, Agama serta pengetahuan dan kemahiran lain. Kemahiran 3M adalah „alat‟ asas untuk seseorang meneroka ilmu, mencipta, dan membuat komunikasi. Dalam konteks dunia hari ini, kecekapan dalam menguasai 3M amat diperlukan, lebih-lebih lagi untuk urusan kehidupan sehari-hari. Maksudnya, definisi had minimum dalam kemahiran membaca setakat „mengenal huruf‟ sudah tidak memadai lagi. Taraf minimum yang harus dianggap sebagai „functionally literate‟ di Malaysia hari ini harus didasarkan pada keupayaan seseorang itu membaca dan memahami tulisan di dalam

suratkhabar, dan menulis surat-surat urusan harian sendiri. Taraf pencapaian minimum inilah yang harus dapat dicapai oleh 90% daripada murid-murid sekolah apabila mereka sampai ke Tingkatan 3. Untuk mencapai taraf kemahiran ini, asas-asas yang kukuh perlu dibina secara progresif dari awal. Barangkali bagi 90% daripada kanak-kanak dalam negara kita, mula mengenal huruf hanya apabila mereka menjejakkan kaki di bangku sekolah. Kebanyakan kita juga mula belajar membaca apabila kita bersekolah. Hal ini sengaja ditekankan kerana sudah diterima sebagai „biasa‟ bahawa di antara tugas utama guru-guru di sekolah dasar ialah mengajar kanakkanak supaya dapat membaca dan menulis. Jika ini belum dicapai, apa pun sebab-sebab yang mungkin diberikan, tugas guru belum dikira sempurna. Masyarakat kita sentiasa mengharapkan sistem persekolahan kita memberikan kecekapan membaca, menulis dan mengira kepada anak-anak, dan jika ramai yang tidak mendapat kemahiran tersebut, maka sistem persekolahan itu dianggap gagal, dan harus dikaji semula serta dipulihkan. Walau bagaimanapun tidaklah dicadangkan apa-apa pemulihan yang besar di dalam sistem pelajaran kita, hanya sekadar untuk meninjau beberapa kaedah mengajar di peringkat awal : (beberapa definisi dan andaian asas) a) Peringkat permulaan membaca di sini ditafsirkan sebagai peringkat permulaan membaca yang dihadapi oleh sebahagian besar murid-murid Darjah 1, di sekolah-sekolah dasar kita;

4

a. Kemudian barulah diberi latihan membaca ayat-ayat yang pendek. 1.c. Setelah beberapa minggu barulah disebutkan huruf-huruf vokal: a.b) Kebanyakan daripada murid-murid ini adalah „normal‟ dari segi keupayaan atau kebolehan mereka belajar.e. menguasai perbendaharaan kata yang „mencukupi‟ akibat daripada lahir di dalam keluarga Melayu.2.u. Saya kira kaedah ini mengambil masa yang agak panjang sebelum murid-murid itu dapat merasa gembira atau puas.2 Kaedah ‘Pandang dan Sebut’ (look and say) 5 . Selepas itu dibina sukusuku kata “ba – tu”. sebenarnya menegaskan sesuatu yang boleh membosankan murid-murid. atau bercampur-gaul dengan orang-orang Melayu.b. 1.2 KAEDAH PENGAJARAN YANG BIASA DIBUAT 1. Memulakan pengajaran membaca dengan menegaskan pengenalan dan hafalan nama-nama huruf. c) Murid-murid ini telah pun mempunyai kemahiran bahasa Melayu lisan (walaupun mungkin dalam bentuk dialek).1 Kaedah abjad Kaedah Abjad bolehlah dianggap sebagai kaedah mengenal nama-nama huruf yang digunakan dalam tulisan Melayu.…z. Dengan kata lain mereka belajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama.i. Murid-murid hanya mengambil masa tiga hingga empat bulan.c…hingga z. “ka – ki” dan sebagainya. Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf ini mengikut aturannya a. atau lebih untuk mengetahui nama-nama huruf hingga tahu membaca ayat-ayat .2.o. kadang-kadang ada nyanyian yang menggunakan huruf-huruf sebagai liriknya.b.Kaedah abjad yang begini hanyalah menegaskan hafalan-hafalan yang agak kurang bermakna bagi kanak-kanak. dan diikuti pula dengan mengeja perkataan-perkataan.

Kecelaruan ini menyebabkan ahli-ahli pendidik bahasa menganggap kaedah Pandang dan Sebut itu lebih sesuai dan bermakna untuk mengajar permulaan membaca.Kaedah Pandang dan Sebut ini atau juga pernah disebut dengan nama Kaedah Seluruh Perkataan (whole word) ini bolehlah dianggap sebagai reaksi kepada kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Kaedah Abjad. Kemudian baru diajar mengeja tiap-tiap perkataan. pensel dan sebagainya. Kadang-kadang digunakan kad-kad imbasan yang menunjukkan gambar dan perkataan. bercelaru dari segi symbol-sound relationship. dan mengenal nama huruf-huruf yang mewakilinya. sebab didapati ramai murid biasa (terutama di Amerika Syarikat) yang tidak boleh membaca. pokok. Mereka kuat dipengaruhi oleh ahli-ahli pendidik mengajar membaca bahasa Inggeris. Jadi dalam kaedah ini murid-murid cuba „mengenal‟ keseluruhan lambanglambang itu untuk mendapat membaca. sejak beberapa tahun kebelakangan ini kaedah ini dikritik semula. sekolah. Kerap kali ditunjukkan seluruh perkataan-perkataan seiring dengan gambar-gambar yang dilambangkannya. baru-baru ini timbul semula hujah-hujah dan kajian-kajian yang membuktikan bahawa kaedah fonik 6 . dan sebagainya. rumah. bahasa Inggeris ialah bahasa yang tidak mempunyai sistem ejaan fonemik yang sempurna. Kemahiran murid-murid „mengenal‟ perkataan-perkataan tidak dapat menjelma dengan cepat. Perkataanperkataan yang ditulis penuh adalah difikirkan lebih bermakna daripada pecahan tiap-tiap hurufnya. Bahkan ramai yang menghafal „perkataan-perkataan‟ berdasarkan gambar daripada „mengenal‟ perkataan-perkataan. Tetapi. meja. Jadi. dan murid-murid ini sukar mengenal perkataan-perkataan yang „baru‟. Di sebalik menggunakan kaedah ini untuk mengajar. Perkataan rumah ditulis di tepi atau di bawah gambar rumah. perkataan pensel. Kaedah itu lebih bermakna daripada Kaedah Menghafal „nama setiap huruf itu‟. Mereka harus mengenal beberapa puluh „lambang perkataan‟ sebelum boleh membaca ayat-ayat. Pada ketika dahulu (bahkan bagi setengah-setengah ahli pendidik sekarang pun) kaedah Pandang dan Sebut ini sangat ditegaskan. budak. Misalnya batu. Jadi Kaedah Pandang dan Sebut (atau Kaedah Seluruh Ayat) ini dijadikan asas untuk mengajar murid-murid membaca.

„lalu‟. suku kata pula dibina.3 Kaedah Fonik Pada asasnya kaedah ini adalah untuk mengajar murid-murid melihat hubungan di antara simbol (huruf) dan „bunyi‟ (grapheme phoneme relationship) supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataan-perkataan baru yang mereka hadapi. (iaitu ada hubungan yang agak teratur di antara „huruf‟ dan „bunyinya‟). „lu‟. Murid-murid tidak diajar nama-nama huruf. „s‟ –„ss‟. „ba‟. Misalnya „a‟ dibunyikan „aa…‟. 1. dan sebagainya. Oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu rata-rata adalah fonemik (satu huruf boleh dikatakan melambang satu „bunyi‟ – lebih fonemik daripada misalnya sistem ejaan bahasa Inggeris) maka agak tidak begitu munasabah bagi Kaedah Pandang dan Sebut ini digunakan untuk mengajar permulaan membaca bahasa Melayu. „z‟ – „zz…‟. Kaedah ini akan menyusahkan dan melambatkan lagi murid-murid mencapai kemahiran membaca bahasa Melayu. diajar „bunyi-bunyi‟ huruf. yang melambangkan sesuatu benda. „u‟ – „uu…‟. Setelah mereka tahu hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya. Kemudian baru digabungkan suku-suku kata ini menjadi perkataan-perkataan – „dada‟. oleh sebab sistem ejaan bahasa Melayu kita adalah fonemik. „da‟. terutama mengajar murid-murid Melayu. dan sebagainya (satu morfem) dengan satu perkataan. Seterusnya murid-murid diberi latihan membaca ayat-ayat yang menggunakan perkataan-perkataan ini. „tu‟. „kata‟. „mi‟ dan sebagainya.mungkin lebih sesuai dan berkesan daripada kaedah Pandang dan Sebut untuk mengajar permulaan membaca bahasa Inggaris. dan oleh sebab suku kata kebanyakan perkataan Melayu agak jelas. „batu‟. „t‟ – „tah‟. dan sebagainya. Misalnya. Kaedah Pandang dan Sebut ini lebih sesuai digunakan untuk mengajar bahasa-bahasa yang memakai sistem tulisan ideografik (atau lebih tepat lagi logografik) seperti sistem ejaan bahasa Cina. maka kaedah fonik 7 . Nyata sekali. idea. Ertinya lambing huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. „ka‟.2.

Terdapat pelbagai lagi jenis Kaedah Eklektik ini. struktur suku-katanya. dan keadaan pembelajaran murid-murid Melayu di pihak lain. ialah seolah-olah mereka memikirkan Kaedah ini adalah yang paling sesuai untuk mengajar membaca bagi kanak-kanak Melayu kita. Dan biasanya masa yang agak panjang diambil untuk mereka mengenal semua bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka membaca perkataan-perkataan dan ayatayat yang bermakna.2. 1. Ada yang menggunakan penujuan sintetik. Bagi bahasa Melayu. tetapi Kaedah itu haruslah sistematik 8 . kesan yang didapati apabila seseorang menyebutkan Kaedah Eklektik ini. kerana asas gabungan itu kurang diperhatikan. Apa yang harus difikirkan dan diciptakan ialah kaedah mengajar „eklektik‟ tetapi sistematik. Maksudnya kita harus menciptakan Kaedah Eklektik yang sesuai untuk mengajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. yang mengambil perhatian keistimewaan sifat-sifat ejaan bahasa Melayu.4 Kaedah Eklektik Kaedah ini adalah kaedah Campuran – campuran kaedah-kaedah mengikut kesesuaian murid.ini sesuai sekali digunakan untuk mengajar permulaan membaca perkataanperkataan Melayu. Jadi kerap kali Kaedah ini menjadi akedah cacamurba. Sekurang-kurangnya kaedah ini adalah lebih munasabah dan mungkin lebih berkesan dibandingkan dengan Kaedah Abjad dan Kaedah Pandang dan Sebut. situasi bilik darjah dan bahan-bahan bacaan yang digunakan. ada penujuan analitik dan ada pula penujuan sintetik-analitik. agak banyak yang mengajar kurang sistematik. dan tatabahasanya di suatu pihak. Kemudian jika diperhatikan betul-betul cara Kaedah ini diterapkan. Kelemahannya ialah kaedah ini masih memerlukan murid-murid menghafal bunyi huruf yang kurang bermakna pada permulaannya.

9 . dan merasa bangga yang mereka boleh membaca serta faham akan yang dibaca. Malahan kita tidak begitu perlu memperkenalkan dan mengajar abjad dan bunyi huruf dari a. b) Suku kata perkataan-perkataan Melayu adalah jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain – dengan bahasa Inggeris misalnya). dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. Kaedah yang dicadangkan ini menegaskan yang kita boleh menggabungkan terus „kaedah fonik‟ dan „kaedah pandang dan sebut‟ dalam satu pelajaran membaca. Dengan cara begini dalam dua. b. tiga pelajaran saja mereka akan terus dapat membaca beberapa perkataan dan ayat. c) Ciri-ciri yang baik daripada „kaedah fonik‟ dan „kaedah pandang dan sebut‟ boleh digabungkan. dalam satu dua pelajaran.1.3 KAEDAH GABUNGAN YANG DICADANGKAN Kaedah gabungan untuk mengajar membaca bahasa Melayu kepada murid-murid peringkat awal (prabacaan) yang dicadangkan di sini berasaskan hal-hal berikut: a) Sistem ejaan bahasa Melayu adalah mengikut abjad dan fonemik – ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya. Kaedah gabungan ini mencadangkan biar murid-murid diperkenalkan kepada bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan. c… sampai z secara tertib biasa. Kita tidak perlu menunggu muridmurid mengetahui semua nama huruf. pada peringkat awal. d) Murid-murid Melayu yang baru melangkah masuk ke Darjah 1 rata-rata telah pun mempunyai perbendaharaan bahasa Melayu yang mencukupi untuk terus belajar membaca. bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka disuruh membaca perkataan-perkataan atau ayat.

misalnya: ba ba baba bu bu bubu da da dada ku ku kuku Ulangkan ini beberapa kali. terdapat beberapa contoh: a) Mulakan dengan perkenalkan bunyi dua atau tiga huruf vokal: a o u dengan menggunakan kad imbasan (flash card). b) Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan. Buat latihan membunyikan huruf ini beberapa kali. c) Gabungan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata: da di du ka ki k u sa si su Seterusnya bentukkan beberapa perkataan yang bermakna. misalnya: d k m dengan menggunakan kad imbasan. selang-seli. kemudian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latihan murid-murid membacanya: baba bubu dada kuku d) Perkenalkan gabungan lain: a ku aku a da ada i ni ini i tu itu bu ku buku ba ba baba bu ka buka ba ju baju 10 .Untuk menjelaskan kaedah ini secara konkrit. dan buat latih-tubi beberapa kali supaya semua murid dapat melafazkan bunyi tiap-tiap lambang itu dengan jelas.

dan ‘kuku’ dan ulang bertubi-tubi dengan kad imbasan. ‘baju’. i bu ibu bu di budi u da uda budi ibu budi ibuku budi uda di a dia ka ki kaki kaki dia kaki ibu kaki kuda Suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunakan berbagai-bagai perkataan yang dicipta: ibu buku baba uda bubu udaku ada kuda dia kaki kuda 11 . Seterusnya baca ayat-ayat ini pula: buku dia buku baba buku aku/ku Gantikan ‘buku’ dgn ‘baju’. e) Perkenalkan gabungan bunyi lain pula seterusnya.Seluruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas: aku ada buku aku buka baju ini buku aku itu baju aku Kemudian gantikan ‘aku’ dengan ‘baba’ dan ulang membacanya.

kesediaan membaca melibatkan sebarang aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan. emosi dan fizikal. Dari segi fizikal kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang akan diajarkan. k dan membaca suku kata. ada kanak-kanak bersedia membaca seawall umur empat tahun dan ada pula kanak-kanak yang hanya bersedia membaca setelah berumur enam tahun.Begitulah beberapa contoh kaedah gabungan yang boleh diajar di dalam tiga. Dari segi emosi. mengukuhkan asas mahupun peringkatperingkat lain yang lebih tinggi. i. keupayaan matanya mengecam bentuk. sama ada di peringkat mendirikan asas. kesediaan membaca merangkumi kebolehan fizikal. Sebagai contoh. Dari segi mental. membelek-belek bahan bacaan. sejam sehari. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi mintanya terhadap bahan-bahan bacaan (seperti bermain dengan bahan bacaan. sentiasa melihat orang di sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan 12 . Secara khusus. khususnya yang berupa cerita. Selain faktor fizikal. melihat bahan bacaan. Secara luas. o : b. d. iaitu untuk kanak-kanak yang belum didedahkan dengan sebarang aktiviti bacaan. Dari segi umur. kemampuan kanak-kanak dapat dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa-apa yang diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. 1. Dalam seminggu sahaja murid-murid boleh mengenal huruf-huruf a. dan berminat melihat orang di sekitarnya membaca) dan minatnya untuk mendengar bacaan. kanakkanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaan sejak lahir. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. emosi dan mentalnya untuk menerima pengajaran bacaan asas. perkataanperkataan dan ayat yang dibentuk daripadanya. empat hari. emosi dan mental. e. factor persekitaran amat mempengaruhi kesediaan kanak-kanak membaca.4 KESEDIAAN MEMBACA Kesediaan membaca bermaksud kemampuan seseorang untuk menerima pengajaran dari segi mental.

usaha untuk mengajarkan kemahiran membaca bukan sahaja sia-sia. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran.5 AKTIVITI KESEDIAAN MEMBACA Syed Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua. Salmah Othman dan Elly Chong (1992) pula. ibubapa dan guru. Menurutnya. merangkak dan berdiri terlebih dahulu.berjalan ( mahir membaca peringkat rendah) .berdiri (aktiviti pengukuhan kemahiran asas membaca . Dengan kata lain. Menurut Ismail Zakaria. “Jika tahap ini tidak dapat dicapai terlebih dahulu.” Beliau berpendapat. iaitu peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. konsep kesediaan membaca ini samalah dengan keadaan semula jadi yang dialami oleh kanak-kanak dalam perkembangan otototot tubuh mereka. Peringkat bacaan meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Kebolehan menggerakkan otot-otot tertentu mengikut urutan sebelum berjalan dapat dianggap sebagai pecahan kemahiran berjalan. Cuma bentuknya berbeza. Umpamanya sebelum mereka boleh berjalan. Syed Abu Bakar (1994) menyatakan bahawa peringkat kesediaan membaca sangat penting. Meniarap (aktiviti kesediaan membaca) merangkak ( aktiviti mendirikan kemahiran asas membaca) . Berdasarkan pandangan Syed Abu Bakar ini dapat kita rumusan perbandingan perkembangan kanak-kanak dengan peringkat-peringkat bacaan seperti yang di bawah. latihan menajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan.buku cerita untuknya akan lebih cepat bersedia membaca berbanding dengan kanak-kanak sebaya yang tidak mendapat peluang yang sama. kemahiran pengamatan penglihatan. berlari ( mahir membaca peringkat tinggi) 1. tahap prabacaan merupakan satu tempoh menyediakan murid untuk membaca. mereka perlu meniarap. Pada tahap ini murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang 13 . malah boleh menimbulkan kesan yang amat buruk kepada kanak-kanak. makna istilah tahap prabacaan dan kesediaan membaca adalah sama. Keadaan yang sama berlaku untuk kemahiran membaca. aktiviti koordinasi psikomotor.

Bahan: Pelbagai gambar kereta. 1.6. aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam Buku Sumber Bahasa Malaysia Tahun 1 (1983) dapat dimanfaatkan oleh para guru. benda yang boleh dimakan.6 AKTIVITI PENGAMATAN PENGLIHATAN 1. pakaian. benda bukan hidup. Murid menyebut “benda hidup” atau “benda bukan hidup” sebagai respons terhadap kad benda yang diimbaskan oleh guru. baju. Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelaziman membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah : Untuk mencapai tujuan ini.6. iaitu pengamatan penglihatan. Aktiviti Murid: Murid melaksanakan gambar yang telah dicampuradukkan oleh guru. Aktiviti ini dilaksanakan secara individu. lain-lain.1 Aktiviti Pengamatan Penglihatan 1 Menghimpun gambar benda maujud yang sama jenis. pengamatan pendengaran. benda yang tidak boleh dimakan. Guru member murid kad gambar dan murid melekatkan kad itu di papan kenyataan mengikut tajuknya seperti benda hidup.mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. warna dan saiz. kelas dan kumpulan. 1. dan pergerakan tangan dan mata. Aktiviti Guru/Murid: 1. pakaian. Tiga kategori aktiviti disediakan. 3. Bahan: Gambar benda hidup.2 Aktiviti Pengamatan Penglihatan 2 Menggunting dan menampal berbagai-bagai gambar mengikut tajuk di papan kenyataan atau di buku skrap kelas. 14 . 2. dan alat tulismenulis. alat tulis-menulis dan lain-lain. Guru berbincang dengan murid tentang benda hidup dan benda bukan hidup.

4. 2. dan ombak. meja dan batu. 2. Aktiviti Guru/Murid: 1. meja. batang kayu. air menitik. hujan lebat. Murid menggunting gambar dan menampalkannya dalam buku skrap mengikut tajuk tertentu. angin menderu. tempurung. Guru memperdengarkan bunyi-bunyi daripada pita rakaman. angin menderu. tin. batang kayu. Rakaman bunyi-bunyi itu diperdengarkan sekali lagi dan murid menyatakan jenis bunyi itu.2 Aktiviti Pengamatan Pendengaran 2 Mendengar rakaman dan menyatakan bunyi-bunyi alam seperti bunyi air mengalir. petir. 1. Murid menyanyi lagu “Mari Bergembira” dengan meniru nyanyian daripada pita rakaman atau nyanyian atau nyanyian guru sendiri. Guru mengetuk benda itu satu persatu beberapa kali dan murid mendengarnya. Guru memperkenalkan benda-benda yang menghasilkan bunyi seperti tin. Aktiviti Guru/Murid: 1. tempurung. 15 . angin kencang. Guru mengetuk dua benda yang berlainan. Beberapa gambar carta yang dapat disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang diperdengarkan. batu. 3. Bahan: Paku. air menitik.7.7. Murid menyatakan sama ada bunyi benda itu sama atau tidak. angin kencang. 4. dan ombak. paku. Bahan: Pita rakaman yang mengandungi bunyi air mengalir. 1.7 AKTIVITI PENGAMATAN PENDENGARAN 1. hujan lebat. petir.1 Aktiviti Pengamatan Pendengaran 1 Mengetuk benda satu persatu untuk mendapatkan pelbagai bunyi dan mengecam perbezaan bunyinya.

benda maujud (dulang berpasir. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya. Teknik memegang cawan dipelbagaikan. Murid-murid lain memilih gambar yang sesuai dengan bunyi yang dinyatakan. Bahan: Plastisin.8. 1. tanah liat atau bubur kertas dan lain-lain. cawan. Aktiviti Murid: 1. 1. Bahan: Lembaran kerja. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagai contoh. tanah liat. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. bola. Murid memegang cawan plastic yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya.8 AKTIVITI PERGERAKAN TANGAN DAN MATA 1.8. Aktiviti Guru/Murid: 1. dan bubur kertas.1 Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada plastisin. 2. model pokok. manik. model tiang bendera. air). 16 . 3.2 Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari kiri ke kanan dan sebagainya. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putusputus. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera. 2.3. 3.

menganyam. 4) Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah 17 .1 TULISAN MEKANISME Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa.lain 2) Menguasai gerak tangan bebas. dari atas ke bawah dan lain-lain. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. tangan. menguli tepung dan lain. 3) Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. mengoyak.0 PRATULISAN Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat.2. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. cara memegang alat tulis. menampal. Sebagaipermulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. 2. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. 1) Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga keperingkat contengan terkawal.jari serta kordinasi mata tangan.

………….. terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis. huruf. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat :    Kemahiran mengawal dan memegang pensel. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil sempit. arah tulisan yang tidk betul. membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna. ………… 18 . masalah emosi.2 KEMAHIRAN MENULIS ASAS Teknik Pengajaran Pemulihan Kemahiran Menulis asas Hammil dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan. Mercer (1985) yang bersetuju pendapat Hidreth (1947) "menyatakan bahawa punca utama ialah masalah ‟psikomotor‟. bercelaru.. mengeja. senget. kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang lemah". Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis. Meneliti. Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat. kemahiran belajar dan membentuk makna. Kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran mempunyai masalah menulis.…………. ………….terlalu jarak atau terlalu dekat. Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis. i. --------. 2.3 AKTIVITI-AKTIVITI LATIHAN PRATULISAN a) Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. tanda baca. Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan.latihan membentuk huruf diberikan. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan.. Objektif utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca. mengenal. 2.

19 . Justeru. BULATAN BESAR – BULATAN KECIL c) Latihan-latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari.Dilakukan secara bebas. menggoyangkan tangan. di rumput tanpa menggunakan alat tulis.b) Latihan membentuk bulatan di udara. d) Latihan membentuk garisan lurus. Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) o Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. pengetahuan. di lantai.0 PEMULIHAN BACAAN 3. f) Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat. di meja. kebolehan berbahasa. dan pengalaman sedia ada. e) Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus. di atas pasir.1 PENGENALAN Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. 3. menekannekan jari. meramas-ramas jari dan sebagainya. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini.

panjang pendek ayat. Justeru.C. guru perlu memastikan murid-murid supaya menguasai dan menghafal huruf „a‟ sehingga „z‟ dengan urutan yang betul. . Justeru... guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti:          Bibir Gigi Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Lidah Rongga tekak Rongga mulut Kaedah abjad juga merupakan asas yang perlu dikuasai murid. Melalui aktiviti pemulihan. diftong. struktur cerita. 20 . Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza. 3. dan konsonan juga perlulah ditekankan.b) Faktor yang ada pada bahan bacaan. Menayangkan huruf satu persatu secara berulang Padanan abjad Menyebut huruf satu persatu secara berulang. o Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata.2 AKTIVITI PEMULIHAN BACAAN Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul.B. kendungan bahan. guru perlu melaksanakan aktiviti berikut:     Nyanyian lagu A. penggunaan dan organisasi bahan grafik. Pengajaran bunyi vokal.

Guru perlu melalui pelbagai proses semasa menyediakan bahan bacaan seperti memproses bahan. 21 . kv+kv. dan kv+kvk. Pengetahuan dan pemahaman guru dapat membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kefahaman. dan memenuhi keperluan pancaindera. mengolah bahan. Latihan ini juga melibatkan penggunaan gambar untuki merangsang murid supaya bertutur. membina. Aktiviti pemulihan membaca perlulah dilakukan dengan menggunakan pendekatan. permainan respon terhadap bunyi huruf. memilih bahan. Aktiviti permainan bahasa dapat memupuk minat murid untuk menguasai kemahiran membaca. permainan baling dadu untuk membentuk perkataan yang mempunyai suku kata kv. Pengetahuan dan pengalaman guru tersebut dapat membantu perancangan dan penyediaan proses pengajaran.3 ANALISIS AKTIVITI PEMULIHAN BACAAN Guru sepatutnya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan murid. Pengolahan bahan pengajaran merupakan aspek yang penting dalam mengajarkan asas kemahiran bacaan. Bahan pengajaran pula perlulah menarik. kvk. menggunakan dan menilai bahan. 3. Antara permainan yang boleh dijalankan oleh guru termasuklah permainan yang berbentuk pergerakan. dan teknik yang sesuai agar muridmurid mampu menguasai asas kemahiran berbahasa iaitu membaca.Latihan Pandang dan Sebut juga menjadi asas pemulihan yang perlu diajarkan oleh guru supaya murid berjaya menguasai kemahiran membaca. kaedah.

Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja.0 PEMULIHAN TULISAN 4.4. Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain diasingkan. rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolah ditumpukan di sekolah rendah. atau diberi pemulihan dalam darjah empat. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yang kebetulannya membawa berbagai-bagai makna negatif). Peperiksaan penilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuan mengesan kelemahan murid untuk dibetulkan. langkah yang kedua ialah diagnosis. sama ada bidang membaca. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid. Selaras dengan keperluan kurikulum di sekolah rendah yang mementingkan kebolehan membaca. Langkah ini diberi nama saringan.1 CARA-CARA PELAKSANAAN RANCANGAN PEMULIHAN Pada masa ini. menulis atau mengira. Sebelum Sesutu rancangan pemulihan dapat dijalankan. 22 . berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan dalam 3M. menulis dan mengira. dan seorang guru pemulihan ditugaskan untuk mengajar murid-murid ini. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. menulis dan mengira. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. Setakat mana perkara ini dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan dan kesanggupan guru-guru darjah empat. Kemudian.

1. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan untuk mengesan. Setelah murid membaca ayat yang diberikan beberapa kali dan setelah kenal semua kandungannya. Setelah tiga minit.2 SARINGAN DAN DIAGNOSIS Salah satu keperluan akademik di sekolah ialah kebolehan menulis. guru menyuruh mereka menulis ayat yang sama seberapa banyak yang mereka boleh dalam masa tiga minit. Dengan itu. atau perenggan biasa boleh digunakan. guru akan menyuruh mereka berhenti clan mengutip tulisan tersebut. 23 . asalkan me¬matuhi dua syarat berikut: a) Tidak mengandungi perkataan yang akan menghentikan murid menulis kerana kerumitan mengeja. b) Mempunyai isi kandungan yang dalam pengalaman dan dapat difahami oleh murid.4. kerana ada murid yang tulisannya memuaskan jika diberi masa yang cukup. Kebolehan menulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di sekolah. Cara yang paling mudah ialah dengan melihat tulisan-tulisan murid yang sedia ada dalam buku latihan. atau ringkasan. Setelah semua murid selesai menulis. atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis mudah digunakan oleh guru bilik darjah. cara yang dapat mengawal kedua faktor ini ( iaitu masa dan tulisan) adalah lebih baik. cara ini kurang memuaskan. atau membuat saringan mengenai kebolehan menulis. Guru sangat kenal akan tulisan buruk. Cara berikut untuk mengesan. Walau bagaimanapun. 3. dan selalunya marah kerana ia terpaksa memeriksa beratus-ratus halaman tulisan dalam setahun yang susah hendak dibacanya. Ayat. 2. dan murid itu juga mungkin tidak dapat menulis dengan jelas jika masa ini dihad¬kan. guru boleh memberitahu murid supaya menulis ayat tersebut lima kali dengan tulisan yang terbaik dan masanya pun tidak dihadkan.

Skel-skel ini telah disediakan berdasarkan kajian yang luas. b) Murid yang tulisannya tidak mudah dibaca dalam ujian yang tidak mengehadkan masa. atau yang tulisannya terlalu besar. Cara lain ialah dengan menggunakan Skel Tulisan yang telah disediakan dengan contoh-contoh tulisan bersama dengan kualiti mutunya. atau terlalu kecil untuk dibaca dengan mudah. Walau bagaimanapun. sesuatu darjah dapat dibandingkan dengannya. Dari ujian ini. 5. d) Murid yang tulisannya terlalu condong ke kiri. dan dari kajian ini satu skel purata disediakan yang dapat diperkait¬kan dengan darjah murid Dengan menggunakan Skel Tulisan ini.`American Handwriting Scale'. Cara mengesan murid yang tulisannya tidak mudah dibaca seperti ini biasanya memadai untuk situasi bilik darjah.`Ayres Measuring Scale for Handwriting (Gettysburg Edition) „. skel-skel ini hanya merupakan alai mengesan (atau saringan) dan tidak dapat menentukan kelemahan seperti yang dibuat dalam diagnosis. Cara yang mudah untuk melaksanakan proses 24 . a) Murid yang tulisannya terlalu buruk dan tidak dapat dibaca dalam ujian yang masanya dihadkan. c) Kadar penulisan dalam ujian yang masanya terhad dikira seperti berikut: Jumlah perkataan dibahagi dengan masa). guru harus memerhatikan perkaraperkara berikut: a) Kualiti tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa. dan 'Minneapolis Handwriting Scale'. atau menentukan apakah jenis kelemahan murid tersebut. c) Murid yang kadar penulisannya terlalu lambat. Setelah murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam penulisan dikesan. b) Kaitan kualiti di antara tulisan dalam ujian yang tidak menghadkan masa dan ujian yang menghadkan masa. Contoh-¬contoh skel ini ialah „Thorndike Scale for Handwriting'. murid-murid berikut memerlukan latihan pemulihan tulisan. Apabila menilai tulisan-tulisan tersebut.4. guru harus dapat membuat diagnosis.

membuat d seperti cl. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Huruf yang paling menimbulkan kerumitan ialah r. menutup e.s dan t.a. diikuti dengan huruf n. n seperti u. Perkara ini mudah dibuat dengan meng¬gunakan Carta 'The Pressey Chart for Diagnosis of Illegibilities in Handwriting'. untuk menyediakan cartanya itu. kecuali huruf L Oleh kerana tujuh huruf kecil dan satu huruf besar ini menyebabkan tulisan yang susah dibaca.o. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. dan menandakan semua huruf yang tidak mudah dibaca. Dari penyelidikan Pressey. Kesilapan yang sering berlaku ialah menulis r seperti i. Huruf besar biasanya mudah dibaca. 4.n.3 CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Guru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat permulaan dan mendirikan asas. Teknik seperti ini telah menghasilkan tulisan yang memuaskan di kalangan murid sekolah rendah. Carta ini boleh disediakan berdasarkan penyelidikan tulisan murid yang menunjukkan berbagai-bagai jenis tulisan dan bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca. adalah munasabah jika pengajaran pemulihan dalam penulisan diarahkan kepada menulis bentuk-bentuk huruf ini dengan betul. Penerangan. beberapa huruf didapatinya sering menimbulkan kerumitan. Sediakan jadual senarai semua murid dan catatkan kelemahan setiap murid.e. atau yang memerlukan penelitian kali kedua. Guru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi 25 .menyebabkan kesilapan menulis lebih daripada 50%. o seperti a dan a seperti u. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Contohnya huruf kecil r.diagnosis ini ialah dengan membaca tulisan murid. Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul.

4.4 KAEDAH PENGAJARAN PEMULIHAN TULISAN DAN PENILAIANNYA Pengajaran pemulihan tulisan bagi murid-murid sekolah rendah adalah berdasarkan pengajaran tulisan yang betul dan kukuh.menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. 4. Dengan sebab ini. maka usaha pengajaran permulaan dalam penulisan biasanya amatlah susah. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa. 2. atau krayon. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. walaupun murid tersebut tiada kesusahan membentuk huruf. Bahasa bertulis memerlukan perhubungan dengan bahasa dalam diri penulis. Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini. atau krayon adalah seperti berikut: 1. Kemudian. dan seluruh anggota tangan harus dihayun. Seperti pengajaran bahasa juga. 26 . Latihan permulaan untuk kanak-kanak kecil ini haruslah menggunakan pensil. 3. seperti pada umur empat tahun setengah. atau dalam fikirannya. bukanlah setakat tapak tangan sahaja. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. Kemudian. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hampir dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini. Langkah-langkah untuk mengajar mernegang pensil. penulisan adalah lebih mudah dipelaj ari ketika murid masih kanak-kanak kecil lagi. Perihal menghubung¬kan bahasa lisan dengan bahasa fikiran adalah amat sukar. Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut. pensil harus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk.

garisan. dan guru harus memberitahu arah dan bentuk yang harus dibuat oleh murid. 4. 27 . supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah (jari hantu) di kedudukan yang betul. Bentuk-bentuk yang penting dan menjadi asas penulisan ialah bulatan. Latihan in boleh dikelolakan seperti kelas lukisan yang menggunakan kanji dan warna dan murid-murid disuruh membuat bentuk dengan jari mereka.5 LATIHAN SEBELUM MENULIS Murid-murid harus diajar membuat berbagai-bagai bentuk dengan menggunakan jari mereka. lengkungan serta kombinasi lengkungan dan garisan lurus. Titik permulaan harus diberitahu serta dilukiskan.5. jari telunjuk. Setelah itu. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta.

murid-murid akan tertarik dengan pengajaran guru tersebut dan ini akan meningkatkan motivasi murid-murid untuk terus mencuba apa yang dipelajari sehingga berjaya. Jika pengajaran dan pembelajaran guru tersebut menarik. Penerangan. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan oleh guru dengan sempurna. Walau bagaimanapun. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut.6 RUMUSAN Murid bukan hanya memerlukan satu pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inovatif yang dapat menarik perhatian mereka tetapi yang sama penting ialah satu strategi yang dapat membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar agar proses P & P boleh dianggap berkesan. Guru juga perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat permulaan dan mendirikan asas. Guru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanakkanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Tulisan dan cara-cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul.4. Bahan yang diberi juga tidak boleh terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. 28 .

dan merangsang imaginasi.BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA 5. 29 . Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan serta melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita atau maklumat dengan lebih berkesan.Selain daripada itu. murid-murid akan lebih menghayati dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka.1 PENGENALAN Boneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Dengan ini. penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secara kumpulan.

1 Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.2 JENIS-JENIS BONEKA 5. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut.2. 5.2.2 Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya.5. 30 . Semasa menggunakan boneka jenis ini. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka.

ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. lutsinar dan kertas tebal. Semasa memainkan boneka ini.5. plastik. Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. 31 . diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.2.3 Boneka wayang kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi.

tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. plaster-of-Paris atau kayu.4 Boneka bertali Boneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache. 32 . Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. 5.2. Semasa digunakan. rotan. buluh dan sebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.2.5. Boneka ini menggunakan konsep wayang kulit tetapi berbentuk tiga dimensi.5 Boneka tongkat Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu.

dan pengajaran bahasa. kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan.5. Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas.2 AKTIVITI BONEKA Guru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu guru menyampaikan cerita. 33 . pengetahuan sains. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. Kedua. Pertama. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. guru perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru di samping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip.

di antaranya sarung tangan.1 Contoh cara membuat boneka sarung tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. pensel. dan sebagainya. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. pakaian. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja. sarung tangan. Alat/ bahan: -Kain belacu.4. benang jahit dan benang bulu Berus cat 34 . kertas. 5. ia mempunyai bahagian kepala.5. sarung kaki. gunting. jarum.3 KAEDAH MENCIPTA BONEKA Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan.

Lipat belacu sekali. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. 4.Cara membuatnya: 1. 35 . Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. 5. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. 6. 2. Gunting garisan pengguntingan. ini garisan pengguntingan. 3. 7. Boneka siap untuk dilakonkan.

Guru juga boleh mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik.1 Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang.5. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan kanak-kanak. 36 . Seeloknya dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka.2 Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkembangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika. Semasa bercerita. 5. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah guru menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan kanak-kanak tanpa menggunakan pentas.5.5.3 Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. jarak serta pertukaran masa dan waktu.5 PERSEMBAHAN BONEKA 5. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka.5. 5. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan.

Pentas rentang Tirai kain hitam diikat merentang pada dinding. Pentas berlipat Pentas ini boleh dibuat dengan menggunakan rangka kayu sebgai bingkainya kemudian ditutup dengan kain. pelbagai jenis pentas boleh digunakan. 6. 4. Pentas tingkap Tingkap terbuka (tanpa cermin) boleh digunakan sebagai pentas. 3. Gunakan dua atau empat batang penyapu untuk dijadikan tiang. Guru sebagai pemain boneka duduk di belakang kain semasa menggeraklakonkan boneka. Jenis-jenis pentas tersebut adalah seperti berikut: 1. papan atau kertas tebal boleh direntangkan untuk menutupi bahagian bawah pintu. 37 . pintu juga boleh digunakan sebagai pentas.5. Kain. Aktiviti yang sesuai ialah aktiviti lisan hyang dilakukan secara berpasangan. Rentang kain hitam sebagai tirai. Guru duduk di belakang meja semasa bermain boneka. Pemain boneka berada di luar dan penonton di dalam bilik darjah. 7. Boneka tanpa pentas Boneka (biasanya sarung tangan) dimainkan ke arah audiens. Pentas pintu Seperti tingkap. 2.5. 5. Pentas meja Susun beberapa buah meja dan tutup dengan kain di bahagian hadapan. Guru duduk di luar dan murid di dalam kelas. Pentas kerusi Susun beberapa buah kerusi untuk dijadikan asas pentas.4 Persembahan Boneka Semasa membuat persembahan boneka.

Teknik overhead projektor (OHP) Overhead projektor boleh digunakan untuk menggantikan teknik wayang kulit. OHP dipancar ke dinding atau kain layar.8. Objek diletakkan dan digerakkan dan digerakkan di atas cermin lutsinar. 38 .

Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak. Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. 39 . meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak disamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. kefahaman dan membina sebuah karangan. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan.Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan daya kreativiti.6 RUMUSAN Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda murid untuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan.sosio emosi. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan.perkembangan komunikasi dan bahasa. menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. menghubungkaitkan dengan keseronokan. Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya.meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan.5.

akhirnya saya dan rakan sekumpulan berjaya siapkan walaupun berbagai halangan perlu kami tempuhi. sumber bahan rujukan yang terdapat di institut ini tidak mencukupi serta tidak banyak berkaitan dengan tajuk ini. Saya telah melayari internet untuk mendapatkan bahan-bahan serta isu semasa yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Persoalan-persoalan ini saya abaikan terlebih dahulu. Saya dan rakan telah cuba mencari bahan mengenai tajuk yang telah dipilih. saya juga telah mencari bahan-bahan berkaitan dengan isu ini daripada sumber bacaan yang ada seperti keratan akhbar. 40 . Dengan semangat berpasukan yang tinggi. Namun. Terutamanya sumber rujukan yang berteraskan buku.REFLEKSI (NUR AZLAN BIN ABDUL MANAF) Sebaik sahaja mendapat tugasan daripada pensyarah. Selain menggunakan kemudahan internet. perasaan yang terdetik di dalam hati ialah sama ada mampu atau tidak untuk menyiapkan tugasan ini sebelum tibanya tarikh penghantaran. saya berasa sangat sedih kerana kami kekurangan sumber. Semasa mengkaji isu ini.

Tugasan ini memerlukan banyak rujukan daripada buku-buku dan juga internet. Tugasan yang diberi secara tidak langsung dapat memupuk minat yang tinggi dalam menghasilkan bahan p&p yang pelbagai walaupun memakan masa dan memerlukan pengorbanan dari segi wang ringgit. Bukan mudah menjadi seorang guru. Guru bukan sahaja perlu kreatif malah perlu lebih inovatif serta mampu berfikir secara analitik dalam memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. Ini kali pertama saya menghasilkan boneka kerana sebelum ini saya tidak pernah mendapat pendedahan samada di peringkat sekolah menengah mahupun rendah. 41 . Diharapkan pendedahan yang diberikan oleh pensyarah sepanjang menyiapkan tugasan ini dapat membantu saya dalam menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang bermutu tinggi agar bersesuaian dengan tahap penerimaan murid sekolah rendah. Paling mencabar ialah untuk menyiapkan boneka yang memakan masa hampir 2 hari.

RUJUKAN Buku Azman Wan Chik (1993).blogspot. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Diakses pada 16 September 2009 Mohd Nor Izwan Sulaiman (2009). Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. http://mohdnorizwansulaiman. http://mohdnorizwansulaiman. Aktiviti Pemulihan Penulisan. Prabacaan. Pemulihan Tulisan.blogspot.com/2009/05/prabacaan. http://ctfazira. Internet Siti Nurfazira Ramli (2009).blogspot. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marohani Yusoff (1999).com/2009/05/aktiviti-pemulihantulisan.com/2009/09/pratulisan.html Diakses pada 15 September 2009 42 .html.blogspot. Diakses pada 16 September 2009 Siti Nurfazira Ramli (2009). Kementerian Pendidikan Malaysia. Pratulisan.com/2009/09/pemulihan-tulisan.html. http://ctfazira. Mengajar Bahasa Melayu Jilid 1: Perkaedahan.html. Diakses pada 15 September 2009 Norazlin Nor Shah (2009).

BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS NAMA AHLI KUMPULAN : KUMPULAN : PISMP AMBILAN JANUARI 2009 UNIT : SNS/BI/PJ SEMESTER : 2 MATA PELAJARAN : WAJ3104 LITERASI BAHASA MELAYU PENSYARAH PEMBIMBING : TARIKH CATATAN T/TANGAN 43 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful