Está en la página 1de 1

CARTA DE COMPROMS DE QUALITAT EN LA PRESTACI DEL SERVEI DASSESSORAMENT EN LA FORMACI PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

LInstitut Villa Romana es compromet a realitzar un servei dassessorament i reconeixement dels aprenentatges dacord amb lestablert a les normes i instruccions del Departament dEnsenyament, la qual cosa inclou: 1. Realitzar i publicar a la web del centre en el termini establert pel Departament dEnsenyament: a. Les famlies professionals per a les quals sofereix el servei i els cicles associats. b. El nombre de places que sofereixen per a cada famlia professional. c. Els criteris i el procediment dadmissi de les sollicituds. d. Les dates del perode de sollicitud al servei dassessorament. e. La data de publicaci de la llista dadmesos al servei i les places de reserva en cas que hi hagi una demanda superior a les places ofertades, aix com el preu del servei. f. El termini per presentar la documentaci i fer el pagament del preu del servei. g. El calendari del servei dassessorament. 2. Desplegar, almenys, un procs anual dinformaci dassessorament dels aprenentatges assolits mitjanant lexperincia laboral o en activitats socials. 3. Prestar, almenys, un servei dassessorament anual, per a cadascuna de les famlies de loferta publicada. 4. Ampliar el termini de sollicitud si no sexhaureix el nombre de places assignades en la primera oferta publicada. 5. Publicar les llistes d admesos al servei dassessorament en un perode mxim de 7 dies hbils desprs del termini de sollicitud. 6. Assignar una persona assessora experta en orientaci professional de la famlia professional corresponent. 7. Assessorar a les persones usuries en lelaboraci del dossier de trajectria professional. 8. Lliurar a les persones usuries un informe dassessorament, on constar litinerari formatiu per assolir lobjectiu professional desitjat i les recomanacions per dur-lo a terme. 9. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacci de les persones usuries sobre el servei proporcionat. 10. Posar a labast de la persona usuria un servei de queixes i/o suggeriments,les quals tindran resposta en un termini no superior a 7 dies.