P. 1
Definisi Naqli dan Aqli

Definisi Naqli dan Aqli

|Views: 1.261|Likes:
Publicado porwinsan_1
Definisi ilmu Naqli dan ilmu Aqli
Definisi ilmu Naqli dan ilmu Aqli

More info:

Published by: winsan_1 on Mar 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2014

pdf

text

original

A.

PENDAHULUAN Di dalam mengkaji kebenaran suatu perkara dan kesahihannya, atau di dalam menentukan bahwa sesuatu itu benar, dapat dipercayai dan diyakini, atau ketika kita ingin menetapkan dasar pijakan suatu perkara yang kita ucapkan dan kerjakan, kita memerlukan adanya bukti-bukti, tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk yang sah dan akurat, sehingga kebenaran, kesahihan dan keyakinan itu dapat ditunjukan dan dibuktikan, dan sekaligus kita dapat memberantas keragu-raguan dan rasa was-was yang mungkin tertanam di dalam hati kita, juga dapat dijadikan pijakan yang kokoh di dalam mengerjakan suatu perkara tersebut. Di dalam hal ini, para ulama Islam telah menentukan dua landasan pokok yang harus di pegang oleh setiap Muslim di dalam hal-hal tersebut diatas, yaitu Naqli dan 'aqli. Dimana kedua landasan tersebut merupakan pijakan yang dipakai oleh mereka, khususnya, ketika mengungkap dan membuktikan kebenaran-kebenaran dan memantapkan keteguhan dalam berkeyakinan yang ada di dalam ruang lingkup disiplin ilmu Tauhid atau akidah, dan ketika mengistinbath (mengambil dalil-dalil) dan menetapkan hukum-hukum perkara-perkara yang ada di dalam ruang lingkup disiplin ilmu fikih, serta ketika menafsirkan al-Qur'an. Untuk itu, pemakalah akan mencoba membahas kedua landasan pokok tersebut agar kita selaku umat islam dapat mengetahui dan memahami naqli dan 'aqli, serta dapat mempergunakannya di dalam keber-agama-an kita sehari-hari, baik yang ada kaitannya dengan keimanan maupun amal perbuatan.

B.

PEMBAHASAN

1. Definisi, maksud dan keutamaan naqli dan 'aqli di dalam syari'at Islam a. Naqli Naqli menurut bahasa adalah dari (‫ )َقم انشًء‬yakni mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, dan (‫ )ََقَهَت انحدٌث‬yakni mereka yang menuliskan hadist-hadist dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya. Dikatakan pada dalil-dalil dari Al-qur'an dan hadist: dalil naqli. Oleh karena itu naqli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang di nukil atau di ambil dari Kitab Allah yang Maha Mulya dan dari sunnah yang suci atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh naqalah al-hadist dan perawi-perawi[1]. Diantara landasan utama ditetapkannya al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil naqli oleh para ulama adalah sebuah hadist Rasulullah saw: [2]ٍّ‫تسكت فٍكى أيسٌٍ نٍ تضهٕا يب تًسكتى بًٓب: كتبة هللا ٔسُت َب‬ Artinya: "Telah aku tinggalkan dua perkara, yang apabila kalian berpegang kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat: Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya". Namun ketika naqli dihubungkan dengan ilmu tafsir maka disebut tafsir bi al-manqul atau bi al-ma'tsur, yaitu penafsiran al-Qur'an yang disandarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih secara tertib, atau dengan cara menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an atau menafsirkannya dengan as-Sunnah atau menafsirkannya dengan riwayat-riwayat yang di terima dari para sahabat atau para tabi'in[3], seperti penafsirannya At-Thabari dan Ibnu Katsir. Al-qur'an (ٌ‫ )انقسآ‬adalah kitab suci umat Islam yang secara bahasa merupakan masdar (kata benda) dari kata kerja (‫ ,)قسآَب – قساءة - قسأ‬yang berwazan [4]ٌ‫ .فُؼْال‬Allah swt berfirman: ْ [5]ََُّ‫إٌ ػهٍََُب جًؼُّ ٔقَسُآََُّ. فَئِذا قَس ْأََبِ ُ فَبتَّبِغ قُسْ آ‬ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ

bermula dari surah al-Fatihah dan berakhir dengan surah an-Naas[7]. diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah. Adapun secara istilah sunnah memiliki beberapa definisi. menunaikan zakat dan haji dan sebagainya yang mana perkara-perkara tersebut hanya disebutkan secara umum oleh al-Quran. dan disebutkan juga ketaatan terhadap Rasulullah saw setelah ketaataan kepada Allah swt. Dan firman-Nya:“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah. 3. turunnya. Juga firman-Nya:“Apa yang diberikan Rasul kepada kamu. maka tinggalkanlah”[12]. Penguat dan penyokong hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Quran seperti dalam perkara pensyariatan shalat. Sedangkan sunnah (‫ )انسُت‬secara bahasa bermakna (‫ :)انسٍسة انحسُت أٔ انقبٍحت‬jalan hidup yang baik atau jelek. Adapun secara istilah adalah kalam Allah. Sehingga fungsi sunnah di dalam Islam. sehingga umat Islam menjadikanya sebagai sumber utama dalam mempelajari. juga bermakna (‫ :)انطسٌقت‬jalan. jelaslah bahawa sunnah tidak dapat dipisahkan penggunaannya di dalam segala hal yang berkaitan dengan Islam. 2. baik dari segi asal-usulnya. maka ambillah ia. ayat-ayatnya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu". Sunnah Rasul saw adalah sumber rujukan umat Islam kedua setelah al-Qur'an. diantaranya: 1. akan ada bagi mereka pilihan yang lain bagi urusan mereka”[11]. 2. dan menjalankan ajaran (syariat) Islam juga dalam mengambil dalil-dalil mengenai perkaraperkara atau permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan keimanan dan amal ibadah mereka. Oleh karena itu al-Quran merupakan Kitab Suci umat Islam yang keotentikannya tidak diragukan lagi. jika kamu adalah orang-orang yang beriman”[10]. dan apa yang dilarangnya bagimu. Di dalam al-Quran hanya . kaedah jual beli. Sunnah menurut muhadditsun (ahli hadits) adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah saw dari segi perkataan atau perbuatan atau pengakuan atau sifat akhlak (peribadi) dari permulaan diutusnya sampai wafatnya[8]. riwayatnya. dimana kedudukannya dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan kerana terdapat penegasan yang banyak di dalam al Quran tentang sunnah tersebut. yang membaca setiap hurufnya adalah ibadah[6]. bahkan di dalam beberapa tempat sunnah disebutkan bersamaan dengan al Kitab ataupun al Quran. yang diturunkan kepada Muhammad saw. Sunnah menurut ulama usul adalah perkataan-perkataan Rasulullah saw dan perbuatanperbuatannya serta pengakuan-pengakuannya yang diriwayatkan kepada kita dengan periwayatan yang sahih[9]. Atau secara lengkapnya adalah kalam Allah yang bermukjizat. apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan. memahami. diantaranya: 1. Menjadi keterangan tasyri’ yaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Quran seperti dalam hal memakan haiwan yang ditangkap oleh hewan pemburu terlatih seperti anjing yang mana buruan tersebut terdapat kesan dimakan oleh hewan pemburu terlatih tadi dan kesan tersebut menunjukkan bahwa hewan pemburu tadi menangkap buruan untuk dirinya sendiri. Dengan penegasan al Quran di atas. dst. diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam bahasa Arab. puasa dan haji. Penghurai dan pentafsir ayat-ayat al-Quran yang umum seperti memperjelaskan mengenai tata cara perlaksanaan shalat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam firman-Nya seperti:“Dan taatilah Allah dan RasulNya.Artinya: "Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.

sebagian ulama berpandangan bahawa hadith yang dapat menasakhkan hukum al Quran itu mestilah sekurangkurangnya bertaraf Mutawatîr. Banyak disebutkan di dalam al-Qur-an mengenai anjuran-anjuran Allah kepada manusia agar mempergunakan akalnya untuk berfikir.. Misalnya celaan Allah terhadap ahli Neraka yang tidak menggunakan akalnya[23]. Menerangkan mengenai ayat yang telah dinasakh dan ayat mana yang telah dimansukhkan.dibenarkan memakan buruan yang ditangkap oleh hewan pemburu terlatih. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan"[18].[13] b. anak kecil sampai bermimpi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam salah satu sabdanya: ". ta-aqqul dan lainnya. Oleh karena itu. Rasulullah saw bersabda: "Pena (catatan pahala dan dosa) diangkat (dibebaskan) dari tiga golongan. yang dengannya jiwa bisa mengetahui perkara-perkara yang penting dan fitrah[15]. dan (‫ :)حسٍ انتصسف‬tindakan yang baik atau tepat[14]. Akal merupakan bagian dari indera dan insting yang ada dalam diri manusia yang memiliki sifat berubah-rubah. Allah swt mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. sebagaimana dapat dilihat pada beberapa point berikut ini: Allah mengkhususkan penyampain kalam-Nya hanya kepada orang yang berakal. sebagaimana dalam firman-Nya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. 3. yakni bisa ada dan bisa hilang. . 'Aqli Kata 'aqli secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab (‫ :)ػقم‬akal yang mempunyai beberapa makna. Dan akal merupakan indera yang diciptakan oleh oleh Allah swt dengan kelebihan diberikannya muatan tertentu berupa kesiapan dan kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah aktivitas pemikiran yang berguna bagi kehidupan manusia yang telah dimuliakan Allah swt[17]. 5. 4. Allah swt berfirman: "…dan merupakan peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal"[20]. ‫أفال‬ ٌٕ‫(تؼقه‬apakah kamu tidak berakal) dan ٌ‫( أفال ٌتدبسٌٔ انقسآ‬apakah mereka tidak mentadabburi/merenungi isi kandungan al-Qur'an). Diantaranya seperti kalimat: ٌٔ‫( نؼهكى تتفكس‬mudah-mudahan kamu berfikir). hadith menerangkan bahawa buruan yang mempunyai kesan dimakan oleh hewan pemburu adalah haram dimakan. orang yang tidur sampai bangun. (‫ :)انحكًت‬kebijakan.dan termasuk orang gila sampai ia kembali berakal"[16]. Oleh karena itu ketika ia kehilangan akalnya dikarenakan gila misalnya. Maka dalam hal ini. di antaranya: (‫ :)اندٌت‬denda. maka ia tidak tidak menerima taklif itu[21]. 4. syari’at Islam telah memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. 3. Secara istilah akal memiliki beberapa definisi diantaranya: Cahaya nurani. seperti: tadabbur. 1. dan lainnya[25]. Aksioma-aksioma rasional dan pengetahuan-pengetahuan dasar yang ada pada setiap manusia. Kesiapan bawaan yang bersifat instinktif dan kemampuan yang matang. 2. Allah swt berfirman: "Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni Neraka yang menyala-nyala"[24]. Menasakhkan hukum yang terdapat di dalam al Quran. Syarat utama yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif (beban kewajiban) dari Allah swt yang berkenaan dengan hukum-hukum syari’at Islam adalah akal.. 1. Masyhûr ataupun Mustafhîdh. orang gila sampai ia kembali sadar (berakal)"[22]. tafakkur. 2. karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariat-Nya[19].

Islam mencela hal-hal yang dapat membatasi dan melumpuhkan fungsi dan kerja akal. Kata 'Aqli ketika dihubungkan dengan kajian ilmu-ilmu agama identik dengan dalildalil yang berdasarkan akal fikiran manusia yang sehat dan obyektif.5. إِالَّ ػهى أَشٔاجٓى أَْٔ يب يهَكت أًٌَبَُُٓى‬ ْ َْ ْ َ َ َ ِْ ِ َ ْ َ ِْ ِ ْ . seperti taqlid buta yang hanya menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi oleh dalil[26]. yaitu penafsiran al-Qur'an yang lebih dititikberatkan kepada kemampuan akal fikiran yang sehat dan obyektif (ijtihad) daripada disandarkan kepada periwayatan-periwayatan. ushul fikih dan ilmu-ilmu lain untuk menerangkan maksud ayat dan mengembangkannya dengan bantuan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. sehingga tersusunlah bentuk tafsir yang sesuai dengan masa dimana mufassir tersebut hidup. قبل:(أٌ تؤيٍ ببهلل ٔيالئكتّ ٔكتبّ ٔزسهّ ٔانٍٕو اَخس ٔتؤيٍ ببنقدز خٍسِ ٔشس‬ Artinya: "Beritahukan aku tentang Iman. Atas hal itulah Allah swt berkehendak memberikan bimbingan kepada manusia agar tetap menjadi makhluk paling mulia di sisi-Nya dengan memberikan pedoman berupa kitab suci lengkap dengan uswah hasanah (contoh tauladan) yang berupa seorang Nabi dan Rasul. dll[27]. ilmuilmu Al-Qur'an.2 Dalil 'Aqli: Allah swt 'Alimun (Maha Tahu) bahwa manusia adalah makhluk yang dha‟if (lemah). hadits dan ilmu hadits. Hadits Nabi saw: )ِ‫فأخبسًَ ػٍ اإلًٌبٌ. Contoh-contoh penggunaan naqli dan 'aqli a. ambisi atau kebencian dari emosi. Dalam hal ini seorang mufassir akan menggunakan kemampuan akalnya (ijtihadnya) dengan bantuan ilmu-ilmu bahasa Arab. tidak dipengaruhi oleh keinginan. Contoh penggunaan naqli dan 'aqli dalam bidang tauhid.1 Dalil Naqli: Al-Qur’an: ‫ٔانرٌٍ ُْى نِفُسُٔجٓى حبفِظٌَُٕ .1 Dalil Naqli: Al-Qur’an: ٌَُُِٕ‫ٔانَّرٌٍَ ٌُؤيٌَُُٕ بًِب أَُصل إِنٍَك ٔيب أَُصل يٍ قَبهِك ٔبِبَخسة ُْى ٌُٕق‬ ْ َِ ِ ْ َ َ ْ ْ ِ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ Artinya: "Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Sedangkan Allah SWT adalah Tuhan yang Rahman (Maha Pengasih) dan Rahim (Maha Penyayang). Dan ketika 'Aqli dihubungkan secara khusus dengan disiplin ilmu tafsir. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat"[29]. Beberapa tafsir yang terkenal dalam bentuk ini antara lain: Tafsir Al-Jalalain. b. rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk"[30]. Tafsir Ar-Razi. malaikat-malaikat-Nya. ilmu qiraah. 2. Contoh penggunaan naqli dan 'aqli dalam bidang fikih. yang ada kaitannya dengan iman kepada kitab-kitab Allah swt[28] a. Lalu beliau bersabda: "Engkau beriman kepada Allah. maka disebut tafsir bi al-ma'qul atau bi ar-ra'yi. yang ada kaitannya dengan larangan nikah mut'ah[31] a. kitab-kitab-Nya. Tafsir Al-Baidhawi. a.

memelihara anak-anak yang semua itu merupakan maksud dari pernikahan..Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. maka ia bersabda: "Wahai manusia sesungguhnya dulu aku telah mengizinkan kalian bermut'ah. seperti kejadian lewatnya sebuah bintang dekat dengan bintang lainnya yang menimbulkan gaya tarik menarik dan menyebabkan terjadinya benturan antara keduanya. yaitu berbunyi: ‫إِذا انسًبء اَشقَّت‬ (Apabila langit terbelah) a. karena pada hari itu langit menjadi lemah"[34]. maka al-Qur'an sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain.1 Tafsir bi al-manqul (bi al-ma'tsur): Al-Alusi menafsirkan ayat ini dengan ayat lain dan dengan menyandarkan kepada pwriwayatan-periwayatan. tidak pula dimaksudkan untuk beranak cucu. a.2 Tafsir bi al-ma'qul (bi ar-ra'yi): Muhammad Abduh menafsirkan ayat ini dengan argumen akal yang didasarkan pada pengetahuan dan penelitian ilmiah.. Contoh penggunaan naqli dan 'aqli dalam bidang tafsir. (tetapi mulai sekarang) tidaklah begitu sesungguhnya Allah swt mengharamkannya sampai hari kiamat". yang ada kaitannya dengan ْ َ ْ ُ َ َّ َ penafsiran ayat pertama dari surat Al-Insyiqaaq (terbelah). Sehingga munculah di langit awan dan kabut yang . yaitu: "(‫" :)إذا انسًبء اَشقت‬Apabila langit terbelah" yakni (‫ :)ببنغًبو‬berawan (berkabut putih). Karena benturan tersebut.2 Dalil 'Aqli: Sesungguhnya nikah mut'ah itu tidak dimaksudkan untul apa-apa kecuali hanya untuk memenuhi syahwat. maka tata surya mengalami goncangan yang kuat. Maka ia memandang bahwa insyiqaaq as-samaa maknanya bisa berupa satu kejadian besar dari sekian kejadian-kejadian yang berhubungan dengan tata surya."[35]. dan Ibnu Hatim telah meriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah bahwasanya langit terlepas dari galaksi. Hadits Nabi saw: ‫يب زٔاِ ابٍ يبجت أٌ زسٕل هللا صهى هللا ػهٍّ ٔسهى حسّ و انًتؼت فقبل : «ٌب أٌٓب انُبض إًَ كُت أذَت نكى فً االستًتبع، أال‬ »‫ٔإٌ هللا قد حسيٓب إنى ٌٕو انقٍبيت‬ Artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah saw telah mengharamkan mut'ah. sebagaimana ia sebutkan di dalam tafsirnya. dan dikatakan bahwa langit itu terbelah karena kedahsyatan hari kiamat. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki"[32].. maka mut'ah itu mirip dengan zina dari segi maksud untuk memenuhi syahwat saja dan mengeluarkan air mani. c. dan didalam atsar (riwayat sahabat) disebutkan bahwa hal itu (langit terbelah itu) menunjukan terbukanya pintu langit. ‫يب زٔاِ يبنك ػٍ انصْسي بسُدِ ػٍ ػهً كسو هللا ٔجّٓ أٌ زسٕل هللا صهى هللا ػهٍّ ٔسهى َٓى ػٍ يتؼت انُسبء‬ Artinya: "Diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zahri dengan sanadnya dari Ali karramallahu wajhah bahwasanya Rasulullah saw telah melarang menikahi wanita secara mut'ah". sebagaiman firman Allah: (‫" :)ٔاَشقت انسًبء فًٓ ٌٕيئر ٔاٍْت‬Dan terbelahlah langit. yang diikuti oleh Al-Farra da Az-Zujaj di dalam "Alُ Bahr" dan ia menguatkannya dengan firman Allah: (‫" :)ٌٕٔو تشقّق انسًبء ببنغًبو‬Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih"[33]. a. seperti yang di riwayatkan Ibnu Abas.

sedangkan kelompok Mu’tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha’ sangat mengutamakan dalil 'aqli dari pada dalil naqli. Ibnu Taimiyah melihat bahwa apabila dikatakan bahwa dua dalil saling bertentangan. Secara ringkas pandangan jumhur ulama tentang pertentangan antara naqli dan 'aqli dalam bidang tauhid adalah sebagai berikut[40]: . salah seorang ulama yang termasuk pembaharu agama dan sosial di Mesir pada zaman modern. yaitu: kedua-duanya qath'i (pasti atau absolut). Maka menurutnya jauhilah model seperti ini dan hendaklah mempergunakan atau menggabungkan kedua dasar pokok ini (naqli dan 'aqli). bahwa antara naqli dan 'aqli tidak mungkin bertentangan. maka kita akan menemukan bahwa penggunaan dalil naqli dan dalil 'aqli. sebelum munculnya faham Asy’ari sangat kontradiktif. maka hal ini harus di bawa ke ranah tarjih. maka yang harus dikatakan (ditetapkan) adalah bahwa hal tersebut tidak terlepas dari tiga pilihan. Dan apabila salah satu dari kedua dalil yang saling bertentangan itu qath'i tanpa yang lainnya. Abduh memilih yang benar menurut 'Aqli. Dalam hal ini Imam al-Ghazali menegaskan bahwa akal memerlukan dalil naqli dan dalil naqli memerlukan akal. baik dalil itu naqli ataupun 'aqli[38]. karena yang dzanni tidak sampai kepada tahapan yakin. mana dari keduanya yang paling rajih maka didahulukan. atau kedua-duanya dzanni (relatif atau dugaan). dan ilmu-ilmu syara' itu adalah obat"[37]. atau mena’wilkan wahyu dengan memperhatikan kaedah-kaedah bahasa sehingga ada persesuian antara maknanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh akal[39]. karena dalil qath'i adalah dalil atau petunjuk yang mengharuskan adanya ketetapan pada madlulnya (yang ditunjukannya). Namun ketika didapat ada pertentangan antara keduanya. kedua dalil itu di kumpulkan olehnya dengan secara paralel atau saling menguatkan. sehingga tampak dihadapannya dua jalan: tunduk kepada kebenaran wahyu dengan mengakui ketidakmampuan dalam memahaminya dan menyerahkan perkara tersebut kepada Allah swt. dan dalalahnya (tanda penunjuknya) tidak mungkin bathil. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Masalah pertentangan antara naqli dan 'aqli dalam bidang tauhid Ketika kita menelusuri sejarah ilmu kalam atau ilmu Tauhid.datang dari berbagai arah. maka yang qath'i haruslah di dahulukan. atau salah satunya qath'i dan yang lainnya dzanni. Apabila kedua-duanya itu qath'i. Oleh karena itu ia memandang bahwa bertaqlid atau menerima kepada pendapat orang tanpa mempergunakan akal sama sekali adalah suatu kebodohan. sebagaimana kesepakatan para ulama. begitu juga mencukupkan akal saja tanpa memerlukan sinar wahyu Ilahi dan sunnah nabi adalah suatu tipuan belaka. karena sesungguhnya "ilmu logika dan filsafat itu seperti makanan. begitu juga kelompok Al-Maturidiyah memandang bahwa akal dapat mengetahui baik buruknya perkara dan bahwa mengetahui Allah itu dengan akal atau dengan kata lain bahwa akal itu merupakan alat untuk mengetahui Allah. dan ini tidaklah mungkin. baik keduaduanya itu 'aqli atau kedua-duanya naqli atau salah satunya 'aqli dan yang lainnya naqli. maka tidak boleh ada pertentangan. Hal ini kemudian mengakibatkan rusaknya peredaran tata surya[36]. Adapun apabila kedua-duanya dzanni. baik kedua-duanya itu naqli atau kedua-duanya 'aqli atau salah satunya naqli dan yang lainnya 'aqli. bahkan setiap dalil yang diyakini bertentangan dengan dalil yang diyakini qath'i maka kedua dalil tersebut atau salah satunya haruslah bukan qath'i atau kedua madlulnya saling bertentangan. Dimana kelompok salaf dan qaramatiyah. Dalam hal ini apabila kedua dalil qath'i saling bertentangan dan salah satunya menentang madlul yang lainnya. disatu sisi berpandangan seperti pandangannya Ibnu Taimiyah. sangat mengutamakan dalil naqli dan meremehkan dalil 'aqli. Kemudian setelah imam Asy'ari muncul. 3. maka kedua-duanya mesti bersatu. Maka langitpun terbelah oleh awan dan kabut tersebut. Sedangkan Muhammad Abduh. baik dalil itu naqli ataupun 'aqli.

begitu juga mufassir ketika ingin menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an ia memerlukan bantuan naqli. C. 8. seperti dalam bidang fikih dan tafsir. dan jumhur memilih naqli. Naqli didahulukan atas 'aqli. Penentuan hukum-hukum tafshiliyah (terinci seperti wajib. karena naqli itu ma’shum sedang 'aqli tidak ma’shum. 3. tetapi saling menguatkan. Janji Surga dan ancaman Neraka sepenuhnya ditentukan oleh naqli. Naqli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang di nukil atau di ambil dari Kitab Allah yang Maha Mulya dan dari sunnah yang suci atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh naqalah al-hadist dan perawi-perawi. Sedangkan 'aqli identik dengan dalil-dalil yang berdasarkan akal fikiran manusia yang sehat dan obyektif. Namun ketika diyakini antara keduanya ada pertentangan. Balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh naqli. Akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu. dimana seorang fakih ketika ingin menetapkan hukum suatu perkara ia membutuhkan naqli. sehingga muncul keteguhan. Namun keidentikan ini tidak menutup bidang ilmu lain untuk berpegang kepada naqli. 5. 2. 7. PENUTUP Naqli dan 'Aqli merupakan dua landasan pokok yang harus di pegang oleh setiap Muslim di ketika mengungkap dan membuktikan kebenaran-kebenaran dan memantapkan keteguhan dalam berkeyakinan yang ada di dalam ruang lingkup disiplin ilmu Tauhid atau akidah. keyakinan dan kepercayaan yang kuat. Apa yang benar dari hukum-hukum akal pasti tidak bertentangan dengan naqli. karena Allah swt mengatakan tentang diri-Nya: "Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakiNya"[42]. atau ketika menafsirkan al-Qur'an. ambisi atau kebencian dari emosi. Apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan naqli. 6. 4.1. tidak bersifat detail. 9. Tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah swt yang ditentukan oleh akal kita kepada-Nya. tidak mudah goyah atau mendangkal. Dan akal merupakan bagian dari indera dan insting yang ada dalam diri manusia diciptakan oleh oleh Allah swt dengan kelebihan diberikannya muatan tertentu berupa kesiapan dan kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah aktivitas pemikiran yang berguna bagi kehidupan manusia yang telah dimuliakan Allah swt. haram dan seterusnya) adalah hak prerogatif syari'at (naqli). Akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global. maka para ulama berbeda pendapat antara mendahulukan naqli atau 'aqli. sehingga muncullah istilah tafsir bi al-manqul atau bi al-ma'tsur. justru setiap kajian-kajian ilmu agama Islam tidak terlepas dari naqli. Jumhur ulama memandang bahwa antara naqli dan 'aqli tidak bertentangan. Keidentikan ini selaras dengan kebutuhan ilmu Tauhid terhadap dalil-dalil yang bisa memberantas dan mengikis segala keragu-raguan atau kepercayaan yang lemah. DAFTAR PUSTAKA . atau ketika mengistinbath (mengambil dalil-dalil) dan menetapkan hukum-hukum perkara-perkara yang ada di dalam ruang lingkup disiplin ilmu fikih. Allah swt berfirman: "Kami tidak akan meng„adzab sehingga Kami mengutus seorang Rasul"[41]. walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk. tidak dipengaruhi oleh keinginan.

. Abduh. [9] Fatih Muhammad Az-Zaqlam. hal. Al-'aqlu Wa An-Naqlu 'Inda Ibni Rusydi. Tripoli: Dar Al-Fasifsa. Dr. 'Amman: Dar Al-Furqan. Muassasah Zaaid bin Sulthan Aal nahyaan. 3.com/2011/01/dalil-naqli-dalil-aqli. 17. Himam Abdurrahim Said.. op. cit. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. hal. Anas. 15. Al-Ahzāb: 36. 1992. Fatih Muhammad. 2004. Al-Maktabah AsySyaamilah. Al-Maktabah Asy-Syamilah. [1] Muhammad Amaan Bin Ali Al-Jaamii. Al-Anfāl: 1. 1985. hal. [15] Muhammad Amaan Bin Ali Al-Jaamii. Mahmud Bin Abdullah Al-Husaini. 1414 H. Tripoli: Dar Al-Fasifsa. Ibrahim bin Muhammad. 'Amman: Dar Al-Furqan. 10. 2006. Al-Buraikan. Dar'u Ta'aarudh Al-'Aql Wa An-Naql. Usul Al-Ahkam. Al-Manhaj. http//nyimpanilmu. 5. [5] QS. 1992. http//latifabdullah.Abdurrahim Said. Al-Qathaan. Yazid bin Abdul Qadir. Al-Muwaththa. Muassasah Zaaid bin Sulthan Aal nahyaan. Az-Zaqlam. hal. Almaktabah Asy-Syamilah. Al-Madkhal li Diraasatil ‘Aqiidatil Islamiyyah ‘ala Madzhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah. Mabahits Fi Ululm Al-Qur'an.wikipedia/wiki. M. 5. Mochammad Asrukin. At-Tamhid Fi Usul Al-Hadist. Al-Muwaththa. Al-Madkhal li Diraasatil ‘Aqiidatil Islamiyyah ‘ala Madzhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah. Al-'aqlu Wa An-Naqlu 'Inda Ibni Rusydi. Daarus Sunnah. http//id. M. 3. hal. [3] Drs. Al-Jaamii. Maktabah Al-Ma'aarif. Dr. Muhammad.or. 1391 H.files. Mochammad. [6] Manaa' Al-Qathaan.wikipedia/wiki/Al-Qur'an.Si. [4] Manaa' Al-Qathaan. Asrukin. [7] http//id. cit. Makalah. Ar-Riyadh: Dar Al-Kunuz AlAdabiyah. 16 Oktober 2011. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Juz Amma. Al-Alusi. Taimiyah. Dalil ‘Aqli Yang Benar Akan Sesuai Dengan Dalil Naqli Yang Shahih (terj). Muhammad.. [11] QS. Al-Islam Wa An-Nashraniah. Ruh Al-Ma'aani Fi Tafsir Al-Qur'an Al'Adzim Wa As-Sab'u Al-Matsaani. Tafsir al-Qur'an: Sebuah Tinjauan Pustaka. Ali. Ibnu. At-Tamhid Fi Usul Al-Hadist. Ash-Shobuniy.blogspot. Makalah. Abduh. Al-Qiyaamah: 17. M. 18.id. hal. hal. 2006. cet 3. hal. Drs.. [12] QS. [10] QS. 40. Ali. 2000. [8] Dr. Ash-Shobuniy. At-Tibyan fi Ulum al-Qur’an. 1323. Daru Wa Mathabi' Al-Sya'b. Rawaai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam. jil. [13] http//id. Mabahits Fi Ululm Al-Qur'an. II. Manaa'.wordpress. Al-'aqlu Wa An-Naqlu 'Inda Ibni Rusydi. Almaktabah Asy-Syamilah. Himam. 2004. Usul Al-Ahkam. 1414 H. hal..wikipedia/wiki/Al-Qur'an. Muhammad Amaan Bin Ali. Mabahits Fi Ululm Al-Qur'an. Tafsir al-Qur'an: Sebuah Tinjauan Pustaka. op. M. Malik Bin. [14] Dr.com. Al-Hasyr: 7. 136. Daarus Sunnah.Si. [2] Malik Bin Anas. cet. Beirut: Alam al-Kutub. Maktabah Al-Ma'aarif. 2000. Jawas. 17 September 2011.

id.[16] HR. op. op. Aly Ash-Shobuniy. 4403). [26] Yazid bin Abdul Qadir Jawas.. 49. At-Tibyan fi Ulum al-Qur’an. cit. 40. [23] Dr. Al-Baqarah: 4. [36] Muhammad Abduh. [40] Dr. h.cit. [35] Mahmud Bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi. 52-53. Dalil ‘Aqli Yang Benar Akan Sesuai Dengan Dalil Naqli Yang Shahih (terj). [17] Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ruh Al-Ma'aani Fi Tafsir Al-Qur'an Al'Adzim Wa As-Sab'u Al-Matsaani. [19] Dr. op. 45. Ar-Riyadh: Dar Al-Kunuz AlAdabiyah.wordpress. 291. hal. cit. [28] http//latifabdullah. jil. Shahiih Sunan Abi Dawud (III/832 no. hal. Shahiih Sunan Abi Dawud (no. [39] Muhammad Abduh. Al-Madkhal li Diraasatil ‘Aqiidatil Islamiyyah ‘ala Madzhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah. Muslim. Al-Furqaan: 25. Al-Israa’: 70. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. Al-Maktabah AsySyaamilah. cit. [33] QS. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. [37] http//nyimpanilmu... Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. 49. Al-Israa': 15. 40. [34] QS. [22] HR. hal.com/2011/01/dalil-naqli-dalil-aqli. Abu Dawud (no. Rawaai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam.. [30] HR. (Dikutip dari himpunan hadits Arba'in karya Imam An-Nawawi). hal. hal. 41.. 1391 H. Juz Amma. Al-Haaqqah: 16. op. Al-Manhaj. 1985.or.id. Al-Islam Wa An-Nashraniah. Al-Maktabah Asy-Syamilah. cit. 4403). [18] QS. op. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. cit. Abu Dawud (no. Al-Manhaj.. Al-Madkhal li Diraasatil ‘Aqiidatil Islamiyyah ‘ala Madzhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah. Al-Mulk: 10.com. Daru Wa Mathabi' AlSya'b.or. 41.files. Al-Buruuj: 16. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. Shaad: 43. Al-Mu'minuun: 5. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. [31] Muhammad Ali Shabuni. [29] QS. [32] QS. hal. 22. hal. 6. 67. [24] QS. 209. [27] M. 6 Januari 2011. ji. op. hal. Beirut: Alam al-Kutub. [42] QS. hal. hal. 3703). [25] Dr. [21] Dr. . [41] QS. [38] Ibnu Taimiyah. Dar'u Ta'aarudh Al-'Aql Wa An-Naql. [20] QS. I.blogspot. 3703) dan Irwaa-ul Ghaliil (II/5-6).

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->